Sie sind auf Seite 1von 41

LECŢIA 3. -

PARTEA ÎNTÂI

incepem cu această lecţie eu învăţarea lătorva cuvinte noi! Citiţi atent şi rcpetaţi-le!

der Bleistift

>

[der bla/ştift]

-

creionul

das Brot

> [das bro:t]

-

pâinea

das Buch

> [das bu:H]

-

cartea

das Heft

> [das heft]

-

caietul

der

Kuli

>

[der kuli]

-

pixul

die Kartoffeln

> [di: kartofeln]

-

cartofii

die Suppe

> [di: zupă]

-

supa

die Tafel

> [di: ta.făl]

-

tabla

die Tasche

>

[di:

taşă]

-

poşeta

die Wurst

> [di: vurst]

-

cârnatul

Acum să repetăm cuvintele noi în altă ordine:

das Buch

> [das bu:H]

-

cartea

das Heft

> [das heft]

-

caietul

der Kuli

>

[der kuli]

-

pixul

der Bleistift

>

[dcr bla/ştift]

-

creionul

die Tasche

>

[di:

taşă]

-

poşeta

die Suppe

> [di: zupă]

-

supa

die Kartoffeln

> [di: kartofeln]

-

cartofii

die Wurst

> [di: vurst]

-

câmatul

das Brot

> [das bro:t]

-

pâinea

die Tafcl

> [di: ta:fâl]

-

tabla

în propoziţiile următoare vom folosi cuvintele noi împreună cu cele învăţate până acum. Citiţi propoziţiile germane şi urmăriţi sensul lor în limba română:

Das Buch und das

> [das

bu:H unt das -

Cartea şi caietul.

Heft.

heft]

Dort ist der

> [dort

ist der

-

Acolo este creionul.

Bleistift.

bla/ştift]

 

Die Taschc ist hier.

> [di: taşă

ist hi:r]

-

Poşeta este aici.

Das Brot und die

> [das bro:t unt di:

- Pâinea şi câmatul.

Wurst.

vurst]

Eine Suppe und Kartofîeln.

>[a/nă zupă unt kartofcln]

-

O

supă şi cartofi.

Das ist eine Tasche. Sie ist

> [das

ist a/nă

taşă, zi:

ist

- Aceasta este o poşetă,

hier.

hi:1]

Acesta este aici.

Das ist eine Tafcl. Sie ist

> [das

ist a/nă ta:f&l, zi:

ist

- Aceasta este o tablă.

dort.

dort]

Acesta este aici. ucote*.

Das ist einBuch. Es ist hier links.

>

[das ist a/n bu:H, es hi:r links]

ist

 

-

Aceasta este o carte, Aceasta este aici, la stânga.

Das

ist

ein lleft.

Es

ist

auch

> [das

ist a/n heft,

es ist

- Acesta este un caiet,

hier links.

 

auH hi:r links]

Acesta este tot aici,

 

la stânga.

Das

ist ein

Kuli.

Er

ist

dort

> [das

ist a/n kuli,

er ist

—Acesta este un pix.

rechts.

 

dort reHts]

Acesta este acolo, la dreapta.

Das ist ein

Blcistift. Er ist

> [das

ist a/n bla/ştift, er ist

auch dort rechts.

 

auH dort reHts]

 

—Acesta este un creion, Acesta este tot acolo, la dreapta.

Din lecţia precedentă ştim deja

că in limba germană

ein " şi

eine

" sunt articole nehotărâto.

Le folosim atunci când vorbim despre persoane sau lucruri nedefinite sau încă necunoscute. Articolul nehotărât nu sefeloseste la plural, de ex.: Bitte Zigaretten! înaintea substantivelor de asemenea nu folosim articolul nehotărât, inaintea sub stantivelor nenumărabile de asemenea nufolos im articolul nehotărât, de ex. : Bitte Bier!; excepţiefortnează cazurile în care dorim să -

precizăm cantitatea de ex.: Bitte ein Bier!

O bere,

vă rogf

Acum verificaţi dacă ştiţi să folosiţi corcct articolul nehotărât. Folosiţi filtrul roşu!

Hier

ist

> eine Tafel.

 

> [hi:r ist a/nă ta:fel]

 

Dort sind

> ein Buch und

> cin Heft.

> [dort zint a/n bu:H

unt a/n heft]

Bitte

> eine Suppe und

>

ein Glas Bier.

> [bită a/nă

zupă

unt

a/n gla:s bi:r]

Hier sind

>

•••

Kartofîeln.

> [hi:r zint kartofeln]

Wo ist

> eine Tafel?

 

>

[vo:

ist

a/nă ta: fii]

Das ist

> cine Frau.

> [das

ist a/nă

frâu]

Wo sind

> c«ne Wurst und

> ein Brot?

> [vo-‘ zint a/nă vurst unt a/n bro:t]

în

continuare urmează un exerciţiu asemănător, dar de data aceasta traduceţi din limba română

în

limba germană. Folosiţi filtrul roşu:

 

O

pâine,

vă rog!

>

[bită a/n bro:t]

>

Bitteein Brot!

Un

câmat, vă rog!

>

[bită a/nă vurst]

> Bitteeine Wurst!

Un

pahar, vă rog!

>

Ibită a/n gla:s]

>

Bitteein Glas!

O

sticlă, vă rog!

>

[bită a/nă flaşă]

> Bitteeine Flasche!

Ţigări, vă rog!

>

(bită ţigaretăn]

>

Bittc Zigaretten!

Cartofi, vă rog!

>

[bită kartofeln]

>

Bittc KartofTeln!

Exersaţi utilizarea numeralelor şi a articolelor! Citiţi cu voce tare şi clar propoziţiile germane:

Wieviel kostet das Brot?

>

[vi:fi:l kostăt das bro:t]

(1,03 DM)

(3,05 DM)

Es kostet cine Mark drei.

>

[es kostăt a/'nă mark dra/]

Costă o marcă şi trei

Wieviel kostet die Wurst?

>

[vi:fi:l kostăt di: vurst]

pfenigi.

Sie kostet drei Mark fîinf.

