Sie sind auf Seite 1von 25

-1-

E L A B O R A T:
Prijedlog rjeenja
naina tretmana i proiavanja otpadnih voda za poslovni objekat

BH RECYCLING d.o.o.

Zenica, 23.02.2012. god. AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

-2Osnovni podaci:

- Investitor: BH Recycling - Lokacija objekta: - Vrsta objekta: poslovni - Djelatnost: prikupljanje, otkup, prerada i promet sekundarnih sirovina - Ukupan broj uposlenika: projekcija da e biti do 15 uposlenih - Finalni recipijent: - Nivo rizika sa aspekta utjecaja na okoli: visok / high environmental risk - Kontakt osoba: - g. Amra Paljanin, mob: 061 507 396 - g. Emina Imamovi, mob: 061 722 356

Predmet :

Prijedlog rjeenja naina tretmana tehnolokih, oborinskih i komunalnih otpadnih voda

Na osnovu dostupnih nam podataka i informacija, moemo Vam ponuditi validno tehnikotehnoloko rjeenje tretmana otpadnih voda za predmetni objekat. Ovo rjeenje bi bilo savremeno, funkcionalno, ekonomino i usklaeno sa evropskim normama i standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklaeno je sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04), Zakon o zatiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03) i Uredbu o uslovima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12) kojom je derogiran do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Sl. novine FbiH, br. 50/07). Isto tako veoma je bitno spomenuti da je na Prijedlog rjeenja naina tretmana otpadnih voda utemeljen na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoloive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoloive prakse).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-3-

Lista zakona-propisa koji su relevantni za predmetnu temu u Federaciji BiH : 1. Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 2. Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04), 3. Zakon o upravljanju otpadom (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 4. Zakon o zatiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 5. Zakon o zatiti zraka (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 6. Zakon o fondu za zatitu okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), 7. Zakon o vodama (Sl. novine FBiH, br. 18/98), 8. Zakon o poljoprivrednom zemljitu (Sl. novine FBiH, br. 2/98), 9. Zakon o koncesijama (Sl. novine FBiH, br. 40/02), 10. Zakon o ureenju prostora (Sl. novine FBiH, br. 52/02), 11. Zakon o graenju (Sl. novine FBiH, br. 55/02), 12. Zakon o umama (Sl. novine FBiH, br. 20/02, 29/03), 13. Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. novine FBiH, br. 20/90), 14. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (Sl. novine FBiH, br. 25/98), 15. Zakon o zdravstvenoj zatiti (Sl. novine FBiH, br.29/97), 16. Zakon o zatiti od jonizirajueg zraenja (Slubeni novine F BiH, br 15/99), 17. Zakon o graevnskom zemljitu (Slubeni novine F BiH, br 25/03, 16/04) 18. Zakon o vodama (Sl. novine FBiH , br. 70/06) stupanjem na snagu ovog Zakona prestala je da se primjenjuje Zakon o vodama (Sl. novine FBiH, br. 18/98), i 19. Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04)

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-4-

A) Privredno Drutvo d.o.o.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-5Drutvo se bavi prikupljanjem, otkupom, mehanikom preradom i prometom sekundarnim sirovinama. Poslovni objekat Drutva ine: upravna zgrada (sjedite i uprava Drutva), higijensko-sanitarni vor za uposlenike Drutva, prijavnica, interna pristupna prometnica, parking prostor, radno-tehnoloki i manipilativni plato, hala u kojoj se odvijaju radni procesi i skladite specijalni materijali i odvojeni otvoreni boksovi u kojima se skladite po vrsti razdvojeni ulazni i izlazni materijali prije eventualne obrade ili prije otpreme ukoliko se nee mehaniki obraivati. U Drutvu se obavljaju manje sloeni proizvodni procesi kao to je to prihvat sekundarnih sirovina, pregled i razvrstavanje po vrsti materijala, utovar, vaganje i otprema materijala spremnih za prodaju, i sloeniji procesi kao to je to mehanika obrada ve razvrstanih sekundarnih sirovina. Drutvo svojim funkcioniranjem producira krovne oborinske vode, tehnoloke otpadne vode, oborinske otpadne vode prikupljene sa ureenih povrina i sanitarne / fekalne otpadne vode. U poslovnom objektu ne postoji restoran, niti se vri priprema hrane, tako da se ne pojavljuju otpadne vode optereene organskim masnoama, uljima i deterdentima. Prema Klasifikaciji otpada prema djelatnostima koje ga generiu (Uraeno prema EU Regulativi o statistici otpada 2150/2002 22) , kao posljedica djelatnosti kojom se Drutvo bavi pojavljuje se prije svega otpad iz grupe: 1. 19 12 - otpad od mehanike obrade otpada (na pr. sortiranjem, drobljenjem, zbijanjem, paletiranjem / granuliranjem) koji nije specificiran na drugi nain i to: 19 12 02 - metali sa sadrajem eljeza 19 12 03 - obojeni metali 2. Povremeno i/ili akcidentno moe se pojaviti : 19 12 11* - ostali otpad (ukljuujui mjeavine materijala) od mehanike obrade otpada koji sadri opasne materije 19 12 12 - ostali otpad (ukljuujui mjeavine materijala) od mehanike obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11

3. Nakon instaliranja i putanja u rad opreme za tretman otpadnih voda, kao posljedica odravanja te opreme povremeno, ali redovito pojavljivae se i otpad iz sljedee grupe gore spomenute klasifikacije - 19 08 otpad iz ureaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi nain i to: 19 08 02 - otpad iz procesa odpjeskavanja 19 08 05 - muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda 19 08 10* - mjeavine masti i ulja iz odvajaa ulje/voda koje nisu navedene pod 19 08 09

