P. 1
Nobilitas hungariae

Nobilitas hungariae

5.0

|Views: 3,331|Likes:
Veröffentlicht vonNicolai Stavrogin

More info:

Published by: Nicolai Stavrogin on Mar 20, 2012
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája
Ed./ Szerk. Steven TÖTÖSY de ZEPETNEK CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library): <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. Purdue University Press ©Purdue University ISSN 1923-9580 version — (2010-): 2011.11.21. — verzió Library and Archives Canada Electronic Collection <http://epe.lac-bac.gc.ca/>: <http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/300/nobilitashungariae/index.html>
•••••••••••••••••

coat-of-arms of the Kingdom of Hungary until 1920 / a Magyar Királyság címere 1920-ig •••••••••••••••••
Corrections for nobilitashungariae are welcome to Steven Tötösy de Zepetnek at <clcweb@purdue.edu>. nobilitashungariae is also published by the International Association of Nobility <http://www.edelleute.eu/> with historical and genealogical data and the coats-of-arms of families listed (work in progress). Helyesbítéseket a nobilitashungariae listájába kérünk Steven Tötösy de Zepetnek email címére <clcweb@purdue.edu> küldeni. nobilitashungariae ugyancsak kiadva az International Association of Nobility <http://www.edelleute.eu/> honlapján a családok történelmi forrás és genealógiai adataival és címereivel (a munka folyamatban).

Purdue University Press ©Purdue University Main Title: nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility = nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Tötösy de Zepetnek, Steven 1950-

Published/Created 2010-: Tötösy de Zepetnek, Steven <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Burlington, Ontario, Canada & Winchester, Massachussetts USA

Description: 210.; bibliography ISSN Digital (pdf): ISSN 1923-9580

Subjects: Hungary--Genealogy--Surnames.

Archived in Library and Archives Canada Electronic Collection <http://epe.lac-bac.gc.ca/> <http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/300/nobilitashungariae/index.html>

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

3

Tötösy de Zepetnek, Steven, ed., nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája (ISSN 1923-9580 Purdue University Press ©Purdue University) is based on published historical genealogical sources (for a selected list of sources, see below). nobilitashungariae is not complete as large numbers of nobles documented in the middle ages and listed, e.g., in Dezsı Csánki, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Geography of Hungary in the Age of the Hunyadi-s) (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) are not listed in historical genealogical sources published in the 19th and 20th centuries. Surnames are listed according to documentation until the abolishment of Latin as the language of administration in 1848. For example, Ajtonyi de Várfalva is the Latin form of the surname while the Hungarian form is Várfalvi Ajtonyi. The "de Várfalva" part of the surname is the predicate of nobility indicating the location where the family owned landed property donated by the monarch and/or a predicate as a designation of nobility donated by the monarch without landed property (there are also noble families without predicate). Ranks of aristocracy are indicated by báró (baron), gróf (count), herceg (prince); the designation nemes&báró, etc., indicates noble and titled branches of the family. alias refers to an alternate surname used by the family. Magyar (Hungarian) nobility is documented since the Magyar conquest in the 9th century of the Danube region including contemporary Hungary and its territories ceded in 1920 to Austria, Croatia, Romania (Transylvania), Slovakia, Slovenia, and the Ukraine. In the 14th-20th centuries nobility is based on a Patent of Nobility with a coat-of-arms issued by the monarch and nobility constitutes a legal entity. Privileges of nobility— e.g., no taxation but obligatory military service at war at own cost—are abolished 1848, titles of nobility are abolished 1947, the abolishment of titles of nobility is confirmed 1990. Magyar nobility is inherited by male and female descendants regardless of marriage, including when the spouse continues to carry her surname after marriage and when children carry the mother's surname. nobilitashungariae contains ~30.000 surnames of Hungary's historical nobility. Corrections and data are invited to Steven Tötösy de Zepetnek at <clcweb@purdue.edu>.

Tötösy de Zepetnek, Steven, szerk., nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája (ISSN 1923-9580 Purdue University Press ©Purdue University) magyar genealógiai szakmunkákban megjelent adatokon alapszik (szemezett források listáját lásd alul). nobilitashungariae nem teljes, ugyanis sok nemes család van listázva pl. Csánki Dezsı Magyarország földrajza a Hunyadiak korában címő több kötetes munkájában (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897), melyek nem fordulnak elı a 19. és 20. században kiadott történelmi genealógiai szakmunkákban. A családnevek latin formában vannak írva abból az idıbıl, mikor nemes családnevek így voltak írva 1848-ig, ameddig az királyság adminisztrációja jogi iratokat latinul adott ki. Pl. Ajtonyi de Várfalva a név latin formája, amelynek magyar formája Várfalvi Ajtonyi. A latin "de Várfalva" nemesi elınév, mely a család adományozott birtokára utal vagy a király által birtok nélkül adományozott elınév (nemes családok vannak elınév nélkül is). Arisztokrata rangok magyar formáiban vannak bevezetve: báró, gróf, herceg; nemes&báró, stb., azt jelenti, hogy a családnak nemes és arisztokrata ágai vannak. alias a család használta más nevére utal. A magyar nemesség a honfoglalás korától (9. század) dokumentált, beleértve a mai Magyarország területét, valamint a magyar királyság területeit, melyek 1920-tól Ausztria, Horvátország, Románia (Erdély), Szlovákia, Szlovenia és Ukrajna országokhoz tartoznak. A 14.-20. századokban a magyar nemesség király által adományozott címeres nemeslevél alapján jogi osztály. A nemesség kiváltságai—pl. adómentesség és háborúban a katonai szolgálat kötelezettsége saját költségen—1848. megszőnt, nemesi címek 1947-óta tiltottak, nemesi címek viselésének tiltása 1990. megerısített. Magyar nemesség az adományozott nemeslevéllel öröklıdik az adományozott fiú és leány leszármazói személyeiben. A magyar nemesség és a címer viselése leány leszármazóknak házasság után öröklıdik a férj nevének viselésével együtt, ha házassága után leánynevét viseli és ha gyermekei anyjuk nevét viselik. nobilitashungariae ~30.000 történelmi magyar nemes családnevet tartalmaz. Helyesbítéseket és adatokat kérünk Steven Tötösy de Zepetnek email címére <clcweb@purdue.edu>.

4

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Selected Sources of Historical Genealogy of the Hungarian Nobility / Szemelt forrásai a magyar történelmi nemesség genealógiájának Alapi, Gyula. Komáromvármegye nemes családai. Komárom, 1911. Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894, 1900. Balogh, Gyula, & Márton Szluha. Vasvármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 1999. Barcsay-Amant, Zoltán, ed. Nemesi évkönyv. Luzern, 1935-1980. Barna, János, & Dezsı Sümeghy. Nemes családok Csanád vármegyében. Makó, 1913. Baross, Károly. Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többet bíró magyar birtokosok névsora a tulajdonukban levı földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest: Hungaria, 1893. Borovszky Samu, ed. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1913. Borovszky, Samu. Név- és tárgymutató a Turul 1883-1892. évfolyamához. Budapest, 1893. Daróczy, Zoltán. Nemesi Évkönyv Budapest: May, 1923-1934. Dukovits, István. "Nemesi kihirdetések Veszprém vármegyében". Közlemények Dunántúl történetéhez (1911). Fejérpataky, László, ed. Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv. Fırangú családok. Budapest, 1888. Fekete Nagy, Antal, ed. Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936. évfolyamaihoz. Budapest, 1901-1902. Fényes, Elek. Magyarország geográphiai szótára. Pest: Kozma Vazul, 1851. Förster, Jenı. Szepes vármegye nemes családainak összeírása 1591-1595-1754/55-1835 évekbıl. Közlemények Szemes megye múltjából (1909). Fröhlichsthal, Georg Freiherr von. Der Adel der Habsburgermonarchie im 19. und 20. Jahrhundert. Insingen bei Rotherburg ob der Tauber: Bauer & Raspe, 2008. Gerı, József. A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-tıl 1918-ig adományozott nemességek, fınemes-ségek, elınevek és címerek jegyzéke. Budapest, 1940. Gerı, József. A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek 1867-1937. Budapest, 1938. Gudenus, János József. A magyarországi fınemesség XX. századi genealógiája. Budapest: Heraldika, 1990-1999. 5 vols. Gudenus, János József. Örmény eredető magyar nemesi családok genealógiája. Budapest: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000. Gyalókay, Jenı. Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902. Horánszky, Pál. Liptó vármegye az 1790-1843. évek között kiadott nemességigazoló és egyéb-bizonyítványok jegyzéke. Budapest, 1940. Horváth, Sándor. A M.Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke. Budapest, 1908. Illésy, János, & Béla Pettkó. A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, elınév és honosság adomá-nyozásoknak 1527-1867. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1895. Illésy, János, & Béla Pettkó. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1902. Iványi, Béla. "Fogaras vidéki nemesség összeírása 1637-bıl". Turul 32 (1927): 88-89. Jäger Sustenau, Hanns. General Index zu dem Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961. Graz, 1964. Kempelen, Béla. Családkönyv I. Nemes családok. Budapest, 1940. Kempelen, Béla. Magyar fırangú családok. Budapest, 1931. Kempelen, Béla. Magyar nemesi almanach. Az 1867-1909. magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok. Budapest, 1910. Kempelen, Béla. Magyar nemesi családkönyv. Budapest, 1927. Kempelen, Béla. Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911-1932. 11 vols. Kiss, R. István. Az utolsó nemesi felkelés. Budapest, 1911. Kıszeghi, Sándor. Nemes családok Pestvármegyében. Budapest: Hungária, 1899. Kıvári, László. Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. Lendvai, Miklós. Temes vármegye nemes családjai. Budapest: Budapesti Hírlap, 1896-1899. 2 Vols. Temesvár: Csendes Jakab, 1905. Vol. III. Lengyel, Alfréd. Gyır vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigacio. Mosonmagyaróvár, 1942. Lengyel, Alfréd. Moson megye 1754-ben igazolt nemes családjai. Mosonmagyaróvár, 1943. Nagy, Iván. Családtörténeti értesítı czímerekkel és leszármazási táblákkal. Budapest, 1899-1901. Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1857-1868. 12 vols. Pettkó, Béla, & Ede Reiszig. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Nemes családok. Budapest, 1905. Pongrácz, Denis, Radoslav Ragač, Gábor Strešnák, Tomáš Tandlich, and Frederik Federmayer, eds. Pozsony vármegye nemes családjai. Debrecen: Alföldi, 2008. Rédei, Ferencz, & Emil Elek. A Magyar földbirtok 1903. Magyarország 100 holdon felüli földbirtokosainak és haszonbérlıinek czímtára a mezıgazdasági ingatlan becsértékének és a munkásviszonyok ismertetésével. Budapest: Pátria, 1903. Romhányi, Vilmos. "Nyitra vármegye 1754-55. évi nemesi igazolása". Levéltári Közlemények (1914). Sándor, Imre, & József Sebestyén, ed. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat czímerekkel és leszármazási táblákkal. Kolozsvár, 1908-1914. Scheftsik, György. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai. Szolnok, 1935. Schneider, Miklós. Fejér megyei nemességvizsgálatok. Székesfehérvár, 1947. Schneider, Miklós. Fejér megye nemesi összeírása (1754, 1809, 1818-21, 1828). Székesfehérvár, 1934. Schneider, Miklós. Fejér megye 1843 évi nemesi összeírása. Székesfehérvár, 1936. Schneider, Miklós. Fejérmegyei nemes családok. Székesfehérvár: Csitáry G. Jenı, 1935. Schneider, Miklós. Trencsén megye 1725-32. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1938. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1558. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. Schneider, Miklós. Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943.

1939. Budapest: Arcanum. Bács-Bodrog. Szombathely. München: By the author. Budapest: Arcanum. Miklós. Segner. 1888. "Czímeres nemes levelek a mármarosi levéltárban". Miklós. Szombathely. Szabolcs. 1885-1893. Grafenau: By the author. Pótlék Tagányi Károly nemesi jegyzékéhez./Szerk. évi nemességvizsgálata. Schneider. Budapest: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Jegyzéke a Magyar Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udvari kancellária fölállításáig található herczegi. bárói. 1969. Stephanskrone. Vas vármegye nemesi összeírásai 1781. Zala Megye archontológiai és genealógiai adattára 13. Vas vármegye 1754.lib. Schneider. Ed. 2002. Schneider. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. Miklós. Szombathely. Károly. Gábor.-16. Szombathely. Márton. Miklós. Tagányi. 1940. Siebmacher. évi nemesi összeírása. Vas vármegye 1835. 1939. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár. évi nemességvizsgálata. A Johannita Rend lovagjai. Szluha. Károly. Vajay. CD-ROM. Der ungarische Adel. Vas vármegye 1726/27. 1886. Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. 2004. évi nemesi összeírása. Schönherr. 1939. honossági és nemességi okleveleknek. Liptó. 1940. CD-ROM. Miklós. Felix Ladislaus von. Budapest. Vas vármegye 1717.purdue. 1854-1987. Szombathely. . Gyula. Csanád. Schneider. 1941. A máltai lovagrend magyar lovagjai 1530-2000.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. grófi. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. 231. & Béla Pettkó. század. Szatlóczki. Vas vármegye kétségtelen nemesei 1733-ban. Családtörténeti értesítı 2 (1900): 175-79. Nyitra. Szabolcs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 5 Schneider. Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai. Miklós. Vajay. Schneider. Iván Nagy and Géza Csergheı. 1987. Nürnberg. 2004. Tagányi. Szombathely.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Aágh Aáron de Bisztra Aba de Barantal Abacs de Melléte Abács de Torda Abádi Abádi de Abód Abaffy de Nagyabafalva et Felsılehota Abari Abásfalvy de Abásfalva Abbiate báró Abdua báró Ábel de Székesfejérvár Ábele de Lilienberg báró Ábeli de Abel Abensberg et Traun gróf Abensperger Abfalter Abhortis Ablonczay Ablonczy Abner Abódi de Dálnok Abódi de Makkfalva Abódi de Vaja Abonyi de Alpár Abonyi de Budaujlak Abonyi de Sztankócz alias Sztankóczy Abos de Csíkjenıfalva Abos de Jánosfalva Ábrahám alias Bagossy Ábrahám alias Horváth Ábrahám alias Kilyéni Ábrahám de Fele Ábrahám de Felesfalu Ábrahám de Gerend Ábrahám de Kıröspatak Ábrahám de Lemhény Ábrahám de Makó Ábrahám de Nagyenyed Ábrahám de Sepsiszentkirály Ábrahámfalvay de Ábrahámfalva Ábrahámffy de Gerla Abrahamides Abrahamik Abrahamovics de Szentmihály Ábrahámy alias Falusy Ábrahámy de Ehrenberg Ábrán de Almás Ábrán de Csíkszentgyörgy Ábrán de Dálya Ábrán de Hosszúaszó Ábrán de Sárd Ábránfalvi Ábrányi de Lászlófalva Abrudbányay de Abrudbánya Abt de Apáti Achilles de Laubersheim báró Áchim de Nagykörtvélyes Acris de Kisberszó Actoffer Aczél de Apostol Aczél de Becskeháza Aczél de Erdıkerek Aczél de Hímeskı Aczél de Kemencze Aczél de Nagybár Aczél de Tarcsafalva Aczintus de Ölyved Ács de Bözödujfalu Ács de Dés Ács de Kırispatak Ács de Köszvényes Ács de Losoncz Ács de Nagyszelind Ács de Poklostelek Ács de Szilágyudvarhely Ács de Torda Ács de Zovány Acsády de Acsád Acsay Acsy Ádám de Felsıeır Ádám de Hözöd Ádám de Kolozsvár Ádám de Nagyenyed Ádám de Ótorda Ádám de Rátony Ádám de Sóvárad Adamits alias Adamovich Adamkovics Adamovich de Čepin báró Adamovics alias Bussányi Adány Adaraoveczky Adássy de Szanád Adda Adefi de Szentlélek Adelffy Adelsberg Adler de Vizakna Adlershausen Adonyi Adorján de Angyalos Adorján de Csíkménaság Adorján de Felsıeır Adorján de Gyergyóujfalu Adorján de Kisadorján Adorján de Nagyadorján Adorján de Nagyajta Adorján de Nagydoba Adorján de Nemesládony Adorján de Otrokócs Adorján de Ölyved Adorján de Sárd Adriáni de Kér Adrowski-Unukić Adudich Ady de Diósad Ady de Nagymon Ady de Szentkirály Ady de Szilágyfıkeresztúr Aebly Affra de Szinnye Agárdi de Peér Agárdy alias Ugron Agasegyházy Agatin Ágh de Alpestes Ágh de Angyalos Ágh de Jéke Ágh de Sepihely Ágh de Sepsiszentkirály et Kissáros Ághy Agich Agnethler .lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.6 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 7 Agó Agócsi Agora Agorasztó de Vásárhely Agorth báró Ágoston de Baróth Ágoston de Bélafalva Ágoston de Berkeszpatak Ágoston de Désfalva Ágoston de Gege Ágoston de Huszt Ágoston de Ilosva Ágoston de Ilyefalva Ágoston de Inakfalva Ágoston de Kisjóka Ágoston de Nagyfödémes Ágoston de Ormány Ágoston de Pusztapéter Ágoston de Remete Ágoston de Sófalva Ágoston de Szentpéterur Ágotha de Székelyudvarhely Agustich Agyagfalvi de Agyagfalva Agyagos de Bölön Aich de Enyed Aichelburggróf Aichner Aichpichl gróf Aigner Ailinger Aiserik alias Heüsel Aiszdorffer Aitich-Horváth de Bohuta Aizinger Ajakas Ajkai de Ajka Ajkas de Meszlen Ajkay-Wiesner de Wiesengrund Ajtai de Debreczen Ajtai de Magyarlápos Ajtai de Nagyajta Ajtai de Nagydoba Ajtai de Sinfalva Ajtai de Somlyó Ajtai de Szárazajta Ajtai de Széplak Ajtai de Vajasd Ajtay de Nagyvárad Ajtonyi de Alpestes Ajtonyi de Bágyon Ajtonyi de Ujtorda Ajtonyi de Várfalva Ajtósy Akácz de Csíkszenttamás Akácz de Szentlélek Akacs de Nagyunyom Akats de Baromlak Akay de Aka Akly Aknay Akócs Akomer alias Romhányi Akony Ákos de Csepe Ákos de Kesz Ákosfalvi de Ákosfalva Ákosmonostori Ákossy Akszer Akszimarkovics Aktoffer Alacskai Alafy de Halásztelek Alaghy de Bekény alias Bekény de Mikófalva Alagovich Alagyi Alajos Alaksay Alamandi Alamovics Alamuczi Alapy de Nagykemlék Alárdi de Kerelıszentpál Alárdi de Óczfalva Alárdi de Panit Alássy de Löwenbach Alattyány Alauda Alb alias Vad Alb de Somkút Albach Albáni de Csire Albas alias Stecz Albe Albeni de Medvevár Alberich Albert alias Négyesy Albert de Csíkbánfalva Albert de Csomortány Albert de Érmindszent Albert de Esztelnek Albert de Homoródalmás Albert de Kecst Albert de Lele Albert de Lemhény Albert de Mája Albert de Makkfalva Albert de Malomfalva Albert de Máramarossziget Albert de Olaszi Albert de Oroszhegy Albert de Páké Albert de Rátony Albert de Sófalva Albert de Zsögöd Albertffi de Récs Albertovics Albiny Albis de Aldoboly Albis de Dés Albrecht de Albrechtsburg Albrecht de Kisszeben Albrecht de Várkony Albrich de Albrichsfeld Albu de Zágon Albuj Albus Alcs de Gaurán Alcsebi Alcsi Aldobolyi Aldor de Gyömörı Alexander de Sesvéte Alexievich Alexits de Felménes Alföldy alias Mislei Alföldy de Fancsal . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

8 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Alföldy de Nemesmilitics Algis de Alsóárpás Álgya de Alsókomána Álgyai de Algyest Alia de Karathna Alibán de Felsıszentmihályfalva Alistáli alias Fodor Alitisz Alka Allaga de Nemesmilitics Allagovits Állássy Álló de Nyék Almádi de Száva et Szováta Almagyi Almamelléki Almányi Almási de Homoródalmás Almási de Borosjenı Almási de Csomortány Almási de Diósad Almási de Érszodoró Almási de Gerlah Almási de Homoródalmás Almási de Kraszna Almási de Menyı Almási de Panit Almási de Rátony Almási de Szilágyfokkeresztúr Almási de Szilágysomlyó Almási de Tasnád Almási de Ujtorda Almássy alias Gáli Almássy de Almás Almássy de Szentanna Almásy alias Bindász Almásy de Filicz Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós nemes&gróf Almay de Almás Álmos de Halásztelek Almosdi-Chyre Almosi Alomuczi alias Fejér Aloysius Alparéti de Máramarossziget Alparéti de Újtorda Alpáry de Bálványosváralja Alsáni Alsó de Nagypestény Alsóárpási alias Bogdán Alsófalusy alias Kalmár Alsóky Alsólomniczai Alsónémeti Alsóvári Alster de Ács Alsterl de Astfeld Alszeghy alias Kisléghy Alszeghy de Rotfalu Alszegi de Bilgezd Alszegi de Deésháza Alszegi de Magyarbak Alszegi de Menyı Alszegi de Rátony Alszegi de Szamosujvárnémet Alszegi de Szilágyszentkirály Alszegi de Szotyor Alszegi de Ujtorda Altal de Várad Altamer Altarjai Altenburger Alth Althann de Goldburg et Murstetten gróf Altorjay de Altorja Alttman Alvinczy de Alvincz Alvinczy de Deés Alvinczy de Gerlah Amadé de Várkony báró&gróf Amalfi herceg Amán Amant de Nagypéche Ambory Ambró de Adamócz Ambrosovics Ambrosovszky Ambrózy Ambrózy de Séden et Remete nemes&báró Ambrózy-Migazzi de Séden et Wall et Sonnenthurm gróf Ambrus alias Bertók Ambrus alias Lakatos Ambrus alias Perecz Ambrus de Barét Ambrus de Csíkjenıfalva Ambrus de Futásfalu Ambrus de Hodgya Ambrus de Jánosfalu Ambrus de Korond Ambrus de Menyı Ambrus de Mocsolya Ambrus de Oroszhegy Ambrus de Ruzon Ambrus de Szenterzsébet Ambrus de Szilágycseh Ambrus de Szováta Ambrus de Velencze nemes&báró Ambrus de Zalány Ambrus-Lakatos Ambrusházy Ambrust Amesmayer Amicis gróf Amicis-Brankovich de Jajcza et Biela gróf Ammon alias Horváth Ammon de Nagypéchely alias Barcsay-Amant de Nagypéchely Ampringen Anárcsy Anastasievich-Szabó Ancorkó Anczikovánszky de Anczikován Ancsán de Csolt Anda Andaházy de Andaháza et Dubrava Andarla Anderkó de Otrokocs Anderkó de Páskaháza Andermann alias Jakab Andics de Balogfalva Andics de Nagyszap Andlow báró Andó de Szántó Andócsi Andok de Zágon Andor de Komolló .lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 9 Andor de Lökösháza Andorjassy Andorkó de Felsıeır Andrád de Barátos Andrae de Medgyes András de Amadéfalva András de Bánkfalva András de Barótos András de Csíkrákos András de Csíkszentsimon András de Farkaslak András de Hosszúaszó András de Lemhény András de Oroszhegy András de Tibold et Lövéte Andrásfy de Dévényujfalu alias Tertina Andrásházi de Karants Andrási de Felvintz Andrási de Kászonjakabfalva Andrási de Ujtorda Andrassevich alias Buczan Andrássi alias Borbély Andrássy alias Szlatkovich Andrássy de Allfalva Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka gróf Andrássy de Egyházpaka et Érkeserő Andrássy de Füge Andrássy de Kászon et Jakabfalva Andrássy de Nemeskér nemes&báró Andrássy de Siklós báró André alias Vlad-André André de Ehrenfeld Andreánszky de Andreánszk Andreánszky de Liptószentandrás nemes&báró Andreasicz de Novák Andreevics de Priszaka Andréffy Andreich de Glogon Andréka alias Dobila Andréka de Csicsóujfalu Andréka de Egerhát alias Ancorkó Andrényi de Gyorok báró Andreovich Andricska Andrika de Felsıszilvágy Andritzky Andró de Magyarzád Androcha de Andros et Szupnicza báró Andród Anga Angelo-Jacquemond Angerffy alias Angerer Anghi de Szentmiklós Anglsperger Angyal alias Tóth Angyal de Sikabony Angyal de Szentgál Angyalos Angyalosi alias Kocsis Angyalosi de Etéd Angyalosi de Medgyesfalva Angyalosi de Ujtorda Angyalossy de Angyalos Ángyán de Vörösberény Angyei de Güged Angyeli Anhi de Ach alias Devecseri Aniczás Aniczka de Várad Anicska de Anczikován Anka alias Szeleczkei Anka de Benedekfalva Anka de Csolt et Nagynyíres alias Ankus Anker de Kismarton Ankerraither Ankle de Füss Ankus Anner Annich Annus alias Szabó Ansznorentaxner Antal alias Domokos Antal alias Lippai Antal alias Roska Antal alias Torday Antal de Agyagfalva Antal de Bágyon Antal de Csehédfalva Antal de Csíkszentimre Antal de Debreczen Antal de Énlak Antal de Gyergyószentmiklós Antal de Gyergyóujfalu Antal de Ilyefalu Antal de Kisbarcsa Antal de Kıröspatak Antal de Malomfalu Antal de Sztijkafalva Antal de Tejed Antal de Tusnád Antal de Zágon Antaláczy de Antalócz Antaláczy-Boda Antalffy de Szereda-Szentanna Antalffy-Zsiross Antalfi de Csíkszentmárton báró Antalfi de Csókfalu Antalfi de Kobádfalu Antalfi de Makkfalu Antalfi de Szentanna Anthimi de Tapsony Anthos Anthroth alias Plenck Antocs Antolchich de Schapovecz Antolich Antolkovich Antonia de Homoródalmás Antony alias Dobos Antos de Rét Antsán de Csolt Antse Antunovits de Almás Anwander Anyitza Annyok Ányos de Fajsz Ányos de Nagyszántó Anyuska de Váradi Apaffy de Apanagyfalu Apagyi de Apagy Apaj de Raszinya alias Bochkay Apáthy de Tót Apátitzky de Törökır Apay alias Kiss Apay de Apa . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.purdue.10 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Apczy Apfaltrern báró Apóka Apor de Altorja báró Apor de Zalán Apostol Apostol alias Rácz Apotecar dictus Glawycza Appel de Kapocsány Apponyi de Nagyappony gróf Appos Aprits Apró alias Kovács Apród de Szentandrás Apy Aracs de Zilah Aracsy Aradi de Prakfalva Arady alias Horváth Arady alias Rách Arady de Ajál Arady de Kád Arady de Morócz Arady de Óberettye Aranitovich Aranitzky de Kraljević Aranka de Zágon alias Bithi Arany de Nagyfalu Aranyady Aranyas de Bihar Aranyas de Debreczen Aranyas de Nyárádtı Aranyász Aranyhalmy alias Goldberger Aranyi alias Déva Arányi de Hunyadvár Aranymezei Aranyos alias Borbély Aranyosmedgyesi de Makó Aranyossy alias Schiller de Harka Aranyossy de Aranyos Aranyosy de Forbász Árapataki de Árapatak Arató de Széplak Aratsay alias Kovács Arbanass de Bosiljevo Arbanász de Alsólomnicza Arbelt de Maczesd Arbon Arcabo Arco gróf Arconat Arczy Ardai de Orda Ardai de Székelyudvarhely Ardanás Arday alias Kovács Arday alias Szabó Ardoviery Ardrich Argalás Argalás de Kelemenfalva Argalós Argauer Argay Argyelan Argyelan alias Antal Argyendy Argyesi Arizy Arka de Demsus Arkay Árkosi alias Köntés Árkosi de Ádámos Árkosi de Árapatak Árkosi de Dés Árkosi de Gogánváralja Árkosi de Kissáros et Egrestó Árkosi de Rava Árkosy alias Nagy de Borosjenı Arkowath Árkövy de Tahitétfalu Árkus Árky de Baranya Armenus alias Uregorovich Armirar Armós de Ormós Armpruster alias Ruzdor Arnadás Arndt Arnhold Arnold Arnótfalvy de Arnótfalva Arnóth alias Dienes Arnóthy Árokháti Árokpataki Árokszállási Aromatarius Áron de Kibéd Áros de Csíkjenıfalva Áros de Haraly Árossy Arotin Árpássy alias Gerstl Árpássy de Abalehota Árpássy de Alsóárpás Árpástói de Kéthely Árpásztonyi Arras de Petrusovecz Arros de Páva Arsits Ártándy de Ártánd Ártánházy de Ártánháza Arteaga Artner de Felsıszentmiklós Árvay Árvay alias Nagy Árvay alias Szunyogh Árvay alias Török Ary alias Nagy-Ary Ary de Dányádi Ary de Tasnád Arz alias Klein de Straussenburg Arz de Straussenburg báró Asbóth de Hegyfalva et Nemeskér Asbóth de Léczfalva Asgúthy Asi Narkovits alias Asy Askóti alias Aschoti Aspremont gróf Assa de Assakürt Ast de Astenberg Asterer Astris de Kozina Asy alias Asi Sarkovits Aszalay alias Battik Aszalay de Fóny . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

et Kisazar Baán de Kırös Baán de Nádasd Baarnik Baasi Bába alias Molnár Bábaczky de Bábicz Babády de Babád Babarchich alias Babarczy báró Babarczi-Schwartzer Babarczy báró Babás Babay Babcsányi Bábeczky Bábel alias Káldy Babi Babich de Lovinca Bábiczky Babics Babindák Babindáli de Babindál Babindály Babinszky Babnik Babó de Vágvecse Babochay alias Chech Babochay-Farkas de Babocsa Báboczkai Babócs Babocsay báró Babocsay de Kerekrét Babok de Vokssinovec Babolchay Bábolnay Babonás Babonay Baboniclagay Babonosich Babonyi Baboricz de Aldoboly Báborszky Babos de Aranyosrákos Babos de Besenyı Babos de Kenéz Babos de Mezımadaras Babos de Német Babos de Rokolány Babos de Sárfalu Babos de Szászfalva Babos de Szenttamás Babos de Ujtorda Babóthy de Babóth Babotich Babulik Babus Baby Baccarcich de Nagyécs Bach de Mágócs Bachich de Recina Bachinai Bachó alias Bánóczy de Bezerécz Bachó alias Banovszky Bachó alias Jurikovjech Bachó alias Miskech Bachó de Dezsér Bachoretz alias Tomassivicz Bachruch de Királykút Bachter alias Vigyázó Back de Bégavár Back de Surány Bacz de Csíkszentmárton Bacz de Zágon Bacza de Lemhény Baczalláry de Baczallár et Óberettye Baczán Bacze de Várfalva Baczendorf ./Szerk.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 11 Aszalay de Szendrı Aszalós de Berekkeresztúr Aszalós de Göncz Aszalós de Maroskeresztúr Aszálosi de Miskolcz Aszimarkovics Aszmann Asszony Asszonyfalvi Asztalnok Asztalos alias Bántó Asztalos alias Ecsedy Asztalos alias Szabó de Deés Asztalos de Sárpatak Asztalos de Tapócza Asztalos de Tasnád Asztalos de Zilah Asztay Asztl Asztris de Kozina Asztry de Sósdia Aszú Aszúvölgyi Atády Ataki Atanaskovics Atányi alias Kovács Athanasievich de Valiapáj Athinay de Athina Athushaimer Atkáry alias Szalay Áts-Nagy Attems gróf Attfi de Trája et Szászfa Atzél de Borosjenı nemes&báró Atzél de Erdıskerek Atzél de Hidas Atzél de Szatmár Atya alias Czecze Atya alias Szabó Atyai de Atya Atyimov alias Joanovits Attyin Aubeller alias Abala de Lilienberg Aucsán Auer de Alsóterény Auersperg gróf&herceg Augusti Augustich Augustinich Augusz de Magura báró Augusztinovich de Kissolymos Aulinger Aurifaber Auspitz de Pusztapéter Ausser Autonovics de Almás Avakumovics Avasán Avendo-Corzan Azary de Nagy. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue./Szerk.12 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Baczik Baczilla Baczka Baczkó báró Baczkói Baczó de Almás Baczó de Batzó Baczó de Debreczen Baczó de Homoródalmás Baczó de Metisfalva Baczon de Ujtorda Baczoni de Doboly Baczoni de Homoródkarácsonyfalva Baczur de Breznicza Bacsa Bacsák de Benefa Bacsányi Bácsi de Bács Bácsi de Dés Bacsinszky de Bacsina Bacskády de Bacskafalu Bácskai de Csép Bacskay de Bacska Bacskay de Ormány Bacskói Bácsmegyey alias Biró Bácsmegyey de Csomaköz Bácsmegyey de Dés Bácsmegyey de Páris Bácsmegyey de Zsadány Bacsó de Asszonylak et Székegyháza Bacsó de Eresztevény Bacsó de Ikafalva alias Székely Bacsonyi Bad Bada alias Szeles Bada de Bodófalva Badácz Badányi Badár Baderlicza Badinszky Badiny de Badin Baditz de Szentkirályszabadja Bádoky de Bádok Badonivac de Badovinc Bádonyi Baducz Baer de Kiskesz Bagadics Bagaméry Bagar Bagdi alias Erdeös Bagdi de Basarág Bagdi de Csarna Bagdi de Mezıpanasz Bagdi de Sarkad Baghy alias Gódor Baghy alias Szőcs Baghy de Harsány Baghy de Szécsény Baghy de Tarpa Baginszky Bagliano de Dansudona gróf Bagni de Guidi báró Bagóch de Borosjenı Bagody Bagoly de Bágyom Bagoly de Büd Bagoly de Deés Bagoly de Dömötör Bagoly de Szacsva Bagonya de Palásth Bagossi-Kovács Bagossy de Csengerbagos Bagossy de Dancsháza Bagossy de Kaplyon Bagotai de Mikefalva Bagotay alias Molnár Bágya de Fejérviz Bágya de Kibéd Bágyi de Bágyon Bágyi de Vizakna Bagyinay de Veresmarth Bagyinszky Bágyoni de Gyulafehérvár Bágyoni de Kerecsel Baich de Varadia báró Baidler de Wolfsfeld Baiersdorf de Erdıs Baik Bailla Baillet de Latour gróf Bainay Bainter de Balassagyarmat Baiszmon Baitz de Beodra Baitz de Szapár Báj alias Koszta Bája de Borbátviz Bája de Karánsebes Bajáky Baján Bajcsy de Bajcs Bajesd alias Szirb Bájkay Bajkó Bajkor Bajkovetz Bajkovics Bajkoy Bajmóczy Bajna de Szárhegy Bajnát Bajnay alias Gulik Bajnay alias Kóczik Bajnóczy de Deés Bajnóczy de Ilosva Bajnok de Nemeskürth Bajó de Diószegh Bajomi Bajory Bajovecs Bajta Bajtényi Bajthay Bajtörı Bajtsi de Nagyenyed Bajtsi de Sárd Bajusz alias Nagy Bajusz alias Terney Bajusz de Gálszécs Bajza de Nagyfalu Bajzáth de Pészak báró Bak alias Fábián Bak de Bakos Bak de Berénd Bak de Borberek . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 13 Bak de Csíkszentimre Bak de Egerpatak Bak de Hatolyka Bak de Nagyharsány Bak de Noszoly Bak de Pázmán Baka alias Somogyi de Somogy Baka de Borosjenı Baka de Kurtapatak Bakach-Bessenyey de Szentgyörgyvölgy et Galántha báró Bakacs de Uglya et Simontornya Bakalár Bakaliar alias Belházy Bakalovics Bakányi Bakay alias Nagy Bakay de Bak Bakay de Bélmegyer Bakay de Erdıbaka Bakay de Kozárvár Bakcsi alias Bancza de Vajasd Bakcsi de Bakts Baki de Kozárvár Bakics de Lak Bakk de Szentkátolna Bakó alias Almássy de Almás Bakó alias Banovszky Bakó alias Kovács Bakó alias Szabó Bakó de Almás Bakó de Bogdány Bakó de Borvely Bakó de Bölön Bakó de Csanád Bakó de Csíkfalva Bakó de Dávod Bakó de Etéd Bakó de Fermenyes Bakó de Geges Bakó de Gyulafehérvár Bakó de Hete Bakó de Hódos Bakó de Jobbágytelek Bakó de Lengyelfalu Bakó de Mikháza Bakó de Moson Bakó de Nemeskürth Bakó de Péterlak Bakó de Siklód Bakó de Szárazajta alias Nagy Bakó de Telegd Bako-Bene de Tatros Bakócz de Erdıd Bakóczay Bakocs Bakody Bakolar Bakolczi alias Borbély Bakolcsai Bakonyi báró Bakonyi alias Nagy Bakonyi de Becsvölgy Bakonyi de Bölön Bakonyi de Szigetszentmiklós Bakos alias Balás Bakos alias Palozosi Bakos de Benedek Bakos de Deés Bakos de Felsıszálláspatak Bakos de Kakuth Bakos de Miske Bakos de Miskolcz Bakos de Osgyán Bakos de Paka Bakos de Remete Bakos de Sarkad Bakos de Thurócz Bakovlics Baksa de Baksaháza Baksa de Kraszna Baksai de Méra Baksányi Baksay de Benedekfalva Baksay de Pázmán Baksay de Szentistvánbaksa Bakschai alias Himelreich Baksy de Benczencze Baksy de Hécze Bakthay Baktsi de Albis Baku de Borzova Baky Bál alias Bakos de Felsıszálláspatak Bala de Csíkszentimre Bala de Ehed Balabány Balabás Baládfi de Nagyaklos Baládfy de Csapó et Cseszve Balai Balajthy de Gesztes Balajti de Lompért Balán de Belényszeg Balán de Ósinka Balás alias Lustigalás de Alsólendva Balás alias Mandich Balás alias Székely Balás de Altorja Balás de Benedek Balás de Bethlenfalva Balás de Bikafalva Balás de Csóka Balás de Drágavilma Balás de Felsıeır Balás de Gyergyószentmiklós báró Balás de Homorodalmás Balás de Karácsonyfalva Balás de Lissa báró Balás de Magyarlapostó Balás de Nagysolymos Balás de Sepsiszentkirály Balás de Sipek Balás de Szentkirály Balás de Tótvárad Balás de Vargyas Balásdeák Balaséthy-Nagy Balásffy Balásházy de Balásháza Balásházy de Érszentkirály Balásházy de Gencs Balásházy de Járom Balásházy de Mindszent Balási de Bethlenfalva Balási de Kászonimpérfalva Balási de Rigmánd Balaskó ./Szerk.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Balásovich Balassa de Ásvány Balassa de Balassagyarmat et Kékkı Balassa de Csabrendek Balassa de Hethés Balassa de Hugyécz Balassa de Kápolnásnyék Balassa de Ráczkeve Balassó Balássovich de Binocz Balássy de Csókfalva Balássy de Endrıd Balássy de Érmindszent Balássy de Hetet Balásy de Andrásfalva Balásy de Bágy Balásy de Balassa Balásy de Baróth Balásy de Belváth Balatovich Balázs de Bagy Balázs de Baróth Balázs de Borbátviz Balázs de Brasso Balázs de Dragavilmany Balázs de Kölpény Balázs de Lemhény Balázs de Nemeskürt Balázs de Remete Balázs de Szentmiklós Balázs de Szováta Balázs de Verıcze Balázsdeák alias Bodnár Balázsi alias Balassi Balázsovich de Dedina Balázsy Balczer alias Samuel Balczó Baldacci de Végvezekény báró Baldi Baldokán de Hidas Báldoki Baldon de Horváth Baldony de Menyı Báldony de Sámson Balduni Balenty Balethyck Bálfi de Székelyudvarhely Balia de Felsıszilvás et Maczesd Balia de Szálláspatak Balibány Balics Balics alias Bálovits Balika de Kibéd et Marosnémet et Bajesd Bálikó Balin Baling Bálint de Csucs Bálint de Farkaslak Bálint de Fejérviz Bálint de Futásfalva Bálint de Homorodkarácsonfalva Bálint de Jéke Bálint de Középajta Bálint de Ménaság Bálint de Oroszhegy Bálint de Pálfalva Bálint de Sepsiszentgyörgy báró&gróf Bálint de Siklód Bálint de Szentkirály Bálint de Szováta Bálint de Técsı Bálint de Zetelak Bálintffi de Balásház Bálintffi de Borosjenı Bálintffi de Marosjára Bálintffy de Badaló Bálinth de Csíkdelnek Bálinth de Lemhény Bálinthy Bálintitt de Körtvélyfa et Tövis báró Balistras Balits Balk de Kolozsvár Balka Balkay Balkó alias Ferenczy Balkobán de Hida Balku de Bisztra Balku de Hatház Balla de Bánkfalva Balla de Csíkszentmihály Balla de Iregh Balla de Jobbágytelek Balla de Tasnád Balla de Zetelak Ballabás Ballagi-Pordány de Felsıeır Ballagovich de Jápra Ballarini Ballay de Balla Baller de Szurdok Ballestrazy Balley de Dreznik Ballibány Ballika de Menyı Ballingh de Gelse Balló de Hermány Balló de Nagybaczon Ballogovich alias Matteovich Ballók de Derzs Ballos Ballovich Ballun de Mélcz Balmótz de Oláhsolymos Baló de Diód Baló de Pák Baló de Pelekesz Baló de Szenttamás Balog alias Borbély de Zilah Balog alias Szindy Balog alias Tegenye Balog alias Vaján Balog de Bágyon Balog de Barátos Balog de Borsova Balog de Görgény Balog de Hatolyka Balog de Homorodkarácsonyfalva Balog de Ján Balog de Kerecsend Balog de Told Balogdi Balogh alias Barbelli de Kamanchie Balogh alias Biró Balogh alias Borbély Balogh alias Csögley ./Szerk.14 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

15

Balogh alias Füleki Balogh alias Gesztes Balogh alias Geszthessy Balogh alias Hansen Balogh alias Hegedős Balogh alias Kirchen Balogh alias Kis Balogh alias Kocsy Balogh alias Lakatos Balogh alias Mészáros Balogh alias Sallgovjech Balogh alias Sövényfalva Balogh alias Szabó Balogh alias Szekeressy Balogh alias Szeredy Balogh alias Szodos Balogh alias Trombitás Balogh de Ákos Balogh de Almás Balogh de Alpestes Balogh de Aranyos Balogh de Árda Balogh de Árkos Balogh de Árpástó Balogh de Bábolna Balogh de Bábony Balogh de Bakonya Balogh de Balog Balogh de Báránd Balogh de Beöd Balogh de Bér Balogh de Bernolt Balogh de Bocsok Balogh de Böszörmény Balogh de Bük Balogh de Czégény Balogh de Csegö Balogh de Csempeszháza Balogh de Csíkszentkirály Balogh de Csögle Balogh de Debreczen Balogh de Deés Balogh de Delne Balogh de Deményháza Balogh de Eös Balogh de Érkeserő Balogh de Felsıszentmihályfalva Balogh de Fertısalmás Balogh de Géres Balogh de Gyallakuta Balogh de Gyulafehérvár Balogh de Hajdúdorog Balogh de Hatház Balogh de Hatolyka Balogh de Ikafalva Balogh de Iklánd Balogh de Jászberény Balogh de Kebele Balogh de Keserő Balogh de Kiskér Balogh de Kisnyujtód Balogh de Kispécz Balogh de Komlódtótfalu Balogh de Kopács Balogh de Kıröspatak Balogh de Malonya Balogh de Marosszentimre Balogh de Nagyalmás Balogh de Nebojsza et Galántha nemes&gróf

Balogh de Nemescsicz Balogh de Nyárádszentimre Balogh de Parasznya Balogh de Sámson Balogh de Sélye Balogh de Székelykocsárd Balogh de Szentimre Balogh de Szikszó Balogh de Tállya Balogh de Telek Balogh de Tolna Balogh de Torda Balogh de Túr Balogh de Tyukod Balogh de Ujtorda Balogh de Várad Balogh de Zilah Baloghdy Baloghfai Balonyi de Alistál Bálovits alias Balics Balpataky de Balpatak Balta alias Steczka Balter Baltinger Balucz de Erdıhegy Balus Bálványosvárallyai Balvay de Felsıbalva Balzám Bálya de Jód Balyák Balykó de Sárfalva Bally alias Márkus de Kecskésfalva Bállya alias Jody Bályog de Ipp Bályoki Bambach Bamberger de Blástya Bambody Bán alias Alsócsernátony Bán alias Felvinczy Bán alias Megyeri Bán alias Szabó Bán de Alsóboldogasszonyfalva Bán de Bánfalva Bán de Bögöz Bán de Diósad Bán de Galambod Bán de Habura Bán de Kisdoba Bán de Kisjóka Bán de Kırös Bán de Libaton Bán de Losoncz Bán de Makkfalva Bán de Megyer Bán de Móriczhida et Szend Bán de Ölyved Bán de Szereda Banabik Banay Bancza alias Bakcs de Vajasd Báncsó de Háró Bancsy de Laskod et Vehécz Bándi de Alparét Bándi de Bibarczfalva Bándi de Göcs Bándi de Osdola

16

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Bándi de Szárazajta Bándi de Székelyudvarhely Bándi de Szövérd Bandits Bandl Bandruszky Bándy de Bánd Baneković de Zaistovec Bánffi de Darnócz Bánffi de Szentkatolna Bánffi de Tallócz Bánffihunyadi de Sárd Bánffy de Alsólendva gróf Bánffy de Déva Bánffy de Losoncz báró&gróf Bánffy de Nagymihály Bánffy de Pócsfalva Banga de Várad Bangha alias Csizmadia Bangha de Nagyjóka Bangó Bangya Bánházy de Kesz Bánházy de Mennye Bánházy de Torda Bánhegyesy de Borosjenı Bánhidy de Simánd nemes&báró Báni de Szántótálya Banics Banik Bánk de Apahida Bánk de Fodorháza Bánk de Szarvaszó Banka Bankay Bánkházy alias Kovács Bankó de Zina et Királyhelmecz Bankós Bánköy Bankus Bánky de Bánkháza Bánó de Bálthele Bánó de Tapolylucska et Kükemezı Bánóczky Bánóczy de Bánócz Bánóczy de Bezerécz Bánóczy de Dezsér Banoghli Banóky Bánosi Banotay Banovits de Sopronszentmárton Banovszky de Banov Bánpataki Bánrévey de Bánréve Bánszy alias Ivanussich Banta de Nagyborosnyó Bántó alias Asztalos Bántsy de Vehécz Banury Banverics Bánzay Bányaffy Bányai alias Benedek de Volfdorf Bányai alias Gombkötı Bányai alias Knapp Bányai de Breznóbánya Bányai de Deés Bányai de Felsıbánya

Bányai de Hosszúaszó Bányai de Kerecsend Bányai de Menyı Bányai de Nagymon Bányai de Ujtorda Bányai de Vérvölgy Banyara Bányász de Aszualmás Bányász de Gyergyószentmiklós Bányász de Kölpény Bányászka alias Barnyasza Bányay alias Kósa Bányay de Nádasd Bányay de Nagybánya Banyó Bar de Keresztúr Bara de Ákos Bara de Bodok Bara de Homorodalmás Bara de Szemerja Bara de Zágon Barabán Barabás alias Király de Sepsiszentgyörgy Barabás alias Sáros Barabás de Albis Barabás de Árkos Barabás de Baczon Barabás de Barabásszegh Barabás de Becsvölgy Barabás de Csíkszépvíz Barabás de Homoródkarácsonfalva Barabás de Kölpény Barabás de Lisznyó Barabás de Márkosfalva Barabás de Siklód Barabás de Szentgyörgy Barabás de Szentistván Barabás de Szentsimon Barabás de Szombatfalva Barabás de Zilah Barabási de Panit Barabássi de Ehed Barabássi de Makkfalva Barac de Repenye Barach Barachai Barachkay Barachy Baraczka Baracsai Baracskay alias Sziget Baracskay de Nagybaracska Baracsy alias Patay Baracsy alias Rimaszombathy Barad Baragyáni Barak Barakony de Ewrögd Barakonyi de Barakony Barakonyi de Hegymeg Barakovics Barala Baralovics Barancsi Barancsy de Várad alias Hobicz Baraneszki Barankovics Baranovics Baranovszky de Krakó

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

17

Bárány de Debrecen Bárány de Rendes Bárány de Sámsond Bárány de Szenicze Bárány de Szıllıs Bárány de Turopolya Baranyai alias Szabó Baranyai-Literáti Baranyay alias Horváth Baranyay alias Szabó Baranyay de Bodorfalva Baranyay de Marosjára Baranyay de Sokló Baranyay de Sorbánfalva Baranyay de Szancsa Baranyay de Torda Baranyay de Várad et Micske Baranyi alias Brány Baranyi de Fogaras Baranyi de Jászberény Barásevics Barasnyai Barassó Barát alias Musay Barát alias Szivós Barát de Derzs Barát de Kalló Barát de Náznánfalva Barát de Püspöki alias Bolthoss Barát de Sárd Baráta Barátfy alias Patay Baráth de Berend Baráth de Darah Baráth de Debreczen alias Törös Baráth de Felthót Baráth de Kolozsvár Baráth de Marthonos Barathay de Felsıszentmihályfalva Barathon Baráthy de Dereske Baráthy de Enyed Barátnaky Barató Barátosi de Sárd Barátossi de Barátos Barátszegi Baratta báró Barátzy Bárb de Alsóbezsnyák Bárb de Monostorkapálnok Barbaczy Barbarich Barbarith alias Horváth Barbél alias Tóth de Nemeskerek Barbél de Gyalókuta Barbell alias Kassos Barbelli de Kamenchie Barbély alias Komáromi Barbély alias Kırössy de Buda Barber Barbucz Barbuly de Gaura Barbur Barbus de Barbucz Barch Barcha Barchi Barco báró

Barcz Barcza de Nagyalásony Barcza-Rotter de Nagyalásony Barczai de Vehécz et Laskód Bárczán Bárczay de Bárcza Barczer Barczikay de Barczika Bárczy de Barcziháza Barcsa de Kézdiszentlélek Barcsai de Lövéte Barcsai de Nagybarcsa nemes&báró Barcsay de Botpalad Barcsy Bárdi alias Sinka Bárdi de Lırinczrév Bárdi de Szentivány Bardócz alias Nekkely de Torda Bardócz de Futásfalva Bardócz de Nagybaczon Bárdos de Lénárddarócz Bárdossy de Bárdos Bardótz de Kövend Bárdy de Karánsebes Bárdy de Kovács Barechek Barenay Barényi Bargói alias Szabó Bargován Barich de Barit Barichya Baricza Baricza alias Rotipar Baricskai Barilich Barina de Monostor Barinde alias Faur Barinde alias Pop Bariss alias Lámoss-Lypovszky Bariszló de Grabarja Baritz de Gelencze Barity Barius de Bánfalva Barka Bárkányi Barkassy alias Munkácsy Barkász Barkaszy alias Kisvárday Barkay Barkó Barkóczy alias Barczán Barkóczy de Nagy- et Kisbarkócz Barkóczy de Szala et Lavarna Barkoj de Nagybánya Bárky Barla alias Fazekas Barla alias Szabó Barla de Csíkdelne Barla de Csíkszenttamás Barla de Csókfalva Barla de Dragomérfalva Barla de Gyergyóujfalu Barla de Hosszuaszó Barla de Kiskagya Barla de Málom Barla de Mindszent Barla de Siménfalva Barla de Száldobos

18

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Barla de Ujfalu Barla de Várfalva Barlabás de Héderfa Barlabássi de Szárazajta Barlabássy de Bodos et Ekemezı Barladi Barlanghi Barlas de Hosszuaszó Barlasius Barlay Barlendis de Perlenbach báró Barlobás alias Wylchych Barlogh Barlok Barmas Bármay Barmos de Bihar Barna de Laz Barna de Melléte Barna de Nyermeg Barnabacus de Patha gróf Barnabás de Siklód Barnáth alias Pap Bärnkopf Barnolth Barnuss Bárnyasza Barócz de Melléte Barócz de Német Baróczy de Hár Barócs de Baróc Baroevich Barogh Barók de Illyefalva Barolia alias Kozák Barolovics Baronkay Baronya alias Halász Baronyay de Ótorda Baronyay de Öcsény Baronyi de Csángóhétfalva Baronyi de Zala Baross de Bellus Barota Baróthy alias Csíky Baróthy alias Nussborn Baróthy de Barót et Csíkszenttamás Baróthy de Vajdaszentivány Baróti de Csomafalva Baróti de Füle Baroycs Barra de Homoródalmás Barra de Moson Barra de Zágon Barrabás de Hermányfalva Barrabás de Tekerıpatak et Kilyénfalva Barrakovics Barsi Barsich Bársony de Lovasberény Bársonyi Barsy de Kaproncza Barta de Dubicsány Bartak de Lemhény Bartakovics de Kisappony Bartal de Beléháza Bartal de Jászberény Bartalica Bartalis de Barot

Bartalis de Bibarczfalva Bartalis de Esztelnek Bartalis de Kisgörgény Bartalis de Medesér Bartalis de Szárhegy Bartalis de Tekerıpatak Bartalóczy Bartalos de Várbogya Bartalotti báró Bartalus Bartalyos de Medesér Bartalyus de Debreczen Bartalyus de Felvincz Bartalyus de Kisgörgény Bartenstein báró Bártes Bártfai Bartha de Ákosfalva Bartha de Alsócsernátony Bartha de Alsószentmihályfalva Bartha de Altorja Bartha de Baczon Bartha de Bágyon Bartha de Bösháza Bartha de Csíkfalva Bartha de Csíkszentsimony Bartha de Dálnok Bartha de Derzs Bartha de Harasztos Bartha de Hollókı Bartha de Hosszúaszó Bartha de Keresztúr et Menye Bartha de Kézdibaksafalva Bartha de Kisgörgény Bartha de Kölpeny Bartha de Lukafalva Bartha de Mocsolya Bartha de Nagyborosnyó Bartha de Nagyır Bartha de Olasztelek Bartha de Páltelek Bartha de Pan Bartha de Sóvárad Bartha de Szárazajta Bartha de Uzon Bartha de Világos báró Bartha-Pongrácz Barthalos de Nagymád Barthányi Bartheldy de Zsarnóca Barthelich Barthne de Chrenschild Barthó de Bilke Barthó de Csíkrákos Barthó de Szentlélek Barthodeiszky de Rátk et Salamonfa Barthóffy de Bilke Barthók Bartholotti de Partenfeld Barthos de Albis Barthos de Csíktszentiván Barthos de Kézdiszentlélek Barthos de Nagydoba Barthos de Sárközujlak Barthos de Szigeth Barthovics Bartis de Tordavilma Bartl de Boldogfalva Bartlitius

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 19 Bartóffy de Bilke Bartók alias Szentiványi Bartók de Baróth Bartók de Birtók Bartók de Egerpatak Bartók de Görgı Bartók de Málnás Bartók de Mártonfalva Bartók de Nagyajta Bartók de Sepsiszentgyörgy Bartók de Szuhafı Bartók de Zádorfalva Bartóky de Abara et Bartók Bartolich Bartoloni Bartolović de Tenje Bartos de Tapocsa Bartos de Tordavilma Bartova Bartovics alias Pap Bartsa de Szárazajta Bartus Baruch de Felsıvány Barvik Barvulszky Báry de Nagy. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.et Kisbár Barzenay Barzizius de Dobacz gróf Barzy Basa de Csatár Basa de Egerpatak Basa de Székelyudvarhely Basa de Vérvölgy Basa de Zabola Basarághi de Ürögd Baselli de Süssenberg báró Basics Basilides de Turova Basó de Csoltó Basovszky alias Konecsni Bassa alias Tornallyai Bassa de Kálló Bassa de Udvarhely Bassal de Papmezı Bassan de Jóka et Divékujfalva Bassaraba de Brancovan gróf&herceg Bassarabits de Jassenova Bassich Bassura Basta de Huszt gróf Bástay Básthy de Egyházasbást Bastonyai Basura Basy de Bas Baszarába de Páros Baszarád de Székelykeresztúr Bászel de Szászkabánya Básztej de Básztó Bátafalusy alias Gyerkó Batari Bátay Batffay Batha Bathó Bathó alias Tolhy Báthor de Felsıbaár et Szilágysomlyó Báthorfalusy alias Bencze Báthori de Gagy Báthory de Báthor Báthory de Ecsed et Somlyó Báthory de Nyirbátor Báthory de Szaniszló Báthy de Élesfalva Batin de Szamosfalva Batisz de Alsómalatin Batisz de Kiscsepcsény Batizy de Batizfalva Batka alias Botka Batka de Nagyoroszfalva Batkay Bátky de Felsıbátk Bátky de Nagyoroszfalva Bató de Homoródkarácsonfalva Bató de Kesz Bátor de Ruszka Bátorffy Bátorkeszi Bátos Batrin Bátsfalusy alias Gyerkó Battay de Vatta Batternay Bátthay Bátthó alias Tolhy Batthyány de Garesgál Batthyány de Németujvár gróf Batthyány-Stratmann de Németujvár gróf&herceg Battik de Sarud Battiz Battó Batu Batuza Batzendorff Batzó Báty Bátyi Bátyók Battya Battyin Bauer de Krupiec Bauer de Röjtök Bauer de Tormás Baumaister Baumgarten de Baumgarten báró Baumkircher de Paumkircher báró Baumüller Baur de Kápolna Bauszner de Bauszner Baxai de Hosszúaszó Bay de Álmosd Bay de Bába Bay de Kenézlı Bay de Ludán et Csoma Bayer-Krucsay de Krucsó Baza de Osdola Bazendorff in Pfinzegg de Ehrenschild Bazik Bazik alias Malya Bazilides Bazini gróf Báznai Bazteki Bazsó Bebek alias Nagy Bebek de Pelsıcz Bebery .purdue./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.purdue.20 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Bebessy Beccaria Beche de Losoncz Beck de Madaras Beckers de Urbach Beckers de Westerstetten gróf Beckh-Widmannstetter Bécz de Buzita Becz de Csíkkozmás Becz de Tass alias Tassy-Becz Becze de Csíkszentmárton Becze de Delne Becze de Giróth Becze de Losoncz Beczei de Ujtorda Béczi de Ábrahámfalva Béczi de Karácsonyfalva Beczkai Beczkó de Kovás Beczkói alias Novatha Beczı de Sass Béczy de Herke Becse alias Vajda Becsek de Kovászna Becser Becsés Becsey alias La Volta Becsey alias Pillér Bécsi alias Számszerügy Bécsi de Ábrahámfalva Bécsi de Hosszúaszó Becske Becskeházi Becskér de Felsıeır Becskereki de Gyulafehérvár Becskereky de Alsószentmihályfalva Becski de Magyarköblös Becski de Pókafalva Becskör Becsky de Pókafalva Becsky de Tasnádszántó Becsüs de Várad Bécsy de Parácz Beddy Bede alias Kiss Bede de Bardócz Bede de Baróth Bede de Hosszúaszó Bede de Nagyborosnyó Bede de Pánd Bede de Sass Bedech de Selle Bedecz Bedegh Bedei Bedek Bedekovich de Ternoucz Bedekovics de Komor báró Bedenich alias Sunacz Bedeö de Hetény Beder de Barátos Beder de Barátosfalva Beder de Tót Bedetić Bedeus de Scharberg báró Bédi de Kolozsvár Bedics Bedik de Patha gróf Bednáf Bednarovich Bednary Bedı alias Handrik Bedı de Baráthos Bedı de Bölön Bedı de Kálnok et Hodgya Bedı de Kézdipolyán Bedı de Sepsi-Kıröspatak Bedı de Tapolcza Bedöcz Bedöczy Bedıházi de Árkos Bedıházi de Léczfalva Bedıházi de Páka Bédy Beélik de Dezser Beer alias Galamboky Beer alias Medve Begaméry Bégányi de Nagybégány Bege de Kávás et Keresztúr Begen Beger Begovics Begyacs Behaim de Battenberg Behin Behmer Beiczy de Beicz Beigler Beitl Bejczy de Belez Bejczy de Negymon Bek alias Sütö de Munkács Bek de Bököny Békássy de Békás Beke de Alsócsernáton Beke de Baróth Beke de Békefalva Beke de Bekeház Beke de Csíkszentkirály Beke de Dalnok Beke de Deés Beke de Felsıvály Beke de Kövesdi alias Székely Beke de Nagyenyed Beke de Nyárádtı Beke de Oláhfalva Beke de Somlyó Beke de Székelykocsárd Beke de Varadino alias Kamut Bekecs Békeffy de Récse Békeffy de Sallóvölgy Békei Békely alias Udvarhely Bekény de Alag Bekény de Mikófalva Bekes alias Kornyathy Bekes de Békás Bekes de Homoródalmás Bekes de Kurtapatak Bekes de Maksa Bekes de Szalafı Békesi de Alsószentmihályfalva Békési de Bürkös Békesi de Harsán Békesi de Marosvásárhely Békési Eötvös . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 21 Békessy alias Gonda Békessy de Somlyó Békesy de Békes Békésy-Molnár Bekić de Bović Bekis Bekk Bekó Bekóczi Bekovics de Ternoucz Bekö de Csíkszentkirály Bekuczy alias Zerkovich Bekvéry Béky Béla de Bánkfalva Béla de Homoródszentpéter Belády Bélák Bélán Belanszky alias Lieszkovszky Belanszky de Bela alias Demkó Belányi de Belány Belányi de Tarnó Belatiny alias Braun Bélaváry alias Burchardt Bélaváry de Csegez Bélaváry de Sikva Belawych Bélay de Felsıbéla Belchich alias Nikolics Béldi alias Csáklyán Béldi de Béld Béldi de Károly Béldi de Kolozsvár Béldi de Uzon nemes&gróf Beleky alias Szabó Belenczky Belenics Belenszky Belényesi alias Deák Belényesi de Belényes Belényesi de Ujtorda Belényesi-Melicze Belényesi-Szabó alias Hajdu Belényessi de Belényes alias Koszta Belényessy de Désfalva Belényessy de Kaszaper Belényesy alias Várady Belesics Beleváry Béley Beleznay de Belezna et Pilis gróf Belgrády Belgyer alias Hele Belházy alias Balkaliar Béli Belicza de Alsódiós Beliczay de Bajsa Beliczay de Jeskófalva Belics Belicsics Belin Belinszky Belinyi Beliske Belkovics Bella Bella alias Molnár Bellaágh de Heves Bellakovich báró Bellán Bellány de Tarnó Bellavics de Bella Bellay Bellegarde gróf Bellenics Bellényi Belleö alias Balássi Bellesics Belleskey de Ternye Bélley Bellichich Belliczay alias Nemes Belligront Bellin Bellmond de Antalfalva Bellosevich Bellosich Bellovics Bellovita Bellusice Bellussy Belnay de Misérd Belohlanka alias Lamos Belostenec Belsey de Beölse Belsy de Eperjes Belt báró Bélteki alias Muretsán Bélteki de Makfalva Bélteky alias Bogdány Bélteky alias Varga Bélteky de Kolozsvár Bélteky de Mezıterem Belyánszky Bélyey Bemás Bémer de Bezded et Kisbak báró Ben de Ságh Benáczy Benárd de Szilvágy Bencetić Benchak Benche de Nagymihály Benchich Benckner Bencz de Venicze Bencze alias Báthorfalussy Bencze alias Fekete Bencze alias Kovács Bencze de Bügöz Bencze de Gyulafehérvár Bencze de Homoródszentmárton et Homoródszentpál et Bágy Bencze de Kricsfalva Bencze de Lövéte Bencze de Péterfalva Bencze de Pozsony Bencze de Tordátfalva Bencze de Uzon Benczédi de Benczéd Benczédi de Bikafalva Benczelides Benczely Benczetich Benczi de Ujtorda Benczol de Velencze alias Olasz Benczony .lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.22 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Benczö de Homoródalmás Benczúr de Dolány Bencsák Bencse Bencsék Bencsik de Füzesmegyer et Györgyös Bencsik de Hosszúmezı Bencsik de Huszt Bencsik de Jánosd Bencsik de Komorócz et Szentandrás Bencsik de Szentandrás Benda Bende de Bessenye Bende de Haraly Bende de Hodász Bende de Hódos Bende de Ménaságh Bende de Radistyán Bende de Sajóvámos Bende de Ujtorda Bendekovics Bender de Lajtha Bender de Rigmány Bendes Bendik Bendl Bendya de Macsesd alias Vlár Bene alias Kászoni de Kászon Bene alias Porczin Bene alias Szabó Bene de Barátos Bene de Bikkfalva Bene de Bozzova Bene de Csíkszentgyörgy et Bánfalva Bene de Nándor Bene de Rápolt Bene de Röjtök Bene de Sümeg Bene de Szikszó Bene-Járy Benedeffi de Csókfalva Benedek alias Kiss Benedek alias Peklyánszky Benedek alias Szabó Benedek alias Szerémy Benedek de Bögöz Benedek de Csíkszentgyörgy Benedek de Csókfalva Benedek de Felsıeır Benedek de Gyepes Benedek de Homoródoklánd Benedek de Impérfalva Benedek de Kisbaczon Benedek de Kiskunhalas Benedek de Korond Benedek de Lécfalva Benedek de Lengyelfalva Benedek de Páké Benedek de Uzon Benedek de Volkdorf alias Bányay Benedekfi de Kadicsfalva et Rugonfalva Benedeki de Benedek Benedicty alias Hajczy Benedicty de Benedekfalva Beneken Beneković de Pernal Beneković de Zaistovecz Benel de Zalathna Beneö Benes Benetesty de Benetest Benéts Benevictus Benger Bengyörgy Benich Beniczky de Benicz et Micsinye Benics alias Nagy Benics alias Tóth Benikovics Benjamin Benk de Felsıpulya Benke de Kecskemét Benke de Laborfalva Benke de Sárfalva Benke de Semjénfalva alias Nagy Benke de Siménfalva Benke de Szentgericze Benke de Tardoskedd Benkert Benkes Benkes alias Szárhegyi Benkey Benkner Benkó Benkó de Bojnik báró Benkóczy Benkovich Benkovics-Rakjányi Benkı alias Nagy Benkı de Albis Benkı de Árkos et Altorja Benkı de Bardócz Benkı de Bögöz Benkı de Bölön Benkı de Csíkrákos Benkı de Dálnok et Hermány Benkı de Felsıcsernáton Benkı de Illyefalva Benkı de Kézdisárfalva Benkı de Kézdivásárhely Benkı de Kilyén Benkı de Kisbaczon Benkı de Kolozsvár Benkı de Köpecz Benkı de Középajta et Köpecz Benkı de Lukafalva Benkı de Maksa Benkı de Matisfalva Benkı de Nagybölön Benkı de Nagymihály et Hetye Benkı de Nára Benkı de Oklánd Benkı de Rákosfalva Benkı de Siménfalva alias Nagy Benkı de Solymos Benkı de Ujtorda Benlich Benncsik de Gede Benó de Lippa Benó de Visk Benok Benosy Benö de Almás Benö de Uzon Benök Bensits Benvenuti alias Babonosich ./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 23 Benvic alias Sieber Benz de Albkron báró Benzoni Bényei Bényei alias Hegedős Benyéki Bényey de Erdıbénye Bényey-Kaposy Benyikovszky Benykö Benyky de Berkesz Benyó Benyó alias Szabó Benyovszky de Benyó et Urbanó nemes&gróf Benyus Beö Beödi de Halas Beökeös de Felsıeır Beökönyi de Beökönye Beölsey Beör Beöthy alias Zlovány Beöthy de Besenyı Beöthy de Várad Bera alias Bérey Bera de Páros Berbencze de Losád Berbosz Berchich Berchtold de Ungerschütz gróf Berczely de Berczel Bérczik de Jászó Bérczy de Gyarmath Bercsa Bércse alias Erdı Bercsényi de Kissároslak Bercsényi de Székes gróf Bercser de Négerfalva Bercsey Bercsiczky Bercsy Berda de Ujtorda Berde de Bikfalva Berde de Kálnok Berde de Laborfalva Berdóczy de Corodin Berdöczy Bere Berebuna Berecz alias Csiszár Bereczffy Bereczk alias Bereczky Bereczk alias Dengeleg Bereczk de Ekecs Bereczk de Gyulafehérvár alias Fazekas Bereczk de Uzon Bereczk de Vizakna Bereczki de Bergenye Bereczki de Namény Bereczki de Torboszló Bereczki-Kiss de Mezıbánd Bereczkó Bereczky alias Dengeleghy Bereczky alias Molnár Bereczky de Csatár Bereczky de Jobbágytelek Beredy Beregh Beregi Beregszászy alias Mészáros Beregszászy de Debreczen Beregszászy de Gyarmath Beregszászy de Nagyenyed Beregszászy-Nagy Beregszászy-Szabó Bérei Berei de Bözöd Berek Berekszói Beremendi Berencs Berencsy de Szigeth Berendey Berendy de Felsıbánya alias Beredy Berentes Berenyi Berényi de Karancsberény gróf Berényi de Malomfalva Béres alias Boros de Béres Béres de Dicsıszentmárton alias Mercenarius Béres de Göröcsfalva Béres de Hosszúaszó Beretey Berethy Bereti Beretky de Beretke Beretvás Berexasius alias Szalaházay Bérey alias Bera Berey de Bere Bereznay de Gyulafehérvár Berger de Grunberg Berger de Pleisse báró Bergh Bergnakovich de Plumbó alias Grubissich Berhelyi de Kisbosva Berhiovits Berinkey Beriotse de Kálinfalva Berislavich de Grabarjaz Berislavich de Kislak Berivói de Pesthéll Berk Berka de Kozolya Berkács alias Pribék Berke Berkeny Berkes Berkeszi de Illencfalva et Lukafalva Berkeszi de Vérvölgy Berki de Técsöl Berkich Berkó Berkovich Berkovics alias Horváth Berky Berla Berle Berlechich Berlovics Berlya de Kisbún Bermayr Bernácsky Bernád de Alsócsernáton Bernád de Léczfalva Bernád de Oroszhegy Bernádi alias Nagy Bernádi alias Surányi ./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

