Sie sind auf Seite 1von 15

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAENJA I ARHITEKTURU

PROJEKTIRANJE ZGRADA

Vjebe 5 Tlocrt temelja


(19.03.2012.)

Crtaju se: - konture dna temeljnih stopa (punom debelom linijom)

- konture nadtemeljnih stijena, rubovi kaskada i kosina (punom tankom linijom)

- kaskade:

- gornji vidljivi rub (puna tanka linija)


- donji nevidljivi rub (crtkana tanka linija)

- ako nema posebnog nacrta ucrtava se mrea kanalizacije i


drenaa (debelom crtkanom linijom) - sabirna grla (punom tankom linijom)

- Uz kanalizaciju
upisuju se visinske kote i % pada - oznaavaju se prodori kanalizacije, centralnog grijanja, vodovoda (tankim punim linijama)

- Ucrtavaju se
prevaljeni presjeci za svaki razliiti temelj (punim debelim linijama) do visine poda iznad temelja - prevaljeni presjeci u principu se crtaju kao parcijalni presjeci kroz temelj i slojeve neposredno uz njega - uz prevaljeni presjek moe se upisati oznaka materijala (klasa betona) - svaka stopa temelja moe imati oznaku: T1, T2,... (A, B, C) na poetnom i zavrnom dijelu i uz prevaljeni presjek

- prevaljeni presjeci mogu se crtati i kao kontinuirani presjeci u razini temelja u


uzdunom i poprenom smjeru na svim karakteristinim mjestima

Kotiranje: S vanjske strane: - cjelokupne kote temelja do krajnjih rubova - kote promjene gabarita temelja - cjelokupna irine temelja i njihove meusobne udaljenosti S unutarnje strane: - zidovi iznad temelja i njihove meusobne udaljenosti

- djelomine kote temeljnih istaka u odnosu na gornje zidove, proboji, kaskade, prijelomi...

- U tlocrt se upisuju visinske kote dna temelja s obzirom na kotu 0.00

- uz prevaljeni presjek
upisuju se visinske kote dna i vrha temelja te kota gotovog poda / konstrukcije uz temelj - uz prevaljeni presjek linijskim kotama oznaava se cjelokupna visina temelja i udaljenost temelja od poda iznad njega - upisuju se djelomine kote kaskada ili kosina temelja

- Kod temelja samaca upisuje se:


- osovinski razmak gornjih stupova i udaljenost od ruba
- irina stopa i njihova meusobna udaljenost - djelomine kote istaka stope u odnosu na gornji stup, poloaj stupa, eventualno kaskade i kosine

- Temelji zidova samaca i zasebnih dimnjaka kotiraju se djelominim kotama i povezuju u oba pravca prema susjednim temeljima

Uz prevaljene presjeke mogu se upisivati podaci o slojevima (vrsta, debljina)

Prikazuje se temelj stubita u tlocrtu i prevaljenom presjeku (nekoliko prvih stuba)

Temeljne ploe - debljine ploa: 30-50cm i vie - temeljne ploe su protuploe glavna armatura je u gornjoj (vlanoj) zoni - kombinacija ploe i rotilja kazetirana temeljna ploa

Temelji djelomino podrumljenih zgrada i zgrada na kosom terenu


1. Ispod kose povrine zemljita moraju se i iskop i temelji izraditi stepenasto tako da je dno svakog stepena horizontalno. - visinska razlika susjednih stepena: 30-60cm - najmanja dubina temelja kod prijelaza stopa: 70-100cm

Svi temelji moraju biti ispod granice smrzavanja:

Primorski krajevi: 40-60cm Nizinski-kontinentalni: 80-120cm Planinski: do 140cm

Mogue je izbjei postupno sputanje dna temelja ukoliko se zidovi nepodrumljenog dijela zgrade oslone na armiranobetonsku gredu.

AB greda mora imati dva oslonca: jedan na temelju nepodrumljenog dijela, drugi na konstrukciji podrumljenog dijela (podrumski ili zaseban zid potporanj kojem treba temelj).