Sie sind auf Seite 1von 16

knaufinsulation.

hr

2 - 2012

Izolacija vanjskih zidova Kontaktne fasade

Izolirana fasada je uteen novac!

Ope je poznata injenica da vie od 40% energije koju troimo svakodnevno troimo upravo u segmentu zgrada (obiteljske kue i viestambene zgrade). Dodamo li tome porazan podatak da je u Hrvatskoj vie od 80% stambenog fonda nikako ili vrlo slabo toplinski izolirano, lako moemo razumijeti probleme s kojima smo svakodnevno pritisnuti: nedostatak energije i nesigurnost opskrbe energijom (uvozimo vie od 50% potrebne energije) stalni rast cijena energije i energenata, te stalni rast potronje toplinske energije za grijanje i energije za hlaenje (klimatizacija) zagaenje okolia, klimatske promjene zbog prevelike i neracionalne potronje energije. Broj nastanjenih stanova prema godini izgradnje
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
prije 1919. g. 1919 do 1945. g. 1946 do 1960. g. 1961 do 1970. g. 1971 do 1980. g. 1981 do 1990. g. 1991 do 1995. g. od 1996. g. nepoznati nezavreni podaci stanovi

Kad govorimo o stambenim zgradama, (prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Poar) udio obiteljskih kua (zgrade s 1 ili 2 stana) u odnosu na viestambene zgrade je otprilike 35%. Vie od 70% stambenog fonda izgraeno je u razdoblju od 50-ih do kraja 80-ih godina prolog stoljea.

Izolacija kontaktnih fasada

Osnovna karakteristika tih zgrada je izuzetno visoka potronja energije koja se kree u najboljem sluaju od 200 kWh/m2 pa ak i do 300 kWh/m2. Posebno veliki potroai su zgrade graene 70-ih godina koje su velikim dijelom izgraene od tankih armirano-betonskih konstrukcija, gotovih prefabriciranih betonskih parapetnih panela i sl. Kada govorimo o toplinskim gubicima moramo imati na umu da vanjski zidovi (fasada) pri gubicima energije sudjeluju s vie od 35%. Iz sveg navedenog moemo zakljuiti da vanjski zidovi vie ne predstavljaju iskljuivo estetski element arhitekture, ve prije svega omoguavaju odravanje povoljne mikroklime prostora koje zatvaraju. Pod pojmom povoljne mikroklime ne mislimo samo na temperaturu unutarnjeg prostora, ve openito na ugodnost boravka u tim prostorima, to ukljuuje i temperaturu unutarnjih povrina zidova kao i optimalnu relativnu vlanost unutarnjeg zraka. Iz tog razloga bitno je odabrati TOPLINSKO-IZOLACIJSKI MATERIJAL kojim se mogu ostvariti svi navedeni zadani uvjeti. Izostankom samo jednog neemo uspjeti dobiti eljenu kvalitetu stanovanja u takvim prostorima.

Kvalitetnim toplinsko-izolacijskim materijalima u potpunosti: osiguravamo povoljnu mikroklimu spreavamo graevinske tete kao posljedicu temperature i vlanosti zraka produljujemo vijek trajanja graevine uvamo neobnovljive izvore energije titimo okoli (smanjenje efekta staklenika) zadovoljavamo uvjete Tehnikog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (N.N. 110/08, 89/09)

Kamena vuna - logian izbor

Za sve one koji si ele priutiti vie, koji ele kvallitetnu fasadu kojom mogu ostvariti kvalitetno rjeenje po pitanju boravka u idealnim mikroklimatskim uvjetima za cijeli ivot, rjeenje lei u ETICS sustavima (tankoslojnim kontaktnim sustavima) s izolacijom od kamene vune Knauf Insulation.

Principi i preporuke dane u strunim literaturama prilikom projektiranja i izvoenja zidova mnogobrojne su. Navesti emo samo osnovne: kod zgrada koje se griju tijekom zime raditi masivnije zidove s toplinskom izolacijom s vanjske strane, budui isti imaju sposobnost akumulacije relativno vee koliine topline vanjske obloge zidova trebaju biti projektirane od to paropropusnijih materijala, kako bi se to vie izbjegla mogunost kondenzacije vodene pare za to ugodniju mikroklimu u ljetnom periodu vanjski zidovi moraju imati dovoljnu toplinsku stabilnost. Nakon svega namee se logino pitanje: kojim materijalom moemo postii sve te brojne zahtjeve? Postoji li uope takav proizvod? Odgovor je jednostavan. Kamena vuna!

Izolacija kontaktnih fasada

Prednosti primjene kamene vune

Toplinska zatita Izuzetno povoljna (niska) vrijednost koeficijenta prolaska topline (W/mK) osigurava visoku toplinsku zatitu i racionalnu uporabu energije objekata u kojima se boravi. Protupoarnost Proizvodi od kamene vune prema meunarodnom standardu HRN EN 13501-1 spadaju u najviu kategoriju (klasu) negorivosti A1. Radi se o negorivim materijalima kojima se ostvaruju najvii standardi sigurnosti objekata po pitanju vatrootpornosti. Upravo iz tih razloga veina razvijenih zemalja svoju regulativu vezanu uz protupoarnost vee uz obaveznu primjenu takvih materijala. Naime, veina toplinsko-izolacijskih materijala ne samo da je goriva, ve je i topiva pri temperaturama niim od 75-80C, ime se projektiranjem takvih materijala svjesno ugroavaju ivoti i zdravlje korisnika pri pojavi i najmanjeg poara na objektu koji zahvaa vanjsku fasadu. Paropropusnost (otpor difuziji vodene pare) Otpor difuziji vodene pare (-) tek je neto neznatno vii od otpora sloja zraka jednake debljine, dok je ta ista vrijednost kod konkurentskih materijala 50-60 puta via! Paropropusnou se osigurava nesmetano disanje vanjskih zidova ime se ujedno omoguava nesmetan prolazak vika vodene pare i vlage iz unutarnjih zidova i prostora prema van. Pojava plijesni u posljednjem se desetljeu znatno pojaala. Pritom se smatra da su uzrok tomu suvie zabrtvljeni prozori, nediua toplinska izolacija ili nepropusni slojevi vanjskih konstrukcija. Tu pojavu treba sprijeiti ne samo zbog estetskih razloga, ve i zbog higijenskih, jer spore plijesni (rasplodne stanice) mogu prouzroiti alergijske bolesti stanara. To je naroito bitno kod starih objekata kod kojih gotovo redovito ima osjetno vie nagomilane vlage u zidovima i naroito je bitno istu nakon sanacije odvoditi van objekta. Upravo iz tog razloga izborom paropropusnih materijala rjeavamo se spomenutog problema.

Prednosti primjene kamene vune

Sigurnost prilikom odabira proizvoda Prilikom izvedbe ETICS sustava nema bojazni od zamjene proizvoda. Ploe Knauf Insulation PTP 035 ili lamele kamene vune Knauf Insulation FKL jedinstvene su i prepoznatljive i ne mogu se zamijeniti drugim loijim proizvodima, a da se to prilikom izvoenja ne zamijeti.

Zvuna zatita Zbog svoje vlaknaste strukture koja omoguava upijanje zvuka, odnosno zvune energije i pretvaranje iste u toplinsku energiju, kamena vuna je nezaobilazan materijal prilikom projektiranja graevina kod kojih se postavljaju najvii zahtjevi u pogledu zvune izolacijske moi pregrada, odnosno ostvarivanja akustinosti unutarnjih prostora (kina, kazalita i sl.). Temperaturni rad Kamena vuna ima zanemarivi toplinski rad uslijed visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama. Taj rad iznosi 0,05 mm/ m/100C. Time se u najveoj moguoj mjeri spreava ubrzano i naglo propadanje sustava u kojima se nalazi takav materijal i ujedno osigurava cijeloivotno rjeenje toplinske izolacije vanjskih zidova. Elastinost Kamena vuna kao elastian materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tue) upravo zbog tog svojstva svoje elastinosti i sposobnosti amortiziranja udaraca. Elastinost materijala omoguuje kvalitetnije premoivanje pukotina kod starih i dotrajalih buka objekata, te ujedno omoguava izolaciju zakrivljenih povrina graevnih dijelova. Otpornost na kemijske agense, mikroorganizme i tetoine Prema klasifikaciji otpornosti na kemikalije, kamena vuna spada u skupinu otpornih materijala. To se moe odnositi i na otpornost na djelovanje benzinskih para. Trajnost Ne kae se uzalud postojan kao kamen. Nema opasnosti od preranog starenja materijala, drobljenja i raspadanja. Statiki elektricitet Kod mineralne vune je zanemariv, ime se spreava pojaano privlaenje praine to u relativno kratkom vremenu ima za posljedicu lo estetski dojam zavrnih slojeva fasada.

Izolacija kontaktnih fasada

Toplinska zatita

Prednost primjene toplinske izolacije s vanjske strane zidova Sporiji gubitak topline po prestanku grijanja zbog kvalitetnije akumulacije topline, odnosno mogunost duljeg odravanja unutarnje temperature bez dodatne potronje toplinske energije za grijanje Povoljan poloaj toplinske izolacije i u ljetnom i u zimskom periodu
[C]
30 20 10 0
e i e i e i

Primjer naknadne sanacije armirano betonskog serklaa jasno je vidljiv na prikazu snimljenom primjenom infracrvene termografije:
Temp [C] 20 18.5 17 15.5 14 12.5 11 9.5 8 6.5 5 3.5 2 0.5 -1 12.5 -4 -5.5 -7 -8.5 -10

+30 +20

+30 +20

+30 +20

10 -15 20 -15 -15

Naime, poloaj toplinske izolacije s vanjske strane u zimskom periodu spreava smrzavanje unutar strukture vanjskog zida, ime se znatno produljuje vijek samog graevnog dijela (objekta). U ljetnom periodu spreava se pretjerano zagrijavanje graevnog dijela, ime se ujedno spreava snaniji prodor topline (toplinskog toka) u unutarnje prostorije, poglavito u nonom periodu. Toplinski mostovi Toplinski most je manje podruje u omotau grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povean radi promjene materijala, debljine ili geometrije graevnog dijela. Jednostavnije - to je dio vanjskog zida kroz koji toplina bjei iz unutarnjeg prostora u vanjski. Osnovni nain izbjegavanja toplinskih mostova kao jednog od osnovnih uzroka pojave plijesni i gljivica, osim naravno pojaanog gubitka topline na tim mjestima, je postavljanje toplinske izolacije s vanjske strane cijele vanjske ovojnice, bez prekida te dobro brtvljenje reki i spojeva. Naknadnom sanacijom mogu se bitno poboljati te neeljene posljedice.

Temp [C] 20 18.5 17 15.5 14 12.5 11 9.5 8 6.5 5 3.5 2 0.5 -1 12.5 -4 -5.5 -7 -8.5 -10

Izvedbom toplinske izolacije od kamene vune s vanjske strane znatno je podignuta temperatura na uglu unutranje povrine zida ime je sprijeena pojava kondenzata, odnosno razvoja plijesni i gljivica.

Jedan od karakteristinih detalja toplinskog mosta sa svim neeljenim posljedicama predstavlja spoj armirano-betonske ploe balkona i vanjskog zida. Ukoliko se detalj ne rjeava primjenom standardnog i certificiranog prekida toplinskog mosta, negativan utjecaj istog moe se sprijeiti postavom toplinske izolacije u sustav plivajueg poda balkona, te postavom ploa kamene vune u podgled balkonske ploe u irini od minimalno pola metra od spoja balkonske ploe s vanjskim zidom.

Vrlo vaan detalj je i rjeavanje spoja vanjske stolarije i zida. Generalno, preporuka je postava stolarije u ravninu sloja toplinske izolacije. Ukoliko se to ne moe izvesti (poglavito to vrijedi kod postojeih objekata), vano je kvalitetno obraditi podruje oko prozora (tzv. palete).

Izolacija kontaktnih fasada

Izvedba ETICS sustava s ploama kamene vune

PLOE KAMENE VUNE KNAUF INSULATION PTP 035


Fasadne ploe Knauf Insulation PTP 035 primjerene su u prvom redu za energetske sanacije fasada postojeih objekata, ali se primjenjuju i prilikom izolacija vanjskih zidova novih zgrada kada se pojavljuje potreba za primjenom toplinsko-izolacijskog materijala s niom vrijednou koeficijenta prolaska topline ili potreba za dodatnim mehanikim privrenjem mehanikim spojnicama. Osnovne prednosti ploa PTP 035 su poboljana toplinsko-izolacijska svojstva, manja teina, laganija manipulacija te dobra mehanika svojstva. Sve to omoguava jednostavnu i uinkovitu postavu izolacije. Izolacija proizvodom PTP 035 osigurava visoku toplinsku izolativnost, omoguava izvedbu kompaktnih, trajnih i visoko paropropusnih fasadnih sustava koji osiguravaju zdravu i ugodnu mikroklimu unutarnjih prostora i osjetno smanjuju koliinu potrebne energije za grijanje i hlaenje objekta. Ploe su dimenzija 1000 x 500 mm, a proizvode se u debljinama od 50 - 200 mm. Izolacijske ploe Knauf Insulation PTP 035 predstavljaju nosivi element fasade, na kojeg se kao vanjska zatita postavlja armirani sloj polimerno-cementnog ljepila sa zavrnim slojem. Na ploe se zidarskom licom nanosi sloj ljepila i to po rubovima i tokasto na nekoliko mjesta u sredini ploe. Isto mora biti dobro utrljano kako bi se omoguila to kvalitetnija penetracija, odnosno prionljivost ploa o podlogu. Pokrivenost ploe ljepilom mora biti min. 40% njene povrine. Polaganje ploa izvodi se s pomakom priblino pola ploe i vezom na ealj na uglovima objekta. Prethodno je na dobro pripremljen zid (ista, suha i ravna podloga) potrebno na dnu postaviti rubni profil. Visina rubnog profila mora biti minimalno 30,00 cm iznad razine tla (zona prskanja). Dio zida izmeu razine tla (i ispod razine tla) do rubnog profila izolirati ekstrudiranim polistirenom (XPS-om) Knauf Insulation Polyfoam Ultragrip 350 SE ili LJ. Spoj dijela zida izoliranog XPS-om i ploama PTP-035 obavezno zatvoriti brtvenim trakama ili trajnoelastinim kitom. Sav viak ljepila treba odstraniti kako ne bi doprinosili pojavi toplinskih mostova. Ne zapunjavati reke na spojevima ljepilom!

Naknadno, po zavretku procesa vezanja ljepila (3 dana), odnosno kad ljepilo preuzme svojstvo nosivosti, ploe se kroz liniju ljepila dodatno mehaniki privruju mehanikim spojnicama (tiplima, sidrima) sa 6-8 kom/m2, po sistemu slova W, uz potivanje razmaka od ruba ploe koji bi trebao biti ca 5,00 cm.

Prvo se ubuavaju rupe, te se u njih umeu spojnice tiple od poliamida s elinom ili plastinom jezgrom (bolja, radi manjih tokastih gubitaka) koja se zabija ekiem. Uz rubove objekta u irini ca 1,00 m potrebno je postaviti dvostruko gui raspored tipli budui da na tim dijelovima udari vjetra imaju najvei uinak. Zatim se na sve kuteve objekta, kao i sve kuteve oko paleta otvora postavljaju kutni profili s armaturnom mreicom. Oko svakog otvora dodatno se postavljaju manje trake armaturne mreice po dijagonali veliine oko 20x40 cm. Pri tome obavezno voditi rauna da se sudari ploa nikako ne smiju nalaziti na kutu otvora (vidi sliku na 9. str.).

Nakon toga se preko cijele povrine fasade nanosi sloj ljepila u debljini ca.3,00 mm u koji se utapa tekstilno-staklena alkalno otporna mreica uz odgovarajue potivanje duljine preklopa (ca.10,00 cm). Nakon toga nanosi se jo jedan sloj ljepila za izravnavanje, te se po zavretku suenja (10-15 dana, ovisno o vremenskim prilikama), prije samog nanoenja zavrnog sloja, povrina impregnira u boji tog sloja. Nain nanoenja i debljina sloja ovise o traenoj granulaciji fasade, nain zaribavanja ovisi o povrini fasade. Vrlo je vano napomenuti da se prilikom odabira boje obrati pozornost na odabranu nijansu boje, pri emu se preporuuje birati svjetlije nijanse. U sluaju odabira tamnijih nijansi, posavjetujte se s proizvoaem i njihovom tehnikom slubom glede aplikacije radi izbjegavanja moebitnih neeljenih pojava.

10

Izolacija kontaktnih fasada

Toplinska izolacija i povrat investicije u ploe PTP-035

Uz prethodno navedene prednosti primjene toplinske izolacije, a poglavito izolacije od ploa ili lamela kamene vune, parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potronja energenta, a samim time i povrat investicije uloene toplinsku izolaciju objekta. Predmet promatranja je obiteljska kua bruto tlocrtnih dimenzija 9,75 m x 10,90 m, plotine korisne povrine Ak = 194,00 m2, obujma grijanog dijela zgrade Ve 606,00 m3. Proraunom toplinske energije za grijanje (Tehniki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama, N.N. 110/08) s obzirom na referentne klimatske prilike za kontinentalnu Hrvatsku, potrebna koliina energije QH, nd, ref iznosi 251,39 kWh/m2, ime prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (N.N. 36/10) taj objekt moemo svrstati u najloiji energetski razred G. Iz podataka u tablici najbolje je vidiljiva isplativost ulaganja u toplinsku izolaciju i vrlo brzo vraanje investicije:

Zgrada s izoliranim vanjskim zidom Neizolirana zgrada


6 Koeficijent prolaska topline vanjskog zida (Wm2K) 1.31 0,41

Toplinska izolacija Knauf Insulation PTP-035 (debljina u cm)


8 0,34 10 0,28 12 0,24 16 0,19 20 0,16

Potronja zemnog plina ili elektrine energije - godinje


Zemni plin (m3) Elektrina energija (kWh) 7.848 55.917 5.265 37.517 5.092 36.287 4.955 31.348 4.863 30.836 4.766 30.301 4.669 29.658

Uteda zemnog plina ili elektrine energije - godinje


m3 Zemni plin HRK kWh Elektrina energija HRK 14.720 15.704 19.655 20.065 20.492 21.007 7.360 18.400 7.852 19.630 8.242 24.569 8.506 25.081 8.781 25.616 9.059 26.259 2.583 2.756 2.893 2.985 3.082 3.179

Povrat investicije za izolaciju (god.) Manje od Manje od 2 Manje od 2 Manje od 3 Manje od 3 Manje od 4 godine i pol godine i pol godine godine i pol godine i pol godine
Osim navedenih uteda, vrlo bitan podatak je onaj koji govori o smanjenju emisija tetnog CO2 u atmosferu. Promatrana neizolirana kua isputa u zrak gotovo 15 tona CO2! Nakon izolacije vanjskog zida ta ista kua isputa u atmosferu i do 6 tona CO2 manje.
Kalkulacija izvrena s obzirom na trenutnu cijenu proizvoda u maloprodajnoj mrei u Hrvatskoj i cijenu zemnog plina, za podruje Zagreba. Pri tome treba imati na umu da potrebna energija za grijanje, a samim time kvaliteta toplinske zatite objekta i povrat investicije ovise o bitnim parametrima poput faktora oblika zgrade, usmjerenosti objekta prema stranama svijeta, (ne)kvaliteti vanjskih otvora, itd.

11

Izvedba ETICS sustava s lamelama kamene vune

LAMELE KAMENE VUNE KNAUF INSULATION FKL


Knauf Insulation lamele za kontaktne fasade (ETICS sustave) FKL su odlian izbor pri izvedbi fasada novih zgrada, a poglavito onih iji su vanjski zidovi izvedeni od armiranog betona. Kao i kod ploa PTP 035, i izolacija vanjskog zida lamelama FKL osigurava zdravu i ugodbu mikroklimu unutarnjih prostora i osjetno smanjuje koliinu potrebne energije za grijanje i hlaenje objekta. Osnovne prednosti lamela kamene vune FKL su vrlo visoka vrijednost otpora raslojavanju te izvanredna prionljivost za podlogu, u prvom redu radi zahtjeva za punoplonim lijepljenjem te kvalitetne penetracije sloja ljepila u vlaknastu strukturu proizvoda. Radi takvog kvalitetnog spoja nema potrebe za dodatnim koritenjem mehanikih spojnica (tipli), ime se izbjegava zahtjevno buenje i postava brojnih tipli u vrste armirano-betonske podloge. Lamele kamene vune nale su iroku primjenu prilikom izolacije zaobljenih dijelova u prvom redu zbog svojstva visoke elastinosti kao i mogunosti praenja zakrivljenosti zidova. Lamele su dimenzija 1200 x 200 mm, a proizvode se u debljinama od 40 do 300 milimetara. Na lamele se zidarskim ili za to posebno dizajniranim i prilagoenim alatom (gleterom) nanosi sloj ljepila i to punoplono po itavoj povrini lamela. Visina zubaca gletera mora iznositi min. 12,00 mm. Preporuka je nanoenje ljepila na lamelu. Ljepilo se moe po itavoj povrini nanositi i prvo na zidnu povrinu, ali je u tom sluaju prionljivost neto slabija. Preporuka je da najvie odstupanje u ravnini podloge bude do 15 mm/4m (4 metarska ravna letva). Prije nanoenja ljepila, s podloge i lamela, ukoliko je potrebno, obavezno ukloniti prainu i ostale neistoe i/ili masnoe (kod armirano-betonskih zidova). Polaganje lamela se izvodi s pomakom priblino pola duljine lamele i vezom na ealj na uglovima objekta. Prethodno je na dobro pripremljen zid (ista, suha i ravna podloga) potrebno na dnu postaviti rubni profil. Ovaj detalj rjeava se isto kao i kod PTP 035 ploa.

12

Izolacija kontaktnih fasada

Dodatni zahtjevi

Svi kutevi objekta i palete otvora obrauju se kao i kod ploa PTP 035. Isto vrijedi za sve ostale faze izvedbe fasade (nanoenje ljepila i armiranje, gletanje, impregnacija, zavrni sloj). Dodatni zahtjevi: Lamele kamene vune mogu se dodatno privrstiti o podlogu u sljedeim sluajevima: na visinama iznad 22 m (zahtjevi u pogledu protupoarstva visokih objekata) u izuzetno seizmikim aktivnim podrujima na izuzetno vjetrovitim lokacijama kod primjene izolacije lamelama debljine vee od 20,00 cm prilikom izolacije zaobljenih dijelova Zahtjevi za spojna sredstva: promjer eira min. 14,00 cm promjer 8,00 mm
Privrivanje svaki drugi red bez izostavljanja

Rubno privrivanje min. 1,0 m

Povrinsko privrivanje

13

Tehnike karakteristike

KNAUF INSULATION ploe PTP 035


Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION plou PTP 035

Debljina (mm)
50 60 80 100 120 140 160 180 200

irina (mm)
500 500 500 500 500 500 500 500 500

Duljina (mm)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

m2/paket 4,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00

Tehniki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Otpor difuziji vodene pare Klju za obiljeavanje Potvrda o sukladnosti

Simbol D -

Vrijednost 0,036 W/mK Najvia A1 1


MW-HRN EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WL(P)-AF30

Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH

1/05-ZGP-465

KNAUF INSULATION lamele FKL


Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION lamele FKL

Debljina (mm)
40 50 60 80 100 120 140 160 200 300

irina (mm)
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Duljina (mm)
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

m2/paket 4,80 3,84 2,88 2,40 1,92 1,44 0,96 0,96 0,96

Tehniki podaci Deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti Klasa negorivosti Otpor difuziji vodene pare Klju za obiljeavanje Potvrda o sukladnosti

Simbol D -

Vrijednost 0,042 W/mK Najvia A1 1


MW-HRN EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WL(P)

Norme i propisi HRN EN 12 667 HRN EN 13 501-1 HRN EN 12 086 HRN EN 13 162 IGH

1/05-ZGP-470

Certificirani partneri u sustavu:

14

Izolacija kontaktnih fasada

KNAUF INSULATION Polyfoam C ULTRAGRIP SE


Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION Polyfoam C ULTRAGRIP SE

Debljina (mm)
20 30 40 50 60 80 100 120 140

irina (mm)
600 600 600 600 600 600 600 600 600

Duljina (mm)
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

m2/paket 15,00 10,50 7,50 6,00 5,25 3,75 3,00 2,25 2,25

Tehniki podaci Toplinska provodljivost D - W/mK Tolerancija debljine T - Klasa Toplinska stabilnost - % Tlana vrstoa CS (10/Y) - kPa Vlana vrstoa TR - kPa Negorivost Euroklasa

Nominalna debljina mm
20-25 0.033 30-40 50 0.035 1 DS(TH), DLT(1)5, DLT(2)5 200 100 E 300 60 70-80 85-120 0.037

KNAUF INSULATION paletni element PTP S


Dimenzije i program isporuke za KNAUF INSULATION paletni element PTP S

Debljina (mm)
20

irina (mm)
200

Duljina (mm)
1000

kom./paket 20

Namijenjena je za ugradnju oko prozora, vrata i drugih otvora u sustavu kontaktnih fasada. Na taj nain onemoguavamo nastanak toplinskih mostova.

15

Sva prava zadrana, ukljuujui i fotomehaniku reprodukciju i skladitenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije doputena. Puno panje je uloeno u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka, tekstova i ilustracija. Mala margina pogreke ipak postoji. Izdava i urednici ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za netane informacije i mogue posljedice istih. Izdava i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreke u cilju daljeg unapreenja.

Knauf Insulation d.o.o. Varadinska 140 42220 Novi Marof Tel.: +385 (0)42 401 300 Faks: +385 (0)42 611 030 www.knaufinsulation.hr

infoHR@knaufinsulation.com

besplatni info-telefon

0800 303 306

Bewerten