Sie sind auf Seite 1von 4

sheet music supplied by www.theperfectscores.

com

Over the River and Through the Woods


This Jolly Tune probably dates from the 1870s ANONYMOUS
Transcription: RICARDO BOPPRÉ

Molto Andante q = 100


»œ» _
_ œ»» _
œ»» œ»» œ» _
_ »œ» _
œ»» _ »œJ»
_ œ»» _
_ J»œ»
b 4 ∑ »
» »
» »
» » » » » »» » »
b b 4 » » »
ßl l& l
=====================
£ £ £ £ =l
l l
piano l «« «« «« l «« «« l
««« « «« « «ˆ«
Í l _
_
‰. _
«k
ˆˆ
« _
_
«ˆ« ‰ . _

««ˆ _
_
«ˆ ‰ . _
««« ‰ . _
ˆk̂
«ˆ œ»
»
_
_

ˆ««ˆ__
_
«ˆ_ l ‰.
_
_
_
«ˆk̂
«
«ˆ« ‰
œ
»
. _
_
_
«ˆk
« ‰ . «ˆk
ˆ««ˆ œ» b_
»
_ «
_
_
_
ˆ«ˆ« ‰ . _
k
«ˆ«ˆ_
ˆ l
_
l b 4 œ»» œ»»
œ»» » l œ»» »» » œ»» l
l? b b 4 »
===================== » l » » =l
»

œ»» _
_
_ œ»»»œ»
_
_ »œ»
» _ _ _»œJ»
3
_ _ »_ » _ »» _ œ»»
_ »œ»
_ œJ»»
_ »»œ _
_ œ»» _
œ»» _
œ»» _
J»œ» »»œ œ»» œ»» œ»» Jœ»»
b »» » » » » » » » »
b b »
» »
» »
» » »
ß
£ £ £
l&
======================= l £ £ £ =l
£
l l l
l «« «« «« «« l «« «« «« «« l
«
Í l ‰.
œ»»
_
_
_
«
ˆk
«ˆ«
ˆ
« ‰ .
b_
nˆ«
ˆk
_
ˆ
_
«
««
« ‰ .
n_
_
««_
«
ˆ
«
ˆ

_
_ ‰ .
_
_
_
««
ˆk̂
«
ˆ
«
l ‰.
œ
»
_
_
_
«
ˆk̂
«« ‰ . _
ˆ
« œ
»
»»
_
_

ˆ
«
_
«ˆ«ˆ_
_
_ ‰ .
_
_
_
«
k
«ˆ«ˆ ‰ . _
ˆ
« _
_
«k
«ˆ«ˆ l
«ˆ
l b » œ»» œ
»
»» œ
»
»» l » œ»» œ
»
»» l
l? b b
======================= » l » » = l

5
»œ»
_ »»œ _
_ œ»» _
œ»» œ»» œ» _
_ œ»» »œ»
_ _
J»œ»
_ œ»»
_ J»œ»
_
b œ»» Jœ»» œ»» Jœ»» œ»» » » » » » » » »» » »
b b » » » » » » » » » » » »
ßl l=======================
& £ £ l £ £ £ £ =l
l l
l «« «« «« l «« l
«ˆk «k̂ ««£ «« «« «« « «k
Í l ‰. _
œ»»
_
_
«

««ˆ
œ»»
n _
ˆ
_
_
ˆ« ‰ . __ œ»
«
««ˆ_
ˆ ‰
»
. b ˆ
_
_
_
«
ˆ
«
_
_
_
«
«« « _
«ˆ_ « _
ˆ
«
œ»»
ˆ« _«
ˆ
Jœ»»
l ‰ .
_
_
_
«
ˆk̂
«
« ‰
ˆ« œ»
. _
_
_
«
ˆk
«
ˆ
«

ˆ« œ»»
.
b
«
k
ˆ
«
_
ˆ
«
_
ˆ« ‰ .
_
_
_
_
«ˆˆ«
ˆ l
«ˆ_
_
l b » » l œ»» »» » œ»» l
b b » »
l=======================
? » l » » =l
£

© 2004 www.theperfectscores.com
Over the River and Through the Woods (Anonymous) 2

_
»œ»
_»œ»
_ _
»œ»
_ _
»œ» _
»œ»
_ _
»œ»
_ »œ»
_ _
J»œ»
7
__»»
» _ J»
_ J œ
»
_
» œ
»
_
» œ
J
»
_
» _ » _ J» _ »» _ _ »œ» Jœ»»
b »
» »»
»
» » » » »
» »
» »» » œ»» Jœ»»
b b » » »
ß £
l=======================
& £ £ l £ £ £
£
=l
l l l
«« «« «« «« «« «« «« ««
l ««
k̂ ˆ«k «k̂ «ˆk̂ l ‰. _ ««
k̂ ˆ««« ˆ«k̂ «k̂
«ˆ« l
Í l
b
‰. _
œ»»
_
_ ˆ
«
«ˆ ‰ .
b_ _
_

««
ˆ
«« ‰
œ»»
.
n_
_
««_ˆ
_
ˆ«_ ‰
œ»»
.
_
_
_
««
ˆ« l œ»
»»
_
_ ˆ
«
«ˆ ‰ .
b_ k
_
_

ˆ
«« ‰
œ»»
.
n_ _
_
«« ‰ . _
ˆ«
_
_ «ˆ l
» œ
» œ
» œ»»
? b b »»
l======================= » » l »» » » =l

9
œ»» _
»»œ _ œ»» œ»»
b » »» Jœ»» ˙»» ∑
b b » » » » »
ß l&
=======================
£ £ “{ =l
l
«« «« £« « «« “ « « «« «« l
«k « «
ˆ «« «« _ « « «« « «k̂
l ˆˆ ‰ . _
«k «ˆˆ«_ ˆ«ˆ« ‰ . _ k
«ˆ«ˆ “ «ˆk̂ «« ‰ . _
k̂ «ˆ«ˆ_ l
Í l
b
‰.
œ»»
_
_
_
«
«ˆ« œ»
»»
_
_
_
_ _ˆ
«
«ˆ_ _ _ _
œ»»

« _
_
ˆ « _
_
_ ˆ
«
œ»» . œ»»» “ œ»
‰ .
_
_
_

ˆ
«
«
ˆ« ‰ .
_
_
_
«« ‰ . _
ˆ
«
œ»»
ˆ
_
_ «
ˆ
« œ»»
_
_ ˆ
«
_
_
_ l
» » » œ
» »
b
l? b »
======================= » » “{ » »» » =l

11
_
»œJ» _
»œ»
_ _
»œ»
_ »œ»
_ _
»œJ»
»»œ _
_ œ»» _
œ»» œ»» œ» _
_ œ»» »œ»
_ _ »œ»
_ J»œ»
_ _ » _ J» _ »» _ »œ»
_ »œ»
_ _J»œ»
b »» »» »» »» »» » » »» » » »» »» »» » » »
b b »
ß l&
=======================
£ £ £ £ l £ £ £ =l
l «« «« l l
«« «« «« «
« « «
«« ‰ . _ ««
ˆk ˆˆk
_ «« l «k̂ «« «« l
l «« ‰ . ˆ«k
Í l
‰.
_
_
_
ˆk̂
«
«
ˆ œ»»
_
_
_
ˆk
ˆ
«
«
ˆ »
œ
»»
b
_
_
ˆ
_
ˆ«« ‰ . _
_
_
««ˆ_
ˆ
_
‰. _
œ
»
l »
_
_
««ˆ
ˆ
« ‰ .
b_
_
ˆ
_

««
«
«
‰ .
n_
_
««_

«
ˆ
ˆ
_
_ ‰ .
_
_
_
ˆk̂
««
ˆ« l
b œ»» » œ»» » œ
» œ»» œ»»
l? b b »
======================= » l »» » » =l

13
_
»œ» _
J»œ» _
»œ» _
J»œ» œ»» Jœ»» œ»» Jœ»» Jœ»» »œ»
_
b œ
» œ
J
» œ
» œ
» »
b b » » » » » » » » »» »» »» » »»
ß l&
=======================
£ £ £ £ l £ £ =l
l «« l «« £ « «« l
«« «
«« «
«« l «
«« «« « « «
l «k̂ ‰. _«k
«ˆ«_
ˆ k̂ ˆk̂
n_ «« «« b ˆ««_
ˆ ‰. _ «k
«ˆ«ˆ_ ˆ l
Í l
b
‰. _
œ»»
ˆ
_
_
«
«
«ˆ œ»
»»
ˆ
_
__ ˆ
«
_
_ ‰ .
_
_
_

ˆ
«
«
«ˆ

œ
. _
_
_

ˆ
«
«
«ˆ l

œ»»
. _
ˆ
_
_
«
«
«ˆ

œ»»
. _
_ «
_
ˆ
«
__ _
ˆ «
« ˆ ˆ
«
_ _
_
œ»» _ __
ˆ«_
_ _
_
œ»» . »»
«
_
_
œ̂» _ l
œ»» »
»» » »
l? b b »
======================= » l » » » =l

www.theperfectscores.com
Over the River and Through the Woods (Anonymous) 3

_ œ»» _
_ œ»» _
œ»» »œ»
J»œ» _ _ _ _ _
J»œ»
15
»»œ _
_ œ»» _
œ»» »»œ »œ _
_ »œ»
»»œ _ _ œ»»
_ J»œ»
_ _ » _ » _ » _ »» _ »œ»
_ »œ»
_ _J»œ»
b »» »» »» »» »» » » »
» » » »» » » »
b b »
ß l&
=======================
£ £ £ £ l
£ £ £ =l
l «« «« l l
«« «« «« «
«« « «
l «ˆk̂ «ˆk ‰. _ «ˆk
«ˆ« _«k
«ˆˆ« l ‰ . ««
k̂ «« «« l
Í l
b
‰.
œ»»
_
_
_
«
«ˆ« ‰
œ
»»
. _
_
_
«
ˆ«ˆ« œ»
»»
_
_
ˆ« ‰ . _
b_
œ
_
_ _
ˆ
«ˆ_
l œ
»
»»
_
_
_ ˆ
«
ˆ
«
b_
‰. _
ˆk
_

««
ˆ« ‰ . _
«
œ
n_k̂
« _
ˆ
_
œ
_
_
«ˆ«_ ‰ . _
ˆk̂
««
ˆ« l
» »
»» œ
» »
»» »
»»
l? b b »
======================= l »
» =l

»œ» _
_
_ œ»» _œ»» œ»» . _
»» _ »» _ _ œ»» _
17
_ _ _ » _ »» _ »œ Jœ» œ»» _ œ»» _œ»
b » » »» »» »» »» œ»» Jœ»» »» »»» œ»» Jœ»» ˙»»
b b » » » » » »
ß l& £
======================= £
£
l £ £ =l
l l £« « l
«« « «« « «« «
l ««

«
«k ««k ‰ . ««« l «« ‰ . ˆ«k «ˆ«_
ˆ «« « «« _
« «ˆ«
l
Í l
b
‰.
œ»»
_
_
_ «ˆ«ˆ ‰ . _ b _
_
nˆ«
ˆ«
«ˆ« ‰ . _
œ»»
n _
ˆ
_ ˆ«
ˆ«
_

«
_
ˆ
«ˆ« l ‰
œ
.
_
_
_

«
ˆ«
ˆ« œ»»
_
_
_ ˆ
«
_
_
_ ‰
œ
.
_
_
_
k
ˆ
«
ˆ« _
ˆ« _
«
œ»»
_
ˆ« _
_
ˆ
« _
_
_
Jœ»»
l
» œ
» œ
» »
» » »
»
b
? b
l======================= »
» » »» l » » » = » l
£

19
»»œ _
_ œ»» _
œ»» œ»» œ» _
_ œ»» »œ»
_ _
»œJ»
_ »œ»
_ J»œ»
_
b ∑ »
» »
» »
» » » » » »» » »
b b » » »
ß l& l
=======================
£ £
£ £ =l
l «« l «« «« l
«« «« «« « «
l ««ˆ «ˆk̂ «k̂ ««ˆ_ l
k̂ «« «« ‰ . _ ««
ˆk _«ˆ«
k l
«ˆ« ‰ . _
Í l
‰. _
_
_

«
ˆ« ‰ .
_
_
_
««
ˆ
« ‰
œ»»
.
_
_
_ ˆ
« œ»»
_
_
«ˆ«ˆ_
_
_ ‰
l œ»
.
_
_
_
ˆk̂
«« ‰ .
ˆ« œ»
_
_
_
ˆk
«ˆ«
ˆ« œ»» b
_
_
ˆ
_
ˆ«« ‰ . _
_
_
ˆ«_
ˆ
«ˆ
_
l
b œ»» »
œ » » »» » œ»»
b
l? b » »»
======================= » l » » =l

»œ» _
_
_ œ»»_
»»œ
_ »œ»
» _ _ _J»œ»
21
_ _ »_» _ »» _ »œ»
_ »œ»
_ J»œ»
_ »»œ _
_ œ»» _
œ»» _
œ»» _
J»œ» »»œ œ»» œ»» œ»» Jœ»»
b »» » » » » » » » »
b b »
» »
» »
» » »
ß l&
£
======================= £ £ l £ £ £ £ =l
l l l
«« «« «« «« «« «« « «
«k «« «« l
l «k̂ «k ««_ «« l ‰ . «ˆk̂ ‰. _ «ˆ«ˆ_
ˆ
Í l
b
‰.
œ»»
_
_
_
«
«ˆ«ˆ ‰ . _ b _
ˆ
_
nˆ«
«
œ
n
ˆ«« ‰ . _ _
k̂ ˆ
«ˆ«_
_ ‰. _
œ
_
_

ˆ
«ˆ«
l œ»
_
_
_
«
««ˆ
œ
»
»»
_
_
_
«ˆ_
_ ‰.
_
_
_
k
ˆ
«
«ˆ«ˆ ‰
œ
. _
_
_
k
«ˆ«ˆ
«ˆ l
» œ»» »
» »
» » œ»» »
»
l? b b
======================= » » » l » » » =l

www.theperfectscores.com
Over the River and Through the Woods (Anonymous) 4

23
»œ»
_ œ»» _
_ »»œ _ œ»» œ» _
»»œ _ œ»» »œ»
_ _
»œJ»
_ œ»»
_ J»œ»
_
b œ»» œJ»» œ»» Jœ»» œ»» » » » » » » » »» » »
b b » » » » » » » » » » »
»
ßl l========================
& £ £ l £ £ £ £
l
l
l
l l l
« «
« £ « « «
«
Í l «« «ˆ« «« « « ‰ . «« l «« «« « «« l
‰. _ˆk ˆk
ˆ« ‰ . n _
_ «ˆ «« ˆ«« b_ˆ««ˆ«_
ˆ
_ _k
«ˆˆ«_ ˆ
_ _«ˆk̂
« ‰ . _«k̂
« ‰ . «ˆk «
_
_k
ˆ«ˆ
««ˆ_
l _
_ «
«ˆ _ ˆ
«
__ __ _ _ _
«ˆœ» _ __ œ» . _ _ _
«ˆœ» _ l ‰ . _
_ «ˆ« _
_ «ˆˆ« œ» _
b_ _
ˆ«ˆ« ‰ . _ ˆ l
_
b œ»» œ»» »
» »
»» »
»» œ»» œ
»
»» »
» œ»»
? b b » »
ll======================== l
l » » ll

25 »œ»
_ _ _
»œ»
_
»œJ» _
»œ»
_ _
»œ»
_ _
»œ»
_ »œ»
_ _
»œJ»
_ » _ _ »»»œ»
_ __J»
»œ» J»œ»
_ _ » _ J» _ » _ »œ»
_ Jœ»»
b » »»» » »»
» » »
» »
» » »» » œ»» Jœ»»
b b » » »
ßl & £ £
l======================== £ l £ £ £ £
l
l l
l l l
« «
Í l «« «« «« «« l «« «« «« «« l
‰. _ k̂
« b _
ˆ«k
« n «k̂_
ˆ _«

ˆ _k̂
« b ˆ
_«k
« n _
ˆ«
k̂ _«ˆk̂
««

« ‰ . _ «
ˆ ‰ . _ ««_ ‰ . _«« ‰. _ ˆ
« ‰ . _
ˆ « ‰ . _«« ‰ . _
l œ»» _ˆ
« _
nˆ« « _ ˆ
«_ _ ˆ
« l œ»» _ˆ
« _
nˆ« « _ ˆ
« _ «ˆ l
b » œ
» œ»» œ»» » œ
» œ»» œ»»
? b b »»
ll======================== » » ll »» » »
ll

27
œ»» _
œ»» _ œ»
b » »» »» œ»»» Jœ»» ˙»» ∑ ∑
b b » » »
ßl l========================
& £ £ {” l ”
” l ”
l ” l ”
«
Í l «« «« «« «« ” «« «« «« «« l «« «« «« «« ”
_«ˆ« ‰ . _
k k
«ˆˆ«_ˆ
_ _«ˆ« ‰ . _
k̂ ««

ˆ _«ˆ« ‰ . _
k̂ «« ‰ . _

ˆ «« ‰ . _
k̂ «ˆ« ‰ . _
k «« ‰ . _

ˆ «« ‰ . _
k̂ «« _

ˆ «ˆ« ‰

l ‰. __ «ˆˆ« œ» _
_ _ ‰. _
«ˆ_ _ «ˆ« _
_ «ˆ« ” ‰ . _ _ «ˆ« _
_ «ˆ« _
_ «ˆˆ« _
_ «ˆˆ« l _
_ «ˆ« _
_ ˆ«
ˆ«
_
_ «ˆ« _
_ «ˆ« ”
b œ»» »
» œ»» »»œ . œ»» œ
» œ
J
»
ll œ»» œ»» »» »» ‰ ”
? b b »
ll======================== » »» »» ” {” _»œ» œ
»
»
œ»» nœ»»
» » ”
» » » > >
» > >
> > >
>

www.theperfectscores.com