ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

4 . pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. godine. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. etnički trojac obrazuje vlast. na izborima 2002. Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. Dvije godine kasnije. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. godine. bez obzira na ideološki profil. 2003). Većina stranaka. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. SDS i HDZ.

To su socijalna distanca. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. predrasude. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir.pojam stava. Allport (prema Milasu. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. a ima ih još mnogo. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti.1. osjeća i postupa na određeni način. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. i • ličnog značenja za pojedinca. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti.2. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. 5 . • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. 2. • da su socijalni stavovi složeni.

Stav čine tri komponente: kognitivna. a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. znanje o objektu. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. 1997): • funkcija prilagođavanja . kao što su stavovi prema politici. emotivna na vrednovanje. tj. 1997) dala su kontradiktorne podatke. tj. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje.stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. emotivna i konativna. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 .odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja.2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. • funkcija samoizražavanja . vjeri. naciji. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. 2. • funkcija odbrane ega . Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington.svijest o onome što osjećamo. • saznajna funkcija . a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok.

Rudi Supek je 1961. porijeklo). Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). Kao što vidimo. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . arhetipovi. U društvenim naukama. religija. koja postoji kao subgrupa u većem društvu. vijeka u engleskom govornom području. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. 2. U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. Švajcarci). U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. drugi objektivnim parametrima (jezik. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja.3. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. osjećanja). vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. a treći subjektivnim osobinama (mitovi.

Kolektivno vlastito ime. 5. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. Zajednička istorijska sjećanja. Povezanost s određenom “domovinom”. 1980).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. 3. Ipak. koje žive i djeluju na datom teritoriju.. 4. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. Ulrich Beck (prema Vrcanu. Pojedinac preuzima kulturu. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. 2. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima.. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike. Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. i 6. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. Mit o zajedničkom porijeklu. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti. 8 .” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu.4. zajedništva. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. 2. oblike ponašanja i vrednovanja. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”.

3. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. Pripadništvo grupi. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti.5. 2. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. gdje je jaka emocionalna vezanost. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. 3. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. teritorija. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. 1998). Taj osjećaj može. Pozitivni stavovi 9 .pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. Etnički identitet. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. 2. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. po intenzitetu. Komponenta samoidentifikacije . i to: 1. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. 4. i 5. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. kultura. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. 2. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. amblemi. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. biologija).

pri tome. Osim toga. 10 . 4. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. Etnocentrizam. Voleman (prema Đuriću. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. prihvatanje vlastite grupe. svoju grupu ili grupe. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. a na drugom kraju nacionalizam. 2. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. obično nacionalna ili etnička. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. etnocentrizam i šovinizam. smatra superiornijom od ostalih grupa. zadovoljstvo pripadnošću grupi. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza.6. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. koristeći. društva) i dr.

11 . ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. stanovanje u istoj ulici. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. 2.autoritarnom. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. ali i uticajem socijalnih činilaca. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. i 7. 4. to su sljedeći odnosi: 1. stalan stanovnik jedne države. 2. 5. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. Zaposlenje u istoj profesiji. 3. Susjedstvo. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Isključenje iz zemlje. Bogardus. Državljanstvo. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”.7. a pod uticajem sociologa Parka. Počevši od najintimnijeg. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. Kao što vidimo. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. Blisko srodstvo putem braka. 6. Samo posjetilac zemlje.

a čak 77. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. Kuzmanović. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. pitanje etničke distance veoma aktuelno. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. na primjer.3% da je jednakost značajna. kulturom. Prvo.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. 1991). Na našim prostorima je. na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. Rudi Supek je 1961. 1993). Našao je da samo 6. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. Zato i skale socijalne distance. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. a neke teorijske prirode. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. tuđa. a ne. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. negativnog stava. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. 15. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. 1998). na svom ekstremnom negativnom polu. Popadić. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. godine A. sa mitovima.8. Fijamengo. 2. Kastinski sistem. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. pa čak i jezikom predaka (Gelner. Kao što smo ranije naglasili. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. 1997.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. Smit.

Makedonci. godine. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi.6% u Crnoj Gori. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. Albanci.2% u Sloveniji. pa u BiH 6%.9%. 51. 42. 41. 1980). Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci.1%.7% na Kosovu. 63. dok značajnih polnih razlika nije bilo. Bugarima. u svojim najnaprednijim dijelovima. Slovacima.3% u Hrvatskoj. Crnoj Gori 12. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Rusima. a ostalih 4. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. 1991) da 13 . Makedoniji 8. Amerikancima i Englezima.2% u užoj Srbiji. između ostalog. užoj Srbiji 11. 56.. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se.4%.7% u Makedoniji. Hrvati. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa. Muslimani. Bugarima. Hrvatima. Crnogorci.4%. Slovenci.2%. Nijemcima. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima.5%. imalo je. a najmanje sa Rumunima. 1973). 70.68.9%. a najmanje sa Rusinima i Rumunima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa.9% u Bosni i Hercegovini. Hrvatskoj 11. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). Sloveniji 39. Amerikancima. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Istraživanje Pantića (1967). 59. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca. Mađari. Makedoncima. Rusinima i Slovacima te Mađarima. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. na Kosovu 17. pa Hrvatima.61. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. Crnogorcima. Englezima. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. Pantić nalazi (u Baćević i sar. Istraživanje je pokazalo. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima.

izražena visoka distanca prema njima. Muslimani iz BiH (51%). dok se najmanje odbacuju Rusi. sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). Amerikancima i Englezima. u poređenju sa drugim etničkim grupama. Istraživanje V. tuđe i neprijateljske. Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. godine u Banjoj Luci. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. Prijedoru. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. Hrvatima. Nijemcima. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. nije isti. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. neutralan. a onda slijede ostale nacionalne grupe. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. Odnos prema stranim nacijama. Izrazito odbacivanje Muslimana. značajna i istaknuta. obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). manje od Amerikanaca i Rusa. etnička distanca je najveća). a druge nacije kao različite. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). Amerikancima i Rusima. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). Dakle. Srbi iz BiH (47%). Odnos prema Rusima je. a najmanje od Srba iz Srbije. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. Osnovci 14 . slijede Italijani i Španci. Bošnjacima. Hrvata i donekle Amerikanaca. potom sa Romima. Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. rekli bismo. Prnjavoru.

. 2002). podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. kao komšiju 22%. nažalost. i to obostrano. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. slijede srednjoškolci. dok su studenti najotvoreniji. dok su Primorje. Ipak. Englezima. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. kao komšiju 15%. kao komšije 46%. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. Komparativno istraživanje urađeno 2001. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. kao komšije 28%. tj. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. kao komšiju 20%. 15 . godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. tako da. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. U istraživanju obavljenom u junu 2001. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. Crnogorcima i Slovencima. bez Kosova (Biro. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. i to na nivou 0. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. najmanje distancirani. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima.01. dok je najmanja distanca. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. kao šefa 55%. Bošnjacima-Muslimanima. prema građanima Slovenije. U septembru 2002. ali ne i mala. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. Portugalcima i Nijemcima. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%.

2003) urađeno u junu 2002. Slijede Crnogorci 16 . Ipak. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. Like. Jevrejima (1. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos.51).38). godine. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bošnjaci (1. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima.84). 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima.67). potom Albance i Makedonce. i 2002. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. Primorja i Gorskog Kotara. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Korduna i Banovine. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima. bošnjačke i srpske nacionalnosti. i značajno veće prema Slovencima.55). u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Rumunima (1. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske. nego što je to slučaj u regijama Slavonije. Podaci su prikupljani tokom 2000.75).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Istraživanje (Puhalo. Slijede Makedonci (1. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. sjeverne Hrvatske te Istre.62). Mađarima (1.82) i Srbima (1. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”. Slovencima (1.58). dok je najveća distanca prema Albancima (1. nacionalizma i nacionalne lojalnosti.

Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Bošnjaci i Romi. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. Romima (19%). U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%).. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Romima (15%). dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. To su Srbi. Uprkos tome. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Slijede Nijemci i Hrvati. Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. Slovenci i Makedonci. Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Slijede Hrvati. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Albance (22%) i Srbe (15%). Albanci i Romi. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. po nepoželjnosti se ističu tri grupe. a najmanje se odbacuju Crnogorci. Najviše obacuju Albance (30%). U istraživanju (Turjačanin. zatim Srbi i na kraju Romi. Albance i Srbe. Slijede Hrvati. Rome (19%). Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. U februaru i martu 2004. zatim Nijemci. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. Hrvatima i Bošnjacima (18%). Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . starosti između 25 i 70 godina. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). godine (Opačić i sar. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%).

Prije svega. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. što 18 . Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. Ovo se može objasniti na više načina. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. Osim Hrvata. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. zatim Albanci. tj. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. tj. Takva spremnost nešto je manja u centru. a slijede Bošnjaci. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. konflikta sa tim narodom. brak. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji.

Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti.undp. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. U odnosu na kraj 2007. godine je varirao. na 35. godine.ba/index.3%. godine.3% u odnosu na novembar 2007. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.7% na 81. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. na 76. kada je iznosio 80. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. u 2008. nego sa Romima.1% u novembru 2008. a u novembru 2008. i pored svega što su jedni drugima uradili.1%. Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. te se ponovo povećao na kraju 2008. Prema istraživanjima UNDP u 2007. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima.aspx?PID=36&RID=87 19 . Taj procenat je u novembru 2007. sa 26. godine iznosio 67%. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda.6%). U 2008. godine.9%. godine i iznosi 74. 3 http://www. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima. godine 76%. i 2008. godine opada na 95. Tokom čitave 2008.6%).5% u novembru 2007. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. godine.7% u novembru 2008. da bi u drugom kvartalu opao. U odnosu na 2007. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85.6% na 28. godine. Kod Roma je situacija drugačija. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24. i to sa 65% na 74. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima.1%.5%.

Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.).3%.2%). godine ovaj procenat je iznosio 97. taj procenat iznosi 94. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95.8%. i to sa 28. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28. U novembru 2007. na 77. godine).9%).8% krajem 2008. 1989).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.1% na 92. godine. i to sa 83% na 79. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95.4% u novembru 2007. U odnosu na kraj 2007.7%. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju.9% na 92.8% na 33. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan.7%. novembar 2008. 2. dok u odnosu na kraj 2007. – 21.7%.5% krajem 2007. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot. Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008.6%. godinu (sa 50.6%). predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. Na području Republike Srpske u 2008. dok u novembru 2008.9%). godine na 22. 20 .9. godine.6% u novembru 2008. novembar 2007. društvene pojave itd. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007. Ipak.

Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. tj. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. najčešće učenjem po modelu. One su trajne dispozicije reagovanja. i • Međugrupni pristup. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. a posebno emotivna. od kojih su prve dvije. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. Rokeach. 2007). Berkowitz. 1939. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. 1950. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. otpornost prema mijenjanju. prema pripadnicima drugih naroda. 1960. 21 . konativnu i kognitivnu komponentu. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. 1969). • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. • Međuljudski pristup. veoma izražene. 1989). u socijalnoj psihologiji. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. Eysenck. Složene su i sadrže emotivnu. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. Kao i stavovi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. jesu etničke predrasude. da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima.

S druge strane. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima.10. 1968). Kognitivnu čine. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. U stvari. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. predrasuda i sukoba. emocionalnu i konativnu. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. 1989). Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. 2. shvatanja o karakteristikama neke nacije. predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. bez bilo kakvog takmičenja. 1989). U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. prije svega. Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima.

1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. nasuprot podacima i činjenicama.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Neki autori (Campbell. Osim ovoga. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. tj. Javne aktivnosti. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. stereotipije karakteriše i proširenost. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. javlja se i pozitivan konativan odnos. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). iza kojih stoji država. 1989). Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. Po jednom shvatanju. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa.

