Sie sind auf Seite 1von 4

I nEPnATONTAI: rTH cJ>OTEINH n/\EYPA I AN8POnOI ME IMEL

H /\oul<ia Richards UQoI1Q 1(01 KaTOnloOTfl l<E 11' aUTO. MEl


TflOE Tflv EAAllVII<Jl ucpavTll<lll<01 Tflv TflC; l1ae; I-IEoa anD aUTO, TO I<p
1<01 roue; nou oKlaypacpouv TrjV ouoia TWV Twpa fl fOla ouvEXf(EI
0flI1IOUPYEi 1<01 EnaVaEpEI oro npoOKr;VIO l\O'IKEC; TEXVEC; OloaOKOVTOC; TEe; . I<al KOAEi KoBE EVOIOEP
OE EUEpYETII<Ee; 6nou fl XElpon:xvia EiVQI 0AOYoc" aMo ouvallO I<al Tl - Via yv
pll1ia , Yla yla ana TflV KpfOTl, af-Ao 1<01 ana TOV iOlo TOV Kal<O EQUTO. T
ELlJIAON nEpll-iEVEI Kal TIC; OIl<E<; oac; nponioEIC; oro epsilon@enet.gr
No. aTllv na.loEio.
- KUPIOAEKTIKcl
LYNENTEY::H MEIIINA IIAHPOnOYIIOY (melina@enet.gr)1 <DOT. STUDIO KOMINIS ATHENS
M
nopEi vo onoTEAEoEI TEXVI']
EVO KOOIJI']IJO; Mlo KOUI<AO IJE
TI']<; XiAOPI KAiVTov;
Mlo TOnlOEpi nou o <!ll']yiTOI
TI<; 10TopiE<; TOU Red District OTO AIJOTEPVTOIJ;
01 OOUAEIE<; TI']<; /\OUKIO<; Richards iVOI ovo
TPEnTIK<; KOI KUPIW<; Enovo<!lpouv TO crafts
OTI'] To u<!lOOIJQYIVETQI KOI 01
TEXVIK<; vo know-how n6.vw OTO onolo IJno
pouv KOAAITEXVE<; KOI EPOOITXVE<; vo
OOUV ylQ VO EK<!lP6.oouv TI']OI']IJIOUPYIKOTI']
T6. TOU<; 1(01 TOU<; ouyxpovou<;
Luv6.vTI']OO TI'] /\OUKIO OTO 10puIJ0 8EOXO
p6.KI'], OE IJIO ono TI<; IJI']VIOIE<; TOU
Stich 'n' Bitch, EVO<; OIESVOU<; nou
<!lEPVEI KOVT6. ovSpwnou<; npOKEIIJVOU vo ou
VQVTI']SOUV 1(01 VO
TI'] OUVEXElO TWV crafts. M 10 I(U
PIO <!lTl6.xvEI patchwork, 6.AAI'] nAEKEI, Qi\AI']
KEvT6., OtnAWIJOTWV,
KOAAITEXVE<; , IJI']TPE( KOI OTI']IJOI']I'] /\OUKIO,
OE POAO OIJIYW<;
ME ono TO /\EWVIOIO KOI TI']V ..
AYYAIO, I'] /\OUKIO IJEy6.AWOE EOW 1(01 01'10UOO
OE OlI']V KOAwvTEXVWVTOU BE
POAIVOU . EnEITO ono nElpOIJOTIOIJOU<; TI']<; I.lE
TI'] TI'] XOpOKTI TI'] <!lWTOYP0<!lIO
KOI ,0 film , OTO u<!lOOIJO OTOV OTO
XPIO TI']<; VO nopoooolOKO nEAonov
VI']OIOKO KIAIIJI. X6.pl'] OE IJIO unoTp0<!lIO TOU
16pu1JOTO<; Fulbright EPEUVI']OE TI']V
OTO The Textile Museum TI']<; Ouo
OIVYKTOV, EVW KOTomv KOI OTI']V OAAOV
6io w<; EIKOOlIKO<; OlO Ted No
ten Atelier TOU AIJOTEPVTOIJ, onou ouvtSWE
IJIO OEIP6. Pywv ElJnvEUOIJEVWV ono TI<; EP
OlI'] TOU
HPEAETI'] TI']<; TXVI']<; OEV
TI']<; npoo<!lEpE IJOVO vo nOAUTlIJO EPYOAEio,
IJIO IJSOOO ylQ TI']V TI']<; K<!lPOOI'],
OAAO KOI EVO OXI']IJO VO IJETO<!lPEI TI<; YVWOEI<;
TI']<; IJEOW OEIJIVOPIWV, oAM KOI
OVOIXTWV oWPE6.v OE onolov EV
OIO<!lEPETOI VO IJOSEI vo nAEKEI , vo KEVTO KOI
Kupiw<;vo OVOKOAUnTEI TO KOI TO
IJI']VUIJOTO TWV MII(wV EPYWVTEXVI']<; .
