Sie sind auf Seite 1von 2

1.

Prekid svih odnosa Republike Hrvatske sa Haakim sudom to znai: stavljanje i zvan snage svih pravnih propisa kojima Republika Hrvatska priznaje nadlenost Haako g suda za procesuiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, stavljanje izv an snage svih pravnih propisa kojima se Republika Hrvatska obvezuje na suradnju sa Haakim sudom i stavljanje izvan snage svih pravnih propisa kojima se Republika Hrvatska obvezuje primjenjivati odredbe Statuta Haakog suda sada i nakon prestan ka njegovog rada te konano donoenje odluke kojom Republika Hrvatska ne priznaje ni ti jednu ve donesenu, kao niti budue presude navedenog Tribunala, a koje se odnose na procesuiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 2. Prekid svih tekuih, kao i donoenje odluke o zabrani pokretanja buduih suenja hrvatskim braniteljima u Republici Hrvatskoj, a kojima se sudi ili bi se trebal o suditi bilo primjenom tzv. zapovjedne odgovornosti bilo samo ili preteito na te melju dokaza koji su doli ili e doi iz Republike Srbije ili tzv. Republike Srpske, bilo na temelju spisa koji bi trebali doi iz Haakog suda nakon prestanka njegovog rada, putanje navedenih branitelja iz pritvora te proglaavanje amnestije i trenutan o putanje na slobodu hrvatskih branitelja koji su u Republici Hrvatskoj ve pravomon o osueni na temelju svih gore navedenih kriterija. 3. Ukidanje Zakona o aboliciji osoba koje su sudjelovale u oruanoj pobuni pr otiv Republike Hrvatske. 4. Ponitavanje svih ugovora, sporazuma i dogovora koje su Republika Hrvatska i njezina tijela sklopila sa Republikom Srbijom i njezinim tijelima, a odnose s e na sva pitanja direktno ili indirektno vezana uz procesuiranje kaznenih djela ratnih zloina poinjenih na teritoriju Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. 5. Ponovno uvoenje viza za graane Republike Srbije. 6. Donoenje zakona o lustraciji bivih istaknutijih lanova Saveza komunista Hrv atske i Saveza komunista Jugoslavije i lustraciji osoba koje su participirale u obnaanju bilo koje dravne ili javne funkcije u tzv. Republici Srpskoj Krajini, ukl juujui i saborske zastupnike. 7. Donoenje zakona o zabrani velianja i isticanja simbola i osoba vezanih uz zloinaku totalitaristiku komunistiku ideologiju, odnosno onu ideologiju koja se dana s u Hrvatskoj naziva tzv. antifaizam. 8. Istupanje Republike Hrvatske i njezinih tijela iz svih politikih organiza cija i saveza u kojima sudjeluju iskljuivo ili u preteitom dijelu drave sljednice b ive SFRJ ili njihova tijela, a koje su osnovane sa ciljem tzv. regionalnog zapadn obalkanskog ili balkanskog politikog ili geostratekog povezivnja (npr. tzv. Proces za suradnju u Jugoistonoj Europi i njegove izvedenice, Igmanska inicijativa i sl .). 9. Donoenje odluke o istupanju hrvatskih sportskih klubova iz regionalnih li gakih natjecanja u kojima iskljuivi ili preteiti dio ine klubovi iz zemalja sljednic a bive SFRJ. 10. Donoenje odluke o uklanjanju za hrvatski narod uvredljivog spomenika tzv. ustanku naroda Hrvatske, a u stvarnosti spomenika velikosrpskom ustanku i genoc idu nad hrvatskim narodom u mjestu Srb. 11. Proglaavanje Vukovara poasnim glavnim gradom Republike Hrvatske. 12. Proglaavanje gospodarskog pojasa. 13. Donoenje zakona o zabrani daljnje prodaje dravnoga vlasnitva strancima. 14. Donoenje zakona o zabrani daljnjeg zaduivanja u inozemstvu. 15. Nacionalizacija najvanijih medija ukljuujui najvaniji dnevni tisak te najvani je TV kanale, uvoenje prisilne prohrvatske domoljubne uprave na Hrvatsku radio-te leviziju te nacionalizacija hrvatskih telekomunikacija. 16. Donoenje odluke o osnivanju velike hrvatske banke u 100-postotnom vlasnitv u Republike Hrvatske. 17. Izmjene zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kojima bi se ista stavila u is kljuivu funkciju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a ne pogodovanja strano m kapitalu. 18. Donoenje odluke o trenutanoj zabrani uvoza poljoprivrednih i drugih prehra mbenih proizvoda za kojima se potrebe u Republici Hrvatskoj u potpunosti mogu po dmiriti istovrsnim domaim proizvodima i donoenje zakona o dravnom povjereniku za se

lo, kao podruju od posebnog gospodarsko-drutvenog znaaja za Republiku Hrvatsku. 19. Ponovno pokretanje proizvodnje u onim ugaenim i devastiranim tvrtkama koj e su prije gaenja bile znaajan subjekt gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a u kojima se to odmah ili u relativno bliskoj budunosti moe uiniti pa makar i njihov om nacionalizacijom. 20. Donoenje zakona o hrvatskoj brodogradnji kao gospodarskoj grani od najveeg dravog interesa te njezinom pomaganju kao jednoj od najvanijih zadaa cjelokupne hr vatske dravne politike. 21. Donoenje zakona o veem oporezivanju kapitalne dobiti hrvatskih banaka i dr ugih stratekih nacionalnih kompanija u stranom vlasnitvu, u postotku proporcionaln om ostvarenoj dobiti njihovih stranih vlasnika. 22. Donoenje propisa kojima se maksimalno olakava i pogoduje ulaganje hrvatsko g iseljenitva u Republiku Hrvatsku i omoguuje njihov trajni povratak u RH. 23. Otpis duga koji prema dravi imaju obitelji koje ive ispod praga siromatva, a koji je nastao radi podmirivanja njihovih osnovnih ivotnih potreba. 24. Donoenje odluke o ponovnom poveanju, jaanju i modernizaciji oruanih snaga te ponovnom uvoenju obveznog sluenja vojnog roka. 25. Donoenje ustavne povelje o jedinstvenosti i neraskidivosti hrvatskoga nar oda u Domovini i iseljenitvu te o ouvanju vitalnih interesa hrvatskoga naroda u Bi H kao jednoj od najvanijih zadaa cjelokupne hrvatske dravne politike i povelje o Bo sni Hercegovini kao podruju od posebnog dravnog interesa za Republiku Hrvatsku. 26. Donoenje ustavne povelje o hrvatskome jeziku i kulturi, te zakona o hrva tskome jeziku, a kojima bi se zatitio hrvatski jezik te propisali obveza zatite i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao jedna od najvanijih zadaa cjelokupne h rvatske dravne i javne politike. 27. Donoenje ustavne povelje o obitelji - obiteljskoj zajednici mukarca i ene k ao osnovnoj eliji hrvatskoga drutva te njezinoj posebnoj zatiti i promicanju od str ane dravne i javne politike. 28. Donoenje zakona o zabrani nasilnog prekida trudnoe, osim u medicinski opra vdanim sluajevima. 29. Donoenje zakona o neradnoj nedjelji. 30. Uvoenje domoljubnog odgoja kao obvezatnog predmeta u osnovnokolskom obrazo vanju.