ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. 4 . zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. Većina stranaka. godine. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. 2003).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. etnički trojac obrazuje vlast. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. Dvije godine kasnije. na izborima 2002. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. SDS i HDZ. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. godine. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. bez obzira na ideološki profil.

dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave.pojam stava. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . • da su socijalni stavovi složeni. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. Allport (prema Milasu. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. i • ličnog značenja za pojedinca. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti.1. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi. 5 . a ima ih još mnogo. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. To su socijalna distanca. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. 2. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. osjeća i postupa na određeni način. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju.2. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. predrasude.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja.2. • funkcija odbrane ega . emotivna i konativna. • funkcija samoizražavanja . U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. naciji.odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. • saznajna funkcija . i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. 2. znanje o objektu. 1997): • funkcija prilagođavanja . supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. emotivna na vrednovanje. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. vjeri. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. Stav čine tri komponente: kognitivna. a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. 1997) dala su kontradiktorne podatke. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje.stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. tj. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok. kao što su stavovi prema politici. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja.svijest o onome što osjećamo. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 . tj.

funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . religija. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. Rudi Supek je 1961. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). osjećanja). koja postoji kao subgrupa u većem društvu.3. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. Kao što vidimo. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. arhetipovi. vijeka u engleskom govornom području. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. drugi objektivnim parametrima (jezik. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. Švajcarci). U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. U društvenim naukama. porijeklo). prvenstveno u sociologiji i antropologiji. 2.

Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. 8 . Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. 4. 1980). on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. Povezanost s određenom “domovinom”. koje žive i djeluju na datom teritoriju. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. i 6.. 5. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. Mit o zajedničkom porijeklu.4. 2. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. Kolektivno vlastito ime. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike. 3. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. Ipak. Ulrich Beck (prema Vrcanu. Zajednička istorijska sjećanja. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. oblike ponašanja i vrednovanja. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti. 2. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. Pojedinac preuzima kulturu. zajedništva..

On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. 3. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. 1998). pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. 4. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. biologija). 2. Komponenta samoidentifikacije . Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. 2. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. kultura. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. amblemi. 3. po intenzitetu. gdje je jaka emocionalna vezanost. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. Etnički identitet. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. Pripadništvo grupi. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. i 5. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti.5. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. i to: 1. Taj osjećaj može. Pozitivni stavovi 9 . teritorija. 2. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta.

učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. prihvatanje vlastite grupe. 2. Voleman (prema Đuriću. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. etnocentrizam i šovinizam. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. Osim toga. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. zadovoljstvo pripadnošću grupi. pri tome. društva) i dr. 10 . kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. 4. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. obično nacionalna ili etnička. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. svoju grupu ili grupe.6. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. smatra superiornijom od ostalih grupa. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. Etnocentrizam. koristeći. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. a na drugom kraju nacionalizam. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos.

Kao što vidimo. Susjedstvo. Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. Blisko srodstvo putem braka. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. Zaposlenje u istoj profesiji. stalan stanovnik jedne države. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. Državljanstvo. 6. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. to su sljedeći odnosi: 1. i 7. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. ali i uticajem socijalnih činilaca. Samo posjetilac zemlje. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”.7. Bogardus. a pod uticajem sociologa Parka.autoritarnom. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . 4. Isključenje iz zemlje. 3. 11 . stanovanje u istoj ulici. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. 2. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. 2. Počevši od najintimnijeg.

na grupi studenata Sarajevskog univerziteta.8. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . 1993). Rudi Supek je 1961. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. a čak 77. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. kulturom. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. Na našim prostorima je. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. na svom ekstremnom negativnom polu. Prvo. tuđa. pa čak i jezikom predaka (Gelner. 15. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”. 1997. 1998).1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. na primjer. Zato i skale socijalne distance. Fijamengo. Kuzmanović. Smit.3% da je jednakost značajna. 1991). koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. sa mitovima. Kao što smo ranije naglasili. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. negativnog stava. Popadić. Kastinski sistem. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. pitanje etničke distance veoma aktuelno. a ne. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. a neke teorijske prirode. godine A. 2. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. Našao je da samo 6. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama.

računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). 1980). Rusinima i Slovacima te Mađarima. Istraživanje Pantića (1967). Slovenci. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. Englezima.9% u Bosni i Hercegovini. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990.2% u Sloveniji. pa Hrvatima. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi.9%. a najmanje sa Rumunima. užoj Srbiji 11. a ostalih 4.61. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. godine. 51. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. imalo je.9%. Nijemcima. Muslimani.7% na Kosovu. Mađari. Makedoniji 8. pa u BiH 6%.2%. Hrvatima. a najmanje sa Rusinima i Rumunima. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima.2% u užoj Srbiji. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca. Hrvati.. 1973). Slovacima. Bugarima. Pantić nalazi (u Baćević i sar.6% u Crnoj Gori.4%. Rusima. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Crnogorci.68. 63. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Istraživanje je pokazalo. 42. Makedoncima. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. 56. Makedonci. između ostalog. 1991) da 13 . u svojim najnaprednijim dijelovima. dok značajnih polnih razlika nije bilo. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. Albanci. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. 70. Crnogorcima. Crnoj Gori 12. Sloveniji 39. Hrvatskoj 11.7% u Makedoniji. Bugarima. Amerikancima i Englezima. na Kosovu 17. 41. 59. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina.4%.5%.3% u Hrvatskoj. Amerikancima.1%.

etnička distanca je najveća). Istraživanje V. Izrazito odbacivanje Muslimana. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. Hrvatima. potom sa Romima. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). manje od Amerikanaca i Rusa. Amerikancima i Rusima. a najmanje od Srba iz Srbije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). u poređenju sa drugim etničkim grupama. značajna i istaknuta. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. Prnjavoru. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. dok se najmanje odbacuju Rusi. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Odnos prema Rusima je. Dakle. godine u Banjoj Luci. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). Muslimani iz BiH (51%). a onda slijede ostale nacionalne grupe. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. neutralan. Srbi iz BiH (47%). razlikovanja svoje od druge etničke grupe. nije isti. slijede Italijani i Španci. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. a druge nacije kao različite. sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. Bošnjacima. rekli bismo. Prijedoru. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. tuđe i neprijateljske. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. Nijemcima. upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. Amerikancima i Englezima. Osnovci 14 . izražena visoka distanca prema njima. Hrvata i donekle Amerikanaca. Odnos prema stranim nacijama.

i to na nivou 0. ali ne i mala. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. Portugalcima i Nijemcima. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. dok su Primorje.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. kao komšije 28%. Ipak. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika.01. najmanje distancirani. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. 15 . Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. kao komšiju 22%. nažalost. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. U septembru 2002. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. Komparativno istraživanje urađeno 2001. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. kao komšije 46%. kao šefa 55%. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. U istraživanju obavljenom u junu 2001. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. i to obostrano. kao komšiju 20%. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. Englezima. tj. Crnogorcima i Slovencima. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. dok su studenti najotvoreniji. Bošnjacima-Muslimanima. prema građanima Slovenije. kao komšiju 15%.. slijede srednjoškolci. bez Kosova (Biro. dok je najmanja distanca. 2002). tako da.

67). Mađarima (1. Korduna i Banovine. Podaci su prikupljani tokom 2000. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima. Slijede Crnogorci 16 . Jevrejima (1. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. i značajno veće prema Slovencima. Rumunima (1.84). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos.82) i Srbima (1. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov.51). Primorja i Gorskog Kotara. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. sjeverne Hrvatske te Istre. Like.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Ipak. nego što je to slučaj u regijama Slavonije. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Bošnjaci (1. Slijede Makedonci (1. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. 2003) urađeno u junu 2002.55). 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Slovencima (1. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima. godine. dok je najveća distanca prema Albancima (1. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. nacionalizma i nacionalne lojalnosti. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske.75). Istraživanje (Puhalo.38).58). za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. potom Albance i Makedonce. i 2002.62).

Romima (15%). Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Rome (19%). Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Romima (19%). Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Bošnjaci i Romi. Slijede Nijemci i Hrvati. U februaru i martu 2004. godine (Opačić i sar. Slovenci i Makedonci. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Albance i Srbe. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). a najmanje se odbacuju Crnogorci. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Albanci i Romi. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. zatim Srbi i na kraju Romi. zatim Nijemci. Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Najviše obacuju Albance (30%). 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. U istraživanju (Turjačanin. 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). To su Srbi. Uprkos tome. Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. Slijede Hrvati.. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. Slijede Hrvati. Hrvatima i Bošnjacima (18%). Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. po nepoželjnosti se ističu tri grupe. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Albance (22%) i Srbe (15%). starosti između 25 i 70 godina.

Ovo se može objasniti na više načina. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. Takva spremnost nešto je manja u centru. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. tj. a slijede Bošnjaci. Prije svega. Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. tj. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. što 18 . konflikta sa tim narodom. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. brak. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. Osim Hrvata. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. zatim Albanci. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima.

Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. na 76. kada je iznosio 80. nego sa Romima.3% u odnosu na novembar 2007. godine. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. U 2008.undp. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. godine. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu. godine.1% u novembru 2008. i to sa 65% na 74.5%.7% na 81. godine iznosio 67%. Tokom čitave 2008. Prema istraživanjima UNDP u 2007.1%.9%. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima. U odnosu na kraj 2007. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24. godine 76%.aspx?PID=36&RID=87 19 .6%).3%. a u novembru 2008. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. sa 26. godine i iznosi 74. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. da bi u drugom kvartalu opao.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. i pored svega što su jedni drugima uradili.6% na 28. i 2008. 3 http://www. godine. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85.5% u novembru 2007. Kod Roma je situacija drugačija. godine. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti.ba/index. te se ponovo povećao na kraju 2008. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima. na 35. Taj procenat je u novembru 2007. godine je varirao. godine opada na 95. U odnosu na 2007.1%.6%). u 2008. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008.7% u novembru 2008. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.

Na području Republike Srpske u 2008. 20 . – 21. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69.5% krajem 2007.2%). godine ovaj procenat je iznosio 97.6%. i to sa 83% na 79.9% na 92. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. godine.4% u novembru 2007.7%.6%).9%).8%. U odnosu na kraj 2007. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28. i to sa 28.9. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot.3%. godine na 22. godinu (sa 50. novembar 2008.).8% na 33. godine). godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95.7%. taj procenat iznosi 94.9%).6% u novembru 2008. dok u novembru 2008. dok u odnosu na kraj 2007. društvene pojave itd. predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. na 77. U novembru 2007.7%. novembar 2007. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste.1% na 92. godine. 2. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007.8% krajem 2008. Ipak. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. 1989). Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008. a mogu se odnositi na različite objekte: narode.

Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. konativnu i kognitivnu komponentu. a posebno emotivna. Kao i stavovi. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. 2007). zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. jesu etničke predrasude. Rokeach. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. veoma izražene. 1989). Eysenck. 21 . i • Međugrupni pristup. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. Berkowitz. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. od kojih su prve dvije. 1960. 1969). To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. otpornost prema mijenjanju. 1939. da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. najčešće učenjem po modelu. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. Složene su i sadrže emotivnu. u socijalnoj psihologiji. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. tj. 1950. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. • Međuljudski pristup. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. prema pripadnicima drugih naroda. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. One su trajne dispozicije reagovanja.

Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . shvatanja o karakteristikama neke nacije. i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. S druge strane. predrasuda i sukoba. bez bilo kakvog takmičenja. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje.10. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. U stvari. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. 1989). prije svega. 2. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. Kognitivnu čine. 1989). Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. 1968). predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. emocionalnu i konativnu.

One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. tj. stereotipije karakteriše i proširenost. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. nasuprot podacima i činjenicama. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. iza kojih stoji država. javlja se i pozitivan konativan odnos. Javne aktivnosti. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. Osim ovoga. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Po jednom shvatanju. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. Neki autori (Campbell. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. 1989).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima.

Istraživanje rađeno 2001. nagli i ne vole druge narode 13%. iskreni 21%. gostoljubivi 31%. složni 24%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. grubi 20%. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. hvalisave 21%. čiste 18%. podmukli 16%. miroljubive i iskrene 15%. inteligentne 14%. Kao što vidimo. zaostali 51%. zatvoreni 22%. U diplomskom radu (Alačov. vrijedni 18% i zaostali 13%. inteligentne 33%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. podmukle 15%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. gostoljubivi 22%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. složni 17%. grubi 11%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. vesele 28%.. sebične 19%. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. Makedonci su veseli 39%. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. složne i zatvorene 12%. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. ne vole druge narode 22%. prema Penningtonu 1997). 2. vrijedne 41%. inteligentne 19%. čiste 32%. čiste 20%. Za 24 . Muslimani se opisuju kao zaostali 26%.11. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. laktaši 14%. Nijemci). hrabre 45%. sebične 18%. miroljubivi 31%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. hrabri 30%. podmukli 31%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. Italijani. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. miroljubivi i čisti 11%. zatvoreni 33%. vrijedne 14%. gostoljubivi 15%. starosti od 15 do 27 godina. hvalisavi 30%. složne 13% i vrijedne 10%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. složni 20% i nagli 16%.

dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. duhoviti. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. ne vole druge narode. Takođe. rodoljubivi. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. Hrvate kao neiskrene. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). svadljive i nepoštene. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. Muslimane kao primitivne. hrabre. osjećajni. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. Uz to. komunikativni. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. a tuđih kao izrazito negativnih. Takođe. ponosne. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. nepošteni. Ovako mali broj osobina. pohlepni. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. neiskrene. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. govori 25 . druželjubivi. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. osjećajni. ponosni i rodoljubivi. nacionalisti. veseli. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. u svom istraživanju rađenom 1997. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. sebične. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. nazadni i primitivni. prilagodljivi. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. gostoljubivi. fanatični. neiskreni. osjećajne. hladne. Između ostalih. koje uz to nisu visoko frekventne. nazadni. prljave i nekulturne. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. konzervativni. otvoreni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. Tu su i crte otvorenosti: veseli. komunikativni. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. Popadić i Biro (2002). duhoviti. agresivni. hrabri. druželjubivi. ratoborni. dobri ljubavnici. ne vole druge narode. agresivni. okrutni. vole druge narode. nemilosrdni i okrutni. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. surovi i ratoborni. dvolični.

Od negativnih karakteristika. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. hrabrima. pametni. prljavi i nepošteni. podmukli. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. svadljivi. sami hrvatski ispitanici. O Bošnjacima misle da su čisti. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. vrijedni. svadljivost.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. ne misle ni da to nisu. civilizovanost. vrednoću i komunikativnost. komunikativne. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. hladnoću i kukavičluk. Kad su u pitanju pozitivni atributi. ljubazni. gluposti i negostoljubivosti. nesebični. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. primitivni. naravno. vrijedni i gostoljubivi. 26 . zatim nekulturni. prljavi i hladni. Najviše o njima misle kao o kulturnim. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. sebičnost. civilizovanima. nepoštenje. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. nepošteni. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. osjećajnima i pametnima. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. pošteni. komunikativnim. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. kulturu. Najizraženiji atribut je podmukli. Srbi im pripisuju podmuklost. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. vrijednima i komunikativnima. tu su: miroljubivi. najizraženiji su podmukli i sebični. kulturni i nesebični. nesebični i ljubazni. čiste. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. kao i svi ostali. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. osjećajne i pametne. nesebični i miroljubivi. da naglasimo. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. hrabre. čistima. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. Od osobina koje su najmanje izražene. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. pametnima. hrabri i osjećajni. ali. Što se tiče negativnih atributa. Srbi.

Prnjavor. Šekovići. Vitez. Rudo. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. • Region Zvornik: Zvornik. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. • Region Bijeljina: Bijeljina. Mrkonjić-Grad. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Čitluk. Foča. Cazin. Banovići. Laktaši. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Velika Kladuša. Kotor-Varoš. Pale. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Novi Grad. Istočno Sarajevo. Gradiška. Srebrenica i Milići. Petrovo. Teslić. Kalesija. Kneževo. Travnik. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Ljubuški.3. Brčko. Bileća i Gacko. Modriča. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. Novi Travnik. Višegrad. • podjednakom broju muškaraca i žena. marta 2009. Brod. • Region Doboj: Doboj. Ugljevik. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Derventa. Vlasenica. Kakanj. metodom anketiranja licem u lice. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. 27 . • Srednjobosanski kanton: Jajce. Kozarska Dubica. Gračanica. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Maglaj. Bosanska Krupa. • Region Hercegovina: Trebinje. • Region Prijedor: Prijedor. do 21. Visoko. Jablanica. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Lukavac. Čelinac. Ljubinje. Bratunac.

28 . Da mi bude šef na poslu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. Stari Grad. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. 7. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. u istoj zgradi ili ulici. Tomislavgrad. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). Da stalno živi u mojoj zemlji. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable. Da stanuje u mom susjedstvu. Ilidža. 2. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. Ponuđeni odnosi su: 1. 8. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice.1. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. 10.1. Prema prirodi pojave na koju se odnose.1. Novi Grad. 3. Da bude član iste političke partije kao i vi. nezavisne varijable su sociodemografske. 6. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. Vogošća. 3. Da stupim u brak s njim (njom). • Kanton 10: Livno. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). Novo Sarajevo. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. 5. 9. 4. 3.

Nezavisne varijable 1. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Pol 2. Starost 3.. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni. Obrazovanje 4. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. eventualno. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA.1. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima..1.2. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. Dakle. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik.2.2. 3. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . Etnička pripadnost 3. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Bošnjaci i Romi. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. Srbi. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. (čitati redom stavke od a do i. Recite mi da li biste za jednog običnog. Ako odgovori NE ili NE ZNAM.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

0 U istraživanju je učestvovalo 37.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.1% Bošnjaka. 48.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam. Tabela 8. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1. dok ih je 37. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.3 37. ali ne prihvatam baš sve 650 37.6% Srba i 13.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5.1 48.3 Nisam religiozan. nemam ništa protiv 112 6.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.0 33 .6 1.3% Hrvata.0 100.4 da drugi vjeruju Total 1743 100. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči.

Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. a nešto više od 40% od Roma.6% ostalih. Bošnjacima i Romima. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. godine. U odnosu na 2002. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. 5. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela.5.4% Srba i 4. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima.1. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju.

starost. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton). 35 . a 2009. godine taj procenat iznosi 6%.3%. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa. ali i Srbima i Bošnjacima. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002.3%. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. članstvo u nekoj političkoj partiji. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. a danas to prihvata njih 35. godine prihvatalo je 35. godine 57.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice).4% građana hrvatske nacionalnosti. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi.5% Hrvata. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. obrazovanje i religioznost (prilog br. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002.8% Hrvata. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. godine je prihvatalo 28. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. 1). Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. godine prihvatalo je 10. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. tj.5% Hrvata. Rome najmanje prihvataju. naročito u Federaciji BiH. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa.3%. mjesto stanovanja. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. a 2009. a 2009 godine 26.

S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri. Grafikon 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 .

prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.4% Romi 35.7% Romi 37 .1% Srbi 57.0% Romi 42.9% Romi 32.6% Bošnjaci 60.2% 48.9% 32.1% Hrvati 91.7% 41.7% Romi 41.6% Srbi 76.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.4% 26.7% 86.9% 6% 6% 42.6% Bošnjaci 26.5% Hrvati 88.9% Hrvati 88.8% 92.1% Bošnjaci 67.6% Srbi 59.6% Bošnjaci 68.8% 59. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.5% 88. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.2% 77.6% 26.1% 88.8% Romi 31.6% Bošnjaci 58.6% 74.2% Srbi 27.4% 35.6% 58.6% 59.1% 91.4% 92.9% 88.4% Srbi 26.9% 67.4% Bošnjaci 74.7% 67.2% 90.2% Bošnjaci 77.2% Romi 48. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.9% Romi 6.2% Hrvati 81.6% 68.4% 93.3% Srbi 53.4% 76.6% 60.4% Hrvati 93.3% Romi 28.2% Hrvati 90.1% Hrvati 88.1% Bošnjaci 28.4% 87.4% Hrvati 92.1% 27.7% Srbi 88.0% Srbi 56.2% 81.8% Bošnjaci 59.9% 55.4% Hrvati 87.9% Bošnjaci 55.3% Srbi 67.9% Hrvati 92.3% 53% 56.9% Srbi 67.3% 67.1% 57.8% 31.7% Tabela 9.2% 28.0% Romi 6.3% 28.

3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.1% Da bude član iste političke partije 67. zgradi ili ulici 92.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68. zgradi ili ulici 88.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.0% Da stupim u brak s njim 6.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.8% Da bude član iste političke partije 67.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48. zgradi ili ulici 88.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26. zgradi ili ulici 77.6% Da mi bude šef na poslu 58.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.2% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da stanuje u mom susjedstvu.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.9% Da mi bude šef na poslu 31. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.3 % Da stupim u brak s njim 28.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.0% Da mi bude šef na poslu 56.1% Da stupim u brak s njim 27.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.5% Da mi bude šef na poslu 88.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.4% Da bude član iste političke partije 42.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.1% Da bude član iste političke partije 87.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.4% Da stupim u brak s njim 92.7% Da stanuje u mom susjedstvu.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.

U prvom istraživanju 72. a 2009. a 49% od Srbina. a danas taj procenat iznosi 60. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. Nakon pripadnika svog naroda.8%. godine 66. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima.6% Bošnjaka. Bošnjaci i Hrvati danas. a najmanje Rome. godine.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije. U slučaju da im je ugrožen život. dok bi krv od Roma primilo 39. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. kao kod Hrvata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. godinu distanca se povećala. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. u najvećem broju. U odnosu na 2002. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.2. U istraživanju iz 2002. ali da su manje spremni nego 2002. 54.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata.6%. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju. godine taj procenat iznosi 61. potom Srbe. naročito kod veoma bliskih odnosa. Sličnu situaciju.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka.

tj. tj. godine.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. da bi taj procenat 2009. godine spao na oko 6%. godinu. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. 40 . Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. Za razliku od Hrvata. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. dolazi do smanjenja etničke distance. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. a najmanje Rome. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. Istraživanje iz 2002. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. Hrvatima i Romima. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. naročito bliske odnose.

7% 53% 11.3% 49.2% 44.2% 13.1% 50.3% 82.2% 35. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.7% 55.6% 47. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.3% 36.4% 11% 49% 41 .6% 61.2% 40.8% 52.1% 85.6% 48.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.9% 62.8% 83% 83% 84.4% 14.4% 40.6% 6.2% 42.6% 6% 39.2% 81.1% 84.3% 82.9% 59.9% 46.6% 81.7% 64.6% 60.5% 82.9% 54.

0% Srbi 60.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.2% Srbi 42. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.2% Hrvati 13.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.1% Bošnjaci 81.7% Srbi 53.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.5% Da stupim u brak s njim 81.0% Hrvati 59.6% Da mi bude šef na poslu 54. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.9% Hrvati 62.3% Hrvati 64.8% Da bude član iste političke partije 6.3% Bošnjaci 82.6% Romi 6. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.2% Romi 40.2% Srbi 44.7% Hrvati 55.2% Da mi bude šef na poslu 39.6% Srbi 50.8% Bošnjaci 83.3% Hrvati 49.8% Srbi 52.9% Da stupim u brak s njim 14.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.9% Hrvati 54.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.2% Da mi bude šef na poslu 48.4% Hrvati 14.6% Romi Tabela 12.0% Bošnjaci 83.0% Da stupim u brak s njim 11.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.5% Bošnjaci 82.9% Romi 46.4% Romi 40.4% Srbi 11.1% Romi 61.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.2% Romi 35.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .3% Romi 36.0% Srbi 11.0% Romi 39.6% Romi 6.0% Hrvati 76.7% Bošnjaci 76.1% Bošnjaci 84.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.0% Bošnjaci 84.0% Srbi 49.6% Hrvati 47.1% Bošnjaci 85.6% Srbi 48.0% Da stupim u brak s njim 6.6% Bošnjaci 81.

dok bi krv od Roma primilo 34.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.9% Da stanuje u mom susjedstvu. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.3% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da bude član iste političke partije 50. zgradi ili ulici 64. 37.9% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60.8% Da stanuje u mom susjedstvu. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84.2% od Bošnjaka.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.7% Da bude član iste političke partije 62.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46. U slučaju da im je ugrožen život.5% Srba. a slijede ih Bošnjaci i Romi.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala. zgradi ili ulici 5. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda. zgradi ili ulici 76. 43 . zgradi ili ulici 40.0% Da mi bude šef na poslu 83.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61.6% Da bude član iste političke partije 53.3.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83.5% Srba bi primilo krv od Hrvata. 35.

u odnosu na druge ponuđene narode. a 2009. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. potom Bošnjake.9% Srba. tj.4%. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. godine na 43. Bošnjak ili Rom. godine prihvatalo 46.3%. U 2002. Kako odnosi postaju intimniji. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%. U istraživanju iz 2002. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima.6% pripadnika ovog naroda. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. godine taj procenat iznosi 39. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju.1% 2009. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. Srbi najviše odbacuju Rome. godine.2% Srba. a najmanje Hrvate. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. s 54% 2002. dok to danas prihvata 45. godinu manje za 10. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima.8%. godine najveći broj Srba (58. a u 2009. godine.5% ispitanika. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. oko jedne četvrtine. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. godine za 13% do 16% Srba.9% Srba.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. godini 51. Postavlja se pitanje zbog 44 . a danas tu opciju prihvata 32. što je u odnosu na 2002. Rome kao susjede je 2002. Veliki broj Srba.

1% 66.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.7% 66.4% 15.8% 65.5% 64.8% 21.9% 45 .4% 18.1% 24.9% 4.2% 68.5% 47. tj.9% 19.5% 26.8% 5.2% 45.3% 34.4% 28.2% 32.9% 67. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.9% 67.1% 30.2% 39.8% 43.5% 27.2% 37.8% 8.3% 30.6% 36% 12.6% 32.3% 6.7% 22. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.5% 67. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.7% 18.2% 64. Grafikon 3.9% 26.2% 9.9% 66.4% 35.

2% Bošnjaci 39.9% Hrvati 19.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.8% Romi 5.5% Hrvati 47.2% Da stupim u brak s njim 12. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.9% Da bude član iste političke partije 66.2% Srbi 68.7% Srbi 66.2% Bošnjaci 32. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.7% Romi 18.4% Da mi bude šef na poslu 26.5% Romi Tabela 14.9% Srbi 67.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.5% Romi 26.2% Hrvati 37.8% Hrvati 43.4% Da mi bude šef na poslu 22.9% Bošnjaci 26.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.6% Hrvati 36.9% Srbi 51.5% Romi 27.9% Romi 4.4% Bošnjaci 18.0% Hrvati 12.2% Hrvati 9.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.4% Bošnjaci 35.4% Bošnjaci 28.7% Romi 22.2% Srbi 64.9% Da mi bude šef na poslu .3% Hrvati 30.3% Bošnjaci 6.5% Srbi 64.1% Srbi 66.9% Srbi 66.1% Hrvati 24. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.8% Srbi 65.1% Da stupim u brak s njim 64.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.8% Bošnjaci 8.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.3% Romi 34.1% Hrvati 30.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.2% Bošnjaci 45.9% Srbi 67.6% Romi 32.4% Romi 15.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.9% Da mi bude šef na poslu 30.3% Da stupim u brak s njim 5.8% Bošnjaci 21.4% Da stupim u brak s njim 8.

Sebe opisuju kao: čiste (70. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.3% Hrvati 70.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26.9% Da bude član iste političke partije 32.7% 51.3% Da bude član iste političke partije 36.6% 22.3%).8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35. pametne (56.4% 12.3% 47 .9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68.6% 35.5% 16. kulturne (60.3% 6% 8.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.2% 19. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.1% 11. poštene (52.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43. Tabela 15.7% Srbi 38.3% 4. hrabre (53. zgradi ili ulici 34.4. ljubazne (56%). ponosne (64.8% Da stanuje u mom susjedstvu. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.6% 48.6% 7. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.2%).7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67.8% 18.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45. zgradi ili ulici 51. zgradi ili ulici 47.5%).9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.4%).6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66.8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.7% 4.1 % Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 67.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.6% 4.8% 23.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.2%) i iskrene (51. vrijedne (59.5% Da stanuje u mom susjedstvu.4% 11.4% Romi 2. osjećajne (56%).9% 5.8%).7% 8.5%).8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.7% Da bude član iste političke partije 32.4% 18.7%).

1% 52.1%) i neljubazni (17. čisti (38. neiskrene (26.7% 12.1% 34.8%).8% 43. Kao što vidimo.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.7% 28. nepošteni (34.4%).2% 19% 17. ne vole druge narode (43.3% 24.7% 21% 10.4% 27.7% 8.9% 53.8% 22% 22. ponosni (21%).4%).6% 33. Romi se opisuju na najgori mogući način. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%). Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati.3%).4% 14. kukavice (26. svadljive (33.6%). kulturne (28. osjećajne (22. glupe (35.4% 31% 17.2% 11.4%). pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina. hladni (22.6% 56% 48.6% 14. Kao što vidimo.5% 60.3%).4% 8.5% 29.2% 64.2% 56% 56.7% 15.7% 10. pametne (24. neiskreni (42.4% 6. lijene (53. nekulturne (48.2% 21. neiskrene (35.6% 3.8% 2.9% 42.9%).7% 10. ali koga krase neke pozitivne osobine.8% Istovremeno.4%).8% 14.2% 18.7% 4.4% 1. slugerane (23.1%).2% 59.8% 62.7%).7% 43. ljubazne (28%).5% 12.6% 15.4%). i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.1% 14.8% 11.5% 9.3% 6.4% 10.9% 40.9% 26.6%).2% 10% 16.4%) i ponosne (22%).7% 2. ne vole druge narode (31%).2% 19% 19% 4.4%).8%). Hrvati Rome vide kao: prljave (62.7%).2%).4% 4.3%). Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.8%). nepoštene (29.6% 26.7%). iskreni (18.7%).1% 19.5% 11.8%).4% 28% 19. 48 .4% 53.6% 35.7% 11. lijene (27.6%). Bošnjake se opisuje kao: čiste (44. hrabri (19. neljubazne (24.4% 24.3% 16.

Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.1% 62.00 16.6% 6% 52.2% 49 .90 24.10 75.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.90 37.20 80% 100% 28.50 2.8% 2. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28.40 94.5% 71.4% 94% 47.5% 28.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.8% 83.4% 15. 97.80 83.50 71.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.9%). stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.9% 37.6% 84.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.10 62.2%).6%).40 15.60 6.2% 16.1% 75.9% 24.60 84. Grafikon 4.00 47.

2% 5.9% 11% 4.2%) i iskrene (44.2% 10% 16.6% Srbi 12.8% 6% 9% 26% 17% 24.8% 26. miroljubive (48.2% 48.7% 12.4% Hrvati 24.8% 43.5% 44.7% 48. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.6% 15.4% 17.5% 11.1% 3.7% 21% 19.5% 9.4% 10.6% 6. Možemo da vidimo da su Bošnjaci. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.2% 30.7% 43. hrabre (52.4% 31.7% 17.1%).2% 47.3% 58.8% 22.3% 47.4% 26. potpuno nekritični prema svom narodu.9% 27% 15% 10.9% 17% 8.2%).4% 6.8% 21.2% 11.1% 15.3% 19. ljubazne (44.3% 11% 6.4% 51.4% 26.8% 8% 13.1% 14.9% 6.6% 20.4% 42.4% 41.7% 4.4% 23.4% 14.3% 3.4% 9.2%).3% 42.5% 5.7% 23.8% 50 .3% 3.5% 14.7% 19.8% 37.6% 12.1% Romi 2.1).9% 42.3% 5.3% 52.5% 39.1% 1.3% 15.1% 6. vrijedne (47.7% 19.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.1% 53. vole druge narode (48.1%). poštene (47.1% 16. Tabela 16.7% 28.9% 14.2%). Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73. slično kao i Hrvati.6% 9.1%).2% 12.3%).1% 17.5% 15. ponosne (58.4% 44.5.5% 5.5% 9.1% 10% 16.8%).4% 4.7% 58. osjećajne (53.6% 11.

neiskreni (42.9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima.1%).7%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58. lijene (51. nekulturne (42.4%). hladni (17%). S jedne strane.1%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata. ljubazni (26. nepošteni. vrijedni (22. Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41.8%). dok svaki četvrti ispitanik (24.4%).3%). Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda. neljubazni (20. Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64. nepošteni (42.3%). Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje.4%).5%). svadljivi (23. čisti (24. ne vole druge narode (21. vole druge narode (16.7%).6%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo. kukavice (17.4%).7%).1%).2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. lijeni (16.6%). Manje od jedne trećine ispitanika (29. nepoštene (24.4%). neiskrene (23. glupe (26%).1%).6%). pametni (26.2%). ljubaznost i slično. pamet.5%).9%). a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni.9%). nepošteni (28. 51 . neiskreni (31.7%). nekulturni (17.8%). ponosni (26.1%) i ponosne (15. Svoje viđenje Srba.5%). svadljivi i ne vole druge narode. ne vole druge narode (43.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH. Hrvata i Roma 22. kukavice (30. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43. Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi. osjećajni (19. svadljive (16.4%).

čiste (47.90 10.1% 2. vole druge narode (40.9% 29.10 89.8%). Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.80 77.9%). koji je dobar i pomalo naivan.30 75.5% 18.70 16.70 24.2%).90 80% 100% 18. 52 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.7% 64.30 35.7% 24.7% 16.1% 70.3% 35.30 83.4%).2% 22.9% 10.4%).10 70.70 2. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%). ljubazne (30.50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.9% 5. iskrene (43.50 81.3%).3% 83.20 22. miroljubive (33.7%).6. vrijedne (36.90 29.3% 75. osjećajne (38.1% 89. hrabre (48.8% 77.5% 81.9%). 97.8%). poštene (35.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.

6% 43. svadljive (27.4% 21.7%).1% 3. lijeni (38. vole druge narode (17.3% 17.5% 31.6% 34.9% 11.2%).8% 5.4% 3.7% 22.6% 3.4% 15.6% 37.3% 30.6% 5.4% Hrvati 32.9% 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.4% 6.7% 33.3% 35.4% 17. U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.5% 24.7% 5. slugerani (14.3%).9% 6.4%). kukavice (22.7% 5.9% 5.8% 3.8% 38.1% 4.6% 4.3%).8% 5.4% 5% 53% 38.8%).8% 17. nekulturni (39.5%). slugerane (23.6% 38.6% 14.8%).8%).3% 3% 5.8% 24.4% 5.8%).3% 36.8% 48.5% 3.3% 23.7% 5.9% 0.1% 19. neiskreni (17. neiskrene (31. Romi su: prljavi (49.1% 2% 32.8% 7% 8.6%).4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.6% 23.8% 5% 8. neljubazne (17. neljubazni 53 .2% 3.7% 15.2% 14.6% 10.5% 31. glupi (19.4% 17.8%). nepoštene (24.9% 17.7% 39. nepošteni (18.7% Srbi 47.3%).7% 21.2%). svadljivi (19.8% 40.1% 13.5% 19.3% 7.2%).1% 20% 6.9% 8.3% 8.4% 27.2%).2% 49.6% 18.1%).8% 6.2% 13. nekulturne (24. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.6% 3.8% 16.4%).5% 3.2% 7% 2.7% 2. glupe (21. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17. čiste (17.6% 2.6% Romi 4.5%).3% 10.2% 17.4% 9.9% 2.7% 3% 6% 32% 11.5% 23.

90 83.6%). S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.9%).6%). kukavice (21. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari. u očima Srba.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.7%). ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21. Na Rome se.40 20.4%). 97.60 80% 100% 16.4%).90 14. svadljive (20%). kao i druga dva naroda.60 10. vrijedne (17.4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20. Grafikon 6. ljubazne (17.10 54 .60 79.70 58.10 85.7%) neiskrene (23. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima. I Srbi. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37.40 89.5%).9%).60 89.6%).3%).7%). kulturne (34.60 78.40 21. ali kojem se ne može nikada vjerovati.30 2. ne vole druge narode (31.40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41. čiste (32.40 10. nepoštene (23. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41.

7% 58.6% 55 .6% 10.4% 20.3% 41.4% 2.1% 85.4% 10.4% 89.4% 21.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.6% 79.9% 83.1% 16.6% 89.6% 78.9% 14.

Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. 2003. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. 1997). Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. Šalaj. prema Penningtonu. zajedno s drugim narodima. kao konstitutivni narodi. Bošnjaci i Srbi. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. 2008). Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda.). o kojem imaju i nabolje mišljenje. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata.6. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. i jednog Srbina. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. Kao što možemo vidjeti. U njoj žive Hrvati. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. 56 . etnička netrpeljivost i dr.

Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. Bošnjaka i Srba. Teško je reći zbog čega je to tako. godinu. a potom Srbe. stepena bliskosti. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. tj. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. Rome se kao narod najviše odbacuje. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. S druge strane. godine. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. niti su učestvovali u ratu. 57 . Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. a potom s Bošnjacima. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. godinu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. godinu. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe.

a potom kod Hrvata i Srba. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. hrabri. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. što je prilično mali procenat. iskreni. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. Svi za sebe misle da su pošteni. tu je slika nešto drugačija. Očito je da se političarima malo vjeruje. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. da su svadljivi i neiskreni. idealizuju sliku o svom narodu. Interesantno je. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. vole druge narode i dr. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Kada opisuju druge narode. S druge strane. po riječima ispitanika. a najmanje među Srbima. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. a Srbi posebno ističu da su podanici. tj. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. 58 .

Na kraju. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. godinu. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. 59 . Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite.

N. Homo poscommunisticus. Ð. • Biro. Vol 10. • Antoni. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. oktobra. Beograd. i Boneta. R. 85-94. Mowrer. The Authoritarian Personality New York: Harper. Doob. (1971). Jugoslavija na kriznoj prekretnici. M. S. (1950). i Kamenov. Review of Psychology. Lj. 57-62. Beograd: XX vek.W. Odsjek psihologija. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Mich:Institute for Social Researche. Nacije i nacionalizam. Ž. Đ. (1939) Frustration and Aggresion. New Haven: Yale University Press. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. 60 .E. (1998). (2006). (1954). • Ðurić. L. Ð. A. • Biro. O.A. • Berkowitz. J. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. (1997). str.7. Etnički stereotipi . • Đurić. M. • Ðurić. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. • Baćević. Beograd: XX vek. T. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. • Campbell. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. (2002). and Sears. Ž.posebno izdanje 3. No 1–2.. (1969). Revija za sociologiju. Diplomski rad. • Banovac. Ličnost u višekulturnom društvu.J.H. Berkowitz (ed. i drugi (1991). Nova srpska politička misao. L. Novi Sad: Matica srpska. In L. • Čorkalo. pp. B. White Attitudes Towards Black People. New York: Atherton Press..) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. Filozofski fakultet. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . (1980). The frustration-aggresion hypothesis revisted. (1991). Ann Arbor. E. H. • Gelner. str.Novi Sad. • Dollard. (1971). Miller. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. Zbornik za društvene nauke. D.R. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje.. (1995). The Psychology politics. No 2. Matica srpska. (2006). (2003). Zagreb: str. D. 134-153. • Alačov. Vol XXXVII. 21-26. London: Routledge& Kegan Paul. Nacionalni identitet. Beograd. • Eysenck.

• Puhalo. G. S. str. (2006). (1993). Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. Teorije o etnicitetu. D. 61 . • Rajk. B. • Lučić. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. 108. 115-138. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. (1997). Diplomski rad. (2003). Etnička distanca u SFRJ. Osnove socijalne psihologije. N. Život u posleratnim zajednicama. U: Z. i drugi (2005). Kuzmanović. D. Beograd. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. F. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. D. • Pejanović. str. B. 237-252.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. (2003). Beograd. Lutovac (ur. Osnove socijalne psihologije. N. G. (2007). Jastrebarsko: Naklada Slap. Ž. • Milas. IAN. (2004). Beograd IDN. • Kosanović. (1989). N. (1978).. Vrednosti. • Rot. Diplomski rad. Beograd. Beograd. M. Beograd: Nolit. Beograd: Psihologija 1-2. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . (2003). 226. • Opačić. B. Beograd. • Rot. S. Zagreb. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. (1997). • Puhalo. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. i Havelka. (1992). i Stref-Feber. 499-514. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. i Enkok. • Milošević-Đorđević. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Psychological Bulletin. 11/7/2007. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. str. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. • Pantić. (1997). str. XX vek. Beograd: Filozofski fakultet. K. N. C. J. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. (1967). 125-137.. Popadić. B. J. • Putinja.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. (1973). Ličnost i društveni stavovi. • Pennington. (1990). D. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. S. Zagreb: Naklada Slap. • Kuzmanović. Institut za psihologiju. Sociologija broj 1. • Phinney. stavovi i promena ponašanja.

Rečnik psihologije. (1960). W. U predvorju politike. M. (2009). • Rokeach. (1998). Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. 62 . M. (1966). (2007). London: Routledge & Kegan Paul. S. New York: Basic books. • Tajfel. etničnost. (2007).undp. U: J.Zagreb. Čačić-Kumpes (ur. B. pp.Banja Luka. Čekrlija. Butollo. S.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. • Vasović. identitet. V. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Beliefs. H.ba/index.2009. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. Beograd: Stubovi kulture. Zagreb: Politička kultura. Scientific American 223. Znakovita zbrka oko etničkog. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. • Turjačanin.) Kultura. • Sherif. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. V. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . M. • Šiber.(1999).. Ostali izvori: • GfK . (2000). • Turjačanin. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji.6. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. (1970). (2000). rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. M. The Open and Closed Mind. Experiments in intergroup diskriminations. 96-102. Powell. V. Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. (2002). godine. Beograd: Službeni glasnik. • Trebješanin. Ž. 15-39. Attitudes and Values. • Turjačanin. (2004). V. • Sistem ranog upozoravanja. Filozofski fakultet Beograd. (1968).. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung.. Magistarski rad.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Beograd. San Francisco: JosseyBass. Osnove političke psihologije. Ð. I. • Šalaj. • Vrcan. Godišnji izvještaj http://www. • Turjačanin.

1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

1. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.07865 .500 72076.1.6337 2.50504 SEM .53286 SEM .6909 SD 1.19234 .71 SR 137551.50 72076. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2. Independent Samples Test F Equal variances assumed .86 306. nisam član/ica 68 568 M 3.08940 Tabela 1.58611 1.6042 SD 1.462 df 645 P .59736 1.08502 .50 Tabela 2.7521 2. član/ica sam Ne.55241 SEM .500 -1.075 Tabela 3. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.2.644 Tabela 2.4978 SD 1.784 .678 t -.0710 2. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.09818 Tabela 2.06514 64 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.59638 1.

član/ica sam Ne.6255 2.500 177744.99 314. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.9220 2. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.93 SR 24821.6597 SD 1.69861 1.511 3 . Test Statistics Chi-Square Df P 8.44901 1.58545 1.34 Tabela 4.027 Tabela 4.06162 Tabela 4. Mann-Whitney Test N Da.1.2.12 320.12425 .50 Tabela 3.16902 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.55684 1.217 .02 312.5787 2.4007 2.10922 .1.037 65 . nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.10863 .56744 SE . Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.2.20 291.50 177744.500 -2.

6597 SD 2.51 361.2222 1.47852 1.33262 .09209 .92 242.9450 3.06162 Tabela 5. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.2518 3.36262 1.42969 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.15645 .25959 .6597 SD 1.1830 3.56744 SE .64562 1.50302 1. Test Statistics Chi-Square Df P 49. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.08224 .06228 1.13573 .17 361.4900 2.23 Tabela 5.06162 66 .2.12188 .76005 1. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.56744 SE . Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.92228 .62112 1.0577 2.56453 1.1.0139 2.2195 2.499 3 .000 Tabela 6.9654 2. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.08916 .

11976 Tabela 7.663 Tabela 8. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.035 3 .8580 SD 1.11458 .22709 SEM . Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.64 387.13459 .42440 1.1.0288 SD 1.2.1.436 df 230 p . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.31191 SEM .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.1722 2.51 263. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.661 t .96 Tabela 6.42187 1. Test Statistics Chi-Square df p 60. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.13894 67 .000 Hrvati Tabela 7.14 373.1071 3.

Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.50 20152.08961 46 83 59 44 232 .2.27251 1.9881 3. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da. Mann-Whitney Test N Da.44974 1.59 110.10208 Tabela 9.20120 . član/ica sam Ne.168 .31843 1.19439 .50 Tabela 8.30 103.500 20152. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316. član/ica sam Ne.24181 .08 SR 18987. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.930 .50 Tabela 9.0034 3.500 8040.0666 SD 1.12 SR 4823.2588 3.030 Tabela 9.2.38091 SEM .0484 SD 1.1. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.50 8040.36496 SE .500 .13079 . nisam član/ica 40 183 M 3.19160 1.18874 .60397 1.352 Tabela 10.500 -2.2220 2.9473 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.

48726 1.40374 1.903 3 .205 3 .593 Tabela 11.83 Tabela 10.49542 1. Test Statistics Chi-Square Df P 11.24436 .78 112.11642 .0121 3.18 119.28622 . Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.1. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.0666 SD 1.44 110.34 124.54 113.1. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78.36496 SE .011 69 .2.15253 1. Test Statistics Chi-Square Df P 1.2.17384 .31 128.2294 3.1653 3.47 Tabela 11.3287 3.08961 Tabela 11.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

8412 2.3791 1.69185 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.40661 .23023 .227 3 .07143 .427 3 .2.30 411.8188 1.62643 1.29705 .94788 1.43045 1.8427 SD 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.9453 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.92 476. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.09054 .101 Tabela 18.65226 1.219 73 .7496 1.05427 Tabela 18. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.57946 SE . Test Statistics Chi-Square Df P 6.1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.22 401.91 Tabela 18.

2 Upitnik 74 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. tržišta i medija u bih. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. ja sam ______________________________. E-1... zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. anketa je anonimna. Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. Recite mi da li biste za jednog običnog. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. (čitati redom stavke. od a do i. anketar prime communications-a iz banje luke. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja.

Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Moguće više odgovora. Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. zaokružiti broj te osobine. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Hrvati. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Koristiti rotaciju. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Bošnjaci) u BiH? 1. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4.

Nisam religiozan. vlasnik privatne firme 4. student ili učenik 9.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. penzionisan ili invalid 8. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. Da li ste… 1. Koliko imate godina? D-3. zaposleni u privatnom sektoru 3. nisam član/ica D-7. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. zemljoradnik 5. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. muški 2. nešto drugo/bez odgovora D-5. zaposleni u državnoj službi 2. član/ica sam 2. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Da. Vjernik sam. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . Nešto drugo. domaćica 7. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. Koliko godina škole ste završili? D-4. nezaposleni 6. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. Ne. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. Pol ispitanika: 1. ženski __________ __________ D-2.

Da 2. Hrvat 2. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Nešto drugo. Uvijek za istu partiju 2. Ne D-11. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Bošnjak 3. šta _________ D-9. Srbin 4. da li biste glasali? 1. Ne zna/odbija D-10. Za različite partije 3. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

August 2009 81 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. festzustellen. zusammen zu leben. Ebenso interessant wird es sein. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. 2003). wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind. 85 .

“ (in: Milas. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. relativ beständige mentale Disposition. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen.1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. zu fühlen und zu handeln. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. mit denen es verbunden ist. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. Einstellung. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. Vorurteil. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind.“ (Trebješanina. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. mit denen eine Person in Berührung kommt. 86 . 2. ethnische Stereotypen. die sich als Tendenz äußert.

Einstellungen gegenüber Politik. und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung.Einstellungen dienen einer Person dazu. wozu man einen bestimmten Bezug hat. Religion und Nationalität. • soziale Einstellungen sind komplex. 87 . Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. wie z. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. eine affektive und eine konative.B. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). • Einstellungsobjekt kann all das sein. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion .

88 . die man über die physische und soziale Welt hat. • Funktion. Laut dieser Definition sind Bosniaken. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. ein Zusammenhang besteht bzw. d. Menschen. 2. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. 1978). was wir fühlen. die sich mit der eigenen Gruppe.Bewusstsein darüber. dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen.2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. • Funktion der Ich-Verteidigung . Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. 1997). woran wir glauben und was für uns wertvoll ist.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. sich selbst auszudrücken . Andere Untersuchungen zeigten hingegen. dass es einfacher ist.h. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. identifizieren. Sie zeigten einerseits. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock. doch ist dies erforderlich.diese Funktion bezieht sich auf Informationen.

Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. Hier ist sichtbar. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. manche betonen objektive Parameter (Sprache. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. dass diese Begriffe die Funktion hatten. In diesem Fall kann dies bedeuten. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. Schweiz). Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. Religion. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. der mit einem Staat zusammenhängt. die fortbestehen will). In den Sozialwissenschaften. Archetypen. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . der auf barbarische Völker oder griechische Völker.B. 2. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). USA. Gruppen zu bezeichnen. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt. hinwies. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück.3. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren.

Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan.T. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. Ulrich Beck behauptet. 1999). Anthony D. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. 1980). vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. 1998). ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. dass es eine subjektive Kategorie ist. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. 2. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. durch die sie sich von anderen unterscheidet. eine Gruppe.4.” (in: Vrcan. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. die alle ihre Mitglieder teilen. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe.

Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. 4. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. 5. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. 5. Kultur. Mythos über die gemeinsame Herkunft.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. Er betont. Affektive Hingabe an Verbindungen. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. 6. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. Biologie). 3. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. 1998). Merkmale. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. Es wird deutlich. ein kollektiver Eigenname. 1997) definiert Ethnizität. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. Gebiet. geschichtliche. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. Dabei betont der Autor. aber auch subjektive Komponenten hat. Emblemata. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. 3. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. 4. 2. ethnische Identität. kulturelle. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. 2. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. 91 .

Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. denn er ist eine extreme. 3. 2.) als auch dadurch. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. Akzeptanz der eigenen Gruppe. bzw. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. 4. irrationale Form der Bindung an das Ethnische. usw.6. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden. Vereine. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren.5. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. aus. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. 2.

Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen.meistens ethnische oder nationale .“ (in: Đurić. 93 . Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe.oder zu einer OUT-Gruppe gehören. ob sie zu einer IN.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. sich aus den IN. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. Ethnozentrismus. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. je nachdem.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. eine . 1995) Wie hier ersichtlich wird. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang.“ (in: Đurić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen.

Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. nahe Verwandtschaft durch Heirat. unter dem Einfluss des Soziologen Park. Diese Beziehungen. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. Ausweisung aus dem Land. Ethnische Distanz E.7. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. Beschäftigung im selben Betrieb. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. 3. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Bogardus prägte. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. und 7. manche theoretischer Natur. 6. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. 4. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. Nachbarschaft. nur Besucher im Lande. 5. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Staatsbürgerschaft bzw. Wohnen in derselben Straße. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Mitbürger in einem Staat. 2.

8. dass lediglich 6. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. 1993). Smith. 15. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. 1997. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit.8 % der Befragten der Meinung waren.3 % meinten hingegen. Er fand heraus. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. 2. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. während 77. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. dem Befragten unbekannt und fremd ist.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. dass dieser doch wichtig sei. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. Fijamengo durchgeführt. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Kuzmanović. Bspw. Erstens. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei.1 % den gemeinsamen 95 . wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. zu der diese Distanz besteht. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. Popadić. Wie früher bereits betont. 1998). Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen.

hatte unter anderem zum Gegenstand. Amerikanern. Kroaten. Engländern.9%. Albaner.6% in Montenegro. in Serbien (enges Gebiet) 11. Slowenen. d. 70.2% in Slowenien. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić. im Kosovo 17.9%.3% in Kroatien. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4. Die Untersuchung.5%. in Bosnien und Herzegowina 6%. 1991). Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. Anm. Russen. 51.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. in Kroatien 11. angesichts der Tatsache. und schließlich 41. Der Autor kam zu dem Schluss.61 und der anderen 4. Deutschen. Die Ergebnisse zeigten.4%. 42. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. Bulgaren. 59. was sehr hoch ist.T. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z. in Montenegro12. 56.9% in Bosnien und Herzegowina. Übersetzerin). Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5.1%. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka. 1973).4%. 1980).600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. Mazedonier.7% im Kosovo. Ungarn) zu messen. Pantićs Untersuchung (1967). in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. die Untersuchung zu erwähnen.2% in Serbien (enges Gebiet. 63. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo.68. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz.7% in Mazedonien. Montenegriner. Kroaten. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. Mazedonien 8.2% und in Slowenien 39. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. Muslime. dass der Höchstwert hier 7 ist. Die 96 .

zeigte. Slowaken und Montenegrinern. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. Amerikanern und Engländern. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. deren Vater einen Hochschul. Bulgaren. 1991) heraus. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. dann mit Kroaten. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). von der Beimessung der 97 . Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). Russen. Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten.oder Fachhochschulabschluss hat).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. Slowaken und Ungarn. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. Es offenbarte sich.

die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz.h. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. wichtig und hoch wahrgenommen. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt. dann gegenüber Roma. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. Darauf folgten Italiener und Spanier. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. deren Soldaten in der SFOR dienten. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. Das Verhältnis gegenüber ausländischen. es folgten die Schüler der Mittelschulen.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. Kroaten. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. fremd und feindlich beschrieben werden. Deutschen. Prnjavor. Bosniaken. aber statistisch doch bedeutend. vermutlich deswegen. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. Prijedor. Amerikanern und Engländern. handelt. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Die Untersuchung von V. während die anderen als verschieden. die ethnische Distanz war hier am größten). Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten.h. die geringste Distanz zeigten. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . während die Studenten am offensten waren bzw. d.

Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle.01. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Portugiesen und Deutschen. Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Die Ergebnisse zeigten. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. In einer Untersuchung. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen. Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Engländern.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. als Chef (55%). 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. zeigte sich. Bosniaken. Montenegrinern und Slowenen. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). 2002) durchgeführt wurde.. während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn.

dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. Lika.58) hatten.82) und Serben (1. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. Kordun und Banovina.75). 2003) zeigte.51). bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. Es zeigte sich ebenfalls.38). Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst.62) und Bosniaken (1.67). Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt. in der die Untersuchung stattfand. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. dann gegenüber Ungarn (1. Slowenen (1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. während das Küstengebiet (Primorje). Nordkroatien sowie Istrien. Es folgten Mazedonier (1. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. Rumänen (1. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. je nach Region. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 .55) und Juden (1. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.84). Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. Nationalismus und der nationalen Loyalität.

Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. Es folgten Montenegriner und Serben. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. Slowenen. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. danach Albaner und Mazedonier. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. gefolgt von Kroaten. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. Die Ergebnisse ergaben. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. Es folgten Deutsche und Kroaten. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. 101 . Die Ergebnisse zeigten. Deutschen. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Bosniaken und Roma. danach Serben und als letzte Roma. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. 2004).

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. 2006) zeigte. Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Roma (19%). während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Serben als Freunde zu haben (22%). Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. 19% waren gegen Albaner als Freunde. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Kroaten hatten ungern Roma. Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Albaner und Roma. danach folgten die Roma (15%). das per definitionem rational ist. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. Albaner und Serben als Mitbürger. können solche nur in Istrien existieren. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). ist es offenkundig. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . Roma(19%). Roma als Freunde zu haben. Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%).

Die Befragten. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen.h. weil ihre Qualität. aber wenige waren bereit. Hier ist zu vermuten. Es ist außerdem bezeichnend. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. d. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Hier konnte festgestellt werden. für die Religion eine große Bedeutung hat. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. innigere Beziehungsformen wie bspw. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. dass die Befragten. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. Heirat einzugehen. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. dass solche Beziehungen nur möglich sind. Interessanterweise war hier zu beobachten. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. die Distanzierung 103 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin.

Der Anteil der Kroaten.dies ist daraus schlusszufolgern .7% auf 81. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. aber auch als Feinde wahrgenommen. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. Ein Grund dafür könnte sein. Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. die vollkommen oder überwiegend bereit waren. Kroaten.aspx?PID=36&RID=87. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma.1%.6% (2008).6%). Sie fiel von 31. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab. stieg jedoch im November 2008 auf 76%. Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. nehmen diese an. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85.7% im November 2008 zurück.6% auf 28. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. ging von 80. die andere Völker über sie haben. 3 104 . Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen.5% im November 2007 auf 76.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. Beide Völker . http://www. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben.undp. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. bzw. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica.ba/index.

Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33.9% an. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab.3%. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.4% im November 2007 auf 77. abnahm (28.6% im November 2008). die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren.7% im November 2007 auf 21. Damit stieg der Anteil von 33.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. und zwar von 28. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten.3% und im November 2008 94. für die es inakzeptabel ist.2% auf 39. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben.1%. Sie waren 2008 (79. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben. Der Anteil stieg von 26. Als positiv war ebenfalls zu vermerken. Im November 2007 betrug er 97. und zwar von 65% auf 74.9% (2007) auf 92. Dieser betrug dann 74.9% (2008)). ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar.2%.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war.9%.8%.7% im November 2008). dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz. Zudem nahm 105 .3% und im Vorjahr noch 97.1% im November des Jahres 2008 an.5% Ende 2007 auf 22. dass der Anteil der Befragten. für die es akzeptabel war. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50.5% im November 2007 auf 35.6%). und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab.8% Ende 2008. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95.

dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. 1989). die durch Sozialisierung übertragen werden. Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. hartnäckig. die „logisch unbegründet. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. die komplex ist und affektive. 2007). Untersuchungen ergaben.1% (2007) auf 92. meistens durch das Lernen an einem Modell.9% (2008)). Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. 2. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. haben sie alle Merkmale der Einstellungen. stieg von 22% 2007 auf 24. soziale Phänomene. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. die es unterstützen. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. etc. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen.9. sehr ausgeprägt sind. 1989). die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert.6% im Jahr 2008.

und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. 1950. um unseren Status zu erhalten. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. Eysenck. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. Der individuelle Ansatz geht davon aus. Adorno und Mitarb. • den zwischenmenschlichen Ansatz. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. 1968). Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. sondern wegen uns selbst bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. Rokeach. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. die man dann nach außen bzw. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. 1960. 1939. Das bedeutet. 1969) erklären. Dollard und Mitarb. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. Berkowitz. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 .

Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. emotionale und konative. Dort. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. Da wir in Nationalstaaten leben. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern.10.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann.“ (Rot. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. 1989). 2. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. denen diese Eigenschaften 108 . und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten. weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation.

Die andere. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. zu handeln. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. die ihnen kaum bekannt sind. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. wie alle anderen Verallgemeinerungen. feindliche Aktionen zu unternehmen. 1971) schlagen 109 . dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. Die andere Sichtweise besagt. als ein Weg. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. Das bedeutet. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. 1989) vertritt. sogar über diejenigen. Manche Autoren (Campbell. Sie können falsch sein. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. die unter anderem auch Asch (in: Rot. Dort. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. Die eine besagt. Stereotypen entstehen. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. besagt. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin.

beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. intelligent 33%. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. es sei vielmehr wichtig. friedlich und ehrlich 15%. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. in: Penington 1997). dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. Wie hier ersichtlich wird. hinterlistig 15%. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. fleißig 41%. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. sind nur dann sinnvoll.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. sauber 18%. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. tapfer 110 . sauber 20%. intelligent 14%. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. einmütig und geschlossen 2%. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. fleißig 14%. 2. einmütig 13% und fleißig 10%. mutig 45%. sie mögen keine anderen Völker 22%. selbstsüchtig 18%. intelligent 19%. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. fröhlich 28%. selbstsüchtig 19%.11. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. Öffentliche Aktivitäten. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. prahlerisch 21%. sauber 32%.

emotional. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. Es wird ersichtlich. rücksichtslose Karrieristen 14%. einmütig 24%. 2002) zeigte. unehrlich. konservativ. dass sich die vertretenen 111 . streitsüchtig und unredlich. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. friedlich und sauber 11%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. aggressiv. Die Autoren kamen zu dem Schluss. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. grob 11%. geschlossen 33%. friedlich 31%. stolz. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. fanatisch. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. gastfreundlich 15%. tapfer. grob 20%. geschlossen 22%.. sie mögen andere Völker. Kroaten als unehrlich. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. einmütig 20% und aufbrausend 16%. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. hinterlistig 16%. kalt. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. schmutzig und unkultiviert. gastfreundlich 22%. Muslime als primitiv. kriegerisch gesinnt. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. selbstsüchtig. gastfreundlich 31%. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. Italiener. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. sie mögen keine anderen Völker. ehrlich 21%. unbarmherzig und grausam waren. nationalistisch. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. rückständig. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. hinterlistig 31%. einmütig 17%. prahlerisch 30%. zurückgeblieben 51%. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. sie mögen keine anderen Völker.

humorvoll. sauber. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. gefühlvoll. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. gastfreundlich. gesellig. unbarmherzig und kampfeslustig. fleißig und gastfreundlich. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. gesellig. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. gierig. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. anpassungsfähig. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. unehrlich. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. mutig. stolz und heimatliebend. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. unredlich. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. humorvoll. aufgeschlossen. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. fröhlich. gefühlvoll und klug. kommunikativ. gute Liebhaber. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. kommunikativ. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. zeigt. selbstlos 112 . mutig. heimatliebend.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. Die Tatsache. zurückgeblieben und primitiv. freundlich. gefühlvoll. heuchlerisch. kommunikativ. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist.

zivilisiert. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. schmutzig und kalt. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. streitsüchtig. Unredlichkeit. kultiviert und selbstlos. selbstlos. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. 113 . Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. Es muss an dieser Stelle betont werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. hinterlistig. schmutzig und unredlich. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. dumm und ungastfreundlich waren. Was negative Attribute betrifft. Kälte und Feigheit zu. kultiviert und zivilisiert. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. fleißig. fleißig und kommunikativ. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. fleißig und kommunikativ. Wenn es um positive Attribute ging. gefühlvoll und klug. sauber. beschrieben Serben Kroaten als sauber. befanden sich: friedlich. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. dann wenig kultiviert. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. Unter den Eigenschaften. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. unredlich. klug. primitiv. klug. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. Selbstsucht. mutig. mutig und gefühlvoll. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. kommunikativ. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. Streitsucht. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. redlich. dass sie ebenso die Meinung vertraten. die am wenigstens vertreten waren. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben.

Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Brod. bis 21. • Region Zvornik: Zvornik. Srebrenica und Milići. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Foča. Istočno Sarajevo. Rudo. Derventa. Pale. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. MrkonjićGrad. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. Kotor Varoš. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. • Region Prijedor: Prijedor. Modriča. Gradiška. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Petrovo. Teslić. Prnjavor. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. Ljubinje. Kneževo. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Kozarska Dubica. Novi Grad. • Region Doboj: Doboj. Višegrad. • Region Herzegowina: Trebinje. Šekovići. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Čelinac. Laktaši. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Bileća und Gacko. Ugljevik. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. • Region Bijeljina: Bijeljina. Bratunac.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. 114 . Brčko. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. Vlasenica.

• Kanton Tuzla: Tuzla. Visoko. Vogošća. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. welche zehn Arten bzw.1. Kakanj. Stari Grad. 3. Travnik. Novi Grad. • Kanton 10: Livno. 115 . • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Novo Sarajevo. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Ljubuški. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. Novi Travnik. Vitez.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. • Kanton Sarajevo: Centar. Velika Kladuša. Bosanska Krupa. Čitluk. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet.h. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. die bejaht oder verneint werden können. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. Banovići. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Lukavac. Maglaj. 3. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. der innigsten Beziehung).h. Cazin. Jablanica. Tomislavgrad. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Kalesija. Gračanica. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht.1. Ilidža. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d.1.

zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. 5. 8. 6. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. 9. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. Die Nationalitäten. 2. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin.2. 4. Unabhängige Variablen 1.2. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . Bildungsgrad 4. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. Serben. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. Geschlecht 2. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. 3. 7. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat.1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. Ziel der Untersuchung ist es. dass ich die jeweilige Person heirate. 10. 3. Bosniaken und Roma. Ethnischer Hintergrund 3. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. Alter 3. waren Kroaten.

ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. Sagen Sie mir bitte. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z. 3. wurde nichts angekreuzt.B. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete. Außerdem wurde den Befragten versichert. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. dass die Umfrage anonym ist. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt.2. 117 . bis 10. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. aufgeklärt. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor.1. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben.

bzw. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.9 19. Bildungsgrad Grund.5%).5 100.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.8 22. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.8 43.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.0 118 .3 100. Tabelle 2.3 32.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4.3%) an der Erhebung teilnahm. Tabelle 3.5 26.6 16. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.7 48.5 100.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.

so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.3 100.5 8. 119 .8%).2 11. Tabelle 5. den Rentnern und Invaliden (16.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.7 2.0 1.5%) und Arbeitslosen (11.8%).1 29. während 13. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten.3% Hausfrauen.0 100.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.3 16.9 3.6%).0 45. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.5 19. Tabelle 4.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.oder Hochschulabschluss (22. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.1%). Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0.7%). In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.6 7.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.

0 100. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1. Gesamt 1743 100.1% Bosniaken. während 37. was ihre Religion predigt und lehrt.4 51.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles.6 1.6 100. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48. Ich bin nicht sicher.1 48.3 oder nicht.3 unbedingt alles. was 862 49.3% Kroaten. Ich bin gläubig. ich habe nichts gegen 112 6.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. akzeptieren. Tabelle 7. akzeptiere aber nicht 650 37.6% Serben und 13. ob ich gläubig bin 93 5. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige.5 meine Religion lehrt.3 37. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren. Ich bin nicht religiös. 48.3% der Gläubigen nicht alles.4 den Glauben anderer.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. Tabelle 8. was meine Religion lehrt.0 120 .

ist vor allen Dingen dadurch bedingt. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Bosniaken und Roma. muss betont werden. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird. 5. Allerdings muss daran erinnert werden. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. während in der Republika Srpska 95.6% Angehöriger anderer Ethnien. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. Das Akzeptieren der Möglichkeit. Wir können behaupten. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen.5. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen.1. gegenüber nur 4.

Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet.5% der Kroaten akzeptieren. 2009 6% der Kroaten eingehen. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. Wenn danach gefragt wird. war 2002 für 35. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden.3% der befragten Kroaten für annehmbar.21.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt.3% beträgt. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10).3% der Kroaten zugestimmt. ist deutlich zu sehen. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28.5% und 2009 26. und „dass der 122 . dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. Dies zeigt aber auch.8% bzw.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. insbesondere in der Föderation BiH. Die Möglichkeit. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57. Der Untersuchung kann entnommen werden. 2009 halten diese Beziehungsform 35. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land. Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina.

Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. Die Beziehungsformen. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. sind die der Nachbarschaft bzw. Wohnort. desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. größer ist als bei denjenigen. die nicht streng gläubig sind. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. 123 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. Bosniaken und Roma eingehen würden. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. welche Kroaten am ehesten mit Serben. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. gezogen werden. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. die in Städten leben. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten.

6% 68.2% 48.3% 53% 56.5% 88.9% 88.7% 86.9% 32.1% 57.7% 124 . Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.4% 87.8% 59.2% 90.4% 26. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.7% 41.3% 28.3% 67.9% 67.6% 26.6% 58.6% 60.4% 76.4% 35.8% 31.7% 67.6% 74.6% 59.2% 77.2% 81.8% 92.2% 28.9% 55.4% 92.1% 91.9% 6% 6% 42.1% 27.1% 88.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.4% 93.

9% Roma 6.7% Roma 41.6% Mein Chef zu sein 58.4% Kroaten 93.6% Bosniaken 26.9% Bosniaken 55.2% Bosniaken 77.9% Serben 67.7% Serben 88.1% Kroaten 88.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.0% Roma 42.3% Serben 67.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .0% Roma 6.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.4% Serben 26.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.9% Mein Chef zu sein 31.3 % Mich zu heiraten 28.4% Roma 35.4% Kroaten 92.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.1% Serben 57.3% Roma 28.7% Roma Tabelle 10.9% Kroaten 92.6% Serben 76.2% Kroaten 90.4% Bosniaken 74.2% Kroaten 81.2% Serben 27.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.6% Bosniaken 68. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.8% Roma 31.1% Kroaten 91.0% Serben 56.5% Mein Chef zu sein 88.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.9% Roma 32. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .9% Kroaten 88.2% Roma 48.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.5% Kroaten 88.0% Mich zu heiraten 6. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.4% Kroaten 87.1% Bosniaken 67.0% Mein Chef zu sein 56.1% Bosniaken 28.1% Mich zu heiraten 27.8% Bosniaken 59.3% Serben 53.6% Serben 59. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.6% Bosniaken 58.6% Bosniaken 60.

dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden. gefolgt von den Serben und Roma.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.2.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59.2% In meiner Nachbarschaft.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.6% In meiner Nachbarschaft.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. 126 .3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.4% Mich zu heiraten 92. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.6 % In meiner Nachbarschaft. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren. dass der Anteil der Befragten.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.7% In meiner Nachbarschaft. zwischen 80% und 85% beträgt. Außerdem darf nicht vergessen werden. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77.

Die erste Abweichung. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen.3% der Bosniaken bereit. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben.6% beträgt. Aus der Untersuchung geht hervor. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. kann zum einen dadurch erklärt werden. während 2009 dieser Anteil nur 60.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. d. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. während nur 39. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu.8%. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009.h. wie Heirat und Freundschaft. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten.

während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. stark abgelehnt. Die Untersuchung von 2002 zeigte. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl.1%) abgelehnt werden. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad.6% der Bosniaken akzeptabel.B.h. d. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. Mitbürger sind. Anhand Anlage 1 zeigt sich. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen. Ehe eines Familienmitglieds). Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. das Blut von einem Roma anzunehmen. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben.

7% 55.1% 85.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.9% 46. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.6% 61. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.9% 59.6% 82.4% 40.2% 44.2% 129 . Grafik 2.3% 82.3% 36.2% 60.1% 50.8% 83% 83% 64.3% 49. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.8% 52.6% 48.

3% 84.0% Mich zu heiraten 11.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .5% Mich zu heiraten 81.6% Serben 48.3% Roma 36.4% 14.9% Roma 46.6% Roma 6.8% Serben 52.6% Serben 50.1% Bosniaken 85.2% Kroaten 13.0% Bosniaken 83.0% Serben 49.6% Roma 6.3% Bosniaken 82.3% Kroaten 64.0% Bosniaken 84.9% Kroaten 54.7% 53% 11.8% Bosniaken 83.1% 84.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.2% 81.2% Serben 44.6% Roma Tabelle 12. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.6% 81.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.2% 40.7% 35.2% 13.9% Kroaten 62. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .4% 11% 49% Tabelle 11.4% Roma 40.1% Bosniaken 81.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.5% 82.9% 62.7% Bosniaken 76.6% 6.0% Kroaten 59.2% Roma 35.1% Roma 61.4% Serben 11.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.6% 42.6% 6% 39. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.6% Bosniaken 81.5% Bosniaken 82.0% Mich zu heiraten 6.9% 54. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Kroaten 14.0% Kroaten 76.7% Kroaten 55.2% Serben 42.0% Roma 39.0% Serben 11.0% Serben 60. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.6% Kroaten 47.7% Serben 53.2% Roma 40.9% Mich zu heiraten 14.3% Kroaten 49.1% Bosniaken 84.

2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49.3% In meiner Nachbarschaft.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.2% Mein Chef zu sein 48.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.0% Mein Chef zu sein 83. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.9% In meiner Nachbarschaft.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49. genau wie Kroaten und Bosniaken.9% In meiner Nachbarschaft. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.2% Mein Chef zu sein 39. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.3.6% Mein Chef zu sein 54. 131 .6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.8% In meiner Nachbarschaft.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.

Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden.3% weniger als im Jahr 2002. während 132 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert.8%. gelten auch für Serben. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen.1% (2009).9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. Dies sind 10. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren. sank von 54% (2002) auf 43. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. Auch der Anteil der Serben. Je intimer die Form der Beziehung. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39.2% und von Roma 34. In Lebensgefahr sind 37. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. Von Bosniaken würden 35. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. Während 2002 Bosniaken noch von 48.4%. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben.2% der Serben. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu. „Bluttransfusion“ zu vermerken. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. Alle weiteren Erkenntnisse.5% der Serben bereit.

ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 .6% beträgt. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten.5% der befragten Serben. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina.5% der Befragten für sie aus. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. der Wunsch. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. 6. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. dass ihre Kinder von Kroaten. dass Serben am stärksten Roma ablehnen. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert.9% der serbischen Befragten akzeptiert. sprechen sich heutzutage lediglich 32. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen.

1% 66.4% 28.2% 45.2% 68. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.7% 22.8% 43.4% 18.1% 24.1% 30.2% 32.4% 15.9% 4.9% 67. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.4% 35.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.2% 39.5% 64.3% 6.9% 26.6% 36% 12.2% 9.9% 134 .5% 26.8% 21.5% 47.3% 34.2% 37.9% 67.7% 18.9% 19.3% 30.6% 32.7% 66.8% 65.9% 66.5% 67.5% 27.8% 5.8% 8.2% 64.

1% Serben 66.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.2% Kroaten 37.7% Roma 22.4% Mein Chef zu sein 4.5% Roma 26.4% Mich zu heiraten 8.2% Serben 68.1% Kroaten 30.8% Serben 65.5% Kroaten 47.8% Bosniaken 21.0% Kroaten 12.2% Kroaten 9. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.2% Bosniaken 32.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.3% Kroaten 30.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.9% Roma 4.7% Serben 66.9% Serben 51.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.3% Roma 34.9% Serben 67. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.4% Bosniaken 28.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.4% Roma 15.4% Bosniaken 18.5% Roma Tabelle 14. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Mein Chef zu sein 64.6% Kroaten 36.3% Bosniaken 6.1% Kroaten 24.6% Roma 32.3% Mich zu heiraten 5.7% Roma 18.8% Roma 5.4% Bosniaken 35. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.9% Mein Chef zu sein 6.9% Bosniaken 26.8% Bosniaken 8.1% Mich zu heiraten 64.2% Bosniaken 45. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .8% Kroaten 43. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.2% Mich zu heiraten 12.5% Roma 27.5% Serben 64.9% Serben 66.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.9% Kroaten 19.2% Bosniaken 39.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.2% Serben 64.9% Serben 67.

9% .9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.2%).1 % In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67. mutig (53. redlich (52.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28.3% Kroaten 70.7% Serben 38. freundlich (56%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30. Wie bereits angedeutet.2%) und ehrlich (51. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.4. fleißig (59. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34.7%).6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66.5%).7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.4% 11. klug (56. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70. Tabelle 15.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.6% 44.6% 48.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37. gefühlvoll (56%).2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5.4%).7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.3%).4 % In meiner Nachbarschaft.9% Mein Chef zu sein 66.2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.3% 4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden. kultiviert (60.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22. stolz (64.5%).4% 12. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.8% In meiner Nachbarschaft.8%).8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.5% In meiner Nachbarschaft.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2.

7% 21% 10. unehrlich (35. klug (24.8% 22% 22. faul (27. unehrlich (26.6%).8% 43.8% 23.7% 12. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.7% 51.2% 59.3% 34.5% 6% 8.8%).6% 3.4%) und stolz (22%).1% 11. faul (53. unredlich (29.4% 28% 19.7% 10.1% 22. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).2% 18.4% 1.6% 15.8% 62. sie mögen keine anderen Völker (31%).9% 53.2% 10% 16.3% 29. Dienermentalität (23.1% 14.8%).4% 4.9% 42.5% 16.4%).9% 40.4% 10.5% 11.2% 21. kultiviert (28.4% 31% 17.6%).9%).8% 11.5% 9.5% 12.7% 28. dass Roma bei Kroaten alles 137 .7% 8.7% 4. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.4% 27.3% 24.2% 19% 17. gefühlvoll (22.8% 14.6%).4%).4% 24.4% 18.6% 56% 48.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.2% 11.6% 35.3% 6. Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.4% 31% 17.7%).6% 35.2% 64.9% 26.6% 26.3%). nicht kultiviert (48.6% 14.2% 19.4% 8.4% 6.2% 56% 56.5% 60.1% 52.7% 8.7%).7% 43.8% 2.7% 15.2% 19% 19% 4.1% 19.3% 16. freundlich (28%).6% 7.8% 18. streitsüchtig (33. feige (26.3%). fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.4% 14. Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.6% 4.6% 33.7% 2.7% 10.7% 11.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.4%).3%).4% 53. dumm (35. unfreundlich (24.4%).7% 4.

2%). stolz (21%). Ebenso wird deutlich. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. kalt (22. sauber (38.1%). Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. sind: streitsüchtig (43.2%).1%) und unfreundlich (17. Aus der Grafik geht hervor. dem man nie vertrauen darf. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. mutig (19.7%). wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. unehrlich (42. sie mögen keine anderen Völker (43.h. ehrlich (18. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen.9%).7%). dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24. mit denen Kroaten Serben beschreiben.4%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. Allgemein betrachtet. Die ersten zehn Eigenschaften. unredlich (34.8%).6%). durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28.4%).8%). 138 . d.

2%).80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.10 75.50 71. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.10 62.1%).5.2% 5.50 28.8% 2.4% 94% 47.00 52.40 15. redlich (47.9% 24.60 6.1%). mutig (52. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73. fleißig (47.3%).1%).90 37. freundlich 139 . stolz (58.9% 37.90 24.2%).1% 62.5% 71.20 16.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97.00 47.6% 84.8%).6% 6% 52.8% 83.40 94.1% 75.4% 15. sie mögen andere Völker (48.5% 28. gefühlvoll (53.60 84.1%).80 83. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.2% 16. friedlich (48.

8%).5% 39.2% 10% 16. freundlich 140 .7% 48.4% 9.4% 6.7% 17.3% 58.5% 9.6%).9% 17% 8.6% Serben 12.6% 6.7% 58. unehrlich (31.2% 11.2%).7% 4.9% 14. nicht kultiviert (42.4% 51.2% 30. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind.6% 11.9% 6.1%).7% 12.6% 9. unehrlich (23.9% 11% 4.7% 21% 19.1% 16.5% 9.4% 41.1% Roma 2.9% 27% 15% 10.1% 6.3% 42.8% 26.4% 42. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.8% 8% 13.5% 5.2% 12.3% 52.3% 47.8%). Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.3% 5.4% 44.3% 19.4% 10.8% 37. Eigenschaften.5%).7% 19. feige (17.5% 11.4% 17.5%).6% 15. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.2% 48.1% 15.8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.5% 5.5% 44.9% 42. unredlich (24.1% 1.7% 28.4% 23.3% 15.8% 21.2% 5.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.3% 3.8% 22.7%). dumm (26%).6%).4% 4. unredlich (28.4% 26.2% 47.3% 3.7% 19.8% 43.1% 3.4% 14.4% 31.6% 12. Tabelle 16.7% 23. klug (26.2%) und ehrlich (44.5% 14.5% 15.4%). die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben.3% 11% 6. sind: kultiviert (41.1% 10% 16. faul (51.6% 20.7%).4% 26.7% 43.1% 53.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 17.1% 14.4% Kroaten 24.

denn sie werden als unehrlich. unredlich.4%).4%).9%).6%). Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64. 141 .1%).9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker. streitsüchtig (23.9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet.3%). stolz (26. sie mögen keine anderen Völker (43.4%). fleißig (22.3%).7%). während jeder vierte Befragte (24. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen. nicht kultiviert (17.7%). unfreundlich (20. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.5%). Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus. feige (30. sauber (24. sie mögen keine anderen Völker (21. Freundlichkeit u. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29.Ä. streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben.1%). Klugheit. Für 22. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben.9%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26. kalt (17%) und faul (16.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes.9%). gefühlvoll (19. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit. Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich.4%).2%). wahrgenommen. sie sind unehrlich (42. unredlich (42.

1% 70.80 77.70 64. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.30 35. mutig (48.2%).9% 5.9% 10.90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.4%).9% 29. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).10 70.70 16.70 24.3% 83.7% 24.5% 81.5% 18.10 89.30 83.50 81.50 18.30 75.8%).1% 2.3% 35.4%).9%).10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2. fleißig (36. friedlich 142 . vorwiegend positiv geprägt. ehrlich (43.90 10.6. wie die der Kroaten und Bosniaken.1% 89. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.3%).7% 64. redlich (35.8%).20 22. sauber (47.7% 16.3% 75.90 29.2% 22. sie mögen andere Völker (40.8% 77. gefühlvoll (38. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.

6% 5.1% 20% 6.4% 9.3% 23.1% 19.4% 5% 53% 38.3% 30.7%).5% 24.2% 7% 2. dumm (21.3% 8. nicht kultiviert (24.8%).3%).8% 48.4% 17. das andere Völker nicht mag (32.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk. 143 .9%). freundlich (30.7% 21.8% 3.6% 34.9% 8. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.5%).7% Serben 47.8% 17.1% 3. haben eine Dienermentalität (23. sind feige (22.3%).2% 17.9% 11. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.2% 3.7%).5% 31. aber sauber (17.7% 2.7% 33.4% 5.7% 22.6% Roma 4.7% 5.1% 4. unredlich (24.8%).8%).8% 5.5% 23.8% 5.7% 39.3% 7.7% 15.7% 5.4% 6.6% 3. unfreundlich (17.1% 2% 32.6% 2.8% 24.8%).4% 3.2% 13.6% 37.6% 4.3% 36.3% 35.9% 17.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.9% 5.8% 40.6% 14.6% 38.9% 6.1% 13.8% 16.7% 5.8%).4% 15.8% 7% 8.9% 2.6% 18.7% 3% 6% 32% 11.6% 43.2% 14.8% 6. Tabelle 17. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.3%). Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.3% 10.2% 49.6% 10.3% 17.4% 17.5% 19.5% 3.3% 3% 5.9% 0. sie sind unehrlich (31.8% 5% 8.5% 31. streitsüchtig (27.6% 23.4% 27.5% 3.4% 21.9% 1.6% 3.8% 38.4% Kroaten 32.

7%). Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41.6%) und sind unfreundlich (13. Sie halten sie für schmutzig (49. nützlich sein kann. fleißig (17. unredlich (23.4%). das für die Gesellschaft.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20. kultiviertes Volk wahrgenommen.5%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma. unredlich (18. Verhalten ihrer eigen Politiker. streitsüchtig (19. Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das. haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. Den Untersuchungsergebnissen nach.2%). Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21. genauso wie Kroaten und Bosniaken.4%).6%). sind unehrlich (17.1%).5%) und freundlich (17.4%). haben eine Dienermentalität (14.6%).9%).7%). sie mögen andere Völker (17.2%).3%). sauber (32. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.6%).2%). kultiviert (34. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker.7%) unehrlich (23.4%). feige (21. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten. faul (38. dumm (19. streitsüchtig (20%). in der sie leben.9%). 144 . unkultiviert (39.2%). Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild. sie mögen keine anderen Völker (31. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37.

40 20.90 83.40 10.7% 58.60 79.1% 16.4% 21.40 21.60 10.1% 85. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.4% 2.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.6% 89.70 58.6% 10.10 16.4% 20.9% 83.60 89.10 85.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.3% 41.6% 79.9% 14.6% 145 .30 41.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.4% 10.6% 78. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.4% 89.60 78.40 89.90 14.

der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. dass Kroaten. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. d. Außerdem muss 146 . Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. 2003. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. 2008). Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Šalaj. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. In diesem Staat leben Kroaten. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. Dies schließt auch die Möglichkeit ein.h. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. die Beziehung jederzeit beenden zu können. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. miteinander in einem Staat zu leben. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind.

die Menschen als Freunde wählen. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. ethnische Spannungen u. So befürworten sie z. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen.B.h. während die Distanz zu Roma. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. muss dennoch darauf hingewiesen werden. Aus der Studie geht hervor. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. Offen bleibt hier die Frage. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. dass sich Menschen in “normalen” d. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. variiert. Dieser Umstand hat sich 147 .) als weniger wichtig angesehen wird. der kroatischen Befragten wird deutlich. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. Hierzu sollte erwähnt werden.a.B. in: Pennington 1997).

Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. bei den serbischen am schwächsten. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. 148 . An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. dann mit Bosniaken. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. was hier zu betonen ist. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl.

Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. usw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. ehrlich. das eigene Volk zu idealisieren. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. Alle Völker halten sich selbst für redlich. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. mutig. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. sollten jedoch stets beobachtet werden. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. kultiviertes Volk. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. sie mögen andere Völker. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. Diese Ergebnisse zeigen uns.

wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Die These. was darauf schließen lässt. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. Abschließend kann festgehalten werden. Ein Urteil darüber. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. ist also relativ gering. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. zu denken geben. 150 . Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. Interessanterweise gaben die Befragten an. Ebenso wichtig festzuhalten ist. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. dass Bosniaken. Der Anteil derer. auch wenn sie diejenigen sind. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. bleibt Ihnen vorbehalten. gering ist. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern.

• Biro. 21-6. Belgrad. Revue für Soziologie. / Baćević. Vol XXXVII. (2006): Homo poscommunisticus. 57-62. Diplomski rad. No 1–2. H. Diplomarbeit. • Alačov. (2006): Homo poscommunisticu. 20. • Antoni. Beograd. und Kamenov. oktobra. Lj. Revija za sociologiju. D. A. M. M. Doob. Etnički stereotipi . Zagreb. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. • Baćević. • Berkowitz. Belgrad. / Alačov. • Dollard. Berkowitz (ed. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . Mowrer. Đ. Institute for Social Research. / Đuric. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. / Antoni. XX vek.posebno izdanje 3. 21-6. / Banovac. D. XXXVII. Belgrad.. in L. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. und Boneta. Ž.a. (1939): Frustration and Aggresion.Novi Sad. Nova srpska politička misao. No 2. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. i Boneta. and Sears.S. Zbornik za društvene nauke. 85-94.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. Bd. • Ðurić. J. (1971): White Attitudes Towards Black People. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. Atherton Press. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Matica srpska. Beograd. Beograd. S.E. • Čorkalo. L. Ž. D. • Campbell. New York. O. Yale University Press. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. / Biro. N. Mich. M.A. T. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. Harper. • Banovac. (1950): The Authoritarian Personality. T. (1998): Nationale Identität. B.R. M. Beograd. 20. Miller. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. Oktober. • Biro. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. Zagreb. No 1-2. Ann Arbor. (1998): Nacionalni identitet. / Biro. R. (1971): Untersuchung der 151 . str. Vol 10. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Ž. New Haven. S. New York. Jahrhundert. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. u. L. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. XX vek.W.. S.. Lj. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. Jahrhundert. str. p. Ð. B.7. 57-62. Belgrad. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen.

(2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen.. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. Popadić. Đ. Belgrad. / Lučić.. Novi Sad. • Kuzmanović. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. D. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. Beograd. • Ðurić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. Beograd.J. / Đuric. B. Diplomski rad. • Eysenck. H. Novi Sad. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. Abteilung für Psychologie. Kuzmanović. Diplomarbeit. B. bošnjačke i srpske nacionalnosti. 134-153. • Lučić. • Kosanović. / Gellner. / Đuric. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Sociologija broj 1. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. Philosophische Fakultät. E. Soziologie Nr. Zagreb. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. Ð. Sammelband für Sozialwissenschaften. Diplomski rad. Filozofski fakultet. London. bosniakischen und serbischen Studenten. Kuzmanović. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. Ličnost u višekulturnom društvu.. / Kosanović. Routledge& Kegan Paul. Novi Sad. Universität Novi Sad. Đ. Matica srpska. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. Diplomarbeit. 1. 134-153. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. D. Belgrad. Popadić. Novi Sad. Matica Srpska. • Đurić. D. Philosophische Fakultät. Đ. • Gellner. (1997): Nacije i nacionalizam. Belgrad. Univerzitet u Novom Sadu. / Havelka. Odsjek psihologija. B. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. B. N. B. Filozofski fakultet. 152 . (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. D. S. Beograd. B. • Havelka. Novi Sad. Matica srpska. Zagreb. (1997): Nationen und Nationalismus.. E. / Kuzmanović. Novi Sad. str. N. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . (1954): The Psychology politics.

Friedrich-Ebert-Stiftung. / Milošević Đorđević. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. J. G. Naklada Slap. str. Jastrebarsko. Banja Luka. Lutovac (ur. Zagreb. C. Jastrebarsko. S. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. Život u posleratnim zajednicama. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. J. Belgrad IDN. u. • Phinney. D. 125137. Naklada Slap. Belgrad. M. S. Naklada Slap. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. / Milas. in: Z. 499-514. 11/7/2007 153 . D. S. 11/7/2007 / Puhalo. D. 226. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. / Puhalo. Psihologija 1-2. G. J. / Pejanović. (1997): Osnove socijalne psihologije. Zagreb. 237-252. 226. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. Naklada Slap. (2004): Ličnost i društveni stavovi. • Pejanović.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. S. 125-137. Belgrad. M.. 108. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. Beograd IDN. Psychological Bulletin. G. 237-252.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. S. Beograd. Beograd. 115-138 / Opačić. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. / Pennington. G.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas.a. str. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. str. • Opačić. S. • Pennington. Friedrich-Ebert-Stiftung. • Puhalo. C. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. 115-138. D. (1967): Etnička distanca u SFRJ. S. • Milošević Đorđević. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. Lutovac (ur. U Z. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. • Puhalo. Psihologija 1-2. Beograd. Belgrad. / Pantić. S. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. IAN. IAN. • Pantić. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. str. Banja Luka.

Friedrich-Ebert-Stiftung. (1978): Vrednosti.V. M. Sarajevo. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. und Havelka. und Stref-Feber. Butollo.V. S. Scientific American 223. Belgrad. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. i Stref-Feber. N. N. / Šalaj. XX vek. p. Friedrich-Ebert-Stiftung. • Turjačanin. / Rot. Institut für Psychologie... (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. B. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . / Putinja. Attitudes and Values. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Powell. (1997):. London.. Jahrhundert. (1989): Osnove socijalne psihologije. N. / Rake. (1997): Ethnizitätstheorie. Powell. (1998): Osnove političke psihologije. San Francisco. Basic books. Institut za psihologiju. / Turjačanin. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. i Enkok. New York. V. Beograd. stavovi i promena ponašanja. B. • Šiber. (1968): Beliefs. 20. M. Nolit. Zagreb. Čekrlija. N. • Sherif. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. F . / Rot. Belgrad.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. • Rokeach. / Šiber. F. Einstellungen und Verhaltenswandel. B. H. i Havelka.. I. Ž. M. Politička cultura. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. (1960): The Open and Closed Mind. Ž. Beograd. • Tajfel. N. I. Beograd.. Ð. (1978): Werte. Čekrlija. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie. Sarajevo. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Beograd. Butollo. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu.Banja Luka. • Rot. Teorije o etnicitetu. B.. Nolit. / Turjačanin. • Rot. N. Routledge& Kegan Paul. Belgrad. V. Beograd. 154 . (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. • Turjačanin. und Ancock. W. K. Ð. JosseyBass. • Rajk. • Rokeach. K. W. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. Politička cultura. Belgrad. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. Zagreb. S. • Šalaj. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Belgrad. 96-102.

/ Turjačanin. 15-39. Ethik. Zagreb.undp. Beograd. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. • Sistem ranog upozoravanja. V. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. • Trebješanin. Philosophische Fakultät in Banja Luka. / Trebješanin.ba/index. Beograd. Stubovi kulture. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. ČačićKumpes (ur. Čačić-Kumpes (ur. S. Belgrad. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem. Identität.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . V. Philospohische Fakultät Belgrad. Jahresbericht http://www.) Kultur. Magistarski rad. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. Sonstige Quellen: • GfK . Ž. Banja Luka. Stubovi kulture. • Turjačanin. / Vasović. U: J. M. 155 . Ž.aspx?PID=36&RID=87. • Vasović. Službeni glasnik. S. Zagreb. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. / Vrcan. • Vrcan. Filozofski fakultet Beograd. M. Magisterarbeit. (2000): Rečnik psihologije. 15-39. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. J. (2000): Wörterbuch der Psychologie. Naklada Jesenski und Turk S.Zagreb. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih.6. V. Zugang am 1. Banja Luka.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. Službeni glasnik. Naklada Jesenski i Turk str. Belgrad. identitet.) Kultura. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb.2009. (2007): Im vorpolitischen Raum. / Turjačanin. etničnost. V. (2007): U predvorju politike.

1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

50 72076. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.1.55241 SEM .500 -1.678 t -.59638 1.08940 Tabelle 1. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.08502 .58611 1.784 .2.86 306. Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.19234 .500 72076. Independent Samples Test F Equal variances assumed .075 Tabelle 3.71 SR 137551.7521 2.06514 157 .50504 SEM .1.59736 1.50 Tabelle 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.6042 SD 1.09818 Tabelle 2.53286 SEM .644 Tabelle 2. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.6337 2.462 df 645 P .6909 SD 1.4978 SD 1.0710 2.07865 . Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.

99 314.93 SR 24821. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.10863 .56744 SE . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.511 3 .9220 2.500 -2.500 177744.50 Tabelle 3.12 320.037 158 .1.6255 2.58545 1.16902 . Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.2.50 177744.02 312.217 .69861 1.34 Tabelle 4.5787 2.6597 SD 1.1. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.027 Tabelle 4.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.10922 .55684 1.4007 2.06162 Tabelle 4.44901 1.12425 . Test Statistik Chi-Square Df P 8.2.20 291.

06162 159 . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.12188 . Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.42969 1.1830 3.08916 .499 3 .64562 1.62112 1.36262 1.17 361.06228 1.0577 2.51 361.06162 Tabelle 5.000 Tabelle 6.2195 2.2222 1. dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.6597 SD 1.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.33262 . ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.15645 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.47852 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.92228 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.76005 1.2518 3.92 242.23 Tabelle 5. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.09209 .50302 1.56744 SE . ich habe nichts dagegen.6597 SD 2.1.08224 .56744 SE .25959 .13573 . Test Statistik Chi-Square Df P 49.0139 2.9654 2.2.9450 3. akzeptiere aber nicht alles.4900 2.56453 1.

13459 .8580 SD 1.1. akzeptiere aber nicht alles.035 3 .42187 1.0288 SD 1.1722 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.42440 1.51 263.13894 160 .31191 SEM .000 Kroaten Tabelle 7. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272. ich habe nichts dagegen.1.14 373.1071 3. Test Statistik Chi-Square df p 60.22709 SEM . was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.436 df 230 p .663 Tabelle 8.96 Tabelle 6.661 t .2. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.64 387.11458 . Independent Samples Test F Equal variances assumed 1. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.11976 Tabelle 7.

2220 2.2.2588 3.500 20152.1. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2.20120 .50 8040.60397 1.12 SR 4823.44974 1.27251 1.930 .2.352 Tabelle 10.0034 3.19439 .18874 .50 20152.50 Tabelle 9.10208 Tabelle 9.08961 161 .0484 SD 1.19160 1.31843 1.9881 3.030 Tabelle 9. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959. Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.500 8040.30 103.24181 .500 -2.500 .08 SR 18987.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.9473 3. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.0666 SD 1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.50 Tabelle 8.38091 SEM . Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.13079 .1.168 .59 110.36496 SE .

1.11642 . Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.54 113.1.31 128.903 3 .oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.48726 1. Test Statistik Chi-Square Df P 1.18 119.205 3 .oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78.28622 .15253 1.49542 1.17384 . Test Statistik Chi-Square Df P 11.78 112. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.2294 3.24436 .47 Tabelle 11. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.011 162 .83 Tabelle 10.3287 3.0666 SD 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.40374 1.1653 3.0121 3.36496 SE .2.2.08961 Tabelle 11.593 Tabelle 11.44 110.34 124.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

akzeptiere aber nicht alles.219 166 .8188 1. ich habe nichts dagegen.2 Test Statistik Chi-Square df p 4.3791 1. akzeptiere aber nicht alles. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.09054 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.62643 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17.65226 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.7496 1.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.07143 . dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.29705 .43045 1.101 Tabelle 18.92 476.227 3 .22 401.30 411.2. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.69185 1.23023 .40661 .57946 SE .94788 1.8427 SD 1. Test Statistics Chi-Square Df P 6. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.91 Tabelle 18.05427 Tabelle 18.427 3 .8412 2. ich habe nichts dagegen.9453 1.

2 Fragebogen 167 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

Markt. muss nichts angekreuzt werden)..und Medienforschung in BiH. aber nur wenn Sie das wollen..dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? .. Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen. muss nichts angekreuzt werden.. ihre Personalien können Sie angeben.. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet.. E-1.dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? .. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________. Die Umfrage ist anonym. Kroate/ Kroatin ..dass sie in Ihrer Nachbarschaft.. dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet. die der Befragte mit JA beantwortet. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-. Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? .. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr. Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert..dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? .. Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen. ob es für Sie akzeptabel wäre.. Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig.dass er / sie Ihr Chef wird? .mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 . Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. Sagen Sie mir bitte.dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka.

falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas .. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu. Rotation einsetzen. Mehrfachnennungen sind möglich. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 . Falls der Befragte bei einem Volk behauptet.. Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen. welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden... Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . Bitte sagen Sie uns. die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können.

im Privatsektor beschäftigt 3. Mann __________ 2. was ist die Grundlage dafür? 1. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. Geschlecht des Befragten: D-2. Landwirt 5. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. Wie alt sind Sie? 1. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Frau D-3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. sonstiges / keine Antwort 170 . was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Sagen Sie uns bitte. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Ich betrachte. Hausfrau / Hausmann 7. Auf Grund der Kriegsereignisse 2. Student oder Schüler 9. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Rentner oder Invalide 8. Sind Sie… 1. Sonstiges. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Eigentümer einer privaten Firma 4. arbeitslos 6. Ich betrachte. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden.

Nein D-7. was meine Religion lehrt. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. 1. 4. was meine Religion lehrt. immer dieselbe Partei 2. akzeptiere aber nicht alles. unterschiedliche Parteien 3. Ich bin mir nicht sicher. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. Serbe 4. sonstiges. 2. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. was_________ D-9. würden Sie wählen gehen? 1. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. 3. 5.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. Ja 2. Kroate 2. Bosniake 3. Ja 2. ob ich gläubig bin oder nicht. Ich bin nicht gläubig. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. 171 . Nein D-11. D-8. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. Können Sie mir sagen. Ich bin gläubig. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6.

- Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung.BH-ID 17689606 172 .6) PUHALO. : graf. übersetzung Dijana Prljić] . - 172 str.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. jeziku - Bibliografija: str.356. [prevod. 60-62. Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo . i njem. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS. prikazi .04](497.o.4:314. 2009. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . 24 cm Tekst na srp.o.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo 316.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful