Sie sind auf Seite 1von 2

3.

1 Arbeidsovereenkomst: afspraak tussen werkgever en -nemer, waarbij de werknemer zich verplicht te werken voor de werkgever en de werkgever de werknemer daarvoor moet belonen. Werknemer moet: 1. z'n best doen 2. 't zelf doen 3. luisteren naar de werkgever 4. zich als goed werknemer gedragen Werkgever moet: 1. op tijd het loon betalen 2. vakantie- en snipperdagen geven en betalen 3. werknemer behandelen zoals het hoort 4. na het verstrijken van de dienstbetrekking een getuigschrift geven Wetten zijn vooral om de werknemer te beschermen. De CAO's (betrekking op n branche of onderneming) zijn ook van groot belang, maar mogen nooit minder zijn dan in het Burgerlijk Wetboek staat. 3. 2 Personeel werven is duur (bijvoorbeeld: advertentie, psychologische test, inwerken; cursussen, sociale verzekeringspremies, ontslagbescherming). -Personeelsplanning: wat zijn de aanwezige kwaliteiten en wat heeft de onderneming nodig. -Carrireplanning van het personeel: wat willen ze en wat kunnen ze? Wie gaan er met pensioen en wie kunnen hen vervangen? Zal de productietechniek veranderen? -Motivatiebeleid: goede sfeer zorgt voor goede prestaties -Wervingsmethodes: -open sollicitatie; eigen initiatief -personeelsadvertentie -centra voor werk en inkomen; overheid -uitzendbureaus; tijdelijk -recruiters: op hogescholen en universiteiten voorlichten om aspirantmedewerkers te vinden. -head hunters: particulieren zoeken voor werkgevers. Vaak eerst een tijdelijk contract, want de proeftijd is max. 2 maand en dat vinden werkgevers te kort, dus krijg je eerst een tijdelijk contract. Na een jaar vaak een onbepaalde tijd contract. -Flexibele contracten: -parttime -oproepkrachten; vast aantal uren in de week -nuluren contract; zelfs de uren staan niet vast -Gelijke kansen Discriminatie: het ongelijk behandelen van mensen op grond van hun huidskleur/etnische achtergrond. Discriminatie op grond van: -Geslacht; vrouwen verdien minder, maken minder promotie en worden eerder ontslagen -Leeftijd: hoe ouder, hoe minder snel een baan -Sexuele geaardheid: homo's worden minder snel aangenomen -Politiek: extreem links/rechts -Godsdienst: vrouwelijke moslims met een hoofddoekje -Lichamelijke handicaps: mensen met een handicap worden minder snel aangenomen ...is verboden Wet Gelijke Behandeling. Moeilijk gelijk te krijgen, want als er veel kandidaten zijn, kom er maar eens achter dat je gediscrimineerd bent. Positieve discriminatie: vrouwen/gehandicapten hebben de voorkeur bij gelijke geschiktheid. Is ook aan te vechten.

3. 3 Wet op de Ondernemings Raad: OR is verplicht bij min. 50 werknemers. Bij minder dan min. 2 x p. j. een personeelsvergadering. Scholen hebben een Medezeggenschaps Raad, met ouders en leraren. Bevoegdheden van de OR: -recht op overleg: min. 6x p. j. bijeenkomen. Alle onderwerpen mogen aan bod komen -recht op informatie: over de jaarrekening, verwachtingen, het aantal werknemers, investeringen -recht op consultatie: OR moet soms instemmen: bij een fusie, aantrekken van nieuw krediet, inkrimping. Bij afwijzing schriftelijk motiveren. OR kan in beroep bij ondernemingskamer in Amsterdam. -recht op meebeslissen: 12 onderwerpen in de wet wat het personeel direct betreft (secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling). Kantonrechter kan bezwaren v/d OR onterecht verklaren als het onredelijk is of als het bedrijfsbelang zwaarder weegt. Om in de OR te komen moet je er min. 1 jaar werken. Er zijn 3-25 leden. OR leden mogen niet worden ontslagen om hun kritische houding. Ze worden gekozen door werknemers die er min. een half jaar werken. Functioneringsgesprek: open gesprek tussen werknemer en leiding. Allebei mogen ze hun mening geven. Kritiekpunten, afspraken over verbetering, tussen de gesprekspartners. Bijv. over scholing, want je moet bijblijven, maar scholing is duur. Beoordelingsgesprek: werkgever over werknemer. Krijgt de werknemer promotie/salarisverhoging? Komt in het personeelsdossier, maar als de werknemer het verslag niet goed vind, kan hij bezwaar aantekenen. 3. 4 Het ontslag gaat probleemloos als: -de werknemer een betere baan vindt -hij met pensioen gaat/ overlijdt Bij arbeidsongeschiktheid is het moeilijker, als de werkgever de werknemer wil ontslaan heeft hij daar bijna altijd toestemming voor nodig van het CWI. Die zal toestemming geven bij: -bedrijfseconomische omstandigheden -ongeschiktheid -persoonlijke verhoudingen. De werkgever hoeft geen toestemming te vragen bij de proeftijd of bij dringende redenen (diefstal, mishandeling). En de werknemer hoeft geen toestemming te vragen als de werkgever het loon niet op tijd betaalt. De werknemer heeft ook toestemming nodig bij ontijdig ontslag, maar dat gebeurt bijna nooit, want wie wil een werknemer tegen z'n zin houden?