>

[zi: kostăt dra/ mark fUnf]

Costă trei mărci şi cinci pfenigi.

Wieviel kostet die Suppe? >

[vi:fi:1 kostăt di: zupă] (2 DM)

Sie kostet zwei Mark.

>

[zi: kostăt ţva/ mark|

Costă două mărci.

Wieviel kosten die

>

[vi:fi:1 kostăn di:

(1,08)

KartofTeln? Sie kosten eine Mark acht.

>

kartofeln] [zi: kostăn a/nă mark

Costă o marca şi opt

Wieviel kosten die

>

allt] [viîfi:l kostăn di:

pfenigi. (4,01 DM)

Zigaretten? Sic kosten vier Mark eins.

>

ţigaretăn] [zi: kostăn fi:r mark a/ns]

Costă patru mărci şi un pfenig.

Traduceţi propoziţiile următoare în limba germană! Exersaţi articolul hotărât, folosind filtrul

roşu:

Vă rog pâinea de acolo!

>

Bittc das Brot dort!

>

[bită das bro:t dort]

Cât costă supa?

>

Wieviel kostet die Suppe? > [vi:fi:l kostăt di: zupă]

Tabla nu este bună.

>

Die Tafel ist nicht gut.

> [di: ta:fal ist niHt gu:t]

Pixul este bun.

>

Dcr Kuli ist gut.

>

[de1 kuli ist gu:t]

Cât costă câmatul de acolo?

> Wieviel kostet die Wurst dort?

> [vi:fi:l kostăt di: vurst dort]

Este bun laptele?

>

Ist dic Milch gut?

> [ist di: milH gu:t]

Cartofii costă o marcă.

>

Die Kartoffeln kosten

> [di: kartofeln kostăn a/nă

Ţigările costă patru mărci şi un pfenig.

>

eine Mark. Die Zigaretten kosten vier Mark eins.

>

mark] [di: ţigaretăn kostăn fi:r mark a/ns]

Iată câteva verbe noi:

a

mânca

essen

> [esăn]

essen

> [csăn]

a bea

- trinken

> [trinkăn]

trinken

> [trinkăn]

sta în picioare

a -

stehen

> [ştEăn]

stehen

> [ştEăn]

a - liegen

sta culcat

> [li:găn]

liegen

> [li:găn]

Să folosim acum verbele noi! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi urmăriţi cu atenţie ac centul corect! încercaţi să memoraţi sensul românesc al propoziţiilor:

Sie essen Kartoffeln.

>

[zi:

esăn kartofcln]

-

Ei mănâncă cartofi.

Sie trinken Bicr.

>

[zi:

trinkăn bi:r]

-

Ei beau bere.

Er trinkt Milch.

>

[er trinkt milH]

-

El bea lapte.

Sie trinkt auch Milch.

>

[zi: trinkt auH milH]

-

Şi ea bea lapte.

Wir trinken Tee.

>

[vi:r trinkăn tE]

-

Noi bem ceai.

Was trinkst du?

>

[vas trinkst du]

-

Tu ce bei?

Ilerr und Frăulein Rohde stehen hicr.

>

[her unt fro/la/n rordă ştEăn hi:r]

-

Domnul şi domnişoara Rohde stau/sunt aici.

Das Buch und das Hcft liegen dort.

>

[das bu:H unt das heft li:gân dort]

-

Cartea şi caietul sunt aşezate acolo.

Ich stehe hier links.

>

[iH

ştEă hi:r links]

-

Eu stau aici la stânga.

Ich trinke ein Glas Bier.

>

[iH

trinkă a/'n gla:s bi:r]

-

Beau un pahar de berc.

Wir essen Suppe und Kartoffeln.

>

[vi:r csăn zupă unt kartofeln]

-

Noi mâncăm supă şi cartofi.

Dic Schule und der Bahnhof

> [di: şulă unt der ba:nho:f

-

Şcoala şi gara sunt acolo

liegen dort rechts.

Ii:găn dort

reHts]

la dreapta.

Completaţi următoarele propoziţii din limba germană! Filtrul roşu! (Doar un singur cuvân lipseşte din propoziţii!):

Beau lapte.

 

-

Ich trinke

> Milch.

-

[iH trinkă milH]

Beau un pahar de

lapte.

-

Ich trinke

> ein Glas

-

[iH trinkă a/n gla:s milH]

 

Milch.

 

Tu bei berc.

 

-

Du trinkst

> Biet.

-

[du trinkst bi:r]

Tu bei

o sticlă

de bere.

-

Du trinkst cine Bier.

> Flasche

-

[du trinkst a/nă

flaşă bi:r]

El

bea

vin.

-

Er trinkt

> Wein.

-

[er trinkt va/n]

El bea un pahar de

vin.

-

Er

> trinkt ein

-

[er trinkt a/n gla:s va/n]

 

Glas Wein.

 

Ea bea cafea.

 

-

Sie trinkt

> KaflTee.

-

[zi: trinkt kafE]

Ea bea o ceaşcă de cafea.

-

Sie

> trinkt eine Tasse

-

[zi:

trinkt a/nă tasă kafE]

 

Kaffee.

 

Noi mâncăm pâine.

-

Wir essen > Brot.

-

[vi:r esăn bro:t]

Noi mâncăm multă pâine.

-

Wir

> essen viei Brot.

-

[vi:r esăn fi:l bro:t]

Acolo este o casă.

-

Dort

>

steht ein Haus.

-

[dort stEt a/n haus]

Aici este un pix.

-

Hier

>

Iiegt ein Kuli.

-

[hi:r li:kt am kuli]

1.

La

persoana

a

doua

singular,

la

timpul

prezent

verbul

primeşte totdeauna desinenţa „-st” sau „-est”.Verbul stă totdeauna împreună cu pronumele personal „du”-„tu*\ de ex.:

du trinkst - tu bei, du liegst - tu stai culcat, du stehst -tu stai în picioare.

