Sie sind auf Seite 1von 24

akLakan:www.libretto.co.yu/Citanka/LakanPo.

html105k

SEMINARO"UKRADENOMPISMU
Undwennesunsglckt, Undwennessichschicket, SosindesGedanken. Nae istraivanje nas je dovelo dotle da priznamo da se temelj automatizma ponavljanja (Wiederbolungszwang) nalazi u onome to smo nazvali ustrajavanje oznaiteljskog lanca. Samovajpojamsmorazvilikaokorelativpostojanjaizvan(exsistence)(naime,isreditenog mesta)gde,akomoramodauzmemoozbiljnoFrojdovootkrie,trebadasituiramosubjekt nesvesnog.Znamodaiziskustvakojejepsihoanalizanajavilamoemoproniknutiskojegase vida imaginarnog obavlja, do najdublje unutranjosti ljudskog organizma, ovo osvajanje simbolikog. Pouka ovog seminara je sainjena da pokae da ovi imaginarni upadi, daleko od toga da predstavljaju sutinu naeg iskustva, o njemu ne odaju nita do nestalnost, sem ako ih ne prenosioznaiteljskilanackojiihpovezujeiusmerava. Sigurno znamo vanost imaginarnih proimanja (Prgung) u ovim parcijalizacijama simbolikog izbora koje oznaiteljskom lancu daju formu. Ali mi tvrdimo da zakon koji je svojstven ovom lancu ureuje psihoanalitike efekte to odreuju subjekt: kao to su iskljuenje (Verwerfung), potiskivanje (Verdrngung), smo poricanje (Verneinung) precizirajui iz naglaska koji im prilii da ovi efekti verno slede premetanje (Enstellung) oznaiteljatakodaimaginarnipismonoe(facteurs),uprkossvojojinerciji,unjimamoguda predstavesamoseneiodraze. Da li bi, ipak, ovaj naglasak bio uzalud raspren, ako bi vaem pogledu posluio samo za apstrahovanjeopteformefenomenaijabiposebnostunaemiskustvuzavasostalabitna, iijuoriginalnusloenostnebibilomogunoraskinutibezvetine. Zato smo mislili da vam danas ilustrujemo istinu koja se izluuje iz trenutka frojdovskog miljenjakojeizuavamotojest,dajesimbolikiporedakkonstitutivanzasubjekttako toemovamujednojpriipokazatiznaajnoodreenjekojesubjektprimaodputajednog oznaitelja. Ovuistinu,zapazimoto,inimoguomsmopostojanjefikcije.Prematome,jednabajkaje istotakopogodnakaonekadrugapriadaseonaiznesenavidelosemakoseuistinine iskuavanjenakoherencija.Osimtoga,onaakimaprednostdatoistijeispoljisimboliku nunost,negotobisemogloverovatidanjomeupravljasamovolja. Zatosmomi,netraeidalje,uzelinaprimerizprieukojujeumetnutadijalektikakojase odnosinaigruparnepar,izkojesmo,nedavno,izvuklikorist.Nijeli,bezsumnje,sluajnoto

toseovapriapokazalapogodnomdaposluizajedankursistraivanjakojejeunjojve bilonaloosnovu. Reje,vitoznate,opriikojujeBodlerpreveopodnaslovomUkradenopismo.Usamom poetku u njoj emo razaznati jednu dramu, pripovedanja koje je ini i uslova toga pripovedanja. Osimtoga,brzouviamotainineophodnimovesastojke,idaoninisumoglidaumaknu nameramaonogakoihjesastavio. Pripovedanje, naime, udvostruava dramu komentara, bez kojega ne bi bilo mogue inscenacije.Recimodabi,pravorekavi,njegovodelovanjeostalonevidljivoudvoranine samo to je dijalog izrino i iz samih potreba drame ispranjen od svakog smisla koji se u njemu mogao preneti nekom sluaocu drugaije reeno, nita od drame se ne bi moglo pokazatiniusnimkuslikeniusnimkuzvuka,bezosvetljenjaupolutami,akotakomoemo dakaemo,topripovedanjedajesvakojscenitakegledanjakojuje,igrajuije,imaoneko odnjenihsudeonika. Postoje dve scene, od koji emo odmah naznaiti prvu nazivom prvobitna scena, ne zbog nepanje,potodruga moedabudesmatranakaoponavljanjeprve,usmislukojijeovde aknadnevnomredu. Prvobitna scena, dakle, igra se, kau nam, u kraljevskom budoaru, tako da slutimo da je linost najvieg ranga, koja se jo naziva uzviena linost,* koja je sama kad prima pismo, kraljica.Ovooseanjepotvrujeneprilikaukojudamudovodiulazakdrugeuzvienelinosti zakojunamjevepreovogopisareenodabiznanjekojebionamogladaimaonareenom pismuzadamuznailonitamanjedoopasnostzanjenopotenjeizanjenusigurnost.Mi smo,naime,odmahosloboenisumnjedasezbiljaradiokraljiciuskladusascenomkojase razvijasulaskomministraD...Uovomtrenutku,odista,kraljicanijenitaboljemogladoda igra na kraljevu nepanju tako to ostavlja pismo na stolu okrenuto, s adresom gore.** Ono, ipak, nije izmaklo ministrovom otrom oku;* on, takoe, nije omanuo da zapazi kraljiinusmetenost,nidatakonanjuinjenutajnu.Otadasesveodvijakaoposatu.Potoje izloiokretanjeiduh,natajebionaviknut,tekuihposlova,ministarizsvogadepaizvlai pismokojeizgledakaoonotojeizloenonjegovompogledu,ihineidagaita,stavljaga pored ovog. Jo nekoliko rei kojima zabavlja kraljevsko drutvo, i doepava se potpuno energino nezgodnog pisma, utekavi a da kraljica, kojoj nije nita promaklo od njegove *Prim. prev. U ovom prevodu, gde je to god bilo moguno, poradi lakeg itaoevog snalaenja, koristili smo izraze koje je koristio prevodilac Poove prie na srpski jezik (Po, E. A.: Najlepe prie Edgara Poa, Bigz, Beograd, 1994). **Prim. prev. U naem prevodu ...otvoreno (...) Adresa je, meutim, bila odozgo, str. 226. *Prim. prev. U prevodu Poove prie kojim se ovde sluim ovaj izraz je preveden kao oko kao u risa (str. 226), to je verovatno greka s obzirom na to da i na engleskom lynx-eyed znai otrovidan.

lukavtine,nijemogladaintervenieizstrahadaneprobudikraljevskupanjusvogasupruga kojijojutomtrenutkustajaoporednje. Svebi,dakle,mogloproineopaenozaidealnoggledaocanekeoperacijeukojojnikonije napravio pogrean korak i iji je rezultat to da je ministar ukrao od kraljice pismo i da, rezultatjejovanijiodprvog,kraljicaznadagaonsadadri,ineneduno. Jedanostatakkojinijedananalitiarneezanemariti,istaknutdatrebazapamtitisvetose tieoznaitelja,adase,ipak.neznatasnjimedaseini:pismo,kojejeministarostavio,i kojesadakraljiinarukamoedauvaljauloptu. Druga scena: u ministrovoj kancelariji. Njegov dvorac, a mi znamo, po prii koju policijski prefekt kazuje Dipenu iju genijalnost podesnu za reavanje zagonetki Po ovde uvodi po drugiput,dajepolicija,veosamnaestmeseciutukuunavraalaonolikoestokolikosujoj todoputalanonaodsustvovanja,uobiajenazaministra,temeljnopretresalakuuinjeno dvorite.Uzaludmadasvakoizdatesituacijemoezakljuitidaministartopismouvana svomdomaaju. Dipensenajavioministru.Ovajgaprimasanaglaenomnehajnou;razgovorjeimaooblik romantiarske dosade. Meutim, Dipen, koga ovo hinjenje ne zavarava, oima koje su zatienezelenimnaoarima,paljivorazgledaodaju.Kadsenjegovpoglednaenaveoma iskrzanoj karti koja je, inilo se, ostavljena u pregradi loe kartonske korpice za posetnice kojavisi,odbijajuipoglednekimvarljivimsjajem,tanoposredinistreheodkamina,onve zna da ima posla s onim to trai. Njegovo ubeenje pojaavaju detalji, skoro istovetnog oblika,kojisuizgledanapravljenidapomuteopiskojiimaoukradenompismu. Prematome,onsamotrebadasepovuepotojenastoluzaboraviosvojuburmuticu,dabi se sutradan vratio da je trai, snabdeven patvorinom* koja simulira sadanji izgled pisma. Incidentnaulici,prireenupravias,privukaojeministrakprozoru,Dipentokoristidase dokopa pisma zamenjujui ga svojom patvorinom, i ostalo mu je samo da kod ministra sauvaprividnormalnogoprotaja. Tuje,opet,sveprolo,akonebezsmetnji,onobarembezmetea.Rezultatoperacijejeto daministarnemaviepismo,aliotomeneznanita;dalekoodtogadasumnjadamugaje Dipenugrabio.Osimtoga,onotomujeostalourucidalekoodtogadaezanastavakbiti beznaajno.VratiemosenatotojenaveloDipenadasvompatvorenompismudodajedan sastavak.Bilokakodajestime,ministar,kadbudehteodasenjimeposlui,moieunjemu daproitaovereiobeleenedaunjimaprepoznaDipenovuruku: ...Takokobnanamera AkonijedostojnaAtreja,dostojnajeTijesta. koje,Dipennamnaznauje,potiuizKrebijonovogAtreja.

*U naem prevodu upotrebljen je izraz faksimil.

Imalipotrebedanaglaavamodasuovedveakcijesline?Da,jerslinostnakojumi ciljamonijesainjenaodprostogspajanjaizabranihcrtasajedinimciljemdasespari njihovarazlika.Anebibilodovoljnodasezadreovecrteslinostinautrbdrugihda bi odatle proizala ma kakva istina. Mi hoemo da istaknemo intersubjektivnost u kojojsedveakcijemeusobnomotiviuitriodnosaizkojihonateakcijestrukturie. Njihova povlastica se prosuuje po tome to oni u isti mah odgovaraju trima logikim vremenima,imeseodlunostsedimentuje,itrimamestima,kojeonadodeljujesubjektima kojenadjaava. Ovaodlukasedonosiutrenutkujednogpogleda.1[1]Jermanevrikojislede,ukolikoseonu njima kriom nastavlja, nita mu ne dodaju, ne vie nego to njihovo odgaanje zgodne prilikeudrugojscenineraskidajedinstvoovogtrenutka. Ovaj pogled podrazumeva dva druga koje on sastavlja u jedan pogled otvaranja to je ostavljenounjihovojvarljivojkomplementarnosti,dabiseunjemupredujmilagrabekojaje prikazana u ovom otkriu. Dakle, tri vremena, koja ureuju tri pogleda, koja snose tri subjekta,kojasvakiputotelovljujurazliitelinosti. Prvinevidinita:kralj,injegovapolicija. Drugivididaprvinevidinitaizavaravasedajeodnjegaskrioonotokrije:kraljica,zatim ministar. Treikojivididaovadvapogleda,onototrebadasesakrije,ostavljajuotvorenozaonogko bihteodagasedoepa:ministar,najzadDipen. Da bismo, u njenoj jedinstvenosti, zahvatili tako opisanu intersubjektivnu sloenost, drage voljeemojojpotraitiobrazaculegendarnojtehnicikojaselegendarnopripisujenojukad sezaklanjaodopasnosti;jer,ovabi,napokon,zasluivaladaseodredikaopolitika,kojubi ovdetrebalorazdelitinatripartnera,odkojihbidrugiverovaodajepoprimionevidljivost, zbog toga to bi prvi zabio glavu u pesak, dok bi ostao trei koji bi mu mirno peruao zadnjicu;bilobidovoljnoda,obogaujuiposlovikinazivjednogpisma,odnjeganapravimo politikunoja,dabionanajzadusebizauveknalanovismisao. Poto je intersubjektivno merilo tako dato u akciji koja se ponavlja, ostaje da se u njemu prepoznaautomatizamponavljanja,usmislukojinaszanimauFrojdovomtekstu. Mnotvosubjekata,naravno,nemoedabudeprigovorzasveonekojisuodavnoustuknuli predperspektivamakojesaimanaaformula:nesvesnojediskursDrugog.Sadaneemoda podseamonaonotojojdodajepojamuplitanjesubjekata(immixiondessujets),kojismo nekadauvelivraajuisenaanalizusnaoInekcijizaIrmu.

1[1]Ovde emo potraiti neophodnu referencu na na esej Logiko vreme i iskaz predujmljene sigurnosti, vidi str. 197.

Danas nas zanima nain na koji se subjekti rasporeuju u premetanju tokom intersubjektivnogponavljanja. Videemodanjihovopremetanjeodreujemestokojeunjihovomtrijuupravozauzimaisti oznaiteljkojijeukradenopismo.Itusenalazionotoezanaspotvrditipremetanjekao automatizamponavljanja. Ne izgleda, ipak, suvino da, pre no to stupimo na ovaj put, pitamo da li namera prie i intereskojimiunjojnalazimo,ukolikoseonipodudaraju,nepoivajudrugde. Moemolismatratizaprosturacionalizaciju,premanaemkrutomjeziku,injenicudanam jepriaisprianakaopolicijskazagonetka? Uistinu,bilibismoupravudaovuinjenicuprocenimokaomalopouzdanu;trebazapazitida jesveimesejednatakvazagonetkamotivie,poevodzloinailiprestupanaime,njena priroda i njene pobude, njeni instrumenti i njeno izvrenje, postupak da se otkrije njen tvoraciputdaseonutouveriovdepaljivoodstranjenoodpoetkasvakogpreokreta. Prevaraje,naime,odpoetkaistotolikojasnopoznatakolikoispletkekrivcainjihovuinak nartvu.Problem,kadgaizlaemo,ograniavasenaistraivanjeciljevapovraaja,objekta nakojiseodnosiovaprevara,iinisejakonamernodajenjegovoreenjevedobijenokad nam se objanjava. Odrava li nam se na taj nain dah? Da bi autor igrao na konvenciju, odista je dosta rano poverenje koje se moe pokloniti konvenciji anra da bi se podstakao osobeni interes kod itaoca ne zaboravimo da je Dipen, koji ovde treba da se pojavi drugi,prototip,idasvojuanrovskuosobinuprimaodprvog. Bilobi,meutim,jednodrugopreterivanjedasesvesvedenabajkuijibimoralizambiou tome da se dri u zaklonu od pogleda jedno od onih dopisivanja ija je tajna ponekad neophodnazabranimir,dovoljnojepustitidasepoteusastavcionjimananaojtabli,ak daseprevrnunaoznaiteljskolice.Tusenalazimamackojitosenastienikomenebismo preporuilidaproba,izstrahadabimogaobitiprevarendaseunjegapouzda. Dakle, ne postoji li u tome ovde jedna duga zagonetka sem one policijskog prefekta, nesposobnostuzaetkuneuspehanijeliona,moda,izvestannesklad,kodDipena,kojimi ne priznajemo drage volje, izmeu, zacelo, veoma prodornih zapaanja, mada ne uvek potpuno umesnih u svemu, pomou kojih nas uvodi u svoj metod, i naina na koji odista intervenie. Akomalopodstaknemoovooseanjepraineuoima,uskoroemoseunjemunaitakoda se pitamo nisu li, od poetne scene koja jedina spasava od vodvilja svojstvo njenih protagonista,dopadausmenokojeje,izgleda,nakrajunajavljenoministru,sviigraliono toovdeininaezadovoljstvo.

Bili bismo utoliko skloniji da dopustimo da bismo tu, sa onima koji nas ovde itaju, nali definicijukojusmo,negde,uzgred,daliomodernomjunaku,daujednojsmuenojsituaciji ilustrujepodvigezasprdnju.2[2] Alinismoliisamisebeuhvatiliudranjuamateradetektiva,prototipanovogneboje,ipak zatienogodneukusnostisavremenogsupermena? alakojajedovoljnadanam,suprotno,omoguidaotkrijemouovojpriitakosavrenu verovatnou,damoemoreidaistinaunjojotkrivasvojfiktivnirecept. Jer, takav je put na koji nas vode razlozi ove verovatnoe. Kad najpre uemo u njen postupak, opaamo, naime, jednu novu dramu za koju emo rei da je komplementarna prvoj,zatotojeovabilaonotosezovedramabezrei,aliizglednakoristdrugeigrana svojstvadiskursa.3[3] Akojeodistaioevidnodanamjesvakaoddvescenerealnedrameisprianautokujednog raznolikog dijaloga, mi, samo snabdeveni pojmovima kojima se u naem pouavanju koristimo, uviamo da tako nije za samo doputenje izlaganja, nego i da sami ti dijalozi dobijaju,usuprotnojupotrebikojajesainjenaoddelovanjagovora,napetostkojaodnjega pravidrugudramu,onukojuenarenikrazlikovatiodprvekaodramukojaseoslanjana simbolikiporedak. PrvidijalogizmeupolicijskogprefektaiDipenaodvijasekaodijaloggluvogsanekimko shvata. To jeste, on predstavlja pravu kompleksnost onog to se obino pojednostavljuje, zbognajnejasnijihrezultata,ushvatanjuoptenja. Uovomprimeru,naime,poimamokakooptenjemoedatiutisak,nataseteorijasuvie estozaustavlja,dausvomprenoenjusadrisamojedansmisao,kaodajekomentarpun znaenja,kojemuonajkojishvatadodeljujesmisao,mogao,potoganeopaaonajkojine shvata,bitismatranzaneutralizovanog. Preostajedazadrimosamosmisaoizvetajadijaloga;pokazalosedanjegovaverovatnoa igra na jamstvo tanosti. Ali evo ga, dakle, plodnijeg no to izgleda, u onome ega smo postupakpokazali:kaotoemotovidetiakoseograniimonapriunaeprvescene. Jer, priu udvostruuje i ak utrostruuje subjektivni filter kroz koji nam dolazi prva scena: pripovedanje Dipenovog prisnog prijatelja (koga emo nadalje zvati glavni pripoveda 2[2]Up. Fonction et champe de la parole et du langage, p. 244. Prim. prev. U tekstu na srpskom (Funkcija i polje govora i jezika u psihoanalizi, Spisi, Prosveta, Beograd, 1983, str. 22-23) prevod ove Lakanove definicije izgleda ovako: ...sa prkosnim podvizima u beznadenoj situaciji. 3[3]Potpuno razumevanje onoga to sledi zahteva, naravno, da se ponovo proita tekst, Ukradeno pismo, izuzetno rasprostranjen (na francuskom kao i na engleskom), i, uostalom, kratak,

povesti) prie preko koje se prefekt pokazuje Dipenu saoptenje koje mu je podnela Kraljicanijetusamoposledicasluajnogreda. Ukoliko odista krajnost u koju je dovedena originalna pripovedaica iskljuuje da je ona izmeniladogaaje,pogreilibismoakobismopoverovalidajeprefektovdeovlaendajoj pozajmisvojglassamozbognedostatkaimaginacijezataon,akotakomoemodakaemo, imasvedoanstvo. injenicadajetakoporukadaljepredatauveravanasuonotosamoposebinijeapsolutno razumljivo:naime,daonazbiljapripadadimenziji(govornog)jezika(language). Onikojiseovdenalazepoznajunaeprimedbeotome,iposebnoonekojesmoilustrovali takozvanim jezikom pela kao suprotnou jeziku u kojemjedan lingvista4[4] moe da vidi samo prostu signalizaciju o poloaju objekta, drugaije reeno, samo imaginarnu funkciju kojajediferenciranijaoddrugih. Mi ovde podvlaimo da jedan takav oblik optenja nije odsutan kod oveka, koliko god da muobjektiezavasobziromnatotomujeprirodnodatozbogdezintegracijekojuontrpi uimeupotrebesimbola. Njegovekvivalentse,naime,moepojmitiuzajednicikojaseuspostavljaizmeudvelinosti u mrnji prema istom objektu: tim pre to je susret jedino mogu samo u objektu koji odreujucrtebiakojeijednaidrugaodbijaju. Alitakvooptenjesenedaprenetiusimbolikomobliku.Podravagasamoodnossaovim objektom. Tako ono moe da ujedini neodreen broj subjekata u jednom istom idealu: neki neizrecivi odnos nee manje nesvodljivo posredovati optenje jednog subjekta sa drugimunutartakoobrazovanegomile. Ovaj izlet nije ovde samo naelno podseanje izdaleka na one koji nam pripisuju da ne poznajemo neverbalno optenje: odreujui domet ovoga to diskurs ponavlja, ovaj izlet pripremapitanjeoonometosimptomponavlja. Tako posredan odnos proiuje opseg jezika, a glavni pripoveda, da bi ga (opseg) udvostruio, po pretpostavci, nita tu ne dodaje. Ali sasvim drugaije s time stoji stvar u njegovojkancelarijiudrugomdijalogu. Jer,ovajsemorasuprotstavitiprvomkaopolovikojesmomirazlikovalidrugdeu(govornom) jezikuikojiseprotivstavljajukaoregovoru. To jeste, tu prelazimo s polja tanosti u registar istine. Dakle, ovaj registar, usuujemo se misliti da nee trebati da se na to vraamo, sasvim se situira drugde, recimo, upravo u zasnivanju intersubjektivnosti. On se situira tamo gde subjekt ne moe nita da pronikne osim samu subjektivnost koja Drugog konstituie kao apsolut. Zadovoljiemo se, da bismo 4[4]Up. Emile Benveniste, Communication animal et language humain, Diogne, No. 1, i nae saoptenje u Rimu, p. 297.

ovde naznaili njeno mesto, da podsetimo na dijalog koji, izgleda nam, zasluuje pravo jevrejske istorije liavanja gde se pokazao odnos oznaitelja sa govorom, u zaklinjanju u kojem on upravo vrhuni. Zato me lae, uzvikivao je sav zadihan, da, zato me lae govorei mi da ide u Krakov da bih ja verovao da ide u Lemberg, dok u stvari ide u Krakov?* Slino pitanje, koje bi naem umu nametnulo razvijanje aporija, eristikih zagonetki, paradoksa,naimeala,predstavljenonamjekaouvoduDipenovmetodmakolikodanam ga je predao kao poverenje neko ko se postavlja kao uenik, on mu nije pridodao neko svojstvo ovog punomoja. Takva je neumitna ar testamenta: vernost svedoka je kukuljica kojomseuspavljuje,zaslepljujuije,kritikasvedoenja. taje,sdrugestrane,uverljivijeodgestadasekarteokrenunastolu?Onjetotolikodanas zatrenutakuveravadajeopsenarstvarnopokazao,kaotojeinajavio,postupakkadjena njega doao red, iako ga je samo obnovio u gorem obliku: i ovaj trenutak nam odmerava nadmooznaiteljanadsubjektom. Tako deluje Dipen, kad polazi od povesti o malom udu od deteta koje je nasamarilo sve svoje drugove u igri par ili nepar, svojim trikom poistoveivanja sa protivnikom, iz kojega smomi,meutim,pokazalidaonnemoedoseiprviplansvojementalneobrade,naime, shvatanje intersubjektivnog menjanja a da se tu odmah ne spotakne o uporite svoga povratka.5[5] Isto su nam tako nabacivana, da nam se potpuno rasvetli pria, imena La Rofukoa, La Brijera,Makijavelija,Kampanele,ijibiseugledpokazaoneznatnimporeddejegpodviga. I nastavlja se sa anforom ija e formula da bi se mogao kladiti da je svaka javna ideja, svaka prihvaena konvencija glupost, jer odgovara najveem broju,zadovoljiti sigurno sve one koji misle da izmiu ovom zakonu, tj., precizno, najvei broj od njih. To to Dipen odreujekaoobmanuprimenukodFrancuzarei:analizanaalgebru,etotauoptenema izgleda da pogodi na ponos, kad uz to izdvajanje termina s drugim namerama ne dobija nitakakopsihoanalitiarnebioseaodasenalaziupoloajudaiskoristisvojaprava.Ievo gasfilolokimzapaanjimadaispunizadovoljstvomzaljubljenikeulatinski:daihpodsetiada ih vie ne udostoji rekavi da ambitus ne znai ambicija, religio religija, homines honesti

*Prim, prev., Ovo mesto kod Frojda u prevodu na srpski jezik (Frojd, Sigmund: Dosetka i njen odnos prema nesvesnom, Matica srpska, Novi Sad, 1969, str. 117-118) glasi: Vidi samo kakav si ti laov, prasnu ovaj drugi. Kad kae da putuje u Krakov, onda zapravo eli da ja poverujem da putuje u Lavov. Ali sada zaista znam da putuje u Krakov. Zato, dakle, lae? 5[5]Up. na uvod, p. 58.

potene ljude,* kome se meu vama ne bi dopalo da se seti ta znae ove rei koje su primenjivaliCiceroniLukrecije.Bezsumnje,Posezabavljao... Alipojavljujesesumnja:nijeliovaparadaerudicijenamenjenadanamobjasnimaginerei nae drame?6[6] Ne ponavlja li opsenar pred nama svoje poteze, a da nas ovog puta nije namamiotimedaenamodatitajnu,negoistiuiovdesvojuopkladudaenamjestvarno razjasnitiadaminitanevidimo.Biobitovrhunacdokojegajemogaodadospeiluzionitsta danaspomoubivanjasvojefikcijedoistaprevari. Zartakviefektineopravdavajudagovorimo,adaseutomenetraizajedljivost,omnogim imaginarnimjunacimakaoorealnimlinostima. IstotakokadradimodarazumemonainnakojinamMartinHajdegerotkrivaurei igruistine,zarsamoneinimodaponovonaemotajnuukojujeonauvekposveivalasvoje zaljubljenikeiodakleoniiznosedaimseonauonomeuemusekrijenajvieuistinunudi. Dakle, zar Dipenove rei tako oigledno ne ine da oklevamo da u njih poverujemo, da bi namnanovotrebalodaodanleuloimonaporprotivsuprotnogzavoenja. Zametimo (Depistons), dakle, njegov trag tamo gde nas zamee trag.7[7] Najpre u kritici kojomonobrazlaePrefektovneuspeh.Mismotuvevidelidasetragpojavljujeupotajnom zajedljivompeckanjunakojePrefektuprvomrazgovorunijeobratiopanju,naaviunjemu *Prim. prev. U navedenom prevodu Poove prie na srpski jezik: isto toliko koliko na latinskom ambitus odgovara ambiciji, religio religiji ili homines honesti skupu potovanja dostojnih ljudi (str. 236), 6[6]Ja sam najpre uspostavio vezu, za ove tri rei, smisla pomou kojega bi svaka objanjavala ovu povest, emu se ona posveuje, ako struktura za to nije bila dovoljna. Isputam odatle, poradi vie objanjenja, naznaku, suvie nepotpunu, zato to mi, dok sam ponovo itao tekst za ovo izdanje, jedna linost potvruje da posle vremena onih koji me prodaju (jo je to 9-12-68), dolazi drugo u kojem me itaju. Nalazie se to objanjenje izvan ove stranice. 7[7]Dopalo bi nam se da pred gospodinom Benvenistom postavimo pitanje antinominog smisla izvesnih rei, prvobitnih ili ne, posle majstorske ispravke koju je on doneo na pogrenom putu na koji ge je Frojd naveo na filolokom terenu (up. La psychanalyse, vol. 1, p. 5-16). Jer, ini nam se da ovo pitanje ostaje itavo, da se u njenoj strogosti izvue instanca oznaitelja. Blok i Von Vartburg pojavljivanje znaenja glagola depister u drugoj primeni koju smo mi iskoristili u naoj reenici, datiraju u 1875.

samopovodzasmejanjegrohotom.Naime,totoproblemmoedaizgledanejasan,kaoto jetoDipennavestio,zatotojesuviejednostavan,naime,suvieoigledan,nikadazanjega neeimativeidometnomalosnanijetrljanjegrudnogkoa. Sve je napravljeno da nas navede na shvatanje slaboumnosti linosti. I ona se snano artikulie iz injenice to on i njegovi pomonici nikada, da bi se sakrio neki objekt, nee shvatiti nita to prevazilazi ono to moe da zamisli obino spadalo, tj. precizno i suvie poznatu seriju izvanrednih skrovita: iji nam se pregled daje: od tajnih fioka sekretera do skinute ploe stola, od rasparanih garnitura sedita sa izdubljenim nogarama, od poleine ogledaladodebljinekoricaknjiga. Ituzadirkivanjezboggrekekojujenapraviotimetoiztogtojeministarpesnikzakljuuje danijedalekoodtogadajelud,greke,zakljuujese,kojasenebidrala,alitoznaimnogo, sem na lanoj raspodeli prosenosti, jer daleko od toga da ona rezultira iz toga da su svi ludacipesnici. Jeste,aliinassameostavljajuubludnjiotometaupogleduskrovitaininadmopesnika, hoelisepokazatidaeonpreteimatematiara,potoseovdenagloprekidanazalettako tonasodvlaeuikaruravihprepirkioumovanjumatematiara,kojinikadanisupokazali, kolikojaznam,tolikuvezanostzasvojeformulekakobiihpoistovetilisamudrijakimumom. Hoemolibaremposvedoitidasenama,suprotnoonomeoemuPoizgledaimaiskustvo, ponekaddeavaprednaimprijateljemRigeom,kojivamjeovdesvojomprisutnougarant, da nas nai upadi u kombinatoriku ne smuuju, da se zaboravljamo do ispada isto toliko ozbiljnih(tosepremaPouBogunijesmelodopasti)kaotojestavljanjeusumnjudax2+ pxmodanijeapsolutnojednakoq,adanikada,utomedemantujemoPoa,nijetrebaloda seuvamoodnekogiznenadnogsurovogpostupka. Jelitolikootroumnostipotroenosamodaseskrenenaaotroumnostsonogatojeon naznaiodaodranijesmatrazazadobijeno,naimedajepolicijatrailasvuda:tojetrebalo darazumemousmisluiscrpnogpretraivanjaprostora,bezsumnje,teorijskog,uzeviuobzir podrujeukojemse,policijajepretpostavljala,nebezrazloga,pismomoralonalaziti,noto jedosetkapovestikoju(dosetku)trebauzetidoslovno;deljenjenaodeljke,kojejeodredilo operaciju, izvedeno je toliko tano da nije dozvolilo, kae se, da pedeseti deo odeljka promakne pretraivanju pretresaa. Nemamo li, prema tome, prava da pitamo kako se desilodapismonijenaenonigde,ilipredaprimetimodasvetonamjereenookoncepciji vieg drutva o skrivanju ne objanjava nam, strogo uzevi, da je pismo izmaklo istraivaima,potoseonoustvarinalaziloupodrujukojesuiscrpnopretraili,kaotojeto dokazaloDipenovootkrie. Jelitrebalodajepismo,meusvimstvarima,biloobdarenosvojstvomnitosti(nullibit): da se posluimo ovim terminom koji renik dobro poznat pod naslovom Roe preuzima iz semiolokeutopijebiskupaVilkinsa?8[8]

8[8]Isti onaj koji g. Horhe Luis Borhes, u svom delu tako skladnom sa rasom (phylum) naeg govora, prisvaja da se drugi svode na njegove prave mere. Up. Les Temps modernes, jun-jul 1955, p. 2135-36 i okt. 1955, p. 574.75.

Oiglednoje(alittletoo9[9]selfevident)dapismo,odista,imasamestomodnosezakoje nijednafrancuskarenemaceodosegengleskogkvalifikativa:odd.udan(bizarre),kojimga Bodlerredovnoprevodi,samojepriblian.Recimodasuoviodnosijedinstveni,jerjereo istimonimodnosimakojesamestomodravaoznaitelj. Viznatedanijenaanameradaotomepravimoistananasaoptenja,danaanakananije da pomeamo pismo sa duhom, ak ni kad ga primamo preko pneumatika, i da mi zbilja doputamodajednoubijaakodrugooivljuje,utolikoto,modapoinjetedatoshvatate, oznaitelj materijalizuje instancu smrti. Jeste da smo mi najpre nastojali na materijalnosti oznaitelja; ova materijalnost je jedinstvena u vie pogleda od kojih je prvi da uopte ne podnosi deljenje. Iscepajte pismo na male komade, ono ostaje pismo koje jeste, a ovo u jednompotpunodrugaijemsmislukojiGestalttheorieuoptenemoedaobjasnipomou embrionalnogvitalizmasvogashvatanjaceline.10[10] (Govorni) jezik predaje svoju presudu onome ko zna da je razume: preko korienja upotrebljenog lana kao partitivne partikule. Duh se upravo tu, ako je duh ivo znaenje, pojavljuje ne manje osobito se vie nudei kvantifikaciji nego pismo. Da ponemo samim znaenjem koje trpi kad kaemo: ovaj diskurs pun znaenja (de signification), isto kao to smo prepoznali nameru (de l'intention) u nekom inu, to alimo to u njemu nema vie ljubavi (d'amoure), to se nagomilava mrnja (de la haine) i to se troi odanost (du dvouement),itosetolikozanesenosti(d'infatuation)dovodiuredtimetoetuuvekbiti butina(delacuisse)napretekimetea(durififi)kodljudi. Alitosetiepisma,akogauzmemousmislutipografskogelementa,poslaniceilionogato ini knjievnik, rei emo da ono to se kae treba uzeti doslovno ( la lettre), da vas kod pismonoe eka pismo (une lettre), naime da imate pisma (des lettres) nikada da nigde nemapisma(delalettre),biloukojemsvojstvudavassetie,makardanaznaujezakasnelu potu. Oznaitelj je po svojoj prirodi, zato to je jedinstvo jedinstvenog bia, simbol samo odsutnosti.Takosenemoezaukradenopismoreidabi,poputdrugihobjekata,trebaloda jesteilidanijenegde,negozarazlikuodnjih,onoebitiineebititugdeje,ilikudaide. Pogledajmo, naime, izbliza ta se deava policajcima. Nita nam ne poklanjaju to se tie naina na koje prekopavaju prostor odreen za ispitivanje, od podele ovog prostora na odeljkeemuneeumainidebljina,doiglekojomsebuionotojemekano,i,mestoudara buenje onoga to je tvrdo, do mikroskopa kojim se ispituju trine od buenja svrdlom, tavie, malene pukotine siunih rupa. Zar ne vidimo da se prostor, to se jae njihova

9[9]Podvukao autor. 10[10]I ako je istina da filosofija za primere, izbledele poto su vie puta pretresani, pomou kojih argumentuje poev od jednog ili mnotva, nee jednako upotrebljavati prosti beli list pocepan po sredini i neprekinuti krug, ili polomljenu vazu, a da ne govorimo o prerezanom crvu.

mrea stee kako bi stigli do pisma, nezadovoljni time da protresu svaku stranicu knjiga pojedinano,ogoljujenaprividpisma? Aliistraivaiimajutolikonepromenljivoshvatanjerealnogdanezapaajudaeganjihovo traenjepreobrazitiunjegovobjekt.Crtapokojojbi,moda,moglidarazlikujuovajobjekt odsvihdrugih. Bilo bi, bez sumnje, odvie to traiti od njih, ne zbog njihovog nedostatka vienja, nego mnogoprezbognaegnedostatkavienja.Jernjihovaslaboumnostnijeindividualnevrste, ni drutvena, ona je sa subjektivnog vrela. Re je o realistikoj slaboumnosti koja se ne zaustavljadasebikaedatu,onolikoduboko kolikoserukauvuklau utrobusveta,nikada nitaneebitisakriveno,potojojsejednadrugarukamoepridruiti,izatotojeonotoje skrivenouveksamoonotonedostajenasvommestu,kakokazujekarticazatraenjenekog tomakadjezametnutubiblioteci.Hoeli,naime,onbitiupodrujuiliupregradiporedkoje jesakriven,onolikovidljivkolikotamoizgleda.Moesedoslovno(lalettre)reidamanjka nasvommestusamoonotogamoezameniti,tj.simboliko.Jerrealno(rel),bezobzirana zbrkukojamusemoenamestiti,uvekjeiusvakomsluajutunasvommestu,onoganosi nalepljenognasvojimonovima,adanitaneznatagaodatlemoeizagnati. Ikakobi,odista,dasevratimonaimpolicajcima,moglidasedomognupisma,onikojisuga izuzelismestanakojemjebilosakriveno?Uonometosuoniokretalimeusvojimprstima, ta su drugo drali do ono to nije odgovaralo opisu koji su imali? A letter, a litter, pismo smee.*DvosmislenosegovorilouDojsovomkruoku11[11]oovedvereinaengleskom. Vrsta otpada kojim u ovom trenutku policajci manipulie, ne odaje im vie svoju drugu prirodu da je samo napola pocepana. Oznaka razliita na peatu drugaije boje, jedan drugaijipeatgrafizmanatpisatusunajizdrivijidelovipeata.Nanalijepisma,nakojem se,kaotoznamo,utovremeispisivalaadresapoiljaoca,onisezaustavezatotoonoza njihnemadrugolicedoovonalije. tabi,odista,onimoglidaotkrijuslicapisma?Njegovuporuku,kakosekaenaradostnaih kibernetikih nedelja?... Ali ne pada li nam na pamet da je ova poruka ve stigla do svoga primaocaidamuje,tosenjetie,akostalasakomadiembeznaajnogpapira,kojijesada nepredstavljamanjenegooriginalnopisamce. Ako smo mogli rei da je pismo ispunilo svoju sudbinu poto je ispunilo svoju funkciju, ceremonijavraanjapisamabilabimanjedoputenadasluikaozavretakugaenjuvatri praznika ljubavi. Oznaitelj nije funkcionalan. Takoe, mobilizacija ubavog sveta ije nestalukeovdesledimo,nebiimalasmisla,kadbisepismozadovoljilodaimanekismisao. Jer ne bi bilo odgovarajue da se uva u tajnosti kao ni da se o njemu obavesti gomila utokljunaca. *Prim. prev. Engleska re litter, koju Lakan uvodi u svoju igru rei, izmeu ostalog znai i smee. 11[11]Up. Our examination round his factification for incamination of work in progress, Shakespeare and Company, 12, rue de l'Odon, Paris, 1929.

Moglibismoakdopustitidapismoimajedanpotpunodrugaijismisao,akoneiusijaniji,za kraljicuodonogakojinudiministrovomrazumu.Ononebiosetnotetnouticalonakretanje stvari,aknidajestrogonerazumljivozasveneobaveteneitaoce. Jer,sigurno,ononijezasvenerazumljivo,poto,kaotonasutoemfatinouveravaprefekt zasvaijepodrugivanje,otkrivanjedokumentatreemlicu,kojenekaostaneneimenovano (ovoimekojapadauoikaorepsvinjemeuzubimaocaIbija)dovelobiupitanje,kae nam, ast jedne linosti na najistaknutijem poloaju,* naime sigurnost uzviene linosti bilabitakodovedenauopasnost.** Prematome,bilobipogubnodasestaviuopticajnesamosmisaonegoitekstito utoliko vie koliko bi on izgledao bezazlen, poto bi opasnosti od toga uveala neuviavnostkojubinekoodnjegovihposednikamogaonehoteidapoini. Nita,dakle,nemoedaspasepoloajpolicije,initasetunebiizmeniloakobise poboljala njena kultura. Scripta manet, uzalud bi ona od humanizma luksuznog izdanja nauila posloviku lekciju da zavrava verba volent. Dala nebesa da su spisi ostali,kaotojetoviesluajsagovorima:jernjihovneizbrisividugbaremoplouje naeinovesvojimprenosima. Spisipodiuuvetarjedraubelomludekavalerije.Idaoninisubililistovekojilete,ne bitubiloukradenihpisama. Ali kako s time stoji stvar? Da bi tu postojalo ukradeno pismo, hoemo li sebi rei, komepismopripada?Maloassmonaglasilitajetojedinstvenouvraanjupismaiji smo zalog nedavno pustili da nestane. Uopteno se procenjuje da je postupak preranih publikacija nedostojan sudbine s koje je Vitez od Eona neke od svojih korespondenatastavioubedanpoloaj. Pismonakojeonajkojigajeposlaojopolaeprava,nebi,dakle,potpunopripadalo onomekomejeposlato?iliovajposlednjinebinikadabiopraviprimalac? Pogledajmoovde:onotoenasobasjatijesteonotonajprejomoedazatamni sluaj,naime,povestnasostavljauneznanjugotovoosvemutosetiepoiljaoca, kaoiosadrajupisma.Samonamjereenodajeministarodmahprepoznaorukopis adresepismakraljici,iuzgredje,povodomministrovogmaskiranjapismapomenuto dajenjegovoriginalnipeatpeatvojvodeodS...tosetienjegovogdometaznamo samo za opasnosti koje nosi, ako doe u ruke nekog treeg, i da je njegovo posedovanje dopustilo ministru da koristi do veoma opasne take za neki politiki *Prim. prev. Navedeno prema prevodu Poove prie na srpski jezik, str. 225. **Prim. prev. U prevodu na srpski jezik ovaj deo glasi ...nad uzvienom linou, iji su ast i spokojstvo na taj nain izloeni opasnosti.

cilj,*mokojumuonoosiguravanadzainteresovanim.Aliovonamnitanakaeo porucikojuonoprenosi. Ljubavno pismo ili konspirativno pismo, douniko pismo ili pismo s uputstvom, pismokojeopominjeilipismokojezastrauje,odtogamoemopogoditisamojednu stvar,kraljicanebimogladasnjimeupoznasvogagospodara. Dakle, ovi odnosi, daleko od toga da toleriu ozloglaeni naglasak koji imaju u buroaskojkomediji,dobijajuistaknutismisaodaoznaenjenogasuverena,zakoga je vezuje data zakletva, i to na dvostruk nain poto je njen poloaj supruge ne oslobaanjenihobavezapodanika,negojeuzdiedouvaraonogaimekraljevstvo premazakonuotelovljujemo:itosezovezakonitost. Prematome,bilotadajekraljicanameravaladauradispismom,ostajedajeovo pismo simbol nekog pakta, i da, ak i ako njegov primalac ne prihvata ovaj pakt, postojanjepismagasituiraujedansimbolikilanacstranonomekojiobrazujenjegov zavet. Da je ona s time nespojiva, dokaz je injenica da je posedovanje pisma nemoguejavnoistaikaozakonito,idabiuiniladajepotuju,kraljicamoedase pozovesamonapravoprivatnosti,ijasemotemeljinaastikojuovoposedovanje ponitava. Jeronakojaotelovljujefigurumilostisuverenostinebimogladadobijerazumevanje, ak ni privatno a da nije zainteresovana za mo; ona se ne moe s obzirom na suverenakoristititajnomadanevoditajniivot. Prematome,odgovornostautorapismapostajemanjapremaodgovornostionogako gadri:jeropasnostzavelianstvotuudvostruujenajviaizdaja. Kaemo:kogadri,anekogaposeduje.Jerodatlepostajejasnodavlasnitvonad pismomnijemanjespornozanjegovogprimaocanegozabilokogakomeonomoe dadoeuruke,potosenita,tosetiepostojanjapisma,nemoepovratitiured, a da onaj u ime ijih iskljuivih prava ono napada, nije zbog toga trebalo da bude suen. Sveovo,ipak,neimplikujedaje,zatotojetajnapismaneodbranjiva,objavljivanje ovetajnenabilokojinainasno.Honestihomines,samsvet,nebiseiztogamogli takojeftinoizvui.Postojituvieodreligio,asutrasvetevezeneeprestatidanas vuku ni napred ni nalevo. Ambitus (dtour), preokret, vidimo to, ne inspirie uvek ambicija.Jerakopomoujednogpreokretamiovdeiprolazimo,miganismoukrali, treba to rei, jer, da vam sve priznamo, mi smo usvojili Bodlerov naslov samo iz sklonosti da naznaimo, ne kako se neprilino iskazuje, konvencionalni karakter oznaitelja, nego pre njegovo prisustvo u odnosu na oznaenik. Ostaje, ipak, da je *Prim. prev. Odgovarajue mesto u prevodu Poove prie na srpski jezik glasi: ... a mo steena na takav nain koriena je poslednjih nekoliko meseci u vrlo opasnom obimu u politike svrhe, str. 226.

Bodler, uprkos svoj odanosti, izdao Poa prevodei kao ukradeno pismo njegov naslov:thepurloinedletter,tj.onkoristijednudostaretkuredanamjelakodaiz njedefiniemoetimologijukojomseslui. To purloin, kae nam Oksfordski renik, anglofrancuska je re, tj. sastavljena je od prefiksa pur koji nalazimo u purpose (propos), namera, purchase (provision), zaliha, purport (porte), domet i rei starog francuskog: loing, loigner, long. U prvom elementu emo prepoznati latinsko pro ukoliko se razlikuje od ante po tome to pretpostavlja jedno pozadi ispred kojega nastupa, eventualno da bi ga garantovao, naime,dabisejaviokaogarant(dokanteodlaziispredonogatomudolaziususret). Zadrugielement,starufrancuskure,loigner,glagolkojioznaavamestoauloing(ili jolong)neznaiudaljini(auloin)negocelomduinom(aulongde);reje,dakle,o stavitipostrani(mettredecot),ilidapribegnemojednomodomaenomizrazukoji igranadvasmisla:stavitinastranu(metrregauche).* Tako sam objekt potvruje okolienje na koje nas je naveo: jer nas zbilja zanima zaturenopismo,onoijajeputanjabilaproduljena(prolong)(upitanjujedoslovno engleskare),ilidaseposluimopotanskimjezikomneuruenopismo. Evo,dakle,simpleandodd,kakonamsenajavljujeodprvestrane,svedenanasvoj prostiizraz,jedinstvenostpisma,kojaje,kaototonaslovnaznauje,pravipredmet prie: poto moe da pretrpi zaokret, ova jedinstvenost ima pravac koji joj je svojstven.Linijanakojojseovdepotvrujenjenoznaiteljskiupad.Jermismonauili da razumemo da se oznaitelj odrava samo u premetanju koje je uporedivo sa premetanjem na svetleim reklamama, ili u rotacionim memorijama naih maina zamiljenjekaoljudi,12[12] ovo zbog njihovog naelnog naizmeninog funkcionisanja, koje zahteva da on napusti svoje mesto, napusti da bi se na njega vratiokruei. Upravo se to zbiva u automatizmu ponavljanja. U tekstu koji komentariemo Frojd naspouavadasubjektsledikalupsimbolikog;alionoegaviovdeimateilustraciju jo je uzbudljivije: ne samo subjekt, nego subjekti, uhvaeni u svojoj intersubjektivnosti,stajuured,drugaijereenonainojevi,kojimase,evo,vraamo, posluniji od ovaca, ak modeluju svoje bie prema trenutku u kojem ih obuhvata oznaiteljskilanac. AkoonotojeFrojdotkrioiponovootkrivaujednojoporostikojaseuvekpoveava ima smisla, to je zato to premetanje oznaitelja odreuje subjekte u njihovim inovima, u njihovoj sudbini, u njihovom odbijanju, u njihovoj zaslepljenosti, u njihovimuspesimaiunjihovojkobi,bezobzirananjihoveuroenedaroveinjihove

*Prim. prev. Ovaj izraz jo znai: sakriti. 12[12]Up. Na uvod, p. 59.

socijalne teevine, bez obzira na karakter i pol, i da e milom ili silom, sve to je psiholokainjenica,predavisesleditikretanjeoznaitelja. Evo nas, odista, ponovo na raskrsnici na kojoj smo bili ostavili nau dramu i njen ophod sa pitanjem o nainu na koji su subjekti u njoj povezani. Na apolog je napravljentakodapokaedapismoinjegovzaokretureujunjihoveulaskeuuloge. Nekajeineurueno,oniezbogtogatrpeti.Akoprouispodnjegovesenke,postae njegovodraz.Akoimpismozapadneuposedudesnaneodreenostjezikanjegov smisaoeihposedovati. Tonampokazujejunakdramekojanamjeovdepriana,kadseponavljaistasituacija ukojojjeprviputpovezananjegovasmelostsanjegovimtrijumfom.Sadajojpodlee zatotojepreaonadruginivotrijadeukojojjenajprebiotreiistovremenokaoi kradljivacovoprekodelovanjaobjektakojijeoteo. Jerrejeotome,sadakaoiranije,dasesauvapismoodpogleda;mogaojejedino dazatoiskoristiistipostupakkojijesamonizigrao:ostavitigaotkrivenog?Imamo pravo da sumnjamo da on zna ta tako ini, poto vidimo da ga odmaha sputava jedan dvojni odnos u kojem mi pronalazimo sva obeleja mimetike obmane ili ivotinje koja se pravi da je mrtva, i, uhvaen u zamku tipino imaginarne situacije: timetovididaganevide,neznastvarnusituacijuukojojjeviendanavidi.Itaon nevidi?Upravosimbolikusituacijukojujeznaodobrodavidi,iukojojgaevosada vienogkakovididanijevien. Ministar deluje kao ovek koji zna da je pretraivanje policije njegova odbrana, buduidanamsekaedajojonhotimice,svojimodsustvomostavljaslobodnopolje: on,ipak,znadaizvantogpretraivanjanijeviezatien. On je bio tvorac samog nojevstva, ako nam se dozvoli da izvedemo na fenomen (monstre),alimodanijezbognjegaprevarenzahvaljujuinekojslaboumnosti. Prevarenjezatotojeigraopartijuonogakokrije,rejeoulozikraljicekojujeon preuzeo,itodosvojstavaeneisenke,tolikopovoljnezainskrivanja. Mi nismo sveli na prvotnu opoziciju tamno i svetlo, stari par yin i yang. Jer tano manipulisanje njima sadri ono zaslepljujue to ima blesak svetlosti, ne manje od svetlucanjakojimsekoristisenkadanebipustilasvojplen. Znak i bie, ovde udesno rastavljeni, pokazuju nam koje prevagnjuje kad se protivstavljaju. ovek, dosta ovek da bi do prezira prkosio stranom gnevu ene, pretrpeojedopreobraajaprokletstvoznakakojimujeoduzet. Jer ovaj znak je, dakako, znak ene, utoliko to je ona u njemu istakla svoje bie, zasnivajuigaizvanzakona,kojijeuvekobuhvata,prekouinkapoetaka,upoloaju oznaitelja, naime fetia. Da bi bila na visini moi ovog znaka, ona treba samo da

ostane nepomina u svojoj senci, nalazei u njoj, uz to, kao kraljica, ovu simulaciju upravljanjanedelanjemtojesamootrookoministramoglodaopazi. Evo,dakle,ovekauposeduovogotetogznaka:nesrenogzbogtogatoseonamoe podupreti samo au kojoj prkosi, prokletog da onog ko je podrava pozove na kaznuilinazloin,kojiijednoidrugoslabenjegovupokornostzakonu. Potrebno je da u ovom znaku ima jedno veoma jedinstveno noli me tangere, da bi poputsokratovskedrhtulje,njegovoposedovanjeukoiloovekatolikodagaspustiu onotosekodnjegebezdvosmislicaizdajekaoneaktivnost. Jer, treba primetiti, kao to to ini pripoveda od prvog razgovora, da se sa upotrebompismarasprujenjegovamo;miopaamodaovaprimedbaciljasamona upotrebu pisma za ciljeve vlasti i istodobno da ova upotreba postaje prinudna za ministra. Zbogtogatonijemogaodagaseoslobodi,potrebnojedaministarneznatadrugo da radi s pismom. Jer ga ova upotreba stavlja u potpunu zavisnost od pisma kao takvog,dagase,napokon,onoakvienetie. Hoemodakaemodaukolikoseovaupotrebaodistatiepisma,ministarbi,kogabi zato,najzad,ovlastilaslubakraljunjegovomgospodaru,mogaokraljicidapodnese utive prigovore, i bio obavezan da se osigura od njihovog uzvratnog efekta prilagoenim garancijama ili da povede neku akciju protiv autora pisma, koji, injenicaje,ovdeostajeizvanigre,topokazujeukojojjemeriovdemaloreokrivici igreci,negooznakukontradikcijeisablaznikojepismosainjava,usmisluukojem Jevaneljekaedajepotrebnodasedesibezobzirananesreuonogakoganosi naime,podastrtipismopostajedeodosijeazatreelice,kvalifikovanodaznatrebali iznjegaizvestiinkvizitorskisudzakraljicuilinemilostzaministra. Mineemosaznatizatogaministarnekoristinizataodtoga,iuredujedamio tomeneznamonitapotonasjedinointeresujeuinaknjegovogneupotrebljavanja; dovoljno jeda znamo da nain sticanja pismane bi bio prepreka ni za jednu od tih upotreba. Jer, jasno je da ako je ministrova beznaajna upotreba pisma iznuena, upotreba pismazaciljevevlastimoedabudesamopotencijalna,potosenemoeizvestiada odmahneiezneotudatodapismopostojisamokaosredstvomoiprekokrajnjih doznakaistogoznaitelja,tojest:produavanjanjegovogobilaenjakakobiprispelo do onoga kome treba da pripadne preko jo jednog prelaza pride, tj. preko jednog drugogizdajstvaijevraanjespreavavanostpismailidaseunitipismo,tobi biojedininain,siguran,ikojije,kaotakav,Dipenodmahizustio,dasetakozavris onimtojepoprirodinamenjenodaznaiponitenjeonogatoznai. Uticajkojiministarizvlaiizsituacijeneodnosise,dakle,napismo,nego,znaoonto iline,nalinostkojuonounjemuustanovljuje.Iistotako,zarnamnepredstavljaju prefektanjegovereikaonekogakoseodvaujenasve,whodaresallthings,itose znaajnokomentarie:thoseunbecomingaswellasthosebecomingaman,toznai:

to je nedostojno isto tako kao to je dostojno oveka; poentu ovog komentara Bodlerjeispustioprevodeiga:tojenedostojnoovekaistotakokaoonotogaje dostojno.* Jer u originalnom obliku, procena je mnogo prilagoenija onome to interesujejednuenu. Ovodoputadasepojaviimaginarnidosegovelinosti,tj.narcisistikiodnosukojije uvuenministar,ovogputa,sigurno,bezsvogaznanja.Tajodnosjetakoenaznaen uengleskomtekstu,oddrugestranice,krozjednuprimedbupripovedaaijijeoblik soan:Uticaj,kaenam,kojijestekaoministar,zavisiobiodznanjakojeimaotmiar o znanju koje rtva imao otmiaru, od rei do rei: the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber.* Rei kojima autor podvlai vanost tako to ih Dipen doslovno ponavlja odmah posle prie sa kojom se povezuje scena otmice pisma.OvdeseopetmoereidaBodlernijeodluanusvomjezikuineidajedan pita, a drugi da potvruje ovim reima: Zna li lopov?..., zatim lopov zna... ta? dapokradenalinostznalopova.** Jerzalopovajevanonesamodanareenalinostznakojujepokrao,nego,tose tie lopova, i s kime ima posla; ona veruje da je on sposoban za sve, to treba razumeti:damuonadodeljujepozicijukojanijepomerilinostidabijeonastvarno zaposelazatotojetapozicijaimaginarna,pozicijaapsolutnoggospodara. Uistinu,rejeopozicijiapsolutneslabosti,alinezaonogakomejedatodaseunjega veruje.Dokaztoganijesamototosekraljicatuosmeliladapozovepoliciju.Jerona sesamoprilagoavapremetanjuoznakeuporetkutrijadespoetka,preputajuise samojzaslepljenostikojajezahtevanadabisezauzelotomesto:Nomoresagacious agent could, I suppose, ironizuje Dipen, be desired or even imagined. Ne, ona je iskorailaovajkorak,manjezatodabibilagurnutauoajanje,driventodespair,kao to nam se to kae, nego zato to preuzima teret nestrpljenja koje bi pre trebalo pripisatiogledalnomfantomu. Jer ministar treba mnogo da uini da bi se zadovoljio nedelovanjem koje je njegov udes u ovom trenutku. Ministar, naime, nije apsolutno lud. To je zapaanje prefektovo iji govor uvek zlata vredi: istina, zlato njegovih rei lije se samo za Dipena,ineprestajedaselijesemunadmetanjusapedesethiljadafranakakolikoe gatajgovorkotatipremaetalonuovogmetalautovreme,madasenemoradesiti tako da mu ne ostane uslovni saldo. Ministar, dakle, nije apsolutno lud u ovom ludakomzastoju,izatoseonmoraponaatinaneurotiannain.Kaoovekkojise *Prim. prev. U prevodu na srpski jezik ovaj komentar glasi: ...ono to prilii oveku kao i ono to mu ne prilii (str. 225). *Prim. prev. U prevodu na srpski: Ali ta mo, upadoh, zavisila bi od toga da li je kradljivcu poznato da gubilac zna ko je kradljivac ( str. 225). **Prim. prev. U prevodu na srpski ...da je kradljivcu poznato da gubilac zna ko je kradljivac (str. 226).

povukaonaostrvodabizaboravio,zaboraviojetatakoministarzaboravljapismo daganebiupotrebio.Toiskazujeustrajnostnjegovogponaanja.Alipismoga,kaoni nesvesno neurotiara, ne zaboravlja. Ono ga toliko malo zaboravlja da ga sve vie i viepreobraavauslikuonekojagajeprikazalananjegovoiznenaenje,isadaejoj onpriznatinadmonostnasvomprimerusaslinimiznenaenjem. Crteovogpreobraajasuzabeleene,itoudostakarakteristinomobliku,kaooito bezrazlonedabivaljanobilepriblienepovratkupotisnutog. Tako najpre saznajemo da je sa svoje strane ministar prevrnuo pismo, sigurno ne uurbano kao kraljica, nego na jedan marljiviji nain, na nain na koji se prevre odelo.Naime,takojetrebalodauradi,premanainunakojisuutovremepresavijali ipeatilipismo,dabioslobodiliistustranunakojojseispisivalanovaadresa.13[13] Ova adresa postaje njegova vlastita adresa. Bilo da je od njegove ruke ili od neke druge,onaeizgledatikaovrlofinenskirukopis,apeatjeodcrvenogstrastipostao crnogledalnihpovrina,unjegaonutiskujevlastitiig.Ovapojedinostpismakojeje obeleeno grbom svoga poiljaoca to vie je upadljiva da treba uzeti u obzir da je Dipen u svojoj domiljatosti, mada snano artikulisana u tekstu, ak i ne otkriva u raspraviukojojpodastireidentifikacijupisma. Bilodajenamernoilinenamerno,ovoizostavljanjeeiznenaditiupovezanostijedne tvorevineijubriljivustrogostvidimo.Aliuobasluaja,znaajnojedajepismokoje, sveusvemu,ministarupuujesebi,pismonekeene:kaodajebilaupitanjufazau kojojjeonodpismamoraodaproeprekoprirodnesaglasnostioznaitelja. Istoetakobezbrinostiidotledauzimaprividmekoe,razmetanjedosadomkoje je blisko gaenju u njegovim razgovorima, okolina koju autor filosofije pokustva14[14] zna da iznese iz beleaka gotovo presitnih kao to je ona o muzikominstrumentunastolu;izgledadajesveskoncentrisanodalinost,ijisusvi razgovori okruivali crte muevnosti, kad se pojavi oslobaa najjedinstveniji odordi femina.

13[13]Verovali smo da smo obavezni da to ovde auditorijumu demonstriramo na jednom pismu iz toga vremena koje je interesovalo g. de atobrijana i na njegovom pretraivanju jednog sekretera. Izgledalo nam je zabavno da je g. de atobrijan stavio zavrnu taku na prvi oblik, koji je nedavno obnovljen, svojih memoara novembra 1841. kad se u Chamber's journal pojavilo ukradeno pismo. Hoe li privrenost g. de atobrijana vlasti koju opisuje i ast koju je ova privrenost donela njegovoj linosti (jo za to nije izmiljen dar) svrstati, s obzirom na rasuivanje kojem emo dalje podvri ministra, meu genijalne ljude sa principima ili bez principa. 14[14]Po je, naime, bio autor jednog eseja koji je nosio taj naslov.

Nekajetoivetina,Dipenneomanjujedajepodvue,naime,pokazavinamizaove lane istote budnost grabljivice spremne da skoi. Ali neka je to sam uinak nesvesnogupreciznomsmisluukojemmipouavamodanesvesnoznaidauoveku stanuje oznaitelj, kako nai lepu sliku od one koju sam Po izmilja kako bismo shvatili Dipenov podvig. Jer, da bi to uinio, on pribegava toponimijskim nazivima kojegeografskakarta,danebibilanema,dodajesvojemcrteu,iodkojihsemoe napraviti objekt igre zagonetanja u kojem treba nai onaj koji je izabrao partner primeujui odatle da e najzgodniji, da se pomete poetnik, biti onaj koji, velikim slovimadovoljnoproreenimnapoljukarte,daje,adaseestopoglednanjegane zaustavlja,nazivnekecelezemlje. Ukradeno pismo, kao ogromno telo ene, razmee se u prostoru ministrovog kabineta,kadunjegaulaziDipen.Alionoekujedagatakvogtunae,isamotreba da,svojimoimasakrivenimzelenimnaoarima,svueovovelikotelo. Izatoeon,adanijeimalopotrebe,takoeniopravdanogprigodnograzloga,dase prislukujenavratimaprofesoraFrojda,otiipravotamogdeleiiobitavaonotoje ovotelouinilodasesakrije,nanekolepomestonakojepogledklizi,naime,naono mesto koje su zavodnici nazvali zamak SvetiAneo u nevinoj iluziji u kojoj se uveravajudaodatledregrad.Gle!izmeustubovakamina,evoobjektanadohvatu ruke koju otmiar treba samo da isprui... Pitanje da se sazna da li ga je uzeo sa strehe, kao to to Bodler prevodi, ili ispod strehe kamina, kao to je to sadrano u originalnom tekstu, moe biti naputeno bez tete za izvoenje spletkarenja (de la cuisine).15[15] Dasesimbolikaefikasnosttuzaustavila,takoebisetuugasioisimbolikidug?Da smoutomoglidapoverujemo,bilibismoobaveteniosuprotnomprekodveepizode kojeutolikomanjemoramodasmatramozadodatkeukolikoseinidaoneuprvom pristupuprasnuudelu. NajpresepovestonaknadiDipenu,kojadalekoodtogadabudeigranadmudrivanja, najavljujeodpoetkaprekoveomaneusiljenogpitanjakojeonpostavljaprefektuo iznosu nagrade koja mu je obeana, i iju golemost, iako preutkuje cifru, ovaj i ne pomiljadaodnjegasakrije,pomiljajuiakopoveanjutogiznosakasnije. injenicajedanamjeDipennajprepredstavljenkaosirotibegunacuetar,iprekao neko ko po prirodi ini da razmiljamo o njegovoj trgovini predajom pisma, i ija ekovna knjiica, koju on iznosi otvoreno, osigurava izvrenje. Ne verujemo da je zanemarljivototojebezokolienjahint,pomoukojegonuvodiekovnuknjiicu, povestkojasepripisujelinostiistotolikoslavnojkolikoiekscentrinoj,kaenam Bodler, o jednom engleskom lekaru koji se zvao Aberneti,u kojoj je re o bogatom tvrdici koji, mislei da e mu izmamiti besplatan savet, uje uzvraanje ne da primi lek,negosavet. 15[15]ak i mutikae (de la cuisinire).

Zar, odista, s razlogom neemo verovati da se na nas odnosi, kad je, moda, re o tomedaseDipenpovueizsimbolikogkruenjapismananastoodsebepravimo emisaresvihukradenihpisamakojaebaremizvesnovremebitikodnasneuruenau transferu. Ne nalazi li se tu odgovornost koju obuhvata njihov transfer, koji mi neutralizujemoineigajednakovrednimsaoznaiteljemkojiunajveojmerikoliko jemogunoponitavasvakoznaenje,naimesanovcem. Alitonijesve.OvajdobitakkojijeDipentakoodlunoizvukaoizsvogpodviga,akoje njegov cilj da se odatle izmigolji, samo ini paradoksalnijim, naime, sablanjivim, okrivljavanje, i recimo nizak udarac, koji Dipen sebi doputa, ministru, iji se drski uticaj,inise,ipak,dostaizduvaokadjedoaorednanjega. Reklismosurovestihove,koje,tvrdion,nijemogaodasesuzdridaihnenameni,u pismu koje je patvorio, trenutku u kojem e ministar, koga su bili razjarili sigurni kraljiini izazovi, misliti da e je sruiti i u kojem e se on strovaliti u ponor: facilis descensus Averni16[16], kae Dipen sentencom, dodajui da ministar nee moi da ne prepozna njegov rukopis, to je, prema tome da bez opasnosti proe jedno nemilosrdno beae, izgledalo, poto je ciljao na lice koje nije bez zasluga, kao trijumf bez slave, a osvetljivost koju on priziva jo od ravog postupka koji je pretrpeouBeu(jelitobilonaKongresu?)natosamododajepakostvika. Razmotrimo,ipak,izblizaovustrastvenueksploziju,iposebnosobziromnatrenutak ukojemizbijaizakcijeijiuspehpotieizjednetolikohladneglave. Onadolaziupravoposlemomentaukojemjeodluniinidentifikacijepismazavren; moe se rei da Dipen ve dri pismo isto toliko kao da ga se je dokopao, a da, meutim,jonijeustanjudagaseotrese. On je, dakle, uveliko verovnik u intersubjektivnoj trijadi, i kao takav na sredinjem poloaju koji su ranije zauzimali kraljica i ministar. Hoe li nam on, pokazavi se na tommestunadmonim,uistovreme,otkritiautorovenamere? Ako je on i uspeo da pismo vrati na pravi put, ostaje da se uini da ono dospe na svojuadresu.Aovaadresajenamestukojejeprethodnozauzimaokraljpotosetu onomoralovratitiuporedakzakona. Videlismodanikraljnipolicijakojagajespreglasovimmestom,nisubilisposobni dagaproitajuzatotojeovomestosadravalozaslepljenost. Rexiaugur,legendarniarhaizamovihrei,izgledadaodjekujesamodabismoosetili podsmeh tome da se tu priziva ovek. Ve neko vreme ni lica istorije na to ne ohrabruju.Nijeprirodnozaovekadasampodnositeretviiodoznaitelja.Amesto

16[16]Vergilijev stih izgleda: facilis descensus Averno.

koje je upravo zauzeo da ga prkae, moe takoe biti prikladno da postane simbol najveeslaboumnosti.17[17] Recimo da ovde dvosmislenost koja je priroena svetom investira u kralja slaboumnostkojojjeupravostalodoPodanika. To e dati smisao linostima koje e zauzimati njegovo mesto. Policija ne moe biti smatrana za ustrojstveno neiskusnu, a mi znamo ulogu kopalja koja su posaena u campusu pri raanju drave. Ali policiju koja ovde izvrava svoje funkcije sasvim obeleavaju liberalne forme, tj. one koje joj nameu gospodari malo zabrinuti da izbriusvojeneugodnesklonosti.Zatonamse,kadseukaeprilika,bezsuzdravanja govorionadlenostimakojesuzanjihrezervisane:Sutorneultracrepidem,bavite se vi svojim lopovima. Ii emo ak dotle da vam damo, da biste to uinili, nauna sredstva. To e vam pomoi da ne mislite o istinama koje bi bilo bolje ostaviti u senci.18[18] Znamo da e olakanje koje proistie iz tako promiljenih principa kratko trajati u istoriji, i da ve delovanje sudbine sa svih strana vodi, produetak prave tenje k vladavinislobode,interesovanjuzaonekojijesvojimzloinimapomuuju,toeii dotledase,zgodimice,onjimaizmiljajudokazi.Moeseakvidetidaovupraksu, kojajeuvekbiladobroprimljenazatotojeuveksprovoenasamoukoristveine, autentifikuje javno ispovedanje izmiljanja upravo onih koji bi tu svemu mogli da prigovore,poslednjamanifestacijanadmonostioznaiteljanadsubjektom. Ostaje, ipak, da je policijski dosije uvek bio objekt rezerve, koji loe razumemo ako kaemodairokopremaujekrugistoriara. Dipenovanameradapredapismopolicijskomprefektusveedometdosijeanaovo prolazno poverenje. ta sada ostaje od oznaitelja kad ga evo, ve olakanog od porukezakraljicu,ponitenogtekstaodizlaskaizministrovihruku? Ostajemuupravodaodgovorinasmotopitanje,natotaostajeodoznaiteljakad vie nema znaenje. Dakle, re je o istom pitanju koje je postavio onaj koga sada Dipennalazinamestukojejeobeleilazaslepljenost. 17[17]Seamo se duhovitog distiha koji je, pre pada, pripisan po vremenu najskoranjijem sastanku Kandida u Veneciji: Danas postoji samo pet kraljeva na zemlji, etiri u kartama i kralj Engleske. 18[18]Ovu je nameru jasnim reima priznao jedan plemeniti lord govorei u Gornjem domu u kojemu mu je njegova plemenitost obezbedila mesto.

Reje,naime,oistompitajukojejetuodveloministra,akojeonigrakaotosunam torekliitonjegovindovoljnoodaje.Jerigraevastrastnijedrugodoovopitanje postavljenooznaitelju,kojipredstavljasluaja. ta si ti, brojka kocke koju ti na sreu bacam u susret ()?19[19] Nita, ako ne ovo prisustvo smrti koje od ovekovog ivota ini dobijeno odgaanje od jutra do sutrauimeznaenjakojihjetvojznakpastirskitap.Takavjebioeherezadinivot tokomhiljaduijednenoi,itakavivotjavodimveosamnaestmeseciiskuavajui uspinjanjeovogznakapocenuomamljujueserijevarljivihpotezaigreparilinepar. Dakle,smestanakojemsenalaziDipennemoedaseodbraniodonogakojitako pita, od iskuenja besa po prirodi oigledno enskog. Slika visokog uzleta, gde se invencija pesnika i strogost matematiara spajaju sa hladnokrvnou dendija i elegancijom varalice, iznenada postaje za samog onoga ko je uinio da ga okusimo pravimonstrumhorrendum,ovosunjegoverei,genijalanovekbeznaela.* Ovdeseoznaavaporekloovoguasa,aonajkogaiskuavanemanikakvupotrebu da se oituje na najneoekivaniji nain kao privrenik ene da bi nam to otkrio: znamodaenemrzedasenaelastavljajuupitanje,jersvojuprivlanostumnogome dugujumisterijioznaitelja. Zato e, najzad, Dipen okrenuti prema nama zaprepaujue lice ovog oznaitelja koje niko osim kraljice nije mogao da ita sem s nalija. Opte mesto navoda odgovara proroanstvu koje ovo lice nosi u svojoj grimasi i koje je takoe pozajmljenoiztragedije. ...Takokobnanamera AkonijedostojnaAtreja,dostojnajeTijesta. Takavjeodgovoroznaiteljasonestranesvihznaenja. Tiverujedadeladoktejatresempovoljivezakojimavezujemtvojeelje.Ukrtaju liseonetakokaosileiumnoavajulisekaoobjektikojitevraajukomadanjutvoga razderanogdetinjstva.Nodobro,tuebititvojagozbadopovratkakamenoggosta, kojiujazatebebitipotomedoziva. Datokaemoumerenijimtonom,recimopremaali(canular),kojomsmo,sanekim odvaskojisunaspratilinaKongresuuCirihuprolegodine,odalipotureiprolaz

19[19]Znamo temeljnu opoziciju koju je Aristotel napravio izmeu dva ovde pomenuta termina u pojmovnoj analizi sluaja u Fizici. Dosta diskusija ga je razjanjavalo da bismo ga ignorisali. *Prim. prev. Navedeno prema prevodu Poove prie na srpski jezik, str. 243.

(pass) na tom mestu, da je odgovor oznaitelja onome ko ga ispituje: Jedi svoj Dasein. Dakle,nalazilisetuonotoministaroekujenaprorokomsastanku.Dipennasuto uverava,alimismotakoenauilidasebranimoodsuvievelikelakovernostiprema njegovimdiverzijama. Nesumnjivo,etodrznikasvedenognastanjeslaboumnezaslepljenosti,gdeseovek nalazinasprampisamabedemakojadiktirajunjegovusudbinu.Alikakavseuinakod toga to je pozvan na susret moe oekivati jedino od kraljiinih izazova nekom ovekukaotojeon?Ljubavilimrnja.Jedanjeslepinjemuesepredati.Drugije vidovit,aliprobudienjenesumnje.Aliakojeodistaigrakaotonamsekae,one pitati,prenotoposlednjiputpoloisvojekarte,iitajuitusvojuigru,navremee sediiodstoladabiizbegaosramotu. JelitusveimoramoliverovatidasmoodgonetnulipravuDipenovustrategijusone straneimaginarnihtrikovakojimjetrebalodanasnamami?Da,bezsumnje,jerako sesvakastvarkojazahtevarazmiljanje,ponajpreizrieDipen,najpovoljnijenudi ispitivanjuutami,*misadalakomoemodaitamonjenoreenjenavidelu.Onoje ve sadrano u naslovu nae prie i lako ga je iz njega izdvojiti, i prema formuli, intersubjektivnog optenja, koju samo mi odavno predali vaoj uviavnosti: gde poiljalac,recimovi,primaodprimaocavlastituporukuuizokrenutomobliku.Dakle, to znai da ukradeno pismo, naime, neurueno znai da pismo uvek stie na odredite. (Gitrancur,SanKasiano,polovinamaja,polovinaavgusta1956) Preveosfrancuskog RadomanKordi

*Prim. prev. U prevodu na srpski jezik ovo mesto izgleda ovako: Ako je to neko pitanje koje zahteva razmiljanje, (...) bolje emo ga ispitati u mraku (str. 224).