You are on page 1of 77

Dopisi izmeju krajikih turskih i hrvatskih

castnika.
Priobio u sjednici filologicko-liistorikoga razreda jugoslavenske
znanosti i umjetnosti dne 9 Upija 1875.
PKAVI LAN Fft.

akademije

RAKI.

U X. knjizi ovoga akademikoga zbornika priobi akademik S.


Ljubi njekoliko dopisa turskih oblasti, pisanih bosanskom irilicom
u XVI i XVII vieku. Ja sam jo prije predao bio zbirku takovih
dopisa ponajvie iz XVII stoljea; a sada ju iznosim na svjetlo.
Ovom zbirkom okoristit e se ponajprije svaki, koji se naim
jezikom zanima. Dopisi pisani su istim pukim jezikom, kako ga
je govorio sam pisac. Na se jezik u tih dopisih prikazuje u svih
osebinah svojih, kakovimi se on izticao u Bosni i u hrvatskoj krajini
u XVI i XVII. vieku. Odjeven je pako tuj veinom u irilicu bosan
sku, kojom se pisac sluio onako kako je umio, i pisao ju kako
je rie izgovarao. S toga su i pravopisni pojavi u tih dopisih dosta
zanimivi.
Ali ni povjestniku ne e biti ova zbirka bez koristi. Ostali nam
izvori pripovjedaju o ratovih i bitkah, o provalah i krvavih razbojitih na bosansko-hrvatskoj granici. U tih nam se pako dopisih
prikazuju posljedice onih sukoba i sraaja; jer se ponajvie govori
u njih o robovih i sunjevih, koji su tada dopali ruku pobjeditelja
a radilo se o njihovu oslobodjenju. Tiem se baca njeko svjetlo i
na kulturne odnoaje tih zemalja u ono doba. Osim toga upoznavamo se kroz te dopise sa mnogimi osobami, koje nam niesu od
druguda poznate; a imenito s odlinimi Bonjaci, koji su u kraji
kih gradovih stanovali ili koju vojniku slubu obavljali. Tako se
Banjaluci spominje muselim Mustafa alajbeg Ferahpai; u Bielojstieni Budimli Mustafa i Ramadan aga; u BiuAlibeg i Muhamed
aga, u dolnjem Brodu Mehmed Halilagi; u Dubici barjaktar Ah
met Gluhi, kapetani Ali beg i Mustafa erii, odabae Hasan

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

77

Cirkinagi, Iprahim ajtovi, Osman Kesti, Osman drvi Odabai,


onda*hagi aban Nosi i Solfikar aga; u Gradiki Husein aja; u
Gredi Humim Cveti, u Gvozdanskom Ahmed-aga Veleti; u Jase
novcu Husein odabaa Horvaanin, Habib Svraki, Mustafa Selmanovi; u Kamengradu Seferaga dizdar; u Kostajnici vojvoda Ahmet,
Beir odabaa, Fasli ehaja, dizdar Hasan-aga, Mustajbeg Muratagi, dizdar Omer aga, Kegep odabaa Momkovi; u Ostrocu Harom-baa Hoki, Muhamed dizdar-aga itd. Osim ovih imena imade
jo mnogo drugih, koja naznauju nam i obitelj, iz koje su dotina
lica potekla.
Ponjeto e nam ovi dopisi, kojih se manja samo est tie Du
brovnika, razsvjetliti takodjer uredbu nae krajine, prije nego li
bi ona na vojniku po stavnih naelih ustrojena. Oni nam iznose
lica, kojim bi povjerena obrana hrvatskih krajikih gradova, po
imence Berkeevine, Kostajnice od kako bi predobivena, Letovania, Ogulina, Petrinje i Siska. Sisaki kapetani, koju su slubu
obnaali zagrebaki kanonici, osobito se spominju u tih dopisih,
kojih je velik diel na nje upravljen bio. U to doba bijahu kape
tani u Sisku kanonici: Augusti Toma, Babi Ivau, Doji Stjepan,
Filipai Janko, Jagusti Toma, Jurini Nikola, Kos Pavao, Mikuli
Kritof, Niki Ivan, Subi Ivan, opani Andrija, uak Andrija,
Turjak Gjuro, Vajdi Mihajlo, Znika Ivan i upani Andrija. Uz
kanonika kapetana bijahu vojvode, knezovi i porkulabi, kojih spo
minju se Antuli Mihajlo, Trohar Stjepan, Rogan Stanko vojvoda,
Stankovi Tomica i Tomi Gjuro. Od hrvatskih velikaa zauzimaju
u toj zbirci prvo mjesto grofovi buimski Keglevii, Petar i brat
mu iko, te Ivan, za tiem Patai Petar. A i ovi dopisi potvrdjuju
da se u XVI i.XVII stoljeu niesu jo priliepile bile na dvojako
pismo, kojim se na jezik od davna odieva, pue^^redsude.,. kojih
ni nae doba ne moe podpunoma razpriti.
Takovih dopisa bit e jo na stotine to u javnih to u skromnih
zbirkah. Za sada neka budu ovi na svjetlo izneseni.
to se izdavanja tie, pretampavam matice sasvim vjerno, rie
po rie, pisme po pisme, da se iztaknu osobine ne samo jezika
nego i pravopisa. Poto daleko manji broj listova imade ubiljeen
datum, nastojao sam vrieme ustanoviti po sadrini, imenito po
osoban, koje su listove pisale ili kojim su oni pisani ili koje se
u njih spominju. S toga najprije niem redom listove, kojim se
vrieme moglo nai.

78

F i t . BACKI,

/ . 1567. eojeoda Mu u u
~.
) () 2
. A no . .
, , . BI.
CBOIO ; a ,
; a 6 , , ,
3 4 , , . .
, . . . . . .
. : Ta
p!o)se.
. .
II. OKO . 16001602. , , .
are -, 5
&
. . .
. . ;
. () - , ; no a ;
, no ;
. . . ; . . 1
. 1556 . Hamer: Goschichte es
osman. Reiches II. 259.
2
. 1569. Kreli : Histor. eccl. zagr.
p. 251.

3
T. , je ( .
1559
- . Vaniek: Specialgeschichte der Militar-Grenze. I, 29 folg.
4
. comes Zhvnj". Bit e Ferenac Zlwnzky F r a n k a p a n " .
(Acta croatica. p. 263), je . 1567
5
, . , 1598
. 1601 . 24 . 1603. Kreli op.

cit. p. 308 ss.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

79

, h.e a . . .
. . . .
. Ha : ()
. . , ,
.
^ .
111. . 1605. . , u , , da ^
.
ara
. . . A no . . ,
,
, a
;
. , in,odlHaM , ,
; ;
; . .
, ,
. a
; a . ;
, . .
Ha 12 1605.
. Ha :
. .
: Per V auiso degli Scocchi di barche 18".
^ .
IV. . 1605, 9. . . ^ , da od ,
; a da ne .
. ,
. . . A no .
; a ; () ;

80

F E . BAKI,

. , ,
, ,
; ; :
-
. ; , ,
.
,
? ,
.
; , , .
, ep t e ; a
; , . .
, .
() () (). 9 , 1605. .
Ha : .
.
V. . 1605, 28 . .
sa , da je ,
, .
, ,
ara . . . A no
. . ,
,
; . . .
a ; .
. . , , , a ; , , ;
. .
, 6 . Ha
28 1605 . Sa :

.
: Risposta all' auisso d' una ormaniza".
.

BOMSI 1ZMLKDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

81

VI. . 1606, 3 . . - u
na
.
; , ;
ara
. ^ . A no TOM , . .
. . ,
.
. . , , . ; ; a
,
; a , , ,
, . . Di Castel Nouo a di 3 agusto 1606.
Ca 7 . Ha :

. .
: Ringratia U Capitano con gl' Aghi di Castelnuovo delV auiso datogli dalV armata spagnola."
^ .
VII. . 1607, 8 . . , da 60
.
,; ;
. . . A no . . ,
, ; . . , ;
, () ,
a t e . a .
. 6
. Da Castel Novo a di 8 marzo 1607.
STAR. X I .

82

i\R.

BAKI,

Ca mpu . Ha :
, ,
. .
: Risposta per auiso degli Scocchi".
^ .
VIII.

God. 1623, 15. listopada. U Krizevcih. Hasan aga Troljevi


pie Matiji Gereciju zaradi suznja Irizvana.

Od mene Hasan Age troslyevicha poklon i lepo pozdravlye, kako


dobru i poglavytomu plemenitomu Gozpodinu Mateasu Gerecsiu. I
otto w. m. morem datty na znanye, kako zte mi w. m. pizali za wasega szusna Irizuana, da by glia na svoyw veru puztyll vnutra za
negouo czenu. I to w. G. morette gha ztanovyto na moyw veru muhamedouo puscsaty. Jaz hocsem w. m. za negovo czenu dobar poruk bytty. Akoly meno puth bog dade, jaz gha taky hochw sobum
odpeliaty; akoly mene puta nebe, jaz taky negha hocsem vnutra
pozlaty; neka za zuoye dugu(u)anye pazkw noszy. I to, gozpodne,
sto mu w. m. roka dazte, ter by mu se do roka zmerth pripetilla, da
w. m. i w torn kuarny budete; akoly by mu ze pozlam roka sto pripetilo, to hoche moy kwar byty. Akoly sto w. m. dobar rok daztte,
hocsemo gha taky w. m. na rok vzlatty. I za negovo csenu hocsem
dobar bytty, i za negouo glavo. Z tem w. G. Gozpodin bogh zdrauo
dersy w dobrom zdrawyw. Datum Crisii 15 Octobris Anno dni. 1623.
W. m. ponizan slugha Hasan Aga Troslyeuycs.
Prema kraju turski pecat.
Iz vana: Tha lyztth da ze da vizoko postouanomu i zebranomu
uzake potene chazty i junachke hwale doztoynomu Gozpodinu Ma
teasu Gerecsyu, ztoyecsemu u Bizagw, gozpodinu me uzegdar obdersanomw.
Matica u knjinici Jugoslav, akademije u Zagrebu.
IX. OKO . 1648. , , u . . , , . . . A no
. . .
. . ca (), . . ;

DOPISI IZMJfiDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH AHTNIKA.

