Sie sind auf Seite 1von 25

NORMATIVI I OPISI ZA SUHU GRADNJU

Hrvatska obrtnika komora


Hrvatsko obrtnitvo ima viestoljetnu tradiciju organiziranja u cehove, udruge i Komoru. Svrha tog organiziranja bila je i ostala zatita i promicanje interesa obrtnitva. S tim je ciljem Hrvatska obrtnika komora osnovana 1852. godine i svoju tradiciju promocije zatite obrtnika ima i danas, nakon vie od 150 godina svoje burne prolosti. S lanstvom od 104.000 obrtnika koji zapoljavaju preko 150.000 radnika, Hrvatska obrtnika komora je najvea gospodarska asocijacija, a s mreom od 20 podrunih obrtnikih komora i 116 Udruenja pokriva sve upanije i vee gradove i mjesta u Hrvatskoj. 1. srpnja 1994. godine odrana je obnoviteljska skuptina Hrvatske obrtnike komore. Sjedite je u Zagrebu, Ilica 49, a smjetena je u zgradi Matice hrvatskih obrtnika koju su godine 1939. izgradili hrvatski obrtnici. Hrvatska obrtnika komora je samostalna struno poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklaivanja i zastupanja zajednikih interesa obrtnitva. Hrvatska obrtnika komora zastupa i predstavlja obrtnike pred dravnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Hrvatska obrtnika komora je pravna osoba. Hrvatska obrtnika komora obavlja javne ovlasti. lanovi Hrvatske obrtnike komore su obrtnici koji obavljaju obrt u Republici Hrvatskoj. lanstvo u Hrvatskoj obrtnikoj komori je obvezatno. Podrune obrtnike komore lanovi su Hrvatske obrtnike komore. Trajni cilj je stvarati uvjete za bolji razvoj obrtnitva i gospodarstva u cjelini. Zato Komora sve vie razvija svoju poslovnu funkciju, kako bi postala uinkovit servis hrvatskim obrtnicima u rjeavanju njihovih svakodnevnih poslovnih problema. Obrt je samostalno i trajno obavljanje doputenih gospodarskih djelatnosti fizikih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga na tritu (definirano prema Zakonu o obrtu). Iznimno, obrtom se moe baviti i trgovako drutvo, koje obavlja jednu od spomenutih djelatnosti, ali pod uvjetom ako to ne ini na industrijski nain. Obrti se dijele na tri vrste : Slobodni obrti za njihovo obavljanje ne trai se struna osposobljenost ni majstorski ispit Vezani obrti za njihovo obavljanje potrebna je struna osposobljenost ili majstorski ispit Povlateni obrti smiju se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadleno ministarstvo

NORMATIVI I OPISI ZA SUHU GRADNJU

PREDGOVOR

Nakon osamostaljenja Hrvatske, zavretka Domovinskog rata i poratne obnove, dolazi do rasta graditeljskih radova. Nove tehnologije, pa tako i suha gradnja (gips-kartonski radovi), sve se vie primjenjuju kao jednostavno, praktino i ekonomino rjeenje. Za normiranje ovih radova, nain izvoenja i obrauna, u praksi su se primjenjivali uglavnom njemaki i austrijski propisi i upute. Kako nisu postojala odgovarajua hrvatska izdanja, esto je dolazilo do nesporazuma izmeu izvoaa i naruitelja. Nadamo se da e ovi normativi i opisi pomoi svim sudionicima u gradnji i doprinijeti podizanju kvalitete izvedenih radova u suhogradnji. U pripremi ovih materijala, konzultirani su predstavnici Ceha uslunog obrta HOK-a, lanovi udruge HUSIG-a i Hrvatska komora arhitekata i inenjera u graditeljstvu, razred arhitekata i razred graditelja. Koliko su to doputale okolnosti i raspoloivo vrijeme, primjedbe i sugestije uglavnom su usvojene. Zahvaljujemo se svima koji su svojim konstruktivnim ueem pridonijeli kvalitetnijem konanom sadraju ovih normativa i opisa. Bit emo zahvalni na svakom prijedlogu za poboljanja ovog izdanja, koja su sigurno mogua. Nadamo se da e ovi normativi biti samo prvi u nizu slinih izdanja i za ostala podruja u graditeljstvu, kako bi se popunila velika praznina u graditeljskoj regulativi. Ceh uslunog obrta Hrvatske obrtnike komore Tehniki odbor Hrvatske udruge izvoaa suhe gradnje

SADRAJ UVOD STANDARDIZIRANI POPISI RADOVA ZA SUHU GRADNJU Gips-kartonski stropovi Gips-kartonski pregradni zidovi Gips-kartonske zidne obloge GK-obloge instalacijskih okana Obloga potkrovlja Lamelni metalni sputeni stropovi Modularni (kazetni) sputeni stropovi od mineralnih vlakana Modularni metalni sputeni stropovi DODATNI RADOVI KOJI SE OBRAUNAVAJU POSEBNO Stropovi Zidovi, zidne obloge i obloge instalacijskih okana NAIN MJERENJA I OBRAUNA USPOREDIVE OZNAKE GIPS-KARTONSKIH SUSTAVA NORMATIVI UTROKA MATERIJALA I VREMENA GIPS-KARTONSKI SPUTENI STROPOVI SS 12 dvorazinska konstrukcija, jednostruka GK-ploa 12,5 mm SS 12 dvorazinska konstrukcija, jednoslojna GK-ploa 15 mm SS 12 dvorazinska konstrukcija, dvoslojna GK-ploa 212,5 mm SS 12 dvorazinska konstrukcija, dvoslojna GK-ploa 215 mm SS 13 jednorazinska konstrukcija, jednoslojna GK-ploa 12,5 mm SS 13 jednorazinska konstrukcija, jednoslojna GK-ploa 15 mm SS 13 jednorazinska konstrukcija, dvoslojna GK-ploa 212,5 mm SS 13 jednorazinska konstrukcija, dvoslojna GK-ploa 215mm GIPS-KARTONSKI PREGRADNI ZIDOVI PZ 11 jednostruka potkonstrukcija, jednoslojna obloga, razmak izmeu zidnih C-profila 60, 40 i 30 cm PZ 12 jednostruka potkonstrukcija, dvoslojna obloga, razmak izmeu zidnih C-profila 60, 40 i 30 cm PZ 13 jednostruka potkonstrukcija, troslojna obloga, razmak izmeu zidnih C-profila 60, 40 i 30 cm PZ 15 dvostruka potkonstrukcija, dvoslojna obloga PZ 15+ dvostruka potkonstrukcija, dvoslojna obloga s dodatnom 5. ploom u sredini PZ 16 dvostruka potkonstrukcija, dvoslojna obloga (instalacijski zid) PZ 18 jednostruka potkonstrukcija, troslojna obloga (sigurnosni zid) GIPS-KARTONSKE ZIDNE OBLOGE ZO 11 lijepljena zidna obloga (suha buka) ZO 23/1 zidna obloga ZO 23/2 zidna obloga, jednoslojna, na stropnim C-profilima ZO 23/2 zidna obloga, dvoslojna, na stropnim C-profilima ZO 25 zidna obloga, jednoslojna, na zidnim C-profilima ZO 26 zidna obloga, jednoslojna, na zidnim C-profilima GIPS-KARTONSKE ZIDNE OBLOGE INSTALACIJSKOG OKNA ZO 28 protupoarna pregrada instalacijskog okna F 30 ZO 29 protupoarna pregrada instalacijskog okna F 60/90 POTKROVLJA PO 12a dvorazinska konstrukcija, jednoslojna/dvoslojna obloga PO 12b jednorazinska konstrukcija, jednoslojna/dvoslojna obloga 6 8 12 13 16 18 19 20 22 24

25 27 30 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65 66 67

68 69

LAMELNI STROPOVI LS 84 lamelni strop, modul 100 mm, simetrina lamela, otvorena fuga LS 84+ lamelni strop, modul 100 mm, simetrina lamela, zatvorena fuga LS 184 lamelni strop, modul 200 mm, simetrina lamela, otvorena fuga LS 184+ lamelni strop, modul 200 mm, simetrina lamela, zatvorena fuga LS 100 lamelni strop, modul 100 mm, asimetrina lamela, zatvorena fuga LS 200 lamelni strop, modul 200 mm, asimetrina lamela, zatvorena fuga LS 300 lamelni strop, modul 300 mm, asimetrina lamela, zatvorena fuga MODULARNI (KAZETNI) STROP MS M60VD strop od mineralnih vlakana, vidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60VD strop od mineralnih vlakana, vidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60ND strop od mineralnih vlakana, nevidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60ND strop od mineralnih vlakana, nevidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60NN strop od mineralnih vlakana, nevidljiva konstrukcija, nedemontana ploa MS M180SD / MS M250SD strop od mineralnih vlakana, nevidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M180DVD strop od mineralnih vlakana, djelomice vidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60VD strop od metalnih ploa, vidljiva konstrukcija, demontana ploa MS M60ND strop od metalnih ploa, nevidljiva konstrukcija, demontana ploa MODULARNI (KAZETNI) STROP strop od metalnih kazeta, nevidljiva konstrukcija, demontana ploa MODULARNI (KAZETNI) STROP strop od metalnih kazeta, skrivena konstrukcija, demontana ploa POLAZINI NORMATIVI UTROKA VREMENA KOD IZVOENJA SUHOMONTANIH RADOVA

70 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

UVOD
Ova publikacija sadri normizirane popise radova za suhomontanu gradnju, naine mjerenja i obraun te normative utroka materijala i vremena za pojedine izvedbene sustave. Puno je sustava i bilo ih je nemogue obraditi u kvaliteti i obliku kojima svjedoimo u nastavku. Ograniili smo se na one koji u graevinarstvu predstavljaju 95 % svih izvedenih radova. Posebnost tablica je u tome da za suhomontane izvedbe ne postoje tzv. univerzalni normativi. Uzrok se krije u tome da su elementi koji ine suhomontane sustave modularni i veih dimenzija, a nain i vrsta ugradnje, osim o normama, jako ovise i o dimenziji pojedinih izvedbenih sustava. Zbog upotrebljivosti dvaju razliitih modula u Hrvatskoj u tablicama se koristi modul 600 ili 625 mm. Dodatna posebnost tablica je rubrika montaa koja je izraena u satima. Budui da vremenska komponenta jako ovisi o veliini izvedbe, utroak vremena smo u tablicama prikazali kao funkciju u ovisnosti od veliine izvedbe. Polazini normativi utroka vremena za pojedine izvedbene sustave inae su u publikaciji prikazani u posebnom poglavlju. Sputeni gips-kartonski stropovi S obzirom na vrstu konstrukcije podijeljeni su na stropove s dvorazinskom i stropove s jednorazinskom konstrukcijom. Prema broju ploa dijele se na jednoslojne i dvoslojne. Stropovi sa zahtijevanom poarnom otpornou su zbog specifinosti navedeni u odvojenoj tablici. Tablice su izraene za etiri klase veliine stropova. Za meuveliine stropova normativi se razmjerno prilagoavaju. Gips-kartonski pregradni zidovi S obzirom na vrstu konstrukcije dijelimo ih na zidove s jednostrukom i zidove s dvostrukom konstrukcijom. Kod zidova na kojima postoji potreba za postizanjem veih visina ili drugih zahtjeva doputeno je umanjenje razmaka konstrukcije. Izraene su posebne tablice s obzirom na razmak profila 400/417 mm, odnosno 300/313 mm. S obzirom na broj slojeva GK-ploa* dijelimo ih na jednoslojne, dvoslojne i troslojne. Tablice su izraene za etiri klase veliina zidova. Za meuveliine zidova normativi se razmjerno prilagoavaju. Gips-kartonske zidne obloge S obzirom na nain privrivanja dijelimo ih na lijepljene obloge (suhe buke) i na obloge s konstrukcijom. Kod obloga na kojima postoji potreba za postizanjem veih visina ili drugih zahtjeva doputeno je umanjenje razmaka konstrukcije. Izraene su posebne tablice s obzirom na razmak profila 400/417 mm, odnosno 300/313 mm. Tamo gdje umanjenje razmaka konstrukcije nije doputeno, tablice su izraene za dvije razliite visine obloga. S obzirom na broj slojeva GK-ploa dijelimo ih na jednoslojne i dvoslojne. Tablice su izraene za etiri klase veliine zidnih obloga. Za meuveliine obloga normativi se razmjerno prilagoavaju. Gips-kartonske protupoarne obloge S obzirom na vrstu konstrukcije dijelimo ih na protupoarne obloge s jednostrukom konstrukcijom i na protupoarne obloge s dvostrukom konstrukcijom. S obzirom na broj slojeva GK-ploa* dijelimo ih na jednoslojne, dvoslojne i troslojne. Tablice su izraene za etiri razreda veliine i za dvije razliite visine protupoarnih zidnih obloga. Za meuveliine obloga normativi se razmjerno prilagoavaju. Obloge potkrovlja S obzirom na nain privrivanja dijelimo ih na obloge s jednostrukom konstrukcijom i na obloge s dvostrukom konstrukcijom. S obzirom na broj slojeva GK-ploa* razlikujemo jednoslojne, dvoslojne i troslojne GK-obloge**. Lamelni metalni stropovi S obzirom na nain privrivanja dijelimo ih na stropove s otvorenom fugom (simetrine lamele) u modulu 100, 200 i 300 mm uz mogunost ugradnje dodatnih elemenata ispune te na stropove sa zatvorenom fugom (asimetrine lamele) u modulu 100, 200 i 300 mm. S obzirom na smjer polaganja lamela dijelimo ih na stropove s uzduno i na stropove s popreno poloenim lamelama. Tablice su izraene za razne veliine

stropova. Za meuveliine stropova normativi se razmjerno prilagoavaju. Modularni (kazetirani) stropovi od mineralnih vlakana S obzirom na izgled dijelimo ih na stropove s vidljivom i stropove s nevidljivom konstrukcijom, a s obzirom na funkcionalnost na stropove sa skidljivom i stropove s neskidljivom stropnom ploom. Tablice su izraene za etiri razreda veliine stropova. Za meuveliine stropova normativi se razmjerno prilagoavaju. Modularni (kazetirani) metalni stropovi Prikazani su sustavi metalnih stropova s vidljivom potkonstrukcijom s ravnim ili uputenim rubom, sa skrivenom te uobiajenom konstrukcijom. Tablica je izraena za etiri razreda veliine stropa. Za meuveliine stropova normativi se razmjerno prilagoavaju.
*GK-ploa = gips-kartonska ploa **GK-obloga = gips-kartonska obloga

STANDARDIZIRANI POPISI RADOVA ZA SUHU GRADNJU


Uvod
Jednakovrijednost Ako kod pojedinih pozicija nije odreeno drukije, kao kriteriji jednakovrijednosti navedenih karakteristinih izvedbi uzimaju se sve tehnike specifikacije koje su opisane, posebice sastav konstrukcije i tehnike karakteristike pojedinih dijelova i zajednike konstrukcije kao i posebne karakteristike koje su navedene u tehnikoj dokumentaciji proizvoaa navedenih karakteristinih proizvoda. Norme Kao norma za gips-kartonske ploe vrijedi norma HRN EN 520. Kao norma za modularne i lamelne sputene stropove vrijedi norma HRN EN 13964. Za pregradne zidove vrijedi norma HRN DIN 18183-1. Visine Ako nisu navedene visine, kod kalkulacije se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3,20 m. Za oteani rad iznad 3,20 m visine obraunava se doplata. Zidna konstrukcija od metalnih C-profila Ako drukije nije navedeno, zidne konstrukcije od metalnih profila nisu nosive i ne mogu se premjetati. Spojevi zida sa susjednim graevinskim elementima U jedinstvenu je cijenu potrebno ukalkulirati kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom, stropom i podom. Izolacijski sloj Ako drukije nije navedeno, samo u sluaju zidnih sustava u cijenu je ukalkuliran 5 cm debeo izolacijski sloj od mineralne vune, a kod svih ostalih sustava izolacija se ne uzima automatski u obzir. Izvedba Do donoenja odgovarajueg tehnikog propisa, za izvedbu gips-kartonskih sustava vrijedi norma HRN DIN 18181 i potom smjernice proizvoaa. Prekid radova Prekidi radova nisu ukljueni u osnovnu cijenu. Klasa poarne otpornosti Dokaz o zahtijevanoj klasi poarne otpornosti za suhomontane protupoarne konstrukcije mora dokazati izvoa odgovarajuom potvrdom o sukladnosti. Sredstva za premazivanje Sva sredstva za temeljno premazivanje i zavrni slojevi za postizanje vodootpornosti povrine nisu ukljueni u standardno opisane radove, ako nisu posebno navedeni u opisu radova. Takve premaze treba opisati kao posebnu stavku. Obraun za izradu i obradu izreza Izrezi u ploama ukljuivo sa zatvaranjem instalacijskih i ugraenih dijelova koji su montirani prije montae obloge ne obraunavaju se posebno ako za njih nije potrebno pojaanje konstrukcije. Izrada i obrada, nakon postave GK-ploa, svih ostalih rupa, izreza, prodora obraunava se posebno (vidi rubriku: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno).

Obraun otvora Obraun je precizno opisan u poglavlju Nain mjerenja i obraun. Obraun konzola i nia za rasvjetu Konzole i nie za rasvjetu se obraunavaju po komadu, prema posebnom ugovoru, razmjerno predvienom procijenjenom utroku vremena i materijala. Vatrootporne i impregnirane ploe Dodatne pozicije za vatrootporne (DF) ili impregnirane (H2) gipsane ploe, ako nisu izriito navedene u pojedinim stavkama popisa radova, navedene su pod dodatnim uslugama. Profilacije i bordure Profilacije i bordure obraunavaju se po dunome metru prema predvienom procijenjenom utroku vremena i materijala. Obrada spojeva i povrina Do donoenje HR norme obrada spojeva izmeu ploa i zaglaivanje sredstava za privrivanje izvodi se u skladu sa smjernicama proizvoaa. U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana povrina bez posebnih zahtjeva (K2). Izrada povrina s posebnim zahtjevima obraunava se posebno. Obrada spojeva (ispuna spojeva uporabom bandane trake za pojaanje) izvodi se u etiri kvalitativne klase (K1, K2, K3, K4). Za standardnu kvalitetu obrade spojeva smatra se kvaliteta K2. Ostale klase kvalitete treba posebno ugovoriti, odnosno navesti u opisu radova. Meusobno se bandairaju i zaglauju samo istovrsni materijali. Obrada spojeva izmeu raznovrsnih materijala nije doputena. Budui da se raspukline veliine vlasi na spoju dvaju raznovrsnih materijala (npr. beton (buka) - GK-ploa) ne mogu izbjei, izvodi se tzv. kontrolirana fuga. Izvoai primjereno obrade spojne rubove (npr. zavrnim profilom) oba materijala, a raspuklina veliine vlasi koja e nastati izmeu oba profila nee biti primjetna. Izvoa suhomontanih radova koji je pravilno obradio zavrni rub GK-ploa na spoju s drukijim materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje e nastati na spoju radi nepravilno izvedenog detalja drugog izvoaa. K1 Obrada spojeva gipsanih ploa, umetanje (neobvezno) bandane trake, zaglaivanje vidljivih dijelova sredstava za privrivanje. K2 Obrada spojeva gipsanih ploa, umetanje (neobvezno) bandane trake, zaglaivanje vidljivih dijelova sredstava za privrivanje. Dodatno zaglaivanje (fino zaglaivanje, zavrna obrada) kojim se izrauje prelazak iz podruja spoja na povrinu ploe. K3 Obrada spojeva gipsanih ploa, umetanje (neobvezno) bandane trake, zaglaivanje vidljivih dijelova sredstava za privrivanje. Dodatno zaglaivanje (fino zaglaivanje, zavrna obrada) kojim se izrauje prelazak iz podruja spoja na povrinu ploe. Zaglaivanje ireg podruja spojeva i zaglaivanje cijele gips-kartonske povrine. Prema potrebi je obraenu povrinu potrebno i izbrusiti. K4 Obrada spojeva gipsanih ploa, umetanje (neobvezno) bandane trake, zaglaivanje vidljivih dijelova sredstava za privrivanje. Dodatno zaglaivanje (fino zaglaivanje, zavrna obrada) kojim se izrauje prelazak iz podruja spoja na povrinu ploe. Zaglaivanje ireg podruja spojeva i zaglaivanje cijele gips-kartonske povrine. Prema potrebi je obraenu povrinu potrebno i izbrusiti. Zaglaivanje cijele povrine masama za izravnavanje do debljine 3 mm.

Ugraeni materijali Gipsane ploe moraju odgovarati normi HRN EN 520. Profili moraju odgovarati normi HRN EN 14195. Gips za obradu spojeva mora odgovarati normi HRN EN 13963. Izolacija mora odgovarati normi HRN EN 13162. Elementi modularnih sputenih stropova moraju odgovarati normi HRN EN 13964. Sredstva za mehaniko uvravanja moraju odgovarati normi HRN EN 14566. Do donoenja hrvatske norme za prosudbu tonosti kutova i ravnosti povrine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202. Kutne tolerancije izvod iz DIN 18202, tablica br. 2: Granine vrijednost izraene u mm kod nazivnih dimenzija izraenih u m do 1 m 1 Vertikalne, vodoravne i kose povrine 6 mm od 1 m do 3 m 8 mm iznad 3 m do 6 m 12 mm iznad 6 m do 15 m 16 mm iznad 15 m do 30 m 20 mm iznad 30 m 30 mm

Red

Element

Tolerancije ravnosti izvod iz DIN 18202, tablica br. 3: Red Element Zidovi sa zavrno obraenom povrinom i podgledi stropova, npr. obukani zidovi, zidne obloge, sputeni stropovi Jednako kao u redu 6, samo uz poveane zahtjeve Granine vrijednost izraene u mm kod nazivnih dimenzija izraenih u m 0,1 m 1** m 2** m 4** m 10** m 15** m

3 mm

5 mm

7 mm

10 mm

20 mm

25 mm

2 mm

3 mm

5 mm

8 mm

15 mm

20 mm

** Meuvrijednosti su zaokruene na cijele mm. Kod tolerancija ravnosti razlikujemo dva stupnja koji izmeu ostalog vrijede za zidove sa zavrno obraenom povrinom, zidne obloge, sputene stropove: Minimalni zahtjevi - redak 6 Poveani zahtjevi - redak 7 (napomena: u sluaju poveanih zahtjeva ravnosti povrine to je potrebno naglasiti ve u popisu radova i kasnije u ugovoru o izvoenju radova). Posebnosti stropova Skele U osnovnu cijenu je ukalkulirana radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od gornje razine poda do donje razine nosivog stropa (meukatna konstrukcija) na koji je privrena potkonstrukcija (ovjesi) sputenog stropa. Ako drukije nije navedeno, kod kosih povrina je u osnovnu cijenu ukalkuliran nagib (omjer izmeu visine i vodoravne projekcije) do 5 %. Vodoravno, vertikalno, koso Odstupanja na osnovi projekta od vodoravne ili vertikalne ravnine do 5 % smatraju se kao vodoravne ili vertikalne, a iznad 5 % kao kose. Postotak se izraunava iz omjera izmeu susjednih pravokutnih zidova (tangens). Kosine se oduzimaju od stvarne povrine. Okomite stropne povrine dodaju se povrini stropa.

10

Visina sputanja Ako drukije nije navedeno, visina sputanja do 50 cm je ukalkulirana u osnovnu cijenu. Visina sputanja mjeri se od donjeg ruba nosivog stropa (meukatna konstrukcija) do podgleda gotovog ovjeenog stropa. Ostalo Potkonstrukcija gips-kartonskih sustava od stropnih C-profila te zidnih vertikalnih obloga se podesivim ovjesnim ili uvrsnim elementima montira neposredno na nosivu podlogu. U osnovnu cijenu potkonstrukcije ukalkulirana je montaa vodoravnih, kosih ili okomitih obloga kod kojih maksimalni odmak konstrukcije iznosi 10 cm (mjereno od primarne konstrukcije do vanjskog ruba C-profila).

11

Gips-kartonski stropovi
Opi opis radova Opis u svom sadraju mora obuhvatiti tip sputenog stropa, vrstu metalne konstrukcije s debljinom profila, stvarnom visinom sputanja, vrstom i debljinom gips-kartonske obloge te vrstom i debljinom izolacije. Primjeri: SS 12 Sputeni strop tip SS 12 od dvorazinske metalne potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, visine sputanja 75 cm, jednoslojne obloge od obinih GK-ploa debljine 12,5 mm, obraeno u kvaliteti K2. Sputeni strop tip SS12 od dvorazinske metalne potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, visine sputanja 120 cm, dvoslojne obloge od obinih GK-ploa debljine 212,5 mm, s izolacijom od mineralne vune debljine 100 mm, obraeno u kvaliteti K2. SS 13 Sputeni strop tip SS 13 od jednorazinske metalne potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, visine sputanja 6 cm, jednoslojne obloge od GK-ploa debljine 12,5 mm, obraeno u kvaliteti K2. Sputeni strop tip SS 13, od jednorazinske metalne potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, visine sputanja 12,5 cm, dvoslojne obloge od GK-ploa debljine 212,5 mm, s izolacijom od mineralne vune debljine 30 mm, obraeno u kvaliteti K2. VANO: Za omoguavanje jedinstvene cijene, u skladu s priloenim primjerima popisa, gips-kartonski sputeni strop treba biti u cijeloj svojoj duini i irini jedinstvenog presjeka i ravnih linija, treba odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, kanala ili utora za rasvjetu i kaskade, ugradnja parnih brana ili bilo kakvih drugih folija, izrada bordura ili bilo kakvih drugih zavrnih detalja, izrada fuga i otvora, uporaba elemenata za pojaavanje rubova i kutova, kliznih spojeva, ugradnja revizijskih i poarnih poklopaca, lunih komada, stubinih, konusnih ili kombiniranih izvedbi, prilagoavanje rastera stropne pocinane konstrukcije specifinostima primarnog i drugih vrsta i tipova stropova, rasvjeti ili drugim potrebama, ugradnja premoenja stropne pocinane konstrukcije kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju od osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i zato ih je potrebno obuhvatiti posebnim stavkama. Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu neodreen stropni elementi kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Stropna obloga od impregniranih (vatrootpornih) gipsanih ploa debljine 12,5 mm -* Visina sputanja > 0,5 m - Kruto vjeanje stropa nonius ovjesima s navedenom visinom sputanja - Izrada stropne kaskade s navedenom visinom kaskade - Izrada stropnog podgleda irine < 0,6 m - Izrada odreza s navedenom dimenzijom otvora - Ugradnja revodijskih poklopaca s navedenom dimenzijom poklopaca - Ugradnja graevinskih folija - Ugradnja rubnih ili kutnih profila - Kitanje spojeva akrilnim kitom - Obrada spojeva i zaglaivanje u kvaliteti K3 i K4 - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunaju posebno) obraun u m stropa obraun u m stropa obraun u m stropa obraun u m kaskade obraun u m stropa obraun u kom obraun u kom obraun u m stropa obraun u m profila obraun u m spoja obraun u m obraene povrine

* Radovi koji se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu radova.

12

Gips-kartonski pregradni zidovi


Opi opis radova Opis u svom sadraju mora obuhvaati tip montanog zida, vrstu i dimenziju metalne konstrukcije s debljinom profila i meusobnim razmakom profila, debljinom i stvarnom visinom zida, vrstom i debljinom gips-kartonske obloge, vrstu izolacije i njezinu debljinu, klasu poarne otpornosti i procijenjenu zvunu izolaciju RW,R. Primjeri: PZ 11 Pregradni zid tip PZ 11, debljine 75 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 50 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 2,75 m, s obostranom jednoslojnom oblogom od standardnih GK-ploa d = 12,5 mm, s izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 45 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni zid tip PZ 11, debljine 100 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 75 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 2,75 m, s obostranom jednoslojnom oblogom od vatrootpornih gipsanih ploa d = 12,5 mm, s izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 45 dB, klasa poarne otpornosti F30, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. PZ 12 Pregradni zid tip PZ 12, debljine 125 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 75 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,00 m, s obostranom dvoslojnom oblogom od vatrootpornih GK-ploa d = 12,5 mm, izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 53 dB, klasa poarne otpornosti F90, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni zid tip PZ 12, debljine 150 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,40/41,7 m, s obostranom dvoslojnom oblogom od impregniranih GK-ploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 53 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. PZ 13 Pregradni zid tip PZ 13, debljine 125 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 50 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 2,75 m, s obostranom troslojnom oblogom od GK-ploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 57 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni zid tip PZ 13, debljine 175 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,25 m, s obostranom troslojnom oblogom od impregniranih GK-ploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 61 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. PZ 15 Pregradni zid tip PZ 15, debljine 205 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 275 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 2,75 m, s obostranom dvostrukom oblogom od standardnih GK-ploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 150 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 64 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni zid tip PZ 15, debljine 265 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 2100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 4,00 m, s obostranom dvostrukom oblogom od vatrootpornih GK-ploa d = 15 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 160 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 63 dB, klasa poarne otpornosti F 90, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2.

13

PZ 15+ Pregradni zid tip PZ 15+, debljine 212,5 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 275 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,5 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,25 m, s obostranom dvostrukom oblogom s dodatnom 5. ploom ugraenom izmeu obje konstrukcije, od impregniranih GK-ploa d = 12,5 mm, s dvostrukom izolacijom od mineralne vune debljine 250 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 69 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni zid tip PZ 15+, debljine 262,5 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila irine 2100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,5 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,50 m, s obostranom dvostrukom oblogom s dodatnom 5. ploom ugraenom izmeu obje konstrukcije, od vatrootpornih GK-ploa d = 12,5 mm, s dvostrukom izolacijom od mineralne vune debljine 250 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 69 dB, klasa poarne otpornosti F 90, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. PZ 16 Pregradni instalacijski zid tip PZ 16, debljine 250 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 250 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,5 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,00 m, meusobno spojene, s obostranom dvostrukom oblogom od impregniranih GKploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 53 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Pregradni instalacijski zid tip PZ 16, debljine 330 mm, od dvostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 2100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 60/62,5 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 3,00 m, meusobno spojene, s obostranom dvostrukom oblogom od impregniranih GKploa d = 12,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 53 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. PZ 18 Zatitni zid tip PZ 18, debljine 177 mm, od jednostruke metalne potkonstrukcije od pocinanih profila, irine 100 mm, debljine 0,6 mm, montirane na razmaku 30/31,25 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, visine 2,75 m, s obostrano troslojnom oblogom od vatrootpornih GK-ploa d = 12,5 mm, izmeu ploa su s obje strane ugraene po 2 ploe od pocinanog lima, debljine minimalno 0,5 mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 100 mm, procijenjena zvuna izolacija RW = 59 dB, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2, klasa poarne otpornosti F 90. VANO: Za omoguavanje jedinstvene cijene, u skladu s priloenim primjerima popisa radova GK-zid mora biti u cijeloj svojoj duini i visini jedinstvenog tlocrta, odnosno presjeka i ravnih linija te mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, suavanje ili irenje zida, Izrada parapeta i pregrada, Izrada paleta ili bilo kakvih ostalih zavrnih detalja, Izrada fuga i uporaba tukatura, Izrada izreza i proboja, uporaba elemenata za pojaavanje rubova i kutova, kliznih spojeva, ugradnja revizijskih i poarnih poklopaca i izvedbe u radijusima kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju od osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i zato ih je potrebno obuhvatiti posebnim stavkama.

14

Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen zidni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno". Primjer: -* Zid od impregniranih/vatrootpornih GK-ploa debljine 12,5 mm -* Zidna obloga iz GK-ploa debljine > ili < 12,5 mm -* Debljina izolacije > 5 cm -* Umanjenje razmaka pocinane potkonstrukcije od 60/62,5 cm na 40/41,7 cm ili 30/31,5 cm -* Visina zida > 3,20 m - Ugradnja UA-profila za pojaavanje (poklopaca, parapeti) - Ugradnja standardnih ili nestandardnih pojaanja za kutove - Ugradnja standardnih ili nestandardnih zidnih pojaanja (visei ormarii,...) - Ugradnja posebnih tipskih pojaanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik) - Ugradnja ugradnih ormaria (hidranti, elektro ormarii) - Izrada izreza navedene dimenzije - Izrada otvora navedenih dimenzija - Ugradnja revizijskih poklopaca navedene dimenzije - Izrada dilatacijskog spoja u zidu - Izrada kliznog spoja zida s primarnim stropom - Kitanje spojeva akrilnim kitom - Obrada spojeva u kvaliteti K3 i K4 - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunaju posebno). obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m zida obraun u m zida obraun u m zida obraun u m profila obraun u m kutova obraun u m pojaanja obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u m dilatacije obraun u m spoja obraun u m spoja obraun u m bandairane povrine

* Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu.

15

Gips-kartonske zidne obloge


Opi opis radova Opis mora u svome sadraju obuhvatiti tip zidne obloge, vrstu i dimenziju metalne konstrukcije s debljinom profila i meusobnim razmakom profila, stvarnom visinom obloge i odmak od primarne konstrukcije, vrstu i debljinu GK-obloge, vrstu izolacije i njenu debljinu. Primjeri: ZO 11 Lijepljenje zidne obloge ZO 11 od GK-ploa debljine 12,5 mm na ravnu podlogu odgovarajuim ljepilom po nainu tankoslojnog morta, visine 2,50 m, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2 (izvedba A). Lijepljenje zidne obloge ZO 11 od impregniranih GK-ploa debljine 12,5 mm na neravnu podlogu do 20 mm ljepilom od gipsa, visine 2,60 m, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2 (izvedba B). Lijepljenje zidne obloge ZO 11 od standardnih GK-ploa debljine 12,5 mm na neravnu podlogu iznad 20 mm s izravnavanjem podloge odrescima GK-ploa irine 100 mm, nalijepljenih na podlogu ljepilom od gipsa. Ploe su na izravnanu podlogu nalijepljene masom za zaglaivanje na nain tankoslojnog morta, visine 3.00 m, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2 (izvedba C). ZO 23 Zidna obloga ZO 23 od jednog sloja standardnih GK-ploa debljine 12,5 mm, visine 5,00 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, privrenih priborom za montau, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Zidna obloga ZO 23 od dva sloja impregniranih GK-ploa debljine 212,5 mm, visine 6,00 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih stropnih C-profila debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, privrenih priborom za montau, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. ZO 25 Zidna obloga ZO 25 od jednog sloja obinih GK-ploa debljine 12,5 mm, visine 2,75 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 50 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Zidna obloga ZO 25 od jednog sloja impregniranih GK-ploa debljine 12,5 mm, visine 3,00 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 100 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. ZO 26 Zidna obloga ZO 26 od dva sloja impregniranih GK-ploa debljine 212,5 mm, visine 3,00 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 50 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Zidna obloga ZO 26 od dva sloja vatrootpornih GK-ploa debljine 215 mm, visine 3,50 m, pocinane potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 75 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm, s pripadajuom trakom za brtvljenje, klasa poarne otpornosti F 60, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2.

16

VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene u skladu s priloenim primjerima popisa radova GK-obloga mora biti po cijeloj svojoj duini i visini jedinstvenog tlocrta, odnosno presjeka i ravnih linija, mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, suavanje ili irenje obloge, izrada paleta ili bilo kojih drugih zavrnih detalja, izrada fuga i uporaba tukatura, izrada izreza, uporaba elemenata za pojaavanje rubova i kutova, kliznih spojeva, ugradnja revizijskih i poarnih poklopaca i izvedbe u radijusima, kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju od osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i zato ih je potrebno obuhvatiti posebnim stavkama. Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen zidni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Zidna obloga od impregniranih/vatrootpornih GK-ploa debljine 12,5 mm -* Zidna obloga od GK-ploa debljine > ili < 12,5 mm -* Debljina izolacije > 5 cm -* Zgunjavanje FeZn potkonstrukcije od 60/62,5 cm na 40/41,7 cm ili 30/31,5 cm -* Visina zidne obloge > 3,20 m - Ugradnja standardnih ili nestandardnih kutnih profila za pojaavanje - Ugradnja standardnih ili nestandardnih zidnih pojaanja (visei ormari...) - Ugradnja posebnih tipskih pojaanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik) - Ugradnja ugradnih ormaria (hidranti, elektro ormarii) - Izrada izreza navedene dimenzije - Izrada otvora navedene dimenzije - Ugradnja revizijskih poklopaca navedene dimenzije poklopaca - Kitanje spojeva akrilnim kitom - Obrada spojeva u kvaliteti K3 i K4 - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m kutova obraun u m pojaanja obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u m spoja obraun u m bandairane povrine

* Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu.

17

GK-obloge instalacijskih okana


Opi opis radova Opis mora u svom sadraju obuhvatiti tip vatrootporne zidne obloge, vrstu i dimenziju metalne konstrukcije s debljinom profila i meusobnim razmakom profila, stvarnu visinu obloge, vrstu i debljinu GK-obloge, vrstu izolacije i njenu debljinu i klasu poarne otpornosti. Primjeri: ZO 28 Obloga instalacijskog okna ZO 28 od dva sloja vatrootpornih GK-ploa debljine 212,5 mm, visine 3,00 m, potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 75 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmak 60/62,50 cm, razred poarne otpornosti F 30, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. ZO 29 Obloga instalacijskog okna ZO 29 od jednostruke konstrukcije od dvostrukih meusobno privrenih zidnih C-profila od pocinanog lima, debljine 0,6 mm, sloja masivne GK-ploe debljine 25 mm i sloja vatrootporne GK-ploe debljine 12,5 mm, visine 3,00 m, potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 50 mm, debljine 0,6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, klasa poarne otpornosti F 90, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. Obloga instalacijskog okna ZO 29 od jednostruke konstrukcije od dvostrukih meusobno privrenih zidnih C-profila od pocinanog lima, debljine 0,6 mm, tri sloja vatrootporne GK-ploe debljine 12,5 mm, visine 4,00 m, eline potkonstrukcije od pocinanih zidnih C-profila irine 50 mm, debljine 0.6 mm, montiranih na razmaku 60/62,50 cm, klasa poarne otpornosti F 90, s pripadajuom trakom za brtvljenje, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene u skladu s priloenim primjerima popisa radova, obloga instalacijskog okna mora biti po cijeloj svojoj duini i visini jedinstvenog tlocrta, odnosno presjeka ravnih linija, odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, suavanje ili irenje obloge, izrada paleta ili bilo kojih drugih zavrnih detalja, izrada fuga i uporaba tukatura, izrada izreza, otvora, uporaba elemenata za pojaavanje rubova i kutova, kliznih spojeva, ugradnja revizijskih i poarnih poklopaca i izvedbe u radijusima, kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju od osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i zato ih je potrebno obuhvatiti posebnim stavkama. Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen zidni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Zidna obloga od impregniranih/vatrootpornih GK-ploa debljine 12.5 mm -* Zidna obloga od GK-ploa debljine > ili < 12,5 mm -* Izolacija od mineralne vune -* Zgunjavanje pocinane potkonstrukcije od 60/62,5 cm na 40/41,7 cm ili 30/31,5 cm -* Visina vatrootporne zidne obloge > 3,20 m - Ugradnja standardnih ili nestandardnih profila za pojaavanje kutova - Ugradnja posebnih tipskih pojaanja za sanitarne elemente (WC, umivaonik) - Izrada izreza navedene dimenzije izreza - Izrada otvora navedene dimenzije otvora - Ugradnja protupoarnih poklopaca navedene dimenzije poklopaca - Ugradnja ugradnih ormaria (hidranti, elektro ormarii ) - Zaglaivanje povrine u kvaliteti K3 i K4 obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m kutova obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u m obraene povrine

- Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). * Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu.

18

Obloga potkrovlja
Opi opis radova Opis mora u svom sadraju obuhvatiti tip obloge potkrovlja (npr. OP 12a), metalnu konstrukciju s debljinom profila, vrstom i debljinom GK-obloge, vrstom izolacije i njenom debljinom. Primjeri: OP 12a Obloga potkrovlja OP 12a od dvoslojne konstrukcije na drvenim gredama i metalne pocinane konstrukcije od stropnih C-profila, debljine 0,6 mm, vatrootpornih GK-ploa debljine 15 mm, toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 250 mm, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. OP 12b Obloga potkrovlja OP 12b od jednoslojne metalne konstrukcije od pocinanih stropnih C-profila, debljine 0,6 mm, privrivanih direktnim ovjesom, vatrootpornih GK-ploa debljine 15 mm, toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 200 mm, zaglaeno i bandairano u kvaliteti K2. VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene, u skladu s priloenim primjerima popisa radova, GK-obloga potkrovlja mora biti u cijelom svom sastavu jedinstvenog presjeka i ravnih linija, mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, otvora za svjetiljke i krovnih prozora, ugradnja rezervnih pokrova, prepreka za paru ili parnih brana ili bilo kakvih drugih folija, izrada paleta ili bilo kojih drugih zavrnih detalja, izrada fuga i izreza, otvora, uporaba elemenata za pojaavanje rubova i kutova, kliznih spojeva, ugradnja revizijskih i poarnih poklopaca, posebno prilagodba rastera potkrovne pocinane konstrukcije specifinostima krovne konstrukcije, izrada premoenja stropne pocinane konstrukcije, kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju od osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i potrebno ih je obuhvatiti posebnim stavkama. Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen potkrovni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Obloga potkrovlja od impregniranih/vatrootpornih GK-ploa debljine 12,5 mm -* Obloga potkrovlja od GK-ploa debljine > ili < 12,5 mm -* Ugradnja izolacije prema debljini - Ugradnja graevinskih folija - Obloga potkrovlja sa vidljivim gredama - Ugradnja standardnih ili nestandardnih profila za pojaavanje kutova, - Izrada stranica i poklopaca krovnih prozora i tavanskih istaknutih prozora - Izrada izreza i otvora navedene dimenzije - Ugradnja poarnih poklopaca navedene dimenzije poklopaca - Ugradnja potkrovnih sklopivih stuba - Kitanje spojeva akrilnim kitom - Obrada spojeva u kvaliteti K3 i K4 - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m obloge obraun u m kutova obraun u m obloge obraun u kom obraun u kom obraun u kom obraun u m spoja obraun u m bandairane povrine

* Radovi se obraunavaju odvojeno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu.

19

Lamelni metalni sputeni stropovi


Opi opis radova Opis mora u svom sadraju obuhvaati modul lamelnog stropa, vrstu i obradu materijala od kojeg su lamele izraene te boju, vrstu potkonstrukcije, visinu ovjesa, popreni spoj lamela. Primjeri: LS 84 Lamelni sputeni strop od simetrinih perforiranih lamela modula 100 mm, s otvorenim fugama irine 16 mm, od aluminijskog lima bijele boje (RAL 9010), debljine 0,5 mm, s tipskom aluminijskom potkonstrukcijom, visinom ovjesa 80 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je izmjenini. LS 84+ Lamelni sputeni strop od simetrinih lamela modula 100 mm, s ispunama irine 16 mm, od aluminijskog lima srebrne boje (RAL 9006), debljine 0,5 mm, s tipskom aluminijskom potkonstrukcijom, visinom ovjesa 50 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je linijski. LS 184 Lamelni sputeni strop od simetrinih lamela modula 200 mm, s otvorenim fugama irine 16 mm, od aluminijskog lima be boje (RAL 9016), debljine 0,6 mm, s tipskom aluminijskom potkonstrukcijom, visinom ovjesa 150 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je linijski. LS 184+ Lamelni sputeni strop od simetrinih lamela modula 200 mm, s ispunama irine 16 mm, od aluminijskog lima bijele boje (RAL 9002), debljine 0,6 mm, s tipskom aluminijskom potkonstrukcijom, visinom ovjesa 110 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je izmjenini. LS 100 Lamelni sputeni strop od asimetrinih lamela modula 100 mm, sa zatvorenim fugama, od aluminijskog lima bijele boje (RAL 9010), debljine 0,5 mm, s tipskom pocinanom potkonstrukcijom, visinom ovjesa 50 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je izmjenini. LS 200 Lamelni sputeni strop od asimetrinih perforiranih lamela modula 200 mm, sa zatvorenim fugama, od aluminijskog lima srebrne boje (RAL 9006), debljine 0,6 mm, s tipskom pocinanom potkonstrukcijom, visine ovjesa 100 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je izmjenini. LS 30/31,70 Lamelni sputeni strop od asimetrinih lamela modula 30/31,70 mm, sa zatvorenim fugama, od aluminijskog lima bijele boje (RAL 9002), debljine 0,65 mm, s tipskom pocinanom potkonstrukcijom, visine ovjesa 120 cm i aluminijskim obojenim zavrnim U-profilom. Popreni spoj lamela je izmjenini.

20

VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene u skladu s priloenim primjerima popisa radova mora biti lamelni sputeni strop mora biti cijelom svojom duinom i irinom jedinstvenog presjeka i ravnih linija, mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade nia, utora za svjetiljke, kaskada, ugradnja parnih prepreka, parnih brana ili bilo kakvih drugih folija, izrada ostalih zavrnih detalja, izrada fuga i izreza, ugradnja revizijskih poklopaca, lunih kosih, u obliku stuba, konusnih ili kombiniranih izvedbi, prilagoavanje rastera stropne pocinane konstrukcije specifinostima primarnog stropa, rasvjete ili drugim potrebama, ugradnja premoenja stropne konstrukcije kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju iz osnovnog popisa, nisu predmet osnovnih izvedbi i potrebno ih je obuhvatiti posebnim stavkama. Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen stropni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Ugradnja lamela nestandardnih oblika, debljina i boja - Izrada izreza (svjetla, zvunici, anemostati) - Izrada kosih, lomljenih i lunih izvedbi - Izrada kaskada - Ugradnja graevinskih folija - Ugradnja nestandardnih zavrnih profila - Ugradnja izolacije - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). obraun u m stropa obraun u kom obraun u m stropa obraun u m kaskada obraun u m stropa obraun u m profila obraun u m stropa

* Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu, odnosno kada nisu u skladu s tehnikim karakteristikama pojedinog proizvoaa.

21

Modularni (Kazetni) sputeni stropovi od mineralnih vlakana


Opi opis radova Opis mora u svom sadraju obuhvatiti mjere modularnog stropa, vrstu i obradu materijala od kojeg su ploe te oblik ruba ploa, vrstu i boju potkonstrukcije, koeficijent zvune apsorpcije i priguivanja buke te visinu ovjesa. Primjeri: MS MI 60/62,5 VK Modularni sputeni strop od demontanih mineralnih vlaknastih ploa, dimenzije 60/62,5060/62,501,5 cm, s ravnim rubom i vidljive konstrukcije bijele boje, irine 24 mm, s visinom ovjesa 90 cm i zavrnim L-profilom u boji konstrukcije. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. Modularni sputeni strop od demontanih mineralnih vlaknastih ploa, dimenzije 60/62,5060/62,501,5 cm, s uputenim rubom i vidljivom konstrukcijom bijele boje, irine 15 mm, visine ovjesa 50 cm i zavrnim L-profilom u boji konstrukcije. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. MS MI 60/62,5 NK Modularni sputeni strop od demontanih mineralnih vlaknastih ploa, dimenzije 60/62,5060/62,501,9 cm i nevidljive pocinane konstrukcije, visine ovjesa 150 cm i zavrnim L-profilom bijele boje. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. Modularni sputeni strop od demontanih mineralnih vlaknastih ploa, dimenzije 60/62,5060/62,501,5 cm i skrivene pocinane konstrukcije, visine ovjesa 150 cm i zavrnim L-profilom bijele boje. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. Ploe su demontane sa donje strane. MS MI 150/180/250 DVK Modularni sputeni strop od demontanih mineralnih vlaknastih ploa , dimenzije 30/31,70150/180/2501,7 cm, s djelomino vidljivom konstrukcijom (alt. hodnici skriveni) bijele boje, irine 24 mm, visine ovjesa 90 cm i zakljunim L-profilom u boji konstrukcije. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. MS MI 60/62,5 SN Modularni sputeni strop od nedemontanih mineralnih vlaknastih ploa, dimenzija 60/62,5060/62,501,5 cm i skrivene pocinane konstrukcije, visine ovjesa 50 cm i zavrnim L-profilom bijele boje. Koeficijent zvune apsorpcije ploe treba iznositi > 0,5. VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene, u skladu s priloenim primjerima popisa radova, modularni sputeni strop mora biti po cijeloj svojoj duini i irini jedinstvenog presjeka i ravnih linija, mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja, bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade kaskada, ugradnja parnih brana, parnih prepreka ili bilo kojih drugih folija, izrada ostalih zavrnih detalja, izrada izreza, ugradnja revizijskih poklopaca, kosih, stubinih, konusnih ili kombiniranih izvedbi, prilagoavanje rastera stropne pocinane konstrukcije specifinostima primarnog stropa, nestandardne rasvjete ili ostalim potrebama, ugradnja premoenja stropne konstrukcije, kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju u osnovnom popisu, nisu predmet osnovnih izvedbi i potrebno ih je obuhvatiti posebnim stavkama.

22

Kao posebna stavka obraunava se svaki opim popisom radova zahtijevan i u popisu radova neodreen stropni element, kao i svi ostali radovi navedeni u prilogu: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno. Primjer: -* Ugradnja ploa nestandardnih oblika, debljina i boja -* Ugradnja konstrukcije nestandardnih oblika, debljina i boja -* Ugradnja kombiniranih stropova (GK-ploe, mineralne ploe) - Izrada izreza (svjetla, zvunici, anemostati) - Izrada kosih, lomljenih i lunih izvedbi - Izrada kaskada - Ugradnja graevinskih folija - Ugradnja nestandardnih zavrnih profila - Ugradnja izolacije - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). obraun u m stropa obraun u m stropa obraun u m stropa obraun u kom obraun u m stropa obraun u m kaskada obraun u m stropa obraun u m profila obraun u m stropa

* Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu, odnosno kada nisu u skladu s tehnikim karakteristikama pojedinog proizvoaa.

23

Modularni metalni sputeni stropovi


Opi opis radova Opis mora u svom sadraju obuhvatiti modul stropa, vrstu i obradu materijala od kojeg su ploe, boju i obradu vidljive povrine ploe (glatkoa/perforacija), nain privrivanja ploa, vrstu potkonstrukcije, visinu ovjesa. Primjeri: MS ME 60/62,5 SKO Sputeni strop od demontanih metalnih ploa, dimenzije 60/62,560/62,5 cm, od pocinanog lima, debljine 0,5 mm, glatke povrine, bijele boje sa oprunom nevidljivom pocinanom potkonstrukcijom, visine ovjesa do 50 cm i zavrnim L-profilom. MS ME 60/62,5 VK Sputeni strop od demontanih metalnih ploa, dimenzije 60/62,560/62,5 cm, s udubljenim rubom, perforirane povrine i vidljive konstrukcije bijele boje, debljine 0,5 mm, irine 24 mm, visine ovjesa 90 cm i zavrnim L profilom u boji konstrukcije. MS ME 60/62,5 SK Sputeni strop od demontanih metalnih ploa dimenzije 60/62,560/62,5 cm, od pocinanog lima, debljine 0,5 mm, glatke povrine, bijele boje s nevidljivom potkonstrukcijom, s visinom ovjesa 70 cm i zavrnim L-profilom. Ploe se mogu demontirati sa donje strane. VANO: Za osiguravanje jedinstvene cijene u skladu s priloenim primjerima popisa radova modularni sputeni strop mora biti cijelom svojom duinom i irinom jedinstvenog presjeka i ravnih linija, mora odgovarati vaeim normama, pravilima struke i uputama proizvoaa. Eventualna dodatna pojaanja bilo tipskim ili netipskim elementima, izrade kaskada, ugradnja parnih brana, parnih prepreka ili bilo kojih drugih folija, izrada ostalih zavrnih detalja, izrada izreza, ugradnja revizijskih poklopaca, kosih, stubinih, konusnih ili kombiniranih izvedbi, prilagoavanje rastera stropne pocinane konstrukcije specifinostima primarnog stropa, nestandardnoj rasvjeti ili ostalim potrebama, ugradnja premoenja stropne konstrukcije, kao i svi ostali radovi koji nisu obuhvaeni, odnosno koji se ne podrazumijevaju u osnovnom popisu, nisu predmet osnovnih izvedbi i potrebno ih je obuhvatiti posebnim stavkama. Primjer: -* Ugradnja ploa nestandardnih oblika, debljina i boja - Izrada izreza (svjetla, zvunici, anemostati) - Izrada kosih, lomljenih i lunih izvedbi - Izrada kaskada - Ugradnja graevinskih folija - Ugradnja nestandardnih zavrnih profila - Ugradnja izolacije - Ostali radovi (vidi prilog: Dodatni radovi koji se obraunavaju posebno). obraun u m stropa obraun u kom obraun u m stropa obraun u m kaskada obraun u m stropa obraun u m profila obraun u m stropa

* Radovi se obraunavaju posebno samo u sluaju kada nisu precizno definirani u osnovnom popisu, odnosno kada nisu u skladu s tehnikim karakteristikama pojedinog proizvoaa.

24