You are on page 1of 2

NEOLITIK NA ISTONOJ JADRANSKOJ OBALI PJZ II Jadranska zona, 473-635.str.

- proi sve sa slikama iza u tablama Uvod- procesi neolitizacije

Marijanovi B.; Crno Vrilo 1, Zadar, 2009.- osnovno o nalazitu i nalazima (grob, riton) Gudnja, Dubrovnik, 2005., 1-65.str.- stratigrafija nalazita (od I-VI sloja), znat neolitike slojeve, probleme oko ''kulture Gudnja'' + slike (osobito danilske) Geomorfoloke osnove naseljavanja jadranskog podruja u neolitiku, Histria Antiqua 11, Pula, 2003. (ima na internetu kao samostalni lanak i u sklopu knjige Crno vrilo 1115- 135.str) Ravlia peina (Pe Mlini), Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 35/36, 1981, Sarajevo- I i II faza s naglaskom na IIa sloj koji predstavlja kraj danilske i poetak hvarske kulture Neki aspekti pokapanja u neolitiku Dalmacije, Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, 33 (20), Zadar, 1994.

Radi D.- B. euk; Vela pilja, - preliminarni rezultati dosadanjih istraivanja, Arheoloka istraivanja na podruju otoka Korule i Lastova, Znanstveni skup HAD (20), Zagreb, 2001. Vela pilja, vieslojno prapovijesno nalazite- Vela Luka otok Korula, Vela Luka, Centar za kulturu, 2005.- osnovno o nalazitu i vanijim nalazima (npr. finija slikana keramika)- pogledat slike

Benac A; Neolitsko naselje u Lisiiima kod Konjica, Djela X, Nauno drutvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1958.

Brusi Z; Pokrovnik, ibenik, 2009.- osnovno o nalazitu + figurina

Petri N; Kultura Gudnja i primjeri importa u neolitiku Dalmacije, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 21, Zagreb, 2004.

Batovi ; Problemi neolitika na istonoj jadranskoj obali, 1972.

+Crvena stijena i Odmut- pitanja kontinuiranog prijelaza iz mezolitika u neolitik (po emu tj. kroz koji se arheoloki materijal oituju promjene tj. prijelaz iz jednog razdoblja u drugo, to ostaje isto, to se mijenja)