Sie sind auf Seite 1von 1

Marathi Songs  53

 ZULZUL VAHE    (Ganesha Bhajan) 

Chorus:
Zulzul Vahe Punya Jarlatsa
Nir.zar. Ho, Nir.zar. Ho
Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar.
Ozhar. Ho, Ozhar. Ho

Gan.Rayala Vigh.nasur. Ye  )
Sharan. Jite, Sharan. Jite  )    (x2)
Bhakta Janana Bhay. Davil. Ka
Maran. Tite, Maran. Tite
He Vigh.neshwar. Charan. Dayeche
Pazhar. Ho, Pazhar. Ho
Shri Vigh.neshwar. Sadhana Shubhankar.
Ozhar. Ho, Ozhar. Ho

Krushna Shirletsa Mushak. Dhave   )
Da– Rashi, Da– Rashi   )     (x2)
Taisha Par.te Bhaktancha
Sankat. Rashi, Sankat. Rashi
Bhovya Chirante Mandir. Hechir.
Sundar. Ho, Sundar. Ho 
Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar.
Ozhar. Ho, Ozhar. Ho