Sie sind auf Seite 1von 24

DRVENE KONSTRUKCIJE

1. Tehniki opis Platforma osmatranice oslonjena je na etri stuba dimenzija 16/16 cm koji ine prostornu reetkastu konstrukciju. Stubovi su povezani dijagonalnim i horizontalnim ukrutama. Stubovi su nagnuti pod uglom od 1 tako da su na koti nula u raseru od 55 m, dok se na koti od 25 m suavaju na raster od 3,53,5 m. Tlocrta korisna povrina platforme osmatranice je 16 m. Osnova platforme je kvadratnog oblika dimenzija 5.05.0 m tlocrtne povrine od 25 m. Platforma se oslanja na etri grede na koje su postavljene platice debljine d=25 mm. Visina platforme osmatranice je 25 m, a ukupna visina objekta je ----- m. Temelj konstrukcije je AB ploa sa gredama dimenzija 77 m. Veza izmeu stubova i temelja je zglobna. Dubina temeljena je -1.40 m. Krov konstrukcije je etverovodni nagiba 18. Rogovi krova su postavljeni na rastojanju od 80 cm. Grede POZ G1 i G2 su od lijepljenog lameliranog drveta (etinari II klase), dok su sve ostale pozicije od punog drveta (etinari II klase). O proraunu konstrukcije: Sva djelovanja na konstrukcije proraunata su po: - ENV 1991 Eurocode EC1-osnove prorauna i dejstva na konstrukcije. Proraun elemenata konstrukcije je raen prema doputenim naponima. Pojedini elementi konstrukcije kao to su ukrute reetke nisu naponski iskoritene,ali zbog vitkosti pritisnutih tapova one su morale imati vee dimenzije. Za statiki proraun koriten je programski paket Tower. Optereenja koja su razmatrana: -Vlastita teina -Stalno (krovni pokriva) -pokretno (na platformi) -snijeg (na krovu i na platformi) -vjetar

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

2. Analiza optereenja 2.1. Stalna djelovanja Vlastita teina je uzeta u obzir u programskom paketu TOWER 6 - teina pokrova (aluminijski valoviti lim) 2.2. Korisno djelovanje p = 1.5 kN/m2 2.2. Optereenje snijegom Nadmorska visina: H = 305 m.n.m Zona: II sk=1.0 kN/m2 1=0.8 (0<<30) Ce= 1.0 Ct=1.0 0.25 kN/m2

Karakteristino optereenje snijegom Koeficijent oblika optereenja snijegom (=18) Koeficijent izloenosti Temperaturni koeficijent Optereenje snijegom na krovu:

2.3. Optereenje vjetrom Objekat se nalazi na lokalitetu grada Tuzla na nadmorskoj visini H=305 m.n.m sa srednjom brzinom vjetra od v=16 m/s. Referentni pritisak vjetra pritisak vjetra na vanjske povrine: osnovna brzina vjetra: referentna brzina vjetra

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

referentni pritisak vjetra

Koeficijent izloenosti (oitano sa dijagrama, kategorija terena III - povrina sa redovnom pokrivenou vegetacijom). ce(5)=1,29 ce(15)=2,0 ce(25)=2,35

smjer vjetra

cpe

cpi

h > 2b

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

We(D)=0.310

ze(25)

We(D)=0.264

ze(15)

We(D)=0.170

ze(5)

Raspored pritiska vjetra na konstrukciju [kN/m2] Koeficijent slile: Povrina oiviena konturom reetke: Zbir povrina elemenata reetke: A=27.14 m

cf,0=2.60

Sila vjetra:

We(D)=0.132

We(D)=0.205

We(D)=0.240

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

2.4. Seizmiki proraun Seizmiki proraun konstrukcije je proraunat u programskom paketu Tower 6, metodom Ekvivalentnog statikog optereenja. Period oscilovanja konstrukcije No 1 2 3 T[s] 0.6333 0.6326 0.2189 F[Hz] 1.5790 1.5808 4.5690

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

3. Statiki proraun 3.1. Ulazni podaci optereenje 3.1.1. Krovna konstrukcija - stalno ( pokrov + vlastita teina ) a) stalno ( pokrov + vlastita teina )

b) snijeg

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

3.1.2. Platforma a) stalno ( vl. teina + patos ) [kN/m']

b) korisno [kN/m']

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

c) snijeg [kN/m']

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

3.1.3. Djelovanje vjetra [kN]

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

3.2. Dijagrami statikih uticaja Zbog sloenosti konstrukcije prikazani su samo najvaniji statiki uticaji (mjerodavni za dimenzioniranje)

(3D model Tower)

10

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Normalne sile u tapovima (anvelopauticaja 1-12)

Lista sluajeva optereenja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

stalno (g) korisno snijeg vjetar smjer X vjetar smjer Y Seizmika Komb.: I+II+III Komb.: I+II+IV Komb.: I+II+V

10 Komb.: I+II+III+IV 11 Komb.: I+II+III+V 12 Komb.: I+II+III+VI

11

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4. Dimenzioniranje 4.1. POZ S Uzuna sila pritiska: Nuk= - 70.82 kN (pritisak) Graa : Masivno drvo od etinara II klase cIId = 0.85 kN/cm2

16

N
Dokaz nosivosti

uslov vitkosti tapa zadovoljen

248

( uslov napona zadovoljen

16

12

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4.2. POZ U1 (dijagonala) Uzuna sila zatezanja: Nuk = 9.74 kN (anvelopa uticaja 112) Graa : Masivno drvo od etinara II klase tIId = 0.85 kN/cm2
N

10
351

Dokaz nosivosti

16

uslov napona zadovoljen

uslov vitkosti tapa zadovoljen

13

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4.3. POZ U2 Uzuna sila pritiska: Nuk= - 10.23 kN (pritisak) Graa : Masivno drvo od etinara II klase cIId = 0.85 kN/cm2 b/h=10/16 l=351 cm Dokaz nosivosti

uslov vitkosti tapa zadovoljen

uslov napona zadovoljen 4.4. POZ U3 Uzuna sila zatezanja: Nuk = 3.70 kN (anvelopa uticaja 112) Graa : Masivno drvo od etinara II klase tIId = 0.85 kN/cm2 b/h=16/16 l=467 cm Dokaz nosivosti

uslov vitkosti tapa zadovoljen uslov napona zadovoljen

14

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4.5. POZ G1 Graa: lamelirana graa etinar I klase md=1,4 kN/cm; mIId=0,120 kN/cm; E=1000 kN/cm

75

175

175

75

16

12

16

12

Momenti savijanja [kNm]

-4.34

-3.01

-4.02

M3
2.46 2.36
6.82 9.19

Transverzalne sile [kN]

3.99

T2
-9.64 -13.69 -4.04

15

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Dokaz nosivosti:

Karakteristike presjeka: A = 2bh = 21216 = 384 cm

Kontrola doputenih napona: uslov napona zadovoljen Uslov smiuih napona zadovoljen 4.6. POZ G2 Graa: lamelirana graa etinar I klase md=1,4 kN/cm; mIId=0,120 kN/cm; E=1000 kN/cm
B A

75

350

75

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

16

14

12

12

16

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Momenti savijanja [kNm]

-2.28

-2.25

M3

Transverzalne sile [kN]

3.82

2.99

6.96

T2
-6.98 -2.99

Dokaz nosivosti:

Karakteristike presjeka: AA-A = bh = 1216 = 192 cm

AB-B = bh = 1214 = 168 cm

17

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Kontrola doputenih napona: uslov napona zadovoljen Uslov smiuih napona zadovoljen

18

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4.8. Veze u voru vor 1


P=
10/16 Z=3.70 kN
16

U3

Dijagonala U4 Sila koju treba da prenesu ekseri sa dijagonale U4 na stub je F= 9.53 kN. Odabrani ekseri E70/210 (jednosjeni ekser) Potrebna dubina zabijanja eksera s=12d=120.70=8.4 cm Stvarna dubina zabijanja eksera s=21-10=11 cm (uslov zadovoljen) Nosivost jednog eksera (bueni ) je N = 1.8 kN Potreban broj eksera za vezu:

Mogu broj eksera u jednom redu : ( ) ( )

Usvojeno : 2 reda Potreban broj redi eksera :

Usvojeno: R = 3 reda
19

Hasan Mujanovi

49

53 9. kN
U4
16
16

DRVENE KONSTRUKCIJE

Potrebna irina dijagonale za sraunat broj redi je: b = (R+1)5d = (3+1)50.70 = 14 cm Dijagonala U3 Veza dijagonale U3 i stuba se ostvaruje preko metalne papue. Odabrani zavrtnjevi M16 Sila koju treba da prenesu zavrtnjevi sa dijagonale U3 na stub je F= 3.80 kN. Nosivost zavrtnja M16: N =400ad = 400181.6= 11520 N = 1.152 kN vor 2

U3

16/16

10/16

U1
Z=9.74 kN

U2

51

51

P=10.23 kN

Dijagonala U1 Sila koju treba da prenesu ekseri sa dijagonale U1 je F= 9.74 kN (zatezanje) Odabrani ekseri E70/210 (jednosjeni ekser) Potrebna dubina zabijanja eksera s=12d=120.70=8.4 cm Stvarna dubina zabijanja eksera s=21-10=11 cm (uslov zadovoljen) Nosivost jednog eksera (bueni) je N = 1.8 kN Potreban broj eksera za vezu:

20

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Mogu broj eksera u jednom redu : ( Usvojeno : 2 Potreban broj redi eksera : ) ( )

Usvojeno: R = 3 reda Potrebna irina dijagonale za sraunat broj redi je: b = (R+1)5d = (3+1)50.70 = 14 cm Dijagonala U2 Sila koju treba da prenesu ekseri sa dijagonale U2 je F= 10.23 kN (pritisak) Odabrani ekseri E70/210 (jednosjeni ekser) Potrebna dubina zabijanja eksera s=12d=120.70=8.4 cm Stvarna dubina zabijanja eksera s=21-10=11 cm (uslov zadovolje) Nosivost jednog eksera (bueni) je N = 1.8 kN Potreban broj eksera za vezu:

Mogu broj eksera u jednom redu : ( Usvojeno : 2 Potreban broj redi eksera : ) ( )

Usvojeno: R = 3 reda Potrebna irina dijagonale za sraunat broj redi je: b = (R+1)5d = (3+1)50.70 = 14 cm za vezu podmetaa i donjeg pojasa usvajaju se ekseri E55/160.
21

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

4.8. Veza drvenog stuba i temelja Graa stuba: etinar II klase cIId = 0,85 kN/cm; mIId = 0,09 kN/cm; cd =0,2 kN/cm Statiki uticaji: Nmax = 98.84 kN , Tmax = 0,46 kN (zanemarljiva)

Drveni stub "T" profil Trnovi 4? 12 (konstruktivno) Zavarena cijev

Provjera naprezanja: -kako je transferzalna sila mala mjerodavno je provjeriti samo napon pritiska

uslov napona pritiska zadovoljen

22

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

5. Izvod materijala
Grede - predmer po setovima

Set
2

Presek/Materijal
b/d=16/16 Drvo-etinariMasivno b/d=10/16 Drvo-etinariMasivno b/d=16/16 Drvo-etinariMasivno b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=12/16 Drvo-etinariLamelirani b/d=14/14 Drvo-etinariLamelirani Ukupno :

[kN/m3]
5.000

L [m]
99.291

V [m3]
2.542

m [T]
1.296

5.000

263.63

3.374

1.720

5.000

176.92

4.529

2.309

5.000

35.695

0.685

0.349

5.000

9.000

0.173

0.088

5.000

9.000

0.173

0.088

5.000

28.400

0.545

0.278

5.000

9.000

0.173

0.088

5.000

9.000

0.173

0.088

5.000

5.657

0.111

0.057

645.59

12.478

6.362

23

Hasan Mujanovi

DRVENE KONSTRUKCIJE

Grede - predmer po poprecnim presecima Presek/Materijal [kN/m L [m] V [m3] 3] b/d=16/16 5.000 276.21 7.071 Drvo-etinari-Masivno b/d=10/16 5.000 263.63 4.218 Drvo-etinari-Masivno b/d=12/16 5.000 100.09 1.922 Drvo-etinari-Lamelirani b/d=14/14 5.000 5.657 0.111 Drvo-etinari-Lamelirani Ukupno: 645.59 13.322 Rekapitulacija kolicina materijala Materijal Drvo-etinari-Masivno Drvo-etinari-Lamelirani Ukupno: [kN/m3] V [m3] 5.000 10.445 5.000 2.033 12.478

m [T] 3.605 2.109 0.980 0.057 6.751

m [T] 5.326 1.036 6.362

UTROAK MATERIJALA PO m ZAHTJEVANE POVRINE(16 m) JE 0,779 m.

24

Hasan Mujanovi