You are on page 1of 2

Stefan Kosiewski: Ujawniã, po kim Paweù Graœ odziedziczyù dom i maniery Kaczy...

Fundacja Prasowa Jarosùawa Kaczyñskiego u¿ywaj¹ca w swoim czasie i w swojej nazwie znaczka Solidarnoœci na takiej samej zasadzie jak prywatna gazeta wyborcza Adama Michnika, nadu¿yùa zaufania spoùecznego Polaków m.in. przez to, ¿e oddaùa siê caùkowicie do dyspozycji osób partyjnych z Porozumienia Centrum kierowanego naówczas przez tego samego Jarosùawa Kaczyñskiego tak samo nieszczêœliwie, jak dzisiaj kierowana jest partia Prawo i Sprawiedliwoœã. Fundacja ta nabyùa bez przetargu po œmiesznej cenie bardzo du¿y budynek w Warszawie, który po kolejnych transakcjach handlowych przeszedù w rêce dewelopera z Izraela. W budynku kupionym przez Fundacjê Kaczyñskiego po przeliczeniu na nowe za 4 mln. zùotych, czyli za sumê pozwalaj¹c¹ nabyã w Jerozolimie plac pod budowê kiosku Ruchu, ma dzisiaj swoj¹ siedzibê partia Jarosùawa Kaczyñskiego PiS. Miejscowa konkurencja partyjna uosobiona przez Prezydent Warszawy Hannê Gronkiewicz-Waltz oddaùa geszefty swoich adwersarzy pod ocenê niezale¿nego s¹downictwa RP formuùuj¹c przy tym oskar¿enie tak nieudolnie, ¿eby s¹d mógù orzec, i¿ "pozew jest nieadekwatny do sytuacji i stanu faktycznego". Wczeœniej ten sam warszawski s¹d podzieliù w karygodny sposób sprawê tego¿ budynku na kilka ró¿nych spraw, ¿eby mogùy w nich zapadaã sprzeczne ze sob¹ orzeczenia i ¿eby nikt nigdy nie doszedù ju¿ do prawdy o przeszabrowaniu przez upartyjnionych cwaniaków budynku bêd¹cego przecie¿ spoùeczn¹ wùasnoœci¹ wszystkich mieszkañców Warszawy, a nie prywatnym domkiem jednorodzinnym odziedziczonym po Rajmundzie Kaczyñskim. Nie wiadomo po kim i w jaki sposób poseù Paweù Graœ, rzecznik rz¹du RP Donalda Tuska odziedziczyù dom, podobnie jak Rajmund Kaczyñski, w którym zamieszkuje w Polsce za darmo nie wykazuj¹c tego w pozycjach osi¹ganych korzyœci maj¹tkowych. Paweù Graœ nadzorowaù wczeœniej sùu¿by specjalnie po to tajne w Polsce, ¿eby nie mógù przedostaã siê do nich ¿aden agent obcego mocarstwa dysponuj¹cego wyrzutniami atomowymi rozlokowanymi od Morza Sródziemnego do Morza Martwego. Dzisiaj minister Graœ oficjalnie korzysta tylko z ùaskawoœci tzw. niemieckiego sklepikarza o nazwisku Paul Rogler, który w 1987 r posiadaù w miejscowoœci Selb zaledwie kserokopiarkê i prowadziù stosowne usùugi dla ludnoœci w cenie 10 Fenigów za jedn¹ stronê formatu A-4.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Stefan Kosiewski: Ujawniã, po kim Paweù Graœ odziedziczyù dom i maniery Kaczyñskich

O

W

magazyn europejski pi¹tek, 10 sierpnia 2012

A
Buy RoboPDF

Listê uczestników porozumienia w Magdalence zatwierdzaù generaù Kiszczak, który do 1980 roku zarz¹dzaù kontrwywiadem wojskowym na Wybrze¿u i kontrolowaù dziaùalnoœã tzw. wolnych zwi¹zków zawodowych KOR-owca Borusewicza, który po to wyleciaù w 1968 roku jako przeœladowany ¿yd ze studiów, ¿eby skoñczyã je potem jako katolik na KUL-u splamionym wspóùprac¹ z SB przez biskupa-kapusia a w ostatnich dniach znowu nadawaniem politycznie umotywowanych doktoratów honoris causa osobnikom pobawionym honoru. Czy prezydent Kaczyñski odwoùuj¹c siê do tradycji kiszczakowskich chciaùby znowu zamoczyã Koœcióù Katolicki w szamranych rozmowach geszefciarzy zabawiaj¹cych siê w polityków? Przy "okr¹gùym stole" Kaczyñskiego odnajd¹ byã mo¿e wreszcie wspólny jêzyk i wspólny swój interes obie partie, które jeszcze nie tak dawno Radio Maryja nawoùywaùo do zawi¹zania koalicji bior¹cej w Polsce: Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwoœã, odpowiedzialne m.in. za sprzeda¿ nie jednej willi Pawùowi Grasiowi, lecz wielu budynków i terenów budowlanych na terenach polskich stoczni w rêce biznesmenów wywodz¹cych siê z tajnej sùu¿by Izraela MOSSAD. Najpilniejsz¹ tymczasem dla Narodu Polskiego spraw¹ jest ujawniã, po kim Paweù Graœ odziedziczyl dom i maniery Kaczyñskich. Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://sowamagazyn.blogspot.de/2012/08/stefan-kosiewski-ujawnic-po-kim-pawe.html

Home

M

Edition

ag

W sprawie ustalenia prawa wùasnoœci domu zamieszkiwanego przez Pawùa Grasia premier Tusk wsadziù gùowê w nadmorski piasek. Prezydent Lech Kaczyñski ogùosiù natomiast, ¿e najbardziej potrzebne jest Polsce zwoùanie kolejnego "okr¹gùego stoùu", ù¹cz¹c to oficjalnie z planowan¹ ustaw¹ medialn¹. Pierwszy okr¹gùy stóù poprzedzony byù tajnymi rozmowami wspóùudziaùowców w Magdalence, w willi bêd¹cej na stanie SB.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Czy celem dziaùania firmy "Agemark" jest tylko zwykùe ukrycie maj¹tku Grasiów nabytego tak samo jak maj¹tek fundacji Kaczyñskich za równowartoœã paczki papierosów, czy te¿ mamy tu do czynienia z pozostaùoœci¹ po maj¹tku Sùu¿by Bezpieczeñstwa, wojskowych sùu¿b specjalnych PRL, lub zaprzyjaênionych mocarstw, który ulegù zawùaszczeniu na mocy stosownego rozkazu, jak tysi¹ce innych lokali sùu¿bowych po SB, KGB i Stasi na terenie byùego PRL-u?

pe j

Paul Rogler, którego ¿ona jest nauczycielk¹ yogi, robi za wùaœciciela firmy "Agemark" zarejestrowanej w Soms, a zaùo¿onej niegdyœ przez Pawùa Grasia w Katowicach. Graœ byù do 2007 roku czùonkiem Zarz¹du "Agermark". Czy osi¹gane z tego tytuùu dochody byùy poddawane opodatkowaniu w Polsce, czy w Niemczech? Gdzie dzisiaj pùaci podatek od dochodów osi¹ganych w tej niemieckiej firmie jedyny jej polski pracownik, ¿ona ministra Grasia?

sk iS

O

Selb byùo wtedy nadgranicznym miasteczkiem w trójk¹cie: CSSR, DDR, Republika Federalna Niemiec wykorzystywanym do kontaktów sùu¿bowych przez wspóùpracuj¹ce ze sob¹ tajne sùu¿by specjalne: Stasi, SB, StB, Mossad i inne. Paul Rogler odbiera dzisiaj telefony i zakùopotany kieruje dzwoni¹cego doñ dziennikarza miùym gùosem do pana Grasia. - Acha, to pan ju¿ wie, o co chodzi. A czy mógùby pan odpowiedzieã tylko na jedno pytanie: do kogo wùaœciwie nale¿y ta willa, w której zamieszkuje pan Graœ? Czy jest to pana willa, czy jego? Zakùopotanie, krótka przerwa na oddech i ten sam miùy gùos: Proszê skierowaã to zapytanie do pana Grasia.

W

A

Buy RoboPDF