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-6-

B) TEHNOLOKI SEPARAT

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-7-

Uvod u tehnoloki separat


U cilju obezbjeivanja mogunosti adekvatnog i uinkovitog tretmana i proiavanja otpadnih voda na ekonomski najpovoljniji nain, smatramo da je za investitora najprihvatljivija metoda In Situ rjeavanja tretmana otpadnih voda. Investitor je sve otpadne vode koje se pojavljuju na predmetnoj lokaciji poslovnog objekta obavezan razdvojiti po vrsti. Dakle potrebno je zasebno prikupiti sljedee vrste otpadnih voda: 1. Krovne oborinske (atmosferske) vode, 2. Tehnoloke otpadne vode, 3. Oborinske otpadne vode prikupljene sa ureenih platoa (tehnoloki plato manipulacija i privremeno skladitenje robe, parkinzi, interne prometnice i sl.) 4. Sanitarne/fekalne (komunalne, civilne) otpadne vode,

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-8-

1. - Vrsta otpadnih voda: Krovne oborinske vode (atmosferske vode)


- To su atmosferske padavine - vode prikupljene sa krovova graevinskih objekata. - Ove vode su relativno iste. Stepen oneienosti ovih voda najvie ovisi o aero-zagaenosti konkretnog podruja u kojem je lociran poslovni objekat. - U principu nije dobro ove vode isputati na ureene platoe, parkinge ili interne prometnice, jer reciprono povrini krova podiu koliinu prikupljene vode na ovakvim povrinama i time znaajno poveavaju protok (Q) takvih voda koje se moraju odvesti u separatore ulja, masti i naftnih derivata. Posljedica je to da investitor mora nepotrebno platiti znaajno vie kroz kupovinu separatora odgovarajueg protoka to jest puno veeg efektivnog kapaciteta. Izuzetak od ovog principa su situacije kada je poslovni objekat graevinski zavren i esto puta je za investitora ekonomski puno prihvatljivije ii na poveanje kapaciteta separatora ulja, masti i naftnih derivata nego investirati u izgradnju novog sistema oluka za prikupljanje krovnih oborinskih voda i izgradnju zasebnog sistema odvoenja tako prikupljenih oborinskih voda. - U ove vode spadaju i atmosferske (oborinske) vode sa ureenih i neureenih zelenih povrina. Paziti kod niveliranja ovih povrina tako da se urade nagibi terena da se ove vode ne bi odlijevale na povrine ureenih platoa, parkinga i prometnica, jer bi se time dodatno opteretio protok (Q) odnosno ukupna koliina prikupljene otpadne vode sa tih povrina.

Prijedlog rjeenja naina tretmana krovnnih oborinskih voda


Ove vode e se prikupiti sa krovova i one se mogu bez ikakvog tretmana odvesti direktno ka finalnom recipijentu, odnosno spojiti sa efluentom (odgovarajue proienom otpadnom vodom) iz separatora ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom i zajedno odvesti ka finalnom recipijentu.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

-9-

2. - Vrsta otpadnih voda: Tehnoloke otpadne vode


Tehnoloke otpadne vode jesu otpadne vode koje se pojavljuju kao posljedica tehnoloke obrade materijala, odnosno nekog proizvodnog procesa ili kao posljedica higijensko tehnikog odravanja materijala, sredstava, opreme i prostora na kojem se odvija neki radni proces. Oneienja mogu biti razliite vrste i razliitog porijekla, a direktno ovise o vrsti radno proizvodnog procesa koji se tu odvija i o tehnologiji koja se u tom procesu koristi. Kada su u pitanju faze rada, u konkretnom sluaju u tehnolokim otpadnim vodama kod investitora se najee pojavljuju oneienja nastala u procesima prijema, razvrstavanja, mehanike obrade i utovara sekundarnih sirovina, i ona izazvana sredstvima za higijensko i tehniko odravanje sredstava, opreme i prostora, kao to su ulja i masti mineralnog porijekla, razni rastvarai i istila. Kada je u pitanju vrsta oneienja, najea oneienja jesu sitne granule i estice materijala koji je predmet rada i obrade (metali i obojeni metali), blato i ostale neistoe koje nanose transportna sredstva i ulja i masti sa transportnih sredstava i radnih maina, te deterdenti i druga sredtsva za ienje iz faze higijenskog odravanja sredstava, opreme i prostora. Poto poslovna aktivnost investitora spada u djelatnosti sa potencijalnim visokim rizikom na eko sistem, radi potpune usklaenosti sa vaeom domicilnom i evropskom legislativom, investitor je obavezan odrediti radno tehnoloke procedure i planirati i realizirati odgovarajua organizaciono tehnika rjeenja i naine za zadovoljenje propisanih uvjeta za rad u predmetnom objektu. Ovo e biti vano u buduem vremenu kada se decidno budu morali primjenjivati svi propisi koji reguliraju ovu oblast. Osnovni uvjeti koje je potrebno ispuniti: Kao prvo treba obezbijediti odgovarajui tretman postojeih influenata (ulazne otpadne vode) i to pravilnim odabiranjem najadekvatnije opreme, i pravilnim dimenzioniranjem (kapacitiranjem) tako odabrane opreme, i sve to naravno u skladu sa domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o zatiti okolia (Sl. novine FBiH, br. 33/03), Zakon o zatiti voda (Sl. novine FBiH, br. 33/03, 54/04), Zakon o zatiti prirode (Sl. novine FBiH, br. 33/03) i Uredbu o uslovima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12) kojom je derogiran do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Sl. novine FbiH, br. 50/07).

