ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. etnički trojac obrazuje vlast. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. Većina stranaka. 4 . 2003). pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. godine. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. SDS i HDZ. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. Dvije godine kasnije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. godine. na izborima 2002. bez obzira na ideološki profil.

“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo.pojam stava. Allport (prema Milasu. • da su socijalni stavovi složeni. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. osjeća i postupa na određeni način. a ima ih još mnogo. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. 2. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. To su socijalna distanca. predrasude. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. 5 . i • ličnog značenja za pojedinca. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli.1. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima.2. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi .

U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. vjeri. naciji. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. 1997): • funkcija prilagođavanja . a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). emotivna na vrednovanje. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. tj.2. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. 1997) dala su kontradiktorne podatke. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 .svijest o onome što osjećamo. 2. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu.stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. • saznajna funkcija . a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. Stav čine tri komponente: kognitivna. znanje o objektu. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. • funkcija odbrane ega . Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. emotivna i konativna.odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. • funkcija samoizražavanja . u što vjerujemo i što nam je vrijedno. kao što su stavovi prema politici. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. tj.

U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. 2. religija. Švajcarci). koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. U društvenim naukama. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. Rudi Supek je 1961. U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. porijeklo).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. koja postoji kao subgrupa u većem društvu.3. arhetipovi. drugi objektivnim parametrima (jezik. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. vijeka u engleskom govornom području. osjećanja). Kao što vidimo. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. Prema ovoj definiciji Bošnjaci.

Ulrich Beck (prema Vrcanu. i 6. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti. zajedništva. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. Ipak. 4. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. 2.. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. Pojedinac preuzima kulturu. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe.4. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike.. oblike ponašanja i vrednovanja. Mit o zajedničkom porijeklu. koje žive i djeluju na datom teritoriju. 2. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. 1980). osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Povezanost s određenom “domovinom”. 5. 8 . Kolektivno vlastito ime. Zajednička istorijska sjećanja. 3. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije.

Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. 2. Komponenta samoidentifikacije . Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. 2. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. po intenzitetu. biologija). ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. gdje je jaka emocionalna vezanost. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. 3. 3. 2. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. Etnički identitet. Taj osjećaj može. Pozitivni stavovi 9 . teritorija. amblemi. 4. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. i to: 1. i 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. kultura.5. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. Pripadništvo grupi. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. 1998).

smatra superiornijom od ostalih grupa. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. Voleman (prema Đuriću. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. zadovoljstvo pripadnošću grupi. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. 4. etnocentrizam i šovinizam. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. pri tome.6. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. koristeći. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. 10 . prihvatanje vlastite grupe. Osim toga. svoju grupu ili grupe.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. a na drugom kraju nacionalizam. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. obično nacionalna ili etnička. Etnocentrizam. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. 2. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. društva) i dr.

a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. 2. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. 6. Samo posjetilac zemlje. Kao što vidimo. Zaposlenje u istoj profesiji.autoritarnom. 11 .7. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. stalan stanovnik jedne države. to su sljedeći odnosi: 1. stanovanje u istoj ulici. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. i 7. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . Bogardus. Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. a pod uticajem sociologa Parka. Susjedstvo. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. 4. Isključenje iz zemlje. Počevši od najintimnijeg. Državljanstvo.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. 5. ali i uticajem socijalnih činilaca. 2. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”. Blisko srodstvo putem braka. 3.

nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata.3% da je jednakost značajna. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. a neke teorijske prirode. pitanje etničke distance veoma aktuelno. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. Kastinski sistem. Našao je da samo 6. 1997. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. Smit. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . sa mitovima. Fijamengo. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. godine A. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. Prvo. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. Na našim prostorima je. a ne. Popadić. negativnog stava. na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. 2. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Kuzmanović.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. na svom ekstremnom negativnom polu. Zato i skale socijalne distance. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. Rudi Supek je 1961. 15. tuđa. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). 1991).8.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. 1998). 1993). pa čak i jezikom predaka (Gelner. Kao što smo ranije naglasili. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. a čak 77.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. na primjer. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. kulturom. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”.

Muslimani.7% na Kosovu. 1973). imalo je.9% u Bosni i Hercegovini. Hrvatima. Englezima. između ostalog. Hrvatskoj 11. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). a najmanje sa Rumunima.6% u Crnoj Gori. Albanci. Makedoniji 8. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa. užoj Srbiji 11. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Slovenci. Bugarima. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. Sloveniji 39.9%. pa Hrvatima. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. 63. Rusinima i Slovacima te Mađarima. Hrvati.3% u Hrvatskoj.68. 59. Crnogorci. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima. na Kosovu 17. dok značajnih polnih razlika nije bilo. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Crnoj Gori 12. Amerikancima. Istraživanje je pokazalo. Makedonci. Pantić nalazi (u Baćević i sar. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću.1%.. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima.5%.2% u Sloveniji. 70. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. Amerikancima i Englezima. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima.2%. 56. Mađari. pa u BiH 6%.2% u užoj Srbiji. Slovacima. a najmanje sa Rusinima i Rumunima.7% u Makedoniji. 42.9%. 41.61. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Istraživanje Pantića (1967). u svojim najnaprednijim dijelovima. 1980). 1991) da 13 . a ostalih 4. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. Crnogorcima. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. 51. Rusima. godine. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca.4%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. Bugarima. Makedoncima.4%. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima. Nijemcima.

Amerikancima i Rusima. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. izražena visoka distanca prema njima. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). a najmanje od Srba iz Srbije. etnička distanca je najveća). Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. a druge nacije kao različite. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. Prijedoru. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. nije isti. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. manje od Amerikanaca i Rusa. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. Bošnjacima. Dakle. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. značajna i istaknuta. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. slijede Italijani i Španci. godine u Banjoj Luci. neutralan. Prnjavoru. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. Izrazito odbacivanje Muslimana. upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. rekli bismo. Odnos prema Rusima je. u poređenju sa drugim etničkim grupama. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. dok se najmanje odbacuju Rusi. tuđe i neprijateljske. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. Muslimani iz BiH (51%). potom sa Romima. Hrvatima. Odnos prema stranim nacijama. Osnovci 14 . Hrvata i donekle Amerikanaca. Amerikancima i Englezima. Istraživanje V. a onda slijede ostale nacionalne grupe. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. Srbi iz BiH (47%). Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. Nijemcima. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca.

kao komšije 28%. dok je najmanja distanca. dok su studenti najotvoreniji. ali ne i mala. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. Bošnjacima-Muslimanima. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. kao komšiju 20%. 15 . godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. tj. kao komšiju 15%. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. Portugalcima i Nijemcima. prema građanima Slovenije. dok su Primorje. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. U istraživanju obavljenom u junu 2001. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela.. kao komšiju 22%. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. Crnogorcima i Slovencima. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. i to obostrano. U septembru 2002.01. bez Kosova (Biro. Ipak. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika. slijede srednjoškolci. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. i to na nivou 0. Komparativno istraživanje urađeno 2001. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. 2002). tako da. kao komšije 46%. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. nažalost. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. kao šefa 55%. najmanje distancirani. Englezima. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika.

Jevrejima (1. i 2002.55). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Slijede Crnogorci 16 .58). s kojima bi pristali da budu “susjedi”. 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Slovencima (1. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. Podaci su prikupljani tokom 2000. i značajno veće prema Slovencima. Bošnjaci (1. Mađarima (1. nego što je to slučaj u regijama Slavonije. Rumunima (1. za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. potom Albance i Makedonce. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”.67). Korduna i Banovine. godine. 2003) urađeno u junu 2002.62).75). bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Istraživanje (Puhalo.84). Primorja i Gorskog Kotara. Ipak. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. Slijede Makedonci (1. dok je najveća distanca prema Albancima (1.82) i Srbima (1. nacionalizma i nacionalne lojalnosti. Like. bošnjačke i srpske nacionalnosti. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. sjeverne Hrvatske te Istre.38).51). Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti.

Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. U istraživanju (Turjačanin. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka.. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Romima (15%). potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Slijede Hrvati. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Albanci i Romi. Najviše obacuju Albance (30%). po nepoželjnosti se ističu tri grupe. Slovenci i Makedonci. zatim Srbi i na kraju Romi. Albance i Srbe. To su Srbi. Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Slijede Hrvati. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Romima (19%). Bošnjaci i Romi. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Hrvatima i Bošnjacima (18%). Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. a najmanje se odbacuju Crnogorci. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Rome (19%). U februaru i martu 2004. zatim Nijemci. starosti između 25 i 70 godina. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. Slijede Nijemci i Hrvati. Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. godine (Opačić i sar. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. Uprkos tome. Albance (22%) i Srbe (15%).

Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. tj. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. zatim Albanci. Prije svega. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. što 18 . Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. Takva spremnost nešto je manja u centru. konflikta sa tim narodom. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. Ovo se može objasniti na više načina. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. tj. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. a slijede Bošnjaci. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. Osim Hrvata. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. brak.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima.

godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu. na 35. godine. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. U 2008. da bi u drugom kvartalu opao. i 2008.undp. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008. Kod Roma je situacija drugačija. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.9%. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. a u novembru 2008.7% u novembru 2008.6% na 28. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. Taj procenat je u novembru 2007. nego sa Romima. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima.aspx?PID=36&RID=87 19 . i pored svega što su jedni drugima uradili. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24. i to sa 65% na 74. Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008.6%). godine. godine iznosio 67%. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97.5%. 3 http://www. godine 76%. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. godine opada na 95. na 76. Prema istraživanjima UNDP u 2007. u 2008.6%).5% u novembru 2007.3%. sa 26. godine. Tokom čitave 2008. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti. U odnosu na 2007. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. godine. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. godine.1%. godine je varirao.1%.3% u odnosu na novembar 2007. godine i iznosi 74.1% u novembru 2008. kada je iznosio 80. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima. te se ponovo povećao na kraju 2008.7% na 81.ba/index. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. U odnosu na kraj 2007.

godine ovaj procenat je iznosio 97. taj procenat iznosi 94.6%). 2. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot.6% u novembru 2008.3%. Na području Republike Srpske u 2008. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28.9%). godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69. i to sa 28. U novembru 2007. godine. godine na 22.5% krajem 2007. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95.7%. i to sa 83% na 79.9%). predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. godinu (sa 50. U odnosu na kraj 2007. 20 . na 77.). godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju.9% na 92.8% na 33.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.8% krajem 2008. – 21.9. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. godine. dok u odnosu na kraj 2007. godine). godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. novembar 2008. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan.2%). dok u novembru 2008.6%. društvene pojave itd. Ipak. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni.8%. novembar 2007. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24.7%.1% na 92.4% u novembru 2007. 1989). Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008.7%.

konativnu i kognitivnu komponentu. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. 1989). da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. od kojih su prve dvije. Složene su i sadrže emotivnu. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. 1960. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. Kao i stavovi. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. 21 . tj. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. u socijalnoj psihologiji. 1939. One su trajne dispozicije reagovanja. • Međuljudski pristup. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. a posebno emotivna. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. prema pripadnicima drugih naroda. 1950. i • Međugrupni pristup. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. Rokeach. otpornost prema mijenjanju. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. Eysenck. 2007). veoma izražene. Berkowitz. 1969). najčešće učenjem po modelu. jesu etničke predrasude.

Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. shvatanja o karakteristikama neke nacije. U stvari. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. 1968). U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. predrasuda i sukoba. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. bez bilo kakvog takmičenja. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. 2. emocionalnu i konativnu.10. S druge strane. 1989). U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. prije svega. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. 1989). i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. Kognitivnu čine. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima.

Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. Javne aktivnosti. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Osim ovoga. 1989). U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. tj. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. Neki autori (Campbell. iza kojih stoji država. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. Po jednom shvatanju. stereotipije karakteriše i proširenost. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. nasuprot podacima i činjenicama. javlja se i pozitivan konativan odnos. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima.

miroljubivi 31%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. Istraživanje rađeno 2001. Makedonci su veseli 39%. složne i zatvorene 12%. laktaši 14%. nagli i ne vole druge narode 13%. čiste 20%. hvalisavi 30%. 2. gostoljubivi 31%. složni 24%. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. složni 17%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. inteligentne 14%. zaostali 51%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. podmukle 15%. prema Penningtonu 1997).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. miroljubivi i čisti 11%. vrijedni 18% i zaostali 13%. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. grubi 20%. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. hvalisave 21%. hrabre 45%.11. ne vole druge narode 22%. inteligentne 33%. Za 24 . 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. složni 20% i nagli 16%. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. čiste 18%. inteligentne 19%. gostoljubivi 15%. vesele 28%. Italijani. Nijemci). na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. podmukli 31%. složne 13% i vrijedne 10%. iskreni 21%. starosti od 15 do 27 godina. vrijedne 14%. sebične 19%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. Kao što vidimo. U diplomskom radu (Alačov. čiste 32%. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%.. vrijedne 41%. zatvoreni 22%. podmukli 16%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. miroljubive i iskrene 15%. grubi 11%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. zatvoreni 33%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. gostoljubivi 22%. sebične 18%. hrabri 30%.

surovi i ratoborni. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. sebične. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. rodoljubivi. okrutni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. osjećajni. svadljive i nepoštene. duhoviti. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. komunikativni. neiskreni. nazadni. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. Tu su i crte otvorenosti: veseli. druželjubivi. govori 25 . ne vole druge narode. vole druge narode. gostoljubivi. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. dvolični. otvoreni. nepošteni. prilagodljivi. osjećajne. nazadni i primitivni. duhoviti. Između ostalih. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. ponosne. agresivni. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. Popadić i Biro (2002). veseli. nacionalisti. fanatični. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. osjećajni. neiskrene. hrabre. komunikativni. a tuđih kao izrazito negativnih. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. ponosni i rodoljubivi. agresivni. hrabri. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. Uz to. u svom istraživanju rađenom 1997. Ovako mali broj osobina. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. konzervativni. prljave i nekulturne. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. ne vole druge narode. Takođe. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). dobri ljubavnici. koje uz to nisu visoko frekventne. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. druželjubivi. Hrvate kao neiskrene. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. nemilosrdni i okrutni. ratoborni. pohlepni. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. Takođe. hladne. Muslimane kao primitivne. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa.

nesebični. tu su: miroljubivi. sami hrvatski ispitanici. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. pametnima. naravno. O Bošnjacima misle da su čisti. čiste. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. da naglasimo. kao i svi ostali. gluposti i negostoljubivosti. nesebični i miroljubivi. nesebični i ljubazni. komunikativnim. pametni. Od osobina koje su najmanje izražene. vrijedni i gostoljubivi. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. Srbi im pripisuju podmuklost. svadljivost. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. Najizraženiji atribut je podmukli. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. svadljivi. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. ne misle ni da to nisu. vrednoću i komunikativnost. ljubazni. Najviše o njima misle kao o kulturnim. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. najizraženiji su podmukli i sebični. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. pošteni. civilizovanost. nepošteni. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. vrijednima i komunikativnima. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. hrabri i osjećajni. Što se tiče negativnih atributa. primitivni. Srbi. vrijedni. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. sebičnost. kulturu. nepoštenje. Od negativnih karakteristika. hrabrima. hrabre. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. čistima. osjećajne i pametne. osjećajnima i pametnima. prljavi i nepošteni. podmukli. zatim nekulturni. komunikativne. 26 . ali. civilizovanima. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. hladnoću i kukavičluk.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. kulturni i nesebični. prljavi i hladni. Kad su u pitanju pozitivni atributi. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa.

Prnjavor. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. metodom anketiranja licem u lice. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Kotor-Varoš. Foča. Kalesija. 27 . Vitez. Derventa. Šekovići. Lukavac. Novi Grad. Vlasenica. • Region Bijeljina: Bijeljina. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Velika Kladuša. Cazin. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Pale. Gradiška. Maglaj. Jablanica. Čelinac. Čitluk. Ugljevik. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. Bileća i Gacko. Ljubinje. Banovići. • Region Doboj: Doboj. Travnik. • Region Prijedor: Prijedor. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Teslić. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. • Region Zvornik: Zvornik. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. do 21. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Srebrenica i Milići. marta 2009. Bosanska Krupa. Novi Travnik. • Region Hercegovina: Trebinje. Kozarska Dubica. Laktaši. Kakanj. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima.3. • Srednjobosanski kanton: Jajce. • podjednakom broju muškaraca i žena. Ljubuški. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. Mrkonjić-Grad. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Gračanica. Brčko. Brod. Višegrad. Kneževo. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Petrovo. Bratunac. Visoko. Rudo. Istočno Sarajevo. Modriča.

• Kanton 10: Livno. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. Novo Sarajevo. 2. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. 8. Da stanuje u mom susjedstvu.1. 3. Novi Grad. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. Ponuđeni odnosi su: 1. Stari Grad.1. Vogošća. Da bude član iste političke partije kao i vi. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable. Da stalno živi u mojoj zemlji. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. Prema prirodi pojave na koju se odnose. nezavisne varijable su sociodemografske. Ilidža. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. 5. Tomislavgrad. 10. u istoj zgradi ili ulici. 6. Da mi bude šef na poslu. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). 3. 7. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. 4. 3. 9.1. 28 . Da stupim u brak s njim (njom). Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem.

Etnička pripadnost 3. 3.1..1. Pol 2.. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima.2. Srbi.2. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Nezavisne varijable 1. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. eventualno. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. 3.2. (čitati redom stavke od a do i. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni. Recite mi da li biste za jednog običnog.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. Bošnjaci i Romi. Starost 3. Dakle. Obrazovanje 4.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

4 da drugi vjeruju Total 1743 100. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1.3 Nisam religiozan.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.0 U istraživanju je učestvovalo 37.0 33 .1% Bošnjaka. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.6% Srba i 13. ali ne prihvatam baš sve 650 37.3 37.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči. nemam ništa protiv 112 6.6 1.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5.0 100.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49. Tabela 8.3% Hrvata.1 48. dok ih je 37. 48.

Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. 5. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju.5. a nešto više od 40% od Roma. U odnosu na 2002. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002.6% ostalih. Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002.4% Srba i 4. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. godine. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji.1. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. Bošnjacima i Romima. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca.

4% građana hrvatske nacionalnosti. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa.3%. a danas to prihvata njih 35. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. godine prihvatalo je 35. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10).3%. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. 35 . a 2009. mjesto stanovanja. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton). godine taj procenat iznosi 6%.8% Hrvata.5% Hrvata.5% Hrvata. a 2009. članstvo u nekoj političkoj partiji. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. obrazovanje i religioznost (prilog br.3%. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. godine je prihvatalo 28. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. godine 57. a 2009 godine 26. Rome najmanje prihvataju. naročito u Federaciji BiH. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi. tj. ali i Srbima i Bošnjacima. 1). starost. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). godine prihvatalo je 10. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj.

Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri. Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima. Grafikon 1.

7% Romi 37 .0% Romi 42.6% Bošnjaci 60.9% Hrvati 92.4% 76.8% 92.4% 93.6% 68.7% 67.4% Hrvati 92. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.4% Romi 35.7% Srbi 88.8% Bošnjaci 59.6% 74.9% Srbi 67.2% Hrvati 90.3% 28.9% 55.2% 90.8% 31.4% Bošnjaci 74.9% Bošnjaci 55.0% Romi 6.3% 53% 56.6% 26.3% Romi 28.2% Bošnjaci 77.9% Romi 32.7% Tabela 9.2% Romi 48.2% 48.2% 81.9% 6% 6% 42.6% Bošnjaci 68.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.6% 60.4% 92.1% Bošnjaci 67. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.2% Srbi 27.9% Hrvati 88.2% Hrvati 81.6% Bošnjaci 26.9% 88.4% 87.4% 35.9% Romi 6.6% 59. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.6% Srbi 76.1% 91.7% 86.7% Romi 41.3% 67.4% Srbi 26.6% 58.2% 77.1% 57.5% 88.7% 41.4% 26.4% Hrvati 87.1% 27. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.3% Srbi 53.1% Hrvati 91.4% Hrvati 93.8% 59.9% 67.2% 28.6% Srbi 59.3% Srbi 67.5% Hrvati 88.8% Romi 31.1% 88.1% Hrvati 88.1% Srbi 57.0% Srbi 56.9% 32.6% Bošnjaci 58.1% Bošnjaci 28.

Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.4% Da stupim u brak s njim 92.0% Da stupim u brak s njim 6.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90. zgradi ili ulici 88.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.6% Da mi bude šef na poslu 58.1% Da stupim u brak s njim 27. zgradi ili ulici 77.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26. zgradi ili ulici 92.9% Da mi bude šef na poslu 31.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.0% Da mi bude šef na poslu 56.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.4% Da bude član iste političke partije 42.1% Da bude član iste političke partije 87.8% Da bude član iste političke partije 67.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.3 % Da stupim u brak s njim 28.7% Da stanuje u mom susjedstvu.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da stanuje u mom susjedstvu.1% Da bude član iste političke partije 67. zgradi ili ulici 88.2% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.5% Da mi bude šef na poslu 88.

9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije. a najmanje Rome. Nakon pripadnika svog naroda. godine. naročito kod veoma bliskih odnosa. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate.2. godine taj procenat iznosi 61.6%. a danas taj procenat iznosi 60. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. a 49% od Srbina.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. U prvom istraživanju 72. U istraživanju iz 2002. Sličnu situaciju. U slučaju da im je ugrožen život. U odnosu na 2002. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka. 54. potom Srbe. a 2009. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. Bošnjaci i Hrvati danas. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici.6% Bošnjaka. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. ali da su manje spremni nego 2002. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. dok bi krv od Roma primilo 39. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. u najvećem broju.8%. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. godine 66. godinu distanca se povećala. kao kod Hrvata. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. dolazi do smanjenja etničke distance. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. naročito bliske odnose. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. godine spao na oko 6%. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Za razliku od Hrvata. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. godine. Hrvatima i Romima. da bi taj procenat 2009. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. 40 . dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. tj. tj. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. godinu. Istraživanje iz 2002. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. a najmanje Rome. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu.

zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.1% 84.2% 44.2% 42.1% 50.6% 61.4% 11% 49% 41 .7% 53% 11.8% 52.3% 82.3% 36.5% 82.3% 49.6% 81.2% 81.6% 47.4% 40.6% 6.9% 46.4% 14.7% 55.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.6% 60.2% 35.9% 54.3% 82.1% 85.6% 48.6% 6% 39. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.2% 40.7% 64.8% 83% 83% 84.2% 13.9% 62.9% 59.

7% Hrvati 55.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.6% Hrvati 47.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.7% Srbi 53.3% Hrvati 64.1% Bošnjaci 81.2% Srbi 44.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.0% Da stupim u brak s njim 11.0% Da stupim u brak s njim 6.8% Bošnjaci 83.3% Hrvati 49.0% Hrvati 76.6% Da mi bude šef na poslu 54.2% Hrvati 13.4% Romi 40. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.6% Romi Tabela 12.0% Bošnjaci 84.2% Romi 35.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.2% Da mi bude šef na poslu 39.0% Romi 39.6% Srbi 50.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81.8% Da bude član iste političke partije 6.0% Bošnjaci 83.1% Bošnjaci 84.1% Bošnjaci 85.2% Da mi bude šef na poslu 48.5% Da stupim u brak s njim 81.1% Romi 61.0% Srbi 49.3% Romi 36.8% Srbi 52.6% Romi 6.3% Bošnjaci 82.2% Srbi 42.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.4% Hrvati 14.9% Hrvati 54. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.7% Bošnjaci 76.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.9% Da stupim u brak s njim 14.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.4% Srbi 11.0% Srbi 11.6% Srbi 48.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47.5% Bošnjaci 82. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.9% Hrvati 62.0% Hrvati 59.2% Romi 40.0% Srbi 60.6% Bošnjaci 81.6% Romi 6.9% Romi 46.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu . za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.

zgradi ili ulici 64.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83. 37. dok bi krv od Roma primilo 34.8% Da stanuje u mom susjedstvu.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.9% Da stanuje u mom susjedstvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.3% Da stanuje u mom susjedstvu. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52.0% Da mi bude šef na poslu 83. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe. U slučaju da im je ugrožen život.5% Srba. zgradi ili ulici 40.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%. 43 .0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84. zgradi ili ulici 76. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84.6% Da bude član iste političke partije 53.2% od Bošnjaka. zgradi ili ulici 5.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala. 35.7% Da bude član iste političke partije 62.6% Da bude član iste političke partije 50. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46.5% Srba bi primilo krv od Hrvata.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49.9% Da stanuje u mom susjedstvu. a slijede ih Bošnjaci i Romi.

s 54% 2002. godine najveći broj Srba (58. godine taj procenat iznosi 39.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. potom Bošnjake. Veliki broj Srba. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. godini 51. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. godine za 13% do 16% Srba. dok to danas prihvata 45. a 2009. godinu manje za 10. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. Bošnjak ili Rom. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. a najmanje Hrvate. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. godine. Srbi najviše odbacuju Rome. godine na 43. godine. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. oko jedne četvrtine. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima. Rome kao susjede je 2002. godine prihvatalo 46. u odnosu na druge ponuđene narode.3%. Kako odnosi postaju intimniji.1% 2009. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. U istraživanju iz 2002. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. a u 2009.8%.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. tj. Stupanje u brak s Hrvatom 2002.9% Srba.4%. U 2002. što je u odnosu na 2002. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48.2% Srba.9% Srba.6% pripadnika ovog naroda.5% ispitanika. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. a danas tu opciju prihvata 32. Postavlja se pitanje zbog 44 . da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju.

6% 32.4% 18.5% 64. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.7% 66.6% 36% 12.3% 6.8% 65.5% 47.1% 24.9% 67. Grafikon 3. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.4% 35.8% 5.3% 30. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.5% 26.5% 27.9% 4.2% 68.9% 66.4% 28.2% 9.9% 45 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.2% 45.2% 64.7% 22.2% 32.9% 67.9% 26.9% 19. tj.2% 39.2% 37.1% 30.8% 43.8% 21.7% 18.8% 8.3% 34. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.5% 67.1% 66.4% 15.

prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.5% Srbi 64.9% Romi 4.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.8% Romi 5.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.1% Srbi 66.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.8% Hrvati 43.2% Bošnjaci 45.1% Hrvati 30.9% Srbi 67.3% Bošnjaci 6. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.3% Romi 34.4% Da stupim u brak s njim 8.6% Romi 32.7% Romi 18.9% Srbi 67.3% Hrvati 30.9% Da mi bude šef na poslu .2% Da stupim u brak s njim 12.1% Da stupim u brak s njim 64.5% Romi 26.5% Romi Tabela 14.4% Romi 15.4% Bošnjaci 28.9% Srbi 51.8% Srbi 65.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.9% Srbi 66.9% Hrvati 19.2% Srbi 64.1% Hrvati 24.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.4% Da mi bude šef na poslu 22.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.2% Hrvati 9.6% Hrvati 36.0% Hrvati 12.5% Hrvati 47.9% Bošnjaci 26.8% Bošnjaci 21.2% Srbi 68.8% Bošnjaci 8.7% Romi 22.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.2% Hrvati 37.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.3% Da stupim u brak s njim 5.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.9% Da mi bude šef na poslu 30.2% Bošnjaci 39. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.7% Srbi 66.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.5% Romi 27.9% Da bude član iste političke partije 66.4% Bošnjaci 18. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.4% Bošnjaci 35.4% Da mi bude šef na poslu 26.2% Bošnjaci 32.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.

9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68. zgradi ili ulici 47. vrijedne (59.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.2%) i iskrene (51.8% 18.7% 51.4%).4% 11.3% Da bude član iste političke partije 36.7% Da bude član iste političke partije 32.3%). pametne (56.5% 16. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.2%).2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5. zgradi ili ulici 67. Sebe opisuju kao: čiste (70.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43. zgradi ili ulici 34.4.5%).4% Romi 2. osjećajne (56%). ljubazne (56%).8% Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 51.6% 35.3% 6% 8.5%).6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66.1 % Da stanuje u mom susjedstvu.3% Hrvati 70.3% 47 .8%).0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67.7% Srbi 38.6% 22.4% 18.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.6% 48. ponosne (64.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.9% Da bude član iste političke partije 32.7% 8.7%). Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.2% 19.6% 7.4% 12.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45. kulturne (60.3% 4.1% 11.7% 4. hrabre (53.9% 5. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.5% Da stanuje u mom susjedstvu. Tabela 15.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.6% 4.8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35. poštene (52.8% 23.

i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična. iskreni (18. neiskreni (42.4% 14.2% 59.4% 24.3% 16.9% 26.7% 15.4% 8. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati. Kao što vidimo. Kao što vidimo.6%).6% 56% 48. osjećajne (22.7% 21% 10. nepošteni (34.6% 14.4% 27.1% 14.5% 60.1% 52.8%). lijene (27. neljubazne (24.2% 21.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.2% 10% 16.8%).1% 19.7% 10.7% 4.7%).8% 43.1%) i neljubazni (17.2% 56% 56.6% 33.3%).4% 1.4%).4% 53. Hrvati Rome vide kao: prljave (62.7% 10.1% 34. hrabri (19.8% 11. Romi se opisuju na najgori mogući način.1%).7% 43. pametne (24.7%). ali koga krase neke pozitivne osobine. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina.4%). neiskrene (35.5% 29.8% 14.9% 53. svadljive (33. ljubazne (28%). nekulturne (48. ne vole druge narode (43. ponosni (21%).7%). neiskrene (26. nepoštene (29.8%). hladni (22.5% 11. ne vole druge narode (31%).2% 18. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%).6% 15.3%).7% 12.9% 40. lijene (53.8% 2.3% 6.7% 2.2%).2% 19% 17.8% Istovremeno.7%).3%).9%).4%).4% 31% 17.7% 28. glupe (35.6%).4% 4.5% 9.7% 11.8% 62.7% 8.9% 42.4% 6.5% 12. čisti (38.2% 11.2% 64. slugerane (23. kulturne (28. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44. 48 .2% 19% 19% 4.6% 3.4%).6% 26.4%). kukavice (26.3% 24.4%). Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.8%).4%) i ponosne (22%).4% 10.6%).8% 22% 22.4% 28% 19.6% 35.

9% 24.00 16.50 71.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.2% 16.4% 94% 47. Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.90 37.10 62.8% 83.60 6.60 84.80 83.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.10 75.6%).1% 75.8% 2.6% 6% 52. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.20 80% 100% 28.5% 71.40 15.6% 84. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28. 97.00 47.2%).20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.2% 49 . Grafikon 4.90 24.9% 37.50 2.1% 62.40 94.5% 28.9%).4% 15.

4% 6.3% 47.8% 21. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.3% 42.1% 6.1% 16.2%).1% 17.1%).7% 21% 19.9% 14.5% 44.1% 3.5% 9.4% 9.1% Romi 2.1).4% 41.7% 17.1% 53.3% 58.7% 19.6% Srbi 12.9% 27% 15% 10.1% 15.7% 4.4% 14.2%) i iskrene (44.9% 6. ljubazne (44.9% 17% 8.7% 43.8% 37. slično kao i Hrvati.3% 11% 6. vrijedne (47.2% 11.1% 1.4% 10.2% 47.2%).5% 11.3% 52. Možemo da vidimo da su Bošnjaci. Tabela 16.4% 23.4% 26.4% Hrvati 24.8% 8% 13. poštene (47.5% 9.4% 26.8% 6% 9% 26% 17% 24.3% 5.5% 5. vole druge narode (48.4% 44.8% 22.9% 42. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.3% 15.2% 12.9% 11% 4.5% 39.6% 20.4% 42.6% 6.4% 51.2% 30. ponosne (58.3%).8% 50 . osjećajne (53.8%).2% 48.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.8% 26.7% 28.5% 14.2%).4% 4.3% 19.2% 10% 16.5% 15.7% 19.7% 58.6% 12.6% 15.4% 31.4% 17.2% 5.7% 12.3% 3.5. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.8% 43.7% 48. potpuno nekritični prema svom narodu.1% 10% 16.1%).5% 5. miroljubive (48.6% 11.3% 3.7% 23.6% 9. hrabre (52.1% 14.1%).

Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda.7%). neljubazni (20. neiskreni (42.3%).7%). svadljive (16. kukavice (17.1%). osjećajni (19.1%). neiskreni (31. nepoštene (24.8%).9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima. neiskrene (23. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43. ljubazni (26. pamet. Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi.4%).7%). ne vole druge narode (21. nekulturne (42.6%). nekulturni (17. i stoga predstavljaju teret za svako društvo. nepošteni (28.4%). vrijedni (22. 51 . svadljivi (23. čisti (24.6%). ne vole druge narode (43.9%).4%).1%) i ponosne (15. ljubaznost i slično.8%).9%). pametni (26.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata.2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. glupe (26%).9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH.6%).1%).4%). O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58.1%). dok svaki četvrti ispitanik (24.2%). lijene (51. Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. ponosni (26. Hrvata i Roma 22.4%). Manje od jedne trećine ispitanika (29. nepošteni.7%). S jedne strane. hladni (17%).5%). Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41. lijeni (16. kukavice (30. svadljivi i ne vole druge narode. Svoje viđenje Srba. vole druge narode (16.5%). nepošteni (42. a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni.4%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.5%).3%).

9% 29.70 24. koji je dobar i pomalo naivan. poštene (35.4%).4%).50 81.90 29.6.5% 81.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.8%).9% 5.10 70.8%).20 22. vole druge narode (40.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.7% 64. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda. iskrene (43. hrabre (48.80 77. osjećajne (38.1% 70. miroljubive (33.90 80% 100% 18.70 16.3% 75.9%).10 89.1% 89. ljubazne (30. vrijedne (36.30 35.7%).3% 83.8% 77.2%). Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%).2% 22.30 75.3%). 97. 52 .9% 10. čiste (47.9%).50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.1% 2.30 83.70 2.90 10.3% 35.7% 24.5% 18.7% 16.

3%).1% 19.2%).3% 17.6% 23.7%). glupi (19.8% 5.9% 6.6% 10.3%).4% 17. neljubazne (17.6% 18.8%).7% 39.3% 30.7% 2.6% 37. slugerani (14. nepošteni (18. neljubazni 53 .2%).4% Hrvati 32.3% 36. kukavice (22.6% 43.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.8% 38.3% 7.4% 17.5% 24.8% 5. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.1%).9% 2. U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.6% 4. nekulturne (24.2% 17.5% 23.2%).7% Srbi 47.4% 21.7% 5.8%).3% 10.5% 3.7% 15.6%).7% 33.8% 17.7% 5.5%). čiste (17.9% 17.2% 3.6% 3. nekulturni (39.2%).8% 24.8% 40. vole druge narode (17.2% 13. lijeni (38.8% 16.6% Romi 4. neiskreni (17.4% 5% 53% 38.1% 3.4%). svadljive (27.6% 5.1% 2% 32.8%).6% 38.7% 22. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17.4% 9.6% 14.8%).4%).8% 6.5% 31. neiskrene (31.5%).4% 6.9% 8.7% 3% 6% 32% 11.1% 4.9% 1.3% 23.8% 3.9% 0. Romi su: prljavi (49.2% 14.5% 31.2% 7% 2.3% 35.6% 3.7% 5.1% 13.4% 3. slugerane (23.2% 49.8% 48. svadljivi (19.9% 11.4% 5.6% 34.3% 3% 5. glupe (21.8% 7% 8.9% 5.3%). nepoštene (24.3% 8.6% 2.5% 19.4% 15.4% 27.8%).7% 21.8% 5% 8.1% 20% 6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.5% 3.

40 89.4%). sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41. u očima Srba.6%). Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima. I Srbi.5%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.7%).6%).60 89.40 21.60 79. nepoštene (23.9%). čiste (32. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37. Na Rome se. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive.60 10. kukavice (21.7%) neiskrene (23. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21.40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41.10 54 .60 80% 100% 16. vrijedne (17.90 14.4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20. kulturne (34. ali kojem se ne može nikada vjerovati.70 58. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.9%).10 85. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari. ne vole druge narode (31. Grafikon 6.90 83.40 10.3%).4%). svadljive (20%). 97. ljubazne (17.7%).30 2.6%).40 20.60 78. kao i druga dva naroda.

3% 41.4% 2.6% 79.6% 55 .1% 16.9% 83.4% 20.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 89.6% 78.7% 58.1% 85.4% 21.4% 10.6% 10.6% 89.9% 14.

možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. 2008). i jednog Srbina. etnička netrpeljivost i dr. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. 2003. prema Penningtonu. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda.6. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. 56 . Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Bošnjaci i Srbi. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. zajedno s drugim narodima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Šalaj. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Kao što možemo vidjeti. kao konstitutivni narodi. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).). posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. o kojem imaju i nabolje mišljenje. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. 1997). Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. U njoj žive Hrvati. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život.

Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. Rome se kao narod najviše odbacuje. 57 . godinu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. godine. a potom s Bošnjacima. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. a potom Srbe. Teško je reći zbog čega je to tako. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. godinu. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. S druge strane. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. godinu. tj. niti su učestvovali u ratu. Bošnjaka i Srba. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. stepena bliskosti. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa).

