You are on page 1of 23

Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση

ART SUPPORTS EDUCATION

Fulbright
Alumni
Art Series
σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη
with the kind support of the Benaki Museum

Το Πρόγραμμα Fulbright

The Fulbright Program

Το Fulbright είναι ένα πρωτοποριακό, διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών ανταλλαγών. Κάθε χρόνο, χορηγεί περισσότερες από 6.000
υποτροφίες σε πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 155 χώρες του
κόσμου. Μεταξύ των υποτρόφων ξεχωρίζουν κάτοχοι του βραβείου Πούλιτζερ,
πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών, καθηγητές και διακεκριμένοι επιστήμονες,
πρέσβεις, καλλιτέχνες, ανώτεροι δικαστές, πρόεδροι επιχειρήσεων και
οργανισμών.

Fulbright is the premier international educational and cultural exchange
program in the world. The Fulbright Program awards approximately 6,000
grants annually to scholars from the United States and 155 other countries.
Fulbright alumni include Nobel and Pulitzer Prize winners, prime ministers and
heads of state, professors and scientists, ambassadors and artists, Supreme
Court justices and company presidents.

Το Fulbright ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1948 και ήταν το πρώτο που
λειτούργησε στην Ευρώπη. Ο διακρατικός του χαρακτήρας είναι ένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά του Ιδρύματος. Από το 1948, έχει χορηγήσει
υποτροφίες σε περισσότερους από 4.700 Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές,
επιστήμονες, καλλιτέχνες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα,
οργανώνει ποικίλα προγράμματα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών
και προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με σπουδές στις
ΗΠΑ σε χιλιάδες πολίτες.

The Fulbright Foundation in Greece was established in 1948 and is the oldest
Fulbright program in Europe. Bi-nationalism is central to its mission. The
Foundation offers scholarships to Greek and American citizens – students,
teachers, scholars, researchers and artists – to pursue a wide variety of
educational projects. Since 1948, the Fulbright Foundation in Greece has
awarded more than 4,700 grants to Greeks and Americans, while it regularly
implements programs for educational and cultural exchanges, and offers free
advising services for studies in the United States to thousands of individuals.

Υποτροφίες στις Καλές Τέχνες

Artist Scholarships

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια του Ιδρύματος Fulbright, απονεμήθηκαν
υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις καλές
τέχνες. Με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας
ενός ειδικού προγράμματος για καλλιτέχνες. Έτσι, το 1989, εγκαινιάστηκε
το πρόγραμμα υποτροφιών για καλλιτέχνες. Το Ίδρυμα Fulbright στην
Ελλάδα είναι ένα από τα λίγα Fulbright παγκοσμίως που προσφέρει ένα
τέτοιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Αμερικανούς και
Έλληνες καλλιτέχνες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση στον
τομέα τους, να παρακολουθήσουν από κοντά τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις,
και να εμπλουτίσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση. Η ιδιαίτερη σημασία
του προγράμματος αυτού έγκειται στο ότι προάγει την καλλιτεχνική και
διαπολιτισμική επικοινωνία και δημιουργία ανά τον κόσμο, προβάλλοντας
τη σύγχρονη ελληνική τέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζοντας
συνεργασίες Αμερικανών καλλιτεχνών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς
φορείς στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος αυτού, μέχρι σήμερα έχουν
χορηγηθεί σχεδόν 100 υποτροφίες.

Soon after its inception, the Fulbright Foundation began awarding scholarships
for graduate and doctoral studies in the Fine Arts. In time, the need emerged
for a program tailored especially for artists. Thus, in 1989, the Artist Scholarship
Program was launched. Indeed, the Fulbright Foundation in Greece is one of
the few Fulbrights worldwide to offer such a program. The Artist Scholarship
program is intended for American and Greek artists that wish to exercise
their craft, to observe the new artistic tendencies up close, and to expand
their artistic expression. The importance of this program lies in the fact that
it promotes artistic and intercultural communication and creation worldwide
by showcasing Greek art in the United States and supporting collaborations
between American artists and artists or institutions in Greece. Through this
program, to date Fulbright has awarded close to 100 grants to artists.

Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση –
Fulbright Alumni Art Series

Art Supports Education –
Fulbright Alumni Art Series

Το πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Fulbright, που
ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο της οποίας εικαστικοί καλλιτέχνες που
υπήρξαν υπότροφοι Fulbright προσφέρουν έργα τους για την ενίσχυση του
προγράμματος υποτροφιών του Iδρύματος, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο
αυτό τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με
την υποστήριξη του Γραφείου Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και της Αμερικανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.
Ο πρώτος κύκλος έργων παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2011 στην Αθήνα,
στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Οδού Πειραιώς) και ο δεύτερος κύκλος το
Δεκέμβριο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Excelsior.

In recognition of the fundamental role of education, Fulbright artist alumni
donate their works in support of the Fulbright Scholarship Program. The “Art
Supports Education – Fulbright Alumni Art Series” program, which began in
2002, was implemented with the support of the Bureau of Educational and
Cultural Affairs of the US Department of State, and the US Embassy in Athens,
in collaboration with the Benaki Museum.
The first series of works was presented in January 2011 in Athens, at the Benaki
Museum’s Pireos Street Annex, while the second series was shown in December
2011 in Thessaloniki, at the Excelsior Hotel.

Στόχος του προγράμματος «Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση – Fulbright
Alumni Art Series» είναι να καταδείξει μια αμφίδρομη σχέση της τέχνης με την
εκπαίδευση. Εικαστικοί-υπότροφοι του Ιδρύματος, μέσω του προγράμματος,
ανταποδίδουν την ευκαιρία που τους δόθηκε, συμβάλλοντας με τα έργα τους
στη χρηματοδότηση των υποτροφιών. Υπάρχει άλλωστε καλύτερη διαφήμιση
για το Ίδρυμα από την επιτυχία των ίδιων του των υποτρόφων;
Το Ίδρυμα Fulbright και το Μουσείο Μπενάκη σας προσκαλούν να
υποστηρίξετε το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright αγοράζοντας ένα έργο
τέχνης από το Fulbright Alumni Art Series. Όλα τα έσοδα από την πώληση των
έργων θα διατεθούν γι’ αυτό το σκοπό.
Ο κατάλογος αυτός είναι μία προσφορά προς τους καλλιτέχνες, που τόσο
γενναιόδωρα στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, και παράλληλα είναι ένα
τεκμήριο που ευελπιστούμε πως θα χρησιμεύσει μελλοντικά σε μελετητές.
Ο κατάλογος θα ολοκληρωθεί όταν θα έχει γίνει πλήρης καταγραφή των
καλλιτεχνών-υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright.
Ευχαριστούμε θερμά την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το
Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη· το Μουσείο Μπενάκη, και
ιδιαίτερα τον Άγγελο Δεληβορριά, την Ειρήνη Γερουλάνου, τη Δέσποινα
Γερουλάνου, και τον Δημήτρη Δρούγκα· την Οικογένεια Τορνιβούκα και την
ομάδα του ξενοδοχείου Excelsior· τον Δημήτρη Ντούτη (γραφείο Fulbright
Θεσσαλονίκης), και ιδιαίτερα την Άντζυ Φωτάκη (γραφείο Fulbright Αθήνας).
Άρτεμις A. Zενέτου
Executive Director

The goal of the “Art Supports Education – Fulbright Alumni Art Series”
program is to demonstrate that art supports education, just as education
supports art. Thus, Fulbright artists reciprocate the opportunity they were
given, by contributing with their works to the financial support of the
Scholarship Program. After all, what better advertisement for the Foundation
than the success of its alumni?
The Fulbright Foundation and the Benaki Museum invite you to support the
Fulbright Scholarship Program by purchasing a work of art from the Fulbright
Alumni Art Series. All proceeds from the sale of the works benefit the Fulbright
Scholarship Program.
This catalogue is a gift to the artists, who have so generously supported this
initiative, as well as a resource which we hope will prove useful to researchers
in the future. We will continue updating this catalogue until it can stand as a
complete record of the Fulbright Foundation’s artist alumni.
We extend our sincere thanks to the US Embassy in Athens and the US
Consulate in Thessaloniki; the Benaki Museum, and especially Angelos
Delivorrias, Irini Geroulanou, Despina Geroulanou, and Dimitris Droungas;
the Tornivoukas Family and the team at the Excelsior Hotel; Dimitris
Doutis (Fulbright office in Thessaloniki), and especially Angie Fotaki
(Fulbright office in Athens).
Artemis A. Zenetou
Executive Director

contents
περιεχομενα

Εριέτα Αττάλη
Erieta Attali
“Federal Courthouse,
Phoenix, Arizona” 2001-2003
“George Washington Heights, NYC”
2001-2003

06
Κώστας Βαρώτσος
«Δρομέας» 2008
Costas Varotsos
“Dromeas” 2008

07
Γιώργης Γερόλυμπος
Yiorgis Yerolymbos
“Central Park, New York” 2010
“Death Valley, California” 2010

08

Σώτος Ζαχαριάδης
«Ο διανοούμενος» 2010
Sotos Zachariadis
“The Intellectual” 2010

10
Νταϊάν Κατσιαφίκα
«Συμφωνία» 2009-2011
Diane Katsiaficas
“Covenant” 2009-2011

11
Ζωή Κεραμέα
Zoe Keramea
“Fulbright Foundation in Greece”
2006

12
Απόστολος Κιλεσσόπουλος
«Νεφέλωμα» 1993-2011
Apostolos Kilessopoulos
“Nebula” 1993-2011

13
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
Theodoros Zafeiropoulos
“50 vanessa black” 2009-2011

09

Σία Κυριακάκος
«Κορίτσι απ’ τα Τρίκαλα» 2004
Sia Kyriakakos
“Girl from Trikala” 2004

14

Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς
Ioannis Michalou(di)s
“Stairway to Heaven” 2011

contents
περιεχομενα

15
Ελένη Μυλωνά
Eleni Mylonas
“Intergalactic Digs I” &
“Intergalactic Digs II” 2000-2011

16

Δημήτρης Παπαϊωάννου+
Μαριλένα Σταφυλίδου
Εικόνες από το Μέσα 2011
του Δημήτρη Παπαϊωάννου
Dimitris Papaioannou+
Marilena Stafylidou
Pictures from Dimitris Papaioannou’s
Inside 2011

19
Λάμπρος Παπανικολάτος
«Χωρίς τίτλο» 2007
Lambros Papanikolatos
“Untilted” 2007

20
Βαγγέλης Πλοιαρίδης
Vangelis Pliarides
“Tapactuan” 2009

Ζάφος Ξαγοράρης
«Ηχητικό τοπίο με σειρήνα ομίχλης»
2005
Zafos Xagoraris
“Soundscape with Foghorn” 2005

17
Ντόρα Οικονόμου
«Χωρίς τίτλο» 2006
Dora Economou
“Untitled” 2006

18

21
Λουκία Ρίτσαρντς
«Πινακοθήκη Πορτραίτων» 2011
Loukia Richards
“Portrait Gallery” 2011

22

Εριέτα Αττάλη
«Federal Courthouse,
Phoenix, Arizona»
2001-2003
«George Washington
Heights, NYC»
2001-2003
Η Εριέτα Αττάλη γεννήθηκε το
1966, στο Τελ Αβίβ. Σπούδασε
φωτογραφία στο Goldsmiths College, University of London. Από το
1992 έως το 2002 ασχολήθηκε με
την αρχαιολογική φωτογραφία και
συνεργάστηκε με πoλιτιστικούς
φορείς του εξωτερικού, όπως το
Βρετανικό Μουσείο, την Εθνική
Πινακοθήκη του Λονδίνου, το
Αρχαιολογικό Μουσείο της
Νάπολης και το Αρχαιολογικό
Μουσείο της Σμύρνης. Από το 1998,
που ξεκίνησε την καριέρα της
στην αρχιτεκτονική φωτογραφία,
η δουλειά της έχει δημοσιευτεί
σε πολλές χώρες, τόσο σε
μονογραφίες, όσο και σε περιοδικά
όπως τα Casabella, 2G, Quaderns,
Harvard Design Magazine, και Bauwelt. Από το 2003, είναι επισκέπτης
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής
φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Τα
έργα της έχουν εκτεθεί σε γκαλερί
και μουσεία διεθνώς.
Η Εριέτα Αττάλη έλαβε υποτροφία
από το Ίδρυμα Fulbright το 200001 για φωτογραφία αρχιτεκτονικής
και τοπίου στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Erieta Attali was awarded a Fulbright Artist Scholarship in 200001 to study Architectural and Landscape Photography at Columbia
University’s Graduate School of
Architecture, Planning and Preservation in New York.
www.erietaattali.com

www.erietaattali.com

06

από τη σειρά nightscapes
+ glass buildings 2001
Αργυροτυπίες, 20x40εκ.

Born in Tel Aviv in 1966, Erieta
Attali studied photography at
Goldsmiths College, University of
London. From 1992 to 2002, she
worked in the field of Archaeological Photography for the British
Museum, the National Gallery of
London, the Archaeological Museum of Naples, and the Archaeological Museum of Smyrna, among
others. Since beginning her career
as an architectural photographer
in 1998, her work has been widely
published, both in monographs
and in magazines, such as Casabella, 2G, Quaderns, Harvard Design Magazine, and Bauwelt. Since
2003, Attali has been an Adjunct
Assistant Professor of Architectural
Photography at Columbia University, New York. Her work has been
exhibited internationally at galleries
and museums.

Erieta Attali
“Federal Courthouse,
Phoenix, Arizona”
2001-2003
“George Washington
Heights, NYC”
2001-2003
from nightscapes
+ glass buildings 2001
Silver prints, 20x40cm

Το nightscapes + glass buildings
είναι μία συλλογή φωτογραφιών
της Αττάλη από την περίοδο που
διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος
Fulbright στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δύο από αυτές –μία που απεικονίζει
το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο
Φοίνιξ της Αριζόνας που σχεδίασε
ο αρχιτέκτων Ρίτσαρντ Μέιερ, κι ένα
χειμωνιάτικο νυχτερινό τοπίο στη
γειτονιά Washington Heights της Νέας
Υόρκης– τυπώθηκαν σε περιορισμένο
αριθμό, ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright,
στη Μεγάλη Βρετανία.

Nightscapes + glass buildings is a collection of photographs which was taken during Erieta Attali’s Fulbright year
in the United States. These limited edition prints, produced especially in the
UK for the Fulbright Foundation, feature the Federal Courthouse Building in
Phoenix, Arizona designed by Richard
Meier, and a winter nightscape in New
York City.

Ο Κώστας Βαρώτσος, καθηγητής
εικαστικών στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.
Τα έργα του βρίσκονται σε
σημαντικές ιδιωτικές συλλογές
και μεγάλα μουσεία του κόσμου,
ενώ κοσμούν δημόσιους χώρους
σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιεί
διάφανα υλικά, όπως το γυαλί,
το πλεξιγκλάς, το νερό, αλλά
και ατσάλι ή πέτρα για να
δημιουργήσει έργα με κοινωνικό
και συμβολικό πολλές φορές
χαρακτήρα. Τον ενδιαφέρει
ιδιαίτερα η επικοινωνία και η
συγκινησιακή βίωση του έργου
από τον θεατή.
Ο Κώστας Βαρώτσος έλαβε
υποτροφία Fulbright το 1990-91 για
το Experimental Glass Workshop
της Νέας Υόρκης.
www.costasvarotsos.gr

Costas Varotsos, a Professor of
Visual Arts at Thessaloniki’s Aristotle University, lives and works in
Greece. His works are represented
in major private collections and museums internationally and can also
be found in public spaces around
the world. Varotsos uses transparent materials, such as glass, Plexiglas and water, as well as steel and
stone to create works of social and
often symbolic significance. He is
especially interested in the way his
art can communicate and emotionally connect with the viewer.
Costas Varotsos received a Fulbright Artist Scholarship in 1990-91
to study at the Experimental Glass
Workshop in New York.
www.costasvarotsos.gr

Κώστας Βαρώτσος
«Δρομέας» 2008
Mεταξοτυπία, 50x70εκ.,
200 εκδόσεις

Costas Varotsos
“Dromeas” 2008
Silkscreen, 50x70cm, 200 prints

07

Το 2008, ο Κώστας Βαρώτσος
δημιούργησε τη συλλεκτική
μεταξοτυπία «Δρομέας» για τα 60
χρόνια του Ιδρύματος Fulbright.
Τα έργα είναι υπογεγραμμένα και
αριθμημένα από τον καλλιτέχνη.
H μεταξοτυπία βασίζεται στο
ομώνυμο γλυπτό ύψους 12 μέτρων,
κατασκευασμένο από γυαλί βάρους
50 περίπου τόνων και σίδερο, το οποίο
χρησιμοποιείται στην κατασκευή
υποβρυχίων. Το γλυπτό αρχικά
τοποθετήθηκε στην πλατεία Ομονοίας,
όπου παρέμεινε μέχρι την έναρξη, το
1998, των εργασιών για το σταθμό του
μετρό, οπότε και μεταφέρθηκε στη
θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα,
στην πλατεία Μεγάλης του Γένους
Σχολής, μπροστά στο ξενοδοχείο Hilton.

“Dromeas” is a limited edition print,
especially created by internationally
known artist Costas Varotsos in 2008
to commemorate the Fulbright Foundation’s 60th anniversary. The prints
are signed and numbered by the artist.
The silkscreen is based on Varotsos’
“Dromeas” (the runner), an imposing
12-meter-tall sculpture made of approximately 50 tons of glass and iron
of the type used to build submarines.
The “Dromeas” was originally placed in
Omonia Square, where it remained until
1998, when work began for the Athens
metro. It was then moved to the small
square facing the entrance to the Athens Hilton.

Γιώργης Γερόλυμπος
«Central Park, New
York City» 2010
Lambda Print σε αλουμίνιο,
40x60εκ., 10 εκδόσεις

«Death Valley,
California»
Ο Γιώργης Γερόλυμπος γεννήθηκε
στο Παρίσι το 1973. Σπούδασε
φωτογραφία στην Αθήνα και
αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη.
Διδάσκει φωτογραφία στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο
Βόλο. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές
σπουδές στην εικόνα και
επικοινωνία στο Goldsmiths College, University of London (1998)
και διδακτορικό στην τέχνη και
στο design στο University of
Derby (2007). Φωτογραφίες του
έχουν δημοσιευτεί σε πολλά
βιβλία τέχνης και αρχιτεκτονικής.
Παράλληλα με την ακαδημαϊκή
του δραστηριότητα, εκθέτει τη
δουλειά του σε ατομικές και
ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον
του εστιάζεται στη σχέση μεταξύ
φύσης και ανθρώπινης επέμβασης,
όπως αυτή εντοπίζεται στη
σύγχρονη τοπιογραφία. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.
Το 2008, με την υποστήριξη
υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright, ο Γιώργης Γερόλυμπος
πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο
project στο School of Art
του Πανεπιστημίου Yale και
ολοκλήρωσε ένα οδοιπορικό
στις ΗΠΑ, ταξιδεύοντας και
φωτογραφίζοντας από τη μία ακτή
της χώρας ώς την άλλη.
www.aaart.gr

08

Lambda print σε αλουμίνιο,
50x50εκ., 10 εκδόσεις
(Δύο φωτογραφίες από τη σειρά Road
Trip: USA.16994.61 2010)

Born in Paris, in 1973, Yiorgis Yerolymbos is a photographer, an
architect, and currently a Photography Lecturer at the School of
Architecture, University of Thessaly. He studied Photography at the
Technological Institute of Athens
and Architecture at Thessaloniki’s
Aristotle University. He subsequently pursued a graduate degree at
Goldsmiths College, University of
London, and completed his PhD at
the School of Art and Design of the
University of Derby, UK. His photography work has been published
in a number of books on landscape
and architectural photography. In
parallel to his academic work, he
also exhibits his photographs in
solo and group art exhibitions in
Greece and abroad. His work focuses on the interaction between
nature and culture, as exemplified
in contemporary landscape photography. He lives and works in
Thessaloniki.
In 2008, with the support of a
Fulbright Foundation grant, Yiorgis
Yerolymbos carried out an independent project at Yale University’s School of Art and crossed the
United States from coast to coast,
documenting his journey with his
camera.
www.aaart.gr

Yiorgis Yerolymbos
“Central Park,
New York” 2010
Lambda Print on aluminum,
40x60cm, 10 prints

“Death Valley,
California” 2010
Lambda Print on aluminum,
50x50cm, 10 prints
(Two photographs from the Road Trip:
USA.16994.61 collection, 2010)

«Από τη μία ακτή της Αμερικής ώς την
άλλη, όπως τόσοι φωτογράφοι πριν
από μένα.
Το ονειρευόμουν καιρό. Θα το
τολμούσα ή θα έμενα στα λόγια; 16.994
χιλιόμετρα, 61 ημέρες, διασχίζοντας
πολιτείες, πόλεις, ερήμους και
θάλασσες. Οδηγώντας μόνος μέσα στο
τοπίο, ο χρόνος διαστέλλεται, γίνεσαι
είτε η φωνή και ο αντίλογος μαζί, είτε
η σιωπή. Είσαι εκεί γιατί εσύ σε πήγες,
φτάνεις εκεί που πας όσο αργά ή όσο
γρήγορα εσύ αντέχεις να οδηγείς.
Απέχεις από το σπίτι σου όσο εσύ σε
απομακρύνεις. Ταξίδεψα πιο πολύ και

πιο μακριά απ’ όσο είχα ελπίσει ποτέ.
Τα μάτια μου βλέπουν, πλέον, λίγο πιο
έντονα, λίγο πιο μακριά. Με το ταξίδι
αυτό, είχα τη μοναδική ευκαιρία να
με συναντήσω ξανά μετά από πολύ
καιρό».
Γιώργης Γερόλυμπος
“Crossing America from coast to coast,
like so many photographers before me.
I had dreamed of it for quite some time.
Would I finally do it, or would I just
keep on talking about it?
16,994 kilometers in 61 days, crossing
States, cities, deserts, and seas. When

driving alone through the landscape,
time expands; you become either the
voice and its echo, or just the silence.
You are there because you drove
yourself; you will arrive where you are
headed as fast or as slow as you can
bear to drive. You’re as far from home
as you choose to distance yourself. I
traveled longer and further than I could
have ever hoped. My eyes can now see
a little clearer, a little further down the
road. With this journey, I had the rare
opportunity to meet myself again after
a long time.”
Yiorgis Yerolymbos

Θεόδωρος
Ζαφειρόπουλος
«50 vanessa black»
2009-2011
από τη σειρά please participate me
61 UV μονοτυπίες σε αλουμίνιο,
60x40εκ.
O Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε με
άριστα από το Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του ΑΠΘ (1998-2003) και από
το Μεταπτυχιακό Εικαστικών
Τεχνών της ΑΣΚΤ (2004-06). Στη
συνέχεια, αποφοίτησε με άριστα
και τιμήθηκε με το Paula Rhodes
Μemorial Award από το πρόγραμμα
MFA του School of Visual Arts της
Nέας Υόρκης, με υποτροφίες από
τα Ιδρύματα Fulbright, Gerondelis
και Ωνάση (2007-09). Συμμετείχε
με υποτροφία στο Skowhegan
School of Painting and Sculpture
στην πολιτεία Maine των ΗΠΑ
(καλοκαίρι 2009). Είναι Υποψήφιος
Διδάκτορας του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. Έχει πραγματοποιήσει
τέσσερις ατομικές εκθέσεις και
έχει συμμετάσχει σε πολλές
διεθνείς ομαδικές εκθέσεις. Έργα
του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές
και δημόσιες συλλογές.
Ο Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος
έλαβε πτυχίο Master of Fine Arts
από το Schοol of Visual Arts της
Νέας Υόρκης με την υποστήριξη
υποτροφίας από το Ίδρυμα Fulbright.
www.theodoroszafeiropoulos.com

09

Theodoros
Zafeiropoulos
“50 vanessa black”
2009-2011

Theodoros Zafeiropoulos was born
in 1978. He graduated with honors
from the School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki
(1998-2003) and from the MFA
program of the School of Fine Arts
in Athens (2004-06). He won the
Paula Rhodes Memorial Award from
the MFA program of New York’s
School of Visual Arts, which he
attended as a recipient of scholarships from the Fulbright, Gerondelis
and Onassis Foundations (200709). He was a fellow participant in
the Skowhegan School of Painting
and Sculpture, Maine, in the summer of 2009. He is currently a PhD
candidate at the School of Architecture, University of Thessaly. He
has held four solo exhibitions and
has participated in many international group shows. His works are
represented in many private and
public collections.
Theodoros Zafeiropoulos received
a Master of Fine Arts degree from
New York’s Schοol of Visual Arts,
which he attended on a Fulbright
Foundation grant.
www.theodoroszafeiropoulos.com

from the please participate me series
61 UV monoprints on manipulated
aluminum surface, 60x40cm

Μπορείτε να δείτε όλη τη σειρά
please participate me στην ιστοσελίδα μας
www.fulbright.gr
You can see the please participate me
series by visiting our website
www.fulbright.gr

Η σειρά 61 μονοτυπικών UV
εκτυπώσεων σε επεξεργασμένη
επιφάνεια αλουμινίου δημιουργήθηκε
για το Alumni Art-Series του
Ιδρύματος Fulbright από τον εικαστικό
καλλιτέχνη Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο.
Τα πολυεπίπεδα φωτογραφικά έργα
(digital montage) είναι τα τελικά
ντοκουμέντα μιας συμμετοχικής
οπτικοαουστικής εικαστικής διάδρασης
με τίτλο please participate me, που
οργανώθηκε από τον καλλιτέχνη
στο School of Visual Arts (SVA) στη
Νέα Υόρκη το 2009. Τα 61 μοναδικά
έργα διερευνούν ανθρωπολογικές
σχέσεις ατόμου και κοινότητας
και απεικονίζουν με αυτονομία μια
συσσωρευμένη πολυπολιτισμική
ετερογένεια. Έννοιες όπως
συλλογικότητα, κοινωνικότητα και
εγγενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
αποτέλεσαν την κυρίαρχη ερευνητικήκαλλιτεχνική πρακτική του καλλιτέχνη.

A series of 61 Monotype UV Inkjet
prints on manipulated aluminum surface created for the Fulbright Alumni
Art-Series by the artist Theodoros Zafeiropoulos. The multilayered images
(digital montage) are the final documentation of an interactive audio-visual
participatory/performative project entitled please participate me, organized
by the artist at New York’s School of
Visual Arts in 2009. The 61 unique images investigate autonomous anthropological relationships among individuals
and community, and depict a crowded
multicultural diversity. Concepts such
as collectivity, sociability and inherent
environmental conditions constituted
the dominant research/artistic practice
adopted by the artist.

Σώτος Ζαχαριάδης
«Ο διανοούμενος»
2010
Μικτή τεχνική σε χαρτί, 47x35εκ.,
20 μοναδικές εκδοχές

Ο Σώτος Ζαχαριάδης γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1960.
Μαθήτευσε δίπλα σε τοπικούς
ζωγράφους. Η πρώτη του ατομική
έκθεση έγινε στη Θεσσαλονίκη
το 1984 και στην Αθήνα το 1985.
Από τότε παρουσιάζει έργα του
σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Τη
δεκαετία του ’80, ασχολείται με
performance, με αποκορύφωμα τις
Ηχοδράσεις στο Βασιλικό Θέατρο
Θεσσαλονίκης το 1989. Από το
1989 μέχρι το 1994, προσκαλεί
Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες
στην Art Gallery Sotos. Από το
1992 έως το 1997, διοργανώνει το
Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ
Art Village σε συνεργασία με τα
ξένα ινστιτούτα της πόλης του.
Από το 1983, διδάσκει ζωγραφική
στις φυλακές Επταπυργίου
Θεσσαλονίκης και στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο. Έχει διακριθεί σε
διαγωνισμούς ζωγραφικής. Ζει και
εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.
Ο Σώτος Ζαχαριάδης έλαβε
υποτροφία Fulbright το 1993-94
για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(MCA) του Σικάγο.

10

Sotos Zachariadis
“The Intellectual”
2010

Sotos Zachariadis was born in
Thessaloniki in 1960. He apprenticed in the studios of local painters. He held his first solo exhibition
in Thessaloniki in 1984 and in Athens in 1985. Since then his work has
been exhibited in Greece, Europe
and the United States. In the 80s he
became involved with performance
art, which culminated in Ihodraseis, staged at the Royal Theater
of Thessaloniki in 1989. From 1989
to 1994 he invited Greek and foreign artists to the Sotos Art Gallery.
Between 1992-97 he organized Art
Village, an international art festival,
in conjunction with Thessaloniki’s
foreign cultural institutes. Since
1983, he has been teaching painting
at Eptapyrgion Prison and the Psychiatric Hospital of Thessaloniki. He
has garnered distinctions in painting contests. He lives and works in
Thessaloniki.
Sotos Zachariadis received a Fulbright Artist Award in 1993-94 to
work and study at the Museum of
Contemporary Art, Chicago.

Μixed media on paper, 47x35cm,
edition of 20 unique works

«Ο διανοούμενος», έργο του
ζωγράφου Σώτου Ζαχαριάδη,
επιλέχθηκε για το Fulbright Art Series το 2010. «Ο διανοούμενος» είναι
το πορτραίτο ενός νέου μάλλον
ανθρώπου που κατακλύζεται από
το Λόγο, ένα λόγο καλλίγραμμο
και προσωπικό, αλλά κι ένα λόγο
πρωτογενώς ελληνικό. Τα πρώτα έργα
της σειράς αυτής τα συναντάμε στο
έργο «Το βιβλίον» του 1998.
Ο ιδιόρρυθμος γραφικός χαρακτήρας
του καλλιτέχνη αντλεί τα γράμματα
από προελληνικά και αρχαιοελληνικά
αλφάβητα και εμφανίζεται στους
πινάκές του από το 1990.
Ο αριστοτεχνικός, και συνεπώς αργός
στη γραφή του, τρόπος υποβάλλει τον
γράφοντα σε φιλοσοφικό, ποιητικό
και συμπυκνωμένο λόγο.

“The Intellectual,” a work by the painter
Sotos Zachariadis was selected for
the Fulbright Foundation’s Art Series
2010. “The Intellectual” is the portrait
of a youngish man who is inundated
by words, written in a calligraphic and
very personal writing style. The first
works of this series appear in the 1998
painting entitled “The Book.” The artist’s singular handwriting draws on
pre-Hellenic and Ancient Greek alphabets, and began appearing in his work
in 1990. The intricate, and therefore
slow, writing method orients the writer
towards a philosophical, poetical and
succinct discourse.

Η Νταϊάν Κατσιαφίκα αφηγείται
ιστορίες με εικόνες. Εδώ και πολλά
χρόνια, μελετά τις οπτικοποιημένες
αφηγηματικές φόρμες της
ανατολικής Μεσογείου, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική,
πρώιμη χριστιανική και βυζαντινή
εικονογραφία. Οι οπτικοποιημένες
αφηγήσεις της κυμαίνονται από
μικρές ζωγραφιές έως μεγάλες
εγκαταστάσεις, όπου χρησιμοποιεί
μια ποικιλία από τεχνικές και
τεχνολογίες – από τη χάραξη
ψηφιακών εικόνων με λέιζερ
μέχρι την κοπή και επεξεργασία
κονσερβών. Διδάσκει στο Τμήμα
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
της Μινεσότα. Έχει συμμετάσχει σε
πολλές εκθέσεις στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στην Ευρώπη. Μεταξύ
άλλων διακρίσεων, έχει λάβει δύο
καλλιτεχνικές υποτροφίες McKnight
και έχει κατοχυρώσει πατέντα
για ψυχαγωγική κατασκευή. Η
Νταϊάν είναι Αμερικανίδα πολίτις
ελληνικής καταγωγής.
Η Νταϊάν Κατσιαφίκα
πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο
project στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με
υποτροφία Fulbright την περίοδο
1990-91.
www.dianekatsiaficas.com

11

Diane Katsiaficas is a visual storyteller. For many years she has
studied the visual narratives of
the Eastern Mediterranean, with
a particular focus on Greek, early
Christian and Byzantine imagery.
The visual narratives she develops range from small drawings to
large installations, where she uses
a variety of techniques and technologies – from laser etching digital
images to cutting tin cans. She is
a professor in the Art Department
at the University of Minnesota. Her
work has been shown in numerous
exhibitions throughout the United
States and Europe. Among her
awards, she has received two
McKnight Artist Fellowships and is
the holder of a US Patent for a Recreational Structure.
A Fulbright Artist/Scholar Award
to Greece in 1990-91 enabled Diane
Katsiaficas to complete an independent project at Thessaloniki’s
Aristotle University.
www.dianekatsiaficas.com

Νταϊάν Κατσιαφίκα
«Συμφωνία» 2009-2011
Ψηφιακή εκτύπωση με μελάνι
σε χαρτί Epson Velvet Fine Art,
26x35εκ., 20 εκδόσεις

Diane Katsiaficas
“Covenant” 2009-2011
Inkjet print on Epson Velvet
Fine Art Paper,
26x35cm, edition of 20

Η «Συμφωνία» είναι η ψηφιακή
σύνθεση ενός σχεδίου με μολύβι,
που έγινε κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού στο Μοναστήρι της Αγίας
Αικατερίνης στο Όρος Σινά, και της
φωτογραφίας ενός εγγράφου από
τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού
υπογεγραμμένου από τον Προφήτη
Μωάμεθ το 628 μ.Χ. Πρόκειται για ένα
καταστατικό προνομίων με άρθρα
που αναφέρονται στα ανθρώπινα
δικαιώματα της Χριστιανικής
κοινότητας: την ελευθερία της
λατρείας και της μετακίνησης, την
ελευθερία διορισμού ιδίων δικαστών,
την ελευθερία κυριότητας και
διατήρησης περιουσίας, την απαλλαγή
από τη στρατιωτική θητεία, και το
δικαίωμα της προστασίας εν καιρώ
πολέμου. Το 1517, ο Τούρκος Σουλτάνος
Σελίμ Α΄ πήρε το πρωτότυπο έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται τώρα στο Μουσείο
Τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης, αλλά
έδωσε στους μοναχούς ένα αντίγραφο
και αποδέχτηκε τους όρους του. Τα
προνόμια της προστασίας και της
ασφαλούς διαβίωσης των μοναχών
διατηρούνται μέχρι σήμερα.

“Covenant” is a digital synthesis of a
pencil drawing made on a journey to St.
Catherine’s Monastery in the Sinai and
a photograph of a copy of a document
in the library of the monastery signed
by the Prophet Muhammad in 628 C.E.
It is a charter of privileges that consisted of several clauses covering aspects of human rights for the Christian
community: freedom of worship and
movement, freedom to appoint their
own judges, freedom to own and maintain property, exemptions from military
service, and the right to protection in
war. In 1517, the Turkish Sultan Selim I
took the original letter, which is now in
the Topkapi Museum in Istanbul, but he
gave the monks a copy and approved
its terms. The privileges of protection
and safe-conduct for the monks have
been upheld to this day.

Ζωή Κεραμέα
«Fulbright Foundation
in Greece»
Προσχέδια για ένα λογότυπο, 2006
Χαρτοκοπτικό, 31x31εκ.,
δύο μοναδικά έργα

H Zωή Κεραμέα ερευνά
αναδιπλούμενες επιφάνειες
χρησιμοποιώντας τη γλυπτική,
τη χαρακτική, το σχέδιο και την
κεραμική. Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1955 και αποφοίτησε ως Meisterschülerin από την Ανώτατη
Σχολή των Τεχνών του Βερολίνου
(Universität der Künste-Berlin), τo
1981. Έχει διδάξει και οργανώσει
εργαστήρια σε πανεπιστήμια
και μουσεία και έχει εκδώσει
συλλεκτικά βιβλία (artist’s books)
και παιχνίδια (puzzles).
H ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού
της «Mandala Memory», που
αποτελείται από 54 χαρτοκοπτικά
της σχέδια, διατίθεται ως App στο
iTunes App Store της εταιρείας Apple. Το «Mandala Memory» έλαβε
το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό
Best App Ever Awards 2010.
Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις
ανά τον κόσμο. Ζει και εργάζεται
στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη.
Το 1989, η Zωή Κεραμέα έλαβε
υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright
για να ερευνήσει, στο εργαστήριο
Printmaking Workshop της Νέας
Υόρκης, τεχνική χαρακτικής
της δικής της επινόησης που
βαφτίζεται στις ΗΠΑ zoetype
(ζωητυπία).
www.zoekeramea.com

12

Zoe Keramea
“Fulbright Foundation
in Greece”

Zoe Keramea is an artist who explores enfolded surfaces using
sculpture, printmaking, drawing and
ceramics. She was born in Athens,
Greece in 1955 and graduated from
the Universität der Künste - Berlin
with a Meisterschülerin degree in
1981. She has shown her work in numerous solo and group exhibitions
in galleries and museums around
the world, taught workshops in
universities and museums, and
published numerous artist’s books.
The digital version of her “Mandala
Memory” game, which consists of
54 paper cut-out images, is available as an App at the iTunes App
Store. It was awarded a 3rd place
prize in the Best App Ever Awards
2010. She lives and works in Athens
and New York.
In 1989, Zoe Keramea received a
Fulbright Foundation grant for independent research in printmaking,
to work on her new intaglio printing technique, the zoetype, at New
York’s Printmaking Workshop.
www.zoekeramea.com

Maquette for a Logotype 2006,
31x31cm, two unique works

Το 2006, η Ζωή Κεραμέα σχεδίασε
και έκοψε τρία χαρτοκοπτικά σε
μορφή μάνδαλας για ένα λογότυπο
του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα.
Το ένα χαρτοκοπτικό, και το πιο
ευανάγνωστο, χρησιμοποιήθηκε ως
ένα είδος λογότυπου στο εξώφυλλο
του βιβλίου που εκδόθηκε με αφορμή
τον εορτασμό των 60 χρόνων του
Ιδρύματος στη χώρα μας, καθώς και
στην αναμνηστική υφασμάτινη τσάντα
που δόθηκε στους προσκεκλημένους
στην εκδήλωση που οργανώθηκε
από το Ίδρυμα το 2008 στην Αθήνα.
Τα άλλα δύο χαρτοκοπτικά, που
παρουσιάζονται εδώ, είναι πιο
περίπλοκα και το κείμενό τους πιο
δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί.
Έτσι, μετατρέπονται σ’ ένα γρίφο
που ο θεατής καλείται να λύσει.

In 2006, Zoe Keramea created a group
of three paper cut-out mandalas as a
logotype for the Fulbright Foundation
in Greece. One of the paper cut-outs,
with the most easily readable text, was
used on the cover of the publication
marking the 60th Anniversary of the
Foundation in Greece, as well as on
the Fulbright tote bag, given to guests
at the anniversary event organized by
the Foundation in Athens in 2008. The
other two paper cut-outs, which are
presented here, are more complex; the
text is more difficult to decipher and
they become a playful challenge to the
viewer.

Απόστολος
Κιλεσσόπουλος
«Νεφέλωμα»
1993-2011
Mικτή τεχνική, 42x42εκ.,
10 μοναδικές εκδοχές

Ζωγράφος, συγγραφέας,
σκηνοθέτης και σκηνογράφος,
ο Απόστολος Κιλεσσόπουλος
θεωρείται από τις σημαντικότερες
μορφές της μεταπολεμικής τέχνης.
Με σπουδές αρχιτεκτονικής στο
Darmstadt, κινηματογράφου στην
Αθήνα, και σκηνογραφίας και
σκηνοθεσίας όπερας στη Ρώμη,
έλαβε τιμητικές υποτροφίες από
την ιταλική κυβέρνηση και το
Ίδρυμα Fulbright. Εκθέτει ομαδικά
από το 1964 και ατομικά από το
1970. Έχει πραγματοποιήσει 38
ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα,
στη Γερμανία, στη Γαλλία και
στις ΗΠΑ. Για το έργο του, που
εκπροσωπείται σε δημόσιες και
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, έχουν γράψει
πολλοί κριτικοί και ιστορικοί της
τέχνης, ενώ έχουν εκδοθεί και
επτά βιβλία.
Ο Απόστολος Κιλεσσόπουλος
πραγματοποίησε ένα ανεξάρτητο
project στο Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design to 1995-96, στο πλαίσιο
υποτροφίας από το Ίδρυμα Fulbright.
www.gisi.gr/kilessopoulos

13

Painter, writer, director and stagedesigner Apostolos Kilessopoulos
is considered one of the most important figures in post-war contemporary art. He studied Architecture
in Darmstadt, Film Direction in
Athens, and Opera Stage Design in
Rome. He received honorary scholarships from the Italian government
and the Fulbright Foundation. He
has been taking part in group exhibitions since 1964 and has held
thirty-eight solo exhibitions since
1970 – seven of which were retrospectives – in Greece, France, Germany and the USA. Seven books
have been published on his work,
which is represented in public and
private collections in Greece and
abroad, and many art critics and
art historians have written about
his art.
Apostolos Kilessopoulos carried
out an independent project at the
Chicago Athenaeum: Museum of
Architecture and Design in 199596, with the support of a Fulbright
Foundation grant.
www.gisi.gr/kilessopoulos

Apostolos
Kilessopoulos
“Nebula”
1993-2011
Mixed technique, 42x42cm,
edition of 10 unique works

Μπορείτε να δείτε όλες τις εκδοχές
του έργου «Νεφέλωμα»
στην ιστοσελίδα μας www.fulbright.gr
You can see all ten editions of “Nebula”
by visiting our website www.fulbright.gr

«Η υποτροφία Fulbright μου έδωσε
τη δυνατότητα, πρώτα απ’ όλα, να
συγκρίνω την Αμερική, που από παιδί
ήδη άρχισα να γνωρίζω μέσα από
τον κινηματογράφο, τη μουσική, το
θέατρο και τη λογοτεχνία της, με την
εμπειρία της πραγματικής επαφής μαζί
της. Η σύγκριση αυτή δεν κατάργησε
ούτε αλλοίωσε τη σχέση ανάμεσα στο
φαντασιακό και το πραγματικό, αφού
το ένα παραπέμπει ή διοχετεύεται
διαρκώς στο άλλο. Άλλωστε, αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο της σκέψης
και της τέχνης μου. Η πέραν κάθε
πρόβλεψης πληθώρα των πλέον
αντιθετικών τάσεων που αποκόμισα
χάρη στην υποτροφία του Fulbright,
ήταν η πιο γόνιμη, ιδίως από το χώρο
του λόγου και της τέχνης, όπως
αυτές συνυπάρχουν στην αχανή αυτή
χώρα. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω
το σύνολο των τάσεων αυτών με δυο
λόγια, θα έλεγα πως διέπονται από
ακατάβλητη ενέργεια. Γι’ αυτό το λόγο,
εξακολουθούν να γονιμοποιούν τη
φαντασία και το έργο μου».
Απόστολος Κιλεσσόπουλος

“The Fulbright grant gave me the opportunity, first of all, to compare the
America I had come to know since
childhood through its cinema, its music, its theater and its literature, with
the experience of actually coming in
contact with it. This comparison never
abolished or altered the relationship
between the imaginary and the real,
since the one refers to or is channeled
into the other continuously. The plethora – beyond anything I could have foreseen – of the most contrasting trends
that I witnessed thanks to the Fulbright
grant was the most fruitful, especially
in the field of discourse and art, as they
coexist in that vast country. If I had to
describe the sum of these trends in two
words, I would say they are governed
by an indomitable energy. For this reason, they continue to germinate my
imagination and my work.”
Apostolos Kilessopoulos

Σία Κυριακάκος
«Κορίτσι απ’ τα
Τρίκαλα» 2004
Μικτή τεχνική σε ύφασμα, 59x29εκ.,
κάθε έργο είναι μοναδικό

Η Σία Κυριακάκος εκπροσώπησε
την Ελλάδα το 2003 στην 50η
Μπιενάλε της Βενετίας και το 2004
στη διεθνή εικαστική συνάντηση
ARCO στη Μαδρίτη. Το έργο της
έχει παρουσιαστεί διεθνώς και
έχει αποσπάσει πολλά βραβεία.
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές
και δημόσιες συλλογές. Η Σία
Κυριακάκος ζει και εργάζεται στη
Βαλτιμόρη.
Η Σία Κυριακάκος ήρθε στην
Ελλάδα με υποτροφία του
Ιδρύματος Fulbright το 2000-01
για να κάνει έρευνα με θέμα το
σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι
της Ελλάδας.
www.aaart.gr

14

Sia Kyriakakos represented Greece
at the 50th Venice Biennale in
2003 and at the ARCO international art event in Madrid in 2004.
She has received several awards
and has exhibited her work internationally. Her art is represented in
private and public collections. She
lives and works in Baltimore.
Sia Kyriakakos came to Greece on
a Fulbright scholarship in 2000-01
to research Greece’s contemporary
cultural scene.
www.aaart.gr

Sia Kyriakakos
“Girl from Trikala” 2004
Μixed media on fabric, 59x29cm,
each work is unique

Το «Κορίτσι απ’ τα Τρίκαλα» είναι
εικόνα από το video project της
Κυριακάκος με τίτλο Πρόσφορο και
απεικονίζει ένα κορίτσι, δώδεκα με
δεκατεσσάρων χρόνων, που μιλάει στο
κινητό της – μια συνηθισμένη εικόνα
οποιασδήποτε ελληνικής πόλης. Το
κάδρο του βίντεο τυπώθηκε πάνω
σε ύφασμα το οποίο στη συνέχεια
σχεδιάστηκε και κεντήθηκε. Η
Κυριακάκος συνδυάζει παραδοσιακές
τεχνοτροπίες και σύγχρονες τεχνικές,
σε μια προσπάθεια να εισαγάγει το
χειροποίητο στις σύγχρονες μεθόδους
δημιουργίας.

The “Girl from Trikala” is a limited edition work taken from Kyriakakos’ video
project Prosforo. It shows a young girl,
between twelve and fourteen years
old, talking on her cell phone – a typical scene in any Greek city. The video
frame was printed on fabric and then
enhanced by line drawing and hand
stitching. Kyriakakos combines traditional modes of craft with high art
techniques, as a way of reintroducing
the “handmade of the layman” into
contemporary art making.

Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς
«Stairway to Heaven»
2011
Silica aerogel, καμένο ξύλινο κάδρο,
ύφασμα, αλουμίνιο σε κουτί
πλεξιγκλάς, 30x30x6εκ.,
10 μοναδικές εκδοχές

Ο Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς
έλαβε το διδακτορικό του στις
εικαστικές τέχνες από το Université Paris I Panthéon-Sorbonne
το 1998. Το έργο του ώς τότε
αποτελούσαν εγκαταστάσεις σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες (in
situ), περιβαλλοντική τέχνη και
καλλιτεχνικά projects στα οποία
χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά
ελαστικά υφάσματα. Το 2005,
ίδρυσε το Art & Research SME
«Ioannis Michaloudis», του οποίου
είναι σήμερα διευθυντής. Το
2007, βραβεύτηκε με το Χρυσό
Φάρο στην 24η Μπιενάλε της
Αλεξάνδρειας για τη διαδραστική
του εγκατάσταση «Πρελούδιο για
τσέλο και τρία βιολιά».
Το 2001, ο Ιωάννης Μιχαλού(δη)ς
έλαβε υποτροφία Fulbright για τη
διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη
«Νεφέλη στην τρίτη δύναμη» στο
Center for Advanced Visual Studies
του ΜΙΤ.
www.michalous.com

15

Ioannis Michalou(di)s
“Stairway to Heaven”
2011

Ioannis Michalou(di)s received his
PhD in Visual Arts from the University of Paris I, Panthéon-Sorbonne
in 1998. His artistic work up until
then was marked by the use of
elastic fabric in site specific (in situ)
installations, environmental art and
public art projects. In 2005, he
founded the “Ioannis Michaloudis”
Art & Research SME, which he
continues to direct. In 2007, he won
the Golden Lighthouse at the XXIV
Alexandria International Biennale
with his interactive installation “Prelude for cello and three violins.”
In 2001, Ioannis Michalou(di)s received a Fulbright Foundation
grant to carry out the “Nephele to
the third power” research project
at MIT’s Center for Advanced Visual
Studies.
www.michalous.com

Silica aerogel, burned wood frame,
fabric, aluminum, in acrylic display box,
30x30x6cm,
edition of 10 unique works

Το project, που ονομάζεται aer( )
sculpture, είναι μια έρευνα που
συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη,
δημιουργώντας γλυπτά σε silica aerogel (πυριτική αερογέλη), ένα νανοϋλικό
που χρησημοποιείται απ’ τη NASA
για την εξερεύνηση του διαστήματος.
Πρόκειται για ένα άυλο υλικό που
μοιάζει μ’ ένα κομμάτι ουρανό. Αυτό
το υλικό χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης
στα έργα «Stairway to Heaven», που
δημιουργήθηκαν ειδικά για το Fulbright Alumni Art Series. Δείχνουν
μια ονειρική εικόνα από μία σκάλα, η
οποία μας οδηγεί προς ένα πνευματικό
περιβάλλον.

Ioannis Michalou(di)s’ aer( )sculpture
project is a study that combines art
and science by creating sculptures out
of silica aerogel, a nanomaterial used
by NASA in space exploration. Silica
aerogel is an immaterial material that
looks like a piece of sky. This material
is used by the artist in his “Stairway
to Heaven” works, which were made
especially for the Fulbright Art Series.
They depict a dreamlike scene from a
stairway, leading us to a spiritual environment.

© Aliki Sapountzi

H Ελένη Μυλωνά γεννήθηκε
στην Αθήνα, σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο της Γενεύης, και στη
συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στη δημοσιογραφία στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας
Υόρκης. Αργότερα σπούδασε
φωτογραφία στο Central London
Polytechnic και παρουσίασε τη
δουλειά της στο Royal Photographic Society. Ο κύκλος δουλειάς της
Journey through Ellis Island, μια
σειρά φωτογραφικές εκτυπώσεις
μεγάλης κλίμακας, είχε εκτεθεί
στο PS1 του Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης της Νέας Υόρκης και στη
Γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα,
και αποτελεί μέρος της μόνιμης
συλλογής του Ellis Island Immigration Museum. Εν καιρώ, η Μυλωνά
επεκτάθηκε από τη φωτογραφία
στη γλυπτική, στη γεωμετρική
αφαίρεση, στο βίντεο, και στα
μικτά μέσα. Έχει διδάξει στo Parson’s School for Design/The New
School της Νέας Υόρκης κι έχει
δώσει πολλές διαλέξεις σχετικά
με το έργο της. Έχει λάβει μέρος
σε πολλές εκθέσεις στην Ευρώπη
και στις Ηνωμένες Πολιτείες και
έργα της βρίσκονται σε πολλές
δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.
Η Ελένη Μυλωνά ταξιδεύει συχνά
σε πολλά μέρη του κόσμου και
μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα
στη Νέα Υόρκη και την Αίγινα.

Born in Greece, Eleni Mylonas studied at the University of Geneva
and went on to receive a Master’s
degree in Journalism on a fellowship from Columbia University. She
later studied Photography at the
Polytechnic of Central London and
had her first exhibition at the Royal
Photographic Society. Her Journey through Ellis Island series of
large-scale photographic prints was
exhibited at the MoMA PS1 in New
York and the Zoumboulakis Gallery
in Athens, and is now part of the
permanent collection at the Ellis Island Immigration Museum. Mylonas
soon moved from pure photography to sculpture, to geometric abstraction, to video and mixed media. She has taught at New York’s
Parson’s School for Design/The
New School and given many talks
on her work. Her work has been
widely exhibited in Europe and the
United States and is in many public
and private collections. Eleni Mylonas has travelled extensively and
maintains a studio in New York and
on the island of Aegina.
In 1966, Eleni Mylonas received a
Fulbright grant to travel to New
York for a Μaster’s degree in Journalism on a fellowship from Columbia University.
www.elenimylonas.com

To 1966, η Ελένη Μυλωνά έλαβε
υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright
προκειμένου να ταξιδέψει στη
Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακό στη
δημοσιογραφία με υποτροφία του
Πανεπιστημίου Κολούμπια.
www.elenimylonas.com

16

Ελένη Μυλωνά
«Intergalactic Digs I» &
«Intergalactic Digs ΙΙ»
2000-2011
Ψηφιακή εκτύπωση σε archival paper
σε αλουμίνιο, 50x50εκ.,
12 εκδόσεις του κάθε έργου

Eleni Mylonas
“Intergalactic Digs I” &
“Intergalactic Digs II”
2000-2011
Digital print on archival paper, mounted
on aluminum, 50x50cm,
edition of 12 each

«Τα δύο έργα είναι από τη σειρά Intergalactic Digs [διαγαλαξιακές
ανασκαφές]. Εργάζομαι για πολλά
χρόνια με εικόνες από σπασμένο
γυαλί, πάγο, αποξηραμένο χώμα κ.ά.,
γοητευμένη από τα σχήματα που
παίρνουν διαφορετικά υλικά όταν
γίνονται κομμάτια ή όταν πλήττονται
με κάποιον άλλο τρόπο (καίγονται,
αποξηραίνονται κ.λπ.). Φαίνεται ότι
λειτουργούν κάποιοι κανόνες που
μας διαφεύγουν. Στην προκειμένη
περίπτωση είχα μερικά μικρά (8
εκατοστά σε διάμετρο) γιαπωνέζικα
πιατάκια με κρακαρισμένο τυρκουάζ
γυάλωμα. Το κάθε ένα ήταν μοναδικό,
δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο
[το κρακάρισμα] συμβαίνει μέσα
στο καμίνι. Σκανάρισα μερικά από
τα πιατάκια, τα αποσυναρμολόγησα
ηλεκτρονικά κομμάτι κομμάτι, και τα
ανασυγκρότησα, τοποθετώντας το
ένα δίπλα στο άλλο, τακτικά, όπως
οι αρχαιολόγοι εκθέτουν θραύσματα
από αγγεία ή κόκαλα. Κατόπιν,
πρόσθεσα σε κάποια από αυτά λέξεις
και σύμβολα, δημιουργώντας έτσι κάτι
σαν τα όστρακα [ψηφοδέλτια] της
αρχαιότητας».
Ελένη Μυλωνά

“For years I have worked with images
of broken class, ice, dried earth, etc.,
fascinated by the shapes taken on by
different materials when shattered, or
shocked in some other way (burned,
dried, etc.) There seem to be some
elusive rules in operation here. In this
case, I had a few small (3 inch in diameter) Japanese soy sauce dishes with a
cracked turquoise glaze. Each one was
unique since this effect happens in the
kiln. I scanned a couple of the glazed
dishes, then I took them apart electronically, piece by piece, and reassembled
them the way archaeologists display
shards of pots or bones, neatly, one
next to the other. Then I added words
and signs on some of them, thus creating something reminiscent of ancient
clay ballots.”
Eleni Mylonas

Ο Ζάφος Ξαγοράρης είναι
επίκουρος καθηγητής στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Έχει εκθέσει το έργο του στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα
του έχουν βραβευθεί διεθνώς και
βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές
και μουσεία.
Ο Ζάφος Ξαγοράρης έλαβε
υποτροφία Fulbright το 200304 για να κάνει έρευνα και να
υλοποιήσει ένα project στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας
Υόρκης.

Zafos Xagoraris is an Assistant Professor at the Athens School of Fine
Arts. His work has been exhibited
internationally, is represented in private collections and museums, and
has received several awards.
In 2003-04, Zafos Xagoraris received a Fulbright Artist Scholarship to conduct research and work
on a project at Columbia University
in New York.
www.xagoraris.net

www.xagoraris.net

Ζάφος Ξαγοράρης
«Ηχητικό τοπίο με
σειρήνα ομίχλης» 2005
Μεταξοτυπία, 50x70εκ., 50 εκδόσεις

Zafos Xagoraris
“Soundscape with
Foghorn” 2005
Silkscreen, 50x70cm, edition of 50

17

Χαρακτικό περιορισμένης
κυκλοφορίας που δημιούργησε ειδικά
για το Ίδρυμα Fulbright ο καλλιτέχνης.
Το έργο «Ηχητικό τοπίο με σειρήνα
ομίχλης» βασίζεται στην υπαίθρια
ηχητική εγκατάσταση του Ξαγοράρη
στο Art Lot –έναν εγκαταλειμμένο
χώρο στο Μπρούκλιν της Νέας
Υόρκης–, που διερευνούσε την
έννοια της εμβέλειας, του ήχου και
της σχέσης μεταξύ τέχνης-θεατήκοινότητας και πόλης.

A limited edition print created especially for the Fulbright Foundation by
the artist Zafos Xagoraris, “Soundscape
with Foghorn” is based on Xagoraris’s
outdoor sound installation at the Art
Lot, an abandoned space in Brooklyn,
New York. The print was inspired by
Xagoraris’s installation project at the
Art Lot, which explored the concept of
range, sound and the relation between
art-spectator-community and the city.

Στη δουλειά της, η Ντόρα
Οικονόμου πραγματεύεται την
οικειοποίηση και τη σύντμηση
διακοσμητικών σχεδίων. Όπως
εξηγεί και η ίδια:
«Το διακοσμητικό σχέδιο είναι ένα
σύστημα που επιτρέπει σε κάποιον
να καλύψει τον μεγαλύτερο δυνατό
χώρο στον λιγότερο δυνατό χρόνο,
προδίδοντας τις λιγότερες δυνατές
πληροφορίες. Εγώ αντιμετωπίζω
το σχέδιο αυτό σαν παράσιτο, που
αντλεί ενέργεια από τον ξενιστή
του, αλλά που δεν διακινδυνεύει να
τον σκοτώσει αφού εξαρτάται από
αυτόν». Η Ντόρα Οικονόμου έχει
εκθέσει έργα της στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Η Ντόρα Οικονόμου έλαβε
υποτροφία Fulbright ως
φοιτήτρια το 2000-01 για να
παρακολουθήσει μεταπτυχιακές
σπουδές στις καλές τέχνες στο
Pratt Institute της Νέας Υόρκης.

In her practice, Dora Economou
deals with appropriations and abbreviations of patterns. As she
explains:
“A pattern is a system that allows
one to cover the most possible
space in the least possible time,
giving away the least possible information. I treat the pattern as a
parasite, which taps energy from its
host but cannot afford to kill it as
long as it’s dependent on it.”
She has exhibited her work in
Greece and abroad.
Dora Economou received a Fulbright student scholarship in 200001 to pursue graduate work in Fine
Arts at New York’s Pratt Institute.

Ντόρα Οικονόμου
«Χωρίς τίτλο» 2006
Μικτή τεχνική σε χαρτί, 30x42εκ.,
κάθε έργο είναι μοναδικό

Dora Economou
“Untitled” 2006
Μixed media on paper, 30x42cm,
each work is unique

18

Το αρχικό σχέδιο δημιουργήθηκε πάνω
σε χαρτί με μαρκαδόρους. Το έργο
ανατυπώθηκε σε περιορισμένο αριθμό.
Η Οικονόμου δούλεψε πάνω σε κάθε
αντίτυπο ξεχωριστά, επεξεργαζόμενη
λεπτομέρειες από το αρχικό σχέδιο.
Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή
της καλλιτέχνιδας. Η Οικονόμου
ενσωμάτωσε την υπογραφή της στο
σχέδιο κάθε έργου, χρησιμοποιώντας
τα αρχικά της και τη χρονολογία (ΝΟ
2006).

The initial pattern was designed on
paper using paint markers. The work
was reproduced in a limited edition.
Dora Economou worked on each copy
individually, where she further developed details from the initial pattern. All
works are signed by the artist. Economou incorporated her signature in the
design pattern of each work using her
initials and the date (ΝΟ 2006).

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου
γεννήθηκε στην Αθήνα το
1964. Μαθήτευσε ζωγραφική
στον Γιάννη Τσαρούχη και στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Έγινε αρχικά γνωστός από τα
κόμικς και τη ζωγραφική του.
Μυήθηκε στον σύγχρονο χορό
και σχεδίασε σκηνικά, κοστούμια,
φωτισμούς και μακιγιάζ. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος της Ομάδας
Εδάφους (1986-2002) της οποίας
συνέλαβε, σκηνοθέτησε και
χορογράφησε όλες τις παραγωγές.
Σκηνοθέτησε όπερες και μουσικά
θεάματα. Το 2004 σχεδίασε και
σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης
των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας. Το 2006 παρουσίασε το
2, το 2008 τη Μήδεια2 (αναβίωση
της Μήδειας) και το 2009 το
Πουθενά. Ακολούθησε το Κ.Κ.
(μελοποιημένος Καβάφης από
τη Λένα Πλάτωνος) και, τo 2011, η
θεατρική εγκατάσταση Μέσα.

Dimitris Papaioannou was born
in Athens in 1964. He was taught
painting by the major Greek artist Yannis Tsarouchis and studied
at the Athens School of Fine Arts.
He first became known through
his comic strips and paintings.
He then turned to modern dance
and designed stage scenery, costumes, lighting and make up. He is
a founding member of the Omada
Edafous dance troupe (19862002), the productions of which he
conceived, directed and choreographed. He has directed operas
and musical shows. In 2004, he
planned and directed the Opening
Ceremony of the Athens Olympic
Games. In 2006 he presented 2, in
2008 Medea2 (a revival of Medea)
and in 2009 Nowhere. This was
followed by K.K. (poems by Cavafy
set to music by Lena Platonos) and,
in 2011, by the theatrical installation
Inside.

Το 2010, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου
υλοποίησε ένα ανεξάρτητο project στο Kitchen της Νέας Υόρκης
με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright.

In 2010, Dimitris Papaioannou carried out an independent project at
the Kitchen in New York through a
Fulbright scholarship.
www.dimitrispapaioannou.com

www.dimitrispapaioannou.com

Η Μαριλένα Σταφυλίδου
ασχολείται με τη δημιουργική
φωτογραφία από το 1988.
Εργάζεται σε μακροχρόνια
φωτογραφικά projects με θέμα τη
μουσική, το θέατρο, το χορό και
τον κινηματογράφο.

Marilena Stafylidou has been involved with creative photography
since 1988. She works on long-term
photographic projects having as
their theme music, theater, dance
and cinema.
www.marilenastafylidou.com

www.marilenastafylidou.com

19

Δημήτρης
Παπαϊωάννου +
Μαριλένα Σταφυλίδου
Εικόνες από το Μέσα
2011 του Δημήτρη
Παπαϊωάννου
Φωτογραφίες: Μαριλένα Σταφυλίδου
Ψηφιακή εκτύπωση σε αλουμίνιο,
45x90εκ., 10 εκδόσεις

Dimitris Papaioannou +
Marilena Stafylidou
Pictures from Dimitris
Papaioannou’s Inside
2011
Photographs by Marilena Stafylidou
Digital print on aluminum, 45x90cm,
edition of 10

Το Μέσα συμβαίνει μέσα σ’ ένα
δωμάτιο που τοποθετήθηκε
σ’ ένα θέατρο στο κέντρο της
πόλης. Μια απλή σειρά κινήσεων
καθημερινής επιστροφής στο σπίτι
επαναλαμβάνεται απαράλλαχτη
από 30 ερμηνευτές σε αμέτρητους
συνδυασμούς και συσσωρεύσεις.
«Η απόσταση από την ελληνική
πραγματικότητα που μου
εξασφάλισε η υποτροφία Fulbright επαναπροσδιόρισε την τόλμη
και το πνεύμα ανεξαρτησίας της
δημιουργικότητάς μου. Το Μέσα,
αν και γεννήθηκε ως σύλληψη το
2004, πραγματοποιήθηκε λόγω της
απόστασης αυτής».
Δημήτρης Παπαϊωάννου
«Με τον Δημήτρη Παπαιωάννου
ειμαστε “παλιοί γνώριμοι”. Η πρώτη
μας συνεργασία ήταν το 1995, στην
πάρασταση του Ενός λεπτού σιγή.
Το Μέσα, για μένα, ήταν και είναι μια
εντελώς διαφορετική παράσταση·
σ’ αυτήν ο θεατής είναι μέρος της
παράστασης, “βρίσκεται σπίτι του”. Με
πολύ χαρά παραχώρησα τα δικαιώματα
της συγκεκριμένης φωτογραφίας στο
Ίδρυμα Fulbright, αν και δεν υπήρξα
υπότροφος, για το συγκεκριμένο
σκοπό».
Μαριλένα Σταφυλίδου

Inside takes place in a room that has
been placed in a theater in the center
of the city. A simple sequence of moves
carried out everyday by a person returning home is repeated unchangingly
by 30 actors in innumerable combinations and accumulations.
“The distance from Greek reality offered to me by the Fulbright scholarship redefined the daring and independent spirit of my creativity. Inside may
have been conceived in 2004, but it
was realized because of this distance.”
Dimitris Papaioannou
“Dimitris Papaioannou and I are old acquaintances. We first worked together
in 1995, in a performance called A Moment of Silence. Inside, for me, was a
completely different performance, in
which the viewer becomes a part of the
perfromance, ‘feels at home.’ I was delighted to surrender the rights for this
photograph to the Fulbright Foundation for its Art Series.”
Marilena Stafylidou

Λάμπρος
Παπανικολάτος
«Χωρίς τίτλο»
1998-2007

Ο Λάμπρος Παπανικολάτος είναι
ιδρυτικό μέλος της ομάδας ART/IF/
ACT www.art-if-act.com αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας με βασικό
καταστατικό στόχο την υποστήριξη
της φωτογραφικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. Ζει στην Αθήνα και
εργάζεται ως φωτογράφος και
επιστημονικός συνεργάτης στον
τομέα της οργάνωσης παραγωγής.
Ο Λάμπρος Παπανικολάτος
έλαβε υποτροφία Fulbright το
2003-04 για να παρακολουθήσει
φωτογραφικά σεμινάρια στο International Center of Photography
της Νέας Υόρκης. Στο πλαίσιο
αυτό συνεργάστηκε για την
οργάνωση της διεθνούς Μπιενάλε
Φωτογραφίας FotoFest στο
Χιούστον του Τέξας.

από τη σειρά In Absentia
Φωτογραφία 42x30εκ.
50 εκδόσεις
Ψηφιακή Inkjet εκτύπωση αρχειακού
τύπου σε χαρτί Hahnemühle

Lambros Papanikolatos is a founding member of ART/IF/ACT
www.art-if-act.com a non-profit
group that aims to support photography education in Greece. He lives
in Athens and works as a photographer and a photography advisor in
the organization of events.

Lambros Papanikolatos
“Untilted”
1998-2007
from the In Absentia series
Photograph 42x30cm
edition of 50
Fine art inkjet print, printed in
Hahnemühle digital fine art paper

Lambros Papanikolatos received a
Fulbright scholarship in 2003-04
to attend photography seminars at
New York’s International Center of
Photography. While in the United
States, he also collaborated in the
organization of the International
FotoFest Photography Biennale in
Houston Texas.

Η φωτογραφία «Χωρίς τίτλο»
πάρθηκε στην Αθήνα στην περιοχή
των Εξαρχείων το 1988, είναι μέρος
της φωτογραφικής σειράς με τίτλο
In Absentia (ερήμην) και επιλέχθηκε
το 2007 για το Fulbright Art Series.
Η συγκεκριμένη σειρά τυπωμάτων
δημιουργήθηκε ειδικά για το Ίδρυμα
Fulbright και τυπώθηκε στο Βερολίνο
τo 2007. Όλα τα αντίτυπα είναι
υπογεγραμμένα και αριθμημένα
από τον καλλιτέχνη. Η πρωτότυπη
φωτογραφία του Παπανικολάτου
«Χωρίς τίτλο» βρίσκεται στη μόνιμη
φωτογραφική συλλογή του Μουσείου
Μοντέρνας Τέχνης του Χιούστον από
το 2004.

20

“Untitled” was photographed in the
Athens neighbourhood of Exarchia in
1988, is part of the photography series
In Absentia and was selected in 2007
for the Fulbright Art Series. This particular print series was made especially
for the Fulbright Foundation and was
printed in Berlin in 2007. All copies are
signed and numbered by the artist. Papanikolatos’s original photograph is in
the permanent collection of Houston’s
Museum of Modern Art since 2004.

Βαγγέλης Πλοιαρίδης
«Tapactuan» 2009
Οξυγραφία, 100x71εκ., 80 εκδόσεις

Vangelis Pliarides
“Tapactuan” 2009
Εau forte, 71x100cm, edition of 80
Ο Βαγγέλης Πλοιαρίδης σπούδασε
στη Σχολή Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και έλαβε Master
of Fine Arts από το Royal College of Art του Λονδίνου. Από το
2003, είναι καθηγητής στο Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου. Ζει και εργάζεται
στη Θεσσαλονίκη. Έργα του
βρίσκονται σε ιδιωτικές και
δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Το 2000-01, ο Βαγγέλης
Πλοιαρίδης έλαβε υποτροφία
Fulbright για την υλοποίηση
ανεξάρτητου project-συνεργασίας
με κριτικούς τέχνης και επιμελητές
εκθέσεων στη Νέα Υόρκη.
www.thanassisfrissirasgallery.com

21

Vangelis Pliarides studied at the
School of Fine Arts at Thessaloniki’s Aristotle University and
received an MFA from the Royal
College of Art in London. Since
2003 he has been a Professor at
the School of Visual and Applied
Arts of Thessaloniki’s Aristotle University. He lives and works in Thessaloniki. His works are represented
in private and public collections in
Greece and abroad.
In 2000-01, Vangelis Pliarides received a Fulbright scholarship in
order to carry out an independent
project/collaboration with art critics and curators in New York.
www.thanassisfrissirasgallery.com

Το έργο, που επιλέχθηκε το 2009 για
το Fulbright Art Series, φιλοτεχνήθηκε
ειδικά για το Ίδρυμα Fulbright στην
Ελλάδα από τον διακεκριμένο
καλλιτέχνη Βαγγέλη Πλοιαρίδη,
ύστερα από ένα ταξίδι του στη
Σουμάτρα της Ινδονησίας. Απεικονίζει
έναν λευκό τουρίστα, ο οποίος, παρότι
έχει γίνει φίλος με μια τίγρη, δεν
μπορεί να ξεπεράσει τον δυτικό τρόπο
σκέψης του κι έτσι την περιφέρει με
λουρί, σαν να ήταν σκύλος. Τα έργα
είναι υπογεγραμμένα και αριθμημένα
από τον καλλιτέχνη.

The drawing, which was selected in
2009 for the Fulbright Art Series,
was especially created for the Fulbright Foundation in Greece by the
distinguished artist Vangelis Pliarides.
“Tapactuan” was created by Pliarides
after a trip to Sumatra. It shows a white
tourist, who, despite having become
the tiger’s friend, cannot get past his
Western way of thinking and walks
around with the tiger on a leash, as if it
were a pet. The prints are signed and
numbered by the artist.

Μπορείτε να δείτε όλες τις μοναδικές
εκδοχές του έργου «Πινακοθήκη
Πορτραίτων» στην ιστοσελίδα μας
www.fulbright.gr
You can see all ten editions of “Portrait
Gallery” by visiting our website
www.fulbright.gr

Σπούδασε στη Hochschule der
Künste του Βερολίνου (1988-93),
όπου πειραματίστηκε με τη
χαρακτική, τη φωτογραφία και το
film. Το σχέδιο ενός παραδοσιακού
πελοποννησιακού κιλιμιού και το
«ταξίδι» του από την Ανατολή στη
Δύση, της γέννησε την επιθυμία
να μελετήσει το ύφασμα. Με
υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright πραγματοποίησε έρευνα
στην Ελληνική Συλλογή του Textile
Museum της Ουάσινγκτον (2008).
Έλαβε μέρος ως φιλοξενούμενη
εικαστικός του Atelier Ted Noten
στο RLD Project του Δήμου του
Άμστερνταμ (2009), συμμετείχε
με την κούκλα Hillary Clinton
στην έκθεση «I Care a Lot» με
θέμα τη Μέση Ανατολή (Τρίερ,
Στοκχόλμη, Λισσαβώνα - 2010), και
επιμελήθηκε το πρώτο δημοτικό
πρόγραμμα φιλοξενίας εικαστικών
(AIR) στην Ελλάδα για το Δήμο
Λεωνιδίου. Το Μάιο του 2011
δίδαξε εργαστήρια ελληνικού
κεντήματος στους επισκέπτες
της ατομικής έκθεσής της στην
Coco-mat (Αμβέρσα, Άμστερνταμ,
Ρότερνταμ). Αυτή την εποχή
σχεδιάζει μία performance που
συνδυάζει τέχνη, εκπαίδευση, και
κοινωνική δικτύωση.
Η Λουκία Ρίτσαρντς έλαβε
υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright το 2007-08, για να
πραγματοποιήσει έρευνα στην
τέχνη του κεντήματος και του
υφάσματος στο Textile Museum της
Ουάσινγκτον DC.

22

During her studies at the Hochshule
der Künste Berlin (1988-93), she
experimented with print, photography and film. The design of a
Peloponnesian kilim and its history
of travel from the East to the West
fueled her desire to study fibers. A
Fulbright Foundation Artist grant
(2008) facilitated a research at
The Textile Museum’s collection in
Washington D.C. She was an Artist
in Residence at Atelier Ted Noten
for the RLD Project funded by the
City of Amsterdam (2009), participated with a Hillary Clinton doll in
the “I Care a Lot” exhibition on the
Middle East (Trier, Stockholm, Lisbon - 2010), and curated the first
Greek municipal AIR program in
Leonidio, a 19th century town in the
Peloponnese (2010).
In May 2011, she taught Greek embroidery workshops during her
show at Coco-mat in Antwerp,
Amsterdam, and Rotterdam. She
is currently working on a performance concept combining art, education, and social networking.
In 2008, Loukia Richards received
a Fulbright Artist grant that allowed her to carry out research at
The Textile Museum’s collection in
Washington D.C.

Λουκία Ρίτσαρντς
«Πινακοθήκη
Πορτραίτων» 2011
Κέντημα σε ύφασμα και χαρτί,
32x23εκ., 10 μοναδικές εκδοχές

Loukia Richards
“Portrait Gallery” 2011
Embroidery on fabric and paper,
32x23cm, 10 unique works

«Η σειρά “μικροκεντημάτων’’ υπό
τον τίτλο “Πινακοθήκη πορτραίτων’’
είναι εμπνευσμένη από τα πορτραίτα
της κεντητικής των Κοπτών, τις
περσικές μινιατούρες και τις συλλογές
πορτραίτων που μπορεί να δει κανείς
στα κάστρα των ευγενών της Ευρώπης.
Αν κι εγώ σχεδίασα και κέντησα τα
πορτραίτα παρατηρώντας τους μη
ευγενείς (sine nobilitatis) φίλους,
συγγενείς και γείτονές μου. Η
επίδραση που είχαν τα κόμιξ στη
δημιουργία αυτής της σειράς είναι
σημαντική».
Λουκία Ρίτσαρντς

“The ‘micro-embroideries’ series under
the title ‘Portrait Gallery’ is inspired by
Coptic portrait embroidery, Persian
miniature art and the portrait collections seen at the castles of European
nobility. However, the portraits are
sketched and embroidered after my
sine nobilitatis friends, relatives and
neighbors. The influence of comics on
this work is prominent.”
Loukia Richards

Βασιλίσσης Σοφίας 6, Aθήνα 106 74
6 Vassilissis Sophias Avenue, Athens 106 74

www.fulbright.gr

σχεδιασμοσ WHITE Partnership επιμελεια Mary Kitroeff