You are on page 1of 2

ZAMJENICE Osobne zamjenice Sg. 1. lice Ego Ja Mei Mene, me Mihi Me Me Meni, mi Mene, me Mnom(e) Sg. 2.

2. lice Tu Tui Tibi Te te Pl. 1. lice Ti Tebe, te Tebi, ti Tebe, te tobom Nos Nostri/nost rum Nobis Nos nobis Mi Nas Nama Nas Nama Pl. 2. lice Vos Vostri/vost rum Vobis Vos vobis Vi Vas Vama Vas Vama

Line povratne zamjenice: Sg. 1. lice Sui Sebe Sibi Sebi Se Sebe, se Se Sa (secum) sobom Posvojne zamjenice *** Za posvojnu zamjenicu 3. lica jd. njegov i njezin upotrebljava se u svim padeima jd. i mn. Eius (to je G j. Zamjenice is, ea, id), a za njihov upotrebljava se G mn. Zamjenice eorum (ili earum kad se odnosi na . rod). Osim tih posl. zamjenica lat. Jezik ima, kao i na, posvojnu pov. Zamjenicu suus, sua, suum (svoj, svoja, svoje) koja se kao i osobna pov. Zamjenica protee samo na subjekt 3. lica, npr: Habet suum librum -> Ima svoju knjigu *** MEUS, MEA, MEUM TUUS, TUA, TUUM NOSTER, NOSTRA, NOSTRUM VESTER, VESTRA, VESTRUM MOJ, MOJA, MOJE TVOJ, TVOJA, TVOJE NA, NAA, NAE VA, VAA, VAE

Pokazne zamjenice *** Ista, ista, istud deklinira se kao ille, illa, illud. Jednako se deklinira i ipse, ipsa, ipsum, jedino sr. rod u N i A jd., ima na kraju m, a ne d. Od zamjenikih oblika ille, illa razvio se u romanskim jezicima odreeni lan, npr. u franc. le, la *** HIC, HAEC, HOC OVAJ, OVA, OVO ISTE, ISTA, ISTUD TAJ, TA, TO ILLE, ILLA, ILLUD ONAJ, ONA, ONO IPSE, IPSA, IPSUM SAM, SAMA, SAMO IS, EA, ID ON, ONA, ONO IDEM, EADEM, ISTI, ISTA, ISTO IDEM Odnosne zamjenice: QUI, QUAE, QOUD KOJI, KOJA, KOJE; TKO, TO Upitne zamjenice: QUIS? QUID? TKO? TO? Neodreene zamjenice *** Aliquis i aliquid se dekliniraju kao zamjenice quis? quid?, samo to se doda prefiks ali-; Aliqui, aliqua i aluqod se deklinira kao zamjenice qui? Quae? Quod? samo to se doda prefiks aliALIQUIS, ALIQUID NETKO, NETO ALIQUI, ALIQUA, ALIQUOD NEKI, NEKA, NEKO QUISQUE, QUIDQUE SVATKO, SVATO QUISQUE, QUAEQUE, QUODQUE SVAKI, SVAKA, SVAKO QUICUMQUE, QUAECUMQUE, KOJI GOD QUODCUMQUE QUISQUIS, QUIDQUID TKO GOD QUIDAM, QUIDDAM NETKO, NETO QUIDAM, QUAEDAM, QUODDAM NEKI, NEKA, NEKO

QUILIBET, QUIDLIBET QUILIBET, QUAELIBET, QUODLIBET

TKO MU DRAGO KOJI MU DRAGO