Isto tako sve treba bazirati na postulatima koje definiraju BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoloive tehnike) i BAP (Best Available Practices / Najbolje raspoloive prakse).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 10 U ovome segmentu djelovanja predmetnog poslovnog subjekta takoe treba obezbijediti takvo rjeenje koje bi bilo u skladu sa postulatima itavog niza Evropskih direktiva, jer kasnije prilagoavanje ovim normama bi znailo prepravke i prilagodbe i povuklo bi puno vea finansijska ulaganja. Izmeu ostalog ovdje mislimo na sljedee Direktive:

Direktiva Savjeta Evrope 75/442/EEC o otpadu Okvirna direktiva (Council Directive 75/442/EEC on waste) Cilj Direktive je uspostavljanje sistema za koordinirano upravljanje otpadom u Evropskoj uniji kako bi se ograniila proizvodnja otpada. Direktiva Savjeta Evrope 75/439/EEC o odlaganju otpadnih ulja (Council Directive 75/439/EEC on the disposal of waste oils) Direktivom 75/439/EEC promovira se sakupljanje i odlaganje mineralnih maziva ili industrijskih otpadnih ulja koja vie ne mogu da se koriste za originalnu upotrebu. Direktiva 91/689/EEC o opasnom otpadu dopunjena Direktivom 94/31/EC (Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste amended by Council Directive 94/31/EC) Cilj Direktive je uspostavljanje upravljanja, iskoritenja i pravilnog odlaganja opasnog otpada. Direktivom se definira da subjekti koji proizvode, dre ili uklanjaju opasne otpade dostavljaju nadlenim organima, na njihov zahtjev, traene podatke iz registra. Odluka Savjeta Evrope 259/93/EEC o nadzoru i kontroli nad otpremom otpada u i iz EU [Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community] Uredbom se definiraju mjere koje se odnose na prijevoz otpada unutar i izvan zemalja EU, kao i izmeu zemalja lanica i izmeu treih zemalja ukoliko transportna ruta prolazi kroz jednu ili vie zemalja EU.

Ovaj tehnoloki prostor mora imati nepropusnu podlogu, a po standardima iznivelirana povrina treba biti dizajnirana tako da se sprijei bilo kakvo otjecanje bilo koje opasne ili tetne supstance u okolni prostor. Podloga mora biti nivelirana tako da se sa nje gravitacijski otpadna voda moe usmjeriti ka jednom ili vie sabirnih mjesta. Tako prikupljene otpadne vode treba odvesti na odgovarajue odabran i dimenzioniran ureaj za tretman i proiavanje. Pri ruci se trebaju nai i odreena hemijska sredstva (razni apsorebnti - koja su razvijena za ove svrhe i mogu se nai na tritu) za odmaivanje i drugo ienje radnih i manipulativnih povrina i ostalog.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 11 Bitno je da kod organiziranja bilo kog tehnolokog procesa treba uiniti maksimalne napore da se to vie u praksi provodi metod suhog ienja, jer je na taj nain jednostavnije i lake zbrinuti na odgovarajui nain veinu otpadnog materijala koji se pojavljujje tokom rada i higijenskog odravanja radnih prostora. Druga bitna stvar jeste da se pranje materijala, dijelova, sredstava, opreme i samih prostora umjesto pranjem sa vodom koja slobodno istie iz vodovodnog sistema, obavezno pere srednjetlanim mainama gdje voda istie pod pritiskom od oko 10 12 bara. Sve ove mjere, svode se na to da se maksimalno smanji produkcija otpadne vode i naravno da se smanji ukupni teret zagaenja u otpadnim vodama, a istovremeno se olakava odstranjivanje neistoa i prikupljanje neupotrebljivog otpadnog materijala. Neophodno je u zatvorenom ili natkrivenom namjenski odreenom prostoru, po mogunosti u neposrednoj blizini mjesta prostora u kojima se odvija proizvodnja, obezbijediti nepropusni kontejner u koji e se odlagati otpad prikupljen suhim ienjem, koji e redovito preuzimati firme koje e biti licencirane za odvoz otpada te vrste i koje su obavezne odloiti ga na sanitarne deponije. Obezbijediti mjesto gdje e biti smjetene posude (burad, kontejneri ili sl.) za smjetanje raznih tenosti na bazi ulja i slino ukoliko se pojave. Ove posude moraju biti smjetene u tankvani da se onemogui akcidentno isticanje u okolni prostor. Zbog mogunosti akcidentne pojave nekih zapaljivih tehnolokih inputa imati to u vidu pri prostornom planiranju da se obezbijedi jednostavan pristup i omoguen iz vie pravaca. A ove rizike je potrebno uzeti u obzir i prilikom izrade protivpoarnog elaborata. Sve posude i svi kontejneri moraju biti vidno i u skladu sa propisima obiljeeni, a naroito oni u kojima budu deponovane opasne, tetne i zapaljive tvari.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 12 -

