You are on page 1of 67

UDK 012 Mileti N.

016:903/904

Andrea Dautovi Olga Lalevi

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI, NAUNOG SAVJETNIKA ZEMALJSKOG MUZEJA BOSNE i HERCEGOVINE

UVOD
Nada Mileti roena je 1925. godine u Prijedoru, u porodici prosvjetnog radnika. Osnovnu kolu pohaala je u Skoplju i Prizrenu, gdje je i zavrila 1935. godine. Srednju kolu pohaala je u Skoplju do 1941. godine, a zatim u aku, gdje je i maturirala 1943. godine. Studirala je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, na grupi Istorija umetnosti s arheologijom. Diplomirala je u februaru 1950. godine. Planskom raspodjelom strunih kadrova dodijeljena je na rad u Bosnu i Hercegovinu. U julu 1950. godine postavljena je na mjesto kustosa-pripravnika za srednji vijek u Arheolokom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Struni ispit poloila je u Beogradu 1953. godine. U zvanje vieg kustosa za rani srednji vijek unaprijeena je 1963. godine, a 1977. godine izabrana je u zvanje vieg naunog saradnika. Zvanje naunog savjetnika dobiva 1983. godine. Penzionisana je 1990. godine, ali je neprekidno radila u Zemaljskom muzeju do aprila 1992. Period rata provela je u Sarajevu, redovno se interesujui za deavanja u Zemaljskom muzeju. Nakon rata aktivno se ukljuuje u rad na vraanju srednjovjekovne izlobe u Arheolokom odjeljenju Zemaljskog muzeja i postavci nove izlobe Bosna i Hercegovina u doba Karolinga, kraj VIII poetak X vijeka. Preminula je u Sarajevu, 8. oktobra 2002. godine, a sahranjena je u Banjoj Luci. Osim kraeg intervala, tokom kojeg je bila premjetena na rad u novoosnovani i kasnije ukinuti Odsjek za osmanski period, glavna preokupacija njene djelatnosti bila je problematika ranosrednjovjekovne arheologije i umjetnosti na podruju Bosne i Hercegovine i, istovremeno, prouavanje steaka u cjelini. Obje ove grane bile su povezane podjednako sa terensko-istraivakim, studijskim i muzeolokim radom.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

201

Gospoa Nada Mileti, nauni savjetnik, provela je itav svoj radni vijek u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tokom dugog perioda bila je lan Naunog vijea Muzeja, lan Izdavakog savjeta Zemaljskog muzeja, lan redakcije Glasnika Zemaljskog muzeja, sveske za Arheologiju, lan redakcije naunog projekta Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine i lan Nacionalnog komiteta u dva meunarodna enciklopedijska projekta. Za doprinos nauci i kulturi dva puta je odlikovana, 1973. godine Ordenom rada sa srebrnim vijencem i 1989. godine Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.

PODRUJA RADA Terensko-istraivaki radovi


Sistematskom terensko-istraivakom samostalnom radu pristupila je ve davne 1952. godine, u rekognosciranju Trebinja sa irom okolinom. U 1957. godini radi na rekognosciranju podruja Mostar Nevesinje Gacko, Visoko sa okolinom i Doboj. Lokalitete Lijeve polje i Dabar polje rekognoscira u 1976. godini, a Fatniko i Gatako polje u 1977. godini. Sa dr. Hajrudinom uriem 1955. godine radi na rekognosciranju lokaliteta Stolac Ljubinje s okolinom, a sa akademikom dr. Borivojem oviom obavlja rekognosciranje lokaliteta Sokolac Kneina. Za potrebe izrade Arheoloke karte Bosne i Hercegovine ekipno radi na rekognosciranju lokaliteta Bosanska Krupa Bosanski Petrovac (1958.), Prijedor Sanski Most Banja Luka Bosanska Gradika (1959.), Bosanska Kostajnica Bosanski Novi Bosanska Dubica (1960.), Klju Sanica (1961.), Banja Luka Ivanjska Manjaa (1962.). Kao lan ekipe uestvovala je u brojnim iskopavanjima. Sa dr. Irmom remonik koja je ponovo bila voa iskopavanja, uestvuje 1950. godine u iskopavanjima na kompleksnom lokalitetu Rogaii (Sarajevo). U iskopavanjima neolitskog naselja Lisiii (Konjic) 1952. godine uestvuje kao lan ekipe koju je vodio akademik dr. Alojz Benac. Sa dr. Irmom remonik, 1953. godine vri iskopavanja na srednjovjekovnoj nekropoli uz crkvu u Lisiiima. Uestvuje i u radu ekipe pod rukovodstvom dr. Jovanke Kovaevi 1957. godine na kompleksu srednjovjekovne arhitekture Prevlaka (Tivat). Sa rukovodiocem iskopavanja dr. Ivankom Nikolajevi 1975. godine radi u Prijedjelu (Foa) na nekropoli steaka uz crkvu. Samostalna iskopavanja uradila je na lokalitetima Mihaljevii (Sarajevo) 1954. i 1958. godine (kompleksna nekropola), Potoci (Mostar) 1959. godine (nekropola pod stecima), Rakovani (Prijedor) 1960.-1964. i 1972. godine (ranosrednjovjekovna nekropola), Gomjenica (Prijedor) 1964. godine (ranoslavenska nekropola), Mahovljani (Laktai) lokalitet Luke 1969.-1971. godine (ranoslavenska nekropola), Buko Blato (Livno) lokalitet Kraljiin nasip, Glavica, Bilo polje, 1969. i 1972. godine (srednjovjekovna nekropola), Korita (Duvno) 1970. i 1976. godine (ranosrednjovjekovna nekropola), Bugojno-ipuljii lokalitet Grudine, 1960., 1961., 1965., 1966., 1967., 1968., 1970. i 1971. godine (srednjovjekovna nekropola u kontinuiranoj upotrebi, vezana za antike ruevine i ranosrednjovjekovna crkva), Mahovljani (Laktai) lokalitet Berek, 1973., 1974. i 1981. godina (ranoslavensko gradino naselje, sondana iskopavanja).

202

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Studijski rad
U okviru studijskog rada panja Nade Mileti je bila usmjerena na prouavanje i publiciranje materijala sa istraenih lokaliteta, ili prema pojedinim temama i edicijama. Osim toga, u vezi sa temom Sistematska arheoloka istraivanja ranoslovenskih nekropola I., II., pored godinjih izvjetaja, predata su i dva elaborata Republikoj zajednici za nauni rad, i to 1972. godine za istraivanje na nekropolama u Mahovljanima i Bugojnu i 1975. godine za istraivanja na nekropoli u Bugojnu. Od 1979. do 1983. godine bila je lan jugoslovenskog nacionalnog projekta Enciklopedija za ranu istoriju Evrope i Enciclopedia darte. U okviru projekta ANUBiH, Umjetnost u Bosni i Hercegovini, bila je urednik za period srednjeg vijeka. Za Arheoloku kartu Jugoslavije, u toku l961.-1962. i 1973. godine, radila je na obradi kartona o lokalitetima sa teritorije Bosne i Hercegovine. Saraivala je na izradi natuknica za Enciklopediju Jugoslavije, I i II izdanje, za Enciklopediju likovnih umjetnosti Jugoslavije, za Enzyklopdisches Handbuch zur Ur- und Frhgeschichte Europas, Jan Filip, Prag, a posebno velik doprinos dala je u izradi Arheolokog leksikona Bosne i Hercegovine. Tokom dugogodinjeg rada jedan od znaajnih segmenata njene djelatnosti svakako je i uee na kongresima i strunim ekskurzijama. Uestvovala je u radu veine kongresa Arheolokog drutva Jugoslavije: 1958. godine u Sarajevu Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije; 1960. godine, Ohrid Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije sa referatom Ranoslavenski nalazi u Bosni i Hercegovini i ekskurziji Prilep Bitolj; 1963. godine, Ljubljana Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije, sa ekskurzijom po iroj okolini; 1966. godine, Herceg-Novi Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije sa referatom Steci u Crnoj Gori; 1969. godine, Bor, Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije, sa ekskurzijom do erdapa, du dunavskog limesa, kao i do Negotina; 1972. godine, Zadar Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije, sa ekskurzijom do ibenika, Benkovca i slapova Krke; 1980. godine, Mostar XI Kongres arheologa Jugoslavije, sa referatom Rezultati novijih istraivanja ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini, sa ekskurzijom do Ljubukog, Humca, Radimlje i Stoca; 1984. godine, Novi Sad Kongres Arheolokog drutva Jugoslavije, sa ekskurzijom od Sremskih Karlovaca do Subotice; 1985. godine, Sarajevo Kongres Saveza drutava istoriara Jugoslavije, sa referatom Bosna i Hercegovina u serdnjem veku. Pristup i metoda istraivanja. Na meunarodnim kongresima arheologa uestvovala je 1971. godine na VIII Kongresu arheologa Jugoslavije u Beogradu sa referatom Traces archeologiques des Ostrogoths en Bosnie-Herzegovine; 1976. godine u Nici, na IX Congres Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques; 1980. godine u Solunu, X Kongres hrianske arheologije. U radu meunarodnih kongresa slavenske arheologije uestvovala je 1965. godine u Varavi, na prvom Kongresu, uz obilazak Vroclava, Opole, Krakova; 1970. godine u Berlinu (DDR), II Kongres sa ekskurzijom po itavoj Istonoj Njemakoj; 1975. godine u Bratislavi, IIIe Congrs International archologie slave, sa referatom Reflets de linfluence byzantine dans les trouvailles paloslaves en Bosnie-Herzgovine, sa ekskurzijom na podruju nekadanje Velikomoravske drave. Na meunarodnim naunim skupovima uestvovala je 1968. godine u Mostaru, sa referatom Novi prilozi poznavanju autohtonih kulturnih elemenata u Bosni u doba doseljenja

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

203

Slovena; 1969. godine u Kranju; 1970. godine u Splitu; 1972. godine u Prilepu, sa referatom Resultate des recherches sur la periode paleoslave en Bosne-Herzegovine; 1974. godine u Kopru, sa referatom Elementi ketlake kulture u Bosni i Hercegovini; 1975. godine u Beogradu; 1976. godine u Novom Sadu, sa referatom Reflets des Grandes Invasion en Bosnie-Herzegovine; 1978. godine u Skoplju, sa referatom Steci arheoloki i likovni aspekt; 1979. godine u Splitu. U radu na strunim sastancima Srednjovjekovne sekcije SADJ i ADBiH uestvovala je u vie navrata: 1979. godine u Herceg Novom; 1979. godine u Livnu, sa referatom Srednjovekovni arheoloki spomenici jugozapadne Bosne; 1981. godine u Banjoj Luci, sa referatom Rani srednji vek u arheolokim istraivanjima na podruju severozapadne Bosne; 1988. godine u Sarajevu, na Meunarodnom simpozijumu Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi, sa referatom Srednjovekovna umetnost Bosne i Hercegovine. esto je boravila na studijskim putovanjima u zemlji, vezanim za obradu pojedinih lokaliteta ili tema. Kao ugledna naunica, u vie navrata pozivana je na studijska putovanja irom Evrope, na bazi kulturne razmjene strunjaka, ili kao gost. Na bazi razmjene 1959. i 1973. godine boravila je na studijskim putovanjima u Maarskoj; 1962. godine u Raveni, kao stipendista Corsi di Cultura sullArte Ravennate e Byzantina, na Meunarodnom kongresu bizantologa, sa ekskurzijom na Siciliju; 1964. godine u Grkoj, na Izlobi vizantijske umjetnosti, 1967. godine u SR Njemakoj; 1968. godine u Rumuniji; 1969. godine u Italiji; 1970. godine u Parizu, u vezi sa pripremom studije o stecima; 1974. godine u Veneciji i okolini, na izlobi Italija i Vizantija; 1978. godine u Hamburgu.

Muzeoloka djelatnost
Nada Mileti pripadala je generaciji strunjaka arheologa Zemaljskog muzeja koji su poeli raditi neposredno iza II svjetskog rata, tj. pedesetih godina. U takvim okolnostima prola je sve faze muzeolokog rada vezanog za zbirke Arheolokog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine: sreivanje zbirki poslije rata, prenoenje u novi inventar i ucrtavanje ve postojeih predmeta u zbirci, inventarisanje novoprispjelih nalaza, nadzor nad konzerviranjem i prepariranjem nalaza i sreivanja depoa. Od 1960. godine kontinuirano je radila na izradi dokumentacije sa svih iskopavanja. U okviru muzeoloke aktivnosti priredila je nekoliko tematskih izlobi iz zbirki Zemaljskog muzeja, kao autor, koautor i saradnik. Takoer je saraivala i sa drugim srodnim institucijama. Tako, 1956. godine sarauje u Beogradu na izlobi Umetnika obrada metala Jugoslavije; 1958. godine saradnik je na novoj postavci izlobe u Praistorijskoj zbirci Zemaljskog muzeja; 1963. godine autor je izlobeNakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba, povodom 75. godinjice Zemaljskog muzeja. Od 1968. do 1971. godine bila je lan Organizacionog odbora izlobe Umetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas koja je odrana u Parizu, a jedan je od komesara iste izlobe odrane u Sarajevu; 1971. godine u Sarajevu, sa kolegama, dr. Pavom Aneliem, akademikom dr. Borivojem oviem, dr. Irmom remonik, dr. Zdravkom Mariem, dr. Veljkom Pakvalinom, jedan je od autora izlobe Arheoloka otkria 1970., koja je za osnovni cilj imala da pokae iroj javnosti rezultate istraivakog rada. Postavku stalne izlobe Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku u Zemaljskom muzeju uradila je u periodu od 1974. do 1978. godine, u koautorstvu s dr. Pavom Aneliem.

204

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Rad na prouavanju steaka


Od samih poetka naunog rada, osim problematike ranosrednjovjekovne arheologije i umjetnosti na podruju Bosne i Hercegovine, Nada Mileti radi i na prouavanju steaka: 1951. godine, iroki Brijeg, u ekipi pod rukovodstvom dr. Alojza Benca; 1953. godine, itluk erina, kao rukovodilac ekipe; 1958. godine za izdavako preduzee Jugoslavija iz Beograda obavila je snimanje najznaajnijih nekropola steaka u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa akademikom dr. Alojzom Bencom pripremila je izlobu Umjetnost steaka. U okviru priprema za ovu izlobu obavila je opsena snimanja nekropola steaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u toku 1963. i 1964. godine, sa snimateljem Toom Dabcem iz Zagreba. Izloba je prikazana 1965. godine u Beogradu; 1967. godine u Antverpenu (Holandija) i Majncu (Njemaka); 1968. godine u Pragu (ehoslovaka) i Bukuretu (Rumunija); 1969. godine u Zagrebu; 1971. godine u Parizu i Sarajevu u sklopu izlobe Umetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas; 1972. godine u Budimpeti (Maarska); 1975. godine u Ljubljani; 1982. godine u Sarajevu, kada su steci koji su prenijeti sa nekropola iz Bosne i Hercegovine u sklopu izlobe Umetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas, izloeni kao stalna postavka na prostoru ispred Zemaljskog muzeja. U toku navedenih izlobi odrala je i predavanja, u Beogradu i Ljubljani po dva, po jedno u Antverpenu, Majncu, Pragu, Bukuretu, i Zagrebu. Povodom Kongresa istoriara Jugoslavije u Sarajevu 1965. godine na Radnikom univerzitetu uro akovi odrala je predavanje Umetnost steaka; 1972. godine na III programu Radio-Sarajevo predavanje Tragovi najstarijeg narodnog stvaralatva u Bosni i Hercegovini; 1972. godine u okviru serije Najznaajniji arheoloki lokaliteti u BiH na Kolarevom narodnom univerzitetu u Beogradu predavanje ipuljii, Bugojno; 1973. godine dva predavanja, Umetnika strujanja u Bosni i Hercegovini u ranom srednjem veku i Steci, Sarajevo, Radniki univerzitet . akovi; 1984. godine (Ilida) predavanje Arheoloka likovna batina sa tlu Bosne i Hercegovine u srednjem veku na Seminaru Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije; 2000. godine u Sarajevu, predavanje Stei na skupu Internacionalni forum Bosna. Prilikom rada o stecima drugih autora Nada Mileti esto je aktivno saraivala pri izboru fotografija i strunim podacima kao: A. Benac, Skulptura steaka, Sarajevo 1959. godine i O. Bihalj-Merin i A. Benac, Steci, Beograd 1963. godine. Takoer je saraivala i prilikom pripreme za izdavanje publikacije Marian Wenzel Ukrasni motivi na stecima (Sarajevo, 1965.), radei na reviziji geografskih naziva i lociranju lokaliteta, izboru tabli i prateih registara, podacima o novootkrivenim nekropolama, prevodu engleskog teksta. Rad na bibliografiji autori su zapoeli 2000. godine, tako da su za veinu podataka navedenih u tekstu konsultovali naunog savjetnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, nau dragu i potovanu Nadu Mileti. Osnovni podaci o gospoi Nadi Mileti mogu se nai u enciklopedijama.1
1

Mileti, Nada, Jan Filip: Enzyklopdisches Handbuch zur Ur- und Frhgeschichte Europas, 2. (l-z).Prag. Tschechoslowakischen Akademie, 1969, 823. Borivoj ovi: Mileti, Nada istoriar umjetnosti i arheolog. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom 1., Sarajevo. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 1988., 108. Lidija Fekea: In memoriam. Nada Mileti (1925.-2002.). Godinjak XXXIV/CBI 32. Sarajevo, ANUBIH, 2005. 309.-310.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

205

Kolege, prijatelji i potovaoci Nade Mileti uvae uspomenu na njen plemeniti lik, u kojem su se posveenost struci, estitost i prijateljska odanost skladno preplitali.2

MONOGRAFIJE (SAMOSTALNE I U KOAUTORSTVU)


1. Steci. U: Bosna i Hercegovina, lepote i znamenitosti. Beograd, Turistiki savez Jugoslavije. 127.-132. 2. Kulturni ostaci varvarskih naroda. U: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do poetka turske vladavine, Sarajevo, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno nasljee, 366.-375. 3. Ranoslovensko doba. U: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do poetka turske vladavine, Sarajevo, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno nasljee, 379.-402. 4. Do zavrnih stoljea srednjeg vijeka. U: A. Ravli (urednik): Laktai, Skuptina optine Laktai, 15.-28. 5. Steci. U: Umjetnost na tlu Jugoslavije od preistorije do danas. Beograd-Sarajevo, 171.-172., 179.-182 (ilustr.-fotografije). 6. Umetnost na tlu Jugoslavije. Steci. Beograd-Zagreb-Mostar, Jugoslavija-SpektarPrva knjievna komuna, 166. 7. Rani srednji vijek. U: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast (II. preraeno i dopunjeno izdanje), Sarajevo, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno nasljee, 375.-434. Summary. Rezjume. 8. iro Truhelka (1865-1942). U: Spomenica stogodinjice rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 1888-1988., Sarajevo, Zemaljski muzej, 39.-43. 9. Nauna djelatnost u oblasti srednjovjekovne arheologije. U: Spomenica stogodinjice rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 1888-1988., Sarajevo, Zemaljski muzej, 119.-137. 10. Srednjovekovna umetnost Bosne i Hercegovine. U: Meunarodni simpozijum Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi, Sarajevo, 6.-7. oktobar 1988. Posebna izdanja. Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. 111.-119. Resume.
2

1961.

1966.

1971.

1982.

1984.

1988.

1989.

Vojislav S. Jovanovi: In memoriam Nada Mileti (1925.-2002.). Glasnik SAD, 19 (2003.), Beograd. 351.-355.

206

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

NAUNI I STRUNI LANCI U ASOPISIMA I ZBORNICIMA


11. Crkva sv. Klimenta u Mostaima. GZM n.s. A IX, 281.-297.+ tbl. I-II. [ir.]. Rsum. 12. Nalaz ranosrednjevekovnih fibula iz Rajlovca. GZM n.s. A X, 151.-155. + tab. I. Rsum. 13. Nekropola u selu Mihaljeviima kod Rajlovca. GZM n.s. A XI, 9.-39. + snim.+ tbl. I-XII. Zusammenfassung. 14. Nekoliko nepublikovanih predmeta iz srednjevekovne zbirke Zemaljskog muzeja. GZM n.s. A XII, 263.-265. Rsum. 15. Srednjevekovni grobovi u tumulu na Crkvini (Sjeversko). GZM n.s. A XIV, 217.-219.+ tbl. I. Rsum. 16. Nekropola u selu Mihaljeviima kod Rajlovca (Rezultati naknadnih iskopavanja). GZM n.s. A XV-XVI, 249.-257.+ tbl. I-III. Rsum. 17. Bonjia voe, Rakovani, Prijedor Germanska nekropola. AP 3, 115.-116. 18. Grudine, ipuljii, Bugojno Nekropola. AP 3, 133.-134. 19. Izvetaj o zatitnom iskopavanju u Potocima kod Mostara / Compte-rendu sur les fouilles de protection effectues a Potoci prs de Mostar. GZM n.s. A XVII, 153.-157. + tbl. I-III. Rsum. 20. Bonjia voe, Rakovani, Prijedor-Germanska nekropola. AP 4, 276.-277. 21. Nakit i oruje IX-XII veka u nekropolama Bosne i Hercegovine / Schmuck und Waffen des IX-XII. Jahrhunderts in den Nekropolen Bosniens und der Herzegowina. GZM n.s. A XVIII, 155.-178. Zusammenfassung. 22. Gomjenica, Prijedor-ranoslovenska nekropola. AP 6, 138.-139. 23. Grudine, ipulji, Bugojno srednjevekovna nekropola. AP 7, 177.-178. 24. Grudine, ipulji, Bugojno srednjevekovna nekropola. AP 8, 159.

1954.

1955.

1956.

1957.

1959.

1961.

1962.

1963.

1964. 1965. 1966.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

207

25. Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora. GZM n.s. A XXI/XXII, 81.-154 + tbl. I-XXXII. Zusammenfassung. 26. Steci u Crnoj Gori. Materijali IV. (VII kongres arheologa Jugoslavije Herceg-Novi 1966.) Beograd, Arheoloko drutvo Jugoslavije-Titograd, Zaviajni muzej. 113.-115. Rsum. 27. art des Stecci. Bulletin AIESEE VI 1-2, 59-64+[ sl.4.] 28. De kunst van de stecci. Streven, Jaargang XXI, deel I., nr.4., 380.-385. 29. Grudine, ipulji, Bugojno srednjovekovna nekropola. AP 10, 181. 30. Novi prilozi poznavanju autohtonih kulturnih elemenata u Bosni u doba doseljenja Slovena. PI ANUBiH XII, CBI 4, 233.-238. Zusammssungenfa. 31. Mahovljani, Kuno groblje, Banjaluka ranoslavenska nekropola. AP 11, 216. 32. Buko blato, Livno srednjovekovne nekropole i praistoriski nalazi. AP 11, 225.-227. 33. Ranosrednjovekovna nekropola u Rakovanima kod Prijedora. GZM n.s. A XXV, 119.-158.+ [1 karta]+ tbl.I-XVI. 34. Gradina, Korita, Duvno ranosrednjovjekovna nekropola. AP 12, 146.-147. 35. Kuno groblje, Mahovljani, Banjaluka ranoslovenska nekropola. AP 12, 155.-156. 36. Grudine, ipulji, Bugojno srednjovekovna nekropola. AP 12, 179.-180. 37. Luke, Kuno groblje, Mahovljani, Banja Luka ranoslovenska nekropola i praistoriski nalazi. AP 13, 86.-87. 38. Grudine, ipulji, Bugojno srednjovekovna nekropola. AP 13, 87. 39. Bonjia Voe Rakovani, Prijedor ncropole du haut Moyen ge. Epoque prhistorique et protohistorique en Yougoslavie-Recherches et rsultats, Beograd, 55.-56. 40. Varoite Mihaljevii, Sarajevo ncropole du haut Moyen Age. Epoque prhistorique et protohistorique en Yougoslavie-Recherches et rsultats, Beograd, 73.-74. 41. Rsultats des recherches sur la priode paloslave en Bosnie-Herzgovine. Balcanoslavica 1, 121.-128. 42. Grudine-ipulji-Bugojno, srednjevekovna nekropola. AP 15, 119.-120. 43. Srednjovijekovna skulptura u Bosni i Hercegovini. Sakralna skulptura u ranom srednjem veku. Radio Sarajevo III, Broj 5, 291.-298.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1973. 1974.

208

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

44. Sepulkralna skulptura. Radio Sarajevo III, Broj 5, 298.-305 45. Klesari i njihov krug. Radio Sarajevo III, Broj 5, 305.-312. 46. Grudine, ipulji, Bugojno srednjovekovna nekropola. AP 16, 120.-122. 47. Elementi della cultura di Koettlach in Bosnia e Erzegovina. Balcanoslavica 4, 93.-111. 48. Das frhmittelalterliche Grberfeld in Rakovani bei Prijedor. WMBH A, V, 177.-224. + 1K + Taf. XVI. 49. Nekropola steaka na lokalitetu Crkvina u Preelu (Foa). Gornje Podrinje II, 8.-11. + Kart. 6. 50. Gradina, Korita, Duvno ranosrednjovekovna nekropola. AP 18, 128.-129. 51. Ranosrednjovekovni nalazi iz Rudia kod Glamoa. GZM n.s. A XXX/XXXI, 231.-238.+ tbl. I-IV. Zusammenfassung. 52. Razvoj ranoslovenskog zlatarstva u Bosni i Hercegovini. Atelje 1, 7. 53. Reflets des Grandes Invasions en Bosne-Herzgovine. Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini, 97.-107. + tbl. I-IV + Fig. 1-5. 54. Ranosrednjovekovno koplje iz Mogorjela. Z N M IX-X, 145-151 + tab. l-IV. 55. Ranosrednjovekovna nekropola u Koritima kod Duvna. GZM n.s. A XXXIII, 141.-182. + pl. 1-4 + tab. I-XXI. Zusammenfassung. 56. Reflets de linfluence byzantine dans les trouvailles paloslaves en Bosnie-Herzgovine. Rapports du IIIe Congrs International Archologie Slave, Tome 2, Bratislava 7.-14. septembre 1975, 287.-306. 57. Resultate der neueren archologischen Untersuchungen des frhen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina. Balcanoslavica 9, 43-50. 58. Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke. GZM n.s. A XXXIV, 137.-160. + pril. I-II + tab. I-XXI. Zusammenfassung. 59. Ranosrednjovekovne keramike posude iz Vrbe kod Glamoa. GZM n.s. A 35/36, 21.3-220. + tab. I-IV. Rsum. 60. Izvetaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Bukom blatu. GZM n.s. A 37, 123-165. Rsum. 61. Grudine, Bugojno srednjovekovna nekropola. AP 23, 172.

1975.

1976. 1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

209

62. Steci Arheoloki i likovni aspekt. Bogomilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja. 233.-240. Resume. 63. Rani srednji vek u arheolokim istraivanjima na podruju severozapadne Bosne. Zbornik I (1982.-1983.), Arheoloka problematika zapadne Bosne, 217.-224. Zusammenfassung. 64. Srednjevekovni arheoloki spomenici jugozapadne Bosne. Zbornik I (1982.-1983.), Arheoloka problematika zapadne Bosne, 231.-237. Zusammenfassung. 65. Ranoslovenske nekropole u Bosni i Hercegovini komparativna razmatranja. GZM n.s. A 44, 175.-200. Zusammenfassung. 66. Ranosrednjovekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine. Zbornik radova posveenih akademiku Alojzu Bencu. P.I. ANUBiH XCV, ODN 27, 201-208 + tab. 4. Resume. 67. Neke karakteristike steaka Zemlje Pavlovia. Zbornik radova sa naunog skupa Zemlja Pavlovia: srednji vijek i period turske vladavine, Rogatica 27.-29. juna 2002. Nauni skupovi V. ODN 7. Banja Luka-Srpsko Sarajevo ANIURS. Summary 455.-481.

1983.

1989.

1991.

2003.

ENCIKLOPEDIJE I LEKSIKONI
68. Junuzovci, selo jugoist. od Bosanske Gradike. ELU 3, 125. 69. Mostai, selo u blizini Trebinja, Hercegovina. ELU 3, 499. 70. Batkovii, naselje kod Bijeljine SRBiH. EJ 1 A-Biz, 527. 71. V. Historija. Rani srednji vijek. U: EJ.Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina. Separat iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije. 78.-79. 72. Gomjenica, naselje kod Prijedora. EJ 4, E-Hrv., 430. 73. Grudine, arheoloki lokalitet u Bugojnu. EJ 4, E-Hrv., 621.. 74. Rani srednji vijek. AL BiH 1, Arheoloko-istorijski osvrt, 41-49. 75. Arhitektura. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 58.

1964.

1980. 1983.

1986.

1988.

210 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Belagi, efik, kulturni istoriar. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 62. Bjelobrdska kulturna grupa. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 63. Dalmatinskohrvatska kulturna grupa. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 68. Deli, Stevan, uitelj i kulturni radnik. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 69. Epigrafija. C) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 74. Filipovi, Milenko, etnolog i antropolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 75. Franaki kulturni krug. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 75. Gotika. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 81. Gradite. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 84. Gri-Bjelokosi, Luka, skuplja grae o starinama, narodnim predanjima i obiajima, pisac. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 85. 86. Grobovi. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 88. 87. Hronologija. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 91. 88. Kajmakovi, Zdravko, istoriar umjetnosti. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 97. 89. Ketlaka kulturna grupa. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 98-99. 90. Koroec, Paola, istoriar umjetnosti i arheolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 99. 91. Kovaevi, Jovan, istoriar i arheolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 100. 92. Lovrenovi, Ivan, knjievnik i profesor knjievnosti. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 104. 93. Mazali, oko, slikar i konzervator. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 105. 94. Metalurgija. E) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 107. 95. Nakit. I) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 112-114. 96. Nakit. J) Kasni srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 114. 97. Nikolajevi, Ivanka, istoriar umjetnosti i arheolog. ALBiH 1, Opti leksikografski dio, 121. 98. Nonja. I) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 124. 99. Orue. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 130. 100. Oruje. G) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 132. 101. Peri, Sinia, arheolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 137. 102. Pilari, Georgina, antropolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 137. 103. Pismenost. C) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 137-138. 104. Poljoprivreda. G) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 141. 105. Radimsky, Vaclav. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 143. 106. Religija. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 148. 107. Religija. I) Kasni srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 148. 108. Saobraaj. C) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 160. 109. Slijepevi, Pero, knjievni istoriar. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 163. 110. Steak. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 167. 111. Trgovina. H) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 171. 112. Umjetnost. I) Srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 181-182. 113. Vinski, Zdenko, arheolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 183-184. 114. Vizantija. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 184-185. 115. Wenzel, Marian, istoriar umjetnosti i slikar. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 186. 116. Werner, Joachim, arheolog. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 186. 117. Zanatstvo. F) Rani srednji vijek. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 188. 118. ivotinjski stil. AL BiH 1, Opti leksikografski dio, 190.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

211

119. Batra. Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 14. 120. Crkvina. Donja Suvaja, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 15. 121. Crkvina, Gorinja, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 16. 122. Crkvina (Grka crkva) Gornja Gata-Bugar-erkezovac, Biha. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 16. 123. Crkvina. Miostrah, Cazin. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 16. 124. Crkvina. Oraac, Biha. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 16. 125. Crkvina (Voda Jarnija i crkva Marija), Pitaline, Cazin. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 16-17. 126. Crkvina, Srednji Buevii, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 17. 127. Crkvina 1, Velika Gata-Ilida, Biha. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 17. 128. Crkvine, Doljani, Biha. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 17. 129. Glavica, Veliki Dubovnik, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 18. 130. Kalin-Grad, Benkovac, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 21. 131. Klisina, Veliki Dubovnik, Bosanska Krupa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 22. 132. Velika Kladua 3, Velika Kladua. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 26. 133. Baltine Bare, Gomjenica, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 34. 134. Bonjia Voe, Rakovani, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 34. 135. Crkvina, Begogaani, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 34. 136. Crkvina, Donje Vodievo, Bosanski Novi. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 35. 137. Crkvina, Kalenderi, Bosanski Novi. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 35. 138. Crkvina, Marini, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 35. 139. Crkvina, Svodna, Bosanski Novi. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 35. 140. Crkvina-Krevine, Svodna, Bosanski Novi. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 35. 141. Damite (Crkvina), Devetaci, Bosanski Novi. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 36. 142. Klisina, Aliii, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 37. 143. Rosulje, Strigovo, Bosanska Dubica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 38. 144. Toprkala, arakovo, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 38. 145. Bagrua, Petoevci, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 47. 146. Berek, Mahovljani, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 47. 147. Borovac, Kulai, Prijedor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 47. 148. Cagan Grad, Srbac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 48. 149. Dragelji, Dragelji, Bosanska Gradika. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 49. 150. Ganica, Ganica, Bosanska Gradika. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 49. 151. Gradina (Jerin Grad), Berek, Bosanska Gradika. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 50. 152. Gradina, Rijeani, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 50. 153. Gradina, unjari, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 50-51. 154. Grdelj, Kulai, Prnjavor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 51. 155. Ivanov Grob (Kuni grob), Kulai, Prnjavor. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 51. 156. Kamenica, Mahovljani, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 51. 157. Klanice, Klanice, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 51. 158. Kraljev Sto, Gornja Lepenica, Srbac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 51. 159. Luke (Kuno groblje), Mahovljani, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 52. 160. Manastirite, Gornji Kijevci, Bosanska Gradika. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 53. 161. Oraje (Vinogradi), Bakinci, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 53. 162. Osoje, Malo Blako, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 53.

212

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

163. Tui, Koievo (Junuzovci), Bosanska Gradika. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 54. 164. Zidine, unjari, Laktai. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 55. 165. upski Razboj, upski Razboj, Srbac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 55. 166. Kamen, Dragalovci, Doboj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 65. 167. Kamenje, Cerovica, Doboj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 66. 168. Markovac, Donji Detlak, Derventa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 67. (s . Baslerom). 169. Greblje, Gornja Meea, Gradaac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 77. 170. Groblje na Lipi, Potoani, Odak. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 77. 171. Kamenovi, Srnice, Gradaac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 78. 172. Kamenje, Gornje Ledenice, Gradaac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 78. 173. Kuno Greblje, Donji Hrgovi, Gradaac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 78. 174. Madarsko Greblje, (Grabik), Vrbovac, Odak. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 78. 175. Odak, Odak. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 79. 176. Selite, Veliki Drenovac-Potoani, Odak. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 79. 177. Agia Groblje, Koraj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 88. 178. Begova Njiva, Jusii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 88. 179. Bjelovnice, Krstac, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 88. 180. Bocavaa, Bogutovo Selo, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 88. 181. Buloani, Skoi, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 89. 182. Cerii, Piperi, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 89. 183. Crkvice, Humci, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 89. 184. Crkvina, Koraj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 89. 185. Doli, Vraii, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 186. Donja Baljkovica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 187. erua, Priboj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 188. Glavica, Guteri, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 189. Glavica, Jusii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 190. Glavica, Kui Kula, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 191. Glaviice, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 192. Gornja Bukovica, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 193. Gornje Zabre, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 90. 194. Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 195. Groblje, Guvno, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 196. Grobljice, Drijena, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 197. Hajdukovo Brdo, Tobut, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 198. Herii, Rastonica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 199. Hrust, Priboj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 200. Jardan, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 201. Jasenica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 91. 202. Jazbine 2, Batkovii, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 203. Kalac, Koraj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 204. Kaludrani, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 205. Kastel, Lukavica, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 206. Klisa, Donja Baljkovica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

213

207. Kljenovci, Maoa, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 208. Korduni, Glumina, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92. 209. Kosa, Askii, Zvornik, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 92-93. 210. Kozluk 1, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 211. Kozluk 2, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 212. Krevina, Rastonica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 213. Krevine, Vakuf, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 214. Lipik, aavica, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 215. Lipovice, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 216. Lozovina, Jablanica, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 93. 217. Lugovi, Kozluk, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 218. Makua, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 219. Madarsko Greblje, Vuki Gornji, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 220. Maleevci, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 221. Maleii 1, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94 222. Maleii 2, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 223. Maleii 3, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 224. Miljenac, Tutnjevac, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 225. Mramor, Brijest, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 226. Mramor, Rastonica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 227. Mramor, ibonica, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 228. Mramor, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 229. Mramorak, Tobut, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 230. Mramori-Mujevina, Skoi, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 231. Mramori, Donja Baljkovica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 232. Mramorje, Bogutovo Selo, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 233. Mramorje 1, Bokovii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 234. Mramorje 2, Bokovii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 235. Mramorje, aavica Gornja, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 236. Mramorje, Glumina, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 237. Mramorje, Gornji Dragaljevac, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 94. 238. Mramorje, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 239. Mramorje, Kitovnica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 240. Mramorje, Perin grad, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 241. Mramorje, Vakuf, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 242. Mramorje-Peljave, Tobut, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 243. Mramorje-Stan, Koraj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 244. Mramorje u Gaju, Pargani, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 245. Mramornica, Brdo, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 246. Muslimansko groblje, etii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 247. Nian, Nahvioci, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 248. Niia Kue, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 249. Novo Selo, Skoi, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 250. Njivice, Drenova, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 251. Obrine, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 95. 252. Osreak, Zaseok, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96

214

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

253. Paine, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 254. Pasji Grob, Jajii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 255. Petkovii, Podgora, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 256. Piperi, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 257. Pirkovac, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 258. Polja, Piperi, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 259. Polje, Bokovii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 260. Pravoslavno groblje, Baljkovica Donja, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 261. Pravoslavno groblje, etii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 262. Pravoslavno groblje, Vakuf, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 263. Pukovac, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 264. Rako, Drijena, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 265. Rimsko groblje, Kozluk, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96. 266. Seferovii, Krievii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 96-97. 267. Selo 2, Kojinovac, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 268. Skoi, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 269. Snijenica, Ugljevik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 270. Stananjik, Koraj, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 271. Staro (Madarsko) groblje, trepci, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 272. Strana, Vukosavci, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 273. Svjetlica, Vukosavci, Lopare. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 274. Todorovia Gaj, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 97. 275. Ubijenac, Maleii, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 276. Ulice, Ulice, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 277. Vidin Jablan, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 278. Vitnica, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 279. Vlaki put, Grbavci, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 280. Vrelo Sanduk, Dragaljevac Gornji, Bijeljina. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 281. Zagrobnica, Sapna, Zvornik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 282. Zidine, Skakava Gornja, Brko. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 98. 283. Banovii Selo, Banovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 284. Brkia-groblje, Dubnica-Rudine, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 285. Bukvarevo, Lipovice, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 286. Djedina, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 287. Djedovo Polje, Donji Rajinci, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 288. Dokanj, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 289. Donja Via, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 290. Donje Petrovice, Donje Petrovice, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 291. Dubnica 1, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105. 292. Dubnica 2, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 105-106. 293. Dukii, Brezik, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 106. 294. Gradanica (Radanica), Podgajevi, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 106. 295. Gradina, urevik, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 106. (S V. Mili). 296. Ibralii, Lipovice, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 106. 297. Jasik, Graanica, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 298. Kaursko groblje, Mramor, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

215

299. Meava, Srebrenik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 300. Mekovii, Kikai-Mekovii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 301. Metljika, ehaje, Srebrenik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 302. Mokro Polje, Rakino Brdo, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 303. Mramor (Molitvite), Brnjica, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 304. Mramor, Gornja Brijesnica, Lukavac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 305. Mramorak, Donje Hrasno, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 306. Mramorci, Lukavica, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 307. Mramorje, Bulatovci, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 308. Mramorje, Kovaica, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 309. Mramorje, Osmaci-Kakanj, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107. 310. Mramorje, Zukii, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 107-108. 311. Oborak, urevik, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 312. Okrugla, Tojii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 313. Okunica, Husino, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 314. Omarak, Brnjica, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 315. Oraje, Donje Hrasno, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 316. Osmaci, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 317. Perii, Zelina-Perii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 318. Petarac, Donja Via, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 319. Potkunica, Tetima, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 320. Repuh-Tupkovi, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 321. Sajtovii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 322. Sarii, Miljanovci, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 323. Stanovi, Bulatovci, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 324. Stare Kue, Donje Breke, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 325. Stupa, urevik, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 326. eher Srpski, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 108. 327. Trijebnik (Kladovi), urevik, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 328. Vis, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 329. Vrpolje, urevik, ivinice. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 330. Vrtovi, Meii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 331. Zagrdnica (Krstovi), Brezik, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 332. Zanaga,Tetima, Tuzla. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 333. Zelina, Zelina, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 334. Zolje, Zolje, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 335. arkulja, Sajtovii, Kalesija. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 109. 336. Bajina Glava, Vukovo, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 337. Barii, Barii, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 338. Bee 1, Bee, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 339. Bee 2, Bee, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 340. Bjelobor, Gornja Paklenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 341. Brdo, Radnja Gornja, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 342. Brusovi, Oraje Planje, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 343. Crkvina, Krsno Polje, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 116. 344. ardak, ardak, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117.

216

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

345. obe, obe, Maglaj, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 346. Divsko groblje (Hrasti), Trepe, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 347. Donja Paklenica 1, Donja Paklenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 348. Donja Paklenica 2, Donja Paklenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 349. Donji Vitkovci, Donji Vitkovci, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 350. Gornja Vruica, Gornja Vruica, Tesli. 2, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 117. 351. Grko groblje, Rakovac, Maglaj. AL BiH Arheoloka nalazita, 118. 352. Grko groblje, Oau, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 118. 353. Groblje, Kraevo, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita 118. 354. Joavac, Boinja Donja, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 355. Kamen, Borovnica-ehii, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 356. Kamenjak, Bee, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 357. Kamenje, Barii, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 358. Kamenje, ardak, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 359. Krevine, Bakoti, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 360. Krevine, Ukrinica, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 361. Kuvelj, Hajdarovii, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 119. 362. Lanita, Donji Vitkovci, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 363. Logobare, Vukovo, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 364. Momilov grob, Vruica, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 365. Mramor, Hajdarovii, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 366. Mramor, Krivaja, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 367. Mramor, Priluk, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 368. Mramorje (Igrite), Bee, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 369. Mramorje, Gornji Vitkovci, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 370. Mramorje, Karai, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 371. Mramorje, Mahoje-Brdo, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 372. Mramorje, abljak, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 120. 373. Mramorovi, Dragovii, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 374. Mramorovi, Kuice, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 375. Obli Kamen, Piljuii, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 376. Oraje, Kraevo-Donja Mahala, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 377. Osojnica, Osojnica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 378. Pazari, Lijenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 379. Ravan (ukin krst), Gornja Paklenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 380. Staro Greblje, Bobare, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121. 381. Stupe (Kuno groblje), Rudo polje, Tesli. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 121-122. 382. Svatovac, Gornji Gostovi-Grabovnica, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 383. Svatovac, Lovnica-Huremi, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 384. Svatovsko groblje (Ograde), Kaloevi, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 385. Todorovia Brijeg, Donja Paklenica, Maglaj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 386. Ulice, Kraevo, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 387. Vis, Gornji Vitkovci, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 388. Visovi (Omia brijeg), ije, Teanj. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122. 389. Zdjele, Karai, Zavidovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 122.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

217

390. Babin Greb, Agino Selo, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 391. Bajia Grad, Gornji Vilusi, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 392. Batina 1, Batina, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 393. Batina 2, Batina, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 394. Brekinja, arii-Paunovii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 395. Crkvina, trbe, elinac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 396. ardaite (ifutsko groblje), Kola-Plavii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 128. 397. ergia groblje, Radosavska, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 398. oria Brdo, Pavii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 399. Debelo Brdo, Pavii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 400. Dobrnja, Dobrnja-Pobrani, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 401. Glavica, Gornji Borak, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 402. Glaviica-Prisoje, Cari, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 403. Gradina, Donji Boac, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 129. 404. Klisina, Azarii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 130. 405. Kobilja 1, Milojevii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 131. 406. Kobilja 2, Milojevii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 131. 407. Lusiko mramorje, Lusii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 131. 408. Majdanite, Donji Pervan, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 131. 409. Omarii-Prisoje, arii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 410. Paviko mramorje, Pavii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 411. Pavlovia groblje, ljivno, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 412. Poetite-Toak, arii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 413. Prodole, Dujakovci, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 414. Stratinska 2, Stratinska, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 415. iprage, iprage, Kotor Varo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 416. Trzan-Glavica, Veii, Kotor Varo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 417. Varoite, Pervan-Raevii, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 418. Vinjik, Batina, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 132. 419. Vujina Glavica, olaji, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 133. 420. Zidina, Krupa na Vrbasu, Banjaluka. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 133. 421. Zveak, olaji-Prodii, Skender Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 133. 422. Bagar, Surjan, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 423. Baa, aavica, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 424. Baa, Hripavci-Ahmedini, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 425. Batiniko groblje, Gornji ehovci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 426. Begluci, Gornji ehovci-Jarii, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 427. Brei, Gustovara, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 428. Breine (Divsko groblje), Kljevci-Kenjari, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 429. Budelj, Budelj, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 430. Bujire (Mramorje), Kopljevii, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 431. Bukvice, aavica, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 432. Busija, Jovandii, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142.

218

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

433. Crkveno, Crkveno, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 434. Crkvina, Gornje Sokolovo-Mrazovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 435. Crkvina, Gornji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 142. 436. Crkvina, Martin, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 437. Crkvina, Podvidaa, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 438. egeljak, Bjelajce, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 439. urum Lovria, Bjelajce, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 440. Delibrdo, Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 441. Donja Sanica 2, Donja Sanica, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 442. Donje Ratkovo-Dragojlovii, Donje Ratkovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 443. Donje Sokolovo, Donje Sokolovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 444. Donje Sokolovo-Vujisii, Donje Sokolovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 445. Donji Graci, Donji Graci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 446. Donji Ribnik, Donji Ribnik, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 447. Donji Vrbljani 1, Donji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 143. 448. Donji Vrbljani 2, Donji Vrbljani, Klju, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 449. Donji Vrbljani-Berii, Donji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 450. Donji Vrbljani-ukovii, Donji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 451. Dvorine (Mramorje), Bjelajce-Voevia do, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 452. Gornja Previja, Gornja Previja, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 453. Gornja Slatina, Gornja Slatina, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 454. Gornje Ratkovo, Gornje Ratkovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 455. Gornje Sokolovo-Perii, Gornje Sokolovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 456. Gornji Dabar, Crnomarkovii, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 457. Gornji Ribnik-Kenjali, Gornji Ribnik, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 458. Gornji Vrbljani, Gornji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 459. Gornji Vrbljani Mijatovii, Gornji Vrbljani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 144. 460. Gradite (Malo Mramorje), Podranica, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 146. 461. Grobnice, Medna, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 146. 462. Hail-Baa, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 146. 463. Hanovi, Gornji ehovci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 146. 464. Jatunova Njiva, Donje Baljvine, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 147. 465. Kamiak 2, Kamiak, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 147. 466. Klisina, Gornja Sanica, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 147. 467. Kotor, Kotor, Mrkonji Grad, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 468. Kozica, Kozica, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 469. Krstovi, Gornja Pecka, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 470. Kuita, Trnovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 471. Kuno groblje, Pei, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 472. Ljubinska glavica, Ljubina, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 473. Ljutik, Gerzovo, Mrkonji -Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 474. Marina njiva, Liskovica, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 475. Moatluk, Krasulje, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

219

476. Mramor, Trnovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 477. Mramorja, Gornji Ramii, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 478. Mramorje, Bunari, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 479. Mramorje, Crljeni, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 480. Mramorje (Stubo), Gornje Bjelajce, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 481. Mramorje, Gornje Sokolovo-Lakii, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 482. Mramorje (Kugino groblje), Gustovara, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 483. Mramorje, Kljevci-Sanjani, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 484. Mramorje, Krasulje, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 485. Mramorje, Podranica, Mrkonji-Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 486. Mramorje, Veleevo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 487. Mramorje, Vraari, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 148. 488. Mramorje, elin, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 489. Mramorovi, trbine, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 490. Na Srid Sela, Donje Baljvine, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 491. Omar, ehovci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 492. Otoka, Surjan, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 493. Ploice, Gornji ehovci, Mrkoni Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 494. Podgradina, Graci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 495. Poljane, Donje Ratkovo, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 496. Poljice, Gornji ehovci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 497. Prhovo, Donje Plamenice, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 498. Rastoka, Rastoka, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 499. Roia greda, ehovci, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 500. Saitovac, Mraaj, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 501. Samardije (Kula), Gornja Prisjeka, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 149. 502. Spasovina, Trnovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 503. Staro Selo, Staro Selo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 504. Surjan 1, Surjan, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 505. Surjan 2, Surjan, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 506. umarak, Humii, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 507. Teanovia krevine, Gornje Baljvine, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 508. Trnovo, Trnovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 509. Trstovina, Trnovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 150. 510. Velagii 2, Velagii, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 511. Velika elinka, Pecka, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 512. Velika njiva, Gerzovo, Mrkonji Grad. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 513. Vrelo, Gornji Ribnik, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 514. Zablae, Zablae, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 515. Zeeva Njiva, Donji Duboani, Klju. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 516. idovsko groblje, Kljevci, Sanski Most. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 151. 517. Bat-Klanac, Unite, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 159. 518. Bijela crkva (Crkvina), Busije, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 159. (s I. Marijanovi).

220

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

519. Crkvena glavica, Drvar selo, Titov Drvar. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 159. 520. Crkvina (Panaur), Koluni, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 159. 521. Crkvina, Krnjeua, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 159. (s Veljkom Pakvalinom). 522. Crkvina, Nuglaica-itluk, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 523. Crkvina (Careva Luka), Oigrije, Titov Drvar. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 524. Crkvina, Orako brdo, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 525. Crkvina, Voenica, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 526. Crni Lug, Crni Lug, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 527. Didovina, Trubar, Titov Drvar. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 528. Divsko Groblje, Gornje Bravsko, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 529. Donje Peulje, Donje Peulje, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 530. Gradina, Kesii, Bosansko Grahovo, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 160. 531. Gradina (Crkvina), Vrtoe, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 163. (s B. Marijanom). 532. Grko groblje, Grkovci, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 163. 533. Grkovci 3, Grkovci, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 163. 534. Mea-Vukovac, Bastasi, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 164. 535. Mramorje (Mramorsko groblje), Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 164. (s . Baslerom). 536. Mramorje, Prine, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 164. 537. Ograda, Gornji Kazanci-Zagrab, Bosansko Grahovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 165. 538. ipovljani 2, ipovljani, Titov Drvar. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 165. 539. Trbuki Do 2, Krnjeua, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 165. 540. Tui, Drvar Selo, Titov Drvar. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 165. 541. Visoki (Crkvina), Bravsko-Jasenovac, Bosanski Petrovac. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 166. 542. Bajrak, Brda, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 543. Bajramovci, Bajramovci, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 544. Bare, Bristovi, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 545. Beria glavica (Arapsko groblje), ifluk, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 546. Bili Potok, Bili Potok, Kupres. A LBiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 547. Bistrica, Bistrica, Gornji Vakuf. ALBiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 548. Borovac, Pidri, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 549. Brijeg (Mramorovi, Rimsko greblje), Vrai, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 550. Briine, Rovne-urii, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 551. Busija, Vinac, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 552. Carevac, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 174. 553. Crkvina, Vukovsko, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 554. Crkvine, Bistrica, Gornji Vakuf, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 555. Crveno groblje, Botun, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 556. adarov greb, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 557. obanovo groblje, Osmanlije, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

221

558. Delijin brijeg, Benjevo, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 559. Diviani 1, Diviani, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 560. Diviani 2, Diviani, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 175. 561. Divojaka Stina, Kalin, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 562. Dolac, Vrse, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 563. Donja Glavica, Donji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 564. Donja Maeta, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 565. Dragani, Donja Riica, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 566. Dugi Dol, Rili, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 567. Dvorita, Zvirnjaa, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 568. erzelezov maet, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 569. Gaj, Gornji Mujdii-Orahovica, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 570. Gaj, Voljice, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 571. Gaj, drimci-uljevii, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 572. Gaji, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 573. Glavica, Blagaj, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176. 574. Glavica (Gorica), Bugojno-Sultanovii. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 176-177. 575. Glavica, Krupa, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 576. Glavica, Novo Selo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 577. Glavica-Kamen, Palo, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 578. Glavica pokraj Jezera, Rastievo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 579. Gornja Glavica, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 580. Gornja Maeta, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 581. Gornji Malovan 1, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 582. Gornji Malovan 2, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 583. Gornji Maeti, Otinovci, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 584. Gornji Vakuf 1, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 585. Gornji Vakuf 2, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 586. Gornji Vakuf 3, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 177. 587. Grko groblje, Orahovljani, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 178. 588. Grudine (Crkvine), Bugojno-ipulji. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 178-179. (s V. Pakvalinom). 589. Gumno, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 179. 590. Hrasti, Moioci, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 179. 591. Hrid, Podosoje, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 179. (s B. Marijanom). 592. Jasen, Donji Bepelj, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 593. Jasike, Stupna, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 594. Jeljan, Vukovsko, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. (s . Baslerom). 595. Kamenica, Vinac, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 596. Kamenica, drimci-auevii, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 597. Kielovo Brdo, Babin Do, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 598. Komarevac, Vrse, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 599. Konopi, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 600. Kordii, Kordii, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180. 601. Kratelj, Alibegovii, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 180-181. 602. Krst, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181.

222

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

603. Kra, Ravno, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 604. Krupa, Krupa, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 605. Kuerine, Vesela-Seona, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 606. Kupres, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 607. Kuno groblje, Dobroin, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 608. Ledine-Donja Maeta, Otinovci, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 609. Lozia ikara, Rosulje-Moarnica, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 610. Luka, Voljice, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 611. Luke, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 612. Luke, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 613. Luke, Vrila, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 614. Luine, Benjevo, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 615. Magarica, Osmanlije, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 616. Makljen, Voljevac, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181. 617. Mala Maeta, Rastievo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 181-182. 618. Mala Smiljevaa, Donji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 619. Markovia gradina, Majevac, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 620. Markovina, Bugojno ipulji. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 621. Maeta, Klimenta, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 622. Maeta u Polju, Ravno, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 623. Maeti, Hrasnica, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 624. Metaljka (Metalka, Gromile), Carevo Polje, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. (s I. remonik). 625. Mramor, Donji Mujdii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 626. Mramor, Vagan, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 627. Mramori, Sokolac, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 628. Mramorje, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 629. Mramorovi (Pobrdnjice), ifluk, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 630. Musia Megdani, Ravno, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 631. Nadvode, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 632. Nebia uma, elepirova Kula, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 633. Nevino brdo, Zlosela, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182. 634. Novo Selo, Novo Selo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 182-183. 635. Oborci 1, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 636. Oborci 2, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 637. Oku, drimci-auevii, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 638. Otinovci 2, Otinovci, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 639. Para, Pridvorci, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 640. Perina Glavica, Rili, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 183. 641. Podjaram, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 642. Potkunica, Volari, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 643. Potoine, Vrse, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 644. Ravulja, Hrasnica, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 645. Raskovaa, Donja Riica, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 646. Raskre, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. (s I. Marijanovi). 647. Raskre, Podosoje, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. (s B. Marijanom).

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

223

648. Rastievska Maeta, Rastievo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 649. Ravanjska vrata 1, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 650. Ravanjska vrata 2, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 651. Ravno, Ravno, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 184. 652. Rostovo Ravno, Briine, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 653. Rustovac, Hrasnica, Gornji Vakuf. ALBiH 2, Arheoloka nalazita, 185, 654. Sedra, Graanica-Bunta, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 655. Seka, Rastievo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 656. Selia, drimci-uljevii, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 657. Selite, Volari, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. (s B. Marijanom). 658. Selite, Voljevac, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 659. Sitnica, Vinac, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 660. Staro Selo, Staro Selo, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 661. Steljac, Novo Selo, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 185. 662. Studenac, Gornji Bepelj, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 663. eherdik, Oborci, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 664. Trebanovac, Jablan, Donji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 665. Trenja, Podgrae, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 666. Triia njiva, Muii, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 667. Tubulica, Brda, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 668. Tursko groblje, Goravci, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 669. Uzur-glavica, Rili. Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. (s B. Govedaricom). 670. Vaganac, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 186. 671. Velika Njiva, Babii, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 672. Velika Smiljevaa, Donji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 673. Vratnice, Lubovo, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 674. Vrse, Vrse, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 675. Zgoni, Hrasnica, Gornji Vakuf. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 676. Zgonovi, Majevac, ipovo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 677. Zlatarica, Drvetine, Bugojno. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 678. Zlosela 1, Zlosela, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 679. Zlosela 2, Zlosela, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 680. avnjak, Gornji Bepelj, Jajce. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 681. uljeva Glavica, Gornji Malovan, Kupres. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 187. 682. Bare, Opara, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 683. Baak, osii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 684. Bijele Vodice, Gole, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195 685. Bijeli Put (Kri), Podbreje, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 686. Bie, Donja Vinjica, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 687. Bogaz, Poulica, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 688. Bogdua, Brajkovii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. 689. Borak, Katii, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 195. (s I. Marijanovi). 690. Bregovi, Turbe, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 691. Breuljak, Varoluk-Pobrii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 692. Breuljak nad ukom, Varoluk, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196.

224

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

693. Brigovi (Grko groblje), Zabilje-Ograde, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 694. Brijeg (Mramorje), osii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 695. Brijee (Ravan), Hozanovii, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 696. Broda, Velika i Mala Broda, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. 697. Bukovica, Bukovica, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. (s I. Marijanovi). 698. Crkvina (Grko groblje, Oraje, Trepavice), Drivua, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. (s V. Pakvalinom). 699. Crkvine, Gornje Turbe, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. (s B. Marijanovi i V. Pakvalin). 700. Crkvine (Gradac, Kalvarija), Mali Mounj, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 196. (s B. Marijanovi i . Basler). 701. Crkvite, ukle, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 702. akareve njive, Donje Krevine, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 703. osii, osii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 704. Desove, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 705. Didakove kue, elilovac, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 706. Doi, Dusina, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 707. Dukati, Donje Vitovlje, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 708. elilovac 2, elilovac, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 709. Damija, Janjii, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 710. Fazlii 1, Fazlii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 711. Fazlii 2, Fazlii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 712. Gaj, Tenii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 713. Galjen, Mihaljevii, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 714. Glavica, Han Bila, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197. 715. Glavica, Potkraj, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 197-198. 716. Glaviice, Rijeka, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 198. 717. Gornje Peine, Gornje Peine, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 198. 718. Gradac, Rankovii, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 198. (s B. Marijanovi). 719. Gradina-Megara, Gole, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 199. (s B. Marijanovi). 720. Grahovii, Grahovii-Vinite, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 199. 721. Grko greblje, Grm, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 199-200. 722. Grko greblje (Glavica), Gaice, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 723. Grko greblje (na Kuberu), Vjetrenice, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 724. Grko groblje, Donja Trebeua, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 725. Greblje, Dolac (na Bili), Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 726. Guber, Kratine, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 727. Gua Gora 2, Gua Gora, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 728. Halilovaa (Grko greblje), Stranjani, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 729. Hrubine, Dusina-Brdo, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 730. Izvor Karaulske Lave, Gradina-Hatarii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 731. Jama, Krevine, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 732. Java, Varoluk, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 733. Jozakove njive, (Selite), elilovac-Didaci, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

225

734. Kajin kamen, Vitovlje, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 735. Kamen, Puhovac, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 736. Karaula (Krajinsko greblje), Sebei, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 200. 737. Kaurla-Mamula, Monjii, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 738. Kaursko greblje, Lokvine, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 739. Kaursko groblje, Dobraljevo, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 740. Klisa, Gua Gora, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 741. Kovaine, Sadovaa, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 742. Kozice, Pojske, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 743. Krevine, Krevine, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 744. Kri (Krievi), Podbrijeje, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. (s V. Pakvalin). 745. Kruica, Kruica, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 746. Kuare, Puhovac, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 747. Kupalite na kriljama, Putievo, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 748. Lisije groblje, Donja Trebeua, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 749. Livada, osii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 750. Luka, Varoluk, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 201. 751. Luke, Gusti Grab, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 752. Ljubica brdo, Varoluk, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 753. Maculje-Jezero, Rostovo, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 754. Maleniin gaj, Gusti Grab, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 755. Maline, Maline, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 756. Martinovia glavica, Krevine-Kremenik, Vitez. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 757. Maeta, Rostovo, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 758. Maeti, Fazlii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 759. Mramorje, Potkraj, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 760. Nagrade, Pokrajii, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 202. 761. Nova Bila 2, Nova Bila, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 203. 762. Opara 2, Opara, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 203. 763. Paklarevo, Paklarevo-Marjanovii, Travnik, AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 203. 764. Pod Rostovcem, Rastovci, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 765. Podvinica, Pojske, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 766. Potoci Bistrike Luke, Opara, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 767. Putovii, Putovii, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 768. Rankovii, Rankovii, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 769. Raspotoje, Raspotoje, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 770. Ravan, Ravan, Busovaa. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 771. Stojkovii-Buii, Stojkovii, Pucarevo. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 204. 772. pirin grm (Kamenolom), Mutnica, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205. 773. uplja stijena (Kremen), Gornje Peine, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205. 774. Tisovac, Potkraj, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205. 775. Turbe, Turbe, Travnik. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205. 776. Uvrate, Raspotoje, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205. 777. Vlahovia Brijeg, Ovarevo, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 205.

226

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

778. Zvijezda, Vjetrenica, Zenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 206. 779. Babina Voda, Kovai, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 14. 780. Banja, Tiii, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 14. 781. Barenjak, Tulica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 14. 782. Bijeli greb, Riica, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 14. 783. Bobovik, Kulije, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 784. Brda, Brda, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 785. Brdanjak, Zabre, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 786. Brdo, Gornja Breza-Lopate, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 787. Brdo, Radonjii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 788. Breza, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 789. Brezik, Prii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 790. Brijest, Buzii-Mokronoge, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 791. Brnjaci, Brnjaci, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 792. Budoelj 1, Budoelj, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 15. 793. Budoelj 2, Budoelj, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 794. Bukovica, Bukovica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 795. Bunar, Podastinje, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 796. Buzii, Buzii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 797. Crkvina, Bilalovac-Rastovi, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 798. Crkvine, Slivno, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 16. 799. akina njiva, Bijele Vode, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 800. ifluk 2, ifluk, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 801. Didorada, Blaa, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 802. Dobrinjac, Dobrinje, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 803. Donja Borovica, Donja Borovica, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 804. Donja Zgoa, Donja Zgoa, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 805. Donje eelovo, Donje eelovo, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 806. Dub, Pale, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 807. Dvorita, Luine, Fojnica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 17. 808. Gaj, Pale, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 809. Gaj, ikulje, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 810. Glavica, Biljeevo, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 811. Glavica, Budoelj, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 812. Glavica, Ginje-Goranica, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 813. Glavica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. (s . Basler). 814. Gojevii, Gojevii, Fojnica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 815. Gorani, Gorani, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 816. Goranica, Ginje-Dvor, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 817. Gornje eelovo, Gornje eelovo, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 818. Graboi, Dindii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 819. Gradac, Donji Pale, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 18. 820. Gradac, Homolj, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 19. (s . Basler). 821. Gradina, Dabravine, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 19.(s V. Pakvalin). 822. Grko groblje, Brestovsko, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 823. Grko groblje, Podastinje, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

227

824. Grko groblje, Ratanj, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 825. Grko groblje, Tiii, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 826. Grebac, Porijeani, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 827. Grebci, Grebci, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 828. Grebljice, Godua-Rajii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 20. 829. Hendek, Duhri, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 830. Hrasno, Hrasno, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 831. Hrasno, Slivno, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 832. Hrastovina, Kovaii, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 833. Hrae, Riica, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 834. Igrite, Orahovo, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 835. Ivica, Ivica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 836. Jasikova, Nabilj, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 837. Kadinjaa, Uvorii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 838. Karaula, Gornja Jehovina, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 839. Kaurin, upa, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 840. Kaursko greblje, Oglavak, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 841. Kaursko groblje, Bjelovii, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 21. 842. Kaursko groblje, Koritnik, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 843. Kiseljak, Boljkovii, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 844. Kiseljak 3, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 845. Klisa, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 846. Klupe, Crkvenjak, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 847. Kokoii, Kokoii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 848. Kosa, Zlokue, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 849. Krevina, Orahovo, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 850. Krevine, Dusina-Vrtla, Fojnica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22. 851. Kri, Deevice, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 22-23. 852. Letovite, Seoce, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 853. Lipnica, Lipnica, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 854. Lopata, Rakova Noga, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 855. Ljear, Hoevlje, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 856. Maurovii, Maurovii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 857. Mramorje, amovine, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23 858. Mramorovi, Kriii, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 859. Mravnjae 2, Vinjica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 860. Njiva, Zlokue, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 23. 861. Obre 3, Obre, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 24. 862. Ocrkavka, Homolj, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 24-25. (s I. Marijanovi) 863. Oevlja, Oevlja, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 864. Ostroga, izma, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 865. Ostrunica 2, Ostrunica, Fojnica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 866. Otigoe, Otigoe, Fojnica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 867. Pajtov Han, Pajtov Han, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 868. Parievii, Parievii, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25.

228

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

869. Pod, Dabravina, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 870. Podgaj, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 871. Podgradac, Homolj, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 25. 872. Polje, Ginje, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 873. Polje, Polje, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 874. Porijeani, Porijeani-Brdo, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 875. Puhovac, Bukovlje, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 876. Radonjii, Radonjii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 877. Rakovi, Seoce, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 878. Repuh, Hoevlje, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 879. Riica, Riica, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 880. Saraevo-Brdo, Riica-elikovina, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 881. Slivno, Slivno, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 882. Sr, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. (s V. Pakvalin). 883. Strahovac, Donje eelovo, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 884. Strana, Maurovii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 885. Stup, Slapnica, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 886. Subotii, Subotii, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 26. 887. iroka uma, Gomionica, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 27. 888. karine, Rakova Noga, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 27. 889. Tisovik, Pirin, Kreevo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 27. 890. Tunjii, Tunjii, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 27. 891. Vare-Majdan, Vare-Majdan-Sprekii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 27. 892. Vinjii, Vinjii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 893. Vrbica, Podastinje, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 894. Vrbica, Radonjii, Vare. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 895. Vukanovii, Vekanovii, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 896. Zabre 2, Zabre, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 897. Zabue, Mlade, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 898. Zagoni, Hoevlje, Breza. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 899. Zagrebnjaa 2, Han Ploa, Kiseljak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 900. Zbilje, Zbilje, Visoko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 901. Zlokue, Zlokue, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 28. 902. Centar 5, Sarajevo-Centar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 41. 903. Gorovii, Gorovii, Pale. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 43. 904. Ilida, Ilida. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 47-48. (s V. Pakvalin i S. Mutapi). 905. Mramorje, Krivajevii, Jela uma, Ilija. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 52. 906. Tabako guvno, Hrea-Mali Orlovac, Sarajevo-Stari Grad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 56. 907. Trnovo 2, Trnovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 57. 908. Varoite, Mihaljevii, Sarajevo-Novi Grad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 57. 909. Babajii, Klotijevac-Babajii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 910. Banjevii, Banjevii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 911. Barakovii, Barakovii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 912. Bare, adii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 913. Barice, Tupanari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

229

914. Baa, Fojhar, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 915. Beani, Beani, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 916. Begina Zaglavica, Vrsinje, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 917. Begovia polje, Tia, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 918. Bijeli hrid, Truholj, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 919. Bijeli put, anii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 920. Biljeg, Biljeg, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 921. Boljevii, Boljevii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 922. Borak, Knezovi, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 923. Borii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 924. Brateljevii, Brateljevii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 925. Bratunac 3, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 926. Brdo (Brod), Tuholj-Brdo, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 67. 927. Bregovi, Skugrii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 928. Breze, Stari, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 929. Brijeg, Kikii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 930. Brlonik, Brlonik, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 931. Bubanj, Markovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 932. Bujakovia polje, Bujakovii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 933. Ceransko brdo, Cerska, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 934. Cerska, Cerska, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 935. Crkva Ruica (Potkunjica), Tegare, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. (s I. Marijanovi). 936. Crkvina, Glogova, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 68. 937. Crvena njiva, Podravno, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. (s B. Marijanovi). 938. Cura, Karaii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 939. apori Gornji, Kram-apori Gornji, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 940. etenite, Orahovica, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 941. olakovii, olakovii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 942. Djevojka, Noajevci-Brgovine, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 943. Dolovi, Bobari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 944. Donji Bai, Donji Bai, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 945. Donji Drecelj, Donji Drecelj, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 946. Donji Magaii, Donji Magaii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 947. Dragin Han, Mratinci-Prisoje, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 948. urevac 2, urevac, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 949. urini grobovi, Podau, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 69. 950. Delepi, Grabovica-Delepi, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 951. Fakovii, Fakovii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 952. Gaj, Gornji Bai, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 953. Gaj, Poljak, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 954. Gaj, adii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 955. Gajevi, Crijevii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 956. Garii, Grabovica-Garii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70.

230

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

957. Glavica, Vrelo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 958. Glavna (ifutsko groblje), Kljetani, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 959. Gojsalii, Gojsalii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 960. Golijansko groblje, eravice-Porode, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 961. Goli Brijeg, Jelake, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 962. Gornja Osica, Tuholj, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 963. Gornji Zalukovik 2, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 964. Gornji Zalukovik 3, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 965. Gornji Zalukovik 4, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 966. Gornji Zalukovik 5, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 967. Gornji Zalukovik 6, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 968. Gornji Zalukovik 7, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 969. Gornji Zalukovik 8, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 970. Grai, Potoari, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70. 971. Grad, Mrkov, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 70-71. 972. Gradina, Krievii-Meorii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 973. Gragir, Karaii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 974. Grebaevac, Nova Kasaba, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 975. Greben, Urisii-Greben, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 976. Grebljice, Donji Bakii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 977. Grobnice, Glogovo, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 978. Grobnice, Petria, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 979. Guvnine (Strnjaci), Udbina, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 980. Gvozdenovii, Gvozdenovii, Kakanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 981. Hadrovine, Nevaka, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 982. Hadii 1, Trnovo-Hadii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 983. Hadii 2, Trnovo-Hadii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 984. Hanii, Dolovi, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 985. Hrasti, Prijanovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 71. 986. Hrnii, Hrnii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 987. Hum, Pustoe, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 988. Igrite, Orahovica, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 989. Ilino brdo, Skugrii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 990. Jagodnja, Jagodnja, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 991. Jakovice, Jakovice, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 992. Jasen, Jasen, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 993. Jatina-Dolince, Vrsinje, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 994. Jazovi, Tia, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 995. Jelasi, Mleva, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 996. Jelake, Jelake, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 997. Jeremii, Jeremii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 998. Kamenjaci, Krasanovii-Krasanpolje, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. 999. Kamenje, Sulice, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

231

1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045.

Karaula, ekovii-Vukii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. Kaurski grob, Kozjaci, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 72. Klanac, Beani, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Klis, Klis. Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Klisa, Donji Bakii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Klotijevac 2, Klotijevac, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kljetani, Kljetani, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Koprivno, Koprivno, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kosa, Poljak, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kostii, Kostii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kotanovako groblje, Biljaa-Prisoje, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kovaii, Kovaii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kovanluk, Tupanari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kovinj, Jokii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Krajinovii, Krajinovii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Krevina, Baii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Krevina, Tupanari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 73. Kuselj, Kuselj, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Kutuzero, Kutuzero, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Lipenovii, Lipenovii. Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Lubniko brdo, Lubnice, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Luica, Lukii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Ludmerac, Radeljevac, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Luke, Nevaka, Han-Pjesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Luke, Selite, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Luke (Mramorje), lijebac, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Lukii 1, Lukii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Lukii 2, Lukii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Ljuto Brdo, Srednji Dopasci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Makovac, Popovii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Manastirite, Fakovii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Marica, Dolovi-Hanii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Meljen, Markovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74. Meraja, Miari, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 74-75. Milovanovii, Milovanovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Milovo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mladovo, Mladovo, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Moulj, Stanovi, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramor, Donji Drecelj, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramor, Kovaii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramor, Musii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramor, Vranovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramori, Donji Drecelj, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorica, Kravica Brana Bai, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Begii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Berisalii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75.

232 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Mramorje, Beii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Dubakii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Jelah, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Jokii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Kamensko-Gradina, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Kikii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Konjevii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Lijee, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje (Rimsko groblje), Loznica, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Ljeskovik, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 75. Mramorje, Miari, Vlasenica. AL BiH 2, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Mogua, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Olovci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Potoari, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Sueska, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Voljevica, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje (Gaj), Vuevica, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, Vukovii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, eravice, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje, ioci, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mramorje-Polje, Strmica, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Mria brdo, Mrii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Muikii, Cerska-Muikii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Nabojine (Mramorje), Pelemii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Nasia brdo, Nasii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Nasii, Nasii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Navitak, Boganovii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Obori 1, Donji Dopasci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Obori 2, Donji Dopasci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Ograena Voda, Pobue, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Olovci 1, Olovci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Olovci 2, Olovci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76. Olovci 3, Olovci, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 76-77. Olovo, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Opaii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Opravdii, Opravdii, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Orahovica, Orahovica, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Osoje, Kuljanii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Osojnaa, Gostilj, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Ostrova, Kalimanii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Padalita, Poznanovii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Papraa 2, Papraa, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Pavlovii, Pavlovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Pelemii 1, Pelemii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

233

1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137.

Pelemii 2, Pelemii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Petrovaa, Dubnica, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Piskavice, Betanj, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Plakalovii, Plakalovii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Plazae 1, Plazae, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Plazae 2, Plazae, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Podgora, Podgora, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Podgroblje, Nevaka, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Podlijee, Podau, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Podrenovci, Goenje-Podrenovci, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 77. Podvis, urii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Pokojnica (Mramorje), Nevaka, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Pomol, Pomol. Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Popovii, Popovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Potkua, Tupanari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Preka Njiva, Voljevica, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Presedo, Cerska, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Previlica, Strmica-Gornji Dopasci, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Prijanovii 1, Prijanovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Prijanovii 2, Prijanovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Prijanovii 3, Prijanovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Rajii, Rajii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Raia Gaj, Mrii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Ravan, Gornji Zalukovik, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Ravan, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Ravan-Gradina, Vlasenica-Gradina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Ravne, Ravne, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Ridi, Ridi, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Rijeke (Podglavica), Kusae, Han-Pijesak. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Rogajlija, Marjanovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78. Rudita, Vrelo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 78-79. Rupovo Brdo, Rupovo Brdo, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Simia groblje, Rogojevina, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Simin kr, Tarevo, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Sjedaljka, Bastahovine, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Skenderovii, Skenderovii, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Slavanj, Slavanj, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Sofre, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Stari, Stari, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Staroglavica, Staroglavica, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Stolice, Bljeeva, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79. Strana, Rovai, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 79-80. Strmica, Strmica, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Stupari, Stupari, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Stuparski kr, Stupari, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Suljii 1, Suljii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80.

234 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Suljii 2, Suljii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. arampovo, Pribievac, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. ekovii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. ijakovia groblje, Sui, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. ljivova, Pale, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tabahana, Tabahana, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tarevo 1, Tarevo, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tarevo 2, Tarevo, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tekija, Tekija, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tepen, Tepen, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tolia, Noajevii-Tolia, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Toljevii, Toljevii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Triii, Triii, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trlo, Donji Drecelj, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trni, Postolje, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trnjaci, Prijanovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trnovo 1, Trnovo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trnovo 2, Trnovo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Troliz, Potoari, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Trubar, Trubar, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 80. Tuholj 1, Tuholj, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Tuholj 2, Tuholj, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Turalii, Turalii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Usjenovaa, Krasanpolje, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vagani 1, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vagani 2, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vakuf, Kuljanii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Varoite, Donji Rakii-Kamenica, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vijenac, Gojkovii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vijenac, abii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vis, Bobari, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vis, urii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vinjica, Vinjica, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vitez, Sulice, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vitii, Vitii, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vlasenica, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vlakovac, Gornji Bakii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Vrelo, Vrelo, ekovii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 81. Zalesije, Ljeskovik, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zaklopaa, Zaklopaa, Vlasenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zalazje, Zalazje, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zgunja 1, Zgunja, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zgunja 2, Zgunja, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zlatovo, Ljeskovik, Srebrenica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zlokosa, Dugandii, Olovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Zmajevac, Kovaii, Kladanj. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

235

1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228.

drijelo, Voljevica, Bratunac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 82. Alibegovci 1, Kruevci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Alibegovci 2, Kruevci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Bare, Koutica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Batovo, Dobraa, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Begov Gaj, Presjeka, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Begovina, Varoite, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Berkovii, Berkovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Bijeli Put, Kozii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Biljeg, Opraii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Biljeg, Smrtii-Vjetrenik, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Biljezi, Banjaluica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Bjegovii, Bjegovii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Bjelosavljevii, Bjelosavljevii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Blace, Blace, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91. Bor, Stari Brod, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 91-92. Brda, Brda, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Brdo, Dumanjii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Brdo, Laevine, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Bregovi, Slap, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Brezje, Soice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Brijeg, Lepenica, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Brijeg, Vratar-Heljii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 92. Budaci, Budaci, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. Carine, Presjeka, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. Crkvice, Greben, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. (s I. remonik). Crkvina, Bjelosavljevii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. Crkvina, Klekovac, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. Crkvina-Grebnice, Klanik, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. (s V. Pakvalin). adovina, adovina, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. avke, Sjeversko, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 93. Divi-kamen, ljedovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Docevi, Ljubomilje, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Donje titarevo, Donje titarevo, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dralica, Kneina-Jasik, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Drijenjak, Vragolovi, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Drvarevo, Mangurii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dub, Neremilje, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dub, Okolita, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dub, Veletovo, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dubako brdo, Dubac, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Duboki Potok, Kneina-Jasik, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Dulum, Orahovci, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. urevo brdo, Presjeka, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. urevii 1, urevii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94.

236 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

urevii 2, urevii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 94. Gerua, Sokolovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Glavica, Barnik, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Glavica, Gornje titarevo, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Gluhovina, Berkovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Gola Glavica, Vranei, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Gornje Kukavice, Gornje Kukavice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Grabenice, Kruevci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Grabovik, Strgaina, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 95. Grebnice, Drinsko, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Grebnice, Jasenice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Grebnice, Orahovci, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Grebnice, Velika Gostilja, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Groblje, Kapetanovii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Groblje, Zakomo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Guvno, Pokrivenik, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Gudeljsko polje, Gudelji, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Hadrovii, Hadrovii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Han Ljeice, Vragolovi, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98. Hoimeri 2, Kalimanii-Hoimeri, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 98-99. Hrastovi (Mramorje), Greben, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Hrid, Preljubovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Imamovii, Imamovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Izborine, Pijevii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Janjoi, Janjoi, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Jasik, Vratar, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Jasikovica, Kruevci-Grabnice, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kalauzovii 1, Kalauzovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kalauzovii 2, Kalauzovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kalen greblje, Kaljina, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Karaevina, Osovo-Terzii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Karetii, Banjaluica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kaursko groblje, Hrtalj, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kiler, Banjaluica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Klekovac, Klekovac, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 99. Kobilj-Brdo, Agarovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Komina, Parevii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Korita, Brankovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Kovaev do 2, Kula, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Krevine, Kapetanovii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Krievac, Jezernice, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Krst, irijevii-Sijerci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Lastre, ipi-Brodar, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Lipov do, ahdani, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 100. Luburi polje 1, Koutica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Luburi polje 2, Koutica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

237

1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319.

Luka, Selita, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Luke, ahdani, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Ljuta Strana, Mangurii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Maljevii, Maljevii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Mandra, Mandra, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 101. Meea, Meea, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Meremilje, Meremilje, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mievina, Mievina-Lunjevac, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramor, Kabernik, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramor, Selita, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramor, Stop, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramor, ip, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramori, Vraalice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Banjaluica, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Beheci, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Hrtar, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Jabuka, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Kalauzovii-Radakovina, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Kamenica-Podhrid, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Kneina, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Kruevci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 102. Mramorje, Osovo-Dolovi, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Pazalje, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Pihlice, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Pijevii-Izborine, AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Poratak, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Pozderii, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Rohci, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Sokolako polje, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Stara Gora, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Strgaina, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, ahdani, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje, Vagan, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje (Grke grobnice), Vraalice-Kamenjae, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Mramorje (Maari), Zavrblje, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Nahota, Nahota, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Neljeske, Mangurii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Oglavak, Bijelo Brdo, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Okolita, trpci, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Okruglo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103. Otava, Gornje titarevo, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 103-104. Ovlagija, Klekovac-Grlac, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Ovlagija, Seljani, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Ovrje-Miletci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Pale, Brezje, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104.

238 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Panjevi, Obratii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Papratnice, Pripeak, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Pazari, Kruevci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Pejdahovo groblje, Gornje titarevo, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Peruii 1, Peruii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Peruii 2, Peruii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Petrovo polje (Petripolje), Brankovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Ploe, Vranei, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Pljeivica 2, Pljeivica, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Pobrdalje, Krnjii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Podgaj, Podgaj, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Podgajevi, Budaci, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 104. Podilijak 2, Sjeversko, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Podomar, Miivode, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Podstranje, ivaljevii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Podzid, Ribioci, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Polje, Velika Gostilja, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Radovan Han, Vragolovi, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Ranii, ljebovi, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Raevo brdo, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Repuevci, Repuevci, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 105. Rudine, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Rujita, Rujita, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Selite, Okruglo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Seljani 1, Seljani, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Seljani 2, Seljani, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Sjeversko 2, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Slap, Slap, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Solakovii, Solakovii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Solila, Varoite, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Stupine (Mramorovi), Jabuka, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 106. Tinjak-do, Bjelosavljevii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Tirin Han, Osovo-Halije, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Tori, Lepenica, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Trnovik, Okruglo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Trojan, Stop, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Truen kamen, Vrhbarje, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Trutovo brdo (Brdace), Mala Gostilja, Viegrad. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Tule, Stop, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Turska voda, Seljani, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Varoite, Varoite, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 107. Velika njiva, itluci, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Veliki air, Kalimanii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vidrii, Vidrii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vilino kolo (Vrelo), Soice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vlasulje, adovina, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

239

1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408.

Vratar, Vratar, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. (s P. Aneli) Vraalice, Vraalice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vrelce, Kalauzovii, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vrhselite, Selita, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Vrlazje, Vrlazje-Podgradina, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 108. Zakomo 1, Zakomo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. Zakomo 2, Zakomo, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. Zarbovina, Zarbovina, Rudo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. Zavrh, Stjenice, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. epa, epa, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. ivaljevii (Pribievac), ivaljevii, Rogatica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. (s B. ovi). unovi, unovi, Sokolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 109. Aharine, Foa-Aharine. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Bare-eevo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Beleni, Beleni, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Biljeg, Bujakovina, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Bravenjak, Jabuka, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Brina, Utulovii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Brdo, Donji Budan, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Brdo, Obalj, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Brijeg (Mramorje-Glavica), Zavait-Mali Korlat, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Brijest (Grko groblje), Slavii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 119. Crkvina, Kunovo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 120. Crkvina, Prijeelo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 120. engi bara, Obalj-Kladovo polje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 120. ifutsko groblje (Gromiljak), Miljeno, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 120. Daniii, Daniii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Derolovi, Derolovi, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Djedovo brdo, Potpee, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Djevojako greblje, Kovaii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Dobro, Gramusovii, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Gaj, Sela, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Gajevi, Trbue, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Glavica, Jele, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Glavica, Raii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Glaviica, Tahuljii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Glaviine, Soani, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Gorade 2, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Gornja Baa, Donje Papratno-Dolovi, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121. Gornje Suho polje, Obalj, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 121-122. Grab, Grdijevii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 122. Gradac, urevo-Pusto polje, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 122. (s V. Palavestra). Gradac, Gvozno, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 122. (s . Basler).

240 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Gradac, Prijeelo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 122. Grko greblje, Grdijevii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko greblje, Zavait, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Igoe, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Jemita, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Kosman, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Koetin, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Krbljine-Jemeni do, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grko groblje, Prijeelo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123. Grki mramorovi, Trtoevo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 123-124. Greda, Lihovii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 124. Grobnice, Krbljine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 124. Gua greb, Bujakovina, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 124. Hotovlje, Hotovlje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Humsko, Humsko-Odak, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jablanii, Jablanii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jabuka, Jabuka, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jasike, Donje Papratno, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jaii, Jaii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jejaa, Muii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Jezero, Jezero, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kamenje, Donje Papratno, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Karaula, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Katarin grob, Jaii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kaurine, Slatina, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kaurska glavica, Bukvica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kaursko groblje, adii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Klinja, Klinja, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kokoija ravan, Potpee, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Komin, Boanovii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 125. Kopljevi Kamen, Kopljevi Kamen, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Koriljeva, Mjehovine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. (s . Basler). Korita, Podgrae, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Kostrenite, Dijakovii, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Kotaa, Zakmur, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Krievac (Ledine), Kosae, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Kutine, Kutine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Kuno brdo (elec), ivolje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Laevine (Kalufi), Varo, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 126. Lokva, Obalj-Kladovo Polje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Luila, Podgrae-Luila, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Luino brdo, Ustipraa, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Luke kolibe, Trebova planina, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Luki rat, Derolovi, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Luko, Luko, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Ljuljevita, Podgrae, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

241

1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499.

Ljusii, Ljusii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Mazlina, Mazlina, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Meurjeje, Meurjeje, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Metaljka, Kunovo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Milarevo, Kovaii-Milarevo, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Mirkova Kosa 1, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Mirkova Kosa 2, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Mjehovine 2, Mjehovine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 127. Modro Polje, Modro Polje, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Dragoava, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Kolakovii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Marenii-Porae, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Prijedraje, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, ahbazi, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Toholji, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Ukii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Zakmur, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Zavait, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Mramorje, Zavait-Podi, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Musin Grad, Trnavica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Odaine, Bojii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Osija, Osija, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Peovac, Slatina, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Pijesak, Jele, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Ploe, Zakmur, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 128. Poda, Poda, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Pod Crkvom, Kutine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Pod Klekom, tirine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Poljana (Grko groblje), Mjehovine-Selita, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Ponori 1, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Ponori 2, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Ponori 3. Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Presjeka, Donje ee-Strmac, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Previ, Previ, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Prgoe, Golubii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Pribilovo brdo, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Prijeklade, Prijeklade, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Rae, Vihovii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Ravnica, Obalj, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 129. Ruice, Ruice, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Sasica, Donje Kruevo, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Somine, Somine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Sopotnica, Donja Sopotnica, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Stankovac, Stojkovii, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Stijene, Vihnii, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130.

242 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Struina Glavica, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Studeno Vrelo, Gornje Bare, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Suho Polje, Obalj. Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. (s . Basler). Svatovsko (Djevojako) groblje, Donji Kopilovi. Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. epov grob. Donji Budanj, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 130. Tjentite, Tjentite, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Topalov kamen, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Trenjin krst, Trenjevica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Trnavica 1, Trnavica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Trnavica 2, Trnavica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Trpinje, Trpinje, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Ustipraa, Ustipraa, Gorade. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vihovii, Vihovii, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vitlo bara, tirine, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vlahinja, Zagoni, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vlaholje, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vlako polje, Trnavica, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vratnice, Varo, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vrbnica, Vrbnica, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Vrhovina, Vrhovina, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Zaborak, Zaborak, ajnie. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131. Zakrsnice, Vlaholje, Kalinovik. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 131-132. Zavait, Zavait, Foa. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 132. Atlia groblje, Udrenje, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bablja glava, urii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Babov greb, Braievii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Badalica, Bezee, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bahori, Bahori, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Balabani, Balabani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Banj-do (Stolovi), Zovi Do-Boanovii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Barice, Danii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Baica (Debeli gaj, Crkvina), Postoljani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. (s I. Bojanovski). Baia brijeg, Sopilji, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bezee 1, Bezee, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bezee 2, Bezee, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bijela stijena, anje, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bogdanci, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Bojita 2, Bojita, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Borovno, Izgori, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141. Braljevica, Hruta, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 141-142. Bratievac, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Brdo, Presjeka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Brestovik, Gornji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

243

1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585.

Breine, Gornja Bodeita, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Brijeg, Gornji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Brijeg, Odak, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Brijeg, Rast, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Buklii, Biograd-Buklii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Bukovica, iljevo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Bukve, Gornja, Bodeita, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Cernica, Cernica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Crkovnjaci (Crkvina), Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Crkvina, Gareva, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Crkvina, Gornje Ravni, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. Cvrkovac, Gornji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. avlavica, Hodinii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. engia Vjeala, Lipnik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. itluk 1, itluk, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 142. itluk 2, itluk, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. uanica (Grebnice), Klju, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. (s A. Zelenika). Dernjak, Pusto Polje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Djevi-Kamen, Baii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Djevojako groblje, Morine, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Domrke, Domrke, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Donje Selo, Slivlja-Donje Selo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Donji Brata, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Donji Lukavac, Donji Lukavac, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Drameina, Drameina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Drenovik (eremit), Kifino Selo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. (s I. Marijanovi). Drum, Drameina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Dubine, Biograd-Buklii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Duga glavica, Muhovii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Duge njive, Lakat, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Gojnica 2, Fojnica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 143. Gacko 2, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. (s I. Marijanovi). Gaj, Jasenik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gat, Novi Dulii-Galeine, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gelja Ljut, Kula, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavica, Donje Ravni, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavica, Gornje Ravni, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavica (Crkvina), Meuljii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavice, Baii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavice, Braievii-Glavice, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Glavice, Platuce, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gornja Bodeita 1, Gornja Bodeita, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gornja Bodeita 2, Gornja Bodeita, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144.

244 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Gornje Selo, Slivlja Gornje Selo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gornji Jugovii 1, Gornji Jugovii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Grabi, iljevo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Graanica, Velika i Mala Graanica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 144. Gradac, Kifino Selo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradine, Fojnica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina, Graanica-Mala Graanica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina 2, Gradina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina 3, Gradina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina, Jasenik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina, Kravarevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradina, Miholjae, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 145. Gradine, Muhovii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grka Glavica, Gornji Lukavac, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grko groblje (Duburov brijeg), Kneak, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grko groblje (Brdo), Mrenovii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grko groblje, Platice-Lokve, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grko groblje, Vinjice-Zurovi, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grebak, Odak, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grebak, iljevo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grebnice, Udrenje-Zubae, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grebno brdo, Biograd-Kosovaa, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grgureve bare, Lipnik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Grude, Pluine-Rijeka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Gubera, Udrenje-Gubera, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Gubinov do, Cernica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Halilua, Postoljani, AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Henkovaa, Kovaii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Hercegovo vrelo, Fojnica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Hrst-vrelo, Jasenik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 146. Igrite, Hruta, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Ilino brdo, Gornja Bijenja, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Ivezia groblje, Zovi Do-Podkula, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Jakomir, Morine Paina livada, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Jasena, Jasena, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Jasenik, Jasenik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Jelica, Nadinii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Jovanovo brdo, Miholjae, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Kalufi, Gornja Bodeita-Prisoje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Kalufi, Mijatovci, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Kalupi, Donje Ravni, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Kalupi, Donji Jugovii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Klupca, Kravarevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147. Kljuni, Kljuni, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

245

1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672.

Kokorina, Kokorina, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 147-148. Konjska Glava, Klju, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Kosa, Trusina-Kouta, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Kovaev do, Kneak, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Kovaii, Kovaii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Krst, Hodinii-Radakov do, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Krst, Hruta, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Krst, Izgori-Brajin laz, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Krst, Slato-Nekudina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Kruice, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Kula, Udrenje-Kula, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Ladojev grob, Dobrelji, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lalovo brdo (Grko groblje), Hodinii-Kraljev do, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lazarii, Lazarii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lipnike glavice, Lipnik-Lipnike glavice, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lipnik 1, Lipnik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lipnik 2, Lipnik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lokve, Kravarevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Luila, Gornji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Luka, Rabina-Pakraua, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Luka, urii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 148. Lumer (Grko groblje), Braievii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Ljeskov Dub, Ljeskov Dub, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Ljubiin Do, Gornji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Ljubinica, Cernica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Maipolje, Hruta, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Magarea glavica 1, Humani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Magarea glavica 2, Humani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Mala Graanica 1, Graanica-Mala Graanica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Mala Graanica 2, Graanica-Mala Graanica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Malo ipano, Podgrae, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Mandia groblje (Klanac), Novi Dulii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Medanii, Medanii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Meugrebine, Vinjevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Meuljii, Meuljii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Mejdan, Donji Dreanj, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Miholjae, Miholjae, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Miljanovac, Podgrae, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Miljanovia groblje, Gornji Dreanj, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149. Miljevako groblje, iljevo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 149-150. Moila, Vinjevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Morine, Morine, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150.

246 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Muibabia groblje, Biograd, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Mukljevac, Rabina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Mulje, Mulje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Ocrkavlje (Grko groblje), Luka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. (s I. Marijanovi). Okiljevo groblje, Donje Ulinje-Kalipolje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Okrugli do, Kravarevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Oranice (Dubravica), Donja Bijenja, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Orlje, Medanii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Osredak (Pod Stolom), Zovi Do-Mucalovii, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Paluci, Prine, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Pasja Jabuka, Gornji Dreanj, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150. Plee, Donji Dreanj, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 150-151. Ploe, Bahori, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Ploe, Jasena, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Poda, Kokorina-Poda, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Polje, Rabina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Poljice, ipano, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Ponikve, Ponikve, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Potkunica, Izgori-Brajin Laz, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Preica, Mekavci, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Presjeka, Presjeka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Pridvorci, Pridvorci, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Prijeputnica, Jasena, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Primet, Zalom, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Prisadi, Zalom-Crne, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Pupo, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Pusto Polje, Pusto Polje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Rabina 1, Rabina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Rabina 2, Rabina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Radojev kamen, Humani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Rakov kamen, Krekovi, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Rat, Gornja Bodeita, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 151. Ravni, Seljani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Rijeka 1, Pluine-Rijeka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Rijeka 2, Pluine-Rijeka, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Rogatina glavica, Novi Dulii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Rudo polje 1, Rudo polje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Rudo polje 2, Rudo polje, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Samobor, Samobor, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Savia glavica, Dobrelji, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Srezov do, Grabovica, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Slato 1, Slato, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Slato 2, Slato, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Soderi, Soderi, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

247

1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760.

Srevii, Srevii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Srevo groblje, Slato, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Steak, Seljani, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Stepen, Stepen, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Stoiii, Pridvorica-Stoiii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Straite (Crkvina), Graanica-Velika Graanica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Struge, Zalom-Misaonik, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 152. Svatovsko groblje, Morine, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. irin greb (Brijeg), Rast, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. uria greb, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. usteri, Pridvorica-usteri, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Trgovita (Uzdolja), Kazanci-Kruica, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Udbina, Udbina, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Udrenje, Udrenje, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Velika gradina, Baii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Velike gomile, Domrke, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Veliko groblje, Avtovac-Zborna Gomila, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vinjevo, Vinjevo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vranikue, Zovi do, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vratlo, Vratlo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vrba, Donji Brata, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vrelo, Jasenik, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vrtine, Izgori, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Vrtine, Srevii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 153. Zagrebnice, Slivlja-Donje Selo, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. Zalom, Zalom, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. abljak, Danii, Gacko. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. drijelo 1, Sopilji-drijelo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. drijelo 2, Sopilji-drijelo, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. ivanj, ivanj, Nevesinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 154. Aladinsko brdo 2, Crnii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 168. Aleksin greb, Paeni, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 168. Aranelovo, Aranelovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 168. Baba, Gornja Bitunja-Zabre, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 168. Baljci, Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 168. Bijela Rudina 2, Bijela Rudina, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Blace, Blace, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Blatski do, Zauje, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Bihovo, Bihovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Biograd, Biograd, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Bobotov dub, Bijela Rudina, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Bogdaii, Bogdaii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Bogojevi Selo, Bogojevi Selo-Radeii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Boljuni, Boljuni, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169.

248 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Bokov do, Paeni, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Braii, Braii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Brijeg, Gornja Bitunja-Zabre, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 169. Cerovo poivalo, Lopo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Cicrina, Cicrina-Brijeg, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Crkvina, Gornje Vrbno, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Crkvina, Kruevo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Crkvina, Milavii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Crkvine, Orahovica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 170. Crkvine, Rotimlja, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. (s I. Marijanovi). Crkvina, Trebinje-Zasad, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. Crkvina, Ubosko, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. Crkvina-Godi, rvanj, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. Crkvina Ruica, Vrelo Trebinjice, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. (s T. Glava). Crkvine, Dabrica, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 171. Crnii 2, Crnii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. ardak 1, Donji Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. ardak 2, Donji Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. ardak 3, Donji Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. epelica 2, epelica-Zadublje, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. epelica 3, epelica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. Dabrica 2, Dabrica-Brijeg, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. Deminov Krst, Kuinari, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. Dervievina, Laevii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 172. Divin 2, Divin, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Dobromani 1, Dobromani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Dobromani 2, Dobromani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donja abica, abica, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donje Grobnice, Paeni, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donje polje, Orahov do, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donji Davidovii 1, Donji Davidovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donji Davidovii 2, Donji Davidovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donji Orahovac, Donji Orahovac, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Donji Turani, Turani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Draevo 1, Draevo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Draevo 2, Draevo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Dragovilje, Dragovilje, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 173. Drenovi, Grbei-Zabrijeg, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Drijen, Bobovita, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Drijenjani, Drijenjani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Dubljani 1, Dubljani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Dubljani 2, Dubljani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Duboica, Duboica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Dubrova kamen, Rupni do, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. edii 1, edii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

249

1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851.

edii 2, edii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. ureva crkva, Domaevo Muii, Trebinje. A LBiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Galjipov Do, Donji Davidovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Glavica, Bijeljani, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Glavica, Ljubomir-varii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 174. Glavska 2, Glavska, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Glavska 3, Glavska-Janjina, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Golo Brdo, Paeni, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Gorica, Bijeljani, Bilea, AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Gorica, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Gornja Kapavica, Kapavica, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Gornja Lokva, Gornja abica, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 175. Gornja Talea, Talea, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 176. Gornje Selo, Mirue, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 176. Grab 1, Grab, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 176. Gradac, Gradac, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 176. Graduna, Gornja Duboka, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 177. Gradina, Krivaa, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 178. Gradina-Bunar, Gradina Duboka, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grke grebnice, Ljubomir-varii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grko groblje, Bjelojevii-Podosoje, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grko groblje, Petrovii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grko groblje, Potkom, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grko groblje, Trebijevo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grebnice-Bunii, Radmilovia Dubrave. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Grebua, Ubosko, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 180. Groblje, Ljubomir-Vrpolje, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Grobnice, Mirue-Vrpolje, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Grubaev kamen-Crkvine, Grablje, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Gumnite, Gola Glavica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Harem, Hatelji, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Haremi, Hodovo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Hatelji, Berkovii, Hatelji, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Hodii, Hodii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Hum, Hum, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Humine-Zmijac, Rotimlja, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 181. Humka, Pjeivac, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Ilijina glavica, Sedlari, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Ilijino brdo, Mesari, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. (s . Odavi). Ivanj greb, enica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Janjica, Aladinii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Janjia groblje, Banii, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Janjilo, Strujii-Do, Trbinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Jasenje, Ravno, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Jezerine 1, Podubovac, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Jezerine 2, Podubovac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182.

250 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Kamenica, Bogdaii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 182. Kijev do, Kijev do, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 183. Kleak, Berkovii-Trebesin han, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 183. Klianj 2, Krajkovii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 183. Kneeva glavica, Uskoplje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 183. Korita, Korita, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 183. Koritnik, Koritnik, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Kostadinovica, Gomiljani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Kotezi, Kotezi, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Kriva Rijeka, Poljice Popovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krst, Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krst, Laevii-Prijepletnik, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krst, Trijebanj, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krstati kamen, Ljubiii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krsti, Simiova, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Krstovi, Barane, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 184. Kuti, Kuti, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Lokva, Hodovo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Lokve, Hum, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Lug, Lug, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. (s . Odavi). Luine, Kruevo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljekova, Ljekova, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljeskova, Baljci, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljubinje 2, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljubiii, Ljubiii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljubljenica 2, Ljubljenica, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 185. Ljubljenica 3, Ljubljenica, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 186. Ljubovo, Ljubovo Povr, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 186. Ljuti do, Ljuti do, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 186. Masline (Han Podbrdica), Masline, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 186. Mejdan, Pjeivac, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 186. Meka Gruda, Meka Gruda-Pakostulje, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mihia groblje, Banii, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mijatovina, Meka Gruda-Duica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Miljanovii, Miljanovii, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mirue 1, Mirue-Kolanjevii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mirue 2, Mirue-Kolanjevii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Misa, Divin-Baevica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mistihalj, Panik, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mostite, Mirue-Aleksii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Mrkonjii, Mrkonjii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Necvijee, Necvijee, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Oblat, Ravno, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Obradov kamen, Domaevo-Muii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187. Ograda (Posijena glavica), Donji Davidovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 187-188.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

251

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942.

Ogrlica, Hatelji, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Orah 2, Orah, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. (s T. Glava). Oraje Popovo, Oraje Popovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Oanii, Oanii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Paeni, Paeni, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Parojska njiva, Parojska njiva, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Peikanovi dolovi, Bijeljani, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188. Petrovina, Gornji Njeganovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 188-189. Petrov Krst, Gornje Krtinje, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Plana 2, Plana, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Plana 3, Plana, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Plana 4, Plana, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Ploe, Hatelji, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Pocrnje, Pocrnje-Rusi, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Podina, Koravljica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Podoraje, Oraje Povr, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Podubovac, Podosoje, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Podvornice, Kruevo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Podgrebnice, Hodovo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Poljice-Popovo, Poljice Popovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Potkuk, Gornja Bitunja-Zabre, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 189. Predolje 2, Predolje, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Premilovo polje, Gleevci, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Prenj, Prenj, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Preraca, Preraca-Drenov Do, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Prijevor, Prijevor, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Prodo, Ljubiii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Prosjek, Prosjek, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Raeva Crkva, Vranjska, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Radan-Krst, Hodovo, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Radimlja 3, Poprati, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Rajeva gomila, edii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Rakov krst, Klikovii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Rapti, Bobani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 190. Ravno, Ravno, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Rosulja, Trijebanj, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Rupni do, Rupni do, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Ruia njive, Gleevci, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Sanduci, Gorica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Sedlo, Barane, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Sikimua, Donja Kapavica, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Skrobotno 2, Skrobotno, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Skrobotno 3, Skrobotno, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191. Slivnica, Slivnica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 191-192. Spasova glava, Klikovii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Stankov kamen, Ljubuii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192.

252 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Staro Slano 1, Staro Slano, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Staro Slano 2, Staro Slano, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Steci, Strupnii, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Strujii 1, Strujii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Strujii 2, Strujii, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Stuble, Pjeivac, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Stublina, Trijebanj, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 192. Suzina, Suzina, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Svijea, Bukanje, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. epan Krst 2, epan Krst, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. ehitluci, Gornji Poplat-Neuk, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Teg, Ravno, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Teklica, Fatnica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Trebiovi, Trebiovi, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Trebimlja, Trebimlja, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 193. Trnovica 1, Trnovica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Trnovica 2, Trnovica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Turmenti, Turmenti, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Ubosko 1, Ubosko, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Ubosko 2, Ubosko, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Udora, Udora, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Ugarci, Ljubomir-Ugarci, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Ugarci-Suii, Ljubomir-Ugarci, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Ueva gomila, Gornje Vrbovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Utice, Gola glavica, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Veliani 1, Veliani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Veliani 2, Veliani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 194. Vidotak, Poprati, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 195. Vinine, Rotimlja, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 195. Vlahovii 1, Vlahovii, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vlahovii 2, Vlahovii, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Voeni, Voeni, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vranja Dubrava, Vranja Dubrava, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vranjska 2, Vranjska, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vranjska 3, Vranjska, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vranjska 4, Vranjska, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vranjska 5, Vranjska, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vrpolje, Ljubomir-Vrpolje, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vrtne, rvanj, Ljubinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Vukov greb, Njeganovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Zaula, Zaula, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 196. Zakua, Njeganovii, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197. Zakuk, Gornja Bitunja-Zabre, Stolac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197. Zaplanik, Zaplanik, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197. Zidak, epelica, Bilea. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197. akovo 1, akovo, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

253

1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034.

akovo 2, akovo-Buani, Trebinje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 197. Bahtijevica, Bahtijevica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Bieak, Ravna, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Bilice, Ostroac, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Bilin greb (Bilov greb), Skrobuani, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Bjelan, Grevii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Blace 1, Blace, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Blace 2, Blace, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208. Bojie 2, Ljesovnja, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 208-209. Borak, Jaklii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Borak, Lapsunj, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Borak, Obre, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Borike, Bare-Sudari, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Bradina, Bradina, Knjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Branjovii, Zabrani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Bravua, Podhum, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. Budimov greb, Grevii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 209. alijin greb, Mokro, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. elebii 2, elebii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. esmina Glava, Bjelimii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. ievo, ievo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. ifutsko groblje (Poputnjaa), Donja Vast, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. ulin Dolac, Mrkodo, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210. Dabia (Velika) poljana, Bahtijevica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 210-211. Dolovi, Visoica planina-Poljice, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211. Dubice 2, Buturovi polje, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211. Duga njiva, Dajii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211. Depi, Depi, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211. Gajine, Glavatievo-Karluii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211. Glavica, Gornji Kranjii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 211-212. Glavice, Kute-Staro Selo, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Glaviica, Klek, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Glaviine, Mladekovci-Podvraba, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Gmii, Gmii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Golo Brdo, Pavaj Do, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Goia Han, Nevizdraci, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Graac, Graac, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Graane, ievo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 212. Gradac, Donje Selo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 213. (s . Basler) Gradac, Gornji Kranjii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 213. (s B. ovi) Gradi, Bjelimii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 213. Graak, Kuani, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 215. Grko groblje, Dobrigoe, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 215. Grko groblje, Duge, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 215. Grko groblje, Gornji Prijeslop, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 215-216. Grko groblje (Maeta), Repovci, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216.

254 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Grko groblje, uglii, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Grebine, Bjelovina, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Grebine, Pokojita, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Grepci, Tinje, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Grepani, Trenjevica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Groblje, Brani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Gromile, Razii-Raica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Grovnice (Greblje), Gorica, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Harem, Mokro, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Hrast, Gmii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 216. Hum, Hum, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Ivanjica, Spiljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Jasenice, Argud, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Jezerac, Depi, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Jezerine, Gornji Lukomir, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kamen, Dobrigoe, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kamen-Baba, Kopii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kanjina, Kanjina, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kaursko groblje, Borci, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kaursko groblje, ievo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. Kaursko groblje (Crkvica), Vrbljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 217. (s P. Aneli). Klanac, Glogonica-anica, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Klanac, Gorica, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Kneeve Kue, Lapsunj, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Kod ekia, Blace, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Kosan Krst, Blace, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Kraljica, Podoraac, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Kremenite, Kaii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 218. Krivaa, Luke, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Krievac, Doljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Krstovi, Bare, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Kuna, Argud, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Laanica 1, Laanica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Laanica 2, Laanica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Lanita, Spiljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 219. Lisiii 2, Lisiii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Lisiii 3, Lisiii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Lisine, Druinovii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Lokve, Donja Jablanica, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Lokve, Studenica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Maeta, Gorica, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Maeti, Repovci, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Mejdan, Gmii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220. Memidanovo groblje, Lisiii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 220-221. Mokro 1, Mokro, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

255

2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125.

Mokro 2, Mokro, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Mravinjac, elebii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Muzge, Argud, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Obarsko polje, Obre, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Ocrkavlje, Ocrkavlje, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Ograda, ievo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Okuka (Hasania ravan), Lug, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Orahovica 1, Orahovica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Orahovica 2, Orahovica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Orahovica Gornja, Orahovica Gornja, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Ostroac 2, Ostroac, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Paevo, Rumboci-Paevo, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 221. Paradii 2, elebii-Paradii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Pjevnik, Glavatievo-Pjevnik, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Ploa, Ploa, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Ploe, Here, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Podkula, Ravna, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Polje, Hudutsko (Rama), Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Pratljevac, Gostovii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Previl, Razii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Prigrae, Kuani, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Radeko polje, Radeine, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Rat, Kuani, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Ravna, Ravna, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 222. Rudno, Klek, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Rumboci 1, Rumboci, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Rumboci 2, Rumboci, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Rupin greb, Jaklii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Samar, Mrakovo, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Selie, Gmii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Seonica, Seonica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Smrike, Donja Vast, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Steci, Spiljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Stidelj, Stidelj, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Stolac (Kaursko groblje), elina, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. Strijeevo, Glavatievo-Strijeevo, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 223. abii, Proslap, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. ipovice, uhovii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Tadia polje, Pogorelica planina, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Terzia luka, Pokojite, Krvavo polje, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Trlinov kuk, Ovari, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Trnovik, Gorani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Tuhobii, Tuhobii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Tulac, evor, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Umejak, Borovnica, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Ustirama, Ustirama, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224.

256 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Varda, Stojkovii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Vardino groblje, Sopot, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 224. Velije, Gorani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Veliko jezero, Visoica planina-Poljice, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Visoa, Sopot, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vinjevac, Sopot, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vi stijena, Blace, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vlah, Slatnica, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vlako groblje, Gornji Lukomir, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vrace, Kuani, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vrbljani, Vrbljani, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vrdol (Maeti), Ljubunci, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 225. Vu Kamen (Grkovina), Jeeprasina, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 226. Vukova Glavica, Ribari, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 226. Zagrebnica, Grevii, Prozor. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 226. Zagrebnice, Ostroac, Jablanica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 226. Zukii, Zukii, Konjic. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 226. Babe, Hozii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 235. Bili brig, Mii, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 235. Bilii, Bilii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 235. Borak, Vrba, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 235. Brig, Vidimlije, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 236. Crkvina, Kopi-Cacan-Han, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 236. Crnojue, Petrovo vrelo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 237. ai, ai, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 237. aprazlije, aprazlije, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 237. Dubrave, Dubrave, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 237. Dumania Liske, Zabrie, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 237. Glavica, Podgradina, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 238. Golinjevo 2, Golinjevo, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 238. Grebnice (Bojanov orah), Rudii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 242. Grepci, Prisap, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 242. Grgurii 1, Grgurii, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 242. Groblje, Staro Selo Carevica, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 243. Grobnice, Stekerovci-Remii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 243. Grudina glavica, ai, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 243. Gubin 2, Gubin, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 243. Kablii, Kablii, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244. Kamen 1, Kamen, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244. Kaursko groblje, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244. Kobila, Kovaevci-Suho polje, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244. Kraj (Potkraj), Radanovci, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244. Kraljiin nasip, Podgradina, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 244-245. Liskua, Kopi, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245. Ljubuni 1, Ljubuni, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245. Ljubuni 2, Ljubuni, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

257

2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217.

Ljubuni 3, Ljubuni, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245. Maleevia dolovi (Maeta), Vagan, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245. Maleevia dolovi, Vagan-Maleevii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 245. Maet, Podhum, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Maeta, Bilo polje, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, Branjeci, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, Donji Vagan, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, Mali Vagan, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, Podgradina (Kamenska), Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, Reljino Selo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramor, umnjaci-Vrba, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramorje, Perduhovo Selo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramorje, Podgreda-Podovi,Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 246. Mramorje, Rore, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Odak 1, Odak, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Odak 2, Odak, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Pea, Rudine, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Perduhovo Selo, Perduhovo Selo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Perkua damija, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Petria groblje, Skucani, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Pilino groblje, Orguz, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Ploe, Petrovo vrelo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Ploice, Kopi, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Pod, Hasanbegovci, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Podgradina 1, Podgradina, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 247. Potoani, Potoani, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 248. Selimovac, Podhum, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 248. Srevii, Srevii, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Straivo groblje, Radaslije-Novo Selo, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Sturba 1, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Suhalj vrelo, Jakir-Baia mahala, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Suhi Jast, Glavice-Medena Selita, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. iljak, Dolac, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. (s B. ovi) umnjaci, umnjaci, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Turba, Kopi-Cacin Han, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Vagan, Vagan, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 249. Vrba 2, Vrba, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 250. Zabrie, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 250. Zemalji (Ploe), Hozii, Glamo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 250. irovi, irovi, Livno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 250. Banova luina, Prisoje, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260. Barzonja, Blidinje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260.(s P. Ore) Belia groblje, Rastovaa, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260. Bili brig, Tribistovo, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260. Bilice, Sutina, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260. Brigovi, Rastovaa, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 260.

258 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Briine 2, Stipanii, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 261. Cerje, Renii, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 261. itluk, Vuipolje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Debeli dub, Zagorje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Donje bare, vrsnica planina, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Donji Brinik 1, Donji Brinik, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Donji Brinik 2, Donji Brinik, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Duvanjsko polje, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Eminovo Selo 1, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Eminovo Selo 2, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Eminovo Selo 3, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Eminovo Selo 4, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 262. Eminovo Selo 5, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 263. Glavica, Batin-Senjak, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 263. Gornji Pokleani, Gornji Pokleani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 264. Gradac, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 264. Gradina, Korita, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 264-265. (s B. ovi). Grobnice, Crvenice, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 267. Grudine, Donji Pokleani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 267. Ilino brdo, Rastovaa, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 267. (s P. Ore). Jelovaa, Pavkovii, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 268. Joanica, Joanica, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 268. Karaula, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 268. (s V. Pakvalin) Klapavica, Eminovo Selo, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 268. Kongora 2, Kongora, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 268-269. Kongora 3, Kongora, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 269. Kongora 4, Kongora, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 269. Kraljevina, Vinica, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 269. Kuk, Vir-Kadin, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 269. Letka, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Lipa 1, Lipa, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Lipa 2, Lipa, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Lipa 3, Lipa, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Lug 1, Lug, Duvno AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Lug 2, Lug, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Mandina Gradina, Mandino Selo, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. (s B. ovi). Mandino Selo, Mandino Selo, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 270. Marasov grob, Vojkovii-Baba, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Maslia brig, Glavica, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Maslia klanac, Vuipolje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Mastirine, Bukova Gora, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Maeti, Liskovaa, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Maeti, Podgaj, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Maeti, Stipanii, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Mrkodol, Mrkodol, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

259

2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307.

Mukinje 2, Vrpolje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 271. Neznano groblje, Donji Brinik, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 272. Omolje, Omolje, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 272. Opleani, Opleani, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 272. Paljenik, Pokleani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 273. Petrovii 2, Vrpolje-Petrovii, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 273. Podi, Pokleani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 273. Podvornice, Prisoje, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Pogledavac, Zagorje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Pokleani, Pokleani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Prika, Sarajlije, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Prisoje, Prisoje, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Rastovaa, Rastovaa, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 274. Riina, itluk, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 275. Rivine (Podvornice), Joanica, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 275. Sarajlije 1, Sarajlije, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 275. Slavi, Zagorje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 275. Steak, Vir, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 276. (s B. ovi). Steci, Dupovci, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 276. Stipanii 2, Stipanii, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 276. Stipanii 3, Stipanii, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 276. Suvi bunari, Rastovaa, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 276. (s P. Ore). Tribistovo 1, Tribistovo, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 277. Tribistovo 2, Tribistovo, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 277. Tribistovo 3, Tribistovo, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 277. Tuevac, Kongora, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 277. Veliki Rat, Batin-Penave, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 278. Vinjani, Vinjani, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 278. Vir, Vir, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 278. Vrata, Kurtovina, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 278. Vrila, Raeljke, Duvno. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 278. Zagorje 2, Zagorje, Posuje. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 279. Arapi, Slipii-Arapi, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 290. Barevite, Podjelinak, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 290. Bili greb, Goranci-Puzevina, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 290. Biograci, Biograci, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 290. Brkia Badnjae (Kozje njive), Rasno-Brkia, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 291. Buii, Buii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 291. Carina, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 291. Crkvina (Damija), itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 291. (s P. Ore). Crkvina, Gornji Vranjevii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 292. Crpalite, Uzarii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Crtanica, Ljubotii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. alii, alii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. erezovci, Jare, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293.

260 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

erin 1, erin, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. erin 2, erin, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Divojka, Dobri, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Dobro Selo, Dobro Selo, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Draevica, Krehin Gradac, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Dragiina, Dragiina, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293. Drini, ovnica-Troskoti, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 293-294. Dubnica (Dublje), Biograci, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 294. Glavica, Gornje Vojno, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 294. Glavica, Mali Ograenik-Gornji Ograenik, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 294. Goranci, Goranci, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 295. Gorica, Cim, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 295. Gornja Vionica, Gornja Vionica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 295. Gornji Mamii 1, Gornji Mamii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 295-296. Gornji Mamii 2, Gornji Mamii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 296. Gornji Mamii 3, Gornji Mamii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 296. Gornji Mamii 4, Gornji Mamii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 296. Gornji Ograenik, Veliki Ograenik-Gornji Ograenik, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 296. Grab, Dragiina, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 296. Gradina, Mali Ograenik-Donji Ograenik, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 297. (s . Basler). Gradnii, Gradnii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 298. Grmci, Sluanj, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 298. Groblje, Turinovii, Lituca. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 298. Grovite, Uzarii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 298-299. Gvoa, Uzarii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Hamzii, Hamzii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Humac, Orlac, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Humac, Strievo, Svea, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Humiliani, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Jakerovac (Ploe, Vinogradi), Vionica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Jakovina, Jakovina, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Jasenjaki Brig, Veliki Ograenik-Gornji Ograenik, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Javorak, Crne Lokve, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Jedinice, Ljuti Dolac, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 299. Jelinak, Podjelinak, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 300. Koerin 2, Koerin, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 300. Koerin 3, Koerin, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 300. Kordia Lokve, Blizanci, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 300. Kravar (Kamenik), Kruevo, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kravarica, Ljubotii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kreia groblje, Paoa, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kripovac, Hamzii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

261

2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393.

Krievi, Strievo-Svea, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Krii, Bogodol, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Krst, Padeine, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kruevii, Kruevii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Krvavci, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kubatovci, Goranci-Kubatovci, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 301. Kupinjavice, Buhovo, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 302. Lague, ula, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 302. Luke, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 302. Milievia Krstine, Veliki Ograenik-Donji Ograenik, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Miljkua, ula, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Nesibolje, Gornja Grabovica, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Njivetine, Dobrii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Njivetine, Knepolje, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Odak, Knepolje, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303. Omi, Potoci, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 303-304. Orlac, Sluanj, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 304. Padeine, Mostar-Padeine. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 304. Podadvor 2, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 304. Podkrajnica, Privalj, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 304. Potoci 2, Potoci, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Privalj 1, Privalj, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Privalj 2, Privalj, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Raievo groblje, Goranci-Podgradina, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Ranii, Mostar-Ranii. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Sajmite (Broino greblje, Vinine), Krehin Gradac, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Sajmite, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Sanevine, Sluanj, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Smranj, Dnopolje, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Sritna njiva, Donja Drenica, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Steak, Podvrani, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Steci, Blizanci, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305. Steci (olini steci), itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 305-306. Steci, Donja Jasenica, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci, Gornji Polog, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci, Gradnii-Ivan Polje, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci, Hamzii, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci, Koerin, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci, Sovii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Steci (Kekinovac), Sluanj, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Stojia groblje, Dragiina, itluk. ALBiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Strievo, Strievo, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. Studenac, Rasno, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. arampovlje (Vinina), Kruevo, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306.

262 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

arampovo, Uzarii-Lovrii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. atorine (Golo Brdo), Kuii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 306. ipovac, ipovac, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307. umarak, Donja Vionica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307. Trn, Trn, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307. Vakuf, Dobri, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307. Vionica, Vionica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307. Vioniko groblje, Vionica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 307-308. Visoica (Bakri), Donja Blatnica, itluk. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 308. (s B. Marijan). Vrba, Potoci, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 308. Vrt (Kri), Ljubotii, Litica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 308. itomislii 2, itomislii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 309. itomislii 3, itomislii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 309. itomislii 4, itomislii, Mostar. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 309. Alagovac, Grude-Alagovac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Batine, Tasovii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Bili brig, Ruii-Prispa, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Bili brig, Drinovci-Vitua, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Blaevii, Drinovci-Blaevii, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Borje, Klobuk, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 320. Brtanica, Brtanica, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Bunar, Zvirii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Cerno, Cerno, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Crkvina, Dubravica, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Crkvina, Hutovo, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Crkvina (Poratak), Zvirii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. Crveni Grm 2, Crveni Grm, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 321. esmine, Donji Radiii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 322. Danica, Danica, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 322. Doci, Drinovci-Doci, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 322. Donja Bijaa, Donja Bijaa, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 322-323. Dranica, Gornja Bijaa, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 323. Dretelj, Dretelj, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 323. Drinovci, Drinovci, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 323. Gagrice, Lokve-Gagrice, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 323. Gladiike, Tihaljina-Jakenica, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 323. Gornji Studenci, Gornji Studenci, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 324. Graine, Vojnii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 325. Gradac 3, Gradac, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 325. (s B. Marijan) Gradac 4, Gradac, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 325. Grana-Greb, Bivolje Brdo, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. Grko greblje, Bivolje Brdo, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. (s V. Pakvalin). Grko greblje, Svitava, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. Grdoman, Gradac, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

263

2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481.

Grebine, Grude-Pocrte. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. Greblje, Dobrovo, Dobrovo. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. Gromola, Ruii-Seline, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 327. Grovite, Ruii-Prispa, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Grude 3, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Hardomilje 2, Hardomilje, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Jela, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Jelinako groblje, Tihaljina Razdolje, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Karusovice, Hutovo, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Kosa, Zvirii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 328. Krevine, Grude-Alagovac. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Kritalica, Grude-Kritalica. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Kriine, Humac-Kutac, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Krvnice, Donji Radiii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. (S P. Ore) Kuljeevine, Bivolje Brdo, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Lastva, Gornje Hrasno-Lastva, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Lastva, Vitina-Utvica, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 329. Latice (Jelengroblje), ipovaa, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Lazina, Ruii-Seline, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Ledinac, Ledinac, Grude. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Lie (Lisje), Hutovo, Neum. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Lokve (Toplica), Gornje Hrasno-Vinine, Neum. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Lokve 1, Lokve, apljina. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Lokve 2, Lokve, apljina. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330. Meugorje, Glumina, Neum. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 330-331. Mejdan, Opliii, apljina. Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 331. Mii, Grude-Vruice. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 331. (S. I. Marijanovi) Mogorjelo, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 331. (S . Basler) Nagrebnice, Moevii, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 331. Nerezi (Crkvina), Tasovii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 331-332. (s . Basler). Nezdravica, Tihaljina-Nezdravica, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Obaljeno Groblje, Cerovica, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Opliii 2, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Opliii 3, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Opliii 4, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Opliii 5, Opliii,apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 332. Ploe, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Podgradinje, Gornje Hrasno-Elezovii, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Prapratnica 2, Prapratnica, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Pribilovci 1, Pribilovci, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Pribilovci 2, Pribilovci, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Prispa (Lalovci), Ruii-Prispa, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Prlii 1, Sovii Prlii, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Prlii 2, Sovii-Prlii, Grude, AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333.

264 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507.

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Prine, Donja Bijaa, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 333. Radievina, Radievina, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 334. Ratac, Drinovci-Erkapii, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 334. Rjeice, Rjeice, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 334. Seline 2, Ruii-Seline, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 334. Seline 3, Ruii-Seline, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 334. Sjekose, Sjekose, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Sklada, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Steak, Sjekose, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Steci, Lokve-Gagrice, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Svitava 2, Svitava, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Svitava 3 (Grko groblje), Svitava, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. atorova gomila, Lokve, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. (s . Basler). prljine, Drinovci-Nuii, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. urmanci 2, urmanci, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Tabakovac, Vitina-Utvica, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Tasov krst, Tasovii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 335. Tomina grobnica, Ruii-Seline, Grude. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 336. Torina, Dole, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 336. Tulekovina, Cerno, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 336. Vruice, Grude-Vruice. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 337. Zacrkovnica, Broanac, Neum. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 337. Zagrebica, Klepci, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 337. Zvirii, Zvirii, Ljubuki. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 338. agrovci, Tasovii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 338. arkovina, Opliii, apljina. AL BiH 3, Arheoloka nalazita, 338.

KATALOZI
2508. Umetnika obrada metala naroda Jugoslavije kroz vekove. I, II. Izloba, decembar 1956. februar 1957. Beograd, Muzej primenjene umetnosti. 9., 10., 12., 22., 24., 25., 57., 78., 86.-87. 2509. Nakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba. Sarajevo, Zemaljski muzej, 104+[1]. (s B. Krsti i I. remonik). 2510. Umjetnost steaka. Sarajevo, Zemaljski muzej, 28+ sl.1.-34. (s A. Benac). 2511. Mittelalterliche Grabmler aus Bosnien. Ausstellungskataloge Band 2, Rmisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, I-VIII+1-39.+ taf.1.-8. (s Olaf Hckmann).

1956.

1963.

1965. 1967.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA NADE MILETI...

265

2512. Nhrobn kameny stedovk Bosny. Nrodn galerie, Praze, 38. 2513. Bosna i Hercegovina u doba Karolinga. Kraj VIII poetak X vijeka. Zemaljski muzej, Sarajevo, 31. (s M. Gavrilovi i M. Sijari).

1968. 2001.

PRIKAZI I OSVRTI
2514. S. Fuchs-J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien, Berlin 1950. GZM n.s. A sv. XXI, 219.-220. 2515. Marian Wenzel, Bosnian and Herzegovinian Tombstones Who made them and why. Sdost-forschungen, XXI, Mnchen 1962. GZM n.s. A sv. XXI. 220.-223. 2516. Duan Jelovina, Starohrvatske nekropole na podruju izmeu rijeke Zrmanje i Cetine. Biblioteka znanstvenih djela 2. akavski Sabor, Split 1976. Germania, 58, 1-2, 246.-251. 2517. In memoriam. Milo Tadi 1936-1987. GZM n.s. A sv. 42/43, 5.-6.

1964.

1980.

1989.

POPIS KRATICA
ADBiH AL BIH Arheoloko drutvo Bosne i Hercegovine Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine. Sarajevo, Zemaljski muzej BiH ANIURS Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka AP Arheoloki pregled, Beograd ATELJE Atelje. asopis Udruenja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo. BALCANOSLAVICA Balcanoslavica, Centar za istrauvanje na staroslovenskata kultura, Prilep. BOGOMILSTVOTO Bogomilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja. Materijali od simpoziumot odran vo Skopje na 30, 31 maj i 1 juni 1978 godine. Skopje, MANU-SANU-ANUBIH. BULLETIN AIESEE Bulletin Association Internationale dEtudes du Sud-Est Europen, Bucuresti. ELU Enciklopedija likovnih umjetnosti, Zagreb, JLZ. EJ Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, JLZ. GERMANIA Germania. Anzeiger der Rmisch-Germanischen Kommission, Mainz, Deuschen Archologischen Instituts.

266 GLASNIK SAD GORNJE PODRINJE

ANDREA DAUTOVI OLGA LALEVI

Glasnik Srpskog arheolokog drutva, Beograd. Gornje Podrinje u doba Kosaa meurepubliki multidiscliplinarni naunoistraivaki program. Sarajevo, Zavod za zatitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine. GZM A Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, nova serija, Arheologija, Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. P. I. ANUBiH ODN Posebna izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje drutvenih nauka, Sarajevo. P. I. ANUBiH-CBI Posebna izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanoloka ispitivanja, Sarajevo. PROBLEMI Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini Saoptenja sa naunog skupa 13.-16. decembra 1976. u Novom Sadu. Novi Sad, 1978. Matica srpska. RADIO SARAJEVO III Radio Sarajevo trei program. Sarajevo, Radio Sarajevo. SADJ Savez arheolokih drutava Jugoslavije. STREVEN Streven, Louven-Antwerpen. WMBH Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums, Heft A-Archologie, Sarajevo. ZBORNIK I Zbornik I. Sarajevo, Arheoloko drutvo Bosne i Hercegovine. ZNM Zbornik Narodnog muzeja, Beograd.