You are on page 1of 8

ù¹czmy co jest do zburzenia w ogólnopolskim projekcie do zrealizowania od zaraz w skali caùego kraju SK: FO56 ZR28

M

ag

sowa þ@sowa @maciejowski_waw ù¹czmy co jest do zburzenia w ogólnopolskim projekcie do zrealizowania od zaraz http://sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Mickiewicz/PowrotTaty-20120728-Stefan-Kosiewski-Fascynacja-obledem-55-Zniweczonarzeczywistosc-28 … w skali caùego kraju 6:12 PM - 29 Jul 12 via web · Diesen Tweet integrieren https://twitter.com/sowa/status/229610373366571008 Stefan Kosiewski, Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Frankfurt, 29 lipca 2012 r. Pan Maciej Maciejowski, Warszawa
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Do Zburzenia Pomniki Komuny Fo56 Zr28 Jul 29 spreaker.com

http://www.stumbleupon.com/stumbler/sowamagazyn

Eu ro

D¹browa Górnicza. Pomnik Czerwonych Sztandarów. Foto: Stefan Kosiewski. Maciej Maciejowski þ@maciejowski_waw @sowa pozdrawiam :-)

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Geschrieben von sowa (») heute in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 17x Sdílet

A

Szanowny Panie Radny, raz jeszcze gratulujê decyzji o usuniêciu z pejza¿u Stolicy niechlubnego pomnika braterstwa broni z komunistyczn¹ Czerwon¹ Armi¹, która przyniosùa w 1945 r. Polsce zniewolenie, jak w 1939 przyniosùa Narodowi Polskiemu zagùadê symbolizowan¹ sùowami: Syberia, Katyñ, Morze Biaùe a zatrzymuj¹c sw¹ ofensywê na Wiœle w 1944 r. przyniosùa œmierã 200 tys. mieszkañców Warszawy. Dziêkujê, ¿e zechciaù Pan przerzuciã do 836 Osób, z którymi jest Pan na tweeterze w kontakcie, wezwanie o jednoczenie siê dla dobra Sprawy w rzeczy zburzenia do reszty w Polsce pomników zùej sùawy, zniewolenia pañstwa polskiego i jego obywateli przez nieludzki system komunistyczny, który od antypolskiego Paktu w Rapallo wspóùpracowaù z Niemcami, ¿eby traktatem Hitler-Stalin zadecydowaã o czwartym rozbiorze Polski. Modlê siê przed wizerunkiem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, ufundowanym przez moich œp. Rodziców a poœwiêconym w Czeladzi przez œp. ks. proboszcza Mieczysùawa Osta w pierwszych, trudnych latach emigracji politycznej w Niemczech, ¿eby Duch Sw. dopomógù zù¹czyã we wspólnym dziaùaniu dla dobra Ojczyzny oraz Narodu Polskiego M¹droœã Mùodego Pokolenia Polaków z Rozumem i Rad¹ Starszych Pokoleñ, by Mêstwo spotkaùo siê z Umiejêtnoœci¹ w Pobo¿noœci i w Bojaêni Bo¿ej, gdy¿ tego nam potrzeba dla uwolnienia pejza¿u wielu miast polskich od pomników, symboli wùadzy agentów KGB i bolszewickiej Moskwy, która diabelskim cyrografem w Magdalence i konsztachtami podstolików tzw. okr¹gùego stoùu zapewniùa sobie na pewien czas bezkarnoœã wyniesieniem swoich agentów do oficjalnej wùadzy w Rzeczypospolitej Polskiej; nie godzi siê przy tym przemilczeã pomocnej w tym dziele roli Koœcioùa œw., je¿eli do Sprawy Odnowy Moralnej Polski chcemy w caùym naszym Kraju przekonaã: agnostyków, ¿ydów we Wrocùawiu, Krakowie i w £odzi, ewangelicznych Chrzeœcijan na Mazurach i w Zorach, Swiadków Jehowy w Czeladzi i w Sosnowcu a mo¿e i buddystów zapatrzonych w Pusty Obùok, wyznawców Sai Baby, Kriszny a w koñcu i Samarytan, do których miùoœã swoj¹ Pan Jezus Chrystus stawiaù za przykùad jako miùoœã do ostatnich, którzy maj¹ byã przez nas stawiani poœród pierwszych przez nas kochanych, gdy¿ wiêkszoœã, która bywa zaœlepiona swoj¹ liczb¹, nie mo¿e i nie chce czasem zrozumieã, ¿e Tora przepisywana i czytana przez tych ¿ydów w jêzyku Fenicjan byùa i jest Pismem œw. dla Boga, do którego wszyscy na swój sposób siê modl¹.

Home

M

Zarówno Pani¹ Burmistrz Teresê Kosmala jak i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Pana Janusza G¹tkiewicza znam od lat osobiœcie z dobrej strony, a nie tylko jako osoby zasiadaj¹ce w pierwszych ùawach koœcioùa pod wezwaniem œw. Stanisùawa mêczennika na dorocznych koncertach, którymi Czeladê jest zaszczycana od kilkunastu lat przez ¿ydów koncertuj¹cych w synagogach krakowskiego Kazimierza oraz w tych samych, czarnych kapeluszach œpiewaj¹cych w Domu Bo¿ym, w którym
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

Home

M

Nie kierujemy siê drzazg¹ w oku, lecz z miùoœci¹ bratersk¹ chcemy pomóc usun¹ã belkê z oka bliêniego naszego. Z miùoœci¹ chrzeœcijañsk¹ pragniemy zdj¹ã bielmo z oka kapùana, który miaù przecie¿ prawo do zrobienia gùupstwa, babie dziecka, popeùnienia grzechu, bo jest tylko czùowiekiem, ulegù pokusie, donosiù, wyniósù np. niesùusznie na Wawel, bo wbrew zakazowi wyraênemu, wypowiedzianemu przecie¿ przez poprzednika swojego na urzêdzie koœcielnym; ks. kard. Dziwisz mógù zapomnieã, ¿e ks. Kardynaù i ostatni Ksi¹¿ê Siewierza, Sapieha (w którym to ksiêstwie le¿aùo jeszcze w 1945 r. prawnie miasto Czeladê, albowiem Ksi¹¿e Sapieha zostaù zmuszony póêniej przez komunistów do abdykacji, prawnego zrzeczenia siê tytuùu ksiêcia tej Ziemi niezale¿nej od Rzeczpospolitej - to taka glossa historyczna, dopisek na marginesie , ¿eby mo¿na przez chwilê myœl zaprz¹tn¹ã rzecz¹ bardziej godn¹, ni¿ przypominanie prawdy biblijnej, ¿ydowskiej, ¿e nie leje siê mùodego wina do starych beczek, albowiem te klepki gotowe zrobiã kolejny festiwal Ave Maria jeszcze gorszy a pomniki komunistyczne bêd¹ zadziwiaã swoim koszmarem jeszcze dzieci Pana dzieci, Panie Kolego Maciejowski, a przecie¿ nie chcemy na gùowy przyszùych pokoleñ Narodu zrzucaã tych materialnych, symbolicznych dowodów fascynacji szaleñstwem, ¿ydokomunizmem. W rzeczywistoœci zniweczonej, jak¹ jest ten œwiat, z którego my nie jesteœmy, pragniemy oddaã cesarzowi, co cesarskie. Niechaj weêmie premier Tusk i prezydent Komorowski caùe Wojsko Polskie, które jeszcze symbolicznie w Polsce zostaùo i niech doù¹czy razem z czùonkami Sejmu i Senatu, które bezmyœlnie jak zwykle i niem¹drze na wszystko siê zgadzaj¹, do laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Obamy, który zapoznaù ju¿ Izrael z planami dotycz¹cymi szczegóùów inwazji militarnej USA na Iran. Za trzy dni wyst¹pi w Warszawie u boku laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Waùêsy przeciwnik Obamy w wyborach prezydenckich i kandydat na Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, bo ju¿ wczoraj zapoznaù w Izraelu ¿ydów ze szczegóùami planów inwazji rakietowej na Iran i zapowiedziaù, ¿e agresja militarna na Iran jest nieuchronna. Niechaj doù¹cz¹ znowu do Osi Dobra na wojnie o Nowy £ad Swiata i Pokój z ¿oùnierzami zawodowymi, którzy wbrew przykazaniu: Nie bêdziesz zabijaù, z zabijania ludzi uczynili sobie zawód i niech wyjad¹ z Polski razem z nimi kapelani opùacani przez pañstwo. Jawnogrzesznicy bezwstydni, albowiem Koœcióù Boga
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