3. - Vrsta otpadnih voda: Oborinske i oborinske/tehnoloke otpadne vode


To su otpadne vode prikupljene sa ureenih platoa (tehnoloki platoi, parkinzi, interne prometnice, otvorena skladita i sl.), optereene uljima, mastima i naftnim derivatima te krutim esticama razliitog porijekla. Ove otpadne vode neophodno je prikupiti na nain da se odgovarajuom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne da se vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem e biti lociran odgovarajue odabran i dimenzioniran ureaj za proiavanje zauljenih, zamaenih, naftnim derivatima i drugim neistoama oneienih oborinskih voda. U konkretnom sluaju s obzirom na djelatnost kojom se investitor bavi oborinske otpadne vode prikupljene u njegovom poslovnom objektu istovremeno spadaju i u tehnoloke otpadne vode, odnosno u ovim oborinskim otpadnim vodama oekuju se redovito i/ili akcidentno ista oneienja koja smo elaborirali kada smo govorili o tehnolokim otpadnim vodama.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 13 -

Prijedlog rjeenja naina tretmana tehnolokih i oborinskih/tehnolokih i standardnih oborinskih otpadnih voda (gore elaborirane 2. i 3. vrsta otpadnih voda)

Zbog slinog/identinog tereta zagaenja koji se pojavljuje i u tehnolokim otpadnim vodama i u oborinskim otpadnim vodama , a to je posljedica djelatnosti kojom se investitor bavi, potrebno je prikupiti i spojiti ove otpadne vode i odvesti na odgovarajuu opremu za tretman otpadnih voda. Plato sa manipulativnim prostorima, prometnicama i parkingom biti e zavren odgovarajuim finalnim slojem i ukupna povrina e biti iznivelirana sa nagibom prema prihvatnom kanalu. Podna obloga u halama u kojima se odvija proizvodni proces isto tako e biti ureena sa adekvatnim finalnim slojem i sa odgovarajuim nagibima za voenje otpadnih voda i odgovarajuim prikupnim kanalima (kanalicama) za odvoenje do ureaja za tretman otpadnih voda. Ukupna povrina radnog prostora u hali zajedno sa povrinom ureenog platoa iznosi ~ 4.000 m2 (podatak dobijen od projektantice). Ukupna povrina radnog prostora u hali iznosi ~ 350 m2 . Povrina ureenog platoa iznosi ~ 3.700 m2 .

* Da bi se pravilno i u skladu sa normama odabrala adekvatna oprema i izvrilo domenzioniranje te opreme, potrebno je napraviti proraun priliva ukupne koliine prikupljenih oborinskih voda: Potrebno je dakle , prikupiti oborinske otpadne vode sa tehnolokog platoa (oborinske otpadne vode sa dijela platoa koji se koristi u tehnoloke svrhe su u stvari tehnoloke otpadne vode), zatim uobiajene oborinske otpadne vode sa dijela platoa koji se koristi kao parking i interna prometnica. Ukupna je povrina sa koje je potrebno prikupiti i odgovarajue tretirati otpadne vode ~ 3.700 m2 .

Priliv (Q,protok) otpadnih voda ove vrste, moemo obraunati po pojednostavljenoj formuli: Q = Proizvod (A , I , ) / 10.000 - ovim se dobije koliina oborinskih voda (Q) u l/s , gdje je:

A tlocrtna povrina ureenog platoa koja iznosi ~3.700 m2 , i izraava se dakle - u m,

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 14 I - intenzitet padavina - u l/s/ha, kod nedefiniranog podatka za konkretnu mikrolokaciju - uzima se da intenzitet padavina iznosi 100 do 200,0 l/s/ha, mi emo za podruje Sarajeva uzeti da je to u nivou pribline srednje vrijednosti to jest 160,0 l/s/ha, koeficijent otjecanja padavina, ija vrijednost ovisi o hrapavosti zavrnog sloja na nekoj povrini i nagiba terena, moemo uzeti aproksimativnu vrijednost : = 0,8

Proraun:
l/s

l/s

l/s

Q = 47,36 l/s

Dakle to se tie ovog dijela tehnolokih i oborinskih otpadnih voda proraunom se dobija protok, priliv od Q = 47,36 l/s.

Osim ovog dijela tehnolokih i oborinskih otpadnih voda, potrebno je izvriti i adekvatan tretman i onih otpadnih tehnolokih voda koje e se povremeno, ali redovito javljati kao posljedica aktivnosti iz gore spomenute faze higijenskog i tehnikog odravanja sredstava, opreme i poslovnog prostora to je onaj dio prostora u hali povrine ~ 350 m2 . Kada je u pitanju vrsta oneienja koja oekujemo u ovoj fazi, onda najea oneienja jesu sitne granule i estice materijala koji je predmet rada i obrade (metali i obojeni metali, plastika, guma, oljutena boja, itd.), blato i ostale neistoe koje nanose transportna sredstva i ulja i masti sa transportnih sredstava i radnih maina, te deterdenti i druga sredtsva za ienje.

