ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. godine. SDS i HDZ. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. 4 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. Većina stranaka. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. bez obzira na ideološki profil. godine. Dvije godine kasnije. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. etnički trojac obrazuje vlast. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. na izborima 2002. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. 2003). zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA.

2. a ima ih još mnogo.pojam stava. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. i • ličnog značenja za pojedinca. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. 2. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. 5 . • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . • da su socijalni stavovi složeni. osjeća i postupa na određeni način. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. To su socijalna distanca. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. Allport (prema Milasu. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto. predrasude. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva.1.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi.

i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. • funkcija samoizražavanja . Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. vjeri. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. 2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja. 1997): • funkcija prilagođavanja . U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington.2. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 . emotivna na vrednovanje. U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok.stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. kao što su stavovi prema politici. tj. tj.svijest o onome što osjećamo. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. naciji. znanje o objektu.odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. • saznajna funkcija . • funkcija odbrane ega . a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). Stav čine tri komponente: kognitivna. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. emotivna i konativna. 1997) dala su kontradiktorne podatke.

U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. koja postoji kao subgrupa u većem društvu. U društvenim naukama.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. arhetipovi. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. drugi objektivnim parametrima (jezik. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. 2. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. Rudi Supek je 1961. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. religija. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. Švajcarci). porijeklo). i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . vijeka u engleskom govornom području. osjećanja).3. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. Kao što vidimo.

koje žive i djeluju na datom teritoriju. Ipak. Pojedinac preuzima kulturu.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. 5. zajedništva. 4.. Ulrich Beck (prema Vrcanu. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. Kolektivno vlastito ime. 2. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. 1980). Mit o zajedničkom porijeklu.4. Zajednička istorijska sjećanja. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. 2. 3. 8 . 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. Povezanost s određenom “domovinom”. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. i 6. oblike ponašanja i vrednovanja..

koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. 1998). po intenzitetu. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. 2. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. 2. amblemi. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. i to: 1. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. gdje je jaka emocionalna vezanost. Komponenta samoidentifikacije .5. Pozitivni stavovi 9 . 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu. i 5. 3. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. 4. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. teritorija. kultura. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. Pripadništvo grupi. biologija). Etnički identitet. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. Taj osjećaj može. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. 2. 3. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”.

zadovoljstvo pripadnošću grupi. 10 . Osim toga. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. svoju grupu ili grupe. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. etnocentrizam i šovinizam. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. 2. 4. smatra superiornijom od ostalih grupa. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. koristeći. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. Etnocentrizam. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. društva) i dr. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos.6. prihvatanje vlastite grupe. pri tome. a na drugom kraju nacionalizam. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. obično nacionalna ili etnička. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. Voleman (prema Đuriću.

to su sljedeći odnosi: 1. stanovanje u istoj ulici. Zaposlenje u istoj profesiji. 2. i 7. a pod uticajem sociologa Parka. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. 6. Bogardus. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E.autoritarnom. 4. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. 11 . Počevši od najintimnijeg. Isključenje iz zemlje. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. ali i uticajem socijalnih činilaca. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. Državljanstvo. Samo posjetilac zemlje. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. 3. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. 5. stalan stanovnik jedne države. Kao što vidimo. 2. Blisko srodstvo putem braka.7. Susjedstvo.

a neke teorijske prirode. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. 1991). ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. negativnog stava. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD.8. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. tuđa. na svom ekstremnom negativnom polu. Kuzmanović. Prvo. na primjer. Fijamengo. pa čak i jezikom predaka (Gelner. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. 2. Zato i skale socijalne distance. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. Rudi Supek je 1961. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično.3% da je jednakost značajna. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. Popadić. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. godine A. sa mitovima. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. kulturom. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. Našao je da samo 6. a čak 77. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo).1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. 15. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”. na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. 1998). 1997. Smit. Na našim prostorima je. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što smo ranije naglasili. Kastinski sistem. pitanje etničke distance veoma aktuelno. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. 1993). a ne.

1%. 1973). Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima.7% u Makedoniji. Slovenci. Makedonci. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. Bugarima..61. Pantić nalazi (u Baćević i sar. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. a najmanje sa Rusinima i Rumunima. Englezima.2% u Sloveniji.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. Slovacima. na Kosovu 17. Hrvatima.2% u užoj Srbiji.68. Sloveniji 39.5%. 1980).7% na Kosovu.6% u Crnoj Gori. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa. Hrvati.9%. Crnogorci.4%. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). Albanci.9%. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. 1991) da 13 . Amerikancima. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Crnogorcima. Rusima. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. Rusinima i Slovacima te Mađarima. Makedoniji 8. Bugarima. Muslimani.3% u Hrvatskoj. 63. 56. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se.4%. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. Istraživanje Pantića (1967). 59. Nijemcima. u svojim najnaprednijim dijelovima. pa u BiH 6%. imalo je.2%. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Makedoncima. Amerikancima i Englezima. a ostalih 4. 70. 41. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima.9% u Bosni i Hercegovini. 51. dok značajnih polnih razlika nije bilo. Mađari. a najmanje sa Rumunima. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. pa Hrvatima. užoj Srbiji 11. godine. Istraživanje je pokazalo. Crnoj Gori 12. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. Hrvatskoj 11. između ostalog. 42.

Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. slijede Italijani i Španci. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). godine u Banjoj Luci. Odnos prema Rusima je. Prijedoru. izražena visoka distanca prema njima. Amerikancima i Englezima. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. etnička distanca je najveća). upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. tuđe i neprijateljske. Amerikancima i Rusima. Hrvata i donekle Amerikanaca. a druge nacije kao različite. Dakle. Srbi iz BiH (47%). dok se najmanje odbacuju Rusi. potom sa Romima. Hrvatima. manje od Amerikanaca i Rusa. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. značajna i istaknuta. Nijemcima. Muslimani iz BiH (51%). Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. a najmanje od Srba iz Srbije. rekli bismo. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. a onda slijede ostale nacionalne grupe.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). Istraživanje V. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. u poređenju sa drugim etničkim grupama. Prnjavoru. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. Odnos prema stranim nacijama. Bošnjacima. Izrazito odbacivanje Muslimana. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. nije isti. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. neutralan. Osnovci 14 . sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. razlikovanja svoje od druge etničke grupe.

kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. 2002). 15 . potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. Bošnjacima-Muslimanima. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika.. i to obostrano. kao komšiju 20%. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima.01. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. kao šefa 55%. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. Komparativno istraživanje urađeno 2001. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. nažalost. dok je najmanja distanca. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. kao komšije 46%. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. kao komšije 28%. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. prema građanima Slovenije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. U septembru 2002. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. U istraživanju obavljenom u junu 2001. slijede srednjoškolci. i to na nivou 0. dok su Primorje. tj. tako da. dok su studenti najotvoreniji. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. bez Kosova (Biro. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. Crnogorcima i Slovencima. Englezima. Portugalcima i Nijemcima. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. najmanje distancirani. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. kao komšiju 15%. Ipak. kao komšiju 22%. ali ne i mala. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima.

sjeverne Hrvatske te Istre. Bošnjaci (1. Mađarima (1. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović.38). 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podaci su prikupljani tokom 2000. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima. nacionalizma i nacionalne lojalnosti. bošnjačke i srpske nacionalnosti.84). nego što je to slučaj u regijama Slavonije. Jevrejima (1. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. i 2002.58). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”. Slijede Makedonci (1. 2003) urađeno u junu 2002. Istraživanje (Puhalo. Ipak. Like. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.75). 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. i značajno veće prema Slovencima. godine. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. potom Albance i Makedonce. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos.51). za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. Rumunima (1.55). Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. Korduna i Banovine. Primorja i Gorskog Kotara. Slijede Crnogorci 16 . Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske.67). uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa.62).82) i Srbima (1. Slovencima (1. dok je najveća distanca prema Albancima (1. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti.

Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). Rome (19%). Hrvatima i Bošnjacima (18%). Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. Albance (22%) i Srbe (15%). To su Srbi. Romima (19%). Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. Slovenci i Makedonci. Albanci i Romi. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Slijede Hrvati. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. U februaru i martu 2004. Bošnjaci i Romi. 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. zatim Srbi i na kraju Romi. Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. zatim Nijemci.. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. starosti između 25 i 70 godina. U istraživanju (Turjačanin. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Slijede Hrvati. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. po nepoželjnosti se ističu tri grupe. Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. a najmanje se odbacuju Crnogorci. Uprkos tome. Slijede Nijemci i Hrvati. Romima (15%). Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. Bosne i Hercegovine i Hrvatske. dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. Najviše obacuju Albance (30%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Albance i Srbe. godine (Opačić i sar.

Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. Prije svega. Takva spremnost nešto je manja u centru. Osim Hrvata. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. tj. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. zatim Albanci. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. a slijede Bošnjaci. Ovo se može objasniti na više načina. konflikta sa tim narodom. tj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. što 18 . Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. brak.

kada je iznosio 80. da bi u drugom kvartalu opao. 3 http://www. U 2008. Taj procenat je u novembru 2007. u 2008. a u novembru 2008. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. godine. i pored svega što su jedni drugima uradili. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima. i to sa 65% na 74. te se ponovo povećao na kraju 2008. Kod Roma je situacija drugačija. godine.5%. U odnosu na kraj 2007. Prema istraživanjima UNDP u 2007. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24.ba/index.7% u novembru 2008. Tokom čitave 2008. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. godine.1%. godine i iznosi 74.7% na 81. godine je varirao.3%. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu.6%). Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti.undp. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi.6%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima.1%. nego sa Romima.6% na 28. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice.3% u odnosu na novembar 2007. godine. sa 26. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85. godine 76%. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008.9%. Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.5% u novembru 2007. godine iznosio 67%. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. i 2008. na 35.aspx?PID=36&RID=87 19 .1% u novembru 2008. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. godine. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. godine opada na 95. na 76. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. U odnosu na 2007.

Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. taj procenat iznosi 94.4% u novembru 2007. društvene pojave itd. Na području Republike Srpske u 2008.9% na 92. U novembru 2007. godine. dok u novembru 2008.7%.6%.3%. godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95. U odnosu na kraj 2007. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni.9. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69.).7%. godinu (sa 50.6%). godine na 22. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007.2%). dok u odnosu na kraj 2007.6% u novembru 2008. i to sa 83% na 79. novembar 2007. na 77. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. 2. – 21. novembar 2008.8%. i to sa 28.9%). uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot.9%).1% na 92. godine.5% krajem 2007. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju. Ipak. Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008.8% krajem 2008. godine). 20 . 1989). predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95. godine ovaj procenat je iznosio 97.8% na 33. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.7%.

Rokeach. prema pripadnicima drugih naroda. 1969). da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. tj. Berkowitz. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. • Međuljudski pristup. 1939. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. Kao i stavovi. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. od kojih su prve dvije. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. Eysenck. One su trajne dispozicije reagovanja. i • Međugrupni pristup. a posebno emotivna. zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. jesu etničke predrasude. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. 1960. Složene su i sadrže emotivnu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. najčešće učenjem po modelu. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. 21 . 1989). Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. otpornost prema mijenjanju. u socijalnoj psihologiji. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. 2007). S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. veoma izražene. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. 1950. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. konativnu i kognitivnu komponentu. predrasude imaju i sve njihove karakteristike.

mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. predrasuda i sukoba. 1968). 2. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. U stvari. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. 1989). Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi.10. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. 1989). Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. Kognitivnu čine. i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. S druge strane. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. bez bilo kakvog takmičenja. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. prije svega.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. shvatanja o karakteristikama neke nacije. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. emocionalnu i konativnu.

Osim ovoga. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. tj. nasuprot podacima i činjenicama. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. Javne aktivnosti. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. 1989). nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. iza kojih stoji država. Po jednom shvatanju. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. javlja se i pozitivan konativan odnos. stereotipije karakteriše i proširenost. Neki autori (Campbell.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama.

1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. 2. složne 13% i vrijedne 10%. složne i zatvorene 12%. sebične 19%. hrabre 45%. hvalisave 21%. gostoljubivi 31%. gostoljubivi 22%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. inteligentne 33%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. ne vole druge narode 22%.. Nijemci). pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. laktaši 14%. sebične 18%. vrijedni 18% i zaostali 13%. grubi 20%. vrijedne 14%. čiste 20%. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. složni 17%. hrabri 30%. podmukli 16%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. grubi 11%. vrijedne 41%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. U diplomskom radu (Alačov. čiste 18%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. Istraživanje rađeno 2001. prema Penningtonu 1997). miroljubive i iskrene 15%. Kao što vidimo. složni 20% i nagli 16%. vesele 28%. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. Za 24 . dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. miroljubivi i čisti 11%. nagli i ne vole druge narode 13%. podmukli 31%. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. Italijani. zatvoreni 22%. zaostali 51%.11. podmukle 15%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). miroljubivi 31%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. složni 24%. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. iskreni 21%. inteligentne 14%. zatvoreni 33%. hvalisavi 30%. starosti od 15 do 27 godina. čiste 32%. inteligentne 19%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. gostoljubivi 15%. Makedonci su veseli 39%.

dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. prljave i nekulturne. hladne. veseli. druželjubivi. rodoljubivi. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. komunikativni. vole druge narode. surovi i ratoborni. Tu su i crte otvorenosti: veseli. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. prilagodljivi. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. nemilosrdni i okrutni. nazadni i primitivni. Hrvate kao neiskrene. ponosni i rodoljubivi. Ovako mali broj osobina. agresivni. a tuđih kao izrazito negativnih. sebične. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. Popadić i Biro (2002). govori 25 . agresivni. druželjubivi. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. Takođe. komunikativni. duhoviti. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. neiskrene. Između ostalih. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. dvolični. pohlepni. ponosne. otvoreni. nazadni. ne vole druge narode. nepošteni. dobri ljubavnici. osjećajni. u svom istraživanju rađenom 1997. hrabre. ratoborni. konzervativni. neiskreni. ne vole druge narode. hrabri. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. gostoljubivi. okrutni. duhoviti. svadljive i nepoštene. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. Takođe. osjećajni. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. osjećajne. Muslimane kao primitivne. fanatični.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. Uz to. koje uz to nisu visoko frekventne. nacionalisti. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni).

Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. gluposti i negostoljubivosti. nepošteni. hrabre. nesebični. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. Najizraženiji atribut je podmukli. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. prljavi i hladni. Najviše o njima misle kao o kulturnim. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. vrijedni. tu su: miroljubivi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. sami hrvatski ispitanici. Od negativnih karakteristika. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. hladnoću i kukavičluk. nepoštenje. hrabri i osjećajni. komunikativne. svadljivost. pametnima. svadljivi. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. pošteni. čistima. hrabrima. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. nesebični i ljubazni. vrijednima i komunikativnima. komunikativnim. prljavi i nepošteni. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. osjećajnima i pametnima. primitivni. Srbi. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. 26 . čiste. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. civilizovanost. vrijedni i gostoljubivi. vrednoću i komunikativnost. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. kao i svi ostali. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. pametni. kulturu. sebičnost. najizraženiji su podmukli i sebični. ali. Što se tiče negativnih atributa. da naglasimo. Srbi im pripisuju podmuklost. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. ljubazni. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. Kad su u pitanju pozitivni atributi. Od osobina koje su najmanje izražene. naravno. O Bošnjacima misle da su čisti. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. osjećajne i pametne. zatim nekulturni. podmukli. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. kulturni i nesebični. civilizovanima. ne misle ni da to nisu. nesebični i miroljubivi.

Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Travnik. Velika Kladuša. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Modriča. Šekovići. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. 27 . Čelinac. • Region Zvornik: Zvornik. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Brod. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. Lukavac. Cazin. Kakanj. • Region Doboj: Doboj. Rudo. Gradiška. Teslić. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Ljubuški. Kalesija. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. Kneževo. • podjednakom broju muškaraca i žena. Višegrad. Jablanica. Gračanica. Maglaj. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Vlasenica. marta 2009. Prnjavor. Ugljevik. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. • Region Hercegovina: Trebinje. Foča. • Srednjobosanski kanton: Jajce. Visoko. Bileća i Gacko. Laktaši. Banovići. • Region Prijedor: Prijedor. Novi Travnik. Mrkonjić-Grad. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Ljubinje. Brčko. Pale. Kotor-Varoš. Vitez. Novi Grad. do 21. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. Bratunac. Kozarska Dubica.3. Srebrenica i Milići. Derventa. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. Bosanska Krupa. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. Čitluk. • Region Bijeljina: Bijeljina. metodom anketiranja licem u lice. Petrovo. Istočno Sarajevo.

Da stalno živi u mojoj zemlji. Ponuđeni odnosi su: 1. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. 4. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). Stari Grad. 5. 10. 28 . Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti.1. Da stanuje u mom susjedstvu. Vogošća. nezavisne varijable su sociodemografske. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable.1. 3. Novi Grad. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. Da stupim u brak s njim (njom). Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. Tomislavgrad. Ilidža. 3. Novo Sarajevo. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice. 9. Da mi bude šef na poslu. 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. 8. 2. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. Prema prirodi pojave na koju se odnose. Da bude član iste političke partije kao i vi. • Kanton 10: Livno.1. u istoj zgradi ili ulici. 6. 7. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost).

Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik. Dakle. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. Pol 2. eventualno. 3. (čitati redom stavke od a do i. 3. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. Nezavisne varijable 1. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. Srbi. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica.1. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. Starost 3. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Bošnjaci i Romi. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima.2. Obrazovanje 4.. Recite mi da li biste za jednog običnog.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni.. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima.2.1. Etnička pripadnost 3.2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

ali ne prihvatam baš sve 650 37.3 Nisam religiozan.1% Bošnjaka.3 37. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.6 1.0 33 . Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1.3% Hrvata. dok ih je 37.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7. Tabela 8.1 48.0 100.0 U istraživanju je učestvovalo 37.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči. nemam ništa protiv 112 6. 48.4 da drugi vjeruju Total 1743 100.6% Srba i 13.

Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca.5. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Bošnjacima i Romima. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. godine. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju.4% Srba i 4. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. a nešto više od 40% od Roma.1. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji.6% ostalih. 5. U odnosu na 2002.

4% građana hrvatske nacionalnosti. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. godine 57. starost. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. a 2009. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). članstvo u nekoj političkoj partiji. 1).3%.3%. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. a 2009. naročito u Federaciji BiH. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. tj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. godine taj procenat iznosi 6%. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda.8% Hrvata.3%. godine je prihvatalo 28. Rome najmanje prihvataju. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton).5% Hrvata. godine prihvatalo je 35. a danas to prihvata njih 35. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. a 2009 godine 26. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi. 35 . postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. godine prihvatalo je 10. mjesto stanovanja. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. obrazovanje i religioznost (prilog br. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini.5% Hrvata. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. ali i Srbima i Bošnjacima.

Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 . S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. Grafikon 1. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri.

6% Srbi 59.3% Srbi 53.9% 88.1% Srbi 57.9% 6% 6% 42.9% 32.2% 77.0% Srbi 56.7% Tabela 9.0% Romi 42.3% Romi 28.2% Hrvati 81.5% 88.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.6% 68.1% 57.7% 41.2% 28.9% Hrvati 92.9% 55.8% 31. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.0% Romi 6.2% Bošnjaci 77.1% 27.7% Srbi 88.6% 59.4% Hrvati 93.4% Romi 35.9% 67. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.7% 86.1% Hrvati 88. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.1% Bošnjaci 67.9% Hrvati 88.6% Srbi 76.6% Bošnjaci 60.7% Romi 37 .9% Romi 6.4% Bošnjaci 74.5% Hrvati 88.6% 60.4% 92.1% 88.8% Bošnjaci 59.9% Romi 32.4% 35. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.6% Bošnjaci 26.2% 90.4% 26.4% Hrvati 87.4% 93.3% Srbi 67.1% Bošnjaci 28.2% Srbi 27.6% 74.4% Srbi 26.1% 91.2% 48.1% Hrvati 91.8% 59.8% Romi 31.2% 81.2% Romi 48.9% Bošnjaci 55.3% 53% 56.7% Romi 41.6% 26.7% 67.4% 76.4% Hrvati 92.6% 58.4% 87.6% Bošnjaci 58.3% 28.2% Hrvati 90.9% Srbi 67.8% 92.3% 67.6% Bošnjaci 68.

4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.1% Da stupim u brak s njim 27.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.5% Da mi bude šef na poslu 88.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.0% Da stupim u brak s njim 6.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.2% Da stanuje u mom susjedstvu.3 % Da stupim u brak s njim 28.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.6% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.1% Da bude član iste političke partije 87.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94. zgradi ili ulici 88.7% Da stanuje u mom susjedstvu.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.1% Da bude član iste političke partije 67.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59. zgradi ili ulici 77.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.6% Da mi bude šef na poslu 58.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.4% Da stupim u brak s njim 92.4% Da bude član iste političke partije 42.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88. zgradi ili ulici 92.9% Da mi bude šef na poslu 31.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60. zgradi ili ulici 88.8% Da bude član iste političke partije 67.0% Da mi bude šef na poslu 56.

2. U slučaju da im je ugrožen život. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije. 54.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. Nakon pripadnika svog naroda. godine 66. godine taj procenat iznosi 61. a najmanje Rome. U prvom istraživanju 72. godinu distanca se povećala.6%.8%. a danas taj procenat iznosi 60. a 2009. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. Bošnjaci i Hrvati danas. godine. Sličnu situaciju. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . U istraživanju iz 2002.6% Bošnjaka. dok bi krv od Roma primilo 39. kao kod Hrvata. naročito kod veoma bliskih odnosa. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. U odnosu na 2002. a 49% od Srbina. u najvećem broju. ali da su manje spremni nego 2002.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. potom Srbe. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002.

ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. godine. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Hrvatima i Romima. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. godine spao na oko 6%. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. Istraživanje iz 2002. dolazi do smanjenja etničke distance. naročito bliske odnose. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. tj. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. da bi taj procenat 2009. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). godinu. 40 . Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. tj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Za razliku od Hrvata. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. a najmanje Rome.

4% 14.2% 81.2% 35.9% 46.3% 36.4% 40.7% 55.6% 6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.6% 61.8% 52.7% 53% 11.6% 48.6% 60.2% 40.2% 13.9% 54.5% 82.4% 11% 49% 41 .8% 83% 83% 84.3% 82. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.1% 85.9% 62.6% 81.7% 64.1% 84.9% 59.3% 49.3% 82.2% 42. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.6% 47.6% 6% 39.1% 50.2% 44.

5% Da stupim u brak s njim 81.3% Bošnjaci 82.4% Srbi 11.1% Bošnjaci 84.1% Bošnjaci 81.9% Hrvati 54.2% Srbi 44.3% Romi 36.1% Bošnjaci 85.8% Da bude član iste političke partije 6.4% Hrvati 14.7% Srbi 53.6% Da mi bude šef na poslu 54. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.3% Hrvati 64.0% Da stupim u brak s njim 6. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.3% Hrvati 49.6% Romi Tabela 12.8% Bošnjaci 83.0% Hrvati 59.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81.6% Romi 6.0% Srbi 11.6% Srbi 50.1% Romi 61.0% Da stupim u brak s njim 11.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.0% Bošnjaci 83.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .6% Srbi 48.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.2% Srbi 42.2% Da mi bude šef na poslu 39.7% Hrvati 55.6% Hrvati 47.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.4% Romi 40.5% Bošnjaci 82.2% Romi 35.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.2% Da mi bude šef na poslu 48.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.6% Romi 6.2% Hrvati 13.0% Srbi 60.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.0% Hrvati 76.0% Romi 39.9% Da stupim u brak s njim 14.9% Hrvati 62.6% Bošnjaci 81. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.2% Romi 40.9% Romi 46.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.0% Srbi 49.8% Srbi 52.0% Bošnjaci 84.7% Bošnjaci 76.

4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe.3% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da bude član iste političke partije 50. a slijede ih Bošnjaci i Romi.8% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49.9% Da stanuje u mom susjedstvu.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.9% Da stanuje u mom susjedstvu.5% Srba.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61.5% Srba bi primilo krv od Hrvata. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala.7% Da bude član iste političke partije 62. 35.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46. 37. dok bi krv od Roma primilo 34.0% Da mi bude šef na poslu 83.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40. zgradi ili ulici 76. zgradi ili ulici 64. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male. zgradi ili ulici 40.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55. zgradi ili ulici 5.2% od Bošnjaka.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60. 43 . Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.6% Da bude član iste političke partije 53. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84.3. U slučaju da im je ugrožen život.

smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima.9% Srba. U istraživanju iz 2002.8%.6% pripadnika ovog naroda. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. oko jedne četvrtine. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat.1% 2009. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. Bošnjak ili Rom. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. godine najveći broj Srba (58. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju.9% Srba. Srbi najviše odbacuju Rome. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. a 2009. s 54% 2002. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. Kako odnosi postaju intimniji. godine za 13% do 16% Srba.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. što je u odnosu na 2002. godine. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. a najmanje Hrvate. tj. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. dok to danas prihvata 45. a danas tu opciju prihvata 32. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi.2% Srba. godine prihvatalo 46. a u 2009. U 2002. potom Bošnjake. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002.3%. godine taj procenat iznosi 39. Postavlja se pitanje zbog 44 .4%. godine. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. godinu manje za 10. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. godine na 43. u odnosu na druge ponuđene narode. godini 51. Rome kao susjede je 2002. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%.5% ispitanika. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. Veliki broj Srba.

8% 21.2% 37. Grafikon 3.8% 65.9% 67.2% 64.5% 47.5% 27. želja da se sačuva entitet ili nešto treće. tj. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.3% 30.6% 36% 12.1% 66. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.7% 66.2% 9.8% 8.4% 15.9% 4.2% 39.2% 68.9% 67.2% 32.2% 45.5% 67. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.8% 5.4% 28.1% 24.3% 6.9% 66.9% 26.3% 34.4% 35.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.5% 64.6% 32.5% 26.9% 45 .1% 30.4% 18.8% 43.7% 22.7% 18.9% 19.

5% Romi 26.4% Da mi bude šef na poslu 26.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.4% Romi 15.3% Hrvati 30. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.3% Romi 34.5% Romi 27.7% Romi 18.0% Hrvati 12.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.2% Hrvati 37.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.5% Srbi 64.6% Hrvati 36.4% Bošnjaci 28.9% Srbi 67.8% Srbi 65.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.5% Hrvati 47.9% Srbi 51.1% Da stupim u brak s njim 64.9% Da mi bude šef na poslu .2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.9% Bošnjaci 26.2% Srbi 68.4% Bošnjaci 35.1% Srbi 66.9% Srbi 66.3% Da stupim u brak s njim 5.3% Bošnjaci 6.8% Bošnjaci 8. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.2% Bošnjaci 39.4% Da stupim u brak s njim 8.2% Srbi 64.8% Bošnjaci 21. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.9% Romi 4.8% Hrvati 43.7% Romi 22.5% Romi Tabela 14.1% Hrvati 30.4% Bošnjaci 18.4% Da mi bude šef na poslu 22.9% Hrvati 19.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.1% Hrvati 24.6% Romi 32.2% Da stupim u brak s njim 12.2% Hrvati 9.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.9% Da mi bude šef na poslu 30.2% Bošnjaci 45.8% Romi 5. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.7% Srbi 66.2% Bošnjaci 32.9% Srbi 67.9% Da bude član iste političke partije 66. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.

5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43.8% Da stanuje u mom susjedstvu.4.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.7% 8.4% Romi 2.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66. osjećajne (56%).8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35. zgradi ili ulici 51. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.8% 18.7% Da bude član iste političke partije 32.4%).2%).3% Da bude član iste političke partije 36. hrabre (53.8% 23.1 % Da stanuje u mom susjedstvu.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.4% 12.3% Hrvati 70. Sebe opisuju kao: čiste (70.9% Da bude član iste političke partije 32.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.3% 6% 8.3%). ponosne (64.5%).7% Srbi 38.6% 7. kulturne (60.3% 47 .9% 5. vrijedne (59.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67. zgradi ili ulici 34.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.7% 4.4% 11. ljubazne (56%).5% Da stanuje u mom susjedstvu.6% 35.7%).8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28. zgradi ili ulici 67.1% 11. pametne (56. zgradi ili ulici 47.7% 51.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.6% 48.5%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.5% 16.2%) i iskrene (51.3% 4.2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44. poštene (52.6% 4.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.8%).2% 19. Tabela 15.6% 22. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.4% 18.

6% 33.5% 9. iskreni (18.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.8% Istovremeno.7% 11.1%). Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43. nepoštene (29.1% 34. kukavice (26. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina. neiskrene (26.4%).6%). nepošteni (34.4%).8%).2% 19% 19% 4.7% 43.6% 14. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati. Kao što vidimo.5% 12.4% 4.8%).8% 11.6% 26.3%).1% 52.6% 3.8%).7% 12.7%).9% 42.8%).7% 2. ne vole druge narode (31%).2% 64.9%).7%).8% 2.4%) i ponosne (22%).4%).1% 19. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%).3%). Bošnjake se opisuje kao: čiste (44.7% 10.4% 8. ljubazne (28%). i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.4% 28% 19.2% 56% 56.2% 18.4% 53.3%).5% 60. lijene (53. ponosni (21%). čisti (38. svadljive (33.2% 21.6% 15.4% 24.2% 10% 16. neljubazne (24.2% 11.5% 29.9% 26.4% 1.2% 19% 17. glupe (35.6%). nekulturne (48.7% 15. ali koga krase neke pozitivne osobine.4% 10. pametne (24. slugerane (23.7%).4% 31% 17.8% 43.7% 4.7% 21% 10.1% 14. hrabri (19. kulturne (28. osjećajne (22.3% 16.6%).4% 6.2%).4%).8% 14.2% 59. 48 .8% 22% 22.4% 27. Hrvati Rome vide kao: prljave (62. ne vole druge narode (43.7%). lijene (27.9% 53.6% 56% 48. hladni (22.9% 40. neiskrene (35.4% 14. neiskreni (42.1%) i neljubazni (17.7% 28.7% 10.6% 35.5% 11.4%). Romi se opisuju na najgori mogući način.7% 8.3% 6.4%).3% 24.8% 62. Kao što vidimo.

Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.2% 16.20 80% 100% 28.60 84.8% 2.00 16. 97.50 2.90 24. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.9%).6%).9% 37.5% 28.10 75.40 15.4% 15.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.5% 71.1% 75.80 83.6% 6% 52.40 94.1% 62. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.8% 83.00 47.2% 49 .2%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.60 6.10 62.90 37.50 71.6% 84.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 94% 47. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.9% 24. Grafikon 4.

5% 14.8% 8% 13.2% 11.2% 47.4% Hrvati 24.3% 58. ljubazne (44.3% 3.8%).9% 27% 15% 10.3% 52.2% 48.5% 9.9% 11% 4.8% 50 .1% 15.3% 47.4% 44.7% 43.2%) i iskrene (44.4% 14.7% 21% 19.7% 23.9% 14.4% 31.4% 41.5.4% 26.1% 16.4% 6. poštene (47.7% 19.6% 6. vrijedne (47. potpuno nekritični prema svom narodu.4% 26.1% 53.2% 5.6% 20.4% 42.4% 23. vole druge narode (48. osjećajne (53.4% 4.7% 28.3% 5.5% 15.8% 26.1%).7% 48.9% 17% 8.3% 3.7% 19.8% 37.4% 10.6% 12.2% 10% 16.2%).7% 17.6% 15.9% 42.6% 11.7% 12. slično kao i Hrvati. hrabre (52.5% 11.1). Tabela 16.4% 9. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.1% 17.2%).8% 21.1%).8% 43.1% 10% 16.5% 39.6% Srbi 12.5% 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. ponosne (58.1% 14. miroljubive (48.4% 51.3%).3% 42.6% 9.7% 58.3% 19.2% 12.1% 6.1% 3. Možemo da vidimo da su Bošnjaci.2% 30.1% 1.2%).4% 17.5% 9.9% 6.3% 15.1%).7% 4.8% 6% 9% 26% 17% 24. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.1% Romi 2.5% 44.8% 22. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.3% 11% 6.5% 5.

7%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo. dok svaki četvrti ispitanik (24.4%). Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi. nepoštene (24. nekulturne (42. hladni (17%).6%). vrijedni (22.2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. svadljivi i ne vole druge narode.4%).7%). pametni (26.2%). kukavice (30.1%).3%). Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda. Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41. Manje od jedne trećine ispitanika (29. Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni. ne vole druge narode (43.4%).4%). čisti (24.6%). nekulturni (17. neiskrene (23. svadljive (16. 51 .8%).8%). nepošteni (28. nepošteni (42.6%). ljubazni (26.4%). U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43.9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima.3%). glupe (26%).5%). svadljivi (23.1%). ponosni (26. neljubazni (20.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH. ne vole druge narode (21. O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64. ljubaznost i slično.7%). kukavice (17. Svoje viđenje Srba. osjećajni (19. vole druge narode (16.7%).1%).9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata. Hrvata i Roma 22.4%). lijeni (16. neiskreni (42.1%) i ponosne (15.5%).9%). lijene (51. Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. pamet.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58.9%). S jedne strane.5%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.1%). nepošteni. neiskreni (31.

4%).5% 18.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.30 83. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%). ljubazne (30. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.10 89. miroljubive (33.7% 24.80 77.9% 5.9% 10. čiste (47.4%).1% 89.8%).2% 22.1% 2.30 75.2%).10 70. hrabre (48.7% 16.50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.20 22.90 80% 100% 18.8%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.3%). vole druge narode (40.3% 75. iskrene (43. 52 .3% 83.9%).3% 35.7% 64.70 24.5% 81. koji je dobar i pomalo naivan.7%).6.1% 70.90 29. osjećajne (38.30 35. 97. poštene (35.70 2.9% 29.50 81. vrijedne (36.8% 77.9%).70 16.90 10.

7% 15.8%).4% 9.2%).3% 23.6% 38.3%).7% 2.5% 31.8% 40.9% 11.9% 1.6% Romi 4. nepošteni (18.8% 7% 8.4% 15.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.2% 3. kukavice (22.8% 5% 8.2% 49.3% 8. nekulturne (24.3%). čiste (17.5%). U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.2%).6% 37.8% 3.4% 27.4%).1% 13.3% 35.5% 24. vole druge narode (17.3% 17.1% 20% 6. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17.3% 7.3% 30.7% 5.1% 2% 32. neiskrene (31.9% 17. neljubazni 53 .3% 3% 5.6% 3. lijeni (38.1%).8% 5. svadljive (27.6% 3.2% 13.8%). nekulturni (39.6% 14.4%).6% 34. Romi su: prljavi (49.1% 19.7% Srbi 47.4% 5% 53% 38.7% 33.7% 22.2% 7% 2.8% 6.4% 21.3% 36.6% 4.6% 2. neljubazne (17.3% 10. glupe (21.8% 24.7% 21.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32. svadljivi (19.4% 3.8% 17.4% 6.5% 31.8%). slugerani (14.2% 17.6% 5.8%).9% 2.5% 3.7% 5.1% 4.7% 39.7%).9% 5.8% 5.5% 3.7% 5.9% 6.8% 48.8% 38.5%).6% 23.3%). nepoštene (24.4% Hrvati 32.2% 14.2%).9% 8.8%).6% 10.5% 23.6% 18.1% 3.7% 3% 6% 32% 11.4% 17.5% 19. glupi (19.6%).4% 17.8% 16.2%). slugerane (23.4% 5.6% 43. neiskreni (17.9% 0.

6%).70 58.10 85.60 78.10 54 .30 2. 97.90 14.5%).6%). Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13. Na Rome se.60 79.7%) neiskrene (23.60 89.4%).40 89. kao i druga dva naroda. u očima Srba.4%). I Srbi. Grafikon 6. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.7%).6%).40 21.60 80% 100% 16. vrijedne (17. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41.60 10.40 10.3%). Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37. nepoštene (23.4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20.40 20. ali kojem se ne može nikada vjerovati. ne vole druge narode (31.9%).40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41.90 83. svadljive (20%). čiste (32. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21.9%). ljubazne (17.7%). kukavice (21. kulturne (34.

6% 78.1% 85.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 21.4% 2.1% 16.6% 79.9% 83.6% 10.4% 10.6% 55 .4% 20.7% 58.4% 89.3% 41.6% 89.9% 14.

Šalaj. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku.). koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. prema Penningtonu. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). Bošnjaci i Srbi. o kojem imaju i nabolje mišljenje. 2003. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. Kao što možemo vidjeti. 2008). 1997). U njoj žive Hrvati. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. kao konstitutivni narodi. 56 .6. i jednog Srbina. zajedno s drugim narodima. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. etnička netrpeljivost i dr.

Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. a potom s Bošnjacima. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. godine. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. a potom Srbe. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. Teško je reći zbog čega je to tako. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. godinu. Rome se kao narod najviše odbacuje. godinu. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. stepena bliskosti. Bošnjaka i Srba. tj. S druge strane. niti su učestvovali u ratu. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. 57 . Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. godinu. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

po riječima ispitanika. tj. idealizuju sliku o svom narodu. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. tu je slika nešto drugačija. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. da su svadljivi i neiskreni. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. vole druge narode i dr. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. hrabri. Očito je da se političarima malo vjeruje. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. Kada opisuju druge narode. iskreni. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Svi za sebe misle da su pošteni. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. što je prilično mali procenat. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. S druge strane. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. a najmanje među Srbima. a Srbi posebno ističu da su podanici. a potom kod Hrvata i Srba. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. 58 . Interesantno je.

Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Na kraju. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. 59 . godinu.

(2006). Beograd: XX vek. Ð. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . White Attitudes Towards Black People. Lj.. Ličnost u višekulturnom društvu. Mowrer. (1995).H. 57-62. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Psihološka struktura etničkih stavova mladih.Novi Sad. • Ðurić. pp. Filozofski fakultet. Mich:Institute for Social Researche. B.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis.posebno izdanje 3. • Eysenck.J. 134-153. i Boneta.A. • Banovac. Miller. D. Beograd. • Berkowitz. • Campbell. D. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. Zagreb: str. (2002). Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. No 1–2. J. R. M. Ann Arbor. Berkowitz (ed.. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. • Đurić. • Čorkalo. Zbornik za društvene nauke. 60 . The Psychology politics. No 2. • Baćević.W. A. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. T. str. Beograd. • Biro. Matica srpska. Diplomski rad. • Dollard. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. and Sears. L. Nacije i nacionalizam. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. • Gelner. New York: Atherton Press.7. (1950). Ž. Vol 10. Ð. (1980). O. H. (2006). Ž. Nova srpska politička misao. Novi Sad: Matica srpska.. • Biro. (1998). Đ. i Kamenov. str. • Ðurić. L. (1991). i drugi (1991). Homo poscommunisticus. • Alačov. N. Beograd: XX vek. 21-26. (2003). (1971). (1997). Review of Psychology. E. Doob. Nacionalni identitet. Odsjek psihologija. S. Revija za sociologiju. New Haven: Yale University Press. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. The frustration-aggresion hypothesis revisted. Etnički stereotipi . M. (1939) Frustration and Aggresion. (1971). Vol XXXVII. In L. (1954).R. The Authoritarian Personality New York: Harper. (1969). 85-94. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. oktobra.E. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. • Antoni. London: Routledge& Kegan Paul.

Popadić. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . • Lučić. (1997). G. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. 115-138. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. D. str. stavovi i promena ponašanja. • Rajk. Beograd. 237-252. (2007). Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (1997). IAN. • Pennington. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. J. str. XX vek. D. • Rot. Kuzmanović. S. 108. U: Z. str. • Pejanović. C. 125-137. J. B. (2004). • Milošević-Đorđević. 226. Beograd. (1973). 499-514. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Osnove socijalne psihologije. 11/7/2007. Beograd: Nolit. (2006). Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. bošnjačke i srpske nacionalnosti. F. D. B. Diplomski rad. M. (2003). G. Etnička distanca u SFRJ. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. • Kuzmanović. N. Ž. (1978).) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Teorije o etnicitetu. 61 . B. Život u posleratnim zajednicama. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. S. Beograd: Filozofski fakultet. • Puhalo.. (2003). • Phinney. Zagreb: Naklada Slap. (1967). B. (1989). i Stref-Feber. • Rot. K. Beograd IDN. (1997). Beograd: Psihologija 1-2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. Beograd. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. i Enkok. • Putinja. N. Beograd. Ličnost i društveni stavovi. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. Institut za psihologiju. Diplomski rad. Sociologija broj 1. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. Psychological Bulletin. • Puhalo. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. N. (1992).. • Milas. S. • Kosanović. i drugi (2005). (1993). N. • Pantić. • Opačić. D. Beograd. Vrednosti. i Havelka. Zagreb. Lutovac (ur. Osnove socijalne psihologije. str. (1990). (2003). Jastrebarsko: Naklada Slap. Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung.

(2000). • Sherif. • Vasović. Filozofski fakultet Beograd. Beograd: Službeni glasnik. Beliefs. 62 . • Turjačanin. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. Osnove političke psihologije. Butollo. S. S. London: Routledge & Kegan Paul.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . Čekrlija. • Vrcan. B. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. V. M.ba/index. Beograd. Ð. (2002).(1999). I. • Šalaj.. New York: Basic books. V. The Open and Closed Mind. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. San Francisco: JosseyBass. H.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Scientific American 223. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. (1968). Ostali izvori: • GfK . Znakovita zbrka oko etničkog. • Tajfel.. W.) Kultura. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. (2007). • Rokeach. Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. (2004). Ž. Rečnik psihologije. • Turjačanin. M. M. (1970). V. Magistarski rad. Zagreb: Politička kultura. Čačić-Kumpes (ur. U predvorju politike. godine. (1966). Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. M. 15-39.Zagreb. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. (2007).2009. (2000). • Trebješanin. Powell. (2009). (1998). • Turjačanin.6. Experiments in intergroup diskriminations.. V.undp. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . 96-102. pp. etničnost. • Šiber. Beograd: Stubovi kulture.Banja Luka. (1960). Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung. Attitudes and Values. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. identitet. • Turjačanin. • Sistem ranog upozoravanja. U: J. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Godišnji izvještaj http://www.

1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

1.07865 .2.0710 2. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.08502 .462 df 645 P .55241 SEM .50 72076. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.7521 2.86 306. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.644 Tabela 2.08940 Tabela 1.50 Tabela 2.1.6042 SD 1.6909 SD 1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.500 72076.678 t -.53286 SEM . nisam član/ica 68 568 M 3.59736 1. Independent Samples Test F Equal variances assumed .500 -1.075 Tabela 3.59638 1. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.784 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.58611 1.06514 64 .50504 SEM .6337 2.71 SR 137551. član/ica sam Ne.19234 .09818 Tabela 2.4978 SD 1.

6597 SD 1.69861 1.4007 2. Mann-Whitney Test N Da.511 3 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.217 .56744 SE .9220 2.1.6255 2. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.44901 1.34 Tabela 4.06162 Tabela 4. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.10922 .12425 .99 314.50 Tabela 3.2.20 291. član/ica sam Ne. Test Statistics Chi-Square Df P 8.1.10863 .16902 .55684 1.93 SR 24821.037 65 . Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.5787 2.02 312.12 320.500 -2.2.500 177744. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.027 Tabela 4.58545 1.50 177744.

6597 SD 1.08224 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.47852 1. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.08916 .33262 .56744 SE .06228 1.6597 SD 2.1.25959 .36262 1.4900 2.50302 1.17 361. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.15645 .06162 66 . Test Statistics Chi-Square Df P 49. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.2518 3.2195 2.56453 1.09209 .2222 1.12188 .62112 1.92228 .92 242.000 Tabela 6.2.0577 2.9450 3.13573 .51 361. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.06162 Tabela 5.1830 3.56744 SE .9654 2.64562 1.42969 1.23 Tabela 5.76005 1.499 3 .0139 2.

1722 2.000 Hrvati Tabela 7.64 387.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.1.14 373.661 t .13894 67 .22709 SEM .11458 .96 Tabela 6.51 263.31191 SEM .0288 SD 1. Test Statistics Chi-Square df p 60.1071 3. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.436 df 230 p .13459 .663 Tabela 8.035 3 .1. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.8580 SD 1.11976 Tabela 7.42440 1.2. Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.42187 1.

član/ica sam Ne.2.500 20152. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.352 Tabela 10. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.44974 1.1.19160 1.50 Tabela 9.1.50 8040.168 . Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.30 103.0034 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.2.59 110.31843 1.13079 .20120 .030 Tabela 9.500 8040.18874 .500 -2.12 SR 4823.60397 1.19439 .50 20152. Mann-Whitney Test N Da.9473 3.2588 3.24181 .27251 1.930 .0484 SD 1.38091 SEM . nisam član/ica 40 183 M 3.08 SR 18987.500 .2220 2.9881 3.50 Tabela 8. član/ica sam Ne.10208 Tabela 9. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.0666 SD 1.08961 46 83 59 44 232 . Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.36496 SE .

08961 Tabela 11.31 128.1653 3.47 Tabela 11.1.44 110.2.78 112.17384 .593 Tabela 11. Test Statistics Chi-Square Df P 1.18 119.0121 3.0666 SD 1. Test Statistics Chi-Square Df P 11. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.48726 1.36496 SE .83 Tabela 10. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78.3287 3.28622 .903 3 .54 113.24436 .1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.2.2294 3.34 124.49542 1.40374 1.11642 .15253 1.205 3 .011 69 . Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

62643 1.69185 1.29705 .8188 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.101 Tabela 18. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.22 401.3791 1.05427 Tabela 18.2.8412 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.57946 SE .8427 SD 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.30 411.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.94788 1.09054 .43045 1.23023 .91 Tabela 18.9453 1. Test Statistics Chi-Square Df P 6.65226 1.219 73 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.92 476.427 3 .07143 .1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.7496 1.40661 .227 3 .

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 2 Upitnik 74 .

. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. E-1. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . ja sam ______________________________.. (čitati redom stavke. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. Recite mi da li biste za jednog običnog. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. od a do i. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. anketar prime communications-a iz banje luke. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. tržišta i medija u bih. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. anketa je anonimna.

Koristiti rotaciju. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Bošnjaci) u BiH? 1. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. Moguće više odgovora. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. zaokružiti broj te osobine. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Hrvati.

ženski __________ __________ D-2. član/ica sam 2. zaposleni u državnoj službi 2. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. nezaposleni 6. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Koliko imate godina? D-3. nešto drugo/bez odgovora D-5. Koliko godina škole ste završili? D-4. zaposleni u privatnom sektoru 3. muški 2. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. vlasnik privatne firme 4. Da. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . penzionisan ili invalid 8. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. Pol ispitanika: 1. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. zemljoradnik 5. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. Da li ste… 1. Vjernik sam. domaćica 7. student ili učenik 9. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. nisam član/ica D-7. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Nisam religiozan. Nešto drugo. Ne.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. Ne zna/odbija D-10. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Za različite partije 3. Hrvat 2. da li biste glasali? 1. Bošnjak 3. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. Ne D-11. Uvijek za istu partiju 2. Srbin 4. Da 2. šta _________ D-9. Nešto drugo.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

August 2009 81 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

festzustellen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. 2003). zusammen zu leben. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. 85 . wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind. Ebenso interessant wird es sein.

Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2.“ (in: Milas. mit denen es verbunden ist. die sich als Tendenz äußert. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. Einstellung. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. mit denen eine Person in Berührung kommt. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein.“ (Trebješanina. 86 . zu fühlen und zu handeln.1. relativ beständige mentale Disposition. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht. Vorurteil. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. ethnische Stereotypen. 2.

Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. eine affektive und eine konative. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. wie z. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. • Einstellungsobjekt kann all das sein.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. Religion und Nationalität. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. • soziale Einstellungen sind komplex. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). 87 .B. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . wozu man einen bestimmten Bezug hat. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Einstellungen gegenüber Politik. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden.Einstellungen dienen einer Person dazu.

diese Funktion bezieht sich auf Informationen. Sie zeigten einerseits. identifizieren. d. 1978). Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe.Bewusstsein darüber. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. • Funktion. die sich mit der eigenen Gruppe. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. Menschen. was wir fühlen. 2. sich selbst auszudrücken . die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. 1997).h. dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. • Funktion der Ich-Verteidigung . Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock. doch ist dies erforderlich. Laut dieser Definition sind Bosniaken. 88 . woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. die man über die physische und soziale Welt hat. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. Andere Untersuchungen zeigten hingegen. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. dass es einfacher ist.2. ein Zusammenhang besteht bzw. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden.

Gruppen zu bezeichnen. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. die fortbestehen will). dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. In den Sozialwissenschaften. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. In diesem Fall kann dies bedeuten. hinwies. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. dass diese Begriffe die Funktion hatten. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. Religion. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. Archetypen. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. Schweiz). der mit einem Staat zusammenhängt.B. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . USA. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. 2. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. Hier ist sichtbar. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. manche betonen objektive Parameter (Sprache. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück.3.

Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe. eine Gruppe. die alle ihre Mitglieder teilen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. durch die sie sich von anderen unterscheidet.” (in: Vrcan. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. 1999). Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. Ulrich Beck behauptet. Anthony D. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z.T. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. dass es eine subjektive Kategorie ist. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw.4. 1980). welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. 2. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. 1998). die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan.

Dabei betont der Autor. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. 4. Affektive Hingabe an Verbindungen. Es wird deutlich. 1998). Er betont. ein kollektiver Eigenname. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. 3. Emblemata. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. Merkmale. Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. Mythos über die gemeinsame Herkunft. Gebiet. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. Kultur. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. 2. 2. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. 91 . Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. 5. 5. Biologie). eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. 1997) definiert Ethnizität. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. aber auch subjektive Komponenten hat. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. ethnische Identität. 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. 4. geschichtliche. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. kulturelle. 6.

aus. usw. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. Akzeptanz der eigenen Gruppe. 2. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Vereine. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. 2. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus.6. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. 3. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. denn er ist eine extreme. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. irrationale Form der Bindung an das Ethnische.) als auch dadurch.5. 4. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit.

an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden.meistens ethnische oder nationale . der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen.“ (in: Đurić. je nachdem. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. eine . Ethnozentrismus. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe. 93 . Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. Die eigene Gruppe ist die Referenz.oder zu einer OUT-Gruppe gehören. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. 1995) Wie hier ersichtlich wird. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. sich aus den IN. ob sie zu einer IN. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang.“ (in: Đurić. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten.

4. 5. Diese Beziehungen. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. Bogardus prägte. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Nachbarschaft. unter dem Einfluss des Soziologen Park. Beschäftigung im selben Betrieb. 6. nur Besucher im Lande. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. 3. Ausweisung aus dem Land. nahe Verwandtschaft durch Heirat. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. Mitbürger in einem Staat. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen.7. Staatsbürgerschaft bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Ethnische Distanz E. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. und 7. 2. manche theoretischer Natur. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. Wohnen in derselben Straße.

die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. Kuzmanović. Fijamengo durchgeführt. 1998). Er fand heraus. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen.8. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. Erstens. 2.8 % der Befragten der Meinung waren. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. während 77. Wie früher bereits betont. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. dem Befragten unbekannt und fremd ist. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. 1993). Smith. fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. dass lediglich 6. Bspw. zu der diese Distanz besteht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. Popadić. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner.3 % meinten hingegen. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. 15. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. 1997. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. dass dieser doch wichtig sei. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde.1 % den gemeinsamen 95 . dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist.

1980). Slowenen. Albaner. 63. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde.61 und der anderen 4. Ungarn) zu messen. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. Deutschen. 59. Der Autor kam zu dem Schluss. 51. 1991).7% im Kosovo. Kroaten. Montenegriner.68.5%. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. im Kosovo 17. Amerikanern.7% in Mazedonien. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. Die Ergebnisse zeigten. in Montenegro12. Übersetzerin). die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. Pantićs Untersuchung (1967). Kroaten. d. in Bosnien und Herzegowina 6%. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka.9%. Die Untersuchung. in Kroatien 11. die Untersuchung zu erwähnen.2% in Slowenien. und schließlich 41. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde.9% in Bosnien und Herzegowina. in Serbien (enges Gebiet) 11.4%.1%. Die 96 .3% in Kroatien. hatte unter anderem zum Gegenstand. was sehr hoch ist. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. 70.9%. Engländern. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.2% und in Slowenien 39.6% in Montenegro.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. Bulgaren. Russen.2% in Serbien (enges Gebiet. Muslime. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. Anm. Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. angesichts der Tatsache. 42. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. 1973).4%. 56. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić. dass der Höchstwert hier 7 ist. Mazedonien 8. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. Mazedonier.T.

von der Beimessung der 97 . Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. Bulgaren. Slowaken und Montenegrinern. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. Es offenbarte sich. Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. 1991) heraus. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. Russen. Slowaken und Ungarn. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen.oder Fachhochschulabschluss hat). vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. zeigte. deren Vater einen Hochschul. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. dann mit Kroaten. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Amerikanern und Engländern. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert.

Deutschen. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . die geringste Distanz zeigten. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. wichtig und hoch wahrgenommen. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Die Untersuchung von V. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. Prnjavor. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. fremd und feindlich beschrieben werden. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. Amerikanern und Engländern.h. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. Kroaten. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden.h. aber statistisch doch bedeutend. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Darauf folgten Italiener und Spanier. während die Studenten am offensten waren bzw. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. deren Soldaten in der SFOR dienten. die ethnische Distanz war hier am größten). während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Prijedor. während die anderen als verschieden. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. Das Verhältnis gegenüber ausländischen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. dann gegenüber Roma. vermutlich deswegen. Bosniaken. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. es folgten die Schüler der Mittelschulen. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. handelt. d. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund.

welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Montenegrinern und Slowenen. Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen. Bosniaken. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. 2002) durchgeführt wurde. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). als Chef (55%). während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. Engländern. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Portugiesen und Deutschen. Die Ergebnisse zeigten. zeigte sich. In einer Untersuchung. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert.01. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten.. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%).

in der die Untersuchung stattfand.38).67). 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw.55) und Juden (1. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. Es folgten Mazedonier (1. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken.51). Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. Kordun und Banovina. Es zeigte sich ebenfalls. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz.62) und Bosniaken (1. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt.82) und Serben (1. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. während das Küstengebiet (Primorje). je nach Region. Lika. dann gegenüber Ungarn (1. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten.84). Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Slowenen (1. 2003) zeigte. Nordkroatien sowie Istrien. Nationalismus und der nationalen Loyalität. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Rumänen (1. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen.75). bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović.58) hatten. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien.

danach Serben und als letzte Roma. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. Es folgten Deutsche und Kroaten. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Bosniaken und Roma. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Die Ergebnisse zeigten. Slowenen. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. gefolgt von Kroaten. Deutschen. Die Ergebnisse ergaben. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. danach Albaner und Mazedonier. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. 101 . dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. 2004). Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. Es folgten Montenegriner und Serben.

Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Albaner und Serben als Mitbürger. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). Kroaten hatten ungern Roma. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Roma als Freunde zu haben. während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Albaner und Roma. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. können solche nur in Istrien existieren. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Roma(19%). Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. 2006) zeigte. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). 19% waren gegen Albaner als Freunde. Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). Serben als Freunde zu haben (22%). „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. ist es offenkundig. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. danach folgten die Roma (15%). Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . Roma (19%). Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. das per definitionem rational ist. Serben (13%) und Montenegrinern (10%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht.

die Distanzierung 103 . Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. Es ist außerdem bezeichnend. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Hier konnte festgestellt werden. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. d. dass die Befragten. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. Heirat einzugehen. Interessanterweise war hier zu beobachten.h. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Hier ist zu vermuten. dass solche Beziehungen nur möglich sind. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. innigere Beziehungsformen wie bspw. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. für die Religion eine große Bedeutung hat. aber wenige waren bereit. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. Die Befragten. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. weil ihre Qualität. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können.

Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85. aber auch als Feinde wahrgenommen. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab.ba/index. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. ging von 80. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. die vollkommen oder überwiegend bereit waren. nehmen diese an.undp.6%). für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden.5% im November 2007 auf 76.7% auf 81. Ein Grund dafür könnte sein. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24. bzw. Kroaten. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. stieg jedoch im November 2008 auf 76%.dies ist daraus schlusszufolgern .1%.7% im November 2008 zurück.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. http://www.6% (2008). Beide Völker . Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. die andere Völker über sie haben. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma. 3 104 . Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. Sie fiel von 31.6% auf 28.aspx?PID=36&RID=87. Der Anteil der Kroaten.

nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr.9% (2008)). In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten.5% im November 2007 auf 35. und zwar von 65% auf 74.8% Ende 2008. Damit stieg der Anteil von 33.2%.9% an. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. Als positiv war ebenfalls zu vermerken.7% im November 2007 auf 21. Dieser betrug dann 74.9% (2007) auf 92. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war. für die es akzeptabel war. Sie waren 2008 (79.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an.4% im November 2007 auf 77.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren. dass der Anteil der Befragten.3%. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.1%.6% im November 2008). Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab.6%). 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab.9%. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. und zwar von 28. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50.3% und im November 2008 94. Der Anteil stieg von 26. Zudem nahm 105 . die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95.5% Ende 2007 auf 22. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar.3% und im Vorjahr noch 97. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz.7% im November 2008).8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar.2% auf 39. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92.1% im November des Jahres 2008 an. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben.8%. abnahm (28. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. Im November 2007 betrug er 97. für die es inakzeptabel ist. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95.

Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. Untersuchungen ergaben. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. haben sie alle Merkmale der Einstellungen. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. die durch Sozialisierung übertragen werden. die es unterstützen. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen.6% im Jahr 2008. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. soziale Phänomene. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. sehr ausgeprägt sind. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. die komplex ist und affektive. meistens durch das Lernen an einem Modell. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. stieg von 22% 2007 auf 24. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. 1989). die „logisch unbegründet. 2. dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. 2007). Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. 1989). Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen.9. hartnäckig.1% (2007) auf 92. etc.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab.9% (2008)). Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot.

Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. Adorno und Mitarb. 1950. 1960. Rokeach. • den zwischenmenschlichen Ansatz. 1939. sondern wegen uns selbst bzw. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. Dollard und Mitarb. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. 1969) erklären. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. Berkowitz. Das bedeutet. Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. 1968). und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. die man dann nach außen bzw. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. um unseren Status zu erhalten. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. Eysenck. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. Der individuelle Ansatz geht davon aus.

was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. 2. Dort. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. 1989). uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern.10. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. emotionale und konative. denen diese Eigenschaften 108 . Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. Da wir in Nationalstaaten leben. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden.“ (Rot.

die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. die unter anderem auch Asch (in: Rot. Sie können falsch sein. wie alle anderen Verallgemeinerungen. 1971) schlagen 109 . dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. feindliche Aktionen zu unternehmen. Stereotypen entstehen. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. als ein Weg. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. Dort. Die andere Sichtweise besagt. sogar über diejenigen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. Die eine besagt. die ihnen kaum bekannt sind. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. 1989) vertritt. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. Manche Autoren (Campbell. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. Die andere. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. zu handeln. besagt. Das bedeutet. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen.

hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. sind nur dann sinnvoll. tapfer 110 . wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. prahlerisch 21%. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. 2. dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. selbstsüchtig 19%. hinterlistig 15%. einmütig und geschlossen 2%. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. selbstsüchtig 18%. intelligent 14%. fröhlich 28%. in: Penington 1997). Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. es sei vielmehr wichtig. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. sauber 20%. Wie hier ersichtlich wird. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. einmütig 13% und fleißig 10%. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. intelligent 19%. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. sauber 18%. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. friedlich und ehrlich 15%. intelligent 33%. sie mögen keine anderen Völker 22%. Öffentliche Aktivitäten. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. fleißig 14%. sauber 32%. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. fleißig 41%.11. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. mutig 45%. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew.

gastfreundlich 15%. hinterlistig 16%. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. dass sich die vertretenen 111 . friedlich und sauber 11%. stolz. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. rücksichtslose Karrieristen 14%. Es wird ersichtlich. einmütig 20% und aufbrausend 16%. geschlossen 22%. fanatisch. einmütig 17%. ehrlich 21%. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. nationalistisch. kriegerisch gesinnt. schmutzig und unkultiviert. selbstsüchtig. konservativ. sie mögen keine anderen Völker. aggressiv. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. 2002) zeigte. streitsüchtig und unredlich. sie mögen keine anderen Völker. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. hinterlistig 31%. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. grob 11%. rückständig. zurückgeblieben 51%. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. sie mögen andere Völker. Kroaten als unehrlich. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. friedlich 31%. gastfreundlich 22%. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. unbarmherzig und grausam waren. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. Italiener. kalt. gastfreundlich 31%. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. emotional.. Muslime als primitiv. prahlerisch 30%. grob 20%. einmütig 24%. tapfer. Die Autoren kamen zu dem Schluss. geschlossen 33%. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. unehrlich.

dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. Die Tatsache. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. freundlich. kommunikativ. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. gierig. heuchlerisch. gastfreundlich. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. zurückgeblieben und primitiv. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. gefühlvoll und klug. zeigt. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. anpassungsfähig. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. kommunikativ. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. unbarmherzig und kampfeslustig. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. gesellig. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. fleißig und gastfreundlich. sauber. heimatliebend. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. mutig. gefühlvoll. unredlich. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. selbstlos 112 . humorvoll. humorvoll. aufgeschlossen. gesellig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. gefühlvoll. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. kommunikativ. unehrlich. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. mutig. stolz und heimatliebend. fröhlich. gute Liebhaber. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich.

klug. dass sie ebenso die Meinung vertraten. Unter den Eigenschaften. schmutzig und unredlich. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. mutig. unredlich. kommunikativ. schmutzig und kalt. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. Wenn es um positive Attribute ging. kultiviert und selbstlos. sauber. 113 . Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. Streitsucht. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. mutig und gefühlvoll. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. Was negative Attribute betrifft. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. zivilisiert. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. die am wenigstens vertreten waren. redlich. fleißig. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. streitsüchtig. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. hinterlistig. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Unredlichkeit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. fleißig und kommunikativ. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. beschrieben Serben Kroaten als sauber. Es muss an dieser Stelle betont werden. gefühlvoll und klug. befanden sich: friedlich. Kälte und Feigheit zu. dann wenig kultiviert. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. primitiv. klug. fleißig und kommunikativ. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. selbstlos. Selbstsucht. dumm und ungastfreundlich waren. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. kultiviert und zivilisiert. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich.

• Region Prijedor: Prijedor. Srebrenica und Milići. Modriča. Derventa. • Region Doboj: Doboj. MrkonjićGrad. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Rudo. • Region Herzegowina: Trebinje. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Foča. 114 . • Region Bijeljina: Bijeljina. Ljubinje. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. Prnjavor. Pale. Brčko. Kozarska Dubica. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Novi Grad. Teslić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. Ugljevik. Laktaši. Kotor Varoš. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. bis 21. Šekovići. Bratunac. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. Istočno Sarajevo. Višegrad. Gradiška. Kneževo. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. Vlasenica. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. • Region Zvornik: Zvornik. Petrovo. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Čelinac. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. Bileća und Gacko. Brod.

h. Kalesija. Novi Travnik. 3. Tomislavgrad.1. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Visoko. die bejaht oder verneint werden können. Ljubuški. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Velika Kladuša. Jablanica.1. der innigsten Beziehung). Novo Sarajevo. 3. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. Kakanj. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. welche zehn Arten bzw.1. Banovići. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Vogošća. Novi Grad. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. • Kanton 10: Livno. Stari Grad. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet. Travnik. Lukavac. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. Gračanica. Ilidža.h. Čitluk. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. Cazin. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. • Kanton Tuzla: Tuzla. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Vitez. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. • Kanton Sarajevo: Centar. Maglaj.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. 115 . Bosanska Krupa. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden.

2. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. 9. waren Kroaten.2. 6. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. Alter 3. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. 5. Ethnischer Hintergrund 3. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. 8. dass ich die jeweilige Person heirate. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. 3. Geschlecht 2. Bildungsgrad 4. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. Serben. Ziel der Untersuchung ist es. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. 7. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. 4. Unabhängige Variablen 1. Bosniaken und Roma. 10. Die Nationalitäten.2. 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist.1. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat.

3. Außerdem wurde den Befragten versichert. bis 10. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen.2. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. aufgeklärt. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. wurde nichts angekreuzt. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. dass die Umfrage anonym ist. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete.1. 117 . Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt.B. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. Sagen Sie mir bitte. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z.

5 26.5 100. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.3 32.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.6 16.3%) an der Erhebung teilnahm.bzw.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.0 118 . Tabelle 3.9 19.8 43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4. Bildungsgrad Grund.5%). Tabelle 2. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.7 48. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.3 100. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.5 100.8 22. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.

Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.1 29.0 1.6%).2 11.6 7.3 100.8%).0 100.5 19.7%).oder Hochschulabschluss (22.7 2.1%).5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19. während 13. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten. Tabelle 4. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.5%) und Arbeitslosen (11. 119 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.8%).3% Hausfrauen.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten. den Rentnern und Invaliden (16.9 3.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.5 8.0 45. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0.3 16. Tabelle 5.

was meine Religion lehrt. was 862 49. Ich bin gläubig. Ich bin nicht sicher. Tabelle 8.4 51.3 oder nicht.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1.6 1. ich habe nichts gegen 112 6. 48. während 37. was ihre Religion predigt und lehrt. akzeptiere aber nicht 650 37.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.3% der Gläubigen nicht alles. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48.3 37.5 meine Religion lehrt. akzeptieren.0 120 .3 unbedingt alles.4 den Glauben anderer.3% Kroaten.6% Serben und 13.6 100.0 100. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren. Tabelle 7. Ich bin nicht religiös. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige.1% Bosniaken. ob ich gläubig bin 93 5.1 48.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. Gesamt 1743 100.

dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. gegenüber nur 4. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. muss betont werden. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). ist vor allen Dingen dadurch bedingt. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. Das Akzeptieren der Möglichkeit. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. 5.6% Angehöriger anderer Ethnien. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. während in der Republika Srpska 95.4% der befragten Mustergruppe Serben waren.5. Wir können behaupten. Bosniaken und Roma. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 .1. Allerdings muss daran erinnert werden.

21. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . Der Untersuchung kann entnommen werden. 2009 6% der Kroaten eingehen.5% und 2009 26. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet.3% beträgt. während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. insbesondere in der Föderation BiH. Wenn danach gefragt wird. und „dass der 122 . Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat.3% der befragten Kroaten für annehmbar. ist deutlich zu sehen. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land.3% der Kroaten zugestimmt. Die Möglichkeit. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen).5% der Kroaten akzeptieren. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10). Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden. Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. 2009 halten diese Beziehungsform 35.8% bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. Dies zeigt aber auch. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. war 2002 für 35.

desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. 123 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. größer ist als bei denjenigen. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. gezogen werden. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. Bosniaken und Roma eingehen würden. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. Wohnort. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. die in Städten leben. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. Die Beziehungsformen. sind die der Nachbarschaft bzw. welche Kroaten am ehesten mit Serben. die nicht streng gläubig sind. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. Die Untersuchungsergebnisse zeigen.

2% 81.7% 41.9% 32.4% 93.1% 91.9% 67.8% 92.6% 60.1% 27.6% 59.4% 92.1% 88. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.2% 28.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.4% 35.6% 74.3% 53% 56.7% 67.9% 55.4% 26. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.6% 58.6% 26.9% 6% 6% 42.4% 87.7% 124 .2% 48.7% 86.5% 88.2% 77.1% 57.3% 67.6% 68.4% 76.8% 31.9% 88.3% 28.8% 59.2% 90.

6% Bosniaken 26.1% Bosniaken 28. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.3% Roma 28. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.2% Kroaten 90.0% Mein Chef zu sein 56.9% Serben 67.4% Roma 35.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.2% Serben 27. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.7% Serben 88.6% Bosniaken 60.4% Bosniaken 74.6% Serben 76. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .6% Mein Chef zu sein 58.7% Roma Tabelle 10.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.9% Kroaten 88.4% Kroaten 87.2% Kroaten 81.9% Roma 6.0% Mich zu heiraten 6.3% Serben 53.9% Roma 32.1% Mich zu heiraten 27.6% Serben 59.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.7% Roma 41.6% Bosniaken 58.5% Mein Chef zu sein 88.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.1% Bosniaken 67.9% Bosniaken 55.5% Kroaten 88.8% Bosniaken 59.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.0% Serben 56.0% Roma 42.1% Serben 57.9% Kroaten 92.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55.9% Mein Chef zu sein 31.1% Kroaten 91.3% Serben 67.2% Roma 48. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.6% Bosniaken 68.4% Kroaten 93.8% Roma 31.3 % Mich zu heiraten 28.0% Roma 6.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.2% Bosniaken 77.4% Kroaten 92.4% Serben 26.1% Kroaten 88.

gefolgt von den Serben und Roma.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48. zwischen 80% und 85% beträgt. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.4% Mich zu heiraten 92.7% In meiner Nachbarschaft.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.2% In meiner Nachbarschaft.6 % In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59. dass der Anteil der Befragten. 126 .6% In meiner Nachbarschaft.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten.2.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60. Außerdem darf nicht vergessen werden. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.

h. d.6% beträgt. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. während nur 39. Aus der Untersuchung geht hervor.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61.8%. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch. wie Heirat und Freundschaft. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009.3% der Bosniaken bereit. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. kann zum einen dadurch erklärt werden. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben. Die erste Abweichung. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. während 2009 dieser Anteil nur 60. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken.

B. Die Untersuchung von 2002 zeigte. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. d. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. Mitbürger sind. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. Ehe eines Familienmitglieds). Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt.h. stark abgelehnt. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen.1%) abgelehnt werden. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben.6% der Bosniaken akzeptabel. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. Anhand Anlage 1 zeigt sich. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. das Blut von einem Roma anzunehmen. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt.

6% 48.3% 36.1% 85.3% 49.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.2% 129 .8% 52. Grafik 2.4% 40.2% 60. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.6% 61.1% 50.9% 59. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.2% 44.8% 83% 83% 64.3% 82.6% 82. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.7% 55.9% 46.

7% 35.5% Mich zu heiraten 81.2% Roma 35.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.2% 81.5% Bosniaken 82.0% Bosniaken 83.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.3% Kroaten 64.1% Bosniaken 85.6% Kroaten 47.8% Bosniaken 83. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.6% 6.3% Bosniaken 82.7% Bosniaken 76.0% Serben 11.9% 62.1% Bosniaken 84.0% Kroaten 76.1% 84.5% 82.7% 53% 11.4% Roma 40.4% Kroaten 14.2% 13.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.4% 14. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.6% Roma Tabelle 12.4% 11% 49% Tabelle 11.2% Serben 42.8% Serben 52.0% Serben 49.9% 54.0% Roma 39.6% Roma 6.0% Kroaten 59.1% Bosniaken 81.3% 84.6% Serben 50.0% Mich zu heiraten 6.4% Serben 11.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.1% Roma 61.0% Mich zu heiraten 11.3% Kroaten 49. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .6% 81.6% 42.6% 6% 39.9% Mich zu heiraten 14.9% Kroaten 62.2% Serben 44.0% Bosniaken 84.7% Kroaten 55. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.2% 40.2% Roma 40.6% Serben 48.7% Serben 53.0% Serben 60.6% Roma 6.6% Bosniaken 81.9% Kroaten 54.3% Roma 36.2% Kroaten 13.9% Roma 46.

8% In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.2% Mein Chef zu sein 39.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.6% Mein Chef zu sein 54.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.3% In meiner Nachbarschaft.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52.9% In meiner Nachbarschaft.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.3.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46. 131 .6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53.0% Mein Chef zu sein 83. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59. genau wie Kroaten und Bosniaken.2% Mein Chef zu sein 48.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.9% In meiner Nachbarschaft.

desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden. Von Bosniaken würden 35. Auch der Anteil der Serben. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. Alle weiteren Erkenntnisse. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten.5% der Serben bereit. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. sank von 54% (2002) auf 43. Dies sind 10. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden.2% der Serben.3% weniger als im Jahr 2002. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu.2% und von Roma 34.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. „Bluttransfusion“ zu vermerken. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47.4%. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. gelten auch für Serben. Während 2002 Bosniaken noch von 48.8%. während 132 . beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. In Lebensgefahr sind 37. Je intimer die Form der Beziehung.1% (2009). Die Ergebnisse von 2009 zeigen.

Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab.5% der Befragten für sie aus. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden.6% beträgt. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. der Wunsch. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken.5% der befragten Serben. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. sprechen sich heutzutage lediglich 32. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. dass Serben am stärksten Roma ablehnen. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. dass ihre Kinder von Kroaten. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina.9% der serbischen Befragten akzeptiert. 6. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 .

5% 64.9% 67.2% 32.2% 37.5% 67.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.2% 39.8% 21. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.6% 36% 12.8% 8.5% 27.3% 6.8% 43.7% 66.5% 26.4% 28.3% 34.1% 30.8% 65.4% 18.4% 35.4% 15.9% 4.2% 68.9% 26.5% 47.2% 9.1% 24. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.7% 22.9% 67.3% 30.8% 5.2% 64.9% 134 .6% 32.9% 19.1% 66.7% 18.9% 66.2% 45.

freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.2% Kroaten 9.8% Roma 5.9% Roma 4.4% Bosniaken 35.5% Kroaten 47.6% Kroaten 36. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Roma 15.9% Serben 67.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.5% Roma 26.2% Kroaten 37.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .3% Mich zu heiraten 5.9% Serben 66.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .3% Kroaten 30.2% Bosniaken 39.7% Roma 22.9% Mein Chef zu sein 6.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.9% Bosniaken 26.6% Roma 32. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.9% Kroaten 19.8% Bosniaken 8.4% Bosniaken 18.1% Kroaten 30.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.2% Mich zu heiraten 12.1% Kroaten 24.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.8% Serben 65.1% Serben 66.4% Mein Chef zu sein 4.5% Serben 64.5% Roma Tabelle 14.1% Mich zu heiraten 64.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.5% Roma 27. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.2% Serben 64.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.4% Mein Chef zu sein 64.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.2% Serben 68.8% Kroaten 43.8% Bosniaken 21.4% Bosniaken 28.4% Mich zu heiraten 8.0% Kroaten 12.3% Bosniaken 6.2% Bosniaken 45.9% Serben 67.3% Roma 34.7% Roma 18.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.9% Serben 51.2% Bosniaken 32.7% Serben 66.

4%).5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.5%). meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden.4 % In meiner Nachbarschaft.7% Serben 38.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26.3% Kroaten 70. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.2%). Wie bereits angedeutet.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28. Tabelle 15.4.9% .9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32. fleißig (59.2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5.5%). meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37.6% 48.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.2%) und ehrlich (51.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.6% 44. mutig (53. stolz (64.4% 11.3% 4.9% Mein Chef zu sein 66.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22. klug (56. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51. gefühlvoll (56%).8%).8% In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67. freundlich (56%). redlich (52.5% In meiner Nachbarschaft.1 % In meiner Nachbarschaft. kultiviert (60.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.4% 12.3%).7%).8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.

4%) und stolz (22%). Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.6% 14.4% 1.5% 16.2% 19% 19% 4.4% 28% 19.7% 15.3%).4% 31% 17.8% 14. unehrlich (35.8% 23.2% 56% 56.4%).1% 14.7% 10.4% 24.9%).5% 9.5% 6% 8.8%).7%).6% 35.8% 62.3% 6.2% 18. sie mögen keine anderen Völker (31%).6% 15. gefühlvoll (22.7% 4.9% 26. nicht kultiviert (48.1% 52. feige (26.6% 7.6%).2% 11.8% 2.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.5% 60.3% 29.2% 21.4% 18. unfreundlich (24. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.7% 10.3%). streitsüchtig (33.6% 56% 48.8% 11.6%).5% 12.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.9% 53.4% 31% 17.4%). fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62. Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.8%). Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.7% 2.4% 14.3% 34. faul (27.4% 8.9% 42.7% 51.7% 8.6% 26.7% 21% 10. klug (24.8% 43.2% 59.4% 10. dumm (35.3% 16. faul (53.1% 22.7% 4. unredlich (29. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%). freundlich (28%). dass Roma bei Kroaten alles 137 .4% 27.8% 18.7% 12.2% 10% 16.6% 4.1% 19.6% 33.4% 53.4%).3% 24.8% 22% 22.1% 11. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.7% 28.7% 43.2% 64.7% 11.5% 11.3%).4%).2% 19% 17.7% 8.4% 4.9% 40.2% 19.6% 35. kultiviert (28.4% 6.6% 3. unehrlich (26. Dienermentalität (23.7%).6%).

Ebenso wird deutlich. Aus der Grafik geht hervor.9%). Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. sie mögen keine anderen Völker (43. ehrlich (18.6%).8%). Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. stolz (21%).8%). d. kalt (22.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24.h.7%). unredlich (34. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber.1%). wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben. Die ersten zehn Eigenschaften. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. mutig (19. mit denen Kroaten Serben beschreiben.4%). Allgemein betrachtet.1%) und unfreundlich (17. unehrlich (42. sind: streitsüchtig (43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. 138 . weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen. dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird.4%).7%). Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. dem man nie vertrauen darf.2%). sauber (38.2%).

10 62.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. friedlich (48.90 37.2%).40 15.2% 5.20 16.5% 71.5% 28.80 83.50 28. sie mögen andere Völker (48.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97.8% 83. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.50 71.4% 94% 47.10 75.8% 2. fleißig (47.9% 24.5.90 24.60 6.1%). freundlich 139 .00 47.1% 62. redlich (47.1% 75.6% 6% 52.1%).60 84. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte. stolz (58. mutig (52.1%). gefühlvoll (53.4% 15.3%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73.1%).6% 84.8%).2%).40 94.00 52.9% 37.2% 16.

9% 42. faul (51.6% 11.3% 3.2% 11.3% 3.2% 47.9% 14.5% 5. unehrlich (23. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind. unehrlich (31.7% 43.7% 17. sind: kultiviert (41.8% 26. nicht kultiviert (42.6%).6% Serben 12.4% 9.6% 6.1% 10% 16.2% 48.7% 28.4% 17.5%). Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.1% 14.1%).8% 8% 13.7%). dumm (26%).4% 41.2%) und ehrlich (44.6% 12.4% 51.7%).8% 22. Eigenschaften.4% 6.5% 11.2% 30.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.7% 4.3% 58.4% 42.2% 12.3% 52.3% 19.1% 53.3% 11% 6.7% 19.5% 9.8% 21.4% 10.5% 14. freundlich 140 .4% 14.5% 39.3% 42.7% 21% 19.4% Kroaten 24.7% 23.9% 17% 8.7% 19.3% 47.3% 5.5% 9.3% 15.5% 5. feige (17. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.7% 12.5% 44.8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.4% 4.4% 44.6% 20. klug (26.4% 26.8% 37.1% Roma 2.1% 6.1% 16.1% 3. Tabelle 16.1% 1.5% 15.6% 15. unredlich (24.8%).7% 48.1% 17.1% 15.2% 5.2% 10% 16.4%).9% 11% 4.5%).4% 23. Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften. unredlich (28.8%).9% 27% 15% 10.9% 6.4% 26.8% 6% 9% 26% 17% 24.6%).6% 9. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben.4% 31.7% 58.8% 43.2%).

9%). Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. sie mögen keine anderen Völker (21.4%). Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus.4%).9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. fleißig (22.6%).4%). streitsüchtig (23. gefühlvoll (19. Für 22.3%). sauber (24.Ä.7%). Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit. nicht kultiviert (17.1%). Klugheit. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29. Freundlichkeit u. wahrgenommen.9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker.3%). Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen. kalt (17%) und faul (16. sie mögen keine anderen Völker (43.9%). stolz (26. 141 . Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64. sie sind unehrlich (42.2%).7%). Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.9%). unfreundlich (20.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26.5%). feige (30. Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich.1%).2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes. während jeder vierte Befragte (24. unredlich (42.4%). streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben. denn sie werden als unehrlich. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben. unredlich.

30 35.9% 29. sauber (47.7% 16.10 70.4%).20 22.8% 77.9% 5.30 75.30 83.2%).90 10. sie mögen andere Völker (40.50 81. mutig (48. ehrlich (43.1% 2.8%). was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.10 89. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.70 64.1% 70. fleißig (36.5% 18.1% 89.3% 75.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.6.7% 24.3% 35.2% 22.50 18. redlich (35. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%). wie die der Kroaten und Bosniaken.70 24.7% 64.8%). friedlich 142 .3%).4%).70 16.90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.9%).5% 81.80 77. vorwiegend positiv geprägt. gefühlvoll (38.3% 83.90 29.9% 10.

5% 24.6% 10.9% 6.8% 38.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.6% 5.6% 3.7% 21.1% 19.1% 20% 6.7% 3% 6% 32% 11.3% 17.8% 40.6% Roma 4.8%).2% 3. sind feige (22.4% 6.3% 8.9% 11. das andere Völker nicht mag (32.8%). Tabelle 17.6% 14.9% 0.7% 2. dumm (21.6% 4.4% 5% 53% 38.6% 2.7% Serben 47.8%).7% 5.8% 5.6% 37.4% 3.8% 5.7% 5.7%).8% 3.4% Kroaten 32.6% 23.7% 39.3%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.5% 31.7% 22.8% 16.8% 7% 8. freundlich (30.4% 27.8%).3% 3% 5.3% 35.6% 34. aber sauber (17.5% 31.5%).9% 17.8%).3%). dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet. 143 .7% 5.5% 23.4% 21. sie sind unehrlich (31.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.2% 7% 2. nicht kultiviert (24. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.6% 38.8% 17.7% 33. unredlich (24.4% 15.8% 24.1% 3.5% 19. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.3%).7% 15.1% 4.8% 6.4% 17. streitsüchtig (27.9% 8.9% 2.9% 5.3% 23.6% 3.8% 48.5% 3.6% 18.4% 17.3% 10.2% 17.1% 13. unfreundlich (17.6% 43.7%).3% 7.9%).2% 13.3% 30.4% 9.1% 2% 32.9% 1.3% 36.5% 3.4% 5.2% 14. haben eine Dienermentalität (23.8% 5% 8.2% 49.

6%) und sind unfreundlich (13.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma. feige (21.2%). unkultiviert (39. haben eine Dienermentalität (14. streitsüchtig (19. sauber (32.4%). haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. sind unehrlich (17.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20.5%) und freundlich (17. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.3%).6%). 144 .9%).2%). unredlich (23. unredlich (18. Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild.7%). kultiviertes Volk wahrgenommen.7%).1%). Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das. faul (38.6%).6%). sie mögen andere Völker (17. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten.9%).4%). auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. dumm (19. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. Verhalten ihrer eigen Politiker. in der sie leben.4%).5%). fleißig (17. genauso wie Kroaten und Bosniaken.4%). Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. sie mögen keine anderen Völker (31. Sie halten sie für schmutzig (49. nützlich sein kann. das für die Gesellschaft. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37.2%). streitsüchtig (20%).7%) unehrlich (23. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21. kultiviert (34.2%). Den Untersuchungsergebnissen nach.

40 21.40 20.10 16.60 10.1% 16. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.6% 145 .7% 58.9% 83. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.90 83.90 14.1% 85.60 78.4% 20.4% 2.4% 21.40 10.70 58.6% 89.6% 78.6% 10.30 41.9% 14.60 79.60 89.6% 79.3% 41.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.4% 89.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.4% 10.40 89.10 85.

falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. die Beziehung jederzeit beenden zu können. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. Šalaj. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. 2003. d. In diesem Staat leben Kroaten. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. dass Kroaten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. 2008). der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Außerdem muss 146 . Anhand dieser Beispiele wird deutlich. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. miteinander in einem Staat zu leben. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern.h. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu.

Offen bleibt hier die Frage. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. Aus der Studie geht hervor. ethnische Spannungen u.h. dass sich Menschen in “normalen” d.B. der kroatischen Befragten wird deutlich. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. die Menschen als Freunde wählen. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben. Dieser Umstand hat sich 147 . Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. während die Distanz zu Roma. variiert. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt.a. Hierzu sollte erwähnt werden. in: Pennington 1997). Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. muss dennoch darauf hingewiesen werden. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde.) als weniger wichtig angesehen wird.B. So befürworten sie z. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen.

Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. 148 . dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. bei den serbischen am schwächsten. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. was hier zu betonen ist. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. dann mit Bosniaken. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma.

Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. sie mögen andere Völker. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. das eigene Volk zu idealisieren. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. usw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. Alle Völker halten sich selbst für redlich. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. Diese Ergebnisse zeigen uns. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. sollten jedoch stets beobachtet werden. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. mutig. ehrlich. kultiviertes Volk. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht.

Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. auch wenn sie diejenigen sind. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. was darauf schließen lässt. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. zu denken geben. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. Interessanterweise gaben die Befragten an. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. Ein Urteil darüber. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. bleibt Ihnen vorbehalten. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. Ebenso wichtig festzuhalten ist. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. Der Anteil derer. gering ist. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. Abschließend kann festgehalten werden. ist also relativ gering. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. Die These. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. 150 . dass Bosniaken.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern.

No 1–2. H. Revue für Soziologie. (1998): Nacionalni identitet.E. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. Đ.. Doob. No 2. • Berkowitz. in L. O. • Campbell. p. (2006): Homo poscommunisticu. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. XX vek.a. Belgrad. M. (1998): Nationale Identität. Jahrhundert. str. (2006): Homo poscommunisticus. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. / Biro. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Ann Arbor. 20. Beograd. / Antoni. Ž. S.S. New York. 21-6. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. • Biro. Mich. oktobra. Beograd. / Banovac.. Belgrad. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. M.W. / Baćević. Beograd. • Ðurić. Institute for Social Research. i Boneta.. (1971): White Attitudes Towards Black People. / Alačov. 20. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . D. T. Zagreb. and Sears. Diplomarbeit. New Haven. S. str. No 1-2. 57-62. und Kamenov. Atherton Press.posebno izdanje 3. (1950): The Authoritarian Personality. und Boneta. Ž. Belgrad. D.R. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Oktober.Novi Sad. B. 57-62. • Čorkalo. • Alačov. • Biro. Vol XXXVII. J. M. A. 21-6. Harper. XXXVII.A. Revija za sociologiju. (1971): Untersuchung der 151 . / Biro. B. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. • Dollard. Vol 10. Berkowitz (ed. S. / Đuric. M. Ž. • Antoni. New York. T. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. Nova srpska politička misao. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Jahrhundert. L. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. D. Etnički stereotipi . Mowrer. Bd. Lj. Yale University Press. Miller. Lj.7. Belgrad. R. (1939): Frustration and Aggresion. Diplomski rad. Matica srpska. L. XX vek.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. N. Zagreb. Zbornik za društvene nauke. • Baćević. 85-94. • Banovac. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. Ð. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. Beograd. u.

Sammelband für Sozialwissenschaften. Ličnost u višekulturnom društvu. Beograd. Novi Sad. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Filozofski fakultet. H. • Havelka. Đ.. • Kosanović. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. • Đurić. 152 . E. bosniakischen und serbischen Studenten. / Đuric. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Ð. Univerzitet u Novom Sadu.. Diplomarbeit. Belgrad. Popadić. (1997): Nacije i nacionalizam. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. Novi Sad. Novi Sad. Routledge& Kegan Paul. B. • Lučić. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Philosophische Fakultät. 134-153. / Kuzmanović. D. Novi Sad. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Diplomarbeit. B. Diplomski rad. / Kosanović. 134-153. 1. Beograd. B. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. str. D. Matica srpska. Philosophische Fakultät. Beograd. E.J. • Kuzmanović. Universität Novi Sad. / Havelka. Abteilung für Psychologie. / Lučić. N. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. London. Novi Sad. • Ðurić. Kuzmanović. Novi Sad. • Eysenck. (1954): The Psychology politics. Kuzmanović. Zagreb.. Đ. bošnjačke i srpske nacionalnosti.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. D. B. / Đuric. Zagreb. Sociologija broj 1. Matica Srpska. Belgrad. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. Belgrad. D. S. B. Filozofski fakultet. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft.. N. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. Popadić. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. Odsjek psihologija. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. B. • Gellner. / Gellner. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. Soziologie Nr. Diplomski rad. Matica srpska. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. Đ. (1997): Nationen und Nationalismus.

(2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. Život u posleratnim zajednicama. Beograd IDN.a. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. 237-252. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. S.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. J. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. Belgrad IDN. 11/7/2007 / Puhalo. / Milas. Banja Luka. / Pejanović. D. • Phinney. 11/7/2007 153 . i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. C. str. in: Z.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. S. 237-252. • Pejanović. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. M. 115-138. C. Lutovac (ur. Beograd. / Pennington. str. G. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. S. Jastrebarsko.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Psihologija 1-2. Banja Luka. 226. Friedrich-Ebert-Stiftung. Zagreb. 115-138 / Opačić. str. Beograd. Jastrebarsko. Belgrad. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität.. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. u. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. str. 226. Beograd. Lutovac (ur. Naklada Slap. • Puhalo. Naklada Slap. S. • Pennington. (1967): Etnička distanca u SFRJ. D. Zagreb. 125-137. G. J. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. (1997): Osnove socijalne psihologije. D. Naklada Slap. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (2004): Ličnost i društveni stavovi. 499-514. / Puhalo. U Z. S. G. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. Psihologija 1-2. Psychological Bulletin. 108. • Opačić. Belgrad. IAN. Naklada Slap. G. / Milošević Đorđević. S. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. 125137. Friedrich-Ebert-Stiftung. S. M. D. Belgrad. • Puhalo. • Pantić. • Milošević Đorđević. / Pantić. IAN. S. J. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini.

S. Belgrad. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Beograd. F . Powell. W. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. M. und Stref-Feber. • Rot. / Šiber. F. Routledge& Kegan Paul. B. Ð. Politička cultura. i Stref-Feber. 96-102. und Ancock. (1968): Beliefs. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Belgrad. N. (1960): The Open and Closed Mind. M. 154 . (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. XX vek. W. (1989): Osnove socijalne psihologije. • Tajfel. (1998): Osnove političke psihologije. Ž. Powell. Institut für Psychologie. / Rake. • Rokeach. Zagreb. / Šalaj. (1997): Ethnizitätstheorie. San Francisco.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. I. New York. M.V. Nolit.. K. Friedrich-Ebert-Stiftung. H. Scientific American 223. I.. Beograd. Čekrlija. • Rokeach. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. B. N. Belgrad. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. • Rajk. Einstellungen und Verhaltenswandel. / Putinja. (1978): Werte. • Šalaj. / Turjačanin. Belgrad. V. K. N. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. i Enkok.. Basic books. / Rot. Teorije o etnicitetu. Beograd. N. / Turjačanin. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. Zagreb. Sarajevo.Banja Luka. Beograd.. Ž. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. Institut za psihologiju. stavovi i promena ponašanja. JosseyBass. London. • Rot. Politička cultura. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie.V. 20. Nolit. S. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. Butollo. V. Butollo. p. • Šiber. Belgrad. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. • Turjačanin. (1978): Vrednosti. und Havelka. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. / Rot.. • Turjačanin. • Sherif. (1997):. B. Beograd.. N. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . N. B. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. Ð. Attitudes and Values. Čekrlija. Jahrhundert. Friedrich-Ebert-Stiftung. i Havelka.

Philospohische Fakultät Belgrad.Zagreb. Ž. / Vasović. • Sistem ranog upozoravanja. / Vrcan. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem. V. 15-39. Službeni glasnik. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih.) Kultur. Belgrad.ba/index. M. J. Beograd. Filozofski fakultet Beograd. Zagreb. Naklada Jesenski und Turk S.) Kultura. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb. Beograd. / Turjačanin. identitet. Zagreb. Ž.undp. (2000): Rečnik psihologije. / Trebješanin. Magisterarbeit. Jahresbericht http://www.2009. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. S. (2007): Im vorpolitischen Raum. Banja Luka. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. Philosophische Fakultät in Banja Luka. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. etničnost. M. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. (2000): Wörterbuch der Psychologie. Čačić-Kumpes (ur. ČačićKumpes (ur.6. (2007): U predvorju politike. Stubovi kulture. • Vasović. Magistarski rad. Stubovi kulture.aspx?PID=36&RID=87. V. Identität. 15-39. Službeni glasnik. / Turjačanin. Sonstige Quellen: • GfK . • Vrcan. V. • Trebješanin. 155 .Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . S. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. U: J. • Turjačanin. Ethik. V.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. Belgrad. Zugang am 1. Banja Luka. Naklada Jesenski i Turk str.

1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.55241 SEM .08940 Tabelle 1.784 .07865 .59736 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.6042 SD 1. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.0710 2.1.09818 Tabelle 2.6337 2.58611 1.500 -1.500 72076.71 SR 137551.50 72076.50 Tabelle 2.644 Tabelle 2.06514 157 . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.4978 SD 1.53286 SEM . Independent Samples Test F Equal variances assumed .462 df 645 P . Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.7521 2.075 Tabelle 3.678 t -. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.86 306.08502 .50504 SEM .1.19234 .59638 1.2.6909 SD 1.

99 314.10863 . Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355. Test Statistik Chi-Square Df P 8.9220 2.50 177744. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.12425 .4007 2.16902 .10922 .500 -2.12 320.1.1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.217 .511 3 .2.50 Tabelle 3.56744 SE .037 158 .69861 1.44901 1.93 SR 24821.027 Tabelle 4.500 177744. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.34 Tabelle 4.5787 2.6597 SD 1.20 291.55684 1.2.6255 2.02 312.58545 1.06162 Tabelle 4.

12188 .64562 1.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.76005 1.1.08916 . akzeptiere aber nicht alles.15645 .92228 .06228 1.51 361.13573 .000 Tabelle 6.36262 1.56453 1.2222 1.42969 1. Test Statistik Chi-Square Df P 49. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.2518 3.08224 .33262 .2.0139 2. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.62112 1.56744 SE .06162 159 .0577 2.1830 3.2195 2.9654 2.09209 .4900 2.6597 SD 2. ich habe nichts dagegen.25959 .56744 SE .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.06162 Tabelle 5.92 242.50302 1.499 3 . dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.9450 3. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.6597 SD 1.47852 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.17 361.23 Tabelle 5.

was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.11976 Tabelle 7. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.22709 SEM .661 t .31191 SEM . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.64 387.0288 SD 1. ich habe nichts dagegen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.14 373.2. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.1071 3. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.663 Tabelle 8.1.8580 SD 1.42440 1.42187 1.11458 .000 Kroaten Tabelle 7. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.035 3 .13459 .51 263. Test Statistik Chi-Square df p 60.1.1722 2. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.13894 160 . akzeptiere aber nicht alles.436 df 230 p .96 Tabelle 6.

50 20152.36496 SE .930 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.60397 1.500 -2.30 103.44974 1.1.168 .500 8040.9473 3.27251 1.1.31843 1.19439 .0484 SD 1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.9881 3.59 110.24181 . Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.38091 SEM .08 SR 18987.50 Tabelle 8.030 Tabelle 9.18874 .2588 3. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.20120 .0034 3.10208 Tabelle 9.12 SR 4823.19160 1.50 8040. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.13079 .352 Tabelle 10.2220 2.500 20152.2.50 Tabelle 9.2.08961 161 . Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.0666 SD 1.500 .

1.40374 1.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.49542 1.83 Tabelle 10.18 119. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.2.24436 .78 112.36496 SE .31 128.28622 .17384 .0666 SD 1.1653 3.0121 3. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.15253 1. Test Statistik Chi-Square Df P 11. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.44 110.593 Tabelle 11.54 113.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.2.3287 3.1.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78.11642 .205 3 .011 162 .47 Tabelle 11.2294 3.48726 1.08961 Tabelle 11.903 3 . Test Statistik Chi-Square Df P 1.34 124.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. ich habe nichts dagegen.43045 1.8412 2. Test Statistics Chi-Square Df P 6. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.9453 1.30 411.29705 . dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.8427 SD 1.219 166 .23023 . Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.22 401.69185 1. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422. akzeptiere aber nicht alles.7496 1.62643 1.2. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. ich habe nichts dagegen. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.427 3 .05427 Tabelle 18.09054 .07143 .101 Tabelle 18. akzeptiere aber nicht alles.3791 1.57946 SE .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.8188 1.94788 1.65226 1.227 3 .92 476.91 Tabelle 18.40661 .2 Test Statistik Chi-Square df p 4.

2 Fragebogen 167 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? .. Sagen Sie mir bitte.dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? .. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka.. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. ihre Personalien können Sie angeben. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-. Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig. aber nur wenn Sie das wollen. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch. Kroate/ Kroatin . Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen.mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 .dass sie in Ihrer Nachbarschaft.. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________..und Medienforschung in BiH.. E-1. Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr. dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet. muss nichts angekreuzt werden). Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen.....dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen. Markt.. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet. ob es für Sie akzeptabel wäre..dass er / sie Ihr Chef wird? .. muss nichts angekreuzt werden. die der Befragte mit JA beantwortet..dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? .dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? . Die Umfrage ist anonym.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas . Bitte sagen Sie uns. Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen.. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 ... falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2. Mehrfachnennungen sind möglich.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. Rotation einsetzen. Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen.. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu. Falls der Befragte bei einem Volk behauptet. welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind.

Sagen Sie uns bitte. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. Sind Sie… 1. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. arbeitslos 6. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Wie alt sind Sie? 1. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. sonstiges / keine Antwort 170 . Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Mann __________ 2. was ist die Grundlage dafür? 1. im Privatsektor beschäftigt 3. Frau D-3. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. Student oder Schüler 9. Rentner oder Invalide 8. Auf Grund der Kriegsereignisse 2. Landwirt 5.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Sonstiges. Ich betrachte. Geschlecht des Befragten: D-2. Eigentümer einer privaten Firma 4. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Ich betrachte. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Hausfrau / Hausmann 7. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1.

Kroate 2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. Bosniake 3. unterschiedliche Parteien 3. 1. akzeptiere aber nicht alles. Serbe 4. was meine Religion lehrt. D-8. 3. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. sonstiges. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. 2. was_________ D-9. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. ob ich gläubig bin oder nicht. was meine Religion lehrt. 4. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. Können Sie mir sagen. Nein D-7. immer dieselbe Partei 2. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Nein D-11. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. Ja 2. Ich bin mir nicht sicher. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. Ja 2. Ich bin nicht gläubig. Ich bin gläubig. 171 . würden Sie wählen gehen? 1. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. 5. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1.

356. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . übersetzung Dijana Prljić] . : graf. jeziku - Bibliografija: str.o. i njem. prikazi .Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung. 2009. 60-62.o.4:314.6) PUHALO. Sarajevo 316.BH-ID 17689606 172 . 24 cm Tekst na srp. - 172 str.04](497. Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo . [prevod.