Sie sind auf Seite 1von 65

LocName

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

NetworkName
Executive AccountCode
Customer
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
248968 NISHANT SHANKER AGRAWAL
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
254629 ANJU NARAIN
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
251203 NILKANTH KESHAV NATU
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
252637 SUDHIR KUMAR LUTHRA
Australia N-KAN-SRN-001
252492 LAKSHMI KANT NIGAM
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
256461 HARISH CHANDER GURNANI
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
252486 AMRISH MATHUR
MATRIX TRAVEL
N-KAN-SRN-001
SIM
257922 VINAY KUMAR SRIVASTAVA
MEXICO DFN-KAN-SRN-001
250472 SANDEEP KUMAR MITRA
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
263551 ROSHAN LAL VERMA
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
141641 ANUP KUMAR MEHRA
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
236204 NIRMALA PAUL
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807 CALICO TRENDS
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
255951 OM PRAKASH KOHLI
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
257925 PUNEET ARORA
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884 ALOK NAGORY
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
261830 SUSHANT GADROO
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264179 BHUPESH THAPAR
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
250453 WASIF AHMAD
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263549 OM PRAKASH MISRA
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
255951 OM PRAKASH KOHLI
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723 JAGDISH CHANDRA AGRAWAL
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260093 SOMESH TANDON
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263549 OM PRAKASH MISRA
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263553 GANESH SUBRAMANIAM
Germany-O2N-KAN-SRN-001
250453 WASIF AHMAD
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
258922 DEVENDRA GUPTA
Matrix USA N-KAN-SRN-001
221938 SAROJ SRIVASTAVA
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
212610 NITESH AGARWAL
Matrix USA N-KAN-SRN-001
260621 DHIRENDRA GOEL
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
255737 HAIDER ALI KHAN
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
257917 SATYENDRA KUMAR SRIVASTAVA
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
263554 SHIVA KANT MISHRA
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
261830 SUSHANT GADROO
MATRIX NEWZEALAND
N-KAN-SRN-001
259845 ANURAG VISHNOI
MATRIX NEWZEALAND
N-KAN-SRN-001
261382 SANJAY JAIN
ChinaTF N-KAN-SRN-001
257355 ARVIND AGARWAL
ChinaTF N-KAN-SRN-001
256953 MAHENDRA SWAROP AGARWAL
ChinaTF N-KAN-SRN-001
257390 RAM KISHAN AGGARWAL
ChinaTF N-KAN-SRN-001
263556 SANDEEP MISHRA
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
258539 UMA SHANKAR DHANDHANIA
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
256039 DHEERAJ KUMAR CHUGH
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
256462 RATIKA RASTOGI
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
264013 DEEPESH GURNANI
Maxis
N-KAN-SRN-001
258539 UMA SHANKAR DHANDHANIA
Maxis
N-KAN-SRN-001
233367 RITURAJ BHARDWAJ
Maxis
N-KAN-SRN-001
258539 UMA SHANKAR DHANDHANIA
Maxis
N-KAN-SRN-001
262407 PARAG GUPTA
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
221477 KAPIL AGGARWAL

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
264017
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
258539
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
259845
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
258539
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
262407
Australia N-KAN-SRN-001
269485
France(YBC)N-KAN-SRN-001
207452
SwisscomNew
N-KAN-SRN-001
136699
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
267300
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260618
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
254669
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263549
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
268695
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
130842
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264584
SwisscomNew
N-KAN-SRN-001
207452
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267382
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
265593
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263549
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
116083
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
267300
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
263551
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
139037
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264179
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267386
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
263554
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
236204
France(YBC)N-KAN-SRN-001
136699
Germany-O2N-KAN-SRN-001
221477
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263249
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
263553
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
139037
TAIWAN-CHUNGHWA
N-KAN-SRN-001
178735
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
194156
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267383
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
255737
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264584
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
210093
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266769
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266766
TAIWAN-CHUNGHWA
N-KAN-SRN-001
178735
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
254669
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
270951
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
272751
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
257925

RAMESH MISRA
UMA SHANKAR DHANDHANIA
ANURAG VISHNOI
UMA SHANKAR DHANDHANIA
PARAG GUPTA
SHIV KUMAR TEWARI
SHARAD THADANI
SABINA THADANI
PRADEEP KUMAR
SMRITI BHARGAVA
VISHAL CERAMICS
OM PRAKASH MISRA
ASHOK KUMAR DWIVEDI
MANOJ AGGARWAL
ANIL KUMAR MITTAL
SHARAD THADANI
ARUN KUMAR CHATURVEDI
GAJENDRA PAL
JAGDISH CHANDRA AGRAWAL
RAVI KUMAR GUPTA
RAVI KUMAR GUPTA
SUBIR KUMAR MITRA
OM PRAKASH MISRA
GAGAN SAHNI
PRADEEP KUMAR
ROSHAN LAL VERMA
KHALID MASOOD
BHUPESH THAPAR
VINOD SHANKAR TRIPATHI
SHIVA KANT MISHRA
NIRMALA PAUL
SABINA THADANI
KAPIL AGGARWAL
RITESH BINAY KUMAR SADH
GANESH SUBRAMANIAM
KHALID MASOOD
RAKESH KOHLI
SUBIR KUMAR MITRA
NAVADEEP LAL
SHAMSUL ISLAM
HAIDER ALI KHAN
ANIL KUMAR MITTAL
UMA AGARWAL
RAMESH CHANDRA SHUKLA
VILAS MANI TRIPATHI
RAKESH KOHLI
VISHAL CERAMICS
SYED MOHAMMAD AKHTAR
MANISH MEHROTRA
PUNEET ARORA

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
271068
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
139037
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
130842
MATRIX TRAVEL
N-KAN-SRN-001
SIM
274723
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
212610
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
Australia N-KAN-SRN-001
269485
Germany-O2N-KAN-SRN-001
141641
France(YBC)N-KAN-SRN-001
272448
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260093
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264584
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266766
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267383
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267382
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
268045
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
268042
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
268695
Australia N-KAN-SRN-001
279197
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
272783
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
272749
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273305
Matrix USA N-KAN-SRN-001
263993
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
261830
MATRIX UKN-KAN-SRN-00114121
Matrix USA N-KAN-SRN-001
260621
Matrix USA N-KAN-SRN-001
274730
Matrix USA N-KAN-SRN-001
268170
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
270865
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
272787
ChinaTF N-KAN-SRN-001
263556
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273309
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277751
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
141641
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
270865
MATRIX NEWZEALAND
N-KAN-SRN-001
261382
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
262281
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
250453
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266769
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
210093
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260618
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267386
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277822
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
264584
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
139037
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273241
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273241

SYED ARIF ALI


KHALID MASOOD
MANOJ AGGARWAL
MONIS IQBAL
NITESH AGARWAL
CALICO TRENDS
SHIV KUMAR TEWARI
ANUP KUMAR MEHRA
SMRITI SHARMA
SOMESH TANDON
ANIL KUMAR MITTAL
VILAS MANI TRIPATHI
SHAMSUL ISLAM
RAVI KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR CHATURVEDI
AMIT DIWAN
RAVI GULATI
ASHOK KUMAR DWIVEDI
RAJENDRA NATH HUJA
SUBIR KUMAR MITRA
GAUTAM TANDAN
RAMESH CHANDRA PANDEY
NALIN RASTOGI
AWADHESH KUMAR AGRAWAL
SUSHANT GADROO
PUJA KOCHHAR
DHIRENDRA GOEL
SAMARTH SINGH
ZEESHAN ALAM
AMITABH TANITA
JOYDEEP DEY
SANDEEP MISHRA
MAYANK GARG
ADITYA KAPOOR
ANUP KUMAR MEHRA
JAGDISH CHANDRA AGRAWAL
AMITABH TANITA
SANJAY JAIN
MEERA SINGH
WASIF AHMAD
RAMESH CHANDRA SHUKLA
UMA AGARWAL
SMRITI BHARGAVA
VINOD SHANKAR TRIPATHI
SUNITI GANGULY
ANIL KUMAR MITTAL
RAVI KUMAR GUPTA
KHALID MASOOD
BRIJENDRA SINGH
BRIJENDRA SINGH

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Matrix USA N-KAN-SRN-001


263555
Matrix USA N-KAN-SRN-001
266769
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273303
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
274403
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277756
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
279089
MATRIX NEWZEALAND
N-KAN-SRN-001
259845
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
239190
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
141641
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277751
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
279000
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
264017
Matrix USA N-KAN-SRN-001
268681
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
266766
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
141641
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
269246
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
221477
LG TelecomN-KAN-SRN-001
Korea
269246
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
225427
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
279932
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
139065
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
118953
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
252205
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
233786
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
178809
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
194156
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
270951
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
279424
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
282077
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
279936
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
284419
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
285615
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
118953
Germany-O2N-KAN-SRN-001
192056
MATRIX TRAVEL
N-KAN-SRN-001
SIM
274723
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
178809
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
178809
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
287738
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
283542
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267386
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
272783
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
271274
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260618
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277756
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277822
Australia N-KAN-SRN-001
241807
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277751

PUNEET AGRAWAL
RAMESH CHANDRA SHUKLA
SUBIR KUMAR MITRA
ASHOK KUMAR SINGH
VIJAY KUMAR
SHYAMOL KUMAR GANGULY
SUBHASHISH MUNSHI
ANURAG VISHNOI
SANJAY GOVIND DHANDE
ANUP KUMAR MEHRA
ADITYA KAPOOR
ISTEKHAR AHMAD
RAMESH MISRA
RAJEEV SINHA
VILAS MANI TRIPATHI
ANUP KUMAR MEHRA
ANIL KUMAR DAULANI
KAPIL AGGARWAL
ANIL KUMAR DAULANI
DEEPAK GUPTA
MANJEET SINGH KALRA
MANISH PRASAD
SATISH CHAND JAIN
AVVARI SREENIVASARAO
MANOJ ANIL BHAI DAVE
SANJEEV BANSAL
NAVADEEP LAL
SYED MOHAMMAD AKHTAR
JORTIN K.GEORGE
RAJUL TANDON
ADITYA VIJ
RAVI KUMAR
PUNEET KUMAR JAIN
SATISH CHAND JAIN
SUNIL UPADHAYAY
MONIS IQBAL
SANJEEV BANSAL
SANJEEV BANSAL
RAJ KUMAR KHATRI
BRIJMOHAN GUPTA
VINOD SHANKAR TRIPATHI
SUBIR KUMAR MITRA
GAUTAM TANDAN
SUBIR KUMAR MITRA
JAGDISH CHANDRA AGRAWAL
SMRITI BHARGAVA
SHYAMOL KUMAR GANGULY
SUNITI GANGULY
CALICO TRENDS
ADITYA KAPOOR

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273309
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
277751
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
279000
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
279089
MATRIX UKN-KAN-SRN-00114121
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
280190
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
194206
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
280877
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172484
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
284724
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
260093
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
268695
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
285615
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
267383
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266771
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273303
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
273305
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
281283
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172484
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
274403
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
284453
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
284433
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
103310
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287486
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287542
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
280884
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
283452
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287486
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287537
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
271414
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
271414
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
274734
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
274268
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
278990
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
281051
Maxis
N-KAN-SRN-001
249101
Maxis
N-KAN-SRN-001
274734
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
241807
TAIWAN-CHUNGHWA
N-KAN-SRN-001
178735
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
118953
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
284724
Australia N-KAN-SRN-001
288790
SA
N-KAN-SRN-00112884
SA
N-KAN-SRN-001
137331
SWISS DATAN-KAN-SRN-001
287488
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
284453
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172484
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172484
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723

MAYANK GARG
ADITYA KAPOOR
ISTEKHAR AHMAD
SUBHASHISH MUNSHI
PUJA KOCHHAR
AMAN BHALLA
ASHOK BHARGAVA
MANMEET SINGH
RASHPAL SINGH
SACHIN GUPTA
SOMESH TANDON
ASHOK KUMAR DWIVEDI
PUNEET KUMAR JAIN
SHAMSUL ISLAM
RAVI KUMAR GUPTA
RAVI KUMAR GUPTA
ASHOK KUMAR SINGH
NALIN RASTOGI
PREM PRAKASH GUPTA
RASHPAL SINGH
VIJAY KUMAR
BALAJI PRAKASH
RAJENDRA PRASAD AGARWAL
ALOK SINHA
KULJEET SINGH
RASHMI SRIVASTAVA
JAIDEEP BHARGAVA
AMIT KAPUR
KULJEET SINGH
AVINASH KUMAR VARMA
DEEPAK MALIK
DEEPAK MALIK
VINOD KUMAR ARJUNDAS
SUMITA BHATIA
UTTAM KUMAR AGRAWAL
ITI CAPOOR
MANDAAR BARVE
VINOD KUMAR ARJUNDAS
CALICO TRENDS
RAKESH KOHLI
SATISH CHAND JAIN
SACHIN GUPTA
FRANK RASSMANN
ALOK NAGORY
SANJAY KHATRI
MAHENDRA NATH
BALAJI PRAKASH
RASHPAL SINGH
RASHPAL SINGH
JAGDISH CHANDRA AGRAWAL

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

MATRIX UKN-KAN-SRN-001
266769
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287486
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287486
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
103310
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
284433
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
295135
Germany-O2N-KAN-SRN-001
192056
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
285615
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
118333
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
286873
Germany-O2N-KAN-SRN-001
201288
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287542
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
285615
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
286871
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
283452
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287537
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
121064
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
279936
MATRIX TRAVEL
N-KAN-SRN-001
SIM
295256
MATRIX TRAVEL
N-KAN-SRN-001
SIM
295256
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
270951
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
257925
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
287738
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
100552
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
295135
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
288798
Matrix USA N-KAN-SRN-001
284224
Matrix USA N-KAN-SRN-001
268170
Matrix USA N-KAN-SRN-001
286853
Matrix USA N-KAN-SRN-001
274730
Matrix USA N-KAN-SRN-001
266769
LG TelecomN-KAN-SRN-001
Korea
252205
ChinaTF N-KAN-SRN-001
201966
LG TelecomN-KAN-SRN-001
Korea
285953
ChinaTF N-KAN-SRN-001
281048
ChinaTF N-KAN-SRN-001
284724
ChinaTF N-KAN-SRN-001
295145
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
284245
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
295145
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
225427
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
296687
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-00112884
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
279424
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
241807
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
297033
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
266766
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
292233
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
139065

RAMESH CHANDRA SHUKLA


KULJEET SINGH
ALOK NAGORY
KULJEET SINGH
ALOK SINHA
RAJENDRA PRASAD AGARWAL
CALICO TRENDS
TARUN JAIN
SUNIL UPADHAYAY
PUNEET KUMAR JAIN
SAMIR KANT AGARWAL
VINAY KUMAR MAHAWAR
YASH GUPTA
RASHMI SRIVASTAVA
PUNEET KUMAR JAIN
SATISH MAHAWAR
AMIT KAPUR
AVINASH KUMAR VARMA
SHUNIL JUNEJA
ADITYA VIJ
SHARDA SINGLA
SHARDA SINGLA
SYED MOHAMMAD AKHTAR
PUNEET ARORA
RAJ KUMAR KHATRI
SUNIL JUNEJA
TARUN JAIN
NIDHI AGRAWAL
QAMAR JAHAN
ZEESHAN ALAM
HARI PRASAD TOSHNIWAL
SAMARTH SINGH
RAMESH CHANDRA SHUKLA
AVVARI SREENIVASARAO
GURCHARAN SINGH
AISHVARYA JAIN
ADITYA JHUNJHUNWALA
SACHIN GUPTA
PALLAVI JHA
SANJAY SINHA
PALLAVI JHA
DEEPAK GUPTA
ANURAG AGARWAL
ALOK NAGORY
JORTIN K.GEORGE
CALICO TRENDS
VIJENDRA KUMAR SRIVASTAVA
VILAS MANI TRIPATHI
SHASHI PRAKASH CHOPRA
MANISH PRASAD

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

AT&T (GSM)N-KAN-SRN-00116398
JAPAN SOFTBANK
N-KAN-SRN-001
DIRECT 296502
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
279932
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
129553
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
296721
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
213347
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
299141
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
281051
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
299388
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
299138
JAPAN KDDIN-KAN-SRN-001
283109
JAPAN KDDIN-KAN-SRN-001
182571
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
201966
Maxis
N-KAN-SRN-001
213347
Maxis
N-KAN-SRN-001
299141
Maxis
N-KAN-SRN-001
296721
Maxis
N-KAN-SRN-001
225427
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
100552
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299157
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172178
Maxis
N-KAN-SRN-001
299388
Maxis
N-KAN-SRN-001
296394
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
256723
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299722
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
296394
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
300228
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
272751
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
129553
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299858
MATRIX UKN-KAN-SRN-00126345
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299390
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
298874
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299864
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
247729
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299390
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
296392
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
298873
JAPAN KDDIN-KAN-SRN-001
176577
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287537
MATRIX UKN-KAN-SRN-00126345
Maxis
N-KAN-SRN-001
299138
SwisscomNew
N-KAN-SRN-001
250825
Germany-O2N-KAN-SRN-001
201288
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
295135
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
129524
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299147
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
263555
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172484
France(YBC)N-KAN-SRN-001
250825
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287542

R K MANOCHA
MALYA KUMAR MAJAMOODAR
MANJEET SINGH KALRA
NIKHIL TANDON
MUNISH MALHOTRA
MUKESH GUPTA
SAUMITRA KRISHNA
ITI CAPOOR
DHARMENDRA KHARE
VASAV KRISHNA
VIPUL KANT UPADHYAY
ABHISHEK JAIN
GURCHARAN SINGH
MUKESH GUPTA
SAUMITRA KRISHNA
MUNISH MALHOTRA
DEEPAK GUPTA
SUNIL JUNEJA
ANUPAM PRAKASH
AJAY KUMAR JAIN
DHARMENDRA KHARE
ALKA VERMA
JAGDISH CHANDRA AGRAWAL
MANISH PATHAK
ALKA VERMA
NITIN KATARA
MANISH MEHROTRA
NIKHIL TANDON
MADHU LOOMBA
ROHIT GANDHI
NEERAJ MAHENDRU
SANTOSH KUMAR KHANNA
RAJ KUMAR LOOMBA
TARUN KHANNA
NEERAJ MAHENDRU
SUNITA MEHDIRATTA
CHANDRA NATH MISHRA
UDAYAN SENGUPTA
AVINASH KUMAR VARMA
ROHIT GANDHI
VASAV KRISHNA
PRADYUMNA KUMAR PANIGRAHI
YASH GUPTA
TARUN JAIN
PRIYANK TAYAL
PARUL SHARMA
PUNEET AGRAWAL
RASHPAL SINGH
PRADYUMNA KUMAR PANIGRAHI
RASHMI SRIVASTAVA

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Sri Lanka N-KAN-SRN-001


234979
Sri Lanka N-KAN-SRN-001
175769
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
241807
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
287488
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
292196
Germany-O2N-KAN-SRN-001
201288
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
300723
Australia N-KAN-SRN-001
214349
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
295135
SINGAPOREN-KAN-SRN-001
296703
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
299156
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
263555
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
206316
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
300228
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-00117730
SIM
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
257925
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
300723
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-00125697
Australia N-KAN-SRN-001
301058
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299147
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
301784
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
301639
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
301318
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
172178
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299390
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287542
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
299390
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
238985
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
301780
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
301978
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
224808
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
206318
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
300292
Matrix USA N-KAN-SRN-001
286853
Matrix USA N-KAN-SRN-001
302971
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
297615
Matrix USA N-KAN-SRN-001
307068
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
302479
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
299388
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
303429
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
299153
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
300723
MATRIX UKN-KAN-SRN-00126345
ChinaTF N-KAN-SRN-001
154666
ChinaTF N-KAN-SRN-001
295145
ChinaTF N-KAN-SRN-001
302221
Maxis
N-KAN-SRN-001
299138
Maxis
N-KAN-SRN-001
302965

SAMEER SAXENA
AJIT KUMAR JAIN
CALICO TRENDS
MAHENDRA NATH
SHASHI PRAKASH CHOPRE
YASH GUPTA
RAVI SANKAR GUPTA
ARVIND KUMAR SINHA
TARUN JAIN
RAVI AGARWAL
SANKAR PRASAD RATH
PUNEET AGRAWAL
AJAI BHARTI
NITIN KATARA
STAR WIRE (INDIA) LTD
PUNEET ARORA
RAVI SANKAR GUPTA
ANUPAM MITTAL
BRAJ BHUSHAN
ALOK NAGORY
PARUL SHARMA
PRERNA VERMA
SANJAY TEWARI
SRIKANTH JOIS BANAVARA CHANDRASHEKAR
AJAY KUMAR JAIN
NEERAJ MAHENDRU
RASHMI SRIVASTAVA
NEERAJ MAHENDRU
HARSH NIGAM
MISRI LAL VERMA
CALICO TRENDS
ANVER HUSAIN KADRI
KTL PVT LTD
KANWER JEET SINGH NARANG
SURENDRA NATH VERMA
HARI PRASAD TOSHNIWAL
GARIMA WILLIAMS
SUNIL KUMAR GUPTA
SHYAM KRISHNA
RAJESH SHARMA
DHARMENDRA KHARE
ASIF AZIZ
QAZI AKHTAR MASOOD
RAVI SANKAR GUPTA
ROHIT GANDHI
TUSHAR JAIN
PALLAVI JHA
PRAMOS KUMAR PANDEY
VASAV KRISHNA
DEEPAK MAHANA

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Maxis
N-KAN-SRN-001
307695
Maxis
N-KAN-SRN-001
302189
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
306420
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
299156
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
139065
MATRIX MAURITIUS
N-KAN-SRN-001
300723
Matrix USA N-KAN-SRN-001
284224
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
307040
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
297033
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
307042
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
120681
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
295145
SPAIN ORANGE
N-KAN-SRN-001
159238
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
299141
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
300723
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
300172
JAPAN SOFTBANK
N-KAN-SRN-001
DIRECT 303504
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
196846
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
300172
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
302965
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
249610
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
307526
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
287542
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
307129
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
309220
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
307064
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
307129
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
224808
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
206316
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
300228
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
305791
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
139037
Germany-O2N-KAN-SRN-001
308873
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948
Sri Lanka N-KAN-SRN-001
309680
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
300732
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
206318
TAIWAN-CHUNGHWA
N-KAN-SRN-001
298294
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
312319
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
214028
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-00117730
SIM
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
309948
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948

ABHISHEK GARG
RACHNA PANDEY
U P ACADEMY OF ADMINISTRATION & MANAGEMENT
SANKAR PRASAD RATH
MANISH PRASAD
RAVI SANKAR GUPTA
QAMAR JAHAN
RAVINDRA NATH UPADHYAYA
VIJENDRA KUMAR SRIVASTAVA
UP ACADEMY OF ADMINISTRATION & MANAGEMENT
ANKUR GARG
PALLAVI JHA
TUAREG MARKETING PVT LTD
SAUMITRA KRISHNA
RAVI SANKAR GUPTA
MANIT AGARWAL
SACHIN GOYAL
JASWANT SINGH CHAUHAN
MANIT AGARWAL
DEEPAK MAHANA
RAJIV MEHROTRA
SAFFAR INDUSTRIES
BHUPESH BATRA
RASHMI SRIVASTAVA
ANUJ AGNIHOTRI
RAHUL JAIN
PRASHANT GAUTAM
ANUJ AGNIHOTRI
KTL PVT LTD
SAFFAR INDUSTRIES
AJAI BHARTI
NITIN KATARA
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES
SANDEEP VERMA
KHALID MASOOD
KAMESH SAKSENA
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES
MAHABIR PRASAD AGARWAL
SARAL AUTOMOBILES
KANWER JEET SINGH NARANG
ANIT HARBHAJANKA
VARUN SHANKER NARAIN
PEYUSH KHERA
STAR WIRE (INDIA) LTD
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Matrix USA N-KAN-SRN-001


284224
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
309220
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
309948
Matrix USA N-KAN-SRN-001
307063
Matrix USA N-KAN-SRN-001
307068
ChinaTF N-KAN-SRN-001
308703
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
312333
Korea
N-KAN-SRN-001
224264
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
249610
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
120681
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
106687
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
129553
JAPAN SOFTBANK
N-KAN-SRN-001
DIRECT 318629
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
207452
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
307698
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
309196
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
309196
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
311465
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
311465
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
312333
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
313840
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
313840
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
157035
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
157035
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
300732
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
306420
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
307040
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
310243
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
313809
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-00117730
SIM
Maxis
N-KAN-SRN-001
307695
Germany-O2N-KAN-SRN-001
314159
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
312319
Germany-O2N-KAN-SRN-001
314159
Germany-O2N-KAN-SRN-001
316174
Australia N-KAN-SRN-001
316569
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
317575
Germany-O2N-KAN-SRN-001
212578
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
139517
Germany-O2N-KAN-SRN-001
141641
Sri Lanka N-KAN-SRN-001
309680
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316149
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316169
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
316832
SwisscomNew
N-KAN-SRN-001
323737
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
214028
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
230835
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
317573

QAMAR JAHAN
RAHUL JAIN
SAFFAR INDUSTRIES
SAFFAR INDUSTRIES
YOGESH KUMAR SHUKLA
SHYAM KRISHNA
AJAY KUMAR SOOD
MOHAMAMAD NAEEM KHAN
AVDESH BANSAL
RAJIV MEHROTRA
ANKUR GARG
CHANDRA PRAKASH GANGULY
NIKHIL TANDON
RAM NIVAS
SHARAD THADANI
SHAILENDRA KUMAR TIWARI
NEHA JAIN
NEHA JAIN
RAMAN TANDAN
RAMAN TANDAN
MOHAMAMAD NAEEM KHAN
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
SARAL AUTOMOBILES
U P ACADEMY OF ADMINISTRATION & MANAGEMENT
RAVINDRA NATH UPADHYAYA
RAJESH KUMAR BANSAL
GAGAN GURNANI
STAR WIRE (INDIA) LTD
ABHISHEK GARG
EURO FOOTWEAR LIMITED
VARUN SHANKER NARAIN
EURO FOOTWEAR LIMITED
MOHAMMAD ARIF
SURYA PRATAP MEHROTRA
ASHISH KUMAR MATHEWS
SYED AQIB ALI
ROHIT MEHROTRA
ANUP KUMAR MEHRA
MAHABIR PRASAD AGARWAL
ALOK NAGORY
ABHISHEK SAHOO
PARAG AGGARWAL
RENU ARORA
MOHAMMAD NAEEM KHAN
PEYUSH KHERA
RAVI DHAWAN
MUKESH KUMAR CHOPRA

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

MATRIX UKN-KAN-SRN-001
317567
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884
Germany-O2N-KAN-SRN-001
141641
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324923
Germany-O2N-KAN-SRN-001
224808
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
323602
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
250453
MATRIX UKN-KAN-SRN-00112884
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
316832
France(YBC)N-KAN-SRN-001
324703
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324715
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
211262
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
211262
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
324733
SINGAPOREN-KAN-SRN-001
178809
MATRIX CHINA
N-KAN-SRN-001
3G
140838
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
319094
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
319635
Matrix Singapore
N-KAN-SRN-001
327216
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
106687
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
313840
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
157035
Korea
N-KAN-SRN-001
224264
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
157035
LG TelecomN-KAN-SRN-001
Korea
139517
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
319635
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
221906
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
313809
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
221906
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
318051
Maxis
N-KAN-SRN-001
319635
Maxis
N-KAN-SRN-001
327216
Maxis
N-KAN-SRN-001
327216
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
328198
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703
SA
N-KAN-SRN-001
322917
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
327112
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
318066
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
318066
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
318066
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
318066
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
318066
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
328874
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
330914
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
221896
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324715
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
329435
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703

ANKIT KUMAR GUPTA


ALOK NAGORY
ANUP KUMAR MEHRA
VIKAS CHANDRA SONI
KTL PVT LTD
CALICO TRENDS
HARMAHEDRA SINGH CHAWLA
WASIF AHMAD
ALOK NAGORY
RENU ARORA
ATLANTIC CARGO PVT LTD
RAMESH CHANDRA ARUJA
ASHOK KUMAR AGARWAL
ASHOK KUMAR AGARWAL
ARTI BHATNAGAR
SANJEEV BANSAL
VINAY KUMAR GARG
ABHITABH GROVER
SONIA BHATIA
NARESH JAIN
CHANDRA PRAKASH GANGULY
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
AVDESH BANSAL
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
ROHIT MEHROTRA
SONIA BHATIA
AYYANGAR RANGANATH HARISH
GAGAN GURNANI
AYYANGAR RANGANATH HARISH
RAJESH GARG
SONIA BHATIA
NARESH JAIN
NARESH JAIN
SUDHIR GUPTA
ATLANTIC CARGO PVT LTD
ATLANTIC CARGO PVT LTD
SAQIB SATTAR
BALKRISHNA SARDA
UP ASBESTOS LTD
UP ASBESTOS LTD
UP ASBESTOS LTD
UP ASBESTOS LTD
UP ASBESTOS LTD
HARJINDER SINGH OSSAN
SHIVAM GOYAL
NEELAM PRASAD
RAMESH CHANDRA ARUJA
MANISH DHAWAN
ATLANTIC CARGO PVT LTD

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Germany-O2N-KAN-SRN-001
324703
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
330088
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316149
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316169
Germany-O2N-KAN-SRN-001
324703
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
335812
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
221896
Australia N-KAN-SRN-001
313840
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
334320
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
231901
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
231283
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
Matrix USA N-KAN-SRN-001
302971
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
329288
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703
Matrix USA N-KAN-SRN-001
136017
Matrix USA N-KAN-SRN-001
268170
France(YBC)N-KAN-SRN-001
324703
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
231283
SINGAPOREN-KAN-SRN-001
328202
MATRIX CHINA
N-KAN-SRN-001
3G
207452
MATRIX CHINA
N-KAN-SRN-001
3G
330088
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
337146
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
337146
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
339760
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
339760
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
339831
MATRIX AISN-KAN-SRN-001
339832
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
221906
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
341125
Maxis
N-KAN-SRN-001
327216
Maxis
N-KAN-SRN-001
201960
Maxis
N-KAN-SRN-001
339667
AT&T (GSM)N-KAN-SRN-001
216637
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
215624
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
215624
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
191024
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
191024
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
324703
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
334320
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
231901
SA
N-KAN-SRN-001
214028
MATRIX HONGKONG
N-KAN-SRN-001
295271
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
241807
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
329288
MATRIX DUBAI
N-KAN-SRN-001
347362
MATRIX UKN-KAN-SRN-001
329435
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316149
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
316169

ATLANTIC CARGO PVT LTD


RATAN HOUSING DEVELOPMENT LTD
ABHISHEK SAHOO
PARAG AGGARWAL
ATLANTIC CARGO PVT LTD
APARESH KUMAR DENNIS DAS
NEELAM PRASAD
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
AVADHESH AWASTHI
PEEYUSH MISHRA
ATLANTIC CARGO PVT LTD
ALOK GUPTA
CALICO TRENDS
GARIMA WILLIAMS
AMAL JAIN
ATLANTIC CARGO PVT LTD
RAMESH CHANDRA AHUJA
ZEESHAN ALAM
ATLANTIC CARGO PVT LTD
ALOK GUPTA
SHUDHIR KUMAR LUTHRA
SHARAD THADANI
RATAN HOUSING DEVELOPMENT LTD
ISHA TYAGI
ISHA TYAGI
AMBRISH TANDAN
AMBRISH TANDAN
VIRENDRA KUMAR GUPTA
MUKUL BHARGAVA
AYYANGAR RANGANATH HARISH
ASHISH GARG
NARESH JAIN
JABIR ALI
WAQAS AZIZ QIDWAI
GOVIND BHARGAVA
ALOK DHAWAN
ALOK DHAWAN
ARUN KHANDURI
ARUN KHANDURI
ATLANTIC CARGO PVT LTD
AVADHESH AWASTHI
PEEYUSH MISHRA
PEYUSH KHERA
ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
CALICO TRENDS
AMAL JAIN
PRADEEP JAIN
MANISH DHAWAN
ABHISHEK SAHOO
PARAG AGGARWAL

Kanpur
Kanpur

Matrix USA N-KAN-SRN-001


340767 ROHAN MANDALA
MATRIX GLOBAL
N-KAN-SRN-001
SIM
347652 ARUN KUMAR BHARGAVA

IssuePerson
NISHANT SHANKER AGRAWAL
( A/C 248968 ACTIVE)
ANJU NARAIN
( A/C 254629 ACTIVE)
NILKANTH KESHAV NATU
( A/C 251203 ACTIVE)
SUDHIR KUMAR LUTHRA
( A/C 252637 ACTIVE)
LAKSHMI KANT NIGAM
( A/C 252492 ACTIVE)
HARISH CHANDER GURNANI
( A/C 256461 ACTIVE)
AMRISH MATHUR
( A/C 252486 ACTIVE)
VINAY KUMAR SRIVASTAVA
( A/C 257922 ACTIVE)
SANDEEP KUMAR MITRA
( A/C 250472 ACTIVE)
ROSHAN LAL VERMA
( A/C 263551 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
NIRMALA PAUL
( A/C 236204 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
OM PRAKASH KOHLI
( A/C 255951 ACTIVE)
PUNEET ARORA
( A/C 257925 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
SUSHANT GADROO
( A/C 261830 ACTIVE)
BHUPESH THAPAR
( A/C 264179 ACTIVE)
WASIF AHMAD
( A/C 250453 ACTIVE)
OM PRAKASH MISRA
( A/C 263549 ACTIVE)
OM PRAKASH KOHLI
( A/C 255951 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA
SOMESH TANDON
( A/C 260093 ACTIVE)
OM PRAKASH MISRA
( A/C 263549 ACTIVE)
GANESH SUBRAMANIAM
( A/C 263553 ACTIVE)
WASIF AHMAD
( A/C 250453 ACTIVE)
DEVENDRA GUPTA
( A/C 258922 ACTIVE)
SAROJ SRIVASTAVA
( A/C 221938 ACTIVE)
NITESH AGARWAL
( A/C 212610 ACTIVE)
D GOEL
( A/C 260621 ACTIVE)
HAIDER ALI KHAN
( A/C 255737 ACTIVE)
SATYENDRA KUMAR SRIVASTAVA
( A/C 257917 ACTIVE)
SHIVA KANT MISHRA
( A/C 263554 ACTIVE)
SUSHANT GADROO
( A/C 261830 ACTIVE)
ANURAG VISHNOI
( A/C 259845 ACTIVE)
SANJAY JAIN
( A/C 261382 ACTIVE)
ARVIND AGARWAL
( A/C 257355 ACTIVE)
MAHENDRA SWAROP AGARWAL
( A/C 256953 ACTIVE)
RAM KISHAN AGGARWAL
( A/C 257390 ACTIVE)
SANDEEP MISHRA
( A/C 263556 ACTIVE)
UMA SHANKAR DHANDHANIA
( A/C 258539 ACTIVE)
DHEERAJ KUMAR CHUGH
( A/C 256039 ACTIVE)
RATIKA RASTOGI
( A/C 256462 ACTIVE)
DEEPESH GURNANI
( A/C 264013 ACTIVE)
UMA SHANKAR DHANDHANIA
( A/C 258539 ACTIVE)
RITURAJ BHARDWAJ
( A/C 233367 ACTIVE)
UMA SHANKAR DHANDHANIA
( A/C 258539 ACTIVE)
PARAG GUPTA
( A/C 262407 ACTIVE)
KAPIL AGGARWAL
( A/C 221477 ACTIVE)

SheetNo
M950515
D023756
D022593
d022147
d022653
D023760
D022608
d022640
m950843
D007332
m889425
D007333
D022140
d022656
D022641
d022681
D023769
M1018438
D022668
d023776
d022657
D022679
D022643
D023775
d022669
D022144
d022665
D023759
WS110703
W141448
D022636
d022639
D022670
m830584
D022667
D023768
M975317
D023763
M980657
D023774
d022682
D022658
D023762
D023777
d022684
D023761
D022683
M1011921
M1014409

RAMESH MISRA
( A/C 264017 ACTIVE)
UMA SHANKAR DHANDHANIA
( A/C 258539 ACTIVE)
ANURAG VISHNOI
( A/C 259845 ACTIVE)
UMA SHANKAR DHANDHANIA
( A/C 258539 ACTIVE)
PARAG GUPTA
( A/C 262407 ACTIVE)
SHIV KUMAR TEWARI
( A/C 269485 ACTIVE)
SHARAD THADANI
( A/C 207452 ACTIVE)
SABINA THADANI
( A/C 136699 ACTIVE)
PRADEEP KUMAR
( A/C 267300 ACTIVE)
SMRITI BHARGAVA
( A/C 260618 ACTIVE)
NILESH SHAH
( A/C 254669 ACTIVE)
OM PRAKASH MISRA
( A/C 263549 ACTIVE)
ASHOK KUMAR DWIVEDI
( A/C 268695 ACTIVE)
MANOJ AGGARWAL
( A/C 130842 ACTIVE)
ANIL KUMAR MITTAL
( A/C 264584 ACTIVE)
SHARAD THADANI
( A/C 207452 ACTIVE)
ARUN KUMAR CHATURVEDI
( A/C 267382 ACTIVE)
GAJENDRA PAL
( A/C 265593 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
OM PRAKASH MISRA
( A/C 263549 ACTIVE)
GAGAN SAHNI
( A/C 116083 ACTIVE)
PRADEEP KUMAR
( A/C 267300 ACTIVE)
ROSHAN LAL VERMA
( A/C 263551 ACTIVE)
KHALID MASOOD
( A/C 139037 ACTIVE)
BHUPESH THAPAR
( A/C 264179 ACTIVE)
VINOD SHANKAR TRIPATHI
( A/C 267386 ACTIVE)
SHIVA KANT MISHRA
( A/C 263554 ACTIVE)
NIRMALA PAUL
( A/C 236204 ACTIVE)
SABINA THADANI
( A/C 136699 ACTIVE)
KAPIL AGGARWAL
( A/C 221477 ACTIVE)
RITESH BINAY KUMAR SADH
( A/C 263249 ACTIVE)
GANESH SUBRAMANIAM
( A/C 263553 ACTIVE)
KHALID MASOOD
( A/C 139037 ACTIVE)
RAKESH KOHLI
( A/C 178735 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
NAVADEEP LAL
( A/C 194156 ACTIVE)
SHAMSUL ISLAM
( A/C 267383 ACTIVE)
HAIDER ALI KHAN
( A/C 255737 ACTIVE)
ANIL KUMAR MITTAL
( A/C 264584 ACTIVE)
UMA AGARWAL
( A/C 210093 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA SHUKLA
( A/C 266769 ACTIVE)
VILAS MANI TRIPATHI
( A/C 266766 ACTIVE)
RAKESH KOHLI
( A/C 178735 ACTIVE)
NILESH SHAH
( A/C 254669 ACTIVE)
SYED MOHAMMAD AKHTAR
( A/C 270951 ACTIVE)
SPRIHA MEHROTRA
PUNEET ARORA
( A/C 257925 ACTIVE)

D023778
d022685
d022666
d022686
M985415
D033753
D007337
M1018856
M1011797
D023767
M1011792
D023775
w144016
M1031706
D023781
D007338
d023786
D007339
D022679
D022661
D022662
D033758
d023776
M1020220
M1011800
D007332
m954251
M1018438
d023787
D022670
D007333
M1018857
M1014408
M1014009
d022669
m954252
M1014494
d033759
m1030809
d022663
D022636
d023780
D023779
D022688
D023797
M1014495
M1011792
D022674
d033784
D022641

SYED ARIF ALI


( A/C 271068 ACTIVE)
KHALID MASOOD
( A/C 139037 ACTIVE)
MANOJ AGGARWAL
( A/C 130842 ACTIVE)
MONIS IQBAL
( A/C 274723 ACTIVE)
NITESH AGARWAL
( A/C 212610 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
SHIV KUMAR TEWARI
( A/C 269485 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
SMRITI SHARMA
( A/C 272448 ACTIVE)
SOMESH TANDON
( A/C 260093 ACTIVE)
ANIL KUMAR MITTAL
( A/C 264584 ACTIVE)
VILAS MANI TRIPATHI
( A/C 266766 ACTIVE)
SHAMSUL ISLAM
( A/C 267383 ACTIVE)
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
ARUN KUMAR CHATURVEDI
( A/C 267382 ACTIVE)
AMIT DIWAN
( A/C 268045 ACTIVE)
RAVI GULATI
( A/C 268042 ACTIVE)
ASHOK KUMAR DWIVEDI
( A/C 268695 ACTIVE)
RAJENDRA NATH HUJA
( A/C 279197 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
GAUTAM TANDAN
( A/C 272783 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA PANDEY
( A/C 272749 ACTIVE)
NALIN RASTOGI
( A/C 273305 ACTIVE)
AWADHESH KUMAR AGRAWAL
( A/C 263993 ACTIVE)
SUSHANT GADROO
( A/C 261830 ACTIVE)
PUJA KOCHHAR
( A/C 14121 ACTIVE)
D GOEL
( A/C 260621 ACTIVE)
SAMARTH SINGH
( A/C 274730 ACTIVE)
ZEESHAN ALAM
( A/C 268170 ACTIVE)
AMITABH TANITA
( A/C 270865 ACTIVE)
JOYDEEP DEY
( A/C 272787 ACTIVE)
SANDEEP MISHRA
( A/C 263556 ACTIVE)
MAYANK GARG
( A/C 273309 ACTIVE)
ADITYA KAPOOR
( A/C 277751 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA
AMITABH TANITA
( A/C 270865 ACTIVE)
SANJAY JAIN
( A/C 261382 ACTIVE)
MEERA SINGH
( A/C 262281 ACTIVE)
WASIF AHMAD
( A/C 250453 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA SHUKLA
( A/C 266769 ACTIVE)
UMA AGARWAL
( A/C 210093 ACTIVE)
SMRITI BHARGAVA
( A/C 260618 ACTIVE)
VINOD SHANKAR TRIPATHI
( A/C 267386 ACTIVE)
SUNITI GANGULY
( A/C 277822 ACTIVE)
ANIL KUMAR MITTAL
( A/C 264584 ACTIVE)
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
KHALID MASOOD
( A/C 139037 ACTIVE)
BRIJENDRA SINGH
( A/C 273241 ACTIVE)
BRIJENDRA SINGH
( A/C 273241 ACTIVE)

D022675
m954251
M1031706
D033764
WS110703
D022140
D033753
d022149
M1040986
D022643
D023781
D023797
d022663
D022662
d023786
m1030896
M1030895
w144016
D033754
d033759
D022660
D023793
m954253
d007336
m830584
M1031853
W141448
d033769
m954265
M1040957
D022689
D023774
M954254
d033776
D022673
D022679
M1040956
D023768
D023770
D022668
D022688
D023779
D023767
d023787
d033756
d023780
D022661
m954252
D022693
d022694

PUNEET AGARWAL
( A/C 263555 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA SHUKLA
( A/C 266769 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
ASHOK KUMAR SINGH
( A/C 273303 ACTIVE)
VIJAY KUMAR
( A/C 274403 ACTIVE)
SHYAMOL KUMAR GANGULY
( A/C 277756 ACTIVE)
SUBHASHISH MUNSHI
( A/C 279089 ACTIVE)
ANURAG VISHNOI
( A/C 259845 ACTIVE)
SANJAY GOVIND DHANDE
( A/C 239190 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
ADITYA KAPOOR
( A/C 277751 ACTIVE)
ISTEKHAR AHMAD
( A/C 279000 ACTIVE)
RAMESH MISRA
( A/C 264017 ACTIVE)
RAJEEV SINHA
( A/C 268681 ACTIVE)
VILAS MANI TRIPATHI
( A/C 266766 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
ANIL KUMAR DAULANI
( A/C 269246 ACTIVE)
KAPIL AGGARWAL
( A/C 221477 ACTIVE)
ANIL KUMAR DAULANI
( A/C 269246 ACTIVE)
DEEPAK GUPTA
( A/C 225427 ACTIVE)
MANJEET SINGH KALRA
( A/C 279932 ACTIVE)
MANISH PRASAD
( A/C 139065 ACTIVE)
SATISH CHAND JAIN
( A/C 118953 ACTIVE)
AVVARI SREENIVASARAO
( A/C 252205 ACTIVE)
MANOJ ANIL BHAI DAVE
( A/C 233786 ACTIVE)
SANJEEV BANSAL
( A/C 178809 ACTIVE)
NAVADEEP LAL
( A/C 194156 ACTIVE)
SYED MOHAMMAD AKHTAR
( A/C 270951 ACTIVE)
JORTIN K.GEORGE
( A/C 279424 ACTIVE)
MAHARAJA NARAIN TANDON
( A/C 282077 ACTIVE)
ADITYA VIJ
( A/C 279936 ACTIVE)
RAVI KUMAR
( A/C 284419 ACTIVE)
PUNEET KUMAR JAIN
( A/C 285615 ACTIVE)
SATISH CHAND JAIN
( A/C 118953 ACTIVE)
GARGI SHARMA
( A/C 192056 ACTIVE)
MONIS IQBAL
( A/C 274723 ACTIVE)
SANJEEV BANSAL
( A/C 178809 ACTIVE)
SANJEEV BANSAL
( A/C 178809 ACTIVE)
RAJ KUMAR KHATRI
( A/C 287738 ACTIVE)
BRIJMOHAN GUPTA
( A/C 283542 ACTIVE)
VINOD SHANKAR TRIPATHI
( A/C 267386 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
GAUTAM TANDAN
( A/C 272783 ACTIVE)
SUBIR KUMAR MITRA
( A/C 271274 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA
SMRITI BHARGAVA
( A/C 260618 ACTIVE)
SHYAMOL KUMAR GANGULY
( A/C 277756 ACTIVE)
SUNITI GANGULY
( A/C 277822 ACTIVE)
SHAHAB AHMAD
ADITYA KAPOOR
( A/C 277751 ACTIVE)

D023773
D022687
D033758
d033780
M1048952
D033755
d033789
D022667
D007373
D022659
D033777
D022695
D023778
W143308
D023798
D022672
M1037351
M1014409
M1037352
d022051
D022056
M1061351
M1040972
M1083562
M1045770
d032005
m1030809
D022674
D035339
M1040528
d022057
D037172
M1078942
M1083561
M1062140
D033764
d032004
d032006
d022065
d022060
d023787
D033758
D022660
d033759
D022679
D023767
D033755
d033756
d022059
d033776