rloTi va oaxo1..,eEi'rE IJE TO UcJla
OIJO we; KoMrrxvle;; LTI']V OIKOyEVEI6.IJOL
01 YUVOiKE<; KEVTOUOOV 1(1 EnAEKOV' ITOI KEVT6.w
OnOlJlKpO n016f. Ayonw TO U<!lOOIJO ylO TI<; 1010
TI']T<;TOU:EIVOI VO UAIKO OIOOI6.OlOTO KOI TPIO
OI6.OlOTO TOUTOxpOVO . EXEIIJEYOAI'] KOI
IJEYOAI'] nAooTIKOTI']TO. 0<; UAIKO <!lSOPTO, IJI M
EK npoollJiou ylO TI'] KOI TO SOVOTO. AUTG
EivOI TO 600 IJOVOOIKO SIJOTO TI']<; TEXVI']<; :
KOI S6VOTO<; . ApYOTEPO IJEAETI']OO TI<; QAAI']YO
PIKE<; OI']IJQOIE<; TOU U<!laOIJOTO<; , EIJOSO ylO TI']
SOI'] TOU OTI'] KOI
TWV 1(01
KO ono Tl']lJOYEio TWV TOU.
AA",eEIO, VIOTi TIe; OUVOVT"'
OEIe; TOU Stich 'n' Bitch; Mou aPWE I']IOQ
TI']<; Debbie Stoller nou TO Stich 'n
Bitch KOI TI']<; EYPOljJO, Mou on6.vTI']OE KOI IJE
Mou OPOEI VQ nAKw IJE nopEo
KOI vo OyvWOlOU<; . Exw
OTi 0 1<001J0<; OTI']V EAMoo OUOKOAEUETOI VO
EI<<!lp60EI OUTO nou Elvol. TI']V QU8E
OXI - MnvlKwv TOmopi. 2010.
E 36
VTIKOTIlTO. Tov OVIlOUXEi TI SO nouv 01 OMOI.
ETOI SEWtX0 KOla KonOIOV Tpono npo
nllEov OTIl Xwpo 1J0e: TO VO OiVEIe: KiVIlTPO
OE EVOV OYVWOTO npoe: EOEVO vo Eivol 0 EOU
TOe: TOU, xwpie: vo TOV XPEWVEIe: TinoTO .To Stich
'n' Bitch EivOi OWpEOV. 0001 OUIJIJETEXOUV TO
nollu onElIEUSEpwTIKO. To Stich 'n'
Bitch OEV EXEI "OPXIlYO". Mou ypocpouv ana
OIOCPOpO IJEPIl Tile: EMOOOe: vo now KOI VO op
YOVWOW lJio OUVOVTIlOIl EKE!. Toue: onoVTW:
loou 01 oOllyiEe:, MOVO lJio OKOIJIl
KonElIo TO TolllJllOE OTllvTpinoi\Il.
nOu mOTEuETE On DqlEi1.rall1 anoaraOID
noil1at1 ano TTlv TEM TTle; U4laVTIKt;e;
Kal 11 TWV crafts we; ypa4l1
Kt;e; 6paOTTJplOTI1Tae; ((aAAI1e;1I Eno
Xt;e;; H TEXVIl TOU UCPOOIJOlOe: KOlEXEI nEpio
nTllSEOIl OTO LTIlV
EMOOO olio oVOKollunTOVTOI IJE KoSuOTEPIl
0lloEKOETlwv, OKOIJO KOI OT'1V Tile: nllll
pocpopioe:. Twpo ov l<onolOI, unoTiSETol EnoTo
VTEe:, OTIlV ElIlIooo ovolJnopouv va PVo TExvTle:,
E 38
- , '
I nEPnATt1NTAI: rTH CIlt1TEINH nl\EYPA I ANGPOnOI ME IlEEL
n6pvn A, 2011,
uC!>avan, KEvtnlla,
nOp1pElO
vo ono 11,
VE, am
lOU 010 Red
Light District 10U
KOI ono
11, 1EXVI
KE, nou
OUV101 O1:nv
101opnon 1WV A01PEU
11KWV EIKOVWV.
Eivol OKOlJnO ooxrUlIiOI, TOnlOEpi,
-KOI6XI niVOKoe:, OVolllJO K.lIn.- OUTO
ocpEillETOI OTllv EMEIl\J1l nOloEioe: TOUe:.
nIOTEUW OEOTI 2001,
01 EnoKollouSE<; OIOPKEie: nollEIJIKEe: ouppo
OTllv nEplcpEpEIO KOI 11 KpiOIl
opoue: OTllv OVTilllll\J1l Tile: TE
XVIle: we: IJEOOU OIOIJOPcpwolle: KOIVWVIKOU 010
Mvou. H ovoocpollEIO Tile: KpiOIle: KOI Tile: T.pO
1J0KPOl10e: EUVOEi lJio TEXVIl nlO OIKEio, nlO
nlo KOI nlo KOVTO
OTIe: ovSpwnlVIl OIOOTOOEIe:. YcpOOIJO,
nIlMe:, aXUPO EIVOI KanOIO ono TO VEO ulIlKO
Tile:. 01 OMOVOOI, nou OEV naOXouv ana KO
KOTWTEPOTIlTOe:, TO 2008 onEoloov EVO
7% TOU AEn TOUe: OTle: TEXVEe: KOI TO design,
OTO onoio npwTEuoUOO SEoll EXOUV TO crafts.
8aOEI 6awv aVQKaAu..,aTE TTle;
AiTTJe; oae; navw OTTJv U4laVTIKt;. nwe; ea
oKiaypa4lOuoaTE TOV EAAI1VIKO Aao OE Ka
nOlov lIlIJIOUPVII<O, KO
olJonolliTIl, TollIJIlPO, XOPOUIJEVO,
oKom nOVIlTO, OVOI)(TO OTle: KOIVOTOlJiEe:, ocpo
nOIIlTIKO, TpUcpEpO. MEOO onplovTOXPO
VIO olio. OEV EivOI;
EXOVTae; l;t;oEI OTO ExoVTae; 611
Aa6r; napEI anOOTaOI1 ano TTl xwpa,
mOTEuETE OTI OVTWe; unapxouv 61aKpITa
OTOIXEia nou ouvehouv ,.lIa avayvwpiol
EAAI1VIKt; TauTOTTlTa; lEV nIOTEUW OTO
ESVI KO xopo KTIlPIOTIKO. OOTOOO, OV VEVIKEU
ow XOPIV IJnopw vo KonOIO
KOIVO XOPOKTIlPIOTIKa OTOUe: EMIlVEe:: EivOI
nollu EUPlllJOTIKoi KOI EnIKOIVWVOUV CPTlOXVO
VTOe: "OVopO". AVOPO OlllJoiVEI olallovoe:, 0111
OlllJOKPOlio KOI business. BlIEnw ou
xva OTO OPOIJO EVOV (TOV vo
lIEEllJio CPpooll KOI VO nopouTO
"xopoe:" OYVWOTWV KOI VO TOU oVT-onoKpivE
TOI. AUTO EivOI EVO noM nollio KOI nollu
VTOVO OTOIXEio Tile: KOUATOUPOe:. =E
pOUIJE, EniOIle:, vo 0 fEpIJOVOe:
OTIlV EMIlVI So nopoYYEillEI TOpO
1J0001l6TO VIO TOV mUTO TOU. Av SElIEI TO nOI
oi TOU,lJnOpEi vo nopoYYEillEI TOU (KOI
vo TIlV nllllPWOEllJOVO TOU)).
Exovme; l;IiOEI, AOlnov, 0TJ1 OTJ1v
OAAavoia Kal OTTJ NEa YOPKI1, nOla OTOI
XEia ea va 610aXeOUj.lE Kal
va ano aUTOUe; TOUe; Aaoue;;
LTIl fEPlJovio, VIO nOpaOEIVIJO, nooo
l\JEUooioSlloll nEpi TOlIEVTou. OI50oKolloi IJOU
1J0u EIJOSOV OTi VIO VO EVOe: KOMI
TEXVIle: 1% TOlIEvTo KOI 99% oou
lIEIO. TIlIJESOOII<OTIlTO TOU
VEplJOVIKOU nVEUIJOTOe:. npOTllJW Tllv KOIVW
vio nou EXEI we: vo TOV nllou
TO KOI OE I<OIvwCPEM EnEVOUOIl VVWOIle: -011
1J001Ee: unOTpocpIEe:, XOPIlVIEe: OE
KOIIJOUOEio- ana TIlV KOIVWVIO
nou TOV nllouTo OE
nopEe:, OKOCPIl, nloivEe: OTIl MUKOVO KOI
SEe: OVTOUVElEe: OE 1J0UPIl Mou OPEOEI,
EniOIle:, nollu 11 KOIVwvio Tile:
NEoe: YOPKIle:. KOVEie: OEV ooxollEil'OI IJE TOV
aMO:EivOI TO oVTi9ETO TOU XWpIOU. 01 OMOV
ooi Eivol EVOe:
IJOVOI Til Xwpo TOUe: IJE EnIXWIJOTWOEIe:. Exouv
oqlJOOIO nOioEio. EIVOIOIlIJIOUPVI
KOI, onlloi KOI EUTUXEle:. LTO KEVTPO TOU AIJOTEP
VTOIJ olio TO OValllJOTO IlPWWV,
VOUOPXWV) ExOUV IJEVESOe: "TOE nIlc:", EKTOe: ana
TOV unEPIJEVESIl oVOPlaVTO TOU MnopouXLnl
0 onoouvaVWvoe: Enllllue: EIVOI TO TIIJW
IJEVO npoowno Tile: n6111le:. AUTolltEI nOMa.
01 OMovooi OEV OTi 01 EKOVOV "TO
6 :I
,lI3X(U3U 11010
-IXt;Jynol )13X, OS )130YXOlOO 110" 'o!rilodou O)ri
'"Idt;JM3<i> 01 OX9LD 3Yt;JS" t;J'{O)llInollt;J)I 01
OS 01l9ri !lOIA ')nOl yXnm nou 9lnO
10 IInollt;J>1 ON :)nOl O!MoyoriodlIlU13ri t;Jlg
-IOU 01I1nOL)XnOlln3 009u 3IAJ IAJ 'IOY0)l0t;Jg '))311
-oAllnoll)080YOlO)l1l311 )018901
113Syg oY(1003sud3L)ri O!ri olA )Ul t;Jd13119 01
)3SUlldouo Oil 0)OY0311 ullln0(13yn08rino 1009
)no'{9 ,uo )OLoX OIU )09(108 0 10)1 )0113'{>1t;JdH
o 1I00H )ullluc;>dSIIO )Ul 0!3XI01O
-3M311(1")30t;JLDOlO>III(\')1 OlU191UY8013riUl !3d
-(1")3S )og(10S 0 )0l13'{>1t;JdH 0 3U!3 "I3d 01l\t;Ju
01., ,3Xdt;Jun I\3g y(\')L UlO )013Yt;J<i>00 uou(1M3
)nOl t;Jd13119 01 )OSt;Ju 3ri IInooYAulln)l PN :1\C'Jg
-l1d90lM'l1 911\3A lu oe Ii
cc)no13St;J)lA3 )(10)lllOririO)l
9UO (10riOllIYOU nOluold)3Xol9u19uo 1I0)lUS
-YY3<i>(\')U311(\')09 U )nOl" nou
01l9ri ')OlU1910U )ULDldt;J
09PY'{3 IIULD )Ul odc;>X OlD 1O)lloriod
10)1 0110t;Jdou 01 olA (9)1llOd)l) oriydX
OIU 13Xdt;Jun 11311 0)3lDldo IIUllO>1 )l3rit;Jllng
)!3IAn )11 110>1 (\')!9 010>1 10)1 nOY911no nOl )od
-t;J8 )13 1I00(101100dou nou )(101no )no'{9 1311
-C;>1O>IO Uo!d>1 H o!dlO)lm )nOluYt;JA3riUI01I
-)3 OdC;>l IIUri)'<I nOl
"Od01>It;JIIO t;Jllld3riI3X" Olllnooc;>doo)'<I :UOUS
-JOU3UIIUlIlYlno 3rillnoot;Jdg)0 10)1 '101I!3 )1OIA
'o)<i>umOI3YU UIOII!3 119 )'<1
10)1 )OSy 3riIOU(\')dSIlt;J
-Ot;JUN> :1\I)(W)DdctnB 1M Imll\I)og)(D.LI\IWIMO
01\ I\ool)odourl oe !I"u :od"X luo !l131191\
-ng !l3d9c!>09IlJ'l3l\noXd9un U9 3131)31.OIU
0110)1 OY08yu3'{OA
-3ri 01 ')3)ri01OoyoA3ri )113rinooy<i>0)'<I .(\')It;J)I
t;Jdou 3rit;JU t;J13ri 10)1 Od319111U(\')dS1I0 01 )odu
)ori )nO!3)110 )n013ri
,II 'ygoy
-ug '1lidU IIIIIN 0 IIU19UO t;J1I
UOOlOt;JIIOU3 H,, :9l1IAo'('lno 10)1 9)11r1
-010 3r1nOI\9)1 01\ 119 3131)31.OIU Ii
)0!Onoj3 )U131(10 ')0)d3sm'{3 )U131(10 ')O!l
-od)loriug )U131(10 urinllC;>lIno 101l)3113g O)oog
-noo H :)!3ri3 011139 10)1
no)ooriUI1 nOl )nOlllnOIlt;JIU Oil
)UOUS(1oyo>lOdou )3d3rit;J)I 10>1 U!01Od)llri )!d
-(\')X 10)0IlUS'<I 10)oXdo 10 1I0Ild3<i>t;J1O)I 01 )c;>U
1I(\')111(101Od>1 11(\')1 )01uuc;>on90 10)1
)yX3l1no 1311)OriUO nOY'{t;Jj3 O!1Od)loriuI1"
oIA(1Loun 10)1
)311l0Xdt;J 3D 083ri(10dlOlglO)l )0)31OUO
-3g (no<i>ym 10>1 (1038 y<i>dori OIOU
)31/10q13nnno )nOl
olA )3Adnoll3Y nou 0Jdl3un3 Din
1011)3 'o)AdnolnuQ 9uo '1311\'lAOAdOIQ nou
)O)IIX31OdI3X )130\11/10IlnO );>lXI OII O 10
U 131Y IOYY9 10 IInou 08 11 )3xnoullo 1101 01
IIU11019g0<D '10")3 !,1I110rtAodll nOll
91no 130!,dcjl1l3 0" 1013(l3VOllonQ 0
(I' -0!3.1.DldO 1\1.I..l
10>1 :mrlr;>Mg )!3IAn )LL I\O)l(1)!9
-010>1 10>1 nO'lQMO nO.l )Odr;>! )13
1\00QOilOodou nou )l)oJ.no )nO'lC?
131\<!JJ.O)lO 1.I0!d>l HOld10)!n3
)nO! u'll}A3nl.llOl\j3 od<!J! '31\r;>I\X
I\un )'d nO!
"odo.l)ll}l\o 01\1d3n13X.. oJ.l\noo
-<!Jdoo )'d :uoliSlou3u I\UJ.l\l;tl
-no 3rlMOOr;>dg )0 10)1 '101\,3 !.lOIA
'O!<I>ll/h013'lU U101\!3 I.LC?