/Szerk.lib.24 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Bernádi de Makkfalva Bernádi de Mezımadaras Bernády de Bernád Bernárd alias Jakob Bernárd de Hódos Bernárd de Székelyudvarhely Bernárd de Zetelak Bernárdovics Bernát de Borosjenı Bernát de Hidvég Bernát de Korlát Bernátffy de Olowácz báró Bernáth alias Keresztszeghy Bernáth de Bernátfalva Bernáth de Bosntpolje Bernay Bernes Bernolak de Haraszt Bernolak de Szlaniczk Bernóthy de Endrıd Bernóthy de Várad Bernrieder de Berneck Bernula Berovics Bersa Bersavich Bersek Berseny de Nagyida Berta Bertalan alias Korkay Bertalan alias Szilágy Bertalan de Bibarczfalva Bertalan de Nyárád-Szereda Bertalanffy de Pornok et Felsıpulya Bertalanics Bertéthe de Monostor Bertha de Felsıeır Berthók de Felsıeır Berthóty de Berthót Bertók alias Ambrus Bertók de Zádorfalu alias Bartók Bertramm Bertrik Bertse alias Berintse de Kálinfalva Bertula Berusky Berva Bervonossecz Berwaldszky Béry de Berekszó Berzáczy Berze de Szentkirály Berzék Berzenczey de Gyergyószentimre Berzétei alias Kovács Berzeviczy alias Szalay Berzeviczy de Berzevicz et Kakaslomnicz Berzeviczy de Kéméndiberzevice et Kakaslomnicz báró Berzey de Ópetrócz Berzi de Nagyenyed Berzy de Ábrahámfalva Berzsenyi de Egyházasberzseny Berzsenyi de Nagyida Berzsenyi-Jánosits de Egyházasberzseny Bésán de Dunaszekcsı báró Bésán de Iktár Bésán de Belincz Bese de Büdöspatak Besenyey de Deés Besenyey de Vajasd Besnyey alias Eötvös Besnyı Besse alias Mészáros Besse de Büdöspatak Bessen de Récse Bessenyey alias Boros Bessenyey de Besenyı Bessenyey de Borosbocsárd Bessenyey de Galántha Bessenyey de Özdöge Bessenyey de Szentdemeter Bessenyey de Szentgyörgyvölgy et Galántha báró Bessenyey de Sztrecza Bessenyey-Nagy Bessenyıy de Besenyı et Velike Bessenyıy de Háromszék Bessey Besskó Bestáll de Batár Bésy alias Sypos Besze de Megyer alias Santa Beszédes de Firigyház Beszerményi Beszi Beszka Besznák de Besznákfalva et Kernecz Beszprémy de Szodora Beszterczey alias Mihay Béta de Szabód Betán de Kibéd Betegh de Csíktusnád Beteke Betfalvay Bethe Bethei Bethes de Zádorház Bethlehemfalvy Bethlehemfalvy alias Glós Bethlen alias Szabó Bethlen de Bethlen gróf Bethlen de Bóm Bethlen de Iktár gróf Bethlen de Keresd Bethlenfalvy alias Goldberger Bethlenfalvy de Bethlenfalva Bethleni de Kisbethlen Betki Betlehemy Betovich Betréry Betsey Bettelheim alias Gajáry de Micske et Csertı Bettes de Zádorház Betzók Betzö de Alsócsernátony Beukert Beverkes Bevilacquaherceg Beviz Bey Beyei Beysingel Bez de Csíkszentgyörgy Bez de Nyujtéd Beza de Remete Bezák Bezdar alias Szatka . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 25 Bezdédy Bezerédi de Bikfalva Bezerédj de Bezeréd Beznák de Beznákfalva et Kernecz Beznáky Bezúr Bézy Bezegh de Hajnik Bezegh de Nagycsepcsény Bézsán Biachan de Ebenberg Biachits de Heves Biális de Illyefalva alias Olasz Biás de Ders Biasini de Kibéd Bib de Bibarczfalva Bibery Bibich de Déva Bibiti-Horváth Bibó de Barátos Bibra de Gleicherwiesen báró Bich Biczo Bicsak de Sárd Bicsérdy Bicskey alias Fejér Bicskey alias Fülöp Bicskey de Bicske Bicsnay Bicsok de Moson Biedermann de Turony báró Biedermann de Üszögh et Mosgó Bi de Bessenyı Bielavich Bieliczky Bielik de Dezser Bieloperievich Bieluczky alias Nitray Biely Bien de Pusztakovács Bierdämpfel Biermann Biestersovszky Biffl de Pilica Bigay Bige Bignio Bigot de Saint Quentin gróf Bigye de Remete Biháczy Bihar de Barabásszeg Bihar de Igló Bihari alias Pap Bihari de Fejérvár Bihari de Madaras Bihari de Mezıbánd Bihary alias Kovács Bihary de Felhéviz báró Bihary de Felsıbánya Bihary de Keresztúr Bihary de Röd et Magyarbánd Bihary de Sárközujlak Bihary de Tótfalva Bihary de Ujtorda Bika de Debreczen Bika de Hosszúaszó Bika de Taremhegy Bikafalvi Bikay Bikfalvy Bikkesy de Vámosatya Bikkfalvi alias Zekely Bikki Bikléczy Bikszay de Póka Biktsey Biky de Cseh Biky de Fancsika Biky de Kajár Bilcz de Kovácskápolnok Biliakovics alias Sepsy Biliczky Bilinszky Biliske Bilkey Billard Biloperievich Bilossevich Biltz Biltyán Bindász alias Almásy Binder alias Kádár Binder de Biedersfeld Binder de Sachsenfeld Biricsics Biringer de Tarany Birizdó de Földvár Birke Birle de Kisbun Birly Biró alias Répás Biró de Abód Biró de Magyarigen Biró de Andrásfalva Biró de Aranyosrákos Biró de Baczkamadaras Biró de Beckó Biró de Bekény Biró de Bére Biró de Bethlen Biró de Bökény Biró de Csíkjenıfalva Bíró de Csíkpálfalva báró Biró de Csíkvásárcs Biró de Csomortán et Polyán Biró de Egerbegy Biró de Fertısalmás Biró de Gelse Biró de Gyergyószentmiklós Biró de Hámor Biró de Havadtı Biró de Héviz Biró de Hidvégh Biró de Homoródszentmárton Biró de Jánosfalva Biró de Kaál Biró de Karátfalva Biró de Karczfalva Biró de Károlyfejérvár Biró de Kézdiesztelnek Biró de Kézdipolyán Biró de Kisgörgény Biró de Kiskend Biró de Kismöd Biró de Köpecz Biró de Matolcs Biró de Ménaság Biró de Mogyoró . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Biró de Nagykálló Biró de Nagypadány Biró de Nagyrábé Biró de Örkény Biró de Pálfalva Biró de Pap Biró de Paptamás Biró de Sepsiszentgyörgy Biró de Sóvár Biró de Sóvárad Biró de Szászváros Biró de Székelyudvarhely Biró de Szentkatolna Biró de Szentlélek Biró de Szobráncz Biró de Telekes Biró de Tiszaujhely Biró de Tiszaujlak Biró de Ürögd Biró de Vaja Biró de Vajda Biró de Vár Biró de Véggyanta Biró de Zilah alias Matolcsy Biróczy de Nagybirócz Biroga de Gelencze Biroveczky Birszem de Alsóárpás Birta alias Kis Birtalan de Bibarczfalva Birtalan de Hosszúaszó Birtalan de Korond Birtalan de Malom Birtalan de Martonos Birtalan de Oroszhegy Birtalan de Sziget Birtha Birthalmer alias Heinrich Birtók alias Gerhes Birtók alias Pista Birtók de Iszla Biry de Balog-Semjén Bisaglich Bischofshausen Bisothka Bissalich Bissen de Özdöge Bissen de Strezan Bissingen-Nippenburg gróf Bissoha Bisztranovszky Bisztray de Bisztra Bisztriczky Bithi alias Aranka de Zágon Bitó Bitovecz de Gereben Bitter de Hideghét Bittermann alias Podhraszky de Nemespodhrágy Bittner de Bitterthal báró Bittó de Sárosfalva et Nádasd Bitzó de Kiskér Bizanczy Bizó de Bizófalva Bizony Bjely Blagay Babonić Blagay Orsini gróf Blagoevich báró Blahó Blahut Blainville Blankenstein báró&gróf Blasekovich Blaseyewych Blasich Blasinchich Blasioli Blasius Blaskó Blaskovich de Blaskovicz Blaskovich de Klobusicz Blaskovich de Szalók gróf Blaskovits de Ebeczk Blasovszky Blassel de Papmezı Blauer Blazekovich Blazian Blazycz Blede Blénesy de Gyergyószentmiklós Blenke de Poján Blesics Bless de Sambuch Bleza de Andrásfalva Blinke de Poján Blomberg báró Blos Blössy Bludovszky Blum de Eörs Blum de Siemikowce Blum-Fronius de Blumenfeld Blyna Bob de Futásfalva Boballich de Sokol Bobenica Bober alias Lesták Bobest de Zitavia Bobich alias Olasz de Raguza Bobics alias Mujátovich Bobik de Karánsebes Bobinecz Bóbits Bobóczky Bobocs de Visk Bobojlić Bobok de Felsıbár Bobor de Hajnik alias Kastor Bobordy de Pobord Boboth Bobrik de Boldva Bobronoczky Bobroviczky de Bobronik Bobrovszky Boby Bocatius Bochdánovich Bochhorst Bochics Bochkay de Raszinya Bochkó Bochter Bocz de Barátos Bocz de Köpecz Boczay Boczek Boczel ./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.26 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 27 Boczkó de Deményfalva Boczkó de Zaszkal Boczor Boczy-Nagy Bocsánczky Bocsárdy Bocsát de Zajkán Bocsics Bocskai de Nagyenyed Bocskay de Bocskó et Kismarja báró Bocskay de Ormány Bocskay de Remete Bocskó Bocskor de Csíkdelne Bocskor de Vezend Bocsor Bocsy alias Szecskó Bod de Albis Bod de Felsıcsernáton Boda alias Bagaméry Boda alias Latár Boda de Bodafalva Boda de Csugasztra Boda de Disznópatak Boda de Drágavilmány Boda de Füle Boda de Gáborján Boda de Hermányfalva alias Deseö de Hermányfalva Boda de Kerek alias Kereky Boda de Kistárany Boda de Köpecz Boda de Pusztaradócz Boda de Somkút Boda de Ujfalva Boda de Zalány Boda-Szabó Bodácz Boday Boddány Bodényi Boderlicza Bodgál Bodgya de Ruda Bodgya de Szelnicze Bodgye Bodi Bodi alias Szigethy Bodics de Deészilah Bódis de Tompaládony Bodnár alias Balázsdeák Bodnár alias Derekassy Bodnár alias Jeszennák Bodnár de Aszala Bodnár de Fige Bodnár de Legenve Bodnár de Miskolc Bodnár de Ujfalu Bodó alias Pap Bodó alias Várady Bodó de Ákosfalva Bodó de Altorja et Karatna Bodó de Bánkfalva Bodó de Belényes Bodó de Bodófalva Bodó de Csíkmádéfalva Bodó de Csíkszentmárton Bodó de Diósad Bodó de Felsıfalva Bodó de Füle Bodó de György Bodó de Imola Bodó de Karácsonfalva Bodó de Kászonfelsıfalva Bodó de Küsmöd Bodó de Marosvásárhely alias Köteles Bodó de Marosszentkirály Bodó de Mesztegnye Bodó de Mezıpanit Bodó de Nagykászon Bodó de Szeged Bodó de Szelefarmos Bodó de Szentkirály Bodó de Szentmárton Bodó de Szotyor Bodó de Taplócza Bodó de Tilaj Bodó de Ujtorda Bódogh Bódogh-Csermei alias Borbély Bodok de Deés Bodoki de Illyefalva Bodoki de Retteg Bodoki-Deák Bodoky de Telek Bodola de Zágon Bodolay de Bodollóháza Bodon de Mihályfalva Bodoni de Havad Bodoni de Kál Bodoni de Kétbodony Bodoni de Sófalva Bodoni de Vadasd Bodonovich Bodonyi alias Kajtár Bodonyi alias Tót Bodonyi de Bodony Bodonyi de Vajdaszentivány Bodor de Bodos Bodor de Bögöz Bodor de Gidófalva et Lécfalva Bodor de Pesthes Bodor de Sepsiszalán Bodor de Szék Bodosi de Bos Bodosi de Kibéd Bodosi de Szentmárton Bodossi de Bodos Bodrics Bodroga alias Nemes Bodroghy alias Pap Bodroghy alias Pap Bodroghy de Székelyudvarhely Bodrogközi de Fogaras Bodum Bodvay Bódy de Losoncz Bodza Bodzássy Boemelburg báró Boér alias Grávuly Boér alias Halmágyi Boér alias Kozan Boér de Alsóvenicze alias Sztolyka Boér de Barina Boér de Bécse Boér de Boérfalva Boér de Felsıszombatfalva Boér de Fogarasföld . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

purdue.28 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Boér de Illye Boér de Kál Boér de Kopacsel Boér de Kövesd Boér de Margsina Boér de Nagyberivó Boér de Nagykörtvélyes Boér de Récse alias Récsey Boér de Retteg Boér de Rusor alias Rusory Boér de Szaczal Boér de Szoré Boér-Literáti de Bicza Boeriu de Polichna báró Boga alias Kovács Boga de Martonos Bogácz de Técsı Bogácsy de Dés Bogácsy de Szabó Bogády de Baranya Bogár alias Mészáros Bogár de Tuzson Bogárdy Bogascinovich alias Bobrascinovich-Mernarich Bogát de Kostanjevac et Panos Bogáthi de Zabola et Páva Bogáthy alias Lukácsy Bogáthy de Bogát Bogáthy de Deés Bogáthy de Érsekapát Bogáthy de Kibéd Bogáthy de Nagyernye Bogáthy de Vizakna Bogáts de Csíkmadaras Bogcha de Nagydamas Bogdán alias Alsóárpási Bogdán de Felsıkustán Bogdán de Kovászna Bogdán de Pisk Bogdán de Szépmezı Bogdán de Tiszahegyes Bogdándy alias Szabó Bogdánffy alias Latár Bogdánfy de Vajdahunyad Bogdanić de Kosulovopolje Bogdanovich de Kavna Bogdány alias Bélteky Bogdány de Szászsebes alias Szászsebessy Boghó de Kiskér Boghó de Páka Boghó de Tardoskedd Boghó de Verebély Boghó de Zabola Boghoáni alias Rubel Bogisanovich alias Dobrasi Bogisich de Zombor Bogits Boglich Bogma de Nebojsza Bognáca alias Fabianivics Bognár alias Szakony Bognár alias Wagner Bognár de Korongh Bognár de Nagyszántó Bogoh Bogolyi Bogopankovich Bogor alias Nagy Bogosán alias Boér de Boérfalva Bogosy Bogothy de Bogod Bogovich Bogoviczi Bogus de Amadéfalva Bogya de Drágavilmány Bogyay alias Barthalos Bogyay de Várbogya et Nagymánd Bogyiszlói Bogyó Bogyoszlai-Nagy Bogyoszlói Bohák Bohát Boháts Bohn Bohoczeli Bohonicz Bohonoczki Bohos Bohovics Bohunka de Draskócz et Jordánföld Bohus de Behárfalva Bohus de Petıfalva Bohus de Világos báró Boila alias Hodor Boján de Felsıszıcs Bojányi Bojcsy Bojér alias Halmágyi Bojnichich de Knin et Plavna Bojta Bojthor de Tür Bojthos de Egeres alias Szabó Bojthy alias Körösy Bojthy de Várad Bojtor de Veresmart Böjtös de Böytes Böjtös de Szentivány Bojvithich de Bozita et Tinnin Bóka alias Botos Bóka-Papp Bokány alias Kocsis Bokányi Bókay de Bóka Bokhry Bokor alias Dani Bokor de Hamva Bokor de Ludisor Bokor de Majthin Bokorkaposy Bokos Bokosnyiczai de Demsus Bokotán Bokovics Bokros Bokross de Néved Bokry Boksa Bokta Boky Bolberitz Bolch Bolcsek Boldai Boldigh Boldis de Gelencze Boldis de Várad alias Szöcs Boldisár alias Nagy . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 29 Boldisár alias Ürmösi Boldisár de Bánkfalva Boldisár de Feketelak Boldisár de Nagyenyed Boldisár de Nyárádszereda Boldisár de Sárd Boldisár de Sóvárad Boldisár de Tusnád Boldisár de Ülke Boldisár de Ürmös Boldizsár alias Boltizár de Boldogfalva Boldizsár de Apagy Boldizsár de Csíkszentmárton Boldizsár de Jobbágytelk Boldizsár de Martonos Boldizsár de Siklós Boldogfalvy de Boldogfalva Boldogh alias Pozsonyi Bolducz Boldvay de Várad Boldy de Károly Boleman de Dezser Bolemann alias Loman Bolemányi Bolerázy Bolff Bolgár de Buda alias Bornemissza Bolgár de Inám Bolgár de Sárd Bolgár de Szentábrahám Bolgár de Szentlélek Bolgovics Bolgya Bolha de Pelejt Boliák de Debreczen Bolla alias Szıke Bolla de Csáfordjobaház Bollák Bolló de Nagytállya Bollos Bolmos de Oláhsolymos Bolon de Zalán Bolován Boltha de Magyargáld Bolthoss alias Barát de Püspöki Boltos de Nagyenyed Bolváry Bolza gróf Boly Bólya Bolyák Bolyay de Bolya Bolyky de Bolyok Bolyó Bolyos Boma Bomb de Galántha Bomba Bombár Bombelles de la Motte Saint-Liéegróf Bona Bonaczelli Bonár alias Jeszenák Bonardy Bonay Bonazza Boncz de Bonczföld Boncz de Bonczhíd Boncz de Keresztúrfalva Boncza de Demeterfalva Boncza de Szaploncza Bonczhidai Bonczó de Magyar Bonczos Boncsa de Székelykeresztúr Bonda Bondics Bondor Bóné de Fülpösdarócz at Gárdony Bonetti de Landri Bongács de Técsı Bonhay Bonicz Bonihay alias Hárffás Bonihi Bónis de Nádudvar Bónis de Tolcava Bonka Bonszlavszky Bonta de Örkény Bontha de Nádudvar Bonthol Bontó Bonyhády de Bonyhád Bonyhai de Bodon Bonyhai de Magasfalva Bonyhay alias Simon Bonyitai Boócz de Köpecz Boór de Ghamás alias Boros Bor alias Bornemisza Bor alias Farkas Bor de Boér Bor de Halmáj et Gibárt Bora de Szemerje Bora de Szentmarja Boráros Borbácsy Borbála Borbás de Detér Borbáth de Száldobos Borbátvizy de Borbátviz Borbély alias Aranyos Borbély alias Bakolczy Borbély alias Bódogh de Cserme Borbély alias Buday Borbély alias Csonka Borbély alias Daróczy Borbély alias Egerszeghy Borbély alias Fejér Borbély alias Fodor Borbély alias Gallyay Borbély alias Gönczy Borbély alias Horváth Borbély alias Ilosvay Borbély alias Jákócz Borbély alias Komáromy Borbély alias Körösy Borbély alias Krasznay Borbély alias Kun Borbély alias Lindvay Borbély alias Marossy de Ujváros Borbély alias Nagy Borbély alias Nagyszombath Borbély alias Pap de Kisbun Borbély alias Szakmáry Borbély alias Székely Borbély alias Széky . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.30 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Borbély alias Szilágyi Borbély alias Szvoboda Borbély alias Timler Borbély alias Totth de Nemeskér Borbély de Alsószentmihályfalva Borbély de Angyalos alias Forró Borbély de Bátor et Beregszász Borbély de Beregszász Borbély de Bodzás Borbély de Csegez Borbély de Debreczen Borbély de Deés Borbély de Enyed Borbély de Érsekujvár Borbély de Fentös Borbély de Fogaras Borbély de Futak alias Erıs Borbély de Gerlah Borbély de Gyalakuta Borbély de Hajószentmárton Borbély de Hosszúaszó Borbély de Huszt alias Thüry Borbély de Ilosva Borbély de Kanizsa Borbély de Karcsa Borbély de Karkó Borbély de Károlyvár Borbély de Kibéd Borbély de Kiskún alias Pap Borbély de Korma Borbély de Kotnar alias Galambos Borbély de Kraszna Borbély de Kristót Borbély de Léva Borbély de Lippa Borbély de Magyarlapád Borbély de Marosszereda Borbély de Mezopanit Borbély de Nagybánya Borbély de Németujvár Borbély de Parajd Borbély de Retteg alias Tóth Borbély de Roff Borbély de Sima Borbély de Somlyó Borbély de Szatmárnémet alias Andrássi Borbély de Szegedvár Borbély de Sziget Borbély de Sziget alias Szász Borbély de Tasnád Borbély de Tolna Borbély de Torda alias Pankotay Borbély de Toroczka Borbély de Túr Borbély de Újtorda Borbély de Várad Borbély de Várad alias Keresztúri Borbély de Vásárhely Borbély de Zilah Borbély de Zilah alias Balog Borbély-Jeney Borbély-Magyar Borbély-Nagy de Tata Borbélyi Borbereki de Borberek Borbereki de Nagyenyed Borbola Borcsa alias Kolosváry Borcsányi alias Jaczy Borcsiczky de Borcsicz Borda Bordás Bordás alias Gyula Bordé Bordi de Ménaság Borge Borgó Borgonyi Borhan-Triff Borhányi Borhiday Borhy alias Mészáros Borhy de Borh Borićevich Borilits Borka alias Pop Borka de Mezımadaras Borkó alias Mérey Borkovics de Domagovich Borkovits de Kiscsém Borló Born Bornemisza alias Kovács Bornemisza alias Pados Bornemisza alias Thyssen-Bornemissza de Kászon báró Bornemisza de Ádámföld Bornemisza de Artánház et Kölcse Bornemisza de Berzencze Bornemisza de Bod Bornemisza de Borosjenı et Borhida et Petrelin Bornemisza de Ilosva alias Toffán Bornemisza de Kálnó et Ádámföld Bornemisza de Kápolna Bornemisza de Karom Bornemisza de Karthal Bornemisza de Kászon báró Bornemisza de Kechkeméth Bornemisza de Kisunyom Bornemisza de Minaj Bornemisza de Munkács Bornemisza de Som Bornemisza de Szendrı báró Bornemisza de Ternye Bornemisza de Tolna Bornemisza de Ungvár Bornemisza de Valatha Bornemissza alias Baranyay Bornemissza alias Bolgár de Buda Bornemissza alias Kádas Bornemissza alias Kossa Bornemissza alias Sztolnikovics Bornemissza de Becse Bornemissza de Debreczen Bornemissza de Ilosva Bornemissza de Kerelıszentpál Bornemissza de Keszthely Bornemissza de Kolozsvár Bornemissza de Nagyida Bornemissza-Kovács Bornemissza-Szőcs Bornula Boró Borócsy de Csejthe Borody Boroević de Bojna Borog Boronkay de Boronka et Nezette .

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 31 Boros alias Béres Boros alias Bessenyey Boros alias Boór de Ghamás Boros alias Csete Boros alias Erıs Boros alias Ladányi Boros alias Pap-Popovics Boros alias Somlyó Boros de Berkesz Boros de Borosjenı Boros de Csíkdelne Boros de Csíkkarczfalva Boros de Csíkszentdomokos Boros de Csíkszenttamás Boros de Fogaras Boros de Gyergyóujfalva Boros de Hátszeg Boros de Horváth Boros de Káposztásszentmiklós Boros de Keresztur Boros de Kisjenı Boros de Magyarád Boros de Marosvásárhely Boros de Miskolcz et Pap Boros de Mono Boros de Mosony Boros de Péntek Boros de Rákos Boros de Somlyó Boros de Szentdemeter Boros de Szentgerlicze Boros de Szentkirályszabadja Boros de Szerdahely Boros de Tunyog Boros de Zelene Boros-Tóby Borosán Borosnyai de Ujtorda Borosnyai Nagy Borosnyay de Borosnyó Boross Borosta Borosvay Borosy Boroszlay Boroszlóy de Birovecz Borotha de Tresztenicza Borothva de Orbos Borotvás Boroviczény de Kisvárda Borovics Borovszky Borra Bors de Biodafalva Bors de Borsod báró Bors de Bucafalva Bors de Csíkszentgyörgy Bors de Csíkszentkirály Bors de Csíkszentmárton Bors de Körtvélyes Borsa de Deés Borsa de Nyulas Borsa de Septér Borsay de Berkesz alias Nagy Borsay de Borsa Borsay de Dályó Borsay de Dolyán Borsay de Kaál Borsay de Legény alias Nagy Borsay de Várad alias Philpe Borsfalvi Borsffay Borsi de Gyulafehérvár Borsicz alias Ilorváth Borsiczky de Olmányfalva Borsil de Septér Borsó Borsodi de Csókfalva Borsodi de Szendrı Borsody alias Ponus Borsos alias Szabó Borsos de Csomafalva Borsos de Nagyenyed Borsos de Ponor alias Szıcs de Hátzok Borsos de Thas Borsothi Borsothy Borsovay alias Orosz Borsovits Borsvay Borsy alias Lóth Borsy de Faragó Borsy de Gacsály Borsy de Gálántha Borsz Bory de Bor et Borfı Borza Borza-Arday Borzai Borzas de Nagyvárad Borzas de Ráczfejértó Borzas de Újfalu Borzas de Vaja Borzasi de Erked Borzasi de Füzes Borzasy Szabó Borzavich Borzay de Borza Borzik Borzoky Borzos Bósa Bosánszky Bosenyik Bosik Bosinszki Bosits Boskovich Bosnics Bosnjakovich Bosnya alias Radnyáki Bosnyák de Athak Bosnyák de Déva Bosnyák de Felsıpatak Bosnyák de Magyarbél báró Bosó de Csomotak Bosó de Csornortány Bosodi de Sass Bosoky de Nagybosok Bossa Bossányi de Borsód Bossányi de Nagybossány nemes&gróf Bosura Bósvai Bosváry Bosy de Bos Boszkevich Bosznay de Rarance . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Bot de Rákos Bota de Csernakápolna Bota de Csernefalva Bota de Szabéd Botár de Csíktaplócza Botéza de Tordavilma Botfalvi de Retteg Both de Bajna Both de Bothfalva Both de Magyes Botha Bothgál Bothos de Dolclina Bothos de Kelementelek Bóti de Bozs Botichky Botka alias Szigyártó Botka alias Vincze Botka de Kislapás Botka de Néved Botka de Reszeg Botka de Szántó et Széplak Botky Botló de Királyfa Botos de Lesztemér alias Jenkei Botos de Nyirmihályd Botos de Oltszen Botos de Tompa Botos de Ujtorda Botosán Botrágyi Botskor de Csíkszentmárton Botskor de Tusnádszeredszeg Bott de Both Bottha de Hollómezı Botthló Bottichky Bottlik de Apátkér Bóttrágyi Botz de Mezıterem Botz de Köpecz Bottyán de Esztergom Bottyány de Abágyon Bottyány de Léva Bovánkovich Bováry Boxich Boyer Boytha de Bethlen Boythos alias Szabó Boythy Boyza Boza gróf Boza de Csenteházikápolna et Valy Bozak Bozáros Bozga Bozga alias Kovásy Bozik Bozinkai Bozinkay de Hosszumezö Boznyák Bozó de Dinnyeberek et Agód Bozó de Nagybánya Bozó de Somkút Bozok de Bozokháza Bozóky de Pilismarót Bozor Bozory Bozura Bozváry alias Varga Bozzay alias Nagy Bozzay de Bozza Bozsa Bozsaky Bozsár Bozsik Bozsóky Böck de Bura Böckh de Nagysur Böcsföldy Böcskey Böcsös Bödey Bödös de Böde Bödy alias Horváth Bödy de Halas Böer de Kövesd Bögh de Barátos Böghy Bögöthi Bögöthy Bögözi de Bögöz Bögözi de Göcs Bögözi de Osdola Bögözy de Miklósfalva Bögry Böheim alias Blaskovits de Klobusicz Böhm alias Gyöngyössy Böhmer Böjte de Csíkszenttamás Böjte de Szemerja Böjtess Böjthe de Angyalos Böjthe de Csíkszentgyörgy Böjthe de Kerczed Böjthy de Böjth Böjti de Vámos Bök de Kecserd Böke Bökényi Bökönyi Bölcs de Illye Bölcsei Bölcskevy de Tasnád Bölcskey Bölcsvölgyi Böldre alias Litteratus de Nagykırös Bölényi Böller Bölöni alias Czirjék Bölöni de Felsıcsernáton Bölöni de Kézdipolyán Bölöni de Ujtorda Bölöni de Vadasd Bölönyi de Kémer Bölönyi de Nagybölöny Bölzsei Bömelberg báró Böncsök alias Szabó Bönninghausen báró&gróf Böny Bönyey Börcsy Börgkey Böröcz Böröczk Böröczkffy de Nemesvid .purdue.lib./Szerk.32 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 33 Böröczky Böröllyey Böröndy alias Czupi Böröndy alias Krupimolnár Böröndy de Berend Börsön Börvey Börzsönyi alias Bocskor Bösy Bösz de Lindenfels Böszörményi alias Csoma Böszörményi de Kolosvár Böszörményi de Nagybánya Böszörményi-Nagy Böszörményi-Olajos Böszörményi-Voncza Böte Bötkös Bötös Bövetz Bövetz alias Büviz Brachvogel Bráda Bradach de Ladomercs Bradarovics Brády de Brád Bráglyevich Bragya de Brogye Bragyán Brai de Szécsény Braida de Ronsecco et Cornigliano Brajković Bralla Bralovics Bran de Gyulafehérvár Branavacsky Branchich alias Gazics Brandis Brandtner de Törökbecse Bránik Branilovich Braniskovich Branko alias Wuko Brankovich de Jajcza gróf Brans Brányi de Dubicza Brányik de Felsıszel Brányugh Brassai Brassai alias Fodor Brassai de Brassó Brassai de Nagyenyed Brassay alias Brasován Brassay alias Szappanos Brassay Ötvös Brassovszky Bráta Bratán de Kávás Brátis Bratomanych Braun de Belatin Brauneker Brausz Braxatoris Brayanowyth Brázay de Pellérd Brazinovich Brázovay Brazul-Boér gróf Brazuly alias Pap Brazuly alias Székely de Lucza Brcsai de Nyék Brebiri gróf Brebiri alias Subich de Perna Brebozly Brechich alias Mikussevich Brecht Breczky de Gyulagyarmath Breczky de Haró Breczky de Kolosnéma Brecskovszky Bréda de Ráton Bredács de Bredács Bredai Breduska Breglovics Brehaczka alias Horecsny Brehlovics Breit de Doberdó Brekner de Bruckenthal báró Bremucsa Brenchich Brenczó Brencsán de Balásfalva Brenda de Gyónta Brenner de Brennenberg Brentano de Cimerol báró Brenzovich Brestel Brestyanovich Brestyánszky Brestyenszky de Bresztyenne Breszniczky Bresztel de Brestel Bresztóczi Bretán de Kávás Bretfeld de Kronenburg báró Bretheleni Bretzenheim herceg Breuen alias Stácz gróf Breuer de Mocsa Breyer Brezanóczy Brezányi Breznay Breznay alias Csernáki Brezniczai alias Baczur Brezniczky Brezovay Brezovith Briccius alias Berecz Briesztenszky Brigido de Brezovicz et Marensfeld Briglevics Brikó alias Labóczky-Lázár Brintsán Brinzey de Temesszlatina Brinyi de Sziget Britvić Brivius de Brokles gróf Brix Brixianus Brlovics Brna Brnárdy Brnula alias Szlaniczky Brockhausen Brodanovics alias Csupics gróf .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

34 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Brodarich de Jerosny Brodarovich Brodszky Broecken Brogyáni de Brogyán Brojnóczy Broniszlay Brosenbach Brosonszkey Brósz Brotár Broun de Camus gróf Brozinovich alias Marokin Brozure Bröbstl Bruckenthal báró Bruckner Brudern báró Brukner Brullyai Brumanus Brument de Jersznik Brunader de Szolnok Brunay Brunla alias Szlaniczky Brunner Brunswik de Korompa Brusáni Bruszik Bruz de Lugos Bruzor de Lugos Brühl Brükler de Széplak Brüll de Domony Bründl de Kutas Brünek de Hétvár Brünnay Bryganth de Brassó Bu de Ujszékely Bubanovics Bubek alias Bebek Bubka Bubla de Ábrahámfalva Bublovics Bubna gróf Bubor alias Gajda Bubory Bubovás Bubrik Buccellini gróf Buccow báró Bucha Bucha Buchenbergh báró Buchholz Buchi Buchner Bucinecki Bucio Buczan alias Andrassevich Buczay Buczkó alias Zladoievich Buczlay de Buczló Buczurka Bucsaházy de Bucsuháza Bucsánszky de Pápa Bucsányi de Bucsány Bucsi de Bucs et Fogaras Bucsi de Bucs et Vajdahunyad Bucsu Bucsuházy Bucsy alias Butsy Bucsy alias Harcsa Bucsy de Elefant Bud alias Forta Bud de Budfalva Bud de Szalonta Bud de Tıkés alias Csóré Buda de Illye et Galacz Buda de Imecsfalva Buda de Nagynyires Buda de Nagysomkút Buda de Nagyszerénd Buda de Sike Buda de Szélszeg Buda de Ungurfalva Budachky Budaházy alias Vitéz Budaházy de Budaháza et Veskócz Budai de Alpestes Budai de Bágyon Budai de Berecztelek Budai de Berzova Budai de Kolosbuda Budai de Monostorszeg Budai de Nagyenyed Budai de Ombod Budai de Pethend Budai de Vajdaszentivány Budaméry Buday alias Borbély Buday alias Budech Buday alias Ferov Buday alias Fratrik Buday alias Halus-Csík Buday alias Hudjecz Buday alias Janoskov Buday alias Laczkech Buday alias László Buday alias Mihalik Buday alias Sedi Buday alias Sjarech Buday alias Török Buday alias Uher Buday alias Zjacsek Buday de Alisa Buday de Bátor báró Buday de Belényes Buday de Besenyı Buday de Bölse Buday de Buda Buday de Hornicsek Buday de Kálmánd Buday de Kisbuda Buday de Vajdaszentivány Buday-Plichta de Prosznéfalva Budetić Budinszky Budirairovics Budjacs alias Danielovjech Budjacs alias Gombár Budjacs alias Iomasov Budjacs alias Janosov Budjacs alias Jurek Budjacs alias Mitticzky Budjacs alias Pero Budjacs alias Petrov Budjacs alias Scasni .lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 35 Budor Budovci Budusán de Bulusán Bufnya Bufra Buga alias Kovács Buga Kovács Bugányi Bugár de Bogár alias Mészáros Bugarin de Brezovicza Bugáthy Bughassy Bugyul Bujáky Buján Bujanovics de Aggtelek Bujaveć Bujdosa alias Nagy-Albewth Bujna Bujtó de Erdıs Buk Bukavina de Klanacko-Polje Bukhassi Bukó Bukovacki Bukoveczky Bukovich Bukovinszky de Bukovina Bukovlió Bukovszky ab Husztrazan Bukur de Szevesztrény Bukvay Bukvich Buky Bulbuk Bulchi de Bölcs Bulla Bultsesti Buly Bulyáky Bulyán alias Budusán Bulyán alias Dancsul Bulyevity Bulyi de Buly et Jéke Bulyi de Gyulafehérvár Bullya Bulyovszky de Dulicz et Gyulafalva Bumbucz Bún de Csíkfalva Bún de Hidegvölgy Bunda Bungorácz Búni Bunics Bunka Bunkóczy Buntcs Bunyáki Bunyásza alias Vyegován de Páros Bunyevácz de Jaskova Bunyik Bunyitay Bunyody de Árpáshalom Buócz de Dolina et Rákó Buócz de Tarnó Buquai Bura alias Erdı-Pap Buranovszky Burbulás Burchar de Bélavár Burda de Lemény Burdács Burdai Burdák Burdina de Löwenkampf Burduhán de Ujtorda Burecs Burgberg du Mont Beaufort Burgl Burgmann alias Várffy Burgstaller de Remete Burgyán Burián alias Kvassay Burián de Dedina Burián de Pálfalva Burián de Rajecz gróf Burián de Settendorf Burich de Otocac Burics de Pourna báró Buris alias Lamos Lipovszky Burján alias Fejér Burján de Ege Burján de Kozárvár Burján de Nagycsepcsény Burján de Ujtorda Burjanech-Adamovics alias Kvassay Burmasovich Burnar Burnat Burnet Burok Bursi Bury de Bánya Burza Burza alias Burics Burzó de Felsıszıcs Bús de Sámsond Busa Busán Busch Busfy Búskereki de Kolozsvár Bussa Bussevecz Bussich Bustya Busza Buták de Lemhény Butházy Buthor de Jablonowa Buthy Butka Butkovics Butoló Butsy de Barátos Butsy de Elefánt Butsy de Nagyvárad Butt Buttintrochus gróf Buttkay Buttler de Párdány gróf Butuza Butyka de Butka Butyka de Csomafa Butyka de Márkosfalva Buttyán de Hovrilla Buttyán de Somkút Buttyik .purdue./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.36 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Buttykay de Butka Buús Buxa Buythy Buza alias Kolbán Buza de Diószegh Buza de Várad Búzás alias Hunyady Búzás de Baranya Búzás de Csép Búzás de Csíkszentmihály Búzás de Nagyvárad Búzás de Ujfalu Búzássy Buzáth de Sziget Buzay Buzere Buzgó Buzik alias Szabó de Karsa Buzinkay de Buzinka Buzinkay de Magyarigen Buzjakovich Buzlai de Gergellak Buzna Buzogány de Mezıszeged Buzura de Hollómez Büben de Kövesliget Büdy Bük de Felsıpulya Bükk Bükki Büknitz Bükösi de Nagyenyed Büky Bülgözdi Bülkey Bürger de Boroskrakkó Büssy Büte Byczkele de Zelina Bydeskuty de Ipp Byky alias Lázár Byle de Hochstraet gróf Byner Bytovecz de Gereben Byzo de Bizófalva Caballini de Ehrenburg et Szlavingrad Calcinelli Calisius de Calisch báró Campanellis de Bursel Campani Campmiller de Langholsen Cancziny Canduci Canić de Starigrad Canon de Villé Capdebo de Baraczház Capellis Caplir de Sulević gróf Capograsso Capolti in Inkvalkovitz báró Caprara de Siklós gróf Caraba alias Karába Carabelli de Lunkasprier Carafa di Stigliano gróf Cardona gróf Caretto Carina Carlegg de Frannek báró Carludari Carnea-Steffaneo báró Carninalis gróf Cárol Carove Carpi gróf Casotti Castaldo gróf Castell Castellain de Montigni Castellánffi de Szentlélek Castelliono Castello de Villa Nova Castiglioni gróf Castries de Languedoc Cata de Visk Catala Caunich Cavallar Cavriani gróf Cazzia Cbrenóczi alias Klenóczy Cebrian gróf Cebrowsky de Ekersberg Cech de Lutowiska Cechetti alias Gyulai Cederer Cehi alias Ferenczi Celebrini Celle báró Cernovich de Pernia Cernyinszky Cerpos Cerva alias Mészáros Ceto Chaborcha Chachkovich de Verhovina Chachy Chaholi Chaholtzy de Eger Chakó Chamaré-Harbuval gróf Chaos báró Chapi de Eszén et Polyánka Chapy alias Galamboki Chapy de Tiroh et Boldogfa Charevich Charnavodai Chászár Chavrak de Letonavick Chay Chazary Chebe Chech alias Babochay Chednekovich de Lomnicza Chegel Chegelly de Lapuch Chehel de Chehel Chemár Cheöger Cheössy Chépánfalvi Cherebo de Verebély Cherkichy alias Parchevich Chermeni Chernek Cherney alias Jászay Chernkoczy de Chernkovczt Chernolatesz gróf .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 37 Cherszki de Viznicze Cherven de Chizane Cherwchych Chese Cheskovich alias Donir Cheslern Chesnicze Chianaky Chianda alias Szabó Chianda alias Szőcs Chiarinagh alias Praepostwáry de Lokach Chibay alias Helety Chibay alias Tóth Chieherdfalvi de Bözöd Chierkó de Jászberény Chim de Hagyárosi alias Kedelényi de Hagyáros Chimár Chinahor Chinelli Chinetti Chinorány Chladek báró&gróf Chlévény de Kischlévény Chmelius Chobek Cholnoky de Csolnok Cholostomus Chorlé de Kéthalom Chotek de Chotkov et Vojnin gróf Chovan alias Záborszy Chováncsek Chovján Chrisoskolos Christan Christe de Dál Christian de Szárazpatak Christian de Székelykeve Christianovich Christl Christó Christóffy de Pann Christoph de Ehrenberg Christoph de Fogaras alias Szıcs Christophori de Kristóf Chuta de Kisvárda Chyep de Bágyon Chyk de Német Chyoma de Tasnádszarvadgya Chypán de Györgyfalva Cibre de Czibrefalva Cicatricis de Dezsér Ciefkay Cihorich Cikulini de Szomszédvár gróf Cilberg Cillei Cimiotti-Steinberg Cimpoka de Szerova Cindrić de Modrus Cipele Clair de Szentmihály Clairfait gróf Claudi Clemens de Kelemen alias Sury Clementis Clercz Clerici gróf Cloos de Cronenthal Cobenzl gróf Coburg-Gotha herceg Coletti Collalto gróf Collenbach báró Colloredo gróf&herceg Colonba de Orosztelek Colosváry de Oroszház Colovich Comáromy de Kój Compolar de Bihar Compositius alias Rácz Conrád de Heidendorff Conrád de Konradsheim Conrád de Sonnenstein Conrad-Hauer alias Hauer Conrády Consbruch Constantin Constantinovics de Germán Conti báró Cooper de Cooper Copaitich de Bakar Coralanza Corbaviai gróf Corbelli Corbis Staroszta Corcek de Mieléc Coreth gróf Coretto gróf Cornides de Krompach Cornillon Corodini de Berdócz Corzan-Avendano Cosmeroni Costibol Cosulich de Pecine Cottmann báró Cozzi Cörverr báró Crass Crausz de Lublóvár Crausz de Nagykér Craz báró Creinitz Crempel Creneville-Folliot de Poutet Cretet Creto alias Monte Crinas Crisossolos Criston alias Tóth Crollalanza Cronsfeld gróf Croy herceg Crus Csaba alias Ficsor Csaba de Csíkcsekefalva Csabai de Várad Csabay alias Kürthy Csabay alias Tóth Csabay de Csaba Csabay de Csófalva Csábik Csabód de Vacsarcs Csaborcsa Csáby alias Kelemen Csáby de Csáb Csádváry Csáffordy báró báró .purdue.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Csaholczi Csaholi de Csáholy Csaholy de Domahíd Csaholyi de Csaholymonostor Csaja Csajághy alias Csajda Csajághy de Csajág Csajka Csajkos Csajkovics Csajtár de Csatár Csajthay Csák de Gálszécs Csák de Gyergyószentmiklás Csák de Uraj Csáka de Homoródalmás Csáka de Mindszent Csákánházy Csákány de Kids Csákány de Léczfalva Csákány de Lembény Csákány de Nagyborosnya Csákány de Péterfalva Csákányi de Herepe Csákányos Csákay alias Popa de Csákó Csáki de Dánfalva Csáki de Déva Csáki de Szentmiklós Csáklyán alias Béldi Csáklyán de Egerbegy Csáklyás Csáklyay Csákó alias Szilágyi-Nagy Csáktornyay Csákváry Csáky alias Kisfaludy Csáky de Garendkeresztár Csáky de Kırösszeg et Adorján gróf Csáky de Ujfalva Csáky de Visk Csáky de Zemplén alias Molnár Csáky-Pallavicini de Kırösszeg et Adorján gróf Csala de Homoródalmás Csala de Mezımegyer Családy Csaláry Csalay Csalió Csallák Csalléry Csallóközi de Újtorda Csályai Csalykó Csanád alias Chernavodai de Csernavoda et Surány Csanád de Ruda Csanádi de Bernád Csanádi de Csanád Csanádi de Göcs Csanádi de Kerek Csanády de Békés Csanády de Csomorkány Csanády de Kövesd Csanády de Mezıtelegd Csanády de Nagymihály Csanády de Szentmárton Csanaky Csanálosy de Hernádcsanálos Csanda Csane de Esztelnek Csáni de Mezıcsán Csáni de Székelyudvarhely Csáni de Ujtorda Csánigh Csánky Csány de Kövesd Csány de Rugonfalva Csány de Szekélyudvarhely Csányi alias Fekete de Szatmár Csányi de Csány Csányi de Mánd Csapai de Kaál Csapai de Kolozsvár Csapi de Görgényszentimre Csapkaházy Csaplankay Csaplár Csaplovics alias Helo Csaplovics alias Szkuba Csaplovics de Jeszenova Csaply Csapó alias Kecskeméthy Csapó alias Piernik Csapó alias Szegedy Csapó alias Szombathy Csapó alias Szıke Csapó de Debreczen Csapó de Ecsed Csapó de Felsıszopor Csapó de Gelse Csapó de Kecskemét Csapó de Lébeny Csapó de Ölyved Csapó de Tagyos Csapó de Tunyog Csapodi de Fejéregyház Csapody de Szalalövı Csapy de Várbogya Csarada Csarada Csardáry Csárevich Csárics Csarnai de Királydarócz Csarnó de Tövisegyháza Csarnovics Csártán de Oroszhegy Csarvay Csásy Császár alias Kayser Császár de Amadéfalva Császár de Amlomfalva Császár de Bánkfalva Császár de Császár Császár de Csíkszentgyörgy Császár de Eketyukod Császár de Füzes Császár de Füzesabony Császár de Jólész Császár de Kolgyár Császár de Nagyenyed Császár de Ölyved Császár de Pacsér Császár de Sepsiszentgyörgy Császár de Tasnád Császáry Császka de Lemhény Császkay .purdue.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.38 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 39 Csaszlay Császlóczy Császtay Császy alias Lakatos Csata de Mihályfalva Csatáry de Csatár Csatáry de Sarkad Csatay de Csatha Csathó de Alsóvály Csathó de Csatóház Csathó de Csíkszentsimon Csathó de Fige Csáthy alias Szabó Csáthy de Maráz Csatkovics Csatlós alias Kovács Csatlós alias Nagy Csatlós alias Tekeházy Csató alias Kolosváry-Csató de Kolosvár Csató alias Varga Csató de Csíkdelne Csató de Csíkszentkirály Csató de Jankafalva Csató de Ménaság Csató de Örvend Csató de Szentsimon et Csatószeg Csató de Vargyas Csatth de Kozmatelek Csattos Csaukó Csausz de Gyulafehérvár Csavar de Csomortán Csávásy Csávay Csávossy de Csávos et Bobda báró Csay Cseán alias Kárász Csebatz Csebe Csebeny Csebey Cseby de Kér et Marczinfalva Cséby de Németfalva Csechcsik Csécz de Bazéa Csecs de Ebözöd Csécsey Csécsi-Nagy Csécsy Csécsy Nagy Csednekovics Csedö de Csíkszentgyörgy Csedreky de Óvár Cséfalvay de Cséfalva Cseffey de Noszoly Cséffy Csegel Csegezi de Bágyon Csegezi de Csegez Csegi alias Kecskeméthy Csegoldi de Szatmár Csegödy Csegze de Barátos Cseh alias Böhm Cseh alias Czeglédy Cseh alias Dancsa Cseh alias Korpás Cseh de Alsócsernáton Cseh de Cabrony Cseh de Ceh Cseh de Czabaj Cseh de Csaba Cseh de Cseh Cseh de Csúz Cseh de Désakna Cseh de Falkó Cseh de Jabloncza Cseh de Jászó Cseh de Kál Cseh de Lévai alias Sáró Cseh de Mártonfalva Cseh de Micske Cseh de Réthe Cseh de Rikács Cseh de Rıd Cseh de Szentgerlice Cseh de Szentkatolna Cseh de Szombath Cseh de Újvár Cseh de Vajasd Cseh-Csuzy Csehi alias Ferentz Csehi alias Horváth Csehi alias Sibay Csehi de Szigeth Csehik Csehil de Csehel Csehovics Csejthey de Csejte Cseke de Cseke Cseke de Homoródszentpéter Cseke de Szováta Csekey Cseklédy Cseklészi Csekme de Zabola Csekme de Zágon Csekó Csekonics de Zsomboly et Janova Csekö Csekusz Csel de Cselfalva Cselei Cseley de Csele Cselkó de Cselkólehota Cselléry Cselley de Ürmény Csémbos Csemei Csemeky Csemély Csemesz Csemete Csemethey de Csemet et Ládon Csemez Csemiczky de Csemice Csémy Csender de Szenttamás Csendi de Retteg Csenessi Cseney Csenger Csengerbagosi Csengeri alias Pap Csengeri de Bély Csengeri de Nagybánya Csengeri de Várad Csengeri de Zovány gróf . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Csengeri-Háczky de Csenger alias Háczky de Csenger Csengery Csengery alias Lasztéczy Csengery alias Literati Csengery-Kelemen Csenkey de Csenke Csente de Kere Csenteházi Csentekovics Csenteri Csenterics Csentevölgyi Csenthe Csényi Cseörgheö de Tacskánd Csép de Bágyon Csép de Kövend Csépán de Csépán Csépán de Gyırfalva Csépánfalvi Csepcsány alias Istvanovje Csepcsány de Jankovje Csepcsányi alias Vladár Csepcsányi de Kiscsepcsény Csepcsényi Csepel de Rosenberg Csepellény Csepelyi de Mánd Cseperke Csepey Csépke Csepkeö de Temesvár Csepler Cseplész Cseplö de Osdola Cseppeny Csepregi de Csepreg Csepy de Bácsa Csepy de Várbogya Cser Csere alias Szakács de Alsóboldogasszonyfalva Csere de Apácza Cserebo Cserei alias Tuson de Kászon Cserei de Baróth Cserei de Nagyajta Cserei de Tusnád Cserénkó Cserényi de Alsóbalásfalva Cserényi de Deés Cserennyey Cserepes de Borosjenı Cserépi alias Nagy Cserépi de Kisruszka Cserepovics Cserépy alias Iratosy Cseres de Pazony Cseresnyés de Ör Cseresnyey Csereti Csergheı de Nemestacskánd Csergö alias Nagy Csergö de Gyergyóremete Csergö de Küküllıkeménfalva Csergö de Szentmiklós Cseri de Nagybölön Cseri de Verestó Cserjék Cserkics báró Cserkits Cserkó Csermák Csermendy alias Valentik Cserményi de Rekettyefalva Cserna de Galacz et Cserna Csernák Csernakóczy Csernánszky Csernátoni de Alsócsernáton Csernavodai de Csernavoda et Surány Csernay Cserne Csernej alias Kormos Csernekovics Cserneky Csernel de Chernelháza Cserney de Agcserne Csernezi de Régen Cserni de Udvarhely Cserniczky Csernkó Csernoevicz Csernota Csernovai de Sárd Csernovics de Mácsa et Kisorosz Csernukus de Papfalva Cserny Cserny Csernyakóczi Csernyánszky alias Bernát Csernyánszky alias Spanik Csernyánszky de Cserna Csernyei alias Petrács Csernyenszky de Homonna Csernyey Csernyovszky Csernyus de Kökesz Cseróczy Cserö de Újtorda Cserödi Cserszky de Viznicze Csertan Csertyei alias Nagytályai Cserucsák Cserva Csery de Cser Cseskó Cseszek Cseszeliczky de Szilvás Cseszkó Csesznák de Cserszeg et Gárda Cseszneky de Milvány et Csesznek Csesztivó Csete alias Boros Csete de Györgyfalva Csete de Vesz Csetemsi de Homoródalmás Csetéry Csethe de Nagyezerind Cséti de Verbó Csetke Csetkovics Csetneki alias Valentin Csetneky alias Literatus Csetri de Mezıbánd Csetri de Sziget Cséze Csia de Czófalva báró&gróf ./Szerk.40 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 41 Csiaholczy Csianda Csianda alias Szabó Csianda alias Szőcs Csiba alias Kecskeméthy Csiba de Nagyabony Csibay Csibén Nagy de Egregy alias Nagy Csibi de Ditró Csibi de Erdıszentgyörgy Csicserics de Bacsány Csicsery de Csicser Csicsery-Rónay de Csicser Csicsó alias Domokos Csicsói Csicsvay Csicsvay alias Vasasa Csider Csiffáry de Cziffka Csiffay Csiffó de Keresztúr Csiffy de Csiff Csiga alias Medveczky Csigaházy Csigay Csige Csigedi de Kisfalud Csiha de Marjalaka Csihanor Csihat Csihay Csihy alias Szabó Csijér Csik de Csikbánfalva alias Mihályffy Csik de Harságh Csika Csikács Csikai Csikányi de Illény Csikay Csike de Lapád Csiki de Agyagfalva Csiki de Alsácsernáton Csiki de Erdıszentgyörgy Csiki de Erzsébetváros Csiki de Fenyéd Csiki de Fiátfalva Csiki de Marosvásárhely Csiki de Nagyajta Csiki de Rugonfalva Csiki de Szárhegy Csiki de Szentlélek Csiki de Udvarhely Csikmándi Csikmántori Csikó Csikor Csikós alias Ónadi Csikós de Aranyosmeggyes Csikó de Szenttamás Csikovics alias Kenyheczi Csikváry alias Kalotsa Csiky alias Baróthy Csiky de Csiksomlyó Csiky de Csikzsogód Csiky de Farkasfalva Csiky de Nyárádkarácsonfalva Csilkó Csillag de Ettrekarcsa Csillag de Legyesbénye Csillaghy de Pacsér Csilléry Csillingh Csillom Csima de Tepla Csimár Csimó Csinády Csinahor Csináló de Vásárhely Csinálosi Csindery Csinorány Csintalan de Kézdiszentlélek Csintho Csintula de Nemesmilitics Csip de Bágyon Csipa Csipai Csipán de Vadasd Csipelye Csipkay Csipke Csipkés alias Comáromy de Kój Csipkés de Aranyosrákos Csirapulits Csirbesz Csire de Álmosd Csirey de Kászon alias Tuson Csirip Csirke de Czirke Csirke de Huszt Csirkés alias Kaplonyi Csiszár alias Berecz Csiszár alias Göncz Csiszár alias Horváth Csiszár alias Király Csiszár alias Király Csiszár alias Kolozsváry Csiszár alias Mály Csiszár alias Márton Csiszár alias Póczik de Monak Csiszár de Borberek Csiszár de Csíkszentkirály Csiszár de Ege Csiszár de Fejérvár Csiszár de Gidófalva Csiszár de Görgényszentimre Csiszár de Kolozsvár Csiszár de Marosvásárhely Csiszár de Monyád Csiszár de Nánás Csiszár de Ölyves Csiszár de Polyán Csiszár de Runya Csiszár de Szemerja alias Incze Csiszár de Szentmihályfalva Csiszár de Tarcal Csiszár de Várad Csiszár de Vásárhely Csiszár Hangya Csiszár-Balog alias Csiszár de Fejérvár Csitáry Csithe Csitke Csitsó de Sándorfalva Csizi Csizik .lib.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Csizmadia alias Bangha Csizmadia alias Dés Csizmadia alias Gönczi Csizmadia alias Hadadi Csizmadia alias Kácz Csizmadia alias Károly Csizmadia alias Kisvárday Csizmadia alias Molnár Csizmadia alias Szepesi Csizmadia alias Szilágy Csizmadia alias Várady Csizmadia de Gyulafehérvár Csizmadia de Gyulafehérvár alias Nikápolyi Csizmadia de Hosszúaszó Csizmadia de Matócs Csizmadia de Nagybánya Csizmadia de Nagyfalva Csizmadia de Újtorda Csizmadia de Vásárhely Csizmazia alias Jubász Csizmazia alias Kisvárday Csizmazia de Somogy Csizy alias Szabó Csoba de Borbátviz Csobádi Csobai Csobánczi Csobánka Csobány Csobay de Nyárádtı Csobi alias Kelemen Csobot de Csikkozmás Csoboth de Altorja Csodó Csodony Csog de File Csohány de Nánás Csók de Csíkszenttamás Csók de Csókház Csók de Hosszúaszó Csók de Kecz Csóka de Borbátviz Csóka de Tövis Csokaly Csokányi alias Komán alias Caliaskövesligeti Csókás alias Illosvay-Borbély Csókási de Konyárd Csókássy de Borosjenı Csókics Csoknyay Csoky Csoldán Csollich de Löwensperg báró Csolnakosi de Csolnakos Csoltha Csolthi Csolthy Csoltói Csoltyán Csom de Szála Csoma de Csomaház Csoma de Erdı Csoma de Gelencze Csoma de Kırös Csoma de Lengyelfalva Csoma de Ragyolcz Csoma de Tasnádszarvadja Csoma de Újhely Csoma-Böszörményi Csomádi Csomafalvy alias Székely de Gyergyó Csomai Csomák Csomaközy Csomasz Csomay alias Egri Csomay alias Szilágyi Csomáz Csombó de Simonház Csombor Csombos Csomó Csomor Csomortán de Bögöz Csomortányi alias Szakács Csomortányi de Lemhény Csomory Csomós de Albis Csomós de Csomaház Csomós de Enyed Csomós de Székelyudvarhely Csompor de Csomporház Csongor de Mocs Csongrádi de Gálospetre Csongrády de Brunócz Csongvai de Csegez Csonka alias Borbély Csonka alias Nagy Csonka alias Sántha Csonka de Deés Csonka de Drágavilmos Csonka de Havad Csonka de Jósiplápos Csonka de Magyarlápos Csonka de Nagysolymos Csonka de Tövis Csonka-Dávid Csont de Kendı Csont de Mogyorós Csonthó de Pele Csontos alias Kistály Csontos alias Nagy Csontos alias Nagy Csontos de Csontfalva Csontos de Dányán Csontos de Gálfalva Csontos de Géres Csontos de Kazincz Csontos de Póka Csontos de Székelyudvarhely Csoó Csopey Csopnyák alias Chopnyák Csór Csora Csórai Csorba alias Veres Csorba de Alsóborsa Csorba de Belényes Csorba de Borsa Csorba de Hosszúaszó Csorba de Királydarócz Csorba de Szakáts Csorba de Szék Csorba de Tivadar Csorbái de Bihar Csordás alias Molnár Csóré de Papolcz ./Szerk.42 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 43 Csóré de Tökés Csorgály Csorich de Monte Creto báró Csorja de Kovászna Csorja de Papolcz Csoron de Devecser Csortos Csorvási alias Szabó Csorvássy Csorvásy alias Füry Csorvaszik Csorváth Csorza Csószy Csóta Csotai Csótar Csotka Csóy Csödey Csögi Csögley alias Balogh Csök Csöke Csökö Csökör Csölle Csömör Csömötéry Csömöthei Csömöz Csönge Csönyi Csör Csörge Csörgey Csörghö de Folyólendva alias Kocsy Csuban Csucs Csucsán Csúcsi de Nagyenyed Csuda de Bodon Csuday Csugranszky Csuha de Eördögfalva Csuhó Csuhy Csujtár Csuka alias Kis Csuka de Czuk Csuka Szabó Csukár Csukás Csukás de Zetény Csukath Csukor de Ders Csukor de Szentlászló Csulai de Nagycsula et Tustya Csunyó Csupics alias Brodanovics Csupor de Alsótórja Csupor de Czuppor et Szentgyörgyvölgy Csupor de Monoszló Csuporos Csuport Csupy de Csup Csureteszkul de Izvam Csurgay Csurgovich Csurhay Csuri Csurka Csurkó de Páros Csury Csust de Hosszúaszó Csúsz de Geleneze Csúsz de Imecsfalva Csuta Csutak alias Körösy Csutak de Kászon Csutak de Kovászna Csúthy Csuvaj de Ivanska Csúz de Kovászna Csúzy alias Cseh-Csúzy Csúzy alias Rusa Csúzy de Csúz et Pusztaszentmihály Csüdör alias Kovács Nagynyujtódi Csükáth Csüpe de Drágavilma Csüre de Gömör Csürke de Topliczán Csürös de Osdola Csürösy Csüry Csütörtöky Csykán Cumin báró Curulich de Bitorja Cusani gróf Custos Cuvaj de Carevdar Cvitković Cympó Cyria de Czirjék Czabán Czabay Czagányi Czaibock Czájlik de Diószeg Czák de Czakó Czák de Koronavár Czáka de Homoródalmás Czakó alias Czék Czakó alias Diósgyır Czakó alias Gyıry Czakó Czakó alias Sóss Czakó alias Szabó de Nagyernye Czakó de Aldoboly Czakó de Bereczkfalva et Szentlélek Czakó de Bod Czakó de Czakó Czakó de Fáj Czakó de Geges Czakó de Gelencze Czakó de Györke Czakó de Nagykálló Czakó de Rosenfeld Czakó de Sepsikillyén Czakó de Sepsiszentgyörgy Czakó de Szatmár Czakó Szabó Czán Czanger Czangha Czapp de San Martino Czárán de Seprıs Czarnó de Tövisegház .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.44 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Czarnoevich Czáró-Fogarassy Czartoryski herceg Czatkeövi Czattky Czauner Czébe Czébel de Viski Czebely Czebner Czech de Sternheim Czecze alias Kovács Czecze alias Szabó Czecze alias Szőcs Czéczei alias Kéri Czege de Ujtorda Czegedi Czegeli Czégényi Czégi alias Kecskeméthy Czeglédi alias Cseh Czeglédi alias Mihkecz Czeglédy alias Markász Czeglédy de Czegléd Czeglédy de Sárospatak Czegö Czehmaster Czeizberger de Ljubovija Czejti alias Nagy Czeke de Czekeháza Czeke de Nádudvar Czeke de Szentgyörgy Czekelius de Rosenfeld Czékey de Czéke Czeklessy de Czekles Czékus de Kúntaplócza Czeldner Czelenk de Czvetnich Czelezer Czelieh-Valichevich Czelier Czely Czemanka Czemperger Czenda Czender Czender de Szenttamás Czendisalich Czene de Kismácséd Czente alias Nyiró Czente de Berkesz Czentefalusi Czenteházy Czeper de Draskócz Czepkovicz Czera Czerer Czerjék Czernák Czernek Czernel de Miszlóka Czerneri de Régen Czernkovich de Dolje Czernyi Czerody Czertovics Czerva Czete de Nagyszirind Czetény Czetinavich Czeyda-Pommersheim Czibak de Czibakháza et Palota gróf Czibak de Károly Czibay Czibere Czibulkay Czibulya Czibur Czicze Cziczó Cziczokics alias Knezevich Cziegler de Egerszalók Cziegler de Konop Cziendi de Retteg Cziffra Czifkai Czigán de Zágorhida Czigány alias Huszár Czigány alias Petrik Czigány de Karicsa Czihorich Czikard Czikay Czike de Homoródalmás Czikely de Csíksomlyó Czikmántory de Székelyudvarhely Czikó de Czikóház Czikó de Csíkmindszent Czikó de Pomáz Czikó de Törtel Czikovicz alias Kenyheczi Czikura Czillich de Sasad Czillik Czillinger Czimár Czimeney alias Uzoráczy Czimmermann Czina alias Czánik Czinaherzki Czinczár de Gyula Czinczás Czincze de Karuja Czinczendorf gróf Czindery de Nagyatád Czinege alias Sasváry Czinege de Kövecses Czinege de Vácz Czingell de Felsıvásárd Czink de Ujtorda Czinkás de Gyulafalva Czinna Czintula Czinyéry Czipa de Imecsfalva Czipele Czipós Czipós de Zalka Czipótt Czippán Czippányi Cziprus Czipszer Cziráky de Dénesfa et Czirák gróf Cziráky de Mezıeörs Czirbesz Czirbusz Czirer .

lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 45 Cziriacus Czirják de Bánkút Czirják de Borosjenı Czirják de Újfalu Czirják de Várad alias Tímár Czirjék alias Boloni Czirjék de Borosjenı Czirjék de Czirjék Czirjék de Domokosfalva Czirjék de Sepsizoltán Czirjék de Szentsimon Czirke de Huszt Czirkusz alias Rácz Czitaróczy Czitó Czitziri de Nagyvárad Czóbel de Balogfalva Czobeter-Nagy Czobor de Czoborszentmihály gróf Czobor de Nemespann Czobor de Vacsarcs Czollarich Czomba alias Sagy Czombó de Homoródoklánd Czombor Czompó alias Kiss Czompó de Felsıbük Czompó de Gyır Czompó de Kide Czompor de Czomporház Czoppelt Czövek alias Philep Czucz de Bulgozd Czuczor Czudar Czudor Czuetnich alias Czelenk Czundekovich Czunko Czupi alias Böröndy Czupor Czuppón Czuppony Czvetanovich Czvetassin alias Hranilovich Czvitkovics Czwirchich Czyeke de Nádudvar Czykos Czymer D'Argentau gróf&herceg D'Ellevaux gróf Dab de Zagrabia Dabócz de Sasvár Dabóczy Dabólczy de Dabólcz et Sasvár Daby Daczó de Désfalva Daczó de Sárd Daczó de Sepsiszentgyörgy Dacsó de Dacsólam et Keszihócz Dacsó de Eör Dadány de Gyülvész Daday de Deés alias Oláh Dágó de Fericz Dajka de Homoródalmás Dajkovich de Kisszered Dakó alias Bakó de Dakó Dakó de Vajasd Dakos Dakovics Dala Dalajcsik Dali de Borosjenı Dali de Gerlah Dali de Magyarigen Dali de Majoshegy et Növérı Dalley Dallos Dalmady de Dalmad Dalmata Dalmi Dálnoki Benkı alias Benkı de Dálnok et Hermány Dálnoki de Deés Dálnoki de Kıszeg Dálnoky de Dálnok Dalotti de Németh-Böny Dályai de Kadács Dályai de Kövesd Dályai de Mezımadaras Dállyai Dámány Damaros de Tordavilmány Damaszkin-Lyubomirovics de Német Damberger de Huszt Damian de Kesz Damiani Damianovics Damó alias Lisznyai-Damó Damó de Lisznyó Damokos de Alcsernáton Damokos de Árkos Damokos de Csiktaplócza Damokos de Hermánfalva Damokos de Rigmány Damokos de Vacsarcs Damonyai Dán de Fenteöss Dán de Mondra Dán de Nagybún Dán de Somkút Danch de Szerdahely Dancz Dancza de Solymos Danczik Danczkai Danczy de Kisvárda Dancs de Cseh Dancs de Hete Dancs de Illyefalva Dancs de Kisbony Dancs de Kırös Dancs de Kövecses Dancs de Nagybún Dancs de Oroszfalu Dancs de Varsány Dancs Kırös Dancs-Körössy Dancsa Dancsházi de Oláh Dancsházi de Olasz Dancsházy Dancsik Dancsitor Dancsó Dancsul de Bulyán Dancsy Dané de Bágy .purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.46 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Dánér de Uzon Danetius Dánfi de Doboz Dánfy de Miskolcz Dáni de Gyarmata nemes&báró Danicich Danics Dániel alias Harsány Dániel de Bánkfalva Dániel de Bunkfalva Dániel de Csíkszentgyörgy Dániel de Fejérszeg Dániel de Gyergyócsomafalva Dániel de Kápolnásoláhfalva Dániel de Szamosujvárnémeth nemes&báró Dániel de Vargyas báró Dánielffy Dániell Danielovics Danielovjech Daniely Danilovics de İrmezı Dánis Dánjádi Dank Danka Dankó de Nánás Dankó de Rutka Dankó de Uzon Dankovics Dankuj Dankus Dánossy Danovicz Dants Dantzkay de Magyarigen Danucz de Fejérszék Dányády Dapsy de Dapsa Dara de Zalathna Darab Darabant de Kaplyon Darabffy Darabos de Nádasd Darahy Dárai Darányi de Pusztaszentgyörgy et Tetétlen Darás de Darázsporpácz Darasovszky Darasy Darda Dárday de Baranyabaán Darholcz de Finta Dari Darka Darkó de Nagyajta Darkó de Sokora Darlaczi de Darlacz Darnay alias Szerencsés Darnay de Szentmárton Darnóczy Daróczi Daróczi de Udvarhely Daróczy alias Kıris Daróczy de Csüdıtelk Daróczy de Derecska Daróczy de Deregnyö báró Daróczy de Királydarócz Daróczy de Retteg Darós Daruváry de Daruvár Darvas alias Székely Darvas de Csíkcsatószeg Darvas de Csíkcsekefalva Darvas de Csíkszeretszeg Darvas de Hanva Darvas de Hosszúaszó Darvas de Kászonújfalva Darvas de Kézdiszentlélek Darvas de Nagyrét Darvasy Darvay de Aszód Darvay de Darva Dászkál Datlinger de Dorlinger Daubach Daubachy de Dolje Dauch Daucza de Solymos Dauda Daun herceg Dauson Dávid alias Lévay Dávid alias Szıllısy Dávid de Alsószopor Dávid de Benedek Dávid de Bikafalva Dávid de Bodos Dávid de Feltót Dávid de Krakkó Dávid de Magyarbé1 Dávid de Mezıbánd Dávid de Mikelak Dávid de Páké Dávid de Papolcz Dávid de Vitka Dávid von Püchler báró Davida de Boldog Davides Dávidházy Davidov de Illáncsa Davidovics báró Daxner Day Dayka de Keserő Dé de Hosszúaszó Dé de Nagysolymos De la Motte gróf De Pauli Deák alias Marikovszky Deák alias Michalkó Deák alias Osváld Deák alias Takács Deák de Bihar Deák de Bikafalva Deák de Bodok Deák de Demeterfalva Deák de Fele Deák de Feltót Deák de Héviz Deák de Homoródalmás et Füle Deák de Hosszúmezı Deák de Illenczfalva Deák de Illyefalva Deák de Iszla Deák de Kehida Deák de Keresztes Deák de Kobátfalva .purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

purdue./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 47 Deák de Kolossvár Deák de Kölpény Deák de Köpecz Deák de Márkusfalva Deák de Mihály Deák de Monyád Deák de Nyárádandrásfalva Deák de Pálos Deák de Peremesz Deák de Semjénfalva Deák de Sepsiszentgyörgy Deák de Sepsiszentiván Deák de Simánd Deák de Szárhegy Deák de Szentimre Deák de Szentkirály Deák de Thúr Deák de Uszka Deák de Várad Deák de Várad alias Kapitány Deák de Verpelét Deák de Zabola Deák de Zentegyed Deákovics Deáky alias Tóth Deáky de Várad Deáky de Vásárhely alias Nagy Deanovics Debeglich Debics-Bidei Debits Deblin Debnár Debreczeni alias Kovács Debreczeni alias Ötves Debreczeni de Debreczen Debreczeni de Fintaház Debreczeni de Gyulafehérvár alias Kis Debreczeni de Királydarócz Debreczeni de Menyı Debreczeni de Nádudvar Debreczeni de Nagyvárad Debreczeni de Saraglyán Debreczeni de Sziget Debreczeni de Várad Debreczeni de Zágon Debreczeny Debreközy Debrenthey Debrényi Debrey de Bikach Debrıdy alias Juhász Debrıi de Debrı Deby Decáni Déchi de Szentiván Dechticzky alias Zakach Déchy alias Szabó Déchy de Marosdécse Decze de Delne Deczegi Deczei de Décs Deczei de Ujtorda Deczi Deczky Décsei de Várad Decsericzki Décsey de Marosdécse et Nagydoba Décsey de Taracköz Décsi-Borbély Décski Dédácsy de Dédács Dede Dedes Dédessy Dédesy alias Emıdy Dedina Dedinszky de Felsırasztoka Dedinszky de Nemesdedina Dedovics Dedriczy Deér Deés Deésházy de Deésház et Szomszédvár Deési-Szabó Déesy alias Barsó Degelmann báró Degen de Felsıhegy Degenfeld-Schomburg gróf Degré Dehovicz Deirer Deisser Deissl Dejthei Dek Dékány de Ványa Dékay Dekker de Nemesmilitics Dekuczián Dél Délczeg de Magyarcsaholy Deli de Hosszúaszó Deli de Kraszna Deli de Kulda Deli de Varsány Delich de Dubicza Delisimunovich de Radoicsics et Kosztanyevacz gróf Delivuk Dell'Adami de Tarczal Dellimanics Delmey Delpiny Dely de Csákány Dely de Issebor et Rátkavölgy Dely de Jolsvafı Demby de Inakfalva Deme de Vitka Deme de Zádorfalu Demeczky Demecs de Visk Demelich de Panyova Demelly Demén Demenczi Demencsy de Várad Deméndi de Teszér Demény de Farkaslak Demény de Nagyenyed Demes alias Nemes Demes de Fenlak Demes de Zabola Demeter alias Beke Demeter alias Iriff Demeter de Bágyon Demeter de Csíkborsova Demeter de Csíkfalva .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Demeter de Csíkkozmás Demeter de Csikszentsimon Demeter de Énlak Demeter de Eny Demeter de Feketekeres alias Timár Demeter de Fenes alias Szabó Demeter de Fenlak Demeter de Homoródoklánd Demeter de Kálló Demeter de Kercsed Demeter de Kobor Demeter de Kopecz Demeter de Maksa Demeter de Muzsna Demeter de Nagygalambfalva Demeter de Pálfalva Demeter de Száldobos Demeter de Székelykocsárd Demeter de Szentmihály Demeter de Szentmiklós Demeter de Szentsimon Demeter de Torboszló Demeter de Ujtorda Demetrovics alias Nikolics Demetry Demets Demetzky de Törökszentmiklós Demián Demich de Brubnográd Demin Deminy Demjanovich de Baranka Demjén alias Szilágyi Demjén de Aldoboly Demjén de Czapfalva Demjén de Dálnok Demjén de Farkaslak Demjén de Fejércse Demjén de Felsıcsaholy Demjén de Hollómezı Demjén de Hosszúaszó Demjén de Kobátfalva Demjén de Lokod Demjén de Makkfalva Demjén de Nenyed Demjén de Panyit Demjén de Pócs Demjén de Szentkatolna Demjén de Szentmárton Demjén de Szentpál Demjén de Újtorda Demjén de Zolokna Demjéni alias Rasztóczy Demjényi Demkó alias Vanyika Demkó de Bela Demkovits Dempse de Bachya Demscha Denasik Denchi de Szentiván Dencs Dendel Dendeleghi Dendelly Dénes alias Seper Dénes de Baróth Dénes de Bodok Dénes de Dállya Dénes de Farkaslak Dengeleghy de Dengelegh Dengelegi Dengelegi alias Bereczky Denk de Kistornya Denke Denovich Denthei alias Rácz Dents Denucz de Fejérszeg Deömeöry Dér de Zádorfalu Dera Derajéndi Derchich Dercsényi de Dercsény báró Dereano de Rózsahegy Derecskey Dereghi Deregnyey de Deregnyı Derekas alias Cserepy Derekassy Derencsényi Derera de Gyarmath Deres Dereskey de Csatár Dernath gróf Derra de Moroda Ders de Petri Dersanich Dersenyey Dersi de Ders Dersi de Felsıboldogasszonyfalva Dersi de Kányád Dersitzky Dersöffi Derssfy de Szerdahely Ders de Petri Dervarics de Egyházasbükk Derzseviczky Dés Des Echerolles-Kruspér de Rétszentmiklós Desantich Deschan de Hannsen Dese de Egyházasrádócz Deseffi de Serke Deseö de Hermányfalva Deseö de Losoncz Deseö de Méra et Pata Deseö de Nagyemıke Deseö de Péterfalva Deseö de Szaniszló Deseö de Szentviszló Desericzky Deserics alias Takács Deserics de Deserics Désfalvy de Szászújfalva Desfours gróf Désházy Dési alias Csizmádia Dési alias Domby Dési alias Szigyártó Dési alias Veres Dési de Deés Dési de Iklód Dési de Magyarigen Dési de Székelyudvarhely Dési de Udvarhely Dési de Ujtorda .48 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 49 Desits de Lipovácz Deskoevich Desnyák Despinits de Komoristye Despoth Despotovich Dessewffy de Csernek et Tarkeı nemes&gróf Dessöffy alias Szirmay báró Désy alias Borbély Désy alias Horváth Désy alias Szabó Désy de Ujvár Deszetinszky Detéri de Deés Detkó-Sándor de Szlavnicza Detky de Egyházasdetk Detrich de Benedekfalva Dettine de Pivoda Deutsch de Fehértemplom Deutsch de Halm Deutsch de Hatvan báró Deutsch de Kemenesmihályfa Deutsch de Macelj Devácz Dévai alias Aranyi Dévai de Felenyed Dévai de Füzérkomlós Dévai de Ujtorda Déván Dévány Dévay nemes&báró Dévay de Déva Devecis del Vecchio de Istenhegy Devecseri alias Anhi de Ach Dévényi de Dévény Dévényi de Melléte Deverich Devossa de Bernicze Dewichiey Dezasse gróf Dezericzky alias Országh Dézsi Dezsı de Dálnok Dezsı de Gerla alias Kardos Dezsı de Kassa Dezsı de Répceszemere Dezsı de Ujtorda Dézsy de Nagyiklód Dia Diafalvai alias Oroszhegyi Diák alias Gyurcsánszky alias Zsákod Diák alias Huszt alias Huszt de Gyak Diák alias Peremessy Dianis alias Vanovics Dianizevich Diappa de Zvonigrad Dibáczy Dicnich Dicskey Dicsı de Atya et Vámosatya Dicsı de Kassa Didlovich Dieballa de Fehérvár Diedrich Diek Dienes alias Arnóth Dienes alias Gyenes Dienes alias Szombathy Dienes de Belenics Dienes de Bergenye Dienes de Csíkszentimre Dienes de Dálnok Dienes de Dálya Diénes de Hosszúaszó Dienes de Ikafalva Dienes de Korlát Dienes de Középajta Dienes de Nemesnép Dienesdy Dier Dierner Dietrich de Hermannsthal Dietrich de Kleckelspergh Dietrichstein herceg Diez de Aux Ildefons báró Dignicich Dikász Dikó Dikos Dillesz de Turna et Dicske Dillmon Dimény de Farkaslak Dimény de Homoródszentpál Dimény de Lököd Dimény de Szolokma Dimić de Belibreg Dimich báró Dimien de Szentkatolna Dimitri Dimitrovics Dimjén Dimon Dincho Dincsék Dindár de Tindaris Dinewald gróf Dinges Dingha Dinhoffen Dinis de Fejérviz Dinyés alias Kaska Dinnyés alias Borhely Dionisy alias Kovács Diós de Tordásfalva Diós de Várad Diósffy Diósgyıri alias Czakó Diósgyıri de Debreczen Diósi de Magyarköblös Dióssy de Tótdiós Díósy de Közinek Diószeghi alias Fodor Diószeghi de Zilah Diószeghy de Bihardiószeg Diószeghy de Deés báró Diószeghy de Füzes Diószeghy de Gicze Diószeghy de Gyulafehérvár Diószeghy de Lasztócz Diószegi de Gálfalva Dirner Dirsztay de Dirszta báró Diskay Diszent Disznós Disznóssy alias Veres Ditkovics Dits de Suhopolje báró .lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Ditskey Ditso Dittine de Pivoda Diunchek de Buchló Divald de Berencs Diván de Pádé Divan-Georgievies Divéky de Divékújfalu Divényi Divnich Divodolich alias Procuratich Divoerich Dizent de Felsenthal Dlohuluczky de Benedekfalva et Czinszentkereszt Dminich Dó de Ilosva Doabó Doabrádi Doba Dobai de Aldoboly Dobai de Angyalos Dobai de Doba Dobai de Ilosva Dobai de Kisdoba alias Székely Dobai de Szárazajta Dobai de Szentlélek Dobak Dobák de Szentanna Dobay de Dobó Dobay de Feldoboly Dobe Dobecz Dobiász Dobicz de Sánkfalus Dobila alias Andréka Dobner de Rautenhof et Dettendorf Dobó de Kelementelek Dobó de Nagysolymos Dobó de Ruszka báró Dobóczi Dobóczky alias Szabó Dobóczy Dobói Doboka Dobokai de Doboka Dobokay de Besztercze Dobolyi de Deés Dobolyi de Feldoboly Dobolyi de Kıkös alias Gödri Dobordán de Csíkszentimre Doborgászi Doborkai Dobos alias Antony Dobos de Angyalos Dobos de Csíkszentdomokos Dobos de Hosszúaszó Dobos de Marczinfalu Dobos de Szásznyíres Dobos de Szentdomokos Dobossy Dobovics Dobozi de Békés Dobozi de Chermenye Dobozi de Debreczen Dobozy de Doboz et Kisszántó Dobra de Zalathna Dobrai Dobranich Dobránsky Dobrascinovich-Mernarich Dobrassi Dobrassowsky Dobravcsány Dobraviczky de Dobravicz Dobray alias Egry Dobray de Lesznek et Dobra Dobrecich Dobressevich de Priszaka Dobrey Dobrich Dobrilla de Felsıárpás Dobrin Dobrinić Dobró Dobróczy Dobrody Dobroka Dobronics Dobronkay Dobronoky Dobronyay Dobronyi Dobrossói Dobrotka alias Mathusovich de Rutka Dobrovics de Ostffyasszonyfalva Dobrovics de Possonyligetfalva Dobrovogvica Dobrovolny Dobrul de Szevesztrény Dobry Dobrynchich Dobrzenszky Dobsa Dobsa de Rottarest Dobszay Doby alias Poldy-Doky Dobza Dobzay Dobzó Docky Doctorich Doctorovics alias Jankovics Dóczi de Csikzsögöd Dóczi de Ujtorda Dóczy alias Töltésy Dóczy de Dor Dóczy de Nagylucse báró Dóczy de Németkeresztúr báró Dóda Dogály de Bud Dohnányi de Dohnány Dohori Dohos Dok de Zágon Dóka de Szendre Dokmanich Dókus de Csabacsőd Dolánszky Dolátsky Dolbergh Doldt Dolecskó de Neszmély Doleviczényi Dolgos de Bordos Dolgos de Hetény Dolgos de Kozmafalva Dolhai de Dolha Dolhai de Kérı .purdue.50 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 51 Dolinay Dolinszky Dollhopf Dolnay Dolny Dolossy Dolovácz Doloviczényi Dolovschak de Dolovschak Dolsak Dolthar Dolustyák Doma alias Szikszay Doma de Privlaka Domahidy de Domahíd Domaniczky Domanovszky alias Gáncsy Domansky de Doman Domány de Kesz Domasovszkv Domazzettovich Dombai de Ivánczfalva Dombay de Dombó Dombay de Felsıattrak Dombi de Gálfalva Dombi de Homoródszentmárton Dombi de Ikafalva Dombi de Sárd Dombján Dombóváry de Dombovár Dombrády alias Kelemen Dombrava Domby Domby alias Dési Domcsó de Verbócs Domián de Borosjenı Domik de Szölöske Domin de Petrushevecz Domini alias Szmida Dominich Dominkovics Dominyák Domitrovich Domján alias Koltai Domján de Domjánszeg Domjanich de Zelina Domjanovics Domjanovics alias Szabó Domokos alias Antal Domokos alias Csicsó Domokos de Alsócsernáton báró Domokos de Árkos Domokos de Békés Domokos de Bélmegyer Domokos de Csíkszenttamás Domokos de Csíktaplócza Domokos de Delne Domokos de Dienesfalva Domokos de Gyergyóalfalu Domokos de Jobbágytelek Domokos de Lukafalva Domokos de Nagybölön Domokos de Rigmány Domokos de Sellye Domokos de Szelcz Domokos de Vacsárcs Domokos de Vasmegyer Domokos de Zágon Domokos de Zalakapolcs Domokossy Domoky Domolczy alias Elek Domonkos de Otrokocs Domonkossy Domony de Domony Domoszlói Domsco de Verbóc Domsić Donch Donchich Dondorf Donga Dongó de Gyárfás Donit alias Cheskovich Donka Donkovics Dopona Dopsa Dopsai Dora alias Egri Dora alias Szabó Dorchai Dorffy Dorfner Dorgó Dorgó de Aranykút Doria gróf Dorincz alias Németh Doringer Dorkovicz Dorlinger Dorman Dormándy de Dormánd Dornberg Dorner Dornyai Doroczkányi alias Kolmányi Doroghfy de Deés Doroghi Dorohai Doroszló Dorotich Dósa alias Molnár Dósa alias Varga Dósa de Ákosfalva Dósa de Farkasfalva Dósa de Formos Dósa de Kibéd Dósa de Siter Dósa de Újszékely et Etéd Dosics Doskovszky Dosnyák Dospod Doszlern Dosztal alias Szakolczay Dothor de Hetény Dovály Dózsa de Makfalva et Uzapanyit nemes&báró Dózsa-Molnár Döbrentey Döbröndy alias Szücs Döbrössy Dömöry Dömötör alias Beke Dömötör alias Sye Dömötör de Sömötér Dömötörffy de Hogyis . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Dömötöry alias Söptey Dömsdi Dörögdi Dörögdy Dıry de Jobbaháza nemes&báró Drabant de Csiba Drabant de Imecsfalva Drabant de Magyarbelkény Dragan de Telek Draganich Drágány Dragffy de Béltek Drághus de Kolczér Draghy Drági alias Riskó Drági de Berek Drági de Panyit Dragissich de Spissich Dragits alias Corbis Starmszta Dragits alias Jaár de Macsesd Dragits de Párost Drago Dragoilov Dragollovics alias Dragonum Dragomér Dragon alias Dragonum Dragos de Thorna Dragosi de Torda Dragosics Drágossy de Toplicza Dragota Dragovanich Dragsán Dragumér de Lugos Dragus alias Kormányos Dragus alias Román Dragus de Deszefalva alias Pap Dragus de Kööd Dragus de Toplicza Drágyi Draheim Draheim de Kenybecz Drakullich Drakulya de Semtheest Drasche-Lázár de Thorda Draskóczy de Draskócz et Dolina Draskovich de Trakostyán gróf Draskovits de Pojen Draskovszky Dratsay Drauth Dráveczky de Drávecz nemes&báró Draxler Draza Dregelin Dregely Dreguss Dréhr de Nagyszentmiklós Drencsiny Drenóczy Dressern Drevenyák de Taktakenéz Drevoderich Drexler Drhoniczky Dricliffi Driesch Drietomensis Driva Drohin Drohonyi alias Guoth Drosd alias Sumichrast Drottleff de Friedensfels báró Drozdik nemes&báró Drskovszky Druga Drugeth de Geren et Homonna gróf Drula de Csokmány Drusán Druskóczy de Druskócz báró Dsude de Kiskörtvélyes Du Pui Dub Dubecz Dubeczius Dubicha Dubniczay alias Repka Dubniczky de Dubnicza Dubniczky de Nemes-Kocsócz Dubóczi Dubogi Duborczy Dubovay alias Kállay Dubovay de Kellemes Dubovics Dubovszky Dubránszky Dubranyiczky Dubraviczky de Dubravicza Dubravsky de Stoósz Dubravy Dubrawszky Dubróczy Duby Ducaginovich Duchek Duchon Duchony de Dulicz Ducza Duda Dudár de Ésikszentgyörgy Dudás de Mohora Dudek Dudinszky Dudovics Duduch Dudvarszky Duekhovitz Duelli Dugonich Dugovich de Sárkút Duh Duhravay Duino Dujardin de Nagyszekeres báró Dujmović Duk Duka de Dukafalva Duka de Kádár báró Duka-Olyomi de Dukafalva et Kucsin Dukay Dukovich Dúl de Délház Dulay Dulf Duliczky Dulicsky de Lipócz alias Lipovszky Dulka ./Szerk.52 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 53 Dull de Baksa Dulliczky Duló de Akos Duló de Alsócsernáton Duló de Felsıszud Dulović Duma alias Pap Duma de Vajdahunyad Dumitrianu de Sárd Dunajtsek Dunaszegi alias Nagy Dunaviczi Duncsa Dunda alias Horecsny Dungl Dunka-Bányász Dunkanics de Poroszló Dunovics Durandus de Hluczijn Durbesić de Grobnok Durcsák de Kisszlatina Durcsányszky Durgh Durgó Durka de Hosszuaszó Durmann de Gyarmat Durus Durusán Durville báró Dusa de Fele Dusa de Sámsond Dusárdy Duschek Dusicska Dusy de Laczkova Dusza Duszán Dutkanics Dutkovics alias Horváth Duzy Dvekar alias Gredely Dvojcsics Dvoreczky Dvornichich Dvornikovics de Tepla Dvorsczky Dvrenviczky Dylman Dymnyakovich Dzián Ebeczky alias Csomády Ebeczky de Ebeczk Ebeczky de Ináncs Éber de Bányavölgy Ebergényi de Ebergény et Telekes Éberle Ébert Ébner-Rupp de Nyilhegy Eckensberger de Perlak Eckerdt de Gagybátor Eckermann de Óhegy Eckh Eckhardt de Pozsony Eckler Eckstein de Paula Eczet Eczetes Eczken de Alsócsernáton Eczken de Páva Ecsedi de Kide Ecsedi de Nagyecsed Ecsedi de Sövényfalva Ecsedi de Szatmárnémet Ecsedy alias Asztalos Ecsedy de Lapugy Ecsedy de Nangyenyed Ecsedy de Telekes Ecsegi alias Szücs Ecsegi Kis Ecségi Tóth Ecsei Ecseki Ecséry de Nagyecsér Ecsi Edelényi Edelényi alias Palánky Edelényi alias Szabó Edelesi Edeléy Edelsheim-Gyulai de Marosnémet et Nádaska gróf Edelspacher de Gyarok Édes de Sófalva Édesfalvy Édeskuty Edling gróf Edlinger Edöcs Edvy de Edv Efferen Egan de Borostyánkı báró Egeghy Égei de Ége Eger báró Eger de Ruma Egerallyi Egerbegyi alias Molnár Egerer Egeressi alias Kovács Egeressi de Somlya Egeressy alias Király Egerfelnémeti Egerházy de Mezıbánd Egerland Egersperg Egerszeghy Egerváry de Egervár Egery Égetı de Köpecz Eggenberg báró Eggenhoffer de Nagymegyer Egger Egkh Egki de Hungersbach gróf Egresdy de Egresd Egresi de Somlya Egrespataky Egressy alias Király Egressy de Borszörcsök Egressy de Egres et Sásvár Egressy de Legenye Egrey alias Dora Egri alias Ács Egri de Berzova Egri de Botház Egri de Deésfalva Egri de Isztró Egri de Karancs alias Számbó .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.54 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Egri de Kövesd Egri de Magyarfráta Egri de Nagyenyed Egri de Tyukod Egri Kis Egri Kis alias Csomay Egry alias Bora Egry alias Dobray Egry alias Mészáros Egry alias Natolcsy Egry alias Török Egry de Eger Egry de Egerszeg Egry de Sirok Egyed alias Szabó Egyed de Barót Egyed de Ders Egyed de Gyergyóujfalva Egyed de Homoródokiklánd Egyed de Kövesd Egyed de Marosvásárhely Egyed de Póka Egyed de Remete Egyedffy de Várfalva Egyedfy de Kissolymos Egyházy Együd alias Gyarmathy Ehen Ehlert alias Geresztessy de Nagykázmér Ehrenhofer de Verıce Ehrlich alias Szabó Ehrlinger Eichhoff báró Eichholz Eiczinger Eidlitz de Felsıág Eineder Eisenländer Eisenstädter de Buziás Eisenthal Eiserich de Eisenthal Eiszdorier alias Aisztoeffer Eiszenmann de Eger Eitczienger Eitelperger de Eitelperg Ejury de Szunyod Ekart Ekcse de Csákán Ekecsy Ekés Ekesház Ekhárt Eklér El de Kelementelek Elderbach Elefánthy-Tarnay de Kerekudvar Elefánty de Elefánt Elek alias Erdıdy Elek alias Soltész Elek alias Vaas Elek de Domaháza Elek de Gidófalva Elek de Kányád Elek de Malomszeg Elek de Mártontelk Elek de Panyit Elek de Parony Elek de Saczka Elek de Sáka Elek de Ujnép Elekes de Albis Elekes de Dányán Elekes de Ders Elekes de Gyergyóujfalva Elekes de Gyujfalva Elekes de Homoródoklánd Elekes de Illyefalva Elekes de Ménaság Elekes de Oláhfalva Elekes de Szentkatolna Elekesi alias Tarisnya Eleki de Elek Éles Elese de Szentsiklós Élesréti Elevenkuty Eliás Eliássy Eliber Elischer de Gölniczbánya Elischer de Thurzóbánya Ellerbach de Monyorókerék Elıjáró Elszont Elter Éltes de Tusnád Éltetı de Zilah Eltz-Kempenich gróf Ellyevölgyi Emánuel Ember Ember de Vály Embery Emich de Emıke Emıdy alias Dedesy Emresz de Bánhalom Encidl alias Lipthay Enczinger Enczistorfer Encsey Endes de Csíkszentmárton Endes de Csíkszentsimon Endes de Sófalva Endesy Endre de Margita Endres de Páros Endrész Endrıdy de Endrıd et Széplak Énekes Enesey de Enese Engel de Csepreg Engel de Cserkút Engel de János Engel de Pestodár Engel de Vagrain gróf Engelhard Engelmayer Engelshofer Enghi de Bogárfalva Enghi de Farkaslak Engi alias Garnay Engi de Sofalva Engl Engler Englisch-Topparich Enitz Ensel de Réseö Entlhuber .

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 55 Entz de Mezıkomárom Enyedi alias Hargitai Enyedi alias Lakatos Benedek Enyedi alias Vonyoczki Enyedi de Benedek Enyedi de Brassó Enyedi de Nagyenyed Enyedi de Ujtorda Enyedi Szabó de Gyulafehérvár Enyedy de Nagyenyed Enyeghi Enyetter Enyiczkey alias Telky Enyingi Eöcsi alias Horváth Eödönffy de Vinna Eökrös Eölbey de Ölbı Eölbey-Thyll de Ölbı Eöllös Eölvedy Eölvedy alias Gachall Eördögh alias Szekeresi Eördögh alias Töki Eördögh de Akna Eördögh de Bágyon Eördögh de Eördögkeresztúr Eördögh de Gyapol Eördögh de Lászlófalva Eördögh de Mariasócz Eördögh de Nagymihály Eördögh de Papos Eördögh de Pölöska Eördögh de Ujtorda Eörhalmy de Cseszora Eörmány de Kolosvár Eörmezey Eörök de Felsıdobsa Eörsy alias Kis Eörszegi Eöry alias Gángoll Eöry de Eör Eössi de Bihar Eössi de Korond Eössi de Maksa Eössy de Dancsház Eössy de Szentpéter Eöszedfalvy Eöszy Eöteössy Eöttevényi de Eöttevény Eötves alias Kállay de Simánd Eötves de Várad Eötvös alias Besnyey Eötvös alias Rereszteg Eötvös alias Zachár Eötvös de Bekes Eötvös de Csíkszentmihály Eötvös de Kálló alias Ecsei Eötvös de Sárvár báró Eötvös de Szeged alias Erza Eötvös de Szentlélek Eötvös de Vásárosnamény nemes&báró Eötvös-Lévay Eperjesi de Eperjes Eperjesi de Gyulafehérvár Eperjesi de Szászváros et Tót báró Eperjesy alias Lengyel Eperjesy de Bánócz Eperjesy de Tabód Eperjessy de Károlyfehérvár Eperjessy de Ó-Ivánfalva Epirota Eradonyi Erba-Odescalchi herceg Ercsy de Ercs Ercsy de Nádasd Erdei Érdek Erdélszky Erdélszky alias Tordai de Gyula Erdély alias Nagy Erdély de Csicsó et Csíkménaságujfalva Erdély de Radván Erdély de Russó Erdély-Nagy Erdélyi alias Kolosvári Erdélyi alias Kovács Erdélyi de Dalm Erdélyi de Deés Erdélyi de Keresztúr Erdélyi de Ménaság Erdélyi de Mindszent Erdélyi de Pelsıcz Erdélyi de Sajtószentandrás Erdélyi de Somkerek Erdélyi de Szalonta Erdélyi de Tamasz Erdélyi de Técsı Erdélyi de Ujtorda Erdélyi de Zsarolány Erdeös alias Bagdi Erdey-Gruz de Egerbegy Erdmann de Tilanau Erdı alias Bérese Erdı alias Bogdány Erdı alias Györgyei Erdı alias Hakoca Erdı alias Holupka Erdı alias Pap Erdı Bakay Erdı de Bodok Erdı de Fele Erdı de Kozmás Erdı de Krathna Erdı de Sellye Erdı de Sepsiszentkirály Erdı de Uglya Erdı-Pap alias Bara Erdıbényei Erdıdi de Bessenyı Erdıdi de Bösház Erdıdi de Torda alias Szabó Erdıdy alias Elek Erdıdy de Diószes Erdıdy de Erısd Erdıdy de Lele Erdıdy de Monyorókerék gróf Erdıdy-Harrach de Ruttka gróf Erdögh de Zoltán Erdıhegyi de Kisjenı et Erdıgy Erdıkényei Erdıs alias Bujtó Erdıs alias Szigethy-Erdıs de Óhid Erdıs de Koronka Erdıs de Kovászna Erdıs de Sima Erdıssy . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.purdue.

purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Erdıssy alias Sylvester Erdıteleki de Erdıtelek Erdıteleki de Perecsény Érdy Eremits Ereös Eresényi alias Fiáth de Eörményes Eresztevényi de Eresztevény Ergheli Erhardt Eril alias Folch de Cardona gróf Erker Érki Érki alias Nagy Erley Erlich alias Szabó Erlinger Ernei alias Szendi Ernes Ernold Ernst de Csáktornya Ernst de Ernestház Ernst de Schengrunt Ernuszt de Gerdovchak Ernyei de Kál Ernyey de Nagyernye Erıdy de Erısd Erıs alias Borbély de Futak Erıs alias Boros Erıs de Bethlenfalva Erıs de Borosjenı Erıs de Csíkszentmiklós Erıs de Deresika Erıs de Gyergyószentmiklós Erıs de Kovászna Erıs de Lengyelfalva Erıs de Magyaribölkény Erıs de Sárfalva Erıs de Sólyomkı Érpáli de Ujfalva Erreth de Monostor Érsek alias Deák Érsek de Kisterény et Szelezsény Érsek de Somosujfalu Érsek de Szatmár Érsek de Zigrovec Érsekujvári de Érsekujvár Erszényes de Marosvásárhely Erszényes de Ujtorda Ertl de Szond Ertly Ertsei de Téglás Esch báró Eskütt Espiere Essegváry Esterházy de Galánthagróf&herceg Estó Estván Esze Eszéky Eszenyi alias Zsurky Eszenyi de Eszeny Eszenyi de Szoboszló Eszes Eszken de Gyulafehérvár Eszkora Eszláry de Tiszaföldvár Eszpethey Esztánczy de Esztáncs Esztári Esztelneky de Esztelnek Esztényi Esztergomi Eszteri Etédi de Ujtorda Etédy Etey Etheky alias Nagy Etheley de Sül Ethény Ethesi alias Dobzanovecz Ethey alias Kovács Ethey alias Krascsenics Ethfalvi alias Varga Etlényi de Nemesmilitics Etlinger alias Etlényi Etthre de Kálnó Ettingshausen Ety Eutelhuber alias Huberth Euzebiovich Ever Evinger de Boldogház Evva de Apagy Evvay Expethey Eyczinger Eyneder Eyrl ab Eyersperg Ezbar Ezdeghei Eztery Fa Faa Faba Faber Fabia de Retteg Fábián alias Bak Fábián alias Fejér Fábián alias Hebe Fábián alias Lukács Fábián de Alsószentmihályfalva Fábián de Barót Fábián de Belényes Fábián de Bodos Fábián de Borberek Fábián de Felsıeır Fábián de Fogaras Fábián de Galambfalva Fábián de Görgény Fábián de Görgényszentimre Fábián de Gyujfalva Fábián de Hilib Fábián de Iktár Fábián de Ilosva Fábián de Kökös Fábián de Kölpény Fábián de Körtvélyes Fábián de Lisznyó Fábián de Maka Fábián de Panyit Fábián de Semjénfalva Fábián de Sófalva Fábián de Székelyudvarhely Fábián de Szentimre Fábián de Szentkatolna Fábián de Szigeth .56 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 57 Fábián de Ujtorda Fábián de Vadad Fábián de Várad Fábián de Vásárhely Fábián-Nagy Fabiane Fábiánffy Fábiánics de Zsisek Fábiánkovics báró Fabianovics alias Bognács Fabik Fabinyi Fabó Fábrényi de Aranyád Fábri de Vámosatya Fábri Kovács Fabriczius de Hermansfeld Fabriczius de Szikszó Fabriczius de Tótlipcse Fabriczy Fabrics alias Fabris Fabrinyi Fabris Fábry alias Herlay Fábry alias Kovács Fábry de Bártfaujfalu Fábry de Felsıalmás Fábry de Rumunyest Fabsics Fábsics alias Sütı Faczkovich Fáczonyi Fadgyas Fagyal Faggyas alias Vancsa Faggyas de Láczfalva Faggyas de Lászlófalva Faggyas de Ujtorda Faichtinger Faidasy Fail Fairant Faith Fajdossi de Gáltı Fajfer Fajgel alias Bethlenfalvi de Bethlenfalva Fajnik alias Bugyul Fajnik de Alsónádasd Fajnor Fajtal Fakla Fakna alias Moldvai de Romavásár Fakó de Nemesdéde Falaki Falk Falka de Bikkfalva Falkenberg Falkenstein báró Fallenbüchel Falsak Faludy de Falud Faludy de Szentlélek Falup de Csicsópolyán Falussy alias Here Falussy de Ábrahám Falussy de Körmend Faluvéghi de Bözödujfalva Faluvéghi de Szentrontás Faluvégi de Csókfalva Faluvégi de Mezımadaras Fancsali de Fancsal Fancsaly alias Doób de Proszék Fancsik Fancsikay de Fancsika Fáncsy de Denna báró Fandly de Csejte Fangh de Kıszeg Fanta de Tálosfalva Fánya Faragó alias Liptai Faragó de Bihar Faragó de Borosjenı Faragó de Szentkatolna Faragulya Farán Farázula Farbaky de Arvangyfalva Farcasich Farczádi de Szentlászló Farkas alias Bor Farkas alias Jobbágy Farkas alias Kagy Farkas alias Kajo Farkas alias Káposztás Farkas alias Kassai de Déva Farkas alias Kerepessy Farkas alias Kiss Farkas alias Komáromy Farkas alias Losonczy Farkas alias Lup Farkas alias Nánásy de Kiskaránd Farkas alias Palencsek Farkas alias Sektor Farkas alias Szabó Farkas alias Szabó de Monoszló Farkas alias Szenczy Farkas alias Uvcsárovics Farkas alias Vigh Farkas de Abony Farkas de Abrudbánya Farkas de Alsókosály alias Lamás Farkas de Alsótakács Farkas de Babocsa Farkas de Bágyon Farkas de Bajesd Farkas de Baróth Farkas de Belényes Farkas de Besse Farkas de Bessenyı alias Nagy Farkas de Bikkszög Farkas de Bisztra Farkas de Bogács Farkas de Bogdány Farkas de Boldogfa Farkas de Borbátviz Farkas de Borberek Farkas de Borosjenı Farkas de Bögöz Farkas de Bölön Farkas de Csatár Farkas de Cserefalva Farkas de Csetnek Farkas de Csikszentmárton Farkas de Csokfalva Farkas de Csörgı Farkas de Dálnok Farkas de Deéd alias Lábatlan Farkas de Disznópatak .purdue.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Farkas de Dorog Farkas de Drágavilmán Farkas de Farkasfalva Farkas de Farkasföld Farkas de Farkaspaty Farkas de Felsıgellérd Farkas de Forgolány Farkas de Fráta Farkas de Gibárt Farkas de Görgı Farkas de Gulács Farkas de Gyır Farkas de Gyulafehérvár Farkas de Harasztkerék Farkas de Harina Farkas de Harság Farkas de Horvát Farkas de Hosszúaszó Farkas de Hugye Farkas de Ikafalva Farkas de Illyefalva Farkas de Illyen Farkas de Inárcs Farkas de Ivánka Farkas de Jóka alias Farkas Farkas de Karácsfalva Farkas de Kazub Farkas de Kede Farkas de Kenézlı Farkas de Keserő Farkas de Királyhelmecz Farkas de Kisbarnak Farkas de Kisgörgény Farkas de Kisvárda Farkas de Kobátfalva Farkas de Kocsárd Farkas de Kolosvár Farkas de Köd Farkas de Láz Farkas de Lemhény Farkas de Losoncz Farkas de Lozsád Farkas de Lusán Farkas de Moha Farkas de Nagybégány Farkas de Nagyjóka Farkas de Nagykide Farkas de Nagyszéksó Farkas de Némed Farkas de Nyírbogdány Farkas de Nyujtód Farkas de Obuda Farkas de Orbánfalva Farkas de Osdola Farkas de Ölyves Farkas de Páros Farkas de Pecsétszegi alias Loszta Farkas de Péterfalva Farkas de Peterite Farkas de Rákosd Farkas de Románfalva Farkas de Sajószentpéter Farkas de Sepsiszentkirály Farkas de Somlyó Farkas de Szalonta Farkas de Szászernye Farkas de Szatmárnémet Farkas de Szibin Farkas de Szinnye alias Verebély Farkas de Szkáros Farkas de Tatros Farkas de Ujtorda Farkas de Vadász Farkas de Vágujhely Farkas de Vajdaszentivány Farkas de Várad Farkas de Várdotfalva Farkas-Képiró Farkas-Vukotinovich Farkasdy Farkasházy de Farkasház Farkaslaki de Küsmöd Farkass Farkassányi Farlos Farnady Farnandi Farnasy Farnik Farnos Farnosi Faró Farsang Fartó de Csíkcsekefalva Fasching Faschó de Lucsivna Faschó-Moys de Csermı Fási de Sárréte Faskó Fassang Fatavich Fatér Fatul Fattyu Faur alias Berinde Faur alias Marusteryer Faur alias Zachariás Faur de Halmágy Faur de Kersecz Faur de Tövis alias Kovács Favkovich Fáy de Faj Faydassy Faygel alias Fajgel Faygenputz Faygenputz de Gressegh Fáykiss de Podolin Faysz Fayth Fazay Fazék Fazekas alias Barla Fazekas alias Bereczk Fazekas alias Bulikowszky Fazekas alias Medgyesfalvi Fazekas alias Mohácsy Fazekas alias Razkas Fazekas alias Savold Fazekas alias Tömösváry Fazekas alias Vályi Fazekas de Bede Fazekas de Bereczk Fazekas de Csegöld Fazekas de Enyed Fazekas de Fele Fazekas de Goroczfalva Fazekas de Gyulafehérvár Fazekas de Illye báró .purdue./Szerk.58 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.lib./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 59 Fazekas de Kézdivásárhely Fazekas de Kovászna Fazekas de Köpecz Fazekas de Marczinfalva Fazekas de Miskolcz Fazekas de Olasztelk Fazekas de Paka Fazekas de Peér Fazekas de Szarkahegy Fazekas de Szászváros Fazekas de Tasmáshid Fazekas de Ujtorda Fazekas de Zágon Fazi Feber Febeur Febrowcz Fechtig de Fechtenberg báró Fecskés Fecskési Fede Fedorcsik Féger de Merczyfalva et Temes-Zsadány Fegváry Fegyveres de Mezıterem Fegyverneki de Ujtorda Fegyverneky Fehér alias Fejér Fehér alias Pap Fehér de Ujbárd Fehérváry Fehérváry alias Fejérváry Feichtinger de Baranyanádasd et Szentgyörgymezı báró Feigerle Feiller Feja de Nagyrákó Fejér alias Bicskey Fejér alias Borbély Fejér alias Fábián Fejér alias Fejér-Urbán de Kibéd Fejér alias Kovács de Sziget Fejér alias Néma Fejér alias Szent-Iványi Fejér de Arany Fejér de Bágyon Fejér de Berincze Fejér de Borosjenı Fejér de Bük Fejér de Deés Fejér de Egerbegy Fejér de Egérpatak Fejér de Egerpatak et Haraly Fejér de Gogánváralja Fejér de Gyır Fejér de Haraly Fejér de Kide Fejér de Kökényes Fejér de Kövend Fejér de Letene Fejér de Majosház Fejér de Mátészalka Fejér de Nemesdömölk Fejér de Panyit Fejér de Somkút Fejér de Szajol Fejér de Tarcsa Fejér de Várad Fejér de Várallya Fejér de Zákony Fejér-Burján Fejér-Urbán de Kibéd alias Urbán de Kibéd Fejérdi alias Szıcs Fejérdi de Gerla Fejérdi de Ormány Fejéregyházy Fejérkövy Fejérpataky de Kelecsény Fejértói alias Nagy Fejértói alias Szabó Fejérvári alias Fehérváry Fejérvári alias Nagy Fejérvári alias Nemes Fejérvári alias Szabó Fejérvári de Fejérvár Fejérvári de Gyulafehérvár alias Szabó Fejérvári de Kercsesora Fejérvári de Szenterzsébet Fejérvári de Ujtorda Fejérvári Kovács alias Kovács Fejérváry de Kleczen Fejérváry de Komlóskeresztes báró Fejérváry de Románfalva Fejérváry de Székesfejérvár Fejérvizi de Ujtorda Fejérvizy de Alsószilvás Fejes alias Nagyfejeö Fejes de Balaton Fejes de Csekelak Fejes de Hetény Fejes de Léczfalva Fejes de Martonos Fejes de Panyit Fejes de Penyige Fejes de Zombor Fejnecker de Tótdiós Fejszés de Doboka Fekecs de Pereszlény Fekésházy Fekete alias Bencze Fekete alias Isay Fekete alias Kis Fekete alias Kondé de Pókatelek Fekete alias Mészáros Fekete alias Pap Fekete alias Sánta de Enyiczke Fekete alias Thoma Fekete Bátor alias Kovács Fekete de Aldoboly Fekete de Alsócsernáton Fekete de Bazéd Fekete de Bélafalva Fekete de Borosjenı Fekete de Bögöz Fekete de Csernáton Fekete de Debreczen Fekete de Dicske Fekete de Erszentkirály Fekete de Fintaház Fekete de Frics Fekete de Galántha nemes&gróf Fekete de Gyulafehérvár Fekete de Halas Fekete de Hosszúaszó Fekete de Kelencze Fekete de Királydarócz Fekete de Kisbún Fekete de Losád .

lib.purdue.60 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Fekete de Nagyajta Fekete de Nagyfalus Fekete de Nagyivány Fekete de Nagykapos Fekete de Nagykede Fekete de Náznánfalva Fekete de Nyárádgálfalva et Nagyfalu Fekete de Nyék Fekete de Pelbárthida Fekete de Pókatelek Fekete de Polyán Fekete de Szabéd Fekete de Szatmár Fekete de Székelyhíd alias Mészáros Fekete de Szentkatolna Fekete de Szentmihály Fekete de Sziget Fekete de Tásnád Fekete de Tordátfalva Fekete de Ujtorda Fekete de Várad Fekete-Erdey Fekete-Pataki Fékéz de Rakottyás Fekna Fel-Nagy Felbiger Felder Feldmajer Feledházy Feledi Feledy de Mezıtelegd Feledy de Oroszpatak Félegyházi Félegyházy Félegyházy alias Nagy Feleki de Nagygalambfalva Feleky de Magyarfelek Feley Felfalusi de Marosbogáth Felföldy Felházi de Homoródalmás Felicides Felker Felkis Fellegi de Kútvölgy Fellner báró Fellner de Németvölgy Fellner de Torony Felmayer Felméri de Székelyudvarhely Felneméthy alias Ura Felpéczi Felsıbányai alias Péntek de Felsıbánya Felsıbányai de Huszt Felsıszálláspataki Felsıványi de Felsıványa Felszeghy de Szászújfalu Felszegi de Domáld Felszegi de Homoródszentmárton Felszegi de Kézdalmás Feltóthy Feltóti Felvete Felvinczi de Harasztos Felvinczy de Felvincz Felvinczy de Felvincz alias Bát Femen alias Femenich Hubetich Fene Fenessy Fengler Fenszky Fényes de Csokaly Fenyvessy de Zala Feöldes Feöldesi Feöldös Feölnémeti alias Kura Ferber Ferbert Ferberth Fercsák Ferdényi de Kabalaspatak Ferdinándy de Hidasnémet Ferdinyi de Ferdény Ferencz alias Csehi Ferencz alias Ferencsikovy Ferencz alias Mátyás Ferencz alias Németh de Dizmat Ferencz alias Szıcs de Margita Ferencz de Abód Ferencz de Bodok Ferencz de Csatószeg Ferencz de Csíkdánfalva Ferencz de Csíkdánfalva alias Kászoni Ferencz de Csomafalva Ferencz de Dánfalva Ferencz de Eresztevény Ferencz de Fertısalmás Ferencz de Homoród Ferencz de Keresed Ferencz de Kilyén Ferencz de Kisserjén Ferencz de Kökös Ferencz de Lengyelfalva Ferencz de Mádéfalva Ferencz de Ménaság Ferencz de Nagybölön Ferencz de Pann Ferencz de Páva alias Kovács Ferencz de Remete Ferencz de Száldobos Ferencz de Szentkirály Ferencz de Szentmihály Ferencz de Szentmiklós Ferencz de Técsı Ferencz de Ujfalva alias Barla Ferencz de Ujtorda Ferencz de Uzon Ferencze Ferenczffi de Bodok Ferenczffy de Magyar Ferenczi de Benes Ferenczi de Csíkszentgyörgy Ferenczi de Deés Ferenczi de Harasztkerek Ferenczi de Medesér Ferenczovics Ferenczy alias Balkó Ferenczy alias Csehi Ferenczy de Ajára Ferenczy de Árkos Ferenczy de Bodok Ferenczy de Csel et Nagybesenyı Ferenczy de Csiktusnád Ferenczy de Csorba Ferenczy de Eörkény Ferenczy de Ferencz . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 61 Ferenczy de Geges Ferenczy de Harasztketék Ferenczy de Kecskemét Ferenczy de Mádéfalva Ferenczy de Magyarigen Ferenczy de Nagyagyar Ferenczy de Nagyvárad Ferenczy de Patakfalva Ferenczy de Somosd Ferenczy de Ujtorda Ferenczy de Vecseszék Ferenczy de Versecz Ferenczy de Vizkelet Ferenez de Csikszentgyörgy Ferenez de Oláhfalva Ferenez de Szentgyörgy-Bánfalva Ferenez de Tekerıpatak Ferge Feringer Ferklich Ferlinchich alias Horváth de Bagachó Fernbach de Apatin Fernberger de Auer Fernolent Fero alias Budjacs Ferov alias Buday Ferrando báró Ferraris gróf Ferrati gróf Ferrekovich Ferretis Mark Ferrich de Hudibitek Fertagh de Meszlen Fervert Fessel de Ligethid Fest de Harság Festetics de Tolna gróf Fésüs de Derbreczn Feszti de Martos Féte alias Pop Fetyecz Fettykeö Feyerabend Feyi Feyrer Fialka de Gavosdia Fialka de Kisvarsány Fiát de Zajkány Fiáth de Eörményes nemes&báró Fiatha Fibinger Fichsel Fichtel Fickh Ficz de Maredjó Ficza de Gyulafalva Ficzágó Ficzak Ficsor alias Csaba Ficsor de Atosfalva Ficsur alias Dejthey Fierer Figedy de Figed Figey Fignerollas alias Cebrian gróf Figura alias Tresztyánszky Fikker de Abrudbánya File de Eör Filek de Wittinghausen Fileky Filep alias Baksa Filep alias Báthory Filep de Bözöd Filep de Deák Filep de Énlak Filep de Gyergyóremete Filep de Hosszúaszó Filep de Iklánd Filep de Náznánfalva Filep de İr Filep de Philep alias Remetey Filep de Vadad Filesdy Filiczky de Filefalva Filimon Filippovics Filkovics Filó de Felsıszend Filpessy de Filpes Filstich Filszky Filtsch Fillyéres alias Gyulai Fina de Csikszentgyörgy Fináczy de Felsıvisó Finály de Kend Finck Finka de Felsıapát Finkei Finkely de Fintaház Finkely de Szabéd Finna de Zabola Finta alias Szabó Finta de Gelencze Finta de Gyala Finta de Haraly Finta de Lemhény Finta de Pókaház Finta de Várfalva Fintaházy de Fintaház Fiók alias Litteráti Fiók de Hatház Firtos de Alsóbenczéd Firtos de Malomfalva Fischer alias Récsey Fischer de Csömör Fischer de Farkasház Fischer de Hegyeshalom Fischer de Jarak Fischer de Kovácsvágás Fischer de Kunosvágás Fischer de Nagyszalatnya Fischer de Tóváros Fischer de Turony Fischl de Dirszta Fitos Fityók Fizéri Flack Fladnitzer Flandorfer de Kımál Flanner Flaschkar Flasker Flass Flatt de Alföld Fleischacker Fleischer de Mateocz báró ./Szerk.lib.

lib.62 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Fleischmann báró Flekl Flesen de Borsa Fligely Flindt Flins de Puczk Flistich Flittner de Szepesszombat Flodnigg báró Flóra alias Virág de Hidas Flóra de Perluka Florentia Flori Florian Florianics Floriantschitsch Florianu de Oltrákovicza Florich Flóris Fluck Fock-Ferri de Hodoss Foczia de Rákos Fodor alias Alistáli Fodor alias Borbély Fodor alias Brassai Fodor alias Diószegi Fodor alias Hegedős Fodor alias Kis Fodor alias Mészáros Fodor alias Nagy Fodor alias Nagy de Szamosujlak Fodor alias Pap Fodor alias Rákosy de Abrudbánya Fodor alias Szabó Fodor alias Tolmács Fodor alias Varga de Borosbocsárd Fodor de Abrudbánya Fodor de Aranyosrákos Fodor de Bágyon Fodor de Barátos Fodor de Berény Fodor de Bethlenfalva Fodor de Bodok Fodor de Csíkborsova Fodor de Csíkcsekefalva Fodor de Csíkszentimre Fodor de Csíkszentkirály Fodor de Dank Fodor de Emıke Fodor de Ernye Fodor de Havad Fodor de Ilik Fodor de Inárcs Fodor de Kászonujfaluva Fodor de Kövend Fodor de Lugos Fodor de Malomfalva Fodor de Mankóbük Fodor de Menyı Fodor de Nagyernye Fodor de Nánás Fodor de Óvár Fodor de Rákos Fodor de Remete Fodor de Révaujfalva Fodor de Sánkfalva Fodor de Szászváros Fodor de Székelyudvarhely Fodor de Szentlászló Fodor de Szıkefalva Fodor de Szuhadola Fodor de Türe Fodor de Ujtorda Fodor de Várfalva Fodor de Várkony Fodor de Zétény Fodor de Zsombor Fodorházi de Malom Fodróczy de Fodrivecz et Borkovecz Fogadó Fogarasi alias Lakatosi Fogarasi de Alvincz Fogarasi de Bogoz Fogarasi de Dragits Fogarasi de Feketegyergyó Fogarasi de Fogaras Fogarasi Kis Fogarasi-Nagy Fogarassy alias Czáró-Pap Fogarasy de Zsidóvár Fogas Foghtüy Fogier de Szentlırinczkáta Foglár de Tésa Fogtüy Foky de Mezıkövend Folch de Cardona herceg Foliot alias Creneville de Toutet gróf Folkusfalvi Folkusházy-Gyurgyik Folkusházy-Lacsny de Folkusfalva Follinus alias Rollyi Szentmar Folnay Folnosich Folta Folthi de Folt Folti de Szentlélek Foltinovich Foltinszki Fónagy de Feketebátor Fónika Fonódi de Várad Fontani Fontár Fónya Fonyó Fóra Foragulya Forchner Forchych de Butinavac Foreat de Brunnenthal Forgách de Ghymes et Gács gróf Forgács de Harasztkerék Forgó de Csongrád Forgolány de Forgolánfalva Forgon de Mihályfalu Fórics de Fóris Forintos de Forintosháza Forinyák Fóris de Debreczen Fóris de Déva Fóris de Kövesd Fóris de Küsmöd Fóris de Néver alias Lakatos Fóris de Otrokocs Fóris de Remete Fóris de Réththorda Fóris de Zilah . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 63 Forján Forkó Formódy Forni de Zetelak Fornossy de Fornos Fornószeghy Forrai de Girót Forrai de Maksa Forray alias Sárközy Forray de Soborsin gróf Forró alias Borbély de Angyalos Forró de Angyalos Forró de Háporton Forrószegi Forschitz de Botinavesz Forster Forster de Pusztakér báró Forster de Szenterzsébet Forta alias Bud Fortmayer Fortuna Foschéri de Roboret gróf Fossnar Fosztó de Füle Fosztó de Kökös Fosztó de Maroskoppánd Fóti de Hosszuaszó Fótos Fótossy alias Kiss Föl-Nagy alias Nemes Föld Földeáki de Belényes Földémesi Földes de Marcha-Magyar et Guthor Földes de Uzon Földesi alias Szabó Földesi de Ákosfalva Földesi de Földes Földessy de Gyöngyös Földessy de Harasztos Földesy de Bajom Földi de Gelencze Földi de Kálló Földös Földváry de Földvár et Bernáthfalva Földváry de Földvár nemes&báró Földváry de Kisréde Földváry de Eöttevény Földváry de Tancs nemes&gróf Földy Földy-Doby Fölesd Fölfödy de Felföld Fölnagy Fölnémeti Föltényi Förber Förbert Förder Fördös Förster de Vaskı Fövényessi Fradnik Fraganer de Fragner Fraindpocher Frait Frajzaizen Frakonovics Fráncai Franceschi Franchyak Francis Francisy Franck de Frankenstein Francke de Almás Francsics de Franchith Frandtauer báró Franfrovits Frangepán gróf Franges de Mitrovica Franges de Zöld Franis de Franyó Frank de Marzány Frankel de Vasvár Frankenstein Frankl de Nagysáró Frankner Frankoluka de Marconeandrovich Frankovich Frankulin Frányafi Franyik alias Livobith alias Kresz Franyó alias Franis Frátay de Magyarfráta Fráter de Ipp et Érkeserő Fratrik alias Buday Fray de Keömény Frech Frecska Freiberg Freiberger Freinblatt Freind Frek Frendel Frendl de Königshulden Frenk de Mocs Frenreisz Frenyó de Kı Fretik alias Végh Freud de Ferencz Freud de Tószeg Freudiger de Óbuda Frey de Késmárk Frey de Schönstein báró Frey-Malenicza alias Malenicza de Sztamora Freyburg Freydhoffer Freyenfels báró Freystädtler de Kövesgyür lovag Fribeisz de Rajka Frichy Fricke Friczler Fricska Fricskó de enmühl Fricsofszki Frideczky de Kaplash et Csenede Fridenau Fridericzy Fridmanczky Fridrich Fridrich de Rácse Fridricy Friebeisz de Rajk Friedensfels alias Urottleff de Friedensfels báró Friedrich de Nyitrazsámbokrét Frievaisz .purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Frievicz Frigy Frigyesy de Ráczalmás Frimont de Palota gróf Frischmann de Ehrenkron Fristaszky Frits de Zólyomlipcse Fritschko de Pürstenmühl Fritsko Fritz de Friedenlieb Frivaldszky de Frivald Frona Froniaffy Fronius Fronkó Fronmüller Frossing Fröge de Galacz Fröhlich alias Végh Fröhlich de Sarmaságh Frummer de Keresztes Frünauer Fuchek alias Rakodczay Fuchich Fuchs alias Fux Fuchs de Cservenka Fuczur Fuder alias Gyöngyösi Fugger Fugye de Galacz Fuhrmann de Váralya Fujor Fuk Fulé de Ders Fulé de Keres-Felsıszend Fundáló Funit Funták Funtek Fur de Kraszna Fura Furda Furér Furka de Barát Furka de Keresztúr Furkó alias Ónódy Furkoly Furó Furoann Furós de Thamás Furthiny Fusics alias Miskei Fusiló Fuszek Futaki Futamot Futas Futó Fux Fügedy Fügey Fügh Führich Führnstein Füldeök Füle de Szentmiklós Fülei de File Fülek alias Filek Fülek alias Filek-Jovacs Füleki alias Szabó Barétosi Füleki de Ujtorda Füleky alias Balogh Füleky alias Csőcz Fülemény Fülep alias Czövek Fülep alias Vadadi de Iklánd Fülep de Gyergyószentmiklós Fülep de Nagygyuród Fülep de Remete Fülep de Szárhegy Fülep de Taksony Fülepy Füles Fülgen de Fülgen-Berg báró Fülkei de Debreczen Füllf de Schöndorf báró Fülöp alias Bicskey Fülöp alias Papi Fülöp alias Szikszay Fülöp de Alsószıllıs Fülöp de Bözöd Fülöp de Felsıeır Fülöp de Fülek et Naprágy Fülöp de Illyefalva Fülöp de Martonos Fülöp de Nagysolymos et Bordos et Demeter Fülöp de Ótorda Fülöp de Szárhegy Fülöp de Tass Fülöp de Tekerıpatak Fülöp de Zelnak Fülöpp Fülpessi Fülpessy de Fülpes Fülpös de Vargya Fülpösi alias Csont de Fele Für de Fürj Fürdl Fürdös Füredy Fürész Fürészi Fürge Fürj Fürjes Fürnstein Fürösy de Maróth Fürtös de Benczéd Füry Füry alias Csorvásy Füsi de Verebélyi alias Ujtordai Füssy Füstös de Csíkszentgyörgybánkfalva Füstös de Csíkszentmárton Füstös de Ménaság Füsüs de Brassó Füsy de Somos et Magyarad Füsztüy de Füztı Füvessi alias Enyhart Füz Füzér Füzéry Füzes de Fütés Füzesgyarmathi Füzesgyarmathy alias Gyarmathy Füzesséry de Füzesér Füzessy Füzi de Homoródkarácsonfalva .64 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

purdue.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 65 Füzy de Bessenye et Csapó et Karácsonfalva Füzy de Kér et Lemes Fyrsth Gaál báró Gaál alias Bajkay Gaál alias László Gaál alias Szabó Gaál alias Szepsi Gaál alias Szoboszlay Gaál alias Tóth Gaál de Alsószilvágy Gaál de Bélafalva Gaál de Csíkszentgyörgy Gaál de Csíktaplóca Gaál de Dálnok Gaál de Deés Gaál de Gáva Gaál de Gyula Gaál de Huszt Gaál de Kisbacon Gaál de Magyaros Gaál de Sopornya Gaál de Sopron Gaál de Szentistván alias Kriston de Szentistván Gaál de Szilágy Gaál de Szıny Gaál de Tasnádszarvad Gaál de Várallya Gaál de Vardotfalva Gaál de Verébély Gaaztonyi Gabaliusz Gabánszky alias Urbányi Gabanyi de Olyso Gábbriel de Barbocza Gabelics Gabelkoven báró Gábir de Csíkszentgyörgy-Egykétfalva Gabliky Gabony Gábor alias Aagyszegi Gábor alias Nác Gábor de Gogánváralja Gábor de Lemhény Gábor de Nagysolymos Gábor de Vajnágh Gáborfi de Tekerıpatak Gáborjáni de Borosjenı Gáborjány Gáborjányi Gáborvig Gábory Gábos de Lövéte et Ége Gabriányi de Zsegnye Gábriel de Csáth Gabrillas de Olczan Gábry Gach Gachal alias Eölvedy Gachaly Gachay Gacho Gachovics Gáchy Gaczalkay Gacsal Gacsaly Gacsályi Gácsay Gacsó Gacsó alias Kovács Gacsovics Gácsy Gadeczky Gadna Gadnai Gadó de Kóród Gadóczy Gadolino Gaffor de Paar Gagybáthory alias Báthori de Gagy Gagyi de Csíkszentiván Gagyi de Gagy Gagyi de Szentgerlicze Gagyi de Ujtorda Gagyi de Verespatak Gaiger de Jobbágy Gailiuff Gain de Arad Gaisruck Gaiter de Ueiter Gaitschnigg Gaitzky Gaizler Gaj Gaj alias Bubor Gajáry alias Iuchinka Gajáry de Miske et Csertı Gajczó Gajdácsy Gajdos alias Nois Gajger alias Baiger Gajzágá de Apanagyfalu Gál alias Bándi Gál alias Somlyói Gál alias Szabó Gál alias Szobosztai Gál de Ákosfalva Gál de Aldoboly Gál de Alsószentmihályfalva Gál de Bágyon Gál de Baróth Gál de Bögöz Gál de Bölön Gál de Buzásbocsárd Gál de Csikszentkirály Gál de Csókfalva Gál de Csomafalva Gál de Debreczen Gál de Etéd Gál de Felsöeör Gál de Gelencze Gál de Görcsön Gál de Gyalakuta Gál de Gyergyószentmiklós Gál de Hatvan Gál de Hidas Gál de Hilib Gál de Hosszúaszó Gál de Hosszúmezı Gál de Ilyefalva Gál de Iszla Gál de Kénos Gál de Kilyén Gál de Kovászna Gál de Köpecz Gál de Kövend Gál de Lele ./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Gál de Málnás Gál de Ménaság Gál de Mogyorós Gál de Olasztelek Gál de Panyit Gál de Sepsiszentkirály Gál de Szenterzsébet Gál de Szentháromság Gál de Szentistván Gál de Szentkirály Gál de Szentlászló Gál de Szentmiklós Gál de Szügöd Gál de Tekerıpatak Gál de Udvarhelyszentlélek Gál de Ujszékely Gál de Ujtorda Gál de Vátyon Gál de Zodora Gál de Zsögöd Gál-Homoki Galaczy Galai de Ózd Galambfalvi de Galambfalva Galambfalvi de Geges Galambfalvy de Szentgericze Galambóczy Galambos alias Borbély de Nar Galambos alias Galambossy Galambos de Egres Galambos de Galgé Galambos de Mándok Galambos de Marosvásárhely Galambos de Nádasd Galambos de Pongyelok Galambos-Szabó Galambosy Galaraboky Galas Galbin Gálbory Gálcz de Leblek Galcsé de Lemhény Galé Galécsy de Gálocs Galetha Gálfalvi de Harczé alias Iszlay Gálfalvi de Kövesd Gálfalvi de Siketfalva alias Iszlay Gálffi de Eszlár Gálffi de Gálfalva Gálffi de Kolozsvár Gálffi de Martonos Gálffy alias Litterati alias Kobátfalvi Gálffy de Alsómatyasécz Gálffy de Kobátfalva Gálffy de Kocsárd Gálffy de Path Gálffy de Sikabony Gálffy de Szabad Gálffy de Szombatfalva Gálfi alias Kromholz Gálfi de Csíkszentiván Gálfi de Huszt Gálfi de Losád Gálfi de Sajágalgócz Gálfi de Ujtorda Galgáczi de Nagyajta Galgáczy alias Fesztránszky Galgáczy alias Végh Galgáczy de Huszt Galgáczy de Marosvásárhely Gáli alias Almássy Gáli alias Iviss Pásztóhi Gáli de Feles Gáli de Nagykomárom báró Gálicz Gálik Galinovics Gallasy de Noszvaj et Novaj Gallay Gallé de Radváncz Gallecsky Gallen Gallér de Schvamberg Galli alias Gály Galli alias Kohut Galli de Antkesz Galli de Késmárk Gallieh Gallieus alias Jemniki Gallik Gállos alias Gálos Gallovich de Gyulafehérvár Gallovich de Nemeskottesék Gallovics alias Szilvay Gallusz de Zéts Gálna de Kissáros Gálna de Kövesd Gálos de Sárközujlak Gálos de Suur Galovics Gálpataki Galsai Galstok Gálszécsy Gálszécsy alias Riszi de Gálszécs Gálszécsy-Bajusz Gáltovi Galvácsy Gály Gálya Gályi Gallyas Gallyay alias Borbély Gamcsik Gammerra báró Gamperl alias Gyöngyössy de Gyöngyös Ganácsy Ganácsy alias Bomanovszky Gancz de Maczeireff Ganczaugh Ganczer Gáncs de Gancsház Gáncsé de Dálya Gángoll Gángoll alias Eöry Gánnay Gans de Ludas Gans in Birkenhoven báró Ganzaugh Gány Gánya Gányi de Felsuth Gar báró Gara de Bélafalva Gara de Danszentmiklós Gara de Nyíregyháza ./Szerk.lib.66 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 67 Gara de Pankota Gáraán de Benczencz Garabont Garadnay Garai de Gara Garam de Karám Garamy Garapich Garas Garay alias Molnár Garázda Garbai Gárbély Garbolczy Garda de Adorján Gardé Gárdon Gárdonyi de Kápolnásnyék Gárdos Gárdy Gargécs de Nagyvárad Gargel Gargurich-Uhmucievich Garics Garlichich Garnay Garniga alias Garnika Garnika Garsia Gartholz Gartler Gartner de Csukás Garzé Gashy Gasics Gáspár alias Árosán Gáspár alias Lırincz Gáspár alias Soky Gáspár de Almás Gáspár de Bardécz Gáspár de Bikkfalva Gáspár de Csíkcsekefalva Gáspár de Csíkszentgyörgy Gáspár de Csíkszentsimon Gáspár de Gerlah Gáspár de Gyulafehérvár Gáspár de Nagybánya Gáspár de Ilyefalva Gáspár de Lemhény et Pólyám Gáspár de Nagygalambfalva Gáspár de Sepsiszentkírály Gáspár de Szenicze Gáspár de Szövérd Gáspár de Udvarhely Gáspár de Veczel Gáspár-Kenda alias Huny de Adsajkán Gáspárdy Gáspárffi de Delne Gasparics Gasparik Gasparini Gasparovic alias Ávorszky de Zábor Gastberg Gaszapi alias Stogar Gaszner de Becsehely Gászy de Mezıpeterd Gáta de Mihályfalu Gáth Gathal alias Achleb Gathalóczi Gathály de Gathály et Német Gathani Gáthy alias Tokay Gátsy Gattazky Gatterburg gróf Gatthius Gattó Gáty alias Gáthy Gaudernák de Kisdemeter Gaudi Gaun báró Gávai alias Mihály Gavanszky Gávay de Sófalva Gavelköven báró Gavenda báró Gavliky alias Babliky Gay Gazapi alias Stogár Gázár Gazda alias Országh Gazda de Bita Gazda de Bözöd Gazda de Gyulafehérvár Gazda de Komolló Gazda de Réty Gazda de Rétyı Gazdag de Gyulafehérvár Gazdagh Gazic alias alias Branchich Gazits Gazsó Gazsy de Mezıpeterd Gebde de Öszödfalva Gebe Gebei Gebelós de Ujtorda Gebhardt de Borbolya Gebhardt de Malomhegy Gebler Gebrics Gec alias alias Ajtai de Szárazajta Gechei Gechyk Geczey de Ujtorda Géczi de Garamszeg Géczi de Géres Géczi de Nagyszalatnya Géczi de Thordavilma Geczl Geczö de Hosszúaszó Geczö de Kovászna Geczö de TordaviIma Géczy de Farnas Géczy de Felsıgécz et Garamszegh Géczy de Gécz Géczy de Kolozsvár Kis-Czég Géczy de Kózépsögécz Géczy de Megyer Gécs de Nagyilonda Gecse Gecsek Gecsenyi Gecsér de Kovászna Gecsey de Gecse Gécsi de Nagyilonda Gecsik . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.purdue.

68 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Gecskey de Kisputnok Gede de Szotyor Gedeon alias Kovács Gedey alias Somogyi Gedey de Eczetfalva Gedey de Gede Gedı de Csik Gedı de Etéd Gedı de Homoródszentmárton Geduly de Felsıtömös Geer báró Gegach Geges de Felvincz Gegesi de Andrásfalva Gegesi de Rava Gegı de Csicsó Gegı de Esikjenıfalva Gegı de Ménaság Gegı de Siménfalva Gegus de Gersen et Kisgése Geiger Geilei Geist de Csákó Geist de Szergány Geister Geiszler Gejöczy Gelei de Árkos Gelei de Ivovác alias Kovács de Bele Gélekovics Gelenyi Gelics Gelin Gelin alias Huszár Gelinek Gelle de Szotyor Gellén de Gellénfalva Gellén de Gellenház Gellény Geller Geller alias Szabó Gellérd de Bogárfalva Gellérd de Meggyesfalva Gellerffy Gellért de Berzova Gellért de Bugy Gellért de Medgyesfalva Gellért de Raálom Gelléry Geltonicz Gelváts de Deés Gellyén de Fel-Németh Gembárdy Gemerle de Brassé Gémes Gemingen báró Genczel Genczy Gencsy de Gencs et Mihályfalva Gencsy de Lompérd Genersich de Szepesszombat Genge alias Ay Genietei de Ujtorda Genizer Gentile Genzinger de Sanmartino Gennyei Geomerácz Georch de Ettrekarcsa Georgi Georgievics de Apadia Georki Geöbel Geöcz Geödöcz Geörch de Etrekarcsa Geöreögh de Felsıeır Geöreögh de Tuchinya Geörghey alias Végh Geörgyöczy alias Zabé Geözey de Tolna Gequier de Mélynádas Gera de Karánsebes Geraldfalvi Geramb báró Gerath Gerber Gerbich de Fehérhegy Gerbisich Gerchei Gérczey Gércsi Gerdák Gerdanovits de Várboksán Gerdassich Gerdelics de Gerdenics Gerdinich Geréb de Erapatak Geréb de Fiadfalva Geréb de Kelementelek Geréb de Medgyes Geréb de Mezımadaras Geréb de Retteg Geréb de Vingart Geréb de Vizakna Gereblyék de Arda Geréby de Öttömös Gereczy Gerecsény Gerencsér alias Magyar Gerend alias Sámsoni de Sámson Gerendási de Gerendás Gerenday Gerendi de Gerend Géreö Geresdy Géresi de Mátészalka Géressy de Nagygéres Gerethy Gerezdy Gergellaki Gergely alias Kovácsy Gergely alias Miklós Gergely alias Nováci Gergely de Almakerék Gergely de Almásfalva Gergely de Bánd Gergely de Bánkfalva Gergely de Baréth Gergely de Bikafalva Gergely de Bözödujfalu et Nagysolymos Gergely de Buzaház Gergely de Csíkmádéfalva Gergely de Csíkszentimre Gergely de Csíkszentmárton Gergely de Csukáts Gergely de Dálnok Gergely de Dálya .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 69 Gergely de Gerebse Gergely de Gyergyószentmiklós Gergely de Homoródalmás Gergely de Iklód Gergely de Kolos Gergely de Lengyelfalva Gergely de Ménaság Gergely de Mindszent Gergely de Nagyajta Gergely de Nagyikléd Gergely de Székelykı Gergely de Szentimre Gergely de Szentmiklós Gergely de Tarcsafalva Gergely de Ujfalu Gergely de Zilah Gergelyfalvi Gergelyfi de Gyergyószentmiklós Gergelyfi de Kibéd Gergelylaki Gergócs de Lagyvárad Gergı de Körmend Gergıi Gergurich Gergye Gerhard de Királyfalva Gerhardt alias Gerhard de Királyffy Gerhauser Geringer de Oedenberg báró Geritz Gerlach Gerlichich alias Gerliczy báró Gerlicze Gerliczka Gerliczy de Arany et Szentgerlistye báró Gerlinszky Gerlitzer Gerlóczy de Alsóviszoka alias Mattekovich Gerlovich Germán de Rohi Germeten Gernyeszeghi Gerı de Baranya Gerı de Derecska Geröczy Gers de Nyírmegyer Gers de Szentlélek Gerse Gersenyi Gersey Gerssich Gerstacker de Simplon báró Gerstenberger alias Miske-Gerstenberger báró Gerstenpergh Gerster Gerstl alias Árpássy Gert Gertner Gertrand Gerucs Gerván Gervay nemes&báró Gerzanits de Munkács Gerzon Gerzsenyi Geschl Gesell de Terebsafejérpatak Gesenyi de Füzesgyarmat Gesualdi báró Gesztendy Gesztesi alias Balogh Gesztherédy Geszthy de Geszt Geszti-Kapossy Gesztrágyi de Gesztrágy Geszty Geszty de Püspök alias Lánczos Gétas Gethes Getsey Getzö alias Somlyai de Csíksomlya Geuge de Genge Gevagg Gévay-Wolff alias Wolff de Rábapordány Gezény alias Szabó Gezó Gezsenyi Gfriem Ghellén Ghémes Ghequier de Dubok alias Mélynádasi Ghilain de Hembyze Ghillány de Laz et Bernyicze nemes&báró Ghillenghy Ghyczy de Gicz et Assakürth et Ablánczkürth Giber Gicz de Nagyilonda Giczey de Gicze Giczey de Szentlélek Giczi de Mezıbánd Gida Gidafalvi de Gidófalva alias Kövér Gidafalvi de Nagyenyed Gideon de Gidafalva Gidró de Csikkarczfalva Giesne de Gidófalva Giganovich Gileséri Giletfy Gilg de Gilgenburg Gillány Gilley Gilligh Gilváchy Gillyén de Borberek Gimbulucz Gimesy Gindl Gindly de Tegelicz Giner Gionthay de Kisgiontha Giovanelli báró Giptius báró Giráczi Giraszin Giráthi de Giráth Girba alias Dragumir báró Girik Girincs Girinthy de Pócsacsécs Girithi de Gyulafehérvár Gitrai de Geges Giukitalias alias Byukics Giurmanich Givovics Gizávy Gjeletich Gjodsin .lib.purdue./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.70 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Glabits Glacz de Bártfa Glaczinger Gladich Gladovich Gladsching Glancz Glarina Glaser Glasich Glattfelder de Mór Glauf de Csetnek alias Gyürky de Csetnek Glavach Glavanich alias Borochowych Glavanowich alias Petrichovich Glavich Glavinich Glawycza Glechich Gleim de Hégen Glembovszky Glésán de Geges Gleviczky de Almás Gliga alias Limis Gliga de Remete Gligán de Remete Gliviczy alias Gleviczky Gló alias Bet Lenemfalvy Globitz báró Glochsperg báró Glocza alias Szorosi Glodan Gloger Glogg Glogovác báró Glogovaky Glos de Szediicsna Gloser alias Muray Glosius Glósz de Glos Gloszgovszky de Glogovicze Glubics Gluck de Marosváradja Gludovácz Gludovicalias alias Gludovács Gluha Gnozdanović Gobé alias Gobel Góbis Gobóczy Gochecz Gócza Gocs de Kölpény Gocsalkyagy Gocsecz Goda Godácsy Godal alias Nékköy Godány Godina Godinich Godó Gódor alias Baghy Godzsa Godzsa alias Nemes Gogán Goger de Szilágypanit Gogh Gogolák Gogota Goicich Gojdan Gola de Felsıszilvás Gold de Tata Goldberger alias Bethlenfalvy Goldberger alias Orosz Goldberger de Buda Goldberger de Goldperg Goldlamb de Ludwigstorff báró Goldschmidt alias Zlatarovich Goldschmied Golecz Golenics Gollen Gollenics Golling Golniczay Golopy de Golop Golub Golubits Gólya de Menyı Gólyás Gólyi Golyóbis Gomba Gomba de Lisska Gombár alias Budjács Gombár de Baán Gombás de Szalonta Gombás de Szamosújvárnémet Gombay Gombkötı alias Balassi Gombkötı alias Balásy Gombkötı alias Bálint Gombkötı alias Bányai Gombkötı alias Gombócz-Bayer de Rogácz Gombkötı alias Hovács Gombkötı alias Kassai Gombkötı alias Lippay Gombkötı alias Radissai Gombkötı alias Sztanké Gombkötı alias Zolnay Gombkötı de Gyulafehérvár Gombkötı de Lippa Gombóczy alias Agy Gömbös alias Mustapha Gömbös de Diósad Gömbös de Hatház Gömbös de Hosszúaszó Gömbös de Jákfa Gömbös de Kák alias Szaniszló Gömbös de Makiár Gömbös de Megyer Gömbös de Ratfa Gömbös de Sass Gömbös de Tana Gombos de Tordátfalva Gombos de Zágorhida Gombos de Gombosfalva et Kisfalu nemes&báró Gombossy Gomerácz Gomolya Gomperz de Denta Gonda alias Békéssy Gondics de Vejthe Gondoly de Ozalacska Gondos de Kézdiosdola .purdue.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 71 Gondos de Vajdaszentivány Gondos de Wijd Gondrecourt gróf Gonnan Gonza alias Nagy Gonzaga Gonzel gróf Goócs Goor Gora Gorbay Gorbó alias Pap Gordon Goreczky Gorhun Góri Góri alias Szabó Gorianszky Goriczay Gorinecz alias Ukruczky Goris de Panyit Gorjup de Kamjonka Goró de Agyagfalva Gorócz Goroszlai Gorovanovich Gorove de Gáttaja Gorovich Gorrup Gorthvay Gorzó de Bilke Gorzó de Jód Gosa Gosnicza Gostolya Gostolya alias Lomajaga Gosznoviezer Goszte Gosztholay Goszthony de Krencs et Gosztony Gosztolay Gosztonyi de Abalehota Gosztonyi de Szeleste Gotai de Gotalovecz Góth Gothár de Csíkszentmárton Gothár de Lakos Gothard alias Mumhard Gothárd de Bánkfalva Gothard de Herény Gothárd de Homoródalmás Gothart Gotmár Gots Gott Gotterataffer Gottesmann de Erdıbakta Gottfi de Matisfalva Gotthárd de Bikkszög Gotthárd de Csátfalva Gotthárd de Dálnok Gotthilf de Miskolcz Gottlieb de Alsósebes Gottmann Gottschling Gotza Gotzmeister Govrik Goykovich Goymerecz Goysicz Gozdánovics Goznoviczer Gózon Gozze de Mostar gróf Gozze de Trebine Göbel de Göbelfalva Göcze de Szendrı Göczy de Göcz Göcs de Kolozsvár Göcs de Kolpény Göde de Csíkszentsimon Göde de Ménaság Göde de Oszodfalva et Fertıszentalmás Göde de Szakács Gödény Gödör de Gödörháza Gödörházy Gödri de Aldoboly Gödri de Illyefalva Göll Gömbös de Jákfa Gömbös de Tana Gömörey Gömöry Gömöry-Laiml de Dedina Göncz de Árkos Gönczey Gönczi alias Csiszár Gönczi alias Csizmadia Gönczi alias Literáti de Göncz Gönczi de Markod Gönczi de Sáromberek Gönczöl Gönczy alias Borbély Gönczy alias Csiszár Gönczy alias Molnár Gönczy alias Szabó Gönczy de Biste Göndöcz Göndör Gönyei alias Potó de Csenkeszfa Gönyüi Görbe alias Hajdu de Csókfalva et Szováta Görbedy Görcz Görcs de Etrekarcsa Görgei alias Végh Görgény de Bözöd Görgényi de Lele Görgey alias Gregory Görgey de Görgı et Toporcz Göröcz de Göröczfalva Göröcz de Revele Göröe de Melinik Görög alias Avas Görög alias Lázár Görög alias Pányó Görög de Baróth Görög de Fogaras Görög de Görgényszentimre Görög de Gyulafehérvár Görög de Várad Görög de Zilah alias Tornovai Görögh de Dorogh Göröngyössy Görösdös Gös de Gösfalva . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.

/Szerk.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Gössinger Gösz Göte de Csíkszentsimon Götzl Gözey de Tolna Gözsy Grabanich de Grabanica Grabarith Graber Grabics Grabovszky de Apadia Grabsselich Grácky Gracza de Mére Grada Gradanovich Gradl Gradnay Graefl de Poroszló Gráff de Daruvár Gráff de Pancsova Grahovecz Grainer Graizel alias Prónay Grajczár Grallert de Cebrów Grama Grama alias Pap Graman Gramanich alias Gebhardt Gramantik Grammiller Granchy Grancz Grand Grandi Granecz Grangyói Granner Gránya Gras Grasl Grassalkovich de Gyarak Grasser Gratinger Grauer alias Graur Grávuly alias Boér Grazi de Fogaras Grebeglianovich Grebeianovich Grebenicz Grebintschitsch Grebner Greczy de Becsehely Gredanovich Gredely alias Dvekar Grefl de Budavölgy Gregersen de Saár Gregith Gregorecz Gregoriancz báró Gregorich Gregorius Gregorjevich Gregoróczy Gregorovich alias Armenus Gregorovics Gregurics Greguss herceg Greiner Greisingh Greisznicz Grek Grell Grembsell Grenadóczy Grenczer Gresich Greskovics Gribovszky de Kowalow Gridi de Óberettye Griemblach Grienanger Grienner Griff Griga Grigivszky Grigor Grigor de Vanczfalva alias Kémes Griller Grima de Tepla Grimblath Grimbschitsch Grimm de Szepesetelvár Grinbach Grineigel Griner Grineus Gritti gróf Grivićić Grmanecz Grob de Jarembina Grobetti Groczky Grodkovazky Groedel de Gyulafalva et Bogdán báró Gróff alias Szerdahely Gróff de Salamonfalva Grófy Gróh alias Fligely Groisz de Vargyas Gróll Gromann Gromon de Vajszka et Bogyán Gross de Gatály et Szécsény Grossbreitner Grosschmid Grossics Grossmann Grosz alias Nagy Grósz de Csatár Grosz de Uszogh Groszinger Groszmann alias Megander Groza de Várad alias Makiári Grubacevich Grubanovich Gruber báró Grubern Grubiczky Grubiczy de Dragony Grubissevich Grubissich de Plumbó alias Bergnakovich de Plumbó Grubits Gruden Grueber de Grubegg Gruitza de Páros Grundaker .72 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 73 Grundemann de Falkenberg báró Grundtner Grupkovich Grusda alias Gruzda Grusotzky alias Németh Gruz alias Erdey-Gruz de Egerbegy Gruzda de Kırös Gruzda de Széplak Grüenberg báró Grünblath Grünburg Grüner Grünwald de Bártfa Gryneusz Gschwanstner de Aknaszlatina Gschwindt de Gyır Guáry de Guar Guba Gubacs Gubacska Gubacsy Gubady alias Gubody Gubánóczy Gubányi Gubás Gubasóczy Gubernáth de Felsıkuman Gubody Gubovszky Gububerger Guczmittel Guczy Gudenus báró Gudics de Lemmes Gueth Guetman Guettenberger Guganovics Gugenberger Gughy Guidi-Bagni gróf Guidó de Alsócsernáton Guitman Guitzky Gula de Técsı Gulácsy de Felsıszentmihályfalva Gulden Gulik alias Bajnay Gulner Gulyás Gullya de Déva Gunczmittel Gunczova Gunda Gundacaro Gundelfinger de Krompach Gundhardt Gunesch de Bár Guoth alias Dobronyi Guoth de Guotfalva Gura Gurakovics Guraltitsch Gurczi Gurdályi Gureczky Gures de Szenttamás Guricska Guruzda Gurza de Szenttamás Gús de Kopecz Gusany Gusdem Gusics de Sorkikisfalud Gusztáv alias Havaller Gusztinyi de Theesch Guta Guth Guthay Guthméry Guthy de Kis et Nagyguth Guthy de Szécs Gutray alias Szecsey Gutschwager Gutsmittel Gutta Guttenberger Guttierez de Lara báró Guttmann de Gelse et Belistye Gutzmittel Guytman Guzmits Guzora de Csíkszenttamás Günther Gvadányi de Arezzo gróf Gvozdanovich báró Gvozdanovics Gvozdenchevich Gyák alias Nagy Gyákfalvi de Gyákfalva Gyáki de Gyák Gyakunik Gyalai alias Benedek Gyalai de Szentkatolna Gyalakuti Gyáli Gyallay de Gyalla Gyalogh Gyalokay de Szentgyörgy Gyáni de Várad Gyapay Gyapoly de Morva Gyaraki Gyárfás de Belad Gyárfás de Léczfalva Gyárfás de Nagyabony Gyárfás de Sepsiszentgyörgy Gyarmathi de Gyarmat Gyarmathi de Sárd Gyarmathy alias Pap Gyarmathy de Érsekújvár Gyarmathy de Füzesgyarmat Gyarmathy de Vargyas Gyarmati de Bánya Gyarmati de Deés Gyelmis de Gelmis Gyene alias Dienes Gyene de Tyúkod Gyenes de Gyöngyössolymos Gyenesi Gyenge de Miklósvár Gyenizse Gyergyai de Bére Gyergyai de Kibéd Gyergyai de Kissolymos Gyerken Gyerman alias Todorka Gyermanics báró .

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Gyermann de Mezıeörményes Gyerı de Ákosfalva Gyerı de Retteg Gyerıffi de Gyerıvásárhely Gyertyánffy de Bagda Gyertyánosi de Ikafalva Gygkel de Weinbruch Gyika de Dézsánfalva Gyikó de Kalló Gyimán Gyimoly Gyimóthy alias Takács Gyimóthy de Gyimóth Gyógyi de Gyógy Gyolcsos de Sárdi alias Nagy Gyomlai Gyonovich báró Gyontai de Kun-Nemesgyonta Gyóny Gyopay Gyorgyevic alias Kozonics Gyorgyovánszky Gyöke Gyökér de Jükér Gyömörey de Gyömöre et Teötvár Gyönge alias Szinérváralljai Gyöngyösi alias Fuder Gyöngyösi alias Csizmazia Gyöngyösi alias Juliász Gyöngyöspatay Gyöngyössy alias Horváth Gyöngyössy alias Joó Gyöngyössy alias Pethes Gyöngyössy de Bözödujfalva Gyöngyössy de Gyöngyös Gyöngyössy de Pér Gyöngyössy de Pofténye Gyöngyössy de Poroszló Gyönky Gyönyi Gyırbiró de Léczfalva Gyırbiró de Szentkatolna Gyırdeák Györe de Halm Györe de Varbó Gyırfalvay Gyırffi de Alfalus Gyırffi de Csíkszentgyörgy Gyırffi de Iszla Gyırffi de Szabad Gyırffi de Szabód Gyırffy de Agárd Gyırffy de Bánffyhunyad báró Gyırffy de Gyanó Gyırffy de Kebele Gyırffy de Losád báró Gyırffy de Magyaros Gyırffy de Moson Gyırffy de Rádócz Gyırffy de Sass Gyırffy de Szentgericze Gyırffy de Telekes Gyırffy de Vadasd Gyırfi de Csatószeg Gyırfi de Farczád Gyırfi de Kereszturfalva Gyırfi de Ujtorda Györg alias Vajda de Horgaspatak et Pecsétszeg György alias Gyırffy de Csíkszentimre György alias Jobb György alias Kis György alias Remetei de Dánpatak György alias Tánczos György de Aknaszlatina György de Bogárfalva György de Bürkös György de Csíkcsekealva György de Csíkszentmárton György de Drágavilmán György de Felsıszentmihályfalva György de Futásfalva György de Gyergyó György de Gyergyóremete György de Gyergyószentmiklós György de Hed György de Horgospatak György de Ikászonjakabfalva György de Ikland György de Illyefalva György de Kelementelek György de Kézdibaksafalva György de Kisszentlélek György de Malom György de Ménaság György de Oroszhegy György de Preluka György de Remete György de Vacsarcs György-Jakab de Futásfalva György-Szabó Györgydeák de Bogárfalva Györgyei alias Erdı Györgyfi de Agárd Györgyfi de Bély Györgyfi de Ernye Györgyfi de Farczád Györgyfi de Kismod Györgyházy Györgyi de Tapolcza Györgyik Györgykovács de Kézdipolyán Györgymiklós Györgypál alias Lisznyai Györgypál de Csíktaplócza Györgypál de Dálnok Gyıri de Erdıszengyel Gyıri de Felpéc Gyıri de Márialak Gyıri de Várad Györike Györkey de Görgényszentimre Györki de Dálnok Györki de Vargyas Györkös Györky Györöcskey de Györöcske Györössy de Székelyhid Györössy-Csepreghi Gyırteleki Gyırváry alias Mozsár Gyıry alias Ambrus Gyıry de Csatár Gyıry de Dereszlény Gyıry de Gyır Gyıry de Herény Gyıry de Makrancz Gyıry de Nádudvar Gyıry de Radvány .74 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 75 Gyıry de Várad Gyujté de Sepsimartonos Gyukics Gyula alias Bordács Gyula alias Szigethy Gyula de Szalárd alias Július Gyula de Técsı Gyula-Fejérvári Kovács alias Kovács de Gyulafejérvár Gyulafalvi de Várallya Gyulaffy de Ráthát gróf Gyulaházy Gyulai alias Fillyéres Gyulai alias Kovács Gyulai alias Szánta Gyulai de Abafa Gyulai de Atorda Gyulai de Eszeny alias Kovács Gyulai de Galacfalva Gyulai de Köved Gyulai de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulai de Migen Gyulai de Nagyszirind Gyulai de Nagyvárad Gyulai de Sarkad Gyulai de Széplak alias Szabó Gyulai de Várad Gyulai-Javorzik de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulaszigethi Gyulay alias Edelsheim-Gyulai de Marosnémeth et Nádaska gróf Gyulay alias Kis Gyulay alias Kisvárday Gyulay de Debrecen Gyulay de Fogaras Gyulay de Gyula Gyulay de Gyulai gróf Gyulay de Mezıgyula Gyulay de Oláhkocsárd Gyulay de Véggyula Gyulinacz Gyungell Gyúra Gyurácz alias Menyhárt Gyuracska Gyurak Gyurakovics Gyuranna Gyurcsák Gyurcsánszky Gyurcsányi de Moysfalva Gyurcsek Gyurcsy Gyure alias Sziksza Gyureovits Gyurétay Gyurgyik de Folkusháza Gyurgyó alias Okruczky Gyurgyovánszky Gyurgyovics Gyuri alias Potocsny Gyurián Gyurics de Gyurás Gyuricska de Ternye Gyurisics Gyurits Gyuritskó de Mádos Gyurka de Csicsápályán Gyurka de Esicsapóján Gyurkáczy Gyurkán de Gyurka Gyurkovics Gyurkovics de Ivanécz Gyurma Gyurtsek Gyüre alias Literati Szikszay Gyüreösy Gyürgyék Gyürky de Csetnek Gyürky de Gyürk Gyürky de Losoncz gróf Gyürögh Gyürössy Gziráky Haader Haagen Haager Haan Haasz alias Szepesházy Habák de Habákház Habal alias Rabár de Komját Habán Habardy Habayn de Simonowecz Haber alias Kapczy Habermeyer Habi Habianec Habinay Habokai Habor Habota Habotai de Konyha Haboz Haby Hack Hacker Hackstock Haczay Háczky de Csenger Haczoki alias Hátszegi Haczoki de Kolos-Sárd Haczoki Szıcs Haczucha Hacsich Hácsiluka Hada Hadadi alias Csizmadia Hadady de Hada Hadár Hadary Hadas Hadászy Hádászy Hadavin Hadczy Hadelberger Hadermann alias Hadary Hadfy de Livno Hadházy Hadházy-Szabó Hadi de Osdola Hadik de Futak gróf Hadik-Barkóczy de Futak et Szála Hadlich Hadnagy de Csókafalva Hadnagy de Dálnok Hadnagy de Etéd gróf . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

/Szerk.purdue.76 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Hadnagy de Pálfalva Hadnagy de Rosenthal Hados Hadrovich Hadsimihal-Sissani de Újbecse Hadzi-Markovich Hadzsy Hagara de Deszer Hagara de Marosszigeth Hager de Sashalm Hagymásy de Berekszász Haimerle de Haimthall Hain alias Kovács Haincz de Korbest Haindl báró Hainrikffy alias Heinrich Hajas alias Juhász Hajas de Dorja Hajas de Kakasd Hajas de Tasnád Hajas de Vargyas Hajba Hajczó de Lemhény Hajda Hajdan Hajdú alias Belényesi-Szabó Hajdú alias Horváth Hajdú alias Kardos Hajdú alias Szabó Hajdú alias Szenttamás Hajdú de Belényes alias Szabó Hajdú de Csókfalva et Szováta alias Görbe de Csókfalva et Szováta Hajdú de Érszentkirály Hajdú de Göcs Hajdú de Hermányfalva alias Beseö de Hermányfalva Hajdú de Hosszúmezı Hajdú de Illye Hajdú de Kolosvár Hajdú de Kövend alias Kanta Hajdú de Magyarbaksa Hajdú de Marosvásárhely Hajdú de Nagyernye Hajdú de Sinfalva Hajdú de Szakács Hajdú de Székelyudvarhely Hajdú de Szentlelek Hajdú de Szováta Hajdú de Tekerıpatak Hajdú de Ujtorda Hajdú de Vajdahunyad Hajdú de Vizakna Hajdú de Zilah Hajdú de Zomoczor Hajdú Tóth alias Tóth Hajgató Hajm Hajmás Hajmásy Hajnal de Nemesmilitics Hajnal de Szerencs Hajnal de Várad Hajnéczy Hajnéczy alias Mokry Hajnik Hajnovics Hajodi de Pata et Györgyfalva Hajós de Dömsöd et Hajós Hajóssy Hajpál Hajpor Hajszky Hajzer Hakenberger Hakszer Halabor alias Matécsy Halábori Halach báró Halácsy de Halács Halada Halál de Réty Halapa de Bohunicz Halápy Halas Halassy alias Varga Halassy de Debreczen Halassy de Kúnhalas Halasy de Beöd Halasy de Dévaványa Halasy de Fekete Halász báró Halász alias Újlaki Halász de Babus Halász de Dabas Halász de Dunaföldvár Halász de Gyén Halász de Nagybakta Halász de Szalonta Halász Takács Halászfy Halászy de Ragály Halavacz Halenich Hallá alias Szalkay Hallá de Karcfalva Hallá de Krompach Haller de Hallerkı gróf Haller de Hilib Haller de Köpecz Hallga Halligancz Halma Halmádi de Ujtorda Halmágy alias Nandra Halmagyi de Bajesd Halmagyi de Etfalva Halmagyi de Halmágy Halmagyi de Marosvásárhely Halmagyi de Székás Halmagyi de Szilágysomlyó Halmagyi de Tordátfalva Halmy-Deutsch alias Deutsch de Halm Halus Haluscsik alias Buday Haluska Halykul de Borbánd Hám Hamány Hamar de Futásfalva Hamar de Pán Hamary de Kisigmánd Hamerschmidt Hamert Hamilton gróf Hammelberger Hámos de Hámosfalva Hámos de Pelsıcz nemes&báró Hampasz .lib.

lib.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 77 Hampl de Szarutı Hamvai-Kovács Hamvay alias Balassy Hámy Hamza Han Hanák de Abasár Hanczelly Hancsák Hancsovszky Handbald alias Hensel-Medra Handera Handl Handlein Handler Handmann Handrik alias Bedı Handriovits Handrovics Handteriher Hanekkart Hang Hangács Hangácsy de Hangács Hangási Hangay Hangodi Hangody Hangonyi Hangossy Hangul de Szevesztrény Hangya Hangya alias Csiszár Hangyár de Bozódújfalva Hangyás de Kismánya Hanka de Visk Hanke de Hankenstein Hankó Hankóczy Hankony Hankovics Hankus Hann de Hannenheim Hann de Kakas Hannibal Hannig Hanovszky Hansen alias Balogh Hanser Hanseus de Hirschberg Hanskarl de Berezna Hántó Hanulik Hanuner de Nemesbánya Hanuner de Székelyhid Hanus Hanusovszky de Hanva Hanvay-Kovács Hanzély Hanzlik Hany Hányi Hanny de Gyöngyösapát Hapka Happel Hára de Hidas Haraberger Harabol Harabor de Hilnik báró báró Harabossay Haragos de Disznópatak Harai de Hara Harajka Haraklyáni alias Bályog de Ipp Haraly de Páva Haraminichich Harang de Nagysolymos Haranghy de Gyarmat Haranghy de Nagyrév Haranglábi Harangozó Harangozó alias Nagy Harangy Haranko Haranyó Haraszthy de Makcsa Haraszti de Szelévény Harasztos de Endrıd Harasztosi de Bálványos Harasztosi de Ujtorda Harasztovics Haray Harayka Harazi Harbuval alias Chamaré Harcz Harczias Harczy de Szombathely Harcs Harcsa alias Szuiiay Harcsár Hardt-Stummer de Tavarnok Hardungh gróf Harinai Farkas de Szerdahely Harinnay de Nagyida Harinnay de Tancs Hariula Harkácsi Harkányi de Taktaharkány Harkay Harkó de Vaja Harmath alias Keszy Harmath de Kesz Harmathy alias Lakatjáró Harmos de Hihalm Harnád Harnócz Haroklyándi Haróy Harrach gróf Harrer Harruckern báró Hárs Harsághy Harsányi alias Dániel Harsányi alias Kovácsvárad Harsányi de Aranyos Harsányi de Galambod Harsányi de Sárospatak Harsányi de Várad Hársfalusi Hársich Hartay de Kisharta Hartig gróf Hartig de Gölnicbánya Hartig de Sarház Hartl de Nyárád Hartleben báró báró . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Hartman alias Erıs Hartó de Szokolya Hartraan ab Ayveswalt báró Hartrauth Hartvich Hartvigh Hartvigius gróf Hartvik Hártyán de Gulács Hartyányi Háry de Bethlen Hasas Hasche Haserhag Haskó Haslinger Haspray Hassági Hassányi Hassay Hasslinger Hász Hasznos de Zombor Hasznosi Hatala de Borré Hatalmas de Altorja Hatavics Hatfaludy de Hatmansdorff Hathalmy de Hathalom Hatházi de Martinesd Hatházy alias Nagy Hatházy alias Nyéste de Hatház Hatházy alias Szabó Hatházy de Lászfalva Hatházy de Székelykocsárd Hathi de Csépicsiff Hathi de Szakály Hatmanstorfer alias Hatfaludy de Hatmansdorff Hatna Hatos de Bözöd Hatos de Nagysólymos Hatszegi de Haczok Hatvani de Tötör et Hatvan Hatvani de Ujtorda Hatvani de Visk Hatvani-Szigeti Hatvany de Sziget Hatvany-Deutsch de Hatvan báró Hátzoki alias Borsos de Ponor Hau Haubert de Monostor Hauchard Hauchin báró Hauck Hauenschild Hauer Hauer báró Haugwitz gróf Haules Haulik de Várallya Haupt-Stümmer de Tavarnok et Buchenrod báró Hauser de Lokvica Hauser de Rákoscsaba Hausperszki Hausser de Kapuvár Haussler Hausz Hauszinger Hauszmann de Hausmannsperg Hauszmann de Velencze Havács Havadi de Kissolymos Havadi de Szék Havaller alias Gusztáv Havas alias Görög Havas de Farkasalmás Havas de Kisunyomos Havasallyi Havassy Hávor Hávorka Havranek Hayden Haydu de Bogát Haydyn de Ipolynyék Hayek à Waldstatten Hayll Haynne Haypál Ház Hazady Hazai báró Hazanovyth Hazatius Hazinétzy Haznich Hazucha de Kelemenfalva Házy de Szákul Hazslinger báró Hazslinszky de Soltishazslin Hazslinszky-Krull de Hazslin Hé de Ujtorda Hea de Kézdisárfalva Hebár Hebe-Fábián Hebráncz Hebrank Hebrant de Hebráncz Hecht Heckelberg Heckenast alias Bajza Héczei alias Szabó Héczei alias Tar Héczey Hécs Héder Héderhely de Csajág Hédervári de Hévizgyörk Héderváry Hedjesch Hedly de Hedlfalva báró Hedri Hedri de Hósszútelek Hedry Hedry de Hedri Heem Heer Hefelle de Nagykárolyfalva Hefflány Hefner de Kevevár Hegedős alias Bényey Hegedős alias Fodor Hegedős alias Kornalehotay Hegedős alias Lakatos Hegedős alias László Hegedős alias Lvácz Hegedős alias Nagy Hegedős alias Petrahay .78 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 79 Hegedős alias Seratoris Hegedős alias Szınyi Hegedős alias Tormássy Hegedős de Akna Hegedős de Bajon Hegedős de Domonkosfalva Hegedős de Eır Hegedős de Gerend Hegedős de Görgényszentimre Hegedős de Hadad alias Szabó Hegedős de Hosszúaszó Hegedős de Kál Hegedős de Kraszna Hegedős de Liszka Hegedős de Magyarzsákod Hegedős de Malomfalva Hegedős de Réthe Hegedős de Tiszavölgy Hegedős de Tömcsén Hegedős de Várad alias Kutas Heghy Hegyaljai Hegyes de Pályiújlak Hegyes de Szemerja Hegyeshalmy alias Fischer Hegyesi de Görgényszentimre Hegyessy de Gyulafehérvár Hegyessy de Hegyes Hegyessy de Mezıhegyes Hegyesy de Borosjenı Hegyi alias Kolperger Hegyi de Agyagfalva Hegyi de Baczon Hegyi de Felsıeır Hegyi de Mezıbánd Hegyi de Pápa Hegyi de Peröszlén Hegyi de Rigmány Hegyi de Szent-Élek Hegyi de Vadasd Hegymegi Heidendorf Heigl Heil de Alsókubin Heilbing Heilbrunn Heim de San-Martino del Carso báró Heinbucher Heincz Heinczelmann de Hisnyé Heinczmann Heinpucher alias Bikkesy de Vámosatya Heinrich alias Birthalmer Heinrich de Moravicza Heinrichovszky Heinzelius Heis Heisegg Heisel Heiser alias Beger Heiser alias Kudriczay Heisler Heissler de Heidersheim gróf Heisz de Küsmönd Heisz de Udvarhely Heiszler-Gyurgyovánszky Heizel Heizenstein gróf Héja de Sárfalva Hekkel Hekl Hela Helburg Heldt Hele alias Belgyer Hellebronth de Tiszabeö Hellenbach de Paczola báró Heller Helliacz Hellner Hellner de Mnizsek Hellwig Helm de Rakitoveczi Helmár Helmecz Helmeczi de Mezımadaras Helmeczy de Koroorécz Helmuth Helner Helo Csaplovics Helt Heltay de Sárbogárd Helvay Hembize alias Ghilain Hemeczberger Hemmel de Szepesváralja Hemmer Hempiss Hencz alias Sauer Hencz de Aszúpatak Hencze Henczel Henczelffy de Petrovecz Henczes Henczoly Hencs Hencsellöczy Hencsey de Perlak Hendrey de Marocsa et Felsırepszeg Hendy de Gyalla Hengelmüller de Hengervár báró Henkel Henkellé báró Henker Henkt Henn de Cerici Hennegh de Scharfenstein Hennemann Hennequin gróf Hennessey Henney Henninger de Eberg báró Henningh de Szomszédvár Hensch Hentalier Henter Henter de Bodok Henter de Egreapatak Henter de Nagyajta Henter de Sepsiszentiván nemes&báró Hentzes Hennyey de Hennye Heöbök de Felsıeır Heölgy báró Heölgy de Ballon Heös de Sankfalva Heöváry Hepesváry .purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Heppes de Belényes Heppler Héra alias Tokorcsy Heras báró Herbály Herbály alias Vászon Herbartházi Herbáth Herbay Herbay de Harczvár Herber de Rohé Herberstein gróf Herberth de Herbertsheim Herchenröter Hercz Hercz de Királd Hercza de Fejérviz Herczeg alias Panajuth Herczeg alias Székács Szakácsi Herczeg de Eléd Herczeg de Erénye Herczeg de Losád Herczeg de Szekcsı Herczeg de Szıllıs Herczeg de Zilah Herczegh de Hercegfalva Herczegh de Kusaly Herczegszıllısi Herczel de Pusztapéter báró Herczer Herczik Herczog Hercsut de Ocsklehota Herdon Herdovics Herdt Here alias Falussy Herébe de Sziget Herédy de Heréd Herencsényi Herendich Herendy alias Lajos Herenkovics Herényi de Breznóbánya Herepei de Herepe Herepey-Csákány alias Csákány de Herepe Heresinczy Herfer Hergécz Hergh Hergics Heribán Héricz Hérics Hérics-Táth de Jaák Hericsovszky Heringh Heriny Herkály Herke Herkffy Herkov de Unathal Herlavi alias Fábry Herlein Herlich Herlsperger Hermán alias Szabá Hermán alias Szijjártó Hermán de Köpecz Hermán de Nempet Hermán de Szárazajta Hermanffy de Greben Hermann de Szeben Hermanszeghy Hermanszeghy alias Nemeskereky Hermány Hermányi de Beráth Hermon Hernád Hernálth-Mestery Hernáth Hernya de Galacz Hernyakovics Hernye Heródes alias Milokovszky Herogh Herold Herovicz Herpay Herpfer Herppen Herr de Miskolcz Herritz de Felsımicsinye Hersching Hersel Herser Hersich Hersina Herszényi Hertelendy de Hertelend et Vindornyalak Hertheus Hertneky Hertodt Hertzka de Hámosfalva Hertzka de Tepla Hervatich Hervay de Lıgérpatony Hervoych de Zelkh Herzan de Harras gróf Herzig de Pusztahetény Herzog de Csete báró Hés Hesenkovich Hessek Hesz Heszterényi Hesztorovics Heteés de Galgácz Heteley Hetényi de Csanád Hetényi de Hetény Heteös de Szentmarton Hetey Hethényi Hethésy Hethey Héthy de Hét Hettey alias Török Hetury de Ujtorda Hétzey Hettyessy Hettyey de Makkoshetye Heunisch Heupl Heusel alias Aiserik Heusel alias Házy de Szákul Hevenyessy de Kisheves Heves de Göncz .80 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue./Szerk.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 81 Hevesy de Heves Héviz alias Répás Hévizy Hewy alias Höy Héya de Sárfalva Heydendorf Heydendorf alias Conrad de Heidendorff Heyder Heyl Hezel Hézinger Hid alias Kovács Hidalmási de Berkesz Hidas Hidassy Hidegh Hidegh alias Nagytállyay Hideghéthy Hidegkövi alias Kaltenstein Hidvéghy de Paczola Hídvégi alias Lantos Hídvégi de Ujtorda Hidy de Deés Hiemer de Hidvég Hiera Hierneis Hieronymi Hiersch de Hiregh Hild de Galánta Hilibi de Hilib Hillebrand de Hrandau báró Hiller de Buttyin Hillyay Hima alias Tüskés Himfy de Döbrente Himmelreich Hincs de Farkaslak Hincs de Kovásznai Hindy de Nagy et Kishind Hinka de Hinkócz Hinta Hinterskirchen Hirán de Hirán Hirán de Kisbún Hirsch de Duinofels Hirsch de Örményes Hirschberg Hirschler de Alsádomború Hirth Hisnyay Hisnyay-Heinczelmann de Hisnyó Hispergh Hladics Hladky Hlavács Hlavathy Hlavenda Hlavka Hlinszky Hliva Hliványi de Hliveny Hlobik alias Lieszkovszky Hluboky Hlytky alias Verbay Hmiray Hoantzel Hobay Hobicz alias Barancsy de Várad Hobitzer Hoblik Hoch Hochart Hochbarth Hochburg gróf Hochekker Hochenburger de Léka Hochenfeld gróf Hochenraiter Hochenried Hochepied gróf Hocher Hochhauser Hochkoffler de Hochenfels Hochnány Hochnemer Hochreiter Hochstock Hochvarth Hock Hocsay Hoda alias Suska Hoda de Sajó Hodászi alias Horváth Hodászy de Hodász Hoderman Hodermarsky Hodgyai de Hodgya Hodicz gróf Hodiky Hodis Hodor alias Boila Hodor alias Merza Hodor alias Styopey Hodor de Kézdiszentlélek Hodor de Kézdivásárhely Hódossy alias Szabó Hódossy de Hódos Hodosy alias Bernárd Hodrovics Hodula de Perbál Hoenning O'Carol báró Hoffbauer de Felsıteszer Hoffer de Nagy-Savnicz Hoffmaister de Nagykapus Hoffmann de Csatár Hoffmann de Daruvár Hoffmann de Lırincz Hoffmann de Nagysıtetág Hoffmann de Szászkabánya Hoffmann de Vágujhely Hoffstadter Hofmann báró Hohenperger Hohenraiter Hohenstein gróf Hohenwart gróf Hohenzollern-Hechingen Hohnemer Hoidos Hoitsy de Domalygós Hok Holbay Holbesz de Mosocz Holcz Holczer Holczmann Holczmeister Holdvilági herceg .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib.

purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Holecz Holes Holesh Holezer alias Holtzer Holics Holitscher de Csetány Holjencsik alias Buday Holkó Holkó alias Obeszló de Kislednlcer Holla de Armos Holla de Csíkszentsimon Holla de Szálka Hollajder Hollaky de Kishalmágy Hollán de Kislod Hollásy de Gertenses Hollát Hollegány Holler Holles Hollics Hollóber Holló de Krompach Holló de Csíktapolcza Hollósi de Verespatak Hollósy alias Somogyi Hollovich Holosnay Holossay Holovics Holsucher alias Kormán Holtzer de Bástya Holupka de Uglya Holzer Holzmann Holzmeister Holy de Hradna Holyecz Holly Homályosy de Patak Homberger Homicskó Homik Homoki alias Gál Homoki-Kovács de Várad Homoky de Alsókorompa Homoky de Számosszeg Homoky de Ujtorda Homoky de Visonta Homolay Homolich Homoliczka Homolkay Homollya de Kisbélád Homonnai-Drugeth de Homonna gróf Homonnay alias Szabó Homonnay de Ires Hompasz Hompesch de Bollheim báró Homrogdi Hondrey Hongor alias Ungur Honig de Plumenaiu Honkás de Nágerfalva Honnan Honorius gróf Honorka Honza Honyaky Honyék Hoor de Horácz Hopká de Királylubella Hoporsorom alias Göncz Hoppé Hopperth Hora de Preluka Horács Horánszky alias Damián Horánszky de Hora et Tótfalu Horánszky de Horánszk Horányi de Horány Horczicza Horda Hordás Horde Hordy Horeczki Horeczky báró Horecsny alias Brehaczka Horecsny alias Dunda Horecsny alias Hrebik Horga de Borosjenı Horgas Horgos de Tordavilma Horhy de Bethlen Horkay Horkovics de Komjath Horliczky Hornai alias Raus Horner Hornicaek alias Buday Hornicz alias Kvasséy Hornig Hornik Hornlak Hornocz Horntyina Hornung Horny de Tótvárad Hornyay Horogh Horopai Horovit Horovitz Horpácsy Horrai Horthy de Nagybánya Horunt de Hosszúaszó Horvát de Görgényszentimre Horváth -Mladosevics Horváth alias Ábrahám Horváth alias Arady de Alisa Horváth alias Baranyay Horváth alias Barbarith Horváth alias Bellichicz Horváth alias Berkovics Horváth alias Béry Horváth alias Body Horváth alias Borbély Horváth alias Borsicz Horváth alias Bozsoky Horváth alias Csehy Horváth alias Csiszár Horváth alias Csizmadia Horváth alias Dutkovici Horváth alias Eöcsi Horváth alias Gyöngyössy Horváth alias Hajdú . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk.82 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 83 Horváth alias Hodászi Horváth alias Hunyady Horváth alias Káké Horváth alias Karmarics Horváth alias Kocsi Horváth alias Konyha Horváth alias Kovács Horváth alias Lajos Horváth alias Majkovics Horváth alias Margarich Horváth alias Mecséry Horváth alias Molnár Horváth alias Móré Horváth alias Nagy Horváth alias Nezits Horváth alias Orbánkomorácz Horváth alias Pap Horváth alias Patak Horváth alias Pesits Horváth alias Piros Horváth alias Pohárdi Horváth alias Puka Horváth alias Radich Horváth alias Sellye Horváth alias Senkvicz-Valicza Horváth alias Serachich Horváth alias Suraich-Raszt Horváth alias Szabé Horváth alias Szabó Horváth alias Tergosith Horváth alias Wlah Horváth alias Woynowith Horváth alias Zaza Horváth de Alsókırös Horváth de Alsószentmihályfalva Horváth de Bakonok Horváth de Bánhorvát Horváth de Bedı Horváth de Berekalja Horváth de Berkesz Horváth de Bessenye Horváth de Bibit Horváth de Bohuta Horváth de Boósfalva Horváth de Borsova Horváth de Brezovicza Horváth de Brinye Horváth de Buzásbesenyı Horváth de Csalaff Horváth de Csapó Horváth de Csepreg Horváth de Csún Horváth de Deés Horváth de Disznós Horváth de Doroszló Horváth de Dralepszka Horváth de Fela Horváth de Felsıbogács Horváth de Felsıbükk Horváth de Felsıméra Horváth de Gagy Horváth de Gaj Horváth de Gelencze Horváth de Gencs et Garbolcz Horváth de Gerendkeresztúr Horváth de Gherém Horváth de Goricza alias Orsich Horváth de Göncz Horváth de Grizány et Szentandrás Horváth de Gyulafehérvár Horváth de Haraszkerek Horváth de Haraszt Horváth de Holutina Horváth de Horváth Horváth de Hosszúaszó Horváth de Hosszúfalu Horváth de Hrastyán Horváth de Ikléd Horváth de Ilenczfalva Horváth de Jákfa Horváth de Janka Horváth de Kaproncza Horváth de Karlácz Horváth de Kászony Horváth de Kerta Horváth de Kézdiszentlélek Horváth de Kolta Horváth de Köpecz Horváth de Köpösd Horváth de Kırös Horváth de Kıszegi alias Szakács Horváth de Krasznaszentmihályfalva Horváth de Kupisinszk Horváth de Lamácz Horváth de Lápos Horváth de Lippó Horváth de Lomnicz et Paléch Horváth de Lökfalva Horváth de Lupesnik Horváth de Magyarzsákod Horváth de Mankóbük Horváth de Marosjára Horváth de Megyefalva Horváth de Mezısámsond Horváth de Mikeszász Horváth de Muranicz báró Horváth de Nagyrécse Horváth de Nagyszalék Horváth de Nagyvárad Horváth de Nánás Horváth de Naprisa Horváth de Nedelicz Horváth de Nemesmilitics Horváth de Nemestakárat Horváth de Nesith Horváth de Nógrád Horváth de Ostorharics Horváth de Palécz Horváth de Palisna Horváth de Palocsa et Gellenfalva Horváth de Pánd Horváth de Perlak Horváth de Petrinye Horváth de Prága Horváth de Puha Horváth de Rákos Horváth de Rarovich Horváth de Samarja Horváth de Sárbogárd Horváth de Sárosberkesz Horváth de Sárosond Horváth de Sárospatak Horváth de Sebeház Horváth de Simaház Horváth de Simony Horváth de Somlya Horváth de Sopron Horváth de Szamobor . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

84 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Horváth de Szancsa alias Baranyai Horváth de Szászcegol Horváth de Szászcsin Horváth de Székelyudvarhely Horváth de Székudvar Horváth de Szemere Horváth de Szemes Horváth de Szendrı Horváth de Szenkvicz Horváth de Szentandrás alias Grizány de Szentandrás Horváth de Szentgyörgy báró Horváth de Szentmihályúr Horváth de Szentpéter Horváth de Szentsimon Horváth de Szeny Horváth de Széplak gróf Horváth de Szerdahely Horváth de Szlakécz Horváth de Szlakócz Horváth de Szoboszló et Kisbajna Horváth de Sztruga Horváth de Tálya Horváth de Técsı Horváth de Tepla Horváth de Tiborczszeg Horváth de Titrimina Horváth de Torda Horváth de Ucsa Horváth de Ujtorda Horváth de Uraj Horváth de Vajda Horváth de Vanyola Horváth de Várad Horváth de Vázsonykı Horváth de Végla Horváth de Veszprém Horváth de Vingart Horváth de Zabar Horváth de Zaberdin Horváth de Zágráb Horváth de Zalabér Horváth de Zápolya alias de Ilmér de Zápolya Horváth de Zaránd Horváth de Zsákod Horváth de Zsider Horváth Kamicsaczi Horváth Karléczi Horváth-Ajtich Horváth-Bibithi alias Horváth de Bibith Horváth-Bojnichich de Knin Horváth-Bugarin alias Bugarin de Brezovicza et Horváth de Brezovicza Horváth-Hissevich báró Horváth-Inczédi de Széplak et Nagyvárad báró Horváth-Kladosevich Horváth-Kocsi alias Llorváth Horváth-Körössy Horváth-Kruzich Horváth-Likovich Horváth-Miklosich Horváth-Milojkovics alias Horváth de Brezovicza Horváth-Misljenovich Horváth-Mladovich Horváth-Ossovszky Horváth-Pukay Horváth-Rarovich Horváth-Simonith Horváth-Simonsich báró Horváth-Sinkovith Horváth-Siraonchich Horváth-Stansych de Gradecz báró Horváth-Susalith de Gyula Horváth-Szabó Horváth-Tholdy gróf Horváth-Voxith de Zaluka Horváthy Horváthy de Horvát Horvátich Horvátinovich Horvátovics Horvatovszky Horvay de Recsekalja Hós Hosey Hosmann de Rottenfela Hoszpotzky de Ormezı Hosszú de Bodok Hosszú de Kisnyires alias Urszuly de Kisnyires Hosszú de Rátoltfalva Hosszú de Résztölcs Hosszú de Sósmezı Hosszúaszói Hosszúfalusy de Hosszúfalu Hosszúmezei Hosszúréti Hosszútelek Hosszútóthy de Hosszútót báró Hotkai Hotkovich alias Peharnik Hotmár Hotta Hottay Hotykay Hoványi de Kırös-Tarján Hovorka Hoyos gróf Hoyos-Wenckheim gróf Hoyszky Hoytsy Hozak Hozlinger Hozmán Höberth Höbling Högyészy de Högyész et Simon Hölchich alias Szabó Hölgy báró Hölgye Hölgyészy Hölgyi Hönsch Höpfer Hörcsöky Hörmann Hörwart Hıs Hıváry Hrabeczky Hrabéczy de Vágujhely Hrabenovich Hrabétius Hrabóczky alias Pap Hrabóczy de Hrabócz Hrabovszky Hrabovszky alias Lamacska Hrabovszky de Hrabova báró Hrabussay Hrabuzay . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 85 Hraczky Hranáky Hrankay Hrarailovich alias Czvetassin Hraskó de Hroskó alias Raskó Hrasztotovich Hratossay Hrebenda Hrebik alias Horecsny Hrebla Hreblay Hreglianovich Hrehus Hrelanovich Hrelian alias Petrichevich Hreljac Hriastélly Hrichiovszky Hricz Hriczko Hricsoviny Hricsovszky Hricsovszky alias Ublarik Hrihor Hrin Hrincse Hrisóczky Hrissorinyi Hrnyakovics Hrobarik Hromkovics Hronkovich Hroskó Hroznorszky de Pribácz Hrubéczy Hrussóczy Hrvatinic Hrzich de Topuskó Hubacsek Hubay alias Eutelhueber Hubay de Hubó Hubay de Szalatnya Hubens Huber Huberth de Nagyszombat Huczka Huda Huda alias Szpivak Hudar Hudczovjech alias Buday Hudcsek alias Buday Hudelka Hudezovicz Hudiczius Hudics Hudjecz alias Buday Hudjecz alias Sumichraszt Hudlich Hudoba Hudolecz Hudra Hueber Huetter Huga Hugó Hugonnay gróf Huhn de Althuthnen Huldenberg gróf Hulej Hulényi Huley Huljak Hulók Hulpes Hulyak Humel Humelauer Humszky de Hun Hunallch Hunasich Hungersbachi alias Egki Hungor alias Ongor Hunkár alias Haiduk Hunyad de Zajkán alias Gáspár-Kenda Hunyadi Hunyadi alias Szocs Hunyadi de Ádámos Hunyadi de Bihar Hunyadi de Hosszúaszó Hunyadi de Hunyad Hunyadi de Novaj Hunyadi de Zajkány Hunyadi-Búzás Hunyadi-Nagy Hunyady de Enyed Hunyady de Kéthely gróf Hunyady de Kis-Krsztyene et Nyitraszeg Hunyady de Nagyalmás alias Szeöts Hunyady-Búzás Hunyor de Vizsoly Huoránszky Huorka Hupel Huppeln Huray Hurka Hury Husbácsi alias Bányai de Szentberek Husith de Emheny Hussinecz Hustopecz Husty Husunt Husváth Huszágh de Huszák alias Csizmazia Huszák Huszár alias Czigány Huszár alias Gelin Huszár alias Zalczer Huszár de Baráth Huszár de Brenhida Huszár de Csíkszentmárton Huszár de Csókafalva Huszár de Dercsika Huszár de Dózs Huszár de Füle Huszár de Iszló Huszár de Kászon Huszár de Kolozsvár Huszár de Kövend Huszár de Kövesd báró Huszár de Medgyes Huszár de Nagyajta Huszár de Nagybaráth Huszár de Nagykálló Huszár de Regıcz Huszár de Szerdahely Huszár de Szucsány .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.86 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Huszár de Tekerıpatak Huszár de Urmos Huszár de Zabláth Huszárics Huszáry alias Keresztes Huszián Huszka Huszka de Púsztaferenczszállás Huszlnecz Huszt Huszt alias Beákgyaki Huszt alias Molnár Huszthy alias Izay Huszthy alias Marina Huszthy de Razina Huszti alias Pály Huszti de Havadtıi alias Nagy Huszti de Récse Husztig Husztini Husztopecz Huszty alias Damberger Huszty de Huszt Hutini Hutka Hutkai Hutnik alias Huttl Hutter de Luttern Huttinyi Huttl alias Hutnik Huttner de Hernádzsadány Hutyra de Szepeshely Huyn gróf Huzó Hübetich alias Fémen Hübner de Fejérvár Hülff Hülik Hüller Hüly alias Lendvay Hümmel Hüttmayer Hüve Hüvelyes de Botfa Hvorka Hyro alias Almásy Hyross de Kisvicsáp Ibafalvi Ibrányi de Vaja et Ibrány Iczés Idek Iffju alias Pap Iffju de Mihályfalva Igaly Igártó de Visk Igaz de Horváth Igaz de Oláhberettye Igaz de Torda Igl Iglár alias Nagy Iglay Iglin Iglódy Igmándy Ignát de Kersecz Ignátovics Ignéczy Igriczy Igyanocich Igyártó Igyártó de Visk Iharossy Iharóssy Ihász alias Kovács Ihász de Felpécz Ijgyártó de Csíkszenttamás Ijgyártó de Várad Ikafalvi Ikerváry Iklándy Iklódy Iklódy de Péntek Iklódy-Szabó de Iklód Ilaway Ilgó alias Krasznecz alias Draskóczi Ilia Ilits de Zorlenz-Miki Ility Ilkás Ilkay de Ilka Ilkei de Vargyas Ilkey de Ilke Ilkey de Vargyas Illakovich Illard Illei de Váralja Illenfeld Illenpeck Illés de Edv Illés de Visk Illésházy de Illésház gróf Illéssy de Bölön Illésy de Mezıbergenye Illiasich Illievich alias Saraga Illmer in Wurlenbet Illobay Illos de Zsida Illovay alias Lászlóffy alias Laczkovich Illucz alias Oláh Illucza alias Bernjén Illvay Ilméry de Ivánkafalva Ilosvay alias Borbély Ilosvay Borbély alias Csávás Ilosvay de Nagyilosva Ilova Illyai de Magyarja Illye de Kisbún Illyefalvi de Ujtorda Illyei de Kiskún Illyenes de Karaszó Illyés alias Császkai Illyés alias Literáti de Baczkamadaras Illyés de Baró Illyés de Bihar Illyés de Csíkszentimre Illyés de Dalinár Illyés de Goroszló Illyés de Homoródalmás Illyés de Imecsfalva Illyés de Kide Illyés de Kisbún Illyés de Malomfalva Illyés de Oláhbölény Illyés de Pálfalva Illyés de Parajd Illyés de Piskolt ./Szerk.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 87 Illyés de Sárkı Illyés de Sásza Illyés de Sepsiszentivány Illyés de Sófalva Illyés de Sóvárad Illyés de Zabola Illyevölgyi Illyfi de Várad Imbsen báró Imecs de Imecsfalva Imecs de Nyujtád Imecs de Vargyas Imely Imolai Impryth Imre alias Szabó Imre alias Szigethy Imre de Ákosfalva Imre de Csehhétfalva Imre de Csekefalva Imre de Csornafalva Imre de Ders Imre de Etfalva Imre de Farkaslak Imre de Fele Imre de Felsıeır Imre de Fogaras Imre de Gidófalva Imre de Göröczfalva Imre de Ikisked Imre de Imrecsíkcsekefalva Imre de Imrecsíkkozmás Imre de Imregyergyószentmiklós Imre de Imreh Imre de Imreh-Szépvíz Imre de Imrehbothfalva Imre de Imrekáposztásszentmiklós Imre de Imremartonos Imre de Imresziget Imre de Jásiplápos Imre de Káposztásszentmiklós Imre de Kozmás Imre de Málnás Imre de Martonos Imre de Mezıfele Imre de Sziget Imre Szigetifarkaslak Imre-Szabó Imrech Imrédy de Ómoravicza Imreffy de Szerdahely Imreghy de Imreg Imricze alias Sebesy Imrikojech alias Sarlay Imrovics Inakodi Ináncsy Incze de Baczon Incze de Bodok Incze de Bugy Incze de Csíkdelne Incze de Csíkménaság Incze de Csíkszentsimon Incze de Csomafalva Incze de Gyulafehérvár Incze de Harasztkerék Incze de Harasztos Incze de Homorádkarácsonfalva Incze de Illyefalva Incze de Kilyán Incze de Kisgörgény Incze de Középajta Incze de Lisznyó Incze de Maksa Incze de Malomfalva Incze de Martonos Incze de Nagyajta Incze de Nagysolymos Incze de Náznánfalva Incze de Szárazajta Incze de Szemerja Incze de Ujtorda Incze de Zalány Inczédy de Nagyváradbáró Inczédy-Joksman de Nagyvárad Inczefi de Kadács Inkey de Pallin báró Inselt de Golle Ipaczi de Szemerja Ipherniczki Ipolffy Ipolyi de Szécsény Ipolyi-Keller Ipolyi-Stummer Ippy Iráffi Iramos Irányi de Meszlény Irányossy Irásy Iratossy Irinnus de Csolt Irinyi de Iriny Irmai de Nyárádgálfalva Irményi alias Molnári Irmes Iros de Sass Irostei de Remete Irotsány Irsai de Enyed Irsay alias Leketel Irsay de Irsa Irsay de Szemlıhegy Irsay de Ujtorda Isá de Szín Isaák de Feldoboly Isaák de Kisdobrony Isaák de Rava Isaák de Zágon Isaaky Isák de Kisborosnya Isakovics Isápi alias Szabó Isápi de Magyarizsép Isiky Iskrylecz Isminy Isolano Isold Ispán de Alvincz Ispán de Magyargáld alias Kállay Ispánik Ispány Issekutz de Erzsébetváros Issekutz de Marosvásárhely Isták alias Vida Isták de Gyepes Isták de Uzon .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.lib./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

88 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Isták-Kiss Istanich Istéczy de Pölöskefı Istenes István de Amadéfalva István de Bikfalva István de Csíkszentgyörgy István de Hatolyka István de Kászonfelsıfalu István de Kászonújfalva István de Marosvásárhely István de Ménaság István de Szentkirály István de Tekerıpatak István de Vacsarcs Istvándi Katona Istvándy alias Szatmárnémet Istvánffy de Kıröspatak Istvánffy de Mádéfalva Istvánffy de Nagyvárad Istvánfi de Várad Istvánfy de Baranyavár et Kisasszonyfalva báró Istvánházy de Marosszentkirály Istvánics Istvánovics alias Kubovics Istvanovics de Ivánska Istvanovje alias Csepcsány Isza de Ákosfalva Iszáky Iszkay Iszlai de Gálfalva alias Siketfalvi Iszlai de Iklód Iszlay de Iszló Iszlay de Magyaros Ivács alias Hegedős Ivacso de Köszvényesremete Ivácson Ivády de Ivád Ivagy Ivakovich Ivanchich de Margita Ivánczy Iváncsuk Ivanek alias Mikovics Ivánházy Ivanica Ivanich de Juanich Ivánka de Draskócz et Jordánföld neme&báró Ivánkay Ivánkovics Ivánóczy Ivanovicz de Schilar gróf Ivanovics de Antalfalva Ivanovics de Szentivány Ivanovits de Kollinenseig Ivánszky Ivány Ivanych Iványi Iványisi Iványos Ivaskó de Torda Ivicsics Ividı de Mezıbánd Ivó Ivocs de Kisragály Ivsich Ivuly de Karánsebes Iza Izakovich de Longa-Villa Izay alias Volosz Izay de Isák Izay de Izpr Izay de Kisborosnys Izay de Peterite Izay Huszthy Izay-Nagy Izbugyai de Izbugya Izdenczy alias Varasdy Izdenczy de Monostor et Komlós báró Izdray Izményi Izold Izsák de Gulács Izsákovics Izsáky Izsépy Izsó Izsold Jaán Jaár alias Kenderes Jaár de Macsesd Jablanczay Jablánczy de Szentgyörgy Jablanich Jablonczay Jablonczy Jabloniczky Jablonovics de Jablonov alias Orsich de Slavetich Jablonsky Jablonsky alias Sztadlis Jábróczky de Jábród Jacabfalvy Jaceticz Jacobi Jacobovits de Szeged Jacquerand alias Angelo Jaczkovich Jáczy alias Borcsányi Jacska Jacsó Jadann de Molve Jados Jagasics Jagatich Jagendorffi Jáger de Detta Jagnich Jagodics de Kérnecsa Jagrosaglich Jagussich Jagustich Jahlmüller Jaivko Jakab alias Andermann Jakab alias Bernárc Jakab alias György Jakab alias Keresztúri Jakab alias Pelsıczi de Felsıcsardó Jakab alias Szabó Jakab alias Ulley Jakab de Baróth Jakab de Bogoz Jakab de Csan Jakab de Csíkszentkirály Jakab de Dálnok Jakab de Etéd Jakab de Futásfalva . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.

lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 89 Jakab de Homoródalmás Jakab de Kányád Jakab de Kisdoba Jakab de Középlak Jakab de Laborfalva et Szentiván Jakab de Otrokocs Jakab de Rákos Jakab de Rogoz Jakab de Sándorház Jakab de Szemerja Jakab de Szentgericze Jakab de Szentmihály Jakab de Técsı Jakab de Vadasd Jakab-Lár Jakabfalvy Jakabffi alias Kristóff Jakabffy de Somosköz Jakabházy alias Eötvös Jakabházy de Nagyszalonta Jakabházy de Szentábrahám Jakabos de Esztelnek Jakabos de Kisnyujtód Jakabos de Szászfalu Jakabos de Ujtorda Jakasich Jakch Jakchy de Kusaly Jakétich Jakisch de Nagylak báró Jaklin de Elefánt báró Jaklits Jakó de Bágyon Jakó de Félegyház alias Jakó de Szalárd Jákó de Fülek Jakó de Hodos Jakó de Kászonjakabfalva Jakó de Kézdiszentlélek Jakó de Lisznya Jakó de Pál Jakó de Szalárd Jákó de Ujtorda Jákó de Zágon Jákob alias Korpás Jákob-Dieter Jakobey alias Láni Jakobey de Rózsahegy Jakobovics de Dobonyos Jakoby Jákócz alias Borbély Jakocs de Kökös Jakócs de Lisznyó Jakócs de Márkosfalva Jakóffy de Szluha et Ráhó Jakomitsek Jakopich Jakopovich de Dombró Jakoss Jakovits Jaksa Jaksch alias Jakchy de Kusaly Jaksó Jaksy Jakubjánszky Jakubóczy Jakuboróczky alias Szelecsényi Jakubovics Jakubovszky Jakuly Jakus Jakusith de Orbova báró Jáky alias Kiss Jálics Jalkóczy Jalony Jalsoviczky de Jalsova Jámbor alias Jambrikovics Jámbor de Egerpatak Jámbor de Kisjeszen Jámbor de Livágya Jámborffy de Óhegy Jámborszky Jambrekovich Jambrekovich de Zlathar et Ladiszlavec Jambresics Jambrik Jamriszka Ján Janacz Jánács Janák Janaky Janchich Janchik alias Himmelreich Jancs Jancsik Jancsikovszky Jancsó de Gidófalva Jancsó de Kercsesora Jancsó de Kézdivásárhely Jancsó de Lengyelfalva Jancsó de Nyujtód Jancsok Jancsovich Jandek Janduroczki Jané de Dálya Janeczkay Jáni de Alsócsernáton Janics de Klopodia Janicskovics Janik Janikovics Janiss Janitsáry Janitsáry de Dragomirestye Janka de Ardód Janka de Bulcs Janka de Kiskaránd Janka de Mikház Janka de Szentlırincz Jankafy de İs Jankó de Brotuna Jankó de Enyed Jankó de Nagyajta Jankó de Sepsiszentgyörgy Jankó de Sepsiszentivány Jankó de Uzon Jankó de Zalány Jankovich alias Mikovics Jankovich de Csalma Jankovich de Jeszenicze Jankovich de Kisjenı Jankovich de Pribér et Vuchin nemes&gróf Jankovich-Bésán de Dunaszekcsı báró Jankovich-Mirovnik Jankovics alias Doctorovics Jankovics alias Szabó ./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

/Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.90 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Jankovics de Battonya Jankovics de Bunya Jankovics de Daruvár gróf Jankovith Jankovje alias Csepcsány Jankovszky alias Nedeczky Jankul de Felsıszálláspatak Jankul de Lugos Jánky de Mátyásfalva Janó de Páke Janó de Papolcz Janó de Zágon Janóczy Jánoky de Jánok et Nagyszuha Jánoky de Madocsány Jánoky de Rohó János alias Kóródi János de Alfalu János de Almás alias Székely János de Cíkszentsimon János de Csíkkozmás János de Csíkszentmárton János de Felsıboldogasszonyfalva János de Feltorja János de Kászonfelsıfalu alias Kászoni János de Ménaság János de Oroszhegy János de Técsı János de Tekerıpatak János de Ujfalus János de Zetelak Jánosa Jánosdeák Jánosfalvi de Homoródjánosfalva Jánoshiday Jánosi de Bardócz Jánosi de Buzaház Jánosi de Csíknagyboldogasszonyfalva Jánosi de Felsıboldogasszonyfalva Jánosi de Hagymásbodon Jánosi de Hódos Jánosi de Kászon Jánosi de Kisgörgény Jánosi de Moson Jánosi de Palatka Jánosits alias Berzsenyi-Jánosits de Egyházasberzseny Janoskov alias Buday Janosov alias Budjacs Jánossi de Hagymásbodon Jánosy alias Kánthor Jánosy de Folyfalva Jánossy alias van Dernáth gróf Jánossy de Abod Jánossy de Balajth Jánossy de János Jánossy de Szécsénykovácsi Janoviczky alias Varga Janovics Jansó Jantek Janthó Jantó alias Dancs Jantó de Nemesbikk Jantsik Jantsovits Januly Janusich Jány nemes&báró Jány alias Várady Janny de Fehérvár Jányoky Jappa Jaquet báró Járay alias Néry Járay de Alsójára Járay de Bágyon Járay de Gelencze Járdánházy Járdánházy alias Kovács Járdos Jareb de Jadrámsk Járfás Járfás alias Gyárfás Jármay Jármi de Ádámos Jármy de Szolnok et Magyardellı Jarochics Jarolics Jaross de Nemesmiticz et Wezka Járossy Jártián Járuj Járy de Maczesd Jasitz Jaskó Jász alias Kapás Jász-Szabó Jászay Jászberényi Jászberényi alias Forintos Jászfy de Boldogház Jászkay Jászó Jaszter Jasztrabszky de Részege Jaszvitz de Jaszvicz Jászy de Kuthnár báró Jatkó de Csikszentmihály Jávics Jávorek Jávorka Jávornek Jávorszky Jávory alias Jávorek Javorzik alias Gyulai-Javorzik Jaxa de Jacska Jean de Hannsen alias Deschmann de Hannsen Jeanchics de Karpfenstein Jeanszky Jeddy de Rugonfalva Jedlieska Jedlovazky Jeges de Felvincz Jékei de Buly et Porcsalma Jekelfalussy de Jekelfalu et Margitfalva Jekeli Jelakovich Jelchitth Jelenchich Jelencsik alias Lamos Jelenek de Hlucsin alias Jelenffi Jelenffy de Csejthe Jelenik Jelentcsik de Koromvár Jelencsics Jeleny Jeletnik Jelka alias Kolecsány .purdue.

/Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 91 Jelkis de Lak Jellachich de Buzin báró Jellachich de Radoychich et Kostanyevacz Jellinek de Haraszt Jelsith de Szemerkovics alias Horváth Jelttnik alias Jeletnik Jely Jemmiki alias Gallicus Jenei alias Borbély Jenei alias Nagy Jenei de Bágyon Jenei de Debreczen Jenei de Gyulafehérvár Jenei de Nagyenyed Jenei de Ujtorda Jenei de Váralja Jeney alias Jány alias Tompaházi Jeney alias Motka Jeney alias Sebesy Jeney alias Szabó Jeney de Borosjenı Jeney de Gyéres Jeney de Tiszajenı Jenice alias Jenisch Jenik Jenisch Jenkey alias Botos de Lesztemér Jenner Jenovay Jeremiás de Csíkjenıfalva Jerfy de Csanak Jergher gróf Jerkovich Jerney de Mérlak Jersai alias Irsay Jersei de Bud Jerzabek Jesiovics alias Hardicsy Jeskowith Jessich Jeszenák alias Bodnár Jeszenák de Királyfia báró Jeszeney Jeszenszky alias Piatrovus de Kisjeszen Jeszenszky de Jeszen Jeszenszky de Kisjeszen Jeszenszky de Nagyjeszen Jeszenszky-Davidovje Jeszenszky-Gasparovje Jeszenszky-Gyurkovics de Nagyjeszen Jeszenszky-Janossovje Jeszenszky-Petrusovje Jeszenszky-Rafajovje Jeszenyey Jeszerniczky alias Jezerniczkv Jesziovich alias Hardicsi Jeszovich Jetthléry Jettim Jezerniczky de Jezernicze Jezés Jezovics Jó alias Domány de Kesz Jó de Bály Jó de Pettyen Joáchim de Butyásza Joachimi Joanides Joannovics de Joannovits Joannovics-Sacabent Joannovics-Vidák Joannovits de Poganyest Joannovits de Szabadfalva Jobb alias György Jobbágy alias Farkas Jobbágy alias Nagy Jobbágy de Jobbaház Jobbágyi alias Matkó Jobbos de Csicser Jobst alias Visy de Nagyatád Jobszty Jochich Joczik Jodi alias Bállya Jodi alias Cziple Jodi alias Kindris Joel Joffan Jóga de Akna Jogh Joharsányi de Várad Jóhész John Johny de Jamnik Jóka de Ujfalu alias Ujfalusy Jókay alias Sziványó Jókay de Ásva Jókay de Pohroncz-Szelepcsén Jókesz Jokics Jokmány alias Lırincz Joksmann Jókuthy de Jókuth-Omorfalva Jolakó de Ujtorda Jólész Jolsvay de Jolsva Jolly de Aulnois la Motte alias de la Motte gróf Jóna de Petry Jónás de Berve Jónás de Nagyenyed Jonask alias Monyé Jónásk de Alsóvisit Jonka Jonucz Joó alias Gombkötı Joó alias Gyöngyös Joó alias Poltz Joó de Bicske Joó de Kaszaház báró Joó de Kend alias Tamási Joó de Kesz alias Domány Joó de Kéthely Joó de Munkács Joó de Szemerja Joób de Fancsaly Joób de Szentkirály Joób-Fancsali de Prószék Jordán de Borbátvíz Jordán de Radoaa Jordán de Szentgyörgy Jordánsky Jósa de Beltek Jósa de Bodos Jósa de Csíkmindszent Jósa de Csíkszentkirály Jósa de Deszne et Róna Jósa de Kozárvár Jósa de Nagybánya .

lib.92 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Jósa de Németszögyén Jósa de Pankota Jósa de Sófalva Jósa de Szavoly Jósa de Telek Joseph alias József Joseph de Sófalva Josich Jósika alias Magyary-Kossa Jósika de Branyicska báró Jósika de Karánsebes Josinczy de Nagyvárad Josintzi báró Jost de Felsıeır Jósvay Jószi Joszif de Peterite Joszipovich Joszt Jóthé Jotubinyi Jovanovich de Szolsicza Jovich báró Józan alias Konyári Józsa de Barancs Józsa de Nemetszögyén et Bánház József alias Borbély Jöchlinger báró Jörger gróf Juba Jucha Jucskovics Judmikovich Juga alias Koszor Juga alias Pintye Juga alias Simon Juga de Magulicsa Juga de Nagybarcza Jugh de Keresztúr Jugovics Jugovits alias Miskey Jugovits de Vép Juhász alias Csizmadia Juhász alias Debrıdy Juhász alias Gyöngyösi Juhász alias Ihúróczy Juhász alias Kiss Juhász alias Laczik Juhász alias Theöreök Juhász de Apa Juhász de Gyulafehérvár Juhász de Karánsebes Juhász de Kislapás alias Hajas Juhász de Péterfalva Juhász-Kovács Juhászovics Juhay Juhics Juhos alias Komjáthy Juhos de Pincz Juhos de Ujtorda Jukics Julanecz Juliáni Julinácz Július alias Gyula de Szalárd Július de Szalárd Jung Jungen Junger báró Jungviert Junkovich de Nagytábor Junkovics Jura Juracsek Juraich Jurán Juranics Jurásin Jurenák de Sultz Jurenda de Lokcza Juricskay Jurikovics Jurikovics alias Rusinszky de Ivánócz Jurikovjech alias Bachó Jurinich Juriskovich Jurislavich Jurissich Juritsch Jurka Jurkovich Jurmanich Jurovics Jursich Justh de Neczpál Juszkó Jüdeö de Bácskamadaras Jükér Jüngling Kaán de Albest Kaas báró Kába de Ujtorda Kabarcz alias Zikszay Kabay de Gyulafehérvár Kabdebo de Talpas Kabin Kabos de Magyargyerımonostor Kabzán de Izsépfalva Kacekovics-Krimszky Kachkan Kachkói Kacić-Peko de Lapzangradac Kacz de Ludvigsdorf báró Kacza de Galambfalva Kaczér de Lak Kaczics Kaczika Kacziói alias Tompsa Kaczir Kaczky Kaczor Kaczos Kacsamágh Kacsándy de Kohány Kacsányi Kacséry de Kacsér Kacsinich alias Kvassay Kacsir Kacskan de Kachkan Kacskovics de Daruvár Kacsó de Selye Kácsy de Mnizsek alias Heller de Mnizsek Kada Kadacsi de Homoródalmás Kádár alias Binder Kádár alias Káliay Kádár alias Sigmond .purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.et Felsıkáld Káldy de Káld Káli de Petk Káli de Székes Kálicz Kalicza de Felsıtopa Kalifarics Kálik Kalina de Karánsebes Kalisius de Calisch báró Kalivoda Kalla Kállai de Gyérs Kállai de Magyarkáld alias Ispán Kállai de Simánd alias Eötvös Kállai de Torda Kállai-Vitéz Kállay alias Dubovay Kállay alias Földy Kállay alias Kádár Kállay alias Kucsuksomlyó Kállay alias Mészáros Kállay alias Nagy Kállay alias Szentmiklósy Kállay de Alsófara Kállay de Kiskázmér Kállay de Nagykálló Kállay de Putnok alias Szentmiklósy Kállay de Ráczfehértó Kaller de Köpecz Kallinczer de Kályán báró Kalló de Csegez Kallóczy Kallós alias Kalós de Sasvár Kálmán de Homoródoklánd Kálmán de Inakod Kálmán de Kisóc et Szentandrás Kálmán de Kıröspatak Kalmán de Szentdomokos Kálmánczay Kálmáncsehi de Kálmáncseh Kalmár alias Szabó Kalmár alias Várady Kalmár de Szeged .lib./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 93 Kádár alias Somody Kádár alias Szeben Kádár alias Tóth Kádár alias Zsigmond Kádár de Abód Kádár de Borosjenı Kádár de Bözöd Kádár de Deés Kádár de Denderfő Kádár de Farkaslak Kádár de Fiátfalva Kádár de Gálfalva Kádár de Görgényszentimre Kádár de Kilyen Kádár de Lencsény et Kádó et Gelencze Kádár de Lugos Kádár de Marosszerda Kádár de Moldova Kádár de Némed Kádár de Remete Kádár de Sárósberkesz Kádár de Szeben Kádár de Szenterzsébet Kádár de Szentlélek Kádár de Torda Kádár de Ujváros Kádár de Vásárhely Kádas alias Bornemissza Kádas alias Tóth Kádas de Borosjenı Kádas de Thúr Kadics de Gagy Kadics de Mádéfalva Kádocsy Kados de Komárom Kaffka de Talczavár Kaftan Kági alias Ilyés de Bihár Kágias Kágyai Kaiány Kaiapaty Kaiatovics Kaibner Kaich de Nemesmilitics Kaichbrenner Kaill Kaiser alias Császár Kaiser de Szentmiklós Kajaly Kaján Kajáry Kajcsa de Altorja Kajdacs Kajdacsy Kajdóczy Kajdy de Csorna Kajganic Kajnár de Jászberény Kajoh de Deák Kajor Kajtár alias Bodony Kajtár de Besenye Kajti Kajuch Kák Kakas alias Haan Kakas alias Nagy Kakas de Berény Kakas de Delne Kakas de Sajókaza Kakasi de Lukafalva Kákay alias Kágyay Kákó alias Horváth Kákonyi de Csép báró Kákonyi de Vérség Kákonyi de Vitka Kákos alias Kákosy Kákosy de Kákos Kakucz de Felsırasztoka Kakucsi de Felsıkápolna Kakuk alias Kükelbrecht Kala Kalajkovics Kalamar Kalamenovich Kalapos alias Kovács Kalas de Alsóvály Kalász de Szulovecz Kalathay Kalauz Káldi alias Barbel Káldos Kaldrovits de Gararév Káldy de Alsó.

94 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kalmár de Ujhely Kalmárffy Kalmsperger Kálnai de Kálnok Kálnássy de Kálnás Kálnay alias Nagy Kálnay alias Nemes Kálnay de Ikland Kálnay de Kálna Kálnay de Kiskálna Kálnoki de Alsócsernáton Kálnoki de Kálnok Kálnoky de Bagamér Kálnoky de Kıröspatak nemes&gróf Kalocsa de Csíkszentgyörgy Kalocsányi Kalodvay de Lippaménes Kálonday Kalos de Borzova Kalos de Dálya Kalos de Hosszúaszó Kalós de Sasvár Kálos de Szirma Kalósy Kalotaszegi de Ujtorda Kalotsa alias Csíkváry Kalovics Kaltenstein Kalugerina de Borbátviz Kalugerovich Kálváry Kály alias Deák Kály de Felsıvist Kálya Kályáni de Ród Kályáni de Szék alias Kerekes Kamánczy alias Szabó Kámándy Kamánházy Kamarás alias Zeleméry Kamarás de Kecskemét alias Kamarássy Kamauf de Podgorsk Kamber Kamenszky Kamerath Kámi Kammer de Szempc Kammerer Kammermayer Kamocsay Kamondy Kamonya de Kamonya Kamonyi Kampanellis de Bursel Kampani Kamper de Sárfenék Kampmacher Kampmiller de Langholsen Kamuthy de Sass Kamuthy de Szentlászló Kána Kanacsanin Kanacsky Kanász Kancza Kancziny Kancsó de Kalcsó Kancsó de Márkusfalva Kancsur Kandó de Bogács Kandó de Dálya Kandó de Oroszhegy Kandó de Sztregova et Egerfarnos Kaner Kangyár Kangyerka Káni Kánia de Kány Kanicsár Kanisztos de Lemhény Kanitz de Nagyecsér Kanizsay Kank alias Gégács Kankovszky de Gyırsziget Kannsdorfer Kanócz Kanotay de Kanota Kanovics Kanta alias Hajdú de Kövend Kanta de Gömer Kánthor alias Vizkelethy Kánthor de Döge Kánthor de Hodász Kánthor de Kossúth Kántor alias Ónod Kántor alias Tóth Kántor de Bodófalva Kántor de Csomafa Kántor de Debrecen Kántor de Várad Kánya de Csíkszentgyörgy Kányádi de Nagygalambfalva Kanyari Kanyaró de Derzs Kányay alias Egry Kanyerka Kanyó alias Szabó Kanyó de Léczfalva Kapára de Zsupa Kapás alias Jász Kapczay Kapellis Kapetsfy de Kishelmecz Kapicz alias Kovács Kapiri Kapitánffy Kapitány alias Deák de Várad Kapitány alias Tholt Kapitány alias Varga Kapitány de Kiskürtös Kapitány de Ujtorda Kapitány de Várad alias Deák Kapiváry Kapler Kaplir Kaplonyi de Ód alias Csirkés Kaplyon de Nagymihály Kapochy Kapoczi de Ujtorda Kapocsfy alias Kapotsfy Kapocsy Kapolcsy Kápoljay Kápolnay alias Paur de Kápolna Kapolya alias Lórántffy Kaponyai de Kaponya Kapornaky Kaposi alias Várady .

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 95 Kaposi de Domahíd Kaposi-Bokor Kapóssy Kapóssy alias Geszt Kaposváry Kaposy alias Bényei Kaposy alias Literáty Kapotsfy Kaprányi de Capran Kapri Kaprinay Kapronczay alias Kovachich Kapronczay de Kaproncza Kapronczay de Magyarigen Kapronczay de Makronczay Kapros Kapsas de Trágen Kaptáry Kapu de Kapu Kapuczi de Ujtorda Kapuczy Kapusánszky Kapusdy de Kismarja Kapusi Kapussy Kapuváry Kapuy alias Kapu Kapy de Kapivár Kar de Fele Kara de Gerlah Kara de Szenttornya Karába de Caraba Karabelli Karachich Karacz Karács de Kisrábé Karacsay de Valja-Szaka gróf Karácson Karácsondy de Karácsond Karácsony Karácsony alias Várady Karácsony de Bozsók Karácsony de Hódos Karácsony de Karácsony Karácsonyfalvi alias Balás Karácsonyfalvi de Homoródkarácsonyfalva Karácsonyi de Csíkmádéfalva Karácsonyi de Ópéterlak Karácsonyi de Telekfalva Karaffa Karahal Karai Karaiczay báró Karakas Karakassevits Karakóy Karály de Görgényszentimre Karancsi alias Székely Karancsics Karancsy de Diósod Kárándy Karánsebesy Karányi Karap Karapancsics Karassiay Kárász alias Csán Kárász de Horgos et Szentpéter Kárász de Szigetvári Karaszek de Thurna Karasztó Karatnai de Gelence Karátson alias Nagy Karátson de Bethlen Karátson de Ivánda Karátsony alias Ilosvay de Nagyilosva Karátsony de Hódos Karátsonyi de Karátsonyfalu et Beodra gróf Karay de Balatonberény Karbovicz alias Corbavia Karbunarácz Karczagh Karcsai Karcsay Karda de Esikjenıfalva Karda de Kıröspatak Kardetter alias Álgyai de Algyest Kardhordó Kardona Kardos alias Dezsı de Gerla Kardos alias Hajdú Kardos alias Jancsich de Vászka et Kardosfalva Kardos alias Laczovjech Kardos alias Matrassech Kardos alias Pap Kardos alias Szíjgyártó Kardos alias Váradi Kardos alias Várady Kardos de Bessenye Kardos de Buzita Kardos de Felsıvály Kardos de Gyerla alias Deseö Kardos de Mogyorós Kardos de Nagyvárad Kardos de Tapócza Kardos de Tasnád Kardos de Várad Kardos de Veszeliczky Karenics Karesz Karetto Karg Kariczay Karika Karikás Karil alias Kary Karina de Carina Karisch alias Szervitzky Karkai alias Birtalan Karkói de Karkó Karkoványi Karla Kárlányi Karlaváry Karlegg Karler Karleusa de Boryna Karliczky Karlovszky Karludari Karmacsy Kármán de Szıllıskislak Kármán de Újverbász Karmanczay Karmarics alias Horváth Karmazán de Hollómezı Karminalis Karnay alias Sadányi .

/Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.96 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Karnea Karner Karnyik alias Páry Károly alias Csizmadia Károly alias Sipek Károly de Fülesd Károly de Károly Károly de Károlypaty Károly de Kerenche Károly de Sárfalva Károly de Sófalva Károly de Ujtorda Károlyi alias Szempczy Károlyi de Gocsitszentimre Károlyi de Gyulafehérvár Károlyi de Kercsed Károlyi de Kövesd Károlyi de Nagybánya Károlyi de Nagykároly gróf Károlyi de Pagh Karonczy Karos Karosecz Károsi Karosy Karove Karovics Kárpáti alias Juhász Karpe Karpfenstein alias Jeancsicz Karpicsek Kársa de Mezıkölpény Kársa de Szentkirályszabadja Karsái-Czuka-Szabó de Szeghegyház Karsanits Karsay de Téth Karth Kartik Karuly de Karulyfalva Karulya Karvanchich Kary de Bajon Kása de Noaj Kása de Seprıd Kása de Sóvárad Kása de Szentmiklós Kása-Szabó Kasche Kasenczky de Pápateszérnyárád Kasiár Kaskantin Kaskötı Kasnyik Kásó Kasotti Kassai alias Farkas Kassai de Ujtorda Kassay alias Szabó Kassay de Kassa Kassay de Kolozsvár Kassiár Kassics de Kisfalud Kassnik alias Kasnyik Kassó Kassos alias Barbell Kastál de Gyergyóujfalu Kastani alias Medveczky Kastell Kastellain Kastellánffi Kastelliomo Kastello Kastor alias Bobor de Hajnik Kastries Kastriottich Kasúhy de Kasúh Kasza de Borosjenı Kasza de Felsıtorja Kasza de Nagyhalmágy Kasza de Tamásfalva Kaszács Kaszai Kaszamoczky Kaszaniczky de Nagyselmecz Kaszap Kaszapi alias Nagy Kaszás alias Kasza Kaszás alias Szabó Kaszás de Gyéres Kaszás de Jászapát Kaszás de Kissolymos Kaszay de Nagycsepcsény Kaszner Kászoni alias Bornemissza Kászoni alias János de Kászonfelsıfalva Kászoni de Kászon alias Bene Kászoni de Kertesd alias Ferencz de Csıkdánfalva Kászoni de Kiscseg Kászoni de Léczfalva Kászoni de Nagykászon Kászoni de Tolcsva et Pacsér Kászoni de Újlak Kászonyi alias Miglikászony Kászonyi de Deés Kászonyi de Kászonfalva Kászonyi de Tótváradja Kasztenhoffer Kasztenholcz Kaszterer Kasztra Kata de Tolcsva Kata de Visk Katafay Kátai alias Önadi-Szabó Kátai de Alsósámsond Kátai de Csegekáta Kátai de Kátha Katala Katalin Katán Katapán alias Koppan Kátay de Debreczen Kathonay Kathu Kathus Kathus de Kattus Kathy Katicz Katinchich Katinelli Katlan Kató alias Nagy Kató de Csíkszentgyörgy Kató de Mezıszentmiklós Katona alias Jon Katona alias Kormos Katona alias Magyar Katona alias Mályi .

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 97 Katona alias Sebestyén Katona alias Szász Katona alias Szilágyipéntek Katona alias Vida Katona de Abód Katona de Berkesz Katona de Cseke Katona de Csíkszentmihály Katona de Gelle alias Gelley Katona de Hete Katona de Illyefalva Katona de Istvánd Katona de Kére Katona de Kissolymos Katona de Kondoros Katona de Péntek Katona de Pókafalva Katona de Sárd alias Nagy Katona de Sárosberkesz Katona de Szakács Katona de Szárazajta Katona de Udvarhely alias Szél Katona de Ujtorda Katona Szabó Katona-Takács Katonáczy Katonay de Pókafalva Katonszky Katra Katsenka Katsó de Sófalva Kattanovich Kattus Katulich Katunszky Katura de Bár Katz Katza Katy de Bihar Katychich Kaufmann de Magyarpadány Kauki alias Gegach Kaumál alias Hamhal Kaunich alias Caunich Kaunitz gróf Kaupe de Dietrichsbach Kausay Kautz de Gyır Kauzsay alias Nausay Káva Kavachi Kavaller Kavanagh báró Kávási de Érkávás Kávási de Ravasz Kaveggia Kavorich Kavriani Kavurich Kayos de Deák Kayser alias Császár Kayser de Gaád Kaytár Kaza de Nagycsepcsény Kazay alias Szabó Kazianer Kazinczy de Kazincz et Alsóredmecz Kazinkay Kazivoda Kázmér de Felsıeır Kazny Kazy de Garamveszele Kébell Keberics Kebirovics Kebus de Vajdafalva Kecheti Keck Kecze Keczeli de Hosszúaszó Keczer de Lipócz Keczer de Radován Kéczkey Kéczy Kecse alias Eötvös de Kálló Kecse de Kecze Kecseti de Csíkszentmárton Kecseti de Kecset Kecseti de Kisfalud Kecsey de Kecsı Kecskeméthy alias Czégi Kecskeméthy alias Csapó Kecskeméthy alias Csibti Kecskeméthy alias Szőcs Kecskeméthy-Nagy de Kecskemét Kecskés Kecskés alias Literáti Kecskés alias Sombornémet Kecskés de Farnos Kecskés de Rava Kecskés de Vadasd Kécskey Kecsı Kedei de Kobátfalva Kedelényi de Hagyáros Kedves de Csíkszentdomokos Kedves de Csíkszentmárton Kefala Kegeln Kégl de Csala Keglevich de Buzin nemes&gróf Kégly Kegye de Borzsova Kegyes Keill Kék Kékedy de Alsókéked Kékkövy alias Godal Kékkövy de Székelyudvarhely Kéky de Nánás Kelderer Kele de Sepsiszentgyörgy Kele Nagy Kelebecz Kelecsényi de Csúz Kelecsényi de Kelecsény Kelecsényi de Kelecsény et Hrabó Keledy de Keled Keleffy Kelekovich Kelemen alias Clemens Kelemen alias Csáby Kelemen alias Csobi Kelemen alias Dombrády Kelemen alias Kövesdi Kelemen alias Nagyráczböszörményi Kelemen alias Szabó Kelemen alias Szöcs .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.

lib./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kelemen de Alsócsernáton Kelemen de Bekény Kelemen de Bodajk Kelemen de Böszörmény Kelemen de Delne Kelemen de Dombrád Kelemen de Etéd Kelemen de Felcsernáton Kelemen de Felsıeır Kelemen de Homorodjánosfalva Kelemen de Homoródoklánd Kelemen de Kebele Kelemen de Kézdibaksafalva Kelemen de Maksa Kelemen de Márkosfalva Kelemen de Nagyernye Kelemen de Szentkatolna Kelemen de Szerep Kelemen de Técsı Kelemenfy de Küsmöd Kelemeny alias Kelemen Keleminich Kelenfy de Kelenföld Kelepcsics Kelepcsics alias Klebersz Kelepesy Kéler de Gellénfa Kéler de Keller Kéler de Lándor Kéler-Modoly Kelety alias Chiabay Kelety de Komjátszeg Keliczi Keliny Kelio Kelis Kelisch Kelisch alias Keliny Kelkó Kellé Kellem Kellemessy Kellen Kelleö de Árokszállás Keller alias Ipolyi Keller de Székelyudvarhely Kellessy Kelley Kellio Kellner Kellöcz Kelney Kelı de Baracska Kelp de Sternburg Keltz de Fületincz Kemecsey de Kemecse Kémedy Kemely Kemenczey Keméndy de Keménd Kéméndy de Ujtorda Kemenovich de Belovár Kementzky Kemény alias Koch Kemény de Magyargyerımonostor nemes&báró Kemény de Szentkatolna Kéményes Keményesy Kemerenczy Kémery Kémery alias Nikó Kemesmály Kemleczy Kemléky Kemley Kemnitzer Kempelen de Kempelen et Kismagyar et Pázmánd Kempenich alias Eltz Kempies Kemset Kenczyes de Fazekasvarsány Kenda alias Gáspár Kenda de Szálláspatak et Szentpéterfalva Kende de Kölcse nemes&báró Kendecsi Kendeffi de Malomvíz nemes&gróf Kendefi de Nagyida Kendei alias Kátay Kendelényi de Hagyáros Kenderes alias Jaár Kenderessy de Felsıszálláspatak Kenderessy de Serél Kenderessy de Várad Kendi de Szarvaskend Kendi de Szentivánfalva Kendy de Nagykend Kenedics Kenedy de Magyarpadé Kenesei de Ujtorda Kenesi de Parajd Kenésich Kenessey de Kaszátföld Kenessey de Kenese Kenesy de Felsıcsernátony Keneszt Kenéz alias Konyár Kenéz de Borosjenı Kenéz de Szalonta Kenézy alias Pap Kenfelj de Donja-Stubica Kengyel Kengyel de Érhatvan Kénosi de Homoródszentpál Kénosi de Kénos Kenyeres de Bözöd Kenyeres de Dalnok Kenyeres de Homoródalmás Kenyeres de Kibéd Kenyeres de Terem Kenyheczi alias Czikovics Keöfaragó Keölbel Keömley Keönch Keönczöl de Gulács Keöreöséry Keöves Kép Képes Képesy de Fogaras Képez Kepich Képiró alias Egerházy Képiró alias Farkas Keppich de Felpécz Keramel-Schuster de Meggyfalu Keray .98 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

purdue./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 99 Kerbelyi Kerbetz Kerbovácz Kerchelich Kerchy Kercse Kercsmár Kércsy de Hernádkércs Kerecsény alias Nagy Kerecsényi alias Mészáros Kerecsényi de Kányaföld báró Kerecsenyi de Kerecseny Kerégyártó de Vámosgyörk Kerégyártó-Nagy Kerék Kerekegyházy alias Laczk Kerekes alias Azalos Kerekes alias Kályáni de Szék Kerekes alias Seöcz Kerekes alias Vadászi Kerekes de Balázsfalva Kerekes de Galambod Kerekes de Illyefalva Kerekes de Kerekesháza et Abaujszántó báró Kerekes de Kézdivásárhely Kerekes de Mánd Kerekes de Moha Kerekes de Ótorda Kerekes de Szentgyörgy Kerekesy Kerékgyártó Kereky de Kerek alias Boda Kereky de Kerek et Nagyvásony Kerencsik Kerenpaisz Kerepeczy Kerepes Kerepessy Kerese de Kereseszeg Kereskedi de Deés Kereskényi de Kereskény Keresı de Kissolymos Kerestély de Marosjára Keresy de Kegye Kereszegi alias Szabó Keresztély de Ujtorda Keresztes de Csíkbánfalva alias Szecsey-Keresztes de Csíkbánfalva Keresztes de Debrot Keresztes de Homokszentiván Keresztes de Kidé Keresztes de Kopecz Keresztes de Szentlélek Keresztes de Várhegysárpatak Keresztesi de Keresztes Keresztessy de Gyulafehérvár Keresztessy de Körös alias Szabó Keresztesy alias Szabó Keresztesy alias Tóth Keresztesy de Nagykázmér Keresztesy de Nagymegyer et Keresztúr Kereszthury alias Varga Kereszthury de Szinérszegh Keresztszeghy Keresztúri alias Borbély de Várad Kereszturi de Farkaslak Keresztúri de Szentmihályfalva Keresztúri de Ujtorda Keresztúry alias Jákob Keresztúry de Berekeresztúr Keresztúry de Bodrogkeresztúr Keresztúry de Szinérszegh Keresztúry de Tiszakeresztúr Kereszty de Bágyon Vorrakrizsik Kérészy Keretély de Iszló Keretély de Tamáshida Keretély de Telek Keretély de Újfalu Keretély de Vágás Kérey de Kére Kereztes alias Huszary Kereztes de Bánkfalva Kereztes de Berhida Kereztes de Hemoródszentmárton Kereztes de Keresztes Kereztes de Léczfalva Kereztes de Nagybaczon Kereztes de Olasztelk Kereztes de Paksa Kereztes de Zabola Kéri alias Czéczey Kerkápoly Kerling Kermenszkv de Pusztabánrév Kermpacsich Kern de Rákosfalva Kernen Kerniczky Kernpaisz Kernyak Kernyesdy de Kernyesd Kernyevich Kerpecz Kerstel Kersznerics Kertész Kertész de Sárkány Kertész de Szenet Kertészffy Kertészy Kerticza Kertsedi alias Stsbéksrtssd Kertsedi de Kertsed Kertvélyessy Kertzi Kerülı Kervanyek Kéry alias Járay Kéry de Ipolykér gróf Kéry de Kiskér Kéry de Nemeskér Kese de Lisznyó Keserő alias Székely Keserő de Baróth Keserő de Borosjenı Keserő de Gibárt Keserő de Orbáthszentgyörgy Keserő de Szerdahely Késes Keskey alias Szabó Késmárki alias Trompler Késmárky alias Literáty Késmárky de Késmárk et Lıcse Kessler de Keszlern Késy de Dés Keszegh alias Petrovszky Keszegh de Gálfalva et Dánya . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.100 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Keszey de Magyaróvár Keszi alias Keszy Keszi de Ujtorda Keszler alias Keszlerffy Keszler de Lichtenberg Kesztelyi de Rákos Keszthelyi Keszy alias Harmath de Kesz Keszy alias Molnári Keszy de Árokszállás Keszy de Kıkesz Keszy de Várad Ketesdy Kéthelyi de Kecset Kétly de Csurgó Kétszeri Keval báró Keve Keveházy alias Keiczky Kévély Keveszarvi alias Osztonyi Keviczky alias Keveházy Kevy de Nagyszeged Keyser Kézdi alias Poroszló Kézdi de Vadasd Kezeg Kézy Kézsmárky Khár Kharpen Khastl Khattos Kheberich de Khebrichkebrics Khepics Kherudl de Ivánka Khéry Khesler Khevenhüller gróf Khisel Khlosz Khoján Kholler de Vajdahunyad Khómka Khorher Khorherr Khratt Khreyg Khuen-Héderváry de Hédervár gróf Khym alias Kedelényi Kibédy Kibling Kicsin de Szentmiklós Kiebling Kiembóczy Kieparh de Haselhurg Kiesel gróf Kiesse Kiffor alias Kozákkisberekszó Kiffor de Disznópatak Kigácz de Dubnicza Kigyósi Kikidan Kilcze Kilegezi Kilényi de Kilény Kilián Killyéni alias Ábrahám de Sepsiszentkirály Killyéni de Szentistván Kintzig de Nyék Király alias Csiszár Király alias Omlód de Tótfalus Király alias Szathmáry Király alias Vadkertty Király de Angyalos Király de Bélafalva Király de Borosjenı Király de Etéd Király de Gyöngyösmellék Király de Iszla Király de Karcagujszállás Király de Koronka Király de Lefkócz et Farkasfalva Király de Sasvár Király de Sepsiszentgyörgy Király de Szaik Király de Szatmár Király de Szehénfa Király-Darabas Királyfalvy de Görgényszentimre Királyföldi alias Nagy Királyi Királysághy Kirchbauer Kirchen alias Balogh Kirchmaier Kirileszku de Kétegyház Kirilla alias Pap Kirilla de Hollómezı Kirina Kiringer Kirinyi de Kiriny Kirovich Kirsa de Alsóvisk Kirszte Kirta Kirticze alias Vincz Kirtscher de Kirtschberg Kirvay de Kirva Kirzse de Vist Kis alias Ács Kis alias Bakó Kis alias Balogh Kis alias Birtha Kis alias Czompó Kis alias Csuka Kis alias Debreczeni de Gyulafehérvár Kis alias Ecsegi Kis alias Egrik Kis alias Farkas Kis alias Fekete Kis alias Fodor Kis alias Fótossy Kis alias Frisch Kis alias Gaál Kis alias György Kis alias Gyıry Kis alias Gyulai Kis alias Gyulay Kis alias Istók de Bereczk Kis alias Jaiy Kis alias Juhász Kis alias Kleinrath Kis alias Komor Kis alias Koos Kis alias Kovács Kis alias Lánczy Kis alias Lenkó .

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 101 Kis alias Lukácssámsondi Kis alias Magyar Kis alias Mester Kis alias Molnár Kis alias Orbán Kis alias Paksi Kis alias Papadárai Kis alias Parvus Kis alias Párvy Kis alias Rácz de Halmágy Kis alias Simándi Kis alias Sövényházy Kis alias Szabó Kis alias Szabócsikfalvi Kis alias Szarady Kis alias Szendrei Kis alias Szerémy Kis alias Szilágyi Kis alias Szombath Kis alias Takács Kis alias Tamási Kis alias Török Kis alias Tunyogi Kis alias Üláh Kis alias Vajdaszentimrei Kis alias Ványi Kis alias Virágh Kis de Abód Kis de Agya Kis de Akna Kis de Alpestes Kis de Alsószentmihályfalva Kis de Arkos Kis de Atyafi Kis de Baczkamadaras Kis de Bágyon Kis de Bátorkesz Kis de Battyán Kis de Berethe Kis de Buzaház Kis de Csíkszentiván Kis de Csíkszereda Kis de Csókfalva Kis de Csorvás Kis de Debreczen Kis de Demjénház Kis de Derecske Kis de Dorog alias Szilágyi Kis de Egerpatak Kis de Enyed Kis de Ernye Kis de Esikszentdomokos Kis de Fejérvíz Kis de Fele Kis de Fentıs Kis de Garamszıllıs Kis de Geges Kis de Gencs Kis de Gyöngyös Kis de Gyulafalva Kis de Harsány Kis de Havad Kis de Havadtı Kis de Hegymeg Kis de Hérvár Kis de Hévíz Kis de Hosszúaszó Kis de Ignécz Kis de Illyefalva Kis de Jobbágytelek Kis de Kajta Kis de Kálnok Kis de Karathna Kis de Keresztszeg Kis de Kisbarcsa Kis de Kismarja alias Szaniszlói Kis de Kolozsvár Kis de Lechmér Kis de Mádé Kis de Magyarbokény Kis de Majtin Kis de Makkfalva alias Molnár Kis de Maksa Kis de Markod Kis de Marosszentimre Kis de Marosszentiván Kis de Martonos Kis de Mezımadaras Kis de Mezısámsond Kis de Mikháza Kis de Mohács Kis de Mosony Kis de Nagyernye Kis de Nagygyéresd Kis de Nagyhomok Kis de Nagyvárad Kis de Nemeskér Kis de Nemesvölgy Kis de Nyárádszentimre Kis de Ottebe Kis de Paks Kis de Panyit Kis de Papolcz Kis de Pest Kis de Radnót Kis de Régen Kis de Sámsond Kis de Sarad Kis de Sáránd Kis de Sass Kis de Saulovec Kis de Sepsiszentgyörgy Kis de Sepsiszentkirály Kis de Somlya Kis de Sükı Kis de Szabéd Kis de Szalonta Kis de Szeg Kis de Szék Kis de Székelykocsárd Kis de Szentdomokos Kis de Szentistván Kis de Szentkirály Kis de Szentmargita Kis de Szováta Kis de Tarczal Kis de Tolna Kis de Torboszló Kis de Torja Kis de Ujfalu Kis de Ujtorda Kis de Vadad Kis de Varajó Kis de Vattyon Kis de Zil Kis de Zilah Kis de Zond Kis de Zsebeház ./Szerk.

lib.purdue.102 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kis-Andrásfalvy Kisantal de Egerpatak Kisári Kisbalázs Kisbenedek Kisbessenyei de Mihályfalva Kiscsitári Kisdi de Vecse Kisdobszai Kiseörsy Kisfaludy de Deés Kisfaludy de Kecsetkisfalud Kisfaludy de Kisfalud Kisfaludy de Várad Kisfalusy Kisfalusy alias Kricsfalussy Kisfarkas Kisfogarasi alias Kis-Fogarasi de Oroszfa Kisgalambos Kisgergely Kisguba Kisgyöngyössy Kisgyörgy de Árkos Kisgyörgy de Bölön alias Szennyes Kishatvani Kiska alias Kozics Kiskereki Kiskomáromi alias Szabó Kiskos Kiskozma de Borosjenı Kiskürthy Kisléghy alias Alszeghy Kisleley Kismarossi Kismester Kismészáros Kismihály Kismithai Kisnyay Kisóczy alias Viczen de Kotcsova Kispaczali Kispál de Lövéte Kispál de Szentiván Kispál de Uzon Kispatyi Kispéczy de Kispéc Kispéter de Ujfalus Kiss alias Apay Kiss alias Bajó de Diószegh Kiss alias Bede Kiss alias Czompó Kiss alias Kımíves Kiss alias Tóth Kiss de Altorja Kiss de Aszaló Kiss de Bájon Kiss de Boldogház Kiss de Csenefalva Kiss de Derecske Kiss de Elemér Kiss de Felsıeır Kiss de Felsıorosztony Kiss de Fügyivásárhely Kiss de Galambos Kiss de Gyöngyös Kiss de Gyulafehérvár alias Debreczeni Kiss de Kisfalud Kiss de Kiskaránd Kiss de Kissáros Kiss de Kóny Kiss de Konyár Kiss de Kovászna Kiss de Kövend Kiss de Kürth Kiss de Magyarbölkény Kiss de Majthény Kiss de Makiár Kiss de Nagysitke Kiss de Nemeskér Kiss de Nemeskerek Kiss de Papolcz Kiss de Pásztoh alias Gall Kiss de Rugonfalva Kiss de Szabadka Kiss de Szentdomokos Kiss de Szentkirály Kiss de Szepezd Kiss de Szomosszegh Kiss de Szubotcza Kiss de Uzon Kiss de Verebes Kiss de Zabola Kiss de Zilah Kissch de Frisch Kisserjéni Kissevich Horváth báró Kissling de Kisslingstein Kistály alias Csontos Kistárkányi Kistoldy Kisújszállási Kisvajda Kisvárdai alias Csizmazia Kisvárday alias Barkaszy Kisvárday alias Gyulay Kisvárday alias Pethı Kisvárday de Hadász Kisvárday de Kisvárda Kisvilmányi alias Vilmányi Kisvincze Kiszely de Benedekfalva Kiszling de Kıvár Kisszakmári Kisszarvadi Kithonich Kivonyi Kizdy de Alsócsernáton Klaczmann Klacsányi Klamm Klaniczay Klapka Klára Kláris de Nagygyır Klasovics Klaus Klauzál Klavankó Klazzekovics Klebercz de Réthe Kleefelt Kleh Klein alias Bobrik Klein alias Mikul Klein alias Montul Klein de Beszterczebánya Klein de Reisenburg Klein de Straussenberg ./Szerk.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 103 Klein de Straussenburg alias Arz de Straussenburg báró Klein de Szád Kleinburg Kleiner Kleiniglmayer Kleinrath Kleis Klekner de Dernı Klemensita de Jedd Klement Klementis Klempa Klenóczy Klári Klesch Klesich Klestyinszky Klévény Klianovits de Krapfenberg Klicsovai Kliegl alias Márffy de Csáb Kliegl de Bonyhád Klimes de Sopronbánfalva Klimkó de Füzes Klimkó de Várpalánka Klimó Klimó alias Szentivány de Liptószentiván Klimstein Klincsik Klinger Klinglmayer Klinovszky Kliunovich de Kampfberg Klivényi de Kischlénény Klobúcar-Icukavina de Bunic Klobucsarich Klobusiczki alias Moczko Klobusiczky de Klobusicz Klobusiczky de Klobusicz et Zétény nemes&báró Klockner Klocz Kloczko Klogner Klohomer Klokoczan de Alsóvenécz Klompe de Kronberg Klose de Klosenau Klosius Klósz de Nagylél Kloyber Kloz de Seregnye Klözel de Tótfalus Klucsay Klucsik de Bodina Klucsovszky de Klucsova Klug de Tamásfalva Kluiber Klupkovich Klusch Klusovszky alias Klucsovszky Kmeth alias Nyustyai Kmetty Kmoskó de Bernicze Knaifel Knapovich alias Lamos Knapp Knédly alias Nyéky Knellinger Kneusel-Kerdliczka de Jászárokszállás et Nagybánya Kneysl alias Liptay Kneyzics Knezevits de Szentilona báró Knezik Knezl Knézy Knezsik de Posztó Knichen báró Kniezik de Knezik Knipper Knobloch alias Irányossy Knobloch de Vuka Knogler Knoll Knöpfler de Rimakokova Knöpfler de Záránd Koba alias Nagy Kobai de Uzon Kobany Kobasich Kobek de Bátorkesz Kobek de Szabéd Kobek de Székelyudvarhely Kobelrausch de Bélaapátfalva Kobilicz de Felsırasztoka Kobjos alias Kırösi Kobok de Szabéd Kobori de Szorabatfalva Kobosiczky Kobozi Kobzos Koch de Bodrog báró Kocha de Makiár Kochanovszky de Kohanócz et Auchely Kochpál Kócz Kocza Koczán de Tüzberek Koczár Koczeth Koczián de Blasócz Koczka Koczkán de Iszla Koczkány de Csíkfalva Koczkány de Légen Koczkás Koczó Koczogh alias Szöled Koczor de Muraszombat Koczpál Kóczy de Vérmezı Kocs de Musna Kócsak Kocsárdi de Gyulafehérvár Kocsi Kocsis alias Angyalos Kocsis alias Angyalossy Kocsis alias Bokány Kocsis alias Káposztásálmosdi Kocsis alias Vas Kocsis de Asszonyfalva Kocsis de Deés Kocsis de Halas Kocsis de Illye Kocsis de Kalló Kocsis de Koronka Kocsis de Márkosfalva Kocsis de Marosszentimre .

et Kiskolcsa Kolenda Kolenovich alias Sarabokzoinich Kolhász de Nagyenyed Kolinovics Kolinovics de Senkvicz Kollaisz Kollakovich Kollányi Kollár de Keresztény Kollár de Rózsahegy Kolláth de Kolláthelmecz Kollatovich de Várad Kollenbach báró Kollenovich alias Sarabok de Zwinich Koller alias Neller Koller de Gödr Koller de Kollegh Koller de Nagybánya gróf Koller de Olaszfalu Kollerich de Óbecse Kollizhoffer Kollmann Kollmár alias Kolmár Kollonay Kollowrat-Krakovszkigróf Kollowrat-Liebtinszky gróf Kolman Kolmár Kolmayer Kolner Kolocsányi de Kiskolocsány Kolok Kolomy alias Virginás Kolonay alias kolonnay Kolonba Kolondy Kolonnay Kolontár Kolontos alias Kovács Kolonyi Kolosi de Alvincz Kolosi de Csikszentgyörgy Kolosi de Mezımadaras Kolosi de Ujtorda Kolosváry alias Erdélyi Kolosváry alias Literátus Kolosváry alias Nagy Kolosváry alias Sáltzer de Zábláth Kolosváry alias Vesmás Kolosváry de Deés Kolosváry de Rárköz Kolosváry de Torda Kolosváry de Ujtorda Kolosváry de Várad Kolosváry-Csató de Kolosvár Kolosváry-Kiss Kolosy de Kolos et Cselej Kolozváry alias Kovács Kolozsvári-Sillye alias Sillye de Illyefalva Kolozsváry de Kolozsvár Kolozsváry de Korispatak Kolozsváry de Nagyvárad Kolozsváry de Orosháza Kolozsváry de Ótorda Kolozsváry de Párucza Kolperger alias Hegyi Koltai alias Klözel Koltai-Klozel de Tótfalus Koltay alias Kóté Koltay de Kolta Kolty alias Nagy Kolumbán Kolumbán de Köszvényes Kolumbán de Olasztelek Kolumbán de Városfalva Kólya de Széplak Kóma Komán Komanicz ./Szerk.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kocsis de Ujtorda Kocsó Kocsóczy Kocsondáry Kocsordy Kocsuba Kocsy alias Balogh Kocsy alias Csörghö Kocsy alias Sebestyén Kocsy de Szatmár Kódok de Kırispatak Kodormányi Kodory de Deés Kodra de Farkasrév Kodrán Koffer Kognjak Kohanovszky Kohányi Kohlacs Kohlmayer Kohner de Szászberek báró Kohut Koich de Féregház Koicic de Szokólovácz Kois alias Gajdos Kois alias Zjak Kois alias Zubaczki Kója Kojmár Kóka Kokas Kokas alias Novák de Becskerek Kokavay alias Zajácz Kókay alias Kun Kókay alias Nagy Koklász Kokodi de Szentkirály Kokony alias Mundrai Kokovay de Zellefalva Kolacsányi alias Kolecsányi Kolacskovszky Kolár de Lengyelvalva Kolarevic Kolaróczy Kolbai Kolban Kolbász de Örményes Kolbenhayer Kolcz Kolcza de Zalán Kolczhaizel Kolczvári alias Kovács Kolczvay Kolcsa Kolcsár de Nagyida Koldus de Kémer Kolecsányi alias Jelka Kolecsányi de Nagy. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.104 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 105 Kománik Komár Komarnyanszky Komárom alias Barbély Komáromi de Kój Komáromi de Radnót Komáromi de Révkomárom Komáromi de Számtó Komáromi de Szentmihályfalva Komáromi de Ujtorda Komáromy alias Borbély Komáromy alias Farkas Komáromy alias Mészáros Komáromy alias Panda Komáromy alias Pap Komáromy alias Szabó Komáromy alias Szákely Komáromy alias Tóth Komáromy de Apaj Komáromy de Belényes et Borberek Komáromy de Fogaras Komáromy de Ócsa Komáromy de Ráthon Komáromy de Szentanna Komáromy de Vájasd Komáromy de Zsarolyán Komics de Székelyudvarhely Komjáthy alias Juhos Komjáthy de Komját Komjáthy de Magyarderzs Komjátszegi Komlódtótfalusy alias Király Komlóssy de Komlós Komlóssy de Vajnágh Komlósy de Borosjenı Komlósy de Komlós Komnyáczky alias Komentzi Komolay Komondy Komonyi Komor alias Kis Komor de Mezıszeged alias Eötves Komoray Komorhan Komornyik de Asszonyvásár Komornyik de Kleinburg Komornyik de Récse Komoróczy de Komorócz Kompér de Mogyorós Kompolár alias Compólár Kompolt Kompolthi de Nána Kompolthy Komporál de Kisbácson Komposcht de Kishind Kompot Komsiczul Komzik Komzsik Konacz de Sziget Konáth Kónay Konca de Ujhely Koncz alias Aményi Koncz alias Szappanyos Koncz de Bagysolymos Koncz de Balavásár Koncz de Bazéd Koncz de Dálnok Koncz de Karulya Koncz de Körpenyes Koncz de Lırinczrév Koncz de Nagykend Koncza de Baczon Konczér Konczik Konczin gróf Konczios Konczó Konczos Konczvárady Koncs de Karulyán et Gyertyámos Koncsányi Koncsek de Dvorek Koncsol Konda de Zágon Kondakory de Izabora Konday Kondé de Pókatelek Konderczy Kondiovics Kondor de Felsıeır Kondorát de Imecsfalva Kondorát de Sárfalva Kondoray Kondorossy Kondorus Kondy Konecsni alias Basovszky Konjikovich Konkel de Müzenthal Konkolics Konkoly-Thege Konnert de Szépkut Konok Konopi de Konop Konrád de Imecsfalva Konrád de Sárfalva Konrád de Tornyos Konst de Szászsebes Konstantin Konstantinovics Konstantinus Konszky Konszky de Konszchina et de Sancto Dominico gróf Konszky de Szentdomonkos báró Kont de Borosjenı Kont de Siklód Konta de Nemesorosz Kontér de Ivánház Konthó Konti Kontor Kontra Kontrás Kontray Kontsol Kontu Kontz Kontyos Kónya alias Jály Kónya alias Töltésy Kónya de Alistál Kónya de Egerpatak Kónya de Nagyborosnyó Kónya de Sófalva Kónya de Székelykocsárd .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.106 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kónya de Széplak Kónya de Zágon Konyár Konyárdy de Ujtorda Konyárdy de Váradi alias Szocs Konyárdy-Nagy alias Nagy Konyári de Deés alias Kenéz Konyáry alias Józan Konyha Konyhás Kónyi Konyikovich alias Konjikovich Koós de Békés Koós de Edelény Koós de Erdıbénye Koós de Nagygócz Kopacsek Kopácsy de Kopács Kopál alias Jakabffy Kopasz de Munkács Kopasz de Vád Kopchia de Vitzfalva Kopchych de Pokupia Kopcsa alias Kopchia Kopcsányi Kopcsár Kopelka Kophandel Kopievich Kopjás Kopó de Péterfalva Kopócs Kopocsy Kopoz Kopp Koppan Koppauer Koppi de Albertfalva Koppi de Telkibánya Kopre Koprina Kopsa alias Polák Kopsa de Karulyán Kopsó Kopunovich Korádi Koranda Koránési Korányi de Tolcsva nemes&báró Koray Korbély Korbély alias Tóth Korber Korbuly de Lompérd Korbuss de Sashalm et Baranyalak Korchmáros de Kisunyom Korcsek alias Nemes Korcsik Korcsmáros de Sámsond Korda de Borosjenı nemes&gróf Korda de Csíkjenıfalva Kordics báró Kordisz de Boronczszelepesény Kordobán Kordos alias Kardos Kóré de Bikfalva Koré de Nagyernye Korencsik Korenika Koreska de Szakolcza Koreth de Bikfalva Korhely Koricsánszky Korik Koripszky Kóris Koritánszky de Békéscsaba Koritich Korizmics de Aggszentpéter Korkay alias Bertalan Korkoványi Korláth de Alsókálosa Korláth de Csíkszenttamás Korláth de Hatház Korláth de Hény Korláth de Korláthelmecz Korláth de Putkanelmecz Korláthkeöy de Bucsány Korláthkeöy de Korlátkeö Korlatovics Kormány Kormányos Kormányos alias Dragus Kormay alias Borbély Kormos alias Cserny Kormos de Balaton et Kenézrekesz Kormos de Gyanda Kormos de Kecskemét Kormos de Ónod Kormosár Kormosár alias Szabó Kormossy Kormuth de Remetepoganyest Kornádi Kornalehotay Kornalehotay alias Hegedős Kornély de Holdmézes Kornfels báró Kornhaber de Pilis Kornheim Kornhoffer de Königskron Kornides Kornis de Gönczruszka gróf Kornis de Szentpál Kornis de Tótváradja Kornitz alias Szobek de Kornitz Kornya de Vajasd Korócz alias Laczkó Korocsmáros de Mezısámsond Korod alias Lipovnok Koróda de Felsıkubin Kóródi alias János Koródi de Asszonyvásár Korodi de Belényes Korodi de Borsova Korodi de Csíkszentsimon Kóródi de Kóród et Tusnád Kóródi de Robogány Kóródi de Somosd Kórodi de Szentábrahám Korodini Kóródy de Korógy Korogh de Korogh Kórógyi Koroján Koroknay de Somogy Korolein alias Irancovich Koroly .lib./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 107 Korom de Korom Korompaki Korompay Koromzay Koron Koronay Koronch Koronczói Korondi de Gocs Koronghy de Korongh Koronka de Csíkszentiván Koronka de Mezıbergenye Koronkay Koronthály Kororaczay de Bohunicz Koroskosi Korothnay Korothnoky Koróthy Korpács Korpácsi Korpádi de Korpád Korpás alias Cseh Korpás alias Jákob Korpás alias Ottrub Korpás de Hosszúaszó Korpás de Otrokocs Korpaszdi Korpics alias Nagy alias Csillagh Korpisek Korpolay Korponay de Komonka Korpos de Csíkszentmihály Korpos de Gyala Korpych Korracz alias Kövesdy Korroda de Felsıkubin Korsy Kortsek alias Nemes Kortvay Korvásy Kos de Csíkszentdomonkos Kos de Erdıbénye Kós de Körmend Kósa alias Bányay Kósa alias Magyari-Kossa Kósa alias Zeke Kósa de Aknásugata Kósa de Berekeresztur Kósa de Csíkszentmihály Kósa de Középajta Kósa de Ménaságujfalu Kósa de Nemesnép Kósa de Sepsiszentgyörgy Kósa de Szárazajta Kósa de Szenterzsébet Kósa de Szigeth Kósa de Ujtorda Kósa de Uzon Kósa de Várfalva Kósa de Vargyas Kosacich Kosák Kosán Kosár de Zud Kosarich Koscsal Koscsányi Kosdy Kosics de Jerebics Kosik Kosity Kosjus Koskovich de Hrascha Kosóczy Kosok Kosonczy Kóss de Sepsiszentgyörgy Kossa alias Magyari-Kossa Kossevich de Ulnidorf Kossey Kossik Kossovich de Ilha Kossuth de Udvard et Kossut Kostagnich Kostály Kostán Kostiál-Zivanovic Kostialovszky Kostonics Kostya Kostyál alias Milecz Kostyál de Tarnó Kostyán de Kostyánfalva Kosych Kosza de Bardócz Kószák Koszár Koszciánszky Koszjár Koszka Kosznics Koszonics Koszor alias Juga Koszorús Koszovich Koszta alias Belényesi de Belényes Koszta alias Farkas de Pecsétszeg Koszta alias Kozmaaranymezı Koszta alias Negrita Koszta alias Rakis Koszta de Apát Koszta de Belényes alias Görög Koszta de Csolt Koszta de Osztró-Szálláspatak et Szacsal Koszta de Pecsétszeg alias Farkas Koszta de Petrócz Kosztanás Kosztándin Kosztás de Orbó Koszteleczky Kosztény Kosztics Kosztin de Disznópatak Kosztin de Gáva Kosztin de Hidegkút Kosztin de Peterit Kosztinus de Keiz Kosztka de Ófalva Kosztka de Postupicz Kosztka de Sedlecz Kosztolányi alias Kaszlak Kosztolányi alias Spanak Kosztolányi de Alsó. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.et Felsıkosztolány Kosztos Kosztrobovszky Kosztura de Isipfalva Kosztyán .purdue.