MAYANK GARG
( A/C 273309 ACTIVE)
ADITYA KAPOOR
( A/C 277751 ACTIVE)
ISTEKHAR AHMAD
( A/C 279000 ACTIVE)
SUBHASHISH MUNSHI
( A/C 279089 ACTIVE)
PUJA KOCHHAR
( A/C 14121 ACTIVE)
AMAN BHALLA
( A/C 280190 ACTIVE)
ASHOK BHARGAVA
( A/C 194206 ACTIVE)
MANMEET SINGH
( A/C 280877 ACTIVE)
RASPAL SINGH
SACHIN GUPTA
( A/C 284724 ACTIVE)
SOMESH TANDON
( A/C 260093 ACTIVE)
ASHOK KUMAR DWIVEDI
( A/C 268695 ACTIVE)
PUNEET KUMAR JAIN
( A/C 285615 ACTIVE)
SHAMSUL ISLAM
( A/C 267383 ACTIVE)
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
RAVI KUMAR GUPTA
( A/C 266771 ACTIVE)
ASHOK KUMAR SINGH
( A/C 273303 ACTIVE)
NALIN RASTOGI
( A/C 273305 ACTIVE)
PREM PRAKASH GUPTA
( A/C 281283 ACTIVE)
RASHPAL SINGH
( A/C 172484 ACTIVE)
VIJAY KUMAR
( A/C 274403 ACTIVE)
BALAJI PRAKASH
( A/C 284453 ACTIVE)
RAJENDRA PRASAD AGARWAL
( A/C 284433 ACTIVE)
ALOK SINHA
( A/C 103310 ACTIVE)
KULJEET SINGH
( A/C 287486 ACTIVE)
RASHMI SRIVASTAVA
( A/C 287542 ACTIVE)
JAIDEEP BHARGAVA
( A/C 280884 ACTIVE)
AMIT KAPUR
( A/C 283452 ACTIVE)
KULJEET SINGH
( A/C 287486 ACTIVE)
AVINASH KUMAR VARMA
( A/C 287537 ACTIVE)
DEEPAK MALIK
( A/C 271414 ACTIVE)
DEEPAK MALIK
( A/C 271414 ACTIVE)
VINOD KUMAR ARJUNDAS
( A/C 274734 ACTIVE)
SUMITA BHATIA
( A/C 274268 ACTIVE)
UTTAM KUMAR AGRAWAL
( A/C 278990 ACTIVE)
ITI CAPOOR
( A/C 281051 ACTIVE)
MANDAAR BARVE
( A/C 249101 ACTIVE)
VINOD KUMAR ARJUNDAS
( A/C 274734 ACTIVE)
REHAN AJMAL
RAKESH KOHLI
( A/C 178735 ACTIVE)
SATISH CHAND JAIN
( A/C 118953 ACTIVE)
SACHIN GUPTA
( A/C 284724 ACTIVE)
FRANK RASSMANN
( A/C 288790 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
SANJAY KHATRI
( A/C 137331 ACTIVE)
MAHENDRA NATH
( A/C 287488 ACTIVE)
BALAJI PRAKASH
( A/C 284453 ACTIVE)
RASPAL SINGH
RASHPAL SINGH
( A/C 172484 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA

M954254
D033777
D022695
d033789
M1031853
M1048024
D022054
M954264
M1048958
d022648
D022643
w144016
M1078949
d022663
D022662
D022661
d033780
m954253
W145565
M1045121
M1048952
d022058
d037166
M1064744
d032018
d032017
M954262
M1063388
d032019
d022649
M1037820
M1037819
D033785
M1031707
D022053
D037165
M1030865
d033786
D022664
M1014494
M1040972
d022648
d032020
D022698
D022676
d022068
d022058
M1048958
M1045121
D022679

RAMESH CHANDRA SHUKLA


( A/C 266769 ACTIVE)
KULJEET SINGH
( A/C 287486 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
KULJEET SINGH
( A/C 287486 ACTIVE)
ALOK SINHA
( A/C 103310 ACTIVE)
RAJENDRA PRASAD AGARWAL
( A/C 284433 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
TARUN JAIN
( A/C 295135 ACTIVE)
GARGI SHARMA
( A/C 192056 ACTIVE)
PUNEET KUMAR JAIN
( A/C 285615 ACTIVE)
SAMIR KANT AGARWAL
( A/C 118333 ACTIVE)
VINAY KUMAR MAHAWAR
( A/C 286873 ACTIVE)
MS.PRAKRITI GUPTA
( A/C 201288 ACTIVE)
RASHMI SRIVASTAVA
( A/C 287542 ACTIVE)
PUNEET KUMAR JAIN
( A/C 285615 ACTIVE)
SATISH MAHAWAR
( A/C 286871 ACTIVE)
AMIT KAPUR
( A/C 283452 ACTIVE)
AVINASH KUMAR VARMA
( A/C 287537 ACTIVE)
SHUNIL JUNEJA
( A/C 121064 ACTIVE)
ADITYA VIJ
( A/C 279936 ACTIVE)
SHARDA SINGLA
( A/C 295256 ACTIVE)
SHARDA SINGLA
( A/C 295256 ACTIVE)
SYED MOHAMMAD AKHTAR
( A/C 270951 ACTIVE)
PUNEET ARORA
( A/C 257925 ACTIVE)
RAJ KUMAR KHATRI
( A/C 287738 ACTIVE)
SUNIL JUNEJA
( A/C 100552 ACTIVE)
TARUN JAIN
( A/C 295135 ACTIVE)
NIDHI AGRAWAL
( A/C 288798 ACTIVE)
M A KHAN(LATE)
ZEESHAN ALAM
( A/C 268170 ACTIVE)
HARI PRASAD TOSHNIWAL
( A/C 286853 ACTIVE)
SAMARTH SINGH
( A/C 274730 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA SHUKLA
( A/C 266769 ACTIVE)
AVVARI SREENIVASARAO
( A/C 252205 ACTIVE)
GURCHARAN SINGH
( A/C 201966 ACTIVE)
AISHVARYA JAIN
( A/C 285953 ACTIVE)
VRIDHI JHUNJHUNWALA
( A/C 281048 ACTIVE)
SACHIN GUPTA
( A/C 284724 ACTIVE)
PALLAVI JHA
( A/C 295145 ACTIVE)
SANJAY SINHA
PALLAVI JHA
( A/C 295145 ACTIVE)
DEEPAK GUPTA
( A/C 225427 ACTIVE)
ANURAG AGARWAL
( A/C 296687 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
JORTIN K.GEORGE
( A/C 279424 ACTIVE)
REHAN AJMAL
VIJENDRA KUMAR SRIVASTAVA
( A/C 297033 ACTIVE)
VILAS MANI TRIPATHI
( A/C 266766 ACTIVE)
SHASHI PRAKASH CHOPRA
( A/C 292233 ACTIVE)
MANISH PRASAD
( A/C 139065 ACTIVE)

D022688
d032019
d022671
d032018
M1064744
d037166
D022140
M1102219
M1062140
M1078942
w146137
w146140
M1093656
d032017
M1078949
w146138
M1063388
d022649
M1095716
d022057
M1038872
M1093686
D022674
D022641
d022066
M1095715
M1102218
d032023
d037169
m954265
d032016
d033769
D022687
M1083563
d032011
M1068961
D033757
d022647
D032040
d022646
D032041
d022051
M1086055
d022696
D035339
d022062
M1102128
D023798
M1081312
M1061351

R K MANOCHA
( A/C 16398 ACTIVE)
MALYA KUMAR MAJAMOODAR
( A/C 296502 ACTIVE)
MANJEET SINGH KALRA
( A/C 279932 ACTIVE)
NIKHIL TANDON
( A/C 129553 ACTIVE)
MUNISH MALHOTRA
( A/C 296721 ACTIVE)
MUKESH GUPTA
( A/C 213347 ACTIVE)
SAUMITRA KRISHNA
( A/C 299141 ACTIVE)
ITI CAPOOR
( A/C 281051 ACTIVE)
DHARMENDRA KHARE
( A/C 299388 ACTIVE)
VASAV KRISHNA
( A/C 299138 ACTIVE)
VIPUL KANT UPADHYAY
( A/C 283109 ACTIVE)
ABHISHEK JAIN
( A/C 182571 ACTIVE)
GURCHARAN SINGH
( A/C 201966 ACTIVE)
MUKESH GUPTA
( A/C 213347 ACTIVE)
SAUMITRA KRISHNA
( A/C 299141 ACTIVE)
MUNISH MALHOTRA
( A/C 296721 ACTIVE)
DEEPAK GUPTA
( A/C 225427 ACTIVE)
SUNIL JUNEJA
( A/C 100552 ACTIVE)
ANUPAM PRAKASH
( A/C 299157 ACTIVE)
AJAY KUMAR JAIN
( A/C 172178 ACTIVE)
DHARMENDRA KHARE
( A/C 299388 ACTIVE)
ALKA VERMA
( A/C 296394 ACTIVE)
JAGDISH CHANDRA
SIMRAN PATHAK
ALKA VERMA
( A/C 296394 ACTIVE)
NITIN KATARA
( A/C 300228 ACTIVE)
SPRIHA MEHROTRA
NIKHIL TANDON
( A/C 129553 ACTIVE)
MADHU LOOMBA
( A/C 299858 ACTIVE)
ROHIT GANDHI
( A/C 26345 ACTIVE)
NEERAJ MAHENDRU
( A/C 299390 ACTIVE)
SANTOSH KUMAR KHANNA
( A/C 298874 ACTIVE)
RAJ KUMAR LOOMBA
( A/C 299864 ACTIVE)
TARUN KHANNA
( A/C 247729 ACTIVE)
NEERAJ MAHENDRU
( A/C 299390 ACTIVE)
SUNITA MEHDIRATTA
( A/C 296392 ACTIVE)
CHANDRA NATH MISHRA
( A/C 298873 ACTIVE)
UDAYAN SENGUPTA
( A/C 176577 ACTIVE)
AVINASH KUMAR VARMA
( A/C 287537 ACTIVE)
ROHIT GANDHI
( A/C 26345 ACTIVE)
VASAV KRISHNA
( A/C 299138 ACTIVE)
PRADYUMNA KUMAR PANIGRAHI
( A/C 250825 ACTIVE)
MS.PRAKRITI GUPTA
( A/C 201288 ACTIVE)
TARUN JAIN
( A/C 295135 ACTIVE)
PRIYANK TAYAL
( A/C 129524 ACTIVE)
PARUL SHARMA
( A/C 299147 ACTIVE)
PUNEET AGRAWAL
( A/C 263555 ACTIVE)
RASPAL SINGH
PRADYUMNA KUMAR PANIGRAHI
( A/C 250825 ACTIVE)
RASHMI SRIVASTAVA
( A/C 287542 ACTIVE)

M1076229
M1081306
D022056
D022074
D032043
d032008
d022090
D037165
m1086053
D022078
M1070686
M1080028
d0320101
D032009
d022091
D032042
d022052
M1095715
d032028
M1098637
m1086052
D032024
D022679
D032033
D032025
M1110844
d033784
D022075
d022073
M1095725
M1102131
D022680
d022072
d022063
M1102129
D032021
d022064
M1044158
d022649
M1095726
d022084
M1112586
M1093656
M1102218
D032039
d032044
D023773i
M1048958
M1030199
d032017

SAMEER SAXENA
( A/C 234979 ACTIVE)
AJIT KUMAR JAIN
( A/C 175769 ACTIVE)
REHAN AJMAL
MAHENDRA NATH
( A/C 287488 ACTIVE)
SHASHI PRAKASH CHOPRE
( A/C 292196 ACTIVE)
MS.PRAKRITI GUPTA
( A/C 201288 ACTIVE)
RAVI SHANKAR GUPTA
( A/C 300723 ACTIVE)
ARVIND KUMAR SINHA
( A/C 214349 ACTIVE)
TARUN JAIN
( A/C 295135 ACTIVE)
RAVI AGARWAL
( A/C 296703 ACTIVE)
SANKAR PRASAD RATH
( A/C 299156 ACTIVE)
PUNEET AGRAWAL
( A/C 263555 ACTIVE)
AJAI BHARTI
( A/C 206316 ACTIVE)
NITIN KATARA
( A/C 300228 ACTIVE)
GRISH SHARMA ( A/C 17730 ACTIVE)
PUNEET ARORA
( A/C 257925 ACTIVE)
RAVI SANKAR GUPTA
( A/C 300723 ACTIVE)
ANUPAM MITTAL
( A/C 25697 ACTIVE)
BRAJ BHUSHAN
( A/C 301058 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
PARUL SHARMA
( A/C 299147 ACTIVE)
PRERNA VERMA
( A/C 301784 ACTIVE)
SANJAY TEWARI
( A/C 301639 ACTIVE)
SRIKANTH JOIS BANAVARA CHANDRASHEKAR
( A/C 301318
AJAY KUMAR JAIN
( A/C 172178 ACTIVE)
NEERAJ MAHENDRU
( A/C 299390 ACTIVE)
RASHMI SRIVASTAVA
( A/C 287542 ACTIVE)
NEERAJ MAHENDRU
( A/C 299390 ACTIVE)
HARSH NIGAM
( A/C 238985 ACTIVE)
MISRI LAL VERMA
( A/C 301780 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
ANVER HUSAIN KADRI
( A/C 301978 ACTIVE)
INDRA KUMAR PODDAR
KANWER JEET SINGH NARANG
( A/C 206318 ACTIVE)
SURENDRA NATH VERMA
( A/C 300292 ACTIVE)
HARI PRASAD TOSHNIWAL
( A/C 286853 ACTIVE)
GARIMA WILLIAMS
( A/C 302971 ACTIVE)
SUNIL KUMAR GUPTA
( A/C 297615 ACTIVE)
SHYAM KRISHNA
( A/C 307068 ACTIVE)
RAJESH SHARMA
( A/C 302479 ACTIVE)
DHARMENDRA KHARE
( A/C 299388 ACTIVE)
ASIF AZIZ
( A/C 303429 ACTIVE)
QAZI AKHTAR MASOOD
( A/C 299153 ACTIVE)
RAVI SHANKAR GUPTA
( A/C 300723 ACTIVE)
ROHIT GANDHI
( A/C 26345 ACTIVE)
TUSHAR JAIN
( A/C 154666 ACTIVE)
PALLAVI JHA
( A/C 295145 ACTIVE)
PRAMOS KUMAR PANDEY
( A/C 302221 ACTIVE)
VASAV KRISHNA
( A/C 299138 ACTIVE)
DEEPAK MAHANA
( A/C 302965 ACTIVE)

ACTIVE)

M1089260
M1093692
d022061
D022067
M1068869
M1093656
d022083
w149003
M1102219
D032045
d022077
D023773i
w151300
M1110844
M1089134
D022641
d022087
M1102127
D022096
d022671
d032044
d022699
d022095
M1119601
M1098637
M1102131
d032017
M1102129
d022677
d022098
D022140
d022069
m1119427
d022088
M1098108
d032016
D022092
W149697
m1119431
D022093
m1086051
d022100
D032027
d022085
M1095726
M1119664
D032040
D022094
d022084
D022678

ABHISHEK GARG
( A/C 307695 ACTIVE)
RACHNA PANDEY
( A/C 302189 ACTIVE)
VEENA UPADHYAYA DG UPAM
SANKAR PRASAD RATH
( A/C 299156 ACTIVE)
MANISH PRASAD
( A/C 139065 ACTIVE)
RAVI SHANKAR GUPTA
( A/C 300723 ACTIVE)
M A KHAN(LATE)
RAVINDRA NATH UPADHYAYA
( A/C 307040 ACTIVE)
VIJENDRA KUMAR SRIVASTAVA
( A/C 297033 ACTIVE)
VEENA UPADHYAYA DG UPAAM
ANKUR GARG
( A/C 120681 ACTIVE)
PALLAVI JHA
( A/C 295145 ACTIVE)
KHUSHEEL KUMAR BAJAJ
( A/C 159238 ACTIVE)
SAUMITRA KRISHNA
( A/C 299141 ACTIVE)
RAVI SANKAR GUPTA
( A/C 300723 ACTIVE)
MANIT AGARWAL
( A/C 300172 ACTIVE)
SACHIN GOYAL
( A/C 303504 ACTIVE)
JASWANT SINGH CHAUHAN
( A/C 196846 ACTIVE)
MANIT AGARWAL
( A/C 300172 ACTIVE)
DEEPAK MAHANA
( A/C 302965 ACTIVE)
RAJIV MEHROTRA
( A/C 249610 ACTIVE)
MOHIT SAFFAR
BHUPESH BATRA
( A/C 307526 ACTIVE)
RASHMI SRIVASTAVA
( A/C 287542 ACTIVE)
ANUJ AGNIHOTRI
( A/C 307129 ACTIVE)
RAHUL JAIN
( A/C 309220 ACTIVE)
PRASHANT GAUTAM
( A/C 307064 ACTIVE)
ANUJ AGNIHOTRI
( A/C 307129 ACTIVE)
INDRA KUMAR PODDAR
MOHIT SAFFAR
AJAI BHARTI
( A/C 206316 ACTIVE)
NITIN KATARA
( A/C 300228 ACTIVE)
MOHIT SAFFAR
MOHIT SAFFAR
SANDEEP VERMA
( A/C 305791 ACTIVE)
KHALID MASOOD
( A/C 139037 ACTIVE)
ANSHUL PAREEK/RUCHIR MATHUR ( A/C 308873 ACTIVE)
MOHIT SAFFAR
mohit saffar
MAHABIR PRASAD AGARWAL
( A/C 309680 ACTIVE)
SUNIL KUMAR RASTOGI
KANWER JEET SINGH NARANG
( A/C 206318 ACTIVE)
ANIT HARBHAJANKA
( A/C 298294 ACTIVE)
VARUN SHANKER NARAIN
( A/C 312319 ACTIVE)
PEYUSH KHERA
( A/C 214028 ACTIVE)
GRISH SHARMA ( A/C 17730 ACTIVE)
MOHIT SAFFAR
MOHIT SAFFAR
MOHIT SAFFAR
mohit saffar

m1119434
M1114758
d033885
d022077
M1061351
d022086
d037169
D033888
M1102128
d033886
M1109588
D032041
M1112612
d022090
d022082
M1110817
M1114120
d022071
M1110818
D022055
m1119426
M1119439
M1137657
d032017
m1119429
M1126802
M1127549
m1119430
m1119427
m1119441
w151300
M1110844
m1119443
m1119442
m1119428
m954251
M1133190
M1119438
M1119440
M1101808
d022097
d022088
M1107358
m1143621
m1143611
M1089134
m1119441
m1119443
m1119442
M1119440

M A KHAN(LATE)
RAHUL JAIN
( A/C 309220 ACTIVE)
MOHIT SAFFAR
MOHIT SAFFAR
YOGESH KUMAR SHUKLA
( A/C 307063 ACTIVE)
SHYAM KRISHNA
( A/C 307068 ACTIVE)
AJAY KUMAR SOOD
( A/C 308703 ACTIVE)
MOHAMAMAD NAEEM KHAN
( A/C 312333 ACTIVE)
AVDESH BANSAL
( A/C 224264 ACTIVE)
RAJIV MEHROTRA
( A/C 249610 ACTIVE)
ANKUR GARG
( A/C 120681 ACTIVE)
CHANDRA PRAKASH GANGULY
( A/C 106687 ACTIVE)
NIKHIL TANDON
( A/C 129553 ACTIVE)
RAM NIVAS
( A/C 318629 ACTIVE)
SHARAD THADANI
( A/C 207452 ACTIVE)
SHAILENDRA KUMAR TIWARI
( A/C 307698 ACTIVE)
NEHA JAIN
( A/C 309196 ACTIVE)
NEHA JAIN
( A/C 309196 ACTIVE)
RAMAN TANDAN
( A/C 311465 ACTIVE)
RAMAN TANDAN
( A/C 311465 ACTIVE)
MOHAMAMAD NAEEM KHAN
( A/C 312333 ACTIVE)
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
( A/C 313840 ACTIVE)
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
( A/C 313840 ACTIVE)
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
( A/C 157035 ACTIVE)
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
( A/C 157035 ACTIVE)
SUNIL KUMAR RASTOGI
VEENA UPADHYAYA DG UPAM
RAVINDRA NATH UPADHYAYA
( A/C 307040 ACTIVE)
RAJESH KUMAR BANSAL
( A/C 310243 ACTIVE)
GAGAN GURNANI
( A/C 313809 ACTIVE)
GRISH SHARMA ( A/C 17730 ACTIVE)
ABHISHEK GARG
( A/C 307695 ACTIVE)
MOHAMMAD KHALID SHAMSH
VARUN SHANKER NARAIN
( A/C 312319 ACTIVE)
MOHAMMAD KHALID SHAMSI
MOHAMMAD ARIF
( A/C 316174 ACTIVE)
SURYA PRATAP MEHROTRA
( A/C 316569 ACTIVE)
ASHISH KUMAR MATHEWS
( A/C 317575 ACTIVE)
SYED AQIB ALI
( A/C 212578 ACTIVE)
ROHIT MEHROTRA
( A/C 139517 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
MAHABIR PRASAD AGARWAL
( A/C 309680 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
ABHISHEK SAHOO
( A/C 316149 ACTIVE)
PARAG AGGARWAL
( A/C 316169 ACTIVE)
RENU ARORA
( A/C 316832 ACTIVE)
MOHAMMAD NAEEM KHAN
( A/C 323737 ACTIVE)
PEYUSH KHERA
( A/C 214028 ACTIVE)
RAVI DHAWAN
( A/C 230835 ACTIVE)
MUKESH KUMAR CHOPRA
( A/C 317573 ACTIVE)

d037169
M1126802
M1119438
M1119439
m1098136
m1119431
M1140090
m1143623
M1147058
m1119426
M1109588
m1144962
d022120
m1143640
m1098131
m1119435
m1119432
m1119433
d022118
d022119
m1143622
m1119445
m1119446
M1156361
M1156362
d022097
d033885
D033888
M1126801
m1143619
M1089134
m1119434
M1098147
m1143621
M1098149
m1154572
m1098137
m1119450
d022111
d022124
M1119448
M1101808
D022123
m1102831
m1143636
M1145707
m1143149
m1143611
D022112
m1119447

ANKIT KUMAR GUPTA


( A/C 317567 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
ANUP KUMAR MEHRA
( A/C 141641 ACTIVE)
VIKAS CHANDRA SONI
( A/C 324923 ACTIVE)
SHISHIR PODDAR
ROHAN AJMAL
HARMAHEDRA SINGH CHAWLA
( A/C 323602 ACTIVE)
WASIF AHMAD
( A/C 250453 ACTIVE)
ALOK NAGORY
( A/C 12884 ACTIVE)
RENU ARORA
( A/C 316832 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
RAMESH CHANDRA ARUJA
( A/C 324715 ACTIVE)
ASHOK KUMAR AGARWAL
( A/C 211262 ACTIVE)
ASHOK KUMAR AGARWAL
( A/C 211262 ACTIVE)
ARTI BHATNAGAR
( A/C 324733 ACTIVE)
SANJEEV BANSAL
( A/C 178809 ACTIVE)
VINAY KUMAR GARG
( A/C 140838 ACTIVE)
ABHITABH GROVER
( A/C 319094 ACTIVE)
SONIA BHATIA
( A/C 319635 ACTIVE)
NARESH JAIN
( A/C 327216 ACTIVE)
CHANDRA PRAKASH GANGULY
( A/C 106687 ACTIVE)
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
( A/C 313840 ACTIVE)
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
( A/C 157035 ACTIVE)
AVDESH BANSAL
( A/C 224264 ACTIVE)
PRADEEP CHERUVAYARI PAYATUVALU
( A/C 157035 ACTIVE)
ROHIT MEHROTRA
( A/C 139517 ACTIVE)
SONIA BHATIA
( A/C 319635 ACTIVE)
AYYANGAR RANGANATH HARISH
( A/C 221906 ACTIVE)
GAGAN GURNANI
( A/C 313809 ACTIVE)
AYYANGAR RANGANATH HARISH
( A/C 221906 ACTIVE)
RAJESH GARG
( A/C 318051 ACTIVE)
SONIA BHATIA
( A/C 319635 ACTIVE)
NARESH JAIN
( A/C 327216 ACTIVE)
NARESH JAIN
( A/C 327216 ACTIVE)
SUDHIR GUPTA
( A/C 328198 ACTIVE)
ATLANTIC CARGO PVT LTD
( A/C 324703 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
SAQIB SATTAR
( A/C 322917 ACTIVE)
BALKRISHNA SARDA
( A/C 327112 ACTIVE)
JATENDRA SINGH
JATENDRA SINGH
JATENDRA SINGH
JITENDRA SINGH
JATENDRA SINGH
HARJINDER SINGH OSSAN
( A/C 328874 ACTIVE)
SHIVAM GOYAL
( A/C 330914 ACTIVE)
NEELAM PRASAD
( A/C 221896 ACTIVE)
RAMESH CHANDRA ARUJA
( A/C 324715 ACTIVE)
MANISH DHAWAN
( A/C 329435 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN

m1101662
d022671
M1119448
D057902
D057858
D022140
D057856
D022668
D022123
M1145707
D057861
D057908
m1181327
m1181326
d057922
D057855
D057905
m1143647
d057851
D057932
m1144962
m1119446
M1156361
M1147058
M1156362
m1119436
D057853
D057863
m1143619
D057864
m1143643
D057852
d057929
d057930
d057867
D022126
D022127
d057860
d057865
D057936
D057941
D057942
D057943
D057944
d057868
m1196669
d057873
D057908
d057866
D022125

IQBAL AHMED KHAN


SANJAY KHATRI
ABHISHEK SAHOO
( A/C 316149 ACTIVE)
PARAG AGGARWAL
( A/C 316169 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
APARESH KUMAR DENNIS DAS
( A/C 335812 ACTIVE)
NEELAM PRASAD
( A/C 221896 ACTIVE)
NALINAKSH SHARADCHANDRA CHANDRA VYAS
( A/C 313840
AVADHESH AWASTHI
( A/C 334320 ACTIVE)
PEEYUSH MISHRA
( A/C 231901 ACTIVE)
ATLANTIC CARGO PVT LTD
( A/C 324703 ACTIVE)
ALOK GUPTA
( A/C 231283 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
GARIMA WILLIAMS
( A/C 302971 ACTIVE)
AMAL JAIN
( A/C 329288 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
RAMESH CHANDRA AHUJA
( A/C 136017 ACTIVE)
ZEESHAN ALAM
( A/C 268170 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
ALOK GUPTA
( A/C 231283 ACTIVE)
SHUDHIR KUMAR LUTHRA
( A/C 328202 ACTIVE)
SHARAD THADANI
( A/C 207452 ACTIVE)
SANJAY KHATRI
ISHA TYAGI
( A/C 337146 ACTIVE)
ISHA TYAGI
( A/C 337146 ACTIVE)
AMBRISH TANDAN
( A/C 339760 ACTIVE)
AMBRISH TANDAN
( A/C 339760 ACTIVE)
VIRENDRA KUMAR GUPTA
( A/C 339831 ACTIVE)
MUKUL BHARGAVA
( A/C 339832 ACTIVE)
AYYANGAR RANGANATH HARISH
( A/C 221906 ACTIVE)
ASHISH GARG
( A/C 341125 ACTIVE)
NARESH JAIN
( A/C 327216 ACTIVE)
JABIR ALI
( A/C 201960 ACTIVE)
WAQAS AZIZ QIDWAI
( A/C 339667 ACTIVE)
GOVIND BHARGAVA
( A/C 216637 ACTIVE)
ALOK DHAWAN
( A/C 215624 ACTIVE)
ALOK DHAWAN
( A/C 215624 ACTIVE)
ARUN KHANDURI
( A/C 191024 ACTIVE)
ARUN KHANDURI
( A/C 191024 ACTIVE)
IQBAL AHMED KHAN
AVADHESH AWASTHI
( A/C 334320 ACTIVE)
PEEYUSH MISHRA
( A/C 231901 ACTIVE)
PEYUSH KHERA
( A/C 214028 ACTIVE)
ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
( A/C 295271 ACTIVE)
ROHAN AJMAL
AMAL JAIN
( A/C 329288 ACTIVE)
PRADEEP JAIN
( A/C 347362 ACTIVE)
MANISH DHAWAN
( A/C 329435 ACTIVE)
ABHISHEK SAHOO
( A/C 316149 ACTIVE)
PARAG AGGARWAL
( A/C 316169 ACTIVE)

ACTIVE)

D022128
D057871
m1102831
m1143636
D022128
m1016470
d057872
D057875
D057879
d057878
D022126
D057877
D022140
D022092
s108968
D022125
m1181334
m954265
D057861
d057876
D057869
m1016467
D057870
d062010
d062011
d057897
d057898
d057899
d057900
D057864
d057890
d057930
M1016473
M1181336
D057874
M1016474
M1016475
D062602
D062603
D022125
D057879
d057878
D062006
m1244261
D022140
s108968
d062568
d062606
m1102831
m1143636

ROHAN MANDALA
( A/C 340767 ACTIVE)
ARUN KUMAR BHARGAVA
( A/C 347652 ACTIVE)

D062601
d057885

MobileNo
96510310
81812796
96420076
96510192
424224586
69818046
818336592
37259315082
5514452492
69813799
3027456686
69813798
7507775222
7908212762
7924074164
7942847643
7942846427
7550042769
7942845241
7550041235
554957236
7942847544
7942847090
7942846427
7550041194
17610212842
7924073648
15703689419
7942853105
15707863335
7942852829
7942853387
554939112
4992096
212742350
212742724
15191327409
15891544580
15091301760
15291340236
813727712
898102579
813717251
818336594
126439257
122538607
122538861
122484159
3025692919

BillDate
BillMonth
7/4/2010
Apr-10
7/4/2010
Apr-10
7/4/2010
Apr-10
7/4/2010
Apr-10
15/04/2010 Apr-10
15/04/2010 Apr-10
8/4/2010
Apr-10
29/04/2010 Apr-10
19/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
8/4/2010
Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
15/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
30/04/2010 Apr-10
29/04/2010 Apr-10
4/5/2010
May-10
4/5/2010
May-10
4/5/2010
May-10
7/5/2010
May-10
7/5/2010
May-10
7/5/2010
May-10
7/5/2010
May-10
10/5/2010
May-10
10/5/2010
May-10
10/5/2010
May-10
10/5/2010
May-10
12/5/2010
May-10
12/5/2010
May-10
12/5/2010
May-10
12/5/2010
May-10
7/5/2010
May-10

MOP
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC

IssueType
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Long
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Student
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

BillNumber BillDtTm TotalINRAmtAirtimeINR


ST734333 7-Apr-10
589.41
589.41
ST735402 7-Apr-10
66.6
0
ST734712 7-Apr-10
999
899.1
ST735013 7-Apr-10
1665
1565.1
AU732490 15-Apr-10
37.61
34.192
MATHK355164
15-Apr-10 2810.24 2460.24
THAIS3564708-Apr-10 2991.47 2812.724
MTSIM352847
29-Apr-10 2261.97
761.97
MXDF352622
19-Apr-10
3799.8 3247.802
MATHK356353
30-Apr-10 1701.16 1470.15
ATTG22283628-Apr-10 14640.51 13255.41
MATHK356352
30-Apr-10
163.01
30.25
MUK2320697
30-Apr-10 1676.76 2675.763
MUK2321458
30-Apr-10 2805.69 2103.389
MGSIM361872
29-Apr-10 1677.85 678.846
MUK2322314
30-Apr-10 9180.21 8477.913
MUK2323497
30-Apr-10
702.3
0
MUK2324165
30-Apr-10
368.71
0
MUK2323974
30-Apr-10
999
0
MUK2323976
30-Apr-10
840.65
98.322
DUBAI368224
29-Apr-10 1318.65 1218.647
MUK2321671
30-Apr-10 2153.72
0
MUK2323156
30-Apr-10
1067.5 365.196
MUK2323975
30-Apr-10
737.42
0
MUK2323977
30-Apr-10
656.3 273.897
O2GER382811
15-Apr-10
291.42 291.4236
MGSIM361978
29-Apr-10 1262.85 962.853
USA351167 29-Apr-10 6270.32 4884.92
MUK2319319
30-Apr-10
842.76
0
USA351271 29-Apr-10 5977.17 4591.77
MUK2321405
30-Apr-10 7070.52 6344.81
MUK2322073
30-Apr-10
863.83 161.529
DUBAI368823
29-Apr-10
626.26 496.4383
MMAUR351754
4-May-10
344.4
153
MNEW350940
4-May-10 13283.82 11407.84
MNEW350989
4-May-10 1305.76 810.675
CHNTF370033
7-May-10
7549.8 7374.802
CHNTF369960
7-May-10 1026.35 851.3505
CHNTF370036
7-May-10 6257.11 6082.115
CHNTF371316
7-May-10 3265.08 2859.595
THAIS357973
########
906.25
797.5
THAIS357496
########
3175.5 2921.75
THAIS357580
########
1065.75
848.25
THAIS358609
########
266.44
0
MAXML377086
########
7522.65 7172.25
MAXML376885
########
350.4
0
MAXML377085
########
175.2
0
MAXML377619
########
219
0
ATTG2235557
7-May-10
744.5
0

3024385144
96419931
96510622
96574243
96510072
420913648
677736437
792012491
69816140
7942849338
7872203665
7942846427
7942852644
69816741
7904876159
795848324
7942853387
7942850127
7942847544
7942846656
7942852968
7534931383
7550041235
554910323
7872203664
69813799
554939049
7550042769
7942853167
554939112
69813798
607095697
17610085371
7550041845
7550041194
7942846859
972543081
7942845673
7924003778
7942846529
7942852829
7942852508
7550041214
7942849633
7942853065
975350727
7872203665
7872203514
7924003765
7924074164

7/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
20/05/2010
15/05/2010
30/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
20/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010

May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10

CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long

ATTG2235509
7-May-10
ST736588 ########
ST736776 ########
ST736589 ########
ST737191 ########
AU733716 ########
FRA374639 ########
SWCOM360926
########
MATHK357194
########
MUK2326997
########
MGSIM362897
########
MUK2328172
########
MUK2324769
########
MATHK357116
########
MUK2329351
########
SWCOM360909
########
MUK2328178
########
MUK2326985
########
MUK2329346
########
MUK2328164
########
MUK2328166
########
MUK2327746
########
MUK2328900
########
DUBAI369211
########
MGSIM363203
########
MATHK356768
########
DUBAI369263
########
MUK2326365
########
MUK2328903
########
DUBAI369495
########
MATHK356767
########
FRA374717 ########
O2GER384759
########
MUK2325323
########
MUK2325548
########
MUK2325934
########
TWC354709########
MUK2327102
########
MGSIM363983
########
MUK2326993
########
MUK2328162
########
MUK2328176
########
MUK2328174
########
MUK2328168
########
MUK2329353
########
TWC354708########
MGSIM363639
########
MGSIM363782
########
MGSIM363982
########
MGSIM363401
########

3454.49
8744.03
2609.85
5832.43
2281.05
2035.28
562.11
186.39
3184.37
737.71
157.5
377.61
726.18
267.56
726.18
446.4
726.18
3696.26
0
726.18
726.18
726.18
7234.93
230.41
52.5
161.18
2429.83
0
1590.33
469.79
1005.73
942.61
2180.38
4480.53
1165.52
726.18
3713.17
726.18
749.64
750.39
1471.03
726.18
464.76
750.39
726.18
131.25
106.77
973.02
787.5
1457.44

1871.892
8504.275
1959.1
5592.683
2178.3
1306.562
410.3453
27.5145
2882.73
0
0
359.632
0
79.82
0
275.145
0
2828.644
0
0
0
0
6890.411
119.4426
0
153.5
2189.124
0
823.004
447.417
957.84
742.6062
2076.555
3575.572
1110.018
0
3411.355
0
338.94
0
1471.033
0
96.824
0
0
0
101.682
101.682
0
1457.442

7872203513
554939049
69816741
37259315094
7942853105
7507775222
420913648
17610060517
684357119
7942847090
7904876159
7942853065
7942846529
7942852968
7942853387
7550042974
7550041172
7942852644
449276174
7942845673
7942845849
7852164294
7942849636
15703689976
4992096
7550045872
15707863335
15707863153
15703689410
812556843
812556797
15291340236
7942850137
7908215829
898106061
7942847544
899274745
212742724
7942850134
7942845241
7942849633
7550041214
7942849338
7942853167
7942852421
7942852508
7942846656
7942846859
7942852197
7942852621

26/05/2010
23/05/2010
26/05/2010
26/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
27/05/2010
23/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
26/05/2010
5/6/2010
30/05/2010
26/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
30/05/2010
30/05/2010
7/6/2010
30/05/2010
7/6/2010
4/6/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010

May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
Jun-10
May-10
May-10
May-10
May-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
May-10
May-10
Jun-10
May-10
Jun-10
Jun-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10

CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque

Short
Short
Short
Short
Student
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

MGSIM363801
########
DUBAI370295
########
MATHK357576
########
MTSIM353040
########
MUK2332062
########
MUK2333365
########
AU734573 ########
O2GER385922
########
FRA375389 ########
MUK2334205
########
MUK2334708
########
MUK2335337
########
MUK2335586
########
MUK2335339
########
MUK2335585
########
MUK2335850
########
MUK2335848
########
MUK2336160
########
AU734845 ########
MUK2337311
########
MUK2338227
########
MUK2338208
########
MUK2338576
########
USA351416 ########
MMAUR351798
5-Jun-10
MUK2341602
########
USA351393 ########
USA351729 ########
USA351515 ########
THAIS3597297-Jun-10
THAIS3599297-Jun-10
CHNTF3718187-Jun-10
MUK2338583
########
MUK2340874
########
THAIS3593257-Jun-10
MUK2333968
########
THAIS3597277-Jun-10
MNEW3510874-Jun-10
MUK2334415
########
MUK2334529
########
MUK2335338
########
MUK2334703
########
MUK2334204
########
MUK2335589
########
MUK2340911
########
MUK2334706
########
MUK2335340
########
MUK2336482
########
MUK2338523
########
MUK2338524
########

1239.27
564.97
661.12
10468.31
2882.93
632.34
2784.23
7646.42
257.31
979.42
747.32
398.37
411.9
0
2866.82
463.51
2445.31
1066.02
645.59
309.85
865.6
3625.94
756.17
5555.98
91.98
624.78
971
2993.52
8068.47
1033.2
362.25
13217.36
2460.33
3161.17
11992.05
0
5660.55
398.66
1836.21
16771.98
0
883.06
0
2946.49
737.73
0
6119.47
6292.84
9474.14
5085.17

930.2555
288.063
629.64
9719.82
0
632.34
2651.643
7282.307
145.0563
979.4244
711.7338
379.404
392.2827
0
2730.304
291.4365
2178.863
1015.257
0
295.092
98.364
2750.679
17.565
3818.711
87.6
420.0291
971.0002
2221.51
5650.614
646.5
45
12587.96
1640.571
2308.041
11196
0
5053.5
354.3624
624.6114
16771.98
0
841.0122
0
2806.184
0
0
5828.067
5993.178
8320.386
4140.422

15703689944
15707863161
7534931383
7942853109
7550045835
7942852420
7942852829
212742350
3022602777
818340435
7942849641
7942848796
3024385144
15703689966
3024384525
817341744
812551273
3025692919
1039826758
3025697191
3028831929
3024302674
69813846
69813614
3025694125
7872204290
7924003778
7872203514
3028834350
7872203231
7924073516
69818046
7872203633
7872204066
17610279462
37259315094
7872204230
7872204304
552217149
554963410
7942853167
7534931383
7942845849
7942845673
7942847544
7942849338
7942852420
7942852421
424220405
7908215829

30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
4/6/2010
21/05/2010
7/6/2010
30/05/2010
30/05/2010
7/6/2010
30/05/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
8/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
15/06/2010
15/06/2010
7/6/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
7/6/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
16/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
16/06/2010
15/06/2010

May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
May-10
Jun-10
May-10
Jun-10
May-10
May-10
Jun-10
May-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10

Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

USA351397 ########
3399.57 494.3682
USA351488 ########
1983.31 387.8442
MUK2337312
########
103.28
98.364
MUK2338572
########
762.32
0
MUK2339165
########
1239.39 477.768
MUK2340876
########
737.73
0
MUK2341480
########
737.73
0
MNEW3510434-Jun-10
133.26 118.4526
ATTG2237433
########
8268.32 7782.318
THAIS3593277-Jun-10 1015.88
742.5
MUK2340873
########
5776.43 4798.758
MUK2341439
########
737.73
0
ATTG22399597-Jun-10 1734.63 1652.033
USA351535 ########
1525.23
0
ATTG22409447-Jun-10 1652.18 788.2248
THAIS3593267-Jun-10 7961.63
7320
THAIS3595777-Jun-10
78.75
0
ATTG22400007-Jun-10 5797.58
5521.5
MKOR3512118-Jun-10 4113.14 3697.28
ATTG22439647-Jun-10 1573.85 26.5032
ATTG22456017-Jun-10 2018.07 449.5728
ATTG22460017-Jun-10 3298.18
0
MATHK707614
15-Jun-10
279.14
140.85
MATHK707925
15-Jun-10
59.12
31.3
ATTG22454457-Jun-10 5801.18 4788.736
MGSIM364965
15-Jun-10 3745.89 3417.516
MGSIM365054
15-Jun-10
106.44 101.367
MGSIM365142
15-Jun-10
0
0
ATTG22454287-Jun-10 1684.92 212.5164
MGSIM365347
15-Jun-10
627.61 272.7255
MGSIM365990
15-Jun-10 5333.81 4329.819
MATHK707553
15-Jun-10
900.25
707.38
MGSIM365276
15-Jun-10
183.75
0
MGSIM365403
15-Jun-10 2530.92 2360.403
O2GER386624
16-Jun-10
29.7 28.2864
MTSIM353101
15-Jun-10 21034.03 19882.41
MGSIM364964
15-Jun-10 1685.61 1455.341
MGSIM364966
15-Jun-10
2255.8 1998.378
DUBAI371367
15-Jun-10
183.75
0
DUBAI371489
15-Jun-10
280.81 117.4369
MUK2342358
15-Jun-10
483.28 460.265
MUK2342997
15-Jun-10 4999.33 4761.264
MUK2343418
15-Jun-10
450.81 429.3423
MUK2342996
15-Jun-10 9334.71 8890.196
MUK2341954
15-Jun-10
0
0
MUK2342005
15-Jun-10 1779.93 1779.93
MUK2345336
15-Jun-10 1048.34 998.421
MUK2345373
15-Jun-10
0
0
AU735334 16-Jun-10 10818.6 9682.425
MUK2345335
15-Jun-10
509.3 485.0485

7942850137
7942849641
7942848796
7942852829
7550045872
7550042822
7942852419
7942852422
7942852148
69816236
7942847090
7942852644
7872203439
7942846529
7942852968
7942846656
7942853109
7942849636
7942848803
7942849262
7550045835
7942850139
7942847116
7942847237
7942846427
7942853167
7852164402
7550042875
7942852421
7942852644
96510793
96419312
96573984
96573952
96506208
91254651
123340721
122484458
3025697516
972543081
69813846
69816236
420912766
748853007
748858063
792493583
7942850139
7942852148
7942849262
7942847544

15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
7/6/2010
21/06/2010
21/06/2010
7/6/2010
25/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010

Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10

Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

MUK2343658
15-Jun-10 3384.43 3223.271
MUK2345334
15-Jun-10 3624.59 3451.988
MUK2345911
15-Jun-10 3290.01 3133.343
MUK2345955
15-Jun-10 3650.61 3476.771
MUK2346123
15-Jun-10
1128.3 1074.576
MUK2346600
15-Jun-10 1115.26
0
MUK2346615
15-Jun-10
415.84 246.0368
MUK2346996
15-Jun-10
743.51
0
MUK2347282
15-Jun-10
156.14 148.701
MATHK707478
15-Jun-10 2260.73 1928.08
MUK2342006
15-Jun-10
56.65
56.648
MUK2342544
15-Jun-10
96.66
92.053
MGSIM365277
15-Jun-10
183.75
0
MUK2342357
15-Jun-10
765.81 729.343
MUK2342280
15-Jun-10 10814.28 10299.31
MUK2342281
15-Jun-10 15353.38 14622.27
MUK2343648
15-Jun-10
1894.7 1804.473
MUK2343652
15-Jun-10 3327.18 3168.748
MUK2347188
15-Jun-10
847.6
99.134
MUK2347288
15-Jun-10
22.31
21.243
MUK2344029
15-Jun-10 2390.37 2276.542
MUK2349003
15-Jun-10 5509.37 4538.921
MUK2348995
15-Jun-10
743.51
0
MUK2349277
15-Jun-10 1115.26
0
MUK2350749
15-Jun-10
743.51
0
MUK2350806
15-Jun-10
743.51
0
MUK2347001
15-Jun-10
744.06
0.5311
MUK2348505
15-Jun-10 2706.36 1869.384
MUK2350751
15-Jun-10
743.51
0
MUK2350805
15-Jun-10
743.51
0
ST739492
7-Jun-10
429.48 199.272
ST739493
7-Jun-10
440.5
209.76
ST740001
7-Jun-10 7598.56
6992
ST739926
7-Jun-10 2419.06 2164.024
ST740540
7-Jun-10
414.8 115.368
ST740763
7-Jun-10 1185.67 989.368
MAXML378693
21-Jun-10
459.05
170.43
MAXML379430
21-Jun-10 4558.44 4074.611
ATTG22472977-Jun-10 4563.85 3806.645
TWC35484725-Jun-10
520.2 495.425
MATHK708713
29-Jun-10
812.45
773.76
MATHK708622
29-Jun-10
196.56
187.2
AU736117 29-Jun-10 5959.26 5051.488
SA361093 24-Jun-10 1334.07 1073.741
SA361225 24-Jun-10 3007.85 2569.421
SWDT36556730-Jun-10 17420.98 13650.91
MUK2351893
30-Jun-10
893.48 850.935
MUK2352861
30-Jun-10
285.15 271.575
MUK2352862
30-Jun-10
383.25 364.9968
MUK2352708
30-Jun-10
0
0