Istraživanje rađeno 2001. inteligentne 14%. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. starosti od 15 do 27 godina. grubi 11%. hvalisavi 30%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). ali su te osobine manje izražene nego ranije. ne vole druge narode 22%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. inteligentne 19%. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. gostoljubivi 15%. hrabre 45%. zaostali 51%. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. podmukle 15%. podmukli 16%. U diplomskom radu (Alačov. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. složni 17%. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. čiste 32%. gostoljubivi 31%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. nagli i ne vole druge narode 13%. sebične 18%. iskreni 21%. Italijani.11. složni 24%. grubi 20%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. zatvoreni 33%. 2. složne 13% i vrijedne 10%. sebične 19%. čiste 18%. gostoljubivi 22%. složne i zatvorene 12%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. prema Penningtonu 1997). hrabri 30%. miroljubivi 31%. vrijedne 41%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. zatvoreni 22%. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. hvalisave 21%. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. Nijemci). Za 24 . složni 20% i nagli 16%. podmukli 31%. Makedonci su veseli 39%. inteligentne 33%. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. miroljubivi i čisti 11%. miroljubive i iskrene 15%. čiste 20%. vrijedne 14%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih.. vesele 28%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. vrijedni 18% i zaostali 13%. Kao što vidimo. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. laktaši 14%.

vole druge narode. okrutni. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. nemilosrdni i okrutni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. Uz to. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. otvoreni. komunikativni. ne vole druge narode. osjećajni. osjećajni. komunikativni. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). Ovako mali broj osobina. surovi i ratoborni. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. Između ostalih. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. rodoljubivi. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. sebične. agresivni. dobri ljubavnici. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. svadljive i nepoštene. druželjubivi. u svom istraživanju rađenom 1997. Muslimane kao primitivne. nazadni i primitivni. ponosne. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. gostoljubivi. osjećajne. Takođe. Hrvate kao neiskrene. neiskreni. fanatični. prljave i nekulturne. ne vole druge narode. koje uz to nisu visoko frekventne. druželjubivi. agresivni. hladne. hrabre. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. ratoborni. Takođe. duhoviti. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. prilagodljivi. nacionalisti. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. a tuđih kao izrazito negativnih. govori 25 . nazadni. nepošteni. konzervativni. duhoviti. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. Popadić i Biro (2002). Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. veseli. Tu su i crte otvorenosti: veseli. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. pohlepni. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. hrabri. dvolični. ponosni i rodoljubivi. neiskrene. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive.

sami hrvatski ispitanici. nesebični i ljubazni. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. hladnoću i kukavičluk. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. čiste. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. nesebični. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. civilizovanima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. vrijedni. kulturni i nesebični. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. Što se tiče negativnih atributa. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. ne misle ni da to nisu. Najizraženiji atribut je podmukli. vrijednima i komunikativnima. ali. 26 . primitivni. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. sebičnost. čistima. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. ljubazni. Najviše o njima misle kao o kulturnim. pametnima. osjećajnima i pametnima. pametni. komunikativne. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. hrabrima. da naglasimo. zatim nekulturni. hrabre. Od osobina koje su najmanje izražene. Srbi im pripisuju podmuklost. vrijedni i gostoljubivi. kulturu. civilizovanost. najizraženiji su podmukli i sebični. komunikativnim. hrabri i osjećajni. nepoštenje. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. naravno. nepošteni. Od negativnih karakteristika. nesebični i miroljubivi. Kad su u pitanju pozitivni atributi. tu su: miroljubivi. prljavi i nepošteni. Srbi. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. kao i svi ostali. prljavi i hladni. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. svadljivi. pošteni. O Bošnjacima misle da su čisti. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. svadljivost. gluposti i negostoljubivosti. osjećajne i pametne. vrednoću i komunikativnost. podmukli.

do 21. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar.3. Cazin. Rudo. Pale. metodom anketiranja licem u lice. Vlasenica. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. • Region Prijedor: Prijedor. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. • Srednjobosanski kanton: Jajce. • Region Hercegovina: Trebinje. Kalesija. 27 . • Region Bijeljina: Bijeljina. Kotor-Varoš. Visoko. Prnjavor. Ljubuški. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Jablanica. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Velika Kladuša. Čelinac. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. Višegrad. Lukavac. Gračanica. Banovići. Derventa. Bosanska Krupa. Modriča. Novi Travnik. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. marta 2009. Brčko. Kneževo. Gradiška. Kozarska Dubica. Maglaj. Foča. Novi Grad. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Ugljevik. Brod. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. Petrovo. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Laktaši. Mrkonjić-Grad. Bileća i Gacko. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. Kakanj. Bratunac. • podjednakom broju muškaraca i žena. Travnik. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. Srebrenica i Milići. Teslić. Istočno Sarajevo. • Region Doboj: Doboj. Vitez. • Region Zvornik: Zvornik. Šekovići. Ljubinje. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Čitluk.

Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. Da stanuje u mom susjedstvu.1. Tomislavgrad. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice. 4. • Kanton 10: Livno. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. 5. Ponuđeni odnosi su: 1. 7. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti.1. 3. 3. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). 10. 28 . Da stupim u brak s njim (njom). 6. Da mi bude šef na poslu. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. u istoj zgradi ili ulici. Da bude član iste političke partije kao i vi. 8. Novi Grad. 9. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable.1. Novo Sarajevo. Stari Grad.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. 2. Prema prirodi pojave na koju se odnose. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. nezavisne varijable su sociodemografske. Vogošća. Da stalno živi u mojoj zemlji. 3. Ilidža.

Bošnjaci i Romi.2. Starost 3. Nezavisne varijable 1. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini.1. i do nekih tumačenja i objašnjenja.2. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili.1. eventualno. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. (čitati redom stavke od a do i. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Srbi. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima.. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. Dakle. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima.2. Etnička pripadnost 3. 3. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni. Pol 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. Recite mi da li biste za jednog običnog. 3. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima.. Obrazovanje 4. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik. Ako odgovori NE ili NE ZNAM.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49. dok ih je 37.1 48.3 Nisam religiozan. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči.3 37.0 33 . Tabela 8.0 U istraživanju je učestvovalo 37.6 1.3% Hrvata.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam.1% Bošnjaka. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1. ali ne prihvatam baš sve 650 37. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.6% Srba i 13.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.0 100.4 da drugi vjeruju Total 1743 100. 48. nemam ništa protiv 112 6.

Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije.6% ostalih. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima.1. U odnosu na 2002.4% Srba i 4. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. a nešto više od 40% od Roma.5. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Bošnjacima i Romima. 5. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. godine.

obrazovanje i religioznost (prilog br.3%. a 2009 godine 26. a 2009.5% Hrvata. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol.8% Hrvata. članstvo u nekoj političkoj partiji. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. a danas to prihvata njih 35.3%. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton). Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. Rome najmanje prihvataju.4% građana hrvatske nacionalnosti. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. tj. godine 57. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. 35 . Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). 1).5% Hrvata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini.3%. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. godine je prihvatalo 28. starost. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. godine prihvatalo je 35. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. godine prihvatalo je 10. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. a 2009. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. naročito u Federaciji BiH. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. godine taj procenat iznosi 6%. ali i Srbima i Bošnjacima. mjesto stanovanja.

Grafikon 1. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 . Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri.

2% 90.3% 67.4% Bošnjaci 74. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.9% Romi 32.9% 6% 6% 42.7% Romi 37 .8% 31.2% Romi 48. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.1% 57.2% 77. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.3% 53% 56.6% Srbi 76.4% 93.4% 35.6% Bošnjaci 26.4% 76.6% 26.1% Bošnjaci 28.8% Bošnjaci 59.7% 67.6% Bošnjaci 68.2% 81.6% 59.2% 48.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.7% Tabela 9.2% Hrvati 81.1% Hrvati 88.4% 87.9% Romi 6.7% 86.1% Bošnjaci 67.6% Srbi 59.3% Srbi 53.6% 74.9% Hrvati 92.2% 28.5% Hrvati 88.0% Romi 42. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.1% 27.6% 58.2% Srbi 27.9% Srbi 67.9% 32.6% Bošnjaci 60.1% 88.8% 59.2% Bošnjaci 77.7% Srbi 88.4% Hrvati 87.9% Hrvati 88.9% 88.9% 55.0% Srbi 56.6% 60.6% Bošnjaci 58.8% 92.6% 68.7% Romi 41.4% 26.3% Romi 28.1% Srbi 57.9% Bošnjaci 55.2% Hrvati 90.1% 91.9% 67.4% Romi 35.5% 88.3% Srbi 67.4% 92.3% 28.4% Srbi 26.8% Romi 31.1% Hrvati 91.7% 41.0% Romi 6.4% Hrvati 93.4% Hrvati 92.

zgradi ili ulici 88.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28. zgradi ili ulici 88.6% Da mi bude šef na poslu 58.1% Da bude član iste političke partije 87.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.6% Da stanuje u mom susjedstvu.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.0% Da stupim u brak s njim 6.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.3 % Da stupim u brak s njim 28.5% Da mi bude šef na poslu 88.1% Da bude član iste političke partije 67.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.0% Da mi bude šef na poslu 56.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.7% Da stanuje u mom susjedstvu.8% Da bude član iste političke partije 67.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90. zgradi ili ulici 77.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88. zgradi ili ulici 92.4% Da stupim u brak s njim 92.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.4% Da bude član iste političke partije 42.1% Da stupim u brak s njim 27.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.2% Da stanuje u mom susjedstvu.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.9% Da mi bude šef na poslu 31.

godine 66. naročito kod veoma bliskih odnosa. kao kod Hrvata. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka. Bošnjaci i Hrvati danas. potom Srbe. U istraživanju iz 2002. ali da su manje spremni nego 2002. a 49% od Srbina. a najmanje Rome. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije.6%. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti.6% Bošnjaka. U odnosu na 2002. U slučaju da im je ugrožen život. godinu distanca se povećala. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. godine taj procenat iznosi 61. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. 54. a 2009.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . u najvećem broju. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici. Sličnu situaciju.8%. U prvom istraživanju 72. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. godine. Nakon pripadnika svog naroda. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. a danas taj procenat iznosi 60. dok bi krv od Roma primilo 39.2.

tj. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. dolazi do smanjenja etničke distance. a najmanje Rome. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. godine. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. godine spao na oko 6%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. godinu. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. Hrvatima i Romima. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. Istraživanje iz 2002. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. tj. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. 40 . da bi taj procenat 2009. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. Za razliku od Hrvata. naročito bliske odnose. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice).

7% 53% 11.6% 47.8% 52.9% 62.3% 82. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.6% 81.2% 42.2% 13.6% 60.2% 35.6% 61.9% 59.3% 82.2% 44.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.4% 14.9% 46.1% 85.6% 6.9% 54.2% 81.3% 49.1% 50.4% 40.3% 36.2% 40.8% 83% 83% 84.1% 84.6% 48.4% 11% 49% 41 .6% 6% 39.7% 64. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.7% 55.5% 82.

1% Bošnjaci 84.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47.0% Srbi 11.6% Romi Tabela 12.9% Hrvati 62. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.3% Romi 36.6% Romi 6.0% Romi 39. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.8% Srbi 52.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.6% Bošnjaci 81.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.6% Srbi 50.2% Srbi 42.2% Da mi bude šef na poslu 48.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.3% Hrvati 49.0% Bošnjaci 83.9% Hrvati 54.0% Hrvati 59.4% Hrvati 14.5% Bošnjaci 82. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.7% Bošnjaci 76.4% Srbi 11.0% Bošnjaci 84.2% Srbi 44.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .6% Da mi bude šef na poslu 54.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.7% Hrvati 55.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.1% Romi 61.2% Hrvati 13.8% Da bude član iste političke partije 6.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.4% Romi 40.9% Romi 46.0% Srbi 49.1% Bošnjaci 81.8% Bošnjaci 83.2% Romi 35.0% Da stupim u brak s njim 6.2% Romi 40.2% Da mi bude šef na poslu 39.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.5% Da stupim u brak s njim 81.9% Da stupim u brak s njim 14.1% Bošnjaci 85.0% Da stupim u brak s njim 11.6% Srbi 48.3% Bošnjaci 82.7% Srbi 53.3% Hrvati 64.6% Hrvati 47.0% Hrvati 76.6% Romi 6.0% Srbi 60. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.

8% Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 76.9% Da stanuje u mom susjedstvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52. 37. 35.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83. U slučaju da im je ugrožen život. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.3% Da stanuje u mom susjedstvu.3.5% Srba. zgradi ili ulici 64. a slijede ih Bošnjaci i Romi. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.0% Da mi bude šef na poslu 83.9% Da stanuje u mom susjedstvu. dok bi krv od Roma primilo 34.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.2% od Bošnjaka.6% Da bude član iste političke partije 50.5% Srba bi primilo krv od Hrvata. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.7% Da bude član iste političke partije 62.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49. 43 . Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala. zgradi ili ulici 5. zgradi ili ulici 40. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.6% Da bude član iste političke partije 53.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60.