83

ca , , . .
ca ,
, . .
. . . a } a .
ca ,
; , ,
. 7
. . ; . . ,
. . . .
. . . nio . . , no .
. ,
; a , .
. .
. Ha :
. .
. ; .
. .
X. OKO . 1648. , , padu .
, , , . . ,
, .
. a .
, ;
; ,
,
, a ca ,
, ca ca ; . . ,
. . ; a
; , ,
(); a . .
(); no ; , ara ; . . ; }
. . , ca . ;
. . . ,
. .
*

84

FK. BAKI,

. Ha :
() . . . . .
Ha , na je : . ,
() .
. .
XI. OKO . 1648.
uufia, , .


. , ,
. . . A no , ii],o . . ,
i , ; ,
. . ,
! 7
, a , ,
. . , , ; .
; , ; a .
()
, ;
. ,
, , ,
. a . ,
() . ,
. ,
, . ;
, , ; a
, ,
; , a
, a . .
. , , ;
a ; a
; a 5 a
uio . .
;

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

85

; () , , ,
. a . , ;
,
, ?
, . a
, ;
a , a
no , , ,
, , . a
nio . ,
, , ,; . , , a
, . . ,
. . ,
; . , . . , , &
, ?
, no
; , . . ; ; . . . ().
. Ha :
. , .
^ . .
XII.

Oko god. 1648. Dva dubicka Turina piu sisakoj gospodi


radi kmeta Radovana Merksia.

Od mene hydera sabananoua brata od mene zyromaha neuolna zusnia /sabana yz dobyehe lypi poklon drago lyubleno
ponyzno pozdraulenie vzuemu uele uizoko postouanoy y zuake
potene goz chazty i yunachke huale plemenitym y zebranym uitezeuom goz yuami niksychu 1 ka(p)ytanu uelykomu zyzka grada
y tomichy voyvody ztankouichu zizka grada milialyu iantolehychu neuolnomu Porkolabu zyzka grada ; kako bratom y zuzydom nasym uele uazdar ufanim na toy krayni. Po tome toga moya
goz dayemo Vm naznanie yzrady Nm. zusnia radouana merksycha,
koteroga zte nam vm daly na nasu uiru, ter ouo zada zyromah
radouan doyde y z ochem k namy ter naz ziromah moly y prozy
1

Bijae god. 1646 archiiaeonus e Vaka".

86

FR.

RACKI,

daby oudy k nam dugouanie nozyl, ier gsv. dalekoy ziromahu nozyty,
i da byzmo my vm predaualy, prozymo vm, puztyte to niegouo oztalo dugouanie na nasu uira muhamedouu, da hochemo prauo y poteno y nasa 1 uira muhamedoua da hochemo poteno platyty i n e chemo zuoyoi uiry falyti; nego prozymo vm, hochete ziromahu proztran rok uchynyty; ter ako ze megtemtoga zmerth pripety umrity tome
rechenomu zusniu ter ako u roku umre, nas kuar; akoly pozly roka
da vas kuar, da ze ima toga 2 zusnia dugouanie od nae hyse
platyty; i stem bog v goz vezely na toy krayni Amyn.
Pri kraju listine stoje dva turska peata. Iz vana: Oua kniga da ze
yma daty vzuem uele uizoko postouanym doztoynym uitezouom
kapitanu uelykomu zyzka grada v nyhoue potene ruke prozymo.
Matica u arhivu zagr. kaptola. Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XIII. OKO . 1648. Ulepufi
,
u .

. . 3
.
. . . , , . .
; HOBI ?
,
. AKO , , a , , ,
.

, , a
,
, a
. . , .
. . , ,
1
2
3

Iznad linije stoji napisano: kakozmo dbry.


Iznad linije stoji napisano: ako umremo nasa uira neche umrity.
. 1650 archidiacorms de Bein".

DOPISI IZMEDJU EBAJIKIH TUKSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

87

, c . . A
: , > a ,
. ; ;
, .
. .
je . :
.
, .
. . Ad Acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XIV. OKO , 1648.
, , da He
.
1() ^ ,
,-
. . ,
. . ;
, .
, ,
; , a
, , , ,
, a , , a , . . ,
; . : ;
". A . .
, .
/ je . :

. .
. Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

88

FE.

KACKI,

XV. OKO . 1650.


, cee do cad () od . 06efiaje} da fie
.

1 ; , ,
.
, nio ,
, a no , , a
; no .
} no
, a . To
; . 1

, .
no 7 ,
; ; . .
je . :

,
.
Mamurna . . Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XVI. OKO zod. 1650. oda6ama , da o^o6odu u .
; ,
. .
() . .
. . lio .
.
1

. 1653 archidiaconus Camareensis".

DOPISI JZMEDJU

KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTMKA.

%$

, ;
: ;
;
, . , , ;
, , a .
, ;

; ,
, a ,
, ; ; . .
je . : ~
. . .
.
.
Na maloj ceduljici, umetnutoj u ovu listinu, ita se ovo:
Chakali zrno, da nam posliete czienu nassih zusny Gerge Mihe
na rok Miholia dne, koga zte zami poztauili, nistar niezmo dochakali, tako daze chudimo, neznamo iezte li ze pozabili z uassega
obechania, ali naz uarati hochete; zato zuzedzkim zakonom hoteli
zrno vaz opomenuti iz vassega obechania, peruo nego bizmo sto
drugo pizali ali chinili sto bi ze zuzedou nedoztojalo, da nam posliete
czienu nassih zusny uzu zkupa, kakozte obechali, a mi hochemo
lizt oproscheni uasu uiernu knigu z posteniem uam natrag po
zlati, z tiem Bog uaz zdrauo dersi na toi krayni.
ajjnuey . . Ad acta cap. ant. fasc. 3P, nr. 9.
XVII.
Oko god. 1651. Sisaki kapetan Turjak pise kostajnickomu
zapovjedniku Regep odahasi, da mu poalje sto mu duguje za
dva roba.
Od mene gurga Turiaka kapitana Zizka grada izabranomu uiteske chazti fale doztoinomu regep odabassi memkouichu koztanycze grada lipi poklon i liublieno pozdravlenie kako zuzedu
uitezu uu krayni. Osudim ze moi odabassa, da uasse obechanie
tak iako odlachite; znate kako zte naiperuo bili obechali za nasse
zusnie Gergu Mihu, ke zrno na uas uierni lizt puschali, nyh czienu
uzu zkupa pozlati ga doidete iz starih laha o roku Mihola dne;
a ui zte neto malo pozlali, ono kezno po miholiu; onda zte pak

90

FK. ,

obechali da hochete taki po ztarom bosichu pozlati zoli gunieu;


a ia zem uam bil pizal, da bi uze zkupa pozlali, kako zte peruo
obechali bili, sto je iscbe pri uaz; to je ure dauno prossal Bosich
ztari noui, te nistar nie ni zprichania ni glaza nikakoua; a Gozpoda mene pissu zpominaiuchi uasse obechanie*, chudeze, neto
mene kriue da ia od uaz nepotribujem, sto je obechano dusno;
zerdeze, alagie da hode od Dubicze, Jezenoucza oztalih gradou; zato uas prozim, moi odabassa, da ze neomrazimo, kainaiberse
posselete, stoje ios tam; a ia hochu uassu uiernuknigu zposteniem
uam pozlati nym oproscheni (lizt).
Na drugoj strani: Regep odabassi. Prijeli zrno uas lizt, uu kojem ze
zadozti prichate, sto zte kezno po roku nam neto od cziene nassih
zusnij Gerge Mihe pozlali, a nistar ze neprichate sto nam uze nyh
cziene niezte pozlali, kakozte bili uu uassem peruom liztu obechali,
koga zte nam pizali; oui niezu moy arnoga zusny, nego zu uze
gozpode kaptoloma, ia iezem kazal on uas lizt, poleg kojega
zu ze oni nadejali zkupa uze nyh cziene; nistar menie da o Bo
sichu obechete pozlati, posliete zkupa uze oztalo, stoje tamo ios
nihoue cziene; a to zrno uezda prijeli deset imrizou, tamo ih ios
oztaie petnaizt: prijelizmo pet belilakou tamo yh ios duaizet, prijelizmo uezda ozem aba, prei chtiriuaizt, sto chini duaizet duie, tamo
ios tri oztaiu, k tomu 25 uelenszy, 25 gunieu, zto kamenou zoli,
sto je uze obechano; a k tomu zrno mi rekli pridati ieden zag ieden
poplun, iednu kapu od dua talira, ter nam to possalite, daze ne
omrazimo, zuzedi buduch, a mi hochemo pozlati poteno nassu viernu
knigu y nyh lizt oproscheni, a nam nezamirite sto Mihu niezmo
peruo pozlali, ar ia niezam dama bil.
Sastavak u arhivu zagr. kaptola: Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XVIII. OKO . 1652. , (), da no () , .
are ()
(), (),()

.
, nip ,() . .
, ' no . . ,
() () no ,
, a

DOPISI IZMEU U KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

91

,
() () , . . .
je . :
;() () ()
. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 397 nr. 9.
XIX. Oko god. 1652. Sisaki zapovjednik Juraj Turjak pie Abdulah-agi Dizdareviu, da mu poalje marhu po kmetu Semitu.
Od mene Juria Turiaka, kapitana Zizka grada Abdul ah age
dizdareuichu uiteske huale chazti doztoinorrra lipi poklon pozdraulienie kako zuzedu na toi kraini. Prijelizmo uas lizt razumeli zrno sto pissete zaradi zusnia nassega Muztaficze, da nam niegouu czienu obechete zlati; liztor da uam pissemo po kojem bi zusniu
mi rekli zlati marhu; zato euo uam pissemo, da nam po nassem
zusniu Semichu saliete; nekai nozi to sto nam ui possaliete zuoiu
/czienu; a uu tom ze nai nistar neboy, da bi ga sto uztaulial; za ono
to je zara(di) poruchbine Gerge brata gurassinoua odpalo, kane(m)
ze ia moium uirum kerschanzku, uesem k tomu za harinu, koja bude
touor nozila, ho(che)mo dobri biti, da je neche nitkor uztauliati1.
Razumili zrno sto nam pissete zaradi nassega zusnia Ztipana, po kih
dob po uodi zusni nemaiu puta, zoli nemogu noziti po zuhom,
da bizmo uu drugu marhu porachunali, koja ze more po zuhe noziti,
tako kako je iosche dusan cheterdezti zedem kamenou zoli, ta
ko nam poslite abe konech podcheti kamene bele zobuni uzakoga
pod kamen, gunie pod dua kamena.
Od naz Gurga Turiaka kapitana Zizka grada Stefeka porkolaba zizechkoga Abdulah Age dizdareuichu. Potom toga razumeli zmo,
sto nam pissete za radi muztaficze zusnia nassega ouo drugi put,
obechuchi pozlati czienu niegouu, za koiuze ui uzimate;
chudimoze da to od naz potrebujete, da mi nassega zusnia saliemo
po niegouu czienu, kako ti dabi on nebil dusan zam zuoiu czienu
noziti, kako drugi zusnij; ako je muztaficza tulik knez, da on
neche nositi zam zuoju czienu, tako neka obnaide nekoga drugoga
zusnia, koij bude za niega nozil; ako simicha niezte obnasli, kogazmo mi bili imermuali, ui obnaidete, po kom budete zlali, koga znate,
koy nam prauo bude- nozil; a nassih je zusnij tam nekoliko; mi
zusnia nassega tamo zlati nechemo, niti ze zato uech prepizauati;
1

Na strani: cheterti iel, a ga neschie nitkor uztavlati za nistar.

92

I?!!.

TlAOK.l,

nego ako do dua tiedna dana nebude ali muztaficze glauum ali niegoue cziene, burno znali sto je (ta)ki potriebno uchiniti. Ztiem etc.
Iz vana: Octrogonoiuchu Ibrahim Odabassi.
Sastavak u arhivu kaptola zagr. Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XX. OKO . 1655. ^
u onjjaedaea . da .
, ,

*
.
, ,
, ,
, ;
. ; ; , ,
no m,o nio , na .
.
: , .
. Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XXI. OKO zob. 1655.
, , od
^ .
^ ()
,
1 ,
;
. lio , ,
. . , .
, . .
. ^
, . . nio -,
, " ^, ,
no ,. no u. . , no
1

. 1655 . .

DOPISI IZMEDJU KKAJ1KIH TUIiSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

93

; ,
; . . , ; , . . eye .
. . . .
: ()^ '6 1 -
.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XXII. OKO . 1655, &
1 ^
.
-
. .
. . . lio
. , . . , . .
(?) , ;
; . . ,, ; cauiopii
>
. ETO , ; . .
na , , ;
; ,
; a
.
. . ^ . . , . , ;
a . ;
, , , , ,
. . ,
, . ; ,. . .
Ha . : nonioya . . .
. .
. : Ad acta ant. cap. fasc. 39, nr. 9.

94

?. EACKI ?

XXIII. OKO . 1655. u


.
are () , .
, 1 ; ;
, , ()
. A ;
. . , no , , ;
ni,y ;
. , ; , ,
.
.
, , . .
je . :
(), . .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XXIV. OKO . 1655.
u .
, are, , , () .
, ;
. , , ;
, a no .
.
.
je . :

.
. Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

DOPISI I Z M B D J U KRAJIKIH TUIISKIH I HEVATSK1H ASTNIKA.

95

XXV. OKO . 1655. -


, da
je .
,
,
, . ;
, ,
; , . .
. , , no
, a 111,0 , , ,
() , .
. . ;
. . .
. . . .
:
(), .
Mamurna , : Ad acta cap. ant. fasc. 39^
nr. 9.
XXVI. OKO . 1655.
II. padu u .
,
,
, .
. , ,

a
; a
, a a
. (). A . .
je . :
.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

96
XXVII.

FR. BAKI,

Oko god. 1655. husein odabaa gradiki pie sisakomu


kapetanu Janku Filipoviu radi otkupa kmeta Blaa.

Od mene Huzein odabase iz gradjskoga vnogo uele vjzoko poctouanomu j uzake poctene goz. plemeajte castj j huale dostojnomu
goz. Filipoujchu jauku1 kapitanu Ziska grada poklon j lepo ljubleno
drago pozdrauljenje kako goz zuzedu na krajnj uazdar ufanome.
Po tom toght ouo razuraesmo u. m. uernogha lista, sto nam piete
za naega zusnja blasa, za matjejna brata, da bjzmo ga puscalj na
uas vernj poctenj list j na uasu ueru kerscanzku; mj poctujemo
uaz i uasu uernu knjgu j um hualjmo na uasemu dobrucjnenju,
koj ze na zeromaha zusnja obzjrate; alj mj tako nepusczamo blasa
suda kako bizte uj hotelj; dobro mosete znatj, da ze je bias z namj
ucenjo dobrouoluo due jezere grosa j due goz. puke, a mehmedouaTocza cerio je bilo hjlada i trizta talera, otoga je dao u juanich dve sto talera, a zada mj istemo od blasa zedam ztotjna
talera uenu naso datj j mehmea glauom j due goz. puke; to
ze je z namj dobrouolno pogodjo, da ce dati nj bjen nj haran,
j kada ga harambasa douede onj uecer da ga ja ne uzmem, sutra
dan za nega due sto pet . . . tuerdoh talera, alj ga ja nedadoh
pot ujedan put jz moje kue, kakoze oglazj tko bjo s volje . . .
a mj poctujemo uasu uernu knjgu, poslasmo je natrag, u meh
mea njgdar njstar nj u negueni oczu z lepa njstar nejma; ako
to negov; blasov, brat posale sto je negoue cene jlj duguanja j meh
mea glauom, u to doba ja hou blasa odkouatj i poteno poslati,
a jnako njgdar pod njiedan put bias nejzajde tamo, a toljko nam
nenalese mehmed, (u)j ga jma tko saleti nj plakati ouamo, ako mu
je tamo j umretj, bias nejzajde nedaussj zuoga doguanja sto ze je
dobrouoluo z namj pogodjo; a j to uam dajemo na znanje, da ga cu
od mene dubjczanj da ga kupe j za nega daju nam petsto talera
uze gotouv da ga kvar prodatj da ga salu za . . . gu ne toga nemogu datj, hvali mu brat bitj po tomu negouu dvguanju, sto ze je
pogodjo.
Prama poetku je turski peat. Iz vana: Izabranomu j uem uele
ujzoko pectouanomu j uzake poctene goz. plemenjte czastj huale
dostojnomu Filipouichu janku kapitanu Zizka grada da ze da u doz.
plemenjte ruke prozjmo
Matica u arkivu kaptola zagr. Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
1
Bit e pogrjeno Filipovi" mj. Filipai. U ono doba bijae u kaptolu
Filipovi, ali se zvao imenom Nikola.

DOPISI IZMEDJU K R A J I K I H TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

XXVIII.

OKO . 1655. -
u .

97.
. . .
lio ,
. . ,
; . . : . .,
, ,
; nj,a
, ;
;
; , , ,
. . . a
, ;
;
1 , ,
; ; .
. . . . .
je . : o .
.
. .
. : Adacta ant. cap. fasc. 39, nr. 9.
XXIX. OKO 1655. Ulepufi
mime , da ne
.
.
. , , , , ; ;
;
, . A
;
STAR. X I .

98

FR.

KAOKI ;

, . A , ; , , ,
, , no
.
.
je . :
, .
. Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XXX. OKO . 1655. Hlepivfi, ,
, no
, je .
, ; ,
,
. . .
, , . . , , ere
,
; , , , ,
a , ,
, a
; , ; ,
, ? , .
. .
je . :
.
^ . : Ad acta cap. ant. fasc. 39}
nr. 9.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

XXXI.

