Sie sind auf Seite 1von 30

Eronaka 0. Pavla Silobaovia etovaujn u Primorju (166286.

)
Predano u sjednici filologi^o-historikoga razreda dne 11. travnja 1888 god.
pRiOBio FRA TIPAN ZLATOVI.

Strani ogojaji etovanja u Dalmaciji krvlju su napisani u zgodopisih naroda! Oni su zapoeli jo god. 1415., kano Vojvoda Hervoja prizva Turke u pomo protiva vojsci kralja Sigizmunda, i poto mu razbi vojsku, biesni opori turskih konjanika razletie se po hrvatskih upanijah i porobie izmedju ostalih i kninsku okolicu i zapalie stolnu crkvu Sv. Mariju oblu u Biskupiji. Turci su vojevali na osobiti nain. Njihove pred strae sastavljene od brzih konjika, prvo su uhodile pute, klance i zemlju; robili, palili i sunje odvodili, te kada upropastile i opustoile pokrajinu, onda bi ju urejenom vojskom zauzeli i zaposjednuli. Ove predstrae bijahu ete, kojih pominjemo, i ove za Dalma ciju zapoee susliedno, odkada su Turci Bosnu zaposjeli 1463. Tada je Dalmacija do Cetine razdieljena bila na dvoje: gorska i primorska. Gorska od Velebita do Novigrada zauzimala Bukovicu i kotare od Nadina do Skradina, kninsko i Petrovopolje, Zagoru i Cetinu do Blokove, to po ugovoru god. 1433 izmedju Sigizmunda i Mleana pripadalo hrvatskoj krunovini, a ostalo sve pri moru od Novigrada do Omia sa Otoci zadravali Mletani. Oni dio, to pri padao Hrvatskoj, bio je posve zaputen od ugarskih kralja: ni vojske, ni uprave, pa ni uredjene obrane, do pojedinih velmoa, koji su imali na svojih posjedih tvrde kule i gradie, te ih donekle sa svojimi kmetovi branili, a tvrdi gradovi u kraljevoj vlasti: kao Sinj, Vir, Patrnoje i Vrlika na poetku XVI. vieka ostali bez strae, kako su ih Turci mogli na volju preuzeti. Kad su dakle Osmanlije Bosnu zapremili, onda su njihovi etnici danomice u hrvatsku Dalmaciju provaljivali, robili, palili i pusto ili, a to im lasno bilo, jer nebijae ive due, da im na put stane, da brani sela i progoni dumane. Velmoe iz svojih gradova samo su mogli vidjeti mrke oblake gusta dima kako svrdlaju nebu po oblake iz zapaljenih sela i po njima znali pravac, kud su kruti etnici prolazili, ter prosudjivali, da jednaka sudbina i njih eka na nji hovih gospotinah. Da ne padnu u sunje Turkom, oni ostavie

KRONAKA , PAVLA ILOBADOVICA.

87

svoje gradove i gospotine, te se zaklonie neki u primorske gra dove, a drugi se povukoe u Hrvatsku kao Drakovii, Martinuzii, Orii, Utienovii i t. d. Ali i tako amo bilo junaka; i ako osamljeni i bez iije pomoi, oni su okupljali ostanke naroda i predvodili na turske etnike kao to bijahu Krul krbac Ostroviki, Marinko Kninski, Draoevi Poljiki i Krui Kliski. Oni sa svojimi etami vee krat suzbie i protjerae Turke, pa im vee puta otvraali nemilo za nedrago prodiru svojimi etami u turska sela do Banjeluke i Travnika, do Livna i do Mostara, pa i oni jednako robili, palili i sunje odvodili. Kad je Turska sila presvojila u Dalmaciji gorski dio, to Ungarskoj pripadao: onda Uskoci prosliedili iz Klisa pak iz Senja krvavo djelo etovanja, dokle dridskim mirom i627 etovanje prestade na obedvie strane. Godine 1645 zapali se straan rat medju Tur^cim i Mletanim u Kandiji, pa taj silni poar morao je odsievati i na ovom kraju, kamo je bosanski vezir doao s jakom vojskom, da udara na Mle take posjede i osvaja primorske gradove. Mletani su imali dosta blaga i ratne sprave svake vrste; imali su mudrih dravljana i vriednih vojvoda; ali nisu imali dosta svieta da urede dobre vojske na kopnu, kako su dosta dobru imali na moru: a ova im sada osobito trebovala, da obrane svoje posjede u Dalmaciji. U Dalma ciji gjeneral Vendramin navrivao kao vrhovni Providur uredovnu slubu vladaoca pokrajine, ter mu staroviee posla zamjenika vitekoga gjenerala Leonarda Foscolo. To je bio mu na svom mjestu ; on je umom i junatvom vriedan bio svoga poloaja; on je spasio mletake posjede na ovomu kraju. Dovede sobom najvrednije strunjake vojnikih utvrda i s njima obadje tvrjave po medjau i gradove po obalah, te naredi nove utvrde, poprave zidova i na sipa, za to ga Prejasna oskrbi velikimi svotami novca, te naveze u tvrjave silu hrane i debane, oruja i topova; ali opet uvidjae mudri vojvoda, da nejma svieta, da nejma vojske, kojom bi odbijao dumane, pa su i tvrdje i gradove lasno mogli podlei sili; kakovom su Turci razpolagali. Oblaze gradove saznao je, da je silni broj krana turskih podanika uzdu njihove granice; to su ljudi krepki, jaki i srdeni, koji svoju vjeru vrlo ute i za nju bi svaka pregorili i rtvovali, ako bi im se obealo, da e biti izbavljeni tur skoga suanjstva, te da bi od njih mogao sastaviti najbolju vojsku protiva dumanom kranske vjere. To je Foscolo dobro razmislio i poprimio, ter iste godine prizvao u Spljet guardiana Makarske 0. Petra Kaia, koi do malo postade biskupom i nasliedi svoga rodjaka Bartula Kaia arkovia. Na vieu sa gjenerali Pesaro, Cocco, Caotorta i drugih vojvoda fra Petar se obveza: da e on i svi ostali guardiani i njihovi upnici vas svoj puk prevesti u mle take podanike, koji e vojevati na Turke; samo da ih skupnovlada hrani i oskrbi orujem i ebanom. Kad je na junom kraju posao opremio, onda dodje u ibenik i jednako prizva stareinu Visovca i upnika Mirlovia ter pred gjeneralom Zorzi utvrdie pogodbu: kako e krani popaliti svoja sela i svi uskoiti u mle-

88

S. ZLATOVI,

take podanike. Kad su seljani ovrili svoju i silni se puh slegao okolo Zadra i ibenika: Foscolo uredi zemaljsku obranu, naimenova serdare i harambae, i opredieli svakomu krajinu, kojom bi vladali, istu od dumana branili, i junake u rat na Turke pred vodili. Ovi serdari sa svojim pukom pomogoe osvojiti sve turske tvrdjave po kotaru od Nina do Skradina: Zadvarje, Drni, Knin i Klis, razbie tursku vojsku na Petrovupolju, na Kosovu i pod Ostrovicom, pa se digoe u ete na Turke i silne im kvare nainie po Lici i Krbavi, po Bosni i po Hercegovini. U Primorju odvrgoe se Turaka; velik broj puka sadje od Imote i iza Blokove, osvojie Zadvarje, pa i oni uredie se u ete i uda rahu na Turke u Hercegovini. Ovi etnici poinie neprecienjene tete Turcim, ali bez svoje koristi, etujui pogibe sila svieta i slavnih vojvoda, kao serdari Smiljani i Sori u Lici, Jankovi u Duvnu, Sinoba kod Glamoa, Naki u Neretvi, Mandui, ervili, Moivun i Miljkovi kod Otresa i tako dalje . . . Dignut puk sa svojih kuita bez igdje ita na svietu, strpan okolo bedema primorskih gradova bez kue i kuita, bez hrane i najnudnijih potreboa za uzdranje ivota do kite podjele boba, soli i bekota, u najstrahovitijoj oskudici svega esa, kako te na pla gane itaju izviea istili Providura, koji kau Prejasnoj: da uz sva portvovanja i neprecienjena junatva za skupnovladu vimno nella spaventosa mancanza dl tidto, prinudeni, da ne skapaju od glaa, prodavati svoju djecu; kojim biljetina sluila za kuu i odjeu . . . Potjecan puk na vjerski fanatizam protiva Turcim, i nutkovan na etovanje, za koje primae oruja, praha i olova: je li se uditi, da nesretan narod prvo za ljutu nudu, a kanje omren plienom, dragovoljno se zalieao, pa turska sela palio, plienio i sunje odvodio, i ove istim Mletanim za galije prodavao ?! Imamo pri ruci pismo gjenerala Foscola 22. sienja 1647., kojim trai, da mu za galije dovedu turskih suanja i za svakoga obeava 20 du kata; imamo i drugo pismo gjenerala Jarka Cornara 20. svibnja 1686 s kojim zakonom odredjiva: plieno i sunje etnika te dio koji valja vladi opredieliti. Kada se sjetimo dakle, da niti se mogle zemlje raditi, ni plodovi sabirati, nego jedini izvor obstanka bila deraina i otimaina; a pak i onako kivan na Turke, to iz vjerske mrnje, to iz prepaenih muka i nepravda, to i s toga, da su ih smatrali pravim izvorom i uzrokom svih svojih muka i nesgoda, to napokon prisiljeni od glaa i od ljute potrebe: zar se je uditi, da su etnici i hajduci onako se odluivali na smrtnu borbu i onako mukotrpni ivot provodili? S druge strane u ratno vrieme to im se inilo pravo junatvo i viteko djelo, pa i poginuti u borbi bilo: hoga nije da kruha ne jide. Ovo smo cienili potrebito pomenuti, da to bolje razumiemo kroniku 0. ilobadovia etovanju samo priedjela makarskoga Primorja, pa i za taj priedjel moramo razjasniti kako su stvari stajale u vrieme toga krvnoga etovanja.

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

89

Kad je god. 1646 pismeni ugovor utvrdjen izmedju mletake vlade i pukih poglavica Primorja, te po tom ugovoru Primorje se odmetnulo turske vlade i svojevoljno prelo u podanike Prejasne: ova im sveano zajami, da e ih od Turaka braniti, a oni da e odvano na Turke vojevati. Dud obea, da e za obranu Primorja nainiti tri tvrdjave: na Dubcih, na klisuri sv. Petra pred Makar skom i u Gradcu; ali to bijahu laskave riei. Mleani iznevjerie nevoljni narod, i najmanje se ne postarae za njegovu obranu. Malo kanje turska vojska krenu na Primorje (1648), da pozove na raun, kako se mogli iznevjeriti caru? Prestraen biskup Makarske i sve poglavice poslae vrsta ulaka gjeneralu Pesaru u Spljet, trae pomo i obranu prestraenom puku. Gjeneral doplovi sa nekoliko brodova, ali bez vojske i bez moi odoljeti Turcim; posvjetuje sve ko like, da bjee, te on sa svojim i okolnim brodovljem pomoe pre vesti tuno puanstvo na otoke Bra, Hvar i Korulu. Ovaj velik broj puka, veim dielom gladna, gola i bosa, nije mogao ivjeti na pustih ostrovih . . . Turska vojska sadje u Primorje i naavi ga pusta bez stanovnika, izkali sjbu i osvetu na crkvah, samostanih i kucah primorskih sela, ostavivi za sobom crne tragove pueih garita. U sdvojnosti svom obstanku tada se hrabreniji odluie na odmazdu, a jo vee na robiju turskih sela, da plienom uzdre u ivotu sebe i svoje obiteli. Okupiv se u ete od 20 do 60 junaka pod imenom hajduka prevezoe se sa otoka na kopno, erahu, ubijahu i sunje dovodjahu. Kad ostali vidjeli, da se tim mogu pomoi, nasliedie krvavi posao i neprecienjene tete poinie Turcim, To je drago bilo mletakim vladarom, ter ih oni poticali i bodrili, dielili oruje i davali dosta praha i olova. Ovi su hajduci nemilo zastraili Turke, a ohrabrili Primorce, kojih se vei dio opet povrati na svoja kuita u Primorje, odakle poee jo vee etovati na Turke u drutvu dviesta, trista i do est stotina drugova. Ovoga vremena bijae u Primorju upnik o. Pavao ilobadovi, i on nam vjerno opisa u svom dnevniku suvremena etovanja od god. 1662 do 1686 mjeseca ilitaka. Tada oboli i malo kanje umri. Ovaj dnevnik o. ilobadovia napisan je bosanicom i uva se u izvorniku u Arkivu samostana Franovaca u Makarskoj; mi ga vjerno prepisasmo latinicom s uzroka, kog emo drugdje spomenuti, razpravJjaju koje to u obe bosanici.

ime Gospodinovo 1662.


J a fra P a v a i l o b a d o v i p i a ovi l i b r e t i n , n e k a z n a t e k o j a su se u i n i l a ovoga r a t a . 1662., sinja na 22. dodjoe Gabeljani s futami pod Lavanj i smetnue se na suho 48 da porobe reeno selo; ali tako sria hoti, neutee nijedan, nego ih 12 mrtvi, a ostale ive pohitae Pri morci. Tada naih pogibe 8, a ranie 4.

90

S. ZLATOVI,

1662., miseca srpnja na 28. dodjoe Gabeljani i Ljubuani da porobe Lavanj 140 Turaka, za osvetiti sramotu, i pogibe 12 a ivih uhitie 17, dvi harambae Muju Voslinovida i Marka Vehic'a, i dae gjeneralu, a ostale pustie, jere nike od vojske podmitie, a sve bi ih pohitali. . 404 I 1662., miseca srpnja na 30. hajduci u Kotiini uegoe kuu i/ Domnja Glaviia i u kui 4 hajduka koji hotiju poi u Turke i odmetnuti se, za to ih zapalie i smakoe. Amen. 1662., ilitaka na 30. otidje naa eta pod Vrgorac i ubie 4 ' Turina a tri iva dovedoe. i 1662., miseca gospojtaka na 24. U Igrane ubi brat brata iz ; puke Kuzombai i ubi Nikola Ivana. 1662., miseca rujna na 7. dodje turska vojska da porobi Pri: morje, Skenderski beg samo tri hiljade vojske. Popali Lavanj, Brist, u Podaci 4 kue, ali se malo pofali, jere ih pogibe 13, a ranie 50 i otee 2 barjaka Amen. ^ 1662., miseca studenoga na 22. odidje naa vojska 300 ljudi na Metkovie, porobie i popalie, uhitie robja 50 a to posikoe i potopie i izgori 100. Naa 3 pogiboe, Ovoga godita bi sua est miseci, to jest: srpnja, ilinnjaka, gospoinaka, rujna, listopada i studenoga. 1663., miseca sienja na 11. podje naa eta pod Vrgorac i ubie Beira, enu mu dovedoe tomu elo, ako neviruje podji pitaj. 1663., miseca sinja na 13. podje naa eta pod Vrgorac i ubie ; Mustapu i Bruljevia, a drugoga iva dovedoe tot tako. 1663., miseca sinja na 25. otidje naa vojska i porobi Stolac, uhitie robja 30 a posikoe ji 10. Turci naa dva ubie a ranie jih 12. 1663., miseca mara na 3. Pava Orlja, samo 12 junaka, dovede iznad Popova 6 kaludjera i ucinie svaki po dvisti groa; ali zaludu. 1663., mara na 9. bi emeren S. Anton na Gubavici. 1663, mara na 22. u veliki etvrtak dogodi se u Koruli, da se pobie dvi vojvode Ivan Leka i Stipe Markovi, budui u zavadi i ubi jedan drugoga na mistu iz puke. . 1663., mara na 24. harambaa Grgur Kutri, samo 30 junaka, f dovedoe iz Dubrava robja 14 i dvi harambae turske. Tako se uti. Amen. 1663., miseca aprila na U . Gabeljani otee brod hajdukom i u brodu dva kaludjera ozgora reena i jo dosta robe svakojake. j7 1663., miseca travnja na 21. harambaa Juria Leki, samo 40 ^ J junaka, uze kulu u Lovii Hasan bega Vlahovia i u kuli robja 27, ^^fCc- ~ ^ Turci ubie naega jednoga, a drugoga ranie. ^""^ ^ 1663., miseca travnja na 24. Boji uhiti u Basku polju 5 fratara ivih a estomu glavu osie i 2 dice i momka, sve ji proda na Livno Janjiarom za 500 groa. 1663., miseca travnja na 26. harambae primorske zatekoe Aliju Bojia s bratom i jo ji 8 njime u Vrulji u pilji i jedva ji iz-

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

91

vadie. Aliju pogubie i jo ji njime 5, a 4 iva dovedoe. Turci naa 3 ubie. 1663., miseca svibnja na 6. dodjoe Gabeljani s dvima vojvodami u Farski kolj, uhitie etvero dice suuranske i odvedoe u Gabelu. 1663., miseca svibnja na 8. naa vojska otidje u Popovo, 80 ljudi, pogubie harambau Voina i jo jednoga. Dognae konja 56, goveda 35, male ivine 360, nai svi zdravi. Fala Bogu tako. 1663., miseca svibm'a na 28. naa vojska, 1 ljudi, otidje u Popovo i ubie harambau Hasana i jo ji njime 4 i dognae goveda 50, konja 3, male ivotine 550, nai svi zdravo. . f. 1663., miseca srpnja na 23. izadje iz Novoga harambaa Hasan Talin samo 26 ljudi u futi i pohita eljadi 31 na moru i ali mu zla sria priskoi, jere ga susrite Popovi Nikola s druinom; futu mu uze, a nji pohita 13 ivi a 7 mrtvi, a 3 jedva utekoe. Sve robje pusti brez nita. Tako. 1663., miseca srpnja na 25. harambaa Pave Vukelji samo 70 junaka porobi Rakitno i dignu goveda 120, konja 8 i dva 6ovika bolja od sebe kre'anina. Nai svi zdravo. Amen, 1663., miseca srpnja na 28. harambaa Grgur Kutri samo 80 junaka podje pod Vrgorac i dorenu male ivotinje 150, goveda 15, konja 8, jednoga Turina iva dovedoe a drugoga pogubie. Nai svi zdravo. 1663., miseca ilinaka na 14. podje naa eta, 50 junaka, Ljubinju i dovedoe robja turskoga 17, a posikoe ji 7. Nai svi zdravo. Fala Bogu. 1663., ilitaka na 25. harambaa Grgur Bai, samo 25 junaka, zasidoe u Grabovicu Imoanom koji uvaju na Zadvarju i kako je doekae, ivi 8 uhitie, 2 pogubie, ostali utekoe. Naa 2 poginue a ostali zdravo. F. . Amen. 1663., miseca gospoiaka na 1. harambaa Pave Vukelji i Grgur Kutri, samo 80 junaka, zasidoe kod Poitelja sajmarom i izadje na nje Turaka 120 gonei trgovine svakojake i onde se pobie. 7 Turaka mrtvi, jednoga iva, 5 bula, konja 18 puni robe svakojake. Na jedan pogibe a 2 ranie. Tako se bie. 1663., gospoaka na 5. Cvitkoari iz ibenika, samo 250 ju naka, uze kulu na Poletnici i u kuli 4 Turina, ki su je uvali, razori je malo i osta, ali Turci opet ogradie. Nai svi zdravo. F. . Amen. 1663., gospoaka na 8. Mati Barii, Miailo Kova Ruendi, samo 50 junaka, uzee kulu u Prolocu Vazlaginu i u kuli robja 16 turskoga. Nai svi zdravo. F. . Amen. 1663., gospoaka na 16. dod.je Alipaa engi, samo 6 hiljada vojske, na Primorje i pali Kotiinu, Tuepe i Podgoru. U Tuepi uze dvi kule Bueljia i Lalia, a u Podgori druge dvi Batoia i u njoj nadjoe robja 36 i robe svakojake dosta. Takodjer u Marinovia kuli nadjoe robja 70 i blaga svakojaka, u sve to ini sto

92

S. ZLATOVI,

i estero, to pomanjka naih, a Turaka pogibe 26 a ranie ih 30, a konja otee nai 10. 1663. Istoga dneva druga vojska udari na Igrane i na Dranice, 1600 ljudi. Opalie oba sela, odagnae goveda 50 a male ivine 100, ali se malo pofalie, jer ji ubie 40, a ranie 26. Poginue dvi buljukbae Halset Glize Kapo Karamili, Kurbegovi iz Gabele, a Turci naa dva ranie, vee nita, ali jedva Turci utekoe, vele ji pue od edje biei, nego od puke i od oruja, i to me elo kako se dogodi. 1663., gospoinaka 18. harambaa Pave Vukeli svojom drui nom od Mostara dovede Turina, a drugoga posika, i dogna goveda 40, konja 6. Tako se plini i svi zdravo dodjoe, fala . Amen, tako. 1663., gospoiaka na 20. harambaa Juria Leki, samo 50 ju naka, dogna iz Dumna 6 stotina male ivine koza i ovaca, goveda 18, konja 3. Tako se robi i dobiva po turskoj zemlji, i dodjoe svi zdravo, fala . Amen. 1663., miseca gospoiaka na 22. harambaa Mati Kockalo dovede iz Rame 15 turske eljadi, samo 2 junaka i svi zdravo, , f. ^* t>v-<^ 1663., miseca rnjna na 11. harambaa Mati Kockalo, samo 40 junaka, dovedoe 40 goveda od Mostara i svi zdravo, fala Bogu. 1663., miseca rujna na 17. u Tuepi ubi brat brata iz puke, ^^ Krian Juru, Radanovi sinovi. Istoga miseca na 19 u Dranica ubi ^ Nikola Cvitanov Mihu Alaevia biljom po glavi na mistu, koliko "^ " " ^ da se nije rodio. 1663., miseca rujna na 19. otidje harambaa Grgur Kutri samo, 46 junaka, pod Ljubuki i uhiti 4 robja i dovede. Istoga puta na 21 uze kulu na Norinu i u kuli sina dizdareva i jo 2 posikoe i utopie 6 lumbarada u Neretvu i 12 kadeta i osta jim 3 lumbarde to nemogoe uvaliti u Neretvu i svi zdravo. 1663., miseca rujna na 25. harambaa Ivan Delalija i haram baa Tadija Kulii, samo 23 junaka, i podjoe pod Vele i dovedoe 7 robja turskoga, a tri posikoe, i dognae 7 konja i jo 2 ukomnice i svi zdravo, f. . 1663., miseca rujna na 26. Jure Slipica, samo 14 junaka, dovede 13 robja turskoga, 6 posikoe iz Neretve od Konjica i svi zdravo fala Bogu. 1663., miseca rujna na 29. harambaa Pave Vukeli, samo 40 junaka, u goru i dovede 8 robja turskoga a 4 posie i svi zdravo, fala Bogu. 1663., miseca listopada na 7. harambaa Juri, samo 33, u Je zeru udrie na Turke, 5 ivi dovedoe, 2 posikoe a ranie 4. Nai svi zdravo, f. . 1663, miseca listopada na 12. podjoe primorske harambae, samo 1250 junaka, i porobie Goricu, Sovice i Lukavac i Jimotu i dovedoe 240 goveda, 15 konja, 720 ivine, 4 turskoga robja i 3 kranina za galiju, a ubie bandura 9 a naa dva ranie a ostali zdravo, f. .

KRONAKA . PAVIiA ILOBADOVIA.

93

1663., miseca listopada na 13. Turci porobie eevicu i odvedoe robja 30 a posikoe 8 ljudi. 1663., miseca listopada na 21. harambaa Juri, samo 76 junaka, podjoe pod Vrgorac, dovedoe 20 goveda i 2 konja. Istoga dneva pobi se s Juriem vojvoda Jaki i bie ranjena 3 ovika: Juri, Nikola, Iviev Jure Jakiev brat i jo malo vraga ne bi. 1663., miseca listopada na 22. harambaa Ivan Kati, Ivan Delalija, Nikola Martii podjoe u Popovo i dognae goveda 35, konja 8, ivine 60 i tri robja kranska bolja od sebe, virujte mi. 1663., miseca listopada na 24. harambaa Grgur Kutri podje, samo 18 junaka, i dogna iz Gabele 11 goveda, 8 konja, a iz Ljubukoga 70 ivine, 5 goveda, 3 konja i dite tursko i svi zdravo. 1663., harambaa Grgur Kutri podje u Gabelu i doera 35 goveda i 1 Turina, miseca studenoga na 12. samo 14 junaka i svi zdravo. 1663., miseca studenoga na 20. harambaa Mileta, samo 42 ju naka, otidje u Jezerac s onu stranu Ilina brda, uhiti turske eljadi 16 robja a posie 10, a ostali svi zdravo. 1663., miseca prosinca na 6. Sekuju (?) samo 14 junaka iz it luka dogna 41 goveda i svi zdravo, f. , 1663., miseca prosinca na 15. harambaa Ivan Kati i Kulii Tadija i Nikola Martii, samo 50 junaka, porobie Banoie i Miljen kod Ljubinja i doerae goveda 60, konja 3, male ivinje 600 i pogubie 2 Turina. Nai svi zdravo, f. . 1664. N e k a se z n a t o e se u i n i t i ovoga g o d i t a . 1664., miseca sinja na 4. harambaa Grgur Kutri, samo 70 junaka, porobi s onu stranu Gabele, porobi i mnoge isikoe, i dogna goveda 50 a konja 18, male ivine 400 i svi zdravo f. . 1664., miseca sinja na 9. Mati Barii, samo 15 junaka, otidje u Dumno i dovede 7 robja turskoga i 4 konja i svi zdravo f. . 1664., miseca sinja na 12. harambaa Ivan ale, samo 60 ju naka, dogna iz mostarskoga Blata male ivine 250 a goveda 3 i svi zdravo f. . 1664., miseca sinja na 16. Primorske harambae porobie Orahovno, Ramno, Fialinu u Popovu i popalie svekoliko, dovedoe eljadi 30, ivine male 800, goveda 90, konja 3, i ostale robe to je moga tko oniti; a bilo je vojske nae 300 i svi zdravo f. . 1664., miseca sinja na 26. harambaa Mati Barii, samo 6 junaka, na Vrlici pod Imoskim ubie harambau Aliaha i er mu, a 4 ivi dovedoe eljadi turske; nai svi zdravo f. . 1664., miseca veljae na 13. harambae Primorske, samo 260 junaka, podjoe na vlahe cetinske i zaplinie ovaca 5000, goveda i konja i ostaloga blaga dosta, ali zaludu, jere pritekoe Vlasi i otee svekoliko i ubie 2 a 6 ivi uhitie, a ostali utekoe, ali jedva dotekoe.

94

S., ZLATOVI,

1664., miseca veljae na 16. turska eta dohodi na Makarsku, Jalibeg, samo 30 junaka, i odvede 1 babu i to mu elo. 1664, miseca veljae na 19. harambaa PaveVukeli, samo 16 junaka, dovede 4 eljadi turske a 2 posiku iz Imockoga i svi zdravo fala Bogu. 1664., miseca veljae na 21. u Podgori svadie se hajduci i pobie se. Pade mrtav Petar Vasilivi, Ivan Koljuija grabovnian, jo jedan soldat, da ne prispe ljudi vele bi zla bilo, jere su bili pijani. 1664., miseca mara na 9. harambaa Juria Leki i MatiKojkalo, samo 90 junaka, dognae iz Rakitna 70 goveda i 20 konja i 14 turske eljadi robja a 3 posikoe, a kranske pet i svi zdravo fala Bogu. 1664., miseca mara 11. harambaa Mati Barii, samo 26 junaka, dovede iz Bukoga blata 5 turske eljadi a 2 posie, a 3 kranske i svi zdravo f. . 1664., miseca mara na 22. harambaa Pave Vukeli i Juria Leki, eamo 230 junaka, podjoe pod Ljubuki i zasidoe Turkom u polju, togodi izadje ne utee, ubie ji 7 a ivi dovedoe 8, a naa 2 ranie a ostali zdravo dodjoe f. , 1664., miseca travnja na 16. dodje na Makarsku turska eta 460 Turaka, ali se nita ne pohvalie jere nikoga ne uhitie f. . 1664., miseca travnja na 28. dodjoe Gabeljani s futom u Farski kolj i uhitie 12 eljadi, ali se malo pohvalie, jere jim nai pritekoe, futu jim otee i sve rabje i jo tri Turina Alibegovia Mehmetbega, utee jih 20 u Peliac, ne mogoe ji nai nikako a iskae 4 dni. Nai fala Bogu zdravi svi. c 1664., miseca travnja na 28. harambaa Mati Barii, samo 12 junaka, dovedoe 4 sunja, konja 8, goveda 10 od Imockoga i svi zdravo f. . 1664., miseca svibnja na 6. Marko Vodanovi, samo 5 druga, dogna 10 konja izpod Imockoga i svi zdravo. 1664., miseca svibnja na 24. dodje 5 konjikova Turaka na Ma karsku i nai ji outie, tako sria hoti, nijedan ne utee nego ji sve 5 uhitie ivi i na konji, da nijedan puke neizpali, nai svi zdravo f. . 1664., miseca svibnja na 31. otidje naa eta 130 ljudi zasisti Zadvaranom, ali prvo prodjoe nego jim zasidoe, tako nai i porobie Blace u Radobilji i dognae male ivine 230, a konja 20, a govea 20, i svi zdravo; ali Grgura Bueljia harambaa ujide zmija, jedva priboli. 1664., miseca srpnja na 6. otidje naa vojska u Imocki da po robi i popali. Zarobie male ivotine 2000, konja i goveda 200, robja turskoga 3, posikoe Turaka 8, popalie kua 100, a naa 3 ranie a bie vojske 800 nae, ostali zdravo f. . 1664, miseca srpnja na 12. podje naa vojska na Kameno brdo i zarobie dosta, ali zaludu, jer ji pritekoe Gabeljani i ubie 3 naa, iz Omia sva tri, a ostali zdravo. Turinu niiednom nita.

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

95

1664., miseca srpnja na 16. otije naa eta Mostaru u Blato za izmamiti Ban dure, koji su im vee puta priticali i plino otimali; lipo ji izmamie uput 4 pogubie a 6 ivi uhitie a ostali se sbigoe u jednu kuletinu hotijui se ubraniti, ali se malo pomogoe, jerbo nai kuletinu prokopae, vrlo ji izranie, 12 mrtvi bi, a ostali malo koji neranjen izmae se. Naega 1 ranie a bilo je 140 junaka a Bandura 70. 1664., miseca llinaka na 7. harambaa Para, samo 60 junaka, otidje u planinu i namiri se u Zavelimu na Harapovie, onde se pobie, 3 iva uhitie, 2 glavu odsikoe i Turci se dobro podnie, 1 naeg ubie i Parau ruku pribie a ostali svi zdravo f. . Gosp. 1664., miseca iliaka na 8. dodje Jankovi s galijom i 3 fute na vrh i porobi 2 kue u sv. Martin, Aevia i Janiia i ostalo selo, malo to i osta, jere su robili Dukalu, Blace u Radobilju i vratie sve na sramotu nakon 3 miseca, to jest, hajduci to su godi u Blaci zarobili. 1664., miseca ilinaka na 12. harambaa Marko Lovianin otije, samo 22 junaka u Bosnu priko Neretve, i kada su onamo prili, uput ji Turci nadjoe i ubie 4, a 2 iva uhitie a ostali dodjoe, 2 ranjena ostali zdravi. 1664., miseca llinsaka na 13. harambaa Ivan Kati i Kulii Tadija, samo 27 junaka, i zarobie u Cvaiici 20 konja, 4 ovika kranina, bolji od sebe viruj mi. 1664., miseca iliaka na 14. harambaa Juria Leki, samo 20 junaka, dovede 3 bule iz Rake gore. 1664., miseca iliaka na 26. harambaa Mati Kojkalo i Marko Lovianin, samo 40 junaka, dognae iz mostarskoga Blata goveda 36 i svi zdravo f. . 1664., miseca gospoinaka na 1. podje Juria Martinevi i Martin Rusandi, samo 28 junaka, i zasidoe u Radobilji Turkom. Sria jim iznese Alibega Matuzovia, tute ga vrlo ranie i nosie ga daleko, a kada vidie da krepaj e, tako mu glavu odsikoe; i doim je ivio svakomu je junaku obeava 300 groa i jo darove ple menite. 1664, miseca gospojaka na 17. harambaa Grgur Kutri, samo 40 junaka, uhiti pod Norinom copula 5 a ljudi 10. Nai svi zdravo fala Bogu. 1664., miseca gospojaka na 23. harambaa Pave Vukelji, samo 18 junaka, dovede iz Sovica 4 eljadi turske i svi zdravo f. . 1664., miseca rujna na 12. harambaa Pave Vukelji, samo 20 junaka, s onu stranu Neretve u Jasensku udrie na bandure i ubie ji 5, ivi dovedoe u Primorje 5, nai svi zdravo f. . 1664., miseca rnjua na 15. Petar Zahoi, samo 4 junaka, izpod Imockoga i Spasika dovede Turina i 3 magarenja i svi zdravo f. . 1664., miseca rnjna na 17. harambaa Marko lovianin, samo 18 junaka, dovedoe 6 eljadi turske iz Rame; takodjer istoga dne Ivan Galijot, samo 15 junaka, dovede 2 eljadi turske iz Dre|nice i svi zdravo f. . ^

-^

^ [_ "j ^^^^

! j

^ / L'^ ^ ^ , Z .

96

S. ZLATOVI,

f , L,n-^vtt fZtrj/~-*rufc>^ ico^

1664., miseca rujna na 18. otidje naa eta da porobi Metkovie, al ji outi straa, tako i ne udrie na selo na Sjene i uhitie 3 opulje i 3 ovika, a 2 posikoe. Nai svi zdravo f. . 1664, miseca rnjna na 20. harambaa Ivan Galijot, samo 12 junaka, dovedoe 3 eljadi turske iz Mostara i jedno kransko, koje se bilo reklo poturiti, tako rekoe. 1664., miseca rujna na 21. Marko Vadanovi, samo 6 junaka, dogna izpod Imockoga 8 goveda, male ivine 20 i svi zdravo. 1664., miseca rujna na 23. Matija unjevi iz Podgore uskoi u Turke i odvede tudju enu od mua a svoju ostavi s dvoje dice, nevirno kolino Batoia. 1664., miseca listopada na 5. harambaa Juria Leki samo 25 junaka dogna iz Dumna konja 18 i dva ovika za sunje. 1664., miseca listopada na 19. Vicko Keic, samo 12 junaka, odagna konje svoje rodbine iz crljenoga grma 18 konja. 1664., miseca listopada na 20. bie tri mejdana pod Kozicom Mati Bilosalji i Turfin iz Ljubukoga i rani Turina vrlo po ruci i Grgur Peri iz ivogota imenom Deranja, a Turin od Mo stara harambaa Harapovi, ali Turin rani naega po livoj ruci ter vrlo i Jivan Medvidovi imenom Galijot, a Turin od Mo stara harambaa od banduri, ali na izbi Turinu ma iz ruke pak se podie po ruke pritie Turina i zakla bi ga zubi, a pritekoe diveri tako ji i raztavie, nego zajitio jedan put jagodicu i ono odgriza, neka se zna da je bijo na mejdanu. 1664., miseca listopada na 25. harambae Mate Barii, samo 12 junaka, u Dumnu uhiti 8 turske eljadi i nehtie se voditi, za to ji sve izsikoe, nego jedno povedoe, tako i ono utee, neka nije ni njega, nai svi zdravo f. , 1664., miseca studenoga na 1. Ivan Medvidovi Galiot, samo 20 junaka, dovede 2 Turina i desetero konja, to razbie turmu na Polji, i Turci se ucinie groa 500, nai svi zdravo f. . 1664, miseca studenoga na 5. harambaa Mihalo, samo 8 junaka, dogna konja 25 iz Dumna od Stipanjia i svi zdravo f. , 1664., miseca studenoga na 12. harambaa Juria Leki dovede 3 Turina i bulu i 8 konja a bilo njime junaka 20 na Posuju a Turci Imoani. Istoga dneva Turci Zavarani ubie dvi haram bae hajduke, Markonju alia i Vida Novalia, a ranie Grgura Picokarca a ostali utekoe, i ovo je bilo na Slimenu. 1664., miseea studenoga na 14. Buljukbaa Vujo uri, samo 9 konjika i deset pisaca, roba ne odvede nego 4 konja Brehaloski a eljad utekoe, tako sria hoti. 1664., miseca studenoga na 14. Jure Slipica, samo 12 junaka, dovede eljadi turske 5 iz Rame i svi zdravo f. . 1664., miseca studenoga na 19. Jure Slipac pobi se s Turci u Tihaljini i Turci mu ubie druga a 2 ranie; a oni Turkom otee plino i uhitie od 500 groa i ranie, koje su plino Turci bili oteli u Corbini, a da Jure nedodje, ba bi i njih Turci bili pohitali sve-

K&ONAKA , PAVLA ILOBADOViA.

kolike to je bilo 120 a Turaka je bilo 60. Ljubuani a s Jurom je bilo 30 hajduka. 1664., istoga miseca na 22. harambaa Mati Barii, samo 7 junaka, dovede 3 bule iz Kupresa a etvrtu smakli, i sv zdravo, fala Bogu. 1664., miseca studenoga na 29., Gravran aliti Ivan otidje u etu, samo 6 junaka, i doeka ji Mujo urli svojom druinom u eevici i uhiti Gravrana i jo 3 a dva utekoe ter jedva bre noge odnie. 1664., miseca prosinca na 5. harambaa Pave Vukeli dovede 3 eljadi turske iz Seonice i Duvna, a dva je Turina pogubio, bilo je junaka njime 16, svi zdravo. 1664., miseca prosinca na 6. otidje naa vojska na Popovo, 500 junaka a prid njimi Milo Jelisavi i zarobie male ivotine 1700, goveda 130, konja 20. Nai svi zdravo, jer se nije niko ni bijo, nego nali sve pusto. 1664., miseca prosinca na 15. ukaza se jedna zvizda udnovata, prid sobom nosi kako radje vele duge, a ona nije svitla nego tavna i duga, traja do 20. sinja. Ovoga g o d i t a 1665. t o se i n i u P r i m o r j a . 1665., miseca sinja na 29. harambaa Pave Vukeli otidje, samo 10 junaka, u Bono, i uhiti dva eljadi turske, i posla ji amo, a on udari na drugu kulu, samo 8 junaka, i doekavi ji Turin tako noem u glavu, i jedva ga duhata donie amo. Tako pogibe Pave veliki harambaa, koga se bojae Turci dosta zemana. 1665., miseca veljae na 7. harambaa Juria Leki, samo 14 junaka, dogna male ivotine 80, a goveda 18 od Mostara. 1665., miseca mara na 1. Jure Dauka, samo 9 junaka, dovede jednu bulju i 8 konja od Mostara, i svi zdravo f. . 1665., miseca mara na 9. Matija Kraljevi, samo 12 junaka, dovede tursko eljade iz Imockoga a troje ji posika, jer se nehtili voditi, nai svi zdravo. 1665., miseca mara na 15. harambaa Juria Leki, samo 15 juoaka, dogna iz Imote, iz Lukovca goveda 6, a male ivine 40. Istoga puta od Mostara dogna 6 goveda, i svi zdravo f. . 1665., miseca mara na 20. u Podgori ubi tipan Toli svoga pastorka na mistu radi njegova otinstva. 1665., miseca mara na 21. Petar Zaoi, samo 6 junaka, dogna izpod Imockoga 6 goveda i 3 konja. Svi zdravo f. . 1665., miseca mara na 21. Vicko Kei, samo 12 junaka, pobi se s Vrgorani na Vokopolju u Podoborju. f. . 2 iva dovedoe, a jednoga pogubie. Nai svi zdravo f. . Amen, ita fiat. 1665., mara na 29. Jure Lahuca, samo 8 junaka, dogna 6 goveda, 2 konja, jednu bulu od Mostara, nai svi zdravo f. . 1665., miseca travnja na 3. harambaa Matija Kraljevi, samo 15 junaka, iz Ljubukoga, posla 8 konja po druini, a on se vrati
STARINE XXI. 7a

8
'-'t- G-t-Ot..

S. ZLATOVI,

,^<

samodrug u Vrgorac prijatelju, tima dodje Ljuljevi s Ljubuani, onde ga ranie i ufatie i odnie u Ljubuki, a drug mu utee. 1665., miseca travnja na 12. Grgur Vranje, samo 6 junaka, dogna izpod Imockoga i Slavine goveda 18, kljuse i svi zdravo f. . -f- 'o) 1665., miseca travnja na 17. bura odnese drivo Kucetia iz ^ karske, i u drlvu ljudi 6, ljudi fala Bogu skampae u maloj ladji a drivo bura privali jo na srid konjala, bie puno ita. 1664, miseca travnja na 24. Nikola Bembelja samo 4, otidje u etu i doekae ga Turci na Privornici, ubie Juru Larzia a 3 , ( utekoe. ' [/ 1665., miseca travnja na 26. Ivan Galijot i Marko bovianin, ~ ^ > samo 30 junaka, dovedoe 5 robja turskoga od Mostara i 4 kra^tvAv ' nina, 2 iz Konja a 2 iz Duvna, i 9 konja, nai svi zdravi f. . 1665.; miseca maja na 2. igrajui se dva hajduka, to jest Jakov Vrije i Karaa Andrija, i tako maskarei se ubi Jakov Andriju iz puke na mistu. 1665., miseca maja na 3. Udari grad, vijar i pomete tolike ptice brez broja, samo naa dica uhitie i nakupie 600, a kamo ostali narod, tome broja ne ima, niti je nitko sazna ovo udo se uinilo 0 tica i prikor. 1665., miseca maja na 6. nadje snig po Bakoj planini. 1665., miseca maja na 7. Martin Glumevi sam otiao u Duvno, dovede jedno tursko dite i proda za 70 groa, bila bi velika itorija sve kazati. 1665., miseca maja na 8. harambaa Juria Leki, samo 25 ju naka, dovede 3 Turina iz Imockoga i ubi Antuna Granica na mistu, i dovede 1 konja i 3 vola, 30 male ivine, i jo uskoie 2 tri Bistovljanina i ovi Turke izdadoe. 1665., miseca maja na 8. Grgur Vranje i Srako Vehgi uplivavi u otok u Prolocu ubie Merana Turina, neprijatelja fratarskoga po mnogo . 1665., miseca maja na 18. nadje snig po primorski planina od Staze do Bake planine, tako je viruj mi. 1665, miseca maja na 22. harambaa Mati Barii, samo 16 ljudi, dovede 2 eljadi turske i prsie ji 8, jere se nektie voditi iz Livanjskoga polja, i toga puta dovede Luku Karljia i dvoe konja. Nai svi zdravo. 1665., miseca maja na 28. Jakovac Boi, samo 5 druga, dovede iz Ljubukoga Turina i jednoga kranina, boljega od sebe i 2 konja, tako srica njegova. 1665., miseca srpnja na 8. Grgur Vranjeevi, samo 6 drugova, dovede izpod Imockoga divojku Turkinju i dvoje dice kranske, oni svi zdravo. 1665., miseca srpnja na 19. trae Turci prid Omi, 150 junaka Livnjana i pred njima Mujo uri, ali tako hoti sria, nikoga ne uhitie, nego 2 Turina pogiboe a 4 ranie, nai svi zdravo f. . 1665., miseca srpnja na 21. harambaa Mati Barii, samo 20 druga, dovede Turina, a drugomu glavu odsie izpod Imockoga. Amen.

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

99

1665., miseca srpnja na 26. harambaa Juria Leki, samo 45 draga, uhiti u Posuju 3 bandura i barjak, a bilo je bandura 35, a ostali utekli, tako se bii more utei; istoga puta dogna 10 goveda iz Blata izpod Mostara, nai svi zdravo, 1665., miseca srpnja na 29. Jura Lui, veer Da Petrovdan, opi se, koliko mu godi volja donosi i lee spati u brodu na karskoj, kad bilo u pitele da ga bude, tot on mrtav budui zdrav vrlo. 1665., miseca ilinaka na 12. Alibegovi iz Gabele, samo 18 junaka u tri opule, otidje na more u Korulanski kolj, i uhiti 2 divojke, vrativi se opet od onuda u Pelicu, uhiti Grgura arkovia, vojevodu, i jo njime 4 vojnika i dvi ladjice, dosta velike, odvede u Gabelu. 1665., miseca ilinaka na 15. barambaa Grgur Kutri, samo 25 druga, ukobi tri copula di idju na more, onde se pobie, 2 Tur ina poginue a treega iva dovedoe, i opule otee i dovedoe, nai svi zdravo f. . 1665., miseca gospoiaka na 13. otidje naa eta, 12 ljudi, zarobie u Vlaii malo goveda i pobigoe put Tihaljine; ali ji do ekae Turci u Tihaljini i ubie Marka Vodano vica na mistu, a drugom otee kabanicu, a ostali Turci i nevidie tako pliao i pro gnae. 1665., miseca gospoiaka na 20. barambaa Mati Barii, samo 22 druga, u Glavini, uze kulu Begovia, ali se privari, jere turske eljadi ne nadje, a osta ji. pet to ne nadjoe, tako sria hoti. Nai svi zdravo. 1665., miseca gospoiaka na 25. barambaa Juria Leki, samo 25 druga, dogna s Bile od Mostara male ivine 300, a go veda 30, i ovo uini na svoju viru svomu sunju, za to nikada u hajduku ne dri vire. 1665., miseca rujna na 3. fra tipan^ samo 4 druga, dovede 2 eljadi turske, 1 pogubi. 1665., miseca rujna na 7. Turci uhitie imuna Milanovia u g, Podbrehalju na dugomu ratu i odvedoe ga na Zadvarje. "''^^ 1665., miseca rujna na 8. harambaa Mihalo i Dujam Lovi, samo 20 druga, pobi se s Turci u Breli, ubie dva ovika, a Turci naega jednoga, tot sva tri kranina. 1665., miseca rujna na 12. harambaa Marko Loviaoin, samo 9 druga, dovede 6 turske eljadi iz polja Saraskoga, i svi zdravo dodjoe, f. . 1665., miseca rujna na 21. harambaa Juria Leki, samo 40 druga, dovede od erina male ivotine 700, goveda 30. I ovo je uinio na svojoj viri, jer jim je viru da, da ji nee robiti, pak ji je porobijo, toliko je uzdanje u hajduku. 1665., miseca listopada na 8. Otidjoe primorske harambae Mostaru, 136 druga, Grgur Bueli, Ivan Galijot, Jure Slipica, Ivan Kati i zarobie goveda 100, konja 35, i udarie za njimi Mostarani u potiru, stigoe ji na Vujaci, onde se pobie vrlo. Tu raka uhitie ivi 16, ubie 4 a ranie ji 5, a Turci naega jednoga

100

S. ZLATOVI,

ubie a ranie 3. Tako se tira iz Mostara na Vujake, hotijui plino oteti, tako i nabasae, pazi se vrlo svak. 1665., miseca listopada na 18. Juria Leki, samo 12 druga, dovede jednoga Turina i 2 kranina, i estero konja iz Doljana, prvo toga posla 6 konja i 2 ovika iz Imote na svojoj viri haj dukoj. 1665., miseca listopada na 23. pogibe harambaa Grgur Kutri, i jo 2 ranie banduri iz crkve u Zaabju, a nai nji dva ubie a ranie ji 7 i tako na viri pustie, jere inako nemogoe. 1665., miseca listopada na 26. harambae Mati Barii, samo 15 druga, izpod Imockoga dovede 4 turske i ubi Zulfikar agu i dogna goveda 10 i jednoga kranina, 2 konja, nai svi zdravo. 1665, miseca studenoga na 4. harambae primorske, samo 140 druga, dovedoe eljadi turske 3 iz gornje Drenice, a pogubili ji 3, i dognae govea 30 a male ivine 150, i jo robe koliko je moga nositi. Naa ranie 2, a ostali svi zdravo f. . 1665., miseca studenoga na 25. otidje naa eta 160 ljudi i do gnae goveda i konja 120, male ivine 450. Ubie 2 ovika, a na jedan pogibe. 1666, ovoga g o d i t a t o e se u i n i t i . 1666., miseca sinja na 18. harambaa Mati Barii, samo 20 druga, dovede iz Dumna 2 roba kranina i 8 konja. Istoga puta iz Imockoga dovede 2 robja turskoga, nai svi zdravo f. . 1666., miseca veljae na 20. jedan Turin odnese Ivanu Gali jotu iz Podgore 50 cekina i 2 jeerme s tokami veliki, i jedno 30 groa, a druge 25 groa i spone 12 groa, i jo robe to je moga nositi, i budui se krstijo, ter mu rodjak: zato se svak pazi Tur ina kako vraga paklenoga. 1666., miseca mara na 18. Turci Zadvarani uhitie dva popa i jednoga tampatura od figura u Podbrehalju s brodom i bili su iz Omia, i hotijui ukrcati malo drva; tako se drva plaaju. 1666., miseca mara na 23. harambaa Mati Barii s druinom, ubi jednoga bandura a drugoga iva dovede, u Slivnu se nali, tako sria hotila. 1666., miseca mara na 24. Matija Lunjevi, samo 15 druga, odvede iz Tuepi Ivana Jajinovia i jo troje eljadi. 1666., mara na 31. pobi se naa vojska i turska u Cetini kod Sinja i pogibe nai 450, a Turaka pogibe 150. Vrlih Turaka po gibe ba po izboru to valja, ali zaludu, jer Turci dobie i bi nji hovo junatvo. 1666., miseca travnja na 6. harambaa Juria Leki, samo 50 druga, dovede Turina i bulu, jo dite iz Duvna iz Crljenica, a na jedan pogibe ondi na mistu. 1666., miseca travnja na 7., Marko Harar, dovede 3 eljadi turske iz Dumna iz Mandina sela, sam i njegova ena i dovede u Kotiinu sve troje. Tako se vojuje i dobiva.

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

101

1666., miseca travnja na 14. Grgur Vranje otije, samo 6 druga, i doekae ga Turci kod Turije, onde ubie 2 a treega iva uhitie, a Vranjea malo ranie. 1666., miseca svibnja na 7. harambaa Mati Barii, samo 14, dovede 2 eljadi turske, a jedno posikli u Glavini. Istoga dana uhitili jednu bulu i posla po dva druga, kad doli u Biokovu, tako i zaspali, a bula unatrag doma. 1666., miseca svibnja na 9. u Podbrehalju Turci ubie 3 haj duka a 2 ranie u brodu, a malo i broda ne uzee; da nebude druge pomoi, ba bi se zgodilo da nebi nijedan uteka. 1666., miseca svibnja na 16. harambaa Mihalo i Luka Zdilari, s druinom 40 ljudi, doekae Ljubuane, koji su gonili trgovinu, 3 Turina ubie a etvrti utee, a dognae goveda 15, konja 3, male ivotine 50. 1666., miseca svibnja na 25. Mati Janii, samo 6 druga, uhiti 2 Turina i treemu glavu odsie na Posuju, i bili su iz Imoekoga Turci, i tako ji vodei, doekae ji Turci svrhu strana Bosta, sunje jim otee, jednoga ubie, 2 ranie, a jednoga iva uhitie; tako se vojuje. 1666., miseca svibnja na 30. Marko Harar, samo 10 druga, do vede 4 eljadi turske iz Rame a peto posikli, nai svi zdravo. 1666., miseca srpnja na 26. dodjoe Turci Gabeljani, Ljubuani, i na svojoj viri porobie Bainu i odvedoe eljadi 35 u sve, a njimi nita, jer nije niko ni bio. 1666., miseca ilineaka na 8. Grgur Vranje otidje u Bosnu, samo 7 druga, 4 dovedoe, 3 Turina od Maglaja a 3 ostala da jo to uhite, hitali ali ne dovedoe, vee posikli 2 Turina ter bogata. 1666., miseca ilinaka na 14. primorske harambae, samo 300 druga, otidjoe i porobie Donju Denjicu i uhitie eljadi turske 18, a posikoe 4, zajae male ivine 1500, goveda 70, konja 20; na 1 onde pogibe. Ali ji doeka Halajbeg kod Krenice, samo 70 konjika i 300 pisaca, onde se dobro pobie i ubie 2 spajie a ra nie ji 5, pak drugi put pobie se u Tihaljini, ubie 3 Turina a 4 uhitie; ali Turci ubie harambau Juriu Lekia, i tako se vojuje aliti bije. 1666., miseca gospoiaka na 22. Marko Lovianin, samo 12 druga, dovede 6 eljadi turske a 3 posika u Rami, nai zdravo f . 1666., miseca rujna na 10. Grgur Vranje, samo 6 druga, do vede Alijim uka i ucinie ga 500 groa, ali jim utee, tot zaludu. 1666., miseca rnjna na 13. dodje bosanski vezir i hercegovaki paa, samo 40.000 vojske i 6 lumbaraa, da razori Gradac i po robi sve Primorje quidquam; nego se opri gjeneral Katarin Korner i ubie mu 1000 ljudi, ako li i vele vee, zna. Naa 2 pogiboe, a 5 ranie i nai Gradac minoe, pak se Turci vratie, jere naprid nesmidoe i tako se ta vojska razadje, ne odvede ni diteta ali kokoi. G. . fala i slava po sve vike vikom, , i u napridak okoristijo. Vele bi bilo pisati sve piui.

102

S. ZLATOVI,

1666., miseca studenoga na 25, Grgur Vranjeevi, samo 18 druga, dovede turske eljadi 5 iz Duvna od upanja potoka a jedno posikli, nai svi zdravo f. G. . tako budi. 1666., miseca stndenoga na 26. u Dranica pobi se Matija iki sa hajduci i ubie mu sina, a kad on to vidi izvadivi ma rani tri hajduka i jopet hajduci ubie Matijaa sutra dan, ali umrie dva hajduka, koje on izrani a trei priboli; tako se bije. 1666., miseca travnja na 2. utopi se Toma Kordjanovi samo 12 druga i brod i sve toe u brodu, na Punti suuranskoj poda leko, ne izpliva, jer je bilo obno. 1666., miseca prosinca na 14. harambaa Mati Barii, samo 56 druga, dogna male ivine 430, goveda i konja i svi zdravo. 1666., miseca prosinca na 19. Grgur Vranjeevi, samo 25 druga, dovede eljadi turske iz Dumna 8, a 2 posie, nai svi zdravo f. G. . Amen. 1667., miseca sinja na 15. harambaa Mati Barii, samo 12 druga, dovede 4 eljadi turske iz Imockoga, a 2 posie, goveda 8, i svi zdravo. 1667., miseca veljae na 8. Ivah Galjihot dovede 6 eljadi turske iz Mostara a 4 posika, i biloe druga 30 i svi zdravo f. G. . 1667., miseca veljae na 11. harambaa Mati Anii otidje, samo 5 druga, u etu i doekae ga Turci kod Zavelima, Mijija iva uhitie, Juru Kovaa ubie, a 3 utekoe. 1667., miseca aprila na 5. Mati Barii, samo 15 druga, dovede 2 Turina izpod Imockoga. 1667., miseca aprila na 6. bi velika trenja zemlje, da se mnoge crkve razpukoe i kue, a eljad pobie. U Podgori crkva Svisveti pade je polovica i u jednoj kui ubile stine dite. U Dubrovniku malo to i osta, tako glas dodje, da ji je mrtvi 8 hiljada prvoga puta, a tresla se onda zemlja vee puta u malo vrime i vazda je ubilo, a jedna kua se prosula duboko 40 seanja, a vee gori vie udo se uda uinilo, ja nekti pisati. 1667., aprila na 10. Marko Lovianin, samo 7 druga, dovede 4 robja turskoga iz Prozora, a 2 posika, nai svi zdravo f. . 1667., madja na 12. pade snig tiha do srid stina po Primorju i dura 8 dana, toliko veliak bi, viruj mi. 1667., miseca srpnja na 6. Martin Jagmi, samo 35 druga, do vede Aliha Papuica i enu mu i jo njegove 5 dice iz Vrgorca. Nai svi zdravo, f. G. . 1667., miseca srpnja na 13. aper, samo 10 druga, dovede 4 eljadi turske iz Grahovice kod Drenice. 1667., miseca srpnja na 13. Jure Hercegovac, samo 4 druga, dovede jedno dite tursko izpod Imockoga. Istoga dneva uhitie Turci Pilipa Terzia u Gorici, a ostali utekoe harambae Jakova Kazumovia. 1667., miseca srpnja na 22. Marko Lovianin, samo 12 druga, dovede 8 turske eljadi iz Drenice a 2 porobie, nai svi zdravo, f. G. .

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

1667., miseca ilinaka na 12. svai se Marko Kurtovi i Vicko Kordi na Makarskoj i ubi Marko Vicka iz Kule na putu tako, da nita neree, nego skoi 3 puta. 1667., miseca Ilinaka na 15. bi ubiven Ivan Kadobiljae od nevirni hajdukova na vrati od kule na Makarskoj. Opaki Petar PoIjianin za pravdu. 1667., miseca llinaka na 18. Marko Harar, samo 4 druga, dovede iz Banjeluke 3 Turina, a dva pogubili, tako se vojuje na daleko. 1667., istoga na 19. dodjoe Gabeljani s futom pod Zaostrog i posikoe 5 eljadi, a 5 odvedoe, svi zdravo otidjoe. 1667., miseca gospojaka na 12. Zdilari, samo 14 druga, do vede 6 eljadi turske iz Ljubukoga a jedno posikli, a nai svi zdravo f. G. , Amen. 1667., miseca gospojaka na 20. Matija Ljuljevi, odmetnik, uhiti Grgura Klaia iz Igrane, i jo jednoga i odvede u Ljubuki. 1667., miseca gospoiaka na 22. Kovil, samo 20 druga, uhiti Turina u Prolocu i uini ga 500 groa ali zaludu, jer ji neda nego 250. 1667., miseca gospoiaka na 23. harambaa Marko Biljania i Jure Slipica, samo 40 druga, dovede eljadi turske 6 iz Jablanice. 1667., miseca gospoiaka na 28. nevirni Matija Ljuljevi dodje, da s Turci porobi jednu kulu u Podgori, porobi, ali se ', jere pogibe kako pas, i tilo i dua, a Turci posikoe 2 dice lahne i ovika izranie koji je Matijaa ubio, a drugoga odvedoe iva. Istoga dneva pobie se dvi ete hajduka u Zavelima medju se mnidui da su Turci i ubie Mihovila Duraka, a da se nepoznadoe, jo bi bilo i vee. 1667., miseca rajua na 7. Jakov Leleki i Jure Jercegovi, samo 33 druga, udarie u Borane u Dumna na Cigane i uhitie ivi 8, i dovedoe u Primorje, a posikoe ji 10, jer se ne dali voditi. Nai svi zdravo f G. . 1667., miseca listopada na 20. Mati Barii, samo 40 druga, dogna iz Bogodola male ivine 550, goveda 21, i sve to uini na svojoj viri. 1667., miseca studenoga na 5. Marko Harar, samo 34 druga, dogna iz Seonice iz Dumna goveda 10 i tirali ji Turci do samoga Posuja, ali jim nita nemogli, jer ji no otela. 1667., miseca studenoga na 9. Vid Leki, dogna iz Dunica, iz Vlaic'a male ivine 350 na svojoj viri lipo, a bilo je druine njime 35. 1667., miseca studenoga na 10. Marko Lovianin i Jure Slipica, samo 12 druga, dovedoe 6 eljadi turske iz Rame i pobie se s banduri ramski i ubie bandura 8 na mistu. Nai svi zdravo, fala Gospoinu Bogu. Amen. 1667., miseca studenoga na 28. podjoe sve primorske harambae samo 360 druga, ali ji outili, tako s blagom utekli, vee nito malo zatekli 550 male ivine, goveda 10, konja 4, opalili kua turski 52, mnogo ito i ino kako nije broja, koliko je eta. Naega jednoga ranie. Marka Harara.

104

S. ZLATOVI,

Ovoga g o d i t a t o se i n i 1668. 1668., miseca sinja na 21. Jure Hercegovi otidje u etu, samo 12 druga, i doekae ji aliti nadjoe, Imoani u Vinjani, a oni vino piju, ter se opili; Nikolu Hercegovia ubie, Juru Knezovia iva uhitie, a ostali utekoe; tako se vojuje. 1668., miseca sinja na 23. Jure Slipica, samo 30 druga, otili Mostaru i porobili jednu tursku kuu i uhitili 4 eljadi a peto posikli; ali ji Turci privarili, jere koja su dva na strai ostali u vajui kabanica i toraba, one Turci pohitae ive, a kad oni s robom izadjoe, tu i Turci doekae u busiji, ali f. G. . ne ubie ni jed noga, neg jednoga ranie i ubie jednu bulu to su nai vodili, a 3 dovedoe u Primorje. 1668., miseca veljae na 26. Mujo Veslinovi, samo 12 Turaka, doeka 5 hajduka na Radosalju kamenu, jednoga ubie, drugoga ranie, ali utee, i ostali utekoe, ali jedva. 1668., miseca mara na 4. Ivan Komari, samo 10 druga, do gnae 19 goveda, iz Vlaha ukrali, ali jim dokuio. 1668., miseca veljae 1 mara do polovice, prodae hajduci mnogo krana na galiju mletaku, vele 100 ljudi; ali skoie fratri, izti1:^. ji iz crkve, njih i njihove ene i svakoga, je njihov po monik, tako se i ostavie i na sramotu. 1668., miseca mara na 4. otidje Mati Kojkalo, samo 4 druga, u etu, a kada bili u Mostarskomu Blatu, onde se dva odmetnu u Turke, tako ona druga dva i ubiju, to jest ubiju Matija Kojkala i Vida Bogisalia, i odnesu im glave u Mostar, ter ji Turci vrlo po miluju, jer im je Mati udo jada zada i turske eljadi proda. 1668., miseca mara na 5. Salibaa Vrgoranin, samo 6 druga, odvede iz Podme 4 eljadi i vrati se zdravo doma u Vrgorac. 1668., miseca mara na 5. ukaza se na nebu kako jedna greda iz priko Fara i dura 2 dana. 1668., miseca mara na 8. Marko Harar, samo 14 druga, do vede 5 robja turskoga iz vrh Duvna i Turina posikli; jer je star bijo, i jo jednoga kranina ubili iz puke u Gorici, ali su ji tirali Goriani po umi, to se tako i dogodi. 1668., miseca aprila na 10. Grgur Vranje, samo 15 druga, dovede iz Buka kneza i jo dva kranina i posla u Primorje, a on se vrati, samo 8 druga, i podju u Dumno i uhite 2 ovika kranina i 15 goveda: idjui amo doekae ji Turci na Vrlici, onde uhitie Vranjea Turci, a oni ranie jednoga Turina ter dobro. 1668., miseca aprila na 22. Para, samo 7 druga, u Dumnu u Stipanii uhiti 7 eljadi turske, pak se nehtili voditi, te ji isikli sve, nikakve koristi. 1668., miseca travia na 23. Otidje Guvernatur Bencun, samo 460 ljudi, i udrili na Tribinje u Popovu, uhite eljadi 30 kranske a turske 3, goveda 250, male ivine 550 i svi zdravo doli na Suura i plino dognali i razdilili. Pak ji se opeta vrati 260 pod Dubrovnik, u selo koje se zove Orah, ondi se izmetnu i po-

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

105

robe selo, da nakrcaju tolike brode robe svakojake i posiku eljadi niko veli 15, a niko 20, to se nezna koliko. Bog zna najbolje. 1668., miseca svibnja na 2. Marko Harar i Boe Vudrakovi dovedoe jedno tursko eljade iz upanja potoka, a troje ji posikoe i jo dovedoe 2 kranina iz Dumna. 1668., miseca svibnja na 4. Dujam Sovulj, samo 25 druga, porobie Brele i Slime, dognae goveda i konja 40, i ovo uinie na dobroj viri svojoj, kakono ti hajduci. 1668., miseca svibnja na 8. Salibaa s druinom uhiti Nikolu Cvitanovia i Tadiju Masnicu, a posika na DraiW stinaj a Turkom nita. 1668., miseca svibnja na 10. Mati Barii, otidje na rok, samo 13 druga, k' Mustavagi Imonovi na sinski most, al ne bi na roku, Jere ga doeka Stojan Kukavica, samo 40 druga: Matija iva uhitie i jo 3, a Bozu Vudragovia rani i utee, i ostali jedva ute koe, tako rekoe, i ucinie Mati 700 groa, a Filip Bogovi 300. Tako ti je turski rok, pazi se svak. 1668., miseca srpnja na 1. sve harambae primorske, samo 400 ljudi, otidjoe pod Imocki za izmamiti Turke iz grada, ali zaludu, Turci nedoli u busiju, a nai zapovrnuli 110 goveda i 3 , iva a treega ubili iz puke. Nai svi zdravo a Turina uinile 5 stotina groa. 1668., miseca srpnja na 6. izali Gabeljani u futi i pristali pod Bristom, ter ih se izmetne na suho 30 i podju u Lovanj, ter uhitie eljadi 28, a jednoga posiku, a nai ubiju jednoga Turina tome elo. Istoga dneva pola turska eta 300 i naih opaze: onde se njimi pobiju, Turaka pogibe 6 a 16 ivi uhite, naa Turci 2 ranie. 1668., miseca srpnja na 8. Grgur Vehi, izaavi s Makarske pijan obno i nadje Jeru, Terzia Grgura enu u mlinici svojoj, izvede je iz, mlinice, pak je ubije, neznam zato, koji je uzrok bijo. 1668., miseca srpnja na 18. Marko Lovianin, samo 14 druga, dovede iz Rame turske eljadi 5, nai svi zdravo f. G. . 1668., iliaka na 7. harambaa Muja uri iz Livna, samo 40 ljudi, dodje k' Makarskoj i uhiti 3 eljadi, goveda 18, male ivine 60, i podjoe svi zdravo. 1668., miseca ilinaka na 14. Mati Barii, Vid Leki, Dujam Sovul, samo 80 druine, doekae Imoana kod eevice, koji idjahu na Prominu na Zadvarje: onde se pobie, Turaka ivi uhitie 5, a mrtvi 3. to ote5e robe zahire 18. Svi nai zdravo f. . 1668., miseca ilinaka na 18. Jure Svraka, samo 13 druga, dovede eljadi turske 4 iz Imockoga, a 2 posikoe, nai svi zdravo dodjoe f. G. . 1668., miseca ilinaka na 21. otidje vojvoda Ivan Cuci s futom u Neretvu i doekae ^ Gabeljani na Osinju, jedni po suhu a drugi po moru s futom, i ondi se pobie; ali Turci nau futu uzee i ubie 2 vojvode i 4 soldata, a ostale ive povedoe u Ga7b

106

S. ZLATOVI,

belu 21 i Baptistu Striia, a nai ubili 2 Turina. Biloji Turaka 120 a nai u sve 27, tako sria hoe. 1668., miseca ilinaka na 25. Loze, samo 12 druga, dovede 4 eljadi turske a 2 posikli, nai svi zdravo f. G. . 1668., miseca kolovoza na 18. Jurica iz Popova, budui amo doa i privirio se, odvede sobom 10 druga da idju u etu, tako ji izda Turkom. On ubijo Ivana Katia i ostala vojska ubila dva, a uhitili ji 3 iva a 2 jedva utekla. To ti se uzdati u svakoga. 1668., miseca kolovoza na 23. Otidje Marko Harar, samo 60 druga u Dumno, i dognae od Ponora male ivine 600, goveda i konja 100, i 2 ovika starovlaha. Nai svi zdravo. 1668., miseca studenoga na 14. Marko Harar, samo 20 druga, uhiti u Slani Doi 12 Dumnjana i sve ji dovedoe u Primorje, 8 krana, 3 okomnice i Turina, a 2 ranili pak ostavili. 1668., miseca studenoga na 16. Nikola aper, samo 15, uhiti 2 Imoanina, golema etnika, i ucinie ji pasti. 1668., miseca studenoga na 28. Marko Harar otidje, samo 33 druga, na Ravno u selo, koje se zove Kukavice i uhitie robja dosta, ali zaludu, jer Marka Turin barbom ubode. Kad vidila druina, da je Marka barba krozi prola, tada posikli eljadi 12 i dovedoe "Ti 3, kog, njjp; da nejide kruh. 1668., miseca decembra na 31. Pilip Crnoborovi, samo 4 druga, dovedoe 2 kranina i Turina, i pogubie Mehmedagu Nuhagia, nai svi zdravo. to se i n i o v o g a g o d i t a 1669. n e k a se zna. 1669., miseca sinja na 9. dodje Ibro kapetan na Makarsku, samo 30 konjika i 40 pisaca, i zasidoe uBiloevu potoku, da po hitaju eljad; ali tako sria hoti, nai ji opazie, ter jim pritekoe, 4 Turina uhitie i 4 konja, a 2 ranie, nai fala G. . svi zdravo. 1669., miseca veljae na 2. Uskoie 2 Bogdanovia i jo 3 njim, i dovedoe 2 kranina bolja od sebe i ucinie ji 500 groa, tako se bogati. 1669., miseca veljae na 25. Otidje naa eta u Zaabje, 4 sto tine ljudi, i dognae konja 80, goveda 120, male ivine 200. Opalie kua 15, izgori u kua eljadi, ja neznam, niko veli 20 a niko 15, ja znam to dovedoe na more harambau Nikolu Novkovia i jo 4 bandura i eljadi ostale, enska i muka 10. Nai svi zdravo. ^ 1669., miseca mara na 3. dodjoe Gabeljani i Ljubuani, 7 sto tina ljudi, i udrie na Podacu, opalie kua 30, zajae male ivine 300, goveda 60, konja 10, jednoga starca uhitie i odvedoe, a 2 ranie i oba umrie. Nai Turaka ranie 5, tako kaza jedan od njihove vojske koji dodje amo nami i uskoi, budui sepoturio. 1669., miseca mara na 17. budui otia Ilija Bogdanovi u etu, samo 6 druga, ter opija Turke na Zadvarju i porui po ostale etnike da doju, i podje ji 80 ljudi njemu i uzee kulu na Poletnici i u kuli 3 kranina. Kulu opalie, izali Turci iz Zadvarja

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVICA. 17 0


na pomo, ali ji nai doekali u busiji, 3 ubili a jednoga ira dovedoe. Ubie Hasanagu Arapovia i to tako. 1669., miseca mara na 24. Sdilari, samo IO druga, dovede iz Ljubukoga bulu i jo 2 kranske, svi zdravo dodjoe. 1669., miseca mara na 26. harambaa Stojan Kukavica uhiti 4 hajduka u Vrhdolu u Papratnici tipana arko vica i jo tri nje gova druga i odvede ji u Cetinu. 1669., miseca traviya na 14. dodje turska vojska na Drvenik, 15 stotina ljudi, ali se malo pofalie, jer nezarobie nita nego 15 koza, a nji pogibe 10 a ranie ji 15, to ti fajda, nai f. G. . svi zdravo. 1669., miseca svibnja na 10. Otidje naa eta, 450 Ijud?, na Bilje i dognae male ivine 1200, goveda 90, konja 30, ubili 2 ovika, a dovedoe ji 6, a oni naa 3 ranie, tako jedan i umri, ostali svi zdravo, f. G. . 1669., miseca svibnja na 18 naa eta otidje pod Imocki, 390 ljudi, dosta zla uinili, jere kue popalili, sebi fajde ne uinili, jere malo zaplinili, 2 nai na mistu pogiboe, a ostali zdravo dodjoe, oni jednoga njihova ubie, 50 kua opalie, 30 goveda dognae, ali se malo pofalie. 1669., miseca srpnja na 4. Stipe Stipievi vojvoda, uhiti futu Gabojoku u Besdiji, ali Turci uteku u Peliac, a skoivi se hajduci i Primorci pritekoe im, ter ji u Pelicu pofatae sve ive i odvedoe gjeneralu u Split, a Turci naemu nogu pribie, vee nikomu nita f. G. . Amen. 1669., miseca srpnja na 7. kapetan Ibro, samo 120 ljudi konjika, dohodi na Makarsku da porobi; ali se malo pofali, jer neuhiti vee jednoga ovika i jedno paripe i jedno govee, to jim vas dobitak, ali zdravo podjoe, to je velik dobitak. 1669., miseca srpiya na 8. naa eta podje pod Vrgorac i na Orahovje, 180 ljudi, i dobro se podoie; Turaka ivi dovedoe 5 a krana 7, jo jednu enu i dite, volova 24, konja 4 i jo robe to su mogli nai, a to je najbolje svi zdravo f. G. . 1669., miseca iliaka na 8. naa eta podje na Vinicu i palili dvore Dizdara od Zadvarja, i nali dosta robe svakojake, onili svekoliko to vridi i svi zdravo. 1669., miseca iliaka na 16. naa eta podje u Imotu pod tipanju crkvu, u Vuidoli susritie se s banduri, ondi se pobie kako mogoe, ali banduri zlo podjoe, jer jednoga ubie, sedamnajst ji ivi dovedoe a jedno 2 utekoe. Nai svi zdravo dodjoe f. G. . vazda. Amen. 1669., miseca ilinaka na 26. naa eta 280 ljudi, otidjoe Ljubukomu za izmamiti Turke; ali Turci u busiju ne smie, nego drugim putom obrnue, skoivi blago dognae, 40 male ivine a velike 120 a 6 obanenja sve kranskoga, ovi svi zdravo dogjoe f. G. . Amen. 1669., miseca gospoiaka na 8. naa eta, 72 ljudi, podjoe pod Imocki u Glavinu, ondi uhitie 4 eljadi turske, a peto kransko
^C!<V.'

108

. ,

i male ivine 100, popalili kua u lugu 12, i svi zdravo dodjoe f. G. . amen. 1669., miseca gospoiaka na 22 naa eta, 650 ljudi, podjoe pobiti se s banduri i s Ljuboani; ali se malo okoristie i jedni i drugi, nai pogibe 3, a dva iva uhitie. Nai Turaka pogubie 15, a ranie ji 5, pot tome elo amen. 1671., miseca jannara na 9. dodjoe Turci da uzmu Risan na sramotu; ali se nai dobro podnie, jere im nedae ulizti, nego se njimi pobie kako godimogoe i tako rekoe, konja da dovedoe 100, akoli i vee, nai 15 ubie i gjeneravrati konje pai, a koje mrtav neka ne jide. 1671., miseca novembra na 24. kako Dud pusti Primorje Garu; a budui se zakleo zakletvom, da ga nee pustiti nikada, i budui odnio Misal na kom se kleo: to mi ostajemo kako riba na osekU, i to ti uzdanje u svakomu. 1676, miseca maja na 10. dodje carev kapiija na Makarsku, samo 450 Turaka, da mu Primorci dadu poharaicu; ali je ne adoe i otidje pritei^ da e porobiti i sve smaknuti. 1676., miseca iliaka na 25. padoe ai, da se nemogoe viditi na moru brod milju, i dura dan da se ne die. 1678., miseca jannara na 22. udari garbin, koga nisu zapamtili starci 80 godita, i ini ruinu od brodova da nemore niko u Dal maciji znati ni u Istriji takoga garbina. 1678., miseca jannara na 26. dodjoe na Makarsku vezirovi aui i uhitie guardiana fra imuna Ribarevia, jo ljudi njime 12, ucinie te groa esnadeste stotina. Tako se Caru daje poharaica i dva umrie u suanjstvu. 1682., aprila na 25. Uinie vice Primorci da nadju kojemedju njimi muevi da digoe glas na Ivana Urlia i na Zunu Radobilevia. Urlia ondi ubili, a une jedva u crkvu utee, te se uhiti svetoga sakramenta, ter ga otihu one ubiti i pritekoe fratri, tako kapula ivot. 1682., miseca maja na 10. dodjoe Imoani, Gabeljani i Vrgoran na Makarsku, 350 ljudi, tako rekoe, da kupe pae bosanskoga ve eru, odnie 6 stotina groa i porobe manastir tako. da se nemogae nikakove stvari nai; to nebijahu odnili, to sve bi razbili, neka znamo je ondi bio, a to je muno virovati, po pazaru r?zbie vrata i odnie sve to nadjoe. Tako Turci sve stvari ine, a mi ostasmo plaui. 1682., miseca septembra na 20. podje Durak Begovi da gradi Zemunik, samo nikoliko Turaka i krana, ali izali kauri iz Zadra, da jim zabrane graditi i da ji otiraju. Turci se nemarie to oni govorae, za to se ondi pobie kako valja; ubie Durak Begovia i jo njegove druine Turaka krana u sve to manjka 218 ljudi. Tako se pobie, Turci 2 ubie a tri ranie vee nita. 1682., miseca oktombra 14. izgori u Rami manastir, tako da jedva fratri izadjoe, da neizgorie i ostala familia koja je ondi bila. Bog zna kolika teta uinjena.

. PAVLA ILOBADOVIA.

109

1682., miseca agnsta na 25. poe se ilati lis da se pokrije manastir to su Turci uegli jo u ratu, i nemogosmo udilati ni pokriti. Drugoga godia do aprila i vas aprio f G. . pokrismoi popodismo donje pode, ogradismo vrata, ambare lipe i jo bi, ali neda smrt, jer umri treega godita januara na 11. Otac f. ari budui guardijan. 1683., miseca aprila na 10. U Vratku kopajui put 8 ljudi, odtie se zemlja i pritie 3 ovika, jednoga isto po nogu, ovi se lasno izvadi i nebi mu nita f. G. . Juras Pei, a drugoga pri tie svega, jedva ga izvadie kako mrtva ali f. G. . oivi i lea mnogo, Luka Graki; treega pritie, ovoga jedva najoe, a tot on mrtav, platie globu Jeminu i kadiji, ovi je bio Petar Kai. 1683. Ovoga godita bi studen taka, da se nemogae starac nai koji bi sazna takovu studen. Poe u Primorju na 17 januara i dura do 7 Mara, tako da se nedie snig niti tinu bura; nego je bio snig 8 pedlji na ravnu, a di su smeti, onde se ne zna, e miriti? Mnoge kue padoe pod snigom na vele mista i poduie dosta feljadi, ja to je pometeno, tome konta nejma, i ivine vee vie; ako ne viruje da si zdravo i procini koja je nevolja bila ovoga godita od leda. 1684., miseca jannara na 13. dodjoe Kotarci na Makarsku da izvade Jemina; ali ga nedae Primorci, nego ga puste na viru, i tako uinie, pustie ga na viru i podje na Vrgorac s mirom Alibeg Bekzadi budui Jemin. 1684, miseca mara na 13. dodje iz donje krajine 250 ljudi, a toliko se skupi u Primorju i udarie na Suurju na bale, ondi ji prijae i dovedoe na Makarsku. Ubie 4 Turina na mistu a ranie ji 6, zdravi dovedoe 23. Razdilie mnogo blago, da budu pravo diliii, dolo bi svakoga po hiljadu groa. Mnogo blago komu nije konta nije tako blago oteto, toliko jaspre, toliko svile i svite, cukra i papra i sapuna i svaki udesa, tako da se mogae oka papra uzeti 8 iaspri. 1684., miseca mara na 29. podje naa eta Vrgorcu i na Ora hove i okolo to more ujagmiti. Dovedoe jednoga Turina, drugoga ubili i jednoga ismatika. Dognae konja 120 a goveda 140, i svi zdravo dogjoe f. G. . 1684. miseca aprila na 9. Otidje naa eta pod Imocki, etiri stotine ljudi, dosta vlaha zaplinie, ali zaludu, jere nemore hoditi kako ista, vee nego dognae, a ti mah Turci pritekoe, ubie naa 62 i ranie ji, a iva 2 uhitie 4 i tako rekoe. Dognae goveda 60, konja 15, magarenja 10. Nai Turka ubie 2, a ranie ji 8 tome elo. 1684., miseca aprila na 21. dodje od donje krajine 500 ljudi, joe se sasta od Primorja s Braa toliko i podjoe na Dvarje; uzee Poletnicu, u njoj 6 ljudi krana, ali se sami pridali. Odovle poli na Zavalju, uinili kalau te je uzeli i u njoj 6 Turaka i

110

S. ZLATOVI,

jedan kranin; poli svi na grad, dali skaladu na bedene; ali se Turci zatvore u kulu, nai jim ne mogu nita uiniti i tako ji hrvu do podne, pak prokopaju kulu i bace granatu unutra: uee jim prah, opali ji kako mise, tako ji izvade 14 Turaka, 2 Age i Hasan Aga Raljia iz Sahovia stoje bio Dizdar, posiku ji 5, a ostale ive dovedu, a krane sve pustie, bilo ji 30. Naega 1 ubie Turci, ranie ji 10, tot tome elo; tako se uze Zadvarje. 1684. miseca aprila na 29. otidje naa vojska s Zadvarja Buku Blatu do Kamenice, 700 ljudi, mnogo plino zaplinili, male ivine 7 tisua, goveda i konja na 250, tako rekoe, eljadi turske 30, a toliko ji posikli. Naa 2 poginue a 1 ranie. 1684., miseca magja na 10. otidje naa eta pod Vrgorac, ondi se pobie, 3 Turina ubie a 3 iva ovedoe. Ubie serdarova sina a drugoga iva ovedoe, nai svi zdravo f. G. . 1684.. miseca maja na 30. otidje s Dvara vojska pod Kamenicu, da porobi vrajega . . . Ali za nje Turci znali, tako ji i doekali, a da budu nai u polje ulizli, neznam bili iko uteka, a tako sria hoti da ji opazie ter u polje ne ulizoe, ali nita nemanje 2 naa uhitie a dvama glavu odsikoe, a Turci svi zdravo, a bilo je nae vojske 600. 1684., miseca setembra na 13. otidje naa vojska na Vrgorac, 4C? J^nak.. pcrobie, dosta zla uinie, uegoe koliko mogoe kue, ovedoe eljadi 10 a posikoe ji 6, tako rekoe, i robe to su nali, a Turci naega jednoga ubie a drugoga ranie. 1684., miseca otobra na 21. otidjoe primorske harambae pod Peliac i uzee jedan pata robe svakojake trgovake i turske, udinske, jermenske, kranske i ovedoe pod ivogou, ondi poee izkrcavati, izkrcae tri dila; ali dodjoe 2 fute, to ne bi izkrcano ono odvedoe Faru, a bilo je nae vojske 600 i svi zdravo. 1684., otombra na 18 dodje Anton Buloni prvi Providur od Makarske i Primorja. 1684., novembra na 49. Uzee kulu na Narinu izdajom, i u kuli 3 Turina, municiona svakoga. Drugu kulu uzee u Metkoviu i u kuli 7 Turaka, 2 ubili a 7 ivi ovedoe. Naega 1 Turci ubili a 2 ranili, ter vrlo, i ovo je bilo na 20 novembra. 1685., miseca veljae na 1. otidje eta s Makarske, 560 ljudi, na Buk kod Buka blata i dognae male ivine 4 hiljade, konja i goveda 8 stotina, i svi zdravo; s obi strane tako govore. 1685., miseca veljae na 10. kod Imockoga stotina ljudi, ali se malo pomogoe, jere nita ne uinie, opalie nito kue, sina i mline na Vrlici i ubie 4 kranina, to ti korist, a Turci naega jednoga ubie a 2 ranie, ter vrlo. Istoga dneva druga eta udrila na Rokopolje pak se ovom sdrui; ali se tako dogodi, da se na mire mnogi Turci, ter ji obujmu i posiku 25 a ivi uhite 120, tako rekoe, a nai ubie 4 Turina, Ibru kapua i kadija upanskoga i tome elo, teko onome koga nije, tako reko. 1685., miseca aprila na 7. dodje turska vojska Sinju, a nai bijahu Sinj s dvima lumbardami i 3 petarda, i bili su razorili

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

Ill

vele, ali zaludu, jere Turci uinie juri, tako nae i razbie, otee lumbarde, petarde, pobije vojske, nemore se istinom znati, niki re koe 500, a niki 300, ali ivi uhitie 180. Turaka rekoe da je vee mrtvi nego nai, ali zaludu, jer njihovo junatvo bi. Ubie vikara od Makarske i jednoga kapucina, popa rekoe 14 ivi i mrtvi, toti vojska, neka zna kako Turin vojuje ter plai. 1685,, miseca aprila na 10. turska vojska otila na Vlaje u Boraji do Katela i plina dosta zapline, ali plati, jer ji pogibe 20, a drugi rekoe 30, a Turci odvedoe robja, niki rekoe 50 a niki 60, a plina 600 ali 7 stotina. 1685., miseca aprila na 23. izgori Drvenik grad tako, da su jedva eljad utekla s onizim to je na Djih bilo, vee sve izgorilo, toliko oruje, ito, vino, rakija, haljine, nije broja teti to se ui nilo, a to je uegla jedna ena pekui kruh rano na Jurjevdan svecu. Za to se svak naui, kako e u sveani dan poslovati, tot tako se dogodi. 1685., miseca jula na 15. Dodje turska vojska da uzme Zadvarje, bosanski Paa i Jercegovaki paa i bilo je toliko halajbega. Uzee Poletnicu, Zavalu i Male Dvore, a brzo bi i grad; ali naa vojska otidje da se pobiju, tako sria hoti, da Turci dae plea, tere pobigoe. Uhitile ji ivi 16 a ubie ji 100, zatekoe ji u Poletnici 47 u kuli i sve ji izvadie i povedoe u Vrulju gjeneralu. Naa pogiboe 3 a ranie ji 8, a ivi uhitie 5: Tadiju Kuliia, Ivana Povodu, Antiia iz Igrane; a nai tako rekoe, da su ji ranili 50, i ostae 2 petarda i ta se bombe meu, alaj barjak i ostale robe, puaka, sabalja, kopja, kabanica, to se nezna. I bi veliko veselje u svemu Primorju i u svoj Dalmaciji, jere se oslobodie od velika zla, amen alleluja. 1685. Istoga na 23. pade snig po Bakoj planini, to niko nezna da je u ta doba pao snig onda. 1685., miseca jnla na 27. Mijovijo Vodanovi, samo 30 junaka, dogna goveda 45 iz Imote od tipanje crkve i tiralo ji je 60 bandura, nikomu nita, tako sria hotila. 1685., miseca ilinaka na 4. otidje naa vojska na Gabelu, 4 hiljade, ali se malo okoristi; jer ji pogibe 15, a niki rekoe 20, a ranie 20, ako li i vee, a nai dovedoe robja kranskoga 60, a niki rekoe 80, a turskoga 4. Robe svakojake, tome se broja nezna. Koji su u varo ulizli i u turske kue, da nee zaboraviti do smrti, koji li nisu, tot njimi nita od turskoga. Nezna se koliko ji ubijeni, koliko li ranjeni. 1685., miseca ilinaka na 10. Naa eta otidje u Imotu, 200 junaka, i porobie Goricu, Lobie, dognae konja i govea 50, male ivine 40, ubie 3 ovika a dovedoe 3, a nai svi zdravo. 1685., miseca agosta otidje naa eta pod Livno na 18., junaka 280, zaplinili male ivine hiljadu, konja i goveda 250, turske e ljadi 20, kranske 50, robe svakojake to je moga nositi; ali jim pritekoe Turci, malo da se nije zlo zgodilo da nisu izginuli,

112

S. ZLATOVI,

tako sria hoti, da nai odsikoe 2 glave turske i otee 80 konja pod seli, a Turci 2 naa ranie, na tome svrha. 1685., miseca agnsta na 20., otidje Abrajam u etu svojom nevirnom druinom koji ga Turkom izdae, njega i druinu, bilo ji 8, utee, 5 pogubie a 2 u Turke otidjoe, koji ji izdadoe, neka je svakom za nauk uzdati se u nevirnu druinu. Amen. 1685., miseca otobra na 2., ubie Gabeljani na Krvavcu fra Petra Matica i jo njime 6 soldati, sve glave odnie na Gabelu, neka se die prid Turci, to su uinili junatvo. 1685. Istoga neva u Kotiini obisi se Mande, ena Domnjana Glaviica, budui vee od 50 goia, izgubi ufanje, za to se obisi. 1685., otobra na 10., otidje naa vojska, 1600, da digne sva sela, koja su s ovu stranu vode. Digoe Zagvozi i opalie oba sela, takojer oba Vrdola digoe i palie i Slivno, Runovi i Drinovce svekoliko digoe i dovedoe u Primorje, jer je taka zapovid bie od gjenerala i dovedoe eljadi u sve, tako rekoe, hiljadu i dvisti. 1685., otobra na 22., Leh dogna izpod Imockoga goveda 6, male ivine 20, a bilo je 5 druga, i svi zdravo, jer Turci nesmili za njima poi, scinei da je pomama i vidili su ju. 1685., miseca novembra na 3., podje naa vojska na Vrgorac, hiljadu i trista ljudi, opale varo; ali gradu nemogli nita, udari toliko diluvio da se svak udio i tako ostavivi vratie se u Pri morje. Istoga neva druga vojska udari na Ledinac, hiljada i dvista junaka, na bandure, a prid njimi Vodanovi Mio to jest Marundeli, i onde se pobie s banduri, nai ji ubie 17 a uhitie 14, i dove doe male ivine 1600, a velike, konja i goveda, 300, banduri na ega 1 ubie a ranie ji 6; opalili kua 45, ako li i vee, otee bandurom kabanica 80, puaka 60 i mali 8 puaka, a toraba vee od stotine to rekoe, ako lau, to ti im na ast. Ja nisam onde bijo, nego kako sam uo u kui Ivana Ljubotia. Uegu i kuu i toliku eljad ki se nektiii pridati, nego su govorili: volimo i poginuti nego se vami pridati, i tako izgorena dva izadju, jednoga posiku a dru goga tako opaljena odvedu za sunja, jer je pravo, nek svi znate, to je pravda. 1685, miseca novembra na 14. otidje naa vojska, hiljadu i est stotina, da prikrate na Zadvarje; ali kada su bili na Studenci, onde i pia doeka i ree jim da se vrate, ima 10 dana od kada za nje znadu i skupila se je mnoga vojska. Tada se nai vrate na Zadvarje, a nikoliko ji otidje niz Imotu ter porobe Ruice, Zakline, nito koza, goveda, eljadi i robe to su bili dobro zaplinili; ali jim na vrime Alibeg u Tihaljini pritee, ote ostalo to su odnosili i jednoga uhiti iva a dva rane malo, nai ubiju 1 konja i rane Turina i dovedu jednoga bandura; tako rekoe. 1685., novembra na 22. Dodje povodanj, aliti vijavica u ivogou, tako da malo osta manastir; ali uini udo tete, tako da i neznaju, niti e se spominjati za vele vrimena. 1685., miseca decembra na 5. Sunji izsikoe eljad Nikole Durakovia, ali f. G. . nebi nijednomu nita, jere ljudi pritekoe ujui viku i sunje pohitae; svoj dug platie muno.

KRONAKA , PAVLA ILOBADOVIA.

113

1685., miseca decembra na 20. otije naa vojska da porobi Vinjane, hiljada i pet stotina ljudi, porobie i popalie sve Vinjane, Mehmedovie i oko Imockoga to su mogli. Mnogo plino odagnae, tako rekoe, 5 hiljada male ivine, konja i goveda vee od 8 stotina dovedoe, kua 36, to ini eljadi 360, a bilo nai pogibe 5 a ranie ji 8, i jo rekoe da su ji ubili 3 Turina. Istoga dneva druga vojska poje Gabeli, etiri stotine ljudi, porobie Gluce i jo okolo, onda to su nai opalili 50 kua i vee dovedoe eljadi 26, do gnae plina male ivine hiljadu i pet stotina, goveda i konja 95 ; jo su vee bili zaplinili, ali Turci pritekli, ter oteli i uhitili 4 soldata, a da ji pomo ne izrui, udo bi bilo zla od njih, tako rekoe, a ja neznam. 1686., miseca januara na 4. podjenaa eta, 180 ljudi, u Dumrio i porobe u Breniku 3 kue, zapline male ivine 230, goveda i konja 30, i ono to su nali po kui, jednoga ovika dovedu, a drugoga ubiju, nai svi zdravo dodjoe f. . Amen. 1686., miseca januara na 19. naa vojska otidje na Vitinu, 7 stotina ljudi, opale svu Vitinu; ali nemogli kula, zato Turci biju iz nutra, ter nesmie pristupiti. Dognae male ivine 300, goveda 100, konja 20, suanja oliti eljadi 15, jednoga ovika ubiju iz puke, nai svi zdravo. Istoga dneva druga vojska udari na Posuje, 1500, prid njimi Naki Mati vojvoda. Opali Posuje, Gradac, Grude, Koerin. Dognae male ivine 3 hiljade, goveda 800, konja naprenih svake robe vee od sto, a to nije napreno 50, posikli ljudi 6, uhitili 30, pak ji puste nikoliko to nemore hoditi; tima ih pri stignu banduri kod Gruskoga vrila, ovde nikako odvrnu ji 6, dva uhite iva a 2 ubiju, a 2 utope u blato, a jedan pripliva, ostali zdravo dodju i plino dognu i banduri otmu 150 goveda, i tako se vojuje i otimlje jedan drugomu. Amen. 1686., miseca februara na 4. enkeber Grgur, samo 6, otidje pod Imocki i dogna 6 volova, ter veliki, ta je svaki valja 10 groa i svi zdravo dodjoe, zato nije niko ni vidio. 1686., miseca februara na 12. Kebel, samo 25 druga, s Vrlike i Muhia kule dognae male ivine 40, konja i goveda 5, i svi zdravo dodjoe. 1686., miseca februara na 20. otije naa eta, 300 ljudi, prid njimi Tiro Leki, porobe kod Vidonje jedno selo, dognu male i vine 150, goveda 50, konja 60, poginu 2, ostali zdravo dodju, rekoe da su Turci ubili, a oni 7 Turaka, a neznam jeli istina nijeli, oni znaju, koji nije doma doa. 1686., miseca veljae na 21. Podjoe Kliani u livanjsko polje, 100 ljudi, i porobe selo kod Atlagia dvora, zapline male ivine 130, goveda i konja 50, i polete za njimi Turci na konji i piaci, i do stignu ji u planini; ali se nai opru, ter ji doekaju, tako sria oti i 6 ivi uhitie, uhite i bega Perdusovia, .a 12 glava odsiku, nai svi zdravo f. .
STARINE XXI. 8

114

S. ZLATOVI,

1686., miseca veljae na 27. podje eta iz Primorja s Makarske, 300 ljudi, zastadoe kod Vrgoca da doekaju Turke. Izala 3 Tur ina, tako ji uhitie brez rane i svi zdravo dodju f. . 1686., miseca na 20. mara bi smrt pokojnoga fra Petra Delivia udna tako, da bi s nami na kumplitu u crkvi zdrav i dobre noi. Umri, to je muno virovati, takovu smrt stranu. 1686., miseca 22. otidje naa eta, 340, u Imotu, odrenu male ivine 70, i eljadi, pak eljad puste, a oni danuju u Slivnu, pak se vratie pod Imocki, pridju vodu 16, ostali u busiji. Kada bilo u jutro zapovrnu iz polja konja i goveda 30, skoe se za njimi Imoani; sve to more trati, ali oni pridju vodu s plinom i doekahu Turke u busiji, onde ubiju 2 velika etnika, uhite nikoliko hrdei, neto je hodilo za vojskom kupiti, ako to ostane, nai svi zdravo f. G. . 1686. Istoga dneva banduri Rakitski i Tribinski nadju naa 4 di su se umorili, te poivali i onde na nje navale, 3 ubiju a e tvrtoga iva uhite; ali se i oni dobro podnesu, ubiju Iliju Crnobora harambau Tribinstova i rane bandura Rau od Rakitnoga, ter vrlo. 1686., miseca aprila na 3. podje naa eta pod Imocki, 60 ljudi, uzmu kulu na Vrbici i u kuli 2 ovika i robe svakojake, tako da naprte 6 konja robe i dognu na Makarsku, male ivine 30 i svi zdravo f. . 1686. Istoga dueva druga eta iz Podgore, 8 ljudi, udri u Veljai u Lug na goveda, zaplini nikoliko goveda i konja, tako da su ji dola pod groa, ali plate, jer banduri 4 rane tot tako. 1686, miseca maja minae kulu na Norinu krani i doavi Turci tuji ulizu muktice, a lumbarda nije mogla sinuti nita, nego se nai kopae, pa i tada mine sinu malo. 1686. Na 10. istoga miseca da poplai Turke na Norinu, ali se Turci ne poplae, nego nai toliko vrlo, da ih uhite 120, a mrtvi 80, a ostali utekoe na brode, ter jedva, tako da i ni je dosta poginulo; ali zaludu, jer njihovo junatvo osta. Ranie serdara Mijovila Vodanovia, a ostale neu spominjati, koji nije doma doa, tot se zna da je poginujo. 1686., miseca maja na 18. Kliani i Spliani, j vojske to se skupilo onda, uzee Otok u Cetini, koji je vele jada zadava kranom, i dovedoe mnogu eljad i robe svakojake, i ubiju 3 Turina i ostali uteku, i dovedu eljadi turske 30, a kranske e pustiti, tako rekoe, nai svi zdravo f. . Amen. 1686., miseca junia na 3. haramaba Naki Mati, samo 2 hiljade ljudi, porobi upan, Potop i Stipanjie u Dumnu; popali, porobi, smae tako kako valja, posika Turaka vee od 50, ivi odveo 25, dice, bula to su mogli, robe svakojake, to je moga nositi, male ivine 800, konja velici 20, a ostali konja i goveda 200. Ubiju kadiju, jo gospode turske koliko su mogli, tako se dobiva. Turci naa 2 ubie a 7 ranie, vee nita i Kula Vlahovia i ona se ne dala uei i jo je bilo u njoj 7 eljadi, suanja kranski, ter vrlih. Amen.

KRONAKA . PAVLA ILOBADOVIA.

115

1686., miseca jnna na 4. Grgur Leh, samo 20 junaka, zavide u planinu u Vranii jednako izadje i otidje 13 turaka i krana, to se zna tko je Turin, tko li kranin, gonili su iz Mostara robe sva kojake a najvie trianja 13 konja, onde na nje udare, jednoga ubiju a drugoga iva dovedu, a ostali uteku, i dovedu 12 konja, nu trinadesti se nikako izmakne, nemogli ga nai, na komu je roba i bila, tot tako i donesu 13 kabanica, neka nisu goli. 1686., miseca jnna na 17. otidje naa eta pridimocki, 120 ju naka, dobro se podnie, dovedoe 2 Turina iva a ubiju jednoga kranina nehote, dognu goveda 48, tako rekoe, i svi zdravo dodjoe, to je dosta doljitka. 1686., miseca jula na 28. Zadvarski junaci, 45 ljudi, na svojoj viri hajdukoj porobie, to nadjoe u Lukovcu, u Sovici i u Gorici, ivotine, to i odagnae amo priko Blata, tar u Slivno. Kada su bili u Luka kod Budalia kue, onde ji Turci doekaju, plino jim otmu, 4 ubiju i jednoga iva uhite, to ti vira, i je mladji i nepazi. 1686., miseca ilinaka na 4. dodje turska vojska u Cetinu, 7 hi ljada ljudi, a niki rekoe 6, to se zna koliko je, stie ji nikoliko priko Mosora u Poljica, porobe Dolac i zapline pHna dosta, sto ali vee opale kua, on zna ija je izgorila; ali alosno platie jer i Poljiani u klanac pritekoe, pravi svoj put izgubie, onda se vrlo pobie, Turaka pade mrtvi tri stotine, a ivi uhitie dvi stotine, ranjeni zna, konja dovedoe 50, a toliko su ji ubili, tako rekoe, ja to uh to kazah, nai da je manjkalo u sve 7, tako rekoe. To ti robiti Poljiane. 1686., miseca ilinaka na 7. Dodje turska vojska na Lovanj, hiljada ljudi, popali, porobi, posie, odvede robja, odagna plina dosta, tako rekoe, male ivine i velike hiljada, eljadi u sve manjka 38, to su posikli i odveli. Turaka 5, vee nita, akoli je koji ranjen bio, neka nosi doma. 1686, miseca Ilinaka na 15. Otidje naa vojska na Livno, 7 hiljada, a prid njimi Stoj an Jankovi i ostali serdari i harambae od Kotara, od ibenika i od ostale krajine, dobro se podnesu, na prvi udarac, nikoliko Turaka metnu pod ordac, Muselima ali enju, pak ulizu u varo, zapline blaga svakojako to je moga tko nositi i se ta dobavio, rekoe, da su naprtili, dosta opale kua, veli to nee, (Ovo je pomreno, jer se odnosi na Poljica); ali se naplate, jer im klanac Poliani pritekoe, put svoj izgubie, onde se pobie, tri stotine mrtvi Turaka pade, a ivi dvista uhitie, 50 konja dovedoe, a toliko ih ubie, tako rekoe.