6% pripadnika ovog naroda. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda.3%.5% ispitanika. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. u odnosu na druge ponuđene narode. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. Veliki broj Srba.9% Srba.4%. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48.9% Srba. a najmanje Hrvate.1% 2009. godine prihvatalo 46. godine najveći broj Srba (58. dok to danas prihvata 45. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. U 2002. Kako odnosi postaju intimniji. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. U istraživanju iz 2002. Rome kao susjede je 2002. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. a u 2009. što je u odnosu na 2002.8%. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. oko jedne četvrtine. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat.2% Srba. godinu manje za 10. a danas tu opciju prihvata 32. godine. godine za 13% do 16% Srba. Bošnjak ili Rom. tj. a 2009. godine na 43. godine. Postavlja se pitanje zbog 44 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. potom Bošnjake. godine taj procenat iznosi 39. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. Srbi najviše odbacuju Rome. godini 51. s 54% 2002.

8% 21.5% 64.5% 26.5% 27.6% 36% 12.7% 18.2% 37.2% 45.9% 45 .4% 18.9% 4.3% 34.9% 26. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.2% 68.5% 47.1% 66.3% 6.4% 35.8% 8. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.9% 19.9% 67.8% 5.7% 66.8% 43.9% 67.2% 9.9% 66.5% 67.4% 15. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.4% 28. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.2% 64.6% 32.2% 39.8% 65.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako. Grafikon 3. tj.2% 32.1% 24.3% 30.1% 30.7% 22.

9% Srbi 67.3% Romi 34.2% Bošnjaci 39.7% Romi 18.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.1% Hrvati 24.8% Romi 5.6% Hrvati 36.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.2% Bošnjaci 45. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.6% Romi 32.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.2% Srbi 64.9% Da mi bude šef na poslu .2% Hrvati 37.9% Srbi 67.5% Romi 26.4% Bošnjaci 18.5% Romi 27.8% Bošnjaci 8.7% Romi 22.4% Bošnjaci 28.4% Bošnjaci 35.4% Da mi bude šef na poslu 26.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.2% Da stupim u brak s njim 12.3% Hrvati 30. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.2% Srbi 68.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.2% Bošnjaci 32.1% Hrvati 30.5% Hrvati 47.1% Da stupim u brak s njim 64.5% Srbi 64.3% Bošnjaci 6.4% Da mi bude šef na poslu 22. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.9% Srbi 66.4% Da stupim u brak s njim 8.9% Hrvati 19. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.9% Romi 4.9% Bošnjaci 26.7% Srbi 66.1% Srbi 66.9% Srbi 51.4% Romi 15.9% Da bude član iste političke partije 66.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.3% Da stupim u brak s njim 5.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.5% Romi Tabela 14.0% Hrvati 12.9% Da mi bude šef na poslu 30.8% Srbi 65.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.8% Hrvati 43.8% Bošnjaci 21.2% Hrvati 9.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.

4 % Da stanuje u mom susjedstvu.8% Da stanuje u mom susjedstvu.4% 11. kulturne (60. vrijedne (59. zgradi ili ulici 47.3% 47 . Sebe opisuju kao: čiste (70.6% 35.1% 11.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.3% Da bude član iste političke partije 36.3% 4. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.8% 18.8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45.7%).5% Da stanuje u mom susjedstvu. Tabela 15. ljubazne (56%).7% 4.7% 8.9% Da bude član iste političke partije 32. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.1 % Da stanuje u mom susjedstvu.4%). osjećajne (56%).2% 19.5%).2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26.7% Da bude član iste političke partije 32.2%) i iskrene (51. pametne (56.7% Srbi 38. zgradi ili ulici 51.2%). hrabre (53.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.6% 7. zgradi ili ulici 34.8% 23.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.7% 51.8%).4% 18.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68.5% 16. ponosne (64.6% 22.6% 48.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66.6% 4.4% Romi 2. zgradi ili ulici 67. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.5%).3%).9% 5.8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35.3% Hrvati 70.3% 6% 8. poštene (52.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.4% 12.4.

2% 19% 19% 4. ne vole druge narode (31%).8%).5% 12.7%).8% 22% 22.4%).9%).1% 34.2% 21. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati.8% 14.4% 28% 19.7% 11.4%). slugerane (23. ne vole druge narode (43.9% 53. glupe (35.4% 10. Kao što vidimo. lijene (27.2% 19% 17.6% 26.7% 10.5% 29. ali koga krase neke pozitivne osobine.4% 4.7% 10. kulturne (28. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina.3%).7%).4% 53.8% 62.7% 15. neiskreni (42.6% 14. Kao što vidimo.7% 4.4%).2%). Romi se opisuju na najgori mogući način.4%). neljubazne (24. čisti (38.2% 64. nepoštene (29.5% 9. neiskrene (26.4%). nepošteni (34. iskreni (18.2% 11.8% 2.3% 6. lijene (53.1%) i neljubazni (17.1%).4% 31% 17.8%).8%).8% 11.6%).3% 16.7% 12.6%). ljubazne (28%).6% 35.7% 43.2% 18. hladni (22.1% 52.7%).3%).4% 14.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.5% 11.4% 24.7% 2.9% 42.3%).1% 14.2% 56% 56.8% Istovremeno.7%).4%) i ponosne (22%). 48 . pametne (24. i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.7% 28. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%). Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.4% 27.6% 3. neiskrene (35.4% 1.7% 8. hrabri (19. kukavice (26. ponosni (21%).8%). svadljive (33. osjećajne (22.4% 6. nekulturne (48.2% 59.8% 43.7% 21% 10.2% 10% 16.6% 56% 48.5% 60.6% 33.9% 40.4% 8. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44.9% 26. Hrvati Rome vide kao: prljave (62.6% 15.1% 19.4%).3% 24.6%).

10 75.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.2% 16.60 84.1% 75.8% 2. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.8% 83.2% 49 .00 47.60 6.00 16.40 15.9% 24.90 37.90 24.50 71.4% 15.2%).5% 28.4% 94% 47.9%). Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28. Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.6% 84.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.6% 6% 52.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.9% 37. Grafikon 4.1% 62.50 2. 97.5% 71.80 83.40 94.6%).20 80% 100% 28.10 62. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.

2%) i iskrene (44.3% 19.8% 37.7% 19.2% 5.7% 17.7% 58.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 16.6% 6.2% 11.1% 17.3% 3.7% 21% 19.2% 30.1%). Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.4% 4. miroljubive (48.1%).1% 3.8% 50 .1).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.1% 6. osjećajne (53. vrijedne (47.2% 47.7% 48.2%). vole druge narode (48.5% 44.8% 43.4% 14.6% 11.4% 26.9% 17% 8.2%).4% 6. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.4% 23.6% 20. Možemo da vidimo da su Bošnjaci.5% 9.5.5% 5.9% 27% 15% 10.4% 42.4% 17.8% 21.2% 12.4% 31.9% 42.3% 42. ponosne (58.9% 14.3% 15.5% 5.4% 26. Tabela 16.7% 19. potpuno nekritični prema svom narodu.7% 12. poštene (47.6% 9.9% 6.7% 43.5% 9.5% 14.1% 53.4% 41.7% 4.5% 39.6% 12.4% 51.3% 47.2%).7% 23.1% 1.4% 10. ljubazne (44.3% 3.8% 26.8% 22.1% Romi 2. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.8% 8% 13.8%). slično kao i Hrvati.1%).4% 9. hrabre (52.1% 10% 16.5% 15.2% 10% 16.7% 28.3% 5.9% 11% 4.4% 44.3% 52.3%).5% 11.3% 11% 6.1% 15.4% Hrvati 24.2% 48.6% Srbi 12.6% 15.1% 14.3% 58.

kukavice (17. svadljivi i ne vole druge narode. nepošteni (28. Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41.4%).5%). O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64. čisti (24.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH.8%). ljubaznost i slično.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata.1%) i ponosne (15. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43. ne vole druge narode (21. vrijedni (22.3%). Hrvata i Roma 22. svadljivi (23.6%). ne vole druge narode (43. svadljive (16. ljubazni (26.4%). nekulturne (42.4%).1%). pametni (26. dok svaki četvrti ispitanik (24.1%).3%). nepošteni. Svoje viđenje Srba. nekulturni (17.6%). Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi.4%).5%). vole druge narode (16.6%).7%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo.1%).8%).9%).1%). Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. nepoštene (24. Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.5%). pamet. Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje.9%). osjećajni (19.2%). a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni. S jedne strane. neiskrene (23. glupe (26%).7%).4%). 51 . neiskreni (42. ponosni (26. kukavice (30. Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda. lijene (51. neiskreni (31. neljubazni (20.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58.9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima.2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda.7%). nepošteni (42. hladni (17%). lijeni (16.4%). Manje od jedne trećine ispitanika (29.7%).

97.70 24.1% 70.30 83.6.7% 16.9% 10.1% 89.7%). čiste (47.9% 29.90 29.3%).9%).7% 64.90 10.4%).5% 18.70 2. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.8% 77.7% 24.30 35. iskrene (43.8%).2% 22.3% 75.90 80% 100% 18.1% 2. osjećajne (38.5% 81.10 89.4%).80 77.70 16. poštene (35.3% 35.10 70.3% 83.9%).10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.50 81. miroljubive (33. vole druge narode (40.2%).50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%). koji je dobar i pomalo naivan. 52 . vrijedne (36.30 75.20 22. ljubazne (30. hrabre (48.8%).9% 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.

8% 5.2%).6% 4.3% 8.8%).8% 5.5% 3.9% 11.9% 17. nekulturne (24.6% 43. glupi (19.1% 19.9% 0.3% 23.9% 2.7%).8%).6% 3.5%).2% 14. neljubazne (17.8%).5% 19.3% 17.8% 48.5%).2% 3.4% 21. čiste (17.6% 38. neiskrene (31.2% 49. slugerani (14.5% 24.6% 23.2%).7% 22. svadljive (27.8% 5% 8. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17.8% 3.4%).4% 17.4% 17. slugerane (23.8% 6.6% 34. lijeni (38.4% 5% 53% 38.5% 31.6% 3. nepoštene (24. neljubazni 53 .1% 3.9% 8.8% 38.8% 24.8% 16.6% 37.7% 5.8% 17.6% Romi 4.8%). nekulturni (39.5% 3. vole druge narode (17.2%).6% 2.2% 7% 2.8% 40. kukavice (22.1% 2% 32.7% 2.1% 13.3% 35.4% 3.4% 6.1% 20% 6.6% 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17. glupe (21.6% 18.4% 5.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.8% 7% 8.2% 13. Romi su: prljavi (49.3% 10.6% 14.5% 23.7% 15.3% 3% 5.7% 5.7% 39. nepošteni (18.7% 5.1% 4.2% 17.7% 33.8%).2%).3%).6% 10. U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.7% 3% 6% 32% 11.3%).9% 6.4% 9.9% 5.9% 1.3% 30.5% 31.7% 21.4% 27.1%).4% Hrvati 32. neiskreni (17. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.3% 7.4%). svadljivi (19.4% 15.7% Srbi 47.3% 36.3%).6%).

kukavice (21.9%).4%).40 10.9%).40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41. vrijedne (17.6%). čiste (32.30 2. Na Rome se.40 21. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive.10 85. kulturne (34. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21. Grafikon 6.60 78.60 10. u očima Srba.7%). kao i druga dva naroda.60 79. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41.4%). ali kojem se ne može nikada vjerovati. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima.3%).6%).90 14.10 54 . ne vole druge narode (31.90 83.60 89. I Srbi. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod. svadljive (20%).70 58. 97.40 89.60 80% 100% 16.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.7%).6%).40 20. nepoštene (23. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari.5%).7%) neiskrene (23.4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20. ljubazne (17.

4% 20.1% 16.4% 10.6% 78.9% 83.1% 85.6% 55 .3% 41.9% 14.4% 21.6% 10.6% 89.7% 58.4% 89.6% 79.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 2.

prema Penningtonu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata.6. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. kao konstitutivni narodi. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. i jednog Srbina. U njoj žive Hrvati. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima.). od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. 2008). Kao što možemo vidjeti. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. o kojem imaju i nabolje mišljenje. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. Bošnjaci i Srbi. etnička netrpeljivost i dr. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. zajedno s drugim narodima. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. 2003. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. 1997). Šalaj. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. 56 .

stepena bliskosti. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. a potom s Bošnjacima. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. a potom Srbe. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. 57 . godinu. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. tj. Bošnjaka i Srba. godine. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. godinu. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. Teško je reći zbog čega je to tako. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. niti su učestvovali u ratu. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. Rome se kao narod najviše odbacuje.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). godinu. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata.

a najmanje među Srbima. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. a Srbi posebno ističu da su podanici. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. vole druge narode i dr. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. hrabri. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. iskreni. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. Kada opisuju druge narode. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. Očito je da se političarima malo vjeruje. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. 58 . dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. a potom kod Hrvata i Srba. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. po riječima ispitanika. što je prilično mali procenat. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. S druge strane. tu je slika nešto drugačija. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. tj. Svi za sebe misle da su pošteni. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. idealizuju sliku o svom narodu. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. Interesantno je. da su svadljivi i neiskreni.

59 . možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. Na kraju. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. godinu. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta.

i Boneta. The Authoritarian Personality New York: Harper. • Antoni. Novi Sad: Matica srpska. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. (2006). (1997). 21-26. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. (1998). New Haven: Yale University Press. Etnički stereotipi . Homo poscommunisticus. (1939) Frustration and Aggresion.. S. H. (1950). • Dollard. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. (1991). Matica srpska. • Biro. Ð.. M. • Ðurić. Odsjek psihologija. Diplomski rad. In L. Ž. str. White Attitudes Towards Black People. Berkowitz (ed. Mich:Institute for Social Researche. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. str. Beograd: XX vek. • Berkowitz. Đ. (2006).. Nacionalni identitet. 60 . Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Ann Arbor. L. • Gelner. i drugi (1991).A.R. No 2.J. A. T. • Campbell. Beograd: XX vek. No 1–2. Beograd. pp. 57-62.7. London: Routledge& Kegan Paul. D. L. 134-153. • Ðurić.E. (1954). (2003).H. and Sears. • Baćević. Ð. (2002). Ličnost u višekulturnom društvu. B. Zagreb: str. i Kamenov. Zbornik za društvene nauke. Ž. • Čorkalo.W. Review of Psychology. Nacije i nacionalizam. (1971). Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. R. (1995). M. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Miller. • Đurić. (1971).posebno izdanje 3. Mowrer. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Revija za sociologiju. oktobra. Nova srpska politička misao. The frustration-aggresion hypothesis revisted. Doob. J. (1969). New York: Atherton Press. (1980). • Banovac.Novi Sad. 85-94. O. N. Beograd. Vol XXXVII. Lj. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Vol 10. The Psychology politics. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . E. • Biro. Filozofski fakultet. • Alačov. D. • Eysenck. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis.

S. N. Beograd. (1993). Osnove socijalne psihologije. M.. N. Beograd. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. 11/7/2007. • Milošević-Đorđević. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. Etnička distanca u SFRJ. i Havelka. 108. (1967). Beograd: Nolit. • Phinney. Lutovac (ur. Ličnost i društveni stavovi. • Rot. G. G. str. Vrednosti. • Kuzmanović. (2006). D. Zagreb: Naklada Slap. Život u posleratnim zajednicama. • Lučić. J. Beograd. D. (2003).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. Beograd: Psihologija 1-2. B. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. B. • Puhalo. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. • Opačić. i Stref-Feber. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . B. 499-514. 226. 115-138. • Rot. (1989). (1973). (1997). Popadić. (1978). Beograd. i drugi (2005). C.. Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. Institut za psihologiju. 61 . Beograd: Filozofski fakultet. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. D. • Rajk. Zagreb. • Pantić. (2007). K. • Milas. str. • Pennington. D. Psychological Bulletin. (2003). bošnjačke i srpske nacionalnosti. IAN. Ž. N. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. S. U: Z. • Pejanović. F. (2003). Jastrebarsko: Naklada Slap. XX vek.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. 237-252. • Putinja. (1990). (2004). i Enkok. 125-137. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. str. Sociologija broj 1. • Puhalo. Diplomski rad. B. Beograd IDN. Diplomski rad. J. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. N. Osnove socijalne psihologije. • Kosanović. (1997). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. S. Teorije o etnicitetu. (1992). str. (1997). Kuzmanović. Beograd. stavovi i promena ponašanja.

96-102. New York: Basic books. (2007). U: J. (1960). (2000). Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung. Rečnik psihologije. M. • Vasović. Ostali izvori: • GfK . Beograd. Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. • Trebješanin. (2002). Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. M. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Godišnji izvještaj http://www. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. London: Routledge & Kegan Paul. pp. S. Čačić-Kumpes (ur. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu.Zagreb. (1998). B. Powell.6. Beograd: Stubovi kulture.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Experiments in intergroup diskriminations. etničnost. V. Ž. I. Osnove političke psihologije. W. • Sistem ranog upozoravanja.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” .. • Rokeach. V. Filozofski fakultet Beograd. (1966). Scientific American 223. • Tajfel. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. S. San Francisco: JosseyBass.. Ð. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. (2007). H. V. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Attitudes and Values.. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. 15-39. • Vrcan.(1999). U predvorju politike. • Turjačanin. • Turjačanin. M. Čekrlija. (2009). Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. • Sherif.ba/index.undp. Magistarski rad.Banja Luka. Beliefs. • Šiber. • Turjačanin. V. • Šalaj. M. (2000). (2004). (1968). 62 .) Kultura.2009. The Open and Closed Mind. godine. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Butollo. identitet. (1970). Znakovita zbrka oko etničkog. Beograd: Službeni glasnik. Zagreb: Politička kultura. • Turjačanin.

1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

član/ica sam Ne. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.71 SR 137551. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.1.19234 .86 306.500 -1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.6042 SD 1.7521 2.4978 SD 1. nisam član/ica 68 568 M 3.59736 1.075 Tabela 3.08940 Tabela 1.08502 .678 t -.500 72076.50 Tabela 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.6909 SD 1.1.2.53286 SEM .644 Tabela 2.59638 1.50504 SEM .784 . Independent Samples Test F Equal variances assumed .55241 SEM .50 72076.6337 2.07865 .0710 2.06514 64 .58611 1.09818 Tabela 2. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.462 df 645 P .

58545 1.50 177744.5787 2.56744 SE .6597 SD 1.44901 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.511 3 .99 314.6255 2.20 291.027 Tabela 4.1.2.500 177744. Mann-Whitney Test N Da.16902 . nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.12425 . Test Statistics Chi-Square Df P 8.500 -2. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.12 320.06162 Tabela 4.93 SR 24821.2.50 Tabela 3.217 .02 312. član/ica sam Ne. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.4007 2.9220 2.10922 .1.10863 .55684 1.34 Tabela 4. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.69861 1.037 65 .

13573 .499 3 .33262 .50302 1.56453 1.06162 66 .08916 .6597 SD 2.2.56744 SE .4900 2.09209 .36262 1.06228 1.17 361.6597 SD 1.2195 2.12188 .42969 1.62112 1.08224 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.06162 Tabela 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.000 Tabela 6.92 242.2518 3.51 361. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.0577 2.1830 3.9450 3.76005 1.1.0139 2. Test Statistics Chi-Square Df P 49.56744 SE .25959 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.15645 . Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.9654 2.92228 .64562 1.23 Tabela 5. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.47852 1.2222 1.

Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. Test Statistics Chi-Square df p 60.8580 SD 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272.14 373.42187 1. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.22709 SEM .11458 .436 df 230 p .51 263.1. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.42440 1.663 Tabela 8.13894 67 .1722 2.1.661 t .000 Hrvati Tabela 7.0288 SD 1.31191 SEM .035 3 .96 Tabela 6.1071 3.11976 Tabela 7.64 387.13459 .2. Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.

9473 3. član/ica sam Ne.20120 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.24181 .2220 2.500 .31843 1.36496 SE .352 Tabela 10.9881 3.50 Tabela 8.0484 SD 1.50 Tabela 9.10208 Tabela 9.0666 SD 1.30 103. Mann-Whitney Test N Da.12 SR 4823.19160 1. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.08961 46 83 59 44 232 .168 .500 -2.44974 1. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.2588 3.930 . nisam član/ica 40 183 M 3. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.59 110.19439 .500 8040. član/ica sam Ne.2.0034 3.08 SR 18987. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.1.18874 .1.13079 .500 20152.38091 SEM .030 Tabela 9.50 20152.27251 1.2. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.50 8040.60397 1.

17384 .205 3 .1. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.49542 1.40374 1.1653 3.903 3 .44 110.011 69 .11642 . Test Statistics Chi-Square Df P 1.47 Tabela 11.15253 1.3287 3.31 128.28622 . Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78.593 Tabela 11. Test Statistics Chi-Square Df P 11. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.2.34 124.24436 .83 Tabela 10.78 112.2294 3.48726 1.1.54 113.2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.36496 SE .08961 Tabela 11.0121 3.18 119.0666 SD 1.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

22 401.23023 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2.7496 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.92 476.9453 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.3791 1.07143 . Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.91 Tabela 18.65226 1.427 3 .30 411.1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.101 Tabela 18.8427 SD 1.2.219 73 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.8188 1.05427 Tabela 18.227 3 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.29705 .2 Test Statistics Chi-Square df p 4.09054 .94788 1.8412 2.62643 1.57946 SE .43045 1.40661 . Test Statistics Chi-Square Df P 6.69185 1.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 2 Upitnik 74 .

trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. (čitati redom stavke.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. Recite mi da li biste za jednog običnog. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. E-1. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima.. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. ja sam ______________________________. od a do i. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. anketar prime communications-a iz banje luke. tržišta i medija u bih.. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. anketa je anonimna.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. Bošnjaci) u BiH? 1. zaokružiti broj te osobine. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Hrvati. Koristiti rotaciju. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Moguće više odgovora. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Za svaki narod pitati sve (24) osobine.

Vjernik sam. student ili učenik 9. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . penzionisan ili invalid 8. Ne. Da. Koliko godina škole ste završili? D-4. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. Da li ste… 1. ženski __________ __________ D-2. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. muški 2. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. nezaposleni 6. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. nešto drugo/bez odgovora D-5. zaposleni u privatnom sektoru 3. zaposleni u državnoj službi 2. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. zemljoradnik 5. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. nisam član/ica D-7. Nisam religiozan. vlasnik privatne firme 4. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. član/ica sam 2. domaćica 7. Pol ispitanika: 1. Nešto drugo. Koliko imate godina? D-3.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Da 2. Bošnjak 3. Ne zna/odbija D-10. Hrvat 2. Nešto drugo. Ne D-11. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. šta _________ D-9. da li biste glasali? 1. Uvijek za istu partiju 2. Srbin 4. Za različite partije 3.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

2003). wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind. 85 . zusammen zu leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. Ebenso interessant wird es sein. festzustellen.

Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale.1.“ (Trebješanina. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. die sich als Tendenz äußert. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. mit denen es verbunden ist. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. Einstellung. zu fühlen und zu handeln. 86 . während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. relativ beständige mentale Disposition. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht. Vorurteil. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen.“ (in: Milas. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. ethnische Stereotypen. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. 2. mit denen eine Person in Berührung kommt.

In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . Kenntnisse über das Objekt vorherrschend.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. • soziale Einstellungen sind komplex. 87 . die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen.Einstellungen dienen einer Person dazu. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. eine affektive und eine konative. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. • Einstellungsobjekt kann all das sein.B. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. Einstellungen gegenüber Politik. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. Religion und Nationalität. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. wie z. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. wozu man einen bestimmten Bezug hat. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden.

was wir fühlen. identifizieren. 1978). Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. dass es einfacher ist. doch ist dies erforderlich. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. • Funktion.Bewusstsein darüber.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. die man über die physische und soziale Welt hat. die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. Laut dieser Definition sind Bosniaken. ein Zusammenhang besteht bzw. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion .diese Funktion bezieht sich auf Informationen. die sich mit der eigenen Gruppe. 1997). sich selbst auszudrücken . dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. d. Menschen.h.2. • Funktion der Ich-Verteidigung . 2. Sie zeigten einerseits. 88 . Andere Untersuchungen zeigten hingegen.

hinwies. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. Archetypen. In den Sozialwissenschaften. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. USA. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. 2. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). dass diese Begriffe die Funktion hatten. manche betonen objektive Parameter (Sprache. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. der mit einem Staat zusammenhängt.B. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). die fortbestehen will). der auf barbarische Völker oder griechische Völker. Hier ist sichtbar. Schweiz). Gruppen zu bezeichnen. In diesem Fall kann dies bedeuten. Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. Religion.3.

die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. durch die sie sich von anderen unterscheidet. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . Anthony D.T.4. 1980). dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind.” (in: Vrcan. die alle ihre Mitglieder teilen. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. 1999). Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. eine Gruppe. 2. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. Ulrich Beck behauptet. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. dass es eine subjektive Kategorie ist. 1998). Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig.

