Sie sind auf Seite 1von 10

Prva srednja informatika kola s pravom javnosti EduKon - kola cjeloivotnog obrazovanja Zavrtnica 17 (objekat 16), 10 000 Zagreb

www.edukon.hr

PRIPREMA ZA IZVOENJE METODIKE (NASTAVNE) JEDINICE

Nastavni predmet : Fizika 3 Nastavnik : Kristijan Kari Nastavna cjelina :Ponavljanje gradiva Nastavna jedinica : ponavljanje gradiva Redni broj sata : 2

Ponavljanje gradiva
analiza testa

Mjerne jedinice
10 000 = 10x x= __ 15 dm = _______ mm 150 cm2 = __________ m2 150 km/h = _________ m/s 20 m/s = ___________ km/h

Gibanje
1)

to se dogaa s tijelom iji vektori trenutne brzine i akceleracije nemaju jednak smjer? Skicarati u biljenice tijelo i vektore brzine i akceleracije! 2) Iznos ukupne sile na tijelo koje se giba jednoliko ubrzano po pravcu : a. Jednoliko raste b. Jednak je nuli c. Jednoliko se smanjuje d. Stalan je i razliit od nule

Ako je zbroj svih sila koje djeluju na tijelo jednak nuli,

onda mora biti jednaka nuli: a. akceleracija tijela b. energija tijela c. brzina tijela d. koliina gibanja tijela

Kad se prekida zatvori u krugu prikazanom na

slici, ampermetar e pokazivati:


A. veu jakost struje nego

prije B. manju jakost struje nego prije C. Jednaku jakost struje kao

Naboj i el. struja


Koja slika ispravno pokazuje to se dogodi kada

nenabijenomu elektroskopu pribliimo pozitivno nabijeni tap?

Koji se od strujnih krugova prikazanih shemama

moe uporabiti da se izmjeri iznos otpora R?

Kroz metalni vodi tee stalna struja jakosti 5 A.

Koliko naboja proe vodiem u 2 minute?

q I q I t t

q 5 A 120s 600C

Otpornik od 47 spojen je na bateriju od 6 V.

Kolika struja prolazi otpornikom?

U 6V I 127,7mA R 47

Baterijska svjetiljka radi na baterije napona 3V, a

aruljica ima snagu 1,5 W.


a) kolika struja prolazi aruljicom?

U2 P U I R

P 1,5W I 0,5 A U 3V

b) Koliki je elektrini otpor aruljice?

U2 U2 P R 6 R P

U strujnom krugu na slici odredite to pokazuje :

a) ampermetar A
I U 0,5 A R1 R2
V1 I R1 4,5V

b) voltmetar

V1