Sie sind auf Seite 1von 197

.

IfAISNS -INC9NINVAN EdOI^I CNV UEdEEC V


INASAddEd
AAEJ

-saNorsrNru
OI

aHIAHJ CANUNg
S-LdVAH AHJ

AUISAC

AI-Ta NV JO SCNrN CNV


.

Nr

rng

EUN.LVNI CAUONOH

SdEHIO

lscor aHr

cNV Nortr-rau cuvztnor caNrunl ,lNvhr 'srsEnb dtaHr NI


UOd CEHfUVAS AAVH SISI.LUV ISAIVAd9 S,C-IdOAA AHI 'aNrJ_

.NOII\IdIdSNI

{o 9NlNNr9ls EHr r^[OdC

::5-*qi*a!:i;::"

**i1

EJ,INW9VW IIANAU

WI QldJ'HO

XddOS OS

I:INUVD NVA IN.If NIA

ASSITVhI XfOUNAH

ozruvnord o1{I!d
. - ,, ' :.. ' '1r:'
''-11i'l'

tr- t-

1-

a-

t-iII t-

(-

.J-

rI

-f.

,(s

2
/)

rEr

ill' wll

t?
I

-rvdgurw NVof

A'IVHSNIA VC OCUVNOA]

llrrmrlvo uoov^]vs

.SdV{A

AHI H'NOUHI
AAVH CNV AdI-I JNWSIA

A]EAN NAHJ-

IdDI

OI

,,SaNOISJNI-IC

tHL, JHtnOUg SINE-IVI ASOH^A


CNV J-SVd

-INESTdd Notrfltcoud cNV -a-Tdoad 'suErIuAA'suorfv aflon'srslluv's[orw\INV aHr


oJ" ca-LvJrcac

$ xoo8 srHI

q-,

*:

"'eqrswq

rt,
',:

14,

,,*.**"r' " {" .".p

,;, i; I q '-r^u
--..-.,n*
..u-

!i::n'':':'. I

xe*

'q'rt!i,k,'{'*r!

.,lr

'&#'

*-uhd;l{,*,,,

:*{ jT$fl:',:,,,,::"'*rr!:j

' ,"*
-J

-'-

v sn

aql ur pa.luud

L B 6 OluolttpEtsrl{
.,'sl!d rEI aql

aIaBSol ruoJ-qJr?asa[ a]nlJld


alool\ duEl^l-rotrpa ?rnlf Id ra>1oorg drtlrqd----Sullu1ed fuallB, saprz u3qod-rauBlsac r{slB \ 13Prltrl}\-rol)3rc uv
uosrarua ualnsl-rollpg ddof uaureg proy\{urJ-rollpa

uorc ralsuol\I aqJ,,


'tr1-4 aposrda uror;
auars Suruado aq1
laBed snor.rardl

ZIItg unossll\ ftr3 sesuey


l3arls uret{ 006t duuduro3 a eerpul5 ssald ips-ra.4.1ufl V Iaal\rt{ pue s.r,ra:puy.{q patnqptslq 91996 zr8:oag'etuepy

IA N'a^uc pooa.qraf 0E0I


ru1 'uatsdg BuuseJpolg rarunf 1o fuurprsqn5 'ruy '8urqsrlqn4 :au:n1 dq paqsttqn6

dtf
01907-16

07rp-zL,gr'r6L
,661 V69J LL Z66INd

aprl 1

(ruu"rSord uorsr,talal) sauotstullC

96 67$ X-ZI0-90LE-I NSSI 'xapu s?pnpul

'ru)

'pa

lsl

srxupv

1 dq 7 uouaurouaqd

aBu auots

rraporu

E:

sauotslull{

aqJ-

'u

J_'sLuepv

ptEC uollp)rlqnd-ur-3ur3o1ete3 ssa.fuo3 ;o &e"rqr1

:aqsqqnd aqt 1o tuasuoJ uallrt- A aqt tnoqlr,tr 'urar,{s p,tautar pue a8aots uoueruro;ur,{ue.{q :o'8urp:orar'3ur-{docotoqd Srnpnpur'lurturqJaul lo JruorJala 'suraru due dq ro uuo.1 due rn pa4tun ro parnpo:da"r aq duur Iooq sql 'suolpnpold uaq:eg-uuue11 ,{q patq8uldor Jo $ualuo) aqt Jo trzd o51 JuI
pue Jo $lftruapelt al9 srallulPrp auolslull{ aqr puP ,,sauolslulld aqJ-, 'suouua.luor rq8u-(dor Fuorteruatul rapun pa.uasar nq8u 1y ru1 '8urqs1qn4

raurnl.{q 96616 q8u,{do3

sg1 aaed

aplnt apoqde
CC

gy1 a8ed

XapUI

sauotsturld aqJ,,
xrpuaddv

uouarxouar{d

971 a8vd

4rorpag

qI

puEru?a
rEIn0'od

711 a8ud

9
saHord
b6za,ud

'{q4rbg

rlqllloaN
'J'g
yg a8vd

(-t

000 duDEurruv

G '07

WWoD
g7 a8ed

(a
g.p

uouvar

a'zd 6

4rorpag

aJoTag

t'

il

I
e

W**,*.

jf
$
5

puB salJas uolsl^alal Jo eJoJS E sE IIa./y\ SB srullJ aJnlEaJ rp8ual

{ry u} parruts Surrrug '"\


ozwt-dtuarwt 4uads suazrrrap

t,{8l.t rc ,{ep eqt Jo rnoq duu

araqzw

-aruos uaas aq um puu 'sautunof, &q31a ueqt aJour ur sa8un8uel

stl

'plro./v\ aqt

ralo

IIB sl$xa

{Jorpag

'uorsr^elel alTilatBs puE 'tsEJpEorq 'alq?J 30 crSuru aqt qSnorql

'a

'uroq sp \ uouaruouaqd v puv 'sauas palpruluu aunl-aruud

ra^a lsJrJ ar{l 'uorsr^alal {JErupuEI etuPJaq *sauolslurl{ ar{J,,


tsef,peorq tsrlJ tuqt r{rl,16 '096I '0 raqruatdag uo seAE \rIE aql

ralo puu (taa; o^at qpar4;o dsaunoc) 4rorpag Jo stearts ar{t u.^aop

alorp tsrg daqt

eJuTS

sralwarl uorsrlalet patq8qap aAEq lalqqng

daurug puu dttag 'sroqq8rau rTaqr pue ierull^A 'aJ]rr srq lparg

'auotslull{ pau 'uururfiala Juolsqard qsurq pue snoJat$oq

teril uuql Jeqto auou ol s8uolaq tr lalo.r. aqt azuSorar araq.u,&a.ta seJuerpnv
tuuraqnxa

'plroll aqt punoJe

stas uorsrlelet

tuo4 Sq8upr raaqJ

ilI 'aruoq saqs"p ra+o1w duunb a8y auols urapol4 v pw


E

lano s dup4rozw aril apsrww

Jo {auqs aril LIJI

\ ,1ooe-Dqqne'DqqDL,

uopvall

aqlaNouardYHf

'(uoDoq
'atrsoddo; uoorpag a8y auol5 urapo6l u;o Suuapuar dpua uy tdprs aq1 otul uaDrl,la uaq,r dluo sreadde
puB arnlxg luauEru -rad u lou sr'saDruatuu qauroq aqr;o duuur
os

a)ilr'(alPprul'atls
u.4aoqs

oddo) uroor Sural eql


Jo

qrlals aql ur

aceldarg ar1l'gqBF) luasard.(1znsn sr


,{auu1np aqr q8noqrly

'1dor'arrsoddo) qoraqs pruad dpea s.np rn uaes

su,.'am p.o1rqds,,
sB

sruoq auolslur|J arp


Er{

paquJsap s^Enqu a

sasealar ssard orprg5

prudoal e Suuea,u
roJ sJailoJ

dlletuapnulor-ln8 a?v::,nu uV arar{t su,^a r{8nEI aql puz 'slaaq^\ auols rltl \ elqrus^uoJ paddot-uuis E ul Suulls 'surxs purluE ul ulaql lnd lnq
B

uI Suturs aldnol ul3potu V 'sllef,al suueH Illg ,.'suldser{tolJ loJ s"4Eaq ,spJrq 'sla^\ou ?rIt SuuatEA ro lm aql 3ul1su,r,r roJ {urul s,luEl{dala eql aTl s3e3 raqlo Jo >luut llalerpaunur plnol nod 'prorar qdurSouoqd aqt Surdqd prlq eql,^aBS nod uaq \,,

'$Eds ou ppq rJ uraporu

ploJer euots

Surdeld >luaq Suol E qlFA


E qtL^A

prq

puE suDls IEruruE ur sralJEJEr{J

o \l p?qllals

puu snrua8 uootJEJJo tloq

{Jruts sE^A'JoteJtsnilI pJBoqfuols E 'uoprog uEC lilEul{ ' ' . d11pnb rrts puq suapr aqtJo auou lng 'suuruo6 dlateru

-Uln pu 'surp8H 'sdoq,/v\oJ ol 'arull uI pJEl\DlJEq Sultour ue8aq slsIUE aql os 'JoJ 3uo1oo1
ara,/v\

'srepunoJ qduEduoJ aqt 'EraqJug qdasof puu EUUEH lIrEqIr.A lEql uursuEqJ ar{l p3{lEI
Jo

IIE

daqJ 'pa>lr{r Sunpog 'sarsd(8 uala pup 'sar.ruqillq 'srauuuJ :saddt puufar{t-ot-{req
E

lsoq

Surpnllu 'patJalar puu 'palaprsuof, 'pa]uaJr era, A 'st?d pue SuudsJJo Jlaql

qtl-^a Suole

'sdod puu stuoru dreroduatuoJ Jo p,^aolJ V 'spoorq dddeq Surdolalap +o.& ot tua^\ stsluu BJaqrEg-EuusH aqt 'rElndod dltuar;nr ara, a serparuoJ uoilEnlls pasEq-dFusJ esnPJ?g
sauas palEuiluE aul1-3urud
p palsaSSns

ru /s A\ry
/'

@,-'u.r*
:rr4[rI (rItrud)
NI AU:IHiAAHIOS

'suoulnpoJd Eraq.rEg-EuuEH

JoJ

Jotnqulslp eql puE pFo.^a uoll)npoJd uo$I^alal


tua,^a

ar{l

dtltua puuanuur uE 'surag uaaJf,s Jo ilaq)trN uqof uer{^\ tno


fuors aqr;o puaqu Suula8 qtzqt 'uaqt

IpJ SunsEJ aqf

tng

olpnts aqr dq pa8ueqf, ara^\

saruBu Izuuo 4aqt 'srEts raqto Jo tsoq E puE 'tuBl9 fuEJ 'aoruolN
,ry\al p

udpul4 eTI

'IJEJ

ul

dluo ot

u,^AorDl saruBu

lraqt dllmsqo

aAuElaJ

uI tno patffts daql 'spua8al

llotdlloH

lsotu a{II tng &otsrq luaururEualua ut aJEId E p?uJEa

aAEr{ ,,sauolsluqc aqJ,, 'slElf,?ds

's2laa,4^ 3uo1

tq8ra ro] auoq srq aruoraq plno.^A qrlr{,1!\ 'puEllaqteN

fur,{S aqt

tE

ruoor

otur pa>lJarp puu

{ro

.^aJN

ot

.{q paruedruo:ry sanua8e pE pug $Fo,^atau uorsu,alet ot,lnoqs aqt flas o BundrualB-uoJJa uoqlEJElu E euoJaq plno,4^ iuq-,1,r uz8aq ElaqJEg ,tot ur >Uo,/Y\UE su{l il qfl^\'096I lFua u1
s

^U

aq 'tua8u surag uaalJs qeJeqrug-Euueg '1aqc]r4 uqof

'llu^a qtJnoJ aqt tsure8e slasea uo tas uE Jo sarard ra8rq ata,ln aJaql '.ro:ap aql arald 'ruooJ E 'a8ud -ruoJ ot puv Jo slle,4A. aarql paraded daql 'paJpum{ rnoJ tnoqe Suuaqrun5l E ot auo 'seqJta>is qrur-a.u;-dq-rnoJ lenpl lpur ara,^a 'rala,^.or{ 'spruoq,,ftots asaql 'radud Jo leaqs s uo sarrreq auru ']uuuoJ
aJE sauaJs

duls-luor ut u aEJp dleuuou

da{ 'uoueurue uI spruoqdrots aqt dn ,larp uoptog ra{g auotstul1{ arlJ,, 'Z-d pue ,,'lood 8uturur.,rn5 aq1,, " 'I-d s.4Aoqs roJ qsuq aqt auEJJq ratel told asar{f 'salr \ 4aqt qt4\
erado aqt pueue ot 8ur.r.eq;o tno ta8 ot asl\ap spuauJ
o-anl

aqt lold
aruqs

tz

sallolur lar{lo ar{t llood

Surururpl,rs pre,Lpeq

u;o dqsrauu'ro

ot tdrualle darueg pue pJJd 'Juo ur :sauots alduns o,lat pau{tno uoplo) UBC pu Eraqreg aof'uodn paa:8e tdaruor aqt qll16
sauor8qC aqr ifnuug nrg sr l4rorpa{l pauatsurp uarp
se.Lr

uz'rot patald

-ruoJ aqJ i(a1p Suq,uoq E 'asrnoJJo 'pue JatEarF q-a4rp E 'sltrernptsJr

la4ruuuadns E papnpu rpnl,li\ 'rrlAol aql punoJe slsue lnodq pue sroluurnru aprn8 ol

uV dlrunururor pauuqd-ratsuru tslg arp papr aq q8rur 4rorpql &uno3 euolsalqqo3 Jo leas aLF r4 'le al ses.l.rolaq taal d{g p* parpunq oal petnrs
sB

\ 00E'Z

1o .{l1r

qr{

Jo

^{al

IEUaE

'JlntJJtrLlJl a8y auotg LLlJpol

pala4coc d11nfle1d q{rorpag roJ auot rusqdts aqt Surqsrtqersa 1au8rsap tas Jo lpq aqt aro,l.r oslE lJlpauag 'luullnsuoJ Ja^o-a{Eru sB Surttu sapFag dlrcridurs ppqSilap E r{ty!\ strafqns

sq

pa,^ opua tJrpaueg

.,{pprU pue JJnd,, 'sauas uootleJ uorsr,\alat-loJ-aperu tsrrJ qflaqJeg

-EuuEH uo pa>Fo,^ pgr{ oq.^A tsruu

palf y

,{upot azuSorar W

a,r,l

dau:eg puu dttag 'Erulh

'pard aql olur

usql paplour oq,^ 'trrpauag pa ol

tuas 3la,\\ saqlla4s

quoptot

UBC

'seapr aJour puu arotu patsaSSns ilE 'sleaq,{\ uo qElJ E ruo{ pauoqseJ Ja,ln.our u.^AEI u 'auoqd

BUUEH

IIlg-

lpul aqt 'ouetd auots B )u f,entu Surpunod-rrun1


-alat uloq qruur E Suua,r,rsue asnoq aqt 1o

ou's-8v7

Jar{lo Jo {uF{l

plnor no{

aql Iq aql uaq


90

.;pe$E

2 LDll

sralf,BrsqJ aqt,,'dl8urr4rsaq sdus

aq .,'itnfl TEIndod uaql apsur BraqrEg-euusH'rEn -dod uraqt apsur arraruuro) 'rrlndod ,sauotslrnJ{

aq1. alutu r,uplp L, 's4reurar l)rpauag


'ss?JJns snopuaruall qlaoqs aql ol ruIsIJ ou
Eurdzl ,.leroraururoJ aroru stupr,lerp aqr Eut4utu
'ruaqt paugar ,(aq1 'qtrea ol und.op aur lq8norq
JrI lnq (uuura.{EJ

"pnrr

arorr aql paualard aluq

ppo

r L, 'lf,lpauag sdes ,,'uerus sual aof,, 'suErsap

slq qr1,l\ uur EraqJpg-BuuEH'aruulqruas aEy


aql ^{oqs aau8 Drpauag rar;y ,,'par:Ersap I sral)ErBrlr :rp Eur,terp ol pauolsnrre luaraaa dagl asnsJaq qrnur oot aru pa1q srolrunuE arlr {ufqr rruop auots urapolt B puu aBpJ .,dr1cor,, slr

I ' ' ' &u,roduraluoJ

aroru Eulqraurog 'qloours ssal 'Eurgl ,,lolpnls

Jo puH a1sno4-dpr11 'dlod-d1or'punor

lz{l urorl dur*e laE o1 pa1uear,, 'sdes lcrpauag

arlr,, IooI ^{au

papnpur BJaqJeg-struuH ruo4 luauruErss? qlrlPaueg

'sassaua{ll JIaw p3tEarJ oqna uBru aql ol lualuezeruE u3 sI ,,sauolslurl{ aqJ,, Jo dlpraBuol puu ssaJrns aql 'IJBJ

uI

(('Izluaurnuoru uaas l(uplp

dluluuac

lI

'arour auros

tI qtl^{ punoru da>1uour pup {ruq aruor puu


de,r,re

'poo^,r. naus

puu aBureE aql uI lno oB 'tI uorJ

1p,t p,I 'alqqgrs ol


a.,r.ur

aruoq lua.al puz luraqreg aof urorJ] luaruuSlssu aqr ro8 1,, 'aldoad

arana araql 's11mar aq sy aqt JoJ papprord sralaruurud lurrrJoJ ^aal 'sala8uy so-I tsa^a uI auoq

sIIrH rol^aqf slq Jo uroor

Sqqp

aqr ur paqrra{s aq sralrereq}-plr{.r4\

puu par{ ol dtrleluau4luas ou paqJunB


su^d

all

'tuaruu8gsse raqlouu lsnf

isauolsrull{ aql uI {rBds aqr rnd oqAA

(.sauolslurl{ aq1-, u4q


'.rJEJ

oI

'suopearJ tsud srr{ u! pals?ralur aq plnona auoduz luql pasiluu

qarl

uI 'lslu

aJuslaarJ u sE {ro^a slq lnoqE .,Jllusuror,, ro lelrads Eurqtou se,l\ araql

tegt sdes lJlpauag 'dlEursudrn5 'sralJruqJ Jrssulr qolpqs aql Jo tsoru tIJlBrJs

uror; turu8rsap ,(q


a,ru8

>1oo1

a^Itrultslp rlaqt suoolrur Eraqreg-Buuug z(pea aqt


p

oq,r lslue aql

qa11 'sruad dueru ro1 taroas tdaq-11a.44 E uaaq ssq tJrpauag

Jo pJEar{un sE.^a Jnoq JIEq aJrlu? uE ot auo

Surq:1ar1s puz 'arEJ

alppq lp:uls paraprsrroJ aull-aurud

ara,l.r

suoouu3 lusodord aqt Sunralar eroJaq

isnf
c s

uraq..reg

plol alrlnraxa auo

,,'suosuas dueru ur uorsrlelal E sE IEf,rpEJ sz

lo; uaas

a,l.,a,Ll

Sunll qsar; dpo

aql qtl,, 'sauas paterurue

Surqiluu ol lnuruoJ ol peluel euo ou uoulual ar{t aJuuuuoJrad qoea,ragy

lnq

. Aoqs

aqt pa^ol lpoqdra.tE :auus aqt sdemp

sE{A

'loop aqt roJ papueq aq


',4

ppor nod 4urql nod oC ou arar{ 'auoqd aqt uo ruq pallsr laqt 'patsnerrya 'latoq sr{ lE >Irzq palluu
-euuuqd

pa{uorl EraqJsg ,,'arns,, ,.1urEBE lalo tr op qarl tnq 'tr a)iBur t,uplnol duEduror aqt Jo tuaplsard aq1,,
sE

aq su tsnf 'uurJ lprrtnaJ

\orD1{la,/!\ u Jo lJets arrtua aqt JoJ

,4

,or{s aqt q8norqr uEJ EJaqrEB aruu Jarltouv

'qctrd aqt dofua or Suuuadde

9a

{q.raqio aqr go drt ol paluu,l Jaqlrau pue 'luasard aram sarcua8u Sursrua,npe IeAp o,l^J 1!\oqs arp Jo pua aqt lE uosEar aql para^orslp aq 'qJnot srq tsol pEq aq tEql peuro1A 'lle tE uouJpar ou to8 dlqerqdxaur EJaqJEg 'asnoq pa>ped e ot
3uile1d a1q,u

uO 'sq8nel tear8 auos SurIaB su,r,r. tl ladnq ou puq ,,sauots8elg aq1,, q8noqtl puv 'grtur ot auo aqt su.^a tf,e slq lEql sE1( anua^V uoslpEy\i uo plo,^A aql puE 'aullnoJ srq palra;,rad ag
1a.r.a,ra,oq

'uorsuJJo euo

..8eB auos trrl ot JJaql

pue eraq qrund


?

trr{ ot aJaq,^a,Lrau4 nod 'a>luru ot stlaJJa punos leq,^a ,4AaDI

nol

'sq8nel :nod 'roy >lool ol araq.^. .u.au4 nod 't1 3u1op nod sV,, aJuarpnu aqt

s ,4:;
'sarn8g armmua;

' *#
,"'r\ 1",)$

,'l

,!

{rj

[w
f,!''
"J J.-l

'I I-\'
\.f

.-

leld ot paurpal Eraqreg ^aor{ uortuadar aqt qtr- A tng dep E saurn a^u puE JnoJ ,^aoqs aqt plp aq saurtaruos 'sBeB puu 'stre1Je punos 'saJro^ 3ql ilE lno palJE aq qJq^\ ur s.^Aoqs uEru-euo
tda>1

'JIEq-B-puE-rnoq 8ur.tr8 dpep sauas aqt paq:trd EraqrEB

'aseq E sE aJrJJo uElEquEN ,sruat uaarJs Sursn


.rarruEru aarlJnPas

ssal e rn padmuod

mou are dagt q8noqrp

laql

PauElaJ a^Eq Errrlr!ry\ puP dilag 'spuaul o,rd.l aqr;o ra11a aqr sdu.r,qu sr ParJ lErp lf,EJ arll pue asou 3rq s.daureg su

qJns'suorsra^ [Euu arp ol Jaao ParJ,JEr sJrlsual -rBrEqJ aruos 'salqqnu pu? sauotstuq{ aw ro; szapr dpua Drdap saqJlals s.Drpeuag pE

;o arard a,lrsn-nqoun 'lprus auo qli \ qlta>ls qJBa paxrJJE dlsnouoqul puu d11n;arer Braqreg 's8ur,rturp srq dn ploq ot padoldrua dlururou aq surd qsnd eqt esn ot IEutuuJ aq plno \ I Suilaa{
'spoo^^apruq auIJ

'adet

ur palaued dlqru raqrueqJ qsr


-uoJ ar{l olur u.laor{s
su,l.r

q s 'ruoor aJuaraJ
uodn duedruo3

eq IEArup

of,ruqof sploudag
ot 'uur1ore3 r{uoN 'rualus-uolsrrr6 ot urerl
E

U ar{r Jo sarrJo alurodro: aqt

{oot

EJaqJEg

'a1ddy 3rg aqt ut par{sr1qnsaad

'qol aql op plnor or{,tr auo dpo aqt ser eq leqt tlrl suat uaarrs puu 'plos uaaq t,upeq ilus arurt py 'qu8u ralo IiE ,ln.oqs ar{t op pus >llo1 .4d.aN ot u-rntar ot per{ eH s,^Aau pug Suer auoqd ar{t uuql p?q aqr uo patsnEr{xa pasdql0: puE eruoq rE pa^urE eq pEq rauoos ou rng 'tulr{ puqaq

9z

?ql 'uluJo1llu3 ot uJntar ot palluqt su.,ur EJaqrEg dars-drueqr dlSururaas ;r-a,l.rluur8eun Jaqlou >loot tl '096I qlJe6 ui pue 'uorsrlalal JoJ sarlour IEJrJlEaql ;o saseqrrnd sE qf,ns sar8ate:ts q8norqr alrtslouur ;1astr ua.tord trpea4e peq >1ro.^ lau er{J .^ oqs aqr lq8noq fBv-pllqJ tsrr; srr{ Jo r{trrq aqt saop aq se dpuap sz arurl ar{l
saf,ueurroJlad

;o arurutq8ru

ssalpua

'

..'uBW PEg

lsrrJ

aqJ,,'uoouEr I^lgw
dra.ry xa1 ES6I aqr roJ sratreruqr aql pau8rsap

sJaquaruel EleqJeg-uaaIrJ-euru 1y'dreqs


>lJolJ,o euru lB uorluluasa,rd srq ue8aq aof

Sunuq'uauraln

'auroq oB ari pFo.&\ uaqr

{ug

'uondo

l-ra.ta patsneqxa puq aq 1rlun rrnb or Suio8 t,usel.r aq puB 'qrrrd ot Ual >Uo,/\ttau auo psq aq tng 'tEaJsp llrupE ol dpua.r lsorup suzlt aof

'dflq eN1i zkos -catl4 t&l<t4y


-dt4 qt.Aor

tpIA rElIIruPJun lou sPA 'saqrla{s aqt .,\aarp oqa


'Drpauag pg'a8esu
palppngaq u puu paddu

'5:ta-/

- *rnt :.+l)N
,h'.? 4 tdt

4 >.dr:

q8nor z

uq

aae8

par4 3o sasod dgeE

tdal9 :A2tvLS

ltrtat.

'uortralar 8u]ualarun Jo qea,{\ tq8ra raryy

elllnraxa sploudag 'f

'U-

66

slaalls aql ur SuruunJ sln8 PuE poolq ou


J59&
-.S.? rbr:.

qaraqr tsBal l

lii:rl,

(la{r'/txbc2!..

A7t//9//S

frYz

* sy'{ vy'_f

fpf tW j;,y *.#{^{ry

Qgnfue {, F r#A#r74r {ry $:{ & {vtr J /'$tp6td*d* S \: I .i rffkp4/ V * -#.oq$.l"r5';;ls. ef4 ,t
r"r #ry t

.*-,r*r*

%
r..oa'
il

:}I

r,fl
,ff|

, ,
t

tt

,rt
l

lri ':l

\,

;'

-l -tfrfrU._1SA/,1
:t

J'

l1 f$

w4{ >"v6 -rs+f#?


t

r4

ff

'

-;ffi/75
I I

* {xp/A7{ ?/rU Wryif .s a S#*4glfu#3

'uouauouaqd
uE Jo Surlpaas e

olur.^a3r3

lI llrun lr Parnlrnu

PuE EaPr
sE,t{

{ool rueal BraqrEg-BuuEH ?ql :enbrun

.<sauolslurl{ aq1- , lns ,.'uehl PEg lsrrJ aq1- , 'uoogur ,(rany

xal Wrhtr EE6I


auolsturlJ aqr

aW ro1 aldoad a,,r.er pau8rsap 'sralJerErlr

a1d1s

ot parrq

sp.^a

oqla uerrr aqt 'tupauag

pE lsllrz ua^a 'sallrnlt aqt uI Euorts Suro8 su.r 'uaur


-a,rur

tupnlua; duls rltuor e ,,'do6

d11y,,

puu

'.tl6l uI aJl or

arueJ lnesourp paluurruE

ue'aurag

'sread rog punoJE uJaq

pvq rI iaBV auots uoouer e puy 'poo,udlloH punorE sorpnls

ol *srauooudauoH,,
'aure1

palururuE uE roJ stuaurleart patUuqns


E se^{

dauqq Jo dlrauroJ hEIg uotsard 'aruoJ peq aurll asoq a eapr poo8
.('sur-)Is

(,sauolslu[{ aqJ, 'dltuareddy

uI 'uarua,rgc qllr[ U Surop Jo lda:uor Jrsuq arp

W!r,r dn

arrel aH.'sauolsturld aq1' roJ alqlsuodsar q uoprog uuq 'aru ol tnq,, 'sdzs aq .,'aqa dpoqdue ruor; asuodsar
stulod Suuagrp aqr ^^ar Jo
sa8pal-ra.ou1Ju EuuBH

aues aqt laE tou duru nod ',ro51,, 'ur8uo qldaJuof, ar{l ralo

IIrg

(('aurru ara,l.r asoqJ 'alqqnU arueu aql qrl.,lr dn aruer I puv 'uorterulue ur .srauoorudauoH eq1.
qtr.r,r

dn aruoJ sE.t\ $laa.&r .^ 4

E r3UE
qr1,rn

op plnoJ

I fsaq aqJ 'af,ro,\rp e q8norqr


a^-rJ

3u1oE szrrr

asnEJaq

fI qU^{ lllEer

t.usun&

pzaq dru rnq 'Eurqtauros

dn aruor ol srEIIop parpunq

aur aluB olpnls aqJ 'uaua^Er;o peq laqr

Bur.trerp e

qlrn

oB ot .^aoqs e ro; 3ur1oo1 ara.u

daql 'sprof,aU I4lArV

^{ou

sr rlrrrl^a 'sorpms u11deq1 tE sal-rJJo

alurl rraqt tB eraqrsg aof dq ur qool


aH 'qu8 o.r1 aqt puB 'daurul

paylec ro8 L, :alet tuaraJJrp u seq 'raluzu dpauror uolsl^alal u 'uasog

tllht
lE

,,,;sa8u ruotsrqard aqt ur ru3ql tnd pue rua. uo supls auros tnd rou

dq1,

'sdes pue

uaql

lrv

(uossalg appzf;o saqJta{s

ara.ra

daqa 'alqur aql uo lno prsl .srauoorudauoll

sua{rrrII lold aql

ar{L Jo saqf,la{s rno a^Er{ IIp a.^. pue ruoor aqt olur $IIE.I{ raqlEJ rno ,, :drols aql parJuBIJ pu ?ql ur alor ^aorls qraqreJ srq Surssnrslp furaf preaqra.r.o'raqr,lr,.sauo1sturl{,, z'treqaurg uuly tatel sreatr,,'Surqlou
roJ Eepr poo8 duard B Errqrug aof ua.tE lsnf
a.,r.,1

{ulq] L, 'uos
't1
s11a1

srq plot .(ltuanbasqns pu? qJunl

tuunp eraqrug ot al8us uosrad-a,lur aqt paqrrrd da.lrug

fu.r315y 'sread roJ Eraqreg aof pue

puuuH IIrg u.^aou{ peq SraquasrE roruas ar{t 'tsruE {ooq JrrrroJ aJulaa{ puu roterurup WgW rarlrroJ V 'naorls aql roJ

,,lderuor pJJs,, eql ql1.t\ dn aruur

'da,r-ru11

'raqleJ srq lql sa^JrlJq'1sr1ru 1no,(r1 BrJqrsg-euueH e 'SraquasrE furaf 'spurur puu saJrnos,(ueur

uo4 areld otul 1e1

uago sldaruor :tJatrr{Jre eapr auo ou sr araql suoJJa a^rtean dueru uI leql tlrupe ot a^Bq plno^4. aoqsunS aru teqt

uala puu 'alrung fura4 a,u1ra1ap ruotsrqard Jo sIIHs aqt


o1 8ur.,fu1 'sluaruaarEuslp

11e

alnbar
^.oqs

plnone spsarqr aqt IIE Iaaerun

puu suopdaruoJslru qr1.r rq8nurl sr

aqt roJ tdaruor aqt qtr.al dn

aruur dlluntcu oq^. Jo drols aqt 'aposrda ,.sauolslurlJ,, u ;o

told II"q darJs 'palurqdruo:r lsotu aql e{r

BraqrEB
4,,.

ao[-

'

q-l-]]

^r(vN'h .4I
o

7\

uocAou4 no{ '1rvar4 ,


4

W*i

\u ml tr4r
\:

ou toF Aaql "'aldoadsaFs

Ft

\!, s/4

arv
\

"'u
-rxvur ot padlaq
B

ee

6z

aqt 3qa1pn ara.r,l sanua8e Sustra,r.pu teqt tf,EJ aql

lq

patJutsal sE
sE^

tndtno f1arzunuop11 'aurlpeap eurrt truts

Japun ryo.^a ot parroJ

rueat Elaqrug-suuuH aqt pue 're; trnpord patue,^A >Fo,,rttau aqt .arroqs eqt op ot paar8u 3ur.te11 'sapF ilE ruo4 traford aqt tlnESSE ol pauaes

suelqoJd 'pa^rl-uor{s se,^

'ra.{a, Aoq

'uuoqdna

srg
sr.r{

poo,r,rdlloH ol
roJ srosuods pue >ilo,^atau E qtl^A
.,dparuor aql azru

{puuqdrunp peruntar Eraqreg 'duaSord :Folslqard

'uarplrqJ ro1 sunuetr1 seuotsturld Sqrnlre;nueu ilus aru 'papaaJtns eq uru8e aluo puv '[as 31q aqt ro1 rq8ra {zp srqr ol pue ,l.ror{s aqt tq8noq laql
tp >lreq
se.ln.

qlq,lr

'suoDunlrs Lrzrod

ar{ 'duu e roJ arurt dlareq ql1a,r

Sqqspld

'sequa>ls srq dn Suuurd uu8aq pue

-uraluor fua.l pasn oqe a16 'uorlrsuerl roletu

tuooJ aJuaJaJuoJ aqt ot

dpralp lua.la aq '3uru;our aql ur {JolJ,o o,ln.t tB Sur.uuy aldoad fuoturoqel seHN aqt qurd o1 o8errq3 ot sE^\ dut lxau qeraqrug 'arurt lerlJaruruoJ q,^aoqs aqt Jo JIEq dpo pasuqc.rnd peq sploula6 '['6 asnucaq ']al raro lou se,^a u8rudrueo aq1
'arueldarre yo lu.r,r dq pps daqt ,,'staaJts aqt ur 3unruru srn8 pue poolq ou qaJaql tseal tV,, 1\\oqs aqt lq8noq daqt 'asudrns sq ol tng ratsusr]l E su JJo Surqt aloqn aqt atoJ,4i\
BJaqJEg 'lla.^a sE paJuJ-auots paurutual 'ssoq Jrar{l

lusa\. ,sauolslurl{

aq1, ro; uraqr Surop

os,,'sdus uuuEl

pg

,.'suPurnq Jo suooUEJ

uo I I9I,{ rpra pawo^l p.a16,,'1,topq; daurug ro; suapr u8rsap dpug

ruo{

JaJJlp ot Suuue,Lr

tou 'salrlnJaxa srq

'a/rt
EraqJg-eurrEH JrssPIJ

puv

qJmu os t,uptp de.r9 ured ar{l Jo esnuJag 'txau aqt ot sarlJla{s Jo auq auo ruo4 aof 3ur.u.o11o1 'paqduroc {alqod de.r9 'u1d1snora.qo se^a ar{ uoJruorsrp aql atidsaq
aljrus
E >IJEJJ sE

a^oqE

;o anluluasardar are qf,lals DrPauag


PA aqr 14 ParldaP sarpoq Srmreal aq1

lsaq or IJEq srq rB puprs ol aJuarpne slq roJ d-ressarau se.tt -qeldxa 'qrtrd srq olur tua,^a Eraqreg 'auer E yo dlaq eqt qtl \ d1n;qed
,^AaIA

'saqJla4s aqt

11

1uq] f11

puu

Sut.ou 'paralua 'prsoq aql Jo uuuureqJ ar{t ,{urg ueurzrtog 'ralperaqt dproq5 salrlnJexa atBrodror IEraAas dq paruudurorce 'ur arueJ tuaprsard duuduior ar{t ueql peqslulJ aq peq Jeuoos oN
d1,tro1s

s8uua.urp aql almas o1

adel;o sarard a8rel

o,u.l Sursn

auu sqt 'f,zua4

p ur ruooJ aql punoru peqsru


'sllu.^a er{t JJo ualleJ

)q 'atnurur luz anp aJuatpnz slq qrlA peq s8ur.u.erp aqt IIE tuqt rorroq sI{ ot para^ol
eaJ

-slp pue roop ar{t pauado aof 'uroor aJualaJuoJ aqt ot Suru-rntad
-Jol Jo dnr >1:rnb
E

roJ sJtztsu^.op lue,^a aq 'ataldruo: zuouerudard

sg

'paBuEqJ aq ol put{ aruuu q/\\oqs ar{l 'ttv 3.lr uo lua/v\

{ yl

aposrcra rsJIJ aql rroJaq s4aa^a

{pd
lnr

o
'arnluaapE sauolslurl{

loog uaploS aptrl dgea ha.l


m 'aruz:uadde raqlo auo,{po aperu-(a8ed
u

Jo sletlqeq pue 'punuJ 'BrolJ ar{t Surunuuxa 'rpruasaJ ruotsqard;o rue,rSord E otur paqJunel orpnts aqt os

Sunu;) rlpauag pE dq u.ra.urp-asualar ssard aqt.;o ra,ror aql uo doq

pue 'uoa1 pauaas sauas aql loJ papaau spzlap

eqf
qtl

ot

uoualdLuor
peJpau
,4

aprll aqt lomnf,.'.dulg


resuns //,'uorsr^alal 1e u1 s,roqs lsa8uorts

oqs aqt 'arurl uouJnpord

o1 ,Lrau4 daqt

>lf,ut qrotururue d;a,r.a Susn pue spua qtoq tE alpupJ aAItEaJJ aqt Sununq ureal aqt toqs aqt papr'rord tsal aql luB./v\ ol qSnoua daqt luq.^a paIII zuo3urp er{l lEr{l llEJ

"

a{tJo auo pue ',uos r5r ue3ure11,


'sauas dpure; rnoq

'arud qq-ra.ta; E tE >lJo^\ ot >lJEq tas daqr puu 'papaau EJaqJEg pue EUUEH tpqt uue eqt uI
,r,rus

aql

-;pq nau reaqdn,, aqr


uaa,,r,rraq rr

,,1y\or{s aqt Jo

pua ar{l paluEly\ daqr,, 'qr,ror8 aq .'puE

parqd srql

'8urua,ra,fupu4

hala

00:6 or 0:8 rrro{-ur pauorlrsod se.r sauas


arlr lBrp lols aunl lEapr

toqs p,a.u tuqt ruiu Jo taal ,lra1 u ts pqool daql dluug oS ' ' ' alsorn{ nod 'treaq ou 1oB daqt,, '$ilErual Eraqreg ,,'aldoadsaps erz ?saqf,, 'paIJEq daqt ,,'araqt toB nod leq,^ aru ,Lroq5 ito8

nod op teq16,, '>iJo ,^aaN ruor; ada-par E paraapusturuoJ peq


uearJs 3u-rqtearq-al; Jo eproq e dq patlnussu era/v\ aofpuu
11rg

oq,^A

salltetuasardar sruag

aql panseqdura puu


reJaqJsg-"rrrPH puE

'Sururour

xau aq] lq31a ly

,,'sn ol sr.ql op louuEJ

srua9 uaaDs Jo sassaJ -rns roud aql pallslap


'(naolaq) sralJBrEqJ urBru aqt Jo slensr

no1, 'a:ardqtnoru eqt otur

pa11al sruzdg 'peq daqt duuad

fuala ro; EraqrEB-EuuEH ans ol

papnlJur i\{oqs aql paqu)sap lPqt asEalar


ssard e panssr 'ararurard

Suruatearql ddduq tou su^a duBduror ar{t Jo tuaplsard aqr 'sruzdg drraf,,'auoqd aq] Jo tno aruuJ auotsruqq pue errJ pue a>lorus,, satpler Eraqleg *'auoqd aqt Jo tno aruur s1.rudg,, 'lno ,uoq dpgare;8 pue $uag uearJs plno,^.r EuuEH tuqt paa:8e srauuBd
IIEJ

3gy

sll

apErrr

ryo,tlau ,.sauolslul{

Jqf

dq pasodun aulpeap raqruardag aqr raeru or arut] ut ,,sauots8elJ aqt,, Ja -NI?p plnoJ darp le.l,r ou s?,l.r ararp .,rnog uoErnpord luexm Jlaqt uellt 's \eu >leaiq qtlA turq
'>po,^atau aqi

aq1,, arolaq

dpoq5

p?tuo{uol uuuuH 'q8nq u rpl^\ slpJal EJaqJEg 'plos uaaq


,,

pEI{.^Aor{s 3rlt

rels

s{aa,l.r IBra^aS

asla auoeuos ro;8ur4ro,Lr aralt daql

pue aruef, >lJolJ,o a,tg ltq81u ru dn pa4rrd sJotsrruu aqt 11V,, sJaqtuatual ']sruu tnodel sAoqs aqt 'qrsqua{rlg )tl1q ,,'aplslno Suqrom se.r,r dpoqfua^E,, pueu?p q8tq ul ara.4 saJIAIas

rraql puE slulJeuruol uorsl^alel


roJ srolpurruE luuorssa.;ord Jo qlpls

i(upo1 sruaddu aqs sP

rsou{'alqqnll

,!1ag sun qnsar

pug

aqr puu pa:ra;ard aq

(i3,#?

/-:A.

""*-

nk,

tsw

sarntBeJ

lPnpFlpr4 aw par uI palrrrJ


u1

uraqrug aof'4a1 ru

saqrlols ldacuor aqt

rdlc rNlkdollilg

531vs il

J8v

s:t

orsrN ll

's^{oqs luanbasqns ur lno Paqloorus su^a luql drllunb q8nor u suelar IIIts aposrda

srqt ur uolleruruE 'auo8 are suorlErolotr ppo .sralJsrEqr aqr qSnoqrlE puu-psJnpord aq
aposrda

o1

lsrr;

dra.L

aql-..lood Surullur.tr5 ar{J,, 'r-d

.'!{oqs roJ srsBq aql peluroJ

tsrt uaarts

sqr

'sa8raurqns ueru 8rq aqt se rsnlpool 1o rauqd aqt Buuut ,.(qrunl e Burtse,r,r ur asn
o1q,, 'sdes pue .{11ryraaqt saFrus

daurug

'pltrurd

sdu,rnly ,,.spuauJ ag ot q8not tr

Burluu ar,nol drp aq1

doq daurug,, 'sruaururor pard puu uzr aql sarnrlund dunt,raplrrn daureg 'tultl roJ parudard
sr
sEq

uaq.,!r spua

srulr A l?qt rlrunl rqt tEa ot tnoqE 'UEr uDIs IBruruE ue uo dgzq Sururpar

parJ 'ralual str ruorl Surprulord asou uen1ue8ru8 srq .1suur Sur.trp z tul'836 sr ,1ood qper{ uI qrg{ pauu"l d14rup sr qJea .rrlsrluarrns

8u1qsg reads oB o1 de,r srq uo 'daurug 'elqqrus rapua^El

lsa.L uaarJs

lsorule readde daurug puu parC 'rtlr{.&{ ruoq sI uDls raq pue puolq dpuus sr rIEq par
snoruuJ

a8y auots

rag 'alquzruSotar dlaruq

sr aqs 'raq ts

Iool

o1

1ad,,.qrun1 qdlsaluru

sq

a^ras I

se uoos su,, Surddoqs oB

uer aqs ler{t dlag qlat aqs uaq^a apntrlle fu.lr l1sua1:ruruqr

raq sdeldsrp zru[16 'sreaddE tsEJ Jqt Jo ]sar Jqt uaqla llrls ra8uurts s3uroJJq auars aqt puv
'do1 uo

rou{ aIDII arll or rr,r.op rqSrr 'dour ueqJlry


'1sdr1

'lla.& ' ' '

a111

dlrrexa $Iool rurll rruq


e

{rEIq Jo doru u pue


e 'sada 1op

ou spq ar{s 'lrEJ

ur-{rrlsdrl ou

sreaar eqs)

qrnou

;o a,trnr lruad

{Jelq qrl^{ '4urd alud sr aqs 'r3queluer a^\ elqqnu ltrag aqr tou sr srql tng .iropur^\
E 'asnoq .salqqn1 aqt uo suado auars aqJ

rqt ur prurerJ dDag qrytr r)rJrp3 ruots papunor

.asreor uaar ,paurJarun 'ssauluar8 arntnJ Jo ra{rrg turl-l tlqlqxa 1prs .(aqr lad readdu salqqng aqr pue sauolsturlJ aqt 'salqelou )IJord11o11 .{uuru os Jo {ro^,r dFea aqr qrl,t\ sv

'uoousJ srll srssrlJs^pe 1ur1ualod ,r\oqs

o1

ralEl puE 'luads Suraq

sz.,u.

dauoru rraql

,AAoq aas o1

pa

-lue^a oq.&\ sr3{rEq lBrJuEurJ aSunsse o1 pasn lsrrJ sE,r\

drp slqt 'sruad rnol-,fiIqt ro; pua3a1 olur

pareaddusrp Supreg 'auotslurld o1 aBuuqr etuEu aql aro;aq dlrroqs apEur sE^a teqt ,,sauo1s8u14

arlJ,, Jo ..]sal uaJrJs,, puoJas-Zt,puu-alnuru e :s096I aql arurs durrr


-srp ur parols uaaq pErI drurqrt suag uaart5 luur8rro aqt araq.^ d113 susuuy ur

dtlgrvJ a8erots urlrJ s(eraqrug-EuuuH ruor; paquseun dltuarar

se,r.r

e8elool aru

.,Tona qaldoad duuru;o alrsoduror P aru sral)Pr?lp palBru -rue tsol tr,! 'surqdxa .Jol)arp 3AuEaD
s.orpnts aql '.olouls)pJ

_d

1r/!1/rJ

yda,fr

*t

oE^q...'aurur s.lBrll,
'dus puu

uoouur

ol lurod ot uosrad auo duu ro; pruq qr1,, 'uaqr


palErrnnB oq.1a slsruE snorIE^ aql Jo {ro.la

'r1

aqt q8norqt paugar dpqns ara..lr daqt 'srapErBq) arll palEaD

nlpauag pg q8noqtly 'tnqap uorshalal


Iaql8ur-r1uur arolaq ,{proqs paruaddu daqt sz-,.sauols8e14

aql,

paFrr flps--uool

-rEJ arFJo lssJ

rqI

,t
ppoJ
salr,^a

sdes ,,.rrroqs aqt qJtE.^

pue spueqsnH., 'sauITEuosJJd tJultslp pu lar{l uaq^\

'>lJItsdEIS

'arEES Jo arntxl-ur lJaJred


aJa,^A

aql s3,^

./v\oqs

aqf .'ra^o pa{roD1 3upta8 qq pe4l lsnl spD,4-a{n


^\us
pal.^aoq aAEq lsnru sl1npv, radud

sredzd dupun5 )vrqw M2u4daqt-teqt

depun5 aqi atpr{ L 'sdps paq puv ralo par{ s>lJoDI ler{l qsls euols a8nq E lno sassol pw ,iraded rnod qaraH, 'tno silut doqs.uau eqt ploulv puu pffd luolJ al{l ol lno sauoJ par{
alaq,,rrr,,

'sdes 'eurp16 Jo aJtol ar{r 'ldd rapuu1 ueaf.'saposlda

lsl;

eq] Jo auo

requaual

1,,

iG8nq dqrq s ui du4e4 ar{t otuo pue 'tr1vrol

q8norqt 'flUmrop 8uq1or dau-reg o] r?dedllulA

dn pallor Suuta8 daureg puz paI{ ruolJ


qBJaqJBg

Smldue aq plnoJ saqaflueql


seqJund

sBuB

aq1 'IJUqts patztulue

puz EIIUEH slenluaJJe ol

pqsnu tno

8uDilo,^A puz Suos aruerp E Srnsoduor d-roteroqq u.^ o

$q rn dsnq se^\

rotrarp leJrsnu sAoqs aqt 'rn-UnJ tdog 'ualsua4uur4

:q

Surlqd aJe,t sl$l-le arp a[q A

aql'oulq lo8 a4nod puz 'ader8 ot JoloJ taq aBuEr{J 'Ilau pue s8el tuo4 Jaq uapoqs 'u.^aop laq {uuqs 'aJols luJluyzdeq >lJorbEIN aqt tE de^Alts ar{t qaqs pue 'eltq E uolsseldxa raq e8uuqr '>peq rarl uo sa8pU ,^aprp :uors$l8ord aAUEarJ slql $rJilduaxa 'lxPnb aql lE auBrf,-oup qpeu 'p?+Intr
'ldaruoc
luur-q aurs

'rad alqurol,sauotstulld

er! ruo4 a8raura plnoJ stlollualJ duau rauuuru sFI ul puv llryarer
ara,rA

'aJuaJaJaJ

aJnlry JoJ dElw peg

slapou patlalar
B

aqf

plruuroJ tq8u aqt uo Suqlr-q aro1aq slepour luarsgtp uazop

E,l.tarp $s.qJE arD talsuour

Suluarc

'alduns

lI lng ,,'uml ol 14 l1 a{Et puB euo a)lsur p,l os puE ,.4Jolf, oo{Jm E luB,^a

fs4 afFb

slz,riqu luse'\\

ql!\\ sarl^ep {rorpag Suttearc Jo qEads qrEqua{rlg {f,lc


a,1^, dBS

plno^\ aof,,

esEa

puEqiJo uB

'pebJalua luall

a8y auor5 ruepolN


qtl-^A

B puu ,,'dn 3ugoo3,, Jo aluds

paulquof, rraiqo spsl.Par E Jo qrla{s v 'slsl.^al 'pouad aql Ippads u^ ,o xaql pappB slsluE ar{l uaqf

,sauraqt ,,'euoqdJlat aqt ralo tqEu ureru rno Jo ,raa; e atrnb plp a,\a ^aoq

qrpql

'puaq dru;o d1eralr1 p,1,,

dor aqr;1o

dllelrrzrd ' ' ' Jlsnu aql Surs


plno,^&

'Jrsnu aql ate3rJ ot palss aq

urtrn3 pue 'srull

qlra,r dn aruoJ plno.^ir Braqreg puz euu"H 'auoqd aql ralo Suruuolsurerq
ara,ra.

daqt uaq,r sarurlauos

:aqtaSol Surqlauros tnd puq aq du.tl aqt a>III t,uplp daqt u4q plot ra^au ,(aqt '>po.ll sq uo tuauruor plno^a daqr apqrn teqr Eu1ppu 'prus aq ,,io8 aru tal tsnf aof pu rug,, d11ag puu eurlr4\ roJ sput^ poora idaureg pue

par4 tuasardar ol taurrelr sseq eqt asoqr urun3 aql dn qJund pue uortJe aqr tqtqqftq
pasn sE
d.

'sBeB

01

rrsmu pasn aposrda qJsa pua ot EuruurBaq ruorJ pus ,sIIt Jo qJrurr ratunor ol

IJeIPunos aqJ ..'suurrrnq

q]1,rr aIqEIrB^u aru qf,Iqna 'srsrqdrua pue Surpeqs roJ 'sluatualoru dpoq puu puerl arrus
su,l.r

aql raJJo f,uop aldoad uooUutr,, 'sureldxa urUn3 se 'asnslaq rralord tur8ualleqr dlpnadsa uE apoqda dra.r'a ro; trsnur punorSlreq pue auaqr aqt roJ alqrsuods3r
,.'stJaJJa punos
se,^a

tI .('sauolslu{d

aq1., Jo

urun3 'slraford rrrlo qorpnts aq] or uoI]IppE uI

aql qll^a saop aq tErI


dE.^a E

pue sluauratuuuu qldog sr sdu8 aqr ur q1g dlpar luq A ' ' ' .uollururue
sB.^A

Jo

{lEI aql ro; dn

aPEru 1r

lEql

qJns uI ilsnur a8usile ol aIqE

aq tEqr sE \ Braqre8-uuuEH puE rurq uaa^qaq uol]


su.la. 1do11,,

-JeaJ IEJ[uaqJ e PalParJ {1par fuq1tr,, 'rautrsap uortBlurup uE ({J3qJraU ueprof sateroqqa ,,ta8uurru smua8 e
,,

Buruuuld qteqa

'nd.og

llrrs

p1no,ra.

daqr 'ruaqt pa8uuuear pu" sorard puu strq otur U


11ar'r

lnr

no.{ JI rerll dB^\


tr

qrns ur pau8rsap tnq ueprr.^a

dluo tou su^,r prp aq Jrsnu

aq1., ,qeIEzEX a>IlI

lsruool

-rel

sdes ,,'uBrusUErJ alqrpalJur uE se,ll aH,, 'plalJ Jrsnr.u uooueJ

aql uI Jatseur

B sE palruq

uaaq suq

rq

:Braqreg-Euue11 te dyuo 1ou pua8al e sr

urun3 ,orpnls aqt uro4 parrtar


'lrJJaruuroJ
B

^aoN

uo palBroqlloJ

aarql aql uaq,{a I4l9I i tE ErsqrEg puE EUUEH laru lJ?} uI pup 'slerrrauuror AJ puE surlrJ ernl

aql Jo orlsaBw
oq
4'

saunl-sluIIJ

-BaJ

.rI aqt Suuors ,y4n Jo dtalft^ e roJ lrsnru pasoduror oslp eH 'suoqs leJuteaqr ooBu6 I

tE r?ereJ l?)rsmu srq ue8aq ur1rn3 'uorldaJur qolpnls arlt aJurs Eraqrug-EuuuH lB aJruxIJ V

'suorlrnpord sraqrg-uuueg parpunq aarql dguau roJ salllr puu


'pasoduroc sBq ar{ IIIE u1 dlr,rqrnpord;o suual uI lsEal tE-Jlasurrq uoruap B;o Sulqtauos

rlsnu pallnPuoJ pus 'pa8uEilu

sr ,,'punoH dlaqa14tn11,, Euruur,n-pre,rny druruE aqt pue Mall ooSn;,1 Suruur,tr-pru,rav druapury aqt roJ

rrsnu aql pasodruor


Jruos Jo Surpear

'.urUn) ,.isuoruap (urpuar

are,&\ sdn8

asaqt 'aur e^arlaq

tng 'slrurl aufit lrruaq q]pa 'saJald palsrllduro:


'peoplro.4a Suuuarq-4req u

rq8rs arnd se.l'r


sB,^a

lI

'uaol ur suurrrsnru olpnts tseq arll Jo auos puq a^a 'dppn1


s{urq} Jq ueqa sueor8 u11rn3 1do11 'ouerd

lPqI

isn ot{s aurN '3uro8 s..r,roqs auru pBq a.tl rsad auo uL, 'EraqJEg-EuupH Jo
ar1] Jo

Jotlafip lpJrsnlu se daa4

ol Pasn aq salnPaqrs JnuErJ

lu.,rnauo15

sq

purqaq palue

dqo

papunos s.tror{s a lJ roJ paprorar a a sdnS aqJ,, 'panuuuor sualqord aqr puV
H

iqrm-I ppqtprv sE luurg .{-re3 aur8erul UEJ or{.^4. uar{t lnq'aqa Surwlue palpr Suraq Erull6 pue paq aut8uur ot prur{ qtl depoJ ,, turUuDTS u a4u 'l3uus aq plno.^A lr rsnvraq,, 'sllzrar qleque{rlg )trlq *'pq sE.^& tzqt tqBnoqt aAA,, sauolslurld
aqt palsaSSns sruat uaalf,S tE euoeruos uaqt puu 'sauotspulg arlt sE pelsD(a sra8y auots eql uat lnoqe,, lod 'le>iluoru qErqIA puu peq ol JSoIJ dlqzuo; 'slluJar EJaqftg aof

-ruoJun 'uots8elg

sE^A

,,'satnutu sralJulerp duls

:tuor

aq1 pa8ueqr aq ot pEq aluEu q,^^oqs eql 'lIB aql uo lu31(


,,sIo-I puu IH,, aqt Jo arusruns aposrda tsru ar{t aroJaq o1aa.rt

dpg

,, pauaddeq

rr8uur aqt,,'ti stnd Eleqreg aof se'aro;aq sa8ueqr

alnurur-lse1 roleur autos a]e.^a araql lng ,,,1op nod 1uq.r,r lsnf qtuql,
des puu rar{lo

i{lea ot urnr puu,, '1d4 rapuu1

9t

.auolslur.Id
o1

a8ueqr auruu

aql SuBragar uorlrarror

pu"q arp 'parg ro3 a8ud aql uo aoN'sauas ?ql


ro; saureu dpua aqt;o
auo .,'sauolspBl9 aqJ,,

ro; oaaqs laporu dpuq

'aJual

-Ia)xa orpnls roJ {JrlsprEd

"

sE

pasn ll!]s arE sarlqrqB quoprog 'sIIDIs turalurp leJruzqraru

tournq yo asuas plrnd srq

sE IIa^a sB

pue drqsuuursuerp srq roJ paraquauag ., .'EInluEreJ 3r{J, uqrl

ilBr or pasn UBO pue dpoq srq uo rr.er{ Jo tol E spq aof,alduruxa ro4 'aoftnoqe sr{o[ op ol pa^ol ag 'Surqtduu lnoqe u {op aq ol pauaas ra,{au aq :aull aql IIE uo tua^r
1r

puu,, 'sdus rrlpauag


os1e se^a

.,lournq Jo asuas alqrparJur uE,, rl1!$ parJIS


.,'lno aruoJ
p1no,ra. sBur,r,r.erp o1

uoprog
) r. ])lvr tfl -!;m 4 :ib4 0aJ 'r*' xggdlwad
',va.\::u tlrJ

,,

.-11i-

IrgrlnEaq asaqt pue Eur

-lsDsnllr uBts plno^a u?( pue urlq

Eullreuos aqlrrsap plnor

il6c sr,_:

rvL

aof 'Eurqtdra.ta op plnor


-Elrrruu

oq.ra. E

aldoad asoql Jo euo sena ag,, .sdup ,,sauotslurlJ,, aqt Euunp rol
a1rt

pu" ralrr,la olpnts

'l)rpaua{ duol sdes ,,.qrluru 01 palrl IIB

prepuels aqt sB

.t uBC,,

..'sI lI tpq a uraqrug-BuuuH apeur oqna aldoad o,Lt1 aql aru lrlpauafl pA puu uopro5

uzQ,, 'sppE eq (,'au oJ

'lI qf!,r oP ol Llrnu

os Psq uopro5 u?C asnBraq JJnfs tsaq eql sulBt

-uoJ uosuas lsrrJ aqJ ' ' ' 'esla auoduB uEql ul ssauluoousJ arour lnd aH 'saqJnol quEc qlrrra sauo

?ql arB,, tauSrsap uorluruluu uu '1oaqrlag ueprof sureldxa ,,'saposrda (ssuolsturl{, lseq aqr,,
duurg sauols aqt a{Eur ot uI rrl\orqt ssaugoo8 luelrodrur-11e luqt

qtr,r-qtuue }o

r'

SurdFapun srq o1 aruuSorru qsurq qpar{ uorJ 'saluunu rraqr IIB ur aldoad Ipar

salqroJ

aql ssardxa daqr

de,Lr.

aqt u! ,,sauotstuq{ aqJ,,

tuapua sr aruangur s,uoprog ,,'palrz dl1uar


se.^,r

aldoad ,rloq nod pa,r,r.oqs

all ' ' '

'8ur1r-r,r,l

slq uI {uErJ dra.{.

puu aldts dsrn8 e puq uEC .a^rs

-sardxa os aJa^d sratJerurlJ aq1 dlrprlos e osls pue ssauasool B pErI rI tnq,, tarlrruasar puu raJnp

-ord uopuu4ue uE '{Jag

ftraf

sdus ,,'aqursap

ot preq sr aldts sr11,,


'sa1tn ,,sa18trg,,

PUB (.EH uH,,


Ila-,ra se,^a

aql ol suorlnquluoJ srr{ roJ saIJrIJ {ooq JrruoJ ur rrnaorDl

osle pus-suoolrer aBy auols Jo raqrunu e uo dlpluapnuror

-rarlrsrald

ts'suoo d.rral lE pa{ro^a peq aH 'Braqrzg-EuupH le pauels

aq uaq.^a u4q qrp$ aruauadxa uooueJ Jo qllza^a u tq8norq uoproS

sauols, aql puFlag rullJ aql

,,'dnaau PUB

passed aq Irlun sn qtua suna

,sauolslurH arlf, papruoqdrors aH 'suorlf,npord dFua asoqr 1p puu

,'punoH d.r-uaqalpng, ,dpp"U puu JJnU, uo pa{ro \


.

aH 'EraqJug-EuuEH aq ol pauzls a^

sE

uoos su,, EraqrEg-Brrue11 le


da>1

tuuron

uu8aq

uoproD tsql Sqtou 'uuue11 rug sppe ,.'hlgh{ lB lsrrru

e szrn aH,, ,,'quua aql

.uJaqr"g-EuuuH Jo aJBJ aqr uo dpoq,{ue lnoqp tsnf uzqt raDaq /$Erp plnof, aH,, ]e rarnpord alrlnJaxa uE 'ulrurElod zzng sf,es,('sarlrlrqz srq ur
se^a,,

plqldur lsorulu

uoprog UEC 'lsruu przoqdrots pue tauErsap ralruruqJ loluunuu pagr8

V,t"

tA
t-,
{.'-

rs' g,
'tuarurld (.-uallrJ,t . Ja,{a srr.loqs 1saluar8 aql Jo auo se.'t ,srauoorudauoH aqJ,

-rror lutot e qt1 'tear8 uaqt ,'srauooru,(euoH ar{J, ol .sauolstull4 aq1, arudtuor ot
1nq,, 'sdes ?raqreg
,,

luu,^,r aldoad

n\oqs aqt plos I uaq.t ,srauoour,(auog aq1, Squorluau raqruaruar l,uoP L,

,,'ldaruor alp roJ srseq Jo puDt u


,srauoorudauog arlJ,
,, '.sppE arl

sB

teqt Pasn a^\ puz 'araql su,u

'uorlBruuBlr raqunJ sV .( ('sauolslu{d

aq1, qrl^a plp a^a teq.ar dltear8 peruangur luql '.laoN 'f,IJUr?l
ara..ra.

sJaAoJJuoJ

lsaruury atp se^{ ll ^.oqs ,euuuH .111q dur ro1 puu,r lpg sureldxa ,,:rE ar{t uo aoqs rqndod lsotu agl su,,n,srauoourf,auoH aqJ,

'lqBnoqt

'sratruruqr

aqI 43

aqt uo

srauoourdauoH
fl lng

lEart aHI

aur[ ]eqt ty,, l,,srauooul(auoH aq1., uro{

pa.^dorloq

tdaruor aq}

sE

I
r1

iarul drsso8 aql

,,'tg ]sure8z paprrap

puz raAo

rq8noqr arxrefdlruarzdde

puv ,iool
osle daqt

,alo1 sluared

laql

Jo luuur os pue 'aAoI spU duuur os leql ,laorls E du.la.u >1oot oqrrL

dn8 aq1 irru arlt JJo auotsturl{ par4 pa>1uud oqm ,{nB arlt sE u {ou{ aq ol luu,l,r' nol og, 'tutq plol

lng

.rrE aqt

3o rq8g

pa11nd

,sauorslull{

aql

a.teq .(lqeqord

plnor aq urq plol

s.ra-{-.ue1

qa14re[,, 's1lerar 'euotsturld prrC Jo aJrol puoJas aqt pue quosealS Jo PuarrJ u 'uapro3 .{rua11
sB

'l)pJ u1 'ruerSord srq 3ur1e1tur roJ EraqJBg-BuuEH ans ol palu,^ aunl tuo

1e

,.'sr:uoourlauoll

aq1., purqeq lurds aqt 'uosealS ar1:ef teqt

rounr aql

su,ra.

'q8noql 'drsso8 srqt 3ul1an{

'aJl.tr

qq pue roqq8rau parnruu-poo8 tnq


ta.T.up snq lq8ra,rua.'lo

pallr,{-urp rraql pue 'asnods paur?q srq 'paqlnou-pnol


E lnoqE

uoJlrs sarurJ r ,,'srauoour,(JuoH arll,

uo pasEq se^r .(sauotslullJ aqf,, lErll EaPI aq]


sr uorssnJslp go
-so8

ldot

atuo,reJ u pue 's1pru drs

;o areqs srr suq pordllog 'sualol tsour aTI

rl
rtl
us uoot cNv sNrvug
Jo
I

B L

ls|lniuod v

rIt

HJII1

r.og taNuvs

lHctu etzsa

.-\:.agu.{
:trgNlrya

{t

tsssc90s v sursii!
F

or( sA ,n"/\/'-/4^t?*6iln^

'ir

gl(0guJ

o \-'Tt'd{a (l tlrsNuvg

Jvllttl 'lloN rYs oor 0c JvHlt


iIYs I
oo
.lgH

v(/(-

.----.iSsg
l'I'sNuvg

6t

rNIlT,{ .tr.TfitrU

St$H

SXUOA

JI

'(^aolaq) m palDuad .,ooPEqqsP -"qqs4, 01..ooqE4, ulo{ eftDqJ


s.paau

uqv

wI,$, aPosr.da

,,IadIC auolsruTH

aqJ., Iuo{l rdurs

aql

'aJuPrPeddu a^rl -rurud ssal .raqloours

qparg dq paruapr.ta se '&o1srq,sauo1slq1g aql


u1

3
'sepEJap aarqt uEqt aroru

pouad ratel u ruo4

sr Suramrp
tra.o1aq;

aqf '(u3I

qrrarls gruad

slolBrrrruB u3 ur raarlJ snoruu; srq sa,r par4

qpau qJIq,4^ ut JrssulJ luaururEuatua palEiuruE ue 'sJea[, *sauotsturld arlJ,, '>Iro.^a snonprE Jo sJnoq 3uo1 ot suoEEsr^.orduit InJ-ar{t-JJo ruoJc 'lul]JauttuoJ ruaarJlftg E uorJ pa,^eoxoq dlqEqoJd eqs Sunllaruos ,,,ed op 1,qup
allt]I 8,,

ral spunosal [I]s tnoqs InJaJIS aq] ra^o ,puu ltqEal B auEf,aq

lrs

ot pasn oq,^A rar{totu flr{ uror; Eapr aqt to8 aq 'uElV ot Surprorty,,.sasErqd llJU
sE^a

-ral asoql Jo auo I uEf, 'ooqEd


sdES

ll lnq 'tl to8 aq araq \ qrla dn arue:


oq,^A

s,^Aolr{

poD

'qEad prES

I ,aoop-eqqEp-BqqEd
sD^,t

dES

tr araq,^a 'eof ,{aH, 'ples uEIV, 'salsrururar Elaqffg .'uorssas Surprocar e u1,,

'raaqf, snouEJ qpJJd

upIV

sE,^A

tr 'tJuJ uI 'auotslutl{ par{


I?N

?q ,paJc

paau UEIV-

66.oop

-vflqvp-vqqv/{
AES I UEJ

'alpJmJE alour usaq aAEq lou plnoJ slf,uEsur qEJsqJEg Jo aJro^ eql lsnf luss^a paad uBIV 'parulo]SrJBll sE^A,^aor{s aqt puE 'JuEIg ot dauleg

Jo

uzd aqt pue pae6 uBlV ot per{Jo tred aql8ur.tr8 'ruaqt lsEJaJ lPIJInb aH uolteurrue erlt ot parugtu aJa,ln laql
aJuo
er{t
IIa./Y\

'ooqv/{ s{uf U araqa _ caof ,,{am,,

ul

+o.^a t,uplp tsnl saJio^ aqf ., q]Eap 's,^aor{s lde4o papunos saJro^ traqt 'Suusat ul 'palooJ

la8 nod ataq.4a sI 1v\ou{

sql

'Suorzvr s,Surqtaruos [a.^a

peuruup

puE $lJElt aqt ot Surualsrl tu,l puE s.&oqs

eqt q8norqt Suro8 ru,1 tng,, 'sdus Eraqreg ,,'lesreaqar

rye

la8ud SmrE) zuuo; sI IIB r4 parsnadde se.re dlrausan teql patelsuourap oq? tnq 'peo1ryo,t Lmaq sdu,rqe aqr uatq3q .;ra.oaaoq pue ua,rmra padlaq dpo tou sarprarls sJqpaua{ ruq tJE arp arqnardde 'prp IaqI ,,'paqqu Suraq q1 r,upp daqt rnq roumq aqr paH daqt amucaq urol arartl, 'Surqqu luppuanrad s.q loot o,rar aqt lrroq PaIsE uaq,la 'sdus aq .,'ao[pue IF.g,, 'sassoq
s.rq

Jo

sa{rrals duwg ,{parppr pauuad oqu rqpauag duol 'saposrda ..sauostr41g,, duzur uo paryo,t oq { rolErrrrrre

prre

ralu \ v

gof s papuel aq ld4cn1 se^r. aH '>lro/s roJ SuDlool staarts aqt tH ar{

pu? 'llEq uappns E ol etuBf, sarprus sq 'la4JElu >If,ols aql Jo qsEJJ

aqt qll^\ '676I uI

'uaql 'SuuaaurSua pue lusllEurnol Jo {rEr]


ala./v\ SuooUBJ

IBnp E uo sElv\ smoJ slr{ 'e8ailoJ Jolunf u1 puu 'eJn]nJ ueasaJoJun qBuuEH

uI

JEJ

llrts

'arull ar{l lE lng 1 'raarec

uortsurruE slq SurouunpE ur lBrluassa aq


parrnbf,B ar{

ol a^ord Jalq plno^\

u{s

IEJrsnu ar{l

'aurl

3q1 lP lua^a luEJIJruSISuI

dlSururaas E su^a

tl q8noqtlv

'auoqdoxus aqt dn 4oot BuuEH

puE EIuroJrlEJ ot ps^oru dFuu;

sq 'looqrs

uBSaq aq raIB

{uoq5

016I

'rI

f,Inf uo 'oJrxa]\

^\aN

'esorleN uI uroq

sE.^a EUUBH

rug "\ 'suorJu4dsu uorlutulue qrla raalv) sr.q ue8eq uutu JarilIau
'stvaf,.

dgg rano JoJ suooueJ qtIA\ snouduouds uaaq a Bq sauruu

rraqt qSnoqly 'splro/y\ prolnllsr rarilo ssallunor puE 4rorpag

pulqaq slrJrds a^rtEarJ er{l aJE daurug puE pau sE u1!\ou>1

lle

A sB

tsorqP eft ww saurEu o^al 'EraqrBg aof puB EUUEH IIIS

4rorpag
aroJag
:OAAJ- dEJdVHf

'06I'J'uuuuH rrrErllr/&

sauolslulTc

rq1.. ./,,_*,,,
a
!

duzvr srq

- ^^lluruur^r puE JAIDIAI

prE,^

ol

Suqeru osle se,l.r EJaqrEB qdasof


'peJrq uoos sEA\ aq puE uouuauE

du,Ltu

sapu puusnoql eeJrll 'elrq,AAuzay{

qdqrupf ot arusr dl4rrnb


!

EuuEH 1i1g '3u1s1 -uzuusH ol lno suootJeJ qr patJeJtuor dlsno

-r.tard puq olpnls aql asnuJag 'lrun uorleru


-ruu asnoq-ur,laau s]l Suuum puu dn Surllas
Jo

{szt Supplqro; aqt r{tl^\ dqulnf par{ a p -maxa pa8ruqr NSIAI 'aiuu srqt tnoqu tV
'suoousJ arp JoJ sldurs 8ur

t?
'nrpauag duol dq
arnlPJuEJ
B

-tu,la osle sB^\ ar{ uoos 'uousurue aql Surlralp ol Jrsnu ol


E ueqt ssal ur pue

sauu{ Suruo ruo4

lue.ta aq read

ur Eraqrug

aofpuu urrueg grg

'qst patuioddu sq tE palleJxa EuueH rue8u acug qoi aqr -ro; palnbar

aqr sr^a EuuEH 'atJ Jo tsmt aunuoddo uE ur pue 'suoouer srq Jo auos JoJ uauu,^a aq ot scgdl puu Jrsmu pepa?u lau.tno laqto qorp
asr-lradxa IEJrsnu aqt pzr{ oq,^A orpnts ar{t ur auo

{uo

-nts ar{l 'uEuuEH q8ng go ppd xus aqt uo 8uqpm,lo sruad qgg teql turod srqt tE sE4 tI 'uoou tB uuBaq dep>por't. asoq,u auo '3up1 dpn6 tq31u e 'srau-rrro qorpnts aqt
1.r,r.o

Jo

qtr^

seapr .ftots ra.to pa.^ aqJ

dlzrpsepnqtua ar{

sE

tq8rupuu

[]un

paqrtaJrs sdep>porvr

due14 'tuaulredap aqt

Jo peaq aruelaq dp4rlnb aq araq./v\ 'aldoad tuud puu 4ul ar{t Jo ruleer aqt ot sretsdn paloruord seu euueH 'spuuq uedqqp Suunpua Jo sr{tuoru lurams raIV 'uoouuJ xau erp roJ pasnJl Jq plnoJ larp tzql os pauzalJ pue 'aBetuB eqt ot u.^ op
,,'slaJ,,

uapt 'dn paraqtu8

ara,ra.

'patued pue pqur uaaq peq s8uvvrurp qf,rq. a uo


Surt:dJa"r

ro 'staaqs pro1n[al JEap aq] 'u{lJ uo papJoJal uaaq peq uoouuf, qf,ue JaTV

Jo ulroJ f,1ra ue su.r,r d-ra8prup mI 'uorssardaq aqt Jo sa.rnssard IEpUE'uU aql dq parllssarap 'sp paqsz,l.r aq ,{lqLuas -susrp Jo sa8uts snouurr ur salqoruotne pue sJrueqJaru aqt p1urv 'uouets+o,^a qEuuEH IIrg sE^ srqf '>lurs E pu sa laqs qrpr,r dn tl pax[ puu a8eru8 ar{] Jo JauroJ auo patuudorddu oqe

psq opnls aq1 'a8zre8 z pue doqs ssarp u anoqu areds duu e otur pazaanbs
an;-d1ua,nq ol dluar'rl 'uooueJ
E

ara,u. aldoad

Jo tno tq8ruls paruaas ruarudoldrua;o areld ,4tau srH 'ssaursnq Surqse,^a aqt ur ilus Jiasruq punoJ puz-raJJo aqt patdarre aq 'seor{s
a"ra,ra,

d33os srq dn Sur8uuq dipn19 'qof u ruiq Suuago

daqt

.4

oN

qrruas srq Suunp----ssar

-f,ns lnoqlua lpuaredde-pa.tn,arl-ralur per{ aq uoq,^ r{tr.^a 'orpnts uoouzl 8uq-ueru:u11 peurloJ dl,Lrau aqt ruo4 IIEJ E palraJal ar{ 'Jalq >lae.^ V 'pre alnog lasuns uo uouels arraras B tB srEJ Surqsu,r,r uortrsod E punoJ eq qJJEas 3uo1 e JaUV 'punoJ aq or sqof .Lr.a; ala,^a aJaql puq pue d:tunor aqt JaAo s8ur.,ra. dur8 tearg sll pua"rds puq uorssardaq er{J_ 'tuaurdoldrua
Jo

due ro; 3ur4oo1 tuarua,tud aql Surpunod ure8u eJuo sE4 EuuEH 'papua Qof terp uar{ A depol sporvr eq araq,^ ruorJ salru duzru oot tou spuuts

Ilrts tur{t {rerrpuel poo.rMlopl E 'ratuaqf sa8etue4 ar1] Jo uouJrutsuoJ aqt uo 8ur4ro,ra,

qde:Soroqd looqos q8rq 9761 u ur zraqreg aof

Jauaq sEtl\ Suquuq tEql paprJap BJaqJEg puE 'srEad o.^At roJ {sEl 3ruBs ar{t lE uasq pEr{ uEtu ar{t par?Aorsrp aq 'ra>lur r3r{touE qtl \ rpunl ra^o dEp qtrnoJ ar{t uo '{ul Elpu] qtl.^A sleJ

eqt otuo s8ur,ttu"rp

lruad

qrotEru-ruE aqt paJBI eq araq,r 'ra>Iut ot

patouold

sE^\ ar{

lep

auo
t

raIV 'sl?r ur Suuuwd

ryo,^a ot tua,ln EJaqrEg '>lueq aqt

ruo4 sdup

uouEf,EA IEJaAas 3ur4e1

'uoDrsod

put B ua"{8 se \ Etaq.Jpg pue llervr lue \ 8rn-taaur aqJ roIES


lteld
tE

eql adadod ot auoq 'orpnls snoluE{ eql lE , Aar^lalur uE roJ paBuExE puE uorlsulru ur lsa
-Jelur
sr,q

Jo ,l.larD1 'sasseif, tq8ru Suqet spl.t. EraqJEg araq,la, 'atnlpsul


sr,,rn

JolJrutstrt uV rau

-rol aql punoru 1q3u

uoEstrlruE ul )tlo,^A 'pazllEuatsul ra,r.au daus6 te qof e qSnoqry


,,

aqt Jo auo a:a,Lr nol aq dlateunlroJ 'aru IIEr p,aq pue >ilo1.^aeN ot Suurol
-Burrue
r{t1,l.t, palEurJSEJ

paqsr.us tsnf nod puu saldnsrp pue uuru euo Jaqunu ar{t se^a aq fausrq ol lue,4, nod uaq16 '],uplp
sE^ .

{rzq raual E to8 I puz,, 'slleJar er{ ,,'reuei uul dpo puu auo d6,, dausiq tiEAA rotururuv ieat? aqt ot atol,{a aH uon
eruuJeq ElaqJEg 'uootrel dausrq B Suraas ra4e 'poFad sr.qr Suunq
>luEq aqt roJ

aq 8uiles

?,

8uq;o,tr [1]s 'Ja


ar{

e,l.t.oq 'su,u

eH 'paJeos aJuapuuoJ-Jlas srq 's8ur.,nerp arou pue aJou plos


se.^a s8ur,^Aerp

'aurzeBeu
Jo anssr

sv

talllo)

r{8lq Surdg se.n aof'uaatq8ra;o a8e aq] tE puu 'parda:cu


q>laa.^a

st{ Jo auo

I6I E uI

d1eruua,rE 'palcafar-suorssnuqns

snor.tard aqt dn pa>prd aq 'suorlealJ tsetel

sl{

pareadde teql uoouue Eraqreg aofldpea uy

go paddo:p eq arurt riJea asnuJaq Surssardap puu Surtsner{xa se^a U 'runlal srq aurl aql u.^aop pa>irEur puB tES uEur Jo
,,pada-dpeaq,, E arar{^a '>lueq eqt ot

ol

de,Lr.qns

ot
E

af,rJJo

{Jpq uaqt pue 'autzeBeru rarllouu autzeBeut ol uorlels du,tr,qns uroq paqsru ar{ 'arup

sq lruqns ol uru,oldn puu Joop aqt tno loqs praqreg 'uoou >llruts {JolJ aqt atnulu aqt 'auuqJunl tu dep ,{ra,tg
lsuu8u aJul
'uraqt Suue;rsnil puu seapr dn Sutuearp 'tq8ru te auoq tES a:q-'s,talllo) puu'lsod Sutua,tE fpprwps 7azpotr^42N aq] ur suooUEJ aqt dq

uI

'saqJta>Is

,|r ot pa -plrep aq 'asol ot Surqtou qr1at dipulg 'rmb ot proJJp t,uplnol aq 'taals
paldsul
'TuEq ar{t;o tno duzn srq Surqcra4s

IIEAA

uo dueduo3

1sn-r1 3ur.t 1

aqt te qoi

sq

paqtuol aq q8noqrly
1

'sarnbg atuq
1 auo dup ruoq,, d1,&.,r,r

ippe touueJ

sdzs aq ,,'{uuq E ur pe^,u-tu I ,,rtoq,/\\onl

luop illls 1,, tuarua;rnbar

Ilo,ln' ar{t 8ur4q-pur; plnoJ aq uoursod duu a4et o1 Suqpzw sE^ aq'rumruard e tu sqof qty6 fiqrqrssod atoruar E paruaas rearuJ lrtsrue uE 'aJroJ 1ry 8upr1q uossardaq ra8uol ou
sE,&\

aqt qtr.t\ 'uouenpur8 uodn lnq 'looqJs q8rq Suunp ,llulp ot panurtuoJ eJaqreg >iro,ttlooqJs srq relo aruaparard 3ur4el aJa./v\ xnmlqul {luqJ aqt pauro.^a'pa
-trafqo rar{toru srq teqt prEoq{JBIq aqt otuo sauars snor8ua; Surldo: dsnq os unq lda4 puu
'tuJIEt srq Jo a8utuulpe

Iool sunu aqt looqJs prqcored uI qooq


,,

Jo lno sarntcrd Superrtdnp BtaqJBg

.(q;lasrurq pauruuatue aq pue 'Surztrv:p loJ tualut E puq aq parJ^of,srp uoos

Surqtaruos;o odec puaq aqt auof,aq a ,plno^\

L, 'stuaruiuol Eraqrug 'asL\\raqto ludploo-rg ot paloru dluru; sq sqtuotu rnoJ JaUV 'aprs tsEAr?,4Ao-TS,IroA.ttaNuotJalsdaruulaq0I lEuroqsE \BJaqJEgaof'I16I'tZrp]BNuO

-raAvuI rfrA\ '(uvofl rNIAt.vu(

:IAVH

,,'pPq

a^d.

lurlar ra1\o

tqEU ot

aurt a^Bq t.uprp a^t

tseJ os lsaposrda

aqf] op or pq aI['Ieap aarluradoor u sual


U 'ppe plno^{ J puz seapl un o slq peq all 'nod
or rg uuldard plnoal aof 'asrno) yg 'r1 pauuqd -ard nod puB
suna

drots a1oq,r aql

terla,r.

aau>l

nod asneraq aroru lr padolua noa raqtaSot Suro8

Eurqtdra,ra 'uortcnpord aloqa E sB lr tB {ool nod'uuur tnodsl u sE lnq:uoouuJ laloqna] aql


auaJs ler{t Jo -1uu
sB

}tupil no,{ pue auaJs

E taE

no{

'alBru
eas

nod uaq A

'''

'/1ruara1lp uootrur eql

nod tBql sr,, 'sdes aq ,.'tnodq lnoqe uud unJ aq1-, 'suoseas xrs arrlua aqt roJ sapoqda aql Jo tsoru

uo palro^. aq 'lsllru lnodel qailoqs aql sV 'sral

-rzrzqr aql Jo uortur5rlduns srq reUE pua l.uplp


..ssuotstu{{

aql,

01

suounquluor qqrBquapls
,.'s8ur,Llurp 1o

tol

op ol pzq nod asneraq,, 'sppz eq ,,'luulrodun su^a stsoJ aqt rr,$op tnJ ol op plnor nod Eurqrduy

'''
aql

'puurl aqt uo raturl E aluulurrla

sE^a

prp 1a,r] Eurqr lsrrJ aqJ,,

'su1e1dxa

aq (!'sralJereqJ

o1 drp 1v nod a1ut l,uplno^a r1 puu Ilgsua punor a^our plnona daqt os uraqt Eulzuaq ^\Erp -qru,, '.uoJJr ssal qrl { pateruluu aq plnoJ daqt os uraqt tur8uuqJ pue slapou purEpo qtJrpauag

p1 tug4er dq ue8aq aH 'sserrns uolspalal roJ ,.sauolslurlll aq1., Eururoor8 Jo {set aqt ua.r1E aq 'aJrJ ol saluorr ilaql pu? 'punoH Luaqappnll "{ppag

su.ra.

puu;1na Eqrq or Eurdlaq rauv 'u?al


suna qJequa{J1g

aau rlarp Jo sraqruaur ratreqJ aql Euourz

'doqs rrnilo Jlaql

fsqft5

uooJs

pauado aof pue IIIfl pue luaurgedap uollBurluz sll pesolr

hlt4

uaq

(('BJaqrBg-BuuBH sB
-rrrrJ .^aonl

a^\ a1d1s a1oq.r, aqt raqtaEol turttnd ur arn8g da1 u


d11uar

su,ra,

aq'uorsrlalal roJ puv,, '{JaqJraU

uuprof suleldxa ,,'a1drs prng

ruqr la8 or l,dilaf pue

uroll

palquua tpq]

{ro^ uoll

-srurue pue sasod aqt Jo tol E u,,!rop Surrta8 uI lztuaurmlsul

su.4d

aH,, 'I4IDI I rE

suoouer dlafpuu urol qzraqreg puz EuuEH uo slnodel roleur aql IIE JoJ alq
-rsuodsar se^r '.s06I aql arurs

lqlre tnodel

puE roleurluz uu'qrzqua4rlg 4r1

'aluu

tsJrJ

aql

roJ teru BraqrEg eofpuB euuEH IIIS ']ueruuudap uoouEr INSIN


o

aql Jo sllBq aql ur-qll^\ ' L.6I uI puB PruroJqEJ ot pa oru aH ,,'auo8 sp,^a I 'pau3ddzq teqt atnuuu eqJ puru

rnod a8ueqr nod a4eur leqt s8urut aplrl asaqt qtl -^aoN elu ol
u.4
L

op srullop uat aqt tm pzq daql 'sr.qi a^arlaq luer nol pue 'IJeqJ eqt sauof, >irEq'Jalq salnuru rrr,a; y'sreaddesrp paqr

FA

arll pue ,'a>lutsrlu E JpsN, 'lun"r8 E JEaq I pup JaAo sauroJ pueq aql,, 'sdus aq ,,'srqt Sur4uql ru,I sE puv,, eapr poo8

dlard e a{q pauaas zuoo{ua1 te Sururerual dpappn5 asr.r rEIIop uat E eas ot palq8rtap su^\ Eraq.rug '4raqrdud slq qtvrt

L'

'1aar rad
moqs"tad loqs Jr)a a8uloo; uorluunue
3o taa; duuur,roq Sqlertsaqrro su 11a.la

Japlnoqs srrl relo p?r{Jear pueq

uar{,l.r'uorsrJap aqt Suuapuod'>1sap srq te Suutrs $,^a aH


'a^Bal ol peluElY\

aq umual dlaltua tusu,^a raqrgg drluniroddo aqr tu padrunl ]soru q8noqtry 'tuarutrzdap uorteurrup

sz:xsmu pue Sururrt .si^.oqs eql'sJoleurluE pup stsruu 1nodu1 aqr r01.,\a JIasuIq pa^Io^ur aH'EuuEH s,{us,.'araqt ruo{ lr lool I puv..
'srolJE aJro^ Jql puP 'sralu.lA aql'$lro.&\t3u aqr qrl-^a rlE3p Pr3qrPg 'aldrurs su,tr uorl -nlos

NglN ^\au ar{t JoJ dqurinf parg dq patrruf,ar aJa,^a sJa>ilo.^aor lq8ra Jo ualas 'allaqJod ,^aaN ul suootdlal roJ {lo,&l ot tua./r puu purqeq xr1aJ pue ar{ araH IroI ^\aN Ial EraqrEg puP 'asolJ ot paJJoJ sE^. tr 'sarnllld oxd r{tr.^a tJEJtuoJ slr tsol orpnts uernag
'radoidrua ,ll.au u r{t1,t\ 'tol Jlasuml punoJ uoos puu 'lsuJ Sururual se,^a aH -ururue uE apuul sE4 aq sr{tuoru x1s urqlIAA go ppd aruatsrsrad puu >Uo.4 pJEq qeJaqreg

un aqt

uaq6

ptun Suurerp pacrtcurd puu auorl

tua,^a ar{

lq8p

aqt fuanE 'ssausnq uootJuJ aqt dofua ot arueJ


d1:ua

'3uru;oru arlt Jo srnoq

aql uaur o,lN aql ol lng 'alJuJrru Jourur


Ja^o JoJ ssaulsnq ur

uoos pug qof aqt tE pailaJxa aH 'saqtrtals oq,tr uosrad aql 'rauaa,^ataq-ur uE ,rou

da>1

qrotuturup aql uaa,4Ataq ur s8ur,Lrerp ar{t seop

se,^^ EJaqJEg

'tl

u duuur o1 sr sruad dtgr;

{oot aq 'qof

E paJaJJo sel.r.

aq uaqa

uaaq a,ruq sraulred aql

lEqI /96I

'r'BraqrBg
11rg

'uossardaq aqt Jo straJ;a aqt 3q1aa; 'sselaqualaN 'rl a>U t,uplp ar{ puu ssausnq uoouzf, aql uI uaaq pEq aH ,, ra^eostBq,^a tsaJatut ou 'ul palatunss L, 'tl qlet aq sE lnq 'lua,t\ EraqrEg

aofpuz euueg

'tEl

ar{t xua{ aurlal snouEJ 3ql

Jo sJoteurrue 'orpnts uarnag UBA ar{t ot rurq tuas oq^\ puauJ E otul

padunq aq de.l,rpuorg

Eraqrug

ao[-

uO ,,'aqJuued qtr.r,r p?Arets daqt ,,lloq aas pue,, a8e111 qJr,^AuaarD ot u,u.op oB ot papTrap aq alurl aa4 siq qll^\ puE 'sraplnoqs sq uro{ pelrl
uaaq peq rq8raztt snouuoua uu Jr sB r1a; aof'pa]Eq aq qol aql ruo4 patEJaqrl 'uaJpIr{J qll.^^ paurBru ala^\ oq.^A asoql

66 trollEulluB ur

'[8rplq Jo] srea7 ozw


99

pua aqt sE$ tur{J'slnu ob p,T

JaaJu,J {ru Jo

{po Surdaa4 'saadoldura rolaqrzq str JJo prsl duuduro3 lsnrl Sur.trl ar{l ratul aruu tJoqs u puu drlunor aql
an8eld ot panuluor uorssardaq aq1 'tq8noqt aq os rO .'uouerrruu ur JaaJEJ dur;o pua aqt sE1( leqf 'slnu oB p,t,,

Iestuq ot Surdes

sJaqtuaural aq ,,'sreal oa41,,

'8uqui ueqr

8?

r:l:ryx&**
.,'>1un1s noX
11er

'. ry

,foqt JroJaq'uoos
e dnq pue rno oB

:eq
a

:a11ag 'qunq 8rq lear8


P asn,,

'qnl aql ur Suzs

,{aqt ,,'oot ,srunesol -uorq puE srrqEq


JoJ poo9,, ,( sauEuEJ auolslurlq aqJ,, '26-d

aposrda ur deosryog

ro]
rc

AI

uo paqrPq

ffiffi
tff

'Laureg pue parJ'luual

JrJulal raqlo

aql

6?

'punoJ aq ot sqoruorlBruruE

ou zql

3lJ,^^ araqt uoos puE 'trns pa.uolloJ sorpnts


sE,^A

lJqto aqJ f,lsnpur aqt 1o

tsal aqt
sE,r\

sB

'.Iroqs ur

3-ra.{\

sJotEruruP dueur .ro1

aof puB lltg iftpis E Jo pu3 puB 'EJa uE Jo pu3 Jqt sE,,\\

ll
ol

sauo ,\\3u alEaJJ ol uEqt suoouBJ epEu-dpEaJlu enssral


asuas aloLu apElu

tI p?prJap

Ngl\

'saiEs t3>1Ju aL\our

Luo4 strJord eqt tE dE,t\E Surtua uorsl\alal qrr A 'padold -uraun d11n1ure8 'tuaruuEdep uottEruluE NgN aqt Jo tsat eqt rillry\ Suop 'sa,tlastuaqt punoJ dpdruqe daw '/t6I ur uaqJ
srpad dlua,ttt loJ sBEB Suruuqd

,{1ddeq

EJacLrEg

pue BuuEH 1da4 rueal asnoru puE tul Suqanp-ra,ra srql


'urEBE

'splp,r\E druapery uJ^as ]o

sltll Jo tlnsar
-JElEql

?rlf

iauul{\ aq1 ,.furaf pu? uroJ,, sE\\ uor]BJoqEIIo:) ralo pup ra^o aas ol tue,r\ pFo,\\ saruarpng leql slal
traiord lurteds ,{ra,t
e

rlllt\

auo 'la^\od 8ur,(uts qtuA sauas uoouEJ e dolalap ot patuB.^a dsqf

ro; dn

'66I ur 'tatEl tEJ,{ E puE 'sllDls rrJr{t pauoq daqt raqtaSol odur3t ,(pauror 1o Surpuulsrapun duuerun uE pas$ssod EuuEH llls puv 'dn pauurd Jq plnol s8urtturp aqt
paruEat daqt

uuqt ratsuJ pleoq,fuots

E qJta>Is

plnoJ Eraqreg Jof turp prs s! tl lou serl parnpord tr drqs

-lJutJd Jqt tnq 'ua]loSro] uaaq 3uo1 spr{ uouuurruu 1o arard lsJrJ lerlJ uooUEJ lEf,rsnur JlnurLu-uJ^JS ts'JrntuJ^ luroi lsrl lJql uu pJr"uf,Jl ara,n,(:qt JroJJq lq tu.l,r.rc.rl y

wval wYEu (I lHI

.,

s?rulsurl]

3roJf,B

rq8gg aq1,,'uoor -rur htrJIAI It6I aql


ur uorleal qtrrusrarpu

.{uu srq strune dpa8ua


QqBIr rEJ) tEJ tuo.1 'qfta,y.Y

s'roqrl{v'JrssPlJ

'ttrrpr rrrrr9 p cnM rrlrr - ,--,, -*-.-11

lnq 'lBN ol lI plos puE

tr{)I,{

ruBrSord

It6I
E ur

3r{r

tuo4 auars

u?arf,s

,ry\orls

aqt dn paIJrd 'salntJld Blqrunlo3 Jo fuEIpISqns E 'sLLIa, Jql l3IJEur ol lolnqulslp E Jo qllEas uI lu3'{\ ElaqlEg puE euu[H 'tEd 8op
E i(ppa11 puB

(tq8u) {IE1 uEtrq

-ot-ueaq u aruq L11ay

ru3g pue asnol4l dxrf


.ruauruedap uortsuruts qIAtrttr{ Jo peaq aqt'Iqurn} prrC
roJ uoolf,uJ ,,fu:af puu

p?ur,{\-urp sq puE lEr Suqurql-Ilrnb

Ind

lnoqE prBoq,{rols

qlua

pruilv

llas q8no] E Jcl ot Suro8 se,u lI ]o prElr{un sB,^ uorsr^slJ] roJ ,{1J,\rSnlJX? apEul uollBtuIuE puE 'sasEslel IElIllEJql lu?IJUE JrJ.{\ Af

o9

uo suoouEr
r)l pJpllap

,{1uo aqt 3luE aqt

1-.,,..,.q.--,.., .\Jql 'lqtsIsJlo] 3>iEl

lsol pBLl lEql ,{lnua aql lrnor slqE)llEluJl r1l4\ puv olpnls LLt{o ll3ql uaoo puE spuEq u.\\o
'>11o,{\

rv

uorsl'\?l?l 'sqof llsqr luJql

ruoJ,,

uolJ 3uaJs P

tno trB (ralu3J'JAoqE) EuueH lFg puB (rJrl 'a.loqe; e:aqreg aof

llJqt otur sr3llEur

ol p3plJ3p BJaqlEg puE PuurH

lusql Suuago ?uo ou

LI]IAA

(.'sauolsturl{

aql, SqpnIJu!

'suooueJ ]rssEIJ A.ou dueur Jo uollzalJ aql roJ panaollu Eraqrzfl-uuuuH 'uorsrlalat ol uorluurrue SurBuuq uI tnq 'arns aq ol 'aldls anblun E se^a tI ,fpuapr plnor .(aqr uoq.4a qrlr$ pue pa^ol seJuerpnu l?qt sratJeruqr patuarJ
daqt rnq 'told aqt ul pasrauurr ra^aar^ aql puz q31q uonf,s aqt daa:1 ot alqe daql ara,r dluo ro51 'Br?qreg pue EuuEHJo smua8 luar aril sarl uraraql puv
..JJn]s sno

-Fulrq aruos ur -4aarqt ueqt puu rI tqEnoq aq 'q8ne1 turq appur tI JI .SuFDduB tE pa{ool oqn^. auo ,(1uo aqr sEA^ aH,, 'slluf,ar tJlpauag duol .,,radaa4atu8 aql sp^{ ao[,, 's11epurd pur slstlr{l told
ra.,r.ayr

dq rnq ronu aJrol eql Jo

qlqs

aql dluo lou dq paua,r.rlua

se,1a

&a,r11ap aqa 'arn8rl arrtua aqt aleruluu ol peau dllsor arolaraqt pue SurrunsuoJ aurlt aql

Patuurruqa sqtnou.sralJur?qJ qqt

{uo

tur.Lo;41

'a1lts paugpruarts qeraqreg-BuueHJo lradsu raqloue

s".^a

uoltusra^uoJ

'smtldxa

uuuz11

llIS

.,'sHaU o,rt1

palurud dpo a4nod puu ,{ep IIE pu"q tql uo 3uruuru daa4 uer no^,, 'tI oluo {rEq aaoru ol rat)rBqr aql

8ur,r,ro1p 'puoJas arlr Jo pua aqt te pareld su^a pIaU leur8uo aql 'puoras aqt or pIaU

lsrg aql ruo{ pa^oru puq ratrzreqr aql

r?rJV'PalBadar dlqzu[uratur pue raqtaSot pawofaq plnoJ lEql 'splarJ ro'suor]Jas IIEurs o1(l lursd plno a olpnls aqt .JalJE

-rzqr Euruum ro
-prsur lut{
a

3un11e,u. e

pqqaq punorEpeq palrzlap 'tuo1

u Surlured

pro,rr

oI

.('ruoor

8ur",r.r1

ssalpua eql,, sa ot raJar sr?

ur 3q11nsar saurtaruos 'slulluassa lsarEq aql ot pared uago

ara.{-s

f,ep f,1tea aql

w lllpDadsa-spunorE>peg

's8ur,nerp aldurrs aqt puo,(aq re; arualPnB aql

{ool

PUE saIEJs

aqf paddrl lErll sluarlonb dlrluuosrad qfph panqur ara^a-slusrrauuuur puE srFrnb

u-aa.o

Jlaql
sa^Bs

qrpr slpnp1,rlpur alFIJap rlrua-sJaperrrlJ eraqrzg-puueg;o uor8al aql 'ppalsul dauour aroJaraql pue 'arull alq?nle^
qJrq,^AJo IIE i$.Brp

ol

saPluE ro'saau{'s,Lroq1a 3reql arE raqtraN'atErurus

ol s{rau

a{II-uB^as 3uo1 ou are araql suEeru

qql

Ito.ud speaq Jlaql qf,rq { uo srBIIof, a,ruq 'lurupe Jo (uuruoa\ 'uzru raqlaq,ra'aldruuxa ro; 'sralturuqo uraqrug-euuuH lsol I
'Braqreg-uuuuH
Jo ssaua^ltualur aqt qtpa ra^au -rBJ

lnq-aroJaq pasn uraq peq a1fts srqt 'uoqeruruu palIuII pallef 'suool
uu dluo

patpurue;o drotsrq aql ur a1fts asnoq anbrun tsou aql sduqrad tnq uroJ gu
dE^a

vraqreg-EuuuH
3q1

aql

tou auutraq sanbruqral asoql

aqr SuoIV 'lrnpord Suruplralua 'tur8e8ua uu arnpord


nd.al sE

Ilps pue uoouur qt8ual aures aqt roJ s8uutrurp 00E' ss

esn ol uaql paarr,ollu tsr1l

sanbruqral paraauord daqt 'uoqs uoouer alnurur ualas-ol-a,{rJ auo ur s8uytru+ 000'EZ uuql arorrr qrln'aldts luJuluaqt plo ur aleluluE
o1

dpsor ool sE.4 l! ssnBJag ds^a.{aau eloq^4, e ur lood lual4 snopuaruarl sFlt pazqun pr3qrEg puE EuuBH

.('luaruaaarqtrE lueJl;ru8rs dra,,r z se sF{l uodn Jo

{ool I ' ' ' 'ssausnq uollEruruB aql

pa^Bs

llpar

aof puu

ilIg '{ro^a

lno

sE^,r

dpoqdra,ra asnuraq elqplru^E srallr,r.r rsaq aql lo8 daqa,, 'sdup ,,sauo1slullJ,, aqt Suunp roluunuu puz ralll4{r orp
1<r

-nls e 'lf,rpauag duol sdes ,,'uorlrz

urnulurur aql Jo tno lsou aqt tat ol ,r{oq oq.^a aldoad palq dar{J,, .dtruntroddo ^aau{ luql Jo a8ulus^Pe {oot daql puu-ssausnq aql ur uaru dor aqr doldrua ot aIqE sena olpnls BraqrEg-EuuBH

SuqEpag aql (sluauruudap uorleurpu rraql pasolr sorpnts alloru aqr rarJv 'parnpord ara^4. suootrer

den aqt pazruorlnlo.^.ar laqt 'uorsr,ralal ot uaarrs 8rq aqt urorJ r1Jll {s eqt apru Eraqrzg pup BuuEH uaq

{1ruar

aJJ

j:lgp,y:3H prnoa rr #T] ztaqt'EutAIT ffi]'Pazllear ot araa {aql v a>iuur

lp^{r aA s8urqr

Jn
o

'Jlqrsua; uana '1ero1 paruaas-uootleJ

Af

patuauo-tlnpe

tsrg dra.t aql-q8no:qqparq uorlerulue laqtoue atearl ot EapI qllaqrtrry uqof 'p1o srua,,( uaatautu rrlo sE,{\ aJuarpne qpunoH
d:raqa14rn11;o luarrad ,{txrs reqt p?la^ar sla.,uns uaq \

puv
a9
'S,,\AOtlS

depot paqsuaqJ llr.ts a:u oq,&\ slels Jo 6'qu8 u pue ,tter3r6 ,^AErC >1crnf luag r3o1 qlr.r,r Suop dppaS puu Ind pa.^ olloJ uoos punoH d-r:aqap4:n11 'a:uepin8 arua8 aqt sread uoqs quraq.rug puz EuuEH lapun 'palearJ uaaq perl uoItELuIuE patltutT

;o

JrtrEqJ puu 'Buu"H


119

,^AeJ B

uI pue 'uotst-\elat uooueJ

JoJ

sluapaJard tas po8 srqt qsqduro:Ju ol Japto uI palalsnur

lbupr5 a8roag

daqt uoue.touur pue dtltuean aq1 dpuaragrp ,[ral s8urql Surop uuau ppo,^a

]I'p;4lear
'

'uJaqrefi aof'uosue11 prEAoH 'qf,Bqua)lJrg

daqr '3u4r1 u a{Eru ot ara,t . daqt yt 'suuat rqt ot paa;8e puB qtmrq daap e 4oot aoflpue pg 000'E9$ or 000'Et$ ua?q per{ qr8ual eruus rqt Jo

4r1q'tq8;r or
-ErruPH

4a1

uor4

(a^oqB) orpnls EraqrEg

aJu-puErq

uoouer

e ro; ra8pnq aqr

'NgN rV

0OB'Z$ aq ppo.^a uootrEr

?lnulu

3^U E roJ ra8pnq aq1

aqr tu dup

Snuadg

,,

Suruaarts

aqt Suunp sassq8

;o 3ur.14qr o;y :su8rs


puq daqt sr?q puu

sa8allor aqt ur pue,,

'qlYrar uraqrzg,,'tq8ru
1e

ualas ro durul

-xrs te uorsnalat uo 3ut


-.{e1d se,r a11,, uoseas

tsrg str pru,Lry druurg


uE uo.4a rIJ[IAr ,,'punoH

furaqappn11,, aonpord

ol uo lua,la EraqrEg
puE BUUBH'(ii\olaq)

,dppaA puu gnX,,;o ssarrns aql dq padong


'1a8ed

8uozl;

Jgv uo rr3 ol tsrs aql


tnq 'parnpo.rd aposrda
puoras aqt ,.Tad1g

3uotslurl{

aql,'z-d
8uilg

aposrda ur patuarur aq aurqreur

aql uo auroqlu 'taueg

\,.

$,@
d

:\

t-t
tq*tt* q
.i.

'(a8pd SurrpJ) r{tpoInq) DuEC puE plodoal drolrrn uosrly .ql} o{nqf EupC .Eraqreg audzfpue plodoal l:olln uosrly ',la.or urollog lra8anry BrEqrEg 'otoruu4ul oeaal puu Sraquasrl dlaf,eraqrug audz[ puu plodoal ho1iln uosrly'ra8aruy ErEqrBg',!ror qunoJ laddog aurxew ,l,to1 xaly.o1I aIII.r.^A ,uostBiA uo( ',laor prlq] iplodoal droltrn uosrly 'SraquasrE '(rrafl'otoruu)lu.L oE^LI ,n ,or puoras le,rau8ulEN a^als ,uraqreg 1ea1q 'uosrar.I

rnquv

'.Ual uorJ

aor dor :papnpur 996l uI IIIEal uorlJnpord uraqrug-euuPH aql uo sraquraurJJEts

ot

sE./v\

sr.qt roJ uosEar

aqf

slrdnd anuq sada Jraqt tou Jo rarltaq^\

'asEJ qdaurug pue ErulIAN

u1-$Irutu Surd;Uuapl ilE puv 'ez:s

puE trlSlaq a^rlBIaJ 'JaIJBJBqJ qJBa Jo s \ar^ aprs puB '>lJuq 'tuo4

pa \oqs sa8ed asaqt 'plro./v\ uooUEJ aqt Jo stoqs Snru dlpUuassE 'slaaqs gllarr-turod etuEs eql lE urSaq 'Ja^a,^aor{

lapoul

'p]p aposrda qruE

'ssaJo"rd panlo^ur puE 3uo1 B sBlv\ apoflda

.,sauoJslurld,, E Jo uoTtEalo dats-dq-dats

aql 'sauraqJs >lJrnb-qJu

-ta8 qpar{ Jo euo

sE

xelduor

sE tlQ

dra,tE

'\

s4earq aaJJol OOt'g


aAIJ

'suortBlnJpJ orpnts dq 'parnbal puE 'atelduror ot sqtuolu


lnoqE >loot 'suBlJlurlral puu stsJuE parpunq
o1\at

ra^o Jo sllDls aql

paztIun

^\oqs

qJBE 'apo$da rad sSuvwErp lEnpr^rpur puBsnoql

uaaunoJ auros eJnpoJd ot UoJJe luBat Suurnsuof,-auu u 'a8ua1

-lBrlJ sElv\ {JoJpag SurlururuE 'aruoq JalsEur

sq

SuruoJla.iy\

oqc

Jo sauaJs ot '3JIA\ Jnod uo doJpsa^sa puB sJoqr{8rau Jnod

qfl,,l\ drsso8 ol dsua os tI a>Tetu ter{t s1!\opuL\\ sselauud aqt

ruoq

'J'g 000'0I SuDvruruy

:EEdHJ- UAJdVH]

'prEoqfuots
B

aarnar rJllng saBC

puE

(IaD Eraqrg aof

'st?aqs asarlt

Susn

slaaqs aJnsodxe

uo $Jn8IJ slq papJof,al

puE apo$da 34tua aql

lool lI sluE aql paJnsuaur-uorsrJard puE aJuertEd s$lpua r{ll,^A pnp4lpul uu-rspEal )IJerl B 'paIpJ plrP paproJJr sE^\ enSolElp aql leuv
'.^aoqs

pro,{\ qlBe )iEads ol

rad S3ulrl

lEJaAas

s2llads ua^a puP 'snlEls

IDos dtrlzuonzu '43 SurSuuqr 'salor dueru deid ot pJ4nbaJ uelo ata, A sJolJE ,,sauolslurld,, 'Jol33Jrp aJro^ E Jo eJuEpln8
ar{t

rapun

aposlda aql roJ saull llaql

Sqdrf 'olpnls Sutplocar

aql ul dsncl 3ra,t srolJ? sJIoA sAoqs aql 'u.^aErp Suaq ara,u sprPoq,ftols aql sE 'elr{1v\uBaN
'IauEd qf,Ea lapun uallLL/K slala

:nuo: ur SuL4 ErC '{ro.^ ol lua,^A lstue pJeoq,ftols aql 'luusleru punorS{Juq sl.qr qllA pauuv
stJaJJa

punos pu sn8olurp pue 'auaf,s LIJEa ro; palruJ

sE,^A

qJla>ls

{JInb

'aidts duls

99

>lJull JlEr.l E puE qJur uE JJ^o sE,t\ lBlll anSol

-Etpf p ur pallnsat suoJJa rrsr{l 3uo1 aro;aq puE 'suollua^ur,L\IJu,tr 33v auols ulapor\ aql
staaqs laporu
,, pooS

JoJ

psrnpord

oslB slsluB olpnls eql 'sauas aql Jo asrnoJ aql

Suunc 'qra EelJ aunf


Jo J?qrunu ?ql puu

IooI
pue

Jo tuaJslurual os 'slread ,L1:or

qurqrl6

Jo adeqs aql

ol llns sn{ uo slods

.{1par tuprp daq1,, 'Sraquasrg

au

dlaf

(punoaroJ) oll aIIII.^A

qperd Jo rolof, aLIt uro.r; Surq]l"ra a Suuertsnilr 'ratJErEI{J rppa roJ aprn8 uoruseJ E sE p3^rzs oslB slaeqs lapour eql 'pua sl.ql oI alsuor{s saqlul rnoJ puE r3lq8q spunod {TIJ

d{lnb

oslue tnodq qtr.l,r


preoq Sulrurp srq te
a^oqP

autor{ aruBJ puE dluod puE


llEt >llo.^a ol tua./v\ par{ Jl >Iulql 9,,,^^-.^ - puP riul,r\Jrn Jql
a

2?au
pue

uaas'rlJEqua{llg

]Mu?.eF
\.eq
uc

.aze atta

llta lurla 6rca


01

tuI

^aqa

a+ad' t^t]

prq
qlool
qlaal ,{uB

^:ercl

sdus.,'8uB

u svri\

lI ssalun
uPrp

-JJUJI[)ilu

luP.^i\ l

-EruIl^A
Jql
.^aErp

plno.^A tEqAA d,^a

daq1,, 'uaas dlarer aru

eluBs aqt .,(pcexa ur sl2lJJEq:)

qlaal sq'sJapPrEqJ qaoqs aqt IIE qrl-{

sdEt\E lsnur 2poslda

sv (ual) ourc

roJ la3qs

dra,l.a

uo 3ur>1ro,tt loleurlue
L"
bet*o+E p2avf, I re rba)

Iapou luaJJr lsou

aql

dre,ta ldcualsrsuoJ ureluluru

.71.rotj a o^oqe )eilA a.f) p?zl

alrt il.arp etilTro. azznu p dal

Jo

).eq

qb

l.,FParqtg e ota

llBqsrEl

I'\{41-

W*fl& l':'i;'iffi1,?ffr,1Hfi3l,.{,
lua/v\

ldurs

a1fiurs v JI

iqnon n L-U,,

'Per{ ot pa!ilBru lou q?qs asnBraq qrl sdqrad

ro-sread roJ lrgqtnod slpls oq^r aldoad

d>pn1 asoqr

Jo euo qaqs asnuraq qr1 aqdy4'rar{tra dErS duu a.req

t,usaop

lI lnq 'saurl

ou seq nBq qdlag oS qrslq


(sEur

,(1uuo;run auruJaq Uo^d. Jpaurl IIB puu 'slaf, aqt oluo

paxorax araarl 'pa4ur pu?q turaq Jo p?alsur

-^rErp llruad eql taldorotoqd aqr go lua^pe arp qrl|,r

]n[

'rrsq raq or llPrap Papp" 1"q1-s{r3ur qruof,


anlq a^Bq ot pasn aqs aorls aql Jo saposlda

-saull

tsru aqr uI dna{ 'a;r.tr qdaureg Jo rrpq aqr sI paulJar


usaq atrurs sBrI lErll slr4ep dlrsa r?qlo aqt Jo auo
.,'ruqt a)III sEunp roJ {ool ol a)UI oq \ aldoad o1 1darxa,, '.sppE aq ,,'aruaragrp due a{eur t(usaop lL, 'rolralm uE tupd ol uErp rpelq ada arpua aql roloJ ol ralsea se^ . U 'dJu"rpadxa

Jo aTes aql roJ uollrnpord ur paEuuqc araa. sqro alqqng aqr tuqr satelmads aq 'paratlu sHr dq
sB
a,

se,rrr,

pa{se uaq

{ 'q pa1$ uala


a pBrI
E

t,uara^{ lBql salrrrr punor o^,l1 ,.'sada aluuy uuqdrg apt11,,

ol sraJar oloruu>lul rsq


,.1oo1

aq d11uur8u6 'sada 1op ua^a a^Eq o1 6pn1 sr daurug 'dlpnrry

ra8uots

saruoraq lI '(ppaq srq s{ror arl) slqt op no,(;r rnq 'uaql tB arels uEr

nod 'uo rqSlens auoaruos t? {ool nod;1 's.r,orqada puu puaq aqt Eurlpor '.pearl aqr 3o sal8ue aqt
asn 1 'tueuodr4 ha.,r. saruoraq uaqt aBunEuBI dpog dlaralduror ur .p"ar, dpear ot q8noua Euorts a4nb lusp
d.

ll dlpnsn tnq 'quoJ pue {luq

ada aql aaour

plnor dagt os aull qsBI B Jo uos uI tuaqr


,{11unsn arB

ot pasn srolBruluE Jql Jo auros., 's,(es otoruv4el .,'sada su pasn

lEq

qrp$ sE ,(lsea se

aruq8 Suoyapls terp la8 l,uplnor noID 'srotprurue arp roJ srualqord paluasard osle anbruqrat clrslldrs
.,

qqt
B

'sagtlluuosrad ,sralrzreqr aql Suduqs aFq

drzurpro aqt Jo lno aprll

Eulqrauros Eurua8;o duar. s se^a sada lop ;o asn

(;o rroS) >1oo1 aql loD aA(AeqI


{qql
t,uop L,

aqluaq^apouadesB\araql{qqlI''''ralrursqJqJEauo{oolluereJJlp"qsrlqulsaolpatuu^a
daqr reqr pEJ aqt {quqord 1darxa,, 'zure1dxa 'drorqq stl lnoqEnorr! BraqrEs-BuuBH;o aadoldura aartaarr darl e 'olourz4z1 oE-,!aI ..'ll roJ uoseal IEruf,aIIatq due dluar sena araqt

dltuanbar; lsour dllluuosrad srq;o turuq

aql reeq oqna ozlll aql aru daqr 'ge r?TE :par{
dlqrsso4 'plrona aqt
.,rrr,ar^

qrl-^a EurIBap 1o sread

uorJ sr 4oo1

paze18 srqr

pue uollorua ssardxa ot qJrq^a qr!$ sqro {trslq Ieor

dyararu'saqselada rou sasFl rou s11dnd raqlrau a.ruq daql (('sauolslurld

arll,

uo
1o

areqs ot ruaas daurug pue Eurl.r1\ dpo luqt 1rz4 lmrslqd reqnrad e qt1 'sala

lnq 'lxau aql luo4 luaraJJrp dluurzu dpo s1 3ur.r,te,rp puuanbas qJea 'uouuuilue ul ralo 4oo1 sralurrd puno.rS4req aqt puu-eloru ru?qt a>Ieru pue sratJureqJ aql .^aEJp oq,r\-sJoleruru aql 'alalduor su.^a lro,l.r tnodq ar{l uarl1
a^rlnrasuoJ uo-uorsseJJns prdEJ ul pa,^Aau
u2r{,44

ur palf,rpur s8ursod JatJErEqJ qtr-{\ spunoJS4cuq 1ruad ,r,rarp 'tdurs puu p.reoqdrots ar{t uto.g 8ur4ro,u, 'stsluE tnodel 'uournpord ut
.,'?ruu surps aqt tE IIE sJotuuiluu Jqt ot suoElarp

'JuaJS qtrEa

a8Els stqr rV
prBoq,{rols

'Itrrp3u3g ,(uo1 ratnar

Sult pue'8uruu 'Surtrpa

gtur

B s,4 ar^aJ

ar,no1 pauruuatap aq ot seq IIE tr 'sta8 aq perrl ,ttoq ro {lE4 plnoqs letJeretp E tsEJ ,l.roq
ro 3uo1 ,uo11,, 'surc1dxa EuuBH IIrg ,,'srotJu

(prtEas) EraqrEg 30[


'(a8ud Sunug puu aroqul

Suna;tp

a411

qrl, 'pacud dlasca.rd su^l.'aJL\\ slq tE


tsEJ .,\\or{

papunoJqirnp

saJuts

pard 3uo1 ,troq ot urooJ aqt ssolf,E suilr ourq

uror; '8urqlfta.tE

uortJe aqt erur] ot-p;eoqfuots aqt puu-staaqs arnsodxa al{t pasn oslu rotJarp aqf
1ad aqt se tsnf Bursolf, r{lnoru srq dp:uxa lnoqs aqt rlJluur lsmu tuatualoru IurJJ pue qtnoru sq ,,ieezurlllrrr1A,, s.^aoilaq palc uJr{16 sdq s.rar:eruqJ E uo pJo,ln qf,Ea ruloJ ol .{ressarau ara,rrr 's8ulttuJp pnphrpur Jo 'saure{ ,,(ueru.Lroq paurlrual?p sroleruluz ar{l 'spua

uooueJ IenlJE aql alB -arl ot saprn8 sz staaqs lapour

qtu

3uo1u

gS

-a8ed

ol auru rraerp

----saqf,

la{s ssarp p3sn sroluulluv .. ral,4Aord aq1,,'5-4 aposrda ro; spreoqfuotg

. ,r-i

itfr-i

xt j

ii\rfa ^,!-*'\

sqr.

**::F !il

{i

'{" _

*c/

bfra6r'i--//t2'-

'lh- - .- ,t, qloaoaDit.

dny'

3r/ h4 cxf'- rr.ii

).! .r3il4

n9E

--..-,- t'.' r-4aL t^- ..ft1,'111 v -t3r1a9

ta.;

'/

' t v.

1'2 ".. 10-,liti'y.a

.- - PO N""' 2a' tat\L'

dn

";Wh

P4q1

a4't 4 tdFt::4 -:9.d2 sbMr'i

A{D

(4
.'

Y//

uVLi \$ 'r
=-i, 'Zt+/

,,.,.
a,,

-.

-tt-

.- iQ

J:lii
rf

-Jt ;{.

n t.t

!3}it

3}

q4

f.'.. ii \,j \ -ai


\lir,/

A.

s*b

I'J

o4ra -,4tt.?)-5

(.'uoouBJ aruoJ l.usaop nod a{I|

uI ra^o

tI '.doqs

IJEurpJo uE ul plno.&

{lsl lsnflusJ
uuog
e

nod"'

.1fuuqs aq

ilm sllo8 s,ll,, 'sllEcar

/4

rapuen,..luoogv:
o1 pasn

u srq1,'.{es

ag,,

'suorssas aqt

Pal)aIP

uraqreg aof daureg


sE

ruslg lal{ puu


larapuuag eag
sE

'd11ag su

'Eurlrtr\[ s8 IAd raPue^

uPa['par{

paau

uqy1q8u

ot qal ruorg

'1a8ud 3unu3; uorssas

aJroa

8uu:roral e lB srolte sauolslurl{ srlJ

'luauruBdap 8ur
-rurEd punorfiIJEq ar0

;o puaq 'ar3a1eatuo141 ,.aluol{,, opuPurad :qruqualJrg {rrc


puu 'SraquasrE
'o11

d:ra[

aqlrq slsqru

1no.(u1

isrnr5 a8pryl ra4raqr


uoueunuu iSraquasrE
da,uu11 rolurlsnp {oog uaplo9 alDll puE

sJrruoJ ..sauolsturld,,

iluau4redap uraruur
arll Jo pEaq larxBd 4uerg lalqa Surmerp srq ru >1mrqre11d:rag

rolsrurue :qrplunf

uoq tque tnodul ldaol xaly tsruu tnodq


puu rarnpord alul:rosse :a^oqE rrro{l asr,^axJolJ

.,'aldoad
Jo suazoP a{ul ,,r,ou teqr s8urqt asaqr IIE

op plnoJ

oq.ra, a1doad,,

's,(us llrpauag

duol

.,'aan learB srqr pErI


daq1,, 'srau8rsap puu

'stsrpe 1no,(e1'sralu-,!a
sP

IIaa

sB

srolPluluB
ara,4ir JJPIS

Suraq duuur 'patuelul

-Illnul

EraqJEg-EuuEH

arII

il*

is$ ;1
fq

..' ."*\

s
J,

L.-il

aiR-U'1

-qqryr #

h-.
F
,

dllre;-;o-ratteur sdes aq,,'pauad

-duq tsnf t1 ssan8 L, 'auotsapu ;o addl duu

se

luals arll ll?f,ar


rsaqErq aql Jo

l.usaoP 'ra,ta,r,r.oq 'IIEqsrEI{l 'rapro


e dlsnor.r,ard 'paq

dlurlru pallqrqord

alqnop E arerls ot aldnor aunt-arupd rsrg aqt se Lr -olsrq ruoJlls apeur EtulrAA puu parC 'ssalJquJ^JN
'uapplqroJ dlatnlosqu sB^{ lalrol auols
B

Suqqurasar

Surqrdue Jo ssauery lznsr^ aqt 3ur.,lroqs pue '1uou

-tatd ptottt aqt Jo asn aqt pauueq daqt ,,'turtradxa,,


se.4A

Erulr^\ slrq^A 'arnlEu lurruPlrrnd


(ErarueJ

Jo sratlPu qll/r{ se IIa^a se 'uorleEllrl m llnsar lq8rtu

leqt

{JorEIod ar1t a{II 'sarpored nolqqard

qtlr

sE^1'

uratruoJ JarqJ s,{ro^!au


a18urs e

aql

..'satlrn .3r a^U rsual tB tnoqtFA q8norqr

1ua.Lr.

ldgrs

y lqnop I 'q8norqr
su,^a 1L,

dz,r aqt 1u sldurs uo lu,rordde atalduror perl yo^alau


'asue tq8rur tuqt suralqord due tno qtoorus dlaq pue -qns ol su,ra qol srq '{ro.4$au

aql,

'sllef,ar IIErlsrBW ,<'calqrloq

{ro^!au aql ot sprvoqhots

qolPrus aql lrur


^{a-I

fgv

aqt ol uosIEIl qeraqrPg-suuBH sv 'lsalle UBJ llEtlsreli[

rol

-ralp drots

pue Jolprrrlue ss Jorunq Jo puerq eraqrug-Buuug aqr paturoardds auor(Ja.{a lou lng

,,'luuuodrur qtBq
-plE ar{] ro8 aH

a s,tEqt

puu apnl

' ' ' 'tq4auqs

aq Woq P.a,tr pus r] aas

p,l PuE ,'qql lE {ool

'ara11, 'dus

puu sa8ed

aqr aru

^{oqs

p.aq

uaql

JJo puarl srq Eurqtnel aq p,aq puu '3uo1e pa^oru aq se drols aql 8ur

-arerp usls plno.&\ a{ry{ 'uapr ue uo aplas plno.^a I puu asalIBI{ a{rIN 'aJuelsul ro4 'aurl 8u1aus

;o du'n tear8 u su-,1 tBrII 'op

1 de,ra. arues

aql 'dro1s aqt naerp plno^a oq,t aydoad puq

aa,r ias

rad

sratrr,tr a^ErI t,uprp a.t,, 'sdes Eraqreg aof,.'sread ro4,, 'saposrda qruad rsrrJ aril Jo auru lnq IIE papruoqfuots puu etoil 'aldurzxa roJ .ralsod uarrei[ ,,ifuo1s srq Jo saqJla{s qBnor ,r,rerp ralrul
B aABrI

ot uoruruorun lou

se-44 11,,

apnlplv aur^A aHI


Jo lBrlr

'sureldxa BuuEH IIrg ,,'s{ep p1o aql,, uI

'pruoqdrots aqt ot tqtlurls lua^{ PuB dyarrlua ssacord 8ur


-1dlms aqt passuddq sralu^^. ((sauolslullJ,, dueur ']re; ul PUE 'srural lensl,l.

draa ur {urqt ol alqs aq tsnru rallalhots uoouur V 'paarq lunads e ara.,u' daql puv ',sralu.4a arll

qrl-llnEJ

srr{

lou qu 'par{

o1

pa{url

,(e.,n auros

ur arB saJuailnJJo asaql Jo lsoru rBql lJeJ

aqt arrdsap 1ng -s8urpuelsrapunsnu

qr4

rqEnBrJ sI arrJJo s.rolroP aqr

or dut e uana pue'pp*

aruoraq suolleJsa lngarzad '.aseqf, puru u olul salsraua8ap Sureuup pue 3un4p

;o Surua.ta uV 'aq plnoqs

11

su alduns su al1nb

rala

sr

lf,orpag ur Surqtou tuql

arnsua leql saurldrols palnlo^uoJ aqt uI sall .,sauolsturld aqf,, Jo unJ aql JIE

a a o
O

s
s

t9

ralo pIEI IIE 'pr.r{t E uo de,^ae iurq Surqsnd spueq qpaq puE ler{toup uo anSuot qourg 'lal auo uo aq rq8rur dpoq qpar4 'aldurexa roJ 'aJEJ qlalselu pa^olaq
B
sr-q pa>IJII

aqt;o punorSlf,Eq

ourq arar{,lr euals

uI

lr Jo dol uo lnd ara,la, slal JatJurEqJ arour

lo auo ueql

'lsJrJ

u.Aaop prEI se.r,r. punorS>1ceq

parured

3uplqs rro4 tl tua.tard puu arqd ur lar qrEe ploq

ol pasn arB s8ad ppads 'luaruu8qe asnard ur stuaruala aqt daa4


auo

lpo

'au4t u tB ruig Jo aururJ Srnsodxa 'fuBuouels sI EJatuEl uorlerurue uE 'EJ?rusJ arnlrrd uorloru E D1r.1un

of

Jo tJoS iuouJE puE 'EJeurEJ 'slq8rl se.,r,r ll .^aoN 'sFqap ro lsnP due a,toura,r ol Suueap pur] E auo qrua a.tu8 sradu,r IeJ puB i(rualssuoo ro; 'seueqf,s JoloJ pau8rsszard Sursn--sauqtno >lJEIq aql pa>lJeqJ ara,ll slal aqt 'Suuurud J?Uy

'(aolaq) auars uaqrT{


E ur

pauorlrsod

aq lliltr PuqrlA araq,,$, elAoqs auq anlq e alq a

tured-ra.ro ot tou sE os >lleq ar{l uo-paJoloJ-puzr{ uaqt ara,^a slal

aqf

,,'slaJ,,

pallpl

sta?qs

prolnllal realf, ol paraJsueJt

a.ra,tr

daqt 'ataldruoc ara,r. s8ula,reJp uorlurutue aql uar{ A 'suecxa ara,^^ slolBrurue .sauo$lull{,, aqt tEqt eluJlsuoluap
'stcafqns srq olur uot]orua pue

,.1n6 tq8gp,qrlg aq1,,'g1-4 aposrda urc{l auals E ur sJal


-reruq:r aql ;o suorlrsod arF atErrpur (a^oqE)

ot q8noua sr aJueualunoc dqrnor8 spar{ tE >1ool auo &rluuosrad 'aJrI aqtearq ot &4qu aqt puu-rnusoutp sE ila,l.r. sE uuunq qtoq-tuarua oru

saqrlals pcuad anlg

'gnodq;o saldruuxg

;o Surpuelsrapun alrsuaqarduror u ssassod tsnur Jolutu -ruu poo8 v 'aJ{ ot euoJ sJatJEJEqJ eqt-urli1 Jo sauru4 tJrpauag

duol-

66'

ssaulsnq uoIlBIuII[v

aotiBliffu,ar
99

'fuolsFl lurrsmu q lsar arp puu '.puuq zzel uuur-o,lq-dlualq

u puu sra8ugs e U qtlrr{ paprorar

sura

tunt aqt

'pappu araaa,

studl

s.EuuEH

IIr{
1r

'ua11u,t ltsnut atp rplAt .!'airaw .sauol$urJ{ aq1, arueraq dlgnlrp Jrsnru pes

',ra,o1s

srql 'dn

h{ :

W---_r T* -dL- ,''"-it'

paznf 1uaq,rl puy 'tuaumrudruoJJe IEJrsnu


'raqto qru:r tppa Ermq8g rnoqe fipn8
1aa1

pes e qtr,Lr, dn aruoJ ol psq I uopJu srr.n rapun oS

dagt dpuanbasqns puy 'tuaurnEru us olul ra8 daqt


^aoqs

'asrnor 39,, 'sm.qdxa uurn3 ,.'rarpaSot lood Eupuu4a,r,s e Sur8trp daurug puu par{ suq

tsrg &a,r aq1., 'rrsnru punorE


daqr arard aql qtnoqrlv

-{reqJo

1rq z

lsnlse lno paupls

'sauas a4lua aW roJ auol arp qes dpra;rad uo paprrap

{pug

.,'quef ruolsrqard
sluarululsul lerd ot pBrI
a,4 .

puu srnpsoulp 1o 'ssauErq;o uolsnilI punos E a,r,rB plnozrr tzqt

'pogad uzrualsf, aqt Jo Eqlaal Iunsr^ aql uro{ trurlep plno^r


J

'rlal ara llqd

rparup Surqrduy

uzura.Leo E saop f,Isnru

Jo purjl ter116-tno arn8rl ol a^Eq nod'1u rar;y'q8nor


se,r lsnur lqEu arp uo raEug rnod tqnnd,,

'qunf

ol Eulprorru

'tng

'Suruado luasard arp sarueduroJJs tsrp arard rgssulc aql

pasodruor 'olprus aqr roJ. roparrp IEf,Ismu aqt 'urun3 tdo11 roop

luo{

aqt lno ssn6 dqzg Euutnd

aro;aq aEur p4q aW raaoJ ol ruoorpaq arp olul lua^a puu uorsr^ -alal sIrIJJo P"urru Par{ Eulsoll luur8uo aqr u1'rq31u aql roJ lno

lur agt tnd ot Eulurnlar uaql pus lunurnBlser uke^Irp


-alal qrl?^\ ol asnoq aql olul lua^a
PUB

lE dIrurBJ agr tcldap sllparr Sursolr rsIIIurEJ eql allq { puv 'uorsr

aterut srq ur paryed parJ 'rIEq Euurefe qflzlA '{Jorpag Jo spuaq aql punorz Eururnl
arp paIreq'lu1uaurrulsul Eururooq B .('aur.qs

puu Eurtsynl'ryo,r urory 3ruoq a^orp

paq alrq { qfparr

puu asIU,, 'aposrda qrua Jo turuado leurEgo aqt u1


'parnqap sIBnsF puu Euos reqrurel aqt
rEqr rarul sruad

sauotsluil{ aql laahl


.4aoqs

ont Ulun t6usz

lI 'q-a^Fp

aqr or dpurzl Supp.la srq a{Bl ol

rruoq arEr PrrE auBrJ-ourP slq JJo aprls lou plp perJ '096I uI u?r lsru

$*;lSjffjrlS

aql uaq { lng 'Lrots aqr puu {f,orpag olur raal.arl aqt sdaarns pu? uaarrs aql Jo lno saJunoq lI Jlasrurq par{ sE snorJtslog

(('sauolsturlJ aqJ,,

ol

Euos aruaqt aql s \orDI dpoqha,r

urunJ

iloH-

ouLfvld uEuraAEJ v saop JISnUT JO pUI4 ,^,

tur{111-tno arnEg

ol aAEq no

99
'ralsoc uarlA\
puE 3sallEl{ a)ilrr{

sralu,r iop1zr111auuf
rolru arrol ialuadg
ArI Joleulnu lSraquasrq

dla[tsrue tnodel
pu? olouls)lsJ oEAI rau8rsap pue tsruu

lnodq llrrpauag duol ralllla puE ,L{o-I xaly


lsrUv lno,(q la;rptre5
.,dpuu5,,

uolpq

ralr:,r,r.

:u?qaur( uely

ralua

:aaoqE ruorJ asr.4axJol]

ara,AA "A.OU

S.\\oqs aql uaq,lA sE ,lAou a,tqe se lsnf

sr tr

pue 'suEJ Jo suoueraua8 ru.au ,{q pe,r\ar,\ Suraq sr 4ro.rpag ,{epot 'sroleelJ q.ry\oqs eql roJ

ro{

pred seq >lJo,^ aqt 'aposrda .sauotslurlJ' a18urs e pasud -ruoJ lur{l uouuurruu Jo satnuiur rnoJ-dtua,q aqt a:npord ol sr{luoru {ool tI q8noqly 'tsJpeorq.ro; tuud IEug B aJnpoJd ot paurqurol a-ra,\\ stuaruala pnsr pue orpne aqt Jo IIE

;o

d1uu14 polf,alas
ala,^a

se,^a

Jrsnru aqt uaqt puu 'spnqt puu


aJ?,tt suorsl\JJ

quoq

Jo ,fte:qrt arltua uE ruo4 uasor{J

slJala punos 'palaldruol

parmba; due aru6 'palraxoJ aq ol pepaau teql

s.rola due ro; aposrda Jql pa,{\ar^Jr 'rotJarrp ar{t qtl-e\ Suop 'oq,tr 'lotrpa urlrJ aqt ,{q aJrol ?r{l ol peqJluru
su,^A

4rul
,.'PFo

tuud

aql

Jperu su,tr tuud >Uo,\\ E 'padola.tap

s.,vr

rulrJ ?qt JaIV

Al_ uo ruadde plno,{\ tI sE uoltpru

atnulu auo ulq ot sJnoq tq8ra 4oot tr a8ura.tu u6 'paqderSoroqd aruerl txau aqt pue paBueq: uaqt ara,la. slal JqJ JruB{ uoouuJ euo Surlearc 'toqs sett arnsodxa a18urs e puu 'laltm{s srq paraSSur uuruuJaruuJ aql 'qal 3qt parnJas ateld ssu13 V 'urooJ 3ur,tr1 ,sauotstuq4
-IuE Jo

aloq,r. aqr pEq 3,r\,, 's,(us uuuu11 11g,,'sread aal lsrs aql ro{,, 'ss3J

-lns

roJ pauusap sP,{tr

orprus PJaqEg-ErruEH aql 'JPls


PUE sraPunoJ

palualEt sll rpl r\

(('raIaq papunos

lsnfll

'uorsrrap drerlrqru uu sp^.\ lr seu4l raqro 'tI ro; uosuar poo8

3 sEr$ araql saurq due141 'e^rtJaJJa aroru lr a{Bru ol drots aqt aluporuruoJJP or parsn[pz ro ]ueq aq plno^{ scgrcads ar{r Jo rol
e sau4l due141,, 'surqdxa otoruz>luJ oE^aI ..'aposrda ua,u e ot pauSlssu aq plno^a uaur lnode1 ro ualu pruoq&ots tuaraJJrq,,
,.,(1lua.ra.g1p sralJerstlJ ar{l

luarTJro ' ' ' 'tle eql


Euur'l,ra.

^\Jrp

ua.ra'dltuaragrp,/rlor.ls aql plp strun Iuolleurrue]

uo /roqs aqf

tulffat

sua,r,

srseqdwa upur agt asnE)aq,, 'qruqua>1crg

{ilC

stnupE .,'turleuflue aqt uI pu"

aql

q salrualslsuorur

ara^\

araql,

'sdzp rog dsnq alqdauotstullJ B daal ot q8noua sI IIE tIJo {JBrr daa{ or Eur&J
agt

'(uuEaq sarras alp uarl.^a pauaJar uago

{rsq 'srnusourq;o raprg pdol


'soIBJJng

paln dluu8uo

se { pue) sole1Jng

rate \Jo raprg p,{o1 aW

sE

ol

q uorluzr-ue8ro Fural.g tuar8 laql

ratu AJo rapr6 prbg aqt or 3uo1aq dlznsn daureg pue par{ aIlW[

'erEIS'rhl'dlumg'or peaq{rou aof

o1 a11uur9

'f '[o1 raplnog

'rI\I uro{ paEueqr (qool sill dlpuorsurro puu) arueu slq ppq suq radoldura qparg sread aqt ra^O 'plro^a ..sauotstullJ,,
aqt ul srualr Eu:,r1o,ra dpo aqr lou aru slrafqo at"ruluuu! puv 'unJ ureld tsnf pus 'usrJrlEua 'ssaupprnb-sarlrlunb
Errueapue aroru q.,!aoqs arp Jo Juslrap?ruqJ aru sarJuatsrsuoJur ulunudsorpr asaql 'uBJ ,.sauolslu{{,, prcq-arp aqr

oI

'sroop ou 3 Eq sallqoruurl{ azrluar nod grun-q8noua Ierurou


sruaas

qqJ 'roop pauruuls

BJo {unql Supfsrlzs aqt sapprord {rurlpunos aql 'Jef, aql stpa ro sralua auoduu ra^auaq a puv

'tugurr,tr ou qlp$

rrr

ar{l Jo aprs rqSu aqr ot rJal aqt

uorJ saqrlr/ds

1aaq,n Eurraals

aql luql alou osIB III,ta uBJ (lsauotslury,,

lus^rasqo aq1 'raqtaSot urlaol atp uo lno oE of salqqnu puE sauolsluq{ aqt salquua dpuarua,ruor lsw

alrqoulql{

ralEas

qrlnb

-rnql

qrl auaJs txau aqt u1 ladnor ratuas-o.rl dtrods e sl al4qa qp?r{ alnuru auo 'arnl

apu-I qaJI-I

-ruJrg aql uerIl ratseJ ,fFSoursuurr rlrrq

'srBJ Jo

raltelu aql qara4 'laarls aqt uo tno


pue ruaddu saseJ{ooq puu

'satsllp aurldrols arp sB {aa^a ot Taa,^a ruo4 readdeslp


aql s^troul raqf,lu^{ !(sauols}ullJ,, p1,r" aqt 'lqEru qrua {ro^{.
'ruaraJJlp dla4rua
s1

soueld se qJns suall pluapr:rur puu'aposrda q)Ba qr!$ aldrs pue rolor aEuuqr srreqr pue svlo5 'paEuuqJ a^pq [r,ra roJap
raryu uroor Eur.t11 eqt

otur dals lsrg t"lp sa{u] par{ ua1\[

pooqroqqErau Eulpunouns aqr1o dqder8odor aqr sapoqda raqto ur :lol

dtdura ue uorJ ssrJe ro rauroJ E uo slrs auroq aqt dlpuorseecg 'tsga l(usaop
B

lI 'ualo

se 1sn[:,roga1xa aql saJEJB daururqr

sarullaruos 'leql ra{E {aa^t eql alrq a puu 'lxau aql anlq srq suruls par{ qrrqrrL q8norql 1z1rod luulrodurl

laa^\

auo par sI {ro^4, ruorJ aruorl saALrrE aq uaq,u Eurua.La qrua

du,ra.

lzqJ

'aposrda l-ra,ra ur roop tuorJ luaraJJlp e uods

ol $uaas 'aldruexa ro1 'asnoq .$uotstull{ aqf

'af,rndr de,$, aures

aqt atrnb rpadd" raaa s8upp ,ra; 'u8rsap


aJII Jo slradse

rBf, ot arntr?tlqJru ruor{ 'salruatslsuorq Jo aruupunqp aql q {rorpag uI

rappf

aqt Jo au

f *!t

rs

atq aqt Jo asoqt ot aJuelquasa"r Sur4pts E rvaq sarour

JnpTToaN

auos *\ 'snoTf,T1eru lr sr Jaqlrau 'Jorleqaq aluod peraprsuoJ


lou fl radeds,trau auots
E

qly!\

1EIJ

auoaruos 3ur4cou4 epr{,/v\ pup

'Surllrs auo lE pooJ ui tqSlaru u1v\o rnod lua ol parloJ dlenos sr t1


'sarn8r; dturep deldsrp ilus puu sa la$uar{t upr{t -ra88rq $pats

lar{

ot patcadxa aJv uaruo6 'xnt

Suruuop tsJrJ lnoqtuy\ nalquDlJo6

nEalEr{J aqt sE qJns tuaruqsqqetsa uE Jatua ot arunsaJd ;alau

plnol\ auo q8noqtle 'stuB:netsar tsaurJ ar{t ur uala alqeldarre *1 ar11 daql qrp{ a uT uoa aql sE sE patearr ars taal alsg
IIa^\
se,ta

uooueJ aql atun aql lE palstxa lzql usruDdo ;u,u.-lsod aqt

strallar tuql &aroos E ur Surm1-aldoad a8y auol5-aldoad 1us

ardaql tng 'a8eruzp snouas tnoqty\\ Jatel\rapun salu Suuotoru


pue 'sraplnoq dq tH 8ulaq 's8urppnq
tE 'uaru aq]) daqt pue
JJo 3u11e3

alrlrns ueo (tsea1

t{nna tsorule suDTS IEruruE aruus aql "{vp rualv\ daqt 'r{f,Be saot xrs pue sra8ug rq8la .{1uo a Bq daqt os du4g
'aldoad a;daqt lsratce;eqJ uooueJ tsnf tou aru dttag puu {au-reg
'Brul116

'paq 'nod [a] illra uEJ .,sauotsturl{,, pleq-arp duu sy

sallJord

rlquoaN

:unoc dardvHf

8ur4ro.Lr ru?llaf,x? uE suq aq q8noqqy '(suorleuun laqro uaarKs pue 'laAEJt pup
atEIS se u^

llou
I

oDI oqu) duedruo3 d-rrenf pue lalert >porpag aql lB loteredo (rnusourp) oulp B sB JearuJ e ue8aq aq 'aldooq8els EurpAA 8ur&-reur raryy durry aqt ul tups E pe^res puu looqrs q8rq >porpag pepuauu par{ 'alqqnd daureg 'pd pooqppqr sr.q r{tl \ 3uo1y
*'aJrA IluErN,,
Jo uaru aqt dq paldopu
a.r.uqs

ratq >lool palqqnts aqt uods qaaql srr{ 'rozvr pararvrod-aaq qtl-^a

lpep u atrdsap puu iuarur sl riuq sru l4:qq rsaddu daqr q8noqle ,,'anlq 33a qurqor,, se sada sq sequJsep ag dup ,,rlsr{ psq, pnradrad u unq sa,r teqt {JrI,la,oJ aralas aqt pue
rea.,r,r

dlpp

sE sroAEJ

aq lrunt a8uuro 'palods->pe1q aqr dq pazr-r8o

-:a: dpuutsui q paq 'tuetsur ue ur ure8e {Jsq puu dq:no:8 ot pr.tof ruo4 uJnl uEf, ter{l aru; a.r,ssardxa uE qll \ ueur E;o reaq 8rq y
fauour
dsea

sq uI pupls arualadruorur lal Jalau seq paq ro; dtluru.roddo aqi dn ssed ot auo toN 'sraareJ f,turcd
de,Lr

Z,T

-ural srq Jo .Lray z dpo ?ureu ol 'role8rlsarrur alurrud puz 'Jnalurnlsar 'roturado IEATuTEJ E se ila \ se----stlnsal snoJtspsrp qtr^\ s{uup los

Sunua.rur-rotqniuroJ a8uranaq E uaaq qag dlaq

ftq qq

qrpauaq

papnq arl oslu auuosrad raqto Jo qtlea^\ E tnq 'Ja{Jo,^a an-anlq alduns E aq ot sreaddB aH 'starpJ duuur;o ueru p sr 'tq8ru dq dqqnq peto^ap '[ep [q ro]urado ourp 'auotsturT{ par{ parauuzur-pl-Vv\

Nn{ (INV snoIIf :I{NI'SnOIIf,

VU J

ilNOISINI-I!I

(IAU{

b
4aqt puE seuotsluH{ snoueJ aqt dpruuar 'r{Jp aqt tou JI 'Jo salq IEar aqt atpu
'spuapJ

-Iumlll ot sdlaq lEuatBlu pJqdurSorq 8ur.a,r'o1o; aqt 'pa -lEAeJXa dpuaoag 'ueru urapou ol uouuurJsuJ Jo aJJnos sselpua ue tuasa:d >lJoJpaB Jo stuaprseJ aqt 'sprep
-uets Juotsqa:d asaql 'Jo asnuf,aq sdeqrad ro 'atrdsaq dauoru aqt puads ot ta8 oq,n sauo aql arz dlumuao

daqr puu-asur qdau:eg. puz par{ ur tsual ts-saruoq

eqt alru
E

llenr:e

oq,l.r sauo ar{t aru uauro^r

aqt dtar:os pqcreuted

Jo anrteJrpur aJE surotsm asaqr q8noqrlv ('lualaJJrp sr Surnraqreg;

'luaru p aredard uela Jo {Jo,^aasnor{ op ot dools ra,Lau sloq aqi 'tueu8a"rd aq ot prulr1A sa^arlaq paJJ uar{,u s qlns dcua8rarua
arrp Jo s3sEJ ur tdacxa pue '(uaru aqt arz Jaqtrau 'reuuru tzqt roJ tnq)

sdoq aqt., sE spuEqsnq 4ar{t Jo 4zads op dnag pue UuIAA'rele.laoq dlqurnba) depot aurng upruolv\ E Dleru p1no.^a teqt aserqd E ,,'s143 ar{l,, sE ruaqt ot ra;ar dau:eg pue
1,.

s{Jls ul uaas ra^au arE uaruo^A

par{ 'tsrrJ p,tordde qpueqsnq laqr ra8 ot InJarEJ are daqr 'spuru raqt ssorJe try rq8noql aqt ppoqs pue 'auoq aqt apstno+ona tou
op d]]ag pus BurlrAA 'pazqentdaruoJ tsrrJ sula,4 oqs eqt uaq^\ 'sar4rJ

'(a8ed
L

Suoe;) qc1a4s prpauag

pI
B

up ul par{ ^FEa 'Iaar ralsEtrraa|^

rrr(uJ auaJs B ur

par{

r_T

Srq Ur pUBIS aJUa]aO.IIIOJUI

^EAA

Ja^au SELI P?rg ,,lal {sua roJ{aubur &Iunuoddo aqt dn ssed ot auo tonn
'll
qllzv\ op UEJ noL aqa lo1 tq8ta,r,t ;nod,r,r.orqt ot aAEr{

'-t

aloq,^a E

lou qaraqt-punoru

nod'auotstulld a{Il dn8 d1"inq '8rq apt{ seq parg lala.Lroq

u a;,nod uaq,^a

tng 'urq tnq auodra.ta $aqtoq tur{t tlert


B

B 'af,uuJalot

'stlnpu r{ll1A 'arnteu apua8 dlSursud;ns

pue aruarted sselpua slealal aq ruor{.^ ot 'salqqad

'ratq8nep puu aJlu sr.q qru auoq tB lddeq se rsnf sl pard rng dalp Suq.troq aqt tE u1v\op

,t

Suqqrunl urd ;o Suruala uE roJ ro----sturl d11p u1 sdn8 snoratsloq Jo ualer{ dpo-quaru z ----solp5ng retu1AJo rap:6 pdoS aqllo Suuaau ro1 tno dris daureg puu perd dleuorsucrg

dpuu; a8y auor5 uapolN aqt Jo aldlsalq aqt aaruottda erul46 puu parJ 'aruor{ tV
auo poo8 E aq ot aleq t,usaop lr lop p.tr, uoszar due

->lJo,ln.

l4ooq Surluid tnoqe suou)undruor ou sEI{ pard asneJaq ?q plnoJ sn{J 'uots -uat qtl \ tq8ner; eru 'atels 'lIAl 'ssoq sr.q qtl a s8uqzap sn1 'sJnESouIp ar{l qll \ dqsuorleiar
ruo.r;

,#, *o
_.

-*'gHy,\ll
-:;" i, G:ttrrtH

Ttti ',,-iffi \:,,* -'k:Ei,y:"it:S @,


| =zrs 2ttlN)
cry3('rq

V7)

To

.t,r.hor\r ant

apiv s,6ty]t,
ttgfi

r':::HtJiF;tFli,

'la8edBupq)

)? l@

g.r
oN

..'.palElsE^ap sI aq uaql

puE'auo)uos unq

eI i: "rD'n

-oNree,/ooo\'-'jJ

ro Suorm Sur.qlauros auop qaq sazrlEar


aq

{ a"\- .-'#ff lt ."t eJtrP;i;^-,J1"? =.qt ll@* or",J.,.";' *::,::A ih""":*,::-"fiH;""i:"'-e", -;;-,rz ".^X5 *-:-J lii'*'^ O" " :.-.," y .?;V;r^,:;:'2,:J;''i:'2 ;8 ll !ji:rf:L rh ;,f ,;lTn il "i,,n:;xi ;+:; {r/Llltl^/ sr :JUi tdz)) 2N)

^'-l

Ilun
sr

papEarl-prEq

aH,,'olorus)IDl

il

ffi;

oBrral sABs..'uosEal9

[aT{JBfl uEd

ilalung
sr parg,,

arqrry uud

f StN6c.

wns "{'.#.#
=

ll

l.lo4vl1ea'y7 eai$

JJul^1

llxe -lvfu

)iiij

0l//lAl Nt ?l

sitiit^r'-.! ll .r,rrrrr*=

ll

)r\'.'"c

,.,

s'

?,iL'lr3;"c

""l

'(rq3;r) rrrpauag pg
.(q u,u.erp 'par4 Srnturu -rue ot aprnB dgza

uy

'reffiffiffiffi,ffiffi-

ffi@@ffiffig8r$* :5Sa :itfr r" ,;r?fftX{{l,Ei


-zl-*xz -n:__<z /\.-:s/ -\_s/.]")[-

r'?',*""'

-"*,

";:-l-

>t,,t.,'.,o

_a'wc

..'aruoq de,rqpq ar,nod uaqt 'q8nq nod sa{Eur

rlJI 'aJro arlt

'auroJ ol -Braua8 roJ retq8nBl Jo drE8al E 'auotsturld


-31q 'pauuaq-8tqJo srzad

flIou

Illrolunqqsraqtn,ou{ nodJpsrnodot alurs


puu sada rnod asop uer

i s
T
=

pau sp puE 'tulq pqqaq tuaruulEualua p3f,ro^ xs-d1g 1el paed 'auru-lxp;o a8e aqi v LL6I ut parp aq uaq A
'ppeq sr.q uo puets ,,'uear{ te pr4 8rq e f,11vat sElA eH
aH,,

nod;r,,'srotru

arro.,l Surlen;ela 1o

plno.^A aq sppl

qtl^A,, auaul{ 'aJI^ qpaad sppE .'uarpllqJ ol aluEr lr uaq.& pallau


,,'aJlo^ srq ur
sB,^A

ssarord aql 1o surqdxa uraqrug aof,.'sr lar:ras aq1,, '1a8ud 3rqru11

I 'latJPlEqJ auotstuq{ aql . ' 'tou ro aAaIIaq 'aJuel tI ;o uud 8rq u su,r,r aorDt I teql uil{ lnoqe Surqtaruos sEAA araqJ -srp E ruo4 teqt des uEf, I pue,, ''rf 'paa6 uEIV 'uos srq sdes ,,'pa^ol dlusralun su^a pEC,, ll
.AaorD1

a'o.r srq papr,,ord


ustu all]'paau

oqn UPIV puP auolslu{{parJ

:
o
3

' ' punoJe lrqs ,,'qlrure \ per{ paa6 SunD tuutrodul ar{l su,^a aJrol sIIl Jo alqruu aqt tnq pue dsrou puu pnol eq p,eH,, rotre 8tq aqt Jo silpJar reqrug aof ,,'uo llm p1no.rt paag,,
'auolsluq{ pau 'uaas Ja^au
'aloJ uorsrlalal snoueJ tsour sill
se,^A

3rl rlJlq-{\ uI auo aql sEly\ 'asJnoJ Jo

tng

sasnoqdeld crleruorqJouour raqto dueur puu Jaluaqf

xn1 laluaql rEtS rnod

:,,sJatuaqt,, paurEIJJB qAJ_ Jo dueru

ur padqd aq 'uotsl alat uO

'uzru dprueg a8y auorg u:epo6 aqt sp arnuat srq Suunp urLr ot panuuuoJ aq luql sseursnq E 'ruoor.{aoqs sgf-ssaursnq pup sarlla.nou-Sutsrualpu

uu pauado paa6 pa{lots 'srauq

'tE6I uI

'rapJo ler{l ur dluessarau tou 'JoluluaruuroJ

IaeJS,^Aau E

pue

'uerusales elelsa-p?J E 'Jotf,nJlsur ur.{8 u se


JuuBIlESuEJt uo ssvJq

pa+o.^ 'asnor{ spoo8 uouo: u ur salEJJ Sur4cud

paqilod oqu all ,,'learutzo pueqpuoJas a4l 'ro1oo der8 Suilsaralur uE,, sE paquJsap paa6 luq,ta ol pauJnl suolraJuoJ aqt 'ul las luarl Jatuuns aql
ueq,lt tnq 'laqtea,^a loor Suunp [a,^ plos sauqerd aq1 'sauqerd uurad ur Suzt]enads 'ssau -rsnq dpuuc u pauado raulrud E pue ar{ laarel 4q-^aoqs srq ur dpuE ?uroJul srq tuaurald -dns ol slun raqlo punoJ ualG-auotstulC parJ

ul spn oqJued sE asJalrp ,,'rospur A Jo sa^r6 duayq aq1,, qareadsa>1eq5 uI JJEIsIEJ padeld puu ,,'lsa rEH e ro; adog,, uI qJJEN IJFpard ql1,r,r pareaddu ,,'ateJl4 aqJ,, ul parrEts paa6 du,u,peorg uo Jolf,E uE sv seJro^ r3r{lo uazop u, JoJ alquEJJs lo-u.^Aop lnqs ol pEq a^q pFo^\
')iaa.,'r B s,^Aoqs a.tg-dur.q1 {ro,l.t'tau orpeJ aJrlua aqt 'sur8udrul patJurtuoJ ra^a pzq aq Jl ur padeld aq a8y uaplot s,olper Suunp pue'9Z6I uI raarel tsuJpeorq srq uu8aq eH >lreru

a{rl-paed 'rolJz uu sdu,Lrp q8noqly q[uo[11o 1sv[zqaatgur o]Burol dp5 pue o1odo7on.4 sB saloJ ur-ser^oru u1 Supre ue8aq aq 'poo.r,rd1og o1 3uno4

slr{ apEru pasd ]Eqt orpBJ ur su,lrt


,laaN alrleu E 'paa6

lr 'uorsr.talel puB 'uI1 'a8uts ut rauuo;rad aIIESJaA v 'tqdla \ srq-lrurl reqlouE pareqs aq uoq,^a ql!4\ ra4ro^

uely dq papnord su,4 aJrol leql 'SuuretJatua aJoru lr se{Eur aJrol Sutuooq '3tq qq 'saop auotstuqC parC raleteq,4A 'srarnpord uorsllalat ot Jlasruq Supnp -olur d1u:nsequoq Jo 'salqqad tu Suroor daurug qtr-a,r Suru8nel dlaq 'erqlz\A. lu 3ur.r,ro1ag

a:Iutr (6-IVNI9IUO'

flHI

(IflAU NVTV

ur

rluo

par:I

qll q)nu

slq a{rlun '}uqt tJurlsrp


os sua Jlro^ s,p3au 'pJJU uulY :lJo^
Jo

oot p:punos.{11ear ag,, '1lg ropuerl uuaf qlura: ,,'q8norqt aruer luud arlol srq rsneraq par{ prp tsnl rq .,'sued vrxa aqt op urq t3l raAau plnom daqt
asneraq

Jqt

01

$luerll 'sSurtaa;

{llsour rnq'Burqtatuos
ro D^up {Jrul
P

luro[;o tno Jsou srq to8 uqy,, aoqs aqt

pue srq8noqt srq lnoqu lurol fua,.1sr parg

_puru rlt\o strl ur

op

uo sJJlJr?JBqJ lBluaprJul

tsPf,l lP-uortEntrs aql


Jo Jalsuru aqt sdumly

rurq ta1 pdaqr apqm u

padqd dlara rq'srulsoJ

ryw.%'

I'
rWm n8-d'. PG
:\.i;i; jl:- -r."-:

*fn *

a
T

o8
fa jr nt

:lir,

'rurq lnoql]A

uru aq l,ue:.{ueduror
aql lEtp uolsEJJo Juo uPq] aJou uo pJla -^olsrp snl ssoq srq
E sr

iueur{ron rouadns parJ 'lu:urdrnba uud aqt


rro 3u1

srq 1o

-uoruorls srqt atrdsaq


'rtEIS f,I,{ uo sraplnoq Surddorp :rlqloJ uoru

-uor

E JlPqs

trloq,'ltJo

11u<3ng puu i6poX

'rllrg nln-I'prrpllN
-sJuPJJ-OUrp
IEr.r^f,S

qlra s{Joa

plr{

Jrlt uO., 'sul{s s.Juotsturli parc otur Sutcldtls lnoqe ,ftallr[ .(ta,t

st',,tr.

uoploJ 's,\\oqs

AI

puu

sal\olu Jo suazop ur parradde Sulruq 'tq8tr u,tto slq uI lotlE palradsar E sr?,\\ aq q8noqtly 'uaqt ,, pJlc Jo arlol all ctp ol ,(ltuntroddo :r1t lI-IoqE purJXJ oslu sE^\ 1 ,(ps.:uoq

tng

uBIV ot pauadder-1 pELl tuq,^\ tnoqe furos ll31

I lslnor j6,, :run 3qt

tE suonoura Jo r,Int
LII

-xrur a8uBrts e Sur,ruq slplar '.ruolslu:11lWllD)

UDI/\I

nll

'rspJIJl lu]utert{t 996I rqt

3llol

8u8urs qp?rj
orl,r\ 'rrsproJ

sB

II3,{\ s ,\\or{s Jqt uo slJtJclurlJ lutuaprJul ,{ueu rog JJIo,\ Jr{t papr-to.rd peq JICIEITE^E sE^\ urpl(rl .hu;p1 'a.trq,tt,(t.l'r: sr3,\\JL\ uols]-\Jlal puE >lJOlpJB .lg

rNanafv-rdau

.,(laiuunrro4 p1 or stuudtoo1

rlrq

1o

lucl a8rel .fu;,r u tl;l .rq i{r.tru

passecl p?Jd uBIV uJt{A\

(Ir-ros-v)ou NA(IUOf I.UNaH

ololuu)l?l oE^4,I-

uu
o.

-.uosualt [aHrvfl

lrnd _'.ra4ung aIr{JJV uvd sI

Prr$

e)uo
'aps,{rlunoc

Irorpag aqt ralo tno 8uu ot .iooC-EqqBC-EqqEL, pfof qparg .tro1p ol Sumuluor 'qer:ads pup sauas ,,sauotsluq{,, tuaJalJrp uazop E JaAo
,8

roJ aJrol srq papr.tord suq

uaprol

'paJd Jo alor aqt Surunsse arurs *'aJEIo tsJrJ ar{t ur

JeIu paulared

uapro)

^\oN

se,Lr. JaIJEJBT{J aqt oql\ 'uospal11 a{rl aJoru alllrT E ll op 'ue1y Surop sp.^a 'pard Surop pagas ls:lJ uaq,AA,, 'surq&a I I 'aJrol srq ratle ot a Br{ tuprp aH 'uEIV su,nn Surop se,to. .'d1uar

UEIV tEq A,, 'Jal)EJEqJ aql olur aJro^

u \o srrl Jo aJou

puE JJolu pasea

aq dlunpu:8 tnq 'paa6 uEIV Jo uorleuosradrut tJarrp E su auotstuq{ paJd jo uouzlardratu srq pauro;rad dluur8uo uapJo3 'tcz; u1
os pue 'patuarf, UEIV

puq UEIV lparuor lear-auo B ruo{ dpta4p ualots su,4 ' ra8euaal 'sdus aq e ss prp 1 s8urql tsrrJ aqt Jo auo puv,, ,,dpauror dn-puets
Sutop tno pauets L, 'tJE qpaad qtr.^a atururtul d14ei
----sauas aqt ur
sE^A

lI t.usr lng 'tl tnoqe Lurq plol I latul srpJ1 t:B ,{u ur Juunor JIoq,^A slll plp I ' ' ' 'strrlulp snouu^ ur 4:o1,{q5 plp rrj r{lq,lr ur 'rn urrq

,,'uqy Surop tno patJets 1 o8e sread dueur ralJpruqf, E Jo aJrol aqt 3u1op ,^aou ru,I leqt ppo

ar{ tssel tE Jo

pallolur Suurocaq ot roud paa1 uElV

^\aul

uepJo3

salrrqal >lrrrsdels 01 fluawuDluLuo) uar 2qJ qallrlNec 'g

rraf

ofla]so] puE toqqv qtl-^ ruorj rmue8 aqr uru qrlqr\\

os rlaJ {ur.qr I I ipaalq ol ue8aq asou dru teqt snoliau os to8 I 'su,,vr pauaddeq teq-^^ pug ' ' aloJ ppal aql Surpaacrns sel.r I araq puu'Suruur8aq eqt aDurs,sauotstull{ aqJ. uo uaaq peq oq \ aldoad 'l.roq

'$IpeJJ UIIIJ alqeJarunuul slsll uepJo3 'uorsrlalat puu 'uaarJs 'aBets;o uuratal pauoseas V sslv\ tl'tI tsud to3 a,u, acu6 .8qqt aioq \ aqt lnoqB sE{A I p?tuplux]ur ,,'aurJ qrerlf e rou ru,I or Suro8 aru aldoad aseqJ, 'rq8noqt .pessurleque

,'ord

?saqt Jo IIp qtrt\\ ur oB ot peq

'sno^Jau pus 61eqs tq8uu.Lrop

su,^a 1

Surprorar;o dep

tsl;

'sa{uls

JalsESIp
I

raIE tq8rer1s s8ulqr t?s ot elaqt sdu.u.p qaqs '(iad patualul uaeq l.ualsq laqt) dpuel aqt ur stuud aqt Suuea,t.r Jo uruarp Jaleu plno,^a aqs q8noqtlu puv 'aJEJ slq ur dn -tro1q l1e
-raua8 qJlqr\r'saruaqJs Suqeu-dauoru tuanbe4 spaJd qlyv\ aAII ol pauJeal suq Eurll A

,.ilI-3brEEqJ,, 'arols luauruudaq >pordrey\tr eqt Jo uuar{ erp otur srzad '3ur11al pue pJEl tlpaJf, E 8urp1ar.la. -dusrp uar;o ar{s 'JEIuEru luur pur8uo aq1 .'p,rordde uo aruoq ruaql 3uqe1,, ra4e s8unl rrrntar ot
aAEr{ t,up1p aqs

teqt saqsL\\ puz saards Srnddoqs roJ

ssarD1ea.4a

v e^vqsaop su{t1A

d]lpql dlunsn qaqs qSnoqtry '(qszr Erlxa qq aprq ol areld aluo.tel qpard qll lBql para
-AoJSrp eqs) sISEq

rqn8ar
o1

uo IlEq Suqztroq qpaJ{ qsnp uarra aufr.AA'3Jl \asnoq Ieporu V ,,'luaurabzueur pueq
d1s

-snq,, sB tr Jo

{unlt

sralard aqs 'arruepdruuur arueprn8


u

raq

lpl plno \ atxos 3lq1v\ puv


ElulIAA dlerauaS 'salqqad

Nvl^l irHr
CNIH:Ifl
z8

'ssaualrslndur qpaIJ IoJ aluepq

Sutpnord 'arro; Surdpeals

E sI

elqsuas arour ,Iauaq aql su Jo raqtou eqt pu9 (eq ot sEq auoeuos) auolslullJ per{ Jo JPq dgaqr u.^ orDl sr aqs ,,'aJrr\rasnog lddeg aq1,, .,rrroqs uotsllalal 8urua.ta f,1tea ue Jo ssalsoq
aqt dgal-rq
sz,^a

NvHrola aHI ENOISINIT{


VI^I-I IAA

pue 'a8eumru Jaq aroJaq ssartlu.l.r E s p34ro^\ auoslrnlJ Pur[ A q8noqlly

,ffi
.i

-t',

llrauaS vuvur puBqsnr{,, sE tI Jo 4ulqt ot sraJaJd Erull111 ' anrlulndrueur aJueprn8 {lt rar{ IIEr plno^a auros aIIl{
,,'
,.'1oo4 Srmuun-ar5

aqa,,'1-4 apostda ruo{ aua)s B rn qJunl qq parJ s8uuq vu4rrq

1d4 rapuu4

ueaf-

qlurrv/K Jo lunourv lBnba uv urElal lnq 'asnoq aql unJ ol &Foqjnu r{8noua puulrrluor ol af,ro^ Jaq paluE/v\
66
,,'Eurll A puB

pal{

se slueurour Japual aABq

ot

'JaAa 'af,ueqf, aqr

to8 Jalau tsorulz aA\ asnuJaq


^aau
E

-dlqq"a, rarl paller fppnp

a A 'Jepual dra,t su,Lr ll ,'ood aqt 'uBIV uaq^\ dlurcadsa 'sruet qtL\\ dn pa11a.,lr' qloq a,/v\

ll palol
I 'ruoq

99

puu uEIV t pa>lool I puz tuol{t dru u1 durnl

puq

sE

\ salqqad uaq1A,, 'sdes aqs


?g

,,'aru puE usIV roJ .r,r.oqs pDads E se,,lA lEqL, ,,1oo3 uqquS Pqqv,, 'spunos lsrlJ ,salqqad r{ll1Y\ rapuzl'aJuelpu u1 sdzp rol ,,a18rn8 fuaterrr,, rar{ pasJueqa:3urrre11 anJ uo tq8u su,u.

/4

tnq 'usrlear tue,tr no.,( ,tror{ I -zer euJos puu 's8nq 'zuor1e1n1ur8uoJ

,,,'snolnJlplJ sI srql 'uour,:) 'uea['m1 tuqt oB o] aAEq r,uprp nod '!fla A, 'pps aol,, 'Zuu
aJa,^a

arar{l

qlq" l rale .'paddoJp

IIB saJEJ 4aqJ,,


1r

,'rrre I 'lle A, 'prps I pu eru tB pa>lool aqs pue Eag tB pqoo11 ,'tuuu8ard 4ool nod sa4uur

'nod uo ssaJp tsrp ' ' ' ueaf, 'pIES puu aur tB pa4ool EJaqJBg aofpuu dururn] arp ut aJoru.^aol{s

au epslu teqt ssarp


'sdus aqs ,,'lr.trornl

elo,r 1 ,(ep aug 'spuaqJ asolJ qtns


tsBJ

aJa^\

a,44.

esnsJJq t! .ry\aq eag Xpg,.


seztr. 1,,

luprp

aqt lnq'Sutlrrorar aJe \ a \ lstp taruums wql ruru8ard

rql luql dup arues aqt uroq sr^a ra3o5 uos r?q tuqt $lqqad pue ETqIAA Jo saloJ rar{ ot pau dlasop os se^a uuaf 'tre; q ,,'alEJ atnJ teqt roJ erlol q8p ,qr 1sn[ pa1ue.rt I '$lqqad op o] palue./v\ I lnq 'ploq leql
IEuouEu uo

'uorsrnalet

parlu-r{ulq qsalqqad-,,tualg

passalg,.

rou dlunsn ur,1 'dn a4ods dlaterparurul I puu ,asalqqad op ot sluely\

oq-aa.

de4g,

'pIES Eraqreg

aof,, dpuar sE^\ aqs 'sliuf,ar id4 rapuel'auotstulJ dqzq aqt Jo aJrol aqt tsBJ ol aurl aluuJ tl uaq1A 'salqqad dqeq go tur{t sr uzaq raq ur areld pr:ads e sardnrro luql ralf,Elslp auo
,,'tducs aqt uI ralJEJEql alzrueJ fua.ta tsou4e plp I pue larapuueg eag,, 'sdes aqs

'lunol ol sarrorr dueru ool lsolulE paprnord aqs ,,,'seuotsluq{ aqJ, Jo suosas ,^aal lsJU aql uL, 'EJJqJEg-EuuuH tp pa^Luu )Lls JJuO sletJreurruoJ o] sptuuJp ruor.; 3Lq1ta^a tn uotst^JIJI rapuen 'strpan orper uo paruadde oqu seq rr13uo1 u Suuau:BB o1 uoulppe uI 'slu3
1d6

Jo

1ut a:ro.t-aldnpru raq dq passardrur se,rrr oq \ ra:npord orpur E dq pararro:sp sB \ aqs ralul sruad aarqt dluo puu 'p1o sruad ueaunoJ sE^A eqs uaq.,r,r /4 repue1 tr-q 3un:z Jo a ol eqf
'saJueuuoJJad a8els pue 'uorsllalat 'olpur
sE

IIa,r se dtauun ftala tsoutlu Jo slsJo uooum ot rurEIJ t{quet aqs 'd:nluar

JIEq B

urql

aroru suBds leql JaaJEJ Surtre uB


selr.

qll6

'asu Jaqlo ,ro a8y auols 'aJl\\?snoq a8urarru rnod lou

rapuu1 'urulr6 a>ll1un tng ,,'sauots8el{ aqJ,, Jo aperu selv\ adul puoqourord lsallrza aqt af,urs arrol qaAItEu {rorpag aqt papr.r,ord seq Idd rapuen 'erudlapepq4 Jo aAIlzu V a1ld

/6

rapuu1 uuaf tnoqtln aq EIuIIAA 'f,Iuoprus satul]aruos pue 'alqrsuas

u4q daa4 uer oq,r,t uosrad dpo aqr

'erul-IAA

puv aauq tnorill a aq auotstulT{ p?JJ plno.t.r ara{lA


alaq,/y\

ppo \

NrHrrla vH[-IIA\ irHI .IAd UE(INVA NV:If

,,,i.,,'1.',:'t.,,,.,,',1',.i..,.:'.,,1,i

tu ft

7'.i. "-113:;.'l:. f1i,.,',;**


'1,.

AY'

.,'qluuE'l{Jo
lunoIIIE IEnba uP urElar lnq'asnoq aql uru ot lrFoI0nE r{3noua
PUEUTTIOJ Ol aJrOA

raq paluzna L, 'sureldxa


aqs..'.lEsEu puE leu
Jo uos punos Euqr A

apeur 1dq,rl qteqJ,,

,.'srauooudauoll

aql,Jo uapurPrx
a)rlv rauB aJro^ raq

)bJ
ttt O

paurallud ,{lasodrnd

YZ)
'?1,..|-ja

/4

rapuurl uuaf

,,'>FO.4 leJJaS

"l

dol,, ur fl eI{ teql acuetuienbre


tal aJuo d]lag
'a;r.r,r

uu ol dtls

$H Zot paxaJal dlarer os uoursod srq sr dq,Lr puy iqo!. auo tu dets rarrau aq saop dq.t tng 'prorer rqqnd Jo srauuru IIE 3Js asaql 'luEJnElsal ul-3^up E Jo rau^\o-oJ sE luus ppnauardarue uE ui par4 paurof seq
puu'lua8e lalrl E'rossassodar aJnlrurnJ E su dperodruat pa+o,/v\ seq aH la EJt pue >pod
atPls Jo Jsoql s llJ,^^ sE 'le^ElD puE >lJou salqqad Jo sarIJJo aqt Suuatua uaas uaaq qaH 'ssan8 s.auo,,{uu st rauroJ Jql tE l;o rurq sdo.rp
J

'ol
88

parJ raIE Sururoru d,rala saop ar{ tpr{.^a tng 'qof a,r,r;-or-auu rep8ar E roJ pmq ot srBadde

'parC qlrrtr Sururoru lep4aarvr drarra asnoq aql Surrreal 'uotlelnrads Jo Jalleur
ar1
e uaeq 3uo1 szq raarec qdaurzg 'uoslaN aIZZO

'8ur,tq E JoJ seop daurug teqzvr Jo tuqt a4r1 ;o uortsanb Sururnq aqr sr sapqdauotstutld alzznd ot sanurtuoJ reqt fuardur tear8 aq1 'ruruug-ruruug'uos Suorls-radns
rrar{t puu ,{11ag 'a;ur

qtut Sutua,La aqr Suipuads pup aruoq 1e Surlels dddeq su tsnf aq plno,^a ar{ 'saf,I^ap u^\o slq ol qa1 d1ssa1.trug sru:o;rad ar1 siqt puz dppnq p[o1 e aq o] sI purur s,daureg ur Surql tuutrodrur eqf 'arnlIEJ rlaqt roJ paruulq
d1aa.o1

srq

.('sralu
3uo5
auaJs
1111

aq1,,

'19-4 aposrda ruo.g E IIl lasqJ[urB)

lSeoll qrpr
uruldaureg pue parg

Juo Jqt sr

aq-op

sdz,mlu ,{aqt pue-e.r11

-4cuq suqd aqt uerl.^a 'q8noqt ua a 'Jlasruq

Surlolua pue purl( aq] ot uornrc Surz'rorql

dn spua dlunsn dau-rug 'seuaqJs aruqndurt puE Jnsrsnrltua speld ;o drum ,(11ertLu1
'drqspuau; aTut Jo du,r,r aql uI puels s,l.rug asaqt l3l lusaop dau-rug tnq'tlmuJrp puu Suuuaqra o aq ot perd pur; aldoad lso14 'Surpuoq eluru a8y auo15

ulapolN Jo

pue sdn eqt [e 8q.reqs 'uoqs uI-aJI ,saAL^A rtaql Surpu.ta aruu Jo Pap WatB u puads d1erunu pue 'raqtaSot saAV( rraqt tau '.raqlaSor q8r.11 4rorpag pepuallu o.^al aqf paq aprs8uop >lJorpag ut dn.r,rar8 dau"rug 'ailt alpurt ul ruog 'roqq8rau poo8 prluas
su.^Aop

-salqnb s,{rorpag q alqqnU daureg '(auotslur.l{ par4 pd aurn8uol Jo leql ''a'r) uoursodstp tsardurm8 aqt {oolra o ot dtrllqu puu 'aJrl uo >loollno duuns 'al{f,rup snoulaJq sr-q qrIAA

rHr NO )folg a(I(In{ rs!Ifl T'IStrNU A:INUVfl

'spualrl aau auros rplla lno s8uuq daurEg

,.'tsuouddg aq1,,'21-4
i&oqs uro4 auaJs e

uI

uIF{ Jo lou suorlsanD 4sE ot uu8aq rotrop sF{ uaqa {po ssausnorJsuoJ ol paurnloJ I?N r " ' s4aaa aalr{l JoJ asoluuoJ butA
'686I uI qlEap sq []un'2uoislulll pzllD) UDN 2w al oru 996I eql sE IIa./v\ 'qur:ads ssJFunoJ pJoJar ol panulluoJ Juelg 'papua sauas aql sB 'slerf,raluurol uorsrlelat
raUV 'paq aqt punoru paraqte8 tsEJ ar{t Jo tsal aqt puu tulq a oqp papuadsns auoqdorotu u r{tLA'atuoq sepusrlud JrJrJEd sn{Jo ruooJpeq aql ur Suua.tolar'>IJEq slq uo IEU sulv\
aq a1q,^a auop ara,^A tuqt duo; ueqt aJoru Surpnpur .'seuotsturld JqJ,,lo sapostda auo drana p3proJeJ Juelg 'uouetrcedurur srq Jo tsro,l.r aqi

{uung s8ng Jo tnq

oG

ggl

aqt Jo

Sqrnp (aruu; punog dr-raqa;4cng

pue ruag

fo1 go) raltng s.^aEC dq pacrol ara.^A tEI{t saposrda Jo InJpuq e ro1 tdarxE .':oq fe4o ru,L, '48e,^A e qlFn papuodsar aq 'dn 3up4u16 duung s8nggo

tnq urq Jo lou suorlsanb 4se ol uuBaq JotJop $il uary\\ dluo ssausnotJsuoJ ol paurnlal IaI I
'stser ratseld ur pasuJua 's4ea.l.r earqt JoJ asotuuroJ
qJaqtEJ stq Sunur sp,!\ oq,l.r

8ufi

'pru.talnog tasuns uo

tuapnls a8allor e dq uo-puaq

lq

alqousplo sply1 UIIJEN-uolsV sq uar{,a6

ut'ual{f ourq'rnpsoutp dlarrtua pepua lsorule raaJul uootJul qJuulg'196I Jo '{sunuef lad qparg Jo osle tnq dppnq tsaq qeuolslult{ parJ 'alqqnd dau,rug Jo arlol aql dluo
tou aueJacl ruelg 'a8y euots aqt ot {JEq uar{t pue aurlt ul srual pralas
'sratreJuqf, uooueJ sorg rarrtu1A Jaqto Jo uor8al e puu
pre.4

loJ 8urddal5

'IJnC ,fueq duung s8ng

Jo aJrol aqt osle se,u dau.mg Jo aJrol aqt Jzrlsar ra,r,au aldoad tsoru tzr{t dlanbrun os dauzg paur-ro;rad ar{ 'trEJ uI 'alqqnd laurug eueraq JuEIg lalN pue ued aqt urrr{ a,te8 zraqreg ...'aeq-JJr{-JeLl-E' JJr{-JJr.l

-V, 'otul a>lorq I puy , q8nq

u;o dncrrq d1p

e qtpr,r 'aof

'qp aTr >llut p.aq

lqp I 'lla.{A,,,

,aIIEt plno.^a alqqnd.{au.reg

r,upp aq leqt psodord ar{l qtl^ paratunoJ EJaqlEg rolJe Jaqtoue Suuultul ur petseJalut tou sela. aq 'rlaq slq Jepun u,l.ro
daure3 atuuosradrur ot
aAEq

4uqt nod op ^\oq,,,

'SuDtse um{ pallerar ruulg ,,,'atu ilaL,,

qr{Jo saJrol paJpunq JnoJ ueqt alour qtp\ tnq 'unJ aIIT papunos
Surdeld rrr patsaratur aq p,aq

,^aor{s

Jqt tq8noqt ruelg

*dau:e3 uV Juotsrqard,, u 'roqq8rau parntuu-poo8 qparg pa{su pue pa[E] praqrug aof'istqyog'11y ]oN s,taq1 kqdet

paunt dpug aq 'elqqn6 daurzg;o alor aqt paraJJo sE^\ ruelg Iahl uar{.l.r puu 'pur.A atli Llllr )uot ur raltng uaqu dqd ol pasry?r '{puunvpe alqeg IrEIf dlzpgul 'salor reaJ8 SurrdarrB orur paJraoJ aq or a^Eq ualo sJorle reart

-Sorqotne srq ur paurqdxa ar{ sV 'u.^aop tl

I.:rNUVg AACng (-Io

f NY-Ifl T:IhI

o
!

^\oqs

,. sJJroA snouel esaql 1E Xurop ot aLu pa:nportur aof ' ' a8uur llar{t ul epnlpel .^aor{s puu 'aruu tuar8 e a,ruq 'go 1z{r dezn sr.ql q lipar su,u. ti pue ot lrpruroddo uE per{ lpoqd:a,tE sped ptuappur aqt tsur plno.^ aof derrt aqt,, dpuol

'1uap1l1urado
s.q sdqdsrp darueg
..Tad1g auotstrnl4

3r't,,,7-4

aposrda
uB

qluJer re>lle6 .'sdrp p1o aqt ul uoltuurluu tnoqu s8urD reau dluar aqr Jo auo 'ptor8 rnusourp Sucurrruor

sE^A

tzqf,,

Illo{l q4lno

uI

,6

f,tat e satertsuoruap ra{la A puv ,,,'tI op nol rqla1A 'iqBU ilV 1l1l:t euue.r. no1 'puzq dur asrur p,I uaqt puu 'uapro)
drua11 uaqt pue

tl op plno,la.

>lJrssalN

..rr

rorlr21i,

uoq uaqt puu tr op plno^\ uosuaqdatg uqo[ ,;tl dr] uuuzzvr dpoqduy 'araq
Jnesoup u ro8 1 des ppo,Lr

aH''''sarl

-unuoddo

Jo tol E aur a'ru8 osie pue uorl

-Eunue peal ol ,l.l'oq aru lq8nel d1ea.r aof,, 'Eraqreg aof o1 slrpan aq qJrq^\ qJnur
Jo

'orpnts EJaqJEg-EuuEH aqt lE anbruqrat


srq paureal ra>lla1A

'qrnol

srq Jo asneraq

elor eqt ur

tsel dpparl

paduld aq
sE \

q4{r\\ ul ,,ano arv areq A'ooq dqoocg,,

plp aq t:alord uouuurruu ]sru aqt


E

'tJeJ

uI 'ourq

puu larueg yo salor aqt Suruur.tr arolaq 3uo1 rotJe errol Elaqrug-EuusH

uaaq puq Ja>lla A


sE

.'uer nod

asolJ sB la8 ol

fui nod tnq'trsxa tl ta8 oi Srno8 lou al,nod llsnor.r.qg Surop se^a aq rqm alqrssod se dlasop su arnpord ol 8urrfui q11,, 'sdus rqla A 'uorttrutsul ognads uaru8 Suraq Jo uzrlt ,,'ue; e 3u1aq
puE IalN q]Ia,r SuUrortr,, Jo JeUsLu E alour se,u dau-rug qJuEIB ol ef,JoA u{ao srq 3urqrfe61 'pa ,,'uud aqt ta8 ot tear par e tsnf w,r,r tr '3uo1 os roJ JatJEJErp aqt qtpa a.l,o1 ur Surag -lsat oq,^a sdn8 aqt;o euo

'uil{ uo pruq
'f,n v

dau:ug roJ tno tua,l.r suourpnp aqt uaq,l.r lq]Eap qJuslg raUV] fuar. sel'l, lr asnpraq suorsses tsBI ar{t oulg op aur peq IaN uaqJ 'prp I pue
su,^A 1

a.t6 or a{rl p,I

Jr

aul pDise

laqt 'rurq

^\aJ :o1

plurud

sE

\ rr asnprag,, sllsrar

r}ila \ 'ourc

op ot (Juel8)
u tB sErA L,

parue.ao,

daqt uaq.tr 'sJatf,EJEqJ ptuaprf,ul snouE^ 8uplo-t 'uorssas Surprora.r

*'sauo$tuq{ aql, qtrz!\ [us sel.r ruulg ap{z'r oulq Surop uu8aq l1eru:e ]a)ilalA

'qleep sJuelg IJN aJu6----ourg puz-alqqnS ,{au:eg pJf,ro^ szq oq,^^'JJ{IJ A 4uz-r4 sXus oS ,,'uo tuno: sle,Lqe ueJ nod puau1 auo lpqt e Bq nod ter1] 'eJru qteqt eJrT ur {qqt I 'ruq roJ
araqt sde.up puz 8ui.tr8ro; sle.,tqe qer{ 'saop pard ter{. a raueru

,{.NUVg Aq(ng A\1N

oN puaq pdol

u tsnf sr darueg,,

ua)faA{. xNVur

lros

,, I(x)f, Jo uos puP IJPq-prcl Jo qrH -sErl prld

3Jtre,{oqluu Jrll
J]n1D J^r?q t,usaop JI
J.rI?

l .''pJurJJuoJ
SJnPA SP rPI Se

J^rlJJdsfJd urB1IJ.)
P., -OIOUBIP.I

{)El\I

..'Lto srLI Jo puru P sBLI I:tueg,,

sLPs

'i 1',"1
1,

-'l

'[nJ eru sdzp raq


'surJe rrr apeJruoJ Jaq rplr\\ suortrpadxa Sudruuc uala pup 'doqs &neaq aqt ot sdul 'sazzrnb

dqq..{ atxnBuut8uuuqg dtr.tncu

roJ $pEI rarrau duag 'roop txau rq8u 8ur.l,r1 EUrI A

qr

A
T

qtp\ spuads aqs tuaruoru l-ra.ta Surdolua daurug saop aqs se dpsea se 'ooreddoq aqr dddog 'rad srq puu uos raq sa8eurur puu raqtour rlJp -rat E oslE sI ar{s 'q ejlr\r sr-q lnq 'pno:d aq rou deur daureg Jlasulq ro; dn >l3ns ot uIIq saSu -JnoJua oq.a,r l]tag q ]t 'ualo oot af,uo daurrg stlnsrr puE aurl aqt JaAo sdar par{ uarl\\
'sausrs ar{t pur-qaq

'spueFJ pue dgurz; raq

uo4-Jlas
a
ar.laq

-urq daureg Surpnpur-SurqLrarra


daureg stal aqs 'ateJaprsrroJ
sE

sa8uusru eqs a1qrA asnoq aqt Jo peaq aq1 qaq


sE

kot

rraqt Jo lno euoq e Suueur '!porpag uI aJq upqrnqns otul dpsua paddars puuqsnq,^aeu raq puz dnag IIa a
aAEf,

Ja al3 'ausl auo$alqqof uo

,6

'elqqn6 daureg 'srIN aumaq ra>pugJl\ uBafluag Suol aro;aq pue 'uueq: roop

exau-pf kaatq s,6rag dq palupJtua survr dau:eg 'ued

srq

ro{

'taeJ raq JJo raq tdazvrs uoos

s4ool JIqt[oaN qsDIEr puu ursr]au8su ?ruro-L latrAI sr,q pue 'looqJs q8rq rale dpoqs taur daql daurug 'puzqsnq rer{ sl aJr.l r?r{ Jo a ol par aqt tnq 'snrn) duotg a4q $Iunq rulrJ ralo aaposdeqr ol sq{ lnag 'a133 ,{peat u pue rounq Jo
asuas

sr4[f,v NI:ravurloJ

{arrq

u qlua auautuq ur.ls

A'IggNU AIITg

..'4,sI-uI alqnorl, 'gE-tr aposrda uro{ auars s ur drssoS;o rrq8uqroqs


e sruaqra.ro ft1ag

fr\l
Y.

l ?

'saBESSaLu

papJoJar Jo .{t?ue^ E sr ppuolC ur JJtuaJ tof,dA

pue plJo A dausr6 ot slotrsr,\ seurof,l?,{\ oqu-erado ot .fttunoJ ruorg 8urqil-ra,ta sluoyad oq,tr ra8us leuorssalord p-pru16 ,,'seuolstuqd Jq-I,, lo qenads Suro8uo ur duag Jo aJrol aql Surpr.tord ot uoupp u1 dupol Jrun

plqt

u pauaddeq Sutqt auzs aqt 'q8noua t,uara.lA

suortrpnu asarlt JI sE 'puv ,,'ure8e pEaJ ot puq J^\ sn plot puu suourpnz uado 8tq plaq daql ua.rplqJ sE slalrEreqr aqt IIE qtlry\ ,spry euotstull{ ar{L pailEf, sauas ,^Aau B op ot pa -plJap orpnts aqt 'latE-I s,r\oqs o,r\t ro euo plp dpo
Jo
a,tr.

uud aqr ro3 1 rale puE ,'ssuotsturlc,

Surop luara,tt daqt arurt ?r{l tV,, surqdxa ['g ..'oBB s.read trBd 3q] roJ Suruortrpne lequraruar L, 'sarun aarqt p?uonrpne d11n;ssarJns seq ar.{s 'lle raIV qnlf a:ror1 alqqng dttag

tol

alrsnlJxa aqt otur uorsnlJur loJ stsat aqt passud dlatruriap seq

'plEA f 'g

{l:g

tsJtEI

aqf

ouv^yf'S
dlag otut pan8as aqs asole paau arlt ueq,tt pue 'sralolaqolt ru?puH aqt tnoq ,r\oqs uoouer e ur sraduld 1eqta4 -suq aluu4 lure^es sE tsur sE^A ?qs 'ade1 aqt ot queqf 'tsa1A rEN pue dapg llead Jo suou -lpual raq Suuntual ada oruap E ErJqrBg-Euu?H tues puu .(rrruru ro; filpqe lrntuu laq Iroldxa ol peprJap puq oq,\\ ss?lJe a8uts pauosees E 'uosralny adeg dq p:rro,t sE,\\ aqs aruu srqf -aoqs rurupg-ruurug puu salqq;4,, Sururoru (up;nte5 aqt dq paJuapl a sE 'roop
txau pa^rl ilrs dnag 'apuru Suraq ra8uol ou ara,{\ saposrda .sJuorslurT{,, pur8uo q8noqtly
'aarqt raqrunu alqqnd

NOSUATTnV AI.V9
996l ul prpuJ sJuJS 1uu8uo Llt lnun plrq 'srl\ 3lor aql raq prr4Jo Braqleg 's[D1s laq L{]1-^ puu patdac:u ar{s tuqt uortrsod B 'alqqnd Jo patq3l1aq sarrol ateudordde aqt pallddns uosuqof pue srr]rEreqr dilts auros paqrta{s aq
'araqt
sB,^A

raqreg allq1.1 'uosui{of .&.rag dq patsoq aoqs uorst-\alat E ,,'rrJrJEd EruelouEd,,


E-raqrES

uo tsan8 E sE,\\

Jof

'tg6l

ur lJorpag

lal

terepuuag Eag turll 3run Jqt punorv

NosNuof ,ruua5
Cauo

lnoqll{\ op

plnoJ '?sltrlaqto :o a8y auots 'ruortrs lEr{a puu 'roqq8rau InJra3qJ E sE,{\ Jqs 1nq 'zueuuq dot
aqt uaaq alurl tou deur aq5 seposrd: .{lag ,{133 10 suosurs rnol .{ru8a1 B sB Ial 3u4eq '6961 ur du,tru passed puz tg6I ur .\\oqs aqt Ual larapuuag-JsolJ are urull,AA pue dnag su rn[--1d6

repuu uuaf

qtr.t,r JJ]l par

ul spuau1 asol3 ,, J Eq plnoqs a,u laletstu

E sE{\

Iurqt I qlq^\

r?Ao >loot aqs teqt ,(rots e ator.{\ pue speal due raq a,te8

ialau J,{\ ssan8 1 11 1o ped qu;uro.r\

,,.toqs s,{e,rr1u aJa,tt sralJurprlJ quag,,'uoulun[teoruta4,, o] ,.tJuJEH pue arzzo,, urol{ 'salol qrns nnf rn aaier:ads ot paruaas fttag Jo aJrol tsrrJ Jqt 'torapeuaB Eag pallraluoJ sr uouJu tdurs araq,tr

aqt ur EuEuBq o^ t lsqrunu e padqd drtag 'Surtsm aqt puE latlElEqr Jqt Jo JsnEJJq tnq,, 'P3g Jo slluJal Eraq-ipg aof aqt pwocl uo Jaq tq8norcl J.{\ Lr?q,t\ ord B su,tt aqs,, 'sauo .(rrpuoras

a-rssnu'suw
(IafroA-I.NvIAI EHI SAIIES dO AAAS

l3tsor eqt dlatrur;ap rnq iLyad 'un1 'roqqBrau loop-txJu lertuassaturnb aqt sr alqqng dnag

rauacvNEg vag

.oJrl .dot)
ssDI e qlr,ri\,(aruBg

sro^eJ ldd rJpuPA ue3f sE,{snolBaI su8ra; ta:apeueg uag

,.frn1
IaqlE

o1 srla. zuatr

3)l{'ruI.,lAot
.1o

lppnq

poo8 e tsn[

qaq5'8uuep Surq/ue op ro u ro raq uo lno a{uls IIlEar },usJop


'euqr,4tr

qrmBuop
sdes

sao8 aqs asnuraq,,

'pre16'[ g
ruEal ,{llBar

..'dttrg lnoqe qrnur

luop rA\,,

&s

\t

iq
rsruva
s

(rc

cvc

:INOISINI-I!I
s:ITSglId

o,

Suppaztr rrarlt te ?lsre ar{l u.^ op 8ur-4p.r,r tnoqe >Iuqt ot aAEr{

pue 'rueat ieioads


66

la8 auo a{Eru turrzg-ururug pue salqq?4 'prud4ruq aqt ur Surlqd ro uap dprz;
dep auo luql 3ur1aa1 aqr

llentru lq8rur parg

aqt ut sluaiurutsur IEJtsruu uo Sur8uug alqqn6 unueg-ruruug 'puapJ lsaq puu roqq8rau roop-txau raq q 'ouIC 'asrnor Jo 'pue 'pEC 'ruol\ ueqt rer{to 'al{ qsalqqad go dof aq1
doqs.u.au

rqt 'ploulv uala puu i(nag daureg

'eur[.AA r{]1,^a Suolz

'arurs

.ta,La

lads raq rapun ueaq sur{ aq pue raq uo sada plEI aq tuauroru aql oo4-d1qqa4

Jo aueiDlf,ru aql

laq

a,te8 raqteg JaH

'qlla tleluor ur sauroJ

aqs auo,(:a,ta suusr{J er{s teql

asud-rns ou qtr 'alrus taa.^As pue 'sada pap;-:apuo.,r,r '8rq 'asou dn-paurnt

laq

qty

'ausl

auotsalqqo3 Jo auotstulld ErullA pu pard stuarud ot uroq'pldsog rrpadnpo6 >lrorpeg aqt tu paluru salqqad ''l's 000'0I '77 [;entqag;o Suuara ar{] uo {roll,o tq8ra llasr:ard 1y

'l! pallel8J] JJ^Ju


-paarord uoudopu uz8aq dlaterparurur daqt 'aruor{ pue suzaq 4aqt

JAEq puB'sBuI

otq pllqr

aqt Suqet puu


"n

'pale,tqder ara.^ salqqn6 aqJ .iururpg iruureg iruruug,, 'parulepxe pue ruar{t te dn pa4oo1 a1lr papuaqmot aqt 'qnlf, aluq E 3urp1ar16 'datsroop laqt uo rulq punoJ daqt dup aqt d1

-pl^l^ laqrueual oq \ 'dtrag pue darueg 'sruared srq;o dol pue apud aq]
.,(uuur rvroq

sI ruruug-rurueg
a
=

arueqr saJunoq dqzq rlaqt teqt urtell usf, stuared

puv

a4t z a8ueqr uEJ pEC os rEJ ar{t 3uqr1 .ro aJntlunJ 8ur.l,our
de,rrr

s,tl Jar{laq,l.r
sE

'asnoq aqt punoJu dpuzq uI saruol qt8uarts uerunqradns srH 'punoru


surJas sJrulaulos

raqto aqt qllJl

aszl s.alqqn6 utueg-rltueg ur lnq'sJrqeq .rraqt,{qzq lsnuu stua;ud lso71

J-r:rshirH arwvftr

a\ t\ t
,t//

oHl[ ,rog:IHI alggnu r{hlvfl-hlhlv{

p!l
!;

/l

{)rssalN

uoc-

tI lo8 aq lltun sn uo dn lal l,uplnoa aq puE paluE^A


66

-l

aH aq IEqAA ,^, 'bulpuuruap^3u4 AJaA


SEAA

VrAqJEg ao
'

,,'tl to8 aq lltun sn uo dn tal luplno.,rA aq pue patue.la'

'luallaf,xa ss,^. ar{ tEr{.^a ,4Aeu>l aH ag 'Surpuuruap d:a.t su,lrr uraqrug ao[,, 'salou {JrssaN euru aruEs aql lE ln8 ,,'tdurs eqt qtl-^A punoJu Sursroq;o lo1 arer{J 'un; sdu.,vr1e ara.tr suorssas,, 'sdes 4crssaql 'salor *sauols u
slu,r,r1u sE,^

-tuII{,, Jaqto slq puu doqs,Lrau aql plourv 'alqqnd ruruug-rulueg Jo


,,

dlucrteurotne pa8ueqr

aJrol aqt 'JoloJ ot rolol ruor1 padrunf ada ftu sy,, sued tuaraJJ1p aqt Ireru ot alqEIE E ara.nr suad 3upq31ffi1q parolor sz 3uo1 su 'suruldxa ar{ 'tpllJJtp lou ss,^A aJuo tE saloJ lEJaAas 8urlq4 ,ra"a; u lsni atueu ol ,(ddog
pue 'quruls 'salgnt 'slnesoulp 'sp-rrq qdu.rSouoqd 'sr?Fnq 'sraJunouur 'sdo: Surpnpur

parrol >lrrssa4 dpuoplppy lrnus udu4 puu iorrsy '8op Sur4plnuas ,suostaf aqt looq-dqooc5 loog-oog dppnq aplrl qfol sE suorluu -JEJur uootJc rqndod qJns ot arro.t uanr8 seq ar{ srzad aqt raAO 'parulo; serrt duedruoc aqt
,,'sauotsturTd aqJ,, uo salor letuappur dueru rage

lproqs 'sarlrJ

etEI aqt ur uaru eJtol tsrlJ qEraqJEg-BuuEH Jo auo sE pe4r{ su.^a 4rISSaN
,,

unJ sE4

ll 'll pazuouau

a Eq plnor 1 aldrurs su,r,r. anSoprp aqt 'puoras qof Burled E su,4A lI 'lle Jo ls4J,, 'asneJaq 'sdes 4rrssa61 '8uuoq ralau sz,^a 'l-rulnqero.t pro,^A-auo slq qrp\ 'urlurg-rurueg 8urdq4
.'d-russarau uar{,Ll aq plot u?qAA

tdacxa tou adoq

1,,

'sagdar >lJISSa}\ 'unueg-ruurug a>lq punos lusaop

'lol

papBaq.^ ol E uI uEql uEuuoqJuu s,^Aau E Jo lsarp aql uI

auoq lB arou aq

'?lqqn6 ruruug-rurueg p1no.l.r teqt ruooq p;-ra.trod puu daap E seq aq'llesu4q su 3ur4zad5 aptiT Jo eJro^ a{qppqJ aqt q aq teql ssan8 ralau plno,^a nod '4:rssayrl uog r{lyY\ 3q4p1

Hrrryg-HtI^Ivg NI HIYg :IHI

xfrssaht No(I

(a8od yau uo panultu@)'sdes uraqrzg ,,dqe11n1 e Eurs suaa op

ot raq patus.,lr

a,/!t

turld\,, 'salqqad dquq or Suus aqs Suos aql

qtlla

sE^(r.

apuru aqs uorssardrur 1sa33rq ar{r rnq'ratuaqtlqdure

.^.au q{Jorpag Jo .^aoqs Suluado aqt roJ

lrz

uE asreaqar
,,

slua$Jd

daurug puu parg Eurdlaq ,.aruuy,, seq aurl drots aq1


,,'u Jo lno {JDI Erq e

>por8re61-uuy,,'Eg 1-4
aposrda ur

4ror8ru4

lo8

I'''

-uuy qrpa,3u1s
(urotroq) daureg pup

'rlerl ,fung 'par lq8lrq Jo dn apuru

su^(r

raq Jo

lsour pur ' ' ' ratJErEqJ aql Jo Surrr4,Erp p aru pa,toqs daqr uaql

par4.,qrold1o11 saog

ourq,,'79-g aposrda
ruo4 auals
srq JJo s.4aorls
E

'rlnJ puu alqerope os suna 4ror8rrry-uuy Jo EepI aqr rq8noqr 1,, 's11erar aqs ,,'1I tnoqu aru plor daqt uaq16,, '4ror8ruyl -uuv uorlusuas Sur8urs olul 'luaruuedap uorleruruu
EJaqrBg -EuuEH arll pr.t 'paturoJsuurl se^a 1ar8ru141-uuy ssarlru-raEur5 ,,-uoqs teqt

uI

rairnpord u ro3 sluapl

(ratuar) ourc 'o8a ratlB palzru


-IUE SIII AJIOA OI A)IIIU

aqt aro;aq sao8 1dor.;

turop

lauqluuu3

d8eo11

pa^ol L, 'sdus aq ,,'drq dra.r. ss^. lL, 'd1puo1 alor aql sllutar 'puny durur raruruns u o1 aposrda eql roJ aal s1tl pateuop
orlnd

'srunJ 'op sa^Iteu aql

se op '.{Jorpag ur uaqr$ '!IIE raUV

'passra aq tI ruqt pa{se srtrn3 'sdaurug pue par{ sp rlrploaN

dlpaqsequun sp {ool u ro1 turdoq tnq '!all toJse uE ul tulq parrlts {lleur8rro puq srol"uruz erIJ 'auE-I auots?lqqof uo ur lqBu rg duot5
'uuts luunuu pa{)au-A dlpnser E pue taal arzq rnaEu ap qtl\{ rl,laprq
,,'arar'r daql oqr$ aas dypug ot

4rordloH roJ durooll

Eullpqr

sE^{

tl

puB . ' . [paeu] uBIy pu? f,uEIg .InJrapuo.r\ 13u1qr txau aqJ

IaI,{ laru I 'snolnqeJ se^a U 'olpnts Eurprorar qql ot pagodar

1 '.,r,r.au1

papunos rI tq8noql L'uoouer srqr roJ nod lue.ll daql arueqt s qaraql ,uatsrl .daH, ,p1us pue aru
paIIBJ

{JoI

.4aaN

ruorJ auoauos,, :laor{s aql uo lsan8 E aq 01 palse lsrrJ


orl.^a

se,r,!,

aq uaq.la sraqruaruar
A

'rsls a8y auots aqt paJro^


sE

'srun]

duoJ dtrrqalaf, aJrl-l?au .euIL


pa,ra.oqs s11rn3

palluqt

sB ara^a

srardall '{Jorpag ur dn

duot5 uat116

.('erauEJ Plpuu),,
Jo tung uEIV roJ ra8uu

e-dlptuaplruroJ tou-sr oqm .,'eraure3 oog-E-{aad,,

Jo leruag l4coA ar11 rsoq


IIr,&r

AI

e arnlzal tqEtu aposrda uE uaq^a ro lzadds


B uaq^ir s.^dou{ ra^au

{rorruq saruef a411 lunq pordlloH

auo

.srsuq

rulntaur dpzynSar u uo dn pa^i\orls oq^. sarluqaler lsan8 aqt roJ Sulqrluru.


-Burzu8
rels Jo luaurala aql sI ..sauolslurlJ aq1,, Surqrlu,ra Jo unJ aqt Jo uu

('uraqrPg-EuuEH

fu auro8tuolli qraquz1la

dq patururue oqu se.tr

dq padeld----suaqdar5 PqluPruus oJaI)

'(lqBF)..slunf duors Jo ur$au eqJ,,'ttl-d


aposrda m eupr16

..'paqJ1|-rag,,'naoqs rl,$.o ,ssararros Suruado

l4rad aqt rog


(raruar)

..$pou 3rp uo sralla'I


a^o-L!

aql)

'.Iz-d aposrda ut
sllnsuoJ Pard

roj otoqd

u sqderS

-olnu sryn3,,{uo15

,,ErpueuEs,, '8tI-d aposrda ur pareaddu

a1run5 d"rra4 anpalap


rllr.4a

'srun]
puu

^uols 4ro:3re6-uuy

ipapaau uosBar BJo erou sI (('suool

(ralu)r) puE's{roruu]
aql '[aEr{rrrurE)

-rur aqt ur dn pul.! ot poo8 o8a rnod saop lL, 'Prus aq uaq e lseq lI lnd

qrrnf

duoa sduqrad

lSeog'auorsdln5 pa'suotqlraN.o druulf 'porpug uhlv'auots^llns pA 'suaqdatg uuruq pue


Erpueruus 'huose111 d:"ra4 Q;a1'dor urorl asr \xrolf,) '.papnpul

(uouatuouaqd sqr roJ sasnBJ uo SuItEInJads sdBP tnq Puads PInof, auo 'hren$ {roU rBls agour dq papuaulaq pue !fuuosel4i dla4 rad,trel ftepua8al dq unor ur paluorJuor 'rlrusg Bsors{Jog aql Jo

s{Jorlrel aql

dq sraFsru ruo{ p3ms3r uaaq a^Eq ,{aq1 'sarruqalal Jo laqurnu aleurprour


o1

uE ratunoua

ol uraas salqqnu aql PuE sauolslurlJ aql 'saIIIursJ a8v auols lsoru

parBdtuo)

'replnotr uorBv e.4.rtr3laP arrBuolflnu

q a{rng soulv urElds)

ro allung lrra4 ur uung ralad azlu

.lsauolslurld aqJ,,
3o srsan8

qtl'srelsdrq s096I uo palapour are/\{ uaqlJo lsorr -8orar uel or{^a trlppe AJ prurl-arp eqr dpo ^aou
asnEJaq

fiuqa1a3

Puv 'sarluqalal &nluar-rllalua^al-pur Jo srolEuosradur 3tv suols-plolnlleJ dlrlgls

llE ara^\. daqf tnq 'srqs raqlo Jo trxz1eB e palsoq (.sauolslullJ

aql,

h,\al

snoulsnllr asaql saplsag


PUE

'oog-oog 'pd aptl slrl


rBEraaE aqt

rSoI ,.'rsaq

uuql rauerus,, uala pus 'auEJ (,Paqrlrnr.ag,, Jo {ro {f,IC PuE drauo8ruoll qraqzzrtE

'(aBV auots rr1t uI u-^aonl su^a lr sB .(o5-og-B-{Jorqqs,, ro ,,'8p,tl {S,, rlorls aJUEP aqr Jo rsoq)

llIaN,O durunf 'uarreq saruef


(('auop

araa,r

{Jorpafl ur parsaddu

oq.^a

saueununl luaururetratua raqlo

rala

a.t,1

Surqtduu ueqt uunq aroru IaaJ aru se{Errr dlluntru uud ar{l

'ratJer?qJ palzrurue uE sE uees ur,1 q8noqtly 'unJ sz^a ssautsnq Jrsnu eqt Jo Surloods aqt Jo ued
e Suraq pup

.sruolslurl{ aqr, uo 8qlsang,,

'E13

aty auors srq Jo plzs IaErIJruuEJ ,,'aluauadxa


PuEq Puu ra1rr,r,r8uo5

tearB e se.^ tEqJ,, t,'sauotsrurl{ aq1-, Jo uoseas puoJas aqr pauado qtrq.al aposlda aql (.'srau{!\ SuoS

tIH aqJ,, uI Jlasurrq se pareadde lauqrlrre3 dBeog rapral


,('

Pzzeure

rull'sauolslurH aqf ,
JI

uo aru

^{es

lsrg daql

,(es pue osle aur

ot dn auror sluared rraql -laou puy 'rpor8re6-uuv ur,I

alu {sP SPDI aIrlII asaql ' ' ' ratsl srEad asaql II lEtF sl,, 'sdus ssarlre aql .,'Surtsaralq qrsrl [,,
,,'.&{orls

InJrapuo.r,r'Suruueqo e sp lno atuer lr puu


a.la,

'ppq8lap dlalnlosqz wo{

su,r,r

aqs 'orpns aqt tz pasodruoJ

tetlt

Suos luurEuo uE se^a ll,, (lEDd snoyntd

panuquot)

ry)'
Ha=

q&

'g

Suutgaq IIE tE tou roqrl Jo sruloJ rarpo ru:o;rad sE ile \ sE 'sralrtt pq 61-ruqc flas aq ]uqt t$sul ro stsq.&acor8 atEtf,rp oj >lro.4A srq srdmatur dpuanb -aq aqs 'qJnu os qiad aq lqz'r sr srqt sdzqrad puz '(,,reap,, ro; tdarxa laqtra aruuu ]sl;
e

'alltnraxa dsnq

B eAEq

ot ruaddB t,usaop aqs) aJI^\

sr-q

dq patzuruop dlalalduror sr etEIS 'lou ro rooJJ_


'u,^Aol

lnoqE uooJ^l

aterod;or ar{t aJour qJnur-repluq '.lauruqs 'ra1a 'pa8raruaar aq d:aBrns JEInjer alsuatxa

1ou'l3pnd puu 'punor 'uoqs se.la. aq dpur8ug 'tuod auo te dilerusprp pa8ueqr acuuruaddu qatels '4l{ tur{t parrtou a.,ruq deur re tasqo atntse aqf ralu tng 'ad{t a.utnraxa eqt ilE
1e

du,r,rduu

4rrs

ur Suqpc

sde.ra,p qaq uar{r'r

dlercadsa-s^\olq

apsrr{.^a

>poll,o a^U aqt puoJas ?qt auoq


901

qspp ot dpear pue paslod qar{.^.orDI puz auotstuq{ tB.Aaopur^\ aqt apuno arue18 ot tlmq}rp sJI puu 'arqyo qsnld siq aprsur paratsanbas smoq prur{ '3uo1qro.,ra. atEIS rIN 'auotstuqJ par{
a411

saadoldrua a.teq nod uaq.u dpqnrp:ed 'a.uinoaxa ,(uunb

prct8 u aq ot q8nor qrl puv


t1

dtpoqrnu qlrm asr,r.radns ot tlnJUJIp aq lq8pu

'a8roag aTT ra{ruou alqzuosrad u qtp\'llu raTV 'aueu

tsrrJ

dpua14

ep

a8effieqssarxa aql

tnor{tlna tnolJ aroru seurgJ uosrad E teqt salartaq atels ,,'Jalsrf,N,, pauru8rp arour aqt dq oB ot s:a1ard aq tnq-a8ro?D ot sraasur osp aq q8noqtie 'ure5lpa8alz-auo eluq saop aH 'arrrzu rsrrJ u sr 8uru.r,ro or rurpe rou saop atels 'lhl Surqt dpo aqt 'sapetrads tas [znus
Jo
B

a(Inrrrrv NV rrrr^\ ssog v

puu 'aJIJJo .l.ropul \ e drr.Fuosrad y-ad6 f,ISSEp u go rossassod lupdruoc

/ff'

rr,^ao

srl Jo JalsEIAtr

arvls'uHr

'(,raolaq) urroJ IEug sr.q

q arqs'oqBF) par{
salBraq uouuurBJut

dpuauuurarq5

r4

e.

Lot

orpul B aII s,tt ,sauolsturl{ Jrlf, 'sn oI ur s3Surur ?luarf, ol A\orl 3M 'trrll uEr{l Jloru szt\ lr lng 'orpEJ ruo4 r?qlo
qJEa .ln.aul IIE J.\\ arurs

{oot .{aqt tuqt .ttoqs rJro^ aqt q8no.rqt dldrurs puru aql
,,'paterurue pue araq1,,

^\JDI lsul Jql inoqu

Suqaag alqruasua uE sr?,\\


sE,rA

.'sauotsturld ?rl1,, tnoqe dtrpnb lenads E


,,

'(1ear al?qt tuqt tl31 uosuaqdar5

uoouur

ro1 arro^ ruqt Br4op aq p,1dep txau


t1

rql

aug eq 11.tqt 'sal .{us p,:q

u41o puv 'rurq roJ auoqd arp ralo tno


'uoslaNl >luul{

dl dluaq

lo 'rEaNJN pru,\\oH op ppol

plno,{\ I puv lJ atuq.tt ro 'splal{ I lA ro IJI ?ru {sE pue 'anlq aqtJo tno rnl'8urda p a]oJaq

8uma,r.a aqt rrr aru IIEJ

plno.\\ Eraqreg aof,, suouzuosladur dtqqalar loJ 4ourq E peq aq p34[Ea] uosuaqda5 rprll s.t\oqs EJaq.JEB-srruBH raqro pup .,sauorslltrl{ Jq-L,. uo SuoTro,tt a[q,^A sB \ ]l

Ilo.{\ uoouuJ pa oi I uets aql urorl tr13u lng., strupe ar{ ..'qoi e lsnf sB,u. t1 Surqt 8rq u qrns aq ot Suro8 sE{\ tl ?zrTeal r,uplp r,\\ ':as no{ 'arurl Jrit tV,, arueuuo;rad uouurrrrue rJAe-lsJrJ srq Jq ot se,tt lr 'aJuaqadra orper;o apulap E uetll
,,

arou peq aq q8noqly ,,'sauots8q4 aql,


'J]EIS Jo JIor Jqt uo.tt

lN

Suuourpnu rarle r:.(oldrur leuotutJrp qparC ueqt uortsodsrp JJf,ru p puu rruq aloru seq oq,tt 'uosuaqdat5
ro-+

--^,^ 1^-df,da\\,\dqJ,

- ..-----^.,r ruL)lvlu de,trp

'
sc 1nq

aldoad acru dra't

qt'

'suolssas dddeq

'{ddrq

af roA UaNNI

Jta,\\ suolssas Sutprorar aql 'sllEJaJ 'uoordl snola>luEluul Jql

s(rrv-rs'uw

Jo a:lrol aqt 'uosuaqdat5

uqof

'ad,t

8ur.tr.o11aq

'ie:ruuer,t dssoq aqt aq ,{uur J]plS

rl\

NOSNAHdTIS NH(

:L

;ffi
q'sl'i

J*'*

*,. ...-.*"**g-

$i&*ii'. "i-")t

t.'a)ro^ qrellnq

puB

auolsluq{ parJ

.1

::

:i

qsrlSuE;o gos rtlnf, slql lou' ' ' PalB alro^ E Jo puDI rar0o auos a^Prl p.aq lradxa ppod'a1dr aplrl aql lB {ool
nod uaq11 'aur

ot paJroJ sr -a^ras aq,(srunPrunp Jlrot -srqard o,rq,, aql pue 'qeruruu 'uarppqr tnq I? 01 alqrsnur
'suazurJ pazruSorar
tsBal s,{JorPag Jo auo sr oozE9

ii ;i'

qll {

luaal daqt pasufuns

u.L,'oozB5 paJro^

1sa4 aql 'xolaz


lauqd aqt uror;
apxa pasou-a4ds

oqn'uuuuoy daarull
sde5 'alqqnX daurug

'sr ag dpooq dpmog


Jo 3^rtElar JrJotsrq

'parJ sualtEu tr 'radEd aqt s,r\olqt aq


Jrurl .fuaAa .{yuau pur 'purur
E

-ard e

a111

$loo[ pue
A

uolua( ratlP

3Irl

prnb

e pue

spunos doqraded aqt ploury .rreq a8uero


puE aJro^ lusJs3lopB

uru Surqrlrd 3uorls

rlth

pPI z 'dtllsar uI

-ard

dqrtars

qtr

'lrnq are sBurlaag


de.Lr

raq;o tno
raq qtra

1aB o1 sr

srq uaqa eruoq urorl dunu uru o1 LeoIDl uaaq sEq Jq

Suolu ta8 ot ,{um lsaq

'par4 d11ur:adsa
-lureJ slq sarops

,{1

Jql'auolslurlc

oqa

parg ar,noL;r puu'aldooq8elg 'sJtr^l sr Jr[Eu raH 'tsu uort uP q]l-{ alu ol stduauu aqs ll 'ploqasnoq ruotsturl{ aql Surtrsrl uJq,4a puu 'parJ 'aBl-ur-uos
Jaq Jo IryuJoJs sr

JJnleaJl aAtlrsuSs

AJ srrlrlPA puP

'(spooJ alrro^P.J srq)

or3-oure puu durnlq5


umop sdrnls !salqqad

strs.(qeq'sra8uerls 1u $uEq 3H'rarrao srq


JSTJJJXJ UEql JSnOq

'eu146'ratq8nep raq sa^ol rqs

tol

E saop

aql punols arou ourq's1ad


11e

dprueg 1e,{o1

aqrl

d^ {q
}-J

,,

;Y

le

t1
I

il
Utc

'ia8ed 3ur:r3; llrpeuag pg dq unurp parJ Jo

nir.ar^

roualsod

aJaq^.sruos euoauros ,{ep t{nna Jo Jnoq drazra,, 'srurulcord

dlpnord vraqJu,g-vuuuH 'dupo1 'sarlour

ueeJf,s-8rQ ozlrr

uala puu

'sJJo-urds Sururoru deprnlug 'slurrads uorsrlalat Jo Eroqtald aTqul

-ua^ v roJ uortEpunoJ aqt 8u[ulo; puB ]rl8F

u \o rlaqt

ur sf,rssElJ

Sururooaq 'sun-rar sB Suum uz8aq dl4crnb-saposrda


-lzralet a8y auols Jo sruad xrs asoqt

ggl-uors

3upu3 dpapb Jo peatsul "{vnv 'al4JIJ sE tou ara/v\ 'JeAaA\oq '.saf,uarpnv ''1 'tI Jo plvrJu, aJaA\

s"rosuods

tzqt anbrun os sEA\ ,,sauolsluq{ aLIf,, taqrea

srBad

xs

dpo q8noqt uala 'zwau puu qsa{ Surqtaruos qtl^\ dauoru rraqt roJ
arour ta8

ppor daql

l1a; daql

dpuarzddy ,,'sn paddo:p laqr dep

txau eqt pup '8uu1uup puu Supseot qtrl!\ alqut 3lg E puq IIB a a
pue rauurp E ot sn patrlur dcua8u Euplua.tpe ar{I

'''

'tuaral}p

Surqtauros petuu/v\ srosuods eqJ,, 'tuqt dlduls puu dp1e1d sdus


Eraqrug aof repdod p1s sE ,,seuoJstuq{

^\oqs

aqt q8noqty ']seJpuorq sE \

aql,;o

aposrda

pufl-ro tssl eqt

'996l'I

IIrdV uO

puvurac rvlndod
[q4Jvg
:a^,duardvHr

srq puE

per{

'uosBas

BL-LL6I ar{l

roJ

tq8qauru auu-auud aqt ol Srmxntau

;o puu'gL6I Jo IIJ aql q8norqt

*'spuaF{ puE auoFlul.ld parJ,, stuaur8as se patecrpuds aJa,l.r uaql


,,rutueg

-ruureg pue salqqad.. su ParIE "ho,ls sauotsturl{ eqf,, reuuEq 3q1 Japun uosuas ,L-e L6I aqt ul urual ara^\ saposrda asaqt '3lqulldcar rarrtr 'qf,ung oluoJg aqf 'sasaurau q:ru Surpu-apd, io tauBnb E puu 'GIlIssalN uoq dq pacro.L) >1corda1qc5 paruzu dppnq e yo xurf asoJolu e 'd33nq a^vJ e
q]L^A ururug-tutueg p31v\opua sauols ,l.rau

aql
?u

ldlcuporat4 relndod sdervrp aqr Surpnpur->1aa.4 aql Jo aJuep u puu 'sBuB 'sallau8u 'sauo uallrlla dl,trau qrr.,t,r pautquol are.4 .Iutueg-Iutuzg puu salqqed,, So saposrda 1zur8uo
arq 'ZL6I

'dqg

tnqap Suru-rour dep"rnlu5 sr apulu .rno11 dparuo3 sauotstuqJ aqf,, uarl \ 'alEuaw
saJualpne ot u.^,oIDI dlsnornard 'e1rog f,el t(qpapu.old
aJ3,4a

aqt suuaq EFolg

sB

luluug-lurug
'(,raoPq) uos
-uos 19:9961 aqr 3u1 -rnp <In-auq Eururoru

roJ slprol aqt


sE

alnla

ro1du1 rssn6 puz sualals da4cry,q dq uaqt

puu-,dlurud slil uI 1;y,, Jo


salqqad i(33q6 pue duua4

aruu; rnu8 ot uoos---{raqlruts d1e5 dq is4J paf,Iol

se,/v\

'{3oJuooIN qud
dpursud-rns tou

laqt qtLr

Suolz salntualpusrur Jo dtauer\ B uI paloJqura aureoaq daqt

duprnlu5 stl

u1 raru,rol

'araq.4 q341 4eorpag Surpuatlu sra8euaat.&\ou ara.la

qot

atuoAEJ s,{JoJPeg

-rad lsa8uorls q3961 ,,',roq5 dpaurol sauolsluq{ aql,


roJ luauqearl app aqJ,

'sa8pr rpmo"r8 tuutrodun pralas Surssuddg *'ruluug-ruruug pue salqqad,, 'sauas Suru-rour duprruug ,{aeu E uI >lro.^a ot 4:eq urrqt lnd pue 'q8noua 3uo1 sruerq uo ua"q peq Suudsgo a8y auol5 4?ql paplJap Ereqmg-ErruuH '116T uI 'uar{J 'sutruutl1 seuorturt{ aqt Jo srotearf, 'sauoleroqul salnl puu---slearal salqqad Jo sre{Eur aqt----spoo{ Frauet gur; ,(q parnpord
qelJJaruruo) uotsrlalal ro; ldacxa ada rqqnd aqt Jo tno pade6 sauotsluq,I aql sread Pralas txau aqt JoJ pue '{JoJpag ur rl\\op larnb ot pauaes s8ulql 'altour aqt Jo ssaJJns 3ql qlvv\ ,,'tuarudola.tap ur dtrnua8rn alqeJaplsuoJ,, pue ,,3r4

'esoo9 uaar9 aq1 lalsuru dds


p.la aqt;o tua8u lrtlns e 'u.{uu1 dq pa.reus

q uopuallE qParll
'(a^oqu) raaor aql
'

uo

2uo1s1r4l

pzllD

uDlN

-iulsql -o:d paqml; aqt uI slal uoqru JIBq E ueqt aroru Sunseog atesuad,, 'pellrq ruusuror u puu-*ra8ur;plot,, '1I{ puog sauruf aqt Jo JJo-a>Ie] u-8uos aFIr aqr Surpnlcur 'uort:e aqt paua que sJaqlunu Ief,rsilr uana5 '3q5
4m6 tua8e tar:as 'a4qu-4ool
sr,q

d1arnua' sE qJns saszrqd Surdoldura sJuu) qlIA\ 'ssalcns E sE

l .l.roqs aql 'uollf,np 'curud qnol dq Suns *'a:oury

ar11

arntrld uouour '996I aqr Jo uols

-ra^ {ooq JruroJ arIJ

ro; ur Surpuets all{^\ 1rla Jo saf,roJ aqt paranb -uoJ aq su auotsluu peJd Jo saJnlue^p 3ql pallElap u{u palEurruE ?Ip 'saf,u? -rpnu SuUpqt dpuar-rnr ata.t tur{t sauots puog saruuf palunls.qdos-pllu-elens

;o a8u;:uq aqt ruo{ rm sll Surazf zuolslu'tgpllv) uDW aq1 'arntrtd uoBoru palururue 996I ?qr :uolsllalal d14aarvr. uerp snoutque alour uala se,la. leql l:af
-ord e ur {f,Eq eJaa sauotstuq{ aqt 'papua sauas ar{t dlsnououraraJun
s8,4

ntlv

tvaf, E uBI{t ssa-I

'paddorp

puu plos ta8 r,uplp lsorulz tuqt auo ssal qJnru 'sauas duu roJ JJnts dpeaq q sIqJ ,,,'sauorsruq{ aq1, Surqotu.tr sI plro^\ eqt uI
. l3tEI

Eraqrug

aol:

sauolslu{{ ar{J, qll^\ auop 3q plnor


66c

lBql

asJa tsuFltauros UlUrr Cln aluoJ ol parrt s{uzw1u a^A

'arurl r{bnoJql pa^our aIA s

'(^d,olaq) sllnpu Sunod


s r[ruPg-ruureg pue salqqad '(r^oqE)

.'sauotsua{uerC ar{J,, puB ,,'asnorualu3 pue oul6,, '(idaureg pue pard alariaq nod plnozrty *sdo3 >lrorpag,, '(s.^aaN {ruq 4rorpag aqt roJ doqddo: 'rarsa{J;o o8a ratp addl-uuuuadn5 aqt)
*uEuraAEJ ulelde),, ,,'ruuisg-unugg puu ourc 'salqqad,, ,,'salntuelpy dllrueg auotsturld,, :stuaur8as xs Suuntea; 'pararuard .aoqs dparuo3 auotstuq{,, alnunu-dtauru aqr 'T586I

qpaJd,, :[a,l.r su qenads aruu-aruud aroru ]q8norq uosuas

11086I aqf

$lJoalau Jql ol aoqs


aql flas or pasn
sEitr

leql .,ururEg-ruurPg
pu8 salqqad,, roJ preoq uorleluasard

'real txau aq1 'dn-aurl aqt ot pappu se.^a-qolq taar{s-E-ur,tsoq8 ;o uos E selv\ aJuu -readdu lururou asor{,^ raqrqs-aduqs dpuau; u 3u1aq oouqs aqt-,,oouqs eqt laa4 dau-reg
pue pard,, uaq,r 8uu-roru duprnre5 qrua jleq-B-puu-rnor{ uE toJ seuotstuq{ aqt qrts.^a plnor sra \?rA

latq

sqtuoru IEJa^aS paierqdruor to8 dlear s8urqt uaql 'urue,t/s4ro5 ur uouElEA uo selqqng pue sauotstull{ aql

Jo saJntualpp aqt paIElJp 'pnads arun-aruud

6L6I e,,'euotsuD1uerd pu ElnlJod l::61 sauolsturlj aql.. 'q8noua tou su./v\ srqt 'oraqradns E otur IIE Jl sr7 Jlesruq urnt ppo) 8ury 3urq1 slq qli,^a or{.^A
lsuo8elord aSuuaal E Jo sapl qlr'r,r palud ara.r saposrde ,,seuolslurid,, qJjq&\ ur ,,'3urq1 aqt laalN daureg pue perd,, qtrat Suqnxa aJorl

to8 s8urql 'qtarapuueg Eag ralo quosraunv f,v2 pue'paad uEIV

Jo

teqt ralo af,rol quapro3 fuuag paqqnpel pue saposrda *sauotsluq{,, pur8uo uaaut1t >1oo] *.lAoqs dau:eg puu paq .^aaN er{J,, 's8uru-roru duprnte5 uo uaas aq uru8u

pino: dueduroJ puz per{ '616I ul


'sluuJl

lu^u uo 8ur,{e1d a:u oq,nr-s:ua,{ uaatard o1 passar8ar dpappns-uurug-rulue8 pue salqqad Surqruor alqnol olur ta8

laureg puz par{ aJaq,r\ ,,'an8ual 3rg api11 ,sauotsturld aqJ,, pue 'ala serutsuq3 uo Etuus roJ ur sllrJ pard r{1q,,\\ ut .'serutsuq3 auotsturl{ y,, 'qunads JBN o \t ur paurpzaq qed

,,'ll aar^ar sr.{aou op


ot Eu!fir ur,I l?q { 'tru; u1 'a{Erslur Elq
E su^r

{unll I qrlq^\ 'll


I lnq 'sturE

uo trq ,(poqo51

';1asdu Jo puaq? ap

-lll

E sEAr

uado qrpd tI uo

dunf
1,,

or Euto8 ara.rl daql,, 'salglar raqreg aof .,,eapr ar{r ro8 I uaqlr rq8noqr
,,'uoJJa uB a{pur

ol sn roJ aInI

^.quona

uaaq a^BrI plno^r lr

uaqr .d18uorrs

papuodsar ,,(aqt j1 'uarp utorJ uorlJear u la8 ot lsnf'seapr ;o .eldnot E ppq a^r Euldus 'rnoqu sryonuau arll ol EuDIIET se.u aof Sulqtaruos 1sn[ su,u,

tI asnuraq 'sles olorue4ul.<{ro.rlrp aqr plp L, auop ralau erana slaaqs lapohl,,
'rfue1o1 uraqr

EqldarrB dn papua uaqt pue 'apruplu ra{ung

arqf,rv uB ua{zl a^pq plnor aH 'roop txau Eur,u1 tuaral;Ip auoauos lnoqu
sno^rau uaaq a^uq plnor parJ asoddns

I 'sauols

lusraJJrp Jo srol

qrIA sn

papr.,r,ord a^Eq

plno^l

luql roop lxau 8ur,rq ,{puel 4rqq u a4r1 Eurqtauos uo alet plnot nod surnl pue slsp,u dueru
are^a

araql pue 'alduuxa rog 'uurp16 puu parJJo sroqqErau aq plno-,rl

daqr reqr 'seapl luaraJJ1p Jo


B

lol

sauot$IrBlg

aql

peq a A '?apr qsarJ duard e

se^a

wh-. w *w@

rl'gL6I ot {req luqr nod I 'sauotslurlJ )trIq e op or Euro8 ar?na a \,, 'sIIBrar oloururlel oe,ra,1 .,'tuarudola^"p pa^rl-uoqs
u sa^a ]L, ,.'sauol$lf,Elg aqJ,, palaqq {ro^4.u8

;o arard

sI salrr.lJrs Er?qreg-suu?H aql urorJ

parluraun dltuarar ser\ leql rualr lensnun u

.pupjI
puE pE 'sluarEd srq Jo tnq 'lpparJ Sunod Jo

lou aJro^ aqt padEld


Jo aJIo^

-//6I

rauE psrg

aql-uopro]
T

druag alq,Lr 'uPr[duag Sunod


Jo e)roA aql papL4.ord

'^uag luJJar tsotu aql 'pre \'['g Surqlop

rql ot

rl,\aop lrlSrr
c

's3^las ]InpB rraql Jo suolsraa JorunI a'Iaa\

splx sauolslulld aql

a A ,,asplx auolslulld
stq u,\\op
o:t
,^

aqJ-,,

op a^\ lpop dqn6, 'pres I pu '>lrluls >IrEds B 'luauroru lBql lv' ,rAoqs srqt op t,uur L 'plES puE 'auol{d aql dn Sunq 'spueq

8tl

arql aq l1pu14 'apzru aq aloru ,(IaAa 8up:al-ar ruar{l puu 'leap rql uo purq 03

aldoad asaqt

qtl \ Surpuald auoqd aqt uo sI ileuqsn6 3rlnbs puu

'Ilo

,{\eN ul Surllrs

se,r,r

I Jraql oS pa^lo^ur sE,^A Jaqto aqt JI IE?p E ot 3aJBE ol pasryal qlea pu lJqlo I{JP3 ol 3uI -{pt luara.u daqt'ruaqt e1 uapl aql paqJlld puu lua,^a allnbs uaq^\,, 'sdES srsqle8 ,,'ll3 A,,
rqt
ruar{t lias ot asual{ ar{t puq or{,rrt'slotnqulslp aql puu spry qJlrd aBBqqEf Jr{l Jo IoIEJIJ qtoq 61 eepl 3r{l 8uliles Jo {sEt aqt pur{ ilauqsnd .^,\oN 1(oqs nP uo 14q plos dpearle
'(e^oqE) uurSord lentJe aql ur pareadde oq,u. suaalard aql

llauqsnU alnbs aluu aql lV 'a8ur 8rq aql 3ra.u deqt tnq d13n &la.rd ,, auo peq dpoqdra,r.g 's[op parBJ-uoour 3]3 \ daql spry qrlEd aSPqqEl aql palPr rusll loq fuan e uaql sB'^A lEq^\ roJ uortuluasard u dn paql peq L, 'silmal ureqrug ,,'EB6I u1 Suqtaruos llss puu sraql lno
pEq eof puB
tE SururuerSord quarppqr Jo pBaq aql
sE,^A

'fgv

uuql:a8unod qrmu aJE rurxBg-uluPg


puv salqqad ,.'an8eal 3rg a1ut1 (sauotslurljl

oB ot 8ur,&t ala,^A J,l.r JBad .fta A , s?uolslulld

aql

qll,^A suop eq plnoJ

leql

asla Suqlauros

3qL! roJ prEoq


uorluluasard stqt
u1

qlh\ dn atuoJ ot paul


luqJ
saA.E,^{!IlE

sdE^AIB e'4 ,, 'slBS EJaqlEg

aof,,'arur] q8norql p?Aolu a,\\ sV,, a8ual


rE2.{

B saruuaruos s.^a suollJeJlp ,^,\au Jo

luql

ol 8ui,ftt tng

lsIB rsed

aql o] SuiulnlsJ 'panulluof, *sauolsluq{ eqJ,, 'uosE3r la^elEr{,^A

lo{
^

'd'os ru,1 fag, ,(es ot .(t11qr aqt pu' ssautas.nos aql s,q rU tuoq dn qaH,, 'uapro3 d-ruag sJoqJa *'uuru 8ur,\ol E dlsnohqo fl pal{,,
1

'r"tdj:rtilf
,";t::;:

sde.ule 1o tas Surd'apun uE 'apntltte Jo pul{ d1pel arlu luql 'sureldxa otoule>lI ,,'patstxa ssauapua8 uIEuaJ V,, s8ueq pue stuuls aql

relndod Jo IIE Lltrauaq relos Surqtaruos Jo asuas at{l su^a srua,( aqt q8norqr ,,sauotstuq{ aq1,, tda>1 tuqi s8urqt aqt Jo auo leql slaal olorunieJ oE^aI 'uoqlPJEN uol$lJod aql loJ paulErl Jq

sE

suoll

-Elnqut puu sluut qperd pa>lJerl qrlq^A ,,'r3la{ 3ur33o[, puu :lluqaspq ord;o aprs JJE]srp rql Bqlptap ,,'Erult6 dn-p,rl,ryl, i(sauotsua4uzr{ ?lqe ol asoqt) ,,sroqqSlaN -t\aN ,sruolslulld aq1,, la.tq ot slnor{;no1-.,(1ua,r,u dpo seq rr{ sa^alTaq ,{pa4utstu par{ qJIq.^A ur ,.'3uq4 1uur4

'aJrI .(urspour), Jo seJuuslnu pup

saJualuaauor aqr Jo II? qlpK 'ssltaulu trqlqoaN arp olur pa oru suq {)orpag ,Iplap ot uo!}ualtB

truts
u

s(otolus{EJ puu srolor Jo atzlud ratqEgq t^aau E dq p"plV ,,.1aay dparqyd

.llsprz

arour

q llnsar aq1

'sEurppnq aqt uo .,!!.opeqs pue 1q31 3o deld aqt 01 uolluaue rulnrruud ded slsruu

aqt peq 1,, surqdxa oloruu>leJ ,,'spunor8rpeq aql Suuepdn u1,, 'uerSord Surlured apr.radrrr e dq paf,u?qua raqunJ sr^d. {Jorpag 'qtno1 SurqsrurJ E sV 'ts!^at a8y auorg E qll4a sasu q8rq pa18uu;

-l\au-surral ul uorlJrpurtuoJ

tsourle

su,l,r.

leq^{ ur pallnsar sueld uorlzzrurapou s.oloruurlel

.,'s8urppnq arenbs apeur daqr pue sauotsturlC aqt puulsrapun tuplnor daqr reqr tdatxa pagllunb Lra,t araaa,, spunorElteq;o aEruqr uI slsrue

aqlt.lno paurnqr
.sJoor

sz.rr IEI

-raluru dttods,, 'sdes olourule;'srua,( aql ralo tng

ro; alruurS;o

sqBls qtlrr{ sr?plnoq tno-pa^,rolloq palqurasar rzqr s8ulpgnq papunor


rttl-4a IaaJ

arrltpuud B psq arnlJalrqrrE erp sdep dFea atp uI .{Jorpa8

Jo tuaussass?ar p roJ pa{se otoru"4e1'leoB

slql a^arqJe oI

,.'plro^a rno 1o 1a11zrud str sr (.sauolsturl{

{rorpag urapow
AlqbnorotII
ss
^,!.or8

aq;,

Jo unJ aql Jo ued 'spooqroqq8rau dpuu; aql ol tx3u tslxa


^aoN

ot paau sluarutredu puu s8urppnq asu'q8rq aql paIIrJ s8urplrnq IEU


.4aol ,.'sauots1ur1g,,

'sqrnqns pue dtn aqr uL, 'EuuBH


'IIe.4a

luufyo

IIr{
aJB rurueg-rurueg

sdes ,,'ppo,r,r. rno a{II pa{ool tpql plro^a ? palue-,r,r. aI11,,


se.ta

{Jorpag Jo rrnaot aqt teqt perEol dluo

ll

oS 'rl,tao rlarp Jo sr?er?J qtr-^a sllnpE

Sunol

pur salqqad puu ssausnq

3u1ra1ut B uru .{^.ou d11ag puu BurIrA\ .saurll 3ql

qlr,n unor8 aABq sarrruruJ alqqng pue sauotslulld aqt 's3r oru uorshalal-roJ-apuru o^rJ aql uI
,,

dqug adg-y->1cord11o11,,

puP

.,io( EqqEc Bqqs^ L, 'sarnlua^pB luarsr lsour .sauolslullc aql Jo


s".^a

uoptnpord ue8aq aq uaq^a 166I uI otoruerlJ ou.r1 tunul {su1 aql

srqJ
^{o

ilaal Jrozoua3

ulutar ruts tad

ftp

aEy auots p azlurapou auo saop

.,'lEau IlnJ 3 PEq r^.no{''' lrEus


E

psq lua^q nod ar our aql Jo pua aql

18

lBrll os 'ullq qlll$ suolloura

Jo

a8uer 11n; aqr laal puu aJII ol euolsrull{ parg Surrq ol PePaau a16,, 'supldxa

tue^a'I uulrg

sv

'8Iq puu 'rq81rq'snoratsloq dlquruapun sr 1r 'aarEe ruy;

arp uaas al.orl A asoql ilu sp

puv 'dlapos dreroduraluor le un;

arlod dpuaE

puu-r(ppr8 'pada->poo-auotslullg ,{lleruuaqtnu aru slas aqt 'arots srunv


-5-do1 aqt ol $lsru uaplo8 paqrre qrf q]!ta luurnelsa1 spleuo()oU ruor{ 'urIIJ aF rol rau8rsap uoprnpord '{flapues 119 suruldxa ,.'laarts qparC auoraq ot Jlaslr sPual
z(11zrnteu

tsnl teql aderspuel lunsr,r Eupnxa 'ryuts d11urg 'rar srql

s,ll, '{rorpeg

roJ uorlerol aqt sz

dalpn stuBIJ sluS eql

ur s{f,o1 zanbsun asoqJ srDlzur url,rJ arlr 'Euplas rpotqqard trayad aqr rod
'a1dooq8e15

'sr4 laqlour

qerul1 11Jo alor dtzaru

aql olur sdats 'sread uaaunoJ ur uaarrs 8rq aqr uo uaas uaaq l,useq oq,u iro1dz1
qlaqpz111

'dnor Eullser

ul 'puz '.llauuoo,O arsou pue sluBroIAI 4org dq tno


,.'palltrls puE araqt rPs Jo puDr lsnf

paqsaB arE salqqnu aql '.parJ qusrupoog o1 slul.r A sdeld supFa4 qraqPzlla

L, 'sllErar
{rruls
sBA aq 'sLDr\rlV urlrJ aql ur uuruPooS

uzurpoos ,.'wlq roJ euotsturlg par4 deld ol SuroB

sena

I teql'aru plot dlluntte

aq 'ou 'aur p?{se ua^ats,, 'parJ puz uuurpoot uaa^{lrq aJuelquasar eql Aq

Surlrarrpsu^a'sauotstilllLatllpuolsraluollf,ea^rlaqtJoralnpordalpnraxa'3raq1ard5ua^atsalqlr{'686IuI'paraplsuof,
Suraq se-al aq Suraloul ua^a

lnoqll

'tre;

u1

luorlrpne uE tnoqlrlrt uud aqt uozn 'par4 1o alor arp ur lseJ 'uerupoog uqof

,,'ssaJJns Jo s8urddert aqt dq parnl sr pard turp sI

rlJltl a-lJrguoJ Jno t! ruorJ P?lBarJ

pue punor8rp"q rno sB luql

{ool

A 'uarplq) Jrarp

puz '.spual{ ilar{t 'sa.qastuaqr roJ aJ{ rarlu E DIEru uer daqt os sellas
-urar1l raDaq ot lue/rr oq a pue

'plltll

E Sursrer

ur a^arlaq

oq.4.

dlure; ur a^ellaq

oq.r,r

aldnor uerrrauv

Isuorlrper aql Jo uos luasardar,, 'sureldxa

aq ,,'BruIrlA Pue Par{,, 'paqslllaqua a^{ uaql-lold auolslullg lurrddl u aq


plno^d IEII^tr puE'ouIC'sPT{ aqr'sarlrueJ

ar{l-srlsEq aql {ool a A,, 'saar8e uaqo3 3rmg rarnpord ,,'araq llu ql1 ,
o.4at

arAoIN

- sauolslulc

arll

.,'ruqr puodaq oE a,r.r. 1nq,, tolrarlp qu{g aql 'tue,ra1 ueug sdus ,.'sluaruoru arntuu8rs aqt aluarJ-ar ot tsaq rno plp al6,,
'saposrda

pur8uo

s.^aoqs aril Jo

arnlxal puB IaaJ aqt salelldnp

dllucuuaqtnu ar oru aql s,auotslull{ zqI papp dpuanbola ral dldtur5 'strprrrJo ralsor a4ssardun dpuaryr

rraql ol ruatl

au pappe sauotslul{ aqt-drorslq alloru ur Euguado pua{aa^(r deq 1euoura141 Surssor8

-rsaqErq aql aureJaq ,{lalurparuun qJrq^a-arntrrd uorlour uorlJs-alrl E }o assalar aqr q1!^{ 'b661 rt

'aJq 'Burlr
A PUE

rqotsqard acuauadxa suo$afaq]


122W suaflT[

alq.^A amtnJ aqt ot

Ia EI a8v

&rag

auots ?qt Jo dFuEJ ts4J aqt 's2uo\s'lulv 2w

2W'ar.l,oru uorsr^ala]-roJ-apEur aql


>ioot raqrBg-urruEH

sraUodar qlr { SuolB s^!eN ,{IlBc

{rorpag

uI 'arnlnJ aql-uon)arrp raqtouE lllts ul*sauotstuq{ eqf,,

'/86I ul

arp lE pa{ro,ra doq ddor aql ralsaq)

'oEa-ralp qureldu3 aql 'oraq radns ruotsrqard;o alor


aqr

{a,rpzq8zurl etzrnpa ot dt{lqe sAor{s arltJo uotsru -rlJuoJ lzuourppE-rurEpJE puE sprE^ E pararuBS oqe'asnqE 8rup;o enssr arF Sussarppu ,,'o51
:spry auot$urg,, 'lepads 886I V ,, ssaJord sr-qt ot Iuuuasse alu urnl punore asoqt ruo{ uoddns puz ssaupuDt tsqt uousuilUlu sll roJ puz llesu4rl uuSE pue,l.ror8 ot a133ruls qppp
dug
B

rnf

8uilqd

rou uar111

('ueruaaeJ ure1dz3,,
rrrorJ auaJs

Jo aqord Sunlrnot

sr

JoJ :af,ueJalased Jo ra,4

od

eW Jo tuauneaJt

dnp

pue Srmruuqc R1

ro; iftoBaw3 patsurTuv sparplrD aqt ul azud sslrusurnH e Simrrn*r'papaeJJns uoJa aqJ
,,'staBpEB

ruor.rqard;o 6ua1d (asrnor

Jo)

pu? 'uPeq 'arnlua^pB 'unJ Jo IInJ arB tBqt S3uots arntBal plnoqs stuau8as,, 'surBldxa sarJas aqt rol .,alqlq,, aqt sV 'urEuatua
sE IIa,^a s3 alEJnpa

ol paulE

1!\ol{s eql 'lsEJ snll

qll A '{JorleU

QroU dlnq pooq:oqq8rau;o uosrad aqt ur ureilr.l. E osle se,^a araqf ssoq qdppa:4 auroraq ot pauusap su.^a oqld 'atEIS atEN papetradsaq pue 'zuznf o1q4 ada aterrud rorunl'auo]suat drqcurea:q pr8-qru-a1ull-rood papnlJur spuauJ aqJ
'elols eJuaruJ^uoJ Jnlllloap u'do15

4rmf

q.ra4oFg uur 'tauef pue IaN 'stuarpd q&rag 'luorralossv

srar{f,uaf pue stuaJed f,uotsqard) VJ_dd aqt ur alnle selv\ 'suoq 'raqtoru raq l(rotruoru aqt Jo >{JEq aqt ur snJpq uE r{tl \ la4uour E Jo petsrsuoHJojelnJpr ruotsnlard----sfd slq) err.tlas ratndtuor E peturado 'aldooq8elg daup15 'raqtgJ qurulr^A 'drqsrapap rpr E uel-lopr

sdpparg-1og ,,tseuoH,, eIq, A sesAuuc paturud ol{ araq \ 'roop txeu pa ll'alqqn6 uaqod puE olJ 'sJuaJPd qdaureg '8uryoor raq Jo atsEt arf puE aJro^ Jar{ Jo punos aqt tE SurFuuJ
,(pparg uos pue-af,r las tl-x1d qauolstuliC Jo rau,{ao aqr-pa puzqsm{ qti.^A 'ssoq patnd -srpun aql sea 'rar{toru qpard 'zupE 'auoq suolstulld 3qt uI lpqt pelBa^aJ,^A.oqs aqJ 'stooJ

uPupoog

uqo[:

rlaqt otur 4aad ot dllunpoddo pgrq8qap e paprnord rpr-qa arl,\ap u 'quarBd puu spuauJ

auorsrqll{ pau ol ^8I0. Suro8 Snn\ t teql 'aur plot flpntrE ar{ 'ou 'aur pa4sB
[SraqlaldS]

66'IrrF{

JOJ r

lleqt

{Jorpeg ur Sunrl 'sp1o-rual -uat ara.^a sauotstuqg aqr '886I q8norqt 986I ruorj uBr qJtr{^\ ?v\or{s aqt uI ., spl) qJtEd
qtr, A a8uqqe3 ar{t ilas t,uplnor
a.rrr

tugt tJeJ aql

ol anp

Jo qurq eqt s.4 tqt pus llalvrparuur tI uo lq aH IIE


E

,'spu auotsturld eriJ,

,dddnd
aA

rurq a>lutu pu oulq a>lst uela


sE

'spq allrl

EurllA puu duag pue

dau:ug pue pard '8unol ilu ruaqt a.teq tsnl

uanriQ

Cl"

'(a8ud 3uoe1) sauolslurtg )Ul 12"1N suosj,I

sanurluoJ uouauoueqd

aqt 'tq8r.u dnpqg dra,ta


Jo s,&\oqs

lB

ra8uol ou daqt q8noql

2qJ'ar our-Al-roJ -apEur aqt ruo{ auaf,s


u ur taaru d11uug sarp
-rrrEJ

ua a prry.seuotstulld ar,.{aqt 'llE raIV u^\o Jtaql e sq ilI^\ dxo6 pue dq3 'rqnop ou uoos 'uo saoS aJI 'pFo.^a aqt Jo tser 3r{t uI sE '>lrorpag

aluo^uJ qBJaqrug
-BuuuH Jo o.^..I

'(uotroq) BraqrEg
aofpuu euuu11 119
palPruruE uE arE

uI lng 'sa^lasruaqt stuEJur eq ilus ol luaql lJJdxa a A 'Suquasun tEq.^Aeruos $ u1v\o xsqt Jo usJpltqJ qtr \ luruEg-ruruEg puE salqqad Suraas 'sauotslurl{

^u -ouraral aql Surpuallv 'paurzru la8 'sllnPB,laou 'IurrrEg


-urruEg puB salqqad rlrlr{,ra uI
., ooc-eqqEc -EqqE L, IuorJ sauaJs
i

leur8rro ar{l r{lr.^ dn ,la.a:8 oq,tr asoqt ro{


..

-^,]-tro(L[v- auo]saJBH,O

lE ur pe,lAOuS aJe,^ OI{,^

uEIJ ar{t Jo sJaqluau tsa,^eau 3qt Jo IsAurE er{t 8uurB.^aE alrq.^ ,,'s]ld JEt aqt Jo apIS 8uor,u. aqt luo4 pr)I ssele^uJ e,, duot5 qtla pa lo^ul $lqqnd puE seuolslurld uollErauaS Japlo aql

punoJ *'sBurlsErlf (llruE{ suorsruq{ v,, IprJads rnoq-JlEq ar{r 't66I rsqruarac u1 d1eulg drq3 papeaqpal puu 'qt8uals qraqtzJ rar{ stuequl oq.r,r'lxo6 papeaq

qt4q sa,t6 puu lEtrdsoq aqt ot tI se{Eru dluur; salqqad-looJ uo JalurBd elElr uE pue 'alclrrq paurolJnd e 'sraastq8rs;o [nJ snq rno] E 'auoq Jotoru e Sultlo,tut q:or,(gog
-1\\ot 'srrl-ry\t ot

q8norql asuqJ peru e sapnlJur r{Jrr{,l.r-arloru ar{t Jo uorsnlluor aqt tV 'stuarzd xaqt ruo4 rrsrn u q8no"rqt SuuaJJns puu (quq u Suuradxa '4:or{1og ul8up'q are 'raqto qcea 1e: dlate
-uortJaJJE daqt se 'Jaturuug puu sqad

*fquS edg-V-4cord1og,, ur 'ratei st{tuoru autu tsnf ,, raqlo qJpa loJ apsu
dra.ta duedruocrB ot ruaas

ararvr,

daq1,, 'aldnor ddduq aqt Jo dpuelo,tauaq des oq.^a Eraq.rug aof pue zuuEH lllg pa]Erurue

uE apnlJur ruoo:8 puu epuq

aqt;o nsan8 pnad5 IEIIE sauotstql4

turlt uorsnJuoJ pue sJrtuu aql ilE Suunpua aro;aq tou tnq-pFo.ry\ daqt .u.arn1 sde,tp auo -,{-ra.r.a se-paLueur ta8 urureg-ururug puu selqqad ',,ioq EqqEC EqqEI L, uI 'salr ,sauotstull{ aqt ur sauotsalru ]salel arlt qtl,!\ alup-o1-dn sla \arl tq8no;q sai,\orrr uoISIAala] o,^Al 66I ul '(uorssru:ad qpa:g 8ur4su tsrg tnoqtuv\ ftetanas

uaq,t IuJrpEr dltard) drua8e Susu -ralpu uE Jo tuapsard arr.n sE raaJEJ E qlyr salaulN aqt Jo uuuro,l.r E sr $lqqad pue----sa8ed auols tno stuud qcrqan-ratnduror rl-l.ro srq seq ruruug-ruruug lauoq lotoru E salup
u se qol e ]aB tou plnoJ raqtoru Jaq leqt sraprsuor auo

aldnor a8y auotg ulapop aq1 ( uousanb rar{toue

sr tr urBrSo;d

uzr daqt tou lo rar{leq1A)

uf^

E aAEq Elulr A pus

psrJ

zvr,ou

ldSolouqrat sE^ EJaruEJ >lloJElod aql 'palnqap sauas


IIa.^a

leur8uo aqt uer{lA pale daqt rplr{^\ ur Era aqt qllrvr

dlqal,reurar dn tda4 sde,r,rp a4daqt


aql_,,

d1pru:z lnq'tdaruo: a8uels E uraas 'aruq8 tsrrJ tE duru arntn; ar{t ur ,,sauotstury

il
\

'(a8ud 3uou3; dueduro3 Surqsllqnd uuurrrq A ar{r dq Z96I

'r panssr 'dauour sauolslurlg

'asnoq aqt otul paqsru atL'a?uJv8 sH otul EururluEIS d1urat11

'auoq

f,ulv' srq

uo elrqorutull{ slq ur u./v\ot q8norr{t paddtz


aurrl-arurJd

pau qJlqla trr ,,'strosdrur5 egJ,,, sarJas palBluruE


E qt1,tr uu8eq ruBrSord

dup ,ralreI ar{t Jo a8utuoru Suruado aql Surlqruasar aJuanbas

eql 'rosuods aqt Jo JIEqaq uo ua>Iods

'pa4 ruo{

pro./v\

dlpuag E papnlrur aposrda qrua "rog Sursolr pue

Suruado eqt 'sruad o^at tsrlJ s,.^aoqs aqt 8q-rnp 'IJEJ

uI \ dnq pue
'{ue teql
{,/v\Eq

tno o8-plnoulr. 'padoq s.rosuods aqt puz-ppoJ ralwarl


slrnpo.rd IEar pasrua^pz oqu

daql 'spoo8 zfiuur8erur

dpo

luplp

sauotstuqC aqt

tng 'pForw drntuar-r{tartua \t ar{t ul punoJ

aq ralau plnor tzqt strnpord a8y auots urapo6 llu-(,dqsnur

tsorule qtI Uos os uDIS rnod sa4uu teqt uortol eqt,,) uorto-I
UHS dUoS pa33n1d &rag uele pug 'spooC aur{ laadqsua{rou

Jo sasrerd aqt Sues ErullAA 'por{taru Surcnpar JJO-tBd aql patouord parg rwoqs aqt Jo saur/"rots aqt uutr6 'aldoadsa4ods
Sursruanpv lvat? uaaq a^Eq sauotstql{ aqt 'uu8aq sauas aqt aJuIS

uouaurouaqd
4JOJpag
aql:xsdardvHl

sallaru8rJ uolsur

ro1 dn stq8rl par4

.idoqs aql
Jo Suruado aqr

Suunp

92,

psrrP
-BBro

sP.til.

tPqt sallaJ

uolsur A.roJ Ierr spreoqhots aq1

-rauuoJ B alBrlsnllr 'erLn sruoJ uuarp qJesru2^pE uE

sE,^A

,,sauolslulld

aql,
"(e?2 t3l,tJ N)JSNII t (dfl7\ o/any vats/lt4 tilWln flflt|7 4?ZU tefriA

IprJlaruuol aqt puE {uelq altaJESp ,sdoq eql Supua Jau -ror aqt punor d]]ag puE ETuIAA 'saqsuiJ aq sE lsnf puE
s,paed uEIV

'3u1dy9/2 SnyL -n/ otrl- 'oivt!

' tlv/7?

,."

-'ty'l15YJ-,/stA tS J99g .tY? /|Jt t4",,

:e/6Qd

-uaproJ

.{huag dq paqqnp .{1unsn

sB.^A

arlo^ Sur8urs

tqnop aplrl Sul^Bal-8uos ?ru3ql uotsura al{t sSurs uaqt pald 'puElq aql Jo sluslu Jql
sE

lq.,r oi

Sussnrsrp stuaurolu ,ttal E puads puu sa>lorus Jo aldnol e dn rq8q s,{oq aql 'asnoq aqt Jo rer aqt ot Suuuad
,,

ura, aas t,uJ 3.\\ aJaq^\ >lJEq punoJE c)3 ql3-L, saaJSP paJ{ ,,'ool Jlu

'qPaL, ,, pJEr{ os >uo,r\ luaql ees ol alEq L, 'sluaruruoJ dau-rug dluure sAllJtulsuof, slql ,^AeL\ ot InJuIEd tI SuIpuId 8n.r e steaq dltaB puu u.^aq ar{l s,^Aou elulIAA aln{,4 JpISlno Surpuels arp .,(Juleg pue
sE araql aq

pal{ 'lods atia.re8il uotsulA Juo ul 'stJnpotd

zJotu lltts Surqrtrd

'1a.aa.

usIo

plno,ry\ s?uolsluq{ aql 'lBlJlaruruoJ E loJ 3>lolq ,^aorls aql u3q.4a 'J3lsl
.SIOSUOOS

sllnpord qloq 'suruelL\ .{Ec-v-auo Jo allloq u,tro sq Jo uaarJs E pus ra4las-B{lv Jo xoq E IEaAar ol laulqBJ eulJlparu stq Sulusdo I 3r{t uo 'sE,{\ aq alsql roc JIasurIq-r{JlE,^A ol u^^op IES puE 'uolsl,\alal aql uo paqllr.^as
o,\\:l q,^Aoqs 3qt Jo auo 'sJuolEroqsl ssllN Jo
'(UaI) potrrd Jurrl srql Jo saposrda
lera,tas Suunp

alnl

'(lq8+')
.{eldsrp dn-puzrs aJols-ur uB
sP

adur8;o uoltdruns

-uol snonldsuor
aqt or pel lBql luaurdo -Ia^ap B ..'sJuolslullc
ueBaq qqr1a16

pasn

,$:
ra-.]

ri'iij;ir_ '.. 1fj'.ri..:?" iJi r: "it

se,t rrldaqluu aultreg qt4 parg 3ur{erds


Errrlr^\ prEoqprPr

aql

aql,, Suuosuods Z96I uI

,.'ouolslullJ setqqed dlr{sro^r ei 'edu4s aslqt elll loot a,tr op ,(qAA,.

'QqB1r'ruol -loq) saposrda uni\o


qauo Sur8uts roy tra; -rad-saugn8r; puu

salrqouDurl{ 'sa^PJ ruseld qlrn porpag arnleruuu sdol xrEN V '(rJaI'dot) ,.,roq5 odorsr4 aof,,

ogH t86I aql uro{


auaJs u ur,{aureg

pur

parg se dn lrns otr1 ap duueq pue odorqtr

sNvr{5no 3Ht

aof 'saalaqs arols

do1

ol uorqaalal ol smuoJ radudsnau uor;


araq,nfta.,la paruaddu
a^Eq sauolslurld arlJ

ouvuld NVc l

ouuvzta

NOSUVI AUVC

A8

tots uvr

ilrl

'qrunq {JorPag aql olul uru ol alqsll ar,no^


'oE nod ra^araq.4a

luql anrl osIE s,tl lnq'aru nod araqt 'oB nod Jalaraq

tr

reql prEs ua3q qll 'uols

-Falal uo 'asJnol Jo pus 'sJlulor '.qooq uI 'sarols oapl lB uaas aq oslB ueJ sauotstuq{ aql
'odxa vrpaur sratserppor{ snorEglaA IEuoIIBN aql le duourarar Euptnr-uoqqu arlr rD pareaddu aq uaq^\'066I u! aPIs alupas aroru u

pal?IsuouaP uaas Pau

'suBJ aql qrr-^a EulqqouqorlJo

ury aql uI arEqs ol puB ssaulluluBq

pJ3.44o1

druapuat srq radurat or qroq'stua.ra asaq u! rurq rpr { sapg (puu1 sIH
su dpua sE apalud

't66I

se alI sE

puu 196I

IAog asog snoruuJ

s,euapssed tE uvlu Erq aqr tqEnBr


a,ruq sraddrqsrolr{-parJ 'qlrua

ol ra

-soll Puv 'uoofieq qloururEur B se uols Surqqoq seullauos 'alrqouruq{ srq


8u.r,qrp sau4lauos'sapurzd ur sreaddu

dltuanbar; aH 'EIIErlsnV ur 'puul


-rapuo
11

\red

auratp rapun-u/r,lop tptp

ol'BruroJrlE] pus uPFoIc uI solpnls Issra^Iun uor; 'ppoal aqt punorz s4red luaurasnure pu? qleru Burddoqs Euunol au41 aIqB -JaplsuoJ luads ser{ par4 !1asu4q ralaaerl pI B uV rredsap ol paau ou sI arar! 5porpag ot {au
-rno! snonpru aql e{Eur ol alqeun
sg

tnq uosrad

q pard taau ol seqq { oq a uJ luaPJE alp ro{


'xoq qrunl sauolslull{
se

aqt 'srolerado ourp preq-arp;o dqpuers luqt puz 'sleur areld alqesnar 'saluld rolrallor

qJns sarnssarl aruoq-al4 ara^a aIqqIE^E osly 'smnusoEop uroJ ? 'qrunl IoJ Io'sDleruzd cuolsrq

-ard 'sa1ge.la snrnusouuurr(l sB qJns stearl aBV auols Jo uoutralas


E ruorJ asooqr

plnoJ lol papuru-{Jorpag B '166I u1 uorlourord

luprnstsar qduuaq u Suunq 'pooJ .,Juolsqard,, ;o sapalrul ^{au Euuago 'nuaur qauo uo saouBreadde luuolssJJo a{Eru ol uaoul
arB

Ilrls sauotslurl{ aql talEl sread dglqt lsourlB laou puv


'tulppnd srunesols

punorv Huuuolg
a1,bs pa^d.oqs

PTJ tllltt

-a1d pue 'sIIEl sdolurarrrl palrorq 'dnos


uruarc Eulpnpur (('spooJ allroauJ,,

snrnesodqlqll;o
par{ 'tEtI puo4

qq

paruasard
dE.4a

ruled puu IeI

uI pa{rapag 'IpnapH ol

rlaqr pa8uua daqt su

rporpag lua ol sralaaurl 3ur,to11u 'sdz,ll ry urv uEd Jo snuau aql uo dn


d1urvl a8y auols uraPol I aqt 'saltxls aql u1 'sareld 1o ,(taue,r Eurqsr ^ oqs aqr 3o sdep lsallJEa aql ruor

-uolsE uu ur paruaddu aaBq sauolsluld aqr

Jo sruErlqEqu] arlt Surtsrtsnlll ul puEq 3uip1n3 E saasuarll a.r.r8 ol padola.tap uaeq seq aprn8 a/ts arrtua uE pue'(a8ai
A.

-ptpd teql ploq dpuaunr sarueduror 00E re^o) pasuaf,tT aq lsnu slasrpuerpJa6 'esEJ Jqt tou fl srlt tnq 'trnpord JrJqt aslopuJ ol sJuolstullj Jqt JSn uuJ euo,(ue telll uors
-sardun aqt ta8 tq81ur auo 'alqeire^E suratr aqt Jo IIE qrl A dprue; auor$urtd eqtJo sassauqrl aqt Suuuaq qraql

t{lr
H

suratl esaqt IIE .ro1 ded uela uel alqdauotstuqd arul aqr puv 'ruoorqtuq aql roJ sraploq duos a8y auots urepolN

Anq puE 'stPl ,srDlEq >porpag qt! a >loof, 'suIr-IS-I per{ qnlf ur $Alasruar{t aJutB UEJ srrEJ sauotstuq{ pruq-elq 'ila,^a sE alqule p arz s]as ssar{J srroste{:aqt-taaur-sauotstur1d-eqt 'pnl
6zr

-Jallatq ar{l roJ puu lsaposrda


qJsaq pue s1ude4 alqslellur

JrssEIJ Jo sauasseJoaph

snoraunu 'otetod qJnoJ ar{t ro; lqpq

aJE aJar{t

tsersnqlua rooptno aql rod depot parntre;nueu Suaq

IIps ar? strnpord zrtau dluqndod panutuor q,^Aor{s ar{t qtl \ puu 'uuad aqt q8norqt pa:np -ord se,Lr asrpuuqJJeru sauolslur1d Jo luaruuosse apr,lA B 'sururulrl pue IEaraJ ol uorlrppu ul

'Z66Iu) saxoq uorllru dtxs ra.to 8uq1as 'salsru pooJ tseplearq ?ql ur rlq qserus E aq ol panuruoJ aAEq sarteuul pu8uo aqr '[pS uru pe]rurT u dpo padofua

'srossaJaperd slr Jo ssarJns er{t SuplJEI 'tnq--s1v\olleurqsluur ql.,lr Ellruu ourq -salqqad dlaue,t,/v\3u E psppE tsod '166I uI EoJoJ pue di1ru; 'sloAEU o,^At ul dupol s1 lr s 'alqEIE^E

se./'t

lzarar salqqad '116I ul sluarar tsuplearq Surs.ropua ue8aq sauotstulld aqt uaqA o8u sapurap o,t\l uer{t aJou paf,npolur eJerA daql arus plaq J pr{ daqt uoursod E-ururultl
8uq1as auo Jaqurnu aql su u8iar ot anurluoJ sururutl1 sauotslurld 'sar1aue,t .^AoN 'satTrluBJ

qualplrp

lJ

uI

alqqnd puE auotsturl{ aqr Jo staqruau Jo sassauelrl eqt aJoq tuqt suluetrl qualplqr :tcnpord ,^aau E padola,tap sauoteloqul sall6 696I ur 'lurtuatod
paJntlEJnuElu srqt SurznrSof,ag asropu? plnoJ sretreJeqJ ar{t teqt sirnpord;o aBuur aqt paseJtrur dpear8

,toqs ar{l1o padde peolq aqt 'uarplrqr puu stlnpe qtoq roJ pau8rsap sauas patururuu uE sV

'aIqqrE^E osIB ara

ara^4.

lEql suralr
ara.,ta.

(n.olrq) stas ssaqJ ,.sauotslurl{,, 'lss


-rsnqlua .!sauotsturlc!, Iunlrallalur aql rol .(sauolslurlJ,, pl^E aqt ol alqEIrE^E
'uEJ

alqElEuur 3ql Jo
aruos

lsnI

par{

3uq Surqrund e puu

'pPaq qpard qrl^{ aqnl -rauur lood e 'salqqad paroo;-a1fund y

:";

sf

( $r, *i'

.suler aql uo sBnl puB saltsrq,|tr

par{

alrq.^a s{lE^a PUE

IIeI sll sBE.{l raluaJ

Illotloq lE auEJJ-ourp
paturado-drarluq

aql

'alpErr raq ur salqqad ol auoqdalal uroq


qruBr IPquassalurnb

aql ol '1Br uaas dlarPr .sauolsluq{ aql'ssnd


Aqeg

uorJ-{Jorpag
11u

s8urw
aauq sdol

papnlrul sauolsturl{

'alqut qrunl Ioorlrs-epur8 aqt ot $qrr.^ pues dlaf-pue-;alnq tnuead peuur daqt uaqrur plp daqr

ueqt aroru reg 8tn-tsor 'salqoJ?I[oJ aql;o repdod noru aqt Suouru dpualnr e]E $xoq lpun-I arp rJAo perntJeJnuuur uaaq a uq teqt slcnpord auotslinld Jo spaJpunq arp JoJ $sxa tqJsur a^uErJnl E 'sa^Iaflualp saxoq IEaJsJ aLF ot-Jssr{Jnd ro; a,tuualur uu sB saxoq IPaJaJ
s.read

aprsu auoJ ieql sfot {rry aqr--surnrua;d ruo:4 Suueprumre L[uo,^a.rmruo1$r4ld,,8rmp{ra,ta

rrprsuol oqu daqt 'srotrrllor arp dq pa4rd diq8lq

sT

ErTrqzrouaru ,,laporu-Ilo,, srqt alrq1A


o

,,dtqunb a,tpruud Suols l-ra.t u;o asnef,aq,, 'sdes otorue4ul ,,'lnpq8rlap alrnb 't:adso;ta: ur 'a;e s8urql asoqt;o e dpo a;e ,,14ro5,, reulousrur aql auos,, pareadde a Eq teqt suouutmu ra8uerls aqt Jo
^\aJ qtl,^a p?rd papluaq-anlq u puu 'rruq uaal8 qtra,r dau-rug 'ttns uaar8 u
sE,^A

uI

par{

plro.ry\ Suprad

-snsun ue uodn par{sealun

suatr Jqt ralo loluor

sralJulsr{J >lJoJpag pJre.tt Jo duue aplw e pue 'apuru Suraq aptq sE,lA. araql 'Sursrpuur1Jlaru sauotsturld 1o sdep lpea aqt u1
'tooJ areq spald ot
B qtl-^a poo,l.r

ztt

sdels raqteal o^\t pup tr ot part {snt


'setu>ls

uoudeluo: Jqt r{Jele pFo^\ tpr{l Jo a:atd teg e Sutsn patsaSSns ototualul

eIll-tooq Jo peatsu1 ,'tr uortsanb ro arEJ ot uraas 1,uop laqt pue ploJ ta8 r,uop daql,, 'sq8nel aq ,,.arous ur uaAE,, saoqs rua,r\ .,{1arur sauolslulld ar{l 'salou otorue>Iel sE tnq 'loocl E ruroJ o] raqtaSot pau suDls Jo apau satats peuorsrlue peq aidoad uqsA aql satD1s rrr qpar{;o u8rsap qduedruor ar{t tB palpq aq '8qqlo1:;o sradq fuuaq u1 pa.rq Surssarp;o
pa,r.orddu otoruu4J q8noqtp puu auaJs ratuvy\ E uT atDIS aJr ot

pel{

petuu,l.r

luedruo: aq1

'tra;;a ldorsoarats u alearl o1 sa13uu tuaragrp dpq8qs

rarntreJnuuur ulqs-I qsr.lSuq uu;o aldurexa aqt dn s8upq 'a8y auot5 {ur.qt ot de.ra. rado;d aql ruar{t Surqreal sJasipuuqJJaru aluradsord ol sleunuas dueru ua.\r8 ser{ oq,l.r 'otorue>pl
oE^

I 'taspuru ruotsrqard s ruo4 durls ol dsua aq uJ r

'saurlaprn8 asaqt qtp,\ pJrure

oat urorJ paqdurSot


-oqd dlSuqersured puu,tup 1o tno pelr -pou ara.ll sarn8r; aq1 '(arrsoddo pue a^oqu)

ua a sassauDirl pq8po

rraqt ot anlt slatlsrpqJ arlt daa4 ot pa.^aolloJ aq tsmu leqt sauaqJs roloJ aluudordde aqi se-paxald-rad (ddeq ,{r8ue 'papruts-spooru xer{l Jo dueru ro; suossa;dxa ptre; radord sateltsuouap looq aqt 'relJereqf, qJEa roJ staaqs lapour qti,Lr ataldruo3 'IJolpag
sE ila,^A

slasl ralsPu,\\al^ ql!4\ luaruurEualua


IPuorsuaIurp-aaJq]

papuord ..sauotsturlJ

aql,

'al4.oru uorlJE

-a^rl aqt arolaq 3uo1

.aulI

qJunl .,sauolslurll,,
aqt Jo lsrrJ ar{t
sE.4l|.

xoq

qlunl lElaru

lrssBll rqt 'uIppBIv dq parnlczjnueyl

:i331 l:1111"li 3 * .v 'n 'n :ilffYr.u |


E *fttnil $s"t!1"* sA H*k
r:||tryrrF,x

r*"?LJ c,ir;

*CrI4 il fiff$fittt}

,\tt 'c}**?

1r**{*

.ili lnT

nrF

&

It dvs.,"

s#-ftr rASJ" Nl'I{ rHr i* +$ ;otrS l


_

uilsvtt:[1]tt.5E/g

s#
!\Fr
*

*"3

oint

Psn/fiSl
,,r

'

Ti fJo

.rss{ '=$ros$'"e

*
-fl$X'r*
%y

nuHolY$V

$
s

$cran

n[?tll
re*t*rulrtu*srnPr

,ruolllrsJrul
'lm1trd"$'fl.S*U'il'l -ttsA
.V.S'n
"-A'FI

Hl r$rx *rrffi rclxl


,tt$lh

rrpfl

r..lF

IF A

.#r-l l2*'

L.t 4

ilr$nffHodust cv$'

F2 EP'

r
dlt
.&

$iltfsJ,$J-

r$

90r
'Pa'Iqs asrpuEqJ

-raur ..sauotslurl{r, dpua aqr;o 11u

lou lEqt )rlsualJErEqJ


E'Eraqrzg-BuuBH dq pasuarrl araal

'uousf,npa

({aD daurEg puE parJ


JO SUOTSTaA

uaPoo^\

'saurnlsoJ Iapou

a8aloc u pru4 ,ot pasn aq ot sJEIlop puusnoqt auo Jo azud puv:8 B Sulua:ar Jauurlv\ aqt qtr.,tA '>lrzd qtua8a6 ur ooz aqt tE JJO-doH
IEuoEpruatul ue JoJ uopuol ol u1(ou
Sunrura,r
sB,^A

-flo pu?'ouro pallrq -{Jnp B'srPa alnlu


qtpra

uol83l qJPa uI plll{l

dddog uaar8

rq81rq e :su8rsap

alernrruur q8noqllu aql aloN 're,ttara paurpur dlpcr{u -aql aqr roJ alqBIrE^E
sPA ,,SaUOlSlUrI{ aql, Jo lsBr aql 'sraddnd otur apuhl
-3,1118s1ffBs11

aqf 'poued rnor{ alu E u qeru plno,,lt lEurIuE aql sdoq duuru rcq ot sE sas$n8 raqt q pues ot patIAuI ala,l.r uarpp.p pue ,,'ooJuddor1, IEuoISaJ aqt palEu8Eep sE^& sooz asar{t Jo r{f,Ea tE ooJE8us)l V 'qJEa q palJalas ooz auo qlLr suolSer prrldErSoa8 uat otul pap4lp sE{A dlunoJ aqJ patBerr ara,{a ,,'oorEddoll aq1,, pa[EJ q]oq 'aruEp pue Suos u 'uerpFqr roJ tsni piaq su.^(\ tBqt tsaruor E96I aqr rod raqla er{l olr4 dpalnb papEJ a Eq ot sruaas-oorEddoq tad ,S3lqqnu aqi {ddog Suuntual auo slrl]-uorloluord

$uet

uaaJJS raqtouE 'suEJ

luEru dq paraqruarual st lsaluo] dqug sauolstullJ erll aIqAA ssausnq arp r4 tsaq er!

Suours $ter flns teqt u8redruer E tn salqqed Jo rlurq aqt qtyy\ Suop pala4rzur sE^ ]plp iaddod

arl '[op
parpunq

selqqsd aq]
EJ

q rotrsllor sauotsturu arlt roJ


lpua:rnr sauo plal\

pus atuo

rarltouv qrm srElop plrBsnorF auo puE


uae \laq loJ ilas

XIS

,.iooc-EqqEo-EqqEtr!,

'uosrun ur tnoqs pus raaq qrsng raqlouu sa^lasuraql rnod daureg pue par{ 'snogolrrn
,.'Bururour 3rp ur alEI aq t,uop pue-daureg pus par{ 'rq8ru poog,, 's1ec

aII 'rBq aql Jo lno dlddeq s8uurs aq sV 'saar8u ar?IS 'dllErFslratf,?r?rlf,un ,,'ulaql proJJe uEJ
nod taEu 'alquuosear ag,, 'sund puE ur?te aJuo sazrlelraluu pueq aqr

'quup

aq sV 'asnoq aql

uo raaq e Iurq raJJo daureg puE Pard


'sasnJar
a.r.r8

arqs uaql\'asrur e uaru aql


aar8e

atq5 leqt uoulpuoo aql uo

$r0.1 aalr)lrryL IrEI4>" ' I-' I

daql lceq uaur srq

ra8 dlaq o1-as1n8

-srp ur daurug puu parJ-,(srapuaueq,,

aqr s{sE alEls 'IrnbuBrl ,{luappn5


(('aJueqJ rar{louE ruaql

a,u8,, {18u1qroos sdes

tI ,, dauoq atuls

'uarop ru1e3,, 'ated plsq slq sa{orls


pue sazrlurraluur pu?q rrSuru aq1 'l1nb
uaur darl srq ro o^a'

:ffi::ffi:-,J; ;: ;:i:*:'ffi;,HJ;
AI
aqt uo Sururnl 'arots aql puur ot uaql
,.raEn 'dsBa 1I a{BI 'xslag,,

Jo satnulru uaarJg rarJv 'qJluna ol {JBq alltas pue .(sraleseloq a qrsng'rasnar{uy roJ ruerSord

llnlrrJ-pasolJ pa)ue^pu IBrJads), s raaoJsrp daqt


sa.,r.ea1

daaryuq aqt ararl^ :Bq aqr ot urs8e aJuo arrlar sdoq aqr 'Euuaaur8ua r1d 1a-turE rol dpo

pagqenb are daql leql rolasuno) drua8e tuaudoldura uz dq plor Suraq ratgu'dup xau aq1

'dla,ulrnpas srrnd puz 'pueq aqr uo u4rl slBd tre

uql

Jo tno sazJlElrateur pusq B uar{

{ u {op
pa,r,.ras

surler dllurrBeru aq lnq 'arEIS qt!$ rrtrraop^aoqs aqt uorJ lasdn sr parg 's8nur duruol ur rlrsng Jo spunor Jo aldnol e roJ alqsr
-^81,, atFo^EJ
E

ol arllar puu (.uoolEs-qnd-a8unol-1p8-ruq-uur


1noq1r,_u,

addl-u-ra

laqt

lE dors daqr i(rrBnb aqt tupLeal 'sqo[

dn pua parJ puu aH 'arEIS

'rN uo {Jor Jo qels e sdorp rnzsourp qdaureg uaq,r

sur8aq arard aq1


sz,ra,

'alqztdarce dpra;rad

uorsgalal uo Sursqra,r,pe ronbq 2961 u1 lnq 'sa8era^aq Jrloqorlu Jo s3nur.^.

^B(I sJapuauBg

B roJ

aql EuIIIotxa sratJsruqf, .roqs-dlure; aultuu4 or tInJrJJrp qrl 'plro^d a8y auo15-1sod qdepol
u1 ruad aql roJ u8rudruer Eursrlra,rpu qduuduror ronbrl aqt ot palo^ap IEIlalEru punore uool -ruf, (1sauotstul1g,, u paddeuL
^r.oqs

aqt 'rrlqnd aql ot patuaserd ra,rau puu sralesaloqna r{Jsng

-rasnaquy rol dlprgnads apehl 'sales raaq Jo Surta8rel aql ol palo^ap uIrJ arllua uE ur pauels alqqn1 daureg puu auolslurl{ parg-ha,rocsrp Surprets

s apsur dpuarar sraqrruaser 'sa.,qqrru BraqrBg-Euu?H aql olur daap

Eur88r

puy 'uorsrlalal puorleu -l?tul ur tuarualarqcy SurpuutstnO


'read arues ar{l uI
roJ prE^aE aqolg

a.

pup lrourng 1o plard eqt ur luaualarqry Surpuerstno roJ


B

uaplog

uorleururou duluE uu iro:rq,1 olpad AJ aqt uro4 'sauas ma11 pq81-rg tso1r1 i1o4

,sf,ItIJJ IEnuuV qaure{ uror; 'ruur3or4 na51 anbrul tso1,\1 :SurpnlJur 'spru,^ae
F-

Jo reqrunu leuoudarxa uB palraJaJ *sauolslurld aqf,, 'uosEas tsJrJ str uI


'sraarel
'(UaI'dot uro{ asrlDtJop) sdot 8ur
-IIEnd. ..sauolslurlJ,, Jo dlaFe,r e puu ll38nq

Lr

ara.Lr

daqt

sE ,^aou

rqndod

se arz

daqt 'uEJ uI 'Suorts SqoB


a.r,uq

pp

aJE

4aqt Jo Suruur8aq arp ur pue ssausnq,ln.oqs;o srual


Jo ued tsuq

:no;-.,(ug4;o

su.^aop

pue sdn arp pa^r lns d1ryaoe-r8

daql '8uos auraqr rlaql

tE JJo apter uBJ leerls aqt uo paddor

plql

pue 'usuro,^a 'uuru drana tsotulu pue tage q8nos

dqeq

11aqs

asrouot

ur salqqad iauoqdol/,x
u Surlqd parJ pue ququdr llaqs asrouol qtv* atalduror ,.'puug

sI paJnlual are daql qlr-q a ur aslpuerpraru 'srnruulr,l. puu sleaJaf, ]sE]lEaJq rpr.nr. snour,(uouls

arz saurzu Jreql 'uouauouaqd v am f,atqt'slalJulurlJ


sE

uoorul aJau ueqt alour qJnN

'srsls

auoqs sdu.r,qu anuq {nuey

pire par4 ;,'rau Srm4ou q tuql

IJorpa{ qauotslurlc
pard,, :ourc puu '.{aureg 'parg;o suorl

sE

qJmu loJssur pue rrgrrrsqods se auotslulC pau

daqrr6l uo smoJ ot senu0uoJ olpnts aq1 'apud


sr asnolN

ng

dauqq loJ

Jo aJrnos Srno8uo uE puz auotsJeruoJ sfiredruor aql sr .^aoqs aqt -EurrEH

lfior

ss?JJns

s:33rq

s,eraqJeg

-elardralur anbrun

sy

sr6mdurer Suuapau alrpaga LraI arour.re; ro; pazn-6orar $ ,,sJuolsllq{ eqJ,, lng
'poo.r,il11og o1 dul prud asuadxa-1z ue ro; a1qrta aruuraq'salqqad

dlmg pue EoJoJ Jo saxoq uo sanlr E1n 'rulq alurol padlaq oq./v\ uarppp puu-4cord1og pue IJoJqsnE luno11[ uaa,l.t.]aq eJar{,^ aruos-uorlzJul uo auo8 a^Eq ol prES sEA\ aruoq
uror; du,r.u Suuum rog tueqcuad

slualal tso4 dq
ot ruq
r.uorJ
1aB

papJe,^aal

r{tp\ lad a1d-rnd ar{J '886I ur uortoruord u,!\o srq qtuA se.,r,r {ddog ot udlatunoJ ploqasnoq auotsturld aqt 'ourc
E

,,'reer ar{t uror; sle,u.p su^a ley{ puu uEM qtr.^a urlq Jo peq a.^a toqs fua.r,a 'ErJureJ aqt aJEJ

ot paul a^\

sE pJEr{ sE

pue 'rn;

de-r8 d13n

qrnt auo d1oo,u

E se^a

st{J 'er1slsnv

ter]t soo.ru8uq per qloorus esoqt Jo Juo tou se,ry\ ll 'e.;ll duu ur uaas Ja^a J^.1 auo tsau8n aqt se,^a tr pue 'oore8ual B psq e.la. tuqt se,Lr.,, 'sles uer-re ,,'llu Jo gud tsauun; aqf,, 'stsruu fuuroduratuor dq paru-ro;.rad Suos

alol

J,ln

aqt Jo uoupuar e pue 'q.n8 Sunuep ;o d,taq u 'ruelg IaN 'paa6 UEIV parnteal t1 'u8redruur

ot tuas su.4A tEql Al trnf,rrJ-pesolf, Jqt silEJar 'aluu eqt tu ^\or{s rotJartp dtr:qqnd ,fluaD uaarls 'uaxp! uoq
aql
JJo >IrDI

ot

satErtrJJE

fgy

ffi*

ffifr
S't---

-'.

'

.r t,

s;\ilu39 uvg-vNNvH

?P
E

3rt

ts@tmq

r* eu q,t roJ 6noq.tul p"ws ftrmf tu&u r.u a$ ftrsJ

..,:erBH,

nof,

u6 [.t lqql

L.

I
l1
I

ff{ jt

V
rsno\ srt uo6 {uord rsql l@J o,

-j.-p
--qa?

tr

*a
ffi

n.d

rda,r pE\ oq$ dnd rnEsu,p oqr p.rnou a@ dN 5ry .rI uo sunzle sa sroEnqup{ jo pund p{o -$6 B pue 'r!.f, aqr to rno"'too. 15ig :ro'{i Eu^Eq area

Pda$ord

-roent

pue

eutri\

pqe

p.rj-.auo1quu aqI
?uoMunJ

p.rjt pr6

,..p@3

.r6el 6r.3nqur\ .sCr ,XW

.PUPI

2:l
I

raqtouB Jo sarntuaapu
paraJJo

(aolaq) qooq Q>{t+eB&

ql

trruoJ .(sauolslurlJ,,
'3uo1e Surururnq

ueqt Surpea: ur palsJJalur Jloru Jsorll


roJ

+4,+W1f, rnaffi,e-

puv

sauaql

ap|-r

lelsnur;o dtaurl B rllra sraualsrl


'rorunf
paueu sr-uerSord aqt uo parraddz d11e

Surpraord '(a^oqE) papunoqP sunqlE pJo)ar sauolsturlc

-ntle ra^au oq,ll-(oq eltrll aqt pue'da,r-reg


pallEJ sr our(I sernl

uI '(aolaq puu alrsoddo) palrB raaa aoqs


-ua^pE IIrBa asaql

3ql

aJoJaq

ualuru

sPA

{oog uaplo9
t.sauolslurlc,, 1sl1 fual aq1

trlllrl
.A
''-h"\ tr{
t_.
fi

-s

$*

fili;1i;1,1i,

kffiEsins*ffi

!],

iltuttiltH
I

,,{

,J

vtililrlfv uoooNl
o?r

,,'sauotsturld 3r{f,, se ol
-dra,na .ro; tnq rurq

oq,4A

auo
,

:o; tsnf tou do[;o uorssardxa uu se paznrSorar sI ]I ,,iooC-BqqBC-EqqE slafloq pard uaq A 'sra]rurzqr stl qtla dceruuur ppq311ap u uodn pqruqrue dpearp seq
uouurauaS,^Aau B pue,l.t,oqs aqt qtr.,r,r dn u.r,lor8 suq uolleJaua8 a.iuua

uV plro^\ aql punore aldoad Jo suor1lru dq pa,to1 are daqt 'sJaulzq JrruouoJa puv 'leJntlnl 'aBu 1p sassorJ ter{l 'sasnul asaql loJ sa.uleluasardar tra;rad eql eru seuotsturld aqf leaddu IESraArun E qthA
'uoqtErEru 2ruEp slEes ralsEa uE uI pa

'uuu3luE 'taddnd-pueq
E sE

AI
rlqe

puz 'drue1 'allauopeur


-IrE^P OSIB SEA

par{

'(r^oqE) aruarpnP
Surrruads-qsrued5

-ledr:rued a Eq 'salqqnd aqt qtl-^A Suop puu 'uru;8ord sseuarztte 6aJes rrJerr quoitulJossv alqoruotnv uuJuaury aqt patuasardal
aAEq

aqr ro; pa8e4rud


aJP

ruruBg-urulPfl

uu{l

'>Fo,{AtJE pr:ads ur Suueadde A puu pard

dq ftanog auuunH ueJuaruv aql Jo ssauaJ,^A latso1 padlaq seq ouIC 'stlaq pue steas &a;es ppqc;o a:ueuodrul eqt uo sueruaurv aeJnpa ot Surdlaq 'eppng dqeg uoriuradg
Jo toJSEru aqt sr

pue salqqad ,.'drlunor aql ra^o IIs uraqr

{oo1 I pue sllop


sJlqqad Jo suazop puE suazop aru

$lqqa4 'slroddns d11uru; srq sanua8u aqt ot q8nol{t sauJBJ tuaurltuas srql puu sleruruu puu ualplqJ ro; tods Uos E seq parJ paueaq-8tg 'sasner alqeiuuq: dueru ur pallolur uaaq oslu aAEq sauotstulld aqt 'eJuenuuJ rqqnd snopuauart laqt 3urp1ar16
'poo.rM1o11

alu8 aldoad eraqreg -BuuPH 3r{I 'sura9 uaar)s Jo uPurlloc 3ql


sE u.tl.olr)l sP.^a

ur sorpnls IBSJaArun
;aq

lq

Jrro^EJ ualas Jo auo paurpu se,rrr erull,AA 'puqsm{ auoprno aQ or rou pue 'uorshalaf Jo srua dg14 ra.tg sruls EZ do1 aqt Jo auo sE pard sruour

lq

I allq,{a rog,,'s(us ,,'qurq,,

nf

qalqqad Jo arurl aql tE tua8u dtmlqnd sruag uaarJs a 'asog gaf

patql aurzeBeu a1doa4'arntzu luuorsuaurp-eeJqt aJour


Jo srotJe o1 diuo papft,^au am dlpruou teqt sapulolf,B rarue8 ot uo auo8 seq tspJ q^\or{s aqt puu 'uoouu3 AJ
E

tsag ro] aJroqJ ,sJepEeJ lrar{t *sauotstull{ aqf,, p3ruEu arurs ser{ 3plng Al_ 'Suruur8aq aql dpo sE^A t?qr puv
'suoJJa uonzunuu auolslur1d

raql

JoJ

dlapos

,ststuoouu3 IBuouEN aqt uro4 anbq4 ra.r115 snol8lrsard aqt qty$. parouoq oslu arJ,l.r BlaqrBB aof puu uuEH lllg

'arrroJ ot s{e3^a roJ suoltrsod ra^rol

olul *'qtutr^l

qtr-a{ EuoIV 3ur5,,


JaIqJ aqt Surqsnd

puz .,9g alno1,, 'uorlrtaduroc puu drqsra,na! sll ot sauoq uorl


sll ur.r$oqs patur-dot aqt
s3u11er prp

-Iru aarqt
aruBf,aq
os puu

8u1ppe 'ro1s au4t

(.sauolslql{ aqJ,, uoos 'saruqs


sayus 11op

'pala{)or61s

'drpqqnd aqt IIB qtl

dpuuqdrunpt sdes

lauug

..lssard rgprat

ro8 a16,, 'llop aW puu puoq aqt Suuuasard paqdur8or -oqd


ara.Lr,

pue sl?^Irru

^aau

aqt o1 slrsra plldsorl apzur

seare aserTt Jo qJEa uI sraEeueur

uousls 'salqqad qtl-

Suop uroq ua?q pErI htunor aqt punorg sarqeq parp


-unq auo raao leql paurlou sE4aJJEIs

qllailsg .,'lualtr

passalg arIJ,, papp 'aposrda agt 3o Euure aqt raUV .,'nod reau sarots dol rp dlr Baq pa{)ols puu

{r"r rql JJo rlsarJ dpuarua.tuor '[op salqqad v sB


"
urrra

Ila^a su 'puoq s8uuus ru11op-a,rg-drue^r,t

plno^a

.sauolslulld aqa,1o aposrda qulq rnorl-JlEq aqr Euunp uroq pIIIp duu ruqr parunouue oslp a \,,
'sarlxrs dpea aql ur dauoru pzq t.usz^{ rlJrrlrra 'sasuadxa roJ srBIIop puusnoql E pup plro-1( aql punore dpt u ro8 a;ur srq puz a11,, 'sdzs eq ..'.BpuolJ ruo4 raqf,lnq e sellr'11urar 1 lauur,tr
aqt.4aarp

aql, Jlasruq pret Suruuvrr


se.,r,r

nanzg

puB 'saJuno a^Ia^$ 'spunod xrs aq o]

paquJatap

lq8rar* qurq qsalqqad

'pail1urqns ara^a salrtua uoqpru auo ra,lo-Eurpunolsu sE{\ sasuodsar;o r?qrunu aqJ 'rru& plno^\
1qE1a,t

lrauot

arp Wl,r{ u trErp prsr rsql

aql

'saruno puu spunod u1 rq81a.r,l parrlpard sy'quq .raau

arp Wua sprsJrsod 14 puas or parpu! era \ sra aar,r qrots ruolslqard u Suunlra; stods r;e-uo Sursn

uorloruoJd passalg a{I

'luarualrJxa aql olur u.,rrlerp ta8 o1 u33aq


para.^.oJ

sJalraal,4.

uorsr^alal uoos puu 'hots aqt

fulunor aqt ssorrz saulze8uur puu sradeds.raaN (('uo os puz 'salrluu alltq
IIE or

atm 'stuauraJunouue 'saprls Surpr,rord'satBrIUlB fSV aqr


af,UJo

$pl

ssard luas

ar11,,

'qlurar all 'u8redurer Eugtaryeur pue Erpaur alzrsllnJ p parpunul

qnarreg .,'asgdrn5 aq1,,

'qBnoua dlaluudordde 'pa11er aposrda u? uo drueuEard qprul!\A Jo tuarrraJunouue aqt qlr

{ro1qq uorsraalat ur FUssaJJns tsoru eW Jo auo


E

se,,ra

aurp aW tB lerp lEalp4s luuouourord


1o

p4uarr llarffD .rotnqllslp q^aoqs arp 'sura9 uaarc5 ro1 Apqqnd rnq'uelrlratsqo
uE

roparrp

aqr

toN 'ra.usg uoq IIEr ot asuas poo8 aqr puq,bqt dqeq u

a^eq o1 surlrj[ Pu? P3rJ roJ auroJ peq

aru! arp lErp paprrap E'raqrBg-elrueH uaq

aprnt aposrdq
aql,, ,,souolslurl{
XICNIddV

's?apr SuqnpaqJs u,^Ao str pEr{ qJIq,\\'>lJo,utau ar{t r{ll,\a pets2r diatBturlln $posrda

aqt lsEJpBoJq ol u2r{,t\ uo uorsrJap lEuu 2qt 'slauEur ?tEf,lldrrloJ J3qun] ot tng aJuenbas ur paJru ala,{\ s,t\orls erit sE 3uo1 su rualqord E tou sE,^\ slql'T0I Jaqurnu 51-2311s1s3clc1s
tslrJ srq sa>luru uos qdauzg LlJq
sE

ur-,,ruureg-urureg ellr-L,

JIq \ '86 Jeqrunu uournpo:d

patsrl

sr-qnlJ

'aJuanbas ,sraqtzJ e urol parg pue daurug r{J1ri,\a ur-,,snour,(uouv sarppeq,,

Jo tno pa:npo:d dldurrs ala,^a s,^aoqs auos dlluuolrlppv 'aqa SurqiluE r{t4 sE (arun auo tE 8uupo.r. strun lEJaAas
ala,l.r arJqt) tslrJ uonJnpord paqsrurl trun uorlzurrue qf,rq,ll.

qrltt op ot qJnu

se Sultuq '.(rer]rq,ru sB^\ prp daql uaq,n

pale saposrda dq,u uosea; ar{t 'Jala,uoq 'suorsulJo rar{lo uO


'aJuerpne Sur.ralt aql ot slalf,EreqJ aqt aJnpoltul ot qJrq,r

qlu

af,roqJ rood e se,tr-aposde arrtue aqt q8no:qi tq8r;

{aureg pue parC qJlqa ur-auo raqurnu uortrnpo"rd ,,'1oo4

Suluulr,r5 JqJ,, tlal olpnts Jqt tuqt


pqqaq uosEal aqf 'uortlnpo;d
'aldruzxa ro1
,,

su,Lr.

Surlnpaqf,s srql

30 rap.ro ur o,^at raqurnu s,^A 'parrE aq ot aposrda

tsr] aqt aln{ \

ra{g auolstullJ aql,

salep

lB x?qt pue sraqrunu uoucnpord

,s,r\oqs aqt uaa,\\taq

.{lrnurluor Jo IJEI E alou deur rapear aqt 'saposida aqt Sulttar,rar eIqA 'sJolJE aJrol pue 'sra -luan ,(rots 'satup rE pue Surproral 'sraqrunu uoucnpord Surpnpur-saposrda 991 pufqo aqr
Jo qJE2 roJ suoudursJp paltEtap JrE 'DlllE uEuolsrq prEr{-3lp puB

Inq

EL\ut 2qt toJ 'uaqt 'aJaH


o1

'Sururelralua aq

a,tord sde,trle

daqt

'(;pq

8uq.,uoq E qtl,tt pear{ aqt ul trq


JrssElJ

-dqs ro padde told ro; saposrda

ualo8 pard szq saurt {uuru.noq tsnfl rorunq >lrus aqt Surqle,tr a-r,nol raqtaq.tr tng uortnlosar str aloJ?q
surJas Jtuls

ta8 um drols aqt patnioluoJ ,troq tsnlSuraas ur sr ,,sJuotsturld aq1,. Surqrte,^A ur unJ aqr JIEH

'urlq \ E uo pJr{ Jlqal puu aru ot

lN puu

,{iiep

lsorulu dn aleru pue lalenb daurug puE parC .llolloJ lllt\ ?lqnort erns aq uu: nod 'uortEJEA uo oB salqqnd puu seuotstullC aql uaq6 druanba.g Sursudrns r{tl-^a >lJorpeg ur aALuE srets
alto1,1 dlquapl ualutsru Jo sasel op sp 'punoqE salatqt laanaf stsuu

a8urls puu

's8urpuetsrapunsru 'sauotsqns qtptr tq8nurl sr told ,,sauotsturld,, p:rd,(t aq1 'un; su tsnl

puu d4lnb su 'SurteunseJ

qllq,\\ slaqto dueur a'te Jraqt lng 4ro.r8ru11 -uuv qtl,\\ Sues daurug pue pal{ dup aql dels ol ar.uel srun3 duotg aun aqt 'srlqqJd Jo qtrq aqt-saposrdJ >lreLupuEl Jql srJqtrrJtuel uEJ ..sJuotsrur11.. ,{-ran
sE aru

Eqqsl 's[ad

,,ioop EqqEp ]sru prr4 rzqr aposrda auotsallul siq] ul sl tl us2ls]o

larxuEis
aqt ur dn spua .{qEq ?qr Surpnllur

(poq.&ara puu ar11od aqt qler all pal&nq uaaq szq rsnoq srq quqt pur suoq sauof, aofuaql uaq8E qtr Suqurqt asrq: rr3,(auug pue pa:g puu 'aopulu aqt tno sade:s: q:ood aq1 armdeq s:o8 Surqilrara 'saqtolc srl u srunusoluru qaofs3ssalp u]qFE uaqm inq'r:pr poo8 E alll suraas ,11 uo stq8r.1 :qt q:rEA oi qpra+lrod 3of or q.{r aqr Buqel qrr8 aqt qtlu a8pgq s,{e1d 'eupg laqrou srq alqm uaqSE apt11 ro1 s:alrs.{quq
se

'rJiaoro Jqt dupnlJur


opnf Suqet auo.&a 3 p3q 3qt rrpun JBnJar 3IEt lle,{3qr 'tool srq ro1 ItrEq saluol lrlSlnq lpr1ruoq JrI uJqr\\ fir:g uorl pauual aqs teqt opnf qrh loou aqt ot qtoq uaqr saorqr rulr^\ lszu ralmo:d qq u1 pall sr os pur auoq auotsiult{ aqt te r ralmord pa: Jqt 'alrlauPsl,{,tr rno urq saolqr puP opnfraq s:rzlsuouJp,{nag tq8lu :qt Suunp ropuu.salqqnd rqt ur squq: aq'tr aro:d o1 paq aq rapun ?Plq Plnoa {nag :alnord r 1o u;rs ]srq lqt tE ']ou lo opnt lql sulil pslc lnq 'oo'l 'llolua ol sluEA Eulltr\\ otou$lJod rossa;old qtlt JsrnoJ opni E lo1 dn su;rs {u;g 'IrorpJ ur :soo1 aqt uo:e13:nq E qtr.A\ spur aoqs qth-iloss3l rqf

tno uru ot uaqt roJ Sunrea,r 1q311:ets 3qt u apislno lts sl.l6 atzl aqr :Iqn 'ratdo: :qr ur (lmoqnJ lep3d sdoq 3qt 'sa}ls aqt ot Sudersq 'aq:etsnour srq aloual ot stsSloJ ,{:uug.,(1aruu -nuoJun tnq'Jun q l a>FU Laqf qrE aqt tzaq or Surdoq :atdor aqi ul suroq lo.l af,l puE sepsuq uoorq Jo tno sasrnislp sq3Etsnou uou{sE] .{aueg pue pa:4 'sam laqt Suuq8r5 spuqsnq luEra r3qt tods daqt puu ?uroq liEJ ot da11z Surlmoq aqr ot oB sam aqt 'uorssrualur Suunq

9r'
pa:4 'aposrd: r:ueq: sql q ,, sr lel{l laturlood ratumuualmrdtqs -puaul rng,,'Smepap 'uEBE spuauJ
s^oq 3q1 ,.ioop sqqEp EqqP ,, pruror-l3d -rou aqr Jo parsur .iooqeL 'slelloq

r:]do:q:q apeu:uoq sdaueg


ur .{a1p 8q1noq aqr ot Jo leos sdoq aqt 'auo8 ilP sll8 aqt s? uoos sE puz

qll{ :a aaoq'll?a

spua

partnd:p are,(:ueg

puu

pa{

'pil{

?srnu ot purqaq sdEts (3uEg

ratsal 1wa8rag

'JlruErt.of 'lllg'usual{ 'rarunouuy tq8rg I$rg sulllA .{auEg Par{

raltng saPC larapwag a3g ldd rapus^ waf ruqg IaN


Paau qEIv

allqa lalEaql aql ol pElq Eull A pus Lu?g sJ^h lrJqt r{lu slado :qr or;o pearsur Surlaoq o3 uel .{aueg pue aq os ssaull su8r;J p3r{

rzqt 11am s,gy a:uad aqt Surqlntsp ro1 p3rd tsare put a rue arqod 1e:r aqt 'allqaual dn a>pu (aueg pue aq l(epqurq srq;o uonerqalal ur sr duzd :qt s:alorsrp pall uaq1yt{szq aqt llanb ot 'do: e ?uuzuos:adur

s oqe'pu3uj

spuas

pal{

puE

IIag
mIr.,lA
,{.auEg P3IJ

laraPwag Bag

lld

FPUEA uDa[
JUEIB lal^l

&red :aqtous smorqr (auug uaql fatzm Jqt JlEq sJ ouar Laueg 'uoo
-8ll1ar

:saJroA

Paau

wlv

ul lood

eqt JlEq Jlo


E

srru4

puP

09/II/II
99797.9

:"rB( rrv

:arvq SurproraX

ralso{ uauB \:dfots

09/0/6 :rrEo IV 697p :a1eq Surprorall asarle6


a>1111

saorqt datueg ra4y lood 3urouus pleEreq E 8ul -plnq ur s:auued auof,aq 01 eprJJp
sra8

puu

parg i(ued

puP

p3lj uaqa suEts slqno{


rapng saBC a^u qtw larapruag aB l,{d rapuE^ uPa[ ruElg lehl
Paau

f-d : oN uortJnpord

:drot5

^?ulEg

suarrrsI.svg

IHI

Ioorf ,{lrag ruI,t^


otouldlJou

uoolquasou arwhl
larapvuag sag

z-d : oN uouJtrPord

dof
An9 PUZ'raJUnouUV

Par:l

'traueB
:saJto

I,{d repuE^

tmf
l

prad uelv

f,uBlg Iatr

09/0/zI :arec rrv

ua^-r{ aNorsrNr-r{ EHI

',{n9'arlEqf dlag
eql,^A
IuEJBJaS

rya11

'do3'lauvg
'parJ

wlv

gg7E79:areqBurproran
uraqcg

rldaso[:fuor5

i
i\

-d : oN uonJnPord

::1i:19:.-'1""".11: 09/I/t:rlEc iurproJau ratsol

ua-I^\oud EHI

,-a, o*

ut'gu:fuol( I I uorrrnooro- \ ' .'I

.... I ^="ll T

rood
'NIWWIA\S AHI

;{[up.J Juo]slurlj

lqt ]o rJqu.ru

p sp

Jf,uuEJddE lslll sourq


sr

s+ru

apostda

uPtr-un doqPl
uorsrJ^ ,{.1:g arp te

nf

lI3rI qllr auoh:,ra urey:1ua pue mir,11:r:qa 'onpnlJod

J0

sqf sqnllJ]oS s[{ ss3ssodJ] ol lu:uu8rssu lx:u q,{:ueg teqt ureal rq Inun sJlnus llE spalc [L rql ]no qIIJA lslu slq uo JluP.\pE llE.l ol
uE

srlEt

'{Bd 3l.l

tPril qnnoql prq


(EAE suru {1Purl

os

slll

:H lr qlh
13s

,{:uug

Fiup

ot oB rno.l llP 'rnxqalsl

'ocm <plJj uorl .\J

Jqr r(JJ
o1 sr

il 'snh

t?t

or pur'sqol plo rnqr ot IrEq oB s,{oq aqt :ryu,bqg uotss:rdxa snounl pue

ot sldru:ue snolszsp IEIJAJs raIV

dorpu:3uu*:n dn,uoqs sJAh l3qt luun 'tsB1q r Smuq uu sdoq rqt 's:a.{o1dua ro3 sdorirer Fur
E

uqrun

Af qpJll lreq airl

{sP]

ruup :tn-r.1o :1dno:

tnq slJuotsnJ

ral Sunzg 's:lm


lrurP

rL:qt Surq:t tnoqtm

u-3

up

P Anq

r\auEg puE Prrl


tlqr^A ,buPN

uaa9
,{srEC

ra1l1,{uurf

;0ots aqt 1o pron e ;^JIJq t,usJop ru1r1,1 .1ru iur.r.'1 l)up rrrp.\q lup paqqor sr p:r4 rood 'If,or E lJpun u.'pp,q (1ur-uJurr o.rr'"1,{aqt qrrLln 's8uruum rraql ar:u1a: ot oB ,{:q1 u:q,u 1ng dof qtm p1m :ru .{:ueg purpJrl $L,u\rJpusrq (q <urn

({inp alqudu:tuor sq 1o uoualdruor aqt uo4 rolJJlloJ srq] tsl!


slq puP 1im srrat 1o stlJrqt rou aous rou uru laqtraN :qteo srq) ueu od:r JJnIIUJTI ll st si rJ,ller nau s,{ruc11
daa>1 JUO AJU E PUtrUJ Srq tf,. 01 f,f,Ul -nuur srq $sn pw peq s1::1 par; 'qo[ srq uorl p:rq {:ueg Buutr8 rl1\r

r{loq

ro.J

sprrcuBrp

:oi,(ed or q8nou; alnd gg_cq aqr pue rqirl :qr rorqr ot prud (:qr gggg rqr qrcq qrh auoq oS lr]r8 pur :rqs'duuqr :qt sua]tELJ ullt rull,\\ Jtrll uP uJqA\ pJuattrg st;8 fuurug rood pue lusrop eg rq8g :qr,uorqr
ot dueq: rqr Ied,irqt 'tno purl
spr8 :qt urq,11 puouurp aqt ;:e1cl:r

rf,f,unouuv 'uorlBd

.{1pru:e'qtool :rqe5'roqs rqt uJqr\\ urlots uJrq


sErl

3uo1

'r3qJlng'ushl &lJg Eurll,^A ,trueg P'rl


:sf,f,lo^

qllus
truEIg PJaN

IEH

laripEuag s?g

tld rJpuEA uErf IJI{ uelv

09/7/7I ,a1e0 ttv S7l, :.te 1 Surprorag Jatso{ uauEr!\:,{rols


Og /

--la

Jql lEql Eu[,^A 11:t L:urg pur :q 'qr. tr (r1cl'1 l)pl rnpsourp )Llt tc roq.Suo1 e uu .(ed rq 3ur r rr,. {q q-r: Lp..J\Ju.)qt l)i r,l -)ut 11:rl upu -ss:usnq I JruoJJq pue ropud pruq (nq,'1 1'.'u16.r131 ltq -urC rJPln,,B

lr3rp,(Ed

auots d)lrou

'rrPlno8
',(llf,B

,{oq rpl!-I

uoslJN {uErd )JrJpEuJB EJ{


1/tr

eull,l1
XoC'uEus3lPS

r:puen ueef
ruelg IaN
PJJU UEIV

ot spurl ;pnord plnon trqt rs:nd gggg u ro1 c{urrqr aqt rpu 8uu :qt ur s:tnuru ::rql 3urc3 otur ,{ourug suor llf,rl qtrul rllt rrll lla ot pLEl]v

'doueq PJI{
rsaJIoA

lrq

lg

tuPru

qtr

slurqt PUE llEq

I'd

oN uournPord

ST .d

uB.t inesourc 'iJllJS 'lruolof 'uo[


'uEC'rsJunouuE V d
rull.l1A spunos {a1uoy1
[,{d

09/IZI0I :rlEO IV
qrlus
rapuE^ uf,f
IPH

NI-EAru(I aHI

rJl\o I

'ro( .)loorl 'dJuEg


PAI{
:SJJtOA

Jwlg IaN
PJJU UEIV

no/tt/+:JlEn;utDroJJ! uJr rE \\ : uol\ 9-d : oN uollJnPord

.l: 9

h I . d

3url.roq srq-e:r1cl SurpLq :ruo,rrl spul ur Euu Jrl srJ^olsrp u1 ll stu3\Trd JLI luun JprLl o] pJld ol rq 8uu tu:u:8er-u: tr s:r,uB pur 'ittag p.rlqlq r s,inq '(3ulug prunrq 3rg {oq rprrl 'eupg

',&rag
pr8 :1'uq-1

09/8I/I I :3rEC IrV 09/8I/l :rlE(l iurProJrd


e1ur1a7 dapu,{5 :,{rorg 1-d :

-B
L^&
.-

aaJNVA\ d-raH oN

lJrJpeuag E.g l,{d rrpue1 uerf

r:8eueu tq8rg

'!ul!,{ .

'ueu a8eqreg'.(arrrvg

dueq3'parg
:saJloA

paau uelv

Juelg IJN

oN

safvu aHJ rv

uorl)nPord

09/EZll
997971

:JIEO rrV

:areq Butprorag

;alsoj uarrer11:(rolS
g-d : oN uouJnpold

'*:h c;
d;

9NIU rNawa:)v:)NE

EHI

IrPq
.1o

sr

prlj prqlnou-prlol
tr surdo

pooB put

qron Irut rq.L

pa:1 uaqn lemroop


>1:or

cln s1:s

{:uefi

uorl ll:l ot

os i31uoJ aql

:q ot Buqlur sr,{tt:g lou'Pul!\A'rq


uruBr pu:q rql uo palC luo) ot sr J,rnJ ,(luo Jqt sapr::p Iauug pur .. qnll rsla ro lruspIlJo ptu 13r. ri{t u:og qed Srqpoq srH sJtsrt puu slJu -ueu p:tr:rrsrqdos slq qtu {lolpag 1o onb sntuts rqt srduqp oqn norqq8rq :uur:otsuu u[ sauof,?q Jq 'IJuap?rl sr ssJusnorJsuof, Surrnp8Jd :8ueq: ral:ureq: :ruzzLq r sao8r:pun

r:qrr;p

'tuor rnl 000'g$ E sr(nq puE ]no s3o8 EruL4\'sL lErit 'Ilun-IEJds luJ IIus p3r:I IJJA [ ]oJ
Jqt

sturP.J

ilouJ4JE

-,,-, <uPJ

,^ .--a ,^ Jrlt uJrq <Jq purJ lo lrJrqo

luoq

uaaq J,\Pq srlqqnd puE s3uotstulll

lf,uY JJ0,\ slq sssol Jr{


A-L 3L{]

unl
oulo rurll sllf, rulr ':posrda aqt 1o pu: :qt te tslxt Sursq uo: e u1 auoqd rqt Suuamsuu pur '3uruo:r 'Burur:p Ipcldrq sr puu u:qt qth suoq nuoJ sPq srunEsBllous :qt'prurcldrq qrrq,r nonl ,i:urg pur p:r1 JroJJg urLl spu4Jp m1q11 'rr nry oB s,{oq rql urqs puu 's1:rF lqt qtm :3n1a: salur l(tr puos:rd tuedoqruu; ts qtlu Jnusourp

ol }lls sEi3uEl

'pll{ s.plj ot sroH i1>1:rnb uopruq 'puPqsnq rql$ rsr::,{1}l]mb sr pa:,]

u3qa lnq

spqSuuopP aqt uo4 uru or i,\[rl puu lrlnclod oot JuoJ3q ,{Jrlt

pur,{14

ql^\ slq trqt 8uuE3J puP Eurll^\ SurauFo::r tou 'pard pue Juoq tE uaqt tsoJlt'asrnBqp ul U1s'Eulr \

lls

8?'

aq J|loq
urrq

rltra

..'putqsnq pJqrnou pnol '8ur:uaq -laro uE qth qL\\ l1,r., x Jo uPo Jr{l 8ur,{qd puc.'qtnorLr3or4 0q1,,'rrda uoLsn:1at :qt rol SulslEJl-lJl EIllm pug ,{aqt uaqr11 u:qt urolot tno,{g pue p:roq r:F uoos sioq :qr '1:orp:g ur Purqrq !3-I srBls rqt qtlr qouqoq 0t uudrp ilpJl.rxJ,{:rp,{rru: 1sa1 -uor ueSols \l lrqt qtru poli11o11 ot aut P ur,\\ pu rul!\\ uJqa

quo: iptu:plrlP pr:I urqA\


Jn3NJr{ prPAoH lJrJpEuJg EJA ldd rJpuEA uEJf

PEJri

rqt uollss

luun-puor: drq'8unoI :qr Snluon

pur
\

:run q8rq r Suuuq :rr lrd rql 'surup uo,(Jureg pur Sur8urs prC
Mollo; pue s:srnEsrp

rolJ0c {rrog Pu{l,t


raJunouuv 'ueN pr 'prrg

r{1r

uo5arue
A

:eacldesrp rraqt p:8as

oq,\\-uulr

^Ilg

JJJnPOTd

rn,r' i,, p ''La:1 ' .QI sqnlr prrrcpunu J0 11n'1 3tq 1oB r r{]L\\ pJtrUE SUnESLIjOUS EJ0 qJlP)s ur 1o oF s.{oq rqt 'Jls luJt Jrlt lP

',{JuEfl uEtr^l lsl 'PJrj


:53JrOA

JuEIB

PrJU

lJI l uqv

pue,(r::g puzq srq qtru 8ur-{u1d sr'urSruuepl sdq toH 'puruJ plo uP r3r1$'pullr(u 3q1 'liq arurp lrrol aqt :o1 peaq ,{auug puE rq 'prqsr -uel i1p:r :req s:lu l:qt 3uner1;g
,,rE3.ldEslp.. ,{]la[ pu, Erullrt

09/82/0 t :arEC jrv 997679 :ore6 Burpror:X

'a-\

saluur

prq noqs a8pol aqt rog erpu


1s1

'raJunouuE JUPId

'ueN'rJJunouuv ^rlJg EullIA


laJnPoJd luEls^tssv

uuuNLuJ[
lartrpEu3g Eag 111 Dpuun ueef

umuu,{}iag pur eul1^A rllq,,\\ poo.l rq rog tunq ot suulcl pr:1 :r:qm '8ur duer oB salqqn6 puc s-Juotsturtj rrlt 's:u::or8 1o tso: qBLq :ql utr J,\Es oI
srunEsDFous

ralsol uar:u1tr:irot5

0l-d:

oN uorlJnpord

0r3

:aqdtrud luunr8uur qtrn Sunnrur4 sdrl 1og 'alon uuv6 fuaf


tarsPsuig Pf,g
1d4

Arr-rvNosuEd

[n5

'rJlEussarc

PUZ

'iFr5lsl
npue,1 ueafl
JUEIS ItrN prau UEIV

'ro1do3'prrg '.{au:eg

lolld'prrc
:saf,roA

prru

ruelg IaN
uDlv

09/z/zl :rrEC rrv

;r,;;-.**
z

0q/02/( :rlPfl

SurproJJu

[-d : oN uorttrnpord

- --l! I .,,,, ' Tl.t


auaH

...

.!3

'p1 pp1'firJg Eull1\


'do3 'qr1ng

uueN
1d4

fuaf

Jrlds aHI

lt1) pt .PUII,{\

-ezYZ^nig

r"rrpeurg eag
rapue,l uuaf
JuDlg [3N peru uPlY

,([aqS 'arro1 pu7'{aureg

Pf,II
:saJ!oA

otrnbsoll'plg

'-{JuEg psrc

0q///0I :rlEc
0q/?/!

:SJJTOA

awo] I

'xf ouI-I.IoH

I9l12ll :JIEC IV V/\:JIECBurpt,r.rrl'*]


J\JrrEr\

;;-;;;,,;;,1;,." 0 'l
6-d : oN uouJnpord

rv :JtPc Surprorrg

"

\-

rrrn

'rJlsol uurI[:drols
I I-d : oN uollJnPord

II I f
.,

NVDINNVH

sdr-I

roH

nunvsvxuoN s

uarNnH

IHI

\,

\
o
3uq1a,{

(emr a.lr:p pue,{auou ;qi

,,111

a3reueq3.,

puads ot uqd,{11n1aoi3 sdoq :qt 11e 'qltap :ntradsa::raqt dq uo p333a

S. a

'auo Suruum oqt aq ot tno sunl raEI aqt sayet (1

qrqa-tapt.q:f

(ueduo

lElusprf,JE puE Jsnoq elqqnd ?qt otuL $leaus aH aslndur qslpap a:ou srq

'I3l pu dn prlrd ssq rou Jr.lt rJtJE Fuol-rnoll ue 11uq :o; trd ra e ur pa8rauqns truts ot urq salnbar leqt (arsuadxa
'
ar

aollo] ot ssprrsp prrJ llMlq palj 3Iq Iool uoqaJo rltoq 'll\ap E puE

6?t

la8ue ue dq papeog

l3qs u3qlDl aum :ql uo tod :a;;of, E ur talJll

,q:rB aqt uappq suq lu:g':1qmura1tr rufaqoo:,sa1qqng aqi ul ir saplq

pue'talru aqt $tzudo:dde:r'1sp1arg 3 6:4t .{1a3uars spunos oqa) duzl :qt spuaqa:ddu dauug 'auu Jo Illu ae ur ssol 3qt Suualo:sq

ln{ s1:3 oqm pr{ Elr lng strns rats -uou :1drnd ul paunlsoJ <lolJr Lltoq cPrl puP JlLuPr! puE urLl UJJAtJq urd aqt apnrp 1,aq parC sllat rotrarp

ooi are slatua) Surpua pasnordur u puE'(J rs3dxJ oot aru S3IEJ) cqnlr JEr puP r:plnoq LPJI P Lllh

'uool
dtdua uu ot 3ul{eld
E qaq sr

pJr{ uoos

pu 'pDl ot pDl uor1 sdeal

a:enbs

lBqt-aSenBuEI ur4 ?qt ur

p:on tsrom :qt-adj-rH tnoqu rouru


d13n ue Surpuards ,(q Suoie sSurqr

JqI

snd

Jrl

Jqr

uor I J:l(uol\

.dm aql qtpr par4 Sunuasa:d puu sanp


aqr
>1:eq

UIJ 3q1 ro] uLpuEts qsIuElS drrg rotre sauocaq aq uaqm


srrrs 1o (tu:1d s::s parC alqlllng

'duat

Surssed

r ot salS dpuanb
uE ur

-Jsqns,ttJg tqt tsor plo

trlru

,s{oq aqt saprq {aug r3qto qJa uo{ uer{t ?prq puP sta>pu s3}icts

-d;ans atured:s omt .{nq sa,uu pue sp[Eqsml aq] uaq,{\ su8ra: uorsn;uo3
reJunouuP orPeu

Iauzg 8ur,{rd',{ppng .{ppng uoltErado IEls,{nlg puP Pul!'\A ptun stunou,frsoulue aqf saaJ qqtuou E qnir 3ql saao p3lc tEl

rolrarlc JtuaS ,{f,Et


'JuolsPuPs

uwl ,{x?[
sup1do11 qog

raJunouuv

Fururrl: iqdorrou sJnpou qth


sr:tuno: dluoqqn:ts ,{auug dqdo:t srq Surploqqtrn :o1 ,(auzg tuaprs:rd qnlr uo .,lea plol,, satEllsp pJld tuauuunotllo8 :$po1 :qt 3uruur1,1

',{lttg
aJro^ qtl PV
.EUII,^A

tarJPEuag EJg
[,{d

p:ads or :pr:ap sirr8 aq1 q8noua uoos au8,r IIra Jsts qpsl{ puP 's,{es aq 'ap1cg a:e suaat iluaqed :q ot uaqt qla l3toulold aqt tnq 'peo: 3ql uo ajll rph palsnu4^: mor8 dlag puP Euqr^\ trq qsEurs E $ parc srJrla rnol uo lno $lqqnd puE szuotsturlj srll spu?s puE'alppru 3qt mop rruq srq urud '(speaq83a or leaddu o1 s:ssq8 'surys 1oo: ur ulq sarutr aH lopr uaat 'a,{4-1i1 otur pu{ uo1ilEll o1 dn saoqs rJtouold :qt pue 'arror qparg qtr des ot qpr Eulrr\\'orpPr aqt uo tr s{e1d,{uzduol plolad u:{ uasx 3ql u3rl \.,f,opPqnoll mou)un' aql qllu a^ol u sllPJ puP dn rr q:rd uaatlo dnor8 y purqaq Ir sarual {lptuapn:P tnq qtooq Burpro:ar g1:srnod-tlop E ul proJar E $nr palC'Ired tuJusnue Jqt tV
(JUEN

'allralf uonaqdat5 uqof sr11'dlag terrpvurg Pag rull^\ tdd r"pue^ uF[ do1 rs1 '3oq 'dauufl ruElg l3nl p8uy poog'par1 paa1 uEIV
'n
:SJJIO \

'luEaSraS '{uEnl plo

rarunouue pofuiy 'uJrlad',{JuEg

rapuE^ ugaf
JWIS IJI{ paad uEIv

rJro^ qq Pv p3rj
:SJJTOA

rsl arllEqf ^n9 ',{n5'umrEqf


'TJJUnOUUV

09/t/II
uosuaqdar5 uqoI lJraPEuJ{ erg
6977779

:arEC

rrv

:aruq

Surproraa

09/9I/ZI

:alEC

IV

l1+11,1fT::'t.''\'" gl-d:'oN uonJnpord

rl
.

prrg pu1 '.(rag

ratsoguarrell:dro15,,
tl-d
:

: \

mll,^A
{a{uo1^l
Pel.:I

'3o( 'plg'arous ',{auEg

lddrapu9 usal
JUEIB

oN uouJnpord

p.ru uElv

IAN

sJrd

JEX)rI
SE)VISdEA,A\S

09/6/ZI :alEC rrv


6976779 :atvg Surprorag a1ur1a2 {aup,{5 :&or5

uarsNolN aHJ

aHJ_ WOU{

uvl

prlg'pDI Fl9 Pr 'lrr9 tsI


,{og puz

llassnd

AHI

gl-d : oN uouJnpord

'laJunouuv'ssog lrrepeueg Eag 1:rg pu1'duag ru[,1A lld rapue1 uvaf truqg IaW lauolof ',(3uPg palJ Paau uElv
uuNdraf
:<JJIO \

NOrdwvHJ

d-ro9

aHJ.

:_ oq/rtl! :rlEc durproJru

I9lg/I

:rrEC

rrv

R ,'

rrrsorur'EAAr.irols
I-d : oN uorlJnpord

-Jl , tl I "', I

rno rHrrN
(s-rur9 EHI

"il

..,.^,,-

,^. uJq) rol

q,,-^,-----I uJJq JurJr I \Pru -,-.

a^eq sdoq rr{t uP3l ot Iluo 'ssEltr rq} tP dn aoqs suFA\ puE ,{rag 'snounC

.s,fuen| :nquy te
iEr{t sass3.}uoJ

arE

spueqsnq

Iaqt

m['$^h

]aqto

\Pp:ql duhE( qoorr


aqt

rI pulq)q
su

'atnuJ aqt ot pJSS{uor suq s:a8ut4 gg teqt u sauof, ploa deme uelup aq ot lnoqe ae daqr sz tsnf uo8em dpped 3qt 01 tno pelnuq rlE ouurd aqt puu

rqt llm ot u3tEilqt spf aqt uaqu pue 's:atq8gn; aqr Buoue tou a:e Lauefl puE pJ{ uor]f,E ot uau slq sf, -snor aofpue'al; e uod:r pue ut 1er m1ry1puu .{ttag 'snontdsng 96:1
te

Suru:l: drara uaie If,ou E saslzl q:rqm luauuedaq ?nj rJJtunlo1


aqt rog tq8ru.'fuala xnoq aqt tno ta8 o1 looq:5 a:ueq fiun| aqr tE ilorua darp

qpuaqpog :of urol,{:qt'suossal aqt


1o

dpual -ol\-roop luol] slq suado parg 'snor -xue Suluorg qoorr 3qt {q dn pan :re qrr8 :qt puz aq ler aqt ur srEA psrc alrqa puE 'ssnori auorslurtj aql sralF dsuEg ml$A puP duag qtm:luu s:aqqor aqt sr rsnl 'peq leaus sdoq :qr 'pa1:aro:dun lool

uqs pue-pnsn

p:rg 'spua

Suos aqt
r^A 3qt Jo

uarl\\ 'alnu: O
sunr aqr ol Suns

IPf uell

,,,{reuarnruy,{ddeg,, r{tl,r Eu{l.AA apuu::as sdor aqt 1p 'przoqdal arp


tu

daurg qtm pue 'uoorp:q qup A


pue parg otur rq8no:q sr ouerd aq1 a1u sq ro; 1 e raB ot szq aq pu

1ax

lql r{lh Juotl

1E

aIE sat\L{

lla{}

'oot X"rrs:anuue srq q{ tsLF s3elE3l :q uaqm auoq oB ulq stal tuuaSrx

1o

rnqty

'arou

sno

-npru (pulnnuvd e qtlu IrEq srq rno

tEql SuLfuolA slrqqol ls?r ?ql qeu pue Suus eBV ruots E fut ot 'ruq e Jo alp u rnusourq aldrod ar{ ro; peaq

>1sap aq1 s:a8urg 98 qaq lulqr oqa 'a:rpd aqt.,{q patsaru $ palC preoqs parc qru rarrs rqr mop Supaads

s,rolql
u uro:1

urq

^?ruEg ^rrqr.l iiur:uep uoorlleq sa laslrrJqt qtrEa o1 lduallr {aureB puu p3l{

.Iooq

'q1ou unB st dn parssnS f,urg puE rulllA'JllqauEal{ spooa 3q1u lno sprq puB af,uaplsal suolstullj aql tP
q8nop aqt go dorp ,(rqr 'srr\roaql ulq aql uo qoorl 3q1 roj ualEl sru a:z d:ql u:qm alno: u: a:u sdoq eqt 'Iuuq arlt ot dauoru ar{t untsl ot euIA puE dnag l{q pa::og p:rd ,srlqqnu ?qt otur 000'98$ SuuEruotr 3uq e ssot ue1 aqt uo slrqqor )iueq Jo :1dno: Y uaqm-dluelodurat-drtleal
E

su8aq puu dsa8 laqt uorl sadu:sa


ouerd :q1 asnoq aqt otu tr ta8 ot 3ut -,{:r rqBlu arel snopoqui e puads daqr 'daalse sr eur116 luun a8u:u3 aqt ur tr aprq puz auoq (emauot5 aurnua8 aqr
3n1 Iauug pue parl law {rrur E Jo IlBq rr.lt uo{ slsEq l"ue:-n pur qsm e uo saln:do oqm uru$les B 'arnol

'uuunq a:daqt >1urqt oqn sSop oml puq3q sr,\Erl tnq'1uuou ot /tauug Surunta: ur spJJrlns ousal,\ 'punod:qt ot urq s8uuq pue-aruarpnu orprus aql Jo sraquaur Surztouddq;p Gnq qoqm

o9t

{us3l^l

InsuoJ ot uoltEts

AI

eql

or soo8 pa:4 punod aqt ur tnd pue:a

pEal{)IJoX

'ueul1Y4 'Alag 'eu{L4tr

aof
uosuaqdar5 uqof laraPPuag Eag

-qlu:8op aqr,{q dn paprd ta8 uaqt {euug rad {qrpaq e uzqr r:qro Surqr
-.'{ue sr dau:eg teqt

Pualqrprld snua^

[3^u9 euuqes uuarJ lsl 'aJro^ Pr'prrg 'a)ro^ tsl 'ourc

Fd DpUEA

uE[

sr:3u4 913 uo:1 ouzrd e eur116 dnq ot sapr::p parg lhr:J rwe raqi lo{
tuva8ra5'do3
'uaunsod 'uEhl

uEurrl
'arro^

'Aau"g
ISJJIO \

Juslg lf,trr{ Paau uPlv

puz

Juoraq qtlEaa jo ilB?lp{Ep qpau

uo]

rallng saE(
uoslaN

Puz'Pill
:arEC

rralf
,{r1ag

{uEr{

Su8p:1mou4re a1q aqr or 1ed srq salut prq 'uqsqs 3op r qaLl Suqur.qr urq 8unea1 (lata1duo: rapun ,{aueg slnd lnq raq uo qrul anbtuq:al siH 'aJLA slq uo sllpls Suatoucl(q lluo srq JtBrtsuourJp ol sapDap Palc 'tstoud,(q e 'ousaytr Suuets uu:8ord -ntut suq

oqa't?

luEPualtv 'raJunouuv

mIA
prEa.-I ',(auEg

larapwag Bag 1d4 rapuerl wa[


Juelg [al^l Paad UEIV

,11 e qrten,{1ag

pw sult

urq

19/IlI

rrv

gg1771g:ateTl?urpioJaU i
:atsog uauv16

'aBrv5'sraBur4 a13e1 ruu6

uosuaqdar5uqof
larapEuJg erfl 1,{tr rapue 1 wrf

Dqsn
'rJlqsP) 'ousahl 'r?Junouuv puz

:fuot5

i.

0z-d : oN uonJnPord

',{llag Eull4^ prg 'do1 rs1 'Aausg


{mag 'arm1

PAI{

19/r/7 tzte0 trv


6972777 :arYq

'raJunowv rolJoc

lruy[ Ira[
IBANJI I PJEAOH leraPEuag Eag

ssv-rJ lrfNVC
S.,{UUVnC)

'parg
:qJJTO \

truBlg

p.a1

uqy

[a]\l

Surprorag

,srnN'^Iafl

asatlpt{ DlIl,,{ rtuors

unHJuY

IgloLt t :arEc

rrv

l*r,,'t*#"

rl
..g

gI-d:

oN uonJnPord

roH aHI

oNVId

uDuo A'Eurul!\ 111 rapuen ueaf raqrrm 8oq '3oq 'rv3 'ryay3 'p:rg ruElg ItN 'rrafqn5 pul '.{auvg

rrafqn5'par4

p?aU uElV

:seJlo^

)NYg 9Ig IIHI

I.UASSOU

;1i":*"ffi";i)
rsrJ-oNdI'H

AHI

\
c
lqt dn 8ur -Ircrq'tou uJuoa Jql ltun-rJAod sq qtlr p?ssaldull arP.{auEfl
?r{t Eulpues puE sllEqJ puE eqt ilE IIrJ ot

{ll

qq ro] Suluum qEqood

p3r{ iloursod luJur,{oldul tunlxnv qu3uo^\

t9l

3r! sra3unlo^ qPqood puBr9 ?qt puE r^Eal ot rprlsp srlqqnd


puE sauotsturt{ aqt 'lstori 3qt uodn

se

urrl\\
sr

spusrsJp uoltuJ^uor olE]lng IJ]E A P spruur sE slrr8 ap pue foqllaq


aqt ss

JJNJS aqt Jo lno 131 puE s3or3q paluq a:,,{aqt r:aqa quEA ot uaqt 01 suu3r lJ{Jor Jqt 'araqdsouor :qt qcuar daqt arolaq 3uo1 dn paturod u qtm 3o1 go-pames prqrunq-loqs

sroqq8r:u puu:1m snounj 3f,P.J 01 auoq sunlal pJrl \J\J Jq | (.1 [iUP urJq.P UP ul :J \l In p:dderr dlleurg sr uoo:,t aq1 selqqng 3qt puE Eulr.lA uo{ qlolto9 'serltn)Jxf, Jrl] rno4 p:r1-drnr uru qloq puE {ll slq lltrN ^\Ju dn p:1 sr uru qru:'3uo1 arolag :xr -rFtEq E (EulUA surau aq lurqr '{:q1 a;m sq q1e: puu daurg rue1s ,{poq

f,H

,{:ueg

'1?rp rqt se Suurom

p:rg '3uo1:ro;:g rrnb suq dlaq arl ip tqt uonuau ot Buu:al3au 'l3toq apsss slq 1E uouPlE^ aa{ E lo] srlqqnd puP s3uolslulll slll s3lr^ur 'sn5 .,arqroorrs.,'lzd p1o qperg

e talm: a8y auots EL\ uoou -,-- ^-;-,- J..lturuurvJq0l .[Jsullt tl lI tnoqe uJqt IlJt lur: aq lar::s do1 os
Suqs

qtra uoseJr ot,fit pue'p:lg urq J.\Jrlrq .\Jq] qlolto') puu salqqnu aql put uIA\ uill A lood pur lpqurd 8uilqd'stuneq plo qparl ur a;11 aidurs :qt 8ur{olla
Jq ot
sr

utl

.--,-,

qteqt tuauuSrsse uu :o1 dn uaqt sas oqm 1ur;8r:s p:1:et::ds;q e go ;Ereq: Jqt ur sJ^lJsuJr{t pur;,{aqt'ruots
111,1

due3 ol Suruod:r {purr:nle1


stuautsrluJ

sn5
uruoa
auoqd

prEIIl A

otur r:pun1q

,(uV r83I Jarrlt {:uug puc p3r{ 'ts3t

slrqauEslN sJqu?u pruoq Suuouzl: pue s:uoqd SurFuu ,{q p:puno::ns g1:su1l spur1 uoos pur saar8r p;rg.. sqoIdq:ur: rno:so1 II,a^\ srprsrq puu qo:q oB lpu .fituno: :1oqn aqt ls8u[rs :111 r1:qt
3sol

sjJoJlo,

-,.- cqJuJ -^,-,---, JJU) pJPuJq u'r ^--,,-.,q,\Djrrl

quup11ro1 s8aq

:q'qtut

3qt ur

surJl

parC u3qA\ Ioorps

'o'

q8q

p:uu:d rd

:qt;o roqtne :qt


1Pr{l Sl SsZllEJl

(11EulP sE^\

pu{

puy

tuaql JO JUOU lEq \ rrugu iaq dn al8 ot urqrlq qtLm

'uPuoAA',{Iag lerJpEuagPag 'Pu{riA lld rapuv^ uPaf q?qood'AauEg ruElg IaN eJo^'prr{ paeu uPlV
a)ro^ puz 'a)ro^ lsl
:satrro^

uor ssautrl 1uls,{qd B ro1 paunutxa Buraq arr {aqt uorssa:dur aqt :apun
arron pu7',{n9

srrxl

llh

srrqEq puE s.{opr \.,'pE3lo Jrlt 'sJsnlJr Jq 11 uoo:,{t :qt

alzuos:adur ot sa,rnnf,JxJ
{., 5t,..n,,F,,,,.,^,.,

$lto|o.;
..rd dle

-, ^,., Pdrl

rsl

'aBres

o{[g'dng 'rrFEqf

roe1,q,{ua[

I9l0I/:rrEC

rIV

Lng puz 'lalunouuv '[PlruJ9

-o:d p:: eqt qtn:18urur., ot algo srq uo4 (zmr suru's1:olog 1 [ uoo:dt 'aIIlE-Iool Juolsrurtl prlf uer{l\
UEN rJfrC)
'PPJr{JuolS

{:ueg teqt q sezu:r parl :ou .fu:6 :aqtrau teqr\\ ornl -:rd e sdeus pur eull1\ qth Juolu Iaueg s:aorsrp at[rng 'asPJ Jqt ug truts drq r pue a:ror tuurg,{rr1 p qlu\ Jpnp loor e'aIUnrJ,(u?d'.rr\rl -:;t:p :te,rud u s:rrq pur slnu s;o8
Surpeald sun

..:--*q ,'

'f,8rps

::il;'":;:ffil::i'"o
tz-d : oN

uorlrnPord

rz
,"

eNo-I 'eNo-I
AHL

(INA)EAA\

arro^ tsl 'dng prt 'lu938i.S uootEld 'uEu?ro{ 'rolf,oC 'puruy'rYuo111 'laueg

Inag Eull,lA

rsl

uosuaqdarg uqof 'l?r.psuag Eag


1.{g

p::4 .'sued 8urfi1

:111

'1:z1q os sad:

rapuen ueaf

',{n5 puz 'ssofl ' N {'rolE!9N


MElJrJaS Altag

uosuaqdat5 uqof lsrapEuag Ef,g


1d4

ross{ord'pJrJ

Juvlg IaN
Paau UEIV

a)ro^ qrl pv

rno^'spu[r] .{turEp rno.{ 'iJ JIII ,-. qrull q,,,^*^, -TTrq< lno\.. rIIl --,,,, rulprJr lrllv Puli A ot pJss3rppe uaod :rr1 e spuu 3r{ urqa selqurul puoa qpalc

'EullIA

rapuul uuaf
JUEIB

:setloA

I9// :JlPc rrv 997276:ateq Surprorax ratso{ uiuel!\:fuotS


gz-d : oN uouJnPord

--"-]\ E7"l

uvuooq 'd11o4 'lA D 'trng'.{rueg $lrorroS -I I


'uEl^l puz 'P3r{ :saJro^

r"laaaI

I'N

paJu uPlv

'atrung h:a4 attaBrrg',{ttag Eut! A.


rsPuauEg 'arqqsl

uosuaqdar5 uqofl tJrJpuurg @g


1dtr

repuvn uvaf ruelg laN pard uelv

srnN(UJSV

I9/17/Z tatu0 tw 09/I/6 :rrEC Surprorag rJlso{ ualElA:,&olS


zz-d : oN uouJnPord

'ourc '^auEg Parl


:sa)toA

77

I9/Ll/7 tate(

tw

AHI

NOO)AI aHI

69776 :ateq Burprorag l sdr11rq4:nqtry :&ot5

IZ-d : oN uouJnpord

i;]

sxfou aHr No

suarJ.E-[ aAo-I

=
p3tEqEun 3nuuuof, sJnJn llaqt tnq'u8l$l ot qnp eql sllEr puE suoqd aqt 01 saqsru palj 'a8ualpq: aqt sum rr{ urq1\ rltnou srq otur st33 tr JoJaq JIq.&a^a 8ur -[PJ]s 'tJrp srq ot ?ui urq d:a1 sr:q -uau 1u.,(o1 :soqm 'snou,{uouy poo3 surof aq 'uoueradsap ul rrala ou szr{ s:oiu:aBular aqt du:ilqooq salqqn6 aqt pue PulA\ leqt t:u; aqt puu '8ur -talp aun plq suq pa:g roo6 azud 000'Ig B rol qtuou e ur spunod alg .{tuant 3urso1 oiul pJf,i3oJ
sr

quEl
pIEAE slnoJs
puE l33uBr
E

ur anbEld E palc

lql

Juoq pluntJl

dq pJn:s:r arr ,(:q1 r:r1y s11q BudY: aqt r:^o qut rarl u uo tq8nuo ta8 rnq Utl par;Suepur :qt go reog p ftq1 alnq:rrud e uo.1 ot ::qtaBot srauor qluat rql ru sloq :qr sBq parg p:puaq '::ru r uo Surtrog a:,{aqt ::,ro:srp Iaq: 'q8noqt 3uruou :qt u1 Snus pur,{zor::u s,{oq:qt puu l{.Ju8g 'pilC 'uots ulPl E ul ruo] eeld Bo1 r uo ru:t rr:qt Surqrrrd r:t1n
latB l 'lllp E la\o ullq saoll) rEeq 3qt puE-saop aq 'peap (eld ot urq

8uquq1 lleyetrn

u ro1

"ip1:rnb tq8rerts

69'

p?li

pEJtsul

lnq

rrE

aqll]o

lErf,i3rrr :o3

Sullnsur aqt 11nd uaqt a>1uu ot uolzts rqt ol uaop urq Serp uu1q6 ,, plEl [P,, p{lEtr ]rlunouuE rql ruo aqt sun aq teqi SuntJBroJ {ituarua^ uol urEal aqtJo]lPq,,rauE,. aq1 slar{ prtruhuor qrq 'poqt:1r1 3ur:npa6 y6 Irl roJ lerlJuuof, ssol tq8ran :a1e
puE aro]sq E ur srEtsor pJJl uJqr\\

uor

sOLl\ <rE) (

l\)u

Sunu:v:d .{ltsaurJ spusqsnrl rJql furl ol runq unlr (rql 00s.b 1o :ad puu:8 rqt pue tsotuor Jrlt uru qrr8 aqr uaqu tng pau rq ot tg
PUP PJrl sJuol5turll JLll :o8uoq :qt Sur8ucq lJLllu rLll pur ,srlqqn{ lqt lE ourrd aqt Surpunod raprroq:uo qtm'Buol JroJJg tJP noqs a8pol Suruordn rraqt :o3 ,{lag puz rulq'11 Surq:eo: rog :8ueq:xa ul piPoq fur uoor sI.\J\ otl 1r 1aB

re.(rurg

slat I;urg u;q16 ;(ua IEuruE aqt spprl Jrl 3lrria s,{oq aqt rltra adersa ol {3uEB sll:t pr{ rerq p3qtool -rJqs E qth ?JUJ-o]-JJLJ Ssuor 3q 'uotrue3 aluu:9 q8nolqt Sursdre{_ srooptno tr:r8 :qt;o sprezuq rql
E JO

a:er8sp ur aBets :ql JJo p{nur{ Af leuolteu uo luarpar8ur plh rqt sE puzlq lnog lelu e s,{u1d -sp,{:urrg lrun-:rud puu:8 :qr
sr pue

ul,( .Jlqqnd
sr11,.

sll'\J' puE ,,ruotslurlc 'sassup pur s8h u pJruy

ralead5 'rarunouuy uEN arJreql

ll.uua{ uJg qllus leH


uosueqdat5 uqof taraPguag Eig
1.{3

roe:1 dg:urb :q'dool tno:q,{og puEuuoJ saunssE pald u?qA\


ssrtg rllDn-I larapEuag eag l,(d rapuP^ uErf JuPlg IJI/{ Pf,3U uElV

ur llg 01 rprrrp 'rsrnd 969'919 :qt ro] 3JuqJ aql dn 3 13 or 3ur11mun

'(ng pu7'do3 {uPr{ '^n9 Pr


'An9 'SSOg tsluopdaraa
',{rtag

'lv

Ft5'Eurll,^A $PrsqEls 'ourc AauPg


Par:l
19/ L/l

rapuvl uvaf
ruDlq

'Fr3:qr,'. <pror:r (nq pue ru:r ,{rd qroq or pro;;e 1ur: oqn a8a11o3 Irolpag uo4 stu)pnts lsnrulo led
3rE

1m lu:pnrs :qt-lr?p

nieu

'oBnH olPsu lnoJs'dttJg ]nof,S'urFA\


uoJS
rJJunouuP

{auzg
3roJ3q

pue p:r4 's:rr;1 :uu1d

:qt

$!us

rnorl u sslsEarx Litra u,{op

IEH

:uo:

daqt u:qm rng aIPl rlqqng rlqnoc slqqnd tullc raql ro] rsrl

$f,g 'daaqs 'ono

-uo:11o-o1eq .'{:rsu6 ,{tsrf sqt ul srsl


1eur1

slqEt

tsru

rrJqf iloor

lsJnB

pJr:I

'topnpuo] ',{aueg
:SJJTOA

sr u:soqr are LnJg pur uuyA\

[rN

Paat UPIV :.tEO

r)Lll Sunu)r (q ,{:uou rrrx: :1ttrr r ur 3uuq or :pnap m116 pur Il:g

tgltzl :rlEc

Iv

raJunouuv 'iosuods ,{tlJg PUIIA\

qltus

IEH

trv

$Juf
pr-x

1979771 :atvq Surprorag ra1so1 uaue,11:dro15

'^ng puz dn5 rsl ',{a{uoN puz

{JrssJl{ uoc rallng saPc


larJPEuag Bag l,{d rapus^ ueaf

'^lrrg

9977171 1 :rreq Surprorag ralsoJ uarrB1!\ :llots

gz-d : oN uouJnpord

lf!
i\'

;.4:

ourc'Jrlr4lf 'plg {rn0 'L.uEg


PJI{
:saf,lo^

lJDpEueg EJg IId r?puv^ uEaf JuElg lrN paau uqv

Pr-x'Eu[!,^A
,{a1uo14 ts1

8Z-d : oN uouJnPoJd

cNV AUOJAg

uarJY

'roDnpuoJ 'ow( 'pr-X 'prg ',{auPg

JuElg

prEn9'Pf,rl
:saJlo^

p3.u uElv

lal{

rnofs (oo5)
AHI

Hi:llii H",",0-"""
sdflllqd rnqtrv :Irols
gz-d : oN uorlJnpord

i?fl
'. .. I

19/l/t :rrEc

Iv

-ENOJSTNTl{ aau,{

I9lII/I

:at"C Surproran

ratsog uarerll:.(rot5
1Z-d : oN uoulnPord

H9nO(

rNau uod swoou

AHJ NI

\
u
s
o
de,lte t:3 1um aq os dn urq au q:r8 aqt '8ul1zr saruo: atruurg .,{:eg

urqa uaqf lood


1o

aqt otur':snoq aqt

s?a

duouilal

IIe rrle lu8all tou lsJU ?rlt tpqt sle^oJsrp

-nuf,pr ?rut srq uEal

tno .{aurg pue par4 mo:qr daqt i(t eup6 puu [1]ag
01

uaw\\

palj

asnoq Jqt Jo tno rutr{


asnuJ 1l

aotql

aunl laqt s8urs pue s,{e1d d8zo11 'laioH uiAoptld qsod aqt ur mot ur
qn1: r:ddns
e

a old ot suoJa srq

raq

aqr

pue :ets u sr d11en aq alallaq ot ?uo -.{ue taS

atm

o1 -,{3eo11

tV tr ro; lpolau suorssruuotr puz

rldnor aqt 'ratzl :ro1 srq sassalo:d pue ur sal8 d11eug pall loop laq ol para^ll3p {puEr {Jol Jo spunod
a,u1

Suuapro pue 1uq Surlmoq stq

spuPqsnq

,{au.reg Bur:ago ,{q ,{snoleal srq sr]rf,ur

aql

t9r

nou 's :1qno"n,{po ssu ssop 3q saprrap 4ro6'aemoq fauzg pus p3lj luur
plo
aq
aJIl
sr.q

-uzu aq ifuenf su urq samrSoca: oqe ,{l:g u:q16 :ets al\ou E lou q3q slsflr {Jou lnq '[EA Jq] lJo sJunoq
d11urat11

3ull.^aoq Jo inoq E ,1o poo8 su asrn8 lzuonJrJ strl

q]I,t

r3!y sn9
surrl

,. ooc eqqec EqqEC EqqEC Eqq8L, 'xerlauq q,{auug pue palC ul spug aq Suos u qtlu alol u sllpJ lllmlJod 'ssalaqIr aN,, tsnptEts., mo

uu111 os '3uo1u oB ot srsn1al parl 'uru8z ra,ro :aq Suroom dq alol flq 11u 3IEur oi saprrrp Eulll1 lxEu ot pasu3JII dlie8al :arau srm >polpa/A a8pnf ]Er{l uzal daqt uaqL1 aa:; arr dnr puoras pus ,{uou3rJtr puof,as aqt-1aduq: puE doqs JalJor uoltEurquoJ Jr_i] tE suo^ r?q] asuel ot aprJJp a^ord

pr{

q.,(3ro11d11unnz sr tua8

pu8uo

l:qt

'ruu tilU

aqt uaqt

aqs'urq sazlSoral erulqq

uaq16 p:rg,{q:arorp lo1 ruorl pall ul q aq 'a1nq:5 sng aldurs sY {ll ul uoltuts puu aueu aur;-:rd slq sunsar 01 s3plf,3p pu ltoJp3g ut

s:lue drenf

r1co6

lunq

4:o,r,{11o11

I Sr u3 ollJod uo tErI lno iln] 1l uonrpne :raqt:o; {e1d ot sraatuniol oqa'(Jla$uq ,{q psrro^) laEr{JruBJ .{8eog otur uru daqt ararla'llampog puelog :aqqqnd:rsmu ot Suos mau rr:qt :1a (aq1 f,$nu Jqt atLL{ ot ua^oqf,od uo tng fed puu trq arr.1-rns e qtlu dn auor daqt 'uossas tq8ru 11v uv:a1y rqoor cqooq qll
spJoa

lo.l ,,ator{,, 3q

rsnu

aqt puE

Iooll

mluA

puE

p3lc uul utunol


B

ItroX te uoou{auoq puolas

uO

naqt a Es ot aAuE EulllA pup,{nrg uaqa $,rq mo naqt:o;3umru arr uoos tnq rJJuPp rEA z uuo3:ad pue selEls ol uar{t Jrt .suElpul,, Jrlf s3 ll rrqt rol uru pue IEar ar,,{aqt 1u1qt oqm rrcd prdatur aqt asrqJ suurpul al'ro1,q tdurs aql otur s,{oq:qt satp-u nol s.q uo aluo ueqt alou -la8pnq s:urJs tooqs l usaop orla-loltrallp aqt 'mot roq8 u ul laerq uooles z jo 3urup1 :qr orur alqunts ,(rurg pue pa:4 uaq16 dqrBau Sunooqs

etrruqJ'drsg
WN

surldog qog
uouaqdar5 uqof

qth

puE 'sraqtou 'ssJupPs

,(pon',{n5 'lpaauors'Imruv
-ou(l 'aauEg Par{

)IIaIf itlrg eult, A

uoslaN luErd
1,{g

larapwag eag rapwn ueaf

s.'(uuduo: u11por,{1o11 z ruqt TEAEUn UOnEUnSJp ltaql le a ue ,(:qt puu sauouuqS aqt urol$lqqnd

:q1 dut e uo oB daqt allq,r\ qrusr nsql Jo alef, 3IEt ot sutll (\ puE par{
>1su

'ssaurddeq-a1t aldoad sluaruala aqt


pr

rapng saEc
Paad UEIV

urf nol dre6

pue

',,(len|
saf,ro^

4rog

Pu9 ,I45,PAorf

tsl
tJrappuag Eag

'llag
sJro^

'paor]

{lt

PUE

puz
l,4d

'ruI

rapue1

waf

Surueruo:8uos e uad ot ue1d,{:qt 11u 'sdu ro; 's:1,{1 ur 1oq lr-rr11l 'yooq ,{ruqt e Surtlnsuo3 's:atu,nBuos sz ss:usnq otur oB 11,,{;qt saprrap pue taod e sL daueg tuqt slJlotrsrp parl
,{3eo11

sursnol 'If,orp3g ot tlsh


uErPul 'saJro^

prra3lqunf E uo

:q)JtoA

I9lIl0I :are(

IV

1pnq3',{ng
'.p artlN'raluc laqf uosuaqdar5 uqof

19722 :atvq Surproran

puoudua >pe[:Ao1g
0-d : oN uorrJnPord

quorg 'luBpuaDv
'ra8vuu11

uEu Puz ^. '''I g 'druBg

raltng saPC
Paad uslv
:SAJ.IOA

p?l{

ilaa)lJou'lpJs 'lrr9'^Dag :aBuwal


Iaq?hl

laeqrrue3 l3eo11 uosuaqdJts uqof


laraPwag E3g

Nrvev soo^A
aNoJSJNT-r{

wf nol '^urq Eull A


saJro^

'a1qun1

&EI,{

WIuS tEH
larappuag Eag

'rolJJr(l

l,{drapuE^ueaf rallng saO paeuuElv

I9l0z/0I :alEC IV 19677 :alvq Surproran


ralso{ ueuP^\ :dfots
z-d : oN uauf,npord

-uBuHqr.l'AqEg

'Eur[ \
4P16 'ralsoox 3rg

114

rapuel uya[ rallng saEc


pasu uElv

agu{

'lawg pajJ'saf,ro^'perJ
:SJJIOA

)fof ^uuvnb

AUOIq

'rrlsoou [Eus 'oo1on1 'daueg par{

I9/ZU6 :arYQ rIV


1979g71 :a1uq

Surp:oran

:saJto^

ralsog uarre6 :dto15 6Z-d : ON uorltrnPord

19/9I/6 t"lYQ )\Y


197271 :ateq SurproraX puoudEU IJEI :&otS

AHI

aNoJSrNr-IJ
9NO-rV dOOUC

I-d : oN uorl)nPord

su.rltu^\ 9Nos

IIH EHI

'lr loJ lPslq E

r{Eu saiqqnd

puP sauolsru{{ aql sE solP.[ng

ratEl^ Jqt Suoue sansu? lou


su3anb arp sE sJAh rlar{t

norJ

v
'aure8 aqr

.oot 's?{3 alE^ud JuoJaq ot rpDJp sll8 3W pus radEdsaeu aqt ur $oJaq psuEu 3lE ^3uEg puE parj $qsq 8qpupq qr$ dn molog q:r8 aqt pue uu pEq aql qth rEU s.{n8 pEq rqr qroul deueg 'tqJ E SumJ 'pEor 3qr Jo appru 3ql ur 1:uunb aqt uodn:uo: (ttag pue

s,{oq

aqt

'1J.,{

rapull

rrf llr8

uoDraoJ Jo l??lql lsloa 3ql tseruof, aql ralus puE rSpo-I or sdoq aqr aollo] ,{n3g puE

trh

or nE aql qSnolqr p3li3d


srq

mIlA usq^\ sl?Ku lueusl qlh rq8nc{ atEI E or uJql qlleJJo a^uP pue nzt r ur.{aueg puu pa:g dzu -pr-{ sa^alqt rqr'qofaqr rar;y a:qd
a;zs z

29r

Eul!\\'snoDrdsns aDloo]'puJuJ
srq roJ alo^

-ord are 1pq aqr puu parl qroq pur

ot .{auour aqt uodsrrer puz

ot (,Jlrsulq slairEd
p3f,r3oJ fl d?usg
sE

(1aarl suort:rutsu

J\zl

$tm

1de1 srq to8ro1

:q urqr qlal eq) {uEq 'uo6n]uoJ,sll6 Jqt ot qrnu


'tuads (uu3d

rl\,,) 3rnol 3lg ,{q

puE r?tqSnEp srq roJ alo^ ol erEIS

'rl,\ ,(q pilns$rd fl p?r{

---{3Ahraql uo{ lJlJSs D 1u3 l aql daal ot 8ul&l- -salqnoll narlf


'tsatuor dtnPaq eqr Jo s38pnf p3uEu ilu,{rueg puE pa{'a8po1 olegng raEA\ aql Jo slaquau pdol sY salrBqf uqof .DIOA.,V,,

runou

-urar sq1 ,. stsod leo8 aqt uaamlaq tt pq nod 'peaq {ru pou I urtl\\,, lleq aqt Bunund uo seleuueat srq ot suorl -rrutsur s:nB aq' g apqs qrh auEB 3rq eqr 1o aun :qt dq palsneqxA ?ns sat 33Ht qlEqllPll qtl{ af,!f,Eld leq -rool puu (pnrs'4om1o puuB tq8ru 'snmnlE auotsuud
pue dup e ur tq8ner sr par4 ssalduq P '3lEls 'ssoq

3qt uado aolq'salllnu) 'uor{ol slq pue aq apqm ,,p:un8 puzrs, ol urril salq oqm'tuapsard IuEq sE Sulsod

ftr^a

stunoJ

{ltduru3
u

p3r{ pus 'ueot JIlt uo tno tq8tu

wo

IEuruu) snouolou e pEeqllod ssog 01 u3q1 salEr arppPq apuolq aql tuJrttr tsrq ll?qt sE 'pDi 3plxolsd 3ql ruu8eq uo alut-dlash oor tou tnq dauug pus pJl 'ssru6nq -,{1:a8va :d: aturud aqt otut Isarq ot 8ulfif
do3 'rarunouuy a3$S'saHJnu)I

qth

,{auour .qd;uJeg' atelqsl3J uaql

saldnor omt aq1'sdatuug fl,(auou rql ]Eq1 dnsg PUE mlll^ qlal PJd 'lool 3ql qllu qr6 3ql dq psre olsr0
;,{r:rrtap

Pr:u:8 p:1:uu

arg3o

'l)IJn1 'ueytr aJro^ ..f,,'aIuEqJ 'ssog 'aollal ',{ng

uoI-I

aP

or-I

srq dq patno4 u:la1:,tis:er aql ;o peq:aurnb su p3uerp sl aq rlrl{a looqx rqSru spualu par4 'rrd lara8 aqt te qof srq urorl asu ot paurmltJq

'ssog'JJroA :eur8eq dnafl ruU,1A {aurg Parjl


I9l/a/0I
'^n9 puz'An)

uouaqdat5uqof
rallng sasc
HpUES laraPEuJg Eeg raPuEA waf IId

Eod Jr{] ot paltEu {auou 3ql 2,\Erl pu8 laueo 3qr 'suolslauluqs alllll 'sr11 :q ot puata:d d3uPg ser{ parC fsmo aqt stErol ol JadEd Jql ul pN
uE

lsl

'8u,ry'pren9 'Atag

uosuaqdat5uqof
laraPEuag Eag

plnog

FI9.!9,,'au(bf

3e1srauue11

'troc'alels
ulg 'oruorg 'rossaJoJd

uosuaqdar5 uqof

Irlg,.V,, 'EurIIlA ld4 rapuvnuvaf ruqg Py{ prg 'ourc '-{.3uEg

sJroA,19"'ParJ
I9lI/ZI Igl/Z/t
:arC

Paau uElv

:saJlo^

'roruas'Plouv fitag EurgiA


paorf'A\lod
'alunI

laraPEua8 uafl

Irtssawuoc

f,uslg lat\t paau uslv

punoJ aq lEql suru aqs "{3uotll:q] rJq sJf,ul\uotr 3q uJq |puruj IrIs u ttsn ot SuoB srm aq ro14\ plol 3q-pri loJ u3lqord u :q ot saro:d

luBB r3lod

002$ Sutuu!\\ PlnoDuPuES

:s3Jlo^ :alEC

lddrapue6waf lan praduelv


)uEIg

IV

dspq
aJro^ 'uDt{ 'JPtr\l

IV

:atEC Surprof,ad

pnorl'alu6en 'par1
rsJJroA

'dauEg

197671 :atug Surproraa

sdrtlq4 rnqrry
p1ur1a7 ,{aupd5 :dror5

ralso{ uauElA :fuots


9-d i oN uolrJnPord

'uES'uns ,{og',tDag Eull,4 .


'do3 !ra11
'aurdmrod

uosuaqdar5 uqof laiapEuag eag 1d4 repuYn ueaf

I9l/II :.lPc IV
1976171

-{qqe)

J I.rnvag aHI
JSEINO

:arrqBurproJa1 i

t-d : oN uolJnPord

sarye1q

:fuo15 j, g-d : oN uorlf,npord 't


l::u1

saTsvHf

INOJSNTUd JO

rJos aHI

noI

'{auvg uewsssrd'PJrJ
:SJJIOA

rallng saE(l
paJu uBIv

I9l0I/II :alec rIV


19797g:;teq Surproran uur{ qr"H :,0ols f-d : oN uoutrnpord

aNorsrNI-I{

a-rrrll aHI

EI]

TIIIHAA

t)
'llEq quuuJr{ 3q1 ot u3rp

qlh

s3o3

s
o sllaqlq pue $ri8r3a urstuor o1 lno sunl 1r lnq'asEf, lql palruJ ar,.{aqr lurqt .{aqt ,{poq qrJlr qq

pmor: (lanos:qt puu patdalu ar,,(aqt


'sa^Jrql laaaf]o rrd e 1o; sloq usrla tng (l3tuJ sllqqnd rqt sP srrunouus rrllnq rqr,, qslqqnu iltr\
3q1

f,a.\up

IJrut atruuu,(p-uoursod

L a

puE

rl,\.,)

paolqnts

aql

qth

ur

99r

p:uuaSouou ,(trar{ E slJ\oJslp prlC uarl A 1:o:4rug eqtr8ysuret -uo: pa:unuol sr {?uef, r{Jua 'asel ,{uunu u pue uotalJls uopolsrllr
e ssone a1qurus PUE Jsnorl

loJ sr surEll {JorlJuB qtrqa

Iurut

trl :rrnb luop s:1qqnd puu sauotsturlC Jqt 'llpq Jrlt tE JJuo 's:ssz1: 3ur1ut atrdsaq tuara aI-altq.r aqt JoJ ururl ot looqls uEqJ sJrrp:g ot oB I:qr '3lualssur qsul1\ puu iuJg tV suorl

lnJssals ssll rel E ts ,(urnb :qt tu {ron ot Ireq sao8 .,{Iddeq :ruorslul14

p3r{ '(3u?tr lrq}ouE r-ltlr

atEIS

'lr\) slruBrS f,I,\ ssoq rJuol uo4


asr:r:ur dvd puu uonouo:d e qtrr11 p3rl sJuuu 3r{s uoqnlo 11e'sgr8 11u'st:1dut ot qurq s:rr3 uruom:q1

-anur

palSuum a,req

q:r8:qt q:rqn

(aqf

atu8n$,\ui
01

quBu 3q1 otur I33us

,(:ueg

puu pa:4:o3 q8noua asnm sr

ot uouda::: qropessequu 1sru:r:ddn aq] Pu3tlE ot lleq s.uEurrrJ IBnuuE rqt o3::o1 ,(1sno::u:8 ,{JuEg puu pJU

srql ,., Suruar: poo8, Bununouord ,t -lmurp,, a,\Eq uatrl qroq'(.,0I,' lnoqE

uPuar{
qSnq ot srq auofua,ra 's,{oq aqt ,{q lq8nur ar.,(:qr uaqm 1nq'tLI3{ E ur dn pua s1:r8 aqt,{11uur1 'p3J{ roJ aelts tsel Jqt-rzzrd :qt 'uEI{ \JorpreH do1 prg 'uehl lsl 'uEt{
'!roPBssequry '!ueN Pr

ault.lo lrlu 3qt ur lerrdsoq aqr or :oqtou tuel:adxa uB ta8 ot sa8suBu tnq spDl rqt llE sla llspsru aq 3Jufl -srsse q,{3uzg snuru'du1 until aql uo f,ilau slq sasol aq alo]aq usSt tno tq8r: oF ot p:sr.pp sr pup'srf,^up
E t

)rollJug),,0I,E s uuqouog s.(es aurz?8uu aqt alq16 rellDl-4h ruu


sl -3arqt E s8 paluea'uEqauog aq,{11znr:e drur

rl4l

qrlus

tEH

snq looq:s dr:lrf o1 Suualzr raurp {Ealq 33JoJ p3Nassp-ll3a E rol

urqlv lporqr}lH pa{ly

alll spunos pu $iool oqa) Iroqrug uhlv prlruuEru-pllu tEql sapDsp -., -,.,-,-a-,-- -..------- .- durpPJJ aq JurzfdPu P\I]r:lPp P 4,-..-., :o1y i(qd 1no; yo pueqsnq aqr sn:d -sns parl 'sreaddeslp trluappns sroq
-q31ou

awc

'aqlds

'rf,ltng

uosuaqdar5 uqof

sdots

pa:4-ro1do:

sr

d:ueg qtm

qp::1 1o auo Jo 4Lr rqt urq1A {JrssrIN uoc


laraPeuag Eag
1tr6

(auEg puE :ter 3qt pE3tsur Jo .{auug rno srnd pa:1 .(daa1s l:ruq: aqt uo d;:1s p:rg salzur,{:ureg 'arut auoJ ot uonf,rpa:d.qr8 aqt roy 3uo1 alut 1us:op t1 ss:laqtauou:a:8e
llE slEa

\rorpEr{S ssrN

uuol!\ ,,fl., '?upo ua-t

',{uua

aaolsuri1 PInEd

'IoqsaaN'AIag ',{rueg do1 rs1 'parg


',fpoa

lsrJpEuJ{Eag

'looqrs ot ua:p1q: .{1g Surranl:p tsrr] slq lrlE uEur u3lqs -uorssrur v uru Ilod p3u ol {lorp?g plpP3lp rqt uo 6 oN sng Iooqrs Jo lrMp 3ql $uoreq paq 'qof ,fucnb srq Sunu:1

,{aqt tnq'8urtq8q.{rueg u+

puu

pad

uruolA ,.J,, 'ruE( IqBIU'EuIAA lld ]apuB^


do3 pu7 'uu14

pul

wrf
uElV

PI)l'rlruEr, rhl
Pr) '3srnN

'raqdurSotoq4 prg

[v

PIaU llolllE

PIOUV

&trg

;o 4:am e 3ur::s:ro1 'n:dsord srqt te padrusrp a:e se,rn Jrlf Eup'\A puu

ruelg

prr{

IrI{

'1a8n11

uo*aqdar5uqof
uuudeq3
aa11z1

3oq 'audnrrol

sull \
PAI{

rapuen ueaf
JUEIg

urq qth {aa^\


puu,{lag s:rnur
Jl.it tE

arlt pu3ds

pl{

ot,{ruug 'ruoq alqqng

:saJtoA

plx'af,ug 'unsddg sryq


pry'r:qdu8oroqtr pu7

'JrlPsoU

plno9 ErPu"s

'daueg

Paau UEV
:arEO

laN

{snq aru sf,rqunld altq11 larapwag Bag I,{d rapuE^ UEJI


f,uElg

I9l9/0I

rrv

.,:-'e:

AlJg ?ul!,^A
ropadpoo16 'raqwnld 'aurdnr:og '{auug
PAIC :saf,roA

ff$:'::"il:F- s*
8t-d : oN uouJnPord

runPutuoqrsl

ra^uc Puz

rPDI

vv

tlllus

IEH

'raqdwSoroq4 rsl 'uhlv '^qqou 'salqqad

x**ri5""" , o;]
ot-d
: oN uonJnpord

Prru usly
tw

lrt{

suEswr-r

J -Ivrf os

pr) ruEuoM 'unpuuoqrEl srn


'ursou

lJrs$I,{ uoc
lf,rf,pwag
BJB

^llag Pr)'?uolsnqqe, srN 'Eull,\\ Pry.{JIN


PDI

qN

)f ouxf rug
NIA'IV

srNESlrud

l,{d rapuE^ uvaf

I9/ZZ/7I tale0
1979 17E

:aleq Surprorag

e4ulr7 {aup,{5 :fuot5


6-d : oN uorlJnpord

rsan9 asnoH

'plg'daueg
.PAJJ :$JTOA

Juelg

prrd

uElY

lrnl

rg/67/6.ar9o4V

-:...,_

AHI

;t"rf*:,:ff-

z?

sng 9NrssrIN AHI

iltqlL't'
pxrLllroll :J]r[
or]1

'

rrr

.rl Jqt Jo ,LJlr3.s ,rL{l oo,s ol Jlo sJil8 rq urrll qnl') Pr.rqrllrnu) Irorpr{l
JqlJ r l'r laa: Udl.rlU )lll ir lUrD'(il.JJL\ Jrp sr ssocl -qq lEr| PPIlIrotl s11:r,i1u;rytsrur's:unlstr: p;8uuq-r
srrL ssoq srq tPr{t

slr lnq Prrq rlr

'r

.lrrl l'.r..1
Psrl llll purqsnLl I J.\rrL o] sl .rqs -i1:n1soq uo,r.rLI sJrrnrl plJrr-) Iuurl :rr;1 ot sulcl.rrcl pul:sr::tms r s>1:rd PLulL,'\'ur{or(luf;rl I .rlrP rrq ln(rqu

e.t 'q. 11

..,n .r1 .Jn


r-l
E

lrp:r

ot 8ur

It.ur'Js

sullq

Jqt FuLllKls dn spuJ

Pl:l')
chrlsr
,(pclucrrd
s11r.1

tnri'saltmiu .rlcpsrr.rl f unurrlr 'pJq]o 1r1o tJiJ ot s.rsnlJ pJ:I .ruD[] uJrl sJtr \ril mllrl\\ llltl loop JL{l llrrl -cl.wJl UJLL] puP Jlrlut Jrll r.rPun JIrq 0l sJLu pJ:I r0od . lrPPJl. JlEp r.rq
puP I3.\}) ulJ,Ll) puJr,rl plo lJLl olur uru,\lrlt J,r.rq,\\ .r,\r) Paro') Jrlt tr

llrr lr.'q'l \,)l - ilr'.\l f\r' 'r.1.1\\ lr'\ \i...\'r\r"r' - l'1.'J, nL ottrL ulq qlrl (Iuf;u lulr:JJrp I qll\\ rtrls rl\) ps.Ll)irou ,rl\ ssnl sPr:I
'..
IJTSSJI\ uo(l uosuJqdJts urlof lJrJPVuJg EJB
1i.1

lltrdr: ot surld:tl

:Ul.'l.rl.l :.I " r".r1cqlu"

JrLrntsol Jllrnt

99t
::ucl
rlsLuu rL[]
ls,LLl

uL\\ pLrr JrLll

plg'o1

;-uo1:c1

i1p:r sir-t

X rU oq.r trr.rqt lurll.rt lJllr rlr.{! urq d:r>J ot,..;sr:srp.. srq tnoqr r:rcl::1s pur rldlls str8 :q tnq tuorllt slq unop :.rgo:1o dn: .r:t1u clnr.nod pur Furtrls prLr iLLr:urp LulLl J)pl s-Jl.i.Lnd :r1l pm: :qS ;iq.t plq tou pur srnoq o-ut-.itu:,us rtrl :>ir,ur tcl:1 rc1 tsnru p:.r1 roocl tnlt Eurll\\ -lJJt JorJop JLl.l. rolJop I sllns -uoJ.ltl u.)rll Lrrr.ruru sPJr:l qlr,\\ s,\r,r-X:oruO sfurl urrrL.l.)rlrxl I u.rtl,'\\ srn:umq rrt sncutFurp .{l)LuJl}xJ tnq srlrsourp Lr s'-cJluurq.(]lrp.J uuJi :rtd.rdourp r -<l rlqno| srq,<r,sou8rrp oq^\ 'lJ,\ Jql ol uJ{u sr L)LIld n-urlrv

uEI,{ JrP.lJuols .[Erls.o

'P!)qItrou
PP.IPIJoU srN

urq 111.i:qr'uorrrr:ds;p

ur i{11uur4

',(uJfl

urlrI\

rapuel ueaf
ruolB lJl\i
PJJU UEIV

ourc
PJI,I

pJrg

r;uu4r ot tno oF sr1(l.lr1d.rqr plrr Jqs tiprJ su,rntil rr[rll\\ urL],,\ slrrSr f,q os u.\\ot lo no if;LUI-\\ 'lruurP ot lno .ulur().\\ rJqtour. Hurl:l lnoqr

'^aug

l#
sJJroA

ot prlqllro6 tu.rc1 ot sr8r rRru Jlqqnd puu Juolslurll Jo [Lf;Jl Jlll slJnJlsJP ll:s $o!P.llJ)LL.s JLll qFmrqt u:.r1 s::r1cl :8uuq:.irrp prn: tno sdoocl llJr:l lJEl r\olrrqlDq.\\ JLll ur r:8u;-qsrd su irLuug qtr.11 umir o[ [lr]Jl -\Jru[g PUE PJJ:] llulr LUILI sPJnsrP Prag)jJou sJrsr JJql ur slurl

pl:l,L.rjly :of ini qinor rg,iru,rug

sprl rL1 qtnoqly r:,lnq,(pr1 lupuodut rn'uno: uuf,;q o,( lLtrlolJp


.{r1LnF

l9l8/Zt :JIEO IV lg/U l/q :Jtrr6 dut1tr,r.r.r1

:su:clx.r ElaJS

LrLr

prj

s;rrH.r1r1q 110

p..u\Plt l)Pl ur)r\ zf-(l : oN Lrcr trnPord

-, Tl

3 * i

sclunp pue s:uri ,iep p1:q prruur :rp rg s:ruurcl ;8urq: ot s:pLrrp pli prrli{.)ou rol lrqtorq rxpol 1o rnnrrlol,iqi611 :qt SrLLt;-ro 1
soaq'1 '.{n.; pu7

(plg eurpl\ oolJnl ueuuu)o 'otre,11 ,{ruug Prr,l


r1r1g sr11

rlels

!\OlSUl,\\ ElnEd uosuaqdar5 uqof tJrJpEuJg E.g


1,(y

npue,1 ueaf
)uPIg pl\rl PJJII UEIV

rolloc

:SJ)OA

z9161/l :rrEC rrv t916 I/9 :JlPc nurProJsu sorllrqd rnqtJY:^rors

'rot)oq asrnp'(1;eg Pult,11


plg do3 uell
'ourq'te1

puz

acvuanosvhtr AHI

rrvg

'f,)rul iof srlq3'erry'{ttrg srJJr{l'8u1,\\

uosuaqdot5 uqo['
Itrd

lJrJppuJgEJfl rrpuP,\ UBJI

rore8qly'rlo1 pu7 '3JroA ls[ 'Prrg 'ourg'ooqrn.; {ng p:g

uosurqchlq uqof
tJrJpEuJll EJfl
1:Q

'1err41g'rprn.y l:ueg s^rJrqf lst'pJrl

truulg

pl\

"{n)

PrJu rn:ly

:sJ)oi

r:puu,1uee[
Jutrlg lJyi PJJ)I UEIV

ft-d:

oN r()rlJrlpord

rfT I
AHJ

{rueg
:sJ-rlo1\

I9/( t/ZI :ilrc rlY lq/0?/( :rre. rurPro)JU

P]J{
I9162lzI irlEC rrY ro/( r/q:JrP{l irutpr,rr.ry

Uu,',u'*r't*1
It-d:
oN

,",'r

"

\ - a t

ll

uorlrnpold

uaNrvruarNtr

;,,:,;",,,;r, ,;,,,r

'k

frNrfrd

aHJ,

!f-d :oN uorl)npord

t
.!-

Auors
AVU-X

aHI

\
\)

\
c S, a

.3513

JUOSUOS

ot uaqt aru8 ,,'ssaulll,, slq Jo asnelaq tnq ':uz8 11eq aqt ot sta)pu uu{ allS ot Suro8 sem'salqqad ll\ 'ssoq qdauug tuqt uu:l darlt 'auoq te IlsB uru u tu ptrdsoq aqt Jo tno u1l qlol puz 'p:rn: tuaBed slq =:unouord 'nshl poo8Jo Jldno: z 1t saliF'asou s{aueg ot qrua:m adrd e s:rtdde
slq

;{auou aqt
aqs

aqt roJ ,fuos os qaa.; aqs '3UaJS 3q1 uo s3AuE E{xlrJ^ u3q A

tsqt

ufl!

1e

urq Sunr8 dn spu:

LSr

lotrop ? Es oJ

E sE

$lqnop prr{ 'puauJ

atsrado ot a:eda:d suoa?

r dauzg:oo6 :arqSll
parC

-rns aqt pue lutrdsoq

rqi ol paqsru
B

attae8rc

qtlu

saa$:p pa:punq aarqt ot :rnlerad -u:t s.traurg Sqtsooq lq dpq ot saut

dn urq san puu tre Jql u alq,ro1 -rqSrnq aqt saqrtur 'alu:ar:p 3ur{e1d 'plouv rsazrp rqt ul Ilpq.{ruou ar{t 1nd ot lEJBlnq E sdrd par4 'uorr -Elad$p ul tr td:::e ot sasn;a: puu ,(auou mo srq:aq BunE {paaus qaq

'Jrrurun] aau
,{nq or-qsets

uo:;
-^rt

qufq
'soss3l sEl.ull^\
,io1dud ot tso: tr tunoure aqt ,{1t*xa steu pue arqd ::q sayer.{lag -002g 'orpnts sqtJo tno l3q que,( pug
aqs

3r{S

11

Sur:e1da:

urq

saq:12:

Irrqr

qtlE3q

to]-lnoqBLpl

lo] :da uE qtm aJqs P-JSlnu dueduo: aqt o1 1-rodar ot pa:ap:o sl pue sJurl <rq sqnl .(:ueg <nr -:au tnq ,{up aqt ro; tno d1a;es urq
st:? auuno: paqqlsap qp:rg arueB
ur :>1er un,(aqt os IJrs u IlEl 11daqt-uorsnap alnnf,axa uE sJIEul par4 ,{auug qtm 4oa ot anor uA
11uq u

uar{a pilc a^arlJq ol sJSnJJl puB 'uslots urrq s,Lauou 3q1 qqqt Elxll^\ :lpqUrq srq roJ [Eq aau E utq ^nq ot dn Suues uaaq qaqs trqt Suralea: tou '1uq Suqnoq uau u uo d:uou rqr Surpmds r(q uoss3l E laq qJpal o1 s3prrsp 3H laaPtp P ur uepprq r{sEf, lJrtr3s qErtrl A sla^o)stp pJ{ ta
-tseot aqt

oqu-flag uo:; {:uour saoroq EUI \'?tlns uoo: 3ur auotsturT{ Jllua aqt qtm dn spu:
tr sta8

11uq

Suqmoq s,{auug

'uea:: pueq SursruJ^pe lntrlauurol E aq ot tno sunt lalq 8rq qu11\ uJqs tng ::arur raq a8euzu oi qoi
srq strnb pue suossal

asea::u stq?p qpaq sE Suuu?d -dmrp su8:q a:ntrun; ,s?uotstullC lt{t'3uol aloJrg s:1qreu1o :uu8 Jtrrrq E ul plouv qtla IIlq l3ddsaau
siq SuuaSum uoos sr pue asdela:
E seq

urr{f

qnp s,{oq qplou:y:3UV plouv ol mo srq tsol (pu:qe oqa'par{ ot tas Af srq srsol puE taq E srlBu Lrupg

tu:uruodap :aq

a.t# ot

{:ueg uo:l dauou smoloq

rJ

ot

urdlrq r

ro3

8uqoo1

parl 'uouErlnsuor tutaq:,{sd

roll(I

1sI

asrnN prg

rPJEuag laqJsaH ao[il!!\ eln8d uosuaqdars uqof laraPBuag ?ag 1(4 :apuvrl ueaf
JUEIS

rolJoc u9ua5 'ualul 'a)ro^


rsrnN

rq'lEslFrlJr E lo] p?lnpaqts sslls lEql suErl pau uaw\\'purq{rou uuuog ra:npord,g snouel
Lq ,,pa::lo:srp,, sr puu aun tq8u :qt te aceld rq8u :qt ur sr Eulr A'3lots

'Illag

tsl

aqnN Puz
'EulIAd.

-8rup mau e te 1:eus

e ro1

?urddor5

uoslrN IuBr{ Iralf plouv IJrssaN uoc qlls tpDuag FqJsreH ,{Dag lalapruag Eag Eurll A 114:apuu4 ueaf uvuJJllod'lauEg JwlgIeI{ psru UEIY Par:I :sa)to^

Suro8rapun arurs palnf, pauleu3l seq aq qBnoqrly ualqord 3u11que8 per{ puC uaqn a8eum::q;o s,(up

IFE? aqt Jo Eul! A spunuat l]lag qth sunqp:rntrrd p1o qBnor4 Suge:1

arlo^
f,rro^ DJunowv

u"qau(

UEIV

prrg'ourc'daueg
Par.,I
:SAJTOA

Paad

wlv

Pt{

rarunouuv
alEls 'rossaJoJd

'$f,f Pulq{ro{
'rar.JaU

EpoS

t{llus
uoslaN

IsH

79/97/l :are(l

4v

{uaJ

illt#j:lf" s'l
NOrrvuEdo
I.aNUVg

zglgl/7:t19(]ilV

:,s

-^oqaoJ 'wht puz


.{ttag

19792 :atvq Surprorag po11ng ,(aueg :drot5

uosuaqdar5 uqof

9t-d : oN uortJnPord

laispweg B.g
I,{d rapuA uEaf Paau uelv

'rolf,oc aJro^'plouv ,{llJg pulllA dauEg Pil{


79/9/I :lrg(f )\V
197979 :areq

uosuaqdalg uqof

lJrssahluoc
tar"pBuf,g sag 1lg rapue,l ueaf

Juqg

pr{

PsaU UPIV

eurll A ,{auEg parJ

:tJJIOA

Juslg laN

^aNoIAI 9NIHSINVA

Surprorag

79/71/I tele(l trv


197912 :atuq Surproran

sJhrrrAA

ralsoJ ualeM :drotq gt-d : oN uouJnpoJd

-\

sdrpq4 rnqrry :drot5

li-d

ua-rswv9 aHI

oN uortJnPord

Nuog rsow-rv
sr

uvrs v

pa,\Es Jq

ueuaro] E ,{]uoJ,\ s:lElu pus pslc sl^Jrt3q rlls l!\ psqssnbs

nJB rrplnoq 3qt uo4 8uluuru allq,\

l{tuol,\'pe3rsul dots

pu i{1n;:doq
paddo:p

(tuol'\ q:rqn'trd
P

la,rul8 rqr rE IIlq

llor ot stold parj 'd1:q s,burg qrr,11 aro:s :qr luuara sNll'qII slll l,\Es,{]uol,\ 3I9u ol sr rutl1o pu tali ot,{rn,{1uo:qt ryqt srpDsp p3r{ uf,qJll] srll puE ro?r srq 'rqor s[] 'pJq qpJlj r3^o salEl ..&uo1ni.. auoq uq $IEt puz unsd,{.) an8e1uo11 fss:ltuuad aqt san:s:r

mop rrplnoq

soqs !Eullr\\ puu ,. puEqsnH p:tra18:g :q1., 's3uas aJu E uI pf,U


sr rEts

ot {?tE:ilql lloallu r\f IE^u B lo pE?q 3ril lllun lsol susls llv 'lJElluol qEulr AJo $i:rs rutu-,(1rq1 :q11e.1 urq pr4 ol pJJailunlo^,qf, I2 J'\Eq

oqa '$lqqnu lqr rrE s '3lqElrslu sr parq str:rt 3urtdual qlh uJpEl

IEd stq or s3a -o1odu ,(1pug

pJ{

{11 su{
o1

sl{Pl rq ro]aq
er{

ss3ulh

uJrll s{sc

uJqA|IJeu

llltslq

sr:Irld Suuraq rnoq rauurp ,h:'r: sElJuEr rqr rsed s3pEled aqs ,.l{dduq
{qqnq:nod.. Surd:rl rnoqz
'(q
parosuods

slrl 01 pru r3plnoq qtm ra8ue:rs

Ilurru

r uodn auol,{:upg pur pa:g ':8pug


auots8urqsrl6 :8:oag :qt Sursso:1

Sur8urq spoog ;urg 1:adqrsual:o6

.,,oqs 4ltrsnoH

.{ruo11 J]EIS rlr{

uo}srup:I FIIeIA
uosuJqdals uqof tJraPBuag EJg
[,{d

ddd41 :q1,,1o rrrs aqr sP 3rB e srr8 Jqs'peatsul uottaod:o3 uotshJl{

parg puu s:B:ua: radnq Jrl-L )roq Jqr q8norLlr rq8u rlrnq :q ot Suro8 sl.{EA3:4 r r:,{nq aql Buulat dq:1zs aqr sllo; p)i ?snoq lrJqt Suulrs rlE sJlqqnd aql uoos puz rsroa ot peq uorg oB s8urql 'rs:13 azSolodu pa:3 teqi Suuslsul

89'

'ull-l

rJL

luoh (tt:g tnq

pn:1 :L1t

duud .{epqurq :srrd:ns

,{llJ[ rulr^\ illsrtl\[ 'p:rg '{aueg par4


7916/E 197176

orpEu

llorpag aql tE qot

rrIJJo uE
E

]tpnE^ uEt[
ruElg lalt pJru ue[Y

ro1 saqdde eLu1L,11'p:r4

qtru ta?pnq

ploqrsnorl aql lr,\o 3IlEq {)orPag

lrIV

go 112: or stucn d:uug pa:nteu-poo8 unq rP LBu lrrl sq qSnoqtlY {1:.rrs -uej3p Pulr^\ sllrl pJ{ .'PU3uJ :lslq

qd:ueg ot turodun8

]s

u3I1

a>ltt pue

(u crH (:ueg
ur

rlncur s.(EmlP
E

deu

s{oq aqt dn ploq ,,lats8ut3,, E l^Eq pue l1o{:q1 roro aler qll:qr uaqn unr salqr Jqf (nq oi s:ur (ppnq

tusururnot JloS-rld
3rI1

:<)JloA

'leadqruapoa
'raJunouuv
PunoQIJod

prl{

Suunp ur88ou $lf,Eus loqs drq: q,{aueg


AUO

uosoq slq 8urqlfir

lo1 8uL(Ed

'ho1 lJro

ll ,{atlEg s:ruuduol:z

tate0

ttv :lolS

salrJ lnsd uowaqdat5 uqof l.raP9uJfl Jg


l,{d rJpuEA uEa[ Paad uElv

r?IE ,(UPU OOl JUn

IJU9g
sE

':ruud r ur'puu:urqJs 3qt

rq sllrl

sllnsur pau u3q,r sur::q Surpnad

par,J rJlls]lstunor luaulsEq Juorl

:aruq Surpror:x

'yua8y ;aq3
u?uoAA

s3{rel^l ffJe.l

IJI

',{llag

zg-d : oN uorlJnpord

uauol!\
'Eul!,,1A

uEs

uowaqdat5 uqof
lJr.PEuag Eag ldd rrpuE^ uEa[ Julg [ry{ paru uBlv :sf,Jro^

lFntrS IPH

Jlasunl qth uers u dn stas d:urg 'sllrq rzllop-pJrpunq n:u 'dsu:

filrg

uno^ sr SIHI

UaAVSA{I-I

roqrolq '(aruvg

ruEl{ lrr{

Eullla
lueqdap
'ourO'LauEg Par{

PilC
:sJ)loA

oN3-tsatuo: :13utf ,Gpn16-,{spn5 aqt uu.1 s8uuulu srq tteq su 3uts1 :ut: -lpau [eo srq]o Jtsn e utq a,rl8 o1 sapnap d:ueg os 'sr{of lButlud srq qtrn .{zr: {:ueg Bul\up uarq qpri
pvaqPoX aof (DurO) aof 'uEl{
uosuaqdat5 uqof

79/tA7 tarva trv


1971779

:arvq Surproran :fuolS

79/7/T.ate0trv

.:*",qF

Dlsoj uJuEl!\

Ig-d : oN uouf,nPord

(IIOHASnOH

IddvH aHI

tfitr,il'i:Iil* .'oi] ,NIS Sn {


OE-d I

oN uoQJnpord

.,brag eulr.11 ,{euE{ Par{

{ilssrt{ uoc
lalJPEuag Eag
1{1

:apuvn waf Juelg [aN

prru uelv

:SJJIOA

cNV (NICn!IJ

z9/6/Z:ereQ

rrV

.,_-

-lF

6irt :litl.","'ilHfuaxof -rvf rrf vudwl

()
peq rara ar,,(aqt auo lsaq aqt sEA

s
c qlleaq ol IJEq uq rslnu puE.,tns ol s3p{rrp aidooq8els srli{ puE'Ilpq srl sxnq aq tuqt a8u33n1 raq dn 8ur -yld przq os s1:om pa:4 'padoh:lg
'ur

ll sJJBE Juo,fiJ,\a lalo st uouEJEI rqt uaLlAA ouurd aqr 8ur,{r1d pue
dddrus e op oqe (1ag pur ,{:ueg uoo6 sntrzl rqt Jo ,p alleu sE sstPrf,uJo pal{ puP $lqPt slrEs dauug 'stsan8 :qr 1o sarnttrd salut .(I:g 'pr8 at1:re8n e sp unl E sJlpl EulLM ']no Surdlrq dq ulq as:nqurar
a8uts
UEJ

*'8uqru5 a:,no1 uaqr11,

BurSurs

am::

s.
q

urq

ador pue

stas pue s3rq raq

ulq puU ot JJo qled aqs 'ur ts:rur


aqs

raq pPq rotrns alrqatsr3 r3q IIaa llo aqt ruorl

paqr r st:3

uar{A\ .rlqp

69t

qpa:18uquu ur8:q puu uqorquEJq fl surEl^l urEI punoq -tno u uo uuq mo:qt puu ;ldooq8qs 'sll,\ rllra r3uurp 31ultul uE uo{ qrorqrnl^,J duupq {aq1 :{ep :qr ares or uodn palpr a:e ,{3uug pue pJ"ld
a;q

-::sru

^3qt pai tnq,.'a;nor{

s^Es

pErq?lqqo] os 'ssn]rl rqt uo dn,, uaqt

p?lc uPqt aJors


rJmol ? pJ ralat pue enb ar:urs aql Jlaslaq 3^eF rqs :ft8uu tou qar{s tng raded aqt ur otoqd 3uruum sq uaas
dpvarlu seq rop11 'saprsag {1ara1d

ind ot uaJ]o uEuaqs SutlquE8 dauou laqt 1u sasol par4 'se8:,n

1:u se tr quarq ,,(1uturprJ3r.. eull6 os'ranq rqt deal ot sapr:ap


ate15
E

ur JJuo lno uo pEaq puE sloq -qHrau pur rur 'a;!r srq dn 1:zd ot

-uoJ

slrEl

'uaol

ur

uJuoa uo ?ur,{ard
e

I uwal

lEqa alEls sllal parl uorsrs^ laq ul

'patq8l1aq s aq ssoq ln1r3puoa

per{

spEsl

rsu,r?

rq plnoqs Pr:I
aq

e se asnoq aqt

eq'[Eq uouuEJ uPunq q8nol{t 8u.L{U prd


ot sldruaue qdaueg

,Jo srEJ qu1,


IEnsEr

sr Sursod uuu uof, E tql slpaqlar\o EulA\ uJrla tnq 'tqBrs tslrl ol qll .. Eu8l,\' ot urq salnpoltur 1

,{q4mm

ulq ot lalal lqt .,spel.. puu 'sassq8 sq qu:rq ,d1letueprf,Ju' '3rr.1;o s,ssoq :qt ur :ala1 aqt stdaJralur ul1(\ 'sJ
-ss3]uor ,{ll8uU

ut laloH

po6 snllEl uaplo9 arp Jo rrmo


qpeaqalqqo3 se?:,1

llh

teqt:sruord

r^Bq urq

a4

urqa puv suonEurqru sq aplq


ot passard p:uq qaq '1pq Surtmoq aqt ul lq8nur sla8 qunqt srq urqa tng 'tsoule-af,uo ts sa:eld omt ur oq us: :q sern8g eq 'ur a^up rql uolj lJolq

aq'swa1'r:33n111 plog uo{ lrqluzl ,'(qtpaa e'qrorqf,n4 f rll4lary slJau Jq u?q A auroq l3r{ plos qaqs tuqt saJu Jqt qtlu urq sasudrns

pr{ u3rl^|atqs

trtr

ot IJEq tr spurs puu tr s.{ed 'uq qlnl -slp ot tou 8uilr1 Burlrn\ pug sSetsod

'pr?qalqqof upurq5 pd p1o srq olur suru pslc turolJod Ilolpsg nau :qt te ,{auug qth Sururq
raJunouuv

pur llsl\ u loJ s3AuP aPrutrlaqlou srq uf,qa uuu at[]adsap e sr p::1 rqrEg !ilPrry

slrorqJnN

qllusleH
uosuaqdar5 uqof uollaC mJA laFpwJg p3g Idd rrpup^
JUEIB

loJ asnoq 3q1 ot pauntal sl lJl la1 sq1 q:rs 8uilr1d ,(q uo1 s,{e1 p::g '3uop q3q tsrla Jjm s! ll3l 01 prEtjE pue 1:om ro; dn moqs ot prE{V roxl

'uI{ 'u?tdBf
'a{lN
,{auEqf 'usuaqs
uosuaqdrts uqof

e ipq {po sr la1lu aqt a:ur5 tqFru auPs 3qt uo laoB >1)olp3g 3qt tp plaq Suraq tuaueunol Suqmoq drqsuo

Flj'^prl
'^nag

{Jrs$I l uoo
laraPw38 EJg
[,{d

Surdaallooq
seq

tsl u11 JUEC 'l]tJg PuI!^A


'sf'uEN
aldmq8q5
ue1,1

:azBoJode ot Suqiz: sauo: ilEIS rtr^{ tr s[Eu puE ssoq s].1 01 l?ual dtseu E sJtua :q r:qy 8urun1

pl4

1o

uuth rqt

uaJq

Irt9 puz
'sull,^A

-rdueqr aqt-ftepuenb e ur;lasurq spul] parc 'uLJ^up rqt ]u atPp 3nou u qtrn arzrqal:: o1 Suraa:By toS:o; :q :srno:;o q:rqn 'a8uueu pxodo:d
aq tq?ru aqt 1o fumralruue qrq8ra aqt uo anb aurzBzu qeu116 (q asnods 3tPlJprsuoJur uP sP pJtEr sr p3l.l lood larePDueg Pag ldd rrpup^ waf ruElg Iat{ Paau uEIv

rapue^ uEa[
ruElB Paau wIY

owo'uos ',buBg
PJIC

lrN

waf
IJN

pul':aaudrg
',{auEg
:saJloA

'qsi{'plg
PAJ!I

s|asrEr IErluuP sqJo aJlou pf,Atltrtl qusrq oqn at{o1du: dluo aqt 'pa:3

79/0t/t :ate(I r:v


197176 :areq SurproraX rJlso{ uafiEi^ :,{JolS tg-d
:

pr3u uelv

UEN'ooJ
ueulrBliv puz 'urulrEl^l &El.rJJS ',{llag
eurll,^(\

^uag A EUII ralrodag

ua8rn

qra11

'oule ',{ruE
Par:l

z9/9l/t:atu(ttr.v

.1r-.#

uosueqdrls uqoI laraPwag Eeg :apuen w;f


Juelg latr^l
Paad

oN uorlJnPord

+,+,,',.t.Y". uon)npord
9E-d :'ON

,;_=)

prlg 'sunDsotuolg ',{ruEg


Par.:l

1(3

uadvJ sv9a^ xfou aHI

79/7/t t?NQ r\V


197276 :a1uq

-Nr-a-rsnoul

Arv-I

ulv

Ja-l

Surproraa EuuEof:^rots

fg-d : oN uouJnPord

79/t7/ talu( )tv

I9lgu6

:elEC SulProJ3d

rno

sdl1q4 :nqrry :&or5


Eg-d :'oN uouJnpord

saxrurs (Iau{

HrawoJ NVW]IVIAI EHI

pEalsur qpB?Illrod

aofsqer8 pue dn

p:xu

sta8 3r-ls

tnq-s?urqt

qpa:g

dnorll

or sJUt puP

JrusDSUOf, lO >llEllP Ue SJSJnS

Eullr\\

puc '1no urqt IrEq s1:$ aq1 lul u1 dn pua,(aueg pur pu{ qtoq'uolsn1uor tuetlnsal ?qt u pue 'lerqt u sr {:ueg ;{qd:ru1 uPJt

ur:1put

lno ll:ql uq ur:

,{.:qt os sPuP ]tas plo slll o1 sur\rl puP (eu{ur :dlt :aro;uLtrl rqt tou lJq

aqt ot tu:udtnba rf,ql ll[ Jleuop 'urus:1ods l:qt se pJrl qtm pur ror^Lqaq ,sluJud rraqt ro; :z8olodu stuur! Jr{I r:qtr1 fu3ur.stuer9 aqt ,{q uodn t:s sr pue rorel .s:tu,(4 :qt ur,(qd Sumurn rqr slleJ pari ':ue3:qt ty a:rdun ol pJl Jsooq) uos qIEIS rl,\ puu plouv -:ua8ng Surpnpur +ra(e1daq1 satuQ 8:nqsttug aqt 's1e,ru qJlu llJllt
puP 'stuErS

s{urql 3rD)3lJp slors stlf ulq uo :.{: uu d::1 ot 3uole sao8 pa:q puu a:orq tuauuedJq 1rorprg rrlt te s8urqt :uos dn 1f,td ot l:Ureg $lse (trag

::tel

trsruguotdall

Ippnq

srprlrp

's3rpe[ ]qt or p:ddn srq tnoqu

lJolprg rq]
iiLq

urEJr srq

uaart:q auu8

:r{t

Jro1aq uolssJs

:rrlrud

e ot

,(:u:tg titeol lluqJsrq


\Jrssal'{ uoc
uosuaqdat5 uqo[

:n8m1 ::m:r,1 s:turduo::e p:r1 qJo) rJql"c


z#

u3{Etsru u33q qSqs lrq sJJUL\uoJ prlj s3lEls rqrlo ruo{ ur lr4 s.purq -snq r?q le Jlasln{ srton{r aqs uaql 3uuo11o1 uruoa lrqtouu rlth go 8uruuru qaq qulqt ru1.,1,r 'uod -rrE Jql 01 4l,t sI{ qEl ol pru qsP :]Els ll\ u3rla'urqf srsls3l aq ]nq 'p:r1 palduru olur >peq rurq:8uuqr ot s:ut su1,11 p:ddr xas qrnu oot Jplrl E sEq parc :ql lBrll Jutu
-rarap

uosoq srq pJc slll] do: SurreSnsarut Jql 'lr ur pJl:Iotrsrp a:u sru:lt Sutsstu
puE lEr q,{rurEg orur J}nrs aqt pzo1.{ttag pur uul1\'rllqaural'\ rJllod 3qr sllBr rq 'Surssu elr sSutqt

qtm mop

oB

dqs aql 'uretdur aqt st oqn

09t

l)\o
'tjr:

SurnFJE e

i(aueg pue p::g tnq

rql usqs

pf, ol3q srq sle olslp pal{ u3qAA lrsolr IIeq aqr Jo lno lunl plo qp]r{ ':1es :B:uuru Jo llE suelp Pull A ,fir1pny sarpq aqi or dut r Sutuuq6 lolJoo
'raJunouuv J^rData(l uosuf,qdrrs uqof

olur doqspr8 aq1 lurs ot su8:q pue 4ro: e srq ll JlJqa 'Jroqs uorl rEJ str sllnd puE lol.ltruB ssas -nEN aql seollEAs ralsuou as E loq rq aqt ul 3sruf, e ro] lno ll sIPl puE
a111

PDl'ptouv

fu:q

pue PullIA\'suur

qpl{

'Pas-nEN 3qt tEoq ?pr[ 3rl] uJrsuql s:ldnor omt aqt 'drqsrartro Jleqs oi Surpr::g s:1qqnX :qr lo sruorsturt{ aqt 'ot s8uol:q tr oqn ralo sansuJ ]u:un8re uy tuoqasnoq r suh

rprmag

'rf,qlEJ s,PIouY

'lrqs Pad'Ed'lno)s :a33n15'{rteg


(puv5

qrlus

IEH

larJpEuJg E3g

'umoN uhlJN
sunEso8JlS

'Jrurrel3'eupr!\

1,Q

rapuen ueaf JUEISlrlr{


P3.U uElV

olur s11u1 aqs put ,(prlsrles surJu -sor ,(ttr:d u r:ro qJoul ourc u;qa 1ng uz1p1 ur Surddorp-:surqd st puP 3qJulsnou puu to:su uu Suuua,t qJr{ uoos JIursJP.l JlquosE} P olur parc Jtr3ltr-Jr 01 lno slJs EulllA 'Af uo lullJllod ouaqog Surras raly rarunorruy

dof
uEuo^\ ',ttag pBsale5'eu116 aJro^ I)lsaolJou

[aqJs]eH uYr8rn qra11 lJrJpEuag aoB I^d DpUEA uPrf

,{pdurord pue peatsur uo s:o3 ,{ruug la8 aq u:qa rnq .'pzrud sl azud Jrlf,, 'sor{s JueB ,11 :qt uo tuet -sJluol E aq Ol ]f,If,ll E S3r\laJAl pJli
'taai pioc

'IJueg psrl

P.a{ uElv
:saJIoA

Juvlg [rN

dol'l[,t\
a8pnls 'rJJunouuy

r{llus

IPH

79/t/' :lrQ trv


797971

'tuaul
eqre8y'.{lag

uosuaqdat5 uqo[

'ouro'plg',truEg prrc
.a-lat^
79/

'ilsls rN
'rJJUn0uuv

uodly
uosurqdar5 uqof

:areq Surprorag

eul!
psrc

Jal PuuEo[:,{rotS
uult
8E-d : ON uorlJnPord

rf,lsuol^L

'r3^uc
AauPB

/1

lilaPgu3g EJg rapuYn uva[


JuElg lar\ Paau uelv

'Jlunl

/7/t

larv0 )rv :atuq Surprorax

uEuJ)rlod ouJqou

atqs

srN',(pElsalEs

^raf
EInEd

7979171

'JJTOA S,UEUO/II\

aolsull\

sf,)iJElt urE
:

:AJolS

09-d oN uonJnPord

EWVt l-IVg :IHI OI rno aIN axvl

^llag eullAA. ourq 'prrg 'urn8urg 'prrg puz'LJuEg

laJtPPuog Jg lld rapuE^ uEa[

uadvJ vrNVr rordE-Ix

z9/9/' tare(]

try

_,-r

P3]{
:saJlo^

ruElg IaN Pf,ru uelv

;Tr:::,:#"* ,]f:)
-IIVS EA\

z9/o7h .ate(I )ty 797971 :atvq Surp:orax pol1ng ,{e,ueg :fuor5

oaaIAIC

6!-d : oN uorlJnPord

UEAO-I NIrV-I

\
=

()

'rlqrsl\ur q3q aou puE Elnuroj rq1 Iurup qourc 3lrq^\uErul

tnq uo srEJA Atrlrqlsl\ur Jqt :\EA rql uo ruorl rOJ PEf,q spuru] aqt os '(parj r{th rurJ oqa) ,{:ureg trn: luBr rol)op 3rlf lolrop Jql Jas ot 1o urq q:rd ;qs pue EulrAA sruoa -rouuqaq oBuurls sq rnq 'q:rB :qi uor; trr::s r srqt dJaI ot slut p:- , llqsl\ur sJuof,Jq r(rureg 'sdn::Lq
,91
srq dots ot
srq 1o Bms e

-Jq \,q{

pJlj ot suori suru Jq ol strlr3s srls uPqt ssJl qJnu sr .)ls.p\ qth lqSru.L.'r: tno oJ

luup 4os lauauuadxa ,{:urg sl{Jo prj u3rl,11


]EANJI,{ PJEAOH

ulq JyPu luc'ltrt\lq dor Il-llJJl crq dr'\ cJ-u)l lfnur,J uil.l r.rrir ot .urlJ orPnls 3q] lPqt suuJl 3q urqa ]nq
'uourpnE srq tE uouPsuss E sr ourc '1apou r se d;ueg Sursn 'uoplf,ts

'dn soluu :uodr;ra

pur-sa\urlf,l

rotJo(I do3 pu7


'FJUnOUUV

,.-^.-- a.-,(,-.^ - ^-^ L rrL\f,LLu ut

rol ourq Fururrrr.utlJq


Ll(rl

qrlus

IsH

sq slnll pJlc 'sprENaIV urPlf,rP


]PJB 01 r8Els uo Huos Jqt sf,urk dq oqn'pa:3 ot rrtrnS pur'runtsor

-lfl

3uutrE

qlh

tLJ vnEsourp ro] qf]PJS P


JLI

lup

Xupioq sl,roqs 3qt suPrl parl


,,

PrBqaolS

urql

'do3

1s1

uosurqdrls uqof
laiePzuag eag [,{d JapuEA uEa[

asrnN ',tl1tg
EUITAA

'3m

ourc Prr{

'rouz4'1ua5'(aureg Juulgli6

utl

Prr:l
:SJJIO \

:11 Jtnu ,(pelodurl p3rJpuu spq sN-I: opop pt11nd ol uoqlu:r Jr&.rlll uP.-uopJd
srq spueq

Al

JrssEs]o ssJnluJ PV rqf., ilorls JtIlo^P.J srq ot uouo.\ap 3ul(ouuP

<lLl

lol

ro^EJ

qpllj uo4

Ju')Ll Juolslull | .)Lll PUr


pstsno st oul(]

P33U UEIV

z9l8z//6 :alec

IV

1nq 'sa:r8r luc) )r0[ hoqs 3q] op ot uEu f,qt sSrq urlll pue 'Ilod pJults qlq EulL\\ Jrl

luuaor{s Juot

rorunf
dureg3 'ralsnsuodS lua8y'ure1lrA raJunouuv 'rolf,JlrC

I)rssaN uoo

797y77g :a1eq Surprorag

sllrl lsrJ pJ{

;\l

uo. rlrlra\I rqf,,

qrrus IEH rPJEuJg lJqJsr3ll


uosuaqdat5 uqoI taraPeuf,g eafl

rJlsoJ uJuEr!\ .{q leldala1 :ftor5

'8uos trq srq Sururop:d 1og


uonEsuJS SuLBurs

pog

tg-d : oN uonJnPord

srf,s

ualsJs,fitunoJ pslc puP 'uIq s[!r] 'ruols

p15'{lag 'rllrg 1eu[A\ daaqg',{.quo6


arsses

AENUVg

UES tur8E luJp:l fppnq plo srH dn ;uo :ui1 11,:q sasrurr:cl pll:l Irlun

[Id rrpue^ uval


JUEIS
:SJf,TOA

ro; fiur1:om urq tuua lusJop ll]f,fl qol srq strnb dauug 'tlnsar E sV (ood tooqs ot stuen:uo,(ur1L slsu ,{:ueg tuaruuunot ssJritr P tE) s}\q -nJrxr JJqto f,qt Lilffi SutzllurJos Id -drqun arr selqqng rqt pur uortrsod ,uu q{JuPg J0lryluJs3l Jl EUIrA\ pu p3rc Juo 0u s3sPf,ld ]Eq] tuJu a8uurru us qtl uou:npo:d go :8rrq: ur luaprs:rcl :rtl LulnJJxf, sp uo ullll $rq puP 'JItrun s,{:ureg q;q sl: -^oJsrp Jrl uJqa stuJIJl Jlqq l{JuEil Sunra{i:,{1urrru1 1rd larr:8 aqt tu qol u uLq ta8 ot sJJJtunloi pJrJ '{roa uorj ]lo prEI sr:8 Iaur:g u:qr11

a-rsrsrANI

aorls lrtJuaq qnltr sstp[i ]tq roj


uE

Surpurj

ltr lJ^o rlltrp p ur s rull^\


rJI^f

'rqrrql'prrfl
'oulc ',{iuEg

plrj

Paau uElv
AIPC JIV

IJN

rrlng-4Els rl{
ralard5

ue14'do3

uerBrl qrag uosuJqdalsuqof


s?g 1{tr:apuy,1

'"rrJld'rolDlpel{ rrly 'Eurlri^


rnEsourc

{pe1'.{uag lrrpvulg

.puolg SDUE
.UES

waf

Jf,JUnOUUY

^wrt

uosurqdrls uqof
IEH lJrJpEuJg Eag

{Jod ^rag Eull,l[


ralf,ad 'PJrg

tlltus

79/tt/6 79/0t/r ateq Surprorag


I)o[[nB IeNEH:^JotS z9-d : oN uorlJnpoid

ourc

'uDrIJd'plg'^f,uJEg

pJrc

JuElBlal,{
Paau uelY

:ssJlo^

lld

rrpuE^ usaf
)uElB [3N Paru uElv

'ourC'^JuPg

parl
7g/71/0I :atYQ rrv 796171 :leq Surproral

xf ou^-r-roH sao9 oNrc

79/146 .a)eQ Iw Z9II/Z :rlsc SulProJ3X


ratsog u::rer11:&o15

lg-d : oN uouJnpord

JJI Puuaof:ljots

t9-d:

;fi HfJrA\I AHI


oN uollJnPord

1KaN s,cauJ

ssog

's3or:q pJJEIJJp ilE s[oq aql puE pasJlrE Jr $lool)


P

uo sr aseq: :qt 'uru Suoru oqt ot 1:n:[:qr p:ssed ar{:qt az lPrl sJ^3[f aql uJqA\ l]uluoJ JIJqI :q ot urq Sunarlaq l{auug or puou -cLp ualots u ssud rapnq pue pIEu

IJo

8u[IS otur uf,ql

.{:ueg

I]u] prlj

JqI llllJ
puE
:(es .{aqt Surqr

Buuuada: lprs fq Suluuhs ,{?zooc puE 's3sou n3rlt pug paJAEas


Jo spuElrs

-h:l:

,4.ra\uE

oruo Surploq .{au-reg pue

J)uutulqu

srq 3^Eq uEf,

pJlq sJPrf,JP

sr Sursod

u3r{l rq lou sl 4rl sno:nouv18 Jqt tEqt Jpltrlp,(Jqt'.rll aqt tro sllns -uhs ur Llqel sJlnt:td rt:ql Suneq :JIE tnq 'stunsJtuor itnr:q rol u:Iet

sar:qt 1:,urf 'a1iq,uueep1

-su:ru q::q1

Lurl{r sollo1

s:srn8srp uop ,{l.rg puu

put EullA\'srr\h

Pall qlh rJlE,NJpun spu3 of,sEU Jqf .slnoqa3q,u rt:q1 ,(eme s:rt8 {rzooq ureBz ::uo tnq'Ip^\ploq rql or JdPJsr s{oq lq1 :8asIo :1Ur r 1o tno durnf sl^ra 3ql 'p:llt{ ua4 puq oq,u sFrS rql SuDPIdJd 'uouu;ruo: :ql uodn pualsJp

Iaql lnoqlh uosrd lls ulElullol^l


Juots Jqt tE uoltuJ^uo: :3po1
e

sJ^ra J8pol

ft:ur

Io pPOIsnq pu

pu:tre,(:urg put pilc

urql\

r1ra13 'rauodog rs1 'a1qre11 drq3

'raqder8o1oq4
'dol'rallng
'DJunouuv Af attaurug',ttag prelr{'EulrIA aurdnrro4 'rauodan prg

8uno13noq

i{u:g 'eu116'sumq:qr qlds puu asru aql s:u:qraro,(Jzooc pJIq opop 8uq1er qro1,11urq11 'uouu:^uof, srl Sunuq :q ot su:ddrq snl aBpol rqt :::qr l(rr1 :rrur:g tu opntllos 1o s,{zp

reuodeX pu7
uosuoqdal5 uqof tJrapP,uag3.9
1d4

ruqr

:rrnf,

?qI

:sou8np puu s11ur r I]r1rrull ur-tuauasr3

surelpoop-{sdrp asnoq JIEU ot tno qrqood puPrl aqr

'tsrxJ l.ussop JIJUn srq ol sfJl -tq sq ur prqursap lfuruolS os parg lql slPsauEu eql-qrrur 3ql sulFi
puE

x3I JlJul-I lnq tno $uol qlrul rrp'uortels ::r1od :ql 1 3Juo u12ql Jo llP ssqtr 3qlod 3qt pu:x{ rsPr{l ,(lag pue 'tuL11 parq lou113uo1d1q -rssodur sq ur asuqr sar6 n1 :1:un no 5^3 up purlpsurq dn p:1 slaS aq lnun lauuEu JIqqlP^E drar\a uI pJr{ s;auoBeluu d:urg 'tuelur :qt 8ur,(at -rod a1iq11 x:1:prq,{qd or.{oueg ]urtJnlal E sf,Jul\uor p:rg 'sLup m:g u ro1 ,{qeq ,,r:ueol., E eorroq ol alqsun l3q uaqa azr:dsap Suruorag

z9,
'urq sar8:o;:qs
'rlJtuu rql suh puu
Jr.l

:1.{ts

ta11ec1

qmoq

urqa tnq'lrnb urtl sJIEu PurilA\

'sEuuallsqJo d^3q 8

q]h urq

Bu1pu14

lldnd tailEq sE dn u8rs o't oLpnt5 ltruec Irorp38 )ql ol slunll puP
.'8u1proq 8urpn1:ul s3rli^nre,{ueur ul ssJf,lns Jo l3lf,as aqt,, su uqr,{qr
Xursrll3.\pE

pa:4'uo; sq urr3ar ot ataadsaq


stqJod PuEPltrod 3ql
lsulPSe

lElilauuof, Af

Qas

rapuvn uva[

-nqrunld uag rc

sPu3s

sJ\uE x3f sllufl rlJu slq ulqa pslusrlursrp rq ll.rq sruloa par.J r{llus IeH
tsrapEuJg 9a[ l,{d rrpuP^ uEa[

qrlPlu

..':uoq uorl ,{enr ts:: ,{ep aa:qt


solIng IJIEA\

e,,

lErJruf, EuPal Surlaoq sq 3loj3q tsnfButruu lo lsuss slrl sesol PJlj

'lEuruv',{.ue8 Prr.{
:saJlo^

rrf

Jo qrea

Sutstuor6

xrf

'alll,Afo

JuElg

Paf,u uPlv

ltl,\
Pren9

z916I/0I :arE( ItV


797779

rJ^llc

'rJ)uA'ralppad 'qeqood')oc 'ueullEN

qllus tell
uosuaqdat5 uqof

\:a13'dog PlEl^t plo ',(pe1 pul'duag ,{pE.I 'ultlA


rueaBr:5'do1 'aqreq3',tqvg '[oC 'prrg 'IJUBB

alawuEaf 'aJIoA Puz


'{f,od
atrro^

lsl ',(nt lsl

puz

qrtus tH
uosuaqdar5 uqo[

'rJJunouuv '.lE[s

'{n5 rs1'a1pvq3
raJuDc

:ateq Surprorag

ar1 vuuuof :fuot5


89-d : oN uorlJnPord

IE9 PUZ 'llEA3uols srN

uel^l'Ptrl
laraPsuag EJg l.{d rf,puE^ u@[ :sSJlo^

JUEIS latr{ Peru uelv

',{E) ssrl,.{'durg larapeuag EtB raruec lrrg 'Eulr^\ yfu rapuen uea{

onc 'lored
',{ng

saI.E

unol

NI

'.(lag Ie9 Pr tz) lsl

'Pur,l

z916/II :)rEC 4V

:r .g

Iro{ Puz p.rf

'daueg
:5JJIOA

ruPlg lrw Paax UEIV

,/v\ONS S(EUEH

,{JIuoN
',{azooq 'rueqda13

'oulc',{ruPg
JJroA 'Par{

ruElg

prsu uElv

lrll

;ri1{'j":}:}H"

dJ

zglE/ol :3r8C irv

197579:ateqBurprorax I
IJISOJ UJIIEM Aq
de1da1a1

I'ANUVg I.sVg

:fuotg

79/97/OI :ateq )tV 797716:areq Surprorax


re1so1

Eg-d : oN uort)nPord

uarreltr:l:ot5

/9-d : oN uolllnpord

o-rv{{nfl aHI

NOTTNAANOJ

NI-L/v\O

ra-I-Ivg g

()

s:uns:: aseqr aql 'lxa 1:ud aptsuu :qt q8norqr Suro8 p:1.ro:1:p sr I;ueg u:r111 :lqod :qt lsed >1zaus o1 ssarp aqt :uar ,(auug
aqt te

s.

e
'ar] lo]
uouJE aqt qJtP.a puP

s[rl u3q1 JsnoqqnlJ JrfJo lno uEur f,qt saon.il pal,l snoiEJf pull\A lo] urq sdunp uoos tnq.,'eIJuJpJU.,
ot pa]:erue
sr

,{lipnrur tuJrttr

Jqf

'euJE trlSrJ looplno 3q1 3^oqP tPo0 {aqr puY {ppnq srq uo:1 tr s8ueq

Y9'

Suhs e cuorLlip.J pJrl o:-Juoq rrr (aurg Uuurpuu-z: q:nu ooi sletsrulupeL3lrlxs tsnusp JnEsourp sr{El arlt :EIol{ A3lrus ot Jq'pEJq Jqt ul juo:^JuEg sureS u rurq
Lluo teql u3rl \ tnq lEJ buhou su-l ol rpoot rqt $u rH srqSq rr{1 uo druou q,{:uzg pu:ds pue 'Jlasurq qtoot aqt 1nd ot sapr:ap p:rg 'smrp tq8rldrp

1:ud1uq :qt re oqr rs lurlr E pur aBls fl,\ '1r,{ rslo,\\ 'pa:q ::.{aqt tqt uorssardur aqt :apun s:rpq te; 3ur
1ns-ur u::q qi:ueg-1am sr.{:ueg pue pelC IJIE JJE 3rrtod aqt puy

:1dooq8e15 sJI,\ sP auu 3urs Jqt te 'd:tsroop aqt uo saru8 plouv lJiuPlts Jr{l

llltl

uJrla qtrut Jql suEsL i.luo p3r{ a^rs -uadr: oot a:c sasrnu ,(qzq asnz::q
dluo

ruolstullj

pu{

sr1,1

sr tq8u

spuuqsnq lrJr{t

mo

rJr{ ur rts

q3qs

3uilus 'sasnla:

punole aoqs E pllnq ot :a1o,{:q1 sra:npord :qt ruorl 11u:


3qs lnq
E

rrq

'JrrqJalpuEq qpuPqsnq l3r{ uo Irus -dr1 s:arorsp {1119 urq11 {:uug,(q pauo:s: 'ss:rp aps :8euuru u pue
1:r1sdr1 ur 'pa"r4

nlr

oB sa,uu

aql

tnq-,{as

or 'a1dooq8r15 sry'1 :a

-qlou llq salhul u3^J PUE pJq uI lss] IEJrq rJrl sJxi JH s:turodrr: pooru
pecl sr11

ruuu8ud qPulLM srpnap

sar\ref,ll

u;qa lng Suruou

aqt ur

tsrtu:p:qt

aqt ur tseaq 8rq

Eu[lA '3uoq ]P IJpg xiou :qt s:q:und eulM

spug-:ai1 :o1 ur t:3 u:uom-yedleq :qt tE r{EC sarpsl

ot.{ppnq srq r up ot sxuord p:rg puE sauolslurtc arit aIE^\ sqrEqtool tq8ru atul E r3^o suPou q,{:uug
prrg ts1 'do1 'tua8ras 'rarplos lsI '1op4 ',{og'rolroq

suoN

pJEAoH

umo^A',qlrg
u?uoA\.asrnN

rold4f 'pry
'eu[^A

IJrssahl uoc
tartrPguag Eag
1tr4

pur druu suru pa:g :nesourp e tqBrl tsnu Jr{ qtrqa ur 'f,u;:s 3rq srq tooqs ol auu qlr uaq \ utulunls E urq aleu s:arnpo:d aqt 'urq;o pu l:3 ot pue ,,lns,. Suuraqllro uE s3uoJaq f,uots]ulc 'lEnsn sv hoqs 3q1 ur ued :uq-:uo u st:8 pJlC Jrsqs Lpu3g
tsatuo:

uEj lsl 'qrtE) 'dun'do3


uEc Puz uEhl
'JBTBS

'doq114'duur15
lsl
'rDlsf ltr]PrJ
'JtElS uewo11

lrrssal{uoo

:q,,:a3uu:ts tptq u,, Sunr:dxr qaqs lP,qt uPrulJ^o par,J uJqa tnq'JlasrJrl 01 ss3u arl sdaq l1s 'tu:uou :lqrssod tsel rqt luun pJrC llsl ol pre{v wot lo tno :ru stu:red srq llqa usql qtlr s1u,u ont pu:ds 0t Plouv srlhur BLul!,\\'3l!qaut3l\
i(oq fu alqap-r;dudsnau aqt

l)Pirod ol llo qll 'uln ,{:qt uaq7,' u ::tua Itl:g puu eup1,'r , {d5
uErrEAEH., Jo E\E-I

rl{'Jllreq) uosurqdarguqof pu7',{uag lJrepeu3g Eag ueuol^ tE{'EuIl!\ l,{d r?pus^ uef,f
,{dEJS

'p1ouy re paturodurd sr :adul puq srq la^o sl ,(Pp rlt ro1rq puz 'prq
1o aprs

plg

rapuel wal

,{xq

'lopl A-l

'o{JoU',{JuiEg p"r.:I
:SAJIOA

'ourc 'oldolg

Suom aqt uo dn st33

p3il

f,uelg lrl,{ p33x uelv

'ro1g (uy'prrg 'rarplos puz rorraH 'louEd 'our( ',buEg


PAIJ
:SAJIOA

Ptrz 'uEnl

r?qt taau ot 3Ju[q] 3qt Aq PJtoru{


JuPlg l3tr{

Paa{
:JIEC

wlv

'JarPrl lA J ro[lJorplo,

,{og'ueJqJuots 'raJunouuv Af 'eLvlr Aw1 ,6rag SSJPTEAJIS'IUI


lsE"g 'Pi9zr-I

zgltz/Il
{JrssaN uoc
uosuaqdat5 uqoI tarJpPuJB Fg

:are0 rrv

797E79 :;teq Surprorag

raqloN IolJoc 'PIouY ueuo^\',{uJg Pull^\


rotreH 'J[unf ',{ng 'ourq 'plg ',{atueg
Par:I :saJlo^

uolJf,{ EuaA {rrssalr{ uoc


tJrJpEuJgEag ldd rapus^ uF[
JUEIS [aN p3ru uDlv

rpollng ,{rueg :&otg

0/-d : oN uouJnPord

z9l0f/II

rrv

l,:;",'fi"1;:,':ti;" t'
z/-d:'oN uorlJnPord

i4

11.1

rapuYl ueaf
ruElg

AV(I SErav-I

79/7/II ,areo trv


797679

:atvq Surprorag

'prg'laueg
PJI{
z9l9

Jng (NrHrnN

Hrool

prad uelv

lrt{

uurJ qr.H rdrols 69-d :-oN uouf,npord

EHJ_

t/t I iitvc rrv

797q79 :atuq Surproral

J.-I Euueof :,!olS

a-rrJr-I EHJ

ua9NVUrS

I/-d

oN uouf,npord

NVrrv^wH

aavdvfsa

'r1

slss{uoFuEueDuJS )ru1 s-lEI8


-rnq aqr tnq'p3rj rsrlre pu dn ,roqs sJrTod 3qf snolu3l ulq alEur 01 luJtrs p SuRJEu3 pulr A puu lElSlnA Sulssr) 3r{t ls orsrp ot lsnoq srq srJluJ puE Dq uo4,{EAB str8 r{llprU p3rC sslpEl qol m:u srq uo tno slsol puu uruxJ :qt qun11:q i{es ot ssalprag aslnd
ou sEq 3q tqt lEadde
1r

Juu

ur ,(Juou ,salqqnlJ

rql lF

Burssrl

sL

puEqsnq larl rsnDJq

\lLl ul l)\<Jlp !^--1^-.-,-..-,.,ul iJ\U lP plP.\ 'lLL p:r4 u:q16 dn snoqs rrlfunq [r3r Jqt 'Jlnor uJ saq JIqa lnq 'orjEqlo-l :qt Surtuuos:rdur {q uossJl E :Jh slq rpat ot saprrap pilj lEol (prPslrPq

IP3I Jql sr prlc Suqurqr lqm 'a1n sreprnq :qt uodn r:s q:q 'tq dot puu IsDu '(q

snoun]

sr-)lool]

rqt unlar pur l:drd :qt ot otoqd rqt lLrs 'sFqqor IuEq Jo qdnoJ E Jo loqs e dEus ler-Lt lno ,{en ;qt uo 1n , 'mop p:urru:r.,(:qf r(tduo uou sr tunoJJp Jqt tNLl l3^oJsrp t.uoa dllJg os tu:udrnb: laqt uo aoxoq ot fut pw araql DLl tPrq {JuEg pu Par:l 'IuEq Jr{] ]E sIPu 01
iEAEjpqlrs
Suro8 q:qs sdrs dr1:g uaq16

aleu

o1

ro|ut

Jqt uo4 nue,{ruunp E sao:loq pu 'r3lru sq roj Jtnlltsqns ot t$qr slq ui lJolf, urBlE uE sf,lEld lrpqrlJsr{a
s ur strs Jq 'as'inu srq sE

r(aurg

qrrL1 ruen:qt ro; dpm staS p::g 'lurs'.{qd auotslrr;1 :qt qru-ssrd

i{:uou ,srlqqnu Jq1 Sursn lalrEu rql

rrqqu:1:tqq[ uu]qrs rrl ro1 td::xa tuum plnom :u13:nq r salqu -nlE^ ou sq aqs mlslJ PUIIA usqa
p:11:ds

uo turudrnba ,(qderBotoqd 1o a::rd r\l:^J JsEqf,lnfl PUE lno qsult sPErrl arfaqt Surlurqr pup '?lnu! )lrolprfl :qr or otoqd e 11as lrd :qt i{1zur4

rsnori rqt Jo,{pBl 3qt loJ ssrl E pu asd E-poql3u slq dq paurq: s nrqr16 pue )Jorpag ur :sooJ aql uo :u13rnq E ssrJqf
sl

p?I}lu

pr{

'p:rg

uo

urq sdorp oqm'1,(rupo131i

dof lsl 'tuurH

suo6 preaoH 'ref;ng sJl^\'^rlag lrrrpeusg Eag s,{pe19 'eug16 1{g:rpuvn ueaf do3 pu7 ',{qrung 'aurdnrro4'{ouvg )uEIglJN parc Peru uElv
:$)IOA

,t8uu ur ,{c1 paddrupr{ sr,{rurg puE 'stoqs ?lntru ?\Pt ,{Jqf rJlroa uoutrrulsuoJ tueJa u! ,{q pJqtrund srr8 p:r1 pur '4o,t 1r uru qderSol -oqd,{:q1 rsg .{uu r qtm ada:qr ur p:4:os st:8 p:r4 pue 'so:nnrd {qeq qtrn ur8rq .{:rq1 ssusnq olut oB

ol ]uPA lus?op 3Ll rlf,iqa-lEJi .sn:lr aruunsur aqt 3utst1uo3 f,rll ts tf,p Sumol{t-qlrDl lqt Jo t)alqo Jql sE ulq srJ?lunlo^ eqs uJqa pauL..luor {pu :rz ,{aqt pue 'pueq -snq e rpm drnr Sulop lnoqe looq e Surpr:r :rq spug :q uJtla'rJ :aoq t--- ,.,-, .-f)-nolE JP cuol )luin. SIH JJUr -lnsur s]rt lno aIH Jq tEql t$nb3l quu1r.,11 ot s::l3e :q'?uu f,ucs 3r{t tV 1u:rs,(qd u Burssuci uodn tua8uuuor 'uu1 ,(r1r.1 auotg :NsnlJXr rql tE apr qJuotslrrH p8luo] sE pJtdaf,JE e palq
-s.'(qd

?9t

'laog IJou 3llt


llqlooj duluulu
E 01

tE JuP.3

uEal aql spPJl

o$t Jqt puz ErlruEJ 1:ore1o4 e s'.{nq aq t(auou s&ueg Strhoxog lJ3lf;l {qderSoroqd r ur turlaqur sarlqlssod ,(qsq1 :qt ,{q,{ete paur: st:8 p:rg

paor) ur puz ^ng 'r:tsru8ulu


'JuolsllEH

aq-poo.l J lo^u tou ssop 'ls JAotl 'dnor looqrs leurt sr11 paq orur sasdel -1o: pur iqSru dr:l: plsnuqxa pue .Suutrs llr 3uol{ s3uoJ aq lapuon o5 auo ul sraSrnqotuolq u3t puu stleu :uru-Iuo; Surunsuor 'doqs tleu :qt ]r tno sBueq puu 'spJof,ar IJErt ${alq 'dueqr 11eqta1sec1r sauorlq pu:l
'spr>1:qt qtrm ur tqBu

Burlrl

q31g

'uEl,ll'uPulrel,{
paorJ ur,{nD lsl 'uaoPlld rc 'alunI Puz
'auotstar11tr ,{aupoa

uowrqdar5uqof

IJolp3[ ol {]Eq Lxlq spuls aPls 1I\ 'p.r 1 3uu1 pEJl\ul lnB lo lcoqr qFrq qsrurJ luprp 3q rsnElsq prrg lq p3r:I ]Pqt spuJuuoJal radxa d:u:r:r;j: uy
sf,FPrlJ '#

tg/f/l

iare0 rtY

79/0r/8 pue z9/LzlL


:satvq SurproraX JJ-l euuEof ,{q,{e1d:1a1:,{ror5

uul

'PooH rsl 'rolrPl 'urultEI'{ 's1mry111 ,{auvg

'plg Buruadg:attal
uosuaqdrlg uqoI
'.(a1uotr1

'rlJtol
srrjol,{ PiEAoH
uosuaqdat5 uqo[ tJrf,PEuJ{ EJ{
1dg

suoN
1,{.1

PooH Puz rauooJu

Irrg
EUII,AA

PreMoH l3rJpEuJ{ e3g

^og'I# ^og 'lEf'P&rPIJoU rhtr


\YdDuu4

9/-d:

oN uorlJnpord

uv-r9ung
9NTSSIX

.PDI.IIAI] IDrg raqroll 1,{trepo:at;

'rurdnrro4

rapuul uu;f
)uEIg

TJJUnOUUV

suow

PTEAoH

lJropEurg Eag

Prrg lrrurd 'JIUnf 'Oulc 'tuvqdrl1 'doueg


Par.,I

'alqs rl,{'arFEqf 'vul!,{\

lal{

dretanas',{ttag

flHI

'$Porlltr{ PqUEI^l 'EulllA sprg ,{qvg 'raBuuv11 'ouc ',(qPg'plg 'tuEqdJ[]'{aueg

PJJU UEIV

lrrlf,BrJ'Fr:) IlEus ruuqdalg'plg '7g log 'ourg


'rnEsowc 'trJuPg
Por:I

[^d rrpuE^ uEa[

:stJroA

rapuYn uvaf

z9/ll/7I
praE uelv
JuEla laN
797671

tereQ trY

:areq Surproral

P"l:l
s3JroA

uurj qJ.H :fuotS tz-d : oN uorlf,nPojd

ruElg lrl paau uPlv

z9/17/71 :'tecl rrY 7979171 :areq Surproral puou.{eg 1re[:,{rotg E1-d: ON UorlJnpord

uoJ s -rvrc

NOrf rdsns

lZi,!',1),

;l^.*ffi' ,'n;)

"i)2",1iJ",",,,,

r=T

ara(Iau{ NnD HSV-rJ

-rooHfs H'IH

aauJ

\
L)

\
alruPuo ErupuPlJ
raq Sunaqaq
'11o

JSIEI E

pJ,r!

Jq ot

raq uel pue

r,\ue

salS aq 'preu u sr Surllos Erulr1\ sJa^otrsrp llPls uJq,^A $lf,otapuB^ rsu:raddn lqt 'st$nS,srlqqng rql ssa:dur ot prm u1o :1or :qt 3ur.,(e1d
sr roruJ ll spu3r{ rJrl.3urop 'ru11,11 J|L{auBJl\ ,,^,,.,,^ J(11 e.-,-. JrUUlp ,^, dUTUOJ

a:qod aqt tnq'tno qoorJ Jrlt s;Ssol


puu dnsmoqs:ldooqBqg sr11 uaqn

pales sr aldnor aq1 aButsoq uu1i,11


PUE PsrC

aqt ot

urur

PIoq PUP suorl :uolstuuj

':3anor
,{q quqoo4

srq ro1

:3po1 :q:

uospuaS a8nq :aq pue

pu:dul purrD parslr

(r Jrcl( ry\i.r r-rrI strnb:L].:(r[ pur tq8ru r:q :peur:as 11:q sles :q u:q,11 :3p: uo qta31 siupr{ruqullol
stJS qlrq.r lJmoqs f,qt ur Sur8urs ol pa:g Surrr:s :{punrp qooJ rr{S lloa -Jsnoq JI{t op o1 sr,\uP rpqruqollo-I
uur1el1

99t

aqs allueu,{p Jo JnJtsrJ E qth sunt3l 3qs uJrie LtuuJpr Jrut raq flarorsrp :qt daal pue :r:q tq8u tre16,, peatsur >1ueq aqt tu dots ,{:qt tnq 'tr)llru aql ol r3q a^up o1 slsJtunlo^ palc
daalasnoq ot :uoq raq sBuuq pue (lno3prrl 8 spsru puE quES lEuortPN pnqf puE puolss 'tsrrc Jqt lrsqqor
qaqs)

s pue's:ss:1uo: aH prq st{ '(11rug otut Surluaus pue ::uurp srq Surlerls
{q rlqzr:sru:11 s:ryu uuol ,{psoq8
ur J)uaDsuof,
E

i(uru{ur .{urd :qt s:sstu pur'sroqq8rau mou :qr qrm :Bpuq {e1d ot uourlnur uu stdarre pa:.i 'rsnoq Jqt otul flru r(:ueg:Iq,u

pail urq slJJt Jqs .'8umru

rotoru

srq-llssurq qtla

tng

oruoq

urq

s?uuq,(11cug

i:u:ug

dqtrua puu

s::pu:lns

3{l tuEr p3ll ., orJq E 3q II.l olJq aq ot 3uasap I JL. 's-,(us ,{1uo ,{:urg
ts3pou tnq (p:pueq-:purs dqeq :qr :,rus lupLp aq {3ureg slll pr,rd
aqt qtrm 8un.1sg pur

':ouatc8
a-lt

toftu
uoos

,{puetsur par4 'sru:t o1 suosa: ,{11eur1 rqs uJqr\\'lru^E ou ol lls tnq ssrulr q.,,^-.-,,. ^-a-,- ,,^.^ ^<JUt ^-,,q,-. PJUTJI durln|ur :ldur uJ.\J uul,11 'puru r ta3 o] Suru8rcdrur3

d:a1su 11ns pJtj qtltr-plos -;prsuL pue rqBnoq sr 'drqsrrleap Jllqou

-otnu ue tu sdots d11Eu! qJlqa 'JEtr .rql

atrueulq eupuulg slatuno:uJ prq'sorsuu aal E ra4y dru;3y

qlh

Surqqouqoq $

plr{

.lEls rhl

tu3uloldrua lrolpr8 aqt stf,tuol all r:d:a1;snoq u arlll ot spa3u 3q p3l{ saJunuoJ LulrA\ ?q-o1-l3q1ol\

pur'tunoJru,,Jrul,, aqt qtrn Suop s:oii ,{:ureg laded aqr ur srraddr :rnr -:rd qpa:g u:qr11 o:rq lqt prulu[) ^,-I^-.--.,,,* -(!u ct (d.\ur Jrqtour Jql uJqil Pllqr 3tll BuIPPq soqa 'P3rl nq

rrpng rlunl 'plg lJsrq)

'If,orrpue1'rN tJl

uosurqdar5uqof

r:tgy dunr s11o: (pduo:d q:rqn're: rqt ur ied Surzoous stl stnd rri su: -rynr {rueg uaq16 d:a1se 'u{3 oqt tN uoor uuJts l{t ur ::,{:q1 Surssru :rr sr(oq :qt s:lue auu durd uar111 ar:qn:s1: urq ,(dn::o ot (:urg
su8rssu

'rqJug

IJqloy{
JJroA
UEI I

uolla{ EUJA
dDroJ

')irrll lalspollllol

dote .{33nq ,(umu


Y

u.ql{ 'ue luols PJI'Prr{ alp"aN iululu)


'(rnEsourc)

'asnoq,salqqnd Jr.lt tE pu{

ro.1

duud :sr:drns 8rq r Suruuuld 'eru11lr suroN PTEAoH


larapEuJgEJg

',(uuu9'saqreag
lsl
'alo1

rauolsn] IuEg

-uru e uro:1 ,{qrc1

s:n:s:r,{:urg

EpDIJuqEllol'dllag
{rorrPuE^ srtr{

JaIEJC'uEuuo{
rr![S
':r,{e14 pre3

3unotr8noq

runf

'sxoollrqlo qrunq r uo lolc Suupos

'Eull^\

'pagpa12 salqqng',!1ag
'ra1a1

orpuX 'doqsmap

{Jrssl^l uo6
t?rapPuf,geag l,{d rJpuA uEaf

plouv
'uBlt Z#'llpaauols 'do3'gs raqualq

leuruv rnJ !ou!c !Prtg


'(tuEqdJle) &uf,H 'qsug aurdmro4
IJrSSJl,ll

l,{d Dpus^

np.f

rs1

uosuaqdar5

rqof

3e15'peaqpon '::1e11 pre3 pu7

'lPuuy
rsqlsa tuDlg
PJaU UEIV

'pIB

srJroN prEAoH lJrJPEuAg Af,g


1.{g

Erluag auols^a) ssrtr{

'eurlliA

do3 74'pr1g

'I# FquJtr^{ (ro,Gr{) ,{uurI


'r3IEI ]r{rlf 'i# Jf,qurN
'z# raqual^J

uoc

'uEJrlJd

'^Jupg
:irec

'do3 1g 'duuo5

'uu14 1g':auodag

Parjl tqlll/l

lil{

'3v15

s:6'luag

rf,lsaH'3tels srN
'EUTA\ rnesourq '8oq
:apuu,1 uuef

'tore;
uel,{

puz'PrrJ
iare0

'tueqdalg

',{aueg

Juelg lrlt Paru UEIV

:SJJIOA

'zuEnb

tg/g/t

4v

Dqlohl',qt3B ,(qug'vu111

srsol{ PrEeoH
laraPEuJ[l EJfl
1d4

ropuel uvcf
JUPIB

797pg7g :atuq Surprorax qurJ qreH :dlots

alunf 'ouro
'Jurdnf,rod

r.rv -_ *n SurprorJu , I ^ uElJlEs u EL l \ ,.-: I " ,1rq1ng drueg :&o15


zql{ l/H:.}rEc
81-d : ON uouJnpord

''"ll^

'Prrg

IJnc ouc

'ro1u8q1y

puj

'l:ucg
:5aJloA

JUEIB lJl,{ Ptau uBlv

t9/9/l :ttecl ttv


7979179 :a1eq Surpror;a e:1 euuuof:.{rot5 1/-d: oN uo[Jnpord

08-d : oN uorlJnpord

'qEqood'Aauvg Jlrs s,p?rj pf,u


:SAJTOA

pa.u uulY

IJN

vwaNVu9
AXOJ

aIVIAI aHr 'vhr-rrA\

9l8t/t
Z9lS

:arEo

rrv

I'ruvd
AVCHTUTg

t/8 :alEO SulProJ"U

uur4

qng

:dro15

AHI

61-d : oN uouJnpord

ouaH aHJ

Eqqv' soor aqs

oop EqqPp ,{qq Jql s{sE uarl\\ 'p3urEu $ IqEq ^3uEg Jrl puP ..'ruorsrurtj plo Jql Io al.l -qrd E qll alol l,,'sJldsl pr:l r{Jiqa 01 ,,')lrolq aqt Ilo drqr 8,. qaqs lBql

'!

,,

s3lrt ?qs

Jr

'JsrEl qtra If,Eq qofslq u1q :,rr3 {aqr os 'auotstuyl4 tnoqlm ss:ursnq,{uu op ro :a33rp aqt arur:do quur {aqt puq uos flq puu

$FmJr {auEg

'lP^ruE aau Jqt puE

EuLr^A punolE p3rJl.pE8

Suurun aqt ored ,{oueg pue'prrdsoq rqt t sartur mlbA,(lFuIC ;{3uug qlh-lul -rdsoq :qr ot go sarup aq 'ruu ql ,{lpnord s:luu pue uru tsrt lnJssrr -lns E sslPu pJu lJqlou 3lilnsqns r su Surr:r {auug qtr16 lerrdsoq aqt ot raq arup ot SuutEA lllqs ltr3n sno.uau E saulolJq parg l{up ,{ue qurq al6 plno: uull A tuqt eIEAV
asrnN puz'asrnN
ue11

'J3lsl uool {lsnoms pali pur

JTBIS:fumb aqt tE Ilq'a1r{auualN :rt::q oo1 saro:d paorJ lnoq q:un1 :qt uaqm strnb tnq'ul-J^IlC uEqlnf molg Jql lE )looJ rapjo uoqs z se qolz salut pa:4'pa{o1d

,,'arqqz:,, aqt;o ,{tuu:pr aqt inoq su?q rqt sllds dauug ltun 1ed rsaq srr sauoraq aldooq8q5 'sry,1 aler ,{qeq uo s>1ooq Sursruad utl puq srrl puu 'asrn8srp stq s:lou:r 'uoo: Surpel rqt otul sJf,Er

lll

urq qlal Eull^\ urq A ?uoq {JEq

-uaun tun-l 3 uq uEtr 3Il '(1na51 .rsqtE3JEYroU ll,\,, s1l3:r Jl8ls i(3uou arou pa:g 8uua3o ,{q spurq qlrsls rIEt ot sr{Jo ,{eueg 'trq op:xnt r 8uuE3A\ rsrr1 V no1 ta9 uoueradg iunou uarlt pal.l pue ,{aueg tnr drd u ro; lngata8 dn spu: u:qt pue :slel lo1 larllr; ^..- sarq -,^^- irtrurq \PJrl rq :lq -e^-, )rlpl pa8uts :uars e u1 {r:enb aqt te ra8u -ueu u:q ot suaddrq oqe oqa'uos Ilo
do1 puu srq qtm a8uul uouuradg iunou r:qtu3 tuet:adxa :qt uo4 ts;nb:: stqt pau:dn oqm':tqg asrr E ro] ?rElS r11 1se aq teqt slsab5ns (aueg pue :roru uea ol aoq rJ^o aJts "{:uou e ur s pa:1 '{um aqr uo {quq r q.tq6

parg s:or8usrp':srno:;o';q5 r{:e:q11 aqr ur aEI uluos r3q puu llu lqs te4 aldooq8els srl\ sr3q'arqqzr 2r{l
'par{'13q

prj

ul Suqmoq pue lood raro raqto qrea qtm Bult e:q r:qtaSot Suru:l: aqr Surpuads dn pua,{:q1 EursnorsJ tno fl $lulql eqs uoq^\ ,\\q uLuos leq loJ duDlool
lpui.1 e

1o saure8

991

'pa13'do3

lsl

,{uo:l tunf
lJrsstrt{ uoc

oqn':ldooqBulg u1r1 s:a8u:s ts:1.1 sr11 qu: dquq r ro1 {auour uea ot-JqJelsnour r puz dz: e ut p:srn8sr5:alup qu: e su qol u salzl
sr

-sed

'1e3'audnrro4

3q -soq

lat4 r;q sJ^E3l


&ruateu

3ll

a:aqn-plrd
tq811uoou:qr ur Bulf,uup pue pooqroqq8r:u aqr ot sn:u :qt 3uq1:.,( 'tq8rt:p ur pre{ aqt otul tno suru p::4 aq-ot-ude4 (qzq e aruq ot Suro8 ar,,(aqr reqr urq qlat aqs 'attooq Iuu r dn 3urp1o11 s:rat otul stslnq Eulr1\
puE s3rqBq tnoqE

aqt or aldooq8els s:11

',{pur16'3oq

'lJslo] r(I 'Prrg oolJnl 'roo


'p4g '{f,lrg AfJg $lqqrd 'rsrnN 'EullIA
uJ-l 'ourc

rPsnlt\ s.unsog

suoN
Pr
1,,Q

prBMoH lJrJpEuag Eag

:apuvn uuaf

'toue;'{aueg parJ
rsaJro^

rauotsn]
JuEIg

paru uelv

1.I,1tr

'alunJ 'uqf
.APP:I tIEIS

'rJBEueN

s:arrtap puu '8uu::dxa sr ,,ajlt,, srq u:qr s11at aq '8uLp::ds rg :rqod aqt ,{q paddots qaq uaq16 Srqpuuq raq qrw ulq slrq rqs :ssDl E puE allus E s:ago ;q 'uodrru rqt tE dn lJq Suqrld trsl\ ot $ruol JI{s u:qm'aldooq8rlg 'sll'\ l3r{tou raq o1 :llu Jq ll,Jq teqt eup16 tueuS:rd s:stuo:d pa:g raqlolr{

ur

*1uu par4'tq8u rEqf perplrod


30[o] slJIJr aqt u3 rF seq.{aurg tsql suual rq luun-ulq sa^loJ

IJEual pullun

sluotr{ PreaoH uosutrqdrls uqoI lJrJpruag E.B

uollJl EuaA

'uEu3rtl

t9/7U7:)tg(l t\V
697p76:aruq Surprorag
UEUJES X

ssJro [3t 'lP5'Ailrg


sJJroA IE9

qurt lrEtg 'do3 rr1pr1 'lo[d'raJunouuv


'PrEnD

5lJoUsl ssrl^{

,{lag
114

AJollng A3NEH :UolS t8-d : oN uonJnPord

'wll\\ Puolol prr{

repuul uef
f,uEIg [4tr^l PasU uelv

uEN

(-rvsuvaHaU ssauc oa-I-IVf os-IY) rNa^a

'ourq 'ruvqda11 'plg ,{uoog ',{aurg

JsrnN eulti^ quE-l arlql^[ 'roruErly 'ourq 'dof ',{auBg


PAIJ :saJto^

'tf,raPEu.g E g Idd rapuv^ ueaI

suoN

PTEAoH

parg os'q8noqt'aur3 pq tno-p1os Jqt ot sta{Jlt oar suq louug 'tq sno 1a[ r ur tno suots pa].1 'Juotspuus

Jrsn srq

praq:1qru11 iuaqdau .(qeq 8ur 01 JAuuJIE sr daureg uaq16

doJ tsl 'aBrES


ruElg latr{
PJJU UEIV

'AIElroBf,f 'rJro^ q{pY ',{n9',{qg uEuo^\ ',{ll3g


EUIL^A

IJrssal uo(
laraPEuag Bag

alssa-Ig EHI

E9/91/Z:1le(] tW 7971 176 :atuq Surproran ratsog uaue11 ,{q {v1da1a1:,{ror5

t9/I/7
797276

.are0

tw

::re6 Surprorag JatsoJ uarrP^\:fuolS


z8-d : oN uouJnPord

dol pu7'{poa 'ouc '.(auag


parc

/4

rapuun uuaf ruElg IaI{


Paad UEIV

!8-d : oN uouJnPord

sof

JISIA S(.^W-I

t9/9AI

:alu(I

trv

^AaN s(cauJ

-Nr-uaHrohtr

Zglt/6 :arBC BulProrad ralsoJ uauElA:IrolS I8-d : oN uortJnPord

asruduns EHI

\
u
E c 8uq1et,(quq

fouoq lrJqt ur pasodruo: ,{aqt trqt Suos


u Surs

llqt.lo

puE 3lE sauotslurld

punos 3qr tr tulc3 dpduold srua:ud qrog saar8u sa1qqa,1 'd1aq

aorl aSpnlaqr 11er suzrf,Enu Jql'uouuts aqt ty aruad aqt Surq:ntsrp:o1 patsaJe u3ql a,ruq ot a:qod aqr 3uq1z: orur d:uug $llBt Jq puE srollsl\ rlsrpsas aql
aqt inFapuoa sra^of,srp

paq '8unue uodl

::yel

aqt ur daalsu sr

uull

allqa ruoq

srJuEg qtltr'puP qtrut Jrll r:q sllJt pa:g 'saruu r(11ear rulLM uaql\ ulq tE Surtp{ 'Eul!\\ Erl Iqql pJJj aleur 0t JJro^ srq smo:qt ,{:u:eg '3uoq tr {rrg sdoq:qt pur,{qrq :qt ralu tno pe:q {luBur .{lqt Af uo
Ntf,g puE Erulrr\\ uJr{a puP plueu r aqs :req,u 8uu 3qt olur slaulJ rqs qJtEu dulltsJr^\ ot u?qt qt! \ $lqqe,1 Su8uuq otur pr{ qlEt I{ulql puP IiEt uEr $lqqld lPqt ilellrq p3lc rlEu 01 s:nqrqu tsnbolutu;,r srq s;sn .(:ueg
JJS

rlq

lgr

e up

o1

sf,pDap p?r4

talseq:u-e-nd

'duuq:

aqt

,sJuolslultc aql lEals oog-ooB puP ru:g t8otr'aruuuadde tsan8 lznads e ur 'pue '3u3o1 pue Suurueu{p

'p:lql dlnau ':leqsuatq8ug :srng '3uoq Ils[ plo] E rlllr $ft:uJ puE
{qeq :qt :les ot :urq:eu Surqsem
3qt otur sJ^rp lcpunBl aqt ot sJJEr

:3uu3:qt

ur d::1s ot

pJrl

spuJs

qtm,krou

a:e spoom

:q1

auo8

:1q,u dnor8 Jrsnu qsrpJAS ot ?snor{ arlt stual uu1q6 itauou tu:ds :qt dno::r ot 8urrr1 r:pl rraqt ur Surduer ,(1uEJ arl salet pu puru srq s:8urq: parg lrun :suq:rnd
E

::faqt

sprolpuul ,{4r: aq1 Buuloscln puu s:q1q11q se Sursod.{q asral :qr 1o tno taB uaqt dlaq salqqng aqI spu:uJ IPJr rrJr{t ot:uoq oB ot apDap u1,\\ puz p::,1 't:rnb pue 8rq ool sr Jsnoq af,u aqt tPl.{l puE 'sllPEol -aa:l j6 qssnq u a:u s:oqq8r:u

p?rl tnq Eullr\\ rltu srqs a\Ptsnrl


,(q

rJq

mIfl

a,\q

tsnu uEu /tpunEl

rr.li ${urql rq puu ruo8

s s:1qq:4

rJ[n9N

'sullraE p)-t

uaq,11 daalsr s114 aq

t:r::s aPrprlth

raq

qrw

,{ddeq qrq5 :rord

)lJau rn1 r j1:s.raq r(nq puE spun]


UEJ aqs os

n{l

af,u IJql

'(1Dus

1Er.{1

lJ OlSrp

SSUOISIUU:I

':arunouuy'&:rf 3uno18n<lq 'epurl oplEIA tauef ,{llJg l3rapw38 Jg solqqad'Eug tr 1,{j:apuen ueaf
ssarsoll ',{pe1

saqsh slq qth 3uo1z sao8 eup16.3uoq lP wpl puu (:uou u:ua aqt >iurq ot sapllap p3rc
'uouB:el uo ,{snB Suro8 1o pe:tsu1 reu6u1
a1doo11

lqt u3qa unoJ sruual pu8 'uoo: ue:ts '1ooci qtm atalduor uors -ueu r uo asr:1 r su8rs rH pooqloq -q8r:u r:tt:q e ot,{lurj srq a,rou ol $pLJap pal{ 'sirqeq qtno:un s..,{arurg
c{n >prd

oluorg aprnl

'prrg raiBld prof,ad 'our6 'plg 'daueg

'sr:dzrp 1o :1rd u dote s:1qq:6 3unm1 pslsnErlxs sruof,aq uoos lnq {roa ot.\llnFllqr srJ< rH pJqur <rsr rqs :1qn Surqltara op tsnu 3q tuqt urq sujoJui Euli^\. JX-JIltEq Jqt ssrrJ

per{

ruElg IrN paau uPlv

pil{ uaq^|llra

sE -{.1119

puE

Leupg

:saJro

fuuag

.(nu salqqod teqt

paulJuol

do] 'DroA
'rJBueU 'rJ^u(I

9l8/ :arec rrv Zgl?/0 t :rlPC Surpror:5 uur I qrJH rq re1<ir1;; 'J\JflElN JY|N Aq tuol\

:f OA I
.

tnq raro sBuuq (:ulug slJAoU Jq1 .{iuo tou tno srorqt {qeq pur asnoq 3rl1 JO sJEr JIE] Ot Jsqtou qEulri\A dq palq'epqsu:rqBug asrnp

uaq31 '{ua.1

'rlo '.lunl
,{rtaB

suoN
1.(1

prPAoH

srlqqad

'Pu|lA

lJrJpeuJg Pag rapuu,l uuaf


JUPIS IAN

'uEl,{ Prrg '3r?[s 'ueN qrt 'uEN

puz

8uno18noq

-Jl .l

prf
suoN preaoH
tJJ.peuag eag
1.{g

98-d : oN uouJnPord

d1n5 'a8pn['ourq

'ueN rsl '^a{uoh] alEls srr{ 'ueuo11 tsl ',{ttag umo & puz 'srlqqad 'EuIr\\

'u.^S 'rJllal ',{auEfl


Par.:l
:SJJTOA

'iog

I.ANUVB

pJ.u uPlv
."1E(f trY

JSrnbo-rrurNEA

asrnN'{ttag srlqqrd 'Pulr^\ rJurJqua{Jou 'ourc '^auBg Par.{

ue1,1fupune1'do3

3uno13noq tarapwag Etrg Itrd rJpue^ uEr[


paau uelv

Juslg lol,\l

:S?JIOA

t9/6At
uuurE(

rapuel uea[
Juslg

7g1gVg1

:arya?alproJag f::

rlliq)

tgll/t:3rEC rrY 79117/6 ttle[ SurPrrrrrX

:\

'alunf'ouro
'rueqdalg

'.(aueg
:saJro^

rr
Iatr

Af,OIIng ^aUVH :UOtS 88-d:'oN uouJnpord

Parc
t9/74 :areq ltv
19791761 :arYq Surp:oran Jrl EuuPof :fuots

pard UEIY

I Euueol nq 'JsJllEW JIIW \q

{e1dr;r1
uols

Sg t
"

E8-d : ON rronJnPord

suorrsrA
HSIAA,,\\S

/8-d : oN uorlJnPord

aAow erg
EHJ

"/sl

aau{ asunN 'l.tg,tuuv3

'drostgo5 :osuods que:8ord

:qt
tE

1o

s:nun

aqt 8u8urs 'pua aqt

tnq hoqs Jqt ul

tou-Af

uo dn

'dn nr'tli r ttou :rt< :cllr()Ld o1:aq s1:1 pue'Suqils{quq sl oqa

puJ puE uEuu3H roJ uonrpnE

'qu sq
top

'plouv uo{ Irq srlqqrd $q]]Bus


arp

ur ,{aurug .{q pa1 'saurupl f,uolsturlj

rql'u3qt

rJ13p

'qntqtuq aqt ur Surs {1uo uzr dau.reg

llutrp srut

3unta1

rq sualsaE pel{ u3qAA pEeq u urq qJrus puu r:drd raqtouu

:uJlqoro 3uo lJ 3aoq s ,lJqf lousl pml luJntPu B sr .(aurg tEql sla^oJ -qp rrl ltun-8us ot ,{tllqeur qdno:3 :qt {q parru{r s ag dnor8 Sudurs
u,tro srq suoJ,{iatlpJuur Jq '1s:1uo: t:yenb doqsr:qreq r Suump -uoJ sr

.'uEu3H qtq6 8uoly ung,


aql lEql surEal p3r{

aoqs
,(uot5

Al

uillM
'ulq $
Ps

stun qJlqa tanbnoq e sno:qt salqqsd Jsroa puP pJruo$nJf,E aulorJq sEq arl qJnie ol rawu aqt ur parC smneu pus r:dudsuau e snorqr plouy i{rmu:rup (:ql sy,,;'toqsnau tsoqru sppos Jqt,, aou'plouv'slsauauqrE slq Litlr Surdola sr pur dn morB suq srlqq3d rrqt suzarp pur daalsE slle1 pr.lC
otur

'prrlun3r {llddErl si ,(1ur1 aqr


puu uouuts JuES JrI ur a8nl:r Suqel

89'

dn spua haq:ter-oulp 3g {q p3serp

'ourc'3lrqauz?tr\

uoqels

allod

aqi ur tuaqt spuel rprqn lad aldrnd


aqt lJts puE IJeq JuoJ .{Jusg puP :q os l{rnz urq sasEqt rar-Leo sI tnq 'oulq Jq tsnu tr sJunsse parg prrd

rrn'do1 pul
lJrs$rr{ uoc

olB]jng

'qsl{ 'raJunouuv

'rlqqal

daluou

aqt puu sturr4 pa:4 'sassel3

lPBarI)pou '.atEls

plo
uosuaqdar5 uqof

ue1,tr

drm8y

'rouaAoS

'audmrod 3f
lPrruf,S

'?of'uEuaroj
'do3'prrg'ueg
'asJoH 'u|ruaH

uosuaqdat5 uqof

nE rz;dEr EJo alp -pru :qt ur dn spua rq 'tr a^rs ot sJut palj uJqa puu arlu q31q aqt otuo dn squl: (a1uou :qf $lqq?d Jq
ot tr

srq?uuou:g

'Ftslull^l Pr
'8ng dog 8ng p19 's:1qqa4

plouyBrg'plouy

'pr1g.{qrg

ur

rolf,rqf ln9

'duqf

suolr{ prEAoH
I^d rapuu^ usaf
Juelg [a!{ paau ueIV

'rulrt^ ady 'tueqda13. 'ourc-Aauefl rnEsourc'Parc


:saJloA

'asnol{l salqqad

Sunaq:q'sn::n :qt ot (:1uou z squt pu 'auoq E Eu1q6 sar6 'ourq sxsrl :p oo8r11 rt\ Jo lq3r.J.{r aLlt urq:rrB elrlu <;s.t,3 r,rrt -:uotdo :qt Suueam f,uoq s?uoJ {1ru:urrprur pJl pJulur\J 5J() srq f,^Eq Jq ltq] slsrsul EuI.lA JIIV
3uno1 Snoq

')lJnq a8euaal trlag pto'{trag


salqqad -EurIAA

p;ur[q] stods qtn rnusourp --.t--, IUoJ-\ls P s-Ul.,P Juof JLdllu .,^^,
lnsoulp tu:puodsap :qt'saiqqad unq

{ilssaN uoc ople \ rauf ldapvmg eag

.{aureg puu pa:4 'st3als aqt Surqlpas

tng :uoq uor; duar suu


ot 8ulftt Jo

plo lld rapw^


uEa[

urq $snrls

,{lrslEJ puE

leq3

'Eurll

qBrg

plg

drusranuuz sourq sta8rol pa:g uaq16

'sralsrurN Puz Pus lsl -Prrg alPasN ou( plo

rlunl'ap,{ll 'rreo
'dng prg'dn5

'outc'p4g
'druE8

rs1

rasnrg,fuaf

tg/r(/ol iall0 rtY


gg7E7;:arvq Surprorol

'raqtej 'oJJo{ ^ng ':a4eg 'ramg 'do3


raBEuEl,{'pr)l
'uv11

plo',{aueg ParJ Plo'P3rl


:SJJIOA

Juet8
Paau

uslv

lrl l

tuea8rag

'rltrErtl'Alrou
',{nD puz'alpood

'rnPsouc

t9/97/6:arg(] 4V
{f,rssatr^l

Ilfag

'uEtrrlad

{rlus

IBH

lJrJpu?B sag ldd rapue^ uEr[

lJzlrtg drEg

:[ols

'turqdalg 'Prrg'roltro(l 'Dul!

uoc
Eag

dlag
,{pE-l 'salqqad

lsrJpwJ8
A
1d4

997779 :atvq Burp:orag uurl qrag :drot5

Iloc salqq?d

z6-d : oN uonJnPord

06-d:'oN oouf,nPold rapuel ueaf


JuElg IaN prau uelv :saJlo^

,t1;

'salqqad'Eur[lA
raf,rJJO

'prg PrsuEJ

'ourc 'uor1

Parl
9l0I/0I
g97g17g

',{rueg
:saJroA

JuEg lal{ Pr?d uslv

saruvNVJ aNoJSrNr-r{

Ell!o9

'ourq '(a4uo11

hroo-r9
hroou5)

:"rEO

'alunl'drueg

IV

AHI

pru

:ate6 Surprocag

aa-I EuuEof:dlots

t9/Lt/oI

:2W(I rrY

68-d:'oN uouJnpoJd

99797.9 :ayeq Surprorag aa-I EuuEof:,{rolS

16-d: oN uonJnpord

suvaddvsrc oNIC

SaNTHSI'A)NOhtr

s,(taud

\
\-l

\
[]

:reqr 3uq:or

.r:u

i:rurg r{nq ,{tt:g pur 'qoo:t rlllop-plpunq


tnq '$lo0lr

9qt ot 1sf,ug slf,orp:g Surpr:1,iq.{rp Jq] $\9S pJJ:I ;uots r:q ar2113q tg6p

::qod :qr pur


pa: r

::q

a,u8

{:qt

Ilrq

lll prll

trlUPql
8rq srq st:r8 r:8od pur stno.rs Jql 0t sJss{uor ppq qJq unl .,sllrt .

qeu or Suidoq'qolraq or 1:r:q s:o8 Ittrg':prstno Sunre^\ sJuotstuLl-l

rqt puE lJuutl

LlI,\

sJJtrf,J lJJ

69t

-r:tuno: a:u s::,(oldruJ laq srJ,\oJsrp uoos pup (,.,{pEl plo., lrqtouu lo1 sllq rEllopllilpunq
Juo qtLr suJtr lPus Sursuq:rncll uorlrsod :q1 sla8 :qs PJq ur tssjjErlq spueqsnq :nqr Suru:s 1o s,(rp ot sJrM JLll sJf,uJtu;s :3pnf

srlqqid ulqa lnq'p:qrnu:dun urq $,\Ef,l JfuPLlJ sq sslru 'lfts

f,rf lJSod lJl Jrj.rsnJJrl p:tl ot


01 lsnJJJ

IlEl

ourc
tuqt

uf\r

puE srlqqnu
uSrs

rqt'PruI

'.11:s,nq Sursn.3srq

;tprl

p1o .(1pun1

iru:rl
tqt

tlq.l{f p:r;
Jf,uLs

ro3 s1p:

trqt qofe JoJ pE u[ s]JAsup rqs'trlo1,{:rnlu rupJ ol pur'IL3 p

qtm

l:ueg tsrcLns ot s:pnap ,(lrg


8uno1Snoq

uodn::aqn 'p:ts:lr 111 l:r ,i:qt pur 'ropur.u rqt q8norql IJuq f; s$orql s:1qq:6 iu:qt dots ot Jsnoqlrla Jr{l
ot oB '(nJg puE ELulrA\ .rsnoqJlEr\ Iuru I qil ot tolri e:ry1{:;qt'stuor luru ,{nc1 ot uoLls:?3n:^ Jilj turld sFrS rqt u:qm pur 'ur1d Surqsrnurercl rqt l.ro:srp uoos,(Jqt tng spupqsnq
JsnLrq

ol sf,uaprsJ JuolsluLLc JrJt o1 Jutol .(1u:1usru Iaqt uro1run Juotsturll


JLp SuuPJA

Slq

lnq '.tlupu

-,LqrJd srr8od

sturrl
'ulP;t

llrl

p:ss::clurr :ru riplnog Jqt ruo4 stnoJs

Iq

<Io3'rarunouuy
tueqda;E

'plgEurddoq3 {trag ',{uots


l,{d

:ru3ua1

3rg rtt'o5

iq prlld:r
stJB

sr

tL1

IIE.{rsEq

'tueaBns

nblJ6 uullv
tJrJpvuJg Ea{l

8uLftld tno

prl:oul

,furrnf 1:o,rp:g ;qt

ro1

pu{ u:q,\

:qt uo dpr::1e I teqt t:npord E rnil) 1331s srunPql.rou sa\ luJrP -:r8ur .{:r>1 :rp teqt srJ\oJsrp Jq 1tun elnrulol srLl jo qEuf,its )Llt i.l pJtrrxr sr )J.\JAOq 'pJlc r\\Ju puPlq sP,u
tr rsnetrJq
-

t:yru

Plrr:)

Jlunl 'plg qlPg

'Eull,\\

sJlqqJd

Fpue^ uDr[
JuBIB

rllJoll :uo::q

I:ueg pur

'^nt puz ^isPJ 'arrdul'r:qr1e11

urlorqur:q .{:uug

Hur

'ourq',{f,ureg PJI.I
:sJJr(t^

PIIB

IJI{

PJid UEIV

p:r,1 pur Surpunotsp Jrr stlnsl,r Jr{-1. slluuqsnq lLJql L() por1tJu SurLlJrJl -dols :qt ;sn {ir:g pur !ull,\
a8req'aru15

'rlEls
'J?iO)l

uosuaqd.rls uqof

uJrlEl|lJf,unouuY '(&u.H) luqdJll

\Pll rsruuEq E qll!\ LLPq Jql $lEllq pJl ,(llrurd ssJJf,lts ou rltL\ stJJu oslE ql1Lts3u0[ ]c qtLr uolllrtlnsuoJ y slrom Hurqtou lnq 'ulql JtErEdJs
ol sf,Lu ,.f,ruBqf,3ur pf,urEll' Jqt

t|v 9lrl/Il gg797g :leq Burprorag l {rPlg $tlPA\ :ffols


:etx(j 96-a[: oN uorlJnPold

n]

-Eur{ tcl

'(Jrrreq)) prrg durg

IJrssJN uoc
IJIJPPUJII EJg

Jllqa

uosuaqder5 uqof

srlqqrd'Eulr^\
,{o1uotr1'oa1

do1 '1y'n1:4

Ild rrpuP^ uPr[


JuDlg

'uoouts sE8 Jqt 0t Jrup,(aq1 r:qtouu Juo ot pllpP![ ]uolJq ,llElltit ,t3r{1

,{lrB

'IJJUnOUUV '1mruy do11

'^nt 'ourc 'AJusg l:JrloA

srloN

l.N

PrP.aoll larapEuJg t 3g

Par,I

PJJU UPIV

qnl.l qlrqa 'lp.l spls gnts :qt u:r1,qtr an131o rt,nod ?urlrrrs aqt p '8up1oq :rr
,3ur1noc1 s,{aLuug

u:u

uo

AJrAg A(IV-I a-ro

.{rutanr5

'srlqqJd'Dulr^l\ JBpn['dof

l,tl

rrpuE^ uPJ[' )uelg IJN


P3rU uElY

9l//1I

:JrEC

rrv

'oul(I',(rupg
PJIf
sf,Jroj\

l6-d : oN uonJnPord

;*':il;::r-"

:: ,#

sfq

rPqt

IUup

uos ,\\3u P sluJ^uL

PJll

iA

59a7711 ,"1nq

9976gy :u:q Surprorrg ar1 euurof:{ro15

"V

Eneva-I erg
!

aracau{

'rupf'plg le] dof uL\lrl,{uEIIV osrnp',{11ag t.rapEuJg E.ru A l^d rJpus^ uEr[ 3uru1 '1dt1t1 'ourg 'tueqde13',{aureg )uelg IJN pJr{ paJu uPlv
sJlqqrd'eulr
:SJJIOA

)oC '4rPnb

!6-d: oN uollJnpord

9lIl0I

:rlecl IV

aau{

i-,*

Jaa,^AS 'NO dEE-rS

l"lll,T:ffi"., q) fb-d: o\
uollJnpord

UO{

oA\I :In-It

-!

Suuooqs ur8aq

aqt pur urupuer8lua:8-tear8,sa111q

'{11njaa13

q:o:te11 aq
lo.1

spuEqsnl{

1pq aqt rnoqs tuarlruo:8un1nsur ur saluur aq pun-,(qeq IlollEH P santr -sar palc ueqa u3lo8ro; sr pn:3 aq1 i(lure; >1:oru11 aqt qrm pnaj plo-ru:d -prpunq E p?ruaqul oslE a Eq,(3q1 ra^oJslp uoos puE stallnq Jo llEq ^q pataar8 arz salqqnX pup sJuoistull{

n:qt ?,rsulal ol 3 uu s:,lrt aq1 1ui ol JJo pqnPq rP ssrqeq puP salppEp aqt lls'srllod aqr dq p?ptEr fl qnltr rql
qsqqq3d apstno sansua o8ueqJxr Ju)3q E puE 'a1etsru .(q+atqrq pue+r8zuur

ireq tsod ot asn13l rnq uarpllqtr

d:ueg pur parl qrr,{ paia)ossu


JUEU Srq 3 Eq JaqlEl SxseJuoJ JJllll aql tnq '8uEB qsau]Eg Jo uEd s oal aqt tsaxE ss^ltf,atap 3uurr.16 ut $arq

urw\\ ilopuh uoorpaq

:qt'qpq aqt ur Suuu:y p;1p tsnl sEq suouqr f,lllqlllq sq lo tsEl erll
asnBJsq

qJ]us oulg
re

lrquru aolla] puE p3l{ ':urr8 r;1od a^ounnl E Jo pua 3ql


qruo dqd spuzqsnq pa1::d-uaq

ot apllep oar rqt 'paso1:

sr

doqs

surEtunou Jql ur )rqs 3 pall -lJr{ul sEq :q lEql proa sl^lJtrsl pzlj

tno Sutqsng sarqeq:raqt Suqpn uo l,{:qr >1urqt salh naqt allqa

Jqt atrurs 1l ufnt?l o1 slols aql ol Ilq 03,(euEg puE 3q puP hlunol aqrIJo dn

olt

r paprd rqs qurqr pri


rql

i{qEq aqt uo trlrtrrq

spug ultr^A

qsrJ 'arqs rtr

'auotsdq5
'rnEsour0 'Ed

uosuaqdat5 uqo[

araqm 'qn13 snou-r,{uouv saIppEC alsnirxe aqt urol.{aurrg puu p3u

tuPualtv

lsI
suotr^l PJEAoH .{tnEf,g ssrl,\ sE

'unssod'qqs

rlnlnl
suh salqqad
raqro :qt LHoJ aunf

Dlsaqf 'xrlY
Jql Jo salqEq

'IJr?d

'w11 ts1 a8roa5 'ia1uo14 ts1

'do1

Bunotr Snoq

salqqrd uo 13la)aq puouurp ssola:ud z stuuld 1arrr9 'sr^rlf,atap ]o lrgd E (q pattod5 1:qr lanal luuoumalur uE 'l] Bll) ssllJeS olur uru oai aqt'Jlots.{r1an:f1:o6 loH .{4u aqr ry sr,\l3qs aqt JJo s8uqt qer8 ot tou :aq SutqleJt lun plut{ E
suq pJ,rc

urqa 'ruor{

lv

,{a{uoI 'rnsoulc Puz


'eI^{

'hnana5'{wa9
'.umor\\ 'wW puz

plo

Prtg

'rarsrulhl 3uno18noq e1q',trag lrraPEmg Eag reulr1\ 1,{1 rapuel ueaf salqqrd
3g'pv7
ralro \ 'uEI lsl t9l91/l
9971179

llpurv

lou 'uautoa Sunod ar stuglsSluoJ q8noqrly alualpnP rql 11u lD ssssDl saolq puE llr qoulc oruo splor{ s3lqq:d'uolluaduro: rualel aq1 lo{ rsJluoJ drnElq e ul saiqq3d
:atua ot apnap {au-ruB pue pal{

'pr)l lsl 'uuEg-Irrueg {Jrssa}i{ uoo ,bn1 'ruvqda11 'ouq3 ',{)luoN puz
'PDl

puz'Pr!g

suolr{

'$lqq?d qtm Surddoqs

u6

PTEAoH

arqy 'log radr4

',{lrag

larapvu.g EJg
l.ta rf,puE^ ueaf JuElg lsl^i

euoN's{qqad
reBrl 'rY3

do1 rgla1 pu1'rarsdg \utoH 'a^uJalac puz

'ourq',{aueg 'P3rC
:qJJIOA

Jwlg [aN pa.d uBlv

{JuqPloD rN 'uPN lsl 'ra^uc sng


'raqduSoroq4
'yuuqdayq

'eu{,^A 'ouro'f,aueg Par.{


9/7I/ZI :alE(I tlv

'roleBlllv'qrorus4

'Jsrouol
'a^uf,ala(I

suolr{ plEAoH

do3 rg;w1 rs1

Ptaf, uElv

tsl
irl]ng sdeq
tJraPEuaB Eag

'salJlEg'$alf
'uaH'ldpPporatd

rapng saYC

:SJJTOA

r?Junouuv

:alEC

IV

'uruooc
'Prrg

vd
{trIssalt uoc
lf,rePPuag s?g
t,{d

:atvq Surprocax

'uEN puz ',(JIuoN 'Prlg ruEl^l

g9717E :areq Surprorag

'rueqdalg Arog
aJro^ s.[rD 'salqqad

uurg qraq

:llot5

oo{Jnf

ralsol uauEl!\:fuots
86-d : oN uotlJnPord

00I-d : oN uollrnpord

,trag

'PUIA\ ouq',{au:vg PJIJ


:<J)loA

l,{d rrpuE^ ueaf

ruelg latr^l PAAT UEIV

lrr9's{qqed
'EuIrlA

slr-r-IIs-I-IIH

rrpuE^
JUPIS

waf
PN

)fouaafl

auog'our6'{auug
PAIJ :saJro^

snow^NoNV

Paau uElv

saraavc

9/9/77 :a$A rrv gg7777g :areg SurproraX uurg qra11 :hor5 66-d : oN uoutrnPord

IV *{r"\ :-':t la/tl/gtavl8utprorag I C I rrzfrlg ,irreg :.irols , LIJ I -'f /b-d : oN uouJnpord
9l82/II :alE(

I.rnvafl a-rrII-I
S,,{.CCVC

sa'IssEd )vINVI^rOIdE-I)

\
a

ror^Eq3q

sq uqdx: ot p:rg rood Suureal no JIut .{Jr.11 pup uJu Jurqf,Bru srq sp:er 'ur1d aqt;o a:p,rE sr pJJ:I tql Suralea: 'stoqor :q] Jo rJlsuu Jq-L f,lrls rl^[ Surzruo8rlur pup 'EulL\\
.1o

Jun sqt

Al

3u!q:tun::u mrll A pur trrrag puP-\rrr 8uruoilil ;qt uo uruar q tr ttsqt tq I qf,ns s]r

rnq rucrS"rJ rqt SulJJc uur1

\r\r\\

lq

qtu

a8usuo ru:o;r:d

tuorl ur qrfi qtu.3uruLg 'qf,hpuls qtu dauug Suqruus lo^Eq IEJI{ ,(aqr 'par41o s:8rul loxll tr qt:f,I

1o

ts;nbuo: laqt ufaq ot lro:p:,fl ul

rlr

puul tauqd r:qrouu

uo{

sloqol

u{

ot u3qt s3tl\ur Jris u:q,r p:1q311ap :rr daq,; 1:o:3:r11-uuv s f,ruuV ]Eq] UBJI O1 pf,UUnlS :lP JULLSOLIS ]E puE lJr ll3ql JO IEd Jq ot l?q Jtl\ut ,{:qt 'tsan8a;noq rr:qt Jo ,(tuulpl
Jqt Jo 3rPAuil ftoqs laog Jqt JoJ Dr ur esrr:qar .{:ueg puu p:rg sd1:q :qs i(qu1n1 r qru draLs ot s3lqqad siurs uuy raly stdarru:qs ':1,{r:qr .{q pJupr{ruE srlqqrd ro.} iJlils-{.qEq P sP lJq f,rrrl nuluA pue p::g 'ruorld Jr{l Jsn ol ur sauoJ Jrls UJqAA Juoq Juotsturl{ Jr{l lo tuo4 ur Jlil lru sJ3J -Jns rEJ lJq urq.r luBl JuotsJlqq0l Ltrop XUL\up sr Jqs 'Junaoqs Fun ,{ets ot t:rnb ::qd:uos pu1g o1 r:3r -uru r:q ,{q p1q ratreqtrdur lmog Ilolplg rrJu Jql tE ruopad ot unol ut s:,ruu '1:r.3[11-uuv dtFq313:) {lf ln dq PIn.\ 'Iro:8rr11-uuy

rq1 uoqs lloqn:qt 8uru1l sr'ErlurEJ oog-V-I?ld Jo tsorl 'lsru;rJ {Irod


s-,(oq

:roqt tual:rd ot :Seueru

prri loqou LllaalJou '.rJlsoou


'urueg-tlmEg

rlEls'uDJrtad 'rauodeg
'Eulll^

lPLll JlruPtln'\llD cruoq.) Jq) Llll t:u uduordrur ue uo tnd,{:uzg pur pr{ pue qnp rqi3ru r ot s4qs luud l.lf purr{ plo uE ot sp;dsa: rsul rr:qt ,{zd o1 ,{rrs::rluuts .sJuolstur1{

uosuaqdar5uqof

3qt Sunuq3lrJ d|ls or rreq

{:qt

s1:r8

srlqqnd
I

3qt

'rJlsrt
lJrss"N uoq
lsrJp"uag Eag

rFp.,t.'qt ld ru,,r,\t {urd rul)1.1p r drt.t:pto LPq,r,d iupl, ) Jql llJL.l \\


olEJJnfl

Ilrt,{ureil

pue pJlC 'srrqru?ur

Jql 0t LuuEfl urureg 1o i(po1sn: sa,rr5 pur turu8ld sr :1ru srq surrtl t:8lag rl\ u.)I,'rqupJl.l unr'r Jql 3J-\fJl )rr

ftetaoa5 ,,{llrg
selqqad

rsl 'uvuooc
ur^laN IV
llPqrseg

'qlnJls 'ralsPJsuods

toued 'ouro',{JuEg

lld rrpuE^

uEJf

'r.uMO'aEnO
z#

(tqt <y ."r:.,qr a.o1 pur Lu.*r4 rol qf,lEu olr JIE srlqqnd tqf Jsrf, unoJ Jqt Jlpurq 01 ,(luosE],\
,{-uld ,{.Juo}ip snoruEJ Jqt pf,rlElll 0qs rJYrJg g1s,,-.1 .l\ {r1r1fun o1 p:sLuord uarq ,{prarlz szq,{quq :qt irqt aidnor:qt s^uojur nEJrng r:u;1111;qr rnq'tdopr ot 3pnop puu rrLl Lllr{ ).\'l ul llPl .\Jql (lJlcr.\,P lr.rql u0 uuEg-uueg pJpEJq sol t.r\rrrc lr,lEUilUr\U l\JU Jql UJIPAP puP lBts I uo qsl$ sJlqqnd
-Pq

prr{

JUEIS latr^i Paau UEIY

pla 'uEj
Puz

'^ll3qs lleJng
'olBIJng qEqood

qlt

:SJJTOA

'laue5 Al)oU 'do3 'asrouol


'olEJJng

qlrus

iglz/I

:a1v0

]\V
EurproroX

IPH

g97971 :a1eq

lJrpauf,g ^uoI:ArolS tol'd: oN uollJnpold

t0r

l# prtg '??Jul
Pr

3uno1 tsnoq

por8re6-uuy
rarunouuv lolEd

1rr8re1,q

uuy

'lsl'^.Iuol{

saNorsrNr-r{

E-rrrrl NlI

'f,qqog

'raJunowv Af
,{pe1 'llr:g qEqoo<l srw

surol{ PJEAoH
lJrJPw3g EJ{
ILd rJpuPA

suroN prPeoH

surdnrro4 'olla8

'qt
uEr[
JuPlg

(qr:qrFu rurn rlrr"r:d-11

'prfl'tuElt
nln.I'^n)
'alun_l

'Eurl!,t\

puz

rrpn0 saPC

ra8rl'ourq ',{aueg
Pf,r.-l

,{tue3 uag rq 'Jt"lS',{nD lsI

Pr.u uvlv
:sJf,loA

lrlt

llllrsg 'F^uc
'ra8rag r11

',{papr6're3
fuuosv1,1fura; 'aBpnf !Prrg ruuPg-uruEg
-^11r[l

qllus

IEH

'rosuod5

uosuaqdJls uqof

t9l6tlzl :elP(l.rIY

.r.-

salqqad

"F

{JrsssN uoc
lJraPEuJg Pag
1d.1

'Prqlt\ ^Juftg PJrl


rsJ)ro
916116 :JIEC

l4[ rJpuPA uDf


JUBIS

ltrhl

Paad UEIV

;+-*'"-:t*" ,io?
vuawvJ oofl-v-x!rad

^PP-I PIO

uuo^|sJlqqrJ

'sulln\

rrpuul ueaf
JUEIS

^uols'our( rlunl Pill

'dJuEg
:SJJOA

prru uElv

IJN

rrv

tql3z/g :rlEC

uP,lr'\ !0I-d

Arolln8 ArMEll :Iiots


: oN uouJnpord

Surproras
1

.--]|

9lt/0l

:3tEC

rtv
,.a,-

^<F

0IT ,1
-

;t*,lr:I0l-d:
oN uorl)nPoJd

,Id]?

)f ou9uvI{

STNESEUd

wwvg-hrr{vg
E-rrJr-I

-NNV

pJP,{If,Pq sJuotstuLid

Jql ol JJlLrquP[]Inll J\ou &ql pup ')lolpJ| ur trsl\ ot ,rqjo srrl uo dn ll:ld rlu,{Jf tEqt un] qlnu
os J,\Bq stnoJs aq-L slLll\rlsJJ

Jun

rq8ru rql lo rlq .I{l ruoJJq lruEtl puB pJ:I pue'ruLr,\\ puP.trrg spJap poo8 ,{Llrp truollsd stnoJs JLll Jrull tEJrB E Bur,\Eq cln puJ l.\1

loj

'pl,{Puslp tslu ]V JJloquxi lnols ,(q p3punorns 3rp IJL{t lJ,\orsrp o1

o1

.:lqrq rrlqr l]o $oq< auoll .s3uolsluu{ Jr{] 0t uusj -uoll Jql iu.,l.\l|j)8 i\.\l u.\

uJ\uar
lq8iu Jrlt

sJIdnoJ Jrp Suru:out


roJ

:ql

u1

sturt lirqt r1:trd put rq :61-r1 uFurqq p:pn1:.rs te SurdLue: oB s:1qqn11 ptrr srllorslurtj Jrlf

'lq qll\]i,, uorl 'qt fur.'PUP


uorl dprl ;ruosum

llffc

t\f,uour JLll 3uuu1::p tou :og sruotsn) ur pJtsJxE uJLIl Sl ]nq 'sl rqt np]o r:ntdEJ rtt-nl prPs r q l r -1.'F lr | 8ul ,(g oF {:qr puu 'urpprq JrJ,r spuoLtr -f;rP Jrll Jr3Llt\ 'Pf,Plru PslllllJArf Jql qElrq puE snoluafsJuolaq uull\\ Jalql,{PPl snolouEl8 rql
SuLssrrduu 'tsr:q r8nll Jqt SuuqStJ

alt
rouotl srq PUE rolur\ p3J{ IrNq lJdrdsaJu rq-I lluq Suu.soq f qlu\ u.\\oP rurq s,sou puE uNur dnplorl JLll l0 J)ro,\
sr

Jsn slJdJalooz

,{o{ qrE
'.{og prE 'dog

rs1

r3lsPulnoJs 'uEN puz'atEls


,{og qti ',(og pu7 'ueyq ts 1

qFB {JrC
uosuaqdrls uqof

'prqlrPN'JUrEqJ

'uua-uuEg

dtr:g srlqqrd Eull^\ prrg rll.g nlnl

I)rssJN uo(l
)JrJpEuag EJg
1,{4

J,\r3l l.uos 1r lnq JJ4 lPuuu Jql lJs ol IlpJlrJcLJl sJlI lq PUt pJJUL\uOl lruotrrq ssop pl4 ,{1atrul]ln ,. rrr .(:11c plo :pt11,. r urqr lou s,rl f,,\ltrq .'t qJ-n .x .\Ll ur,1 uilrl lrr3p:3 l1n1 " olur dn saorr3 u:tlr) Jrll uJrla Jruoq PUr ssrlorllo tno uflEa qrll tr J tJd E rwro or srprtrrp pu dul Surtisu P u0 rTrrl,r uJllrI f, spuJulJq PJJ:I

'pfuJrpJl
uPU

dn spu: aq 'a>ptsLur iq 3uu11nq r oluL srf,puf;a Parc uJqA\ raproq Jql ssolrr p)uEJ Jq ot urrl uo spuoul -urp urlors ur srtJiop uoLllnu e stuqd
pur? Lulll spuJuJJq

lo

P sP

-PruJlur Jo Jrtsd
stJB

$loorr IEUorl I uJrls Jlqnol olur

'lJl[l

aqt sJZle:oJJ

lq

'8url.toc1

rlrqn

snJ]rJ Jql l lJ3L1 E Jurrl ol puf;

pJrl'ollndplroX ut Sutuottr:r'.,1

Jo['rotJudord
'lelJrJJo'Prlfl

JuotsdruJ(l truuos rlllt xoq 01 sJlrl JH Pl[s0] P tou qJq a-\o-Lrl 0l i(PA srq Jo lno $o3 rq ']qfi1 r dn tsurilncl lnoqlr,\\ PJqqor uf,Jcl sEtl pJr:l rJllY '^nO rs t 'rJf,unouuv Af ^rleqs

rapurn ue:f
JUEIS law PJJU UEIV

prsnD'Lng
'qlnourPnol 'ueusJIEs 'lel

'ourq',truvg
PJr:I

'uuEg-uuEg
ruol^i

{JrssJW uoc

ssrlsoH-PJrPIlt '.ldooqSqs sr6

IIoIJoU
uE,l

suroN preaoH oplel6 truefl

'uPulrElt'rEJg

plJ:l p{lA
lJrJpPu.g ef,g l^d rrpuP^ usaf
JuElg lrN PJad uPlv
SJJIOA

f,luru

ueuol[ p]t
{JIssJN uoc
]JrJpPuJ{l Eag

'plouv uuEg-uuPg

lJrssJl^l uoc
oplElN rJuef

tgl0/t :rlEc IV

rf q"

f,r139

'oJJJof itNEH 'rqPJqs uo JJroA

;#-r*m
rnofs

.bilfi
:IAVJ

.rPt $lqqrd
'Erull,i^

'|mPg-uuEg dIJ[
odod

'uEurol!\ Puz 'auolslrs srl l


.{uuog '1arq3

'{ng

uorl qnl
'ourc'AJuEg
Par:I

elvqs'$lqqJd

aauoshrvf

'Eurl!,1tr 'ourc'^Jueg pI.,l


:sf,)roA

l^d rapuP uv.f

Ptru uElv

JuPlg lf,Ir{

.{n5 qrl'{n5 pu7 'JaJunouuv ltl;!:l '(,{ppou,O) dof lst

'drueg'ue14

dnp1o11

prg

qlrurs IeH

'prltl

3uno1 Snoq

,{tltB
,{pv1 'uvuo16 ts1

tglzlt
9976772

:JrEc rrY ;atvq Surprolg


rArotS

liJiPEuJg EJI
l,{d i.prre^ uPrf

f9l6/l

:JlEq rrY :aruq Burprorax

'salqqld'EultA\ 'dJuEfl PJI{

lJrpJuJU

9976171

^uof /0I-d IoN uournPord

r:1 euueof:&ot5
901-d: oN uouJnPoJd

pm?

ourc 'PplqlEI l

rurlg IJI,{
PJJU UEIV
:s^f,JtOA

NOrl aHr cNV


aNorsrNr-rJ

of rJruual -ra aau{

f9l92lZl

:tr18C

ItV

p;5s*"'
E0I-d oN uonJnPord
:

,,.: ",qF

,;oJ)

AUV,AAO J v Nodn E)NO

\J

E c

t"Lr

rrr{to qtrE3 roj spEu 3r,&q1 lq] pappap {pEarl, a^sq srldnor aq} :JtEl oot qtr tnq 'p3tuloddesp dlquar sr ra -qtou qeu1L1 sdoq1:q's,(oq a4 lsa ssa:wn.{11ent:u are spf aqt qtrut aqr rarorsp daqt '118q 3unuoJ E tE 'latr-l s:ssilrJq Jre qrrS:qt Suqulqt s.{oq aql pur s:r:ruuorryu aru s,{oq :qt Sunarpq s1:8 aqt q+r-lq8s tsrU tE a,l.ol qtr puutaau smud aq1 to1 euzs aqt n ourT qtsen8 (qllz3a e SuIlPd ar,{:ueg puu parg'3llqauertr\ snotuEj pu8 qJu 3q ot r)1ll l33J plnoa u lPqrA Sulu?rur ler druu3 e ur 8uu1rs sprF aqt ot puq saqsug drols aqt puz'1:to11 1:ordauoH pauuJ Jrlt tr daueg pue pa:g qth 3uua3u lslg lraqt ra^o Jfsurusr,{Iag puz zulg
a1dooqtq5 r1,1 '(el3upd) ssaIJV

uoor aqi uaop sru?t'SutqBU


srll llu

$m

dn paj'ruug-uuPg

u:qm spua.{pug pnrl

rql lsnu

's3L\Ou suorl sq qJIPM uaqt sa>1m pur dn uaqt sau arl '1uq Suquoq qpa:g qrlu pauu:q r:? sdn8 peq aqt uaqm

1:lzl

asnoq traql

u urq

lal luoa 's3hou alou

uJril

moqs ot stuem aq Suh3rtaq'$lqqnd

'sqo(I
roEBrIIv 'uo8rc 'rolJv 'plg uoH 'a8ag ',(a1uoyq a8etteg rr^!1(l 'Prlg

oplE^[ .lausf

Jql rnq EJJUET srq qth sfJU puE .{tuu:pr llaqt su?l urqt eH llss ot sasnJ3r p3r{ tnq':uoLu aqt ro1 led ot lalJo $loolJ 3r{f s:r:rqr1o:1dno:
u su11 3q1

dlztu:pr::e

eq

'un3snu

uE

suow prEAoH

3pEtno latE-I solB]Jng lrtE A all puE sqqqnu rql jo uop3roq 3lruqur
aqr ot

1::la

z s1q8ru

ur

3s

sllqqrd

suruprea q,{ppnq sq tsplq ot mot ut:aleacis fu:la dn qooq pn{ puu duud Pnol u snorqt dauzg iuoruod srq go saruag pJr{ pu JlPq sq prenS ot uorT r stas.{?uEB stdruJ lu,ll pll,rt pur 'tlJo uorssassod saryt aq fyado:d sq oiuo spusLXJ rroor aqtleq sue:llaueg u3LIlA uo s pna; aqt-atol Surpnrp eqt tsrl Suneq daueg qtlr-uorlrladuor rEa rqtJo olEungratElA Jrf u p?lJ stEaq pBJqIJod rol urqa tnq 'tJEtul drqspuaq ,s,{oq aqt q'rrn patalduo: sl uonipp aru rql l Sulplrnq ur JtrutsrssE s,Lauug slsrlu3 pu8 asnoq aql ol uoor aJU P ppB o] stuEA pf,rc prrg qdaSouoq4 'pEa+lJof, aof'prg do3 'quqoo4 puag

rlth

Juor] roj
3q1

puJl.l

puE'loop

'uoH
LPng

{rolf 'Plouv 'uueg-uuEg 'ouc


:saJlo^

Puz

1o :8etoo; srq 8uuuru uo Surtsrsur 'JETUEU f,hOU 3tXOq E SSUOJJq

pJ{

Atag

salqqad'ruI/u
aJEJ^uotS

IJrssslAI uoc lJrapEuag 9ag 1,Q rapuYn waf

'tEl',{n9

qtlus

tno 'a8Ets 3q1 IJo qsru q: oqt ':ru pab5alaarqt aqt J0 tspru ?qt ul p sll rplJJp ,{iLll IIE rJlle ppom sueu 'Iurut uopotsEu E rlth uaop pesoq puu rcm 1o 3nt r ur pnu 1o lood c otut prssot 'solpI1ng ap {q palpped Suraq-Pnlu uorlrurur sqnp Jqt ol patlslqns 3rE ,{3q1 uaqa tng Suurru a8pol z ot aluelua urr8 pur sdn8 se c).\lJsutJql xrn8.rn (ttag pup ru[l\\
'solElJng latEAA aqt urol o1 snouuy

riatf

IEH

',{aueg
PariI

ruPlg laN Prau uEIv

'olegng pu7'do1 .IJJUNONV AI 'r1eqood

'ra^sag

3uno18noq

3uno18noq

oIPEU

'PrBn! 'ssog
Pr

purnbs laqJlPf, 'da{uot{ 'aurdDrod


'tlruEg-|lrueg srlqqrd eurlrla

rrqual{ '3td
'aJro^ puz 'zuBnd

roPUnfl

v9/9/ :a1EQ rIV 91926 :alEC SulproJf,d uur4 qrag ,{q ,{e1da1a1

'oPgng lsl 'tlruEg-llroEg


,{treg salqq3d 'Bwlr A

{JrssaN

uo(

llag
rngsourc

ouc
:s3Jro^

l,{d repuv^ uBaI lil3PUU?g Vag f,uDlg letr^{ psau wlv

Irrssar{ uoc

'tlmBg-|roE8

uEuooc
'3IoA lsl 'qEqood u"N Ptuq-l

{Jrssar{ uoc
3uno1 Snoq

iuBupoos qdlEd:,{rors zI I-d : oN uorlJnPord

*fifr

sra8urg'ourq

larJpEuafl BJg Idd rapuE waf

',{aue{
parc

'wuq)loJs

'!pr8 '.elunf

'rarnsParl af,IoA

suol^l PraaoH
larJpEuag Eag
114

'lsueg
prrJ
:sa)ro^ v9/o7/7

rwlg [3I^[ Poad wlY ttleo


Jr.v

t9/9/Z:alv[ trv
997679 :a1eq SurproraX trrpauag ,{uo1 :&o15

^ltag auol$rs shl


'salqqad 'euqr A {n5 3rg 'ourq

uo-raHf vg

tzvq

:apw4 ueaf
JUEIS IsI Paad

'^JuEfl
Par.{

99p76 :a1eq SurproraS

0I l-d : oN uorrJnpord

l wlv

razlrlg d:rug :fuo15

III-d:'oN

uorDnPord

tt*

a-rsnoul -raau

uod woou

oA\I

:sStIoA

l9/tl/7

irr90

tly

9l9Il8 rrrEC SulProJaU uulJ qriH :drols


60I-d : oN uouJnpord

a9ao-I EHr rv JH9rN SErAV-I

'p3q ul lsEI{Eaq lJqloux JUo

'radBd f,rlt ur JJnpld qr{ sta8 PuE u:qt JnJs3l ol-lullu -uEdJp JrJ 3qt snld-Jtrrrl srllua Jql Suouuns 'uouEls 3lllod Jql o1 sdoq Icldog qurt P uo Lurqr spuEls pur 1111: r .1o a8p: :qr lr^o sllol rrql re: r ur paddr:r ruoJJq sllqqnd pur sJuotstuu{ rqr'4ud;qr ty :ru:rd E uo uJrlt Jtl\ur srlqqnd Jql luun '?,\ou 0t sJplJJp pJr.l lPrulu Jril ,{q u:re:q 8ur;q te pr.lJltr\ pl{ saxoq

s:,ux :1dnor :qr pur'8urqilur :o1 qoi qeup16 :req luplnoa :Ll slupe 'azud rsll sum par4 poo3 ?op qourq uor1 sJnnJo,ll srotl s:redrd ,{aueg
ur paor-r solPdng Jqt sr uoBun 3ql Jo lno dB?l srllrlsPlnog Jql

rILIA rolrpJ aqt sl?uB Jq 'Irnsdlt puu 3n r 3uura11 :ra,{ aqt Jo JlltJsnorl

;uo:oq urq
srq ur

puc'uruEg-uurP8 sIs'{qeq's:q:tr1 {ddo11 :uoq tr rryt.{:qt pue oo,rud


doq e qtm rrol ur sLLel urulg-uueg tad u tno {:rd ot doqs lrd \lolprg lqt ot uuufl-uueg s:1ut,{rurug

pJl4 {Jplte -r(recl8ur,h ::.{aqt a:zad aqt 3ut or -qrnlsrp loJ solElln8 ralE^\ rql rsrrls ol a.\u[ J]rlod lqt u:q15 uoSrn ,(pprd aqt orur papr:q r auo,{l.r:r Puf; Jluoq Juolslurlj Jrp ol PallPl ae a:qod :q1 holf, Jrlt uo lret Jrlt urd {u1d ot dlt sr:quau:3po1,{p.uor aqi rllqa rqod 8ul{rld dn Pu: sPrl ?qI fuEd ssrlqq3d o1 sF8 8u1:uuP
JoJ

l:qt

8ururru

d1:q or s:rppnq:a1od pur ,{:ueg s:zrue8ro parg 'eu11tr 1o sarntrrd a{81 01 sJtnulu ,{tuJ,trl ooz ?ql ol IJgq rJii spPJl oqu l{auug ot suoLlJq}r rJq sJJJsuP.rl suoc puP llo runtsor :qt st:3 p:r4 {11uur4 r:11od:;qt op sp

P.8Eu

Sunuu qaqs ,(rs ol slls-r .lollpJ JuIZ rql ulqr\\ pru( pur:snoq:qt

dlJaplnog rtll

puB

r;p0l

aql ol

q8norqr :1oq r suorL prq 'r1qautJtr\ sreplnoq qtra alEls f,l\ surllr.u ,{1p:tu;du pur :ua:-outp :rp Sutu -uru llqnol sEq EuIr11 lfurnb aqt ry (rp r ro1 sqol a8ueqf,F oa] rql
pue -,{sua {rt s;Julsnoq E sJpltrJp PJrC 'plEAE lEf,,\.rql Jo 3Jh3SIloH
qrurZEBEl,\

spooll tr l?r{l Jru qJnu os slloqJJ.\o puE 'sil.isLp rql qPJrq 'srqlolr rqr llP

?LI

'u{u

uars 'JsnoN
'.{ddoH'7s png 'lzurruv ')l].lf {Iag

'Prrg'wueg-uue8

uosuqo[,tua5
AJUEg

{Issatr l uoc

Jql olJod spurs laralEJ pf,snl -uo: rq1 tq8ru aurs rt{t uo sJJrItoJq l3po1 srq ro; ,{ued u puu srlqqJd r:8uuru ot ro1 ,{lrcl '(upqurq
s?ut Jr{

uaoll

urq sJssllf, puE urq rlth oqn'suoq orur sdurnq rH llo pcaq lqt t:3 tuPJ Jtl puE 1:nls sla8 lms qpar{ uo ql}n rqt uaol ul lsool ll}s -uou r suoda: uuu,{tnqqnd orpnts Jrf tErlt lult tues :ql ly s:dr:s:
Jqs srunPsDlur4 Jl-ll suoc

rJ^o IIE J^ol ul sllE]

uo{

lo] tsllmu
uElr{

Surdrr>lr^P,) PooS sJruolJq ul!'\r\ uJrlA\

:nbruqlil ::tsuou utuf,l ol


sro8 rq

ooz Jt{l ol uog

ul{A\TJli4]oy]ir

:rtou

u:rll\ Jlqnol

otur sta8

p:""

sJlqqrd ruI]\\ asnolrl'do1

l^d rJpuv^ uu.f

'ourc

316

'par1 :slJn)A

Pr.u ulv

JuElg Iaw

raqrtudsrq 'uvorsn11 'Iralf 'in5 pr


'qPqood

'arqs'prlg
8uno18noq uosurqdals uqof

Prf

IEH

uosuaqdal5 uqof

loroq Jql ol uorlusltr lf,ElllE ol JlxntsoJ r3lsuou u JEla pSJc sultc


qsrpuarq ro1 .,{rD1lqnd op o1 parlg

Jo['uPl i tsl

puaS

'plg{Joll
II9
'DpptH

3unotrSnoq
oPIEIA rruef

,{n5 rs1 'a8rug 'roqq8rag'pp1


uElJrsnN

'b9/LI/6
tr979176

ire(

rrv

'uolf 'prrg

pul

'uEuol!\

lsl

uEr:l'uuo^\ tsl 'ueuo^\ lnols

:oreq Surproral

ra1so3 uarrel6

:(ro15

9lI-d loN

uorlJnPord

9II

'Pry Pr'pr) rsl ',{n5 pul'reqdoS 'lEJ 'lroPg-uuEg

rlsElj'uE}\l Puz 'rore8rlly 'rureq3 'prrg Surtsn6

plouv 'IqqEd 'rrlrEl


'TJJUnOUUV PUZ

oplB A lruEf

'ody pul':otrp1 {JIssaN uoc lJrapeuJ{ EJg


1,{6

IddvH doH

116'l]tag srlqq3d'EuIlA tuepualy ',{aueg Prr{


t9l8/0l
:arP( rrY

lJrss"trt uo(l uosur{ofturag 1.{6 rapuel uea[


rUBIB lf,l^l paau uEIv

'uuE[-uuBg .(nag
'sJlqqad

'uuEB-uueg
'do3 rs1

{JrssJN uoc

ruee8ra5'ady rs1
'.'{gun11

uEuo \Puz
ourc

'dn9

BunolSnoq rllrus [H
uosuqo[ ,{llat lJJsPsuag 38 1d; rapuYl ueof
JUPIS

'sulr^A ',tJuEg Pari


:SJ]IOA

rapuvn uua{ JUEIS IaN


PJrU UEIV

qsrpuJrj 'IoB 'suoc


'TSJUnOUUV

ISI 'do3 pu7'raqre,1

:satrto^

rulas'uEuo^\ puz 'umol!\ s,fuuaH


sndorro'.{ttag
salqqrd 'mIlA 1ole4 'ourq ',{auvg
Pf,r.,I

h9/7I/ :.tEO trv


9977761

tr97g79:atvq Surprorag

:areq Surproc:X

lJrpf,utg
E

luoI:IrolS

I [-d : oN uouJnPord

SII

JJI

EuuPof :,{l0tS
:

tI

I-d oN uotlJnPord

I.V(IHrUIg s,sa-Iggad

I.ruvd

';ll UEAOH)II,,\\S
NOTJVUAdO

p3.u UEIV

IJN

:sl4oA
19/17/7 trte0 lrv 9979976 :areg SurprocaX

lrztrlg ArIEB:Uols

fI I-d

oN uorlJnPord

II

{tmtrd

v-rlrzxf ou do Nos

\f

\
c

wop 1r suu

3r{ uouPlopE s,$lqqad

uon Ipenle Buneq tnq 't:rrt -uoJ ? uzlf,nl, p3l1 sr;go r:8eueu orpol aqf umol::rtuqor:r tu:r:B I sisq Iurql oqa paolJ Jqt saoa
Furpu rcl:ur.p:r I 1u,'g Surrealtp J.\ul .-,1.1!lJd 1:eqBuruurn ^q 1o sadoq ur o:por :qr sunf aq puu urqJo l?u:q aqt strS r(snopafsp:rg ,,'EpEC.. uq burtlpJ suEls srLqqrd uaqlA s3uotsturl{ JLll ol tlsl,\ s{Ed puE oJpou Ir,ripJB JLll rol unol ol -)uu.' JIPIIH .{uog rd p;o.ru111,1 alprnH ,(uog
,{pErg

duuou srq ro1 Surtler suuts puu uru?u peaq aqt uo pquof, fl parC

kl

9lt

uhlrN uhlv
IJ{SSAI^{ uoc uosuqo[.4rr5
1.{g

'iaJunowy
'rnesourg

[:n sr ,(urt sauoraq puB Jnts rqt $luup tJd aldrnd:q1 lmoq sourc otur aopuh 3qt tno uouod srq s:nod pue Suuu:lur dn art8 ol s:sLuord p::1'auoq IJEg lsmpEolq Jqt Suunp f,zrs lpuou ot suntJl p3rc luun'trq E JrP oal eqt i{uunp lql sE 3uolslurlj puE tslnboluluf,r\ 3ql sP rlqqnH qlra pup ltroqs ruotsrtllns pA 3qt roJ stJE .{tl3^ou sJu rol pu uP
slsasuE.{3upg 'turumpard qled srq ul{ltun}oddo BuTJJS JZrs ?lntcrulu 0t Jlrsrulq s;rnpar ,(pduord pur 'e1nuo.1 Sunnp:: mJu,(rEuorlnlo^ar P'lPl-O-p3lj qtlr dn sruotr prd '38rrEB Jqt ui rotur^ur 8ur,(e1d a1q,11
ruors,{llns 'rua8y f,o( puz r?Junouuv

'd1aq ot

fut puu

:lur.6lag pur Eu[,{


qtrm,(lqeuosrad qpa:3
srq

u:q16 q{:ureg

saqJhs i.llElurpltrJP Juotsu3luElj

ro:::
u

,{p:u::

ot

8ullr1

srl^ 3JL\ pue {trtEuossd soulc 8ur unssE pJl{ u! stlnsar lu3utsJll qlol

-Jop Jqf slEuruEJo sJullEuosrad srlt Surqltrms uo stu:uuadxo SuuJnpuof, uDq sPq oqa Juotsuf,IuPt,J lc ot uo arou,{:qt os'tuarled srq qtru q:ut

tsrn
.fure1 rYqr

op sraqtoupo8

s:pn1:uor

aq-uuup

srq

',{ddo11

:eu sruog;d,{po oqa 'dJJ{


1:o:3r5 :q ot urq slla ,{aurpg ;(qrq r q:q sluiqt p3U 'sstusnotls -troJ SururESrd lleq8uquoq e qrru pErq rqt uo paluol sr pJ{ u?qrr

'uuEg-uuEg
trnog

uuJlo] a:u Jrll sou sr pue,{ued :qr rr ssuq dot aqtlo auo
ur sE ,{q

lsnl

papu:uuo:ar

sEA

Jll

prl{ slltl

salqqad'EUI A re3 'srunrso8a15 'ourc ',{f,ujBg


Par{

rapue,l ueaf
Juslg I.N psau uelv

J]EIS

ll\

uarla i{Ep xru

JrlI uEJlp

e tsnl sh 11 1rq] puu o] s?IE$ tnq ']lq 8rq E q3H ausnourl uqdund

tJalo)
Joc

sJ^ord AlJnlun sl uaarrql

:SJJIOA

pl
Fllng saEc
3uno1 Snoq

auq Suqnoq teqt uourrpard s,{aueg

,9/EIl0I

:JIPC

rlv

jg79 17; :areq SurproroX alqEIlE^V yo51:,{ro15

'ro('png rsl
're1'3oq
'JsnoN',{nD

JuolsualuH,I uJ-I Suqrug'1e3

suoN PrgaoH
uhlatr^l UEIV

0zI-d:

oN uorlrnpord

'rprn1'{ddog
'llmEg-uueg
{Jrssst{ uoc uosuqoffurag
1d4

dn-aNnou

'IlmE{-uuEB
,{ltJg 145'selqq?d

)Ifouaag

oEaou

'Dullla

rapuen ueaf rulg

qDlsnJac 'l,qreporard 'orJZ ',tn5 tsl ,(llag


salqq3d

{Jrssal{ uoc
8unotr Snog

r ur ,{ued :qt ot urq salBt oqa ra -qtourpoB ,{nEl p dq paualau s'r puE prq ot sJon Jq'uuEg uruug puE s:1qq:,1 ot ,,,{11a:apur3., Surpr:r ratlr uEuJJoJ e3u Jqt :q ot pstnts tsour sr oqa rpnap lllu JTPIS lN qtrn{a t! ,fued u ot p:rnur tou aa,{oldur,{luo Jql q:q sueal 3q uJrla iJsdn sr p3rC

PJIS PUZ

'ouro ',{JuEg PJI{ ssJlo^

lctt

'EUI I rrg',{ng pul


'ourq ',{auwg

uosuqo[furg
1{6

rapuul uuaf
)uEIg

lsl 'rlEIS ^n) 'llls',(uors


',{ddo11

uosuaqdar5 uqof

dn9 rpg'trn5 qrl


'.{n9 rs1

P?au UEIV

p3u

paru uElv
:S'JTOA

lrN

'r"per"l 'ralng 'oJrruS

'tltls'uueg-uueg

1,9/I/0I :atEc IV

t9lEIlt
:

:tlEO 3ulProraU

ilqqrB^V toN :tuolS


6I l-d oN uorlJnPord

6II

,9/ba6 talYo trv 197979 :areq SurproraX alqelery


:&ot5 8I I-d : oN uorlrnpord
to51

rf,qloupog ,trEJ rotE8qlv'prrg

lP, puz 'fislrrJf,S 'atqs srl ',{lrag

IJrssaNuoc uosuqoffuJ5

'salqqad'u[AA Iid repuE^ uBo[

IJJrg I.rrI

l.AAEUJ

aaud
UaJSNOW

'deuvg PJrl

PrJu uPlv
:s?JtoA

Jwlg lrlr{

tPg/72/0I t.tP(J

rly

Surpto$) --1<_ I ' I TTT rrrp;uag {uo1 :fuo19 L I ll : oN uorlJnpord 'l,'l 1II-d
+q/6t/t :JlPn

aNo
JSV-r-TEUEANT

-lqrrq
Jrll

lEulou oi lJEq e

IIE

u00s puL '8ul

3r{1Jo JsnJJq .{PAE uEr

iJqt
Spi,L

JZrlPJl S]UJICI Jqt 'PUnOJ

Jl[

urq,\\ prErd.lssrp

r,\uq LuuP[i ',tots lrJr{l J-\f,liJq ot asn]Jl Euli^\

-utrlEg puP sJlclalJ(l lrqi lJ^olslp i(:qt '1:::unb rqt 1o tqir:q :qr ry tno sIEJq IEA llPrus^ N pue .(u:j aqt otut u$srp Js sl,\L\ lL{] uoos JltlllropP
-iq8q

pur

loru s ,(qrq Jsoll$ ,LJ^o ?ur urfiq,(:u:rg pu! prlj lsuuoJ


1n1tnrac1 u p1)q soLp.l+ng lrlp,r11
'(11ts tr

tnq 'dn s'sol{l pupl$ lqt s tsnl lp.,\E

'(rrg ruot{ lr8 {:qt urqn


JtEtsJ Jx1111.,qxr

Iquq

rruMs puE IJrtf, f; Io dunf ,{rqf 6uI -puJd tu3trd) JuulJEJ,\ uouJrulsacl puu

Jql uaLla rng pnrj

:8piur r:,su
-,(rs'p1d
puu p.;:g

p1no.u s:L1Ltuu1

q:ns ut ont 8ut


sanout

p)lj
Jqt

pfo \
rrq

sn{

PuElsr

lJ\orsrp,t.rulEfl JrurJlor:rolJop

Jql

:L1t :zr1u-r s,(oc1

rqt

:q tr n1:tlnfpuu

uq

o,r{r()11 JJs rrt iJuJEI ,{u:g pur lrlJl,11.ntly

duuEIAI'alPqs

'iluolll'roDo(l
'tsan{)

tsl

uaplol [uJH
8rrno1Bno11

{JP['srlrsnN 'plg do6 'la^H5

u$(l .ilJql .'\rq i)luri<rrurr Jql r[qr <]l .\olslp Jq'J t[q]'lllun ,{f,aE f,.\ou 0l sJprf,ip pJr{'JLuoq u:ni.;: (puq stuarud rqt u:q11 SuLu:l: Sutsur req r lq r{Eu-tuqd pur 'snd olro 'ruunfr Sunea-uuu u 8utpn1:ut
r\\oqs 1
l_

Llt[Jp uTEIJJ SurclE]s3 r:IV uouzuruoP plloa s{lJs or.l^\ 'rJtsrurs lcl puE iids InlunErq r'sal

ulrltu

-Jllqt

lrrs:.rLrru'

(rrrJururru (q

$lENr'J sf,nsJnd,{LLef,rrulu Jq

tPrp ,(r8uE os

pilj

srl?ru sIqI rJtl


aq Jr

th

,{quoa

rq plno,{

rls

or

pld

uPpll,\ r{tl$ lol.l IEUonEuJlul

uE

ul

papqur:uoJJq ,(:uug pur

per3

Suus:t tsnl-sum:q tsrlt suru]dxJ pup 'slErddu sr133r! f,,\rl ,tl^ p Suluou 3ql ul ;(EAP oat Jrl JrPJS ill ldttrlliP
,(11n1ss:rlnsun stur,uJS ssJ1SSrr-) 'rq8ru ;qi Suunp pur 'p:lg qtru ,{as

'qeqoo.1'le1ndu3

\1.)o

rapodpoo6
'lsJn9 Puz 'aoN '.{ddo11 'puaqyrol 'Plrfl Ezzrd'oqJou

'uuug-uuPg ',{uJg
'Pw11

lsf,n5 ueuoA\

IJrssJ!! uoo
uosuqof,(ua5
1,{1

'uPuoi^ srlqqrd

PaIf

ellJrlnl

Islq[q,{JuPg pur] pJrl uJtla tng -Loqqi.'u /)ru )q ol,\.\Lilu'lJp Jrl I u[l \\ lrlrP fr] | l 'r \r'lJq rJiJu|rF rrrrlt pur ''.'urrerJJ. 'lxv11- -.i rrut JL{t JtrdsJC sfuotstull:l Jq} ot loop t\Jd L,'ilP!\ )U0l\qu.L.\tLt .\\rr 'urclo'; 'uos roqt pur 'r11:ci:u1
,

lrl.\\ -t{

l)up:11

(rq,''

.{n9 rg'3nq1'.(n5 urf,rJs 'uuE8-uuefl lJrss]l^l uoc plg ',(n5 8uort5

'prEnr'(trrrrs)
,{ng 'ryorpuog

gr5'duag
sf,tr uEPsl\L

def

3uno18noq uosuqo[fura9
l,{d rJpuEA uE.I )uElB

'Fr)

PUZ'salqqtrd 'Eull,^A

ol srJBE.{JUlEg uorsuPtu.{{oods s$133r! ur lq:ru Juo PuJds lsr1Lu pJlj lPrlt sIEJndrls llLt Jr{l 'f,luPl -rjrqu Jqt JrlJfJr ot lnq JttsJ srq ol rrJrl Jlos ulLl sJuPu pur {rmr s:ssrd

'llrotsturl:I sJl33r5
selEBr5

rJlsrurs 'J0'ssog',{JUEB Prr,I


sf,JroA

rllun lpl.r{
qlrus
IEH

prru uelY

lrl

'JJrroH'srJdaJrl
'ruorspelg
'dddo11

rurqdall 'our6
rEou rnEsourc '(3oO) oplE/

A '(:ureg

rapuvn

u*[
EllJoJar')

.';r

n.rq .ruo.rn11
-PEJH

(1pr.'11

ooYtrnJ '{Jortod

ruvlg lry\i p.JU uelv

shJ_I [uoeN

r.Junouuv AI
',{1prra16

'prrj
:sf,Jro^

'rrmo11'raprd5

suoN

rug;ii:::;'- ,iA]
zzI-d : oN uorlJnPord

,{lrr[

'PJlg'uuPB-uuPB I)rss.Nuo(l
lid

uosuqofturr5
rJpuEA uDrI ruPlg Irhl pJf,u uPlv

t9l6IlII
,g/Il/e

:rlE(l rrv ipe Sutprorrs

tJlsuoN Pllt ':addoqsserg 'plg 'urtqot 'rollEJu

PTPAoH

uaJsrNrs 'u(I

salqqrd 'sul!,\A. JUOISUOlA

turq'Ilueg
Par:l
:saf,toA

'uueg-uuPg
,{lrJg srlqqad

olqulery rop :fuot5 tzI-d :0N uotl)nPord

uosuqof .fura5

IJrssf,I\l uoo

'Eul!

xfouaag

rn{rrnvag

Nr I'svg

leg 'ourq ',{rueg IEuruv 'Par:l

l^d rrpuE^ uEa[ rusl8 lrN P.Jd uslv

F9l6Ul0t :3lEc IV 997177tr :areq Surprorex


JIqPITE^V

loN :trrolS

:SJJIOA

IZI-d:

oN uouJnPord

;ffi

rsohtr EHI

tglz t/t I :ilE(l rrv 197179 :alrq Surproreg


rlqelrer.y rolq :(rotg

roN sI asnoH
AHI

lrwoH v

zl-d:

oN uorlJnPord

carNnvH v

sahrosanu9

\
\-l

\
ot tll

qunrp
sPq

mo

srq 1o

dn

3soTf, E

uJ{El

tis^U

rII{t J,\old ot srunEsEJIEqa Jqt tr:u Su4ruets pug1o otoqd u s:ryt


,(aueg tno uru ot ru:rp 3umolp
srq

,{Jurfl 1[rl tJ,\o:srp ,{:qt 'ptdo 1:r:p sta8 ug :qr urqa tnq ,{rots

su:do:q luun urq.rpilll :qopy qrr:q L:urg puu pJU 'JIELla Jrlt rprsur ::q e 3uqrp11

'qtnou

urqt'IlC

PJrrqJr sl

pJr{ pur}T-r
ol stuu^\
JTEIS

IJt
o1

qtnou qarnte:r: r8nq rr{t Jplsur sf, psuJqt purt ot IIuo'J,\Ef, E Jq s:raddu luqn olur ,uo: ,{aqt 'adr:s:

-JJuluoJ rql uo ut

1.r3

'rJ,\r,{oq 'sll)rla 1f,oluq4 rol q:1rd

AI

rlEu

ont rqt

aqopv srunesp -JlBrla pJrE4 Jql J.l 01 1n0 sunl qrqa ptrqsr JiPus E uo puEL puE pds Surqsq ra11aq r 1o q:rtas ur 1o ofi
'>pn1 ou

orBur0l 1:rq

puP

pJ:I urqM u[] srru Jrl'$oa ]E lo pEltsur lJEl Jr{t t[ spJ]:l slf,

ot 000'Eg pred

lu,{:urug

;{truJxnf, {JoJpf,g ul E6 t,li ,\luo rltjrla JIE qJqul f;ruE^llsJuotq puusnoql JsJrf Jqt tELll s.rJ,\0lsrp p:rl pue l{llturpr slq sJuns} 8ur)i Jqt 'nlo pJuJtr{8ruts '-cl SurqilJr^J (11eur1 rsrq: peu u ur dn tq8nrr IJB l{ruril puu 'ql8;rp'pl1 qrr,r Suop 'Jrl 'lJtorl JLlt ol surnt:r 3uu1 luor rql utrqr\\ palunJq ruof,rq puP llq E lE SuDUep prd lEr Jqt puq rutll/y\ pur .,fu:i1 '11asu1q uLr4 ruill r.\ts ol saul 'uolsniJp P l:pun pl1 s:q Hut

SuncH auots,(tunog

-,\oJslP rlPIS r11 u:rqn lnq 'p:r;rpnb stp :q sr ,{1uo io51 :er :qt 3urfuu: 'lool uo surT l.lsruu rql SurssolJ dn

IunJt 'puB Surj 3llt otur sunL tr:u:ug 'Jlul$uEJ1\ .3ur1 aL1l atuuosr:drur ol slrqrul pu$noqt 3f,iq1 sldrlJE p:r4 uru 1u(o: rqt ;o:8rur rolrur

:qt qlh

sl,\H srll

PrEOqs solPJ]ng rJlP.lA

Surqsg o3 dJurPfl puf;

pf,lj

spu; :q pur :tr:8.rtursp slJaqru sul l{laeunuoJun lr4 Sunup rq qrrr p.rorJ Jqt ssos pJlg n,tup u8ra:o1

'plq uodn:uo:t;uotsuJplis
:q

puE

J,\EruJsou urq Jol iullltlEJs lJtoq rlll S3^EJI pu[ p]nrq srq J0 sJ^Erls
'saunp ,{13ur>1 srq 1o p::r1

epq6'qr1g uwrdu3
'durq3 pu7'nqu:141
qsrg 'duq1; rs1 'qPqood puErD

yg

qrtus IH
Sunoa Snog

r 'ouesr4 srlbBoq sr 8urso4 r:,rup rql sL prl4 qth 00E sttoliJoru[rpul


Jqt ul ti rJtuJ pJr{ pue rq 'J3rJ3 sul ur JEJ Jf,pr p sll|nq ,(:urug U:11,L1 ueur8ell 'rJJunouuv A-L

rtt

'prrg uoH
TJJUnOUUV

',tlj

Z#

-unoJ srq rq uEol rllop-uorTltu uJt t JnJsS O1 JuotsuJpir! PUE J,\rtu?sod 'sluPtsrssf; sq rllls )porpJg ot saruo: rrur,rl,{s:uots }0 8ur) JqI AEPsiupa

sJrPPnq JLuot3cl

'plg

DrauP:) 'ilnXEJS '114 1s',{ddoll

'uuEg-uuE{l

JUEO

{JrssJN uoc

',oltrou

'JTEIS

ruolsuaPllg \ -uuEg-uroE0 'drlr8

uaprol fuu:g rlqrM IJuDN


{JrssJl\l uoc

IJolpnol puE pllj pur 'l,rurz sard -dnd lurd urllrl uoos rJqtp.J rqt st ourq pur 8ug::dx: sr lJd q\lolpnol lrql re,\oJsrp omt f,ql []un ssnunuol .tL Pn{ 3r{f Llth J^ol ur sllBl outc

uosuJrldJts urlof

'dlag
s.lqqrd sndop6'ourg

uosuqof&og
1d4

'rug A ',ttueg

rapuel uea[
ruelg

TJJUnOUUV JJEU ',{ryuo11 tuot1.1 'plg 3umc5 ',{ddo11

^og'Ioqllr{'lrg 'trof'albuJso}[
e[,{ng 'ssJilrp,l!\

uul

'peatsur tncl 'tad s1:orpnol ruo4 stsrTUJ plrC pn3j ot u8rq prJ puP Jq ':rruq Suuraq

tJJlold ot ourc

pN

'uuEg-uurEg I1)tg
srlqqJd

IJtss.N uo(l uosuqof,fur.)

uosuqof,(xJg
l,{d rrpup^ uerf Juplg [rI{ p.rg uElV

-lJ,\o uP Jq ol sfrL}d'>po:pno1 r11 roqrldrJu aJu sauotslurlj 11] uJqlA


rya11 '3o6

uEof'srlqqrd

raquJhl
#

llrqusl

l z#

'.PJrc
:SJJIO \
1w

Prau uElv

f9/Lllzl
y97p79

.ale0

'ml!,t\ 1,{.1 Dpurl ueaf a1un1 'ou6 'traueg ruElg IJN !P.rl PuJuc PJaU uElV
f9l0I/zI
:alPO

ouc
3ur1

'euI,^A ',(JuDg 'pu1


:sf,)lo^

'rueqdrla 'trddog

-uuEfl-u[ag

{JorPno.]

:aleq SurproraX
: ON

:rz1r1g fureg fuot5

rrv

8ZI-d

uorlJnpord

xfrc

aso(Iv

'?zl

y977 179

:are6 flurproreX

prEAoH JJupd :fuols

-*) :::,::.::::;::l-' ,-ta ":l Lzrl


"i"lillj);]',1.
JH9IN V uod 9Nrx

^rag sJlqqad 'eull,t^

uaproJ diuJH uosuqoffura5


1,{g

lJrSSaN UOC

rapuul ueaf
paru uElv
JUEIS IAW

rol)oc'ourc '.{:ueg pIB UPJ]S prrl


:saJroA

LZI-d: oN uoltJnPold

00E sno -)If ouNVraNI

t9l92lll:arEC^rrV

..5."-

:ri-rtln:,sa rEr-rn f cNV ONrO

qllq aql $iJollEH


3r.11

roJ

rrll
qrr8 aqt puu ourq dq pauouuns u3:q J^Brl oqa

'q3{ 'qE3d pIPs 1., '3tr6 pu sSrN.saltE?g uop sJuos3ru5 puE'sJlqqnd'sauolslulTj

lllun

,.'qP3d

rr{1 puP

'Jrsnu

,,8nq,, puEls

{up oqt P:rus


ssrl puE uoor Sunq stq ut a:uere:dde leuos:ad

';:qod
-nlrP
ue

aqt ot

rxo uJlp

uil

o 'utq
rcu
sr

sr{oq;ql
.{1p

,\lEulC p3snu

Jql sl3^of,srp pJr{ Jlf, s{tror]EH 3ql ^luo dlateunuo3ul-1 11o u:qt :rers d1:q o1 sauo$ru9 Jql u0 sllEl pJu puP
luEJ

qlolleH

'spuourrp uJlots uretuo: saop

ro.l

'f,uoq Pur esnoll Jo lno PUIA\ pue pa:3 tea ot p:arord slo'tLsl\ f,qI teql tsnlop or :pr:ap (:qr ..la8uo1 dets 1un
no-,{

lPrl sl3 olsrp prlj 'papueq-6dua :uoq Surtury .:snoq uao srq tu stu;s:rd dorp ot st:8ro1 tnq+11op srlqqrd alr q:rqm 1o :aqunu a8rel E-sUr8 8uur.llap rqo13 aqt s:p:n
,{11n;ssarrns

t apuu srq PtuES IP3l Jql

rprqa'l?lqil :lPr Jrll

trll ilE sr rnl 3qt r::u8ua ,iauug pur rq t3unumtrl prntdEr


puE

prurl ^q ueq16 :ders:

Bur(g ruqr saprJap p3li 'qroq uaqt sasnd {Iry pue orpur.{q mop

aqt ur tnq 'd1:q :o1 ourc spurs

prl:l

l:uug qln:q qSnoqtlv'rno horql

:rr,{:urg

peq oo1.,
trleC

's4eu:r

{1pr par3

ull\\
uo

la

s,ppo1\ rqr ot dEA ln! o-dols )l)lnb r Suruueld.{1uo

parl IrrN

tures a}ntqs

-qns

E sE

'Ilorpeg

up srtllrqlp{ rqt lnq'rdru:11m pn:; ruotsturtd lrollEH plo rql sl:J prl{
01

Juol $l)orlEH lql

ulll^\

{1pls16 'dog '.{rra4 'ralrE A 'qEls

'IrortPH

orqltrI

suol^l

PTEAoH

Prlg Prorsd 'arqqoS'ruEld ',{og 'aprn1 ',{ddog

ul IIJ ol p?{w sr plu rusuou lsBl lv url-l Jru ol Psliaduol sl ssoq 3qt ']d)ur os sl Jq lnq'sII8 sPulsuql rog l:uou ueJ ot JJotS tu3uurdJq llor\rPl^l Jql l! qoL s sf,IEr p3l{
?rlt
.PI.)l ^og JIE

,LIumT 's3^la oat spuJs 'Jlod t{IoN Jqt tE prq ul Itrs'PluPs lH lqr lElll lq E qf,ns sr JI.{ uluEs qaloF ?ql lol

xo urq Islqa

01

iqulg Put

qon:i1o ;q:z: e str{ l r l![aq ^al]f rEl Jql ur pJls3ralut osls fl sJ^JIrp Jo SueB e trqt sur:1 tnq 'uonrnr a:qod r tu:uo s,(nq all :1:tq:l puoras u ta3 ot Jurt i]l s?prJ3p parq 'srY: ,(1tuuj rqt Sursn,ttrg pur sulrlN qloq qlrA\

$Ioortr 3ql {q P3sEI{tr pue pJli rprsul uappFi

ollql

'uetrt ',(a1uo11333

r puu aletsru lq :1puuq ronela srlt qlnd p3r{ 'auEld aqt te Sunooqs ur8aq srarplos :qt uJqAA quoq E sl )iurqt sr3rplos aql qqqa uool lPpu 3qt uo raplnoq E sdolp dauEg pue :seq due ue 1o eare patJutsar Jqt ra^o sarg pJr{ uaqn sufaq :1qnor1 toltdo: srq su ,{aueg qtm 'rq8rg olos srq rol Suluou Suhollol f,qt surnt3J parj Lzp auo ut suossal
:rg
sE
1ye

elt

3unotr Snoq

3uu:1duo3 tolld surul


E

uE

JIIrstll
'uoa8r4 alloolg 'e1ged5 3rg do3 ts1 'raauourny

l3rrEJ

lO SuruEarp suels aq

'ueld

uapjoJ ,{fuJH

'truSg-UuPg 'tr)lJg

rsl
slPig

gr5 'duua5
vladaar3 'sayqqa4

I)IssJN uoc uosuqo[,{x35

PII.PDI

lJrc

'prlg ratsBof
'1,fireporaq 'lddog

uossaf a U arlt ro.1 dn u8ts or utq s3luhuof, '{apq{)o6 dpty loDnrtsut '1ooq:q 3ur.(13 lnjunErq qq urrl\\

Jt:l PUZ

IJorpag Jql ]t uossel ,?{

sulA pel{

'erull,11A 1,{tr npuen ueaf {f,uz'ourq'^eueg ruelgla6 ,tpsEqr'ralrod'prrd Paatuqv


:sf,Jro^

'Jaf,unouuv 'pDt Puz

AI
{IssaN uo(
qrlus PH

'tlruEg-uuEg
^uag srlqqad

uosuqoIdrr5 '?ulllA
UEUJH'our(l ',{ruEg
ldd

lJrssal,{ uoo

Juol aurd'laJuJ9
'prtg
{Eqood 'Prg

'sle15 '.{ddo11

Puz

'uufl-uueg

FpuB uwf
ruElg lal\l
Peau UEIV

snqlt gluEs 'JJroA 'lEuruv 'prg 'Xng


uoJleN

'r3aof lorluoJ

lsl

wlus

IEH

EglZZlI :J]PO xY :.. .=\ ba/ql/L ile0 EulploJJU ___\ ueqrurc uPtV Ct I I i\ , "/ 7uur1 qreg :&or5 zt l-d : oN uouJnpold

{uoq5'prr4

'g$ 1ru5 \r13

prrg urrls 'prrg opo( 'lErodroJ 'prg rlltJ)

'!allie{f
'rnsg

Bunoa8noq

'r3{EJdS 'uEuo]!\

'illag

uosuqo[,tuag

srlqqad

'u[lA
IJor-(rE

'rtrt'ourc'^auBg
PJAU UPIV

1dg

rapuun ueaf

::f11,:ff

sawosanuD

adla .{ruurq3 'par1 :sJf,loA

:ITH:Affi O'i}

;:1",.,". /:-E

'JUEO puz '3uPC tsl 'qlnouDpou ePItH

'uuBg-|Ireg .uec Pr
'dIa8

',(ddo11

\f,rssatr^l

uoo

uosuqoIlae5
rapuen ueaf

s)f ourvH lHI

EHJ- CNV

uv] (INofas
s,

1nuq1:og duly
'salqq?d rEu{,rlA

l9lt7/7l
197671

:ale0

)rv

:atvq Eurp:orax
ON

,f.-+\

(tau d

lJluor{ 'ourc
',{auDg

1{tr

ra1sol uauu11 :l:o1g

II-d:

uolrJnPold

ilI}

wJllad'Parc
:saJlo^

f,uE{ Iani paru UEIV

Egll/t :f,lB( rrv


y979179 :a1eq SurproraX

ENOISINI-IJ svr tJ-sIuHJ

uDulrrlrN IJ!f, :tuols 6ZI-d : ON uorlJnPoJd

irfr|

NOSSa-I 9NrI.-r{ S,CAU{

()

ua
E c plEAel E J^raJ3J SJIqqnd puP sauotstul{ Jql 'aruoq Suunlsu prntdEJ JJE (rql

Jt{].Jo

'uJuDl-X3l uo4

6lr

luun uaql uo slrs puB sJ Jrqt Jqt sa&uqr 's{oq p:untsor aqt uo r{srur P r{1h srunrsPAoJ rlEu3] P uauuEl f:uug pur parq SulpnlJur 'urlots sr praq 3JuuJ ?qI pu8rs aqt:uaq ot slrE] xJf lJ JAoq'3^Lup sJAJrql :4 urqr11 dn noqs sraltsnr rqt urqa uzp aqt punos ot s,{oq Jqt lJrutilr xal 'uDls srunEsEAotr E uop o1 Asucg pue pa:1 8ur:unuo1 SueB srq puz r:ppry :qr dlpg {q p:rprn ?uraq sr prJq srunEsEsotr sx{ uE;f,o uao slr srq tr a8rrl os sr qJuel 3soqa 'x{ JItrun qJu s,parc trst^ ot lf,olrx{ ot [g salqqnX pur sf,uo]stultl 3r.lf
UEN'pooH

s,{rp pgg Surureuar aW lo1 srlqqn1 aql qllr ur r,\ou sslqq3d pu Prtrllr\ ':q os lra.'{ u :o1 tno lslloq srq pJSEJI qrq'dLatEunuojun pooq:oqqBrau p1o srq ol Iruq xou ot {11 uounq-qsnd Jr{t dn$ 8 pJl{'qf,nu oot sJuotrf,q Jlsspq rqt urqlA stuzuar Sutpueuap Jqt tP ApuElsuol ?lE EultlA lo

'JrJrl J^rt ot 1u3a luplnoa .{aqt 'trsn ot ::u1d aJru P st Jlntnl rqt
q8noqtlu'tEqt rprtrrp pus'qtodr mo :rarf ot urnta: saldnor Jrl] '3Jrtod aqt ,{q prsrql 8ut)q laly ttntuar qtruua,\t 3qt ur rrEd qpFo/ 3ql or pur :tq8ru{ IrEIq E qth SuusnofJlrs

{up aqt orus ot srnrsourp lrJql uo ur 3pil-qf,uEr usola]Jou Jr{t uorJ srBls uats3a Al luol
JW

puE prll putr turu?suq-qns Jrll ur q tuauuBdu :uotslurTC Jqt JJurs

^rJ3u

-sq:rd+po:Ue3
aql

lnoq qtuJ^JIJ

sJII

saEllno rqt uo{-llrolq pur-rMot Jql J,\Es ot sJul ,{lluEl -[EB pard (]ndrp srq sE ,(aueg qtl A uaol olut auof, slsr{tolq .fu3tPls prE3.l rqt sE tsnl 'sru:ddesrp uaql puelJuJqs urq $IEut Sell 'ssraold

tv

la\laor{ 'suJ:s lr sr ,{sra se 1ou sr aru rql rfuenb:qr re qof ,{up srq Surdaal alqn-uutpo$nr SuplLnq
tu:prsar Jo Jlol

{ull-l spuu
Sury

-raau8u:,(reuolsts lql saunsse p3lj 'lual


o1 3uur1 uoilnc1-qsnd
JSnOLI IUSUUBdE

qBlq tql {Ed

rg p:u8rs:p

A)U E 'SIJAOI {JoJPag ot tr ou ot sJprJJp p?u

?urFurlsunS srq tnoqe s8urq po.r1

UJUEJ

74'rurqdalg'qw3
aof

8unotr3noq

u?qlA qrln! Apoujo lJusr{s rq1 sr oqa '8Ell pauPu qpru Jo puau] plo
uE Olur

{sruru

'lJluotr^l xog J)l '^quohl rooc

1ln0l} sJnquv leruaury sr3i\of,slp sulr A a:eqm drqs ssnqunlol ot lJ Ell uJr{t IJqf $srunEsouorl ,lq uale? ,(1:uau :re ,{aurg pup pJlj JlJqa unassolol uEuod JrJt 01 pJu0d -suElt JE sallrup,J f,qf Jutqf,Eru auu p3lsalun uE ,t1 ot uaql sJpPnslJd rol ur^ur uE .iluC qplloA\ lq1 Sultrst^ Jlu $lqqnd puE sauots'turtj rq1 tl[L\\
o1

pJ{ rlrqa

'PooH rI#

'x3J 3[Jun ']ol.l

:qt'unrurrn
qlrus
[P1]

uru sJlqqnd puP sf,uotsttrtr: ro; Sulunq tsJA lno

'raug'dddog
aof'uoH otnv

luuPg-llmEg
'plg'do3
'.{aluolii rotE
J]EIS

IJrssJI^l uoc

>ga11

'snqunlo] !Pren9

lq8rq1

'rnEsouro

'snlug

ralsllg

tof'I# prtg
'^n9 se5
z# 3uno1 Snoq

'Jsrouol'IJalJ
'1oluo3',{ddo11

'trueg-uuefl
'vd
salqqrd

{JrssJI uo(I
uosuqof

'raqftg ',{ddoH 'uuBg-tlruEg

P[ 'reJunouuv
{Jrsssr{ uoo
ur^J?I
1

'srunesr?ao1ll
srl^l

all

dol 'rauouorlsy
'rmfuv
8unotr Snoq

uaProJ &u?H

'oraN 'snuaqrf urnb5 'ro1e5


'sasrunEsouorl

l4''dueg 'EulllA

&ra5

ssoH 'uEW 'JlEls '?er3 ggaq5

'I)oqtEri^
llaalrod

'uElt SriA 'uBli


uosuaqdals uqof

'luEpuanv
lsI

uosuaqdrls uqof

uelw

rappr-y aqt .{pg


.OUIC

l,{d rrpup^

waf

IJoiuEJ

uaB

'lupual uEuo^

'{jJnc lPrlg uosuqoffuta,

'JJ^uO'JprnD 'ra83rq 'adapoX

',taueg pJrJ
:saJto^

JuElg [at{ Paad

"ga

uaproS &ua11

et{'ls5 plo '{rolltsriA sN


arels 'srlqqad 'sull,^A

'Atlag

'odd41

suohl

prBAoH

roluJ^ul 'r?IPJg

'sunps,{aluoN Ild rtrpuE^


Juelg

uqv

.,(nry ',{uag

uosuqoIdlag lld rrpuE^ waf


ruelg
Paau
:S?JTOA

srlqqrd

wf,f lrw

'PIlqf ,{og 'uuPg-uug


If,qPnl 'uuo^A puz

YJrssal^l uoQ

'mtl^A
oluorg'ouro
',{aueg PAII

rueqdall 'ourq
'AJUEg rnEsoulC '!par{
:sf,Jr.oA

s9/7U7 :atYQ t\V


j97979 :ateq Surprorag

pra{ uPlv

'erouoa.I'wuo ',{IJg
'sf,lqqad
'P.urlr
A

uo5uqoflrJ)
t,{d rf,puE^ uEf,f

razlqg .,{ueg :fto15

9l-d : oN uouJnPord

6T

uelv

latr^tr

uaano '[rr5 rDrrl

JO JUVEH aHr Nr daaO

xfouvxal

99/t/Z tatPa t\v

E9162lI :JlEc rrV gg7g772 :ate6 Surproraa

sasunEsouot.I

puz'PIIuoS ',truEg
Par.,l
:S3JIOA

tgl6I/8

:JIEC SurproraX

uEqrurc

UEIV

ruelg Py[ prru uslv

aJl uuEof:fuorS El-d: oN uorlJnpord

/uurJ qraH:,{f,olS

tI-d

oN uouJnPord

g9l(I/I

:arEC

IY
Burprorog

AYC V uod {{ruEHS

Af NVNEINIVW
CNV JH9r-rNOOhtr

9979172 :atYq

IJuqog lanuPs
/uosl?pl uertlrlA :tuotS l-d:'oN uouJnPord

!rNrHf

EWII

vw

*l

'r[us.,

ltroqs A,L a:u srq uo sts:n8 ua:q ar.,(aqt uaqt suoJLII aq'uas

,':uu3

;tuo,ru1 ,(11 uo ar.no1

;qt ur prs::urur Suraq uorl la,u 3ut IEos lrplnog ot )lJuq uod:r,{aurug
puP pJlC

urqlA :rntdn

pro,re ot dn lJLl plPoqE

'3zud lslu uIA puE rsld ?q1 tooqs d?qr 'sorcl JIll url ?uduPLl sl?plnoqs raq uo pJlll qlls Suluns rql Surop dn spur Ettrll,'\\'rqdorlsEl -El E tuJrild ol tnq 'uorlU)duol 8uI -}lns rql ijuu3tur oluL prl IIEI spl,,1 rqf d.rJp {uuq 3ql ruo{ uLq SLlln-l
s3r

s,solq :qs

qJqa 'tr{lPli

rnoq q:un1 sq Suunp

qJEJ

sluJl

uar ro1 sqduSolne uEts ot pamolle

dn nq 1:rd or sdoq rqr spurs puE t:adsns :uud u sB rrlol\ lJuutiol,{ sr6 uo ur soraz Ilpurl rJplnog utol iq p:IrElP rlP puu ur Snqr 'fu:s jJIII il{} puu or ,u] IsurEg puE pal{

08,
pur 'Jataql Jql ot '{Juou Jq} sunt:l 'un:Ir sJlnldEr 'tno-Jpll ]pqt ot llasurq ol:q P ssuof,Jq

ut31

jo p:rn srrS-(urxPc s3uE[lopr 4ll-lerl {q Prrlo^) rsLn:slp ul

lq

Jr] ]Eq1 uoulpuoJ 3ql rJpun

qof ,fuenb srq s:r>1et Jqt ssDl puE

pur+urpluu

{lEq

's:uPp

s.rsEqJ
E

lJplnog rIqA\ rnal

-un1s31

plEngaJll lopL aqt q8noqrF'p,rorl Sunol tqr r{IA Iq u ssuoJ3q pel{ }l3ilrq pr) ?rq v su3at r(q p?lEpunur sr rllEJq Jql 'Jrns

)lJoruc.{ruurf

u.ril

rqr qsrug ot L:ueg 3unual +lLnb p:rg dn pa3 'a:ur

ul!

lruortllu

lf,prnu 3qt 3.\los 'dof, 'raplnog uorey Surdlrq otl[ p]Jf,oJ Jr ,{JuEg ptrP psri
Jo
E

s:rrql

arp s.$ollo]

rrl'dlli glrur|g

rcuEqr

plh E lrUV

stuuqdrl: ppr

prPzrl lusd P puE 1o praq e ,{q p:3:eq: sr

rvuo8ul'sng
',p
B1g

Jqt olul spE?rl pf,r.l

rql

lP araql

lsnl Jrurl 3ul[s plrq SulJCl rlx slEulj


sP

:q

'3u11pr suers ulIJ rqt

urLl1\ rlol

Surynq leuonup :q1 ter{t JrEsEUn 'puzlsl IJod l pu:>1::m latnb r


ro] srlqqnu 3q1 puE

Eu|A\ sllBl prld sruolt

JL\ou stq loJ JdEqs ur ta8 ot ,Grenb rqr t qolsul s]rnb pJtl surplDl,v )W puD 4)otmtlH'o:ntrtd ,u:u s[l JO ][]s f,qt sE urq s]srf f,ur^Ed 05 -o1 r:lnpord arrou u:rl$ lalllcL trii s8urql drp ,(>1:n1 srq ql sr(us ado:s
-oroq sq q8noqt

aD!EN '3nq1 16 'arro1 'rrplnog


'3nq1 7p'qst1
'1un1g'-'(ddo11

uoProf ,tuJH
mIaI^J uallv

qtrr\\ i{rp aqt pue uouulrdr: srq qtoq J\Es lsnu PJrc aoN JJltll rt{l sr 3LI uoo5 stdr::a atr8 rqt pats pux lunl -sotr snl uop oqa $loor: i(q snons
-uoJun pf,IroDl
sr

lurqr.{rqt

par,1

r:ry lv::t1od:ql

IAlIAPEJH

f,q

'Iueru:dde

'uueg-uuD{
JUEO I# 'lSunJruEN

IJrss3lt uoc uosuqofduat

Fruor'louold I u (uq uq JJq ]ar{ Jlg :,tJ Jlurq slq) :uolslrdns oJJr{

'arslooJ_'ssarlR

11 ,{rrlod or
,(og irdEd 'prrg 'p1y 'raxg 'iddo11 ldd

pa>1su

parC urq,'\\

^og ]v puz {JoxEC

,tlrorf

uJrreO sauEI

PTEAoH

u:l:

,{ep:nte5 uo

)r0$
Ln5 tsl

ot pJJloJ sr p3r:l JlPunuo]un

JTJUnOUUV

\Ig',{r}JB auec I# euEc 'Z#'rwoN srlt


'aqoof'salqqad

'aJro^ 'tuelsrssv 'PrJ lsl 'uEJIIad

'uuEg-uuEg
AI 'rJro^ '8nqf puz

Irr) pr'Pr9 lsl '{trrg


IIIS
-eul!,lA
PUZ
nBuue1,,tr

IJrssal{ rroc

'PEJrllJoE 'ruErJ

'Eull,^A
IJrssJl,{ uoc
pEou

FpuP us.[
Juelg [Jr{ paU uElV

anql Pr
'raBEuEN tueaBraS

IJIssf,N uoc

uosuqoflxf,D
l^d TJPUEA uPJl

lrnq'uu5'(ddo11 'uuPg-udEfl
rmlJneqf 'An5 puz-raurEll
',{n5 'JuuEd (pE I'lrrS tst
'1:19 ,{uY4

3nq1 ruauuedy 'ourq ',taueg


tsnq1

'rJJunouuv

gs'par1

PprJ

toull

:SJJIOA

'rapuaueg'do1
.,:-

a{lN

'ouro'l3ueg
PsIC :SJJIOA

paau UEIV

Juelg layl

99161/Z:JIEC rrv

'F"L

'.{s8ng 'auotuadn5 'Bnq1 ts1

uhlrN uEllv

99/21/t:z]"QtrY

/, \1\

'dlrag FrD puz'salqqad

uosuqo[turt
[,{d

'Eull1\

:ilj,:i:;l::';'#'""
otl-d
:

oN

uournPord

otrf "'r

prPz.I 'out(

',{JuEg
:53JtOA

rapue1 ueaf
JUPIS IJI^J

il:;:l;i::::'ji"' 8rI .', |o\ uol)nPurd


Rl I'd

lJrqsel

'FI5'(rlag
salqqJd

uosuqoflxJ,
l,{d

{Jnc'P"rj
EglE/t :.lEC rrY tqlf t/R:JtEC HutprorcX

Peru uElv

uadvJ

s-r-Iou aHJ

)fou

'Pul! \
Par.,l

rrpue^

uF[

ssog 'ourc '^Jueg


:SAJlOA

psru UEIY

ruElg laN

aauJ ,NIJUnS

.:* i*i-!

99/97/7

ire0

trV

,g/LI/B iree SutproraX


JIqEIP^V loN :,{rolS

rrq'lr'\v ro\
6l-d

:u.ls

--4 Ot, I f

LEI

: oN uorrJnPord

/tl-d:

oN uournPord

sJlaIN (Iatr{

xfounfuaH

ENOTSUAdn S

\)
lPrp illt Jo tno qrB.i
Jq lPql os aJH siuEru rql qtN slru loqqBrau looplxeu snotouP uE tq

ol Surpu?tJd ,{uots 'sr\ur )snoll sPJj lo Fr{nq Jql ulq^\ r3JrEr,usu


srq

srrunourl :q'slolESlllN SuuqSrI sa\[o^ur qoI lqsntr q,iuolq sureal ?q uJqa tnq tf,YEu Jrf uo Jsnoq srq stnd puz qof srq s^]Lnb lpduord
sr puE 'urPrt

Surqt:1oqn:rp paum:p
seq Jq slzrlar puu cin sa1e.u

parl Pll:I tou PuPqsnq slstsrs qEuJrr\\ sr rlllr Irts ot 3uro3 s:qs rrl-u-uos Jr{t lrql
u3rlt surolur pur a1:d::otou :aq s:,rur ;ldooq8qs il1,{ Sutuolu x?u 3qJ_ lJrTr E raio saqsElf, puE uon -Epuno] stL Io saprTs l3lps r{lM slLLl 'llas E r3^o tlnq rsnoq rqt luun-p.r tq8rlrp sr pullM patalduor s asnoq Jplll rql se tsnl J^ulE puP aolloj
uo

'p:rnlderar
Lot quuEg-uuEg uo

pJu JL\OU 3rlt Ut ULpUr]S SLrl aq ot turq :og s:8uele pup ,(trlrclu 8ur JJE to8 srq palj sllat duotq 's[{] .lots

t8l

of foqq Lznuuu u:o;:ad ot ,.aru1s.. srq $roJ pJl{ uEu-Jq lEsl E tou sr rzts el\ou JLll J^o:d ot p:urualaq
'parl ot prple^\E sL Iuotq 'p:q:u:u luEl rqs urqs tnq i{Pp E ro] r,\El,c ,raq su ,{uo1q s :zud lqt qtrrqs u lstl uoo leuououord r suu uu1r,11 ,tog
Jq

sdgs'urqer:qt ot htua suru8 ilnrq 3rq:q1 s:,rur r:i8ucl,\ lpJr .rqt su tsnf 't:so1: e ul utl IJol pur pE: siq rr.\o rlxll{qut E rorqt 'ra13uu1^,1 3qt rol llELlS r{usru.{auug puu

p:l:l Jluqq J.\ufalJp aJllod .iq-tr mou4 luop {aqt qSnoqlu-p:r::rord 'JIE I lJod oqrq uo urqr: l{:urg tv
tno rprq $lqqnu puE sf,uotsturtl
parg ro1 Hur>1oo1

ftrls

>lJru

ot sauoxun3 {uof JEts JJTTIEJI ,tq pa)ro,\ srunl -{uots lr}s JL\ol,\

aau s[{ ulq o] {rorpJg

aqf
uo:1

s:uor pur

pf

aI[ \ 'z#,IolJV'oJjod Iuols


#rolJv I#rolJV 'Jtsls rN

s;dns::r13uey,1 '3uo1 a:o3lg a.1r1 srq lo ts:r 3ql urq s:1et tr 1 p::1 te8 ol s,uo.r pue uosud ol pJJu3tuJs sr
:r13ur14 urq,r ,(13n
IELII

'ur 3solJ rrrtod Jqt sE lsnf pue srnilJ f,suqr plu V suonusux Sufurs,{urr 3rJt dEupDl pur sesrn8srp uop ,{:ueg puE pru srulLf,Lrol uo{ nuu{Jns (tt:g pur tu1r11 (q p:ruuduorru 'rnot uo ppol Jqt trq puE ssJllns 8ul -qseus E.JuolJq ,{:q1 ra8rueu laqt su uo suSrs pup Suos ur spDl Jqt slelq 'f,ruoll Juotsturt:I 3ql Jprslno u\op uqojq sPrl rPl ssollN :uotslrEug ,(ddE oues:ldur;3euJ{ 8ufiurs ilE ruulEg-uuEB pup sJlqq?d tlrll J3.\o-) srp o1 plp"{ :r0 olur sJoB pJrj 'rlsnu
Jo punos Jqt ]\q dEu P

'uauor::qlo

Suraas

l,{aqt 3un::d

uo{ pJurIA\
xoCptpuJg

Yf,rsstrIn{uoc

sunt

1r13uu11.1o

auolsueug,{ddE
rolJoc 'luEPuJllv 'do3 ts1 'raqderSoroq4 'Log rsI '^qJo[{sro
-raJunouuv

-sns's3 sl3ql aplooq8qs s:N roj u:ruq ,(zo: u oluL tr 3ux.g Sururr: ,0r: puads ,{:utug pup rH sJlf,V
,{uors p:1p: tuaurdola,\ap prirrsrp P ur Jsnoq pJtupralrllp E s^nq pr-r

snrnl,{uof

'dol

uosuaqdar5 uqof

rql'f,srJ Jr{f uuu:ro1:q1 sc dn spur pJU 'rfinf r uo :r:as o1 p:uoLu -uns lr ,(tu:rg pur p:r.l uJqr\
rellng saPC

r{rrul
lJrssJlr\l uoc

'uug-uuD8 'II.rg
'$lqqJd

uos 3tuo,\El llq qth ur a^ou (rt a,-, ^a (:rq( a,,, 1.- lflltoru JrtL ^- dutoJ ^--.- cut \fc

laqEN

'uPuolA lsI

'r{ruurI
uosurlof
[,{d

'Ilt.g
'ul!

,k3g

\ rnEsourc 'pIB '(auug pJrJ


:saJroA

uEuro^\ Puz

'trauolyy esur;aq JJrqf 'usutunf puz


'ra13uu11

alEqs ]IIIIPg

III5
puz

Luo{ rJllal E sJ^rJrf,l EUF aldooq8ey5

\ urq-\

uosuqof,tuat
1,{4

]apuE^ ueaf Juelg lJt


P3aU
L

u;prol

fuua11

do3 'orpvX 'qsug

'plouv

uqY

'uuEg-uusg
rotund6 auoq4
',{lrf,g

'prrg'.{ddog

'uPELtun[ ls t

& lJ^rrc ourc ',{aueg pJrc


'Puql
:saJro^

lI9 tsl

sr11

oplelA t.uE[
Juelg IrN PsJd u"[V

repue.l uerf
JuEIB lf,hl pred uBlv

xalv 'ourq ',{JuEg

par{

NEN'lur8v
'{a1uory

{JrssaN uoc
uosuqo[ ,{uJ,J

'uPu[sN PIg raJunouuv


uuEg-uueg

sprEAp] ues

E9II/0I :JrE(l IV
E9lIZl9 :atBC nurProJad
U?IIV .d 2po11ng

sq/1ll6

rJrEC

rrv

- L

auolszyen| 'silqq.d

At.g
srlqqrd 'Eul!,lA
:sJJloA

IJrssaN uoc
uosuq<lf

,(lag

raq1o11 I,{d rJpuEA uF[ JUEIS IAN Paad uPlY

'Eull'\\
r8pnf'ourc ',{?ureg
P3l,l
:sJJloA

::i'"H":i,::l:"*"
zt l-d
: rrN

Trr1$
{

fd

rapuPd UEJI

(aueg

uollJnpord

:&o15

ftl-d:

oN uouJnpold

INOrS dO Nunrau aHI

srrun J

ts/(7h ircO iutprorrl


rreqJurc
7uur1

uEr\

-\

lxr-I zrg oN
f

zlg,^AOHS

E9ltzl6 :rlE(

IV

E977g :areq Surproraa o11 vuueof :fuot5

ItI-d

oN uooJnpord

it*
r-rrng

qrrg

:fuot5

EfrTi
.

"

lI-d:

oN uorrJnPord

Nr ulrcuosrQ

runoJ

aHJ

aIIuJ rvHr ESnOH aHI

'ruoq

03 or JpllJp sul'3 rqr

'rulss.{lr
)iJPq s,{nq Jsue r{3ql

snlllJ Jql

uN roJ oB

pu[ 'sJou[] SuLtlrJ Jlll]a

urEiunou

qlulll 'usP ]t

r:d :qt

pue untf,J srJuo3 '1n1ss;rrns s,uor{s Jql lrql

uJllo1

rEqt ts)ts8ns sioq Jql ueqa lrlraoH .pooJ roJ Surqsu 01 sluJl BulsIEl uo1l puu p:-l{ ll^nJu 3urqt"fu:ra ur '(:urrg -rurno q:r8 ;qt ':8ru r:q 1o cl1:q aqt q1,11, sr(rf sr q8not st;rr qrr8 teqt :rord ot spoon rqt otut ,ittag
puE
JO

aqt 1o

,{qdol

lsa ::,(o1dur1 Fuottl?]Ldsul ro1 Surpnlrur 'luar; ,fu:r: sumr

pd u otur tJ4 p3lp -unq lnq sJ^rp lluP iJr rh-q,:[] [ srop p?rC pur 'xoq {ddo11 put ou41 'llPquouuEJ uPunq aql sL ]{aucg
8ur:;q r:trnqo

u[r\\ s]In [qluluf,s


lJJllS

'Nunuoq

PusjaJ^\ s lo] sJ,\u.rl

uullc

u)LlA\

nll

SSOIIU Ul

l^OUl-Il(\

1lq pue,'[r:uo8tuol,\ qtiqr4lE srol:r qroqs rqt {cl pJJlo,\-JUPJ


'JUl Juus rql 1V sarl:uraqt '{q Surtunq pue Surqsrl Jo llur{)J,\ E roJ arr:1 ,{:u:ug pur pari 'spooa Jql ul q11 jo s:oFu :qt rog rl1un ::r urtrlo^\ trqt,{tt:g pur eulLM 8ut:ut,ruol
.,p3qJtraJ8., Jo uuPC Pur npuEuPq

pue 's:ur8 aqt ur surof'11rq rqt unop $f,Er Jq lPrll luElrqnr os sr puB ln] -rrne:q pur Sunod Lllts :ll-{\ srq spulj pil,l 'trlsf,lp srqt uoq Suru:1euy p1o umor8 seq eu1,11 pue 'pJu.rEu uJlto8 Jruq trluPfl uuES put srlqq3d 'rlqqnX f g urruolilu -o1nu mou l i(:ueg 'mori srq mol lqt turlt ra.\olslp o1 prB?q Jtrq,r 3uo1r pue rruq:trqn qlm dn saryn ag daalsu s11e3 pue lliq E squtltr

-sn 'ourq l{Jupg'pJ:I'rlroqr


11e

3qr

uogad,(cldog
all]rL

pue

rl}H
z81

uJl

uo o3 lou srop aoqs Jq]Jr uouBl rq p:,1,1 uosudut ot su:r -tealql.ilueqs 3qr lrur l{utu 11:n ,{aqt 'r:qtr; sr:urcrg:d :ql lPd 1ul psJd uaqlA ulllou t:mo rqr uor] ::t1d Jr{] sssEqf,ind JLI 'trnb ot tnoqe ::e slauof;d prrdun Jqt tuqt 3lrauull 'snJn rql or salqqnd Jq] puP ,{luu[] srq sJ)lpt p3rl 'srElLop ul^)s

-u:s:rdrruru

turprr:r
d::1se u:11u3 pELl

{c1

rll

rrqr Sururqdxl

'sreaddr oozu5,{lpurq slrJu

-,{urqt

lo puqa rrt ruolu

slq rll.lA

p3u lluJld lunuuvuonrillsuol


JtPls Jqt ]E s3ut3 Jqt Sururepsrq

eqtuEures
sndolr6; '1ne4

uluEc

hauo?tuo11qtaqvzg11

IroI Ill(

llrueg-uuEg olnrrJH lFrqs


'uBnlJlEH

{JISSJN UOC

Suqsut cin pul srlqqnu puE sJuolsrurli rqr puP punq Jq ol ajJqaou sr u&u Jlllrl Jqt 'sf,,\uf, {JJr{f, Jqt uJqA\ nJlclullJou nuatrq3 :lsu;cL: :qt tx ,rJnurp
rraqt :o.1 ded ot s:qstp

rlsl\pl

ot

uuug-uuDfl
'ratunH 'trn:) ',{n9 1s 1 PIEN'

'uueg-uueg ,(tr.rg 'eull,16


ur11ry 'uo13,{1

lJlssJlr\l uoc uosuqofdra5


1dg

d1-umor9 uueg-uueg

{f,rssJl^l uoc

'rqrBfl 'luEPurllv

'roqq8o51':a{q6

'IrlC ouunt 'Plx'rJ^ou


'AIroU 'pPaH puz

u?Prol,{ruJH

pu8

lllq rql looj l|^\ oo:Er-) tuqt Surlurqt ':;te] slJllJsJ snl

pilj

sl

Lr nJr.ll J)iEt ,{Julua

sJlqqad

prf
urprol
fuua11

rapuel uvaf

'rraoN wE]
'pEf,H

qllus

IEH

J,uJs IJlnlLltrEJ :JJultuJs srl Jsr;,, -run :qt :tr:Slursrp ot r3sod Jqt stq

rotradsord
'uEJ{

'sunPsoluor8 'Prszr.l aJ'l prrg 'ouro 'AauDg

'rtEls

uosuaqdar5 uqof

pJrl

)rElB lalr{ Pa.u uElv

rf,png 'DdPId puz 'Ln, puz


uPruorlA APrl

urql'uol lsl 'ueurlEt{

ublaN usllv

'APUES'{rJlf 'lllJg 'Eull1\ '.{ouug pJrJ


Eglg/t 'pr)l 'ourc

uEuorli\ JIBH

rJllng saBC
uosuqoffura5
116

'uBpeN 'urrllou

:sa)Io^

!9/ZZI0I :JtEo rrY

sslqqrd

99479

:eyeq Surproral

rapuul ueaf
Juelg IJI{ Prtu uelv

urllv Itt-d

71ro11ng

{:ueg:fuor5

Bt?

EUEJ

'sr141',!1:g tej 'sJlqqtd ^pE-I 'EulllA PIfl snJIJ UJIIoU 'plg :rddrtS 'ourq
',{3ug

uosuqoftrr:9
1dg

npuel ueaf
ruElg lrl^i

tuqt :rn:p e Surtu:rur roJ luJruqsl -und sr qurl uo :px3 olul ttlJs uJJq qJq uJqt s[[]t l)lJ ut llnrt ,(toous :r1I :lncdc ' rruttttlnr* Httt(Ll srll uro4 xo]rz t:ullcl lp 1o oozeg urar8 ,(un anrs:r ,(:ueg pur pr,t4

uuEg-uuPg
uoq'.p urrelq 'do';
Pa3U uElV

tIJISSJI

uo(

.lunf

Psr:l :saJloA

'oozeg ,{llr{

ueur<ry {ruu11

uosuqoflxr5
l,{d rf,puu1 uvrf

:oN uonrnPord

:SJJIOA

s.lqqrd

VHINVI^IVS

IV Eg/E t/9 rJrEC Sutprorrl IJTPJUAB AU(]I:MolS Lfltl: oN uorlJnPold I


:JlEc

.? I \-

EglEllOI:arBC^rrv

{iE

ffi?

'Eurll,1tr our( '{auPg P'.,1


:SJJTOA

Juqg lal'{

P]JU uElV

;6*;:*""*$TI
ItI-d
:

E9l620I

:f,rPc rtV

aNorsrNr-IJ NVA dru

oN uouJnPord

g971179:leq SurproraX
Jf,-I vuuPof :,{fotS

ssaNrsng

snf uI J

gt l-d : oN uonJnpord

oozv9 rvauD aHI

\,
$
u ?qJl
srq ro1 azud ts:rg

'3lunsoJ

\
o

'aunuo]

'sarqq otur

par{ s-,{Es daurg '3JuEp .^au I dn salu aq'Unq sta8 pilg ault dla ? trqt Burzrlua6 do14 ruolslqlJ aql'aJuep aau raqlouE ta{ patea:r qaq r apq or duurf
P

uJu

srq

3{Eru

lllr

uq

p:eme uru8r

aruo pue pa4 ot azrSolode solzgng lstP/A 3q1'pqEa^3J Sr \?Oq ?q] uaqlydnor8 trrsnu arlt qth,{uud
aqt tB SJAUE Jq u?rla tno urq aorqt solPJng la]DAA aql pue 'u3qE uE

pu JaBurJJuotS sunl pue ?msal al1l ot s?uol oozug e1nuo1 aqt acnpo:d

lusaop aqJr sruneszroloq dunq E ol f,3uEg pral ot u:1rarq1 pue sdoq


eqr nntdur s8nqt gJq a^3rTJq

spzel

qJqa haue sdrunl


puu

aqf traurai{u3lrog

pal{ allqar ot 3t8ls sJpEns -r:d pur-uaanf ar4 fuaq1arzr3 aqr Buuo::q-auots:gz5 o1 adoa: aql
la^o salet Eulrtr\\ asu3f,rT rrJqt 3rs o1 spuEuap oqa uu -arqod u dq paddots ale tnq stsuotour 3ur*pd or s:rd aqr 11x or uaqt [aug pue pard ]rplo 3qt slaJ -uur auotsap5 rzqt q8rq os tr sa{pu aq tnq-::ud aqt sasml aq'a>leu ot aratde sUao ou-{1rJ lsotr qf,Ea $uaJ duog ro;3uq1as uaaq qaq sard aqt parl qlal EullAA usq A rIEq ot u!
sllas puE

pue s:a1oq

uo strs parg 'uo Suro8 aroJaq $nf rrE aql uo tr aJnpoltu ol prr{ sarq rq'luuerg aq1 tr Suruug
u

ud

tou sr 3q leqt $ arlaq auo oN 'lued aqt ur dn tq8nn sr 'suntso) trns


e ur'parg st3ars aqt u asool ale pue taurld laqtoue uo{ $rnl -ea:l a:u stnodul6 :q1 ter{t $Junouup

'ef,uep aau e qtr atns sr

dtmrf

::eds

'drunlpue

1.uoq

ot sur8aq aq pur

t8r

'uoupts

:oo1 srq uo 11uq e sdorp prr{ 'aoqs aqt uojaq,{:1p Suqmoq aqt tV s{oq

Al

aqt tE palnfurar sr tr uaqr11

ueu X6 qdno:8 aqt 'tunls .&Dllqnd e u1 auos:no; Bu8us e'nnoden6


aqt dn su8rs uonets orpEr lPlol ?ql Suruulu lo luap -rJuoJ sl aol E ul slea,( arrj ,tlleur8uo lo3 uoa ser{ oqm 'p:rq puu dued auntsof, E ploq sop]Jnfl letE A aqf

a4 qtrm oB ot ueld {Jqt 'opnts rqt ol


aruarpne Suman aqt

satuur-lll3N,O

'allqauu;I ur8u

qr:8ur1auot5 dq pellods $ {aurBg :ur mau aqt ur 3m -qp slq A daurEg puB pald roJ rJs uods qror3srl,\ {luEJ u dn sarnluor oozuS a1qmueatr1 d:ueg e1q tsnl qool oqa puE-IlolunluEJn otut auols unt ol aol{ pJl?AoJsrp oqa ueu ar{t r?uflaquapoX:q duupr4 ot uau srq sl?plo r3BuJauots lh3 Jqf raBugauotg

oqa'u?u

tr

q:rrd salqqnl puu sauotstur.ld

duurf

rsoq *3rpurq5,, lzar {q

paror

'oozE9 'SrunvsgouoH uoc 'do3 'puo4


lnBa

ulmo)

daNBH

uaq16 ruurSord
pue

-aaJua {lag

aqt'auotsp:51g

duurf

sr moqs af,uep E '{Jorurqs

rll

aluo^E1

qeul!$

uauo

3uolqFaNo

duuaI
dog

'aPqsJI l 'ralsEJsasN

tsl 'ra8waal

Ilr?N,O

duurf

1n6rde16 q1; 'door5 'aag 'uvy1'19 do3

A'aruEf

oplE

tauEf

srun6EroH ,(url
'salqq3d

'raqsuJ '{rag
'Eull,/l\

uapro3 &uag uosuqofl,rrag

l3pro sqi lpJ oI ;{rarryap uodn arou parpunq a^U Jo rapro ue qtm---+ard l1g ro; rapro ue parg sarrF puu qrunl qpuBqsnq r3q ro] pqEq Eull.A\
ard

3q1 ilu

dlaqlale:8 aqt;o p3louuua

'aDPa'llruEgilruEg
PrsnS 'rarunouuy syodg pu7 'rng-,{e,11

1nO-IE A rsl '{f,Ef

{f,rssatr'{uoc

'rnquv'sar,ro^

u!^[?I/{ uallY

PAor)tsI

pr8'aa-I
PAI{

auPg

Idd rapuE^

waf

sauo:aq uoo:,t:q1 Juotse1ps ltr\ uooldt lallPuadns slatu ?q elsqa

dqroflsro'aJlo^

pasu uEIv

ruqg IaN

pill 'ruf
la.l slq

Suiu:ou uau aqll:ed:qt ot so8

'l

lJEPoratdlsl iro@c

'dnt puz'Jaql'lqqef
uhla1l1 uallv

'plg qro4'duq3
'raJunouuv ',{ddog

Al 'uuEa-lrug

'uPlll lsl 'iaPEJ-I 'tseag'7g do3 'uu5 PAOIf PI

A uo4 sMsu pEq aqt plor{ -ql!u o1p3ulu313c uq sIU rtEls asur dud u rol spuuu.rJp ,sla>1loa aol

IJrssal{ uoc
uosuqof .fuag
116

'rnOFAe A Pr

;lli::#:j',-'- pfil
oEr-d: oN

g!tr

atels rry sruxa:d par4

'aqo^ puz 'uE { Puz

uouf,npo&I \"' li-

Prg a0sqr{A'prlg
'raqdurEoroq4

l^pePorau Puz 'aglarf,as

'1e5'lrrag
salqqad

'Bull716 PrauaS'oul( 'laueg Par{


:SJJIOA

puwg lll5 tut'aJro^ p:g'dttafl


aJro^ ls

luea8ras 'qsqood uosuaqdal5uqof

'Pu!v
'ooze, Illag

uosuqoflaa5
rapuE^ ueaf ruElfl lal^l
paag uEIV

rapwn uuaf
Pasu uelv

I 'z# auE( 'I# suec 'salqqrd

ruetg la4

lBurIrA\

ssog 'Prlg

[,{d

uEdvJ uarNrdaNors EHI

raruJc)

PrBl

'prq aurl

qrlus

IEH

',{ppng

'auolsaJBs

uPuo)
^auEH uowaqdar5 uqof
uosuqof duag I,{d rrpuE^ uEa[ Paad UEY

rnagnuq3 'drqr11 '?tpls


s?lqq?d

'ou('Aaueg
PAOIf pu7',{n9 ts1 'pa:g
:SJJIOA

'rulua
.fuEH PAIT

'ouc',{JuPg

Juvlg lar{

99/t/Zl 99777

tatu(7 tr.v :a1uq Surprorag

raztllg drrvg :d:or5 zgl-d : oN uollrnpord

E9l97II

:arE(

IV

EglZIlII
997172

:rlEC

ilV

-v-)f

ouNrHS

ot-ot

g97912 :a1eq SurproraX ralso4 uarrel6 :&o15

:areq Burpror:;

IEI-d:

oN uonJnPord

acvuanbsvll

I.ruvd AHI

uBqaurc UEIY 7uurl qrag :drot5 6tI-d :'oN uorpnpotd

w
EHI

Erd ,tUUas-raAVUt

eNrx

s
'3JFE or{a '$31qf, oat s[{ sJntJal uPuaf,ds 3lll[ aq] ,'uh 01 proJJE luPtr no.{ '3sol oozer)
,(q poqsruuq ruaq: 8uL\Pq ur p33r

tuEl no.{}l,, sa\Lasuaql dn teaq uaqt saryu d1u:8ru oozeg


ot
proJJE

's-rurt sJ3rllo qJE? olul qsnl

pur dn:1en u:qr


u sr

(rqf atrlrod

l{:urg

pue pa:3 dn tl??q ot urntrl uau srq pue pg 3rg urq1\ srsol

Eull A suuarp p:rg l::uud uurqay ue {qgo paur:8uraq q:qs


]Er.[]

asrqtJo sauPu ?qt suEdur-paaol

lo]

ssq

oqa<ozP3

os

'suaoc

r?plnog r? srauuh Jtl] JuPu sdoq aqr srsrsur pq 3rg p3 3rg'ssoq :raqt ot uaqt {ueduo::u ot,{aueg puu pJl,l rJlo1 pue uJts{s tra:3 r areq s{oq :qt apnap saqooqlo :1dno: y parpunq oat otu s:e11op rnol ,{q:ud uoos puu spulu naqt :Burq: ,(:qt 1:

-rlaoq uh

s3f,rorlJ srq uaqr^A saf,Pl

sruurlp EulA\'tq31u teql :aqto qrea p:rau luop ,{:qr :lord or ,{rr ulr A puP palc Jllqa uo!]En]ls rql Jo tsaq rqt rIPu ot rul,t3ulug puP ,{1og uulrrA r{tm s,{ers dlag :1qm d:uug qtru a,r[ ot :uoq sa^EJl pJJ{ puY tq8rl u ur dn pu: sauotstuq4 :qr l{r1d s;1dno: ont aqt uJrL\\'mop s8urqr u1u: 11m tr SuLdoq':uu8 ,{1odorpo6 u s,(nq par4 'Sutqunou

rnesoulp 3Llt uo sdu srq td:r:e ot asn1ar.,{:ureg puu pJl{ uJqI Jruorl uuJJ ot urq aollE 01 slsnlJl xol3z t:ur1.1 uo rou:dns s!1.{ 'uEEZsg

spuEq uorsual eql qll A uJplqr -snq lrJql tBJrl plnor{s puE spulu

lI{

rouadns areq uaunn

tEL{t

ml!11

rsr4-dep peq pE'duols


.INBd

u suq

oozeg rood

s11at.{tr:g':Iqnueatr{ u3rpllqJ qll uf,uoa IEJll pinoqs puE spulu lou -:dns ;req uau tuqt pJrC slllt oozrg UEN'Iuung

-:ns ,{pur1 puu 'aprslno sJlqnop rrJ1, :;:n1 s,(oq aql ':uoq tE IlEg psor Jqt uo papuels ,{:u:eg pue pa:4 Sunr:1 i(EsE J,\up selqnop rqt tnq'leJ Jqt ur uaqr tnd pur srlqnop rqt uo dnos 1o qnoq drunp s,{oq )rlf rol A puc,ttrg qrlt rf,uvp {:u:tg puu Parc lEtl 3r{} tltr{a aEIs sll,\ qth durJuEp JrP $lqnoP aql uoos pIP uraqt otuL sdunq atEs rl,^{ tncl 's3lrl! -Iool lr3rl1 3^ou3l ot ,0t (ausg , ..,.'.^..9 ruPl ^.'- ^-, | JLri[JroLUfJj PJ| L.! -nBts:r :lrsuadxa uu ol ualu: aru ,{aql uaq,u p:tq8q:p aru q:r3 aqr tnq .,'ou 'ou 'ou., pur .,'s:d 'sa-,{ 's:1,, '3uilus.1o dluo alqedn aru s:1qnop rql tu;uuu -:nor Sulmoq aqt ot go alup d:urg ptr[ P3rj IEar rq1 rlr{a ]auurp ol lno

puno] sr Juolqt Jr{t ot rr3q lual

s puu qtmp l{trs pJusleslql s3rl alEltpqE ol $ut,{auPg puE 'uus E ur JAtsJI sJ^K rqt urql1 uilEq qiaueg ro1.{1ddr ot JuoJ a^Eq oqa spr8 p:rpunq ont
aqt uaqm p:sr:1n,{iuo

7gt

qlra ur uaorrl
IPJ s.{oq 3qt

JJP

peaq os1u.{lag pue

Itt4
JOJ

pue ruprt6 o1n oq,r's'{oq aqr

S3lqnop Salsrl oozED JurEd JJo -,(e1d e ur lnoq ol p:1npaq:s ar.,(:qt

uJpJoJ ,{f,uaH

J)roA'asoN alp3aN
'TSJUnOUUV

'rN'ooz5

uvuo)l ,bdEH
{Jrssa1uo6
uosuqof
Itrd

lq8tu :qt uo Duutp ot s:rrt.t:taqt 8ut -1ur go rno ta8 or f,rt -,(:ueg puu par{

oo1f,nf'pflg
{JrssJ^l uoc

'do3'{ddog '|roPg-uug t\ee45 'oo49


dllag srlqqrd
-Pul!,^A

uuuo;
[.(d

dam11

'otuorg'tuvqdJla {r"[f 'o0lrnf ',qrtrg


,{wng st{'srlqqad

ooz9
ralrE A'alEuugJl

ueuo;

trauY11

trx.g

'TJJUnOUUY

uosurlol,tuf,9
rrpuE^ uerf ruslg lrw prtru uElv

'u[,^d. ?lunl'ourc',{ruDg par:l

rapuE^ uDa[
JUEISIaN pJau ulv

ra^uc qPJ 'a1q5'do1

IJTSSJN UOC

ol uouuuoror :qr qtm Suop 8uroB.{pdduq 1ed s[{ spuu p3]c uorsslul Jnlsal P uo latoq aqr or 3ur,fun11 p:ddYupq aq {11unrre iqBru aq sJrltrq pur snoD rdsns sr pa:1 ':unuo; poo8 s.(:urug ,(q palluqt :rE,{nag puE ulr.l^ qBnoqtly ;(up SurmolloJ aql uo uou uuo:or srq arojaq Suruuu-,{lunor pur'Sunuep'uonrlp ul suossal a^r3aal ot [J]oH Ez14 dotl:oX Jqt ot urq troJs3 puu Elqf,ll? Iror -{uotg go eqrueqrug ::uu,1 rsol-3uo1 sJq ,lauug llat uau pruEqlnl o,\l

mll A 'unrrl

puP lJlor{ )q1 lo]

uaql|suqd

'ra uC IruJ

uosuaqdat5 uqof

IJUEg PJI{
:saJro^

:SJJIOA

{uag aqs sr{'srlqqf,d 'Pulll6


llqqvd ourc '^JuEg
PAI.{

uosuqof,tur5 1.{;:apurn uraf


ruEI{ Iar{ pJad uBlv

p:unp'doq11ag

'aof'lned

udlrN uJllv uuuoy


,(aue11

99/t/Z :JrEC IV

.l_.q

99/L/I :zre0 rrv gg7tr7g :arrq Surp:oreX


uEq3urO uElv

llfl.TIJH 'prlg 'uoq ,(n5'aprn1 'puruy

;:ttt:i:;'P'J)
NO NEIN OA\I

AUU qrrH :tuots

EgI-d: oN uorlJnPord

Fill
jIU

gr9'qdn5

'furEl{'urorEg-u[uPg IJrsstNuoc

',{rrJB
's3lqqad

uosuqof

,{xr5

lrlD EUrqou

unvsoNr(I v

9NIAUI
A-I-IV

:ffi,:;ryn
t!
t-d oN uoilJnpoJd
:

tflf

'Eurll,1tr 111 rapuen uua[ JuBlg lrl{ {rqf 'ourc ',{auEg P"au wlv Prr{
:SJJIOA

HIL^{\

a{ra unol
rH9I{
V ,^AoH

rnoHrrA\

sa-Isnoc

g9l0t/zt :f,tE( rtv


99/

:)Nraas

LZlL

ape

SurproraX

lorpauag.{uo1:{rol5

EI-d: oN uonJnPora

xfld oJ

E-rsflnu

lv^ou

\
L q

(1:rcrp:uur qrPllup -nol Jrll .ipd:l


r,tumnl:orprorg uo qsuus rq Ih aoqs aW Surtlp:rd sr:d -rdsm:u qtm 'ssarrns otur ,(p:8ert unt s(oq rqf ::r1d:aq soryt iouyg'auo1s1ar1nf1o uotslJ qpult\\

Jlcs'r.\ pJll
ot

unl)

PUP

JullUho

ll)L,ll
I

sJloqnu puP <Juutqlull

Uoqs slnl

sl]8dlqJo

IJEIIE uE

uJlla

9gr

lng r:^o s3IEt pJl{ pur sdunu aqt s:121 daueg lq8ru Suruado ug Euqaal qtrn ued aqtdqddauug ?IEu ol 3lqun sr 3q'd1:q qoozeg qtm uar: rnq'1ed slq saqJuol prq
ppal

J[roq lun]aj sslqqnd puE sauotstulll aqt prn 3loqa Jr{t sartrrue.1 :qt 3umo1 -JruuuJJq }\Eq Oqa slEuruuf, ltqto IoJ 1o aldnor r {q p:qqurB ,{1:terpauur sr r{Jqa-urEll 3qt,{EAE saolqt pf,lC raru Sur8ur e oturgrlf, E r3^o uJql
puas

3qf srEllop uor.lluu tz 13^ ot sttrnourE uol srq uo lsJlalul Jqt


ul^orsrp puE Ll]000 09 rql rlEls
puE

ll l olur '-sdurnq pa:3 r(ueduol laru:.y


\lod
atEls Jrf

tv {rolpafl

ot

ftr:1:7

lJs3^ol

Jqt sE tsEJ sl LJurEg

surnt p3l{ urq A )iroloauod s pJrJ puE pErl llEuaj 'uud aqt
arp sp Jlesnq stsEf, aqs ,,'auotslarlnl puE {f,ororuou,, sor{s vfd

mop

+1:f

ot osn;:r ,{aueg ptrE p.rl uJrL\\ JlnsEJt puno3 a,req s.,{oq :qt teqt aqt {q pauqd-aruapna pur; )1rz puP lrYZ urLll utElr puPl Prol
1as

lrqt rrIV urq] qllr op ^eaE pue pe7 'urrltr ;qt 1:Eq

rus:ntn1 :not s:1dnof, osl rqt pue l:rnrs 8ur{g e otur p:uolsuert .'{11er -rBuu sr apqourull4 3qf puuqrsrg
srnlnJ

rql s{qqnd

puE sJuotsturld .,(au:ug puu

':de ue sauolaq

Jql aorJs ot sapDJp oozeJ

'Iunf

tr sllzJ pue

furuu:r ls:q-(tuaur

d:uou
,{aqt

:qt

3o

a3:eqr ur rnd

sr

EullM

uaq,^A

ueal luun turls daal.{aqt 'pruuol


1e:: sdoq aqt

pud:leq

Jqt ul 4u tnoqe Jurze8eu u SuLpm: daueg spuq p:rg rJt[-I JJuu]nsut Jlll lno )>lPl lur l\JJtul lu.'.rr.rJ rt,{ed

lll urq !e,,-----,^ (uuJq \ruf[ curzJJU( ^---a-^ /-__,_ 'Jprilr lo:l rrl noq urqdxa ot uaqr\\
q1d sLqJo tsDI

\J.\u -^..q

^^.

PJI

p::4 trqt

osr,rord aqt qtm saa:3u

8ur:q a:r spueqsnq lr?qt teql rJuap


pue eup,11q8noq1y rLlunor aqr ui,fiorurt plo3 tso qru aqt ur udaqt Surlurqt orrn s'(oq lql l)ut oqa 's'r:Btsrp plo8 su Sursod stsu-rE uoJ oilt a{32 puE Itrz tJJu sqqqn5 pue sJuotsturt:l rqt 'sB8rA IJO6 ur uorlPJE^ B uo4 Surunt:X

ooze9
rUterlJ 'P^oqs uEals 'uEuaroJ

upuo)

,{euEH

n: pur;,{u:g

.cuq Jqt pup \rplr( \rr.l u., JJUp.\pp lrllop-lnoJ u loJ aEIs rl\ s{sr prrl
oozPS

uEuo)

,{JUEH

Jlquun il f,q lJo slEt^\ uorlEJtpaur 3ql uaqn pur':3r: adr 3qt ur uq tnd spJEnB Jqf uerurs sauol:q ure8e ::uo pue 11rd :aqtoue srlel p3rl srarl.r'ooz 3qt 01 03 saqruu; :qt lrp lxru Jr,l-L llss lEuou slq 01 sunlJl

rJr0oy{

pu{

'!pBrppod ',{ddo11
l

uoilrqdals uqof
uosuqoffung
1dg

'ssaprvaats'Fr5
,{og 'ernlea:3 pu7

opleiAlauEf

fuuaH'uopolsPl

du)g
Ieu8ts

'raryo,11

llss31,1 uoaf rapue,l ueaf


JuDlg [?I l Paad uslv

'arntEtrrl

'F^uc l3{Jo[
'p?c'rnEsoutc

'ratrP^\

F19'salqqad

'?uI,{A Prr{

'!aJroA If,ruDqJatr{

)ql ]nq tullr'\\ 01sa3u Jtll lPrrq ot ouoq su:nl:r (auPB Juo sJ>let JLI uJqa JdE uE olul sunt puE pPalsur qlH auots^dad Ealdruldrsoog Jo ploq
sllS rH sllld uPrJqJo rlloq P,{nq ol,{)uE[ qtra ,{rEu?qd aqt ot $oB pJ{ 'rrtru lrll ll| 8urzf,3us lo pJrT

pup llo rc3a lild Jqt jo str311;

,{aquoq'uerqa4

JUIrf 'ourc

',(f,uEg
:seJro

'PIg 'prEzng
'ulElll^ Puz

'uuEg-|rueg
IJrssJhl uoc rolJarrcl 'rolJY rJlsuol l
'JJqrcg -rlEIS

Puz

lJrssf,tri{ uoc

,lunl
,{uJ{
a.(g

'uusg-uuEg

qglgrrz ,","c
997276

iv

'pjezzng

tsl'urll^
uJprol druiH
uosuqof
1,(4

-I# a^!I(l uEuooc


uosurqdrts uqof

::1eq Surproran

uo[uEH.O r8ro:9 :,{:or5

09I-d : oN uort)nPoid

dl?

rsl IrEz
solqqrd

p:rn5 ',{n9 1s1 'do3 ':atls \'alduqdasoo, 'alon g 'ady se prrl


'raJunouuy
PIEN PIO PUZ
{JrssJIAI

tua5

'EUF,{\ 1u1 'e>1:7 ',{JuPg Parl


:SJJIOA

.{pe1',{11a9 salqqad .ruII,AA

uosuqof.fua5
I,(d rapuA uEa[ JUEIS IAN

uoc

:apue,1 ueaf Juvlg

'u!9 At',{tlag
PreIN

{)nC 'our( ',{"ueg


re8uassv4'parg
:SJJTO

uosuqo[.tua5 plo rsl


srtrN

x)oucag Jv -r-rv] NrvrunJ

PsrU uDlV

l.hl

Pa.u UEIV

'JuPPJaPlnog
'salqqad 'Eull,^A

99/tZlI
jl
]

:31E(l

IV

1,{tr

rapuvn ueaf
JUEISIJN

9g/II/7 tare(] t\v g97g7g:otegBurproJaU


JJr uuEof:,{jorc 6EI-d : oN uo'Jnpold

9916Il8 :f,rBC SulProf,JU

4uuY

lreqrurc uElv
Tuulg qrag :fuot5

'Jrnlln^'ourc'A3uEB

parl

pJrd uPlv
:saf,ro^

8EI-d: oN uouf,nPord

vuulrrs EHr lro aunsvaul


EHJ

xfou(Ivw

ggJ|yl ,.roq rry


E9lg/8 :arPC iurproreu razlrl{,(jrEg :^ro]S
i.:

aNaxa!rA\ eNo-I 'eNo-I

'eNo-I aHI

/EI-d : oN uorlJnpord

,1

fr|

adv sao5) qauc

'JuPJ qFuruP Jql l0 snoiEsl sr.r oqa lJurilt qlJdciuq su papar:tr sr 3rg s:p1 pur p:tsJru:lP sr\trtqt

tuofu:r:r

Jql suJltl puE sr!\ollol radduq 3rg sll\ or urq sJlsr puf, 'IIPS :ql olul rulq s:,roqs 'r:dduq ro1 ,(:urg s;lutsru {1uqg p:rq3rs -rErN ruJqt prLLElr r,req oqn l{1ut1g puE sJlJsnl[ lou lnq srunmolu]s :qt ra,ro:srp ,{:qt 'lood aqt ur drp P JIE] puE JuOq Jrur sllqqnd prrP s3uolslulli Jql uIlA\ :tolls JI{] IJIE IEJ srq ol urq saoliq pur,{aueg ot
3ur111

3rll alloo

qth

JIEJ

3;l l1.rqr11 r. Jrll ur Lulq slq oozPS

an:sar o1 1q:e,{ :qt sJsn aq uJr{a oJJq r sruolJq pJr:l sldrul otr[]

'JuoiP

]}?l l^Er{ JJr\3u plnor{s rqs reqr sppP Jq ueqa rnq'8ul{l 01 ssssJjuo) ll3lj Joq P rnqllA\ puno.i 3qs slrup

uiq

eulllM ruoq
Jll l3^Ju p,Jq

lor Jrlt uJria tng ;iru:rd pue liuunru l(ur::r1 qrru urq sa8rPqtr puE pa-5 sla\otrsrp riulq :pue11:orp:g 1o uud u ,{1pu sr puqsr aqt ur;1 ,{:qr ratul ouEJIor E lJ,\otrsp put ,{rprnluq

'uoss3l Jql lo] oozPS $luEr{] pu SurqI{uB ro.} sror{s s.il8ls ur 3q t uplnoa f,q sJPIJsp aq 'spur punor sr .{.ilEuu ,\Ep s,parC urorrqr oqt 1,{1pr:ads: '1rou ol o3 (1par tsmu ssoq :qr urqs qrtql tE\,

uilf\\

]V
sll31

urEBP

uu|l

01

:ueu ,{;qt

rBr,res

r t:ru irueg
uo

puu

r salut r:ddrrq 3rg

sr11 'ssoq

Jql tro lstrIIuE rql drlr -pll o1 Suluulld 'tunllPt.lbB Jql lE oslE ur-rdodu {1:rn:u sr oq'u-i1u11g puE sqtrsnl\ srunrsoFf,s nuluoj -r:ci :qt l:dduq::s ot runuenby
Jo sJJpJo

rlqt

op ol 1l pLl lq Jr lEql ooz1l5 par:l 'prursPr{l lloa lusJop lI rncl 'sno1u:iruqrM Suqru I0 sJdoq ur 'Ersqlril ':tup spa:g otur i(:rueg sunt o0zu9 8ur:uep rnqlgpur rull\A pu1 .{lql J,IJq^\ tuelnetsJt Jrll rog ued;p {aqt prLr :ue8 aqr uo tou sl puru Sprl:Ild)d tnq l(:1p 8ur1,uoq

ll^o

prl{
sr

puElsr

III

rlul\\

:r:11;q.{:qt qrrqs putlsr

psurssP uE ol
'3uo1

s!!p

r:qag Suuurud:qr qr,u


.rq],eell\ur
JLlt turEd

puP '(EAr

qE:rq tq:ed :qt

d1:q ue:

{auug os-8uo1t :ruotr ol srlqqnd

spurl :q r:.ro sr ,(rpyom rqn5;r rqt urqr,(ddu;1 p:ur8mr r:,r::rq ueql s)ila Jrou sEq pslc i(iuJppns ssoq rqt ,{lltil loqa aoDl [ilq 8uuta1 ,(q a:e1d srq ur rurq slnd preoq ;qr

98'

pJl{

prPoqP JJrqa lJsss^

1:our::g :qt ot 8ur1no ,{epunq


l. J\Pr

\JlqqlI

)u,)l:rurlJ rr.. fuP -

}JIqf

'sndotrg'plg
do1 'ruea8ra5

rotdol
ar11otr

Bunol Bnoq

'rJurErf 'sJlJsnl,\l 'rJ^uc Prf 'F^rrC lsl


rJJunouuv 'auols^J)

JJ,\up pur'lsluErci In|Jpuo.r ['JlJl -r1lP IJolclu^lo uE lltrospuPq prix 'dn LlEt sr ueu :qt tuql sr:ro:stp p::3 uuprl prd ot s:uor JnqlIA\ ulLi \
1:or:.3111uu:1

rqr ol o3 dluEg pur pr:1 ,(tmr uoJsl rJq puE [Lu[A\ ]f,]{v fEtr suods uErt)lJou sJu puuq P Jo

)\up

tsnu -{3qt lEql sr tplu.r Jqf 1:ed tu:ru;snuu mJu 'puupllorpJg lrsr^ qra srq pur rq 3[qa 21]0-1lnn0t! S'S aqt 'rqre,{ srq uo ,{tp rq} ptrrds 01 ssuolslullc slll sJlL\uI JIPIS rt\
ody

'a8ueg

uaproS fuuag
uosuaqdat5 uqof

uaql punolr tq8t:m st{ ot spi:Jold :q u:qm '1:ort ^\oJqt ol palc sllul rursnoull pslnJlnlql P 'Suruou :qt u1 :(tp trru :qt ssoq :qt Jal il,aq utq sf,sruoJcl oozr1l ::uo 1sn[ a8ffq: ur rq o] :;)!l p.:q 00zl) sllJt p:r{ 'Jult pluq r uttq ur,r srq
Jo

uerureqJ :Llt

rlels

'uEuJJoj
ueyl 'rprng 'ruadra5 'Prrg unso8

'atu15 :11
uL

iler::ds:':uo,{r:.u r1:tqu ,(uunb :qt tr ,{tp q8nol r r:t1y


ueuoy {l,ueg u!^liN uJllv

uapio] tuuJH

rnqpM'unq.l Iooqts pp r:q qtru o,3 ,r:q tJl ot srr8B :q':q:rpr;q r BuruErU Eull1\

'lerg'aroPouuo]
'rnesourq '.(ddo11

oozeS
raquaN pro8 z#
{JrssJW uoc

'reddug

'.{1u11g

'liuodJu 'rJ^uC qlt


'rJ^uo puz

'lJJunouuv
PTEUJN 'rf,[[sEJ

l)lssJt{ uoc
uosuqoffu35

l.llra pu3tlp ot pJsluord seq aq letL::r urlorr\ p lllra sJplf,uloJ tuJruf;urnol Surlmoq :Bpo1 :qt urLl,s rlqnol ur JIJsurq spull prlg utuBr ::ug

'uuEg-uuEg ',{lt?g

'luvlunoJJV

ajril pr'{tA4
'1u9 ,{prue4 '{pe1

'umaro{'Jsr\L
# requaN PrEog

ursur1of,fua5

JtEls 'uEI{ z# 'rnalJnrq3 qq13u1 uosuaqdar5 uqof

ql,{\ Puz 3lls srN


'suoc '$lqqJd

',{urfl

3rg sryl'sr1qqa4

oon,
uEhl z#
'uEl,\L

uuur(ry ,{edEH

'ErulllA 1{6 raputl uuof qsgp:om5'{aueq truvlg l3N pf,f,d uslv Pill srl() \ 99/8 t/ :alec rrv ,,:: -F\

'sndorrg'rnq111
'I#

I#'rrlaog

'eul!A\ ourq'dorueg ouil{d'p.rJ


:SJJTOA

l,{d rrPuEA ueJ[ JuElg IJW


P3ad

'I# J?quJN profl 'uPhl I# 'lolEd 'PIg lsl


sJlqqad

'rnEsour6 'tusqdil:l

uvlv

# uvuor!\ z# uEuolA

1rlssiilluoq
uosuqof

3e1gssr11',{rug

'uuEg-uusg 'Eull,^A ',{rueg par,I

If,IsssN uoc uosuqof,(urg


ldd FpUEA uvJ[

usuor!\

fue9

99/t/ :rrEo

rrv

1=;F

:_nLl":l-"^o.::lll-"o rJZfffHurBU.uur\
tqf-d : oN uolJnPord

rl "tq
72-, .'f

\ lld rJpuEA urrf Juelg 116 r1un1 'plg',{aueg pJri PiJu uelv
'Eul!
:sJ)!oA

::jili11'J,',1j1;-* i,Zg I?
z9 I-d : oN uorrJnPord

luJplsJrd oulc

Pslu uElv
:SJJIoA

rulg lr1l{

uaddruc

99/I I/

;irEC IV

oNV-rsI s,cau{

99/92/Z:rre0 ttY

:_

i6

l]ffflu''"ot"''""'o
AJolJng

gl-d:

ON uollJnPord

^iuEH

:!ors

.;fr?

rlrn;l^"*:-* ,,ifrJ
IgI-d : oN uorlJnPord

I.SnO-rva

v uo{ ssog

,\VO

()

tE

TEq qnls aql saqasuaqt aq tsntllpu eur1111 puu eq tlrqt s3prrsp aq 'aurntsol tailEq sq lnoqu parl qu $aqrorq a8pol aqt uJq/A ruunor talzq e 8uruo.1 -rad urtq s:q uoos puu alntlnl p3Jd qJEJt ot ilago oozpS 'pmo:: (1ar:os

'aue1d-rq srq

ur-.&
uorl dq

-ntu?r
uaaq

qoqa-Iroluqrrg

JlEq

la^o

lq

uaqr Sursuq:

pa[4 'a833d

r]tu,r s3^uE suotstull{

?ql

qr4

ul rU l[.{eq] rsqtaqa sauo,{\

uut146 tnq'drqsaquaur srq alordde

edpuerg tuasard aqt ot unta:,(1 JuElJnlar s?lqqnd pue s-Juotsturtd Jql


puP sptD ilBrp JrI

lgt

(1a1zrparnur.,(aq1 par4 o1 8uu Iuql pur dluu; rnesouip ledor B Jo tuepuaxap u qaq 3u1 lertput sraded pa,lral3r seq oulq lr{t

-raFl

qaqs

uo1 ld3Jx?

sao.l

errH lrluqrld raqi 11ego prd ot

{ttag 3u11:t sr erul,\ sz Nnf ruu ,{aq1 punuSpeq.sauolstull{ eqt uo

)paqJ ot apD3p sr3qur?u aqt'qnlf futuno3 aprs{uo6 >1uuas rr{t tE

e8rueru daq 'paddul uupg ar{t dq pans:nd 'apd:rq r uo sadeosa out :ql pur'utu1tr anrsa: {aW'{roluallld uo1 uorug qth tqBUSop Sutlgrlt .s:uq duraua e raqy

puqaq:auosud

drqsraquau
,{ng

:o1 sarlddz pa.r4 uaqr11

p1:q Suiaq sr oq,lt l{ds snouel lsour qpFoa aqt '(Purtr A) ?tEI^l

IloftH

prt
{Jrssay{

anrsa: ot go t:s aEEaX puu dloog 'OFEu,tnnq E pue IEq morq qll{\

'dn9 rs1 'do3

upN'ln9

oozE9 rsua^als

'truBg-uwg {rt 'peaq{m1 'rolzuBN


'a^!r6 'aqdos

uo(

drafl) loilo,4 alustsrs3l rpurlC u'glC

Bunu:1 1,(auugl polpuerl

uaproS druag

uauo)l dadEH
uosuqof

eJrAA

'Erull,^A (n5 pu7 'Pilg '^ru?g


^nJ '1uvqda6'parq
qls

ilaPV

'^Iag lsalqqad

fuag

'^ppnq srq pue (p3rl) auotsluq,l {1ooX t1 su stroldra slq ot IJBq qsug pue ,{rerp 1 :uL1 ppolA srr{ pu?l $lqqnu puP s3uolstutc aqt 'P^ulE

'tl

a8oX

urum

qruots)uI11 udpuug

qtqq

l,{d:apuerl ueaf
f,uelg IoI paa1

rarplos ururg Puz 'rolld Puz

'{meaIJIU
rarplos

wIV

ueua'

uaproJ ,tuaH

:saJlo^ 99/92rc tare[ r\Y 9979761 :arrq SurprocaX rcrpouag duol :&ot5

'lrusg-rueg rJ{'AtrS ar8Bag'daueg


Pter{ 'srgqad

uEuat lsl 'lolld lsl 'uPW


'DrPlos

Pr

lJlssaw uo(I uosuqo[laa9 ruelg 116

edpuer5',{pon'parg pf,adwlv

99I-d: oN uorlrnPord

'ruI!,^l\

l,{d rapup^ upaf


:SJJIO

urv{

,(AAEU{ ^IN

99/I/l

tarE(f

rV
SurproraX

gg797g1 :a1uq

aa1 uuueof :fuo15

E9l-d : oN uortrnpord

sua(Irvu do I.UOJS aHI

s(I.))ou

EI

BI I ,,'sroqqSraN .^A3N ,sauotslurTj,, ,,'Jr{J 'suolsualuBl4 PUP eln)lJou l3ali\ sauolslull{,, EI

ttt

..'rL{f 'luJ^f passJlg.. BZ'uotsald Trelg

06's^\ec lepng

I ,,'eql 'an8za-1 Brg eptr-I ,sauotsrullC,, I 'tI I ,,'aq1 .,roq5 dpauro3 sauotsturTJ,, tI I .?qJ Tnog dparuo3 sauotstullC,,
EI

6I'0I'I6'06'19-09'6'13'\'ruPlg
LI_gI I.,aqf
,sauotqrBlg,,

Ot ..'eqI'sJuEuEJ JuolsluIlJ..
0z I'(u{u) ?LII'sauotstulll 171 ,,'o51 de5 rsnf :spu auotstull{,, IZI 'BI1 '96 ,,'aql'spl) euolslurT{.,

L9' 09' 99' 79' 9b' 9't'0'IrtC'qrBquaIrr8

tOI ,. paqlll-t\)g,,
96
9
JO

a)ro^
rIEr{

LE

16' 79'
EI

7..'rql'r3.{lj

auolstulld,,

't 'Ot

lo

'1o

saqrals.{1:ea

I,,'V'sBurtsuql auolstullj,, IZ 'lserpBorq lsru 9Z .'aqf 'uEl\ peg lsru,,

,t'

t' o'tz

tf

.,'aqJ'sauotsBE1J,, 'tz 'aposlda rsrlj

t6'leualeru lulqderSorq 16-p6 'a1qqng .&rag 99'09 'IE'/ i{.uof 'trrpauag

.II' 9t' rt' Lf.' r' 0' 87' 9Z' t7'tz'pE'rJpauas

tII'

L6'96'tB '19-09

'eag 'l3rapeuag
'Jo

99'luud lEuU tt'orpnls snorueJ


99 '09 '9S 'ES

6II

t 'tz

Jo uouBarlrapou

uouEall

:Irolpag

't9

ordquJSIJ ^^ U9 81 ^rruuH '9,-^,,-

.^- ./-^ ,-..

'BZ '{.::af 'Sraquasrq

'pag I6-06'I9-09'6'Jo arlo^


29 ltuaf 67
'1o saqrla45 dFs3

88t

gy'1e16 fausrq
961 *'poo.ud11o11 saog ourq,, 9E 'ro] laaqs Ppoul

29 'sa,{a top BB'lEualEur leJlqdu:8orq

t6-B'E-ZE'alqqnn daureg
Eg tE'lBaN'BlaqrEg
suortJnpoJd ElsqJPg-euueH oslr r?s

Lr' 60r'0I'16'06'oulcl
99 'BZ'uE1y'UEqaurC
171 i{uueq'otr1 ap

6t-Lt
6r- Ll' euuvH

'puE salrBleqr Jo sJrIoA


LLrEIlll,\\ qrr,tt dn

tJzI SluelnusJl
!^---*-'.--^^---

sAuuJC
/,., ^

Suuue:l

tOI'saulEf'uaxBc EgI-SSI .{uo1 'srun3


gg' 99'

It-Ot

lo qrlais

6Z-Z ,.'sauorsrurl{ aqJ-, Jo Suulas

E't'r-(oH'uurn]

Z9'Cr'Jo sqde:Sotoqd Lr-b'Jo puno:8>peq

Eg 'gg '8uos aruaqr

uaarls 6Z-Z'seuas aql Surqrtrd

ft-zt'lsal

0t1 'BII '9II 'EiI '10I 'Z0I '96'I6'06 tB'gL'Zg '09 'Et'O 'BZ'lZ'Z '77'qdasof 'eraq:eg
-- ., -' -,- !-a'-.-., --ss 7s Ju\bl utrd9rEtl 201 Jo atrlo^
rutuEg-Luureg

zzl

'paleuruE

6'g'tt 'ot '62

'BZ

'L7'97'97'17'Z'77

9f.' r't'0'atueu ar{]

'saq:ta1s d1:ea 0-62'r{lr.{\ srualqo.rd's:urtpeap

OOI'leuateur lerrqde.r8orq

87'f7-77 'ldaruor
gZI 'BII 'EII '16'IyOB'B i&uag'uap-ro3 I+I Lf.I 'qf I 'slsslrro:) 6E-{Z .'sauoislulld lqJ,,
Jo uouPsrr

z0I-00I'alqqnu

8ZI ')uurrg
'sprP.t\e

tI I

'09 '$looq luuor +t's,12lllo)

97 '97'xa1 ,fia,ty

zt-6I

911 96"'{e3'uosrrllnv
661 foqraded aqt ploury

E-ZI salqllralo] 0zI 'arrug'uaqo]


EE

E0I-tOT '1a:3:e11-uuY
9 'El?UrJ UOuerIIrUE

te'euecl'qrl\olnqf
OtI
'sasnEl alqeluBqtr

97 'sorpni5 urtduq3 J ^ ^ !a----- J-,4_--_-.. 99 OurLluufouluLlu 9 'slar

/g-Eg,,'sruotslurt{ ar{I,, SuuBrurue Bgl 'qrsng-rasnsquv Og'Ll&aMV voqiuv


97 ,,'do6; d1y' 111 ..{11urcg ar{t ur [IV,. I;-EZI'uottoruord puu Sursrua'rpe ..'sauotslulll :q1.. 10 a.rarr-ua"rd :o1 s:<c:11 ssa;d Z9 .(q sldurs Jo le.to.rdde

q0i-tol'rsan8,{tuqalar 66'97'uY:{aure]

IZI 'EII (spry .,'uutua,tel urnde3,, qrlBd :8eqqe3 IZI '81 I

tgI'OI'l8vog'laeqrnurr3

0t

79'79'67 '92'fSV

x$@ffi$

gtl'$addnd
6E-E,,'3qJ rel.^ ord,,

gu[ ucuo) ^^- ,r-.,-,..,,-,,,,^ ^druuH


gE'aua5'dlpy

0z-6I

'qtr.^a

suanord ArEa
:uortJnpord

/gr-EE'ssarord uopsruiuP
I Z'tsrv sP,,s?uolstullJ eql''s?Fas patrulluE. arun-auud 'smo-I'Eur,ud 'alntrtsul ltBld

g9'uoq'q:t,tunf I'0 torunf


96 lfurD'uosuqof 911 ..:a.tagBur83ol, /ZI ,,ho-qs odoJsrd aof,,

tII tt

Lt'zzo* 'uDlulBlod LI'6ZI'qvaraf rsod


/uI'ao['odo)srd

tZI 'ZZI 'IZI

'aW'sauotsjulll

ar.lt traaw suosja[

sE'tE rnqtry'uosraH

7ZI'6II,,'.io0 /9

BqqEC EqqEl l,, 09 '9E 'EE 'r,E 'atilr,{A'orl

0zI
E

qlaqBzllE'sm)rred

l(pn6'3ulsl

EII

IfI '66-6 't8'auolslulH salqqad 'tII '96,,'uurBg-ururBg puE $lqqed,,


8ZI 'sdEr lrvulYuEd
ZE

olvl'erwgSeualdaad 66'lBlratEul lElrtdEr8orq

'Sarf,uatsrsuo)rn

'9t 'Et .'punog

68:8..'rql lsnoudlg,, 0t ituaf 'susdH


furaqa14cn11,,

09'iuBr{
69t

"raDIEd

/9'ZZ'sauo$tull{

tOI dulrulr'[taN,o 0zI 'alsou'llauuoc,o


'quoN 0E "'ar{f 'suuis.uql ilolaS tqglN' EI I .'aqJ ,r,roq5 daurg puu paq .4AaN,,
i{Ef

LB' Bt' g7*'aq1'stauooufiauo11,,

aqt lo ssnoq EE'1'g 'auxe11 'addo11

ZZI' 6II "lqeg adg-y-{ror.qyoH,,

tII

tgt

'88.,'aql'sratlq
g

A SuoS

IH,

tII

'0E'lsN
.odxa

tt

!H,, "'slol 09 ifuaD'IroJqteH 'orpms uoousr Snsluuuueg

p1r3

E
Zq'I
EE-trE IE__6f

'q8nH'uurruPH

971 urpau slatssrperrrfl snal8ltau IeuopEN


5g'9.9,,'sauo:s8e1g aql,,

lPurguo

Z9'pre.lto11 'uosuEH E'uoueurrue lo al,{rs

,9,

lo

uBrs

9' b'

'0,,'sauot$ur1d ar11' ?urureu


Eg

(#g

'996l u]

urear

uon:npord

':^ats'u.ue8e>pg 'rlsnur

2g 's:auued :rp uaa,r,riaq dlqlqFuqdsar

EHg 'EE't
021

go uosr,up zz'suollJnpord Er?qrEB-uuuEH

.>l]rd'sr.uProl,{

LL-I/'sarout

6t- L,

suouJnpold ElsclJeg-Buu"H osl, ?rs I Eraqreg qdesof qtr.ra. dn Sunuear

tOI'ql)qBalq &?uro8ruol1
09'..etuohtr,. opueulaC'a.r8a1eatuo1,n1

Itdt Io qu"{s 79'79';o sqdu:Sotoqd


gtr-19';o puno:E>peq

su'vu
Ze, 2.,

'auo$rq1g (auoru

gE-EE'$aaqs Ispour

OtI '6IT 'tHE 'B'/ !q'0t'77'uruqp6'euuu11


stsan8 dtuqslaf, ars .sapFqala) ts?n8

0zI'p3lsuru

ZZ,uqof,ilaqrtht
.aydooq8q5 .u1r1

LOI-goI 'etqs'rt^t .rl !'oo8pl l l

B0I

,ctozBt

tParD

II

,tII

0ZI,60I (62

'saqotEroqE-l sau

09'Lt'87

67'ueu:.,rog ferS 'Z 'ZZ 'ue0 'uoprag


'uosBal9

09'6+' LV'r'Lt '87 '92 'r r9W

IZI '0ZI'uqof'ueupoog
gt,.'aqJ'sauotspElt'

tII'Z0I'16'uo0'{Jrssat\i
671 'sdo1xre1^,I

IB't/'B'BZ'aqrEf
gg,,!aq1

,.I

zg .&l'[8qs]E]i{ '06 '08 '2qI '7uatslulv p271D) uDlN

gg'zg'aIlN'as2]lI

IbI'Lfl 'uoc,r?llpg
0I 'uelY'lun{
91-911,,'3uq4
1zu1{ qpar{,.

'rng iqBW Sptf

,,

lel'bEI's?xoq qfunl

'0I Ir_0'I

99'09'EE'9E'xa1y {-r,o1 .'qJod ar{t uo srsITI a o-L, .0q,0 .s.4oog uaplo, alit-l

0II

obl-bTl'lrnpord

pasuaq

0ZI 'ueug'tup

rI
1se1

I,,'spuau{ pup auotstulTd pard,, I&{B'81-91 '09'6'Be Jo alto'r' '06_3/ 'gL'tL'6t 'g'92 'JosBur &Elp puz saqrlals ,1-Z L' Ieilaluul IenqderSorq ,)uolsturlJ pJlj IB_Z/
E11 ,,'Burq1 aql

tI

gg '.hE i&otrr1 uosrly'p1odoe1

9'slnodq TI Jo Buure 'aposrda pur8uo eE'tt'ErEqrEg

EII

raa1r1 dau:eg pue parg,, ,,'ooruqs aql ta?I,\ dau:ug pue paiJ,,

99'29'uarrEll^ r?]so{
1

7 'slsarpuorq rtEra"ro;

:raEaru>l

tII

'spoo{ lBrauaS {Br-x

6ZI bII.6Z'sulurEll^ ssuotslulld tI I,,'aqJ :&\oqs sauot$W{,,

tOT '{rlc')irotr tOI 'zE'lBag r3o

SB-ZB

't 'tZ ,,'aql'lood

Eulururl4^S,i

ItI
,-

6t lo suuo'oop-eqqEP-EgqEl
z9'sJalu,4

*'aql'as.ud:n5,, 9p'tst1fis

0,6l

69'a8pryq'sfru5

99'Irud+o'4
8zI'pu?lr?puo A gZI 'salra:uB]r uo]surr A
1,.'rurg16 dn-pur16,, l8-t8'I9F0g Joaf,p
91

"'i^"ll?.:_."::::
zg' 6t-;6' gs' L' 1'spreoq,fiots
. --,1-.,--,., ?|. L /lJ,lJLy\ Jud/tdt5

- '/-,^-

z/

'Jo salor 'uauro't\

2E 'sada toP

191'16'uqof 'uosuaqda5 6747'lsrrJ

gg 79 'leuaruur P:rqdu.rSorq
/B-ZB' ruolflu rlJ Erull,^^ '>[uErJ )eIIrA I6
9Z EE 's.LIrlr,ry\

9ZI'tZI
1

'911 's:ozuods
gg iu1 'aeuad5

ZI'0ZI'uarar5'8raq1ard5 9y 5rJdild Puttur ,-,^9,^-^.1-,,^,cs d!f,v+J rrduyt>

't!'uoc'uone^A
99'tauuf
'oP1e16

BII'/6'96'Ig'pre, A
LB-+.B

zE'atFeqf

's1Y\oqs

97 lau8rsap ias

'Ih)9 'Blult^A /0I 'alpls ri


16'06'oulcl

6Z{Z ,.'s?uolsluui aqJ., Jo Sullps


-z 'tsal ua?rls
Z'[rerq''l
'0E '9 '0 'gZ '77 'sura5 uaa:r5

BOI 'aozE5 rE3r5

18-08'//-91'19-09'6'B'pard
96 l(rtag 16-{6'Iqrgg'69 .{au:eg z0I 'tulrrEg-ulurc8

WI'LI'EI

16

.'anolarv aleri \'ooq (qoor5,,


99',,.{pue5,, uoiluq iaJIpuES

0zI llr8 llapuEs

qTl 'tIT '0r

tOI '9t

.'EqlusurEs,,

'

6' I H9'BE-gE'6t'sraD?rur{r .sauorsrull*lfl

cL I >tddr trdrsEL!r\dr1\

.tillli

BIi 'arpbs'1auqsn6
Z9

L6' Lg-bg 'BL '19-09 '99-trg 'uea['/6:apuen

/t'orpnls

uJlnJB uBn

'2,,'dppa6 puu 9n6,, Bz 1ll'{'uasou g71 'apuud y,rog aso6


9.91

OtI 'BZI 'sorpnls IBta^uTl


0rI,zptng Af E 6-t6,,)rB-l-u I elqno{.. 8.9 TapEsl IJBII

$a['asog

/',sarntqd oxu

67j7

'.{uedruo3 oouqol splouda6

'f

t6I

,,'3qJ

'slrn3 {uol5;o u:n1a6,, t-0'qllsasar

It-{I'6ZI'auolstutTg'sdol
0g

tI{II'suru3r
9+'

'6t'9+

.'{.r-ra[pue ulo1.

Lt' t;'ueprof lraqmg


g

gg-E'tf.
06 'FuEIg) isr{ioj
.FI

0t
lM

'loLS

rull.

'8uo-s auraqt ?0N Eieqf

LEr'97r'0I 'tB 'I8 '08 '8/-91

91 'aUau{'paau i 1 '91 ':f 'uz1y 'paa6 'I9-!9 '6 'UBIV 'p3atl

67 1 'qtaqealE ,BI

2g'suooltual I 'tssnu lol,{Ef

Slalrereqr,,sauols:1u11{,, Jo

s33l":-r:r'-.r:l^^
L9-9S
DuLPruJdr-

Z'I
I,9I I,t6_26 I8,
.

.6II

Lo1.{e1

0E

'Lt 'tt'par{ fqqnb

L9, 99,

Lg, gg, Vg, +f.,ozzvr1,oterualel

zE .^Aul9trli\ .^lurc

wFb

')ul fgv/s3rtrf lolrdB] ultsnf;o uolralloJ rq] ruo{ 11e :6g1 a8ed leraqreg-euuepl 'tq8u uouoq:tt:Irers e.ro111 dq lqdu:Soloqd'ssnerts urtsnfJo uoqlrllor aql uro4'3lppru ujonoq :)iJar{1rd ueprof,4al ruor Joq :Braqleg-Euueg 'tq8q trlpprlu :BrrqlBg-euueH 'ratuar alpprur :Irrqlta6 ueprof.rlal rlppru :pallels u-ro51 ,{q dqd -er8otoqd 'ssne;t5 uttsnflo uoulJllotr arl ruo{ 'dot :691 a8ed ilcaq:ra6 ueplof:gg1 a8ed :nal:ers e:o51 dq dqderSot

:ItI

JBEd :uaFErS PtoN

lq

dqdu"rSoroqd'ssne.u5

<rqd 'ssnert5 urlsnf]o uouJallo) aqt

uo4

:2g1 a8ed :Braqrgg-euuuH :gg1 a8ed :uaFsrs eloN dq dqde:Sotoqcl'ssnat5

unsnflo uonlJllor rqi uro{ 1e .gg1 a8ed i:atseurtarndsaunor :tI aFed iralsuuruar1 fsaunor :gg1 a8ed:alseuunar,1 dsatrnor :tlrFE)S e.rog d<1 ,(qderSotoqd'ssnel5 urtsnf ;o uortJrllof, aqt uro{ 1a1 dot :791 a8ed llaFBrS e.roN dqdqdaSoroqd'ssne:r5 urlsnf;o uoorallor 3qr ruo{ lte :IfI pue pg1 sa8ed :rurl\ urpluprd aqf'uronoq:lrFers EroN ,{q dqdrrSoroqd'ssnerls urtsnf uolrellor lI ruo{ iaaq:ug-BuupH .ruoltoq:rrplg uolsrrd ,dot :g71 a8ud
Ittal.rerg uo51

ry

Jo lle,dol ,{qdurSotoqd 'ssnerts urtsnf]o uorl]alloJ aqt uro{ 1a1 pue tq8u ruotroq iajerrpu,{5 saull sala8uy sol 'rq8u alpprur:sarnreaj apruorql'Ual rlpprru:sarnleaj rlrruorqJ'rq?u dot iuapggaf 'r;a1 dot-.LZr aBed ipaqrra6 uep:of'uroloq :BlaqrEg-BuuBH 'tr{8u pue lal rlpptu :lapBrs r:og fc1 dqderSotoqd ,ssnelts uusnfJO uortlal lol aqt uro{ lq8u pue lal dor :gZI aEBd :uaFers e:op dq,{qdurSotoqd 'ssner15 urrsnflo uou)allol aqt uro4 :g71 aBud : )ul fgvpaur3 lurrde3 :g71 a8ed iuraq:rg-euueH llu :ZZI a8ud iu:aqrug-euuH :IZI a8ed ituaruuruurtua ullqtuv sorpnts {tr3 ps:a,uuq :671 a8ed:BraqlEB-EuuBH,tqBlr uonoq:rrelg uotsald ,lJal uonoq

lq

11e

i8-raquasrE

d::af

,61

:eraqreB-EuueH :961 aBed :elaqrpg-EuupH :1g1 a8ed :Elaqrpg-EuueH :gg1 aFed : JuI Jgv/saul] letrde3 Ip:Eg1 oBed : rul JBV/srnIJ IEItdPl 'tq8u : Ju1 Jgv^aulf ptrdu3 'alpprtu ieraq:eg-euuupl'rJal :tOI aBrd :ruI 3gyTsaup letrde3 'ruoloq :elaqru8-EuuH'3lppru :elaqreg-uuue11'dot :961 a8ed : rul lgv/3ur3 lurrdul 'urouoq :raqreg-EuuEH 'dor :z0I a8ed leraq:rg-euueH :I0I aBed :eraq:eg-ulrupH .IOI-00I sa8ed : ru1 lgv alrll lerrdel 'u-rolroq l rul

'dor :611 a8ed iereq:eg-euuuH'ruouoq pue dor :g11 a8ed reraqrug-euupH IIE :1II pue 9Il sa8ed ie:aqreg-euuu11 'uroloq:Elrqleg-euue11'do1 :gi1 a8ed:ElaqrEB-EuuEH,ruouoq:Btaqlpg-euuzg'do1 :j11 3fivd iDrpauag pE :ZIl eBBd :ttal:ers erog dq.{qdaSoloqd 'ssnerrs urlsnfjo uoulallor aqt uro{ :II-0II sa8ed :eraqreg-ruupH llg :691 a8ed

fgv/satttf 1qrde3 'tq8u alppru :Jul fgY/salttl letrdu3 'tq8u dot : )q fgv rtltf prrdu3 ,1a1 dot :66 a8ud io4ey1 uors :86 a8ed llelg uotsa:4 'tq8qr :lgv Luotrcq :errqreg-euueH ,alpptu :1.Q :apuerl ueaf ,1a1 dot :16 aBed ::re1g lgv/sapll letrdel 'dor

:asnoqlolol {qotoqdrun:n3 ilog .;9 a8ud:4raqla6 ugprof'ruoloq:prf,qreg-BuuuH'do1:gg a8ed:el3qreg-euuEH .79 aBed:ElaqrEg-BuuBH .19 a8ed l8:aquasrE f,uaf 1e :gg eFed :BraqrEB-EuueH 11e :69 aBed lsuoorducl,4lpauag .{uo1'ruo11oq :elaqrug-EuueH 'dot :gg a8ud :trrpauaq pE :2g aBud ler;q:eg-uuue11 'ruoltoq :Eraqreg-euueH

uolsald 'ruolloq :elaqlEg-euuEH '3lppltu Llr{-)l]oq :eJaqlBg-euupH 'Jlpprur Jatual :u3qlpg-BuueH 'alppru dot i :u1 :96 a8ed : rul JBV aurJ [e]rde3 :E6 a8ed : ru1 )gy/saltlf 1e1rde3 :g6 a8ed l>paqrra6 ueprof 'lq3u Luolloq :IJaqrtau ueprof'ra1uo:r ruo]toq lrlpauafl pt '!31 uroloq :prqrraU ueprof 'rq8u rlpprru :IJaqJred uup:of latueo rlpp[u :Braq]E8-puu?H 'Irl rlppuu :'rul fgv/saltl) 1u1rde3 ,dor :96 a8ed i.ru1 3gyrsaurl letrdl?3 'rq8r: iuraqrug-euuuH '!31 alpprur :{raqrrru uuprof'ra1 do1 :76 :r8ed :ereqreg-EuueH 'llu :16 aBed i.:ru1 lgyrsaur3 1epde3 :96 aBEd l Jul lsv^alrll lurrde3 .69-99 so8ud : ru1 fflv,rcrlrlf 1e1rde3 :gg a8ed le:aq:eg-euueH 'ruolocl :pr3qrgg-puueH 'rlpprtu :rJaqlad ueprof'alppnu :aaq]Bg euue11 'do1 : )ul Jgv^3url lerrde3 'qa1 .1g a8ed :rurqre8 -euuEH 'I3l ruotloq : tul lgv/salrll lerrde3 'rqBu 3lpprur :)iraqrrru ueprof,lal alpplru :1,fu rapuu,l ueaf,rqBu dor :Eraqleg-uuugH 'alpprur dot :rrelg uojs3ld'qa1 dot :gg aFed :uraqtg-ruueH :Eg a8ed i.:ru1 f8v/srltlf lutrdel :;g a?ed :eraqreg-EuueH :tg pue zB saBud :e::q:eg-uuuuH :IB pue gg sa8ud :preqrEg-EuueH :69 a8ud :Braqrpg-euueH ,uroloq :rrelg uotsard 'alpprtu luraqreg-euueg 'dor :61 a8ed :prrqlBg-BuurH 'rq8u urouoq :ueqrug-puueH ,!rl ruoltoq : rul fgv,a3ltlf letrde3 'rqBp dot l rul fgVFaItIl lerrdeS 'alpprur dot iu:aq"reg-uuurg ,r1a1 dor :g2 a8ed : rul )gV aurl lvtrdvl .11 a8ed:e:aq:eg-euupH:g1 a8ed:e:aqreg-euueH llu:E1 a?ed:Breqlpg-euugH .gla1ed:retselu.4\arn {sapnor .21 aBed :trlpruag pa :77 aBed:relg uorsard :g1 a8ed :rrFprs eroN {q dqdr:Soroqd 'ssnur5 urlsnflo uorl -rallor aqt ruo{ :69 puu gg sa8ed :Bl?qre[-euuBH 1e .19 aSud l8:aquasrg drlafle :gg aSed :E]aqrB8-zuupH :Eg aSed
11u

'lpprru
-Buul?H
:

iSraqu;srg .{.uaf

'doj :gE

aBed :3:aquasrt

fal

:qrequ3Illg

ol

luautuletlJtug l?runf :gg a8ed :Eleqreg-EuueH .yy a?vd isuoolr(uolnrrpauag ,{uo1 :g; a8ed

prq 'dot .7g a8ed :suooiluol4lpauag .,(uo1 :1c a8ud : oJ turluulpuatua raurnf 1ie :gE a8rcl :Elaqrg[ :6i-gt soSud : o3 tuJruureustug laulnJ :1t aSrd lqrecluaprg IJtc 'ruouoq :ur3qlEB-BuuEH ,doi :g; aSed
:

.yg aBrd :u:aqreg-uuuEH :tE aBed :e:aqrug-euuEH ,ruouoq

duol 'ruopoq t?raquasLl dlof 'alpprur :qrequa{)rg prq 'dor :2g a8ed :rlp3urg pa llu :gE aBed ir.raqreg -euupH 'ruotioq iza^Eql soltul 'dot :gg aSed ie.raqrug-uuuuH '.ruotloq :trrpeurg pq'dot :gg aBud :ereq.reg-euuug ,dot :69 a8ed 11e :7g :3ed :rrrqlrad ueplof:1g aFed i4raqrra6 ueprof'urouoq :{)eq]rau uuprof'alpprur :tlpaurg ptr
:rrrpauag :trrpauag pE'ruolloq:Brtqreg-euueH'do1 :67 a8ed:eraqleg-euueH :g7 aBed:tJrpaurg pE :17 a8ed:tlpaurg pE IIp :97 a8ed :lJrp3urg pa llu :EZ a8ed :llpeuag pa'Luot1oq:ur^r-l llrssnd ,do1 :g7 aBud :]lpruag pA Ile :gZ aBrd :tlpauag pa 'uonoq ltrtpauag pE 'alppllu :tpuqualJg )l]16 'dor '.77 aByd:soror{d a^rqilV/o1a8ut1 1aeqI11 .OZ a8ud trial:urs e"ro51 dc1 ,(qderSotoqd 'ssnprts uusnl Jo uoerallor Jqt uro4 :61-g1 sa8ed :raloorg dqqa ,gt aBud teraqrcg-euueg :g1 a8ed:rrroorg dtlltqa ,zt a8ud le1oo:g dtlttqa ,II a8ed lra>1oo:g dtltt'"ta a8ed:ra1oo:g dttlqa ,6 a8ed :ra>1oorg dqltqa .8 a8ed:raloorg dtlll{a ./ a8ed:raloorg dtllt,{a '9 a8ed:ra1oo:g '0t dtlltqa'g a8r:d ir:1oo.rn dr11q.1 :g a8e6

rauln-L:zt a8ed isuool.{uo1/trrpJuag,{uo1:6g a8ed:eraq:eg-euueH IIE:69 a8rd:errqleg,EuueH:gg

ol

turururpuatua
e8ud

ses@spD sgn&Dgd

'rurq

-pq

qrl^\ suousanb puuftu Jno paJa,^AsuE


E

^\oil\i

ot aJueqJ aqt to8 a.u pe13

al,a1

UrtEqJ >lJEq

oq,/y\ 'rpEque{J]g

IJIC;o

fuoruaur aql ol puv

'uouaurouaqd a8y auol5 urapo141


'oq.^a

sauoplullC aql apeur aAEq'slualel prcads

laql q8norql
'lsed pu luas

aGr

pue d11ue; tsrg ruotsrqard aqt olul tq8pul sn alt8 ol eulll ?I{l
IIE

{ool

oq,r,r

-ard 'aidoad uortrnpord pue 'sellol'stsIUE 'sroluuuue ar{l


3ur1e3un pue slnol{ 3uo1 aqt JoJ 'llarueg plo;r^Pl3 Suraq ro; 'eso6

ol s{ueql dleug puy'Uoddns


a,{A

'lollpe rno lnod paau

uaq,{ aJaql

tno lsq8nel ?ql pue-sauoureur aql roJ aso6 3af puu llsx, uoq luorteurloJut pue EqlqJoueru Jo qlpa,t\ aql loJ ssnulls unsnf llq8rsul puu sauouleru er{t roJ trrpaueg duol pue tlrpauag pE irrsmu aqt roJ uErnJ log :oor '1ryd1aq llqu8pel

qltq [

']uaBE

slaqto suonsanb ssalpua Suua,trsue {puaUed ro; a4au3o16 ruoJ pue lqenslt Surururqo ur dlaq slq roJ ralllhl lors lsqdu:Sotoqd ;o uortralol sq puu tsed seruq Jo suoitfa[oJal aq] loJ Sraquasrg ,ftraf lsBur,trelp sq pue a8pa1.r,rou4 stq 3ur
-apur era,l.r orpnts ar{t ?prstno
-reqs roJ

otouIalf

oe,ra.1

iuorlrarp fqBF aql ur sn Suquiod lo;

sruEqlIAA IalluAA pue 'uJaxeg

tuol

'tJaqIaS

paq

isUaqo6 ar33u1r1 pue uoslJ?qog ra8uig 'salrulellas

laql pue iuotl

-EuiloJul Jo seJJnos alqznlulul 'EJaqIBg aof pue EuuEH llIB :ol uorla:arddu rno puelxa ol 'nod tnor{tut ll ?uop a{rT dlpnadsa ppo^\ a A lnJtapuo^\ sE,AA raqJeg-Euuu11 lu auofua,tE

? q t,uplno: a.r,r ldtquar E sI {ooq aqt 'Dienbr{lrea a8puquoN aql pue 'dn arnfuor plnor daureg pup paJ{ sp stsl^At told patnloluor dueru sE 'saullpeap atrdsaq 'raqlaSol t:aford srqt tnd ot Surdlaq uI letuarurutsul ara,^ oq,r,r. aldoad duuur aqt 4ueql ol qslry\ sJoqlne aql

s&msWges?ffi@mmSW

'rurq

-pq

qrl^\ suousanb puuftu Jno paJa,^AsuE


E

^\oil\i

ot aJueqJ aqt to8 a.u pe13

al,a1

UrtEqJ >lJEq

oq,/y\ 'rpEque{J]g

IJIC;o

fuoruaur aql ol puv

'uouaurouaqd a8y auol5 urapo141


'oq.^a

sauoplullC aql apeur aAEq'slualel prcads

laql q8norql
'lsed pu luas

aGr

pue d11ue; tsrg ruotsrqard aqt olul tq8pul sn alt8 ol eulll ?I{l
IIE

{ool

oq,r,r

-ard 'aidoad uortrnpord pue 'sellol'stsIUE 'sroluuuue ar{l


3ur1e3un pue slnol{ 3uo1 aqt JoJ 'llarueg plo;r^Pl3 Suraq ro; 'eso6

ol s{ueql dleug puy'Uoddns


a,{A

'lollpe rno lnod paau

uaq,{ aJaql

tno lsq8nel ?ql pue-sauoureur aql roJ aso6 3af puu llsx, uoq luorteurloJut pue EqlqJoueru Jo qlpa,t\ aql loJ ssnulls unsnf llq8rsul puu sauouleru er{t roJ trrpaueg duol pue tlrpauag pE irrsmu aqt roJ uErnJ log :oor '1ryd1aq llqu8pel

qltq [

']uaBE

slaqto suonsanb ssalpua Suua,trsue {puaUed ro; a4au3o16 ruoJ pue lqenslt Surururqo ur dlaq slq roJ ralllhl lors lsqdu:Sotoqd ;o uortralol sq puu tsed seruq Jo suoitfa[oJal aq] loJ Sraquasrg ,ftraf lsBur,trelp sq pue a8pa1.r,rou4 stq 3ur
-apur era,l.r orpnts ar{t ?prstno
-reqs roJ

otouIalf

oe,ra.1

iuorlrarp fqBF aql ur sn Suquiod lo;

sruEqlIAA IalluAA pue 'uJaxeg

tuol

'tJaqIaS

paq

isUaqo6 ar33u1r1 pue uoslJ?qog ra8uig 'salrulellas

laql pue iuotl

-EuiloJul Jo seJJnos alqznlulul 'EJaqIBg aof pue EuuEH llIB :ol uorla:arddu rno puelxa ol 'nod tnor{tut ll ?uop a{rT dlpnadsa ppo^\ a A lnJtapuo^\ sE,AA raqJeg-Euuu11 lu auofua,tE

? q t,uplno: a.r,r ldtquar E sI {ooq aqt 'Dienbr{lrea a8puquoN aql pue 'dn arnfuor plnor daureg pup paJ{ sp stsl^At told patnloluor dueru sE 'saullpeap atrdsaq 'raqlaSol t:aford srqt tnd ot Surdlaq uI letuarurutsul ara,^ oq,r,r. aldoad duuur aqt 4ueql ol qslry\ sJoqlne aql

s&msWges?ffi@mmSW