ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. SDS i HDZ. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. godine. Većina stranaka. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. na izborima 2002. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. bez obzira na ideološki profil. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. 2003). 4 . Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. etnički trojac obrazuje vlast. Dvije godine kasnije. godine.

• da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. i • ličnog značenja za pojedinca. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. predrasude. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. • da su socijalni stavovi složeni. Allport (prema Milasu. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto.2.1.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. 5 . 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. osjeća i postupa na određeni način.pojam stava. To su socijalna distanca. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. 2. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . a ima ih još mnogo. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima.

stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje. emotivna i konativna.odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. vjeri. emotivna na vrednovanje. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. znanje o objektu. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. 1997) dala su kontradiktorne podatke. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. kao što su stavovi prema politici. tj. Stav čine tri komponente: kognitivna. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja. • saznajna funkcija . ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 . tj. a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok. 1997): • funkcija prilagođavanja . U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija.svijest o onome što osjećamo. • funkcija samoizražavanja . • funkcija odbrane ega . Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi.2. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. 2. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. naciji. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi.

vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima.3. Švajcarci). funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. drugi objektivnim parametrima (jezik. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. religija. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. Rudi Supek je 1961. 2. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . osjećanja). koja postoji kao subgrupa u većem društvu. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. porijeklo). Kao što vidimo. U društvenim naukama. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. vijeka u engleskom govornom području. arhetipovi. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. prvenstveno u sociologiji i antropologiji.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država.

Povezanost s određenom “domovinom”. Mit o zajedničkom porijeklu. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. 5.. 1980).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. Ipak. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. 4. Kolektivno vlastito ime. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. koje žive i djeluju na datom teritoriju.. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. i 6.4. Ulrich Beck (prema Vrcanu. 2. zajedništva. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. 2. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. Zajednička istorijska sjećanja. 3. Pojedinac preuzima kulturu. oblike ponašanja i vrednovanja. 8 . 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa.

Benedikt (prema Milošević-Đorđević. Taj osjećaj može. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. 2. kultura. 2. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. 4. 3. Pozitivni stavovi 9 . Pripadništvo grupi. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. 3. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. biologija). 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu.5. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. teritorija. gdje je jaka emocionalna vezanost. amblemi. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu. Etnički identitet. i 5. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. i to: 1. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Komponenta samoidentifikacije . 1998).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. 2. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. po intenzitetu. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti.

Voleman (prema Đuriću. društva) i dr. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. smatra superiornijom od ostalih grupa. prihvatanje vlastite grupe. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. pri tome. etnocentrizam i šovinizam. obično nacionalna ili etnička.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. a na drugom kraju nacionalizam. 10 . stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. zadovoljstvo pripadnošću grupi. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. 2. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. svoju grupu ili grupe. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. Osim toga. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi.6. koristeći. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. Etnocentrizam. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. 4.

Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. 4. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. to su sljedeći odnosi: 1. Kao što vidimo. 3. stanovanje u istoj ulici. Blisko srodstvo putem braka.autoritarnom. a pod uticajem sociologa Parka. Počevši od najintimnijeg. 2. Zaposlenje u istoj profesiji. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Bogardus. ali i uticajem socijalnih činilaca. 6. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. 11 . ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Državljanstvo. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. Isključenje iz zemlje. 2.7. 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. Samo posjetilac zemlje. stalan stanovnik jedne države. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. Susjedstvo. i 7.

na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. Zato i skale socijalne distance. Fijamengo. kulturom. na primjer. 1993). Smit. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. tuđa. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna.8. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. 1998). pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . 15. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”.3% da je jednakost značajna. Našao je da samo 6. na svom ekstremnom negativnom polu. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. 2. Na našim prostorima je. pa čak i jezikom predaka (Gelner. Prvo. Kuzmanović. Kao što smo ranije naglasili.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. 1997. a neke teorijske prirode. sa mitovima. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. godine A. Kastinski sistem. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. a čak 77. Popadić. Rudi Supek je 1961. a ne. negativnog stava. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. 1991). pitanje etničke distance veoma aktuelno. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav.

pa u BiH 6%. Sloveniji 39. a ostalih 4. Hrvatskoj 11. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Muslimani. 63. imalo je.. u svojim najnaprednijim dijelovima. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. užoj Srbiji 11.4%. Hrvati. Bugarima. 1991) da 13 . Albanci. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. 42. Crnoj Gori 12.2% u užoj Srbiji. Hrvatima. Crnogorcima. Bugarima. Makedoniji 8. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca.3% u Hrvatskoj.9% u Bosni i Hercegovini.5%. 59. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima. godine. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. 56. Makedoncima. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Englezima. 1973). Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima.7% na Kosovu. Istraživanje Pantića (1967). Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. Slovenci. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. a najmanje sa Rumunima. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). 51.9%. a najmanje sa Rusinima i Rumunima. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. Mađari. na Kosovu 17.68. 70. 1980).2% u Sloveniji. Pantić nalazi (u Baćević i sar.4%. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. Makedonci. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. dok značajnih polnih razlika nije bilo. Rusinima i Slovacima te Mađarima. Rusima. između ostalog. Crnogorci. Slovacima. Amerikancima.1%. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. 41.61.6% u Crnoj Gori. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. pa Hrvatima.2%.9%. Istraživanje je pokazalo. Nijemcima.7% u Makedoniji. Amerikancima i Englezima.

ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. manje od Amerikanaca i Rusa. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. Hrvatima. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. nije isti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). Dakle. Amerikancima i Rusima. Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. Prijedoru. obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). Prnjavoru. a najmanje od Srba iz Srbije. rekli bismo. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. u poređenju sa drugim etničkim grupama. izražena visoka distanca prema njima. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. dok se najmanje odbacuju Rusi. a onda slijede ostale nacionalne grupe. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. Srbi iz BiH (47%). upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. Nijemcima. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Istraživanje V. Hrvata i donekle Amerikanaca. značajna i istaknuta. Odnos prema Rusima je. Osnovci 14 . sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. Muslimani iz BiH (51%). Bošnjacima. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. potom sa Romima. Odnos prema stranim nacijama. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). Izrazito odbacivanje Muslimana. Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. etnička distanca je najveća). godine u Banjoj Luci. tuđe i neprijateljske. Amerikancima i Englezima. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. slijede Italijani i Španci. a druge nacije kao različite. neutralan. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999.

kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. Crnogorcima i Slovencima.01. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. dok su Primorje. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. i to na nivou 0. kao komšije 28%. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu.. nažalost. dok su studenti najotvoreniji. godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. tj. 15 . Bošnjacima-Muslimanima. kao komšiju 20%. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. U septembru 2002. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. Portugalcima i Nijemcima. ali ne i mala. slijede srednjoškolci. bez Kosova (Biro. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. Ipak. prema građanima Slovenije. kao šefa 55%. kao komšiju 22%. 2002). tako da. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. Englezima. i to obostrano. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. dok je najmanja distanca. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. najmanje distancirani. U istraživanju obavljenom u junu 2001. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika. kao komšije 46%. kao komšiju 15%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. Komparativno istraživanje urađeno 2001.

Jevrejima (1.67). nacionalizma i nacionalne lojalnosti. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima. Podaci su prikupljani tokom 2000.82) i Srbima (1.75). godine. Rumunima (1. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima.38). Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske.51). Slovencima (1. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov.55). bošnjačke i srpske nacionalnosti. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima.58). godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. Primorja i Gorskog Kotara. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. Bošnjaci (1. Slijede Crnogorci 16 . Mađarima (1. Like. i 2002. sjeverne Hrvatske te Istre. i značajno veće prema Slovencima. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Korduna i Banovine. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. nego što je to slučaj u regijama Slavonije.62). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. Ipak. dok je najveća distanca prema Albancima (1. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. Istraživanje (Puhalo. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. Slijede Makedonci (1. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. potom Albance i Makedonce. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.84). 2003) urađeno u junu 2002.

zatim Srbi i na kraju Romi. U februaru i martu 2004. Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. Romima (19%). dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. a najmanje se odbacuju Crnogorci. Slijede Nijemci i Hrvati. U istraživanju (Turjačanin. Romima (15%). Hrvatima i Bošnjacima (18%). Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%).. Slijede Hrvati. Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. zatim Nijemci. Rome (19%). Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. Slijede Hrvati. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. Slovenci i Makedonci. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. po nepoželjnosti se ističu tri grupe. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Bošnjaci i Romi. starosti između 25 i 70 godina.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). Albanci i Romi. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Albance i Srbe. To su Srbi. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. godine (Opačić i sar. Albance (22%) i Srbe (15%). dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Najviše obacuju Albance (30%). Uprkos tome. Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta.

Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. konflikta sa tim narodom.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. Takva spremnost nešto je manja u centru. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. tj. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. brak. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. Prije svega. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. tj. a slijede Bošnjaci. što 18 . Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. Osim Hrvata. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. zatim Albanci. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. Ovo se može objasniti na više načina. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda.

na 76. da bi u drugom kvartalu opao.aspx?PID=36&RID=87 19 . Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima. godine. godine. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. a u novembru 2008. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31.1%. Kod Roma je situacija drugačija. godine i iznosi 74. na 35. u 2008. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice.7% na 81.1%. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008.5%. Taj procenat je u novembru 2007. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97.7% u novembru 2008.3%. U odnosu na kraj 2007.1% u novembru 2008.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. U 2008.ba/index. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu.6% na 28. te se ponovo povećao na kraju 2008. godine je varirao. Prema istraživanjima UNDP u 2007. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008. kada je iznosio 80. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24.6%). U odnosu na 2007.9%. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. Tokom čitave 2008. godine iznosio 67%. godine. i 2008. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima. 3 http://www. i to sa 65% na 74. godine. godine opada na 95. sa 26. nego sa Romima.undp. godine 76%. godine.5% u novembru 2007. i pored svega što su jedni drugima uradili. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima.3% u odnosu na novembar 2007.6%).

Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008. godine. godinu (sa 50.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.4% u novembru 2007.5% krajem 2007. i to sa 83% na 79. godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95.9%).7%. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007. godine. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95. Na području Republike Srpske u 2008.9%). novembar 2008. 20 . uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot.3%. dok u novembru 2008. taj procenat iznosi 94.6%. na 77. 2. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni.6% u novembru 2008.). 1989).2%). U odnosu na kraj 2007. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. U novembru 2007.9. predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. godine na 22.1% na 92.7%. društvene pojave itd. Ipak. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan.8%. novembar 2007.6%).8% na 33. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. – 21.9% na 92. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69. i to sa 28.8% krajem 2008.7%. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28. godine ovaj procenat je iznosio 97. godine). dok u odnosu na kraj 2007.

1960. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. od kojih su prve dvije. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. Eysenck. otpornost prema mijenjanju. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. tj. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. Kao i stavovi. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. • Međuljudski pristup. veoma izražene. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. 1939. konativnu i kognitivnu komponentu. 21 . Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. Berkowitz. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. a posebno emotivna. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. najčešće učenjem po modelu. One su trajne dispozicije reagovanja. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. Složene su i sadrže emotivnu. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. 1950. u socijalnoj psihologiji. prema pripadnicima drugih naroda. 1989). 1969). 2007). zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. i • Međugrupni pristup. Rokeach. da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. jesu etničke predrasude.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama.

emocionalnu i konativnu. S druge strane. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. prije svega. 1968). Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. Kognitivnu čine. shvatanja o karakteristikama neke nacije.10. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . predrasuda i sukoba. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. 2. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. 1989). Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. 1989). U stvari. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. bez bilo kakvog takmičenja. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima.

stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. Neki autori (Campbell. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. javlja se i pozitivan konativan odnos.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. Po jednom shvatanju. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. 1989). nasuprot podacima i činjenicama. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. Javne aktivnosti. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. iza kojih stoji država. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. stereotipije karakteriše i proširenost. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. Osim ovoga. 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. tj. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda.

hvalisavi 30%. Nijemci). Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). laktaši 14%. miroljubivi i čisti 11%. prema Penningtonu 1997). dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. zatvoreni 22%. nagli i ne vole druge narode 13%. sebične 18%. miroljubive i iskrene 15%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. vrijedni 18% i zaostali 13%. U diplomskom radu (Alačov. Za 24 . inteligentne 19%. hrabri 30%. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. gostoljubivi 31%. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. Istraživanje rađeno 2001. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. zatvoreni 33%. vesele 28%. sebične 19%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. složni 20% i nagli 16%. inteligentne 33%. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. čiste 20%.. grubi 20%. složne i zatvorene 12%. hrabre 45%. inteligentne 14%.11. Italijani. gostoljubivi 15%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. Makedonci su veseli 39%. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. zaostali 51%. složne 13% i vrijedne 10%. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. 2. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. čiste 18%. Kao što vidimo. iskreni 21%. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. koja su još u procesu socijalnog formiranja. podmukle 15%. hvalisave 21%. složni 24%. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. vrijedne 14%. složni 17%. gostoljubivi 22%. čiste 32%. miroljubivi 31%. podmukli 16%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. ne vole druge narode 22%. starosti od 15 do 27 godina. vrijedne 41%. grubi 11%. podmukli 31%.

