F ARMAKOLOGJI 1.

Ne nje pneumoni nga Staphylococcus aureus meticiline-rezistent, antibiotiku i zgj edhur eshte: A) vanko micina B) oksacilina C) genta micina D) piperacilina E) k la ritr o m ic i n a

2. Medikamentet hipoglicemiante orale te klases se sulfanilureve: A) perdoren gjithmone si monoterapi B) stimuloj ne sekretimine e insulines dhe mund te shkakoj ne hipoglicemi te r e nd e C) indikohen ne diabetim mellitus tip 1 D) ndryshe nga biguanidet, nuk kane nevoje per pranine e qelizave beta pankreatike funksionuese E) mund te antagonizojne efektin hipoglicemiant te biguanideve

3. Te tere agj entet antidiabetike te meposhtem mund te shkaktoj ne drejteperdrejte hipoglicemi, me perjashtim te: A) glipizidit B) klorpropamidit C) t olbuta mid it D) m etform ines E) insulines Lantus

4. eshte A) B) C) D) E)

Tregoni se cili prej medika menteve antitumorale te meposhtme nuk antimetabolit: cisplatini metotreksati 5-fluorouracili citarabina 6-merkaptopurina

5. Cili prej medikamenteve te meposhtme mund te shkaktojne agranulocitoze te rende: A) klozapina B) nizatidina C) h a l op er i doli D) karboksicisteina E) kodeina

6. Cili prej medikamenteve te meposhtme mund te zhvilloje tolerance pas perdorimit te zgj atur: A) betabllokuesit B) statinat C) antidiabetiket orale D) benzodiazepina E) antagonistet e kalciumit

7. A) B) C) D) E)

Salbutamoli eshte: beta2-adrenergj ik stimulues beta-bllokues antiserotoninik antihistaminik antikolinergj ik

8. A) B) C) D) E)

Ne cilin rast mund te perdoret ne menyre te pershtatshme imipramina: pagjumesi epilepsi enureze noktune te adoleshentit glaukome mani

9. Inhibimi enzimatik: A) kerkon nje kontakt te perseritur ose te zgj atur te medika mentit me enzimen B) eshte nje fenomen me interes toksikologjik por jo terapeutik C) eshte nje fenomen pa asnje interes praktik D) percakton efektet farmakologjike dhe terapeutike te shume medikamenteve E) eshte gj ithmone i parikthyeshem

1 0. A) B) C) D) E)

Cili prej antibiotikeve te meposhtem eshte aktiv kundrejt haemophilusit: bacitracina teikoplanina cikloserina ampicilina penicilina G

1 1. A) B) C) D) E)

Tregoni cili eshte avantazhi i rruges se administrimit sublingual: ben te mundur nje kontroll te sakte te posologjise absorbimi nuk eshte i shpejte medikamentet nuk i nenshtrohen metabolizmit gj ate kalimit te pare ka risk te ulet per efekte te padeshiruara lehteson absorbimin e medikamenteve shume pak liposolubel

1 2. Mund te pritet nefrotoksicitet nga te tere medikamentet e meposhtme, me perj ashtim te: A) amfotericines B B) cisplatinit C) gentamicines D) amoksicilines E) vankomicines

1 3. Kortikosteroidet indikohen ne te tera patologjite e meposhtme, me perjashtim te: A) herpes simplex okular B) statusit astmatik C) sindromes nefrosike D) kolagjenopative E) insuficience renale kronike

1 4. A) B) C) D) E)

Cili eshte efekti i padeshiruara me i rende i klozapines: diskinezia tardive k on stipa ci oni shenja ektrapiramidale agranulocitoza aritmite

1 5. Te tere medikamentet e meposhtme j ane agoniste beta-adrenergjike, me perjashtim te: A) adrenalines B) izoproterenolit C) noradrenalines D) fentolam ines E) dobuta m ines

1 6. Aktualisht ne kardiopatine ishemike perdoren te tere medikamentet e meposhtme, me perjashtim te: A) kortizonikeve B) nitroderivateve C) beta-bllokuesve D) A C E - in i b i t o r e v e h E) antiagreganteve trombocitare

1 7. Tregoni se cili prej efekteve te meposhtme nuk induktohet nga g lukokor tik oi det: A) shperndarja e alteruar e indit adipoz B) rritja e sintezes se proteinave ne nivel kutan C) inhibimi i sintezes se leukotrieneve D) rritja e glicemise E) i m u n o su presio ni 1 8. Cili prej diuretikeve te meposhtme eshte me i pershtatshmi per traj timin e hiperkalciurise: A) furosemidi B) triamtereni C) manitoli D) acetazolamidi E) hidroklortiazidi

1 9.

Cili prej medikame nteve te meposhtme eshte nje beta-bllokues selektiv:

A) B) C) D) E)

praktololi atenololi sotaloli propranololi pindololi

2 0. Farmakovigjilenca eshte: A) observatori kombetar per monitorimin e shpenzimit farmaceutik B) faza IV e eksperimentimit klinik te medikamenteve (faza postm a r k e ti n g ) C) vleresimi i efikasitetit klinik te medikamenteve te reja D) enti europian pergjegjes per autorizimin e perdorimit klinik te medikamenteve te rej a C) faza e fundit e eksperimentimit preklinik te medikamenteve

2 1. renal: A) B) C) D) E)

Cili prej medikamenteve te meposhtme eshte pergjegjes per toksicitet bikarbonati i natriumit cimetidina ciklosporina azitromicina diazepami

2 2. A) B) C) D) E)

Suksinilkolina perdoret si: ganglioplegjik vagolitik bllokues i receptoreve alfa-adrenergjike bllokues neuromuskulor bllokues i receptoreve beta-adrenergjike

2 3. A) B) C) D) E)

Amiloridi eshte: nje diuretik i anses nje kursyes i kaliumit nje diuretik tiazidik nje inhibitor i anidrazes karbonike nje diuretik osmotik

2 4. Ne hipertiroidizem perdoren te tere medikamentet e meposhtme, me perjashtim te: A) metimazolit

A) B) C) D) E) Nepermj et cilit prej mekanizmave vepron metformina: rrit numrin e receptoreve te insulines rrit kapjen e glukozes nga indet rrit çlirimin e insulines nga pankreasi rrit lipolizen dhe glikogj enolizen rrit prodhimin e acidit laktik . A) B) C) D) E) Gj ysmej eta (t½) e nje medikamenti eshte: ne perpjesetim te drejte me klirensin total ne perpjesetim te zhdrejte me vellimin e shperndarjes ne perpjesetim te drejte me vellimin e shperndarjes varet nga biodisponueshmeria mund te reduktohet ne dozat toksike 2 6. marrja e nj ekohshme e klaritromicines mund te shkaktoje: A) gastralgji B) shfaqjen e miopatise dhe te rhabdomiolizes C) çrregullime te akomodimit D) cefale E) vertigo 2 8. A) B) C) D) E) Pacientit me astme nuk i jepet: salbuterol digoksine propranolol bretil lidokaine 2 9.B) C) D) E) propiltiouracilit karbamazepines karbimazolit j odit 2 5. Te nje pacient qe merr simvastatine. A) B) C) D) E) Te nje pacient me hipoakusi dhe/ose vertigo nuk duhet te j epen: penicilina cefalosporina a m inoglukozide karbapenike m akrolide 2 7.

A) B) C) D) E) P r o p ilti o u r a c ili: inhibon dejodizimin e T 4 stimulon formimin e hormonit tiroidien shkakton reduktimin e vellimit te tiroides inhibon transportin aktiv te j odit shkakton nje grumbullim j odi ne tireoglobuline 3 1.3 0. A) B) C) D) E) Adrenalina shtohet ne anesteziket lokale per: te nxitur hemostazen te stimuluar riparimin lokal te indeve te vonuar absorbimin e anestezikeve lokale te lehtesuar penetrimin e tyre pergj ate degeve nervore te fuqizuar aksionin bllokues te kanaleve te Na+ 3 2. A) B) C) D) E) Cili prej FANS te meposhtem ka potencialin me te ulet gastrotoksik: acidi acetil salicilik diklofenaku indometacina paracetamoli s u li n d a k u 3 4. Cili prej medikame nteve te meposhtme perdoret ne menyre me te pershtatshme ne diabetin insipid: A) furosemidi B) tria mtereni C) manitoli D) acetazola m idi E) h i d r o k l o rtia z i d i 3 3. Cili prej medikamenteve perdoret per profilaksine e semundjes se me mbranave hialine: A) insulina B) kortikosteroidet C) hormonet e tiroides D) androgjenet E) beta2-stimuluesit .

3 5. Neuroleptiket tipike (haloperidoli, klorpromazina, etj) mund te provokoj ne reaksinet ekstrapiramidale si: A) sindroma e ngj ashme me Parkinsonin B) distonite akute (spazme te gj uhes, grimasa, torticollis) C) diskinezia tardive (levizje stereotipike dhe te pavullnetshme) D) sindroma malinje nga neuroleptiket (e rralla, me katatoni, temperature te larte, hipertension) E) te tera pergjigjet jane te sakta

3 6. Te tera patologj ite e meposhtme jane indikacion per dhenien e j odit, me perjashtim te: A) kontaminimit aksidental me izotope radioaktive B) krizes tireotoksike C) tiroiditit Hashimoto D) pergatitj es per nderhyrje kirurgjikale ne tiroide E) strumes endemike

3 7. A) B) C) D) E)

Ne rast shoku anafilaktik duhet te j epet menj ehere: kardiotonike adrenaline dhe kortizonike diuretike dopamine dhe antihistaminike a n si o liti k e

3 8. A) B) C) D) E)

Shenj estra molekulare e nje medikamenti j ane: receptoret enzimat acidet nukleike molekulat e transportit (kotransportuesit dhe antitransportuesit) te gj itha pergj igj et jane te sakta

3 9. Mekanizmi i veprimit te medikamenteve antipsikotike konsiston ne bllokimin e siteve receptoriale te neurotransmetuesit: A) hista m ine B) dopa mine C) acetilkoline D) adrenaline E) GABA

4 0.

Cila cefalosporine ka gjysmejeten me te gjate:

A) B) C) D) E)

cefamandoli cefsulodina ceftriaksoni cefonicidi cefatrizina

4 1. A) B) C) D) E)

Medikamentet e meposhtme jane antituberkulare, me perjashtim te: izoniazidit rifampicines e tamb utolit azitromicines rifabutines

4 2. Te nje pacient me astme bronkiale ose SPOK, per anginen pectoris duhet te perdoret: A) nje beta-bllokues B) verapam ili C) warfarina D) aspirina E) a m lo dipina

4 3. A) B) C) D) E)

Toksiciteti kardiak kufizon perdorimin klinik te: aktinomicines D doksorubicines bleomicines cisplatinit amfetaminave

4 4. Cili prej medikame nteve antidiarreike te meposhtem shkakton me pak efekte kolaterale te lidhura me sistemin nervor qendror: A) kodeina B) loperamidi C) morfina D) difenoksilati E) parakodeina

4 5. A) B)

Cili antibiotik perdoret ne rast meningiti nga streptococcus pneumoniae: oksitetraciklina fosfomicina

C) D) E)

gentamicina cefotaksime klindamicina

4 6. Te tere faktoret e meposhtem ndikojne mbi transportin placentar te nje medikamenti, me perjashtim te: A) fluksi placentar te gj akut B) peshes molekulare C) hidrosolubilitetit te medikamentit D) liposolubilitetit te medikamentit E) pH fetal

4 7. A) B) C) D) E)

Efekti kolateral kryesor i terapise me hekur eshte/jane: çrregullimet gastrointestinale: kolla h i pe rt en sioni pergjumj a alterimet e diurezes

4 8. A) B) C) D) E)

Ne terapine e dhembjes kronike, udhezuesit indikojne: morfine me rruge subkutane morfine me rruge orale b up r enorf i n e sekuencen FANS – opioide te dobeta – opioide te forta nje FANS

4 9. Te tere medikamentet e meposhtme j ane potencialisht nefrotoksike, me perjashtim te: A) streptom icines B) amfotericines B C) cisplatinit D) vankomicines E) cip r o flo k s a cin e s

5 0. Cili prej medikamenteve antihipertensive te meposhtme mund te shkaktoje kolle: A) antagonistet alfa1-adrenergjike B) sartanet C) A C E-inhibitoret D) antagonistet e kalciumit

E)

nitroderivatet

5 1. Tregoni se cila prej patologjive te meposhtme eshte kundraindikacion per perdorimin e metoklopramidit: A) diabeti B) patologjite anksioze C) nauzeja dhe te vjellat nga kemioterapia D) morbus Parkinson E) artriti reumatoid

5 2. Cili eshte antipiretiku i zgj edhur per nje sindrome febrile me natyre te mundshme virale te nje femije 5 vjeç: A) acidi acetil salicilik B) piroksika m i C) fenilbutazoni D) celekoksibi E) paraceta moli

5 3. A) B) C) D) E)

Nitro glice ri na: dilaton kryesisht arteriolat dilaton kryesisht venat rrit pasngarkesen nuk provokon tolerance nuk duhet te perdoret se bashku me nje beta-bllokues

5 4. A) B) C) D) E)

Acidi klavulanik eshte i rendesishem sepse: penetron lehtesisht te Gram+ eshte specifik per Gram+ eshte nje inhibitor i transpeptidazes se paretit qelizor inaktivizon beta-laktamazat bakteriale ka nje spekter veprimi te ngj ashem me ate te penicilines

5 5. A) B) C) D) E)

Cili efekt kolateral eshte karakteristik ne terapine me a mpiciline: k o ns tipacion i hiponatremia ekzantema makulopapulare anemia hemolitike nefriti

5 6. Qe te shfaqet efekti terapeutik i antidepresiveve triciklike, eshte e nevoj shme qe nga fillimi i marrj es se medikamentit te kaloj ne: A) 3 minuta B) 3 ore C) 1 di t e D) 2-3 jave E) 2 muaj

5 7. Nje i moshuar me diabet insulino-vartes duhet te marre nje trajtim me beta-bllokues per shkak te hipertensionit dhe te angines. Cili mund te jete medikamenti me i pranueshem: A) propranololi B) pindololi C) atenololi D) nadololi E) timololi

5 8. A) B) C) D) E)

Nje prej penicilinave te meposhtme eshte betalaktamaze-rezistent. Cila: a m oksicilina meticilina piperacilina tikarcinilina feneticilina

5 9. Cili prej medikame nteve te meposhtme eshte barbiturik qe perdoret si antiep il ep tik: A) pe nt b a r bitali o B) tiopentali C) f enob a r bitali D) diazepa m i E) sekobarbitali

6 0. Medikamente me te efektshme per reduktimin e perqendrimeve plazmatike te triglicerideve jane: A) s t a t i na t B) probukoli C) fibratet D) rezinat sekuestruese te acideve biliare E) inhibitoret e lipazes pankreatike

A) B) C) D) E) Induktimi enzimatik: pershpejton metabolizmin e medikamente ve ndodh brenda nje kohe te shkurter pas marrj es se substances induktuese eshte nje efekt qe shkaktohet vetem pas marrjes se medikamenteve nuk shkakton modifikime te dozes asnj era 6 3. me perjashtim te: A) kafeines B) F A NS C) nikotines D) prednizonit E) m etoklopramidit 6 5. A) B) C) D) E) Neuroleptiket jane medika mente qe indikohen ne trajtimin e: pagjumesise hipertensionit manise akute konvulsioneve dhembjes 6 4. A) B) C) D) E) Medikamenti me aktiv per nderprerj en e nje ataku hemikranie eshte: propranololi m etisergidi klo nidina triptanet amitriptilina 6 2. A) B) C) D) E) Efekti maksimal (Emax) qe arrin nje medikament eshte nje matje e: fuqise efikasitetit pergjigjes kuantale madhesise se antagonistit treguesit terapeutik 6 6. A) B) Kontraceptivet hormonale femerore mund te provokoj ne zhvillimin e: adenomes hepatike kisteve te ovarit .6 1. Pacientet me ulçere peptike duhet t’i evitoj ne te tere medika mentet e meposhtme.

C) D) E) karcinomes se ovarit gastritit glakomes 6 7. me perjashtim te: prodhohen me rruge industriale jane te dobishme per patologji multiple pasi jane jospecifike jane bioekuivalente per sa i perket specialitetit te caktuar nuk jane te mbrojtura me patente nuk j epen detyrimisht me recete 7 0. A) B) C) D) E) Ne intoksikimin nga substancat opioide. Cili prej medikamenteve perdoret per trajtimin e infeksione fungale siste m ike: A) ciprofloksacina B) anfotericina B C) penicilina D) amiodaroni E) streptomicina 7 1. A) B) C) D) E) Nje perdorim klinik i benzodiazepinave eshte: morbus Parkinson glaukoma cefalea pagjumesia ulçera peptike 6 9. pupilat jane: mi ot ike midriatike anizikorike h i pe rfleksik e te ndermjetme 6 8. A) B) C) D) E) Medikamentet “gjenerike” kane keto karakteristika. Cili prej te meposhtmeve eshte nje indikacion klinik i medikamenteve antihistaminike H2? A) astma bronkiale B) ulçera peptike C) ankthi D) diarrea E) riniti sezonal .

Cili prej medikamenteve te meposhtme mund te perdoret per traj timin e tumoreve te gjirit: A) ta m oksifeni B) propranololi C) p r ednizolo ni D) vitamina D E) nizatidina 7 5.7 2. Studimi i faktoreve qe percaktoj ne luhatjet e perqendrimit plazmatik te nje medikamenti quhet: A) far m akodina m ika B) mbikeqyrja farmakoceutike C) farmakogjenetika D) far m akokinetike E) farmakovigj ilenca 7 3. por mund te shkaktoje ototoksicitet dhe n efrotoks icit et: A) karbenicilina B) genta micina C) kloramfenikoli D) r if ampic in a E) eritromicina . Cili prej te meposhtmeve eshte nje indikacion klinik i medikamenteve antihistaminike H1: A) konvulsionet B) ulçera gastrike C) ankthi D) diarrea E) riniti sezonal 7 4. Cili prej medikamenteve te meposhtme eshte aktiv ne infeksionet nga pseudomonas aeruginosa. A) B) C) D) E) Metabolizmi i kalimit te pare: rrit biodisponueshmerine e medikamentit ka nje rendesi metabolike te pakte rrit gj ithmone toksicitetin e medikamentit redukton biodisponueshmerin e medikamentit redukton gj ithmone toksicitetin e medikamentit 7 6.

A) B) C) D) E) Glukokortikoidet nderveproj ne me: kanalet j onike tirozine kinazen proteinat G receptoret brendaqelizore lipidet 8 0.7 7. A) B) C) D) E) Imipenemi eshte: nje inhibitor i beta-laktamazes nje aminoglukozid nje antifungal nje makrolid nje antibiotik beta-laktamik . Me çfare mund te antagonizohet depresioni respirator i induktuar nga morfina: A) buprenorfine B) pentazocine C) nalokson D) metadon E) kodeine 7 8. Cili prej efekteve kolaterale eshte i mundshem gjate terapise me k arbe nicil ine: A) nefrotoksiciteti B) disfunksioni trombocitar C) ototoksiciteti D) mielodepresioni E) hiperkal e mi a 7 9. A) B) C) D) E) Cili prej medikamenteve te meposhtme mund te shkaktoje vartesi: kalcitonina benzodiazepinat b e tabl lokuesit antikoagulantet orale an tihista m iniket 8 1.

A) B) C) D) E) Cili prej FANS perdoret si antiagregant trombocitar: paraceta m oli nim esulidi nabumetoni aspirina ibuprofeni 8 7. me perjashtim te: A) fibrozes kistike B) h emof ilis e C) ulçeres peptike D) tumoreve E) AIDS 8 4. Kur deshirohet te arrihet dilatacioni pupilar por jo cikloplegjia.8 2. Cili prej medikame nteve te meposhtme antagonizon efektin bronkodilatator dhe vazodilatator te izoproterenolit: A) kokaina B) feoksibenzam ina C) f e nt ola mina D) propranololi E) reserpina 8 3. me perjashtim salbutamolit orciprenalines iz oprena line s propranololit f o r m e t o r o lit 8 6. Ne te tera semundjet e meposhtme ne te ardhmen mund te perdoret terapia gj enike. A) B) C) D) E) Cili prej medikamenteve te meposhtme eshte analgjezik: h a lope ri do li pentazocina k a n a m icin a adrenalina suksinilkolina 8 5. medikamenti i zgjedhur eshte: . te: A) B) C) D) E) Te gj ithe medikamentet e meposhtme j ane beta-stimulues.

Ne cilin prej indeve te meposhtme shperndahen pergjithesisht me ngadale medikamentet: A) m ushkeri B) melçi C) ind kockor D) tiroide E) muskul skeletik 8 9. A) B) C) D) E) Amiodaroni eshte nje medikament: hipnoinduktor antiacidik antiaritmik beta-mimetik beta-bllokues 9 1.A) B) C) D) E) o m atropina p ilo ka rpin a izoproterenoli tropikam idi fenilefrina 8 8. A) B) C) D) E) Cili prej te meposhtmeve nuk eshte nje neurotransmetues: acetilkolina noradrenalina penicilina dopa m ina 5-hidroksitriptamina 9 0. Nje reaksion alergjik ndaj nje medikamenti: A) zakonisht eshte ne varesi te dozes B) varet nga doza vetem kur medikamenti jepet me rruge sistemike por j o kur jepet me rruge lokale C) ndermj etesohet gjithmone nga prodhimi i antitrupave . A) B) C) D) E) Eliminimi i penicilines G ndodh: kryesisht nepermj et sekretimit tubular kryesisht nepermj et filtrimit glomerular kryesisht me rruge biliare me filtrim glomerular dhe sekretim tubular ne raport pothuajse te njejte me rruge pulmonare 9 2.

A) B) C) D) E) Cila prej substancave mund te shkaktoje hepatit toksik: trikloretileni tetrakloruri i karbonit halotani izoniazidi te gj itha pergj igj et jane te sakta . Te tera efektet e meposhtme jane manifestime te mbidozimit te barbiturateve. A) B) C) D) E) Cila prej klasave te meposhtme inhibon HMG-CoA reduktazen: s t a t i na t beta-bllokuesit fibratet estrogj enet ACE-inhibitoret 9 7. A) B) C) D) E) Te nje pacient me glaukome kundraindikohet perdorimi i: barbiturateve: antidepresiveve triciklike antibiotikeve benzodiazepinave hipnogj ene a m feta m in a v e 9 6. pirenzepina te tera pergjigjet jane te sakta alkooli 9 4.sh. A) B) C) D) E) Sekretimi i acidit gastrik mund te ndikohet nga: antagonistet e receptorit H2 inhibitoret e pompes protonike antagonistet muskarinike.D) E) ka gj ithmone gravitet te lehte ose te moderuar induktohet betem nga medikamentet e sintezes 9 3. me perj ashtim te: A) eksitimit B) konfuzionit mendor C) letargjise D) hipoterm ise E) hipote nsion it 9 5. p.

A) B) C) D) E) Efektet e padeshirueshme me te rendesishme te fenotiazines jane: cefalea paraliza spastike korea fotofobia çrregullimet ekstrapiramidale 100. Realizohet nje biopsi dhe diagnoza histologjike flet per Morbus Hodgkin. ndersa po rruhej. Terapia me estrogj ene shoqerohet me te tera efektet e meposhtme te padeshirueshme. Nje dj ale 25 vj eç veren. shfaqjen e nje zmadhimi linfonodal ne nivelin laterocervikal.9 8. Djali i nenshtrohet nje stadifikimi te thelluar te semundj es se tij perfshire edhe nje laparotomi. Nuk ankon asnje simptome. me perj ashtim te: A) hiperplazise endometriale B) nauzese C) dhembjeve te gj injve D) hipoglice m ise E) h e m ikra nias 9 9. Kriter kryesor per diagnozen e krizes blastike gj ate ecurise se leukozes mieloide kronike eshte prezenca e : A) blastet ne palcen e kockes mbi 30% . dhe shpretka eshte normale. A) B) C) D) E) Kokaina ka veprim te tipit: sim patikolitik m iorela ksa nt parasimpatikomimetik anestetik lokal spazmolitik HEMA TOLO GJI A 1. Cili eshte stadi i semundjes se pacientit? A) I B) IE C) II D) III E) IV 2. dhe nga te gjitha hetimet e kryera rezulton se ka linfonoduj prezente edhe ne nivel te mediastinit . por jo ne abdomen.tipi sklerose nodulare. Ne egza minimin obj ektiv pervec linfonodulit qe ka pare djali j ane prezent edhe linfonoduj te tjere ne te njejtin regj ion.

Nje pacient diabetic 50 vj eç shtrohet per shkak te shfaqjes se nje krize hipoglicemike. A) B) C) D) E) Faktori Hageman eshte : faktori XII faktori X faktori trombocitar III kalikreina faktori ristocetinik 6. Hemoglobina e tij eshte 10 g/dL. Pervec kesaj eshte present nje sideremi e ulur dhe TIBC [ Total Binding Iron Capacity] i rritur dhe nje ferritinemi poshte vlerave normale. Cila eshte procedura me e mire per kete pacient? A) te fillohet terapia me preparate te hekurit B) te pritet 6 muaj dhe te rivleresohet C) ta nxjerresh nga spitali pa I bere asgj e D) te kerkohet gjaku okult ne fece dhe te planifikohet per nje fibrogastroskopi dhe nje kolonoskopi te plote E) te dergohet tek mj eku kurues qe te vazhdoje me analiza 4. MCV [volume korpuskular mesatar] eshte 76fL. Trajtimi i perzgjedhur i leukemise mieloide kronike tek moshat e reja e s ht e : A) r a di oter ap ia B) m onokimioterapia C) polikim ioterapia D) terapia me interferon E) transplanti allogj enik i palces se kockes . eshte: A) B) C) D) E) Ne prani te petekieve dhe te purpurave duhet vleresuar se pari nese h i perkoles terol e mi a mungesa e faktoreve te koagulimit trombocitoza tro m bocitopenia alterimi i funksionit trobocitar 5. egzaminimi i lama ve te gj akut periferik tregon pranine e rruazave te kuqe te vogla me citoplazem te zbehte [ anulocite]. Gj ate ecurise evidentohet nje anemi e shkalles se moderuar me nje trombocitoze te lehte [527000/ micron/L].B) C) D) E) hiperurice m ia reduktimi i numrit te rruazave te kuqe limfoblastoza ne palcen e kockes limfocitoza periferike 3.

Egzaminimi citogenetik tregon pranine e nje delecioni te krahut te gj ate te kro mozomit 7.6g/dL. Ne mielograme . referon shfaqj en koheve te fundit te astenise dhe te hemorragj ive te vogla ne nivel te kraheve.7. A) B) C) D) E) Diagnoza e leukemise acute mund te vihet vetem ne baze te : biopsise se linfonodulit egzaminimit te formulas leukocitare biopsies se palces se kockes ose mielogrames biopsies splenike hem ogram es 1 0. leukocitet 2900/micronL. jane present 10% elemente blastike me aspect megaloblastik te prekursoreve eritroide e megakariocite me anomali berthamore. e cila paraqitet hipercelulare. Pacienti me hemolize intravaskulare mund te paraqese te gj itha shenjat klinike dhe laboratorike te meposhtme . Vlerat e hemogrames jane si me poshte: Hemoglobina 9. A) B) C) D) E) Deformimi si draper i eritrociteve i detyrohet : sinteza difektoze sasijore e hemoglobines crregullimet elektrolitike antikorpet alterimet mitokondriale alterimet cilesore te hemoglobines 9. Ne remisionin komplet te leukemise akute numri I blasteve ne palcen e kockes nuk duhet e te jete me i larte sesa : . cila eshte diagnoza me probable per kete paciente? A) sindrom mielodisplazik B) anemia megaloblastike C) leukemia limfoblastike akute D) leukemia mieloblastike akute E) leukemia mieloide kronike 8. Nje grua 56vjeç me nje histori progresive te karcinomes se ovarit te trajtuar me kimioterapi disa vite me pare. PERVEC : A) niveleve te ulta te haptoglobines B) shtimit te bilirubines indirekte C) splenom egalise D) hemoglobinurise e hemosiderurise E) shtimit te Laktatdehidrogjenazes 1 1. trombocitet 56000/micronL.

A) B) C) D) E) Cfare eshte hiatus leucaemicus: nje komplikacion i leukemise mungesa e formave me maturim te ndermj etem ne gjakun periferik nje vartiant i nendarj eve te leukemive nje medikament antiblastik mungesa e formave mature ne palcen e kockes 1 3.A) B) C) D) E) 5% 20% 30% 40% 50% 1 2. A) B) C) D) E) Te gjithe pacientet me sindrom mielodisplazik paraqesin : sideroblaste unazore nje numer blastesh >5% anomali kromozomike jo rastesore transformim ne leukemia acute displazi ne te gjitha linjat qelizore te palces se kockes 1 4. A) B) C) D) E) Trupzat Auer gj enden ne menyre karakteristike : ne linfoblastet ne mielocitet ne mieloblastet ne eritroblastet ne linfocitet 1 6. A) B) C) D) Rritja e IgE serike mund te observohet me shpesh ne : leukemine mieloide kronike anemine hemolitike nga difekti i PK favizem parazitoze . Cila prej anemive te meposhtme ka mundesi me te medha t’i pergjigjet administrimit te eritropoietines : A) anemia sideropenike B) anemia pernicioze C) anemia sideropenike D) anemia hemolitike autoimmune E) anemia nga insuficienca renale 1 5.

koha e hemorragjise koha e koagulimit koha e protrombines fraxhiliteti kapilar eritrosedimenti .E) saturnizem 1 7. A) B) C) D) E) Anemite megaloblastike karakterizohen nga : mikrocitoza e e elementeve te figuruar te gjakut e shoqeruar me deficit te folateve dhe /ose vitamins B12 mungesa e folateve dhe/ose vitamins B12 retikulocitoza ikteri megakoloni toksik 1 8. A) B) C) D) E) Ne anemine nga mungesa e hekurit transferrina eshte : normale e rritur e ulur pothuajse mungon pa rendesi 1 9. A) B) C) D) E) Ne hemofili cilat prej testeve te meposhtme j ane te alteruar . A) B) C) D) E) Morbus Cooley eshte : nje alfa-talasemi nje beta-talasemi nje anemi enzimodeficitare nje disprotidemi deficit i vitamines B12 2 0. A) B) C) D) E) Hiperuricemia eshte e shpeshte ne : leukemine mieloide kronike nen trajtim citoreduktues mononukleozen infective hemofili sindromin Gilbert aplazine medulare 2 1.

Cila nga situatat e meposhtme te ben te dyshosh per pranine e nje leukocitoze neutrofilike : A) infeksioni viral B) infeksioni bakterial C) parazitoza D) alergjia E) asgje patologjike 2 5.2 2. A) B) C) D) E) Biosinteza e hemit nga ana e eritroblasteve ndodh : ne mitokondria ne ribosome ne unazat Cabot ne trupzat Heinz ne nukleolat 2 6. A) B) C) D) E) Kontrolli i terapise heparinike realizohet me : vleresimin e trombociteve kohen e hemorragjise proven e lakut kohen e tromboplastines parciale dozimin e fibrinogjenit 2 3. Ngrenia e batheve mund te provokoje nje anemi grave he molitike ne pacientet te cilet kane nje deficit te ciles prej enzimave te meposhtme: A) piruvatkinazes [PK] . nje pacient me Purpur trombocitopenike idiopatike pervec petekieve dhe ekimozave mund te prezantoje edhe : A) splenomegali B) linfadeno m egali C) hepatomegali D) nje egzaminim fizik normal E) temperature te larte 2 4. Ne egza minimin obj ektiv. A) B) C) D) E) Hemofilia C vjen si pasoje e mungeses se: faktorit II faktorit V faktorit VIII faktorit IX faktorit XI 2 7.

Trajtimii zgj edhur eshte : A) k r ioprecip itat B) koncentrat I faktorit VIII C) plazmee fresket e ngrire D) desmopressina [ DDAVP] E) asnje trajtim 2 9. A) Testi i Coombs indirect pozitiv tregon per : pranine e antitrupave antieritrocitare jokomplete ne serum . te ndjerit keq ne pergj ithesi C) hemorragj ite gingivale D) tromboza E) zbehja 3 0.B) C) D) E) glukoze-6-fosfat dehidrogj enazes [G6PDH] glutation sintetazes gamma glutamilcistein sintetazes laktatdehidrogjenazes 2 8. Te gjitha komplikacionet e meposhtme mund te gj enden ne nje pancitopeni si pasoje e mosfunksionit te palces se kockes PERVEC: A) sepsis B) asthenia. A) B) C) D) E) Antitrupat antifosfolipidike gj enden shpesh gjate : anemise aplastike tumoreve gastrike tumoreve ovariene lupusit eritematoz sitemik leukemise mieloide kronike 3 2. Nje pacient 18 vjeç me nje hemofili A te lehte [ niveli i faktorit VIII=15%] ediagnostikuar nga nje histori familiare positive por qe nuk ka pasur asnjehere nevoje per trajtim meqenese nuk ka pasur fenomene hemorragj ike. A) B) C) D) E) Trombocitoza esenciale dhe policitemia vera j ane : sindroma mielodisplasike sindroma mieloproliferative kronike aplazi medulare semundje sekondare nga inflamacioni kronik shpesh te lidhura me imunodeficiencat 3 1.duhet ti nenshtrohet nje interventi dentar per te hequr dhemballen e pjekurise.

A) B) C) D) E) Cila nga rezultatet e meposhtme tregon per nje anemi aregj enerative : vellimi korpuskular mesatar [MCV] normal shtimi i shperndaries se gjeresise se ruazave te kuqe [RDW] numri i reduktuar i retikulociteve niveli i ulur i hemoglobines sideremia e rritur . A) B) C) D) E) Cila nga situatat e meposhtme haset ne policitemi ? : shtimi i serise se kuqe ne palcen e kockave hemoviskozimetria normale l e ucopeni a hypotensioni sitemik poliuria 3 7. Cila prej semundjeve te meposhtme nuk i perket te ashtuquajturave syndrome mieloproliferative kronike : A) mielofibroza idiomatike B) leukemia mieloide kronike C) leukemia me qeliza me qime [ tricoleukemia] D) policitemia vera E) trombocitemia esenciale 3 6. A) B) C) D) E) Retikulocitet jane : qeliza te sistemit retikuloendotelial qeliza me system retikuloendoplazmik shume te zhvilluar eritrocite te vjeter granulocite te vjeter eritrocite te reja 3 4.B) C) D) E) reaksion imunologjik tip III deficit te piruvat kinazes ekspozim progresiv ndaj primaquines reaksion te rende transfuzionine veprim 3 3. A) B) C) D) E) Kriza retikulocitare verifikohet gjate : anemise hemolitike eritroleukemise policitemise vera nen trajtim me hidroksiure trombozes intravaskulare te diseminuar anemise pernicioze ne trajtim me vitaminen B12 3 5.

A) B) C) D) E) Rezistenca globulare rritet ne : anemine pernicioze anemine hemolitike m ikrocitoze sarkoidoze sferocitozen hereditare 4 0. A) B) C) D) E) Fillimi i leukemise acute mund te jete i karakterizuar nga : prania ne serum e nje piku monoclonal Hipergammaglobulinemia poliklonale Infeksioni febril rezistent ndaj mj ekimit H iperkalce m ia Hiperkolesterolemia shume e larte . Makroglobulinemia Waldentrom eshte e karakterizuar nga nje shtim monoclonal i A) IgG B) IgA C) IgM D) IgD E) IgE 3 9. A) B) C) D) E) T ransplanti palces se kockes indikohet ne : aplazine medulare grave dhe ne leukemite akute Pancitopenine periferike me palce te pasur Anemine pernicioze Anemine sideropenike Leukemine linfoide kronike 4 2.3 8. A) B) C) D) E) Leukemia lifoide kronike eshte : nje semundje me akumulim te limfociteve B poliklonale nje semundje me nje linfopeni te moderuar nje semundje me akumulim te plazmociteve nje semundje me akumulim te limfociteve B monoklonale nje semundje e karakterizuar nga prania e kromozomit Philadelphia 4 1.

neutropenise eshte karakteristike gjate : A) konektivitit miks B) sindromit Felty C) sindromit Goodpasture D) semundjes Chediak-Higashi E) LES 4 6. Prezenca e artritit rheumatoid. A) B) C) D) E) Heparina fuqizon veprimin e : Fibrinogjenit Antitrombines III Faktorit VIII Tromboplastines Tro m bones 4 7.4 3. Ne organet e meposhteme gj enden ne sasi te madhe limfocitet T . PERVEC : A) Linfonoduj ve B) Shpretkes C) Timusit D) Traktit gastrointestinal E) Gjakut periferik . Ne cil en prej patologjive te meposht me verifikohet me shpesh trombocitoza: A) leukemine mieloide kronike B) leukemine mieloblastike acute C) leukemine limfoblastike acute D) morbus Waldentrom E) morbus Werlhof 4 5. splenomegalise. PERVEC : A) diabeti mellitus B) hipotiroidizmi C) hipopituitarizmi D) hiperparatiroidizmi E) hipogonadizmi 4 4. Endokrinopatite e meposhtme mund te j ene tegjitha shkak direct I nj e anemie aregj enerative .

Cila nga pergjijet e meposhtme NUK SHOQEROHET me nje anemi hemolitike me atitrupa te ngrohte : A) Linfomat jo hodgkiniane B) S plenomegalie C) Sf erocitoza D) Testi Coombs direct pozitiv E) Fenomeni Raynaud 5 0. PERVEC : A) C efalotines B) Chinines C) Clorochines D) Batheve E) S ulfa m idikeve 4 9. A) B) C) D) E) Shizocitet jane elemente te figuruar te gjakut : H ipokro m ike Me dimensione te medha Ne forme rrakete Te fragmentuar Target 52. A) B) C) D) E) Sindromi I hiperviskozitetit observohet me shpesh gjate : Anemive hemolitike autoimmune Leukemise limfoblastike acute Insuficiences respiratore kronike Mielomes multiple Hemoglobinopative 5 3. Nje pacient me deficit te Glukoze-6fosfat dehidrogj enazes [G-6-PD] duhet te evitoje te gj itha keto me poshte . Cili nga situatat e meposhtme eshte ME PAK PROBABEL qe te shoqerohet me nje hipereozinofili ? A) Sindomi hipereozinofilik B) Leukemia mieloide kronika C) Infeksionet parazitare D) Infeksionet nga stafilokoku aureus E) Astma 5 1. Cila prej ketyre shenjave dhe simptomave mielomen multiple : shoqeron me shpesh .4 8.

PERVEC : Demet ne palcen e kockes Anemia Neutropenia . A) B) C) D) E) Zhdukja e nukleolave verehet ne : Mie loblast et Promielocitet Mielocitet Ne metamielocitet Ne granulocitet e pasegmentuar 5 6.A) B) C) D) E) Dhimbjet kockore Linfade nopa ti a Rubeosis Splenomegalia Petekiet 5 4. gj itha A) B) C) Manifestimet klinike te nje anemie nga mungesa e vitamins B12 jane te reversible me administrimin e vitamins B12. Hodgkin eshte : Me qeliza te klivuara Me deplecion linfocitar Me prevalence linfocitare Skleroza nodulare Si qiell me yj e 5 8. A) B) C) D) E) Varianti histologj ik me malinj i M. A) B) C) D) E) Koha e protrombines influencohet prej : Uljes se numrit te trombociteve Shtimit te faktorit antiheparinik Deficiti I faktorit VII Deficiti I faktorit VIII Deficiti I faktorit IX 5 5. A) Hapi i pare per te diagnostikuar policitemine vera eshte : Te percaktohet masa e rruazave te kuqe te gjakut dhe e volumit p la z m a ti k * B) Te percaktohet niveli serik I eritropoietines C) Te behet nje ekografi renale D) Te behet astrupograma E) Te matet fosfatazaalkaline leukocitare 5 7.

Pacienti me hemolize akute mund te paraqese te gjitha te dhenat klinike e laboratorike . A) B) C) D) E) Organi madhor hematopoietik ne jeten embrionale eshte : Palca e kockes hematopoietike Melcia Shpretka Linfonodujt Sakusi Vitelin 6 2.PERVEC : A) Litiazes biliare B) Hiperplazise ne nivel medular C) Shtim i MCV me polikromatofili D) Hiperbilirubinemia indirekte E) Shtimi i laktatdehidrogjenazes 6 0. A) B) C) D) E) J ane shkak i poliglobulise sekondare : Hemofilite Insuficienca respiratore kronike Hemorragjia kronike Leukemia mieloide kronike Policitemia vera 6 1. Probabiliteti qe nje femije mashkull i nje pacienti me hemofili grave te kete hemofili eshte : A) 0% B) 25% C) 50% D) 75% E) 100% 6 3.D) E) Neuropatia periferike Tro mbo citopenia 5 9. Kromozomi Philadelphia [Ph’] eshte nje marker citogenetik ne nje prej situatave te meposhtme : A) Leukemia mieloide kronike B) Hairy cell leukemia C) Leukemia prolinfocitike D) Kriza blastike me fenotip eritroid ne LMC E) Eritroleukemia .

kohes A) B) C) D) E) Cila nga situatat e meposhtme NUK SHOQEROHET me nje zgjatje te se hemorragj ise : Uremia Trombocitopenia grave Mieloma multiple Hemofilia Morbus vonWillebrandt 6 7.6 4. A) B) C) D) E) Deficit i vitamins K evidentohet nga nje prej analizave te meposhtme : Numri i trombociteve Koha e protrombines [PT] Koha e tromboplastines parciale [PTT] Koha e trombines Koha e hemorragjise 6 5. Gj ate periudhes qe pason transplantin allogjenik e palces se kockes. PERVEC : A) Infeksionet mykotike B) Reaksionet e flakjes C) Herpes – Zoster D) Graft versus host disease E) Pneumonia intersticiale 6 6. A) B) C) D) E) Splenomegalia eshte nje hasje frekuente ne diagnose gjate : Mielomes multiple Mykozes fungoide Anemise aplastike Leukemise mieloide kronike Hemofilise 6 8. komplikacionet e meposhtme i detyrohen gjendj es imunitare te marresit . Cila nga situatat e me poshtme i perket sindromeve mieloproliferative kronike ? A) Mielofibroz idiopatike B) Leukemia mieloblastike C) Leukemia me qeliza me qime D) Leukemia plazmocelulare E) Mieloma multiple .

A) B) C) D) E) Eozinofilia mund te haset me shpesh gjate : Leukemise mielomonocitike Mielomes multiple Leukemise limfoide kronike Morbus Hodgkin A granulocitozes 7 1. A) Faktori kryesor qe rregullon aktivitetin eritropoietik eshte : Veshka . A) B) C) D) E) Nder tumoret primitive te shpretkes. cilet prej tyre jane me te shpeshtet: Fibroma Miomat Hemangiomat Linfom at Linfangiomat 7 3. A) B) C) D) E) Sindromi Sezary eshte : Nje linfome me linfocite T Nj eleukemi linfoide kronike me infiltrim kutan Nje variant i talasemise Nje difekt congenital i IgG Nje variant i leukemise mieloide kronike 7 2.6 9. A) B) C) D) E) Nje situate e nje anemie te rende sideropenike mund te shkaktohet nga : Menorragjite persistente Bronkopneumonite recidivante Dietat vegj etariane Mosmarrje adekuatee folateve Hepatopatia alkoolike 7 4. Probabiliteti qe vajza e nje pacienti me hemofili B te jete nje bartese e hemofilise eshte : A) 0% B) 25% C) 50% D) 75% E) 100% 7 0.

A) B) C) D) E) Kriza lipotimike kanë një incidence të rritur në: Insuficencën e aortas Stenozën e aortas Stenozën e istmusit të aortas Insuficiencën mitrale Steno-insuficiencën mitrale 2.B) C) D) E) Ferritina Unitete formuese te kolonive eritroide Oksigj eni Palca hemopoietike 7 5. Vitamina K eshte e nevojshme per sisntezen e secilit prej faktoreve te me poshtem te koagulimit. Cila prej ketyre anemive hemolitike eshte e shkaktuar prej difektit congenital te nje enzyme e ritrocitare [G6PDH]: A) Favizmi B) Sf erocitoza C) Elipsocitoza D) Stomatocitoza E) Hemoglobinuria paroksisitike e te ftohtit 7 6. A) B) C) D) E) Cfarë kuptoni me termin miokard spongioz? Mungesa e trabekulave normale në pj esën e brendshme të ventrikulit të maj të si pasojë e një defekti maturimi në jetën intrauterine Prania e trabekulave në pjesën e brendshme të ventrikulit të majtë si pasojë e një defekti maturimi në jetën intrauterine Ekzistenca e foramen ovale ndërventrikulare pas lindjes Zëvendësimi i miokardit me ind dhjamor Situatë klinike që karakterizohet nga zgj erimi i madh i ventrikulit . PERVEC se per sintezen e faktorit : A) II B) V C) IX D) VII E) X KARDIOLOGJI 1.

të: A) B) C) D) E) Në stenozën e valvulës mitrale evidentohen të gj itha këto me përj ashtim Hipertrofi e arterieve pulmonare Hipertension venoz pulmonare Hipertrofi e atriumit të maj të Hipertrofi e ventrikulit të majtë Zhurmë diastolike në apex 6. A) B) C) D) E) Angina gj oksore mund të shfaqet: si pasojë e të ftohtit gjatë sforcimit në qetësi gjatë stresit të gj itha përgj igjet më lart j anë të sakta 7. vj en si pasoje e të gjithë gj endjeve të poshtë shënuara me përjashtim të: A) Rritjes të filtrimit glomerular B) Uljes të sekretimit të aldosteronit C) Uljes të sekretimit të ADH D) Uljes të përthithjes të natriumit E) Rritjes të aktivitetit të reninës plazmatike 4. Në infarktin e miokardit cila enzime paraqitet në vlerë më të rritur fillimisht? A) Mioglobina B) SGOT C) LDH D) CK-MB E) Troponina 5.3. Rritja e vëllimit qarkullues (volemisë). A) B) C) D) E) Cila shenjë nuk zbulohet në stenozën mitrale? zhurmë diastolike me përforcim presistolik pulsi i shpejtë theksim i tonit të dytë në apex theksim i tonit të dytë në bazë zhurmë në hapje të valvulës 8. Në stenozën e aortës cila nga shenjat e mëposhtme vihet re? .

Në një pacient me fibrilacion atrial kronik cili është niveli i INR në mënyrë të tillë që të evitohet një iktus embolik? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 1 . Cili nga pohimet është I vërtetë për bllokun atrio-ventrikular të grades të II-të tip II? A) Zgj atje e intervalit PR mbi 0. A) B) C) D) E) Në cilën prej këtyre sëmundj eve degj ohet një “klik” mezo-sistolik? insuficience mitrale prolaps i valvulës mitrale infarkt aneurizëm aortale defekt interventrikular 1 2.A) B) C) D) E) pulsi kërcyes pulsimi i arterieve karotide pulsimi i arterive femorale pulsi i vonuar asnjë nga këto 9. dëgj ohet: toni i II-të në sistol kërcitje në fillimin e hapjes të valvulës zhurma diastolike zhurmë sistolike zbrazëse në hapsirën interkostale të II-të të gj itha këto 1 0. shoqëruar me mungesë të vales P pasuese të QRS C) Valë P ndjekur nga komplekse QRS me intervale PR normale ose të alteruar nga vale P që nuk pasohen me komple kse QRS D) Nuk ka lidhje midis vales P dhe komplekseve QRS. A) B) C) D) E) Në stenozën e aortas.20 sek për çdo kompleks QRS B) Zgj atje progresive e intervalit PR në tri komplekse QRS të një pas nj ëshme. Frekunca e komplekseve QRS është 30 bpm E) Mungesa e valëve P të dukshme 1 1.

1 3. A) B) C) D) E) Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozën mitrale? Fibrilacioni atrial Infarkti pulmonar Infarki miokardit Embolia sistemike Asistolia 1 6. Një njeri 57 vjeç. Cili nga ndërlikimet e infarktit të miokardit mund të na çojë drejt tamponadës kardiake? A) Insuficienca mitrale akute B) Ruptura kardiake C) Ruptura e septumit interventrikular D) Insuficienca kardiake akute E) Insuficienca mitrale 15. Cilin ekzaminim do të kërkonit fillimisht? A) Shintigrafi me Talium 201 B) Cikloergometri C) K oronarografi D) E kokardiograma E) TAC 1 4. dhënia e biçikletës). A) B) C) D) E) Në EKG një ekstrasistol ventrikulare karakterizohet nga: kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë ko mpesatore kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë ko mpesatore kompleksi QRS i gjerë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore kompleksi QRS i ngushtë ndjekur nga një pauzë jo kompesatore kompleksi QRS i gjerë pa pauzë 1 7. me hiperkolesterolemi dhe mbipeshë ankon për një dhimbje shtrënguese në kraharor në sforcime të lehta (si ngj itje shkallëve. Cila situatë klinike nuk karakterizohet nga ulja e fraksionit të mbushjes të ventrikulit të majtë shoqëruar me kongj estion pulmonar? A) Stenoza mitrale B) Kardiomiopatia hipertrofike C) Tamponada kardiake D) Insuficienca mitrale E) Infarkti akut i miokardit . hipertensiv.

infarkt A) B) C) D) E) Cili është niveli i kolesterolit LDL që duhet të arrij një pacient me miokardi? < 130 mg/dl < 200 mg/dl < 100 mg/dl < 180 mg/dl < 110 mg/dl 1 9. A) B) C) D) E) Raporti ventilim/perfuzion tregon raportin e: kapacitetit vital dhe fluksit të gj akut qarkullues në mushkëri PCO2 dhe Po2 në gj akun arterial ventilimit dhe fluksit të gjakut qarkullues në njësinë e mushkërisë vëllimin e gazeve dhe vëëlimin e gjakut qarkullues në mushkëri kapacitetin pulmonar total dhe prurjen kardiake 2 3. A) B) C) D) E) Efekti inotrop pozitiv në zemër realizohet nga: acidoza rritja e hormoneve tiroides hiperkale m ia hipokalemia frenimi beta-adrenergjik 2 0.1 8. Cilat j anë karakteristikat elektrokardiografike të infarktit subendokardial? A) subnivelimi i ST dhe shfaqja e valës Q B) supraniveli ST dhe shfaqja e valës Q . A) B) C) D) E) Shkaku më i shpeshtë i pamj aftueshmërisë të zemrës është: disfunksioni diastolik i ventrikulit të majtë disfunksioni sistolik i ventrikulit të majtë hipovolemia disfunksioni i ventrikulit të djathtë shoku 2 2. A) B) C) D) E) Përcaktuesi kryesor i konsumit të oksigj enit nga miokardi është: presioni arterial sistolik presioni arterial diastolik kontraktiliteti miokardit frekuenca kardiake vëllimi ventrikular telediastolik 2 1.

Në lidhje me një pacient 65 vjeç. A) B) C) D) E) Refluksi pozitiv hepato-j ugular flet në favor të: Pamjaftueshmërisë zemrore me natyrë kongjestive Obstruksionit të vena cava superior Obstruksionit të vena portës Obstruksionit të vena kava inferior Situatë fiziologjike 2 8. Terapia në insuficiencën kardiake përfshin përdorimin e të gj ithë barnave të poshtë shënuar me përj ashtim të: A) beta-bllokuesve B) A C E-inhibitorëve C) Statinave .C) D) E) subnivelimi i ST dhe mungesa e valës Q subnivelimi i ST dhe shfaqja e valës U ST në vij ën izoelektrike dhe shfaqja e valës Q 2 4. A) B) C) D) E) Cili nga këta faktorë nuk lidhet me trombfilinë? Defiçiti i proteinës C Defiçiti i proteinës S Defiçiti i antitrombinës III Hiperhomocisteinemia Neoplazia 2 6. hipertensiv. A) B) C) D) E) Përkufizohet si “angina nga eforti“: Angina de nuova Angina e qëndrueshme Angina Prinzmetal Angina e qetësisë Angina si pasojë e ngarkesës 2 7. janë të vërteta të gj itha pohimet e më poshtme me përjashtim të: A) Me përjashtim të rasteve kur ka një kundërindikacion absolut. pa faktorë të tjerë riskant. terapia do të konsistonte në përdorimin e antikoagulantëve oral B) Pacient nuk mund të trajtohet vetëm me aspirinë C) Pacienti duhet të traj tohet vetëm me barna antihipertensiv D) Duhet realizuar konvertimi i ritmit E) Pacienti duhet trajtuar vazhdimisht me heparinë subcutane 2 5. me fibrilacion atrial kronik të stabilizuar.

D) E) Eritropoetinës Diuretikëve 2 9. Cili është elementi që haset më shpesh në kuadrin klinik të stenozës mitrale? A) prekordialgia B) he m optizia C) dispnea D) iktus E) ngjirja e zërit . A) B) C) D) E) Cili nuk është efekt anësor i terpaisë me ace-i nhibitor? H ipotensioni Kolla e thatë Ndryshimet në shije H iponatre m ia Edema angioneurotike 3 0. A) B) C) D) E) Zhur ma e Flint dëgjohet në: fibrilacion atrial insuficiencë mitrale stenozë aortale insuficiencë aortale duktus Botalli 3 1. A) B) C) D) E) Nga pikëpamja klinike fibrilacioni ventrikular karakterizohet nga: dispnea e rëndë infarkti akut arresti kardiocirkulator cianoza gishtat si shkop tamburi 3 3. me: A) B) C) D) E) Në pacientin hipertensiv graviteti i dëmtimit organor lidhet ngushtësisht presionin arterial të monitoruar në klinikë presionin arterial të monitoruar në shtëpi presionin arterial të monitoruar dy herë në ditë presionin arterial të monitoruar për 24 orë presionin arterial të monitoruar gjatë natës 3 2.

Cili duhet të j etë bari që i duhet dhënë fillimisht një pacienti me hiperkalemi dhe komplekse QRS të zgjeruar ne EKG? A) klorur kalçiumi B) kayexalate C) digoksin D) furosemid E) bikarbonat natriumi 3 7. A) B) C) D) E) Angioplastika koronare percutane indikohet në: stenozën koronare insuficiencën kardiake difektin interatrial artropatinë e anësisë të poshtme amiloidozën kardiake . Cili lloj i infarktit akut të miokardit (IAM) mund të shoqërohet me një aktivizim vagal? A) IAM septal B) IAM lateral C) IAM anterior D) IAM diafragmatik E) Asnjë nga këto 3 5. Cili prej elementëve të mëposhtëm mund të përdoret për të diferencuar insufiçirncën ventrikulare të majtë nga insuficienca ventrikulare e djathtë? A) Rritja e enzimave hepatike B) Edema pulmonare C) Asciti D) Edema periferike E) Tendosja e venave jugulare 3 6. A) B) C) D) E) Cili është ndërlikimi më i rëndë që vërehet në stenozën mitrale? Fibrilacioni atrial Infarkti pulmonar Infarki miokardit Embolia sistemike Asistolia 3 8.3 4.

A) B) C) D) E) Shkaku më i shpeshtë i stenozës të valvulës aortale është: Sëmundje të lindura Sëmundje reumatizmale Degj enerimet fibrokalçike të pleqërisë Degj enerimet fibrokalçike të val vulës aortale bikuspidale Endokarditi infektiv 4 3. A) B) Pulsi “parvus et tardus” është i pranishëm në: Stenozën mitrale Insuficiencën e valvulës aortale .3 9. A) B) C) D) E) Cili është simptomi i menjëhershëm i rupturës të aneurizmës të aortës? Dhimbja e menjëhershme dhe/ose shoku Melena Hematemeza Anuria Zhdukje e pulseve periferike 4 4. Cili nga këta faktorë nuk lidhet me vdeksh mërinë e rritur të një pacienti me pamjaftueshmëri kardiake? A) Ulja e intervlait RR B) Përdorimi i ACE-inhibitorëve C) Rritja e BNP (brain natriuretik peptide) qarkulluese D) Ventrikuli i maj të merr formë sferike E) TA më pak se 80/60 mmHg 4 2. A) B) C) D) E) Në cilën nga këto kardiopati dëgj ohet një “ klik “ mezosistolik? Insuficienca mitrale Prolaps i valvulës mitrale Kardiopati infarkti Aneurizma aortës Defekti interventrikular 4 1. A) B) C) D) E) Në disekacionin e aortës e dhëna semiotike më e rëndësishme është: mungesa e pulseve arterial hipokratizmi digitalik cianoza bllok i degës së djathtë pectus excavatum 4 0.

Në ekzaminimin objektiv të një pacienti me flater arterial nuk mund të degj ohet: A) toni i I-rë B) toni i II-të C) toni i IV-të D) zhurmë e insuficiencës mitrale E) zhurmë e stenozës mitrale 4 7. Në një pacient me kardiopati ishemike dhe diabet cila është vlera që duhet të ketë tensioni arterial që të quhet optimale? A) = 130/80 B) = 120/80 C) = 100/80 D) < 120/80 E) < 130/80 4 6. Cili nga elementët e poshtë shënuar nuk është një faktor rreziku kardiovaskular? A) H iperhom ocisteinem ia B) Proteina C reaktive > 1mg/dl C) Dislipidemi .C) D) E) Insuficiencën e valvulës pulmonare Stenozën aortale Inseficiencën mitrale 4 5. A) B) C) D) E) Ulçerimi i pllakës ateromatoze koronare lidhet me: isheminë vazokonstriksionin fokal koronar grumbullimin e trombociteve anginën e paqëndrueshme të gjitha 4 9. Në insuficiencën e valvulës aortale vihen re të gjithë elementët e poshtëshënuar me përjashtim të: A) zbehje e lëkurës dhe mukozave B) rritje e diferencës midis presioneve arterial C) pulsi tardus D) pulsim i dukshëm arterial E) zhurma Flinit 4 8.

në ekza minim objektiv evidentohet një zhurmë sistolike.D) E) Cirkumferenca abdominale= 102 cm në meshkuj dhe =88cm në femra Rritja e TNF qarkulluese 5 0. si do ta klasifikojmë sëmundjen? A) Angina parainfarktit B) Angina stabile C) Angina j ostabile D) Angina me rrezik të lartë E) Asnjë 5 4. A) B) C) D) E) Cili nuk është faktor rreziku për emboli pulmonare? Trau ma/fraktura Mosha e madhe Insuficienca kronike venoze Hipotiroidizmi Obeziteti 5 1. Për çfarë do të dyshonit? A) Rupturë e kordave tendine B) Insuficiencë aortale C) Mixoma atriale D) Endokardit bakterial E) Infarkt . djerësistje e shtuar. palpitacione. Një dj alë 30 vjeç paraqitet tek mjeku me temperaturë me frisione. A) B) C) D) E) Studimi fiziologjik endokavitar është i domosdoshëm në : Pacientët me ekstrasistola të shpeshta Pacientët me insuficiencë kardiake Pacientët me bllok të degës të djathtë Pacientet me bllok dege Pacientet me aritmi ventrikulare malinj e 5 3. A) B) C) D) E) Të gj itha janë karakteristika të anginës të qëndrueshme më përjashtim të: Ndjesia e rëndesës ose e djeies në regjionin retrosternal Fillon në qetësi dhe përkeqësohet me sforcimet Nuk zgj at më shumë se 20 min Qetësohet pas përdorimit të nitrateve Gjatë gj umit shpërthen më shumë gj atë fazës REM të tij 5 2. Nëse pacienti ka bërë për herë të parë një episod anginoz.

në kushte normale. duke rruajtur INR 2-3për 6 muaj ndjekur nga terapia me antiagregant E) Terapi me antikoagulant.5 5. djersitja natën j anë tipike të: insuficiencës aortale stenozës aortale insuficiencës pulmonare . duke rruajtur INR 2-3 për një kohë të pa përcaktuar D) Terapi me antikoagulant. Në një të sëmurë i cili mban proteza valvulare të tipit mekanik.5-3. duke rruajtur INR 2. A) B) C) D) E) Kontraktiliteti i miokardit zvogëlohet si pasojë e: Përdorimit të glukozidëve digitalik Angiotenzinës II g l ukagonit katekola m inave hiperkapnisë 5 7.5 për 1 vit ndj ekur nga terapia me antiagregant 5 6. është: hapsira e II-të interkostale maj tas parasternale hapsira e III-të interkostale maj tas parasternale hapsira e IV interkostale maj tas parasternale hapsira e II-të interkostale djathtas parasternale hapsira interkostal subklavikulare 5 9. çfarë terapie do të ndiqnit? A) Terapi me antikoagulant.5 për një kohë të pa përcaktuar C) Terapi me antikoagulant. cefalea pulsante.5 për 6 muaj ndjekur nga terapia me antiagregant B) Terapi me antikoagulant. A) B) C) D) E) Vendidëgjimi i valvulës aortale. Dhimbja torakale që fillon në mënyrë të papritur shoqëruar me polipne dhe hemoptizi modeste vihet re në: A) pleurite hemorragjike B) pleurite eksudative C) pachipleurite D) infarkt pulmonar E) infarkt miokardial 5 8.5-3. duke rruajtur INR 2.5-3. A) B) C) Palpitacionet. duke rruajtur INR 2.

manifestimi i parë i një sëmundje kardiake shpesh herë përfaqësohet nga: A) Angina kronike e paqëndrueshme B) Infarkti C) Vdekja e papritur D) Angina e qëndrueshme E) Insuficienca kardiake post-ishemi ke . A) B) C) D) E) Toni i II-të kardiak korrespondon me: mbyllj en e valvulave atrioventrikulare kontraksionin atrial mbyllj en e valvulave semilunare kontraksionin ventrikular asnjë nga këto: 6 2. Në meshkujt e popullatës. A) B) C) D) E) Cfarë tregon prania e valës P në derivacionet II-III dhe Vf të EKG-së? IAM anterior IAM inferior IAM në zhvillim e siper në pjesën inferiore Fibrilacion ventrikular Flater atrial 6 3. A) B) C) D) E) Insuficienca ventrikulare e djathtë sekondare është pasojë e: Stenozës të istmusit të aortës Insuficiencës valvulare aortale Stenozës valvulare aortale Sarkoidozës pulmonare kronike Hipertensioni arterial malinj 6 4.D) E) insuficiencës trikuspidale stenozës mitrale 6 0. Cila nga këto situata konsiderohet si me rrezik të lartë për zhvillim të endokarditit bakterial: A) endokardit bakterial i mëparshëm B) kardiomiopati hipertrofike C) ndërhyrje kirurgjikale për by-pass D) prolaps i valvulës mitrale pa disfunksion valvular E) prolaps i valvulës mitrale me insuficiencë mitrale 6 1.

Niveli serik i peptidit atrial natriuretik në një pacient me insuficincë kardiake kronike është në përputhje me: A) moshën e pacientit B) gjininë dhe moshën e pacientit C) shkallën e dëmtimit të funksionit të zemrës D) vlerat e presionit sistolik E) nivelin e aterosklerozës në arteriet koronare 6 7.6 5. Cili prej barnave të poshtëshënuar është bari i zgjedhur për parandalimin e fibrilacionit ventrikular gjatë trajtimit të infarktit akut të miokardit? A) lidokaina B) digoksina C) kinidina D) flrkanidi E) propanololi 6 8. përveç barnave të nevojshëm për të kontrroluar simptomat e anginës? A) aspirina 100 mg/dita B) aspirina 325 mg/dita + calciparina 0. cili bar duhet konsideruar si terapia mbajtëse. A) B) C) D) E) Vlerësimi kryesor në kardiomiopatinë dilatatuese është: EKG E kokardiograf ia K oronarogra fi a Shintigrafia e miokardit Ci kl oerg ome tria 6 6. të: A) B) C) D) E) Të gj itha të mëposhtme j anë shkaqe të ndalimit të zemrës me përj ashtim Bllok atrioventrikular grada III-të Çrregullim i përçimit Asistolia Takikardia ventrikulare Shok volemik 6 9. Në rastet me angina pectoris të paqëndrueshme.5 mg per 2/dita C) diltiazem 360 mg/die D) verapamil 240 mg + nifedibinë 40 mg/dita E) nitroderivate nën gjuhë sipas nevojës .

Cila nga ndryshime e poshtëshënuara është karakteristike e cor p ul m o n ar: A) hipertrofia e ventrikulit të djathtë B) zgj erimi i ventrikulit të majtë C) shunti interventrikular majtas-dj athtas D) persistimi i pulsit arterial E) sindroma Claude-Bernard-Horner .7 0. Tamponada kardiake është një situatë emergjence e cila evidentohet gj atë një: A) goditje të fortë të toraksit B) stenoze të rëndë mitrale C) një aksidenti rrugor D) grumbullimit të likidit të presuar në hapsirën perikardiale E) stenoze të rëndë aortale Përgjigj ia e saktë është:D 7 3. Duke patur parasysh fispatologj inë e shokut hipovolemi k. cila nga veprimet e poshtëshënuara nuk duhet ndërmarrë? A) terapia me oksigjen B) pozicionimi i pacientit shtrirë me shpinë dhe me kokën e ulur C) aplikimi i terapisë me vazo konstriktor për të ruajtur presionin arterial D) aplikimi i terapisë endovenoze me solucione koloidale E) monitorimi i presionit venoz qëndror 7 2. Të gj ithë barnat e mëposhtëm j anë të nevoj shëm në traj timin e anginës gj oksore të paqëndrueshme me përjashtim të: A) Nitrateve B) B etabllokuesve C) O2 D) D igoksinës E) K alçibllokuesve 7 1. Cili prej faktorëve të mëposhtëm riskant për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare përgjigjet edhe për disfunksionin erektil: A) d u h an pirja B) dislipidem ia C) diabeti melitus D) të gj itha përgj igjet e mësipërme E) jeta sedentare 7 4.

A) B) C) D) E) Hipertensioni arterial në insufiçencën renale kronike vj en si pasojë e: stenozës të arteries renale të njërës veshkë stenozës të arteries renale në të dy veshkat rritjes të vëllimit jashtëqelizor si pasojë e retensionit sodik hiperaldosteronizmit primar sindromës Barter MJEKESIA E FAMILJES 1. Shpretka 4 cm. Mashkull 40 vj eç. Në serinë e kuqe ka qeliza target dhe në formë drapëri. Diagnoza e m undësh m e A) Leukemi limfoblastike akute B) Mononukleozë infektivi C) Leukemi limfoide kronike D) Leukemi mieloblastike akute . thonjë të thyeshëm. Femër 35 vj eçe. ka anemi. me përjashtim të: A) betabllokuesit B) A C E-inhibitorët C) k a lçiantagon istët D) nitratet E) diuretikët 7 6. mikrocitozë e eritrociteve. ka gj endrra të rritura në të gjitha regionet. leukocite 100. Tb 230. si dhe retikulocite të larta. hepari 4cm.000 mm³. ka dhimbje të forta të kockave të këmbë ve. Burrë 75 vjeç. Diagnoza e mundëshme: A) Hepatit viral akut B) Leukemi akute C) Thalasemi maj or D) D repanocitosis 2. segmente 3%. glosit atrofik.7 5. Gjaku periferik: er 4000000. zverdhje të syve.B12 B) Anemi hemolitike C) Anemi nga mungesa e acidit folik D) Anemi nga mungesa e hekurit 3.000 mm³. Lieni nuk preket. HB 12 gr/dl. Të gjithë barnat antihipertensiv të shënuar më poshtë j anë të kundërindikuar në shtatzani. Formula: Limfocite 97%. urinim me ngj yrë të errët dhe anemi. Gjaku periferik: hipokromi. Diagnoza e mundëshme A) Anemi nga mungesae vit.

paraqitet me hematemezë masive dhe gjendje shoku. hemoptizi. duke vrapuar i filloi një dhimbje e fortë gj oksi që u shoqërua edhe me marrje fryme. Grua 50 vjeçe. Është alkolist dhe pi duhan. Diagnoza e mundëshme: A) Pneumotoraks spontan B) Infarkt akut i miokardit C) Trombemboli pulmonare D) Me d iastinit 5. Burrë 50 vjeç. Cili është mjekimi i zgj edhur për të sëmurin: A) Përdorimi i spazmolitikëve B) Përdorimi i gurë shkrirësve C) Përdorimi i analgj ezikëve D) Kolecistectomia . pas një udhëtimi vj en në urgj encë me dhi mbje të fortë gj oksi. Mashkull 60 vj eç. Ka ascit dhe yje vaskulare. TA 130/80mmHg. paraqitet me melenë. Mashkull 40 vjeç. Në ekza minim anusi dhe rektumi j anë normal. ECG në qetësi normal. hera e katërt që vjen me kolika biliare si pasojë e kalkulozës së kolecistës. Ekzaminimi radiologj ik normal. alkolist. ECG takikardi sinusale. Diagnoza e mundëshme: A) Refluks gastro-esofagal B) Angina pectoris C) Pleurizi D) K ostokondritis 6. nuk ka dhimbje barku.4. Pacient 34 vj eç. Pacienti ndaloj vrapin dhe dhimbja u qetësua.Weiss 7. Shkaku i hematemezës: A) Ulcer peptike kronike B) Varicet e esofagut C) Cancer i stomakut D) Sindroma Mallory. dispne. nuk ka rënë në peshë. Shkaku i melenës: A) Carcinoma e rektumit B) Ulcera peptike C) H emorhoidet D) Sëmundja divertikulare 8.

Zgjidh mjekimin për diabetin. Ostiumi intern nuk është i dilatuar. leukocite me shumicë si dhe bakterie. Gravide në muajin e 7 të shtatzanisë. Analiza e urinës. dhimbje të kokës kur kreh flokët. Eritrosedimenti është i lartë. A) aldomet B) Adalat C) Enalapril D) Lasix 13.9. Urokultura jep antibiotikët sensibël si më poshtë. dhe dhimbje epigastrike. Cerviksi është normal. Grua hipertonike. . ka dhimbje koke. është shtatzanë. paraqitet me hemoragji uterine në j avën e 9 të shtatzanisë. dhimbje mesi. Zgj idh mj ekimin e përshtatshëm A) C hloramphenicol B) D oksacillini C) Rifa mpicin e D) Ceporine 12. Femër 60 vj eçe. Diagnoza e m undësh m e A) Missed abortion B) Rrezik aborti C) Abort inkomplet D) Abort habitual 11. Shkaku i dhimbj es së kokës: A) M eningitis B) Arterit me qeliza gjigante C) Hemoragji suaraknoidale D) Spondilozë cervikale 10. Zgj ith mj ekimin më të përshtatshëm për hipert oninë. ka disuri. ka dhimbje koke bitemporale. Nulipare në javën e 20 të shtatzanisë. Diabetike 40 vjeçare. Diagnoza e mundëshme A) Shkolitje placente B) Pre-ecalampsi fulminante C) P yelonefrit D) H ydra m nios 14. Tensioni arterial është159/100 dhe ka tendencë të rritet. temperaturë 38. Grua multipare. Gravide 30 javë. turbullim të shikimit në nj ë sy.

Diagnozat e m undësh m e A) astma bronkiale B) bronkiolitis C) pneumoni atipike D) pneumoni bakteriale 19. ulje e lëvizshmërisë së pulmoneve. vjen në urgj encë me dispne. kollë me pështymë me shku më. Testi për aglutinina të ftohta+. Në eksaminim ka zhurmë të lartë sistolike të ejeksionit që shoqërohet me trill (dridhje). wheezing. Mashkull 65 vj eç. dhe i përgj umur. Diagnoza e mundëshme A) astma bronkiale B) edema pulmonare akute C) embolia pulmonare D) acarim i bronkitit kronik 18. faringitis. vj en në ambulancë sepse në fiskulturë pati gj enddje “të fikti” me dridhje. Fëmijë 1. cianotik. me kollë kronike produktive. Radiografi pulmoni (Ro):zona të përhapura konsolidimi bilaterale. Ka takipne. rale krepitante në pulmone. Diagnoza e mundëshme A) Grip B) pneumonia atipike C) mykoplazma pneumonie D) metastaza karcinomatoze 16. në trajtë nj ollash. Mashkull 55 vj eç.5 vjeç që shkon në cerdhe. ka kollë. Fe mër 35 vj eç. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Ethe rheumatizmale akute . ka kollë. Pulmone me rale bronkiale.A) B) C) D) Metforminë +dietë D aoni l +dietë Metforminë +daonil Insulinë+ dietë 15. sibilanca. Dj alë 10 vj eç. Ai ka lëvizje të flegrave të hundës dhe sibilanca bilaterale në auskultim. ka kaluar infarkt akut të miokardit 3 javë më parë. temperaturë. Diagnoza e mundëshme A) astma bronkiale B) acarim i bronkitit kronik C) edemë pulmonare akute D) pneumonia atipike 17. zgjohet me dispne.

por e kreatininës normale tek një i sëmurë flet për: A) isuficiencë renale obstruktive B) isuficiencë renale organike C) isuficiencë pre renale . në se pacienti ka alergji nga antibiotikët betalakta m idë: A) a mp ici lina B) gentamicina C) a mikacina D) eritromicina 22.B) Stenozë e aortës C) m yokardit D) Insuficienca kardiake kongestive 20. Cila nga karakteristikat e poshtë shënuara nuk u përket konvulsioneve febrile të thjeshta: A) B) C) D) Shfaqen në temperaturën >38 gradë celsius Janë toniko klonike Nuk lënë deficite neurologjike Shfaqen në moshën mbi 6 vjeç 21) Cili nga antibiotikët e poshtëshënuar është zgjedhja e parë për mjekimin e anginave streptokoksike. Sëmundja reumatike shfaqet në përgj ithësi : A) B) C) D) Pas nje infeksioni stafilokoksik Pas nje infeksioni nga fruthi Menjëherë pas difterisë Disa jave pas një infeksioni streptokoksik 24. Cili nga ushqimet e mëposhtme nuk absorbohet në sëmundj en celiake: A) B) C) D) Kosi Mishi Orizi Buka e grurit 23. Gj etja e uremisë së lartë.

Kush nuk është ndërlikim madhor i HT A? A) B) C) D) infarkti I miokardit insulti cerebral insuficienca kardiake tromboembolizmi sistemik 28. Në astmën bronkiale të formës së mesme nuk nevoj itet për mj ekim: A) B) C) D) B2 mimetikë inhalatorë Korticosteroidë parenteral K romoloine Ksantina 29.D) asnjë nga keto 25. Cili nga medikamentet e më poshtëme antihipertensive jep me shpesh konstipacion: A) B) C) D) propanololi lasiksi izoptina aldometi . HTA në radhë të parë dëmton: A) B) C) D) arteriet arteriet ar t er i et arteriet veshkore koronare cerbrale periferike 27. Në qoftë se glicemia përcaktohet në gj akun e plotë venoz do kemi prishje të tolerancës ndaj glukozës kur: A) glicemia esëll ≥ 126 mg/dl dhe/ ose 2 orë pas ngarkesës ≥ 180mg/dl ose të dyj a B) glicemia esëll< 110 mg/dl dhe 2 orë pas ngarkeseë ≥ 140mg/dl por < 180 C) glicemia eseël≥ 100 mg/dl dhe <110mg dhe 2 orë pas ngarkeses <140mg D) asnjëra 26.

në regjionin gluteal dhe në anesinë e poshtme. paraqitet me dhimbje kolike periumbelikale. hypotension. që zhvendosen drejt fosës iliake të djathtë. Grua 47 vj eçe. paraqet rënie në peshë. Diagnoza e mundshme është : A) B) C) D) Kolecistit akut Divertikulit akut Appendicitis akut Ulcer peptike e perforuar . dhimbje barku dhe ikter që po theksohet. Diagnoza e mundshme është : A) B) C) D) Pankreatit akut Kolecistit akut Hepatit kronik aktiv Hepatit viral akut 3 3. Diagnoza e mundshm është: A) B) C) D) Aneurisma e aortës abdominale Ulcer peptike e perforuar Kolit ulceros Pseudo. Ajo qëndron e përkulur në njërën anë dhe ngritja e këmbës së shtrirë është e kufizuar dhe e dhimbëshme. kohët e fundit është trajtuar për tuberkuloz të veshkës. anoreksi. Ai paraqet .obstruksion 34. Burrë 60 vjeç. ankon për anoreksi. 10 ditë pas një operacioni për frakturë të qafës së femorit ankon për distension masiv të barkut. temperaturë. 3 2. humbje oreksi. Grua 78 vj eçe me me anginë të qëndrueshme. paraqitet me dhimbje shpine. astmatike dhe hipertonike për të cilin merr methyldopa. Ajo ishte duke ngritur obj ekte të rënda në shtëpi. diarhe.30) Femër 30 vjeçe. Diagnoza e mundshme është : A) B) C) D) Mialgji Prolaps i diskut lumbar Stenozë spinale Spondilozë lumbare 31) Mashkull 20 vj eç.

Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës: A) B) C) D) Gjak komplet Skopi me barium ECHO abdominale Testet e funksionit të tyroides 38. zmadhim të gj ëndrave në qafë. Grua 50 vj eçe. subikter në sklera. dhimbje epigastrike dhe shpine. preferencë për mot të ftohtë. ka fillim të menj ëhershëm të diabetit. dhe ndj enjën se ushqimet i ngecin në fyt. palpitacione. ankon për rënie në peshë. oreks të shtuar.hiperpigmentim të mukozës së gojës dhe vijave të pëllëmbëve të duarve. ka vapë. rënie në peshë. duar të dj ersira si dhe tremor. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosj en e diagnozës: A) B) C) D) Gjak komplet G licemi ECHO abdominale Testet e funksionit të tyroides 37. Dj alë 17 vj eç. Grua 70 vj eçe. dhimbje fyti. disfagi progresive. ankon për rënie në peshë. anoreksi. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosj en e diagnozës: A) B) C) D) ACTH dhe kortizolin plazmatik G licemi ECHO abdominale Testet e funksionit te tyroides 35. lehtësisht të rritura. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës: A) B) C) D) ACTH dhe kortizolin plazmatik H emokulturë ECHO abdominale Testet e funksionit të tyroides 36. SGOT dhe SGPT. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës: A) Hemokulturë . Burrë 65 vjeç. ankon për temperaturë të lartë që dy j avë. Në ekzaminim objektiv ka ndj eshmëri në kuadratin e sipërm abdomi nal të djathtë. djersitje.

përdorues droge iv. ka kollë. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosj en e diagnozës: A) B) C) D) Gjak komplet Mantuox Biopsi e limfonodulit CT toraksi 40. Mashkull 29 vj eç. Femër 25 vj eçe. lateralisht. Burrë 54 vjeç. ndihet sëmurë. ka ethe.B) Mantuox C) ECHO abdominale D) Monospot (gj ak për MI) 39. Diagnoza e mundëshme: A) Tbc B) Sarkoidozë C) Metastazë karcinomatoze D) Granuloma e Wegener . hemoptizi. adenopati cervikale që rrjedh një substancë të bardhë si gjizë. dhe një zonë konsolidimi në lobin superior të djathtë. kryesisht mbas dite . Radiografia e thoraxit tregon lymphadenopathy mediastinale hilare. Cilin ekzaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës: A) B) C) D) Mantuox M onospot HIV 1+2 Testi Kvein 41. Ro: masë në hilusin dex.si dhe zmadhim të limfonoduj ve në qafë. paraqet temperaturë. temperaturë fluktuante. Cilin eksaminim do të kërkoni për vendosjen e diagnozës: A) B) C) D) Mantuox M onospot HIV 1+2 Testi Kvein 42. poliartralgji. ka 2 muaj që ka zmadhim të tonsilës së maj të. M 35 vjeç. eritemë nodoze.

ka 7 ditë me temperaturë. takipne. Në auskultim respiracion i pastër. ka kollë dhe infeksione të përsëritura pulmonare. Pulmone me reale bronkiale.43. Pulmone me rale bronkiale. steatorhe. M 65 vj eç. vjen në urgjencë me dispne. ka kollë. gishta tamburi. M 65 vjeç me kollë kronike produktive. hije në formë rrethi të bronkektazisë si dhe hije të shpërndara në pulmone. Diagnoza e mundëshme: A) Bronshit kronik B) Ca bronkial C) Pneumokoniozë D) Astme bronkiale . rënie në peshë. Diagnoza e mundëshme: A) Bronshit kronik B) Ca bronkial C) Pneumokoniozë D) Astmë bronkiale 44. subkrepitante. trashje dhe kalcifikime pleurale bilaterale. Rodiografi : trashje të mureve bronkiale. dispne. Diagnoza e mundëshme: A) grip B) Pneumoni atipike C) Mykoplazma pneumonie D) Astme bronkiale 46. Diagnoza e mundëshme: A) Bronshit kronik B) Pneumoni atipike C) Fibroza kistike D) Astmë bronkiale 45. sibila nca. kollë të thatë . Stj uardesë 34 vj eçe. dhe i përgjumur. dispne. M 14 vjeç. Ro: fibrozë pulmonare difuze. sibilanca. ulje e lëvizshmërisë së pulmoneve .

Sternberg. rale krepitante në pulmone. Lieni preket 10cm. mikrocitozë e eritrociteve. përdor omnik për adenomën e prostatës. Diagnoza e mundëshme: A) B) C) D) Hepatit viral akut Leukemi akute Thalasemi maj or D repanocitosis 51) F 35 vj eçe. qelizat e Reed. rënie të flokëve. dj ersë natën. temperaturë. anemi. M 70 vjeç. imazhi i pasqyrës. Ka dhimbje mesi dhe kockash. Diagnoza e mundëshme A) Metastaza kockore nga ca prostate B) Leukemi akute C) Mielome multiple D) Leukemi mieloide kronike 50. anizocitosis dhe poikilocitosis të shprehur si dhe retikulocite të larta. Diagnoza e mundëshme A) Mononukleoza infektive B) Leukemi akute C) Morbus Hodgkin D) Sarkoidoze 49. Në serinë e kuqe: hypykromi dhe mikrocitozë e shprehur. Mielograma ka qeliza plazmatike 38 %. ka dobësi. M 55 vj eç zgj ohet me dispne. Ka takipne. ragade në këndet e buzëve. cianotik. Gjaku periferik . F 25 vj eç. Biopsia e limfonodulit : ka qeliza të mëdha me dy bërthama. Diagnoza e mundëshme . rënie në peshë. insuficiencë renale. Diagnoza e mundëshme: A) Edemë pulmonare akute B) Trombemboli pulmonare C) Pneumoni atipike D) Astme bronkiale 48. ka anemi. zverdhje të syve. Gjaku periferik: hipokromi. urinim me ngjyrë të errët dhe anemi . ka kaluar IAM 2 javë më parë.47. kollë me pështymë me shkumë. ka qeliza target.Hb 7 gr/dl. zbehje. ka adenopati në qafë. M 18 vjeç.

Grua 60 vj eçe . Ba 3%.B12 Anemi hemolitike Anemi nga mungesa e acidit folik 52. ECG: dhëmbë Q dhe rritje të ST në D III. Gjaku periferik: er 4000000.000 mm³. Në disa blaste ka trupza Auer. SH 10%.pasi ngrihet nga banja pati marrje fryme shumë të theksuar. Mjekimi i mundshëm: A) Adalat B) Atropine C) Lanatosid c D) Atenolol 55. Diagnoza e mundëshme A) Aneurizëm disecante e aortës B) Emboli pulmonare C) Pneumotoraks nga tensionimi D) Tbc 56.. ka 34% blaste.000 mm³. ECG takikardi sinusale. Formula: ( bl 3%. M 55 vj eç. ka dhibje kockash. leukociti 26. HB 13 gr/dl. AVF. dhimbje kockash. Mashkull 23 vj eç. PM 10%. ankon për temperaturë 38 gradë. DII. Frekuenca kardiake 40/ min. Diagnoza e m u n dësh m e: A) Pneumotoraks spontan B) Infarkt akut i miokardit . hemoptizi. Ka dispne dhe shqetësim në gj oks në anën e majtë. lieni 4 cm. këthehet nga udhëtimi j ashtë shtetit. dhimbje të fortë gj oksi. Shpretka 14 cm.A) B) C) D) Anemi nga mungesa e hekurit Anemi nga mungesae vit.000. Ka anginë ulcero-nekrotike. ka dhimbje të fortë në sternum dhe marrje fryme. Seg 20%. Diagnoza e mundshme A) Leukemi limfoblastike akute B) Mononukleoze infektivi C) Leukemi mieloide kronike D) Leukemi mieloblastike akute 53. Diagnoza e mundshme: A) Leukemi limfoblastike akute B) Leukemi myeloide kronike C) Mononukleoze infektive D) Leukemi myeloblastike akute 54. vështirësi në gëlltitje. MC 17%. eo7%. hepari 7cm. Limfocite 10%. trombocitopeni. Radiografia : ka një zonë të vogël në apexin e pulmonit të majtë pa ind pulmonar. MM 20/. Gjaku periferik anemi. Tb 730. M 20 vj eç. Preken. Burrë 75 vjeç. leukocite 300.

Diabetik 60 vj eçar . Grua 30 vj eçe me Morbus Hodgkin. të përziera. elektolitë B) T3+T 4+TSH C) Calcemi D) Niveli i kortizolit plazmatik . paraqitet me kruarj e. të vj ella. Cili është eksaminimi më dallues për diagnozë: A) Azotemi. polidipsi. Ai ka edema periferike dhe anemi normokrome. kreatinine. Mashkulli 60 vj eç. Paraqitet me hematemezë masive dhe gjendje shoku. Diagnoza e mundëshme: A) Lymphomë malinje B) LMC C) Sindroma Felty D) Cirozë e heparit 58. konfusion. Grua 50 vjeçe. Para 15 vitesh ka kaluar hepatit viral B. Cilin eksaminim do të kryeni për diagnozë: A) Azotemi. Shkaku i hematemezes: A) Ulcer peptike kronike B) Varicet e esofagut C) Cancer i stomakut D) Sindroma Mallory. rënie në peshë. kreatinine. njihet se vuan nga karcinoma e gjirit. Ajo ka hiperpigmentim të vij ave të duarve.C) Trombemboli pulmonare D) Me d iastinit 57. Ajo paraqet të përziera dhe të vj ella akute. Ka ascit. kreatinine. Cilin është eksaminimi më dallues për diagnozë: A) Azotemi. Grua 60 vjeçe me artrit rheumatoid ka splenomegali. përgj umësi. elektolitë B) G licemi C) Calcemi D) Testet e tyroides 61. Në gjakun periferik leukociti 1500 mm3. traj tohet me insulinë. elektolitë B) G licemi C) Calcemi D) ECHO abdominale 60. të përziera.Weiss 59. të vj ella. paraqet dobësi me fillim të pa qartë.

por në vend të feceve nxori gjak. kreatinine. ankon për melena të pa dhimbëshme. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Koliti ulceros B) Fisura në anus C) Fistula në sëmunddjen e Chron´s D) Karcinoma e rektumit 66. Nuk dëgj ohen zhurma perisaltike. Pacienti ka një dikomfort kronik në anën e maj të të abdomenit. Mashkull 30 vjeç. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Karcinoma e kolonit B) Sëmundja divertikulare C) H emorhoidet D) Ulcera peptike 65. dhimbje në shpatullën e maj të dhe të vjella. shkarkime me gjak dhe mukus. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Karcinoma e cekumit B) Sëmundja divertikulare C) H emorhoidet D) Ulcera peptike . nxjerr 500 ml gj ak të freskët nga rektumi. Anusi dhe rektumi j anë normal në ekzaminim. ka vite që në pranverë dhe vj eshtë ka dhimbje barku sidomos nga mesi i natës që e zgjoj në nga gj umi. Nuk ka rënë në peshë. Burrë 40 vj eç. Ai ka në anamnezë diarhe kronike intermitente. Në eksaminimin obj ektiv ka cikatrice të shumta punktiforme rreth anusit.62. Ai është fumator dhe alkolist. Dj alë 25 vj eç.Pacienti nuk ka rënë në peshë. ankon për dhimbje anale. Aktualisht ka dhimbj e epigastrike shumë të fortë. Cili është ekzamini më dallues për diagnozë : A) Azotemi. nuk palpohet masë. Ai pati ndj enjën e defekimit. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Koliti ulceros B) Sëmundja divertikulare C) H emorhoidet D) Fistula ne sëmundj en e Chron´s 64. Mashkull 30 vj eç. ankon për hemoragji rektale të përzier me mu kus. elektolitë B) Eksaminim radiologjik i toraksi në pozicion vertikal C) ECHO abdominale D) Gjak komplet 63. Burrë 50 vjeç. të menj ëhershme. Në eksaminim nuk ka të dhëna për sëmundje perianale. e pa dhimbëshme.

ai ka kufizim të ngritjes lart të këmbës së shtrirë dhe mungesë të reflekseve të kyceve të këmbës. Ka një lifonodul të zmadhuar në regionin supraklavikular të maj të. Ajo udhëton me skoliozë kompesatore. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Karcinoma e kolonit B) Karcinoma e anusit C) H emorhoidet D) Karcinoma e rektumit 68. Në eksaminim.67. ajo ka dhimbj e nga gluteusi tek kyci i këmbës. ka rënë në peshë. Cila është diagnoza më e m u n dësh m e: A) Karcinoma e stomakut B) Ulcer e stomakut C) Ulcer e duodenit D) Karcinoma e kolonit 69. paraqet hemoragji rektale të pa dhimbësh me. humbje të ndjeshmërisë së shputës . Gjaku është në formën e rremave në fece. Në tushe rektale palpohet një masë e butë. ankon për dhimbje të shpinës që përhapet drejt të dy anësive. Burrë 70 vjeç. ankon për dhimbje shumë të fortë të menj ëherëshme të shpinës . Ai ankon për tënesma. Femër 30 vj eçe. e pa dhimbëshme. Në eksaminim. dhe pulpës së këmbës së maj të. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Mieloma multiple B) Stenoza spinale C) Prolaps lumbar dhe sciatica D) Sp ondilo lis tes is 70) Burrë 50 vj eç. ankon për dhimbje epigastrike dhe defekim me ngjyrë të zezë (melenë) me fece pothuajse të formuara. Burrë 75 vjeç. Dhimbja përkeqësohet nga ecja dhe qetësohet nga pushimi dhe përkulja përpara. Nuk preken limfonoduj inguinalë. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Osteoart rit B) Stenoza spinale C) Prolaps lumbar dhe sciatica D) Spondiliti ankilozant . e fiksuar.

në palpim epigastri duket i zënë. të vj ella. Mashkulli 60 vjeç. Fosfataza alkaline e lartë. Pacienti ka vështirësi me dëgjimin. Proteinuria Bence -Jonce pozitiv. Burrë 67 vj eç. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Mieloma multiple B) Stenoza spinale C) Prolaps lumbar dhe sciatica D) Metastaza kockore 73. Obj ektivisht. ankon për dhimbje shpine. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Mieloma multiple B) Stenoza spinale C) Prolaps lumbar dhe sciatica D) S pondiloarthrosis 72. ankon për dhimbje të forta të kockave sidomos të shpinës që e zgjojnë nga gjumi. Ka të përziera. Ajo ka anemi normokrome. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Mieloma multiple B) Stenoza spinale C) Prolaps lumbar dhe sciatica D) Sëmundja e Paget 74. Grua 50 vj eçe. Fosfataza alkaline dhe Eritrosedimenti janë i lartë. Është i zbehtë. Mashkulli 50 vj eç. ka dhimbje mesi sidomos gjatë ecjes. Në eksaminimin radiologjik duke dëmtime osteolitike të vertebrave. të shpinës në regionin lumbar dhe në kofshët e tij. ankon për dhimbje shpine dhe kockash. Proteina totale 11 gr/dl. Gjaku komplet: leuko-erithroblastik.71. Ka djegie gj atë urinimit dhe vështirësi në urinim. Mashkulli 68 vj eç. Fosfataza alkaline serike 1000 u/L. PSA e rritur. ka azotemi të lartë. normocitare me sediment shumë të lartë. Calciumi dhe phosphori janë normal. seddiment i lartë. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Mieloma Multiple B) Stenoza spinale C) Metastaza në kocka D) Sp ondilo lis tes is 75. Urina komplet nuk ka shenja të infeksionit. ankon për dhimbje të kockave. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Metastaza kockore nga ca prostate B) Mielomë multiple C) Prolaps lumbar dhe sciatica .

D) Sëmundja e Paget 76. Zgjidh eksaminimin më dallues për diagnozë: A) glicemi B) ka lcemi C) gjak komplet D) urinë komplet 79. Ajo ankon për krampe në anësi dhe mpirje rreth gojës. Femra 50 vjeçe ankon për episode të përsëritura të dobësisë së papritur në anësitë e poshtëmë që shoqërohet më rrëzim. Zgj idh eksaminimin më dallues për diagnozë: A) Glicemi B) ECG me 12 lidhje C) Elektrolitët në gj ak D) CT e kokës 80. Burrë 60 vjeç. ankon për gj endje të fikti kur ngrihet natën. Pulsi 50/1min. Femra 65 vj eçe paraqet marrje mendsh dhe errësim të pamjes. paraqet tremor. Femra 70 vj eçe mjekohet me levodopa për Parkinson. Zgj idh eksaminimin më dallues për diagnozë: A) glicemi B) ECG me 12 lidhje C) Elektrolitët në gj ak D) CT e kokës 77. por nuk e humbet koshiencën. paraqet kriza tetanie dhe të fikët. Femra 65 vj eçe me insuficiencë renale kronike. Zgj idh eksaminimin më dallues për diagnozë: A) glicemi B) h emo ku lturë C) tensioni arterial D) elektrolitët në gj ak . Zgjidh eksaminimin më dallues për diagnozë: A) glicemi B) ECG me 12 lidhje C) Tensioni arterial D) CT e kokës 78. djersë. dhe gjendje të fikti në mëngjes.

me volum të vogël. Cila është diagnoza më e mundshë me: A) Pamj aftushmëri e zemrës së djathtë si pasojë e stenozës mitrale B) Shtypja e venës porta nga limfonodujt C) Cirrhosis D) Peritonit tuberkular 85. Cila është diagnoza më e mundshëme: A) Pamj aftushmëri e zemrës së djathtë B) Shtypja e venës porta nga limfonodujt C) Pseudomiksoma peritoneale D) Peritonit tuberkular 84. Fe mra 40 vj eçe ka ascit. Mashkulli 30 vj eç. Femra 25 vj eçe ka të përziera. Cila është diagnoza më e mundshëme: A) Sindromi Budd-Chiari B) Sindromi Meig´s C) Trombozë e venës porta D) Peritonit tuberkular 83. Volumi i pulsit në arteriet periferike i ulët. të shpej të. të vjella.81. Kohët e fundit ajo ka filluar përdorimin e kontraceptivëve oralë. zhvillon ascites dhe dhimbje kolike në kuadratin e dj athtë të poshtëm. Femra 50 vj eçe ka ascites. ka një ton të dytë pulmonar të lartë. Cila është diagnoza më e mundshme: A) Sindromi Budd-Chiari B) Sindromi Meig´s C) Pseudomiksoma peritoneale D) Peritonit tuberkular 82. dobësi. ECG demonstron QRS me voltazh të ulët dhe valë T të invertuara. Në auskultim. Në anamnezë. Eksaminimi radiologjik tregon zemër të vogël me kalcifikime që duken në proj eksionin lateral. Likidi ascitik ka natyrë viskoze dhe mu koide. Ajo ka puls të crregullt. ka kaluar ethe rheumatizmale. Femra 40 vj eçe ka fibromë të ovarit. Objektivisht ka hepatomegali të dhimbëshme dhe ascit. hidrotoraks të djathtë dhe ascites. Cila është diagnoza më e m u n dshë m e: A) Pamj aftushmëri e zemrës së djathtë si pasojë e stenozës mitrale B) Perikarditi constriktiv C) Cirrhosis . dhimbje abdominale.

ka dhimbje shpine që përhapet poshtë të dy gj unjëve bilaterali sht. Cili është trajtimi më i përshtatshëm: A) Referim urgj ent tek neurokirurgu për dekomprinim kirurgj ikal urgj ent B) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo pathologji të tj era kockore C) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi D) ECHO abdominale 89.D) Peritonit tuberkular 86. Femra 50 vj eçe ankon për dhimbje kronike mesi që përhapen drejt gluteuseve. Cila është trajtimi më i p ërs htats h ë m : A) Referim urgj ent tek neurokirurgu . ajo nuk ka shenja të prekjes së rrënjës nervore. ankon për dhimbje shpine që përhapet poshtë gj urit. Cili është trajtimi më i p ërs htats h ë m : A) Referim urgj ent te ortopedi/ neurukirurgu B) Radiografi toraksi C) Regj im shtrati për dy javë D) Dy ditë pushim + analgjezikë 87. Nuk bën dot dorsifleksionin e gishtit të madh. Mashkulli 30 vjeç. Femra 40 vj eçe pas lëvizjes së një tavoline të rëndë ka dhimbje të shpinës. Cila është trajtimi më i përshtatshëm: A) Referim urgj ent te ortopedi për dekomrimim nervi B) Eksaminime të mëtej shme për tumor apo pathologji të tj era kockore C) Regj im shtrati për dy javë D) Fizioterap i 88. Cila është trajtimi më i përshtatshëm: A) Referim urgj ent tek neurokirurgu B) Eksaminime të mëtejshme për tumor apo pathologji të tj era kockore C) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi D) Fizioterap i 90. Nuk ka prekj e të rrënjës nervore. Mashkulli 60 vj eç.Vjen shpesh në ambulancë për dhimj en e mesit. ka anestesi të “shalës”. Fe mra 50 vj eçe ankon për dhimbje shpine që 2 muaj. Në eksaminim. Ai ka qëndruar regjim shtrati për 6 javë. Në eksaminim ka humbje të ndj eshmërisë lateralisht pulpës së djathtë dhe medialisht këmbës së djathtë. që përkeqësohen natën. Radiografia tregon frakturë kompresive të dy vertebrave pa shkak traumatik. inkontinencë urine dhe humbje të tonusit anal.

Porcioni i mesit të urinës është normal. Mashkulli 26 vj eç. Alfa fetoproteina është e lartë. ka një fryrje (xhungë) të pa dhimbësh me që 6 j avë në testin e majtë. M 75 vj eç. urinim natën.Nuk ka adenopathi inguinale. dhimbje shpine. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Isuficiencë renale kronike B) Karcinomë e prostatës C) Nekrozë tubulare akute D) Karcinomë e veshkës 94. M 70 vjeç. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Insuficiencë renale kronike B) Karcinome e vezi kes C) Karcinomë e veshkës D) Karcinomë e prostatës 95.B) Eksaminime të mëtej shme për tumor apo pathologji të tj era kockore C) Referim rutinë te neurokirurgu/ ortopedi D) Fizioterap i 91. ankon për urinim të shpeshtë natën. dhe në tushe rektale prostatë e zmadhuar. ka pakësim të urinimit. dhimbje të skrotumit. Fëmijë 12 vjeç paraqet ënjtje. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Torsion i testit B) Hydrocele C) Tumor i testit . Cila është diagnoza më e mundëshme A) Isuficiencë renale kronike B) Pielonefrit akut C) Nekrozë tubulare akute D) Epididimo-orkit akut 93. ka edema në anesi. Fosfataza alkaline dhe acide në serum j anë të rritura. ascit. skuqj e. ka hematuri të padhimbëshme. TA 170/100 mmHg. Preket glob vezikal. Porcioni i mesit të urinës ka mbetje granulare. është i zbehtë. dhe edemë skrotale që 2 ditë. afebril. Fëmijë 6 vj eç. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Torsion i testit B) Hydrocele C) Tumor i testit D) Epididimo-orkit akut 92.

ka stridor. puls 190/1´. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Perikardit B) Sindrom nefrotik kongenital C) M yokardit D) Insuficienca kardiake kongestive 100. nulipare. Të njëjtën histori e ka edhe e motra. Gishtat e fryrë kanë marrë formë boshti. Ajo ka hepatomegali dhe cardiomegali. Femër 18 vj eçe. do të përfundojë shtatzaninë.D) Epididimo-orkit akut 96. me maj ë). Vaj zë 6 vj eçe. dispne. ka zbehj e. enjtje të artikulacioneve të gishtave. 12 javëshe. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Ethe rheumatizmale akute B) Sinovit toksik C) Angioedema hereditare D) Artrit rheumatoid juvenil 98. Femijë 10 vj eç. Cila është diagnoza më e m undësh m e A) Ethe rheumatizmale akute B) Sindrom nefrotik kongenital C) Arthrit rheumatoid forma j uvenilde D) Insuficienca kardiake kongestive 99. Ai ka histori të ënjtjes së duarve dhe këmbëve si dhe diarhe. edema në anësi. Në buzën e anës së majtë të sternumit dëgj ohet zhurmë e hershme diastoloke shfryrëse. paraqet poliartrit dhe dhimbje abdominale. Dj alë 12 vjeç. Vajzë 12 vjeçe. Ai kishte bajamet e sëmura rreth 2 javë para. Cila është diagnoza më e m undësh m e A) Ethe rheumatizmale akute B) Sindrom nefrotik kongenital C) Angioedema hereditare D) Insuficienca kardiake kongestive 97. ka temperaturë që ngrihet e ulet (temp. Zgjidh trajtimin më të mirë: A) histerectomi e thjeshtë B) K olposkopi C) Dilatacion dhe kyretazh D) Antibiotikë iv .

ka 3 muaj me hemoragji vaginale. C) Dilatacion dhe kyretazh D) Testi Papanicolou 104. Para dy muaj sh ka ndaluar kontraceptivët dhe ka dy muaj pa cikël menstrual. 103. pulsi 120/1´. ka anemi. Burri ka bërë vizitë te urologu dhe nuk ka probleme dhe ajo kërkon të dijë në se defekti është te ajo. Ajo dhe bashkëshorti kanë një vit që tentojnë për shtatëzani. dhimbje barku. Plakë 70 vjeçe. ka eksaminim jo normal të qafës së mitrës. ECHO tregon fibrinoidë uterinë subserozë.Fluouroucil apo excizion me diatermi B) Antibiotikë iv+ flagyl ovul C) Dilatacion dhe kyretazh D) Cone biopsi 1 05. Grua 28 vjeçe.oophoroectomy bilaterale. Zgj idh trajtimin më të mirë: A) Colposkopi e ndjekur nga krem 5. ankon për infertilitet. zgj atin 8 ditë e me sasi të shtuar. TA 90/50 mmHg. nulipare. Nëna thotë se e ka parë të gërvishtë muret dhe ka frikë se ha gelqere nga suvaja. salpingo. Ajo ka condilomë dhe displazi të moderuar. Zgjidh trajtimin më të mirë: A) histerectomi e thjeshtë B) Reanimim urgj ent dhe loparatomi. vjen në ambulancë më dhimbje të fortë në anën e maj të të barkut dhe shpatullës së majtë. Fëmijë dy vj eç. Zgj idh trajtimin më të mirë: A) Laparaskopi B) Reanimim urgj ent dhe loparatomi. Zgj idh trajtimin më të mirë: A) histerectomi e thjeshtë B) K olposkopi C) Dilatacion dhe kyretazh D) Histerektomi totale abdominale. Grua 30 vj eçe. C) Dilatacion dhe kyretazh D) Histerektomi totale abdominale.101. Diagnoza më e m undësh m e A) Skizofreni B) Delirium .oophoroectomy bilaterale 102. salpingo. Ajo ka perioda të rregullta. Grua 30 vjeçe. Histeroskopia dhe biopsia e endometrit konfirmoj në adenokarcinomë .

Diagnoza më e m undësh m e A) Intoksikim nga cocaina B) Delirium C) Lënia e opoidëve (krizë abstinence) D) Intoksikim nga drogat 108. mjegullim të pamjes. të përziera. pupila të zgj eruara. është gjetur në një gj endje amnesie. F 30 vj eçe. që kur mori letrën e divorcit. Grua 23 vjeçe. Diagnoza më e mundëshme A) Intoksikacion nga cocaina B) Lënia e alkolit C) Perdorim opiatesh D) Intoksikacion medikamentos 110. Mashkulli 30 vj eç. ka diarhe.C) Fuga D) Pica 106. abdomeni dhe pelvisi normal. Ai ka qënë përdorues dhe ka pasur vartësi nga drogat. F 28 vj eçe. Ajo këmbëngul se ka nevojë për laparaskopi. me ataxi. Ajo funksionon (sillet) normalisht vec mos daljes jashtë shtëpisë së saj. M 18 vjeç. Obj ektivisht. Diagnoza më e m undësh m e A) Skizofreni . dj ersitje. me crregullime bipolare nën mj ekim me litium. tremor jo fin. ankon për dhimbje të fundit të barkut. Diagnoza më e m undësh m e A) S kizofreni B) Fuga C) Delirium D) Intoksikim nga alkoli 109. Diagnoza më e mundëshme A) S kizofreni B) A garaphobia C) Delirium D) A lgophobia 107. Burri i saj referon se ka disa ditë që ka humbur. Kohët e fundit mj eku i familjes i ka nisur hydrochlorthiasid për një tension arterial të moderuar. Obj ektivisht ka shumë cikatrikse kirurgj ikale në abdomen. ka frikë të lërë shtëpinë e vet. Aktualisht ai është konfus. ngritje të TA.

skizofrenik. Diagnoza më e mundëshme A) Depresion B) Simulant C) S kizofreni D) Neurosis . Objektivisht ka zgjerim të pupilave. turbullime të pamj es. etje të theksuar. lëkurë të ashpër. Nuk ka dislokacion të saj. Mashkulli 30 vj eç.B) Sindromi Munchausen C) Delirium D) Neurozë histerike 111. M 54 vjeç. konstipacion. Ai vuan gj ithashtu nga lëvizj e përtypëse të pa vullnetshme. Diagnoza më e m undësh m e A) H ypothyroidis m B) Sindrom Cushing C) A kromegali D) Neurosis 114. ecën duke hequr këmbët zvarrë. Në eksaminim. C) Efekte extrapiramidale të meddikamentit D) Neurosis 113. M 45 vjeç. C) Efekte extrapiramidale të meddikamentit D) Neurosis 112. Diagnoza më e mundshme A) Efekte anësore autonomike të medika mentit B) Efekte anësore antikolonergj ike të med. ka dhimbje koke. strumë. Një muaj pas fillimit ai ka jargë. Ai ka pucrra (akne të theksuara). por pacienti këmbëngul se e ka të nxjerrë. ka nisur haloperidol. paraqitet tek mj eku i familj es se ka nxjerrë shpatullën. Ajo ka nisur amitiptilinë për depresion madhor. shpatulla është në rregull. urinim të shpeshtë. Diagnoza më e mundëshme A) Efekte anësore autonomike të medika mentit B) Efekte anësore antikolonergj ike të med. Femra 40 vj eçe ankon për tharje të goj ës.

dhimbje kockash. temperaturë. F 20 vj eç. lifo. njolla rozë në trunk. deviacion i majtë.115. dhimbje të pulpave. paraqet rash makulopapular në shputat e këmbëve dhe papula anale. Ju dyshoni për tifo. Gjaku periferik leukocite 3800 mm3 . ka 5 ditë me temperaturë të lartë.monocitosis relative. dhimbje koke sidomos në regionet temporale. Mashkulli 30 vj eç. petikie në palatum. adenopati në qafë. ankon për dhimbje fyti. ankon për ethe. M 23 vjeç. Ai është i apasionuar pas notit. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë: A) Widal B) Wright C) VDRL (Slide test i laboratorit të sëmundj eve veneriane D) Paul Bunnell 118. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë: A) Widal B) ELISA C) Weil-Felix D) Paul Bunnell 116. ka 12 ditë me temperaturë ondulante. diarhe. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë: A) Widal B) Wright C) Testi i aglutinimit Schuffner D) ASO 119. Blegtor nga Saranda. Lieni 2 cm . Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë: A) Widal B) Wright C) Weil-Felix D) Paul Bunnell 117. M 25 vjeç. zverdhje. dj ersë të shtuara. Ju dyshoni për sëmundjen e Weil. hepari 2 cm. Cilin eksaminim do të kërkoni për diagnozë: A) Widal B) Wright C) Weil-Felix D) Paul Bunnell . me erë të rëndë.

Mashkulli 60 vjeç. Në ambulancë ai bën frymëmarrje në mënyrë spontane. adrenalinë iv 1:1000 push D) Lignocaine iv . Ai ka pasur histori të anginës. Dhimbja nuk qetësohet nga trinitrina. adrenalinë iv 1:1000 push C) CRP (Ringj allje zemër. ECG: ritëm sinusal. vj en në ambulancë me dhimbje shumë të fortë gj oksi. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë 1mg iv push B) CRP (Ringjallje zemër.mushkëri) derisa të jetë gati defribilatori. dispne. 45 rrahje/1min. Nuk e ka parë njeri si ndodhi. M 53 vjeç.120. F 55 vj eçe.QRS. D) Oksigj eno terapi 122. Monitori ECG tregon ritëm të crregullt ku nuk dallohen valët P. ritmi 100 rrahje 1/min. Ritmi është i shpejtë. Komplekset QRS j anë të zgj eruara. ST. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë 1mg iv bolus B) Morfinë im + Oksigj eno terapi 4 LPM C) CRP (Ringjallje zemër. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë iv B) CRP (Ringjallje zemër.mushkëri). Zgj idh trajtimin më të p ërs htats h ë m : A) Atropinë iv B) Godditje me grusht në sternum C) Pacemaker transvenos D) Defibilim me 200 J oules 123. Mashkulli 30 vj eç që praktikon numra shpejtësie. Ritmi ventrikular është 40 rrahje/ min. T.mushkëri). ka ritëm të ngadaltë. adrenalinë iv 1:1000 push C) CRP (Ringj allje zemër. Mashkulli 60 vj eç. Aktualisht ai nuk ka puls. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë iv B) Pacemaker extern C) Pacemaker transvenos D) Oksigj eno terapi 121.mushkëri). pëson kolaps në rrugë. TA 120/70mmHg. por është asimptomatike. D) Oksigj eno terapi 124. është gjetur pa koshiencë në skenë. ka dhimbje gj oksi. ECG: bradikardi sinusale. ECG tregon mos përputhje midis ritmit atrial dhe ventrikular.mushkëri) derisa të jetë gati defribilatori.

fistul mukozale dhe ileostomi permanente . humb pa pritur koshiencën në ambulancë. antibiotikë iv dhe analgj ezikë C) Panproctocolectom y D) Subtotal colectomy. Zgj idh trajtimin më të p ërs htats h ë m : A) Antikoagulim + digitalizim B) p r opr an olol C) Atropine D) Lignocaine iv 128. në ECG (monitor)ka takikardi paroksismale supraventri kul are. vjen në ambulancë se ka infarkt akut të miokardit. ECG: fibrilacion atrial me frekuencë 180/min. adrenalinë iv 1:1000 push D) Infuzion Dopaminë 126. Mashkulli 50 vjeç. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë 1mg iv bolus B) Morfinë im + Oksigj eno terapi 4 LPM C) Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm: D) Convertim cardiak me Defibrilator me 200 j oules 129. Skopia tregon cardiomegali dhe zmadhim të atriumit të maj të. Sigmoidoskopia dhe biopsia konfirmojnë diagnozën: kolit ulceros. P a pritur. Mashkulli 50 vj eç. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm: A) Lignocain ë B) Masazh i sinusit carotid C) Trinitrinë D) A ddrena linë 127.125. Zgjidh mj ekimin më specifik A) M esalazinë B) likide iv. F 20 vj eçe. Në të dy bazat pulmonare dëgj ohen rale. ECG tregon takikardi ventri kulare. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm: A) Atropinë 1mg iv bolus B) Morfinë im + Oksigj eno terapi 4 LPM C) CRP (Ringjallje zemër. ka diare rekurente me gj ak dhe krampe abdominale. M 75 vjeç. vjen me dispne.mushkëri).Pulsi është i crregullt në frekuencë dhe ritëm. Mashkulli 50 vj eç. TA bie 70/45mmHg.

Mashkulli 30 vj eç. antibiotikë iv dhe analgjezikë C) Panproctocolectom y D) Cholecystectomy me laparoskop 131. ankon për dhimbje të penisit. antibiotikë iv dhe analgjezikë c) Panproctocolecto m y d) Cholecystectomy me laparoskop 132. Ai ka temperaturë. Femra 50 vj eçe ka ethe. Ai paraqet takikardi në rritj e. Objektivisht. antibiotikë iv dhe analgj ezikë C) Panproctocolectom y D) Subtotal colonectomy.130. Diagnoza më e m u n dësh m e: A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s) . gjatë bërjes të një numri shpejtësie ka pësuar një traumë të topitur në pjesën e sipërme të abdomenit. ikter. lafsha është e tërhequr pas glans penis dhe ka enjtje glandulare. dhimbje në kuadratin e sipërm të djathtë të abdomenit. Eksaminimi radiologjik i pulmonit dhe abdomenit është negativ. temperaturë të lartë. Femra 40 vj eçe obeze ankon për dhimbje në kuadratin e sipërm të djathtë.( M egakolon toksik). takikardi dhe distension të shprehur të barkut. Leukocite 14 000mm3 me deviacion të majtë e neutrofilozë. Në eksaminimin radiologj ik koloni transvers ka diametër 7 cm. Zgj idh mjekimin më specifik A) M esalazinë B) likide iv. M 25 vjeç. antibiotikë iv dhe analgjezikë C) Panproctocolectom y D) Cholecystectomy me laparoskop 133. Zgj idh mj ekimin më specifik A) L aparatom i B) Likide iv. Zgjidh mjekimin më specifik a) L aparato m i b) Likide iv. fistul mukozale dhe ileostomi per manente 134. M 40 vjeç. ECHO: dilatacion i duktusit biliar komun. Ai ka dhimbje në shpatullën e maj të dhe dhjimbje abdominale difuze. Zgjidh mj ekimin më specifik A) ERCP dhe sfinkterotomi endoskopike B) Likide iv. hypotension dhe shfaqen shenja peritoneale. ka dhimbje shumë të forta abdominale të pa dominuara.

të fortë. hapja e lafshës është e ngushtë dhe e skuqur.Citologjia realizuar me citopunksion të drejtuar nuk ka qeliza malinje. Diagnoza më e munddëshme: A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s) B) Paraphim osis C) Balanitis xerotica obliterans D) Priapism 137. Objektivisht.M 52 vjeç. F 30 vj eçe.Ai ka sj ellë një foto ku duket curvatura e penisit në ereksion. trajtohet me dializë. Objektivisht penisi është në ereksion: trupat kavernozë janë erektë. Diagnoza më e munddëshme: A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s) B) Paraphim osis C) I m potencë D) Priapism 139. Fëmijë 12 vjeç. ankon se kontakti seksual është i dhimbshëm. të lëmuar. paraqet një masë 3 cm. Diagnoza më e mundëshme A) Abces i gjirit .B) Paraphimosis C) K ondilo m a D) Priapism 135. M 40 vjeç. Diagnoza më e mundshme: A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s) B) P himosis C) K ondilo m a D) Priapism 136. Diagnoza më e munddëshme: A) Sëmundja Peroni ( Peyronie´s) B) Paraphim osis C) K ondilo m a D) Priapism 138. me tyroidit Reidel. të pa adderuar me lëkurën. corpus spongios është i flashkët. vj en tek mj eku i familjes se ka dhimbje të penisit. vj en tek mjeku sepse nuk arrin dot ereksion. me histori të infeksioneve urinare të përsëritura. Kohët e fundit ai ka bërë prostat ectomi totale. aktualisht ka vështirësi në urinim. Mashkulli 50 vj eç me insuficiencë renale kronike.

Diagnoza më e mundëshme: . Ajo ka vënë re tërheqje të thithit por nuk ka kokërr. Në aspirim doli lëng i verdhë. Citologjia nga Citopunksioni i drejtuarnuk ka qeliza malinje. Diagnoza më e mundshme A) Sëmundja cistike B) Fibroadeno m a C) Displazia mamare beninj e D) D uktektasia 142. Mashkulli 26 vj eç. Femra 50 vj eçe ankon për rrjedhje të vazhdueshme si gjizë nga thithi. Në eksaminim gj okset janë të ndjeshëm në kuadratet e jashtëme me disa nodularitete. Diagnoza më e mundëshme A) Sëmundja cistike B) Fibroadeno m a C) Displazia mamare beninj e D) Dukt ektasia 143. Femra 65 vj eçe ka karcinomë të gj irit. Ajo eleminon sasi të mëdha urine dhe pi ujë më shumë se za konisht. vjen në urgjencë me dhimbje shumë të forta në ije që kanë 3 orë. Femra 50 vj eçe paraqet nodozitete të vogla të lëmuara diskrete të gj irit. ankon se para ciklit ka gj ëndra në gjinj dhe ka dhimbje të gj oksit.B) Fibroadeno m a C) Displazia mamare beninj e D) Dukt ektasia 140. herë mbas here ka dhimbje barku. Diagnoza më e mundëshme: A) H ypercalce m i B) Diabetes mellitus C) Ankth D) Fibrozë post raddioterapie 144. F 20 vj eçe. adenosis dhe ndryshime cistike. Eksaminimi i urinës tregon hematuri. Diagnoza më e mundëshme A) Sëmundja cistike B) Fibroadeno m a C) Displazia mamare beninj e D) Dukt ektasia 141. Citologj ia me punksion të drejtuar tregoi fibrosis. Mamografia tregon ntrashje të duktusit.

të sulphanyluresë D) Këshillim dietetik 147. ajo ishte 8. mer metformine 3x 0. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Të fillojë Metforminë B) Të fillojë hydrochlorthiasid C) Të fillojë prep. M 38 vjeç. BMI e tij është 2 4. kurse tani ka ethe. F 33 vj eçe. Ai përmend se nëna e tij u diagnostikua si diabetike kur ishte 76 vjeç. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Të fillojë insulinën B) Të fillojë hydrochlorthiasidin C) Të fillojë prep.5. TA 124/80 mmHg. Diagnoza më e mundëshme: A) H ypercalce m i B) cistitis C) Pielonefrit D) Kolikë renale 146. Diabetik 58 vjeç.5 në ditë. Zgj idh trajtimin opsionin më të p ërs htats h ë m : A) Testi i tolerancës së glukozës. Aktualisht paraqet TA 155/94 mmHg. dhimbje në ij en e djathtë. Pacienti referon se zakonisht nuk harron të marrë mj ekimin. vj en për kontroll të zakonshëm. B) Të fillojë hydrochlorthiasid C) Të fillojë sulphanylurenë D) Këshillim djetetik 148. Ai ndihet mirë. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm: A) Të fillojë Metforminë . Diabetik 60 vj eç. Ai e ka diabetin nën kontroll me dj etë.A) B) C) D) Hypercalcemi cistitis Pielonefrit Kolikë renale 145. kërkon vizitë shtëpie. të sulphanyluresë (daonil) D) Këshillim djetetik 149. vjen se ka një glicemi të rastësishme 170mg/ dl dhe është i shqetësuar nëse është apo jo diabetik.8 dhe ju vini re se vitin e kaluar. Ajo flet për disuri për disa ditë. Mashkulli 60 vj eç.HbA1c vjetore është 8. në kohën kur nisi metforminën.

agonistët D) Të fillojë steroidët oralë . Vaj zë astmatike 5 vj eçe . Ajo ka një infeksion të sipërm respirator.agonistët me veprim të zgj atur C) Kërkohet të fillojë β2. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim B) Të fillojë β2. është trajtuar për astmën e provokuar nga ushtrimet me terbutalinë sipas nevoj ës. përdor 200µg beclomethason bd dhe salbutamol sipas nevojës për të kontrolluar astmën.B) Të fillojë hydrochlorthiasid C) Të fillojë preparate të sulphanyluresë D) Të fillojë glitazon 150. Ai ka rritje të moderuar të transaminazave si pasojë e përdorimit kronik abuziv të alkoolit. HbA1c është duke u ngritur lart.ndihet mirë duke përdorur 100µg beclomethason bd dhe salbutamol. Muajt e fundit ai e ka përdorur salbutamolin ditën dhe natën e ka zgj uar nga gj umi kolla e thatë. Zgj idh trajtimin më të p ërs htats h ë m A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim B) Të fillojë β2. Zgjidh trajtimin më të përshtatshëm: A) Të fillojë insulinën B) Të fillojë hydrochlorthiasidit C) Të fillojë sulphanylurenë (daonil) D) Këshillim djetetik 151. (9.2) megj ithëse merr dozën maksi male të glibenclamidit. M 56 vjeç jo insulinovartës. M 25 vjeç. trajtohet me glibenclamid. Vaj zë 15 vjeçe.agonistët me veprim të zgj atur C) Kërkohet të fillojë β2. por aktualisht e ka lënë dhe hepari është stabël. por rrjedha kulmore e ajrit të saj( peak floë) vazhdon të jetë 80% e normales. Ajo e përdor atë mesatarisht 4 herë në javë.agonistët me veprim të zgj atur C) Kërkohet të fillojë β2.agonistët sipas nevoj ës D) Të fillojë steroidët oralë 153. Zgj idh trajtimin më të përshtatshëm A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim B) Të fillojë β2.agonistët D) Të fillojë steroidët oralë 152.

por sidoqoftë ai ndihet mirë. përdor 800µg beclomethason dita dhe eformoterol bd ai vj en te mj eku sepse ka kollë produktive me sputum mukopurulent. për të cilën ka nisur antibiotikë.agonistët D) Të fillojë steroidët oralë 155. Ai ka kollë të zgjatur pas virozave në dimër. M 43 vjeç . Cila është diagnoza më e m undësh m e A) Trup i huaj B) Rinit alergjik C) Hematomë septale D) Rinit medikamentos 158.vuan nga bllokimi kronik i hudëve dhe rrjedhje. Në eksaminim ka një fryrje të kuqe të celur në linjën mediane që dallohet nga të dy vrimat e hundës. Ai i ka të dy hundët e bllokuara. por sheh që gj ëndja është duke u përkeqësuar. Ai ka përdorur shumë medika mente spray për muaj të tërë. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Trup i huaj B) Rinit alergj ik C) Hematomë septale D) Rinit medikamentos 157. Zgj idh trajtimin më të p ërs htats h ë m A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim B) Të fillojë β2.agonistët me veprim të zgj atur C) Kërkohet të fillojë β2. Fëmijë 3 vjeç. M 19 vjeç. Cila është diagnoza më e mundshme A) Trup i huaj B) Rinit alergjik C) Hematomë septale .Rrjedha kulmore e ajrit ( peak floë i tij) është 50% e vlerës së preddikuar. M 51 vjeç.agonistët me veprim të zgj atur C) Kërkohet të fillojë të përdorë β2. Djalë 14 vj eç. Zgjidh trajtimin më të p ërs htats h ë m A) Të vazhdojë të njëjtin trajtim B) Të fillojë β2. është goditur në hunddë duke lozur si portier.agonistët sipas nevoj ës D) Të fillojë steroidët oralë 156. ka filluar të ketë pak “Weezing”(frymë marrje me fishkëllima) kur ai merr pjesë në gara sportive. si dhe dispne në sforcim të vogël. vetëm nga nj ëra vrimë e hundës ka rrjedhje me erë të keqe e të gj akosura.154.

F 30 vj eçe. Cili është shkaku më i m undshë m A) H ipertyrosis B) Pamjaftueshmëria e zemrës C) Dobësia akute post virale D) Malinjitet . 2 muaj më parë. Studente 19 vj eçe. ka lodhje të theksuar dhe vështirësi përqëndrimi që nga koha kur kaloi një infeksion në fyt. diarhe. M 78 vjeç. Cili është shkaku më i mundshëm A) H ypotyroidism B) Pamjaftueshmëria e zemrës C) Dobësia akute post virale D) M alinjitet 163. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Trup i huaj B) Rinit alergjik C) Hematomë septale D) C arcinoma 160. ankon se cdo vit. Ajo ka 6 muaj me menstruacione të shtuara që kur lindi fëmijën e dytë. rënie në peshë. Cila është diagnoza më e mundëshme A) Rinit vazomotor B) Rinit alergjik C) Hematomë septale D) Rinit medikamentos 161. në të njëjtën periudhë të vitit ka bllokim të hundëve shoqëruar me rrjedhje të ujshme të shumta. Grua 82 vjeçe.D) Rinit medikamentos 159. ka disa muaj me bllokim vetëm të anës së dj athtë të hundës të shoqëruar me rrjedhje të gjakosura. ka 6 javë me dobësi. Cili është shkaku më i m undshë m A) Anemia B) Pamjaftueshmëria e zemrës C) Dobësia akute post virale D) M alinjitet 162. M 21 vjeç. ankon për lodhje që ka ardhur duke u shtuar.

F 73 vj eçe. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Sëmundja inflamatore e zorrës B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Sëmundja e Celiakisë 167. M 80 vjeç. marrje fryme në sforcim. rënie në peshë për pak muaj. ka rënë në pëshë. Nuk ka rënë në peshë. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Malinjitet colo-rectal B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Sëmundja e Celiakisë 168. ka pagj umësi. ndjen vapë. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Sëmundja inflamatore e zorrës B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Gastrenterit infeksioz . Pacientja defekon vetëm ditën. Ajo ka një rash pruriginoz në të dy bërrylat. tremor. Aj o ka edema të lehta rreth kyceve të kë mbëve si dhe rale inspiratore krepitante në të dy bazat e pulmonit. ka një javë me diarhe dhe krampe abdominale. Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Sëmundja inflamatore e zorrës B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Sëmundja e Celiakisë 166. Femra 25 vj eçe ankon për diarhe që 4 muaj. ankon për fryrjë barku dhe dhimbje që qetësohen pas defekimit. ka dirhe. ka 2-3 muaj me loddhje. Cili është shkaku më i mundshëm A) Isuficienca renale B) Pamjaftueshmëria e zemrës C) Cirozë hepatike D) Miksed ema 165. obeze.164. F 23 vj eçe. por asaj shqetësimet i zgjatën vetëm 2 ditë. F 23 vj eçe. Të njëjtën histori pati dhe gruaja.

Ka rënë në peshë. Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e ferri sulphatit: A) Aritmi B) K onvulsione C) Insuficiencë respiratore D) Insuficiencë hepatike 172. paraqet letargji të përgjithëshme. ka 2 muaj që është kaps. Ka erithrosediment të lartë. Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e acidit mefenamic ( po nstan it): A) Aritmi B) K onvulsione C) Insuficiencë respiratore . Cila është diagnoza më e mundëshme: A) Malinjitet colo-rectal B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Sëmundja e Celiakisë 171. Cili mund të jetë efekti anësor fatal nga mbidoza e paracetamolit A) Aritmi B) Insuficiencë kardiake C) Insuficiencë respiratore D) Insuficiencë hepatike 173. M 67 vjeç.Nuk përdor medikamente që bëjnë kaps. M 67 vjeç. rënie në peshë. Fece për gjak ocult rezultoj pozitiv. Cila është diagnoza më e m u n dësh m e: A) Malinjitet kolorectal B) Sindromi i zorrës së irritushme C) H iperthroidizmi D) Sëmundja e Celiakisë 170. Cili mund të j etë efekti anësor fatal nga mbidoza e Diamorfinës A) Aritmi B) K onvulsione C) Insuficiencë respiratore D) Insuficiencë hepatike 174.169. shpeshtim të defekimit që 4 muaj. megjithëse përdor ushqime me fibra.

9) 5mg/dl ALT ( N: 5-35) 1250 U/L FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 500 U/L Albumina g/l : normal HB: normal Retikulociti: normal A) B) C) D) Hepatit viral akut Ikter kolestatik Sëmundje kronikë e mëlcisë nga alkoli Anemia hemolitike autoimune 176.9) 10 mg/dl ALT ( N: 5-35) 195 U/L FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 900 U/L Albumina g/l : normal HB: normal Retikulociti: normal A) B) C) D) Hepatit viral akut Ikter kolestatik Sëmundje kronikë e mëlcisë nga alkoli Anemia hemolitike autoimune 177 Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza: Biluribinë(N: <0. Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza: Biluribinë(N: <0.9) 4.5mg/dl ALT ( N: 5-35) 50 U/L FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 200 U/L Albumina g/l: normal HB (N 12-17 gr/dl): 8 gr/dl Retikulociti( N: 8-20%o) 100%o A) B) C) D) Hepatit viral akut Ikter kolestatik Sëmundje kronikë e mëlcisë nga alkoli Anemia hemolitike autoimune 178) Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza: .D) Insuficiencë hepatike 175. Cila është diagnoza më e mundëshme në qoftë se pacienti ka këto analiza: Biluribinë(N: <0.

intestinale dhe për sa ditë fecja do të jetë e errët : A) Deri 1 ditë B) Deri 2 ditë C) Deri 3 ditë D) Deri 7 ditë 182. pra të shfaqet melena: A) 50 ml B) 30ml C) 70 ml D) 100 ml 180. Vetëm një nga kushtet e më poshtëme nuk ndikon për bërjen korekte të eksaminimit të feceve për gj ak ocult: A) Dietë pa mish 3 ditë rresht B) Të përzihet fecja para marrjes së mostërs C) Fecja të merret 3 ditë rresht kur eksamini pararendës është neg. Sa është mesatarish sasia më minimale e gj akut të humbur në hemoragjitë e sipërme GI që të ngj yroset fecja në të zi.5mg/dl ALT ( N: 5-35) 80 U/L FAL(fosfataza alkaline) (N: 30-300u/L) 400 U/L Albumina( 35-50 g/l) 28g/l HB (12-17gr/dl) 10.9) 1. D) Ndalimi i terapisë me preparate Hekuri 181.5 gr/dl Retikulociti: normal A) B) C) D) Hepatit viral akut Ikter kolestatik Dëmtim kronik i mëlcisë nga alkoli Anemia hemolitike autoimune 179.intestinale dhe për sa ditë fece për gj ak ocult do të j etë pozitive : A) Deri 1 ditë B) Deri 2 ditë C) Deri 3 ditë D) Deri 7 ditë . Mbas një hemoragj ie të vetme gastro. Mbas një hemoragj ie të vetme gastro.Biluribinë(N: <0.

Ekza minimi fece për gj ak ocult mund të rezultojë falls pozitiv nga: A) Marrja e hekurit B) Marrja e bismuthit C) Konsumi i mishit D) Konsumi i spinaqit 184. Cila është doza korrekte e adrenalinës në mj ekimin e anafilaksisë.183. Kur kundërindikohet sildenafil (grup me viagrën): A) Pacienti merr nitrate B) Pacienti ka histori të sëmundjes ishemike të zemrës C) Personi ka deformime të penisit D) Personi është mbi 68 vjeç 186. B) Pacienti ka histori të sëmundjes ishemike të zemrës C) Personi ka deformime të penisit D) Personi është mbi 68 vjeç 187. Vendi i gjakrrjedhjes në melena mund të jetë në: A) Sigmë B) Proksimalisht colon transvers C) Ampula rectale D) Coloni zbritës 185. Vetëm një nga meddikamentet e më poshtëme nuk bën pjesë në mjekimin e anafilaksisë A) Adr en alina B) Lanatosid c C) Chlorpheniramina 10 mg iv D) Hydrocortison 100-200 mg iv 188. A) 10 ml të 1:1000 im B) 1ml të 1:1000 iv C) 1 ml të 1:1000 im D) 10 ml të 1:1000 im . Kur mund të kundër indikohet sildenafil( grup me viagrën): A) Pacienti ka bërë prostat ectomi totale.

përdorim njërin nga medikamentet e më poshtëme. Cili nga medikamentet e më poshtëme përddoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit (T IA). rreziqet kaloj në përfitimet: A) Aspirina me dozë të lartë B) Statina C) Aspirina me dozë të ulëta D) ACE inhibitorët për TA më të ulët 194. Në qoftë se për profilaksinë sekondare të insultit përdorim njërin nga medikamentet e më poshtëme.189. Në qoftë se për profilaksinë sekondare të insultit. A) Aspirina me dozë të lartë B) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial C) Aspirina me dozë të ulët D) Heparina 191. A) Aspirina me dozë të lartë B) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial C) Sintron D) ACE inhibitorët për të pasur një TA më të ulët 192. rreziqet kaloj në përfitimet: A) Aspirina me dozë të ulëta B) Përdorimi i Warfarinës pa fibrilacion atrial C) Një statinë . Cili nga medikamentet e më poshtëme mund të përddoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit (TIA). Cili nga medikamentet e më poshtëme përdoret me sukses në profilaksinë sekondare të insultit(TIA). A) Aspirina me dozë të lartë B) Warfarina edhe pa fibrilacion atrial C) Statinat D) Heparina 193. Sa është sasia e gjakut që duhet të humbasë për tu bërë diagnoza objektive e Menorhagjisë A) 80 ml B) 40 ml C) 100 ml D) 20ml 190.

Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të j etë esencial në profilaksinë sekondare të IAM: A) D oxazosin B) Diltiazeni C) Atenololi D) Isosorbide mononitrate 197. zgjidh antitrupin më specifik për vendosj en e diagnozës në aneminë pernicioze: A) ANCA B) Anti cardiolipinë C) Anti qeliza parietale gastrike D) dsDNA . Nga 4 mundësi. Pacienti 63 vjeçar del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Paciente 67 vj eçare del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Pacienti 63 vjeçar. Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të j etë esencial në profilaksinë sekondare të IAM: A) Aspirina B) Diltiazeni C) Acidi folik D) Isosorbide mononitrate 196. del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Pacienti 63 vjeçar del nga spitali pasi u trajtua për IAM( infarkt akut miokardi). Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të j etë esencial në profilaksinë sekondare të IAM: A) Ramipril B) Diltiazeni C) Acidi folik D) Isosorbide mononitrate 198. Cili nga 4 medikamentet e më poshtëme është pranuar të j etë esencial në profilaksinë sekondare të IAM: A) Trinitrina B) Diltiazeni C) Acidi folik D) S im va sta tina 199.D) ACE inhibitor për TA më të ulët 195.

zgjidh antitrupin më specifik për vendosjen e diagnozës të sëmundjes së Celiakisë : A) Anti. zgjidh antitrupin më specifik në rastin e aborteve të përsëritura : A) ANCA B) Anti cardiolipinë C) RhF D) dsDN NEUROLOGJIA 1. Mënyra e transmetimit hereditar në distrofinë muskulare tipi Duchenne është si më poshtë: A) autosomale dominante B) autosomale recisive C) e lidhur me X-in D) e tipit mitokondrial E) recesive sporadike 2.200. zgjidh antitrupin më specifik për vendosjen e diagnozës të lupusit eritematos sistemik : A) ANCA B) Anti cardiolipinë C) Scl 70 D) dsDNA 201. Episodet e migrenës pa aura kanë një kohëzgj atje prej: A) 2-10 minutash B) 10-60 minutash C) deri në 4 orë D) mbi 4 orë deri në 7 orë E) më shumë se një javë . Nga 4 mundësi.retikulinë B) Anti cardiolipinë C) RhF D) dsDNA 202. Nga 4 mundësi. Nga 4 mundësi.

Një lezion ishemik në territorin e arteries cerebri media është përgjegjës për: A) hemiplegji homolaterale me predonim në anësinë e poshtme B) hemiplegji dhe hemianestezi kontrolaterale me paralizë të shikimit drejt anës së kundërt C) deficit të nervave kraniale homolaterale D) deficit të nervave kraniale homolaterale dhe shenja motore. dobësi. Cili është shkaku më i shpeshtë i AVC-ve? A) diabeti B) hipertensioni arterial C) trombo-embolia D) aneurisma E) ateroskleroza 7.3. sensacione djegëse të padhimbsh me në një anësi të sipërme E) asnjë nga përgj igjet e mësipërme 5. Aksidenti ishemik tranzitor me përkufizim ka një kohëzgj atje prej: A) < 1 orë B) < 12 orë C) < 24 orë D) < 1 javë E) < 1 muaj 6. Ditën tjetër. sensitive e cerebelare kontrolaterale E) dizartri 4. ai u zgj ua me dhimbje të fortë dhe mpirje të gishtit të Irë të këmbës së majtë. Një pacient pati një dhimbje të fortë mesi ndërkohë që po punonte me trupin në fleksion. Ka shumë mundësi që ai të ketë hernie të diskut intervertebral: A) L1-L2 B) L4-L5 C) L5-S1 D) S1-S2 E) S2-S3 . Në siringomieli historia zakonisht fillon me: A) fashikulacione B) dhimbje të lokalizuara në një nga anësitë e sipërme C) crregullime sfinkteriane D) atrofi lokale.

abces. Në një pacient skaneri (TAK) vuri në dukje një lezion ekspansiv cerebral (neoplazi. vaskularizimi) do të bëhet me cilin nga ekza minimet e mëposhtme: A) skaner (TAK) me kontrast intra-venoz B) rezonancë magnetike me kontrast intra-venoz C) angiografia digitale arteriale D) radiografi crani E) rezonancë magnetike me kontrast intra-venoz dhe angio-rezonance 1 1. Të gjitha nga pohimet e mëposhtme në lidhje me sëmundjen e Parkinson janë të vërteta përvec: A) tremori ka një frekuencë të shpejtë rreth 10-12Hz B) sëmundja shkaktohet nga një deficit i dopaminës C) instabiliteti postural është nje shkak i rëndësishëm i invaliditetit D) sëmundja mund të trajtohet me amantadinë E) sëmundja është më pak e shpeshtë se demenca Alzheimer 1 0. Lobet temporale cerebrale përpunojnë: A) njohjen vizive B) perceptimin auditiv C) memorj en D) afeksionin E) të gj itha të mësipërmet . Studimi i mëtej shëm diagnostik i lezionit (natyra. shtrirja. lezion inflamator apo malformacion vaskular). Në cilën nga gj endjet e mëposhtme EEG-ja është më e dobishme? A) koma B) demenca C) ictus D) vertigo E) cefale 1 2.8. Cikli nga ekzaminimet e mëposhtme është më i indikuar në hetimin e një pacienti me skleroze multiple: A) Tomografia aksiale e kompjuterizuar B) rezonanca magnetike C) angiografia e arterieve karotide D) shintigrafia cerebrale E) angiografia digitale 9.

të cilin pacienti mund ta kryej vetë D) një tregues për të vlerësuar gravitetin e një traume kraniale 1 7. Hidrocefalia qe nuk provokon hipertension intrakranial është hidrocefali: A) nga tumor i nervit akustik B) nga atrofia cerebrale C) nga obstruksioni i ventrikulit të tretë D) nga obstruksioni i foraminave të çatisë së ventrikulit të katërt E) nga malformacioni i Arnold-Chiari 1 6. MMSE (Mini-Mental State Examination) është: A) një ekzaminim klinik me rëndësi të pakët klinike B) një ekzaminim i nevoj shëm për të gjithë pacientët me shenja të alterimit konj itiv-komportamental. Nga cili burim infeksioni rrjedh varianti anglez i semundjes se CreutzfeldtJacob? A) nga lopa B) nga dhia C) nga delja D ) nga njeri u E) nga maj muni . në të dy sekset B) vetëm adultët. Sindromi Guillain-Barre prek: A) pa dallim fëmijë apo adulte. të dizorientimit në kohë e hapësirë C) një test. pavarësisht seksit C) në mënyrë predominnate subjektet e moshuar D) më tepër meshkujt E) më tepër femrat 1 5. Në këtë listë me crregullime neurologj ike me instalim akut dhe kohëzgjatje prej pak minutash apo orësh vetëm nj ëra paraqet një T IA (AIT ): A) sinkopi B) cefalea C) hypoestesia dhe parestezia në një hemikorp D) deficit i sensibilitetit qe instalohet dhe zhduket me karakteristikat e ecjes E) inkontinenca urinare 1 4.1 3.

ndonjëherë e shoqëruar me nauzea e të vjella E) dhimbje e tipit të vazhdueshëm. ajo ankohej për dhimbje në dorën e djathtë si “pickime gjilpërash” në pj esën palmare dhe në 2-3 gishtat e parë të dorës. Tremori i qetesise: A) shtohet gjatë gj umit B) shtohet gjatë lëvizjeve të vullnetshme C) takohet në disa patologji të sistemit ekstrapiramidal D) takohet në disa patologji të cerebelumit E) takohet në disa patologji të sistemit piramidal 2 1. vetëm bilaterale. vizivë. nga 4-72 ore. Cili nga përshkrimet e mëposhtme e përkufizon më mirë dhimbj en migrenoze? A) dhimbje pulsatile e tipit migrant dhe karakter paroksistik B) dhimbje e vazhdueshme. vetëm të paraprirë nga aura. Bëhet fjalë për: A) sklerozë multiple B) kompresion i nervit ulnar në berryl C) kompresion i nervit radial në 1/3 e mesme të humerusit D) sindrom i tunelit karpal E) rheumatalgia (dhimbje rheumatologjike) 1 9. shpesh induktuar nga stimuj odorantë. auditivë . me origjinë nervore centrale B) një rritje e tonusit muskular me hiperrefleksi C) një difekt në koordinimin muskular D) një gj endje dekontraktimi muskular tonik me spasma E) një crregullim të ecjes që rëndohet nga mbyllja e syve 2 2. e tipit rëndues që rëndohet me aktivitetin fizik C) dhimbje me intensitet të ulët-të moderuar.1 8. sidomos distale. që zgj at > 12 orë D) është pulsatile. intensitet e moderuar-e rëndë. unilaterale. Hemianopsia bitemporale vërehet: A) në tumoret e gj endrës pineale B) në kraniofaringeomat C) në aneurizmat e arteries ko munikante posteriore (ACoP) D) në gliomat e nervit optik E) në të gjitha rrethanat e mësipërme 2 0. Cfare nenkuptohet me spasticitet: A) një dobësi muskulare. Një grua në muaj in e tetë të shtatzanisë ka paraqitur në j avën e fundit një shtim diskret në peshë të lidhur pj esërisht me një retension të likideve: Gj atë natës.

2 3. Shenja më e qëndrueshme dhe më e rëndësishme e disfunksionit cerebelar ë s htë: A) instabiliteti në ecje B) oshilacione të mëdha me mbylljen e syve C) nistagmus D) hypostenia E) tremori 2 5. Në një pacient që paraqet status epileptik të gjeneralizuar. Një lezion komplet i palcës spinale mund të përfshijë të gj itha përvec nj ërës: A) ataksi në ecje B) paraplegjia C) anestezi poshtë nivelit të lezionit D) atrofi dhe fashikulacione të muskujve në anësitë e poshtme E) çrregullime sfinkteriane 2 7. për të garantuar funksionet vitale cila terapi do të praktikohet? A) barbiturikë me rrugë orale B) benzodiazepinë me rrugë endovenoze C) benzodiazepinë me rrugë orale D) neuroleptikë me rrugë endovenoze E) anti-depresivë tre-ciklike me rrugë endovenoze 2 4. Eshtë një formë idiopatike e cefale-së: A) cefalea nga monoksidi i carbonit B) cluster headache C) cefalea nga hiperpireksia (febrile) D) cefalea nga abuzimi me medika mente E) asnjë nga përgj igjet e dhëna . Paraliza periodike familj are është një dobësi muskulare e rëndë pseudoparalitike e lidhur me: A) pakësimin e K+ serik B) çrregullim të transmetimit të impulsit nervor në mus kul C) alterimin e pllakës motore D) furnizimin e pakët me O2 në muskuj E) hypofunksionin kortiko-surenalien 2 6.

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e pranishme në poliradikuloneuritin Gui llain-Barre? A) hypoestezia B) deficit motor C) dhimbje muskulare D) reduktim i reflekseve osteo-tendinoze E) hypertonia 3 2. syri është: A) i rrotulluar nga jashtë B) i rrotulluar nga brenda C) aksi okular nuk është i ndryshuar D) i rrotulluar lart E) i rrotulluar poshtë 3 3. Cili nga simptomat e mëposhtme është tregues për një polineuropati në fazë fillestare? A) cefalea B) krampet C) konvulsionet D) retensioni urinar E) dizartria 3 1. Përkufizohet TIK një lëvizje që ka karakteristikat e mëposhtme përvec: A) zgj at pak B) e vullnetshme C) stereotipe D) e thjeshtë apo komplekse E ) p ë r s ë ritë s e 2 9.2 8. Ne sindromin e kembeve pa pushim gjate nates jane te shpeshta: A) zgj ime te zgjatura nga dispnea B) zgjime konfuzionale nga gj ume i thelle C) levizje periodike te anesive te poshtme D) miokloni hipnoike ne fazen e dremitj es E) ushqyerje kompulsive 3 0. Neuralgj ia trigeminale është më e shpeshtë: A) në fëmijë dhe në gra . Në paralizën e nervit të gj ashtë kranial.

trajtimi kirurgjikal (trombendarterektomia) është i indikuar: A) në mungesë të pllakave karotidiene B) në prani të pllakës karotidiene sin pavarësisht nga grada e stenozës C) në prani të pllakës karotidiene dex pavarësisht nga grada e stenozës D) në prani të pllakës karotidiene dex me stenozë < 30% E) në prani të pllakës karotidiene dex me stenozë > 70% 3 6. Ndërprerja e plotë e traktit optik të djathtë do të provokojë: A) hemianopsi bitemporale B) hemianopsi homonime dextra C) hemianopsi homonime sinistra D) kuadrantanopsia dextra E) kuadrantanopsia sinistra 3 5. pas gjashtë muaj sh pa kriza E) jo nqse epilepsia është sekondare nga një traume kraniale 3 7. pas të paktën 2 vjet pa kriza B) j o. Menj ëherë pas një seksioni (prerjej e) transversal të palcës spinale pritet të gj endet më shpesh: A) inkontinenca urinare B) retensioni urinar C) paraplegjia spastike . A është e mundur të ndërpriten medikamentet anti-epileptike? A) po. Shkaku më i shpeshtë i hemorragjisë subaraknoidale përfaqësohet nga: A) aneurizma cerebrale B) malformacioni arterio-venoz cerebral C) tumori cerebral D) trauma kraniale E) koagulopatitë 3 8. nqse EEG mbetet e alteruar edhe pse pa kriza D) po.B) në meshkuj dhe në të moshuar C) në gra dhe në subjekte të moshuar D) në fëmijë dhe në meshkuj E) në gra dhe në adoleshencë 3 4. në asnjë rast C) j o. Në isheminë cerebrale të territorit karotidien të djathtë.

D) shenja e Babinskit E) rritje e reflekseve osteo-tendinoze 3 9. Neuralgjia trigeminale lokalizohet në mënyrë preferenciale: A) në nivel të degës së I-rë të trigeminalit B) në nivel të degës së II-të dhe të III-të të trigeminalit C) në nivel fronto-okular D) në nivel oksipital E) në nivel temporo-parietal . Mielografia: A) është një ekzaminim bioptik i aksoneve nervore B) lej on evidentimin e anomalive të konduksionit të fibrave nervore C) është një ekzaminim që prek pjesët kaudale të cerebelumit D) lejon evidentimin e anomalive të kanalit vertebral E) është një ekzaminim që nuk parashikon përdorimin e mjeteve të kontrastit 4 3. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme duhet për të konfirmuar një patologji hipof izare? A) TAK (skaner) cerebral B) TAK (skaner) i hipofizës C) Radiografia e sella turcica D) Kateterizimi i sinuseve petroze E) Rezonanca cerebrale 4 1. Manifestimet inaugurale më të shpeshta të miastenia gravis janë: A) disfagia dhe disfonia B) lodhja kronike C) ptoza palpebrale dhe diplopia D) çrregullimet respiratore E) hypostenia proksimale 4 0. Regj istrimi elektroencefalografik bazal i një neonati 3 muajsh: A) është i njëj të me atë të një adulti B) është praktikisht i parregj istrueshëm për shkak të ko mpliancës së dobët të pacientit C) është i ndryshëm nga ai i adultit D) asnjë nga përgjigj et e mësipërme E) nuk paraqet fazat e gjumit REM nokturn 4 2.

4 4. Cila nga shenj at e mëposhtme nuk i referohet një lezioni të neuronit të parë motor ? A) fashikulacionet B) shtimi i reflekseve osteo-tendinoze C) shenja e Babinskit D) hypertonia muskulare E) defiçiti motor

4 5. Sëmundja e Alzheimer është familj are në : A) 0-5% të rasteve B) 15-20% të rasteve C) 56-60% të rasteve D) 100% të rasteve E) nuk është asnjëherë e tipit familjar

4 6. Polineuriti infeksioz i tipit të Guillain-Barre ka të gjitha karakteristikat e mëposhtme përveç njërës. Cilës? A) është shpesh pasojë e një infeksioni viral të aparatit respirator B) është e lidhur probabilisht me Cytomegalovirus C) proteinat likuorale janë veçanërisht të shtuara D) në likuor janë të pranishme IgG oligoklonale E) shoqërohet shpesh me çrregullime sensitive në shtrirje të madhe

4 7. Territori muskular më shpesh i prekur nga miastenia gravis është: A) muskulatura proksimale e anësive t sipërme B) muskulatura okulare ekstrinseke C) muskulutura faringo-laringeale D) muskulatura distale e anësive të sipërme E) muskulatura proksimale e anësive të poshtme

4 8. Një burrë 68 vj eçar me një histori hipertensioni arterial paraqitet për instalimin akut të një defiçiti motor e sensitiv në anësitë e poshtme të shoqëruara me inkontinencë të dyfishtë. Ekzaminimi neurologj ik evidenton një paraplegji flaske, tonusi sfinkterian i reduktuar, anestezia termo-algjike nga nj ë e treta e poshtme e toraksit e poshtë pa prekje të sensibilitetit vibrativ dhe të sensacionit të pozicionit dhe lëvizj es. Etiologj ia më e mundshme është: A) infarkti medular B) infarkti bulbar C) abcesi spinal

D) mieliti transvers E) sindroma Guillain-Barre

4 9. Një rënie e menjëhershme e forcës në anësitë e poshtme me arefleksi osteotendinoze dhe me mungesë të shenj ave piramidale ka si shkaqe të mundshme : A) lezione demielinizante spinale B) tumor medular C) sindromën Guillain-Barre D) siringomielinë E) araknoiditin spinal

5 0. Prekja e sistemit nervor periferik në terren të AIDS (SIDA) karakterizohet nga shfaqja e: A) neuropatisë demielinizante akute, e tipit Guillain-Barre B) neuropatisë sensitive distale simetrike, me disestezi doloroze C) neuropatisë autonome D) multineuropatisë kraniale, radikulopatisë progresive doloroze me çrregullime sfinkteriane E) të gj ithave përgj igjeve të mësipërme

5 1. Sëmundja neurologjike e karakterizuar nga zona të përhapura demielinizimi me integritet relativ të cilindrakseve është: A) sifilizi B) poliomieliti C) skleroza multiple D) anemia pernicioze E) skleroza laterale amiotrofike

5 2. Cila nga karakteristikat e mëposhtme klinike nuk përkufizoj në një aksident ishemik tranzitor? A) fillim i papritur B) simptomatologji neurologjike fokale C) përhapje progresive e simptomave në një anësi apo hemikorp D) zhdukje e shpejtë brenda 24 orëve E) mungesa e shenjave neurologjike pas 24 orësh

5 3. Cili nga medikamentet e mëposhtëm përdoret në trajtimin e epilepsisë temporale? A) carbamazepina B) levodopa

C) butirofenoni D) triciklikët E) fenotiazinë

5 4. Në malformacionin e Arnold-Chiari: A) klinika mund të simulojë një tumor të fosa crani posterior, por jo një sklerozë multiple B) manifestohen shenja dhe simptoma si të lezioneve cerebelare, bulbare dhe të nervave kraniale C) klinika mund të simulojë siringomielinë, por jo platibazine D) simptomat në përgjithësi nuk manifestohen deri në moshë adulte E) shfaqja e hidrocefalisë është e pazakonshme

5 5. Të gjitha pohimet e mëposhtme në lidhje me një episod migrene janë të gabuara përveç: A) zakonisht fillojnë papritur B) mund të zgj asë me javë C) shpesh paraprihet nga skotoma D) shoqërohet me spazma të masseterit E) asnjë nga përgj igjet e mësipërme

5 6. Mekanizmi i veprimit të toksinës botulinike është: A) inhibimi i konduksionit të kalçiumit B) inhibimi i lidhjes post-sinaptike acetilkolinë-receptor C) inhibimi i çlirimit të acetilkolinës nga elementi pre-sinaptik D) shtim i degradimit të acetilkolinës E) inhibim i konduksionit të natriumit

5 7. Cila nga këto situata nuk është faktor deklanshant (nxitës) i një krizë epilepti ke? A) abuzimi i alkoolit B) deprivimi i gj umit të natës C) ethe (temperaturë) e zgj atur D) dehidratim apo hyponatremi e thellë E) pirja e duhanit

5 8. Në afazinë Wernicke: A) të folurit nuk është fluent B) pacienti është i pavetëdijshëm për atë që e rrethon C) të folurit është i pakuptueshëm

D) është i pranishëm fenomeni i agramatizmit E) të gj itha përgjigj et e mësipërme

5 9. Episodet e cefaleve të tipit cluster kanë një kohëzgjatje prej: A) pak sekondash B) 2-3 minutash C) 15-180 minutash D) 4-24 orësh E) 24-72 orësh

6 0. Terapia anti-agregante është e indikuar: A) në parandalimin sekondar të ishemisë cerebrale B) në hemorragjinë subaraknoidale C) në të gj ithë subjektet mbi 50 vjeç, edhe pse në mungesë të faktorëve të riskut vaskular D) në parandalimin sekondar të hemorragjisë cerebrale intraparenkimale E) në asnjë nga përgjigj et e dhëna

6 1. Tremori parkinsonian është i tipit: A) postural B) kinetik C) të qetësisë D) ortostatik E) sinkron

6 2. Shenja e parë më e shpeshtë e një patologjie të nervit të VII-të kranial është: A) ptoza palpebrale kontrolaterale B) pakësimi i refleksit orbital të anës së prekur C) pakësim i refleksit orbital të anës kontrolaterale D) devijimi kontrolateral i gj uhës E) fashikulacione të rima labiale

6 3. Me miotoni nënkuptohet: A) një gj endje persistente e kontrakturës muskulare me krampe B) një rritje persistente e tonusit muskular e tipit elastik, me rritje te reflekseve tendinoze C) një rritje e tonusit muskular e tipit elastik, me spazma muskulare D) një defiçit i relaksimit muskular nga kontraksioni persistent edhe pse stimuli ka mbaruar

E) një çrregullim motor central me lëvizje përsëritëse të vazhdueshme dhe posturë anormale

6 4. Një burrë 50 vj eçar paraqet prej rreth 15 muaj sh një simptomatologji me rëndim progresiv të shpejtë të karakterizuar nga parapareza spastike, hiperrefleksia osteo-tendinoze difuze, shenja Babinski bilaterale, fashikulacione, atrofi të moderuar në muskujt e duarve, mungesë e defiçiteve të sensibilitetit apo të çrregullimeve sfinkteriane, cili është argumenti diagnostik më i m undshëm: A) skleroza multiple B) siringomielia C) sëmundja e Friedreich D) skleroza laterale amiotrofike E) sëmundja e Tay-Sachs

6 5. Për trajtimin e atakut të cefalesë migrenoze rekurente preferohet të përdoret: A) ergotamina ose dihidroergotamina per os B) acidi acetilsalicilik me dozë mbi 1000mg per os C) AIJS D) triptanët E) nuk ka diferenca sinjifikative ndërmj et medikamenteve të përmendura

6 6. rregullimet neurogene të kontrollit të vezikës urinare të lidhura me lezione të medulës spinale provokojnë shpesh: A) nekrozë tubulare akute B) hidronefrozë bilaterale C) polipozë vezikale D) divertikulozë vezikale E) hidrocelë

6 7. Në cilën nga këto patologji dyshohet për një fizio-patologji autoimune? A) meningiti aseptik B) sklerozë multiple C) tuberkuloma cerebrale D) hemorragj ia subaraknoidale E) panencefaliti subakut sklerotizant

Cili sistem apo strukturë preket në sklerozën laterale amiotrofike? A) cerebelum B) medula spinale C) motoneuroni i poshtëm D) motoneuroni i I-rë dhe i II-të E) sistemi sensitiv 7 3. Numri normal i limfociteve në lëngun cerebro-spinal normal është: A) deri në 2-3 celula/mm3 B) deri në 10 celula/mm3 C) deri në 100 celula/mm3 D) nuk duhet të jenë celula të asnjë tipi E) varet nga formula e gj akut periferik 7 1. Dhimbja e migrenës është veçanërisht: A) migruese B) therëse C) konstriktive D) pulsatile E) shpuese 6 9. Cila nga etiologjitë e mëposhtme të meningitit ka prognozën më të keqe? A) meningiti nga meningokoku B) meningiti nga pneumokoku C) meningiti nga Hemofilus influenze D) meningiti nga Coxsakiae E) meningiti nga Listeria monocitogenes 7 2.6 8. Hemtomielia ndodh më shpesh në ecurinë e një: A) diskrazie hematologjike B) rupture të një malformacioni arterio-venoz C) ruptura e një arterieje arteriosklerotike D) traume E) asnjë prej përgjigj eve të përmendura 7 0. Kujt i korrespondojnë krizat e gjeneralizuara të nj ohura si “grand mal”? A) krizave epileptike që zgjasin më shumë se 2 minuta .

dobësia muskulare mund të shfaqet edhe për shkak të një mbidozimi të medika menteve kolinomi metike të përdorur në traj timin e miastenisë. dobësia muskulare është rezultat i një insuficience të transmetimit kolinergj ik në junksionin neuro-muskular. Një hemiparezë brakio-faciale që regredon në pak orë mund të konstatohet me shpesh në: A) hemorragjinë subaraknoidale B) krizën miastenike C) TIA (AIT) karotidiene D) pusè-në e një sëmundjeje demielinizante E) trombozën e arteries cerebrale media 7 5. Cilat j anë shkaqet më të shpeshta të shfaqj es së epilepsisë tek të moshuarit? A) traumat kraniale B) encefalitet C) çrregullimet metabolike D) tumoret cerebrale E) sëmundjet cerebro-vaskulare 7 7. Në miastenia gravis.B) krizave konvulsive toniko-klonike C) vetëm krizave që kanë një gjeneralizim sekondar D) vetëm krizave të njëpasnjëshme që paraprijnë statusin epileptik E) vetëm krizave që shoqërohen me inkontinencë sfinkteriane 7 4. Encefaliti akut nekrotizant dyshohet në: A) përhapjen e një neurosifilizi B) përhapjen e një meningiti tuberkular C) infeksionin nga neiseria meningitis D) infeksionin nga herpes simplex virus E) infeksionin nga bacili Coli 7 6. Cila nga shenjat/simptomat e mëposhtme mund të ndihmojë në diferencimin midis një krizë miastenike nga një krize kolinergj ike? A) fashikulacionet muskulare B) ptoza palpebrale bilaterale C) diplopia D) insuficienca respiratore akute E) reflekset osteo-tendinoze normale .

Në trajtimin e sëmundjes së Parkinson në fazën fillestare të saj. Koma që instalohet shpejt me ndj enjën e urisë.7 8. Një komplikacion i rëndë i korrigjimit të shpejtë të një hipernatremie është: A) edema cerebrale B) mielinoliza pontine centrale C) hemorragj ia subaraknoidale D) hemorragj ia subdurale E) hemorragj ia intracerebrale 8 2. Lokalizimi më i shpeshtë i hemorragjive cerebrale është: A) cerebelum B) cauda C) truncus cerebri D) kapsula interna E) nucleus ruber 8 1. dobësisë ekstreme. dj ersitj es profuze dhe modifikimeve të respiracionit është në përgj ithësi nj ë: A) komë hepatike B) komë diabetike C) komë hypoglicemike D) komë uremike E) komë cerebrale 8 3. Faktorët e riskut për zhvillimin e sëmundj es së Alzheimer përfshij në të gj itha të mëposhtmet përveç njërës: A) trauma kraniale B) duhani C) mosha e avancuar D) një vëlla i prekur nga sëmundja e Alzheimer E) sindromi Down 8 0. zgjedhja e preferuar aktuale është: A) administrimi i dozave të larta të Levodopa-s B) tentimi i medikamenteve dopamino-agoniste C) dhënia e një bashkëshoqërimi të dopaminergjikëve dhe levodopas D) administrimi i domperidon E) administrimi antikolinergjik 7 9. Një pacienti me kriza epileptike toniko-klonike duhet: A) t’i bllokohen lëvizj et duke e imobilizuar atë .

Terapia antikoagulante është zgj edhje e parë: A) në të gj itha ictus-et ishemi ke B) në ictus-et ishemike sekondare nga fibrilacioni arterial C) në ictus-et ishemi ke sekondare nga ateromatozat karotide D) në ictus-et hemorragjike E) në ictus-et kriptogenike 8 6. Pacient 32 vjeç. traumë nga aksident automobilistik. Cila nga sëmundjes e mëposhtme kardio-vaskulare konsiderohet si më shumë risk për emboli cerebrale? A) persistenca e foramen ovale apertum B) ateromat e harkut të aortës < 4 mm C) prolapsi i valvulës mitrale D) fibroza e anulum të valvës mitrale E) fibrilacioni atrial rheumatik apo valvular . nga e djathta në të majtë.gj uhës sigurtë B) t’i vendoset diçka midis dhëmbëve për të parandaluar dëmtime të C) të pritet përfundimi i krizës dhe më pas të vendoset në pozicion të D) t’i inspektohet kaviteti i goj ës me gishta. Cfarë ekzaminimi kërkon të parin? A) TAK (skaner) i tërë kolonës spinale B) radiografi e tërë kolonës C) Rezonancë spinale D) elektromiografi dhe potenciale të evokuara të palcës E) stratigrafia e kolonës vertebrale 8 5. Dyshohet një lezion traumatik i medulës spinale. për të eleminuar trupa të huaj eventuale E) të gj itha përgjigj et e mësipërme 8 4. Nuk lëviz mirë anësitë e poshtme dhe nuk kontrollon sfinkterat. Arteriti temporal (ose arteriti Horton) është i shoqëruar në mënyrë tipike me: A) një rritje të sedimentit B) një rritje të hematokritit C) një rritje të hemoglobinës D) një rritje të trombociteve E) një reduktim të glukozës 8 7.

Një hemianopsi homonime e djathtë mund të j etë e shkaktuar nga një lezion: A) i nervit optik B) i kiazmës optike C) në retinën e djathtë D) në korteksin oksipital të dj athtë E) në traktin optik te majtë . Cefalea e tipit tensiv është veçanërisht: A) bilaterale B) unilaterale C) vetëm frontale D) vetëm oksipitale E) gjithnjë okulare 8 9. ekzaminimi i lëngut cerebro-spinal mund të përbëjë një mjet mbështetës diagnostike: A) në trombozën e bazilares B) në hemorragjinë sub-araknoidale C) në disekimin karotien ose vertebral D) në asnjë nga përgjigjet e përmenduara E) në të gj itha përgjigjet e përmendura 9 2. Në sferën cerebro-vaskulare. Shkaku më i shpeshtë i paralizës akute bilaterale të nervit të VII-të kraniale ë s htë: A) paraliza e Bell B) infeksioni nga HIV C) sindromi i Guillan-Barre D) neuroborrelioza E) A dhe C 9 1. Halucinacionet j anë përkufizuar si: A) bindje false që mund të eliminohen me kritikën B) bindje false që nuk mund të eleminohen me kritikën C) perceptime sensoriale të gabuara të bazuara në stimulimin natyral të r e cepto r ë ve D) perceptime sensoriale të gabuara të pabazuara në stimulimin natyral të receptorëve E) sensacione anormale çfarëdo të lidhura me një lezion neurologjik 9 0.8 8.

me një traume të lehtë kraniale disa ditë përpara konsultës klinike. Pacient 75 vjeç. nën terapi me antikoagulante. Një vertigo rotatore pozicionale është shumë probabilisht e lidhur me: A) atakun ishemik vertebro-bazilar B) intoksikimin nga opioidet C) disfunksionimit labirintik D) lezion demielinizant E) epilepsinë 9 4. të pashoqëruar me manifestime epileptike? A) elektroencefalograma B) elektrokardiograma C) TAK (skaner) i kokës D) echo doppler i karotideve E) radiografia e craniumit 9 5. Cilin ekzaminim do të kërkonit dhe pse? A) TAK (skaner) cerebral për dyshim të hematomës subdurale dhe dyshim ishemie B) TAK (skaner) cerebral për dyshim stenoze të arteries silviane C) TAK (skaner) cerebral për dyshim neoplazie D) Rezonancë cerebrale për dyshim sëmundjeje degj enerative E) Angiografi për dyshim hemato më cerebrale 9 6. Janë prezente një instabilitet postural dhe hemiparezë e lehtë sinistra. Cili nga ekzaminimet e mëposhtme instrumentale konsiderohet zgjedhja e parë në rastin e një humbjeje të papritur dhe tranzitore të vetëdij es me rrëzim në tokë në një subjekt të moshuar. kardiopat. Statusi (etat de mal) epileptik: A) është një gj endje kronike mbi të cilën duhet të ndërhyhet me modifikime të vogla në terapi B) kërkon një vlerësim anesteziologjik si qëndrimi i parë terapeutik C) mund të shprehet vetëm me kriza konvulsive të gjeneralizuara D) është një urgj encë mj ekësore E) ka fenitoinën si terapinë e vetme të mundshme 9 7.9 3. Një lezion i ganglioneve bazale mund të j apë këto shenja përveç: A) lëvizje të pavullnetshme B) rigiditet C) tremor D) paraliz flaccida E) humbje e lëvizjeve automatike shoqëruese .

Cili nga elementet e mëposhtme klinike NUK bën pjesë në karakteristikat universalisht të pranuara të atakeve ishemike cerebrale tranzitore (T IA/AIT)? A) fillim akut B) zgj atje e simptomatologjisë jo më shumë se 24 orë C) shenja neurologjike të tipit fokal D) tendenca për të recidivuar E) prekje neurologjike objektive akoma pozitive pas 24 orësh 100. Të dhënat e lëngut cerebro-spinal në sklerozën multiple: A) janë përgjithësisht patognomonike B) nuk janë përgj ithësisht patognomonike C) jo rrallë përfshij në një pleocitozë të shprehur D) përfshijnë vetëm një hypoglukoraki E) përfshij në vetëm një rritje të proteinave totale 9 9. Në cilën nga këto situata vërehet rritja më e madhe e proteinave në likuor? A) bllokun e plotë medular . Cila e dhënë kontribuon në mënyrë vendimtare diagnozën e epilepsisë? A) EKG B) ekzaminimi obj ektiv i pacientit C) TAK (skaner) i kokës D) anamneza E) hetimi gj enetik 101.9 8. Quhet ndryshe edhe cefalea e vetëvrasj es: A) migrena me aura B) cefalea cluster C) neuroalgjia odontogjene D) neuralgjia e n. Cili është shkaku kryesor i vdekjes në SLA? A) infarkti i miokardit B) bronkopneumonia C) pneumonia respirative D) demenca E) insuficienca respiratore 102. Occipitalis major E) hemikrania paroksistike kronike 103.

Me epilepsi “petit mal” nënkuptohet: A) një formë e dobësuar e “grand mal” B) një alterim i gj endjes së koshiencës jo mbi bazë organike C) një kuadër epileptik me aspekte klinike dhe elektroencefalografike specifike D) epilepsia e fëmijërisë së hershme E) epilepsia psikomotore 108. konvergj encë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit B) midriazë. konvergjencë dhe ptozë 106. divergjencë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit D) miozë. Migrena pa aura është më e shpeshtë: A) në moshën infantile B) në të moshuarit C) gjatë shtatzanisë D) në adultët e rinj E) gj atë menopauzës 105. Refleksi i akomodimit apo i afrimit drejt syve konsiston në: A) midriazë.B) hemorragjinë subaraknoidale C) sklerozë multiple D) meningo-encefaliti akut viral E) paralizën progresive 104. rrotullim intern dhe rritje e kurbaturës së kristalinit C) miozë. konvergj encë dhe rritje e kurbaturës së kristalinit E) miozë. takohet më shpesh në burrat se në gratë: A) migrena pa aura B) migrena me aura C) cefalea e tipit tensiv . Midis formave të cefaleve të cituara. Cefalea e tipit tensiv: A) përkeqësohet nga aktiviteti fizik B) deklanshohet (nxitet) nga sforcimet fizike C) nuk modifikohet me aktivitetin fizik D) përkeqësohet gj atë gj umit E) asnjë nga përgigj et e mësipërme 107.

por duket të jetë më evident në mbrëmje . Një grua 32 vj eçe sheh dysh prej një muaji. në ekzaminim obj ektiv evidentohet një ptozë palpebrale sinistra që rritet me zgj atjen e shikimit lart.D) cefalea cluster E) hemikrania kronike paroksistike 109. çrregullime sfinkteriane dhe humbje të sensibilitetit nga umbilikusi e poshtë. Cila është diagnoza më e mundshme ? A) TIA/AIT (atak ishemik tranzitor) në territorin vertebro-bazilar B) tumor mesenfalik C) tumor pontin D) histeri E) miastenia gravis 112. Në një pacient me çrregullime të ecj es. Diseminimi (metastazimi) cerebro-spinal vërehet me probabilitet të lartë në : A) meduloblastoma B) adenoma hypofizare C) astrocitoma grada IV (glioblastoma) D) oligodendroglioma E) kraniofaringeoma . prej disa ditësh ka vënë re « të ketë lodhje » në përtypj en e mishit. Ky çrregullim është intermitent. Një krizë epileptike parciale motore e djathtë mund të shkaktohet nga një fokus epileptik i lokalizuar në: A) lobin frontal të djathtë B) lobin parietal të majtë C) lobin oksipital të maj të D) talamusin e djathtë E) lobin frontal të majtë 110. ekzaminimi që kryhet në rend të parë është: A) rezonanca magnetike e kokës B) angiografia medulare C) rezonanca magnetike e kolonës torakale D) rakicentezeë E) TAK (skaner) spinal 111.

Cilat valë karakterizojnë “ritmin bazë” të elektroencefalogramës? A) alfa B) beta C) teta D) delta E) ritmi Mu 118. Në SLA. Cili nga alterimet e mëposhtme të studimit elektrofiziologjik të konduksionit nervor janë karakteristike për neuropatitë demielinizante? A) amplitudë e ulët e potencialit sensitiv B) dekrement në stimulimin e përsëritur C) reduktim në shpejtesinë e konduksionit motor e sensitiv D) prezenca e fibrilacioneve në ekzaminimin me gjilpërë të muskulit E) rritje e shpej tësisë së konduksionit 116. Cila nga terapitë e mëposhtme është ajo e zgjedhura në trajtimin e trombozës venoze cerebrale? A) an tibio tikët B) antiedematozët C) antiepileptikët D) heparina E) steroidet 114. alterimet e para motore që takohen janë: A) fashikulacionet B) tetania C) mioklonus D) paraliza flakside E) paraliza spastike 117. Simptomat neurologj ike të hiperparatiroidizmit mund të jenë: A) hiperaktiviteti B) dizorientimi temporo-spacial . Paraliza periodike është e karakterizuar nga nivele intermitente: A) të rritura të fosfatazes acide B) të ulëta të kaliumit C) të ulëta të kreatininës D) të rritura të fosforemisë E) të rritura të aminoacideve 115.113.

Nje grua 32-vj eçare me anamneze per infertilitet prej 4 vitesh eshte induktuar qe te ovuloje me klomifen. Nje ekografi ka treguar nje gravidance binjakesh ne dy sakuse me dy placenta (njera anteriore. dispareunia shkaktohet me shpesh nga: thatesia vaginale inkontinenca infeksionet nga kandida problemet erektive te partnerit te tera pergj igjet jane te sakta 2. Pas 16 j avesh gestacioni eshte vene re se fundi i uterusit ndodhet ne nivelin e umbilikusit. A) B) C) D) E) Pas menopauzes.C) letargjia gj itha të mësipërmet D) amnezia E) të OBSTETRIKE-GJINEKOLOGJI 1. Kjo grua ndodhet nen risk per te zhvilluar nje prej patologjive te meposhtme: A) infeksion te rrugeve urinare B) hipertension te induktuar nga gestacioni C) diabet gestacional D) nivele materne te uleta te alfa-fetoproteines serike E) moniliaze vaginale 4. ndersa tjetra posteriore). Zgj idhni testin me te mire te screening diagnostik per zbulimin e diagnozes se anemise falciforme te fetusit: A) kultura e qelizave te likidit amniotik B) kampionet e gjakut fetal C) alfafetoproteina e likidit amniotik D) perqendrimi kimik i urines materne E) ekografia 3. Incidenca e ciles prej patologjive te meposhtme behet me e shpeshta pas menopauzes? A) tumoret fibroide B) adenom ioza C) endometrioza D) relaksimi pelvik E) kistet e korpusit luteal .

A) B) C) D) E) Rritja fiziologjike e VES gj ate gravidances shkaktohet nga: reduktimi i gamagl obulinave rritja e betaglobulinave rritja e fibrinogjenit plazmatik rritja e transferrines rritja e prolaktines . Ne ekzaminimin mikroskopik te nje sekrecioni uretral. Cili prej tumoreve malinje te meposhtem j ep me shpesh metastaza ne placente dhe ne fetus? A) m elanom a B) leucemia C) karcinoma mamare D) karcinoma e cerviksit E) karcinoma uterine 9. neisseria gonorreae paraqitet si: A) streptokok grampozitiv j ashteqelizor B) diplokok grampozitiv jashteqelizor C) diplokok gramnegativ j ashteqelizor D) diplokok grampozitiv brendaqelizor E) diplokok gramnegativ brendaqelizor 7.5. A) B) C) D) E) Kundraindikacion per perdorimin e pilules anticoncepsion eshte: endo metrioza mastopatia fibrokistike kisti ovarian seroz karcinoma ma mare e operuar prej me shume se 3 vitesh nulipariteti 6. Cila eshte e sakte prej pohimeve te meposhtme ne lidhje me sindromen vul v o-vestib ulare? A) perfaqeson formen prevalente te vulvodinise B) shoqerohet pothuajse gj ithmone me dispareuni C) te tera pergjigj et jane te sakta D) pergjithesisht mungojne lezionet vulvare ose infeksionet e dukshme vulvu-vaginale E) ndonjehere mund te verehet eriteme makulare pergjate sulkusit imenal dhe ne nivelin e hapjes se glandulave vestibulare major dhe minor 8.

Gj ate procesit te lindj es thuhet se dilatacioni i qafes se uterusit eshte i plote kur arrin permasen: A) 2-3 cm B) 6 cm C) 5 cm D) 10 cm E) 12 cm 1 1. Cila prej patologjive te meposhtme eshte shkaku me i mundshem i gj akrrjedhjes uterine disfunksionale te nje grua 28-vj eçare me ekzaminim obj ektiv negativ dhe pa asnje problem tj eter? A) kondiloma akuminata B) kondiloma lato C) karcinoma vaginale me qeliza skuamoze D) kankroidi E) herpesi gj enital 1 3. A) B) C) D) E) Me termin ektropion kuptohet: prania e endometrit ne lokalizim ektopik nje lezion inflamator i cerviksit nje prolaps i uterusit nje eversion i mukozes endocervikale nje fistule rekto-vaginale 1 4.1 0. A) B) C) D) E) Cila klase e Ig mbizoteron ne kulloshter: IgM IgG IgA IgD IgE . Ne cilen dite arrin LH nivelin me te larte te nje grua qe normalisht ka menstruacione çdo 30 dite? A) diten e 12-te B) diten e 14-te C) diten e 16-te D) diten e 18-te E) diten e 27-te 1 2.

Frekuenca e infeksionit fetal si pasoje e rozolise materne: .1 5. Traj timi elektiv i prezantimit me shpatull eshte: A) oksitocine me doze te larte B) ventuza obstetrike C) forcepsi D) sectio cesareo E) nuk eshte i nevoj shem asnje intervent sepse eshte nje prezantim fiziologj ik 2 0. Cili eshte medikamenti me i pershtatshem per terapine e haemophilus vaginalis: A) metronidazoli B) mikonazoli C) d i enes tro li D) sulfisoksazoli E) deosiciklina 1 8. A) B) C) D) E) Placente previa quhet: placenta e inseruar pj eserisht ose totalisht ne segmentin uterin inferior placenta e primipareve placenta qe nxirret perpara fetusit shkolitja e placentes ne muajin e gjashte eshte nje term obsolet qe nuk ka domethenie klinike 1 9. A) B) C) D) E) Fistula ileo-vaginale kerkon kolostomi vilet korionike penetrojne ne miometer vilet korionike arrijne serozen vilet korionike ndodhen ne kontakt direkt me deciduan vilet korionike penetrojne ne cerviks 1 7. Cila prej te meposhtmeve nuk eshte shkak i lubrifikimit vaginal te reduktuar: A) m enopauza B) sindroma Sj ögren C) sindroma Cushing D) skleroza multiple E) hipotiroidizmi 1 6.

A) B) C) D) E) Endrometrioza mund te provokoje: inkontinence amenorre leukorre dispareuni anemi . data e sakte e shtatzenise eshte java e 14-te 2 2. Cila prej patologj ive te meposhtme shkakton nivele te larta materne te alfafetoproteines ne javen e 17-te te gravidances: A) trizomia e kromozomit 18 B) sindroma Down C) vonesa e rritjes intrauterine D) anencefalia E) data e gabuar. Cili eshte termi me i pershtatshme per te treguar humbjen fillimisht hematike. Nje grua e prekur nga endometrioza mund te kete te tera ankesat e meposhtme.A) eshte me e larte nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e pare te g r a v ida n c es B) eshte me e larte nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e dyte te g r a v ida n c es C) eshte me e larte nese rozolia materne ndodh ne trimestrin e trete te g r a v ida n c es D) eshte me e larte ne rast reinfektimi matern E) asnje prej pergjigj eve te mesiperme 2 1. e me pas seroze. perveç se: A) dispareuni B) sterilitet C) dhembje gj ate defekimit D) dhembje abdominale periodike C) mastodini 2 3. qe eshte karakteristike per puerperen: A) m enorragjia B) m eno m etrorragjia C) lokiacioni D) m etrorragjia E) e kla m p sia 2 4.

2 5. Per cilen prej semundjeve kromozomi ke te meposhtme eshte karakteristik pterigium coll i: A) sindroma Down B) sindroma Klinefelter C) sindroma Turner D) sindroma Patau E) sindroma cri du chat 3 0. A) B) C) D) E) Hormoni folikulostimulues prodhohet nga: qelizat kromofobe te adenohipofizes qelizat gonadotrope te adenohipofizes qelizat acidofile te adenohipofizes qelizat e tekes interne te gj itha pergj igj et jane te sakta 2 8. Shkaku organik me i shpeshte qe ndodhet ne baze te çrregullimit te deshires hipoaktive femerore eshte: A) diabeti mellitus B) sindroma depresive C) hipotiroidizmi D) te tera pergj igjet e mesiperme j ane te sakta E) asnje pergjigje nuk eshte e sakte 2 6. Cili prej prezantimeve fetale te meposhtme nuk lej on lindjen spontane nese fetusi eshte zhvilluar normalisht ne terme: A) prezantimi me bregme B) prezantimi podalik C) prezantimi frontal D) prezantimi me fytyre E) prezantimi me verteks 2 7. Anomalia kromozomike qe ndeshet me shpesh gjate aborteve ne trimestrin e pare eshte: A) sindroma Turner B) p oliploidi a C) monozomia autozomale D) trizomia autozomike E) translokimi i pabilancuar 2 9. Shkaku me i shpeshte i ambiguitetit gj enital te femijeve eshte: .

A) B) C) D) E) Lokalizimi me i shpesht i endometriozes eshte: siperfaqja peritoneale e zorres se holle omentumi apendiksi vezika urinare peritoneumit i zones Douglas 3 4. qe nderhyn ne marredheniet seksuale” .A) B) C) D) E) mosndarja kromozomike disgenezia gonadike sindroma andrenogjenitale mozaicizmi feminilizimi testikular 3 1. me perjashtim te nj eres: A) mungesa e ndjerjes se levizj eve fetale aktive nga nena B) mungesa e rritjes se vellimit te uterusit C) rritja e peshes materne D) regresioni i simptomave te gravidances E) mungesa e rrahjes kardiake fetale gjate ekzaminimit ekografik 3 2. Te tera simptomat e meposhte tregojne vdekje fetale intrauterine. A) B) C) D) E) Cila eshte simptome klinike e shpeshte e karcinomes endometriale: vaginiti rekurrent dispareunia metrorragjite asnje prej pergj igjeve amenorrea 3 3. Cili prej pohimeve te meposhtme eshte i sakte: A) kriteri diagnostik kryesor i DSM-IV per vaginizmin eshte prania e “spazmes te pavullnetshme rekurrente ose persistente te muskulatures se nje te tretes se jashtme te vagines. A) B) C) D) E) Cili eshte shkaku me i shpeshte i sterilitetit femeror: hormonal (anovulacioni) tubarik uterin kongj enital vaginal 3 5.

Gj ate shtatzenise fiziologj ike ndodhin te tera modifiki met e meposhtme te funksionit renal dhe te rrugeve urinare. A) B) C) D) E) Ndarja e dyte maturuese e ovocitit ndodh: ne uterus ne vezore ne peritoneum ne vagine ne tube 3 8. e P ID. si edhe e aderencave fibrotike D) te tera pergjigjet jane te sakta E) ndonjehere spazma e vaginizmit pershkruhet si nje spazme aq e gjate dhe e rende sa qe shkakton shfaqjen e dhembjes 3 6. vestibulektomia ka si qellim rezekimin e indit qe shkakton shfaqjen e dhembjes se vestibulit vaginal C) dispareunia e thelle eshte karakteristike e endometriozes. me perjashtim te: A) dilatacionit te uretereve B) rritjes se fluksit plazmatik renal C) rritjes se fluksit glomerular D) reduktimit te klirensit te kreatinines E) rritjes se eliminimit urinar te glukozes . HCG: A) B) C) D) E) Cili eshte tumori me i mundshem ne prani te niveleve te larta te beta tumori i sinusit endodermal tumori i granulozes-tekes se vezores kistadenokarcinoma seroze tumori i qelizave Sertoli-Leydi g koriokarcinoma 3 9.B) ne rastin e sindromes vulvo-vestibulare. me perjashtim te: A) stresit B) hipotiroidiz m it C) anoreksise nervore D) akromegalise E) shta tz en ise 3 7. e varikoceles pelvike. Te tera patologj ite e meposhtme shoqerohen me rritje te nivelit te prolaktines ne qarkullim.

K a r d i o t o k o g r a f i a : A) regjistron njekohesisht me dy sensore frekuencen kardiake fetale dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit B) regjistron njekohesisht me dy elektroda frekuencen kardiake materne dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit C) ben te mundur vleresimin e morfologjise kardiake fetale D) regjistron njekohesisht me dy sensore frekuence kardiake fetale dhe aktivitetin e kontraktimit te miometrit dhe ben te mundur vleresimin e morfologjise kardiake fetale E) te tera pergj igjet jane te sakta 4 4. A) B) C) D) E) Shkaku/shkaqet endrokrin i trupit te shkurter te grave te reja perfshin: sindroma Turner hipotiroidizmi hiperplazia surrenaliene morbus Cushing te tera shkaqet e mesiperme 4 3. Cila eshte shenja dhe/ose simptoma me e shpeshte me te cilen paraqitet karcinoma endometriale: A) rritja vellimore e uterusit B) kolika abdominale C) hemorragj ia D) leukorrea E) te tera pergj igjet jane te sakta 4 2. Cili eshte lokalizimi me i rendesishem i hemopoiezes ne muajin e tete te s htatz e nise: A) sakusi vitelin B) shpretka C) palca e kockave D) melçia E) limfonodujt 4 1.4 0. Hemopoieza ekstramedulare eshte shume e shpeshte ne fetusin human. A) B) C) D) E) Sindroma Klinefelter karakterizohet nga modeli kromozomik anormal: XO trizomia e kromozomit 15 delecioni i krahut te shkurter te kromozomit 18 XXY XYY .

eshte: A) ovulacioni qe fillon ne mes te ciklit B) frekuenca e marredhenieve seksuale C) perdorimi i pasakte i kontraceptiveve orale D) keqperthithja gastrointestinale E) krijimi i antitrupave 4 7. Cili eshte risku i zhvillimit te nje rritjeje dhe zhvillimi j onormal te fetusit pas kryerjes se amniocentezes: A) 0% B) 3.4 5. Shkaku me i shpeshte i deshtimit te kontraceptiveve orale. Te tera patologjite e meposhtme shoqerohen me defekte te septumit interventrikular. qe si pasoje shkakton nje shtatzeni te padeshiruar. Terapite zevendesuese hormonale vaginale per menopauzen mund te p e r m ire s o jn e: A) thatesine vaginale B) d i spa r e unin e C) deshiren seksuale D) te tera pergj igjet e mesiprme j ane te sakta E) raportin e çiftit 4 9. Cili eshte medikamenti me i pershtatshem per trajtimin e nje vaginiti te shkaktuar nga moniliaza: A) metronidazoli B) mikonazoli C) d i enes tro li D) sulfisoksazoli E) deoksiciklina 4 6.5% C) 5% D) 10% E) 25% . me perjashtim te: A) sindromes feto-alkoolike B) duhanpirj es gj ate shtatzenise C) infeksionet intrauterine TORCH D) sindromes Down E) tetralogj ise Fallot 4 8.

5 0. Cila prej prezantimeve te meposhtme eshte indikacion absolut per sectio cesareo: A) prezantimi me fytyre B) prezantimi frontal C) prezantimi podalik D) te tera pergjigjet jane te sakta E) asnj era . Cila prej substancave te marra nga nena gjate shtatzenise shoqerohet me anomali fetale dhe neonatale me demtime vaskulare: A) duhani B) alkooli C) substancat narkotike D) anfetaminat E) kokaina 5 4. Cili prej trajtimeve te meposhtme duhet te perdoret rutine per trajtimin e pe e k l a m p sise: r A) diuretiket B) kufizimi i perdorimit te natriumit C) p ropa n ololi D) sulfati i magnezit E) d e a m b u li m i 5 1. A) B) C) D) E) Shkaku me i shpeshte i abdomenit akut ne periudhen puerperale eshte: sepsisi puerperal apendisiti volvulusi divertikuli i Meckel kolecistiti 5 3. Shkaku me i shpeshte i inkontinences urinare te nje paciente ne menopauze eshte: A) inkontinenca urinare nga stresi B) prania e divertikuj ve uretrale C) inkontinenca nga grumbullimi i urines D) vezika e paqendrueshme E) fistula 5 2.

A) B) C) D) E) Defekti me i shpeshte ne sindrome adrenogj enitale eshte: idiopatik deficiti i 11-hidroksilazes deficiti i 17-hidroksilazes deficiti i 21-hidroksilazes deficiti i 3 01-dehidrogjenazes 5 7. A) B) C) D) E) Korpusi albikant eshte: folikul atrezik folikul i Graaf folikul primordial nje rrejdhoje cikatriciale e korpusit luteum asnj era 5 6.5 5. Plakja gj enitale femerore: A) nuk modifikon kapacitetin orgazmik te gruas B) ekzalton kapacitetin orgazmik te gruas C) mund te shkaktojne involucion deri ne 50% te muskulatures se lemuar te trupave kavernoze D) perkeqesohet nga mungesa e hormoneve te tiroides E) pershpejtohet nga dietat drastike 5 9. me perjashtim te njeres: A) tetraciklina B) talidomidi C) litiumi D) sulfa midet E) k u m arin a 5 8. Te tera medikamentet e meposhtme shoqerohen me anomali fetale kongj enitale. Cila prej situatave te meposhtme perfaqeson nje avantazh te ekzaminimit te vileve korionike mbi amniocentezen. per percaktimin e anomalive fetale: A) mund te kryhet me perpara gj ate shtatzenise B) mund te percaktoje me sakte defektet e tubit neural C) ka nje mundesi me te ulet per te provokuar abort D) aborti kryhet njekohesisht me ekza minimin E) asnjera prej pergj igjeve .

Terapia e rrezikut te abortit bazohet normalisht mbi perdorimin e terapive te meposhtme. ndodh A) B) C) D) E) Perforacioni i uterusit gj ate eksplorimit instrumental te kavitetit uterin shpesh ne: te tera rastet e meposhtme retroversofleksionin uterin antifleksionin rigid neoplazine malinje te uterusit nje rast me sectio cesareo gjate koheve te fundit . Cila prej ekzaminimeve diagnostike te meposhtme eshte me i besueshem per diagnostikimin e gravidances ektopike: A) kuldocenteza B) biospia endometriale C) l a paroskopia D) dozimet seriale te hCG E) roentgenografia direkte e rajonit pelvik 6 3. me perj ashtim te: A) a ntibio tikoterapise B) progesteronikeve C) beta-stimulueseve D) antispastikeve E) regj imit te shtratit 6 2. madh A) B) C) D) E) Cili prej tumoreve te meposhtem eshte pergjegjes per numrin me te te vdekj eve ne vit: endo metrial mamar pulm onar intestinal (koloni) cervikal 6 1.6 0. me perj ashtim te: A) semundjes hepatike materne B) gravidances multiple C) vdekj es fetale intrauterine D) nefrozes kongjenitale fetale E) hidrocefalise fetale 6 4. Nivelet materne j onormale te alfafetoproteines lidhen me te tera patologj ite e meposhtme.

me perjashtim te prezantimit me: A) verteks B) bregme C) balle D) akro m ion E) fytyre 6 9. Traj timi i hipertensionit gestacional kryhet me te tera terapite e meposhtme. pavaresisht nga gj endja e cerviksit C) vleresimi i pH nga skalpi fetal D) matja e somatomamotropines korionike humane E) perseritja e vleresimit te mireqenies fetale pas nje jave . Te tera prezantimet e meposhtme j ane prezantime cefalike. A) B) C) D) E) Cila eshte simptoma specifike e periudhes klimaterike: djersitjet nokturne pagjumesia renia ne peshe frakturat rritja ne peshe 6 8. Pasi te jete identifikuar nje fetus ne risk ne nje shtatzeni qe e ka kaluar termen. Te tera vlerat e meposhtme fiziologjike ose laboratorike reduktohen ne trimestrin e dyte te nje shtatzenie normale. me perjashtim te nj erit: A) antagonisteve te kalciumit B) antikonvulsivanteve C) sulfatit te magnezit D) diuretikeve E) induktimit te lindj es ose sectio cesareo 6 7. me perjashtim te: A) frekuences kardiake B) he m atokritit C) shpejtesise se eritrosedimentimit D) natremise E) vellimit respirator te imet 6 6. trajtimi me i sakte eshte: A) amniocenteza per vleresimin e pj ekurise pulmonare B) lindja.6 5.

Cila do te ishte gj endja karakteristike e saj: A) tro m bocitopeni B) hiperkale m i C) anemi . qe shkakton renie te lehte ne peshe dhe kerkon nje shtrim ne spital per shkak te anomalive elektrolitike dhe te paaftesise per ta mbajtur ushqimin. Nje primigravide 24-vj eçare. Te nje grua shtatzene. Cila prej pohimeve te meposht me mbi leiomimat uterine eshte e sakte: A) jane indikacioni me i shpeshte per kryerjen e histerektomise B) transformimi malinj ndodh ne rreth 20% te rasteve C) kane prirje te regredojne gj ate shtatzenise D) nuk shkaktoj ne infertilitet E) kontraceptivet orale perfaqesojne linj en e pare te trajtimit per reduktimin e madhesise se tyre 7 2. ankohet per nauze dhe te vjella me intensitet modest. Cila prej te meposhtmeve nuk eshte karakteristike e hiperemesis gravidaru m : A) hipokale m ia B) renia ne peshe C) k eto n e m ia D) nauzeja dhe te vj ellat E) acidoza metabolike 7 3. Ka tentuar te pije sasi te vogla lengjesh here pas here per te minimizuar te vjellat. te cilat kane pasur efikasitet te pakte. Nje grua ka nauze dhe te vj ella te patrajtueshme gj ate trimestrit te pare te shtatzenise. shtatzene me 2 binjake ne javen e 11-te te shtatzenise. Ka tentuar terapi jofarmakologjike.7 0. diagnoza e hepatitit mund te vertetohet nga prania e nivelit te rritur te: A) VES B) fosfatazes alkaline C) leukocitozes D) SGOT E) BUN 7 1. Cili prej pohimeve te meposhtme ka me shume mundesi te jete i vertete: A) gruaja eshte mbi 35 vj eç B) gruaja ka femije te tj ere C) gruaja ka shume probleme te tjera sociale D) gruaja nuk i pergjigjet kritereve te ngushta te hiperemesis gravidarum E) gruaja ka koriokarcinome malinje 7 4. qe j ane me te forta ne mengj es.

5 kg 20 kg 16 kg 7 6. Rezulton nje nivel i ulet pozitiv. Gjaku dergohet per kontroll te alfa-fetoproteines ne gjakun matern. Ndodhja e ciklit menstrual varet nga: A) sekretimi i prolaktines nga hipofiza anteriore B) sekretimi pulsues i hormonit stimulues te sekretimit te gonadotropinave (GnRH) C) nga kohezgjatja e luhatshme e fazes folikulare D) nga sinteza e progesteronit ne korpus luteum E) nga sekretimi ovarian i estrogjeneve 7 9. A) B) C) D) E) Shtimi mesatar matern ne peshe gjate shtatzenise fiziologjike eshte: 8. Per cilen prej semundj eve te meposhtme eshte karakteristik transformimi mikropolikistik i vezores: A) sindroma Morris B) semundja Turner C) skleroza tuberoze D) semundja Stein-Leventhal E) pseudohermafroditizmi femeror 7 7.D) E) alkaloze reaksion leukomoid 7 5. Nje gruaje 27-vjeçare i eshte marre gj ak ne j aven e 16-te te shtatzenise.0 kg 6 kg 12. Me cilen prej diagnozave te meposhtme lidhet ky rezultat: A) spina bifida B) anencefali C) 45X D) trimozia e kromozomit 21 E) o m falocela 7 8. Cili eshte medikamenti me i pershtatshem per nje vaginit nga tri k o m o n a si: A) metronidazoli B) mikonazoli .

primipare ne j aven e 13-te te shtatzenise. A) B) C) D) Pilula estro-progestinike vepron kryesisht (me qellim kontraceptiv) ne: hipofize tube collus uteri vezore . Gjate ekzaminimit objektiv ka nje presion arterial 160/95 mmHg. proteinuri 3+ dhe nje fundus uteri ne nivelin e umbilikusit. cefalea.C) D) E) dienestroli sulfisoksazoli deoksiciklina 8 0. Nje grua 25-vj eçare. Cila prej te meposhtmeve eshte diagnoza me e mundshme: A) diabet gestacional B) gravidanza gemelare C) anencefali fetale D) abort i paevitueshem E) gravidance molare 8 1. A) B) C) D) E) Rruga me e shpeshte e difuzionit te neoplazive ovariane eshte/jane: venat ovariane enet limfatike te venes ovariane enet limfatike pelvike ekstensioni lokal diseminimi endoperitoneal 8 3. A) B) C) D) E) Cilat jane shenjat dhe/ose simptomat themelore te preeklampsise: hipertensioni dhe skotomat hipertensioni dhe edemat hipertensioni. A) B) C) D) E) Maturimi i spermatozoideve ndodh ne: epididim us tubujt seminifere kanalin vaginal duktusin deferent kontakt me ovocitin 8 2. ankohet per hemorragji vaginale. konvulsionet hipertensioni dhe proteinuria asnj era 8 4.

alterimet okulare. A) B) C) D) E) Prolapsi i kordonit umbilikal mund te shkaktohet nga : asnje prej pergj igjeve prezantimeve anormale disproporcioneve fetus-pelvis gj atesise se madhe (mbi 75 cm) te tera pergj igjet jane te sakta 8 6.E) mbiveshkore 8 5. Çrregullimet neurologj ike. hidrocefalia dhe kalcifikimet cerebrale karakterizoj ne formen kongjenitale te: A) gonorrese B) t o ksop laz mo zes C) semundjes nga citomegalovirusi D) sifilizit E) leis h m a nio z e s 8 9. Cila prej karakteristikave te meposhtme nuk eshte element i treguesit te Apgar: A) ngj yra e lekures B) tonusi muskulor C) temperatura trupore D) frekuenca kardiake E) impenjimi respirator . sakta A) B) C) D) E) Te tera pohimet e meposhtme mbi karcinomen in situ te cerviksit j ane te me perjashtim te njeres: ka prekje te te tere trashesise se epitelit skuamoz ka qeliza qe ngj asojne me ato te nje karcinome invazive ka shenje per invazion stromal ka humbje te plote te stratifikimit ka regresioni dhe zhdukje okazionale 8 7. A) B) C) D) E) Metoda me e mire per te identifikuar placenten previa eshte: ekografia a mniograf ia ekzaminimi gjinekologjik arteriografia selektive e arterieve uterine radiografia e pelvisit 8 8.

9 0. Cila prej patologj ive te meposhtme shoqerohet me shpesh me oli g o i d r a m nio s: h A) agenezia renale B) atrezia duodenale C) hidropsi fetal D) anencefalia E) gravidanza multiple 9 3. A) B) C) D) E) Perqendrimi i fibrinogj enit ne gjakun matern gjate shtatzenise: ulet shume ulet ne menyre te moderuar mbetet i pandryshuar rritet shume rritet ne menyre te moderuar . Dismenorrea primare shkaktohet nga kontraktime uterine qe lindin nga sekretimi i prostaglandinave ne endometer. A) B) C) D) E) Hormoni hipokalcemiant eshte: kalcitonina parathormoni kortizoni T SH MSH 9 1. eshte: A) B) C) D) E) Indikacioni me i rendesishem per kirurgjine rindertuese te uterusit dopio aborti abitual dismenorrea m eno m etrorragjia dispareunia lindja e parakohshme 9 2. Masat farmakologj ike per kontrollin e dhembj es perfshijne te tere medika mentet e meposhtme. perveç: A) ibuprofenit B) etenil estradiolit me noretindron C) b romk riptines D) indo m etacines E) acidit mefenamik 9 4.

cila prej te meposhtmeve mund te jete nje mundesi e logj ikshme diagnostike: A) sindroma e ovarit polikistik B) gravidanca ektopike C) sindroma Turner D) insuficienca ovariane premature E) hipertiroidizmi 9 7. Nje grua 24-vj eçare ka amenorre dytesore dhe nje test shtatzenie negativ.9 5. Nese administrimi i progesteronit nuk provokon gj akosje uterine. Çfare eshte “T esti Post Koital”: A) testi i sieropozitivitetit postkoital B) testi i shtatzenise qe kryhet nepermjet vleresimit te niveleve te hCG C) percaktimi i perqendrimit te spermatozoideve me levizsh meri lineare normale ne mukusin cervikal postkoital D) elektromiografia postorgazmike E) nuk ekziston 9 8. A) B) C) D) E) Cili hormon stimulon maturimin e folikulit ovarian: FSH LH estrogj eni progesteroni te stost er oni 9 9. Çfare kuptohet me impenjim te pjeses se prezantuar: A) koha gjate se ciles koka e fetusit kalon planin e ngushtices superiore B) kalimi i pj eses se prezantuar te ngushtices superiore C) koha gj ate se ciles ndodh kalimi i perimetrit me te madh te pj eses se prezantuar permes planit te ngushtices superiore D) kalimi i kokes pertej planit te ngushtices superiore E) kalimi i pjeses se prezantuar pertej ngushtices inferiore 9 6. A) B) C) D) E) Çfare eshte onfalocela: hernie cerebrale aplazi e paretit abdominal te raj onit umbilikal hernie inguinale kongjenitale divertikul hernie krurale .

Te nje grua 23-vj eçare e martuar pak kohe me pare eshte gjetur ne menyre te perseritur nje presion arterial 145/95 mmHg. Ekzaminimi objektiv eshte negativ. A) B) C) D) E) Cili eshte diametri me i madh i kokes se fetusit: diametri biparietal diametri bitemporal diametri suboksipito-bregmatik diametri verteks-mjeker diametri oksipito-frontal 102. Cili eshte shkaku me i mundshem i hipertensionit te kjo grua: A) hipertensioni esencial B) sindroma Turner C) hiperplazia fibromuskulore e arteries renale D) feokrom ocito m a E) etiologjia jatrogj ene 104. A) B) C) D) E) Shkaku me i shpeshte i vdekjes se grave qe shfaqin eklampsi eshte: ruptura e heparit insuficienca renale akute hemorragj ia cerebrale embolia pulmonare shoku septik 103. por nuk ka anamneze familjare per hipertension. A) B) C) D) E) Per cilin tumor eshte me i pershtatshem markuesi serik CA 125: tumorin e sinusit endometrial tumorin e granulozes-tekes se ovarit kistadenokarcinomen seroze tumorin e qelizave Sertoli-Leydig koriokarcinomen 101. uterin A) B) C) D) E) Ne rast perforimi te uterusit gj ate ekzaminimit instrumental te kavitetit duhet: te vazhdohet manovra diagnostike te vazhdohet me histerektomi te menjehershme te kryhet nje laparotomi eksplorative te kryhet ekografia urgjente te nderpritet ekzaminimi dhe te fillohet terapia antibiotike .100. Anamneza tregon qe pin nje pakete cigare ne dite. Eshte duke perdorur kontraceptive trifazike orale.

Cili prej agjenteve infektive te meposhtem nuk shkakton keqformi me e m brio-fetale: A) virusi i rozolise B) h e rpesviru si C) toxoplasma gondii D) gardnerella vaginalis E) c it o m e g a l o v ir u si 107. A) B) C) D) E) Vena ovariane dextra derdhet ne venen: renale dextra mezenterike inferiore kava inferiore iliake komune dextra hipogastrike dextra 109. Cila prej te meposhtmeve nuk eshte nje pasoje e mundshme e diabetit ne shtatzeni: A) aborti i trimestrit te pare B) prapambetja e rritjes intrauterine C) p olihidra mni os i D) placenta previa E) makrosomia fetale .105. sakte: A) B) C) D) E) Cila prej pohimeve te meposhtme mbi fibroadenomen e sinusit eshte e eshte e fortme dhe e levizshme kthehet ne malinje ne 5% te rasteve pergjithesisht eshte e lokalizuar ne pj esen inferiore te sinusit zakonisht paraqet kalcifikime ne mamografi eshte e dhembshme perpara menstruacioneve 106. Cili prej te meposhtmeve nuk eshte nje test i zakonshem kontrolli ne nje shtatzeni fillestare pa nderliki me: A) dozimet seriale te hCG B) he m oglobina C) testet imunologj ike D) Pap-testi E) grupi i gjakut dhe faktori RH 108.

A) Qelizat intersticiale te Leydig prodhoj ne: spermatogjene . A) B) C) D) E) Diagnoza e ovulacionit mund te vendoset duke vezhguar: modifikimet ciklike te mukusit cervikal te tera pergjigjet modifikimet ciklike te citologjise vaginale modifikimet ciklike te temperatures bazale modifikimet sekretore te endometrit 115. Cili prej hormoneve te meposhtem nuk derivon nga sinteza ose prodhimi placentar: A) gonadotropina korionike humane B) hormoni laktogj en placentar C) p r olak tina D) p r ogester oni E) e s t r i ol i 113. fibromat uterine kane prirje qe: te zvogelohen te rriten te mos ndryshoj ne te kolikuojne te kryej ne transformim malinj 112. Te tera informacionet e meposhtme mbi endometriozen j ane te verteta me perj ashtim te nj eres: A) provokon insuficience renale B) transformimet malinje j ane te rralla C) eshte me e shpeshte ne moshen fertile D) grate e semura mund te paraqesin infertilitet E) organi me i prekur eshte vezorj a 111. Cili eshte trajtimi me i mire per inkontinencen urinare nga paqendrueshmeria e detrusorit: A) kolporrafia anteriore B) nderhyrja fionde C) far makoterapia D) te tera pergjigjet E) rehabilitimi muskulor i dyshemese pelvike 114.110. A) B) C) D) E) Gjate shtatzenise.

B) C) D) E) estrogj ene testosteron mineralkortikoide glukokortikoide 116. A) B) C) Cili eshte estrogjeni me i perdorur ne kontacepsionin hormonal: e tini lie stradio li estron sulfati estrioli . Nese nje homozigot normal çiftohet me nje homozigot per nje gj en recesiv. Me perjashtim te njerit. te tere faktoret e meposhtem jane prognostike per karcinomen e endometrit: A) citologj ia peritoneale B) thellesia e invazionit miometrial C) metastazat limfonodulare D) mosha e pacientes E) diferencimi histologj ik 120. femij et do te jene: A) te tere normale B) te tere te semure C) 50% normale D) 75% normale E) 25% normale 118. A) B) C) D) E) IVG brenda 90 diteve mund te kerkohet nga: gruaj a partneri mj eku kurues mjeku gj inekolog komiteti etik i struktures sanitare 117. Te tera patologjite e meposhtme kane nje incidence me te madhe gjate shtatzenise multiple. me perjashtim te njeres: A) preeklampsia materne B) mikrosomia fetale C) atonia uterine postpartum D) vasa previa E) morbiditeti perinatal 119.

Cili prej te meposhtmeve nuk shkak a menorreje: A) sindroma Turner B) diabeti mellitus C) sindroma e ovarit polikistik D) hiperplazia surrenaliene kongj enitale E) h i p e r p r o la k ti n e m ia 123. Cila prej patologj ive te meposhtme nuk mund te diagnostikohet ne periudhen prenatale me teknikat e gjenetikes molekulare: A) f enilketonuria B) fibroza kistike C) fibroza muskulare Duchenne D) defektet e tubit neural E) beta-talase mi a 124. A) B) C) D) E) Disfunksionet seksuale femerore prekin popullaten me prevalence: 45% 25% 10% 5% nuk ekzistoj ne studime klinike dhe si rrj edhoje prevalenca nuk njihet 125. Zhvillimi i klitorisit dhe i labra major te vagines mundesohet nga veprimi i: A) estrogjeneve B) progesteronikeve C) androgjeneve D) gonadotropinave E) prolaktines . A) B) C) D) E) Eklampsia karakterizohet nga: cefale te lehta dhe tranzitore hiperrefleksi konvulsione te tipit gran mal konvulsione te tipit te lehte skotoma 122.D) E) estradioli raloksifeni 121.

126. cila prej anomalive te meposhtme ndeshet me shpesh gj ate ekzaminimit te urines: A) proteinuria B) h ematur ia C) glukozuria D) ketonuria E) asnj era 130. A) B) C) D) E) Galaktocela eshte: nje kist me retension qumeshti nje granulome lipofagike nje ektazi e duktuseve nje forme mastiti kronik nje nekroze mamare 128. ankohet per 6 muaj amenorre dhe ndj esi fryerje abdominale. shume e dobet. A) B) C) D) E) Cili eshte rezervuari natyror i toksoplazmes: femijet ne moshe shkollore ekskrementet e zogj ve peshqit e kontaminuar macet gjaku 129. Cila prej te meposhtmeve eshte diagnoza me e m undshme: A) shtatzenia B) sindroma premenstruale C) d ep res ion i D) anoreksia nervore E) hipotiroidizmi 127. A) B) C) D) E) Cili prej risqeve materne te meposhtme rritet gjate gravidances multiple: infeksionet e rrugeve urinare hipertensioni i induktuar nga shtatzenia diabeti gestacional nivelet e uleta te alfa-fetoproteines serike te nenes moniliaza vaginale . Te nje paciente me preeklampsi. Nje balerine 16-vj eçare.

shoqerohet me shpesh me pubertet te parakohshem te grate: A) disgerminoma B) ginandoblastoma C) fibroteko m a D) tumori i qelizave te granulozes-te kes E) asnj era 136. ne cilen perqindjen uterusi e humbet peshen e tij ne raport me periudhen menj ehere postpartum: A) 5% B) 20% C) 50% D) 80% E) 90% 134. aktiv nga pikepamja endokrinologj ike. A) B) C) D) E) Kisti Bartolini me absces duhet: te asportohet me rruge kirurgjikale te drenohet duket kryer nje marsupializim te kurohet me bursa te ngrohta e te lageshta te kurohet me antibiotike te kontrollohet shpesh. Gj ate javes se pare te puerperiumit.131. A) B) C) D) E) Cilin aspekt histologj ik merr me shpesh karcinoma e cerviksit uterin: adenokarcinome karcinome mukoep idermoidale karcinome epidermoidale koriokarcinome kistosarkome filoide 135. A) B) C) D) E) Arborizimi si fier i mu kusit endocervikal verehet: ne shtatzeni ne menopauze ne fazen ovulatore ne periudhen mestruale ne rastet me hiperestrinizem 133. pa kryer nderhyrje kirurgjikale 132. Cili prej tumoreve ovariane te meposhtme. Cili eshte lokalizimi me i shpeshte i implantimit te embrionit ne gravidancen ektopike: A) vezorj a .

Masat farmakologj ike per kontrollin e dhembjes perfshijne perdorimin e te tera substancave te meposhtme. Dismenorrea primare duket se shkaktohet nga kontraktimet uterine nga sekretimi i prostaglandinave nga ana e endometrit. Te tera vlerat e meposhtme fiziologjike ose laboratorike pesojne luhatje ne trimestrin e dyte te nje shtatzenis normale. me perjashtim te: A) frekuences kardiake B) he m atokritit C) shpejtesise se eritrosedimentimit D) natremise E) vellimit respirator te imet 140.B) C) D) E) fundus uteri peritoneumi tuba cerviksi uterin 137. Miomat shoqerohen me te te tera patologjite klinike te meposhtme. perveç se me: A) anemi B) pielonefrit C) poliakiuri D) dismenorre E) amenorre 138. A) B) C) D) E) Hiperplazia glandulare kistike e endometrit shkaktohet nga: nje stimulim estrogj enik i zgjatur nje stimulim progestinik i zgj atur nje endometrit nje endometrioze nje karcinome e portio uterina 141. me perj ashtim te: A) ibuprofenit . A) B) C) D) E) Amniocenteza per vleresimin e kariotipit fetal mund te kryhet: ne j avet 8-10 ne javet 10-12 ne javet 16-18 ne j avet 22-24 ne çdo periudhe te shtatzenise 139.

Nje strisho e sekrecioneve vaginale tregon nje protozoo shume te levizshem.B) C) D) E) etinil estraiolit me noretindron bromkriptines indometacines acidit mefanamik 142. Cilet prej agj enteve farmakologj ike te meposhtem do te ishte traj timi me i pershtatshem: A) metronidazoli B) klotrimazoli C) mikonazoli D) acikloviri E) spek tin omicin a 144. Ne cilen moshe gestacionale (te perllogaritur nga cikli i fundit menstrual) eshte me i ndjeshem ndaj efekteve teratogj ene fruti i koncepsionit: A) ditet 1-14 B) ditet 15-28 C) ditet 29-72 D) ditet 73-90 E) ditet 91-120 145. Nje grua 24-vj eçare ankohet per sekrecione vaginale te bezdisshme dhe me prurit. Cili hormon korrelohet shume me trofizmin e organeve gjenitale femerore: A) estradioli B) testosteroni C) DHEAS D) delta4-androstenedioni E) hormoni i rritj es 143. Cila prej pohimeve te meposhtme mbi hepatitin B dhe shtatzenine eshte i sakte: A) shtatzenia pershpejton dekursin e hepatitit B akut matern B) menyra e lindjes nuk ka asnje ndikim mbi transmetimin nene-neonat C) ushqyerja me gji nuk e rrit riskun neonatal per te marre hepatitin B D) te porsalindurit mund te mbrohen nga hepatiti B duke marre imunizim pasiv ne diten e pare te lindjes E) shpejtesia e perparimit te semundj es eshte e njej te te nena dhe te neonati .

Lindja ka zgj atur 7 ore me administrim o ksitocine gjate 2 oreve te fundit.146. Cili eshte shpj egimi me i mundshem per hemorragjine postpartum te saj: A) retensioni i indit placentar B) trauma e traktit gj enital C) atonia uterine D) inversioni uterin E) çrregullimi i koagulimit . Perqindja e aborteve te shkaktuara nga amniocenteza e kryer ne trimestrin e dyte eshte rreth: A) 1% B) 3% C) 4% D) 5% E) >5% 147. Nje grua 20-vj eçare paraqet hemorragji te tepert vaginale 1 ore pas lindjes vaginale spontane te nje neonati mashkull (femija i trete) me peshe 4400 g. A) B) C) D) E) Nga cili hormon induktohet “plasja” e folikulit ovarian: prolaktina FSH GH estradioli LH 148. A) B) C) D) E) Numri me i madh i vdekj eve nga karcinoma cervikale shkaktohet nga: ekstensioni lokal metastazat ne sistemin nervor qendror metastazat ne mushkeri shkaqet jatrogj ene asnj era 150. Cila eshte shenja me e shpeshte e hapjes iminente te nje plage kirurgjikale: A) drenimi serik B) drenimi i gjakut C) drenimi sero-hematik D) dhembja abdominale pa drenim E) prania e permbajtjeve abdominale ne plage 149.

A) Cili eshte treguesi fetal i prezantimit podalik: sakrumi . A) B) C) D) E) Humbja mesatare e gjakut nga menstruacioni eshte: 10-15 ml 25-50 ml 75-100 ml 101-125 ml 130-150 ml 152. Trajtimi paresor i karcinomes endometriale te kufizuar ne korpus uterii konsiston ne: A) terapia rrezatimi ekstern B) radium intrakavitar C) histerektomi D) k emio terapi E) terapi progestinike 154. Cila prej simptomave te meposhtme nuk ndeshet ne rastin e gravidances tubarike: A) dhembje ne kuadrantet inferiore abdominale B) humbje hematike vaginale ose spotting C) amenorre D) proktorragji E) dhembje ne shpatull 155.151. A) B) C) D) E) pH vaginal korrelon me: perberj en e ekosistemit vaginal nivelin e estrogjeneve ne indet vaginale cenueshmerine nga infeksionet nga bakteret e kolonit moshen e pacientes te tera pergj igjet jane te sakta 153. Cili prej te meposhtme ve nuk eshte indikacion absolut per sectio cesareo: A) prezantimi frontal B) placenta previa centrale C) vuajtja fetale akute ne fillim te procesit te lindjes D) prolapsi i funikulit E) sectio cesareo i meparshem 156.

B) C) D) E) tibia peroneumi iskiumi vertebra e 5-te lumbare 157. A) B) C) D) E) Vaginizmi eshte shkaku fe meror kryesor i: d ispar eu nise moskonsumimit te marteses ejakulacionit te parakohshem krizes bashkeshortore uljes se deshires seksuale te femres 160. me perjashtim te: A) nauzese dhe te vj ellave B) inhibimit medular C) stomatitit D) cistitit hemorragj ik E) alopecise 159. periudha fertile presupozohet te jete: A) ditet 2-5 B) ditet 7-11 C) ditet 10-16 D) ditet 18-26 E) ditet 20-29 161. Cila prej metodikave te meposhtme te diagnozes prenatale kryhet ne periudhen me te hershme gestacionale: A) fetoskopia B) a mniocenteza C) marrja e vileve korionike D) funikolocenteza E) biopsia fetale 158. A) B) C) Gjinekomastia e vertete shfaqet gjate: trizomise se kromozomit 21 sindromes Turner sindromes Klinefelter . Te nje grua me cikle te rregullta 28-ditore. Ciklofosfamidi mund te shkaktoje te tera efektet e meposhtme kolaterale.

Cili prej ekzaminimeve te meposhtme do te ishte me i dobishmi per identifikimin e shkakut te amenorrese: A) LH dhe FSH B) prolaktina C) estrogj eni D) progesteroni E) te stost er oni 165. Cila/cilat prej situatave te meposhtme eshte/j ane e lidhur me nje rritje te mundesise se hemorragj ise postpartum: A) procesi i shpejte i lindj es B) procesi i gjate i lindj es C) stimulimi i lindjes me oksitocine D) gravidanza multiple E) te tera pergj igjet jane te sakta 164. qe paraqet ne gj irin e djathte nje mase te levizshme. te kufizuar mire. Nje vaj ze 19-vjeçare shkon te mjeku sepse nuk ka pasur kurre menstruacione.D) E) morbus Addison adenomes Plummer 162. Te nje paciente ne moshe pediatrike me rrj edhje vaginale te vazhdueshme fillimisht duhet te kerkohet: A) trupi i huaj B) oksuria C) abuzimi i medika menteve D) lacerimet vaginale E) ureteri ektopik . Cila eshte diagnoza me e mundshme te nje grua 24-vjeçare. me konsistence si gome dhe te padhembshme: A) karcinome mamare B) semundje fibrokistike te mameles C) f ibr oadeno me D) absces mamar E) nekroze dhj amore te ma meles 163. te izoluar. Ekzaminimi objektiv ve ne dukje pranine e gj inj ve normale. por nuk arrihet te individualizohet uterusi as me palpim dhe as gjate ekzaminimit pelvik.

Ekzamini mi objektiv ve ne dukje nje mase te dhembshme ne aneksin e majte.166. Nje vaj ze 15-vj eçare paraqet dhimbje abdominale te papritur. Radiografia tregon nje lezion hapesirezenes ne vezoren e maj te me zona kalficikimi fokal. A nderhyn statusi i infertilitetit ne marredhenien seksuale te nje çifti te qendrueshe m : A) vetem nese eshte e prekur gruaja B) vetem nese eshte i prekur burri C) shume shpesh D) kurre E) ndonjeher e 167. A) B) C) D) E) Placenta prodhon ne menyre fiziologjike: estrogj en dhe progesteron gonadotropina korionike substance somatotroponosimile kortikosteroide te tera pergj igjet jane te sakta 169. Testi i shtatzenise eshte negativ. Cila prej formacioneve te meposhtme anatomike e merr prejardhjen nga duktusi Wolff te gruaj a: A) tubat uterine B) uterusi C) vagina D) ligamenti i gj ere E) asnjera prej formacioneve te mesiperme . Cila eshte diagnoza me e m undshme: A) kist folikular B) kistadenome mucinoze C) teratome kistike D) tumor Brenner E) kistadenome seroze 170. A) B) C) D) E) Shkaku me i shpeshte i dispareunise se thelle eshte: sindroma Master Allen semundja inflamatore pelvike (PID) endometrioza varikocela sindroma e bllokimit te nervave abdominale (ACNES) 168.

171. A) B) C) D) E)

Mastiti akut ndodh me shpesh gjate: pubertetit l akt ac ionit ciklit menstrual normal shtatzenise menopauzes

172. Te tera pohimet e meposhtme mbi kancerin e vezores j ane te sakta, me perjashtim te nj eres: A) eshte kanceri me i shpeshte i aparatit gjenital femeror B) ka perqindjen me te larte te vdekshmerire nder tumoret me te shpeshta te aparatit gj enital femeror C) ka prirje qe te jete asimpto matik deri sa arrin stadin e perparuar D) zhvillimi i tij mund te ndikohet nga faktore ambientale, kulturore, socioekonomike E) shtrishot e Papanicolau (Pap test) nuk jane te efektshme per kontrollin diagnostik rutine

173. Nje primigravide 18-vjeçare eshte ne j aven e 26-te te shtatzenise. Kultura e cerviksit eshte pozitive per Chlamydia trachomatis. Cili prej antibiotikeve te meposhtme eshte me i pershtatshem per kete paciente: A) dikloksacilina B) ampicilina C) cefuroksa midi D) vanko micina E) eritro m icina

174. A) B) C) D) E)

Gj ate jetes fetale, duktusi arterioz i Botallo sherben: si qark i shkurter per qarkullimin pulmonar per te shkembyer gjakun ndermj et gj ymtyreve si qark i shkurter per heparin ne zhvillim per te parandaluar koarktacionin asnjera prej pergjigjeve te mesiperme

175. Kater prej patologj ive te meposhtme j ane kundraindikacione absolute per perdorimin e kontraceptiveve hormonale te ko mbinuar. Cila prej patologjive perben te vetmin kundraindikacion relativ: A) anamneza pozitive per tromboflebit B) diabeti mellitus me probleme vaskulare C) hipertrigliceridemia dhe hiperkolesterolemia D) hemikrania me aura

E)

duhanpirja mbi 35 vj et

176. Nje grua 33-vj eçare (G1P1), qe ka lindur femijen e saj te pare 5 jave me pare, telefonon ne ambulator. Regeron se ndjehet shume e lodhur dhe anksioze. Ndjen se nuk eshte ne gj endje te beje asgje ne menyren e duhur dhe se ndihet shume e trishtuar gjate te tere dites. Tregon se qan ne menyre te vazhdueshme dhe nuk arrin te fleje gj ate ntes. Cila eshte diagnoza me e sakte: A) depresioni postpartum B) çrregullimi i ankthit C) psikoza postpartum D) semundja bipolare E) p a gju m esia

177. Nje paciente diagnostikohet me karcinome mamare. Cili eshte faktori prognostik me i rendesishem per trajtimin e kesja patologj ie: A) mosha e pacientes B) madhesia e tumorit C) metastazat ne limfonodujt ascelare D) prania ne tumor e receptoreve per estrogj enet E) prania ne tumor e receptorve per progesteronin

178. Nje grua 38-vj eçare (G3P3) fillon te ushqeje me gji femij en e saj 5ditesh. Femija kapet mire pas gj irit dhe fillon te thithe. Cila prej pergj igj eve ndaj thithjes ndodh te gruaja: A) reduktimi i oksitocines B) rritja e PIF (faktori inhibues i prolaktines) C) rritja e prolaktines hipotalamike D) rritja e dopamines hipotalamike E) rritja e faktorit te çlirimit te LH dhe te FSH

179. Nje grua 33-vj eçare (G2P1) sapo ka lindur me lindje vaginale spontane. Nuk eshte ndjekur mire ne periudhen prenatale dhe, duke qene se nuk ka kryer asnje ekografi gj ate shtatzenise, eshte anksioze per te ditur seksin e femijes. Ne pamje te pare verehen organe gjenitale femerore, por duke i ekzaminuar me kuj des organet gjenitale verehet se ato duhet te klasifikohen si “ambigue”. Cili eshte hapi pasues me i mire per vleresimin e ketij te porsalinduri: A) analiza kromozomike B) rivleresimi ne moshen 1-muj ore C) ekografia pelvike D) ekzaminimi pelvik i plote D) laparotomia per kryerjen e gonadektomise

180. Gj ate vizites se nje gruaje 30-vjeçare per infertilitet, vendoset diagnoza e uterusit bikorn. Gruas i shpjegohet se nevojiten ekzaminime te metej shme, pasi ekziston nje risk me i madh per anomali kongj enital ne njerin prej sistemeve organike te meposhtme: A) skeletik B) he m atopoietik C) urinar D) sistemin nervor qendror E) g a str o i n te sti n a l

181. Nje grua 74-vj eçare paraqitet ne ambulator per nje vizite kontrolli. Pap testi dhe mamografia e fundit e saj jane te 3 viteve me pare. Ajo ka hipertension, nivele te larta te kolesterolit dhe osteoartrit. Ka nderprere pirjen e duhanit 15 vite me pare dhe nuk referon perdorim te alkoolit. Duke u bazuar mbi anamnezen e kesaj pacienteje, sila prej problemeve klinike te meposhtme duhet te jete shqetesimi kryesor i saj: A) semundja Alzheimer B) neoplazia ma mare C) semundja cerebrovaskulare D) semundja kardiake E) tumori pulmonar

182. Nje grua 50-vj eçare diagnostikohet me kancer te cerviksit. Cili prej grupeve te limfonoduj ve eshte i pari qe perfshihet pas diseminimit metastazik te kesaj semundjeje, perveç cerviksit dhe uterusit: A) limfonodujt iliake komune B) limfonodujt parametriale C) limfonodujt iliake eksterne D) limfonodujt paracervikale ose ureterale E) limfonodujt paraaortale

183. Nje grua 24-vj eçare i kerkon mj ekut te saj mundesine e nje kontrolli gj enetik per nje mutacion te BRCA1. Nena e saj ka vdekur si pasoje e karcinomes mamare ne moshen 44-vj eçare dhe nje moter e saj eshte diagnostikuar me karcinome duktale in situ ne moshen 38-vjeçare. Cila eshte keshilla me e pershtashme per kete grua: A) shpjegohet se mutacionet e BRCA1 nuk j ane te lidhura me nje risk me te larte per karcinome ma mare B) rekomandohet kryerja e kontrollit vetem nese eshte pasardhese e hebrenjve Ashkenazi C) rekomandohet nje keshillim gjenetik perpara se te kryhet kontrolli gj enetik

D) sugj erohet qe t’ì nenshtrohet nje interventi profilaktik mastektomie bilaterale ne vend te kontrollit gjenetik E) rekomandohet kryerja e nje biopsie mamare bilaterale

184. Nje grua 24-vj eçare sapo eshte diagnostikuar me toksoplasmoze. Mundoheni te percaktoni se cilet mund te kene qene faktoret e saj te riskut. Cili prej tyre perben riskun me te larte: A) konsumimi i mishit te pagatuar B) konsumimi i peshkut te pagatuar C) prania e nje qeni ne shtepi D) kombesia angleze E) fakti qe ka pasur nje infeksion viral te parakohshem gjate shtatzenise

185. Nje shtatzene 35-vj eçare ndodhet nen risk shume te larte per te zhvilluar njekohesisht neoplazi malinje te: A) cerviksit B) vezores C) gjirit D) vagines E) kolonit

186. Nje grua 23-vj eçare (G1P0) sapo ka pasur nje lindje vaginale spontane. Nderkohe qe nxirrej placenta, verehet nje mase e mishte e kuqe, qe protrudon nga prapa placentes. Cili eshte hapi pasues me i mire per t’u hedhur te kj o paciente: A) fillimi i infuzionit endovenoz te oksitocines B) kerkohet me shume personel mjekesor per nje asistence te m enjehershme C) vazhdohet heqja manuale e placentes D) i indikohet anestezistit qe te administroje sulfat magnezi E) shtyhet placenta brenda uterusit 187. Pas nje shtatzenie te pare, qe rezultoi ne nje humbje spontane ne trimestrin e pare, pacientja eshte e shqetesuar nga mu ndesia qe kjo gje te ndodhe serish. Cila eshte pergj igja me e pershtatshme ne lidhje me mundesine e nje rekurrence: A) mundesia varet nga perberja gjenetike e frutit te abortit te meparshem B) mundesia nuk ndryshon nga mundesia qe kishte aborti i pare C) mundesia eshte rritur rreth 50% D) mundesia eshte rritur mbi 50% E) mundesia varet nga seksi i frutit te abortit te pare

188. Nje grua 33-vj eçare (G3P2) ne javen e 30-te te shtatzenise merr nje infeksion. Cili prej te meposhtmeve eshte nje riaktivizim dhe si rrjedhoje nuk perben risk per fetusin: A) coxsackiervirus grupi B B) virusi i rozolise C) virusi i variceles D) zj arri i Shen Andonit E) herpesvirusi tip 2

189. Nje grua 30-vj eçare me nje patologji gj enetike te karakterizuar nga nje mungese e fenilalanine hidroksilazes, po mendon nje shtatzeni per here te pare. Mj eku i saj i shpjegon riskun me te larte te femij es se saj per prapambetje mendore dhe per semundje kardiake kongjenitale. Cili rekomandim duhet bere: A) perpara koncepsionit duhet te fillohet nje diete me ni vele te uleta te f e n ila la n i n e s B) rekomandohet nje suplement me glicine ne diete C) rekomandohet nje suplmenet me L-karnitine ne diete D) nuk ka nevoje per kontroll dietetik nese nivelet e fenilalanines jane lehtesisht te rritura E) te porsalindurit duhet t’i jepet vitamine B12 menjehere pas lindj es

190. Diten pas nje marredhenieje seksuale rastesore me nje burre heteroseksual, i cili sapo eshte diagnostikuar me antikorpe pozitive ndaj HIV, pacientja j uaj eshte e shqetesuar dhe do te dije nese mund te jete e infektuar. Rezulton nje titer antikorpal negativ. Per te testuar mundesine e sierokonversionit, cila eshte periudha me e hershme per rivleresimin e pranise se antitrupave pas nje takimi seksual: A) 1-2 j ave B) 3-4 jave C) 4-10 jave D) 12-15 j ave E) 26-52 j ave

191. Nje grua 27-vj eçare sapo ka pasur nje gravidance ektopike. Cila prej ngj arjeve te meposhtme eshte me e mundshmja qe te predispozoje per nje gravidance ektopike: A) nje konizim cervikal i meparshem B) semundja inflamatore pelvike (PID) C) perdorimi i mj eteve kontraceptive intrauterine (DIU) D) induktimi i ovulacionit E) ekspozimi in utero ndaj dietilstilbisterolit (DES)

qe diten e pare te ciklit te fundit menstrual e ka pasur me date 7 maj. Cili prej problemeve te meposhtme do te tregonte mundesine e nje diagnoze me serioze te “hiperemesis gravidaru m ”: A) hipotiroidizmi B) hipokalem ia C) shtimi ne peshe D) proteinuria E) diarrea 196. Çfare mund ta reduktoje riskun e shfaqjes se neoplazise se ovarit: A) perdorimi i nje terapie te kombinuar me kontraceptive orale B) menopauza pas moshes 55-vjeçare C) perdorimi i medikamenteve antiinflamatore j osteroide D) nullipariteti E) perdorimi i medikamenteve qe induktoj ne ovulacionin 194. Diskutohen faktoret e riskut dhe parandalimin e neoplazise se ovarit. Nje grua 30-vj eçare shkon te mjeku pasi ka frike se mos zhvillon nje neoplazi ovariane. Nje vaj ze 18-vjeçare (G2P1). Gj ate vleresimit te nje amenorreje dytesore te nje grua 24-vjeçare diagnostikohet hiperprolaktinemia. kryhet nge histerosalpingograme qe tregon shenja te sindromes Asherman. Gj ate vleresimit per infertilitet te nje gruaje 25-vjeçare. ankon per nauze dhe te vjella te perditshme gjate j aves se fundit.192. Cila prej problemeve te meposhtme mund te rrise perqendrimin e prolaktines ne qarkullim dhe ame norrene te kjo paciente: A) s t r es i B) hipertiroidizmi paresor C) anoreksia nervore D) hiperplazia kongj enitale e surrenaleve E) semundja e ovarit polikistik 195. Gj yshja e saj 70-vj eçare ka vdekur gjate koheve te fundit si pasoje e nje karcinome ovariane. Cilen prej simptomave te meposhtme priten te verehen te kjo paciente: A) dismenorre . Nje vaj ze 18-vjeçare ne javen e 8-te te shtatzenise. vj en per viziten e saj te pare obstetrike pas 10 javesh. Nauzeja dhe te vj ellat jane simptoma te shpeshta te fazes fillestare te shtatzenise. Cila mund te jete data e mundshme e lindjes: A) 28 janari i vitit tjeter B) 7 shkurti i vitit tjeter C) 14 shkurti i vitit tjeter D) 21 shkurti i vitit tjeter E) 28 shkurti i vitit tjeter 193.

B) C) D) E) h i po menorre m e n o rr a g ji metrorragji oligomenorre PEDIATRIA 1. Kur dyshoj më për një invaginacion intestinal tek fëmij a. cili është egza minimi diagnostik që përjashton diagnozën? A) Klizma opake B) Radiografi e drejtpërdrejtë e abdomenit C) Radiografi me kontrast bariumi D) Stratigrafi E) Invertogram 3. Cili është simptomi më i shpeshtë me të cilin fillon kraniofaringioma te fëmijët? A) Strabizëm B) Dhimbje koke C) Ngadalësim në rritje D) Turbullime të shikimit . Të gj itha pohimet e mëposhtme j ane tregues prognostike pozitiv te Leuçemise Limfoblastike akute në moshën pediatrike përveç: A) Mosha 3-7 vj eç. B) Seksi mashkull C) Limfocitozë fillestare <10 000/ mm3 D) Vlera e hemoglobinës < 7g/dL E) Trombocitet >100 000 mm3 2.

Terapia e krizave astmatike të moderuara: A) Parashikon përdorimin e a2 stimulantëve per os dhe në rast se nuk ka përmirsim për 12 orët në vazhdim . A) B) C) D) E) Divertikuli i Meckel-it mund të jetë: Simptomatik vetëm në seksin mashkull A sim ptomatik Gjithnjë simptomatik Përcaktohet vetëm me autopsi Simptomatik vetëm në seksin femër 5. përdoret prednisolon. A) B) C) D) E) Zhurma e pafaj shme është zakonisht: Proto mezosistolike E vazhdueshme Mezotelesistolike Diastolike në pozicion të shtrirë E pranishme vetëm mbas ushtrimit fizik 8.q.s nuk kemi përmirësim për 4 orë.E) Marrje mendsh 4. Cili nga komponentët e mëposhtëm gjendet më tepër në qumshtin e gj irit në krahasim me qumshtin e lopës? A) Acidet yndyrore të pangopura B) Vitaminat C) Kazeina D) L aktoalbu m ina E) Kripëra minerale 6. A) B) C) D) E) Si përcaktohet diagnoza “refluks gastroezofageal”: Me anë të shinitgrafisë ezofageale Ph metria 24 orëshe Manometria ezofageale Me anë gastroskopisë Asnjëra nga të mësipërmet 7. C) Kërkon shtrim urgjent në spital. përdoret prednisolon. D) Parashikon përdorimin e b2 stimulantët në rrugë inhalatore dhe prednizolonit per os. . B) Parashikon përdorimin e a2 stimulantit ipratropium bromid në rrugë inhalatore dhe n.

lotim dhe inkontinencë urine dhe fekale. të vj ella. me sekrecione nga goj a. A) B) C) D) E) Në rastin e një fëmije me gastroenterit akut. Vlerësimi i gj endjes së hidratimi dhe ekuilibri acidobazik. cili është hapi prioritar? Prick. po luante në një fushë të trajtuar me insekticid. A) B) C) D) E) Cili simptom është tipik për sindromin nefrotik? Edema Poliuria Hematuria Glukozuria Hipertensioni 1 3. miozë. Mj eku dyshon për helmim me fosfatoorganik. 1 1.E) Teofilina 9. Testi i absorbimit intestinal Fillimi i terapisë antibiotike. Për të trajtuar efektin nikotinidik. Infeksioni me Mycoplasma pneumoniæ mund të shkaktojë të gj itha pathologjitë e mëposhtme. Një vaj zë me moshë 4 vj eç. dhe dridhje.Pam) D) Naloxon E) Ca. Prindërit e sjellin në ndihmën e shpejtë në gj ëndje letargjie.EDTA 1 0.test alergjik. përveç: A) Bronkitit B) Bronkiolitit . Kërkim i oksiureve në feçe. A) B) C) D) E) Cili nuk është komplikacion i parotitit? Adenit supurativ Pankreatiti Orkiti Gastriti Meningoencefaliti 1 2. cili nga mjekimet e mëposhtme duhet përdorur? A) Atopina B) BAL (british antilewisite) C) Pralidoxim (2.

C) D) E) Konjuktivitit Faringotonsilitit Otitis media 1 4. shfaqet tek pediatri me dhimbje në veshin e djathtë. Një fëmijë 4 vj eç që merr mësime noti. Cili egzaminim përcakton gravitetin në diagnozën klinike të b r o n k i o litit? A) Ekzaminimi hemokromocitometrik. Sa është mosha gestionale e këtij fëmije? A) 34 javë B) 36 javë C) 38 javë D) 40 javë E) 42 javë . Dhimbja shtohet me prekje të aurikulës dhE)shtypjes mbi tragus. B) Rx e Toraksit C) T e m peratura D) Saturacioni O2 E) Presioni arterial sistemik 1 5. Për cilën sëmundje hematologjike në pediatri rekomandohet heparina + plazma e freskët? A) Hemofilia A B) DIC (KID. Ekzaminimi objektiv i veshit tregon edemë dhe eritemë të kanalit auditiv me praninë e sekrecioneve me ngjyrë të gjelbër. Cili është shkaktari më i mundshëm i këtij infeksioni? A) Hæmophilus Influenzæ B) Pseudomonas aeruginosa C) Moraxella catarrhalis D) Streptococcus agalactiæ E) Escherichia coli 1 7. Nuk ka prezencë pushi. Një neonat i gjatë për moshën gestionale paraqitet me lëkurë të rrudhur dhe të deskuamuar.koagulimi intravazal i diseminuar) C) Sëmundje von Willebrand D) Hemofilia B E) Difekt i koagulimit si pasojë e hepatopatisë 1 6. Thonjtë janë të gj ata dhe të gjelbra.

B) Nën 15% të kalorive ditore. ventilacion dhe masazh kardiak. përveç: A) Formë akute me diarre dhe të vj ella B) Formë kronike me kolit / ose anemi C) Të vjella dhe acidozë metabolike. Cila nga pathologjitë e mëposhtme te sistemit genital. Intoleranca ndaj proteinave të qumështit mund të manifestohet me të gj itha kuadret klinike të mëposhtme.1 8. . 2 1. C) Jo më tepër se 15% të kalorive ditore. D) Dermatit atopik dhe urtikarie E) Diarre me gj ak okult në feçe. 2 0. E) Administrimi i medikamenteve jetike.këshillohet në një nga opsionet e mëposhtme: A) Nën 10% të kalorive ditore. mund të jetë shkaktar i abdomenit akut tek vajzat? A) Torsion i ovarit B) Hipotrofia e klitorisit C) Hipertrofia e klitorisit D) Hipertrofia e buzëve të vogla E) Hipertrofia e buzëve të mëdha 2 2. C) Monitorim i presionit arterial dhe diurezës D) Vendosja e vigonit dhe fillimi i serumit endovenoz. Cila ngA)ndërhyrjet e mëposhtme është e detyrueshme dhe prioritare tek një fëmijë me arrest kardiocirkulator? A) Ekzaminimi biokimik dhe instrumental. A) B) C) D) E) Cilat janë pasojat e rubeolës kongenitale? A nencefalia Kardiopathia S hurdhim Verbim Të gjitha të mësipërmet 1 9. B) Lirimi i rrugëve të frymë marrj es. Sasia e yndyrnave në dietën e fëmijës së vitit të dytë të j etës. D) Jo më tepër se 30% të kalorive ditore E) Më tepër se 40% të kalorive ditore.

Personeli sanitar që nuk ka pasur ekzpozim të drejtpërdrejt me pacientin. A) B) C) kanë D) E) Në cilin rast nuk indikohet profilaksia antimeningokoksike? Kontakte familjare me të sëmurin Kontakte me të sëmurin në çerdhe gjatë 7 ditëve paraardhëse. Të gj itha pohimet e mëposhtme janë tipike për stenozën hipertrofike të pylorit. Subj ekte që kanë fjetur ose ngrënë me pacientin. me: A) B) C) D) E) Hiperplazia gingivale mund të shfaqet tek një pacient i cili merr mj ekim Meticilina A m picilina Eritromicina Tetraciklina Diphenylhydantoina 2 7. Cili nga faktorët e mëposhtëm mendohet se lidhet me sindromin e vdekj es së papritur foshnjore (SIDS)? A) Pozicioni shtrirë mbi bark B) Përdorimi i biberonit C) Toksikoza e shtatzanisë D) K ardiopatia E) Luksacionet e lindura . përveç: A) Alkalozës metabolike B) Haset më shpesh tek meshkujt C) Shfaqet mbas moshës 2-3 j avëshe. E) Të vj ella pa përmbajtje biliare 2 5. Cili nga trajtimet e mëposhtme duhet të përdoret si medikament i linjës së parë në rastin e një ataku akut të astmës te fëmijët. 2 4. 2 6. ose që përdorur objekte të përbashkëta. Subjekte në kontakt të drejtpërdrejt me sekrecionet e pacientit. A) β2 agonist per os B) Kortikosteroid per os C) β2 agonist në rrugë inhalatore D) Antihistaminikë per os E) β2 agonist per os dhe bikarbonat natriumi.2 3. D) Të vj ella me përmbajtje biliare.

Cili nga markerët e mëposhtëm identifikon pacientin me HBV kronik me risk më të lartë infektimi? A) HBsAg B) HBeAg C) IgM anti. përveç: H idroureteronefroza Ren polikistik Hipertrofia e klitorisit Megaureter obstruktiv primar Refluksi vezikoureteral 2 9.HBc D) Antikorpe kundër HBc. E) O nikomikoza 3 1. përveç: A) Dermatit atopik B) Urtika ries C) Dhimbj es së kokës D) Bronkospazma. përveç: A) Ikter B) Policit e mi a C) Trauma të lindj es D) Hernia umbilikale E) Anomali kongj enitale 3 0. Të gjitha të mëposhtmet j anë manifestime ekstraintestinale të alergjive nga ushqimet. kolla e thatë e vazhduar.2 8. A) B) C) D) E) Cila është etiopatogjeneza e hernies inguinale te fëmij a? Dobësi e paretit abdominal Moszbritja e testikulit Mosmbyllja e processus vaginalis peritonei Traumë e lindjes Inflamacion e kanalit inguinal 3 2. E) Antikorpe kundër HBs. Të gjitha komplikacionet e mëposhtme mund të gjenden tek neonati i një ma maje diabetike. . A) B) C) D) E) Të gj itha sindromat e mëposhtme j anë uropati malformative.

A) B) C) D) E) Cila nga sëmundjet e mëposhtme karakterizohet me praninë e petekieve? Purpura thrombocytopenike idiopathike Sëmundja von Willebrand Hemofilia klasike Mungesë e faktorëve II. me një histori për hipotireoidizëm ka temperaturë. V III .s. A) B) C) D) E) Cila nga pohimet e mëposhtme është i saktë. 3 4. Asnjë nga përgj igjet e mësiperme. Një vaj zë 14 vj eçare. Artriti është një nga manifestimet e para. amenore dhe ikter që persiston prej 4 muaj sh. VII. Më pak se 3% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gjatë se ai. paraventricularis të hipotalamusit. Arcuatus e hipotalamusit. IX. Diagnoza më e mundshme është: A) Mononukleozë B) Kalkulozë biliare C) Defiçit i α1. VI.3 3. Më tepër se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gjatë se ai. Nga n. për sëmundj en Lyme? Shkaktohet nga Borrelia vincenti Shkaktohet nga Adenovirus Lëkura është vendndodhja fillestare e infeksionit. Më pak se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të gj atë se ai 3 6.q. A) B) C) D) E) Hormoni Antidiuretik (Vazopresin) sintetizohet në: Qelizat acidofile të hipofizës anteriore Qelizat bazofilike të hipofizës anteriore Nga qelizat e n. Mjekimi kryhet me aminoglikozide. 3 5. anoreksi. thotë: A) B) C) D) E) N. Më tepër se 97% e fëmijëve të moshës së tij janë më të shkurtër se ai.antitripsinës D) Sëmundje e Wilsonit E) Hepatit autoimun 3 7. një fëmijë ka një gjatësi më të shkurtër se percentili i tretë do të Më tepër se 3% e fëmij ëve të moshës së tij janë më të shkurtër se ai. X Mungesa e faktorëve III. supraopticus dhe n.

3 8. përveç: A) Ulje e numrit të eritrociteve B) Ulje e Hemoglobinës C) MCV e rritur D) MCV e ulur E) Retikulocite të rritura 4 0.50% të rasteve. C) Asnjëherë D) Në 98% të rasteve. 4 2. A) B) C) D) E) Cili infeksion tek fëmija nuk shkaktohet nga Streptococcus pneumoniæ? Otiti Pn eu moni a Meningiti Cistiti Faringiti . Një fëmijë e moshës 10 muaj she me diarre akute të rëndë dhe dehidratim ka marrë vetëm qumësht të skremuar gjatë dy ditëve të para të diarresë. Infeksioni i rrugëve urinare tek fëmij ët është shoqërues i refluksit vezikoureteral: A) Në 100% të rasteve. Të gjitha pohimet e mëposhtme j anë të pranishme tek anemia B12 deficitare. Cilën është vlera e pritshme e natriemisë? A) 102 meq/L B) 124 meq/L C) 136 meq/L D) 142 meq/L E) 154 meq/L 4 1. Tek latantët me infeksione të rrugëve urinare. manifestimi klinik më i shpeshtë është: A) T e m peraturë B) Dizuri C) P olakiuria D) Dhimbje të regjionit lumbar E) I n k o n ti n e n c a 3 9. B) 30. E) Në 2-3 % të rasteve.

antitripsinës tek fëmijët? A) B) C) D) E) Kistet pulmonare Miokard i ti Cirroza hepatike Insuficienca pankreatike Bronkiti Kronik Obstruktiv 4 4. A) B) C) D) E) Apendiciti akut te fëmija është arsyeja më e shpeshtë e abdomenit akut: Vetëm tek latantët Po Jo Vetëm tek fëmij ët nën moshën 12 muajshe Vetëm tek fëmija në moshën e pubertetit. përveç: A) Artralgj i B) Karditi C) Korea D) Eritema marginatum E) Nodule subkutane 4 7. Malformacione kardiake Infeksione 4 6. .4 3. Të gj itha simptomat dhe shënjat e mëposhtme bëjnë pjesë tek kriteret e madhore te Johns’ it për diagnozën e sëmundjes rheumatike. ka rrezik te rritur për: Malformacione të aparatit urogj enital. Malformacione cerebrale. Cila nga pohimet e mëposhtme është “standarti i artë” për lokalizimin e një testikuli të papalpueshëm në moshën pediatrike? A) Ekzaminimi objektiv B) Rx direkte e abdominit C) Rezonanca magnetike D) TAK (Tomografia Aksiale e kompjuterizuar) E) Eksplorimi laparoskopik 4 5. Cili nga pohimet e mëposhtme është manifestimi më i shpeshtë i defiçitit të α1. A) B) C) D) E) Një fëmijë mE)me sindromën Down. Malformacione të aparatit digjestiv.

diagnostikohet me mastit të gjirit të maj të. sepse mund të infektohet.4 8. në vendet e industrializuara. sepse ajo do të fillojë të marrë antibiotikë. C) R otavirusi D) A d e n o v ir u si E) Lamblia intestinale 4 9. Një nënë që i jep gji foshnjes së saj 3 muajshe. E) Të kalohet në ushqim artificial. 5 1. A) B) C) D) E) Cila nga sindromet e mëposhtme nuk manifestohet me shtat të shkurtër: Sindromi T urner A kondroplazia Sindrom Noonan Sindrom De Soto Hypokondroplazia . Nuk aplikohet te fëmijët e nënave diabetike. A) E. Nuk aplikohet te subj ektet alergjike. 5 2. A) B) C) D) E) Cila nga thëniet e mëposhtme për vaksinën kundër thruthit është e saktë: Aplikohet te neonati. Të gj ithë të dhënat laboratorike të mëposhtme janë karakteristike për aneminë feriprive. Cila është këshilla më e mirë që mund t’i j epni kësaj nëne? A) Të ndërpresë menj ëherë gj irin fëmijës. D) Ulje e protoporfirinës eritrocitare të lirë E) Eritrocite mikrocitike 5 0. B) Të ndërpresë mënj ëherë gjirin fëmijës. me përjashtim të: A) Ulje e nivelit të hekurit në serum B) Kapacitet i lidhjes së hekurit i rritur C) Ulje e nivele të feritinës në serum. Cili është shkaktari më i shpeshtë i gastroenteritit akut në moshën pediatrike. D) Të vazhdojë të japi gji duke përdorur të dy gj injtë. coli B) Salmonella spp. Nuk aplikohet te prematurët. Gruaja nuk e di nëse duhet të vazhdojë t’i japi gji fëmij ës. Aplikohet në moshën 15 muaj. C) Të vazhdojë të japi gji vetëm me gj irin e djathtë.

5 4. dobësi. D) Kryhet duke filluar nga mosha 2-3 muajshe me vaksinë të konj uguar. Të gj itha komplikacionet e mëposhtme mund të shfaqen.5 3. C) Kriza te gj eneralizuara ne femijet me deficite neurologjike te evidentuara gj ate temperatures D) Kriza toniko-klonike te gj eneralizuara ne rastet e episodeve febrilE)ne femij et nga mosha 6 muaj ne 5 vj eç E) Risk i larte per te zhvilluar epilepsi ne te ardhmen. temperature. C) Kryhet duke filluar nga moshe 3 muajshe me cdo tip vaksine. Diagnoza me e mundshme eshte: Semundja celiaki Giardiasis Fibroze kistike Deficit i laktazes H ipotiroidizem 5 6. 5 5. B) Kriza parciale pa humbje te ndergj egjes. limfoadenopati të gj eneralizuar diagnostikohet me një mononukleozë të shkaktuar nga virusi Epstein. Një fëmijë e moshës 12 vjeç shfaqet me lodhje. hepatosplenome gali. Cila nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për vaksinimin antipneu m okoksik: A) Kryhet mbas moshës 2 vjeç B) Nuk rekomandohet. me ere te dhe me permbajtje yndyrore. pervec: . rende A) B) C) D) E) Nje femije 4 vjeç paraqet fecE)ne sasi te shtuar (abondante).Barr. me përjashtim të: A) Anemi aplastike B) Encefaliti C) Mieliti transvers D) Rupturë e lienit E) Hepatit kronik aktiv. E) Kryhet vetëm tek femrat. 5 7. dhimbje gryke. Cila nga karakteristikat e meposhteme eshtE)tipike per konvulsionet febrile te thj eshta: A) Kriza te gjeneralizuara ne rast rritje te temperatures trupore ne femijet e cdo moshe. Te gj itha pohimet e meposhtemE)qe lidhen me infeksionin HBV gjate shtatezanise dhe periudhes neonatale jane te verteta.

A) Infeksioni paralindjes me HBV mund te coje ne te ardhmen ne zhvillimin e nje carcinome hepatoqelizore B) Rreth 70-90% e te porsalindurve te infektuar me HBV do te behen bartes kronik te HBsAg C) Skema e rekomanduar per vaksinimin dhe profilaksine passive per HBV te te porsalindurit ndryshon ne varesi te gj endjes serologjike e nenes.5 g/dl. eritrocite 5. Cila nga shenjat apo simptomat e meposhtmE)mund te mungoje ne nje te porsalindur me meningit? A) T e m perature B) Te vj ella C) Kriza convulsive D) Rigiditeti nukal . Cila nga gjendrat limfatike eshte me shpesh e prekur ne limfomen Hodgkin? A) Limfonodujt aksilar B) Limfonodujt inguinal C) Limfonodujt laterocervikal D) Limfonodujt ilo-mediastinal E) Limfonodujt lumboaortal 6 1.5x Semundje kronike Profil talasemik Mungese hekuri Mungese ne acid folik Mungese ne vit B12 5 9. dhenat 10^6? A) B) C) D) E) Cila nga diagnozat eshte me e mundshme ne nje femije 3 vjeç me te hematologj ike te meposhteme:HB 11. Cili test eshte gjeresisht i perdorur per te monitoruar terapine me h e p arin e ? A) Numrimi i trombociteve B) Koha e trombines (TT) C) Dozimi i nje faktori specifik D) Koha e pjesshme e tromboplastines(aPTT) E) Koha e protrombines(PT) 6 0.MCV 60.pavaresisht gj endjes serologj ike te nenes 5 8. D) Vaksina kunder hepatitit B eshte universalisht e rekomanduar per te gjithe te porsalindurit ne terme E) Vaksina anti HBV eshte e kunder indikuar ne shtatezani.

mucus A) B) C) D) E) Nje latant 7 muajsh qe paraqet te qara intermitente. A) B) C) D) E) Vlerat e hematokritit ne lindje jane : 25-35% 45-65% 70-85% 65-85% mbi 85% 6 5.5-2% te femij eve 3-5 % te femij eve 5-10% te femijeve 8-15% te femijeve 6 6. te vjella dhe fece me dhe gj ak ka nevoje per: Koprokulture dhe solucione gluko-elektrolitike Rx direkte abdomeni dhe barium enema Trajtim me prokinetike Rx me contrast(barium test) Pozicion antirefluks 6 3. Cila nga alternativat e meposhtme mund te j ete nderlikim i interventit kirurgjikal te hernies inguinale te lindur tek femij et? A) Atrofi testikulare jatrogj ene B) Gastroektazi jatrogjene C) Retension urinar D) Nje kist ne duktusin tireo-gloss E) Nje infeksion i rrugeve urinare .1% te femij eve 0.E) PCR e rritur 6 2. A) B) C) D) E) Hematuria asimptomatike ne moshat shkollore eshte prezente ne: 0-0. A) B) C) D) E) Parvovirusi B19 shkakton: Semundj en VI Semundjen V Mononukleozen infektive Ekzantema subitum Semundja e IV 6 4.

cila nga alternativat e meposhteme eshte vendimtare per vendosjen e diagnozes? A) T e m peratura B) Simptomatologj ia e organit C) Er itrosed ime nti D) Pozitiviteti i hemokultures E) Pergjigjja klinike gjate antibiotiko-terapise 7 0. Ne diagnozen definitive te sepsis neonatal. Per te arritur te ashtequajturen Imunitetin ne ko munitet ( herD)immunity ) eshte e nevoj shme te vaksinohet: A) 50% e popullates receptive B) 70% e popullates receptive C) >90% e popullates receptive D) >80 % e popullates receptive E) >60 % e popullates receptive 68 . Nje te porsalinduri i behet nje ekzaminim obj ektiv. Cila nga shenjat nuk sugj eron per ndryshime pathologjike? A) A krocianoze B) Hepar 2cm nen harkun brinj or C) Sufel sistolik I lehte 1-2/VI D) Frekuenca respiratore=70/min E) Zona te pigmentuarA)ne nivelin lumbosakral . Nga cila prej deficiteve ushqimore te meposhteme jane te kercenuar latantet e ushqyer vetem me qumesht dhie ? A) Deficit/mungese ne vit A B) Deficit ne vit B6 C) Deficit ne vit E D) Deficit ne folate E) Deficit ne thiamine 6 9. Cila nga semundj et e trashegueshme ka nje kuader klinik qe karakterizohet nga infeksione te shpeshta dhE)deficit te aftesisE)se neutrofileve per te shkaterruar bakteret e fagocituara? A) Aga maglobu lin emi a B) Semundja Wilson C) Fibroza kistike D) Semundja granulomatoze kronike E) Neutropenia kongenitale 7 1.6 7.

E) Godet kryesisht femij et mbi 7 vjeç 7 3.7 2. Te gj itha pohimet e meposhteme jane te verteta .pervec: A) Fontanela e perparme mbyllet ne vitin e pare te jetes B) Fontanela e perparme (anteriore) eshte e gjere ne rastet me h i p o tir o i d iz e m C) Fontanela posteriorembyllet ne moshen 3mujore D) Fontanela e perparme mbyllet me vonese ne rakitizem E) Fontanela e perparme mbyllet me shpejt ne hipertiroidizem 7 4. Ekzamini met laboratorike tregojne per nje rritje te bilirubines totale. Nje femije 10 vj eç ka kaluar nje infeksion te rrugeve te siperme respiratore para 5 ditesh. Te gj itha pohimet rreth infeksionit te Hemofilus influenza tipi b jane te verteta pervec: A) I identifikueshem ne mikroskop pas ngj yrimit me Gra m B) Eshte pergjej ges per epiglotitin C) Mund te shkaktoje celulit D) Toksoidi tetanik sherben si proteine conj uguese per vaksinen. Ne ekzaminimin objektiv vihet re hepatosplenomegali e lehte.eshte trajtuar me aspirine si antipiretik dhe gj endja dukej e permiresuar.te vj ella profuze dhe letargji. te transaminazave dhe amonemise. Cila nga opsionet e meposhteme perben diagnozen me te mundshme? A) Hepatit A (HAV) B) Hepatit I shkaktuar nga barnat C) Sindromi Reye D) Mononukleoza infective E) Sindromi Gilbert 7 6.pervec? . Te gj ithe shenjat dhe simptomat e meposhteme j ane tregues te dehidrimit akut ne femije . Trajtimi me cilen nga medikamentet e meposhteme mund te jape rezultatet terapeutike me te mira? A) A m p ic ili n e B) Cefaclor C) K or tikos teroid D) Eritro micine E) R i m fa picin e 7 5. Nje femije 15 muajsh paraqet kolle paroksizmale e shoqeruar me te vjella. Tani shtrohet ne urgjence me temperature.

asteni 7 7. Cilat nga etapat e meposhteme te zhvillimit psikomotor karakterizojne nje femije 10 muaj sh? A) Te ecurit B) Te folurit C) Te shkarraviturit me nje laps D) Te ulet vetem dhe te ngrihet ne kembe duke e ndihmuar E) Te ndertoje nje kulle me 2-3 kuba 7 9. Te gjitha pohimet e meposhteme shkojne me diagnozen e sindromit Turner ne nje paciente adoleshente. Ne traumat e heparit. C) Insuficienca cardiake congjestive. 8 1. Cilat nga psindromat e meposhtme eshte shkaku kryesor i insuficiences respiratore te femijet obeze ? A) P neu m otoraksi B) Refluksi gastroezofageal.pulmonare 8 0.A) B) C) D) E) Tharje e mukozave dhe lekures Oliguri Renie ne peshe >10% H ipertension Somnolence. cila nga te dhenat e meposhtme diagnostike mund te perdoret? A) Cistografia B) Urografia C) Ekografia abdominale D) TAC cerebrale E) Klizem me barium.pervec? . hasur A) B) C) D) E) Cila nga anomalite e meposhteme kardiovaskulare eshte me shpesh e ne sindromin Williams? Difekt ne septumin atrio-ventrikular Prolaps I valvules mitrale Stenoze aortale supravalvulare Koarktacion aorte Stenoze e a. D) Astma E) Apnea e gj umit 7 8.

A) B) C) D) E) Kariotipi 45. Cili eshte “standarti I arte” . 8 4. Cila nga diagnozat e meposhtme eshte me e mundshme? A) Hidrocele B) V ar ikocel e C) Epidid i m it D) Torsion I testikulit E) Torsion I appendix testis (hydatid Morgagni) 8 3. Nje nene sjell femijen 4 vjeçar tek pediatri sepse ka hemorragji nga hundet cdo dite. Nje adoleshent ve re nje masE)ne forme qese jo te dhimbshme ne anen e majte te skrotumit.X Stature e shkurter Amenorre primare LH e rritur dhe FSH e ulur Koarktacion I aortes 8 2. per diagnostikimin se semundjes se Hir sc hprung? A) Ph-Metria B) Klizma opake C) Biopsia rektale D) Echografi abdominale E) Manometria anorektale. nje gjakederdhje e vazhdueshme ne sasi te paket nga nares dexter. Parandalimi i transmetimit vertikal tek femijet me HIV realizohet me ane te: A) Lindj es me rruge natyrale (via vaginale) B) Te ushqyerit me gj i C) Marrja e AZT ne shtatezani D) Te gjitha pergj igj et e dhena E) Asnje nga pergj igjet e dhena .Cila nga mundesite e meposhtme eshte shkaku me i shpeshte i epistaksit ne popullaten pediatrike? A) Rinit alergj ik B) Zakoni I te futurit te gishtave ne hunde C) Semundja Von Willembrand D) Purpura trombocitopenike idiopatike E) Angiofibrome nasale 8 5.

Te gj itha indikimet qe i jep nenes jane te verteta . Te gjitha pohimet e meposhtme mbi renien ne peshe ne ditet e para te jetes jane korrekte .8 6. B) Vjen nga humbja e shprehur e mekoniumit dhe lengj eve C) Vjen nga mungesat relative kalorike ne 2-3 ditet e para D) Pesha e lindjes duhet te rekuperohet brenda dites se 5 te j etes E) Konsiderohet fiziologj ike nje humbje rreth 10% te peshes se lindjes 8 9. Diagnoza e semundjes Werding-Hoff man eshte shume e mundshme ne nje femije me hipotoni te rende qe manifestohet me cilen prej shenjave te m eposhteme? A) Reflekset tendinoze te thella normale B) K on vulsi one C) Fashikulacion (dridhje) e gj uhes D) Temperatura te herepas’hereshme E) Atrofi e nervit optik 9 0. Nena e nje latanti 2 muajsh eshte e shqetesuar nga nje artikull ne gazete qe flet per SIDS (Sindromi I vdekj es se papritur) dhe pyet cilet jane faktoret e riskut per kete patologji. A) B) C) D) E) Cili eshte shkaku me I shpeshte I hipoglicemise ne nje femije<1vj eç? H iperinsulinizem Hipopitu ita ri zem Hipoglicemia ketotike Deficiti enzimatik I neoglukogenezes M alabsorbim i 8 8. Gj aku komplet i nje pacienti tregon ulje te vellimit korpuskular dhe ulje te numrit te retikulociteve.pervec? A) Mund te jete deri ne 15% ne prematuret.pervec? A) Hipertermia ambientale B) Ushqyerja artificial C) Duhanpirja e nenes ne shtatezani D) Anamneze familj are positive per raste te meparshme me S IDS E) Qendrim permbys ose anash jo i sigurte gjate nates 8 7. C) Anemia ne semundjet kronike D) Profil talasemik E) Anemia nga deficit I acidit folik . Cila nga diagnozat e meposhteme eshte me e m undshme? A) Talasemia major B) Anemia ferriprive.

te qara intermitente me retraktim te gj ymtyreve te poshtme ne nivel te barkut. gj ithmone Po. A) B) Traumat abdominale mund te jene shkak i abdomenit akut: Po.10min. pervec: A) Infeksioni B) Pre m aturitet C) Ikteri i parakohshem. shtim te konsistences se limfonodujve cervical anterior dhe posterior si dhe rritje te rezistences gjate fleksionit te qafes. Te gjithe faktoret e meposhtem jane te perfshire ne patogenezen e bronkodisplazise. Nje femije 3vj eç paraqet temperature 39 C .6min . ndonjehere . formule leukocitare dhe rivleresim pas 24 oresh 9 2. D) O ksigjenoterapia E) Ventilimi mekanik 9 3. Masa me e shpejte qe duhet ndermarre eshte: A) Punksioni lumbar B) Test per anticorpet heterofile C) Tampon faringeal dhe peniciline per 7 dite nga goj a D) Tampon faringeal dhe peniciline per 10 dite nga goj a E) Tampon faringeal.20min 9 5.6min.Ne ekzaminimin objektiv vihet re hiperemi e farinksit.8min 1min.3min . kur filloi te shfaqte letargji.5min.6min 1min. Diagnoza me e mundshme eshte: A) Stenoze pilori B) A pend isi ti s C) Infeksion I rrugeve urinare D) Invaginim intestinal E) Ulcer duodenale 9 4. Nje vaj ze 9 vj eçe ishte ne gjendje shendetesore shume te mire para 10 oresh.9 1.Ne qendren ambulatore defekon fecE)me pak gjak dhe xhelatinoze.rigiditet nukal prej 3 ditesh.9min 3min. te vjella.10min 3min. A) B) C) D) E) Vleresimi klinik per te percaktuar pikezimin Apgar behet ne : 1min.

Cila nga pohimet e meposhteme eshte diagnoza me e mundshme: A) Emfizeme B) Versament pleuritik C) Rupture e nje pneumatocele nen trysni D) Sindrom I detressit respirator tek I rrituri E) Infarkt pulmonar. A) B) C) D) E) Cili eshte ‘’shkaku me “ I shpeshte ne hipotiroidizmin j uvenile? Mungesa ne j od Tiroiditi subakut Struma e thjeshte Tiroiditi Hashimoto Karcinoma tiroidiene 100. Cili nga barnat e meposhtem mund te shkaktojE)rash morbiliform ne mononukleozen infective? A) Meticilina B) Ampicilina . A) B) C) D) E) Cila nga pohimet e meposhtme mbi sindromin Berger eshte korrekte: Proliferimi mezangial eshte I dokumentuar ne mikroskop optic Depozitimet mezangiale jane kryesisht te perbera nga IgG Eshte me e shpeshte ne femra Nivelet serike te C3 jane te ulura Trajtimi nuk mund te behet me imunosupresore 9 7. Cila nga shenj at e meposhteme eshte e nevojshme per te bere nje diagnoze te ADHD (crregullim i hiperaktivitetit dhe deficit i vemendjes): A) Shfaqje para moshes 10 vjeçù B) Paaftesi per te mesuar C) I m pulsivitet D) Anamneze per trauma ne lindj e E) Moter/vella me diagnoze te ADHD 9 8. 9 9. zbehje te zhurmave respiratore ne anen e majte te toraksit dhe devijim te trakese ne te djathte.C) D) E) Vetem nese shoqerohen me trauma kraniale Vetem nese shoqerohen me trauma torakale Vetem ne prani te frakturave te gj ymtyreve te poshtem 9 6. Nje femije me fibroze kistike ka pneumoni te shkaktuar nga Staphylococcus aureus. Femija pa pritur ben nje detres respirator.

kalcifikime cerebrale ne radiografine e kokes dhe verberi. Nje femije 3 vjeç paraqet temperature. Nje latant tre javesh prezanton mikrocefali. artrit. A) B) C) D) E) Cila nga gjendiet pasuese karakterizon sindromin TURNER? H ir s u tiz m i Vonese mendore Rrisk I larte per obezitet Incidence e larte per hipotiroidizem congenital Incidence e larte per semundje autozomi ke 105.C) D) E) Eritromicina Tetraciklina Difenilhydantoina 101.rash kalimtar. Cila nga karakteristikat klinikE)te meposhteme eshte tregues i nje urgj ence neurologjike-neurokirurgjike ne nje femije me cefale akute? A) Intensiteti I dhimbjes B) Lloji I dhimbj es C) Prania e fotofobise D) Prania e shenjave neurologjike shoqeruese E) Zgj atja e dhimbjes 103. versament perikardiak. Cila nga alternativat e meposhteme eshte me e m undshme? A) Ethe reumatizmale acute B) Lupus eritematoz sistemik(LES) C) Artrit rheumatoid juvenile D) Semundja Lyme E) Spondiliti ankilozant 102. leukocitoze. eritrosedimentacion te rritur. hepatosplenomegali. neutrofili. Cila nga patologjite e meposhtme eshte me e mundshme per te shpjeguar keto simptoma? A) Hemoragji subdurale bilaterale . A) B) C) D) E) Cila nga keto crregullime elektrolitike eshte tipike per fibrozen kistike ? Acidoza metabolike Alkaloza hipokloremike Alkaloza hiperkloremike Alkaloze e kompensuar Acidoze respiratore 104.

0 g/kg C) 2. Cila nga pohimet e meposhtme duhet ndjekur se pari ne ekzaminimet e femijes me traume te kraniumit? A) Anamneze mbi rrethanat e traumes B) Inspeksion dhe palpacion te kokes C) Kontroll i ekuilibrit acido-bazi k D) Vlersimi i funksioneve jetesore E) Radiografi e kafkes 108. 110. Cila eshte neoplazia malinje me e shpeshte tek femij et me te vegjel se pesembedhjete vjeçe? A) Morbus HODGKIN B) Neuroblastoma . Cila nga manifestimet e meposhtme do te pritej te gj endej ne nje femije gj ashte muaj sh me nje defekt te madh te septumit ventricular? A) Cianoze B) Zemer e zmadhuar C) Zhurme e vazhdueshme D) Ulje te vaskularizimit pulmonar ne radiografi E) Predominim te hipertrofise se ventrikulit te djathte ne EKG.B) C) D) E) Agenezi cerebrale Infeksion nga citomegalovirusi E rit roblastoze Mikrocefali primitive 106.2 g/kg B) 1.0 g/kg E) 10. Per nje rritje normale ne gjashte muajt e pare te jetes.0 g/kg 109. cila nga vlerat e meposhtme eshte me afer marrjes ditore te rekomanduar te proteinave? A) 0.0 g/kg D) 5. A) B) C) D) E) Cila nga anomalite kongenitale te meposhtme haset me shpesh? Mie l omeningo ce le H ipospadia F oko melia Palatoskizi Deformime te kembeve 107.

Cila nga kombinimet e meposhtme eshte me i pershtashem per per nje femije shtate vjeç i diagnostikuar prej nje viti me diabet melitus tipi pare ? A) Hipoglicemiant oral dhe diete hipokalorike B) Insulinoterapi me diete te balancuar normokalorike . A) B) C) D) E) Shkaku me i shpeshte i hipotiroidizmit congenital tek femijet eshte: Diskinezia glandular Deficit hipotalamik I TRH Defekt ne hormonogj eneze Hipotiroidizem sekondar Mungesa e j odit 113. pervec: A) Sindomi i Beckwith wiedman (hipoglicemia nga hiperinsulinemia. Te gjitha shkaqet e meposhtme j ane pohime korrekte per anemine megaloblastike pervec: A) Malabsorbim intestinal B) Rezeksion i gj ysmes distale te ileumit C) Dieta vegjetariane integrale D) Hemoragji gastrointestinale E) Perdorim i zgj atur i trimetoprimes 114. Nje bebe mashkull lindi ne javen e tridhjete e nente te shtatzanise me nje peshe trupore 4500g.Te gj ithapohimet e meposhtme mund te jene shkak .C) D) E) Leukemia Retinoblastoma Hepatoblastoma 111. A) B) C) D) E) Si vihet diagnoza e Semundjes se Celiakise? Dozim i antiorpeve anti-Gliadine Dozimi i antikorpeve anti-muskulature te lemuar Dozimi i antikorpeve anti-Transglutaminaze Me vleresimin e HLA Me biopsi duodenale 115. makroglosia etj) B) Pirja e duhanit nga nena C) Diabet mellitus i nenes D) Hidrops fetal E) Predispozite gjenetike 112.

A) B) C) D) E) Femij et me obezitet te thjeshte prezantohen me shpesh: Pubertet te pershpejtuar Moshe kockore te vonuar Shtat me i shkurter sesa i moshatareve Shtat me i larte se i moshatareve Asnje nga pergjigjet e mesiperme 117. Prania e cianozes ne lindje mund te jete pasoje e te gj itha shkaqeve te meposhtme pervec: A) Tetrades Fallot B) Transpozicionit te eneve te medha te gjakut C) Duktus arterioz hapur D) Atrezi trikuspidale E) Hipertension pulmonar persistem . A) B) C) D) E) Terapia kirurgj kale ne hernien inguinale tek femija konsiston ne .C) D) E) Insulinoterapi dhe permbajtje e larte fibrave ne diete Insulinoterapi dhe perj ashtim i sheqernave nga dieta Insulinoterapi ose antidiabetik oral dhe diete hiperproteinike 116. Mbyllje te kanalit umbilikal Mbyllje te kanalit pertoneo-vaginal Mbyllje te unazes inguinale te jashtme Vendosje te patchit ne zonen ehernies Vendosje te patchit ne skrotum 120. A) B) C) D) E) Ne cilat nga patologjite e meposhtme indikohet perdorimi i naloksonit: Sindrome bipolare D ep re si o n E neurezis Skizofrenia Abuzimi nga droga 118. Cila nga manifestimet e meposhtmE)karakterizon sindromin e X-te t h y e s h em A) Fraktura multiple te kockave te gjata B) Plage qe sherohen me veshitiresi C) Vonese mentale D) Testikuj te vegjel E) Infeksione bakteriale rekurente 119.

A) B) C) D) E) Diarreja akute te latantet duhet te trajtohet me: A ntibiotike Probiotike Prebiotike Rehidrim oral Rehidrim endovenoz 124. Cila nga dg e meposhtme eshte me e mundshme? A) Skarlatine B) M ononukleoze C) Semundje e “gj ashte” D) Semundja Kawasaki E) Purpura Schonlein-Henoch 125.ai zhvillon nje egzanteme dhe tamponi faringal rrezulton negative. Cila nga semundj et e meposhtme eshte shkaku me i shpeshte i malabsorbimit te femijet e moshes shkollore? A) Divertikuli meckelit B) Semundja e crohnit C) Celiakia D) Fibroza kistike .15 B) Dhenies se insulines ne fazat e para me 0. Ne harkun kohor 24-48 ore. Trajtimi ketoacidozes diabetike perfshin te gjitha masat e meposhtme pervec: A) Dhenies se bikarbonatit nese ph eshte me i vogel se 7.121. A) B) C) D) E) Ne hernien inguinale te inkarceruar mund te pasohet mE)nje: Nje gonadoektomi Nje gastroektomi Nje nefroektomi Nje splenektomi Nje vezikostomi 122. Nje femije 5 vjeç vjen pasi eshte vizituar per nje faringit akut dhe pas marrj es se tamponi faringeal per mbjellj E)traj tohet me amoksiciline.1 unite per kg ne ore C) Infuzionit te glukozes 5% ne rruge intravenoze nese glicemia eshte me e vogel se 250 mg/dl D) Dhenies se parakohshme te kaliumit nese ka acidoze E) Dhenia e insulines sukutan nese femija ushqehet 123.

te egzaminuara ne terren ushqyes te mire. pervec: A) Eshte me e shpeshte ne moshen parashkollore B) Rezultat normal i rruazave te bardha te gjakut qarkulluese C) Prezence e aglutinit ne te ftohte te serumit D) Radiografi e toraksit me infiltracion te 1 ose 2 lobeve se bashku E) Manifestohet me temperature. ngj itja e shkalleve. Komplikacioni me i shpeshte i nje etheje reumatizmale te patrajtuar ose te trajtuar jo mj aftueshem eshte: A) Artropati kronike B) Insuficensa renale C) Vonese ne stature D) Uveitis E) Kardiopati kronike 128. Tuberoziteti tibial eshte i enjtur por pa grumbullim te likidit sinovial apo .E) Koloni irritable 126. Ka uri. Dhimbja forcohet nga vrapi . Ne 10 ml urine te mbledhura ne kushte te fresketa. Nje djale 14 vj eç qe luan shpesh basketboll.Cila nga dg e meposhtme eshte me e mundshmja? A) Obstruksion i zorres se holle B) Stenoze hipertrofike e pilorit C) G as troenet rit D) Invaginacion E) Neoplazi cerebrale 127. 129.dhimbje fyti dhe kolle te thate. hematuria mikroskopike perkufizohet si prezenca e te pakten: A) 0-1 rruaza te kuqe per fushe B) 3-5 rruaza te kuqe per fushe C) 3-10 rruaza te kuqe per fushe D) >10 rruaza te kuqe per fushe E) Asnje nga pergjigjet 130. eshte aktiv dhe ka renie ne peshe. kercimet. Te gjitha pohimet E)meposhtme j ane te verteta ne lidhje me pneumonine nga Mycoplazma pneuomonie. Nje femije 4 javesh paraqitet qe prej 10 ditesh me perkeqesim te te vj ellave te cilat jane jobiliare. sillet ne pediatri per calim dhe dhimbje ne gju.

A) B) C) D) E) Si parndalohen kompikacionet reuamatizmalE)te Skarlatines? Me izolimin e femijeve te infektuar Me penicillin per 10 dite Me ampicillin per 6 dite Me vaksinimin masiv Asnje nga te mesipermet 134. Cili nga patogj enet eshte me i m undshem? A) Epidermophyton floccosum B) Mikrosporom canis C) Candida albicans D) Tricophyton tonsurans E) A spergil lu s 133.prezence te trashj es se kavitetit te gj urit. ERS i rritur . Cila eshte diagnoza me e mundshme? A) Skarlatina B) Ethe reumatizmale C) Periarterit nodoz D) Lupus eritematoz i diseminuar E) Sindromi Kawasaki 132. Egzaminimet laboratorike tregojne leukocitoze me predominim te leukociteve. Ne ekzaminim me llampen e Wood-it shihet nje fluoroshence blu ne te verdhe. Nje djale 8 vj eç me zona multiple alopecie. Egzaminimi objektiv paraqet konjuktivit. trombocite ne norme. adenopati cervikale dhe edeme te duarve dhe kembeve. A) B) C) D) E) Femija 1 vj eç peshon: 9-11 kg 13-14 kg 16-17 kg 19-20 kg 8-9 kg . Cila nga dg e meposhtme eshte me e m undshme? A) Semundja e Pertes B) Renie e epifizes se kokes se femurit C) Semundja Osgood Schlatter D) Artriti septic i gjurit E) Kondromalacia e kupes se gjurit 131. rash eritematoz. Nje femije 4 vjeç ka temperature 40 grade celcius prej 4 ditesh.

m eningitidis 138. A) B) C) D) E) Zgj idh agj entin me te shpeshte pergj egj es per sepsisin neonatal: Streptokoku b-hemolitik I gr A Streptokoku b-hemolitik gr-B Stafilokoku aureus H. Pas rehidrimit oral. ankohet per dyfishim te pamjes. Egzaminimi i levizjeve te syve tregon strabizmus. influence tipi B N. A) Kalueshmerise me Ba B) Manometria ezofageale C) Ph metria ezofageale D) Shintigrafia me technecium radioaktiov E) Testi i urese ( Breath test ) 139. me i shpeshte i hematurise mikroskopike? Sindromi nefritik Tu renal Infeksion i rrugeve urinare Nje koagulopati Traume renale . Nje femije me tumor te fosa krani posterior.135. Te gjitha teknikat e meposhtme perdoren per ekzaminimin e RGE pervec’. Nje latant qe paraqitet ne gj endje te mire shendetsore. Paraliza e cilit muskul eshte me e mundshme? A) Paralize e m oblique superor B) Paralize e m rectus lateralis C) Paralize e m oblique inferior D) Paraliza e m rectus medialis E) Paralize e m rectus superior 137. Sa here qe merr qumesht prezanton diare te uj shme. vazhdon riushqyerjen me formulen standart qe perdorte para fillimit te diarese. Diagnoza me e mundshme eshte A) Sindromi i zorres se shkurter B) Insuficienca pankreatike C) Deficit primari disaharidases D) Deficit sekondar i laktazes E) Alergji ndaj proteinave te qumeshtit te lopes 136. kohet e fundit ka vuaj tur nga nje infeksion nga rotavirusi. A) B) C) D) E) Cili eshte shkaku .

A) B) C) D) E) Divertikuli I Meckelit eshte I vendosur.140. Ne rectum Ne ileum 20-40 cm nga valvula ileo cekale Ne ileum 120cm nga valvula ileo cekale Ne kolon Ne ezofag 142. Vleresimi I rritjes dhe zhvillimit eshte themelor tek femija . kohes A) B) C) D) E) Zgj idh semundj en me te pershtatshme e cila manifestohet me zgj atje te se hemorragjise dhe rritje te kohes se tromboplastines parciale.X Mungesa e faktoreve III . A) Ne pubertet B) 15 ditet e para te j etes C) Rreth 12 muaj ve D) Pas 5 vjetesh . A) Cirkumferenca e kraniumit ne 2 vjeç ka arritur 90% te circumferences se te rriturit.VII. pervec. IX. Hidrocela ne dalje te kanalit peritoneo-vaginal nese nuk zgjidhet spontanisht duhet te operohet. B) Ne nje vjeç femija zakonisht trefishon peshen e lindjes C) Nje femije ne 7 muaj mund te qendroje ulur D) Permasat e peshes dhe gjatesise tek neonati jane te lidhura me potencialin gj enetik E) Ne 3 vj eç femija mashkull ka arritur ½ e gjatesise se moshes se rritur 143.Te gjitha pohimet e meposhtme j ane te verteta. Cili nga defektet e traktit gastrintestnal shoqerohet me shpesh me malformacione kardiake? A) Omfalocele B) Volvulus congenital C) Semundja e Hirshprungut D) G a str o s k iz a E) Stenoza e pilorit 141.V III 144. VI. Purpura trombocitopenike idiopatike Semundja e von Willenbrandit Hemofilia klasike Mungesa e faktoreve II.

Cila nga pohimet e meposhtme eshte e vertete per artritin rheumatoid juvenil? A) B) C) Forma me e shpeshte eshte ajo pauciartikulare e tipit te dyte. Semundje e Still eshte me e shpeshte te femrat Iridocikliti gjendet me shpesh ne formen poliartikulare. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 148.aureus C) Mycoplazma pnumonie D) E. pneu moniae B) S. A) B) C) D) E) Cila nga semundj et e meposhtme kerkon izolimin e femijes . A) Stenoze ne nivel te bashkimit pieloureterale B) anomali vazale C) K alkuloze D) Refluks veziko ureteral E) Valvules se uretres posteriore 147. Sa eshte treguesi i Apgarit tek nje neonat me FC=110/min. Cila nga pohimet e meposhtme eshte shkaku me i shpeshte i hidronefrozes pielike tek femij a. ndersa ekstremitetet blu. Varicele Ekzanteme kritike Pozitivitet per Hiv Purpura Schonlein Henoch Mononukleoze infektive 149. .E) Pas pubertetit 145. frymemarrj e te ngadalte dhe crregullt. Cili nga agj entet e meposhtem eshte shkaku me i shpeshte i otitit te mesem pas periudhes neonatale? A) S. te qara me gj alleri. ngjyra e lekures roze.coli E) Streptococu i gr A 146.

ileiti gj endet me shpesh ne formen poliartikulare me faktoR rheumatoid pozitiv. rezistente ndaj trajtimit me hekur. Nje femije 3 vj eç.D) E) Forma pauciartikulare e tipit te dyte eshte elidhur me pranine e genotipi HLAB27 Sacro. 150. Nje femije 15 muaj ka anemi mikrocitare nga mun gesa e hekurit. D) Diagnoza zakonisht mund te konfirmohet me ekzaminim ultrasonografik E) Ne shumicen e rasteve eshte e nevojshme korigjimi me nderhyrj e kirurgjikale. Cila nga shfaqjet e meposhtme eshteme pak e mundur? A) Vomitus dhe diarre B) Acidoza C) Kolapsi cirkulator D) Insuficienca hepatike E) Insuficienca renale 152. 151. Te gj itha pohimet me poshte per sa i perket Luksacionit coxo-femoral kongenital jane te verteta. Cila eshte diagnoza me e m undshme? A) B) Invaginacioni Ulcera duodenale . Prinderit e sjellin femij en ne urgjence pasi kane vene re gjak nga rektumi te pashoqeruar me dhimbje. C) Nje shenje objektive mund te jete ajo e Ortolanit. Fecet e tij jane ne menyre te perseritur pozitive per gjak okult. Cfare shenje ose simptome duhet kerkuar tek nje latant ne te cilin dyshohet per refluks gastro-ezofageal patologjik? A) Krizat e apnese B) Anemia ferodeficitare C) Hemoragjia gastro-intestinale D) Vonesa ne rritje dhe anoreksia E) Te gjitha 153. gelltit te pakten 40 kompresa Fe-sulfat 300mg secila qe permbaj ne 60 mg Fe elementar. qe eshte vleresimi i nje kliku i palpuar ne rotacionin ekstern dhe abduksionin e kycit. pervec: A) Si faktoret gj enetike dhe ata jo gj enetikE)jane te rendesishem ne patogenezen e semundjes B) Ne ekzaminimin objektiv mund te gjendet disproporcion ne gj atesine e gj ymtyreve dhe asimetri e plikes kutane gluteale.

me ikter kronik qe zgj at prej 6 muajsh. Cilat prej infeksioneve . Diagnoza me e mundshme eshte: A) B) C) D) E) Hepatit kronik B Sindroma Reye Semundja Wilson G alaktozemia Glikogj enozat 157. Cila nga shenjat eshte shume e nevojshme ne diferencimin e M. anemi hemolitike. cila nga metodat diagnostike mund te perdoret: Cistografia Urografia Ekografia abdominale TAC)i trurit Klizma me barium 155. Crohn nga Koliti ulceroz? A) B) C) D) E) Hemorragjia rektale Abseset e kripteve Perfshirja e ileumit Eritema nodoze Kolangiti 156. Nje djale 12 vjeç. ka periudhen e inkubacionit me te gj ate te foshnjet? A) Rubeola B) Parotiti C) Fruthi D) Eritema infeksioze (semundja e 5-te) E) Varicela .C) D) E) Volvulus Divertikuli Meckel Koliti ulceroz 154. glukozuri. paraqet veshtiresi progresive ne shkolle. Te dhena laboratorike tregoj ne hipertransaminazemi modeste. A) B) C) D) E) Ne traumat e shpretkes.

prej 24mg/dl A) H idratim i B) Infuzion i albumines C) Fo totera pi a D) Terapia me barbiturate E) E ksan gu inotransfuz ion 161. A) Hidrocela eshte: Nje grumbullim likidi seroz ne vaginen propria te testikulit .1 rreth.1 kryq.1 kryq.1kuadrat.1 kuadrat 163.1 rreth. Cila nga keto eshte rradha e duhur? A) Kopjon 1 kuadrat. Per te nxitur maturimin e pulmoneve ne rastin e lindj eve premature perdoren: A) K ortizoniket B) Antibi otiket C) Surfaktant ekzogj en D) Hormonet e tiroides E) Growth factor (GH) 159. A) B) C) D) E) Limfadenopatia retro-nu kale eshte karakteristike e: Rubeola Semundja e gervishtj es se maces M ononukleoza Adeniti tuberkular Infeksion nga HIV 160. Cila nga terapite do te keshillohej per nje femije lindur ne term me nivel bilirubine mbas 36 oresh.1kryq E) Kopjon 1 rreth. Aftesia per te kopjuar forma zhvillohet sipas nje rradhe te caktuar.1 kuadrat D) Kopjon 1 rreth.158.1 kryq C) Kopj on 1kryq. A) B) C) D) E) Cili nga tumoret takohet me shpesh ne testikulin kriptorkidik? Teratoma Seminoma Embrionalkarcinoma Tumor i qelizave Sertoli Tumor i qelizave Leydig 162.1 rreth B) Kopj on 1kuadrat.

PLT 200000. A) B) C) D) E) Cili nga tumoret solide eshte me i shpeshti tek foshnjet? Tumori Wilms Neuroblastoma Rabdomiosarkoma Sarkoma Ewing Teratoma 167. me perjashtim te: A) Frekuenca kardiake mesatare e neonatit eshte 100-110/min B) Retraksioni i toraksit anterior ne inspirim eshte i zakonshme . Nena e Anes nje vaj ze 3 vj eçare. A) B) C) D) E) Mundesite e infektimit nga Toxoplasma per nj eriun j ane: Kontakti me macet Ngrenja e perimeve jo te lara mire Ngrenja e mishit te pa gatuar mire ose krudo Kontakti me delet Te gj itha te mesipermet 165. Cfare mendoni? A) Ka nje infeksion probabilisht viral B) Ka nje anemi mikrocitare C) Ka nje leucemi limfoblastike akute (LLA) D) Ka parametra hematologjike brenda kufijve te normes per moshen E) Ka nje infeksion probabel bakterial 168. Te gjitha pohimet e meposhtme jane te verteta per sa i perket ekza minimit objektiv te neonatit. RB 10900.B) C) D) E) Nje dilatacion i ventrikuj ve cerebral Nje grumbullim pusi ne nivelin skrotal Nje shfaqje ekzanteme Nje semundje infektive 164. Zmadhimi i gj endrave limfatike nE)semundjen e gervishtj es se maces regredon menjehere mbas: A) 1-2 muaj B) 1-2jave C) 1-2 dite D) 6 muaj E) Te gjitha me siper jane te mundshme 166. si me poshte: Hb 12. ju paraqet ekzaminimin rutine te gj akut komplet te vaj zes. ERS10. N 37%.L 48%. MCV 75.

Te gj itha pohimet jane te vertetA)persa i perket hiperbilirubinemise neonatale.1-2% te femij eve te ushqyer me gji zhvilloj ne ikter nga qumeshti i nenes E) Fototerapia mund te reduktoje nivelet e bilirubines serike te femijet me ikter jo hemolitik 171.C) D) E) 50% e neonateve japin nje imazh iketrik ne pamje Refleksi i kapjes eshte normalisht prezent tek neonati Shenja e Babinski shpesh mund te evidentohet gjate vizites. 169. A) B) C) D) E) Puberteti prekoks shoqerohet me: Rritje te nivelit te gonadotropinave Ulje te nivelit te gonadotropinave Vonese te moshes kockore Ritme te ulta rritje Te gj itha me siper 170. pervec: A) Te neonati ne term dhe te shendetshem mund te perdoret si fototerapia ashtu dhe eksanguinotransfuzioni B) Bilirubina eshte potencialisht toksike per SNQ C) Ka nje korelacion te drejte midis nivelit serik te bilirubines dhe ikterit nuklear. D) Rreth 1. A) Sa eshte cirkumferenca kraniale e neonatit? 60 cm . Cili nga medikamentet eshte pergj egj es per ritjen e nivelit serik te Teofilines? A) Penicillina B) Eritromicina C) Cefalotina D) Sulfisoxazol E) Gentamicina 172. A) B) C) D) E) Interventi per korigjimin e hernies inguinale duhet te kryhet: Kur femija arrin peshen trupore 5 kg Kur femija arin peshen trupore 10 kg Kur femija mbush moshen 6 muaj Ne varesi te rastit Si urgj ence ne momentin e paraqitjes 173.

me femij en RhTe grate grup Rh+ me femij en Rh+ Te te gj itha grate mbas lindjes se pare 177. Cila nga vitaminat keshillohet te shtohet ne muajt e pare te femija qe ushqehet me gji? A) Vitamina A B) Vitamina D C) Vitamina E D) Vitamina C E) Te gjitha 175. A) B) C) D) E) Cili organ demtohet vecanerisht ne fenilketonuri? Veshka Mushkeria Zemra Melcia Truri 176. Turner cila nga shenjat ose simptomat mungon? A) Gj atesia e shkurter B) Steriliteti C) Prapambetje mendore D) Pterigium koli E) Coxa vara . A) B) C) D) E) Te cilat gra aplikohet immunoglobulina anti-D pas lindj es ? Te grate grup Rh+ me femij en RhTe grate grup Rh. Ne S.me femij en Rh+ Te grate grup Rh. Pasojat nga infeksioni me T oxoplasma mund te jene A) Hidrocefalia B) K ar diopatia C) H epatopatia D) S hurdhim E) Keqformime te artikulacioneve 178.B) C) D) E) 55 cm 40 cm 30 cm 35 cm 174.

A) B) C) D) E) Ne cilen moshe mund te perdoret vaksina anti-Papillomavirus? Ne moshen 6 vjeç Ne moshen 12 vjeç Ne moshen 8 vjeç Ne lindje Ne moshen 10 vj eç 182. A) B) C) D) E) Cfare eshte semundja e Celiakise Intolerance permanente ndaj Glutenit Intolerance tranzitore ndaj Glutenit Hipersensibilitet ndaj Glutenit Intolerance sekondare ndaj Glutenit Intolerance permanente ndaj orizit 181. A) B) C) D) E) Nje femije normal i shendetshem ne moshen 1 vj eç peshon: 8-9 kg 7-8 kg 10-11 kg 11-12 kg 12-13 kg 184. A) B) C) D) E) Cila eshte gjatesia e femijes ne lindje 40 cm 55 cm 50 cm 60 cm 70 cm 180. Kur ikteri konsiderohet fiziologjik? . Cili serotip i meningokokut nuk eshte ende prezent ne vaksinat qe ndodhen ne treg? A) C B) A C) W-135 D) Y E) B 183.179.

Cila mund te jete nje nga pasojat e nje infeksioni invaziv nga Streptococcus Pneumoniae? A) Meningiti B) Encefaliti C) Karditi D) G lo merulonefriti E) Artriti 187. A) B) C) D) E) Cili eshte shkaku i semundj es hemoragjike te te porsalindurit? Deficenca e vit D Deficenca e vit E Deficenca e vit K Deficenca e vit C Deficenca e Acidit folik 188.A) B) C) D) E) Kur shfaqet brenda 24 h Kur shfaqet mbas 24 h Kur bilirubina kalon vleren 20mg/dl Kur dominon bilirubina direkte Asnjera prej tyre 185. . A) B) C) D) E) Ne depistimin e hipotiroidizmit congenital cfare dozojme? GH T3 e T 4 TSH dhe/ose T4 FSH e LH 17OH Progesteron 186. Cili eshte ekzaminimi me i mire qe duhet bere? A) Percaktimi i nivelit te imunoglobulinave B) Ekzaminimi i subpopullatave limfocitareT. Kur nje neonat percaktohet si me peshe sheme te ulet ne lindje (VLBW)? A) < 2500gr B) <2000gr C) <1500gr D) <1000gr E) <500gr 189. Nje femije 5 vjeç vuan per her te dyte nga meningiti meningokoksik.

Ne nje neonat diagnostikohet Aniridia.3/sec E) Statusi mental normal. Nje femije 8 vjeç shtrohet per shfaqj en e konvulsioneve. Cila e dhene ne anamneze shpjegon kete situate? A) Ha vetem produkte te ritura organikisht B) Pi vetem qumesht dhie C) Ka mare fototerapi ne periudhen neonatale D) Ka mare shume antibiotike per trajtimin e otitis media E) Eshte femije e lindur nga nje nene diabetike 193.C) D) E) CH50 Matja sasiore e testit te NBT ( Clorur Nitroblu tetrazolit) Testet e hipersensibilitetit te vonuar kutan 190. Cila nga shfaqjet e meposhteme do te mbeshteste me shume nje diagnoze te konvulsioneve parciale komplekse (psikomotore) A) Statusi mental normal. Cili nga egzaminimet e meposhtme duhet te kryhet tek ky femije? A) Radiografia torakale B) Matja e alfa fetoproteines C) Percaktimi i funksionit renal D) Egzaminimi i testikujve E) ECHO renale 192. Ju kryeni nje gjak komplet dhe zbuloni se femija ka anemi megaloblastike. Nje femije 2 vjeç eshte e plogesht dhe e zbehte.koshj ent dhe qe pergj igjet mbas konvulsioneve 191. Nje femije 5 vj eç me Artrit Juvenil Idiopatik Pauciartikular ka ANA+(antikorpet anti-nukleare).vale. Cila nga me poshte do te ishte gjetja me e mundeshme per kte rast? A) Perikarditi B) Nefriti C) Uveiti D) Splenomegalia E) Linfadenopatia .koshjent dhe pergj igj et gj ate konvulsioneve B) Nje faze e shpejte toniko-klonike C) A utomatizmat D) Modeli EEG karakterizuar nga trase maje.

Nena e femijes kishte rinorhea dhe kolle. Nje femije 18 muajsh ka anemi mikrocitare. Nje adoleshente 16 vj eç ka obezitet te shprehur. Shpesh ka defekime shkarkuesE)qe permbaj ne pjeseza ushqimore.te cilat i kishin filluar para 3 javesh dhe tani ka nje kolle te shpeshte e persistente me te vj ella pas akseseve te kolles. Cila nga situatat me poshte perfaqeson shkakun me te shpeshte te insuficiences respiratore ne adoleshentet obeze? A) Pneumotoraksi B) Refluksi gastro-ezofageal C) Insuficienca kardiake kongj estive D) Astma E) Apnea e gj umit 195. Cila nga te dhenat anamnestike shpjegon me mire shkakun e saj ? A) Pica B) Mungesa ne diete e perimeve te fresketa C) Futja e pamj aftueshme ne diete e lengjeve te frutave D) Marrja e sasive te medhe te vit. Cili nga pohimet eshte i sakte? A) Trajtimi me kortikosteroide zakonisht eshte i perzgj edhur B) Mund te jete i nevoj shem transfuzion eritrocitar C) Zakonisht eshte e pranishme hepatosplenomegalia . Nje vaj ze 12 muaj she eshte diagnostikuar me eritroblastopeni tranzitore infantile. Nje foshnje 14-muajsh ka nje histori me diarre intermitente per 4 muaj. 196.Rritet mire dhe ekzaminimi objektiv eshte normal.194. Nje neonat 2-j avesh paraqet apne. Cili eshte hapi qe duhet ndjekur me tej ? A) Te qetesohen prinderit B) K oproku ltur e C) Vleresim cilesor i imunoglobulinave serike D) Vleresim cilesor I yndyrnave ne fece E) Te pershkruhen antidiarreike orale 198. C E) Marrja e sasive te medha te qumeshtit te lopes te paholluar. Femija kishte lindur ne term pas nj e shtatzanie te pakomplikuar. Cili nga mj ekimet e meposhtme duhet t’I fillohet femij es? A) C eftriaxone B) A m oxicilline C) A zitromicine D) V anco mic in e E) Am antadine 197.

Cili do te ishte ekzaminimi me i mire per t’u kryer? A) Faktor reumatoid B) Er itrosed ime nti C) Analize urine D) Matja e kreatinine kinazes serike E) Antikorpet antinukleare 201. trombocitopeni. Ne nje latant me hipotoni dyshohet diagnoza Werdning-Hoffman.Cila nga shenjat e meposhtme mbeshtet diagnozen? A) Reflekse te thella tendinoze normale B) K on vulsi one C) Fashikulacione te gj uhes D) Episode febrile rekurente E) Atrofi e nervit optik 200.D) E) Zakonisht nuk ka sherim spontan Semundja lidhet me infeksionin nga parvovirus 199. Ka nje rash eritematoz ne fytyre.Cila eshte menyra e trashegimise se kesaj patologj ie? A) Lidhje me kromozomin X B) Autozomike dominante C) Autozomike recesive D) Mutacion i rastesishem E) Multifaktoriale 203. Cilen anomali hematologj ike duhet te dyshosh te nje neonat me mungese bilaterale te radiusit? A) Trombocitopenia B) A nemia C) N eu trop en ia D) Pancitopenia E) L i m fo p e n i a 202. Nje djale 14 muaj paraqet ekzeme grave.nje anamneze me otit rekurent dhe infeksion te gjinj ve. Nje neonat u diagnostikua me hipoparatiroidizem kongenital. Nje vaj ze 12 vj eç ka dobesi muskulare gj ate javes se fundit.Cila nga me poshte ka mundesi te gjendet me shpesh gjate vleresimit te tij? A) Mikrocefalia . kofshe dhe nje rash retikular ne palpebrat superiore. krahe.

parotit. Paraqet serologji per infeksion recent me streptokok gr A.as rigiditet nukal.Cili eshte shkaku me i mundshem i ketyre shfaqjeve klinike? A) Pankreatit akut B) Atrezi biliare C) Sindroma e Swachman-Diamond D) Mungesa kongenitale e pankreasit E) Fibroza kistike . Nje vaj ze 16 muaj nga Nigeria paraqet nje fillim akut te ataksise se trungut me te vj ella.Te dhenat laboratorike tregoj ne per hemoglobine 9 g/dl.trombocite 250000/mm3. me artikulacione te skuqur. te enjtur. Nje 2 vj eçar me origj ine afrikane paraqitet me enjtje te dhimbshme te duarve dhe kembeve.leukocite 11500/mm3.Cili nga ekzaminimet e meposhtme do mbeshtese diagnozen tende? A) Ekzaminim radiologjik i plote B) VDRL C) M ielogra m e D) Elektroforeze e hemoglobines E) Kalcemia 207. Ne keto kushte artriti karakterizohet: A) Zakonisht jo i dhimbshem B) Sherohet pa shkaktuar deformime C) Shfaqet pasi zhduket temperatura D) Shfaqet vetem ne pacientet qe kane edhe kardit E) Perfshin ne te njejten menyre artikulacionet e medha dhe te vogla 206. Cila nga te dhenat e anamnezes do te te ndihmonte per te gjetur shkakun e ketyre simptomave? A) Nivelet e larta te plumbit ne moshen 1 vjeç B) Konvulsione febrile ne moshen 13 muaj C) Faringodinia me vezikula ne palatum 3 jave me pare D) Semundje febrile me erupsione kutane 2 muaj me pare E) Vaksina e pare MMR (fruth.B) C) D) E) Hiponatremia Hiperkalemia G ogesima Kan di doz e 204. Nje djale 12 vjeç vuan nga artrit migrant. nistagmus dhe disartri. Nje 4 vj eçar nuk ka zhvillim fizik normal dhe ka te dhena per insuficence pankreatike ekzokrine.te nxehte. rubeole) 1 muaj me pare 205. Nuk ka temperature.

C) K ardiomegali D) H idronefroze E) Displazi renale 211. Nje 6 vj eçare ka konj uktivit unilateral jopurulent. Ne nje vaj ze 2 vjeç dyshohet per tumor cerebral. Pesha e lindjes eshte 4255g. Cili nga pohimet rreth tumoreve cerebrale te femijet eshte i sakte? A) Pj esa me e madhe e tyre lokalizohen ne linea mediana dhe/ose poshtE) tentoriumit. E) Pj esa me e madhe shfaqen ne vitin e pare te jetes. D) Konvulsionet paraqesin shenj en me te shpeshte te shfaqjes se tumorit ne pj esen me te madhe te rasteve. B) Tumoret cerebrale paraqesin nje forme te rralle te neoplazive te femijet. 209. te vjella heret ne mengj es. Ajo ka ataksi. Nje 12 vj eçare ka ikter. Nje 2 vjeçar ka nje mase abdominale voluminoze dhe pancitopeni.jo i dhimbshem me limfadenit preaurikular. Cila nga diagnozat e meposhtme mund te vertetohet me mielograme? A) H epatoblastome B) N euroblasto m e C) Karcinome me qeliza renale D) Rabdomiosarkome E) Tumori Wilms 212. C) Hipertensioni endokranial eshte i rralle nder shenj at e shfaqjes se tumorit.208. ligj erate te ruajtur.Cilen nga me poshte mund te gj esh me shpesh gj ate ekzaminimit objektiv? A) Cirkumferenca e kokes eshte mbi percentilin 95 B) Ngj yrim i kornese ne te verdhe te erret C) Shurdhim konduktor bilateral D) Limfadenopati e gjeneralizuar E) Floke ne fovea sakrale 210.Cili eshte shaktari me i mundshem? A) Mycobacterium avium .tremor progresiv dhe labilitet emocional. Nje neonat 38 javesh lindi nga nje nene me diabet gestacional. Cfare pritet te gj endet me shpesh te ky neonat? A) Difekt i tubit neural B) Sindroma e kolonit te shkurter te majte.

Nje 14 vj eçare vuan nga cefale progresive. .B) C) D) E) Bartonella henselae Adenovirus spp. B) Korigjim i defektit permes kirurgj ise ose kateterit.CT e kokes rezulton normale. D) Ekzaminim toksikologjik i urines. D) Neurofibrome multiple. 214. Cili do ishte hapi i rradhes? A) Vleresim i kariotipit. C) Profilaksi kardiake gjate jetes per procedura te caktuara. Nje vaj ze me displazi fibrotike te kockave dhe pigmentim j onormal te lekures diagnostikohet me nje patologji e cila lidhet edhe me nje nga manifestimet e meposhtme: A) Anemia. E) Qetesimi i prinderve. je duke ndjekur nje pacient me Kraniosinostoze dhe malformacion te kokes e fytyres. Cili duhet te jete ekza minimi i rradhes? A) Punksion lumbar. Nje femije normal 6 muaj sh paraqet nje zhurme kardiake te vazhdueshme me puls periferik te tensionuar.Ne ekza minim objektiv vihet re edeme papilare bilaterale. B) Malformacion kardiak. Cilin malformacion tjeter kongenital ka me shume mundesi te gjesh te ky pacient? A) Malformacion te trakese dhe ezofagut. E) Malformacion te kolones vertebrale. C) Malformacion te traktit genito-urinar. B) Shurdhi m. C) Pubertet prekoks. D) Malformacion te ekstremiteteve. D) Ekzaminim kontrolli ne moshen 12 muaj. 216. Ne qendren shendetsore ku punon. B) Rezonance magnetike e kokes. Staphylococcus aureus Chlamydia trachomatis 213. 215. E) Glomerulonefrit kronik. C) CT e orbitave. E) Matja e nivelit te β-HCG.

E) Klirensi i kreatinines. E) Ekzaminim me klizme bariumi. B) Cistouretrografia mi ksionale. 221. D) Analize urine.217. C) Atrezi e arteries pulmonare. Nje i porsalindur ka nje vonese ne eleminimin e me koniumit.Radiografia me barium tregon dilatim te kolonit proksimal dhe obstriksion te kolonit distal. B) Ekzaminim i feçeve per parazite. Cila nga me poshte do ishte me e vlefshme? A) Inserimi i nje sonde nazo-gastrike.Cili do ishte ekzaminimi i rradhes? A) CT abdominale B) Ekzaminim i feçeve C) Biopsi rektale D) Matja e Cl. Nje femije 2 muaj sh ka dispne te rende dhe cianoze. C) Radiografia abdominale. Cili ekzaminim eshte me i rendesishem per t’u bere te nje 2 vjeçar me sindrom Beckwith-Wiedemann dhe me nje mase abdominale? A) shintigrafi hepatobiliare B) endoskopi gastrointestinale speriore C) niveli i katekolaminave ne urine D) niveli i alfa-fetoproteinave serike E) cistouretrografia miksionale 219. Nje femije 8 muaj sh ka te vj ella dhe te qara per 12 ore.Ne ekzaminim obj ektiv vihet re nje mase ne forme salcice ne kuadratin superior dekster te abdomenit. Cila nga me poshte shpjegon me mire keto rezultate? A) Miokardit viral akut. E) Transpozicion i eneve te medha. 218. D) Drenazh jonormal pulmonar me obstruksion venoz. Nje 7 vj eçare ka enureze nokturne sekondare.Cili eshte ekzaminimi me i mire per t’u ndjekur? A) Ekografia renale.Radiografia e toraksit paraqet kardiomegali minimale dhe pamje retikulare difuze te fushave pulmonare.ne dj erse E) Analize kromozomike 220. . C) Hemokulture. D) Ekografi abdominale. B) Sindroma e zemres hipoplastike te majte.

222. Cili eshte hapi tjeter me i rendesishem? A) Percaktimi i indeksit te mases trupore. . Tumor qe prek nervin optik. A) B) C) D) E) Cila eshte karakteristika dalluese mes “manise” dhe depresionit”? Alterim i aktivitetit. 224. Prezenca e psikozes. A) B) C) D) E) Cili nga pohimet e meposhtme eshte tipik per nje konvulsion febril? Zgj at maksimalisht 15 min. Refleksi Moro duhet te zhduket ne moshen: A) 1-2 muaj B) 3-5 muaj C) 6-8 muaj D) 10-12 muaj E) 14-18 muaj 226. 223. Paralize Todd post-konvulsive. Retinopati e prematuritetit. Cilesia e humorit. Paralize e nervit te trete.Bernard. Anamneze familj are pozitive per konvulsione febrile ne 40% te rasteve. E) Matja e raportit peshe/gjatesi. Shfaqet ne nje femer me moshe me pak se 6 muaj. B) Matja e stadit te maturimit genital. Prezenca e pagjumesise. Prezenca e nje mekanizmi fizpatologjik te nj ohur. Marrje e barbiturateve. Persistenca e reflekseve neonatale eshte tregues i zhvillimit te vone. C) Matja emoshes kockore. Prinderit e nje femije 8 vje j ane te shqetesuar per shtatin e tij te shkurter.Horner. A) B) C) D) E) Ne cilin prej kushteve te meposhtme gj endet mioze unilaterale? Sindroma Claude. 225. D) Matja e shpejtesise se rritjes. Temperature jo >38˚ C ne 24 oret e ardhshme.

paraqet perdorim te mire te gishtit tregues. Brenda 24 oreve dobesia dhe deficiti neurologj ik zhduken. Me cilen nga situatat eshte e lidhur vonesa ne te folur? A) Sindroma Di George B) Sindroma Williams. Te folurit eshte nje mates i zhvillimit konj itiv dhe emcional. Femija kalon nje obj ekt nga nje dore ne tjetren.perserit tingujt e te folures.227. Cili nga komplikacionet e meposhtme gjendet te nje person me bulimi nervore pa shqetesime te tjera psikiatrike? A) Peshe trupore nen 75% te peshes ideale B) Abuzim me laksative C) Ushtrim fizik i rende dhe i zgjatur D) Periudha shendoshjeje gj ate te cilave pacienti humb kontrollin E) Seksi femer . Cila eshte diagnoza me e mundshme? A) Hemiplegji nga hemikraniumi pergj egjes B) Hemiplegji spastike C) Encefalit D) Tumor nententorial E) Paraliza T odd 228.rri ulur. Cila eshte mosha e femijes? A) 2 muaj B) 4 muaj C) 6 muaj D) 8 muaj E) 10 muaj 229. Nje vaj ze e klases se dyte ka aftesi intelektuale te nje nxenesi te vitit te pare te shkolles se mesme. Nje 8 vje are ka hemipareze pas nje konvulsioni fokal.Beuren C) Diabet D) Keqtrajtim E) Astma 230. Cili eshte koeficenti i inteligjences se vajzes? A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) 150 231. Nje femije dergohet te pediatri per nje vizite kontrolli.

Femij et e prekur kane sjellje motore stereotipike.ben lojra interaktive. E) Ka studime qe parashikojne temperamentin e femij eve qe kane vuajtur nga kolika.kopj on nje kryq dhe nje rreth por jo nje katror apo trekendesh. Fillimi eshte para moshes 3 vj eçare.thote emrin dhe mbiemrin e vet. E) Paralize. Kolika te latanti eshte shume shqetesuese per prinderit. Mungese e problemeve e mocionale apo te sjellj es. B) Zj arrvenie dhe keqtrajtim i kafsheve. Thuhet se shkaku me i shpeshte eshte rubeola kongenitale. Cilin nga manifestimet e meposhtme pret te shfaqet ne te ardhmen? A) Episode intermitente me fj ale te keqija. Nje femije ka fituar kontrollin e sfinkterave. 235. perveç: Me i shpeshte te meshkujt se te femrat. B) Kolika tipike fillon ne javen 41-42 gestacionale pavarsisht moshes gestacionale ne lindje. A) B) C) Cili eshte kriteri i çrregullimit te te mesuarit? Inteligj ence mbi mesatare. 233. Shumica kane prapambetje mendore. Nje nene sjell femijen 10 vje te mj eku sepse eshte e shqetesuar per zhurmat e perseritura qe ai ben. D) Kolika shfaqet me shpesh te femrat. A) B) C) D) E) Te gjitha pohimet mbi çrregullimin autike j ane te sakta. Cila eshte mosha e femij es? A) 1 vjeç B) 2 vjeç C) 3 vjeç D) 4 vjeç E) 5 vjeç 236.232. 234.pedalon nje tricikel.nuk vishet pa ndihme. Ngaterrim i shkrimit te shkronjave. . Dj ali pershkruhet si hiperaktiv dhe nuk eshte ne gj endje te kontrolloje impulset e veta. Nena zbulon se djali kishte patur episode te tilla disa vite me pare. D) Refuzon te shkoje ne shkolle nga frika e te qenit i braktisur.Cili nga pohimet eshte i sakte? A) Kolika zakonisht eshte e lidhur me ushqimin artificial. C) Kolika ka prevalence me te larte te femijet kaukaziane. C) Enureze nokturne. Nuk kap dot nje top qe eshte duke u perplasur.

E) Defiçit ne perceptimin vizual apo auditiv. Cili është funksioni fiziologjik më i rëndësishëm i acideve biliare? A) Favorizon eskretimin e substancave toksike B) Favorizon absorbimin e vitaminës B12 C) Ruan pH e duhur intestinal D) Favorizon absorbimin e yndyrnave E) Favorizon absorbimin e aminoacideve 2. GASTROHEP ATOLOGJIA 1. Në cilin prej rasteve të mëposhtme është transmural lezioni intestinal? A) B) C) D) E) Koliti ulçeroz Celiakia Morbus Crohn Asnjëra prej këtyre Sëmundja e Whipple .D) Mungese lidhjeje mes inteligjences dhe rendimentit ne nje apo me shume fusha.

3. me disa erozione. Kolangjitet shkaktohen më shpesh nga: A) Përdorimi i pijeve të ftohta nga pacientë me litiazë multiple të rrugëve biliare B) Bakteret Gram + që vijnë më shpësh nga arteria hepatike C) Efekti detergj ent i acideve biliare D) Disfunksioni i sfinterit të Oddit dhe autodigjestioni nga enzimat pankreatike që kanë bërë refluks në rrugët biliare E) Bakteret Gram + dhe Gram – që vijnë nga zorrët 5. Të gj itha gj endjet e mëposhtmë janë shkaktare të pseudoobstruksionit intestinal kronik. përveç: A) B) C) D) E) Skleroderm ia Përdorimi i antidepresivëve triciklikë Diabeti melitus H ipertiroidizmi Amiloidoza 6. që u realizua për marrjen e biopsisë në zorrën e hollë. Një punëtor 35 vjeçar bën një kontroll ambulator për të vlerësuar gj ëndjën me diarre dhe rënië në peshë. Cili prej ekzaminimeve të mëposhtmë do të kryeje si hapin pas ardhës diagnostikues? A) B) C) D) E) ERCP (Kolangiopankreatolografi retrograde endoskopike) Kolonoskopi G astrine m ia Kërkohen anti-trupat anti-endomisium dhe anti-gliadinë Testin e Schilling 4. u vu re eritemë e ezofagut. Nëpërmjet ezofagogastroduodenoskopisë. Lezionet e Morbusit Celiak hasen në nivelin e: A) B) C) D) E) Sto m akut Vetëm jejunum Duodenit dhe jej unumit Ileusit Vetëm duodenit . Në biopsi u vu re rrafshim i vileve intestinale. dy ulçera gastrike si dhe ulçeracione të shumta duodenale.

HBsAb pozitiv. AST.7. përveç: A) B) C) D) E) Obeziteti Terapia me klofibrat Terapia me estrogj ene Rezeksioni kirurgj ikal i ileusit Retokoliti ulçeroz 10. Hemokromi. Cila prej patologjive mund të shfaqë ascit: A) B) C) D) E) Sindroma nefrozike Retokoliti ulçeroz Steatoza hepatike Defiçiti i disakaridazës Tireotosikoza 8.3 mg/dl dhe me fraksionin e drejtë= 0. HBcAb negativ. dhe GGT janë në normë. nga anamneza evidentohet se pi rreth 40 gr alkol në ditë. numërimi i retikulociteve. Ju do të orientoheshit drejt: . Nuk ka histori familj are për hepatopati. Si mptoma e dj egies retrosternale është tregues specifik për: A) B) C) D) E) Ulçer gastrike Ulçer duodenale Gastriti autoimun Refluksi ezofageal Gatriti nga Helicobacter pylori 1 1. sikurse elektroforeza dhe INR. Të gj itha gjendjet e mëposhtme j anë faktorë rreziku për kolelitiazën kolesterinike. ka bilirubineminë totale= 2. Cilët janë parametrat laboratorikë më të përdorshëm për të monitoruar proçesin inflamator në hapatitin kronik: A) B) C) D) E) Kriprat biliare totale Bilirubinemia e fraksionuar Transaminazat dhe gamaglobulinat sierike Kohën e protrombinës Fosfataza alkaline 9. ALT. rezulton HBsAg negativ.3mg/dl. nuk ka simptoma të tj era ose shenja hepat opatie. Gjithashtu. Një murator 21 vj eçar. fosfataza alkaline.

A) B) C) D) E) Hepatit B aktiv Hepatit B në shërim Hepatit C Hepatit alkolik Sëmundja e Gilbert 12. përveç: A) B) C) D) E) Salazopirina O m eprazol Sucralfat Ranitidin Pirenzepin . Të gj ithë medikamentet e mëposhtëm mund të përdoren në trajtimin e ulçerës peptike. Për cilën arsye realizohet testi me ksilozium (xylosio)? A) B) C) D) E) Për verifikimin e funksionalitetit të disakaridazës intestinale Për të verifikuar integritetin e sipërfaqes së zorreës së hollë Për verifikimin e funksionalitetit të pankreasit Për verifikimin e fosforilimit të karbohidrateve në zorrë Për vlerësimin e absorbimit të glicideve 15. Cila prej sëmundj eve të mëposhtme mund të jetë shkak i ko mës hepatike? A) B) C) D) E) Hepatiti kronik aktiv me zhvillim cirrotik Ikteri obstruktiv nga kalkuloza cirrotike Cirroza hepatike e dekompensuar Sëmundja e Gilbert Cirroza septale jo e plotë 14. Mund të shfaqet hipoglicemi pas ushqyerjes (postprandiale): A) B) C) D) E) Morbusi Celiak Pas gastrorezeksionit subtotal Prej një fistule gastro-kolike Prej lemzës së vazhdueshme Në ulçerën duodenale 1 3.

Nuk ka histori për gj akderdhje gastroenterike dhe gj aku ocult në feçe në tre kampionë. kolon dhe rektum 1 8. por prej disa vitesh referon se nuk e ka përdorur më. Ekzaminimet laboratorike rezultojnë normal. Zotëria 52-vj eçar ka rreth 2 vite me diarre dhe rënie të theksuar në peshë. Në cilën pjesë të traktit intestinal realizohet absorbimi i hekurit? .1 6. përveç një anemie të lehtë dhe nderkohë ekzaminimi radiologj ik i zorrëve të holla e të trasha rezultoi normal. Sëmundja e Crohn përfshin: A) B) C) D) E) Vetëm ileusin Vetëm ileusin dhe kolonin Vetëm kolonin Ilesusin. Në Morbusin Crohn më shpesh litiaza e kolecistës është e lidhur me: A) Rritje e absorbimint të kriprave biliare në ileus B) Reduktim i pool-it të kriprave biliare C) Rritja e absorbimit të kolesterolit nga ileusi D) Bashkë shoqërimi me kolecistitin E) H ipovitaminoza 2 0. Para gj ashtë vitesh ka bërë kolecistektomi. Eshtë diabetik dhe mjekohet me insulinë. Cfarë do të sugjeronit: A) B) C) D) E) ERCP ( kolanxhopankreatolografia retrograde endoskopike) Biopsia e jejunumit Dozimi i yndyrnave në feçe Testi i frymë marrj es për disakaride Kolonoskopi me biopsi 1 7. Rrëfen se në të kaluarën ka qënë përdorues i rregullt i alkolit. kolonin dhe pjesë të tjera të aparatit tretës Ileus. Sindroma e Mallory-Weiss verifikohet në rastin e: A) B) C) D) E) Tumori endokrin i pankreasit Diarrea sekretore Të vj ellat e vazhdueshme Tumori hipofizar Polipoza xhiovanile 1 9.

Në cilët limfonoduj metastatizon më shpesh karcinoma e j unksionit rektosig m oid al? A) B) C) D) E) H ipogastrikë Inguinalë Mezenterikët e poshtëm Mezenterikët e sipërm Tripodit celiak . Cili është tumori beninj më i shpeshtë i heparit? A) B) C) D) E) Hemangioma kapilare Fibroma jaline Fibroadeno m a N eurofibrom a Adenoma e duktuseve biliare 2 3. Cili është përbërësi kryesor i kalkujve biliarë radiotrasparentë: A) B) C) D) E) Bilirubina Kripra biliare Urobilina Kolesteroli Lecitina 2 2.A) B) C) D) E) Duodeni Ileus Kolon Sto maku I gj ithë trakti intestinal 2 1. Peritoniti bakterial spontan përfaqëson një komplikancë të cilës prej patologjive të mëposhtme: A) B) C) D) E) Apendisiti akut Divertikuloza e kolonit Cirroza hepatike Sëmundja e Crohn Kolecistiti 2 4.

karakterizuar nga zgjerime cistike multiple të duktuseve biliare segmentare B) Patologji biliare post-inflamatore C) Patologji neoplazike të rrugëve biliare intrahepatike D) Litiazë të rrugëve biliare intrahepatike E) Litiazë të rrugës principale biliare 2 8. Alternativat rreth sekretimit të acidit nga stomaku në kushtet e ulçerës peptike gastrike janë të gabuara. Sindroma e Carolit përkufizohet si: A) Patologji e rrugëve biliare intrahepatike. përveç: A) B) C) D) E) A lbumine m i Asciti Biliru bina Kolinesteraza Encefalopatia 2 6. Cilat j anë karakteristikat e Sindromës Plummer-Vinson? A) Eshtë përfshirja e ezofagut (dizfagi) e shoqëruar me anemi mikrocitike dhe glosit (inflamacion i gj uhës) B) Odinofagi me anemi sideropenike C) Dizfagi me glosit e pa alternime hematike D) Dizfagi paradoksale me anemi sideropenike dhe glosit E) Akalazi ezofageale me anemi makrocitike 2 7. Sindroma e Reye shoqërohet shpesh me cilën prej gj ëndjeve? A) B) C) D) E) Diabeti B ruceloza Përdorimi i acidit acetilsalicilik H e m okro m atoza Përdorimi i heparinës 2 9. Të gjithë parametrat e mëposhtëm përdoren për klasifikimin Child-Pugh të cirrozës hepatike.2 5. përveç: A) Si në gj endjen normale B) Si në ulçerën duodenale .

Cila prej shenjave ose simptoma ve të mëposhtme mundësoj në diagnozën diferenciale midis ulçerës duodenale të preforuar dhe pankreatitit kronik: A) B) C) D) E) Dhimbje të forta abdominale Shok hipovolemik Zhdukja e otuzitetit hepatik Masë e palpueshme e me zogastrit Të vjella të vazhdueshme 3 3. përveç: A) B) C) D) E) Simptoma dhe shenjat e përfshirjes hepatike Unaza e Kayser-Fleischer Manifestime neurologjike Ngj yra bronx e lëkurës Ulje të nivelit sierik të ceruloplazminës 3 2. përveç: A) B) C) D) E) Infeksioni kronik nga virusi C Infeksion kronik nga virusi B H emokro m atoza Hepatopatia alkolike Angioma hepatike . Të gjitha gjendjet e mëposhtme shoqërohen me rritje të incidencës së hepatokarçinomës. Cili prej alternimeve të mëposhtëm është karakteristikë për Sindromën DubinJohnson: A) B) C) D) E) Hiperbilirubinemi Hiperbilirubinemi Hiperbilirubinemi Hiperbilirubinemi Hiperbilirubinemi direkte me kolestazë të rritur direkte me kolestazë normale indirekte me rritje të kolestazës indirekte me shtim të citolizës direkte me shtim të citolizës dhe kolestazës 3 1. Të gjithë elementët e mëposhtëm j anë karakteristikë e kuadrit klinik të Morbusit të Wilson.C) Mungon pas stimulimit maksimal D) Më e rritur se normalisht në kushtet e stimulimit bazal E) Më e ulët se në gj endjen normale 3 0.

Cila prej karakteristikave të mëposhtme përcakton “early gastric cancer” A) B) C) D) E) Prek mukozën ose submukozën gastrike Prek tunikën mus kulare Prek tunikën sieroze Prek të gjithë paretin gastrik Prek të gjithë stacionet limfonodale satelitare 3 6. Koloni absorbon në lidhje me masën që i vj en nga ileusi: A) B) C) D) Më shumë se 90% të ujit dhe elektrolitëve Midis 50% dhe 90% të uj it dhe elektrolitëve Më pak se 50% të ujit dhe elektrolitëve Më shumë se 90% të ujit dhe 50% të elektrolitëve E) 50% të ujit dhe të gj ithë elektrolitet 3 5. Cila prej gjendjeve shoqërohet me praninë e antitrupave anticitoplazminë të neutrofileve (ANCA)? A) B) C) D) E) Cirroza biliare primare Hepatiti autoimun tip I Hepatiti autoimun tip II Kolangiti sklerozant primitiv Hepatokarcino m a 3 7. Qelizat oxintike (parietale) j anë të lokalizuara në mukozën e: A) B) C) D) E) Fundusit dhe antrumit Antrumit dhe trupit Trupit dhe fundusit Antrumit dhe pj esës circumkardiale Zona prepilorike . Cili prej medikamenteve është i përfshirë në zhvillimin e insufiçencës hepatike akute: A) B) C) D) E) Kontraceptivët oralë FANS Paraceta m oli T etraciklina Rifa m picina 3 8.3 4.

Të gjithë këta parametra mund të shprehin një kolestazë. tirozina dhe metionina C) Era e një pacienti me cirrozë është sekondare nga hiperamoniemia D) Merkaptanet derivoj në nga metabolizmi intestinal i glutaminës E) Terapia diuretike përmirëson encefalopatinë hepatike 4 0. përveç: A) B) C) D) E) Diarrea nga infeksioni me vibrio cholerae Diarrea nga sindromi karcinoid Diarrea nga VIPoma Diarrea nga defiçiti i disakaridazës Diarrea nga infeksioni me Escherichia coli 4 3. Pankreatiti akut shkaktohet më shpesh nga: A) B) C) D) E) Litiaza e kolecistës Kalkuj intrahepatik H iperlipide m i Abuzimi me alkolin Litiaza e koledokut 4 2. Si mptoma kryesore e pankreatitit akut është: A) B) C) D) E) Ikter Nauze e të vj ella Dhimbj a Diarre Te mperaturë 4 1. Cila prej alternativave është e vërtetë: A) Encefalopatia hepatike është çrregullim cerebral me rritje të komponentit n e u r o i n i b it o r B) Aminoacidet aromatike janë: triptofani.3 9. Të gj itha janë forma të diarresë sekretore. përveç njërit: A) B) C) D) Fosfataza alkaline 5-n uk leotidaz a D iam ino-oksidaza Gamaglutamiltranspeptidaza . fenilalanina.

E) Bilirubina 4 4. Cili është faktori etiologjik më i rë ndësishëm i hipertensionit portal nga cirroza hepatike? A) B) C) D) E) Reduktimi i qarkullimit hepatik Nekrozë të qelizave hepatike Infiltrimi limfocitar Septe fibrotike Depozitimi biliar 4 5. Një pensionist 72 vjeçar (që ka punuar si marangoz) me kardiopati iskemike dhe SPOK. Kalkujt biliarë prej bilirubinat kalçiumi shfaqen më shpesh tek pacientët e prekur nga: A) B) C) D) E) Morbusi Crohn në ileus Rezeksioni ileal Anemia hemolitike kronike Ulçera peptike Retokoliti ulçeroz 4 8. shtrohet në spital për bronkopneumoni dhe i përgj igjet mj ekimit empirik . Si mptomatologjia e dhimbj eve në ulçerën duodenale përmirësohet nga: A) B) C) D) E) Pas ushqimit Jashtëqitja Gjumi Të rrish shtrirë në anën e majtë Aktiviteti fizik 4 6. Në insufiçencën hepatike akute të rëndë cili prej ekzaminimeve të mëposhtëm ka rëndësi prognostike? A) B) C) D) E) Transam inazat Latikodeidrogj enaza Koha e Quick Albu min e mi a Fosfataza alkaline 4 7.

Cila prej alternativave të mëposhtme nuk është shenjë e apendisitit akut: A) B) C) D) E) A noreksi Stranguri Dhimbje në kuadratin iliak të djathtë Të vj ella Te mperaturë 5 2. Cili prej alternimeve është karakteristike e komës hepatike: A) B) C) D) E) Konfuzioni mental Flapping tremor H iperef leks i H iporefleksi Asnjëra prej përgj igjeve . Në ditën e gjashtë të shtrimit rishfaqet temperatura dhe nis dhimbja abdominale me diarre të ujshme. Asciti i pa komplikuar tek një pacient cirrotik është gjithnjë i karakterizuar nga: A) B) C) D) E) Mungesa totale e qelizave inflamatore A lbum inemia<3g/dl pH<7 Pamje të turbullt 250 polimorfonukleatë/cc 5 0.me cefotaxime. C’do të bënit në këto rrethana: A) B) C) D) E) Zëvendësimin e cefotaxime me clindamicine Kërkoni ezofagogastroduodenoskopinë me biopsi të jej unumit Klizmën e zorrëve të holla Test imunologj ik duke kërkuar toksinat e clostridium difficile K olonoskopi 4 9. Të gjitha sëmundj et e mëposhtme shkaktoj në cirrozë. përveç: A) B) C) D) E) Defiçiti i alfa 1-antitripsinës S kistozomiaza Sëmundja e Gaucher Hepatiti nga virusi C Hepatiti nga virusi A 5 1.

Në rastin e sëmundjes divertikulare të zorrës së trashë. Një pacient paraqet rritje të kohës së protrombinës me 6 sek më shumë se normalja dhe trombocitet 45. Cili prej ekzaminimeve është i kundërindikuar? A) Paracenteza për diagnostikim B) Biopsi hepatike perkutane C) Pozicionimin e sondës së Sengstaken-Blakemore . Kolestaza prej medikamenteve karakterizohet nga: A) B) C) D) E) Hiperbilirubinemi kryesisht indirekte Mungesë të rritjes së gamaGT Hiperbilirubinemi direkte që zgj at prej kohësh Mungesa e pruritit Eozinofili e theksuar (>20%) 5 5. Të gjitha manifestimet j anë pjesë e kuadrit klinik të temperaturës mesdhetare familjare. Gastrinemia > 1000pg/ml (norma <100 pg/dl) sugjeron më shumë për: A) B) C) D) E) Sindroma Sindroma Sindroma Sindroma Sindroma e Zollinger-Ellison Menetrier e Mallory-Wiss e Verner-Morrison e antriumit të ngecur 5 4.0000/cc. përveç: A) B) C) D) E) Te mperaturës Dhimbje abdominale Pleuriti Ikter Artralgji 5 6. nuk ka asnj ëherë lezione të tilla në: A) B) C) D) E) Ciekum Koloni ashendent Flesurën hepatike e të lienit R ektum Mund të formohen kudo 5 7.5 3.

Në retokolitin ulçeroz. cila prej gj endj eve rrit rrezikun për kancer të kolonit? A) B) C) D) E) Prania e sëmundj es prej shumë kohësh Histori për megakolon toksik Prezencë të pseudopolipeve gjatë ekzaminimit endoskopik Rezistencë ndaj terapisë steroide Zhvillim të ashpër të sëmundjes 6 2. që shpesh i përgj igj et shumë pak terapisë Shoqërohet me diarre kronike Shoqërohet me hipergastrinemi të theksuar Ulçerat peptike mund të j enë të shumta Shërohet pas zhdukjes së Helicobacter pylori 6 1. Stimulimi maksimal i sekretimit të acidit gastrik realizohet me anë të: A) B) C) D) E) Pe ntagas trin a G lukagone Sekretina Kolecistokinina Vip 6 0.D) Kolonoskopia E) G astroskopi a 5 8. enterokutane etj. përveç: A) B) C) D) E) Shoqërohet me ulçerën peptike.) A) B) C) D) E) Celiakia Morbusi Crohn Koliti ulçeroz Kancer i zorrës së trashë Ulçera gastrike 5 9. Alternativat e mëposhtme për sindromën e Zollinger-Ellison j anë të sakta. Nga cila prej gj endjeve të mëposhtme shkaktohet më shpesh obstruksioni i kolonit? . Në cilën prej sëmundjeve gjenden më shpesh komplikanca si fistulat (enteroenterike.

Cili prej parametrave të gjetura në likidin e ascitit është tregues për diagnostikimin e peritonitit bakterial spontan: A) B) C) D) E) Pamja si qumësht Prania e 300 granulociteve neutrofile/mm3 Prania e 300 leukociteve totale/mm3 Prania e më shumë se 3g% e proteinave Pamje hemorragjike . Sindroma e Crigler-Najjar karakterizohet kryesisht nga rritja në gj ak e: A) B) C) D) E) Bilirubinës direkte Bilirubinës indirekte Kriprave biliare Fosfatazës alkaline Gama-GT 6 6. përveç: A) B) C) D) E) Eshtë patologji e zorrës së hollë Eshtë patologji e stomakut Mund të shoqërohet me hipoalbuminemi Mund të shkaktoj anemi nga gj akderdhja e fshehur Diagnoza bazohet tek ekzaminimi endoskopik ku merret biopsi 6 5. Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth sëmundj es së Menetrier j anë të sakta.A) B) C) D) E) A derenca t Volvolusi Hernia Karcinoma Divertikuliti 6 3. Cila prej alternativave të mëposhtme rreth sindromës së Gilbert është e saktë? A) Ikteri spjegohet pjesërisht nga hemoliza B) Përdorimi i fenobarbitalit shkakton në 4-8 ditë një ulje të dukshme të bilirubinës në gj ak C) Përdorimi i kortizonit rrit nivelin e bilirubinës në gj ak D) Biopsia tregon për alternime të kanalikulave biliare E) Përdorimi i fenobarbitalit rrit nivelin e bilirubinës 6 4.

Cili është efekti që jep gastrina gj atë aktivitetit të saj fiziologjik: A) Stimulon sekretimin e acidit klorhidrik B) Stimulon rritjen e cck (kolecistokinina) C) Përshpejton zbrazj en gastrike . përveç: A) B) C) D) E) Purpura e palpueshme në ekstremitetet e poshtme Otuzitet që zhvendoset dhe është dekliv gjatë perkusionit të abdomenit Flapping tremor Unaza e Kayser-Fleischer Nishanet arakniformë 7 0. përveç: A) Shoqërohet shpesh me prurit B) Një përqindje e lartë e pacientëve rezultojnë pozitivë për antitrupat a n ti m it o k o n d ë r C) Përdorimi i acideve biliare mund të j etë i dobishëm kontrollin e simptomave D) Eshtë më e shpeshtë tek femrat E) Trajtimi më efikas është ai me D-penicilaminën 6 8. Të gjitha shenjat e mëposhtme gjenden në insufiçencën hepatike si pasojë e hepaitit kronik C. Virusi delta është virus difektoz. Hemorragjia nga variçet ezofageale është komplikancë e: A) B) C) D) E) Hipertensionit arterial Hipertensionit portal Insufiçencës kardiake të dj athtë Kakezia nga neoplazia Insufiçenca hepatike 7 1. Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth cirrozës biliare primare j anë të sakta.6 7. që për tu replikuar ka nevojë për: A) B) C) D) E) Citomegalovirus Virusi i hepatitit B Virusi i hepatitit A Virusi i Epstein-Barr Hepatiti G 6 9.

regurgitim B) Karakterizohet nga alternimet gj atë relaksimit të sfinterit ezofageal të poshtëm C) pH-metria ezofageale është ekza minimi më i domosdoshëm për ta d ia g n o sti k u a r D) Nifedipina kontrollon simptomat tek shumë pacientë E) Mund të trajtohet me toksinën e botulinës . Në kushtet e malabsorbimit të gjeneralizuar.D) Stimulon sekretimin e bikarbonateve E) Stimulon e skretimin e lëngut biliar 7 2. dhimbje toraksi. Cili prej alternimeve hematokimi ke është më i shpeshtë në morbusin Celiak: A) B) C) D) E) H ipokalçemi H ipolipemi Hipoalbuminemi Hiposidere mi Hipofosforem i 7 3. Të gjitha alternativat e mëposhtme rreth akalazisë j anë të sakta. përveç nj ërës: A) Mund të shkaktojë dizfagi. cila është alternativa e saktë? A) Në pankreatitin kronik malabsorbimi i gjeneralizuar është paraprakisht prezent B) Jashtëqitja karakterizohet nga vëllim fekal i ulët dhe numër i lartë i herëve të jashtëqitjes C) Steatorrea është gjithnjë prezent D) Steatorrea shoqërohet me steatozë hepatike E) Feçet janë gj ithnjë likide 7 4. Cila është metodika më e përshtatshme për të diagnostikuar refluksin gastroezofageal acid? A) B) C) D) E) Manometria ezofageale pH-metria ezofageale e 24 orëve Ekzaminimi radiologjik i ezofagut Ezofagogastroduodenoskopia Testi i Bernstein 7 5.

përveç nj ërës: A) B) C) D) E) Lokalizimi i gj ere në jejunum-ileal Sëmundja rekto-sigmoide aktive Kontaminimi bakterial i zorrës së hollë Fistula jejunum-kolike Mbetje nga rezeksioni intestinal i gj erë 7 7. Të gjitha alternativat e mëposhtme j anë shkak i malabsorbimit tek nj ë pacient me sëmundj en e Crohn. Cili prej medikamenteve është më i përshtatshmi për trajtimin e kolitit pseudomembranoz? A) C eftazidim e B) V anco micine C) Streptomicine D) M esalazine E) Linco m icine 8 0. Litiaza pigmentare e kolecistës ndodh më shpesh në: A) B) C) D) E) Aneminë hemolitike Aneminë hipokromike H iperkole sterole m inë A teroskleroza Pankretiti kronik 7 9.7 6. Sekretimi gastrik i theksuar dhe ulçerat peptike përsëritëse vërehen në: A) B) C) D) E) H ipoparatiroidizëm Sindroma e Zollinger-Ellison Sindroma e Mallory-Weiss Sindroma Dumping Sindroma e Verner Morrison 7 8. Në urinë nuk gj endet asnj ëherë bilirubina indirekte sepse: A) B) C) D) E) Nuk është hidrosolubil Pesha molekulare nuk e lejon filtrimin e saj glomerular Absorbohet tërësisht nga tubujt Nga kontakti me ajrin oksidohet menj ëherë Eliminohet nga veshka .

Sa është koha e inkubimit të një toksiinfeksioni ushqimor nga toksina sta fil o k o k si k e : A) 3-6 orë B) 1 ditë . Cili prej komplikacioneve nuk i bashkangjitet sëmundjeve inflamatore intestinale kronike: A) Eritema nodoze B) Ragada (fisura) anale C) Uveiti D) Peri ko la ng i ti E) S pondiloartroza 8 5. Cila prej patologjive komplikohet më shpesh me megakolon toksik? A) B) C) D) E) Polopoza e përhapur e kolonit Divertikuliti i kolonit Megakoloni kongenital Retokoliti ulçeroz Koliti granulomatoz 8 2.8 1. Nuk shkakton hipertension portal? A) B) C) D) E) Cirroza biliare primitive Obstruksioni i fluksit venoz hepatik Tromboza e venës splenike Cirroza hepatike post-hepatike Steatoza hepatike 8 3. Nuk ka vlerë diagnostikuese realizimi i biopsisë intestinale në cilën prej së m u n dje v e? A) B) C) D) E) Defiçiti i folateve Sëmundja e Whipple A betalipoproteine m ia A ga maglobulinemia Kompleksi Mycobacterium avium 8 4.

duke qënë se dizfagia nuk është simptomë e kësaj sëmundjeje E) Dizfagia nuk është asnjëherë e pranishme 8 9. Në sëmundjen e refluksit gastroezofageal.C) 20-30 minuta D) 2 ditë E) 5-8 ditë 8 6. Vitamina B12 orale. Cili prej alternimeve metabolike favorizon neurotoksicitetin nga amoniaku? A) B) C) D) E) Hipersodiemia Hiperglicemia A lkaloza Acidoza Hiperkalçemia 87. dizfagia kur është e pranishme mund të jetë: A) B) C) D) Vetëm funksionale Vetëm organike Funksionale dhe organike As funksionale dhe as organike.Cili është komplikacioni më i shpeshtë i morbusit Crohn? A) B) C) D) E) Obstruksioni Hemorragjia Pe rforacion i Peritoniti Dermatiti herpetiform 8 8. absorbohet në: . Cili prej ekzaminimeve laboratorike është i vlefshëm për vlerësimin e shkallës së aktivitetit inflamator tek hepatiti kronik: A) B) C) D) E) Dozimi i imunoglobulinave në gjak Dozimi i albuminemisë Dozimi i bilirubinemisë Dozimi i fasfatazemisë alkaline Gama-GT 9 0.

Cila prej alternativave rreth hepatitit kronik autoimun të tipit I nukl është e saktë: A) B) C) D) E) Prek kryesisht të moshuarit Eshtë më i shpeshtë tek femrat Shoqërohet me praninë e antitrupave antinukël Shoqërohet me hipergamaglobulinemi Në përgj ithësi i përgj igjet terapisë imunosupresive 9 3. Cila prej gjendjeve shoqërohet më shpesh me adenokarcinomën e ezofagut? A) B) C) D) E) Akalazia Alkolizmi Tiloza Ezofagu i Barret Duhanpirja 9 2. Cfarë do të thotë dizfagi? A) B) C) D) E) Vështirësi në deglutim Vështirësi në artikulimin e fjalës Pamundësi absolute në kalimin e ushqimit në ezofag Dhimbje krampiforme retrosternale pas deglutimit Pirrozë 9 4. sugjeron për: A) B) C) D) E) Karcinoma e ampulë së Vater Karcinoma e pankreasit Kalkuli i koledokut Kalkul në duktusin cistik Kalkulozë e kolecistës . Kuadri i një koleciste të zmadhuar të palpueshme tek një pacient pa ikter.A) B) C) D) E) Stomak Jejunum Ileus Kolon Duoden 9 1.

Kush nuk e karakterizon sëmundjen e heparit të yndyrosur jo alkolik (NAFLD): A) B) C) D) E) Shoqërimi me obezitet. Cili prej ekzaminimeve është më i pranueshëm për të diferencuar ikterin kolestatik prej obstruksionit të rrugëve biliare ekstra-hepatike nga ikteri kolestatik i n tr a h e p a ti k : A) B) C) D) Përcaktimi i bilirubinës direkte Përcaktimi i fosfatazës alkaline Ecografia hepatike Përcaktimi i gama-GT . diabet e hipertrigliceridemi Prevalencë e lartë në popullatën në përgjithësi Alternime të shpeshta të indekseve të metabolizmit të hekurit Parenkima hepatike bëhet hiperecogj ene Zhvillim sistematik drejt insufiçencës hepatike 9 7.v TAC ERCP (kolangio pankreatografia retrograde endoskopike) 9 6. Aktualisht cili është ekza minimi më i dobishëm për diagnostikimin dhe trajtimin e kalkulozës së koledokut? A) B) C) D) E) K olangio-R M N Ecotomografia e abdomenit superior Kolangiografia e. Cili prej medikamenteve nuk sugj erohet në zhdukjen e Helicobacter pylori: A) B) C) D) E) Omepra zo li Sucralfati A m oxicilina Claritromicina Bismuthi koloidal 9 9. Cila prej gjendjeve mund të ndërhyjë duke maskuar rritj en e amilazës në pankretitin akut? A) B) C) D) E) Hipertrigliceridemia H iperglice mia H ipokalçe m ia H iperamoniem ia Hiperkolesterolemia 9 8.9 5.

. mish me zarzavate dhe ëmbëlsirë me krem kanë paraqitur episodin e gastroenteritit febril. përveç njërës: A) B) C) D) E) Skompensi me stazë M ixedema Cirroza hepatike H ipertiroidizmi Tuberkuloza intestinale 101. Anemia makrocitike shpesh shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Karcinoma e ezofagut Polipi rektal H ipertiroidizmi Sindroma me humbje të proteinave Gastriti atrofik i trupit gastrik 104. Kush nuk e shkakton cirrozën hepatike? A) B) C) D) E) Infeksioni nga virusi A Infeksioni nga virusi C Inflamacioni kronik i rrugëve biliare H e m okro m atoza Infeksioni nga virusi B 103. në kushtet bazale Reduktimi i gastrinemisë pas stimulimit me sekretinë Hipergastrine m i 102. Sindroma e Zollinger-Ellison shoqërohet me të gjitha gj endjet e mëposhtme.E) Dozimi i acideve biliare 100. Të gjitha sëmundj et shkaktoj në ascit. përveç njërës: A) B) C) D) E) Sëmundja ulçeroze e rëndë Diarrea Hipersekrecioni acid gastrik. Tre studentë kanë ngrënë sëbashku dy ditë më parë (supë.

anti HBe pozitiv. Si mund të konsiderohet pacienti që paraqet këto vlera të markuesve për hepatitin viral B: HBsAg pozitiv. antiHBs negativ. HBV ADN (qarkulluese) negativ: A) B) C) D) E) Hepatit akut Hepatit kronik aktiv Mbartës kronik i HBsAg Infeksion i mëparshëm i shëruar Asnjëra prej përgj igjeve 107. Diarrea e udhëtarit shkaktohet më shpesh nga: A) B) C) D) E) Staphylococcus aureus Herpes virus Mycobachterius bovis Escherichia coli enterotoksigjene Campylobacter jejuni 108.Analizat laboratorike tregojnë për hipopotasemi dhe qeliza inflamatore në feçe. antiHBc pozitiv. Infeksioni kronik nga virusi i hepatitit C shoqërohet më shpesh me: A) B) C) D) E) Purpura krioglobulinemike Sëmundja e Churg-Strauss Leuçemia me qeliza ka pelute Panarteriti nodoz Polimialgjia reumatike . Si konfermohet diagnoza e infeksionit nga HCV? A) B) C) D) E) Prania e HCV-ARN Transaminazat rriten të paktën 7 herë më shumë se vlera normale Prania e anti-HBc Prania e anti-HCV Prania e anti-HBs 106. HBeAg negativ. Ky kuadër të bën të mendosh për: A) B) C) D) E) Kolera Salmoneloza Toksiinfeksion nga stafilokoku Toksiinfeksion nga clostridium Toksiinfeksion nga Bacillus cereus 105.

anoreksi. Toxoplazmoza: A) B) C) D) E) Zhvillohet në mënyrë asimptomatike tek personi imunoko mpetent Nuk është kurrë infeksion oportunistik Rrallë herë j ep limfadenit Të gj itha përgjigjet Asnjëra prej përgj igjeve 5. flluska e kore. Ky kuadër klinik të bën të mendosh për: A) B) C) D) E) Lija e dhenve Fruthi Rubeola Skarlatina Mononukleoza 4. Temperaturë 38-39° celsius.SEMUNDJE INFEKTIVE 1. cefale. vezikula. prurit të trupit. Cila është vatra infektive më e shpeshtë që shkakton sepsi tek pacientët jo të h o s p ita liz u a r: A) B) C) D) E) Infeksion që nis nga trakti gastroenterik Infeksion që nis nga rrugët e frymëmarrjes Infeksion i endokardit Infeksion i aparatit urinar Infeksion/kolonizim i CVC 2. papula. Cila prej sëmundj eve përkufizohet si zoonosë: A) B) C) D) E) A skaridiaza Ankilostomiaza A mebiaza T oxoplazmoza Enterobiaza 3. frisone. rash vezikular me prurit të gj eneralizuar me makula. Nëpërmjet cilit prej likideve trasmetohet HIV-i: .

Polmoniti lobar i mirëfilltë shkaktohet kryesisht nga: A) B) C) D) E) Streptococcus pneumonie Listeria monocytogenes Stafilococcu aureus Streptococcus pyogenes Mycoplasma pneumonie 7.A) B) C) D) E) Djersa Pështyma Lotë Urina Gjak 6. Botulizmi nga ushqimi shkaktohet kryesisht pas konsumimit të: A) B) C) D) E) Mish i pa bërë ose pak i bërë Ushqim kutie i konservuar në vaj ose i marinuar në kushte shtëpie Ushqim i konservuar në uthull Ujë i ndotur Midhje ose peshk të gjallë 8. Hepatitet që transmetohet me rrugë oro-fekale j anë: A) B) C) D) E) Hepatiti A dhe D Hepatiti B Hepatiti C dhe D Hepatiti A dhe B Hepatiti A dhe C . Hepatiti akut nga virusi A: A) Dyshohet pas përdorimit të ushqimeve të konservuara B) Diagnostikohet vetëm nëse ka pozitivitet për antitrupat anti-HAV të klasës IgG C) Trasmetohet me rrugë oro-fekale D) Shkakton rritje të bilirubinemisë por që nuk shkon më shumë se 25mg/dl E) Nuk ka asnjëherë zhvillim fulminant 9.

Sepsi karakterizohet nga: A) Prezenca tranzitore e baktereve në gj ak B) Hiporeaktiviteti ndaj një infeksioni C) Lëshimin apo hedhjen në gj akun qarkullues të baktereve nga një vatër infektive e lokalizuar D) Lokalizim i infeksionit në një ose dy organe E) Reaksion i ekzagj eruar i organizmit ndaj një infeksioni 1 3.1 0. Cila prej patologj ive të mëposhtme që lidhen me infeksionin nga T oxoplazma Gondii prej eskluzivisht pacientët imunodepres: A) B) C) D) E) Li n mf oadenopati a Em briopatia Encefaliti Të gj itha përgjigjet Asnjëra prej përgj igjeve 1 2. Në tripanozomiazën amerikane cilat janë manifestimet më të rënda dhe më të shpeshta të sëmundjes kronike? A) B) C) D) E) M egaezofagu M egakolon Insufiçenca hepatike Kardio miopa ti a Insufiçenca reanle 1 1. Cili prej agjentëve etiologj ikë është shkaktari më i shpeshtë i osteomielitit akut? A) B) C) D) E) Salmonella tifo Haemophilus influentiae Stafilococco aureus Streptoc occo Gonococco . Oksiuraza shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Echinococcus granulosus Taenia solium Enterobius vermicularis Necator americanus Hymenolepis nana 1 4.

Cili prej këtyre baketereve shkakton leukopeni? A) B) C) D) E) Klensiella oxitoca Salmonella typhi Streptococco i grupit A Enterococco Ps udo m onas e 1 9. Neoplazia më e shpeshtë gjatë AIDS është: A) B) C) D) E) Sarkoma e Kaposit Adenokarcinoma e laringut Leucemia limfatike kronike Adenokarcinoma gastrike Adenokarcinoma e pulmonit .1 5. Herpes Zoster: A) B) C) D) E) Shkaktohet nga i njëjti virus i lisë së dhenve Shkaktohet nga një virus i ngjashëm me atë të lisë së dhenve Shkaktohet nga një rinovirus me ADN Shkaktohet nga një enterovirus Shkaktohet nga coxackie 1 8. Cili prej agjentëve etiologj ik është më shpesh shkaku i miokarditit akut? A) B) C) D) E) Stafilococco aureus Coxackie virus EBV Streptococcus viridans Lija e dhenve 1 7. Cili është vektori i Leishmania donovani? A) M ushkonja B) Miza C) Fleboto m i D) Pleshti E) Të gj itha përgjigj et 1 6.

pleiocitozë neutrofile. pleiocitozë limfocitare. hipoglikorraki Proteinorraki në normë.2 0. Mbi cilat të dhëna bazohet mj eku për të dhënë këtë përgj igj e. se ai është shëruar: A) B) C) D) E) Transaminazat në normë Antitrupat anti HDV pozitiv HBV-ADN plazmatike negative Antitrupat anti HBs pozitive Antitrupat anti HBe pozitive 2 3. në ekzaminim hemo kromocitometrik vihet re: A) B) C) D) E) Lim fopeni Neutrofili relative E ozinofili Limfocitozë me prani të limfociteve aktive Policitemi 2 1. hipoglikorraki Hiperproteionorraki. mungesë të pleiocitozës. Rezultatet janë: transaminazat normal. Gj atë mononukleozës infektive. pleiocitozë limfocitare.v) ka shfaqur prej 4 muaj sh hepatitin akut dhe koinfeksionin HBV+HDV. HBV-ADN plazmatike negative. pleiocitozë nutrofile. antitrupat anti HBe pozitive. Mbi bazën e këtyre të dhënave mjeku i thotë të riut se është shëruar. Një i ri toksikodipendent (per i. glikorraki normale 2 2. Mbledhja e sekrecioneve për ekzaminimin në kulturë mund të kryhet: . hipoglikorraki Hiperproteinorraki. Mj keu i familjes i keshillon të kryej disa analiza laboratorike për të vlerësuar gj endjen e sëmundj es. Meningiti purulent karakterizohet nga cila gj endje e likidit cerebrospinal: A) B) C) D) E) Hipoproteinorraki. Cilat janë alternimet laboratorike që vihen re gjatë mononukleozës infektive? A) B) C) D) E) Leuokopeni dhe piastrinopeni Leukocitozë neutrofile dhe rritje të transaminazave Leukocitozë limfocite dhe rritje të transaminazave Leukopeni dhe rritje të bilirubinës Anemi dhe piastrinopeni 2 4. glikorraki normale Hiperproteinorraki. antitrupat anti HBs pozitive. antitrupat anti HDV pozitiv.

mj afton që pacienti të ketë kollë me sekrecione Disa herë gj atë ditës në mo mentet kur ka pikun e temperaturës 2 5. Vdekja e zezë (peste bubbonica) transmetohet nga: A) B) C) D) E) Miza Pleshti Mushkonja Morri Grenxa 2 6. Europën lindore C) Të moshuarit D) Personat e varfër.A) B) C) D) E) Vetëm në mëngj es. pa përkuj desje mj eksore si të pastrehët. Shfaqja më e shpeshtë e infeksionit të parë nga herpes simlex tip 1 është: A) B) C) D) E) Herpes labial Gengivo-stomatit E zofagit Hepatit Encefalit 2 8.000/ml Të gj itha përgjigjet Asnjëra prej përgj igjeve 2 7. personeli mjekësor i ekspozuar ndaj TB E) Të gj itha përgjigj et . Afrikën Jugore. Kush ka rrezikun më të lartë për tu infektuar me bacilin e tuberkulozit? A) Nj erëz që janë në kontakt të ngushtë me persona të prekur nga tuberkulozi e që j anë në fazë aktive B) Persona që kanë lindur në vende ku TB është mjaft e përhapur si në Azi. toksikodipendentët. edhe pse pacienti nuk ka kollë Vetëm në mëngj es kur je pa ngrënë Preferohet nëse pacienti ka qëndruar gjatë i shtrirë Cdo moment të ditës. Një person që është shpuar me agen që ka përdorur një pacient me HCV-ARN pozitiv: A) B) C) D) E) I inj ektohen imunoglobulina standarte Aktualisht nuk ekziston asnjë profilaksi pas ekspozimit I injektohen imunoglobulina standarte nëse viremia është >400. persona që jetojnë në azile.

Sepsi karakterizohet nga: A) B) C) D) E) Prania në gjak e grimcave virale difektive Prania në gjak e antigjeneve bakteriale Alternimi i termorregullimit në nivelin qëndror Prania në gj ak e baktereve në proces shumimi aktiv Mungesa e një përgjigje inflamatore sistemike 3 1. Coli Asnjëra prej përgj igjeve 3 0. Virusi Ebola ka shkaktuar epidemi në A) B) C) D) E) Europën veriore Europën lindore Azi Afrikë Amerikën e jugut 3 2. Nga se mund të jetë prekur ky pacient? A) B) C) D) E) Meningiti meningocoxik Meningiti viral Meningiti tuberkular në zhvillim Meningiti nga E.2 9. Cila prej sëmundj eve shkaktohet nga chlamidie? A) B) C) D) Sëmundja e Weil Temperatura Q Myku Trakoma . Rast klinik: Pacienti ka këto karakteristika në ekzaminimin e likidit cerebrospinal: pamje të qartë. proteinorraki të rritur. qeliza 600 mmc (N=60% L=40%) glikorraki të ulur. Cfarë shenj ash paraqet një pacient i prekur nga botulizmi? A) B) C) D) E) Shenja neurologj ike me paralizë Shtim të pështymës Crregullime sensitive Diarre persistente Shenja të një polmoniti 3 3.

Edhe pse nuk ka të vj ella pacienti duhet mbajtur pa ngrënë 3 8. Në meningj it. Cili është trajtimi i dizanterisë nga ameba: A) B) C) D) E) Cefalosporina V anco micina M etronidazoli A lbendazoli Fluorokinoloni 3 6. Cili prej viruseve është shkaku më i mundshëm për Sarkomën e Kaposit? A) B) C) D) E) Virusi T-limfotrop Virus coxackie Herpesvirusi human 8 Citomegalovirus E cho-virus 3 5. ndërhyrja e parë terapeutike bazohet në: A) B) C) D) E) Dhënien e antibiotikëve Dhënien e dizinfektantëve intestinalë Pastrimin me anë të kriprave Rehidrimin e pacientit me solucione elektrolitike dhe ruajtjen e hidratimit. Tek një pacient të prekur nga kolera.E) Sporotrikoza 3 4. Polmoniti lobar shkaktohet në përgjithësi nga: A) B) C) D) Stafilococcu E nterococcu P neum ococcu Virusi respirator sincicial . cefalea është shenjë e: A) B) C) D) E) Hipertensionit endokranial Irritim i radiksit spinal H iperes tezi Të gj itha përgjigjet Asnjëra nga përgjigj et 3 7.

Meningiti është proces inflamator: A) B) C) D) E) Përfshin parenkimën cerebrale Përfshin durën Përfshin leptomeninget Përfshin vetëm bazën e kranit Përfshin vetëm pjesën e sipërme të kranit 4 2. efikasitetit të tyre dhe ecurinë e sëmundj es .E) Mycoplasma pneumonie 3 9. përgj atë 6-8 muaj ve të terapisë. të efekteve. eritemë migruese. për përdorimin e rregullt të terapisë. Strategj ia Dots (directly observed therapy) për TBC përfshin: A) Pacienti ndiqet në mënyrë konstante nga personeli. Për cilin prej hepatiteve ekziston vaksinë? A) B) C) D) E) Hepatiti A dhe C Hepatiti C Hepatiti D Hepatiti A dhe B Hepatiti G. A dhe B 4 3. cefale dhe dhimbje artikulare me shumë mundësi është prekur nga: A) B) C) D) E) Reumatizmi artikular akut Ricketsioza Sëmundja e Lyme Fruthi Lija e dhenve 4 0. Pacienti me temperaturë. Cili ushqim shkakton më lehtësisht intoksikim nga Stafilococcu aureus? A) B) C) D) E) Kremi i pastiçerisë Mishi i zier Frutat e freskëta Fruta të thata Uji i ndotur 4 1.

B) C) D) E) Pacienti merr mj ekimin nën vëzhgi min e familjarëve Pacienti vë re efektet anësore Pacienti vetë-kurohet Asnjëra prej përgj igjeve 4 4. temperatura: A) B) C) D) E) Mungon Eshtë onduluese Eshtë periodike Rritet me shkallë gjatë javës së parë të sëmundj es Kap maksimumin në ditën e tretë të sëmundjes 4 6. takipnesë dhe leukopenisë mund të mendoj më për: A) B) C) D) E) Sepsi nga Gram pozitivë L eptospiroza Sepsi nga Gram negativë Të gj itha përgjigjet Asnjëra prej përgj igjeve 4 7. hipotensionit. Ky kuadër klinik ju bën të mendoni për: A) B) C) D) E) Lija e dhenve Fruthi Rubeola Skarlatina Mononukleoza 4 5. Në prani të temperaturës. Malaria 4 8. në ekstremitete. Për cilën nga patologj itë sugjerohet terapi me antibiotikë? . Forma më e rëndë e malaries është ajo që shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Plasmodium malaria Plasmodium falciparum Plasmodium oval Plasmodium vivax Plasmodium oval tek një person që ka vuajtur dhe më parë nga P. Temperaturë 40° celsius. takikardisë. duar e kembë). Tek bruceloza. konxhuktivit. fotofobi. rash makulo-papular eritematoz (nga fytyra në trup.

rubeolë): A) Fëmij ët me reaksion nga xhealtina dhe neomicina. parotid. Nuk duhet tu bëhet vaksinimi me MMR (fruth. Malaria është e përhapur në: A) B) C) D) E) Vendet e Mesdheut Vetëm në vende bregdetare Zona në lartësinë mbi 1800 m Vetëm në disa zona afrikane Në zona tropikale dhe subtropikale 5 0. AIDS) ose që marrin mj ekime imunosupresive ose radioterapi B) Fëmij ët me sëmundje febrile akute C) Gratë gjatë shtatzanisë D) Personat që i nënshtrohen transfuzionit ose trajtimeve hemoderivuese E) Të gj itha përgjigj et 5 1. fëmij ët me alterime të sistemit imunitar (tumore.HIV por viremia nuk është ende e pranishme B) Periudha në të cilën nuk është i mundur transmetimi i sëmundjes C) Periudha në të cilën është i pranishëm HIV-ARN por nuk j anë shfaqur ende antitrupat D) Të gj itha përgjigjet E) Asnjëra prej përgj igjeve 5 2. Për të konfirmuar këtë diagnozë kërkoj më: A) B) C) D) E) Reaksionin e Widal-it Sierodiagnozën e Wright Antitrupat jo të plotë Reaksionin e Wasserman-it Reaksionin e Paul Bunnel .A) B) C) D) E) Mononukleoza infektive Hepatiti B akut B ruceloza Ethet e verdha Ethet tropikale 4 9. Për një pacient dyshohet të ketë tifon abdominale. Periudha dritare për HIV-in është: A) Periudha në të cilën j anë të evidentueshëm anti.

Hemokultura konsiston në kulturën e gj akut për të kërkuar agj entët patogjenë që shkaktoj në sëmundje që përhapen (si sepsi. Cila patologji e lëkurës ka rrezik më të lartë për të zhvilluar herpex simlex të rëndë: A) B) C) D) E) Dermatiti atopik Psoriaza Ekzema nga kontakti Dermatiti Lytha 5 6. Cila nga alternativat rreth toxoplazmës nuk është e vërtetë: A) B) C) D) E) Macja është mbartësi i ndërmjtëm dhe nj eriu ai përfundimtar Macja është mbartësi përfundimtar Mund të ketë encefalit tek pacientët imunodepres Në format intrauterine ka shpesh përfshirje të trurit Shpesh është asimptomatike 5 7. Sëmundjet me origjinë virale.): A) B) C) D) Eshtë i mj aftueshëm marrja e një kampioni gj aku kur pacienti ka temperaturë Eshtë i mj aftueshë m marrja e kampionit të gj akut në mënyrë rastësore Marrja e gj akut bëhet vetëm herët në mëngjes dhe pa ngrënë Eshtë e domosdoshme marrja e përsëritur e disa kampionëve të gj akut gj atë 24 orëve. pasi prania e baktereve në gjak nuk është e përherëshme E) Shpeshtësia e marrj es së kampionëve të gj akut varet dhe nga agjenti patogj en për të cilin dyshoj më 5 5. endokarditi etj. Cfarë është influenca aviare? A) Sëmundje e kafshëve shkaktuar nga virusët aviar. në shumicën e rasteve shoqërohen me: A) B) C) D) E) Leukocitozë neutrofile Leukocitozë limfocite Leukocitozë bazofile Lim focitozë Trombocitozë 5 4.5 3. që normalisht infektoj në vetëm zogj të .

Shfaqja kryesore klinike e brucelozës akute e sub-akute është: A) B) C) D) E) Temperatura onduluese Temperatura me stade Temperatura anfibolike (me luhatje) Temperatura kuintane (e pesë ditëve) Temperatura terciane (e tre ditëve) 6 1. Cili prej agj entëve patogjenë është shkaktari më i shpeshtë i polmonitit tek të moshuari? A) B) C) D) E) Mycoplasma pneumonie Chlamydia pneumoniae Streptococco pneumonie Klebsiella pneumonie Të gj itha përgjigj et 5 9. Si quhen kushtet në të cilat ndalohet kalimi i mi krorganizmave në ambiente sterile? A) B) C) D) E) Antisepsi Asepsi B akte riostazë Zona filtër Bonifikimi i ambientit .B) C) D) E) Transmetohet nga insektet Eshtë sëmudje pandemike Trasmetohet nga flebotomi Eshtë sëmundje bakterial 5 8. Si do të ishte më e saktë të veprohej kur duam të vaksinojmë kundër rubeolës një grua në moshë fertile? A) Injektim të vaksinës në mes të ciklit B) Inj ektim të vaksinës në ditën 24-26 të ciklit C) Inj ektim të vaksinës gjatë ciklit mestrual dhe dhënia e kontraceptivëve për tre muaj me rradhë D) Injektim i vaksinës gjatë çdo faze të ciklit dhe dhënia e kontraceptivëve për gjashtë muaj me rradhë E) Injektim të vaksinës në fund të ciklit 6 0.

Cilat janë zonat që prek më shpesh sëmundja e Lyme? A) B) C) D) E) Sistemi nervor qëndror Aparati muskulo-skeletrik Lëkura Të gj itha përgjigjet Asnjëra prej përgj igjeve 6 5. Nga se mund të jetë prekur ky fëmijë? A) B) C) D) E) Fruthi Ekzantema kritike Rubeola Toxoplazmoza kongenitale Infeksion kongenital nga citomegalovirus 6 6. Profilaksia e rregullt kundër malarias me klorokinë jepet: A) Niset trajtimi në momentin që mbërrihet në zonën malarike dhe përfundohet në fund të qëndrimit B) Niset trajtimi një javë para se të shkohet në zonën malarike dhe nërpritet në fund të qëndrimit . Cili prej infeksioneve nuk mund të përkufizohet si një infeksion oportunist tek pacienti me AIDS? A) B) C) D) E) Meningiti criptocoxik Pneumocistoza pulmonare Toxoplazmoza cerebrale Retokoliti ulçeroz Korioretiniti citomegalik 6 3. pas 3 ditësh me temperaturë të lartë shfaq ekzantemë të kuqërremtë në të gjithë lëkurën dhe ndërkohë temperatura ulet në mënyrë të menjëhershme.6 2. Një fëmijë 6 muaj sh. Cila është simptoma më e shpeshtë e mononukleozës infektive: A) B) C) D) E) A noreksi Faringodini Mialgj i Nauze Kollë 6 4.

Në një person të imunizuar kundrejt hepatitit B. disa prej të ftuarve shfaqën dhimbje abdominale. të vj ella. Cilin ekzaminim do të kryenit nëse dyshoni për tenian? A) B) C) D) E) U rinokulturë Tampon rektal K oproku ltur ë Analizë urine Analizë parazitologjike të feçeve 7 0.C) Niset trajtimi një j avë para se të shkohet në zonën malarike dhe vazhdohet deri në dy javë pas kthimit D) Niset trajtimi dy j avë para se të shkohet në zonën malarike dhe va zhdohet deri në 46 javë pas kthimit E) Asnjëra prej përgj igjeve 6 7. Cila nuk është ndër simptomat e shpeshta të infeksionit primar nga HIV? A) B) C) D) E) Te mperatur ë Fa ringodini Artralgj i Rash kutan makulo-papular Alopeci 7 1. Cila mund të jetë diagnoza? A) B) C) D) E) Gastroenterit viral Enterit nga campylobacter jej umi Intoksikim nga stafilococcus aureus Infeksion nga salmonela Amebiazë 6 9. infeksioni nga virusi delta (HDV) shfaqet: A) Në 10% të rasteve B) Më pak se 10% të rasteve C) Midis 10-50% të rasteve D) Më shumë se 50% të rasteve E) A snjëherë 6 8. Patogj eneza e shfaqjes në lëkurë të sëmudjeve infektive është e lidhur me: . Rast klinik: Rreth 5 orë pas një dasme. diarre.

A) B) C) D) E) Shumimin e patogj enit në nivelin e lëkurës Fenomene imunologjike Lëshimi i toksinave Fenomene vaskulare Të gj itha përgjigj et 7 2. hepatiti A lidhet më shumë me: A) B) C) D) E) Marrëdhëniet heteroseksuale jo të mbrojtura Përdorimi i hemoderivuesve Përdorimi i ujit ose frutave të detit të kontaminuara Shkëmbimi i lugëve që janë përdorur nga persona të sëmurë me HAV Kontakti i ngushtë respirator me persona të sëmurë 7 4. Manifestimi më i shpeshtë tek një i rritur imunokompetent është: A) B) C) D) E) Retiniti Hepatiti akut Hepatiti kronik Li m fo aden iti Encefaliti 7 5. Sterilizim do të thotë: A) B) C) D) E) Shkatërrim të agjentëve patogj enë Shkatërrim të agjentëve patogjenë e jo patogjenë Shkatërrim të agjentëve jo patogj enë Shkatërrim vetëm të agjentëve bakterialë Shkatërrim të gjithckaje që mbart një agjent mikrobial 7 3. Cilës prej tyre? . Në aspektin epidemiologj ik. Leukopenia është e shpeshtë në rastin e: A) Kolera B) Enteriti nga Escherichia coli enterohemorragjik C) S higeloza D) Ethet tifoide E) L eptospiroza 7 6. Orkiti është komplikim i munshëm i njërës prej sëmundj eve infektive.

Cili prej virusëve nuk shkakton sindromën e mononukleozës? A) Virusi i rubeolës B) Virusi i Epstein-Barr C) Herpes virus human tipi 6 (HHV6) D) HIV E) K oronavirus 8 0. Cili prej këtyre agj entëve shkakton më shpesh hepatit fulminant? A) B) C) D) E) Virusi i fruthit Pneumocysti carini HBV HIV Leishmania donovani 7 9. Të sapolindurit nga nëna të infekstuara me HIV janë: A) B) C) D) E) Gjithnjë HIV-Ab pozitiv Gjithnjë HIV-Ab negativ Gjithnjë HIV-ARN negativ Gjithnjë HIV-ARN pozitiv HIV-Ab pozitiv në 50% të rasteve 7 8.A) B) C) D) E) Rubeola Fruthi Lija e dhenve Parotiti (shytat) Ekzantema kritike 7 7. Hepatiti nga virusi delta verifikohet vetëm në rast se ekziston nj ëkohësisht dhe infeksioni nga: A) B) C) D) E) HAV HBV Virusi Epstein-Barr HCV Citomegalovirus .

8 1. Cili është agjenti etiologjik i etheve Q? A) B) C) D) E) Clamidia Legionela St reptococc u H. Chikungunya e nj ohur dhe si “sëmundja e njeriut të përkulur” transmetohet nga: A) B) C) D) E) Pickimi i mushkonj ës së infektuar. Cila strukturë preket më shpesh ngainfeksioni i citomegalovirusit? A) B) C) D) E) Gjëndrat e pështymës Gjëndrat e pështymës dhe veshkat Pulm oni Pulmoni dhe hepari Hepari 8 2. Cili prej këtyre medikamenteve nuk përfshihet? A) B) C) D) E) Claritromicina I zoniazidi Pirazina m idi Eta m butoli Rifa m picina 8 3. Terapia për meningitin tuberkular përfshin 4 medikamente antituberkualre. në jetën e përditshme Tek të sapolindurit 8 4. Aedes Albopictus dhe Aedes Aegypti Nga insektet Kontakti seksual U shqimi Inhalimi 8 5.influenca Coxiela burneti . Pneumonitë e komunitetit janë: A) B) C) D) E) Merren pas një episodi gripi (influence) Merren në komunitetet e toksikodipendentëve Merren në spital Merren jashtë spitali.

Kondilomat (lythat) shkaktohen nga: A) B) C) D) E) HPV HSV Enterovirus HIV Baktere 8 8.8 6. Streptocoket viridant shkaktoj në më shpesh: A) B) C) D) E) Meningit Endokardit Cistopielit Kolecistit Enterit . Vaksinimi kundër kolerës j ep: A) B) C) D) E) Imunitet të përhershëm Imunitet për 5 vjet Imunitet për 10 vj et Imunitet për 18 muaj Imunitet për 6 muaj 8 9. Cili prej markuesve të gj akut mundëson diagnozën etiologjike për hepatitin akut tip B? A) B) C) D) E) HBsAg IgG antiHBc A ntiH B c IgM anti HBc HBeAg 9 0. Komplikimet kryesore që shkaktohen nga virusi aviar (shpendëve) tek njeriu janë: A) B) C) D) E) Mioziti Pneumonia baketriale sekondare Sindroma e Reye sëbashku me terapinë me ASA M iokarditi Të gj itha përgjigj et 8 7.

Shënja e Koplik është e pranishme në: A) B) C) D) E) Lija e dhenve Fruthi Rubeola Skarlatina Tifo 9 4. Të gjitha gjendjet e mëposhtme mund të j apin fals pozitiv për reaksionin ndaj sifilizit.9 1. Endokarditi infektiv tek toksikodipendentët që marrin drogë nga vena shkaktohet më shumë nga: A) B) C) D) E) Stafilococu aureus Streptococu viridans Escherichia coli Enterococ u Gonococu 9 5. përveç njërës: A) B) C) D) E) Mononukleoza infektive Tripanozomiaza Lupus eritematoz sistemi k Malaria Bruceloza . Cila prej sëmundj eve nuk transmetohet nëpërmjet rrugëve seksuale: A) B) C) D) E) Limfoma e Lennert HBV Limfogranuloma venere Ulçera e butë venere Herpes simplex tip 2 9 3. Medikamentet parësore për traj timin e brucelozës janë: A) B) C) D) E) T etraciklina Antibiotikët glikopeptidikë Cefalosporina të gjeneratës së II Cefalosporina të gj eneratës së III Metronidazoli 9 2.

Një person i vaksinuar për hepatitin B është: A) B) C) D) E) HBsAg pozitiv AntiHBe pozitiv AntiHBe dhe Anti HBc pozitiv AntiHBe.) D) Eshtë e pranishme vetëm tek personat që janë shëruar nga një sëmundje infektive E) Eshtë e pranishme vetëm tek personat me së mundje infektive kronike 9 9. Flora bakteriale normale e pranishme në organizëm: A) Eshtë e rëndësishme. Erisipela shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Streptococu piogenes Stafilococu aureus Agj enti nuk është identifikuar ende Në shumicën e rasteve izolohet agjent i ngjashëm e prionet Proteus vulgaris 9 7. trapiante etj. Cili prej alternimeve të likidit cerebro-spinal diferencon meningitin bakterial nga ai viral? A) B) C) D) E) H iperproteinorraki Pleiocitozë likidi H ipoglikorraki Prevalencë limfocitare Rritje të presionit në likid 9 8. antiHBc dhe anti HBs pozitiv Anti HBs pozitiv 100. Cestodet : A) Nuk janë patogjen për njeriun B) Janë protozoarë . neoplazi. sepse ka funksion mbroj tës B) Prania e saj tregon se personi është i sëmurë C) Eshtë e pranishme vetëm tek personat imunodepres (AIDS.9 6.

Imuniteti pasiv gjatë një infeksioni është ai i fituar nga: A) B) C) D) Mamaj a Pasi e ka hasur infeksionin por pa klinikë Pasi e hasur infeksionin dhe më pas është shëruar Pasi e ka hasur infeksionin dhe më pas është shëruar. AST 250UI/L.8mg/dl. Pas 24 orëve ku temperatura rritej. skuqje të faringut dhe disa pllaka të bardha tek tonsilat. Bilirubin tot 3.5mg/dl.000/mmc. Nga analiza e gj akut vihet re: Hb 13. ALT 900UI/L.000/mmc. Një e re 25 vj eçare shfaqi temperaturë. subikter të sklerave. Cili mund të jetë agjenti patogjen më i mundshëm për këte gjendj e: A) Virusi i Epstein-Barr B) Streptococu gr A . Bilirubin direkt 1.260.000/mmc me formulë: N 21%. E 2. qeliza të mëdhaja limfocitare 9%. M 28%. leukocite 25. L 39%. K onsultohet me mj ekun dhe vihet re: limfonoduj të zmadhuar në të gj itha stacionet limfatike sipërfaësore. pavarësisht nga kuadri klinik E) Pasi është vaksinuar për këtë infeksion 104. ajo vuri re praninë e disa limfonodujve në qafë. Cila prej vaksinave përmban virus të gjallë të dobësuar? A) B) C) D) E) Anti hepatiti A A ntidifteriku Antipolio tip Salk Anti ethet e verdha Antitifo 102. Perforimi intestinal është pjesë e komplikimeve të: A) B) C) D) E) Kolitit pseudomembranoz Ethet tifoide Kolera Enteriti nga Campylobacter jej unum S higeloza 103. Trombocitet 350.5%.5%.5g/dl. eritrocite 4. faringodini dhe asteni.C) Janë krimba cilindrikë D) Janë krimba të sheshtë të segmentuar E) Janë krimba të sheshtë jo të segmentuar 101. B 0.

Skarlatina shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Streptokoku i gr A Stafilokoku Treponema pallidum Nuk njihet etiologjia Pneumokoku 109.C) Mycoplazma hominis D) Neisseria gonorrhaea E) Escherichia coli 105. Profilaksia ndaj meningitit meningokoksik për ata që janë kontakt të ngushtë me të bëhet me: A) B) C) D) E) Gamaglobulina Rifa mpicin e Peniciline Ertro micine Cloramfenikol 106. Cila është terapia për Morbusin e Hansen. në formën tuberkulare: A) B) C) D) E) Dapsoni Rifa mpicin a Dapsoni+Rifampicina Clofazim ina Claritro m icina 108. Spiroketet e llojit Borrelia mund të shkaktoj në: A) B) C) D) E) Stomatit Temperaturën periodike Tifon murine Gripin Gastritin 107. Idatidoza shkaktohet nga: A) Echinokoku .

ish minator. sëmundja shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Toksina e prodhuar në zorrë Toksina e formuar paraprakisht tek ushqimi Nga produktet që çlirohen gj atë lizës së bakterit në stomak Bakteri në fazë replikuese Toksina citotonike 111. pas 2 ditësh me temperaturë të lartë e otalgji të djathtë. hipiglikorraki. Në ekza minimin objektiv evidentohen shenja meningeale.herpes labial dhe me mbrana timpanike e djathtë e turbullt. lamivudine dhe ndinavir 112. hiperprotidorraki.B) C) D) E) Tenia Hymonelepis nana L eptospira Agj entë të ngj ashëm me prionet 110. ku niveli i CD4 është shumë i ulët Pas trajtimit me zidovudine. Analiza e likidit cerebro-spinal tregon për pleiocitozë neutrofile. Epidemitë që përhapen nëpër kontinente quhen: A) B) C) D) Universale Pandemike E ndem ike Sporadike . niveli i viremisë është i lartë dhe keshtu që rreziku për transmetim i sëmundj es është më i madh: A) B) C) D) E) Kur infeksioni merret me rrugë seksuale Në 24 orët e para pas kontaktit Gjatë fazës së latëncës klinike Si gj atë fazës akute dhe më vonë. Në analizat e gjakut vihet re leukocitozë neutrofile. me silikozë pulmonare. Cili mund të jetë agjenti patogj en më i mundshëm? A) B) C) D) E) Meningit nga gram negativët Meningit meningokoksik Meningit pneumokoksik Meningit tuberkular Meningit nga echo virus 113. Në infeksionin nga HIV. Një pensionist 76 vj eçar. me delir e i hutuar bie në koma. Në botulizmin nga ushqimi.

E) Asnjëra prej përgj igjeve 114. Cila mund të trasmetojë sëmundjen nga mbartësi i tifos i shëruar: A) Pështyma B) Gjaku . Carinii Meningiti nga criptokoku Retiniti nga citomegalovirus 115. Trizmusi (trisma) tek tetanozi është: A) B) C) D) E) Hiperton i muskuj ve dorsalë Spazma të sfintereve Relaksim muskular të gj eneralizuar Hiperton të muskuj ve maseter Hiperton të muskuj ve sternokleidomastoide 118. trimetoprim/sulfametazolo (cotrimosazolo) përdoret në terapinë e: A) B) C) D) E) Aspergilozës së përhapur Tuberkulozit extrapulmonar Pneumonisë nga P. Tek pacienti me AIDS. Histolytica? A) B) C) D) E) Feçe me gjak Leukocitozë në gj akun periferik Prania e mukusit në feçe Dhimbje abdominale Temperaturë modeste ose që nuk ka fare 116. Cila prej alternativave nuk është shenjë e amebiazës intestinale nga E. Kuadri hematologjik tek Leshmanioza karakterizohet nga: A) B) C) D) E) Rritje të neutrofileve Anemi mikrocitike Leukopeni Rritje të trombociteve L euko citozë Përgjigja e saktë ështëC 117.

Infeksioni nga HPV është: A) I gj ithëpranishëm dhe prek të paktën një herë në jetë 75% të popullsisë nga 15-49 vj eç B) Transmetohet me rrugë seksuale C) Eshtë përgjegj ës për të paktën 1/3 e sëmundjeve seksualisht të tras m etueshme D) Përgj egj ës për të paktën 500. Si transmetohet Giardiasis? A) B) C) D) E) Përdorimit të ushqimit të gatuar Përdorimit të ujit të ndotur Me anë të lëkurës Me rrugët respiratore Asnjëra prej përgj igjeve 121. Gastroenteriti i shkaktuar nga rotavirus është i përhapur në të gjithë botën.000 raste të reja të karcinomës cervikale.C) Lotët D) Djersa E) Feçet 119. Cila është rruga kryesore e transmetimit të virusit? A) B) C) D) E) Oro-fekale R espiratore H ematike Lim fatike Kontakti me sipërfaqe të kontaminuara . çdo vit në botë E) Të gj itha përgjigj et 120. Cila prej sëmundjeve infektive nuk trasnmetohet nga kontakti direkt me të sëmurin? A) B) C) D) E) Lija e dhenve HAV Ethet tifoide B ruceloza P olio m eliti 122.

Profilaksia kundër malarias me meflokine: A) Nuk duhet bërë pasi efikasiteti i saj është i diskutueshëm B) Bëhet vetëm nëse do të shkojë në vende endemike për P. Në cilën shtatë ditësh të etheve tifoide hemokultura është më shpesh pozitive? A) B) C) D) E) Shtatë ditëshi i I Shtatë ditëshi i II Shtatë ditëshi i III Shtatë ditëshi i IV Shtatë ditëshi i V 127. Vivax C) Duhet bërë një ditë para se të niset dhe duhet përfunduar një javë para se të kthehet D) Duhet bërë një javë para se të niset. Një grua e re do të shkojë në Afrikën qëndrore për turizëm. Profilaksia e pneumonisë nga P. të vazhdojë gjatë gjithë qëndrimit në atë vend dhe të përfundohet 4 javë pas kthimit në vendin e saj E) Nuk bëhet tek gratë shtatzëna. pasi është treguar se rreziku për tu pickuar nga mushkonja Anopheles është mj aft i vogël për këtë gj endje 124. Simptoma ose shenja pothuajse konstante gj atë sëmundjes së rubeolës është: A) B) C) D) E) Kolla Zmadhimi i limfonodujve retronukal Temperaturë>40° celsius H opistoton Diarre sekretore me gjakosj e 126. Carinii tek personat me HIV bëhet me: A) M eflokine B) C otrim osazol C) Amfotericina B . Leishamania është: A) B) C) D) E) Elmint (krimb) Virus me ARN Bakter gram + Protozoar Micetet (kërpudhë) 125.123.

Artriti tuberkular është tipik: A) B) C) D) E) P oliartikular M onoartikular Me zhvillim hiperostozues Nuk duket radiologj ikisht Nuk bën abses 2. drejtuar dëmit artikular.D) Amoxicilina dhe ac. përmirëson gj ithnjë dhe lezionet e lëkurës 3. Në artritin reumatoid cilat janë artikulacionet që preken më shpesh? A) B) C) D) E) Artikulacionet e vogla të duarve Tibio-tarsike Të baçinit Bërrylit Tem poro-m andibulare 5. spondiloartriti konsiderohet si . Mbi bazën e cilëve prej elementëve laboratorik. Simptoma më karakteristike e sëmundjes së Horton është: A) B) C) D) E) Nuk ndjehet mirë Cefale intense. parosistike Dhimbje artikulare A m bliodipi Marrje mendsh 4. Clavulanic E) Fluconazol REUMATOLOGJI 1. Cila prej alternativave nuk është e vërtetë rreth artritit psoriazik: A) >70% e pacientëve j anë të prekur nga psoriaza e lëkurës shumë vite përpara se të zhvillohet artriti B) Në pak raste prek artikualcionin sakro-iliak C) Kolona vertebrale mund të shfaqë entezit që ngj ason me artritin D) Bën pjesë tek Spondiloartropatitë siero-negative E) Terapia me metotresat.

sie r o n e g a ti v ? A) Faktori reumatoid negativ B) Indekset aspecifike të inflamacionit negativ C) ANCA negativ .

D) ANA negativ E) Mungesa e faktorit reumatoid dhe ANA negativ 6. Faktori reumatoid është: A) B) C) D) E) Imunoglobulinë IgM drejtuar drejt porcionit Fc të IgG Autoantitrup anti-bërthamë (ANA) Enzimë e indit sinovial Proteinë e fazës akute Asnjëra prej përgj igjeve 9. Lumbalgj ia ose dorsalgjia nokturne. të orienton drejt diagnozës së: . Në artritin reumatoid. Cili është kuadri radiologjik tipik i artritit reumatoid? A) B) C) D) E) Erozione të epifizës Mikrofraktura iuxtartikulare Osteosklerozë subkondriale Geoide diafizare Osteofite 1 0. cili organ në përgjithësi nuk është i përfshirë? A) B) C) D) E) Lëkura P ulmonet Zemra Sistemi nervor Hepari 8. Cili prej antitrupave antinukleojanë tipikë për diagnozën e Lupus Eritematoz Sistemik A) B) C) D) E) A ntiperinuklearë Anti-ADN me dopio helikë Anti-ADN me helikë teke Anti mukoza gastrike Anti RNP 7. që zgj on personin në orët e vona të natës. përveç artikulacione.

Cila prej simptomave të sëmundjes reumatike haset më rrallë: A) B) C) D) E) Pleuriti reumatik Endokarditi reumatik Miokarditi reumatik Te mperatur ë Takikardi persistuese .A) B) C) D) E) Skolioza O steoartroza S pondilolisteza Spontiliti ankilozant Artriti reumatoid 1 1. Antitrupat anti-nukël (ANA) kërkohen kur dyshohet për? A) B) C) D) E) Artrit reumatoid O steoartroza Sarkoidoza K onektiviti Tiroiditi autoimun 1 4. Cila prej sëmundj eve artikulare mund të prek traktin cervikal të kolonës vertebrale? A) B) C) D) E) Artriti reumatoid Sindroma e Reiter Sindroma fibromialgjike O steoporoza Polimialgjia reumatike 1 3. Pozitiviteti për ANCA (antitrupa anti-citoplazëm të neutrofileve) është markues diagnostik për: A) B) C) D) E) Sarkoidozë Vaskulit sistemik Artrit reumatoid Sëmundja mikse e indit lidhor (MCT D) Lupus Eritemaroz Sistemik 1 2.

ngurtësi në mëngj es >30 min. Sindroma e Sj ogren: A) B) C) D) E) Eshtë më e shpeshtë tek femrat e reja Eshtë patlogji pediatrike Shfaqet kryesisht tek femrat në moshë të mes me Nuk shoqërohet asnjëherë me artritin reumatoid Mund të shkaktojë shtim të lotëve 1 9.1 5. Cila prej sëmundj eve mund të konsiderohet si “artrit reaktiv” sieronegativ? A) B) C) D) E) M. Kuadri klinik me dhimbje artikulare. Crohn Gotta (podagra) Diabeti Hepatiti viral M. të paktën tre artikulacione të enjtura. Paget . Cila nga zonat është tipike që preket nga frakturat e shkaktuara nga osteoporoza e tipit II? A) B) C) D) E) Vertebrat lumbare Vertebrat dorsale Radiusi Vertebrat cervikale Qafa e femurit 1 7. pozitivitet për faktorin reumatoid ose antitrupat anti-CCP të bën të mendosh për: A) Artrit gotoz B) S pondiloartrit C) Artrit reumatoid D) Polimialgj i E) O steoartrozë 1 6. Tek Lupus Eritemaroz Sistemik vërehet më shpesh: A) B) C) D) E) Leukocitozë nga rritja e limfociteve qarkulluese (limfocitozë) L eukopeni Po li gl ob uli Tromb ocitozë Të gj itha përgjigj et 1 8.

Alternimi karakteristik i ezofagut në prani të sklerozës sistemike. është: A) B) C) D) E) Devijimi i saj në disa drej time Formimi i divertikuj ve nga tërheqja Formimi i divertikuj ve nga pulsimi Hipotoni dhe ngurtësi të pareteve dhe zgjerim të saj Zbrazje e vonuar prej spazmave kardiale 2 4. Tek artriti reumatoid. Cfarë është piku i masës kockore? A) B) C) D) Vlera e densitetit mineral kockor para menopauzës Vlera e densitetit mineral kockor e harritur në moshën 25 vjeçare Vlera minimale e densitetit mineral kockor e gj etur në rastin e një frakture Vlera maksimale e densitetit mineral kockor e gjetur gjatë terapisë për o ste o p oro z ë n E) Vlera mesatare e densitetit mineral kockor e gjetur gjatë densimetrisë me rreze X 2 3. Cila prej karakteristikave klinike nuk ndodh tek fibromialgj ia? A) B) C) D) E) Cefalea e tipit tensiv Vaskuliti E m ikrania Vështirësitë konj itive Sindroma e kolonit të irrituar 2 2. Sëmundja reumatike shkaktohet nga: A) Streptokoku viridans B) Streptokoku beta-hemolitik i gr A C) Pneumokoku .2 0. dëmtimi artikular fillon nga: A) B) C) D) E) Membrana sinovjale Kartilagjeni artikular Kocka nënkondriale Asnjëra prej përgjigjeve Kpsula artikulare 2 1.

Cila patologji është përgj egj ëse për përfshirjen poliartikulare nga shkaqe in fla m ato re ? A) B) C) D) E) O steoartroza Hemokromatoza A m iloidoza Ethet reumatike Hemofilia 2 9.D) Stafilokoku E) Enterokoku 2 5. Cila prej alternativave nuk është karakteristike e spondilitit ankilozant? A) B) C) D) E) Dhimbje të kolonës. Arteriti me qeliza gjigjante (arteriti temporal ose i Horton) është sëmundje e rëndë pasi: A) Provokon lehtësisht fraktura kockore . Wegener M . unilaterale Lezione papulo-skua moze në pëllëmbën e duarve dhe atë plantare Fillim i ngadaltë i simptomave Oligoartropati periferike asimetrike 2 6. që përmirësohen gj atë lëvizj es Dhimbje akute të orbitës. Behget Lupus eritematoz sistemi k Morphea Sklerodermi difuze 2 7. Cila është shfaqje tipike në artritin psoriazik? A) B) C) D) E) Perikarditi Luksacioni i radiusit Shfaqja e dhimbj es artikulare pas sforcos fizike Datiliti Fenomeni Raynaud 2 8. Lezioni inflamator kronik shkatërrues që prek kërcin nazal është tipike e: A) B) C) D) E) M.

B) C) D) E) Provokon humbje të shikimit në mënyrë të menj ëhershme Nuk ka mundësi kurimi Provokon lehtësisht insufiçencë renale Lehtëson zhvillimin e neoplazive 3 0. Tek artriti reumatoid cili është deformimi karakteristik i gishtave të duarve? A) B) C) D) E) Në ekstension Hiperfleksion i gishtittë mesit Hiperfleksion i gishtit të vogël Devijim në anën radiale Devijim në anën ulnare 34. Së Felty Reumatizmi artikular akut Artriti reumatoid 3 3. Antigj eni HL-A B27 është i pranishëm në 85% të pacientëve të prekur nga: A) B) C) D) E) Artriti reumatoid Spondiliti ankilozant Gotta Artriti psoriazik Ethet akute reumatike 3 1. Cila prej sëmundj eve artikulare nuk është me bazë imunologjike? A) B) C) D) E) Artropatia nga LES Artropatia gotoze (podagra) Artropatia e S.T ek artroza nodujt e gjetur janë: A) Nodujt e Heberden . Cila prej gj endj eve të mëposhtme shoqërohet me praninë e antitrupave antinukel: A) Lupusi sistemik B) Sindroma nga antitrupa antifosfolipide primitive C) Poliarteriti nodoz D) Sindroma nga lodhja kronike E) Fibro m ialgji 3 2.

Tek artriti reumatoid në fazë akute nuk është e këshillueshme: .B) C) D) E) Nodujt Osler Nodujt Schmorl Nodujt në nënlëkurë Nodujt reumatoid 3 5. Cila prej patologjive nuk bën pjesë tek spondiloartropatitë: A) B) C) D) E) Artriti psoriazik Artriti reaktiv Sëmundja e Reiter Polimialgj ia reumatike Spondiliti ankilozant 3 6. Cila prej alternativave rreth artritit të podagrës (gotta) nuk është e vërtetë: A) B) C) D) E) Fillimi është në përgjithësi monoartikular Shfaqjet artikulare radiologj ike nuk j anë të tipit eroziv Shifrat e larta të uricemisë kanë pak vlerë për të vendosur diagnozën Terapia hipouricemizante nuk duhet nisur gjatë atakut akut Dieta dhe ndryshimi i stilit të jetesës mund të j enë të dobishme për të ulur shpeshtësinë gotoz dhe evitimit të përdorimit të mj ekimeve 3 9. Cila alternativë rreth ostoporozës nuk është e vërtetë: A) B) C) D) E) Frakturat vertebrale mund të jenë asimptomatike Frakturat osteoporotike me dhimbje intense dhe të lokalizuar Rreziku për fraktura rritet me uljen e densitetit mineral kockor Zona e prekur më shumë nga frakturat është artikulacioni tibio-tasik Këshillohen ushtrimet fizike për forcimin e kolonës vertebrale 3 7. Antitrupat anti-ENA: A) B) C) D) E) Janë markues të sëmundjes Shfaqen në reumatizmin artikular akut Janë gjithnjë të pranishme në nefritin nga lupus Gj enden vetëm në raste të rralla të lupusit Nuk janë asnjë herë të pranishëm në konektivitin mi ks 3 8.

përveç njërës: . Eritema nodoze është karakteristikë e: A) B) C) D) E) Pneumonia streptokoksike Skleroza multiple Sarkoidoza S klerodermia Fruthi 4 3. Lezioni më karakteristik në kocka shkaktuar nga Lupusi është: A) B) C) D) E) Fraktura spontane Osteoporoza në formë pullash O steoskleroza Nekroza aseptike Osteomieliti akut 4 4. Cila prej të dhënave laboratorike është karakteristike për osteomalacinë? A) B) C) D) E) Hiperkalçe mi H iperfosforemi H iperkalçiuri H iposfore m i Rritje të fosfatazës alkaline në gj ak 4 2.A) B) C) D) E) Terapia termale Terapia me medikamente biologj ike Sinoviektomia Terapia imunosupresive Terapia me FANS 4 0. Cila prej shenjave radiologj ike nuk është karakteristike e osteoporozës vertebrale: A) Hipertransparencë e trupave vertebralë dhe rritje e kontrastit të kontureve të strukturës B) Pamje konkave e kontureve të strukturës C) Deformim në formën e pykës e trupave vertebralë D) Rritje e spesorit të kortikales E) Rrallim i imazhit trasekular i kockës spongioze 4 1. Tek polimioziti është e shpeshtë të hasen të gjitha alternimet e mëposhtme.

Cili prej alternimeve është tipik për artrozën? A) B) C) D) E) Osteoporoza iuxtaartikulare Osteoporoza e përhapur Lacerimi i kapsulës Hollimi i kartilagj enit (kërcit) Hiperplazi e sinoviociteve të tipit A 4 7. Alternimi okular karakteristik i sindromës së Sj ogren është: A) B) C) D) E) Katarrakta Rritja e presionit endookular Atrofia e nervit optik Keratokongiuntiviti i thatë Iridocikliti 4 6. Glikozaminoklikanet j anë: A) B) C) D) E) Substanca patologjike që gj enden në likidin sinovial kur ka artrit septik Përbërës normalë të substancës bazë të kartilagj enit artikular Përbërës normalë të membranës sinoviale Produkte të degradimit të fibrave të kolagj enit Përbërës jo normalë të kartilagj enit tek personat me kodrokalçinozë . Cila prej formave të artrozës është e trashëgueshme? A) B) C) D) E) L u m boartroza G onartroza Artroza e bërrylit Artroza e shpatullës Artroza nodoze e gishtave 4 8.A) B) C) D) E) Rritja e CK Hiposteni/mialgji i muskulaturës së shpatullave Rritje e AST dhe LDH Hepatiti Alternime elektromiografike 4 5.

ezofa gopati. teleangjektazi Kalkulozë reanle. Raynaud. endometriozë. teleangjektazi Kalçinozë e nënlëkurës. sklerodatili. Raynaud. Komplikime të mundshme të kriptorkidizmit janë: A) B) C) D) E) Hernia inguinale Torsioni i testikulit Neoplazi e testikulit Infertilitet Të gj itha përgjigj et 4. endokrinopati. sklerodatili.4 9. ezofagopati. Cili hormon ose substancë e ngj ashme me hormonin. sklerodatili. Sindroma CREST konsiderohet si variant i sklerozës sistemike (sklerodermisë) dhe akronimi CREST do të thotë: A) B) C) D) E) Kalkulozë renale. Raynaud. tiroidit Klaçinozë e nënlëkurës. sklerodatili. Struktura kimike bazë e hormoneve steroidee derivon nga: A) B) C) D) E) Acidet yndyrore të pangopura Ciklopentanoperidrofenantren D i-naftalene Strukturë me katër unaza pirrolesh Acidi arakidonik 3. Asnjëra prej përgj igjeve ENDOKRINOLOGJI 1. prodhohet më shpesh nga karcinoma e p u l m o n it? A) B) C) D) E) ACTH (ose substancë e ngj ashme me ACT H) ADH Gonadotropina korionike Pa rato r moni MSH 2. timomë. endometriozë. Cili prej markuesve të gj akut të orienton drejt diagnozës së karcinomës midulare të tiroides? A) B) C) D) Tireoglobulina Antigj eni karcinoembriogj enetik (CEA) K alcitonina Ferritina .

E) Alfa-fetoproteina 5. Feokromocitoma bilaterale është më e shpeshtë tek: A) B) C) D) E) Pacientët me MEN2A Pacientët me MEN3 Pacientët me paragangliomë Pacientët e gjinisë femërore Pacientët duhanpirës 6. Hipopituitarizmit total (panhipopituitarizëm) tek i riu është përgj egjës për të gj itha alternativat e mëposhtme. sa përqind duhet të j enë karbohidrate? A) B) C) D) E) 80% 50-55% 30% 20-25% 10% 8. Në dietën e një pacienti me diabet melitus. Difekti viziv më i shpeshtë tek pacientët me adenomë hipofizare është: A) B) C) D) E) Hemianopsia bitemporale Hemianopsia nazale K atarrakta S kotomat Ulje të aftësisë vizive 7. përveç njërës: A) B) C) D) E) Hipotiroidiz ëm Rritje trupore të vonuar Mungesë të zhvillimit seksual Insufiçencë të surrenaleve H ipoparatiroidizëm 9. Kuadri endokrinologj ik në sëmundj en e Cushing karakterizohet nga: A) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe ACT H B) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe aldosteronit C) Rritje të sekretimit të kortizolit dhe ulje të sekretimit të ACTH .

Cili trajtim është më i përshtatshëm. Cila prej gjendjeve nuk është karakteristike për krizën nga tireotoksikoza: A) B) C) D) E) Hipertermi e rëndë Përgjigje e mirë ndaj dozave masive të steroidëve Nëse nuk trajtohet mortaliteti është rreth 70% Takikardi e rëndë Tremor 1 3. në kushtet e hiperkalçemisë të rëndë shkaktuar nga karcinoma e paratiroides.D) Rritje të sekretimit të ACTH dhe ulje të sekretimit të kortizolit E) Difekt të steroidogjenezës surrenalike dhe hiperplazi të gj ëndrave surrenale 1 0. s/c Hidrokortizon 100 mg iv 2 L solucion fiziologj ik për perfuzion të shpejtë dhe më pas 250 ml/orë shoqëruar me furosemid 1 2. Sekretimi i kortizolit tek një person normal: A) B) C) D) E) Stimulon sekretimin e aldosteronit Zhvillon një qark me feedback negativ në nivelin e hipofizës Zhvillon një qark me feedback pozitiv në nivelin e hipofizës Zhvillon një qark me feedback pozitiv në nivelin e surrenaleve Inhibon në mënyrë direkte sekretimin e insulinës 1 1. ndërkohë që pritet për rezeksionin kirurgjikal? A) B) C) D) E) Dozë maksimale e diuretikëve tiazidik Pamidronat disodium 90 mg në 500 ml solucion fiziologjik për 4 orë Kalcitonina e salmonit 100 U. Cili prej medikamenteve mund të shkaktojë hiperuricemi dhe me shumë mundësi një atak gotoz (podagra)? A) B) C) D) E) Diuretikët tiazidik Penicilina Acidi askorbik Vera p a mil Aspirina 1 4. Heqja kirurgj ikale e paratiroideve shoqërohet me ko mplikimin: .

A) B) C) D) E) Hiperkalçe mi Tetani H ipofosfate m i Hiperidroksiprolinuri Hipertension arterial 1 5. Cfarë është FAI (free androgen index)? A) B) C) D) E) Testosteroni total Testosteroni i biodisponueshëm Raporti midis testosteronit total dhe SHBG Indeksi i androgj enizimit të indeve Njësia matëse e prodhimit të androgj enit 1 8. Cili prej hormoneve nuk prodhohet nga hipofiza? A) B) C) D) E) TSH FSH ACTH GH (hormoni i rritj es) Kalcitonina 1 6. E rëndësishme është sasia e bikarbonateve që jepen . Gj atë terapisë së komës ketoacidoze. bikarbonatet j epen në mënyrë të ngadaltë për të evituar: A) B) C) D) H ipopotase m inë Rritjen e lëshimit të O2 nga hemoglobina në inde Uljen paradoksale të pH në likidin cerebrospinal Hipopotaseminë e rëndë. me ulje të lëshimit të O2 nga hemoglobina në inde dhe ulj en paradoksale të pH në likidin cerebrospinal E) Koha e dhënies nuk ka asnjë rëndësi. nauze dhe të vjella Ulje progresive të gjatësisë trupore 1 7. Defiçiti i GH (hormoni i rritjes) tek i rrituri shoqërohet me: A) B) C) D) E) Difekt të funksionit sistolik Rritje të libidos (dëshirës seksuale) Ulje të kolesterolemisë Anoreksi.

19. Me pseudohermafrodizëm femëror kuptoj më gjendjen e karakterizuar nga: A) Praninë njëkohësisht të vezoreve dhe testikujve B) Praninë e gjenitale të jashtme femërore tek persona me gj enotip mashkullor C) Praninë e vezoreve dhe strukturave mulleriane normale. Cila prej alternativave nuk është pjesë e kuadrit klinik të sëmundjes Cushing: A) B) C) D) E) Obezitet central Facies lunaris Hipertension arterial Hiponatr e mi Hiperglicemi 2 1. shoqëruar me gjenitale të jashtme mashkullore. Në trajtimin e një pacienti diabetik që do ti nënshtrohet një ndërhyrje kirurgj ikale madhore është e rëndësishme që: A) Të mos jepet glukozë e ndovenë B) Të rregullohet doza e insulinës pas operacionit. Në trajtimin e hipertiroidizmit mund të nevojiten të gj ithë medikamentet e mëposhtme. Cila prej gjendjeve të mëposhtme nuk shoqërohet me anemi? A) B) C) D) E) Hipotiroidiz mi Sindroma Cushing Hi pogonadizmi H ipertiroidizmi H iposidere m ia 2 0. duke u bazuar tek vlerat e glicemisë dhe glikozurisë C) Dhënia e të njëjtës doze të insulinës . tek personat me gjenotip femëror D) Praninë e gjenitaleve të j ashtme femërore tek personat me testikuj E) Homoseksualitet femëror i fshehur 2 3. përveç njërit? A) B) C) D) E) Digitali B etab llokue s M etimoroli Propiltiuracili Tiroxina 2 2.

D) Dhënia e laktatit M/6 E) Mbajtja e pacientit pa ngrënë për 3 ditë para operacionit 2 4. Cila prej endokrinopative nuk është përgj egjëse për hipertensionin endokrin? A) Morbusi Conn B) Feokromocitoma . Cili ekzaminim diagnostik bazohet në vetitë e qelizës tiroide për të përqëndruar në mënyrë aktive j odin? A) B) C) D) E) Dozimi i tireotropinës (T SH) Tireoshint igraf is ë Echocolordoppler i tiroides Dozmi i tiroksinës plazmatike të lirë (FT4) Dozimi i tireoglobulinës 2 7. Cilët janë medikamentet kryesore që përdoren në traj timin e ketoacidozës diabetike? A) B) C) D) E) A ntibiotikë Antagonistët e kalçiumit B eta-bllokues Hidratimi dhe insulina Diuretikët 2 6. Hiperparatiroidizmi mund të shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Adenoma e izoluar Adenoma multiple Hiperplazi e paratiroideve Të gj itha përgjigjet Karcinoma e paratiroideve 2 8. Cilat j anë shkaqet kryesore të vdekshmërisë nga diabeti melitus tip 2? A) B) C) D) E) Nefropati a Iktus Pankreatiti N eo pl az itë Kardiopatia iskemike 2 5.

vlerësohet më mirë me anë të: A) B) C) D) E) Dozimi të aldosteronit në gj ak.androstenedione Prodhim të shtuar të kortizolit Prodhim të shtuar të aldosteronit Hipotrofi të surrenaleve 3 1. Adison 2 9. që prodhon aldosteron. Hipertensioni arterial shkaktuar nga adenoma e surrenales. Cushing E) M.C) Hipertiroidizmi D) M. Prania e mikroalbuminurisë me 80 mg/24 orë tek një pacient diabetik është tregues për: A) Nefropati fillestare . gj atë qëndrimit shtrirë Dozimit të thjeshtë të potasemisë Dozimit në gj ak të aldosteronit dhe aktivitetit të reninës si shtrire dhe në këmbë Testi për supresimin (bllokimin) me desametazon 2 mg për 2 ditë Dozimin e kortikosteronit gjatë kateterizimit venoz selektiv 3 2. Cili është shkaku më i shpeshtë i hipoglicemisë së induktuar? A) B) C) D) E) Terapia me beta-bllokues Përdorimi i alkolit Terapia me sulfanilure Terapia me biguanide Hipoglicemia faktike 3 3. por kryesisht i rralë Eshtë tumor jo gjithnjë beninj Tumor që nganjëherë shoqërohet me neoplazi të tjera endokrine Kryesisht prodhon noradrenalinë 3 0. Cila prej alternativave nuk është e vërtetë për feokro mocitomën? A) B) C) D) E) Eshtë tumor tipik i fëmijërisë Eshtë tumor sporadik ose familjar. Sindroma androgj enitale nga defiçiti i 21-hidroksilazës shkakton: A) B) C) D) E) Prodhim të shtuar të 17 alfa-hidroksiprogesteron Redukton prodhimin e delta4.

stimolon dhe sekretimin e: . Cili është treguesi më i përshtatshëm për kontrollin metabolik për një periudhë prej disa muaj sh tek një pacient diabetik? A) B) C) D) E) Glikozuria e 24 orëve Përqëndrimi i HbA1c Glicemia mesatare ditore e përsëritur çdo javë Përqëndrimi i fruktozaminës Përqëndrimi i peptidit C bazal dhe pas dhënies së glukagonit 3 6. Obeziteti kontribuon në shfaqjen e diabetit pasi: A) B) C) D) E) Redukton fazën e hershme të sekretimit të insulinës pas ngarkesës me glukoz Rrit shpejtësinë e degradimit të insulinës Indet periferike përgjigjen më pak ndaj insulinës Kryesisht shoqërohet me marrje të yndyrnave Rrit sekretimin e glukagonit 3 7. Cfarë është saktësia e një dozimi hormonal? A) B) C) D) Përqëndrimi minimal i matshëm i një hormoni të caktuar Aftësia e një antitrupi për tu lidhur me një molekulë të caktuar Riprodhueshmëria e të njëjtës vlerë për një kampion që përsëritet 10 herë Diferenca midis përqëndrimit të hormonit nga dozimi i gj etur dhe atij që në vërtetë është E) Besueshmëria klinike 3 5. Tek një pacient me ketoacidozë diabetike lëkura është: A) B) C) D) E) E njomë Ikterike E zbehtë E dehidratuar E skuqur 3 8. TRH përveç stimulimit për të sekretuar TSH.B) C) D) E) Asnjë alternim në nivelin renal Sindroma nefrozike Kalkuloza renale Cistiti hemorragjik 3 4.

pa modifikime të ozmolaritetit urinar Reduktim të poliurisë dhe rritje të ozmolaritetit urinar me 50% . Cila nga këto substanca ka efekt kryesor reduktimin e insulino-rezistencës? A) B) C) D) E) Sulf an iluree A ntibiotikë K emioterapikët Biguanidët Antagonistët e kalçiumit 4 2. Cili është mekanizmi patogj enetik përgj egjës për diabetin mellitus tip 1? A) B) C) D) E) Infektiv Autoimunitar Degj enerativ N eoplazik Infla m ator 4 0.A) B) C) D) E) ACTH Prolaktina Lipotropina GH MSH 3 9. Testi i etj es tek diabeti insipidus hipofizar shkakton? A) B) C) D) E) Reduktim të poliurisë dhe ozmolaritetit urinar me 50% Reduktim të diurezës dhe rritje të ozmlaritetit urinar Rritje të diurezës dhe ozmolaritetit urinar Pa modifikime të diurezës. Cili prej medikamenteve anti-hipertensivë nuk shkakton dizfunksion erektil? A) B) C) D) E) Diuretikët tiazidikë Simpatikolitikët qëndror B eta-bllokues Spir on ol oa kton i ACE-inibitor 4 1.

ka zgj erim të selës turcike D) Visheromegali (zmadhim të organeve) E) Zmadhim të ekstremiteteve 4 7. Për të diagnostikuar akromegalinë. Në çfarë niveli vepron aldosteroni? A) B) C) D) E) Nivelin kockor Nivelin glomerular Nivelin e tubulit distal të veshkës Nivelin e sinapseve neuromus kulare Nivelin e tubuj ve proksimalë të veshkave 4 5. cila prej alternativave të mëposhtme është më e rë d ë s i s hmja? n A) Pamundësia e ngarkesës së glukozit për të reduktuar nivelin e HGH (Human Growth Hormon) B) Rritje të perimetrit të kokës C) Në Rx-in e kokës. Cila alternativë është e vërtetë rreth tiroiditit subakut? A) B) C) D) E) Eshtë më e shpeshta ndër tiroiditet Ka etiologji virale Ka etiologji autoimune Nuk ka infiltrim autoimun Pj esa më e madhe e pacientëve nuk ka përmirësim spontan të funksionit të tiroides 4 6. Ekzaminimi më i përshtatshëm për vlerësimin e funksionalitetit të surrenaleve është: A) B) C) D) E) Dozimi i kortizolit të lirë në urinë Dozimi i kortizolemisë në orën 8 Test stimulimi me ACTH në dozë të ulët Matjen e kombinuar midis kortizolit të lirë në urinë dhe ACTH Ritmin ditor të kortizolit (kampione gj aku të marra nga ora 8. Cila prej alternativave rreth diabetit melitus tip 2 nuk është e vërtetë? A) B) C) D) E) Shoqërohet me insulino-rezistencë Shoqërohet me obezitet Nuk ka familj aritet Shoqërohet me hipertension arterial Shoqërohet me retinopati .00-16.00) 4 4.4 3.

4 8. Obeziteti, steriliteti, hirsutizmi dhe vezorja policistike karakterizojnë: A) B) C) D) E) S. Meniere S. Turner S. Frolich S. Stein-Leventhal S. Klinefelter

4 9. Cila prej alternativave të mëposhtme nuk të bën të mendosh për diagnozën e Sindromës së Zollinger-Ellison: A) B) C) D) E) Pozitivitet të testit respirator ndaj ureazës Niveli i rritur i gastrinës në gjak Ulçerat multiple gastriointestinale Pozitivitet i testit të stimulimit të sekretinës Rritje të sekrecioneve acide gastrike

5 0. Cila prej gj endjeve të mëposhtme mund të jetë shkak i sindromës nga sekretimi i pamj aftueshëm i ADH (SIADH)? A) B) C) D) E) Karcinoma bronkiale Morbusi i Conn H ipertiroidizmi H iperparatiroidiz m i Sëmundja Cushing

5 1. Cila prej gj endjeve të mëposhtme mund të jetë shkak i sindromës nga sekretimi i pamj aftueshëm i ADH (SIADH)? A) B) C) D) E) Karcinoma bronkiale H ipokalie m ia Tumori i prostatës H iperkalçe m ia Sindroma Cushing

5 2. Cilën prej gjendjeve të mëposhtme nuk e shkakton përdorimi kronik i amiodaronit? A) Hipertiroidizmi i komplikuar B) Hipotiroidizmi subklinik

C) Fibroza pulmonare D) H ipogonadiz mi E) Turbullimi i kristalinës

5 3. Cili prej parametrave nuk rritet në kushtet e defiçitit të rëndë të insulinës: A) B) C) D) E) Gl ukoza Am in oa ci det Acidet yndyrore Vëllimi i urinës PH

5 4. Cili prej medikamenteve nuk është i këshillueshëm në mënyrë specifike për trajtimin e diabetit mellitus? A) Insulina B) Biguanidët C) Glitazonikët D) S ulfanilure E) M etim azoli

5 5. Diabeti mellitus tip 2 shkaktohet nga: A) B) C) D) E) Sekretim i pamj aftueshëm i insulinës + insulinorezistencë Kryesisht rezistencë ndaj insulinës Kryesisht defiçit të insulinës Insulit autoimun Obezitet

5 6. Karcinoma midulare e tiroides bën pjesë në cilën prej sindromave? A) B) C) D) E) Sindroma nga neoplazitë endokrine multiple (MEN) tip I Poliendokrinopati autoimune tip I MEN tip II MEN tip III MEN tip IV

5 7. Eshtë e vërtetë që statinat: A) Reduktoj në sintezën e VLDL

B) C) D) E)

Rrisin numrin e receptorëve për HDL Inhiboj në në mënyrë konkuruese HMG-CoA reduktazën Aktivoj në lipazat lipoproteike Reduktojnë metabolizmin hepatik të LDL

5 8. Cila prej alternativave nuk është karakteristike për kraniofaringiomën? A) B) C) D) E) Eshtë tumor cistik i zonës selare dhe paraselare Eshtë tumori më i shpeshtë i zonës hipotalamo-hipofizare në moshat pediatrike Karakterizohet nga prania e kalçfikimeve radiologj ikisht të dukshme Eshtë tumor që merr origjinë nga mbetjet embrionale të xhepit të Rathke Shtim të sekretimit të GH

5 9. Në karcinomën midulare të tiroides kemi shtim të sekretimit të: A) B) C) D) E) Tireoglobu linë s TSH K alçitoninës T3 dhe T4 Adrenomedulina

6 0. Sa përqind e noduj ve jo funksionues të tiroides (të ftohtë) mund të zhvillojë tumor malinj? A) B) C) D) E) 5-10% 60-70% 21-30% 31-50% >70%

6 1. Cila prej gjendjeve nuk shkakton tetani? A) B) C) D) E) Hipoparatiroidizmi i rëndë Litiaza renale nga hiperparatiroidizmi primar Stenoza e pilorit P a r a t i ro d e k t o m i a i Rakitizmi

6 2. Cila simptomë është karakteristike tek një pacient mashkull me adenomë hipofizare që sekreton PRL?

A) B) C) D) E)

Crregullimi i dëshirës seksuale hipoaktive (e ulur) Priapizë m H iperidrozë Mungesë të ejakulimit Orkit

6 3. Shkaku më i shpeshtë i hipotiroidizmit tek i rrituri është: A) B) C) D) E) Hipotiroidizmi i induktuar nga j odi Tiroiditi kronik autoimun (Hashimoto) Tiroiditi subakut Tiroiditi i Riedel Tumore të tiroides

6 4. Në cilën prej gjendjeve të mëposhtme nuk jepet një dozë më e lartë me levotiroksinë në kushtet e hipotiroidizmit: A) B) C) D) E) Trimestri i III i shtatzanisë Sulfati ferroz K oles tir a mina Takikardia Rritje në peshë

6 5. Sindroma e Plummer-Vinson karakterizohet nga: A) B) C) D) E) Purpura trombocitopenike Divertikuli i ezofagut me ulçer peptike Pirozë retrosternale me regurgitim acid Anemi, dizfagi dhe glosit Sindromë gastro-ezofageale

6 6. Një grua 50 vj eçare, prej kohësh me tiroiditin kronik të Hashimotos, paraqitet në urgj encë në gj endje kome, pas disa episodesh me të vjella dhe dhimbje abdominale. Eshtë e dizidratuar dhe lëkura e hiperpigmenuar. TA 65/40 mmHg, Fc 100/min. Potasemia 6.6 mEq/L. Diagnoza më e mundshme është: A) B) C) D) E) Koma ketoacidoze Koma hipoglicemike Kriza hiposurrenalike Kriza nga tireotoksikoza Koma mixedematoze

6 7. Ketoacidoza diabetike: A) B) C) D) E) Shfaqet pothuajse vetëm në diabetin tip 1 Eshtë komplikancë akute e të dy tipeve të diabetit Eshtë kryesisht si pasojë e insulinorezistencës Shkaktohet kryesisht nga defiçiti i bikarbonateve Shfaqet tek podagra (gotta)

6 8. Paratiroidet prodhojnë: A) B) C) D) E) Paratormon (PTH) Vitaminë D PTH-rp K alçitoninë Fosfatazë alkaline

6 9. Cilat masa terapeutike më të përshtatshme duhen marr në rastin e hipotensionit të rëndë pas heqjes së feokromocitomës? A) B) C) D) E) Kortik osteroidë M ineralokortikoidë Agj entë beta-stimulues Gjak ose plazëm Klorur potasiumi

7 0. Cili prej peptideve nuk gj endet në pankreasin endokrin? A) Glukagoni B) Sekretina C) Insulina D) S o m atostatina E) Glukagoni dhe stomatostatina

7 1. Terapia zëvendësuese me testosteron në hipogonadizmin mashkullor rekomandohet në rastin e: A) Nivelit të testosteronit total < 300 (10.4 nmol/L) ng/ mL në dy matje të përsëritura B) Vlera të testosteronit të lirë në limitin inferior të normës në dy matje të përsëritura C) Dizfunksioni erektil rezistent ndaj PDE5-inibitor

Mekanizmi patogj enetik përgjegjës për morbusin Basedow është me natyrë: A) B) C) D) E) Infektive N eoplazike Autoimune Traum atike Asnjëra nga përgj igj et 7 3. ulje të kalçemisë. PTHi i pa dozueshëm C) PTHi i rritur. Sekretimi hormonal jo normal i paratormonit mund të shfaqet tek: A) B) C) D) E) Karcinoma bronkiale me qeliza si kokrra elbi Karcinoma bronkogjene squamoze K oriokarc ino ma E m angioblastoma Fibrosarkoma retroperitonela 7 4. rritje të fosforemisë.D) Të gj itha përgjigjet E) Shtim të estrogj eneve në cirrozën hepatike 7 2. Diagnoza e hiperparatiroidizmit primitiv bazohet tek: A) PTH i pandryshuar (PTHi) i rritur. kalçemi e rritur . rritje të fosforemisë B) Rritje të kalçemisë. Në cilën prej patologjive është më e shpeshtë prania e gjinekomastisë? A) B) C) D) E) Pankreatiti kronik Bronkiti kronik obstruktiv Glomerulonefriti kronik Retokoliti ulçeroz Cirroza hepatike 7 6. Cili prej tumoreve nuk bën pj esë tek MEN tip 1? A) B) C) D) E) M ikroprolaktinoma Tumori karcinoid M elanoma Adenoma e kortikosurrenales Lipoma 7 5.

Cila prej alternativave rreth hiperkaliemisë nuk është e saktë: A) B) C) D) E) Mund të jetë sekondare nga acidoza metabolike Mund të jetë sekondare nga mbi përdorimi i furosemidit Mund të jetë sekondare nga hemotransfuzionet masive Mund të shkaktojë aritmi të rënda kardiake Hiposurrenalizëm kronik 7 9. Kriza hipoglicemike shfaqet më lehtësisht tek një person: A) B) C) D) E) Obez I dobët Me neoplazi gastrike Alkolisti kronik Kaketik 8 0.D) Rritje të kalçemisë. Cili nuk ëhtë rol fiziologjik i paratormonit? A) B) C) D) E) Rritja e riabsorbimit të kalçiumit e fosforit nga kockat Rritja e konvertimit të kalçifediolit në kalçitriol Reduktimi i riabsorbimit të fosfateve e bikarbonateve nga veshka Reduktim i riabsorbimit të kalçiumit nga veshka Rritje të sekretimit të kalçtoninës 8 1. Në sindromën Klinefelter testikujt janë: A) Me dimensione të reduktuara dhe konsistencë të rritur B) Me dimensione të reduktuara dhe konsistencë normale C) Me dimensione normale dhe konsistencë të rritur . Forma më e shpeshtë e hipertiroidizmit tek i moshuari është: A) B) C) D) E) Adenoma toksike Morbusi i Basedow Hipertiroidizmi i induktuar nga j odi Tiroiditi subakut Struma multinodulare toksike 7 8. me zonë hiperakumuluese në shintigrafinë e kockave 7 7. rritje të fosfatazës alkaline E) Rritje të kalçemisë.

Cushing tek një grua: A) B) C) D) E) Obeziteti android Hipotensioni arterial P oliglobulia H irsutizmi Akne 8 6. Nuk shkaktohet shtim i sekretimit të sekretinës në cilën prej gj endjeve: A) B) C) D) E) Reduktim të vëllimit plazmatik Reduktim të Na Variacionet hemodinamike të veshkës në lidhje me fluksin intrarenal të gj akut Dhënia e beta-bllokuesve Hi otensioni p 8 5.D) Me dimensione normale dhe konsistencë normale E) Me dimensione të rritura dhe konsistencë të rritur 8 2. cili segment skeletik është më i prekuri nga proliferimi (shtimi) nënperiosteal: A) B) C) D) E) Baçini Sternumi Mandibula Femuri Peroniumi 8 3. Cila prej simptomave nuk është karakteristike e M. Tek akromegalia. Acidoza tek diabeti i pa ko mpensuar shkaktohet nga: A) Rritja e formimit të acidit laktik B) Lidhet direkt me shpejtësinë glukoneogj enezës . Cila prej alternativave nuk shkakton shtim të sekretimit të prolaktinës? A) B) C) D) E) Thithja e kapecolit të gjirit Stresi Gjumi Aktiviteti fizik Dieta hiperkalorike 8 4.

Cila prej patologjive nuk shkakton hipogonadizëm mashkullor hipergonadotrop? A) S. Morbusi i Addison karakterizohet nga: A) B) C) D) E) Humbja me urinën e joneve të klorit e kaliumit Humbja me urinën e joneve të magnezit e kalçiumit Alkalozë metabolike. Pankreatiti akut mund të shfaqet gj atë: A) B) C) D) E) H iperkolesterole m isë H ipertrigliceride m isë Hiperkilomikronemisë Formë e kombinuar H iper-HDL 8 8. hiperkolesterolemi Humbja me urinën e j oneve të natriumit Acidozë metabolike 8 9. Cila prej alternativave nuk është karakeristike për hipoparatiroidizmin: A) B) C) D) E) Dhimbje muskulare Parestezi Bronkospazma/laringospazma Kalçfikime të nën lëkurës Stipsi (kapsllëk) 9 1.C) Lidhet direkt me shpejtësinë e lipolozës ose të ketogj enezës D) Shkaktohet nga rritja e përqëndrimit të acidit karbonik në gj ak E) H ipokaliemia 8 7. Klinefelter B) Aplasia e qelizave të Leydig . Forma më e shpeshtë e hipertiroidizmit tek moshat e reja dhe adulte është: A) B) C) D) E) Adenoma toksike Morbusi i Basedow Hipertiroidizmi i induktuar nga j odi Tiroiditi subakut Struma multinodulare toksike 9 0.

Cili prej haplotipeve HLA shoqërohet më shpesh me diabetin tip 1: A) B) C) D) E) DR3 DR4 DR3. obezitet të trupit Visheromegali. GH stimulon sekretimin e cilit prej hormoneve? A) B) C) D) E) TSH GHRH IGF-1 ACTH GnRH 9 3.C) Anorki D) H iperprolaktinemi E) Kriptorkidizëm bilateral 9 2. rritje të vëllimit të gj ymtyrëve. facies luani Poliuri. polidipsi Gjinek oma sti Struma e përhapur 9 6. Cilat janë karakteristikat klinike më të shpeshta të akromegalisë? A) B) C) D) E) Visheromegali. Hormonet tiroidee derivoj në nga metabolizmi i: A) B) C) D) E) Tirozinës Acidi iopanoik Pentaiodotironina A ce t il ko lina Kolesteroli 9 5. Terapia e tiroidit subakut të De Quervain bazohet tek: A) Antibiotikë B) Tiroksina . DR4 DR2 B8 9 4. reduktim të vëllimit të gj ymtyrëve të sipërme.

C) Kortizonikë D) Tireostatikë E) S ulfa m idet 97. TSH i rritur Niveli i hormoneve tiroidee të lira reduktuar. Kortizoli: A) B) C) D) E) Eshtë hipoglicemizant Eshtë hiperglicemizant Nuk vepron tek glucidet Stimulon sintezën pankreatike për insulinë Ka funksion të ngjashëm me insulinën 101. TSH normal Niveli i hormoneve tiroidee të lira reduktuar. Tumoret hipofizare jo funksionale paraqesin kuadrin klinik me: A) Rritje të gj ymtyrëve të sipërme . T SH i pa dozueshëm 9 8. Diagnoza laboratorike e hipotiroidizmit primitiv bazohet tek: A) B) C) D) E) Niveli i hormoneve tiroidee të lira normal. Cila prej shenjave nuk është e pranishme në oftalmopatinë basedowiane: A) B) C) D) E) Ezoftalmi Diplopia Kemoza Neuriti optik Hemianopsia bitemporale 100. Cili ekza minim është i këshillueshëm për diagnozën e hershme të nefropatisë diabetike? A) B) C) D) E) Echografia renale A zotemia K reatinine mia Mikroalbuminuria RMN renale 9 9. T SH i pa dozueshëm Niveli i hormoneve tiroidee të lira i reduktuar. TSH normal Niveli i hormoneve tiroidee të lira normal.

B) C) D) E) Rritje të libidos (dëshirës seksuale) Cefale dhe reduktim të fushëpamj es H iperidrozë G jinek oma sti 102. Diabeti melitus tip 1 është: A) B) C) D) E) Sëmundje gjenetike Sëmundje poligjenike. që ndikohet dhe nga faktorët ambientalë Një variant i MODY (Maturity. e trashëgueshme. Onset Diabetesof the Young) Karakterizohet nga sekretimi me tepricë i insulinës Prek ekskluzivisht fëmijët .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful