Sie sind auf Seite 1von 32

GRAEVINSKO - ARHITEKTONSKI FAKULTET

Katedra za metalne i drvene konstrukcije

ANALIZA I KOMBINACIJE OPTEREENJA


Uz programski zadatak iz kolegija Metalne konstrukcije 1 (2007/2008)

KONCEPT PROGRAMA:
Program predstavlja samostalan uradak prorauna eline konstrukcije. Sadri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tehniki opis Analizu optereenja Dimenzioniranje elemenata konstrukcije Relevantne rezulate statikog (dinamikog) prorauna Planove pozicija (i oplate) Karakteristine detalje

Redoslijed izrade: 1. Koncipiranje nosivog sistema (predloeno programom) 2. Analiza optereenja 3. Preliminarne, procijenjene dimenzije pojedinih elemenata 4. Statiki proraun 5. Rezne sile 6. Dimenzioniranje 7. Planovi pozicija 8. Detalji 9. Tehniki opis

ANALIZA OPTEREENJA:

HRVATSKA PREDNORMA HRN ENV 1991-1:1994


STALNO (G) - vlastita teina, sekunarna konstrukcija, obloga, instalacije PROMJENJIVO (Q): - Snijeg (S) - Vjetar (W) SEIZMIKO ILI IZVANREDNO (A) neemo razmatrati u programu

STALNA OPTEREENJA - G
Definicija: Stalna optereenja su ona za koje se smatra da e: - vjerojatno djelovati na konstrukciju u cijelom vijeku trajanja, - i / ili imati promjenu intenziteta ali su te promjene zanemarive u odnosu na srednju vrijednost, - i / ili imati promjene intenziteta tijekom vremena samo u jednom smjeru (npr. porast optereenja), ali je ta promjena ograniene vrijednosti.

PROMJENJIVA OPTEREENJA - Q
Definicija: Promjenjiva optereenja su ona za koje je vjerojatno da e djelovati tijekom zadane proraunske situacije te da e imati promjenu intenziteta tijekom vremena. Za te promjene se pretpostavlja da nisu monotone i zanemarive u odnosu na srednju vrijednost.

IZVANREDNA OPTEREENJA A
Definicija: Izvanredna optereenja su openito kratkog vremena trajanja, a vjerojatnost njihovog nastupanja u planiranom vijeku trajanja je mala.

STALNO OPTEREENJE HRN ENV 1991-2-1


1. Okvirna konstrukcija (krovna povrina):
Sendvi panel (aluminijski). 0.25 kN/m2 Sekundarna konstrukcija i spregovi...0.20 kN/m2 Instalacije ..0.10 kN/m2 g = 0.55 kN/m2
g l = g ' l cos - tlocrtne povrine g g' = = 0.58 kN / m 2 cos 30

Vlastitu teinu automatski ukljuiti u raunalni program!

STALNO OPTEREENJE HRN ENV 1991-2-1


1. Okvirna konstrukcija (proelja):
Sendvi panel (aluminijski). 0.20 kN/m2 Sekundarna konstrukcija i spregovi...0.20 kN/m2 Instalacije ..0.10 kN/m2 g = 0.50 kN/m2 Vlastitu teinu automatski ukljuiti u raunalni program!

STALNO OPTEREENJE HRN ENV 1991-2-1


1. Okvirna konstrukcija (meukatna konstrukcija)
Pregradni zidovi Zavrni sloj Betonski estrih d=5.0cm Termoizolacija EPS Hidroizolacija AB ploa d=5cm Polumontana ab konstrukcija Instalacije i sputeni strop 0.90 kN/m2 0.50 kN/m2 1.20 kN/m2 zanemarivo 0.10 kN/m2 1.25 kN/m2 1.50 kN/m2 0.30 kN/m2 5.75 kN/m2

0.05*24 0.05*25 Ukupno po m2:

STALNO OPTEREENJE HRN ENV 1991-2-1


1. Meukatna spregnuta konstrukcija
Pregradni zidovi Zavrni sloj Betonski estrih d=5.0cm Termoizolacija EPS Hidroizolacija AB ploa d=20.0 cm Instalacije i sputeni strop 0.90 kN/m2 0.50 kN/m2 1.20 kN/m2 zanemarivo 0.10 kN/m2 5.00 kN/m2 0.30 kN/m2 8.00 kN/m2

0.05*24 0.20*25 Ukupno po m2:

OPTEREENJE SNIJEGOM HRN ENV 1991-2-3

Optereenje snijegom ovisno o razmjetaju:


a) Optereenja snijegom na krovovima, b) Snijeg to visi preko ruba krova, c) Optereenja snijegom na snjegobranima i zaprekama, d) Optereenja snijegom na mostovima.

a) OPTEREENJE SNIJEGOM NA KROVOVIMA


Optereenje snijegom na krovu (po tlocrtnoj povrini krova) odreuje se iz:

s = i Ce C t s k kN / m 2

i
sk

koeficijent oblika za optereenje snijegom (ovisi o obliku krova, ali i o moguem rasporedu snijega po izloenim plohama) karakteristina vrijednost optereenja na tlu u kN/m2 (statistika obrada, projektantima ponuene vrijednosti optereenja po zonama, na koje je u tom smislu podijeljena drava na koju se proraun odnosi) koeficijent izloenosti koji obino ima vrijednost 1.0 toplinski koeficijent koji obino ima vrijednost 1.0

Ce Ct -

a) OPTEREENJE SNIJEGOM NA KROVOVIMA


Optereenje snijegom na krovu za dvostreni krov:

s = 0.8 1.0 1.0 0.45 = 0.36 kN/m2

b) SNIJEG TO VISI PREKO RUBA KROVA


Optereenje snijego to visi po metru duljine krova izraunava se iz:

s e = ki2s 2 / [ kN / m ] k

i
sk

- koeficijent kojim se uzima nepravilan oblik snijega i koji iznosi od 0.0 do 2.5 ovisno o klimi i gradivu pokrova - koeficijent oblika za optereenje snijegom primjeren krovu - karakteristina vrijednost optereenja na tlu - prostorna teina snijega ija se proraunska vrijednost usvaja kao 3 kN/m3

c) OPTEREENJA SNIJEGOM NA SNJEGOBRANIMA I ZAPREKAMA


Optereenje djeluje na snjegobranima i zaprekama, a izraunava se iz:

Fs = i s k b sin Fs

[ kN / m ]

- sila od klizanja mase snijega, u smjeru klizanja po jedinici duljine - koeficijent oblika za optereenje snijegom primjeren krovu - karakteristina vrijednost optereenja na tlu - tlocrtna udaljenost od snjegobrana ili zapreke do sljemena [m] - nagib krova, mjeren od horizontale []

i
sk b

OPTEREENJE VJETROM HRN ENV 1991-2-4


Odreivanje optereenja vjetrom mogue je uz pomo 2 metode: a) jednostavna metoda kvazistatika metoda, za konstrukcije neosjetljive na dinamiko djelovanje i uinak vjetra (nepomine konstrukcije) b) detaljna metoda za konstrukcije osjetljive na dinamiko djelovanje i uinak vjetra (pomine konstrukcije, mekane konstrukcije.Metoda uzima u obzir aeroelastinost, dinamiko ponaanje konstrukcije i dinamike karaktersitike vjetra. Iziskuje, uz poznavanje statike, poznavanje dinamike konstrukcija i mehanike fluida).

a) JEDNOSTAVNA METODA
Optereenje vjetrom je kvazistatiki pritisak koji djeluje okomito na povrinu graevine (i tangencijalno kao sila trenja niz povrinu objekta) Za zatvorene objekte pritisak vjetra na vanjske povrine we, te pritisak vjetra na unutarnje povrine wi rauna se prema izrazima:
w e = q ref ce ( z e ) c pe kN / m 2 w i = q ref ce ( zi ) c pi kN / m 2

q ref
ce (ze ); ce (zi ) ze ; zi

- referentni pritisak srednje brzine vjetra - koeficijent izloenosti kojim se uzimaju u obzir neravnine terena - referentne visine - vanjski i unutarnji koeficijent pritiska

c p e ; c pi

q ref c e ( z e ,i ) 1.3 kN / m 2

Referentni pritisak vjetra qref


Referentni pritisak srednje brzine vjetra odreuje se prema (vidi Bernoullijevu jednabu*):

q ref =
v ref

2 v ref kN / m 2 2

- referentna brzina vjetra - gustoa zraka

Referentna brzina vjetra dana je izrazom:

v ref = c DIR cTEM c ALT v ref ,0


c DIR c TEM c ALT v ref,0
- koeficijent smjera vjetra - koeficijent ovisan o godinjem dobu - koeficijent nadmorske visine - osnovna referentna brzina vjetra

Koeficijent izloenosti ce(z)

Za regije P1 P4

Koeficijent izloenosti ce(z)

Za regije P5 P10

Koeficijenti vanjskog tlaka cpe (vertikalni zidovi)

Koeficijenti vanjskog tlaka cpe (dvostreni krovovi)

Koeficijenti vanjskog tlaka cpe (dvostreni krovovi)

Koeficijenti unutarnjeg tlaka cpi

Koeficijent trenja uzduno cfr

cfr 0.01 0.04

KOMBINACIJE OPTEREENJA
Kombinacije optereenja za prevladavajua djelovanja:

Kombinacije optereenja s izvanrednim djelovanjem:

KGS
Kombinacije optereenja sa seizmikim djelovanjem:

Sd Rd
Prema HRN ENV 1991 1

KOMBINACIJE OPTEREENJA
Karakteristina (rijetka) kombinacija optereenja:

esta kombinacija optereenja:

GSU
Nazovistalna kombinacija optereenja:

E d Cd
Prema HRN ENV 1991 1

Hvala na panji.
Sveuilite u Splitu, Graevinsko-arhitektonski fakultet

www.gradst.hr