2. La timpul prezent, la plural, persoana întâi verbul primeşte desinenţa ,,-en”, .şi stă totdeauna împreună cu pronumele personal „wir”- „noi”, de ex.: wir tinken - noi bem, vvir liegen - noi stăm culcaţi, wir stehen - noi stăm în picioare. >

Citiţi următoarele propoziţii în limba germană! Lc puteţi traduce în limba româna? Încercaţi:

Ich esse etwas Suppe.

Wir essen viei KartofTeln.

Sie trinken Bier.

Wir stehen dort.

Der Kuli und der Bleistift liegen dort.

Wo steht einc Frau?

Dort driiben steht sie.

Wo liegt die Botschatt?

Er trinkt Kaft'cc.

Das ist mein Buch.

Das ist mein Kuli.

>

[iH csă etfas zupă]

>

[vi:r csăn fi: 1 kartofeln]

> [zi: trinkăn bi:r]

> [vi:r ştEăn dort]

> [der kuli unt dcr bla/ştift li:găn dortj

>

[vo: ştEt amă frauj

>

[dort drU:băn

ştEt zi:]

>

[vo: li:kt di: bo:tşaft]

>

[er trinkt kafE]

 

>

[das

ist

ma/n

bu:H]

>

[das

ist ma/n

kuli]

-

Mănânc puţină supă.

-

Mâncăm des cartofi.

-

Ei beau bere.

-

Noi stăm acolo.

-

Pixul şi creionul sunt acolo.

-

Unde este/ştă o femeie?

-

Ea este acolo, pe vis-â-vis.

-

Unde este ambasada?

-

El bea cafea.

-

Aceasta este cartea mea.

-

Acesta este pixul meu.

Citiţi propoziţiile din limba germană cu voce tare şi completaţi desinenţele care lipsesc! Folosiţi filtrul roşu:

Stau aici în picioare.

-

Ich steh-

>e hier.

Tu bei berc.

-

Du trink-

> st Bier.

Acolo este ambasada.

-

Dort steh-

>t die

 

Botschaft.

Ei beau cafea.

-

Sie trink-

>en Kaffee.

Mănânc cartofi.

-

Ich ess-

Kartoffeln.

Tu nu bei mult.

-

Du trink-

>st nicht viei.

Unde este

caietul?

-

Wo lieg-

>* das Heft?

Mâncăm nişte câmaţi.

-

Wir

ess-

>e n etwas

Wurst.

>

[iH ştCă hi:r]

>

[du trinkst bi:r]

>

[dort ştEt di: bortşaft]

> [zi: trinkăn kafE]

>

[iH esă kartofeln]

>

[du trinkst niHt fl:l]

>

[vo: li:kt das heft]

>

[vi:r esăn etfas vurst]

Pronumele nehotărât „etwas" înseamnă

etwas Wtirxf

nişte cărnaji;

etwas Suppe

- puţină supă.

nişte. pufin(â)" de ?x

Probabil cunoaşteţi deja următoarele cuvinte. Pronunţaţi-Ic cu voce tare:

trei

drei

> [dra/]

-

drei

> [drai]

doi

- zwei

> [ţvai]

- zwei

> [ţvaij

opt

-

acht

> [allt)

-

acht

> |aHt]

cinci

-

fiinf

> [fUnf]

-

fonf

> [fUnf]

unu

-

eins

> [arbs]

-

eins

> [a/ns]

al meu

mein

> |ma/n]

- mein

> [main]

a mea

meine

> [fflfliftă]

- meine

> [mai'năj

mult

-

viei

> [fl*J

-

viei

> Ifi:l]

nişte, puţin

- etwas

> [etfas]

-

etwas

> [etfas]

Acum să învăţăm două adjective noii

 

mare

- grofi

> [gro:s]

groii

> [gro:s]

mic

klcin

> [klav'nj

-

klcin

> [kla/n]

S-ft folosim adjectivele noi! Completaţi propoziţiile din limba germană, apoi. citiţi-te cu vocc tare:

Acolo este o casfl,

-

Dort steht

> cin

Haus.

>

[dort >tE* am haus]

Casa este mare.

-

Das Haus ist

> groB.

> [das haus ist gro:s]

Iar aici este şcoala mea.

-

Und hicr steht Schule

> meinc

> [unt hi:r stEt mamă ş.u:lă]

Şcoala este mică.

-

Die Schule

ist

>

klein.

> [di: şu:lâ ist kla/n]

Mănânc multă pâine.

-

Ich esse

> viei Brot.

> [iH esâ fi:l bro:t)

înţeleg puţin.

-

Ich

verstehe

> etwas.

>

[iH fcr^tEă etfas]

C&raatul costă 3.01 DM.

-

Die Wurst koslcl Mark > eins.

> drei

> [di: vurst kostăi dra/ mark ams]

Acolo este cartca mea.

-

Dort li-egt

> mein Buch.

> [dort li:kc main hu;H]

Acirla este caietul meu.

-

Das est > mein Heft.

> [das ist main heft]

Citiţi propoziţiile următoare, Urmăriţi cu atenţie pronunţa şi sensul propoziţiilor:

leh stehe hicr

>

L'H

ştEft hi:r]

-

Sunt aici.

Sie stehen hicr.

> [zi:

ştEăn hi:r]

-

Ei sunt aici.

Ein Haus steht dort.

> [a/n

haus

ştEt dort]

-

Acolo se află o cana.

Hin Haus und cine K.irclie stehen dort.

> [a/n Haus unt ainâ kirHă ‘ftEăn dort]

-

Acolo sc află o casă biscrica se ^ffă.

şi o

Ein Bleistift und ein Kuli liegen dort. Ein Hcrr steht dort driiben.

Ein Herr und eine Frâu stehen dort driiben.

> [a/n bla/ştift unt a/n kuli Ihgăn dort]

> [a/n her ştEt dort drU:băn]

> [a/n her unt

a/nă

frau

ştEăn dort drU:băn]

- /Un creion şi un pix sunt-

acok>.

- Vis-â-vis este un domn.

- Un domn şi o femeie stunt acolo, vis-â-vis.

- Pronumele

de ex. :

ich und du "formează des subiectul propoziţiei, in acest caz verbul stă la plural,

Ich und du essen Wursl.

- Mâncăm cârnafi (eu şi tu).

Propoziţii asemănătoare am întâlnit şi in lecţia a doua, de ex.:

Wieviel kosten das Brot und die Wursl?

—Cât costă pâinea şi cârnatul?

Jv Sigur cunoaşteţi deja pronumele „er, sie, es*’. Acum să încercăm să răspundem corect la

Completaţi cu pronumele personal

întrebările de mai jos folosind pronumele personale! corespunzător răspunsurile:

Wo steht cin Herr?

- Dort steht

> er.

Wo steht ein Frăulein?

- Dort steht

> sie.

Wo stehen ein Herr und ein Frăulein?

Wo liegt eine Tasche?

Wo liegen eine Taschc und cin Hcft?

Wo essen Herr und Frau Kurz?

-

-

-

Dort rechts stehen

Hier liegt

>sie.

Hier links liegen

> sie.

> sie.

- Dort driiben essen > sie.

Wo liegt mein Buch?

- Dort liegt

> es.

Wo liegt mein Kuli?

- Dort liegt

> er.

( Cuvântul „Frăulein” gramatical este de genul neutru, însă din cauza \

genului natural, când îl înlocuim cu pronumele personal, folosim

forma „sie” şi nu „es”.

y

]

Traduceţi în limba germană următoarele structuri cu pronume personal! Urmăriţi cu atenţie pronunţia corectă:

ea este

> sie

ist

> [zi: ist]

ei mănâncă

> sie

essen

> [zi: esăn]

noi măncăm

> wir essen

> [vi:r esăn]

tu

bei

> du trinkst

> [du trinkst]

ei

stau, i e află

>

sie stehen

> [zi: stEăn]

tu stai, se află

> du stehst

> [du stEst]

el

stă culcat

>

er liegt

> [er li:kt]

ei sunt

> sie sind

> [zi: zint]

el

este

> er

ist

> [er ist]

Acum puteţi să verifica dacă aţi exersat satisfăcător formele verbale la timpul prezent. Comple­ taţi propoziţiile cu formele corespunzătoare ale verbelor:

Ambasada este

foarte mare.

-

Die Botschaft > ist sehr groB.

Nu mănânc mult.

 

-

Ich

> esse nicht viei.

Unde este cartea mea?

-

Wo

> ist mein Buch?

Acolo

se află

un

pix şi un crcion.

-

Dort

> licgen ein Kuli und ein Bleistift.

Noi bem vin.

—Wir

> trinken Wein.

Caietul meu este mic.

-

Mein Heft

> ist klein.

Aceasta nu este poşeta mea.

- Das

> ist nicht meine Tasche.

Mâncăm pâine şi câmaţi.

-

Wir

> essen Brot und Wurst.

Cât costă supa?

- Wieviel

> kostet die Suppe?

Nu costă mult.

-

Sie

> kostet nicht viei.

Cartofii nu sunt buni.

-

Die Kartoffeln

> sind nicht gut.

Mănânc puţină pâine.

-

Ich

> esse etwas Brot.

Traduceţi din română în germană iar după accca, citiţi propoziţiile germane cu voce tare:

Mănânc puţină supă.

>

Ich esse etwas Suppe.

>

[iii esă etfas zupă]

Noi bem multă bere.

>

Wir trinken viei Bicr.

>

[vi:r trinkăn fi:l bi:r]

Tabla sc află acolo la stânga.

Pixul şi caietul sunt acolo.

Câmatul costă trei mărci şi cinci pfenigi.

Poşeta mea este mare.

Eu şi tu bem lapte.

Creionul meu este mic.

Ţigările costă o marcă.

Acolo

se

află o

tablă.

Unde este berea mea?

Aceasta nu este poşeta mea.

> Die Tafel steht dort links.

> [di: ta:fâl stEt dort links]

>

Der Kuli und das Heft liegen dort.

> [der kuli unt das heft lirgăn dort]

>

Die Wurst kostet drei Mark fiinf.

>

[di: vurst kostăt dra/' mark fUnf)

>

Meine Tasche ist

groB.

>

[ma/nă taşă ist gro:s]

>

Ich und du trinken Milch.

> [iii unt du trinkăn milH]

>

Mein Bleistift ist klein.

> [ma/n bla/ştift ist kla/n]

> Die Zigaretten kosten eine Mark.

>

[di: ţigaretăn kostăn a/nă mark]

> Dort steht eine Tafel.

>

[dort stEt a/nă tarftil]

> Wo ist mein Bier?

>

[vo: ist ma/n bi:r]

> Das ist nicht meine Tasche.

>

[das ist nillt ma/nă taşă]

LECŢIA 3. -

PARTEA A DOUA

în următoarele două propoziţii veti întâlni un cuvânt nou. Remarcaţi sensul cuvântului:

Ich bin da.

- Sunt aici. (Sunt prezent)

Ich bin drllben.

-

Sunt vis-â-vis.

„Ich bin" [iH bin] înseamnă - „sunt".

Urmează grupul de cuvinte noi. Repetaţi cu voce tare cuvintelc:

der

Diplomat

>

[der diploma:t]

-

diplomatul

die Hausfrau

> [di: hausfrau]

-

casnica

der Lehrer

>

[der lErer]

-

profesorul

der Physiker

>

[der fU:ziker]

-

fizicianul

der Schuler

>

[dcr şU:ler]

-

elevul

die Schulerin

>

[di: şU:lerin]

-

eleva

die Verkăuferin

>

[di: ferko/ferin]

-

vânzătoarea

Acum exersaţi aceste cuvinte în altă ordine:

die Schulerin

>

[di:

şU: lerin]

-

eleva

die Hausfrau

>

[di: hausfrau]

-

casnica

die Verkăuferin

>

[di: ferko/ferin]

-

vânzătoarea

der

Diplomat

>

[der diplomart]

-

diplomatul

der Physiker

>

[dcr fU:zikcr]

-

fizicianul

der

Schiiler

>

[der şU:ler]

-

elevul

der Lehrer

>

[der lErer]

-

profesorul

în propoziţiile următoare vom exersa cuvintele noi. Citiţi propoziţiile germane cu voce tare, urmăriţi pronunţia corectă şi înţelesul lor în limba română:

Herr Rohde ist

> [her ro:dă

ist

-

Domnul

Rohde este

Lehrer.

IErer]

profesor.

Frau Schmidt ist

> [frau şmit ist

 

- Doamna

Schmidt este

Verkăuferin.

ferko/ferin]

 

vânzătoare.

Frăulein Rohde ist

> [fro/la/n ro:dă ist

-

 

Domnişoara Rohde

Schulerin.

şlhlerin]

este elevă.

Herr Kurz ist

> [her kurţ

ist

- Domnul

Kurz este

Diplomat.

diploma:t]

diplomat.

Frau Kurz ist Hausfrau.

Ich bin Schiiler.

Herr Schwarz ist Physikcr.

> [frâu kurţ ist hausfrau]

> [iH bin şU :ler]

> [her şvarţ ist fU:ziker]

Doamna Kurz este casnică.

Eu sunt elev.

Domnul Schwarz este fizician.

Sind Sie ein Lehrer?

>

[zint zi: a/n

lErer]

-

Dumneavoastră sunteţ profesor?

Ist sie eine Schiilerin?

>

[ist zi:

a/nă

şlhlerin]

-

Ea este elevă?

Substativele care desemnează ocupaţia şi stau după verbul „sein” nu se folosesc cu articol. După verbul „sein” substantivul are cazul nominativ, de ex.:

Er ist Lehrer.

El este profesor.

Sic ist SchOlcrin.

-

Ea este elevă.

Traduceţi următoarele propoziţii în limba germană! Controlaţi pronunţia şi traducerea corectă:

Doamna Schmidt este vânzătoare.

>

Frau Schmidt ist Verkăuferin.

>

[frau şmit ist ferko/ferin]

El este elev.

>

Er ist Schiiler.

>

[er ist şU:ler]

Sunteţi diplomat?

>

Sind Sic Diplomat?

>

[zint zi: diploma:t]

Ea este elevă.

>

Sie

ist Schiilerin.

>

[zi: ist şU:lerin]

Sunt casnică.

>

Ich bin Hausfrau.

> [iH bin hausfrau]

El este

fizician.

>

Er

ist Physiker.

>

[er ist fU:ziker]

El este profesor?

>

Ist

er ein Lehrer?

> [ist er a/n lErer]

„Kommen aus" înseamnă „a veni de undeva/ a proveni de undeva".

Citiţi cu voce tare propoziţiile din limba germană. Urmăriţi cu atenţie sensul lor românesc

Herr und Frau Kurz kommen > aus Bonn.

Frau Schmidt kommt aus Berlin. Herr und Frăulein Rohde kommen aus Hal le. Ich kommme aus Rumănien. Du kommst aus Deutschland. Herr Schwarz kommt aus Kiel. Kommen Sie aus Hamburg?

[her unt frau kurţ komăn aus bon]

> [frau şmit komt aus berlhn]

> [her unt fro/la/n ro:dă komăn aus hale]

> [iH komă aus ru:mEniăn]

> [du komst aus do/tşlant]

> [her şvarţ komt aus ki:l]

> [komăn zi: aus hamburk]

Ncin, ich komme nicht aus Hamburg.

> [na/n iH komă niHt aus hamburk]

Domnul şi doamna Kurz sunt din Bonn.

Doamna Schmidt este din Berlin.

Domnul şi domnişoara Rohde sunt din Halle.

Eu sunt din România.

Tu eşti din Germania.

Domnul Schwarz este din Kiel.

Veniţi/sunteţi din Hamburg?

Nu, nu sunt din Hamburg.

Traduceţi în limba germană şi aveţi grijă la pronunţia corectă:

Doamna Schmidt este vânzătoare. Ea este din Berlin.

> Frau Schmidt ist Verkăuferin. Sie kommt aus Berlin.

> [frau şmit ist ferko/ferin, zi: komt aus bcrli:n]

Domnişoara Rohde este

> Frăulein Rohde ist

> [fro/la/n ro:dă ist şlklcrin,

elevă. Ea este din Halle.

SchUlerin.

Sie kommt aus ;

zi: komt aus hale]

Halle.

Doamna Kurz este casnică. Ea este din Braşov.

Domnul Schwarz este fizician.El este din Kiel.

> Frau Kurz ist Hausfrau. Sie kommt aus Braşov.

> Hcrr Schwarz ist Physiker. Er kommt aus Kiel.

> [frau kurţ ist hausfrau, zi:

komt aus braşov].

> [her şvarţ ist fU:ziker, er komt aus ki:l]

Sunt elevă. Vin din

> ich bin

Schulerin. Ich

> [iH bin şll:lerin, iH komă

România.

komme

aus Rumănien.

aus ru:mEniăn]

El este elev. El este din Germania.

> Er ist Schiiler. Er kommt aus Deutschland.

> [er ist şU:ler, er komt aus do/tşlant]

Urmează un grup de cuvinte noi. Pronunţaţi-le cu voce tare:

a munci

- arbeiten

> [arba/tăn]

-

arbeiten

> [arba/tăn]

a învăţa

- lemen

> [lernăn]

-

lemen

> [lemăn]

a locui

- wohnen

> [vornăn]

- wohnen

> [vornăn]

a cunoaşte

- kennen

> [kenăn]

kcnncn

> [kenăn]

în

-

in

> [in]

in

> [in]

acum

-

jetzt

> [fcţt]

jetzt

> [/cţt]

acasă, la domiciliu - zu Hause

> [ţu hauze]

zu Hause

> [ţu hauze]

Să folosim cuvintele noi! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane:

Ich arbeite jetzt.

>

[iH arba/tă i'eţt]

-

Acum lucrez.

Wir lemen zu Hause.

> [vi:r lemăn ţu hauze]

-

învăţăm acasă.

Er wohnt in Berlin.

>

[er vo:nt in berli:n]

-

El locuieşte în Berlin.

Ich kenne Frau Schmidt.

> [iH

kenă frau şmit]

-

0 cunosc pe doamna Schmidt.

Er arbeitet viei.

>

[er arba/tăt fi:l]

-

El munceşte mult.

