You are on page 1of 5

Król francuski próbował wykorzystać każde niepowodzenie angielskiego, by pozbyć się niewygodnego wasala, zwłaszcza z księstwa Normandii.

Władza księcia Normandii obejmowała tereny znaczne większe niż samo księstwo Normandii. Z amierzenia Filipa Augusta doczekały się realizacji, gdy na tronie zasiadł Jan Bez Ziemi. Płn. Francja została odebrana królowi angielskiemu i podporządkowana królowi francuskiemu. Dużo gorzej dla króla Francji przedstawiała się sprawa południa. Tam teoretycznie władza króla Francji była uznawana. Każda prowincja francuska cieszyła się autonomią to uniemożliwiało sprawowanie kontroli przez króla na południu. Filip August przyjął pozycję wyczekiwania. Podobnie tak na północy tak i na południu chciał wykorzystać sprzyjające okoliczności i uzależnić w sposób pełniejszy południe od korony francuskiej. Nie chciał dokonywać podboju, ale czekał na jakiś konflikt na południu. Wówczas, król pojawiłby się tam jako ten, który wprowadza pokój i ład, a nie jako agresor. W XII w. południowa Francja stała się miejscem narodzin jednej z największych herezji średniowiecza, a mianowicie herezji Albigensów. Określali się mianem Katarów - od słowa greckiego kataroj - czyści. Przyczyn narodzenia się tej herezji należy szukać w związku z nadmiernym bogaceniem się Kościoła zwłaszcza na terenach płd. Francji oraz dążenia dostojników kościelnych do zwiększenia władzy także w zakresie spraw cywilnych. W płd. Francji osiedlała się ludność, która przybywała po nieudanych krucjatach. Przybywali ludzie, którzy na krucjatach tracili cały swój majątek, którzy doświadczyli ubóstwa, nędzy. Bogactwo Kościoła ich drażniło i przybysze ze wschodu stali się zalążkiem powstania herezji. Albigensi odrzucali hierarchię kościelną, głosili hasła o zachłanności duchowieństwa, domagali się odebrania majątków kościoła i zaprzeczali wielu dogmatom chrześcijańskim, np. prawdzie o zmartwychwstaniu, piekle, czyśćcu. Życie ziemskie uważali za dzieło szatana, wzywali do

które były dla nich miejscem rozpusty. pod sztandary krucjaty garnęli się przede wszystkim awanturnicy. Władzę w Tuluzie objął Rajmund. Sobór laterański nadał Szymonowi hrabstwo Tuluzy. Filip August był w tym czasie zaangażowany w walkę z Anglią.Ludwikowi. Cele możnowładców były inne. Ludwik Pobożny rozpoczął wojnę z heretykami. wydziedziczając dotychczasowego właściciela. Krucjata miała charakter wyprawy grabieżczej. W Tuluzie został zamordowany legat papieski. W 1167 r. Na tronie . Kontrolę nad krucjatą stracił sam papież. Południe stało się miejscem wojny domowej. których kusiło bogactwo południowej Francji. Chcieli wykorzystać sytuację. Podbił Langwedocję i zmarł. Hrabia był wasalem króla. Albigensi zyskali sobie poparcie przede wszystkim u chłopów. Albigensi stworzyli własną organizację kościelną. Tylko oni mieli zapewnione zbawienie. zanim dojdą do doskonałości. i jego wypadało by zapytać o zgodę. potępiali małżeństwa. Krzyżowcy dopuszczali się licznych okrucieństw. Dzieła nie zrealizował.życia w ubóstwie. Ci którzy żyli mniej doskonale czekało kilka wcieleń. Papież chciał na drodze zbrojnej interwencji zlikwidować herezję. Wodzem krucjaty był Szymon de Monfort. Z decyzją Soboru laterańskiego nie pogodził się syn wydziedziczonego księcia. Tych. ale popierali ich także hrabiowie. Zawarto rozejm. oni kosztem Kościoła chcieli zdobyć dla siebie majątki. W wojnie domowej Szymon zginął. wówczas papież ogłosił krucjatę przeciwko hrabstwu Tuluzy. Po jego śmierci bezpotomnej Tuluza przeszła w ręce brata króla francuskiego. Wszystkim pozostałym groziło potępienie. którzy żyli w ubóstwie i celibacie stosując licznie umartwienia nazywano doskonałymi. bowiem papież Innocenty III wszedł w kompetencje króla. Nie odpowiedział na apele papieskie. Z racji swoich haseł głoszonych o konieczności odebraniu majątków kościelnych . a jego syn Ludwik przekazał Tuluzę następcy Filipa Augusta . królowi Francji. Wywołało to sprzeciw króla Francji.

jakie płynęły z Francji. Od tej pory zaprzestano wojen feudalnych czyli wojen pomiędzy książętami feudalnymi. Kiedy jednak król przed swoim sądem postawił jednego z biskupów francuskich wówczas papież zaprotestował ponownie. gdy na tronie francuskim zasiadł Filip IV zwany Pięknym. Ludwi k IX. Czasy nie były łatwe. wstrzymał świętopietrze. dlatego pozycja Kapetyngów została lekko zachwiana. Skutecznie bronił się przed wszelkimi obciążeniami państwa na rzecz kościoła. że kościół francuski stawał się kościołem bogatszym. Zmniejszenie opłat na rzecz kurii papieskiej powodowało. a wszelkie spory miały rozstrzygać sądy. Kiedy na tronie papieskim zasiadł papież Bonifacy VIII Filip IV wprowadził obowiązkowy podatek od osób duchownych na rzecz państwa. dlatego Ludwik IX bardzo ostrożnie nadawał przywileje np. pieniądze zostawały w kościele. był pierwszym władcą w historii Francji. nie zwolnił duchownych z przysięgi wierności koronie. Francja wychodziła z okresu rozbicia feudalnego. Ludwik IX bronił interesów korony. Ogłosił zakaz wywożenia kruszców. nie zwolnił także duchownym z zależności od sądów świeckich. Wezwał Filipa IV do Rzymu. które mogły się sprzeciwiać. Z wojen z Albigensami zwycięsko wyszła dynastia. Dlatego Ludwik IX podejmował decyzje wymierzone przeciwko takim ośrodkom. Tym posunięciem Filip IV zyskał poparcie Kościoła francuskiego. gdzie sprawę Francji miał . Wówczas Fil ip IV wstrzymał wszelkie opłaty na rzecz Stolicy Apostolskiej. doszło do sporu pomiędzy koroną a papiestwem o panowanie nad Kościołem francuskim. Wzmocniony został autorytet władzy królewskiej. Bonifacy VIII przeciwko temu zaprotestował wydając bullę. który dokonał scalenia południa pokonując Albigensów. Odrodzenie tej pozycji nastąpiło. który rządził całością Francji. Następca Ludwika IX był już władcą mniej udolnym.francuskim zasiadał Ludwik IX. dlatego wszelkie próby centralizacji władzy musiały napotkać na opór. dla Kościoła.

Skarbiec królewski bardzo szybko się wyczerpał. Na zjeździe paryskim potępiono wszelkie obciążenia fiskalne Francji na rzecz kurii papieskiej. W ten sposób w 1302 r. papieża uwolnił lud. czego dokonał. Dokonano zamachu na papieża. brakowało środków na wojnę. rozpoczął się dla Filipa IV niepomyślnie. papież został porwany. Początek XIV w. Filip IV presji papieskiej nie uległ i na 1302 r.. o sprzyjanie . żadna klątwa. oskarżył Templariuszy o herezje. którzy nie zgadzali się z posunięciami papieża. Przyjął imię Klemensa V. Filip IV próbował ratować sytuację przez obciążenia podatkowe oraz przez psucie monety.rozpatrzyć specjalny synod. Wojna ta zaczęła przynosić Francji straty. rycerstwa i mieszczaństwa. Konflikt znalazł swój finał w 1303 r. W 1305 r. jego polityką. nie mniej jednak papież w niedługim czasie po tych wydarzeniach zmarł. Przede wszystkim rozpoczęła się wojna we Flandrii. ponieważ do wojny wmieszała się Anglia. Próba wywiezienia papieża do Francji zakończyła się niepowodzeniem.arcybiskup Bordeaux. nie pojawiła się żadna bulla. Autorytet papieski upadł. Widomym znakiem braku autorytetu papieskiego. Odrzucono próby narzucenia zależności papieskiej kościołowi francuskiemu. Kolejnym pomysłem. Potrzebny był jednak pretekst. który miał załatać braki w skarbcu królewskim była kasata Zakonu Templariuszy i przejęcie jego majątku. by wystąpić przeciwko zasłużonemu w krucjatach Zakonowi. zwołał do Paryża przedstawicieli wszystkich stanów Francji: przedstawicieli duchowieństwa. Filip IV w 1307 r.parlament Francji. a także z tymi. narodziło się przedstawicielstwo stanów we Francji znane pod nazwą Stany Generalne . było nie potępienie Filipa IV za to. papieżem został uległy Filipowi IV . Ten papież uległy królowi francuskiemu nie udał się po swoim wyborze do Rzymu. gdy Filip IV nawiązał kontakty z opozycją antypapieską w Italii. na swoją siedzibę obrał Awinion. a którzy przebywali w kurii papieskiej.

Uległy Filipowi IV papież w 1312 r. Filip IV aresztował Templariuszy i skonfiskował ich dobra. Na swoich oprawców rzucił klątwę. . gdyż zarówno Filip IV jak i Klemens V zmarli w tym samym roku na skutek epidemii. ostatni wielki mistrz Zakonu Templariuszy Jakub de Molay został spalony na stosie. W 1314 r. Lista przestępstw jakich mieli się dopuszczać Templariusze była długa. potwierdził zarzuty wobec Templariuszy i zakon został skasowany. Szybko zaczęto mówić o spełnieniu się klątwy. To był wystarczający pretekst.Saracenom i niemoralność. wzywając ich na Sąd Boży.