99

OKO zob. 1655.


: : ti .


.


. , , .
, . ; .

, no
a , cera () .
1
. ;
, ; ; no
; . ,
; ,
, ();
. , IH,O ;
. To , , () ; . 2 A n o ,
. A ; ; , ;
, a ().
IL'paMa je . :
roc
roc , .
^ . : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XXXII.
OKO . 1655.
, , a
.

roc
1
3

V. br. XXVI.
:

100

FR.

KAKI,


a .
Ilo , , ,
, () ().
, ,
1
. , ,
, ,
. ;
; , ,
, . . , a
. , , ,
; , a ,
, a ; ,
, .
. . .
. lis :

.
. : Acta cap. ant. fasc. 39: nr. 9.
XXXIII.
Oko god. 1655. Husein ehaja pie vojvodi Stankoviu,
da mu izplati dug i neka, mu javi, da li mu je to duan, da e
biti poteno isplaen-.
Od mene Huzejn cehaje iz gradikoga vnogo uele ujzoko poctouanomn tomjce uojuode ztankoujchu, poklon j pozdrauljenje kako ju
naku nakraini. Po tome toga ; moj dragj brate j prjateliu, cudjm ze
tm sto dersis moj dugh sto je na tebe, odlucka noj nikakoua od trn
nejma, a dobro zna, da zam ja tm lanij pocteno platjo i poslao,
sto sam ja od tm na zuoju iieru uzeo j na gozi sto bogha zatuoga zusnia
po poslao iz koztanjce; prozim te j moljm, kako brata j zuzeda na kraj nj, posalj mj moju zujtu, sto je u tebe, i zuome zusniu oproscenu knjgu, j za zedlo da zj inj poslao i platjo sto je prauo; akoli sto
mene jos dusis, pisj mj j na znanje daj mj; ja zam dobar moj dugh pla1

. br. .

DOPISI 1ZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

101

tjtj, ako sto na mene bude tuoga haka j duga, ja zam pokoran zuomu
dtsgu, a j a z a m t m jos lanj poslao po Alj cehaje stoje na mene bilo;
je lj dodano ne Ij, da znam, knjgu mi pii i posalj; da znam, je lj tj do
dao neli, da ze knjgamj neprepizujemo; a j od ele ako je sto tm
potrebno od nae zemle, pii mj; neu ze kratjtj tm zlusjtj sto jakj
budem; j da zj zdrauo j uezelo na krajnj.
{Kao post scriptum:) Ja zam pocteno poslao est aba. a zadnu zj
poklonjo; da bog pomose, je lj ti Alj celiaja dodao ne li, da mj zj u ureme
glaz i knjgu poslao po tomu zusniu, koj tu knjgu tm (u) ruke dodade.
Prama sredini je turski pecat. Iz vana: Oua knjga da ze da poctouanome Tomice uojuode u poctene ruke prozjmo.
Matica u arhivu zagr. kaptola: Ad acta cap. aut. fasc. 39, nr. 9.
XXXIV.
OKO . 1655. - , , da ,
je on ( ) ()
u ^.
are
, 1 ,
, . , iiiy
. ,
? , na
, , : ara ara (), ,
,
, ,
. , , , ,
,
, ,
;
, ,
. , .; 1

. . V. br.

XXX,

102

P E . BAKI,

; .
.
(Ha .) ,
, ,
, ,
, , ; ,
, , ?
, ;
.
Ha je . :

. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XXXV.
OKO . 1655. EeRep
, , da na
Ifeumoeufia.

()

. , ,
, , 1 ,
, car ,
, ,
, , a no
car . ; ; ,
, ;
, , .
.
. .
je , . :

. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
1

Had :

DOPISI IZMBDJU K R A J I K I H TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

103

XXXVI.
OKO . 1655.

, da u
.
,
()
, ()
. , ,
(), ,
. ,
;
, ; ; , ,

,
() . ()
. .
je ; nad je , a nad : , .
: ()
.
. : Ad acta cap. ant. fasc.39, nr. 9.
XXXVII.
OKO . 1655. u
.

. ITo , ,
nonioyanora , , , .
()() ()
,
. , ,
,
; . .
, ,
; , -

104

FR.

RACKI,

; ,
car ; ;
; , , ;
. .
.
je . .
. .
. Ad acta cap. ant. fasc. 5,9, nr. 9.
XXXVIII.
. 162.
u u ,
da .

roc n .
. . . . , . . ;
. roc ,
, , ; a
,
, ,
, :
, , ;
;
, ;

; , . .
; . . ,
, , na
. . ,
!, !
; . . , , ; , () ;

DOPISI IZMEDJU KJRAJIKLH TUBSKIH I HRVATSKIHA

STNIKA.

105

, :
, ,
,
. . ;
,
, no ,
.
, a . .
. . .
,
,
; . . , ;
a , ,
, ,
, , . , ;
. ?
; ,
; MIT . .
]) , -
, , ;
, .
. . ,
; : "
. . ; , ,
na ;
, ,
;
;
, ,
, -

106

FJEt. BAKI,

. . ,
; ,'

. . .

; no
. . . : ;
, ; , ,
na . .
Datum die 4 Julii 1662.
_
. : Adraodu Reuerendo Dono Dono Andrea
Suak Canonico Vener Capitulo Zagrabi ac Capita Zizienzi Domino
Dono ac Patrono Clementissimo.
Zizium.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XXXIX. Tod. 1662. u "
ce , da
.

. Tlo ,
, , , .
(), , ;
, ; ;
, . ;
,
, a
. ,
, ,
,
no , , , ;
;
; ,
,

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH

ASTNIK A.

107

. ; ,
, , , , no . ; a a
;
: ,
. . via,
.
. .
: Ta . .
. : Ad acta cap. ant. fase. 39} nr. 9.
XL. Tod 1662. dan 18 .
() no , nou
.

. .
.
,
, ,
;
, , , a ,
, ; , ;
, , ,
. , .
,
.
. .
je . :

.
Jlpunucauo je: 18 Jan. 1662. occasione Jacobi. Capit. Dubicensis.
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.

108

FR.

KAKI,

XLI. Oko god. 1662. Stjepan Truhar, sisaki dizdar pie kostajnikomu dizdaru Omer-agi radi zamjene sunja Habiba s drugim.
Od mene Stephan Truhara disdara Siska grada poklon uele
lipo posdraulenie Omiragi disdaru, kostaniche grada1 junaku
uitesu stoiechemu na kraini. Po tom toga priel sam list od v. m.
koga mi pisses sa Haliba da bi ga poslal sa gabora na uassu uiru;
ali sto mi pisses sa gabora, da bi tamo poslal Habiba sa iesero talerou, a iosche bi tamo na gaboru ostalo tri sto sedemdest;
disdaru sto se uami uididi sa one tristo seilmdeset, gdo bi e uami
tamo plachal; a gaborie seusem tamo, negoua sva bratria dva sina,
tamo uam ie negoua sena, negoua bratia matti; ia nigdar tamo Ha
biba nedam, doklam godar on sue one drusine neda; ar ie Habiba od
iedne kuche, oni od iedne ; ako Habibu oude uumreti a onoi drusine
tamo; a sto se Habiba pristoii, kada sam ia uam Habiba bil poslal,
ter ga neste onda hoteli primiti, ia uesda pako nega (ne)dam; doklam
sue one drusine neoprosti, sto ie one kuche, ako mu oude umreti;
a sto mene gabor pie, da se ie pogodil, sto se bise gaboru pogagati? a on dobro sna, da ga ia nesam tamo poslal niti gospoda;
nego ie on Habiba bil dobrouolno obechal, Ferencha oprostili, a nami
sa gabora nistar ne, niti maramo sa niega, necka niega radi stogare
tamo uuslano; chudimo se gaboru, sa sto oni to chini; sna dobro gabor,
da ste mu sue odegnali, marhu, drusinu nega glau(u)m tamo odnesli;
a sto se Habiba pristoi, uu niega su dusnichi taki posegli pokli
s=u ga uuseli nego ga ia sastami oude u gradu; i Habiba ia nigdar
nedam tamo, doklam neda sue one drusine Ferencheue; a sto se
uere pristoi, ouo ti u nasad salemo postuiemo; s tim da si sdiau
kako yunak na kraine. Amen.
Iz vana: da ce damu Koc^ .
Matica u arkivu zagr. kaptola: Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XLTJ. OKO . 1662. -
, da ,
da noeii^e.
, . .

, br. XXII.

DOPISI IZMEDJU

K E A J I K I H TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

109

. A no ()
. a . . no
a ; () ,
;
, , . . , ; , ()
() (), ; , no no (); .
, , ,

; , . .
. . . . .
. Ha :
noni,eiie
.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XL III. OKO ZOO. 1662. "
, je damu ,
, da , ne
.
.
1 , ,
, a ,
, car
, ; ; , ,
, a , ,
, .
.
Ha je , :
.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39f
nr. 9.
1

V. br.

110

PE.

KAKI,

XLIV. OKO . 1664. , da , da fie eefi ,


je .
, da od .
, , ;
,
. . lio , ,
; ,
, ; ;
a ,
; ( ) ; a
;
, ,
,
; ,
; ; ,
. , . .
cpeduuu je . : 0 . .
^ . . Ad acta cap. ant. fasc. 39,
fir. 9.
XLV. OKO sod. 1664. Xacan Bajdufiy
u padu dyza u .


;

. . , , ,
no , , a ,
1

eod. 16551667.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

111

, .
,
.
, , , ,
, , no
. ; . . ,
, .
. :
,
, ,
. .
/ . : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XLVI. OKO . 1664. - da , amu 600 .
- , . ,
. . () . . . . , ^
, , , ; ,
, , , . . .
. . , ; , ,
, ,
;
,
, , , , ,
, a , , .
Hpu Kjpajy je . cmoju oeo:
. ()-

112

FJR. KAKI,

;() .
. . nonip . .
^ . : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
XLV11. OKO . 1664. ^
, do ; jedno
, da 20 ejedapa Meda.
,

, . ( )
, 1 ,
. , , ,
7 no
. , , ,
. , ()
, ; ; ,
. ; ,
, () ,
% , no
, ; a ,
. ;
, , a
:
, . , .
() . .
: .
. Ad acta cap. ant. fasc. 39. nr. 9.
XLVII1.
OKO zod.1667. - IHepufi nume JKocy, da od ,
da ne Re .
are

DOPISI IZMI3DJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA,

113

, a , .
, () , () ,
, ,
, ( )
, ;
, , . ,
. (); ; . () . .
je . :
.
. .
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39?
nr. 9.
XLIX. OKO . 1670. Idpeuc ,
() , da je
.
()
1 , . A no : . in,o , ;
, HIO
. ,
. , . , ?
. 1 , ?
, nia .
,. .
Ha .. :

.
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
1


STAR. x i .

. 16671700 .
8

114

HR, RACKI,

L. . 1678, 6 . . u , u .


. . . A no . .
3 , no ,
, ,
,
, a . . . . ,
; ;
, ,
. , .

, 1 , ,
, ;
,
,
, ,
.
;
, , , ;
.
, 6 ; , ; nio
2 : , ; , .
; , ,
1 ; nio , , a .
, , no .
,
3 ,
1
2
3

IV.
.
-.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HKVATSKIHA

STNIKA.

115

, a 9 . () ;
, ,
,
; , ,
;
,
; : ,
. , ,
.
, , , . .
, , , , ,; a
7 ,
. a , ,
; BIO
, ;
,. , ,
; ,
, . . . ,
, a , ;
;
, : , .
. a
no , ;
,
, ,
, ,
,
; , .
, a . a ,
, , ,
. . ,
, :
? :
4fe

116

I?K.

RAOKIj

, .
: ,
, . : , ? :
. : no }7 ? : no
20, no 25, no 30, no 40 . : , ? :
! , , no
25 . : ,
. ; : ,
, . : . .
, . :
, , ; ,
. , , :
, , . ,
, . , , ,
, ,
, , ? a , . ;
,
: , . : ;
, a , ,
. : , , , ,
. a 7
. a
, ; .
: ? ,
. . ? ,
.
. ,
;

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

117

; : ,
. .
. . no
;
. }, , ,
, , ,
, . a
, ,
, ;
, , . ?
, ()
, a
. a ;
,
. . ;
, HIO ,
HIO
. .
. G 1678.
. .
LI. . 1678 . TOMU
Ayzycmufiy, da je da fie od
TOMU U , da mo . .

1
, a
eye ,
. ? ,
, nio
, ; ,
; ,
, no ; , ;()
;
.
, , .
, no

118

PR. RACKX,

. Ha .
. .
je . : .(
, a
.
Na drugoj stremi: Po tom toga sto ste nam Vm pisali poruchiuali zaradi Tome naega Zusnia, da bi mu po pol struke uuzimali od Cine na uuzaki put, kako ie nad nime pet struka, tako
radi Vm uolie niegoua Ziromastua pri ostale Gozpode iesmo to
uuchinili da mu budemo na uuzaki put po pol struke priemali, ali
tako s takouem putem da ga budete w letu chetiri puta zlali,
za koiu inu Tominu Tomu sue k nam Vm Viru uzlati; a mi
Vm salemo nasu Viru Virni list; za uuze ono blago sto Tomo
uise Cine polag nauade donese k naem rukam i w ruke nasse
prida; da smo mi dobri za nie naa Vira kerschanzka, y oui
Virni list; k tomu za dua foringasa takai, koy oude nekomu
nistor dusni nezu, mogu zlobodno z nime doiti; mi smo dobri
za nie, kako za blago; ouo zada Tomu uzlasmo da nam
ouoga puta donese pol struke u dobreh Haba, akoli pako do
bre nebudu, w druge se Partike ze uuzimalo bude. I ouo dasmo
Tome roka zmertnoga petnaist dana a putnoga mesech dana. 28
Februaru.
sazp. : Ad acta cap, ant. fasc. 39}
nr. 9.
LII. god. 1678, 17 lipnja. Kanonik zagr. i sisaki kapetan Tomo
Angusti pie Ibrahim odabai Sajtoviu u Dubiti za suznja Tomu.
Po tom toga neka znate, kako mi uas primizmo list, w koiem
nam piete, da Viru uassu za Tomo nassega zusnia i niegouo uze
duguuanie zlati iezte gotoui, nego sto ie verlo ziromah i uelika czena,
od koie da bizmo mu dui ztruke odzekli; ali to znaite, da ie to
nemoguehe; ar duguuanie uam pizano dobrouolno iezt obrekel, nego
to kako z(a)m ua. m. i poperuo pizal, da ako dobro blago verno
i poteno bude nozil, hochemo ze stanouito neto odzekati. Ouo ga
zada wzlazmo, da nam iedno doneze ztruke, koiu mu ie lasne i
iedan duplitni dobro gosspoczki poplon, koie V. M. moe mu dati i
za oztalo Vassu viru zlati, primitiju hochemo, ali tak i z takouim
putom, da nam na uzaki putt po czelo ztruku zlali budete; a sto

DOPISI IZMEDJU KKAJIKIH TUBSKIH I HBVATSKIH ASTNIKA.

119

uisse doneze more zi zlobodno probaratati polag nauade, kakozu i


dozad zusni chinili, sto pako z naim blagom dugo stenta dole,
trpeti nemoremo, da bizmo ga od Porukov neizkali, i iosche do
ozam dan terpeti hochemo, ako pako do ozam dan nebude nassih
ziisan i z naim blagom, clmti hoc(e)te i druga kraina sto zrno od
nih chinechi; nie to zuproti Boghu i prauiczi, daze nasse ni kriuo,
ni tusno tamo zadershaua? nego V. M. za tim budite da nasse
Zusne gore wsalite, daze prauicza na ztran nemeche i daze kraina
nezapira i da ziromaski poruki zla netrpe. AkoH mu pako V. M.
nedazte gore imenuuane ztruke blago iliti uere, a neka Tomo ide
glauom zredi, to chemo ze dobra poztelia naiti. 17. Jun 1678.
Ibrahim ode-basse scripta.
u . : Ad acta cap,
ant. fasc. 39. nr. 9.
LIII. zob. 1678. TOMU , na
, za , da .
,
, ,
, .
, , ; , 1() ()
;
, nio
,;
, nio
, a , , a
. ,
, a ,
,
iiouieHO .
no ,
no ,
; roc y ,
. A ; ;

120

I4R. EACKI ;

; no ; iiaiiL A
, na ,
TOMOM , 6
, .
. .
/ je . 14 :
. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LIV. . 1678. Cncavmi u
Aezycmnfi padu .

.
; ,
no
; . ,
, \
; ,
, .
, , a ,
? .
, ? .
; no ,
na , .
, .
, .
je od , , a no : TACZ.
: .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39
nr. 9.

DOPISI IZMEBJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

121

LV. . 1678, enfx TOMU u


padu .

,
,
. ; roc ,
roc , , , mj ,
roc no ,
;
. roc . ,
; roc.
, ; roc na . ^ ;
.
roc ; a
7 roc . roc roc
.
Ha je cmpauu npiijenuc ,

, .
cpedumt je > .
1 : , roc
roc a
roc . .
Mammpa . Ad ada cap. ant. fasc. 397
nr. 9.
LVI. . 1678. Cajmoeufi TOMU zycmufiy TOMU U , da je ,
na .

,

. ; ; . , . . ;

122

F R . BAKI;,

. . . . . , ;
, , , , a
? a ,
. , , , ,, no , ; ,
. , ,
, , ()
; , ~
, no ; ,
. . . , ; ,
no no , a & , () ,
, , ,? 7 ,
.
, . . .
Ha je npvjemic ,

u .
. :

.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LVII. god. 1678, 31 listopada. Toma Augusti zagrebaki kano
nik i sisaki kapetan pie Hasan odabasi Girkinagiu, da je njemu
za ljubav odpustio dvjema suznjima neto od ucjene.
Od mene Tliomasa Augusticha Cauounica zagrebachkoga, kapitana uuze kraine zizachke Postuuanome uitezu, potenu Junaku
Hazan Odabase Chirkinagichu grada Dubice posdraulenie kako potenu Junaku na toy kraine. Po tom toga doide na(rn) od Vm Vira
uirni list za naega Zusnia Ziue, koiu uiru nesalite nego za dui
sto petdeset talirou, tulikose uu pisse, molite nas, da mu
ostalo od Cine odbiemo kakoti poldrugo sto talirou; al ie to preunogo; mi tako neemo, nego zaradi Vm uolie negoua otcha peruoga zuzanstva, da bude uerno poteno hodil, ouo mu odbiamo
sto talirou, a tristo bude dusan dauati, tako ouo Vm Viru obder-

DOPISI IZMEDJU KBAJ I K I H TUBSBlH I HRVATSKIH ASTN1KA.

123

sasmo za poltreto sto talirou, a pet deset uergosmo na poruke;


ako Vm hoete dati na to Viru uuzlati, primiti hoemo; akoli
pako neete, a ui na(m) Ziuu glau(m) na zridu; a mi Vm potenu
Viru nazay.
I tako na(m) piete, da bi mu od puta neuzimali nego po 25
talirou, to hoemo radi uase uolie uuchiniti, kakoti perui put;
potlam pako na drugi put po bolie uzeti hoemo. I ouo mu uuchinismo roka 15 dan, ako pri Vm posal opraui dobro z dobrim; ako li
nie, a ui ga uzalite glau(m); ako li mu Vm Viru daste Partik,
mi smo Vm dobri za niega, naa Vira kerschanzka, i oui nas
uirni list, sto godar do naseh ruk doide, da ga neemo niti nedamo
ni za nichi dug ustauiti niti zapacati.
1678 prefata 31 8bris exmissa.
Na drugoj strani drugom rukom pie ovo:
Od mene Thomasa Augusticha Canounica zagrebachkoga, kapitana uuze kraine sizachke, postuuanome uitezu potenu Ju
naku Ibrahim Odabase Saytouichu graa Dubice pozdraulenie Vm
kako Vitezu na toi kraine. Po tom toga ieste na(m) Vm dua tri
puta pissali, prosili nas, da bismo zusniu naemu Thoma uuchinili miloschu na pet ztruk a estu da bismo mu obalili, bili smo
rekli, da mu za zada nistar obaliti nechemo, doklam nebi uideli
sta; gledechi Nistar manie zaradi Vm uolie zaradi niegoua Ziromastua, ouomu uuchimsmo miloschu obalismo mu iednu elu
struku, to ie to zedla, tak z takouem putem da na(m) uu letthu
bude dusan dati dua puta po elu struku d o b r u P a r t i k u, kako
ti uezda uu Jezeni, drugoch uu letthu; a polag toga ako uech
krat puta uuchini, nechemo mu od chene nistar uzimati. I zato
Vm hoete na(m) dati Vau potenu Viru uirni list za Thomu
za niegouu Cenu. A ouo mi Vm daiemo zalemo uasu Viru kerschanzku oui nas uerni list, da zlobodno Partik daste uuzalete,
da ga nechemo niti nedamo ni za nichi dug uustauiti niti zapachati, stogodar k nam do na?eh ruk doide; a stogodar mi primemo, ono ua(m) hoemo uazdar pissati; a za drugo ostalo sto
baratal bude, bude ua(m) rachun daual.
1678 die 31 8bris missa.
_
I to mu miloschu za to uuchinismo, da Vm on z nami bude
uerno prauichno poteno hodil.
Obadva je lista poeo pisati kirilicom, to dokazuje pred prvim
listom prekrieno: , a pred, drugim: .

124

PB.

KAGKI,

Pri kraju drugoga lista puno je rijeci prekrieno; medju njima i


ove: I ztim Bog Vm zdrauo dersi na toy krayni amen.
Sastavak u arleivu zagr. kaptola: Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
L VIII. god. 1678, 21 stud, u Sisku. Sisaki tamniar Juraj Tomini pie Tomi Avgustiu, kakve je glasove dobio iz Turske.
Zlusbu moiu Vm ponisno porucham. Morem Vm obsnaniti, kako
zada im Pondelek dosal ie iz Turak Thomo Mikulich, tako Tomo
ie list donesal, koiega Vm euo zalem prepizausi, a Mikulich nistar,
niti nikakoua lista donesal nie; kada smo ga pitali: kai si oprauil? odgouoril ie, danikai; bili ih nismo, nego sam ie zaporuchil; za
Ziua pako pouidaiu da hoe doiti zkupa z Ribaricem im ladie. Barich pako Harambasa dognal ie uolie, koie ie Ziue dognal is Topoloucha, pak su ie onde potukli, iednu su Ceterth dali na Duor;
Vm znate sto ste z nu(m) cinechi; za deruo kako ste Vm pissali,
izda ganisa(m) hodil izkat; ali ga idm taki; kada ie naie(m),
taki hou Vm obznaniti; z tim bog Vm zdrauo dersi.
Actum Zizzi die 21 novembris 1678.
Vm Na zlusbu gottou vasdav Juraj Thomiuich porkolab zizachki.
Iz vana: Admodu Reuereclo Dno Can. Thoma Augustich Canounico Zagrabiensi, ac Praefecto Provinciae Ziziensi Dno Dno mini
Clementissimo.
Matica u arhivu zagr. kaptola: Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXI.

. 1678. . ,
da , tamo .

, ,
, .

; ,
, no
; , a .
, ; , ,
, ,
n^o 7 ;
. ; ,
, ; a , -

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

125

() , , () .
. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9. no cmpanu .
LX. . 1678. us

, da .
()
,
. . . , no , / .
, .
, , , , , .
, , , ; . . neke ;
, ; .
na .
: ,
na
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXI. . 1679. . ,
TOMU ,
mamu , je on . . .

, , . ,
, ,
, ,
, . . ;
, , * . , ;
. . . , ; ,

126

E"E. RAKI,

, , .
. , .
. . . . .
- . .
sa , , . , .
je . : .
Na drugoj je strani odgovor Augustiev:
Od mene Tomasa Augusticha kapitana zizachke kraine potenu
Junaku Hazan Odabasi Cirkinagichu grada Dubiche poklon pozdraulenie kako Vitezu na toy kraine. Po tom toga dersali srno, da ie
Comendant uzir ono pozlal, sto ie po Maoluue zmerti ostalo bilo,
pak zada Ziuo doide i z Vm listom, iz koiega razumismo, da ie
iosche 15 listicha uu Comendanta ostalo; zato iesmo ili zami
glauum Comendantu zaradi toga, dosta richi z nime radi toga
imali; tako se Ziuum pogodi taki mu plati; Viru Vm iesmo
prieli, kako smo do sada pissali, 50 talirou iesmo na junake
uergli; cino Ziui uslasmo, Vm viru nasu zalemo; i udimo,
da mu zlobodno Partik morete dati; mi smo Vm dobri za niega,
naa Vira kerschanzka da ga nedamo ni za nichi dug usstauiti
niti zapachati, stogodar Gna uu nae ruke doide, onda Zyuo
da hoete nam zue popisati sto zlali budete; od tata pako neka
se zam chuua; za to nismo niti naa Vira; od Ziue pako hoemo
uuzeti od Cene ouoga puta 40 talirou polag cene Zuzanzke; tamo
Ziue dugo nedersite nego ga na berso gore i z Tomu Zkupa uzalite, iosto ie partike zada prokoga hoe biti na rechi iesmo Ziuum
gouorili, da bi nam Vm uzlali nekoi Partik nam potriben; akoli
uzalete za nas bude, taki ga platimo; akoli za nas nebude, proda
si ga ili uam ga nazai donese. 19 Marty 1679.
ajwuey })- : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
LXII.
TOMU

. 1679.
, da je
pacrvpodajy na .

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

127

, .
, ,
,

. . ,
, . . . , , , , , , a
, , ,

, a ;
a , ,
, ; .
cara ;
, ,
, . ,
n o t e , , . . . , ,
; , ,
. A ni,o ,
, ,
' ,
. . . . . . . ;
, neke, a
. ;
.
. .
. Us :

.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
LXIII. . 1679. Xacau Tomu , da je .
.

. . -

128

. RAKI,


. ,
. . , . .
, , . ,
. A () ; ,
, , ; ,
. ; ; ; . A
, , .
, , .
no , a . A
; , , (?) ;
.
, ,
. ,
. , a
. . . , .
Cnpueda je .
Na drugoj strani latinicom odgovor kan. Augustia:
Od mene Thomasa Augusticha kanonika zagrebachkoga kapitana kraine zizachke postuuanome vitezu potenu junaku Hasan
Odabasi Cirkinagichu grada Bubice pozdraulenie. Po tom toga razumismo sto nam pissete list po Ziue zaradi naega meda, koiega
smo po niemu uslali; piete, da uam nie meda izazlo nego zedam vidar; more biti ; da ie sto to, sto ie uu iednom zudu, ali eto ie uise
ie uu drugom zudu metneno. A sto nam pissete, da nam partika
nemore prispiti do ulaskih duhova, ali to proide, zato hoete
nam taki za tai nas med partik uslati, kako smo ua(m) pissali, a
meda, koi ie zaostal bil za koze, eto ga Ziuo odnese (10 vedar
oka 25). A sto nam pissete da uam meda ueche uzalemo; ali uu
liudi ima meda dosta, ali nedadu prez partike; nego ako hoete
meda imati tako partik na frikom uzalite. A sto na(m) pissete, da
bi bilo u nekoiem Siuino' medu zemlie, to na(m) zal, sto na(m)
za to pissete, ali su mu od toga ochi i pamet, da uidi sto uzimlie
kakoui med.

DOPISI IZMEDJ17 K R A J I K I H

TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

129

& : .
; .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LX1V.

. 1679. Xacau

TOMU
.
. , ,
, ,
a ,
;
;
;
; ; a . . (; nio
, ,
; ,
,
; . . ,
.
. . . , .
. : . .
.
. .
Ha ' .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXV.
TOMU

. 1679. ()
&, u padu
it/ujeue .


STAE. X I .

130

1 . IIAOJII,


. , ,
.
, ,
, () ; ,
, ; (),
; ,

, a ;
; , , , () .
AKO ,
. .
je . :
. .
Odgovor Tome Augustia:
Od mene Thomasa Augusticba Canonica zagrebachkoga kapitana uze kraine zizachke potenu junaku Cirkinagichu poklon i poz.
Po tom toga razumil sam od v. m. lista kako mi piete za naega
zusnia Ziuu, da bismo mu sto od cine odzikly, uelite da ie Ziromah da uam za blago viru nasu uzalemo; na koie li ste blago
zlali; ali neka znate, mi smo do sada Ziuino bostuo prestimali,
tako malum cinu(m) uinili, na koiu. se ie zam molil . dobrouolno
obechal. I zato v. m. piemo, ako ie uolia dati za niega i negouo
dugouanie viru uirni list, a ie to za etiri to talira, primiti u
hoemo; ako li bi se Ziue zmert pripetila, da mu hoemo zina
primiti. A ouo mi Ziuu uzlasmo rokom 15 dan, v. m. piemo
(na molbu niegouu) nasu viru kerschanzku oui nas virni list, da
mu zlobodno moete blago dati za onoga puta, to ie to deset aba,
15 kamenou zoli, zobunou duadeseti; ako li mu sto mosete uise
dati, sto godar do nae ruke doide, mi smo dobri za to naa vira
kerschanzka oui nas uirni list, da ga neclaino ni za nichi dug
ustauiti niti zapachati, nego mu hocemu po nikuliko za oui put
uzeti, a drugo ostalo si prebaratati, potlam toga na drugi put
viru potverditi pisati na kuliko mu na zuaki put uzimali budemo.
u . : Ad acta cap.
ant. fasc. 39, nr. 9.

DOJPISI 1ZMEDJU KRAJIKIH TOKSKIH I HKVAT5KIH ASTNIKA.

131

LXVI. . 1679. u
donucyfy cu padu .


.
, , . . , . . ,
. ,
;
, ,
,
, . ,
, a . , no
; xol\y
, , ,
, xohe ,
. . . .
, . . .
. .
Ha je cmpauu njmjenuc dpy~
u .
Na treoj strani pie ovo:
1G79 die 10 Augusti juxta Dnom A. Rudor commissariorum relationem ven. Capitulum prescripto captiuo adhuc imam relaxauit
ztrukam, sequutur 17 pertes, habbas 24, velentias 24, poplon 24,
zatiam 24; siDgula vice toties quoties cum mercibiis aduenerit media
ab eo ztruka accipietur. . .
Od mene Thomasa Augusticha Canounica zagrebachkoga kapitana kraine zizaehke Postnuanome Vitezu potenu Junaku Ibrahim Cehaie Pyre grada Dubiche pozdraulenie.
Po tom toga priieli smo list uas, iz koiega razumismo sto nam
pissete zaradi nassega zusnia Thome, pissete nam za tri ztruke
da biste za niega dauali, toie to u habah, a ostalo da bi mu obalili; ali moy , do sada su mu gozpoda ueliku miloschu uuchinili bili; ali Thomo z uelikum ciganium hodi; nego sto e te gozpode

132

FR. KAKI,

Vm znane, tako zaradi toga euo iosche ienu struku mu obalismo,


ali tak i z takouim putem, da ga u letu etiri pute budete zlali,
u zuaki put da mu se bude iemalo po pol ztruke, to ie to uu
habah, velentiah, popluneh, zaitianeh, to nie radi niega nego
radi vase uole. Gozpoda mu tu miloschu uchinise; ueche se zato
nie triba z nami prepizauati. Z tim da ste zdrauo na toy kraini,
Amen.
Onda sliei: 111. d. co. d. Thomae Wolfgango Erdeodi e Monyo'rokerek, Montis Clauclii perpetuo comiti, s. ces. regiae Maiestatis cubiculario, camerario et confinii Petrinensis Capitaneo ecc.
Prama sredini irilskoga pisma udaren je pecat.
:
;
.
. : Acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXVII. . 1679. -fiexaja u ^
Ayeycmufiy, u ,. da

^.


a .
? , , ,

,
. ; () , ,
, . ;
.
, ? a ,

a , , ,
. A ; ,
.
. .

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH 1 HRVATSKIH ASTNIKA.

133

, od
.
Ha je ripujenuc , a / je .
:

.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXVIII.
. 1679. Kecmuiiy y padu , je
.
.
; nam ,
. . , ;
: , , ,
, ,
, .
. . ? , , a ; a ; . .

. . .
. . A ,
.
Na drugoj strani pise latinicom:
Ouo salemo naega zuznia Thomu rokom petnaist dana, koiega
salemo na inu, iliti glauno dugouanie, komu ie cina 24 habe, 24
velentia, 24 popluni, 24 cilimi; 24 sidla, 24 pusela zaitianou, y
tako da nam ovoga puta donese iednu ztruku. I zato onomu ju
naku pissemo, tko mu godar partik dade, slobodno mu ga more
dati, neka se nikakoue zastave niti zapreke gore imenuuanu
blagu neboi; i1 tko mu partik nedaie, neka nam oni junak peruo

134

PB,

BAKI,

pisse, da uidimo, budemo li viru od niega primiti mogli, z num


zadouolni biti.
Pripisano: 30 nouembris abiuit".
u . : Ad acta cap.
ant. fasc. 39 nr. 9.
LXIX.

god. 1679. Osman odabaa Kesti pise Tomi


da ne moe dati vjere za kmeta Tomu.

AugiistUu,

Od mene Ozman odabase Kezticha Dubice graa uele uizoko postuuanomu gossp. gossp. Thomasu Augustichu Canouniu zagrebacbkomu
i kapitanu kraine Zizachke lipi poklon i ponizno, drago, liubleno pozdraulenie kako gossp. kapitanu. Po tom toga moi kapitane, razumismo iz Vaega postouanoga lizta, koga nam piete po Vaemu Zusni
Tome, koiega zte wchinili inom, i od naz potrebuite Veru za niega,
da Bogh pomosi, nami viruiete. A Vira moia gosspodine, ja
moie vire za niega nemogu dati; da mu ie zpodobna ina, ier ie
uerlo ziromah, dusan i \v nasoi zemlie i uerlo muchan; a hochete razumieti i pozli, ako nebude ouako, hocbe nae richi ztid bitj od
uaz i od poglauiteh liudi; i z tim da zte zdrauo na toy kraini.
Amin.
Priepis latinicom u arhivu zagr.. kaptola: Ad acta cap. ant.
fasc. 39, nr. 9.
LXX.
Oko god. 1679. Sisaki kapetan pie Osman ehaji Paliniu, Ali odabasi 0uricu i Omer odabasi radi njihooa sunja Gabora^ moli ih, da budu milostivni na toga sunja.
Od mene kapitana zizackoga goz. Ozman Cehaij Palinicu y Aly
odabasy Curicu i Omer Odabasi poklon i posdraulenie u m kako
Vitesouom krainsnim. Po tom toga goz. i Vitesoui ouo primili od
siromaha Gabora Zusna nazega negoue tusne i keruaue knige, iz
koih razurnim negouu neuoliu i boi, koi od niega ziromalm chinite,
zto nebi bilo potribno u rn chiniti od siromaha Gabora, ar dobro
snate kako ie gabor na u m i goz. Disdara tamo uslan; a zto od
niega ischete chinu i susnia Habiba 1 da uam ga dade i da uam ga
ie Gabor obechai pod iezero talirou; i tako nam Gabor pise, da
ga usalemo; ali zrno mi pisali goz. Disdaru i uslali knigu, da mi
nismo uridni Gabora uaditi, ueche ga neka on uacli tko ga ie tamo
uslal, a drugo to nie potribuo Gaboru initi, ueche kako se ie nie1

V. br. XLI.

DOPISI IZMEDJU KEAJIKIH TUESKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

135

gou brat uinio iezero est zto talirou, to ie i Habiboua ina;


snate dobro, sto ie od Ferenceue chine odpalo tri sto talira;
tako mi nismo ciganzke uire ni deteche richi, nego sto ienkrat
rechemo, ono ie naa iztina: mi zrno pisali da ga nigar nedamo
Habiba za gabora, ueehe sa onu drusinu, koia ie od Ferenczeue
kuche oduedena; ar i sami dobro snate uu naemu sudu, da
nismo uersni Gabora uaditi, iedno to, poruchi ga tamo nisu uslali,
niti mi gos. drugo to, Ferenca ste na domu pozekli i tamo glauu
odnesli; tako bi to Turzki i kauurzki sud uchinio gabora prosta;
ali zta uidimo niegouu ueliku neuoliu, koiu nam pie i na niegoue
sue gledechi i na ouih liudi poglauitih, koi k nami doidose, uchinismo i ouO; uslasmo zusna Habiba ouako i z ouim putom, kako
sam i peruo pisal na uzu onu drusinu, ali mu uolia Gabora opro
stiti glauu za glauu ali Gaborouu enu i mater, ili mu uolia Jesero i ze(s)t zto talirou simo donesti, kako se ie s nami pogodio i
pod ta ga put tamo uslasmo. Ako li se nepogodi za Gabora ali
sa negouu enu i mater z nami, i ako mi nebude na rok ali Ha
biba ali gabora, hoete chuti, zto se hoe od porukou uchiniti habibouih. A sto ui Gabora biete i kinite, uersni ste. ier ie uu uasi
ruchi/sta u m nie bi bilo podtribno chiniti; i ako ga zada budete
bili, uerzni ste; a imamo i mi uu nasi ruchi uazih zusan a uazih
liudi, gdi moremo oduernuti, ueche se smislismo na boga i na
duu; i da nam nebi radi boga i due, nigdar ga nebi za Gabora
dali; neka bi tamo umer a habib oudi; i u m tamo zapouidaite amin.
Sastavak u arhivu za.gr. kaptola: Ad ada cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXI. OKO . 1679.
TOMU , da je
u da ne He , ne ono
, je .
,
CBOBi , , .
, 1 .
1

. . LVI.