sebične. koje uz to nisu visoko frekventne. komunikativni. osjećajni. Hrvate kao neiskrene. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. govori 25 . ratoborni. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. Tu su i crte otvorenosti: veseli. hrabri. rodoljubivi. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. duhoviti. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. hrabre. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. druželjubivi. Ovako mali broj osobina. osjećajne. agresivni. veseli. Uz to. vole druge narode. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. ne vole druge narode. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. pohlepni. nacionalisti. okrutni. duhoviti. ne vole druge narode. nazadni. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. svadljive i nepoštene. u svom istraživanju rađenom 1997. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. konzervativni. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. otvoreni. ponosne. Muslimane kao primitivne. Popadić i Biro (2002). Između ostalih. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. komunikativni. nazadni i primitivni. fanatični. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. ponosni i rodoljubivi. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. prilagodljivi. a tuđih kao izrazito negativnih. surovi i ratoborni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. hladne. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. gostoljubivi. osjećajni. Takođe. nemilosrdni i okrutni. prljave i nekulturne. neiskrene. nepošteni. druželjubivi. dobri ljubavnici. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). agresivni. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. dvolični. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. neiskreni. Takođe.

ljubazni. komunikativne. Najizraženiji atribut je podmukli. vrijednima i komunikativnima. hrabri i osjećajni. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. O Bošnjacima misle da su čisti. tu su: miroljubivi. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. hrabre. čistima. pametni. pošteni. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. Što se tiče negativnih atributa. vrijedni i gostoljubivi. Od osobina koje su najmanje izražene. gluposti i negostoljubivosti. vrijedni. prljavi i hladni. nepoštenje. sami hrvatski ispitanici. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. osjećajne i pametne. da naglasimo. podmukli. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. osjećajnima i pametnima. primitivni. nepošteni. prljavi i nepošteni. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. Srbi. Od negativnih karakteristika. nesebični i ljubazni. Najviše o njima misle kao o kulturnim. kulturni i nesebični. Kad su u pitanju pozitivni atributi. svadljivost. nesebični i miroljubivi. vrednoću i komunikativnost. kulturu. zatim nekulturni. pametnima. Srbi im pripisuju podmuklost. čiste. 26 . ali. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. hrabrima. sebičnost. svadljivi. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. hladnoću i kukavičluk. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. kao i svi ostali. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. ne misle ni da to nisu. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. civilizovanima. civilizovanost. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. naravno. nesebični. komunikativnim.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. najizraženiji su podmukli i sebični.

• odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. Teslić. metodom anketiranja licem u lice. Bileća i Gacko. Čitluk. Visoko. Vlasenica. 27 . Bosanska Krupa. Kalesija. Kakanj. Novi Grad. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. Ljubuški. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Pale. Foča. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. Jablanica. Velika Kladuša. Modriča. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. Lukavac. Laktaši. Novi Travnik. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Čelinac. Gradiška. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. • Srednjobosanski kanton: Jajce. Kozarska Dubica. Maglaj. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. • Region Zvornik: Zvornik. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Derventa.3. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. • podjednakom broju muškaraca i žena. Brčko. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. Kotor-Varoš. Gračanica. • Region Hercegovina: Trebinje. marta 2009. Cazin. Ljubinje. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Mrkonjić-Grad. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Srebrenica i Milići. Istočno Sarajevo. • Region Doboj: Doboj. Kneževo. • Region Bijeljina: Bijeljina. Travnik. Brod. Ugljevik. Bratunac. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Šekovići. do 21. Rudo. • Region Prijedor: Prijedor. Višegrad. Prnjavor. Petrovo. Banovići. Vitez.

28 . 7. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice. Da stalno živi u mojoj zemlji. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable. • Kanton 10: Livno. Prema prirodi pojave na koju se odnose.1. nezavisne varijable su sociodemografske. Da stanuje u mom susjedstvu. Da bude član iste političke partije kao i vi. Vogošća. 3. 2. u istoj zgradi ili ulici.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar.1. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). Novo Sarajevo. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. 3. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). 9. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. 5. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. Stari Grad. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. Tomislavgrad. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. Ilidža. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. 6.1. Da stupim u brak s njim (njom). 8. 4. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. 3. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. Ponuđeni odnosi su: 1. Novi Grad. 10. Da mi bude šef na poslu.

Nezavisne varijable 1. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. Starost 3. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. eventualno. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 .. Etnička pripadnost 3. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. Srbi. Bošnjaci i Romi. Recite mi da li biste za jednog običnog.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati.1. (čitati redom stavke od a do i. Pol 2.1. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima. Dakle. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. 3..2.2. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni. 3. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Obrazovanje 4. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati.2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

6 1.0 U istraživanju je učestvovalo 37.4 da drugi vjeruju Total 1743 100.3% Hrvata.3 Nisam religiozan.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam. Tabela 8.3 37.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5. ali ne prihvatam baš sve 650 37.6% Srba i 13. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči.1% Bošnjaka.0 33 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49.0 100. dok ih je 37. 48. nemam ništa protiv 112 6.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1.1 48.

Važno je imati na umu da se analiza iz 2002.5. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda.4% Srba i 4.6% ostalih. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Bošnjacima i Romima. 5. godine. U odnosu na 2002. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. a nešto više od 40% od Roma. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%.1. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“.

1). Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. naročito u Federaciji BiH.3%. godine je prihvatalo 28. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. godine prihvatalo je 10. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. a 2009 godine 26. tj. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. starost. godine 57. 35 . članstvo u nekoj političkoj partiji. obrazovanje i religioznost (prilog br.5% Hrvata. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. godine taj procenat iznosi 6%. a 2009. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi.3%. Rome najmanje prihvataju.4% građana hrvatske nacionalnosti. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. godine prihvatalo je 35. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. mjesto stanovanja. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa.8% Hrvata.3%. a 2009. a danas to prihvata njih 35. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton).5% Hrvata. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. ali i Srbima i Bošnjacima. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini.

Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 . Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. Grafikon 1. S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima.

4% 35.9% 88.5% 88.2% 77.2% Hrvati 81. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.9% Romi 6.6% Bošnjaci 58.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.7% Romi 41.2% Romi 48.7% 41.2% Hrvati 90.6% 68.3% 53% 56.8% 31.7% Srbi 88. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.1% Bošnjaci 67.9% Hrvati 92.8% Romi 31.4% 87.9% 55.4% Hrvati 92.6% Bošnjaci 68. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.1% 91.5% Hrvati 88.3% Srbi 53.2% 28.4% Hrvati 87.2% 81.9% 67.4% Bošnjaci 74.9% 32.2% 90.7% 86.1% 57.4% Romi 35.0% Romi 42.3% 67.7% Romi 37 . zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.8% Bošnjaci 59.6% 74.8% 92.7% Tabela 9.6% 58.4% Hrvati 93.3% 28.1% Srbi 57.3% Srbi 67.8% 59.0% Srbi 56.2% Bošnjaci 77.6% 59.4% Srbi 26.1% Hrvati 91.4% 76.7% 67.6% 26.6% Srbi 59.1% 88.1% 27.6% Bošnjaci 60.4% 26.0% Romi 6.6% Srbi 76.6% 60.3% Romi 28.6% Bošnjaci 26.1% Bošnjaci 28.2% Srbi 27.4% 92.9% 6% 6% 42.9% Romi 32.2% 48.1% Hrvati 88.9% Srbi 67.9% Bošnjaci 55.9% Hrvati 88.4% 93.

6 % Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 92.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59. zgradi ili ulici 88.3 % Da stupim u brak s njim 28.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93. zgradi ili ulici 88.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.8% Da bude član iste političke partije 67.0% Da stupim u brak s njim 6.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.6% Da mi bude šef na poslu 58.1% Da bude član iste političke partije 67.0% Da mi bude šef na poslu 56.1% Da stupim u brak s njim 27.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.5% Da mi bude šef na poslu 88.7% Da stanuje u mom susjedstvu.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.4% Da stupim u brak s njim 92.2% Da stanuje u mom susjedstvu.4% Da bude član iste političke partije 42.1% Da bude član iste političke partije 87. zgradi ili ulici 77.9% Da mi bude šef na poslu 31.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.6% Da stanuje u mom susjedstvu.

naročito kod veoma bliskih odnosa. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. a 2009. kao kod Hrvata. godine 66. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. u najvećem broju. Sličnu situaciju. potom Srbe.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. dok bi krv od Roma primilo 39.6%. 54. godine taj procenat iznosi 61. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Bošnjaci i Hrvati danas.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici.2.6% Bošnjaka. Nakon pripadnika svog naroda. a 49% od Srbina.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima.8%. U prvom istraživanju 72.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini. U istraživanju iz 2002. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. U slučaju da im je ugrožen život. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka. godine. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. a najmanje Rome. godinu distanca se povećala. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. ali da su manje spremni nego 2002. a danas taj procenat iznosi 60. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . U odnosu na 2002.

Za razliku od Hrvata. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. tj. a najmanje Rome. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. godine spao na oko 6%. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. Istraživanje iz 2002. dolazi do smanjenja etničke distance. tj. 40 . Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. godinu. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). godine. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. naročito bliske odnose. Hrvatima i Romima. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. da bi taj procenat 2009.

6% 61.1% 84.7% 64.7% 53% 11.2% 40.1% 85. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.4% 14.7% 55.9% 59.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.8% 52.9% 54.2% 13.6% 60.3% 36.6% 48.5% 82.6% 81.2% 35. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.6% 6% 39.9% 46.2% 81.1% 50.8% 83% 83% 84.9% 62.2% 44.3% 49.6% 47.4% 11% 49% 41 .3% 82.6% 6.4% 40.3% 82.2% 42.

3% Hrvati 64. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.6% Romi Tabela 12.8% Srbi 52.8% Bošnjaci 83.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.5% Da stupim u brak s njim 81.0% Romi 39.4% Romi 40.2% Romi 35.6% Romi 6.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.1% Bošnjaci 81.5% Bošnjaci 82.6% Hrvati 47.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.3% Bošnjaci 82.0% Hrvati 76.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.7% Bošnjaci 76.6% Da mi bude šef na poslu 54.6% Srbi 48.0% Bošnjaci 83.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu . zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.3% Romi 36.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.0% Srbi 60.2% Srbi 44.8% Da bude član iste političke partije 6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.7% Srbi 53.6% Romi 6.6% Bošnjaci 81.3% Hrvati 49.0% Da stupim u brak s njim 6.2% Da mi bude šef na poslu 39.9% Hrvati 62.0% Srbi 49.2% Romi 40.4% Hrvati 14.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.1% Bošnjaci 85.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.6% Srbi 50.0% Hrvati 59. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.1% Romi 61.9% Da stupim u brak s njim 14.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81.7% Hrvati 55.9% Romi 46.0% Da stupim u brak s njim 11.4% Srbi 11. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.2% Hrvati 13.9% Hrvati 54.2% Srbi 42.2% Da mi bude šef na poslu 48.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.0% Bošnjaci 84.1% Bošnjaci 84.0% Srbi 11.

Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti. zgradi ili ulici 76. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe. zgradi ili ulici 5.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83. U slučaju da im je ugrožen život. zgradi ili ulici 64.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%. 43 .1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49. a slijede ih Bošnjaci i Romi.5% Srba.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68.6% Da bude član iste političke partije 50.6% Da bude član iste političke partije 53.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84.3% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61.7% Da bude član iste političke partije 62. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.9% Da stanuje u mom susjedstvu.3. zgradi ili ulici 40.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52.5% Srba bi primilo krv od Hrvata.2% od Bošnjaka.8% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da mi bude šef na poslu 83. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male.9% Da stanuje u mom susjedstvu. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda. 35.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59. 37. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda. dok bi krv od Roma primilo 34.

9% Srba. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. tj. a danas tu opciju prihvata 32. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije.5% ispitanika. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%. godinu manje za 10. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002.8%. s 54% 2002. oko jedne četvrtine. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. godine najveći broj Srba (58. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. Bošnjak ili Rom. U 2002. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju.9% Srba.1% 2009. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima. Srbi najviše odbacuju Rome. godine za 13% do 16% Srba. u odnosu na druge ponuđene narode. dok to danas prihvata 45. godine na 43. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. Rome kao susjede je 2002. godine. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. godine taj procenat iznosi 39. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju.3%.6% pripadnika ovog naroda. a 2009. a najmanje Hrvate. godine. godine prihvatalo 46. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. Postavlja se pitanje zbog 44 . Kako odnosi postaju intimniji. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. što je u odnosu na 2002. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat. potom Bošnjake. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. U istraživanju iz 2002.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. godini 51. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. a u 2009. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. Stupanje u brak s Hrvatom 2002.2% Srba. Veliki broj Srba.4%.

5% 67.6% 32.5% 27.5% 64. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.4% 35.2% 39.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.3% 6.1% 24.5% 47.4% 28.4% 18.9% 26.2% 45.7% 66.2% 68.7% 18.2% 37.3% 34.9% 66.1% 30.8% 43.2% 9.3% 30.9% 4.5% 26.9% 67. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.4% 15.9% 19.8% 65.2% 64.8% 8. tj.1% 66.7% 22.6% 36% 12.8% 5.8% 21.2% 32.9% 45 . Grafikon 3.9% 67. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.

3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.5% Romi 27.9% Romi 4.9% Srbi 67.5% Romi Tabela 14.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.4% Bošnjaci 18.2% Hrvati 37.8% Bošnjaci 21.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.6% Romi 32.7% Romi 22.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.5% Hrvati 47.9% Bošnjaci 26.8% Hrvati 43.5% Srbi 64.0% Hrvati 12.7% Romi 18.9% Da mi bude šef na poslu 30.4% Bošnjaci 28.2% Hrvati 9. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.5% Romi 26.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.4% Da mi bude šef na poslu 26. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.9% Da mi bude šef na poslu .8% Bošnjaci 8.7% Srbi 66.2% Srbi 68.9% Srbi 67.1% Da stupim u brak s njim 64.3% Romi 34.4% Da stupim u brak s njim 8.9% Srbi 66.3% Da stupim u brak s njim 5.4% Bošnjaci 35.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.8% Srbi 65.1% Srbi 66.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.1% Hrvati 30.2% Bošnjaci 45.2% Srbi 64.3% Bošnjaci 6. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.4% Romi 15.6% Hrvati 36.9% Hrvati 19.2% Da stupim u brak s njim 12.8% Romi 5.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.9% Srbi 51.4% Da mi bude šef na poslu 22.2% Bošnjaci 39.2% Bošnjaci 32.3% Hrvati 30.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.9% Da bude član iste političke partije 66.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.1% Hrvati 24.

1% 11.7% Srbi 38.6% 22.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.2%).4.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66.9% Da bude član iste političke partije 32.4% 18.5%).1 % Da stanuje u mom susjedstvu. Tabela 15. pametne (56.3%).7% 4.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.4% Romi 2. ponosne (64.8% 18.7% 51.7%).2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68.7% Da bude član iste političke partije 32.6% 4.6% 48. zgradi ili ulici 34. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.9% 5. osjećajne (56%).3% Hrvati 70. zgradi ili ulici 51.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67.8% 23.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.6% 7.5% Da stanuje u mom susjedstvu. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.3% 4.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.6% 35.2%) i iskrene (51.3% Da bude član iste političke partije 36. kulturne (60. zgradi ili ulici 47.8%). poštene (52.3% 47 . vrijedne (59. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.7% 8.5% 16.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini. hrabre (53.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.2% 19.8% Da stanuje u mom susjedstvu.5%).8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35. zgradi ili ulici 67.4% 12.4%). Sebe opisuju kao: čiste (70.4% 11.3% 6% 8. ljubazne (56%).2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.

9% 53. Romi se opisuju na najgori mogući način.7%). čisti (38.1% 34. kulturne (28. hladni (22. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati. neiskreni (42.7% 15.2% 19% 19% 4.8% 14.4%). 48 .3%).4%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.6% 15.6% 56% 48.3%).8% Istovremeno. slugerane (23.2% 10% 16. ali koga krase neke pozitivne osobine.1% 52. glupe (35. Kao što vidimo.5% 12. Hrvati Rome vide kao: prljave (62. neiskrene (26.8%). pametne (24. ljubazne (28%).7% 10.3% 6.2% 19% 17. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%). svadljive (33.7% 21% 10.6% 33.4% 31% 17.1%) i neljubazni (17.4% 10. Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43. iskreni (18.4% 27.6%). ne vole druge narode (43.2% 18.5% 60.9% 42.4% 6. ne vole druge narode (31%).6%).4%).6% 3.2% 56% 56. nepošteni (34.4% 1.7% 4.4% 28% 19.8%).2% 59.2% 11.8% 22% 22.5% 11.4%). Kao što vidimo.3% 16.5% 9.7% 10. ponosni (21%).7% 43.1% 19. nekulturne (48.7% 12.4% 53.3%).4% 14.7%).8% 62. neiskrene (35. kukavice (26.9%).2%).5% 29. lijene (27.7% 2.7%).8% 43.7%).1%).3% 24.6% 14.6% 35. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina.4% 24. nepoštene (29.8% 11. i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.2% 21.9% 26.4% 8.4% 4. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44.4%).8%).6%). hrabri (19.6% 26.7% 28.9% 40. lijene (53.4%).2% 64.8% 2.1% 14. osjećajne (22.7% 11.7% 8. neljubazne (24.4%) i ponosne (22%).8%).

9%).6% 84. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.10 62.9% 37. 97.9% 24.8% 83.6%). Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.6% 6% 52.60 6. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28.10 75.5% 28.2%).9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.40 15.2% 49 .4% 94% 47.1% 62.20 80% 100% 28.00 16. Grafikon 4.90 37.00 47.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.60 84.5% 71.90 24.4% 15.2% 16.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.80 83.50 71.8% 2.40 94.50 2.1% 75.

3% 15.4% 44.5% 9.8% 8% 13.6% 20.4% 26.5% 5.7% 48.5% 39. poštene (47.6% 9. Možemo da vidimo da su Bošnjaci. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.8% 26. miroljubive (48.4% 26.3% 3.2%).7% 43. vole druge narode (48.7% 4.4% 31.8% 37.5% 11.4% 17.5% 15.6% 12. osjećajne (53.7% 23.5% 44.4% Hrvati 24.7% 19.6% 6.4% 6.5% 9.1% 1. vrijedne (47.4% 42.7% 58.4% 51.3% 19.2% 11.9% 27% 15% 10.8% 6% 9% 26% 17% 24.9% 11% 4.2% 30.9% 42.7% 28.3%).3% 47.2% 47.6% 11.1% 10% 16.8% 50 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. ponosne (58.4% 9.2% 48. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.1% 14.7% 21% 19.8% 22.1% Romi 2.5% 5.5.2%). Tabela 16.6% Srbi 12. hrabre (52.8%).1% 3. potpuno nekritični prema svom narodu.2% 12.8% 21.1).2% 10% 16.9% 17% 8.3% 5.5% 14.6% 15.3% 11% 6.4% 41.9% 14.1% 16.1%).1%).4% 10.3% 58.2% 5.4% 4.3% 3. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.2%) i iskrene (44.7% 17.1% 53.7% 12.4% 23.1% 17.1%).8% 43.1% 15.3% 42.4% 14.1% 6.9% 6.3% 52. slično kao i Hrvati.7% 19. ljubazne (44.2%).

2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. nepošteni (28.9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima. pamet. Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda.5%). Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41.7%). glupe (26%).7%).9%). a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni.7%).6%). ljubazni (26. ne vole druge narode (43.4%). osjećajni (19. lijene (51. O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64. Svoje viđenje Srba. nekulturni (17.4%). pametni (26. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43. neiskreni (42.2%). lijeni (16. nekulturne (42.9%). Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. ne vole druge narode (21. S jedne strane.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH. Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. nepoštene (24.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata. svadljive (16. nepošteni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58. Hrvata i Roma 22. 51 .1%). nepošteni (42. dok svaki četvrti ispitanik (24.1%) i ponosne (15.4%).5%).5%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura. čisti (24.6%).1%). neiskrene (23. neljubazni (20. kukavice (17. ljubaznost i slično. svadljivi (23. Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi.1%). svadljivi i ne vole druge narode.3%).8%). Manje od jedne trećine ispitanika (29. neiskreni (31.7%). vole druge narode (16.1%).4%). kukavice (30. ponosni (26.3%). vrijedni (22.6%).4%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo. hladni (17%).4%).8%).

50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97. iskrene (43.90 10.9% 10.2%).50 81.9% 29. 52 .80 77.8%).1% 2. koji je dobar i pomalo naivan.90 80% 100% 18.7% 24.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.8%).70 16.5% 18.3% 83.2% 22. vrijedne (36.70 24.70 2. osjećajne (38.7% 64. poštene (35. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%).9%). ljubazne (30.9% 5.1% 70.3%).10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.3% 75.3% 35.7%).7% 16.5% 81. hrabre (48.1% 89.8% 77. čiste (47.90 29.30 83.20 22.30 75.9%).6. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda. vole druge narode (40.10 70.4%). miroljubive (33.4%).10 89.30 35. 97.

2% 49.3% 36. svadljive (27.1% 4.7% 33.8%).1% 13.9% 6. nekulturni (39.3%).2% 7% 2.8% 38.6% 23. slugerane (23.4% 27.2%).9% 1. Romi su: prljavi (49.4% 9. nepoštene (24.8% 16.6% 4.8% 7% 8.8% 24.7% 15.6% 43.2%).1% 3.6% Romi 4.6% 34.9% 0. slugerani (14.4% Hrvati 32.8% 5% 8.6% 18.8% 40.4%).5% 31.8% 17.6% 2.3% 17. neiskreni (17.4% 21.8% 6.8%).5%).4% 17.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.4% 3. kukavice (22.2%).5% 3.4% 6. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.9% 2.7% 5.6% 38.9% 5.5% 31. nepošteni (18.8% 5.5% 3.7% 21.9% 11.5% 24. glupe (21.6% 10.8% 48.2% 3. vole druge narode (17.5% 19.7% 2.4% 5.3% 23.5%).3%). U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.1% 2% 32.4% 5% 53% 38.7% 22.3% 30. nekulturne (24.7% 5.2% 14.1% 19.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.3%). neljubazni 53 . glupi (19.8%).1% 20% 6.3% 3% 5.8% 5. čiste (17.6% 3.6% 5.8%).3% 35.2% 17.1%).7% 5.6% 14.4% 17.3% 8.4%).8% 3.6% 37.2% 13.9% 8.5% 23.2%).7%).6%).7% 3% 6% 32% 11.3% 7.4% 15.7% 39.3% 10.9% 17. neljubazne (17. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17. neiskrene (31.6% 3.8%).7% Srbi 47. lijeni (38. svadljivi (19.

60 79. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima.60 10. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive. ljubazne (17.90 83. Grafikon 6.90 14. svadljive (20%). ali kojem se ne može nikada vjerovati.4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20.10 54 .30 2. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41.10 85. Na Rome se.40 21. u očima Srba. 97. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21.6%).7%).5%). kao i druga dva naroda.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.9%).7%) neiskrene (23.3%). nepoštene (23.40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.6%).4%).9%). čiste (32. kukavice (21.6%). I Srbi.40 10. vrijedne (17.7%).4%).60 78.40 20. ne vole druge narode (31. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari.40 89.60 80% 100% 16.70 58. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37.60 89. kulturne (34.

6% 10.6% 89.4% 20.6% 78.9% 14.3% 41.1% 85.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.1% 16.9% 83.6% 79.7% 58.4% 89.6% 55 .4% 2.4% 10.4% 21.

o kojem imaju i nabolje mišljenje. i jednog Srbina. zajedno s drugim narodima. U njoj žive Hrvati. Bošnjaci i Srbi. Kao što možemo vidjeti. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Šalaj. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.).6. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. 2008). 2003. etnička netrpeljivost i dr. 56 . Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. prema Penningtonu. Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. 1997). Dom naroda se sastoji od 15 delegata. kao konstitutivni narodi. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.

Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. tj. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. godinu. Bošnjaka i Srba. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. 57 . ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. godinu. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. godinu. a potom s Bošnjacima. a potom Srbe. niti su učestvovali u ratu. godine. Rome se kao narod najviše odbacuje. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. Teško je reći zbog čega je to tako. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). stepena bliskosti. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. S druge strane. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002.

Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Interesantno je. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. Kada opisuju druge narode. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. hrabri. idealizuju sliku o svom narodu. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. a najmanje među Srbima. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. da su svadljivi i neiskreni. 58 . Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. što je prilično mali procenat. iskreni. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. S druge strane. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. tu je slika nešto drugačija. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. a potom kod Hrvata i Srba. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. vole druge narode i dr.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. Očito je da se političarima malo vjeruje. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. tj. a Srbi posebno ističu da su podanici. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. po riječima ispitanika. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. Svi za sebe misle da su pošteni.

godinu. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. 59 . ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. Na kraju. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite.

Lj. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. oktobra. Ž. (2006). The Psychology politics. (1954). Beograd.posebno izdanje 3. Ličnost u višekulturnom društvu. Berkowitz (ed. • Campbell. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. Etnički stereotipi . Novi Sad: Matica srpska. Beograd: XX vek. (1998). Vol XXXVII. J. (1980). White Attitudes Towards Black People. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. (2002). (1950). D. • Biro. (1971). Matica srpska. Vol 10. • Banovac. • Ðurić.. (2003)..A. Miller. Mich:Institute for Social Researche. • Baćević. (1991). Mowrer. O.R. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. R. New York: Atherton Press. (1997). (2006). No 1–2. (1969). M.7. 85-94. Revija za sociologiju. N. and Sears. • Čorkalo. In L. Zagreb: str. • Berkowitz. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Beograd. Odsjek psihologija. M. E. L.. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. Diplomski rad. Review of Psychology.H. The Authoritarian Personality New York: Harper. B. i Boneta. • Gelner. D.W. pp. Ann Arbor. Nacionalni identitet. • Dollard. New Haven: Yale University Press. London: Routledge& Kegan Paul. (1971). Nova srpska politička misao.E. Zbornik za društvene nauke. • Ðurić. • Đurić. Ð. Beograd: XX vek. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. Ð. i drugi (1991). • Eysenck. 21-26. • Antoni. (1995).Novi Sad. 134-153. No 2. T.J. Doob. Đ. Nacije i nacionalizam. 57-62. str. A. • Biro. Ž. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . S. H. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. 60 . L. The frustration-aggresion hypothesis revisted. • Alačov. (1939) Frustration and Aggresion. Homo poscommunisticus. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. str. i Kamenov. Filozofski fakultet.

499-514. (2003). Beograd. 61 . Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . i drugi (2005). Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. Etnička distanca u SFRJ. (1997). M. • Puhalo. str. str. Ličnost i društveni stavovi. bošnjačke i srpske nacionalnosti. (1997). Vrednosti. Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. Beograd. • Rot. G. • Puhalo. • Opačić. Beograd. Jastrebarsko: Naklada Slap. • Pennington. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. D. B. • Phinney.. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. N. (2006). (1967). IAN. Beograd. Lutovac (ur. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. (1993). Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. • Pantić. S. stavovi i promena ponašanja. • Pejanović. S. • Kosanović. Ž. D. Beograd: Filozofski fakultet. Beograd: Nolit. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. (2007). • Rajk. J. K. • Lučić. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. (1989). Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. • Milošević-Đorđević. Psychological Bulletin. N. XX vek. (1997). G. (1978). i Enkok. 125-137. str. Zagreb. D. Popadić. i Stref-Feber. Zagreb: Naklada Slap. J. 115-138. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. str. • Rot. Beograd IDN. N. C. D. Diplomski rad. (1990).. F. (1973). Život u posleratnim zajednicama. (2004). B. 108. • Putinja. (2003). • Kuzmanović. B. Sociologija broj 1. Institut za psihologiju.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. 237-252. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. B. 226. (1992). Kuzmanović. Osnove socijalne psihologije. Osnove socijalne psihologije. Teorije o etnicitetu. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Diplomski rad. N. U: Z. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. 11/7/2007. S. i Havelka. • Milas. Beograd: Psihologija 1-2. Beograd. (2003).

Experiments in intergroup diskriminations. • Šalaj. (2004). • Tajfel. 15-39. U: J. S. Attitudes and Values. (2007). San Francisco: JosseyBass. (1968). • Turjačanin. The Open and Closed Mind. • Sherif. V. V.(1999). rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. M. H. (2009). Ð. • Vasović. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. Powell. Filozofski fakultet Beograd. V. Osnove političke psihologije.6. M. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung. Beograd: Službeni glasnik. • Šiber. (1960). 96-102. Znakovita zbrka oko etničkog. etničnost.ba/index. identitet. V. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Zagreb: Politička kultura. pp. M. Magistarski rad. Beograd. (1966). Čačić-Kumpes (ur. • Turjačanin.undp. Godišnji izvještaj http://www.Zagreb. Čekrlija. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Stubovi kulture.. B. • Trebješanin.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . S. • Rokeach. M. I. (2002). • Sistem ranog upozoravanja. Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. Scientific American 223. 62 . (2000). U predvorju politike. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. New York: Basic books.Banja Luka. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. Ž. Rečnik psihologije. (2000). (2007). (1998). Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. W. • Vrcan. • Turjačanin. Beliefs. Ostali izvori: • GfK .2009. (1970).) Kultura. London: Routledge & Kegan Paul. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu .. • Turjačanin. godine.. Butollo.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .

4978 SD 1.2.50 72076.644 Tabela 2.7521 2. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.07865 .0710 2.59736 1.71 SR 137551. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.678 t -.6337 2. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346. nisam član/ica 68 568 M 3.50504 SEM .55241 SEM .19234 .50 Tabela 2. Independent Samples Test F Equal variances assumed .53286 SEM .6909 SD 1.09818 Tabela 2.6042 SD 1.075 Tabela 3.1. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.06514 64 .58611 1.08940 Tabela 1.462 df 645 P .784 .08502 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.59638 1.1.86 306. član/ica sam Ne.500 72076. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.500 -1.

Test Statistics Chi-Square Df P 8.58545 1. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.12425 .1.6255 2.34 Tabela 4.2.10863 .44901 1. član/ica sam Ne.55684 1.9220 2.93 SR 24821.2. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.50 Tabela 3.10922 .1.5787 2.500 -2.12 320.511 3 .6597 SD 1.500 177744.027 Tabela 4.4007 2. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.50 177744.217 . Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.69861 1.20 291.99 314.037 65 .16902 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.02 312. Mann-Whitney Test N Da.56744 SE .06162 Tabela 4.

06162 Tabela 5.2.06162 66 .9450 3.2518 3.56453 1. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268. Test Statistics Chi-Square Df P 49.2195 2.499 3 .13573 .92228 .17 361. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.15645 .76005 1.09209 .50302 1.42969 1.000 Tabela 6.47852 1.08916 .9654 2.51 361.56744 SE .6597 SD 2.06228 1.56744 SE .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.1830 3.4900 2.62112 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.0139 2.12188 .08224 .25959 .6597 SD 1.23 Tabela 5.0577 2.64562 1.36262 1.33262 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.92 242.1.2222 1.

51 263.8580 SD 1.436 df 230 p . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272. Test Statistics Chi-Square df p 60.11976 Tabela 7.1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.1722 2.14 373.96 Tabela 6.661 t .42440 1. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.42187 1.13459 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.035 3 .0288 SD 1.11458 . Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.2.64 387.1.000 Hrvati Tabela 7.1071 3.663 Tabela 8. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.22709 SEM .31191 SEM . Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.13894 67 .

nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.38091 SEM .12 SR 4823.500 20152.168 .50 Tabela 8. nisam član/ica 40 183 M 3.9881 3.930 .31843 1.08 SR 18987. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.13079 .19439 . član/ica sam Ne.0034 3.9473 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.44974 1.2. član/ica sam Ne. Mann-Whitney Test N Da. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.08961 46 83 59 44 232 .27251 1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.60397 1.0484 SD 1.18874 . Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.36496 SE .10208 Tabela 9.59 110.352 Tabela 10.2.50 8040.19160 1.30 103.1. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.50 Tabela 9.030 Tabela 9.0666 SD 1.50 20152.500 -2.1.24181 .500 8040.2588 3.2220 2.20120 .500 .

1.40374 1.2294 3. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.24436 .28622 .0121 3.48726 1.903 3 .18 119. Test Statistics Chi-Square Df P 11.31 128.205 3 . Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.08961 Tabela 11.49542 1.78 112.11642 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.0666 SD 1.011 69 . Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78. Test Statistics Chi-Square Df P 1.47 Tabela 11.2.1653 3.1.36496 SE .15253 1.17384 .54 113.34 124.2.44 110.3287 3.593 Tabela 11.83 Tabela 10.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

427 3 .2. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.3791 1.91 Tabela 18.30 411.09054 .62643 1.8427 SD 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.65226 1.43045 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.8188 1.57946 SE .8412 2.9453 1.69185 1.07143 .92 476. Test Statistics Chi-Square Df P 6.101 Tabela 18.227 3 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2.40661 .7496 1.29705 .23023 .1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.22 401.94788 1.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.219 73 .05427 Tabela 18.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 2 Upitnik 74 .

zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . anketa je anonimna.. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. od a do i. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. anketar prime communications-a iz banje luke. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. E-1. ja sam ______________________________. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati.. tržišta i medija u bih. (čitati redom stavke. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. Recite mi da li biste za jednog običnog.

Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. zaokružiti broj te osobine. Koristiti rotaciju. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Hrvati. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Moguće više odgovora. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Bošnjaci) u BiH? 1.

ženski __________ __________ D-2. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Da. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. zaposleni u državnoj službi 2. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. nisam član/ica D-7. domaćica 7. student ili učenik 9. član/ica sam 2. Pol ispitanika: 1. nezaposleni 6. Da li ste… 1. Nisam religiozan. zaposleni u privatnom sektoru 3. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. nešto drugo/bez odgovora D-5. Koliko imate godina? D-3. Ne. vlasnik privatne firme 4. Nešto drugo. zemljoradnik 5. Koliko godina škole ste završili? D-4. penzionisan ili invalid 8. Vjernik sam. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. muški 2. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7.

Da 2. Ne zna/odbija D-10.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Nešto drugo. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. šta _________ D-9. Ne D-11. Srbin 4. Bošnjak 3. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Za različite partije 3. Hrvat 2. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . da li biste glasali? 1. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. Uvijek za istu partiju 2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

85 . festzustellen. 2003). wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind. zusammen zu leben. Ebenso interessant wird es sein. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen.

nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. die sich als Tendenz äußert. 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Einstellung. ethnische Stereotypen. mit denen eine Person in Berührung kommt. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. Vorurteil. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. zu fühlen und zu handeln. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz.“ (in: Milas. relativ beständige mentale Disposition. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. 86 .“ (Trebješanina.1. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. mit denen es verbunden ist. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht.

Religion und Nationalität. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. wozu man einen bestimmten Bezug hat.B. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. 87 . die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. • soziale Einstellungen sind komplex.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen.Einstellungen dienen einer Person dazu. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. wie z. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. Einstellungen gegenüber Politik. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. • Einstellungsobjekt kann all das sein. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. eine affektive und eine konative.

Andere Untersuchungen zeigten hingegen. Menschen. dass es einfacher ist. identifizieren.Bewusstsein darüber.h. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. 1978). woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock. dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. was wir fühlen. • Funktion. 2. d. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. sich selbst auszudrücken .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . Laut dieser Definition sind Bosniaken. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. Sie zeigten einerseits. ein Zusammenhang besteht bzw. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. 1997). Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. doch ist dies erforderlich. die sich mit der eigenen Gruppe. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. • Funktion der Ich-Verteidigung .Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. 88 . die man über die physische und soziale Welt hat.diese Funktion bezieht sich auf Informationen.2. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington.

Religion. USA. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation.3. Gruppen zu bezeichnen. dass diese Begriffe die Funktion hatten. Hier ist sichtbar. Archetypen. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. manche betonen objektive Parameter (Sprache. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. hinwies.B. In den Sozialwissenschaften. Schweiz). Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). In diesem Fall kann dies bedeuten. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. 2. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. der mit einem Staat zusammenhängt. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. die fortbestehen will). insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt.

Anthony D.” (in: Vrcan. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. 1999). dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. Ulrich Beck behauptet. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan. eine Gruppe. 1998). 1980). dass es eine subjektive Kategorie ist. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen.T. durch die sie sich von anderen unterscheidet. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. die alle ihre Mitglieder teilen. 2. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe.4.

Merkmale. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. Biologie). ein kollektiver Eigenname. 4. geschichtliche. Affektive Hingabe an Verbindungen. 3. Mythos über die gemeinsame Herkunft. 1998). 2. 1997) definiert Ethnizität.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. Er betont. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Es wird deutlich. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. Emblemata. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 5. aber auch subjektive Komponenten hat. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. kulturelle. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. 3. 4. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. Dabei betont der Autor. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. 2. Kultur. 6. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. ethnische Identität. 91 . ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. Gebiet. 5. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien.

bzw. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. denn er ist eine extreme. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. 3. irrationale Form der Bindung an das Ethnische.) als auch dadurch. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden. 2. 2. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen.5. Vereine. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung.6. usw. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. aus. 4. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz. Akzeptanz der eigenen Gruppe.

in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Ethnozentrismus. 93 .1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. je nachdem. eine . Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. ob sie zu einer IN. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. sich aus den IN.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe.oder zu einer OUT-Gruppe gehören.“ (in: Đurić. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen. 1995) Wie hier ersichtlich wird. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang.meistens ethnische oder nationale .“ (in: Đurić. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde.

Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. Diese Beziehungen. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. 6. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. Ethnische Distanz E. Beschäftigung im selben Betrieb. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. Staatsbürgerschaft bzw. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. 4. 5. nahe Verwandtschaft durch Heirat.7. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. manche theoretischer Natur. 2. Wohnen in derselben Straße. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. unter dem Einfluss des Soziologen Park. Mitbürger in einem Staat. 3. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. Nachbarschaft. Ausweisung aus dem Land. und 7. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. nur Besucher im Lande.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Bogardus prägte. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 .

die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen.8 % der Befragten der Meinung waren.1 % den gemeinsamen 95 . Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig.8. Fijamengo durchgeführt. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. während 77. Smith. Wie früher bereits betont. dem Befragten unbekannt und fremd ist. 2. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. 1997. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Kuzmanović. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. zu der diese Distanz besteht. fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. dass lediglich 6. Popadić. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. 1993).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. 1998). Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. 15. Erstens. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum.3 % meinten hingegen. dass dieser doch wichtig sei. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. Bspw. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. Er fand heraus.

in Montenegro12. Ungarn) zu messen.4%. dass der Höchstwert hier 7 ist. Slowenen. Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. Kroaten. 56. was sehr hoch ist. Mazedonien 8. Montenegriner. Übersetzerin).61 und der anderen 4. 51. angesichts der Tatsache. 70. und schließlich 41. 1991). Mazedonier.2% in Slowenien. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. Russen. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. Die Untersuchung. Amerikanern.68.9% in Bosnien und Herzegowina. Engländern. in Serbien (enges Gebiet) 11. Kroaten. 1980). 42. die Untersuchung zu erwähnen.7% in Mazedonien.5%. 63. Der Autor kam zu dem Schluss.T.3% in Kroatien. hatte unter anderem zum Gegenstand.6% in Montenegro. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen.9%. im Kosovo 17. Bulgaren.2% und in Slowenien 39.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. Albaner. 59. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4. in Kroatien 11. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z. in Bosnien und Herzegowina 6%.7% im Kosovo. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen.2% in Serbien (enges Gebiet. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić. Anm. Die Ergebnisse zeigten. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig.9%. Muslime.1%. d. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. 1973).4%.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. Die 96 . Pantićs Untersuchung (1967). Deutschen. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo.

während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. von der Beimessung der 97 . Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. 1991) heraus. Es offenbarte sich.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. deren Vater einen Hochschul. Bulgaren. Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). dann mit Kroaten. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. zeigte. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. Amerikanern und Engländern. jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. Slowaken und Ungarn. etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse.oder Fachhochschulabschluss hat). Russen. Slowaken und Montenegrinern.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. während die anderen als verschieden. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. Prnjavor. deren Soldaten in der SFOR dienten. die ethnische Distanz war hier am größten). es folgten die Schüler der Mittelschulen. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. vermutlich deswegen. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund.h. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. dann gegenüber Roma. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. Kroaten. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. Das Verhältnis gegenüber ausländischen. Bosniaken. fremd und feindlich beschrieben werden. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . Deutschen. wichtig und hoch wahrgenommen. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. Darauf folgten Italiener und Spanier. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. Prijedor. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. handelt. d. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. während die Studenten am offensten waren bzw. aber statistisch doch bedeutend. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. Die Untersuchung von V. Amerikanern und Engländern. die geringste Distanz zeigten.h.

als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). Montenegrinern und Slowenen. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). zeigte sich. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen.01. Die Ergebnisse zeigten. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Engländern. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. Bosniaken. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. 2002) durchgeführt wurde.. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Portugiesen und Deutschen. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. In einer Untersuchung. während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. als Chef (55%). Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel.

Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren.55) und Juden (1. Nordkroatien sowie Istrien. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. in der die Untersuchung stattfand. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Es folgten Mazedonier (1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien.67).62) und Bosniaken (1.82) und Serben (1. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung.51). dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. Es zeigte sich ebenfalls. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst. Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen. Rumänen (1. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien.75).84). während das Küstengebiet (Primorje). Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.58) hatten. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. Slowenen (1. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. je nach Region. dann gegenüber Ungarn (1.38). Nationalismus und der nationalen Loyalität. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. Lika. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. Kordun und Banovina. 2003) zeigte.

11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. 101 . Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. 2004). dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. Es folgten Montenegriner und Serben. danach Albaner und Mazedonier. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. Die Ergebnisse zeigten. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Es folgten Deutsche und Kroaten. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Deutschen. Die Ergebnisse ergaben. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Bosniaken und Roma. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. danach Serben und als letzte Roma. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. gefolgt von Kroaten. Slowenen.

Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Roma als Freunde zu haben. Kroaten hatten ungern Roma. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. Serben als Freunde zu haben (22%). Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Roma (19%). Albaner und Serben als Mitbürger. können solche nur in Istrien existieren. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. Roma(19%). Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. das per definitionem rational ist. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. danach folgten die Roma (15%). 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. 2006) zeigte. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). ist es offenkundig. Albaner und Roma. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. 19% waren gegen Albaner als Freunde. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten.

mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. dass solche Beziehungen nur möglich sind.h. Interessanterweise war hier zu beobachten. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. für die Religion eine große Bedeutung hat. innigere Beziehungsformen wie bspw. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. weil ihre Qualität. Es ist außerdem bezeichnend. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. d. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. die Distanzierung 103 . Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. Hier ist zu vermuten. Die Befragten. Heirat einzugehen. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. aber wenige waren bereit. Hier konnte festgestellt werden. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. dass die Befragten.

für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina. nehmen diese an. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. die andere Völker über sie haben.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab.dies ist daraus schlusszufolgern . http://www.7% im November 2008 zurück.undp. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden. bzw. 3 104 . im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85.aspx?PID=36&RID=87. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. stieg jedoch im November 2008 auf 76%. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24.6%). Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. ging von 80. Ein Grund dafür könnte sein.1%.ba/index. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica. die vollkommen oder überwiegend bereit waren.6% (2008). aber auch als Feinde wahrgenommen. Beide Völker . Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. Sie fiel von 31. Kroaten. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab.5% im November 2007 auf 76. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben.7% auf 81. Der Anteil der Kroaten.6% auf 28. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska.

für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen.9% (2007) auf 92.6%). Der Anteil stieg von 26. Im November 2007 betrug er 97.2%. Dieser betrug dann 74. abnahm (28. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben.5% im November 2007 auf 35. und zwar von 65% auf 74.4% im November 2007 auf 77. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50.7% im November 2007 auf 21. und zwar von 28.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben.5% Ende 2007 auf 22.8% Ende 2008. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben. für die es inakzeptabel ist. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. Sie waren 2008 (79.9%. Zudem nahm 105 .2% auf 39. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab. für die es akzeptabel war.1% im November des Jahres 2008 an. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen.1%.3%. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. Damit stieg der Anteil von 33.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren.8%.7% im November 2008). für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69.6% im November 2008). Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95. Als positiv war ebenfalls zu vermerken. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab.9% (2008)).9% an.3% und im November 2008 94. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar.3% und im Vorjahr noch 97. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. dass der Anteil der Befragten.

solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 .9. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. 2007). die es unterstützen. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. konative und kognitive Komponenten beinhaltet.6% im Jahr 2008. Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. Untersuchungen ergaben. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot.9% (2008)). Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. meistens durch das Lernen an einem Modell. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. die komplex ist und affektive. stieg von 22% 2007 auf 24. 1989). haben sie alle Merkmale der Einstellungen. etc. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. sehr ausgeprägt sind. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. 1989). Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. soziale Phänomene. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. 2.1% (2007) auf 92. die durch Sozialisierung übertragen werden. hartnäckig. die „logisch unbegründet. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker.

dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. 1968). in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. um unseren Status zu erhalten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. 1960. Berkowitz. Der individuelle Ansatz geht davon aus. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. • den zwischenmenschlichen Ansatz. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. 1950. 1969) erklären. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. sondern wegen uns selbst bzw. Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. die man dann nach außen bzw. 1939. Eysenck. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. Das bedeutet. Rokeach. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. Adorno und Mitarb. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. Dollard und Mitarb. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 .

Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. 2. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. denen diese Eigenschaften 108 . entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Da wir in Nationalstaaten leben. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben.“ (Rot. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten. wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Dort.10. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. emotionale und konative. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. 1989).

vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. die ihnen kaum bekannt sind. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. 1971) schlagen 109 . Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. sogar über diejenigen. besagt. wie alle anderen Verallgemeinerungen. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. die unter anderem auch Asch (in: Rot. Dort. feindliche Aktionen zu unternehmen. als ein Weg. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. zu handeln. Die andere. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. Sie können falsch sein. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. Stereotypen entstehen. Die andere Sichtweise besagt. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. Manche Autoren (Campbell. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. Die eine besagt. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. Das bedeutet. 1989) vertritt. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen.

dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. Öffentliche Aktivitäten. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. sauber 18%. selbstsüchtig 19%. prahlerisch 21%. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. 2. sind nur dann sinnvoll. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. fröhlich 28%. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. sauber 20%. sauber 32%. friedlich und ehrlich 15%. intelligent 33%. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. es sei vielmehr wichtig. einmütig 13% und fleißig 10%. tapfer 110 . Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. selbstsüchtig 18%. intelligent 19%. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. hinterlistig 15%. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. Wie hier ersichtlich wird. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. fleißig 41%. mutig 45%. intelligent 14%. in: Penington 1997). Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%.11. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. fleißig 14%. sie mögen keine anderen Völker 22%. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. einmütig und geschlossen 2%.

Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. hinterlistig 16%. geschlossen 33%. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch.. grob 11%. Kroaten als unehrlich. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. streitsüchtig und unredlich. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. friedlich 31%. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. emotional. prahlerisch 30%. unbarmherzig und grausam waren. hinterlistig 31%. 2002) zeigte. schmutzig und unkultiviert. Italiener. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. sie mögen keine anderen Völker. unehrlich. konservativ. Muslime als primitiv. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. rückständig. Es wird ersichtlich. selbstsüchtig. aggressiv. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. gastfreundlich 31%. rücksichtslose Karrieristen 14%. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. kalt. grob 20%. einmütig 17%. Die Autoren kamen zu dem Schluss. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. dass sich die vertretenen 111 . friedlich und sauber 11%. stolz. geschlossen 22%. tapfer. nationalistisch. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. einmütig 24%. gastfreundlich 22%. kriegerisch gesinnt. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. ehrlich 21%. sie mögen keine anderen Völker. zurückgeblieben 51%. sie mögen andere Völker. einmütig 20% und aufbrausend 16%. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. fanatisch. gastfreundlich 15%. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht.

kommunikativ. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. gierig. freundlich. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. aufgeschlossen. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. humorvoll. fleißig und gastfreundlich. humorvoll. mutig. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. selbstlos 112 . stolz und heimatliebend. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. Die Tatsache. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. gute Liebhaber. heimatliebend. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. gefühlvoll. zurückgeblieben und primitiv. kommunikativ. mutig. gesellig. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. unredlich. gefühlvoll. gastfreundlich. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. anpassungsfähig. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. unehrlich. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. fröhlich. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. kommunikativ. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. heuchlerisch. gefühlvoll und klug. sauber. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. gesellig. unbarmherzig und kampfeslustig. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. zeigt.

Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. dass sie ebenso die Meinung vertraten. Was negative Attribute betrifft. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. 113 . Streitsucht. schmutzig und kalt. mutig. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. klug. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. mutig und gefühlvoll. klug. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. gefühlvoll und klug. beschrieben Serben Kroaten als sauber. Es muss an dieser Stelle betont werden. Selbstsucht. primitiv. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. Unredlichkeit. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. hinterlistig. selbstlos. die am wenigstens vertreten waren. sauber. fleißig. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. redlich. Unter den Eigenschaften. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. fleißig und kommunikativ. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. kultiviert und zivilisiert. befanden sich: friedlich. kultiviert und selbstlos. kommunikativ. unredlich. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. fleißig und kommunikativ. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. dumm und ungastfreundlich waren. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. Kälte und Feigheit zu. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. dann wenig kultiviert. schmutzig und unredlich. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. zivilisiert. streitsüchtig. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Wenn es um positive Attribute ging.

Bileća und Gacko. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. Novi Grad. Kotor Varoš. • Region Prijedor: Prijedor. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. Teslić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. Kneževo. • Region Doboj: Doboj. • Region Zvornik: Zvornik. 114 . Prnjavor. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Čelinac. Bratunac. Rudo. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Pale. Srebrenica und Milići. • Region Herzegowina: Trebinje. Derventa. Brod. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Višegrad. Laktaši. Vlasenica. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. MrkonjićGrad. bis 21. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. Modriča. Petrovo. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Ljubinje. Brčko. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Istočno Sarajevo. • Region Bijeljina: Bijeljina. Gradiška. Ugljevik. Foča. Kozarska Dubica. Šekovići.

Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. Novi Grad. • Kanton 10: Livno. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. welche zehn Arten bzw.1. 3. Ljubuški.1. Kalesija.h. Visoko. Bosanska Krupa. Stari Grad. Lukavac. • Kanton Tuzla: Tuzla. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Cazin. • Kanton Sarajevo: Centar. Novo Sarajevo. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Tomislavgrad. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. Vitez. die bejaht oder verneint werden können.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. 3. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Čitluk. Velika Kladuša.1. Vogošća. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Banovići. Ilidža. Gračanica.h. der innigsten Beziehung). Jablanica. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet. Travnik. 115 . angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. Maglaj. Kakanj. Novi Travnik. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen.

das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. 2. 10. 3. 6. Serben.2. 8. Alter 3. 3. 5. Geschlecht 2. Unabhängige Variablen 1. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. Ethnischer Hintergrund 3.2. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. dass ich die jeweilige Person heirate. waren Kroaten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. Bildungsgrad 4. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. 9. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. Ziel der Untersuchung ist es. Die Nationalitäten. 4. 7. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. Bosniaken und Roma. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden.1. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 .

B. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. Außerdem wurde den Befragten versichert. wurde nichts angekreuzt. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. 117 . Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1.2. 3. Sagen Sie mir bitte. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. bis 10. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. aufgeklärt. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden.1. dass die Umfrage anonym ist.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können.

Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.5 100.0 118 .6 16.9 19.8 22.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.5 100. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.bzw.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.3 100. Tabelle 2. Tabelle 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4.5%).3%) an der Erhebung teilnahm. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26.3 32. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.7 48. Bildungsgrad Grund. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.5 26.8 43.

5%) und Arbeitslosen (11.0 45.2 11. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft. Tabelle 5.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.9 3. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7. Tabelle 4. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.3% Hausfrauen. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.6 7.5 19.oder Hochschulabschluss (22.3 16.0 1.8%). Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55. 119 .5 8. den Rentnern und Invaliden (16.7 2.7%). Sonstige Kategorien waren kaum vertreten.0 100.1 29.6%).8%).1%).9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten. während 13.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.3 100.

Tabelle 8.3% Kroaten. Ich bin nicht religiös. ob ich gläubig bin 93 5.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.5 meine Religion lehrt.3 unbedingt alles. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren.0 120 .0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. während 37.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37. ich habe nichts gegen 112 6.0 100.3% der Gläubigen nicht alles. was meine Religion lehrt. 48. Gesamt 1743 100.3 37. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige. Tabelle 7.3 oder nicht. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13.4 51.6 1. was ihre Religion predigt und lehrt.1 48.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. akzeptieren.6 100. was 862 49. akzeptiere aber nicht 650 37.1% Bosniaken. Ich bin nicht sicher. Ich bin gläubig.6% Serben und 13.4 den Glauben anderer.

Bosniaken und Roma. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. während in der Republika Srpska 95. muss betont werden. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. Allerdings muss daran erinnert werden. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden.1. ist vor allen Dingen dadurch bedingt. 5. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Wir können behaupten. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben.4% der befragten Mustergruppe Serben waren.5. Das Akzeptieren der Möglichkeit. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird.6% Angehöriger anderer Ethnien. gegenüber nur 4. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können.

Wenn danach gefragt wird. Dies zeigt aber auch. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). insbesondere in der Föderation BiH. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat. ist deutlich zu sehen. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“.4% der kroatischen Bürger akzeptabel.5% und 2009 26.3% der Kroaten zugestimmt.8% bzw. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. war 2002 für 35. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden.5% der Kroaten akzeptieren. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina.3% der befragten Kroaten für annehmbar. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Der Untersuchung kann entnommen werden. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57. 2009 6% der Kroaten eingehen.3% beträgt. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. und „dass der 122 . dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist.21. 2009 halten diese Beziehungsform 35. Die Möglichkeit.

Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. die in Städten leben. gezogen werden. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. Wohnort. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. Die Beziehungsformen. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). Bosniaken und Roma eingehen würden. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. sind die der Nachbarschaft bzw. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. größer ist als bei denjenigen. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. welche Kroaten am ehesten mit Serben. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. die nicht streng gläubig sind. 123 . Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad.

4% 76.8% 59.7% 41. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.4% 87.6% 60.9% 6% 6% 42.1% 27.4% 35.4% 92.3% 67.2% 77.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.2% 48.9% 32.4% 26.9% 55.4% 93.3% 28.7% 124 .7% 86.6% 58.5% 88. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.9% 67.2% 90.9% 88.6% 59.2% 81.6% 26.8% 31.1% 91.8% 92.6% 68.7% 67.3% 53% 56.6% 74.1% 57.1% 88.2% 28.

1% Serben 57.0% Mein Chef zu sein 56.9% Kroaten 88.6% Bosniaken 60.0% Roma 6.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.2% Kroaten 81.9% Roma 6.8% Roma 31.4% Kroaten 92.6% Serben 76. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.6% Bosniaken 68.0% Roma 42.1% Kroaten 91.9% Bosniaken 55.2% Serben 27.1% Bosniaken 67.2% Roma 48.7% Roma 41.6% Bosniaken 26.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.9% Mein Chef zu sein 31.2% Bosniaken 77.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.1% Bosniaken 28.0% Mich zu heiraten 6.7% Roma Tabelle 10.9% Roma 32.4% Kroaten 87.5% Kroaten 88.1% Mich zu heiraten 27. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.0% Serben 56.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .3% Serben 67.3 % Mich zu heiraten 28. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.3% Serben 53. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.4% Roma 35.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.9% Kroaten 92.8% Bosniaken 59.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.6% Bosniaken 58.2% Kroaten 90.4% Kroaten 93.1% Kroaten 88.7% Serben 88.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.9% Serben 67. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.6% Mein Chef zu sein 58.4% Bosniaken 74.6% Serben 59.5% Mein Chef zu sein 88.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.4% Serben 26.3% Roma 28.

2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57.4% Mich zu heiraten 92. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden.6% In meiner Nachbarschaft.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.7% In meiner Nachbarschaft. 126 .2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93. zwischen 80% und 85% beträgt.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.2% In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.2.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68. gefolgt von den Serben und Roma.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. Außerdem darf nicht vergessen werden. dass der Anteil der Befragten.6 % In meiner Nachbarschaft.

Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. Die erste Abweichung. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. kann zum einen dadurch erklärt werden.3% der Bosniaken bereit. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. während 2009 dieser Anteil nur 60. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen.8%. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. während nur 39. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. d. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch.6% beträgt. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . wie Heirat und Freundschaft. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. Aus der Untersuchung geht hervor. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61.h.

Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. das Blut von einem Roma anzunehmen. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. d. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind.h. stark abgelehnt. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. Mitbürger sind. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel.6% der Bosniaken akzeptabel. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. Anhand Anlage 1 zeigt sich.B. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. Die Untersuchung von 2002 zeigte.1%) abgelehnt werden. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. Ehe eines Familienmitglieds). mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform.

8% 52.2% 60.2% 129 .9% 46.6% 48.2% 44.8% 83% 83% 64. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.3% 49.1% 50.7% 55. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.6% 61.3% 36.4% 40.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben. Grafik 2. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.3% 82. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.9% 59.6% 82.1% 85.

4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .7% Bosniaken 76. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.1% Bosniaken 85.7% 53% 11.4% 11% 49% Tabelle 11.2% Roma 35.6% Bosniaken 81.9% Kroaten 54.2% Serben 42.1% Bosniaken 81.6% Roma 6.8% Bosniaken 83.0% Kroaten 59.0% Serben 49.6% 6% 39.9% 54.2% 81.9% Kroaten 62.3% Roma 36.3% 84.9% Mich zu heiraten 14.5% Mich zu heiraten 81.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.6% Serben 48.7% 35.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.0% Mich zu heiraten 11.9% Roma 46. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.1% Bosniaken 84.3% Bosniaken 82.1% 84.0% Bosniaken 84.4% Kroaten 14.2% 13.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.6% Roma Tabelle 12.5% Bosniaken 82.6% 42. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.6% 81.7% Serben 53.0% Kroaten 76.4% 14.2% Kroaten 13.8% Serben 52. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.7% Kroaten 55.0% Bosniaken 83.6% Serben 50.0% Mich zu heiraten 6. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.6% Roma 6.0% Serben 60.6% Kroaten 47.6% 6.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.4% Serben 11.4% Roma 40.2% Serben 44.1% Roma 61.3% Kroaten 64.2% Roma 40.0% Roma 39. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .3% Kroaten 49.2% 40.9% 62.5% 82.0% Serben 11.

1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.6% Mein Chef zu sein 54.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42. genau wie Kroaten und Bosniaken.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.3% In meiner Nachbarschaft.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.8% In meiner Nachbarschaft.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.2% Mein Chef zu sein 39.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.9% In meiner Nachbarschaft. 131 .3.0% Mein Chef zu sein 83.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.9% In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.2% Mein Chef zu sein 48. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.

2% der Serben. „Bluttransfusion“ zu vermerken. Auch der Anteil der Serben.2% und von Roma 34. Alle weiteren Erkenntnisse. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab.8%. Je intimer die Form der Beziehung. In Lebensgefahr sind 37. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. sank von 54% (2002) auf 43.3% weniger als im Jahr 2002. Von Bosniaken würden 35. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen. gelten auch für Serben. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten. Dies sind 10.5% der Serben bereit. während 132 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. Während 2002 Bosniaken noch von 48. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten.4%.1% (2009). welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden.

Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. der Wunsch. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. 6. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002. dass ihre Kinder von Kroaten. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich.6% beträgt. dass Serben am stärksten Roma ablehnen.9% der serbischen Befragten akzeptiert.5% der befragten Serben. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45.5% der Befragten für sie aus. sprechen sich heutzutage lediglich 32. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 . Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.2% 39.3% 6.8% 43.8% 65.2% 32.9% 67.8% 5.5% 64.9% 26.3% 34.4% 15.4% 28.8% 8.1% 30.4% 18.9% 19.7% 22.5% 47. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.5% 26.2% 9.5% 27.7% 18. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.2% 45.1% 66.2% 68.1% 24.2% 64.6% 32.6% 36% 12.2% 37.8% 21.3% 30.9% 67.9% 4.4% 35.7% 66.9% 134 .5% 67.9% 66.

9% Roma 4.2% Kroaten 37.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.3% Kroaten 30. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.3% Bosniaken 6.5% Roma Tabelle 14.6% Roma 32.8% Bosniaken 21.0% Kroaten 12.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.9% Serben 67.9% Serben 67.2% Bosniaken 39.4% Bosniaken 28.1% Serben 66.4% Mein Chef zu sein 4.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.4% Roma 15.2% Bosniaken 32.8% Serben 65. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.2% Mich zu heiraten 12.8% Roma 5.7% Roma 18.5% Serben 64.9% Kroaten 19.7% Serben 66.2% Serben 68.6% Kroaten 36.4% Bosniaken 18.2% Bosniaken 45.3% Mich zu heiraten 5.1% Kroaten 24. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .2% Kroaten 9.5% Roma 27.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.1% Kroaten 30.9% Serben 66.8% Bosniaken 8.9% Mein Chef zu sein 6.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .4% Mein Chef zu sein 64.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.9% Bosniaken 26.4% Bosniaken 35.9% Serben 51.8% Kroaten 43.1% Mich zu heiraten 64.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.3% Roma 34.7% Roma 22.5% Kroaten 47.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.2% Serben 64. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.5% Roma 26.4% Mich zu heiraten 8.

schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu. gefühlvoll (56%).6% 44.3% Kroaten 70. freundlich (56%).6% 48.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45. mutig (53.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.3% 4.5%).8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.4.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32. stolz (64.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.4% 12.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51.2%). meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67.8% In meiner Nachbarschaft.9% .1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30.4 % In meiner Nachbarschaft.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66.7% Serben 38.9% Mein Chef zu sein 66. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2. redlich (52.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5. Wie bereits angedeutet.4% 11.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26.5%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden.5% In meiner Nachbarschaft. Tabelle 15. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.2%) und ehrlich (51.7%). klug (56.4%).8%). meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.1 % In meiner Nachbarschaft. kultiviert (60. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34. fleißig (59.3%).2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.

klug (24.4% 4.1% 19.7% 8.9% 26.7%).4% 1.3% 16.1% 14. nicht kultiviert (48.2% 11.1% 52.5% 12.4%).4%). kultiviert (28. Dienermentalität (23.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.8%).3% 34.2% 18.8% 18.3% 6. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.3%).7% 10.6% 7.7% 4.4% 31% 17.6% 35.7% 43.8% 14.6% 4.8% 2. sie mögen keine anderen Völker (31%).9% 40.2% 59. unfreundlich (24.4% 31% 17.2% 56% 56. unehrlich (35. fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.7% 2.7% 8.2% 21.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.6% 14.7% 21% 10.1% 22.6%).3%).4%) und stolz (22%).7%). faul (53.9% 42.5% 11.3% 24.6%).3% 29.5% 9.4%). faul (27.1% 11.5% 6% 8.6% 33. dumm (35. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.4% 14.2% 64.6% 35. freundlich (28%).3%). Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.6%). Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.4% 27. gefühlvoll (22. feige (26.7% 12.8% 11.4% 28% 19.2% 19.6% 26.7% 28.9% 53.8% 23.4%).9%).4% 8.8% 22% 22.5% 16.4% 18.6% 15. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.5% 60. unredlich (29. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%). streitsüchtig (33.8% 43.2% 19% 19% 4.8%).2% 19% 17.7% 51.7% 11.7% 10.7% 15. unehrlich (26.6% 3.4% 6.8% 62. dass Roma bei Kroaten alles 137 .4% 10.2% 10% 16.4% 24.4% 53.6% 56% 48.7% 4.

dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird.6%). mutig (19. Ebenso wird deutlich.7%).1%) und unfreundlich (17. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen.9%). 138 . ehrlich (18. Die ersten zehn Eigenschaften.4%).8%).9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24. d. unehrlich (42.h. wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben. Allgemein betrachtet.4%).2%). das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. kalt (22. Aus der Grafik geht hervor. Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. unredlich (34. sauber (38. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. sie mögen keine anderen Völker (43.7%).8%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. stolz (21%).1%).2%). dem man nie vertrauen darf. mit denen Kroaten Serben beschreiben. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber. sind: streitsüchtig (43.

00 52.50 28.2%).80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.9% 24.4% 94% 47.60 6.2%).9% 37. sie mögen andere Völker (48.1%).8%).5% 28. redlich (47.90 24.1%).20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97. freundlich 139 .6% 6% 52. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.60 84. friedlich (48.50 71.8% 2.20 16.2% 5. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.6% 84.1% 62.5% 71.5. gefühlvoll (53.10 75.40 94. mutig (52. fleißig (47.10 62.1%).8% 83.90 37.1% 75.1%).80 83.3%).4% 15. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73. stolz (58.00 47.2% 16.40 15.

3% 3.7% 48.5% 9.6% Serben 12.1% 3.6% 15. klug (26. Eigenschaften.8%).7%).5% 15.4% 31.3% 19.5% 5.3% 47.7% 23.3% 42.6% 6.3% 52.5% 44.3% 58.8% 21.8% 22.4% Kroaten 24.8%).6% 11. faul (51.4% 6.5% 5.6% 12. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben. nicht kultiviert (42.4% 17.8% 26.3% 11% 6.4% 9.9% 42.5% 9. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.1% 53.4% 42.5%).1% 17.5% 39.8% 37. unehrlich (31.6% 9.7% 19.1% 1.7% 12.2% 48.3% 5.7% 4.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 10% 16.9% 27% 15% 10.9% 17% 8.6%).4% 14. dumm (26%). Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.9% 14. unredlich (24.2% 5.9% 6.7% 58.4% 10. Tabelle 16.5%).4% 26.4% 26.5% 11. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen. sind: kultiviert (41.7% 43.2%) und ehrlich (44.4% 51.1% 6. freundlich 140 .7% 28.3% 15.4% 23. feige (17.8% 8% 13.1% 14.1% 16.4% 44.6% 20.2% 30.4%).5% 14.7%).2% 47.2% 11.6%).1% 15.2% 10% 16.7% 19.7% 17.8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.7% 21% 19. unehrlich (23.3% 3.4% 41.9% 11% 4. unredlich (28.2% 12.1%).8% 43.2%).1% Roma 2.4% 4.

2%). sie sind unehrlich (42. Freundlichkeit u. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben. sie mögen keine anderen Völker (43.1%). fleißig (22.4%).4%). Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit.9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker.9%).6%).4%). wahrgenommen. Für 22.5%). während jeder vierte Befragte (24. unredlich. streitsüchtig (23.4%).9%).9%). gefühlvoll (19. nicht kultiviert (17.7%). Klugheit. feige (30. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29.1%). Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64. stolz (26.3%). sie mögen keine anderen Völker (21. denn sie werden als unehrlich. Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich.3%). streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben.Ä.9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes.7%). sauber (24. unfreundlich (20. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26. 141 . kalt (17%) und faul (16. Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus. unredlich (42.

30 83. sauber (47. sie mögen andere Völker (40.7% 24.70 24. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.70 16.70 64.4%).30 35. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte. mutig (48.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2. redlich (35.9% 5.2%).5% 18.30 75.3%).10 70.20 22.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.50 81.8%).7% 64.90 10. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.90 29.1% 89.3% 35. fleißig (36. wie die der Kroaten und Bosniaken.6.8%).7% 16.90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.9%). ehrlich (43. vorwiegend positiv geprägt.5% 81. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%). gefühlvoll (38.1% 70.3% 75.9% 29.1% 2.4%).10 89.2% 22. friedlich 142 .3% 83.8% 77.80 77.50 18.9% 10.

5% 24.7% 2.4% 17.8% 3.1% 3.4% 27. 143 .8%).3% 3% 5.4% 17.9%).3%).8% 17.5% 31. sie sind unehrlich (31.6% 2.3% 7.7%). streitsüchtig (27.9% 6. haben eine Dienermentalität (23.4% 9.8%).8% 48.9% 17.9% 11.6% 38.2% 3.5% 3.6% 34.4% Kroaten 32.3% 23.8% 7% 8.5% 19.7% 33.3% 17.6% 4.7% 5.8% 38.7% 5.3% 36. sind feige (22.6% 43.7% 22.8%).7% 21.7%).2% 14.6% 10.6% 14.8% 6.8% 16. nicht kultiviert (24.5% 31.6% 23.4% 6. unredlich (24.9% 2.3% 30.7% 5.8% 5.7% 3% 6% 32% 11. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes. dumm (21.7% 39.6% 3. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.8%).9% 1. freundlich (30. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.3%).4% 5% 53% 38. unfreundlich (17.8%).4% 21.5% 3.7% Serben 47.5% 23.1% 13.2% 7% 2. Tabelle 17.8% 40.3% 8.6% Roma 4. aber sauber (17.2% 13.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.3% 35.1% 19.5%).4% 15.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.9% 0.7% 15.1% 4. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.9% 5.2% 17.6% 5.9% 8.6% 3.8% 5.6% 37.8% 5% 8.4% 5.3% 10. das andere Völker nicht mag (32.1% 20% 6.6% 18.2% 49.1% 2% 32.3%).8% 24.4% 3.

6%). auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41.7%) unehrlich (23.3%). sauber (32. unkultiviert (39. feige (21.2%).1%). dumm (19. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden. kultiviertes Volk wahrgenommen. 144 .4%). fleißig (17. haben eine Dienermentalität (14. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. genauso wie Kroaten und Bosniaken.6%) und sind unfreundlich (13.2%). Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. kultiviert (34. Den Untersuchungsergebnissen nach.2%).5%) und freundlich (17.7%).4%).6%). Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das. sind unehrlich (17. streitsüchtig (20%).4%).5%).4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20.9%). Verhalten ihrer eigen Politiker. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21.6%). faul (38.9%). Sie halten sie für schmutzig (49. unredlich (23. sie mögen andere Völker (17. streitsüchtig (19. Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten. nützlich sein kann.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma.4%). das für die Gesellschaft. in der sie leben. unredlich (18.2%). Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes.7%). haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. sie mögen keine anderen Völker (31.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.4% 10.40 89.30 41.10 16. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.90 83.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.10 85.70 58.7% 58. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.6% 89.9% 83.6% 79.6% 78.40 20.60 89.60 78.4% 89.40 21.1% 16.4% 2.6% 145 .40 10.1% 85.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.3% 41.4% 20.4% 21.6% 10.60 10.60 79.90 14.9% 14.

Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. Außerdem muss 146 . Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. dass Kroaten. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. d.h. 2003. die Beziehung jederzeit beenden zu können. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. 2008). wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. Šalaj. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. miteinander in einem Staat zu leben. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. In diesem Staat leben Kroaten.

die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. muss dennoch darauf hingewiesen werden.B. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. variiert. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen).B. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. dass sich Menschen in “normalen” d. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. die Menschen als Freunde wählen. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben.h. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. Offen bleibt hier die Frage. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. ethnische Spannungen u. während die Distanz zu Roma. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. in: Pennington 1997). lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. der kroatischen Befragten wird deutlich.) als weniger wichtig angesehen wird.a. Hierzu sollte erwähnt werden. Aus der Studie geht hervor. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. Dieser Umstand hat sich 147 . mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. So befürworten sie z. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften.

Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. dann mit Bosniaken. 148 . Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. bei den serbischen am schwächsten. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. was hier zu betonen ist. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden.

kultiviertes Volk. sollten jedoch stets beobachtet werden. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. ehrlich. das eigene Volk zu idealisieren. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. Diese Ergebnisse zeigen uns. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. usw. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. sie mögen andere Völker. mutig. Alle Völker halten sich selbst für redlich.

dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. Abschließend kann festgehalten werden. zu denken geben. Interessanterweise gaben die Befragten an. was darauf schließen lässt. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. auch wenn sie diejenigen sind. Der Anteil derer. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Die These. gering ist. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. dass Bosniaken. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. 150 . ist also relativ gering. Ebenso wichtig festzuhalten ist. bleibt Ihnen vorbehalten. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. Ein Urteil darüber.

. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. • Campbell. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. No 2. L. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. Revue für Soziologie. Berkowitz (ed. M. T. Harper. Etnički stereotipi . H.posebno izdanje 3. Mowrer. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. Institute for Social Research. Revija za sociologiju. • Dollard. Zbornik za društvene nauke. (1971): Untersuchung der 151 . N. Doob. / Antoni. • Berkowitz. und Boneta. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. (1998): Nationale Identität. Ž. 85-94.E. / Biro. T. A.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. Zagreb.Novi Sad. / Đuric. Zagreb. / Banovac. D. Beograd. • Alačov. R. D. str. Bd.. B. (1971): White Attitudes Towards Black People.a. New York.7. XX vek. Đ. Beograd.A. i Boneta.R. 20. New Haven. Matica srpska. Nova srpska politička misao. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. (2006): Homo poscommunisticu. Diplomarbeit. M. J. M. Beograd. 20. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. 21-6. • Baćević.. New York. / Alačov. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. Vol XXXVII. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. • Antoni. S. and Sears. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. (2006): Homo poscommunisticus. No 1-2. • Biro.S. • Biro. 57-62. Belgrad. S. Jahrhundert. / Baćević. Lj. Mich. O. Ž. 21-6. Ð. str. Vol 10. Diplomski rad. Lj. oktobra. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. No 1–2. in L. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. Oktober. Belgrad. D. Yale University Press. 57-62. XX vek. Atherton Press. XXXVII. p. • Banovac. (1939): Frustration and Aggresion. Beograd. / Biro. L. Ann Arbor. Ž. (1950): The Authoritarian Personality. • Ðurić. u. Jahrhundert. S. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. Miller. M. Belgrad. und Kamenov. • Čorkalo. Belgrad.W. (1998): Nacionalni identitet. B.

D. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. 152 . D. • Havelka. Diplomarbeit. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Popadić.J. Ð. N. Zagreb. Sociologija broj 1. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. • Eysenck. Đ. • Ðurić. B. / Đuric. Novi Sad. London. Soziologie Nr. 1. Routledge& Kegan Paul. Filozofski fakultet. / Kosanović. • Đurić. / Đuric. • Kosanović. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. • Kuzmanović. Novi Sad. Belgrad. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Filozofski fakultet. Belgrad.. H. Univerzitet u Novom Sadu. • Gellner. B. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. (1997): Nacije i nacionalizam. B. Novi Sad. Beograd. Đ. Kuzmanović. Matica srpska. Philosophische Fakultät. Universität Novi Sad. Novi Sad. Beograd. Novi Sad. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. B. Matica Srpska. Beograd. D. Ličnost u višekulturnom društvu. / Havelka. D. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. (1954): The Psychology politics. Abteilung für Psychologie. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama.. Philosophische Fakultät. / Lučić. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. B. Odsjek psihologija. B. N. Novi Sad. Diplomarbeit. Kuzmanović. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. Matica srpska. / Gellner. Đ. 134-153. E. / Kuzmanović. Popadić. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Belgrad. Diplomski rad.. • Lučić. E. Diplomski rad.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. bošnjačke i srpske nacionalnosti. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. str. (1997): Nationen und Nationalismus. bosniakischen und serbischen Studenten. Zagreb.. Sammelband für Sozialwissenschaften. S. 134-153.

237-252. Zagreb. 11/7/2007 / Puhalo. G. • Pejanović. Psychological Bulletin. Naklada Slap. S. • Pennington. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. str. D. J. S. M. G. Lutovac (ur. 499-514. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. Friedrich-Ebert-Stiftung. D. D. G. S. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. 237-252. U Z. Belgrad. D. Život u posleratnim zajednicama. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. / Pejanović.a. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. 125-137. Belgrad. / Pennington. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. str. 226. Beograd. u. (2004): Ličnost i društveni stavovi. 115-138. Lutovac (ur. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. M. S. in: Z. Naklada Slap. (1967): Etnička distanca u SFRJ. Naklada Slap. C. Friedrich-Ebert-Stiftung. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. • Phinney. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. / Puhalo. IAN. S. 108. (1997): Osnove socijalne psihologije. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. • Puhalo. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. Banja Luka. Psihologija 1-2. C. str. IAN. S. Jastrebarsko.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Naklada Slap. S. Beograd. / Milas. Banja Luka. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. 11/7/2007 153 . 125137. Zagreb. Beograd. 226.. J. • Pantić. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. Beograd IDN.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. Jastrebarsko. / Pantić. • Puhalo. S. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. Psihologija 1-2. G. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. str. • Opačić. J. • Milošević Đorđević. / Milošević Đorđević. Belgrad. Belgrad IDN. 115-138 / Opačić.

Beograd. Belgrad. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. Friedrich-Ebert-Stiftung. (1997): Ethnizitätstheorie. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Belgrad. • Rokeach. Zagreb. Zagreb. (1978): Werte. • Rot. B. Jahrhundert. / Rot. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. / Šalaj. I. / Putinja. V. p. • Rot. Beograd. • Rajk. und Ancock. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. San Francisco. Basic books. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. (1968): Beliefs. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. M. • Šiber. F. K. S. JosseyBass. Einstellungen und Verhaltenswandel. (1989): Osnove socijalne psihologije. / Turjačanin.. N. (1997):. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Friedrich-Ebert-Stiftung. W. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. S. Powell. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. Institut für Psychologie. N. Čekrlija. Politička cultura. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . M. Beograd. Butollo. N. (1960): The Open and Closed Mind. 20. / Šiber. XX vek. / Rake. Attitudes and Values. B.Banja Luka. • Turjačanin. • Sherif. • Šalaj. Nolit. Sarajevo. i Enkok.. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. Ð. Čekrlija. Sarajevo. B.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. B. Ð. V. London. • Turjačanin. Ž. / Turjačanin.. (1978): Vrednosti. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Belgrad. Politička cultura. New York. Powell. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Routledge& Kegan Paul. • Tajfel. Scientific American 223. N. • Rokeach. stavovi i promena ponašanja. Teorije o etnicitetu. Ž. M. Beograd. Butollo.V.V.. 96-102. Beograd. i Havelka. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. 154 . Institut za psihologiju. Nolit. und Havelka. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. F . W. und Stref-Feber. I. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie. N.. K. i Stref-Feber. Belgrad.. N. Belgrad. (1998): Osnove političke psihologije. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. / Rot. H.

Stubovi kulture. V. etničnost. Philosophische Fakultät in Banja Luka. Ž. Zugang am 1. (2000): Wörterbuch der Psychologie. / Vrcan. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. (2007): U predvorju politike. Službeni glasnik. • Vasović. V. Banja Luka. S. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb. Ethik. ČačićKumpes (ur. M.) Kultur. V. Sonstige Quellen: • GfK . Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem. • Turjačanin.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj .ba/index. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. J. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische.aspx?PID=36&RID=87. Beograd. Službeni glasnik. Ž. 15-39. 15-39.Zagreb. • Vrcan. Naklada Jesenski i Turk str.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. (2007): Im vorpolitischen Raum. / Vasović. Zagreb. U: J.) Kultura.undp.6. Magisterarbeit. Identität. • Sistem ranog upozoravanja. Stubovi kulture. Filozofski fakultet Beograd. V. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Čačić-Kumpes (ur. / Turjačanin. Belgrad. Philospohische Fakultät Belgrad.2009. / Trebješanin. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. • Trebješanin. (2000): Rečnik psihologije. Banja Luka. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Beograd. Magistarski rad. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. identitet. S. Jahresbericht http://www. Belgrad. Zagreb. / Turjačanin. 155 . M. Naklada Jesenski und Turk S.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .

06514 157 .784 .075 Tabelle 3.59736 1.6337 2.6909 SD 1.50504 SEM . Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.2.09818 Tabelle 2.4978 SD 1.6042 SD 1.86 306.1. Independent Samples Test F Equal variances assumed .08502 .19234 .500 72076.50 Tabelle 2.58611 1.0710 2.644 Tabelle 2. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.71 SR 137551.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.7521 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.1.55241 SEM .59638 1. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.08940 Tabelle 1.462 df 645 P .53286 SEM .678 t -.07865 .50 72076.500 -1. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.

Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.10863 . Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.50 177744.20 291.06162 Tabelle 4.34 Tabelle 4.02 312.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.56744 SE .217 . Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.55684 1.2.16902 .5787 2.69861 1.500 177744.99 314.6597 SD 1.6255 2.58545 1.44901 1.93 SR 24821.1.500 -2.511 3 .027 Tabelle 4.10922 .1.50 Tabelle 3.037 158 .9220 2.12425 .4007 2. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.2. Test Statistik Chi-Square Df P 8.12 320.

oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.0577 2.499 3 .47852 1.15645 .62112 1.56744 SE .2518 3.9450 3. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.92 242. ich habe nichts dagegen.08224 . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. akzeptiere aber nicht alles.56453 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.1830 3.6597 SD 2.9654 2.2195 2.42969 1. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.23 Tabelle 5.76005 1.13573 .4900 2.12188 .09209 .51 361.50302 1.2222 1.2.1.06162 159 .0139 2.25959 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.000 Tabelle 6.36262 1. dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2. Test Statistik Chi-Square Df P 49. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.08916 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.06228 1.56744 SE .64562 1.06162 Tabelle 5.17 361.6597 SD 1.92228 .33262 .

Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.42187 1.31191 SEM .436 df 230 p .13894 160 .8580 SD 1.11458 .14 373.96 Tabelle 6.1. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.661 t .64 387.13459 . Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.000 Kroaten Tabelle 7. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.1071 3.035 3 .2. ich habe nichts dagegen.0288 SD 1.11976 Tabelle 7.42440 1.51 263.663 Tabelle 8.1722 2. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.1. Test Statistik Chi-Square df p 60.22709 SEM . dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272. akzeptiere aber nicht alles.

30 103.08961 161 .1. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.50 20152.9881 3. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.13079 .27251 1. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.168 .59 110.9473 3.500 20152. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.2220 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.500 -2.10208 Tabelle 9.500 .19160 1.1.0484 SD 1.18874 .0034 3.50 Tabelle 9.2588 3.31843 1.930 .60397 1.20120 .12 SR 4823.50 8040.500 8040.2.38091 SEM . Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.44974 1.24181 .08 SR 18987.50 Tabelle 8.2.36496 SE .19439 .0666 SD 1.352 Tabelle 10.030 Tabelle 9.

Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.0121 3.31 128.15253 1.49542 1.28622 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.3287 3.1.44 110.0666 SD 1.1653 3.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78.1. Test Statistik Chi-Square Df P 11.2294 3.011 162 .54 113.83 Tabelle 10.903 3 .17384 .36496 SE . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. Test Statistik Chi-Square Df P 1.2.08961 Tabelle 11.40374 1.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.48726 1.18 119.47 Tabelle 11. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.2.24436 .78 112.34 124.593 Tabelle 11.11642 .205 3 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

94788 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.07143 .62643 1.8427 SD 1. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.69185 1.7496 1.57946 SE .227 3 .2.2 Test Statistik Chi-Square df p 4. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.29705 .43045 1. akzeptiere aber nicht alles.219 166 .23023 .9453 1. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.8188 1.8412 2. ich habe nichts dagegen.91 Tabelle 18. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17.427 3 .3791 1. akzeptiere aber nicht alles.92 476. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.101 Tabelle 18.40661 .09054 . Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.05427 Tabelle 18.30 411.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.65226 1.22 401. ich habe nichts dagegen. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Test Statistics Chi-Square Df P 6.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 2 Fragebogen 167 .

. Die Umfrage ist anonym...Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr... Markt.. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch.dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? . muss nichts angekreuzt werden). aber nur wenn Sie das wollen. ihre Personalien können Sie angeben. Sagen Sie mir bitte. Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen. Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? ..dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? . E-1. muss nichts angekreuzt werden. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-..dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? . dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet. Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen.mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 .. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden.. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka.und Medienforschung in BiH..dass sie in Ihrer Nachbarschaft.dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen.. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet. Kroate/ Kroatin . Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________..dass er / sie Ihr Chef wird? . ob es für Sie akzeptabel wäre. Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig.. Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert. die der Befragte mit JA beantwortet.

eine bestimmte Eigenschaft stimme zu.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen. falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2.. die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. Falls der Befragte bei einem Volk behauptet. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden. Mehrfachnennungen sind möglich. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 . Bitte sagen Sie uns. Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? .. Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas . Rotation einsetzen. welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind..

Auf Grund der Kriegsereignisse 2. Ich betrachte. Ich betrachte. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Sagen Sie uns bitte. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Sind Sie… 1. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. was ist die Grundlage dafür? 1. Eigentümer einer privaten Firma 4. Sonstiges. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. Landwirt 5. Geschlecht des Befragten: D-2. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. arbeitslos 6. Student oder Schüler 9. Frau D-3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Hausfrau / Hausmann 7. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Wie alt sind Sie? 1. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. im Privatsektor beschäftigt 3. Rentner oder Invalide 8. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. Mann __________ 2. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. sonstiges / keine Antwort 170 .

In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. was meine Religion lehrt. 1. ob ich gläubig bin oder nicht. Können Sie mir sagen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. Ja 2. Ich bin nicht gläubig. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. Kroate 2. würden Sie wählen gehen? 1. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Bosniake 3. Ja 2. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. Serbe 4. immer dieselbe Partei 2. unterschiedliche Parteien 3. Ich bin gläubig. D-8. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. Ich bin mir nicht sicher. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. was_________ D-9. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. 3. akzeptiere aber nicht alles. 2. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. 4. 171 . den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. was meine Religion lehrt. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. Nein D-11. Nein D-7. sonstiges. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. 5.

Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo .4:314. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . i njem. prikazi .356.o. 60-62.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. jeziku - Bibliografija: str.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d.o. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung. - 172 str.6) PUHALO. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS.BH-ID 17689606 172 . 24 cm Tekst na srp.04](497. [prevod. Sarajevo 316. übersetzung Dijana Prljić] . 2009. : graf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful