Sie sind auf Seite 1von 32

NAE STARINE 1 (1953) - 18/19 (1989) BIBLIOGRAFIJA U 16 svezaka asopisa Nae starine (BA ISSN 0547-3136) objavljeno je ukupno

423 priloga (znanstvena i struna lanka, vijesti, prikazi, bibliografije i kraa saopenja). Graa ove bibliografije data je kao autorski niz (A - Autorska bibliografija). Bibliografske reference se ne ponavljaju za koautore. Struktura reference je: Autor, Naslov priloga. Godina; sveska, stranice. Sadraj priloga. (Ovde prema predmetu) Posebno je dat B - Registar naslova priloga (421 odrednica), kao i C - Autorsko-imenski registar bibliografije (1851 odrednica) koji obuhvaa autore (podebljano), nazive flore i faune (kurziv), druge stvarne naslove (navodnici) kao i ostale predmetne odrednice, deskriptore i lokalitete. (Ovdje izostavljeno) Na kraju je prikazana vidljiivost lanaka "Naih starina" citiranih u lancima "Glasnika Zemaljskog muzeja". (Ovdje kao 14: Citatna analiza) Ova bibliografija je sainjena kao kompjuterski voena baza (ProCite format) i nalazi se u INDOK centru Zavoda za zatitu spomenika kulture u Sarajevu. Kopija baze je dostupna na zahtjev.

Our Antiquities 1 (1953) - 18/19 (1989) BIBLIOGRAPHY Is 16 volumes of the journal Our Antiquities (BA ISSN 0547-3136) total 423 contributions (original scientific, professional papers, news, reviews, bibliographies and other short communications) were published. Material of this bibliography is presented as author bibliography (Part 1). Bibliographic references were not repeated for co-authors. The structure of bibliographical reference is the following: Author. Title of the contribution. Year; volume, pages. Content of the contribution. (Here presented on subjects) Separate register of the Titles of the contributions (421 item) (Part 2), and Author and Subject register (1.851 item) (Part 3) was given. This register covers authors (bold), names of flora and fauna (italic), other real titles (quotation marks) and other subject headings, descriptors and topographical localities. (Here omitted) Part 4 covers the visibility of the articles published in "Nae starine" cited in journal "Glasnik Zemaljskog muzeja". (Here item 14: Citatna analiza) This bibliography was made as computer based database in ProCite format, and is hosted at INDOC Center of the Institute for protection of cultural monument in Sarajevo. The copy of the database file is available on request.

SPOMENICI KULTURE - TURSKI PERIOD 89 Biko Mato Konzervacija objekata u kompleksu Ferhadije damije u Banja Luci, 7, str. 81-90 (1960) 124 Cx eli Demal Musafihara Blagajske tekije, 1, str. 189-193 (1953) 125 Cx eli Demal Obnova Sokolovieva Mosta u Viegradu, 1, str. 177-181 (1953)

138 Cx eli Demal and Mujezinovi Mehmed Stari mostovi u Bosni i Hercegovini (rezime istoimene knjige), 12, str. 198-201 (1969) 153 Filipovi Ibrahim Filiovia odak u Glamokom polju, 18-19, str. 187-201 (1989) 159 Finci Jahiel and Taubman Ivan Restauracija karavan-saraja Mehmed-pae Kukavice u Foi, 2, str. 113-118 (1954) 160 Fui Mladen Konzervatorski radovi na Ferhad-painoj damiji u Banjoj Luci, 1, str. 117-121 (1953) 179 Hadrovi Ahmet Oevijski majdani : Juer, danas, sutra, 18-19, str. 159-167 (1989) 181 Husedinovi Sabira Prezentacija erania kue kao elemenat revitalizacije Gornjeg ehera, 16-17, str. 175-185 (1984) 182 Husedinovi Sabira Konstruktivno-restauratorski zahvati na Sahat-kuli u Banja Luci, 18-19, str. 143-150 (1989) 205 Kraljevi Ljiljana Kozija uprija na Miljacki, 5, str. 13-30 (1958) 207 Kreevljakovi Hamdija Sarajevske daire : prilog izuavanju spomenika turske arhitekture u Bosni, 1, str. 163-166 (1953) 217 Krsmanovi D., Dolarovi H., and Langof Z. Sanacija Starog mosta u Mostaru, 11, str. 5-23 (1967) 218 Kujai Mirko Konzervacija Starog mosta u Mostaru (kongresno saopenje), 7, str. 207-216 (1960) 223 Lozi Stipo Konzervatorski radovi na Starom gradu Travniku, 8, str. 175-178 (1962) 254 Mujezinovi Mehmed Musafirhana i tekija Isa-beg Ishakovia u Sarajevu, 3, str. 245-252 (1956) 260 Mujezinovi Mehmed Stari Alifakovac u Sarajevu, 8, str. 119-138 (1962) 262 Mujezinovi Mehmed Groblja Nad Konaima u Sarajevu i pitanje njihova ureenja, 9, str. 123-132 (1964) 266 Mujezinovi Mehmed and Dimitrijevi Evanglos Damija na Uskotlini, 2, str. 137-144 (1954)

267 Mujezinovi Mehmed and Tihi Smail Ferhadija damija u Sarajevu : u povodu konzervatorskih radova na objektu izvrenih u 1964. i 1965. godini, 11, str. 59-66 (1967) 268 Muji Muhamed A. Krivi most na Radobolji u Mostaru, 2, str. 213-216 (1954) 269 Muji Muhamed A. Stari mostarski vodovod, 3, str. 189-194 (1956) 272 Neidhardt Juraj and Cx eli Demal Stari most u Mostaru : Arhitektonskourbanistika konzervacija i restauracija mosta i okoline te korigiranje udaljenih objekata koji optiki priipadaju okolini mosta, 1, str. 133-140 (1953) 275 Ninkovi Aleksandar Hamam u Tenju, 14-15, str. 233-236 (1981) 282 Pai Ibrahim Intarzirana vrata iz Fojnice iz 1849. (1265) godine, 16-17, str. 273-275 (1984) 283 Palavestra Vlajko Nekropola "Deminov krst u Burmazima kod Stoca, 10, str. 195-202 (1965) 308 Ratkovi Aleksandar Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraivanja, 16-17, str. 75-78 (1984) 309 Redi Azra Staromuslimansko groblje na Presjeci kod Uskotline, 16-17, str. 187-199 (1984) 310 Redi Husref Arhitektonska konzervacija Alada damije u Foi, 10, str. 105111 (1965) 311 Redi Husref Restauatorsko-konzervatorski radovi na "Glavici" damiji u Livnu, 10, str. 99-104 (1965) 321 Sankovi Vjekoslava Revitaizacija starog grada Poitelja, 14-15, str. 203-232 (1981) 326 Simi Amra arena damija u Travniku : Konzervacija, restauracija, revitalizacija, 18-19, str. 121-142 (1989) 331 Stani Radomir and Sandaktar Meliha Konzervacija Kadadoz-begove medrese u Mostaru, 11, str. 87-100 (1967) 336 Tafro Dervi Spasavalaki radovi na turbetu u Prai i Malkoevom turbetu u Donjem Kopiu, 2, str. 221-226 (1954) 385 Tihi Smail Hadimuratovia daira i gazi Husrev-begov hamam u Sarajevu u novoj Funkciji, 11, str. 169-174 (1967)

388 Tihi Smail Zatita objekata sepukularne arhitekture u uslovima savremene izgradnje i urbanizacije,11, str. 137-142 (1967) 394 Tihi Smail Klonija trapista i Crkva "Marija Zvijezda" u Delibainom selu kraj Banja Luke, 13, str. 179-191 (1972) 403 Truhelka iro Umjetnost dekoriraja u bosanskoj metalnoj industriji, 2, str. 251-257 (1954) 415 Zdravkovi Ivan M. Opravka kula kod Starog mosta u Mostaru, 1, str. 141-143 (1953) 416 Zdravkovi Ivan M. Damija i esma na Klisu, 4, str. 294-297 (1957) 421 Zlokovi Milan Stara ravnala poznata pod imenom "terezije", 4, str. 298-299 (1957) ARHEOLOGIJA 37 Aneli Pavo Turski put od Ivan planine do Porima, 4, str. 169-178 (1957) 42 Basler uro Konzervatorski zahvati na Mogorjelu : kratak osvrt na problematiku radova, 1, str. 145-150 (1953) 44 Basler uro Prethistorijske gradine i njihova zatita, 2, str. 87-98 (1954) 45 Basler uro Gradina na Oaniima kod Stoca : neki noviji rezultati istraivakih radova, 3, str. 79-94 (1956) 47 Basler uro Bazilike na Mogorjelu, 5, str. 45-62 (1958) 48 Basler uro Bazilika u Oborcima : arheoloka problematika i konzervatorski zahvat, 7, str. 59-72 (1960) 49 Basler uro Spolija anti:ke arhitekture na nekropoli Mramorje u Grborezima kod Livna, 8, str. 115-118 (1962) 93 Bojanovski Ivo Nalaz srednjovjekovnih mamuza na Crkvini u ipovu, 8, str. 167-171 (1962) 95 Bojanovski Ivo Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (1) Arheoloki spomenici, 8, str. 7-16 (1962) 96 Bojanovski Ivo Biljeke iz arheologije (1), 9, str. 193-198 (1964)