136

PR,

BACKI,

. , ,
, . A , ,
,
. , ,
. , ' ,
no . . , ,
?
.
, . , ?
. . . .
je mypcim . : .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXII.

. 1681. Idpeus
. .

1 ()

.
, ; ; ; a , , ' ; ,
, ,
.
:
, a . ;
() , Bani ,
no ,
; ;
1

V. br. XLIX.

DOPISI IZMEDJU K R A J I K I H TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

137

, , a no
no ,
no . () .
, na , .
. .
Ha
: ; ,
, .
je . :

. .
je njmnucauo: 1681 die 28. Xmbris Fides a Turca
data pro Captiuo Marco.
y . : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXX1I1.
OKO . 1681.

. -
. cmeapu.
'.
,
.
; , , ,
, () () . ;
, , . . . ,
, ; ,
. ,
^ , . ;
. . , a
. , , ,
no ; ,
. . .
. ,
, ,
. . . ,

138

F B . BACKT,

sa a ,
, . ra ,
. . M a t e p y ,
, a .
, ,
. . . .
.
je . : 1 , , ;
. .
. Ad acta cap. ant. fasc. 39}
nr. 9.
LXXIV.
OKO . 1681.
/ . u
, da ne .
1\
, f
.
. . , ,
. . .
nio , .
. . , ra
; 7 ra
. To ,
, , ,
. . . .
je . :

.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA,

139

LXXV. . 1681. u , da je .
()

; ,
. , , (), .
,
, ;
; .
. .
cpedunu je . :
, , , ,
.
^ . . Ad acta cap. ant. fasc. 39}
nr. 9.
LXXVI.
Oico . 1681.
, da je damu 400
& .

, . , , , ()
, .
: .

, a . , ;
, . ,
, , . . .

140

FE.

BAKI,

je . :
, , . .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXVII.
. 1681. . us
TOMU A.yzycmufiy7 da
/ , maj , .

; ,
. ; ,
. , , a , canio
. ,
, , canio
, , ,
, ; ,
? canio
; ,
; , canio ;
,
,
. AKO , a
() , ,
, ; a , , :
, , ; a ,
; , , ,
, , , .
. .
je . :
() () .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTN1KA .

141

LXXVII1.
OKO 167988. ,
je eefi
.

.
. , , .
. . ? ; ,
. .
,
; ,
. , ,
. , ;
a , , ,
, . , ,
; ,
, . a a , no
? , . . . .
.
Hornby . :
. .
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39}
nr. 9.
LXXX1X.
OKO . 167988. ^
TOMU , u , da je
cup>oma, da .142

VR.

KAK1,

, ;


.
. , , nip ;
, ()
, , 7 ,
,
, a ,
, , , .
(), ,
a , nio
.
.
je decern . :

.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9. Upudodan u npujenuc ,
: ako li bizte ga wzlali na jednoga Vlasicha paripa, za koga
bi zlusio, mi bismo radi Vaemu gosp. pozluziti, sto bizmo mogli."
LXXX. OKO 167988. ,
u
padu u padu .
Inomine Domine. , opara,
. , , ,
,
, (), ni
. () ,
; , -

DOPISI IZMEDJU E.IIAJ1K.IH TOKSlilK I HRVATSKIH ASTNIKA,

143

, m,o' ,
? , , , ,
. , , ,
a ,
; ,
, () ,; . ,
. A ,
; , a , ,
. , a
, . , ro
no ; ;
, ,
, , ;
, .
. .
Ha je boema
^, u .
je . :

.
^ . : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXXI.
OKO . 167988. , u
. TOMU npomu
.
() .
,
. ;
, a , (); ,
. ; ; , ,
, : , no
, , ,

144

3?R. RAKI^

, nio . A : ,
, ,
,
() . . .
:
.
. : Ad acta ant. cap. fasc. 39,
nr. 9.
LXXXII.
. 1686.

no .

. . ^ .
. , .
a , IIIO ,
? nio ;
.
, a . . A
. , ,
, ; a ,


; ;
^ ,
; nio
, a ; ; , .
, a
. . .
, :
. . . .
Upunnc: Fides Turcica pro captiuo Blaso, seu pro 10 paribus
cothurnorum per ipsum promissorum ad festum proximum s. Georgii anni currentis 1686.
, : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.

DOPISI IZMT3DJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH

ASTNIKA.

145

LXXXIII.
1686,
sa ,
, .
, , . .
.
.
, , , ,
? , ,
; ,
, .
. ,
; ,
,
,
; .
, , , , ;
. . .
je . :
. .
: Litera a quodam Czurinich, ubi pro Blaso promittit
habas 10, cothurnorum paria 10, chilim 5.
. Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXXIV.
OKO . 1686.
,
u od 500 .
are ;
; 1
(),
. lio
,
, , ,
.
1

Mean
STAR. X I .

. 16691706.
10

146

FB.

RA0K1 ;. AKO MB , ; ; ,
. , ,
.
,
. . .
. : ()
roc roc
.
: Fides pro Jouan Vallacho".
^ y . : Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXXV.
OKO . 1686.
, da crno od /, je
.
are
, .
; ,
;
. ,
() ;
, , ; .
, .
, , no , ; iranie ;
,
; - () , , . . . . .

DOPISI I z a i E D J U TURSKIH I HRVATSKIH OASTNIKA.

147

je . : ~
,
. .
: Litera Mehmedaga Serich iz Dubice Aga pro Jouan
Nikolich.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
LXXXVI.
OKO 1686.
, u
,
da od , ,
da ~ , .
are , a ,
. ,
, . ; ,
, . , ,
; , ,
, ()
, ; ,
. ,
, , , ;
, .
. .
je . : Ta

.
nuiue : Litera Mehmedaga Serich, ubi pro
Jouan Captiuo petit.
. : Ad acta cap. ant fasc. 39, nr. 9.

148

FK. KACKI;

LXXXVII.
. 1688. ' -Ra, da od
. , do
.


() . , . . ;
iranie
. ,
; ? a
, ,
;
. AKO , ,
GJ . no () ; ; ()
; ,
, . no , a . ,
, ,
. . . ;
aiycaci>; , no ()
, , ,
. ,
, , , ; ;
. . .
je mypcjm . :
.
: 1688, 23 Maij percepte a Muhar chehaia, in qua offert pro Ahmet habbas 30 imroses albos 30, po
plun 2 et par cothumorum 1.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.

DOPISI IZMEDJU KRAJIKIH TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA.

149

LXXXVIII.
OKO . 1688, .

. .
. , , , , ,
. . () . , , ,
, ,
, a .
. .
lipu je .
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39,
nr. 9.
LXXXIX.
OKO . 167692. ti
^
, u da .


, 1
. ;
, ()
! ; ;
^
,
() . ,
; , .
, . ,
, ?
1

-tijaiue

. 16761692.

150

F R . 1,

ne , ,
. ,
. , .
, ne vama. :
,

. .
, : Fides pro Alia Turca Jezenouecz.
. : Ad acta cap. ant. fasc. 39} nr. 9.
XC. OKO . 167692. u oda , u
, da u , a da
.;
,
. lio , ,
,
,
? ,
, roc . ? , , () ; .
, , , ,
roc, ,
.
roc 7 roc . roc
, ;

roc ,
roc , () 7 , ra roc . roc
. .
, -

DOPISI TZMEDJTJ K R A J I K I H TURSKIH I HRVATSKIH ASTNIKA .

11

. : () roc
roc roc
roc . .
: Litere Turce Pruse pro Juan Magyar, hie mortuus est, postquam cum familia hue uenisset.
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XCI. OKO 167692.
, je cee ,
, da 97 .

;
. ,
, ,
, no .
no , 1 ,
;
, , , . , . , ,
(), () . ()
. .
je . :
()
.
. . Ad acta cap. ant. fasc. 39, nr. 9.
XCII. OKO . 16761692. Xyceuu Cy6uRy,
u .

roc. roc.
roc. 2 roc
roc.
1
2

: .
Biijame . 16761692.

152

F R . BAKI,

. , . ira ? .
;
, . ;

; ,
;
. a
a . ; ; : ;

. .
. a
.
. Adjjec: .
roc. .
() roc.
, roc. . .
. -.
( .)