2. 2. Biologie). einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. Es wird deutlich. 4. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. 1997) definiert Ethnizität. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. aber auch subjektive Komponenten hat. Mythos über die gemeinsame Herkunft. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. geschichtliche. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. Affektive Hingabe an Verbindungen. Kultur. 6. 5. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Merkmale. 91 . der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. Er betont. 3. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. 5. Emblemata. Dabei betont der Autor. Gebiet. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. 4. ein kollektiver Eigenname. 3. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. 1998). kulturelle. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. ethnische Identität.

Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. 4. aus. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. Vereine. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. Akzeptanz der eigenen Gruppe. denn er ist eine extreme. irrationale Form der Bindung an das Ethnische.5.6. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. 3. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. 2. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. bzw. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. 2. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. usw.) als auch dadurch.

an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. ob sie zu einer IN. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. 1995) Wie hier ersichtlich wird. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. sich aus den IN. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. 93 .1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. eine . Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen.“ (in: Đurić. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz.meistens ethnische oder nationale . an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. Ethnozentrismus.oder zu einer OUT-Gruppe gehören.“ (in: Đurić. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. je nachdem.

Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. 5. Ethnische Distanz E. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Ausweisung aus dem Land. unter dem Einfluss des Soziologen Park. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. Beschäftigung im selben Betrieb. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. nur Besucher im Lande. und 7. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. 3. 6. Staatsbürgerschaft bzw. Bogardus prägte. Mitbürger in einem Staat. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden.7. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. 2. 4. Diese Beziehungen. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Nachbarschaft. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. nahe Verwandtschaft durch Heirat. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. manche theoretischer Natur. Wohnen in derselben Straße.

dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. 1997. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. Smith. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. dass lediglich 6. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden.8 % der Befragten der Meinung waren. Popadić. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. dass dieser doch wichtig sei. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. während 77. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit.1 % den gemeinsamen 95 . zu der diese Distanz besteht.8. Kuzmanović. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. Fijamengo durchgeführt. Wie früher bereits betont. Er fand heraus.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. 1993). 15. dem Befragten unbekannt und fremd ist. 2. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen.3 % meinten hingegen. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Erstens. Bspw. 1998). fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten.

Mazedonien 8.5%. Kroaten. 51. 70.61 und der anderen 4. Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. hatte unter anderem zum Gegenstand. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka. Montenegriner. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.2% in Slowenien. Mazedonier. Muslime. Der Autor kam zu dem Schluss. im Kosovo 17. Russen. Amerikanern. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. und schließlich 41. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. Pantićs Untersuchung (1967).6% in Montenegro. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen.9%.3% in Kroatien. Anm. 59.7% im Kosovo. Ungarn) zu messen. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. in Montenegro12. in Kroatien 11. Slowenen.2% und in Slowenien 39. 63.2% in Serbien (enges Gebiet.9%.1%.4%. dass der Höchstwert hier 7 ist. 1991). Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden.7% in Mazedonien. was sehr hoch ist. in Bosnien und Herzegowina 6%.9% in Bosnien und Herzegowina.4%. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. Kroaten. angesichts der Tatsache. d.68.T. 1973). Engländern. 42. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4. 56.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. Die Ergebnisse zeigten. Die Untersuchung. Die 96 . Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. die Untersuchung zu erwähnen.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. in Serbien (enges Gebiet) 11. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. Übersetzerin). Deutschen. Bulgaren. 1980). Albaner.

Amerikanern und Engländern. zeigte. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. Es offenbarte sich. Bulgaren. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). Slowaken und Ungarn. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. dann mit Kroaten. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. 1991) heraus. deren Vater einen Hochschul. etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. Slowaken und Montenegrinern. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache.oder Fachhochschulabschluss hat). jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). Russen. von der Beimessung der 97 .

Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. während die anderen als verschieden. Die Untersuchung von V. Darauf folgten Italiener und Spanier. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. Amerikanern und Engländern. Das Verhältnis gegenüber ausländischen. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Kroaten. es folgten die Schüler der Mittelschulen. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. vermutlich deswegen.h. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. die geringste Distanz zeigten. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. handelt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. d. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. aber statistisch doch bedeutend.h. Bosniaken. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. Prijedor. Deutschen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. dann gegenüber Roma. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt. wichtig und hoch wahrgenommen. deren Soldaten in der SFOR dienten. Prnjavor. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. während die Studenten am offensten waren bzw. die ethnische Distanz war hier am größten). Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . fremd und feindlich beschrieben werden. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern.

01. als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. Portugiesen und Deutschen. als Chef (55%). Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). Montenegrinern und Slowenen. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. 2002) durchgeführt wurde. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. Die Ergebnisse zeigten. In einer Untersuchung. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Bosniaken. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Engländern. als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. zeigte sich. 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern.. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0.

Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. Es folgten Mazedonier (1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. 2003) zeigte. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . Nationalismus und der nationalen Loyalität. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.75).58) hatten.38).84). Es zeigte sich ebenfalls. Lika.62) und Bosniaken (1. während das Küstengebiet (Primorje). Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst. Nordkroatien sowie Istrien. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. Rumänen (1. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz.67). dann gegenüber Ungarn (1. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen.82) und Serben (1. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt.55) und Juden (1. Kordun und Banovina. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. in der die Untersuchung stattfand. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. je nach Region.51). Slowenen (1.

101 . danach Albaner und Mazedonier. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. danach Serben und als letzte Roma. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. Deutschen. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. Bosniaken und Roma. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Slowenen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. 2004). Es folgten Montenegriner und Serben. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. Es folgten Deutsche und Kroaten. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. gefolgt von Kroaten. Die Ergebnisse zeigten. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. Die Ergebnisse ergaben. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken.

Roma als Freunde zu haben. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. Kroaten hatten ungern Roma. das per definitionem rational ist. Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. 2006) zeigte. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. Albaner und Serben als Mitbürger. Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Roma (19%). Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Albaner und Roma. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. ist es offenkundig. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). können solche nur in Istrien existieren. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. 19% waren gegen Albaner als Freunde. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. danach folgten die Roma (15%). Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. Roma(19%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Serben als Freunde zu haben (22%). ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch.

aber wenige waren bereit. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Hier ist zu vermuten. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Heirat einzugehen. für die Religion eine große Bedeutung hat. Hier konnte festgestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. Es ist außerdem bezeichnend. Interessanterweise war hier zu beobachten. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. dass die Befragten. innigere Beziehungsformen wie bspw. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. weil ihre Qualität. dass solche Beziehungen nur möglich sind. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war.h. Die Befragten. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. die Distanzierung 103 . Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. d. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren.

nehmen diese an. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab.6%). Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina.aspx?PID=36&RID=87.6% auf 28. http://www. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt.undp. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben. Sie fiel von 31. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85.6% (2008). bzw. stieg jedoch im November 2008 auf 76%.5% im November 2007 auf 76. Kroaten. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. Beide Völker . die vollkommen oder überwiegend bereit waren.7% im November 2008 zurück. Ein Grund dafür könnte sein.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. Der Anteil der Kroaten.7% auf 81. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma. aber auch als Feinde wahrgenommen.1%. die andere Völker über sie haben. 3 104 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden. ging von 80.ba/index. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben.dies ist daraus schlusszufolgern . Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24.

9% an. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz. Zudem nahm 105 .6%).6% im November 2008).7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. Der Anteil stieg von 26. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab.1% im November des Jahres 2008 an.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren.5% Ende 2007 auf 22. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95.3% und im November 2008 94. dass der Anteil der Befragten. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar.9% (2008)).8% Ende 2008. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.7% im November 2007 auf 21. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten.3% und im Vorjahr noch 97.4% im November 2007 auf 77. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50.9% (2007) auf 92. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. Im November 2007 betrug er 97. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben.3%. und zwar von 28. Als positiv war ebenfalls zu vermerken. für die es inakzeptabel ist.8%. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. und zwar von 65% auf 74. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. Damit stieg der Anteil von 33. für die es akzeptabel war. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. abnahm (28.5% im November 2007 auf 35.2%. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92. Dieser betrug dann 74. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. Sie waren 2008 (79.7% im November 2008). In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr.9%.1%.2% auf 39.

1989). dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. die komplex ist und affektive. hartnäckig. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. sehr ausgeprägt sind.9. Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen.1% (2007) auf 92. meistens durch das Lernen an einem Modell. Untersuchungen ergaben. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. 2.9% (2008)). soziale Phänomene. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. die es unterstützen. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. die durch Sozialisierung übertragen werden. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen.6% im Jahr 2008. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. etc. stieg von 22% 2007 auf 24. 2007). Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. 1989). dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. die „logisch unbegründet. haben sie alle Merkmale der Einstellungen.

Rokeach. 1960. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. 1968). Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. Das bedeutet. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. die man dann nach außen bzw. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. Der individuelle Ansatz geht davon aus. um unseren Status zu erhalten. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. 1969) erklären. • den zwischenmenschlichen Ansatz. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. Dollard und Mitarb.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. Adorno und Mitarb. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. Berkowitz. sondern wegen uns selbst bzw. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. Eysenck. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. 1950. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. 1939. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze.

“ (Rot. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. denen diese Eigenschaften 108 . entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. Dort. 1989). uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. emotionale und konative. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. 2. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. Da wir in Nationalstaaten leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen.10. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern.

Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. zu handeln. als ein Weg. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. die unter anderem auch Asch (in: Rot. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. Sie können falsch sein. 1989) vertritt. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. Die andere Sichtweise besagt. Stereotypen entstehen. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. Die eine besagt. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. wie alle anderen Verallgemeinerungen. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. Manche Autoren (Campbell. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. sogar über diejenigen. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. Die andere. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. feindliche Aktionen zu unternehmen. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. besagt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. Dort. die ihnen kaum bekannt sind. 1971) schlagen 109 . Das bedeutet. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden.

die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. fleißig 41%. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. fleißig 14%. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. Wie hier ersichtlich wird. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. sauber 18%. hinterlistig 15%.11. es sei vielmehr wichtig. Öffentliche Aktivitäten. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. einmütig und geschlossen 2%. fröhlich 28%. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. selbstsüchtig 18%. sie mögen keine anderen Völker 22%. sauber 20%. selbstsüchtig 19%. intelligent 14%. prahlerisch 21%. intelligent 19%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. sauber 32%. friedlich und ehrlich 15%. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. einmütig 13% und fleißig 10%. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. sind nur dann sinnvoll. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. 2. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. mutig 45%. tapfer 110 . Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. in: Penington 1997). dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. intelligent 33%.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. sie mögen andere Völker. emotional. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. gastfreundlich 15%. einmütig 24%. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. kriegerisch gesinnt. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. kalt. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. hinterlistig 31%. streitsüchtig und unredlich. grob 20%. dass sich die vertretenen 111 . Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. sie mögen keine anderen Völker. einmütig 17%. geschlossen 33%. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. rückständig. unbarmherzig und grausam waren. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. friedlich 31%. gastfreundlich 31%. ehrlich 21%. einmütig 20% und aufbrausend 16%. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. zurückgeblieben 51%. stolz. fanatisch. Muslime als primitiv. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. rücksichtslose Karrieristen 14%. tapfer. nationalistisch. geschlossen 22%. friedlich und sauber 11%. unehrlich. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. Italiener. gastfreundlich 22%. Die Autoren kamen zu dem Schluss. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. prahlerisch 30%. Kroaten als unehrlich. grob 11%. hinterlistig 16%. selbstsüchtig. 2002) zeigte. schmutzig und unkultiviert.. sie mögen keine anderen Völker. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. aggressiv. Es wird ersichtlich. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. konservativ. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht.

mutig. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. gesellig. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. zurückgeblieben und primitiv. kommunikativ. unehrlich. anpassungsfähig. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. aufgeschlossen. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. mutig. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. humorvoll. stolz und heimatliebend.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. fleißig und gastfreundlich. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. gastfreundlich. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. freundlich. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. selbstlos 112 . kommunikativ. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. zeigt. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. gierig. sauber. gesellig. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. Die Tatsache. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. gefühlvoll. gute Liebhaber. heimatliebend. gefühlvoll und klug. humorvoll. heuchlerisch. unbarmherzig und kampfeslustig. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. fröhlich. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. unredlich. kommunikativ. gefühlvoll.

streitsüchtig. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. Unredlichkeit. Selbstsucht. befanden sich: friedlich. Unter den Eigenschaften. schmutzig und unredlich. Streitsucht. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. schmutzig und kalt. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. dann wenig kultiviert. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. dass sie ebenso die Meinung vertraten. kultiviert und selbstlos. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. dumm und ungastfreundlich waren. selbstlos. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. beschrieben Serben Kroaten als sauber. die am wenigstens vertreten waren. fleißig. redlich. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. Es muss an dieser Stelle betont werden. Kälte und Feigheit zu. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. hinterlistig. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. mutig. unredlich. fleißig und kommunikativ. mutig und gefühlvoll. Was negative Attribute betrifft. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. klug. primitiv.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. kultiviert und zivilisiert. zivilisiert. 113 . Wenn es um positive Attribute ging. fleißig und kommunikativ. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. kommunikativ. sauber. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. klug. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. gefühlvoll und klug.

Prnjavor. MrkonjićGrad. Bileća und Gacko. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. Brod. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. • Region Bijeljina: Bijeljina. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. • Region Zvornik: Zvornik. • Region Doboj: Doboj. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Kozarska Dubica. Gradiška. Teslić. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. Novi Grad. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Petrovo. Modriča. • Region Prijedor: Prijedor. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. Čelinac. Ugljevik. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. Istočno Sarajevo. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. Kneževo. Srebrenica und Milići. Vlasenica. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Pale.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. Derventa. Rudo. 114 . Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. Ljubinje. Višegrad. • Region Herzegowina: Trebinje. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Kotor Varoš. Brčko. Laktaši. Foča. bis 21. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. Šekovići. Bratunac.

Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Bosanska Krupa. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. • Kanton Tuzla: Tuzla. • Kanton Sarajevo: Centar. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Čitluk. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. die bejaht oder verneint werden können. Stari Grad. Kakanj. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. Travnik. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. Velika Kladuša. der innigsten Beziehung). Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Jablanica.1. Novo Sarajevo. Banovići. • Kanton 10: Livno. Maglaj. Gračanica. 3. Vogošća. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. Vitez. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet.1. Tomislavgrad. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar.1. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. 3.h. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. Ljubuški. Ilidža.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. Visoko.h. Kalesija. Novi Grad. welche zehn Arten bzw. Cazin. Novi Travnik. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Lukavac. 115 .

dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. 2. Bildungsgrad 4. 3. 4. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. 8. 10. waren Kroaten. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. 6. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. Die Nationalitäten. Ziel der Untersuchung ist es.2. Bosniaken und Roma. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. Geschlecht 2. Ethnischer Hintergrund 3. Serben. 3. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat.1. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde.2. Unabhängige Variablen 1. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . 7. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. 9. dass ich die jeweilige Person heirate. 5. Alter 3. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft.

Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete.B. 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. Sagen Sie mir bitte. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. 117 . Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. aufgeklärt. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen.2. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. Außerdem wurde den Befragten versichert. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. bis 10. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. wurde nichts angekreuzt.1. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. dass die Umfrage anonym ist. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z.

während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.9 19.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.5 100.5%).7 48.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4.3 32.3%) an der Erhebung teilnahm.bzw. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.3 100.5 26.0 118 . Tabelle 3.6 16. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24. Tabelle 2.8 43.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32. Bildungsgrad Grund.8 22. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.5 100.

den Rentnern und Invaliden (16.9 3.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.oder Hochschulabschluss (22.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten.6 7.3% Hausfrauen.8%).0 100. Tabelle 4. während 13.6%).0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft. 119 .5 8.7 2. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.5%) und Arbeitslosen (11. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.7%).0 1.3 100. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.1 29.0 45. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul. Tabelle 5.1%).3 16. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.8%).2 11.5 19. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten.

3 oder nicht. was 862 49. Tabelle 8.3 unbedingt alles. während 37.0 120 .5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. Ich bin gläubig. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1. ob ich gläubig bin 93 5.0 100.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige. Gesamt 1743 100. 48. ich habe nichts gegen 112 6.1% Bosniaken. akzeptiere aber nicht 650 37.4 den Glauben anderer. Ich bin nicht religiös.3 37.4 51.3% der Gläubigen nicht alles. was meine Religion lehrt. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48.3% Kroaten. Ich bin nicht sicher. Tabelle 7.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13.5 meine Religion lehrt. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren. was ihre Religion predigt und lehrt. akzeptieren.6% Serben und 13.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.1 48.6 100.6 1.

Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. muss betont werden. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben.6% Angehöriger anderer Ethnien. gegenüber nur 4.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. 5. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. ist vor allen Dingen dadurch bedingt. Das Akzeptieren der Möglichkeit. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. Bosniaken und Roma. Allerdings muss daran erinnert werden. während in der Republika Srpska 95. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. Wir können behaupten.1.5. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt.

dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . 2009 6% der Kroaten eingehen. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. 2009 halten diese Beziehungsform 35. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57.3% der Kroaten zugestimmt.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. und „dass der 122 . während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden.8% bzw. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. Die Möglichkeit. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden.3% der befragten Kroaten für annehmbar. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10). Der Untersuchung kann entnommen werden. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. ist deutlich zu sehen. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. Dies zeigt aber auch.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt.5% der Kroaten akzeptieren. Wenn danach gefragt wird. insbesondere in der Föderation BiH. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit.21. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab.3% beträgt.5% und 2009 26. war 2002 für 35. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land.

desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. die in Städten leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. Wohnort. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. welche Kroaten am ehesten mit Serben. 123 . Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. sind die der Nachbarschaft bzw. größer ist als bei denjenigen. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). die nicht streng gläubig sind. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. Bosniaken und Roma eingehen würden. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Die Beziehungsformen. gezogen werden.

8% 31.4% 92.4% 87.8% 59.3% 53% 56.4% 76. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.6% 60.7% 124 .2% 77.8% 92.9% 55.2% 90.6% 26.1% 91.1% 27.6% 59.3% 67.1% 88.2% 28.5% 88.9% 32.4% 93. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.7% 41.6% 74.9% 67.3% 28.4% 26.6% 68.6% 58.7% 67.9% 88.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.7% 86.2% 81.1% 57.2% 48.4% 35.9% 6% 6% 42.

7% Roma 41.9% Roma 6.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .4% Kroaten 92.1% Bosniaken 67.5% Kroaten 88.0% Mich zu heiraten 6.6% Bosniaken 60.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55.6% Serben 59.4% Kroaten 87.3 % Mich zu heiraten 28.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.4% Bosniaken 74.4% Kroaten 93.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.9% Bosniaken 55.3% Roma 28.6% Bosniaken 26.0% Roma 42.5% Mein Chef zu sein 88.1% Kroaten 91.3% Serben 67.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.2% Bosniaken 77.2% Serben 27.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.4% Roma 35.1% Serben 57. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.1% Kroaten 88.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.6% Serben 76.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.7% Serben 88.9% Mein Chef zu sein 31.2% Kroaten 81.7% Roma Tabelle 10. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.1% Bosniaken 28.6% Mein Chef zu sein 58.3% Serben 53.1% Mich zu heiraten 27.0% Roma 6.9% Kroaten 92.8% Bosniaken 59. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .9% Roma 32. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.6% Bosniaken 68.0% Mein Chef zu sein 56.2% Kroaten 90.4% Serben 26.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.9% Kroaten 88.6% Bosniaken 58.0% Serben 56.8% Roma 31.2% Roma 48.9% Serben 67.

6 % In meiner Nachbarschaft.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32.6% In meiner Nachbarschaft. Anhand der Grafik 2 wird deutlich. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60.7% In meiner Nachbarschaft.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.4% Mich zu heiraten 92.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93. zwischen 80% und 85% beträgt. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92. gefolgt von den Serben und Roma. 126 .2.2% In meiner Nachbarschaft.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren. Außerdem darf nicht vergessen werden.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5. dass der Anteil der Befragten. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.

dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. Aus der Untersuchung geht hervor. kann zum einen dadurch erklärt werden. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben. Die erste Abweichung. d.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. wie Heirat und Freundschaft. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. während 2009 dieser Anteil nur 60. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar.h. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. während nur 39. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit.6% beträgt. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu.3% der Bosniaken bereit.8%. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002.

Die Untersuchung von 2002 zeigte. Ehe eines Familienmitglieds). dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl.B. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw.6% der Bosniaken akzeptabel. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen.1%) abgelehnt werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich.h. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. d. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Mitbürger sind. Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. das Blut von einem Roma anzunehmen. stark abgelehnt. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . Anhand Anlage 1 zeigt sich. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt.

4% 40. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.9% 46.7% 55.8% 52.1% 50.2% 129 .3% 82.2% 60. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.8% 83% 83% 64.6% 48.2% 44. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.6% 61. Grafik 2.9% 59.3% 49. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.1% 85.3% 36.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.6% 82.

0% Roma 39.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.5% 82.5% Bosniaken 82.1% Bosniaken 81.9% Kroaten 54.5% Mich zu heiraten 81.4% Serben 11.7% Kroaten 55.1% Bosniaken 85.1% Bosniaken 84.6% 42.9% Mich zu heiraten 14.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.2% Serben 44.9% 62.6% Bosniaken 81. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .2% Roma 40.2% 81.6% Roma Tabelle 12.0% Kroaten 76.7% 35.9% 54.4% 14.0% Kroaten 59.0% Serben 60.7% 53% 11.6% 81.0% Serben 49.6% Serben 48.1% 84.6% Kroaten 47.0% Mich zu heiraten 6.3% Bosniaken 82.4% 11% 49% Tabelle 11.2% Kroaten 13.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.6% Roma 6.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .3% Roma 36.6% 6% 39.6% 6.0% Serben 11. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.4% Kroaten 14. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.0% Bosniaken 83.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.9% Roma 46.3% Kroaten 49.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.4% Roma 40.2% Serben 42.0% Mich zu heiraten 11.8% Serben 52.2% 13.3% Kroaten 64.6% Roma 6.1% Roma 61.9% Kroaten 62.7% Serben 53.2% Roma 35.6% Serben 50.8% Bosniaken 83.7% Bosniaken 76.0% Bosniaken 84.2% 40.3% 84.

2% Mein Chef zu sein 39.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren. genau wie Kroaten und Bosniaken.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.2% Mein Chef zu sein 48. 131 .3% In meiner Nachbarschaft.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.6% Mein Chef zu sein 54. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.9% In meiner Nachbarschaft.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.0% Mein Chef zu sein 83.3.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.9% In meiner Nachbarschaft.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.8% In meiner Nachbarschaft.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.

„Bluttransfusion“ zu vermerken.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Auch der Anteil der Serben. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. Je intimer die Form der Beziehung. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen.5% der Serben bereit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. sank von 54% (2002) auf 43. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden.8%. Von Bosniaken würden 35. Während 2002 Bosniaken noch von 48. Dies sind 10. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu.2% und von Roma 34. In Lebensgefahr sind 37. während 132 . Alle weiteren Erkenntnisse.1% (2009).2% der Serben. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist.3% weniger als im Jahr 2002. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. gelten auch für Serben. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw.4%.

9% der serbischen Befragten akzeptiert. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. sprechen sich heutzutage lediglich 32. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. der Wunsch. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 . Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. dass Serben am stärksten Roma ablehnen. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina.5% der befragten Serben. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. 6. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage.5% der Befragten für sie aus. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen.6% beträgt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. dass ihre Kinder von Kroaten. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002.

4% 28.8% 65.1% 66.7% 22.2% 32.9% 19.5% 47.2% 68.7% 66.9% 66.2% 9.9% 134 . Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.3% 30.8% 5.8% 43.5% 27.5% 64.9% 4.3% 6.6% 36% 12.2% 39.2% 45.1% 24.5% 26.9% 67.6% 32.1% 30.9% 67.4% 15.2% 37.9% 26. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.7% 18.4% 35.4% 18.2% 64.8% 21.8% 8.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.5% 67.3% 34.

0% Kroaten 12.3% Kroaten 30.5% Serben 64.4% Mein Chef zu sein 64.5% Roma Tabelle 14.4% Bosniaken 35.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.4% Bosniaken 28.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.4% Mein Chef zu sein 4. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.1% Serben 66.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.1% Kroaten 30. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .5% Roma 26.9% Serben 67.4% Bosniaken 18.2% Kroaten 9.9% Roma 4.3% Mich zu heiraten 5.8% Kroaten 43.8% Roma 5.4% Roma 15.1% Mich zu heiraten 64.2% Serben 68.2% Bosniaken 39.9% Serben 67.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .7% Roma 18.1% Kroaten 24.7% Serben 66.8% Bosniaken 21.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.5% Kroaten 47. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.2% Bosniaken 45.2% Bosniaken 32.4% Mich zu heiraten 8.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.7% Roma 22.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.5% Roma 27.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.2% Serben 64.2% Mich zu heiraten 12.8% Bosniaken 8.8% Serben 65.6% Roma 32.3% Bosniaken 6.9% Mein Chef zu sein 6.9% Serben 66.6% Kroaten 36.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.2% Kroaten 37.9% Serben 51.3% Roma 34.9% Kroaten 19.9% Bosniaken 26.

9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.5% In meiner Nachbarschaft.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67.5%).2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30.7% Serben 38.8% In meiner Nachbarschaft. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2. freundlich (56%). Wie bereits angedeutet.3%). Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.1 % In meiner Nachbarschaft. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.5%).4% 12.8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.7%). klug (56. gefühlvoll (56%). werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert. stolz (64.8%).3% Kroaten 70. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22. redlich (52. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66. mutig (53.4%).3% 4.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5. fleißig (59.6% 48.2%) und ehrlich (51.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51. Tabelle 15.9% Mein Chef zu sein 66.4 % In meiner Nachbarschaft.6% 44.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.9% .9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26. kultiviert (60.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.4.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.4% 11.2%).

unehrlich (35.4% 31% 17.9% 53.3% 6.4%) und stolz (22%). dass Roma bei Kroaten alles 137 . faul (53.7% 15. klug (24.2% 59.5% 11.5% 9.2% 21.3% 29.6% 7.6% 56% 48.8% 2. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.1% 19.8% 14. Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.3%).5% 6% 8.9% 40.8% 18.4% 14. kultiviert (28.6%). Dienermentalität (23.3%).6% 35. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).6% 35.2% 19% 17.7% 10.7% 4.2% 18.7%).7% 43. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.8% 22% 22.4%).6% 14.7% 10.3% 24.6% 4.4%).8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.4% 6. gefühlvoll (22. Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.1% 11.7% 21% 10.4%).7% 4.2% 64. unehrlich (26.1% 14.4% 8. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.7% 8.8% 43. sie mögen keine anderen Völker (31%).5% 60.5% 12.6%).4% 53.2% 19.7%). unredlich (29.6% 33.6% 26.8% 62.9% 26.2% 56% 56.8% 11.4%). faul (27.9% 42. unfreundlich (24. nicht kultiviert (48. dumm (35.2% 11.2% 10% 16.7% 12.4% 10.7% 51.4% 31% 17.7% 8.8% 23.8%).1% 22.1% 52.8%).3%).6%). freundlich (28%).3% 16.4% 1.7% 28. feige (26. streitsüchtig (33.6% 3.4% 24.9%).4% 18.4% 28% 19.5% 16.4% 4. fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.6% 15.2% 19% 19% 4.7% 2.3% 34.4% 27.7% 11.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.

durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. dem man nie vertrauen darf.1%) und unfreundlich (17. unredlich (34.1%). sie mögen keine anderen Völker (43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24. wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird.2%). d. Aus der Grafik geht hervor. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber.8%). ehrlich (18.4%).7%). sauber (38. kalt (22.9%).8%). dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird. mutig (19.7%). sind: streitsüchtig (43. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. unehrlich (42. Allgemein betrachtet. Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37.h.2%).6%). werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben.4%). Die ersten zehn Eigenschaften. dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. mit denen Kroaten Serben beschreiben. 138 . Ebenso wird deutlich. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. stolz (21%).

9% 37.60 84.6% 6% 52.1% 75.1%). stolz (58.50 71. sie mögen andere Völker (48.40 94. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.50 28.00 52.8% 2.6% 84.60 6.2% 5.90 37.2% 16.4% 15.9% 24.2%).1%). freundlich 139 .2%).20 16.00 47.90 24.5% 28. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73. fleißig (47.80 83.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97. gefühlvoll (53.10 75.8% 83. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.3%).1%). redlich (47.1% 62.1%).40 15. friedlich (48.5% 71.80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.5.10 62.8%).20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.4% 94% 47. mutig (52.

7% 58.7% 28.3% 52. unredlich (24.1% 1.6%). nicht kultiviert (42.2% 48.1% 6.5% 9.4% 17.3% 42.4% 6.6% 12.3% 11% 6.7% 43.1% 15.4% 23.7%).6% 6. unehrlich (31.4% 26.4% 14.5%).8% 26.7% 23.3% 3.3% 58. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.4% 41.8% 22.7% 21% 19.8% 37.1% Roma 2.4% 26.9% 17% 8.4% 10. faul (51.5% 9.5%).7% 17. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind.3% 3.1% 10% 16.6% 11. unehrlich (23.8% 8% 13.1% 14.5% 14.6% 20.2%). Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.2% 47.2% 30.4% 31. Eigenschaften.6%).7% 4.9% 27% 15% 10.6% Serben 12.5% 5. unredlich (28.4%).8%).2% 10% 16.9% 11% 4.2% 12.2% 11. sind: kultiviert (41.4% 42.8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.9% 14. freundlich 140 .5% 11.4% 9.4% Kroaten 24. feige (17.7%).2% 5.4% 4.1% 16.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.7% 48. klug (26. dumm (26%).7% 12.6% 15.3% 15.6% 9.1% 53.9% 42.8% 6% 9% 26% 17% 24.5% 5.3% 5.8%).9% 6.5% 15.8% 21.7% 19.1% 3.2%) und ehrlich (44.4% 51.5% 44. Tabelle 16.1%). die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben.5% 39.3% 47.1% 17.4% 44.7% 19.8% 43.3% 19. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.

unredlich (42. nicht kultiviert (17. Klugheit. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen.7%). unredlich. Freundlichkeit u. sie mögen keine anderen Völker (43. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes. fleißig (22. streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben. sie mögen keine anderen Völker (21. stolz (26. streitsüchtig (23.9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben. wahrgenommen.9%). Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich.3%).4%). Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus.9%).4%). gefühlvoll (19. während jeder vierte Befragte (24. kalt (17%) und faul (16.9%).7%). Für 22. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. sauber (24.3%). Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64.2%).Ä. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit.9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29. 141 .1%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26. denn sie werden als unehrlich. unfreundlich (20.4%).1%).4%).6%). sie sind unehrlich (42. feige (30.5%).

8% 77. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.2% 22.3% 75.70 24. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.7% 64.30 75.70 16.1% 70.2%). fleißig (36. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).90 29.3% 35.5% 18. mutig (48.30 83. gefühlvoll (38.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97. wie die der Kroaten und Bosniaken. vorwiegend positiv geprägt.10 89.3%).9% 10.10 70.50 81.90 10.70 64.8%).4%).9% 5.20 22.90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. sauber (47.7% 16.50 18.1% 2.30 35.5% 81.7% 24. friedlich 142 .3% 83.9% 29. ehrlich (43.6.4%).1% 89.8%).80 77.9%). was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte. sie mögen andere Völker (40.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2. redlich (35.

4% 15.8% 24.4% 5.1% 20% 6. dumm (21.7%).7% Serben 47. haben eine Dienermentalität (23.1% 3. unfreundlich (17.5% 31.4% 17.7% 21.5% 19.3% 10.1% 13.3% 3% 5.4% 6.8% 40.5% 3. aber sauber (17.7% 5.6% 18.3%).2% 3.6% 38.6% 14.8% 16.5% 31.3% 8.8%).8%). Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.2% 7% 2. freundlich (30. sind feige (22.7% 33.9% 17.3% 17.9% 5.3% 30. Tabelle 17.1% 2% 32.8% 7% 8.9% 11.7% 2.2% 14.4% 21.4% Kroaten 32. das andere Völker nicht mag (32.5% 23.8%).5%). dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.7% 3% 6% 32% 11.2% 17.4% 5% 53% 38.8% 17.6% 2. 143 .7% 22.2% 13.6% Roma 4.6% 34.5% 24.9% 1.3% 36. streitsüchtig (27.8% 6. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.8% 38.9% 0.9%).3%).4% 17.6% 3.9% 2.1% 19.9% 6. nicht kultiviert (24.6% 23. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.3% 35.6% 5.8% 5.6% 3.4% 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.8%).8%).8% 5% 8.7% 5.3% 7.2% 49.7% 15.6% 43.3%).1% 4.5% 3. sie sind unehrlich (31.4% 27.6% 10. unredlich (24.9% 8.4% 9.7% 5.6% 4.7% 39.8% 3.3% 23.7%).8% 48.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.8% 5.6% 37.

9%). Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. haben eine Dienermentalität (14. sind unehrlich (17.7%).1%). Sie halten sie für schmutzig (49.6%).6%).2%). Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild.6%). kultiviertes Volk wahrgenommen. das für die Gesellschaft. fleißig (17.5%) und freundlich (17. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. faul (38. unkultiviert (39. streitsüchtig (20%). nützlich sein kann.2%). sie mögen keine anderen Völker (31.4%). haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten.4%). unredlich (18. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen.4%). dumm (19. Verhalten ihrer eigen Politiker. genauso wie Kroaten und Bosniaken.6%) und sind unfreundlich (13. auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. unredlich (23. sauber (32.2%). Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das.3%). feige (21. Den Untersuchungsergebnissen nach.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20. streitsüchtig (19. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21. in der sie leben. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.7%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma.7%) unehrlich (23.9%). sie mögen andere Völker (17. kultiviert (34.4%). 144 .5%).2%).

60 79.4% 21.40 20.6% 10.40 10.1% 16. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.90 14.6% 79.10 85.60 10.3% 41.4% 20.7% 58.40 89.90 83.70 58.6% 78.60 78.6% 145 .4% 89.40 21.60 89.10 16.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.30 41.9% 14.9% 83.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.6% 89.4% 2.1% 85.4% 10. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.

aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. Außerdem muss 146 .h. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. In diesem Staat leben Kroaten. miteinander in einem Staat zu leben. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. 2008). dass Kroaten. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. 2003. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. die Beziehung jederzeit beenden zu können. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. d. Šalaj. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind.

Aus der Studie geht hervor. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen.) als weniger wichtig angesehen wird. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. variiert. So befürworten sie z. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität.B. die Menschen als Freunde wählen. Hierzu sollte erwähnt werden.B. in: Pennington 1997). dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. während die Distanz zu Roma. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen.h. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. der kroatischen Befragten wird deutlich. dass sich Menschen in “normalen” d. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. ethnische Spannungen u. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Dieser Umstand hat sich 147 . Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. Offen bleibt hier die Frage. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt.a. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben. muss dennoch darauf hingewiesen werden. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen.

Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. 148 . Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. bei den serbischen am schwächsten. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. dann mit Bosniaken. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. was hier zu betonen ist. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren.

Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. Alle Völker halten sich selbst für redlich. sie mögen andere Völker. das eigene Volk zu idealisieren. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. kultiviertes Volk. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. ehrlich. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. Diese Ergebnisse zeigen uns. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. mutig. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. usw. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. sollten jedoch stets beobachtet werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar.

wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. Ein Urteil darüber. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. dass Bosniaken. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. Die These. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. zu denken geben. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. Ebenso wichtig festzuhalten ist. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. was darauf schließen lässt. Interessanterweise gaben die Befragten an. auch wenn sie diejenigen sind. 150 . dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. Der Anteil derer. bleibt Ihnen vorbehalten. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. gering ist. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern. Abschließend kann festgehalten werden. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. ist also relativ gering.

(2006): Homo poscommunisticu. Vol 10. Matica srpska. O. S. 21-6. Revue für Soziologie. 57-62. 85-94. i Boneta. Diplomski rad. Jahrhundert. T. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. R. Miller. / Baćević. (2006): Homo poscommunisticus. (1971): White Attitudes Towards Black People. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. New Haven. Jahrhundert. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Đ. No 1-2. Doob. (1998): Nationale Identität. Belgrad.posebno izdanje 3. 57-62. Diplomarbeit. XX vek. M. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. T. S. XX vek. • Berkowitz.Novi Sad. (1998): Nacionalni identitet. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. New York. N. D. H. / Biro. Vol XXXVII. Belgrad. / Biro. Lj.A. New York. oktobra. J. M. (1950): The Authoritarian Personality. • Čorkalo. Nova srpska politička misao. and Sears. 20. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. No 1–2. Ž. L. Atherton Press. • Biro.. D. Lj.a. Berkowitz (ed.. 21-6. Ann Arbor. S. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost.. Oktober. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Zbornik za društvene nauke. Mich. • Banovac. L. Beograd. und Kamenov. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. und Boneta. (1939): Frustration and Aggresion.R. / Antoni.S. Harper. B. Belgrad. • Campbell. Beograd. p. Institute for Social Research. M.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. No 2.E. Yale University Press. (1971): Untersuchung der 151 . • Baćević. • Ðurić. u. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. Revija za sociologiju. XXXVII. B. Etnički stereotipi . • Biro. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Zagreb. str. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. Bd. 20. str. Ð. / Alačov. • Antoni. Ž. / Đuric. in L.7. D. • Alačov. Belgrad. A.W. Mowrer. / Banovac. Ž. Beograd. Beograd. M. Zagreb. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. • Dollard.

Belgrad.J. / Gellner. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. D. / Đuric. Philosophische Fakultät. 1. Diplomski rad. • Ðurić. / Lučić. E. bosniakischen und serbischen Studenten. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. Odsjek psihologija. Belgrad. Zagreb. B. Kuzmanović. Beograd. B. S. N. Routledge& Kegan Paul. • Đurić. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. Novi Sad. str. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. Beograd.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. Zagreb. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . • Eysenck. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo.. B. London. Matica srpska. D. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. 134-153. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. Belgrad. (1997): Nacije i nacionalizam. D. Diplomarbeit. • Gellner. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Philosophische Fakultät. Novi Sad. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. Universität Novi Sad. Matica Srpska. B. Popadić. Matica srpska. Sammelband für Sozialwissenschaften. D. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Novi Sad. Abteilung für Psychologie. Diplomski rad. / Havelka. N. Filozofski fakultet. Novi Sad. Univerzitet u Novom Sadu. • Lučić. Đ.. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Ličnost u višekulturnom društvu. Beograd. • Kosanović. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Ð. Soziologie Nr. / Kosanović. • Kuzmanović. Kuzmanović. 152 .. / Đuric. E. B. B. (1997): Nationen und Nationalismus. Novi Sad. Novi Sad. / Kuzmanović. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. • Havelka.. Filozofski fakultet. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. Diplomarbeit. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. Đ. Sociologija broj 1. Đ. Popadić. (1954): The Psychology politics. H. 134-153.

D. in: Z. str. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. IAN. G. str. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. • Pantić. Belgrad. IAN. • Pennington. S. Život u posleratnim zajednicama. str. Belgrad. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. 237-252. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. C. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. 499-514. • Opačić. Belgrad IDN. u. Naklada Slap. D. J. Beograd. Banja Luka. 237-252. 125137. M. D. Friedrich-Ebert-Stiftung. Banja Luka. (2004): Ličnost i društveni stavovi. G. • Puhalo. Lutovac (ur. / Pantić. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. Psihologija 1-2. Naklada Slap. 11/7/2007 / Puhalo. / Milas. / Puhalo. 226. 108. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Psihologija 1-2. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. (1997): Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko. Naklada Slap. • Puhalo. 226. Psychological Bulletin. M. G. Beograd. S. • Phinney. / Milošević Đorđević. S. Naklada Slap. Zagreb.a. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. Belgrad. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. Beograd IDN. Friedrich-Ebert-Stiftung. Lutovac (ur. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. G.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. J. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. D. Zagreb. Beograd. C. Jastrebarsko. U Z. S. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. S. • Milošević Đorđević. str. S. S.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije.. (1967): Etnička distanca u SFRJ. 11/7/2007 153 . 125-137. 115-138 / Opačić. J. S.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. • Pejanović. / Pejanović. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. / Pennington. 115-138.

20. / Turjačanin. und Stref-Feber. San Francisco. Zagreb. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Politička cultura. (1978): Vrednosti. • Sherif. New York. W. • Rajk. Belgrad. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Powell. • Turjačanin. Scientific American 223.. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. / Rot. Butollo. / Putinja. B. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. N. stavovi i promena ponašanja. I. / Rot. Friedrich-Ebert-Stiftung. Einstellungen und Verhaltenswandel. N. Beograd. • Rokeach. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. (1989): Osnove socijalne psihologije. M. • Tajfel.V. N. (1968): Beliefs. Attitudes and Values. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. 154 . S.. V. und Ancock. / Rake. i Stref-Feber. B. (1960): The Open and Closed Mind. • Šalaj. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Ž. • Rot. Institut za psihologiju. (1998): Osnove političke psihologije. XX vek. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. Beograd. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. N. I. (1997): Ethnizitätstheorie. B. Beograd. i Havelka. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. (1978): Werte. Routledge& Kegan Paul.. Ð. K. Friedrich-Ebert-Stiftung. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. i Enkok.. Teorije o etnicitetu. F. 96-102. Čekrlija. Ð. Beograd. Butollo. • Rot. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Nolit. Powell. Jahrhundert. Basic books. Ž. (1997):.Banja Luka. / Turjačanin. M. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. • Turjačanin. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. M. Zagreb. • Rokeach. Belgrad. Nolit. JosseyBass. S. Belgrad. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. Čekrlija. B.V. und Havelka. • Šiber. K. N. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Sarajevo. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. London. V. H.. W. Belgrad. N. Beograd. / Šiber. Sarajevo. p. Belgrad. Institut für Psychologie. Politička cultura. F . / Šalaj..

Zagreb. • Trebješanin. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. / Turjačanin. Čačić-Kumpes (ur. Sonstige Quellen: • GfK . ČačićKumpes (ur. Magisterarbeit. • Vrcan. 155 . S. Identität. Magistarski rad. / Trebješanin.2009. • Vasović. Philosophische Fakultät in Banja Luka.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin.) Kultur. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb. U: J. Banja Luka. Beograd. Zagreb. / Vasović. Ž. Ethik. Zugang am 1. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. Službeni glasnik.undp. V.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . (2000): Wörterbuch der Psychologie. M. Stubovi kulture. 15-39. M. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem.6.aspx?PID=36&RID=87. identitet. J. Jahresbericht http://www. V. Stubovi kulture. Belgrad. Belgrad. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. (2007): U predvorju politike. etničnost.) Kultura. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. V. V. Naklada Jesenski i Turk str. (2000): Rečnik psihologije. Službeni glasnik.ba/index. / Vrcan. • Turjačanin. Ž. Philospohische Fakultät Belgrad. 15-39. / Turjačanin. Beograd. • Sistem ranog upozoravanja. Banja Luka. Naklada Jesenski und Turk S.Zagreb. (2007): Im vorpolitischen Raum. Filozofski fakultet Beograd. S.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .

7521 2.6909 SD 1.08502 .09818 Tabelle 2.19234 .644 Tabelle 2.678 t -.4978 SD 1.55241 SEM .0710 2.59638 1.6042 SD 1.71 SR 137551.500 72076.86 306.462 df 645 P .59736 1.07865 .50 72076.08940 Tabelle 1. Independent Samples Test F Equal variances assumed . Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.50504 SEM .500 -1.50 Tabelle 2.2. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.075 Tabelle 3.06514 157 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.53286 SEM .58611 1.784 . Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.1.1.6337 2. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.

56744 SE .34 Tabelle 4.217 .2.58545 1. Test Statistik Chi-Square Df P 8.6255 2.500 -2.93 SR 24821.44901 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.5787 2.10863 .9220 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.12 320.10922 .50 Tabelle 3. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.16902 .1. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.027 Tabelle 4.500 177744.1.12425 .02 312.69861 1.99 314.4007 2.2.20 291.037 158 .6597 SD 1.511 3 .50 177744.55684 1.06162 Tabelle 4.

2195 2. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.000 Tabelle 6.499 3 .1.33262 .08916 .56744 SE .1830 3.15645 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.2.06162 159 .08224 .92 242.51 361.6597 SD 1.42969 1.92228 . ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.2222 1.25959 .62112 1.0139 2.17 361. dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. akzeptiere aber nicht alles. Test Statistik Chi-Square Df P 49.56453 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.23 Tabelle 5.2518 3.9654 2.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.12188 .64562 1.06228 1.6597 SD 2.36262 1. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.9450 3.50302 1.47852 1.13573 .0577 2.56744 SE . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.76005 1. ich habe nichts dagegen.06162 Tabelle 5.09209 .4900 2. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.

42187 1.11976 Tabelle 7.96 Tabelle 6.42440 1.11458 .1.663 Tabelle 8.51 263.661 t . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.13459 .64 387. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.1722 2. akzeptiere aber nicht alles. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. Test Statistik Chi-Square df p 60.035 3 . Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.1071 3. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.000 Kroaten Tabelle 7.31191 SEM .14 373.2.8580 SD 1.436 df 230 p .1.0288 SD 1.13894 160 . ich habe nichts dagegen.22709 SEM .

19160 1.20120 .08961 161 .44974 1. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2.12 SR 4823.0666 SD 1.24181 .352 Tabelle 10.59 110.2.9473 3.500 .50 Tabelle 9. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.9881 3. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.0484 SD 1.50 8040.2588 3.500 20152.1.38091 SEM .500 -2.030 Tabelle 9.30 103. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.18874 .2.50 Tabelle 8.0034 3.27251 1.168 . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.60397 1.50 20152.10208 Tabelle 9.19439 .31843 1.500 8040.13079 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.08 SR 18987.930 .2220 2. Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.1.36496 SE .

36496 SE .44 110.78 112.08961 Tabelle 11.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.24436 .0666 SD 1.2.2.1.17384 .15253 1.903 3 . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.593 Tabelle 11.49542 1.205 3 .83 Tabelle 10.1653 3.40374 1.18 119.48726 1.11642 .28622 .1.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.3287 3.47 Tabelle 11.54 113.31 128.011 162 . Test Statistik Chi-Square Df P 1.0121 3.34 124.2294 3. Test Statistik Chi-Square Df P 11.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

101 Tabelle 18.2 Test Statistik Chi-Square df p 4.3791 1.40661 .23023 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.92 476. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.29705 .227 3 .427 3 .8188 1.219 166 . was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.2.09054 .05427 Tabelle 18.30 411. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.57946 SE .94788 1.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Test Statistics Chi-Square Df P 6.7496 1.22 401.65226 1.69185 1. ich habe nichts dagegen.8427 SD 1.07143 . ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.43045 1.8412 2. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.91 Tabelle 18. akzeptiere aber nicht alles.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17. akzeptiere aber nicht alles.9453 1. ich habe nichts dagegen.62643 1. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 2 Fragebogen 167 .

muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen.. Sagen Sie mir bitte. Kroate/ Kroatin ...dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? . ob es für Sie akzeptabel wäre.. die der Befragte mit JA beantwortet.mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 .. aber nur wenn Sie das wollen. Markt.. Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen... Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig.dass sie in Ihrer Nachbarschaft.dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? .... muss nichts angekreuzt werden. E-1..und Medienforschung in BiH. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka.. ihre Personalien können Sie angeben. dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________. Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch. Die Umfrage ist anonym. Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert.dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? . Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-..dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? .dass er / sie Ihr Chef wird? . muss nichts angekreuzt werden).

Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen.. falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu. Mehrfachnennungen sind möglich. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? .dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas .. Falls der Befragte bei einem Volk behauptet. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 . Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen. die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können... welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind. Rotation einsetzen. Bitte sagen Sie uns.

Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. Ich betrachte. Geschlecht des Befragten: D-2. Rentner oder Invalide 8. Sagen Sie uns bitte. Frau D-3. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Eigentümer einer privaten Firma 4. Landwirt 5. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. sonstiges / keine Antwort 170 . im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Student oder Schüler 9. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. Mann __________ 2. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Sonstiges. arbeitslos 6. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Hausfrau / Hausmann 7. im Privatsektor beschäftigt 3. was ist die Grundlage dafür? 1. Wie alt sind Sie? 1. Sind Sie… 1. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. Ich betrachte. Auf Grund der Kriegsereignisse 2. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8.

Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. Serbe 4. was meine Religion lehrt. 4. D-8. Ich bin nicht gläubig. immer dieselbe Partei 2. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. sonstiges.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. was meine Religion lehrt. Können Sie mir sagen. ob ich gläubig bin oder nicht. würden Sie wählen gehen? 1. Nein D-11. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. Ja 2. Ich bin mir nicht sicher. 3. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. 2. Bosniake 3. unterschiedliche Parteien 3. Kroate 2. Nein D-7. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. 171 . Ich bin gläubig. Ja 2. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. 5. was_________ D-9. 1. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. akzeptiere aber nicht alles. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen.

o. übersetzung Dijana Prljić] .6) PUHALO. jeziku - Bibliografija: str. Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo . Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . Sarajevo 316.04](497.BH-ID 17689606 172 . 60-62. - 172 str. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung. : graf. 2009.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.4:314.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. [prevod.356.o. prikazi . - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS. 24 cm Tekst na srp. i njem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful