Sie sind auf Seite 1von 1

PRISTUPNICA

ZA LANSTVO U FOND DRUTVA BRAA S RIBNJAKA

Izjavljujem da sam spreman minimalno jednom mjeseno izdvajati novana sredstva u iznosu od:
o KM 15,00
o KM 25,00
o KM 50,00
o Drugi iznos: __________________
i polagati na raun Fonda solidarnosti Brae s ribnjaka, na ime lanarine. Svojim potpisom prihvatam
Procedure o upravljanju i nainu koritenja sredstava Fonda solidarnosti Brae s ribnjaka, te izjavljujem
da sam u cijelosti upoznat i saglsan sa istim.

Prezime i Ime: _______________________________


Adresa:

_______________________________

JMBG:

_______________________________

Lina Karta:

_______________________________

Telefon:

_______________________________

Datum: ____________

Potpis podnosioca
__________________

Bewerten