Ukoliko se investitor bude pridravao natuknica koje smo dali u vezi sa uvoenjem novih radno tehnolokih procedura, gdje smo rekli da se pranje materijala, dijelova, sredstava, opreme i samih prostora umjesto pranjem sa vodom koja slobodno istie iz vodovodnog sistema, obavezno pere srednjetlanim pralnim strojevima gdje voda istie pod pritiskom od oko 10 12 bara (ako bi se pralo vodom sa niim pritiskom istjecale bi puno vee koliine vode i time bi se poveala AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 15 koliina otpadne vode, a ako bi se pralo vodom pod puno veim pritiskom dolazilo bi do erozije sredstava, materijala i graevinskih povrina ime bi se poveavao teret zagaenja u otpadnoj vodi, a dolazilo bi i do oteenja na objektima pranja). U aktivnostima iz ove faze, moe biti producirana dodatna koliina tehnolokih otpadnih voda iji priliv, protok ne bi bio vei od Q = 0,5 l/s, ako se istovremeno ne koristi vie od dva ovakva stroja. Ovaj bi protok od Q = 0,5 l/s , zajedno sa gore obraunatim protokom od Q = 47,36 l/s, dao protok od Q = 47,86 l/s. Meutim, za akcidentne situacije za ovaj dio tehnolokih otpadnih voda emo ostaviti prostora i za vanrednu situaciju eventualne havarije vodo-instalacija, ili grekom koritene hidrantske instalacije za neku potrebu, i to do Q = 2,0 l/s. Ovaj bi protok od Q = 2,0 l/s , sada zajedno sa gore obraunatim protokom od Q = 47,86 l/s, dao maksimalni oekivani protok od Q = 49,86 l/s, to je ~ 50,0 l/s. Konano, ovo je veliina protoka, dakle Q = 50,0 l/s, na koju treba dimenzionirati odgovarajui separator ulja, masti i naftnih derivata te ostalih neistoa sa ugraenim koalescentnim filterom. Za adekvatan, a prije svega uinkovit tretman ovih otpadnih voda koje potencijalno mogu biti sa velikim teretom zagaenja, dizajnirali smo konfiguraciju ukupne aktivne zapremine od V > 15,0 m, koja se sastoji iz tri segmenta, gdje je prvi segment u funkciji predtretmana tehnolokih i oborinskih otpadnih voda i drugi segment je u funkciji samog tretmana ove vrste otpadnih voda i on je aktivni separator sa koalescentnim filterom, a trei segment je tipsko, prefabricirano reviziono okno (okno za monitoring) koje e omoguiti uzorkovanje za analizu jer je investitor po zakonu obavezan da vri redoviti monitoring kvaliteta efluenta kojeg isputa u finalni recipijent. Ova konfiguracija moe prihvatiti ukupnu koliinu ove vrste otpadnih sa protokom do Q = 50,0 l/s.

Odabir i dimenzioniranje opreme za tretman tehnol. i oborinskih otpadnih voda


Tok oborinskih otpadnih voda i tehnolokih otpadnih voda a) Dakle, influent odnosno oborinske i tehnoloke otpadne vode bile bi gore pomenutim kanalom prikupljene i usmjerene ka taloniku.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 16 b) S obzirom na djelatnost kojom se poduzee bavi, i gdje su otpadne oborinske vode uveliko optereene, a pogotovo zbog vrlo moguih akcidentnih situacija, predlaemo da se obavezno prije samog separatora locira odgovarajui ureaj ija je zapremina V = > 5,0 m koji bi bio u funkciji talonika za predtretman otpadnih voda i sluio bi da pomogne, zatiti i omogui da separator ima osiguranu uinkovitost, te bi na ovaj nain u budunosti omoguio investitoru da na izlazu proiene otpadne vode (efluent) ima traeni kvalitet. Talonik u dvije zone (sedimentna i lebdea) izdvaja znaajan dio supstanci koje se kao teret zagaenja pojavljuju u ovakvim otpadnim vodama. - Dakle, sluie da obavi predtretman tehnolokih i oborinskih otpadnih voda tako da zadri sve krupnije tvari i krute estice jer e se u njemu deavati konstantna sedimentacija. - Isto tako e zaustaviti jedan dio ukupnih lebdeih tvari. Time e se podii kvalitet efektivne funkcije samog separatora i znaajno e se produiti periodi potrebnog redovitog pranjenja sedimentnog i lebdeeg taloga iz samog separatora. Da bi uinak ovog predtretmana bio stalno prisutan potrebno je povremeno iz Talonika ukloniti prikupljeni sedimentni talog i lebdei talog te ga koristei usluge za to od strane nadlenih organa ovlatene kue predati na sanitarnu deponiju. Opredjelili smo se za Talonik ISEA TIP 5000 TM 250: Talonik za umirenje toka, sedimentaciju i djelimino izdvajanje lebdeih tvari ISEA TIP 5000 TM 250; radni kapacitet > 5.000 litara; dimenzije: 160 x 160 cm i visina 240 cm; visina ulazne cijevi 210 cm; visina izlazne cijevi 205 cm; promjer ulaz/izlaz. cijevi 250 mm; promjer insp. otvora 100 mm; promjer otvora za pranjenje 400 mm; teina: ~ 150 kg.

Talonik ISEA TIP 5000 TM 250 AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda WeB stranica: www.ag-metal.net

- 17 c) Nakon izvrenog predtretmana u taloniku, oborinske otpadne vode usmjeriti ka odgovarajue odabranom i dimenzioniranom ISEA separatoru ulja, masti i osatlih neistoa ija je zapremina V > 10,0 m, i koji ima ugraen koalescentni filter za dodatno zaustavljanje mikro estica ulja, masti i ostalih ugljikovodika.

Opredjelili smo se za Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom ISEA TIP 9000 MK 250: ISEA separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom Tip 9000 MK; ukupne zapremine V> 10.500 litara, radne zapremine 9000 litara; dimenzije su: promjer 220 cm i visina 285 cm; protok do 50 lit/sec; promjer ulazne/izlazne cijevi 250 mm; otvor a za odstranjivanje krutih tvari i pijeska je promjera 200 mm; otvor b za odstranjivanje prikupljenih ulja, masti i ostalih ugljikovodika je 400 mm; visina ulazne cijevi 227 cm i visina izlazne cijevi je 222 cm; teina ureaja je ~ 330 kg.