97 Bojanovski Ivo Kasnoantike grobnice na svod u itluku i njihova prethodna konzervacija, 9, str. 103-122 (1964) 99 Bojanovski Ivo Rimska stela iz Klotijevaca na Drini, 9, str. 189-192 (1964) 101 Bojanovski Ivo Biljeke iz arheologije (2) : iz arheolokog referata Zavoda, 11, str. 187-196 (1967) 102 Bojanovski Ivo Novi ilirsko-grki ljem iz Crvenice, 11, str. 181-186 (1967) 103 Bojanovski Ivo Rimski kameni spomenici iz Rogatice, 11, str. 143-164 (1967) 104 Bojanovski Ivo Antika uljara na Mogorjelu i rekonstrukcija njenog torkulara, 12, str. 27-54 (1969) 111 Bojanovski Ivo and Cx eli Demal Kasnoantika bazilika u Brezi : Proble i konzervacija, 12, str. 7-25 (1969) 176 Graljuk Boris Rezultati pokusnih arheolokih iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu Zidine u Krupi na Vrbasu, 18-19, str. 99-108 (1989) 183 Imamovi Enver Podruje Fojnice, Kiseljaka i Kreeva u rimsko doba, 13, str. 193-204 (1972) 199 Kajmakovi Zdravko Drina u doba Kosaa (3. Novi arheoloko-arhitektonski spomenici), 14-15, str. 141-177 (1981) 240 Mazali oko Novi podaci o Gradcu kod Haia, 13, str. 79-84 (1972) 279 Paali Esad Rimska cesta od Podranikog polja do Banja Luke, 3, str. 239244 (1956) 280 Paali Esad Rimski put od Mrkonji grada prema Banja Luci, 3, str. 75-78 (1956) 281 Paali Esad Rimska cesta izmeu Banja Luke i Bosanske gradike, 4, str. 6374 (1957) 291 Pudari Svetozar Kasnosrednjovjekovni grobovi iz tumula Pod prinama kod Gacka, 18-19, str. 51-63 (1989) 291 Pudari Svetozar Kasnosrednjovjekovni grobovi iz tumula Pod prinama kod Gacka, 18-19, str. 51-63 (1989) 419 Zelenika Anelko Nekoliko sluajnih pronalazaka arheolokih spomenika kulture u Hercegovini, 7, str. 181-182 (1960)

422 Zx eravica Zdenko Arheoloki spomenici Golea, Dobrinje i Zmijanja, 18-19, str. 23-50 (1989) 423 Zx eravica Zdenko and Fekea Lidija Arheoloka istraivanja na Kastelu u Banja Luci, 16-17, str. 19-46 (1984) ISTORIJA 84 Bejti Alija Banja Luka pod turskom upravom; arhitektura i teritorijalni razvitak grada u 16. i 17. vijeku, 1, str. 91-116 (1953) 85 Bejti Alija Podaci za kulturnu povijest vezirskog grada Travnika, 2, str. 1954) 86 Bejti Alija Povijest i umjetnost Foe na Drini (1. dio), 3, str. 23-74 (1956) 88 Bejti Alija Povijest i umjetnost Foe na Dini (2. dio), 4, str. 33-62 (1957) 203 Kovaevi-Koji Desanka Drina u doba Kosaa (1. Arhivsko-istorijska istraivanja Gornjeg podrinja), 14-15, str. 109-125 (1981) 204 Kovaevi-Koji Desanka, Palavestra Vlajko, and Kajmakovi Zdravko Drina u doba Kosaa (0. Uvod), 14-15, str. 107 (1981) 208 Kreevljakovi Hamdija Stari bosanski gradovi, 1, str. 7-45 (1953) 209 Kreevljakovi Hamdija Kule i odaci u Bosni i Hercegovini, 2, str. 71-86 (1954) 210 Kreevljakovi Hamdija Nai bezistani, 2, str. 233-244 (1954) 211 Kreevljakovi Hamdija Saraji ili dvorovi bosanskih namjesnika, 3, str. 13-22 (1956) 212 Kreevljakovi Hamdija Sahat-kule u Bosni i Hercegovini : prilog za studij konzervacije, 4, str. 17-32 (1957) 213 Kreevljakovi Hamdija and Kapidi Hamdija Stari hercegovaki gradovi, 2, str. 9-22 (1954) 214 Kreevljakovi Hamdija and Kapidi Hamdija Podaci o tvravama u Derventi i Travnik iz poetka 19. stoljea, 4, str. 205-212 (1957) 215 Kreevljakovi Muhamed Prilozi za istoriju sela i spomenika kulture na podruju komune Pucarevo,16-17, str. 79-97 (1984)

216 Kreevljakovi Muhamed Kulturni-istorijsko nasljee Brnjica, 18-19, str. 177186 (1989) 236 Mazali oko Mletaka povelja iz 1696. godine, 7, str. 177-179 (1960) 252 Momirovi Petar Da li su Manastir u Gomionici osnovali mileevci, 12, str. 127-132 (1969) 278 Paali Alija Prilog ubikaciji Kave i Krave, 16-17, str. 271-272 (1984) 284 Palavestra Vlajko Drina u doba Kosaa (2. Biljake o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem podrinju), 14-15, str. 127-139 (1981) 407 Vego Marko Civitat Vrhbosna : postavljanje problema i rasprava, 13, str. 8596 (1972) EPIGRAGIJA - STARE KNJIGE 123 ar-Drnda Hatida Sidil teanjskog kadiluka iz 1740-1746. gdine kao istorijski izvor, 16-17, str. 119-126 (1984) 188 Kajmakovi Zdravko Foanska Aleksandrida, 8, str. 139-144 (1962) 251 Momirovi Petar Stari rukopisi i tampane knjige u ajniu, 3, str. 173-177 (1956) 253 Mujezinovi Mehmed Nekoliko nevjerodostojnih turskih natpisa u Sarajevu, 2, str. 217-220 (1954) 256 Mujezinovi Mehmed Autogram Evlije elebije u trijemu Alada damije u Foi, 4, str. 291-293 (1957) 257 Mujezinovi Mehmed Epigrafika i kaligrafija pjesnika Mehmeda Mejlije, 4, str. 131-168 (1957) 261 Mujezinovi Mehmed Obnova natpisa na Sokolovia moustu u Viegradu, 1, str. 183-188 (1963) 285 Petkovi Sreten Rukopis manastira itomislia iz Britanske biblioteke u Londonu, 16-17, str. 111-118 (1984) (A) PRIKAZI - KNJIGE 9 Anonim (Redakcija) Uz deseti broj "Naih starina", 10, str. 5 (1965)

11 Anonim (Redakcija) Belagi efik "Steci i njihova umjetnost" (prikaz knjige), 13, str. 259-260 (1972) 14 Anonim (Redakcija) Tihi Smail "Jovan Bijeli" (prikaz knjige), 13, str. 257-258 (1972) 34 Aneli Pavo "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. 9, 1954 (prikaz asopisa, 3, str. 327-328 (1956) 36 Aneli Pavo "Muzeji" sv. 9, 1954 (prikaz asopisa), 4, str. 320-321 (1957) 43 Basler uro "Arbeits- und Forschungberichte..." (prikaz asopisa), 2, str. 278 (1954) 52 Basler uro and Mujezinovi Mehmed "Sumer" sv. 16 (prikaz asopisa), 8, str. 269 (1962) 58 Belagi efik "Muzeji" sv. 8 (prikaz asopisa), 3, str. 328-329 (1956) 92 Bokovi ure, Redi Husref, and Mandi Stanko A.Bejti i Z.Kovaevi "Izvjetaj o programu za urbanistiko ureenje stare sarajevske arije", 9, str. 181-187 (1964) 105 Bojanovski Ivo Dyggve E. i Vetters H. "Mogorjelo" (prikaz knjige), 12, str. 191-196 (1969) 129 Cx eli Demal Dvije nove knjige o arhitektonskom nasljeu Makedonije, 5, str. 155-156 (1958) 132 Cx eli Demal Finci Jahijel "Razvoj dispozicije i funkcije u stambenoj kulturi Sarajeva", Sarajevo 1953 (prikaz knjige), 9, str. 220-221 (1964) 133 Cx eli Demal Katani N. "Graa za prouavanje starijih kamenih mostova i akvadukta u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori", Beograd 1961 (prikaz knjige), 9, str. 218-220 (1964) 154 Filipovi Milenko S. "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. 10, 1955 (prikaz asopisa), 4, str. 320 (1957) 156 Filipovi Milenko S. Nelli R. "Les steles discoidales sont-elles eathares" (prikaz lanka), 5, str. 156 (1958) 163 Fukarek Pavle "Zatita prirode" sv. 4-5 1953 (prikaz asopisa), 3, str. 329-331 (1956)

164 Fukarek Pavle "Schweizer Naturschutz" vol. 21, 1955 (prikaz asopisa), 4, str. 321-323 (1957) 178 Hadrovi Ahmet "Prilozi za orijentalnu filologiju" sv. 1,2 (prikaz asopisa), 2, str. 275-276 (1954) 185 Kajmakovi Zdravko "Zbornik zatite spomenika kulture" sv. 4-5, Beograd 1954, 5, str. 153-154 (1958) 187 Kajmakovi Zdravko "Zbornik zatite spomenika kulture" sv. 10, (prikaz asopisa), 7, str. 227-229 (1960) 189 Kajmakovi Zdravko "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv.15-16 (prikaz asopisa), 8, str. 259-260 (1962) 193 Kajmakovi Zdravko Vego Marko "Novi i revidirani natpisi..." GZM 1962, 9, str. 214-216 (1964) 194 Kajmakovi Zdravko "Zbornik zatite spomenika kulture" sv. 12 (prikaz asopisa), 9, str. 213-214 (1964) 206 Kraljevi Ljiljana "Saoptenja Zavoda za zatitu i nauno prouavanje spomenika kulture NR Srbije", sv. 1, 5, str. 153 (1958) 228 Mazali oko "Zbornik zatite spomenika kulture" sv. 3 (prikaz asopisa), 2, str. 269-270 (1954) 232 Mazali oko D. Wild "Ikonen - Kirchliche kunst des Ostens" (prikaz knjige), 5, str. 157 (1958) 248 Momirovi Petar "Arheoloki spomenici i nazlita u Srbiji" sv. 1. Beograd 1953 (prikaz knjige), 3, str. 334-335 (1956) 249 Momirovi Petar Belagi efik "Kupres", Sarajevo 1954 (prikaz knjige), 3, str. 331-332 (1956) 255 Mujezinovi Mehmed "Prilozi za orijentalnu filologiju" sv. 2-3, 1953 (prikaz asopisa), 3, str. 332-333 (1956) 265 Mujezinovi Mehmed Dobraa Kasim "Katalog arapskih, turskih i perzijskih knjiga Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu" (prikaz knjige), 10, str. 261 (1965) 271 Nametak A. Fehim Ayverdi E.H. "Avrupa da Osmanli mimari Eserleri Yugoslavya" (prikaz knjige),16-17, str. 277-279 (1984)

289 Popovi Cvjetko D. "Bilten instituta za prouavanje folklora" sv. 2, 1953 (prikaz asopisa), 3, str. 335 (1956) 292 Rehak Viktor "Godinja biolokog instituta u Sarajevu" sv. 1-2, 1952 (prikaz asopisa), 3, str. 335-336 (1956) 293 Rehak Viktor "Godinjak instituta za nauna umarska istraivanja" sv. 1, 1953 (prikaz asopisa),3, str. 338 (1956) 330 Stani Radomir Kajmakovi Zdravko "Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini" Sarajevo 1971. (prikaz knjige), 13, str. 252-256 (1972) 335 Tafro Dervi "Godinjak istorijskog drutva Bosne i Hercegovine" sv. 4 (prikaz asopisa), 2, str. 275 (1954) 337 Tafro Dervi Vego Marko "Srednjovjekovni nadgrobni spomenici Bosne i Hercegovine" sv. 1-4 (prikaz knjige), 2, str. 273-274 (1954) 339 Tihi Smail Fiskovi C. "Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji" (prikaz knjige), 2, str. 277-278 (1954) 341 Tihi Smail "Zbornik za umetnostno zgodovino" sv. 1,2 (prikaz asopisa), 2, str. 276-277 (1954) 342 Tihi Smail Fiskovi C. "Prilozi povjesti umjetnosti u Dalmaciji", Split 1954 (prikaz knjige), 3, str. 337-338 (1956) 346 Tihi Smail A.Horvat "Spomenici u Hrvatskoj" (prikaz knjige), 5, str. 154-155 (1958) 348 Tihi Smail Izloba "Kameni spomenici NR Hrvatske", 5, str. 149 (1958) 357 Tihi Smail "Muzeji" sv. 10, Zagreb 1955 (prikaz asopisa), 5, str. 155 (1958) 360 Tihi Smail Belagi efik "Steci na Blidinju", 1959 (prikaz knjige), 7, str. 227 (1960) 361 Tihi Smail "Bilten Drutva konzervatora" sv. 1 i 2 (prikaz asopisa), 7, str. 231 (1960) 363 Tihi Smail JAZU "Enciklopedija likovnih umjetnosti" sv. 1, 1959 (prikaz knjige), 7, str. 225-226 (1960) 364 Tihi Smail "Muzeji" sv. 13 (prikaz asopisa), 7, str. 220-221 (1960) 365 Tihi Smail "Peristil" sv. 2 (prikaz asopisa), 7, str. 226 (1960)

368 Tihi Smail "ta je spomenik kulture" (prikaz knjige), 7, str. 230 (1960) 369 Tihi Smail "Varstvo spomenikov" sv. 6 (prikaz asopisa), 7, str. 226-227 (1960) 370 Tihi Smail "Kulturno nadsledstvo" Skopje 1959 (prikaz knjige), 8, str. 262263 (1962) 372 Tihi Smail "Rad vojvoanskih muzeja" sv. 8 (prikaz asopisa), 8, str. 263-265 (1962) 374 Tihi Smail "Varstvo spomenikov" sv. 7 (prikaz asopisa), 8, str. 261-262 (1962) 375 Tihi Smail "Zatita spomenika kulture u jugoslaviji" (prikaz knjige), 8, str. 260-261 (1962) 376 Tihi Smail "Zbornik Muzeja primenjene umetnosti" sv. 5 (prikaz asopisa), 8, str. 265-266 (1962) 377 Tihi Smail "Zbornik radova Narodnog muzeja" sv. 2 (prikaz asopisa), 8, str. 266-267 (1962) 378 Tihi Smail "Lepote i znamenitosti Bosne i Hercegovine", Beograd 1961 (prikaz knjige), 9, str. 216-218 (1964) 380 Tihi Smail Mileti Nada "Nakit u Bosni i Hercegovini" (prikaz knjige), 10, str. 259-260 (1965) 382 Tihi Smail "SR Bosna i Hercegovina", Sarajevo 1963 (prikaz knjige), 10, str. 260 (1965) 384 Tihi Smail "Bosna i Hercegovina - znamenitosti i ljepote", Beograd 1965 (prikaz knjige), 11, str. 207-208 (1967) 387 Tihi Smail "Sarajevo" ilustrovana monografija 1965. (prikaz knjige), 11, str. 207 (1967) 389 Tihi Smail Belagi efik "Popovo" (prikaz knjige), 12, str. 197 (1969) 392 Tihi Smail Belagi efik "Steci - kataloko-topografski pregled" (prikaz knjige), 13, str. 251-252 (1972) 393 Tihi Smail eli Demal i Mujezinovi Mehmed "Stari mostovi u Bosni i Hercegovini" (prikaz knjige),13, str. 256-257 (1972)

397 Tihi Smail Mujezinovi Mehmed "Islamska epigrafija u Bosni i Hercegovini" knjiga 1, Sarajevo 1974 (prikaz knjige), 14-15, str. 307 (1981) 398 Tihi Smail Simpozijom "Spomenici NOR-a i revolucije u Sr Bosni i Hercegovini, stanje i problemi", Zenica 1975 (prikaz), 14-15, str. 245-250 (1981) 405 Vego Marko "Glasnik Zemaljskog muzeja" sv. 8 (prikaz asopisa), 2, str. 271273 (1954) 410 Vidovi Drago "Varstvo spomenikov" sv. 4 (prikaz asopisa), 2, str. 270-271 (1954) 411 Vidovi Drago Lavacherv "Les techniques de protection" (prikaz knjige), 3, str. 333-334 (1956) 413 Vidovi Drago and Mujezinovi Mehmed "Sumer" sv. 9 (prikaz asopisa), 2, str. 278-279 (1954) (B) PRIKAZI - IZLOBE 1 Anonim Izlobe likovnih umjetnosti u naoj zemlji, 5, str. 148-149 (1958) 347 Tihi Smail Izloba inkunabula u Ljubljani, 5, str. 152 (1958) 349 Tihi Smail Izloba konzervatorskih radova na Crkvi sv. Sofije iz Ohrida u Sarajevu, 5, str. 150-151 (1958) 350 Tihi Smail Izloba kopija srpskih srednjovjekovnih fresaka, 5, str. 149-150 (1958) 351 Tihi Smail Izloba "ovjek, priroda, predmeti", 5, str. 150 (1958) 352 Tihi Smail Izloba "Sopoanski kristali", 5, str. 150 (1958) 353 Tihi Smail Izloba "Srednjovjekovno zidno slikarstvo Istre", 5, str. 149 (1958) 354 Tihi Smail Izloba "Srpski nadgrobni spomenici", 5, str. 149 (1958) 355 Tihi Smail Izloba "Umjetnika obrada metala naroda Jugoslavije kroz vijekove", 5, str. 151-152 (1958) 381 Tihi Smail "Minijatura u Jugoslaviji" (prikaz izlobe), 10, str. 261-266 (1965) 386 Tihi Smail Izloba iranskih minijatura, 11, str. 206 (1967)

SLIKARSTVO I RESTAURACIJA 8 Aa Anonim (Redakcija) Jubilej oke Mazalia, 9, str. 199-200 (1964) 41 Bahtijarevi Nihad Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama iz samostana Kraljeve Sutjeske, irokog brijega i Fojnice : prilog problemu retua na starim slikama, 13, str. 205-220 (1972) 53 Baum Milica Porijeklo i rad majstora Radula, 2, str. 245-250 (1954) 90 Blai Zdravko Retui i takozvane restauratorske fleke, 11, str. 25-34 (1967) 148 Dx uri Vojislav J. Dve slike mletakog porekla iz Mostara, 4, str. 179-187 (1957) 149 Ethemi Afrim Konzervacija i restauracija ivotopisa na Crkvi sv. Nikole u Pekoj patrijariji, 16-17, str. 215-220 (1984) 186 Kajmakovi Zdravko Konzevatorsko-restauratorski radovi na ornamentima Alada damije u Foi, 7, str. 113-128 (1960) 190 Kajmakovi Zdravko Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (3) Znaajni likovni i arhitektosni spomenici u dolini Trebinjice, 8, str. 39-52 (1962) 195 Kajmakovi Zdravko Teanjske ikone, 10, str. 165-188 (1965) 220 Ljubinkovi Radivoje Stvaranje Zoografa Radula : jedna etapa naeg zidnog slikarstca i ikonopisa, 1, str. 123-131 (1953) 221 Ljubinkovi Radivoje Majstori starog srpskog slikarstva : povodom knjige S. Radojia, 4, str. 187-204 (1957) 225 Mazali oko Dvije stare slike i njihov majstor, 1, str. 47-89 (1953) 226 Mazali oko Nekoliko starih ikona, 2, str. 53-70 (1954) 229 Mazali oko Nekoliko primjeraka slikarske umjetnosti Bosne i Hercegovine 16. - 19. vijeka, 3, str. 101-126 (1956) 233 Mazali oko Tri stare ikone i njihova konzervacija, 5, str. 35-43 (1958) 234 Mazali oko Konzervacija jedne stare ikone, 7, str. 73-80 (1960) 235 Mazali oko Legenda o sv. Iliji na jednoj ikoni, 7, str. 129-138 (1960)

237 Mazali oko Jedno ranije djelo slikara "R" : evidencija i konzervacija, 8, str. 97-113 (1962) 238 Mazali oko Tri slike iz Osove, 8, str. 163-166 (1962) 239 Mazali oko "Smrt Josifova", ikona iz Oania, 10, str. 189-194 (1965) 241 Mazali oko and Mileti Nada Rad na ienju jedne ikone u Crkvi sv. Klimenta u Mostaima, 5, str. 127-128 (1958) 259 Mujezinovi Mehmed Kaligrafski zapisi u Sinanovoj tekiji u Sarajevu i njihova konzervacija, 5, str. 95-104 (1958) 304 Radi Milo Zbirka slika i crtea Baltazara Baumgartla : prijedlog za njen otkup i zatitu, 13, str. 249-250 (1972) 305 Radojkovi Bojana Tri zlatara iz ajnia, 5, str. 63-67 (1958) 325 Sikimi Rajko Konzervatorski radovi na ivotopisu u Manastiru Zavala, 9, str. 69-78 (1964) 327 Skovran Anika Longinove ikone i freske u Manastiru Lomionici, 9, str. 23-42 (1964) 329 Stani Radomir Dva nepoznata djela Andrije Raievia, 13, str. 173-177 (1972) 340 Tihi Smail Tri slike latinske ikonografije u Muzeju Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, 2, str. 175-179 (1954) 344 Tihi Smail Starije slike i predmeti umjetnog zanata u Kreevskom samostanu, 3, str. 195-210 (1956) 345 Tihi Smail Stare slike i predmeti umjetnog obrta u franjevkom samostanu u Fojnici, 4, str. 75-96 (1957) 356 Tihi Smail Jedna barokna slika u Docu kod Travnika, 5, str. 125-126 (1958) 391 Tihi Smail Vrijedna zbirka Hodlerovih crtea i slika sauvana u Sarajevu postala je svojima grada,12, str. 187-190 (1969) 400 Tihi Smail Kolekcija starijih slika u franjevakom samostanu u Tolisi : Kataloki pregled, 16-17, str. 99-109 (1984) 404 Vandrovska Jelena Prilog problemima praktine restauracije slika, 5, str. 3134 (1958)

414 Zainovi Jusuf Zidne dekoracije Ferhadije damije u Sarajevu : povodom konzervatorsko-restauratorskih radova izvrenih u unutranjosti objekta 1868. i 1970. godine, 13, str. 221-232 (1972) 418 Zelenika Anelko Nekoliko evidentirankih umjetnikih slika latinske ikonografije u Hercegovini, 7, str. 185-188 (1960) SPOMEN OBILJEJA - DRUGI SVJESTKI RAT 7 Aa Anonim (Redakcija) Zatieni spomenici narodno-oslobodilakog rata, 8, str. 239-245 (1962) 62 Belagi efik Problematika zatite spomenika kulture Narodnooslobodilakog rata u Bosni i Hercegovini, 4, str. 5-16 (1957) 63 Belagi efik Spomenici narodnooslobodilake borbe u Jajcu i njihova zatita, 5, str. 69-94 (1958) 116 Bulatovi Radomir Partizanska radionica oruja u Drvaru 1941. godine, 13, str. 233-238 (1972) 117 Bulatovi Radomir Partizanska radionica oruja u Ljubiji, 14-15, str. 287-290 (1981) 118 Bulatovi Radomir Vaso Miskin-Crni i njegova rodna kua u Oraju, 14-15, str. 301-305 (1981) 119 Bulatovi Radomir Prilog prouavanju biografije Mihaila Sokolovia jednog od odnivaa radni:kog pokreta u Bosni i Hercegovini, 16-17, str. 127-131 (1984) 120 Bulatovi Radomir Sanacija voza Vrhovnog taba na Otrelju, 16-17, str. 221228 (1984) 121 Bulatovi Radomir Iskopavanje kao metod prrouavanja zdravstvene kulture u Bosni i Hercegovini,18-19, str. 203-208 (1989) 245 Misiraa Duan Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945 : Ureenje masovnih grobnica uesnika NOR-a i rtava faistikog terora u selu Donja Gradina, optina Bosanska Dubica, 12, str. 119-126 (1969) 290 Proli Esad Partizanske tamparije u Bosni i Hercegovini, 8, str. 145-152 (1962) 390 Tihi Smail Stanje i problemi spomen-obiljeja, 12, str. 93-118 (1969)

395 Tihi Smail Dovrena akcija na poslovima terenske evidencije i analizi spomen obiljeja NOR-a i revolucije, 14-15, str. 253-256 (1981) STARI GRADOVI 46 Basler uro Stai grad Srebrenik i problematika njegove konzervacije, 4, str. 119-130 (1957) 50 Basler uro Sjeverni dio gradskih utvrda u Jajcu, 11, str. 51-58 (1967) 94 Bojanovski Ivo Stari grad Bobovac i njegova konzervacija, 8, str. 71-96 (1962) 98 Bojanovski Ivo Nastavak konzervatorskih radova na gradu Bobovcu, 9, str. 167174 (1964) 100 Bojanovski Ivo Stari grad Maglaj, istraivaki i konzervatorski radovi 1962. i 1963. godine, 10, str. 61-97 (1965) 106 Bojanovski Ivo Dobor-kula, 13, str. 245-248 (1972) 107 Bojanovski Ivo Pavlovac na Prai : kasteoloka skica, 13, str. 71-77 (1972) 108 Bojanovski Ivo Sokol na Plivi, 13, str. 41-69 (1972) 109 Bojanovski Ivo Dobor u Usori (sjeverna Bosna) : rezultati arheolokih istraivanja 1969-1973, 14-15, str. 11-37 (1981) 110 Bojanovski Ivo Novi rezultati prouavanja srednjovjekovnh gradova u Bosni s posebnim osvrto na transformaciju burga u artiljerijsku tvravu, 18-19, str. 109118 (1989) 126 eli Demal Arhitektura Gradaca i restauratorski zahvat na kuli Huseinkapetana Gradaevia, 2, str. 167-174 (1954) 130 eli Demal Poitelj na Neretvi : urbannistiko-arhitektonska studija s osvrtom na problmatiku odravanja, 7, str. 5-49 (1960) 131 eli Demal Problematika zatite urbanistikih cjelina : s osvrtom na prilike u Bosni i Hercegovini (kongresno saopenja), 7, str. 217-220 (1960) 136 eli Demal, Handi Hazim, Mulabegovi Ferhad, and Ninkovi Aleksandar Velika arija u akovici : Idejno arhitektonsko-urbanistiko rjeenje revitalizacije spomenikog ansabla, 16-17, str. 141-174 (1984)

137 eli Demal, Jadri Radivoj, and Redi Husref Restauracija i revitalizacija sredinjeg dijela sarajevske arije, 13, str. 135-148 (1972) 139 eli Demal and Muji Muhamed A. Jedna novootkrivena graevina starijeg doba u Mostaru, 3, str. 261-264 (1956) 192 Kajmakovi Zdravko Stari grad Dobor : konzervatorski radovi 1962. godine, 9, str. 43-61 (1964) 202 Kapidi Hamdija Prilog za poznavanje Livanjskoga grada, 4, str. 301-302 (1957) 274 Ninkovi Aleksandar Konzervatorski radovi na Bobovcu, 12, str. 55-60 (1969) MANASTIRI CRKVE 140 orda Meliha Konzervacija manastirske crkve u Zavali, 9, str. 63-68 (1964) 147 Dimitrijevi Evanglos Obnova manastirskog konaka u Lovnici, 1, str. 195-197 (1953) 157 Filipovi Milenko S. Starinska groblja u predjelu Takovo, 8, str. 153-162 (1962) 177 Hadibegi Hamid Stara pravoslavna crkva u Sarajevu, 2, str. 145-150 (1954) 197 Kajmakovi Zdravko Prenos manastira Dobrieva, 11, str. 67-86 (1967) 198 Kajmakovi Zdravko Oko problema datacije pravoslavnih manastira u sjeveroistonoj Bosni sa posebnim osvrtom na Paprau, 13, str. 149-171 (1972) 224 Mati Vojislav Rekonstrukcija manastira Rmalj, 16-17, str. 201-213 (1984) 227 Mazali oko Novosti iz Lomionice, 2, str. 227-232 (1954) 230 Mazali oko Stara crkva u selu Javoranima (vijest), 3, str. 325-326 (1956) 231 Mazali oko Hrianski niani u okolini Travnika : evidencija vanijih spomenika i prijedlozi za zatitu, 4, str. 97-118 (1957) 246 Momirovi Petar Dve drvene crkve u Bosanskoj krajini, 1, str. 151-162 (1953) 247 Momirovi Petar Carske dveri manastita itomislia u Hercegovini, 2, str. 99112 (1954)

250 Momirovi Petar Drvene crkve zapadne Bosne, 3, str. 149-172 (1956) 274 Ninkovi Aleksandar Konzervatorski radovi na Bobovcu, 12, str. 55-60 (1969) 307 Raki Svetlana Barokni duborez samostana Humac kod Ljubukog, 18-19, str. 211-219 (1989) 320 Rizvanbegovi Izet Stari jevrejski nadgrobni spomenik na Krajini kod Stoca, 3, str. 265-267 (1956) STECI 38 Atanackovi-Sali Vukosava Zatita srednjovjekovne nekropole u Gnojnicama kod Mostara, 9, str. 175-180 (1964) 39 Atanackovi-Sali Vukosava Kameni spomenici u arheolokoj zbirci na Humcu, 14-15, str. 257-284 (1981) 40 Atanackovi-Sali Vukosava Zatitno arheoloko istraivanje srednjovjekovne nekropole Steci u Rakoj gori kod Mostara, 18-19, str. 65-98 (1989) 51 Basler uro Neke likovne paralele stecima, 13, str. 123-133 (1972) 54 Belagi efik Prouavanje i zatita steaka, 1, str. 167-175 (1953) 55 Belagi efik Steci u dolini Neretve s poduja Jablanikog jezera, 2, str. 181212 (1954) 60 Belagi efik Stari krstovi u Drenici, 3, str. 179-188 (1956) 61 Belagi efik Steci kod Rake gore, 3, str. 253-260 (1956) 65 Belagi efik Steci u Gornjem Hrasnu, 7, str. 91-112 (1960) 66 Belagi efik Steci u Opliiima, 7, str. 145-154 (1960) 69 Belagi efik Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (2) Srednjovjekovni nadgrobni spomenici - steci, 8, str. 17-38 (1962) 70 Belagi efik Novopronaeni natpisi na stecima, 9, str. 133-144 (1964) 71 Belagi efik Steci u Bitunjoj, 9, str. 79-101 (1964) 73 Belagi efik Ljubinje, srednjovjekovni nadgrobni spomenici, 10, str. 113-163 (1965)

74 Belagi efik Nekoliko novopronaenih natpisa na stecima, 11, str. 41-50 (1967) 76 Belagi efik Trnovo : srednjovjekovni nadgrobni spomenici, 11, str. 101-135 (1967) 77 Belagi efik Novopronaeni natpisi na stecima, 12, str. 133-148 (1969) 78 Belagi efik Steci okoline Kladnja, 12, str. 155-176 (1969) 79 Belagi efik Nevesinjski steci, 13, str. 97-122 (1972) 80 Belagi efik Armenski hakari i nai steci, 14-15, str. 65-83 (1981) 81 Belagi efik Dvije nekropole steaka u okolini Knina, 14-15, str. 97-105 (1981) 83 Belagi efik, Kajmakovi Zdravko, and Ibrahimpai F. irilski natpis iz doba Kulina bana, 10, str. 203-208 (1965) 122 Challet Jean Bogumili i simbolika steaka, 10, str. 19-38 (1965) 141 Cz orovi Vladimir Prilog prouavanju naina sahranjivanja i podizanja nadgrobnih spomenika u srednjem vijeku, 3, str. 127-147 (1956) 191 Kajmakovi Zdravko Natpisi i krstae sa Gatakog polja, 9, str. 145-165 (1964) 196 Kajmakovi Zdravko Jedno starije kultno mjesto, 11, str. 175-180 (1967) 201 Kajmakovi Zdravko Novi natpisi na stecima, 16-17, str. 69-73 (1984) 222 Lovrenovi Ivan Steci okoline Mrkonji-grada, 14-15, str. 85-96 (1981) 306 Raki Svetlana Predstave figura pokojnika na stecima, 16-17, str. 47-68 (1984) 328 Stani Radomir Nekoliko natpisa na stecima u okolini Novog Pazara, Sjenice i Rake, 12, str. 149-154 (1969) 406 Vego Marko Ploa sa irilskim natpisom i likom sv. Petra iz Stona : revizija itanja natpisa, 7, str. 139-144 (1960) 408 Vego Marko Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne, 14-15, str. 3964 (1981)

409 Vidovi Drago Simbolike predstave na stecina : krst i raspee, 2, str. 119136 (1954) 412 Vidovi Drago Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika, 3, str. 221-238 (1956) 420 Zelenika Anelko Prilozi za prouavanje srednjovjekovnih nekropola steaka na Radimlji i Oanikoj gorici kod Stoca, 8, str. 172-174 (1962) ZATITA SPOMENIKA - TEORIJA 2 Anonim Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (0) Uvod, 8, str. 5-6 (1962) 10 Anonim (Redakcija) Dvadeset godina organizovane borbe za kulturno nasljee Bosne i Hercegovine, 12, str. 5-6 (1969) 12 Anonim (Redakcija) etvrt stoljea slube zatite spomenika kulture i prirode u Bosni i Hercegovini, 13, str. 7-29 (1972) 17 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Zatita spomenika kulture u Bosni i Hercegovini, 1, str. 199-213 (1953) 30 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Konzervatorski zahvati na spomenicima kulture u Bosni i Hercegovini od 1965-1968 godine, 12, str. 203-209 (1969) 31 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Saoptenje Zavoda o stanju spomenika kulture i kulturnih institucija u Bosanskoj krajini nakon katastrofalnog zemljotresa 227. oktobra 1969. godine, 12, str. 210 (1969) 32 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Pregled konzrvatorsko-restauratorskih radova u proteklih dvadesetpet godina (1947-1972), 13, str. 30-36 (1972) 35 Aneli Pavo Zatita spomenika kulture i Narodni odbori, 3, str. 217-220 (1956) 57 Belagi efik Meunarodna konvencija o zatiti kulturnih dobara u sluaju rata, 3, str. 323 (1956) 64 Belagi efik Novi opti zakon o zatiti spomenika kulture i zadaci slube zatite spomenika kulture u FNRJ (kongresno saopenje), 7, str. 197-206 (1960) 91 Bokovi ure Naa zatita danas, 2, str. 5-7 (1954) 127 eli Demal Spomenici kulture i urbanizam, 2, str. 23-36 (1954)

134 eli Demal Enterijeri, pitanje njihove zatite i adaptacije, 10, str. 39-60 (1965) 135 eli Demal Konzervacija i stvaralatvo, 10, str. 7-12 (1965) 142 Deftedarevi Aziz Neki pravni aspekti zatite spomenika kulture, 11, str. 35-40 (1967) 143 Deftedarevi Aziz Pravni aspekti spasavanja starih mostova na Trebinjici, epi i Drini, 12, str. 61-92 (1969) 144 Deftedarevi Aziz Meurepubiko savjetovanje u Sarajevu povodom ocjene ustavnosti zakonodavsva o zatiti spomenika kulture, 13, str. 250 (1972) 145 Deftedarevi Aziz Naa koncepcija identiteta spomenika kulture, 13, str. 37-40 (1972) 146 Deftedarevi Aziz Problem ogranienja prava svojine na zatienim objektima, 13, str. 239-243 (1972) 155 Filipovi Milenko S. Nekoliko misli o zatiti spomenika etnolokog karaktera, 5, str. 5-11 (1958) 158 Filipovi Milenko S. Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (5) Potreba etnolokog snimanja u dolini Trebinjice, 8, str. 57-59 (1962) 258 Mujezinovi Mehmed Posjeta lanova uduenja istoriara Bosne i Hercegovine Turskoj, 4, str. 318-319 (1957) 323 Sankovi Vjekoslava Historija i teorija restauracije, 16-17, str. 9-18 (1984) 324 Serdarevi Mevlida Dvadeset godina pravne zatite kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea u Bosni i Hercegovini, 18-19, str. 9-20 (1989) 338 Tafro Dervi Iz istorije zatite spomenika kulture u Bosni i Hercegovini od osloboenja 1945. godine,3, str. 5-12 (1956) 343 Tihi Smail Konzervatorski seminar u Skopju, 3, str. 326 (1956) 358 Tihi Smail Odbor zatite spomenika Kulture FNRJ, 5, str. 146 (1958) 366 Tihi Smail Problem prezentacije spomenika kulture, 7, str. 51-58 (1960) 367 Tihi Smail Spomenici tehnike u Bosni i Hercegovini i njihova zatita, 7, str. 155-164 (1960)

373 Tihi Smail Spomenici kulture i turizam, 8, str. 61-70 (1962) 383 Tihi Smail Valorizacija spomenika kulture, 10, str. 13-17 (1965) 399 Tihi Smail Spomenici i spomeniki ansambli nae novije istorije i turizam, 1415, str. 237-243 (1981) 401 Tihi Smail Spomenici kulture u vlasnitvu vjerskih zajednica na tlu Bosne i Hercegovine : Aktuelna pitanja i problemi, 16-17, str. 133-138 (1984) 417 Zdravkovi Ivan M. uvanje, odravanje i zatita spomenika kulture u miru i ratu, 11, str. 165-168 (1967) ZATITA PRIRODE 6 Anonim (Redakcija) Prirodne rijetkosti i ljepote Bosne i Hercegovine pod zatitom, 8, str. 247-256 (1962) 112 Borozan Stevan Nacionalni i regionalni parkovi u dugoronim planovima, 1617, str. 261-267 (1984) 113 Breani Vera Neki aspekti zatite biljaka u svijetu i kod nas, 8, str. 219-229 (1962) 114 Breani Vera Konzervacija znaajnih starih stabala u Bosni i Hercegovini, 10, str. 239-248 (1965) 115 Breani Vera Neke rijetke i ugroene ptice Bosne i Hercegovine, 16-17, str. 231-238 (1984) 150 Fabijani Branibor and Manueva Loti Prilog poznavanju praumskih fitocenoza nacionalnog parka Sutjeska, 16-17, str. 239-250 (1984) 151 Fabijani Branibor and Serdarevi Mevlida Drutveno-ekonomska opravdanost zatite umskog rezervata Janj kao staroga prirodnog rezervata, 16-17, str. 251256 (1984) 152 Festi Sulejman Znaaj nacionalnih i regionalnih parkova za izradu dugoronih planova, 16-17, str. 257-260 (1984) 161 Fukarek Pavle Prirodne rijetkosti u NR Bosni i Hercegovini i njihova zatita, 2, str. 37-52 (1954) 162 Fukarek Pavle Zatita endemne Paneve omorike u NR Bosni i Hercegovini, 3, str. 289-298 (1956)

165 Fukarek Pavle Tisa (Taxus baccata L.), njena nalazita u Bosni i Hercegovini i njihova zatita, 4, str. 263-280 (1957) 166 Fukarek Pavle Zatita prirode kroz neke nae i neke strane umarske asopise, 4, str. 323-328 (1957) 167 Fukarek Pavle Lovolorisni likovac (Daphne loureola L.) i potreba njegove zatite u umama Bosne i Hercegovine, 8, str. 211-214 (1962) 168 Fukarek Pavle Modro lisinje (Moltkea petraea (Trat.) Gris.): rijetki endemni grmi naeg hercegovakog i crnogorskog kra i njegova zatita, 8, str. 205-209 (1962) 169 Fukarek Pavle Neke dezinformacije nae dnevne tampe o prirodnim rijetkostima nae zemlje, 8, str. 258 (1962) 170 Fukarek Pavle Pionirska vegetacija toila u brdskom pojasu dinarskih planina i njihova zatita, 8, str. 199-204 (1962) 171 Fukarek Pavle Rijetka prirodna pojava u umama Bosne : srasla debla jele u jedno stablo, 8, str. 215-218 (1962) 172 Fukarek Pavle Nalazita i stanita borike (Daphne blagayana Frey.) na bosanako-hercegovakim planinama, 10, str. 231-234 (1965) 173 Fukarek Pavle and Rehak Viktor Neka razmatranja o zatiti prirode i prirodnih rijetkosti u Bosni i Hercegovini, 3, str. 275-288 (1956) 174 Gligi Vojin Dolomys marakovii, Bolkay, 4, str. 303 (1957) 175 Gligi Vojin Ondatra zibethica morpha Bosniense, 10, str. 209-216 (1965) 184 Juri Mira Historijski prikaz formiranja umskih kultura park ume Trapisti kod Banja Luke, 18-19, str. 253-259 (1989) 242 Miki Rene Rijetke strizibube (Coloptera-Cerambycidae) u SR Bosni i Hercegovini, 10 , str. 235-238 (1965) 243 Miki Sofija Rijetki oblici Orthoptera u fauni Bosne i Hercegovine, 18-19, str. 223-226 (1989) 244 Mikuli Zvjezdica ta je to "Crvena knjiga" Jugoslavije, 18-19, str. 237-243 (1989) 276 Novak Jan J. Nacionalni parkovi, rezervati i spomenici kulture u Poljskoj Narodnoj Republici, 8, str. 231-234 (1962)

277 Obratil Svjetoslav and Matvejev Sergej Prijedlog "Crvene liste" ugroenih prica SR Bosne i Hercegovine, 18-19, str. 227-235 (1989) 286 Pevalek Ivo Slap Plive u jajcu na samrti, 3, str. 269-273 (1956) 287 Pevalek Ivo and Rehak Viktor Sedreno podruje Une u Martin-brodu i pitanja njegove zatite, 4, str. 255-262 (1957) 288 Pevalek Ivo and Rehak Viktor Prilog poznavanju sedrenih podruja Bosne i Hercegovine obzirom na problem zatite i tuistikih mogunosti, 7, str. 165-175 (1960) 294 Rehak Viktor Speleoloki kongres u Postojni i osnivanje speleoloke sekcije u NR Bosni i Hercegovini, 3, str. 324 (1956) 295 Rehak Viktor ator planina i problemi njene zatite, 4, str. 239-253 (1957) 296 Rehak Viktor Prvi plenum Speleolokog saveza Jugoslavije (prikaz sastanka), 4, str. 318 (1957) 298 Rehak Viktor Manje poznate prirodne rijetkosti u Bosni i Hercegovini i potreba njihove zatite, 5, str. 105-124 (1958) 299 Rehak Viktor Naa sluba zatite na 5. generalnoj skuptini Meunarodne unije za zatitu prirode, Edimburg 1956, 5, str. 145-146 (1958) 301 Rehak Viktor Zatita prirodnih vodotoka od zagaivanja, 8, str. 179-192 (1962) 302 Rehak Viktor Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice (4) Prirodne rijetkosti u dolini Trebinjice, 8, str. 53-56 (1962) 303 Rehak Viktor Konzervatorski radovi u peini Vjetrenici u Zavali, 10, str. 217230 (1965) 314 Riter-Studnika Hilda Prvo nalazite mesojedne biljke Drosera rotundifolia L. u NR Bosni i Hercegovini, 3, str. 307-309 (1956) 315 Riter-Studnika Hilda Vegetacijske slike sa teritorija budueg jezera Jablanike hidocentrale, 3, str. 299-305 (1956) 316 Riter-Studnika Hilda Dolomitna flora okoline Konjica, 4, str. 281-286 (1957) 317 Riter-Studnika Hilda Nalazite paprati (Adiantum capillus veneris L.) u Gornjem eheru kod Banja Luke, 4, str. 287-290 (1957)

318 Riter-Studnika Hilda Drugo nalaite paprati Adiantum Cappillus Verens L. u Bosni, 12, str. 177-180 (1969) 319 Riter-Studnika Hilda Floristike bijeke sa obala Drine, 12, str. 181-186 (1969) 334 Stefanovi Vitomir and Manueva Loti umski ekosistemi Behramaginice i Majdanske planine : Njihova stabilnost i zatita, 18-19, str. 245-251 (1989) 371 Tihi Smail Neka pitanja i problemi zatite tekuih voda u Bosni i Hercegovini, 8, str. 193-198 (1962) SAVREMENA ARHITEKTURA 180 Hrasnica Muhamed Pojave i uticaj djela arhitekte Josipa Pospiila na razvoj moderne misli i prakse zatite graditeljskog nasljea u Bosni i Hercegovini, 18-19, str. 169-174 (1989) 322 Sankovi Vjekoslava Revitalizacija sarajevskih mahala (2. Analiza i valorizacija zgrada na prostoru studijskog modela), 14-15, str. 185-193 (1981) 313 Redi Husref, Sankovi Vjekoslava, and Kurto Nedad Revitalizacija sarajevskih mahala (0. Uvodna napomena), 14-15, str. 179 (1981) 312 Redi Husref Revitalizacija sarajevskih mahala (1. Metodoloka obrada revitalizacije sarajevskih mahala izmeu ulica Kaukije Abdullah-efendije i Miloa Obilia, Titove i Golobradice), 14-15, str. 179-183 (1981) 219 Kurto Nedad Revitalizacija sarajevskih mahala (3. Urbanistiko-arhitektonski prijdlog revitalizacije prostora izmeu ulica S. Markovia, Toromanove i A. Hodia), 14-15, str. 195-202 (1981) 270 Mulabegovi Ferhad and Handi Hazim Turski ardak s okolicom u Bosanskom Brodu : Idejno arhitektonsko-urbanistiko rjeenje, 18-19, str. 151-158 (1989) 273 Neidhardt Juraj and Cx eli Demal Rjeenje Marin-dvora i Narodne skuptine, 3, str. 95-100 (1956) IZVJETAJI O RADU 4 Anonim (Biblioteka) Razmjena publikacija , 5, str. 158-160 (1958) 5 Anonim (Redakcija) Uvodna rije, 1, str. 5 (1953)

13 Anonim (Redakcija) (Odlikovanje Orden Repiblike Zavodu za zatitu spomenika), 13, str. 5-6 (1972) 15 Anonim (Redakcija) Rije redakcije, 14-15, str. 9 (1981) 16 Anonim (Redakcija) Rije redakcije, 18-19, str. 5 (1989) 18 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1953. godini, 2, str. 259-268 (1954) 19 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1954. godini, 3, str. 311-321 (1956) 20 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1955. godini, 4, str. 305-316 (1957) 21 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1956. godini, 5, str. 129-136 (1958) 22 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1957. godini, 5, str. 137-144 (1958) 23 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1959. godini, 7, str. 221-224 (1960) 24 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1960. godini, 8, str. 235-238 (1962) 25 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1961. godini, 9, str. 203-206 (1964) 26 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1962. godini, 9, str. 207-211 (1964) 27 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1963. godini, 10, str. 249-252 (1965) 28 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1964. godini, 11, str. 197-201 (1967) 29 Anonim (Zavod za zatitu spomenika) Izvjetaj o radu Zavoda u 1965. godini, 11, str. 202-204 (1967) 33 Anonim (Zavod za zatitu spomenika - Mostar) Izvjetaj o radu Zavoda za zatitu spomenika kulture u Mostaru u 1963. godini, 10, str. 253-257 (1965)

IN MEMORIAM 82 Belagi efik In memoriam Dervi Tafro (1889-1981), 14-15, str. 295-296 (1981) 200 Kajmakovi Zdravko In memoriam Mehmed Mujezinovi (1913-1981), 14-15, str. 291 (1981) 332 Stefanovi Vitomir In memoriam Akademik Pavle Fukarek (1912-1983), 1617, str. 281-282 (1984) 333 Stefanovi Vitomir In memoriam Branibor - Branko Fabijani (19281985), 18-19, str. 263-266 (1989) 396 Tihi Smail ejh Sejfudin Kemura (1863-1917) istoriograf, pjesnik i epigrafiar : u povodu est decenija smrti, 14-15, str. 297-299 (1981) 402 Tihi Smail In memoriam Ranko Rosi (1933-1983), 18-19, str. 261-262 (1989) BIBLIOGRAFIJE 3 Aa Anonim Bibliografija objaljenih radova Mehmeda Mujezinovia, 14-15, str. 292-294 (1981) 87 Bejti Alija Bibliografija tampanih radova o spomenicima kulture u Sarajevu, 4, str. 213-238 (1957) 263 Mujezinovi Mehmed Bibliografija radova tampanih u "Naim starinama" sv. 1-10 po autorima, 10, str. 267-274 (1965) 264 Mujezinovi Mehmed Bibliografija radova tampanih u "Naim starinama" sv. 1-10 po materiji, 10, str. 275-283 (1965) KONGRESI 56 Belagi efik Konzervatori Bosne i Hercegovine posjetili Istanbuul, 3, str. 325 (1956) 59 Belagi efik Napori i rezultati u radu Saveza muzejko-konzervatorskih drutava FNRJ, 3, str. 324 (1956)

67 Belagi efik esto savjetovanje konzervatora Jugoslavije (prikaz kongresa), 8, str. 258 (1962) 68 Belagi efik Trei kongres Drutva konzervatora Jugoslavije (prikaz kongresa), 8, str. 257 (1962) 72 Belagi efik Zatita spomenika narodno-oslobodilakog rada : potreba, svrha i organizacija savjetovanja, 9 , str. 5-22 (1964) 75 Belagi efik Sedamstogodinjica Sopoana, 11, str. 205 (1967) 128 eli Demal Razmjena strunjaka konzervatora sa Francuskom, 3, str. 326 (1956) 297 Rehak Viktor Prvo savjetovanje o naunim osnovama borbe protiv erozije (prikaz savjetovanja), 4, str. 317-318 (1957) 300 Rehak Viktor U Sarajevu je odrano Drugo savjetovanje o zatiti prirode i prirodnih rijetkosti, 5, str. 147-148 (1958) 359 Tihi Smail Savjetovanje arheologa NR Bosne i Hercegovine, 5, str. 146-147 (1958) 362 Tihi Smail etvrto savjetovanje i Drugi kongres konzervatorskih radnika Jugoslavije, Sarajevo-Mostar 1959, 7 , str. 189-195 (1960) 379 Tihi Smail Savjetovanje "Zatita spomenika tehnike Bosne i Hercegovine" Zenica 1963. godie, 9, str. 201-202 (1964)
lanci iz Naih starina citirani u Glasniku Zemaljskog muzeja U korpusu od 486 znanstvenih lanaka publikovanih u novoj seriji Glasnika Zemaljskog muzeja sv. 1-40/41 (1946-1986) vodeeg bosansko - hercegovakog arheolokog asopisa - nalazi se citirano preko 11.000 referenci, od kojih su 6.319 reference iz 640 asopisa. (Uporedi K. Bakari, Glasnik Zemaljskog muzeja 19921996 47 147-167) Distribucija ovih citata je izuzetno koncentrisana tako da 41 procenata svih citata pripada samom Glasniku ZM, staroj seriji (1888-1944), novoj seriji (1946-) i meunarodnom izdanju Glasnika ZM (18961914). Na dnu tabele nalazi se 339 asopisa citiranih Articles from Nae starine cited in Glasnik Zemaljskog muzeja In a corpus of 486 scientific articles published in the new series of Glasnik Zemaljskog muzeja vol. 1-40/41 (1946-1986) - the leading Bosnian and Herzegovinian archaeological journal - over 11.000 references could be found, of which 6.319 are citation from 640 journals. (Cf. K.Bakarsic, Glasnik Zemaljskog muzeja 1992-1996 47 147-167) The distribution of these citations is highly irregular. Almost half (41 per cent) of citations belongs fromGlasnik ZM, including old series (1888-1944), new series (1946-) and international edition of Glasnik ZM(18961914). On the bottom of the list 339 journals were

sam jedan put, a to predstavlja svega 5.3 procenata korpusa citata. Srednja zona citiranosti obuhvata 298 asopisa. Nae starine sa ukupno 73 citata (od kojih su 11 autorski samocitati) nalaze se na rangu 10 i pripadaju visoku uticajoj grupi od 17 asopisa citiranih izmeu 101 do 49 puta. asopis VJESNIK Hrvatskog arheolokog drutva (Zagreb) je na rangu 4 sa 101 citatom, a ovu grupu zavrava asopis LANCI i graa za istoriju sjeveroistone Bosne (Tuzla) sa 49 citata. U nastavku je dat pregled citiranih lanaka Naih starina. U prvoj zagradi je broj reference iz ove bibliografije, u drugog ukupan broj citata, a u treoj broj autorskih samocitata.
CITATA SAMOCITATA

found cited only once, thus representing only 5.3 per cent of total citation corpus. The middle zone covers 298 journals. Nae starinecited totally 73 times (including 11 author self citations) holds rank 10 and belongs to the highly influential group of 17 journals cited from 101 to 49 times. Journal VJESNIK Hrvatskog arheolokog drutva (Zagreb - Croatia) holds rank 4 with 101 citation, and this group end with journal LANCI i graa za istoriju sjeveroistone Bosne (Tuzla - B&H) with 49 citation. Here is the list of cited articles published in journalNae starine. First brackets refers to the reference number in this bibliography, second is a total number of citation and third the number of author self citations

( 42)

( 2)

(0)

BASLER . Konzervatorski zahvat na Mogorijelu. NS 1 1953 WERNER J. GZM NS 1961 REMONIK I. GZM NS 1965

(208)

( 5)

(0)

KREEVLJAKOVI H. Stari bosanski gradovi. NS 1 1953 VEGO M. GZM NS 1954 MAZALI . GZM NS 1958 ANELI P. GZM NS 1971 ANELI P. GZM NS 1976 MUTAPi S. GZM NS 1982 BELAGI . Steci u dolini Neretve. NS 2 1954 VIDOVI D. GZM NS 1954 REMONIK I. GZM NS 1957 ANELI P. GZM NS 1957 ANELI P. GZM NS 1958 MILETI N. GZM NS 1961 VEGO M. GZM NS 1961 VEGO M. GZM NS 1963 ANELI P. GZM NS 1964 MILETI N. GZM NS 1982 FEKEA L. GZM NS 1982

( 55)

(10)

(0)

(177)

( 1)

(0)

HADIBEGI H. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu... NS 2 1954 MUETA V. GZM NS 1986

(213)

( 1)

(0)

KREEVLJAKOVI H. Stari hercegovaki gradovi. NS 2 1954 ANELI P. GZM NS 1974 BASLER . Gradina na Oaniima kod Stoca. NS 3 1955 MARI Z. GZM NS 1973 MARI Z. GZM NS 1973 MARI Z. GZM NS 1974 MARI Z. GZM NS 1976 MARI Z. GZM NS 1978 KOZLETI M. GZM NS 1981

( 45)

( 6)

(0)

(412)

( 3)

(0)

VIDOVI D. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u okolini... NS 3 1956 POPOVI .C. GZM NS 1957 ANELI P. GZM NS 1964 ANELI P. GZM NS 1976 OROVI V. Prilog prouavanju naina sahranjivanja... NS 3 1956 VEGO M. GZM NS 1963 FEKEA L. GZM NS 1982 BASLER . Stari grad Srebrenik... NS 4 1957 BOJANOVSKI I. GZM NS 1969

(141)

( 2)

(0)

( 46)

( 1)

(0)

(280)

( 1)

(1)

PAALI E. Rimska cesta izmeu Banja Luke i Bosanske Gradike. NS 4 1957 PAALI E. GZM NS 1959 BASLER . Bazilika na Mogorjelu. NS 5 1958 MILETI N. GZM NS 1962 PAKVALIN V. GZM NS 1963 ANELI T. GZM NS 1974 ANELI T. GZM NS 1977 MULAOMEROVI J. GZM NS 1982 BASLER . Kasnoantika bazilika u Oborcima. NS 7 1960 PAKVALIN V. GZM NS 1970 MILETI N. GZM NS 1970 MILETI N. GZM NS 1978

( 47)

( 5)

(0)

( 48)

( 4)

(0)

PAKVALIN V. GZM NS 1983 ( 66) ( 1) (0) BELAGI . Steci u Opliiima. NS 7 1960 VEGO M. GZM NS 1963 ( 69) ( 1) (0) BELAGI . Zatita spomenika kulture u dolini rijeke Trebinjice. NS 8 1962 POPOVI M. GZM NS 1973 ( 95) ( 1) (0) BOJANOVSKI I. Arheoloki spomenici u dolini Trebinjice. NS 8 1962 REMONIK I. GZM NS 1974 (190) ( 1) (0) KAJMAKOVI Z. Zatita spomenika kulture u dolini Trebinjice... NS 8 1962 VEGO M. GZM NS 1964 ( 38) ( 1) (0) ATANACKOVI-SALI V Zatita srednjovjekovne nekropole... NS 9 1964 FEKEA L. GZM NS 1982 ( 96) ( 2) (1) BOJANOVSKI I. Biljeke iz arheologije 1. NS 9 1964 PAKVALIN V. GZM NS 1983 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 ( 97) ( 4) (0) BOJANOVSKI I. Kasnoantike grobnice na svod u itluku. NS 9 1964 PAKVALIN V. GZM NS 1970 ANELI T. GZM NS 1974 ORE P. GZM NS 1982 PAKVALIN V. GZM NS 1983 ( 73) ( 1) (0) BELAGI . Ljubinje srednjovjekovni nadgrobni spomenici NS 10 1966 BOJANOVSKI I. GZM NS 1969 ( 76) ( 1) (0) BELAGI . Trnovo... NS 11 1967 MULAOMEROVI J. GZM NS 1984 (101) ( 3) (1) BOJANOVSKI I. Biljake iy arheologije (2). NS 11 1967 PAKVALIN V. GZM NS 1969 PAKVALIN V. GZM NS 1970 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 (102) ( 1) (1) BOJANOVSKI I. Novi ilirsko-grki ljem. NS 11 1967 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 (103) ( 4) (3) BOJANOVSKI I. Rimski kameni spomenici u Rogatici. NS 11

1967 BOJANOVSKI I. GZM NS 1970 BOJANOVSKI I. GZM NS 1979 PAKVALIN V. GZM NS 1983 BOJANOVSKI I. GZM NS 1986 (104) ( 1) (2) BOJANOVSKI I. Antika uljara na Mogorjelu... NS 12 1969 PAKVALIN V. GZM NS 1974 (111) ( 2) (1) BOJANOVSKI I. Kasnoantika bazilika u Brezi. NS 12 1969 ANELI P. GZM NS 1971 BOJANOVSKI I. GZM NS 1979 (107) ( 1) (0) BOJANOVSKI I. Pavlovac na Prai. NS 13 1972 MUTAPI S. GZM NS 1982 (407) ( 3) (0) VEGO M. Civitas Vrhbosna. NS 13 1972 GLAVA T. GZM NS 1982 MUTAPI S. GZM NS 1982 MUETA V. GZM NS 1986 (109) ( 1) (1) BOJANOVSKI I. lanak cititan kao "u tampi" vjerovatno Dobor na Usori NS 14-15 1981 895 BOJANOVSKI I. GZM NS 1974 ( 39) ( 1) (0) ATANACKOVI-SALI V Kameni spomenici u arheoloskoj zbirci na Humcu. NS 14-15 1981 PAKVALIN V. GZM NS 1983 (199) ( 1) (0) KAJMAKOVI Z. Drina u doba Kosaa. NS 14-15 1981 FEKEA L. GZM NS 1982 (408) ( 1) (0) VEGO M. Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne NS 14-15 1981 MUTAPI S. GZM NS 1982