Sie sind auf Seite 1von 18

Menadment u odgoju i obrazovanju

Dr. sc. Stjepan Stanii, izv. prof.

Menadment u obrazovanju
(uvod)

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Osnovni pojmovi

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Upravljanje, rukovoenje, voenje Management, leadership Obrazovni menadment kolski menadment Pedagoki menadment Menadment i vodstvo/voenje u odgoju i obrazovanju (djelatnosti)
Dr. sc. Stjepan Stanii

_________________________________

Menadment u odgoju i obrazovanju

Menadment
(Umijee usklaivanja ljudskih i materijalnih potencijala na putu ostvarenja nekog cilja)

Pojava s poecima civilizacije Suvremeno shva. s pojavom industrijskog drutva Ekspanzija zadnjih 20-30 god.

Uzrok kumulacija spoznaja - profesionalizacija


i specijalizacija

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Tvorci suvremenog menadmenta


Frederick W. Taylor (1856.-1915.)
znanstveni menadment tajlorizam

operacijski menadment klasifikacija menaderskih funkcija

Henry Fayol (1841.-1925.)

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Pojam menadmenta ukljuuje


1. Proces koordinacije ljudskih i materijalnih resursa da bi se postigli odreeni ciljevi 2. Nosioce menaderskih funkcija u organizaciji
3. Specifinu disciplinu - znanja i praksu upravljanja i rukovoenja
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Menadment u obrazovanju
Ekspanzija menadmenta u drugim podrujima rada (neprofitnim, neproizvodnim vojsci, administraciji, sportu)
Zadnjih 20-tak godina u odgoju i obrazovanju (odgojni, obrazovni, pedagoki, kolski menadment)

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Menadment u obrazovanju
Usklaivanje ljudskih, fizikih i financijskih potencijala da bi se ostvarili ciljevi odgoja i obrazovanja (kao djelatnosti)
ciljevi odgojno-obrazovne politike na svim razinama - od dravne do kolske

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Izazovi menadmentu u obrazovanju

Redefiniran karakter i misija kole


(od opeobrazovne prema razvojnoj funkciji)

Nova uloga dravnog upravljanja kolstvom (decentralizacija) Primjena novih znanja upravljanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi kao inovativnoj organizaciji koja trajno ui
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Protiv
menadmentu u obrazovanju
Menaderizam nije u skladu s vrednotama i sadrajima odgoja i obrazovanja Hijerarhijska organizacija i vertikalna odgovornost pobuuje nepovjerenje, nezadovoljstvo i nejednakost zaposlenih u odgoju i obrazovanju Sadraj rada odgojnih/obrazovnih organizacija razlikuje se od profitno orijentiranih Ideja trita je strana i tetna odgoju i obrazovanju Menaderi podjarmljuju zaposlene i nemoralno koriste mo da bi ostvarili ciljeve organizacije.
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Engleski Njemaki Francuski Talijanski

School Management, Leadership in Education, Educational Mangement Schulverwaltung, Bildungsverwaltung, Schulmanagement, Administration scolaire, gestion scolaire Amministrazione scolastica, direzione scolastica, management scolastico

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice
menadmenta u odgoju i obrazovanju

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

Upravljanje

kola kao organizacija

Rukovoenje

Voenje
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

Upravljanje

Usklaivanje materijalnih, ljudskih i dr. potencijala u odgoju i obrazovanju da se optimalno ostvare ciljevi kolskog sustava.

Pitanja vezana za upravljanje: Prosvjetna administracija Slube i tijela upravljanja na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini i na razini kole Centralizacija i decentralizacija upravljanja Financiranje kolstva, kolsko zakonodavstvo Administrativna infrastruktura u kolstvu: Ministarstvo prosvjete i porta (prosvjetna politika) Prosvjetna inspekcije (upravni nadzor) Uredi dravne uprave za prosvjetu (up. uprava) Upravni odjeli za kolstvo (up./reg. samouprava) Gradski odjeli za odgoj i kolst. (lok. samouprava) Opinske slube za prosvjetu

Upravljanje
Rukovoenje Voenje

Strukovna infrastruktura u kolstvu: Zavod/Agencija za k. (struni nadzor i usavr.) Institucije za obrazovanje uitelja i stru. suradnika Institucije za istraivanje obrazovanja Institucije za vrednovanje kolstva
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

Rukovoenje

Usklaivanje potencijala u koli (prosvjetnoj ustanovi) u funkciji optimalnog ostvarivanja ciljeva kole. Upravljanje

Rukovoenje
Voenje

Pitanja vezana za rukovoenje: Planiranje, organiziranja, voenje i vrednovanje rada u koli Uloga i obveze ravnatelja kao rukovoditelja Kompetencijski standardi za ravnatelje Izbor, imenovanje, uvoenje u rad i struno usavravanje ravnatelja Odgovornost ravnatelja za provedbu propisa, financijsko poslovanje i sl. Vrednovanje rada ravnatelja Nositelji rukovoenja: Ministar Pomonici ministra Proelnici Donaelnici Ravnatelji
Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

Voenje

Usklaivanje ljudskog potencijala da se optimalno ostvare ciljevi odgojnoobrazovnog procesa. Upravljanje


Rukovoenje

Pitanja vezana za voenje:


Komuniciranje u koli Motiviranje zaposlenih Stilovi voenja u koli Sukobi i njihovo rjeavanje Djelotvorni sastanci

Nositelji voenja:

Voenje

Ravnatelj Pomonik/zamjenik ravnatelja Voditelj Pedagog Uitelj

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

Usklaivanje potencijala (materijalnih ljudskih, financijskih) da se ostvare ciljevi:

Obrazovni menadment
Upravljanje

kolskog sustava

narav funkcije administrativna nositelj vlast i/ili ovlatene institucije pravna reguliranost izrazita autonomija - minimalna

Rukovoenje
Voenje

kole (organizacije, ustanove)

narav funkcije administrativno-pedagoka nositelj ravnatelj, pomonik ravnatelja pravna reguliranost umjerena autonomija - osrednja

u koli - pomou zaposlenih u koli


narav funkcije struno-pedagoka nositelj ravnatelj, pedagog, uitelji pravna reguliranost minimalna autonomija - velika

Dr. sc. Stjepan Stanii

Menadment u odgoju i obrazovanju

Sastavnice

kola/odgojno-obrazovna ustanova - organizacija

Drutvena ustanova koja ima svoju dinamiku strukturu i elemente (ulogu, cilj, zadatke, ljude, sredstva, procese, tehniku, Pitanja (vezana za kolu/ustanovu kao organizaciju) meusobnu povezanost,)

Sadraji rada u koli kao organizaciji Razine sloenosti kolske organizacije Prostorna organizacija rada kole Vremenski raspored aktivnosti u koli Ljudski potencijal za realizaciju programa u koli (De)centraliziranost odluivanja, ovlasti i odgovornosti u koli Organizacijska klima i kultura kole kola kao organizacija koja ui
Dr. sc. Stjepan Stanii