Sie sind auf Seite 1von 200

Jan van Helsing

TAJNA DRUTVA I NJIHOVA MO U 20. VEKU


ili KAKO SE VLADA SVETOM

Vodi kroz veze tajnih udruenja sa finansijskim monicima i politikom Trilateralna komisija, Bilderbergeri, CFR, OUN

Dobar dan, dragi itaoe!

ivot izdavaa je zaista interesantan.. Uvek moete oekivati iznenaenja. U jesen 1993. primio sam poziv jednog mladia koji nije hteo da se predstavi i koji mi je saoptio da je napisao jednu krajnje brizantnu knjigu. Traio je izdavaa, ali je hteo da on sam ostane anoniman. Sloio sam se i zamolio ga da mi dostavi rukopis. Nekoliko dana kasnije potom su mi stigli disketa i novani iznos. Na poiljci nije pisalo ime poiljaoca. Pored toga se nalazilo i pismo iji sadraj moete proitati na sledeim stranama. Odmah sam odtampao tekst i proitao ga s najveim zanimanjem i bez predaha. Nakon itanja sam bio potresen iako sam jo od ranije znao poneto o spletkarenju odreenih krugova naeg finog drutva. Naravno da nije bilo mogue proveriti tanost svih veza opisanih u knjizi, ali ako je samo i mali deo njih odgovarao istini, onda mi je jasno na ovoj planeti ima toliko sirotinje, zato je veina ljudi siromana a itavo se bogatstvo i mo na Zemlji nalazi u rukama malog broja beskrupoloznih ljudi. Ovu knjigu niko nee moi da zaobie! Srdano Va K.-D. Ewert-Gamalo Tiozon

Dragi gospodine Ewert! Pre otprilike godinu dana dobio sam od jednog prijatelja va magazin Resuolt i bio iznenaen to se u jednom izdavakom programu nalazilo toliko kritiarskih knjiga razliitih tema. Na mene je ostavila utisak Vaa hrabrost da javno ponudite ove knjige kao i Va Razvoj slobodne energije Kako sam saznao iz Resoult-a, u mogunosti ste da objavljujete i prvence, pod pretpostavkom da su ubedljivi i da autor preuzme navedeno sopstveno uee. Zato Vam na priloenoj disketi aljem moj rukopis na temu: Tajna drutva i njihova mo u 20. veku Sigurno ete se pitati kako sam doao do ovih informacija. U stvari sam u potrazi za neim sasvim drugim naleteo na temu Tajne loe i politika. Kao to sigurno znate, itava materija u mikro- i makrokosmosu povezana je elektromagnetnim silama. Ako, dakle, naem nain da prodrem u delovanje te elektromagnetene sile i promenim ga namerno, mogu da s jedne strane utiem na materiju, a sa druge na vreme. Postoje dva puta da se to postigne: mainama ili bez njih. Takve maine poznate su kao antigravitacione letelice, takozvani NLO, koje zbog magnetnog polja koje same proizvode mogu da manevriu nezavisno od naeg Zemljinog magnetnog polja (antigravitacija), i moduli prostor-vreme. Druge maine koje prodiru u ova magnetna polja i mogu da ih pretvore u korisnu energiju poznata su pod nazivom maine slobodne energije (npr. tahjonen-konvertor, prostorni kvantni motori). Ljudi koji svesnom rotacijom njihovog merkabah-a, sopstvenog magnetnog polja, mogu da promene materiju, nazivaju se avatare ( u zapadnom svetu najpoznatiji je bio Jeua ben Jozef = Isus, koji je bio majstor meu njima). Time je mogue stvarati direktno iz etra (materijalizacija), promeniti materiju, npr: pretvoriti vodu u vino ili gvoe u zlato (transformacija), ukinuti teinu, lebdeti ili hodati po vodi (levitacija), premeati telo bez gubitka vremena, na primer iz Afrike u Ameriku (teleportacija), spontano izleiti promenom strukture elije, itd. Imao sam prednost da budem duhovno vaspitavan, pa sam stoga rano nauio da ciljano programiram svoju podsvest, ivim prema kosmikim zakonitostima i treniram svoj medijalitet. Prema zakonu rezonance poeo sam da takve ljude uvodim u svoj ivot. Sad imam 26 godina, obiao sam pet kontinenata i u skoro svakoj sam zemlji naiao na opisane maine i avatare. Samo na Novom Zelandu sam sreo mnogo ljudi koji su se tamo preselili jer su zbog razvijanja ureaja za besplatnu proizvodnju energije ili antigravitacionih letelica u Evropi imali ozbiljnih problema sa tamnonjim atomskim, naftnim i elektro lobijima. Poeo sam da se pitam, zato se o ovim tehnologijama nita ne zna, i zato crkve predstavljaju delovanje avatara kao uda. Zato ljudi doivljavaju Isusa i Budu kao sinove Boje, iako njihova dela potiu iz primene potpuno jasnih zakonitosti koje su dostupne svakom na ovoj planeti? Tako sam poeo da otkrivam ko i ta stoji iza toga da takve teme s jedne strane ne dospevaju u medije ili se ismejavaju, a da se sa druge strane protiv takvih objavljivanja

bore bez obzira na ljudske ivote. Da se kod ove tematike ne radi o igri, konano mi je postalo jasno kada je jedan moj poznanik, farmer na severu Novog Zelanda koji je otkrio probni poligon za letee tanjire amerikih vazduhoplovnih snaga, pronaen ubijen na rubu jedne litice zajedno sa svojim jedinim svedokom samo pet sati nakon to je objavio svoj pronalazak. Sreo sam pripadnike CIA-e, Pomorske obavetajne slube i BND-a koji su bili umeani u takve projekte ili jo uvek jesu. Mnogi od njih nisu hteli da vie uestvuju u ovoj ubilakoj igri, plaei se za svoj ivot, s pravom, ukoliko bi izneli informacije. Takve i sline informacije tajne prirode na koje sam naiao tokom svog istraivanja sakupio sam u ovoj knjizi. Sve to je povezano sa tajnim drutvima, religijom, finansijskim monicima i politikom. Pritom sam rastrzan izmeu uasne bespomonosti koju oseamo ja i moja generacija i koja mnoge odvlai u raspoloenje BEZ-BUDUNOSTI i poriva da probuenom moi toj ludosti suprotstavim iskonske duhovne zakonitosti i puteve saznanja na sve, neiskvaren i nesputan nain. Mi, izdava i autor, moramo da budimo i probudimo, ali da promeni moe samo dananja generacija mladih ljudi na ovoj naoj Majci Zemlji. Poto su me vie puta upozorili da se sa svojom knjigom lino suprotstavljam etabliranim moima ovaj rukopis Vam aljem bez podataka o poiljaocu u nadi da ete se uveriti u ovaj materijal i da e biti objavljen pod mojim dole navedenim pseudonimom. Pod tim okolnostima sam takoe spreman da se odreknem eventualnog honorara stvari radi. Ovoj knijzi elim uspeh uz blagoslov pozitivnih duhovnih snaga! Vama, gdine Ewert, srdano se unapred zahvaljujem za trud, i elim zatitu i snagu za Va budui rad u slubi istine. Jan van Helsing

SADRAJ

Predgovor

Uvod

Poglavlja

1 Mnoge loe kvare kau

2 Cionki mudraci

3 Masonstvo oslobaa

4 Porodica Rotild 5 Protokoli cionkih mudraca

6 Striktna poslunost

7 Bavarski iluminati Adama Vajshaupta

8 Bitka kod Vaterloa

9 Masoni u Americi

10 Karl Marks 11 Plan vladavine svetom 12 Albert Pike i vitezovi Kju kluks klana

13 Trgovina opijumom engleske kraljevske porodice u 18.veku

14 Pozadina boljevike revolucije

15 Skull & Bones

16 ... i doe kraj slobodi u Americi 17 Rotildova lep-sluba 18 Sesil Rouds i njegovi Vitezovi okruglog stola 19 Kako se inscenira svetski rat?

20 1. svetski rat iz ugla iluminata

21 Ochrana (biva ruska tajna sluba)

22 Ruska nafta

23 Balforova deklaracija

24 i Amiji ele da se bore

25 Rokfelerovo ministarstvo spoljnih poslova (CFR)

26 Pripreme za 2.svetski rat

27 Adolf Hitler nudi pomo

28 Adolf iklgruber i drutvo Tule

29 Drutvo Vril ili Odozgo ne dolazi samo dobro

30 2.svetski rat 31 ta se deava u Americi? 32 Nemaka hoe da kapitulira 33 Amerika podrka Sovjetima za vreme rata 34 Protokoli moraju da se ispune

35 ta je postignuto 2. svetskim ratom?

36 Osnivanje Izraela

37 CFR se uvruje 38 Atentat na Kenedija

39 Jerusalimski vitezovi

40 A Vatikan? 41 Meunarodni monetarni fond 42 Kontrola informacija 43 Bio-psiholoko voenje rata 44 Energija kao oruje

45 CIA i ah

46 Sadam Husein i Pustinjska oluja

47 Kakva je budunost konfliktnog Bliskog istoka? 48 Nemaka ponovo ujedinjena (u propasti) 49 Kako stoji stvar sa Srbima? 50 Sadanja situacija 51 Pregled najvanijih poznatih organizacija iluminata 52 666 53 Rezime 54 ta initi?

55 Nazad ka iluminatima

56 Saetak reenja 57 Istraivaima

Spisak izvora

Spisak literature upotrebljene za knjigu

Dodatna literatura

PREDGOVOR Zamislite da ste vanzemaljac i da ste iza sebe ostavili bezbroj svetlosnih godina i sa svojim svemirskim brodom usmerili ka planeti Zemlji. Va zadatak je da upoznate planetu, uspostavite kontakt sa ljudima u cilju razmene znanja i informacija raznih vrsta. Ukoliko bi sve to odvijalo pozitivno a vi se uverili u iskrenost i spremnost stanovnika na mir, Zemlja bi mogla da bude primljena u Savez intergalaktike federacije. Zbog toga bi bilo mogue da se kontakti sa stanovnicima drugih planeta odvijaju na otvorenoj bazi, to

bi za posledicu imalo znaajan razvoj u svesti stanovnika Zemlje, kao i na podruju tehnologije i zdravstva. Nakon to ste uli u Zemljinu atmosferu, ukljuujete Va monitor da biste primili neke televizijske talase. Odmah hvatate program sa vestima koji Vas obavetava o dogaanjima na Zemlji. Saznajete da imate posla sa ratnikom planetom iji se stanovnici vekovima ne brane, kao to biste pretpostavili, od napada neprijateljske planete, ve se meusobno ubijaju. Utrvrujete da na prvi pogled ne postoji koncept iza ovih ratova, poto se jedni bore zbog vere, drugi zbog boje koe. Postoje i oni koji nisu zadovoljni veliinom svoje zemlje, drugi se bore za preivljavanje jer nemaju ta da jedu. Drugima je samo novac na umu, ali sve u svemu, svako misli samo na sebe. Zakljuujete da ova planeta nije zrela za informacije i tehnologije koje Vi nudite. U bilo kojoj zemlji da se prizemljite, Vai pokloni sigurno ne bi bili upotrebljeni za dobrobit itavog stanovnitva nego opet za sebine interese voa te zemlje. Verovatno ete pomisliti na Vau planetu i na vreme kada je na njoj jo bilo ratova. Poto su oni prevazieni jo pre nekoliko hiljada godina, a Vi taj scenario ne elite da proivite jo jednom, a pritom i utvrdite da je ispaljeno nekoliko raketa u pravcu Vaeg broda, brzo donosite odluku da ipak radije posetite neku drugu planetu. Jeste ili se ikada zapitali, zato ljudi stalno ratuju jedni protiv drugih? vajcarski naunik an ak Babel je utvrdio da je oveanstvo u poslednjih 5.600 godina preivelo oko 14,500 ratova sa tri i po milijarde mrtvih. To je polovina dananjeg stanovnitva. Samo 1991. registrovano je 52 rata, odnosno kriznih podruja nalik ratu. To znai da su se upravo te godine, nakon nebrojenih ratnih konflikata na naoj planeti a meu njima i dva svetska rata u samo jednom veku, suprotstavile 104 suprotstavljene ideologije, iji su razlozi oigledno dovoljno znaajni da opravdavaju ubijanje miliona ljudi. Kakvu svrhu ima rat meu ljudima? O temi rata mislili su sem mirovnih organizacija i filozofi vekovima i ustanovili da se gotovo sva stvorenja na Zemlji radi hrane i teritorije s vremena na vreme meusobno bore. Meutim, agresivno ponaanje ivotinja ne moe se preneti direktno na oveka jer on poseduje inteligenciju, svest i etiku. Razlika je kad se dve zveri bore oko plena i kad proizvoai oruja ive od njegove prodaje i time od permanentnog rata. Da borba za ivot moe sluiti i kao zabava, znamo jo iz starog Rima kada su se pod motom panem et circences, (hleba i igara) meusobno borili gladijatori da bi se narod radovao i prevideo sopstvenu nemo. Po istom se principu danas upotrebljava televizija, video i masovni fudbal da bi se povrnom graaninu omoguio beg od praznine sopstvenog postojanja. Od ega nas mediji stalno odvraaju? ta bi to eventualno mogao saznati ili otkriti ovek kad ne bi bio stalno odvraan?

Da uvek neko trei izvue korist iz rata dvojice, takoe nije nita novo. Izreka dvoje se svaaju, trei se raduje je sigurno svima poznata. Prenesemo li to sa pojedinaca na jednu dravu ili itavu planetu takoe emo videti da je tana izreka. Bankarskim sistemima, na primer, koji zemlji u ratu odobravaju pozajmicu sigurno je veoma stalo da takav rat potraje to due. Ratovima i nemirima moe se jedan narod naterati da prihvati ili ak poeli smetanje institucija na koje u mirnodopskim okolnostima nikad ne bi pristao (npr. NATO, UN). Ipak za one koji nisu posebno zainteresovani, ne postoji transparentna veza (osim poginulih) izmeu ratova poslednjih stolea. Da li je mogue da ratovi mogu da koriste jo neemu sem industriji oruja? ta je to to pobuuje ljude da iznova i iznova beskonano mrze, da postaju spremni da zbog toga ubijaju pripadnike svoje vrste? ta moe da bude toliko vano zbog ega e se neiji ivot ugasiti? Zar se iz miliona i miliona ljudi koji su u ratovima poginuli i iz bola koji je iz toga proistekao nije nita nauilo?

U bivoj Jugoslaviji je, na primer, decenijama ivelo mnogo naroda, da bi se sad meusobno ubijali. ta navodi te ljude da njihova braa koja su ivela s njima u istom selu, koja govore isti jezik, isto izgledaju, nose istu odeu, isto se vole i raduju, isto smeju i plau kao i drugi, odjednom postanu ljuti neprijatelji, da ubijaju njihovu decu, zlostavljaju majke i ene a mukarce odvode u koncentracione logore... Zar to ne poznajemo odnekud? Radi li se zaista o ideolokim razlozima pojedinih grupacija koji su doveli do ovog rata, ili moda iza kulisa stoji neto sasvim drugo? Ko bi mogao da bude trea strana? Odakle stiu slike neprijatelja koje dobijamo iz religija, kolskih udbenika i masmedija? Koje ciljeve imaju ljudi koji proizvode slike neprijatelja i stalno ih sugeriu? Ko bi mogao da najvie profitira na narastajuoj mrnji i degeneraciji oveanstva? Moda Satana, Lucifer, Ariman, Bafomet ili druga neuhvatljiva bia, kojima bismo rado pripisali krivicu? Moda. U ovoj knjizi e meutim biti ispriana pria nekoliko veoma uhvatljivih osoba koji su 1773. godine u jednoj kui u Frankfurtu planirali da kroz tri svetska rata utru put svojoj

jednoj svetskoj vladi do 2000. godine. Savreno razraen plan, u kome su slabosti i strahovi ljudi ciljano upotrebljeni protiv njih samih. Cilj vladanja svetom nije nita novo, poto je Vatikanu i dan danas stalo da od naeg sveta napravi katoliki svet. Da su zbog toga milioni ljudi mueni i ubijeni, pokazuje nam istorija. Islam je sebi postavio isti cilj, a s obzirom da je u meuvremenu prerastao u najbrojniju i najfanatiniju religiju, ima najvee anse. Sledea je panslovenska ideologija Rusije koju je stvorio Viljem Veliki i koja je zahtevala uklanjanje Nemake i Austrije da bi nakon pokoravanja Evrope obuhvatila Indiju i Persiju. Vredna je i pomena ideologija Azija Azijatima koja zahteva konferedarciju azijskih drava na elu sa Japanom. Zatim postoji i pangermanska ideologija koja predvia kontrolu Evrope od strane Nemake, koja bi se kasnije proirila na ceo svet. Meutim, lica o kojima se u knjizi govori su potpuno nezavisni od bilo kakvih verskih uticaja i ne pripadaju nijednoj naciji. Nisu ni levo ni desno ni liberalno orijentisani, ali koriste sve institucije za svoje ciljeve. Oni su dodue lanovi ove ili one organizacije, ali samo zato da bi oteali eventualno naknadno istraivanje, da zbune radoznale i time ih navedu na pogrean put. Koriste hriane kao i Jevreje, faiste i komuniste, cioniste i mormone, ateiste i sataniste, siromane i bogate ... SVE! Najvie od svih koriste ravnodune, nezainteresovane i nekritine. Gore pomenute osobe meu insajderima se nazivaju iluminati (prosvetljeni, znajui), Veliki brat, nevidljiva vlada, Sivi mukarci, Vlada u senci, Tajna vlada, establiment. Delovanje tzv. iluminata na Zemlji prema mojim saznanjima poinje oko 300 000. godine pre Hrista kada je Bratstvo zmije u Mesopotamiji infiltrirano od strane grupe ljudi koju danas oznaavamo kao iluminati i upotrebljeno u njihove negativne svrhe. Ne samo da se moe pretpostaviti, ve je i prilino sigurno da je ova drama poela davno pre ovog navedenog vremena, naime u trenutku kada se razvio ego. Meutim, samo delovanjem Bratstva zmije moe se taj dogaaj vezati za vreme u istoriji koga tek 3 000 generacija kasnije slede grupisanja poput Jevreja, hriana ili drugih nama poznatih verskih zajednica. Nosioci igre su u sadanjosti, kako e se nadalje u knjizi s lakoom utvrditi, ostalih nekoliko lanova cionistike zajednice, meutim ona s njima niti poinje, niti se zavrava. I ono to je tada zapoeto funkcionie i danas po istim zakonitostima. Stoga nam je dovoljno da sagledamo sadanju situaciju da bismo videli gde bi mogao da lei problem. Kada bismo neizostavno hteli da negde svrstamo sistem miljenja i verovanja iluminata, to bi najpre mogli kod Makijavelija (makijavelizam: voenje politike moi koja ne poznaje etike norme, prema tome politika beskrupuloznost).

Jedan mali primer u prilog tome: mo. Vi ste novi kralj neke zemlje i hoete da budete sigurni da ete to i ostati. Pozvaete k Vama dve osobe odvojeno, za koje ste sigurni da e uraditi ta zahtevate od njih. Jednu ete obrazovati prema politiki levim idejama i finansirati da ona osnuje partiju. Drugu ete takoe finansirati ali tako da osnuje politiki desnu partiju. Sada imate dve suprotstavljene partije, finansirate propagandu, izbore, aktivnosti, i time uvek znate sve o njihovim planovima. to znai, kontoliete obe. Ako elite da jedna od partija stekne prednost jednostavno joj date vie novca. I jedan i drugi voa misle da ste na njegovoj strani i da ste im prijatelj. Narod e pak biti tako uhvaen izmeu levog i desnog da nikad nee pomisliti da ste Vi kao kralj uzrok podele. ak e Vas narod pitati za pomo i savet. Drugi primer: novac U amerikom ratu za otcepljenje (1861-1865) ratovale su severne drave ( protiv dranja robova) protiv junih (za dranje robova). Pre rata porodica Rotild je pomou svojih agenata rairila ideje o zalaganju severnih drava za uniju. Istovremeno su drugi Rotildovi agenti raspirili zalaganje junih drava protiv unije. Kada je zatim izbio rat, banka Rotild iz Londona je finansirala severne drave, a pariska Rotild banka june. Jedini koji su zaista pobednici u ovom ratu su Rotildovi. Da bismo kratko saeli sistem:

1. 2.

stvaraju se konflikti u kojima se ljudi bore meusobno, a ne protiv

stvarnog uzroka,

ne pojavljuju se kao osnivai konflikta,

3. podravaju sve zavaene strane, 4. vae kao dobronamerna instanca koja eli da okona konflikt.

Ako iluminati, dakle, ele da vladaju svetom onda je put do cilja stvaranje to vie nesloge meu ljudima i narodima na Zemlji, da se oni tako zapletu u mrei dezinformacija da nikad ne otkriju ko je pravi pokreta. Kao najmonije oruje za sejanje nesloge meu ljudima iluminati koriste internacionalna tajna drutva koje emo detaljnije razmotriti. Istovremeno e ljudi toliko dugo biti u meusobnim ratovima da e se jednom toliko umoriti od borbe da e vapiti za svetskom vladom. I ovde nam se prikazuje plan. Od dobronamerne instance e se zahtevati da okona rat. A ko je to na ovoj planeti? Ujedinjene nacije! I jo emo jednom pogledati ko zapravo stoji izna UN. Iluminati, o kojima je ovde re, nisu bilo koji ljudi, nego najbogatiji ljudi na svetu. Oni se ne pojavljuju ni na televziji ni u drugim masmedijima, jer poseduju i kontroliu ne samo masmedije nego i sve slube informisanja. A ako se nekad neto objavi o tim osobama onda je ili neutralno ili pozitivno. Najvei deo stanovnitva im ne zna ni ime. Takoe ni autori koji su ve otkrili spletkarenja tih ljudi nisu postali poznati, iako su zapravo za to zasluili Nobelovu nagradu. Uraditi neto protiv toga je lepa zamisao, ali kako odbraniti oko 6 milijardi ljudi od neega za ta ni ne znaju da postoji? injenica je da je skoro isti broj ljudi obuzet sopstvenim linim problemiima da ili nikad nisu imali pregled dogaanja u svetu ili su ga izgubili. Najvei deo dananje civilizacije je frustriran politikom i zbog toga se okrenuo od nje. Nedostatak vremena, zainteresovanosti i kritinosti usled nedovoljnog strunog znanja doveli su do ove uzdranosti. Povlaenjem se meutim ovde sigurno nee nita promeniti. Naprotiv, ba to ele oni to upravljaju nama. Svaki pojedinac koji odustane olakava iluminatima da dou do cilja. Zato je prvi korak da saznamo to vie o ovim dogaajima. I kako ree jedan mudrac: Naite istinu, jer vas istina oslobaa! Prema tome, ljudi se mogu podeliti na tri tipa: 1. one koji neto ine, 2. one koji posmatraju dogaaje i 3. one koji se pitaju ta se dogodilo. Iz tog razloga je ova knjiga moj doprinos rasvetljavanju ovih dogaaja. To je pokuaj prenosa znanja o stvarima koje u tajnosti uvaju ljudi koji na naoj planeti imaju konce u rukama. Ono treba da omogui itaocu koji se pronaao pod takom tri da se vrati bar na taku dva, ako ne i na taku jedan.

Kao autor ove knjige ja ne zastupam ni neku odreenu interesnu, niti versku zajednicu ni narod. Ja sam ovek na planeti Zemlji koji koristi svoje pravo na slobodu i slobodno razvijanje da bi ovde ispunio svoj zadatak. Poto ja kao i verovatno najvei deo oveanstva, veoma cenim mir meu narodima i meu ljudima, vidim ovde svoju sopstvenu odgovornost da barem prezentujem drugim ljudima ove informacije kako bi im se pruila mogunost da odluuju. Ono to sledi ne bi trebalo jednostavno gutati nesavakano, kao to se verovatno ini sa priama koje se svakodnevno serviraju u medijima. Povrnim ljudima koji su zadovoljni ivotom takvim kakav je savetuje se da knjigu zatvore na ovom mestu. Meutim, onima koji imaju obiaj da postavljaju pitanja ovde se nudi nekoliko izazovnih podstreka. Ako sebe vidimo kao istinske pronalazae istine, dakle ne one koji ceo ivot samo trae, treba da sami sebi damo mogunost da neumorno ispitujemo i primamo nove informacije. To takoe moe da znai da, ako je na duh ve ispunjen odreenim shvatanjima, miljenjima, dogmama ili uvrenom slikom o svetu, a time i blokiran, ne postoji mesto za dalje istine i da zato istina izgleda potpuno drugaije nego to smo je zamiljali. Iz tog razloga stoji molba ve na poetku, da budemo otvoreni. Zaboravimo bar ove knjige radi na nae religijska, politika i etnika optereenja i miljenja i budimo jednostavno ljudi, kao malo dete, koje je jo otvoreno i spremno da ui. Pokuajmo da ono to je reeno ne uporeujemo sa gleditima i miljenjem drugoga, nego se vodimo naom situacijom i oseajem i otkrijmo da li su ove informacije tane iako bi na kraju mogle biti uznemiravajue. Iskljuimo nae ablone miljenja koji bi mogli rei: O, Boe, ako je sve ovo istina, kakav smisao ima moj ivot i koja je moja uloga u ovom scenariju? Bez panike, poslednje poglavlje e se time detaljno baviti. Ova knjiga je poziv svakom itaocu da postane samokritian i zaista punoletan graanin. Krenite u potragu, pronaite vau istinu i ispitujte stvari bez vrednovanja. Sem toga emo pokuati da se na sledeim stranama ograniimo na istorijske injenice, iako one kao takve jo nisu poznate. Neke teorije su ovde izostavljene da bi se omoguio rezime izvora, koji su navedeni na kraju knjige i dostupni javnosti.

UVOD Postoje dve ravni istorijske realnosti. Jedna je opte, takozvano javno miljenje koja se prosenom graaninu prenosi preko medija i kasnije preko ljudi koji zapisuju te informacije postaje istorija. Na drugoj strani se nalaze dogaaji koji se ne objavljuju javnosti. Ovo je svet delovanja tajnih loa i tajnih drutava koja meusobno povezuju kapital, politiku, ekonomiju i religiju. Na ovoj ravni nastaju nacije, pokreu se ratovi, postavljaju se predsednici, ili se eliminiu ako ne funkcioniu. Najmanje stvari koje u izneti na sledeim stranama e biti poznato pre svega graaninu koji svoje miljenje i sliku sveta formira iz masmedija poput televizije, novina, radija, kolskog znanja i dostupne literature. Misli poput: O tome nita nisam uo! su razumljive jer delovanje jedne tajne loe ispunjava svoju svrhu samo ako ostane tajno. Samo postojanje tajne loe pokazuje da je sabrai u loi dovoljno vano da to zataje pred drugim ljudima. ta bi to moglo da bude? Kao to u pokazati, veoma mnogo lanova loe u raznim tajnim drutvima se nalaze na pozicijama o kojima moemo samo da sanjamo. To pokazuje da, ta god da je to, ono to te ljude krije od vas, njih je na te pozicije dovelo. Osvrnimo se na jedan mali primer koji e objasniti ta se pod tim prostornim pozicijama misli. Jedna od glavnih organizacija koja u SAD dri konce u rukama je CFR (Council of Foreign Relations - Savet spoljnih poslova ). Ova polutajna organizacija dominira pomou Rokfelerovog sindikata i jednog evropskog tajnog drutva pod nazivom Komitet 300 (objanjenje sledi kasnije).

Na listi lanova Komiteta 300 koju sam preuzeo iz knjige doktora Dona Kolmana:: Hijerarhija zaverenika Komiteta 300 naao sam izmeu ostalog: Sir Don Louden On je predstavnik Rotild banke u Londonu. Ovaj ovek se nalazi na sledeim pozicijama: predsednika meunarodnog savetodavnog komiteta Chase Manhattan Bank (Rokefeler), predsednika Royal Dutch Petroleum-a, direktora kompanije Shell Petroleum Company Ltd. i upravnik fondacije Ford. To govori o izuzetnoj moi i uticaju koji poseduje jedna jedina osoba. Ali kako je on doao na ove pozicije? To ima veze upravo sa tajnim drutvima i redovima iji je on lan. U ovom sluaju: Komitet 300. A u Komitetu 300 je 300 ljudi ovog kalibra ( a on sigurno nije najmoniji). Moete li da zamislite koliko bi velik uticaj mogle da imaju odluke i zakljuci koji se donose na sastancima ovih ljudi na dogaanja u svetu? Ovi ljudi imaju tajne pred javnou. Oni znaju neto to mi ne znamo i zato su oni, iluminati (prosvetljeni, znajui) tako neverovatno moni. Zar ne elite da znate koje su to tajne koje iluminati kriju od vas? Tajne gotovo sve imaju veze sa prolou nae planete, sa istorijom postanka i porekla ljudi (kako i gde?), razlogom naeg postojanja, takozvanim NLO i posledicama koje iz toga proizilaze (NLO = neidentifikovani letei objekat, je aktuelna oznaka za veinu leteih tela u obliku tanjira ili cigarete sa dva meusobno suprotstavljena rotirajua magnetna polja zemaljskog ili vanzemaljskog porekla). Pretpostavljam da mnogi ovde nee rado itati re NLO. Zato je vano da se otvorimo ka novome. Iako tema NLO nije tako nova, naprotiv! Ljudi u Evropi su naime tako svesno pogreno informisani kao i veina na Zemaljskoj kugli kad se radi o NLO. I upravo to opet ima veze sa iluminatima koji kontroliu medije! A posebno ovde u Nemakoj. Da tema NLO ima veoma realnu i zemaljsku pozadinu elim da vam prikaem na sledeem primeru: Pored drutva Tule koje e kasnije biti detaljno opisano, postojao je u Treem Rajhu je jedan tajni red, drutvo Vril. Ono se bavilo iskljuivo takozvanim NLO i njihovom gradnjom. Za njega su radili pored Viktora aubergera i doktora V.O.umana jo i river, Habermol, Mite, Ep i Beluco, ijih se izuma verovatno sea veina ivih engleskih i amerikih pilota kao Foo-Fighter-a. Izumi su neizmerno poboljani kada se po njihovim podacima 1936. u varcvaldu sruio jedan nezemaljski tanjir i uprkos padu bio jedva oteen. Nakon to je motor detaljno prouen a saznanja povezana sa ve enormnim znanjem Vril drutva o imploziji i antigravitaciji, poelo se sa proizvodnjom sopstvenog prototipa. Izumi poput Vril - 7, nadzvunog helihoptera u obliku diska (koji ne treba pomeati sa letelicama V1 i V2) su bili tako zapanjujui da dananji bombarder Stealth amerikog vazduhoplovstva lii na igraku. Na primer, Vril7 koga je razvio Rihard Mite i koji je opremljen sa dvanaest turboagregata BMW 028, postigao je na probnom letu 14. februara 1944. u Penenindeu vertikalno visinu od 24 200 m, a u

horizontalnom letu 2 200 km/h. Ve krajem 1942. pravljeno je vie primeraka letelice u obliku diska RFZ 6 pod imenom Haunebu II. Imala je prenik od oko 32 m, visinu na srednjoj osovini od 11 m i letela je blizu Zemlje brzinom od preko 6 000 km/h. Domet u trajanju leta iznosio je 55 sati, startovala je vertikalno, mogla je da leti horizontalno kao i vertikalno i pre svega pod desnim uglom (tipino ponaanje u letu svih NLO-a). Kasniji izumi Vril-a bili su jo uspeniji, jer im je ve poetkom 1945. polo za rukom da obiu Zemlju za nekoliko sati. Kasnije razvijena verzija svemirskog broda Haunebu II imala je prenik od 120 m i integrisane spavaonice. Zapitajte se, zato su predviene spavaonice ako je Zemlja mogla da se obie za samo nekoliko sati? (Vie o Vril drutvu i njihovim izumina u istoimenom poglavlju). Mnogi e sad pitati:Zato Hitler onda nije dobio rat, ako je mogao da raspolae takvim tehnologijama?. Razlog je to, s jedne strane, velik broj takvih letelica dodue jeste postizao enornme rezultate u letu ali je u vojne svrhe bio gotovo neupotrebljiv. Glavni razlog tome je to je magnetno polje letelice koje je stvarao levitacioni pogon stvarao neku vrstu zatitnog omotaa koji je gotovo onemoguavao pogaanje ali je imao nedostatak to konvencionalni oruani sistemi koji su se nalazili na telu letelice nisu mogli prodreti napolje bez trenja. Projekte su nadgledali drutvo Vril i SS E IV (Tajno mesto SS-a za razvoj alternativne energije). tj, nisu ih nadgledali direktno Hitler i NSDAP i nisu u njihovim idejama bili predvieni za ratne svrhe. Tek kasnije kada se poloaj Nemake u ratu pogorao, usudili su se da upotrebe i letee ploe. Drugi razlog je to veina ljudi nema najmanjeg pojma ta su bili stvarni Hitlerovi ciljevi, gde se on obrazovao, kojim loama je pripadao, iju ideologiju je preuzeo, ko ga je postavio na njegovo mesto, ko ga je finansirao i koja je bila pozadina Drugog svetskog rata. Hitlerova ideologija nema veze sa onim to danas nazivamo opta realnost, i to se u kolskim udbenicima pie o Treem Rajhu. Hitler je bio mistiar i okultista i da bismo razumeli ta se u Treem Rajhu dogaalo moramo to sagledati iz tog ugla. Za veinu materijalista meu istoriarima nirberki procesi ratnim zloincima predstavljali su meavinu Grimovih bajki i pripovedaka o duevno obolelima, poto se nisu mogli staviti u ulogu optuenih niti su imali predznanje da bi razumeli ta ti ljudi tamo priaju. Diter Rugeberg to tano definie: Samo jedan okultista moe prepoznati okultistu! Kasnija poglavlja o drutvima Tule i Vril jo e se blie osvrnuti na ideologiju ovih ljudi. Hitler i njegova tajna drutva su znala mnogo vie o poreklu oveka, grai Zemlje, antiteini i slobodnoj energiji nego mi danas. Zato su sve knjige koje su to mogle razotkriti bivale od saveznika najbre uklanjane ili zabranjivane, kako bi bili i nadalje sigurni da e moi manipulisati oveanstvom. Glavni interes saveznika bila je tehnologija Vril drutva. Ona je bila najbolje uvana tajna Treeg Rajha. Planovi gradnje prvo su dospeli u ruke Rusima a naunici poput Viktora aubergera i Vernera von Brauna su pali u ruke Amerikancima u operaciji Paperclip. Iz razvoja letelica koji su uslediti iz toga nastao je danas najvii stepen bezbednosti SAD. One su izmeu ostalog i bile razlog zato je D..F. Kenedi morao da umre (vidi poglavlje Atentat na Kenedija). Takoe su za vreme Treeg Rajha vreni drugi eksperimenti koji bi veini italaca na ovom mestu potpuno unitili izgraenu sliku o svetu. Zato e o njima biti kasnije posebno rei. Zato veina nije ula nita o ovim stvarima? Ili na primer osnivanje nemake drave Neuschwabenland na Antarktiku za vreme Drugog svetskog rata? I zato su

admiralu Riardu Brajdu na 4 000 naoruanih SAD-vojnika bili potrebni nosa aviona i puna vojna podrka kada je 1947. istraivao Antarktik? I kako to da se vratilo samo nekoliko stotina? Mnogo je otvorenih pitanja. Zato je samo malo njih ulo za ove dogaaje i pronalaske Nikole Tesle u koje sem maine slobodne energije, beinog prenosa energije, anti-gravitacije spada i promena vremena ciljanim smetanjem stojeih talasa? Koje posledice bi usledile po znanja o slobodnim oblicima energije i upotrebi leteih tanjira koji kao izvor energije koriste elektromagnetno polje? Posebno ako bi bile na raspolaganju svakom graaninu, kao na primer auto? To bi izmeu ostalog znailo da nikad vie ne bi morali da dosipaju gorivo. Ne bi ostajali tetni gasovi, ne bi bilo zagaenja ivotne sredine. Ne bi nam trebale nuklearne elektrane, ljudi vie ne bi mogli da budu zatvoreni granicama u jednoj zemlji i pre svega bismo imali vie vremena jer ne bismo morali toliko da radimo da bi plaali trokove grejanja, struje i benzina (u takvom vremenu moglo bi se mnogo razmiljati, npr. o smislu ivota). A ovi oblici energije postoje. Postoje ve najmanje devedeset godina i od tada se uvaju u tajnosti (vidi dodatnu literaturu). Zato se uvaju u tajnosti? Zato to se ljudi na Zemlji energijom, hranom i skrivanjem znanja mogu kontrolisati. Ako bi znanje o tim stvarima i njihovoj upotrebi bilo dostupno svima, onda iluminati i drugi egoisti ne bi mogli vie igrati svoju vladarsku igru. I crkve, sekte i droga bi izgubili na znaaju. Zato je iluminatima vano da te stvari ostanu u tajnosti kako bi nadalje svojom moi mogli hraniti svoju lakomost i svoj ego. Ovim sam hteo da jo jednom ukaem kako je tema NLO-a realnija i brizantnija nego to mnogi ele da shvate. Strategija ismejavanja je severnoameriku vladu kotala dosada nekoliko milijardi dolara, da bi temu NLO kroz masmedije to uspenije povratili u domen smemog. Usto je i Prva zapovest jedne tajne loe da se nikad u javnosti ne spomene, ak je izgovaranje njenog imena od strane lana loe delom kanjavano smru (npr. kod loe 99) Na primer, izgovaranje poslednje Pitagorine teoreme oktagona, u Pitagorinoj tajnoj koli kanjavano smru. Oktagon je vaan klju za razumevanje merkabah-a (naziv za magnetno polje oveka) i zato je iluminirajui, tj, reenje problema koje imamo (merka-bah = dva meusobno suprotstavljena rotirajua svetlosna polja, koji transportuju oboje, i duh i telo (=dematerijalizacija i teleportacija fizikog tela). Dranje u tajnosti je njihova sopstvena snaga. Omoguava izvoenje operacija koje ne ometaju legalne potekoe ili mogui protivnici i stvaranje povezanog visokog znanja meu znajuima. Pogledajmo na ovom mestu kljunu scenu iz knjige Ime rue od Umerta Ekoa kada slepi monah pita Viljema von Baskervila: ta Vi zapravo hoete?. Baskervil odgovara:Hou grku knjigu za koju kaete da nikad nije napisana. Knjigu koja se iskljuivo bavi komedijom koju vi mrzite isto kao i smeh. Pritom se tu verovatno radi o

jedinom sauvanom primerku druge knjige Aristotelove poezije. Ima mnogo knjiga koje se bave komedijom, zato je ba ova knjiga tako opasna? A monah odgovara: Jer je Aristotelova! Baskervil:ta je tako uznemiravajue u tome to se ljudi smeju?. Monah:Smeh ubija strah, a bez straha nema vere. Ko se ne boji avola, tome vie ni Bog ne treba: (Ovom reenicom smo blii reenju mnogih problema koje smo ikada imali na ovoj planeti nego to verujemo. Ili su mnogi od njih znali ve za ovo ili e oito uskoro saznati. Najbolje je da ovo mesto proitate jo jednom.) Kada jedna tajna loa prevarom i manipulacijom zavarava javnost da bi sebi obezbedila politiku i ekonomsku mo na tetu drugih onda dranje u tajnosti kao u prethodnom primeru moe postati smrtonosno oruje. To ne treba da znai da su sve tajne loe destruktivne ili zle. Na primer, od templara je nakon 1307. nastao jedan od mnogih ogranaka masona koju su proganjani od Vatikana pod pritiskom francuskog kralja Filipa IV. Oni koji su uspeli da umaknu hapenju i muenju inkvizicije uglavnom su otili u Portugal, Englesku ili kotsku, gde su vekovima radili u tajnosti zarad pravde na svetu i zahtevajui ljudska prava. Istovremeno nam istorija pokazuje kako su tajna drutva poput 33.stepena kotskog reda masona mogla da budu opasna snaga sa sposobnou da postavljaju i obaraju vlade i koriste tajne saveze radi globalnih promena. Ve su mnoge knjige napisane na temu iluminata najvei deo njih na engleskom jeziku. Ono to je meni lino najvie smetalo kod njih jeste injenica da su ih uglavnom pisali fanatici, fanatini hriani, fanatini mormoni, fanatini Jehovini svedoci, fanatini leviari ili desniari, itd, koji su dodue spoznali ta se dogaa ali to argumentuju iz njihove subjektivne perspektive i na kraju opet pripisuju krivicu nekoj drugoj grupi ili satani. Zato sam pokuao da sakupim po mom miljenju najvanije injenice iz najrazliitijih oblasti politike, religije i finansija, i to relativno kratko i bez vrednovanja, da bi bile prihvatljive i ljudima bez veroispovesti kao i ljudima slobodnog miljenja u drugom smislu, i da razmatranje uzroka bude prihvatljivo za svakoga, bio on beo, crn ili ut. I bie razumljivo zato su iluminati zainteresovani za to da pojedinci ne smeju da znaju sve. Sigurno nijednom autoru nee poi za rukom da stopostotno oslika veze koje su isprepletene na ovoj planeti, zato teite ove knjige i jeste u tome da vam pokae do ega je navedenim osobama stalo i kako to postiu. Kao to je pomenuto, delovanje iluminata potie jo iz sumeranskog carstva, to bi nas ovde ipak odvelo predaleko i promailo stvarni cilj. Zato ponimo od masona. Potpuno je dovoljno da se osvrnemo na poslednja tri veka jer se tokom istorije menjaju imena i institucije ali snaga koja se nalazi iza njih je ista. Kao rezime ve ovde moemo da utvrdimo da postoji daleko vie tajnih loa i redova i da postoje mnogo due nego to je u ovoj knjizi pomenuto. Iz ovog mog izlaganja treba da se prepoznaju isprepletenosti i stekne utisak da vie nego ikada postoje monici sa neto drugaijim predstavama o svetu.

Ova knjiga predstavlja uvid u negativne globalne zapletenosti. Poto na materijalni svet moe da postoji samo sa polaritetima, mogli bismo poi od toga da ravnoteu odrava jedan otprilike jednako jak potencijal pozitivnih i konstruktivnih snaga. Samo, veina ljudi nije svesna takvih snaga i efekata njihove ciljane upotrebe, to i jeste razlog zato ih je jo uvek tako lako zloupotrebiti. Moj glavni cilj je da ukaem na pozitivne puteve u ovoj prilino negativnoj temi, da bismo mogli da sami sebe oslobodimo i u skladu sa nadolazeim novim dobom razvijemo novo shvatanje kosmikih sila (grki kosmos = red), globalnih povezivanja, meuljudskih odnosa i linog produbljivanja svesti. Nemojte se obeshrabriti ako ne budete mogli da savladate nagomilanu koliinu informacija. Ako na nekim mestima imate problem sa razumevanjem ili se osetite izgubljeni u zapletenostima, molim Vas da ne preskaete odeljke jer sve ini jednu celovitu sliku. Odvojite vreme i radije takva mesta proitajte dvaput. Napomene o literaturi omoguavaju Vam dalje sopstveno prouavanje i pozivaju na jo dublje putovanje kroz dunglu informacija. Moj istorijski osvrt posmatra samo vrh ledenog brega, ili da se zadrimo na tematici, vrh piramide.

MNOGE LOE KVARE KAU Masonstvo (slobodni zidari) je jedna od najstarijih organizacija koje i dan danas postoje. Rolne papirusa koje su pronaene 1888. tokom iskopavanja u libijskoj pustinji opisuju tajne sastanke takvih cehova 2000 godina pre Hrista. Cehovi su uestvovali jo u gradnji Solomonovog hrama i imali otprilike funkciju dananjih sindikata, ali su jo tada negovali mistinu tradiciju. Kao cilj masonstva navodi se unutranji preobraaj kroz duhovno upotpunjenje oveka, u strahopotovanju prema Bogu. Tog Boga, poto pripadaju raznim religijama, nazivaju Velikim graditeljem svih svetova. Druge naznake se nalaze u egipatskoj knjizi mrtvih i kod boga Tota, koji je nekad bio njihov veliki majstor.Veliki majstor je aktuelni naziv za glavnog vou. Duhovno znanje masona dopunjavano je simbolima, alegorijama i ritualima koji su se uporebljavali u komunikaciji. (tajni jezik simbola, npr. rukovanje, piramida, pentagon, upotreba brojeva 3,7,13 i 33 na grbovima, amblemima i dananjim nazivima firmi i imenima). Najvaniji simbol u mnogim organizacijama, ukljuujui i masone, bila je kona kecelja. Kona kecelja koja je na poetku bila veoma jednostavna i bez ukrasa zamenjena je od strane svetenstva Melhisedeka oko 2200 godina pre Hrista belom jagnjeom koom i do danas se tako koristi. U starom Egiptu su bogovi koji su po predanjima leteli u boanskim barkama (NLO) u slikarstvu hramova predstavljani sa keceljama. Kasnije su i svetenici nosili kecelje u znak predanosti leteim bogovima i kao znak autoriteta, u predstavljanju bogova ljudima. Ve 3400 pre Hr. nosili su lanovi Bratstva zmije

kecelje, da bi pokazali svoju potinjenost bogovima koji su dolazili leteim kolima sa neba. Nije sigurno da je prvobitna upotreba kecelje poznata dananjim niim slojevima pojedinih loa. Pre 1307. god. su templari sa Johaniter vitezovima i Nemakim vitekim redom (ova dva poslednja su u poetku bili milosrdni redovi) bili vodee organizacije koje su stajale iza krstakih ratova protiv muslimana. Ovi redovi su dodue bili meusobno neprijatelji ali su se borili zajedno za hrianstvo. Nije sluajno to to oko templara i njihove istorijske i okultne pozadine postoje nejasnoe jer su one ciljano prouzrokovane pogotovo u poslednjih 150 godina. Tajna o templarima ne bi bila tajna kad je neko ne bi takvom napravio, i to krugovi i monici koji su sa svog stanovita imali i imaju interesa da istina ne izae na svetlost dana. Tako se dogodilo da templari dospeju u udnovatu sudbinsku zajednicu sa svojim Gospodom Isusom Hristom: isto kako je njegovo uenje pretvoreno u potpunu suprotnost kada je takozvani Stari zavet ije je zakone propovedao pripisan hrianstvu tako je preobraen i duh Templarskog reda. U oba sluaja se radilo o istoj sri patvorenja. U moderna i najmodernija vremena su osnovani, kao to je poznato, razliiti neo-pseudotemplarski redovi. Sigurno se meu njima nalaze i ljudi dobre volje ali i arlatani i sluge onog duha kojeg su zastupali stari templari. Potpuno je groteskno spajanje imena i duha templara sa francuskim komponentama. Pa ipak, to je uinjeno ( vidi stepen templara u Jorkskom redu masona). Na poetku templarskog reda stajala su dva vernika: Hugo de Pejns i eofroj de Sen -Omer, prvi Franak a drugi Norman. Oko njih se izgradio mali krug prijatelja nadahnut snagom vere svojstvenom srednjem veku koju dananji ovek teko moe da zamisli. Za Boine praznike 1117. godine odluio je taj krug u Jerusalimu da formira malu grupu za zatitu hodoasnika. Njihova jedina elja je bila da slue Gospodu Isusu Hristu i veri. Grupa koja je sada brojala devet vitezova bila je sama nije imala ni protekciju ni znaajnih novanih sredstava. U prolee je grupa predstavljena kralju Balduinu I Jerusalimskom i patrijarhu. Njihova namera je pohvaljena. Ubrzo nakon toga je dozvoljeno vitezovima ije je konaite do tada bilo u Nemakoj kui, bolnici koju su vodili Nemci, da na terenu biveg hrama izgrade sopstveno konaite. Iako im je to donelo naziv templari (Tempelritter vitezovi hrama) oni su sami sebe nazivali Braa istinskog hrama Hristovog pod ime su podrazumevali unutranji hram due. Istorija templara bi sigurno bila drugaija i najverovatnije beznaajna da u ruevinama hrama nije pronaen nalaz vredan panje sa kojim vitezovi nisu znali ta da rade. To su bili ostaci hebrejskih spisa, samo pocepani komadi, iji je sadraj izgleda postao odluujui za vizezove i itavu buduu istoriju reda. Ti delii spisa prosleeni su visokoobrazovanom Etijenu Hardingu koji ih je preveo. I to je postalo povod za ono to je usledilo. Ispostavilo se da su ti ostaci bili fragmenti izvetaja jevrejskih eaimina (pijuna) koji su po nalogu svetenstva podnosili raporte o delovanju prokletog kurvinog sina Isusa i njegovih huljenja protiv izraelskog boga. Ono to je tu moglo da se proita bilo je u potpunoj suprotnosti sa svuda propovedanim uenjem. Isus Hrist je po

njima hebrejskog boga Jahvea oznaio kao Satanu i prebacio Jevrejima da su od avola nainili svog jedinog boga. Jasni tragovi ovoga nalaze se izmeu ostalog i u Evanelju po Jovanu Novog zaveta gde Isus kae Jevrejima: Imate avola za oca.(Jov, 8,44) To znai da je dolo do snanog izopaavanja pravog Hristovog uenja. Moramo da pokuamo da zamislimu tu snanu pobonost vitezova da bismo razumeli ok koji su doiveli. Bog koga je crkva nazivala ocem Hristovim, po Isusovim sopstvenim reima je bio avo protiv kojeg je doao na Zemlju da se bori! Prouavanja Biblije su zdravom razumu prostih vitezova odmah pokazala da su Hristovo uenje i Stari zavet totalne suprotnosti i da je zbog toga nemogue da idu jedno s drugim. Povrh toga, Jevreji nikad nisu nazivali svog boga Ocem, nego Jahve ili El adai El adai je bio ejtan, odnosno pali aneo (Schaddeim= iskvarenost, EL = arhangel EL je esto grekom prevoen kao Bog, meutim Bog se na staroorijentalnom jeziku zove IL ). Kada je 1128. usledilo formalno osnivanje reda ijim se pokroviteljem u izvesnoj meri smatra Bernard von Klerve, ve je mala eta templara imala tajnu. Bila je to volja da se dokui Hristova istina. Ovu volju treba da posmatramo kao volju jedne grupe vitezova naivne pobonosti koji su jednostavno eleli da slue svom Gospodu Isusu Hristu i ponovo otkriju njegovo stvarno uenje. Nieg agresivnog nije bilo u toj elji jer nikome nisu nanosili zlo. Bernard je bio taj koji im je objasnio da njihove ambicije nee naii na dobar prijem i da bi bilo pametnije da ne iznose otvoreno svoje miljenje. Sledeih godina nije bilo novih naznaka o prvobitnom uenju Hristovom. Templarski red se okrenuo prevashodno vojnoj slubi. Tajna je ivela dalje jedino u seanju nekolicine prvensvteno provansalske brae. Praktine situacije na Orijentu nisu ostavlie ni vremena ni prostora za bavljenje tajnom. Kontakti sa islamom su bili ti koji su dali novi impuls. Nekoliko pisama koja se pripisuju Ali Ibn Abu Thalibu (Imam Aliju) dospela su u ruke jednom ogranku templara prilikom napada na Damask. Ali je pisao o naknadnim krivotvorenjima Korana koje je uporeivao sa krivotvorenjem Evanelja Hristovog. Ti papiri su dospeli u Provansu gde je ponovo oivela ideja da se istrai Hristova istina. Usledio je korak za korakom. Provansalskom oblikovanju pripisuje se dokument koji po svoj prilici potie iz krugova katarana. Zato ne treba da udi to su se kasnije templari opirali da u krstakom ratu uestvuju protiv katarana. Radilo se o delu pra-evanelja po Jovanu koje je zapisao jeretik Marsion 94. godine posle Hrista. Dodato je bilo i pismo sa kratkim opisom Marsionovog ivota. Napomenimo da je Marsion u vremenu oko 90. do 130. god. posle Hrista osnovao jednan znaajan, isto hrianski pokret koji se raspao nakon njegovog ubistva. Marsion, koji se sastajao sa apostolom Jovanom propovedao je da je Isus Hrist ooveenje samog Boga, da ne postoji Bog otac Jahve nego da je upravo taj hebrejski bog zapravo satana. Dalje je uio da je Hrist najavio ljudima samo posveenje i da je potrebna samo dobra volja svakog pojedinca, ne nekakav hram ili crkvena organizacija. Od tada se razvijao red u redu, zajednica Marsionaca. Uglavnom su Provansalci i Nemci izgradili ovu posebnu formaciju unutar templarskog reda. Veina templara nije do tada prozrela ta je znailo preobraanje krsta reda od jednostavnog, ravnomernog u

viteki krst. Na poetku nije bilo danas tipinih vitekih krstova koje su u slinoj formi koristili i drugi redovi. I templari su prvobitno nosili jednostavan crveni krst na belim mantijama. Tek je tihi marsionistiki uticaj pretvorio marsionistiki krst - trnoviti krst u simbol templara. U ranohrianskom dobu bio je trnoviti krst znak marsionaca i takoe krst jeretika. Smatra se da je jevanelista Jovan napravio krst od trnja za presvetu Majku Mariju. Zato je Marsion izabrao crveni krst od trnja za simbol istog hrianstva. Time je viteki krst templara upuenima predstavljao i simbol Marsiona. Kasnije je nastao i krst sa duplim trnjem templarskih tajnih naunika. U isto vreme nastao je i borbeni pokli templara koji je glasio iveo bog ljubavi! (Vive Dieu Saint-Amour!), ime se izraavalo okretanje ka Hristu i odbacivanje starozavetnog boga osvetnika. Velika veina ljudi izvan i unutar reda nije bila upuena u pozadinu svega toga. Jo nije sazrelo vreme, jo se ekalo na nepobitne dokazne dokumente iz ranohrianskog vremena. Takva dokumenta je trebalo nai. Svakako bi stranputice kojima bi se pojedinano ilo oduzele previe prostora. Zadovoljimo se tvrdnjom da su dva templara pronala prastaro skrovite marsionaca u ostacima ruevina stare Kartagine. Tamo ipak nisu dospeli sluajno nego po tragovima Marsiona, koji se na tom mesto veoma dugo zadrao. Oni nisu nali samo odlomke originalnih Jevanelja po Jovanu i Mateju, nego i stari kartaginjanski spis o stvaranju sveta zajedno sa grkim prevodom koji je verovatno uradio Marsion. U tom spisu Ilu Aschera prepoznali su stvarnu podlogu uenja Hristovog. O objavi templara koja datira iz 1236. godine je vano da ovde kaemo da ona obeava dolazak svetlog carstva u zemlju ponoi (Nemaka) za ije su pretee izabrani ljudi naklonjeni templarima. Objava se dogodila kada se ispred dvojice vitezova koji su na prostoru stare Kartagine traili marsionove spise ukazala enska pojava i prenela im upravo tu poruku. Na osnovu te vizije osnovan je Berlin Tempelhof kao severni glavni grad Novog Vavilona. Koju veru, kakvu karakternost i pogled na svet su zapravo zastupali templari? Srednjevekovna Evropa poivala je na tri stuba: na jevrejsko-hrianskoj religiji, na novanoj privredi i trgovini koja je bazirana na starozavetnim kamatnim dozvolama i na principu apsolutistike vladavine. Templari su hteli da srue ova tri stuba im to dozvole vreme i njihove narastajue mogunosti. Znai: eliminacija jevrejsko-hrianske crkve i umesto toga izgradnja prahrianske verske zajednice uz iskljuenje svih starozavetnih komponenti. Iz toga je proizilazilo ruenje novanog i ekonomskog sistema i zabrana kamata i obaranje apsolutostikih monarhija i izgradnja aristokratsko-republikanskog ureenja. Ve to pokazuje da su se vladajue snage morale okrenuti ka unitenju templara. Nakon pada Jerusalima koji je znaio konanu pobedu muslimana iz Svete zemlje su pobegli Johaniterani koji su se nastanili na mediteranskim ostrvima ije su nazive koristili

za svoje titule. Tako su se prvo zvali Vitezovi od Rodosa, kasnije Vitezovi od Malte. Razvili su se u zapanjujuu vojnu i pomorsku snagu na prostoru Sredozemnog mora dok ih nije 1789. pobedio Napoleon. 1834. njihovo sedite je premeteno u Rim i danas su kao Malteki krst.(lanovi su pokojni Viljem Kejsi, bivi ef CIA-e 1981-87, Aleksander Heig, bivi ameriki ministar spoljnih poslova, Li Lakoa, predsednik korporacije Kralzler, Dejms Baki (radio Slobodna Evropa), Don Mekkon, ef CIA-e za vreme Kenedija, Aleksandre de Marenes, voa francuske tajne slube, Valeri Giskar d'Estain, bivi predsednik Francuske). Templarima se nije pisalo dobro jer nisu uspeli da spasu Svetu zemlju. Zato su 1307. naredbom Filipa IV, zvanog Lepi, proganjani od strane Vatikana. Pripisane su im satanistike i druge prevare i do toga je dolo jer im je Filip oduvek zavideo zbog moi i privilegija. Zato su templari pobeli iz Francuske da bi potraili sklonte u regionu Portugala, Engleske i kotske, gde je snaga Vatikana bila manja. Tamo se jedan deo prikljuio ve postojeim masonima i radio pod novim identitetom za protestantsku reformaciju da bi se osvetio katolikoj crkvi za progon. Drugi deo templara ponovo je osnovan u Portugalu promenivi ime u vitezove Hristove i rehabilitovan od strane pape Klemensa V. U Portugalu su templari ponovo stekli veliku mo, to emo kasnije detaljnije razmotriti. Njihov veliki majstor ak de Moli spaljen je na lomai 11. marta 1314. godine ispred katedrale Notr Dam u Parizu po nalogu Filipa IV. Druge dve institucije u vreme krstakih ratova bili su franciskanci i dominikanci. Franciskanci su preuzeli odelo egipatskog bratstva u El Amarni sa tonsurom i vrpcom i inilo se da su zaista humani. Dominikanci su naprotiv bili orue najstranije institucije koju su ljudi ikada stvorili, katolike inkvizicije. U etrnaestom veku po prvi put se na svetu pojavljuju najvii lanovi Bratstva zmije i njihovo znanje, pod latinskim nazivom iluminati, i to u Nemakoj (prabiblijska re za zmiju nahash izvodi se od korena nhsh, to znai deifrovati, otkriti, latinski iluminare znai prosvetliti, saznati, znati): jedan od najznaajnijih ogranaka iluminata u Nemakoj su bili mistini rozenkrojceri koje je poetkom 9.veka osnovao car Karlo Veliki. Prva zvanina loa osnovana je 1100. posle Hrista u Vormsu. Rozenkrojceri su doputali sebi da tvrde da imaju znanje o (vanzemaljskom) poreklu oveka i egipatskim tajnim uenjima. Osim toga su bili poznati po svom radu sa mistinim simbolima i alhemijom. Veze izmeu rozenkrojcera i iluminata su bile veoma prisne to je za posledicu imalo da je napredovanje u tajnim stepenima inicijacije esto vodilo do primanja u iluminate. Razlog tome to je tako teko ui u trag rozenkrojcerima lei u tome to je svaki veliki ogranak bratstva 108 godina nakon osnivanja radio u javnosti a zatim 108 godina delovao u tiini. Ove faze su stvarale utisak da je red tokom vremena nestao i tako pojednostavljivao rad brae. Mnogi autori smatraju 1614. kao godinu nastanka reda rozenkrojcera, kad je u pokrajini Hesen objavljeno pismo koje javno priznaje njihovo postojanje i poziva na lanstvo. U

tom trenutku je ponovo poela faza spoljnog delovanja. Pismo koje je pozivalo ljude da se odreknu lanih uitelja poput pape, Aristotela i Galena (popularni antiki lekar) pripovedalo je priu fiktivne osobe Kristjiana Rozenkrojca koji je simbolizirao osnivanje. On se uglavnom danas pogreno navodi kao osniva. 108-godinji sistem izmenjivanja je dakle imao potpun uspeh! Rozenkrojceri su danas zastupljeni u mnogim ograncima koji su se razvili u jedne od najpozitivnijih redova i postavili znanje kao duhovno-duevno spasenje pojedinca (npr. AMORC- stari mistini red rozenkrojcera). Iluminati i rozenkrojceri su bili velika snaga iza talasa religioznih pokreta u godinama kuge. Tu jo izmeu ostalih spadaju i Prijatelji Boji koji su zastupali snano apokaliptino uenje i apsolutnu poslunost prema voama. Ceo pokret je kasnije predat Redu Svetog Johana koji je kasnije Albert Mekkej u knjizi Enciklopedija masonstva oznaio kao organizaciju masona sa tajnom misijom. Osoba koja je bila u bliskim odnosima sa iluminatima i rozenkrojcerima bio je Martin Luter to je lanovima dao do znanja svojim linim peatom ( rua i krst sa njegovim inicijalima, kao na peatu rozenkrojcera). Bilo je to u vreme kada je na elu katolike crkve bio papa Leo X, sin Lorenza di Mediija. Lorenzo di Medii je bio ef jedne bogate meunarodne bankarske kue u Firenci a jedna generacija pre njega je porodici Medii prenela zadatak od strana pape Jovana XIII da za njega ubiraju porez i desetinu. To je pomoglo Mediijima da postanu jedna od najbogatijih i najuticajnijih bankarskih kua Evrope. Luterov ustanak protiv delovanja katolike crkve je bio opravdan jer je ona postala vie jedno trgovako preduzee nego mesto verovanja. Jedna od vodeih linosti reformacije je bio Filip Velikoduni koji je osnovao Evangelistiki univerzitet u Marburgu i organizovao politiki savez protiv katolikog cara Karla V. Nakon Luterove smrti njegovu versku zajednicu vodio je Sir Frensis Bejkon, on je bio najvii voa rozenkrojcera u Engleskoj. Pod kraljem Dejmsom I Bejkon je bio koordinator projekta stvaranja autorizovane protestantske engleske Biblije. Ova verzija koja je 1611. godine postala poznata kao verzija kralja Dejmsa je danas najee upotrebljavana Biblija na engleskom govornom podruju. Protivreformaciju je predvodilo jedno novo bratstvo, Drutvo Isusovo, poznatije kao jezuiti. Njih je 1534. osnovao Ignacije Lojola. Bili su militantno katoliko tajno drutvo sa tajnim ritualima, simbolima i stepenima rukopoloenja (zakletva za 2. stepen je zahtevala smrt svih masona i protestanata). Jezuiti su slani u Englesku da se bore protiv krivoverstva protestantizma. Vredno su traili jeretike radi kanjavanja to je znailo da su masoni svoje tajne morali dobro da uvaju da ne bi izgubili glavu. Masoni su delovali u potpunoj tajnosti u Engleskoj, kotskoj i Irskoj i zahtevali najstroe potovanje ljudskih prava i protestantizma. Jedan od elnika masona je bio, pored voe

templara prisutan pri potpisivanju Magna chartae, a najrazliitije loe su bile odgovorne za protestantske pokrete u Engleskoj i Nemakoj. 1717. godine poela je londonska loa masona da deluje javno jer je smatrala Englesku dovoljno sigurnom. To je vreme koje se u mnogim istorijskim knjigama navodi kao poetak masonstva. Zvanino je to tano, ali njihovo tajno delovanje see vekovima unazad i kao to je ve pomenuto, dranje u tajnosti ne bi imalo nikakvog smisla kad bi danas svako znao ta su masoni kada i gde radili. Javno delovanje londonske loe izazvalo je zaprepaenost drugih loa koji su ih optuivali za izdaju. Kada se uzbuenje sleglo masoni su poeli da se ire po celoj Evropi i Novom svetu. Kasnije su se pokazali u Novom svetu kroz objavljivanje nezavisnosti i Boston tea party (Bostonska ajanka) koju je organizovala bostonska loa masona. Don Lok, na primer, je koristio osnove masona kada je sastavljao ustav kolonije Juna Kalifornija, koja je kasnije postala utvrenje masona.Takoe spisi Sira Frensisa Bejkona pokazuju filozofiju masonstva. Objavljivanje nezavisnosti je gotovo iskljuivo sastavljeno i potpisano od strane masona. Dord Vaington i veina njegovih generala su bili masoni. injenica je da bez delovanja masona dananje SAD ne bi postojale.

CIONKI MUDRACI Druga tajna organizacija sa ekstremnim uticajem je elela kontrolu Engleske. Bogati jevrejski rabini koji su bili verske i politike voe razbijenog jevrejskog naroda ujedinili su svoje snage u grupi koja je poznata pod nazivom Cionki mudraci (cionisti su se smatrali mesijanskom elitom jevrejstva i oekivali da se svi Jevreji sveta solidariu sa njihovim ciljevima. Manfred Adler: Sinovi tame, 2. deo). Od 1640. do 1689. cionki mudraci su planirali u Holandiji englesku revoluciju (pad Stjuarta sa engleskog prestola) i pozajmljivali novac raznim razbijajuim partijama. Upotrebili su svoj uticaj da Vilhelma utljivog, nemakog vladara iz vladarske kue Nasau-Oranien, preobrate u vou holandske armije a kasnije u Vilhelma, princa od Oranije. Ugovorili su sastanak izmeu njega i Meri, najstarije erke vojvode od Jorka i sestre kralja Karla II od Engleske i njegovog brata i sledbenika Jakoba II. 1677. su se venali i dobili sina, Vilhelma III koji je kasnije oenio Mariju II, erku Jakoba II. Sada su holandska i engleska kraljevska porodica bile u rodu. Uz pomo Vigsa, partije uticajnih Engleza i kota, zbacili su 1688. Stjuarte sa prestola Vilhelm II od Oranije je 1689. proglaen za kralja Engleske. Vilhelm III koji je verovatno bio mason je iste godine osnovao Oranijski red koji je bio antikatoliki i imao za cilj da uvrsti protestantizam u Engleskoj. Red postoji i danas i u Irskoj, gde je najjae zastupljen i snano raspiruje verski rat, ima oko 100 000 lanova.

Kralj Vilhelm III je Englesku brzo uvukao u skup rat protiv katolike Francuske, to je Englesku jako zaduilo. Bio je to Vilhelmov revan cionskim mudracima, kada je uz pomo agenta Viljema Patersona ubedio britansku finansijsku slubu da pozajmi 1,25 miliona britanskih funti od jevrejskih bankara koji su ga postavili na njegovu poziciju Poto je zaduenje drave brzo raslo vladi nije preostalo nita drugo nego da prihvati uslove. Uslovi pozajmice su bili sledei:

1.

ime zajmodavca ostaje u tajnosti i dozvoljeno im je da osnuju

Englesku banku (centralnu banku), 2. direktorima pomenute banke se dozvoljava da odrede vrednost papirnog novca u zlatu, 3. dozvoljeno im je da pozajme 10 funti papirmog novca za svaku deponovanu funtu zlata i 4. dozoljeno im je da konsoliduju nacionalne dugove i osiguraju iznos kroz direktno oporezivanje stanovnitva. Tako je osnovana prva privatna centalna banka, Engleska banka. Ova vrsta bankarsih poslova omoguila je 50 %tnu dobit pri investiciji banke od 5%. A to je morao da plati engleski narod. Zajmodavci nisu nikad bili zainteresovani da se dug vrati jer su njime imali uticaj na politika dogaanja. Nacionalno zaduenje Engleske poraslo je sa 1.250.000 funti 1694.godine na 16.000.000 funti 1698. Nakon Vilhelma III britansku kraljevsku kuu preuzeli su Hanoverani, to stoji do danas, poto su Vinsdori potekli direktno iz kraljevske kue Hanoverana. (Hanoverani su postavljali sve monarhe do 1901, kada je Edvard VII oenio dansku princezu Aleksandru i promenio ime Hanover u Zahsen-Koburg-Gota, ime Edvardovog nemakog oca. 17.jula 1917. ono je promenjeno u Vinsdor, koje je i danas zadrano. Razumljivo je to mnogi Englezi nisu bili oduevljeni nemakom vladavinom u Engleskoj i stvarane su mnoge organizacije da bi se Stjuarti ponovo vratili na presto. Zbog te opasnosti Hanoverani nisu imali u Engleskoj stalnu vojsku nego su iznajmljivali potrebne trupe iz sopstvene kneevine i od nemakih prijatelja. Oni su naravno plaani iz britanske dravne kase to je opet dobro dolo jevrejskom rukovodstvu centralne banke. Veinu plaenika stavio je na raspolaganje princ Vilhelm IX od Hesen-Hanaua, koji je takoe bio prijatelj Hanoverana. MASONSTVO OSLOBAA 1576. engleski masoni su se podelili u dve velike loe, Jorkere i Londonjane. Najvanije vreme u istoriji masona je bio poetak 17. veka kada se njihov karakter zanatlijskog

esnafa preobrazio u tajni mistini i okultni. Loa je otvorena za nemasone to je za posledicu imalo da je oko 1700. godine gotovo 70% svih masona (slobodnih zidara) poticalo iz drugih zanimanja. 24. juna 1717. sastali su se predstavnici etiri velike britanske loe u Londonu i osnovali englesku Veliku lou koja se takoe naziva Svetska matina loa. Novi sistem stepena napredovanja imao je tri stepena: egrt, kalfa i majstor, takozvani plavi stepeni. (u Nemakoj Johanisovi stepeni). Velika loa se zalagala da Hanoverani ostanu na engleskom prestolu i dodelila Hanoveraninu Fridrihu, princu od Velsa 1737. prva dva stepena. Kasnije generacije hanoveranske kraljevske porodice su ak imale neke koji su imali in majstora (August Fridrih, kralj Georg IV, kralj Edvard VII i kralj Georg VI). I oni su ipak imali neprijatelje. Nakon pada Jakoba II 1688. sa prestola osnovale su pristalice Stjuarta razliita udruenja, izmeu ostalih i militantne jakobince da bi ponovo vratili Stjuarte na presto. Kao podrka njegovom sinu Jakobu III osnovan je novi ogranak masona, kotska loa templara (1725. osnovana od strane Majkla Remsija) koja je primila bive templare. Ova loa je imala jo vie stepene nego matina loa u Londonu ime su hteli da privuku tamnonje lanove. 1736. osnovana je kotska velika loa koja je svela esnafe na minimum i u prvi plan stavila mistiku. U kotskim loama je bilo uvreeno masonstvo a kasnije je uvedeno i napredovanje po templarskim stepenima. Kao to se vidi, ovde imamo dva sistema masonstva koji su neprijateljski postavljeni, Hanoverani u Londonskoj matinoj loi i Stjuarti u kotskoim templarima. Ko bi onda mogao da bude trei koji bi imao interes u tom konfliktu? Zar iluminati?

PORODICA ROTILD Takoe je tajni centar meunarodnog bankarstva, porodica Rotild, obavijen mnogim zagonetkama. 1750. godine Majer Amel Bauer je nasledio banku svoga oca u Frankfurtu i promenio ime u Rotild (po crvenom natpisu koji je stajao iznad ulaznih vrata banke i bio simbol revolucionarnih Jevreja u istonoj Evropi). Majer se oenio i dobio pet sinova i pet keri. Imena sinova su bila Amel, Salomon, Natan, Kalman (Karl), i Jakob (Dejms). Njegovo napredovanje je ubrzano kada je stekao

naklonost princa Vilhelma IX fon Hesen-Hanaua sa kojim je prisustvovao sastancima masona u Nemakoj. Taj princ Vilhelm, prijatelj Hanoverana je imao znaajne finansijske prihode iznajmljivajui hesenske plaenike engleskom (hanoverskom) kralju. Bile su to iste trupe koje su se kasnije borile sa armijom Dorda Vaingtona u dolini Ford. Rotild je bio Vilhelmov lini bankar. Kada je princ Vilhelm morao da zbog politikih nemira pobegne u Dansku stavio je novac za plate plaenika u iznosu od 600 000 funti u Rotildovu banku. Natan Rotild (najstariji sin Majera Amela) je odneo taj novac u London da bi tamo otvorio banku. Zlato koje je sluilo kao osiguranje stiglo je iz kompanije East India. Natan je ostvario viestruke dobiti pozajmicama novca vojvodi od Velingtona koji je njima finansirao svoje vojne operacije. Profit je nastajao kasnije i nelegalnom prodajom zlata koje je sluilo kao osiguranje. Bio je to poetak gigantskog bogatstva Rotildovih. Zapoeto je meunarodno bankarstvo tako to je svaki sin otvorio banku u odreenoj zemlji, Amel u Berlinu, Salomon u Beu, Jakob u Parizu i Kalman u Napulju. Salomon Rotild je bio lan masona. Majer Amel Rotild je napisao testament u kome je odredio kako treba ubudue rukovati porodinim bogatstvom. Bogatstvom je trebalo da upravljaju mukarci a najstariji je imao odluujui glas kod nesporazuma i vanih odluka. Svi izvodi stanja su morali da se dre u apsolutnoj tajnosti pogotovo od vlade. 1773. je Majer Amel Rotild odrao tajni sastanak u kui Rotilda u Jevrejskoj ulici u Frankfurtu sa 12 bogatih i uticajnih jevrejskih davalaca novca (cionki mudraci) da bi razradili plan kako da kontroliu itavo bogatstvo na svetu. Po reima Herberta G. Dorsejsa govorilo se o tome kako je osnivanje Engleske banke ve omoguilo ogroman uticaj na englesko bogatstvo, ali da je ipak bila potrebna njegova apsolutna kontrola da se stvori osnov za kontrolu svetskog bogatstva. Toga su se drali u grubim crtama. Po materijalima Dorsejsa i delu Zalog u igri Viljema Gaja Kera to je plan koji je konano postao poznat pod nazivom Protokoli cionkih mudraca. Zaetak protokola lei zapravo vekovima unazad, meutim njih su ponovo razradili Rotildovi ime su ovi dobili svoje stvarno znaenje. Ti protokoli su uvani u tajnosti do 1901. godine kada su dospeli u ruke ruskog profesora S. Nilusa. On ih je objavio pod nazivom Jevrejska opasnost. Viktor Marsden ih je preveo 1921. na engleski pod naslovom: THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION (Protokoli cionkih mudraca). Postoje 24 ova protokola od kojih navodim samo 12, i to u najkraoj formi. Zbog prevoda sa engleskog se moda razlikuju od originalnog teksta, ali su preneti verno sadraju. Kompletna zbirka protokola prikazuje sadanju situaciju u naem svetu.

PROTOKOLI CIONKIH MUDRACA 1. Kontrola novca ... Kontrola nacija obezbeuje se stvaranjem ogromnih privatnih monopola, kao rezervoar bogatstava od kojih e ak zavisiti i nejevreji. ... tako e morati da propadnu, zajedno sa kreditom drava, na dan posle politike propasti. ... ekonomske krize radi oteenja protivnikih drava, povlaenjem novca iz opticaja. Nagomilavanjem velikih privatnih kapitala koji se time oduzimaju dravi, ta drava je primorana da taj kapital uzima od nas kao pozajmicu. Pozajmice optereuju dravu kamatama i ine je bezvoljnim robom. Umesto da ubiraju primeren porez od naroda, one dolaze kod naih bankara i mole. Strane pozajmice su pijavice i ne postoji mogunost da se odstrane sa tela drave dok ili same ne otpadnu ili ih drava ne otrese. Ali Gojim drave (nejevrejske) ih ne otresaju ve primaju nove i zbog toga neizbeno propadaju. Zaduenjem drave dravnici e postati podmitljivi i time e jo vie potpasti pod nau kontrolu ... Odgovarajue napomene u vezi sa dananjicom: Dravno zaduenje saveza, drava i optina u Nemakoj iznosilo je 1992. oko 1.300,000,000,000 DM.

2.

Kontrola tampe

... sa tampom emo postupati na sledei nain: ona slui za razdraivanje i raspirivanje patnji naroda... a javnost nema ni najmanjeg pojma, kome tampa zapravo slui... Meu listovima e biti i onih koji nas napadaju, ali koje smo mi sami osnovali i oni e napadati iskljuivo take koje smo mi odredili. ... ni jedna jedina objava nee dospeti u javnost bez nae kontrole. To se postie samim tim to se vesti iz celog sveta slivaju u nekoliko agencija. Ove agencije mi ve imamo pod kontrolom i one objavljuju samo ono to mi odobrimo... ... Nae novine e biti svih nijansi, aristokratske, socijalistike, republikanske, ak i anarhistike, naravno samo ukoliko postoji ustav. ... One budale koje veruju da u novinama piu sopstvene redove, zapravo e izraavati nae miljenje ili ono koje smatramo poeljnim...

Odgovarajue primedbe u vezi sa dananjicom: Kao to moete videti u pregledu Trilateralne komisije na kraju knjige, gotovo sve novinske agencije na svetu kontrolie veza Trilateralna komisija-CFR (ove organizacije e biti objanjene kasnije). 3. irenje moi ...U javnosti emo biti prijatelj svima. Podravaemo sve, anarhiste, komuniste, faiste... a posebno radnike. Oni e nam verovati i tako postati orue... 4. Kontrola vere ...Oduzeemo ljudima pravu veru. Promeniemo ili emo izbaciti osnovne stubove duhovnih zakona... nedostatak ovih zakona e oslabiti veru ljudi poto religije nee moi da objasne odnose. ove praznine emo popuniti materijalistikim razmiljanjem i proraunima... matematikim

5.

Sredstvo zabune

... Da bi nam javno mnjenje dospelo u ruke moramo ga dovesti u stanje zabune... ... Izmeu ostalog emo koristiti tampu da ljudima prezentujemo toliko razliitih miljenja da izgube pregled u lavirintu informacija... .. .tako e doi do zakljuka da je najbolje da nemaju posebno (politiko) miljenje... 6. Zahtevanje luksuza ... da bi pojaali ruenje industrije Gojima (nejevreja), forsiraemo meu njima tenju ka luksuzu. Obian ovek se pak nee obradovati luksuzu poto emo stalno podizati cene tako da radnik mora isto da radi kao i pre da bi dobio eljeno... a dok on spozna sistem ve e biti uhvaen u njega. 7. Politika kao orue

... naim ulivanjem liberalizma u organizme drave promenie se itav njihov politiki izgled... ...Ustav nije nita drugo do visoka kola nejednakosti, nesporazuma, sporekanja i partijskih hirova, jednom reju kola svega onoga to slui unitenju linosti drave... ... U doba republika zameniemo vladare karikaturom vlade sa predsednikom iz naroda, iz sredita naih lutaka, naih robova... Javne izbore emo nainiti sredstvom koje e nas dovesti na presto sveta tako to emo i najmanjem pripadniku naroda stvoriti privid da sastancima i udruivanjima moe da utie na oblikovanje drave... Istovremeno emo unititi znaaj porodice i njenog vaspitnog delovanja i odstraniti mogunost postojanja samostalne linosti... ... dovoljno je da jedan narod neko vreme prepustimo samovladavini (demokratiji) da bismo ga preobrazili u haotinu svetinu... Mo svetine je jedna slepa, besmislena i nerazumna snaga, uvek pod uticajem nekoga sa strane. Ali slepac ne moe da vodi slepca a da ne padnu u provaliju. Samo neko ko je od roenja odgajan za nezavisnog vladara ima razumevanje za politiku abecedu. ... Na uspeh e biti olakan time to emo u kontaktu sa ljudima koji su nam potrebni uvek uticati na najosetljiviju stranu ljudske prirode: pohlepa za novcem, strast i nezasitost ljudskim i materijalnim dobrima ... 8. Kontrola hrane ...Naa mo lei takoe u stalnoj oskudici hranom. Pravo kapitala proizvodi glad koja upravlja radnicima bolje nego plemstvo sa zakonitom kraljevskom moi ... Neimatinom, zaviu i mrnjom koje se tako proizvode pokretaemo mase... ...ali kao zemljoposednik on moe da bude opasan po nas jer se sam opskrbljuje. Zato moramo da po svaku cenu opljakamo njegovu zemlju. To emo najbolje postii ako se umnoe tereti na njegovom glavnom posedu ... tako da zemlju opteretimo dugovima 9. Funkcija rata ... Da bismo naveli gladne moi da je zloupotrebe sve emo snage dovesti u suparnitvo. U itavoj Evropi, a pomou odnosa Evrope i u drugim delovima Zemlje moramo da stvorimo konflikte i neprijateljstva... moramo da budemo u situaciji da svaki otpor doekamo ratom sa susednom zemljom. Ako se ti susedi usude da nam se suprotstave onda emo morati da im pruimo otpor svetskim ratom... 10. Kontrola vaspitanjem

... Nejevreji nisu upueni u praktinu primenu istorijskih posmatranja bez predrasuda nego u teoretska razmatranja bez kritikog odnosa na sledee dogaaje... ... Neka glavna stvar za onu igru bude da smo ih nagovorili da prihvate zahteve nauke... ... Na osnovu te injenice mi smo pomou tampe neprekidno izazivali slepo poverenje u ove (naune) teorije. Ti intelektualci nejevreji e se hvaliti svojim saznanjima... ... tako to narod sve vie odvikavamo da sam razmilja i gradi sopstveno miljenje, on e konano govoriti tonom kojim mi elimo da govori... Komentar Citat Viljema Kupera: They just tell you, what they want you to know! (Govore vam samo ono to ele da znate! 11 Kontrola masonskih loa ... U svim dravama na Zemlji emo osnovati i rairiti masonske loe i tu zatvoriti sve osobe koje mogu da tre u javnosti ili to ve ine. Sve emo loe podvesti pod nau centralnu upravu, koju samo mi poznajemo i koja je drugima generalno nepoznata. ... Ko ili ta moe da savlada nevidljivu mo? Upravo to je naa mo...nejevrejsko masonstvo nam slui kao kulisa za nas i nae ciljeve. Ali plan delovanja nae moi ostaje nepoznata tajna itavom narodu, pa ak i ostatku sopstvenog bratstva... 12 Smrt ... Smrt je neizbean kraj svih, stoga je bolje da tom kraju pribliimo one koji stoje na putu naim ciljevima. Nakon izrade ovog plana svetske vladavine (Novi svetski poredak = Novus Ordo Seclorum) zaduila je banka Rotild bavarskog Jevrejina Adama Vajshaupta da osnuje Tajni red bavarskih iluminata. Primedba pisca O Protokolima cionkih mudraca je ve mnogo toga napisano, kako pozitivnog tako i negativnog. U Nemakoj gde prividno vlada sloboda tampe i miljenja, oni su zabranjeni za umnoavanje i prodaju. To je verovatno u vezi s tim to ih je Adolf Hitler upotrebljavao kao podrku svom antijevrejskom raspoloenju koje emo kasnije razmotriti detaljnije. Kao autoru ove knjige manje mi je vano da li su Rotildovi i cionisti ti koji danas primenjuju protokole, nego se ovde radi o principu primene. Ovde

imamo jedan plan koji pokazuje kako treba delovati da bi pokorio svet. Ma ko da stoji iza njega plan se TRENUTNO PRIMENJUJE. Kao to u na kraju knjige jo jednom intenzivno dokazivati, nije od znaaja KO primenjuje protokole, nego koji se princip nalazi iza toga i da UPOTREBLJENI doputaju da se to s njima deava! Drugo sredstvo za postizanje ovog cilja je podela sveta na robovsko drutvo Istoka i gospodsku rasu Zapada. To se postie time, kao to Rudolf tajner opisuje u svojoj knjizi: Osnovni drutveni zahtev naeg vremena, to je nemogue postii sintezu izmeu verovanja na Istoku i nauke na Zapadu. To ima za posledicu da ateistiki naunici ne vole religije Istoka, a vernici sa Istoka odbacuju nauku Zapada.

STRIKTNA POSLUNOST U 18. veku Nemaka je postala centar evropskog templarskog masonstva. ( ono je imalo malo ili nimalo veze sa prvobitnom ideologijom templara). Stepeni vitezova su bili povezani u masonski sistem Striktna poslunost, to je znailo da su se lanovi zaklinjali viima po rangu na striktnu poslunost. Voa koji je bio obeleen kao nepoznati Vrhovnik i uveo naziv viteza crvenog pera bio je odan kotskoj loi i Stjuartima. Otprilike oko deceniju nakon ulaska Fridriha Velikog Striktnu poslunost i kotsku lou preuzelo je gotovo itavo nemako masonstvo. Fridrih je ostvarivao enormne profite iz konflikata kojima je doprinosilo kotsko masonstvo u Engleskoj. Njegov cilj bila je vojna ekspanzija Pruske zbog ega je podravao Jakobince protiv Hanoverana a kasnije i u velikoj invaziji 1745. u Engleskoj. Nakon toga je obnovio savez sa Engleskom i profitirao na njenim tekoama tako to joj je pozajmljivao nemake vojnike. (i on je takoe oigledno itao Nikolu Makjavelija). Bila je to jedna od najveih prevara u istoriji Evrope: jedna mala grupa nemakih kneeva je oborila engleski presto i na njega postavila Hanoverane. Zatim su koristili svoj uticaj da Englesku uvuku u rat i prevare englesku dravnu kasu pozajmljujui im nemake vojnike. Zaduivanje je pomoglo jevrejskim bankarima a time i iluminatima na njihovom putu ka preuzimanju sveta.

BAVARSKI ILUMINATI ADAMA VAJSHAUPTA Adam Vajshaupt je vaspitavan u jednom jezuitskom manastiru i na kraju stekao zvanje profesora kanonika. Tokom vremena je dolo do razmimoilaenja njegovig gledita sa katolikim, zbog ega je postao uenik jevrejskog filozofa Mendelsona koji ga je obratio u gnosticizam.

1770. Vajshaupta su kontaktirali nedavno ujedinjeni zajmodavci (Rotildovi) da na njihov zahtev osnuje u Ingoltatu Tajni red bavarskih iluminata. Kratko objanjenje: Vajshauptove bavarske iluminate ne treba pomeati sa iluminatima koje smo dosada posmatrali. Pravi iluminati su se, kao to je pomenuto, infiltrirali u Bratstvo zmije u Mesopotamiji i nikad se nisu pojavili imenom ili lino u javnosti. Ime iluminati upotrebljavamo u ovoj knjizi izmeu ostalog zato jer se ovaj izraz odomaio meu insajderima, oznaavajui grupu ljudi koja deluje iza kulisa. Adam Vajshaupt je pak koristio isti naziv (iluminati) za svoj red, iji su ciljevi bili slini ciljevima iluminata koji su odavno delovali (moda da bi se oznakom iluminati stvorila zabuna meu istraivaima). Da bismo izbegli zabunu Vajshauptovu grupu u nazivati bavarski iluminati a druge iluminati. Bavarski iluminati su graeni u krugovima unutar krugova (sistem luka). Ukoliko su primljeni dokazali sposobnost da tajne zadre za sebe premetani su u jo ui krug gde su im poveravane jo dublje tajne. Samo oni koji su se nalazili u najuem krugu znali su prave ciljeve bavarskih iluminata. lanovima niih stepena je reeno da nema viih stepena i istovremeno je uvan u tajnosti identitet glavnog majstora, kao i kod Striktne poslunosti. Bavarski iluminati su bili podeljeni u 13 stupnjeva koji predstavljaju 13 stepena piramide iluminata na novanici od jednog dolara. Od jezuita su preuzeli sistem pijuniranja i raportiranja da bi proverili slabost lanova koji su dostigli zvanje patrijarha. Ova vrsta politike u redu je omoguavala da se patrijarsi dovedu u poziciju na kojoj se njihovi talenti mogu na najbolji nain upotrebiti Klevetanje je takoe korieno kao jedna od taktika da bi bili sigurni da se nijedan od patrijarha nee odrei reda. Vajshaupt je pridobio za bavarske iluminate najbolje i najbistrije glave bankarstva, industrije, obrazovanja i knjievnosti. Koristio je podmiivanje novcem i seksom da bi stekao kontrolu nad ljudima koji su se ve nalazili na visokim pozicijma. Ako je u tome bio uspean onda je koristio prisiljavanje da bi bio siguran da e zadrati kontrolu nad nesrenim vodeim licima. Kroz adepte (vii stepen) bavarski iluminati su poeli da savetuju ljude iz vlade. Naravno iza kulisa. Ti eksperti su savetovali politiare iz vlade da prihvataju formu politike koja je odgovarala bavarskim iluminatima. To je tako spretno raeno da su savetovani mislili da su sami doli na ideju da tako deluju. Razlog koji je navoen za postojanje bavarskih iluminata bilo je eliminisanje svih loih stanja drutva, da bi se ovek vratio u svoje prirodno, sreno stanje. Poto je to znailo savladavanje monarha i crkve, oni su time zadobili opasne neprijatelje. I opet se pokazalo da je dranje u tajnosti glavna odlika reda. O emu se u ideologiji Vajshauptovih iluminata zapravo radi saznajemo iz dokumenta koji je poznat kao Satanin Novi zavet i koga su bavarski iluminati najstroe uvali. Ovaj dokument potpuno s ciljem upotrebljavam na ovom mestu jer ljudi i dalje sumnjaju

u istinitost Protokola cionkih mudraca. Moda bi itaocima lake palo da prihvate ovaj plan i princip naina predvianja kada se ne bi upotrebljavala re Jevrejin.Ovaj dokument je postao dostupan irokoj javnosti 1875. kada je kurira bavarskih iluminata na putu iz Frankfurtu ka Parizu pogodio grom i tako je mogao da bude ustanovljen deo informacija o zaveri svetskih razmera. U njemu se kae: Prva tajna za upravljanje ljudima je sejanje nesloge, sumnji i suprotstavljenjih gledita sve dok ljudi ne postanu nesposobni da se snau u toj zbrci i ubede sami sebe da je bolje da o dravno-pravnim pitanjima nemaju sopstveno miljenje. Patnje naroda moraju da se raspiruju. Zadatak tampe je da dokae nesposobnost neiluminiranih na svim poljima dravnog i verskog ivota. Druga tajna bi bila potenciranje svih ljudskih slabosti, loih navika, strasti i greaka sve dok ljudi ne postanu nesposobni da se meusobno razumeju. Pre svega se treba boriti protiv snage linosti jer od nje nema nita opasnije. Ako se ona udrui sa stvaralakom snagom duha, moe da izrodi vie nego milioni ljudi. Zaviu, mrnjom, svaama i ratom, oskudicom, glau i irenjem poasti (AIDS, prim.aut). narodi treba da toliko budu smrvljeni da vie ne vide nikakav izlaz nego da se u potpunosti potine vladavini iluminata. Ako je neka drava iscrpljena prevratima ili dospe graanskim ratom pod vlast spoljnjeg neprijatelja svakako je osuena na propast i onda je u naim rukama. Narodi e se navii da se zadovoljavaju spoljanjostima, da tee ka zadovoljstvima, da se iscrpljuju u veitoj potrazi za neim novim i na kraju da slede iluminate to e se postii dobrim plaanjem masama za njihovu poslunost i panju. Kroz izopaenost drutva ljudi e izgubiti svaku veru u Boga. Ciljanim usmenim i pisanim obraivanjem kao i vetim formama ophoenja masa e biti usmerena po volji iluminata. Ljude treba odvii od sopstvenog miljenja zornom nastavom a postojee snage duha svesti na opsenjivanja ispraznim govornitvom. Slobodoumna miljenja partija treba da razvodne govornici iluminata sve dok se ljudi ne umore i dok ne prezru govornike svih vrsta. Nasuprot tome graanima treba stalno ulivati nauku o upravljanju dravom iluminata da ne bi mogli da se osveste. Masa bi bila slepo nerazumna i nesposobna da sudi, stoga se ne bi pitala u dravnim poslovima nego bi se njom vladalo pravednom, ali neumoljivom snagom. Svetska vladavina bi bila postignuta jedino zaobilazno, ciljanim potkopavanjima stubova svake istinske slobode govora, izbora, tampe, slobode linosti a pre svega vaspitanja i obrazovanja naroda i dranjem u najveoj tajnosti svih preduzetih radnji.

Ciljanim potkopavanjem stubova dravne vlasti, vlade moraju da se mue toliko da postranu spremne da mira radi rtvuju itavu svoju mo. U Evropi bi morale da se raspire takve line i nacionalne suprotnosti, rasna i verska mrnja, da nastane nepremostivi jaz tako da nijedna hrianska drava vie ne nae podrku jer e se svaka druga drava plaiti da nije pametno sklapati savez protiv iluminata. U drugim delovima Zemlje treba da se seju svae, nemiri i neprijateljstva, da bi se drave nauile da se plae i da bi se slomio svaki otpor. Svako dravna institucija bi morala da ispunjava jedan vaan zadatak u ivotu drave da bi oteenjem jedne itava dravna maina bila zakoena. Za predsednika drave trebalo bi izabrati iz niza ropski potinjenih podobnih iluminatima onoga u ijoj prolosti postoji neka tamna mrlja koja e ga uiniti vernim ostvarivaem uputstava koje dobije od iluminata. Time bi iluminatima bilo omogueno da preinauju zakone i menjaju ustave. Dodeljivanjem prava predsedniku da objavi ratno stanje itava bi vojna sila dospela u ruke iluminatima. Neulanjeni vladari treba da se utivim obavezama primanja i predstavljanja odvrate od podrobnijeg bavljenja upravljanjem dravom. Potkupljivost dravnih slubenika bi dovela da se vlade uzimanjem stranih pozajmica dovedu u duniko ropstvo iluminatima, polako uveavajui zaduenje drave. Time izazvane ekonomske krize gde se sav dostupan novac iznenada povlai iz opticaja bi izazvale propast novane privrede neiluminiranih. Mo novca mora da zadobije monopolsku vlast u trgovini i zanatstvu da bi kroz novac industruijalci osvojili politiku mo. Pored iluminata mogli bi da postoje, osim od njih zavisnih milionera, policije i vojske, jo samo siromani. Uvoenjem opteg prava glasa treba da se postigne vladavina veine. Navikavanjem na misli o samooreenju unitie se znaaj porodice i njenih vaspitnih vrednosti. Vaspitanjem na pogrenim osnovama i lanim uenjima mlade generacije treba da budu zatupljene, zavedene i pokvarene. Treba da se ostvari povezivanje sa ve postojeim masonskim loama ili da se osnuju nove da bi se na putu unitenih organizacija ostvario eljeni cilj. Niko ne poznaje ni njih ni njihove ciljeve, ponajmanje oni neiluminirani koji su privueni za uee u otvorenim masonskim loama da bi im se bacio pesak u oi. Sva ova sredstva slue da prisile narod da iluminatima ponudi vladavinu svetom. Nova svetska vlada treba da izgleda kao dobroiniteljka onih koji joj se dobrovoljno pokoravaju (UN, pim.aut.). ako se neka drava opire, susedi moraju da se nagovore na rat protiv njih. Ako se one ujedine, mora da se otpone svetski rat. (Koralf: Maitreja, dolazei svetski uitelj, 1991, str 115.). Kao to se lako moe zakljuiti, u Sataninom novom zavetu se radi o gotovo istom sadraju kao u Protokolima cionkih mudraca, samo to su Jevreji zamenjeni iluminatima. Poto smo ve videli po ijem je nalogu Adam Vajshaupt osnovao bavarske iluminate, moe se zakljuiti odakle potie Satanin novi zavet.

Zaverenici su spoznali jainu i uticaj ve postojeih masonskih loa i poeli su da ih infiltriraju po planu i da stiu kontrolu nad njima. Loe koje su pridodate nazvane su Loe Velikog Orijenta. Poznati francuski govornik, Markiz de Mirabo je zbog rasipnikog naina ivota zapao u dugove. Kontaktirao ga je Vajshaupt po nalogu jevrejskih zajmodavaca. Moses Mendelson je zatim upoznao Miraboa sa suprugom Jevrejina Herca pa je dolo do toga da je vie doivela sa njim nego sa sopstvenim muem. Tako je Mirabo dospeo u poziciju da je zaduenjem i prisilom potpao pod apsolutnu kontrolu bavarskih iluminata. Zatim je Mirabo upoznat sa iluminizmom. Nareeno mu je da nagovori Duca dOrleansa koji je ve bio vrhovnik francuskih masona, da preobrati Plave loe u Loe Velikog Orijenta. Mirabo je 1773. godine upoznao Duca dOrleansa i Teliranda sa Vajshauptom koji ih je primio u masonstvo Velikog Orijenta. Kada je 1.maja 1776. potpisana amerika Deklaracija o nezavisnosti zaokruio je Adam Vajshaupt svoj potpuno pripremljen plan i zvanino objavio postojanje bavarskih iluminata. Grekom se taj datum smatra kao datum osnivanja. Najvanije godine reda su pak est godina pre zvaninog pojavljivanja. lanovi reda su bili izmeu ostalih Johan Volfgang fon Gete, vojvoda Karl August od Vajmara, vojvoda Ferdinand od Braunvajga, baron od Dalberga, baron od Knigea i mnogi drugi... 1777. godine Vajshaupt je primljen u masonsku lou Teodora dobrog saveta u Minhenu, a nedugo zatim on je infiltrirao itavu lou. 16.jula 1782. sklopljen je savez izmeu masona i bavarskih iluminata u Vilhelmsbadu. Ovaj pakt je povezivao oko 3 000 000 lanova vodeih tajnih drutava. Jedan sporazum kongresa u Vilhelmsbadu je uticao na prijem Jevreja u loe, poto oni do tada nisu imali velika prava. Rotildovi su kontrolom nad bavarskim iluminatima ostvarili direktan uticaj i na druge znaajne tajne loe. U javnost nije izalo mnogo o tome ta je na tom sastanku zakljueno, jer su se svi prisutni zakleli na apsolutno uvanje tajne. Komte de Virio, jedan od masona na kongresu, bio je upitan da li moe da otkrije neke od zakljuaka. On je odgovorio: Neu Ti ih poveriti. Mogu samo da Ti kaem da je to ozbiljnije nego to misli. Zavera koja je ovde u toku je tako savreno izmiljena da za monarhiju i crkvu ne postoji beg. Drugi prisutni, grof od Sen ermena je kasnije upozorio svoju prijateljicu Mariju Antoanetu na pretei pad francuske monarhije. Naalost njegov savet nije posluan. Neke prevratnike tajne su ipak procurile iz nekoliko slabih taaka, to je imalo za posledicu da 11. oktobra 1785. bavarski knez izbornik naredi sprovoenje racije u kui gdina fon Cvaka, glavnog Vajshauptovog asistenta. Pritom su otkriveni mnogi dokumenti koji opisuju plan bavarskih iluminata, Novi svetski poredak.

Bavarski knez izbornik je odluio da te papire objavi kao originalne spise reda i sekte iluminata. Ti spisi su raireni to je vie mogue, da bi se upozorili evropski monarsi. Vajshauptu je oduzeto zvanje profesora a on je nestao zajedno sa vojvodom od ZahsenGote, takoe lanom bavarskih iluminata. Poto je stvoren utisak da je red iluminata rasturen omoguen im je dalji rad u tajnosti da bi kasnije nastupili pod novim imenom. U toku jedne godine pojavilo se u javnosti Nemako jedinstvo i delilo propagandu iluminata meu postojeim drutvima italaca. Ovde je nastao poznati borbeni pokli: Libert, Egalit, Fraternit. (Sloboda, jednakost, bratstvo) Ipak, evropski monarsi nisu bili svesni ove opasnosti to je imalo za posledicu da Francuska revolucija i reimi terora proizali iz nje uzmu maha.

BITKA KOD VATERLOA Ovo je bio najvei uspeh porodice Rotschild koja je do tog vremena izgradila savren sistem pijunae i kurira po itavoj Evropi. 11.juna 1815. godine jedan agent koji je doao direktno sa bojnog polja Natanu Rotildu je preneo informaciiju o porazu Francuza. Nakon to je najbre to je mogao stigao na londonsku berzu, itavom prodajom njegovih akcija Engleskog konzula naveo je druge da misle da je Engleska izgubila rat. Glasina se tako brzo rairila da je veina akcionara u panici da e sve izgubiti, takoe prodala svoje akcije Engleskog konzula. Kada je nakon nekoliko sati vrednost akcije pala na 5 centi Natan je iznenada otkupio sve akcije budzato. Ubrzo je stigla zvanina vest o ishodu rata. U sekundi je kurs akcija Konzula dostigao staru vrednost a zatim je i premaio. Napoleon je imao svoj Vaterlo, a Natan je stekao kontrolu nad engleskom privredom. Preko noi se ionako gigantsko bogatstvo Rotildovih uvealo za vie od dvadeset puta. Nakon poraza Francuzi su imali ozbiljnih tekoa da ponovo stanu na noge te su 1817. zakljuili znaajni kreditni sporazum sa francuskom bankom Oltvrard i braom Baring iz Londona, ali ne i sa Rotildovima. Kada je sledee godine Francuskoj bio potreban novi kredit ponovo su izbegli Rotildove. To se njima uopte nije dopalo te su pokuali da svim moguim trikovima ubede vladu da im prepusti posao, ali uzalud. 5. novembra se meutim desilo neto potpuno neoekivano. Nakon to je kurs pozajmice francuske vlade godinu dana stalno rastao, odjednom je poeo neprekidno da pada. Vladala je napeta atmosfera na dvoru Luja XVIII. Jedini koji u to vreme nisu bili zabrinuti ve su se ak i smejali bila su braa Rotild, Kalman i Jakob. Jer oni su u oktobru 1818. svojim bezgraninim rezervama i uz pomo svojih agenata otkupili ogromne koliine pozajmica francuske vlade koje su emitovali njihovi rivali Ovrard i Braa Baring. Zato je kurs skoio. Oni su 5. novembra poeli da ubacuju mnotvo papira o pozajmicama na otvoreno trite u glavnim trgovinskim mestima Evrope i time doveili trite u stanje panike. Time je munjevitom brzinom promenjena slika o Rotildovima i oni su postali

broj jedan u Francuskoj. Osvojili su punu panju francuskog dvora, i to ne samo po pitanjima novca. U Parizu su Rotildovi nakon poraza Francuza preuzeli kontrolu Francuske, a u Londonu je Natan Rotild kontrolom nad Engleskom bankom imao direktan uticaj na britanski parlament.

MASONI U AMERICI Nakon to su rozenkrojceri 1694. osnovali svoju prvu koloniju (dananja Pensilvanija) masoni su oko 1730. otvorili svoje prve loe uz dozvolu matine loe u Engleskoj. Osnivavnje SAD-a je rezultat vekovnog tajnog delovanja masona. Masoni su organizovali i vodili ameriki rat za nezavisnost, takoe su napisali i potpisali ustav SAD. Oko treina amerikih predsednika su bili masoni. Takoe su bili zastupljeni u kongresu i senatu. Ameriki peat, piramida sa okom koje sve vidi, dravni grb na poleini peata, feniks, kao i originalna zastava sa zvezdicama sa 13 pruga i 13 zvezdica, sve to su stari i vani masonski simboli koji su stvoreni po nalogu Rotildovih, postavljeni od strane Adama Vajshaupta, ali ija simbolika see do u doba starog Egipta. Skica dolar-piramide iluminata potie od Filipa Rotilda kako je u svojoj knjizi Atlas Shrugged otkrila njegova ljubavnica Eni Rand. Kada je okonan rat za nezavisnost odvojile su se amerike masonske loe od engleske matine loe i stvorili sopstvenu Ameriku veliku lou. Ona se sastojala od Jorkskog reda koji je imao deset stepena (deseti je stepen templara) i kotskog reda koji je podeljen u 33 stepena. Veina masona je verovala da ne postoji vie stepena iznad 33. Zapravo su lanovi 33. stepena kasnije primani u stepene iluminata (11 protokol). Velike loe Orijenta u Evropi su ve savreno kontrolisali bavarski iluminati. Ameriki masoni pak u to vreme jo nisu bili zaraeni Vajshauptovim iluminizmom. To je usledilo tek kasnije. Ako pravimo poreenje sa dananjom situacijom moramo da znamo da verovatno 90% danas organizovanih masona nema predstavu ta smeraju njihove najvie voe koje su povezane sa iluminatima. Masoni se koriste kao i druge organizacije kao paravan za irenje uticaja iluminata. Lindon Laro ih je opisao na sledei nain: Mesni masoni pokazuju spolja ono to rade najvei deo vremena. To je uglavnom krug mukaraca koji slue odreenim svrhama od opteg znaaja, koriste tajni stisak ruke i druge tajne hokuspokuse. Sastajui se misle da izigravaju lokalne veliine mesta gde ive. To je dobro za posao, dobro za karijeru. I supruge tako stiu prave drutvene kontakte i moda saznaju najnoviji tra iz susedstva. Ali na vrhu to izgleda potpuno drugaije. Obini lan loe (brat) nema predstavu ta se dogaa na vrhu... (Nova solidarnost od 10.marta 1993.)

Takoe je zanimljivo spomenuti da su za vreme dok su se nemaki masoni iz Pruske stavljali u slubu Amerikanaca, drugi nemaki masoni podravali Englesku i pritom sticali ogromne profite. Gotovo 30 000 vojnika je pozajmljeno engleskoj vladi od est nemakih drava, od toga oko polovina iz Hesen-Hanaua. U mnogim bitkama borilo se u britanskoj vojsci vie nemakih nego engleskih vojnika protiv Amerikanaca. U Trentonskoj bici su se na primer borili samo Nemci. A kako su izgledale finansijske prilike u SAD? Predsednici SAD Bendamin Frenklin i Tomas Deferson su se protivili ideji stvaranja privatne centralne banke koja bi kontrolisala ameriku valutu. Nakon Frenklinove smrti 1790. Rotildovi agenti su postavili Aleksndra Hamiltona za ministra finansija. On je osnovao Prvu narodnu banku Sjedinjenih drava, prvu ameriku centralnu banku. Ona je bila izgraena poput Engleske banke i kontrolisana je od strane Rotilda. Godine 1811. kada je istekao ugovor banke sa SAD amerika privreda je bila ve toliko destabilizovana da ovaj ugovor nije produen za sledeih pet godina. Rotildovi su upotrebili svoj uticaj na britanski parlament utoliko to je Engleska zatraila od Amerike povraaj svojih kolonija. To je dovelo do rata 1812-1814. Tim ratom su se SAD opet toliko zaduile da im nije preostalo nita drugo nego da ponovo mole bankare za kredit (tj. centralnu banku). 1836. pod predsednikom Endruom Deksonom ona je ponovo odbijena, ali je 1836. povratila svoju koncesiju i 1913 postala Federal Reserve Bank, dananja centralna banka Amerike. (Detaljnije sledi.) Natan Rotild je 1812. nakon smrti oca Majera Amela stekao pravo glasa o porodinom bogatstvu. U toj poziciji otvorio je Nathan Mayer Rotschild & sons bank u Londonu, sa ograncima u Beu, Parizu i Berlinu. Ona je operisala tritem akcija, pozajmicama i osiguranim vladama, upravljala i odreivala druge banke, eleznice, fabrike elika, industriju oruja, itd. U Americi su Nathan Mayer Rotschild & sons banku predstavljale Khun Loeb & Co, J.R.Morgan & Co. I August Belmont & Co. Natan je ovu poziciju u porodinom klanu zadrao do 1836. godine kada je otrovan na jednom porodinom sastanku. Razlog sastanka je bila svadba njegovog sina Lajonela Rotilda. Mnogi kau da je ubijen jer je prigrabio sebi porodino bogatstvo. Njegov sin Lajonel je bio veoma uspean kao ef banke Nathan Mayer Rotschild & sons a na kraju je bio izabran u britanski parlament. Jakob (Dejms) Rotild iz pariskog ogranka je upravljao porodinim bogatstvom od 1836. do 1868. On je bio sledei po redu nakon Natana. Rotildovi su u svom savezu sa bavarskim iluminatima predstavljali finansijsku snagu u pozadini cionizma i kasnijeg komunizma, pokrenuli su i finansirali mnoge revolucije i ratove.

Na primer: finansirali su obe strane amerikog graanskog rata 1861-1865. Od decembra 1860. do maja 1861. jedanaest drava ija je privreda poivala na dranju robova (Jug) objavilo je otcepljenje od Unije i stvaranje konfederacije. To je dovelo u aprilu 1861. do rata za otcepljenje protiv drugih drava Unije sa severa SAD. Razloge koji su doveli do graanskog rata su gotovo iskljuivo proizveli i provocirali Rotildovi agenti. Jedan od provokatora bio je Dord Bikli koji je oiveo Vitezove zlatnog kruga. Tako su Rotildovi preko Biklija i njegovih vitezova raspirivali ideje o manjkavostima Unije na strani drava Konfederacije. U preostalim dravama Unije Rotildovi su preko J.R.Morgan-a i August Belmont-a propagirali prednosti Unije. Londonska Rotild banka finansirala je Sever, a pariska Jug. Ogroman posao za Rotilde. Kada finansirate obe strane i snadbevate ih orujem, onda moete samo da pobedite. Izgubili su samo Amerikanci i Sever i Jug. Ipak se dogodilo da je predsednik Linkoln koji je prozreo igru, 1862. i 1863. odbio da plati ogromne kamate Rotildovima. Nakon toga je dao nalog Kongresu da tampaju Geen-back dolare kako bi njima platili trupe Unije. To se naravno nije uklopilo u plan Rotilda, to je imalo za posledicu da su naruili ubistvo Linkolna koje je 14.aprila izvrio njihov agent Don Vilks But. Njega su kasnije iz zatvora oslobodili vitezovi Zlatnog kruga pa je ostatak ivota proveo prilino prijatno bogatom isplatom od strane Rotilda u Engleskoj. Nakon Linkolnove smrti ponovo su povueni green-back dolari i otkupljeni po smenoj ceni od centralnih bankara Morgana, Belmonta i Rotilda.

KARL MARX Ogranak bavarskih iluminata koji je u ono vreme bio poznat kao Savez pravednih (League of the Just) i koji je proizaao iz jedne od najuspenijih revolucionarnih francuskih tajnih grupa, Drutvo etiri godinja doba, dobio je sa Jevrejima Mosesom Modehai Marksom Levijem (alias Karl Marks) i njegovim prijateljem Fridrihom Engelsom, sinom jednog industrijalca, dva nova lana koji su kasnije za njih napisali Komunistiki manifest. Deo manifesta su oni zaista i napisali ali je najvei deo bila ideologija Saveza pravednih i drugih francuskih tajnih drutava koji su se Francuskoj revolucionarno suprotstavljali. Geri Alen je o tome napisao: Zapravo je Komunistiki manifest bio u opticaju mnogo godina pre nego to je ime Karla Marksa bilo toliko priznato da bi on bio upotrebljen za autorstvo nad ovim revolucionarnim prirunikom. Sve to je Marks zaista uradio jeste to to je modernizovao i kodifikovao iste revolucionarne planove i principe koji su zapisani u Bavarskoj sedamdeset godina ranije od strane Adama Vajshaupta, osnivaa bavarskih iluminata... (Insajder, str.32.) Borbi protiv kapitalizma nita vie nije stajalo na putu. Marksu je polo za rukom zahvaljujui njegovim intelektualnim sposobnostima da u izvesnoj meri promeni imid saveza, tako da je on 1847. preimenovan u Savez komunista.

Ovde se veoma jasno vidi kako su bavarski iluminati u Engleskoj i Americi stvarali s jedne strane kapitalistike sisteme, a s druge antikapitalistike, itaj komunistike, da bi na Makjavelijev nain iskoristili konflikt koji je iz toga proizilazio i drali oveanstvo u stalnoj neslozi i zbrci koja iz toga sledi.

PLAN VLADAVINE SVETOM Vajshaupt je umro 1830. godine u 82. godini. 1834. uzepe Macini je preuzeo vostvo nad bavarskim iluminatima i zadrao tu poziciju sve do svoje smrti 1872. Za vreme svog vostva bavarskih iluminata Macini je korespondirao sa satanistom Albertom Pajkom, suverenim vrhovnikom starog i prihvaenog kotskog reda masona june jurisdikcije SAD i kasnijim osnivaem Kju kluks klana. Macini ga je imenovao za vou operacija bavarskih iluminata u SAD-u. Pajk i Macini su radili zajedno kao vrhunski iluminati. Pajk je preuzeo teozofske aspekte njihovih operacija, Macini politiku. Kada su masonske loe Velikog Orijenta zbog Macinijevih revolucionarnih aktivnosti u Evropi izale na lo glas, Pajk im je predstavio jedan genijalan plan. U pismu od 22.januara 1870. Macini je pisao Pajku: Moramo da odobrimo svim savezima da i dalje kao i dosad vebaju sa svojim sistemima, centralnim organizacijama i raznim vrstama korespondencije izmeu visokih stepena istog reda, u njihovim sadanjim formama organizacije. Ali mi moramo da stvorimo superred koji e ostati nepoznat i u koji emo biti pozvani mi, masoni vieg stepena, po naem izboru. Iz obzira prema naoj sabrai moraju se ti ljudi potiniti najstrooj tajnosti. Ovim najviim redom emo vladati itavim masonstvom, on e biti meunarodna centrala koja e biti utoliko monija jer e njene voe ostati nepoznate. (Okultna teokratija, Ledi Kvinsborou, str.208,209. i Insajder, Geri Alen) Ovde se radi o eliti 33. stepena kotskog reda. Ideologiju ovog stepena upoznaete u sledeem poglavlju. U pismu od 15.avgusta 1871. Pajk je voi iluminata Maciniju u grubim crtama prikazao plan osvajanja sveta u tri svetska rata, put ka stvaranju Novog svetskog poretka. Prvi svetski rat je trebalo da bude insceniran da bi carska Rusija bila stavljena pod neposrednu kontrolu bavarskih iluminata. Ona bi zatim sluila za ostvarivanje ciljeva bavarskih iluminata irom sveta. Drugi svetski rat je trebalo da bude stvoren manipulacijom razlikama u miljenju koje su vladale izmeu nemakih nacionalista i politikih cionista. Iz toga je trebalo da proistekne irenje domena ruskog uticaja i osnivanje drave Izrael u Palestini. Trei svetski rat bi po planu trebalo da proistekne iz razlika u miljenju koje bi iluminati izazvali izmeu cionista i Arapa. Planirano je irenje konflikta po celom svetu.

Deo treeg rata je i stvaranje sukoba izmeu nihilista i ateista da bi se isprovocirao socijalni prevrat koji bi bio postignut jo nevienom brutalnou i bestijalnou. Nakon unitenja hrianstva i ateizma pred ljude bi bila izneta prava Luciferska doktrina ime bi bile ubijene dve muve jednim udarcem. Primedba u vezi sa dananjom situacijom: Koristei Rusiju kao sliku neprijatelja zapadne nacije treba naterati u nadnacionalne saveze u koje ne bi uli dobrovoljno (NATO, UN). Takoe je ruska imepija kao neprijatelj sveta omoguavala cvetanje meunarodne trgovine orujem, to su opet iskoristili meunarodni bankari. Na ovom se mestu moe primetiti kako je jedan posve drugaiji scenario trebalo da stoji u pozadini Drugog svetskog rata nego to se moe proitati u udbenicima istorije.

ALBERT PAJK I VITEZOVI KJU KLUKS KLANA Ovde moramo neto vie rei o Albertu Pajku i kotskom redu masona. Zvanino je taj masonski red nastao 1801. godine u SAD iz grupe Torijevih pristalica. Oni su pak jo od ranije negovali antihrianske, odnosno satanistike obiaje. Od oko 1840. struktura organizacije amerikih masona stoji pod strogim nadzorom kotskog reda. kotski red dodeljuje inicijacione stepene do 33. stepena. Osim toga je podeljen na junu jurisdikciju u Arkanzasu i severnu u Bostonu. kotski red, kao instrument strategije Britanske krune (koja e biti objanjena u sledeem poglavlju) je sredinom 19. veka sprovela ofanzivu ubistava i rasistikog terora protiv SAD i susednih drava. Najvaniji dogaaji su pritom bili: amerika okupacija Meksika u meksikom ratu (1846-48), pobuna robovlasnika, tj. ameriki graanski rat (1861-1865) i rat Kju kluks klana protiv ponovne izgradnje junih drava (1867-70). Ovde se prvi put pojavljuju Vitezovi zlatnog kruga koje je osnovao Dord Bikli u Sinsinatiju pod vostvom Kilijena van Renselersa. Zlatni krug je trebalo da uspostavi novu robovlasniku imperiju sa Kubom kao centrom. Njihov cilj je bio da pobiju omraene katolike hispanjolce da bi ih zamenili crnim robovima koji bi dolazili iz Afrike. Bio je to prvi Severnoameriki sporazum o slobodnoj trgovini. Peat vitezova Zlatnog kruga bio je isti kao i Maltekih vitezova. Na kraju su Vitezovi zlatnog kruga nestali. Albert Pajk je 1867. osnovao u Nevilu Red vitezova Kju kluks klana, bio je veliki zmaj a time i voa Kju kluks klana (grki kyklos = krug). I ovde su opet bili Vitezovi zlatng kruga. KKK takoe upotrebljava malteki krst kao amblem i predvode ga poznati masoni.

Ako posmatramo rasistike ciljeve KKK i one koji se odnose na preziranje ljudi i unutranju sutinu njegovih osnivaa i lanova moramo zaista da se zapitamo da li se ovde radi o pripadnicima ljudske vrste. Izmeu ostalog se KKK snano bori za to da se crnim graanima ukine pravo glasa, oduzme pravo na noenje oruja, da se zapostave kole koje pohaaju crnaka deca i da se uslovi ivota crnaca svedu na nivo koji je jednak ropstvu. B'nai B'rith je cionistika tajna loa koja se ubraja u masonske. Znai Sinovi saveza i istie zahtev za vladavinu jevrejstvom. Iako se veina loa ovog reda nalazila na severu SAD, B'nai B'rith se otvoreno stavila na stranu Konfederacije. Mnogi govornici reda su se na severu glasno zalagali za odravanje ropstva i takoe se nakon rata zalagali za Konfederaciju. Primedba u vezi sa dananjom situacijom: Anti-defamation league (Savez anti-klevetanja) koji je povezan sa B'nai B'rith je zapoeo skoro jednu kampanju da bi vodee amerike politiare crne puti oklevetao kao antisemite. Time treba da se podstaknu rasni konflikti i da se utie na promenu stava jevrejskih Amerikanaca koji su se dosad pozitivno zalagali za crnce. ADL se javno izjanjava protiv KKK, ali glasno brani statuu Alberta Pajka (osnivaa KKK) koja i dan danas stoji u Vaingtonu i u otvorenoj je vezi sa kotskim redom. Hteo bih da ovde prikaem odeljak iz Pajkovog govora 4. jula 1889. na 32. stepenu kotskog reda: Mi potujemo jednog Boga, ali to je Bog koga ispovedamo bez sujeverja. Religija masona treba da nas primljene vieg stepena uvede dalje u istotu luciferovog uenja. Da Lucifer nije Bog, da li bi ga (Lucifera) Adonai (Hrist), ija dela svedoe o uasu, ljudskoj mrnji....i odbacivanju nauke, klevetao? Da. Lucifer je Bog, a naalost i Adonai je Bog. Jer veni zakon kae da nema svetla bez senke, nema lepote bez runoe i belog bez crnog, jer apsolutno moe postojati samo u dva boga. Zato je satanistiko uenje jeres. A istinska ista filozofska religija je vera u Lucifera, boga svetla, koji je jednak Adonaiu. Ali Lucifer, bog svetla i dobra se bori za ljude protiv Adonaia, boga tame i zla. Ovaj citat se moe proitati u glavnim Pajkovim spisima u biblioteci kotskog reda u Vaingtonu na francuskom i engleskom jeziku. Pajk je prema sopstvenim reima bio satanista i agent Britanske krune. Predsedniku SAD Endruu Deksonu je dodelio 1867. 4. do 32. stepen kotskog reda. 39 dana nakon postavljenja predsednika Teodora Ruzvelta koji je takoe bio anglofilni rasista i mason podignut je spomenik Albertu Pajku u Vaingtonu gde se i danas nalazi. Primedba u vezi sa dananjom situacijom:

Vidimo da u hijerarhijskom poretku nikom sem voi nije dozvoljena slobodna volja. Da bi dostigla vii stepen, svaka osoba mora da ispuni zahteve koje joj postavlja prvi vii stepen. Primer: ja pokaem kandidatu za vii stepen belu knjigu, ali mu kaem da je crna. Zatim ga pitam koje je boje knjiga. Ako kae bela, pao je, ako kae crna, podoban je za sledei stepen i sledee zadatke koje mora da sledi bez sopstvene volje kao i ovaj. Primeujete li da su po ovom principu izgraene sve hijerarhije na svetu? Da su svi kolski sistemi, skoro sve religije, ukljuujui hriansku, islamsku, hinduistiku, budistiku, mormone, Jehovine svedoke, sajentologe... izgraeni isto kao ova? Sopstveno miljenje, tj. slobodan razvoj i samostalno miljenje nisu dozvoljeni, nego samo ispunjavanje naloga koji se dobiju od nadreenih. Da li je to, kao u gore navedenom primeru Pajka, luciferska doktrina 33. stepena ili dogma katolike ili islamske crkve prema vernicima, svejedno je. Savremenici koji se potpuno svesno odriu slobodne volje i sopstvene odgovovrnosti i prenose ih na neku drugu osobu, organizaciju ili vou, nisu vredni da budu bolje tretirani, s obzirom da danas, a posebno u Nemakoj, nismo ni od koga prisiljeni da pristupimo bilo kakvoj organizaciji ili religiji. Ili kako Anatol Frans ree: ak i ako pet miliona ljudi kae neku glupost, ona ipak ostaje glupost! Primedba u vezi sa dananjom situacijom: U vezi sa amerikim predsednikom Bilom Klintonom (bivim guvernerom Arkanzasa): U svom velikom lanku o Kju kluks klanu Nova solidarnost nas informie o tome kako je svetenik V.O. Vot bio mason 32. stepena kotskog reda (tj. majstor kraljevskih tajni). On je bio duhovni uitelj i pravi hranitelj Bila Klintona i radio je zajedno s njim. Kao guverner Arkanzasa, drave u kojoj je vrsto ukorenjena duhovna tradicija Alberta Pajka, Klinton je podravao smrtnu kaznu i vie puta je naloio da se izvri. U praksi to znai egzekuciju crnaca i siromanih. Kako je Votov sin kratko saoptio, Klinton i njegov svetenik su bili saglasni u tome da njihovo shvatanje religije dozvoljava ubijanje uhapenih i neroene dece (posebno crne dece). Klinton je takoe lan Saveta spoljnih odnosa (CFR), Trilateralne komisije, Bilderbergera (ije e znaenje biti objanjeno) i doivotni lan masonskog reda De Molej. ak de Molej je bio voa templara koji je spaljen 11. marta 1314. u Parizu. Prema literaturi reda De Molej redom upravljaju visoki masoni i sastoji se od mladia izmeu 14. i 21. godine koji se obrazuju prema sedam vrlina: ljubav prema roditeljima, strahopotovanje, utivost, drugarstvo, istota (misli, rei i dela), vernost i ljubav prema domovini. Koliko to odgovara realnosti, neka ostane po strani.

TRGOVINA OPIJUMOM ENGLEGKE KRALJEVSKE PORODICE U 18. VEKU Pre nego se pozabavimo Engleskom moramo razjasniti nekoliko pojmova. Kraljica (queen) je glava engleske kraljevske porodice sa britanskim kolonijalnim carstvom, sa Londonom kao glavnim gradom, kojom vlada premijer i kabinet bliskih savetnika. U Londonu meutim, postoji, kao u Rimu Vatikan, jedna posebna, nezavisna drava, Grad (city). Grad koji se oznaava kao najbogatija kvadratna milja na svetu. Zauzima 2,7 kvadratnih kilometara u srcu Londona. Ima oko 4 600 stanovnika i 500 000 radnih mesta. Vlada Grada je Kruna koja se sastoji od 13 ljudi i iznad sebe ima kralja Grada, Lorda mejdera. Ovde se nalaze najbogatije i najmonije privredne institucije Engleske, poput Engleske banke koju kontroliu Rotildovi, Londonska berza, kancelarije vodeih meunarodnih trgovinskih koncerna, kao to je Flit strit, srce sveta novina i izdavatva. Siti ne pripada Engleskoj. On se ne podvrgava ni monarsima ni britanskom parlamentu. Siti je stvarna engleska vlada jer se Lordu mejderu podvrgavaju i kraljica i engleski premijer. Fasada premijera i kabineta se s naporom trudi da stvori utisak da oni odreuju pravila igre, dok su u stvarnosti samo marionete Sitija. Ako se kraljica odlui da poseti Siti, Lord mejder je eka u Temple baru, simbolinoj kapiji grada. Ona se klanja i moli za dozvolu da ue u njegovu privatnu, suverenu dravu. On joj odobrava ulaz tako to joj uruuje ma drave. Kod takvih dravnih poseta Lord mejder zasenjuje svojom pojavom kraljevsko drutvo ogranieno jednostavnom slubenom odeom. Zatim kraljicu koja ide dva koraka iza njega vodi kroz grad. Englesku banku, kao to smo ve videli, je osnovao Viljem Paterson, agent sitija. Po dokazima Desa Grifina siti je kontrolisala imperija Rotildovih. Da bismo izbegli nesporazume moramo da pokaemo kako su u Velikoj Britaniji postojale dve imperije koje su agitovale nezavisno jedna od druge. Jedna je bilo britansko kolonijalno carstvo sa kraljevskom porodicom, druga je bila imperija Krune. Sve kolonije sa belim stanovnitvom (Juna Afrika, Australija, Novi Zeland i Kanada) su se podvrgavale autoritetu engleske vlade. Ostale kolonije (Indija, Egipat, Bermudska ostrva, Malta, Singapur, Hong Kong, Gibraltar i kolonije u centralnoj Africi) su pak bile privatno vlasnitvo Krune, takozvane Krunske kolonije. To ipak ne znai da nisu saraivale. U vreme irenja engleskih kolonija britanska kompanija East India merchant company (BEIMC) je stekla ogromno bogatstvo trgujui opijumom. BEIMC je osnovala misiju u unutranjosti iji je glavni zadatak bio da kineske jeftine radnike uini zavisnim od opijuma kako bi stvorili trite za svoju robu. Britanska kraljevska porodica je bila toliko oarana ogromnim profitom da je zatim i sama saraivala sa BEIMC-om. Kraljevska kua je poela da oporezuje proizvoae opijuma u Indiji. Kolosane koliine opijuma su isplovljavale iz Indije a oko 13% ekonomskih prihoda Indije pod vladavinom Krune je poticalo od prodaje istog bengalopijuma u Kini pod njihovim nadzorom.

Kraljevska kua sigurno nije htela da ova strana u senci izae u javnost, zato su u stvar uvukli i britansku tajnu slubu. To su bili British military intelligence departement (Britanska vojna obavetajna sluba) MI 6, i Secret intelligence service (Tajna obavetajna sluba) SIS. MI 6 potie iz vremena kraljice Elizabete I, kad je Sir Frensis Volsingem bio blagajnik za odsek MI 6 Dirty tricks (prljavi trikovi). Na osnovu vievekovnog iskustva MI 6 se ubraja u najbolje tajne slube sveta. BEIMC je vodila u trci na tritu opijuma jedan vek, sve dok 1829. kineska vlada nije zabranila puenje opijuma. Od 1791. do 1894. broj koncesioniranih plantaa opijuma pod nadzorom britanske Krune je porastao sa 87 na 663. To je na kraju dovelo do ratova zbog opijuma u Kini. 1729. BEIMC je osnovala Komitet 300 da se bavi meunarodnim bankarskim i komercijalnim prilikama. Komitet 300 je danas jedna od najvanijih tajnih organizacija koja upravlja Svetskom vladom. To je takozvana elita Sitija. Taj Komitet 300 je kasnije razvio taktike da izigra kineski zakon protiv upotrebe droga. Lord Inkejp je osnovao P & O drutvo za prevoz parobrodima i bio stvarni osniva Hong Kong and Shanghai bank kojom je pokrivana trgovina opijumom. Druge britanske banke koje su bile umeane u trgovinu drogom bile su: The British Bank of the Middle East, Midland Bank, National Westminster Bank, Barclays Bank, The Royal Bank of Canada i Baring Brothers Bank. Sve te banke bile su povezane kroz Komitet 300 sa Rotild bankama. Kada je graena Harimanova eleznica koja je trebalo da povee Kaliforniju sa istokom SAD dopremljene su hiljade jeftinih kineskih radnika da uestvuju u gradnji. Mnogi od njih su ve bili zavisni od opijuma pa se tako proirilo trite opijuma na SAD. Hariman je stvorio svoju elezniku imperiju pozajmicama N.M. Rothschild & Sons Bank iz Londona. Postoji dovoljno razloga da se zakljui da su kineski radnici ovisni o opijumu dovedeni s ciljem da se trite opojnih droga premesti u SAD. Primedba u vezi sa dananjom situacijom: Nova solidarnost je u svom izdanju od 8. septembra 1993 u poglavlju Kraljica i opojne droge pisala: Raritet je i retko i prijatno iznenaenje kada se u britanskoj tampi nau vesti o kraljevskoj porodici koje se pribliavaju istini. Prole nedelje se jedna takva vest takmiila sa naslovima o svetskim politikim dogaanjima na prvoj strani uvenog londonskog Tajmsa od 27. avgusta 1993. Naslov: Kraljevska porodica je bila visoko u brdima. lanak koji je baziran na paljivo uraenom izvetaju kotskog magazina Leopard otkriva da u britanskoj kraljevskoj kui droga i opojna sredstva spadaju u normalan pribor. Na osnovu originalnih dokumenata Leopard dokazuje da su kraljica Viktorija i na primer porodice eril i Rotild naruivale u jednoj apoteci u brdima vee koliine kokaina, heroina i drugih droga. Tajms je tvrdio isto. S uivanjem formulie: Kraljica Viktorija, monarhinja strogog lica, poznata po svom: To uopte ne smatramo smenim je izgleda za kraljevsko domainstvo na posedu Balmoral (kotska) naruila

dovoljno kokaina i heroina da itavu kotsku visoravan podigne visoko. Podaci iz apoteke pokazuju da se kraljevska porodica i njeni gosti redovno snabdevaju znatnim koliinama rastvora kokaina i heroina.

POZADINA BOLJEVIKE REVOLUCIJE Zbog mnogih antijevrejskih zakona u Evropi mnogi Jevreji su bili bez poseda, zbog ega su bili prisiljeni da putuju okolo. im bi se zaustavili u nekoj dravi naili bi uglavnom na zatvorenu celinu protiv sebe. Krajem 19.veka carska Rusija je bila stvarna prepreka iluminatima da kontroliu svet. 1881. Teodor Hercl je osnovao Cionistiki pokret u Odesi, Rusija, da bi stvorio Jevrejima domovinu u Palestini. 1916. je na sastanku Bnai brith-a u New Yorku izabran Jakob if, predsednik banke Khun Loeb & Co. za predsedavajueg revolucionarnim Cionistikim pokretom u Rusiji. 13. januara 1917. u SAD je doao Jevrejin Leon Trocki (ranije Brontajn) i dobio ameriki paso. Povremeno je vian kako ulazi u rezidenciju Jakoba ifa. Na sastancima su if i Trocki govorili o cionistikim neredima u Rusiji, kao i o poukama koje su se mogle izvui iz neuspenog obaranja cara. Jakob if je finansirao obuavanje Trockijevih pobunjenika koje su inili uglavnom Jevreji iz istonog Njujorka i koji su obuavani na imanju Rokfelerove Standard oil company u Nju Dersiju. Kad su postali dovoljno uvebani za gerilsko ratovanje Trockijevi pobunjenici su napustili SAD, opskrbljeni od strane Jakoba ifa.sa 20 miliona amerikih dolara u zlatu. Putovali su na S.S. Kristianiafjord u Rusiju da bi tamo pokrenuli boljeviku revoluciju. (Nastavak sledi.) Trocki i Lenjin su obojica bili preko Brusa Lokharta povezani sa Komitetom 300.

SKULL&BONES (LOBANJA I KOSTI) Pogledajmo sada jednu monu organizaciju iluminata u SAD Red Skull&Bones . Njegovi sopstveni lanovi ga nazivaju red, poznati su od pre vie od 150 godina kao mesna grupa 322 jednog nemakog tajnog drutva. Drugi ih nazivaju Brotherhood of Death (Bratstvo smrti). Tajni red Skull&Bones (Lobanja i kosti) je predstavljen 1833. godine na Jejl univerzitetu od strane Viljema Hantingtona Rasela i Alfonsa Tafta. Rasel ga je doveo iz Nemake 1832. na Jejl. Red je 1856. pripojen Rusel- trustu. Viljem Rasel je 1846. postao lan dravne Skuptine Konetiketa, a 1862. general Nacionalne garde.

Alfonso Taft je 1876. postavljen za ratnog ministra, zatim zamenika generala a 1884. ambasadora SAD u Rusiji. Alfonsov sin je kasnije postao vrhovni sudija i predsednik SAD. Stara je tradicija da se na nadgrobnim spomenicima masona najvieg stepena majstora predstavlja lobanja sa kostima, ali ona see jo u doba reda templara od 1127 posle Hrista. Verovatno je ime reda poteklo iz jedne od ove dve tradicije. Jejl je jedini univerzitet sa drutvima koji su dostupni samo goditima seniorima. Druga dva drutva Jejl univerziteta su Scroll & key (rolna papira i klju) i Wolfshead (Vuja glava). Kandidati su iskljuivo belci, mukog pola, protestanti i uglavnom potiu iz veoma bogatih porodica. esto su i njihovi oevi bivali pripadnici istog reda. Tokom poslednje godine studija nazivani su vitezovi, kasnije su postajali patrijarsi doivotno. Sastanci patrijarha su se odravali u Dir ajland klubu u Njujorku. Ovaj klub je oiveo patrijarh Dord Daglas 1907. Dir ajland klubom i Rasel trustom su iskljuivo upravljali patrijarsi. Iznenaujue je da su najvaniji lanovi Liberalnog establimenta istone obale uvek bili lanovi u nekom od ovih drutava. (Po Geriju Alenu taj establiment je parafraza finansijske, politike, akademske i medijskopolitike mafije kojom su vladali Rokfeleri.) U vezi s tim je vredna pomena banka W.A.Harriman Company. Njihov osniva Viljem Averal Hariman je lan reda Skull&Bones od 1913. 20-tih godina je bio najvea podrka Rusima u zlatu i diplomatskoj pomoi. Dalju finansijsku podrku Hariman je imao od Ruskombank, prve sovjetske komercijalne banke. Maks Mej, podpredsednik Garancijskog trusta i lan Skull&Bones reda je bio prvi podpredsednik Ruskombank. Garancijski trust je kontrolisan od strane J.P.Morgan & Co. (banka partner N.M.Rothschild banke). Neki partneri J.R.Morgana su bili lanovi reda Skull&Bones. 1908. primljen je Herold Stenli, 1904. Tomas Kokran. Prvobitni kapital za Garancijski trust potekao je od Vitnija, Rokefelera, Vanderbilta i Harimana, porodica sa lanovima reda Skull&Bones. Persi Rokfeler je bio jedini Rokfeler koji je primljen. On je predstavljao investicije Rokfelera u Garancijskom trustu i bio njegov direktor od 1915- 1930. Kratak rezime gore navedenih banaka: N.M.Rothschild banka ima sedita u Londonu, Parizu, Beu i Berlinu. Do tog momenta Rotildovi kontroliu Siti u Londonu a time i britanske kolonije Krune i englesku vladu. Takoe kontroliu francusku vladu, Komitet 300, bavarske iluminate a time i sve tajne loe u Evropi i SAD koje se podvrgavaju iluminatima. Pomou svojih predstavnika Khun Loeb Bank, iji je direktor Jakob iff, August Belmont & Co. i J.R.Morgan & Co. u SAD i M.M.Warburg drutva u Hamburgu i Amsterdamu izgradili su izmeu

ostalog Rokfelerovu Standard Oil imperiju, Harimanovu eleznicu, Karnegijeve eliane, ime su kontrolisali najvei deo amerike privrede. Nabrojane banke spadaju u najmonije na svetu, a sve su kontrolisane od strane Rotilda, i predstavljaju tek poetke imperije Rotilda, kao to emo upravo videti.

... I GOTOVO JE SA SLOBODOM U AMERICI Krajem 19. veka zapoele su banke koje su kontrolisali Rotildovi veliku kampanju da bi stavile pod kontrolu bogatu ameriku privredu. Evropski Rotildovi su finansirali upravo pomenute J.P. Morgan & Co. banku, banku Khun Loeb & Co, Rokefelerovu Standard Oil Co., Harimanovu eleznicu i Karnegijeve eliane. Ove veze su sigurno bile vie nego samo oslonac amerike privrede. Oko 1900. Rotildovi su poslali drugog agenta u SAD, Paula Varburga, da sarauje sa bankom Khun Loeb & Co.. Zapamtite ovog Rotildovog agenta dobro jer e on povezati jo mnogo organizacija! Jakob if i Paul Varburg su pokrenuli kampanju za stvaranje Federal reserve bank kao vrsto instalirane privatne centralne banke u Americi. Jakob if je 1907. u svom govoru obavestio Privrednu komoru Njujorka: Ako ne dobijemo centralnu banku sa dovoljno kontrole nad nabavkom kredita ova zemlja e doiveti najotriju i najdublju paniku za novcem u svojoj istoriji. ( Des Grifin: Silaznici) Reeno, uinjeno, gurnuli su SAD u krizu valute koja je izazvala paniku na tritu kapitala koja je unitila ivote desetina hiljada ljudi u celoj zemlji. Panika na njujorkoj berzi donela je Rotildovima osim vie milijardi dolara i eljeni uspeh. Lukavo isplanirano je upotrebljena panika kao argument da se konano formira centralna banka da bi se izbegli sluajevi poput ovog. Paul Varburg je tada rekao Komitetu banaka: Prvo to mi je u vezi sa panikom palo na pamet je da nam je potrebna nacionalna clearing-banka (centralna banka)... (Insajderi, Geri Alen) Konana verzija zakljuka da se otvori Federal reserve system (privatna amerika centralna banka) nastala je na privatnom posedu J.P.Morgana, na ostrvu Dekil u Dordiji. Prisutni na sastanku bili su prema podacima Herberta G. Dorsija : A. Piat Endru, senator Nelson Aldrih, Frank Vanderlip, (predsednik Khun Loeb & Co); Henri Dejvidson, (stariji partner banke J.R Morgan Bank ), arls Norton, (predsednik Morgans First National Bank), Paul Varburg i Bendamin Strong, (predsednik Morgans Bankers Trust Co). Osnivanje Federal Reserve Bank 1913. omoguilo je meunarodnim bankarima da uvrste svoju finansijsku mo u SAD. Paul Varburg je postao prvi predsednik New York Federal Reserve Bank.. Nakon osnivanja Federal Reserve usledio je 16. dodatni lan amerikog Ustava koji je omoguio Kongresu da oporezuje lina primanja amerikih graana. To je bila posledica

stanja kada amerika vlada nije vie smela da tampa novac da bi finansirala svoje operacije. To je bio prvi put u istoriji od osnivanja SAD da je narod morao da plaa porez na prihod. Najvaniji akcionari banke Federal reserve (FED) su bili: 1.Banke Rotschild iz Londona i Pariza 2. Lazard Brothers Bank iz Pariza 3. Israel Moses Seif Bank iz Italije 4. Warburg Bank iz Hamburga i Amsterdama 5. Lehmann Bank iz Njujorka 6. Khun Loeb Bank iz Njujorka 7. Rockefellers Chase Manhattan Bank iz Njujorka. Goldman Sachs Bank iz Njujorka lan Kongresa arls Lindberg je jo tada opisao novonastalu Federal Reserve Bank kao nevidljivu vladu, s obzirom na njenu novanu mo. Kako zapravo funkcionie Federal Reserve Bank? Komitet otvorenog trita banke Federal Reserve proizvodi Federal Reserve -novanice (dolare). Te novanice se pozajmljuju za obligacije (obveznice) amerikoj vladi koje Federal Reserve banci slue kao osiguranje. Te obveznice dri 12 Fedbanaka koje na njih obraunavaju godinju kamatu. Primedba u vezi sa dananjom situacijom: 1982. amerika finansijska sluba je iznela iznos duga od oko 1,070,241,000,000 dolara. Fed je sakupila dakle oko 115,800,000,000 kamata u samo jednoj godini od amerikih poreskih obveznika. Ovaj kapital je zavrio samo u depu Fed-a, a time kod meunarodnih privatnih banaka. 1992. obveznice koje je drala Fed su iznosile oko 5,000,000,000,000 dolara, a plaanja kamata poreskih obveznika stalno rastu. itavo to bogatstvo je zadrala Fed tako to je amerikoj vladi pozajmljivala novac i zato sakupila visoke kamate da Fed po sebi kota samo trokove boje i tampanja. To je jedna od najveih prevara u istoriji SAD i retko je ko primeuje. Uz to Fed obveznicama amerike vlade ima zalono pravo, dravno i privatno, na zemljini posed itavih Sjedinjenih drava. Bezbroj sudskih procesa nije uspelo da dosada ukine zakon o Federal Reserve. Takoe ne postoji ni pravni put da graani povrate novac poto Fed nije deo amerike vlade ve privatna ustavnova. Navodno Fed nije ustavom dozvoljena i prema tome uopte ne moe da postoji. Devet amerikih drava je zato ve pokrenulo dravni postupak da opovrgne Fed.

ROTILDOVA LEP-SLUBA U itavoj istoriji su kraljevi i drugi diktatori bili ozloglaeni po tome to su vie troili nego to su mogli ubrati poreza od naroda. Zato su nacije i vlade pozajmljivale potreban novac od banaka. Kako su pak te banke vraale svoj novac ako neka vlada nije mogla ili htela da plati? Reenje se zvalo: rat! Posao finansiranja vlade funkcionie kao kreditni institut koji klijentu pozajmljuje novac da kupi auto. Ako klijent ne moe da plati mesenu ratu auto se jednostavno odlepa. Kako se odlepa auto? Drugim autom. S finansiranjem vlade je isto. Novac se ne moe pozajmiti samo jednoj zemlji. Isto se mora uraditi i sa neprijateljem te zemlje. Zajmodavac mora da osigura da obe zemlje budu jednako jake tako da u sluaju konflikta finansiranje bude odluujui faktor. Ako dakle jedna zemlja ne plaa, zajmodavac e joj zapretiti ratom sa drugom zemljom, ili ako se zemlja i dalje opire plaanju, onda e je druga zemlja po nalogu zajmodavca odlepati kao ratni plen. (vidi Makjaveli) Od pre oko 160 godina Rotildovi rade po tom konceptu (9. protokol), a braa su zapoela tu igru poetkom 19. veka u Evropi, nakon uspeha iz Napoleonovih ratova. Do tog vremena se u Evropi razvilo neto to je bilo poznato kao ravnotea moi. Da bi ojaala svoju poziciju nevidljivog vladara porodica Rotild je morala da stvori dve grupacije moi priblino jednake jaine da bi ravnotea moi bila zagarantovana. Rotildovi su morali dakle da osiguraju da su svim A-kraljevima mogli da prete Bkraljevi. Naravno da su finansirali obe strane. Sada je bila potrebna trea sila koja bi sluila kao polisa osiguranuja ako neka zemlja ne bi igrala po taktu. Ta zemlja je bila Natanova Engleska koja je imala vrhovnu vlast u Evropi. Ishod rata je uvek mogao da se predvidi po tome ako se posmatra kojoj strani je bila naklonjena Engleska. Engleska se na kraju uvek nalazila na strani pobednika. Engleska, ili bolje reeno Kruna, je imala pripremljenu tako efikasnu kraljevsku lep-slubu da je mo Rotildovih dostigla takve razmere da je krajem veka kontrolisala pola poseda na itavom svetu.

SESIL ROUDS I NJEGOVI VITEZOVI OKRUGLOG STOLA (THE ROUND TABLE) Geri Alen je o ovome napisao u svojoj knjizi Insajderi: Organizacija Okrugli sto potekla je iz ivotnog sna magnata dijamanata i zlata Sesila Roudsa, koji je stremio ka Novom svetskom poretku. Njegov biograf, Sara Milin, nazvala je to neto konkretnije jednostavnom eljom za vladavinom svetom. Profesor Kvigli kae o tome: Sredinom 1890. godine Rouds je imao lini prihod od najmanje milion funti sterlinga godinje, koje je tako velikoduno troio da je njegov raun uglavnom bio prekoraen.

Roudsova zavera za ostvarenje vladavine svetom je izloena u nizu testamenata koje je opisao Frenk Ejdelot u svojoj knjizi American Rhodes Scholarship (Amerika Rouds stipendija). U njoj se kae: ... U svom prvom testamentu Rouds objanjava detaljno svoj cilj: irenje britanske vladavine na ceo svet (sa engleskim kao svetskim jezikom, prim.aut.) ... osnivanje tako velike moi da nakon toga nee biti mogu nikakav rat, i unapreivanje interesa oveanstva. Ispovedanje vere (deo testamenta, prim.aut.) se iri preko ovih ideja. Model njegovog tajnog drutva je Drutvo jezuita, iako je pominjao i masone... Geri Alen dalje pie: Moe se primetiti da je zaetnik ove vrste tajnih drutava bio Adam Vajshaupt, ozloglaeni filozof koji je 1.maja 1776. osnovao red bavarskih iluminata sa ciljem stvaranja kontrole nad svetom. Uloga Vajshauptovih bavarskih iluminata kod zastupanja teze o tiraniji je neosporna a tehnike (bavarskih) iluminata su dugo vaile kao model za metodiku komunista. I Vajshaupt je uzeo strukturu Drutva jezuita kao uzor i preveo njihov kodeks u masonske pojmove. Ejdelot nastavlja: 1888. godine naionio je Rouds svoj trei testament..., i sve je ostavio Lordu Rotildu (svom finansijeru u rudarskom preduzeu) sa propratnim pismom koje je sadralo pisanu supstancu onoga to je dogovoreno izmeu nas. Ona se, kako se pretpostavlja, sastojala od njegovog prvog testamenta i ispovedanja vere, kako jedan Roudsov postskriptum kae: U vezi sa nagovetenim pitanjima uzmite jezuitski ustav, ako je dostupan. Prividno iz stratekih razloga je Lord Rotild kasnije udaljen iz prednjeg reda sistema. Profesor Kvigli otkriva da je Lord Rozburi primljen u Roudsovu tajnu grupu umesto njegovog tasta Lorda Rotilda, i u sledeem (i poslednjem) Roudsovom testamentu oznaen kao upravnik. Tajno drutvo izgraeno je po zaverenikom uzoru u krugovima od unutra ka spolja. Profesor Kvigli nas informie o tome da je centralno jezgro izgraeno marta 1891. Organizacija je voena za Rotilde, od strane Lorda Alfreda Milnera. Okrugli sto je radio iza kulisa britanske vlade. Uticao je na englesku spoljnu politiku i njeno ponaanje tokom Prvog svetskog rata. Viljem Bremli pie o grupi Okrugli sto: Rouds se nesumnjivo nalazio na pravom putu. Da je ostvario svoj cilj moda se ne bi dogodile mnoge negativne posledice ... mree Bratstva zmije. Svetskim jezikom bi mogle da se ponite negativne posledice o kojima govori pria o Vavilonskoj kuli i koje se sastoje u tome da ljudi govore razliitim jezicima. Kada bi se razvio oseaj za svetsko graanstvo, to bi doprinelo da se prevaziu oblici nacionalsocijalizma koji pomau stvaranju ratova. Ipak se ovde neto izjalovilo. On je verovao da e svoje ciljeve ostvariti preko mree korumpiranog Bratstva zmije. Zato je konano Rouds i stvorio institucije koje su brzo pale u ruke onih koji e ih s uspehom upotrebiti da potine oveanstvo....

KAKO SE INSCENIRA SVETSKI RAT?

Savezu nemakih drava pod Bizmarkom smetala je ravnotea moi koja je u Evropi postojala vie od dva veka. Do 1871. Engleska je imala vlast nad evropskim kontinentom. Njena vladavina je napadana vie puta od strane panije i Francuske ali je Engleska uvek odnosila pobedu. Jaanje Nemaca osvajanjem kolonija i izgradnjom vojnih snaga predstavljalo je ozbiljnu pretnju iluminatima, ali i samoj Engleskoj i njenoj vladavini Evropom, i to i ekonomsku i vojnu. Meunarodni bankari koji su do tada bili iskljueni iz ekonomskog razvoja Nemake, su da bi se suprotstavili traili nain da kontroliu Nemaku. Stoga je izmeu 1894. i 1907. zakljuen niz dravnih sporazuma da e se u sluaju rata protiv Nemake ujediniti Rusija, Francuska, Engleska i druge nacije. Dalje je bio zadatak Komiteta 300 da izgradi pozornicu za Prvi svetski rat.. Iz grupe Okrugli sto nastala je organizacija RIIA (Royal Institute for International Affairs = Kraljevska sluba za meunarodne poslove). RIIA, koja je poznata i kao ChathamHouse, je za lanove osnivae imala izmeu ostalih i Alberta Lorda Greja; sivu eminenciju MI 6 Lorda Tojnbia; pisca H. G. Velsa, vou Okruglog stola Lorda Alfreda Milnera i osnivaa takozvane geopolitike, H.J. Mekkindera. RIIA je od Komiteta 300 dobila nalog da tano proui kako bi taj rat mogao da se inscenira. Za to su lino bili zadueni Lord Nortklif, Lord Rotmer, obojica lanovi Komiteta 300 i Arnold Tojnbi iz MI 6. Istraivanja su vrena u Velington house, gde su se odravale sednice da bi se razvile tehnike i naini kojima bi se miljenje javnosti toliko promenilo da samo izazove rat. Ameriki specijalisti poput Edvarda Bernajsa i Voltera Lipmena su takoe bili tu. Lord Rotmer je upotrebio svoje novine kao orue da na narodu isproba svoje social conditioning-tehnike. Nakon probnog perioda od 6 meseci su ustanovili da je 87% javnosti izgradilo miljenje, bez kritikog i racionalnog razmiljanja. To je bilo ono to su hteli. Potom je engleska radnika klasa izloena rafiniranim tehnikama propagande da bi sebe ubedili da moraju da na hiljade svojih sinova alju u smrt. Na amerikoj strani je predsednik Teodor Ruzvelt (26. predsednik) rekao u svom izbornom programu 1912: Iza vidljive vlade na prestolu sedi nevidljiva vlada koja narodu ne duguje vernost i ne priznaje odgovornost. Unititi ovu nevidljivu vladu, razbiti bezboni savez izmeu korumpirane trgovine i korumpirane politike jeste zadatak predsednika drave.(Diter Rigeberg: Tajna politika str. 75)

PRVI SVETSKI RAT IZ UGLA ILUMINATA Spolja gledano svet se poetkom 20. veka nalazio u miru. Ali samo spolja, jer su iza kulisa odavno izvrene pripreme za prolivanje krvi koje svet nee lako zaboraviti. Iluminati su spoznali da je za uspeno sprovoenje njihovog plana o stvaranju Novog

svetskog poretka potrebno izazivanje stanja stravinog pustoenja koje nee potedeti nijednu naciju. Veina istoriara se slae da je povod za rat zapravo trivijalni sukob izmeu Austrije i Srbije. Ubistvo austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije od strane srpskih atentatora okultnog tajnog drutva Crna ruka u Sarajevu imalo je za posledicu poetak Prvog svetskog rata. To su upotrebile sile iza kulisa da realizuju svetski rat kojeg je pre vie od 40 godina predvideo Albert Pajk. Poto je grubi tok bitaka opte poznat ovde bih hteo da posmatram blie samo rusku stranu. Rusija je bila nedovoljno opremljena za vee sukobe iako je imala najveu armiju na svetu. Pre izbijanja borbenih aktivnosti 1914. britanska Kruna je Rusiji obeala punu pomo i vojnu podrku u sluaju rata. Sa poetkom rata ograniila je svoju pomo na 10% predratne. Oito su finansijski monopolisti eleli da, u potpunoj saglasnosti sa Pajkovim planom, Rusiju dovedu u najopasniju moguu situaciju. U isto vreme, kada su ve milioni Rusa pali u borbama rata, Rotildovi agenti su odradili ceo posao tako to su raspirivali ionako loe stanje Rusa. Poto ivi filozofija iluminata o bedi i nesigurnosti njihovi napori da pripreme pozornicu za odvijanje revolucije koja se nadovezivala na poraz pretrpljen od Nemaca urodili su plodom. Revolucija je izbila u februaru 1917, car je svrgnut a poslove vlade je preuzela provizorna vlada pod princom Georgijem Luvovim. Ipak joj nije polo za rukom da okrene list nacionalnog raspada. Ovde bih hteo da nastavim sa onim mestom u poglavlju Pozadina boljevike revolucije kada su Trocki i njegovi pobunjenici napustili Njujork na SS. Kristianiafjordu sa 20 miliona dolara u zlatu. Kanadske vlasti u Halifaksu, Nova kotska, su 3.aprila 1917. zadrale njihov parobrod. inilo se da je plan iluminata osuen na propast. Meutim ovde je Jakob if upotrebio svoj uticaj i uticaj svojih iluminiranih prijatelja u vladi SAD i Engleskoj pa je put ubrzo nakon toga mogao da se nastavi. Po dolasku u Evropu Trocki je odmah otiao u vajcarsku da se sastane sa Lenjinom, Staljinom, Kagonoviem i Litvinovim kako bi dogovorili detalje strategije. Moda je ovde interesantno primetiti da su se glavni predstavnici i agenti svih nacija koje su uestvovale u ratu mogli javno sastajati u neutralnoj vajcarskoj. vajcarska je u svom dananjem obliku formirana 1815. kao posledica Bekog kongresa. Zagarantovana joj je stalna neutralnost. Sluajno? Ili se jedno takvo sigurno mestace usred Evrope savreno uklapa u planove strana koje ive od rata? Sada su se zaverenici suoili sa pitanjem, kako sa pobunjenicima i opremom stii do Rusije. Odgovor je imao Rotildov agent i voa nemake tajne policije Maks Varburg,

tako to ih je sve spakovao u zapeaen voz i pobrinuo se za siguran prolaz do ruske granice. Kada je voz prvi put stao u Nemakoj ukrcala su se dva nemaka oficira koja su ga pratila. Dobili su nareenje od generala Eriha Ludendorfa. Maks Varburg je bio brat Paula Varburga, prvog predsednika Federal Reserve Bank. Jula 1917. je zavera, podrana od strane meunarodnih bankara, pretrpela poetni obrt a Lenjin je morao da sa nekolicinom saradnika pobegne u Finsku. Ali novembra 1917. konano su uspeli. Ako posmatramo finansijsku podrku koja je usledila nakon obuke u Njujorku, onda to i nije udo. Za vreme krvavog graanskog rata koji je usledio posle boljevike revolucije, Lenjin je bio neprikosnoveni voa politikih aktivnosti a Trocki je organizovao vojne ogranke organizacije , naime Crvenu armiju. Ime Crvena armija nije bilo pogreno nazivanje ili sluajno izmiljeno ime. Boljevika Crvena armija pod vostvom Trockog je bila smrtno orue meunarodnih banaka koje su kontrolisali Rotildovi (rotes Schild crveni natpis). Posve je odgovaralo da nosi crvenu etiketu ili natpis. U meuvremenu je postala istorijski poznata injenica da su veina Lenjinovih pobunjenika bili Jevreji. Tajms od 29. marta 1919. je pisao da je jedan od najzanimljivijih obeleja boljevikog pokreta visok procenat neruskih elemenata u vodeem timu. Od oko 30 komesara i voa koji su predstavljali centralni aparat boljevikog pokreta ima najmanje 75 % Jevreja. Prema napisima generala A. Nehvolodova francuska tajna sluba je ustanovila da je Jakob if direktno dao drugih 12 miliona dolara ruskim revolucionarima. Nehvolodov imenuje upravo Feliksa Varburga, Otoa Kana, Mortimera ifa, Jeromea H. Hanauera, Maksa Brajtunga u SAD i Maksa Varburga, Olafa Aburga i Jivtovskog u Evropi kao ostale finansijere boljevike revolucije.

Maks Varburg $ 6.000.000

Kolonel Haus Paul Varburg Jakob if $ 20.000.000 Trocki

Hitler

Lenjin

N.E.P.

$ 5.000.000 Alfred Milner Rotild

J.P.Morgan

Vanderlip Hariman Rokfeler

Finansiranje boljevike revolucije

Ambasador ruske imperije u SAD, Bakmetijev, objanjava da je nakon boljevike pobede izmeu 1918. i 1922. iz Rusije u Khun Loeb banku u Njujorku prebaeno 600 miliona rubalja u zlatu. Knjiga Plombirani voz Majkla Pirsona dokazuje da su Nemci prema podacima nemake Slube za spoljne poslove do februara 1918. stavili na raspolaganje ukupno 40,580,997 maraka za propagandu u Rusiji i za posebne namene.U istom dokumentu stoji da je nemaka Finansijska sluba dan nakon Lenjinovog preuzimanja vlasti dala Rusiji oko 15 miliona maraka. Krvavi masakr miliona Rusa i porobljavanje ostalih miliona nije mnogo zanimao meunarodne bankare na njihovom putu ka vladanju svetom.

OCHRANA (biva ruska tajna sluba) Boljeviku revoluciju nisu podravale samo SAD i Nemaka. Ochrana, tajna sluba koju su osnovali poslednji carevi, sastojala se od mnogih organizacija i sa svojim tajnim agentima, duplim agentima, tajnom policijom i izazivaima preuzela je sve uobiajene funkcije agenata. Ochrana je meutim bila veoma subverzivno i kriminalno udruenje to je rad iluminata samo pojednostavilo. Ogromne koliine novca su se slivale preko meunarodnih bankara, izmeu ostalih i Alfreda Milnera, koji je kasnije preuzeo grupu Okrugli sto , u Ochranu koja je ve bila bliska boljevikom pokretu. Agenti Ochrane su se uunjali u najue krugove boljevike partije i upravljali mnogim njenim aktivnostima. Infiltracija je bila tako jaka da su 1908. od pet lanova Petrogradskog komiteta boljevike partije etiri bila agenti Ochrane.Oni su usmeravali novac koji su dobili od meunarodnih bankara dalje ka boljevicima koji su time mogli da pokore svoje najvee protivnike, menjevike i Socijalistiku partiju. Dva agenta Ochrane su delovali kao izdava i finansijski direktor Pravde i podravali je u njenim poecima. Josif Staljin je takoe bio lan Ochrane, poto je bio vana veza izmeu carske policije i boljevika. 1917. nakon svrgavanja cara, Ochrana je zvanino rasputena, ali je do 1921. izgraena u tajnu slubu pod imenom eka, koja je imala deset puta vie lanova nego Ochrana. 1920. ime joj je promenjeno u GPU, zatim OGPU, a 1934. u NKVD (Narodna komisija za unutranje poslove). Ruski sistem koncentracionih logora koji je izgraen za vreme Lenjina i svoj vrhunac dostigao za vreme Staljina, bio je podreen NKVD-u. Logori su bili sovjetske privrede i gotovo polovinu iskopavanja zlata i hroma vrili su logorai na prinudnom radu.

Koncentracioni logori su do 1950. odneli ivote oko 4 miliona ljudi. U I svetskom ratu poginulo je oko 10 miliona samo ruskih vojnika, o milionima civila da i ne govorimo. Komunistiki sistem do 1950. belei broj od oko 40 miliona mrtvih. To je zajedno toliko rtava koliko je biva Savezna Republika Nemaka imala stanovnika, a i radi se samo o brojevima koji su javno dostupni. Konano je iz NKVD-a nastala dananja KGB, koja je 1982. sa 90 000 oficira i graninim trupama od 175 000 ljudi bila najvea tajna sluba na svetu i ostae jo u sledeih deset godina. Gosbank, ruska centralna banka je funkcionisala po istom principu kao i Federal Reserve Bank. Takoe je stvarala novac ni iz ega i bila san svakog finansijskog kapitaliste. Gosbank je kontrolisala sovjetske finansijske poslove ak jo jae nego to je sluaj sa centralnim bankama zapadnih zemalja, jer su se sve transakcije izmeu sovjetskih preduzea odvijale preko nje. Na taj nain ona je mogla da nadgleda sve tekue poslove u kojima su uestvovala sovjetska preduzea.

RUSKA NAFTA Nakon boljevike revolucije Standard Oil (Rokefeler) je kupio od Rusa 50% ogromnog kavkaskog naftnog polja, iako je ono zvavnino bilo dravno. 1927. Standard Oil je izgradio prvu rafineriju u Rusiji i nakon toga potpisao ugovor sa Rusima da proda njihovu naftu u Evropi i prebacio boljevicima 75 miliona amerikih dolara.

BALFOROVA DEKLARACIJA Uspostavljanje marionetskog reima pod Lojdom Dordom u Londonu dovelo je do vidljivog preokreta u zvaninoj politici prema cionizmu. To se veoma isplatilo kada je novi ministar spoljnih poslova Artur Balfor 2. novembra 1917. napisao sledee pismo Lajonelu Rotildu: Dragi barone Rotild, Pripalo mi je veliko zadovoljstvo da Vam u ime vlade Njegovog Velianstva prenesem sledeu izjavu simpatije prema jevrejskim cionistikim tenjama koja je predoena kabinetu i odobrena od strane istog. Njegovo Velianstvo sa odobrenjem posmatra stvaranje nacionalne drave jevrejskog naroda u Palestini i svim e se silama zauzeti za ostvarenje tog cilja. Pritom se podrazumeva da nee biti preduzete nikakve radnje koje bi ugrozile civilna i verska prava postojeih nejevrejskih zajednica u Palestini ili prava i politiki status Jevreja u drugim dravama. Bio bih Vam zahvalan ako biste sa sadrajem ove izjave upoznali Cionistiku federaciju.

Srdaan pozdrav, Artur Dejms Balfor Najinteresantnije je to to je u vreme pisanja ovog pisma Palestina jo uvek bila u posedu Turske. Ovde jedna nacija zemlju koja pripada drugoj obeava treoj naciji. Nekoliko godina kasnije Turci su pobeeni i Engleska je stekla kontrolu nad Egiptom i Palestinom a Francuska nad Libanom i Sirijom. Deo ove trgovine je bio i da se iskoristi njen uticaj u SAD, kako bi se one priklonile strani saveznika u I svetskom ratu i to u vreme kada su se saveznici snano okretali protiv Nemake i Turske.

AMIJI HOE DA SE BORE Glavno sedite cionista je pod vostvom sudije Luisa D. Brandajsa premeteno iz Berlina u Njujork. Drugi znaajni agenti Rotild banke su bili Kolonel Edvard M. Haus i Bernard Baruh. Zapamtite dobro ova imena je e odigrati jo mnogo vanih uloga. Baruh je bio instrument uspene predsednike kampanje Vudroua Vilsona. Kolonel Haus je bio najblii savetnik predsednika Vilsona koji je formirao kabinet prema interesima Rotilda i praktino vodio ceo Stejt depatment. Bilo je oigledno da je predsednik Vilson pod uticajem Kolonela Hausa postao savrena marioneta Rotildovih. To je jasno i dokazao time to nije uloio veto za osnivanje banke Federal Reserve i to je traio saglasnost kongresa da stupi u rat protiv Nemake. Kongres se saglasio i zbog velikog pritiska naroda. On je takoe izmanipulisan pomou istih tehnika propagande Velington instituta RIIA-e, kako je to raeno prethodno u Engleskoj. (Tema maina za ispiranje mozga je detaljno opisana u razliitim knjigama naunika Tomasa E. Birdena i u knjizi Prestona B. Nikola: The Montauk Projekt , posebno montauk-stolica koja je izgraena prema pronalascima ITT-a.) Ovu propagandu pomagao je i Kolonel Haus. 1916. godine je upotrebio svoj uticaj da zajedno sa akcionarima Federal reserve uz pomo propagande i predsednika Vilsona, Rotildove marionete, ubedi ameriki narod da je njegova sveta dunost da svet uini sigurnim kroz demokratiju. Ubrzo nakon toga Amerikanci su stupili u rat. Iluminati su amerikom narodu prodali Vudroua Vilsona pod sloganom da on predstavlja novu slobodu. Za bankare iluminate I svetski rat je bio veoma dobar posao. Bernard Baruh, koji je postavljen za predsednika Odbora ratne industije, uveao je svoje poetno bogatstvo od 1 miliona dolara na 200 miliona. Sledea aktivnost Vudroua Vilsona po nalogu Kolonela Hausa je bila da objasni Kongresu da je neophodno formirati Savez (ligu) naroda iz koje e kasnije nastati Ujedinjene nacije.

Sledei odluujui korak iluminata ka vladavini svetom. Des Grifin opisuje I svetski rat iz ugla iluminata na sledei nain: 1. amerika spoljna politika neutralnosti koju je Dord Vaington u svojoj oprotajnoj poruci branio i koja je svoj pad nala u Monroovoj doktrini, je bila mrtva. Time je stvorena klima da Amerika iako ogromnom prevarom.- moe da bude upotrebljena kao vojno orue u rukama meunarodnih bankara. 2.Carska Rusija, dugogodinji trn u oku monopolistima novcem, uspeno je uklonjena sa svetske pozornice. Na to se jo pre 47 godina zakleo Albert Pajk u svom uvenom pismu Maciniju. 3. Prvi svetski rat je u zemljama uesnicama stvorio dravna zaduenja astronomskih iznosa. Ta zaduenja su stvarana kod meunarodnih banaka koje su kao to smo videli stvar organizovale od poetka do kraja i sprovele je u delo. Ratna poprita su se oduvek pokazivala kao unosna njihovim menaderima i onima koji su ih finansirali. (Silaznici, str.147.) Takoe je jasno da je i Versajski ugovor tekao po planovima Rotilda. Na amerikoj strani je stajao Vudrou Vilson, marioneta Rotilda sa svojim savetnicima i agentima Rotildovih Kolonelom Hausom i Bernardom Baruhom. Na strani Engleske, tanije reeno Krune, je stajao Lojd Dord, lan Komiteta 300 sa svojim savetnikom Sirom Filipom Sesonom, direktnim potomkom Amela Rotilda i lanom engleskog Privy Council (tajnog dravnog vea). Francusku delegaciju su inili premijer Klemenso i or Mandel. Mandel, roen kao Jerobeam Rotild, koji je esto nazivan disreali Francuske, nainio je rundu savrenom. Kolonel Haus koji se tada nalazio na vrhuncu svoje moi, bio je najpitaniji ovek na Versajskoj mirovnoj konferenciji. ak se jednom dogodilo da je Klemenso doao kod Hausa u trenutku kad je kod njega bio predsednik Vilson. Vilson je morao da napusti sobu da bi Hause i Klemenso mogli da se nesmetano zabavljaju. Filip Snouden je opisao ugovor na sledei nain: Ugovor je trebalo da zadovolji i brigante, imperijaliste i militariste. To je smrtonosni udarac svima onima koji su se nadali da e kraj rata doneti mir. To nije mirovni ugovor nego izjanjavanje za sledei rat. To je izdaja demokratije i postradalih u ratu. Ugovor iznosi na svetlo stvarne ciljeve saveznika. (Empire of The City, str. 42). Lojd Dord kae o tome: Imamo pisani dokument koji nam garantuje rat za dvadeset godina ..Ako jednom narodu (nemakom) postavite uslove koje je nemogue ispuniti, onda ga prisiljavate ili da prekri ugovor ili da pokrene rat. U meuvremenu smo saznali ko je grupa ljudi koja stoji iza Ugovora u Versaju i kakve ciljeve sledi. Mnogi ignoranti e moda poricati autentinost Protokola cionkih mudraca ali prisustvo Rotildovih agenata na Versajskom ugovoru se ni uz najbolju volju ne moe vie objasniti kao sluajno.

ROKFELEROVO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA (CFR) Iluminati su raspirili Prvi svetski rat da bi kao njegovu posledicu stvorili svetsku vladu. Da je to uspelo nakon Prvog svetskog rata, izbegli bismo naredne. Nakon primirja 11. novembra 1918. u Evropu su stigli Vuodrou Vilson i njegov savetnik Kolonel Haus u nadi da e tu moi da osnuju svetsku vladu u obliku Lige naroda. Vilsonovih 14. taaka je meutim izgubilo na efikasnosti zbog jednake raspodele duga i plan je propao. Zato se Haus 1919. sastao sa lanovima britanske tajne organizacije Okrugli sto. Postalo je jasno da se njihov sistem morao jako rairiti da bi ostvarili cilj. Nakon to je u Engleskoj osnovana RIIA, dolo se do zakljuka da je potrebno osnovati jednu organizaciju i u SAD. Za vreme Mirovne (!) konferencije u Parizu 1919. Kolonel Haus je kao domain grupi Okrugli sto sazvao najpametnije glave Vilsonovog Brain trusta da bi formirali grupu koja bi se bavila meunarodnim poslovima. Ta grupa se vratila iz Pariza u Njujork i 1921. postala Council of Foreign Relations (CFR) Savet za spoljne poslove. CFR ine Amerikanci i kao i RIIA ima grupu Okrugli sto kao jezgro. CFR je danas zajedno sa Trilateralnom komisijom najuticajnija organizacija u senci u SAD. CFR sa Okruglim stolom stoji iza J. R Morgan & Co. Bank Zato i nije udo to je sam J.P. Morgan imao znaajnu ulogu u osnivanju. Najui krug CFR-a je red Skull&Bones (lobanja i kosti).

Rodes Rotild Milner Kun Loeb Bra a Lazaro Dilion,Red Lehman, Bros Goldman,Sa Kejs Monhaton Morgan Gvaranti Okrugli sto R.I.I.A.

Stifungen: Rokfeler Karnegi Ford Executive Dept.

Rand Hudson Institute Fund for Republic Brookings Institute

C.F.R.
if Varburg Vanderlip Rokfeler Baruh Morgan Lovestone Dubinsky Reuthers

A.D.A L.I.D. V.W.F.

Standard Cil IBM,Xerox Pan American Eostmon Kodak Firestone U.S.Steel

NBC, CBS Time life Fortuna,Look Newsweek New York Times Washington Post McGraw-Hill Simon & Shuster Harper Bros Book of the Month Saturday Review Business Week

PRIPREME ZA DRUGI SVETSKI RAT 6. februara 1929. u Vaington je doao Montagu Norman, predsednik Engleske banke da bi se posavetovao sa amerikim ministrom finansija Endruom Melonom. Nakon toga je Federal reserve poveala svoj glavni kamatnjak. 9. marta je Paul Varburg objavio u finansijskom asopisu Finansijska hronika: Kada doe do toga da se orgije neogranienih spekulacija previe raire, ... onda je osiguran potpuni raspad. Oni koji su razumeli povukli su se tiho sa berze i uloili u zlato i srebro. Des Grifin pie o tome: U jesen 1929. je dolo vreme da meunarodni bankari pritisnu dugme kojim e se pokrenuti mainerija koja vodi ka 2. svetskom ratu. Nakon to su sami rasprodali svoje agente i prijatelje u talasu vetaki izazvanih bumova akcija, meunarodni bankari su itavom sistemu izmakli tlo pod nogama i gurnuli SAD u velik krah na berzi. Sledeih

godina usporavan je razvoj privrede u itavom svetu, dok praktino nije sve stalo. (Silaznici, str. 177) Opte oajanje izazvano krahom berze iluminati su veto iskorisili da budzato kupe posede i preduzea. Takoe se ukazala prilika da prodube svoj uticaj na vladu SAD, a CFR je poela da u svoje redove, kao to je planirano, privlai ljude iz vlade, privrede, tampe kao i visoki vojni personal.

ADOLF HITLER NUDI POMO Kao to smo upravo razmotrili, nemaki je razvoj nakon Versajskog ugovora bio predodreen time to se od Nemake zahtevala isplata tete od 123 milijarde maraka i 26% vrednosti nemakog izvoza godinje. Propast nemake valute zbog plaanja tete je bila oekivana hronina inflacija! U tom haosu Nemaka je stavila moratorijum na sve isplate tete u gotovom novcu u sledee dve godine. Pobednike sile su odbile zahtev i glasale 9. januara 1923. sa tri naprema dva glasa za to da Engleska je po nalogu Sitija glasala sa NE Nemaki rajh zaostane sa robnim isporukama. Nakon toga su 11. januara 1923. belgijske i francuuske trupe zaposele Rursku oblast . Nakon to su nemaki radnici u Ruru pozvali na generalni trajk zaposedanje se pokazalo neuspenim. Trupe su izale iz ovog orsokaka kada se Nemaka saglasila sa kompromisnim reenjem koje je poznato kao Dejvis-plan. Dejvis-plan je napravio J.P. Morgan, Rothildov saradnik, po kome su Nemakoj trebali biti dodeljeni krediti u prve etiri godine u visini od 800 miliona amerikih dolara. Dejvis plan je propao kada su nemae isplate tete porasle. Zamenjen je Jungovim planom (po Morganovom agentu Ovenu Jungu). U svrhu bolje pljake meunarodni bankari su u vajcarskoj osnovali Banku za meunarodne sporazume o plaanju. Tako su isplete ratne tete nastale u Prvom svetskom ratu mogle da se izvre jednostavno tako to bi se sredstva sa rauna jedne zemlje u ovoj banci rezervisala za raun druge zemlje koja je isto imala raun u ovoj banci. I ovde su se bankari bogatili visokim taksama i provizijama. Profesor Kvigli izvetava: Moe se zapaziti da su ovaj sistem (Dejvis i Jung-plan) ustanovili meunarodni bankari i da je pozajmljivanje novca Nemakoj bilo za njih krajnje unosno. Ovo je jedan od najboljih primera makjavelistikog sistema. Na jednoj strani bankari podravaju sve zaraene strane i sada jo pozajmljuju novac Nemakoj za isplatu ratne tete. Svejedno ta je i kako Nemaka radila, od samog poetka je bilo jasno od koga bi pozajmila, odnosno morala da pozajmi novac. Bila je to jedna te ista grupa koja je planirala i finansirala Prvi svetski rat, rukovodila njime i pritom se okoristila.

Meutim, igra se nastavlja. Jo je trebalo ostvariti velike planove i ciljeve rat broj dva je na redu! Ogromni iznosi amerikog kapitala su se slivali u Nemaku pod Dejvis i Jung planom od 1924. godine i stvorile temelj Hitlerovoj ratnoj maineriji. Kako kae doktor C. Saton u Wall Street and the Rise of Hitler (Vol strit i Hitlerov uspon) doprinos amerikog kapitalizma Nemakoj za pripremu rata pre 1940. moe se opisati samo kao fenomenalan. Nesumnjivo je bio odluujui za vojne pripreme u Nemakoj. Dokazi potvruju ne samo da je uticajni sektor amerike privrede bio svestan prirode nacizma nego da mu je i pruao podrku gde god je bilo mogue (i unosno) iz sopstvene koristi sa punim znanjem da e na kraju doi do rata u koji e biti uvuena i Evropa i SAD... Pozivati se na neznanje je nespojivo sa tri injenice. Veoma paljivo dokumentovani dokazi o tome da su ameriki bankarski i industrijski krugovi uzeli ogromnog uea u usponu Hitlerovog Treeg rajha su u meuvremenu postali dostupni javnosti. Mogu se nai u zapisnicima i izvetajima sa sednica vlade koji su objavljeni od strane raznih ogranaka Senata i Kongresa od 1928-1946. u najvanije spadaju House Subcommitee to Investigate Nazi Propaganda godine 1934. (Pododbor Kongresa za istraivanje nacistike propagande), izvetaj o kartelima, izdat od strane House Temporary National Economic Commitee, 1941 (Privremeni nacionalni ekonomski odbor Kongresa) i Senate Subcommitee on War Mobilization 1946 (Pododbor Kongresa za ratnu mobilizaciju godine 1946). Deo ove fascinantne prie otkriva istoriar G. Edvard Grifin: U godinama pre 2. svetskog rata dolo je do stvaranja meunarodnog kartela , sa teitem na Nemakoj koja je kontrolisala hemijsku i farmaceutsku industriju u celom svetu. 93 zemlje su imale uesnike i to je bila snana ekonomska i politika sila u svetu. Zvala se I G Farben. I. G. znai interesna zajednica, odnosno zajedniki interesi ili prosto, kartel... Do izbijanja 2. svetskog rata I.G. se razvila u najvei industrijski koncern u Evropi i najvee hemijsko preduzee na svetu i bila deo kartela gigantske veliine i moi jedinstvene u istoriji... I G Farben su 1926. razvili metodu za dobijanje benzina iz uglja i sklopili licencni ugovor sa kompanijom Standard oil (Rokfelerovi). Ona je I G Farben dala matine akcije u vrednosti od vie od 30 miliona dolara. Dve godine kasnije I G Farben je potpisala sa kompanijom Alcoa-Aluminium ALIG-sporazum . I G Farben je proizvodila oko polovinu nemakog benzina .Kasnije je izgradila rafinerije izvan koncentracionih logora i naterala metane da kao prinudni radnici rade za njih dok je u rafinerijama proizvodila gas za gasne komore. I G Farben je bila jedan od najveih koncerna koje su kontrolisali Rotildovi i koja je ubrizgavala ogromne sume novca u nemaku ekonomiju, a posebno kasnijem SS-u. U upravi I G Farben su izmeu ostalih bili Maks i Paul Varburg (Federal Reserve), koji su posedovali velike banke u Nemakoj i SAD. Drugi lanovi upravnog odbora su bili C.E Miel iz upravnog odbora Federal Reserve i National City Bank i H.A.Mec iz Bank von Manhattan.

Herman mic, predsednik I G Farben, je pripadao istovremeno Deutsche bank kao i Banci za meunarodne sporazume o plaanju. Takoe su u finansiranju nacista pomagali Averel i njegov brat Roland Hariman (primljen u Skull&Bones 1917.). To se deavalo uz pomo Union banke. Takoe su firme nastale iz ITT-a i General Electric-a podravale nemaki SS. Dejms Martin, ef referata za ekonomski rat u ministarstvu pravde je prouavao strukturu nacistike industrije i u All Honorable Men (str. 70) kae sledee: Glavna veza izmeu Hitlera i bankara sa Vol strita je bio Helmar Horas Grili aht, predsednik nemake Reichsbank, ija je porodica dugi niz godina bila povezana sa meunarodnom finansijskom elitom. aht je bio mozak iza Jung-plana (plan obnove Morganovog agenta Oena Junga) i Banke za meunarodne sporazume o plaanju. Plan koji je koncipirao aht je funkcionisao savreno i pomogao da dogaaje u Vajmarskoj Republici dovedu do usijanja. Dr. Fric Tisen, nemaki industrijalac, je izjavio da se okrenuo nacionalsocijalistikoj partiji tek onda kad je uvideo da je borba protiv Jungovog plana neizbena ako se eli izbei potpuni raspad Nemake... Prihvatanje Jungovog plana i njegovih finansijskih naela je sve vie i vie poveavalo nezaposlenost dok nije bilo oko milion nezaposlenosti. Plodno tle, koje je bilo potrebno drutvu Tule sa njegovim oruem Adolfom Hitlerom. Nakon finansijskog kraha 1931. nemaka idnustrija je bila na ivici bankrota. Fric Tisen se zvanino prikljuio Nacionalsocijalistikoj patriji i podrao Adolfa Hitlera. Najvei deo njegovog bogatstva je tekao kroz Bank voor Handel koja je kontrolisala Union banku. Union banka je bila udruenje Tisen-Hariman. Pogled na listu direktora pokazuje da je od osam direktora etiri bilo iz Skull&Bones i dva nacionalsocijalista. Hariman je istovremeno finansirao Sovjete i naciste pomou Brown Bros Harriman Bank. Jedan od njegovih najbliih saveznika je bio Prekcot Bu, otac Dorda Bua, biveg predsednika SAD. Obojica, i Preskot i Dord, su lanovi Scull&Bones-a. Do 1936. je bilo preko 100 amerikih firmi ukljueno u izgradnju nemake ratne mainerije. Meu njima i General Motors, Ford, International Harvester i Du Pont. Motivi ovih investicija su u svakom sluaju bile sve drugo samo ne kratkoroni poslovi, poto je ugovor izmeu tih preduzea i nemake vlade bio takav da nisu smele izneti ni feninga iz Nemake. Profiti su nastali tek pet godina kasnije kada su Japanci napali Perl Harbor i tako uvukli SAD u 2. svetski rat. Kao to vidite, u to vreme je ve sve bilo do detalja isplanirano. To su pak znali samo insajderi. Poslednje dogaaje Des Grifin saima: Meunarodni bankari i njihovi agenti su izazvali okolnosti koje su dovele do 1. svetskog rata, iz rata su osvajale finansijski plen, finansirali su rusku revoluciju i stekli kontrolu nad ovom nepreglednom zemljom, manipulisali su dogaajima u Evropi nakon rata na nain koji je stvarao stanje ( po reima Edvarda Stjuarta) zbog koga su bili na nebu,

koristili su ameriki novac za koji su ubirali ogromne provizije da bi nemaku industriju opremili najmodernijim tehnikim ureajima i nainili je drugom po jaini na svetu; u ovim manipulacijama ti beskrupulozni monopolisti su koristili i do te mere iskoristili Nemaku da su zasluili njihovu beskonanu mrnju, i dok su gradili nemaku industriju istovremeno se borei protiv nemakog stanovnitva pripremili su put kojim e jedan snaan ovek stupiti na politiku scenu i pridobiti mase za svoju stvar tako to e im obeati oslobaanje od meunarodnih finansijskih pljakaa. Nemaka 30tih godina je bila tempirana bomba izgraena od strane meunarodnih bankara koja je ekala na osobu poput Hitlera koja e stupiti na scenu i preuzeti kontrolu. (Des Grifin, Silaznici, str. 176).

ADOLF IKLGRUBER I DRUTVO TULE Da bih uneo malo svetlosti u velom tajni obavijeni Trei rajh i ulogu Adolfa Hitlera moram da ponem izdaleka. Kao Nemci smo stalno svuda u svetu uporeivani sa Treim rajhom, pogotovo posle poslednjih napada na azilante. Ali jedva da iko zna prave tadanje povode. Svuda se govori o uenju o arijevskoj rasi i ubijanju Jevreja ali gotovo niko ne zna odakle to potie. U kolskim udbenicima nemaka deca saznaju neto o zlom Adolfu Hitleru, koji je prividno uz podrku propagande i hipnoze masa, bio jedini krivac za te dogaaje. Meutim, oni ne ue o tome od koga je on svoju ideologiju preuzeo, ko ga je postavio na tu poziciju i pre svega ko ga je finansirao. Knjige koje su mogle da to otkriju saveznici su svesno odstranili ili zabranili to je izmeu ostalog doprinelo da je do danas ta prolost obavijena tamnim, mistinim velom. Zato je po mom miljenju potrebno da se unese malo svetla u taj mrak. ak i ako teze tih ljudi mnogima deluju neobino. Ovde ete u svakom sluaju nai pravi materijal o kome moete kasnije diskutovati. Izmeu 1880. i 1890. su se okupile mnoge linosti, meu njima i najizuzretnije glave Engleske, i osnovali Hermetiki red zlatne zore (The Hermetic Order of the Golden Dawn). lanovi Zlatne zore su regrutovali lanove pre svega iz Velike loe engleskih masona (matina loa) i drutva Rozenkrojcer. Zlatna zora je u izvesnom smislu bila vrh tadanjih tajnih masona (relativno pozitivan) i njihov najui i najtajniji krug. lanovi su izmeu ostalih bili: Florens Far; dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost V.B.Jejts; Brem Stoker, (autor Drakule); Gustav Mejrink, (autor dela Golem i Zeleno lice); Alister Krouli, (najpoznatiji arobnjak u poslednjih sto godina koji je kasnije odlutao u crnu magiju, osniva crkve Telema i 33. stepena kotskog reda masona); Rudolf tajner, (osniva antropozofskog uenja, kotski red masona, voa Teozofskog drutva u Nemakoj i voa reda iluminata Ordo templi orientis (OTO) i voa ogranka Awsteria mystica aeterna, kasnije napustio Zlatnu zoru zbog razlika u gleditima). tajner je zabranio okultisti Trebi-Linkolnu pristur Zlatnoj zori zbog ega je kasnije osuivan.

1917. godine su se u Beu okupili okultista Rudolf fon Zebotendorf, Gurdjefov uenik Klaus Haushofer, borbeni pilot Lotar Vajc, Prelat Gernot iz tajne Zajednice naslednika templara (Societas Templi Marcioni), i Marija Orsi, transcendalni medijum iz Zagreba. Oni su se snano usprotivili Zlatnoj zori, svojim uenjima, ritualima, a posebno znanjem o azijskim tajnim drutvima. Naroito su Zebotendorf i Haushofer bili iskusni u putovanjima po Indiji i Tibetu i veoma upueni u njihova uenja i mitove. Karl Haushofer je za vreme Prvog svetskog rata uspostavio kontakt sa jednom od najuticajnijih tajnih loa u Aziji, ute kape.Njih je 1409. osnovao budistiki reformator Tsongkapa. Haushofer je primljen u lou i zakleo se da e ukoliko njegova misija propadne poiniti samoubistvo. Kontakti izmeu Haushofera i utih kapa su doveli do toga da su dvadesetih godina 20. veka osnivane tibetanske zajednice u Nemakoj. Na ovom sastanku etvoro mladih ljudi je elelo da sazna neto o tajnim teksovima templara i o tajnom bratstvu Gospoda crnog kamena. Prelat Gernot je bio u Zajednici naslednika templara koja je prema mojim saznanjima jedina predstavljala pravu templarsku zajednicu. Tu se radi o potomcima templara iz 1307. godine koji su svoje tajne prenosili sa oca na sina do dana dananjeg. Prelat Gernot im je pripovedao o ulasku u jedno novo doba prelazak iz doba Riba u doba Vodolije. Govorilo se o tome da je naa sunana godina podeljena na dvanaest meseci prema dvanaestostrukom okretanju Meseca i da je i obrtanje naeg sunca oko velikog centralnog sunca (crno sunce svih mitova) takoe podeljeno u dvanaest delova. Ovo treba da odredi doba sveta preciznou sopstvenog kretanja Zemlje na osnovu nagiba njene ose. Takav jedan kosmiki mesec traje po tome 2,155 godina, kosmika godina oko 25,860 godina. Po reima templara nama ne predstoji samo obina izmena doba, nego kraj jedne kosmike godine i poetak nove. Okonanjem 25,860 godina Zemlja iz doba najslabijeg zraenja Riba, prelazi u doba najjaeg zraenja, Vodolije. Prema indo-arijevskoj definiciji kraj Kali-Yuga, doba greha. Sve izmene doba su dovodile do politikih, verskih, drutvenih i geolokih previranja velikih razmera. Ova faza preoblikovanja iz starog u novo doba se u mesopotamijskim uenjima nazivala tri dupla koraka Marduka, vremenski period od 168 godina, pri emu u sreditu ove faze treba oekivati prvo pojavljivanje ILU-zraka, boanskih zraka, na Zemlji. Po paljivim proraunima templari su doli do 4. februara 1962. kao datuma pojavljivanja zraka. Time je dobijeno i vremensko sredite faze preoblikovanja a godine 1934. i 1990. izraunate kao godine posebno znaajnih dogaaja. Kao glavni deo razgovora moe se oznaiti pozadina jednog mesta u Novom zavetu, Matej, 2 1, 43. Tamo Isus Hrist govori Jevrejima: Carstvo Boje bie oduzeto vama i dato drugom narodu koji e stvoriti oekivane plodove. Potpuni prvobitni tekst koji se nalazi u arhivu drutva Societas Templi Marcioni govori o tome mnogo jasnije. Ali pre svega: ove Isusove rei sadre da je Isus potpuno konkretno rekao na koji drugi narod misli. On naime govori Germanima, koji slue u jednoj rimskoj legiji i kae im da e oni biti narod koji je on izabrao. To je bilo ono to su Zebotendorf i njegovi prijatelji hteli da znaju sa sigurnou. Germanski, dakle nemaki narod je zaduen za stvaranje svetlog carstva na Zemlji. Kao mesto gde e stii zrak je objavljen Untersberg kog Salcburga.

Krajem 1917. Zebotendorf se sreo sa pripadnicima Gospode crnog kamena u Untersbergu da bi stekao mo crnoljubiastog kamena po kom je drutvo nazvano. Gospoda crnog kamena koji su 1221 proizali iz marsijonskog templarskog drutva i koje je predvodio Hubertus Koh, postavili su sebi za cilj da se bore protiv zla na Zemlji i izgrade carstvo Hristovo. Ovu mranu silu protiv koje je trebalo da se bore Mojsije i drugi mediji u Starom zavetu Biblije nazvali su Bogom, poevi sa reima Jahvea upuenim Avramu: hebrejski: Ani ha El adai, u prevodu: Ja sam El adai pali aneo (Schaddai El) satana. Ovo saznanje je Zebotendorfu razjasnilo frontove: adai, starozavetni bog je protivnik Bogu. Njegove pristalice slue dakle unitenju Zemlje, prirode, ljudi. A pristalice su bili Hebreji jevrejski narod. Ovo je objasnio Hrist u Jevanelju po Jovanu 8:30-45 bez okolianja. Tu je Hrist rekao Jevrejima: Oni (Jevreji) mu rekoe: Avram je na otac. Isus im je odgovorio: Ako ste vi deca Avramova, onda morate da inite Avramova dela. Ali vi sada traite da ubijete mene koji sam vam rekao istinu koju sam uo od Boga. To nije uradio Avram. Vi inite dela vaeg Oca. Oni mu odgovorie: mi nismo roeni nezakonito, mi imamo samo jednog oca: Boga. Isus im je odgovorio: da je Bog va otac, vi biste me voleli jer ja sam od Boga nastao i od njega dolazim; jer ja nisam doao sam, nego me je on poslao. Zato ne razumete moj jezik? Jer ne moete da ujete moje rei? Vi imate avola za oca i ta se vaem ocu dopada vi elite da radite. On je od poetka bio ubica i ne stoji na tlu istine jer istina nije u njemu. Kad on pria lai, on izgovara ono to je u njemu jer on je laov i otac lai. Poto ja govorim istinu vi mi ne verujete.. Mnogi ljudi i danas naivno pitaju: Zato je Hitler bio ba protiv Jevreja? Nadam se da su vam to razjasnili poslednji redovi. Prema shvatanju drutva Tule iz kog su kasinje proistekli DAP, NSDAP, SS, itd. Jevrejski narod je bio taj kome je starozavetni bog Jahve naredio da na Zemlji stvori pakao, to je uzrok tome to je svet stalno iznova uvlaen u ratove i konflikte. lanovi Tule su znali sve o jevrejskim bankarskim sistemima, (itaj Rotild i drutvo) i o Protokolina cionkih mudraca i oseali se pozvani da se u saglasnosti sa proroanstvom Sajaha bore protiv naroda ali posebno protiv jevrejskog sistema loa i banaka i da na Zemlji stvore Carstvo svetlosti. (Kao to vidite, ovi ljudi su takoe bili nesposobni da taj postupak ispune kako ih je uio sam Gospod Isus Hrist naime da ljubavlju prema stvaranju, sebi i blinjem svom (a blinji moe da pripada i drugoj rasi ili veri) promeni svet. Oni su se pak odrekli sopstvene odgovornosti i preneli je na jednog krivca satanu. U svojoj mrnji su bili tako slepi da nisu ni primetili da upotrebljavaju isto oruje kao i navodni satanski bog Jahve protiv koga su se borili. Ovim ljudima takoe je trebalo da bude jasno da se mir ne moe postii ratom . Primedba autora.)

Oko barona Rudolfa fon Zebotendorfa se formirao krug koji se preko Germanskog reda 1918. u Bad Aiblingu formirao u Drutvo Tule. Pored praksi Zlatne zore kao to su tantra, joga i istonjake meditacije spadali su i magija, astrologija, okultizam i znanja templara u teme koje su pokuavali da poveu sa politikom. Drutvo Tule je prema Isajevoj objavi verovalo u dolazeeg spasitelja koji e Nemakoj doneti slavu i jednu novu arijevsku kulturu. Ditrih Bronder (Pre nego to je doao Hitler) i E.R.Karmin (Guru Hitler) najbrojali su najznaajnije lanove kako sledi: 1. Baron Rudolf fon Zebotendorf, glavni voa reda 2. Gido fon List, voa reda 3. Jorg Lanc fon Libenfels, voa reda 4. Adolf Hitler, voa (firer), dranvni kancelar i najvii voa SS-a 5. Rudolf Hes, zamenik firera i vrhovni voa SS-a 6. Herman Gering, dravni maral i vrhovni voa SS-a 7. Hajnrih Hmmler, voa SS-a und dravni ministar 8. Alfred Rozenberg, ministar i voa NS-a 9. Hans Frank, voa NS-a i generalni guverner Poljske 10. Julius trajher, dr.,vrhovni voa SA-a i upan Franake 11. Karl Haushofer, prof dr., generalmajor 12. Gotfrid Feder, prof dr., dravni sekretar 13. Ditrih Ekart, ef redakcije Narodnog posmatraa 14. Bernard tempfle, Hitlerov ispovednik i intimni prijatelj 15. Teo Morel, Hitlerov lekar 16. Franc Girtner, predsednik policije u Minhenu 17. Rudolf tajner, osniva antropozofskog uenja 18. V. 0. uman, dr. i profesor na Univerzitetu u Minhenu 19. Trebi-Linkoln, okultista i putnik po Himalajima

20. Grofica Vestrap i drugi. Drutvo Tule se kasnije raspalo na dva dela, deo ezoteriara (gr. esoteros = unutranji), u koje je spadao Rudolf tajner i deo eksoteriara (gr. exoteros = spoljanji), ija je dela preuzeo Adolf Hitler. Mnogi autori tvrde da su eksoteriari izmeu ostalog vodili tajne sudske procese i osuivali ljude na smrt. Hitler je kasnije naredio hvatanje tajnera i njegovih pristalica i ubio one koje je uhvatio. Jedno od najvanijih uenja koje je snano delovalo na Drutvo Tule su bile arijskogermanska verska konstrukcija vihinaj filozofa Gida fon Lista, glacijalna kosmologija Hansa Herbigera i okretanje ka antistarozavetnom prahrianstvu (marsijonstvo). Najui krug se urotio upravo protiv jevrejstva i masonstva i njegovih loa. Neki autori tvrde pak da postoji jedna potpuno drugaija ideologija drutva Tule. Ne bih hteo da Vam je uskratim ak i ako nije realna. itaocu ostavljam da sam prosudi o tome. Istorija drutva Tule u kratkim crtama: Ultiam Thule je bio glavni grad prvog kontinenta koji su naselili Arijevci. On se zvao Hiperborea i bio je stariji nego Lemuria i Atlantis (kontinenti koje su naseljavale visoke kulture i koji su propali). (Kod Skandinavaca postoji saga o Ultima Thule, predivnoj zemlji na severu gde sunce nikad ne zalazi i gde su iveli preci arijevske rase). Hiperborea se tada nalazila na Severnom moru i tokom ledenog doba je potonula. Pretpostavlja se da su Hiperboreanci doli iz sunevog sistema Aldebaran koji je glavno sazvee u sazveu Bik, i bili visoki oko etiri metra, beli, plave kose i plavih oiju. Nisu poznavali ratove i jeli su vegetarijansku hranu (kao uostalom i Hitler). Hiperboreanci su prema navodnim Tule tekstovima bili tehnoloki veoma napredni i leteli u Vril-ya letelicama koje danas nazivamo NLO. Ta letea tela su bila sposobna za levitaciju, enormne brzine i manevre letenja zbog dva suprotstavljena magnetna polja koja su rotirala, to se takoe moe primetiti danas kod takozvanih NLO-a i koristila su takozvanu vril-snagu za energetski potencijal, odnosno gorivo. (vril = eter, kosmika snaga, orgon, ali i akadski vril= kao najvie boanstvo=nalik bogu) t.j, oni hoe da energiju crpe iz magnetnog polja Zemlje (besplatno) poput prostornog kvantnog motora koji je razvio Oliver Krejn. Kada je Hiperborea poela da tone Hiperboreanci su mainama iskopali ogroman tunel u Zemljinoj kori i naselili se ispod podruja Himalaja. Podzemno carstvo se zvalo Agarta ili Agarti a njegov glavni grad ambalah. Persijanci su nazvali ovo podzemno carstvo Ariana ili Ariane, zemlja porekla Arijevaca. Ovde moramo napomenuti da je Karl Haushofer tvrdio da je Tule zapravo Atlantis, i suprotno svim istraivaima Tibeta i Indije rekao da su se preiveli Tule-Atlanani podelili u dve grupe, jednu dobru i drugu lou. Prvi, koji su se po svom proroanstvu nazivaju Agarti su po tome bili Dobri i naselili su se u regionu Himalaja, drugi su se po njegovim reima zvali ambalah i bili oni loi koji su eleli da pokore ljude i krenuli u pravcu zapada. Tvrdio je da je hiljadugodinju borbu izmeu ljudi iz Agartija i ambalaha nastavili kasnije drutvo Tule sa Treim rajhom kao predstavnicima Agartija protiv predstavnika ambalaha, masona i cionista. Verovatno je to takoe bila njegova misija.)

Vladar ovog podzemnog carstva je bio Rigden Iyepo, kralj sveta, sa svojim predstavnikom na povrini Zemlje, Dalaj Lamom Haushofer je verovao da je podzemno carstvo ispod Himalaja bila postojbina arijevske rase u ta se navodno sam uverio na brojnim putovanjima po Tibetu i Indiji. Znak Tulea je bio kukasti krst okrenut ka ulevo. Po izjavama tibetanskih lama i samog Dalaj Lame ljudi iz Agartija postoje i danas. Podzemno carstvo koje je ukorenjeno u svim istonjakim uenjima se po tome vekovima irilo pod itavom povrinom Zemlje, sa ogromnim centrima ispod Sahare, planinama Mato Groso u Brazilu, planinama Santa Katarina u Brazilu, Jukatanu u Meksiku, Kaliforniji, Engleskoj, ekoj i Slovakoj... Hitler je eleo da nae ulaz u podzemno carstvo Agarti i stupi u kontakt sa potomcima arijevskih ljudi bogova iz Aldebaran-Hiperboreje. U sagama i predanjima o podzemnom carstvu se izmeu ostalog govori o tome da e se na povrini Zemlje dogoditi jo jedan svetski rat (trei svetski rat) koji e se zavriti zemljotresima, drugim prirodnim katastrofama i stradanjem dve treine oveanstva. Nakon tog poslednjeg rata e se razliite rase iz unutranjosti Zemlje ponovo ujediniti sa preivelima na povrini i najaviti hiljadugodinje zlatno doba (doba Vodolije). Hitler je eleo da stvori spoljanji Agarti ili Arianu sa arijevskom rasom, a Nemaka je trebala da bude mesto za to. Zato su za vreme postojanja Treeg rajha preduzete dve velike ekspedicije SS-a na Himalajima da bi nale takve ulaze. Druge ekspedicije su istraivale Ande, planine Mato Groso na severu i Santa Katarina na jugu Brazila, ehoslovakoj i delovima Engleske. Mnogi autori nadalje tvrde da su Tule-ljudi verovali da je Zemlja, nezavisno od podzemnog sistema tunela i gradova, uplja, sa dva velika ulaza na Severnom i Junom polu. Pozivali su se na prirodne zakonitosti, kako u mikrokosmosu, tako i u makrokosmosu. Poto elija krvi, tela ili jajna elija, kometa kao i atom, imaju nukleus, znai jezgro i upalj prostor koji je obavijen coronom radiatom, pokrivaem, poto se stvarni ivot odigrava u unutranjosti, iz toga se zakljuivalo da je Zemlja izgraena po istom principu. To takoe potvruju i stene, poto se ovde radi o praznom prostoru i poto se stvarni ivot, minerali i kristali, nalaze u unutranjosti. Po tome bi Zemlja takoe trebalo da bude uplja to se podudara sa reima tibetanskih lama i Dalaj Lame i da ima nukleus, dakle jedno centralno sunce, koje unutranjosti Zemlje obezbeuje ujednaenu klimu i permanentnu sunevu svetlost. Po njihovim reima pravi ivot nae planete se odigrava u njenoj unutranjosti via rasa ivi u unutranjosti a mutanti na povrini i to je razlog zato ne moemo da otkrijemo ivot na drugim planetama naeg Sunevog sistema jer i tamo stanovnici ive u unutranjosti. Glavni ulazi se nalaze na Severnom i Junom polu kroz koje sija centralno sunce i stvara aurora borealis, tzv .polarno svetlo. U unutranjosti Zemlje kopno zauzima vie mesta nego vodene povrine. Po reima istraivaa Olafa Jansena i drugih, voda u unutranjosti je svea voda, to bi moglo da objasni zato se ledene mase Arktika i Antarktika ne sastoje od slane nego od svee vode. Ovde bi bilo zanimljivo primetiti da su ovo shvatanje grae Zemlje podravali istraivai polova Kuk, Piri, Amundzen, Nansen, Kane i admiral Brajd. Svi su imali iste, udne doivljaje koji se nisu podudarali da postojeim naunim teorijama:

Svi su potvrivali da je vetar posle 76 geografske irine postajao topliji, da su ptice preko leda letele u pravcu severa, i da su ivotinje, npr. lisice inile isto, da su zaticali aren i sivi sneg koji je kad se otopio ostavio jednom areni cvetni polen a u drugom sluaju vulkanski pepeo. U oba se sluaja postavlja pitanje, odakle cvetni polen ili vulkanska praina na Severnom polu, kad nijedan jedini vulkan nije ucrtan na javnosti dostupnim kartama. Zatim se jedan deo istraivaa svojevremeno naao u slatkovodnom moru i opet su svi izvestili da su u jednom trenutku puta ugledali dva sunca. Pored toga su pronali mamute ije je meso jo bilo svee i iji je sadraj eluca sadrao jo delimino sveu travu. (Ukoliko vas tema uplje Zemlje i doivljaji raznih istraivaa polova dublje zanimaju, u dodatnoj literaturi vam stoje neke knjige na raspolaganju.) Primedba autora: Teorija da je Zemlja uplja je za javnost ranije ostala samo teorija, iako su neki autori i istraivai polova tvrdili da su tamo bili i da su poput admirala Brajda, nainili mnoge fotografije. Ne moe se porei da su istraivai imali veoma retke, do tada neobjanjive doivljaje, to ukazuje na to da se dogaa neto udno. Pa ipak je i teorija da Zemlja ima istopljeno jezgro takoe ostala samo teorija. Nasuprot tome stoji injenica da su postojali podzemni sistemi tunela i upljina koje su napravili ljudi. Oni se mogu nai u gotovo svakoj dravi na planeti i svojim velikim delom jo egzistentnim izvorom svetlosti (zelenkasta svetlost koja postaje svetlija to se dublje prodire u tunel), glatkim zidovima i nepoznatim mainama koje su sakrivene kao u sluaju Bojnton kanjona, Sedona, Arizona, svedoe o tehnoloki visoko razvijenoj, milionima godina staroj kulturi. O tome takoe postoji literatura koju moete takoe nai na kraju knjige. Za Tule-ljude ovi mitovi o upljoj Zemlji su oito bili dovoljan materijal da ozbiljno priu ovoj stvari. Zato je za vreme 2. svetskog rata organizovana najmanje jedna ekspedicija na Antarktiku. (Detalji slede.) Da bih pokazao da istorija arijevskih Hipoboreanaca nije ba u potpunosti izmiljena, naveu dva primera: kada su panski osvajai predvoeni Pizarom 1532. doli u Junu Ameriku, domoroci su ih nazvali vicarocha (beli ovek). Po legendi domorodaca re je o rasi ogromnih belih ljudi koji su vekovima pre dolazili sa neba leteim ploama. Oni su dugo vladali delom tadanjih gradova i zatim nestali uz obeanje da e se vratiti. Kada su zatim doli svetloputi panci, uroenici su ih smatrali vicarochima koji su se vratili i zato su im u poetku prepustili svoje zlato. Slino se deanvalo na Tibetu i u drugim regionima Himalaja kada su stigli prvi beli putnici. Tibetanci su ih zaueno gledali i pitali zato su doli odozdo, kad inae dolaze odozgo. Jeste li vi kao Nemac ikada uli neto o ovim stvarima? Ne? To je alosno, jer se ideologija nemakog vostva za vreme rajha bazirala na temi El adai i progonu Jevreja koje je iz toga proizalo, na Isaijevoj objavi, znanju templara i

moda ak na upravo isprianom. Ova tema je bila podloga svih aktivnosti, ukljuujui i poetak Drugog svetskog rata. Postoje dve mogunosti ophoenja sa ovde navedenim: 1. da predstavite itavu elitu Treeg rajha kao umom poremeene i narkomane i jednostavno ignoriete celu stvar ili 2. da se potrudite i pokuate da otkrijete da li moda ipak ima neeg istinitog u ovim priama. Da biste nali literaturu o ovoj temi morali biste ipak da se potrudite da napustite takozvanu slobodnu Nemaku poto su je saveznici temeljno istrebili. Primedba autora: S obzirom na radikalne desniarske aktivnosti u SR Nemakoj s jedne strane je sigurno bilo organizovano da se mnogi spisi zabrane koji su otvoreno i delom prilino primitivno pozivali na rasizam. Da bi se politiki i verski dogaaji u prolosti kao i u sadanjosti verno prikazali ova informacija ne sme da bude zatajena. Ipak tu nije kraj takvim misterijama. Kao to u vam pokazati, vrh nemakog rajha je poeo da na osnovu tih mitova bude veoma aktivan. Oktobra 1918. naloio je Zebotendorf svojoj brai u loi Karlu Hareru i Antonu Dreksleru da oforme jedan krug radnika. On je kasnije prerastao u DAP (Deutsche Arbeiterpartei = Nemaka radnika stranka). asopis Drutva Tule je bio Narodni posmatra i direktno je preuzet u NSDAP, koja se razvila iz DAP-a. U oktobru 1918. u Tule-DAP dolazi mladi okultista i ezoteriar Adolf Hitler (prvobitno Adolf iklgruber, Hiler je bilo devojako prezime njegove majke) i tamo se istie kao dobar govornik. Trevor Rejvenskroft opisuje u Koplju sudbine ta je govorio Hitlerov prijatelj iz mladosti koji je kasnije postao savetnik masona Vinstona erila: Hitler koji je ve sa 20 godina bio snaan pristalica misticizma pokuavao je da uz pomo droga dostigne vie stepene svesti. Uz pomo bekog knjiara Preea koji je bio pristalica germanskog misticizma i uenja o vioj arijevskoj rasi koje je iz njega proisteklo, Hitler je postavio temelj svoje budue slike sveta i uz pomo Preea je uivao halucinogenu drogu peyotl kao sredstvo za dostizanje mistinog prosvetljenja. U to vreme je doao u dodir sa Protokolima cionkih mudraca to je samo pojaalo njegovu odbojnost prema Jevrejima. Poto je Hitler ve kao mladi bio zavisnik o drogama nije udno to je celog ivota uzimao snane narkotike. Po dnevnicima njegovog lekara dr. Teodora Morela Hitleru su tokom svih est godina II svetskog rata ubrizgavana sredstva protiv bolova, sredstva za umirenje, strihnin, kokain, derivati morfijuma i druge droge. Tule-DAP je angaovala Hitlera kao govornika za izbore a kasnije je uz pomo antiboljevika i takoe lana Tule Ditriha Ekarta nauio da pravilno ita i pie. Ekart je pribliio Hitlera onome to e on jednom predstavljati. Uveo ga je na minhenku i berlinsku scenu a Hitler je poeo da gotovo potpuno preuzima gledita Tule.

1924. godine kada je Hitler otiao u zatvor zbog neuspelog minhenkog pua Haushofer je proveo dnevno s njim mnogo vremena u kome je Hitleru preneo svoje teorije i planove. Meu knjigama koje je Hitler dobio od njega bilje knjiga lorda Balver-Litona Dolazea rasa, ija je pria o podzemnoj visoko razvijenoj arijevskoj rasi skoro identina sa gore pomenutom. Takoe u Balver-Litonovoj knjizi letelice u obliku tanjira igraju znaajnu ulogu. Osim toga je tu bila i knjiga Ferdinanda Ostendovskog: Zveri, ljudi i bogovi koja je u javnost iznela legende o Agarti i ambalahu. Hitler je bio potpuno obuzet traenjem podzemnog carstva i tuleansko-arijevskom uenju o rasama. Haushofer i Rudolf Hes su preuzeli politiko kolovanje Hitlera. U Landsbergu je Hiler upotrebljavao Haushoferove teorije, Rozenbergove misli i politiku propagandu i smeao to u jednu celinu. Rudolf Hes se pobrinuo za pravilno formulisanje i preuzeo kucanje na pisaoj maini. Tako je nastala Hitlerova knjiga: Moja borba. Kakvu ulogu je u Treem rajhu imao misticizam i okultizam pokazuje i uticaj Karla Haushofera koji je nazivan najveim arobnjakom Treeg rajha. Haushoferu se pripisuje dar proricanja. Dek Fiermen pie u Sedam ljudi iz Spandaua da je izmeu ostalih i Rudolf Hes bio potpuno obuzet Haushoferovim mislima i teorijama. To pokazuje i udni Hesov let u Englesku. Njegov uzrok je bio san koji je sanjao Haushofer u kome je on ugledao Rudolfa Hesa kako eta dvoranama engleskih dvoraca i donosi mir izmeu dve najvee severne nacije. Poto je Hes bio ubeen u tanost Haushoferovih proricanja bez pogovora je sledio njegov san. Koliko se magijske opreme iz drutva Tule koristilo jasno e biti u sledeim redovima: Tuleanski pozdrav Heil und Sieg (iveo i pobeda) je preuzeo Hitler i sastavio iz toga Sieg Heil (ivela pobeda!). Ovaj pozdrav, povezan sa podizanjem ruke je magijski ritual. O magijskim ritualima i njihovoj primeni detaljno je pisao Franc Bardon. Franc Bardon, zvani Frabato, je bio meni najpoznatiji nemaki vra (1909-1958.) Hitler je ponudio Bardonu visoka zaduenja u svojoj vladi ako mu svojim magijskim sposobnostima pomogne da dobije rat. Osim toga Bardon je trebalo da Hitleru oda adrese preostalih 98 od 99 loa rairenih po planeti. Kad je on to odbio bio je izloen najokrutnijem muenju. (Frabato, Franc Bardon, str.173.) Magijski rituali nisu pak korieni u politike svrhe samo na nemakoj strani. Engleski znak Victory, raireni prsti, je do 1940. poznat samo najviim lanovima najvieg stepena masonstva. Kada se mason visokog stepena, Vinston eril, 1940. uplaio da bi Engleska mogla postati rtva Hitlerove uspene magije rukom (nemaki pozdrav) njegov mentor iz magije, satanista Alister Krouli ga je posavetovao da toj opasnosti suprotstavi magiju rairenih prstiju. SS, poznat kao Crni red su bili sve samo ne policijske trupe. Bio je to regularan verski red sa hijerarhijskom podelom. Brutalna nacistika partija kao verski red? Ovakva predstava deluje smeno dok se ne ustanovi da to nije prvi put u istoriji da je jedan sveti red odgovoran za stravina nedela. Najbolji primeri za to su jezuiti i dominikanci koji su

u doba srednjeg veka bili podreeni katolikoj inkviziciji. Crni red je bio praktina realizacija ezotreinih i okultnih verskih predstava drutva Tule. Unutar SS-a je postojalo jedno drugo tajno drutvo, elita i najui krug SS-a, SS-ovo Crno sunce. Crno sunce je veliko centralno sunce, centralno pra-sunce oko koga se okree nae sunce i koje se predstavlja krstom u obliku pehara. Koristio se na avionima i tenkovima Treeg rajha. Takoe su ga upotrebljavali templari, rozenkrojceri i mnoge druge stare loe. Drutvo Tule i kasnije SS-ovo Crno sunce ne samo da su blisko saraivali sa tibetanskom kolonijom u Berlinu, nego i sa jednim tibetanskim redom crne magije. Hitler je odravao stalan kontakt sa jednim tibetanskim monahom sa zelenim rukavicama koji se nazivao uvar kljua. On je trebalo da zna gde je ulaz u Agarti (Arianu). Kada su 25. aprila 1945. Rusi u jednom berlinskom podrumu nali est mrtvih Tibetanaca kako lee u krugu, u sredini kruga se nalazio onaj sa zelenim rukavicama. Izgledalo je kao da su poinili kolektivno samoubistvo. 2.maja 1945. nakon ulaska Rusa u Berlin pronaeni su leevi vie od 1 000 ljudi koji su nedvosmisledo poticali iz podruja Himalaja i borili se na strani Nemaca. ta su za ime sveta radili Tibetanci hiljade kilometara udaljeni od svoje zemlje u nemakim uniformama? Bezbroj mladih mukaraca je za vreme Treeg rajha kolovalo Crno sunce, i slalo na Tibet da bi tamo preivljavali i pripremili se za veliku konanu bitku krajem 20. veka. Po reima Franca Bardona Hitler je bio lan loe F.O.G.C. (masonskog reda) koja je poznata kao Loa 99-torice. Potoji 99 loa devedesetdevetorice na raznim mestima u svetu od kojih se svaka sastoji iz 99 lanova. Svaka se loa pokorava nekom demonu i svaki lan ima za sebe linog demona. Trgovina je u tome da demon pomae osobi da stekne novac i mo a dua te osobe je obavezna da nakon svoje smrti tom demonu slui. Dodatno se svake godine demonu loe rtvuje jedan lan a na njegovo mesto se prima drugi. lanovi loa 99-torice su ekonomski i finansijski monici najvieg kalibra i danas su aktuelniji nego ikad. F.OG.C. loe odn. loe 99-torice su prema mojim saznanjima od najopasnije sorte, u poreenju sa njima je satanizam poput Crkve Satanine Antona Laveja o kome se moe uti u medijima jo i bezopasan. Franc Bardon je potvrdio da su Hitler i Tule red bili spoljanje orue grupe tibetanskih vraeva crne magije. Samo onaj ko zna za upravo pomenuto razume ovu reenicu iz Hitlerovog govora od 30. januara 1945: Ni u ovoj borbi nee pobediti Unutranja Azija, nego Evropa i na vrhu onaj narod koji hiljadu i po godina predstavlja Evropu i u budunosti e je predstavljati kao nadmoniju od Istoka. Na velikonemaki rajh (carstvo), nemaki narod! (Citat iz Hitlerovi govori i proklamacije 1932-45 od Maksa Domarusa) Takoe postoje mnogi mitovi o fizikom ostanku Adolfa Hitlera. Po reima Franca Bardona i Miguela Seranosa (bivi ileanski ambasador u Austriji) Hitler je uz pomo Loe 99-torice pobegao u Junu Ameriku. I le koji je pronaen i zubi koje je Hitlerov zubar identifikovao kao pogrene su verovatno plasirani od strane Loe 99-torice. Jedne

velike nemake novine su 5.marta 1979. objavile da je Hitlerov privatni avion pronaen u dungli June Amerike. Takoe je prema reima Jozefa Grajnera (Kraj mita o Hitleru) Hitler 30.aprila 1945. poleteo svojim avionom sa Berlin-Tempelhofa. Najverovatnije je ipak da je ako je preiveo, upotrebio izume drutva Vril koje e upravo biti opisano da bi napustio Nemaku. Da li je Hitler tada umro ili ne u meuvremenu jeste sigurno! Karl Haushofer, poto nije uspeo da uspeno okona svoju ,misiju, 14. marta 1945. prvo ubio svoju suprugu a zatim kao to se zakleo utim kapama poinio hara kiri. Celokupnu teoretsku i praktinu izgradnju Treeg rajha s nemake strane je iniciralo drutvo Tule i upravljalo njome. Novac su obezbedile meunarodne banke. Izdanak iz kog je sve niklo je jo uvek plodan poto drutvo Tule, odnosno njegove mladice i danas postoje. Druga tajna grupa koja je najavljivala dolazak arijevskog spasitelja i kojoj je pripadao Herman Gering, nacistiki ef finansija, bila je Drutvo plemenitih belaca. Ovo drutvo danas nije od znaaja.

DRUTVO VRIL ili ODOZGO NE DOLAZI SAMO DOBRO Drutvo Vril se svojom temom i interesnim podrujem ba i ne uklapa u nau inae vie politiku temu ali spada meu najzanimljivija tajna drutva koja su ikada postojala. I zato prosto mora da bude spomenuta. O drutvu Vril u Nemakoj ne postoji nijedna jedina knjiga, a i sav ostali materijal koji bi mogao da ukae na povezanost takvih imena saveznici su odstranili sa uspehom. Ipak kao to ete videti, nije sav materijal nestao. Posebno mi zadovoljstvo priinjava da ovde nanemo tu temu poto ete odmah sami sopstvenim oima uvideti koji su krugovi moi nenemake prirode bili zainteresovani za to da se ovaj dogaaj zataji pred nemakim narodom. Karl Haushofer je pre 1919. osnovao drugi red Braa svetlosti koji je kasnije preimenovan u Drutvo Vril. U njemu su se ujedinili Gospoda crnog kamena (DHVSS), templarska tvorevina nastala 1917. iz reda Germana, i Crni vitezovi, elita tuleanskog i SS-ovog Crnog sunca. Da bismo nainili poreenje sa drutvom Tule, razliku bismo najjednostavnije uoili ako bismo rekli da se drutvo Tule posvetilo materijalnim i politikim stvarima, a da je Vril drutvo bilo usmereno ka Onostranom. Meutim bilo je mnogo dodirnih taaka izmeu drutava Tule i Vril, poput Atlantisa, Tule, Ostrva svetih, Gilgamea, prapovezanosti izmeu Germana i Mesopotamije, a takoe su zajedniki istraivali stara svetita. U decembu 1919. sastao se uzak krug ljudi iz Tule, DHVSS-a i Vrila u jednoj iznajmljenoj umarskoj kui u Ramzau kod Berhtesgadena. Meu njima je pored medijuma Marije Orsi bila jo jedna, koja je poznata samo kao Zigrun. Marija je na medijalan nain dobila na tajnom templarskom pismu na medijumu potpuno

nepoznatom jeziku tehnike podatke o izgradnji jedne letelice. Telepatske poruke su po tvrdnjama Vrilovih spisa dole iz Sunevog sistema Aldebaran, koji je udaljen od nas 68 svetlosnih godina i nalazi se u sazveu Bika. Na ovom mestu bih eleo da predstavim kratak rezime poruka koje su Vrilove telepate godinama dobijale i koje su bile osnov svih daljih aktivnosti drutva Vril. Sunev sistem Aldebaran je po njima 68 svetlosnih godina udaljen od Zemlje, a njihovo sunce okrueno dvema naseljenim planetama koje ine carstvo Sumeran. oveanstvo sunevog sistema Aldebaran ine vii narod svetlih ljudi bogova (Arijevaca) i razne druge ljudske rase koje su se razvile negativnim mutacijama tih ljudi bogova usled klimatskih promena na svakoj planeti. Te obojene mutantske rase su posedovale nii stepen duhovnog razvoja. to je vie dolazilo do meanja rasa to je snanije opadao duhovni razvoj tih naroda, to je imalo za posledicu da, kada je sunce Aldebaran poelo da se iri, oni vie nisu bili u stanju da prime tehnologiju letenja svemirom od svojih predaka i da samostalno napuste planetu. Tako su nie rase koje su bile potpuno zavisne od viih morale da budu evakuisane svemirskim brodovima i odvoene na druge planete koje su mogle da se nasele. Uprkos rasnim razlikama razliite rase su se meusobno potovale i nisu zalazile u ivotni prostor drugih, ni takozvani ljudi- bogovi kod drugih rasa, ni obrnuto. Svako je jednostavno potovao to to svako ima svoj sopstveni razvoj ( za razliku od Zemlje): Nakon to su ekspanzija sunca Aldebaran i poveano zagrevanje planete koje je iz toga proizalo uinili ivot na planeti nemoguim, via rasa svetlih ljudi bogova je pre oko 500 miliona godina poela da kolonizuje druge planete sline Zemlji. To znai da su u naem sunevom sistemu prvo naselili planetu Malona (Maldek, Marduk ili kod Rusa Feton) koja je umesto dananjeg planetoida tada postojala izmeu planeta Mars i Jupiter. Zatim Mars, o ijim visoko razvijenim stanovnicima svedoe veliki gradovi piramide i poznato lice Marsa koje je Marsova sonda Viking snimila 1976. Pretpostavljalo se da su ljudi vie rase iz Sumeran-Aldebarana takoe u to doba doli na Zemlju na ta ukazuju oko 500 miliona godina stari okamenjeni tragovi cipela sa okamenjenim trilobitom zgaenim petom, rakom koji je na Zemlji tada iveo i izumro pre 400 miliona godina. Ljudi iz Vrila su bili miljenja da se rasa Aldebaranaca kasnije kada je Zemlja postala pogodna za naseljavanje, spustila u Mesopotamiju i izgradila vladarski stale Sumerana, koji su opisani kao svetli, beli ljudi-bogovi. Kasnije su telepate Vrila dole do saznanja da sumeranski jezik ne samo da je identian jeziku Aldebaranca, nego i da Aldebaranskosumeranski zvui kao nerazumljivi nemaki a da je frekvencija oba jezika i nemakog i sumeranskog gotovo identina. Nebitno da li ove tvrdnje o Aldebaranu odgovaraju injenicama, planovi za konstruisanje i tehniki podaci koje su Vril-telepate dobile odakle god da su doli su bili tako precizni da su doveli do jedne od najfantastinijih ideja koje su ljudi ikad izmislili: do gradnje onostrane letee maine. Sazrevao je koncept jedne druge nauke ( danas bi se reklo: alternativni oblici energije). Ipak su bile potrebne tri godine da se zapone sa projektom. U ovoj ranoj fazi

druge tehnike ili druge nauke dr. V. O. uman, lan drutava Tule i Vril je odrao predavanje u Minhenu iz koga emo navesti nekoliko reenica: U svemu i svaemu poznajemo dva principa koji odreuju tok dogaaja svetlo i tama, dobro i zlo, stvaranje i ruenje kao to kod elektriciteta znamo za plus i minus. Stalno je ili ili !Ova dva principa konkretno obeleena kao stvarajue i ruilako odreuju i naa tehnika sredstva... Sve ruilako je satanskog porekla sve stvaralako boanskog... Stoga se svaka tehnologija koja poiva na principu eksplozije ili sagorevanju moe oznaiti kao satanistika. Predstojee novo doba e biti doba nove, pozitivne, boanske tehnologije... (iz tajnog SS-ovog arhiva). U isto vreme je naunik Viktor auberger radio na slinom projektu. Johan Kepler, ije je uenje primenjivao auberger, bio je obuzet tajnim uenjem Pitagorejaca, ija su znanja uvana i prenoena preko templara. Bilo je to znanje o imploziji (implozija u ovom sluaju = iskoritavanje potencijala unutranjeg sveta u spoljanjem). Hitler i ljudi iz Tule i Vrila su znali da je boanski princip uvek stvaralaki, odnosno konstruktivan. Tehnologija koja naprotiv poiva na eksploziji i zato je destruktivna, je protiv boanskog principa. Zato su eleli da stvore novu tehnologiju koja poiva na imploziji. aubergerovo uenje o osciliacijama (monokord) se nadovezuje na znanje o imploziji. Pojednostavljeno bi se moglo rei: implozija umesto eksplozije! Na osnovu energetskih putanja monokorda i tehnike implozije dospeva se u oblast antimaterije a time i do gubljenja sile tee. U leto 1922. radilo se na prvim leteim brodovima u obliku tanjira, iji je pogon poivao na tehnologiji implozije (onostrana letea maina). Sastojala se iz ploe prenika osam metara preko koje se nalazila paralelno poloena ploa prenika est i po metara,i ispod koje je bila ploa prenika sedam metara. Te tri ploe su bile u sredini probuene rupom od 1,80 metara u kojoj je bio montiran pogonski agregat visok 2,40 metara. Dole je telo prelazilo u vrh u obliku kupe iz koga je klatno koje je dopiralo do podruma brinulo za stabilnost ureaja. U aktivnom stanju su se donja i gornja ploa okretale u suprotnim pravcima kako bi stvorile elektromagnetno rotaciono polje. Kakve je vrednosti imala ova prva letea ploa ostaje nepoznanica. U svakom sluaju se s njom eksperimentisalo dve godine pre nego to je ponovo razmontirana i verovatno odloena u Augsburgu u Mesermitovoj fabrici. Finansijska pomo ovim projektima se u knjigovodstvenim knjigama mnogih nemakih industrija pojavljivala pod kodom JFM. Sigurno je od onostrane letee maine (Jenseitsflugmaschine) iznikao Vrilov pogonski ureaj koji se zvanino naziva umanov SM-levitator. U principu je onostrana letea maina trebalo da oko sebe i u svojoj neposrednoj okolini proizvodi ekstremno jako polje koje je od okolnog prostora, maine i njenog korisnika stvaralo mikrokosmos potpuno nezavistan od ovostranog kosmosa. Ovo polje bi pri maksimalnoj jaini polja bilo potpuno nezavisno od svih okruujuih ovostranih univerzalnih uticaja kao to su gravitacija, elektromagnetizam, zraenje, kao i materija svih vrsta i moglo bi da se kree unutar svakog gravitacionog ili drugog nekog polja a da u njemu ne deluju ili budu vidljive bilo kakve sile ubrzanja.

U junu 1934. Hitler i najvii predstavnici drutava Vril i Tule su pozvali Viktora aubergera i on je od tada radio zajedno sa njima. Sat roenja prvog takozvanog nemakog NLO-a je kucnuo tek, nakon ovog prvog neuspeha, u junu 1934. Pod vostvom dr.V.O.umana je nastao prvi eksperimentalni okrugli avion, RFZ 1 (Rundflugzeug), u nemakoj fabrici aviona Arada u Brandenburgu. U svom prvom i istovremeno poslednjem letu popeo se vertikalno na visinu od oko 60 metara ali je zatim poeo da se minutama klati u vazduhu. Upotrebljeni ureaj za upravljanje Arado 196 se pokazao kao potpuno neefikasan. S mukom je pilot Lotar Vajc uspeo da RFZ 1 ponovo spusti na zemlju, iskoi napolje i pobegne pre nego to je poeo da se ponaa kao zvrk, zatim se prevrnuo i raspao. To je bio kraj RFZ-a 1, ali ujedno poetak Vril-ovih letelica. Jo pre kraja 1934. godine je napravljen RFZ 2, koji je imao Vril motor i magnetnoimpulsno upravljanje.Imao je 5 metara u preniku i sledee karakteristike: optiko rasplinjavanje kontura pri rastu brzine i svetla tipina za NLO, prema stepenu rada crveno, narandasto, uto, zeleno, belo, plavo ili ljubiasto. Dakle on je funkcionisao i jo e 1941. imati pred sobom sudbinu vrednu panje. Ubaen je za izvianje iz daljine u toku faze rata koja je poznata kao borba u vazduhu za Englesku, kada su se nemaki standardni lovci ME 109 pokazali nesposobnim za transatlanske izvake letove zbog svog prekratkog dometa. Krajem 1941. je fotografisan iznad Junog Atlantika kada je bio na putu ka pomonoj krstarici Atlantis u vodama Antarktika. Razlog zato nije mogao da bude upotrebljen kao avion lovac je leao u tome to je RFZ 2 zbog svoj impulsnog upravljanja mogao da izvede samo promene pravca od 90, 45 i 22,5. Neverovatno, pomislie mnogi, ali upravo ove pravougaone promene leta su za NLO apsolutno tipino ponaanje u letu. Nakon uspeha malog RFZ2 kao izviaa iz daljine drutvo Vril je dobilo sopstveni probni poligon u Brandenburgu. Krajem 1942. poleteo je lako naoruani Vril 2 lovac. Imao je 11,5 metara u preniku, jednosed, sa pogonom sa umanovim levitatorom, i upravljanjem sa magnetnim poljem i impulsorom. Dostizao je brzine od 2900 do 12000 km/h, u punoj brzini je mogao da izvede promene leta pod pravim uglom a da to ne utie na pilota, bio je nezavistan od vremenskih prilika i imao sposobnost za svemir od 100%. Napravljeno je 17 komada Vril 1, a postojale su i varijante sa dva sedita i staklenom kupolom. Upravo u to vreme je nastao vlastiti projekat, V-7. Pod ovom oznakom je graeno vie letelica ali sa konvencionalnim mlaznim pogonom. Po idejama Andreasa Epa je nastao RFZ 7, kombinacija levitirajue letelice sa mlaznim pogonom. Na njoj su radile dve razvojne grupe river-Habermol i Mite-Beluzo. RFZ 7 je imao prenik od 42 metra, ali se raspao pri jednom sletanju. Kasnije je slikan naknadno napravljeni RFZ 7 u okolini Praga. Po tvrdnjama Andreasa Epa bio je opremljen atomskim bojevim glavama i trebalo je da bombarduje Njujork. U julu 1941. river i Habermol su izgradili svemirsku letelicu koja je uzletala vertikalno sa mlaznim pogonom, i koja je imala velike nedostatke. Meutim izgraen je kasnije

elektrogravitacioni letei zvrk sa pogonom Tahjonen koji je bio uspeasn. Zatim je sledio RFZ 7 T, koga su konstruisali river, Habermol i Beluzo i to sa uspehom. Letelice V-7 se u poreenju sa letelicama Vril i Haunebu pre mogu opisati kao neka vrsta igrake. U okviru SS-a je postojala grupa koja se bavila dobijanjem alternativne energije, SS-E-IV = Razvojno mesto IV Crnog sunca, ija je glavna tenja bila da oslobode Nemaku zavisnosti od inostrane sirove nafte. SS-E-IV je od postojeeg Vril pogonskog ureaja i konvertora kapetana Hansa Kolera napravila Tule.pogonski ureaj koji je kasnije nazvan Tule-.tahionator. U avgustu 1939. startovao je prvi RFZ 5. Bio je to srednje naoruani letei zvrk sa udnim imenom: Haunebu 1. Imao je posadu od 8 lanova, merio 25 m u preniku, dostizao u poetku brzinu od 4 800 km/h, a kasnije i do 17 000 km/h. Bio je opremljen sa dva topa od 60 mm u okretnim tornjevima i etiri MK 106 i imao sposobnost za svemir od 60%.

Verovatno aubergerov ureaj sa kamuflaom (okolina Augsburga,1939.)

Vril 7 pred prvo poletanje, fotografisan iz HS-126. Jo uvek bez kamuflae i sa ezoterinim znakom Vril-drutva (kukasti krst na srebrnoj pozadini u ljubiastom vencu od hrastovog zelenila). Na probnom poligonu u Noj Brandenburgu

Vril 7 na startu ka Trauntajnu u aprilu 1945. Krajem 1942. sazreo je Haunebu 2. Prenik mu je varirao od 26 m do 32 m i u visini izmeu 9 i 11 metara. Mogao je da prevozi posadu od 9 do 20 lanova. Pogon mu je bio Tule- tahionator a u blizini Zemlje je dostizao brzinu od 6 000 km/h. Bio je sposoban za svemir i imao domet od 55 sati letenja. U to vreme su postojali planovi za veliki svemirski brod Vril -7 sa prenikom od 120 m, koji je trebalo da prevozi cele timove. Kratko zatim je napravljen Haunebu III, apsolutni biser svih letelica, sa prenikom od 71 m, leteo je i bio snimljen. Mogao je da preveze posadu od 32 lana, imao domet u trajanju leta od preko 8 nedelja i dostizao brzinu od najmanje 7 000 km/h (po podacima iz tajnih SS arhiva i do 40 000 km/h). Virgil Armstrong, bivi pripadnik CIA, opisuje nemaka letea tela za vreme 2. svetskog rata koji su uzletali i sletali vertikalno i leteli pod pravim uglom. Dostizali su brzinu i do 3 000 km/h i imali lasersko oruje kao zatitu (verovatno tzv. KSK- laserske topove) koje je moglo da probije oklop debeo 4 cola. Profesor J.J.Hurtak koji se bavio NLO i autor knjige Kljuevi Enoha opisuje da su se Nemci bavili gradnjom neega to su saveznici nazvali udo od sistema naoruanja. Hurtak je doao do Protokola koji su opisali dve stvari: 1. izgradnju svemirskog grada Penenminde i 2. prebacivanje najboljih tehniara i naunika iz Nemake tamo.

Pomenuto je bilo i detaljnije istraivanje takozvanih foo-fightersa (vatrene kugle). Gradnja i primena takvih leteih objekata je bila poznata CIA i britanskoj tajnoj slubi ve 1942. ali nije bila pravilno procenjena. Foo-fighter je bila saveznika oznaka za sve svetlee nemake letee ureaje. Posebno se pojam foo-fightera odnosio na dva izuma: letea kornjaa i mehur od sapunice, dve potpuno razliite stvari, koje su saveznici okarakterisali kao srodne. Leteu kornjau su razvili SS-E-IV u Bekom Novom Mestu. Njen spoljni oblik je podseao na oklop kornjae. Bespilotne letee sonde su trebale da stvaraju neprijateljskim snagama smetnje kod elektrinih ureaja za paljenje. Imale su ugraene usavrene klistron cevi koje su SS-ovci nazivali smrtonosnim zracima. Meutim, ometanje paljenja u poetku nije tako savreno funkcionisalo. Kasnije je usavravana ova tehnologija i poznavalac NLO-a e potvrditi da je iskljuivanje paljenja, ispadanje elektrinih ureaja, tipina posledica pojave NLO-a Vendel C.Stivens, pilot amerikih vojnih snaga za vreme 2. svetskog rata, opisuje foofightere kao ponekad zelenosive ili narandastocrvene koji su prilazili na 5 m do aviona i tamo ostajali. Nisu mogli da se oteraju ili pogode i prisiljavali su avione da se ili okrenu ili da slete. Potpuno druga stvar su bili esto kao foo-fighteri nazivani mehurii sapunice. Tu se radi o prostim balonima u kojima su se nalazile tanke metalne spirale za ometanje neprijateljskih avionskih radara. Uspeh ove ideje je imao manji znaaj ako izuzmemo psiholoko dejstvo. Poetkom 1943. planiran je matini brod u obliku cigarete koji je trebalo da bude izgraen na gradilitu Cepelina, Andromeda ureaj (dugaak 139 m). U njemu je trebalo da se prevoze mnogi letei tanjiri za dugotrajne letove. Oko Boia 1943. odran je vaan sastanak drutva Vril u Kolbergu uz prisustvo medijuma Marije i Sigrun. Glavna tema ovog sastanka bilo je Akcija Aldebaran. Medijumi su dobili tane podatke o naseljenim planetama oko sunca Aldebaran i poelo je razraivanje puta ka toj planeti. 2. januara 1944. odrane su konsultacije izmeu Hitlera, Himlera, Kinkela (Drutvo Vril) i doktora umana (Drutvo Vril) koji je ceo bio posveen projektu Vril. eleli su da sa svemirskim brodom Vril 7 prodru kroz dimenzioni kanal nezavistan od brzine svetlosti do Aldebarana. Po tvrdnjama Rathofera trebalo je da u zimu 1944. bude odran prvi probni let kroz dimenzioni kanal. Navodno je skoro zavrio kao katastrofa, jer na slikama Vril-a 7 nakon tog leta on izgleda kao da je leteo 100 godina. Spoljni omota je izraeno ostario i na mnogim mestima je bio oteen. 14. februara 1944. probni pilot Joahim Relike je u Penemundeu testirao nadzvuni helihopter koji je konstruisan po projektu V-7 rivera i Habermola i bio opremljen sa 12 turboagregata BMW 028. Vertikalna brzina uzletanja je iznosila 800 m u minuti, dostigao je visinu od 24 200 m i u horizontalnom letu brzinu od 2 200 km/h. I on je mogao da bude pokretan nekonvencionalnom enrgijom. Ipak nije vie dolo do njegove upotrebe jer je 1944. Penemunde bombardovan, a premetanje u Prag nije donelo mnogo, jer pre nego to su letelice mogle da postanu upotrebljive, Amerikanci i Rusi su zaposeli Prag. Britanci i Amerikanci su tokom zaposedanja Nemake poetkom 1945. otkrili u tajnim SS arhivima izmeu ostalog i slike tipova Haunebu II i Vril I , kao i ureaja Andromeda.

Odlukom predsednika Trumana marta 1946. Ratni komitet je dozvolio SAD da sakupi nemaki materijal o eksperimentima visoke tehnologije. U okviru operacije Paperclip u SAD su privatno premeteni nemaki naunici koji su radili u tajnosti. Meu njima su bili Viktor auberger i Verner fon Braun. Evo jo jednom kratkog rezimea izuma koji su serijski proizvedeni: Prvi projekat je vodio prof.dr.V.O.uman, u okviru kojega je izgraeno do poetka 1945. navodno 17 svemirkih letelica u obliku diska sa prenikom od 11,5 m, sa kojima je izvedeno ukupno 84 probna leta, takozvani Vril-1-lovci. Najmanje jedan Vril-7 i jedan Vril-7 svemirski brod pod imenom Odin je trebalo da bude lansiran iz Brandenburga na Aldebaran u aprilu 1945. sa delom Vril-ovih naunika i lanova Vril loe nakon eksplozije itavog probnog poligona. Drugi projekat je bio pod vostvom Razvojnog mesta IV SS-a, koje je do poetka 1945. izgradilo tri razliita tipa velikih svemirskih letelica zvonastog oblika: Haunebu I, 25 m u preniku, od koga su izgraena dva primerka i sa kojima je izvedeno ukupno 52 probna leta (oko 4 800 km/h), Haunebu II, sa do 32 m u preniku, izgraenih 7 primeraka i ukupno 106 probnih letova (oko 6 000 km/h). Tip Haunebu II je bio predvien za serijsku proizvodnju. Posao je raspisan proizvoaima aviona Dornier i Junkers, to se krajem marta 1945. zavrilo u korist firme Dornier. Zvanina oznaka teke letelice je bila Do-stra (Dornierova stratosferska letelica). Haunebu III sa prenikom od 71 m je samo jednom napravljen i leteo je najmanje 19 letova (oko 7 000 km/h). U planu je postojao Andromeda ureaj, matini brod dugaak 139 metara sa hangarima za jednog Haunebu II, dva Vril I i dva Vril II. Dalje postoje podaci da je svemirski brod Vril-7 trebalo da nakon izgradnje krajem 1944. i nekoliko probnih letova, bude upotrebljen u tajne svrhe ograniene na Zemlju. 1. sletanje kod jezera Mondze sa pokuajem zaranjanja radi utvrivanja otpornosti elije letelice na pritisak, 2. verovatno od marta do aprila 1945. je iz sigurnosnih i stratekih razloga usledilo stacioniranje Vril-a 7 u utvrenju u Alpima, gde se doletalo iz panije da bi se znaajne linosti nemakog Rajha koje su pobegle ovamo premestile u Junu Ameriku ili Neuschwabenland (objanjenje sledi) gde su za vreme rata smetena tajna nemaka uporita. 3. neposredno nakon toga je Vril 7 tajno leteo u Japan, ali se o tome nita vie ne zna. ta se sa brodovima deavalo posle rata? Ne moe se potpuno iskljuiti mogunost da je dolo do najmanje serije Haunebu II. Razliite fotografije NLO-a koje su se nakon 1945. pojavile sa potpuno tipinim izgledom nemakih konstrukcija pribliavaju ovu mogunost.

Mnogi kau, deo njega je potopljen u gornjeaustrijskom jezeru Mondze, drugi pak tvrde da su odleteli u Junu Ameriku ili su tamo preneti u pojedinanim delovima. Ako i nisu letelice sletele u Junu Ameriku ili su bar na osnovu planova izgraene i pokrenute nove, sigurno je da je vaan deo ove tehnologije upotrebljen u Eksperimentu Feniks 1983. koji je usledio nakon Eksperimenta Filadelfija iz 1943. (Ovde se radi o eksperimentima teleportacije, materijalizacije i putovanja kroz vreme Amerike mornarice, koji su bili uspeniji nego to moete da zamislite u svojim najsmelijim snovima. O tome postoji toliko materijala da bi mogla da se napie knjiga, ali se ne uklapa potpuno u nau temu. Vidi Spisak literature.) 1938. sprovedena je nemaka ekspedicija na Antarktiku sa nosaem aviona vabenland. Pritom je 600 000 km2 proglaeno nemakom zemljom Neuschwabenland. Podruje bez leda sa brdima i jezerima. itave flote podmornica tipova 21 i 23 su bile kasnije na putu ka Nojvabenlandu. Do danas je nestalo preko 100 nemakih podmornica pa se moe pretpostaviti da su pobegle u Nojvabenland zajedno sa raspadnutim letelicama ili bar planovima za njihovu izgradnju. Takoe se moe pretpostaviti da su pomenute letelice odletele tamo neposredno pred kraj rata. Ova pretpostavka se mnogima moe uiniti kao smela, ali postoji dovoljno naznaka da bi to mogla biti istina. Postavlja se pitanje: zato su saveznici pod admiralom E. Brajdom 1947. sproveli invaziju na Antarktik. Zato su Brajdu bili potrebni 4 000 vojnika, ratni brod, potpuno opremljen nosa brodova sa kompletnim sistemom snabdevanja na raspolaganju, ako je to trebalo da bude samo ekspedicija? Imao je na raspolaganju osam meseci, ali je morao da prekine invaziju nakon osam nedelja i velikog i nikad javno objavljenog broja gubitaka aviona. ta se desilo? Admiral Brajd je kasnije objasnio tampi da je gorka stvarnost da se u sluaju novog rata mora raunati sa napadima letelica koje mogu da lete od jednog pola do drugog. Dalje je objavio da je tamo postojala napredna civilizacija koja je zajedno sa SS-om koristila izvanredne tehnologije. Norbert Jirgen Rathofer pie u svojoj knjizi o kasnijem toku Haunebu izuma sledee: Haunebu I, II i III i Vril svemirske letelice su nestale bez traga maja 1945. U tom kontekstu je izuzetno interesantno da je Haunebu III nakon svog devetnaestog probnog leta 20. aprila 1945. u Neuschwabenlandu, ogromnoj tada zvanino nemakoj teritorij na istonom Antarktiku, poleteo u svemirsku ekspediciju na Mars, o ijem ishodu se nita na zna...Godinu dana kasnije, 1946. je iznenadno brojno pojavljivanje svetleih objekata nepoznatog porekla iznad Skandinavije izazvalo veliku pometnju saveznika na istoku i zapadu. Ponovo godinu dana kasnije, 1947, poeli su da se iznad Severne Amerike sve do pedesetih godina u sve veem broju pojavljuju svetlosni letei objekti kojima su nedvosmisleno upravljala inteligentna bia sa nekad okruglim, zvonastim oblikom ili oblikom diska a ponekad i neidentifikovani letei objekti, kratko NLO, u obliku cigarete.

Dalje je pisano kako ti NLO po pravilu ne nalikuju nemakim izumima. Tu sam drugog miljenja. Dobro dokumentovan fotomaterijal dokazuje da se posebno verzija Haunebu II mogla ak i esto videti nakon 1945. Ako ste se kao ja itavu deceniju bavili NLO-ima onda ete shvatiti da je izuzetno velik broj sluajeva u kojima je dolazilo do linih kontakata metana sa takozvanim NLO, da se radilo o posebno lepim primercima vrste Arijevci, plave kose i plavih oiju i da su govorili ili teno nemaki ili drugi jezik sa nemakim akcentom. (Pomenimo sluaj Adamski iz 1952, sluaj Sedrik-Alingam 1954. i sluaj Hauarda Mangera iz 1956.) Pria se i da postoje slike u boji jednog bespilotnog diska koji je sleteo i ponovo poleteo, i koji je na sebi imao naslikan kukasti krst a koje je fotografisao jedan noni uvar u Zapadnoj Nemakoj. O upravo pomenutim leteim telima postoji izvanredan filmski i fotomaterijal, na primer 60-minutna dokumentacija NLO tajne Treeg rajha (MGA Austria/ Royal AtlantisFilm GmbH). Takoe materijal Amerikanca Vladimira Terzinskog koji je na NLOkonferenciji u septembru 1991. u Feniksu u Arizoni odrao troasovno predavanje sa slajdovima sa slikama nemakih leteih tanjira, planova za konstrukciju i nemakih podzemnih baza. Zanimljiv je materijal kog je sakupio italijanski komandant Vazduhoplovstva Renato Vesko u svojoj knjizi, kao i knjiga Rudolfa Luzara: Nemako oruje i tajno oruje Drugog svetskog rata i njihovo usavravanje, J. F. Lehmanns Verlag, Minhen, 1971. Razumete li sada zato se tema NLO izbegava u masmedijima, pogotovo u Nemakoj? Nakon ove nemake pozadine jasno je da svet medija i informisanja koji kontroliu iluminati uz pomo cionistiko-anglo-amerikih lobija ne ale trokove kako bi nemake graane odvratila od istraivanja u toj oblasti. Ovde se postavlje pitanje, odakle nemakim drutvima Tule i Vril znanje o izgradnji leteih tela? Takoe i znanje o tehnologiji gena u kojoj su Nemci bili daleko ispred drugih naroda? Po tvrdnjama Herberta G. Dorsija i drugih istraivaa Nemcima je od velike pomoi bio, pored planova za konstrukciju drutva Vril dobijenih telepatskim kontaktom sa vanzemaljcima, i netaknut motor nezemaljskog leteeg tanjira koji se 1936. sruio u varcvaldu. Meutim, o tome nema dokaza jer svedoci koji su jo ivi ute. Ali njih ima u Americi, i to mnogo. U isto vreme i Amerikanci su mogli da prijave itav niz padova letelica koji takoe nisu mogli da ostanu sasvim u tajnosti. Ali doi emo do toga kasnije. Vratimo se politikim dogaanjima. Pored injenice da su I.G. Farben podravale Hitlera, njihov partner u kartelu, Standard Oil (Rokfeler) je propagirao borbu protiv nacista. Ili na primer, kompanija Ford je izgradila vojni aparat za ameriku vojsku a istovremeno je u Nemakoj proizvodila vojna vozila za naciste. Ford i Opel (ogranci General Motorsa koje je kontrolisao J.P. Morgan) bile su najvei proizvoai tenkova u Hitlerovoj Nemakoj.

Bilo kako da se rat zavri, oni su pobednici. Po tom principu su radila mnoga preduzea u II svetskom ratu. Zato se o ovome ne moe proitati nita u kolskim udbenicima ili literaturi? Pogotovo u Nemakoj, gde prividno vlada sloboda tampe i gde nas ue istini? Razlog tome se izmeu ostalog nalazi u injenici da je Fondacija Rokfeler 1946. godine dala 139 000 amerikih dolara da bi javnosti predstavila zvaninu verziju Drugog svetskog rata koja je sakrila izgradnju nacistikog reima od strane amerikih banaka, kao i okultno-mistinu pozadinu nacista. Jedan od glavnih donatora je bila i Rokfelerova kompanija Standard Oil.

DRUGI SVETSKI RAT Iako je na temu tragedije Drugog svetskog rata napisano na stotine knjiga malo ljudi zna o stvarnoj pozadini dosada najskupljeg od svih ratova. Istorija rata koja se prikazuje u zvaninim knjigama iz istorije u Nemakoj, SAD, Engleskoj i Japanu ima veoma malo slinosti sa pravim uzrocima i ciljevima rata. Ono to se iznosi je tano, ali je izostavljeno pola istine. Stvaraoci imida kontrolisanih masmedija su radili na tome da bace pesak u oi i onima kojima su navodno bili odani radi informacija. Oni snose deo krivice to je miljenje javnosti dospelo u stanje koje se zaista moe nazvati bespomonom zabunom u odnosu na Drugi svetski rat. (Des Grifin: Silaznici, str. 205) Polako ali sigurno istina izlazi na svetlost dana i daje jasnu sliku dogaaja. Ono to mi znamo o tom ratu su istorijski podaci: ko, kada, gde, sa kim...ali oni koji zaista dre konce u rukama nikad nisu spomenuti. Prema dogovoru Hitler-Staljin, Poljska je trebalo da bude podeljena na dva dela, to je Hitler pretvorio u delo 1. septembra 1939. Prema uslovima ugovora potpisanog pre 20 godina (u smislu iluminata) Engleska i Francuska su se obavezale da e stati na stranu Poljske. emberlena koji je nazivan kukavicom je zamenio bivi cionista i mason eril. On je bio bolji saigra koji je odmah naredio vazduni napad na Nemaku. Poto Nemci nisu raunali na napad Engleza, nisu na njega ni bili pripremljeni. Bilo je vidljivo u mnogim prilikama da Nemaka eli da izbegne rat sa Engleskom. To se moe zakljuiti iz Hitlerovog govora 1933. gde on kae da komunizam u svom punom zamahu moe da zahvati i Britansku imperiju. U tom sluaju, kae Hitler, on bi pomogao u odbrani Britanaca kada bi ga oni pozvali. Izmeu ostalog nemake trupe su 10. maja 1940 evakuisale 335 000 engleskih vojnika na obali Dinkirhena. Osim toga, Hes je svojim putovanjem u Englesku pokuao da postigne ujedinjenje dve najjae severne nacije. Ali Vinston eril je bio dobar poznanik Bernarda Baruha koji je podpomogao Vudroua Vilsona i Ruzvelta u postavljanju na mesto predsednika.

Baruh je bio taj koji je ubedio erila da podri osnivanje drave Izrael. 23. maja 1939. eril je naredio kolonijalnom ministru Lordu Lojdu da povue engleske trupe iz Palestine i da opremi i organizuje Jevreje za sopstvenu odbranu. (Nastavak sledi kasnije.)

TA SE DEAVALO U AMERICI? Veina Amerikanaca nije elela vie da bude umeana ni u jedan rat, ali iluminati su bili drugaijeg miljenja. Ameriki predsednik Frenklin Delano Ruzvelt (32. predsednik) je bio voa masona, lan CFR-a, povezan sa porodicom Delano i Komitetom 300. Jedan od njegovih bliskih saradnika je bio Bernard Baruh a najmanje osam godina je bio u bliskoj vezi sa Kolonelom Hausom. Kao to vidimo, iluminati su ve postavili svog oveka a on se zahvalio time to je odobrio zakon suprotan ustavu, da naime pre kraja aprila 1933. svo zlato u privatnom vlasnitvu mora da se preda u banke (uz pretnju kaznom od 10 000 dolara ili 10 godina zatvora ili oboje). Zlato se isplaivalo po ceni od 20,67 dolara po unci. Nakon to je veina zlata otkupljena, cena je skoila na 35 dolara po unci. Insajderi su imali zlato u stranim bankama a kasnije su ga prodavali naravno po vioj ceni. Predsednik Ruzvelt je izazvao Japance da uu u rat tako to im je 26. novemba 1941. postavio ultimatum u kom je zahtevao da povuku sve trupe iz Indokine i Kine (Mandurije). Ovo je istorijska injenica ali i dobro uvana tajna. Ruzveltov ultimatum je smiljeno zatajen pred amerikim Kongresom sve do napada na Perl Harbor. Svi su se saglasili da Japancima nije preostala nijedna mogunost sem rata. Japanci su uinili gotovo sve da izbegnu rat sa Amerikancima. Princ Kenoj, ambasador Japana u SAD, je vie puta molio da doe u Vaington ili Honolulu da bi se sastao sa Ruzveltom kako bi nali alternativu. Kasnije je bio ak spreman da ispuni zahteve SAD kako bi rat bio izbegnut, ali je Ruzvelt vie puta odbio da govori s njim jer je rat sa Japanom bio odavno isplaniran kao i sa Nemakom. Istovremeno je Ruzvelt objavio amerikom narodu: Dok govorim Vama, majkama i oevima, obeavam vam neto. Ovo sam jo ranije rekao i ponovo u rei: vai sinovi nee biti poslani ni u kakve ratove van zemlje. Za ovakvo varanje naroda jednostavno nedostaju rei. Amerikoj vojsci je iz vie izvora bilo poznato da e Japanci napasti Perl Harbor. 1. Ameriki ambasador u Tokiju, Jozef Gru je u pismu Ruzveltu 27. januara 1941. napisao da je u sluaju rata izmeu Japana i SAD prva meta napada Perl Harbor.

2. lan Kongresa Dis avgusta 1941. ne samo da je preneo predsedniku Ruzveltu da je meta napada Perl Harbor nego mu je i uruio strateki plan napada sa kartom. Naterali su ga da uti. 3. 1941. amerikoj tajnoj slubi je polo za rukom da deifruje diplomatski i vojni kod Japanaca. Ruzvelt i njegovi savetnici su unapred znali taan datum, vreme i metu napada. Al Bilek, jedan od dvojice preivelih Eksperimenta Filadelfija mi je priao da je tada takoe bio stacioniran u Perl Harboru, ali je povuen nedelju dana pre napada poto je trebalo da kasnije sa Nikolom Teslom radi na Eksperimentu Filadelfija. Tada mu je reeno da je vraen zbog napada. Bio je isuvie dragocen da bi tamo poginuo. Perl Harbor je obaveten tek dva sata pre napada pa samim tim i nije bio na to spreman. Nemilosrdno su poraeni. To je bilo ono to je Ruzvelt hteo, jer je sada mogao da prikae Japance kao lukave svinje i SAD su morale da izvre odmazdu za taj napad. Onima koji jo ne ele da shvate da se vie isplati biti predsednik ili kancelar nego dobar politiar verovatno e sledei primer otvoriti oi. Ovde mislim na kasnijeg amerikog predsednika Dvajta D.Ajzenhauera. Da bi uspeh njihovih neasnih akcija bio zagarantovan, iluminatima je bio potreban odani vazal na mestu glavnog zapovednika saveznikih snaga u Evropi. Izabrana osoba za taj posao je bio potpukovnik Dvajt D. Ajzenhauer. Njegova karijera u amerikoj vojsci je vie nego interesanrtna, ona je fascinantna studija o tome ta se moe desiti prosenom vojniku ako iza sebe ima prave ljude. Ajzenhauer je naime bio prijatelj Bernarda Baruha. U martu 1941. unapreen je u pukovnika. Tri meseca kasnije je bio komandant 3. Amerike armije. Prola su jo tri meseca kada je postao general brigade. 12. decembra iste godine u Vaingtonu je upuen u planiranje rata na najviem nivou. 16. februara 1942. unapreen je u zamenika efa taba Odeljenja za planiranje rata. Prola su jo samo dva meseca dok nije preuzeo vostvo. Nakon sledeih tri meseca preuzeo je komandu nad Evropskim teatrom operacija. Mesec dana kasinje postao je general pukovnik i est meseci kasnije unapreen je u generala sa pet zvezdica. 24. decemba je konano postao vrhovni komandant u Evropi. Nakon to je nemaka vojska isterana iz Rima, amerika vojska generala Marka Klarka je zadrana iako je lako mogla da umarira u Jugoslaviju, Be, Budimpetu i Prag. Umesto toga deo njegovih vojnika prebaen je u Normandiju to je oko 100 000 ljudi kotalo ivota i imalo drastine posledice po budui izgled istone Evrope. Zato? Na konferenciji saveznika u Kvibeku 1943. je uz isticanje generala Dorda Marala postignut dogovor pod imenom Pozicija Rusije. U njemu je stajalo da ... e pozicija Rusije nakon rata biti dominirajua...

Ljudi koji su vodili spoljne poslove SAD Ruzvelt, Maral, Ajzenhauer su imali striktna nareenja svojih gospodara, kao to ete zakljuiti iz sledeeg primera, da tako vode zavrnu fazu rata da najvie koristi ciljevima iluminata prema Protokolima cionkih mudraca. Zato su ostavili ruskoj vojsci dovoljno vremena da se rairi.

NEMAKA HOE DA KAPITULIRA Moemo zahvaliti zetu predsednika Ruzvelta, pukovniku Kurtisu B. Dolu, to je objavljena istorija komandanta Dorda Erla. Erl je bio bivi guverner Pensilvanije, ameriki ambasador u Austriji (1935-39) i Bugarskoj (1940-42). Kasnije je bio lini Ruzveltov mornariki atae u Istanbulu kada ga je u prolee 1943. posetio ef nemake tajne slube admiral Vilhelm Kanaris. Kanaris je rekao da je bezuslovna kapitulacija kakvu su zahtevale Amerika i Engleska za nemake generale bila neprihvatiljiva. Ako bi pak ameriki predsednik hteo da prihvati asnu predaju nemake vojske, to bi se moglo urediti. Nemaka vojska bi se po odgovarajuim uputstvima premestila na Istoni front da bi se tamo borila protiv nadirue Crvene armije.... Ubrzo nakon ovog sastanka imao je Erl jo jedan dui sastanak sa nemakim ambasadorom Fricom fon Papenom koji mu je isto rekao. Erl, koji je u prvom momentu razmiljao da li je dobro razumeo, a ubrzo zatim shvatio da su ovi ljudi bili ozbiljni, odmah je poslao pismo Ruzveltu. Nita se nije deavalo. Poslao je drugo. Opet nita. Kada se zatim nakon nekoliko dana Kanaris vratio da pita da li je stigao odgovor od Ruzvelta, Erl nije mogao da mu odgovori. Zatim je Erl poslao poruku najvee hitnosti u Vaington i opet nije bilo odgovora. Erl, kao i Kanaris, nije mogao ga zna da kapitulacija Nemake uopte nije bila poeljna. Ruzvelt je u svom pismu od 24. marta 1945. lino zabranio Erlu da bilo ta objavi o ovom sluaju.

AMERIKA PODRKA SOVJETIMA ZA VREME RATA Vaan deo mozaika u razumevanju istorije rata je jedna veoma markantna knjiga koju svi veliki mediji, filmski producenti i veina biblioteka izbegavaju pod svaku cenu: From Major Jordans Diaries ( Iz dnevnika majora Dordana). Dordan je bio ratni veteran Prvog svetskog rata i zbog svog vojnog iskustva dobio je mesto Lend lease (unajmiti-iznajmiti) otpremnika i oficira za vezu sa Rusima. Prve dve goduine je sluio u Njuarku, Montana, a od 10 .maja 1942. u United Nations Depot No 8, Lend Lease Division, Newark Airport, Newark, New Jersey, International Section, Air Service Command; Air Corps; US Army. Major Rejsi Dordan je bio osoba za vezu izmeu SAD i Rusa. Bio je veoma iznenaen uticajem ruskog komandanta Anatolija Kotikova na Ruzveltovog pomonika Haija Hopkinsa. Svaki put kada je Sovjetima neto trebalo, kao i specijalni pribor, bio je dovoljan poziv Kotikova Hopkinsu i to je isporueno. Kasnije je Dordan uoio crne kofere koji su bili prisutni uz skoro svaku isporuku i postao je znatieljan. Prava je

avanturistika pria kako mu je kasnije polo za rukom da otvori nekoliko njih. Naao je papire o fuziji jezgra, spisak materijala na putu za Sovjetski savez, izmeu ostalog 2 funte urana 92 i deuterijum. U to vreme nije znao ta to sve treba da znai. Kasnije je pisao dnevnik sa tanim podacima o ovom i drugim sluajevima. Izmeu ostalog se u Sibiru sruio avion s novcem u kom su se nalazili ploe za tampanje, papir i ostali materijal da bi Rusi mogli da tampaju isti novac za Nemaku kao i SAD. Sporazumom Lend Lease Staljinu je isporueno od strane SAD 20 hiljada aviona, gotovo 400 hiljada automobila, duplo vie tenkova nego to su imali na poetku rata, lokomotive, hrana, kao i tajni materijal. Zato je SAD pruala tako veliku pomo Rusima za vreme Drugog svetskog rata? A to je bilo samo nekoliko primera. Iluminati su bili tvorci crvenog reima. Tano su znali ta rade. Sovjetska Rusija je bila jasno prepoznatljivo orue u njihovom planu (Protokoli) da porobe itav svet u novom svetskom poretku.

PROTOKOLI MORAJU DA SE ISPUNE Kao to je Nemakoj uskraeno da se preda, isto se desilo i Japanu. Japanci su bezuslovno kapitulirali u martu 1945. Tada je japanska vrhovna komanda dostavila amerikoj ambasadi u Moskvi, ruskoj u Tokiju i Pentagonu u Vaingtonu saoptenje da japanska carska vlada eli da bezuslovno kapitulira. Amerikanci su ih ignorisali! Zato? Kasnije su tvrdili da nisu mogli da deifruju poruku. Ali kako su onda ranije deifrovali vojni i diplomatski kod? Odgovor znamo. Japanska ostrva jo nisu bila unitena. Glavno je tek dolazilo. B-29 su izveli veliko gradsko saniranje meunarodnih banaka u Japanu. Prvo unitenje Tokija, zatim bombe na Hiroimu i Nagasaki. Mnogi od vrhovnih komandanata japanske vojske su navodno bili lanovi mistinog tajnog drutva pod imenom Crni zmaj. O tome meutim mi gotovo nita nije poznato. Obnova Nemake i Japana donela je meunarodnim bankama profite astronomskih iznosa. Nemci i Japanci se ubrajaju u najvrednije radnike i rukovodioce. Meutim i njihove vlade su iluminati izabrali i upravljali njima kao marionetama. Ovo e Vam biti jo jasnije kada budete posmatrali izvode iz spiska lanova raznih organizacija. Mnogi nemaki politiari iz vlade su takoe figure u ovoj igri poput Amerikanaca ili Rusa.

TA JE POSTIGNUTO DRUGIM SVETSKIM RATOM? Sa opte ljudskog stanovita to je bila propast bez ikakvih ublaavajuih okolnosti, sa stanovita iluminata pak beskrajan uspeh. Drugi svetski rat sa procenjenih 30 miliona mrtvih (Solenjicin govori o 100 miliona) je jasan sastavni deo svetskog programa sanacije iluminata iji je konani cilj bio stvaranje Vajshauptovog Novus Ordo Seclorum, Novog svetskog poretka.

Lenjin je iluminatima bio savrena osoba u Rusiji. U politikoj i psiholokoj emi toka komunizam je imao ulogu rapira, odnosno, zaverenici su upotrebili komunizam kao crnog oveka da bi prisilili zapadne narode na obaveze koje su u suprotnosti sa njihovim interesima. Poetkom 20tih godina Lenjin je svetu saoptio budue planove iluminata: Prvo emo osvojiti istonu Evropu, a zatim mase Azije. Ovi ciljevi su ostvareni kao rezultat Drugog svetskog rata. Najvei deo Azije je sledio nekoliko godina kasnije. Vijetnamski debakl je deo akcije pospremanja, kojom su se povezali slobodni krajevi. Drugi svetski rat je iluminatima jo vie doneo. Obrisi starog ureenja sveta su se raspali a nestali su i finansijski i socijalni temelji tradicionalnog morala. Amerika, ija sigurnost nije bila ugroena ni pre ni za vreme rata, osetila se prisiljenom da se odrekne sopstvene politike. Rat je SAD kotao 400 miliona dolara a zaduenje drave je dostiglo cifru od 220 milijardi dolara. Time su SAD sedele duboko u raljama meunarodnih banaka. Drugi svetski rat je pripremio tlo za razvoj socijalizma koji se kao bolest irio u Engleskoj i SAD. A taj rat je takoe prokrio put za osnivanje OUN 1945, ije sedite se nalazi u Njujorku na tlu koje je dao Rokfeler. Najmanje 47 lanova osnivaa OUN su bili u CFR. OUN je najvea meunarodna masonska loa na svetu kao to ve sam amblem sasvim jasno pokazuje. On je, kao veliki peat na amerikoj novanici od jednog dolara, masonski simbol.

TA SE DEAVALO SA NACISTIKOM TAJNOM SLUBOM GESTAPO? Viljem Bremli nas informie da je CIA prihvatila ponudu Rajnharta Gelena, voe operacija nemake tajne slube u Rusiji, da pomogne u izgradnji mree obavetajnih slubi u Evropi. Gelenovoj organizaciji su pripadali mnogi bivi pripadnici SS-a. Organizacija Gelen je bila vaan sastavni deo CIA e u zapadnoj Evropi i stvorila je temelj aparata tajne slube u Saveznoj Republici. CIA je iz dokumenata nirberkih procesa ratnim zloincima prikupila informacije o psihijatrijskim metodama nacista koji e primenu nai decenijama kasnije u ozloglaenim eksperimentima u kojima se radilo o kontroli svesti. Interpol, privatnu meunarodnu policijsku organizaciju za borbu protiv irom sveta aktivnih kriminalaca i trgovaca drogom do 1972. vie puta su vodili bivi SS oficiri. To ne iznenauje ako se zna da su za vreme II. svetskog rata nacisti kontrolisali Interpol.

OSNIVANJE IZRAELA

Rat je, kao to je od 1871. planirano, otvorio vrata i za stvaranje drave Izrael. Kada su rane u Evropi polako zarasle panja svetske javnosti se usmerila na Bliski istok, gde su cionisti eleli da ustanove Izrael u Palestini. Englesku je uzbudilo ubistvo lorda Mojna od strane dvojice cionista. Na kongresu cionista 1946. u enevi je zagovarana primena terorizma kao sredstva za stvaranje cionistike drave. Tako su nastale mnoge teroristike organizacije u Palestini da bi iznudile osnivanje Izraela. Dve najvanije su bile Irgun zvai leumi Menahima Begina i organizacija Jicaka amira Stern bande. Nakon to se poveavalo prolivanje krvi Arapa protiv Engleza u Palestini stvar je predata OUN. OUN je 29. novembra 1947. donela odluku o deljenju Palestine u dve nezavisne drave, arapsku i jevrejsku. Princip deljenja jedne drave kao princip vladavine poznajemo jo iz vremena Starog Rima. Divide et impera, (Podeli pa vladaj). On ima za posledicu stoprocentni beskraji konflikt. I tako je i bilo. Razdvajanje je izazvalo jo krvavije nemire to je dovelo do povlaenja UN-a. Nakon to su cionisti samovoljno podelili Palestinu. Stern-Bande i Irgun Zvai Leumi (pod vostvom Begina) su uli u selo Deir Yasin i pobili svo stanovnitvo kao upozorenje protiv daljeg otpora Arapa. Oni su izbegli u susedne zemlje, osim malog broja onih koji su se udruili pod vostvom Jasera Arafata i PLO-a Sa proglaavanjem nezavisnosti Izrasela 14. maja 1948. dolo je do novih nemira. Od tog doba je Bliski istok leglo mrnje i ubijanja. Ali upravo je to odgovaralo ciljevima iluminata (plan Albert Pajka br.3.)

CFR SE UVRUJE U Americi je CFR poeo da dobija pravi uticaj. Stare suverene institucije zamenjene su novim meunarodnim, poput UN koje su nastale iz CFR-a. Kasnije su iz toga nastale Insitute of the Pacific Rim (IPR) i Foreign policy association (FPA). Po nalogu IPR-a Kina je uz pomo Dorda Marala predata komunistima. Kontrola iluminata nad Sovjetskim savezom je tokom rata znaajno ojaala. Projekti kao to su lend-lease i zakljuci sa Jalte izmeu Staljina, Ruzvelta i erila su takoe ojaali Sovjete. Hladni rat koji je usledio i bio dobro insceniran izmeu Sovjetske imperije i Zapada je ojaao poziciju iluminata u ostatku sveta. Ratovi u Koreji i Vijetnamu su bili inscenirani tako da ni Rusi ni Amerikanci nisu bili direktno jedni sa drugima umeani. Istovremeno su time imali opravdanje za njihovu Nacionalnu bezbednost, itaj CIA (Central Intelligence Agency), NSA (National Security Agency) i NSC. Tajne operacije CIA-e su poele u ranim pedesetim kako bi sruile vlade onih zemalja koje iluminati jo uvek nisu imali pod kontrolom i kako bi one bile zamenjene iluminiranim ljudima, odnosno onima kojima je moglo da se upravlja. Neki od amerikih senatora su namirisali opasnost i poeli su da se ude, kao npr. senator Mekkarti, zato se toliko puno komunista nalazilo na visokim pozicijama u amerikoj vladi. Mekkarti je

osnovao House Hearing on Unamerican Activities (Sasluanje u kui o neamerikim aktivnostima) i prozreo neke komunistike aktivnosti , ali su ga mediji izneli na rav glas. To je najuspenija i najdokazanija metoda da se ukloni smetnja sa puta. Kasnije je Mekkarti zapoeo istragu u CIA. Da je dopro samo malo dublje mogao bi eventualno da sprei atentat na Kenedija. Komitet 300 je bio veoma uznemiren kad je Mekkarti poeo da se priprema da pozove Viljema Bandija pred istrani komitet. Njegov poziv bi otkrio blisku vezu CIA-e i britanske tajne slube. RIIA je izabrala Alena Djulsa da ukloni Mekkartija. Djuls je naloio Riardu Helmsu i Patriku Limenu da prime Mekkartija. Ajzenhauer je slian nalog dao generalu Marku Klarku, lanu CFR, da odvrati Mekkartija od CIA-e. On je ubedio Mekkartija da postoji posebnan odbor za nadzor koji pazi na CIA. Tako je Mekkarti prekinuo svoju istragu. Mekkarti, koji je bio ozloglaen zbog svog lova na vetice, bio je pored svoje funkcije advokata brojnih njujorkih mafijakih porodica i blizak prijatelj homoseksualnog efa FBI Edgara Huvera za koga je u njujorkim hotelima organizovao zabave transvestita. Riard Helms i Alen Djuls su kasnije preuzeli upravljanje CIA-om.

ATENTAT NA KENEDIJA Motivi ubistva D..F.Kenedija su od septembra 1963. predmet estokih spekulacija. Jasno je toliko da je mladi predsednik hteo da u nizu strateki znaajnih pitanja postavi svoj sopstveni kurs ime je doao u snaan raskorak sa monim politikim i finansijskim interesima establimenta. Nije bio dobar saigra i jedan od razloga njegovog ubistva je bio taj to je ubrzo nakon svog imenovanja 1961. otpustio efa CIA-e Alena Djulsa nakon fijaska operacije Zaliva svinja (neuspeo pokuaj iskrcavanja Kubanaca u egzilu na Zalivu svinja na Kubi u aprilu 1961.). Pripremao je i povlaenje nekoliko amerikih savetnika iz Vijetnama. Naredba za povlaenje je izdata u oktobru 1963. Veliki trn u oku iluminatima je bilo to to je hteo da znaajno umanji vojne aktivnosti CIA-e u jugoistonoj Aziji. Zatim je obavestio Kongres 18. jula 1963. da eli da sprovede niz mera da smanji platni deficit SAD. eleo je da podstakne izvoz industrijske robe i povea porez na posede amerikih graana u inostranstvu. Trebalo je da do oko 15% poreza bude plaeno za kapital investiran u inostranstvu. Potpuno je jasno da je i to bio trn u oku internacionalnim bankarima. Kao to vidimo, Kenedi je bio pravi ovek predstavnik naroda! Ali da bismo razmotrili jedan jo vaniji razlog moramo da nakratko napustimo sektor politike. Radi se o padu Rozvel.2.jula 1947. kada se u Rozvelu, Nju Meksiko, sruila nezemaljska letelica. Bilo je 92 svedoka, 35 izvetaja iz prve ruke (osoblje vazduhoplovnih snaga), i zateena su etiri mala bia slina oveku. Sledei svemirski brod je naen 13. februara u blizini Azteka, Nju Meksiko. Drugi pad se u ovom podruju dogodio 25. marta 1948. u Hart Kanjonu, Aztek, Nju Meksiko. Ova letelica je imala prenik od 33 metra, bila je izraena od nepoznatog materijala i pronaeno je 16 mrtvih, oko 1,2 metra visokih lanova posade. 1949. se dogodio jo jedan pad u Rozvelu pri

kojem je jedan lan preiveo. Njega je po nareenju preneo jedan oficir vazduhoplovstva u Los Alamos. Los Alamos je bio tada jedna od najbolje osiguranih ustanova amerikih borbenih snaga. Bie je opisano kao reptiloidni humanoid sa izvesnim insektoidnim karakteristikama. Nazvan je jednostavno EBE (Extraterrestrial Biological Entity). On je priao da njegova rasa poseuje Zemlju ve 25 hiljada godina i da on dolazi iz sistema duplih zvezda, da je njegova planeta pustinjska, ije sunce preti da umre i da raspolau podzemnim bazama u razliitim dravama na Zemlji. EBE je nauio mladog pukovnika koji se starao o njemu da postoji reinkarnacija, da dua nastavlja da ivi i da je to zakon univerzuma. Sve to je snimljeno i sakupljeno pod ifrom Yellow book (uta knjiga). Pod projektom Sigma pokuano je uspostavljanje kontakta sa rasom EBE, ali bez uspeha. Krajem 1951. EBE je teko oboleo. Poto su njegove bioloke funkcije tela poivale na bazi hlorofila za njegovo leenje je zaduen botaniar dr. Giljermo Mendosa. EBE je ostao u Los Alamosu sve dok nije umro 18. juna 1951. iz nepoznatih razloga. Kau da je pukovnik koji se o njemu starao plakao zbog njegove smrti. Voleo ga je kao dete. Po ovom dogaaju je snimljen film u okviru projekta Robertson-Panel, kasnije kao E.T. kako bi se javnost preko nauno-fantastinog filma pribliila realnosti. 6. decembra 1950. sruio se drugi letei tanjir (30 m) blizu Lareda, u Teksasu. U olupini je pronaeno ugljenisano bie visoko 1,30 m sa ekstremno velikom glavom. Ovaj dogaaj je izazvao senzaciju kada su objavljene slike mrtvaca. 20. maja 1953. u Kingmenu u Arizoni je sakriven jo jedan letei tanjir od samo 10 m u preniku. Ovoga puta je bilo etiri mrtva bia koji su kao i svi ostali odvedeni u bazu Wright Patterson Air Force Base ( Hangar 18). ( Kako kau Amerikanci: Reality is sometimes stranger than fiction! - Realnost je nekad udnija od fikcije! ) Ve nakon prvog pada su osnovane razne tajne organizacije da bi se bavile prisustvom NLO-a. Najvanija je bila operacija Madestik 12, koju je osnovao 24. septembra 1947. predsednik Truman i kojoj su bili podreeni svi drugi projekti. (Majesty (velianstvo) je bila ifra za predsednika.) Meu lanovima se nalazio i doktor Vanevar Bu, nauni savetnik predsednika, ministar odbrane Forstel, a kasnije i Nelson Rokfeler, Alen Djuls, ef CIA-e i Edgar Huver, ef FBI.. Ostalo su sve bili lanovi CFR. Sva dvanaestorica su bili lanovi Jason society (Drutva Dejson), elite iz reda Skull&Bones. Sedite grupe je mesto u Merilendu dostupno jedino iz vazduha, meu insajderima poznato kao Country club. Madestiku 12 su bili podreeni projekti, kao to su, izmeu ostalih: projekat MAJI Majority Agency for Joint Intelligence (Veinska sluba za zdrueno obavetavanje). MAJIC znai kontrolisano od strane MAJI. Sve informacije i dezinformacije o NLO i vanzemaljcima MAJI je ocenjivala u saradnji sa CIA, NSA, Obavetajnom slubom odbrane drave DIA, i Mornarikom obavetajnom slubom (Naval Intelligence). Projekat Sign: istraivanje fenomena NLO, kasnije je preimenovan u Grudge (verovatno zbog velikog broja ljudskih delova tela koji su naeni u dva svemirska broda). Projekat Blue book: sakrivanje sruenih leteih tela i istovremen sa Robertson- Panel, zajedniko irenje dezinformacija meu stanovnitvom. Projekat Sigma: komunikacija sa rasom EBE. Projekat Snowbird: tehnologija vanzemaljskih leteih objekata i pokuaj upravljanja jednim.

Projekat Aquaris: projekat koordinacije programa istraivanja i kontakata sa vanzemaljcima, projekat Garnet: istraivanje uticaja vanzemaljaca na evoluciju oveanstva. Projekat Pounce: odgovoran za ocenjivanje sruenih svemirskih brodova i bioloko istraivanje posade, projekat Redlight: ureuje probne letove sakrivenim ili od strane vanzemaljaca stavljenim na raspolaganje svemirskim brodovima. Ovaj projekat se trenutno sprovodi na podruju Area 51/Groom lake u Nevadi. Projekat Luna: je ifra za vanzemaljsku bazu na Mesecu koju su astronauti Apoloa posmatrali i snimili. Tamo se bave iskopavanjem i tamo su stacionirani veliki matini brodovi u obliku cigarete. Delta forces: jedinice koje su specijalno obuene za ove projekte. Po izvetaju Viljema Kupera i Dorda Segala, CIA je osnovana posebno zbog prikrivanja podataka o vanzemaljcima. Obojica su saoptila da je osnov za stvaranje internacionalne tajne elitne grupe Bilderberger koju emo kasnije detaljnije upoznati, bilo skrivanje vanzemaljskih kontakata. Ja u ih meutim tretirati sa isto politikog stanovita. Pitamo se, ta ele vanzemaljci od nas? Zato nisu otili kod predsednika ili voa neke zemlje? Oni su to uradili! I ne samo jedna grupa! Nisu samo Dord Vaington i Abraham Linkoln tvrdili da su ih posetili vanzemaljci, i predsednik Ruzvelt je 1934. navodno na jednom krstarenju Pacifikom imao sastanak sa posadom jednog leteeg tanjira koji je ugovorio Nikola Tesla. Predsednik Truman je 4. jula 1945. imao lini susret. Neka Rotildova deca su krajem prethodnog veka tvrdila da su se njihovi roditelji sastali sa takvom posadom NLO-a. O tome postoje samo izvetaji pojedinaca koji su to priali ili zapisali. Konkretni dokazi pak postoje za susret predsednika Ajzenhauera. Mihael Hezeman pie o tome (NLO kontakti s.55): Kao to se vidi iz izvetaja, vanzemaljci su od svog masivnog pojavljivanja iznad Vaingtona u leto 1952. stupili u kontakt sa vladom SAD... Razliitim kontaktorima, poput Georga van Tasela, je naloeno da poalju specijalne poruke predsedniku. To je bio nakon predsednikih izbora u jesen 1952 od januara 1953. general Ajzenhauer. Ajzenhauer je jo za vreme svoje slube saznao o padovima NLO-a u Rozvelu, Azteku i Laredu od 1947.50. Nakon njegovog izbora dobio je 18. novembra 1952. izvetaj vladinog odbora Madestik 12 koga je njegov prethodnik Truman zaduio za ispitivanje sakrivenih NLO-a. Odbor je predsedniku savetovao strogu tajnost iz razloga nacionalne bezbednosti....

Pozornica dogaaja na kojoj je Ajzenhauer trebalo da stupi u kontakt je bila vazduhoplovna baza Edvards u Kaliforniji (MUROC). Ona je mesecima i godinama ranije postala pozornica NLOdemonstracija: 8. jula 1947. prijavljena su etiri razliita vienja neidentifikovanih okruglih objekata iznad MUROC AFB i tajnog probnog poligona Rogers Dry Lake. 31. avgust 1948. veliki objekat sa preko kilometar dugim repom od plavog plamena krui iznad MUROC na 17 000 m visine. 14. jun 1950: mornariki transportni pilot i razni civilni piloti posmatraju matini brod u obliku cigarete 40 km istono od MUROC-a. 10. avgust 1950: porunik Robert Vajkof, fiziar mornarice, posmatra kroz teleskop veliki objekat u obliku koluta koji je manevrisao blizu Edvardsa. 30. septembar 1952: fotograf za slikanje u vazduhu Dik Bimer i dva druga svedoka posmatraju manevre dva objekta u obliku kugle iznad Edvardsa. 20. februara 1954. je kucnuo as. Ovaj dogaaj je potvren, osim filmskim snimcima, i od strane razliitih svedoka, izmeu ostalih Deralt Lajta iz monog medijskog koncerna CBS, lana engleskog gornjeg doma Erla Klansertija, biveg pripadnika tajne slube Viljema Kupera, pripadnika vazduhoplovstva Pola Solomona i mnogih drugih koji su tada bili stacionirani na MUROC Edvardsu. Toga dana se dogodio incident zbog koga su svi oficiri ukljuujui i komandira doli na osmatraki toranj. Odatle su posmatrali letelicu prenika izmeu 60 i 100 m koja je lebdela direktno iznad startne staze. Objekat je posmatran satima, bukvalno onoliko dugo dok i poslednji ovek u bazi nije saznao za to. Letelica je izvodila letake manevre koji su se kosili sa svim zakonima fizike: gore, dole, s jedne strane na drugu, pravi ugao, itd. Kasnije je bilo ukupno pet leteih objekata, tri okrugla i dva u obliku cigarete. Ajzehnhauer koji je u to vreme bio na odmoru u oblinjem Palm Springsu odleteo je u vazduhoplovno uporite. Vazduhoplovno osoblje i Ajzenhauer su posmatrali kako izlazi mala grupa posade NLO-a i pribliava im se.Izgledali su kao i ljudi, imali otprilike istu visinu, plavu kosu i govorili su engleski. Ponudili su pomo u duhovnom razvoju ljudi. Njihov glavni zahtev je bio da unitimo nae atomsko oruje. Nisu bili spremni da nam stave na raspolaganje svoju tehnologiju poto duhovno nismo bili u stanju da se odgovorno ophodimo sa tehnologijom koju smo posedovali. Verovali su da emo svaku novu tehnologiju upotrebiti samo da bi se meusobno unitavali. Ova rasa je objasnila da smo na putu samounitenja i da moramo da prestanemo da se meusobno ubijamo, da zagaujemo Zemlju, iscrpljujemo prirodna Zemljina bogatstva i da treba da ivimo u harmoniji sa tvorevinom. Najvanije je da znamo i nauimo da posmatramo sebe kao graane planetarne porodice i da imamo obavezu i treba da ponemo da se ponaamo kao deo porodice. Moramo hitno da se odreknemo predstave da moemo da radimo ta hoemo. Tek onda kada ponemo da se ponaamo kao graani planetarnog sistema moemo stupiti u odnos s njima Oni su deo iste porodice i treba ih kao takve tretirati i upravo tako mi treba da vidimo ljude na naoj planeti. im nauimo da se u miru ophodimo sa drugim nacijama moemo da stupimo u interplanetarne kontakte.

Prema tome je zauzet krajnje skeptian stav, posebno u vezi sa glavnim zahtevom za nuklearnim razoruanjem. Nisu verovali da bi razoruanje moglo da bude u interesu Sjedinjenih Drava i bojali su se da ostanu bez oruja pred vanzemaljcima. Ponuda je bila odbijena! Stranci su tada objavili da e nadalje stupati u kontakt sa pojedincima dok se Zemljani ne naviknu na njih. Zatim su vanzemaljci predstavili predsedniku koji je kao ukoen stajao i njegovoj pratnji njihove tehnike mogunosti koje su izazivale strahopotovanje. Pokazali su predsedniku svoje svemirske brodove i ak dokazali sposobnost da se naine nevidljivima. To je stvorilo mnogo nelagodnosti kod Ajzenhauera jer niko nije mogao da ih vidi iako su svi znali da su jo uvek tu. Zatim su stranci uli u svoje brodove i otili. Ovo sletanje potvruje i ameriki astronaut Gorden Kuper koji kae da mu je za vreme njegove slube puten film koji prikazuje sletanje NLO-a na vazduhoplovnu bazu u Kaliforniji poetkom pedesetih godina. (itavu priu do detalja sa odgovorima na svako kako i zato, nai ete u knjigama Mihaela Hezemana: NLO dokazi i NLO kontakti. On se potrudio da sakupi materijal iz preko 50 knjiga, posebno iz SAD, i potkrepi ga sa izuzetno mnogo pre svega dobrih slika. NLO dokazi sadri tajne dokumente CIA-e koji su nakon trideset godina skrivanja uz pomo Freedom of Information Act (slobode informisanja) postali dostupni javnosti. Ostvareno je jo mnogo kontakata sa vladama koje treba proitati na jednom mestu da bi se stekao pregled raznolikosti NLO-tematike. O tome postoje i video snimci koji izmeu ostalog sadre sletanje 1964. na vazduhoplovno uporite Holomen i koji su navedeni u dodatnoj literaturi.) Vratimo se Kenediju. Nakon to je postao predsednik i bio upoznat sa sakrivenim NLOima i tajnim projektima koji su sadrali i prouavanje preivelih, hteo je da te informacije obelodani u javnosti. To je pokuao i ministar odbrane i lan Madestik 12 Forstejl, 22. maja 1949. Baen je kroz bolniki prozor sa krevetskim aravom oko vrata. Ni Kenedi nije bolje proao. Ubijen je 22. novembra 1963. u Dalasu. Prvi pogodak je doao sa krova kue ali nije bio doao od vozaa njegovih sopstvenih kola, agenta Kenediju u glavu orujem koje je napravila CIA. atentatu i pazimo na vozaa, moemo jasno videti ruci, puca i kako se Kenedijev potiljak rasprsnuo. smrtonosan. Smrtonosni pogodak je CIA-e Viljema Grira, koji je pucao Kada posmatramo originalni film o kako se voza okree sa orujem u

Na filmovima koji se mogu videti u veini zapadnih zemalja voza je zamagljen. 21. novembra 1993. je u emisiji ARD-a Spiegel TV pokuano da se na smean nain gledaoci razuvere da je CIA stajala iza atentata, dok je gotovo u isto vreme na RTL-u emitovano suprotno. Nevezano za komentare, na oba programa je prikazan film o atentatu samo jednom sa itavom slikom, a sledei put opet bez vozaa. Ipak onaj ko je znao gde treba da gleda mogao je da na ovom originalnom filmu prepozna vozaa koji puca. Don Lir, sin Lear Aircraft-a ( i dananji vlasnik), odlikovan kao najbolji pilot US-AirForce (17 letakih svetskih rekorda) pronaao je tri originalna filma, izmeu ostalog u

Japanu, dao ih na kompjutersku analizu i proveru autentinosti. On i Viljem Kuper, bivi lan Mornarike obavetajne slube, autor Behold a Pale Horse, danas dre predavanja u SAD i preko njih se mogu dobiti originali (adrese u spisku literature). Viljem Kuper je zbog ovog filma izgubio desnu nogu kada je na njega izvren atentat 1973. Japanska televizija je kasnije prikazala te originalne filmove u glavnim informativnim emisijama. Kompjuterskom analizom je raskrinkano oruje i oznaeno kao specijalni kalibar koji je razvila CIA. Takoe i metak koji je razvila CIA a koji se rasprsnuo tek nakon pogotka i prouzrokovao raznoenje Kenedijevog mozga. U pripremi su uestvovali lanovi CIA-e: Orlando Bo, Hauard Hant, Frenk Stargis i Dek Rubentajn (alijas Dek Rubi). CIA je za njegovo uee platila ogromnu sumu novca. Li Harvi Osvald je takoe bio lan CIA e ali je u vreme atentata radio za Deka Rubija. On je bio taj ija je smrt planirana. Dek Rubi je ubio Osvalda pre nego to je mogao da dokae svoju nevinost. Tako su imali poinioca koji nije mogao da dokae suprotno. CIA je mrzela Kenedija. U njenim oima on je snosio odgovornost to se njeni projekti Vijetnama, Kube i NLO-a nisu odvijali kako treba. Kada je objavljena novost o ubistvu Kenedija jedan saradnik CIA e koji je radio na operaciji Zaliv svinja je opisao da su sve osobe u njegovom odeljenju ustale i aplaudirale. Mnoge od ovih injenica otkrivene su na sasluanjima pred Specijalnim komitetom za atentate ali prema amerikom zakonu o bezbednosti arhiva stoje do 2029. iza brave. Nakon ovih sasluanja CIA-i su zabranjene sve tajne operacije unutar SAD. (Da se toga niko ne pridrava, svima je jasno.) Svi svedoci zavere su ubijeni ili su umrli zbog brzo napredujueg raka koji im je ubrizgan (npr. smrtonosni strelac u kolima tri nedelje nakon atentata) . Zvanina verzija Kenedijevog atentata je prema izvetaju Vorenove komisije glasila da je Li Harvi Osvald bio jedini poinilac, to je moglo da se proita ve devet sati kasnije u svim novinama u SAD. Prava verzija zavere CIA-Komitet 300 je potpuno preutana. Iz valjanog razloga. Vidi se kako je delotvorno to iluminati kontroliu informativne agencije. I opet je cela nacija decenijama dezinformisana, sve dok se jedan odvani istraiva ne potrudi da se pozabavi stvari. Njegov brat, Robert F. Kenedi, koji je takoe stajao iluminatima na putu, morao je da umre 5. juna 1968. nakon to je bio blizu da pobedi na predsednikim izborima. U ovom sluaju se poinilac zvao Sirhan Sirhan. On je bio pod uticajem droge koju je CIA razvila upravo za ovakve svrhe. Da bi osigurali da Sirhan Sirhan nee omanuti telohranitelj Hauarda Hjudiza je ustupio ekstra metke koji su kasnije naeni u Kenedijevoj glavi .Po reima istranog sudije balistiki dokazi su pokazali da je cev oruja bila udaljena 5 do 8 cm od Kenedijeve glave, a da je Sirhanovo oruje bilo udaljeno ne manje od 30 cm. I to je zatajeno od javnosti. Nezavisni izvetaji unutar CFR i reda Skull&Bones su pak sadrali te informacije. Kao to kae 12. protokol, osobe koje stoje na putu planu treba pribliiti smrti. (Potpunu istoriju sa imenima, datumima i vie injenica o atentatu na Kenedija i vezi SAD sa NLO moete nai u knjizi Viljema Kupera: Behold a Pale Horse.)

VITEZOVI JERUSALIMA Engleska kraljevska porodica bila je u bliskoj vezi sa asnim redom vitezova Jerusalima, veoma starim redom ije voe je birala engleska kruna po svojoj sposobnosti da vode Komitet 300. Najui krug se zove Red podvezice. Koliko je on i danas jak pokazuje injenica da je Lord Karington , vitez Podvezice bio nekad ef NATO a danas predsedavajui Bilderbergera. Lord Karington, koji je takoe u Komitetu 300, je bio jedna od osoba za vezu zajedno sa Lorensom Iglbergerom, koji su se kao predstavnici Udruenja Kisinder pobrinuli da Beograd 1993. dobije odreene ruke za etniko ienje i genocid. Luis M. Blumfild, ef Permindeksa, je takoe lan Vitezova Jerusalima.

A VATIKAN? Krajem 2. svetskog rata veina monarha je zbaena. Ostvaren je deo plana iluminata. A ta je bilo sa katolianstvom? Na prvi pogled se moe pomisliti da sedamnaest vekova stabilnosti ne mogu da se narue, ipak detaljniji uvid govori drugaije. Tajna sluba Vatikana je oduvek bio red jezuita. One koji veruju da su jezuiti bili samo jedna od bezazlenih verskih organizacija hteo bih da uverim u suprotno. Primanje (rukopolaganje) u 2. stepen je zahtevalo smrt svih protestanata i masona. Oni su bili npr. vodea snaga iza masakra Hugenota i odgovorni za obezglavljivanje nebrojenih protestanata i masona u 16. i 17. veku u Engleskoj. Jezuitski red osnovao je 1534. Ignacije Lojola koji je kao i tri prva generala reda bio jevrejskog porekla. Mo generala jezuita (voe) je toliko jaka da se on naziva Crni papa. Za vreme 2. svetskog rata katolika crkva je snano infiltrirana od strane drugih tajnih loa. To su izmeu ostalih bile OSS (prethodnica CIA), MI 6, lanovi italijanskog Crnog plemstva, masoni i P2 loa (Propaganda Due), koje su sve stajale pod okriljem Komiteta 300. Loa P2 je najjaa italijanska masonska loa. U njoj je ulanjena Velika Vatikanska loa koja je dala povod za P2-skandal 1976, kada se u Vatikanu pojavila lista loa sa imenima i datumima pristupanja 121 visokog crkvenog velikodostojnika, izmeu ostalih kardinala, nadbiskupa, biskupa, prelata i laica. Umesto da se osobe sa liste pozovu na odgovornost pokrenut je lov na objavljivae spiska. Svaki komentar ovde je suvian. Meu imenima su bili dravni sekretar an Vilot, vatikanski ministar spoljnih poslova Agostino Kasaroli, kardinal Sebastijano Bao, kardinal Ugo Poleti, i direktor vatikanske banke biskup Paul Marcinkus. Iluminati su, kao to je ve pomenuto, podravali obe strane naroda uesnika u ratu. To je na kraju 2. svetskog rata bivalo sve jasnije. Alen Djuls (ef CIA) je npr. imao tajni sastanak sa voom SS-a Gelenom.

Pravljeni su dogovori da se SS oficiri krijumare u vajcarsku pod pokriem katolike crkve. Neki SS oficiri su preuzeli crkvene titule i preli u druge zemlje, preteno Argentinu, Paragvaj i SAD. Nakon rata Gelenov zadatak je bio da organizuje Radio Slobodna Evropa. Veliki deo SS-a je nakon rata direktno primljen u CIA-u. Drugi zanimljivi lan Komiteta 300 je bio Josif Retinger (Racinger?). Nakon rata ga je CIA podrala u zakljuivanju ugovora sa Vatikanom. Pridobio je izmeu ostalih i dr.Luiija Geda, medicinskog savetnika pape Pija VII i vou katolikih aktivnosti. Preko Gede mu je polo za rukom da za ubudue uvrsti vezu sa papom Pijem VI, koji je jo ranije saraivao sa OSS (Office of Strategic Services), prethodnicom CIA-e. Retinger se sastajao sa holandskim pricom Bernardom, italijanskim premijerom, sirom Kolinom Grubinom, direktorom SOE (Special Operations Executive, britanska tajna sluba) i direktorom CIA, generalom Volterom Bedelom. Princ Bernard je pre rata bio u SS-u i bio je zaposlen u I G Farben. Kasnije se oenio iz kue Oranija-Nasau i preuzeo mesto u Shell Oil. Ta grupa je bila jezgro koje se sastalo u maju 1954. u hotelu De Bilderberg u Ostebeku u Holandiji i koja je poznata kao grupa Bilderberger. Princ Bernard, lan Komiteta 300 je bio prvi direktor Bilderbergera (sledi blie objanjenje). Jedan od ljudi CIA-e sa velikim uticajem u katolikoj crkvi je bio kardinal Spelman. Spelman je CIA-i pomogao izmeu ostalog i kod obaranja demokratije u Gvatemali 1954. on je upoznao oca Paula Marcinkusa iz ikaga sa papom. 1971. Marcinkus je postao nadbiskup i ef Vatikanske banke. Marcinkus je takoe razvio bliske veze sa lanom masonske P2 loe Mielom Sindonaom i Robertom Kalvijem. Voa P2 loe je bio Licio Geli. Kalvi, ef Ambrosiano banke, je pomogao Vatikanu da prebaci preko 100 miliona dolara za poljski pokret solidarnosti. Kasnije je bio umean u veliki skandal oko banke Ambrosiano. 1982. naen je Kalvijev le kako visi na mostu Blackfriar u Londonu. Imao je dve cigle levo i desno u torbi i noge skupljene pod pravim uglom. Ritualno masonsko ubistvo. To posebno obeleje je u novinama preutano. Sindona je postao savetnik u Vatikanskoj banci. P2 loa je imala mnogo veza sa Vatikanom, Opus dei i CIA-om. P2 loa je imala mnogo lanova koji su zauzimali visoke pozicije u italijanskoj vladi. U januaru 1966. magazin Look je objavio lanak: Kako Jevreji menjaju miljenje katolike crkve. Tu su do detalja opisana tajna savetovanja jevrejske loe Bnai brith i kardinala Bee koji je predstavljao katoliku crkvu. Vatikan je verovatno najbogatija organizacija na svetu. Veinu bogatstva dre Rotild banke. Nema sumnje da je Komitet 300 tokom godina preuzeo Vatikan. To objanjava zato su Bu, Gorbaov i drugi lider tako esto poseivali papu. Ovih malo primera su samo vrh Vatikanovog ledenog brega. Sledei je ubistvo pape Jovana XXIII, ija je itulja u meksikim dnevnim novinama El Informador grekom objavljena jedan dan ranije od strane zapadnomeksike masonske loe! (objavljeno 3.juna 1963, papa je umro 3.juna 1963. u 19.49 h). Interesantna knjiga o tome je U ime Boga, Dejvid A. Jelop.

Papa Jovan Pavle II (sadanji papa) ima takoe zanimljivu prolost vrednu pomena. O njemu pie Viljem Kuper koji je dvanaest godina radio za Naval Intelligence (tajnu slubu mornarice) u svojoj knjizi Behold a Pale Horse, kako je za vreme 2. svetskog rata radio u Nemakoj za I G Farben na proizvodnji gasa za gasne komore koncentracionih logora. Krajem rata, iz straha je osuen za uestvovanje u ratnim zloinima, ali je pod zatitom katolike crkve pobegao u Poljsku. Tamo je ostao i kasnije napredovao slino Ajzenhaueru, samo to je trajalo malo due dok nije kao kardinal Vojtila postao dananji papa. Odmah se zahvalio svojim prijateljima tako to je 27. novembra 1983. opozvao irom sveta u Codex Iuris Canonici objavljenu ekskomunikaciju masona. Da dananji papa poznaje masonski tajni jezik ne dokazuje samo oito masonsko rukovanje (posebno rukovanje kojim se rukopoloeni meusobno prepoznaju), nego i njegov govor na jednom prijemu 15. septembra 1982. Ovde je govorio povodom smrti libanskog predsednika Gemaila iz Jerusalima, grada Bojeg i rekao doslovno: Jerusalim moe da postane grad ljudi (City of man). Grad ljudi je ifra iluminata za svetsku diktaturu. 18. aprila 1983. papa je primio celokupnu dvestolanu Trilateralnu komisiju u javnoj poseti. Ovu tajnu organizaciju osnovali su juna 1973. Dejvid Rokfeler i Zbiginjev Brzezinski s obzirom na injenicu da su organizacije poput UN presporo radile na stvaranju svetske vlade. Ova elitistika organizacija ima za cilj da u jednom polu ujedini vrhove industrijskih i privrednih giganata tj. trilateralnih nacija Sjedinjene Drave, Japan i Zapadna Evropa i da forsira konano stvaranje novog svetskog poretka. Ona nudi eliti koja dolazi iz raznih pravaca masonstva mogunosti sastajanja irom sveta radi tajne saradnje i treba da uticaju Bilderbergera prui iru politiku bazu. Veina evropskih lanova je imala dugogodinje kontakte sa Rokfelerima. Ima 200, za razliku od Bilderbergera, stalnih lanova. Moete da pretpostavite. da se papa Jovan Pavle II sa ovim ljudima nije sastajao samo da bi pio kafu.

MEUNARODNI MONETARNI FOND (MMF) Meunarodne finansijske instuitucije poput MMF-a, Svetske banke i Bank of International Settlement su stvorene da bi rairile prevlast ekonomije na celu planetu. Ogromne takse lanstva pojedinanih nacija godinje izraavaju se milijardama. Ako neka nacija ima problema da plati takse to oseaju radnici i siromaniji deo stanovnitva. Trenutno MMF trai naine po nalogu internacionalnih bankara da kontrolie itavu svetsku privredu. lan Komiteta 300 Herold Lever je imao predlog koji je poznat kao plan Dili. Po tom planu bi trebala da se protivpravno preuzme finansijska politika SAD i stavi pod kontrolu MMF-a. Ovaj plan bi dozvolio MMF-u da ujedini sve centralne banke raznih naroda u jednu svetsku banku.

1982. su vodee banke sa Vol strita i vlada SAD zajedno zakljuile da svakoj zemlji duniku postave otre uslove, to je sprovedeno pomou Udruenja Kisinder Kissinger associates inc. (Upravu ine naftni magnat i predsedavajui Aspenskog instituta Robert O. Enderson, raniji ministrar spoljnih poslova u vladi M. Taer Lord Karington i Lord Rol of Ipsden, direktor Engleske bankei banke S.G. Varburg.) MMF, Banka federalnih rezervi i Engleska banka su zamiljene kao svetski policajci za naplatu dugova. Ideja da se MMF i njegovi otri uslovi stave u sredite svih dunikih sporova je potekla iz Amerike. Uslove MMF-a je izradio predstavnik MMF-a Irvin Fridmen (zato je kasnije dobio visoko mesto u Citibank). Primedba u vezi sa dananjom situacijom. I na sadanji ministar privrede Reksrot je kratko vreme bio ef Citibank u Nemakoj. Sredstva fonda su nuena zemljama kao mamac. Nakon to bi stekli pregled nad zemljom i njenim tekoama, ukazali bi na to ta bi neophodno trebalo promeniti. Zemlji duniku bi zatim saoptili da ako ikada eli da dobije kredit neke inostrane banke mora da ogranii uvoz na apsolutno neophodno, da drastino smanji dravne rashode i da pre svega obustavi sve subvencije za osnovne ivotne namirnice i druga podsticajna sredstva za socijalno slabe. Najvaniji zahtev je uvek bio obezvreivanje valute. Time bi navodno vlastiti izvoz na svetsko trite bio vredniji i atraktivniji. U stvari bi se time poskupljivao uvoz a time uveavali dugovi. To je bio prvi korak. Drugi je bio saglasnost zemlje za dalekoseni program razduivanja. Pritom su banke poverioci osigurale sebi dalekosena budua prava nad zemljom dunikom. Istovremeno su uraunate i isplate kamata. MMF je postao meunarodni ekonomski policajac po nalogu privatnih banaka. Jedna za drugom, zemlje su morale da dogovore sa MMF-om i bankama Dili-grupe uslove za vraanje novca. Prema podacima Svetske banke izmeu 1980. i 1986. u privatne poverenike banke slile su se isplate kamata u visini od 326 milijardi dolara iz 109 dunikih zemalja. U istom vremenskom periodu izbrisane su 332 milijarde dolara. Tako su dakle plaeni dugovi u visini od 658 milijardi dolara nasuprot prvobitnom iznosu duga od samo 430 milijardi dolara. Uprkos tome dugovalo je ovih 109 zemalja bankama poveriocima jo 882 milijardi dolara. Igra enormno uveanim kamatama i promenjivim kursom je privatnim bankama izgradila udestan i neizbean duniki vrtlog.

KONTROLA INFORMACIJA Bavarski iluminati su poeli jo u vreme Francuske revolucije da ire svoju propagandu u italakim klubovima kako bi miljenja italaca prilagodili svojim ciljevima. Kasnije, za vreme 19. veka, kada su Rotildovi ve preuzeli Englesku banku, preuzeli su kao sredstvo jevrejske novine Rojters. Izdavai novina poput Volfa i francuskog Havasa imali su isti cilj, da izgrade meunarodni monopol nad informisanjem.

CFR (Council of Foreign Relations) i RIIA (Royal Institute for International Affairs) je osnovao Okrugli sto da bi rairio svoj uticaj. RIIA je nastala ve u glavi Sesila Roudsa (britansko- junoafriki dravnik i milioner) koji je trebalo da rairi britansku vladavinu na ceo svet, a pogotovo na SAD. Mogunost da se kontroliu mase je ve pomenuto social conditioning RIIA-e. Oni su obuili vojnog tehniara majora Dona Roulingsa Riza koji je kasnije otvorio Tavistock Institute for human relations (Tavistok institut za ljudske odnose) u Suseksu u Engleskoj. Taj institut je jezgro psiholokog voenja rata u Engleskoj. Tavistok-metode su kao to je ve pomenuto, primenjivane u Engleskoj i SAD. Osim tampe upotrebljavane su preko radija i bioskopa radi manipulacije masama, to se usled decenijama dugog delovanja moe okarakterisati kao ispiranje mozga. CFR ima udela u stvaranju UN koje su im sluile kao orue za stvaranje novog svetskog poretka, odnosne jedne vlade. Na osnovu materijala Spotlajta i drugih izvora koje sam tokom knjige pomenuo, CFR danas zajedno sa Trilateralnom komisijom ima vladu SAD 100% u aci. Takoe lanovi CFR-a zauzimaju vodee pozicije u informativnim slubama i izvorima. To su, izmeu ostalih, Reuters, Associated Press, United Press, Wall Street Journal, Boston Globe, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, ABC, NBC, CBS und RCA. Veina meunarodnih novina ih koristi kao izvore. Nemaki pandan CFR-u su Bilderbergeri i DGAP (Deutsche Gesellschaft fr Auswrtige Politik Nemako drutvo za spoljnu politiku). Njima se prikljuuju Frankfurter Allgemeine, Bild-Zeitung i Die Zeit (sigurno i mnogi drugi). CFR, koja je povezana sa RIIA-om i Komitetom 300 ima lanove na vodeim mestima u najveim energetskim koncernima, vojnim aparatima i vladi SAD. Isto vai i za Evropu kroz uticaj Okruglog stola, Komiteta 300, Bilderbergera, Riia i Rimskog kluba. Red iluminata Skull&Bones formira ui krug CFR-a i time ukljuuje i druge medije: Time-Life, National Review, Minneapolis Star, Atlantic Monthly, Fortune... 1880. red Skull&Bones (Kosti i lobanja) je osnovao Ameriki ekonomski savez i Ameriki istorijski savez. Na prelazu vekova Skull&Bones je zadobio velik uticaj na sistem vaspitanja i obrazovanja. Timoti Dvajt je bio predsednik Jejl univerziteta, a lanovi Skull&Bones su takoe upravljali univerzitetima Kornel i Don Hopkins. Ukljuen je bio i Mekdord Bandi koji je kao bezbednosni savetnik Kenedija i predednika Lindona Donsona uestvovao u voenju Vijetnamskog rata i bio na mestu dekana univerziteta Harvard. Svaka istorijska informacija koja se suprotstavlja smernicama Amerikog istorijskog saveza, dakle protiv Skull&Bones, nije bila odobravana u nastavne svrhe. Isto se dogaalo i u Nemakoj kao i u svim drugim dravama na svetu. U Rusiji i DDR-u ui se prema komunistikim, itaj iluminiranim smernicama, u arapskim ili jevrejskim zemljama prema njihovim interesima. Sutina je da ljudi nisu vaspitani za sebe tj. za samostalno miljenje, rasuivanje i delovanje. 1946. Fondacija Rokfeler je izdvojila 139 000 dolara za prezentaciju zvanine verzije 2. svetskog rata koja je prikrivala celokupnu izgradnju nacistikog reima od strane

amerikih bankara. Jedan od glavnih donatora je bila Rokfelerova Standard oil korporacija. Fondacija Ford je prvobitno finansirana novcem automobilske industrije Henri Ford. Kasnije su je infliltrirali Skull&Bones i koristili njeno bogatstvo da bi zaglupili ne samo kolski sistem, ve i itavu javnost. Sadanji kolski sistem zapadnih nacija takoe kontroliu iluminati i njihovi ogranci. Veinu organizacija koje izdaju udbenike indirektno finansiraju iluminati. Mekdord Bandi, takoe lan Skull&Bones-a, je za vreme rata u Vijetnamu bio savetnik predsednika SAD za bezbednost. 1966. postao je predsednik Fondacije Ford i izabrao lana Skull&Bones Herolda Houva II za podpredsednika. On je bio odgovoran za odeljenje za istraivanje i obrazovanje. Abnormalna potronja novca fondacije primorala je porodicu Ford da se povue. Psiholoke tehnike voenja rata koje su zapoete u Velington kui a usavrene u Tavistok institutu za humane nauke Edvard Berni opisuje: Rastom stanovnitva se takoe uveava uinak iluminata na polju usmeravanja svesti masa. Uz pomo obavetajnih slubi, tampe, novina, telefona, radija i aviona koji su svi kontrolisani od strane iluminata, ideje i miljenja mogu da se brzo raire po itavoj dravi. Svesna i inteligentna manipulacija nainima ponaanja i miljenjem masa je jedan od najvanijih elemenata demokratskog drutva. Oni koji koriste te mehanizme su prava sila koja vlada ovim svetom. Nema dileme oko toga koliko je danas vana uloga medija. Tu je npr. televizija, gde je veoma jasno kako negativne poruke kao to su vesti, horor ili akcioni filnovi utiu na ponaanje gledalaca. Preteno se televizija koristi za sugerisanje miljenja. Kako bi trebalo da se misli, radi ili izgleda. ta mora da se ima, da bi bili in, i koju bi politiku orijentaciju trebalo prihvatiti. Husein je lo, ali su Bu, Klinton i Kol dobri. Astrologija, rukopolaganje, NLO-i su ubre ali su zato porno filmovi, fudbal subotom uvee ili opijanje za vikend O.K. Da je upravo suprotno samo se nekolicina usuuje da kae jer e moda biti ismejani od ostalih kojima je ispran mozak. (Izvinjavam se na otrim izrazima koje upotrebljavam, ali izraz ispiranje mozga se ne moe ublaiti jer se to nakon decenijama dugog manipulisanja masama a moja istraivanja su otkrila zastraujue ne moe formulisati tanije.) Stvar je naime u tome to se danas ismejavaju ili popreko gledaju oni koji imaju sopstveno miljenje koje eventualno stoji u suprotnosti sa masovnom sveu. Zapravo bi za to trebalo da budu nagraeni. Seme nie. Sledei primer je biskop, gde se specijalnom tehnikom snimanja moe na platnu pojaviti dodatna slika (npr. limenka Coca Cole) koju oko ne vidi ali je prima podsvest kako bi stimulisala kupovinu ili konzumiranje odreenog objekta takozvane subliminalne poruke.

Najbolji primer je muzika industrija. Ovde se decenijama unazad uz pomo Backward Masking-a (maskiranje unazad) snimaka visoke frekvencije i magijskih rituala utie na sluaoca. Kod snimaka visoke frekvencije se na traci uju poruke u frekvenciji koja je tako visoka da nae uho ne moe da ih uje ali podsvest moe (subliminalne poruke). Kod Backward masking-a se poruke snimaju unazad i takoe ih podsvest integrie. Ako se trake preluaju unazad poruke izbijaju na videlo: Nekoliko primera: KISS (Kings in Satans Service) Pesma: God of Thunder Poruka: Sam avo je tvoj bog! Madonna Pesma: Like a Virgin Poruka: Lutam u grehu! Queen Pesma: Crazy Little Thing Called Love. Poruka:: Do avola sa Biblijom! Sve to hou je magija! Police Pesma: Every Little Thing She Does Is Magic! Poruka: Zli imaju snagu! Rolling Stones Pesma: Tops Poruka: Volim te, kae avo. Prince Pesma: Purple Rain Poruka: Nebo samo to nije razneto!

Cindy Lauper Pesma: She Bop Poruka: Bespomoan si premu zlu, prema sluanju unazad, ha,ha, ha. The Beatles Pesma: Revolution No. 9 Poruka: Poni da pui marihuanu i Pali me mrtvi ovee = Isus Ovde je interesantno, iako se ba ne uklapa u temu, ta je Don Lenon rekao 1962. u hamburkom Starklubu Toniju eridenu: Znam da e Bitlsi biti uspeniji od bilo koje druge grupe. Znam to sigurno, jer sam zbog tog uspeha prodao duu avolu! Ovo je znao samo mali broj ljudi, zar ne? Jo jedan zanimljiv primer iz muzike industrije: Don Tod, koji je prema sopstvenim podacima bio bivi lan najuih okultnih krugova moi iluminata (Savet trinaestorice) naziva ih luciferanskom organizacijom koja svim sredstvima hoe da se domogne vladavine svetom. Ciljni objekt iluminata je pre svega omladina, jer jo Hitler je rekao: Ko ima omladinu ima i budunost.. Don Tod je bio upravnik najveeg udruenja proizvoaa gramofonskih ploa i drutava za snimanje koncerata u celim SAD, ZODIACO Productions. On pria da je originalni snimak svake ploe, znai, klasike, kantrija, roka, disko muzike, meditacione muzike ili zaviajnih pesama... svih vrsta muzike (ne samo roka ili hevi-metala kako bi to htela veina verskih fanatiara) podvrgnut recenziji kroz rituale crne magije 13 odabranih osoba i zaposednut demonima. Ovi ljudi to ne rade iz finansijskih razloga nego radi kontrole ljudskog duha. Praznoverje ili avolji svedok, rei e mnogi. avolji svedok ili ne, ovde govorim o najveem udruenju izdavaa gramofonskih ploa u SAD, sa najbogatijim ljudima na svetu iza sebe. ta god ovi manipulatori radili, nazovite to kako hoete, je njima donelo bogatstvo i mo, a ljude i narode na svetu u stanje u kome su sada i ima snano dejstvo na svakog pojedinanog sluaoca, pa i na Vas. Iz Zodiaco je kasnije nastalo drugo preduzee Maranata u Kaliforniji. Smisao i cilj ovog projekta je privlaenje mladih hriana i mladih druge vere. Zato su birali imena bendova sa pozitivnim zvukom i pozitivnim tekstovima ali su uprkos tome snimali na

nosae zvuka Superstar.

satanistike i destruktivne poruke. Prvi projekat je bio Jesus Christ

Kao to vidite, imena su zvuk i dim, a povrno se tema muzike ne moe iscrpeti. Svejedno je da li ljudi upotrebljavaju satanistike poruke ili one kojima sugeriu kupovinu, injenica je da ovi ljudi, a ima ih mnogo, deluju suprotno slobodnoj volji drugih. Meutim i ovde ima naina i sredstava da se od toga zatitimo ili nauimo kako da se ophodimo s tim. Jer ovek jo ima slobodnu volju da odabere muziku koju e da slua. Oigledno su mediji glavno orue da se ljudi dre u gluposti i neznanju. To je razlog zato retko ko zna prave pozadine u politici, ekonomiji ili religiji. Isto vai i za istoriju oveka, njegovo pravo poreklo, grau i strukturu Zemlje (pogotovo u unutranjosti), stvarno stanje Meseca i Marsa, stvarni svemirski program, slobodnu energiju, proces obnavljanja prirode, stvarni ivot Hrista, svetlee telo oveka (dua i aura), njegovo magnetno polje (Merkabah), vanzemaljce i njihovu tehnologiju. Kao to ste i sami primetili, ni 0,1% Nemaca nisu uli za konstruisanje leteih tela u sopstvenoj domovini. Razmislite malo o tome! Ovde bih hteo da navedem deo iz Hesemanove knjige NLO-kontakti, koji objanjava kako mediji tretiraju temu NLO-a: Broj pojavljivanja je znaajno porastao i inilo se da invazija NLO-a na Zemlju nema kraja. Samo u junu 1952. vazduhoplovnim snagama je prijavljeno 250 pojavljivanja. Istraivaki projekat vazduhoplovstva Blue book je imao 2 000 izvetaja o pojavljivanju NLO u svojim spisima, od kojih je 25% kategorisano kao nepoznati. Time je fenomen zadobio dimenziju koja je zainteresovala druge slube. Ve u septembru se u zvanina istraivanja ukljuila svemona i ozloglaena tajna sluba CIA kako bi ispitala da li problem leteih tanjira preti nacionalnoj bezbednosti i da li se tim pitanjem bave primerena ispitivanja i istraivanja. Pregled dokumenata CIA-e iz tog perioda je objavio 1977. predsednik Dimi Karter... (vidi NLO-Dokazi). 11. septembra 1952. Maral edvel, zamenik direktora naunog odeljenja CIA-e, izvestio je direktora CIA-e da je ustanovljen sistem javljanja irom sveta i da su sve vodee vazduhoplovne baze dobile nareenje da hvataju neidentifikovane letee objekte... Letei tanjiri su sa sobom doneli dva opasna momenta. Prvi je bio psiholoko dejstvo na mase a drugi ranjivost vazdunog prostora Sjedinjenih Drava... sa praktinog stanovita preporuujemo... da se stvori jedinstvena politika ta se javnosti moe rei o ovom fenomenu. Bazirano na naem istraivakom projektu CIA je trebalo da razvije i pred Nacionalnim savetom za bezbednost preporui politiku javnog informisanja koja rizik panike svodi na minimum. To je znailo po reima Majora Kehoa bezobzirnu cenzuru kako bi se iskorenilo verovanje javnosti u NLO. U tu svrhu je CIA organizovala sastanak predstavnika vazduhoplovstva i naunika u Pentagonu radi tajne analize dokaznog materijala o NLO.... Ovaj sastanak je odran od 14. do 18. januara 1953. pod vostvom doktora H.R.Robertsona sa Univeziteta Kalifornije, po kome je i nazvano Robertson panel. Momenat je dobro odabran. Poetkom novembra izabran je novi, republikanski predsednik, general Dvajt D.Ajzenhauer. Krajem januara je trebalo da poloi zakletvu.

Do tada je trebalo predloiti predsedniku novu, uspenu politiku. Ve 18. novembra 1952. je direktor CIA-e admiral Roskou Hilenketer novoizabranom predsedniku napisao o temi NLO-a: Implikacije za nacionalnu bezbednost su prvenstveno date time to su motivi i krajnji interesi ovih poseta potpuno nepoznati. Uz to je uoen i povean broj izviakih letova ovih brodova u periodu od maja do jeseni ove godine koji su doveli do najozbiljnijeg straha da predstoje novi koraci. Iz tih razloga, ali i zbog oiglednih tehnolokih i internacionalnih motiva i neophodnosti da se po svaku cenu sprei panika, istraivaka komisija Madestik 12 ostaje jednoglasno pri miljenju da nova administracija mora da bez prekida nastavi sa strogim merama bezbednosti. ... Poslednjeg dana komisija je usvojila program obrazovanja za javnost koji treba da sledi dva glavna cilja: uenje i banalizovanje. Cilj banalizovanja bi bio smanjivanje interesa javnosti za letee tanjire i mogao bi da se ostvari uz pomo masmedija, poput televizije, filma ili lanaka. Osnova za to su bili stvarni sluajevi koji su unosili zabunu ali su potom bili razjanjeni. Kao i kod maionoarskih trikova manje je zanimljivo kada je zagonetka ve reena... Nacionalne bezbednosne vlasti treba da odmah preduzmu sve korake da neidentifikovanim objektima ukinu status posebnog, auru tajnovitosti, koji su zadobili. Dobili smo nalog da saraujemo u kampanji objanjavanja irom zemlje objasnio je portparol vazduhoplovstva Albert M. op, da objavljujemo lanke u novinama i dajemo intervjue kako bi izvetaje o NLO uinili smenima. Kapetan Rupelt je dodao: To nije bilo najgore. Nareeno nam je da pojavljivanja letelica drimo u tajnosti gde god je mogue, ili ako je izvetaj sluajno dospeo u javnost, da ga opovrgnemo (meteor, oblak, prim.aut.), u svakom sluaju da ga se to pre reimo. Ako nam ne padne na pamet nijedno dobro objanjenje, trebalo je da jednostavno uinimo smenima svedoke. Sledeih meseci op i Rupelt su napustili slubu pri vazduhoplovstvu. Meutim CIA-ina politika ismejavanja i banalizovanja je bila i suvie uspena. Koliko je stvarno bila uspena saznajemo iz jednog otvorenog pisma inicijative Pravda za vojno osoblje od 4. septembra 1987. tadanjem predsedniku Ronaldu Reganu: Nacionalna kampanja banalizovanja NLO koju je od 1953. naredila CIA, proizvela je knjige i napunila tampu hiljadama lanaka da bi temu NLO tretirala u atmosferi smemog kroz lane NLO-kontakte i javnu NLO-obmanu. Ova kampanja koja se jo uvek vodi infiltrirala je vodee civilne grupe koje se bave istraivanjem NLO agentima CIA-e kako bi ih oni smiljenim manipulacijama ismejali ili usmerili njihove napore u pravcu drugih objanjenja. Ova politika zavaravanja je bila uspenija nego to je CIA oekivala zahvaljujui brilijantnoj manipulaciji tampe strategijom ismejavanja. tampa se u strahu da ne bude ismejavana pokazala kao lakoverna prema zvaninim stanovitima. U razloge ove masivne politike zatajivanja NATO-major Hans C.Petersen ubraja: 1. monetarni sistem bi se raspao nijedna uticajna grupa to ne bi dozvolila.

2. sve religije bi morale da se zabrinu jer je istina mnogo jednostavnija nego to nas crkve ue. Odnosno, crkve i njihove verske voe bi izgubile mo i uticaj na ljude. Nijedna crkva to ne eli. 3. nae snabdevanje enrgijom bi se promenilo jer bismo upoznali nov izvor energije koji ne zagauje na svet. Istovremeno bi multinacionalne naftne kompanije, nuklearni lobiji, itd. izgubili svoje kupce a time i mo. Ako zamislimo dokle dosee kontrola ovih koncerna, razaznajemo razmeru suprotne strane. 4. nai politiari i ljudi na Zemlji bi shvatili da je jedno oveanstvo i da nacionalne granice kao ostaci prolosti koja treba da se prevazie nemaju vie znaaj. Ko jo veruje naim politikim voama kada je oigledno da su nas decenijama lagali da bi sauvali vlast? To je najbolje uvideo Matijas Brokers iz Berlinskih dnevnih novina (Berliner Tageszeitung TAZ) u svom izvetaju o konferenciji o NLO odranoj u Frankfurtu 1990: ... danas kao i tada vlade u svetu iz razloga ostanka na vlasti nemaju interes da priznaju prisustvo tehnoloki i duhovno nadmonijeg autoriteta. Ko jo slua Helmuta Kola, ko slua nae nosice Nobelove nagrade i ohole eksperte kada iznenada neki sivonja na televiziji pria o zakonima i pravilima i istoriji kosmosa? Niko iv, i zato se NLO mora i u budue tretirati u Loh Nes- ravni postojanje vanzemaljaca je subverzivno i radikalno i suprotstavlja se svemu to su kao vrste injenice iznedrile dve hiljade godina nauke i istraivanja evolucije. I ko e se jo kao takozvana kruna stvaranja zadovoljiti time da sve nadprirodno moda uopte nije nadprirodno, nego jednostavno i prirodno. Na kraju teme NLO mogu ponovo rei samo: Naite istinu jer e vas ona osloboditi! Drugi primer je strogo uvani tajni projekat CIA-e MK ultra koji su nakon 50tih godina upotrebljavali ameriki psiholozi i sociolozi u SAD da bi ustanovili dejstvo droga koje utiu na promenu svesti. U meuvremenu se nije samo eksperimentisalo na morskom prasetu nego na studentima amerikih univerziteta. Njima su naunici finansirani od drave pruili opojne droge delom uz njihov pristanak, delom da oni to ne znaju. Takvi masovno sprovoeni eksperimenti su doveli do velikog prodora hipi pokreta u SAD.

BIO-PSIHOLOKO VOENJE RATA Gotovo svako je uo za bioloki rat. Na primer u sluaju rata se zatruje voda neprijatelju ili se raire virusi i bakterije. To nije nita novo, ali jeste li se nekad zapitali gde se ovi materijali koji se upotrebljavaju u borbi testiraju? Naveu vam nekoliko primera:

1950. San Francisko je uz pomo jednog broda amerike mornarice kojim su testirane sposobnosti napada i odbrane biolokog oruja est dana bio zamagljen bakterijom poznatom kao Serratia. Gotovo svih 100.000 tadanjih stanovnika su to osetile. Danas je poznato da bakterije Serratia izazivaju jednu vrstu upale plua koje mogu imati smrtni ishod. Armija je dalje otkrila da je izmeu 1949. i 1969. izvela 239 pokuaja pod vedrim nebom, od toga 80 sa klicama. To znai etiri napada godinje na amerike gradove i to dvadeset godina. Izvetaji CIA-e svedoe o njenim bombardovanjima gradova bakterijama i klicama u istom vremenskom periodu, nevezanim za prethodno pomenute sluajeve Ti pokuaji su navodno nakon 1969. obustavljeni. Amerikanci su bombardovani ne samo klicama nego i neim mnogo delotvornijim. Kako je 16. jula 1981. objavio NBC, severozapad SAD je vie godina bio bombardovan niskofrekventnim talasima od strane Sovjetskog Saveza. Ovi radio talasi su bili podeeni na visinu bioloko-elektrinih frekvencija. Struni termin je ELF talasi (Extremely Low Frequencies-ekstremno niske frekvencije). Njih je poetkom 20. veka otkrio Nikola Tesla (knjige o njemu i njegovuim pronalascima moete nai u dodatku pod Slobodna energija). Tesla je 1884. priao Edisonu ali su se razili zbog razliitih shvatanja o stvaranju elektriciteta, pa je odluio da sarauje sa Edisonovim konkurentom Dordom Vestinghausom. 1892. na Nijagarinim vodopadima putena je u rad prva elektrana naizmenine struje koju je izgradio Vestinghaus a konstruisao Tesla. Nedugo zatim Tesla se katapultirao u nauni super-prostor, u kojem ga koliko danas znamo, nijedan tadanji naunik nije mogao da prati. Jedino je bankar J.P.Morgan (J.P.Morgan&Co. je bio predstavnik N.M.Rotschild&Co. u SAD) koji je finansirao Vestinghausa, donekle shvatio o emu se radilo. Tesla je poeo da prodire u energetsko polje koje okruuje Zemlju i ispunjava prostor, tada nazivano etar, i da mu oduzima energiju - naravno besplatno. Istovremeno je koristio energetsko polje etra za mnoge oblike komunikacije i prenosa energije. Izvori energije poput uglja, nafte i snage vode su otpali, a elektrini nadzemni vodovi, brodovi, automobili, avioni, fabrike i kue mogli su da crpe energiju neposredno iz energetskog polja etra. Krajem 1898. Tesla se na svom eksperimentalnom polju u Kolorado Springsu, finansiran od strane J.P.Morgana, veoma pribliio realizaciji dobijanja energije iz etra. Oznaimo ovu energiju kao konverziju energije sile tee ili tahjonsku energiju. Morgan je znao ta su znaili ovi pronalasci. Kontrola elektricitetom, ugljem, naftom, itd. vie nije bila zagarantovana. Zato je naloio prekid radova i unitenje Teslinog centra u Kolorado Springsu. Tesla ipak nije odustao. Do smrti 7. januara 1943. osmislio je ogroman broj pronalazaka, koji su jednim delom bili revolucionarni a drugim se njihova dalekosenost i danas jedva moe izmeriti. Njegovi pronalasci bi mogli od Zemlje za kratko vreme napraviti raj, to oni koji upravljaju nama, kao to smo videli, ne ele. U te pronalaske spada osim maina kojima se moe uhvatiti energija etra i pretvoriti u korisnu energiju, i gradnja solid-state konvertora (1931.) koji pokree specijalan elektromotor koji je bio ugraen u teku luksuznu limuzinu i postizao iste vrednosti u vonji kao i obian benzinski motor. Kola su probno voena nedelju dana sa tempom 130 trokovi goriva nula! ( Izvetaj sa testa moete nai u dole navedenoj knjizi. Ovaj ureaj, veliine kutije za vino, proizvodio je dovoljno energije za snabdevanje itavog domainstva !!!) Zatim je uspeo da izazove vetaki zemljotres indukovanim potresom

tahjonskog polja, sa posledicom prenosa vibracija na itavu materiju. Jednom je takvom zemljotresu izloio ceo blok ulica u Njujorku. Pored patenta za daljinsko upravljanje vozilima (1898.) u njegove pronalaske spada i beian prenos energije. Ono to je u prvom planu nae teme jeste njegovo otkrie vertikalnih talasa (koje emo kasnije razmotriti) ekstremno niskih frekvencija koje se oznaavaju kao Tesla-efekat. Ovi eksperimenti su pruili osnovu za sva moderna istraivanja na polju ELF-komunikacije. Ako se tahjonsko polje izloi tim talasima i usmeri na oveka, dolazi do poremeaja elektrinih funkcija u mozgu koje izazivaju teke smetnje svesti. Neuroloke i psiholoke funkcije ugroava umanjenje duhovnih funkcija ime ine oveka podlonim sugestiji. Da je to poeljno saznajemo iz lanka Associated Press -a od 20. maja 1983. u kome se kae da SSSR od 1960. primenjuje napravu poznatu kao LIDA da bi niskofrekventnim radiotalasima uticala na ljudsko ponaanje. LIDA je u SSSR-u upotrebljavana radi umirenja i izazivala je stanje slino transu. Njome su mogli da se lee psihiki problemi, neuroze i visok krvni pritisak, ali i da se izazove stanje agresije ili depresije. Odavno su velikim primercima LIDA ciljano zraeni pojedinci, gradovi pa i itavi regioni Sovjetskog Saveza kao i SAD kako bi se izazvali odreeni naini ponaanja. Prema podacima amerike Odbrambene obavetajne slube mogue je da se u ljudskom mozgu pojave tonovi, i ak itave rei, kao i da se izazovu log, otkazivanje srca, epileptini napadi i druge bolesti. Jedan od prvih sluajeva nevidljivog rata koji je dospeo u javnost je bio takozvani Moskovski signal. Kada je 1962. u amerikoj ambasadi u Moskvi vreno unitavanje stenica otkriven je zrak mikrotalasa koji je bio usmeren direktno na ambasadu. U okviru projekta CIA-e Pandora ispitivani su motivi Sovjeta za napad mikrotalasima. Ispostavilo se da mikrotalasi izazivaju efekte u koje spadaju bolovi u glavi i oima, povraanje, umor, opta slabost, nesvestica, nadraljivost, strah, depresija, nesanica, napetost, ometenost intelektualnih funkcija, smanjena mogunost pamenja i rak. Prema podacima savetnika za bezbednost Zbignijeva Brzezinskog osoblje ambasade SAD u Moskvi je imalo najveu stopu oboljenja od raka. Uprkos kratkoj pauzi koja je preduzeta na zahtev amerikog predsednika Lindona Donsona upuenog premijeru Aleksisu Kosjuginu bombardovanje ambasade mikrotalasima je nastavljeno. Takozvanom psihotronikom je mogue upotrebom relativno lako izvodljivog Teslinog oruja uticati na svest vojnika koji treba da napadnu i ponititi njihovu elju za napadom. O tome govori lanak iz Magazina 2000 br.97. iz decembra 1993. u kome stoji: Novo psihotronsko oruje- Seate li se slika iz rata u Zalivu kada su hiljade irakih vojnika izale iz rovova kapitulirajui i ak predajui se novinarima koje su smatrali vojnicima i uprkos belim zastavama postali topovska hrana amerikoj artiljeriji? Sada je sve vie vojnih eksperata uvereno da ovu iznenadnu predaju nije izazvala loa snabdevenost Sadamovih vojnika nego ameriko oruje psihotronske kontrole uma. Neka od ovih high-tech superoruja slue se delovanjem radio talasa na ljudski mozak. Kako izvetava izdanje strunog asopisa Aviation Week and Space Technology iz januara 1993. ameriko Ministarstvo odbrane oprema rakete ureajima koji su u stanju da proizvode elektromagnetne pulseve (EMP) kako bi paralisali neprijatelja a da zato ne moraju da upotrebljavaju atomske, bioloke ili hemijske komponente. Ovaj tip oruja u prvom redu ima za cilj da iskljui elektronske sisteme neprijatelja. Drugi ureaji

proizvode ultrazvuk, ELF (ekstremno niske frekvencije)- talase, koji utiu na pojavu munine i povraanja i krajnje ometaju sposobnost orijentacije pogoene osobe. Ova oruja imaju domet dejstva od najmanje 2 500 km... Isto kako to je mogue umanjiti elju za napad mogue je stvoriti arite agresije, npr. graanske ratove, masovne nerede, kolektivno samoubistvo, mrnju, itd. U listovima insajdera moe se stalno proitati neto o takozvanom Tesla oruju. Ovde se radi o oruju koje za svoje delovanje koristi neiscrpan energetski potencijal tahjonskog polja u svemiru. Najpoznatiji autoriteti u ovom sektoru su pukovnik amerike vojske i fiziar Tomas E. Birden, ameriki fiziar Sidni Harvic i ameriki fiziar Gaj Obelenski. Poslednja dvojica godinama rade aktivno za izraelsku odbranu. 1969. Harvic je konstruisao Tesla-oruje koje je u opsegu od 300 metara drastino ubrzalo ili umanjilo gravitaciono ubrzanje metala gvoa. Primera radi, mogao je da uini mali pitolj mnogo kilograma teim i da promeni dimenzije materijala tako da municija vie ne pae. Pod snanijim uticajem je metal dovodio do cepanja poput kuhinjskog testa. (Ovi testovi su snimljeni i izmeu ostalog prikazani u video trilogiji NLO-od legende do stvarnosti, Vrhunska tajna iKontak firme Atlantis Film GmbH, Tel: *49-89-9043171. Sadre intervjue sa Tomasom Birdenom!) Ni tema voenja rata vremenskim prilikama mnogima nee biti laka. Pre nego to se pozabavimo njome, posmatrajmo za trenutak vreme uopte. Pretpostavimo da glavni problem dananjeg anomalnog vremena potie iz injenice da se Zemlja postepeno hladi dok dosadanje udvostruenje koliine CO2 izaziva zagrevanje planete prema efektu staklene bate. Izvetaj u Novoj solidarnosti od 24. februara 1993. kae: Da postoji ogromno neslaganje izmeu klimatske katastrofe koju su predvideli najskuplji veliki kompjuteri na svetu i realnosti, moglo je da se proita ak i u renomiranom asopisu Priroda. U izdanju od 28. januara pojavio se lanak Donatana D. Kala pod naslovom:Izostajanje znakova zagrevanja staklene bate iznad Arktikog okeana u proteklih 40 godina. O emu se radi govori ve i poetak lanka: Opti modeli cirkulacije atmosfere predviaju pojaano zagrevanje staklene bate u visokim stepenima geografske irine. Ovde objavljujemo merenja temperatue u troposferi iznad Arktikog okeana koja su vrena u periodu izmeu 1950. i 1990. Analizirali smo vie od 27 000 temperaturnih profila. Veina trendova su statistiki, ne signifikantni. Posebno smo utvrdili da ne postoji zagrevanje povrine koje je predvieno (klimatskim) modelima, zapravo smo za godinja doba jesen i zimu otkrili trend hlaenja iznad zapadnog Arktikog okeana. Ovo neslaganje predoava da dananji modeli klime ne odraavaju tano fizike procese koji utiu na polarne oblasti.

I Mojra Tims opisuje u Pokazatelju apokalipse da kontrolne stanice na polarnom krugu pokazuju da je temperatura u poslednjih 30 godina pala za vie od 6 C. Nova solidarnost dalje pie: Bilo bi prebrzo zakljuiti na osnovu toga da su modeli staklene bate opovrgnuti. I to iz jednostavnog razloga: modeli staklene bate ne mogu se opovrgnuti ni mernim podacima ni nekim drugim naunim injenicama. Ne mogu se opovrgnuti jer nemaju nita sa naunim tvrdnjama. Klimatski modeli su socioloko-manipulativni instrumenti koji dovoljnim brojem ekstremnnih parametara dozvoljavaju da se iz proizvoljnih posmatranja stvori scenario katastrofe sa maksimalnim politikim potencijalom sprovoenja. Zato predviamo da e upravo podaci iz Kalove studije koji danas prividno opovrgavaju klimatske modele ve za nekoliko nedelja spadati u najbolje potvrde teze o staklenoj bati. Fleksibilnost ovih modela se ne sme potceniti. Tema o kojoj se ne moe proitati nita u novinama jeste mogue nastupanje ledenog doba. Postoje mnogi ugledni meteorolozi i geolozi koji su na osnovu decenijama dugih ispitivanja stena i tla i raznih drugih testova doli do zakljuka da e u sledeih pedeset godina postati primetnije sledee ledeno doba. Po njihovom miljenju ledeno doba bi bilo nezavisno od efekta staklene bate koji je izazvan zagaenjen nae atmosfere. Ve za nekoliko decenija poveana hladnoa bi ujednaila poveano zagrevanje. Jo vie uznemiruje itava stvar ako posmatramo tvrdnju da samo 1% manje suneve svetlosti moe izazvati sledee ledeno doba. Smanjenje sunevog zraenja zagaenjem okoline je manje uznemiravajue od injenice da jedna gigantska erupcija vulkana moe znatno zaseniti sunevu svetlost. Oblaci praine finog pepela iz takve jedne erupcije mogu godinama biti u stratosferi i sniziti temperaturu tla za nekoliko stepeni. O tome se u medijima vrlo malo govori. Dakle u sluaju zagaenja okoline ne treba da verujete u sve to priaju mediji. Poeljno je ponekad uti i drugu stranu. O temi vremenskih prilika postoji jedna potpuno druga varijanta o kojoj mediji takoe ute: Da nae sadanje vremenske prilike ne treba uvek smatrati takozvanim udima vremena i da su prirodne katastrofe, zemljotresi, oluje i sue sve samo ne boja kazna razjanjava odeljak Mojre Tims u knjizi Pokazatelj apokalipse u kome se kae: Bez celovite teorije zato se klima menja, pokuaji ljudi da je promene su sigurno opasni (poput terapije medikamentima koja se bori protiv simptoma a da ne lei uzrok). Da li je to ono to je nagovetavao Johan Fride? Nije sve to posledica prirodnih uzroka nego e oveanstvo posegnuti za oblacima i time staviti na kocku sopstvenu egzistenciju... 1975. samo u SAD sprovodilo se devet vladinih programa modifikacije vremenskih prilika i 66 programa drugih slubi. Ovi programi su sadrali mnotvo klimatskih istraivanja od prskanja oblaka kondenzacijskim klicama da bi se stvorila kia, do suzbijanja grada, rasprivanja magle, uticanja na uragane, skretanja snenih oluja da bi se skrenulo padanje snega, stvaranja zemljotresa, poplava, suzbijanje grmljavina, itd. Ako se odri trenutni trend nepredvidivih i hladnih vremenskih prilika onda e Severna Amerika, Kanada, Severna Evropa i Rusija biti zemlje koje e najvie stradati. Kraa vremena koja

uz pomo komplikovane tehnologije usmerava vreme iz siromanih zemalja mogla bi postati realan problem u bliskoj budunosti, kada prirodne katastrofe, glad i sua pogode manje razvijene nacije. To bi ak moglo da dovede do ratova. Kao i svi pokuaji da se upravlja prirodnim silama i ovaj put vodi ka mnogim povratnim dejstvima. Dosad nije bilo meunarodnih zakona da bi se ograniio monopol vremenom to deluje kao korisna stvar. Stvoriti vremenske prilike na jednom mestu je mogue samo ako se ugrozi njegov potencijal na drugom mestu. 1973. Honduras je optuio SAD da su ukrali njegovu kiu i prouzrokovali veliku suu tako to su vetaki preusmerili uragan Fifi da bi spasili turiste na Floridi. Taj uragan je izazvao najvee tete u istoriji Hondurasa. El Salvador, takoe pogoen suom, je podigao slinu optubu protiv SAD, kao i Japan, koji smatra da mu je navodnjavanje tajfuna u Guamu ukralo ivotno vanu, oskudnu kiu. Rodos i Izrael su takoe optuivani od strane suseda za krau kie... Ujedinjene nacije rade na zabrani ratovanja ivotnom sredinom, ali to je tako sloen i teak posao da je gotovo nemogue odraditi ga. Vojni slubenik Louel Ponte citira u Hlaenju podatke da su avioni amerike vlade okonali sue na Filipinima i Azurnoj obali kako bi zatitili vojne interese SAD, ali da su odbijene molbe raznih nacija afrike pustinjske zone koje pate zbog sue i gladi sa obrazloenjem da bi mogle da budu ukljuene amerike privatne firme. Ponte je takoe opisao planove Sovjeta da drastino izmene normalne vremenske strukture unutar SSSR da bi se time poveala poljoprivredna proizvodnja. Postoje i dokazi da su ogromna vremenska razaranja El Niha 1982/83. u Tihom okeanu namerno izazvali Sovjeti prodorom u jonosferu. Fenomen nazvan El Niho je vrsta ometanja vremena prirodnog porekla u prostoru Pacifika i pojavljuje se otprilike svakih deset godina. Po pravilu uzrokuje obilne padavine iznad malih delova Perua i ograniene zone naspram zapadne obale June Amerike. Meutim kod El Niha 1982/83. dejstvo je izgledalo potpuno drugaije. Pasati na ekvatoru koji na junoj polulopti duvaju sa istoka na zapad su zastajali i izazivali zadravanje tople vode koja bi normalno tekla ka Aziji, njeno vraanje nazad i zadravanje na zapadnoj obali June Amerike. Iz meteorolozima nepoznatih razloga pasati su zatim duvali u suprotnom pravcu pri emu je taj obrt izazvao padavine nalik provalama oblaka u Peruu i suni period u Australiji. Zatim su izazvali zemljotres, lavine blata i tornado u junoj Kaliforniji, na istonoj obali Severne Amerike i Aljasci. Upravo ovaj primer objanjava posledice ELF-talasa koji su emitovani u jonosferu pomou Tesla- odailjaa da bi proizveli ogromne stojee talase. Oni slue kao mehanizam za blokiranje vremena kako bi izazvali iznenadan neoekivan zastoj opisanih istono-zapadnih vetrova pasata. Jo 1978. doktor Mihrovski iz kanadskog State departement-a je pisao da su Sovjeti u zimu 1976/77. uspeli da ustanove elektrinu rezonancu Zemlje i tako bili u poziciji da proizvedu relativno stabilne i mesno lokalizovane stojee talase, kojima je mogao da se zaustavi ili promeni tok jet-struja nad severnom poluloptom. Ciljana promena vremena ELF-talasima ima sem tetnog dejstva na vremenske strukture, poremeaja ritma plima i oseka i stvaranja bolesti kod ljudi takoe i negativan efekat na ivotinje koje zavise od toplih strujanja vetrova i mora i koje su time ometene u svom prirodnom ritmu i osuene na smrt. Tu spadaju jata ptica koje iznenada trae svoje

uobiajeno ostrvo za sletanje i ne nalaze ga, kao i kitovi koji zbog promenjenih morskih strujanja gube orijentaciju. (O promenama vremena i psiholokom ratu izvanredne informacije moete nai u Nikola Tesla slobodna energija umesto krvi i nafte, objavljena 1991. u VAPVerlag, u Vizbadenu.) italac e ovde morati da uoi da mu u sluaju eventualnog ledenog doba ili posledica zagaenja okoline i njenih dejstava na raspolaganju stoji veoma malo alternativa i izlaza iz te situacije. Drugo je sa elitom koja je svesna naih uslova ivotne sredine jo od 1957. Tada su se u Hantsvilu u Alabami sastali najpoznatiji naunici kako bi ocenili podatke i informacije novoinstaliranog satelitskog programa. Jedan od prisutnih, dr. Karl Gertajn, je prognozirao da e zagaenje gornje atmosfere i sto milijardi tona CO2 koje su se dodatno tamo nagomilale do kraja stolea imati katastrofalne posledice. Dolo se do zakljuka da tokom nadolazeeg stolea usled posledica tog zagaenja ljudski ivot na povrini Zemlje nee vie biti mogu. Zato je stvoren plan koji je danas poznat veini NLO-insajdera i ije je objavljivanje mnoge ljude kotalo ivota. Radilo se o Alternativi 3. Plan je bio sledei: Alternativa 1: detonacija nuklearne glave u stratosferu da bi se CO2 omoguilo da se raspri u svemiru. Alternativa 2: izgradnja ogromnih gradova unutar Zemlje koji bi se sami snabdevali, u koje bi se evakuisala drutvena elita i ostala tamo sve dok ivot na povrini ponovo ne bude mogu. Alternativa 3: kolonizacija druge planete, npr. Marsa. Alternativa 1 je kasnije proglaena previe opasnom i izbaena iz programa. Ostale dve su polako ali sigurno poele da se realizuju. Alternativa 2 ima prema mojim dosadanjim istraivanjima opseg od 75 podzemnih gradova, 65 njih na severnoamerikom kontinentu, jedan u vajcarskim Alpima, jedan u Transvalu u Junoj Africi i jedan u Australiji. (Ostali su mi promakli jer mi je bilo samo na kratko doputeno da vidim dotinu listu.) U amerike podzemne gradove spadaju Dulce Base, u Nju Meksiku, Area 51, Groom Lake, Nevada; Country-Club u Merilendu, i Los Alamos, zvani Dreamland, u Kaliforniji, u kojima su se takoe vrili genetski eksperimenti na ljudima (klonovi), probni letovi i prepravke palih leteih tanjira. U aprilu 1992. intervjuisao sam jednu gospou u Sidneju u Australiji koja je htela da ostane anonimna i koja je radila za jednu australijsku slubu odravanja i po njihovom nalogu ula u Pine Gap, podzemno vazduhoplovno uporite. Izvestila je uprkos pretnjama visokim kaznama da je Pine Gap dubok oko 13 km, da funkcionie na bazi slobodne enrgije i da ima podzemna jezera, sopstveni uzgoj voa i povra, itd. Prema zvaninim informacijama Pine Gap moe bez problema prebroditi direktan udar atomske bombe. (Vie o Pine Gapu u knjizi Stena Dejosa: Kosmika zavera.)

Sa alternativom 3 je zapoeto 1959. Ve kasnih pedesetih su uz pomo nemakih naunika koji su uestvovali u gradnji nemakih leteih tanjira, izmeu ostalih Viktora aubergera (Vril 7) i tehnologije sruenih leteih tanjira na zapadu SAD pravljeni ameriki letei tanjiri. Poeo je da se odvija jedan tajni projekat, paralelan javnom svemisrkom programu u okviru kojeg je uz pomo leteih tanjira zapoeto istraivanje povrine Meseca. Od 1960. je zapoeta gradnja dve baze na Mesecu iju su posadu inili Rusi i Amerikanci zajedno i to na istonoj strani Mare imbrium-a. Bile su to baze Arhimed i Kazini, nazvane po kraterima u koje su bile smetene. Baze na Mesecu su bile zamiljene kao meustanice na putu ka Marsu. 22. maja 1962. je dolo do prvog sletanja ljudske posade na Mars. Ovo prizemljenje, kao i let iznad povrine Marsa sa komentarima amerike i ruske posade, sniman je iz leteeg tanjira. U januaru 1977. taj film je preko saradnika NASA-e Harija Karmela dospeo do sira Viljema Balantajna, poznatog radioastronoma. 6. februara 1977. Balantajn je dogovorio sastanak sa Donom Hendrijem, upravnikom jednih internacionalnih dnevnih novina kako bi se dogovarali o objavljivanju ovog filma. Nastradao je na putu do Hendrija u misterioznoj saobraajnoj nesrei. Uz pomo Balantajnove supruge i Karmela film je konano doao do televizijske ekipe Scienece report engleske televizije Scepter TV i bio prikazan u sledeoj emisiji Science report-a. TV stanica je kasnije upozorena da joj moe biti oduzeta licenca ako i dalje bude izvetavala na tu temu. Film koji je snimljen iz pilotske kabine svemirskog broda je sadrao i kratak pogled na instrumente ispred pilota, oni pokazuju spoljni vazduni pritisak od 700 milibara i spoljnu temperaturu od 4 C. Astronauti, iji glasovi su takoe snimljeni, se vesele i izmeu ostalog uzvikuju:22. maj je 1962, mi smo na Marsu i imamo vazduha! Primedba autora: Ako sam ranije oklevao sa sopstvenim hipotezama ovde bih hteo da iznesem jednu. ujem kako mnogi itaoci kau: kakva glupost, znamo da na Marsu ivot nije mogu... Pitam ja vas: znate li to sa sigurnou? Budimo jednom sasvim iskreni, jedino to znamo je ono to je o Marsu objavljeno u izvetajima NASA-e i trenutnim udbenicima. Javnosti je reeno da na Marsu nema ivota, ali to jo dugo neemo znati. Budite svesni da se posebno kod svemirskih programa ponovo radi o monopolima i da nijedan ovek ne zna istinu sem istraivaa koji uestvuju u projektima. ta god da nam ovi ljudi od informacija objave, moramo da im verujemo jer trenutno ne moemo sami odleteti na Mars da bismo to proverili. Poimo od toga da je Mars zaista mrtav, onda bi sve ostalo kao pre, mi bismo shvatili da moramo da ostanemo na Zemlji i da nas tamo ne eka nikakva avantura. Pretpostavimo ipak da Mars moe da omogui ivot u nekom obliku moda ispod staklene kupole ili sa filtriranim vazduhom mislite li da e to ljudima tek tako biti objavljeno? Da je pak nekad bilo inteligentnog ivota na Marsu pokazuju slike Vikinga 1 od 31. jula 1976. kada je sa visine od 1278 milja iznad severne hemisfere slikao danas poznato lice Marsa (1,5 km dugo) i levo od njega simetrine forme mnogih piramida. Samo postojanje ovih graevina je dovoljno revolucionarno da se sve

takozvane svetske religije uzdrmaju iz korena jer nagovetava da zemaljsko oveanstvo nije jedino i da uopte nije kruna stvaranja. Postojanje ovih piramida omoguava dve teze koje unitavaju sve dosadanje prie o prolaznosti ljudi. Ili su graditelji piramida bili ljudski preci, ime se postavlja pitanje kako su doli sa Marsa na Zemlju. Ako je to tako, onda su morali imati svemirske brodove, tj. posedovati visoku tehnologiju to nae zapadne religije i nauke poriu. Ili graditelji piramida nisu srodni sa stanovnicima Zemlje, to znai da predstavljaju svedoanstvo vanzemaljskog oblika ivota, to institucije takoe poriu. Moda graditelji uopte nisu nestali nego su samo otili jedan nivo (sprat) nie. Ali ako su nekada zaista kolonizovali Zemlju, onda su verovatno jedna od glavnih rasa na planeti (moda ak crvena, kako ve samo ime kae?). Imamo velik izbor razliitih rasa koje potvruju takav dogaaj u svojoj prolosti. Takoe i pomeranja Marsovih kanala koje astronomi do danas nisu uspeli da objasne idu u prilog tezi da on ni u kom sluaju nije potpuno mrtva planeta. Ako je Mars tako mrtav kako tvrde mnogi naunici i ako u univerzumu ne postoji nigde vie ivot sem na Zemlji, ako mi ljudi sasvim neometano bar u naem Sunevom sistemu moemo da lutamo naokolo, postavlja se pitanje ta se dogodilo sa sovjetskom sondom Fobos II koja je1989. sletela na Fobos. Pre nego to je Fobos II mogao da postavi kopneno vozilo na malom Marsovom mesecu Fobosu radio veza se zauvek prekinula iz dosad neobjanjivih razloga. Takoe i nestanak amerike Marsove sonde Observer 24. avgusta 1993. Zadatak Observera je bio izmeu ostalog, da naini nove fotografije lica Marsa i piramida. Zauujue, zar ne? (injenice o ovome moete nai u amerikom videu Hoaglands Mars, adresa je u prilogu.) Najbolje je da sami procenite istoriju Marsa. Alternativa 2, podzemni gradovi, su realnost. Takoe se postavlja pitanje, ako je sprovedena druga alternativa, zato ne bi i trea? (Kompletnna pria o Alternativi 3, o navodnom stanju Marsa, njegovoj atmosferi, prikrivanju informacija, gradnji baza, merama zatite i zatajivanja, zbrinjavanju osoblja, unapreivanju, ispiranju mozga osoblju i tekoama do kojih je dolazilo i kojih verovatno jo uvek ima, sadrane su u knjizi Leslija Votkinsa Alternativa 3 (Vidite spisak literature. Adresa preko koje moete nabaviti film se takoe nalazi u prilogu.) Kao to vidite, tema NLO-i ima mnogo zemaljskije i realistinije znaenje nego to je dosad smatrano. Razumljivo je da se izdvajaju enormne sume za sputavanje istraivaa koji su otkrili tajnu o gradnji leteih tela koje koriste gorivo koje nijedan koncern na svetu ne kontrolie. Postoje i privatna lica koja su gradila takve letelice i letela u njima, to se monopolistima nikako nije dopalo. Moramo da napomenemo da nisu svi naunici i pronalazai potkupljivi ida su mnogi shvatili da se jedan takav pronalazak ne sme patentirati nego se sa njim odmah treba upustiti u proizvodnju. Ako date takav pronalazak na patentiranje moete da oekujete da e vam u najkraem roku pokucati na vrata neko ko e eleti ili da odmah otkupi patenat da bi ga zauvek uklonio ili e vam pretiti poto takvi proizvodi

za elitu nisu poeljni. Ako elite da se blie zabavite tim leteim telima ili mainama slobodne energije moete na adresi izdavaa na kraju knjige dobiti adrese za kontakt.

ENERGIJA KAO ORUJE Nemaka i ostatak zapadnog sveta stalno se suoavaju sa sa takozvanom energetskom krizom koju izazivaju internacionalni bankari. 1974. npr. cena sirove nafte je spiralno rasla zbog embarga OPEC-Ol-a. Internacionalni bankari su iza scene postigli dogovor sa arapskim voama OPEC-a. Princip je prost. Arapi zarauju tako to cena skae, vozai automobila, odnosno kupci plaaju a naftni koncerni kasiraju. Naftni koncerni poput Arco, Shell, Mobil, Exxon... su bili povezani sa Rokfelerovom Chase Manhattan Bank. Ta je banka imala sporazum sa voama OPECa, i njihov deo trgovine je bio da, poto su joj skuplje prodavali naftu kao u sluaju 1974, svoj profit u sledeih 30 godina i sa kamatom od 7% odlau u Chase Manhattan Bank. Sa takvim sredstvima mogle su da se odobravaju ogromne pozajmice takozvanim zemljama treeg sveta kao to su Meksiko, Brazil ili Argentina. Te zemlje su zatim stalno morale vraati sredstva sa visokim kamatama. Da bi vratile pozajmice sa kamatama, to novcem nisu mogle, te drave su bile prisiljenje da omogue bankarima vei uticaj na svoju ekonomiju i politiku. Lideri drava su bili prisiljeni da prihvate kurs odanosti bankarima ili su zamenjeni drugim figurama. Kao to vidimo, bankari su imali viestruku dobit od embarga. S jedne strane od uloga zemalja OPEC-a, zatim od dobiti naftnih koncerna prikljuenih bankama, od kamata na pozajmice zemljama treeg sveta i usto su stekle uticaj na njih kroz njihova zaduenja. U medijima se sva krivica svaljuje na zle Arape, a niko ne govori o stvarnim uzronicima, internacionalnim bankarima, koji su sklopili ugovore sa arapskim naftnim zemljama. Na sreu postoje jo donekle nezavisne novine, poput Spotlight-a u SAD i Nove solidarsnosti (Neue Solidaritat) u Nemakoj, koji barem piu vie o iluminatima nego ostali.

CIA I PERSIJSKI AH 1979. za vreme revolucije u Iranu je proteran omraeni ah, koji je na vlast doao 1953. uz pomo CIA-e. S obzirom da je bilo pravilo da su veina slubenika amerikih ambasada bili pripadnici CIA-e dolo je do toga da iranski pobunjenici koji su to znali iz osvete uzmu slubenike amerike ambasade (CIA-e) za taoce. CIA se zauzvrat osvetila tako to je ukazala irakom voi, Sadamu Huseinu na to da je pravi trenutak da umarira u Iran, poto je u to vreme bio prilino slab (to ba i ne odgovara istini).

Huseinova invazija je bila uspena, a iranski otmiari su obavestili Dimija Kartera da e osloboditi taoce u zamenu za oruje. Poto je veina oruja za vreme ahovog reima i tako bila iz SAD, Iranci su morali da od Amerikanaca nabavljaju municiju i rezervne delove. Predsednik Karter se ipak usprotivio ovakvoj trgovini i zapoeo tajnu misiju preko CIA-e da oslobodi zarobljenike. CIA, meutim, nije osobito volela Kartera jer joj je sproveo drastine redukcije. Zato su sproveli prevremeni referendum, koji kandidat e pobediti na sledeim izborima, Karter ili Regan. Narod je glasao za Kartera. CIA nije elela Kartera pa je odluila da sabotira spasilaku akciju u Iranu kako bi Karter izgubio obraz. U isto vreme je Viljem Kejsi, bivi direktor CIA-e i ef Reganovog izbornog taba, stupio u vezu sa revolucionarnim voom u Iranu, Homeinijem. Kejsi mu je saoptio da e Regan pobediti na sledeim izborima i da zato Homeini treba da razgovara s njim kao Reganovim izaslanikom. Viljem Kejsi je ve bio na dobrom glasu jer je omoguio izgradnju firme u Sovjetskom Savezu, najveeg proizvoaa putnikih vozila na svetu. Poto je bio i direktor Export-Import banke Homeini je odluio da sarauje sa njim. U treoj nedelji oktobra 1980. sastali su se Dord Bu (kasniji predsednik i lan Skull&Bones) i Riard Alen kao Kejsijev predstavnik sa iranskim Hezbolahekstremistima u hotelu Rafael u Parizu. Pritom je dogovoreno da se oruje dopremi u Iran preko Izraela a da Iranci oslobode taoce u momentu kada Regan bude proglaen za predsednika. Prva isporuka oruja usledila je dva meseca kasnije (marta 1981.). Planirana sabotaa spasilake akcije CIA-e je protekla kao podmazana (akcija je propala) a Kartera je zamenio Regan. Taoci su puteni i izvrena je prva isporuka oruja iz Izraela u Iran. Od 24 - 27. jula 1981. izraelski trgovac orujem Jakov Nimrodi je potpisao ugovor sa Iranom vredan 135 miliona amerikih dolara za isporuku 50 Land Missiles, 50 Mobiles und 68 Hawk Anti-Aircraft Missiles. Drugi poznati sluaj je kada je vajcarski trgovac orujem Andreas Jeni sa trgovcem oruja Stjuartom Alenom Mekafertijem prebacila u Iran 360 tona delova za M-48 u avionu CI-44 kojeg su iznajmili od argentinske aviokompanije Aero Rioplantese. Sve ih je kotalo 27 miliona dolara i dva puta su uspeno leteli iz Izraela u Iran. 18. jula 1983. na povratku sa treeg puta njihov avion oborio je ruski MIG-25 iznad Jermenije. Ova trgovina orujem bi bila gotovo nemogua bez Dorda Bua i Riarda Alena. I u ovom sluaju zvanine verzije vesti su bile daleko od onoga to se stvarno deavalo.

SADAM HUSEIN I PUSTINJSKA OLUJA

Irak je tek protiv Irana vodio besmisleni rat koji nije imao nikakvu drugu svrhu sem da omogui fantastinu zaradu meunarodnim trgovcima orujem. Poetkom osamdesetih godina SAD je doturila Iraku krivotvorena saznanja obavetajnih slubi koja su predoavala brzu pobedu protiv Irana. Zbog ovog dugog rata iraka privreda je takoe patila. Samo 1989. dug je iznosio 65 miliona dolara. Pored Sovjetskog Saveza Francuska je bila glavni dobavlja oruja. Doao je trenutak da se, prema pismu Alberta Pajka o zavrnoj fazi, objavi trei i poslednji rat. Zato je bilo potrebno aktivno krizno arite na Bliskom istoku. To je spretno izvedeno, jer prema Jovanovm otkrovenju u Bibliji poslednja bitka poinje na Bliskom istoku. Time e svi koji veruju u Bibliju i svi geopolitiki loe informisani vernici biti navedeni na pogrean put. Verovae da je to sud Boji. Ali nije. To je sud iluminata.

Zato je trebalo navesti Sadama Huseina u zamku. On je trebalo da prui Engleskoj i Americi izgovor za vojnu intervenciju, navodno da bi se osiguralo svetsko snabdevanje naftom. U junu 1989. na poziv Sadama Huseina u Bagdad je otputovala delegacija koju su inili Alen Stoga (Kissinger Assoc. Ltd.), lanovi uprava trusta bankara, Mobila, Occidental Petroleuma, itd. Centralna tema razgovora, projekat Badu-Staudam, koji bi Irak za pet godina uinio nezavisnim od uvoza hrane, je odbijen. Istrajali su na tome da Husein prvo izmiri dugove drave i da zbog toga bar delimino privatizuje naftnu industriju. On je to naravno odbio.

Krajem 1989. uskraene su Iraku 2,3 milijarde dolara koje im je Bu ve odobrio (preko Banca Nationale del Lavoro BNL). Tako je poetkom 1990. Irak bio potpuno uskraen za zapadne bankarske kredite. Tu se u igru ukljuio eik Al Sabah, kuvajtski emir i prijatelj engleske kraljevske porodice. On je ranije po uputstvima Londona i Vaingtona slao novac u Irak kako se osmogodinji rat koji je trgovcima oruja donosio novac a Izraelu politike prednosti, ne bi iscrpeo. Poetkom 1990. Kuvajt je dobio nalog da preplavi trite jeftinom naftom, suprotno svim potpisanim OPEC-sporazumima. Rani diplomatski napori drugih zemalja OPEC-a, izmeu ostalih i Iraka, su pokuali da odgovore Kuvajt od tog unitavajueg kursa. Bezuspeno. U julu 1990. sukob izmeu Kuvajta i Iraka je eskalirao. Na sastanku Bilderbergera od 6.do 9. juna 1990. ve je dogovoreno ono to je Ejpril Glespaj, amerika ambasadorka u Bagdadu prenela Sadamu Huseinu 27. jula:

SAD nee zauzimati stav o sukobu izmeu Iraka i Kuvajta. (Zvanian zapisnik sa ovih pregovora Irak je objavio nakon izbijanja rata.)

To je naravno bilo zeleno svetlo za Sadama. 2. avgusta irake trupe su umarirale u Kuvajt. Vladarska porodica je naravno bila unapred obavetena od strane CIA-e te je zajedno sa voznim parkom rols rojsa i nakitom napustila zemlju.

Sledeih est meseci odigravao se dobro inscenirani pozorini komad. 11. septembra je Dord Bu najavio novi svetski poredak. Bilo je mnogo pregovora da bi se izbegao rat koji je odavno isplaniran. Tako su 15. januara 1991. amerike trupe uvuene u Zalivski rat. itav taj scenario opisuje Dejms H.Veb, glavnokomandujui mornarice pod Reganom:

Cilj naeg prisustva u Persijskom zalivu je pokretanje novog svetskog poretka Buove vlade (marionete iluminata), to mi se ne dopada.

Kada biste ponovo uporedili ta su govorile vesti o tome...

Viljem Kuper je jo godinu dana pre poetka Zalivskog rata objavio taan datum ulaska amerikih trupa, koji je otkrio iz tajnih papira u koje je imao uvid tokom svoje slube oficira Mornarike obavetajne slube. Ovaj datum snimio je na kaseti to dokazuje da je objavio sluaocima taan datum jo godinu dana pre rata.

Ovaj rat je mnogo ranije isplaniran i pripremljen, isto kao i trei svetski rat, hteli vi to da priznate ili ne.

TA BUDUNOST NOSI KONFLIKTNOM BLISKOM ISTOKU?

Des Grifin pie da bi odluka izraelskog parlamenta doneta jula 1980. o proglaenju Jerusalima za politiku prestonicu Izraela mogla da bude od najveeg mogueg znaaja. Predstavlja li to korak u pravcu jednog mnogo ambicioznijeg cilja cionista? Godinama vai kao priznata injenica da cionisti planiraju da Jerusalim bude metropola iz koje e upravljati svetska vlada. Ovaj cilj je predstavio izraelski premijer David Ben Gurion 1962. Pokuaji da se uspostavi takav svetski savez sa Jerusalimom kao glavnim gradom bi sigurno izazvali trei svetski rat koji je predvideo iluminat Albert Pajk u svom pismu Maciniju. Pajk kae da e taj rat izbiti na Bliskom istoku i to zbog neprijateljstva izmeu Arapa i Izraelaca i da e se zavriti uspostavljanjem svetske diktature.

Stav internacionalnih bankara po pitanju uspostavljanja jednog takvog globalnog logora robova je saeto jasno u reima Dejmsa Varburga koje je izgovorio pred amerikim Senatom 17. februara 1950: Imaemo svetsku vladu, hteli mi to ili ne. Jedino je pitanje, da li e se svetska vlada uspostaviti milom ili silom. Po tvrdnjama Viljema Kupera trei svetski rat planiran je za sredinu 1996. Tu informaciju je saznao iz tajnih dokumenta koje je slikao dok je radio pri Mornarikoj obavetajnoj slubi. Zatim je planirano da jedan od tri najvea amerika grada (Njujork, San Francisko ili Los Aneles) budu uniteni atomskom bombom. Krivica bi bila pripisana ekstremistima sa kriznog podruja Bliskog istoka (Irak?), da bi se dobilo opravdanje za poetak treeg svetskog rata. Da li je bomba u Svetskom trgovinskom centru moda bila samo test, da se vidi kako e masa reagovati? Razmislite o tome!

NEMAKA PONOVO UJEDINJENA (U PROPASTI) Rusija i komunizam su ispunili svoj zadatak pa su mogli da se raspadnu. Zapadni narodi su zbog ruskog neprijatelja primorani na ujedinjenje u saveze koji su zakone NATO i UN postavili iznad nacionalnih zakona. Sve je izvanredno funkcionisalo. Dolo je vreme da se US (United States) i SU (Sowjet Union) zvanino ujedine iako po kapitalu i proizvodnji oruja nikad nisu bili zaista razdvojeni. (US i SU, uoavate li slinost? Sluaj? Moda je sluaj i to to Sovjeti kao i SAD imaju pentagram (petougaonu zvezdu) ne samo na svom oruju, avionima i tenkovima, nego je on i simbol drave (crvena zvezda, pentagram). Takoe je svevidee oko iluminata pored amerikog dravnog peata i centar amblema marksistikog reima. Ponovo je Big Brother (Veliki brat) morao da inscenira neto. UN su planirale svetsku vojsku. Pad cene nafte 1986. teko je pogodio sovjetsku plansku privredu. Izvor nafte na zapad je od sedamdesetih postao za Kremlj najvaniji donosilac deviza. Prinosi su poeli da se smanjuju ba kada je Gorbaov sa svojim reformama obeao vie nego to je mogao da ispuni. Privredni haos koji je izbio je bio razlog da se Moskva odrekne veza sa satelitima u Istonoj Evropi. Mnogi Sovjeti su u ujedinjenoj Nemakoj videli pogodnog partnera za obnovu sovjetske privrede. U novembru 1989. je doao trenutak da DDR-u bude izmaknut sovjetski tepih ispod nogu. Pod pritiskom pokreta izbeglica preko Maarske i oslobodilakog pokreta na ulicama Istone Nemake stara DDR je poiena za nekoliko dana. Dok se spolja proslavljao dramatian kraj komunistike vladavine, iluminati su duboko razmiljali o uspehu narodne revolucije u Istonoj Evropi. Osim toga su je alarmirali izgledi da se u

Nemakoj razvije alternativa ekonomskoj politici SAD. Zato je anglo-amerikim medijima odmah naloena upotreba naziva etvrti rajh. Politiki stratezi u Londonu i Vaingtonu previe jasno su videli dugorone rezultate nemakog jedinstva i jedne ponovo jake i eventualno nezavisne Nemake. Takoe su bili svesni opasnosti da projekat Nemake snagom i verom 85 miliona ljudi ipak uprkos volji iluminata moe biti uspean i probuditi i odueviti druge zemlje. U leto 1990. vlada M.Taer je nakon izvetaja iz Londona znatno pojaala aktivnosti britanske obavetajne slube u Nemakoj i u tu svrhu je osnovala novo odeljenje tajne slube. I Buova vlada je preduzela korake da ostvari uticaj na nemaku politiku. Nezavistan i pozitivan razvoj nije deo plana iluminata. Zato su 30. novembra 1989. profesionalne ubice ubile Alfreda Herhauzena, predstavnika uprave Nemake banke i lana Bilderbergera. Herenhauzen je bio vaan savetnik Helmuta Kola. Samo nekoliko dana ranije je u svom intervjuu Wall Street-Journalu govorio o svojim planovima obnove Istone Nemake. Za samo jednu deceniju ona je trebalo da postane najnaprednija industrijska nacija u Evropi. Takoe je govorio o programu za vraanje dugova treeg sveta. Herenhauzen se otvoreno usprotivio sistemu establimenta to je otvoreno ispoljio na konferenciji Bilderbergera 1988. i na sednici amerike Privredne komore. Kasnije je ubijen i ef udruenja, Detlev Roveder. Atentat na saveznog ministra Volfganga ojblea nije zavrio njegovom smru. Svi atentati su povezani sa programom obnove Istone Nemake. Da je u sluaju Herenhauzena poinilac RAF-fantom moe se nazvati loim vicem. Herenhauzen je bio jedna od najvie ugroenih osoba u Nemakoj i stoga je preduzeo mnoge mere bezbednosti. Neposrednu zatitu preuzelo je obezbeenje Nemake banke, okolinu njegovog stana stalno je nadgledala policija a za posmatranje okoline stanovanja bile su zaduene posebno obuene i opremljene jedinice hesenskih mobilnih komandosa (MEK). Ipak su poinioci uspeli da iskopaju ulicu Seedammweg u Bad Homburgu, poloe kabal i ponovo zatvore asfaltom, a da to niko ne primeti. Pred poslanicima Bundestaga savezni pravobranilac fon tal je izvestio da je napad isplaniran nedelju dana ranije i da su atentatori unapred instalirali gotovo sve sastavne delove kasnijih eksplozija, ukljuujui i kabal koji je identifikovan kao veza sa mehanizmom paljenja. Na dan napada poinioci su na lice mesta doneli svetlosnu rampu i postavili bombu montiranu na biciklu tako da Herenhauzenovo vozilo mora neposredno da proe pored njega. Sve te pripreme su izvedene na mestu koje je ekipa policije kontrolisala samo pola sata pre napada a da pritom nita nije primetila. To je udno, poto je nastojnik bazena koji se nalazio na licu mesta oko pola sata pre napada primetio mladie koji su se upadljivo ponaali. Uz to je i eksplozija izazvana svetlosnom rampom mogla da funkcionie samo ako ju je Herenhauzenovo vozilo prolo kao prvo, dakle nijedno vozilo koje je bilo napred nije ugroavalo pripremu. Raniji predsednik Savezne slube za zatitu ustava, dr. Rihard Majer, je nedelju dana nakon napada rekao pred nemakim Bundestagom da je vozilo iz Herenhauzenovog

konvoja (koji se obino sastojao iz tri vozila) koje je ilo napred bilo odvojeno. (Da li je moda RAF pozvala i objasnila da prvo vozilo spreava atentat?) Druga osobenost koju su atentatori izmislili i koja ukazuje na veliko iskustvo u ophoenju sa vojnim eksplozivima je ta to je bomba bila formirana kao takozvani uplji naboj. To ima za posledicu da se pritisak ne iri ravnomerno na sve strane nego je u snopu i usmeren na cilj. Izgradnja ove bombe kao i znanje o slabim takama blindiranih limuzina Mercedes-Benza sa prozorima sa strane koji su se otvarali, koji su poznati samo uskom krugu strunjaka za bezbednost koji znaju odgovarajue rezultate testova ne mogu se ni uz najbolju volju pripisati navodnom RAF teroristi ili nekom drugom poetniku. Bezbednosni organi nisu na licu mesta nali tragove koji bi omoguili svrstavanje u neku odreenu grupu poinalaca. Naen je papir sa petokrakom zvezdom, slikom mainske puke heklera sa natpisom RAF i reima Komanda Volfganga Bera, to nije imalo dokaznu snagu. Kao i kod svih napada koje je izvrila frakcija Crvene armije od hapenja takozvane druge RAF- generacije oko Kristijana Klara, to nije jedini dokaz prepoznatljiv na stvarno postojeem krugu ljudi koji se moe legitimno oznaiti kao levo orijentisano udruenje RAF. Nema otisaka prstiju, ostataka pljuvake na cigaretama, kose ili bilo kojih drugih ukaza na poinioce koji su pod imenom RAF skoro devet godina postavljali bombe, pucali i od skoro struno dizali zatvore u vazduh. Pismeno priznanje u sluaju Herenhauzen je bilo toliko oskudno da je tadanji savezni ministar unutranjih poslova ojble kritikovao da supstanca pisanja poinilaca stoji u sutoj suprotnosti sa teinom i tehnikom perfekcijom napada. Postoji potpuni nedostatak dokaza ili bar naznaka koje upuuju na teroristiku organizaciju RAF, ipak su organi bezbednosti istrajali na krivici RAF-a. 1. jula 1992. autori HR-a i WDR-a su u emisiji Kraj RAF-legende po prvi put predstavili rezultate svojih istraivanja. Postavili su tezu da je takozvana trea generacija RAF-a kojoj zvaninici pripisuju teroristika ubistva poslednjih godina, postoji samo kao legenda koja vie nije odriva. Svoje teze produbili su autori Volfgang Landgreber, Ekehard Siker i Gerhard Visnevski u knjizi o RAF-fantomu koja je objavljena u izdanju kue Knaur. Kao glavne argumente navode: 1. suprotno prvoj (Majnhof, Bader, Enslin) i drugoj (Suzane Albreht, Kristijan Klar) generaciji RAF-a, takozvana trea generacija nikad nije ostavila dah traga na licu mesta. 2. osobe koje se pripisuju treoj generaciji RAF-a kao npr. Kristijan Zajdler, su sredinom osamdesetih nestali bez traga, a da nikad nisu vie dali znake ivota.

3.

upravljanje RAF-om iz elija terorista u zatvorima poznavaoci

dovode u sumnju ili potpuno iskljuuju. Komandna ravan je morala da bude negde drugde.

4. jedine naznake po kojima su se napadi u poslednjih sedam godina pripisivali RAF-u su bila takozvana pismena priznanja, koje su savezni organi bezbednosti oznaili kao autentine. Pritom koriene metode ni na koji nain ne odolevaju preispitivanju.

5.

u sreditu emisije je bio intervju sa ranijim krunskim svedokom u

sluaju Herenhauzen, Zigfridom Noneom, koji je opovrgao svoj iskaz od januara 1993. Vie puta je od strane saradnika Hesenske zatite ustava bio prisiljen uz pretnju smru ili zatvorom da lano svedoi da je u svom stanu u Bad Homburgu sakrivao poinioce i s njima pripremao atentat na Alfreda Herenhauzena. Televizijska ekipa je dola do zakljuaka sa dalekosenim posledicama, da je trea generacija RAF-a bila vetaki u ivotu odravani fantom za svesno i eljeno dranje naroda u zabludi. Osim toga je postojala sumnja da je politiko vostvo republike krajem sedamdesetih i poetkom osamdesetih godina ne samo tolerisalo odranjanje velikog dela lanova RAF-a u tadanju DDR, nego i u tome uestvovalo. Verovatno je da su ne samo tajne slube saveznika, nego i nemake slube i vlasti znale da su bivi lanovi RAF-a nestali u DDR. Javnost je zavarana da su lanovi RAF-a, naslikani na poternicama imali veze sa ubistvima poinjenim osamdesetih godina. Pri najnovijem napadu koga je RAF proklamovao, profesionalno dizanje u vazduh zatvora u Vajtertatu, sve je bilo kao i do tad: naen je samo papir sa RAF amblemom i imenima komandanata, bez tragova, bez greke, bez svedoka. Italijanski novinar Ciprijani je intervjuisao biveg glavnokomandujueg amerikog vazduhoplovstva Fleera Prautija, kojom prilikom je on motive za ubistvo Herenhauzena naao u prvih jedanaest strana njegovog govora koji je trebalo da odri u SAD etiri dana nakon napada. On je sadrao Herenhauzenove vizije novog ureenja odnosa izmeu Istone i Zapadne Evrope koje bi promenilo sudbinu sveta. Prauti je dalje u intervjuu rekao da su Alfred Herenhauzen, Don Kenedi, Aldo Moro, Enriko Matei i Olof Palme svi ubijeni iz istog razloga zato to nisu prihvatili kontrolu sveta kondominatom sa Jalte. U svakom se sluaju radilo o inu male elite koja se osetila ugroenom zbog ideje o pax mondiale (svetskom miru). Primedba u vezi sa dananjom situacijom: Potpuno smiljeno insceniran talas azilanata ka Nemakoj je deo velikog plana elite za uspostavljanje novog svetskog poretka. Upotrebljen je da bi u Nemakoj izazvao netrpeljivost prema strancima, to bi pruilo opravdanje okretanju ka desniarskim partijama i porastu nasilja desniara prema azilantima i invalidima i propagandi etvrtog rajha koju je irio anglo-ameriki establiment.

Od ponovnog ujedinjenja Nemake i raspada ureenja iz Versaja i Jalte, politiki stale Nemake se opirao da se otvoreno suprotstavi geopolitiki motivisanim propagandnim napadima (Nastajanje etvrtog rajha). Naprotiv: neke snage, npr. predsedavajui Trilateralnom komisijom OtoGraf Lambsdorf, prate ekonomsko-politiki isti agresivan kurs, koji se u svom uinku izjednaava sa ciljevima geopolitiara. Takoe su i izjave Petera Gloca iz vostva SPD-a protiv osude velikosrpske agresije u uvodnom lanku Frankfurter Allgemeine Zeitung-a svedoanstvo geopolitikih stanovita unutar Nemake. Prema ranijoj predstavi ovih geopolitiki usmerenih sila (Engleske, Francuske i SAD) potreban je bio drugi Bliski istok, trajna rana na jugu Evrope (rat u Jugoslaviji) kako bi se spreio mogui novi evroazijski poredak u ijem bi centru bila bliska saradnja sa Rusijom, Nemakom i Francuskom. Ako je ijedna zemlja mogla da utie na dogaaje u Istonoj Evropi onda je to Nemaka. Lord Kastleregs, glavni manipulator na Bekom kongresu, opisuje kako je trebalo da se ogranii mo Nemake u Evropi ( to se u potpunosti podudara sa planom Cionkih mudraca): Mo Nemake u novoj Evropi mora da se ogranii tako to e se od Nemaca zahtevati da se jae angauju u NATO i drugim meunarodnim organizacijama, istovremeno Amerika mora da blisko sarauje sa Velikom Britanijom, Francuskom i drugim zemljama kako bi se ograniio uticaj Nemake na te organizacije. U skladu sa ovim pravcem delovanja geopolitikih snaga u Vaingtonu, Parizu i Londonu svim su sredstvima onemoguivane sve aktivnosti koje su se suprotstavljale takvom proraunu, npr. nemako zalaganje za razvoj istoka. Ranjivost i slabost saveznog kancelara Helmuta Kola i njegove vlade nisu mogli biti gore prikazani svetu nego injenicom da je istog meseca, novembra 1989, kada je sruen Zid, ubijen dr. Alferd Herenhauzen, predstavnik uprave Nemake banke, iji naruioci i izvrioci do danas mogu da se kreu po sveti, slobodni, nepoznati, i negonjeni. Alfred Herenhauzen je jo pre dueg vremena strateki dalekoseno predloio otpis dugova zemljama u razvoju, posebno u godini velikog kraha berze 1987. ali u oima njegovih neprijatelja ovi predlozi su postali potpuno neprihvatljivi kada je pored zahteva za otpisom dugova zahtevao plan ekonomske obnove Istone Evrope. Herenhauzen je govorio o jednoj poljskoj razvojnoj banci prema modelu Kreditne banke za obnovu. Po miljenju ne samo glavnokomandujueg Prautija, Herenhauzen se time suprotstavio nepisanim pravilima londonskih i njujorkih monetarnih grupa moi i tako dospeo u sukob sa svojim neprijateljima. U vanom trenutku raspada komunistikog sistema na Istoku, Kol je obeao da e uiniti globalni zaokret ka stvarnom planu ekonomske obnove istoka. To bi zahtevalo raskid sa vladajuim monetarnim krugovima u zemlji i inostranstvu i u osnovi bi dotaklo tradicionalni odnos snaga starih pobednikih sila. Nakon ubistva Herenhauzena, Kol je po Spiegel-u priznao da je izgubio bliskog saradnika koji je strateki razmiljao i da u nemakim zemljama uglavnom dominiraju prodane due.

Nakon ovog uasnog ina Kol i njegova vlada se nisu usudili da javnost upoznaju sa pozadinom ovog zloina i tako motiviu policijske snage i organe gonjenja da uhvate ubice i naruioce i razjasne njihove motive. Umesto toga je javnosti priano neto o treoj generaciji RAF-a. Tri i po godine od ubistva Herenhauzena jasno se vidi praznina koju je ostavio. Takoe se iz krugova preduzimaa i upravljaa u ekonomiji, nauci i istraivanju uje da ak i ako se uoi neophodnost Laroovog razvojnog plana u produktivnom trouglu Pariz-BerlinBe, sa velikim infrastrukturnim merama u sektoru energije, saobraaja i vodoprivrede, kao motora evroazijskog poleta, nakom smrti Herenhauzena niko nee podmetnuti svoju glavu za takve programe, koji su priznati kao ispravni ali koji protivree vladajuoj monetarnoj ideologiji moi. Ubistvima Herenhauzena i Rovedera u Nemakoj su postale nadmone one politike struje koje su se zalagale za ekonomsku politiku po najgoroj doktrini slobodne trgovine. Sada, nakon prvog talasa trajkova u novim saveznim dravama nakon 60 godina, uoavaju se neke srazmere i katastrofalne posledice unitavajue ekonomske politike. Sada zvanino imamo skoro 4 miliona nezaposlenih, od toga su 400 000 mladi. Prognoza Instituta za ekonomska istraivanja oekuje porast od 17%, dakle otprilie 7,5 miliona nezaposlenih. Izlivi nasilja, posebno prema strancima, ali i invalidima i beskunicima, u kojima je 1992. poginulo sedamnaest ljudi, od toga sedam stranaca, su u tampi koja je ranije pisala o opasnosti etvrtog rajha, prikazani kao potvrda njihove teze o raspirivanju neonacizma. Savezna vlada je pokuala da diferenciranom predstavom koriguje ovu iskrivljenu sliku. Od jeseni 1992. su preko tri miliona Nemaca i stranaca zajedno izali na ulice da bi sa sveama demonstrirali protiv mrnje prema strancima. Ko su poionioci? Preko 70% okrivljenih su mlai od 20 godina. Oni su odrasli na zapadu u vreme nakon Brantove reforme obrazovanja, vaspitavali su ih roditelji koji su sami primali uticaje uenja Frankfurtske kole u nastavi, preko radija i televizije. Najvei broj inova nasilja okarakterisanih kao ekstremno desniarski dogodio se u Severnoj Rajni-Vestfaliji (preko 500), najnaseljenijoj saveznoj dravi, sledio ju je BadenVirtemberg (preko 250) i Branderburg (229). Iskrivljena slika koja je irena propagandno u zemlji i inostranstvu otkriva kako geopolitiku nameru (slabljenje impulsa obnove istoka), tako i isto licemerstvo. Na osnovu zvaninih dokumenata i aktuelnih intervjua sa vodeim lanovima amerikih neonacista i KKK moe se lako pratiti unazad kako se od pre mnogo godina ,od sedamdesete pa na ovamo, dogodilo veoma marljivo proterivanje ovih rasista i skinhedsa iz Amerike u Nemaku. Zapanjujue je da su aktivnosti NSDAP/AO Gerija Reksa Loka (Nacionalsocijalistika nemaka radnika partija organizacija u inostranstvu) u SAD sa njenim nemakim drugovima Mihael Kinen koji je umro od side,i bio blizak patrijski kolega Gerija Reks Loka oigledno ne samo da su do danas mogle da se odvijaju neometane od amerikih slubi i carinske i granine kontrole preko okeana, nego postoji

sve vie naznaka koje navode na zakljuak da postoji tajna pomona ruka pri izgradnji nasilne neonacistike scene u Nemakoj, ali i u SAD. Upravo taj razvoj i njegova suprotna strana, ANTIFA-potencijal autonomnih izgraen od stare mree tazija (VN-Udruenje progonjenih od strane nacistikog reima koje su direktno finansirali tazi i stara DDR, sarauje danas direktno sa BdA (Savezom antifaista) i smatra se vrhom antifaistike borbe) polazi se od oko 6 000 nasilnika u oba tabora su instrumenti strategije napetosti izmeu unutranjeg i spoljanjeg mira Nemake. Kao to vidite, iluminati i ovde prema starom Makjaveli-nainu finansiraju i time kontroliu obe strane. Na jednoj strani lanac kotskog reda masona (KKK, B'nai B'rith, Antidefamation League (ADL), NSDA-P/AO do nemake scene neonacista i skinhedsa i na drugoj strani mrea tazi kontrolisana komunistikim sistemom koja se protee do scene antifaista i ekstremnih leviara. Kinenova 1977. osnovana Zajednica ubeenja novog fronta (GdnF) sa svojih 400 lanova spada u jednu od najvanijih grupa kadrova koja je tesno povezana sa NSDAP/AO. Takoe je veliki deo propagandnog materijala ubrzo zabranjenoj FA-P isporuivan od strane NSDAP/AO. I nadalje se otkrivaju veoma interesantne stvari. Na primer Jan Stjuart, voa engleske skinbande Screwdriver je saraivao sa desniarskim ekstremistikim Britanskim nacionalnim frontom. Do 1985. su pripadali White niose club-u Britnskog nacionalnog fronta u kom su se skupljale engleske rasistike skinbande. 1985. Jan Stjuart je osnovao pokret Blood & honour (Krv i ast), kojim su u organizovanoj formi irili white power(mo belaca) razmiljanja Kju kluks klana. Nisu samo skinbendovi pripadali ovom kadru. Na primer, satanistiki bend Kiss (Kings in Satans Service, koji su se otvoreno izjasnili za satanizam i pisali oba S u Kiss SS-ovim slovima sve dok im to nije zabranjeno), je u direktnom kontaktu sa Church of Satan (Sataninom crkvom) Antona Laveja, najveom zvaninom satanistikom crkvom na svetu. Satanina crkva je u prolosti uspostavila najblie veze sa mnogim engleskim i amerikim rok grupama. Primera radi, pomagali su britansku grupu Black sabat sa pevaem Ozi Ozbornom. Takoe su Rolingstonsi bili u bliskoj vezi sa Sataninom crkvom. Voa satanistike sekte Temple of Seth koja je proistekla iz Satanine crkve je voa neonacista i satanista Mihael Akvino. On je ezdesetih i sedamdesetih bio oficir za psiholoko ratovanje amerikih borbenih snaga, istovremeno i autor, filozof i istoriar Satanine crkve. 1981. je potpukovnik Akvino fungirao sa najviim stepenom tajnosti kao savetnik za Evropu amerikog generaltaba. Akvino je u Nemakoj odravao satanistiku ceremoniju u dvorcu Vevelsburg, gde je nekad voa SS-a Hajnrih Himler uredio prostor za crne mise (Valhala). Da bi mogao da vri dananju funkciju sataniste i radikalnog desniara unutar amerikih borbenih snaga, Akvino je morao da izgradi strogo kontrolisanu grupaciju koja je prevazilazila Sataninu crkvu, Temple of Seth (Setski hram). Akvino, umean u seksualne i satanistike zloupotrebe dece, neonacista Geri Reks Lok i desniarski satanistiki svetenik Anton Sandor Levi su u bliskoj vezi sa tadanjim velikih zmajem

vitezova Kju kluks klana Denisom Mahonom, kao i pokojni Mihael Kinen (svi upravo nabrojani su usput budi reeno homoseksualci). Preko Akvina su svi bili u vezi sa ve pomenutim Tavistok institutom za psiholoko ratovanje u Saseksu u Engleskoj. M. Norman, britanski ef centralne banke od 1920.-1944, koji je potpomagao uspon Halmara ahta a time i Hitlera, je takoe bio, prema sopstvenim reima, Hitlerov najbolji prijatelj. Norman je bio divlji mistiar, teozof i esto je patio od nervnih slomova. Krajem rata Norman se povukao iz Engleske banke i posvetio se radu za Svetsko udruenje protiv duevnih bolesti. Imenovao je brigadira Dona Roulinga Riza za predsednika udruenja. Normanova supruga je bila rasistiki fanatik i sedela u British healt board (Britanski odbor za zdravlje). Brigadir Riz, ef odeljenja za psiholoko ratovanje u britanskoj armiji, je bio voa Tavistok instituta u Engleskoj. Zahvaljujui takvim zagovornicima na zapadu, mogao je da preivi komar rasistike nauke nacista i njihov pogled na svet. Mnogi srpski etniki komandiri koji su u Bosni i Hercegovini nareivali etnika ienja i masovna vrenja nasilja imaju psihijatrijsko obrazovanje koje su izmeu ostalog, dobili na britanskom Tavistok institutu.

KAKO STOJI STVAR SA SRBIMA? Osvajaki pohod Srba ne bi bio mogu bez podrke iz Moskve i Buove administracije. Tadanji zamenik ministra inostranih poslova i prominentni partner firme za konsalting Kissinger Associates, Lorens Iglberger se zajedno sa svojim drugim Kiss-Ass partnerom , Lordom Karingtonom, pobrinuo da Beograd dobije odreene ruke za etniko ienje i masovna ubistva. Istovremeno su u cilju finansiranja ovog pohoda stvoreni mehanizmi za ogroman ilegalan priliv novca u Beograd, kako bi se podmirili trokovi uvoza oruja, nafte i druge robe. U poslednjih godinu i po dana (poetkom devedesetih, prim.prev.) privatne banke su iznenadile ponudom kamata od 15% za devizne uloge i 200% za dinarske s obzirom na stopu inflacije od 25,000% godinje. Uz veliku nezaposlenost i velik broj ljudi bez prihoda, takvi rezultati kamata lie na politiki trik kojim se treba suprotstaviti rastuem nezadovoljstvu u stanovnitvu zbog teke ekonomske situacije koju uzrokuje rat. Jedan posmatra je rekao: Neko tu finansira skriveni sistem socijalne skrbi. Neki aspekti tih radnji su izali na svetlo dana nakon to je beogradski bankar Jezdimir Vasiljevi, ef Jugo skandik banke marta 1993. preao u Izrael. Prema izvetajima tampe, ova banka je imala oko 4 miliona rauna sa deviznim tednim ulozima u visini od skoro 2 milijarde amerikih dolara. Odakle je potekao ovaj novac? Jugoslavija je pre rata raspolagala cvetajuom turistikom branom i industrijom naoruanja koja je pre svega proizvodila lako naoruanje za izvoz, ali nakon brze isplate 14 milijardi dolara stranog duga nije ostalo mnogo. Turizam je u meuvremenu propao a proizvodnja oruja je angaovana prevashodno za rat. Srpska vlada je profitirala i od ratnog plena iz osvojenih podruja, ali to je bilo malo s obzirom na aktuelne potrebe. Ruske isporuke oruja i nafte su izvravane uz plaanje u

gotovini. Zapadna nafta, npr. iz Mobil-oil rafinerije u grkom Solunu dolazila je u zemlju po cenama sa crnog trita koje su bile i 400% vee od trinih. Sa ulogom u trgovini drogom preko balkasnske putanje, Beograd je dobio pristup meunarodnom sistemu offshore-pranja novca i ovde se moe traiti izvor novca. Narastajue aktivnosti srpske mafije kojom se upravljalo iz Beograda, u Zapadnoj Evropi su takoe jedan od izvora priliva novca. U Beogradu postoji kola za provalne krae koja oigledno uiva zatitu obavetajnih slubi i iji apsolventi su raireni po celoj Evropi gde svoj plen predaju dobro organizovanoj mrei utajivaa. Uprkos tome, teko je zamisliti da bi taj izvor novca bio dovoljan da bi bili pokriveni srpski trokovi rata, ak i ako se srpskoj mafiji pripie rasui znaaj na zapadnoevropskom tritu droge. Komentatori su razliito uporeivali radnje Jugoskandika i njihovog glavnog konkurenta Dafiment banke, sa obinim preduzeima koja se bave prevarama u investiranju, koja ljudima izvlae novac iz depa obeanjima redovnih isplata kamata na nepokretnosti ili druge uloge. Ali ponaalo se drugaije. Nije mala Srbija izmamila kapital velikim igraima na meunarodnim vruim tritima novca. Iste snage koje su Srbiji dale zeleno svetlo za rat organizovale su i finansiranje. Srbija ne organizuje sama priliv novca, ona je samo korisnik. Tako postoje izmeu ostalih i aranmani u kojima se koriste domae banke u Beogradu ili off shore-kanali uz odgovarajuu nadoknadu da bi se svakog meseca oprao deo priliva u gotovini iz meunarodne trgovine drogom. Beograd pritom nije loe zaraivao. Standardne kamate za pranje novca mogu da budu od 3% do 7%, ali s obzirom na ogromne sume koje su postizane u trgovini drogom svetskih razmera, trgovci mogu da plate i do 30% a da ne osete. Deoniar Dafine Milanovi, efa Dafiment banke u Beogradu je Izrael Kelman iz Tel Aviva koji ima 25% akcija. Vasiljevi iz Jugoskandika je pobegao u Tel Aviv, to ukazuje da je verovatno imao kljunu ulogu u anglo-ameriki inspirisanoj tehnici finansiranja rata. Na slian nain su se ameriki bankari spasili od bankrota snanom infuzijom novca od droge u latinoamerikoj dunikoj krizi 1982. godine. To sve ima malo veze sa slobodnom trinom ekonomijom. Prema podacima nemake policije pri gonjenju srpskih mafijaa u Nemakoj, steeno je iskustvo da Beograd ne nudi meunarodnu policijsku saradnju i da je zato jo zgodnije mesto za pranje novca nego vajcarska. Kipar, snano razvijeni off shore centar za banke je najvanija operativna baza bankara u Beogradu. Oigledni uspeh finansiranja rata koji je postignut od strane finansijera iza Iglbergera i Karingtona (Komitet 300) nije samo posledica prevelikog dranja u tajnosti, nego i rezultat zapadnog nedelovanja. Nakon to su posmatrane aktivnosti beogradskih banaka godinu i po dana, svako znao, ukljuujui i diplomate, da neto nije u redu. Takoe se znalo i za predstavnike banaka na Kipru. Nita nije uinjeno, iako su se sankcije UN odnosile i na finansijski transfer ka Srbiji, ukoliko nije namenjen za medicinske ili druge humanitarne svrhe. Tek u aprilu 1993. UN-ova komisija za sankcije je priznala da je propustila da konsultuje kiparske vlasti u vezi sa srpskim bankarskim vezama. Bilo je premalo konkretnih informacija.

Bankar Vasiljevi je iveo 15-20 godina u inostranstvu, verovatno u Australiji, i bio je poznat po svojim poslovima u ratnim podrujima Dalekog istoka, kako je to nazvao britanski Observer. Moda stari prijatelj Teodora eklija?

SADANJA SITUACIJA Uz pomo meunarodnih bankara, povezanih sa elitnim drutvima i na taj nain izgraenim imperijama, iluminati dre svet u aci. Rade na tome da jo vie uvrste posedovanje planete. Nacionalna dugovanja drave su njihova glavna kontrola. Usto postoji meunarodna policijska snaga koja dri u redu nezavisne drave poput Libije ili Irana snage UN-a. Nezavisnost Libije od meunarodne kontrole je izazov novom svetskom poretku. U medijima se Moamer el Gadafi predstavlja kao terorista da bi se opravdala agresija protiv Libije. Ponovo ispiranje mozga. Dord Bu je jedan od najboljih saigraa koje su iluminati ikada imali, a zbog svojih snanih veza sa ilegalnim prometom droge morae da sarauje do poslednjeg daha. (osmi protokol). Bu je bivi ef CIA-e, bivi ef CFR-a, lan reda Skull&Bones, lan Trilateralne komisije i lan Komiteta 300. Konkurent na poslednijm predsednikim izborima, Bil Klinton, sadanji predsednik, je lan CFR-a, Bilderbergera i doivotni lan masonskog De Molej reda. Od poetka 80-tih Klinton je lan i Trilateralne komisije. Najblii Klintonovi savetnici sa najboljim izgledima za vrhunske pozicije u vladi, dolaze takoe iz Trilateralne komisije: njegov najvaniji ekonomski savetnik Feliks Rohatin iz njujorke banke Braa Lazard, Pol Voker, nekadanji ef emisione banke pod Karterom, Robert Hornats iz njujorke banke Goldman Sachs, njegova savetnica za pitanja trgovine Pola Stern kao i spoljnopolitiki savetnik Voren Kristofer. Uem Klintonovom timu pripadaju osim toga i ljudi iz vrha Council on Foreign Relations (CFR) i Brookings Institute. Meu njima su najvaniji bankari Piter Pitersen, Robert Rabin i Roder Altmen. To dakle znai da su oba tadanja kandidata bili 100 %tni saigrai iluminata a ameriki graani biraju izmeu njih dvojice. To jako podsea na SED-izbore u bivoj DDR. Slino vai i za Nemaku i nemake savezne kancelare: Brant je bio lan Komiteta 300 i Bilderbergera, mit i Kol takoe Bilderbergera. Engholm, koji se u meuvremenu povukao ali bi bio Kolov rival na sledeim izborima je takoe u Bilderbergerima i u DGAP. Amerika vlada u meuvremenu priznaje ustav UN-a kao zakon sveta. Blii nam se osnivanje jedne super svetske vlade, koju e priznati sve nacije na Zemlji (vidi 9. protokol). Ruski dravni udar je takoe uspeo. Boris Jeljcin je preuzeo mesto Gorbaova. Takozvani rasplet je zapravo samo zamena imena. Vojni aparat ne samo da je isti nego je i moniji nego pre. Jedno od poslednjih Buovih dela je injekcija od 12 milijardi dolara za poveavanje vojnog aparata. Niste li primetili da uprkos enormnim sumama koje i Klinton alje, narod tamo gladuje? Znate li ta bi se sve moglo poboljati tolikim sumama

novca? Ipak sve ide za proizvodnju oruja i u aparat tajnih slubi. Prema tvrdnjama Poverljivih informacija od 12.oktobra 1993. ruski izvoz oruja je 1992. pao na samo 1,8 milijardi dolara. To odgovara oko 6% izvoza oruja postignutom u godini 1986. u vrednosti od 26 milijardi dolara. Kada se GUS ujedini sa amerikom vojskom u trupama UN-a, ljudi e verovati da se ujedinjuju sve najvee supersile koji su decenijama bile veliki neprijatelji (to u stvarnosti nikad nisu bili). Drugi narodi e se dobrovoljno prikljuiti ili e ih budua svetska vojska uiniti poslunima. Edvard evarnadze, raniji ministar za spoljne poslove Gruzije i generalmajor KGB-a, umean u muenja i politike pritiske, je iznenada blizak prijatelj amerikog dravnog sekretara Dorda Bejkera i predloen je od strane masmedija poput Njujork tajmsa za mesto generalnog sekretara UN. IWF sve bre postaje dominantna snaga u lokalnim privredama zemalja komonvelta. U aprilu 1992. cena benzina skae sa 4 na 30 rublji po galonu. Kongres ruskih narodnih poslanika je na granici da protestvuje protiv zahteva IWF-a, poto je Rusija ve sada u jadnom stanju. Kao to je ve spomenuto, rat u Jugoslaviji spada u scenario iluminata. Bio je potreban drugi Bliski istok na jugu Evrope, da bi se spreio mogui novi evroazijski poredak. Ako bi Nemaka pokuala da iskoi iz kandi iluminata lako bi se mogla zadrati napadom Srba. Pre svega je Nemaka ve sada u velikosrpskoj propagandi oznaena kao neprijateljska drava broj 1. Da bih malo podupro reeno citirau izvetaj iz Poverljivih informacija od 20. jula 1993: U bivem olimpijskom selu centra zimskih sportova Pale, nedaleko od Sarajeva, jedna sjajna britanska linost je dobila jedan od najlepih stanova vrata do vrata sa kancelarijom voe bosanskih srba Karadia. Taj Britanac je Alfred erman. erman je u Engleskoj vaio za izumitelja Margaret Taer.kada je britanska konzervativna partija odlaskom Edvarda Hita dospela u krizu, erman je bio taj koji je predloio kasnije tako uspenu premijerku za predsednicu partije. Zajedno sa Margaret Taer je osnovao Centar za policijske nauke. Gospoa Taer je doprinela iz zahvalnosti primanju ermana u plemiki stale. Formalno se erman na Palama pojavio kao Karadiev PR-savetnik U stvari je voa Srba sa ermanom dogovarao svaki od svojih politikih koraka. Prema tvrdnjama mesnih posmatraa, nije proao nijedan dan a da Karadi i erman nisu detaljno konferisali. Bilderbergeri, koje sam ranije pomenuo, su jedna od najmonijih organizacija internacionalista koji prieljkuju jednu svetsku vladu i ona je tako tajna da mnogi poslanici Bundestaga jo uvek tvrde da ne postoji. Neka ostane po strani da li je to prosto neznanje ili smiljeno obmanjivanje.

Maja 1973. na sastanku u Saltsjbadenu, u vedskoj (posed vedske bankarske porodice Valenberg) 84 lana su se zaloila za cilj da se ponovo uvrsti pokolebana pozicija prevlasti anglo-amerikih finansijskih interesenata i da im se vrati kontrola nad svetskim tokovima novca. U tu svrhu su posegli za starim orujem- naftom, i odluili da poveaju cenu nafte za 400% kako bi poduprli ameriku valutu uz pomo petrodolara, to se i desilo. Ovde je zanimljivo i to da je organizator sastanka u Saltsjbadenu bio Robert D. Marfi. On ima takoe zanimljivu istoriju. Robert D.Marfi se kao generalni konzul SAD 1922. prvi put sreo sa Hitlerom i o sastanku i sposobnostima Adolfa Hitlera poslao u Vaington jedan krajnje povoljan izvetaj. Sam Marfi je 1944. bio zaposlen kao politiki savetnik pri vladi SAD za Nemaku a 1945. politiki savetnik u vojnoj amerikoj vladi u Nemakoj. 1988. mesto sastanka je bio austrijski Telfc kod Insbruka u kom je uestvovao i savezni kancelar Helmut Kol. Od 6. do 9. juna 1990. Bilderbergeri su se sastali u Baden-Badenu. Jedna od tema je bio i Maralov plan, koji je predviao podrku od 100 milijardi dolara GUS-u a zauzvrat zahtevao prilagoavanje drava GUS-a slobodnim uslovima trine ekonomije. Ovde je doneta i odluka o Sadamovom upadu u Kuvajt. Poslednji meni poznat sastanak odrao se 20. maja 1992. u hotelu Ermita u Evijanu u Francuskoj. Ovaj sastanak je za glavni sadraj imaoAgendu 2000, planiranu svetsku vladu do 2000. godine. Kao to vidite, tema je aktuelnija nego ikad, iako moda spolja ne izgleda tako. Ovde bih hteo kratko da dodam da je u meuvremenu pokojni Vili Brant (lan Bilderbergera i Komiteta 300) napisao knjigu: Sever-jug, program preivljavanja, koja opisuje svetsku vladu UN-a (do 2000. godine). Anti defamation league (ADL ) Bnai brith-a je neprijavljeno strano zastupnitvo za Izrael, koja je poslednjih godina vodila mnoge optube protiv istraivaa, posebno protiv Spotlight-a. Ona sarauje sa kotskim redom masona to moe da objasni zato se toliko zalau za spomenik Albertu Pajku a protiv ekonomskog naunika i viestrukog predsednikog kandidata Lindona Laroa. Od 29. januara 1989. Laro je politiki zatvorenik u zatvoru u Minesoti, nakon to je osuen na 15 godina zatvora u pravnom skandalu insceniranom od strane amerikog establimenta. Laro je iz ugla iluminata postao veoma neugodan protivnik, poto je otkrio veze izmeu establimenta, Kju kluks klana, ADL, Bnai brith, kotskog reda, CFR, Trilateralne komisije... itd, i to iznosio u javnost. iroko rasprostranjenom propagandom ADL-a protiv Laroa on je veini poznat kao ekstremni desniar, iako je bio glavni pobornik uklanjanja statue Alberta Pajka u Vaingtonu. Geri Alen pie: Glavni razlog za istorijsko zatamnjivanje uloge meunarodnih bankara u politikoj istoriji je taj to su Rotildovi bili Jevreji. Antisemite su igrali u korist zaverenika kada su pokuali da itavu zaveru predstave kao jevrejsku. Nita nije udaljenije od istine.

Tradicionalne anglosaksonske bankarske ustanove J.P.Morgana i Rokfelera su igrale kljunu ulogu u zaveri, ali se znaaj Rotilda i njihovih satelita ne moe porei. Zato je nerazumno i nepravedno, svim Jevrejima pripisati krivicu za zloine Rotilda , kao kad bi svi baptisti bili krivi za zloine Rokfelera. Jevrejski lanovi zaverenika su koristili organizaciju koja se zove Anti defamation league (ADL) kao instrument kojim su svakoga pokuali da ubede da je svako negativno pominjanje Rotilda i njihovih saveznika napad na sve Jevreje. Na taj nain su dobili gotovo sve dostupne informacije o internacionalnim bankarima i nainili od njih tabu temu na univerzitetima. Svaki pojedinac ili knjiga koji istrauju ovaj predmet su napadani od strane stotine ADL komiteta iz itave drave. ADL se nikad nije dala zbuniti istinom ili logikom u svojoj visokoprofesionalnoj taktici klevetanja... U stvarnosti niko nema vie prava da bude ljut na Rotilde od Jevreja. Varburzi, deo imperije Rotilda, su pomagali u finansiranju Adolfa Hitlera... (Insajderi, str.51.) Ovde treba da se osvrnemo i na Japan. Japan je za mnoge strunjake zemlja koja je najbolje pripremljena za tehnoloki uslovljene globalne promene u sledeem veku. Da su ljudi iz vrha Japana zastupljeni u Trilateralnoj komisiji, ne znai obavezno da je Japan 100% infiltriran. Naime, japanska elita je sama tako snano umreena tajnim loama da je za angloamerike multije jedva bilo mogue da utiu na japansku privredu. To se veoma jasno vidi u knjizi efa Sonyja Akio Morite i vrhunskog japanskog politara Shintaro Ishihare: Japan koji moe da kae ne. Knjiga koja je namenjena samo Japancima, ima jaku eksplozivnu snagu. Karakterie SAD kao neomiljenog prijatelja, kao rasistiku zemlju i moe se prozreti da Japan eli da se osveti za nametnute mu uslove kapitulacije. Autori opisuju SAD iz japanskog ugla kao posrueg, umirueg kolosa smrtno ranjen ispod svoje zastave sa zvezdama koja leluja nad njim. Japan je prema njihovim tvrdnjama prisilio ameriki privredni sistem na kapitulaciju. Ishihara i Morita u ovoj knjizi kau otvoreno ono to su se uticajni japanski poslovni ljudi do sad usuivali samo u privatnim krugovima da izgovore: Za vreme Drugog svetskog rata ameriko vazduhoplovstvo je bombardovalo civilne ciljeve u Nemakoj, ali na Japan koji je bio spreman za kapitulaciju baene su dve probne atomske bombe. To je odvratna vrsta rasizma. To pojaava tvrdnje nekih uglednih japanskih linosti, da se unitenje amerike privrede prieljkuje kao osveta za Hiroimu i Nagasaki. Na primer moe se uti: Japan je u ratu sa Amerikom. Pobediemo Ameriku ekonomski i osvetiti se za gubljenje obraza u Pacifiku koje se desilo zbog SAD. (Kod br.2, februar 1990.) Po jednom lanku iz Vol strit urnala iz septembra 1991. su gotovo treina od 100 najveih banaka na svetu i etiri od pet u svetu vodeih osiguravajuih drutava japanski. Velik deo novozelandskih zemljoposeda, najvei deo hotela i koncerna na australijanskoj istonoj obali i takoe veliki deo kanadskih uma pripadaju Japancima. Koliko zaista Japance kontroliu i koriste iluminati budunost e pokazati.

Sledea organizacija koja spolja predstavlja neto drugo od onoga ta ustvari jeste je Amerika agencija za internacionalni razvoj (USAID). Prema reima Antona etkina i Desike Primak u Strategiji napetosti USAID slui ne samo kao tradicionalna maska za pijunske operacije CIA-e, nego je odgovorna i za anglo-amerike intervencije u svim delovima sveta. Na primer, postoji USAID-program kontrole raanja u zemljama treeg sveta u visini od 300 miliona dolara, iji je glavni zadatak sterilizacija obojenog stanovnitva. Druga linost sa interesantnom pozadinom je u meuvremenu pokojni L.Ron Hubard, osniva Sajentoloke crkve. Poto se ova knjiga bavi znanjem iz pozadine, razmotriemo pozadinu L.Rona Hubarda, ija je organizacija vie nego rairena. U prvim danima MK Ultra, programa kontrole svesti SAD bivi mornariki oficir Hubard, upoznat sa onim to je mornarica radila u tajnosti, istraivao je mehanizme ljudskog miljenja. Nakon to se usprotivio da se sloi sa istraivanjima vlade i prikljui kontrolnim psihijatrima objavio je knjigu Dianetik- moderna nauka duevnog zdravlja. Knjiga je proklamovala duhovnu slobodu i integritet kao uroeno pravo oveka. Knjiga je postala bestseler. Neki od postupaka koje je Hubard ponudio za dostizanje duhovne slobode vlada je tajno upotrebljavala u pokuaju porobljavanja oveanstva. Druge tehnike koje je Hubard opisao su u stvari suprotne MK-Ultra metodama kontrole svesti. Amerika vlada je zapoela avolsku kampanju klevatanja Hubarda koju je vodila sekcija CIA-e za kontrolu misli. Tada jo mladi autor je verovatno nenamerno otkrio klju najbolje uvane tajne hladnog rata. Njegova kancelarija je obijena i ukraden je zapisnik koji opisuje mehanizme kontrole misli koje danas nazivamo psihotronika. Hubard i njegove kolege su fiziki napadnuti i jedva su izbegli pokuaj kidnapovanja. Meutim, da Hubard ipak nije nevino jagnje, pokazuje ogroman uticaj sajentoloke crkve. A L. Ron je sigurno znao par znaajnih stvari o dogaanjima u svetu poto ne samo da je svoje arobnjake godine proveo u Kaliforniji u Crkvi Telema Alistera Kroulija, nego se popeo do 33. stepena kotskog reda masona (moda i u stepen iluminata). Nakon to je kroz svoje kolovanje upoznat sa principom moi primenio je tehnike koje je istovremeno primenjivala vlada na ceo narod da bi svoje sajentologe povezao u hijerarhijski sistem. Jo jedna osoba sa meunarodnim uticajem je francuski premijer Fransoa Miteran, voa masonske loe Grand Orient. To je najvea francuska masonska loa. On je takoe lan Komiteta 300. O masonima, ali i hrianima treba ovde jo jednom pomenuti da oko 90 % lanova ovih organizacija bivaju upotrebljani od strane elite i delom nemaju ni najmanjeg pojma ta se dogaa na viem nivou. Isto vai i za Lions Club, Rotary ... (Rotary Internatioal je osnovan 1905. u ikagu od strane masona visokog stepena Pola Harisa a po nalogu B'nai B'rith loe. Takoe i Lions International, koga je 1917 osnovala B'nai B'rith loa u ikagu. Kod 1/88 str.47.) U niim stepenima hijerarhije ove su organizacije veoma aktivne u drutvenoj oblasti i predstavljaju zaista dobre programe. Obini mason ili hrianin je sasvim normalan

ovek i pokuava da svojim prisustvom da konstruktivan doprinos svakodnevnom ivotu. Veina barem s naporom pokuava da spolja stvori takav utisak ( to se na primer teko moe zamisliti kod hriana u Irskoj koji se meusobvno ubijaju). ta se odigrava u unutranjosti oveka postaje oigledno tek nakon dueg posmatranja. Prepoznae ih po njihovim plodovima! Ipak se, u principu, moe rei da to se vie ovek popne u piramidi (hijerarhiji) gde se uvaju prave tajne, to se uoava vie suprotnosti poetnih stepena. Jakob if je na primer bio visok lan B'nai B'rith-a i tajni direktor boljevike revolucije. Frenklin D. Ruzvelt, voa masona je pokrenuo mnoge socijalne programe za vreme svog mandata, ali je bio onaj koji je uvukao SAD u 2. svetski rat i uestvovao u kreiranju napada na Perl Harbor. Takoe se sa erilom i Staljinom dogovorio na velikom sastanku da prodaju istonu Evropu komunistima. Kao to vidimo, dranje u tajnosti je veoma delotvorno i esto korieno orue. PREGLED NAJVANIJIH POZNATIH ORGANIZACIJA ILUMINATA Don Tod, nekadanji lan Saveta 13-torice opisuje piramidu na sledei nain: Peat je kreiran po nalogu porodice Rotild u Londonu. (Iz knjige Ejn Rends: Atlas shrugged saznajemo da se radi o Filipu Rotildu, prim.aut.). to je luciferanska organizacija a Rotildovi su njena glava. U toj organizaciji mogu se sresti masoni, komunisti i lanovi drugih udruenja. Ova organizacija je veoma rairena. Bavi se politikom i finansijama i tei stvaranju jedinstvene svetske vlade. Ova organizacija e uiniti sve da stvori ovu svetsku vladu i ukalkulisala je u to i 3. svetski rat. Ona se zove iluminati. Re znai: prosvetljeni.(Helmut Finkenstet: Generacija u stegama Satane) Tod i Koralf (Maitreja, dolazei svetski uitelj) opisuju ovako pojedinane stepene: Svevidee oko: Oko je oko Lucifera. On je vodei um, unutranja vodea instanca. RT: Ovo predstavlja porodicu Rotild, Rotild-tribunal. Iluminati ih vide kao boanstvo u ljudskom obliku i njihova re vai kao zakon. (Pripisuje im se da su bili u direktnom kontaktu sa Luciferom, ko zna?) Savet trinaestorice: Veliki savet druida 13 velikih druida su privatno svetenstvo Rotilda.

Savet tridesettrojice: Ovde su zastupljeni najvii po rangu masoni na svetu iz politike, ekonomije i crkve. Oni su elita iz Komiteta 300. (Kao i Tod i Koralfi) Komitet 300: Osnovan je 1729. od strane BEIMC (British East India Merchant Company) u cilju bavljenja meunarodnim bankarskim i komercijalnim poslovima, podravanja trgovine opijumom i njime je upravljala britanska Kruna. To je ukupni sistem svetskih banaka plus najvaniji predstavnici zapadnih nacija. Kroz Komitet 300 sve su banke povezane sa Rotildovima. Dr. Don Kolman objavljuje u svojoj knjizi Hijerarhija zaverenika: Komitet 300 pored 290 organizacija i 125 banaka takoe i 341 ime bivih i sadanjih lanova komiteta, od kojih su samo neki ovde navedeni: Balfor, Artur Brant, Vili Balver-Liton, Edvard (autor Nadolazee rase) Bandi, Mekdod Bu, Dord Karington, Lord embrlen, Hjuston Stjuart Konstanti, Oranijanska kua Delano, porodica, Frederi Delano je bio lan uprave banke Federal Reserve Drejk, Sir Frensis Dipon, porodica Forbs, Don M. Frederik IX, kralj Danske Dord , Lojd Grej, Sir Edvard Heg, Sir Daglas

Heriman, Averil Hoencolern, porodica Haus, Kolonel Mandel Inkejp,Lord Kisinder, Henri Kraljica Elizabeta II. Kraljica Julijana Princeza Beatrisa Lever, Sir Herold Lipmenn, Volter Lokhart, Brus Laudon, Sir Don Macini, uzepe Melon, Endru Milner, Lord Alfred Miteran, Fransoa Morgan, J.R Norman, Montag Openhajmer, Sir Heri Palme, Olof Rajner, Princ Retinger, Josef (Racinger?) Rouds, Sesil Rokefeler, Dejvid

Rotmer, Lord Rotild, baron Edmond de ulc, Dord Spelman, Kardinal Tisen-Bornemisa, baron Hans Hajnrih Vanderbilt, porodica von Fink, baron August von Habsburg, Oto von Turn und Taksis, Maks Varburg, S.G. Voren, Erl Jang, Oven (Kao i dr. Kolman) Ostale loe bavarskih iluminata su ve pomenute u tekstu Danas najuticajnije organizacije iz pozadine su: Council on Foreign Relations (CFR): Savet za spoljne poslove Osnovan je 1921. od strane grupe Okrugli sto i jo se naziva Establiment, nevidljiva vlada ili Rokfelerovo ministarstvo za spoljne poslove. Ova polutajna organizacija je danas jedna od najuticajnijih u SAD i njeni lanovi su iskljuivo graani SAD. CFR ima danas kontrolu nad nacijama zapadnog sveta, bilo direktno, kroz veze sa istovetnim organizacijama ili kroz institucije kao to je Svetska banka kojima rukovodi. Od osnivanja CFR-a svi predsednici SAD do Regana su jo pre izbora bili njegovi lanovi. Zato je Reganov podpredsednik Dord Bu, bio lan CFR. Bu je 1977. bio ak i direktor CFR. CFR je kontrolisao Rokfelerov sindikat i on ostvaruje njegov cilj, stvaranje jedne svetske vlade. Najui krug CFR je red Skull&Bones (Kosti i lobanja). (Poto u CFR nema nemakih lanova izostaviu listu lanova.)

Skull & Bones: Njegovi lanovi ga nazivaju Redom, od pre vie od 150 godina znaju ga mnogi kao mesnu grupu 322 jednog nemakog tajnog drutva. Drugi ga nazivaju Bratstvom smrti.Tajni red Skull&Bones uveli su 1833. Viljem Hantington Rasel i Alfonso Taft na univezitet Jejl. Rasel ga je na Jejl preneo iz svojih studentskih dana 1832. u Nemakoj. Red je 1856. pripojen Rasel-trustu. On ini izmeu ostalog i najui krug (elitu) CFR-a. Najui krug Skull&Bones je Jason society (Drutvo Dejon). Skull&Bones redom od 1833. dominiraju sledee porodine imperije: Rokefeler (Standard Oil) Herimen (eleznica) Vejerhauser (drvo) Sloen (trgovina na malo) Pilsberi (mlinovi za brano) Dejvison (J. P. Morgan) Pejn (Standard Oil) I iz Masausetsa: Dilmen ( 1638, Hingem) Vedsvort (1632, Njutaun) Taft (1679, Breintri) Stimson (1635, Votertaun) Perkins (1631, Boston) Vitni (1635, Votertaun) Felbs (1630, Dorester) Bandi (1635, Boston) Lord (1635, Kembrid)

(preuzeto iz: Skull &Bones i Dva lica Dorda Bua Entonija Satona) Veze Skull &Bones su tokom knjige dovoljno pomenute. Red je povezan sa grupom Lorda Milnera Okrugli sto poto je ona osnovala CFR.

Okrugli sto: Okrugli sto je nastao 5. februara 1891. u Engleskoj uz pomo Sesila Roudsa. lanovi osnivai su izmeu ostalih bili Sted, Lord Eer, Lord Alfred Miler, Lord Rotild, Alfred Balfor. Struktura grupe je odgovarala poput Hitlerovog SS-a, jezuitskom redu. Glavni cilj grupe je bio irenje britanske vladavine na ceo svet i engleskog kao svetskog jezika. Rouds je prema mojim saznanjima teio jednoj zaista pozitivnoj svetskoj vladi za dobro svih ljudi, meutim grupa je kasnije infiltrirana od strane agenata iluminata. Preko Rotilda je Okrugli sto povezan sa cionistima, a u SAD sa porodicama if, Varburg, Gugenhajm, Rokfeler i Karnegi. Lord Milner je kasnije preuzeo vostvo grupe iz koje su kao to je pomenuto nastali Royal Institute of International Affairs (RIIA) i CFR. Milner je takoe jedan od glavnih lanova Komiteta 300. Iz Okruglog stola je nastao i Institute for Advanced Study -IAS (Institut za napredne studije), za koga su kasnije Robert Openhajmer i Albert Ajntajn napravili prvu atomsku bombu. Nemaka podrunica RIIA i CFR je Nemako drutvo za spoljnu politiku (DGAP). Osnovano je 29. marta 1955. kao nezavisno i nadstranako udruenje. lanovi su razmatrali probleme meunarodne, posebno evropske ekonomije i politike. Njihov uticaj na Nemaku verovatno nije tako jak kao CFR na Ameriku, ipak imena najvanijih lanova govore sama za sebe. (Lista 1981.): Apel, Hans Amerongen, Oto Volf fon Bangeman, Martin Birenbah, Kurt, predsednik Donani, Klaus fon Gener, Hans-Ditrih Kajzer, Karl Merkle, Hans L. Rozental, Filip

mit, Helmut Stoltenberg, Gerhard Vagner, Volfgang, izdava Evropa-arhiva Vajceker, Rihard fon Vinevski, Hans-Jirgen i drugi. (Lista 1992.): Amerongen, Oto Volf fon Donani, Klaus fon Engholm, Bjern Kajzer, Karl Lamsdorf, Oto Graf Merkle, Hans L. Rie, Folker mit, Helmut Zismut, Rita tolpe, Manfred Vagner, Volfgang Vajgel, Teo i drugi. (preuzeto iz lista iz 1981 i 1992. DSGAP-a. potunu listu lanova moete nai u Geri Alenovom: Insajder II, str.248. i 249.) Zanimljivo je ve i to to za jednim stolom sede predstavnici razliitih partija , u tajnosti se dogovaraju o neemu, da bi ve sutra u javnosti opet jedni drugima prebacivali najgore stvari. Svaki komentar je suvian!

Bilderbergeri Ova tajna organizacija osnovana je maja 1954. u hotelu de Bilderberg u Osterbeku u Holandiji od strane princa Bernarda od Nizozemske. Bilderbergere ini oko 120 lanova finansijskih magnata zapadne Evrope, SAD i Kanade. Glavni ciljevi su, kao to je sam princ Bernard formulisao, svetska vlada do 2000. godine i globalna vojska uz pomo UN. Nazivaju ih i nevidljivom vladom. Komitet za savetovanje koji je sastavljen od upravnog odbora (24 Evropljana i 15 Amerikanaca) odluuje ko e biti pozvan na sastanak. Johanes Rotkranc pie da su pozivane samo one osobe koje su dokazale neopozivu lojalnost Rokfeler-Rotild- intrigi. Ipak nisu svi prisutni rukopoloeni, nego to mogu da budu i predstavnici interesnih zajednica ili drugih osoba. Nekoliko najvanijim meunarodnih predstavnika su ili su bili: Agneli, ovani, ef Fiata Brzezinski, Zbignjev predsedavajui Trilateralne komisije i najvaniji Rokfelerov agent Bus, Dord bivi CIA-ef, bivi CFR-ef, bivi predsednik SAD, Komitet 300 Karington, Lord (GB) Komitet 300, Kissinger Associates, bivi ef NATO Djuls, Alen bivi CIA-ef Klinton, Bil predsednik SAD, CFR, Trilateralna komisija Ford, Henri II. Gonzales, Felipe generalni sekretar socialistike partije panije i kasnije premijer Jankovi, Peter (A) Kenedi, Dejvid Kisinder, Henri takoe lan italijanske P-2 loe Lans, Josef bivi generalni sekretar NATO Lord Rol of Ipsden bivi predsednik S.G. Warburg Group Plc. Me Namara, Robert Svetska banka Martens, Vilfrid (B)

Palme, Olof bio je lan Komiteta 300 Rojter, Valter P Rokefeler, Dejvid Rokefeler, Don D. Rokefeler, Nelson Rotild, baron Edmund de Tindemans,Jan bivi premijer Belgije Varburg, Erik D. Varburg, Zigmund Verner, Manfred NATO

Nemaki lanovi. (bili su prisutni barem jednom): Abs, Herman Nemaka banka (Deutsche Bank) Bar, Egon Barcel, Rajner Beker, Kurt Bajc, Bertold koncern Krup Berg, Fric predsednik BDI Bertram, Kristof Bidenkopf, Kurt Birenbah, Kurt DGAP Boden, Hans C. Brant, Vili

Brauer, Maks Brojtigam, Hans-Oto Brojel, Birgit Karstens, Karl Darendorf, Ralf Detlefsen, Erih Diter, Verner H. Mannesmann AG Donani, Klaus fon Ekard, Feliks fon Eminger, Otmar, Engholm, Bjern Erhard, Ludvig Erler, Fric Falkenhajm, Ernst Gajer, Gerhard Gros, Herbert Haltajn, Valter Herhauzen, Alfred Deutsche Bank Hervart von Bitenfeld, Hans Hajnrih Hajn, Rolf Kajzer, Karl Kastrup, Diter Kip, Valter Lajzler Kizinger, Kurt-Georg Bundesbank

Kol, Helmut Koper, Hilmar Deutsche Bank Krapf, Franz diplomata Kilman-Stum, Knut fon Lamsdorf, Oto Graf Leverkuhn, Paul Levental, Rihard Majonika, Ernst Menert, Klaus Mene, Aleksander Merkel, Hans Mertes, Alois dravni ministar spoljnih poslova Momer, Karl Miler, Rudolf Miler-Armak, Alfred Pehl, Karl Oto bivi predsednik Bundesbanke Ponto,Jirgen Dresdner Bank Rajcle, Volfgang BMW AG Rozenberg, Ludvig Rie, Folker Ruge, Fridrih Runau, Hajnc Lufthansa el, Valter iler, Karl

mit, Karlo mit, Helmut najder, Ernst Georg reder, Gerhard Zol, Hans-Ginter Tisen Zomer, Teo Die Zeit pajdel, Hans NATO pringer, Aksel Bild ternberger, Dolf Stoltenberg, Gerhard traus, Franc Josef Tojfel, Ervin Treger, Hajnrih Bundesbank Vestrik, Ludger Viczorek, Norbert Vinevski, Hans-Jirgen Volf fon Amerongen, Oto industrijalac i mnogi drugi... Ova imena su sakupljena od mnogo autora, preteno iz inostranstva, ja sam ih sastavio ali nisam dublje istraivao. ( preuzeto iz: The Spotlight. Izvetaj Bilderbergera, septembar 1991; E Viljem Engdal: Mit der Oelwaffe zur Weltmacht (Naftom kao orujem do vladanja svetom) str..366; Politiki leksikon C.O.D.E. br.1/1 i CODE br. 9/1992; Sten Dejo: The Cosmic Conspiracy; (Kosmika zavera)

West Australian Texas Trading, R 0. BOX 71, Kalamunda, Western Australia 6076; Diagnosen 8Dijagnoze) br. 8, avgust 1985.)

Trilateralna komisija Ovu tajnu organizaciju osnovali su juna 1973. Dejvid Rokfeler i Zbignjev Brzezinski i to s obzirom na injenicu da su organizacije poput UN presporo radile na stvaranju jedne svetske vlade. Big boys su hteli da vide akciju. Ova elitistika organizacija ima za cilj da u jednom polu ujedini vrhunske snage industrijskih i privrednih giganata, tj. Trilateralnih nacija Sjedinjene drave, Japan i Zapadna Evropa i da forsira konano uspostavljanje novog svetskog poretka. Nudi eliti koja dolazi iz razliitih pravaca masonstva mogunosti tajne saradnje irom sveta i treba da prui iru politiku osnovu uticaju Bilderbergera. Veina evropskih lanova je imala dugogodinje kontakte sa Rokfelerima. Ima oko 200, za razliku od Bilderbergera, stalnih lanova. Trilateralna komisija ima sa lanovima CFR-a pod kontrolom itavu privredu SAD, politiku, vojsku, naftu, energiju i medijski lobi. lanovi su izmeu ostalih direktori koncerna, bankari, trgovci nekretninama, privrednici, politolozi, advokati, izdavai, politiari, predsednici zadubina i novinski kolumnisti. Najvaniji lanovi: Brzezinski, Zbignjev savetnik za bezbednost amerikog predsednika Bu, Dord bivi predsednik SAD, bivi ef CIA i CFR Klinton, Bil Bilderberger, CFR, predsednik SAD Kisinder, Henri bivi ministar spoljnih poslova SAD Meknamara, Robert Svetska banka Rokefeler, Dejvid ejs Menhetn banka, EXXON, Rokefeler, Don D. Rotild, Edmund de Rojal Da, el Najvaniji nemaki lanovi: Amerongen, Oto Volf von predsednik Oto Volf AG Bidenkopf, Kurt lan Bundestaga

Birenbah, Kurt predsednik DGAP, lan Bilderbergera Emke, Horst lan Bundestaga Hartvig, Hans predsedavajui Saveza nemake vele i spoljne trgovine Hofman, Diter biva Neue Heimat (Nova domovina), Hamburg Huber, Ludvig Bavarska dravna banka i irocentrala Minhen Janot, Horst direktor minhenkog povratnog osiguranja Kaijzer, Karl upravnik istraivakog instituta DGAP-a Kloten, Norbert predsednik dravne centralne banke Baden-Virtemmberg Kristofersen, Ervin voa odeljenja DGB Lamsdorf, Oto Graf bivi savezni ministar privrede Lajzler-Kip, Valter bivi blagajnik CDU Maul, Hans redaktor u Bavarskom radiju Minhmajer, Alvin otac Birgit Brojel Nojman, Fridrih predsedavajui Unije poslodavaca NRW Porcner, lan Bundestaga, bivi dravni sekretar Rihter, Maus direktor Optische Werke G.Rodentok Rie, Folker lan Bundestaga, ministar odbrane Zol, Hans Ginter predsednik nadzornog saveta Thyssen AG Zomer, Teo urednik Die Zeit-a mit, Helmut bivi savezni kancelar mic, Ronaldo lan nadzornog saveta BASF AG reder, Gerhard bivi lan Bundestaga Feter, Hajnc-Oskar bivi predsednik DGB-a

Can, Joahim bivi lan nadzornog saveta Daimler Benz AG lanovi koji su zvanino na odsustvu dok su u slubi vlade: Narjes, Karl-Hajnc zamenik predsednika komisije EU Stoltenberg, Gerhard savezni ministar finansija (preuzeto iz Poverljivih informacija br.2628, list 2 od 3. jula 1986.)

Rimski klub Club of Rome (Rimski klub), koga do sad nisam pominjao, je po reima Ovina Demarisa (Prljavi posao) grupa internacionalnih lanova establimenta iz 25 zemalja (oko 50 ljudi). Osnovao ga je i finansirao Rokfeler-klan (na svom privatnom posedu u Belagu u Italiji). Glavni cilj opet predstavlja stvaranje svetske vlade od strane elite. Rimski klub je izradio religiju svetskog jedinstva i preko medija rairio zabludu o energetskoj krizi i prenaseljenosti Zemlje. Prema reima Viljema Kupera on je razvio virus AIDS-a (naravno sa lekom) i rairio ga meu stanovnitvom da bi sproveo veliki program sanacije rasa za svetsku vladu elite. (Tane podatke i imena o temi AIDS-a moete nai u knjizi Viljema Kupera: Behold a Pale Horse).(133)

OUN Na kongresu masona odranom od 28. do 30. juna 1917. u Parizu prihvaene su i usvojene smernice za stvaranje saveza naroda. Bio je to as roenja enevskog saveza naroda nastalog 1919. Iz njega je 1945. u San Francisku nastala OUN. To je institucija koju su stvorili iluminati, najvea masonska loa na svetu u kojoj bi trebale da se ujedine svi narodi na svetu. Kao to je u predgovoru pod takom 4. Makjaveli opisano, ona je ta iji su ljudi iz pozadine uticali na ratove u poslednja dva veka, i kako to ironija sudbine eli, sada ljudi svih nacija mole UN da ree i okonaju probleme i ratove. OUN je u javnosti svima dobar prijatelj koji e ve uzeti stvar u svoje ruke. Najmanje 47 lanova CFR-a je bilo na njenom osnivanju meu amerikim delegatima, meu njima i Dejvid Rokfeler. Amblem Ujedinjenih nacija je nedvosmislen masonski simbol i ovde u ga opisati u poreenju sa amerikim masonskim dravnim peatom. Globus UN i kruni oblik amerikog dravnog peata sa natpisom Annuit Coeptis (naa zavera je krunisana uspehom) i Novus Ordo Seclorum (Novi svetski poredak) prikazuju cilj vladanja svetom.

33 polja na globusu UN i 33 kamena piramide predstavljaju 33 stepena kotskog reda masona. 13 klasova levo i desno od globusa, 13 stepena piramide i 13 slova Annuit Coeptis-a predstavljaju jevrejski srean broj 13. 13 je najvaniji broj masona i ima razliita znaenja. Isus je imao dvanaest uenika i sam je bio trinaesti. U Kabali u numerologiji i u trinaestoj tarot karti smrt 13 znai transformaciju, alhemiju, ponovno roenje, feniksa, koji nastaje iz pepela, znanje o tajnama, a time i sposobnost materijalizacije i dematerijalizacije, tj. sposobnost stvaranja iz etra (to su mogli jo i Isus, Sen German, Buda, Hermes Trismegistus, Ramta i mnogi drugi, npr. da stvore hleb ni iz ega (etra)). Na poleini amerikog peata nalazi se feniks koji simbolie broj 13, transformaciju. Na svakom krilu ima 13 pera, u desnoj kandi 13 strela, u levoj granu sa 13 listova. Iznad njega stoji E Pluribus Unum (iz mnogih jedan) sa 13 slova, iznad Davidova zvezda od 13 zvezda i zastava sa 13 pruga koje predstavljaju 13 drava osnivaa. Primedba: Benzinske pumpe RVIE (Rheinisch Westflische Elektrizittswerke) simbolizuje obrnuta piramida sa 13 pruga. Jedna druga benzinska pumpa u SAD je 76. 7+6=13. za to postoje na stotine primera, pogledajte paljivo simbole firmi, proizvode, televizijske reklame, dravne grbove i zastave...

Isto vai i za najvei masonski koncern u Americi, Procter & Gamble. Ime ima 13 slova i amblem firme je jedan od najstarijih masonskih simbola: mukarac sa bradom u krugu

ima 13 zvezda ispred sebe. Moda je zanimljivo videti ta je rekao generalni direktor Procter & Gamble u tv-ou oktobra 1984: Sklopio sam pakt sa avolom! Kao protivuslugu za ekonomski napredak ja sam mu predao svoju duu... (Vie informacija o tumaenju ovog i drugih simbola moete nai u Insajderima Geri Alena ili u masonskoj literaturi.) Ovo su neke od najvanijih poznatih organizacija kapitala, ekomonije i politike koje streme ka jednoj svetskoj vladi. Jedna grupa koju ovde uopte nismo razmatrali a koja je od ogromnog znaaja jeste imperija Rokfelera. Ona je dovoljno obuhvaena u knjigama Gerija Alena Insajderi I+II i sledi isti cilj. Imperija Rokfeler je glavni izvor finansiranja CFR-a, Trilateralne komisije i Rimskog kluba. Verovatno ste primetili da stalno govorimo o istim imenima. Bilo bi zanimljivo da imamo spisak lanova Saveta tridesettrojice, odnosno Saveta trinaestorice. Meutim, cilj nam je poznat i, to je po mom miljenju jo vanije, kako treba da se ostvari. Don Tod kae kod Finkenteta jo: Ako pitamo glavnog veca ko je najmonija vetica na svetu, dobiemo odgovor: Rut Karter Staplton, sestra biveg amerikog predsednika Dimija Kartera. Ne znam da li Dimi Karter pripada masonima. Ako je neko u SAD politiar, onda je obino mason, jer time ulazi u politike krugove. Od Vilsona, predsednika u vreme 1. svetskog rata, nije bilo predsednika koji nije pripadao iluminatima, osim Ajzenhauera, ali i njega su kontrolisali iluminati. Postoji oko 5 hiljada ljudi u svetu koji podrobnije poznaju iluminate. Za njih rade milioni ljudi. Slino je i sa masonima. Samo oni koji su u 33. stepenu kotskog reda znaju. Ostali nemaju saznanja. Njima pripada svako veliko preduzee na svetu koje proizvodi benzin, sve velike firme za odailjanje robe u SAD i 90% velikih robnih kua. Sve elektrine kompjuterske kase u SAD su povezane sa ogromnim kompjuterom u Dalasu u Teksasu koji se zoveThe beast (Zver). On je pak povezan sa druga dva kompjutera u Briselu i Amsterdamu koji se takoe nazivaju The Beast. (Finkertet: Generacija u stegama Satane)

666 Deo novog svetskog poretka je bezgotovnisko drutvo. Pripremnim radom na uvoenju elektronski itljivih ekovnih i kreditnih kartica, telefonskih kartica i kartica zdravstvenog osiguranja, benzinskih kartica pojedinih naftnih koncerna, itd. iluminati su odluno pripremali ljude na to. Argumentom, bezgotovinski platni promet je sigurniji, praktiniji i jednostavniji, mase su uspeno ubeene u prednosti ovog sistema. Ali ovaj model treba posmatrati do kraja. im ljudi budu morali da sa

sobom nose mnotvo elektronskih kartica, rei e im se da bi bilo jo jednostavnije i praktinije da umesto mnogo imaju samo jednu karticu. To je debitna kartica, takozvana jedna kreditna kartica za sve koja je ve uvedena u Australiji, Kanadi i na Novom Zelandu. Postoje dodue i druge kartice, ali debitna kartica je ve u opticaju. Konano reenje je lasersko tetovitranje. Nevidljivo za oko, laserskim se zrakom tetovira bar kod na desnoj ruci ili elu. To znai da je kod na vaoj ruci koristan kao debitna kartica kao sredstvo plaanja i dodatno kao identifikacija. Kasnije se samo prelazi skenerom preko vaeg koda na ruci i ve je dostupna svaka eljena informacija. Takva razmiljanja nisu vie nerealna ve su gorka stvarnost. Lasersko tetoviranje je 15 godina testirano u Diznilendu. Ljudima koji su ostajali vie dana je ponuena mogunost da se odlue izmeu viekratne karte ili laserske tetovae na levoj ruci. Ovim je testirano kako bi ljudi reagovali na to i da li bi se vremenom navikli. Slubeni formulari sa upitnikom, gde bi trebalo nositi obeleje: F =Forehead (elo) ili H= Hand (ruka) su ve internacionalno pripremljeni. To su testovi da bi se ljudi polako navikli na to pre nego to postane obaveza. U Holandiji je jo pre sedam godina otpoeto lasersko tetoviranje beskunika na elu. Narodu je reeno da se time moe suzbiti kriminal, posebno u Amsterdamu. U meuvremenu je lasersko tetoviranje delimino zvanino uvedeno. Uz obrazloenje breg ispraanja putnika na poslovnim putovanjima na amerikim aerodromima su instalirani posebni ureaji za oitavanje ovih nevidljivih utetoviranih obeleja na desnoj ruci. Broj onih koji koriste ove usluge stalno raste, jer vreme je novac. Niko vas nee prisiljavati na to da prihvatite ovo tetoviranje, ali vam nee preostati nita drugo. Jednom u prodavnicama nee primati gotovi novac. Narodima e biti objanjeno koliko je ovaj metod siguran. Vie nee biti mogue krae, jer tamo gde nema para ne moe se nita ukrasti. Svaki zloinac moi e da bude pronaen satelitom preko laserske tetovae, a nee biti mogui ni nelegalni prelasci granice. Ipak u stvarnosti e to biti apsolutna kontrola ljudi. Gotovo je tada sa slobodnom voljom, svaki va korak e se nadgledati, sve to radite, to posedujete, koliko imate kapitala, gde se zadravate, ta kupujete i prodajete, svaka informacija e biti dostupna Velikoj brai. Potrudite se i proitajte knjigu Dorda Orvela 1984, u njoj je lepo opisan ovaj planirani sistem pokoravanja novog doba. U Otkrovenju Jovanovom 13:16-18 se kae: ... a ona (ivotinja, prim.aut.) e uticati da oni svi, mali i veliki, bogati i siromani., slobodni i robovi, naine znak na desnoj ruci ili elu, i da niko ne moe da kupuje ili prodaje, ako nema znak, naime ime ivotinje ili broj njenog imena. Ovde se radi o mudrosti! Ko razume, on tumai broj ivotinje, jer to je broj oveka a njegov broj je 666.

Broj 6 simbolizuje u Kabali kao i tarot karta broj 6 (ivi) iskuenje, put iz duhovnog u materiju, dok broj 9, broj mudrosti, simbolizuje put iz materije nazad ka duhovnom. Hopi-Indijanci u Severnoj Arizoni imaju proroanstvo koje kae: niko nee moi da kupuje ili prodaje ako nema znak medveda. Kada taj znak bude mogao da se vidi dolazi trei veliki rat. y Dau vam primer za tumaenje ovog proroanstva: ivotinja u ovom odeljku je na engleskom naznvana the beast. Morate da zamislite kako je Indijancu pre vie stotina godina prikazana vizija u kojoj vidi bar kod. Poto je on naravno ne poznaje pod tim imenom on opisuje da taj znak izgleda kao tragovi medveda kada otri svoje kande. Uzorci crta na pojedinim trgovakim proizvodima imaju razliite linije koji prema debljini i razmaku predstavljaju odreeni broj, ime odreeni proizvod moe da se identifikuje po binarnom sistemu brojeva. Vidite dvanaest kraih duplih crta, kao tragovi medveih kandi, est levo i est desno (u poetku je bilo pet). Zatim su tu tri due, levo spolja, desno spolja i u sredini. Ako sada meu kraim prugama izaberete broj 6 (dve tanke crte) i uporedite ga sa duim prugama videete da due pruge predstavljaju takoe esticu, samo ona ne stoji meu njima. Tri due pruge su i ostaju na svim bar kodovima na svetu jednake, samo se menjaju krae. Kompjuter dakle uvek ita 666. A ja vas uveravam da, ako se nita znaajno ne promeni, uskoro neete moi da kupujete bez bar koda. Jednom ete ga dobiti na ruci ili na elu. Uz to se najvei kompjuter na svetu za koga su prikljueni svi ostali, nalazi u Briselu i naziva the beast. Nije teko odgovoriti na pitanje kako e se ljudi prisiliti da prihvate bar kod. Internacionalni bankari e umesto malih pojedinanih ekonomskih kriza izazvati ovog puta jednu svetsku ekonomsku krizu koja e biti najgora kriza ikada. Taj e dogaaj biti iskorien da se uspostavi svetska valuta i svetska banka sa apsolutnom kontrolom i istovremeno uvede iskljuivi bezgotovinski sistem plaanja. Nakon to se svi bankarski sistemi na svetu raspadnu i ne bude druge alternative debitnim karticama ljudi e morati da ih prihvate. Ni u jednoj prodavnici nee vie biti mogue da se plaa gotovinom. Jedini izlaz da se izbegne kartica i kasnije tetoviranje jeste da se sami izdravate. Imati srebro ili zlato, ili proizvoditi neto (poljoprivreda ili zanatstvo) to moete da trampite za neto drugo. Zato je u svakom sluaju neizbeno da ivite na selu, poto je nezavisna egzistencija u gradu nemogua. Postoje i druga tumaenja broja 666. Tu se radi o numerologiji, odnosno proraunu imena. Kako kae iseak iz Biblije, radi se o broju njegovog imena (ivotinje). Prema Kabali svakom slovu odgovara jedan broj. Svaki broj i svako slovo ima svoje znaenje, odnosno karakter. Ako znam znaenje brojeva mogu da iz izraunatog broja zakljuim o odreenju karaktera i sudbine.

Na primer: a b c d e f g h i KARL VON HABSBURG jk1mnopqr219346581212397 s t u v w x y z 15 15 33 123456789666 249 666 = 6+6+6 = 18. Broj 18 u kabalistikoj numerologiji znai emocije, tajne, la, egoiznam, destruktivnost, kriminal, sklonost nesreama, potekoe uopte, bolest, opasnost. 18. tarot-karta je Mesec: Ovoj karti takoe odgovaraju emocije, alost, usamljenost, bolest, sklonost ka nesreama, snovi (teko vreme). Numeroloko tumaenje imena Karl fon Habsburg preuzeo sam iz jedne knjige izdate u Australiji. Zove se: The United States of Europe (Sjedinjene evropske drave). Autor, hrianin po ubeenju, opisuje itavu dinastiju Habsburg i njihov uticaj. Pokuava da dokae da Sveti gral nije kao to se ranije smatralo, pehar koji sadri krv Hristovu , nego da je on porodino stablo sa krvlju Hristovom. On dalje pie, kao i autori Linkoln, Bejgent i Lej u knjizi Sveti gral i njegovi naslednici, da Isus ne samo da je bio oenjen, nego je imao i decu. Porodino stanje Isusa Hrista je jedna od velikih tajni u Bibliji. Iz jevanelja, kae on, se zna da je velik broj njegovih uenika (izmeu ostalih Petar) bio oenjen i da je Isus sve drugo propovedao kao suprotnost. U Jevanelju po Mateju 19:4-5 on kae: Zar niste itali da je Tvorac na poetku stvorio ljude kao oveka i enu i rekao: zato e ovek napustiti oca i majku i vezati se za svoju enu i dvoje e postati jedno telo. Brak je po jevrejskoim obiajima bio obavezan. ivot van braka je ak strogo osuivan. Da je on dakle bio neoenjen, sigurno ne bi bio prihvaen od jevrejskog naroda kako je bio a taj bi raskid sa jevrejskom tradicijom morao da bude pomenut bar u nekoliko jevanelja. Osim toga, Isusa su njegovi uenici zvali rabin, a jevrejski zakon Mishna nedvosmisleno propisuje da neoenjen ovek ne sme da bude rabin. U osnovi hrianske teologije lei shvatanje da je Isus inkarnacija Boga. Drugim reima, Bog je osetio saaljenje prema ljudima i poslao svog sina u ljudskom obliju na Zemlju. Na taj nain on je bio u stanju da se tako rei iz prve ruke upozna sa conditio humana. Mogao je da spozna nestalnost ljudskog bia iz sopstvenog ugla. Mogao je da naui da

razume ta znai biti ovek, suoiti se sa usamljenou, duevnom patnjom, bespomonou i tragedijom smrti koje ljudskost nosi sa sobom. Oovekotvorenjem je Bog mogao da upozna svoja stvorenja na svoj nain koji Stari zavet nije doputao. Odrekavi se svoje olimpijske udaljenosti mogao je da uestvuje u sudbini oveanstva i istovremeno ga izbavi. Simboliko znaenje Isusa se sastoji u tome to je kao Bog bio izloen itavom spektru ljudskih iskustava. Ali da li je Bog oovekotvoren u Isusu mogao zaista da tvrdi da je bio ovek i da je usvojio ceo spektar ljudskih iskustava a da pritom nije upoznao dva najosnovnija i najelementarnija aspekta conditio humana, da se nije suoio sa dva tako znaajna aspekta ovog postojanja, sa seksualnou i oinstvom? Autor pie dalje da je Isusova ena sa porodicom nakon bega iz Svete zemlje nala utoite na jugu Galije gde se narataj negovao u jevrejskoj zajednici. Tokom petog veka se taj narataj izgleda brakom povezao sa kraljevskom lozom Franaka i osnovao dinastiju Merovinga. Isusuovo potomstvo je preivelo sve pokuaje istrebljivanja. Kraljevsku krv su kasnije titili Prieur de Sion. Prieur de Sion je tajno drutvo iji je cilj prema tumaenju ovih autora bio da uvaju tajnu o Isusovom porodinom stanju. (Voe reda su bili izmeu ostalog: Leonardo da Vini 1510-1519; Robert Flad 1595-1637; Isak Njutn 1691-1727; Karl A. Emanuel fon Lotringen 1746-1780; Maksimilian Franc fon Habsburg-Lotringen 1780-1801). Porodica Habsburg-Lotringen potie prema ovim autorima direktno od Merovinga a time od potomstva Hristovog. (Postoji meutim jo mnogo porodica koje to mogu da tvrde za sebe.) Bejgent, Lej i Linkoln u vezi sa tim objanjavaju: U devetnaestom veku su Prieur de Sion pokuali da preko masonstva i Hiron du Val d'Or uspostave obnovljeno Sveto rimsko carstvo, neku vrstu teokratskih Sjedinjenih evropskih drava kojima bi istovremeno vladali Habsburzi i radikalno reformisana crkva. Prvi svetski rat i svrgavanje najveeg broja evropskih kraljevskih porodica je pokvario ove planove. Moe se meutim pretpostaviti da Cion danas uglavnom sledi iste ciljeve. Moe se ak pretpostaviti da se ovom cilju i danas tei. Sudei prema govoru koji je Oto fon Habsburg, vitez Nemakog reda, odrao 9.maja 1993. u Bad Mergenthajmu pred redom Nemakih vitezova, u njegovom interesu je da se uspostavi domovina Evropa. Sasvim sigurno nije sluajno to to je Karl fon Habsbirg, sin nadvojvode Ota fon Habsburga (lana Komiteta 300) nedavno oenio kerku barona Hansa Hajnriha fon Tisen-Bornemisa (takoe lana Komiteta 300). Autor uoava povezavost istorije Habsburga, 666-tumaenju imena Karla fon Habsburga i Otkrovenja Jovanovog. Habsburzi takoe poseduju koplje kojim je Isusa ubo rimski Centurio Gaius Cassius. Samo o mitu ovog koplja je napisano na hiljade strana (izmeu ostalog: Koplje sudbine Trevor Rejvenkroft). Ostavimo po strani da li se scenario o Isusovoj porodici zaista tako odigrao.U svakom sluaju katolika crkva krije neto o tome i veoma osetljivo reaguje na tu temu verovatno se dokumenta o tome kriju. Pitanje da li je Isus bio otac ili ne, potpuno je beznaajno poto ne menja nita u dananjim svetskim dogaanjima, osim za

njegove navodne potomke ili nekoliko fanatinih takozvanih vernika, koji permutuju linost sa znaajem njegovog uenja, odnosno ne umeju da veru pretoe u delo. Ne bih ovde eleo da tvrdim da je Karl fon Habsburg numerolokom procenom njegovog imena obeleen kao navodni antihrist. To je primer drugog tumaenja broja 666 i ima mnogo ljudi koji imaju numeroloku vrednost 666. Takoe od toga ne treba stvarati sliku neprijatelja. Moe biti da e on imati kljunu poziciju. Jednostavno budite paljivi ta se oko vas dogaa dok se iznutra usavravate. U odeljku ta moemo da uinimo? bie jo rei o tome da se takozvani antihrist ne moe nai spolja. Jo jedan primer nalazimo u Starom zavetu (Kraljevi 10,14): Teina zlata koje je Solomon ubrao u samo jednoj godini iznosila je estoezdesetest talenata zlata, ... lanovi Drutva Tule su to ovako interpretirali: poto je 666 pored 333 i 999 takoe kovanje zlata, odnosno poto se u Otkrovenju 13, stih 18, kae da ivotinja iji je broj 666 uzrokuje da svi dobiju obeleje na desnoj ruci ili elu, da je ivotinja jevrejska mo novca. Da je broj 666 u vezi sa bar kodom, sistemom kreditnih katrica, dakle sa bankama i novcem, jasno je po tome to je kod brojeva Svetske banke 666. Ili na primer, kartice australijske Narodne banke poseduju broj 666. Nove amerike kreditne kartice poinju ciframa 666. Kompjuterski sistem Oliveti P 6060 sada koristi brojeve koji poinju sa 666. irom SAD kompjuterski rauni sadre grupu sivih taaka koje okruuju broj 666. Na svakom listiu izraelske lutrije odtampan je 666. Prekookenaski pozivni broj za Irael je 666, itd. I Rokfelerov EXXON nije uskraen: EXXON 56665

REZIME Iako su u ovoj knjizi preneti samo kratki delovi Protokola cionkih mudraca i Sataninog novog zaveta, oni omoguuju dovoljan uvid u znaajne mahinacije rukovodilaca svetskih dogaanja. ak i ako i dalje elimo da tvrdimo da su takvi postupci iluminata u odnosu na vladavinu svetom malo verovatni i da ne mogu da se realizuju, da se narodi na svetu ne obmanjuju i mase ne uvlae u ratove, nijedan ovek koji kritino razmilja ne moe da porekne nezadovoljstvo, mrnju, ratove i nemire, glad i bedu u svetu, raspad drava, rastuu rasnu mrnju u svim zemljama sveta, tenje naroda ka nezavisnosti, nemo vladara, korumpiranost politiara, rastuu izopaenost i sirovost ljudi, bezgranina zaduivanja drava, nestabilnost valuta, ekonomske krize, bankrotstva

u poljoprivredi, nezapolenost, nezadovoljstvo u stanovnitvu, e za zadovoljstvima i pre svega bezbonost ljudi. udan je sluaj da se sadanje stanje sveta savreno poklapa sa Protokolima i da se plan Alberta Pajka sa zastraujuom tanou sprovodi u delo. Hteo bih da jo jednom podsetim na injenicu prisustva pet agenata Rotildovih na Versajskom ugovoru, to se moe proitati u svim istorijskim knjigama. Ovi su bili savetnici dravnika Engleske, Francuske i SAD. Poto znamo da su ugovori tako napravljeni da iz njih stoprocentno nastane novi rat svima postaje oigledno o emu su Rotildovi savetnici savetovali. Razmislite jo o tome! Ovde bih opet eleo da citiram Ruzveltove rei: U politici se nita ne deava sluajno! Kada se neto dogoa, moete biti sigurni da je na taj nain isplanirano! Zato dolazim do zakljuka da su se do ovog trenutka istorije svi vani dogaaji iz domena politike i finansija odvijali prema smernicama iluminata. Samo oni koji znaju uoavaju povezanosti. Ako se setite teme kontrole informacija i spiska imena razumeete zato samo malo njih zaista zna. To je takoe razlog zato je Hitler naredio spaljivanje svih okultnih i pounih spisa. Kao to kae Diter Rigeberg: Okultiste mogu prepoznati samo okultisti. Jedan ateista ili materijalista nikad nee moi da razume ili dokui tokove misli i motive jednog okultiste. (Razlikuju se pozitivni (zvani spiritualisti) i negativni okultisti, pozitivni koriste svoje poznavanje duevih zakona da bi razumeli ivot i tako pomogli sebi i drugima, a negativni ga koriste iskljuivo za sebe, odnosno iivljavanje svog ega). Tako najvii okultisti (u ovom sluaju negativni) na planeti, iluminati, elita i sve njihove sledbenike loe kao najvii vrh u finansijama, politici, ekonomiji, religiji i nauci, zauzimaju vodee pozicije i koriste staro satansko znanje za svoje planove. Na drugoj strani se nalazi masa od vie od 6 milijardi ljudi koji se namerno dre u neznanju u krivotvorenim religijama, ateizmu, realizmu,. materijalizmu i verovanju u nauku, dakle govori jednim potpuno drugaijim jezikom i ivi na ovom svetu nemajui ni najmanjeg pojma ta se zaista dogaa. O tome takoe potvrdno pie Rigeberg: da svi oni ateisti i agnostiari koji zajedno sa naprednim krugovima crkve smatraju okultizam i magiju za maloumno praznoverje, uopte ne primeuju da su prevareni svesno planiranom politikom odreenih krugova crkava i loa. Mnogi bi se uveni ateisti okretali i danas u grobu kad bi znali da su im odlikovanja dodeljivali pipadnici okultnih redova i loa kako bi ih iskoristili kao orue za irenje odreenih ideja koje vode u zablude. (Tajna politika str. 61). Oni su isplanirali, finansirali i osvojili oba svetska rata (a takoe i dolazei). Doneli su nam prokletstvo droge. Oni planiraju i izazivaju ekspanzije i depresije ekonomija u

dravama i koriste politika i ekonomska dogaanja u svoju korist a na tetu naroda. To je razlog zato su oni tako nezamislivo bogati. Ovi ljudi ele da ih mole i potuju, a s druge strane u tajnosti narode guraju u nesreu i zapoinju ratove. Tokom vekova su stvorili opozicionu stranu da bi zbunili ljude, i koriste druge koji za njih rade, stoje u prvom planu i obavljaju prljav posao. Ako neto poe naopako, to pogaa marionete a ne stvarnog poinioca. Veina ljudi stvarno veruje kada danas izbije rat da ga je izazvao odreeni narod. Ljudi koji sebe smatraju posebno lukavima tako to veruju da moraju da objave da je neka nacija predodreena za ratovanje, kao npr. nekada zli Rusi, uta opasnost ili veno faistika Nemaka, ili se prave glupi ili to zaista jesu. ta mislite, odakle kineskoj, arapskoj, nemakoj, amerikoj, srpskoj ili bilo kojoj drugoj vladi novac za izgradnju industrije oruja? Zar zaista mislite da postoji narod koji moe da izgradi industriju naoruanja od svojih uteda? Danas ne postoji nijedna jedina zemlja na svetu koja nije tako mnogo zaduena da bi mogla da opstane bez kredita meunarodnih banaka. Mislite li da su Srbi imali sopstveni novac za oruje da bi vodili rat? Ili kada su Rusi zapoeli svetski rat, ta mislite, gde su pozajmili novac? Naravno, od meunarodnih banaka. Nije Rotild imao za dabe banku u Kremlju. Pa zato se i zovu internacionalni bankari. Njima nije posebno stalo do Engleske ili SAD. Oni se mogu nai na mestima gde se moe zaraditi novac. Poto je najbolji izvor novca rat, oni su uvek zainteresovani za njihovo izazivanje. Ako bankari ne ele rat, nema kredita a time ni oruja. Tako je to prosto. Ako neka zemlja dakle eli da ratuje, mora prvo da pita internacionalne bankare da li su oni s tim ratom saglasni. Ako jesu, uz njihovu podrku se pravi naoruanje i rat moe da pone. Ako nisu saglasni, jer to moda ne odgovara njihovim planovima, nema kredita a bez novca nema oruja, a bez oruja nema rata. U vezi sa ratom se ne govori o nekoliko miliona, radi se o ogromnim iznosima u milijardama. Kao to sam tokom knjige pokazao, novac je boljevicima, Nemcima pre i za vreme 2. svetskog rata, Rusima, komunistikom sistemu kao i Sadamu Huseinu stizao od istih davalaca. Zato se u politici i na ratnim popritima nita ne dogaa sluajno. Ako ima rata, onda je on planiran jer inae ne bi bila stavljena na raspolaganje novana sredstva. Shodno tome i dananja krizna arita kao i sva budua, su eljena i savreno isplanirana da bi bio dostignut veliki cilj, vladavina svetom. Sami iluminati se izleu kada kau da moraju da sprovedu jednu svetsku vladu da bi konano postigli globalni mir. Zanimljivo je, da bi to postigli, koriste kao sredstvo ratove. Verujete li da bi se ti ljudi promenili ili drugaije ponaali kada bi jednom ostvarili vladavinu svetom? Prepoznaete ih po njihovim delima! Zapravo se svetskoj vladi ne bi moglo nita prigovoriti, ona je ak krajnji cilj nae planete, kada bi je vodili ljudi kojima je cilj dobrobit drugih i koji mogu da obezbede usavravanje u duhovnom, spiritualnom, a pre svega slobodnom smislu, tj. nikakve tajne

pred drugim ljudima, da omogue svakom oveku pravo na slobodan razvoj ukoliko ga eli otkrivanjem zatajenih informacija. Ovu svetsku vladu o kojoj u knjizi govorimo je izmislila elita i samo na nju se odnosi, a ostatak oveanstva se smatra glupim a time i robovima. Ako jo uvek ne moete da poverujete one tamo gore ni najmanje ne zanima ta narod eli, da li vam je dobro i da li ete preiveti sledei rat, to pokazuje i injenica da u Nemakoj i gotovo svim ostalim zemljama sveta, sem pojedinih, poput na primer vajcarske, ne postoje sklonita za stanovnitvo. Jeste li to ve primetili? A opasnost novog rata koji moe da zahvati i Nemaku nije verovatna samo u odnosu na Protokole cionkih mudraca i pismo Alberta Pajka. Srbi samo treba da ostvare pretnju da e raketama gaati Nemaku ukoliko se umea u rat u Jugoslaviji. Ili na primer, kada poraste siromatvo i glad u dravama Ruske federacije i severno afrikim zemljma treeg sveta, to se moe predvideti i bez dara za proricanje, oni sigurno nee otii u Kinu ili SAD da uzmu ta im treba nego u Nemaku. vajcarci nemaju problem s tim jer s jedne strane poseduju zatitne bunkere i oruje, a s druge strane ive u brdima po kojima izgladneli ljudi sigurno nee eleti da se penju. Nemci e pak morati da se tom suprotstave bez oruja. Elita i nai politiari koji su posebno zasluili da preive imaju brojna savreno opremljena podzemna uporita sa hranom i ostalim to je potrebno za preivljavanje tokom nekoliko decenija. Naivni narod je sluajno zaboravljen. Razmislite malo: kako biste se ponaali kada bi Srbi sutra gaali Minhen ili tutgart? Bivi iluminat Dord Orvel je u svojoj knjizi 1984 veoma jasno opisao kako bi to izgledalo prema zamislima iluminata. Tu spada i kontrola tetovitanjem laserom. Bilo je mnogo pokuaja da se sprei objavljivanje knjige 1984. Naravno da jo nije kasno. Moe mnogo da se uradi ako ljudi svih nacija odustanu od svog neznanja i zaista se pobrinu za ljude i planetu Zemlju. Mi smo meutim tako lepo uhvaeni igrom iluminata u na mali svet problema da je veina ionako odavno izgubila pregled i povukla se iz svetskih aktivnosti. Samo jedan mali primer za razjanjenje poslednjeg: Masmediji (koje kontroliu iluminati) vam diktiraju da vi, da biste bili dobar Nemac, morate imati dobar auto, sopstvenu kuu, porodicu, uspenu karijeru, markiranu odeu,. itd. Nakon to ste viegodinjim gledanjem televizije i itanjem novima prihvatili u podsvesti ovu sliku savrenog lana drutva vrsto ste ubeeni da su vam te stvari zaista potrebne (isto vai i za nain ponaanja ili modne pravce). Da biste to sve dobili morate mnogo da radite. Meutim, ne moete tako brzo da radite, ali te stvari elite odmah. Uzimate dakle kredite i kupujete na rate i polako ali sigurno se hvatate u mreu koja je tako savreno napravljena za vas, i vi ste dugovima i obavezama vezani decenijama unapred.

Zatim dolaze i porodica i deca, novac za odmor, auto mora da se popravi... i na kraju ste uhvaeni u vrzino kolo koje ste sami stvorili, sa toliko problema da nemate ni vremena ni snage ni volje da preispitate da li je to to upravo radite uopte ono to vi zaista elite. Onda shvatite da uopte niste sreni s onim to ste spolja postigli i danas bi uradili sve drugaije, ali ve je kasno. Pojednostavljeno je predstavljeno ta je planirano Protokolima cionkih mudraca a to se decenijama dogaa u svim zemljama sveta. Moe se desiti da se osetite nedoraslim svim problemima i posegnete za alkoholom ili drogom kao sredstvom bega. Ako do toga doe, trka vaeg ivota je istrana. Neki ipak i tada uspeju. Naime, da nikada nije kasno, pokazau u sledeem poglavlju. Ovde ipak nije dovoljno leenje simptoma, tj. da se iluminati jednostavno odstrane kao bolestan organ, nego se mora sprovesti tretman uzroka. Vi sami ste naime reenje problema, odnosno, stanja koja su prikazana u ovoj knjizi. Kada biste razmislili koga biste izabrali i ta svakodnevno podravate svet bi danas bolje izgledao i iluminati vie ne bi imali mo nad vama. Pod vi mislim na svakog oveka na planeti. Kako je rekao Ros Pero, ameriki predsedniki kandidat na poslednjim izborima: Ako hoe da otkrije ta u tvojoj zemlji ne valja,idi i pogledaj u ogledalo! Mnogi e na ovom mestu zameriti: Trenutak, ali to je poelo mnogo pre mene, a osim toga u dogaanjima aktivno uestvuje preko 6 milijardi ljudi, zato da ba ja ponem da neto menjam? Jer ste postali svesni da ovde neto nije u redu. Vaa svest se promenila, shvatili ste da potoje drugi, bolji naini za bavljenje ivotom i razlikujete se od nesvesnih ljudi. Sada snosite odgovornost za znanje koje ste stekli. Ranije ste mogli da kaete: nisam nita znao o tome. Ali sada znate i ne moete da pobegnete od toga. Mi svi smo iskorieni samo zato to nismo dovoljno kritini i ne pazimo. Ali kako smo sami pali, tako moemo i da ustanemo. Na fizikoj ravni od znaaja moe da bude izdravati samog sebe. Da sami uzgajamo ito, buimo bunar, drimo nekoliko koza za mleko i sir, alternativno snabdevanje energijom, zakopamo neto zlata za sluaj nude u dvoritu ... jednostavno, da ne zavisimo. To ne mora da neizostavno znai da treba da se udaljimo od uobiajenog ivota. Danas postoje masovne zajednice koje se time bave na gotovo luksuznom nivou. I to sigurno vie u SAD nego u Nemakoj. Ali to funkcionie svuda. Ne morate sve sami da radite. Pitajte najbolje prijatelje kojima verujete, da uradite neto zajedno. Zajedno je lake, jer smo mi ljudi svi jedinstveni i svako je na neki nain poseban. Naite istomiljenike. Moete da ponete da itate kritiku literaturu ili poseujete odgovarajua predavanja, usavravate se ili formirate runde razgovora. Teme poput maina slobodne enrgije i

njihova gradnja sigurno nisu nezanimljivi. Ali od znaaja je govoriti i o oseanjima. Vano je doi do sutine stvari a ne samo diskutovati. O mogunostima izbavljenja u spoljnjem, materijalnom svetu govori nekoliko knjiga navedenih u spisku literature. Neki istoriari su ve upali u ispletenu mreu i preneli svoju sopstvenu odgovornost i odreivanje uzroka na cioniste i Jevreje,ili se neki hrianski istraivai okome na masone i veruju da su oni krivi za sve. Nisu meutim svi lanovi porodice Rotild izopaeni ideologijom vladavine svetom. Smisao i svrha ove knjige nije da se prikuje odreena grupa poinilaca, nego da se uoi princip i naini postupanja i da se shodno tome razmatraju mogunosti izbavljenja. Dakle jo jednom emo jasno rei: Iluminati ne pripadaju nijednoj religiji, partiji, naciji ili drugoj nekoj grupaciji ali su ih koristili kao izgovor. Zato treba jo jednom da kaemo da je ova igra poela vekovima pre postojanja ljudi koji su pomenuti u ovoj knjizi i da e s njima nee zavriti. Osobe koje danas nazivamo satanistima ili predstavnici cionistike zajednice (Rotild, Varburg) nisu nita drugo do figure u igri u kojoj se radi o mnogo vie toga. Rigeberg pie o tome: Rudolf tajner je jo pre 1920. ukazao na to da se na spiskovima lanova okultnih tajnih drutava nikad nisu nala imena najviih lanova... Kod negativnih redova ili redova crne magije je najmanje to to su sva vana pisana dokumenta napisana tajnim pismom koje neupueni mogu da itaju samo uz pomo odgovarajueg kljua. U vezi s tim e materijalni istoriari morati jo mnogo da ue ako ne ele da se odreknu pune istine. (Tajna politika, str. 195) Iluminati prvo gledaju sebe, ele da budu najmoniji i da imaju sve, dakle ceo svet. Oni ive u preteranoj ego-svesti. Zato moete da budete sigurni da e iluminati meu sobom igrati ovu igru moi isto kao i sa narodima. Svaki eli da bude najbolji, najbogatiji i najmoniji. Meutim, pitanje je da li te osobe mogu da spavaju mirno i spoznaju oseanje unutranje sree i ispunjenja. Viljem Bremli, primera radi, pokazuje u svojoj knjizi Bogovi Edena kako su sami iluminati iskoritavani a itava tema tajnih loa povezana sa vanzemaljcima, poevi od Bratstva zmije. Oni koji misle da imaju globalnu mo samo su opet marionete drugih bia. (vie o tome u spisku literature). I ovde se ostvaruje izreka: Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada. Ili: Oni koji ele da budu najvii nad svima ostalima, postae najnii.

TA MOEMO DA UINIMO?

Potoji itava lepeza mogunosti da se uhvatimo u kotac sa ovom situacijom. Mnogi bi moda poeleli da deo ovih ljudi jednostavno eliminiu, to po mom miljenju ne bi mnogo pomoglo jer bi brzo bili zamenjeni. To bi bilo isto kao kad biste vozili auto i kad bi se upalila lampica za ulje. Doete u servis i mehaniar kae: Odmah emo to srediti, i odvije sijalicu koja je svetlela. Rei ete, to ne ide tako, da lampica dodue vie ne svetli ali da nije otklonjen uzrok, nedostatak ulja. Sa svojim autom to ne biste uradili, ali sa telom ili ivotom da.Znamo to iz medicine, gde se pacijentu jednostavno odstrani bolestan organ ili mesto obolelo od raka, ali se uopte ne posmatra uzrok. To je takozvani tretman simptoma. S njim ne stiemo daleko. Nama treba tretman uzroka. Ako mi dakle pobijemo ove momke, odvijamo dodue sijalicu, ali problem jo dugo nee biti reen. Glavni ralog je nedostatak odgovornosti i lenjost stanovnika Zemlje, kojima se iluminati slue. Ako ne promenimo ljudima ove slabe take, nakon odstranjivanja sadanjih iluminata ubrzo e biti novih. Moda je meu vama neki amater koji se bavi milju da kontaktira Drutvo Tule ili nekog od autora knjiga o NLO kako bi dobio planove za konstrukciju leteeg tanjira. Onda biste mogli da napustite Zemlju, ali ko zna ta vas tek eka na drugoj planeti? Moda vas zaokupira unurtanjost Zemlje pa krenete Hitlerovim stopama da naete carstvo Agarti? Takoe moete da se jednostavno povuete u brda i posmatrate itavu dramu snabdevajui se sami. Ili moda traite pomo u molitvi? Kao autor ove knjige veoma dugo i veoma intenzivno sam se bavio ovom temom i u potrazi za mogunostima izbavljenja proputovao pet kontinenata, diskutovao sa nebrojenim ljudima iz svih oblasti ivota o ovoj temi i takoe krenuo u potragu u sebi samom. Sopstvenim iskustvom i linim dokazima doao sam do gledita koje sam rezimirao u ovom poslednjem poglavlju. To je moje potpuno lino gledite i niko ne mora da ga prihvati. Molim vas da ove redove kritiki posmatrate, kao to u budunosti treba da radite sa svim. Ako se moda i ne slaete sa svim moete sigurno iz mojih zakljuaka nai nekoliko dobrih teza. ta je onda mogue pozitivno uiniti da bi se ispravile stvari koje su se u prolosti pogreno odvijale i spreile one koje su pogreno isplanirane za budunost? Da bi na to odgovorili moramo da se vratimo na poetak i pitamo: ta je smisao ivota? Veina je verovatno svesna da smisao ivota teko moe da bude u jelu, piu, spavanju, seksu ili bogatstvu. Krajnje je vano da budemo svesni da se na kraju ivota moramo odrei svih tih spoljanjosti. Doli smo goli i takvi emo i otii. To znai da nas letei tanjiri i slobodna energija samo ogranieno mogu usreiti jer putovanjem u drugu galaksiju moemo dodue da promenimo mesto, ali ne i telo. Da li je drutvo Vril svojim tanjirima posetilo druge planete ili su SAD uz pomo njihove tehnologije jo pre trideset godina izgradile prvu bazu na Marsu, je tako gledano relativno nevano jer ti ljudi doslovno ne mogu iz sopstvene koe. Uhvaeni su u materiju i same sebe.

Destruktivan ovek naprednom tehnologijom ne postaje drai, ba suprotno. S obzirom na situaciju koju imamo trenutno na Zemlji i dogaaje koje su odreeni proroci prorekli za prekretnicu milenijuma bilo bi sasvim korisno jednostavno napustiti mesto nadolazeeg uasa ili vremenskom mainom otputovati u budunost. I to je raeno due nego to moemo da zamislimo. I putovanje kroz vreme ne menja nita unutar oveka. Ako je neki ovek destruktivan, on e biti destruktivan i u vremenu u koje putuje, jer e imati iste misli, oseanja i motive kao i pre. Zato je on zavistan od maine. Ako mu oduzmu odgovrajuu mainu on je opet slab kao i pre i opet e u novoj tekoj situaciji ili traiti mainu ili biti speman da konano prevazie svoj strah i sam se soui sa problemom. Poto smo svi doli na svet bez maina i bez njih emo i otii, sledi da se klju upotpunjenja i ispunjenja ljudi moe dostii i bez njih. To je put svesnog samoispitivanja pri emu prikupljamo spoznaje sopstvenom odgovornou, nezavisno od drugih ljudi ili materijalnih pomonih sredstava i tako se razvijamo. Jedan mudrac je to izrazio reima: Ljudima ne treba dati ribu, nego pokazati kako se peca. Ako bih nekome postavio pred nos reenje problema u tom bih ga momentu moda uinio srenim ali bi on ispao glup. Normalni stanovnik Zemlje osim svojih iskustava i saznanja koje je sakupio u ivotu nee poneti nita vie sa sobom kada napusti materijalno telo. Ta iskustva izgleda su memorisama u naem energetskom polju, takozvanoj auri oveka. Vidoviti ljudi koji imaju sposobnost da vide auru oveka ili bar dobiju informacije od nje, mogu da saznaju iskustva, misli i oseanja odgovarajue osobe. Vidovnjak ne vidi koji auto osoba vozi, koliko ima novca ili koliko je puta spavala s nekim, ali vidi ta je ta osoba pritom oseala i mislila i kako je dola do toga. ita aure moe da sazna da li je osoba konstruktivna ili destruktivna i da li to to ima koristi za optu dobrobit ili za samog sebe. Oseanja, misli i raspoloenja, dakle njena iskustva, su oigledni. Iskustva i saznanja su jedino to nosimo sa sobom kada naputamo materijalno telo. Ako smo bez tela nevano je da li smo radili malo ili mnogo, jesmo li podsedovali veliku kuu ili imali lepu garderobu. Vano je ta smo pritom oseali i iz kojih smo motiva radili ono to smo radili. Mnogi ljudi su to ve spoznali, ali se oseaju bespomoni pred ivotom jer nisu svesni njegovih zakonitosti i zato ne uviaju povezanosti. To je primera radi kao kad bi vanzemaljac po prvi put vozio auto u zemaljskom velegradu i na prvom crvenom semaforu udario u drugi auto. Zatim mu se to dogodi na sledeem crvenom semaforu,ponovo poto su semafori za njega samo lepa igra svetlosti ali bez znaenja meu svim ostalim reklamama. Ako mu kaem ta je svrha semafora i da mora da stane na crveno, poto je to zakonitost u ulinom saobraaju, on vie nee izazivati nesree zbog semafora jer e znati da tumai svetlosne znakove. Ranije to nije mogao jer nije znao.

Isto je kada neobaveten ovek posmatra sebe i svoju bolest.Imam glavobolju, uzeu tabletu protiv glavobolje i ona e nestati. To je isti primer kao sa vozaem i lampicom za ulje. Bolesnik se ne vidi u relaciji sa boleu, on samo odstranjuje signal koji mu daje telo tako to uzima tabletu. Kao i vanzemaljac sa semaforom, bolesnik u poetku ne vidi vezu izmeu sebe i glavobolje dok ne usmeri panju na zakonitosti ivota. Koje zakonitosti? Kao to moe da potvrdi svaki astronom i fiziar, ivimo u kosmosu, osnosno deo smo kosmosa. Sad ete rei: Pa to zna i malo dete! Dobro, ali da li ste svesni ta ste upravo rekli? Kosmos je grka re i znai red. Mi dakle ivimo u redu i deo smo reda. A jedan red podlee zakontostima, inae ne bi bio red. Onda bi bio haos, to je takoe grka re i znai nered. Mi smo znai deo reda i njegovih zakona. Ako upoznam duhovne zakone ivota mogu da se upravljam prema njima i spoznam naznake i poruke koje mi ivot alje i prema tome delujem. 1. zakonitost: Zakon kauzaliteta Za njega ste sigurno ve uli jer se nalazi u svim duhovnim spisima svih religija na Zemlji.To je zakon uzroka i posledice ili to poseje, to e i ponjeti. Prema zakonu setve i etve, kad se destruktivno seje, destruktivno se i anje. Ako se seju mrnja I bes,oni se i anju. Ako se poseje ito u zemlju, stoprocentno emo dobiti ito a ne ra. A prema tome kako se neguje posejano, ono bolje i vee raste, ta god da je. Sad prema mom miljenju dolazi najvaniji deo. Od najveeg je znaaja znati da se kosmos, ali i naa podsvest apsolutno ne mogu vrednovati (ni dobri ni loi, ni pozitivni ni negativni, ni lepi ni runi, ni vredni ni bezvredni...) Ove oznake vae samo za vas same. ta vi smatrate pozitivnim ili lepim, ne mora smatrati neko drugi. Na primer, seljaci se esto smatraju niim slojem drutvenog ivota. Malo njih to kae, ali mnogi tako misle. Razmislimo sad, odakle nam hrana kada ne bi bilo seljaka i kad bi svi sedeli u kancelarijama u gradu. Ili eventualno voza ferarija koji s visine gleda radnika na traci ili u nonoj smeni. Kada ne bi njega bilo, ne bi bilo ni ferarija kog on sada vozi. Ili istaica, na primer. Postoje ene koje se stide da rade ovaj neprijatan posao i zovu kune pomonice. Znate li kako bi izgledao svet kad ne bi bilo kunih pomonica? Ono to je za nekog omiljeno jelo, nekome moe biti odvratno. Neka biljka moe nekom homeopati biti lekovito sredstvo, za batovana korov koji e iupati. Paukovi su za mnoge uasne ivotinje koje zgaze, a istovremeno se iste osobe ale na mnotvo muica koje, poto su paukovi mrtvi, nema ko da hvata. Kao to vidimo, pojmovi dobar ili lo, vredan ili bezvredan su nepravedni i izraz su nae vlastite subjektivnosti. Jo e razumljivije biti ako nauimo da mislimo u energijama. Energija se ne moe vrednovati. Na nama je odluka da li emo iz toga napraviti pozitvnu ili negativnu energiju, tj. da li emo energiju upotrebiti konstruktivno ili destruktivno. To znai, ta god da elimo to nam pripada i to emo i dobiti.Stvaranje nam je dalo slobodnu volju da

moemo da spoznamo ivot u itavoj njegovoj punoi.vot nam ne nareuje da smemo samo da upoznamo prijatno ili lepo. Apsolutno nam je dozvoljeno da iskusimo sve. Da li emo pak hteti eljeno i nakon to ga dobijemo, nije vano. Barem smo imali slobodan izbor. (Merlin: Razmisli dobro za ta moli, moe ti se ispuniti. Ili Gete:Ne moe da se oslobodi duhova koje je sam prizivao.) Primer: imate odreenu zamisao i to vie razmiljate o njoj, ona biva sve jaa. Time postavljate uzrok. Posledica toga je da e se, ta god da je bila zamisao, ona jednom ostvariti u vaem ivotu. Objanjenje: plaite se na primer, da e vas neko nekad zlostavljati, da e vas policija uhvatiti nakon nekoliko piva, ili se probudite ujutro i razmiljate o projektu koji vam predstoji: sigurno e propasti. Energija koju svojim mislima proizvodite je naredba vaoj podsvesti i kosmosu i stoprocentno e se ispuniti. (Kosmos najpre moe da se uporedi sa velikim kompjuterom sa savrenim zakonitostima, kojeg programirate mislima (input) a va kompjuter (kosmos) e vam odtampati programirano (output). Vaa podsvest ne poznaje strah i nerazlikuje negativno od pozitivnog. Ona dobija isporuenu energiju, nareenje i sa tim radi. Vi znai dobijate servirano ega se plaite. Va projekat e propasti i biete zlostavljani ukoliko ste se dovoljno dugo i intenzivno bavili tom milju. Onda ete rei: Vidi, znao sam, moralo je da propadne.tano, znali ste. Tanije reeno, samo vi ste znali. I poto se svakom deava prema njegovom verovanju dobili ste ono to ste mislima i oseanjima prouzrokovali. Znai, na vama lei ta mislite i oseate i to e se manifestovati u vaem ivotu. 2. zakonitost: Zakon analogije (kako gore, tako i dole) Hermes Trismegistos (Hermes, tri puta najvei) je grki naziv za egipatskog boga Tota koji je sastavio Hermetike spise koji sadre gnostiko uenje o nastanku sveta i spasenju i koji je svojevremeno vaio za najveeg arobnjaka koji je izmeu ostalog mogao da uini nedostunim riznice i posude (hermetiki zatvara). Poduavao je hermetiki zakon: ono to je dole je istovetno onome to je gore. I ono to je gore je istovetno onome to je dole, da bi se izvrila udesna dela jedne jedine stvari. Mnogima je ovo poznato kao:Kako na nebu, tako i na Zemlji. U makrokosmosu kao i u mikrokosmosu vladaju iste zakonitosti. Primer: najmanji nama poznati deo fizike materije je atom. Atom se sastoji iz protona, neutrona i elektrona. Protoni i neutroni ine zajedno jezgro (nukleus) atoma, omota nastaje neverovatno brzim kretanjem elektrona oko jezgra. Sve to zajedno dri elektromagnetna sila. Razlika izmeu razliitih atoma nastaje zbog broja elektrona i protona. Postoji 105 osnovnih elemenata, od kojih svaki postoji samo zato jer ima drugaiji broj elektrona i protona. Ako bismo uzeli nukleus atoma vodonika i poveali na veliinu klikera, videli bismo da je njegov elektron udaljen oko 400 metara. To ukazuje da se atom sastoji gotovo samo od praznog prostora i da je materija veoma gasovita.

Jedan blok olova sastoji se skoro samo od meuprostora koji su okrueni atomskim deliima. U relaciji udaljenosti izmeu vrstih delia odgovaraju udaljenostima izmeu planeta naeg Sunevog sistema. Takoe razmaci izmeu sazvea odgovaraju pojedinanim razmacima tonskih lestvica. Fotografija jezgra atoma (1 pikometar) odgovara fotografiji Zemlje snimljene iz udaljenosti od 1 miliona kilometara i Mlenog puta iz udaljenosti od 10 000 000 svetlosnih godina. Ljudsko magnetno polje u rotirajuem stanju izgleda egzaktno kao naa rotirajua galaksija. (Geo-Wissen, izdanje br.2, 1990. Haos i kreativnost prikazuje lepe fotografije gore navedenih primera). Kao to vidite, sve je napravljeno u jednom savrenom sistemu koji na prvi pogled nije prepoznatljiv kao takav, ali pri bliem posmatranju postaje oigledan. Sam ivot podlee kao i mikro i makrokosmos- savrenim zakonitostima. Ove zakone nalazimo posvuda, u naem Sunevom sistemu, u krvnim zrncima, u elektricitetu i magnetizmu. Poto je materija povezana i odreena elektromagnetnim silama i poto se i mi ljudi ubrajamo u materiju, takoe smo podvrgnuti tim zakonima. Tornvald Detlefsen pie o tome u Sudbina kao ansa: Analogija kako gore, tako i dole ima opravdanja samo ako smo spremni da ovaj univerzum prihvatimo kao kosmos (gri kosmos = red). Kosmosom vladaju zakoni i nema mesta sluajevima. Sluaj kao dogaaj koji nije proraunat i ne podlee zakonitostima pretvara kosmos (red) u haos (nered). Kad pravimo kompjuter on predstavlja u sebi jedan mali kosmos. On je konstruisan po zakonitostima, a njegovo funkcionisanje zavisi od njihovog odranja. Ako ubacimo nekoliko tranzistora, kodenzatora i otpornika koji ne pripadaju planu, ovi e predstavnici sluaja pretvoriti ceo kosmos u haos i kompjuter nee vie raditi kako treba. Isto vai i za na svet. Ve pri prvom sluajnom dogaaju na svet bi prestao da postoji. Primer: ako pustimo kamen da padne sa izvesne visine, on nee pasti sluajno nego pravilno na dole. Ako taj kamen pogodi gdina X. u glavu, on nee biti pogoen sluajno nego takoe prema zakonitosti. Takoe ni injenica da gdinu X pada kamen na glavu ni trenutak kada se to dogaa, nisu sluajni... Zar niste primetili da jo nikada nijedna zvezda nije sluajno ispala iz svoje putanje i nijedna letnja biljka nije procvetala u zimu? Moda znate da elektron u svom obrtanju oko jezgra atoma sluajno moe da se zakai? Sva materija se sastoji od 105 osnovnih elemenata koji su sastavljeni od protona, neutrona i elektrona i njohovog savrenog i ritminog kretanja. Zato je onda, ako ceo ivot u nama i oko nas podlee ravnomernom ritmu, upravo ovek jedini izloen sluajevima? Nema sluaja!!! Iza svakog dogaaja stoji zakon. Ne moemo uvek da ga prepoznamo, ali nas to ne opravdava da poriemo njegovu egzistenciju. Kamenje je padalo dole i pre nego to je bio poznat zakon pada.

ovek je veran odraz makrokosmikog univezuma. Zato je iznad proroita u Delfima stajalo: ovee, spoznaj sam sebe, tako e spoznati Boga! 3. zakonitost :Zakon rezonance (lat. resonare odzvanjati) I ovek kao na primer radio prijemnik podlee zakonu rezonance. Prijemnik koji je podeen na ultrakratke talase ne moe da prima srednje ili duge talase. Isto je sa ljudima. Ako je neka osoba agresivna i ispunjena mrnjom ona nije prijemiva za ljubav. Svako moe da prihvati one oblasti stvarnosti sa kojima je u rezonanci. Izreka:Svako vidi samo ono to eli da vidi poiva na tome. Primer: itate knjigu. Pet godina kasnije ponovo itate istu knjigu i itate sasvim druge stvari nego prvi put, iako je ista knjiga. Zato? Zato to ste postali drugi ovek.Va horizont je promenjen ili va nain razmiljanja. Sada gledate na stvari drugaije nego pre. Ljudi tee da budu sa slinim ljudima. Isto privlai isto. Utvrdiete jednom kada budete loe raspoloeni ili ak ljuti da e vam vaa okolina dati takoe povoda za ljutnju. Uzmimo sada jednog oveka koji stalno i zbog svega zvoca. Ovaj ovek e stopostotno uvek nai neto zbog ega e moi da se ljuti. Suprotno tome neko se raduje ivotu i smatra druge ljude zanimljivima i lepima ivotu ne preostaje nita drugo nego da toj osobi pokazuje fine ljude. Jo jedan primer. Ovaj ovek koji svakom neto prebacuje: Ovaj je idiot, onaj tamo gubitnik,i sve je uopte da povrati. Sve mu se ini negativnim i on vam to pokazuje jasno svojim zlim pogledom i obeenim uglom usana. Ne verujete valjda da e neko za tog oveka rei da je ljubazan i srdaan. Nije nikakvo zadovoljstvo biti sa njim i prijateljski raspoloeni i oseajni ljudi e se brzo povui od njega. On e ipak nai istomiljenike i od njih dobiti potvrdu za ono to je doiveo. Isto privlai isto. Suprotno tome ovek koji je spreman da pomogne, uvek ima spremnu alu i iri dobru atmosferu gde god se pojavi. Stalno ima osmeh na licu i deli ono to ima sa drugima. Za takve ljude mogu da pretpostavim da e oko sebe okupiti mnogo pre svega veselih ljudi. I njega e stalno pozivati jer je navikao da daje. Isto privlai isto. Vidite da je ova reenica potpuno bez vrednovanja. Ovde nema dobrog ni loeg. Oba kandidata su dobila ono to su i dala. I oboje moe da se pretvori u spiralu zakona. Kod zvocala e biti sve gore (vrzino kolo) a kod drugog sve bolje (razvoj), poto e on svojim ljubaznim biem (ako to nije samo spolja) privlaiti sve vie ljudi iste rezonance, iriti se a zatim i dobiti mnogo nazad. Ako se nekome osmehnem, veina se takoe uzvratiti osmehom jer se svaki ovek raduje kad mu se neko osmehne. Ako se esto osmehujem i drugi e se osmehivati zauzvrat. Ako mi nekad krene loe, bie sigurno nekoliko ljudi spremno da mi u tom trenutku podari neto njihove radosti.

Kod drugog oveka to se dovodi u pitanje. Nisu ni njegova ena ni firma ti koju mu zagoravaju ivot. On sam je svoj problem. Niko ga ne prisiljava da radi u toj looj firmi. Vreme robovlasnitva je sreom odavno iza nas. Takoe ga niko ne prisiljava da nakon to godinama jedno drugom prave pakao od ivota, ostane sa tom enom jer meu est milijardi ljudi ima prilino dobre anse da ponovo nae enu s kojom moe srenije da ivi. Ali verovatno ni sa drugom enom ne bi bilo bolje sve dok ne bi otkrio i promenio ono to je prvi put prouzrokovalo problem. U trenutku kada se on iznutra promeni promenie se automatski i njegova okolina. Takoe se kae: Okolina je ogledalo tebe samog. Naa okolina e nam uvek prezentovati ono to mi emitujemo. Ako laem i mene e lagati. Ako se plaim, biu suoen sa svojim strahovima. Ako sam ratoboran tip imau stalno sukobe. Ako sam u rezonanci ljubavi onda u je privlaiti. Ako ivim u radosti uvek u nai neto zbog ega u se radovati, ako promenim svoj nain razmiljanja to e mi moja okolina prikazati kao u ogledalu. Budite sigurni da ako svakog dana gledate na televiziji horor filmove ili filmove o nasilju da e to imati snaan uticaj na va ivot. Mi ljudi smo tokom vekova destruktivnim delovanjem, razmiljanjem i svim tim ubijanjem oslobodili nezamislivo velike energije koje negativnim mislima i sugestijama (a tu spadaju i filmovi o nasilju) ne samo da hranimo nego i privlaimo. Nisu politiki dogaaji ti koji daju zbir nego pre svega male nemilosrdnosti svakodnevnog ivota. Ako se bavim destruktivnim itanjem, pisanjem, razmiljanjem ili delanjem, privlaiu ga. Ako ivim suprotno, onda destruktivno nee imati znaaja za mene i zato da neu ni privlaiti. I ovde besprekorno funkcionie zakon rezonance. Upravo je to ono na ta je mislio Umberto Eko u svojim reima koje sam citirao u uvodu.Ako verujem u satanu onda sam u kontaktu sa tom energijom, ona ima znaaja za mene i dobiu potvrdu za moj sistem verovanja. Ako joj ne pridam znaaj nego joj se smejem ona nema uticaja na mene. Ovo energetsko polje se ne moe slobodnom voljom usmeriti ka meni. Ono samo slua zakon rezonance. Svakom se deava prema njegovom verovanju. Ovde spada i analogija: Kako unutra, tako i spolja. Telo je ogledalo due. Ako je moje duevno stanje u disharmoniji, takoe je i moje telo. Ako je moje unutranje stanje bes, i moje e se telo ljutiti i to mi pokazati kroz bolest. Ako mi nedostaje unutranje dranje, osetiu to i spolja, ako mi nedostaje unutranje jaine prepoznau to po stisku ruke, itd... ovenanstvo se naviklo da za sve to ne bi smelo da bude, odnosno ta nekome lino ne odgovara opravdanja trai u spoljnjem svetu. Skala krivaca dosee od lanova porodice, do vlada, okolnosti, drutva, iluminata, ak do satane, kojima pojedinac pripisuje odgovornost za sopstvenu sudbinu. Mnogi ak biraju Boga. Na osnovu duhovno kosmikih zakonitosti koje smo upravo razmotrili, ova podela krivice vie ne funkcionie. Kao posledica ovih zakona sve to i kako danas postoji je posledica uzroka koje su postavili sami ljudi. Svejedno da li je to stanje spolja ili unutra, bolest, nesrea ili situacija na Zemlji sa njenim stanovnicima. Mi sami smo to

prouzrokovali i za to smo odgovorni. Mnogi e sada rei:Pa kakve ja imam veze sa tim, ja sam ovde tek od pre 30 godina? Drugo pitanje koje bi neko mogao da postavi je: Meni se neto kao detetu dogodilo, ijeg uzroka ne mogu da se setim, na primer zlostavljanje. Kako sam ja to zasluio? Deo odgovora lei u samom pitanju. Zasluiti znai da u vaoj sudbini dobijete pravednu nagradu za rad koji ste izvrili. Va takozvani udar sudbine ste sami zaradili, tj. nekada ste sami postavili uzrok za to ali se vie toga ne seate. Moe biti da je uzrok postavljen u najranijem detinjstvu, u prenatalnoj fazi ili u nekom od prethodnih ivota. Takoe injenica da ste izgubili seanje jo uvek ne znai da niste imali preinkarnacije (prethodne ivote).Zemlja je bila okrugla i pre nego to smo to dokazali. I tada je bilo naunika i takozvanih strunih krugova koji su zastupali stanovite da je Zemlja ravna a gledita koja su od toga odstupala ak kanjavali. Problem uglavnom lei u tome to je veina ljudi izgubila pregled, odnosno seanje na prethodne ivote gde su postavili uzroke ije posledice danas doivljavaju. IPAK NEZNANJE VAS NE TITI OD POSLEDICA POSTAVLJENIH UZROKA! PONITE DA SAZNAJETE! 4. zakonitost: Zakon ponovnog roenja

Hriani meu vama e rei da uenje o reinkarnaciji (ponovnom roenju) ne postoji u uenju crkve. Imate pravo, uenje o reinkarnaciji danas se vie ne nalazi u Bibliji a rei u vam i zato! 533. god. posle Hrista rimski car Justinijan (obratite panju da to nije bio crkveni velikodostojnik) je sazvao drugi sinod u Konstantinopolju, na kom je donet edikt koji je odbacio uenje o ranijim ivotima ili reinkarnaciji, iako je Isus ovom uenju pripisao veliki znaaj. S obziroim na ovaj dekret nestale su iz Biblije sve sem jedva prepoznatljivih naznaka o preegzistenciji. Time je ranim hrianima oduzet najvaniji stub njihove religije. Zauzvrat kler propoveda da ete vae vaskrsnue doiveti tek najmlaeg dana u mesu. Lepa razmena! Hteo bih da zamolim hriane meu vama verne Bibliji da se potrude i sami provere tanost upravo pomenute tvrdnje o koncilu u Konstantinopolju. Ako budete to uinili potrudite se jo i proveriti Nikejski sabor iz 375.god.posle Hr. Nadam se da ete moi da podnesete istinu, jer ete nai dokaze da je Novi zavet u svom nastanku i u odnosu na originalno Hristovo uenje drastino promenjen. Pogledajmo detaljnije temu reinkarnacije. Ve na poetku prie o zakonitostima smo utvrdili da ivimo u materiji u kojoj sve podlee zakonu polariteta i da stalnim smenjivanjem dva pola nastaju ritam i kretanje, osnove svega ivoga. Takoe su mudraci u Kibalionu znali da nita nije u miru, nego da se sve kree. Moderna fizika potvruje da je sve osciliranje. To nam pojanjava njihanje klatna, pri emu jaina njihanja udesno ima za posledicu jainu njihanja ulevo. Ovaj ritam nalazimo svuda u ivotu, npr. kod udisaja i izdisaja ili u ritmu budnosti i spavanja. Kao to nakon udisaja

stoprocentno sledi izdisaj, tako i posle spavanja sledi buenje. Poznajemo zakone kako gore, tako i dole, kako unutra, tako i spolja, kako seje, tako e i njeti. Takoe nakon zime dolazi leto, a nakon zalaska izlazak Sunca. Kao to postoji pozitivno i negativno, mukarac i ena, tako i nakon ivota sledi smrt, a nakon smrti opet ivot. Vidite da se svuda u ivotu nalazi ovaj ritam, samo u verovanju nekih religija i kod vernika u nauku ivot nije ukljuen u takve zakonitosti. Vidite li protivrenost? Detlefsen to ovako formulie: Ova ritmina promenu due od ivota do smrti od starina se naziva putovanje due ili reinkarnacija (ponovljeno otelotvorenje). Platon je znao za nju kao i Gete.Namerno kaem znao a ne verovao jer reinkarnacija nije pitanje vere nego pitanje sposobnosti filozofske spoznaje. Svima je ostavljeno da veruju u neto drugo sem reinkarnacije, ali treba da nam bude jasno da hipoteza bez reinkarnacije nosi izgled apsurdnog, poto samo reinkarnacija stoji u skladu sa svim zakonima univerzuma. (Sudbina kao ansa, str.200) Postoji neverovatno mnogo ljudi koji se seaju svojih prethodnih ivota ili bar njihovih delova. Moda ste i sami jedan od njih ili ste nekad imali utisak da ste doli u mesto u kom u ovom ivotu jo niste bili, ali ste ga prepoznali i znali da se iza oka nalazi ova mala prodavnica... Ako ste doiveli neto slino onda ste imali lino iskustvo, to znai da znate ta ste doiveli i ne morate vie da verujete. Kao to smo morali da ivot u materiji podelimo na dva polariteta, tako se i sam ivot deli na onostrano i ovostrano. Ako umremo u ovostranom raamo se u onostranom i doivljavamo onostrano kao realnost. Ako umremo u onostranom, opet se raamo ovde. Ko dakle moe da se odvoji od subjektivnosti pojava spoznaje da su roenje i smrt, odnosno ovostrano i onostrano samo dve strane iste kape. Isto se deava sa spavanjem, malim bratom smrti, gde dua izlazi iz fizikog tela. U takozvanom snu doivljavamo potpuno drugu realnost koja sa sobom nosi takoe bol, alost, strah, radost, itd. I opet postoje ljudi koji mogu da se sasvim svesno sete svakog detalja svoijih snova i drugi, koji tvrde da uopte ne sanjaju. Njima jednostavno samo nedostaje seanje, oni ipak sanjaju to se danas moe i tehniki dokazati. I kao to se radujemo kad se probudimo, takoe se radujemo kad uvee krenemo u krevet i konano moemo da zaspimo jer znamo da emo nakon sna biti ponovo svei i odmorni. Ni spavanje ni budnost ne mogu se obeleiti kao pozitivni ili negativni. Ako to prenesemo na smrt, to znai da ne treba da se plaimo smrti, jer nam se isto deava i sa spavanjem, samo su vremenski razmaci vei i ne tako pregledni. Tako je smrt vrhunac ivota nakon kojeg moemo da se odmorimo da bi smo se ponovo upustili u avanturu telesnog ivota. Ako niste imali seanja na prethodne ivote, pitajte jednostavno nekoga za koga znate da je imao susret sa smru i neka vam ta osoba objasni svoje sadanje shvatanje smrti. Videete da vie od 90 % ovih ljudi imaju pozitivne (prijatne) doivljaje koji su im otklonili strah od smrti, poto su imali sopstveno iskustvo i sada znaju.

Duhovni razvoj oveka je dakle dug proces uenja i razvojni proces za koji koristimo mnogo, ak bezbroj tela. Pravo ja svakog pojedinca nije fiziko telo, nego njegova dua, energetsko telo ili svetlosno telo. Ovaj deo, nae ja, se sea itavog scenarija i besmrtno je. Energetsko telo (aura) je ono koje vidovnjak prepoznaje i od njega dobija informacije. Razvojni put ljudske due je put uenja. Ovaj proces uenja, iji je cilj upoznavanje ivota u celosti, je veoma dug put sa mnogo zabluda i korekcija. Te inkarnacije (ponovna raanja) mogu se porediti sa razredima u koli. Zemaljski ivot bi odgovarao jednom razredu, sa svojim zadacima, problemima, testovima, tekoama i posledicama. Takvom periodu uenja usledio bi period raspusta u kom bi morali da se nadoknade proputeni ili manjkavi procesi uenja. Zatim dolazimo u sledei razred. Po tome kako smo proli u prethodnom bivamo iznova podeljeni. Ako nismo nauili moramo da obnovimo, ako smo nauili onda prelazimo na sledei vii nivo sa novim i veim ispitima. Razlika izmeu kole i ivota je u tome to ivot ima beskrajno strpljenje s nama i ljudima, odnosno duama stalno prua nove mogunosti da shvate ono to nisu nauili. Vratimo se na pitanje na koje treba odgovoriti. Neko je dakle zlostavljan ili je roen kao invalid. Zato se to dogodilo? Detlefsen nam objanjava: iveti znai uiti, nezavisno od toga da li to pojedinac prihvata ili ne. ivot se prema posmatranim zakonima stara da svako ui upravo ono to najmanje eli da prihvati i protiv ega prua najvei otpor. Ako posmatramo ivot bez pozadine reinkarnacije, onda zaista ponekad moemo da posumnjamo u smislenost ivota. Oigledno je da nemaju svi iste startne pozicije u ivotu a za to sigurno nije razlog drutvo. Bilo iz religioznog ili ateistikog ugla: prilino je teko bez razmiljanja o reinkarnaciji objasniti nekome zato je ba on nem ili paralizovan ili kao debil ugledao svetlost ovog najboljeg od svih svetova. I osvrt na neistraene odluke Boje nije pogodan da u takvim sluajevima prenese oseaj smislenosti. A bez smisla ivot ljudima postaje nepodnoljiv. Potraga za smislom je fundamentalna potreba. Tek kada je ovek spreman da ovaj ivot izbavi iz izolacije jedinstvenosti i spozna ga kao deo dugog lanca, nauie da shvati smisao i pravednost sudbine. Jer sudbina jednog ivota je rezultat ranijih procesa uenja u celosti. (Sudbina kao ansa, str.204.) 5 zakonitost: Zakon izjednaavanja Da bismo sve uinili jo razumljivijim uveemo ovde jo dva pojma, karmu i darmu. Zakon karme (sanskrit tvorevina, delo) je zakon izjednaavanja koji se brine da se ovek toliko dugo suoava sa istim problemima dok ih ne rei. Time svaka misao, oseaj i delo postaje besmrtno i vraa nam se kao bumerang. Trai od oveka punu odgovornost za njegovu sudbinu. Oiglednio je da to veina ljudi naeg vremena odbija. Otpor prema uenju o reinkarnaciji je veoma razumljiv, poto su izmeu ostalih iluminati uz pomo nauke, zapadnih religija i univerzitetskih nauka proizveli i rairili savrene teorije koje ljude oslobaaju od sopstvene odgovornosti i projektuju krivicu na drutvo, izazivae bolesti, satanistike uticaje ili nesrean sluaj. Karmikim zakonom izjednaavanja dobijate sopstveno proizvedeno ponovo pretpostavljeno. Ako ste u nekom ivotu nekoga zlostavljali, biete sami u istom ili sledeem ivotu i sami zlostavljani ili doiveti neto

slino, da bi izjednaili vau karmu. Jedan Adolf Hitler, Staljin ili Dingis Kan e takoe poneti svoju karmu kao i svaki drugi ovek na ovoj planeti. Pod darmom budizam oznaava sva konstruktivna i prijatna iskustva koja ste sakupili u prethodnim ivotima i koji ine balans vaoj karmi. Darma su vae sposobnosti i talenti koje donosite da biste iveli uspeno i uvek je malo vie nego karma da bi i karmika iskustva mogla da se ponesu. Samoubistvo je stoga uvek beg od zadatka koji smo izabrali pre nego to smo doli na ovaj svet. Zato se taj zadatak ponavlja u sledeoj inkarnaciji. Niko nije izuzet. Svako dobija ono to je prouzrokovao, ni vie ni manje. Isus kae o tome: ... do poslednje pare. ovek koji moe da vidi auru drugog oveka, ili takozvani vidovnjak, (oni vide svetlosno telo koje obasjava fiziko telo) takoe vidi i karmu i darmu. Vidovnjak ne mora obavezno da vidi budunost oveka nego moe da vidi ta je odgovarajua osoba do tada prouzrokovala i pogoenom moe ukazati na posledice koje slede iz toga. I pogodie ukoliko osoba nita ne promeni u svom ivotu. Sudbina je promenjiva. Apsolutno. Sudbina znai da se ono to ste odaslali vama vraa. Vidovnjak vidi samo ono to smo do tog momenta prouzrokovali, odnosno odaslali. Ako osoba sledeeg dana donese znaajnu odluku koja menja ivot u pravcu konstruktivnosti i ljubavi, promenie se i odnos darme i karme. Iz onoga to odailjemo (los-schicken) formira se naa sudbina (Schicksal). Primer: neki ovek je u svom ranijem ivotu bio angaovan u koncentracionom logoru i zbog svoje tadanje ideologije ubijao invalide. To delo je sada njegova karma, koju e jednom dobiti nazad i morae da je ponese. Sada je dua tog oveka u novom telu, u novoj dravi u drugom vremenu i jednog dana ode kod vidovnjaka. Ovaj sazna ta je on radio u prethodnom ivotu i kae mu da pred sobom ima teku sudbinu jer spoznaje ta je prouzrokovao i da e eventualno sedeti u invalidskim kolicima. To bi bilo tano ukoliko bi on nastavio da ivi kao pre. On pak odluuje da ponese ono to je prouzrokovao i na primer prihvata mesto kao negovatelj u domu za invalide i buduim ivotom blagosti i nesebine ljubavi pomogne i samom sebi i onima koje neguje. Ili sasvim svesno poinje da iz korena menja nain razmiljanja i delanja. Tako on moe da promeni svoju sudbinu sopstvenim odlukama. Prema zakonu reinkarnacije ponovo se raamo u razliitim telima, i to uvek tako da moemo najbolje da odgovorimo na ispite tog posebvnog ivota. Jednom kao crnac, jednom Jevrejin, zatim hrianin, satanista, jednom bogat, pa siromaan, kao ena, kao mukarac, homoseksualac, ubica, rtva, itd. Da bi mogli da iskusimo sve to ivot nudi. Osuivati nekoga zbog boje koe, vere ili porekla je prema tome potpuno besmisleno jer je skoro svaki ovek sve preiveo najmanje jednom, ili e tek preiveti. Taj zakon izjednaavanja nalazimo svuda u prirodi, u fizici i hemiji, jednostavno svuda oko nas i u svom vlastitom telu. Ako unosim mnoge jake otrove u sebe (cigarete, drogu, alkohol) to e izazvati jaku reakciju. I niko drugi nije kriv sem onog koji je to uneo u sebe. Zato u se potruditi da ivim konstruktivno i prihvatim ljubav i srdanost kao najvii princip da bi mi se oni vratili nepromenjivi. I zato prepoznajem ljude po njihovim delima.

Preispitajte ovde va sistem verovanja. Poiva li vaa vera, religija i realnost na sopstvenom iskustvu ili vi ponavljate miljenje drugih? Da li ste nekada imali lini doivljaj, npr. da vam se neko uinio (moda kao dete), da ujete glasove, da ste sanjali sopstvenu budunost ili prolost, susret sa smru, astralna putovanja, Dj-vus, vidovitost, predoseanje, telepatija, spontano izleenje, da ste kao dete videli duhove, jeste li nekada unapred znali ta e se dogoditi, itd? (Naravno bez droga i drugih pomonih sredstava.) Ako jeste, imate dobar razlog i sopstveno iskustvo da to nadgradite. Veina ljudi ipak nema sopstveno iskustvo, ali i nisu uloili nimalo energije da provere da li je tano to u ta veruju i da li to zaista mogu da zastupaju. Na ove ljude meu vama se odnosi poziv nikad nije kasno. Idite i proverite da li vam pomae to u ta verujete. Moda naete potvrdu za va raniji sistem verovanja, onda vam estitam. Tako ste potvrdili sami sebe i ne treba vie da verujete jer sada znate da je tako. Ako ne naete potvrdu, nego ak protivrenosti, mogu opet da vam estitam jer ste doli do novog saznanja i barem znate ta vie ne elite i tako se otvarate za neto novo. Bilo kako da to radite, poite od toga da to radite ispravno. Samo jedno nemojte da uinite, naime nita. Ako se u vama probudilo zanimanje za ranije ivote u spisku literature je navedeno nekoliko knjiga na ovu temu. Postoje razliiti naini da se memorisana seanja prizovu, ali se ovde nalae oprez. Ne preporuuje se hipnoza jer je to neprirodan upad u va ivot. Vraanje u prolost svesno je ve primerenije. I ovde treba da se preispitate zato elite to da uradite. Da li je to ista radoznalost ili imate zaista vaan razlog da steknete uvid u sopstvenu prolost? Ne treba da prisiljavate te stvari. Za veinu ljudi je bolje da ne upoznaju svoju prolost jer bi ona mogla da ih blokira i odvrati od donoenja odluka. Priroda je uredila da zato postoji ugraen mehanizam zaboravljanja. Ako bismo se setili svih stotina ili hiljada ivota i procesa umiranja, sigurno ne bi mogli da svesno ivimo sadanji ivot. Ako ste pak invalid ili imate teku bolest ili prema vaem miljenju vaan razlog da otkrijete uzroke tih posledica postoji npr. mogunost da se svesno vratite u prolost i to je prema mom miljenju potrebno uraditi, molitvom ili eljom za odgovorom postavite uzrok a prema zakonu molite i dae vam se e to imati dejstvo ako je namenjeno za vas. To znai, elite ili molite najbolje za sebe i videete ta e se desiti. Za mnoge ljude je sigurno bolje da ne saznaju zato pate jer bi to moglo samo da jo pogora stvar. Nije svaki ovek u stanju da moe da podnese istu istinu. Ipak je mogue da sretnete vidovitu osobu i da vam spontano kae ta vidi. Bez pomonih sredstava, prirodno. To je najpouzdanija i najbezopasnija metoda i funkcionie u milionima sluajeva. A ako vam poe za rukom da se setite, kao to je meni i hiljadama drugih ljudi, uvideete vezu zato ste odabrali da ivite na ovoj planeti, u ovom veku, u ovoj porodici sa ovim telom, imenom i ovakvim ivotnim okolnostima da bi stekli upravo ova iskustva.

Hajde da ovde odemo jo korak dalje. Zapravo je potpuno nebitno da li se seate svojih prethodnih ivota ili ne. Dopustite da vam to razjasnim na ekstremnom primeru. Prespostavimo da je neko u prethodnom ivotu bio masovni ubica i da mora to da izjednai. Najbolje to on sam moe da uradi jeste da u svakom trenutku ivota ivi u krotkosti, nesebinoj ljubavi, istini i pravdi, kako bi na taj nain postavio najbolje nove uzroke koji e se izjednaiti sa onim to je prethodno proizveo. Ako je neko bio na primer aktivan lan iluminata, ne preostaje mu nita drugo nego da to izjednai konstruktivnim. Ako je neko ve razgradio vei deo svoje karme i ivi kosekventno konstruktivno, sigurno nije poeljno da ponovo pone da ivi destruktivno. On takoe treba da koristi nadalje konstruktivne vrline kao orue da bi napredovao to je bre mogue i da se oslobodi iz toka ponovnog roenja kojeg je sam proizveo. Kao to vidite, nije uvek vano ta ste stvorili (proizveli) u prethodnim ivotu. Svejedno ta ste prouzrokovali u prethodnom ivotu, konstruktivno ili destruktivno sadanjost je odluujua! Ono to e vas danas najbre odvesti dalje je najvii nama poznati zakon nesebine ljubavi i blagosti, istine i pravde, u harmoniji izmeu oseanja i razuma. Mnogi meu vama moda ne znaju tano kako da sve to prevedu. Tu postoji stara izreka koja veoma lepo pogaa sutinu stvari: zlatno pravilo: Ne ini drugom ono to ne eli da neko uradi tebi! U hrianstvu: Sve to eli da ljudi urade tebi, uini ti prvo njima. U jevrejstvu: to ne eli da drugi urade tebi, ne ini ni ti njima. U islamu: Nije istinski vernik onaj koji svom bratu ne misli i ne ini ono radi radi sebe. U hinduizmu: Ne uini svom susedu ono to ne eli da trpi od njega. U budizmu: Prui drugima istu ljubav, dobrotu i milosre koju eli da tebi bude uzvraena. U ainizmu: U radosti i srei kao i u tugi i nevolji treba da sva bia tretiramo kao same sebe. U parizmu: Svetao i plemenit je samo onaj koji ne ini drugome ono to za njega samog nije dobro. U konfuijanizmu. Ponaaj se prema drugima onako kao eli da se drugi ponaaju prema tebi. U taoizmu: posmatraj sreu i patnju blinjeg svog kao sopstvenu srei i patnju i tei da uvea njegovu dobrobit kao i svoju sopstvenu.

elite li da vas lau, kradu ili vreaju? Ne? Onda to nemojte raditi drugima. A koliko sitnih lai nam svakodnevno prelazi preko usana. Budite jednom potpuno iskreni. Drugaije reeno: radujete li se kad vam neko neto pokloni ili vam neko prie i zagrli vas? Uinite i vi to dakle nekome i videete kako e se va ivot polako menjati. ak iako vam u poetku nedostaje hrabrosti da nekome jednostavno priete i zagrlite ga ili mu kaete neto lepo (npr. da neko ima zanimljivu ili srdanu pojavu), onda jednostavno zamislite takvu scenu. Zamislite kako drugim ljudima priinjavate radost. Uvideete da se samo preko vaih misli va ivot menja u vau korist. Stavite na primer oko neke teke osobe oreol sveca (vizualizujte) i posmatrajte rezultat. U ljubavi i blagosti moete svuda i apsolutno uvek da ivite, bilo da ste musliman, hrianin, Jehovin svedok ili ateista. Nesebina ljubav ne moe da se vrednuje i vee ni za crkvu, organizaciju ili rasu. Nju moe da primeni svako na svetu i ona se ne plaa. Jasno mi je da to u poetku nije jednostavno. Veina e uspeti moda tek nekoliko minuta dnevno, ali i u ovom sluaju veba ini majstora. Da li ste bili svesni da se ljubav ne moe nauno dokazati? Da sam dakle okoreli naunik mogao bih da tvrdim: Ljubav ne moe da se dokae, ne mogu da je testiram ni jednim ureajem, dakle ona ne postoji. Kao to ljubav ne moe da se dokae aparaturom, tako je i sa reinkarnacijom. Bilo bi apsurdno tvrditi da ljubav ne postoji samo zato to ne moe da se dokae. Neko ko je iskusio ljubav zna da ona postoji i nije mu potrebav nauni dokaz. Takoe i reinkarnacija. Isto je apsurdna tvrdnja da ona ne postoji, jer stotine hiljada ljudi na svetu ima dokaz za to, bilo bliskim susretom sa smru, ili kroz prirodno seanje prolosti ili slino. Najverovatnije e moi jednom da se dokae nauno ali uprkos tome ona je od poetka postojala.

NAZAD KA ILUMINATIMA Posmatrajmo ceo na scenario jo jednom iz ovog novog ugla. I iluminati su time probni objekat tokom naeg procesa uenja, jer su iluminati ili barem ljudi koju su delovali po istim principima oduvek postojali. Budite sigurni bi danas veina ljudi igrala istu igru kao sadanji iluminati kada bi imali istu mo i bogatstvo. Oni bi prema svom sadanjem stanju razvoja ponovo prodali oveanstvo radi hranjenja sopstvenog ega. A to to se odvija u veini, dogaa se i u meni. Radi se o kontroli i moi. Kao to iluminati ele da kontroliu nau planetu, tako predsednik eli da kontrolie svoju zemlju, gradonaelnik svoju optinu, papa crkvu, svetenik parohiju, ef firmu, otac porodicu, majka domainstvo a dete psa. Iluminati nikad ne bi bili tako moni kada ljudi ne bi dozvolili da ih iskoritavaju. Staljin, Napoleon ili Sadam Husein sami nisu ubili nijednog oveka (pretpostavljam). Oni su nareivali ubijanja, odnosno, koristili su neznanje ljudi i upotrebljavali ga protiv njih.

Ljudi u ijoj slici sveta pojavna forma suprotstavljenog pola poput Satane, Bafometa ili Arimana predstavlja uzrok svog zla a druga poput Isusa, Bude ili Muhameda predstavlja spasenje i izbavljenje, su po mom miljenju ne samo potpuno nesamostalni i duhovno nezreli nego i vredni aljenja. U trenutku u kome neko izraava ovo ili slino ovome, on priznaje da je zavisnik nekih sila ili moi, da im je izloen protiv sopstvene volje i da nije odgovoran ni za ta to je u vezi sa onim to se oko njega deava. Nisu bez razloga crkveni monici svih velikih svetskih religija stalno pooveavali uenja svojih osnivaa, proroka i svetaca (vidi uenje o reinkarnaciji), tako da su vernici njima preputali odgovornost za sopstveni ivot i svoje okoline. I kada je sada na ulasku u 21. vek oslabila mo prvobitnih sistema verovanja i zamenjena sistemima kao to su materijalizam, verovanje u nauku i spoljanji uspeh, onda je upravo moderni duh vremena preuzeo odgovornost za udoban neodgovorni ivot. Veina oveanstva se dri ablona ponaanja i miljenja koji potiskuju ili ak negiraju sopstvenu odgovornost. Svaka vera na koju se prenosi vlastita odgovornost nije nita drugo do izgovor onih ljudi da nastave da ive po svojim udobnim ablonima i da ne moraju nita da promene u tome. Tvrdnja: zamisli da je rat i da niko ne ide tamo. ima potpuno opravdanje. Kad pripadnici pojedinih naroda ne bi uzeli oruje u ruke i time ubijali pripadnike sopstvene vrste, iluminati ne bi bili nita drugo nego isto mali zloinci. Oni ive od slabosti i nedostatka odgovornosti pojedinaca, od postojeeg potencijala sa kojim se moe virtuozno igrati. Stvarna opasnost na ovom svetu nisu iluminati ili neki tirani, nego neznajui ljudi. Kada ljudi ne bi bili takve neznalice i nekritini, niko ne bi mogao da bude iskoritavan. Onaj ko ima znanje ne moe sa bude iskoriten, jer on zna. I zato jo jednom: Naite istinu jer e vas istina osloboditi! Glavni uzrok problema ne lei u spoljanjosti nego unutar nas samih. I zato spoljanjosti ne preostaje nita drugo nego da nam odraava ovaj unutranji problem. Iluminati su nam izazov. Pomou njih se forsiraju svi nai strahovi, preispituje naa odgovornost i testira samopouzdanje. Proimo zajedno ovim tokom misli: Posmatrajte va sopstveni ivot. Ako se danas osvrnete na najtee i najneprijatnije situacije u vaem ivotu (nesrea, razvod, susret sa smru, teka bolest) sigurno ete uoiti da ste u tim trenucima stekli najvie ivotnog iskustva. Bilo je dodue veoma neprijatno , moda i bolno, ali ste iz toga mnogo nauili tako ste postali zreliji. Preneto na nau temu to znai, kada ne bi bilo iluminata, ratova i problema koje oni donose, sve bi ostalo kako jeste, niko ne bi uinio nita jer bi bili suvie lenji da neto promene. Bili bi zadovoljni. Meutim time to imamo globalne probleme, npr. ekoloke probleme, nezaposlenost, rasnu mrnju, ratove i glad, bivamo uzdrmani i naterani da postanemo aktivni i traimo

reenja, ime stiemo nova iskustva i iz toga sledi vii razvoj. to su vremena sa problemima gora, to se stie vie iskustva a time postie i bri razvoj. Naoj Zemlji predstoji snaan razvojni skok. Oko 2000. godine zavrava se suneva godina. To znai da se nae Sunce okrenulo jednom oko centralnog sunca i to traje otprilike 25 hiljada godina. Na Sunev sistem tada ima takorei roendan, postaje stariji jednu sunevu godinu, okonava svoj ciklus sazrevanja i prelazi u jedan novi, vii. Fiziki i spiritualno gledano, osciliranje ili frekvencija se poveava. Osciliranje najmanjeg delia e se ubrzati, ali e i ivot po sebi postati bri. To je ono to trenutno zapaamo. Ako se osvrnemo na istoriju videemo da smo u poslednjih pedeset godina napredovali u mnogim oblastima vie nego u itavih petsto godina unazad, odnosno, u poslednjih deset bre nego u poslednjih pedeset, itd. Brzina razvoja u velikom i malom se poveava. Na ovekovoj spoljanosti e sve bre napredovati, u unutranjosti e se srazmerno poveavati svest. U spoljanjem ivotu e se raspasti institucije, npr. crkva i oblici vladavina koji se dre starog naina miljenja, koji su dakle nepokretni, kao i ljudi koji se bore protiv usavravanja miljenja i oseanja, t.j. ne ele da odbace stare uzore. Oni e umreti usled bolesti, katastrofa ili ratova da bi oslobodili prostor za one koji e poveati nivoe svesti ili se ponovo inkarnirati da bi se u obliku slobodnog oveka razvili u svojoj pravoj veliini. Oni koji dobrovoljno uestvuju u ovom usavravanju stei e udesna iskustva. Oni e doiveti ono to je predvieno kao zlatno doba, ali samo zato to su dozvolili da ih vodi nagon za unutranjim napretkom. Takvi ljudi su ve primetili da se elje koje imaju iznenada bre ispunjavaju ili se neoekivano pronalazi sve vie istomiljenika na koje su morali da ekaju godinama. Zemaljska svest e se drastino poveati to e biti jasno po spoljanjim problemima na Zemlji. U medicini se to naziva kriza u leenju ili pogorano poboljanje, to znai da se simptom nekog pacijenta pre njegovog izleenja jo jednom pogora, jo jednom izbije da bi nakon toga brzo ozdravio. I naa Zemlja e preiveti takvu krizu u leenju, takozvani proces ienja. Ona e sprati prljavtinu i jednom stvarno duboko udahnuti, to emo doiveti kroz uragane, zemljotrese, izbijanja vulkana i pomeranje polova. Vidite da sve negativno ima najmanje takvu pozitivnu stranu. Iluminati predstavljaju u spoljanosti grenike koji treba da nas podsete na nas same i sopstvenu odgovornost prema ivotu. Vreme krize leenja i promene je ve poelo i iluminati nee biti poteeni toga. Sve je vie knjiga i istraivaa poznato koji ukazuju na njihovo delovanje, ali i na druge nepravilnosti naeg vremena, kako spolja tako i unutra. Sistemi starih ljudi sa njihovim tajnim sitniarenjima i rituali i ceremonije (simboli, odea, rituali molitvi i pre svega tajne), koje neguje i takozvana hrianska crkva nisu vie odrivi. Snaga i sveina nove generacije ne eli da zna vie za to. Stari sistemi nisu mogli da oslobode ljude ratova i svakodnevnih okrutnosti i time su pali na ispitu. Stari ljudi su nestali sa svojih pozicija i zamenjeni su mladima, orijentisanima na budunost, i pre svega ljudima koji delaju iz srca.

Veoma je verovatno da smo svi mi nekada u nekom od naih prehodnih ivota doprineli da se stvore ovakve okolnosti na Zemlji, inae ne bi ni bili sada ovde, ukljuujui i moju malenkost. Najvii zadatak je spoznati ovo i delovati u skladu sa tom spoznajom. Pravi greh je zadatak nae sopstvene odgovornosti. Odgovornosti za nae stvaranje. Nemaka re Sunde (greh) potie od staronemake rei Sinte odvajanje. Greh (Sunde) je bitiodvojen od stvaranja, ne spoznavati sebe kao deo stvaranja. A mi stvaramo svakog dana. elimo neto, onda to to elimo zamiljamo (vizualiziranje), onda razraujemo plan (miljenje) i onda to pretaemo u materiju (delovanje). Mi sami, svako pojedinano, smo stvaranje. Jedan veliki mudrac je rekao.Otac ti je bilii nego tvoja koulja, blii nego tvoj dah. Pa gde bi on onda mogao da bude sakriven, nego u celom naem biu, u naoj egzistenciji? Taj greh, dakle biti odvojenje veoma jasan kod ljudi koji ekaju na ponovni dolazak Hrista, dakle osobe koja e sve dovesti u red. Povratak Hristov nee biti personifikovan, nego e se dogoditi unutar oveka, i pre svega u svakom oveku na planeti koji se odluuio na taj put. Samospoznaja, nesebina ljubav i blagost svakog oveka e imati za posledicu taj povratak i on nee biti ogranien na neku odreenu rasu ili religiju. Takoe ni antihrist nee biti osoba koji e preuzeti spoljanji svet, nego je on prenaglaeni ego unutar svakog oveka kao celine. Tako je antihrist odavno preuzeo svet. Nee biti odabran odreeni pravac verovanja za preivljavanje. U trenutku kada pomislite da ete biti spaeni jer pripadate odreenoj grupi stavljate se iznad drugih pripadnika vae vrste, jaate time va ego a time ponovo mo i energetsko polje antihrista. Postiete suprotno od onoga emu ste teili. Zanimljiva igra, zar ne? Takoe postoji masa ljudi koji ele da budu kao Isus, Buda, Tot ili Sen German. Odnosno, oni bi hteli da lee ljude dodirom ruke, manifestuju neto iz etra ili hodaju po vodi. Hteli bi da na sebi doive rezultate tih uitelja, ali ne ele da oseaju i misle kao ti uitelji. Rado i previde da su ti ljudi govorili od srca i tako i delovali. Oseali su istu ljubav prema svakom oveku; siromanom kao i bogatom, prema prostitutki, vojniku, nezaposlenom ili beskuniku, kao i prema onom uspenom. Njima su bili nevani i boja koe i jezik, rasna pripadnost i vera. Kada jednog dana budete spremni da na ulici ili bilo gde drugde sretnete oveka kao da je va brat ili ivotni saputnik, onda ete biti sposobni da inite ova uda. To pak nisu uda nego su rezultat, tj. plata koju su ti uitelji samostalno zaradili. Ljudima meu vama koji tee ovom cilju treba estitati jer su razumeli ta je onaj uitelj hteo da u svom uenju izrazi i od ega smo se u meuvremenu toliko udaljili. Vekovima su ljudi ueni da tvorac ivi negde van njihovog carstva, negde u dubinama prostora. Veina je verovala u to prihvatala kao istinu. Tvorac, poreklo svog ivota, nikad nije bio van nas mi smo on. Ljudi su ueni da su roeni samo zato da bi iveli u jednom trenutku vremena, ostarili i zatim umrli. Poto su to ljudi smatrali istinom, to je postala realnost njihovog ivota u ovoj ravni. Ljudi su ueni da je tvorac Bog, jedno bie, naravno muko, koje je svojim rukama stvorilo nebo i zemlju a zatim i ljude. Kako je praprincip, tvorac, najvia inteligencija koju hriani nazivju Bogom stvorila ljude i sve ostalo postavlja se pitanje, iz ega je to sve tvorac stvorio? Naravno iz sebe samog, jer nita drugo nije postojalo. To znai da sve to je od tvorca nastalo jeste sam tvorac to je ista osnovna materija. Kao kad se sjedine

dva oveka i stvore drugog oveka to je isti rezultat, naime ovek. Ili ako se pare dva psa, nee nastati krava, nego logino opet pas. Ako se ovaj potpuni tvorac umnoio, onda logino iz toga moe nastati neto potpuno. Jezikom hriana: ako se Bog, poetak sveg bitisanja, umnoio, iz toga moe nastati samo Bog! Iz toga sledi da je sve to i kako danas postoji, bilo ovek, ivotinja, biljka, stena, oseanje, misao, jednostavno SVE potpuno. A tvorac je stvarao iz radosti i voli ono to je stvorio. To je ono to je Jeua Ben Jozef, koga hriani nazivaju Isusom iz Nazareta, propovedao. Njegov otac je otac ljubavi! Isus je svog tvorca nazvao ABBA. Na hebrejskom: abba znai tata! To pokazuje blizak odnos izmeu njih. Isus ga nije nazivao Ocem ili Gospodom, nego oslovljavao sa tata. Najvia inteligencija voli svoju tvorevinu, kao to otac voli dete. Ako bi Bog kanjavao sopstvenu tvorevinu koja je stvorena iz njega samog, kanjavao bi samog sebe. Vidite li maloumnost ove misli? Bog koji kanjava je apsolutno apsurdan. Time se prahriansko uenje razlikuje od svih drugih tadanjih uenja, naime da tvorac voli svoju tvorevinu i ne kanjava je. Ali ljude je bilo mogue kontrolisati strahom na koji su navedeni. Naivnom oveku je predstavljeno mesto muenja pakao na koje e otii ako ne slui svom Bogu. To znai da bi Bog, koji je sve stvorio iz sebe, samog sebe bacio u pakao da bi se kaznio. Takva misao moe da potekne samo iz bolesnog mozga! Isus nijednom reju nije pomenuo postojanje takvog mesta , nego je sasvim glasno i jasno objasnio da su raj i pakao u nama. Rekao je da je on Sin Boji, ali je u istom dahu tvrdio da je svaki ovek na svetu takoe sin Boji. Rekao je: Svi mogu da urade to sam ja uradio, jer Otac i vi ste jedno. Kraljevstvo nebesko je u vama. ovek je stvorio slike Boga koje mu slue da vlada svojom braom. Religije su stvorene da bi se ljudi i narodi drali pod kontrolom kad zakau vojske a strah je bio instrument da se zauzdaju. Religija i mo crkava su vekovima bile razlog za unitavanje drugih kultura. Asteci i Maje su istrebljeni pod vladavinom hrianske crkve, jer nisu verovali u ono to je crkva propovedala. Svi takozvani sveti ratovi u mranom dobu su voeni da bi se odrala crkvena uenja. Posebno su milioni ena bili progonjeni i osuivani. A verska zajednica je odravana tako to su korieni takozvana vatra u paklu, sumpor i avo da bi se izazivao strah u srcima dece. Priali su im da e veno goreti u paklu ako ne budu radili odreene stvari i iveli prema pravilima crkve. Ako se oveku oduzme njegova boanstvenost i potpunost - ako mu se objasni da ivi odvojeno od tvorca onda je njima lako vladati. Tvorac nije stvorio ni avola ni pakao. To su tvorevine oveka koje ulivaju strah stvorene da bi muio svoju brau. One su stvorene religioznim dogmama za zastraivanje masa, do jedne kontrolisane organizacije. Tvorac je sve svako zrno peska, svaka zvezda u univerzumu, svaki leptir, svaki ovek. Sve stvari su tvorac. Ako bi postojalo mesto kao to je pakao, to bi bilo kao mesto obolelo od raka na telu tvorca i on bi morao da propadne zbog toga. Postoji mnogo ljudi na planeti koji zaista veruju da su samo jadna gomila elijske mase. Kad bi tako bilo, ko je onda taj ko tako paljivo gleda iza naih oiju? ta je onda to to nam daje nau jedinstvenost, nau linost, karakter, dra i sposobnost da zagrlimo, da se nadamo, da sanajmo i neverovatnu mo stvaranja? I odakle nam onda inteligencija, svo

znanje i sva mudrost koju kao ljudi imamo? Mislite li zaista da smo stekli sva iskustva, svo znanje u samo jednom ivotu koji predstavlja samo dah u venosti? Sve to jesmo postali smo u periodu koji traje stotinama ivota. I iz svih tih ivotnih iskustava smo sakupili mudrost koja je doprinela da izgradimo svoju jedinstvenost i lepotu. Ako neki i dalje ele da se dre zabluda da je zemaljski ivot neponovljiv, kako da onda na primer objasnimo da je pre est godina u jednom selu na severu Kine u jednoj siromanoj seoskoj porodici roen deak koji je uspeo da sa pet godina maturira? Odakle mu znanje? Od ljudi koji ga okruuju sigurno ne, jer oni jedva da znaju da itaju i piu a kamoli da ree najkomplikovanije matematike formule ili govore nekoliko stranih jezika. Veina takozvanih naunika koje bih ja pre nazvao teoretiarima i dogmatiarima takve sluajeve potiskuju nazivajui ih sluajnou koja se uvek koristi kada u glavama ne postoji dovoljno znanja da se objasne takvi fenomeni. Taj deak je svoje znanje sigurno svesno preneo iz prethodnih ivota. A sluajevi poput ovoga nisu na Dalekom istoku vie retkost. Mi smo previe dragoceni, previe lepi da bi bili stvoreni za samo jedan trenutak u venosti. Tela u kojima obitavamo su savrena transportna sredstva, vozila koja smo odabrali, koja nam dozvoljavaju da u ravni materije ivimo i igramo se. Meutim vremenom smo zavarani iluzijom da smo mi telo. Mi smo zaboravili nae poreklo, nae naslee koje smo stekli pre beskonano dugog vremena i same sebe. Zaboravili smo i svom snagom poriemo da smo mi sami tvorac i naalost poriemo i nau odgovornost za to. Mi smo sve to stvorili i dalje stvaramo. Mi jesmo ono to mislimo. Ako u naoj fantaziji zamiljamo akt sjedinjavanja, nae celo bie se uzbudi. Ako razmiljamo o muci, imaemo je. Ako razmiljamo o radosti, dobiemo je. Tako stvaramo nau budunost. Svaka misao, fantazija i emocija koju imamo za bilo koji cilj, stvara u naem telu oseaj koji se prikazuje i memorie u naoj dui. Taj oseaj stvara pretpostavku za nae uslove ivota jer on e u na ivot uneti okolnosti koje e isti taj oseaj koji je prikazan u naoj dui prizivati i odgovarati mu. Svaka re koju izgovorimo stvara nae budue dane, jer rei su samo tonovi koji izraavaju oseaje nae due a koji su roeni iz misli. Nijedan ovek nije rtva volje i planova drugog. Sve to nam se dogaa sami smo smislili ili osetili. Ili smo fantazirali sa ta bi bilo kad bi... ili u obliku strahova. Ili je neko rekao da je neto bilo tako i nikako drugaije i mi smo to prihvatili kao istinu. Sve to se deava deava se kao nameran in, utvren mislima i emocijama. Sve! Milenijumima su razliita bia pokuavala da nas naue toj spoznaji zagonetkama, pesmama ili spisima ali veina od nas se protivila da je zamisli. Samo mali broj je onih koji su hteli da nose odgovornost za svoj ivot na svojim pleima. Ali kosmos je jednom stvoren i kao takav je najsavreniji i najpravedniji sistem koji postoji. On nam omoguava da svako od nas postane sam ono to misli. Od najsramotnijih i najrunijih do najnaprednijih i najplemenitijih. Dobijamo ono to izgovorimo. Mi smo ono to mislimo. to manje neko o sebi misli, to postaje manji. to manje neko ceni svoju inteligenciju, to postaje gluplji. to se neko manje smatra lepim, to postaje runiji. to neko vie misli da je siromaan, to postaje siromaniji. Ko je onda tvorac ivota? Mi sami!

Ali ta veina nas danas stvara? Nae najvee tvorevine su rat, nesrea, briga, patnja, jad, beda, mrnja, razdor, samoodbacivanje, bolest i smrt. Veina ljudi je stvorila jedan ivot ogranienja, tako to su prihvatili ograniavajue ideje koje onda postaju nepobitne unutranje istine, ivotna stvarnost i njohov sopstveni kavez. Veina ljudi se odvaja od ivota tako to sudi o svim stvarima, svim ljudima pa i sebi samom. ive prema modnom kompleksu koji se zove lepota i okruuju se stvarima koje im dozvoljavaju da budu prihvaeni od strane ograniene svesti oveka svesti koja ne prihvata nita sem njegovih vlastitih nedostinih ideala. Oni su deca koja su roena da bi porasla, izgubila vitalnost tela i zavrila u starakom dobu dok ne bi umrla. Mi, veliki stvaraoci, kakvi smo nekad bili, degradirani smo na bia u stadima koji ive u velikim gradovima otueni i ispunjeni strahom, iza zatvorenih vrata. Umesto radosti, ljubavi i stvari koje je Isus inio mi smo stvorili ogromne graevine i zastraujuu svest. Stvorili smo drutvo koje regulie i kontrolie kako treba da mislimo, verujemo, radimo i izgledamo. Vatreni stvaralac u nama koji ima mo da svakom obliku da ivot sam je upao u klopku kroz veru i dogme, modu i tradiciju kroz ogranieno razmiljanje, ogranieno razmiljanje, ogranieno razmiljanje! Ipak svakog dana imamo slobodan izbor da nae misli, fantazije i oseanja upotrebimo konstruktivno i za nas i za svet. ta e se desiti ako dovoljno ljudi dostigne zajedniki vii potencijal svesti pokuau da prikaem na primeru stotog majmuna. Na jednom japanskom ostrvu su naunici vrili eksperimente sa grupom majmuna. Majmunima su bacani slatki krompiri u pesak da bi se prouavalo njihovo ponaanje. Majmuni su ih uzimali i jeli primeujui neprijatan sporedni efekat peska meu zubima. Jedan od majmuna je bio neto lukaviji od ostalih i otiao je sa krompirom do oblinjeg potoka i oprao ga. Radoznali kakvi su, drugi majmuni su ga posmatrali da vide ta namerava. Kad su primetili da je ukus krompira bez peska prijatniji svi su ga oponaali. Kad je istraiva ponovo majmunima bacio krompire u pesak oni su direktno otili ka potoku i oprali ih. Tako su uinili svi, njih 99, dok stoti, Nikola Tesla meu majmunima, nije otiao ka potoku ve do mora i oprao krompir u slanoj vodi. Bilo mu je jasno da je krompir sa solju jo ukusniji. Ali tada se desilo neto interesantno, jer sada ga nisu oponaali samo ostali majmuni na ostrvu, ve i majmuni na ostrvu udaljenom 90 kilometara. I oni su nakon to im je krompir baen u pesak ili direktno do mora i prali ga. I na kopnu se deavalo isto. Pomou stotog majmuna skupljen je dovoljan potencijal energije da se ova misao prenese na sve majmune na susednim ostrvima. Rupert eldrejk govori o takvim prenosima kao o morfogenetskim poljima. Isti princip poznajemo kod izuma. U meuvremenu znamo iz iskustva da se, kada neko otkrije neto novo,u isto vreme na drugim mestima na Zemlji, potpuno nezavisno od tog pronalazaa, otkriju isti pronalasci. I ovde vlada isti princip. Prvi pronalaza je moda decenijama morao da istrauje da bi doao do pronalaska kao rezultata. Kada je jednom uspeo okonan je energetski proces misli, takorei proboj tih posebnih misli i on je sada energetski memorisan. Za sve druge istraivae koji rade na slinom projektu bie jednostavnije da dou do istog cilja jer je proboj ve nainjen od strane prvog pronalazaa, stotog majmuna meu njima.

Preneto na nau temu to znai da kada bi dovoljan broj ljudi na svetu dostigli odreen proces misli i oseanja ili sledei vii stepen svesti, onda bi bilo jednostavnije ostatku oveanstva, da to isto stvori, poto je ve izgraen odreen potencijal od strane pionira koji se prenosi automatski na ostatak takoe je ovo deo zakona rezonance. Veina ljudi ima izgovor. pa ta ja mogu da uradim kao pojedinac? Izabrao sam gornji primer da bih vam pojasnio da ste moda ba vi stoti majmun u jednom tano odreenom procesu (moda misao, oseaj ili pronalazak) to jest, da je ve 99 njih radilo pre vas na nekom problemu, ali im proboj jo nije poao za rukom. I moda je potreban samo napor jednog oveka, moda ba vas, da bi se napunila mera i da bi moglo da se prenese na druge. Moda to na prvi pogled izgleda potpuno beznaajno, moda vam poe za rukom da savladate ljubomoru ili se oslobodite zavisti, moda ak da neto otkrijete, ko zna? Ja sam razmiljam isto. Zato bih pisao knjigu na temu koja e tako i tako biti sputana? Zato bih se upravo ja sa svojih 26 godina trudio da se prihvatim knjige sa tako tekom temom, kada mnogi autori koji imaju status i ime nisu uspeli u tome? Ali moda su upravo ova knjiga i napor, rad, misli i oseanja koje sam uloio u ovu knjigu, potrebni da se krunie rad i trud prethodnih autora i stvori energetski potencijal za prenos. To je kao i sa aom vode koja je napunjena do gornje granice. Nedostaje samo jedna kap da se ionako napeta vodena povrina prelije. To je samo obina kap vode, izgleda isto kao i sve ostale, ali ipak je upravo ona ta koja e uspeti da pocepa povrina vode i da se aa prelije. Vidite da nije neophodno da budete poznati ili da neko mora da bude neto posebno da bi postao junak. Stoti majmun takoe nije mislio da e biti taj koji e pokrenuti stvar.

KRATAK REZIME REENJA Prvo se informiite. Budite kritini i ne gutajte nesavakano nita od ovog to sam napisao. Preispitajte to sami za sebe. Kao sledee ponite da ivite kao slobodno, svesno, odgovorno, iskreno, poteno i pre svega srdano ljudsko bie, ako to ve niste do sad. Ljubav i predanost lee mnoge rane. Ako nekoga mrzite ili se ljutite na nekoga, budite svesni da ljutnja nikada ne pogaa drugog. Iluminate malo interesuje da li se gospodin Majer ljuti na njih. Jedini ko trpi ljutnju ste vi sami, a ljutnja ima neprijatne posledice po vae telo, duh i duu koje mogu da izazovu bolesti. ivite u ljubavi i radosti i ponite da ih irite na vau porodicu, krug prijatelja i radno mesto i videete ta e se desiti. Ponite da ivite svesno. Svesno ivljenje, miljenje, delovanje i govor! Da bih to rekao u kratkim crtama citirau Ekharda: najvaniji trenutak u mom ivotu je sadanji! Najvaniji ovek je onaj koji u ovom trenutku stoji naspram mene. Najvaniji in je uvek ljubav.

Zatim bih hteo da jo jednom podsetim da niste sluajno nego iz sasvim odreenog razloga u ovom ivotu. Vi ste savreno opremljeni osobinama, talentima i karakterom da bi ovaj zadatak (ovaj ivot) kao deo vaeg razvoja to bolje izvrili. Zato dajte sebi vreme i uronite u same sebe. ta su vai talenti i sposobnosti? ta je to to ste oduvek eleli da uradite ali iz raznoraznih razloga koje vam je razum stalno ponavljano, niste uradili? Uradite to! Nemate ta da izgubite. Moete samo da dobijete! Materijalno bogatstvo je bilo I bie iluzija.Moraete sve da ostavite za sobom. Ponite da radite ono do ega vam je zaista stalo, vaim oseanjima, vaim mislima, vaem biu. Radite ono to najbolje umete i to vas najvie ini srenim, tako ete najvie pomoi sebi i planeti. Ponite da postajete vi a ne da ivite neto to neko hoe od vas. Vi ste deo tvorca i time sam tvorac i nikad niste bili odvojeni od njega. Vi stvarate svakog dana, uzronik ste svoje sudbine. Postanite svesni toga i ponite da to koristite za sebe. Neete nai nikoga ko e to uraditi za vas. Kae se: Pomozi sebi pa e ti i Bog pomoi. U trenutku kada sami sebi pomognete spoznaete da Bog nije negde tamo napolju, nego da je u vama, to jest da ste to vi sami. Kako kae Ramta: Hoete da vidite kako Bog izgleda? Idite u pogledajte u ogledalo, pogledaete direktno Bogu u lice! Vi sami ste pomo koju ste oduvek traili. Ako imate poverenja u sebe rizikujte neto. Tek ako rizikujete moete da nauite poverenje. Zemaljski ivot je udesna avantura i mi moemo da stvorimo na raj ovde ako hoemo. Vi sami odluujete koliko ete od ivota uzeti time to lino doputate. elite li ljubav, sreu, radost, proivite je, i one e vam se vratiti.

ISTRAIVAIMA Kao zakljuak bih hteo da jo jednom ukaem na to da je drugi cilj ove knjige da vam pokae da postoji jedna sasvim druga realnost od one koja nas svakodnevno opsenjuje. Ne tvrdim da je slika koju sam ovde prikazao kompletna. Niti je istorijski poetak izvestan niti dalji tok razvoja, a takoe su dogaaji koje sam prikazao samo mali deo onoga to je prodrlo u javnost. Sveo sam obim knjige i obilje informacija svesno na najmanju meru da bih vas zainteresovao za teme koje su vam ranije bile skrivene, a posebno da bih preneo kritike informacije onima kojima zbog svakodnevne guve i borbe za ivot nedostaje potrebno vreme da se udubljuju u izuzetno zanimljive teme. Zato sam se prevashodno trudio da ovu temu predstavim na svoj nain, poto odgovarajue

strune knjige koje se detaljno bave takvim temama moda odvrate prosenog graanina zbog zbunjujueg i esto fanatinog naina kako su napisane. Poto sam svako poglavlje sastavio iz svih dostupnih knjiga, verovatno ete razumeti da nisam mogao pojedinane teme detaljno prikazati. Oprostite mi ako mi nije u potpunosti polo za rukom da na zadovoljstvo svih religioznih i ostalih gledita mojih italaca u poslednjem poglavlju odgovorim o smislu ivota, reinkarnaciji i svim pitanjima koja bi oko toga mogla da se pojave. Ali ako vas zanima nain na koji je poslednje poglavlje oblikovano ili bilo koja od pojedinanih tema i elite da ujete miljenja drugih autora na tu temu, stoje vam na raspolaganju izvori i dodatna literatura. Poto je ova knjiga rezime takvih dela, bie pri takvoj koliini informacija neizbeno da e postojati mesta koje e drugi autori navodno moi da demantuju. Uveravam vas da sam u poslednje etiri godine pre pisanja proputovao preko 20 zemalja da bih s jedne strane uopte doao do informacija, poto je sloboda miljenja i informacija u Nemakoj u odnosu na takve informacije naalost samo na reima, a s druge strane sam u svakoj od tih zemalja ispod povrine naiao na iste informacije i tako dobio potvrdu za svoje izlaganje. Ako se u nekim sluajevima ispostavi da odreene pojedinosti nisu odrive, to ne treba da znai da treba da odbacite sve to sam citirao. ak i da pretpostavimo da je tana treina informacija, ta treina ima dovoljno teine da jako dovede u pitanje nae dosadanje navike, takozvana drutvena stanovita i nain na koji se ophodimo sa ivotom. Takoe je vano da proverite odakle dolazi autor koga ete upotrebiti za vau kritiku i da li moda radi za neku dravnu slubu ili je povezan na nekom organizacijom koje je u vezi sa iluminatima, da bi po tome odmerili vrednost kritike. Ako ste pak sami prikupili informacije i mislite da bi bile vredne pomena u mom sledeem izdanju ili ako ste sami lan nekog monog udruenja ali ste shvatili da ne elite da nastanvite vae dosadanje aktivnosti i hoete da potkrepite informacijama moj rad na rasvetljavanju, u takvim sluajevima na raspolaganju je adresa izdavaa. ( S vremena na vreme u stupati u vezu sa izdavaem.) Najvie bi me radovalo kada biste se pozabavili pokuajima reenja, dakle konstruktivnim delom ove knjige i saoptili mi ako ste sami otkrili, razvili ili doiveli neto sjajno ili znaajno. Jedna stara ivotna mudrost vai i dan danas: Ne borimo se protiv loeg, nego za dobro!

Kraj

LITERATURA:

SPISAK IZVORA Adler, Manfred: Die Freimaurer und der Vatikan Verlag Claus P. Clausen, Lippstadt Allen, Gary: Die Insider-, VAP Verlag, Postfach 1180 32361 Preuisch Oldendorf, ISBN 3-922367-00-3 Allen, Gary: Die Insider Il VAP Verlag, Postfach 1180 32361 Preuisch Oldendorf, ISBN 3-922367-03-8 Armstrong, George: The Rothschild Money Trust Baigent, Leigh: Der Tempel und die Loge Bastei-Lbbe, ISBN 3-404-64106-X Baigent, Leigh, Lincoln:Der heilige Gral und seine Erben, Bastei-Lbbe, ISBN 3-40460182-3 Banol, Fernando S.: Die okkulte Seite des Rock F. Hirthamer Verlag, Mnchen Bardon, Franz: Frabato-, Rggeberg-Verlag Postfach 130844, 42100 Wuppertal Blavatsky, Helena P. Die Geheimlehre, Bramley, William: Die Gtter von Eden, 1990 In der Tat Verlag, ISBN 3-9802507-7-6 Bronder, Dietrich: Bevor Hitler kam, 1975 Marva Verlag, Genf Bulwer-Lytton, Lord: The Coming Race, 1871 Buschmann, Michael: Rock im Rckwrtsgang Verlag Schulte & Gert, Asslar

Carmin E. R.: Guru Hitler, S. 33-37 SV International/Schweizer Verlagshaus AG, Zrich ISBN 3-7263-6446-3 Carr, William Guy: Pawns in the Game,Emissary Publications 9205 SE Clackamas Rd #1776 Clackamas OR 97015, Tel: (503) 824-2050 C.O.D.E., Politisches Lexikon; Nr. 1/1, Verlag Diagnosen C.O.D.E., Politisches Lexikon, Nr. 1/2 C.O.D.E., Politisches Lexikon; Nr. 1/3 C.O.D.E. 9/91, 9/92 Coleman, Dr. John: Conspirators Hierarchy: The Story of the Commitee of 300, America West Publisher, RO.BOX 2208 Carson City, NV 89702, Tel: (800) 729-4131 Cooper, William: Behold a Pale Horse,Light Technology Publications, RO.Box 1495, Sedona AZ 86336 Cooper, William: Workshop, National New Age & Alien Agenda Conference September 9, 1991, Phoenix, Arizona, USA Cooper, William: Workshop, The Secret Government July 20-24 1991, Kailua-Kona, Hawaii, USA Cooper, William: Video-Dokumentation: The Kennedy Assasination,Light Technology Publications, P.O.Box 1495, Sedona AZ 86336 Dethlefsen, Thorwald:Schicksal als Chance,Goldmann Verlag ISBN 3-442-11723-2 Deyo, Stan: The Cosmic Conspiracy,West Australian Texas Trading,RO.Box 71, Kalamunda, Western Australia 6076, ili Emissary Publications,RO.Box 642, South Pasadena, CA 91030, Diagnosen br. 8 Dorsey III., Herbert G.:The Secret History of the New World Order,323 E. Matilija St. #110-128, Ojai CA 93023 Engdahl, F. William: Mit der Olwaffe zur Weltmacht, S. 366 Executive Intelligence Review EIRNA Studie: Strategie der Spannung Nachrichtenagentur GmbH Postfach 2308, 65013 Wiesbaden Finkenstdt, Helmut: Eine Generation im Banne Satans Herzbachstr. 2, 3559 Allendorf-Haine

Fortschritt fr Alle: Mndige Brger, Nr. 48 1/91 Schloweg 2, 90537 Feucht Fritsch, Theodor: Die zionistischen Protokolle Hammer Verlag, Leipzig 1933 Griffin, Des: Die Absteiger,VAP-Verlag Wiesbaden ISBN 3-922367-06-2 Griffin, Des: The Fourth Reich of the Rich Hitler, Adolf- Mein Kampf, 1925/26 Honegger, Barbara: October SurpriseTudor Publishing Co. Landgraeber, Sieker und Wischnewski:Das RAF-Phantom, Knaur Verlag LaRouche, Lyndon: asopis Neue Solidaritt od 10. marta 1993:Die Amerikaner haben ein Recht zu wissen, wer Pike War. LaRouche, Lyndon: Govor na Schiller-Institut, sept. 1992 u asopisu Neue Solidaritt 16.sept. 1992 Maclellan, Alec: The Lost World of Agarthi The Mystery of Vril- Power Souvenir Press,43 Great Russell Street, London Melchizedek, Drunvalo:The Flower of Life-Workshop,Tel: (512)- 847-5705 Neue Solidaritt Clinton: Ein neuer Carter, ll.November 1992 Neue Solidaritt: Sonderbericht ber den Ku Klux Klan (1992) Papus: Die Grundlagen der okkulten Wissenschaft Ansata Verlag, Schwarzenburg 1979 Passian, Rudolf- Wiedergeburt,Droemersche Verlagsanstalt, Mnchen Pfeifer, Heinz: Brder des Schattens,Uebersax Verlag, Zrich PHI - Politische Hintergrund Informationen, od 31. januara 1985, CH-8813 Horgen 3 Ramtha: In der Tat - Verlag, ISBN 3-9802507-2-5 Ravenscroft, Trevor: The Spear of Destiny, Samuel Weiser Inc., RO.Box 612, York Beach, Maine 03910 Roberts, Archibald E.: America in Crisis Survival Portfolio, Betsy Ross Press,RO.Box 986, Ft. Collins, CO 80522 Roberts, Archibald: The Most Secret Science, ista adresa

Robinson, John J.: Born in Blood, M. Evans & Co., 216 E. 49 St. New York, NY 10017 Robinson, John J.: Proofs of a Conspiracy Rothkranz, Johannes: Die vereinten Religionen der Welt im anti-christlichen Weltstaat, S. 240ff, 104, Verlag Anton Schmid, Durach Rothkranz, Johannes: Die geplante Weltdemokratie in der City of Man, Verlag Anton Schmid Durach Rothkranz, Johannes: Wuten Sie schon ... ?, Verlag Anton Schmid Durach Rggeberg, Dieter: Christentum und Atheismus im Vergleich zu Okkultismus und Magie, ISBN 3-921338-12-3 Rggeberg, Dieter: Geheimpolitik, Der Fahrplan zur Weltherrschaft RggebergVerlag, 42100 Wuppertal, ISBN 3-921338-15-8, Zecharia: Der Zwlfte Planet, S. 337, Knaur Verlag 1976 Smooth, Dan: The Invisible Government Steinpach, Richard: Verborgene Zusammenhnge bestimmen unser Erdenleben Menschwerdung im Gesetz der Wiedergeburt, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart, ISBN 3-87860-149-2 Naslov: Freimaurer, Heyne-Taschenbuch, ISBN 3-453-06044-X Struli, Robert: Origines der Diamantene, ABZ-Verlag Zrich Sutton, Anthony C.: America's Secret Establishment,Liberty House Press, 2027 Iris, Billings Montana 59102 Sutton, Anthony C.: The Two Faces of George Bush, Wiswell Ruffin House Inc., RO.Box 236, Dresden, N.Y. 14441 The Secret Information Network: The Secret Space Program 323 E. Matilija St. #110128, Ojai CA 93023 The Spotlight: Special Report: The Trilateral Commission February 1990 The Spotlight: Special Report: The Bilderberger Group September 1991,300 Independence Ave. SE, Washington, D.C. 20003, Tel. (800)- 522-6292 The United States of Europe

DODATNA LITERATURA Allen, Gary: Die Insider I&Il Bramley, William: Die Gtter von EdenCooper, William: Behold a Pale Horse, Light Technology Publications, RO.Box 1495, Sedona AZ 86336, Engdahl, F. William:Mit der Olwaffe zur Weltmacht Der Weg zur neuen Weltordnung Dr. Bttiger-Verlags GmbH, ISBN 3-925725-15-6 Epperson, A. Ralph: The Unseen Hand,Adventures Unlimited Press,P.O.Box 22, Stelle, Illinois 60919-9989 USA Fay, Sidney B.: Origin of the World War New York, Macmillan 1931 Fritsch, Theodor: Die zionistischen Protokolle-,Hammer Verlag, Leipzig 1933 George, Alexander und Juliette: Woodrow Wilson and Colonel House, New York, John Day 1956 Griffin, Des: Die Absteiger,VAP-Verlag ISBN 3-922367-06-2 Nemaka i neonacizam: EIRNA Executive Intelligence Review Nachrichtenagentur GmbH EIRNA- Studie: Strategie der Spannung, Postfach 2308, 65013 Wiesbaden Tel 061229160 Landgraeber, Sieker und Wischnewski: Das RAF-Phantom, Knaur Verlag Hrianstvo: Deschner, Karl-Heinz:Kriminalgeschichte des Christentums, Rowohlt Verlag, Reinbek, 1986 Deschner, Karl-Heinz: Der geflschte Glaube, Knesebeck & Schuler Verlag, Mnchen 1988 Deschner, Karl-Heinz: Mit Gott und dem Fhrer", Kiepenheuer und Witsch, Kln 1988. Slobodna energija: Bearden, Thomas E.: Toward a New Electromagnetics. Tesla Book Company, 1580 Magnolia Ave. Millbrae, CA 94030

Tesla, Nikola Das Genie unserer Zukunft... Freie Energie statt Blut und Ol! VA-P Verlag, ISBN 3-922367-60-7 Tesla-Institut, Wien 0043 1 5871 833 NLO u Treem rajhu: Jrgen-Ratthofer, Norbert: ,Das Vril-Projekt: NLO-film: UFO's - Das Dritte Reich schlgt zurck? Verlag Michael Dambck,A3321 Ardagger 86, Tel+Fax (0)7479/6329 Video-dokumentacija: UFO-Geheimnisse des Dritten Reichs, MGA Austria/Royal Atlantis Film GmbH, 09130 Chemnitz, Forststrae 16, Tel. 089-9043171, Fax. 0899044253 NLO: Buttlar, Johannes von:Leben auf dem Mars, Herbig-Verlag Mnchen 1987 Herberts, Gottfried: Begegnungen mit Auerirdischen - Freunde aus dem All helfen uns, Fischer Verlag, 1978 Hesemann, Michael: UFO's - Die Kontakte Hesemann-Verlag, Mnchen Hesemann, Michael: UFO's -Die Beweise Moosbrugger, Guido: ... und sie fliegen doch!, Hesemann Verlag 1991 Ramtha: UFO's und die Beschaffenheit von Wirklichkeit, In der Tat Verlag, Burggen 1990 UPLJA ZEMLJA MacLellan, Alec: The Lost World of Agarthi -The Mystery of Vril-Power, Souvenir Press, 43 Great Russell Street, London WC lB3PA, ISBN 0-62521-7 PUTOVANJA KROZ VREME: Shining Star Productions, Ine., 15023 N. 73rd Street #202,,Scottsdale, Arizona 85260, Tel: (001)-602-948-6856, Kaseta 1: Conspiracy of Silence Behind the Philadelphia Experiment. Kaseta 2: Philadelphia and Phoenix Experiments Preston B. Nichols: The Montauk Projekt - Experiments in Time, Sky Books, RO.Box 769, Westbury, New York 11590, ISBN 0-9631889-0-9

Jrgen-Ratthofer, Norbert: Zeitmaschinen- Dr. Michael Dambck-Verlag A-3321 Ardagger, Markt 86 Tel 0043-7479-6329 PROROANSTVA O KRAJU 20. VEKA: Kirkwood, Annie:Marias Botschaft an die Welt Falk-Verlag, ISBN 3-924161-62-3 Ramtha: Intensiv: Wendezeit - Die knftigen Tage, In der Tat-Verlag, Postfach 1, 86977 Burggen, ISBN 3-9802507-3-3