zostaùem ochrzczony przed blisko szeœãdziesiêciu laty; obserwujê owoce zgorszenia na ùamach miejscowej prasy samorz¹dowej a tak¿e na stronie internetowej Miasta Czeladê, w której nie tylko profil Festiwalu Ave Maria trzeba zmieniã, ¿eby z Mùodymi czùowiek w moim wieku jeszcze mógù w sztafecie pójœã, ale nie mog¹ przecie¿ zajmowaã siê nalewaniem nowego wina do starych beczek ludzie nie tylko, ¿e starsi ode mnie o dziesiêã lat ale i z legitymacjami PZPR, których nie oddawali nikomu, bo nie wstydz¹ siê do dzisiaj orderów z czasów PRL a tak¿e innych faktów ze swojego ¿yciorysu, dowodów nagradzenia za wspóùpracê z wùadz¹ przyniesion¹ do Polski na bagnetach Czerwonej Armii; dziêki zgodzie w Magdalence na zakùamanie powszechne nawiasem mówi¹c ks. arcybiskup Skworc œwiêc¹c wczoraj w Tychach tysi¹ce samochodów na sposób szamañski mówiù coœ o cudzym grzechu, lecz nie mówiù o swoim udziale w grzechu wspóùpracy z szatanem ubranym w cywiln¹ marynarkê oficera Sùu¿by Bezpieczeñstwa, który za noszenie tej marynarki pobieraù sorty mundurowe, czyli dodatkow¹, jeszcze jedn¹ premiê kwartaln¹ do normalnej premii kwartalnej, za wykonywanie planu werbunku ksiê¿y do wspóùpracy z SB, gdy¿ przeœladowanie Polaków opùacali sobie ubowcy z Funduszy Operacyjnych.

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

¿ywego nie ma prawa nikogo ustanawiaã kapelanami nad zabójcami zawodowymi, ginekologami dokonuj¹cymi masowych skrobanek. A czym siê ró¿ni zabijanie ¿ycia poczêtego w Polsce od poczêtego w Iranie? Miù¹ Panu Bogu jest rzecz¹, aby Mùodzie¿ w Polsce zajêùa siê prawdziw¹ i planow¹ Odnow¹ Moraln¹ w Duchu œwiêtym. Zacznijmy od utworzenia Grupy Modlitewnej, która otrzyma zadanie sporz¹dzenia listy pomników komunistycznych do wyburzenia w caùej Polsce.

Tomaszów Mazowiecki: M£ODZIEZY POLSKIEJ WALCZACEJ O SOCJALISTYCZNA OJCZYZNE Aby uzyskaã przychylnoœã prezydenta i premiera RP a tak¿e dla zneutralizowania Episkopatu Polski, który wzi¹ù na siebie wszystkie grzechy Magdalenki nie rozumiej¹c, ¿e inteligentni, przewrotni a szyderczy ubowcy potrafi¹ wzorem Mefistofelesa z wiersza Pan Twardowski nie tylko wybraã miejsce spotkania obdarzone nazwê pozwalaj¹c¹ Poecie Polski uderzyã w lutniê wieloznacznoœci mowy. Po sporz¹dzeniu przez G.M. (Grupa Modlitewna) listy pomników do wyburzenia, w skali caùej Polski, i po uzyskaniu na wykonanie zadania przez europosùów pieniêdzy potrzebnych na ten cel z Brukseli, zaczniemy zbieraã Polaków pozostaj¹cych dzisiaj bez pracy. Z nich zostan¹ utworzone z Pomoc¹ Bo¿¹ Grupy Ró¿añcowe (G.R.), które dostan¹ od nas pieni¹dze na utrzymanie swoich rodzin, a bêd¹ mieli tylko obowi¹zek: modliã si¹ i pracowaã, zgodnie z reguù¹ Ora et Labora. W Laboratoriach (L.) zbierane bêd¹ Okruchy (O.), poniewa¿ ka¿dy pomnik po rozebraniu go przedstawia wartoœã materiaùow¹, a ka¿dy metal ma swoj¹ cenê w gospodarce surowcami wtórnymi i ktoœ musi siê tym zaj¹ã. G.M. bêd¹ zatem w L. przetapiaã O. na Au, tj. ùaciñskie aurum, którego kolor jest kolorem flagi Papie¿a, o czym wie ka¿dy czùonek Episkopatu Polski, a nie ka¿dy musi wiedzieã, czemu poœwiêc¹ swój czas kapelani po powrocie z Iranu, doù¹czeni w L. do G.M. Bo nie s¹ znane wyroki Bo¿e i Plan Bo¿y nie wszystkim oczom odsùaniany jest z jednakow¹ wyrazistoœci¹. Byã mo¿e nowe pomniki zgodne z duchem czasu bêdzie siê jeszcze stawiaã i te wszystkie staliny betonowe, czerwone gwiazdy nie bêd¹ ju¿ Nowemu Adamowi z niczym siê kojarzyã, a bêdzie trzeba uczciã w pieœni i w kamieniu bohaterów nowej wojny ojczyênianej? Herosów polegùych w wojnie aryjskiej, bo dawniej na Iran
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