Traduceţi în limba germană! Aveţi grijă la pronunţia corectă:

El locuieşte acum în Bonn.

>

Er wohnt jetzt in Bonn.

> [er vo:nt i'eţt in bon]

Ea lucrează

la domiciliu.

>

Sie arbeitet zu Hause.

> [zi: arba/tăt ţu hauze]

Ei învaţă aici.

Vă cunosc.

Nu vă cunosc.

Unde locuieşti?

Unde lucraţi?

El nu lucrează acum.

> Sie lernen hier.

> [zi: lemăn hi:r]

>

Ich kenne Sie.

>

[iH

kenă zi:]

> Ich kenne Sic nicht.

>

[iH

kenă zi: niHt]

> Wo wohnst du?

>

[vo: vo:nst du]

>

Wo arbeiten Sie?

>

[vo: arba/'tăn zi:]

>

Er arbeitet jetzt nicht.

>

[er arba/tăt /'eţt niHt]

Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi urmăriţi înţelesul lor în limba română:

Er arbcitet in dcr Schule.

Sie arbcitet im Geschăft.

Ich leme zu Hause.

Er arbcitet in dcr Botschaft.

Er wohnt in Kiel.

Wir wohnen in Ztirich.

Ich kenne Frau Schmidt.

Ich kenne Sie.

> [er arba/tăt in der şu:lă]

-

El lucrează la şcoală.

> [zi: arba/tăt ini gcşcA]

-

Ea fucrcză fn magazin.

> [iH Iernă ţu hauze]

-

învăţ acasă.

> [er arba/tăt in dcr bo:tşaft]

-

El lucrează la ambasadă.

> [er vo:nt

in

ki: 1]

-

El locuieşte în Kiel.

> [vi:r vo:năn in ţU:riH]

-

Noi locuim în Ziirich.

> [iH kenă frau şmit]

-

O cunosc pe doamna Schmidt.

> [iH

kenă

zi:]

-

Vă cunosc.

„La şcoală” se traduce în limba germana „in der Schule”.

„La ambasadă” se traduce în limba germană „in der Botschaft”.

„în magazin” se traduce în limba germană „im Geschăft”.

Acum traducem în limba germană următoarele propoziţii, după aceea le citim cu voce tare. Urmăriţi cu atenţie expresiile cunoscute! Citiţi curent! Folosiţi filtrul roşu:

Donmul Rohde este profesor. > Herr Rohde ist Lehrer. Er _ arbeitet in der Schule.

El lucrează la şcoală.

[her ro:dă ist IErer arba/tăt in der şu:lă]

Doamna Schmidt este vânzătoare. Ea lucrează în magazin.

Domnişoara Rohde este elevă. Acum este la şcoală.

Domnul Kurz este diplomat.

El lucrează la ambasadă.

>

Frau Schm idt ist Verkăuferin. Sic arbeitet im Geschăft.

 

[frau şmit ist ferko/ferin, zi: arba/tăt im gcşeft]

>

Frăulein Rohde ist Schulerin. Sie ist je t/t in der Schule.

[fro/la/'n ro:dă ist şUilerin, zi: ist /eţt in dcr şu:lă]

>

Herr K urz ist Diplomat.

_

[her kurţ ist diploma:t, er

t r

arbeitet in der

arba/tăt in der bo:tşaft]

Botschaft.

Doamna. Kurv esie caxnică.

> Frâu K u » ist lluuslrau.

> |fr.iu kuri ist iiansfrau. a:

Ea lucnxră ncasfc.

Sic arfcdlrl tu Hâuae.

 

arbeJiJt tu hau/c]

Sunt elev. Nu invS| acad.

> [cb

l»n Schfllcf. Tch leine

>

|iH San $U :le\ iH Icmâ

nicht zu Mausc.

nilli |u hmize]

Ltoinwii Sclwara este fizician. Şi «I lacrca/ă la

> rierr Schwarz ist Physikcr. Er arbciict

>

[hjW 5-vail li! fUizibc'. Cc arh:uiai auJI in tter şu:l4]

ţcOalL

sucit in dej ScituIc.

 

/?repozi|jn „in" inscatnni

în",

in maio risarea CttWritof ii i fn fsi|u \

SUbStlIUiVttof $i fSripUAdb Ij. întrebarea „wo" • „unde", dc cx.:

di* S<hyl? - wo?

- ÎU du Swliulc (La ycculă}

dns Gcwhan - wo?

- im GesdhflA (in m a p in )

Wo 3rtKrii«( du?

- Uede lucrezi?

Idi aibeiic in der Bani.

- Lucrez Iu buneii.

,.f>e timie " in germană - „wwh rr" [vo:tier]

Citiţi cu vocc laiepropcxciţiile germane! L’nnăriţj cu Jicnţic pnonunfin corecra ţ-i înţelesul pn>-

poziţiiloe:

Wofccr Icommx Hcrr Kuiz"?

>

fvo hcr komt l*cr

kurţ]

-

Wo»fcer kaamcti Sic?

>

[vorhe' korrflin zi;]

-

Wofccr kanm i sic?

>

fvo:her komi ii:]

-

wober koramsi du?

>

[ vyrhe' kOIDSI 4u]

-

D«r wmjp vjneAMe domnul Kure?

De -und* waitUsumcti

Dwtf

Dc unde vido'chc «a?

De unde viueşti?

Tradwccii in limba germana unnSrtMreleprapovaih, după acceadti(i-le cu voce urc şi dai:

Demisul ţi doamna Kurz

> Hcrr und Frâu Kurz

>

I h e r

uni frau

l nrţ konidn

sunt din IUrlia.

kommoi uus Berlin.

uns hcflitiij

Dînnrura*. oukUI de unde

> Wofccr ko-mrneu Sie?

> Jvo:her kiwnin jj;]

Sunteţi?

Pranmil si domnişoara Rohdc suni din Huile.

>

J le rr

kamnne-n uuh

u n d

FrU ulţin

H nllc.

R o W f

> [Iwi Ulii froîlaun ro:iii

kom ăn au?» hale]

De

unde sunccţi?

> Wofcer konunen Sie?

>

[vo:her kuiiiin £Î.J

Dc

unde n lc domnul

> Wofccr konunc Heir

> t»Cf ţV U ţ]

[vo: he'

StfllMTU-i?

Schwerz?

CI vjne^nte din KieL

> Er kornml aus Kiel

> ius ki:l]

[er koiin

Dc unde vii?

> Wohcr kommvt du?

> [vo:her kcimai du]

Vin din Germania.

Şi Iu eşti din România.

>lch komme aus Dcutschland.

>Und du kommst aus Rumanicn

Cine

in limba germană ce traduce prin ,,Hvr” [ver)

>[iH komă aus do/tşlant)

>(unl du komst aus ru:mEniăn]

Citi(i cu vocc tare propoziţiile germane. Aveţi grija la expresia corecta şi remarcaţi sensul românesc al propoziţiilor

Wer kommt ausHamburg?

> [ve1 komt aus hamburk]

-

Cine este din Hamburg?

Wcr

steht dort?

> [ver şlEt dortj

-

Cine

este acolo?

Wer

versteht das

nicht?

>[ve' ferştEt das

niHt]

-

Cine

nu înţelege?

Wer

liegt hier'?

>[vcr h:kt hi:r]

-

Cine

stă culcat aici?

Wer

trinkt Bier?

>[ver trinkt hi:r)

-

Cine

bea bere*'

Să exersăm pronumele interogativ „wcr” - „cine”. Formaţi propoziţii interogative cu ajutorul pronumelui interogativ „wer”, apoi traduceţi-le in limba germană:

Hcrr Kurz wohnt jetzl in Bonn.

Frâu Schmidt kommt aus Berlin.

Eva lemt in der Schulc.

> Wer wohnt jetzt in Bonn?

> Wer kommt aus Berlin?

> Wer lemt in der Schule?

> Cine locuieşte acum în Bonn?

>Cinc vine din Berlin?

> Cine învaţă la şcoală?

leh stehe dort drflben.

>W er steht

don drflben?

> Cine este acolo, vis-â-vis?

Hcrr und Frflulein Rohdc wohnen in Halle.

> Wer wohnt in Halle?

> Cine locuieşte în Halle?

Wir trinken Bier.

> Wer trinkt Bier?

>Cinc bea bere?

Ich verstehe das nicht.

> Wer versteht das nicht?

> Cine nu înţelege?

Du kommst aus Dcutschland

> Wcr kommt aus Deutschland?

> Cine vine din Germania?

Wir wohnen in Rumănien.

> Wcr wohnt in Ruinănien?

> Cine locuieşte in România?

Das ist Frau Schmidt.

> Wer

ist das?

> Cine este dânsa?

in limba germana după pronumele interogative „wer" - „cine" şi „woher”- imediat verbul conjugat, dc cx.:

dc unde" urmează

Wer ist das? (şi nu: Wer das ist) • Cine este acesta?

Wnhcr kommt er? - Dc unde vine eP

Traduccţi în limba germană următoarele propoziţii! Citiţi propoziţiile germane cu vocc tare şi fiţi atenţi la pronunţia corecta:

Domnul Kurz vine din Berlin.

> Herr K.ui/ kommt aus Berlin.

>

[her kurţ komt aus berlhn]

El

locuieştc acum în Bonn.

> JcUt wolint er iii Bonn.

>

L/eţt vo:nt e' in h<in]

El lucrează Iu ambasadă.

> Er arbeiiet in der Botschafl.

>

[cr arha/tăt in dcr horlşnft]

Eu învăţ «casă.

> leh leme zu Hausc.

>

|ilf Iernă pi hauză]

Acesta este profesoral?

> Ist das dcr Lehrer?

>

[ist das der lEre')

Sunt elev.

> leh bin Schiiler.

>

[iH bin *U:ler]

Doumnu Schmidt vine din Berlin.

> Frau Selimidt kommt aus Berlin.

>

[frau jmit komt aus berlltn]

Ea locuieşte acolo?

> Wohni

sic dort9

>

[vo:nt zi: dort]

IDc unde vii?

>

Wohcr

kommst du*’

>

[vo:her komst du]

Vă cunosc.

>

Ich kcnnc Sie.

>

[iH kenă zi:]

Cine este acolo?

>

Wer

steht dort’

>

[ver stEt dort]

Cine vine din Halle?

>

Wer

kommt aus Hallc?

>

[ver komt aus hale]

Să recapitulăm încă o dată cuvintele noi din partea a doua a lecţiei 3.! Recapitulaţi cu voce tare:

a

munci

> atbeiten

> [arha/tin]

a

cunoaşte

> kcnnen

> [kenăn]

a

veni la

> kommcn aus

> [komăn aus]

a

locui

> wohnen

> [vo:năn|

in

>

in

> l'n]

acum

> jetzt

> l»eţt]

a

învaţă

> lernen

> [lemăn]

cine

>

wer

=> [ver]

de unde

> woher

> [vo:herJ

acasă

> zu Hause

> [ţu hauze]

la

şcoală

>

in dcr Schule

>

[in dcr şu:lă]

în

magazin

>

im Gcschaft

>

[im ge>eft]

la

ambasadă

>

in dcr Botschafl

;> [in dc1 hoMşaft]

•Acum sa învăţăm numele eaUwva ţâri europene! Citiţi eu voce tare:

Deutschland

>

[do/tşlant]

Deutschland

> fdo/tşlant ]

-

Germania

Rumănien

> (ruanEniânl

Rumănicn

>

[ru:mEniăn]

România

Frankreich

> [frankraiH]

Frankreieh

> ffrankraiH]

 

Franţa

Dănemark

>

[dEncmark]

Dănemark

> [dEncmark]

-

Danemarca

die Schweiz

> fai: şvaiţ]

die Schweiz

> (di: şva<ţ]

- Elveţia

Grupul de sunete „-tsch” fa] din cuvântul „Dcutschland" FI pronunţăm ca şi consoana „c” din cuvântul „cc“ Vocala ,,-e* n-o pronunţăm.

Citiţi următoarele întrebări! Răspundeţi în limba germană ficcarc oraş în ce laiâ se află! Răspundeţi cu voce tare:

Wo liegt Bonn?

-

Bonn liegt in

> Deutschland.

Wo

liegt

Kiel?

Kiel liegt auch in > Deutschland

Wo

liegt

Buzău?

— Buzău liegt in

> Rumănien

Wo liegt Paris?

-

Paris liegt in > Frankreich.

Wo

liegt Ztirich?

ZQrich liegt in

> <ler Schweiz.

Wo liegt Bukarest?

Bukarest liegt in > Rumănien

Wo liegt Kopcnhagcn0

Kopenhagcn liegt in

> Dănemark.

Wo liegt Berlin?

-

Berlin liegt in

> Deutschland.

Cele mai multe nume de (âri şi oraşe .tunt de genul neutru, de ex : das Rumănien. das Bukaresl şi înaintea lor nu folosim articol. însă există şl câteva excepţii, de ex.: die Schwei:

in acest caz se Jobseşte obligatoriu articolul „die".

„tu eşti" în limba germană

„ce ocupaiie ai / ce eştiîn limba germană

du bist" [du bistj

Was bist du?"

Sa exersăm ueum materia nouă! Să citim cu voce tare şi clar propoziţiile germane şi si verificăm sensul lor românesc:

Du bist hier.

Du bist meine Frau.

Was bist du?

Ich bin Schtllcr.

Du bist dort drtiben.

Wo bist du jetzt?

Ich bin zu Hausc.

>

>

>

>

>

>

>

[du

[du

bist

bist

hi:']

ma/nă frau]

[vas bist duj

[iH

[du

bin şU:ler]

bist dort drL.bân]

|vo: bist du reţt]

[iH bin ţu hau/e]

-

-

-

-

-

-

-

Eşti aici.

F.şli soţia mea.

Cu ce te ocupi?

Sunt elev.

Tu eşti acolo, vis-ă-vis.

Unde eşti acum?

Sunt acasă.

Traduceţi în limba germani următoarele propoziţii! La sfârşit controlaţi-vă pronunţia1Folosiţi filtrul roşu:

Domnul Kurz este diplomat

> Herr Kurz ist Diplomat.

> [her kurţ ist diplomart)

Cu cc

sc ocupă?

>

Was

ist

er?

> [vas ist crJ

Cu ce se ocupă doamna Kurz?

>

Was

ist

Frau Kurz?

>

[vas ist frau kurţ)

Ea este casnică.

> Sic ist Hausfrau.

> [zi: ist hausfrau]

Domnul Schwaiz este fizician?

>

Ist Herr Schwarz Physiker?

>

[ist her şvarţ fU:zike'J

Tu eşti elevă.

> Du bist Schiilcnn

> [du bist şU:lcrin]

lat

eu

sunt profesor.

> Und

ich bin Lehrer.

>

[unt iH bin IErerJ

Cu cc sc ocupă acum doamna Schmidt?

>

Was ist jctzt Frau Schmidt?

>

[vas ist /eţt frau şmit]

Ea este vân/âloare.

> Sic ist Verkâuferin.

> [zi: ist ferko/ferin]

Tu

cu cc tc ocupi?

> Was bist du?

> [vas bist duj

DumneavoasUă cu ce vă ocupaţi?

> Was

smd Sie?

>

[vus zint zi:]

l'ndc eşti acum?

> Wo bist du jetzi?

> (vo: bia du /eţt]

Dacă veţi reuşi să rezolvaţi corcct exerciţiul următor înseamnă că aţi memorizat bine materia lecţiei! Traduceţi in limha germană:

Domnul Kurz şi doamna Kuiz vin din Kiel.

> H ar tind Frau Kurz konimen aus Kiel.

Hi

locuiesc ncum 1n Bonn

> Jet/i wohnen sie in Bonn.

l-l

este diplomat ţi lucrcază la ambasadă.

> Fr ist Diplomat und arbeitet in der Boi­ sehaft.

Pa este casnică.

> Sie ist Hausfrau.

Domnul Rohde este profesor.

El lucreză la şcoala

HI este din Halle.

> Herr Rohde ist Lchrcr.

> Er arbeitet in der Schule.

> Fr kommt aus llallc.

Huile se afla în Germania.

> Halle liegt in Deulschland.

Sunt elev.

> leh bin SchOler.

Acum învăţ acasă.

> Ich leme jctzt eu Hausc.

Nu lucrez la şcoală.

:> Ich arbeite nicht in der Schule.

Doamna Schmidt este vânzătoare.

> Frau Schimdt ist Veikăuferin.

Ha lucrez» in magazin.

> Sie arbeitet im Geschăft

O cunosc fK Eva.

> Ich kenne Eva.

Ea este elevă şi este din Halle.

> Sic ist Schtllcrin und kommt aus llallc.

Ea învaţă bine.

Unde eşti acum?

Sunt în Ziirich.

Ziirich este în Elveţia.

Ce sunteţi/ Cu ce vă ocupaţi?

Sunt fizician şi vin din Kiel.

Şi Dumneavoastră de unde sunteţi?

Sunt din Franţa şi locuiesc la Paris.

învăţ aici la Berlin.

Şi Dumneavoastră unde locuiţi?

Locuiesc în Bucureşti.

Cine este la şcoală?

Nu vă cunosc.

Mâncăm cartofi.

Cartea mea este acolo, la stânga.

Vă rog,

Beau mult vin.

Câmaţii costă 3 mărci şi 5 pfenigi.

Ambasada este foarte mare.

o supă

şi o bere.

Aceasta nu este poşeta mea.

Pâinea şi pixul costă 5 mărci şi 8 pfenigi.

> Sie lemt gut.

> Wo bist du jetzt?

> leh bin in Ziirich.

> Ziirich liegt in der Schweiz.

> Was sind Sie?

> leh bin Physiker und komme aus Kiel.

> Und woher kommen Sie?

> Ich komme aus Frankreich und ich wohne in Paris.

> Ich leme hier in Berlin.

> Und wo wohnen Sie?

> Ich wohne in Bukarest.

> Wer ist in der Schule?