Separator ISEA TIP 9000 MK 250

Dakle ova dva ureaja ine konfiguraciju, koju smo predloili kada smo radili proraun protoka ovih tehnolokih oborinskih voda. Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane konfiguracije su: duina je 400 cm, irina (veeg ureaja) je 220 cm i visina (veeg ureaja) je 285 cm.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 18 -

Konfiguracija za tretman tehnolokih oborinskih otpadnih voda d) Efluent (proiena otpadna voda) koji e se pojaviti nakon tretmana i proiavanja najprije u taloniku a zatim i u separatoru, bie odveden na trei segment reviziono okno Predlaemo da se reviziono okno za monitoring i uzorkovanje za koje je za ovu produkciju otpadnih voda koje se pojavljuju kod predmetnog investitora od Qdan < 20,0 m3 propisano da godinje moraju biti uraena 2 (dva) monitoringa (lan 12. Uredbe o uslovima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12) kojom je derogiran do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik dio koji vrijedi za povrinske vode (Sl. novine FbiH, br. 50/07), izradi u AB izvedbi, s tim da promjer ovog revizionog okna mora biti ne manji od 1,5 m (lan 8. gore navedene Uredbe). e) Poslije revizionog okna, efluent e biti odveden ka finalnom recipijentu. Usklaenost sa relevantnom legislativom: Jamimo da ovako proiena otpadna voda - efluent koji dobivamo nakon tretmana i proiavanja u ISEA Separatorima ulja i masti sa koalescentnim filterom i na njima baziranim konfiguracijama, zadovoljava zakonom propisane standarde odnosno zadovoljava standarde koje imperativno regulie Evropska Direktiva 91/271 E.N. Nai separatori ulja i masti su izraeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. - Uz dole navedene uvjete jamimo da kvalitet efluenta zadovoljava uvjete propisane Uredbom o uslovima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12) kojom je derogiran do sada primjenjivani Pravilnik o graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (Slubene Novine FBiH 50/07). - SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 (BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002 IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) Klasa separatora I (koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l); - Garantiramo za ispravan rad ureaja, i to za odstranjvanje plivajuih tvari > 90%. - Jamimo za pravilno funkcioniranje ako se separator koristi do nivoa njegovog definiranog kapaciteta i iskljuivo u skladu s priloenim Uputama za rukovanje i odravanje ureaja.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 19 Dimenzioniranje odvodnje Kod rjeavanja prikupljanja, dovoenja do odabranog postrojenja za tretman otpadnih voda i odvoenja efluenta ka finalnom recipijentu, potrebno je jo i voditi rauna o dimenzioniranju (promjer cijevi) i nagibu ugradnje cijevi za voenje otpadnih voda. Ovo je naroito bitno kada se radi o oborinskim otpadnim vodama.

- Na osnovu toga smo se opredijelili da da odvodne cijevi za ovu vrstu otpadnih voda (tehnoloke i oborinske otpoadne vode) ne budu manjeg promjera od 250 mm, uz ugradnju cijevi pod nagibom od najmanje 1 - 2 %, tako da mogu prihvatiti i proslijediti i protoke do Q > 70,0 l/s.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 20 -

4 - Vrsta otpadnih voda: Fekalne/sanitarne (komunalne, civilne) otpadne vode


Ove otpadne vode spadaju u takozvane crne otpadne vode i one su produkt zadovoljavanja osnovnih ljudskih higijenskih i fiziolokih potreba. U konkretnom sluaju radi se o zadovoljenju ovih potreba od strane uposlenika koji rade u poslovnom objektu, te od strane gostiju i vozaa koje e vriti dopremu i otpremu robe. U principu, potrebno je fekalne/sanitarne vode prikupiti i zasebno odvesti do odgovarajueg ureaja za tretman i proiavanje ovakvih otpadnih voda. Na osnovu poznatih elemenata a to je da e u predmetnom poslovnom objektu raditi ukupno do 15 uposlenika od kojih e dio radi na administrativno upravnim poslovima i koji su organizirani u jednosmjenski rad i da e svoje fizioloke i higijenske potrebe u poslovnom objektu povremeno zadovoljavati gosti i vozai koji budu dopremali i otpremali robu, za potrebe rjeavanja otpadnih voda za predmetni poslovni objekat potrebno je predloiti validno tehniko-tehnoloko rjeenje naina proiavanja otpadnih voda, i naravno to bi trebalo biti rjeenje koje bi istovremeno bilo u skladu sa domicilnim standardima, zakonima i propisima, i normama koje za ovu oblast propisuje Evropska Unija.

Prijedlog rjeenja naina tretmana sanitarnih/fekalnih (komunalnih, civilnih) otpadnih voda


Odabir i dimenzioniranje ureaja za tretman sanitarnih/fekalnih otpadnih voda : U proraun ukupnog protoka (Q) ove vrste otpadnih voda po danu moemo ui sa umanjenim protokom po jednom korisniku (E.S.) po danu. Parametri na osnovu kojih se moe ii u ovakav proraun su sljedei: 1. Gore pomenuti broj od 15 uposlenika i eventualni posjetioci te vozai koji vre dopremu i otpremu robe u predmetnom poslovnom objektu, e zadovoljavati samo dio svojih ukupnih dnevnih higijenskih i fiziolokih potreba, 2. U predmetnom poslovnom objektu se obavljaju i administrativno upravni procesi, dakle dio od ovog broja uposlenika je angaovan na administrativnim poslovima nizak stupanj zaprljanja izvrilaca ovih poslova, 3. Radna aktivnost je organizirana u jednosmjenskom reimu, 4. Uposlenici koji su direktno ukljueni u proizvodne procese su stalno i kvalitetno opskrbljeni potrebnim tehniko zatitnim sredstvima i opremom,

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 21 5. Radne aktivnosti nisu organizirane po principu kontinuiteta, nego se rad ne odvija tokom trajanja nedjeljnog odmora, zatim tokom praznika, a isto tako odreeni dio umanjenja producirane otpadne vode ove vrste je redovita posljedica koritenja godinjih odmora od strane uposlenika. Zato na osnovu svega navedenog , moemo uraditi sljedei proraun: Ve smo rekli da e u poslovnom objektu biti radno angaovano do 15 uposlenika to bi davalo koliinu i intenzitet ove vrste otpadnih voda u vrijednosti od 15 E.S. (EBS, korisnika). Na ovaj broj moemo dodati jo vrijednost od 1 EBS, to bi pokrilo prosjenu oekivanu aproksimaciju koliine otpadne vode koju bi proizveli povremeni gosti i vozai koji dopremaju i otpremaju robu. Ovo bi dalo ukupnu veliinu ovih otpadnih voda od 16 EBS (korisnika). Na osnovu gore elaboriranih razloga moemo u proraun ui sa umanjenom produkcijom po jednom EBS u ( QEBS , korisnik). Ovo umanjenje realno u konkretnom sluaju moe biti i do 35 % od propisane minimalne koliine produkcije ove vrste otpadne vode po jednom korisniku (ES, EBS), tako da bi ukupna produkcija ove vrste otpadnih voda po jednom korisniku bila ~ 97,5 litara/korisnik/dan (a to je 150,0 litara /korisnik/dan umanjeno za 35% ).

Proizvod 16 korisnika (ES, EBS) koliko smo ustanovili za konkretni poslovno objekat i maloprije izraunatu dnevnu produkciju ove vrste otpadnih voda po jednom korisniku u vrijednosti od QEBS = 97,5 litara/dan, daje ukupnu oekivanu dnevnu koliinu komunalnih otpadnih voda koja se producira u ovom poslovnom objektu.

Q dan = 97,5 litara

16 korisnika

Q dan = 1.560 litara Dakle, oekivana ukupna dnevna produkacija sanitarnih/fekalnih otpadnih voda jeste Q dan ~ 1.500 litara (Q dan ~ 1,5 m3).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 22 Na osnovu zakonom i nadlenim pravilnikom definiranih uvjeta koje mora ispunjavati efluent prije uputanja u prirodni finalni recipijent (povrinske vode), te na osnovu dobijenog rezultata o dnevnom protoku ove vrste otpadnih voda, moemo odabrati i dimenzionirati odgovarajuu opremu za tretman ove vrste otpadnih voda. Odabrali smo ISEA ureaj (sistem) sa kapacitetom dnevne prerade (proiavanja) sanitarnih/fekalnih otpadnih voda od Q = 1,5 m3 (Q = 1.500 litara): To je ISEA BIO CRO CASA 2 - Bioloki ureaj za proiavanje sanitarnih/fekalnih otpadnih voda na bazi aktivnog mulja

Ovaj sistem odnosno konfiguracija se sastoji iz dva segmenta i to: a) I segment jeste Talonik DEG 2000; promjer 120 cm i visina 200 cm; kapacitet ureaja 2.000 litara; visina ulazne cijevi 173 cm; promjer ulazne i izlazne cijevi 125 mm ; Jamimo za odstranjivanje plivajuih tvari > 90% i za odstranjivanje talonih tvari > 70%. Osnovna namjena jeste da, vrei predtretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadri plivajue i druge materije (masnoe, ulja, deterdente i krupnije materije i krute estice) te da procesom tihe oksidacije zapone i obavi dio razgradnje organskih tvari. Osim toga, zaustavljajui deterdente i druga sredstva za ienje i pranje, titi i pravilno i uinkovito funkcioniranje biolokog ureaja: Naime, bioloki ureaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomo dodatno dovedenih koliina kisika upuhanih od strane veoma tihog kompresora niskog tlaka (proces aeracije), vre proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlaui na prostije spojeve i elemente koji su ekoloki prihvatljivi za okoli. Poto je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jaa koncentracija suspenzije deterdenata i slinog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju uinkovitost biolokog ureaja. b) II segment jeste ureaj pod nazivom Bio Cro Solo 2; TIP Bio-Cro 2000; kapacitet 2.000 litara; dimenzije ureaja: promjer 120 cm i visina 189 cm; visina izlazne cijevi 163 cm; promjer ulazne cijevi 125 mm; promjer izlazne cijevi 125 mm; snaga kompresora 40 W iji je radni inerval u 24 h = 3h radi, a 30 min miruje, to daje potronju el. energije u 24 h kompresor je aktivan: 21h x 40W=0,84 kwh, to znai da e ovaj ureaj za mjesec dana potroiti 0,84 kwhx30 dana= 25,2 kwh el. energije. Tehnoloki procesi: istovremeno se odvija oksidacija otpadnih voda intenzivirana areacijom pomou potpuno tihog kompresora i sedimentacija krutih tvari. Uz ovaj sistem dolaze potrebna zrana crijeva, elektro kablovi i elektro-ormari sa kontrolnom automatikom. - Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane konfiguracije su: duina je 260 cm, irina je 120 cm i visina je 200 cm; visina ulazne cijevi je 173 cm i visina izlazne cijevi je 163 cm.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 23 -

ISEA BIO-CRO CASA 2

Usklaenost sa relevantnom legislativom: TALONIK - ureaj je usklaen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO-REAKTOR - Ureaj je usklaen sa zahtjevima sljedeih domicilnih/evropskih normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT) Jamimo da ovako proiena voda, efluent koji dobivamo nakon tretmana u ureajima na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom, zadovoljava zakonom propisane standarde za isputanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. isputanje u tlo, povrinske vode itd.) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno regulira Evropska Direktiva 91/271 E.N.). Jamimo da ovaj na sistem u gore navedenoj konfiguraciji postie da kvalitet konanog efluenta zadovoljava uvjete propisane Uredbom o uslovima isputanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FbiH, br. 4/12) kojom je derogiran do sada primjenjivani Pravilnik o dozvoljenim graninim vrijednostima opasnih i tetnih tvari za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik Dio koji vrijedi za povrinske vode (Slubene Novine FBiH 50/07). Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l; HPK-Cr<125 mg/l; ukupne suspendirane tvari<35 mg/l itd.

Nakon tretman sanitarnih/fekalnih otpadnih voda, efluent (dobijena proiena otpadna voda) moe se spojiti sa efluentom iz konfiguracije za tretman oborinskih i tehnolokih otpadnih voda, a zatim se kompletan, zbirni efluent moe odvesti ka finalnom recipijentu, ukoliko se radi o povrinskom vodotoku. Ako finalni recipijent nisu povrinske vode, onda ovaj efluent iz biolokog ureaja treba odvesti na odgovarajue po standardima struke uraen, ovisno o geo-uvjetima mikrolokacije, upojni (drenani) bunar (jamu).

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 24 NAPOMENA: U prilogu ovog Elaborata prijedloga naina tretmana otpadnih voda za Va poslovni objekat dostaviemo Vam finansijsku / komercijalnu ponudu za predloenu konfiguraciju za tretman tehnolokih / oborinskih otpadnih voda. Kada prihvatite nau ponudu, onda emo Vam uraditi / dostaviti i odgovarajui tehniki separat (crtee u AutoCad-u) ovog elaborata i graevinski separat sa shematskim prikazima ugradnje. Tako ete spajanjem ova dva separata (tehniki i graevinski) sa ovdje elaboriranim opim i tehnolokim separatom imati kompletiran Elaborat. Neke od karakteristika ISEA sistema i ureaja za tretman i proiavanje otpadnih voda: Nai ureaji su izraeni od polyetilena i oni su prefabricirani, tipski, modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili neukopani to ovisi o namjeni, konfiguraciji terena, prostornim mogunostima i klimatskim uvjetima koji vladaju na tom podruju.. Bitna karakteristika naih ureaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost kao posljedica utede vremena i novca. Osim toga nai ureaji traju neogranieno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajui.

Napomene: garancijom je pokrivena zamjena neispravnih elektromehanikih dijelova, garancijom nije pokrivena zamjena neispravnih elektromehanikih dijelova ukoliko je do kvara dolo uslijed nemarnog i neodgovornog rukovanja opremom Obaveza kupca je da na osnovu naih crtea i instrukcija izvri neophodne graevinske radove ugradnje ponuenih ureaja i sistema. Naa je obaveza da kupcu tokom tih radova budemo pri ruci i da smjernicama i savjetima ovisno o prostornim i geo uvjetima mikrolokacije pomognemo kod ugradnje ureaja. Isto tako, naa je obaveza da izvrimo montau elektro i pneumatskih sklopova (vai za ureaje koji imaju ugraene ovakve sklopove), izvrimo podeavanje elektronske automatike i pustimo postrojenje u probni rad. Iskljueno iz ponude: horizontalna i vertikalna manipulacija na gradilitu, iskopi, poetno punjenje vodom, nasipavanja, graevinski radovi, i sve ono to nije obuhvaeno u ponudi. Ukljueno u ponudi: montaa elektro-mehanikih i elektro-pneumatskih sklopova ureaja i putanje u probni rad.

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net

- 25 Kratki rezime rjeenja: Dakle, u cilju obezbjeivanja mogunosti adekvatnog i uinkovitog tretmana i proiavanja otpadnih voda investitor je obavezan sve otpadne vode koje se pojavljuju u njegovom poslovnom objektu identificirati po vrsti odnosno po mjestu nastanka, adekvatno prikupiti i odgovarajue tretirati. Utvrdili smo da se u predmetnom poslovnom objektu pojavljuju sljedee vrste otpadnih voda: 1. Krovne oborinske (atmosferske) vode, 2. Tehnoloke otpadne vode, 3. Oborinske otpadne vode prikupljene sa ureenih platoa (tehnoloki plato manipulacija i privremeno skladitenje robe, parkinzi, interne prometnice i sl.) 4. Sanitarne/fekalne (komunalne, civilne) otpadne vode, Uvaavajui norme, standarde i zakonsku regulativu i naravno ekonomski interes investitora, u elaboraciji smo predloili nain prikupljanje i nain proiavanja, odabrali smo opremu i istu dimenzionirali za sve vrste otpadnih voda koje e se kod poslovanja u predmetnom objektu producirati.

Vie podataka o naem programu sistema i ureaja za tretman i proiavanje otpadnih voda nai ete na naoj web stranici : www.ag-metal.net

Tim AG-Metal Zenica direktor: Mensud Agi

AG - Metal Zenica / Tretman otpadnih voda

WeB stranica: www.ag-metal.net