mówiùo siê Arynam, kraj Ariów; jest mowa o tym w Aweœcie, wznowionej na Polski drukiem w ubiegùym roku, Awesta spisana zostaùa tam wierszem przez Poetê Aryjskiego jakieœ czterysta lat przez narodzeniem Chrystusa. Za wolnoœã nasz¹ i wasz¹, za œmierã w sojuszu z Armi¹ Stanów Zjednoczonych, gdy¿ jak tylko dobrze siê przyjrzeã, to przecie¿ Episkopat Polski w zbli¿eniu ekumenicznym odgrywa ju¿ rolê tak samo sùu¿ebn¹ w stosunku do wùadzy pañstwowej, jak Cerkiew Prawosùawna, która w Rosji prze¿ywa prawdziwy rozkwit.

Nie mo¿e przecie¿ przed Urzêdem Miasta górowaã pomnik pochwalaj¹cych pùatnych agentów wywiadu CCCP, Zdrajców Polskiej Ojczyzny, gdy¿ ka¿dy burmistrz i ka¿dy Radny, który na to przestêpstwo pochwalania zdrady Ojczyzny w Polsce przyzwala, popeùnia tym samym przestêpstwo œcigane z urzêdu. Uprzejmie proszê, ¿eby zechciaù Pan wesprzeã Burmistrza i Przewodnicz¹cego RM Czeladzi w uwolnieniu siê nareszcie od bandyckich wpùywów lokalnego œrodowiska przestêpczego, czyli tzw. ¿ydokomunistycznej mafii ubeckiej, która trzyma ich w szachu jakimiœ hakami, jak nie przymierzaj¹c jednego biskupa z drugim. Jasna jest i Polska jest Prawda dla Polaków, obywateli RP a tak¿e dla Narodu Polskiego ¿yj¹cego poza granicami kraju i maj¹cego prawo do pisania wierszy na paryskim bruku, nie zaœ dla kryptokomunistów, kryptofaszystów, kryptosyjonistów, idiotów jawnie zakrywaj¹cych gùupot¹ swój debilizm, czyli pospolitych nihilistów. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/do_zburzenia_pomniki_komuny_fo56_zr2 8 Yasna 28.1 (Bodleian MS J2). Yasna (Jasna) czyli liturgia. Najwa¿niejsza i najstarsza czêœã Awesty, przypisywana Zaratusztrze, jest zbiorem liturgicznych modlitw i religijnych inwokacji. Zawiera Gathy, najstarsze hymny i psalmy. Z: wikipedia

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

W zaù. przesyùam pismo z 3 wrzeœnia 2009 r. do byùego przew. Rady w Czeladzi; mo¿e zechce Pan wysùaã je do Pana Janusza G¹tkiewicza, który obecnie jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Miasta Czeladê z zapytaniem, czy Rada Miasta Czeladzi dojrzaùa ju¿ do uznania kultu ¿ydokomuny z KPP, która oszustwem dorwaùa siê w 1926 r. na krótko w Czeladzi do wùadzy, za skrzywienie bolszewickie?

pe j

sk iS

Dlatego Festiwal Ave Maria w Czeladzi powinien byã Festiwalem Mùodych dlla Mlodych, nie zaœ okazj¹ do chaùtury zgotowan¹ z kasy miasta przez ludzi starej daty dla ludzi nie pozbawionych klepek. Natomiast plany szczegóùowe i oznaczenia literowe sùu¿¹ tu jedynie do nakreœlenia w poemacie wizji poetyckiej.

O

W

A

Buy RoboPDF

przecieki Blog > Komentarze do wpisu « Tylko pod krzy¿em, tylko pod tym znakiem Polka ... ù¹czmy co jest do zburzenia w ogólnopolskim projekcie do zrealizowania od zaraz w skali caùego kraju

az

yn

Eu ro

pe j M
Stefan Kosiewski z Frankfurtu do W-wy o zburzenie komunistycznych pomników w Czeladzi Maciej Maciejowski þ@maciejowski_waw Zacz¹ùem walkê o usuniêcie “4 œpi¹cych” zanim zapadùa decyzja o budowie II linii metra, jakby ktoœ nie pamiêtaù sowa þ@sowa @maciejowski_waw Pamiêtamy i prosimy o SMS-a z W-wy do Czeladzi, tam 2 pomniki i œpi¹ca Rada Miasta, starej daty, pzdr Domagamy siê zburzenia komunistycznych pomników w Czeladzi http://sowamagazyn.wordpress.com/2012/07/25/ Domagamy siê zburzenia komunistycznych pomników w Czeladzi »
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Edition

ag

niedziela, 29 lipca 2012, kultur poleã znajomemu » œledê komentarze (rss) » http://przecieki.blox.pl/2012/07/laczmy-co-jest-do-zburzenia-wogolnopolskim.html