7942849633
7942852421
7942847643
7942846427
7942847237
7942847116
7507775222
554910144
17610279462
7872203633
7942852520
7942848806
17610267986
7942853167
7872203439
7942847115
7550042875
7942852644
7872204118
7924073516
37259319648
37259315096
7872203514
7924074164
4992041
7872203338
552238501
7924073682
15703689976
15703689410
15703689967
15707863153
15707863161
1039824655
15191396092
1039829116
13474284911
15191322418
15129738415
812556932
812573612
3025697191
813717866
3027459859
3028834350
3025697174
3025697588
3024384525
3025697272
3024302674

30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
5/7/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
9/7/2010
8/7/2010
9/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010

Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jul-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10

Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC

Short
Short
Long
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

MUK2353013
30-Jun-10
106.46 101.388
MUK2353244
30-Jun-10 2170.97 2067.591
MUK2353911
30-Jun-10 1812.28 813.2766
MUK2355091
30-Jun-10
106.46 101.388
MUK2357627
30-Jun-10
0
0
MUK2357751
30-Jun-10
828.85 789.378
MUK2360285
30-Jun-10 1984.31 1984.308
DUBAI372951
30-Jun-10
271.33
83.412
O2GER387886
30-Jun-10
72.25 68.8077
MGSIM366177
30-Jun-10 3711.87 3535.116
MUK2361628
30-Jun-10
760.41
0
MUK2361726
30-Jun-10
958.12 188.292
O2GER388597
30-Jun-10
26.67
25.4
MUK2356953
30-Jun-10
0
0
MGSIM366178
30-Jun-10
45.7
43.524
MUK2360033
30-Jun-10
760.41
0
MUK2360112
30-Jun-10 1159.63 1104.405
MUK2360929
30-Jun-10 1056.97 1006.638
MGSIM366383
30-Jun-10
552.88 101.556
MGSIM366546
30-Jun-10
0
0
MTSIM353275
30-Jun-10 13418.26 12479.3
MTSIM353274
30-Jun-10 1427.04 1059.084
MGSIM366671
30-Jun-10
58.39
55.614
MGSIM366775
30-Jun-10
909.17 909.168
MMAUR352355
5-Jul-10 1111.43
883.5
MGSIM366157
30-Jun-10
700.14
241.8
DUBAI372950
30-Jun-10
668.65 461.8112
MGSIM366448
30-Jun-10
296.99
33.852
USA352513 30-Jun-10 6561.53 3347.479
USA352010 30-Jun-10 5027.02 4642.56
USA351938 30-Jun-10 2227.12 670.2696
USA352561 30-Jun-10
2852.2 2716.381
USA352567 30-Jun-10
12.69
12.09
MKOR351420 9-Jul-10
415.46
87.68
CHNTF3740529-Jul-10 6812.48 6238.078
MKOR351407 9-Jul-10 6833.48 6244.08
CHNTF3751569-Jul-10
4224.1 3797.95
CHNTF3744139-Jul-10 7624.64 7036.562
CHNTF3744899-Jul-10 1795.67 1560.164
THAIS360676 9-Jul-10 2626.79
2351.7
THAIS360861 9-Jul-10
78.75
0
ATTG22477108-Jul-10
0
0
THAIS361782 9-Jul-10
275.63
0
ATTG22487358-Jul-10 2569.12 992.3856
ATTG22499118-Jul-10
66.9 66.9024
ATTG22514278-Jul-10 4930.05 3240.888
ATTG22512868-Jul-10 2290.68
0
ATTG22528068-Jul-10
251.97 239.976
ATTG22540608-Jul-10 4165.47 3239.918
ATTG22540288-Jul-10
0
0

3025691131
8040804286
3028831929
96506208
96573984
91254651
96419736
91254651
91282573
96510791
8058909147
8058908953
69811768
122538861
123312736
122484458
122537594
7872203338
7942849693
7550050585
122259065
124827242
7942847544
7942852292
96419325
7872203576
7924003765
96574307
7942844457
7550050515
7942849627
7534931293
7904875739
7550041235
7942847457
7942852420
7942844371
8058909018
7942852644
7550050514
123333164
795931781
17610267986
552238501
554938807
7550044149
3022496322
7942852148
684498803
7942853167

8/7/2010
8/7/2010
8/7/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
8/7/2010
8/7/2010
15/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
13/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
13/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
8/7/2010
16/07/2010
16/07/2010
13/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
8/7/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010

Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10

Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

ATTG22548368-Jul-10 16656.76 15202.36


JPSBD356265 8-Jul-10
2660.7
1610
ATTG22568598-Jul-10 6364.53 6061.454
ST741180 13-Jul-10 3197.23 2760.903
ST741458 13-Jul-10
570.47 436.773
ST742106 13-Jul-10
590.79 420.616
ST742227 13-Jul-10
216.26
63.918
ST742266 13-Jul-10
380.31 362.202
ST742361 13-Jul-10
111.86
0
ST743631 13-Jul-10
242.36
88.775
JKDDI350129 8-Jul-10 4539.36 3951.36
JKDDI350112 8-Jul-10
966
378
MATHK709979
15-Jul-10 1619.56 1267.435
MAXML381610
13-Jul-10
191.14
0
MAXML381846
13-Jul-10
667.4 226.033
MAXML382049
13-Jul-10
557.5
348.91
MAXML382299
13-Jul-10
557.5
348.91
MGSIM367825
15-Jul-10
335.27 319.308
MUK236496516-Jul-10 9036.82 8431.495
MUK236504016-Jul-10 1159.47 729.2541
MAXML382065
13-Jul-10
203.09 56.8875
MAXML382319
13-Jul-10 1895.49 1623.19
MUK236430616-Jul-10
0
0
MUK236494916-Jul-10 7065.27 6578.829
ST741454 13-Jul-10 1243.47 1042.219
MGSIM367311
15-Jul-10
261.45
0
MGSIM367480
15-Jul-10 1147.78 1076.455
ST741179 13-Jul-10 4282.65 2658.314
MUK236841916-Jul-10 1393.84 585.864
MUK236860416-Jul-10 2989.08 2105.143
MUK236848516-Jul-10
778.68
0
MUK236851916-Jul-10
778.68
0
MUK236841316-Jul-10
778.68
0
MUK236851216-Jul-10 2378.87 1523.988
MUK236848416-Jul-10 1565.15 749.016
MUK236865116-Jul-10 2402.23 1546.236
MUK236854516-Jul-10 3024.28 2138.663
JKDDI350084 8-Jul-10
252
0
MUK236778416-Jul-10
202.46 192.816
MUK236860316-Jul-10 1170.51 373.1731
MAXML381784
13-Jul-10
756.6 310.985
SWCOM362284
16-Jul-10 12369.86 11655.82
O2GER389117
16-Jul-10
124.36 118.4339
DUBAI37312215-Jul-10 2742.54 2561.94
DUBAI37343915-Jul-10
314.15 124.1912
MUK236852616-Jul-10 8250.11 7115.652
ATTG22568708-Jul-10 3215.61 153.6816
MUK236916716-Jul-10
46.72
44.496
FRA377640 16-Jul-10 3102.94 2905.185
MUK236781116-Jul-10
0
0

777583100
773347400
3025697516
3025697480
3022285339
17610267986
69811850
424225537
554910144
92474645
3024383101
3022496322
7872203510
7872203576
7872203534
7924074164
7872204251
69816380
420912726
7942847643
7550044149
7550044321
7550042677
7550045756
7550050585
7942849627
7942853167
7942847457
7942849686
7534931293
7507775222
554957229
7942852621
7942844710
4237682
15703689967
15707863161
4235096
15703689532
813719376
812573616
817341784
818336594
899274694
7550050514
15229641215
15129738415
15191322497
123333164
122476703

22/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
29/07/2010
15/07/2010
21/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
29/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
5/8/2010
30/07/2010
30/07/2010
5/8/2010
30/07/2010
9/8/2010
9/8/2010
9/8/2010
9/8/2010
9/8/2010
30/07/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
12/8/2010
12/8/2010

Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Aug-10
Jul-10
Jul-10
Aug-10
Jul-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Jul-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10

CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

SL355658 22-Jul-10
SL355674 22-Jul-10
ATTG225724722-Jul-10
ATTG225744722-Jul-10
ATTG225765522-Jul-10
O2GER389766
30-Jul-10
MATHK710262
30-Jul-10
AU736885 29-Jul-10
DUBAI37312315-Jul-10
SPORE35038421-Jul-10
ATTG225795522-Jul-10
ATTG225798922-Jul-10
MGSIM367928
30-Jul-10
MGSIM368150
30-Jul-10
MGSIM368233
30-Jul-10
MGSIM368386
30-Jul-10
MGSIM368509
30-Jul-10
MATHK710569
30-Jul-10
AU736926 29-Jul-10
MUK237221030-Jul-10
MUK237354230-Jul-10
MUK237489030-Jul-10
MUK237614630-Jul-10
MUK238009430-Jul-10
MUK237309730-Jul-10
MUK237353330-Jul-10
MUK237598830-Jul-10
MUK237677530-Jul-10
MUK237386430-Jul-10
MUK237933330-Jul-10
MUK238027330-Jul-10
DUBAI37427530-Jul-10
MUK237337530-Jul-10
MUK237342230-Jul-10
MMAUR352760
5-Aug-10
USA352693 30-Jul-10
USA352916 30-Jul-10
MMAUR352709
5-Aug-10
USA352978 30-Jul-10
THAIS3629039-Aug-10
THAIS3629559-Aug-10
THAIS3629849-Aug-10
THAIS3636389-Aug-10
THAIS3641429-Aug-10
MUK237678330-Jul-10
CHNTF376532
10-Aug-10
CHNTF376870
10-Aug-10
CHNTF377578
10-Aug-10
MAXML383019
12-Aug-10
MAXML383416
12-Aug-10

207.9
444.15
3094.6
28979.99
6408.33
197.4
1420.86
3231.61
499.87
118.83
740.73
221.7
157.5
2060.2
787.5
9208.63
546.19
302.25
774.95
8284.96
691.15
794.43
9513.3
5648.4
272.51
111.22
0
2474.65
905.65
7999.91
2099.57
262.5
794.43
11299.97
447.09
3403.18
13688.75
1564.71
1541.3
560.09
993.46
4019.2
1079.51
16888.46
63.55
678.02
711.65
24955.83
104.08
3170.48

98
298
2261.378
26865.14
5613.274
188.001
1003.2
2426.124
426.0632
10.803
264.546
211.1469
0
1962.093
0
9208.626
220.185
112.86
303.6456
8284.959
658.242
0
8303.685
5001.126
259.53
105.924
0
2356.809
105.924
7240.662
2099.565
0
0
10005.28
300.8
3094.333
12302.96
1315.2
0
347.17
797.15
3678.81
804.6
15562.75
60.528
545.738
677.76
23517.46
99.125
2790.75

124827114
126120514
3026708534
3024383101
3024302674
4992083
15703689976
3025697174
3025697588
3027453751
3022656579
812573612
654379272
96419736
96635285
98215947
8035138699
91705042
96611715
96509415
96510791
69816467
69818449
7942853167
7550049257
7550043857
7550050065
7942852197
7942852621
7872203507
7872203510
7872203576
7872203505
7872203340
96573984
554939049
17610033770
69816314
69816266
777930170
3028831929
7942844710
972576847
7550041185
7942849639
7872203534
7872203507
7872203505
7872203340
69816266

12/8/2010
12/8/2010
11/8/2010
11/8/2010
11/8/2010
5/8/2010
30/07/2010
11/8/2010
11/8/2010
11/8/2010
11/8/2010
9/8/2010
4/8/2010
12/8/2010
12/8/2010
12/8/2010
10/8/2010
12/8/2010
12/8/2010
12/8/2010
12/8/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
12/8/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
16/08/2010
18/08/2010
11/8/2010
16/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010

Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Jul-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10

CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

MAXML384280
12-Aug-10
MAXML384494
12-Aug-10
ATTG2259131
11-Aug-10
ATTG2259868
11-Aug-10
ATTG2259854
11-Aug-10
MMAUR352771
5-Aug-10
USA352671 30-Jul-10
ATTG2261229
11-Aug-10
ATTG2263289
11-Aug-10
ATTG2262552
11-Aug-10
ATTG2262906
11-Aug-10
THAIS3640779-Aug-10
SPORG359144
4-Aug-10
ST744213 12-Aug-10
ST744489 12-Aug-10
ST745451 12-Aug-10
JPSBD356616
10-Aug-10
ST745848 12-Aug-10
ST745450 12-Aug-10
ST746057 12-Aug-10
ST746153 12-Aug-10
MATHK710874
16-Aug-10
MATHK711102
16-Aug-10
MUK2382909
16-Aug-10
MUK2383335
16-Aug-10
MUK2383667
16-Aug-10
MUK2384106
16-Aug-10
MUK2383298
16-Aug-10
MUK2383512
16-Aug-10
MGSIM369047
16-Aug-10
MGSIM369158
16-Aug-10
MGSIM368727
16-Aug-10
MGSIM369097
16-Aug-10
MGSIM368991
16-Aug-10
ST745710 12-Aug-10
DUBAI374581
16-Aug-10
O2GER390830
16-Aug-10
MATHK711162
16-Aug-10
MATHK711163
16-Aug-10
SL356428 18-Aug-10
ATTG2266087
11-Aug-10
MUK2383071
16-Aug-10
TWC35531130-Aug-10
MUK2738255
30-Aug-10
MUK2739399
30-Aug-10
MGSIM369431
30-Aug-10
MGSIM369557
30-Aug-10
MGSIM369559
30-Aug-10
MGSIM369558
30-Aug-10
MATHK711448
30-Aug-10

496.39
525.21
4675.85
1470.66
102.88
367.5
4535.52
3190.79
4816.28
2938.91
1797.81
109.52
4979.94
22.45
2487.86
1225.23
4241.54
1369.26
2184.83
7826.49
1141.05
183.75
761.62
327.23
791.7
395.85
2999.75
2367.18
4267.26
183.75
45.81
4107.95
183.75
183.75
950.25
170.15
1225.05
183.75
183.75
409.5
7166.55
1488.4
1895.1
788.76
1502.59
2151.42
106.79
1067.88
1083.14
1711.12

61
317.2
2983.491
1400.624
97.98
0
4319.54
1569.15
4586.934
0
242.5005
104.3
4567.797
21.378
1870.575
917.4725
3619.56
1090.278
1831.382
7168.756
694.785
0
761.6175
311.6508
0
0
2479.906
1500.46
4064.06
0
43.632
3912.336
0
0
726.852
137.0523
1166.71
0
0
90
5698.517
1417.52
1679.856
0
679.836
1573.975
101.703
1017.03
1031.559
1629.64

15703689976
7550043857
69816314
69816467
15707863531
15703689532
18710539556
96510792
1058500154
96510791
3022656579
3026705551
96574307
8035311522
818339026
812556944
812556931
813717251
812556944
812556763
812556923
813719433
813719486
813725283
812573639
3028831929
3026708534
3025697174
3024384312
3027661694
7872203534
124827114
17618621163
7550041185
17618621138
17610218813
449276174
7942850140
17610212847
69818577
17610233497
777930170
7942850135
7872203511
7872204133
7942851646
792620335
7942849639
7942844469
7550044340

31/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
7/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
9/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
8/9/2010
15/09/2010
13/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
20/09/2010
15/09/2010
29/09/2010
29/09/2010
15/09/2010
29/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010

Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Aug-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10

Cheque
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC

Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Long
Short
Short
Short
Short
Short

USA35311731-Aug-10
332.38
24.35
MUK2739779
30-Aug-10
3241.8 3087.432
MATHK711446
30-Aug-10
976.38
929.89
MATHK711447
30-Aug-10
78.37
74.64
USA35322031-Aug-10 4794.42 3105.112
USA35322131-Aug-10 2142.56 2040.53
CHNTF3785477-Sep-10 5045.22 4654.973
ST1096673 8-Sep-10 1619.98 1363.44
KOR353550 8-Sep-10
184.8
0
ST1098257 8-Sep-10
248.65 236.808
ATTG22666578-Sep-10 14380.26 13695.48
ATTG22683518-Sep-10 4340.39 3117.93
ST1098184 8-Sep-10 28691.64 25890.17
JPSBD3570138-Sep-10
913.5
0
THAIS3667669-Sep-10
982.8
780
THAIS3658139-Sep-10
425.88
210.6
THAIS3654349-Sep-10 3223.58 2797.08
THAIS3654339-Sep-10
343.98
54.6
THAIS3667649-Sep-10 2208.02 1946.88
THAIS3667639-Sep-10 5757.57
5327.4
THAIS3653149-Sep-10
865.8
865.8
THAIS3662419-Sep-10 4912.36
0
THAIS3662409-Sep-10
704.34
163.8
THAIS3669169-Sep-10
315
0
THAIS3669179-Sep-10
315
0
ATTG22753218-Sep-10 9476.12 7960.735
ATTG22728078-Sep-10 6380.05 6076.239
ATTG22721128-Sep-10
653.65 622.5219
ATTG22755878-Sep-10 2638.72 2222.843
ATTG22757478-Sep-10 13077.02 12018.98
MGSIM370472
15-Sep-10
556.22 504.735
MAXML385989
13-Sep-10
648.48
617.6
O2GER392510
15-Sep-10 5192.98 4945.695
MUK2745972
15-Sep-10
409.74 390.2325
O2GER392786
15-Sep-10
678.03 645.7398
O2GER392815
15-Sep-10
634.92 604.6812
AU739301 15-Sep-10 1009.03 287.1825
MUK2744866
15-Sep-10
780.47
0
O2GER392833
15-Sep-10 1689.19 1608.751
MATHK711923
15-Sep-10
848.9
648.9
O2GER392834
15-Sep-10
6810.5 6486.189
SL356596 20-Sep-10
244.36
232.72
MUK2746043
15-Sep-10
780.47
0
MGSIM370765
29-Sep-10
978.22 473.802
MGSIM371522
29-Sep-10
657.18 168.048
MUK2746230
15-Sep-10 8976.91 7806.137
SWCOM364016
29-Sep-10 1859.02 1770.497
MUK2747493
15-Sep-10 1268.26 1207.863
MUK2746469
15-Sep-10 1416.54 605.7895
MUK2746513
15-Sep-10 1248.74
445.98

7942850139
7942847643
17610233497
7942846564
17610051469
7507775222
7904875739
7942845241
7942850135
7942851646
688286687
7942844371
552238401
552238324
552238400
92399490
13825171324
91282573
96510792
96574047
3026705551
813719486
813725283
1058500154
812573639
1080724186
899274694
3026909848
3027661694
3025697865
818337116
123312736
126127520
126445724
7550042805
7550044127
7942849328
748858028
552238518
7872203502
7872203346
7872203501
7872203506
7872203499
554938807
552238521
7872203955
7942844371
7942850156
7942846533

15/09/2010
30/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
5/10/2010
5/10/2010
5/10/2010
5/10/2010
5/10/2010
6/10/2010
########
########
7/10/2010
########
7/10/2010
########
6/10/2010
6/10/2010
6/10/2010
########
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
18/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010

Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10

Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC

Short
Long
Short
Short
Short
Long
Short
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short

MUK2746321
15-Sep-10 9307.05 8120.553
MUK2748376
30-Sep-10 8048.56 8048.56
O2GER393108
29-Sep-10
670.15 638.2372
MUK2748913
30-Sep-10
3213.7 2322.268
O2GER394435
29-Sep-10 55912.42 53249.92
MUK2752975
30-Sep-10 1402.96 1402.96
MUK2752085
30-Sep-10 1682.44 863.928
MUK2753353
30-Sep-10
269.52 269.516
MUK2754659
30-Sep-10
6229.7 5933.044
MUK2753782
30-Sep-10
9.3
8.8608
FRA380574 30-Sep-10 6661.58
0
MUK2753608
30-Sep-10 2891.94 2015.832
DUBAI376390
30-Sep-10
168.47 35.4475
DUBAI376389
30-Sep-10
177.27
43.826
DUBAI376836
30-Sep-10
188.24 79.2735
SPORE3522885-Oct-10 6273.51 5759.856
MC3G3511185-Oct-10 1719.15 1437.284
ST1099796 5-Oct-10
368.59 243.576
ST1099530 5-Oct-10 3559.88 3067.983
ST1100066 5-Oct-10
161.73
10.746
ATTG22779976-Oct-10
996.46 949.008
THAIS36831512-Oct-10 1987.18 1892.55
THAIS36721012-Oct-10 7000.61 6967.25
KOR353601 7-Oct-10
91.56
87.2
THAIS36721112-Oct-10
108.15
403
MKOR3520397-Oct-10 2716.22 2366.88
THAIS36768012-Oct-10
707.96
558
ATTG22806316-Oct-10 2930.27
0
ATTG29852146-Oct-10
864.57 823.404
ATTG22823696-Oct-10 1835.63 352.6216
THAIS36921612-Oct-10
724.24
534.75
MAXML387199
13-Oct-10 1626.61 1281.675
MAXML387713
13-Oct-10
187.24
0
MAXML387714
13-Oct-10
889.37
668.7
MUK2760732
15-Oct-10
267.44
54.706
MUK2762276
15-Oct-10 6216.65 5016.342
MUK2759725
15-Oct-10 1154.79
0
SA370993 18-Oct-10 2569.91 2213.387
DUBAI377866
15-Oct-10
344.53 178.1262
MGSIM371912
15-Oct-10
864.73 673.554
MGSIM371893
15-Oct-10 1039.91 790.395
MGSIM372113
15-Oct-10
138.68
32.074
MGSIM372254
15-Oct-10 1167.83
962.22
MGSIM372548
15-Oct-10
157.5
0
DUBAI377950
15-Oct-10 2384.76 2271.204
DUBAI378031
15-Oct-10
715.53 481.4598
MGSIM372512
15-Oct-10
157.5
0
MUK2765072
15-Oct-10 2047.83 1950.312
MUK2763969
15-Oct-10 6232.79 5202.787
MUK2763472
15-Oct-10 5019.66 4047.433

17610222143
69816982
7872203511
7872204133
17610222143
7700070656
69816233
420919702
7942853603
7942844765
7550044127
7550046278
7507775222
15707863161
7942853250
7942846533
15703689983
15703689410
688286687
7942846656
92476590
13825171373
13825171142
812572883
812556797
818336592
813726636
818339026
812556763
3025697865
3024385144
126445724
126127520
126445724
3025697191
7872203509
7872203256
552238521
554963394
7942846533
7942853603
7942844765
748850532
69816510
7507775222
7942853250
554939055
7550049322
7872203511
7872204133

15/10/2010
15/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
2/11/2010
4/11/2010
4/11/2010
########
########
########
########
########
########
########
########
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
########
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
15/11/2010
19/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010

Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10

CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
CC
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
Cheque
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
CC
Cheque
Cheque

Short
Short
Long
Long
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Short
Student
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Short
Long
Student
Short
Short
Long
Long

O2GER395660
15-Oct-10 5068.35
0
MATHK713405
15-Oct-10 1436.32 1242.925
MGSIM372686
30-Oct-10
674.41 393.295
MGSIM372682
30-Oct-10
574.81 298.4415
O2GER397425
30-Oct-10
0
0
MGSIM372923
30-Oct-10
261.45
0
MATHK714199
30-Oct-10
189.26
30.25
AU741270 30-Oct-10
1329.6 578.8329
MUK2767038
30-Oct-10
774.48
0
MUK2766706
30-Oct-10
774.48
0
MUK2768349
30-Oct-10
623.46 593.768
MUK2769621
30-Oct-10
774.48
0
MUK2771587
30-Oct-10 2195.84 2195.835
USA353957 30-Oct-10
129.72 123.5409
MUK2768270
30-Oct-10 5410.25 2733.472
MUK2772957
30-Oct-10 1747.23 1664.026
USA353758 30-Oct-10 5064.83 3435.548
USA353909 30-Oct-10
86.48 82.3606
FRA382058 30-Oct-10
0
0
MUK2774596
30-Oct-10 3156.01 2268.12
SPORE3528982-Nov-10 1363.36
1225.8
MC3G3517774-Nov-10
403.37
384.16
MC3G3519804-Nov-10 3770.57 3466.015
THAIS371193
10-Nov-10
206.06
0
THAIS371194
10-Nov-10 4755.92
4333.2
THAIS371114
10-Nov-10
315
0
THAIS371121
10-Nov-10
315
0
THAIS371755
10-Nov-10
315
0
THAIS371489
10-Nov-10
315
0
ATTG2988216
12-Nov-10
741.71 706.3902
ATTG2989399
12-Nov-10
728.6
0
MAXML388947
15-Nov-10
2.38
2.262
MAXML388695
15-Nov-10 2256.35 1967.94
MAXML388880
15-Nov-10 2621.32 2270.294
ATTG2992693
12-Nov-10 12994.25 12005.4
MGSIM374201
15-Nov-10
211.98 201.885
MGSIM374099
15-Nov-10
69.02
65.73
DUBAI380237
15-Nov-10
315 135.2771
DUBAI380105
15-Nov-10
315 52.5285
MUK2777412
15-Nov-10
85.57 81.4968
MUK2777796
15-Nov-10
728.94 694.232
MUK2777795
15-Nov-10
0
0
SA371716 19-Nov-10
618.09 417.4048
MATHK715597
30-Nov-10
569.46
292.34
MUK2782825
30-Nov-10 7651.87 7651.87
MUK2780986
30-Nov-10 1141.09 26.7444
DUBAI381526
30-Nov-10
315 143.4117
MUK2784592
30-Nov-10 2098.32 1255.501
MGSIM375137
30-Nov-10
457.23 186.459
MGSIM375559
30-Nov-10
668.07 387.261

15703689947 30/11/2010
7872203514 30/11/2010

Nov-10 Cheque
Nov-10 Cheque

Short
Short

USA35449530-Nov-10
MGSIM375651
30-Nov-10

753.01
131.25

0
0

RentalInINRCustomer Type
Actual NameExec Location
State Location
Company Name
India Location
Executive Role
Team
0 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
299.7 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
99.9 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
99.9 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
0 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
350 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
178.75 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
1500 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
552 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
150 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
1385.1 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
125 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
0 OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
999 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
351.15 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
999 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
100 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
2153.72 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
351.15 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
0 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
300 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
1385.4 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
842.76 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
1385.4 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
725.71 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
702.3 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
100 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
175 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
400 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
350 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
175 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
175 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
175 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
250 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
108.75 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
253.75 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
217.5 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
253.75 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
350.4 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
350.4 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
175.2 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
219 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA
709.05 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
UP
North & EastNorth
DSA
DSA
DSA

1418.1
239.75
650.75
239.75
102.75
631.8
125
150
150
737.7067
150
0
691.6
175
691.6
150
691.6
691.6
0
691.6
691.6
691.6
0
100
50
0
125
0
691.6
0
0
200
0
691.6
0
691.6
125
691.6
375
714.6533
0
691.6
345.8
714.6533
691.6
125
0
825
750
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

250
250
0
250
2882.927
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
150
150
0
614.85
0
726.02
702.6
702.6
1472.7
0
175
0
629.46
2033.64
337.5
300
0
702.6
702.6
225
0
337.5
0
1124.16
0
0
0
0
0
702.6
0
0
0
702.6
702.6

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

2905.2
1501.02
0
726.02
702.6
702.6
702.6
0
486
225
702.6
702.6
0
1452.6
785.28
262.5
75
0
220
1472.4
1472.4
3141.12
125
25
736.2
150
0
0
1472.4
325
750
150
175
50
0
150
150
150
175
150
0
0
0
0
0
0
0
0
621
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

0
0
0
0
0
1062.15
150
708.1
0
225
0
0
175
0
0
0
0
0
708.1
0
0
708.1
708.1
1062.15
708.1
708.1
708.1
708.1
708.1
708.1
209.76
209.76
244.72
139.84
279.68
139.84
266.76
577.98
539.88
0
0
0
624
196.8
295.2
2940.5
0
0
0
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

0
0
999
0
0
0
0
175
0
0
724.2
724.2
0
0
0
724.2
0
0
425
0
300
300
0
0
175
425
175
249
2901.6
145.08
1450.8
0
0
308
250
264
225
225
150
150
262.5
0
262.5
1454.4
0
1454.4
2181.6
0
727.2
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

1454.4
924
0
284.08
106.53
142.04
142.04
0
106.53
142.04
588
588
275
182.04
409.59
318.57
182.04
0
175
375
136.53
182.04
0
150
142.04
249
16.6667
1420.4
741.6
741.6
741.6
741.6
741.6
741.6
741.6
741.6
741.6
252
0
741.6
409.59
125
0
50
175
741.6
2908.8
0
50
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

100
125
685.86
734.85
489.9
0
350
651.6
50
108.03
440.91
0
150
0
750
0
300
175
434.4
0
0
756.6
756.6
378.3
0
0
0
0
756.6
378.3
0
250
756.6
756.6
125
146.79
733.95
175
1467.9
186.25
149
149
223.5
521.5
0
100
0
250
0
228.75

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

411.75
183
1469.7
0
0
350
0
1469.7
0
2938.91
1469.7
0
175
0
498.82
249.41
420
213.78
249.41
285.04
391.93
175
0
0
754
377
377
754
0
175
0
0
175
175
178.15
25
0
175
175
300
1126.77
0
125
751.2
751.2
475
0
0
0
0

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

292.2
0
0
0
1461
0
150
179.4
176
0
0
1015.77
1435.2
870
156
195
273
273
156
156
0
4678.44
507
300
300
1064.14
0
0
290.22
435.33
25
0
0
0
0
0
673.8
743.3
0
200
0
0
743.3
457.8387
457.8387
743.3
0
0
743.3
743.3

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

743.3
0
0
738.4
0
0
738.4
0
0
0
6344.366
738.4
125
125
100
214.92
200
107.46
322.38
143.28
0
0
0
0
0
220
116.25
2790.735
0
1395.6
155
267.48
178.32
178.32
200
904.28
1099.8
234.15
150
150
200
100
150
150
300
200
150
0
733.2
733.2

INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

4827
125
249
249
0
249
150
687.45
737.6
737.6
0
737.6
0
0
2676.774
0
1388.1
0
0
737.6
72.64
0
125
196.25
196.25
300
300
300
300
0
693.9
0
180.96
226.2
370.08
0
0
300
300
0
0
0
171.25
250
0
1114.35
300
742.9
249
249

OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
OthersCorporate
N-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA
DSA

717.15 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI
125 INDIVIDUALN-KAN-SRN-001
ROI

UP
UP

North & EastNorth


DSA
North & EastNorth
DSA

DSA
DSA

DSA
DSA

Location for MIS


Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur
Kanpur

Kanpur
Kanpur