108

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kosztyánszky Kosztyánszky Kotányi de Algyı Kotay Kotechányi Kotecz de Felsıfintos Kotecz de Sajóandrás Kótha Kothech Kothek Kóthy de Kót Kotirla Kotiz de Torda Kotman alias Szöcs Kotnyak Kotor Kotoriovith Kotró Kotromanovich Kotsi Kotsordi Kottán Kottás de Heldenberg Kottesovszky alias Gallovich de Nemeskottesó Kotthon Kotthon alias Lázár Kottmann Kottscsák Kottulinszky gróf Koturnay Kotzó de Kézdiszentlélek Kottya alias Tóth Kouncz alias Koncz de Nagysólymos Kovachevich Kovachich alias Kapronczay de Alk Kovachich de Almás Kováchy Kovács alias Ajtai de Szárazajta Kovács alias Ambrus de Zalány Kovács alias Aratsa Kovács alias Bakó Kovács alias Balogh de Sélye Kovács alias Bankházy Kovács alias Béldi de Béld Kovács alias Bencze Kovács alias Bornemissza Kovács alias Czecze Kovács alias Csődornagynyujtó Kovács alias Dávid Kovács alias Deák de Verpelét Kovács alias Dionisi Kovács alias Egressy Kovács alias Fábry Kovács alias Fehérgyarmati Kovács alias Ferencz Kovács alias Golniczay Kovács alias Gyalai Kovács alias Gyula-Fejérvári Kovács alias Hain Kovács alias Halmágyi Kovács alias Hamvay Kovács alias Harczády Kovács alias Hid Kovács alias Járdánházy Kovács alias Kéry Kovács alias Kis Kovács alias Kovácsik Kovács alias Kovácsy Kovács alias Literati de Oklánd

Kovács alias Lukács Kovács alias Mezıteremi Kovács alias Molnár Kovács alias Monori Kovács alias Nagy Kovács alias Nazán Kovács alias Nemes Kovács alias Oláh Kovács alias Ónody Kovács alias Oroszy Kovács alias Pászetélyi Kovács alias Rácsok Kovács alias Régeni Kovács alias Remetei Kovács alias Schmidt Kovács alias Sebestyén Kovács alias Selyeby Kovács alias Somody Kovács alias Szabó Kovács alias Szabóújlaki Kovács alias Szalontai Kovács alias Szászy Kovács alias Szathmáry Kovács alias Szerdahelyi Kovács alias Szeredy Kovács alias Szerratorisz Kovács alias Szigethy de Sziget Kovács alias Szmit Kovács alias Szıcs Kovács alias Szőcs Kovács alias Tivadar Kovács alias Torday Kovács alias Toroczkai Kovács alias Tóth Kovács alias Túróczi Kovács alias Türei Kovács alias Uchrin Kovács alias Ujlaki Kovács alias Ujvárossy Kovács alias Ujváry Kovács alias Vályi Kovács alias Varga Kovács alias Vörös Kovács de Abód Kovács de Almád Kovács de Alsócsernáton Kovács de Alsókéked Kovács de Amadéfalva Kovács de Andrásfalva Kovács de Apát Kovács de Atány Kovács de Bagos Kovács de Bályok alias Nagy Kovács de Bana Kovács de Bánkfalva Kovács de Barkaszó Kovács de Baróth Kovács de Belényes Kovács de Berencze Kovács de Berzéte Kovács de Bihar Kovács de Bikfalva Kovács de Bisztercz Kovács de Bodok Kovács de Bozod Kovács de Bölön Kovács de Böszörmény Kovács de Bözödujfalu Kovács de Buzita

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

109

Kovács de Czabaj Kovács de Czek Kovács de Csatár Kovács de Csíkbánfalva Kovács de Csíkdánfalva Kovács de Csíkfelfalu Kovács de Csíkmádéfalva Kovács de Csíkszentgyörgy Kovács de Csíkszentimre Kovács de Csíkszentsimon Kovács de Csíktusnád Kovács de Csókfalva Kovács de Dálnok Kovács de Decze et Debreczen Kovács de Delne Kovács de Dicske Kovács de Dobocz Kovács de Dobok Kovács de Eger Kovács de Ehed Kovács de Erdıtelek Kovács de Érszalacs Kovács de Farczád Kovács de Farkaslak Kovács de Fejéregyháza Kovács de Feketeardó Kovács de Feketebátor Kovács de Felajta Kovács de Fele Kovács de Felfalva Kovács de Felsıcsernáton Kovács de Felsıfintos alias Kotetz Kovács de Felsıtorja Kovács de Fogaras Kovács de Fügöd Kovács de Galambfalva Kovács de Galambos Kovács de Gansa Kovács de Gele Kovács de Gelencze Kovács de Göcz Kovács de Gyalu Kovács de Gyarmath Kovács de Gyeres Kovács de Gyergyószentmiklós Kovács de Gyulafehérvár Kovács de Hagymásbodon Kovács de Háló Kovács de Havadtı Kovács de Hidegszamos Kovács de Hilib Kovács de Homok Kovács de Homoródalmás Kovács de Homoródjánosfalva Kovács de Homoródszentmárton Kovács de Hort alias Hagan Kovács de Hosszúaszó Kovács de Hosszúpaly Kovács de Ilosva Kovács de Illye Kovács de Illyefalva Kovács de Jankafalva Kovács de János alias Pethö Kovács de Jánosfalva Kovács de Járdánház Kovács de Jobbágytelek Kovács de Kaál Kovács de Kalapos Kovács de Kalló

Kovács de Karácsonfalva Kovács de Kászonjakabfalva Kovács de Kászonújfalva Kovács de Kéked Kovács de Kendı Kovács de Keserı Kovács de Keveház Kovács de Kézdialmás Kovács de Kézdipolyán Kovács de Kezdivásárhely Kovács de Kilyán Kovács de Királydarócz Kovács de Kisczétény Kovács de Kistorony Kovács de Kocs Kovács de Korond Kovács de Koszvány et Remete Kovács de Kovászna Kovács de Kövend Kovács de Kölpény Kovács de Köpecz Kovács de Kıröspatak Kovács de Kıszegh Kovács de Középajta Kovács de Kraszna Kovács de Kulla Kovács de Lelesz Kovács de Lemheny Kovács de Lemhény Kovács de Lisznyó Kovács de Mád Kovács de Magyarigen Kovács de Makkfalva Kovács de Malomfalva Kovács de Márkod Kovács de Marosvásárhely Kovács de Medesér Kovács de Mezıbánd Kovács de Mezıcsávás Kovács de Mezıtarkány Kovács de Miglecz Kovács de Mikház Kovács de Miskolcz Kovács de Muzsna Kovács de Nagyajta Kovács de Nagyalistál Kovács de Nagydarócz Kovács de Nagyilonda Kovács de Nagysolymos Kovács de Nánás Kovács de Nyárádtı Kovács de Ónod Kovács de Oroszhegy Kovács de Örvend Kovács de Pacha Kovács de Pácza Kovács de Pánt alias Nagy Kovács de Páva Kovács de Prága Kovács de Raánd Kovács de Radnót Kovács de Rákos Kovács de Remete Kovács de Rigyicza Kovács de Runya Kovács de Sárd Kovács de Sárpataky de Sárpatak Kovács de Sass Kovács de Selyeb

110

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Kovács de Sellye Kovács de Sellye alias Balogh Kovács de Sepsiszentgyörgy Kovács de Sinfalva Kovács de Sóvárad Kovács de Surk Kovács de Szalacs Kovács de Szászfalu Kovács de Székelykeresztúr Kovács de Székelyudvarhely Kovács de Székudvar Kovács de Szellıcze Kovács de Szendrı Kovács de Szentgyörgyjenıfalva Kovács de Szentrontás Kovács de Szentsimon Kovács de Szeredszeg Kovács de Szermerja Kovács de Szigeth alias Fejér Kovács de Szilágycseh alias Deák Kovács de Szilágyudvarhely Kovács de Szoboszló Kovács de Szováta Kovács de Tarkány Kovács de Tarmásfalva Kovács de Tasnád Kovács de Técsı Kovács de Teke Kovács de Tépe Kovács de Timafalva Kovács de Törel Kovács de Tüskevár Kovács de Udvarhely Kovács de Ujtorda alias Veres Kovács de Uzon Kovács de Vacsancs Kovács de Vacsarcs Kovács de Vadad Kovács de Ványa Kovács de Vár Kovács de Várad Kovács de Várad alias Mikó Kovács de Várad alias Szálka Kovács de Vassand Kovács de Visk Kovács de Visonta Kovács de Zabola alias Tankó Kovács de Zalán Kovács de Zaránd Kovács de Zetelak Kovács de Zovány Kovács Homoki de Várad Kovács-Laczkó Kovács-Pásztélyi Kovács-Selyeby Kovács-Szabó Kovácsi de Feketeardó Kovácsi de Sukó Kovacsics de Almás Kovacsics de Réthát Kovacsics de Topolovecz Kovacsics-Horváth de Csákosd et Buzin Kovacsik alias Kovács Kovacsóczy de Körtvefa Kovacsovics Kovácsy alias Ballay Kovácsy alias Gergely Kovácsy alias Miklós Kovácsy de Andrásfalva

Kovácsy de Aranyosrákos Kovácsy de Buzita Kovácsy de Hadad Kovácsy de Nagyajta Kovácsy de Oroszhegy Kovácsy de Rákos Kovácsy de Taplócza Kovácsy de Tasnád Kovácsy de Udvarhely Kovácsy de Ujtorda alias Veres Kovássy alias Jozga Kovásy Kovászay Kovászi alias Szabó Kovásznai de Kovászna Kovásznai de Petross Kovásznay Kovrik Kovszka Koys Koza alias Csorba Koza alias Szamecz Kozák alias Bariola Kozák de Gyula Kozák de Hosszúaszó Kozák de Ujtorda Kozák-Szabó Kozakovics Kozan alias Bóer Kozár Kozárdy de Rettegh Kozáry Kozelka Kozics alias Kiska Kozics alias Szlimak Kozics de Nemespodhragy Kozik alias Lieszkovszky Kozina Kozla Kozlik Kozma alias Koszta Kozma alias Nagy Kozma alias Nagy de Galambfalva Kozma alias Zamfér Kozma de Albis Kozma de Alsófentıs Kozma de Faurest Kozma de Félegyház Kozma de Felsıtorja Kozma de Gálfalva Kozma de Havadtı Kozma de Hidvégardó Kozma de Hosszúaszó Kozma de Kelementelek Kozma de Kézdiszentlélek Kozma de Kissólymos Kozma de Leveld Kozma de Pap Kozma de Rava Kozma de Rogoz Kozma de Sepsiszentivány Kozma de Szentlélek Kozma de Zágon Kozma-Vajda de Sósmezı Kozmás Kozmas alias Chiabay de Lóth Kozmay de Kozmafalva Kozmér Kozmucza

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

111

Koznics Kozoli de Kozolya Kozonics alias Gyorgyevics Kozovics alias Jurgyevics Kozta Koztin Kozup Kozup alias Krecz Kozy Kozy de Csernecz Kozsuh alias Szabó Köblös de Köblös Köblös de Magyarigen Köblös de Nagyvárad Köbölkuti Köcsi-Horváth Köcsky Ködmön Ködre Kıfaragó de Hermányfalva Kıfey Kögl de Waldimücz Kıhegyi Köhler Kök Kökény Kökényesdy alias Pap Kökényesdy de Vetés báró Kökényesi Kökeszi Kökösi de Kökös Kökössy Kölbel Kölber de Páka Kölcsey de Kölcse Köles de Gidófalva Köleséry de Kreissbach Köleséry de Várad Kölgyessy-Adrián Kölkedy Köllı de Csomafalva Köllı de Gyergyószentmíklós Köllı de Szentmiklós Kölne de Lemhény Kölönte de Felsıcsernáton Költı alias Szabó de Kıröspatak Költı de Kıröspatak Kömeczy Kımives alias Almásy Kımives alias Horváth Kımives alias Horváth de Sebeház Kımives alias Kiss Kımives de Akna Kımives de Beregszász Kımives de Biharczfalva Kımives de Bozod Kımives de Lıcse Kömleky Kömley de Rajka Kömörey de Kömöre Kımőves Könczey de Karathna Könczöl Köncse de Csíkszentgyörgybánfalva König de Aradvár báró Königsberg báró Königsegg-Aulendorf gróf Königstein Königswarter de Csabacsüd báró

Köntés de Árkos Köntös de Altorja Könnyő Könyves alias Tóthvárad Könyves de Várad Köpe de Ujfalu Köpeczi alias Sebestyén Köpeczy de Köpecz Köpil Köpis Körber Kıris alias Daróczi Kıris alias Szőcs Kıris de Imecsfalva Kırispataki Körmendi Körmendy alias Nagy Körmöczfy de Nagyajta Körmöczy Körmös Körner Környey Körösdy alias Kelemen Köröséry de Várad Körösföy Körösi alias Kolyos Körösi alias Szőcs Körösi de Hosszúaszó Körösi de Királyhalom alias Neumann de Királyhalom Körösi de Kıröspatak Körösi de Magyarpáterlak Körösi de Szántó Körösi de Ujtorda Köröskényi alias Lapos Köröskényi de Köröskény Köröspataki de Újtorda Körössy alias Dancs Körössy alias Horváth Körössy de Érkörös Körössy de Körös Körösy alias Barbély alias Budai Körösy alias Bojthy Körösy alias Borbély Körösy alias Csutak Körösy alias Rósa Körösy alias Szabó Körtessi Körthy Körtvefai Körtvélyessy alias Literáti Körtvélyessy alias Sekék Körtvélyessy de Asguth Körtvélyessy de Diószeg Körtvélyessy de Kócshosszúmezı Köry de Fenyıház Kössela Kıszeghi Kıszeghy Kıszegi alias Dálnoki Köszethy de Galgócz Köszethy de Remete Köszörős alias Pazar Köteles alias Bodó de Marosvásárhely Köteles alias Udvarnoky Köthe Kötı Kıváry de Fentos Kıváry de Ujtorda Kövendi alias Nagykövend

lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kövendi de Ajka Kövendi de Ujtorda Kövendi de Vadad Kövér Kövér de Árkos Kövér de Barátos Kövér de Benedek Kövér de Borvely Kövér de Gidófalva Kövér de Gidófalva alias Gidófalvi de Gidófalva Kövér de Gyergyószentmiklós Kövér de Ráhó Kövér de Réthát Kövér de Taktakenéz Kövér de Velezd Köves Kövesdi de Havad Kövesdy Kövesdy alias Kelemen Kövesdy de Bede Köveskúthy Kövesligethy Kövess de Köveskálla Kövesy Kövesszarvy alias Goszthony de Krencs Kövy alias Révy Középajtay alias Nagy de Középajta Középapsai de Máramarosközépapsa Középsy alias Mittermiller de Közép.112 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.et Nagyközép Kraczer alias Arácz Kraczer de Nagyenyeö Kracsányi Kracsovits de Kenyeres Kracsun Kraft de Királyfalva Kragovics Krahmer Kraicinovich Kraissich Kraitzer Krajachich Krajczár Krajcsik Krajcsovics de Ilok Krajcsy Krajnay Krajner de Hernádfa Krajnik de Bolgárfalva Krajnik de Krajnikfalva Krajnik de Tövisfalva Krajzell Krak Krakkai de Esztelnek Krakowsky alias Holowrat Kral Kraljich de Sekély Kraller Krallich Kralovánszky Kralovich Kraloviczy Kralovszky Kralych Kralyevich Kramár Kramarcsik Kramarić de Otok Kramarich alias Kussevich Kramer de Szinóbánya Kramericz Kramerlauff alias Kalmárffy Krammer Krancz de Vasvár Kranjac Kranzberg Krapff Krappel alias Áldássy de Szanád Krapsics Krapsics de Zethus Krasay Krascsevics Kraskovich Krasovszky Kraszelniczky Krasznay alias Orbély Krasznay de Borosjenı Krasznay de Kraszna Krasznecz de Draskócz Krasznyánszky Kraszonyi Kratz Kraudy Krauss Krausz de Ehrenfeld Krausz de Lubló Krausz de Megyer Krausz de Zsombolya Kraütner de Thatenberg Kravascsán Kray de Krajova et Topolya báró Kraynik de Alsóváros Krayzell Krbek de Székelyudvarhely Krcs de Szurdok Krecz alias Kozup Krecsmáry Krecsuneszk Kregár Krehnyay de Darufalva Kreith Krejcsy de Nagypolány Krekovics Krell Kremanócz Krémer de Balla Kremholcz Kremling Kremniczky Krempel Krempelmayer Krenczer de Konigscron Krencsey Krenedics Krengel Krenóczy alias Klenóczy Kreskay Kresoviczky Kresz alias Livobitth Kresz de Szemlıhegy Kreszács Kresznig Kresztely Krétády Kreybig de Madar Kricsfalussy Kricsfalusy alias Miklustyár Krieger alias Csatáry Krigh alias Possay .

/Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 113 Krigler Krigovszky Krimszky alias Kacskovics Krinesz Krinszky Kripán Krisán alias Kripán Krisanich de Hresnó Krisár Krisay Kriscsóry de Kriscsór Krisely Kriskó Kriskovszky de Kotulin Krismonics Kriss Kristály Kristan Kristó Kristóf Kristóf de Ujfalu Kristóff alias Jakabfy Kristóffecz Kristóffy de Csejte Kriston de Szentistván Kristóti alias Borbély Krisztán de Gorbonász Kriszter Krisztianovszky alias Milkovics Krisztye de Trinkfalva Krits Krivácsy de Alsószalók Kriváts Kriveczky Krixich Kriza Krizanich Krizbay alias Piroska Krizsán Krizsanits Krizsányi Krizsár Krizsay Krizsik Krnyó Kroita Krokovics Kromholtz Kronekker Kroner alias Koronay Kroner de Bezenye Kropff de Silberfels Krosiczky alias Krigovszky Krosznay Krotnauer Kroyher Krövik alias Köri de Fenyıház Krsak alias Koszmály Krubvánczky Krucchio Kruczár Krucsay de Krucsa Krucsay de Nádfı Krucsik Krúdy Krulián Krull alias Kazslinszky-Krull de Hazslin Krumholcz Kruntics Krupimolnár alias Boröndy Kruplanicz Krus alias Crus Krusics báró Krusner Kruspér Kruspier alias Kruspér Kruspir Kruss Krussely de Topuszka Krutten Kruxa Kruxevich Kruzich alias Horváth Kruzich de Clissa Krüzsely Krywchyth Kuales de Vinda Kubányi Kubára Kubecz Kubicza Kubiczky Kubicska Kubinszky Kubinyi de Felsıkubin Kubóczky Kubora alias Kubura Kubovich de Dedina Kubránszky alias Oláh Kubriczky Kubró Kubuaa Kubura Kuchinka alias Gajáry Kuchtich Kuczner alias Hlbóczky Kuczór alias Uláh Kucsár de Hosszúaszó Kucsiny de Kucsin Kucsuk alias Kállay Kudelka Kudlik Kudriczy de Kudricz Kuffnor de Diószegh báró Kuffstein gróf Kugler Kuhacevich de Kuhacevich Kuharovicz Kuhla alias Larkus Kuhn Kuhtics Kuk de Kapcsafalva Kukavics Kukoly alias Almásy Kukovay alias Zajacz Kukovics Kukrecich Kuksz Kuktay Kuktych Kukucska Kukulevics Kukulyevich alias Bassony de Sacc Kula Kulányi Kulás Kulcsár de Bihar Kulcsár de Karánsebes Kulcsár de Kulcsárkarcsa .purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Kulcsár de Nagyida Kulcsár de Nagyléta Kulecz Kulger Kulhanek Kuliffay Kulin de Bánhegyes Kulin de Jászberény Kulkó Kulmanovich Kulmer gróf Kulpi Kulterer de Murány Kuluncsics de Nemesmilitics Kulya Kulyka Kummer Kumnisey Kún alias Borbély Kún alias Kókay Kún alias Turi Kún de Barabás Kún de Bihar Kún de Csapó Kún de Füred Kún de Gyantá Kún de Halas Kún de Hídvég Kún de Kál Kún de Karatna Kún de Koka Kún de Kóka Kún de Kozma Kún de Madaras Kún de Mocsa Kún de Orosháza Kún de Osdola gróf Kún de Osebó Kún de Rosály Kún de Sima Kún de Taplócza Kún de Törtel Kún de Várad Kún de Zemplén Kuncz Kunczy Kunczy Kund Kundachia Kundegraber-Delpiny alias Delpiny Kundek Kuneradszky Kunffy de Somogytúr Kunich Kunos Kunovich Kunsch Kunsz Kúnszabó Kup Kupacs Kupai Kupás de Hosszúszó Kupás de Szentmiklós Kupcsó de Nemesdedina Kupecz Kupferschmidt de Szentfülöp Kupi Kupinich Kuppán Kuppay alias Veresmarthy Kupricz Kuprisyth Kupsa de Hollómezı Kupsa de Karulya Kuraly Kurbélyi Kurcz báró Kurczuly Kurcsuly de Oláhbogát Kurcsuly de Várad Kurdács Kurn Kurowszky Kurpetz de Bratanovics Kurta Kurtakeszy Kurtz alias Urczukurz Kurutz alias Hámos de Pelsıcz Kuryn Kurz de Czecze Kuschlan Kusenich Kuskóczy Kusnyer Kussányi Kussević báró Kussevich de Márna Kussich Kussich alias Polarich Kussinszky Kussmiss Kussovich Kustán Kustoly Kustos de Felsıcsernáton Kustoviczky Kustreba Kusza de Gedıkisfalud Kuszás Kusznér Kusztondi Kuszy Kutacs Kutas alias Hegedős Kutas de Cseid alias Hegedős Kutas de Nagygyır Kutas de Szentgericza Kutassy de Bakóház Kutassy de Kiskutas Kutfey Kuthi de Ujtorda Kuthy alias Hollósy de Gertenyes Kuthy alias Okolicsányi-Kuthy de Okolicsna Kuthy alias Zubor Kuthy de Kıvágóörs Kuthy de Sepsiszentgyörgy Kuthy de Uzon Kutkutátyi Kutlovics Kutny Kutra Kutron alias Kwtron Kutrovics Kutscherfeld Kutsera báró Kuttva Kutyay .lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.114 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 115 Kux Kuzel Kuzma Kuzmics Kuzmik de Eperjes Kübeck de Kubau Kübling Küffer alias Zöldy de Zöld Küffner-Kroner de Bezebye Kühl Kühnel Kükelbrecht alias Kakuk Kükemezey Küküllıváry Küküllıváry alias Szabó de Küküllıvár Külley de Küllı Künnle de Szentkatolna Künstlern Kürthy alias Csabay Kürthy alias Kiss Kürthy de Csáth Kürthy de Fajkürth et Kolta Kürthy de Kisudvarnok Kürtössy de Kürtös Küs de Árkos Küspái de Szentiván Küttel Kválik Kvasóczky Kvasovszky Kvassay alias Adamovjech Kvassay alias Burián Kvassay alias Dávid Kvassay alias Kacsanich Kvassay alias Miklovjech Kvassay alias Zsák Kvassovszky Kvassoy alias Hornicz Kvaszóy de Kvaszó Kvek Kwtron Kyan báró Kypo de Baróth Kyrin Kyrys Kysmester Laáb Laál Laár alias Nemes Laár de Szokoly Lábady Labancz alias Agy Labancz alias Szabó Lábas Lábatlani de Lábatlan Labóczky Labodás Lábos Lábossa Lábostyán Labrovits alias Lochart Labsánszky de Labs Lachmayer de Mariabesnvo Lackenbacher de Salamon Lacz de Csíksekefalva Lacz de Csókfalva Lacza Láczay Láczay de Kishin Láczay de Kishont Láczay de Lácza Laczik alias Juhász Laczk de Simontornya Laczka Laczkffy Laczkó Laczkó alias Omy Laczkovics de Lırinczkáta Laczok de Illyefa1va Laczovich Laczovjech alias Ardus Laczul de Huréz Lacsny alias Lacz de Csíkszentmiklós Lacsny de Folkuslalva Lada Ladányi alias Boros Ladányi alias Vagy Ladányi de Szemere Ladányi de Tompaháza Ladáry Láday Ladik Ladincz báró Ladislaides alias Ukruczky Ladiszlay alias Latislaides Ladivér Ladmóczy Ladó de Berzova Ladó de Delne Ladó de Siketfalva Ladó de Zakál Ladóczy Ladóczy alias Mladecsovícs Ladományi Ladomér Ladomérszky de Ladomér Ládonyi de Nemesládony Lados Ladroni gróf Lády de Lád Laehne de Kıszegfalva Laffert báró Láhái de Váralja Láhner Laich Laidnecker Laiml alias Gömöry-Laiml Lairán Laitner de Vecseháza Lajcsák Lajkó alias Laykó Lajkovics de Beszterczebánya Lajos de Baróth Lajos de Deés Lajos de Horváth Lajos de Ónad Lajos de Szacsva Lajos de Taplócza Lajtai Lajtos de Szentmaria Lakács Lakat de Berhida Lakat de Zokol Lakatjáró alias Hanthó Lakatjáró alias Hármathy Lakatjáró alias Nemes Lakatjártó Lakatos alias Oláh ./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.116 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Lakatos alias Somollyai Lakatos de Benedek alias Enyedi Lakatos de Borzsova Lakatos de Brassó Lakatos de Czegléd Lakatos de Csíkszentmihály Lakatos de Csíkszentsimon Lakatos de Debrecen Lakatos de Déva Lakatos de Enyed Lakatos de Füzes Lakatos de Gyergyószentmiklós Lakatos de Kellemes Lakatos de Nagybánya Lakatos de Ördöngısfüzes Lakatos de Pele Lakatos de Retteg Lakatos de Somlyó Lakatos de Szatmár Lakatos de Székelyudvarhely Lakatos de Szentimre Lakatos de Szentkirály Lakatos de Sziget Lakatos de Szolnok et Dées Lakatos de Ujtorda Lakics Lakner Lakóczy Lakos de Léva báró Lakotos alias Császy Lakotos alias Fogarasi Lakotos alias Foris de Néver Lakotos alias Hegedős Lakotos alias Palia Lakotos alias Szilágyi Lakotosalias Ambrus Lakovics Laksay Laky de Alistál Lalánczy Lám de Szepesbéla Lamacstva alias Hrabovszky Lambeck Lamberg gróf Lambert gróf Lamberti Lamer alias Heya de Sárfalva Lamlein Lamos Lamperth de Gyimóth Lanchich Láncz de Lánczoskér Lanczer de Moós Lánczházy Lanczkröner Lánczky Lánczos Lánczy alias Kis Lánczy de Láncz Lancsák Land de Sárvár gróf Landa Landau Landauer Landerer de Füskút Landherr Landintzer Landó Lándor alias Tyapak Lándor de Halász Landsteger Láner de Orsova Láng de Csanakfalva báró Láng de Kroneberg Lang de Reitterstein Langekker Langendorf Langer de Surány Langlet báró Lango Langon de Langon Láni alias Jakobey Láni de Besztercze Laniator Lanis báró Lanius Lankár alias Oláh Lanthiery gróf Lantos de Tinód Lantos alias Hídvéghy Lantos de Görcsön Lanzer Lányi alias Jacoby Lányi alias Mészáros Lányi alias Török Lányi de Kisszántó Lányi de Maglód Laody Lapda Lapis Lapitsek Laponyay Lapos alias Köröskényi Laposrévy Lápossy de Erdıszada Lápossy de Menyı Lappai Lapsánszky Lápy Lardus Laricsics Lasgalner Lasitz Laskay alias Laszky Laskay de Zilah Laskóy Laskóy alias Rain Lassics Lassner de Felsıbánya Lassú Laszar Laszgalner Laszka Laszkáry de Laszkár Laszky László alias Buday László alias Csutna László alias Gáli László alias Hegedős László alias Oláh de Bessenyı László alias Sajtos László de Alcsernáton László de Aldoboly László de Altorja László de Bálványosváralja László de Bessenyı László de Bikfalva László de Bogszegh .

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 117 László de Borosjenı et Kisjenı László de Csatószeg László de Csege László de Csíkszentimre László de Csutna László de Ereztevény László de Farkaslak László de Fejérvár László de Gelencze László de Gyepes László de Hosszúaszó László de Ikafalva László de Jánosfalva László de Kászonjakabfalva László de Kászonujfalva László de Kibéd László de Kökényes László de Mádéfalva László de Magyarsáros László de Nagykor László de Nagymarton László de Osdola László de Padány László de Petes László de Remete László de Szentlélek László de Szentrontás László de Szováta László de Torbosz1ó László de Vadasd László de Várad alias Várady Lászlóffi de Kolozsvár Lászlóffy alias Illovay Lászlóffy alias Laczkovich Lászlóffy de Szacsal Lászlófi de Szamosujvár Laszlovszky Lászly Lasztaméry de Lasztamér Lasztin Lasztin de Lasztyin Lasztókay Lasztróczy Latinovits de Borsod et Katymár Latka Latkfy Latkóczy alias Acsik Latkóczy alias Bernáth Latkóczy alias Scászni Latkóczy de Latkócz Latkovszky Lator de Köves Latour alias Baillet de Latour gróf Latrán de Kémer Lattvan Latz de Csekefalva Latzin de Burkos Latzók Lauber Lauchas Lauff Lauko Laukovics Laurencsics Laurenty Lauró Laurovics de Medvecze Lauter Lauterpach alias Tiszapataky Lautter Lava Lavotta de Izsépfalva Laykó Lazaeus Lazanszky gróf Lazány Lazány alias Lovácsnyi Lázár alias Gorug Lázár alias Kotthon Lázár de Csíkszentlélek Lázár de Csíkszenttamás Lázár de Csíkvacsárcs Lázár de Dalnok Lázár de Écska Lázár de Esiktaplócza Lázár de Gyalakuta gróf Lázár de Köd Lázár de Kupsafalva Lázár de Laboczk Lázár de Magyarpécska Lázár de Nagyajta Lázár de Násza Lázár de Osdola Lázár de Ótorda Lázár de Purkerecz Lázár de Somberek Lázár de Sósmezı Lázár de Szárhegy gróf Lázár de Szászfalva Lázár de Szásznyéres Lázár de Szegvár Lázár de Szentmiklós Lázár de Taplócza Lázár de Thorda alias Drasche-Lázár Lázár de Tornócz Lázár de Ujtorda Lazarevits Lazaridesz Lazarovics de Nagy.purdue.et Kisszredistye Lazary báró Lazeus Laziczius Lazics alias Nikolics Lázin Lázits Lazó Lazó Lazonyi de Lazony Lazorján Lazur de Székelykocsárd Lazy Lazsanszky Lazsnyi Leard de Kostel Lebenbach alias Elevenkuty Lebneki Lechmann Lechméry alias Kiss Lechner Léczey Léczfalvy de Léczfalva Lédeczy Ledeniczky de Ledenicz Lederer báró Lederer de Borszczewka Lederer de Kula Ledevári Ledniczer de Szlatina . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.118 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Ledniczky Ledovich Leeb Leér Legáth Legedics Legéndy de Légend Legényey de Legenye Légmán de Óhid Légrády alias Niedermayer Légrády de Malomszeg Leh alias Szabó Lehem Leheszk de Pujinagypestény Lehniszky Lehoczky báró Lehoczky alias Scultéty Lehoczky alias Szenkó Lehoczky-Semmelweis alias Lehoczky Lehotay Lehrer de Brassóbertalan Léhy Leibniczer Leidé de Dolina Leidenfrost de Bars Leidl Leiningen-Vesterburg gróf Leischner Leistner Leithner báró Leitner de Ujpanád Leitner de Varazdinberg Leitner de Vecseház Leitschaft de Harasztos Leittman de Ehrenfeld Lek Lekcze Lélek alias Tardi Leleszy Leley alias Kis Leley de Kislelle Lelkes Lelkes alias Somorjai Lelovits de Lemhény Lély de Lél Lemárcsics Lemény de Lemény Lemesić de Bebrinagornja Lemhényi Lemján Lemniczky Lemoni Lénárd alias Szabó Lenardych Lénárt alias Nagy Lénárt de Barátos Lénárt de Ders Lénárt de Kakasfalva Lénárt de Kál Lénárt de Kérı Lénárt de Nagyenyed Lénárt de Osdola Lénárt de Páva Lencz Lencsés de Bars Lencsés de Ráczkeve Lencsés de Várad Lencsovics Lendvay alias Hüly Lendvay alias Szapacs Lendvay de Bordos Lendvay de Felsı-Petrócz Lendvay de Iklód Lendvay de Potyond Lengéd Lengenicht Lengerer de Gyimót Lengyel alias Kovács Lengyel alias Kperjessy Lengyel alias Maczonkay Lengyel alias Pólyán Lengyel alias Szıcs de Deés Lengyel de Altorja et Hilib Lengyel de Baróth Lengyel de Bozók Lengyel de Ebesfalva Lengyel de Hilib Lengyel de Lengyeltót báró Lengyel de Marosfela Lengyel de Pér Lengyel de Przemiszle Lengyel de Sárvár Lengyel de Sima Lengyel de Somogy Lengyel de Szakálosfalva Lengyel de Székelykocsárd Lengyel de Tasnád Lengyel de Torda Lengyel de Ujtorda Lengyel de Visk Lengyeldi Lengyelfalvi de Szászváros Lengyen Lenhardt Lenhossék Lenkes Lenkey de Lenke et Zádorfalva Lenkey de Nekefalu Lenkh Lenkó alias Kis Lenkovits Lenner de Valdperg Lente de Karczagujszállás Lentulay alias Sosovicska Lentvoray Lenz de Nagysáros Leocsán Leöke Leötseö Leövey Lepatsek Lepényi Lépes de Lépesfalva Lépes de Váraskesz Lepinius Lepiny Leporis Lepossa Leppel báró Lepsényi alias Szél Lesenyey alias Lessenyey Leskóczy Leslie gróf Lesı Lesseniczy Lessenyey Lessieczky Lessner alias Lukács-Lessner de Szeged . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 119 Lesták Lestály Lestár de Lenár Lestyán de Csíkszentkirály Lestyánszky alias Urbányi Lészai de Fogaras Lészai de Szentmárton et Lésza Leszéry Leszkay Leszkovszky Leszták Lesztéméry Léta Létay Létay de Aranyosrákos Létay de Nyirjes Létay de Ujtorda Letenyey Letkán Letovanecz Lettlinger Leuko Leukó alias Kis Leukó alias Levko Leurda Leurdinai Leüthner Levatich de Nagykálna Lévay alias Csizmadia Lévay alias Dávid Lévay alias Eötvös Lévay de Altorja Lévay de Csek Lévay de Kistelek báró Lévay de Kisszetse alias Vaska Levenau Lévey Levits Levko Levy Lewius Ley Lezak Lezár Liányi Libák de Radovsitz Libar Libercsey de Kislibercse Libertiny Libertiny alias Jászy Libics Libloj alias Schuller Liblyói Lichtenberg de Mindszent Lichtenstein de Homorogd Liczelhoff de Liczelhof Licznyay alias Györgypál Lidl de Orbula báró Liebenberg alias Lunkányi Liebenberg de Zettin Lieber Liebermann de Szentlırincz Liebezeit Liebner de Kakucs Liebtag Liechtenstein herceg Liedemann Lieder D'Ellevaux Lieszkóczy Lieszkovszky alias Belánszky Lieszkovszky alias Hlobik Lieszkovszky alias Kızik Lieszkovszky alias Mikulaskovjech Lieszkovszky alias Nudlik Lieszkovszky alias Pohanka Lieszkovszky alias Spanich Lieszkovszky alias Szabó Ligándy Ligedy de Liged Likl Likó Likovich Likovich alias Horváth Lilién báró Lilienberg gróf Limp Limprecht Linczegh Linczer Lindenberg gróf Linder Linder de Seefeld Lindvay Lindvay alias Borbély Lindvay de Szerémujlak Lingel de Leányfalu Lingvai de Bethlen Linka alias Zolenka Linkner de Udvarhely Lintner de Lendva Linzer de Ilenczfalva Lipczen Lipcsen Lipcsey alias Szigethy Lipcsey de Bilke Lipcsey de Fejérvár Lipcsey de Nagylucse Lipkay Liplianich Lipniczky Lipóczy Lipolt de Ternye Lipóth Lipovniczky de Lipovnok Lipovszky alias Buris Lippai alias Antal Lippai de Ujtorda Lippay alias Almásy Lippay alias Gombkötı Lippay de Almás Lippay de Károlyfejérvár Lippay de Nagyenyed Lippay de Zombor báró Lippay-Solymosi Lippich de Korongh Lippner de Nagyszentmiklós Lippó Lipstein Lipszky de Szedlicsna Liptai alias Faragó Lipták Lipták alias Varga Liptay de Kereszteskomlós et Pósacsécs Lipthay de Kisfalud nemes&báró Liptó de Kispalugya Lischoviny alias Lissovinyi Lischutin Lisics .

lib.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Lissovinyi Lissovszky List Listhy Lisziak Liszka Liszka alias Kóka Liszkay alias Szabói Liszkay de Olaszlisa Liszkay de Szombatfalva Liszkay-Kerekes Liszkói de Liscova Lisznyai alias Györgypál Lisznyai de Csomakı alias Borvely Lisznyai Kovács Lisznyay de Damólisznya Liszt Lisztár alias Iestar Liszthy de Köcsény gróf Liszy Litassy de Dereszlény Literáti alias Ács Literáti alias Almássy de Almás Literáti alias Bacsó Literáti alias Bágyi Literáti alias Balog Literáti alias Bartha Literáti alias Csetneky Literáti alias Csokaly Literati alias Deák Literáti alias Deák Literáti alias Dénes Literáti alias Dobrossói Literáti alias Enyedi alias Hargitai Literáti alias Erdı de Sepsiszentkirály Literáti alias Gállffy Literáti alias Harsányi Literati alias Hosszú Literáti alias Hosszú de Bodok Literáti alias Illyés Literáti alias Istráb Literati alias Kagy Literáti alias Kaposy Literáti alias Késmárky Literati alias Kosa de Középajta Literáti alias Kovács Literáti alias Körtvélyessy Literáti alias Kıszeghy Literáti alias Liszay Literati alias Majthényi Literáti alias Pesthy Literáti alias Polchyl de Gulács Literati alias Preszka Literáti alias Szabó Literáti alias Szentmihályfalvi Literati alias Szilágyi de Béltek Literáti alias Tolnay Literáti alias Zákány Literati de Almás Literáti de Alsószentmihályfalva Literáti de Bagos alias Bagossi-Kovács Literáti de Belenics alias Dienes Literáti de Csokaly Literáti de Filep Literáti de Gerlehi alias Kozák Literáti de Gidófalva Literati de Göncz Literati de Gyır Literáti de Hévíz Literáti de Homoródkarácsonfalva alias Rácz Literáti de Jéke Literáti de Királyfalva Literáti de Kolozsvár alias Kolozsváry Literáti de Marosszentimre Literati de Ménaság Literáti de Nagy Literáti de Nagybölön Literáti de Óvár Literati de Perény Literáti de Siskó et Felsıszentmihályfalva Literati de Szamara Literati de Szentsimon Literáti de Szerdahely Literáti de Szigeth Literáti de Tapolcsány Literáti de Udvarhely alias Deák Literati de Ujtorda Literáti de Vaja Literáti de Vásárhely Literáti de Visk Literáti Kecskés de Nagybölön Literáti Székesfejérvári de Debreczen Literáti Udvarhelyi de Szentmihályfalva Literáti-Szikszay alias Gyüre Literáti-Zombori Literáti alias Székely Literáti alias Szendi Literatus alias Colomban Literatus alias Csengery Literatus alias Csernovag Literatus alias Deák Literatus alias Foghtüy Literatus alias Gálfi Literatus alias Jóo Literatus alias Kolosváry Literatus alias Kosa Literatus alias Szabó Literatus alias Varga Literatus de Almás alias Bakó Literatus de Debreczen Literatus de Hosszúaszó Literatus de Jászé Literatus de Kolozsvár Literatus de Losoncz Literatus de Sáros Literatus de Ujtorda Lithvay Litomerczky Litratonyi Litsek de Macsova Litterátus alias Biró Littke de Lırinczbánya Livinai de Livina Livobith alias Kresz Ljubibratich báró Ljustina Lo-Presti báró Lobé de Novagradiska Loberer Lobkovitz herceg Loboda Lobostyán Lochner de Lindenheim Lochuch de Locsuk Lócz Loczuk Lóczy Lóczy de Lócz . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.120 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

/Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 121 Lodomérszky Lodron gróf Loeb Loffay de Kelemenfalva Logány Logody Logy Lohin Szabó alias Szinai Lohodi Lohr Lokczenzis Lokcsánszky Lokcsányi Lokmány Lokody de Homoródszentmárton Lolics Lombárd de Szábrahámi Lomnicza Loncharich Loncza de Lugos Lonczkrenner Londány Long de Káránd Longer Longius Longodári Loninger Lonovics de Krivina Lonszky Lónyay alias Jasztrabszky de Részege Lónyay de Nagylónya et Vásárosnamény nemes&gróf Loob Looffet Loos Looschán de Karánsebes Lopuskó alias Sztrachovics Lórándy Lórántffy de Serke Lorberer Lorencz Lorényi Lorstainer Lorx de Ruszkin Losádi Losak Losek Losiczky Losnitzer Losonczi alias Farkas Losonczi de Angyalos Losonczy alias Uzomor Losonczy Losonczy de Losoncz Losonczy de Réty Losonczy de Susa Losoni Losteiner Lostyán de Szentkirály Lósy Lotharina Lovas de Igazfalva Lovas de Sass Lovas de Tete Lovász alias Rácz Lovász de Borsova Lovász de Eötvenes Lovcsánszky Lovcsányi Lovenyák Lovich Lovorovszky Lovrenchich alias Mikulachich Lowinchych Loziczky Lozonyi Lozsády de Lozsád Löbi de Greinburg báró Löbi de Telecska Löbl Löcherer de Zábor Löcs de Ménes Lıcsei de Nagygyır Löcsey Löffelholz alias Colberg Löffler de Thurna Löfflern Löhnner Löhr Löke de Mihály Lökes Lökfalvai Lökös Lökösházy Lölkes alias Lelkes Löncsey alias Szabady Lönkey Löre Lırincz alias Gáspár Lırincz de Altorja Lırincz de Dálnok Lırincz de Farkaslak Lırincz de Felsıcsernáton Lırincz de Göröczfalva Lırincz de Keménd Lırincz de Llemhénv Lırincz de Ménaság Lırincz de Mindszent Lırincz de Páké Lırincz de Páros Lırincz de Segesvár Lırincz de Szentmiklós Lırincz de Sziget Lırincz de Szombatfalva Lırincz de Tasnád Lırincz de Ujhely Lırincz de Uzon Lırincz de Visk Lırinczffy Lırinczffy de Ujszékely Lırinczy de Bogdány Lırinczy de Dalnok Lırinczy de Kaál Lırinczy de Károlyvár Lırinczy de Mája Lırinczy de Sófalu Lırinczy de Szentábrahám Lösch de Törtel Löschner de Orlovácz Lıte de Illyefalva Löti de Kelenföld Lövei de Zabola Lövenbauer Lövenbauer báró Lövenburgh gróf Löventhal báró Lövétei Lövey de Lövö et Lövöpetri Löza báró .lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Lubik Lubinszky Lublovicz Luboczky de Ladisla Lubwnchych alias Skaricza Luby de Benedekfalva Lucas Lucca báró Luchér alias Dóczy Luchiai Luchovich Lucinus de Traina gróf Luczai de Körtvefalva Luczás Luczay de Nemeslucza Luczenbacher de Szob Luczicska Luczius Luczky de Ludszk Luczó Luczy Lucsa Lucsánszky Lucsinszky Lucskovich Lucsky Ludányi Ludányi alias Varga Ludas alias Darnay Ludig alias Batyánszky de Viszák Ludisory Ludmann de Hadusfalva Ludnay Ludrovai Ludvigh Ludvigh alias Borváth Ludvik Lugasi de Lugas Lugassy de Lugos Lugosi de Szászváros alias Pápai Lugosi de Ujtorda Lugossi de Sass Lugossy de Gyéres Lugossy de Hosszúaszó Lugossy de Magyarpeterd Luher báró Luka alias Nagyszeg Luka de Imecsfalva Luka de Lukanénye Luka de Szilágyfıkeresztúr Lukachich de Somorja nemes&báró Lukachich-Matlekovits de Somorja Lukács alias Bagy Lukács alias Fábián Lukács alias Gyenes Lukács alias Jallag Lukács alias Kovács Lukács de Bikafalva Lukács de Borosnyó alias Borosnyay de Borosnyó Lukács de Demsus Lukács de Désház Lukács de Ditró Lukács de Etrekarcsa Lukács de Futásfalva Lukács de Havatı Lukács de Hilib Lukács de Hosszúaszó Lukács de Illyefalva Lukács de Karczfalva Lukács de Karulya Lukács de Kászonfelsıfalva Lukács de Kisbuny Lukács de Kövecses Lukács de Lemhény Lukács de Magyarsákod Lukács de Nagyenyed Lukács de Nagyküküllıfalva Lukács de Sárpatak Lukács de Szeged Lukács de Ujtorda Lukács de Vécse Lukács Lessner de Szeged Lukácsa Lukácsffy de Bikfalva Lukácsffy de Nagyküküllıfalva alias Lukács de Bikafalva Lukacsics Lukácsó Lukacsovitz Lukácsy Lukácsy alias Bogáthy Lukácsy alias Szabó Lukácsy de Dobrovnik Lukácsy de Hutira Lukácsy de Szentmiklós Lukaházy Lukaviczky Lukay Lukenich Luketich Lukich Lukinich Lukmics Lukovics Lukovszky Lulesits Lulhar Lulvacsik Lunkányi de Lunkaszprie Lunkaviczai Lup alias Farkas Lup alias Filep Lup de Kerbunát Lupán de Disznópatak Lupe de Rukar Lupkovitz Luppa Luppis de Tihovácz Lupsa de Aura Lupsika Lusánecz Lusnik Lustigalás de Alsólindva Lutis Lutsch de Luchenstein Luttar Luttar alias Szembiborczy Lutze Luzzich Luzsénszky de Riglicze báró Luzsinszky Lübeck Lükö Lüley Lyabal Lyabul de Netót Lymburg-Styrum gróf Lypovszky alias Bariss ./Szerk.122 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 123 Lyro de Onor Lyuboevich Lyubomirovics alias Damaszkin Maár Machala Machay alias Nagy Machek alias Aczekovich Machik alias Bácsik Machmayer Machó Machula Maczkó Maczonkay Máczy Mada Madách de Sztregova et Kiskelecsény Madácsy Madán de Magura Madár de Göncz Madaras de Felsıorosz Madaras de Kibéd Madarassy de Gojzest Madarassy de Mezımadaras Madarasy-Beck de Madaras báró Madarász alias Dobrossy Madarász alias Simkovics de Kisjeszen Madarász de Alvincz Madarász de Csornafalva Madarász de Eperjes Madarász de Felsıorosz Madarász de Szentmiklós Madarászy Madary Madas de Babád alias Babády de Babád Madassovich alias Nadastovicz Máday alias Pappszász Máday alias Subert Máday de Czacza Máday de Kismáda Máday de Maros Madedl Mader Madestovich alias Adocsy Madocsányi alias Jánoky Madocsányi de Madocsány Madocsay de Gidófalva Mády Mády alias Nagy Mág alias Ágh Magaraschevich Magas Magassy alias Szijártó Magassy de Magas Magay Magdalen Magdalénich báró Magdieh Magdus Magh de Homoródszentmárton Magh de Magh Mághy Magjerek de Virje Magner Magni Magnóvich Magnus de Dinnyeberek alias Bozó de Dinnyeberek et Agód Magócsy alias Nagy Mágócsy de Ujtorda Magoray Magori de Kézdivásárhely Magos alias Zyrma Magos de Dálnok Magos de Gaura Magosdi alias Nagy Magovich Magrán de Hollómezı Maguly Magurányi Magzacsány Magyar alias Berencsér Magyar alias Borbély Magyar alias Madarassy de Mezımadaras Magyar de Aggtelek Magyar de Belényes Magyar de Csíkszentgyörgy Magyar de Dömös Magyar de Felsıeır Magyar de Melléthe Magyar de Mére Magyar de Öttömös Magyar de Prácsa Magyar de Simontornya Magyar de Szentpál Magyarevich de Vidpolje Magyari alias Sonczo Magyarossy alias Szıke de Magyaros Magyarossy alias Varga Magyarossy de Nagyborosnyó Magyarosy de Asszonynép Magyary alias Imahidy Magyary de Alsócsernáton Magyary de Borosjenı Magyary de Farkaslak Magyary de Gyéres Magyary de Kismagyar Magyary de Kissolymos Magyary de Kolozsvár Magyary de Kolozsvár alias Szabó Magyary de Mezımadaras Magyary de Nagyajta Magyary de Nagyvárad Magyary de Szentháromság Magyary de Udvarhely Magyary de Ujtorda Magyary-Kossa de Nagysaló Magyorósy de Sepsimagyorós Magyorósy de Sóvárad Mahenik Maholánvi báró Mahoray Maiéter de Maldur et Szepesföld Maignin Mailáth de Székhely nemes&gróf Maioviczky Maisa alias Bajsa Maiszerek Majády Májay de Buzaház Májay de Mája Majdán Majdlovich Majdó de Bereczk Majdra Majer Majereczky Majerhoffer Majerini .lib.

purdue.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Majerszky Majerus alias Mayer Majgraber alias Araber Majlád de Szunyogszeg báró Majláth de Zech Majnics Majonik Major alias Vörös Major de Dicsıszentmárton Major de Telek Major de Varannócsemerny Majoros Májorszky Majos de Nagyzsenye Majos de Tarkány Majosházy Majsay de Haraklyán Majthényi alias Literáti Majthényi de Kesseleökeö Majtsy Majzik de Tarcsa Majzner Mak de Udvarfalva Maka Makai de Várad alias Szücs Makanecz Makár de Makaszka báró Makáry Makay alias Csizmadia de Deés Makay alias Kovács de Sárd Makay alias Nagy Makay alias Szél Makay de Borosjenı Makay de Fet Makay de Hosszúaszó Makay de Magyarigen Makay de Makó Makay de Somlyó Makay de Szamosujlak Makay de Szentbenedek Makay de Ujtorda Makay de Vajasd Makay de Zilah Makcsay Makfalvy Makk Makkos de Rábé Makky de Makk Maklári alias Groza de Várad Makláry alias Kovács Maklódy Makó de Borosjenı Makó de Futásfalva Makó de Makófalva Makó de Nemesszeg Makó de Telek Makó de Zetény Makódi de Ákos Makófalvy Makolányi báró Makoviczi Makovicska Makovinszky Makra de Felsıszilvás Makranczy Makrany Makray Makray de Felpestes et Vízszentgyörgy Makray de Ujtorda Makripodary Makronczay Maksay de Maksa Maksay de Nyárádtı Maksay de Vizszentgyörgy Maksimovic de Jovanovac Makszity Makula de Ábrahámfalva Malacz alias Tóth Malagecz de Ákosi Malahy Malaise alias de Malaise Malakóczy de Szomszédvár báró Malasich Malassy alias Pinke Malatesta Malatinszky de Alsómalatina Malatinszky de Rimabrezó Málczay Malczovich Málé Malecz de Balich Malek Malekovich Malenich Malenich de Karilócz gróf Malenicza Malevicz Malich alias Balecz Malich de Ujezd Malik de Pogányszentpéter Malina alias Szteczko Malinovics Malko de Melko Maller Mallin de Szentxavér Mallinarich Malmovich Málnásy alias Mihály Málnay-Mierzwinski de Basahíd Malom de Egerbegy Malonka de Dombrád Malonyai de Mutniva Malonyay de Malonya Malovecz Maloviczky Maltzer Malzan báró Maly Maly Maly-Tanka Malya alias Bazik Malych de Ujezd Malyevácz Mályi alias Csiszár Mályi-Katona Malykóczy Mallya Mallya alias Bazik Mamich Mamucha Mán de Sajó Managetta báró Manajla Manassy-Barco báró Manchut Mancz de Mariensee Mancziarly de Dellinyestye Manczikovich ./Szerk.124 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

/Szerk.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 125 Manczur Mancsics alias Lamos Mancsur alias Pinyegei Mandell báró Mandelly Mandics de Rivicza Mándy alias Szabó Mándy de Kántorjános Mándy de Mánd Mánffy Manfredi báró Mangó alias Szentpétery Mangócz alias Mangóczy Mangóczy Manics Mann alias Mánffy Mann de Boérfalva Mann de Csonopla Mann de Sajó Mannsfeld herceg Manojlović de Bozovics Manojlović de Satornja Manojlovits de Alvára Manoviller Manussy de Ohabicza Manz de Mariensee Mány de Rogoz Mánya alias Manyul de Rákosd Manyák Mányay Manyik alias Rudy Mannyus de Florentia Mányoky Már alias Maár Mara de Alvincz Mara de Felsıszálláspatak Maraczkó Maraczky Maráczy Máramarosi Marat de Mászkı Maravich Máray alias Grosschmid Maráz Marcejka alias Marczel Marchich Marchott Marcis Március Marcka Marczalfalvy de Zaszkalicz Marczalthıy Marczaly de Marczal Marczel alias Thuránszky Marczell de Kisudvarnok Marczenovszky Marczibányi de Puhó et Csóka Marcziházy de Hosszúaszó Marczinfalussy Marczis Marczy Márczy de Zábor Marcsa alias Bucsy Márczy Marder Marech Marecz Marekovics Marencsics Marenich Mareovich Maron Maretich de Klokoć Maretich de Riv Alpon báró Márffy de Cséb Márffy de Ujlak Márffy de Versegh alias Márffy-Mantuano Margalics Margarassevich Margarics Margaritovics Margavich alias Horváth Márgay de Borbátviz et Sztrigyszacsal Margetich Margitay alias Literáti de Enyed Margitay alias Szentmargitay Margitay de Margita Margitich Marguly Marháth de Bikkfalva Máriaffy de Maksa Marián de Felsıfentıs Mariassevich Máriássik Máriássy de Dezer Máriássy de Márkus et Batizfalva nemes&báró Marich de Ács Marich de Szolgaegyház Marichovszky Marillay de Felsıszilvás Marin de Karánsebes Marina de Alsóapsa Marina de Kricsfalva Marinka alias Lırincz Marinka de Buthfalva Marinkás Marisán Marischnitz Maritinszky Marjánović de Zavalje Marjay de Derse Márk de Alsófentıs Márk de Barátos Márk de Egerpatak Márk de Középajta Márk de Páros Márk de Sepsiszentgyörgy Márk de Szentmiklós Márk de Uzon Marka Markály Markasiny Markász alias Czeglédy Markeviczky Markházy de Felsıbük Markhót Márkis-Bálya Marklovszky de Zebracz Markó de Kisbajora Markó de Olasztelk Markócsány de Vajdahunyad Márkody de Gálfalva Márkolt Márkon de Lemhény Markos de Bedö Markos de Böd Markos de Csíkvárdotfalva Markos de Gelencze . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.126 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Markos de Nyárádtı Markos de Ramocza Markos de Rét Markos de Sepsiszentivány Markos de Székes Markos de Szentivány Markotányi Markováczy de Merkovicz Markovich de Csernek Markoviczky Markovics de Spizza et Kisterpest Markovics de Progarsk Markovics de Zséna Markovits de Gátföld Markovits de Kisterpes Markulin Markuly Márkus alias Andermann Márkus alias Kuhla Márkus alias Salamon Márkus de Bedö Márkus de Csíksomlyó Márkus de Eör Márkus de Kerékszállás Márkus de Ramolcsa Márkus de Tapócza Márkus de Tomor Márky de Márk Marlók Marmel-Megyessy Marnavich Máró Marochino Marochits Marocza Marocsay Marocsics Maroevich báró Maroicsich Marokin Marolti de Uzon Maros de Konyha Marosán alias Gáspár Marosán alias Mihályka Marossy alias Kis Marossy de Ujváros Marossy de Zilah Marosy de Középvisó Maróthy alias Kis Maróthy alias Virág Maróthy de Bethfalva Maróthy de Dobófalva Maróthy de Maróthegyháza Marsan alias Saint-Marsan Marsanich Marschalkó Marschan de Szomolonk Marschik Marsichi-Veterani Marsinai de Várallya Marsinay Marsinszky Marsovszky de Marsófalva Martényi Martho alias Dubnicza Márthy Martiet Martiguy Martinchich gróf Martincsek Martinecz Martinecz alias Thurzó Martinék Martinety Martinffy Martinidesz Martinik Martinkovich Martinovics Martinszky Martinuzzi alias Utjesevich Martiny alias Jaksi Martinyi Martyn de Windsor Márton alias Csiszár de Gyergyószenmiklós Marton alias Zsidó Márton de Altorja Marton de Bertha Marton de Berthe Márton de Csíkcsekefalva Márton de Csíkkozmás Márton de Csíkszentkirály Márton de Csíkszentsimon Márton de Csíkszereda Márton de Dalnok Márton de Fele Márton de Futásfalva Márton de Gidóalva Márton de Hosszuaszó Márton de Kézdialmás Márton de Kilyén Márton de Kisgalambfalva Márton de Léczfalva Márton de Lozsád Márton de Marko Márton de Ménaság Marton de Meszlen Márton de Oláhfalva Márton de Sárpatak Márton de Sepsiszentgyörgy Márton de Sepsiszentkirály Márton de Somlyó Márton de Szentkatolna Márton de Tapolcza Marton de Ujtorda Marton de Zsarolyán et Mánd Martonfalvay de Mártonfalva Mártonffy de Bágyon Mártonffy de Csíkkarczfalva Mártonffy de Csíkmindszent Mártonffy de Csíkszentgyoögy Mártonffy de Nagyenyed Mártonffy de Oláhfalva Martonicz báró Martonos de Perejte Martonosy de Illye Martonosy de Martonfalva Mártonyi Mártsa Martsits Martzel Martzy de Sepsiszentgyörgy Marty Marus Marussy alias Szepsy Marustyer alias Faur Marvlovich Marx de Csákány .purdue.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.et Felsımátyásfalva Mátyus alias Kisvárday Mátyus de Alistál Mátyus de Domony ./Szerk.lib.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 127 Máry alias Lengyel Máry de Székelyhid Marzsó de Verebély Masary Maschgo Masirevics Masnovich Massay Maszák alias Szegedy-Maszák de Pest Maszár-Nagy Maszarik alias Geöreögh de Tuchinya Maszkálik Maszlaghy Maszlak alias Kosztolányi Maszlik Maszticius Maszur Máta Maták Matárics Matasić Matavovszky Máté-Deák alias Máthé Máté-Nagy Matecsik de Nyársardó Mátéffy de Czecze Mátéffy de Kissolymó Matejcsik Matejecz Matéjovics Matekovich alias Gerlóczy Mateóczy-Fleischer de Mateócz Mateovics alias Matteovich Matet Máthay de Gutorföld Máthé alias Csizy Máthé alias Literati Máthé alias Szőcs Máthé alias Szüts de Csíkszépvíz Máthé de Albis Máthé de Bikafalva Máthé de Borsova Máthé de Csíkszentmihály Máthé de Csiz Máthé de Eresztevény Máthé de Göröczfalva Máthé de Havad Máthé de Hódos Máthé de Horgospatak Máthé de Karczfalva Máthé de Köszvényes-Remete Máthé de Maksa Máthé de Náznánfalva Máthé de Oroszhegy Máthé de Polyan Máthé de Pszinnye Máthé de Radnótfa Máthé de Remete Máthé de Somkerek Máthé de Szentegyházasoláhfalva Máthé de Tekerıpatak Máthé de Ujfalus Máthé de Varaichon Máthé de Vargyas Máthé de Zabola Máthé Nagy alias Máté-Nagy Matheikovich á Plumbo gróf Mathejcsek alias Matyerecska Mathejesek Mathesy Mathiovszky Mathiusy Mathó alias Szabó de Gacsály Mathó de Cselej Mathucsinai Mathusovich alias Dobrovka Mathyvczy Mátics Matik Matis de Alisál Matis de Hatolyka Matiskovics Matitsik Matkó de Kézdivásárhely Matkovits de Mátéház Matlekovics Matóczy Matócsy alias Halabor Matolay alias Matulay Matolay de Zolna et Magyszalatnya Matolcsy alias Bíró de Zilah Matolcsy alias Egry Mátóy Matrassech alias Kardos Mattachich de Lesztakovecz Mattanovich alias Sostarich Mattanovich de Bóka Matté-Deák alias Vajda Mattechak Mattekovich Mattekovich alias Gerlóczy de Alsóviszoka Mattencloit báró Matteovich alias Ballogovich Matthejevich Matthusovych alias Ruttkay de Felsırutka Mattos alias Trangos Mattus Matulja Matulka Matulovics Matulya Matuska de Tvarozsna et Felsırasztoka Matusovics alias Kolecsányi Matuznay de Kovászó Matz de Spiegelfalva Mátyás alias Árkonyi Mátyás alias Lereucz Mátyás de Bikfalva Mátyás de Bodok Mátyás de Kászonimpérfalva Mátyás de Kézdialmás Mátyás de Pálfalva Mátyás de Páva Mátyasech alias Kardos Matyashevits Mátyási de Nyárádszereda Matyeicska Matyejecz Mátyfalvy Mátyi Matykó alias Lamos Matyók de Egyházasrádócz Matyovay Mattyashevics alias Matyashevits Mattyasovszky de Alsó.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Mátyus de Kézdiszentlélek Mátyus de Kibéd Mátyus de Sófalva Mauks de Farkasfalva Maunchich Maurer de Ürmös Mauritsch Maurovich Mausperger Mavrovich Maxa Maxai alias Tóth Maxfeld Maxin de Kaczkó May de Korosvár Mayer alias Bajor Bresasi Mayer de Alsó-Ruzbach Mayer de Csenger Mayer de Mada Mayer de Nyékhegy Mayer de Wallerstein Mayerffy Mayerhofer alias Ayer Mayerhoffer de Vedropolje Mayerszky Mayezen Maygraber Maygret de Eau et Stockem gróf Mayla Maylberg Mayor Maza Mázakcsáni Mazaly Mazán alias Kovács Mazar Mazáry Mazó Mazuch Mazúr Mazsáry Mebenics Mechwart de Belecska Mecz Meczer alias Mészáros de Sárvár Meczner Meczner de Detek et Tengerfalva Mecsarovics Mecseniczi alias Garázda de Szilágy Mecséry alias Horváth Mecséry de Csór Mecséry de Mecsér Mecskey Mede Meder Mederi Medeváry Medgyes alias Bal Medgyes de Nyárádszentimre Medgyesy de Makó Medgyesy de Nagyenyed Medgyesy de Várad Medgyessy de Medgyes Mednyánszky alias Garay Mednyánszky de Aranyos-Medgyes Medusics Medve alias Beér Medve alias Ursini Medve de Dálnok et Mezımadaras Medve de Szenterzsébet Medveczky alias Kastani Medveczky alias Ollik Medveczky alias Sitarik Medveczky alias Tomovics Medveczky de Medvecze et Kisbesztercze Medvedovich Medvegy alias Tomcsányi Medvet de Kászon Medvet de Kézdiszentlélek Medvevári alias Albeni Medvey alias Beér Médy de Abád Medzihradszky de Medzihradne Meerwald Megander alias Groszmann Meghy Megye alias Literati Megyeri de Megyer Megyery báró Megyery de Beszedemegyer Megyery de Nagymegyer Megyery de Szalontha alias Szabó Megyery de Vasmegyer Megyesy alias Balás Megyesy de Megyes Megyi Méhes de Nyék Méhes de Várad Méhesy de Kisbun Méhy Mehych de Alsátorja Meiron Meixner Mejucz alias Ihodorán Mekcsey Melczer de Eperjes Melczer de Kellemes nemes&báró Melczer de Szelény Melcsiczky Melcsiczky alias Otanyák Melda Meleczky Melegh de Párisház Melekedi Melicze alias Belényessy Meliehár de Hernádszurdok Melinczky Meliorisz de Deménfalva Meliszek Melith de Pribér báró Melkó Melléky Melléthey Mellmek Melnik de Gyulafalva Meltzl de Lomnitz Ménasághy de Ménaság Menczer de Kápolna Menczigár Mende de Felsıgalló Mendely Menetei Mengecz de Köszvényes Menlauer Mensaros Menszáros alias Mensaret Menth Menthy .purdue./Szerk.128 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 129 Mentler de Pusztazámor Menyhárd alias Székely de Zabola Menyhárt alias Gyurácz Menyhárt aliasFüvessy Menyhárt de Csatószeg Menyhárt de Gelencze Menyhárt de Nyárádmadaras Menyhárt de Nyárádszereda Menyhárt de Páké Menyhárt de Szombatfalva Menyhárt-Kiss Mennyey alias Kostyál Mennyey alias Menyhér Méra de Hétbük Méray Mercenarius alias Béres de Dicsıszentraárton Merci gróf Mercze de Kiskér Merczel alias Marczejka Mercse de Sóskút Méregh Merétey Mérey alias Borkó Mérey de Kaposmére nemes&báró Mérey de Nagyselmecz alias Meliorisz de Deménfalva Mérges alias Szentgyörgyi Mérges de Hatház Mérges de Pok Meriadec de Rohan herceg Meritzay Merkás de Butuza Merkle Merkoviczky Mérky de Gyöngyös Mérı de Rákosfalva Merse de Színye Mersich Mersits de Lanenthal Merskovics Mérth Mervald Méry Merza alias Bodor Merza alias Eötvös de Szeged Mesigreth gróf Meskö de Csanád Meskö de Felsıkubin Meskö de Széplak et Enyiczke báró Mesnill báró Messer de Kürtös Messerschmidt Messéry Messey de Bielle báró Messich Mester alias Kis Mester alias Pogácsás Mester alias Szabó Mester de Nagyenyed Mesterházy de Mesterház Mesterházy de Remete Mesterszállásy Mestery alias Kann Mestery alias Mernálth Mestrovich Mestyánek Mészáros alias Áhy Mészáros alias Balogh Mészáros alias Besse Mészáros alias Beszmélyi Mészáros alias Bogár Mészáros alias Bogár de Bogár Mészáros alias Cerva Mészáros alias Egry Mészáros alias Fekete de Székelyhíd Mészáros alias Fodor Mészáros alias Hosszú Mészáros alias Kerecsény Mészáros alias Kis Mészáros alias Komáromy Mészáros alias Lippay Mészáros alias Meczker Mészáros alias Miszti Mészáros alias Molnár Mészáros alias Nagy Mészáros alias Omáromy Mészáros alias Ozabó Mészáros alias Podor Mészáros alias Sellei Mészáros alias Szathmáry Mészáros alias Szőcs Mészáros de Bodóbaár et Nagylucse Mészáros de Borosjenı Mészáros de Kalló Mészáros de Kézdiszentlélek Mészáros de Krompach Mészáros de Lippa Mészáros de Mezımadaras Mészáros de Nagybánya Mészáros de Nagypadán Mészáros de Osdola Mészáros de Pacsér Mészáros de Somlyó Mészáros de Székelvvásárhelva Mészáros de Szentábrahám Mészáros de Szentiván Mészáros de Szoboszló nemes&báró Meszel alias Metzöly de Meszel Meszéna de Hídvár báró Meszes de Felsıszentmihályfalva Meszesy de Meszes Meszetics Meszlény de Meszlény Mészöly de Meszel Mészöly de Sárbogárd Mettal de Frivald Metternich de Vinneburg-Ochsenhausen herceg Metternich-Sándor alias Metternich de VinneburgOchsenhausen herceg Metz Metzár Metzáros alias Borhy alias Borhy de Borh Metzburg alias Campmiller de Langholsen Metzenberger Meurers Meyerhold Mezádszky Mezér Mézes de Debreczen et Retteg Mezey alias Adorjáni Mezey alias Barota Mezey alias Borkó Mezey alias Pozsonyi Mezey de Bihar Mezey de Dálnok Mezey de Deés Mezey de Egyházasbágyon Mezey de Harasztos Mezey de Hosszúmezı . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.130 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Mezey de Kapjan Mezey de Kölcse Mezey de Nagyenyed Mezey de Papmezı Mezey de Péntek Mezey de Szíjártó Mezey de Ujtorda Mezey de Zágon Mezı alias Vadászy Mezı de de Gyeret Mezıde alias Affra Mezıde de Szántótelek Mezıde de Ujtorda Mezıgyáni Mezımegyery de Mezımegyer Mezıssy Mezıteremi alias Kovács Mezıvadászy Mezriczky Mezzé de Szentanna Miakich Miátovich Michailevich báró Michailovich Michalek alias Okruczky Michalik Michalko Michalko alias Deák Michich Michick Michl Michna alias Minkovics Michnay Micklei Miczuly Micsinszky Micskey Micsky de Kismánya Mierka Mieszl Migalith Migazzi gróf Migl de Kászony Migletzy Miglevicz Miglio báró Mihácza de Lemhány Mihailovits de Bácsszentiván Mihajásza de Páros Mihajlovits de Jarembina Mihalaky Mihálcz de Doboly Mihálcz de Gelencze Mihaleczky Mihalek Mihaleszku alias Kácz Mihalevich Mihalich de Pigorsk Mihalik alias Buday Mihalik de Ploszkó Mihalini de Trauenfeld Mihálkafalvy Mihalkovics Mihalovics de Oravicza et Görcsön Mihály alias Szteczkó Mihály de Ákos Mihály de Bére Mihály de Bibarczfalva Mihály de Csíkkozmás Mihály de Csíkszentkirály Mihály de Csíkszentsimon Mihály de Gáva Mihály de Homoródalmás Mihály de Kabolapatak Mihály de Kantza Mihály de Karczfalva Mihály de Léczfalva Mihály de Lengyelfalva Mihály de Malorafalva Mihály de Polyán Mihály de Szentmiklós Mihály de Szoltán Mihály de Tusnád Mihály de Ujfalus Mihályfalvy Mihályffy alias Csík de Csíkbánfalva Mihályffy de Csíkbánfalva Mihályffy de Koronka Mihályffy de Kıszeg Mihályffy de Lövéte Mihályházy Mihályi de Balogfalva Mihályi de Kászonjakabfalva Mihályi de Rétalap Mihalyik Mihályka de Irholcz Mihálykafalvi Mihanovics Mihanych Mihay alias Beszterczey Mihelyes Mihkecz alias Czeglédi Mihocha de Maczesd Mihók Miholcza Mihus de Szásza Mik de Kabalapatak Mik de Somkút Mikay Mike de Altorja Mike de Csesztve Mike de Csomortán Mike de Felsıvály Mikech alias Acó Mikecz de Czegléd Mikefalvy Mikelaky Mikes de Kismagura Mikes de Zabola gróf Mikesich Mikla Literáti de Egres Miklavich Mikle Mikley Miklián Miklós alias Miklósy Miklós alias Gergely Miklós alias Pál Miklós de Agyagfalva Miklós de Csíkcsekefalva Miklós de Dálnok Miklós de Fancsal Miklós de Felsıeır Miklós de Fogaras Miklós de Kissolymos Miklós de Lemlény Miklós de Madéfalva Miklós de Ménaság .lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.

purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 131 Miklós de Mihályfalva Miklós de Miklósvár Miklós de Nemespécsöly Miklós de Oklánd Miklós de İrisziget Miklós de Péczel Miklós de Sepsiszentgyörgy Miklós de Szentlélek Miklós de Tekerıpatak Miklós de Zabola Miklósffy de Csíkvacsárcs Miklosich alias Horváth Miklóssy alias Asztalos Miklóssy de Nagybajom Miklóssy alias Gergely Miklóssy de Radvány Miklósy alias Miklós Miklovits Miklovjech Miklustyár alias Kricsfalusi Miklye Mikó alias Kémery Mikó alias Kovács de Várad Mikó de Bicske et Farnos Mikó de Bodok Mikó de Bölön Mikó de Csíkzsögöd Mikó de Hídvég gróf Mikó de Hosszúaszó Mikó de Oroszfa Mikó de Vilmány Mikófalussy Mikola de Csíkborsova Mikola de Göröczfalva Mikola de Ótorda Mikola de Szamosfalva báró Mikolay alias Tóth Mikolay de Erdély Mikolay de Magyarlápos Mikolay de Mikola Mikolcsa de Deés Mikos de Tarródház nemes&báró Mikovich alias Jankovics Mikovszky Mikóy Miksa de Diódváralja Miksevics Miksich Miksó de Kismagyar Mikszády Mikucs Mikula de Sósmezı Mikulás Mikulchich alias Lovrenchich Mikulich Mikulichich de Buzin Mikulovich alias Chrastell Mikuly de Szvesztrény Mikulya Mikunda Mikusech alias Sumichraszt Mikusovicz Milakovich Milankovits alias Patyánszky de Viszak Milasin Mile Milecz alias Kostyál Mileki Milekić Milenkovics de Zsábár Milesz de Zabola Mileta Miletich Miletinszky Milikovics Milinarics Milinovich Militius alias Apolis Milius de Rasticevo Milivoin Milkó de Draskócz Milkovich de Néhkert Milkovics-Krisztianovszky Millenkovich de Zsabár Miller de Brassó Milleter Millethe Milletics Milley Millian Millner Millnics Millonovity Millos Milochovszky Milocsits Miloikovyth Milojkovics alias Horváth Milokovszky alias Berodes Milonovits Miloradovics Milotay alias Nagy Miltenberger alias Miltényi Miltényi Milutinovich alias de Milovszky Millye Minay de Mina Mincznik Mindszenthy de Vicze Mindszenty de Ujtorda Minelli gróf Miocsán Mira Mircse Mirillovics Miriszlai de Miriszló et Vaja Mirkó de Ledej Miron de Hollómezı Mirosan Miroszlavlevics Mirovnik alias Jankovich Mirtse Misalyi Misey alias Agy Misiczky Misijenovich alias Horváth Miska Miska de Lıcse Miskár Miskarjech alias Adamkovjech Miske de Magyarcsesztre nemes&báró Miskey alias Fusics Miskey alias Ugovits Miskó Miskolczy alias Bodnár Miskolczy alias Jánczo Miskolczy alias Szabó Miskolczy de Mezıtelegd ./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Miskolczy de Micske Miskolczy de Miskolcz Miskolczy de Páva Miskolczy de Roglaticza Miskolczy de Szina Miskolczy de Zabara Miskolczy-Simon Miskolczy-Szőcs Miskovics alias Petrovics Miskovits Misky Mislay Mislei alias Alföldy Misley Missaly Missey Missics de Zamobor Missóry Mistéth Miszel Miszkics Miszl Miszleniczky Miszthy Mitis Mitosinka Mitrovich Mitrovszky Mitterbacher Mittermayer Mittermiller Mitticzky alias Budjacs Mitticzky de Rozsonymiticz Mittinger Mittrovszky gróf Mixich de Alsólukavecz Mizer Mizlay Mizray Mladesevich alias Horváth Mladessovics alias Ladóczy Mladovich alias Horváth Mlinarich Mlinik Mlinkó Mlinszky Mlodzanovszky Mocenigo gróf Mochnyay Mocholay Mócz de Szucsák Mócza de Ketze Móczár de Jászárokszállás Móczer Moczik Moczika Moczkó alias Klobusiczki Moczok Mocs Mocsak Mocsáry de Mocsár Mocsay de Nagygyır Mocsay de Retteg Mocskos de Gyırösnénye Mocsolay Mocsonyi alias Popovics Mocstay Mócsy de Nagyorosz Moda Modis Modkó de Modkószentkereszt Modlány Modly Modoly alias Kéler Modor Modory alias Keller Módosi alias Gyuritsko de Módos Módossy Módra Modray alias Moró Modre Modrovich Modvay Módy de Koré Módy de Poós Moes de Késmárk Moga alias Simon Mogh Mogon Mogonyi Mogyoróssy de Sóvárad Mohácsy alias Fazekas Mohácsy alias Szabad Mohácsy de Baracskás Mohácsy de Gyulagyarmat Mohácsy de Kristyór Mohár alias Ürményi Moharay Mohay de Ders Mohay de Légen Mohay de Marosgezse Mohay de Mohé Mohoray de Szojol Mohos Mohy Moikovics Mois de Fejéregyház Mojanul Mojsz Mojszin Mojzes de Lugos Moka Mokcsay de Mokcsa Mokonyi alias Ogon Mokos Mokosiny Mokrányi Mokray Mokripodáry Mokry alias Hajnóczy Mókus alias Bussy Mókus de Csoma Molard Mold de Mezıberény Moldovai alias Fakna de Romavásár Moldoványi de Retteg Moldus Moldvay alias Pap Moldvay de Módva Moldvay de Moldova Moldvay de Moldova et Tasnád Moldvay de Óthorda alias Szép Moldvay de Szünye Molitor alias Molnár Molitoris Moll de Modrevicz Moll de Mollenstern báró Mollart gróf .132 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 133 Moller Molnár alias Ács Molnár alias Bába Molnár alias Bagotai Molnár alias Bagotay Molnár alias Bereczki Molnár alias Csordás Molnár alias Dósa Molnár alias Dózsa Molnár alias Egerbegyi Molnár alias Garay Molnár alias Gönczy Molnár alias Horváth Molnár alias Igerbegyi Molnár alias Kimaszécsy Molnár alias Kis de Makkfalva Molnár alias Koós Molnár alias Kovács Molnár alias Mészáros Molnár alias Molitor Molnár alias Müller Molnár alias Nagy Molnár alias Németh Molnár alias Orthó Molnár alias Sebık Molnár alias Szabó Molnár alias Szalonnay Molnár alias Szőcs Molnár alias Tapolcsányi Molnár de Alsócsernáton Molnár de Bágyon Molnár de Borosjenı Molnár de Csarna Molnár de Csíkszenttamás Molnár de Csíz Molnár de Deák alias Deák de Gyák Molnár de Domokosfalva Molnár de Félapát Molnár de Fulókércs Molnár de Füss Molnár de Gernyeszeg Molnár de Göncz Molnár de Gyulafehérvár Molnár de Havad Molnár de Hosszúaszó Molnár de Iklód Molnár de Illyefalva Molnár de Kereszt et Vajka Molnár de Kesz Molnár de Kézdivásárhely Molnár de Kilyén Molnár de Léczfalva Molnár de Levelek Molnár de Meszlény Molnár de Mezıbánd Molnár de Müllersheim Molnár de Nagybaczon Molnár de Parnó Molnár de Péterfalva Molnár de Rábacsanak Molnár de Rimaszécs Molnár de Rudina Molnár de Sepsinagybacsó Molnár de Somogy Molnár de Szamosujvárnémet Molnár de Szenttamás Molnár de Szotyor Molnár de Társ Molnár de Thold Molnár de Ujhely Molnár de Vajka Molnár de Zemplén Molnár Nagy Molnár-Varga Molnáry Molnos alias Szőcs Molnos de Andrásfalva Molnos de Csernáton Molnos de Korond Molnos de Nagyajta Molnos de Sass Molnos de Váradi alias Kovács Molnossy de Sepsiszentkirály Molonay Món alias Horváth de Muranicz Monaky báró Monaky alias Szives Monasztery de Monaszter Monay Moncsek Mondolai de Gagy Mondrai Moné de Alsóvenicze Monoky de Monok Monos alias Kovács Monos alias Kovács Monostory de Ujtorda Monoszlay alias Moszoly Monoszlóy Monsán de Désakna Monsfeld in Heldrungen gróf Montbach báró Monte-Creto alias Csorich Montecuccoli gróf&herceg Montefalco Montersenier Montskó Montt alias Beaufort-Vásárhelyi Montul alias Klein Monus Monyak Monyé alias Jonask Monyojle de Nagoja alias Selever Moód alias Zalay-Varga Moór Mór de Bümeg et Morberg Móra de Sarkad Móra de Szigeth Morachik Moráczy Moranchich Morár de Felsıcsernáton Mórász Moravcsik Moravecz Móré de Abrubánya Móré de Csula et Dada Móré de Györke Móré de Jobbágy Móré de Kisbuda Móré de Kırösbánya Móré de Mocsolya Móré de Poklisa Móré de Roskovány Móré de Ujtorda Moresán Morgay Morgenstern de Sashegy alias Németh de Mohács .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Morgenthaler Morgonday de Gyéres Morhat de Szánta Móri-König Móricz de Kornfeld báró Móricz alias Karándy Móricz de Beketfalva Móricz de Deet Móricz de Königswart Móricz de Medgyesallya Móricz de Nagyvárad et Sepsiszentgyörgy Móricz de Sepsiszentgyörgy Móricz de Sövényháza Móricz de Tatárfalva Móricz de Técsı Móricz de Várad Móricz de Zádorház Morlin de Szentimre Morlok Mormer Moró alias Horváth Moró alias Odray Mórócz alias Üreghy Mórócz de Beketfalva Mórócz de Mortos Morócza Moróczy Morsics Morsy de Sass Morva Morvay alias Szabó Morvay de Alsódraskócz Morvay de Isép Morvay de Pann Móry Mósa de Karulya Mósa de Nagyernye Mósa de Sárosberkesz Mosár Moscon báró Mosdóssy Mosel Mosel de Musel Moser Mósik de Csatár Mosinszky de Zágrábvár Moska de Ivánd Moskó de Bellus Moskó de Szentkereszt Moskovitz de Zemplén Moskovszky Mosl Mosóczy alias Institoris Mosóczy de Mosócz Mosolygó Mosonyi Mostyinszky Moszoly alias Bonoszlay Moszticzky Mosztyinszky de Moszticz Motesiczky Motka alias Jeney Motkó de Motkó-Szentkereszt Motok de Szeszcsór Motorga Motosóczy Motra Motte alias Jolly des Aulnois de la Motte Moturka Motzok de Borzsova Motyonyi alias Popovics Motyovay Mouillard Moys alias Faschó de Csermı Moys de Ludrova Moyszin Mozsár alias Gyırváry Mörringer báró Mözsik Mraovich de Gric Mravik Mráz Mrazik Mrazik alias Rajcsy Mrazovics Mrkovics alias Michna Mrunkovith alias Michna Muchali de Hunyad Muchmayer Muchoray Muchy de Vata Mucsa Mudrányi alias Mudrán Mudroni Muhr Mujátovich alias Bobics Mukits Mumhard alias Gothard Muncsán de Kersecz Mundra de Deés Mundrai alias Rókony Mundrucz Munkáchy alias Szabó Munkácsy alias Barkassy Munkácsy alias Gerzanits Munkácsy de Munkács Muntül Muntyán de Felsıapugy alias Petrovics Muntyán de Füzes Muntyul alias Ontul Munván alias Iopa Munyán de Tustya Muraközy Murányi de Bethlein Murányi de Murány Murányváry alias Limprecht Muraujalaky Muray de Muracsernecz et Tótkeresztúr Muretsán alias Bélteky Murgay Murguly Murvai Murvay de Gyulafehérvár Murza de Bala Murzay Musa Musay Musay alias Arát Musinszky Muskatirovich Muslay de Borosjenı Musnay de Décsfalva Mustafa Mustos Musulin de Gomirje Muszka de Rosszontkirály Muthroky Mutirs .lib.134 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue./Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 135 Mutzenharti Muzsik Muzslay Muzsnay Müedi alias Piricsi Mühlhens de Zalakapolcs Mühlstein Müller de Reichenstein Müller de Rétfalva Müller de Szentgyörgy Münch Müncher Münczer Münnich de Jánosvölgy Myhalevich Mylius báró Myró Nabiach Nábráczky Nábrády de Fülpös Nábrády de Nábrád Nachot Naczky Nadabori Nadaby Nadalay Nadányi de Körösnadány Nádas Nádasdi de Ujtorda Nádasdy alias Galambos Nádasdy de Lelsz Nádasdy de Nádasd et Fogarasföld Nádaskay Nádassy de Magyarnádas Nádassy de Nemesorosz Nádasy de Zádjel Nádfey Nádházy Nádkay Nadler Nádosy de Nádas Nádudvary de Sánk Nádudvary de Surány et Kisjene Nagel alias Szekfü Nagovith Nagy alias Aczél Nagy alias Adoni Nagy alias Agyay Nagy alias Apai Nagy alias Árvay Nagy alias Azary-Nagy Nagy alias Bajusz Nagy alias Bakay Nagy alias Bakó de Szárazajta Nagy alias Bakonyi Nagy alias Balaséthy Nagy alias Balogh de Szereda Nagy alias Bebek Nagy alias Benicz Nagy alias Benkı de Siménfalva Nagy alias Beregszászy-Nagy Nagy alias Bessenyey-Nagy Nagy alias Bétzy Nagy alias Boczy-Nagy Nagy alias Bódy Nagy alias Boldisár Nagy alias Borbély Nagy alias Borbély-Nagy de Tata Nagy alias Borochovich gróf Nagy alias Borosnyay Nagy alias Borsay de Berkesz Nagy alias Borsay de Legény Nagy alias Bozó de Dinnyeberek et Agód Nagy alias Bozzay Nagy alias Böszörményi-Nagy Nagy alias Bukonyi Nagy alias Chernóczi Nagy alias Czéjti Nagy alias Czobeter-Nagy Nagy alias Czoinba Nagy alias Czomaba Nagy alias Csatlós Nagy alias Csécsi-Nagy Nagy alias Cserepi Nagy alias Csergı Nagy alias Csonka Nagy alias Csontos Nagy alias Deáky de Vásárhely Nagy alias Deres Nagy alias Erdély Nagy alias Erki Nagy alias Etheky Nagy alias Fábián-Nagy Nagy alias Farkas Nagy alias Farkas de Bessenyı Nagy alias Fejér de Adorján Nagy alias Fejértói Nagy alias Fejérváry Nagy alias Fekete de Nyárádgálfalva et Nagyfalu Nagy alias Fodor Nagy alias Fozbay Nagy alias Gátfalvi de Nagyfalva Nagy alias Gocsalky-Nagy Nagy alias Gombóczy Nagy alias Gonza Nagy alias Grosz Nagy alias Gyák Nagy alias Gyolcsos de Sárd Nagy alias Harangozó Nagy alias Hatházy Nagy alias Hegedős Nagy alias Horváth Nagy alias Huszti de Havadtı Nagy alias Iglár Nagy alias Iszlay Nagy alias Izsák-Nagy Nagy alias Jenei Nagy alias Jobbágy Nagy alias Kakas Nagy alias Kállay Nagy alias Kálnay Nagy alias Karátson Nagy alias Kaszap Nagy alias Kászoni Nagy alias Kathó Nagy alias Katona Nagy alias Keczeli Nagy alias Kecskeméthy-Nagy Nagy alias Kelemen Nagy alias Kelemen de Ráczböszörmény Nagy alias Kenéz Nagy alias Kéry Nagy alias Klenóczy-Nagy Nagy alias Kóba Nagy alias Kókay Nagy alias Kolosváry Nagy alias Kolty Nagy alias Korpics .

136 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Nagy alias Kovács Nagy alias Kovács de Balyo Nagy alias Kováts Nagy alias Kozma Nagy alias Könyvkötı Nagy alias Kövendi Nagy alias Kövesdy Nagy alias Labancz Nagy alias Ladányi Nagy alias Lengyel Nagy alias Literáti Nagy alias Literáti-Nagy Nagy alias Machay Nagy alias Mágócsy de Nagydeszne Nagy alias Magosdy Nagy alias Makay Nagy alias Mártonyi Nagy alias Máté-Nagy Nagy alias Mészáros Nagy alias Milotay Nagy alias Misey Nagy alias Molnár Nagy alias Nádasdy Nagy alias Nanaly Nagy alias Némethy Nagy alias Novakay Nagy alias Oláh Nagy alias Pap de Szatmár Nagy alias Pathy Nagy alias Petki Nagy alias Pinkóczy Nagy alias Pográny Nagy alias Polgár Nagy alias Poroszlai Nagy alias Pozbay Nagy alias Putnoki Nagy alias Rácz Nagy alias Radáczy Nagy alias Radi Nagy alias Rápolti-Nagy Nagy alias Rohonczay Nagy alias Sarkadi Nagy alias Sasváry Nagy alias Smerchány Nagy alias Soltész Nagy alias Somogyi Nagy alias Szabó Nagy alias Szalay Nagy alias Szalontai-Nagy Nagy alias Szánthó Nagy alias Szathmáry de Szathmár Nagy alias Szécsényi Nagy alias Székely Nagy alias Széles Nagy alias Szentmiklósy-Nagy Nagy alias Szilágyi Nagy alias Szilágyi-Nagy Nagy alias Szıcs Nagy alias Sztarnay Nagy alias Sztárnyay Nagy alias Takács Nagy alias Tarczy Nagy alias Tarjai-Nagy Nagy alias Tarjáni Nagy alias Tasnádi Nagy alias Técsi-Nagy Nagy alias Torma Nagy alias Tóth Nagy alias Tóth-Nagy Nagy alias Udvarnoky Nagy alias Ujlaky Nagy alias Ungváry Nagy alias Varga Nagy alias Vásárhelyi Nagy alias Vasváry Nagy alias Vécsey Nagy alias Velikay Nagy alias Verseghy Nagy alias Vörös Nagy alias Warga Nagy alias Zalay Nagy alias Zalay Nagy alias Zámboky Nagy alias Zérczi-Nagy Nagy alias Zörgeny Nagy de Aba Nagy de Abis Nagy de Abód Nagy de Abrudbánya Nagy de Adorján Nagy de Aga Nagy de Ágasegyházi Nagy de Agyagfalva Nagy de Ajta Nagy de Ajton Nagy de Akna Nagy de Ákosfalva Nagy de Aldobány Nagy de Aldoboly Nagy de Almás Nagy de Alpestes Nagy de Alsócsicsó Nagy de Alsószentmihályfalva Nagy de Alsószopor Nagy de Alsószovátha Nagy de Altorja Nagy de Alvincz Nagy de Aranyosmegyes Nagy de Aranyosrákos Nagy de Arda Nagy de Árva Nagy de Árvádfalva Nagy de Asszonylak Nagy de Atosfalva Nagy de Azar Nagy de Bábahalom Nagy de Báboczka Nagy de Baczkamadaras Nagy de Baczon Nagy de Badak Nagy de Bagacs Nagy de Bagamér Nagy de Bágyon Nagy de Bajon Nagy de Baldon Nagy de Balmazújváros Nagy de Balyak alias Kovács Nagy de Bánd Nagy de Bánka Nagy de Barátosfalva Nagy de Bárcza Nagy de Bárd Nagy de Bátorszív Nagy de Beda Nagy de Belényes Nagy de Bélmegyer Nagy de Béltek Nagy de Bély ./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 137 Nagy de Bere Nagy de Beregszász Nagy de Berkesz Nagy de Berzéte Nagy de Bessenyı alias Farkas Nagy de Besztercze Nagy de Bethlenfalva Nagy de Bikfalva Nagy de Birólakház Nagy de Bodóközujfalva Nagy de Bogachó Nagy de Bogánfalva Nagy de Bogát Nagy de Bogdánd Nagy de Bognád Nagy de Bogyoszló Nagy de Bonczodfölde Nagy de Borosjenı Nagy de Borsa Nagy de Borzova Nagy de Bozás Nagy de Bozor Nagy de Bögöz Nagy de Bölcs Nagy de Bölön Nagy de Bıny Nagy de Bözök Nagy de Branyicska Nagy de Búcsu et Gyarmat Nagy de Budormeryts Nagy de Búzásbesenyı Nagy de Csaholcz Nagy de Csákla Nagy de Csalomja Nagy de Csamafalva Nagy de Csány Nagy de Csatár Nagy de Csávás Nagy de Cseés Nagy de Csege Nagy de Csenger Nagy de Csente Nagy de Csidfalva Nagy de Csiff Nagy de Csíkdelne Nagy de Csíkfalva Nagy de Csíkmindszent Nagy de Csíkrákos Nagy de Csíkszentdomokos Nagy de Csíkszentgyörgy Nagy de Csíkszenttamás Nagy de Csinád Nagy de Csobád Nagy de Csófalva Nagy de Csombord Nagy de Csögle Nagy de Csüsüd Nagy de Dada Nagy de Dálnok Nagy de Dálya Nagy de Darócz Nagy de Debreczen Nagy de Delne Nagy de Demeterfalva Nagy de Ders Nagy de Dés Nagy de Déva Nagy de Dinnyeberek Nagy de Diós Nagy de Dob Nagy de Dombrád Nagy de Domokosfalva Nagy de Ebeczk Nagy de Egerbegy Nagy de Egyházfalva Nagy de Elekes Nagy de Endréd Nagy de Eörmény Nagy de Eörs Nagy de Eöttevény Nagy de Eözbég Nagy de Ercsi Nagy de Erdıd Nagy de Erdıszentgyörgy Nagy de Ernye Nagy de Érszodoró Nagy de Fancsal Nagy de Fancsika Nagy de Farczad Nagy de Farkaslak Nagy de Felajta Nagy de Felsıbük Nagy de Felsıeır Nagy de Felsıgyır Nagy de Felsıszentmihályfalva Nagy de Feltorja Nagy de Fogaras Nagy de Fogy Nagy de Fügyivásárhely Nagy de Füged Nagy de Gacsály Nagy de Gálfalva Nagy de Gáltı Nagy de Gecse Nagy de Gelencze Nagy de Gerlath Nagy de Gesztely Nagy de Gidófalva Nagy de Gógánváralya Nagy de Göcs Nagy de Gödeháza Nagy de Gödényháza Nagy de Görgényszentimre Nagy de Gulács Nagy de Guthor Nagy de Gyarmath Nagy de Gyergyóalfalva Nagy de Gyöngyös Nagy de Gyula Nagy de Gyulafehérvár alias Somogyi Nagy de Hadháza Nagy de Hagymásbodon Nagy de Halábor Nagy de Halászi Nagy de Harasztkerék Nagy de Hasznos et Pásztó Nagy de Hatolyka Nagy de Hatvan Nagy de Havad Nagy de Havadtı Nagy de Héjasfalva Nagy de Henczfalva Nagy de Hidaskürt Nagy de Hídvégardó Nagy de Homoródalmás Nagy de Homoródoklánd Nagy de Hortobágyfalva Nagy de Hosszúaszó .

138

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nagy de Hosszúmezı Nagy de Hottó et Bonczodföld Nagy de Hugya Nagy de Huszt Nagy de Ignécz Nagy de Ilenczfalva Nagy de Ilka Nagy de Ilyke Nagy de Illye Nagy de Illyefalva Nagy de Inarcs Nagy de Izbék Nagy de Izsép Nagy de Jánd Nagy de Jásfalva Nagy de Jobbágytelek Nagy de Jóka Nagy de Kaál Nagy de Kaba Nagy de Kakard Nagy de Kálló Nagy de Kamut Nagy de Kaplyon Nagy de Kápolnáshidas Nagy de Káposztás-Szentmiklós Nagy de Karánsebes Nagy de Karullya Nagy de Kászon Nagy de Kászonujfalva Nagy de Kazincz Nagy de Kebele Nagy de Keczet Nagy de Kecskemét Nagy de Kemenye Nagy de Kénos Nagy de Kére Nagy de Kerecsény Nagy de Keres Nagy de Keresztes Nagy de Keresztúr Nagy de Keresztúrfalva Nagy de Kesz Nagy de Kézdivásárhely Nagy de Kibajcs Nagy de Kibéd Nagy de Kilyén Nagy de Kisdorony Nagy de Kisenyed Nagy de Kisfalud Nagy de Kiskér Nagy de Kocsárd Nagy de Kohátfalva Nagy de Kokos Nagy de Kolba Nagy de Kolosvár Nagy de Kopecz Nagy de Korond Nagy de Koronka Nagy de Korpona Nagy de Körmend Nagy de Kırösbánya Nagy de Kıröspatak Nagy de Körtvélyes Nagy de Köszvényesremete Nagy de Kövend Nagy de Köveskál Nagy de Középajta Nagy de Laborfalva Nagy de Lápos

Nagy de Lédertejed Nagy de Légen Nagy de Legény Nagy de Lekenye Nagy de Lelesz Nagy de Leszenye Nagy de Lián Nagy de Lippa alias Rácz Nagy de Lisznyó Nagy de Lırinczfalva Nagy de Lugos Nagy de Lugos alias Lengyel Nagy de Lukafalva Nagy de Lukahalmos Nagy de Mágócs Nagy de Magyarbaksa Nagy de Magyarigen Nagy de Makiár Nagy de Makó alias Pál Nagy de Málya Nagy de Máramaros Nagy de Marosvásárhely Nagy de Marosszereda Nagy de Martonfalva et Zsitvagyarmath Nagy de Maufalva Nagy de Ménaság Nagy de Mesterház Nagy de Mezıbánd Nagy de Mezıpanit Nagy de Mezısámond Nagy de Miháczfalva Nagy de Mihályfa Nagy de Mikepércs Nagy de Mikház Nagy de Miklósfalva Nagy de Mikófalva Nagy de Miskolcz Nagy de Mizse Nagy de Nádasd Nagy de Nádaslak Nagy de Nagyajta Nagy de Nagyalmás alias Sánta Nagy de Nagyborosnyó Nagy de Nagybölön Nagy de Nagydeszne Nagy de Nagydoba Nagy de Nagyernye Nagy de Nagyfalus alias Fekete Nagy de Nagyhalász Nagy de Nagyilonda Nagy de Nagykálló Nagy de Nagynyujtód Nagy de Nagypalád Nagy de Nagypanit Nagy de Nagypöstyén Nagy de Nagytorja Nagy de Nánás Nagy de Nemesbük Nagy de Nyék Nagy de Nyír Nagy de Nyujtód Nagy de Ócsa Nagy de Oklánd Nagy de Olasztelek Nagy de Orlyaboldogfalva Nagy de Orosháza Nagy de Otrokocs Nagy de Ölyved Nagy de İr

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

139

Nagy de Örmény Nagy de Öttevény Nagy de Özbég Nagy de Pálfalva Nagy de Pálfalva alias Székely Nagy de Palota Nagy de Panasz Nagy de Panyit Nagy de Pap Nagy de Pápa Nagy de Parajd Nagy de Pásztó Nagy de Pat Nagy de Páva Nagy de Páva alias Vajna Nagy de Pél Nagy de Pelsıcz Nagy de Pércs Nagy de Perecsény Nagy de Peremarton Nagy de Pest Nagy de Petek Nagy de Péterfalva Nagy de Piliny Nagy de Poroszla alias Poroszlai Nagy de Pöstyény Nagy de Psenyeczky-Nagy Nagy de Putnok alias Mézes Nagy de Putnok alias Putnoki Nagy de Püspöki Nagy de Ráczböszörmény Nagy de Radnótfa Nagy de Radvány Nagy de Rákos Nagy de Rákosd Nagy de Rápolt Nagy de Rava Nagy de Remete Nagy de Rét Nagy de Retteg Nagy de Réty Nagy de Rigmány Nagy de Rikas Nagy de Rohod Nagy de Runya Nagy de Sajókeresztúr Nagy de Sámbok Nagy de Sárd Nagy de Sarkad Nagy de Sárosberkesz Nagy de Sárpatak Nagy de Sass Nagy de Selmecz Nagy de Selye Nagy de Sellye Nagy de Semjénfalva alias Benke Nagy de Sepsikıröspatak Nagy de Sepsiszentgyörgy Nagy de Sepsiszentiván Nagy de Siklós Nagy de Sinfalva Nagy de Solymos Nagy de Somlya Nagy de Somlyó Nagy de Somogy Nagy de Somolya Nagy de Sonkolyos Nagy de Sóvárad Nagy de Surány

Nagy de Szabadszentkirály Nagy de Szakács Nagy de Szalapatak Nagy de Szalonta Nagy de Szamosujvár Nagy de Szárazajta Nagy de Szárhegy Nagy de Szászczegı Nagy de Szásznyíres Nagy de Szatmár Nagy de Székely Nagy de Székelyhíd Nagy de Székelyudvarhely Nagy de Szekeres Nagy de Székes Nagy de Szentandrás Nagy de Szentdomokos Nagy de Szentgericze Nagy de Szentiván Nagy de Szentkirály Nagy de Szentmárton Nagy de Szentmihály Nagy de Szentmiklós Nagy de Szentpéter Nagy de Szentrontás Nagy de Szenttamás Nagy de Szepes Nagy de Szeredai alias Balogh Nagy de Sziget Nagy de Szigeth Nagy de Szikszó Nagy de Szilágy Nagy de Szkáros Nagy de Szomolya Nagy de Szotyor Nagy de Szóváta Nagy de Szödény Nagy de Szıkefalva Nagy de Szıllıs Nagy de Szıny Nagy de Sztankócz Nagy de Sztárnya Nagy de Szunyog et Ágasegyház Nagy de Tagy Nagy de Takács Nagy de Tamonya Nagy de Táplánfa Nagy de Tárcsa Nagy de Tarja alias Tarja Nagy de Tarján Nagy de Tarkány Nagy de Tarpa Nagy de Tasnád Nagy de Técsı Nagy de Telegd Nagy de Tepe Nagy de Tepla Nagy de Tetétlen Nagy de Tissina Nagy de Tiszabecz Nagy de Tokaj Nagy de Tolcsva Nagy de Torboszló Nagy de Torda Nagy de Tordacs Nagy de Tornya Nagy de Töböréthe Nagy de Tusnád Nagy de Türe

140

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Nagy de Tyukod Nagy de Ujfalu Nagy de Ujtorda Nagy de Ürmény Nagy de Ürögd Nagy de Vácz Nagy de Vadosfa Nagy de Vajahunyad Nagy de Vajdaszentiván Nagy de Vály Nagy de Vámos Nagy de Vár Nagy de Várad Nagy de Váradja Nagy de Varjas Nagy de Vásárhely Nagy de Vásárhely alias Deáky de Vásárhely Nagy de Vasvár Nagy de Vedab Nagy de Vérség Nagy de Vilyke Nagy de Vízakna Nagy de Zemplén Nagy de Zércz alias Zérczi Nagy de Zetelak Nagy de Zsitvagarasszeg Nagy de Zsitvagyarmat Nagy Somogyi de Gyulafehérvár Nagy Sorbánffalvy Nagy Vajna de Páva Nagy-Alberth alias Bujdosó Nagy-Anderkó de Otrokocsi alias Anderkó de Otrokocsi Nagy-Beregszászy Nagy-Boczy Nagy-Bodó de Szentkirály Nagy-Boochy Nagy-Borbély Nagy-Böszörményi Nagy-Csibán de Egregyi Nagy-Csontos Nagy-Dunaszeghi Nagy-Erdély Nagy-Fogarasi Nagy-Gergely Nagy-Golopy alias Szabó Nagy-György Nagy-Gyıri Nagy-Hegedüs Nagy-Hunyady Nagy-Jánosy Nagy-Kallói Nagy-Királföldy Nagy-Konyárdy Nagy-Kulin Nagy-Laky Nagy-Mády Nagy-Mézes de Debreczen Nagy-Palugyay Nagy-Pap Nagy-Rácz Nagy-Rédey Nagy-Sámoky alias Nagy de Sámbok Nagy-Somogyi de Kide Nagy-Stephan Nagy-Surányi Nagy-Sütı Nagy-Szabó Nagy-Szegedy

Nagy-Szentgyörgyi Nagy-Szigethy Nagy-Szijgyártó Nagy-Tetétlen Nagy-Turnyay Nagy-Tyukody Nagy-Varga Nagy-Váthy Nagy-Zágoni de Ujtorda Nagyalmási Nagyary Nagyazary Nagybabocsay Nagybálinth Nagybányai Nagybányay de Gyulafehérvár alias Szabó Nagybáry Nagybessenyey Nagydai Nagydai alias Zöld Nagyfalusy Nagyfalvy Nagyfejeö Nagyházy Nagyimre Nagyistvánovics Nagyiványi de Nagyiván Nagykamonczy Nagykéretzi Nagykósa Nagylaky Nagylucsei alias Dóczy de Nagylucse Nagymartoni Nagymáté Nagymegyery de Vasmegyer Nagymihályi Nagymiklósy Nagypodolyai Nagyrévy Nagysolymossy Nagyszájú de Hanva Nagyszegi alias Gábor Nagyszegi alias Luka Nagyszentmihályfalvy Nagyszombathi alias Borbély Nagyszombathi de Bágyon Nagytályai alias Csertyei Nagytállyay Nagytállyay alias Hidegh Nagytamás Nagytarpai Nagyvárdy Nagyváry Nagyvépy Nagyvölgyi Naissich Najcsics Najmjer Nákó de Nagyszentmiklós gróf Naláczy de Nalácz nemes&báró Nalivaikó Naményi de Póka Naményi de Koncz Namesztovszky Nán de Alsószilvás Nanaly alias Nagy Nánásy de Kiskaránd Nánásy de Sziget Nánásy-Oláh

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

141

Nancsics Nandory Nandra alias Halmády Nandra alias Vlad de Felsıszálláspatak Nandra de Nagyklopotiva Nanich Nankenreiter Napkori alias Pap Nápolyi Napradán Naprádi de Fülpös Naprágyi de Napragy Napuli Naquart Narancsik de Galgócz Náray de Nára Náray-Szabó de Nára Nasny Nász Naszády Nászay de Rákos Naszpal Naszray Nasztay Nasztl Nasztredinovics alias Naszády Naszuf alias Nyéky Naszvady Náthafalussy de Nátafalus Náthly Nátkay Nátkay alias Szabó Natl de Ruszt báró Natorp báró Natulay Naváczky Návady Návay de Földeák Navratil de Szalók Navratil de Ujhely Navróczky Naypar Neander Nébert Neblingh Nebojszay Nechvalsky de Csókakı Neczpály Nedeczey Nedeczky alias Jankovszky Nedeczky alias Ruttkay-Nedeczky Nedeczky de Nedecze Nedöczy Neffezer báró Negálich Negrita alias Oszta Negyedes Négyesi de Reno báró Négyessy Négyesy alias Albert Nehéz Neidlinger Neimayer Neimon Nekcsey Nekita alias Jakab Nelkovich Néma alias Fejér Néma alias Szalkay

Nemagnich Némai alias Szalkay Némai de Csíknéma Némai de Deet Némai de Iklód Némai de Kaczkó Némák de Kis-Klivény Némay de Gyırsziget Nemcsovics alias Hajszky Némedy Nemegyey alias Miklós de Nemegy Nemehich Nemes alias alias Beliczay Nemes alias alias Bodroga Nemes alias alias Demes Nemes alias alias Fejérvári Nemes alias alias Godzsa Nemes alias alias Grigor de Vanczfalva Nemes alias Edelényi Nemes alias Fölnagy Nemes alias Godsza Nemes alias Grigor de Vámosfalva Nemes alias Kádár Nemes alias Kálnay Nemes alias Korcsek Nemes alias Kortsek Nemes alias Kovács Nemes alias Lár Nemes alias Lár Nemes alias Molnár Nemes alias Palánk Nemes alias Ribos Nemes alias Usz Nemes de Alamor Nemes de Behárfalva Nemes de Bogdása Nemes de Csicsómihályfalva Nemes de Csókafalva Nemes de Eör Nemes de Gelencze Nemes de Hidvég gróf Nemes de Kászonjakabfalva Nemes de Kiskér Nemes de Lucza Nemes de Mármaros Nemes de Marosvásárhely Nemes de Német Nemes de Patak báró Nemes de Ribicze Nemes de Sárpatak et Tordátfalva Nemes de Szentistván Nemes de Szentiván Nemes de Vámos Nemes Palya de Bálintfalva Nemes Pap Nemes-Rákosy alias Szentpétery Nemeshegyi de Jabuka Nemesiczky alias Mótus Nemesik Nemeskereky alias Hermanszeghy Nemeskéry Nemesnépy Nemessány de Réth et Nemessán Nemessy Némesszeghy de Almás Nemesszépi Német alias Czernel de Miszlóka Németh alias Dorincz Németh alias Ferencz

142

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>

Németh alias Grustóczy de Grusoncz Németh alias Hosszú alias Németh de Sövényháza Németh alias Molnár Németh alias Náray Németh alias Paur Németh alias Székely Németh alias Tanka Németh de Ádámföld alias Ádámföldi Németh de Bejcz Németh de Borosjenı Németh de Dozmat alias Ferencz Németh de Dömötör Németh de Hernádnémet Németh de Homoródszentpál Németh de Illyefalva Németh de Jelna Németh de Kıhalom Németh de Miszlóka Németh de Mohács Németh de Nyék Németh de Sass Németh de Vadorza et Zsid Németh de Vargyas Németh-Szokolay Némethfalvy Némethy de Gyéres Némethy de Kenéz Némethy de Littka Némethy de Medgyes Némethy de Németjalva Némethy de Pinnye Némethy de Retteg Némethy de Ujfalu Némethy de Zétény Németujváry Nemiró Nempti Nemsem Nemsovay Nemsoviczky Nemsovics Nemsúr Nenadovics Nendtvich de Cserkút Nenkei Neny báró Nényey de Lukanénye Neorich Neppel de Bunya Neradovich Nerodolik Neryak alias Barbély Neschics Nesko de Littmanov Nesselrod báró Neste de Visk Neszkenyey Neszmélyi alias Mészáros Neszmér Neszméry báró Nesztay Neszter de Mindszent Nesztor de Dezraér Nesztorovics Nethusy de Nethus Netkovszky de Zobor Neuburg alias Salm Neuburger de Hlinik Neudegg

Neugebauer de Kara Neuhold Neulinger Neumajer Neuman de Végvár báró Neumann de Királyhalom Neumann de Margitta Neumann de Nagyhanta Neumányi de Neumány Neumayer Neumüller Neunhardt Neupauer Neustädter Nevather Névedy de Beczkó Nevelıs Névery de Gyulavarsánd báró Névery de Károly Neviczky Ney de Pilis Nézay Nezbud Nezdey alias Mernyey Nezitalias alias Horváth Niamessny de Almánfalva Nicasi alias Nikházy de Reste Nicolaides Nicoletich Niczkilaky Niczky de Niczk nemes&gróf Niedermayer Niedermayer-Légrády Niesner de Graevenberg Nigrelli gróf Nigriny Nikápolyi alias Csizmadia de Gyulafehérvár Nikházy de Este Niki de Preluka Niklass Nikléczy Nikodin Nikola alias Demetrovics Nikolay Nikoletich Nikolics de Podrinje Nikolics de Rudna nemes&báró Nikolits de Szakács et Nadrizestye Nikos de Endrıd Nikovich Niksić Nimniczky de Nimnicz Nimpsch gróf Nincsevics Nisack Nisnyánszky Nisnyay Nisze Niszta Nisztor de Somkut Nitch Nizith Nizsalkovich Nizsnyánszky Nizsnyay Noén alias Sán Nogály alias Korcsma Nogarola Nogl

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 143 Nógrády Nogyisán Nolanus Nolbeck Nolly Nominyi Nopoc-Mezte Normann-Ehrenfels gróf Noska Nostary Nosticius Nostitz-Rieneck gróf Nosztricius Notien Novajkay Novák alias Bozna Novák alias Gombkötı Novák alias Novák-Becsereky Novák alias Szabó Nóvák alias Szabó Novák de Mátranovák Novák de Szentmiklós Novák de Toroczkószentgyörgy Novák de Vajdahunyad Novák de Vásárhely Novakay alias Nagy Novaković de Glina Nováky Novelli de Maranuto báró Novelly alias Okruttay Novich Novkovith Novosedlik Novoszád Novoszedlik de Zwonczin Novoszedly alias Trombitás Novotha alias Beczkói Novotny Nozdrokóczy Nozdroviczky Nötécsi alias Várad Nuber alias Pereked Nugent gróf Nunkovich Nussborm alias Boróthy Nusz Nuszer de Csatár Nyág alias Rersecz Nyágol Nyágor alias Szentmiklóssy Nyakas de Guthmér Nyakas de Sáromberk Nyakasházy Nyakazó Nyaktalan Nyalabér alias Nyalabicz Nyárády alias Kriston Nyárády alias Szász Nyárády de Toldalag Nyársy de Szebeny Nyáry de Bedegh gróf Nyáry de Nyáregyház nemes&báró Nyásy Nyegomir de Felsıszalláspatak Nyegován alias Bunyásza y./Szerk.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib. Páros Nyegre Nyeke Nyékey Nyékhegyi alias Mayer Nyékhegy Nyekita alias Bogoz Nyéky Nyeregjártó Nyerges alias Fiadfalva Nyerges de Sepsiszentgyörgy Nyers alias Szeödemeter Nyeste de Hatház Nyettay Nyeviczky Nyika de Belényes Nyikita alias Rogoz Nyikita de Praeluka Nyikó de Nyíres Nyikora Nyikos de Nagygyimóth Nyikos de Técsı Nyilas de Karkó Nyilas de Nemesbük Nyilas de Sarkad Nyilas de Szalonta Nyilassy Nyírásán Nyíredy de Nagyajta Nyíregyházy Nyiressy Nyíri de Venyige Nyírı de Alvincz Nyírı de Bácsa Nyírı de Bánya Nyírı de Borbély Nyírı de Czente Nyírı de Mindszent Nyírı de Székely Nyírı de Székelyudvarhely Nyírı de Várad Nyiszte Nyisztor alias Seres Nyisztor de Oláhlápos Nyitó de Számostelke Nyitray alias Bieluczky Nyitray alias Tánczos Nyitray de Ádámos Nyitray de Domancz Nyitray de Ormánd Nyitray de Ujtorda Nyittray alias Tajnay Nyolczas Nyomárkay de Nyomárka Nyso Nytkos Nyul Nyujtódy de Keresztúrfalva Nyujtódy de Nyujtód et Szentdemeter Nyulai Nyulászy de Csáholy Nyustyai Nyustyai alias Kmeth de Thomócz Nyusztay Nyúzó Nyővedy O'Brien báró Oancza Obell Obenaus de Felsıház báró Obenaus de Liebenfeld Oberaigner Obeszló alias Ledniczky Obeszló alias Lehotay Obeszló de Kislednicz .

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Obiazovszky Obicz Obilić de Novska Obizzi Oblacsics Obrachevich Obsetich Obuchovszky Ochay Ochotniczky Ochs Ócsay Ocskay de Ocskó Ocsovay Ocsovszky Ocsváry Ócsvay de Ocsva Odabassich Odal Odeschalchi herceg Odler Ódor Odrik Odry de Pacsér Oehmuchiewich-Gargurich gróf Oelberg alias Ordogporuba Oettl Oexel alias Rónay Ófalvy Ofelon Offecsarevics Offrim Offrim alias Pop Óháti Óhidy Ohrenstein de Beocsin Ohtczin Okányi alias Balássy Okolicsányi de Okolicsány Okolicsányi-Kuthy de Ukolicsnó Okolicsányi-Zsedényi Okruczky alias Bajnok de Nemes-Ukrutha Okruczky alias Gaspierik Okruczky alias Gorinecz Okruczky alias Gyurgyó Okruczky alias Ladisilaides Okruczky alias Michalek Okruczky alias Micsorcsik Okruczky alias Zovcsik Okruteczky de Okruta Olácsy Oláh alias Daday de Deés Oláh alias Dancsházi Oláh alias Gáli Oláh alias Kovács Oláh alias Kubránszky Oláh alias Lakatos Oláh alias László Oláh alias Murguly Oláh alias Nagy Oláh alias Nánásy Oláh alias Olácsi Oláh alias Popsa Oláh de Borfı Oláh de Borosjenı Oláh de Borsova Oláh de Csomafalva Oláh de Doboz Oláh de Giróth Oláh de Gyergyóujfalva Oláh de Gyula Oláh de Hosszuaszó Oláh de Kölpény Oláh de Kövesd Oláh de Nánás Oláh de Otrokocs Oláh de Solymos Oláh de Szövéte Oláh de Torda Oláh de Ujtorda Oláh de Zágon Oláh-Lankár de Gönczfalva Oláhfalvy Oláhpataky Olajos de Böszörmény Olajos de Koskovány Olajos de Szabó Oláry Olasz alias Benczol Olasz alias Biális de Illyefalva Olasz alias Dancsházi Olasz alias Szabó de Borosjenı Olasz alias Venczel Olasz de Maros Olasz de Nádéfalva Olasz de Raguza Olasz de Szentmiklós Olasz de Vekerd et Endrıd Olaszy Olbern Olchváry alias Csepus Olchváry de Olcsvár Olcsárdy Olcsárovics Olcsvay Olgyay de Olgya Olitor Oliva Olix Ollé alias Csattejed et Ollótejed Ollendorf Ollik alias Medveczky Ollós Olnaky de Olnak Olosz de Rapolcz Olsavszky Olsvay Oltományi Olvasztó alias Vári Omachel alias Szevcsik Ományi Ombozy de Omboz et Kisdevecser Omeszmayer Omsler alias Ondrejovich Ona Onacz Onadi alias Csikós Onady-Szabó alias Kátai Onaghten báró Onak Ondreicska Ondreikovich de Osztravicza et Harakvíz Ondrejecska Ondrejkovics Ondrejovich alias Omstler Ondrejovich de Oszobotiszt Ondrus Onelli gróf . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.144 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.purdue./Szerk.

purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 145 Onga Onger de Nádasd Onghi Óni Onicza Onka de Somkúth Ónody alias Furkó Ónody alias Kis Ónody alias Kovács Ónody alias Sipos Ónody alias Szabó Ónody de Szentmárton Ónody de Várad Onory Ónossy Oparonki alias Pap Oppenritter Oppizonis gróf Oppoka Opra alias Bran Opra de Alba-Carolina Opris Oprisa alias Lázár Orahoczy Orbán alias Mészáros Orbán alias Nemeskéry de Nemeskér Orbán alias Szőcs Orbán de Alsószopor Orbán de Badony Orbán de Cöv Orbán de Csíkvardosfalva Orbán de Doboz Orbán de Felsıattrak Orbán de Felsıeır Orbán de Gyöngyös Orbán de Hárskuth Orbán de Homoródalmás Orbán de Horváth Orbán de Hódos Orbán de Kémer Orbán de Kibéd Orbán de Kiss Orbán de Komorócz alias Horváth Orbán de Léczfalva Orbán de Lengyelfalva nemes&báró Orbán de Lövöte Orbán de Nagylucsa Orbán de Nárkosfa Orbán de Nemeskér Orbán de Oroszhegy Orbán de Pelsıcz Orbán de Székelyudvarhely Orbán de Zilah Orbay de Kézdiszentlélek Orbay de Orba et Viskolcz Orbó Orbók de Kıkös Orbonás de Szőgy Orczel Orczy de Orcz nemes&báró Orcsy Orday Ordódy de Bagotta Ordódy de Ordód et Alsólieszkó Orechóczy de Kusarovecz Orecsics Oremus Oreskovich Oresky Orgován Orha Orián Oriás Orissek Orjeska Orkuty Orlandiny Orlay de Karva báró Orle Orlik de Lanicha Orlik de Laziska Orlovits Orly Ormándy Ormánközy Ormányi de Ábrahámfalva Ormódy de Ormód Ormós de Csicser Ormosdy de Pádé Ornay Orny Orochváni Orogh alias Horogh de Karczagujfalu Oroghványi Orosdy de Orosd báró Orossy Orosz alias Bács Orosz alias Goldberger Orosz alias Pap Orosz alias Simon Orosz de Balásfalva Orosz de Bod Orosz de Borosjenı Orosz de Borosva Orosz de Cseb Orosz de Csicser Orosz de Drágavilma Orosz de Fejérbezerika Orosz de Fejérháza Orosz de Mindszent Orosz de Szabó alias Bota Oroszlányi Oroszhegyi alias Szabó Oroszlánkeöi Orosztonyi Oroszváry Oroszy alias Kovács Oroszy de Orosz Oroszy de Siske et Sóstokállya Oroványi Orovnicz Orros de Becskeháza alias Becskeházi Orsánits Orsetti Orsich alias Horváth de Goricza Orsich de Slavetich gróf Orsini alias Blagay-Orsini Országh de Budavár Országh de Dezsér alias Dezericzky Országh de Felsıkubin Országh de Gút Orthó alias Molnár Ortovics Orvos alias Súr Orza Oseczky Osegh Oseghovich ./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Osibius Oskó de Alsómalatin Ossovszky alias Horváth Ostermann Ostffy de Ostffyasszonyfa Ostfy de Herbortya Ostricharic Ostrosith Ostvay Osvald de Felsıeır Osváth alias Kovács Osváth de Bethlenfalva Osváth de Bibarczfalva Osváth de Csengerujfalu Osváth de Demeterfalva Osváth de Dombó Osváth de Havad Osváth de Homoródkarácsonyfalva Osváth de Kobádfalva Osyk Oszinecz Oszkorovszky Oszlányi Oszlányi de Oszlány Oszláry Osztény Oszterhalt Oszterhueber Osztermann Osztiny de Alsómothesicz Osztoics de Nagy./Szerk.146 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.et Kissemlak Osztopáni Osztroluczky de Osztroluka Osztrosith de Giletinc báró Osztroviczi de Osztrow Osztroviczky Osztróy de Nagyosztró Osztrozavky Osztroziczky Osztrozith Otam Arteaga gróf Otóczy Otomány de Ujtorda Otrokócsy Otrubny de Korpás Ottava de Borszörcsök Ottenfels-Gschvind báró Otth de Felsıeır Otthományi Ottlik de Felsıozorócz et Kohanócz Ottó de Ottilienfeld báró Ottovics Ottrubni alias Korpás Otzaniczai Oudaille gróf Ovády Óváry alias Szőcs Ovcsárovics alias Farkas Ózdi de Bögöz Ózdy de Gálfalva Ozmitz alias Czimeney Ozoray de Ozora Ozoróczky Ozoróczy Ozorovszky Öcsy Öexel alias Rónay de Zombor Ölbey Ölle Öltényi Ölvedy de Marosjára Ölyvedi de Ölyved Ördög de Esküllı Ördög de Hilib Ördög de Lászlófalva Ördög de Nagyesküllı Ördög de Oláhszilvás Ördög de Ördögkeresztúr Öregh Örffy de Görbı Örhalmy İri-Szabó İrmezey Örökös Örsök Örtl Örvendy İry de Felsıeır et Ispánlaka İry alias Filep İry alias İri-Szabó İszedfalvay Öttömösy de Öttömös Ötves alias Debreczeni Ötvös alias Brassay Ötvös alias Jakabházy Ötvös alias Kállai de Simánd Ötvös alias Ráczkövy Ötvös alias Török de Dés Ötvös alias Vassay Ötvös de Herepe Ötvös de Szeged Öxl İz Paakó Paál de Felsıeır Paálfalvay Paani Paar gróf Pacassi báró Pachmajer de Szomolnok Pachner de Zobor Pacor de Karstenfels et Hegyalja Pacza Paczaly Paczek Paczer Paczkó de Abrudbánya Paczód de Bök Paczolay de Paczola Paczona de Bártfa Paczonay Paczott de Bük Paczur Pacsácsi Pacsona Padányi Padiczius Padócz de Lırinczfalva Pados alias Bornemisza Pados de Nagyzsennye Páhy Paikert de Seprıs Pais de Bereczk Pais de Bocsvölgy Pais de Kézdialmás Pais de Paisszegh Paisgyártó de Borosjenı Paiss alias Bakonyi de Becsvölgy .

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 147 Paizs de Rácalmás Paja Pajazetovics Pajer Pajerle Pajkos Pajor de Baróth Pajor de Felsıeır Pajor de Tótlipcse Pajthényi de Komárom Pajthy Pák Páka Pakay Pakó de Domján Pakó de Hatolyka Pakol Pakony de Pakony et Haraszt Pakot de Szentlélek Pákozdy Paksy de Paks Paku de Bányád Pakulár Pál alias Jákó Pál alias Kispál Pál alias Nagy de Makó Pál de Ákosfalva Pál de Alsócsernátony Pál de Amadéfalva Pál de Barátos Pál de Baróth Pál de Bereczk Pál de Bethlenfalva Pál de Bikafalva Pál de Bodok Pál de Csatószeg Pál de Csíkrákos Pál de Csíkszentmihály Pál de Csíkszentkirály Pál de Csomafalva Pál de Dálnok Pál de Felsıboldogasszonyfalva Pál de Futásfalva Pál de Gyulafehérvár Pál de Hatolyka et Szentkatolna Pál de Kézdipolyán Pál de Kilyénfalva Pál de Lövéte Pál de Malomfalva Pál de Ménaság Pál de Oroszheggy Pál de Pólyán Pál de Remete Pál de Siklód Pál de Szováta Pál de Szövérd Pál de Tolna Pál de Tusnád Pál de Ujtorda Pál de Vadasd Pál de Vargyas Pál-Miklós de Zabola Palágyi de Palágy Palajtai Palakay Palánky Palányi Palásthy de Palást Palatics Palatka de Magyarzsákod Palatkay de Magyarpalatka Palavics de Pelecspatak Palay Palazzolus Pálbiró de Rökös Palczmann Palcsó Páldeák alias Miskolczy Páldy Palencsek alias Fodor Palenstein gróf Palenyik Páles Palestracczy Pálfalvy de Pálfalva Pálffy alias Szabó Pálffy de Andrásfalva Pálffy de Aranyosrákos Pálffy de Baracska Pálffy de Becs Pálffy de Bikabony Pálffy de Dad Pálffy de Erdıd gróf&herceg Pálffy de Gaád Pálffy de Gagy Pálffy de Gyorsóka Pálffy de Hetes Pálffy de Kislégh Pálffy de Marczélfalva Pálffy de Mille Pálffy de Mohács Pálffy de Obranócz-Szentmihály Pálffy de Pálfiszeg Pálffy de Pelcsút Pálffy de Rusnád Pálffy de Szováta Pálffy de Tarcsafalva Pálffy de Thorda Pálffy de Torna-SzentgyörgBereg Pálffy de Várad Pálffy de Várfalva Pálffy de Zákány Pálffy de Zokol Pálházy Pálhegyi de Vágás Páli de Kispál Palicz Palik Palikucsevny de Furluk Palin Palinay Pálinkás Paliócska de Kırös Palis Palisnay Páljános de Bikfalva Palka Palkó de Gelencze Palkó de Lindsina Palkó de Nagysolymos Palkó de Szenkvicz Palkovics Palla Pallag alias Lukács Pallaghy Pallang Pallavicini gróf Palle . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue.

lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.148 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.et Kispalugya Palumbi Palunci Palurabiny Paluska de Maróth Pálya alias Nemes Pályay Pályi alias Huszthy Pályi alias Nagy Pállya de Bálintfalva Pállyi alias Szabó Palyó de Palló Pámer Pamhackel Pamkircher de Szalonka Pamlényi Pammer Pamposs Pampuch Pan Panacz Panaszi de Szalárd Pancz alias Matyók Pánczél de Albis Pánczél de Csehi Panda alias Komáromy Pandák Pandnovay Pandúr Pándy de Kraszna Panga Panghy Panian de Lobor Pániczky de Párnicza Panith de Nagyberivó Panithy de Báczkamadaras Panithy de Nagysolymos Panka de Rugyas Panker Pankotai de Torda alias Borbély Pankotay de Alsószentmihály Pankotay de Tiszafüred Pankotay de Várad Pankótzy Pankovics Pankovics-Pap Pánky Panmichel Panolai de Ujtorda Pános Pantallon Pánthos de Ujtorda Pánthy Pántzély de Tomes Panz Panzsutty gróf Pany alias Szilágyi Panyit de Sitér Panyithi de Bácskamadaras Pányó alias Görög Pányoki Panyolay Pap alias Bányay Pap alias Bodó Pap alias Csengeri Pap alias Dragus de Deszefalva Pap alias Fehér Pap alias Fekete Pap alias Fodor Pap alias Fogarassy Pap alias Gorbó Pap alias Horváth Pap alias Hrabáczky Pap alias Iffjú Pap alias Jaszter Pap alias Kálnoky de Bagamér Pap alias Kis Pap alias Komáromy Pap alias Kökényesdy Pap alias Miskolczy Pap alias Nagy Pap alias Napkori Pap alias Nemes Pap Pap alias Oparonki Pap alias Orosz Pap alias Pap de Ádám Pap alias Sorbán Pap alias Szabó Pap alias Szász-Pap Pap alias Szászvárosy Pap alias Szőcs Pap alias Tupicza-Pap Pap alias Ujlaky Pap alias Valyi Pap alias Zdobony Pap alias Zoba Pap Árpássy Pap de Alsóapsa alias Simon Pap de Alsócsernátony Pap de Alvincz alias Alvinczy Pap de Bánd Pap de Beszefalva Pap de Gálánta Pap de Gerlát Pap de Gyulafehérvár Pap de Herczegszıllıs Pap de Hosszúaszó Pap de Kápolnokmonostor Pap de Kisnyíres Pap de Losád Pap de Miskolcz Pap de Oláhbogát Pap de Rogoz Pap de Sarkad Pap de Sass Pap de Somkút Pap de Sóváros . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Palliány de Táplánfalva Pallics de Hartenfels Palló Pallos de Kisenyed et Jászberény Pallos de Szentkatolna Pallovits de Idecpatak Palloy Palm gróf Palman Pálmay de Szoblahó Pálmffy alias Polimberger Palo alias Gyuricsek Palócz Pálóczy de Pálócz Palocsay gróf Palojthay de Maróth Palonyay Pálosai de Ujtorda Pálosy de Székelyudvarhly Palotay de Várpalota Palovics Palugyay de Nagy.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 149 Pap de Szentmiklós Pap de Thorda Pap de Thordavilma Pap de Thyutka Pap de Tobrán Pap de Tövis Pap de Várallya Pap Kenézy Pap-Kagány de Bere Pap-Marossy Pap-Szoboszlai Pap-Ujlaki Pap-Vitéz Papanek Paparény Paparinszky Pápay alias Bimonyi Pápay alias Csapó Pápay alias Lugosi de Szászváros Pápay alias Tóth Pápay Pápay de Alsójára Pápay de Csávás Pápay de Hosszúaszó Pápay de Sokoró Papess Papfalvy Papi alias Kovács Papi Filep Papics Papkönyesdi Papócsy de Bere Papolczi de Csíkszentmárton et Bürkös Papp-Szaplonczay Papp-Váry Pappszász Pappus Papuk Pár alias Czirabalmos Pára de Alsószilvás Pára de Felsıszilvás Paráczay Paradeiser Parady Paraicz Parajdy de Mogyorós Parajos Paraminszky Parapatich Paraszka Paraszkay de Paraszk Paraszkeva Parasznyay alias Rácz Paraszthy de Békés Paraszthy de Karmancz Paravich Parázó Paraztay Parázy Parázs Parczer Parcsetich de Rákócz Parcsevich Paréczay Paregauld á Roussel Pariag Párisy alias Papp de Borzsova Páriz de Pápa Parlaghy de Parlag Parlai de Karánsebes Parnas de Tötös Parnay Parnéy de Parné Párossy alias Baszaráhy de Tát Párosy de Alsószilvás Parragh de Berhida Parscht Parsevics báró Parsitzky Pártássy Párthy Partlin Pártonyi Partsch Paruczay Párvy alias Kis Pascha de Oláhlápos Pascha de Vasasszentiván Paschgall Pásint de Magyarzsákod Páska de Gaura Páska de Péterite Páska de Tordavilma Páska de Várad et Palást Páskády Paskay Paskó de Bereczk Paskó de Székelyhíd Paskuly Pass alias Szajky Passerini Passuth Pásti Pástyán Paszakán Paszám alias Boczkó de Zaszkal Paszárdy Pászkota Pásztay Pásztélyi alias Kováts Pászthohi de Nagyvárad Pászthory de Felsıpásztor et Lengyeltóth Pászthóy de Pásztó Pászthy de Ada Pásztóhi de Gyéres Pásztor de Bánd Pásztor de Havad Pásztory Patachich de Zajezda gróf Patak Patakfalvi de Bethlenfalva Patakfalvi de Énlak Pataki de Hosszuaszó Pataki de Sárospatak Pataky de Borosjenı Pataky de Désfalva Pataky de Görgényszentimre Pataky de Kolozsvár Pataky de Ótorda Pataky de Pujon Pataky Pap Patasovich Patay alias Baracsy Patay alias Barátfy Patay de Báj Patczer Páter Patha de Malomsok Pathó de Magaspart báró .purdue.

purdue.lib.150 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Pathó de Székelyhíd Pathócsy Pathul alias Achleb Pathy alias Nagy Patika Patisz Pátkai de Göncz Patkó alias Szıcs Patkós de Szentgerlicze Patócz alias Szeli Patócsy de Eperjes Pátocsy de Técsı Patonay Patonyi Patras de Libicze Patras de Novigrad Patraskó de Kornya Patrik Patró de Szıllıs Pátrohy Patrovich Patrubány Pattantyús de Danczka Patthy de Felsıeır Patvaróczy de Ivánka Patzolt de Nagyvégh Paty alias Borbély Paty de Hosszúaszó Patyánszky de Viszák Pauer de Jannaburg Pauissich Pauka Pauker Paukovich de Senkvicz Paulányi Paulay Paulekovich Pauler Paulessych Paulich Pauliczky de Palocsa Paulik Paulikovics Paulini de Nyitrazsámbokrét Paulinicz Paulinus Paulovics alias Radics Paulovits de Kisjeszen et Kıröskény Pauly Paumann Paumgarten Paumhackel Paumkircher báró Paunovich Paur alias Németh Paur de Kápolna Pausz de Uhabalunga Páva de Békéscsaba Pávai de Dés Pávai de Sámsond Pávay de Magyarigen Pávay de Páva Pavessich Pavianovich Pávics Pavisics Pavkovics Pavlik Pavlikovics Pavlovics alias Jeszenszky de Kisjeszen Pavlovjech alias Kvassay Pavlovjech alias Sarlay Paxy báró Payer Payerle Paylschmidt de Radiosolis Payzos Paza Pazalia Pazar alias Köszörős Pazdicsy Pázmándy de Szomor Pázmány báró Pázmány de Panasz Pázmány de Szilas et Lak Pázsit Pech Pechmann báró Péchy de Kolozsvár Péchy de Péchujfalu Péchy de Szenterzsébet Pechych Pecker báró Pecze Péczely Peczéthes de Palotha Peczingler Peczkes Peczkó Peczky Peczla Peczök Péczy de Alsó. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.et Felsıpécz Péczy de Pécz Péczy de Ujtorda Pecsenyánszky Pécsétszegi Pecsics Pécsvárady Pécsy de Oláhujfalu Pédery Pediácz Pedlanovics Peer Pegethy Peharnik alias Hotkovich Pehm Peitl Pejacsevich Mikó de Verıcze et Hídvég Pejacsevics báró Pekár de Rozsnyó Pekarik Pekáry Pekh Peklánszky Pekovich de Dombó Pekry de Petrovina gróf Peksa Pelárgus Pelathy Pelbárt de Felsıvat Pelcz Pelczer Pelejthey Pelényi Peles Peleskey Peley de Érmindszent gróf .

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 151 Peli alias Verbıczy Pelionis Pellegriny gróf Pellérdy de Pellérd Pellicioli gróf Pellinger Pellionis Pelsıczy alias Kovács Pelsıczy alias Szatmáry Pelsıczy de Felsıczardó alias Jakab Peltz Pély Pellyvásy Pelyvássy Pemflinger Pencz de Pénz Penczy de Pencz Pend Pendih Penész Pente de Ujszékely Péntek de Hosszúaszó Péntek de Natkos Péntek de Péntek Péntek de Vönöczk Pénteky alias Péter de Lemhény Pents de Alsóvenicze Pénzes de Vásárhely Penyich Penyigey Peöcz de Viss Pepele Peralta báró Perbes de Perbesháza Perchich Percze de Jood Perczel de Bonyhád Pércsy de Mikepércs Perdemánszky Perduk Pere Perecz Pereczy Perecsényi de Torda Pereghy Peregovich Peregriny Perekedi Peremartoni Peremessy alias Diák Perenzi Perényi de Perény báró Peres de Paczal Pereszlényi alias Szabó Perey Perg de Burgberg alias du Montbanfort Perger Perha Pericht Pericz Peritzhof Perkedy Perkó Perković de Krizpolje Perlaky alias Horváth de Perlak Perlas de Rialp Perliczy Permay Perneszy Perneszy de Osztopán Pernye Perprinich Persay Perse Perselth Perzselt de Hangony Peschych Pesschovitz Pestalozzi báró Pestényi de Pestény Pestesy Pesthy alias Zivkovics Pesti alias Rakó Pesti de Gernyeszeg Pestvármegyey Peszeky alias Szabó Peszmeg Pesztranszky alias Szőcs Petánczy Petazzi gróf Peteani á Steinberg Pétemányi Petényi Péter alias Szarka Péter de Albis Péter de Aldoboly Péter de Árkos Péter de Bikafalva Péter de Dalnok Péter de Etéd Péter de Hosszúaszó Péter de Ifagyajta Péter de Lemény Péter de Oláhfalva Péter de Pusztadomaháza Péter de Sepsiszentkirály Peterdi de Kıröspeterd Peterdy de Saág et Mezıpeterd Péterffi de Kırıspatak Péterffi de Medeser Péterffv de Gagy Péterffy de Árkos Péterffy de Csatószeg Péterffy de Kibéd Péterffy de Nagyajta Péterffy de Somoskeö báró Péterfi de Ikacs Péterfi de Kıröspatak Péterfi de Mogyorós Péterfi de Nedesér Petermányi Pétery Pethe de Borosjenı Pethe de Buzaháza Pethe de Nyárádtı Pethe de Panit Pethe de Pethes báró Pethe Kisszántó Pethel Pethes alias Gyöngyössy Pethes de Kecskemét Pethes-Jablonczay Pethı alias Kiszely Pethı alias Kovács de Dános Pethı alias Szatai Pethı alias Zanathy Pethı de Alsószata Pethı de Anárcs ./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.152 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Pethı de Angyalos Pethı de Borza Pethı de Botfalva et Haságh Pethı de Felsıtorja Pethı de Fok Pethı de Geréb et Pethıfalva Pethı de Gerse gróf Pethı de Gyöngyös Pethı de Hermány Pethı de Jászberény Pethı de Káposztásszentmiklós Pethı de Kér Pethı de Kisgörzöny Pethı de Méra Pethı de Mosdáth Pethı de Nyárádtı Pethı de Osztopa Pethı de Szamoszegh Pethı de Sztropkó gróf Pethı de Vaja Pethı de Varsány Pethı de Vecse Pethron Petke de Illyefalva Petkes Petki alias Nagy Petki de Derzs et Királyhalma báró&gróf Petki de Vizakna Petkó de Babót Petkovich Petneházy Petók de Szamosszegh Petos de Hosszúaszó Petıcz Petıfi alias Petrovics Petra Petrack Petraczky alias Petracsek Petracs Petracsek Petracsek alias Szabó Petrahai alias Hegedős Petrák de Szendrı Petrán Petrás de Petrács Petrasch báró Petraskó de Kisberivó Petre alias Gyene Petrekovich Petren Petrenka Petrényi Petretich Petri de Hollómezı Petri de Marosszerda Petrichevich de Wiketinecz Petrichevich-Horváth de Széplak báró Petrics Petricsevich de Szász Petricsor de Szásza Petrik de Vadpatak Petróczy de Petrócz Petross Petrován de Felsızubricza Petrovay de Dolha et Petrova Petrovics alias Petıfi Petrovics de Csudanovecz Petrovics de Petrócz Petrovics de Petrovity Petrovics de Suraklin Petrovszky de Mindszentfalva Petrıczy báró Petrucz de Fodorháza Petrus de Hollómezı Petrusics Petruska Petrys de Peroth báró Petthsimon Pettkó Pettus Petz Petzendorfer Pettyén alias Szabó Pettyke Pettykó Peverelly Pexa Peylschmidt de Radiosolis Pezzen Pfannenkahn Pfannschmidt Pfanzelt alias Pánczély Pfatschner báró Pfeffershoven báró Pfehlmajer Pfeiffer de Ikva Pfeiffer de Orlovnjak báró Pfeiffer de Pálya Pfeiffer de Szıllıs Pfeiffer de Tálya Pfeilen Pfeiler Pfeilfenberger Pfisterer Pfriem Philep alias Czövek Philep alias Remetey Philimon Philipchych Philippovics Phinthye de Zén Phülöp alias Bicskey Piakolthy alias Óth Piakovits Piatrovicz alias Jeszenszky de Kisjeszen Piatsek de Herés et Oláhság Piazol Pichler de Tennenberg Pichlsdorf de Altenburg báró Pick de Nemesdömölk Picolomini d'Aragona gróf Picske Pidol de Quittenbach báró Pierer de Módos Pierizzi gróf Pierl Piernik Pierstl Piesser Piestyánszky Pieth Pietschke Pigay Pigethy Pigram Pihar Pika Pike de Kiserszény . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 153 Pikéthy de Kisfalud Pikó Pikre Pilan Pilarik Pilaszanovich de Roglaticza Pilátus de Dálnok Pilcz Pilényi alias Nagy Pilez de Kézbánya Pili Pilich Pilimann Piliny Pilisy Pillaty de Tassul báró Piller de Felsıtárkány Pillér alias Becsey Pillér de Mérk Pillich Pilnauer Pilte Piltz de Rézbánya Pilva alias Sola Pilva báró Pilly Pimmer Pincze Pinczés Pinczésy Pindlmayr Pindrics alias Vargha Pindrics Pinka Pinkay Pinke alias Malassy Pinke de Kiskér Pinkóczy alias Mozogh Pinkóczy alias Nagy Pinkóczy de Ujtorda Pintárházy alias Pintár Pintek Pinteley Pintér alias Kovács Pintér alias Szabó Pintér alias Szakál Pintér de Acza Pintér de Csicsópoján Pintér de Homok Pintér de Legenye Pintér de Oláhlápos Pintér de Szentkirályszabadja Pintér de Zabola Pintérházy Pintner Pintzés Pintye de Sztojkafalva Pinzes de Zala Pinyegei alias Mancsur Pinnyey de Pinnye báró Pipályi de Soklyó Pipei de Bözödujfalva Piperkovich Pires alias Horváth Pires de Malomfalva Piret de Bihain báró Pirichey Piringer Pirithy Pirker Pirnstingl Piroska Piróth Piry de Kispér Piskatoris Piskóthy alias Szabó Pisky alias Végh Pisky de Pisk Pisoff Pispeky Pista alias Birtok Pistáky de Hongárd Pistyánszky Pisztory Pisztránszky Piukovics de Ómoravicza Plab Plächl de Plachelsfeld Plachy Placsintár Placskó Planckenauer Planckh Plantanides báró Plantis Plassinger báró Platt Platthy de Turóczdivék et Palugya Plavecz Plechl Pleheisz alias Boér de Lövész Pleininger de Petıfalva Plencken Plenczner Plenek Ples Pleskóczi Pleszi Pletecsics Pletrich de Szentkirály Plevay Plevenhueber Pley báró Pleyern Plichta de Prosznefalva Plindendorffer Plossek de Zsolna Plotényi de Nagyláz Plovanich Plumbó alias Mathaey Pobordy Pobst Pocher alias Eggersdorf Pochvecho Pochyk Pock de Fahendorff Póczi de Hunyad Poczik de Monak Poczkó Pócs alias Szántay Pócs de Csenkeszfa Pócs de Delne Pócs de Homoródalmás Pócsa de Hatolyka Pócsay Pocsik Pocskay alias Tukó Pocskay de Pacsér Pocsok Poda .lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Podbelányi Podgoray Podgoricsány Podhajeczky de Pilhof Podhorányi de Podhora Podhorányi-Soóváry de Podhorány Podhorecz de Cselkólehota alias Cselkó de Cselkólehota Podhorecsny Podhradszky de Nemespodhragy Podina Podlussányi Podmaniczky de Aszód et Podmanin Podmanini Podolányi Podolinczy Podolinszky Podzorszky Poffa Pogácsás alias Nester Pogácsás de Pusztahidegkút Pogády Pogány de Cseb Pogány de Huszt Pogány de Nagyklopotiva Pogány de Remetepogányest Pogledicsh Pogner Pogonyi Pogorisky Pográny alias Nagy Pográny de Nemeskürth báró Pogrányi de Derfel Pógyor Pohánka alias Lieszkovszky Pohánka alias Valyentovich Pohánka alias Obeszló de Kislednicz Pohány Pohárdi alias Horváth Poharics alias Szabó Pohárnok Poháros de Kapi Pohl Pohmajevich Pohorszky Pohráncz Pohronczy alias Szelepcsény Pója Pojánai alias Popa de Pojána Pók de Medgyesalya Póka alias Eössy Póka alias Kovács Póka de Istvánháza Póka de Siménfalva Pókai de Póka et Káposztásszentmiklós Pokol de Deés Pokol de Nagylosznyó Pokol de Sepsiszentgyörgy Pokomándy Poksa Poksányi Poky de Pok et Mérges Polaczki Polacsek Polakovics Polánkay Polányi de Polány et Táplánfalva Polatsek Polcz alias Joó Polcsy de Gulács Poldány Pole Poleni gróf Polereczky Polerman Polgár alias Nagy Polgár de Keresztes Polgár de Túr et Törökszentmiklós Polgáry Polhos de Csicser Polhos de Radnótfalva Poligo Polimberger Polinszky de Kassa Pollák Pollermann Polner Polonyi Polos Polosticzay Polotinich Polster Polthos Poltsy de Éradony Poluczky Polus de Szentkatolna Pólya Polyák alias Balogh de Sámson Polyák alias Lengyel Polyák de Apcz Polyák de Szabolcs Polyákfalvi Polygó Polyik de Eörvend Pomeránei alias Szabó Pomichal de Réthe Pominovszky Pomogovics Pomothy Pompéry Pomsár Pomutz Pomyghy Pomygovics Pona de Máramaros Poncz ab Engelshoffen báró Poncz de Sziget alias Varga Ponekovics Ponghó Pongrácz de Dengeleg Pongrácz de Felsıeır Pongrácz de Gyergyószentmiklós Pongrácz de Nagymihály Pongrácz de Szentmiklós et Óvár báró&gróf Ponicz Ponith Ponivás Ponner Ponory de Ponor Ponos Ponta de Bánd Ponthegyi Pontyos de Fejérvár Ponus Poór de Napkor Poósel Popa alias Munyán Popa alias Pap .154 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 155 Popa alias Turk Popa de Csákó Popa de Hegyaljalivadja Popa de Hollómezı Popa de Illyésfalva Popa de Kisaranyos Popa de Lemhény Popa de Lemhény Popa de Poján Popa de Pojána Popa de Pojanadobrik Popanek de Kuklov Popankovics de Littmanov Poperczer Popics Popovich de Fruskagora Popovich-Radubiczky Popovich-Tökölly Popovics alias Mosonyi Popovics alias Pa Popovics alias Severner Popovits de Belényes Popp de Böhmstetten Popp de Bukovecz Popparic alias Englisch-Popparich Popparich Popper de Podhragy Poprach Popsa alias Uláh Popst alias Bobest de Zitavia Póra Porák de Várna Porbancz Porchy alias Pethel Porcia de Brugnera et Prata gróf Porczin alias Bene Porcsalmy Pordányi alias Eöry Poreczky Porkoláb alias Gabányi Porkoláb alias Székely Porkoláb de Bersen Porkoláb de Boba Porkoláb de Hatolyka Porkoláb de Magyarfráta Porkoláb de Nagyváth et Nagócs Porkoláb de Városfalva Porkomith de Kérsemjén Porkovics Porkstaller Porondi de Vízhely Porondy de Ujszék Poroszlai de Nagy Poroszlay de Tóti Porpáczy Porsoló Porsolt de Barátos Porsolt de Felsıvály Porsolt de Vajdahunyad Porsy Portai de Karánsebes Portik de Gyitra Portitorisz Portörı alias Eötvös Portörı de Várad Porubszky de Poruba Porzsoló de Alsócsernáton Pós alias Nagy Pós de Poós Pósa alias Zemlény Pósa de Atyha Pósa de Szántó Pósa de Szentkirályszabadja Pósaházy Posch Poschár de Marczalháza Posesecz Pósfay de Nagy et Kisbarkócz Posga de Markács Posgár Posgay Poshatt Posmány Posóczy Poson de Jedd Poson de Papolcz Poson de Somosd Posoni de Bürkös Posoni de Csákfalva Posoni de Csomafa Posoni de Kraszna Posoni de Nagyernye Possay alias Krigh Possay de Possa et Legenye Posta alias Kovács Posta alias Mensaros Posta de Nagyenyed Posváry Poszavecz Posznár Pótha alias Szabó Pothurálszky Potincza Potó de Csenkeszfa Potoczky Potoczky de Potók Potocsny alias Gyurissíi Potocsnyák alias Pataki Potor Potor de Hermánszeg Póts alias Gönyey Póts alias Szántay Pótsa de Hatolyka Potska de Potska Pótskay de Pacsér Pottornyay de Pottornya et Csáta Potyó de Csíkkozmás Potyondy de Potyond et Csáford Povály Povolny Povoni Pozbay alias Nagy Poznan de Várasd Pozner Pozváry Pozvek Pozvinszky Pozza gróf Pozsonyi alias Bodogh Pozsonyi alias Eckhardt de Posony Pöcsinyi Pöhr de Rosenthal Pörös Pöschl de Selmecz Pöss de Abony Pöstényi Pösthényi de Martonos Pötting . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.156 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Pötz Pözel de Virányos Praedt Praekup de Disznópatak Praelukán Prágai de Dés Prágay Praisz Praitenacker Pramer Prandau-Killeprand Prandorffy Prandtaver Praosy Prasinszky de Prasinszk báró Praskó Prásmári Prassóczi Prattinger Prauner Pray Praznóczky alias Prosma Praznóczy Praznovszky Prebeg Prebszl Precsinszky de Precsinlehota Préda de Nagyilonda Predanóczy Predarovics Predmerszky Prekrith Prekup alias Pap de Fogaras Prekup de Sósmezı Prelia Prelukai Prengel Prenninger de Pereszlény Prentics Prényi Prepeliczay de Vágszerdahely Prépost Prépostváry alias Chiarinag de Lokács Preradovits Preschern Presegger Presenszky Presty Preszek Presztel Prevenhueber Preydigoz Preyer Pribék de Gyéres Pribék de Hosszúaszó Pribék de Szevesztrény Pribék de Telekfalva Pribék de Temesvár Pribék de Tótváradja Pribék de Ville Pribis Priesen Prieszol alias Trombitás Prihada Prihradny de Breznó Prikkei de Kéthe Prileszky de Prilesz Princzfalussy Priska báró Priszeker Pritelka Privigyei de Deés Privigyey alias Pap Privitzer Privitzky Priziehovszky Probstner de Ujlubló et Jakublyán Probszt Procopius Procuratic Prodán de Dés Prodán de Kaczkó Prodán de Malom Prodanovits Prohászka Prokopovics Prokuratich Prónay alias Grajzel Prónay de Tótpróna et Blatnicza báró Pronstreiter alias Ujfalussy Propeck Prósa de Szék Prosma alias Práznóczky Prost Prosznyák Prozkowzky in Proskow et Zelcz báró Proznecz Prökstolier Pruczekovich Prugberger de Karva Prunner Prusinszky de Pruzsina Pruszkay alias Literáti Przichovszky de Przichovitz báró Pscherer de Bogát Psenyeczky-Nagy Puchaimb Pucher á Meggenhausen báró Pucher de Bagos Puchner báró Puchóczy Puchon Pucz Pudelkó Puha de Puhaháza Puhallo de Bolog Puis alias du Puis Pukay alias Horváth-Pukay Puky de Bizák Pulavicza Pulay alias Derencsin Pulay de Nemespula Pulovicza Pulszky de Lubócz et Cselfalva Pulszter Pulyay Pundor Pupinszky Pupos Purcellits Purczpichler Purger alias Sinkó Purgly de Jószás Purgstaller Purkhart Purmann Purmen Purpuráthy .purdue.

alias Puskár Puskó Pusztay alias Chaholtzy Pusztay alias Rizó-Rácz Pusztay de Sajó Pusztényi Putanecz Putanics Puteani de Kimpan báró Puthon Putin Putnik alias Meneszkovics Putnoky alias Kis-Putnoky Putnoky-Nagy Putter Putz de Molspergh Puy de Puj Puzdor alias Armpruster Püchler báró Pünkösdy de Uzon Pürkerth-Malada Püsky Püspök de Hosszúaszó Püspökladányi Püspöky alias Varró Püspöky de Káposztásszentmiklós Püspöky de Nagyenyed Pyber de Gyerkény Pyrker de Felsıeır Pyró Quarient Quaszóy de Quaszó Quatalides Queck Quendel Querczinyi Questenberg Quetonyi Quittner de Vágfalva Quiwal de Bichwis báró Raaperfer Rab alias Andrássy de Lövéte Rába de Felsıeır Rabar de Komját Rabátte gróf Rabay Rabby Rabcsek Rabéczi Raboka de Berkes alias Sebestyén Rabolchy Rabovszky Rách alias Vichich Rácz alias Adler Rácz alias Adler Buday Rácz alias Apostol Rácz alias Czirkusz Rácz alias Csizmadia Rácz alias Dábor Rácz alias Denthe Rácz alias Denthei Rácz alias Kizó Rácz alias Lovász Rácz alias Lupucz Rácz alias Nagy Rácz alias Raics Rácz alias Streke Rácz alias Szabó Rácz alias Szegedy Rácz alias Szenes Rácz alias Temesváry Rácz alias Tompositus Rácz alias Udvardy Rácz alias Vak Rácz alias Vratkovics Rácz de Alsókanta Rácz de Arad Rácz de Besznye Rácz de Bihar Rácz de Bolgárfalva Rácz de Borosjenı Rácz de Deés Rácz de Doha Rácz de Duka Rácz de Fejérvár Rácz de Földvár Rácz de Galgóc Rácz de Gálos Rácz de Gogánváralja Rácz de Gurgény Rácz de Gyéres Rácz de Gyergyószentmiklós Rácz de Gyulafehérvár Rácz de Halmágy alias Kis Rácz de Harró Rácz de Kantafalva Rácz de Kaplyon alias Sztrek Rácz de Kiskantafalva Rácz de Kozárvár Rácz de Köles Rácz de Kutas alias Wrassó Rácz de Léczfalva Rácz de Lemény Rácz de Lippa Rácz de Lugos Rácz de Magyarbél Rácz de Mehedia Rácz de Mére Rácz de Nagylak Rácz de Nagymegyer Rácz de Nánás Rácz de Parasznya Rácz de Péntek Rácz de Prod Rácz de Remete Rácz de Rizópuszta Rácz de Sarkad Rácz de Sarud Rácz de Sátoraljaújhely Rácz de Serém Rácz de Szásznyires Rácz de Szeben Rácz de Szilágysomlyó Rácz de Temesvár Rácz de Tövis Rácz de Ujlak Rácz de Ujtorda Rácz de Várad Rácz de Zalánkemény Rácz Orbán .lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 157 Puruczny Puskar de Petrinja Puskarith Puskás alias Koczurán Puskás de Bezermin Puskás de Ditró Puskás de Széplak Puskás de Tasnád Puskás. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.158 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Rácz-Zombory Ráczkevy de Várad Ráczkövy alias Ötvös Raczlubics de Mihályfalva Racsánszky alias Kazimirovics Rácsay Racsich Racsiczay Racska alias Rudy Rácskay Rácsok Rácsok alias Kovács Rád de Alsóvist Rada Radács Radácsy alias Nagy Radák de Deés Radák de Magyarbénye báró Radák de Szilágycsécs Radakovich alias Mrazics Radal Radar de Busán Radas Radászy Ráday de Ráda gróf Radeczky Radenay Radenich Radetzky de Sajtény Rádi-Nagy Radibratovich Radicević Radich alias Petrovich Radics de Dragicza Radics de Lugas Radicsay Radicsevich Radicsics Radielovich Radik Radimetzky Radinkovich Radiscsay Radisics alias Davidovics báró Radisics de Rutas Radislovics báró Radissai alias Gombkötı Radity de Radics Radivojević de Dobrodol Radnay-Rózsay de Muraköz Radnich Radnóczy Radnolth de Terjény Radnótfai de Radnótfa Radnóty Radnyáki-Bosnya Radó alias Baksi de Benczencze Radó de Harasztosi Radó de Magyargyerımonostor Radó de Szentmárton Radocza de Sárszentmiklós Radóczy Radóffy Radojković de Radoboj Radoly Radona de Bihar Radonich Radosich Radosnay alias Lauro Radosnay alias Matejcska Radosóczy Radossa-Dely Radossay alias Mátyareeska Radossevich de Szokolovácz Radossevich de Radosbáró Radossovich alias Libák Radostich Radoszavlievits Radován Radovanovics Radovich Radu de Kávás Radubiczky alias Popovich Raduch Raduchin Radul de Drágos Radulffy Radulovics alias Meneszkovics Ráduly de Csíkmádéfalva Radván Radvánczy Radvánczy de Keöche Radvánszky de Radvány et Sajókaza báró Radvány de Szentgyörgy Radványi de Alsónemeslak Radványi de Hollóház Radványi de Keres Radványi de Radvány et Legénd Radványi de Réthfalva Rády alias Szőcs Rády de Ivachnofalva Rády de Rád Rády de Várad Radzivill herceg Rael Rafach Rafajovje alias Jeszenszky Raffain de Tusnád Raffais Raffajovics Raffanides Raffanidesz Raffay de Árkos Ragályi de Kiscsoltó báró Ragályi-Balassa de Kiscsoltó et Balassagyarmat et Kékkı báró Ragány alias Papp Ragányi Ragó Ragodics Ragutye de Hegyalja-Liváda Ragyóczy de Ragyócz et Csepcsány Ragyolczy Raholczay Raić de Lonja Raicsics Raigler Raijter Raikhort Rain alias Laskóy Rain de Batish et Laposnyák Rainhard Rainprecht Raisinger Raisner Raisz de Kassa Raiter Raitmann .lib.

/Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 159 Raittermayer Raitz Raizinger Raizner Raj Rája Rajak Rajakovics Rajasitcs báró Rajchet Rajchord Rajczy Rajcsányi de Rajcsány Rajcsy alias Benedicty Rajcsy alias Mrazi Rajeczky Rajer Rajhert Rajhó Rajkovics de Kékes Rajky de Rajk Rajman de Rajmanus Rajner Rajnhard Rajszy Rajti Rajtmann Rajzik Rajzinger alias Raisinger Rajzner Rák alias Pap Rák de Sepsiszentgyörgy Rakaczay de Rakacza Rakamazi Rakartis Rákász Rakattyási de Rakattyás Rakenfels Rakher Rakics Rákicsán Rakis alias Koszta Rakitay Rakittievics de Toplicza Rákó alias Pesti Rakocza alias Sziráky Rákóczi de Felsıvadász herceg Rákóczky Rákóczy de Rákócz Rákóczy de Rákosfalva Rakodczay Rakolubszky de Rakolub Rakonczay Rákos Rakosburg Rákosi alias Nagy-Rákosi Rákosi de Adrudbánya alias Fodor Rákosi de Aldoboly Rákosi de Alsócsernáton Rákosi de Felsıcsernáton Rákosi de Hagymásbodon Rákosi de Illyefalva Rákosi de Mártonfalva Rákosi de Mindszent Rákosi de Nagyaranyos Rákosi de Rákos Rákosi de Somkerek Rákosy alias Fodor Rákosy alias Nemes Rákosy alias Sándor Rakószláv Rakottyán Rakovicki Rakovszky de Nagyrákó et Kelemenfalva Raksányi-Benkovics Rakssányi de Raksa Ráksy Rall báró Ramasetter Rambschissel Ramenar Ramer Ramirey báró Ramming Ramocsa de Benedekfalva Ramocsa de Menyı Ramocsaházy de Ramocsaház Ramocsai Rampel Rampichl Rán de Löwenancker Rancz alias Rántz Rancz de Csikrákos Ranfft Rangoni Rankó Rankovics Ránky Ranner Ranosztai alias Skultéty Ránta alias Susman Rantz de Csíkszereda Rantz de Kadicsfalva Rantych Ranzendorff de Érd Rapczon de Csíkkozmás Raphael Raphanidesz Rapich alias Vratarich Rápolthy alias Pap Rápolthy de Bálványosváralja Rápolthy de Füle Rápolthy de Peselnek Rápolthy de Rápolt Rápolthy de Székekyudvarhely Rápolti de Rét Rápolti Nagy Raposa alias Kis Ráposi de Székelyudvarhely Rappach Rarovich alias Horváth Ráskay de Ráska Raskó alias Hraskó Raskó alias Sztojka Rasmić alias Viczian Rásó Rásonyi Rasovszky Rassy Rastić Rastul de Ohába Rasy Raszlaviczy de Magyarraszlavic Rasztóczy alias Demjéni Rasztokay de Rasztoka Ratait Ratesics Ráth de Rutka .lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Ráth-Végh de Lak Ráthonyi alias Vermes Ráthonyi de Adorján Ráthy de Ráth Rátiakózy Rátkay Ratkó Ratković de Modrus Ratković de Tornavácz Ratkovszky Rátky de Salamonfa Ratnasetter Rató Ratt Rattelstorfer Rattesid Rattkay de Nagytábor gróf Rattkovszky Rattlstorfer Rátvay Rátz de Harasztkerek Ratzensteiner Rau de Löwenacker Rauber de Plankenstein Rauch de Lippa Rauch de Nyék báró Rauch de Rauchenfeld Raumbschussl de Schönegg Raunach alias de Raunacher Raupenstrauch de Löwenburg Raus alias Hornai Rausár de Gáta Rauscher Rausz alias Borna Ravasz de Aranyosmezı Ravasz de Korond Ravasz de Szucság et Papfalva Ravasz de Tusnád Ravasz de Vaja Rávaszy de Deés Ravay de Somosd Ravazdy Raven Rávetitzky Ravusz alias Hornyay Rayacher Rayer Rayn alias Laskó Rázmán Rázny Rázó de Homoródalmás Rázsó Rébek Rebenberg báró Rebentisch báró Rebényi Rebracha Rebrovics Recalcatus gróf Rechberger Recheim Recze alias Reczekeresztúri Réczet Réczey de Ilosva Récsey báró Récsey alias Boér de Récse Récsey alias Szabó Récsey de Gálosház Récsey de Récse báró báró Récsey de Sztapár Recsiczár Recsky alias Somoskıy Récsy de Saline Rédeky de Rédek Rédey alias Nagy Rédey de Kisréde nemes&gróf Rediger de Abrudbánya Rédl alias Simon-Rédl de Alsószopor Rédl de Rottenhausen et Rasztina báró Redmeczi alias Molnár de Rimaszécs Redmeczi de Szék Rednik de Gyulafalva Redwitz Reel de Rael Regéczy alias Nagy Régeni alias Kovács Régeni alias Tekerı de Magyarrégeni Regenspursky de Regény Réghy de Hangács Réghy de Szentmihályúr Regina de Retteg Regis Regius Regmeczy Regnard Regıczy Reguly Regüli Rehák de Szemerja Reheim Rehland Rehorovszky Reich Reichard Reichenhaller Reicher Reichert Reiffenberg Reiner de Banija Reiner de Brestovac Reiner de Solt Reingruber Reinhardt de Rainhardt Reinhold de Borosbenedek Reinish Reinprecht Reischach báró Reischl de Szörény Reisner Reisz Reiszig Reiszner de Reisenfels Reitter de Temes Reittermayer Reitz de Bánya Rejnik de Csokmány Rékay Rekvinyi Relković de Davor Relyovszky Remekházy de Gurahoncz báró Remengh Remeniczky Remenius Remény Remenyik de Csetnek Reményi de Daruvár Reményi de Kıszeg .lib.160 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 161 Rémes Remete Remetei alias Kovács Remetei de Dánpatak alias György Remetey Remetey alias Filep Remier alias Reisner Remier de Aisenberg Remier de Polyán Remold alias Remekházy Rémy-Berzenkovics de Szilas Renarid Renau báró Renckhert Rend de Szabéd Rendel Rendes de Székvár Rener Rénes Rengiovics Renkó Renkovczy Rentmeister de Szentgyörgy Rényi Reöthy de Ecsed Répa de Ónod alias Tóth Répás alias Biró Répási alias Héviz Répásy Répászky Repeczky Repka alias Dubniczay Resch de Bethlenfalva Reschult Rescsevich Reskó Responde Ressich Restás Reszegey Reszeghy Réta de Lırinczfalva Rétay Retek Reteö alias Ensel Réthey alias Nagy Réthey de Réthe Réthey-Nagy Réthy de Alsótorja Réthy de Aszaló Réthy de Gálfalva Réthy de Gyergyószentmiklós Réthy de Lemhény Réthy de Páva Réthy de Szék Réthy de Szentmiklós Retkes Réts Retsky alias Somoskıy Retsky de Recsk et Derecske Retteghy de Kisbudak Rettegi alias Fazekas Rettegi de Vágás alias Dénes Retzegh de Csíkszentmárton Rétyi Reusz de Ráthony Reutter de Ritterstein Révay de Réva et Trebeste gróf Révay de Szklabina et Blatnicza nemes&báró Révedy Revelei alias Göröcz de Revele Révetz Révi de Ujtorda Reviczky de Revisnye Révy de Belvárda Révy de Dombóvár Révy de Ikervár Rexa de Nemeskút Réz de Csapó Réz de Kolozsvár Rézbányay de Deés Rezegei Rezeila de Páros Reziky Rezler Reznek alias Kósa Reznitsek Rezsni de Pacsér Rheiniss Rhenaud Rhener Rhody Rholl de Udvarnok Rhorér Rhorer alias Rülley de Küllı Riazik Ribanszky Ribany Ribarich Ribarovith Ribáry de Alsólócz Ribényi Ribiczey de Illye Ribiczey de Ribicze Ribos alias Nemes Ribovits Riby Ricciardi gróf Richárd de Dunarét Richter alias Itélı Richthauser Richvaldsky Rickl de Béllye Riczafy Riczinger Riczkó Riczó Riczoffy Ricsóváry alias Hricsovszky Ricsovay de Hricsova Ricsovszky Ridl Rieffelscheid Rieger Riegler Riek Rier Rieschell Rieser Rigmányi de Rigmány Rigó alias Vancsay Rigó de Homoródalmás Rigó de Nagypatak Rigó de Toronya Rigó de Vinkovicz Rigócz Rigoni báró Rigyanecz .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.lib.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Rigyitsky de Skribestye Rihmer Rihmer de Granasztov Rilovszky Rimanóczy alias Neppel de Bunya Rimanóczy de Rimanócz Rimaszécsy alias Molnár Rimaszombathy alias Burátsy Rimaszombathy alias Martin Rimaszombathy de Alsóilosva Rimay de Alsósztregova Rina Rinco Rindsmaul in Berneg et Trauenhaimb et UnterBayerhofen báró&gróf Ringhoffer de Ringsheim Rinka de Csokmány Rinkhammer Ripas Rippán Ripsor Riskó de Kövesliget alias Dragi Riskovich Rissó Ristó Riszner de Zoborhegy Riszy de Gálszécs Rithauser Rithner Ritlop Ritoók de Gálszécs Ritter de Rittérn Ritter de Valyemare Ritter de Záhony báró Ritter-Vitezovich Rittinger de Temesmóra Rizó-Rácz alias Pusztay Rizskay Rliolly Robitsek de Ugornya Roboz Roche de la Dallery gróf Rochepin báró Rochfalvay Rochovich de Sztubicza Rochus Roczmann Rodericzy alias Truce gróf Rodeschino gróf Rodich Rodiczky Rodl Rodt herceg Rodycz alias Gellyei Roffain Rofferano Roffrany Rogács Rogalszky de Rogalovitt Rogán Roganovszky Rogányi Rogar Roge Rogosy Rogoz de Jobbaháza Rogozán de Boérfalva Rogulics Rogulja de Ivánpolya Roh de Decser Roháczy Rohács Rohal Rohan herceg Rohár alias Rovács-Pásztély Rohay Rohel Rohm de Glogon Rohmann Rohody de Rohod et Nagyemıke Roholczy Rohonczy de Felsıpulya nemes&báró Rohony de Sátorkı Rohovics de Sahubicza Rohr de Denta báró Rohrmüller Roich Rojkó de Bernicze Róka alias Babay Róka alias Liska Róka alias Liszka Rókay de Csomafalva Rokon Rokonaky Rokonyi Rokosz Rokszáni Roll de Udvarnok Rollen Rolsberg de Leitersdorf báró Romák Román-Szeöcs Román alias Bragus Román alias Percze Román alias Usokányi de Kövesliget Román de Boldogasszonyfalva Román de Gidospergh Román de Gugasztrafalva Román de Kézdiszentlélek Román de Nagybun Román de Tordavilmány Román-Pap Románfalvy Romány Romaroky Rombauer Romeiser de Bátaszék Romhányi alias Akomer Romhányi alias Kis Romhányi de Romhány Romok alias Szıcs Romonczai Romosz Romp alias Szabó Rompa Romreiter Romy de Balatonalmád Rónai de Aranyosmaróth Rónai de Ungvár Rónai-Horváth de Uzsok Rónay alias Csicsery-Rónay de Csicser Rónay de Liptóujvár Rónay de Osgyán Rónay de Tasnádszarvad Rónay de Zorabor Roncsik de Borosjenı Ronyak Ropach .purdue.lib.162 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 163 Ropán de Felsızúd Ropossa Roppanté de Bagamér Rortessan Ros de Sepsiszentgyörgy Rósa alias Bráda Rósa alias Kırösy Rósa alias Mike de Csesztve Rósa de Forgolány Rósa de Kúnhalom Rósa de Szentlélek Rósa de Várhegy Rosagger Rosály Rósás Rosen báró Rosenauer Rosenauer alias Schader Rosenbach báró Rosenbaum Rosenberg báró Rosenberg de Gjurgjenovac Rosenberg de Sátorkı Rosenberger de Gyalu Rosenegger Rosenfeld báró Rosenfeld de Bicske Rosenmann Rosetti gróf Rosich de Nedelcze Rosina Roska alias Kis de Szalonta Roska de Fe1sıszálláspatak Roskó Roskoványi de Roskovány Rosman alias Molsucher Rosnauer Rosnyay de Magyarherep Rosnyay de Marosjára alias Szabó Roson de Rozsonmiticz Rosonszky Rosos de Szentkirályszabadja Rosovich de Sztubicza Rospeudtner Rosta Rostaházy alias Raitermayer Rostajner Rosty de Barkócz Rosty de Hrost Rosu Rosy de Érszentkirály Rosz Roszinszky Roszner de Roseneck báró Roszpopa Rosztovics Roth de Gadócz Roth de Királyfalva Roth de Pongyelok Roth de Szepesbéla Róth de Tejegd Rothy de Ecsed Rotipar alias Baricza Rottal báró Rottenbiller Rottenbücher Rottenstein de Erdıkövesd Rotter alias Barcza-Rotter de Nagyalásony Rottmund de Pusztaház Rottner Rovasovszky Rovatos Rovnay Rovoz Roxer Roy Royko Rozan Rozár Rozgonyi de Rozgony Rozich de Uztizanics Rozinay Rozmány Rozmisz Rozmisz alias Viczen Roznay Rozović alias Apallenić Rozvády de Rozvád Rozzan Rózsa de Lónya Rózsa de Nagyeged Rózsahegyi de Liptórózsahegy Rózsay alias Radnai-Rózsay de Muraköz Rozsnisz Rozsonszky Rozsos Rödl Rökk Römer Rösler alias Rattelsrorfer Rötkes de Sulffa Rötth alias Szenczi Rötth de Gadócz Rötth de Réthe Röttl Rövid Rubcich Rubel Rubelth Rubendunst de Kittéres Rubént Ruber Rubesics Rubido-Zichy de Zagorje et Zich báró Rubigally Rubinek de Zsitvabesenyı Rubint de Sedény Ruchich Rucks báró Rud de Nagydoba Ruda Rudán de Szetlırincz Rudas Rudelis Rudelius Rudics de Almás báró Rudinay Rudinecz Rudinszky Rudmanich Rudnay de Rudna et Divékujfalu Rudnichky Rudnyák Rudnyánszky de Dezser nemes&báró Rudolf Rudy alias Rucska Rueber Ruffy de Királyháza .lib./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Rukavina de Klanackopolje Rukavina de Vidovgrad báró Rukel Rukocza alias Szilaky Rumbach Rumenovic de Jezerane Rummel Rumpold Rumy de Rum et Rábadoroszló Runics Runyay alias Csiszár de Runya Rupp de Illoba Rupp de Nyilhegy Ruppa báró Rupprecht de Virtsolog Rusa de Ságh Ruscher Ruscierevich Rusilo Rusinszky alias Gyurikovics Ruskai Rusory alias Boér Rusory de Dridif Rusory de Rusor Rusovszky Russ Russek alias Sághy-Russek Russke Russnov Rust de Ruszt Ruszeth Ruszka Ruszkay Ruszkóczy Ruszky Ruszovich Ruthényi de Deménd Rutich Rutkai Mathusovich alias Dobrotka Ruttkay de Alsó. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.purdue.et Felsırutka Ruttkay-Dankó Ruttkay-Miklián Ruttner de Mosony Ruz Ruzicska Ruzinszky Ruzka Ruzsák de Misztricze Ruzsichich Ruzsicska alias Gombár Ruzsicska de Kisnamény Rüdl Rziha Rzimarz Saágh Saal Saaly Saár Saárfi Saárossy-Kapeller de Sáros Saáry Sablicska alias Sabljk Sabljar de Marcibánydombegyház Sabljik alias Sablicska Sabolov de Sigetac Sacelláry de Székás Sachalias alias Sax Sachariczer de Rény Sachs ab Hartanek Sachs de Grić Saczraann Sadányi alias Karnay Sadovszky Saeabent alias Sannovics Saeoveczky Sáfár alias Pasztorovics Sáfár de Fogaras Sáfár de Görgényszentimre Sáfár de Gyula Sáfár de Radnótfa Sáfár de Radnóth Sáfáry de Mezıbánd Sáffár alias Molnár Sáffár de Várad Saffarich Saffaryth Saffrankovics Safy de Safiház Sagani herceg Sagenberg báró Sághy de Csukárpaka Sághy de Dormándháza nemes&báró Sághy de Karancsságh Sághy de Nagy-Ságh Sági de Szorkola Ságody de Nemesságod Sagresky Sagrielovich Ságváry Ságyi Sáha alias Borbély Egerszeghy Sahlhausen báró Saich Saidelius Saidendorffer Saigi Saikovich alias Jessetich Saikovith Sailer Saint-Quenin Bigot gróf Sajalović de Jezernicze Sajgó de Ujtorda Sajnovics de Tordacs et Kálócz Sajó de Bihar Sajószentpétery Sajper Sajthi Sajti de Endréd Sajtó alias László Sakabent Sákány alias Schergauer Sakara Sál de Saál Sala de Panyit Salaburg Salacz de Endrıd Sálád de Kibéd Saladinus Salai de Ujtorda Salaky de Szalak Salamon de Alap Salamon de Csíkvárdafalva Salamon de Melegség Salamon de Ménaság Sálámon de Millej Salamon de Szentiván Salamon de Vardótfalva Salánki de Torda et Nagyenyed . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.164 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 165 Salánki de Ujtorda Salati de Homoródkarácsonyfalva Salatia de Köpecz Salay de Szalupoth Salbeek de Petris Salczer de Kolozsvár Salczer de Rosenstein báró Sales de Kolozsvár Salgay de Halm Salgótarjáni Salgovich Salgovjech alias Balogh Salhausen báró Sali de Várad Salich Saliga Sálik alias Bányi Salis gróf Salis-Zizers Salius Sáll Salláry de Kolozsvár Sallay alias Kováchy Sallay de Tolcsva alias Burián Saller de Jakabház Sallmann Salm gróf Salmen de Kriegsheira Salom Salomváry Salopek Sálosi de Ujtorda Sálrány Saltzer de Zábláth alias Kolosváry Saluczei Salvatori gróf Saly de Sal Salya de Kisrábé Salygó Samahocz de Samahocz Samanovics Sámár Samasjay alias Kölkes Samasray de Retteg Samassa Samassa de Gesztıcz Sambar Sambelly Sámbokréty de Nyitrasámbokrét Sámbokréty de Székelyudvarhely Sámboky Sámboky alias Nagy Sambuchi alias Bless de Sambuch Sámely Sámi Sampach in Hodolin báró Samphir Samsinóczy Sámson de Gerend Sámson de Ujtorda Sámsondi de Szıkefalva Sámsoni Samu Sámuel de Bözödujfalu Sancso-Xicolo alias Puthon Sander Sándor alias Nagy Sándor alias Nemes Sándor alias Rákosy Sándor alias Török de Zetelak Sándor de Agyagfalva Sándor de Amadéfalva Sándor de Barcza Sándor de Borsova Sándor de Bözödajfalu Sándor de Buthka Sándor de Buzaház Sándor de Csíkszentdomokos Sándor de Csíkszentmihály Sándor de Dálya Sándor de Deésfalva Sándor de Derzs Sándor de Doba Sándor de Farczád Sándor de Gyala Sándor de Gyarmath Sándor de Gyulafehérvár Sándor de Hanva Sándor de Izsákfalva Sándor de Jánosfalva Sándor de Karczfalva Sándor de Kénos Sándor de Kisbind Sándor de Kismagyar Sándor de Lokod Sándor de Menyı Sándor de Nagygalamhfalva Sándor de Nagymagura Sándor de Oláhfalva Sándor de Ságfa Sándor de Szakolcza Sándor de Szentlélek Sándor de Szlavicza nemes&gróf Sándor de Taplócza Sándor de Udvarhely Sándor de Ujtorda Sándor de Vist alias Kirzse de Vist Sándorffy de Kibéd et Makkfalva Sándorházy de Gencs Sandrik Sandrin Sandru de Kismiháld Sándy Sánka de Felbár Sánkfalvi Sankó de Sankóház Sánsz Sánta alias Besze de Megyer Sánta alias Fekete Sánta alias Nagy de Nagyalmás Sánta alias Székely Sánta alias Várkonyi Sánta de Csicsó Sánta de Csíkcsekefalva Sánta de Csíkkozmás Sánta de Csíkszentimre Sánta de Csíktusnád Sánta de Kiscsepcsény Sánta de Nagyalmás alias Nagy Sánta de Nagyernye Sánta de Osdolna Sánta de Siménfalva Sánta de Sóvárad Sánta-Buda Santetich Sánthay Santich Sányi .

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Saphyrics Sápi Balogh Sapka Saponara Sappl Sápy Sár Sarabok Sarabok alias Rolenovich Sárádi de Nagylak Sárándy de Kolozsvár Sarasevics de Doboz alias Saracsevics Sáray de Lasztócz Sarbó de Szepesváralja Sardagna de Meanberg et Hohenstein Sárdi de Székelykeresztúr Sárdi de Ujtorda Sárdik Sárdy alias Szabó Sárdy de Sárd Sarecz Sárfenéki Sárffy Sárficzky de Barbóza Sárfıy Sarich alias Horváth Sáringer Sáritha Sarjú Sarka Sarkadi Nagy Sarkady de Ákos Sarkady de Bábolna Sarkady de Deés Sarkady de Sarkad Sárkándy Sarkantyú alias alias Gyulai Sárkány alias Zalay Sárkány de Ákosház et Nyék Sárkány de Ilenczfalva Sárkány de Kérsziget Sárkány de Lippa Sárkány de Nyék Sárkány de Póka Sarkó de Szalonta Sarkóczy alias Sárközy de Doboka Sarkotić de Lovcen báró Sarkovicz Sárközy alias Kolosváry Sárközy alias Nagy Sárközy de Doboka Sárközy de Kály Sárközy de Losárd Sárközy de Nadasd Sárközy de Nagybégány Sárközy de Nagybócsa Sárközy de Sárosberkesz Sárközy de Sass Sárközy de Tarhos Sárközy de Tegdes Sárközy de Ujtorda Sarkudy de Sarkúd Sárlaky de Sárlak Sarlay alias Imrichovjech Sarlay alias Pavlovjerh Sarlay alias Stepfanovjech Sarlay de Kissarló Sarló Sarlya de Véke báró Sarma Sarmasághy de Kövend Sarmasághy de Medeser Sármezey alias Vertán Sarok Sárondy Sárosi alias Barabás Sárosi alias Szőcs Sárosi de Kissáros Sárosi de Magyarsáros Sárosi de Szentlászló Sárossy de Nagyernye Sárossy de Nagysáros Sárosy alias Fogarassy Sárosy alias Literáti Sárosy de Szászváros Sárosy de Úpéterfalu Sárpataky alias Kovács Sárpataky de Sárpatak Sartó Sartoris Sartorius alias Pap Sartory alias Szabó de Lipcsei Sartory de Beszterezebánya Sarudy Sárváry alias Sarvay de Léva Sárváry alias Székely Sáry alias Havas Sáry alias Kajdóczy Sáry alias Rajdóczy Sáry de Misse Sas de Gagy Sas de Marosszentimre Sas de Mocsolya alias Szabó Sas de Rugonfalva Sas de Ungárfalva Sas de Várad Sasa Sasady Sáska de Gyula Saskó Sasovszky Sassényi Sassy Sasváry alias Nagy Sasváry de Sasvár Sáta de Lövéte Sátor Satzger de Bálványos Sauberer Sauer gróf Sauer alias Mencz Sauer de Kozjak Saukovics Saurau gróf Sauska de Sáromberk Sautermeister de Sauterheimb Savai Saványi alias Boncz Sávely Savlovich Savold alias Fazekas Sávolyi Sax Say Sayti de Endréd Scepanovics Schaád Schaden de Gontova .166 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 167 Scháder Schadler alias Rosenauer Schadt Schaffgotsch gróf Schalhart Schalleé Schallenberg gróf Schaller-Venthai báró Schalvignoni Schankebank Schapringer de Csepreg Scharffenbach Scharffenberg báró Scharinger Scharitza de Rény báró Scharlack Scharunátz de Vreló Schatting alias Ulrich Schaub Schauer Schaukögl Schaumschula de Simontornya Schaur Schazmana Schechovith Schedel Schedius Scheffer Scheftsik de Szolnok Schehovics Scheicher de Felsıbesenyı Scheidl de Beneschau Scheierman Scheinreiter Schellendorf Schemberger Schemega Schemelius Schemniczky Schenk de Lédecz Schenk de Tanád Schenk de Tattenburg alias Schmidt de Tattenburg Schepanovits Scherer Schergauer alias Sárkány Scherner Scherschleifer Scherz de Csekletz Scherz de Vaszója Schey de Koromla báró Schick Schickingen báró Schickmayer Schierlacher Schifferer Schiffler de Bicske Schill de Réthát Schiller de Arka Schiller de Temes Schilling Schilsen de Schilson báró Schimmer Schimpl Schinder Schindlauer Schindler de Hajnik Schipka Schippenbach Schirding báró Schirer Schirfneder Schirl de Schirendorf Schirlacher Schirmer de Brassó Schirmer de Szıd Schitaróczy Schitkovich Schivetz de Igló Schiwny-Saint-Aulaire Schlachta de Zadjel Schlagetter de Soponya Schlaum báró Schlechta de Wschehrd báró Schleder Schlegel Schlichter Schlichtinger Schlick de Kövártz Schlieben Schlik de Bassanó et Weiskirchen Schlossberg Schmachers Schmeltzer Schmertzing báró Schmeszter Schmiák Schmicz Schmid Schmideggbáró&gróf Schmidl Schmidlin Schmidt Schmidt alias Kovács Schmidt de Ehrenberg Schmidt de Földvár Schmidt de Kisbér Schmidt de Nagyatád Schmidt de Óhegy Schmidt de Schmidt Schmidt de Tattenburg báró Schmidt de Wallenstein Schmierer Schmilliar Schmitt alias Ordódy Schmoczer de Meczenzéf Schmolánovic alias Omolánovics Schmolevicz Schmutzer Schnee Schneeberger Schneeweiss Schneider de Buda Schneider de Sóvár Schneidt Schneller Schnierer Schninch Schobel Schober de Dormánd Schober de Galgócz Schobsi de Schobeln Schochlovics Scholtz de Eperjes Scholtz de Krechowce Scholtz de Matheócz Scholtz de Merény Scholz de Szepes Scholzmar gróf .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Schopf Schopper Schorn Schosberger de Tornya nemes&báró Schott Schödfeld Schöfer Schöffmann Schöller báró Schöllerer báró Schönberg báró Schönberger Schönborn gróf Schönbük Schönfeld gróf Schönholcz Schöninger de Piliscsaba Schönleben Schönpflug de Gambsenberg Schönstein alias Frey de Schönstein báró Schönwiesner Schraarada de Gradac Schrabal Schrader Schraicz alias Smitz Schraier Schraikel Schraitz Schramkó Schranz de Oroszpatak Schraud Schrayber Schrecker de Szegilong Schrefert de Kolozsvár Schreger Schreiber de Csíkszentmihály Schreibers Schrembser Schréter Schretromos Schröffl et Mannsbergbáró Schrötter báró Schubony Schucz Schudo de Schudo Schueberger Schuegter alias Schuster Schukart Schulcz de Bátor Schulek Schuler alias Libloy Schuler de Sajóház Schulhof alias Dombóváry de Dombóvár Schulhsinger Schulicz Schuller de Sonnerberg Schulpe de Törökkanizsa Schultheisz de Devecser Schumanka Schumarszky Schumida Schunkabunk Schuppanzigh Schurmann Schurtz Schustek et Hervé báró Schuster Schuster alias Kemmel-Schuster de Meggyfalu Schusterschiz Schustrik alias Rózsahegyi de Liptórózsahegy Schusztak Schuvada Schüller de Schnellenberg Schürer Schwáb de Óhegy Schwachheim gróf Schwachoda Schwager Schwarcz alias Telbisz-Schvarcz Schwarcz de Petrinja Schwarczburg-Sondershausen herceg Schwartner Schwartz alias Szalkay Schwartz de Fancsika Schwartz de Megyes Schwartz de Szálka Schwartzbach Schwartzenberg herceg Schwartzer de Babarc báró Schwarz de Szász Schweidier Schweidl Schweigler Schweitzer alias Helvey Schwent de Lengvárt Schwertner Schwingheimb Scimarkovich Scitkovich Scitovszky de Nagykér Scolaris de Florentia Scopek Scornyai Scossa Scovranek Scriba Scziva Sebastiani Sebastianovich Sebastianovics Sebe alias Zilahi-Sebess Sebe de Attya Sebe de Martonos Sebe de Sóváradja Sebe de Vargyas Sebeházy Sebesi alias Szabó Sebesi-Josintzi Boglárfalva et Jósincz báró Sebess de Zilah Sebessy de Bolgárfalva Sebessy de Borbátvíz Sebessy de Borosjenı Sebestyén alias Katona Sebestyén alias Kocsy Sebestyén alias Kovács Sebestyén alias Köpeczi Sebestyén alias Raboka Sebestyén de Angyalos Sebestyén de Barka Sebestyén de Berkes Sebestyén de Bihar Sebestyén de Fancsal Sebestyén de Gidófalva Sebestyén de Homoródalmás Sebestyén de Kenderes Sebestyén de Kopecz Sebestyén de Kovács Sebestyén de Kıkös . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.168 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue./Szerk.

purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 169 Sebestyén de Malomfalva Sebestyén de Mezıbánd Sebestyén de Nagyalmás Sebestyén de Nagytálya Sebestyén de Székelyhidas Sebestyén de Sziget Sebestyén de Ujtorda Sebestyén de Zetelak Sebesy alias Jeney Sebetić Sebezi de Karánsebes Sebık alias Molnár Sebık de Szentpétor Sebık de Zetelak Seczujacz de Heldenfeld Sedel Sedelmayer Sedelnicky Sedi alias Buday Sedlar de Svojić Sedovics Seé alias Dömötör Seéber Seeberg báró Seefranz Seethal de Schutt./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.et Altenburg Seevald Seewaldt Seffer Segesdi alias Szıcs Segesdy Segesváry alias Szokonya Segesváry de Segesvár Segher Segner Segnyey de Lápispatak Segrovich de Pretoka Segur gróf Seh de Subitica Sehény Sehovic alias Schechovith Seiben Seidl alias Sebeidl Seidl de Magyarad Seidl de Valdau Seiff Seilern gróf Seiper Seiss Seiverth de Rosenberg Seiz Sekék alias Körtvélyessy Sekl Sektor alias Farkas Sekulich Selcz de Nyergesujfalu Selebey Selem de Hollómezı Selemich Selényi alias Schneller Selestey Selevér Selevér alias Pap Selindy de Mátyfalva Selishevics Selix de Felbertha Sellér Selligovich Selmeczy de Kis-Selmecz Selye de Szenmiklós Selyeby alias Kovács Selyem Sellyér de Sárd Séllyey alias Horváth Séllyey alias Szabó Séllyey de Nemesvácz Sembery de Felsısződ Sembery de Sember et Derzsenye Semenich Semenovich Semilern Semléky Semliner de Brennbergbánya Semlye Semlyénfalvi Semmelweis alias Lehoczky-Semmelweis Semniczky Semoczy Semringer Semsey Semsey de Keresztes Semsey de Semsei nemes&gróf Semtü Senander Sencevich Sencz Sendly Senkvicz-Valicza alias Horváth Senkviczy Sentei Senye de Váth Sényi de Nagyunyom Sennyey de Kissenye báró&gróf Seobér Sepics Seprıdy de Kibéd Seprıdy de Rugonfalva Sepsey Sepsi alias Larussy Sepsi de Vaja Sepsy alias Biliakovics Sepsy de Szentlászló Septey alias Demetery Séra de Zalán Serachich alias Horváth Seraghy Seraphin de Belényes Seratoris Serbán de Paros Serbelin Serbelloni Serblinovich Serdić de Golobrdó Serédy de Seréd Seregély Seregélyes de Gyéres Seregelyessy Seregélyi Seregh Seréna Serényi de Kisserény gróf Seres alias Szabó Seres de Izsép Seres de Kilyin Seres de Kolosvár Seres de Szécs Seres de Vajasd Serfızı de Ujtorda .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.et Alsósurány gróf Sika Sikátory Sike Sikesdi Siket de Váradgya Siketh Siklóczy Siklódi de Bözödujfalva Siklódi de Ditró Siklódy de Gálfalva Siklós Siklóssy de Perneszig Sikmajer Sikó de Bölön Sikó de Futásfalva Sikó de Nagyernye Sikó de Panyit Sikolya de Keresztúr Sikos Sikur Silady Silavechky Sile Silher Silke Silkovich Sill alias Üveges Sillák Silling de Kaczanova Silló de Lengyelfalva Sillobod Siltz Silvester de Alsócsernáton Silvester de Komolló Silvester de Sepsiszentgyörgy Silvester de Siklód Silvester de Tarcsafalva Silvius Silzl Sillye de Hadház Sillye de Illyefalva Sillye de Torda Sillyó de Csicsó Silyve de Lövéte Silyvó de Bölény Sima alias Thuróczy Simaházy Simai de Óvár Simai-Kánya de Marosvásárhely Simándy alias Kis Simándy de Borosjenı Simándy de Csegez Simándy de Kövend Simándy de Patek Simándy de Várad Simanovich Simátits Simay Simberi Simén de Mikhát Simén de Sárd Siménfalvy Simény alias Simén Siményfalvy alias Siménfalvy Simeonovich Simerspergh báró Simics ./Szerk.170 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Serjéni de Dés Serjényi de Kisserjény báró Serke Serly de Alsószecse Sermage de Szomszédvár et Medvegrád Serpe Serpilius Serratoris alias Kovács Sértö Serty Sessényi Sessy Sestricich Sesztina de Nagybaka Setele Setét de Setétkut Séthi de Bicske Seuler Seurman Sevcsik alias Thurzó Sevcsik de Nemeskottesso Sever Severin Severner alias Popovics Sewersych Sexty Sey Seyfriedt Seyper de Felsıeır Shek de Vugrovec Siarák Sibai Sibai alias Cselni Sibelka de Temeskubin Sibenichky Sibolth Sichart Sickingen báró Sicz Sidely de Borosjenı Sidemich Sidich Sidlay alias Sidlovszky Sidó alias Angyal Sidó de Angyalos Sidó de Bıd et Lögerpathon Sidy Sieb Sieber Siegescu de Krassószékás Siess Siffkovics Sigárdy Sigerus Sigher Sigismundy de Pancsinalehota Sigmond alias Kádár Sigmond de Étfalva Sigmond de Kilyén Sigmond de Kıkös Sigmond de Lemhénv Sigmond de Makkfalva Sigmond de Nagyenyed Sigmond de Rugonfalva Sigmond de Székelyszállás Sigmond de Úszentmihályfalva Sigmondffy de Újhely Sigmund Sigmundich gróf Sigray de Bátor Sigray de Felsı.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 171 Simig Simigius Simkó Simkovici alias Jeszenszky Simkovici alias Szabó Simkovics Simó de Bethlenfalva Simó de Bögöz Simó de Bözödujfalva Simó de Csíkszentgyörgy Simó de Kissolymos et Farczád Simó de Ujfalu Simoga Simolak Simolyák Simon alias Barbacs Simon alias Basó Simon alias Bonyha Simon alias Bonyhay Simon alias Harmatzy Simon alias Miskolczy-Simon Simon alias Muslay Simon alias Simony Simon alias Tarpa Simon de Alsóapsa alias Pap Simon de Alsófentıs Simon de Alsótelekes Simon de Bálványosváralja Simon de Berzova Simon de Besztercze Simon de Bethlenfalva Simon de Bibarczfalva Simon de Boglár Simon de Bonyha Simon de Borosjenı Simon de Bögöz Simon de Csíkszentkirály Simon de Deésfalva Simon de Delne Simon de Felsıeır Simon de Felvincz Simon de Gerlah Simon de Hadpatak Simon de Hosszúmezı alias Nagy Simon de Karánsebes Simon de Kézdipolyán Simon de Kisgörgény Simon de Kissolymos Simon de Kopáts Simon de Kraszna Simon de Lırinczfalva Simon de Magyarigen Simon de Moga Simon de Ottrokócs Simon de Sarkad Simon de Segesvár Simon de Simontornya Simon de Szeged Simon de Técsı Simon de Ujtorda Simon de Vacsarcs Simon de Vadasd Simon de Várad Simon-Milch alias Simon de Bolgár Simon-Rédl de Alsószopor Simonchich alias Horváth Simoncsics alias alias Zidanics Simond de Vadasd Simonfalvay Simonffi de Kibéd Simonffy de Marosvásárhely Simonffy de Németujfalva Simonfi de Bágyon Simonfi de Kibéd Simonfi de Kisgeges Simoni de Hosszuaszó Simoni de Pápa Simonich Simonides de Horenicz Simonith alias Horváth Simonkovics alias Phollias Simonovich Simontsits de Alsó./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.et Felsı-Korompa Simonyák Simonyi alias Kádárfány Simonyi alias Pápay Simonyi alias Schechovith Simonyi alias Simoni Simonyi de Alsószopor Simonyi de Silva-Hrabovinka Simonyi de Simony et Varsány Simonyi de Vitézvár báró Simor Simovich Sina de Hódos báró Sinay Sindly Singer de Severin Singler Singlery Sinister alias Balog Sinka alias Bárdy Sinka alias Oláh de Bihar Sinka de Bihar alias Oláh Sinka de Déva Sinkai de Sinka Sinkfalvi Sinkó alias Purger Sinkó de Tompaház Sinkócz Sinkovich Sinkovith alias Horváth Sinna alias Thuróczy Sinnich de Sinnich báró Sinrik de Óvár Sinrik de Szarvaskend Sious de Sziszek Siparides Sipeky de Paks Sipka Sipkovics alias Tóth Sipos alias Károly Sipos alias Molnár Sipos alias Ónody Sipos alias Perffi de Somosd Sipos alias Szentpétery Sipos de Borosva Sipos de Cserfalva Sipos de Csíkfalva Sipos de Dabfenék Sipos de Domahíd Sipos de Enyed Sipos de Gernyeszeg Sipos de Ilk et Doba Sipos de Kis-Solymos Sipos de Léczfalva Sipos de Márkosfalva Sipos de Maroskeresztúr .purdue.

172 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.et Nagysitke Sitkovich Sitnicianick Sitra ab Ehrenheim Siván Sivkó Sivkovich Sivó de Csenkeszéthe et Banya Sivó de Sass Skábel Skaffár Skalb Skalics Skálka Skapp Skarbala de Szokolócz báró Skaricza alias Lubvnchych Skarics Skárka Skarniczl Skarnitzky Skaszni alias Budjacs Skenderlich Skergatich Skerlecz Skiávi alias Kindernai Skledaricz Skoblovics de Skobla Skoday Skoika Skollonics de Hódos Skolonica Skopecz de Öttömös Skopek Skottkay Skowranek Skrabák de Zászkal Skrebensky Skreka Skriba Skrovanek Skuba Skuba-Usaplovics Skublics de Velike et Besenyı Skultéty alias Lehoczky Skultéty alias Ranosztai Skultéty alias Tszkra Skultéty de Alsólehota Slabur Slachta Sladović de Sladovió Slam Slatonosovich Sleger Slem Slesz de Dulfalva Slezinger Sloboda Slovány de Beöth Sluch Sluchich Smagai Smeltzer Smercek de Pitomaca Smerchányi alias Nagy Smerchányi alias Porubsky Smidelius Smigányi Smirer Smitz Smodics Smoglian Smokronovich Smolanovica Smolcz Smugger Só de Ákosfalva Só de Köszvényes Sobek báró Sóbel Sobel de Besztercze Sobelius de Brassó Soboky de Sobok Sobotić de Ivanska Sodek Sodics Sófalusy de Újtorda Sófalvi de Etéd Sófalvy de Sófalva Soffi Sófia Sofron Soga Sogon Sógor alias Teleki Sogulnicziczi Sohár Sohó Sohonnay de Lak Sója de Szentmiklós . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.purdue./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Sipos de Nagysolymos Sipos de Nyárádgálfalva Sipos de Rigmány Sipos de Szendre Sipos de Újtorda Sipos de Vadasd Sipos de Vállaja Siprák Siprovich alias Markovich Siráky de Sirák Siráky de Zenta Siray Sirchich Sirer Sirlacher Sirmiensis Siró de Barabás Sirovich Siry Sisák Sisányi alias Sissányi Sisek Sisić Siska Siska alias Tóth Siskey Siskó alias Literati Siskó de Felsıeır Siskovich nemes&báró&gróf Sisku de Piskócz Sissák Sissaniva alias Hadsimihal-Újbecsei Sissáry Sissay Sisvay Sitarik alias Medveczky Sitaróczi Sitkéry Sitkey de Kis.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 173 Sok de Kujed Sóka Sokac Sokcevioh Soklyásy Soklyósy de Soklyó Sokoll alias Négyesi Sokoll alias Szepessy Sokoll alias Szepessy-Sokoll de Négyesi et Renó báró Sokolovich Sokonai Sokorai Sokorai alias Barkó de Sokora Soky Sóky alias Gáspár Sóky alias Tóth Sola-Pilva báró Soldan Soldos de Nagydeszn Soldos de Perény Soldos de Runya Soldos de Szentkirály Sollenich Sollus Solnai de Kissáros Solony Soltér Soltetz Soltetz -Nagy Soltetz alias Elek Soltetz alias Elek Soltetz alias Nagy Soltetz de Angyilonda Soltetz de Felsıkeaencza Solthy Solticz alias Szabó Soltis Soltucz Soltz Sólyagi Solygó Solyhárt de Taksony Solymosi alias Benkö Solymosi alias Lippai Solymosi de Doba Solymosi de Solymos Solymossy alias Lippai Solymossy alias Nagy Solymossy de Dubrova Solymossy de Várad Solymosy de Loós et Egervár báró Solymosy de Székelyudvarhely Sólyom de Csíkgyergyó Sólyom de Felsıtorja Sólyom de Kolon Sólyom de Oros Sólyom de Polyán Sólyom de Selyem Sólyom de Szabéd Sólyom de Vály Sólyom de Vámospércs Sólyom de Zólyom Sólyomkıi Som de Bihar Somay de Devecser Sombereki Sombor Somfalvy de Remete Somja Somka Somkády de Deés Somkereki Somlya de Kabalapatak Somlyai alias Szabó Somlyai de Csíksomlyó Somlyai de Röd Somlyay Somlyódy Somlyói alias Boros Somlyós Kis Sommer de Csap Somnye alias Somnya Somodi alias Nádár Somody alias Hollósy Somody alias Kádár Somody alias Kovács Somody de Etéd Somody de Lugos Somody de Moha Somody de Szászfülpös Somogyi alias Bobsa Somogyi alias Gedey Somogyi alias Nagy Gyöngyösi Somogyi alias Nagy Gyulafehérvári Somogyi de Alsószentmihályfalva Somogyi de Bergenye Somogyi de Dálnok Somogyi de Deés Somogyi de Derg Somogyi de Felsıpulya Somogyi de Gyulafehérvár alias Nagy Somogyi de Hollet Somogyi de Hoszzúaszó Somogyi de Karcsa báró Somogyi de Kávás Somogyi de Kolosvár Somogyi de Medgyes nemes&gróf Somogyi de Moha Somogyi de Perlak Somogyi de Sámsond Somogyi de Szoboszló Somollyai alias Akatos Somolyó Somorjai alias Nelkes Somorjay Somosi Somoskıy Somossy de Somos Somssich de Sárd nemes&gróf Somy Sonau Sondermajer Sonkoly Sonnenberg Sonnenstein Soó alias alias Szabó Soó alias Czakó Soó de Bére Soó de Bergenye Soós alias Lindvay Soós de Ákosfalva Soós de Bádok Soós de Bánd Soós de Csorvás Soós de Elıtejed Soós de Gyalakút Soós de Homoródoklánd .lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.

purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Soós de Poltár Soós de Rimaszombat Soós de Sáros Soós de Sóvár Soós de Szék Soós de Visk Soós de Zsitvagyarraat Soóváry Sopkovich Soproni de Retteg Sopronyi alias Jós Sopronyi de Magyarbelkény alias Szekeres Sorbán de Csernafalva alias Pap Sorbán de Kernyes Sorbán de Kispél Sorbán de Szamosfalva Sorbánffalvy alias Nagy Soretich Sorger báró Soro gróf Sorok Sorsich de Zeverin Sós de Feketebátor Sós de Györke Sós de Lászlófalva Sós de Marosvásárhely Sós de Vargyas Sosovicska alias Lentulay Sosser Sostarich Sostarich alias Mattanoch Sosterich Soterius alias alias Herfurth de Sachsenheim Sóvágó de Técsı Sóvágó de Ujtorda Sovány Söding báró Söji de Söj Söjtöry Sömbergert Sömöskey Sönser de Bodza Söpkéz de Nagymaros Söptey alias Dömötör Sörös Sıtér de Szeps Sövényfalvi alias Balog Sövényházy Sövényházy alias Kis Spáczay de Korompa Spaics de Mitrovicza Spaidl Spál Span Spanak alias Kosztolányi Spanich alias Lieszkovszky Spanik alias Csernyánszky Spankovich Spannochi gróf Spány de Királyfalva Spányi de Dömeháza Spanyol Spech de Szépfalva Speciar Specius Speckner alias Koronghy de Korong Specz Spelletich Spergar Spetlin Spettkó Spicziár Spiegel alias Tüköry Spielberg in Nabeck báró Spielenberg de Spielenberg Spies Spiller Spindler gróf Spinola Spiró Spissich de Jápra Spitz de Brassó Spitz de Szorkola Spitzer Spitzka Spivak Splényi de Miháld báró Spolarich alias Kussich Spolky Sponer Sporer Spornay Spóth Spöckl Springel Springer Spun-Strizich Spur Spurger Spühler Spychkovych Sram de Kemlingrád Sréger Sreiner Sréter de Beszterczebánya Sréter de Szanda Srog Srödl Sruka de Opatija Stabarkovich Stabe Stachó Stachta Stadl báró Stadler Stadler de Monte San Micheli Staffenberg Staffenberger Stagl Stahly Staimicher Stainer Stainlein gróf Stainville Stajdacher Stájer de Gyırszentmárton Stancić Stancs Stand Stangl de Zsida Stani Stanilivics Stanimér Stanislavich Stannich Stanojevich Stansith alias Horváth Stanyák alias Melcziczky . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib.174 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 175 Starhemberg gróf Stark Staroszta alias Corbis Statilio Statsecz de Nagyvitéz Staub Stauber de Nagydorogh Staudnar Stavac alias Szentmiklóssy Stecz alias Albas Stecz de Bárdfalva Steczka Steer de Csicsópolyán Stefanek Stefanka Stefanóczy Stefanovjech alias Sarlay Steffaics Steffan Steffanecz alias Simonffy Steffaneo-Carnea alias Carnea Steffanicz Steffanides Steffanits de Oláhcziklény Steffanóczy Stefucz de Somakútpatak Stegner Stehenics de Jerebics Stéhló Steifanics Steiger de Danócz Steiger-Münsingen de Rolle et Monti Steigner Stein de Mecsekjános Stein de Szill Stein de Zombor Steinacker Steinbach de Hidegkút Steinberg alias Cimiotti Steindi Steinecker Stelzer de Felsıeır Stéoer de Szigeth Stephanides Stermann Stornay Stranyavszky-Madách Stroszter Sulyok Sumichraszt Svastits de Bocsár et Csécsény Syndly de Éberhard Syprak de Viszotsány Syra de Újtorda Syrovich Syska Syttos Szabad alias Mohácsy Szabad de Kaposi Szabadhegyi de Csallóközmegyeres Szabadi de Bere Szabadkai Szabados alias Guthy Szabady de Szabad Szabalych Szabary de Miskolc Szabath Szábay Szabó alias Balogh báró Szabó alias Bargói Szabó alias Borsos Szabó alias Böszörményi Szabó alias Czecze Szabó alias Czégányi Szabó alias Csáky Szabó alias Csini Szabó alias Csorvásy Szabó alias Damásdy Szabó alias Dávid Szabó alias Deák Szabó alias Dobóczky Szabó alias Dora Szabó alias Fabini Szabó alias Farkas Szabó alias Fejártó Szabó alias Fejérváry Szabó alias Földessy Szabó alias Gonczy Szabó alias Györgyi Szabó alias Gyulai széplaki Szabó alias Héczey Szabó alias Szepsy Szabó alias Várady Szabó alias Varjas Szabó alias Vásárhelyi Szabó alias Vasnaky Szabó alias Vendéghy Szabó alias Zsiry Szabó de Abrudbánya Szabó de Adon Szabó de Almás Szabó de Altorja Szabó de Alvinc alias Nagy Szabó de Amadéfalva Szabó de Árkos Szabó de Azar Szabó de Bacon Szabó de Bagos Szabó de Bágyon Szabó de Balkány Szabó de Balogh Szabó de Bánhegyes Szabó de Bankfalva Szabó de Barátos Szabó de Bárcafalva Szabó de Baróth Szabó de Bártfa Szabó de Bátaszék Szabó de Belényes Szabó de Belényes alias Hajdu Szabó de Berekovics Szabó de Besenyı Szabó de Bethlen Szabó de Bibarcfalva Szabó de Boconád Szabó de Bogáta Szabó de Borbátvíz Szabó de Borosjenı Szabó de Borsa Szabó de Böszörmény Szabó de Brassó Szabó de Bucs Szabó de Cegléd Szabó de Csáktornya Szabó de Csanálos Szabó de Csát Szabó de Csatár Szabó de Csenger .lib./Szerk.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szabó de Csepreghy Szabó de Csíkszentgyörgy Szabó de Csíkszentmárton Szabó de Csófalva Szabó de Dalafalva Szabó de Dálnok Szabó de Darnó Szabó de Debrecen Szabó de Deés Szabó de Detház Szabó de Dicsıszentmárton alias Séres Szabó de Diósad Szabó de Diószeg Szabó de Dipse Szabó de Doborgad Szabó de Doboz Szabó de Dolene Szabó de Ekecs Szabó de Enyed Szabó de Eör Szabó de Erdıcsanád Szabó de Érsekapát alias Bogáthy Szabó de Érszodoró Szabó de Farkasd Szabó de Fejérvár Szabó de Feldoboly Szabó de Felsıeır Szabó de Felsıvály Szabó de Felvinc Szabó de Fenes alias Demeter Szabó de Fogaras Szabó de Fóny Szabó de Füzes Szabó de Gáborján Szabó de Gálpetr Szabó de Gellér Szabó de Gencs Szabó de Gezseny Szabó de Gidófalva Szabó de Göcs Szabó de Gönc Szabó de Gyéres Szabó de Gyerıvásárhely Szabó de Györke alias Sós Szabó de Gyula Szabó de Gyulafehérvár Szabó de Halásztelek Szabó de Hanga Szabó de Harasztkerék Szabó de Hatolyka Szabó de Hind Szabó de Homoródalmás Szabó de Homoródkarácsonfalva Szabó de Hosszúaszó Szabó de Iklós Szabó de Illyefalva Szabó de Inárcs Szabó de Ipp Szabó de Irsa Szabó de Istró Szabó de Jákfa Szabó de Jenı Szabó de Kapus Szabó de Kászonjakabfalva Szabó de Keresztúr Szabó de Keserı Szabó de Kézd Szabó de Kézdipolyán Szabó de Kézdivásárhely Szabó de Királydaróc Szabó de Kisdoba Szabó de Kisfalud Szabó de Kisgeszén Szabó de Kishind Szabó de Kiskáránd Szabó de Kiskölked Szabó de Kismarja alias Ványa Szabó de Kistorony Szabó de Kocs Szabó de Kolcsén Szabó de Kornád Szabó de Kovászna Szabó de Kıkös Szabó de Kıröspatak Szabó de Kövend alias Nagy Szabó de Kövesd Szabó de Köviszállás Szabó de Kraszna Szabó de Krasznacégény Szabó de Kúnszentmiklós Szabó de Küküllıvár alias Küküllıváry Szabó de Láca Szabó de Lamáshid Szabó de Léva Szabó de Lipcse Szabó de Magyarbél Szabó de Magyaros Szabó de Mánd Szabó de Márkosfalva Szabó de Martonfalva Szabó de Medesér Szabó de Meggyes Szabó de Migléc Szabó de Miskolc Szabó de Mocsolya Szabó de Moh Szabó de Moha Szabó de Muraköz Szabó de Nádudvar Szabó de Nagybacon Szabó de Nagyborosnyó Szabó de Nagydoba Szabó de Nagyed Szabó de Nagymihály Szabó de Nagyrozvágy Szabó de Nagysitke Szabó de Nagythúr Szabó de Nemesdéd Szabó de Nemestóth alias Nemestóthy Szabó Szabó de Német Szabó de Novaj Szabó de Nyék Szabó de Ógyalla Szabó de Ölyveö Szabó de Páka alias Sárkány de Várad Szabó de Pálfalva Szabó de Palsa Szabó de Páros Szabó de Parta Szabó de Patróh Szabó de Pernyet Szabó de Péterfalva Szabó de Petri Szabó de Püspök alias Kırösszeg Szabó de Püspökladány Szabó de Radnót Szabó de Rajka Szabó de Ráton .176 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib./Szerk.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 177 Szabó de Récse Szabó de Retteg Szabó de Sarkad Szabó de Sáró Szabó de Sárpatak Szabó de Sass Szabó de Sebes Szabó de Sélye Szabó de Seps Szabó de Seps et Zalán Szabó de Sepsiszentgyörgy Szabó de Siklós Szabó de Siménfalva Szabó de Sóakut Szabó de Somkerek Szabó de Süllye Szabó de Szála Szabó de Szalonta alias Jákob Szabó de Szalonta alias Megyer Szabó de Szánta Szabó de Szántó Szabó de Szatmár Szabó de Szatmárnémet Szabó de Szécsény Szabó de Székelyudvarnely Szabó de Szele Szabó de Szemeréd Szabó de Szemerja Szabó de Szenterzsébet Szabó de Szentjób Szabó de Szentmiklós Szabó de Szepes Szabó de Szeps Szabó de Szereda Szabó de Sziget Szabó de Szilágycseh Szabó de Szoboszló Szabó de Szoklyó Szabó de Szund Szabó de Técsı Szabó de Tegenye Szabó de Teplica Szabó de Theyfalva Szabó de Tomor Szabó de Töböréthe Szabó de Turóc Szabó de Turr Szabó de Tyukod Szabó de Udvard Szabó de Ujszékely Szabó de Uzon Szabó de Vágás Szabó de Vaja Szabó de Vajda Szabó de Vár Szabó de Váraca Szabó de Várallya Szabó de Varannó Szabó de Várda Szabó de Varjas Szabó de Varsóc Szabó de Vásárhely Szabó de Vérvölgy Szabó de Veszprém Szabó de Villye Szabó de Visk Szabó de Zabola Szabó de Zágon Szabó de Zalán Szabó de Zemplén Szabó de Zetelak Szabó de Zilah Szabó de Zuthor Szabó de Zsira Szabó Mérai alias Lappsász Szabó Udvarhelyi Szabó-Attya Szabó-Barakonyi Szabó-Borzási Szabó-Deés Szabó-Engyei de Altorja alias Lengyel-Szabó Szabó-Enyedi de Gyulafehérvár Szabó-Eresztszegi Szabó-Ferraris Szabó-Fogarassi Szabó-Földesi Szabó-Imre Szabó-Isépy Szabó-Molnár Szabó-Olaszvári de Vára Szabó-Onoti Szabó-Palunby Szabó-Simon Szabó-Stropkay Szabó-Szigetny Szabó-Tamási Szabó-Thury Szabócz Szabóczky Szabocsi de Ujtorda Szabocsky Szabódy Szabóky de Buda Szabolcsi de Uzon Szachva Száczay Szacsali de Vad-Szacsal Szacsva de Illyefalva Szacsvay Szacsvay de Szacsva et Esztelnek et Lécfalva Szadányi Szadaszállássy de Nagy./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.et Felsıbátya Szaday Szádeczky alias Michalek Szádeczky de Szádecsne Szádeczky de Závodny Szádeczky de Zigech Szádeczky de Zsigo alias Uher Szádeczky-Kardoss de Szádecsne et Kardosfalva Szadliss Szador Szádváry Szaffner Szafin Szaich Szaicsek de Szmitsek Szaidel de Székelyudvarhely Szaifer Szaiff Szajbely de Szájbély Szakács alias Horváth de Kıszeg Szakács alias Nerczegh Szakács alias Szabó Szakács de Borosjenı Szakács de Ketmár Szakács de Kismagura Szakács de Kraszna Szakács de Orlyabódogfalva .purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

178 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szakács de Somkerek Szakács de Szenterzsébet Szakács de Varsolc Szakácsy alias Bakó Szakácsy de Hidalmás Szakadáthy de Ujtorda Szakáll alias Lovassy Szakáll alias Pintér Szakáll de Borbánd Szakáll de Kisjóka Szakáll de Körmend Szakáll de Losonc Szakáll de Lovass Szakáll de Nagymuzsaly Szakáll de Rugonfalva Szakáll de Szilice Szakáll de Várad Szakállos de Atya Szakály de Körmend Szakanyi Szaklányi de Per Szakmárdy de Diankovce Szakmáry alias Borbély Szakmáry de Belényes Szakmáry de Borosjenı Szakmáry de Gombkötı Szakmáry de Kövend Szakmáry de Sarkad Szakmáry de Szakmar Szaknyéri de Szentgyörgyvölgy alias Nemes Szakolay Szakolczai Szakolyi Szakony Szakony alias Bognár Szákossi de Karánsebes Szakuli Száky Szaláczy Szalacsi Szalaházy Szalaky de Andrassóc Szalánczy de Alsószilvás Szalánczy de Szenttamás Szalárdi de Néma Szalárdi de Sajóudvarhely Szalárdi de Szelecske Szalárdy de Rákosfalva Szalaszeghy Szalati de Csicsó Szalatiny de Szalatnay Szalatnay alias Sztakó Szalatovics Szalattya de Makó Szalay alias Atkáry Szalay alias Szabó Szalay de Almás Szalay de Borosjenı Szalay de Devecser Szalay de Eöts Szalay de Felfalu Szalay de Felsırasztoka Szalay de Kéménd nemes&báró Szalay de Kerecsen Szalay de Kiskomárom Szalay de Mezımadaras Szalay de Parnad Szalay de Siménfalva Szalay de Szalapoch Szalay de Székelyudvarhely et Szalonta Szalay de Szentgál Szalay de Szentgrót Szalay de Szentimre Szalay de Sziget Szalay-Berzeviczy de Kéménd et Berzevic et Kakaslomnic báró Szalazár Szalbek Szalczer de Kolozsvár Szálé Szálfy Szalgháry de Szalgár Szálik Szalkányi Szalkay alias Néma Szalkay alias Nollós Szalkay de Szálka Szálláspataky de Szálláspata Szállásy Szallay Szallics Szálló de Kézdipolyán Szallós Szalma Szalmásy de Ómoravicza Szalóczy Szalóky Szalonnay alias Molnár Szalontai alias Kovács Szalontai alias Szabó Szalontai-Nagy Szalopek Szály Szalyovszky Számár Szamaróczy Szamárossy Szamecz Szamoldi Szamosközi de Kolozsvár Szanathy Szandrik Szandtner-Pettkó alias Szandtner de Felsıdriethoma Szanics Szaniszlau Szaniszló alias Kis Szaniszló alias Kovács Szaniszló de Borberek Szaniszló de Felsıcsernáton Szaniszló de Kék alias Gombos Szaniszló de Kismarja alias Kis Szaniszló de Nagyfalu Szaniszló de Nagygalambfalva Szaniszló de Ótorda Szaniszló de Torda alias Szaniszló Szaniszlóffy Szankay Szánky Szannovich Szántai alias Gyulai Szánthay alias Tóth Szánthay de Tusnád Szánthó de Borosjenı Szánthó de Kézdipolyán Szánthó de Markosfalva Szánthó de Nagyenyed Szánthó de Náznánfalva Szánthó de Németkér . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.purdue.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 179 Szánthó de Tasnád Szánthó de Tur Szánthóházy de Damonya Szanyi de Sziget Szapancs Szápáry de Muraszombat et Csécsisziget et Szápár gróf Szaplonczay de Alsóvisó et Szaplonca Szaplonczay de Szaploncza Szapolyai de Szepes Szappancsy Szappanos alias Brassai Szappanos alias Koncz Szappanos de Debrecen alias Tar Szappanos de Nagyajta Szappanos de Szentmihályfalva Szappanos de Várad alias Makai Szaracsevics de Dobor Szárazbereki de Ujtorda Szárcsádi Szárhegyi alias Benkes Szárics Szarka alias Péter Szarka de Felsıeır Szarka de Köves Szarka de Ványa Szarnovczay Szarukán Szarvady de Peleszarvad et Botháza Szarvas de Besztercebánya Szarvasi de Riomfalva Szász alias Katona Szász de Albis Szász de Apa Szász de Bágyon Szász de Bánd Szász de Bárót Szász de Bözöd Szász de Brassó Szász de Csávás Szász de Felsıcsernáton Szász de Felvinc Szász de Gyéres Szász de Hadad Szász de Ikland Szász de Illencfalva Szász de Illyefalva Szász de Josziplápos Szász de Kolozsvár Szász de Komolló Szász de Korond Szász de Kövend Szász de Lırincfalva Szász de Makkfalva Szász de Malomfalva Szász de Metzkö Szász de Mezıbánd Szász de Nagybólon Szász de Nyárád Szász de Retteg Szász de Sárd Szász de Siklód Szász de Somod Szász de Somosd Szász de Szabad Szász de Székelyudvarhely Szász de Szemerja Szász de Szentimre Szász de Sziget alias Borbély Szász de Szügöd Szász de Udvarfalva Szász de Ujtorda Szász de Vajdaszentiván alias Nagy Szász de Vargyas Szaszkó Szászsebesi de Szászsebes Szászvárosy alias Pap Szászy de Apaj Szászy de Szász Szászy-Schwarz de Szász Szatai alias Pethö Szathmáry alias Asztalos Szathmáry alias Illet Szathmáry alias Kádár Szathmáry alias Mészáros Szathmáry de Baratos Szathmáry de Bikafalva Szathmáry de Csíkszereda Szathmáry de Gyula Szathmáry de Kövend Szathmáry de Lepén Szathmáry de Malom Szathmáry de Marosvásárhely Szathmáry de Nagyenyed Szathmáry de Nemeskerek Szathmáry de Nyárádgálfalva Szathmáry de Pecsétszeg Szathmáry de Szatmár Szathmáry de Szilágykeresztúr Szathmáry de Tokaj Szathmáry de Toldalag Szathmáry-Király Szatka Szatkay Szatmárnémethy alias Istvándy Szatmárnémethy de Gyulafehérvár Szauer alias Hencz Szaul alias Gyurkó Száva de Litka Száva de Somlyó Szávay de Deet Szávits de Temesliget Szávó Szávoszt Szavuly alias Gyurkó Szavuly de Szásza Szay de Técsı alias Nagy de Técsı Száz de Balajt Száz de Monak Szebekovszky Szebeni alias Kadár Szebeni de Csíkszereda Szebeni de Pálfalva Szebeni de Szebeny Széchenyi de Sárvár et Felsıvidék Széchényi de Szécsénke Széchényi-Szabó Széchenyi-Wolkenstein gróf Széchey Szechich Széchy de Rimaszécs gróf Szecze Szeczóy de Szeczeöy alias Pesty Szeczujacz ab Meidenfeld Szecsány de Szecsány Szécsen de Tenerin gróf Szécsen de Ványa Szécsényi alias Nagy gróf .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szécsényi alias Szécheny Szécsénykey de Szécsényke Szécsey Szecsey alias Gutray Szecsey-Keresztes alias Szecskó de Csikbánfalva Szecsıdy de Szecsıd Szécsy de Gálszécs Szécsy de Nesta Szécsy de Széch Szécsy de Ujtorda Szedenics Szeder Szederjesi de Ujtorda Szediacsek Szedlenics Szedmáky Szedosy de Szigeth Szedránis Szegedi alias Csapó Szegedi alias Csapó Szegedi alias Rácz de Szegedi Szegedi alias Szigyártó Szegedi alias Tikmonyas Szegedi de Alvinc Szegedi de Borosjenı Szegedi de Domba Szegedi de Gelence Szegedi de Géres Szegedi de Gyulafehérvár Szegedi de Hidegvíz Szegedi de Kisgorgény Szegedi de Kozolya Szegedi de Mezıtelegd Szegedi de Nagyenyed Szegedi de Nagyszeged Szegedi de Sárospatak Szegedi de Szeged Szegedi de Szegedy Szegedi de Széplak Szegedi de Ujtorda Szegedi de Váradja Szegedi de Zetelak Szegedi-Szıcs de Dées Szegedy-Maszák de Pest Szegesdy Szegh Szeghalmi de Nagyfalu alias Csizmadia Szeghı de Mezıcsáth Szeghı de Nagymogyoród Szeghy de Szerecsen Szeghy-Kiss Szegner alias Titz-Szegner Szegner de Szentgyörgy Szegı de Galambod Széher de Szalók Szeidl Szeiff de Szaiff Szeitz Szék Székely alias Balás Székely alias Balogh Székely alias Borbély Székely alias Brazuly Székely alias Darvas Székely alias Eke de Kövesd Székely alias Karancsi Székely alias Keserő Székely alias Komáromy Székely alias Literati de Küküllıvár Székely alias Nagy Székely alias Nagy Székely alias Németh Székely alias Pákai Székely alias Porkoláb Székely alias Rettegi Székely alias Szabó Székely alias Tarka Székely alias Tasnády Székely alias Veres Székely alias Veres Székely alias Zaránd Székely alias Zaránd de Bikfalva Székely de Abrudbánya Székely de Abrugy Székely de Ádámos Székely de Ákosfalva Székely de Almás Székely de Alsószentmihályfalva Székely de Altorja Székely de Aranyosrákos Székely de Bágyon alias Kún Székely de Barót alias Keserő Székely de Benczéd Székely de Bethlen Székely de Biborczfalva Székely de Bihar Székely de Borosjenı gróf Székely de Csíkfalva Székely de Csíkrákos Székely de Csíkszentimre Székely de Dálnok Székely de Deés Székely de Detfalva Székely de Doba Székely de Dombó Székely de Enyed Székely de Felvincz Székely de Gavdinháza Székely de Gelencze Székely de Gyergyó alias Csomafalvy Székely de Gyulafehérvár Székely de Havad Székely de Ikafalva alias Heis Székely de Kalotaszentkirály Székely de Kibéd Székely de Kisdoba Székely de Kisgörgény Székely de Klivén Székely de Kölpény Székely de Kövend Székely de Lisznyó et Kilény Székely de Losád Székely de Magyarcsávás Székely de Magyarujlak Székely de Makkfalva Székely de Makranc Székely de Malomfalva Székely de Markosfalva Székely de Maroskoppánd Székely de Mogyoró Székely de Nagybánya Székely de Nagyhömre Székely de Nagyida Székely de Nagykászon Székely de Orba Székely de Ormosd et Kevend gróf Székely de Ótorda Székely de Pálfalva alias Nagy . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib.180 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 181 Székely de Panyit Székely de Páva Székely de Peselnek Székely de Pókakeresztúr Székely de Rákosd Székely de Remete Székely de Retteg Székely de Réty Székely de Sámolykesz Székely de Sárd Székely de Sass Székely de Semjénfalva Székely de Simánd Székely de Siménfalva Székely de Somosd Székely de Szabód Székely de Szászsombor Székely de Szék Székely de Szentanna Székely de Szentivány Székely de Szentlélek Székely de Szıkefalva Székely de Tasnád Székely de Técsı Székely de Torda Székely de Ujtorda Székely de Vaja Székely de Vizakna Székely de Zabéd Székely de Zabola Székelyhidy Szekér de Magyarbelkény alias Sopronyi Szekeres de Abrudbánya Szekeres de Csíkkarczfalva Szekeres de Érszentkirály Szekeres de Mezımadaras Szekeres de Nagyszanda Szekeres de Técsı alias Nagy de Técsı Szekeressy alias Balogh Szekerkay de Alsórutka Szekernyes alias Széki Székesfejérvári Szekfü alias Nagel Széki alias Borbély Széki alias Pap Széki alias Stulfa Széki de Deés Széki de Petek Széki de Szék Szekrényes Szekrényesy Szekresi alias Eördögh Szekula de Bácskula Szél de Diószeg et Borosjenı et Duka Szél de Encs Szél de Harasztos Szél de Makó Szél de Nagyernye Szél de Nyárádtı Szél de Udvarhely alias Katona Szél-Lepsényi Szelder Szeldmayer Szele de Szentbalázs Szelebi alias Szabó Szeleczkei alias Unka Szeleczky báró Szeleczky de Szeleczk Szelecsényi de Nagyszelezsény Szelényi de Szelény Szelényi de Szepesremete Szelepcsényi Szeles de Csíkszenttamás Szeles de Kisjácz Szeles de Marita Szeles de Szécsény Szeles de Székelyudvarhely et Telekfalva Szeles de Széles Szélessy Szelestey de Felsıszeleste Szelevér Szeley de Sárd Szelezen Szelindy Szelingh Szelisztevich Szelle de Nagyabony Szelle de Obsajt Széllér Szelniczky de Majdan Szely alias Patócz Szélye Széllyes de Beta Szemenics Szemenyey Szemeray Szemere de Szemere Szemerédy Szemerey alias Törö de Túr Szemerey de Répczeszemere Szemerjay alias Demeter de Szemerja Szemes alias Mattyu Szemetey Szemley Szempczi alias Károlyi Szemzı de Kamjonka Szén Szénás Szénássy de Kolozsvár Szénássy de Nagyvárad Szénássy de Szénás Szénásy de Tótkutas Szenczy alias Farkas Szenczy alias Rötth Szenczy de Magyarrégen Szencsák alias Szincsák Szende de Fülekkelecsény Szende de Keresztes Szende de Keresztes alias Frummer Szende de Szendrö Szendi-Literáti Szendrei-Sipos Szendrey alias Kis Szendrey alias Liska Szendrey alias Szécsényi Szendrıi Szendy alias Irnei Szendy de Felsıszend Szenesei de Veresegyház Szenessy de Folkusfalva Szengyeli Szeniczey de Kisszenicze alias Bárány Szenkó alias Bukovich Szenkó alias Lehoczky Szenkovanky alias Valicza de Alsólomnicza Szenner de Szentner et Nagyernye Szentandrássy de Csíkmádéfalva Szentandrássy de Ujtorda .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib./Szerk.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szentannay de Szentanna Szentbalásy Szentbenedeky Szente de Bolgárfalva Szentes Szentes de Amadéfalva Szentes de Kisbaczon Szentes de Szentkirályszabadja Szentesi de Alsószentmihályfalva Szentesi de Várad Szentgály Szentgerliczei de Gagy-Szentgerlicze Szentgotthárdy Szentgyörgyi alias Daurenty Szentgyörgyi de Bazin gróf Szentgyörgyi de Egeres Szentgyörgyi de Nagyrápolth Szentgyörgyi de Sepsiszentgyörgy Szentgyörgyi de Székelykocsárd Szentgyörgyi de Szentgyörgyvölgy Szenthe báró Szenti de Székelyudvarhely Szentianin Szentilonay Szentimrey de Szentimre et Krasznikvajda Szentirmay de Darvastó Szentivány báró Szentivány alias Bartók Szentivány alias Fejér Szentivány alias Pál-Dános Szentivány de Balass Szentivány de Gálfalva Szentivány de Iklódszentivány Szentivány de Liptószentivon Szentivány de Sepsiszentivány Szentivány de Szentivány Szentivány de Szentivány et Bethlenfalva báró Szentkereszthy de Zágon báró Szentkereszthy de Vágszentkereszt et Szekula Szentkirályi alias Török Szentkirályi de Érszentkirály Szentkirályi de Sepsiszentkirály Szentkirályi de Szent-Király et Komjátszeg Szentlászlói Szentlırinczy Szentmargitay Szentmarjay de Dicsıszentmárton Szentmarjay de Erdıtelek Szentmarjay de Szentmarja Szentmartoni alias Biró de Homoródszentmárton Szentmartoni de Hollómezı Szentmihályfalvi alias Literati Szentmihályi de Révfalu Szentmihályúri alias Réghy Szentmiklóssy alias Gáborjányi Szentmiklóssy alias Kállay Szentmiklóssy alias Nagy Szentmiklóssy alias Nyágor Szentmiklóssy alias Rovát Szentmiklóssy alias Staváts Szentmiklóssy de Detakna Szentmiklóssy de Mezıszentmiklós Szentmiklóssy de Primócz nemes&báró Szentmiklóssy de Sziget Szentmiklóssy de Zemplén Szentner de Bagyernye Szentpály de Homoródszentpál Szentpály de Kolosszentpál Szentpétery alias Szıcs Szentpétery de Baczkamadaras Szentpétery de Királyhelmec Szentpétery de Románfalva Szentpétery de Sajószentpéter Szentpétery de Zalathna Szentsimoni Szenttamássy alias Hajdu Szény Szenye Szenyes Szennye alias alias Kisgyörgy de Bölön Szennyes de Aranyosszék Szennyeti alias Toldy Szép alias Király Szép alias Moldvay Szép de Basafalva Szép de Bibarczfalva Szép de Mihálytelek Szép de Nagytálya Szép de Ótorda Szép de Sóvárad Szép de Szentgyörgyvölgy Szép de Torda Szepessy alias Nagy Szepessy alias Szabó Szepessy de Négyes nemes&báró Szepessy de Ujtorda Szepessy-Sokoll de Négyes et Renó báró Széplaki alias Krassay Széplaki de Széplak Szépmezey Szepsy alias Gáll Szepsy alias Narusy Szepsy alias Szabó Szepsy alias Szőcs Szeptemszky Szerabiborczi alias Skalics Szerafin de Széplak Szeratorisz alias Sparner Szerb de Kuvin Szerbinovich Szerdahelyi alias Groff Szerdahelyi alias Kovács Szerdahelyi alias Lipthay de Kisfalud Szerdahelyi de Ágcsernyı Szerdahelyi de Egyházas et Vásárosszerdahely Szerdahelyi de Ujtorda Szerecsen alias Deák Szerecsen de Borzás Szerecsen de Felsıszálláspatak Szerecsen de Szerecseny Szerecsendi de Enyed Szerecsin alias Deák alias Sz. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.182 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. Szereday de Szentháromság Szereday de Szereda Szereday de Szereda alias Bán Szeredesy Szeredi alias Balogh Szeredi alias Kovács Szeredi alias Tóth Szerelem Szerémi alias Benedek Szerémi alias Kis Szerémi de Karom et Szulyö Szerémi de Középgecz Szeremley de Pelsıcz Szerencse alias Diliakovich Szerencset alias Darnay .lib.purdue.

/Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Szigyártó alias Botka Szigyártó alias Kermann Szigyártó alias Losonczy Szigyártó de Borbánd Szigyártó de Borosjené Szigyártó de Debreczen Szigyártó de Enyed Szigyártó de Marosvásárhely alias Borbély Szigyártó de Marosvásárhely alias Kónya de Sima Szijgyártó de Nagytúr Szijgyártó de Szeged Szijj Szika Szikéi Sziki Sziklay alias Schmidt Sziklóssy alias Szabó Szikonya Szikora Szikoray Szikra Szikszai-Kiss Szikszay alias Abarcz Szikszay alias Doma Szikszay alias Fülöp Szikszay alias Gyure Szikszay alias Kovács Szikszay de Érszentkirály Szikszay de Felfalu Szikszay de Gyulafehérvár Szikszay de Magyarkrucsó Szikszay de Nagybánya Szikszay de Nyeregjártó Szikszay de Sárospatak Szikszay de Szamosujlak Szikszay de Szikszó et Póka Szikszay de Tállya Szikszay de Várad Szikszó Szikular Szikur Szilády de Gellénfalva Szilágyi alias Balásy Szilágyi alias Bertalan Szilágyi alias Borbély Szilágyi alias Borbély Szilágyi alias Borbély-Ilosvay Szilágyi alias Csizmadia Szilágyi alias Csomay Szilágyi alias Demjén Szilágyi alias Demjén Szilágyi alias Gyene Szilágyi alias György de Somlyó Szilágyi alias Illyet Szilágyi alias Katona Szilágyi alias Kis Szilágyi alias Kiss Szilágyi alias Lakatos Szilágyi alias Literati Szilágyi alias Nagy Szilágyi alias Nagy Szilágyi alias Páll Szilágyi alias Pap Szilágyi alias Pápay Szilágyi alias Simkovich Szilágyi alias Szabó Szilágyi alias Tönkö Szilágyi de Ákosfalva Szilágyi de Balota Szilágyi de Báthor Szilágyi de Bitor Szilágyi de Borosjenı Szilágyi de Cseh Szilágyi de Deés Szilágyi de Egerbegy Szilágyi de Enyed Szilágyi de Felsıbánya Szilágyi de Füzes Szilágyi de Gogánváralja Szilágyi de Gyulafehérvár Szilágyi de Horogszeg Szilágyi de Hosszúaszó Szilágyi de Keresed Szilágyi de Mezıszilágy Szilágyi de Munkács Szilágyi de Nagyenyed báró .nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 183 Szerencsy alias Majnal de Szerencs Szerencsy alias Zubor Szerencsy de Sziget Szerenka Szerényi alias Sollus Szeretvai Szériás de Bályog Szerky Szernyey Szerpák Szerratorisz alias Kovács Szerváczius Szervánszky Szervitzky alias Rarisch Szervüszky de Törökkanizsa Szeszich Szesztay Szeuer Szévala alias Seewaldt Szever Szeveriny Szevesztrényi de Szevesztrény Szeviczky Szeyfried Szferlya alias Dragoly de Páros Sziakovich Sziavikovecz Szida Szidlár Szidor de Szidorfalva Szigethi alias Baracskay Szigethi alias Csehi de Sziget Szigethi alias Gyula Szigethi alias Lipcsey Szigethi alias Tóth Szigethi de Enyed Szigethi de Felsıszopor Szigethi de Galacz Szigethi de Kolozsvár Szigethi de Máramaros Szigethi de Nagysziget Szigethi de Nemesládony Szigethi de Polyán Szigethi de Szécs Szigethi de Sziget alias Nagy de Técsı Szigethy-Erdıs de Óhid Szigeti de Bod Szigeti de Gyula Szigeti de Imre Szigeti de Kovács Szigetközi de Ticzes Szigyártó alias Borbély Debreczeni alias Sz.

lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.184 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szilágyi de Páczafalva Szilágyi de Paptamás Szilágyi de Peszerény Szilágyi de Piskárkos Szilágyi de Radnótfa Szilágyi de Rákos alias Balás Szilágyi de Sepsiszentgyörgy Szilágyi de Somlyó et Óvár Szilágyi de Somosd Szilágyi de Szakács Szilágyi de Szedlicsna Szilágyi de Székelyföldvár Szilágyi de Székelykocsánd Szilágyi de Székelyudvarhely Szilágyi de Széplak Szilágyi de Szikszó Szilágyi de Szilágysomlyó Szilágyi de Szoboszló Szilágyi de Tarpa Szilágyi de Ujtorda Szilágyi de Várad Szilágyi de Veresegyház Szilágyi-Lakatos de Somlya Szilágyi-Nagy alias Csákó Szilágyi-Tóth Szilaky alias Rukocza Szilárdy alias Mumhart Szilassy de Jánosd Szilassy de Szilas et Pilis nemes&báró Szilaveczky Szilay Szilbáczi Szilcz Sziléndeky Szilessy Szili de Szilsárkany Szilják Szilke Szilla Szilley de Sziller Szilos Szilva de Barok alias Szilvaköz Szilvágyi Szilvaközy alias Szilva Szilvás Szilvássy alias Lohin-Szabó Szilvássy alias Mátyus Szilvássy de Farad Szilvássy de Illyefalva Szilvássy de Kecsetszilvás et Cseszeliczk Szilvay de Bella Szilveszter de Iklód Szily alias Tóth Szily de Felsıszopor Szily de Nagysziget Szima alias Suska Szima alias Trippon Szima de Zacsali Szimion Szina de Oláhlápos Szinay Szincsák Szindi de Szind Szindi de Vécs Szinérváraljai alias Gyönge Szinezpergh Szinfalvy Szinfalvy alias Uláh Szingya Szini de Teresztény Szinketaler Szinnay de Tolcsva et Erdıbénye Szintén Szinthay de Ilosva Szinnyei-Merse alias Merse de Szinnye Szion Szipkovic alias Tóth Szipoly Szira Sziráky Sziráky alias Rakocza Szirányi de Öttömös Szirb alias Bajesd Szirki Szirma de Sajószentpéter alias Magos Szirmay de Karánsebes Szirmay de Nagykemencze Szirmay de Nagysáros Szirmay de Szirma et Szirma et Besenyı nemes&gróf Sziszeky Szita de Salfa Szita de Várad Szitányi de Szitány Szitás Szivák Szivanyó alias Kókay Szivkovicz Szivós Szivós de Körös Szkacsányi Szkalka Szkarbala de Szokola Szkárossy de Kántorjános Szkárossy de Szkáros Szklár Szkopecz Szkörei Szlabey Szlabigh Szlabur Szlacsányi de Szlacsány Szladek Szladits de Dunaszerdahely Szladovich Szlahó Szlama Szlaniczky alias Brnula Szlanosder Szlatényi Szlatkovich alias Andrássy Szláv Szlávik Szlávikovszky Szlavkov Szlavnicza Szlávy de Érkenéz Szlávy de Piros Szlemenics Szlich Szlimak alias Ozicz Szlobodnik Szlopnai Szloszár Szlotta Szlovacsek Szlovány alias Beöthy Szlovenics .

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 185 Szlugán Szluha de Verbó et Iklad nemes&báró&gróf Szluka Szlukovinyi Szmandrovich Szmarsenka Szmertnik Szmethana Szmida alias Domini Szmidek Szmodiss de Nagy.et Kisbarkócz alias Barkóczy de Nagy.et Kisbarkócz Szmolchich Szmolka Szmolkovich Szmrecsányi de Szmrecsány Szmrtics Szobek de Kornicz báró Szobi-Szalay Szobonya de Nagycseb Szobonya de Nagyendréd et Födémes Szoboszlay alias Gaál Szoboszlay alias Tóth Szoboszlay alias Túry Szoboszlay de Deés alias Fekete Szoboszlay Szabó Szobothin Szobovits Szobránczy Szoby de Szob Szochor Szoczovszky de Kisszocóc Szocsányi Szocsis de Nemességod Szocsor Szodoray de Bürgezd Szodoray de Érszodoró Szodos alias Balog Szoglianovich Szohner de Gyöngyöshalmaj Szójja alias Szabó Szokolányi Szokolay Szokolóczy Szokoly de Szokoly et Kisvárda Szokoly de Ura Szokolyay Szokolyi de Bernece Szokonya alias Segesváry Szokonyi Szolarcsik Szolcsányi Szoldan Szoldits Szolga alias Nagy Szolga de Várfalva Szolga de Vargyas Szolnaky Szolnoky Szolnoky alias Lakatos Szolotvay Szomay Szombath alias Kis Szombath de Belényes Szombathelyi de Szemereharaszt Szombathfalvy de Szombatfalva Szombathy alias Cseh-Szombathy Szombathy de Beczkó Szombathy de Kozrafalva Szombathy de Péterfalva Szombathy de Tirna Szombathy Dienes Szombathy Szabó Szomjas de Tarczal Szomody de Hete Szomoikovich Szomolányi Szomolyay Szomoray Szomordoky Szomoroky Szompoly de Eös Szomraky Szónay Szonda de Kis-Polyán Szondy Szontagh alias Richter Szontagh de Igló et Zabar báró Szonte de Hernádszentandrás Szopkó de Szepesszombat Szopkovics Szoplonczay Szopori alias Nyerges Szopós de Csíkszereda Szopós de Szenttamás Szór Szóra de Kistolmács Szórády Szotóczky Szotyori de Szotyor Szováthy Szöbocher alias Scherschleifer Szıcs alias Boldis Szıcs alias Fejérd Szıcs alias Graszner Szıcs alias Gváry Szıcs alias Hady Szıcs alias Hunyad Szıcs alias Hunyadi Szıcs alias Kerekes Szıcs alias Kis Szıcs alias Konyári Szıcs alias Kristóf Szıcs alias Mészáros Szıcs alias Nagy Szıcs alias Pap Szıcs alias Patkó Szıcs alias Rácz Szıcs alias Rároly Szıcs alias Romok Szıcs alias Segesdi Szıcs alias Szentpétery Szıcs alias Tóth Szıcs alias Urbán de Udvarhely Szıcs de Belényes Szıcs de Bihar Szıcs de Borosjenı Szıcs de Butyácza Szıcs de Dánfalva Szıcs de Debrecen Szıcs de Deés Szıcs de Det Szıcs de Déva Szıcs de Dipse Szıcs de Enyed Szıcs de Enyed alias Gellyén Szıcs de Felsıcsernáton Szıcs de Fogaras .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.

purdue.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.186 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szıcs de Frinkfalva Szıcs de Göncz Szıcs de Gyulafehérvár Szıcs de Hétfalus Szıcs de Hosszúaszó Szıcs de Karánsebes Szıcs de Kászonfelsıfalva Szıcs de Kézdivásárhely Szıcs de Kisbaczon Szıcs de Kolozsvár Szıcs de Kovászna Szıcs de Körös Szıcs de Margita alias Ferenc Szıcs de Mezıterem Szıcs de Nagyalmás alias Hunyad Szıcs de Nagyernye Szıcs de Nagygyır Szıcs de Nagyporond Szıcs de Nagyvárad Szıcs de Oláhfalva Szıcs de Ölyved Szıcs de Pétermonostor Szıcs de Retteg Szıcs de Sarkad Szıcs de Sass Szıcs de Segesvár Szıcs de Sóvárad Szıcs de Szászváros Szıcs de Szeged Szıcs de Szentpéter Szıcs de Szereda Szıcs de Tarpa Szıcs de Udvarhely alias Orbán Szıcs de Ujlak Szıcs de Várad Szıcs de Zalasd Szıcs Fejérdi Szıcs Hunyadi Szıcs Kelemen Szıcs Kis Szıcs Konyáry Szıcs Kotman Szıcs Kovács Szıcs Lengyel Szıcs Segesdy Szıcs Szathmári Szıcs Szentpétery Szıcs Tasnády Szıcs-Bagosi Szıcs-Hátzoki Szöcsey Szöcsy de Kézdivásárhely Szöcsy de Szeöch Szödényi Szöghy Szögyény de Magyarszögyén Szögyény-Marich de Magyarszögyén et Szolgasegyház gróf Szıke alias Bolla Szıke alias Csapó Szıke alias Magyarossy Szıke de Csajág Szıke de Gelencze Szıke de Gyula Szıke de Magyaros Szıke de Marczal Szıke de Óvár Szıke de Péterfalva Szıke de Sass Szıke de Selyeb Szıke de Szentkirályszabadja Szıke de Ványa Szıke de Zabola Szıke de Zágon Szökellı Szököcs Szölcsényi Szöllı alias Fekete Szıllıssy alias Dávid Szıllıssy de Déva Szıllıssy de Felsıboldogfalva Szıllıssy de Felsıszıllıs Szıllıssy de Gyula Szıllıssy de Hercegszıllıs Szıllıssy de Jenı Szıllıssy de Nagyszıllıs Szıllıssy de Szigeth Szıllıssy de Szöllöske Szıllıssy de Ujtorda Szıllıssy de Vajdahunyad Szöllısy de Szöllıs Szöny alias Bogyay Szınyi alias Nagy Szörcsey de Szörcse Szörcsöky Szörényi de Kisszörény neme&báró Szörényi de Szörény Szırös de Borosmegyer Szırös de Hosszuaszó Szırös de Kolozsvár Szırösi Szöry Szıts de Kézdivásárhely Szıts de Kézdiszentlélek et Torda Szövér de Gyergyóalfalva Szövérdi de Szövérd Szövetes Szpall Szpivák alias Huda Szpoleczky Sztachovic alias Lopmskó Sztachovics Sztakó alias Szalatnay Sztán de Borosjenı Sztán de Szaploncza Sztán Erdı alias Fejér Sztanáczky Sztancz alias Jaár de Macsesd Sztanich Sztaniczky Sztanisa Sztaniszló Sztanissza de Lugos Sztanka Sztankay Sztankay de Sztanka Sztankó Sztankó alias Gombkötı Sztankóczy alias Gyurkovech Sztankóczy de Sztankócz Sztankovánszky de Nagyvárad Sztankovánszky de Sztankován Sztankovich de Sztapár Sztanó Sztanóczky Sztanoievics Sztanyo Sztáray de Munkács . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 187 Sztáray de Sztára et Nagymihály gróf Sztárikovszky Sztárnyay alias Nagy Sztárok Sztaroveczky Sztary Szteczka Szteczka alias Balta Szteczkó alias Malina Sztehló Szték alias Zolnay Szten alias Barcfiáni Sztenczel de Kolozsvár Sztepán de Várad Sztercz Szterényi de Brassó Szternenszky Sztetz de Bárdfalva Sztoicsevich Sztoja de Csüged Sztoján de Drágavillány Sztojanovits de Latzunás báró Sztojasevich Sztojka alias Boér de Alsóléva Sztojka alias Haluka Sztojka de Bács Sztojka de Kricsfalva Sztojka de Szála et Kerekfalva báró Sztojka de Venicze Sztopkovics Sztornóra alias Malenicza Sztragy Sztraka Sztrakoniczky Sztranovszky Sztránszky Sztranyavszky Sztranyay Sztratimirovics Sztrazai Sztrázsay Sztreczeniczky Sztrecskó Sztreke alias Rácz Sztrezeniczky Sztriha de Dreskócz Sztrokay de Nemescsó Sztropivay Sztruchich Sztrucz Sztruga alias Horváth Sztruhár alias Athy Sztublich Sztupa de Bogdánd Sztuparik Sztupavszky Sztupiczay Sztupiczky Szu Szuba Szubotics Szubszky Szuchass Szuchevich Szuchodolszki Szucsáki de Néma Szucsáki de Szucsák Szucsán Szucsánszky Szucsányi Szucsich de Pacsér Szucsy Szudarovics Szudorszky Szudy de Középszud Szuhányi de Hirip Szuhay de Szuhafı Szuhodoly de Szuhodoly Szuka Szuki Szukico Szukkov Szuklics Szulinyi alias Valcz Szuló de Szuló Szulóczky Szulvai Szumeray Szundy Szunyogh alias Ellay Szunyogh de Budetin Szunyogh de Jeszenice et Budetin nemes&gróf Szunyogh de Szenir Szunyok Szupszky Szurday de Szurda Szurdok de Nagyborosnyó Szurdok de Somkútpatak Szurkos de Nemesbessenyı Szurkos de Osdola Szurmay de Uzsok báró Szusz Szuszin de Hollómezı Szuszirik Szuszka Szuszy de Tordavia Szutrély de Pelu Szutsányi Szőcs alias Dobrondi Szőcs alias Ecsketumny Szőcs alias Kati Szőcs alias Orsovai Szőcs alias Óváry Szőcs alias Rossy Szőcs de Baracska Szőcs de Csatán Szőcs de Ecseg Szőcs de Károly Szőcs de Kecskemét Szőcs de Miskolcz Szőcs de Szentandrás Szőcs de Szentjános Szőcs de Tasnád Szőcs de Tunyog Szőcs de Ujlak Szőcs Koris Szőcs Kovács Szőcs Makai Szőcs Máthé Szőcs Miskolczy Szőcs Náray Szőcs Németh Szőcs Pesztranszky Szőcs Radi Szőcs Sárosi Szőcs Szabó Szőcs-Szikszai .purdue.lib.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Szügyi Szüke Szükös Szüle Szüllı de Borsa Szőrszabó Szürthey alias Németh Szüry Szütsényi Szőz Szvára Szvatojanszki Szvecska Szvetelszky Szveteney Szveteney de Nagymoha Szvetics de Nemesságod Szvetlovszky Szvezeni Szvilichich Szvilkovics Szvoboda alias Borbély Szvora Szvurn Szy Taaffe gróf Taar Taba Tabachi de Hunyad Tabajdi de Kuliste Tabódy de Tabód et Feketeház Tábor Táborita Táborovics Tábory Táby de Táb Tagányi de Oszlány Tagospergh Tahy de Blumenberg Tahy de Nyires Tahy de Tahvár et Tarkeö Taixelberger Tajay Tajer Tajkly de Beczkó Tajlinger Tajnay alias Tajnay de Tajna Tajthy Taka de Debrecen Takách de Duka Takács alias alias Kis Takács alias Ary Takács alias Deák Takács alias Gyiróthy Takács alias Halász-Takács Takács alias Kálmán Takács alias Katona-Takács Takács alias Kézi-Takács Takács alias Nagy Takács alias Nyittray Takács de Beszterce Takács de Felsıápold Takács de Felvinc Takács de Gellér et Bogya Takács de Halász Takács de Ille Takács de Kisjóka Takács de Németh gróf nemes&báró Takács de Nyék Takács de Péter Takács de Tah Takács de Téth Takács-Deserics Takács-Tolvay de Kisjóka et Köpösd Takácsy de Berza Takácsy-Szabó Takaró Takó Taksonyi Talabér Talafus de Schwartzberg Tálas Talbok de Rápolth Tallér Tallián de Vizek nemes&báró Tallóczy Talpas Talpasi Tályai alias Szabó Tamadócz Tamás alias Farkas Tamás alias Farkas de Alsókosály Tamás alias Nagytamás Tamás alias Pákey Tamás alias Pap Tamás de Abód Tamás de Alsókosály Tamás de Csehfalva Tamás de Csíkcsomortán Tamás de Csomortán Tamás de Frinkfalva Tamás de Huszt Tamás de Kászonújfalva Tamás de Mádéfalva Tamás de Rákos Tamás de Szászfalva Tamás de Szentdomokos Tamás de Szentkirály Tamás de Széplak Tamása Tamásfalusi Tamásfalvy de Tamásfalva Tamásffy de Zetelak Tamási alias Kis Tamási de Abód Tamási de Csíkmindszent Tamási de Csíksomlyó Tamási de Náznánfalva Tamási de Tamás Tamáska Tamaskovich Tamásovich de Tamás Tamásy alias Varga Tamásy de Ákosfalva Tamásy de Csíkszentkirály Tamásy de Fogaras Tamen báró Tamposch de Tamposch Tana de Bölön Tanászia Tánczos alias Geszt Tánczos alias Geszty Tánczos alias György Tánczos alias György Tánczos alias Miskolczy Tánczos alias Nyitray Tánczos de Barátos gróf .lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.188 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.purdue.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 189 Tánczos de Vadasd Tancs-Szalkay Tancsai de Tancs Tanda Tanka de Homoródszentpál Tanka de Mály Tankó alias Kovács Tankó de Amadéfalva Tankó de Illyefalva Tankó de Malomfalva Tankó de Marosszentimre Tankó de Siklód Tankó de Szépvíz Tankó de Zabolai alias Kovács Tankó de Zágon Tankovics Tanyi Tapasztó Tapavicza Tapay Tápi Tapjay Tapler Tapolczay Tapolcsányi de Kistapolcsány Tapsonyi Tápy Tar alias Hecze Tar alias Nagy Tar de Csegez Tar de Debrecen alias Szappanos Tar de Gedöskisfalud Tar de Sziget Tar de Tepe alias Nagy Tar de Ujtorda Tar de Zalach Taraczközy Tarajossy de Hajós Tarányi de Nyirlak Tarasi Tarcza de Garbonácz Tarcza de Szakállasfalva Tárcza-Tóth alias Csont Tarczali-Kis Tarczali-Szabó Tarczaly alias Sóváry Tarczaly de Tót et Bozsaly Tarczán Tárczay de Tarkeö Tarczy alias Nagy Tárcsa de Gorbonász Tarcsafalvi Tárcsai alias Szabó Tárcsai alias Szabó Tárcsai de Szalonta Tarcsándy Tarcsányi de Tarcsány Tarcsy Tarda Tardos Tardoskeddi alias Tóth Tardy alias Lélek Tardy alias Pap Tardy alias Szeles Tardy de Csaholy Tardy de Kisár Tardy de Kıröstopa et Mezıtelegd Tardy de Tard Tarhoz Tarich Tariczky alias Sztariczky Tarjai-Nagy Tarján alias Versend Tarjány de Mindszent Tarjányi Tarka alias Kovács Tarkányi de Klagostarkány Tarkányi de Nagytarkány Tarkasics de Krisztalóc Tarkó de Konyárd Tarkovics Tarköy alias Ruzsitska Tarlódi de Zuna Tarnay alias Elefánthy-Tarnay de Kerekudvar Tarnay de Mezıkövesd Tarnik alias Fábry Tarnóczay Tarnóczy de Alsólelóc et Jezernice Tarnóczy de Királyfalva Tarnódy Tárnok de Szandál Tárnoky Tarnónyi Tarnovay Tarnovczay Tarnovszky alias Trenovszky Tarnovszky de Kelemenfalva Tarnovszky de Tarnó Tarnyik Tarohai Tarop Tarpay alias Nagytarpai Tarpay alias Simon Tarpay alias Simon Tarpay de Szatmár Tarrany alias Tarányi Tarródy de Alibánfa Tarródy de Németszecsıd Tarsoly alias Torjai Tarsoly de Altorja Tarsoly de Kornád Tarsoly de Sarkad Tarssy Társy Tartler Tarts Tary Tary de Thar Tarzarovich Taschler Taska Tasnády alias Nagy de Belényes Tasnády alias Székely Tasnády alias Szőcs Tasnády de Belényes alias Nagy Tasnády Székely Tasnády-Szőcs Tasner Tasovchich Tassy de Enyed Tasuly de Altorja Tatár alias Boda Tatár alias Bogdánfi Tatár de Bethlenfalu Tatár de Csegez Tatár de Dombró Tatár de Szentkirály Tatár de Tatárfalva ./Szerk.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue./Szerk.190 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Tatár de Tatárszállás Tatay alias Balog Tatay alias Kéghy Tatay de Kölese Tatay de Szentmihályúr Tátikai Tatos de Nándor Tátray Tatrosi de Enyed Tatrosi de Tatros Tatt Tatt de Gyulafehérvár Tattay Tattenbach Tattner Tatu Tauczy Tauka Tausz Tavarnay alias Paskó Tavasz Tavaszi de Lökösháza Tavaszy de Szászfülpös et Magyarbölkény Távetz Tavi de Ferencfalva Taxer Taxis de Bordogna et Valnigna báró Tay alias Tehén Tayffi Taynay alias Nyittray Tbusa de Mártonfalva Tebery Tebik Technovszky Teczka Técsey de Diósgyır Técsi alias Szabó Técsi alias Wernika Técsi de Barabás Técsi de Bére Técsi de Deés Técsi de Técsı Técsi Técsy Técsi-Nagy de Iklódszentiván Tédy Tegdesi alias Sárközy de Tegdes Tegeder Tegénye alias Balogh Tegenyey Tegez de Vár Téglás Téglássy de Borzova Téglássy de Székelyudvarhely Tegze Tegzö de Árkos Tegyey Tehén alias Tay Tehnyei Tehr Tej de Deésfalva Tej de Szalonta Tejfalussy alias Csóka Tejfeles Tekár de Tordavilmány Teke de Magyarköblös Teke de Vaja Tekeházy alias Csatlós Tekeházy de Huszt Tekenyey Tekerı alias Régeni Tekes Teklics Telbisz de Óbesenyı Telegdi alias Kovács Telegdi de Alpestes Telegdi de Telegd Telekessy de Telekes et Debréthe Teleki alias Sógor Teleki de Dálnok Teleki de Nagythur Teleki de Szék gróf Teleki de Telek Teleki de Ványa Telepianovich Telesi-Erdmann de Tilenau Teleszy de Tylraan Telkes de Kelenföld Telki alias Enyiczkey Telki de Ujtorda Tellesbrunn Telpin Temérdek de Járdán Temesközy de Baka Temesközy de Kartal Temesvári alias Rácz Temesvári alias Rácz Temesvári de Temesvár Temesvári de Uzon Temesváry de Galgóc Tengely Tengerdy Tenkely Tenkely de Ditró Tenky Tenturics Tepesith de Ipp Tépey de Borosjenı Teplen Terbócs Terczak de Drastya Tercsy Terdik Terebesy Tereky Teremi de Peér Teremi de Várad Terennei de Homokterenne Terenyey Terényi Terényi alias Sturamer Terestényi Teresztenyei Térey Térfy de Komárom Terge Tergosith alias Horváth Tergovcsics Tergovich Terhes Terjan de Behárfalva Térjék Terjényi Terjényi de Bihar Terleczki Termatsits Termézy Ternchich Terner de Ujfalu .

purdue.lib.et Kisselmec Tholvay de Menyı et Detház Thoma alias Fekete Thoma de Györgysziget Thomaskovich Thomassich Thomich de Treschenó Thomka de Tomkaháza et Folkusfalva et Bisztricska Thompich Thonád Thonauer Thopos Thor Thoraconimo Thordai de Marosvásárhely Thorday alias Boczon Thorjai de Felsıcsernáton Thorma de Csopak Thornos de Thornásház Thoroczkay alias Kovács Thorotzkai de Torockószentgyörgy báró&gróf Thorvesten Thoso gróf Thótok Thron Thugut báró Thularich Thuly . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 191 Terney Ternovay Ternovszky de Kelemenfalva Ternyey de Füged Terpco Terpendi Terpesi de Therpess Terputecz Terray de Légrád Tersaczky Tersánszky Tersztyánszky de Nádas Tersztyenák de Schlehenberg Tertina Tertzi gróf Terughevich Tervey de Kiskinizs Terzo Teschenberg Teserán Tesky Tesla Teslár de Csetnek Teslér de Alsószeleste Tesner Tessedik Tessék Tessényi Tessiny de Szucsány Teste de Szalonta Teszák Teszáry de Teszér Teszény Teszkás Tetátfalvi de Ujtorda Tétényi Tétey Téthy Teufelsdorfer Teuffel de Gundersdorff Teutsch Tevely de Adásztevel Tévén de Dévény Textorius Tey de Detfalva Tey de Szalonta Teyes Tezla Thadyolovich Thaisz Thakaró alias Takaró Thákossy de Pacs Thalheim Thalherr báró Thaller de Draga Thalowcz Thaly de Szécsisziget Thama Thamadovich Than nemes&báró Thanhoffer Thanner Thanyi de Nagythany Thar Tharas de Jar Thardi de Thád Tharza Thassy alias Dekányi Thassy de Enyed Thassy de Miske et Monostor Thassy de Nemesthass Thassy-Becz alias Becz de Tass Thayler Thazlyn Thear Theék de Kisnarda Thege de Konkoly Thelczer Thelegdy de Telegd báró Thelessy Thell Thellman de Sebes Thenke Theodor de Pestyere Theodorovich de Kubin Theodorovich de Szentendre Theöke de Thökecsépánfalva Theörseki alias Tivadar Thering Therjék de Therjékfalva Thessge Theszéry Théty Thewrewk de Ponor Thibay Thiberius Thier alias Thier-Szabó Thier-Szabó alias Szabó de Martonfalva Thierhaimb gróf Thierry báró Thimáry de Timár Thiringer Thisba de Felsıeır Thodorán de Páros Thokai Tholdalagi de Tholdalag báró Tholdy de Borosjenı Tholdy de Nagyszalonta et Feketebátor gróf Tholdy de Thold Tholt alias Kapitány Tholt de Nagy./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

/Szerk.192 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Thuold de Nagyselmec Thuránszky de Thurapatak et Komjathna Thuray Thurbelth Thurchych Thurczky Thureczky Thuri-Nagy Thurn-Taxis herceg Thurner Thuróczy alias Sima Thuróczy de Alsóköröskény Thuróczy de Ludberg Thuróczy de Raksán Thuróczy de Szántótálya Thuróczy de Turócváralja Thuróczy de Turócszentmihály Thurszky Thury alias Kun Thury alias Paakó Thury alias Szabó Thury de Alsóilosva Thury de Borosjenı Thury de Gyéres Thury de Középtúr Thury de Nagyszeged Thury de Nagytúr Thury de Thorda Thury de Ujtorda Thurzó alias Adamik Thurzó alias Martinecz Thurzó alias Sevcsik Thurzó de Bethlenfalva gróf Thurzó de Nosztic Thuss Thuszó Thuz de Lak Thuz de Szentlászló Thuza Thünessen báró Thüry alias Borbély Thüry de Miklósfalva Thymann de Bik Thyritsch de Szıllıs Thyssen-Bornemisza de Kászon báró Tianich Tiba de Tarpa Tibács de Pankota Tibád de Kadicsfalva Tibáld de Kıröspatak Tibáth alias Tibács Tibay de Tiba Tiberius-Faller Tibik de Budafalva Tibler Tibold alias Szikszai de Nagybánya Tibold de Kocsoba Tibold de Tibolddaróc Tiboldy de Magyarandrásfalva Tiburczy de Kecskemét Tichtl de Tutzingen et Szentmihály Tichy alias Kos Ticzes de Szigetköz Tieffenbach Tiejy de Detfalva Tienes Tiepolt Tige gróf Tihanyi alias Nyáry de Nyáregyháza báró Tihanyi de Ebeck Tihanyi de Tihany Tihcinovich Tiheméry alias Kecskeméthy Tiheméry alias Szekér Tihlaven Tikász de Bakonyszeg Tikmonay alias Szegedi Tikos Tikovics Tildi alias Tédi Tilio Till Tillai Tily Tima Timándi alias Pap Timár alias Czirják Timár alias Deési Timár alias Patay Timbos de Boérfalva Timbos de Dragunérfalva Timbus de Kisbarszó Timbus de Rásor Timiotti Timis alias Gliga Timis alias Minta Timler alias Borbély Timoffi Timon Timor Tinesz Tinis Tinka Tinódi Tinti báró Tipandó Tipula Tirmer Tirnavai Tirnberger Tiry de Tabán Tischler de Nagyida Tischler de Nagyiklód Tissinger Tisza de Borosjenı et Szeged Tisza de Gorbó Tisza de Vásárhely Tisza-Ujhelyi Tiszó Tiszta de Selyeb et Lipsin Tisztapataky Titz de Csepár Titz-Szegner de Szentgyörgy Tivadar alias Kovács Tivadar alias Ovács Tivadar alias Szaplonczay Tivadar de Alsóróna Tivadar de Szásza Tivadar de Szerencsesd Tivadar de Törzsek Tivadarfalvi Tivadary Tkabsits Tkalcsics Tluk Tóásó de Bögöz Tóbi de Szentgyörgybánkfalva Tóbiási nemes&gróf . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 193 Toboly Tobolyay Tóby de Boros-Tób Tocsek de Pacsér Tódal Tódor de Boérfalva Todorán de Roh Tódorka alias Gyerman Tody alias Nagy Toepke de Kereszténysziget Toffán alias Bornemisza Tógni de Oppova Togody Tokay Tokody Tókos de Sepsibacon Tókus de Lövéte Toldalagi alias Szennyes Toldalagi de Kis. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.et Nagyelmec Toldalagi de Nagyércse gróf Toldi de Nagyfalu Toldi de Szalonta Toldi de Técsı Tolheim Toliscich Tollas de Tordavilma Tollassy Tolmásy Tolnay alias Eötvös Tolnay alias Literáti Tolnay de Bájon Tolnay de Haraklyán Tolnay de Jobbágytelek et Erdıcsinád Tolnay de Köpisd nemes&gróf Tolnay de Pasarét Tolnay de Selye Tolnay de Szentgyörgy Tolnay de Tolna Tolnay de Várhely Tolvay de Hosszúmezı Tolvay Szilágyi de Ákosfalva Tomajaga Tomajaga alias Gostolva Tomajara alias Papdán Toman alias Nolemann Tomanek alias Toman Tománics Tomanovich Tomaschek de Nagysurány Tomasov alias Budjacs Tomassich báró Tomassovitz alias Bachoretz Tombolt Tomcsányi alias Gyurgyovics Tomcsányi alias Medvegy Tomcsányi de Mikulasovic Tomcsányi de Tomcsány Tomcsics Tomeján Tomek Tomi de Zetelak Tomich Tomkay Tomlanovich de Tomlanovic Tomor de Szıllıs Tomori de Szucsák Tomori de Tomor Tomory alias Szabó Tomory de Sasa Tompa de Horsova Tompa de Kisborosnyó Tompa de Monyoró Tompa de Tapolca Tompa de Tompaház Tompjer alias Vladár Tompos de Csíkszentgyörgy Tompos de Libercse Tompsa alias Kaczkói Tomsics de Nemeskér Toncz Tonházy Tonheuser alias Tonházy Tonka de Kövesd Tonkházi alias Vathai Tonkovich de Letovanich Tonrald Tonsmid Tonso de Dobor gróf Tonsoris Topay de Zilah Toperczer Toplicza de Bacalja Toplicza de Toplica Toporán alias Marinka Topos de Toposház Topuszkay Toraconimo Torányi Torba Torda Tordai-Adám de Déva Tordassy Torday alias Kovács Torday alias Kovács Torday de Gyula Torday de Kál Torday de Kémer Torday de Kocsárd Torday de Marósvásárhely Torday de Somógyom Torday de Thorda Torday de Torda Torday de Ujtorda Tori Torjai alias Tarsov Torjai de Alsótorja Torjai de Felsıcsernátony Torkos Torma alias Nagy Torma de Alsótakács Torma de Csapod Torma de Csicsókeresztúr Torma de Csopak Torma de Forgolány Torma de Giróth Torma de Lasztóc Tormás de Sass Tormási de Tormás Tormay de Baranyavár Tormay de Nádudvar Torna de Telek Tornallyai alias Bassa Tornallyay de Tornallya Tornay de Torna Tornay de Varsány Tornovai alias Görög Tornya de Toronyfalva Tornyay alias Nagy .

purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.194 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Tornyay-Schosberger de Tornya báró Tornyos de Budafa Tornyossy Toroczkay alias Kovács Toronlyay Toronyi Toronylai alias Turnleiter Toronyossy Toroska de Horpács Torpai Torres Torródfalvi Torry Torsaudvardi Tosa de Tosár Toser Tost de Bányavölgy Tószeghy de Retteg Tószeghy de Tószeg Tóth alias Asztalos-Tóth Tóth alias Babeczky de Babicz Tóth alias Bodonyi Tóth alias Borbély de Retteg Tóth alias Borsy Tóth alias Csabai Tóth alias Deáky Tóth alias Ecsegi Tóth alias Eötvös Tóth alias Gaál Tóth alias Hámos de Pelsıc Tóth alias Hatvani Tóth alias Jeszenszky Tóth alias Kerékgyártó Tóth alias Keresztessy Tóth alias Keresztesy Tóth alias Kiss Tóth alias Komáromy de Komárom Tóth alias Korhely Tóth alias Kovács Tóth alias Könyves Tóth alias Malacz Tóth alias Maxai Tóth alias Mikolay Tóth alias Murányi Tóth alias Nagy Tóth alias Nagy Tóth alias Oláh Tóth alias Pakosdi Tóth alias Piskolthy Tóth alias Répa Tóth alias Simaházy Tóth alias Siska Tóth alias Sóky Tóth alias Söptey Tóth alias Suchodele-Tóth Tóth alias Szabados Tóth alias Szabó Tóth alias Szántay Tóth alias Szánthay Tóth alias Szathmáry-Asztalos Tóth alias Szeöcs Tóth alias Szeredi Tóth alias Szigethy Tóth alias Szilágyi-Tóth Tóth alias Szily Tóth alias Szipkovics Tóth alias Szoboszlai Tóth alias Szıcs Tóth alias Szıcs Tóth alias Szőcs Tóth alias Tóth-Pápay Tóth alias Uzoni Tóth de Alsószentmihlyfalva Tóth de Árkos Tóth de Bánd Tóth de Barátos Tóth de Béltek Tóth de Borosjenı Tóth de Csáford Tóth de Csimaköz Tóth de Csomafa Tóth de Csögle Tóth de Czerekisjenı Tóth de Deák Tóth de Detház Tóth de Egerbegy Tóth de Eörvend Tóth de Fejéregyház Tóth de Fejérgyarmat Tóth de Felsıör Tóth de Felsıszopor Tóth de Gyarmat Tóth de Gyéres Tóth de Gyula Tóth de Gyulafehérvár Tóth de Hatvan Tóth de Hosszúmezı Tóth de Jobbágytelek Tóth de Kaba Tóth de Karácsonyfalva Tóth de Kecset Tóth de Kellemes Tóth de Kerem Tóth de Kiskajon Tóth de Kiskér Tóth de Komjáth Tóth de Korbély Tóth de Kovász Tóth de Lemhény Tóth de Mezıbánd Tóth de Mikelak Tóth de Mogyorós Tóth de Nagybaka Tóth de Nagykér Tóth de Nagyráhe et Szoboszla Tóth de Nemeskér Tóth de Nemeskerek alias Borbély Tóth de Nyárádkarácsonfalva Tóth de Nyárádszentlászló Tóth de Nyárádszereda Tóth de Nyitra Tóth de Retteg Tóth de Sárospatak Tóth de Sass Tóth de Simaház Tóth de Simasziget Tóth de Sinfalva Tóth de Sitér Tóth de Sófalva et Nyárádszentlászló Tóth de Sorok Tóth de Sóváradgya Tóth de Szalonta Tóth de Szamosköz Tóth de Szánta Tóth de Szásznyíres Tóth de Székely Tóth de Szentanna Tóth de Sziget .lib./Szerk.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 195 Tóth de Szoboszla Tóth de Szomszédvár Tóth de Szopor Tóth de Szováta Tóth de Szıllıs Tóth de Tardoskedd Tóth de Técsı Tóth de Udvarhely Tóth de Ujfalu Tóth de Várad Tóth de Vásárhely Tóth Gaál Tóth Kántor Tóth Kapitány Tóth Pinkóczy Tóth Siska Tóth-Gál alias Szántay Tóth-Gyulai Tóth-Kádár de Sárosberkesz Tóth-Nagy Tóth-Pápay Tóth-Szilágyi Tóthfalussy Tóthfalussy de Tótfalu et Lipnik alias Glaczinger Tóthváradjai Tóthy Tóti-Poroszlay Toussain báró Tıke de Majtin Töket de Magyaros Töket de Torboszló Tökety alias Dóczy Töki alias Kördögh Tökmér de Jászberény alias Erdély de Russó Tököly de Késmárk Tököly de Kevermes et Vim Tökölyi de Thekelház Tölczeky Tölcsér alias Udvarhelyi Tölgyes de Bikfalva Tölgyessi de Boksány Tölgyessi de Tölgyes Tölhy alias Bathó Tölszéky Töltényi Tölly Tömjén Tömördy Tömörkényi de Polgár Tömöry Tömöry de Temer Tömösváry alias Fazekas Tömösváry de Gálócz Tömpe Törék alias Szabó Törék de Törek Töreky Törjék Törkenczi Törley de Csantavér Törö de Túr Törö de Várad Török alias Buday Török alias Eötvös Török alias Hettey Török alias Kiss Török alias Lányi Török alias Miskolczy Török alias Musztafa de Liszkófalva Török alias Tóth Török alias Zsámbéky Török de Adorján Török de Algyógy Török de Almás Török de Árva Török de Azentmihály Török de Bágy Török de Bakon Török de Balatonfokajár Török de Borsod Török de Botház Török de Buda Török de Csekelak Török de Csíkszentmihály Török de Deés Török de Emıke Török de Enying et Bakonok Török de Erdıd Török de Farkaslak Török de Felsıır Török de Földes Török de Galac Török de Gyulafehérvár Török de Harasztos Török de Hidegvíz Török de Hódos Török de Horgospatak Török de Illyefalva Török de Kadicsfalva Török de Kamut Török de Kebele Török de Kecsetszilvás Török de Keresztúr Török de Kézdivásárhely Török de Kiskászon Török de Kremete Török de Lászlókarcsa Török de Lippa Török de Magyarigen Török de Makó Török de Márkusfalva Török de Mezıszakál Török de Mura et Kıröstarcsa Török de Nagyakna Török de Nemescsócsa Török de Olos Török de Pán Török de Pancsova Török de Péces Török de Pókafalva Török de Ponor Török de Retteg Török de Sámsond Török de Surány Török de Székesfehérvár Török de Szeledsány Török de Szendrı nemes&gróf Török de Szentandrás Török de Szentdomokos Török de Szentgyörgyszuha Török de Szentmiklós Török de Szentmiklóstorja Török de Sziget Török de Szigeth Török de Tasnád Török de Telekes Török de Törökfa Török de Törökkı . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.

/Szerk.lib. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Török de Tuson Török de Ujtorda Török de Vadad Török de Várad Török de Veszprém Török de Zalatna Török de Zodoró Török Magyarbeöd Tırös de Makó Tırös de Oroszlános Tırös de Szabolcs Törpendy Törpényi Törtöly Töry Tösér Töszó de Bácskamadaras Tötöry de Aranyosrákos Tötöry de Tötör et Kalotaszeg Tötösy de Kerecseny Tötösy de Körmend Tötösy de Zepetnek Töttös de Báthmonostor Töttössy de Egyházasfalva et Bástifalu Tövisi Tövisi de Bodon Tövisi de Hagymásbodon Tövisi de Tövis Tözsér alias Kovács Tözsér de Matolcs alias Várad Tözsér de Teösér Trafner de Szeben Tráger Trajber Trajcsik de Dubok et Mélynádas Trajtler de Szőgy Trákányi Trangos de Válaszka Trapoldi alias Fileki Trásy Trattner de Petróza Trattnern Trattnyák Trattnyáky de Muraszombat Traun alias Abenspergh Traunberger Trausch de Trauschenfeld Trauttmansdorf gróf Trauzner de Hadrév Travny Traxer Trayber alias Christi Trayer Treiber Trémel Trencsánszky Trencsényi alias Kosztoleczky Trenk Trenovszky Trescec de Branjska Tresinszky Tresztyánszky alias Figura Treutel de Néma Treuttler Tribinacz Tricz Triff de Kishun Triff-Borban Trifli Trifuesz Trifunécz de Bátfa Trimai Trincsel de Földvár Tripammer alias Kopácsy de Kopács Trippon alias Kripán Trippon alias Szima Trirael Trivelly gróf Trizsi Trnka de Ratibozsen Trnavi Trnkóczy Trnovszky de Kelemenfalva Trócsányi Trognya Trojer Trokonovics Troksár Troli Trombitás alias Balogh Trombitás alias Novoszedy Trombitás alias Petróczy Trombitás alias Prieszol Trombitás de Gyulafehérvár Trombitás de Vaja Trombitás de Várad Trompler alias Hetmárky Tron de Thrén Troskicz de Lugos Trost Trót Troxár Troyer Troykó de Cserfı Trozonyi Tröscher Trufán Trumauer Trumbetassich Trummer de Keresztes Trupchevich Truppéi Trutza de Oláhbölkény Trux de Rónaszék Trückel báró Tsabien de Kalló Tschech alias Cseh Tschögl de Siklós Tschütz Tsilléry de Csillér Tuba de Hencida Tuboly de Tubolyszeg Tuch Tucher Tuchinszky Tucics Tuczenthaller Tudós Tuka Tuko alias Pocskay Tukovich Tuli Tuló Tulok de Pósfalva nemes&báró Tuly alias Thuly Tumbus de Dragomérfalva Tumler Tundurilich .purdue.196 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

/Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 197 Tunful Tunkl alias Homályossy Tunya de Csó Tunyoghi de Csapó Tunyoghi de Telegd Tunyoghi de Tunyog Tupicza Tura Thuránszky de Sziget Turányi Turbulya de Ozogán Turbusz Turchich Turchy Turchyk Turczi alias Pap-Turczi Turcsányi de Turchány et Terestyénfalva Turda Turegyházi Turék Turék alias Budjacs Túri alias Thury Turián de Tolcsva Turinetti de Brie gróf Túrják Turk alias Popa Turkás de Ölyved Turkó Turkovich de Kutjevó báró Turkovich de Turkovics Turkul Turnfeld Turnleiter Turóczki Turóczy Turóczy alias Kovács Turóczy alias Sima Turóczy de Detfalva Turóczy de Radnót Turóczy de Raksány Turóczy de Vidastelek báró Turoly Turopollecz alias Pribichevich Turós Turpis Tury alias Borbély Tury de Borosjenı Tury de Dányán Tury de Gyulafehérvár Tury de Simánd Tury de Várad Turzay Turzó de Noszticz Tusa de Mártonfalva Tuson de Polyán Tussay de Tussa Tusson de Tuson Tustics Tusz de Hodász Tuszek Tuszó Tusztich Tuta Tutor alias Zalay Tutschner de Sasad Tuzson de Polyán Tücz Tüdıs Tüköry de Algyest Türey alias Kovács Türk de Karlovacgrad Türy alias Pap Türy alias Szabó Türy de Borosjenı Türy de Miklósfalva Türy de Sarkad Tüskeházy Tvarkovich Tverdislavich Tyapak alias Lándor Tybáld de Kıröspatak Tyifor Tyira Tylio de Lökösház Tyll de Ölbö Tymar Typana Tyristh Tyrnary Tyukodi alias Nagy-Tyukody Ublachich Ubrankovics Ubrissy alias Pesti Uchrin alias Kovács Uchtritz-Amadé de Várkony gróf Ucsnay de Ölved Udvardy alias Cserna Udvardy alias Rácz Udvardy-Literáti Udvarhelyi alias Békely Udvarhelyi alias Bóka Udvarhelyi alias Pap Udvarhelyi alias Szabó-Udvarhelyi Udvarhelyi alias Tölcsére Udvarhelyi de Agyafalva Udvarhelyi de Dés Udvarhelyi de Székelyudvarhely Udvarhelyi de Szentmihályfalva Udvarnoky alias Köteles Udvarnoky alias Marcell Udvarnoky alias Nagy Udvary Ughy Ugocsay de Deés Ugogh Ugrai de Jánosfalva Ugrai de Tordavilmány Ugrai de Ugra Ugrai de Várad Ugrinovich Ugróczy alias Gombkötı Ugron alias Agárdy Ugron de Ábránfalva nemes&báró Ugron de Vásárhely Ugronovich alias Vépy Ugronovich de Ledenecz Ugybinacz Uher alias Buday Uher alias Szádeczky Uhlarik alias Hricsovszky Uhlarik de Kissóc Uhlfeld gróf Uhlriz Uhly Uhrik Uhrin alias Kovács Uhrinyi Uj alias Mészáros .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.

lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Uj de Csaba Uj de Uj Ujfaludy Ujfalussy alias Bassán de Jóka et Divékujfalus Ujfalussy alias Huszár Ujfalussy alias Pap Ujfalussy alias Pronstreitner Ujfalussy alias Sumichraszt Ujfalussy de Szalka et Dulóujfalu Ujfalussy de Szepesdaróc Ujfalussy de Szilvásujfalu Ujfalussy de Tıkésujfalu Ujfalussy de Ujfalu Ujfalusy de Divékujfalu nemes&gróf Ujfalvy alias Barla de Gyergyóujfalu Ujfalvy de Csejd Ujfalvy de Kövesd Ujfalvy de Mezıkövesd Ujgyörgyi Ujházy alias Bodnár Ujházy de Rozsnyóbánya et Budamér Újhelyi de Tiszaujhely Újlaki alias Halász de Szamosujlak Újlaki alias Kovács Újlaki alias Nagy Újlaki alias Vargha Újlaki de Bácska Újlaki de Borosjenı Újlaki de Csathó Újlaki de Illok Újlaki de Sárkozujlak Újlaki de Ujtorda Újlaki Kovács Ujnémethy de Ákos Ujszászy de Draócz Ujvárosy alias Kovács Ujvárosy de Ujváros Ujváry báró Ujváry alias Cseh Ujváry alias Kiss Ujváry alias Kovács Ujváry alias Kovács Ujváry alias Mutter Ujváry alias Nagy Ujváry alias Nagy Ujváry alias Szabó Ujváry de Ersekújvár Ujváry de Kiskér Ujváry de Sály Ujváry de Tolna Ujváry de Újtorda Ujváry de Várad Ujvendéghy Ukatyanik Uketyevics Uky de Uk Ulefeld Uliczka alias Vladár Ullama de Kálmánd Ulley alias Jákob Ullmann de Baranyavár nemes&báró Ullrich alias Schatling Ullrich de Törökvész Ulmansky de Vracsevgáj Undi Ungár de Bukove-Berdó et Ujscie báró Ungár de Ómoravica Unger de Tah Unger de Unger Ungha Unghedey Unghvári de Bothfalva Unghvári de Nagymon Unghvári de Neviczke Unghvári de Retteg Unghvári de Szodora Unghvári de Várad Unghváry Unghy de Visk Ungnad de Weissenvolf gróf Ungur de Bajesd Ungur de Felsınádasd Ungur de Lindsina Ungur de Macskamezı Ungur de Nádasd Uniczekovich alias Horváth Unsuncz Unversagi Upory alias Tolcsva Upory de Upor Ur alias Borbély Uranovics Uray alias Dániel Uray alias Joannovics Uray de Ura nemes&báró Urbán de Behárfalva Urbán de Monyoró báró Urbán de Pelsıcz Urbán de Szigeth Urbanecz Urbáni alias Buday Urbánich Urbanovich Urbanovszky de Urbanó et Benyó Urbánszky Urbányi Urbányi alias Lestyánszky Urbényi Urbinetz Urda Urházy Uriel Urik Uriszovics alias Berdóczy Urkon Urm Urr Urs de Tárnok Ursini alias Blagay-Orsini Ursini alias Medve Ursz Ursz alias Hosszú Urszinyi de Szeps Urszul de Kisbun Ury Usai Usaly Usz de Uszfalva Uszdy Uszkay Uszó de Kiskomád Utassy Utczás Utczás Utjesenich Utközi de Gyulafehérvár Uza de Szászfalva et Uzapanyit Uzdi .198 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.

A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 199 Uzolin Uzoni alias Tóth Uzonyi Uzonyi Kis Uzovich alias Mailáth Uzovich de Petıfalva Ülkei de Vargyas Üregdi Üreghy Üreghy alias Morócz Ürményi alias Molnár Ürményi de Ürmény Ürményszéki de Retteg Ürmösi alias Boldisár Ürögdi Ütö Üveges alias Sill Üveges de Nagyenyed Üveges de Szentlélek Vaál Vachott de Vachottfalva Vácz Váczay Vaczkán de Nagynyíres Váczy de Bernád Váczy de Kanizsa Váczy de Márkcsemernye Váczy de Százberek Vad alias Szakács Vad de Ölyved Vadadi de Marosiklánd Vadas de Béltek Vadas de Gyulafehérvár Vadas de Hete et Kisdobron Vadas de Ujtorda Vadasd de Erdıszentgyörgy Vadasdy Vadasfalvay Vadasi Vadász alias Kerekes Vadász alias Libertiny Vadász alias Varga Vadász de Gyöngyöshalász Vadászi alias Mezı Vadászy alias Vaday Vaday de Béltelki Vadényi Vadiszláv Vadkerti Vadkerti alias Király Vadkerti de Kolozsvár Vadnay Vádon Vadshedel de Wadschedl Vágássy Vagay Vághy de Nagyvág Vagich Vaginger Vágó Vagyas de Vajas Vagyon de Hanzlikfalva Vahl Vais Vajadi alias Vajasdi Vajai de Backamadaras Vajai de Berekeresztúr Vajai de Bergenye Vajai de Csoltó Vajai de Hilib Vajai de Pecsétszeg Vajai de Sepsiszentgyörgy Vajai de Sósmezı Vajai de Tekerıpatak Vajai de Vaja et Vicsap Vajány alias Balog Vajasdi Vajay de Vaja Vajda alias György Vajda alias Kis Vajda alias Pintye Vajda de Alsócsernáton Vajda de Alsógyékényes Vajda de Bajmok Vajda de Becse Vajda de Bére et Kölpény Vajda de Boros Vajda de Brassó Vajda de Budos Vajda de Det Vajda de Farcád Vajda de Gelence Vajda de Hacok Vajda de Karánsebes Vajda de Kisbun Vajda de Kölpény Vajda de Krasznamihályfalva Vajda de Kunágota Vajda de Lécfalva Vajda de Magyarremete Vajda de Malom Vajda de Mere Vajda de Nagymedgyes Vajda de Nagymeredgyó Vajda de Pamlin Vajda de Rábabogyoszló Vajda de Remete Vajda de Serél Vajda de Sósmezı Vajda de Szemere Vajdaffy de Léva Vajday Vajdek Vajgell Vajkó Vajkóczy Vajna de Alvinc Vajna de Kovászna Vajna de Páva Vajna de Zabéd Vajnoveczky Vajó Vajszár Vajthó de Szegliget Vaju Vajvoda alias Lexa Vajvoda alias Zathureczky Vak alias Rácz Vakanovich Vakáres Vakolay Vál Valach Valaszkay Válaszúti Valcz Valechich Valeczi ./Szerk.

/Szerk.200 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Valent Valentalovich Valentics Valentik alias Csermendy Valentini Valentovics Valero Valichevich alias Cselich Valichich Valicza alias Szenkvici Valkay de Dunaegyház Valkay de Magyarvalka Valkay de Menyı Vály Ványa de Kovászna Vanyalos de Koromenfalva Vanyarczy Ványay de Kismarja alias Szabó Ványi alias Kis Vanyiga alias Bányay de Nádasd Vanyiga de Nádasd Vanyika alias Demkó Vanyolos Vapenik Várady alias Bodó Várady alias Borbély Várady alias Csizmadia Várady alias Karácsony Várady alias Kardos Várady alias Képiró Várady alias Szabó Várady de Dicske Várady de Gyöngyös Várady de Harasztkerék Várady de Kalmár Várady de Kecset et Budak Várady de Kelet Várady de Kéménd Várady de Kisbudak Várady de Lászlóvárad Várady de Nagyenyed Várady de Nagyszelezsény Várady de Nagyvárad Várady de Retteg Várady de Sáros alias Karácsony Várady de Szárazajta Várady de Szentkirály Várady de Szilice Várady de Técsı Várady de Torna Várady de Viski Várady Kardos alias Bernáth Várady Solymosy alias Solymosy Varatkay Várbidy Várday de Kisvárda Várdonyi Varesanin de Vares báró Várfalvy de Örke Várffy Varga alias Hosszúmezei Varga alias Nagy Varga alias Némethi Varga alias Püspökladányi Varga alias Szentmihályi Varga alias Szigeti Varga alias Ujlaki Varga de Béltelek et Makfalva Varga de Borosbocsárd alias Fodor Varga de Böszörmény Varga de Csókfalva Varga de Déva Varga de Felsıcsaholy Varga de Felsıeır Varga de Havadtı Varga de Királykút Varga de Kölpény Varga de Ladány Varga de Magyarlápos Varga de Mezıbánd Varga de Nagyszalonta Varga de Retteg Varga de Sóvárad Varga de Técsı Varga-Pinarics Vargha de Varga-Görzsöny Varghay Vargy alias Tamási Vargy de Antkesz Vargy de Bánd Vargy de Borzsova Vargy de Disznód Vargy de Ecsel Vargy de Enyed Vargy de Gyulagyarmat Vargy de Kıhalom Vargy de Rákos alias Szilágyi Vargy de Somkút Vargy de Szelindek Vargy de Szentmihály Vargy de Szügöd Vargyai Vargyas de Kapuvár Vargyassy Várhegyi alias Berg Várhegyi de Lécfalva Várhegyi de Retteg Vári Olvasztó Variachich Variny Varjas de Homokmegh Varjassy de Csejthe nemes&báró Varjassy de Kıporuba Varjú de Gelobrok Varjú de Hlózsa alias Vrana Varjú de Magyarbél Varjú de Sass Varjú de Varjúfalva Varkócz de Nobschütz Várkonyi alias Mátyás Várkonyi de Miskolc Várkonyi de Várkony Várlai Varlandy Várnay Váró de Bágyon Város de Sóvárad Városdy Várossy alias Hansek Városy de Veszprém Varró alias Püspöky Varró de Komád Varsády Varsányi alias Strenu Varsányi de Borosjenı Varsányi de Csekelak Varsóczy Varsolczi . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.purdue.

lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 201 Varsy Vartensleben gróf Vartha alias Várady Váry Váry-Szabó alias Szabó de Vár Vas alias Elek Vas de Bihar Vas de Dióváralja Vas de Ecsed Vas de Egyházasarló Vas de Feldoboly Vas de Felsıeır Vas de Fráta Vas de Gyalu Vas de Gyáres Vas de Jánosfalva Vas de Kisborosnyó Vas de Makfalva Vas de Makiár Vas de Malomfalva Vas de Martonos Vas de Nagyajta Vas de Rignány Vas de Sass Vas de Somosd Vas de Sóvárad Vas de Szászcsávás Vas de Szentsimon Vas de Sziget Vas de Szinnye Vas de Szoboszló Vas de Técsı Vasady Vasady-Kovács de Torda Vasalich Vasándi Vasanich Vásárdy Vásárhelyi alias Csiszár Vásárhelyi alias Nagy Vásárhelyi de Enyed Vásárhelyi de Jánk Vásárhelyi de Karancs Vásárhelyi de Kézdi-Vásárhely Vásáry Vasas alias Csicsvay Vasas de Debrecen Vasas de Szı Vasas de Vasnagybánya Vasdényey de Vasdinnye Vaska alias Lévay Vaska de Kálnok Vaskó Vaskovics de Lovász Vasmáth de Szentmihály Vasnaky alias Szabó Vásonyi alias Kovács Vaspöry Vassanics Vassay alias Ötvös Vasseige báró Vastagh Vasváry Vasy Vaszi Vaszilievits de Temesrékás Vaszily Vaszó de Vaszój Vászom alias Herbály Vasztlay de Weiselberg Vata de Szentgyörgy Vátesz Vathai alias Tonkház Vathi Vathner Vathy alias Nagy Vattay de Vatta Vatyon Vaulx báró Vavrik de Heves Vavróczy Vavrovich Vavrus Vay de Vaja et Luskod báró&gróf Vayszár Vecelini Vechy gróf Vecseklıy de Vecseklı Vécsey de Fenyves Vécsey de Hajnácskı et Hernádvécse báró&gróf Vécsey de Hernádvécse Vécsey de Nagybodolló báró Vecsey de Vecse et Böröllı et Izsákfa nemes&báró Vedres de Varsány Veégfalvi Végas Végbeli Végeas de Bánóc Végessy Végh de Ádámos Végh de Baca Végh de Bessenyı Végh de Botház Végh de Csernáton Végh de Fülpös Végh de Gerodtótfalu Végh de Gömör Végh de Gyır Végh de Gyulafehérvár Végh de Hosszúaszó Végh de Lak Végh de Nagykálló Végh de Nyék Végh de Otrokocs Végh de Pisk Végh de Sass Végh de Szentiván Végh de Szentmiklós Végh de Sziget Végh de Tamás Végh de Tarpa Végh de Tass Végh de Tolna Végh de Végegyház Végh de Vereb Végh de Wohldorf Végh-Veresmarty Végházy Véghely de Szentkirályszabadja Véghes Véglessy Vejmenı alias Matuska Véka de Fráta Vékás de Illye Vekerdy Vékey de Véke Vékony de Boséd . Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Velbovszky Velcsek gróf Velcsey Veleczkei Veleczki Veledei de Gyulafehérvar Velekey Velenczey Veligrand Velikay Velits de Lászlófalva Vella Vellesz Veltishofer Vén de Nyíralja Vendégh alias Barta-Vörös Vendéghy alias Szabó Vendégi Venich Venier Venkóczy Vent de Illenberg Venter Venturini Vényi Vépy alias Nagyvépy Vér Veranchich Verbanich Verbay alias Hlatky Verbega Verbiássy Verbovszky Verbóy alias Sechyovychka Verbıczy Verdas Verdegner báró Verdenburg Verdes de Szilistye Veréb alias Vrabecz Verebély de Szentmárton Verebély de Verebély Verebélyi de Hidastelek Verebes de Béltek Verebesi Verebi Veréczi Verekenyei Vereking Veres de Amadéfalva Veres de Árkos Veres de Badacsony alias Veres-Pap Veres de Bihar Veres de Borosjenı Veres de Borzás Veres de Brassó Veres de Budakesz Veres de Csekefalva Veres de Csíkszentgyörgy Veres de Csíkszentlélek Veres de Csíkszentsimon Veres de Dálnok Veres de Darócz Veres de Ders Veres de Doboz Veres de Erdıszentgyörgy Veres de Érkávás Veres de Érszentkirály Veres de Farnos Veres de Fele Veres de Felır Veres de Fogaras Veres de Görcsöny Veres de Gyergyóremete Veres de Gyula Veres de Halas Veres de Hosszúaszó Veres de Ilosva Veres de Ipp Veres de Kafkó Veres de Kálla alias Kállay Veres de Kalló Veres de Kémer Veres de Királydaróc Veres de Kiskázmér Veres de Kiskér Veres de Kisrábé Veres de Kolozsvár Veres de Kıröspatak Veres de Kövend Veres de Kraszna Veres de Krasznamihályfalva Veres de Kucsó Veres de Lecsmér Veres de Lelle Veres de Lompért Veres de Magyarbél Veres de Makó Veres de Maksa Veres de Márkaszék Veres de Markosfalva Veres de Megyer Veres de Ménaság Veres de Mihályfalva alias Megyehidy Veres de Mocsolya Veres de Mogyorós Veres de Nagydoba Veres de Nagykeczet Veres de Nagyszeg alias Pap Veres de Nagyvárad Veres de Nyék Veres de Ónod Veres de Ököritó Veres de Pap Veres de Perecsen Veres de Polyán Veres de Ráton Veres de Remete Veres de Sámson Veres de Sass Veres de Sasvár et Tivadarfalva Veres de Sepsiszentgyörgy Veres de Somlyó Veres de Szárhegy Veres de Szásznyires Veres de Szentlélek Veres de Szilágyszeg Veres de Tasnád Veres de Tivadar Veres de Torda Veres de Újtorda Veres de Ürögd Veres de Várad Veres de Várallya Veres de Zágon Veres de Zilah Veres-Pap Veresegyházy .purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.202 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 203 Vereskál Veresmarthy de Úrmezı Veresmarthy de Várad alias Szabó Verhás Verhovácz Vering Verkljan de Pilar Verlein báró Vermes alias Ráthonyi Vermes de Budafa Verneda báró Verner Verney de Werneyt Vernich Vernika alias Técsi Vernyika Veroni Verıczy Versányi alias Stroicha et Sztroika Verseghy Verseghy alias Nagy Versend alias Taryan de Tarján Versendy Vertán de Szombatság Vértesy de Vértesalja Vértessy de Vértes Vertics Vertner Verzár Verzonis gróf Vesági Vesény Vesmás alias Kolosvár Vesmás de Szék Vesque de Püttlingen Vest de Temesvár báró Vestin Veszeliczky alias Tardos Veszelovszky Veszıdi Veszprémy de Balázstelk Vesszendy Vesztróczy Veterani-Barsichi báró Vetetsy Veth Vetsey Vette Vezegı alias Vizi Vezekényi Vezendi Vezerle Vezsenyi Viasz Vichich alias Rácz Victor de Rimaszombat Victorin Viczay de Hédervár et Loós gróf Viczelli Viczen alias Kisóczy Viczen alias Rozmin Viczenty de Vicent Viczey Viczián Viczmándy de Butka Viczmándy de Izbugy Vicsay Vid alias Pap Vida alias Katona Vida de Aldoboly Vida de Alsóapsa Vida de Dióskál Vida de Erdıhátkarcsa Vida de Fegyvernek et Penc Vida de Kabalapatak alias Islók Vida de Örs Vida de Pali Vida de Torda Vidafalvi Vidák Vidakovich Vidas Vidas de Béltek Vidfy Vidlicskay Vidos de Kolta Vidovich Vidriczky Vidrik alias Muraközy Vidy Vieland de Farkasfalva nemes&báró Vielont Vietoris de Kiskovalóc Vifanyi de Vencsellı Vigaly Vigh alias Farkas Vigh de Ujváros Vigházy de Jászberény Vighes Vighy Vigmann Vigouroux báró Vigyázó de Bojár gróf Vihla Vikol Világhy de Palotás Vilana-Perlas gróf Vilant de Villant Vildner de Kisujfalu Vildner de Maithstein Vilich Villecz Vilmányi Vilt Vilykei Vinarszky Vincz alias Kirticze Vincz de Butfalva Vincze alias Botka Vincze alias Venczel Vincze de Belényes Vincze de Csíkszentmihály Vincze de Felhalm Vincze de Felsıvály Vincze de Inárcs Vincze de Kishind Vincze de Magyarhadosd Vincze de Sass Vincze de Szina Vincze de Vadkert et Szentgyörgy Vincze de Várad Vinczek Vinczellér Vinczenti Vinczi Vinkovich de Vinkovics Vinnay Vinter de Retteg ./Szerk.lib.purdue. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Vintilla Viola Virág de Virágh Virágh alias Czvilics-Maróthy Virágh de Hidas Virágh de Kistata Virágh de Kügy Virágh de Perermarton Virágod de Dancsház Virágosberki Virginás de Bihar Virius de Lesencetomaj Virovecz Virraont-Damian Virtak Visa de Matha Visconti gróf Viski de Felsıtök Viski de Retteg Viski de Sárvár Viski de Torda Visloczky Visniczky Visnyey Visnyovszky Visoly de Illye Visoly de Pap Visontay Vissak alias Topolovszky Vissey Visy de Nagyatád Viszánik Viszlay alias Nagy Viszney Viszocsány Viszokay Vitális de Vitálisfalva Vitállics de Szentmárton Vitály Vitályos de Disznajó Vitályos de Gidófalva Vitán de Bajesd Vitányi Vitárius Vitás Viterovich alias Ritter-Viterovich Vitéz alias Budaházy Vitéz de Bodon Vitéz de Galac Vitéz de Hosdát Vitéz de Kalló Vitéz de Kászonujfalva Vitéz de Kisvitéz Vitéz de Magyarbikal báró Vitéz de Nyitraivánka Vitéz de Orc Vitéz de Zredna Vitéz de Zsadányi Vitézy Vitkay Vitkay Vitkóczy Vitnyédy de Vittnyéd Vitta Vittelky Vittmásser Vivenot Viza Vizaknay de Hidegvíz Vizár Vizer de Wiesenberg Vizes Vizesy de Ölyved Vizkelethy de Ilka Vizkelethy de Vizkelet báró Vizlendvay Vizner de Morgenstern Vizváry Vizy de Altorja Vizy de Borosjenı Vizy de Esikjenıfalva Vizy de Jenıfalva Vizy de Kézdipolyán Vizy de Nagylak Vizsolyi de Pap Vizsolyi Trombitás Vlachovits de Dragomirestye Vlád alias Alb Vlád alias Benda de Macsesd Vlád alias Matyijes Vlád de Zelistye Vlád André Vladár de Nagycsepcsény et Muthna Vlár de Vlád alias Bendya Vlasin Vogel de Nagykomló Vogl de Adlersberg Vohlmann alias Dámborffy Voics Vojkffy de Klocsok et Vojković gróf Vojkó Vojkovich-Pallikucia Vojnits de Bajsa nemes&báró Vojnovich de Vojnovics Vojnovich de Zenta et Voinovich báró Vojtho Volarich Volberth Volckmann de Volkenheim Volckra de Heidenreichstein gróf Volerich Volfordt Volich Volka Volkman Volkovich alias Martinkovich Volkra Volmuth alias Wohlmuth Volnhoffer de Csány Volosinovszky Volosz alias Izay Vomacka de Rakovac Voncina Voncz Voncza alias Böszörményi Vonza Vonyoczki-Enyedi Voráczki Vorechovich Vorster Vosith-Horváth Votesky Vöczköndy Vödrıdy Völgyi alias Nagyvölgy Vörös alias Kovács Vörös de Farad Vörös de Kászony . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs./Szerk.lib.204 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 205 Vörös de Monostor Vörösmarty de Vörösmart Vösthe de Vöste Vrábel Vrablánszky Vragassy Vragniczán Vragnizán Vragovich báró Vrana Vranchich de Vrancsics Vranjanin Vrankovic de Starigrad Vranovits alias Varjassy de Csejthe Vranovits de Domenisec Vranyczány-Dobrinovác báró Vrányi de Vrány Vrassich de Vrassics Vratarics de Pápa Vuchetich de Csenye Vucskovics alias Bogits Vugrinchek Vuics de Vuits Vujanovszky Vujevich Vukán Vukassovich nemes&báró Vukelics de Vukelich Vukmanich Vuko-Brankovics Vukoslavich Vukotich Vukotinovich alias Farkas Vukovich de Berekszó Vukovich de Podkapelsk Vulakovich Vulakovich alias Vullakov Vulatkovich Vulkán alias Vass Vulkán de Karánsebes Vulonjec Vultur Vurumpeck Vusadin Vusció de Krizevc Vusics Wachsmann de Byrthmansthal Wachsmann de Magyarnemeshegy Wachtler Waczek de Dunaszentgyörgy Wass de Czege gróf Wattay de Felsıvatta Watterfort Waxmann Waxmuth Wayspiach gróf Wdovich Waykay de Szered Waldeck herceg Walder de Buzsák Walderode Waldhütter de Adlershaus Waldhutter de Minenburg Waldstaetten báró Waldstein gróf Wanzel de Arlón Wappner de Wappenfeld Wartenberg Warthusobicz Weinberger de Királyhelmec Weingartner de Velikamiak Weingruber Weinlinger Weinzierl Weiser Weisinger Weisner Weiss de Vértes Weiss de Csepel báró Weiss de Szurda Weiss de Polna Weiss de Ulog Weiss-Oláh de Oláh Weissenegg Weiser Weisspracher de Kabold Weisspriach Weisz de Dercsény et Balazsér Weisz de Borostyánkı Weisz de Hortenstein báró Weiszengel Weiszmáhr de Kocs Weith de Weith Weize Welichevich alias Czelich Wellisch de Vágvecse Weisz in Lüberstein gróf Welther de Welthern Weltischhoffer Wenckheim de Wenckheim báró&gróf Wenczel de Kronfeld Wenger Wengersky gróf Weninger Werbny Werbıczy Werklein báró Werner de Vértesallya Werner de Nagykerepes Wernhardt báró Werovski Wertheim de Enying Wertheimer de Monor Werthussobycz Wesselényi de Hadad báró&gróf Weszesy Westermayer de Westermeyer Wettstein de Westerheimb Wich Wicha Wiechter de Gorub báró Wieland Wieser Wighlegessy Wilcsek de Podvilk Wilczek gróf Wilffersheim Willerding báró Wimberger Wimesperg Wimmer báró Wimmer de Temesrékás Wimmersberg báró Wimpffen gróf Winckler de Winckelstein Windisch Windischgraetz herceg Windt .lib./Szerk.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.

lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Winkler de Winckler Winkler de Mohrenhof Winkler de Forazest Winkler de Palics Winkler de Debrecen Wirschling Wirth Wisctimich de Naszód Wissnyi Wittmann de Dengláz Wix de Zsolna Welcz báró Weber de Tyrlibh Weber de Hermannsburg Wachkovych Weér de Kıröstarcsa Wegrini Wehring Weidenfelder Weidinger de Makárvölgy Weigel de Nagykosztolány Weigler báró Widemann Widmanstetter alias Beckh Wlah alias Horváth Wodianer de Maglód Wodianer de Kapriora báró Wodianer de Vásárhely Wohl Wohlgemuth Wohlmuth Woinovich de Vracsevgáj Woinovich de Belobreska Woivodich Wojnarovits Wlassics de Zalánkemen báró Woker Woksich Wolf de Wolfftörcsvár Wolf de Hegyközszentimre Wolf de Rábapordány Wolf de Wolff et Németpróna Wolffer Wolfner de Ujpest báró Wolfurt de Vöröskı et Óvár Wolkenstein-Trostburg gróf Woracziczky de Pabienitz gróf Wosinszki de Tolna Wosych Wouverraann Woyth Woynowith alias Horváth-Woynowith Woywoda Wöber Wrabecz Wragonitz Wramoczky Wrassó alias Rácz Wulfesheim Wurm Wurmbrandt de Stuppach gróf Worum Würtemberg herceg Wolfstein Wyggmand-Inándy Wylchych alias Barlobás Wyth Zab Zabaffy Zabanius de Hartenek Zabary Zabláthy Zabok Zabóky Zabolay de Veresegyház Zaboly Záborszky alias Chován Záborszky de Zábor Zábory Zábráczky de Szada Zabracsy Zabradi Zábrági Zábrák Zábreczky Zách báró Zachár Zachariás de Disznópatak Zachariás de Doboka Zachariás de Telek Zackó de Bajsa Zadaleere de Uyttenhoven Zadaley Zadlis Zádor de Fenyér Zádory de Szalonta Zadravecz Zaffiry Zagler Zágoni-Szabó Zágony de Zágon alias Albu de Zágon Zágonyi Zágráb-Korpás Zágrábi alias Szilassy de Szilas Zagyvay Zahari de Ujtorda Zahorák Zahoray Zahumenszky Zaicz Zaida Zaidan Zailer Zajacz Zajacsik Zajda Zajkas alias Pap de Nagyszegh Zajta Zajzon de Illyefalva Zajzon de Réty Zák de Killyén Zakács Zakadásy Zákány alias Literáti Zakariás de Ujtorda Zakkay Zakolaczky Zákony Zákos de Torda Zalán de Alsódomború Zalasdy de Zalasd Zalaszeghy Zalathnoky Zalay alias Sárkán Zalay de Csatár Zalay de Hagyáros Zalay de Nemesapát Zalay de Sárfı Zalay de Tatha .206 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 207 Zalay Tutor Zalczer alias Huszár Zalczpangh Zalka Zalkod Zalmády Zálmoki Zalnataczky Zálogh de Vetés Zaluszky de Zalucse Zamaróczy de Zamaróc Zamathy Zámbó de Felsıeır Zámbory de Réthe Zámfér alias Kozma Zámfir Zamiczky de Felsırasztoka Zámoly Zamonoiszka Zámory Zámy alias Balogh de Zilah Zana Zanathy alias Zolga Zanchi Zandonati Zaniator Zanik Zaniszlóffy Zánkay Zánthay de Zánthó Zápolya Zappolati Zapy Zára Zarabler de Alcsernáton Zaránd alias Székely Zarándy Záráth Záray Zareczky de Zariecs Zarka de Felsıeır Zarka de Lukafalva Zarkó Zarnay Zaruba Záry Zas alias Nády Zas de Zasio Zaszkaliczky Zászlóffy Zasztránszky Zateralo de Skeric Zathureczky de Alsózaturcsa Zató Zátori Zatorszky Zatroch Zattay Zattykó Zauner Zavaczky Zavaday Záverszky de Záversje Zavidoczky Závodny Závodszky de Závodje Závody Závorszky alias Gasparovits Zay de Csömör gróf Zay de Técsı Zaz de Sziget Zaza alias Horváth Zazio de Zasio Zbanovszky Zbinyovszky de Zbinyó alias Pehur Zbiskó de Kiskolacsin Zboray Zbugyay Zdalnovszky Zdelarovich Zdenchay de Zahroraich-Grada Zdessich Zdobay alias Pap Zdolecz Zdrazilek de Nagyszombat Zdunich Zebecz Zebed de Középajta Zebenye Zeber Zebrich Zech de Szerecsen Zechich Zeczeki Zedtwitz de Moraván et Guppau gróf Zegy de Zerechen Zehentner Zeiler Zékány de Mistice Zeke alias Kossa Zeke alias Kovács Zeke de Nagygalambfalva Zeke de Petıháza Zeker de Bogdánd Zekóczy Zeksz de Zex Zél de Nyárádtı Zellinger Zelany Zele Zeleméry de Zelemér Zelemir de Náznánfalva Zelenák de Azar Zelenay Zelenka Zelény Zeles de Kisjác Zelesthe Zeleszkó Zelicsovszky Zelkó Zellcher Zelles Zelnik Zelovich Zeltmayer Zelvey Zemlény alias Pósa Zemlini Zempche Zempczy Zempér Zemplényi de Zemplén Zendeli Zenekán Zengevall Zenkó alias Bukovich Zenneg de Scharffenstein .

Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.purdue.208 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae./Szerk.lib.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Zental alias Zsák Zentay alias Zelinka Zente de Szentenyed Zenzi Zeny Zeorger de Ajton Zeökel de Nagyhomorog Zeöld alias Nagyiday Zeppsi-Laczkó Zeralényi Zercheky Zérczi-Nagy Zerdahelyi de Nyitraszerdahely Zerechin de Szerecsen Zerecz Zerémy Zerény de Alsóbalásfalva Zergeöczy Zermegh Zernek de Csáktornya Zernovácz Zerotin Zerpák Zerssych Zerzovay Zetvich Zetye alias Kotzi Zever Zeyk de Zeykfalva nemes&báró Zezeki Zezeli Zezilling Zgorelecz Zgorszki de Gyarmata Zgurics Zibák Zibay Ziber Zichy de Zich et Vásonkeö gróf Zidanics alias Simoncsics Ziegler de Sáromberek Zigher Zilahy de Gyurgyó Zilahy de Zilah Zillinger Zimán de Brassó Zimányi Zimmer Zimmermann Zinder Zinka Zinzendorf gróf Zipser Ziray alias Vad Zirmán alias Zimány Ziskay Zita Zitay Zitkovszky Zittár Zitterbarth Zivanović de Czrepaut Zivkovics Zjacsek alias Buday Zlacsanin Zladojevich alias Isuc Zlamál de Morva Zlatarich Zlatarovich Zlatary Zlatkovics Zlatnik Zlinszky de Roglatlaca Zlobochynus Zlovenchich Zmertics Zmeskál de Domanovecz et Lestine Zmolianovich Znika Znyka Zob Zoba alias Pap Zobbány Zobel de Nagyszenta Zoboky Zobothin Zobránczy de Nagymihály Zodchych de Nowak Zohon de Almás Zojczicz alias Stephan Zok Zokol de Backmadaras Zolarj Zóláthy Zolnaky Zolnay alias Gombkötı Zolnay alias Stek de Zolna et Gönc Zolon Zolta Zolthay de Torda Zóllya de Cecsenyéd Zólyom de Albis Zólyom de Rápolth Zólyomi Zombath alias Szabó Zomborly alias Rácz-Zomborly Zombory alias Stein de Zombor Zombory de Magyarnagysombor Zombory de Marosvásárhely Zombory de Tarcal Zombory de Zetelak Zombory de Zombor et Bodonlak Zomor de Pókatelek Zonda de Gidófalva Zondor de Retteg Zongabergh báró Zongor de Kölpény Zopchfalvi Zórád Zoranovich Zorday Zorger alias Alexy Zorkó Zorkóczy de Zorkóc alias Zorkovszky Zorkovich Zorkovszky Zorony Zoltán de Csepe Zoltán de Étfalva Zoltán de Sepsikomolló Zottományi Zoványi Zovárdffy de Mátyfalva Zováth Zovcsik alias Okruczky Zovonovics Zöld de Madéfalva Zöld de Mezımadaras .

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> 209 Zöld de Sióagárd Zöldy alias Iranfes de Zöld Zöldy de Borosjenı Zöldy de Folyfalva Zöldy de Zelem Zöldy de Zöld Zöldy Hüffer alias Zöldy de Zöld Zömböry Zömlény Zörgendy alias Nagy Zörget Zörögh Zraajlovich Zrinovácz de Zrinavecz Zrínyi Zrittay Zrubka de Zabor Ztan Ztanissa Ztanissa de Lugos Ztankó Ztarcsay Ztary Ztepanich Ztharjakovich Ztoychevich Ztrahina Ztublich Ztuparich Zuana Zub Zubaczki alias Rois Zubaskó Zuber de Nánhegyes Zubich Zubkovics de Újszentivány Zubogyi Zubor de Földvár et Pataj Zubovich Zuch Zudar de Miklosowcz Zudar de Olnód Zudenchich Zudor de Losád Zudra Zuedrovich Zugó Zuh Zuhodoli Zukkor Zulyói Zumber Zumer Zungeberg Zupanich Zurna de Zalavár Zuthory Zuvora Zuz Züch Zülle de Kiskér Züllep Züty Zveig Zvenkau báró Zvilkovich alias Hegyi Zvillay alias Kos Zvolenszky Zwzy de Szentágatha Zydarich Zydarich Zyma Zynery Zyrma alias Nagos Zyzeky Zsadányi de Szepesszombat Zsadányi de Zsadány Zsadny Zsák alias Gyurcsánszky Zsák de Zsákov Zsák Zental Zsákov alias Zsák Zsamár Zsambai de Csaholy Zsámbéky alias Török Zsámbokréty de Keriard Zsámbokréty de Nyitrazsámbokrét Zsámboky de Nagysámbok Zsargó Zsarnay de Zsarnó Zsarnóczy Zsarnovczy alias Sarnovczy Zsarolyáni Zsebey Zsebö Zsedényi Zselénszky de Zelanka gróf Zsembek Zsembery de Derzsenye et Zsember Zsemlye Zsemlyéki Zsényi de Felsıtopa Zseve Zsidanbvich Zsiday de Kozmafalva Zsidó de Vaskapu Zsidy Zsiffkovics Zsigárdy Zsiger Zsigmond alias Kádár Zsigmond de Alsócsernáton Zsigmond de Felsıfalu Zsigmond de Lupény alias Zsigmond de Makkfalva Zsigmond de Oroszhegy Zsigmond de Paliujlak Zsigmond de Székelyszállás Zsigó alias Szádeczky Zsigó de Trencsén Zsijtay de Zsujta Zsillé Zsim Zsiray Zsiri-Szabó Zsiros Zsiry alias Siry-Szabó Zsitkovszky Zsitnik Zsitvay de Zsitvateö Zsiván de Melence Zsivkovich de Torontálsziget Zsivora Zsogod-Grosschmid Zsoldos Zsolnay de Zsolna Zsolt Zsoltvay de Névért Zsónya . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed./Szerk.lib. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.

lib./Szerk.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae> Zsóry de Szentlélek Zsótér de Szatymas Zsuffa Zsujtay Gallér Zsuky Zsumanka Zsupanovich Zsurky Zsürger . A magyar történelmi nemesség családneveinek listája Ed.210 nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. Steven Tötösy de Zepetnek <http://docs.purdue.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->