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

sk iS
PDF 19 stron
Buy RoboPDF

O

W

A

Home

M

1 wrzesnia na Westerplatte Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczynski nazwaù wreszcie po imieniu zbrodniê bolszewick¹ sprzed siedemdziesiêciu lat; 17 wrzeœnia 1939 roku Polsce bronionej przed narodowosocjalistycznymi Niemcami komunistyczny Zwi¹zek Sowiecki zadaù zdradziecki cios w plecy. W toku dalszych dziaùañ wojennych Armia Czerwona najpierw wycofaùa siê w 1941 roku z terenów Polski a w 1944 i 1945 roku zajêùa caùy obszar Rzeczypospolitej. W tym samym tonie prawdy historycznej wypowiedzieli siê tego samego dnia premierzy: Tusk i Putin. W 1945 roku nie miaùo miejsca ¿adne wyzwolenie Polski; z r¹k jednego okupanta Polacy dostali siê w ùapy drugiego, jeszcze gorszego, który ukradù Polsce suwerennoœã i to¿samoœã, a Polaków uczyniù niewolnikami we wùasnej Ojczyênie. Zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci byùo wymordowanie inteligencji polskiej, wyciêcie Kwiatu Narodu Polskiego w Katyniu, Charkowie i gdzie indziej. Miejsce m¹drych i dobrych Polaków zajêùa ¿ydokomunistyczna hoùota, jak nazwaù j¹ w swoim czasie po imieniu byùy premier Jarosùaw Kaczyñski. Zbrodniczymi organizacjami, wspóùpracuj¹cymi z okupantem byùy zarówno granatowa policja jak i ¿ydowska policja w gettach. Judenrat, PZPR i Rada Pañstwa PRL zasùuguj¹ na takie samo potêpienie jak NSDAP w Norymberdze. Nie stawia sie pomników zbrodniarzom przeciwko ludzkoœci, bo dla nich ponad ludzkim jest jeszcze Bo¿y S¹d. Wzywam Radê Miasta Czeladê do podjêcia na najbli¿szym posiedzeniu decyzji o zburzeniu obu komunistycznych pomników w Czeladzi; ¿ydokomunistyczna Rada Miejska w Czeladzi 1926 roku zostaùa utworzona perfidnym podstêpem i jako taka
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

Pomnik przed Urzêdem Miejskim w Czeladzi odsùoniêty przez komunistê Gierka w 1976 r. dla uczczenia miejskiego przewrotu dokonanego w 1926 r. przez faùszywych samorz¹dowców. Art. 13 Preambuùy Konstytucji RP nie przemawia do kolejnych burmistrzów Czeladzi po 1989 r., bowiem silniejsza jest wspólnota zùoczyñców.

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

3 wrzeœnia 2009 Stefan Kosiewski do Przewodnicz¹cego Rady Miasta Czeladê Sùawomira Swiecha Pan Slawomir Swiech, przewodniczacy Rady Miejskiej ul. Katowicka 45 41-250 Czeladz Wniosek o zburzenie komunistycznych pomników w Czeladzi Szanowny Panie Przewodniczacy,

M

Home

Edition

ag

Chazaria. Przeùomu nie byùo, prokuratorzy uœpili szukanie winnych œmierci 96 swoich w okolicach Smoleñska sowa (») | 16. 1. | read: 254× |

Nie udaùo siê zidentyfikowaã autorów 9 gùosów. Wœród zidentyfikowanych nie ma generaùa Andrzeja Bùasika read on http://sowa.quicksnake.org/communists/Domagamy-si-zburzeniakomunistycznych-pomnikow-w-Czeladzi

http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/czmy-co-jest-do-zburzenia-wogolnopolskim-projekcie-do-zrealizowania-od-zaraz-w-skali-caego-kraju-SK-FO56ZR28
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Zdjêcie 1 z 7 Janusz G¹tkiewicz, Stefan Kosiewski - Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI, Sosnowiec 14.01.1999 http://my.opera.com/sowa/albums/show.dml?id=65488

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI

A

zostaùa wnet rozwi¹zana decyzj¹ Wojewody Sl¹skiego. Polska 2009 roku musi byã wierna tradycji niepodlegùej Rzeczypospolitej, a nie tradycji ¿ydokomuny, która ¿yùa i utrzymuje siê kosztem Polski i Narodu Polskiego. Jeszcze Polska nie zginêùa, póki ¿yj¹ myœl¹cy po polsku Polacy. Z szacunkiem Stefan Kosiewski, prezes