-IU ':J'd IO)! )Oel:t 3nlOU(1)de
-I\r;> 101\?nIJAd31'l'lD>t I\noXdl}UAII
-t;J>1 3D )ori t;Jrin31!YOu 01110
)91)13 )ori )no'{9 oIAllnO(1XoI nou )nori911)nOl
3ri 01l(\')<i>ri(10 !38ud(\')rill Oil OYOII(10 9)1
-111(\')1110)1 )9)1il''l'OU 11'<1 ,Olj3011
113g O!riOIlOOI )jd(\')X o!1Od>loriuI1" :o!lod)lol1
-l1g lu olg, I\lu 1\00l)3r1O/\oun 1;1)11'(311\,,)111
-1'l0U 1\(1)1 !lolW9'lnoc!> ,d3U :>3!doAluO)l10
10)1 !l31\"dOliI0 'l,IgO'll1g :!loJlDChl
-orll1g !llu I\lu 3r1 l11nc!>rlI)O 1D1\!3
1\,,)lIJJ'lOU 1\(1)1 ollu9'lnDcl> l1119
"oynoX)m 31(10 (\')t;J<i> Oil m
-ogOYI<i> 113g 10)1 )Olt;Jd)l 9>IIIIUY'{3 019UO OlOU
-!1 11311 uXnoy nori youg!3l1nO Ul
c;>A3 3>IUS9gouo 113g ori3Y9U 0lri09)1AoU
,SIIOl t;J13ri )(101l0rid3J )nOLD 31(10 yXOll3 Y)lIA
-oY'{no u091lInOLj<i>um )nOl Oil olAllnollt;J)I 01
)nOll0)l 311t;JIUL nou lI(\')lt;JririO)lIl(\')l
)nod9<i>0<i>um )nOLD
')ou(Y)d811t;J ')oyo)lAt;JU .)1
0" :9r190[\ OIOU 3D 10)f :c<3r1oA9c!> 01 QOrlll
nO',lD)lA9U"9 no.1 l1ol,td lu 3r1 31!3I\(I)c!>l1n1
t;J)lIl)l3yoldml
:0!39IOU y)lUU8010 IIUl 0!3YOXO OLD oriuSt;Jri
01019)111110riUO c;>d(\,)38 91no ,IJ ,013L)II(\')lOlg
089)10)1 01 0091 nou t;Jlno ,ri 311t;JIIOU
113g nOl Ollt;Jri 01 009 '()ori (\')d(1AII(\')lnoyu9311
11(\')1 )130!1I0<i>ri3 )3jognX )11 ')ori )3!yodou )11
')ori )13Y9U )1131)3g) )nOll1(\')lt;Jri03'{31O
10)111<;1)10)1 lI(\')lllC;>lno olriyXoo IIU1 9UO
-ori(\')o I\3g )ori09)1 0 000 0)3'#-.:::
9UO -)0!3gIOU )y)lIlIYOU )UII01Y- ) 0)39 _
)y>IIIU801O )Ul IIOLD 10)1 )t;Jr(
-0)10)1 )Ul 0)d0101)1lgULD
lI(\')dt;J0031 11(\')1 lIc;>lno 9)11110<i> o.
10)1 U ')01l98<i> 0 'UIIQoolOri
U '0)Yl3gnood8 H :1013'l!3c!>O 1.19 313(131.O
-IU I)ou 10)1 og9'l'l3 1\l1l.D !3'lX0I\3 :>00 Ii
11
-!3g Oil nori '1I00QOrill)13
IIUl 08 119 IIOn3LD)U )no09 3D 1I00UlOQO 3ri
'(\')0<;111Y38 til Oil )C;>U t;JLD(\')O 1I00mY(108rino
3ri 'nori t;J13ynogulllnog Oil 1I<;111X
-3111(\')1 odc;>X OlD 10u(\')dSIlt;J 10riuot;JlI1 IIOjIOIlt;J
noriIO)lIl(\')lDC;>MD "od(18 IIUl '0)11
-o13dSUl 'Od<;11 'nori Og)dlOU uY'{t;J IIU11"
Ot61 no!d8(\')l)10
U8Z lIu13rinooyril1 Oil PIA 1I(\')1I\903U 11(\')1 0)3ri
-Ullri 01 011lt;J<i>3lD 3ri 3ri0
L
)Y01O )31)YOU 10 01Uri
-d98no 110 "<;1Xodu,, 1138Y9 )ori )O)llglo
08 11 31)31OOII10<ll )nOl 0)3rilJllri oll1C;>lgnoy
-noy t;Jlln08 9UO (\')1t;J)I ) 011\08t;J8" tt61 nOJDIAJ
IIUl lIulllnoLt;Jld03 )31!y
-ou 10 :)nOl odc;>X ULD "olOd;1l 0110)1 0)3riUO