58 . tj. a potom kod Hrvata i Srba. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. Svi za sebe misle da su pošteni. idealizuju sliku o svom narodu. S druge strane. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. a Srbi posebno ističu da su podanici. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. Očito je da se političarima malo vjeruje. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. tu je slika nešto drugačija.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. a najmanje među Srbima. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. što je prilično mali procenat. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Interesantno je. iskreni. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. Kada opisuju druge narode. hrabri. po riječima ispitanika. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. vole druge narode i dr. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. da su svadljivi i neiskreni. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa.

što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite. 59 . a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. Na kraju. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. godinu. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima.

Ð. i Boneta. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. O. Ličnost u višekulturnom društvu. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. (1954). B. No 1–2. T.W. (1950). str. Novi Sad: Matica srpska. i drugi (1991). National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. • Berkowitz. H.7. White Attitudes Towards Black People. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. D. New York: Atherton Press. (1998). i Kamenov. • Ðurić. The frustration-aggresion hypothesis revisted. Homo poscommunisticus. • Eysenck.. Beograd. • Čorkalo.. Ž. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. Nacionalni identitet. • Gelner. Mowrer. 57-62. • Baćević. Vol XXXVII.A. The Psychology politics. Nacije i nacionalizam. The Authoritarian Personality New York: Harper. (1980).posebno izdanje 3. 21-26. J. • Biro. No 2. Ann Arbor. Diplomski rad.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. (1997). 134-153. (1971). and Sears. Lj. • Campbell. R. 85-94. S. Vol 10. In L. • Dollard. E.. Beograd. A. str. (1971).R. • Ðurić. oktobra.E. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . (1995). Mich:Institute for Social Researche. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. pp. (1991). Đ. Matica srpska. D. 60 . (2003). London: Routledge& Kegan Paul. (1969). Odsjek psihologija. Miller. (1939) Frustration and Aggresion. Berkowitz (ed. Beograd: XX vek. Etnički stereotipi . L. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.Novi Sad. • Đurić. • Biro. Review of Psychology. Doob. Nova srpska politička misao.H. • Alačov. Ž. Revija za sociologiju. Zagreb: str. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. (2006).J. Beograd: XX vek. • Banovac. Zbornik za društvene nauke. M. (2002). L. New Haven: Yale University Press. Ð. • Antoni. M. N. (2006). Filozofski fakultet.

F. Vrednosti. Zagreb. Osnove socijalne psihologije. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . N. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. B. J. Zagreb: Naklada Slap. • Kuzmanović. Beograd. S. D.. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. Diplomski rad. (2007). (1993). Ličnost i društveni stavovi. Institut za psihologiju. stavovi i promena ponašanja. Život u posleratnim zajednicama. (1997). Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. 226. Lutovac (ur. Osnove socijalne psihologije. N. B. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (1992). (2006). str. Beograd: Nolit. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. B. (2003). i Havelka. • Phinney. Diplomski rad. (1967). B. Kuzmanović. U: Z. Etnička distanca u SFRJ. • Rot. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. str. Psychological Bulletin. • Putinja.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. Beograd. • Milas. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. (1978). M. str. • Lučić. 61 . Beograd: Filozofski fakultet. D. C. 125-137. S. • Puhalo. i Stref-Feber. bošnjačke i srpske nacionalnosti. (1973). G. • Milošević-Đorđević. (2004). Beograd. 237-252. • Opačić. 115-138. • Puhalo. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. (2003). J. XX vek.. • Pejanović. • Pennington. IAN. 108. S. Teorije o etnicitetu. Ž. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. 499-514. N. i Enkok. (1989). • Rajk. D. (1990). Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. i drugi (2005). Popadić. K. Beograd. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. • Pantić.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. D. 11/7/2007. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. Beograd: Psihologija 1-2. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. G. Sociologija broj 1. N. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. • Rot. • Kosanović. Beograd IDN. (1997). str. Jastrebarsko: Naklada Slap. Beograd. (2003). (1997).

• Turjačanin. pp. M. 96-102. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. M. identitet. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. New York: Basic books. • Šiber. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. Zagreb: Politička kultura. M. I. Rečnik psihologije. S. Beograd: Službeni glasnik. (2000). Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. • Turjačanin. (1970). 15-39. H. Experiments in intergroup diskriminations.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Butollo. Attitudes and Values. Osnove političke psihologije. (1966).Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . • Sherif.. (2000). V. (2004).Zagreb. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj.Banja Luka. W. (2009). (1968). Beograd. (2007). godine. Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. • Tajfel. Čekrlija. • Šalaj. etničnost. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji.2009. V. Filozofski fakultet Beograd. • Sistem ranog upozoravanja. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. (2007). • Vasović. Čačić-Kumpes (ur. U predvorju politike. (2002).6. Ostali izvori: • GfK . Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. London: Routledge & Kegan Paul.) Kultura. Ð. B. • Turjačanin.ba/index. • Rokeach. U: J. San Francisco: JosseyBass.(1999). S. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. Godišnji izvještaj http://www. (1960). Beliefs. Ž. The Open and Closed Mind. Znakovita zbrka oko etničkog. Scientific American 223. (1998).undp. V.. • Turjačanin. M. • Vrcan. Beograd: Stubovi kulture. Powell. • Trebješanin. Magistarski rad.. 62 . V.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .

2.0710 2.08940 Tabela 1.4978 SD 1.55241 SEM .784 .09818 Tabela 2.500 72076.07865 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.59638 1. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.6042 SD 1. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.71 SR 137551.58611 1.500 -1.075 Tabela 3.06514 64 .86 306. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346. Independent Samples Test F Equal variances assumed .644 Tabela 2.678 t -.19234 .53286 SEM .50 Tabela 2.7521 2. član/ica sam Ne.6909 SD 1.08502 .50504 SEM .50 72076. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.462 df 645 P .1.6337 2.1. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2. nisam član/ica 68 568 M 3.59736 1.

Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.10863 .93 SR 24821.6597 SD 1. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.02 312. Test Statistics Chi-Square Df P 8.16902 .10922 .217 .12 320.6255 2.4007 2.69861 1. Mann-Whitney Test N Da.027 Tabela 4.5787 2.500 -2.50 Tabela 3.500 177744.12425 .99 314.511 3 .58545 1.06162 Tabela 4.50 177744.1.34 Tabela 4.1.56744 SE .44901 1.2.2.20 291. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.55684 1.9220 2. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355. član/ica sam Ne.037 65 .

51 361.56453 1.06228 1.15645 .92 242.2518 3.92228 .0139 2.1830 3.6597 SD 2.25959 .2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.1.06162 Tabela 5.09209 .36262 1.08916 .47852 1.08224 .9654 2.56744 SE .33262 .499 3 . Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.2222 1.6597 SD 1.0577 2. Test Statistics Chi-Square Df P 49.62112 1.50302 1.64562 1.2195 2.13573 .42969 1.12188 .76005 1.000 Tabela 6.06162 66 .9450 3. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.56744 SE . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.4900 2. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.23 Tabela 5.17 361.

035 3 .42187 1.1.661 t .1722 2.436 df 230 p .96 Tabela 6. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.663 Tabela 8.0288 SD 1.42440 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272.11458 . Independent Samples Test F Equal variances assumed 1. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.1071 3.13894 67 . Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.2. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.000 Hrvati Tabela 7.64 387.31191 SEM .13459 .22709 SEM .51 263.14 373.8580 SD 1.11976 Tabela 7. Test Statistics Chi-Square df p 60.1.

30 103. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.38091 SEM .168 . Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.500 20152.2220 2.930 .19439 .50 8040. nisam član/ica 40 183 M 3. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.60397 1.50 Tabela 9.24181 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.19160 1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.59 110.18874 .500 8040.50 Tabela 8.0666 SD 1.27251 1.08 SR 18987.31843 1.0484 SD 1.12 SR 4823.1.500 . član/ica sam Ne.0034 3.50 20152.10208 Tabela 9. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.44974 1.20120 . Mann-Whitney Test N Da.36496 SE .500 -2.9473 3.2.2588 3.08961 46 83 59 44 232 .1.9881 3.352 Tabela 10. član/ica sam Ne.2.030 Tabela 9.13079 .

Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78. Test Statistics Chi-Square Df P 1.15253 1. Test Statistics Chi-Square Df P 11.48726 1.1653 3.903 3 .0666 SD 1. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.011 69 .40374 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.1.44 110.17384 .0121 3.54 113.36496 SE .24436 .49542 1.2294 3.3287 3.593 Tabela 11. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.83 Tabela 10.2.34 124.2.28622 .1.31 128.47 Tabela 11.205 3 .08961 Tabela 11.11642 .78 112.18 119.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

43045 1.1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.8188 1.40661 .8427 SD 1.23023 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.2.3791 1.30 411.57946 SE .07143 .101 Tabela 18.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.65226 1.94788 1.7496 1.05427 Tabela 18.62643 1.9453 1.219 73 .8412 2.227 3 .09054 .29705 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.92 476.22 401. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2.427 3 .69185 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.91 Tabela 18. Test Statistics Chi-Square Df P 6.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 2 Upitnik 74 .

. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. tržišta i medija u bih. od a do i. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite.. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. anketar prime communications-a iz banje luke.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. E-1. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. ja sam ______________________________. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. Recite mi da li biste za jednog običnog. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. (čitati redom stavke. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. anketa je anonimna.

Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Hrvati. Bošnjaci) u BiH? 1. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. Moguće više odgovora. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. zaokružiti broj te osobine. Koristiti rotaciju. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 .

nezaposleni 6. Nešto drugo. Koliko imate godina? D-3. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. Nisam religiozan. nisam član/ica D-7. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. domaćica 7. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. vlasnik privatne firme 4. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Da. nešto drugo/bez odgovora D-5. penzionisan ili invalid 8. student ili učenik 9. član/ica sam 2. Vjernik sam. Da li ste… 1. muški 2. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. Ne.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. ženski __________ __________ D-2. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. zaposleni u privatnom sektoru 3. zemljoradnik 5. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. Pol ispitanika: 1. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. Koliko godina škole ste završili? D-4. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. zaposleni u državnoj službi 2. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 .

Ne zna/odbija D-10. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Nešto drugo. da li biste glasali? 1. Srbin 4. Ne D-11. Da 2. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. Za različite partije 3. Uvijek za istu partiju 2. šta _________ D-9. Bošnjak 3. Hrvat 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. 85 . Ebenso interessant wird es sein. 2003). zusammen zu leben. festzustellen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind.

was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht.“ (in: Milas. Einstellung. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider.“ (Trebješanina. zu fühlen und zu handeln. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. Vorurteil. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. mit denen eine Person in Berührung kommt. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. ethnische Stereotypen. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird.1. in einer bestimmten Art und Weise zu denken.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. mit denen es verbunden ist. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. 86 . beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. relativ beständige mentale Disposition. 2. die sich als Tendenz äußert. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus.

• die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. • Einstellungsobjekt kann all das sein. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. Einstellungen gegenüber Politik. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . • soziale Einstellungen sind komplex. 87 . die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. wie z. wozu man einen bestimmten Bezug hat. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Religion und Nationalität. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen.B.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. eine affektive und eine konative. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus.Einstellungen dienen einer Person dazu. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive.

dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. Menschen. 88 . • Funktion. was wir fühlen. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock. die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. 1978). d. ein Zusammenhang besteht bzw. woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. doch ist dies erforderlich.Bewusstsein darüber. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. sich selbst auszudrücken . Sie zeigten einerseits. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. die man über die physische und soziale Welt hat. dass es einfacher ist. Laut dieser Definition sind Bosniaken. identifizieren. Andere Untersuchungen zeigten hingegen.diese Funktion bezieht sich auf Informationen. die sich mit der eigenen Gruppe. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. 2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird.2.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen.h. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. 1997). • Funktion der Ich-Verteidigung .

insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). In diesem Fall kann dies bedeuten. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . die fortbestehen will). In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet.B. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. manche betonen objektive Parameter (Sprache. 2. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). Schweiz). Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. hinwies. Religion.3. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. dass diese Begriffe die Funktion hatten. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. In den Sozialwissenschaften. Hier ist sichtbar. der mit einem Staat zusammenhängt. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. Gruppen zu bezeichnen. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. USA. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. Archetypen.

die alle ihre Mitglieder teilen. eine Gruppe. Anthony D. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss.T.” (in: Vrcan. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. 1998). Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. dass es eine subjektive Kategorie ist. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe.4. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. 1980). Ulrich Beck behauptet. 2. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. durch die sie sich von anderen unterscheidet. 1999). ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird.

ethnische Identität. 4. Affektive Hingabe an Verbindungen. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. 2. Es wird deutlich. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. Gebiet. 91 . Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Emblemata. ein kollektiver Eigenname. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. 2. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. Dabei betont der Autor. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. Mythos über die gemeinsame Herkunft. geschichtliche. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. 5. Kultur. 3. Biologie). Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. Merkmale. aber auch subjektive Komponenten hat.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. Er betont. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. 6. 5. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. 1998). 1997) definiert Ethnizität. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. 3. 4. kulturelle.

Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. usw.6.) als auch dadurch. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1.5. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. 3. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . 2. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. aus. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. bzw. 4. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. irrationale Form der Bindung an das Ethnische. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. denn er ist eine extreme. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. Akzeptanz der eigenen Gruppe. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. 2. Vereine. Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben.

Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. eine . 93 . Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. ob sie zu einer IN.meistens ethnische oder nationale . die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde.“ (in: Đurić.“ (in: Đurić. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. 1995) Wie hier ersichtlich wird. Ethnozentrismus.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. sich aus den IN. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang.oder zu einer OUT-Gruppe gehören. je nachdem. an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe.

nur Besucher im Lande. und 7. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. Ethnische Distanz E. unter dem Einfluss des Soziologen Park. Staatsbürgerschaft bzw. 3. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. 6. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. manche theoretischer Natur. Nachbarschaft. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. nahe Verwandtschaft durch Heirat. 5. 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . Beschäftigung im selben Betrieb. Wohnen in derselben Straße. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. 4. Ausweisung aus dem Land. Diese Beziehungen. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Bogardus prägte. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich.7. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. Mitbürger in einem Staat.

Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. Kuzmanović. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden.8. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. 1998). Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. 1997. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. Smith. 1993). während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. zu der diese Distanz besteht. 2. Wie früher bereits betont.8 % der Befragten der Meinung waren. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. Bspw. Popadić. Erstens. dass lediglich 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. Fijamengo durchgeführt. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit. 15.3 % meinten hingegen. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. dem Befragten unbekannt und fremd ist. während 77. dass dieser doch wichtig sei.1 % den gemeinsamen 95 . Er fand heraus. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo.

dass der Höchstwert hier 7 ist. Übersetzerin). Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5.2% und in Slowenien 39. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. Kroaten. Kroaten. in Montenegro12. Muslime. Amerikanern. Der Autor kam zu dem Schluss. Deutschen.7% im Kosovo. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.9% in Bosnien und Herzegowina. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen.4%.2% in Serbien (enges Gebiet. 42.7% in Mazedonien. Slowenen. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig.3% in Kroatien.9%. in Bosnien und Herzegowina 6%.1%. 63. 59. 70. Russen. Die Ergebnisse zeigten. in Serbien (enges Gebiet) 11. Bulgaren. Mazedonier. die Untersuchung zu erwähnen. Anm. Ungarn) zu messen.9%. 1991). Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. 1980). Mazedonien 8. 51. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz.61 und der anderen 4. in Kroatien 11. Die 96 . im Kosovo 17.5%. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka.2% in Slowenien. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. was sehr hoch ist. und schließlich 41. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić.4%. d. Pantićs Untersuchung (1967).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. Die Untersuchung.68. Engländern. Montenegriner. 56.6% in Montenegro. angesichts der Tatsache. hatte unter anderem zum Gegenstand.T. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. Albaner. 1973).

Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. deren Vater einen Hochschul. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. zeigte.oder Fachhochschulabschluss hat). Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. Bulgaren. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). von der Beimessung der 97 . etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. Slowaken und Montenegrinern. dann mit Kroaten. 1991) heraus. Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. Es offenbarte sich. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. Russen. Amerikanern und Engländern. In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. Slowaken und Ungarn. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand.

Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. handelt. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. es folgten die Schüler der Mittelschulen. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . dann gegenüber Roma. während die anderen als verschieden. Amerikanern und Engländern. Bosniaken. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. Prijedor. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. Darauf folgten Italiener und Spanier. fremd und feindlich beschrieben werden. Kroaten. deren Soldaten in der SFOR dienten. Das Verhältnis gegenüber ausländischen.h. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. Deutschen. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka.h. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. d. wichtig und hoch wahrgenommen. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund. die geringste Distanz zeigten. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. die ethnische Distanz war hier am größten). Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. vermutlich deswegen. Die Untersuchung von V. während die Studenten am offensten waren bzw. aber statistisch doch bedeutend. Prnjavor. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen.

Montenegrinern und Slowenen. Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). Engländern. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. Die Ergebnisse zeigten. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. als Chef (55%). 2002) durchgeführt wurde. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). zeigte sich. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). Portugiesen und Deutschen. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern.01. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Bosniaken. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. In einer Untersuchung. Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten.. Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen.

82) und Serben (1. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst. während das Küstengebiet (Primorje). Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich.51). Lika. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Rumänen (1.55) und Juden (1. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. 2003) zeigte.38). dann gegenüber Ungarn (1. Kordun und Banovina. je nach Region. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1.84).58) hatten.62) und Bosniaken (1. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Es folgten Mazedonier (1. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. Nordkroatien sowie Istrien. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. Slowenen (1. Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. Es zeigte sich ebenfalls. Nationalismus und der nationalen Loyalität. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. in der die Untersuchung stattfand. Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt.67). Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten.75).

Die Ergebnisse zeigten. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. Deutschen. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. danach Albaner und Mazedonier. Die Ergebnisse ergaben. Slowenen. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. danach Serben und als letzte Roma. Es folgten Deutsche und Kroaten. 101 . während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. gefolgt von Kroaten. Es folgten Montenegriner und Serben. 2004). Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. Bosniaken und Roma. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten.

während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. das per definitionem rational ist. können solche nur in Istrien existieren. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Albaner und Serben als Mitbürger. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. danach folgten die Roma (15%). Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). Roma (19%). Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . Serben als Freunde zu haben (22%). Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. 19% waren gegen Albaner als Freunde. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Roma als Freunde zu haben. Kroaten hatten ungern Roma. ist es offenkundig. Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. 2006) zeigte. Albaner und Roma. Roma(19%). Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben.

dass solche Beziehungen nur möglich sind. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. aber wenige waren bereit. die Distanzierung 103 . Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. weil ihre Qualität. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. dass die Befragten. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein.h.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. innigere Beziehungsformen wie bspw. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. Interessanterweise war hier zu beobachten. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Hier ist zu vermuten. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. Hier konnte festgestellt werden. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. d. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. für die Religion eine große Bedeutung hat. Heirat einzugehen. Es ist außerdem bezeichnend. Die Befragten.

so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina.1%. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab.undp.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. Sie fiel von 31. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. stieg jedoch im November 2008 auf 76%. ging von 80.aspx?PID=36&RID=87. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. Kroaten. aber auch als Feinde wahrgenommen. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. die vollkommen oder überwiegend bereit waren.ba/index. Ein Grund dafür könnte sein. nehmen diese an. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden. Der Anteil der Kroaten. Dies ist am besten an der Aussage abzulesen.5% im November 2007 auf 76.6%). für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben.7% auf 81. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica.7% im November 2008 zurück. bzw. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. Beide Völker .6% auf 28. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85. http://www.dies ist daraus schlusszufolgern . Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24.6% (2008). 3 104 . die andere Völker über sie haben. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab.

für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab. dass der Anteil der Befragten. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95. für die es akzeptabel war. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50. Im November 2007 betrug er 97. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen.7% im November 2008).8% Ende 2008.2% auf 39.9%.9% an. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben.1% im November des Jahres 2008 an. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben.1%.9% (2008)). Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr.6%). dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an.4% im November 2007 auf 77. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab.2%. Dieser betrug dann 74.7% im November 2007 auf 21. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war. Der Anteil stieg von 26.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar.5% im November 2007 auf 35. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz.3%. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten.6% im November 2008). für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92.8%. abnahm (28. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab. und zwar von 28. für die es inakzeptabel ist. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. Zudem nahm 105 .5% Ende 2007 auf 22. Als positiv war ebenfalls zu vermerken. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008.9% (2007) auf 92. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. Damit stieg der Anteil von 33.3% und im Vorjahr noch 97. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren. und zwar von 65% auf 74.3% und im November 2008 94. Sie waren 2008 (79.

Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. meistens durch das Lernen an einem Modell. stieg von 22% 2007 auf 24. 2. etc. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. 1989). dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95.6% im Jahr 2008. haben sie alle Merkmale der Einstellungen.1% (2007) auf 92.9% (2008)). wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. die durch Sozialisierung übertragen werden.9. hartnäckig. 2007). Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. 1989). Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. Untersuchungen ergaben. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. die es unterstützen. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. soziale Phänomene. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . die komplex ist und affektive. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. sehr ausgeprägt sind. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. die „logisch unbegründet.

Rokeach. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. • den zwischenmenschlichen Ansatz. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. Berkowitz. sondern wegen uns selbst bzw. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. um unseren Status zu erhalten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. 1968). manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. Eysenck. die man dann nach außen bzw. Das bedeutet. 1969) erklären. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. 1939. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. Der individuelle Ansatz geht davon aus. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. 1950. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. Adorno und Mitarb. Dollard und Mitarb. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. 1960. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus.

Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. Dort. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. emotionale und konative. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). 1989). Da wir in Nationalstaaten leben. entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. denen diese Eigenschaften 108 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden. weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. 2. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten.10. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot.“ (Rot.

angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. die ihnen kaum bekannt sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. Sie können falsch sein. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. besagt. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. als ein Weg. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. Stereotypen entstehen. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. Die andere Sichtweise besagt. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. die unter anderem auch Asch (in: Rot. 1971) schlagen 109 . Dort. zu handeln. Manche Autoren (Campbell. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. Das bedeutet. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. Die eine besagt. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. Die andere. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. 1989) vertritt. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. sogar über diejenigen. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. feindliche Aktionen zu unternehmen. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. wie alle anderen Verallgemeinerungen.

prahlerisch 21%. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. fleißig 41%. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. intelligent 33%. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. mutig 45%. 2. sind nur dann sinnvoll. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. Öffentliche Aktivitäten. hinterlistig 15%. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. in: Penington 1997). dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. fröhlich 28%. intelligent 14%. einmütig 13% und fleißig 10%. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. einmütig und geschlossen 2%. selbstsüchtig 19%. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. fleißig 14%. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. sauber 32%. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. friedlich und ehrlich 15%. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. sie mögen keine anderen Völker 22%. tapfer 110 . sauber 20%. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. Wie hier ersichtlich wird. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. intelligent 19%. es sei vielmehr wichtig. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben.11. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. selbstsüchtig 18%. sauber 18%. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden.

Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. konservativ. aggressiv. gastfreundlich 15%. streitsüchtig und unredlich. prahlerisch 30%. selbstsüchtig. hinterlistig 31%. emotional. stolz. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. rücksichtslose Karrieristen 14%. einmütig 17%. tapfer. Muslime als primitiv. Es wird ersichtlich.. unehrlich. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. rückständig. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. sie mögen andere Völker. grob 20%. schmutzig und unkultiviert. Kroaten als unehrlich. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. gastfreundlich 31%. unbarmherzig und grausam waren. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. gastfreundlich 22%. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. ehrlich 21%. Italiener. einmütig 20% und aufbrausend 16%. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. sie mögen keine anderen Völker. friedlich 31%. einmütig 24%. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. fanatisch. grob 11%. kalt. friedlich und sauber 11%. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. geschlossen 33%. Die Autoren kamen zu dem Schluss. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. 2002) zeigte. geschlossen 22%. dass sich die vertretenen 111 . dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. nationalistisch. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. zurückgeblieben 51%. hinterlistig 16%. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. sie mögen keine anderen Völker.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. kriegerisch gesinnt.

stolz und heimatliebend. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. zeigt. gute Liebhaber. gefühlvoll. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. gesellig. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. Die Tatsache. mutig. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. aufgeschlossen. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. heuchlerisch. gefühlvoll. kommunikativ. anpassungsfähig. freundlich. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. gefühlvoll und klug. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. humorvoll. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. gesellig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. unredlich. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. selbstlos 112 . humorvoll. kommunikativ. zurückgeblieben und primitiv. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. sauber. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. gastfreundlich. mutig. unbarmherzig und kampfeslustig. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. heimatliebend. gierig. kommunikativ. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. fleißig und gastfreundlich. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. fröhlich. unehrlich.

mutig. kultiviert und zivilisiert. dann wenig kultiviert. Unter den Eigenschaften. befanden sich: friedlich. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. Streitsucht. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. primitiv. klug. fleißig und kommunikativ. klug. streitsüchtig. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. schmutzig und unredlich. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. schmutzig und kalt. zivilisiert. 113 . Unredlichkeit. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. gefühlvoll und klug. sauber. dass sie ebenso die Meinung vertraten. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. Kälte und Feigheit zu. kultiviert und selbstlos. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. dumm und ungastfreundlich waren. die am wenigstens vertreten waren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. hinterlistig. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. kommunikativ. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. mutig und gefühlvoll. unredlich. Es muss an dieser Stelle betont werden. Wenn es um positive Attribute ging. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. Selbstsucht. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. fleißig. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. fleißig und kommunikativ. beschrieben Serben Kroaten als sauber. selbstlos. Was negative Attribute betrifft. redlich.

Bileća und Gacko. Rudo. Teslić. Istočno Sarajevo. Laktaši. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. 114 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. Brod. • Region Prijedor: Prijedor. • Region Herzegowina: Trebinje. Srebrenica und Milići. Višegrad. Šekovići. Vlasenica. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. • Region Doboj: Doboj. Čelinac. Ljubinje. • Region Zvornik: Zvornik. Bratunac. Novi Grad. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. Prnjavor. Kotor Varoš. • Region Bijeljina: Bijeljina. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Pale. Petrovo. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Foča. Ugljevik. Gradiška. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. bis 21. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Kozarska Dubica. Kneževo. Modriča. Derventa. Brčko. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. MrkonjićGrad.

bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. 115 . Jablanica.h. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. Velika Kladuša. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. der innigsten Beziehung). • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Bosanska Krupa.1. • Kanton Tuzla: Tuzla.1. Vitez. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar.h. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Tomislavgrad.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. Kalesija. die bejaht oder verneint werden können. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. 3. 3. Novo Sarajevo. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet. Kakanj. Ljubuški. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. Čitluk. Banovići.1. Vogošća. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. Travnik. • Kanton 10: Livno. Stari Grad. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. Cazin. Lukavac. Gračanica. Maglaj. Ilidža. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Novi Grad. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Novi Travnik. welche zehn Arten bzw. Visoko. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. • Kanton Sarajevo: Centar.

Bildungsgrad 4. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. waren Kroaten. Geschlecht 2. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. Ziel der Untersuchung ist es. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat.2. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. 2. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. 4. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . 10. Serben. 5. Ethnischer Hintergrund 3. 6. 9. Unabhängige Variablen 1. Alter 3. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin. Die Nationalitäten.1. 8. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. 3. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. Bosniaken und Roma. 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. dass ich die jeweilige Person heirate. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. 7. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist.2.

aufgeklärt. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. 3. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt.1. Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. bis 10.B. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. wurde nichts angekreuzt. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen.2. Sagen Sie mir bitte. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. Außerdem wurde den Befragten versichert. 117 . Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. dass die Umfrage anonym ist.

5 26.3 100. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.5 100.3 32.9 19.5%).8 22. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26.8 43. Tabelle 2.7 48. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.bzw.6 16.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.3%) an der Erhebung teilnahm.5 100. Tabelle 3. Bildungsgrad Grund. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.0 118 .

5 8.6 7.0 45.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.8%). gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0.oder Hochschulabschluss (22.0 100. Tabelle 5.3 16.5%) und Arbeitslosen (11.9 3.7 2. Tabelle 4. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.7%).2 11.5 19.3% Hausfrauen. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.3 100. 119 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.0 1.1 29.6%). während 13.1%).8%). den Rentnern und Invaliden (16. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten.

Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1.4 51.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. Ich bin nicht religiös. ob ich gläubig bin 93 5.3 oder nicht.4 den Glauben anderer. akzeptieren.3 unbedingt alles. was ihre Religion predigt und lehrt. 48. Ich bin nicht sicher.3 37.5 meine Religion lehrt.0 100. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren.1 48. was 862 49. akzeptiere aber nicht 650 37.6 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. was meine Religion lehrt. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13. Gesamt 1743 100.6 100.3% Kroaten. ich habe nichts gegen 112 6.1% Bosniaken. während 37.6% Serben und 13. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige. Tabelle 8.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37. Ich bin gläubig. Tabelle 7.3% der Gläubigen nicht alles. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48.0 120 .

während in der Republika Srpska 95. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. Das Akzeptieren der Möglichkeit.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. 5. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). Bosniaken und Roma.1. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird. Allerdings muss daran erinnert werden. Wir können behaupten. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. muss betont werden. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden.5. gegenüber nur 4.6% Angehöriger anderer Ethnien. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. ist vor allen Dingen dadurch bedingt.

Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 .8% bzw. Wenn danach gefragt wird. und „dass der 122 . Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“.5% der Kroaten akzeptieren.3% der befragten Kroaten für annehmbar. 2009 halten diese Beziehungsform 35. war 2002 für 35. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina.3% der Kroaten zugestimmt. 2009 6% der Kroaten eingehen. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10). während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. Dies zeigt aber auch.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57.3% beträgt.21. Die Möglichkeit. ist deutlich zu sehen. insbesondere in der Föderation BiH. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Der Untersuchung kann entnommen werden.5% und 2009 26. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind.

falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. welche Kroaten am ehesten mit Serben. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. größer ist als bei denjenigen. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. sind die der Nachbarschaft bzw. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. Wohnort. 123 . dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. die nicht streng gläubig sind. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Die Beziehungsformen. gezogen werden. desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. die in Städten leben. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). Bosniaken und Roma eingehen würden.

7% 124 .1% 91.6% 59.3% 53% 56.4% 35.7% 67.9% 32.7% 86. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.2% 81.2% 28.4% 26.1% 27.1% 57.5% 88.6% 68.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.4% 76.8% 92.4% 87.4% 93.9% 67.2% 90.8% 31.7% 41.6% 60.9% 88.9% 55.6% 26.3% 28. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.2% 48.6% 74.2% 77.9% 6% 6% 42.6% 58.8% 59.1% 88.3% 67.4% 92.

6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.6% Mein Chef zu sein 58.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.4% Kroaten 93.0% Roma 6.6% Bosniaken 68.3% Roma 28.9% Mein Chef zu sein 31.7% Roma Tabelle 10.3% Serben 53.0% Roma 42.6% Serben 59.9% Kroaten 92.1% Kroaten 88.2% Roma 48.2% Serben 27. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .1% Bosniaken 67.9% Roma 6.0% Mich zu heiraten 6.0% Serben 56.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.9% Bosniaken 55.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.4% Roma 35.1% Kroaten 91.6% Bosniaken 26.9% Serben 67.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.3% Serben 67.2% Kroaten 81.1% Mich zu heiraten 27.2% Bosniaken 77.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.2% Kroaten 90.4% Bosniaken 74.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.1% Serben 57.6% Bosniaken 60.5% Kroaten 88.6% Bosniaken 58.4% Kroaten 92.3 % Mich zu heiraten 28. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.7% Serben 88.0% Mein Chef zu sein 56.5% Mein Chef zu sein 88.9% Kroaten 88.6% Serben 76.1% Bosniaken 28.9% Roma 32.4% Kroaten 87.8% Roma 31.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 . freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.4% Serben 26. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.7% Roma 41.8% Bosniaken 59. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.

2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93.2% In meiner Nachbarschaft.7% In meiner Nachbarschaft.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.2. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint. Anhand der Grafik 2 wird deutlich. gefolgt von den Serben und Roma.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden. dass der Anteil der Befragten. 126 .1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76.6% In meiner Nachbarschaft.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.4% Mich zu heiraten 92.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59.6 % In meiner Nachbarschaft. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten. zwischen 80% und 85% beträgt. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77. Außerdem darf nicht vergessen werden. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67.

In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. während nur 39. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch.8%. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. d.6% beträgt. kann zum einen dadurch erklärt werden.h. Die erste Abweichung.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben.3% der Bosniaken bereit. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. wie Heirat und Freundschaft. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. Aus der Untersuchung geht hervor. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. während 2009 dieser Anteil nur 60. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002.

dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. Mitbürger sind. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. stark abgelehnt. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. Ehe eines Familienmitglieds).B. das Blut von einem Roma anzunehmen. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. d. Die Untersuchung von 2002 zeigte. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform.1%) abgelehnt werden. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen.h. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl.6% der Bosniaken akzeptabel. Anhand Anlage 1 zeigt sich.

3% 49.9% 59.9% 46.2% 129 .6% 82.2% 44.6% 48. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.3% 82. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.1% 50.7% 55.6% 61.8% 52. Grafik 2. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.1% 85.8% 83% 83% 64.4% 40.2% 60.3% 36.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.

2% Serben 42.3% Bosniaken 82.9% 54. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.0% Bosniaken 84.3% Roma 36.6% Roma 6.1% Roma 61.3% 84.9% Kroaten 62.1% 84.9% Roma 46.0% Mich zu heiraten 6.3% Kroaten 49.6% 42.2% Roma 40.8% Bosniaken 83.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.7% 35.7% 53% 11.8% Serben 52.6% Serben 48.7% Serben 53.1% Bosniaken 84.0% Bosniaken 83.6% 6.9% 62.0% Serben 49. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.5% 82.6% Roma 6.3% Kroaten 64.2% 13.0% Serben 60.0% Mich zu heiraten 11.2% Kroaten 13.0% Serben 11. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.4% Roma 40.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .0% Kroaten 59.0% Kroaten 76.4% Kroaten 14. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .7% Bosniaken 76.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.6% Bosniaken 81.9% Kroaten 54.7% Kroaten 55.4% 14.2% 40.6% Kroaten 47. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.5% Bosniaken 82.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.2% Serben 44.0% Roma 39.9% Mich zu heiraten 14.2% Roma 35. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.1% Bosniaken 81.6% Serben 50.5% Mich zu heiraten 81.1% Bosniaken 85.4% Serben 11.6% 6% 39.6% 81.6% Roma Tabelle 12.4% 11% 49% Tabelle 11.2% 81.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.

9% In meiner Nachbarschaft.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.6% Mein Chef zu sein 54. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49. genau wie Kroaten und Bosniaken.8% In meiner Nachbarschaft.3.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.9% In meiner Nachbarschaft.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.2% Mein Chef zu sein 48.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60. 131 .1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.3% In meiner Nachbarschaft.0% Mein Chef zu sein 83. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.2% Mein Chef zu sein 39.

Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden.4%. Während 2002 Bosniaken noch von 48. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen.2% der Serben. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. Die Ergebnisse von 2009 zeigen.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind. Je intimer die Form der Beziehung.2% und von Roma 34.8%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden. Alle weiteren Erkenntnisse. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. Auch der Anteil der Serben. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden.5% der Serben bereit. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben. sank von 54% (2002) auf 43. In Lebensgefahr sind 37. während 132 . Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw. „Bluttransfusion“ zu vermerken. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Von Bosniaken würden 35. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. gelten auch für Serben. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. Dies sind 10.1% (2009).5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger.3% weniger als im Jahr 2002.

gefolgt von Bosniaken und Kroaten. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 . Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. dass Serben am stärksten Roma ablehnen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab.6% beträgt. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab.5% der befragten Serben. 6. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. der Wunsch. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002. dass ihre Kinder von Kroaten. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw.5% der Befragten für sie aus. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. sprechen sich heutzutage lediglich 32.9% der serbischen Befragten akzeptiert.

2% 45.6% 36% 12.9% 19.9% 67.5% 27.2% 39.5% 64.3% 6.9% 66.8% 8.2% 68.8% 5.2% 9.4% 18.5% 26.8% 21.4% 28.1% 24.9% 26.9% 4.8% 65.2% 64.6% 32. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.7% 18.9% 67.2% 32. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.4% 15.8% 43.9% 134 .5% 47.5% 67.7% 22.3% 30.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.4% 35.1% 66.2% 37.7% 66.1% 30.3% 34.

2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.5% Roma Tabelle 14. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .1% Serben 66.4% Bosniaken 28.3% Kroaten 30. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.8% Bosniaken 8. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.8% Bosniaken 21.2% Bosniaken 32. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.9% Serben 51.8% Kroaten 43.1% Kroaten 30.2% Bosniaken 39.4% Mein Chef zu sein 64.4% Roma 15.7% Serben 66.5% Kroaten 47.5% Serben 64.2% Mich zu heiraten 12.2% Bosniaken 45.5% Roma 26.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.6% Kroaten 36.9% Serben 67.2% Kroaten 9.1% Mich zu heiraten 64.1% Kroaten 24.2% Serben 64.3% Bosniaken 6.3% Mich zu heiraten 5.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.4% Mich zu heiraten 8.9% Kroaten 19.4% Bosniaken 18.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.9% Serben 67.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .4% Mein Chef zu sein 4.9% Mein Chef zu sein 6.5% Roma 27.3% Roma 34.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.0% Kroaten 12.9% Bosniaken 26.6% Roma 32.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.9% Roma 4.2% Kroaten 37.8% Roma 5.9% Serben 66.4% Bosniaken 35.8% Serben 65. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.2% Serben 68.7% Roma 18.7% Roma 22.

7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.4. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2.7%).7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.9% .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30.6% 44.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.5%).4%).8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67.8%).3% 4.9% Mein Chef zu sein 66.2%) und ehrlich (51. mutig (53.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67. klug (56. Wie bereits angedeutet.3%). redlich (52.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.6% 48.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22.5% In meiner Nachbarschaft.4% 11. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34. kultiviert (60.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.8% In meiner Nachbarschaft.3% Kroaten 70. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.5%).8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26. Tabelle 15. stolz (64.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.2%).0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37.1 % In meiner Nachbarschaft. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert. fleißig (59.7% Serben 38.4 % In meiner Nachbarschaft. gefühlvoll (56%). freundlich (56%).4% 12.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27.

2% 56% 56.3% 16.4% 18.7% 15.4% 27.9% 40.4%).8% 11.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.3% 24.6% 4.8% 14.5% 9.3% 29.9% 42.2% 64.3%).2% 19.5% 6% 8. streitsüchtig (33.4%).5% 16.7% 10.2% 10% 16.6% 7. unfreundlich (24.4%). Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.8%).5% 12.2% 19% 17.4% 53.4% 24.6%). kultiviert (28. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.4% 28% 19.4% 1.6%).5% 11. Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.6% 26. gefühlvoll (22. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).5% 60. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.6% 14.4% 6.4% 14.8% 62.7% 11.4%).6% 56% 48.7% 28.1% 14.7% 51. unehrlich (35.3% 34.2% 59.7% 8.8% 18.7% 21% 10.9% 53.9% 26.2% 18.7% 43.7%).2% 11. freundlich (28%). faul (27.4% 4.1% 22. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.6%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5. klug (24.2% 19% 19% 4.7% 4.8% 23.8% 43.7%).4%) und stolz (22%). dumm (35. unehrlich (26.7% 2.7% 10.7% 8.1% 11.6% 3.2% 21.7% 4.8% 22% 22.3% 6. Dienermentalität (23.3%).6% 35. nicht kultiviert (48.4% 10.6% 35.6% 15. sie mögen keine anderen Völker (31%). faul (53.1% 19.4% 31% 17.8%). unredlich (29.6% 33.4% 31% 17.9%).1% 52. feige (26.8% 2.4% 8. fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62. dass Roma bei Kroaten alles 137 .3%).7% 12.

Aus der Grafik geht hervor.8%).4%). Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird. Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben. Ebenso wird deutlich.4%). mutig (19. sauber (38. sie mögen keine anderen Völker (43.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24.2%).2%).7%). sind: streitsüchtig (43.1%). mit denen Kroaten Serben beschreiben.8%).1%) und unfreundlich (17. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen. 138 .6%). Allgemein betrachtet. unredlich (34.9%). d. stolz (21%). Die ersten zehn Eigenschaften. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber.h. kalt (22.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann.7%). dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. ehrlich (18. dem man nie vertrauen darf. unehrlich (42. wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern.

6% 6% 52.60 84.2% 5.6% 84.40 94.5% 71.10 62. stolz (58. gefühlvoll (53.00 52. fleißig (47.10 75.90 37.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97. sie mögen andere Völker (48.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.2%).40 15. friedlich (48.5.1%).1%).2% 16.50 28.3%).8% 2.80 83.00 47.2%).90 24.80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.20 16. freundlich 139 .4% 15.50 71.9% 24.8% 83. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.8%).1% 75.60 6. redlich (47.4% 94% 47. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73.5% 28.9% 37. mutig (52.1%).1% 62.1%).

3% 42.7% 43.9% 27% 15% 10.5% 39. Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.7% 12.2%). klug (26.5% 14.5%).6% 20.5% 11.5% 9. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.3% 58.3% 11% 6.4% 41.6% 9.7% 19.7% 21% 19.7% 4.5%).4% 51.4% 14.5% 5.4% 4. freundlich 140 .6% 12.3% 52.9% 17% 8.7%).3% 5.4% 6.7% 28. sind: kultiviert (41.9% 6.5% 9.2% 48.6%).3% 3.6% 15.8% 37.4% 26.8% 26.8% 43.2% 30.1% 17.2% 5.1% 16.1% 53.6%).1% 10% 16.5% 15. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.4% 23.8% 8% 13.7% 58.5% 5. dumm (26%).6% 11.3% 3.1% 6.1% Roma 2.4% 17.8% 21. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind.1% 1.4% 44.8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.8%). unredlich (24.9% 42.7% 48. unredlich (28.7% 19.3% 15.7%).4% 42.1% 14.5% 44.1%).1% 3.4% 26.2%) und ehrlich (44. nicht kultiviert (42. feige (17. unehrlich (31.8% 22. unehrlich (23.9% 14.2% 11.7% 23.8% 6% 9% 26% 17% 24.4%).4% 9.6% 6.9% 11% 4.4% 10.8%).2% 12.2% 47. faul (51.2% 10% 16.1% 15.4% 31.3% 47.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44. Eigenschaften. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben. Tabelle 16.4% Kroaten 24.3% 19.6% Serben 12.7% 17.

Für 22. nicht kultiviert (17. Freundlichkeit u.4%). streitsüchtig (23.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes. kalt (17%) und faul (16. unredlich (42. Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich. sie mögen keine anderen Völker (43.4%). während jeder vierte Befragte (24. wahrgenommen.Ä. feige (30. unredlich.4%). stolz (26.1%).9%).3%).4%). gefühlvoll (19.5%). Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus.3%). 141 . sie mögen keine anderen Völker (21.9%). denn sie werden als unehrlich.9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. sauber (24. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit. unfreundlich (20. Klugheit. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.1%).6%). dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29. sie sind unehrlich (42. fleißig (22.2%). Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen. streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26. Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64.9%).7%).7%).9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker.

vorwiegend positiv geprägt.30 35. wie die der Kroaten und Bosniaken. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.50 81.10 70.70 24.9% 10.10 89.70 16.50 18.3% 75.8% 77.3%).2%). sie mögen andere Völker (40. sauber (47. fleißig (36. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.8%). friedlich 142 .30 75.9% 29.90 10. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.5% 18.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.4%).7% 24.4%).90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.3% 35.6. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).3% 83.1% 2.7% 16.20 22.8%).70 64. redlich (35.2% 22.1% 70.1% 89.80 77.9% 5.30 83.9%).5% 81. mutig (48.90 29. gefühlvoll (38. ehrlich (43.7% 64.

4% 5% 53% 38. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.7% Serben 47.8% 38. sie sind unehrlich (31.7% 5.8% 5.6% 3.2% 49.2% 7% 2.1% 20% 6.2% 14. dumm (21. haben eine Dienermentalität (23.3% 10.1% 13.9% 2.1% 4.7% 3% 6% 32% 11.5%).7% 2.5% 24.8%).8% 5% 8.7% 15.4% 6.5% 31.7% 22.6% 43.2% 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.9% 11.5% 31.8% 17.3% 3% 5.4% 27.7%).6% 10.9%).5% 3. Tabelle 17. unredlich (24. aber sauber (17.3% 23.6% 23.4% 17.8% 16.9% 17. freundlich (30.4% 17.4% 15.5% 3.9% 8.5% 19.1% 2% 32.2% 17.7% 5.7% 33.7% 21.8% 40.6% 37.1% 19.3% 17.8%).6% 3. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.6% 14.4% 21. 143 .7% 5.8%).6% 4.3%).8% 7% 8. sind feige (22.4% Kroaten 32.3%).7% 39.9% 5. nicht kultiviert (24.3% 7.8% 6. streitsüchtig (27.3%).8% 24.3% 36.6% 38.6% Roma 4.6% 34.1% 3.2% 13.6% 2.8%).5% 23.8% 3.8% 5.4% 3.3% 8.4% 9.9% 0.9% 6.8% 48.3% 30.4% 5. das andere Völker nicht mag (32.6% 18. unfreundlich (17.8%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.3% 35.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.7%).9% 1.6% 5.

sauber (32. faul (38.6%). sie mögen andere Völker (17. sind unehrlich (17. nützlich sein kann.9%). kultiviertes Volk wahrgenommen. haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. unkultiviert (39.7%).2%).6%).4%).7%) unehrlich (23. Verhalten ihrer eigen Politiker. haben eine Dienermentalität (14.2%).5%) und freundlich (17. Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden. das für die Gesellschaft.2%). Sie halten sie für schmutzig (49. streitsüchtig (20%). auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21.3%). streitsüchtig (19. 144 .1%).6%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma. unredlich (18.9%).4%).5%).4%).6%) und sind unfreundlich (13. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. genauso wie Kroaten und Bosniaken.2%).7%). fleißig (17. dumm (19. kultiviert (34. Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. in der sie leben.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20. sie mögen keine anderen Völker (31. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten.4%). Den Untersuchungsergebnissen nach. unredlich (23. feige (21.

4% 10.70 58.60 10. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.4% 89.4% 20.40 10.30 41.60 89.90 83.6% 10.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.3% 41.60 78.40 89.6% 78.40 20.9% 83.10 85.4% 21.9% 14.40 21.1% 85.10 16.6% 145 .90 14.60 79.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.6% 79.7% 58. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.6% 89.4% 2.1% 16.

Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten.h. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. 2008). Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. die Beziehung jederzeit beenden zu können. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. In diesem Staat leben Kroaten. 2003. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. dass Kroaten. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. d. Šalaj. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. Außerdem muss 146 . der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. miteinander in einem Staat zu leben. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen.

Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. in: Pennington 1997). Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. Offen bleibt hier die Frage. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. ethnische Spannungen u. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl.a. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen.) als weniger wichtig angesehen wird. variiert. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. Dieser Umstand hat sich 147 .h.B.B. Hierzu sollte erwähnt werden. der kroatischen Befragten wird deutlich. die Menschen als Freunde wählen. Aus der Studie geht hervor. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. muss dennoch darauf hingewiesen werden. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. dass sich Menschen in “normalen” d. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen. während die Distanz zu Roma. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. So befürworten sie z.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z.

148 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. dann mit Bosniaken. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. was hier zu betonen ist. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. bei den serbischen am schwächsten. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker.

dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. mutig. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. kultiviertes Volk. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. sie mögen andere Völker. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. sollten jedoch stets beobachtet werden. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. Alle Völker halten sich selbst für redlich. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . ehrlich. Diese Ergebnisse zeigen uns. usw. das eigene Volk zu idealisieren. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt.

dass Bosniaken. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. Der Anteil derer. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. Interessanterweise gaben die Befragten an. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Ebenso wichtig festzuhalten ist. bleibt Ihnen vorbehalten. gering ist. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. Die These. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. zu denken geben. was darauf schließen lässt. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. 150 . Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. auch wenn sie diejenigen sind. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. ist also relativ gering. Ein Urteil darüber. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. Abschließend kann festgehalten werden. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken.

Atherton Press. / Alačov. XX vek. Bd. Doob. Mich. (1998): Nacionalni identitet. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. • Baćević. Beograd.R.E. Belgrad. (2006): Homo poscommunisticu. No 2. • Berkowitz. T. Beograd. in L. p. Lj. M. L. Zagreb. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Ð. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften.Novi Sad. Diplomarbeit. Ž.7. Revija za sociologiju. / Biro. Vol 10. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. O. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. • Biro. (1971): Untersuchung der 151 . / Antoni. Jahrhundert. Vol XXXVII. Belgrad. New York. S. / Baćević. (1939): Frustration and Aggresion. 21-6. Zbornik za društvene nauke. 57-62. Ž. B. Lj.. Ann Arbor. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Nova srpska politička misao. N. Belgrad. XXXVII. und Kamenov.A. und Boneta. str. Belgrad. • Dollard. 20. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. M. T. B. A. i Boneta.a.posebno izdanje 3. New York. L. D. Etnički stereotipi . str. Harper. Oktober. New Haven. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5.. • Ðurić. • Biro. Revue für Soziologie. (2006): Homo poscommunisticus. M. M. / Đuric. • Čorkalo. D. (1950): The Authoritarian Personality. 85-94. Berkowitz (ed. R. • Antoni.. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. Beograd. 21-6. Mowrer. J. H. Zagreb. Yale University Press. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. / Biro. XX vek. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. Ž. • Banovac. Matica srpska. and Sears.S. S. D. • Campbell. u.W. No 1–2. (1998): Nationale Identität. No 1-2. 57-62. Jahrhundert. 20. Institute for Social Research. • Alačov. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. Miller. Đ. Diplomski rad.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. / Banovac. S. (1971): White Attitudes Towards Black People. oktobra. Beograd.

Kuzmanović. Odsjek psihologija. 152 . E. Diplomarbeit. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. / Gellner. B. • Eysenck. • Ðurić. Beograd. Novi Sad. Universität Novi Sad. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. Philosophische Fakultät. Đ.. Matica srpska. N. Belgrad. str. Soziologie Nr. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. Diplomarbeit. 134-153. Routledge& Kegan Paul. Filozofski fakultet. Novi Sad. Novi Sad.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. B. Novi Sad. (1997): Nacije i nacionalizam. B. B. Sammelband für Sozialwissenschaften. D. / Đuric. Beograd. Diplomski rad. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. • Gellner. Ličnost u višekulturnom društvu. Abteilung für Psychologie. (1954): The Psychology politics.J. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. Đ. Matica srpska. (1997): Nationen und Nationalismus. Beograd. D. • Kuzmanović. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”.. / Lučić. Novi Sad. 134-153. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Zagreb. D. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Đ. London. Philosophische Fakultät. Belgrad. • Kosanović. • Havelka. Popadić. Sociologija broj 1. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. • Đurić. bošnjačke i srpske nacionalnosti. / Đuric. Kuzmanović. H. Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. Matica Srpska. Zagreb. / Havelka. bosniakischen und serbischen Studenten. B. • Lučić. N. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. B. Novi Sad. Diplomski rad. Belgrad. E. 1. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Popadić. / Kuzmanović. D.. / Kosanović. S. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen.. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. Ð.

. Friedrich-Ebert-Stiftung. G. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. S. / Pejanović. Naklada Slap. 125137. / Pantić.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. 115-138. Beograd IDN. G. str. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. / Pennington. Psihologija 1-2. 11/7/2007 153 . • Phinney. Naklada Slap. • Pantić. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. Život u posleratnim zajednicama. S. Friedrich-Ebert-Stiftung. str. Lutovac (ur. Psychological Bulletin. Naklada Slap. S. 226. S. Beograd. Banja Luka. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. • Puhalo. Belgrad. / Puhalo. J. • Pennington. / Milas. (1967): Etnička distanca u SFRJ. 237-252. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. 125-137. Jastrebarsko. C. M. C. Banja Luka. D. IAN. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. • Pejanović. S. 11/7/2007 / Puhalo. 108. M. str. (1997): Osnove socijalne psihologije. Zagreb. (2004): Ličnost i društveni stavovi. D. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. D. u. 226. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. Belgrad IDN. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. G. Psihologija 1-2. S. Belgrad. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. Zagreb. G.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. S. / Milošević Đorđević. Beograd. S. 499-514.a. • Opačić. Belgrad. str. 115-138 / Opačić. J. J. in: Z. U Z. IAN. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. D. 237-252. Beograd. Lutovac (ur. • Milošević Đorđević. • Puhalo. Jastrebarsko.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. Naklada Slap.

Beograd. Routledge& Kegan Paul. W. XX vek. M.. N. Belgrad.. N. Powell. • Rot. Politička cultura. K. Čekrlija. B. Zagreb. p. / Rake. (1997):. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu.. / Turjačanin. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Jahrhundert. und Ancock. Nolit. Politička cultura. (1960): The Open and Closed Mind. / Putinja. / Šiber. Ž. I. Belgrad. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . 154 . Attitudes and Values. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. N. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. N. Beograd. V. B. / Turjačanin. Institut za psihologiju. Einstellungen und Verhaltenswandel. London.. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. N. und Stref-Feber. Čekrlija. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. • Rokeach. • Rajk. stavovi i promena ponašanja. (1968): Beliefs. Powell. i Havelka. • Šiber. Belgrad. Friedrich-Ebert-Stiftung. W. S. Basic books. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. B. F . / Rot.V. JosseyBass. M.Banja Luka. / Šalaj. Butollo. S... Sarajevo. Belgrad. 96-102. • Rokeach. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Zagreb. Beograd. Belgrad. Institut für Psychologie. H. Nolit. Ð. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Friedrich-Ebert-Stiftung. N. F.V. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. • Tajfel. Sarajevo. 20. (1997): Ethnizitätstheorie. Teorije o etnicitetu. • Rot. Ð. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. • Sherif. San Francisco. (1989): Osnove socijalne psihologije. (1978): Vrednosti. • Turjačanin. M.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. i Stref-Feber. Ž. Beograd. • Turjačanin. New York. Butollo. / Rot. K. Scientific American 223. I. • Šalaj. und Havelka. (1998): Osnove političke psihologije. i Enkok. Beograd. (1978): Werte. B. V.

Belgrad. U: J. Ethik. Beograd. S. • Turjačanin. Jahresbericht http://www. • Vasović. Philosophische Fakultät in Banja Luka. (2000): Rečnik psihologije. Čačić-Kumpes (ur.Zagreb. Naklada Jesenski i Turk str.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin.2009. Filozofski fakultet Beograd. J.) Kultur. Zagreb. Banja Luka. / Vasović. / Trebješanin. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. • Sistem ranog upozoravanja.aspx?PID=36&RID=87. Philospohische Fakultät Belgrad. identitet. 155 . M. Zugang am 1. Službeni glasnik. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb.6. / Vrcan. (2007): Im vorpolitischen Raum. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem. • Trebješanin. Zagreb. Službeni glasnik. V. 15-39. M. • Vrcan. Beograd.undp.) Kultura. Stubovi kulture. Magisterarbeit. Banja Luka. Magistarski rad. Belgrad. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina.ba/index. (2007): U predvorju politike. V. etničnost. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. Ž. / Turjačanin. (2000): Wörterbuch der Psychologie. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. V. S. V. Sonstige Quellen: • GfK . (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Ž. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. / Turjačanin. Naklada Jesenski und Turk S. ČačićKumpes (ur. 15-39. Stubovi kulture. Identität.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj .

1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.53286 SEM .71 SR 137551.500 -1.55241 SEM .075 Tabelle 3.50 Tabelle 2.4978 SD 1.50504 SEM .58611 1.86 306.0710 2.59638 1.6042 SD 1.50 72076. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.08502 .08940 Tabelle 1.6337 2.1.6909 SD 1.59736 1. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333. Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.462 df 645 P .07865 .644 Tabelle 2. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.7521 2.500 72076. Independent Samples Test F Equal variances assumed .19234 .06514 157 .2.1.09818 Tabelle 2.784 . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.678 t -.

217 .500 -2.1.12 320.6597 SD 1.12425 .02 312.16902 .34 Tabelle 4.6255 2.99 314.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.2.037 158 .55684 1.9220 2.5787 2.2. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.69861 1.93 SR 24821.50 Tabelle 3. Test Statistik Chi-Square Df P 8.1.10922 .10863 . Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.4007 2.06162 Tabelle 4.56744 SE .511 3 .500 177744.50 177744. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.58545 1.20 291. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.44901 1.027 Tabelle 4.

dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.000 Tabelle 6.50302 1. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.4900 2.62112 1.0577 2. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.1830 3.92228 .13573 .64562 1. ich habe nichts dagegen.33262 .6597 SD 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.9450 3.23 Tabelle 5.56744 SE .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.2518 3.12188 .25959 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.92 242. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.56744 SE .06162 Tabelle 5.09209 .17 361.1.08916 .47852 1.0139 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.2222 1.2. akzeptiere aber nicht alles.06228 1. Test Statistik Chi-Square Df P 49.76005 1.2195 2.36262 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.6597 SD 2.56453 1.42969 1.15645 .9654 2.499 3 .51 361.06162 159 .08224 .

1.42187 1.436 df 230 p .035 3 . ich habe nichts dagegen.13459 .11976 Tabelle 7.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.64 387.22709 SEM .42440 1. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.31191 SEM . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.1.2.8580 SD 1. Test Statistik Chi-Square df p 60.663 Tabelle 8.13894 160 .11458 . akzeptiere aber nicht alles.0288 SD 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.96 Tabelle 6.1722 2. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.1071 3. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.661 t . Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.51 263.000 Kroaten Tabelle 7.14 373.

19160 1.08 SR 18987.50 Tabelle 8.500 8040.50 20152.168 .12 SR 4823.1.44974 1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.930 .2588 3.352 Tabelle 10.50 Tabelle 9.18874 . Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.36496 SE .38091 SEM .0484 SD 1.30 103.13079 .500 20152.9881 3.9473 3.0666 SD 1.500 -2.20120 .50 8040.2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.10208 Tabelle 9. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.31843 1.030 Tabelle 9. Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.500 .27251 1.0034 3. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.60397 1.24181 .1.2220 2.19439 .08961 161 .59 110.2.

2294 3.11642 .36496 SE .47 Tabelle 11.0121 3.15253 1.17384 .205 3 .54 113.903 3 .31 128.593 Tabelle 11.2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.2.0666 SD 1.44 110. Test Statistik Chi-Square Df P 1.1.40374 1.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.1.011 162 .3287 3.78 112.28622 .83 Tabelle 10.18 119. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.24436 .08961 Tabelle 11.34 124. Test Statistik Chi-Square Df P 11.1653 3.49542 1.48726 1.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

3791 1. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.92 476.91 Tabelle 18. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.05427 Tabelle 18.07143 .101 Tabelle 18. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.43045 1. ich habe nichts dagegen.09054 .2. akzeptiere aber nicht alles. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.8412 2.9453 1.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Test Statistics Chi-Square Df P 6.30 411.219 166 .57946 SE .8188 1.7496 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.227 3 .2 Test Statistik Chi-Square df p 4.65226 1. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.40661 . akzeptiere aber nicht alles.69185 1. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.23023 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17.94788 1.22 401.427 3 .62643 1. ich habe nichts dagegen.29705 .8427 SD 1.

2 Fragebogen 167 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

Die Umfrage ist anonym..und Medienforschung in BiH. Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr..dass sie in Ihrer Nachbarschaft.. ob es für Sie akzeptabel wäre. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-. dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet.mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 . muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden... Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet.dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? . muss nichts angekreuzt werden).... Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen. aber nur wenn Sie das wollen..dass er / sie Ihr Chef wird? . Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? .dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? . muss nichts angekreuzt werden. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch... Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert.. Sagen Sie mir bitte. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________.. E-1.dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . Kroate/ Kroatin .. die der Befragte mit JA beantwortet. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka. Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig. Markt. ihre Personalien können Sie angeben.dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? . Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen.

die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. Mehrfachnennungen sind möglich.. Falls der Befragte bei einem Volk behauptet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas . Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen. Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu... welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden. Bitte sagen Sie uns.. falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 .dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . Rotation einsetzen.

was ist die Grundlage dafür? 1. Hausfrau / Hausmann 7. im Privatsektor beschäftigt 3. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Auf Grund der Kriegsereignisse 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. Sind Sie… 1. Wie alt sind Sie? 1. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Mann __________ 2. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. Rentner oder Invalide 8. Ich betrachte. Landwirt 5. Sagen Sie uns bitte. Frau D-3. Geschlecht des Befragten: D-2. Sonstiges. Eigentümer einer privaten Firma 4. arbeitslos 6. Ich betrachte. sonstiges / keine Antwort 170 . Student oder Schüler 9. Durch Medien aus der Republika Srpska 3.

ob ich gläubig bin oder nicht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. D-8. Ja 2. unterschiedliche Parteien 3. 2. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. Ja 2. Können Sie mir sagen. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. akzeptiere aber nicht alles. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Nein D-11. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. was_________ D-9. Nein D-7. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. 5. Ich bin nicht gläubig. was meine Religion lehrt. 4. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. was meine Religion lehrt. 171 . Ich bin mir nicht sicher. würden Sie wählen gehen? 1. Kroate 2. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. 3. Ich bin gläubig. Bosniake 3. 1. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. Serbe 4. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. sonstiges. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. immer dieselbe Partei 2. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte.

2009.4:314.BH-ID 17689606 172 . - 172 str.6) PUHALO. prikazi . Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. 24 cm Tekst na srp. jeziku - Bibliografija: str.o. übersetzung Dijana Prljić] . : graf. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS. [prevod. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung.04](497. Sarajevo 316.356. i njem. 60-62.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP .o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful