Sie sind auf Seite 1von 11

Kolegij:

Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

1. ULAZNI PARAMETRI

ZADANO:
- geometrija, djelovanje, parametri materijala, potres
- proraunska situacija a) trajna i prolazna
b) potres
POTREBNO ODREDITI:
a) stabilnost dijafragme (rotacija oko toke A)
b) slom konstrukcije - dimenzioniranje armature sidrene i skrivene grede
- dimenzioniranje zatege
- dimenzioniranje armature na proboj
c) slom temeljnog tla - poloaj i dimenzije sidrenog bloka
- hidrauliki slom tla (HYD)

Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

2. PRORAUNSKE VRIJEDNOSTI PARAMETARA MATERIJALA (X


d
)
2.1. Karakteristine vrijednosti parametara tla
sloj
jedinina teina tla
[kN/m
3
]
efektivna teina
uronjenog tla [kN/m
3
]
kut trenja
[]
kohezija
[kN/m
2
]
1 GW
19.5 21.5
---------
10.0 12.0
---------
30 40
--------
0
---------
2 CH
18.5 20.5
--------
9.0 11.0
--------
25 35
-------
5 15
--------

2.2. Parcijalni faktori za materijal (
M
za PP3)

c'
=1,25


=1,25
2.3. Proraunske vrijednosti parametara tla (X
d
)
' c
k
d
c
c

=

;
tan
tan
'
k
d


=
3. PRORAUN DJELOVANJA NA DIJAFRAGMU SA ZATEGOM
3.1. Efektivna vertikalna naprezanja
( )
}
= o

y
0
v
dy y ' ) y ( '

W W
i = '
(teenje!)

3.2. Horizontalna naprezanja
A v A
K ' p o =

opa formula K
A
(,
A
=,=90,=0,=0)
A Aq
K q p =
AE v E A
K ' p o =


v
h
w
k 1
k
tg


= O
P v AP
K ' p o =

( )
( )
( )
( ) ( )
2
2
2
pE
sin sin
sin sin
1 sin sin cos
sin
K
(
(

u + o | + o
u | + o
u + o u
u + o
=

d
=0 !
Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

H
P P
p
AE A
AE

= A
H
P P
p
PE P
PE

= A (krak = sredina sloja)
2
u w h E
H k
12
7
u = A (krak=0,4H
u
)

3.3.Porni pritisak


Procjeivanje
L
H
i
A
A
=

) i 1 ( l u u
1 w 1 2
+ =
) i 1 ( l u u
2 w 3 2
+ + = kontrola

3.4.Prikaz dijagrama djelovanja na zid:Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

Dodatno djelovanje za potres:

3.5. Kontrola stabilnosti dijafragme
- Rotacija oko toke A M
A

E
d
(P
A
,P
Aq
,U
A
,P
AE
, P
PE
, U
AE
, U
PE
) R
d
(P
P
,U
P
)
Parcijalni faktori !

3.6. Proraun sile u zatezi

- ravnoteno stanje F
X
= 0
f
p
M(P
P
)+M(U
P
)=M(P
A
,P
Aq
,U
A
)
f
p
- koeficijent imobilizacije pasivnog otpora

Z
d
=( P
A
+P
Aq
+U
A
) - ( f
p
P
P
+ U
P
)
3.7. Dimenzioniranje sidrene grede zatege

kontrola . Z
d
P
P

Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

3.8. Kontrola hidraulikog sloma (HYD) F


y


kontrola .
v
0,9 u1,35

Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

4. SLOM KONSTRUKCIJE
4.1. Dimenzioniranje zatege
- djelovanje Z
d
[kN/m] iz poglavlja 3.6 (ve faktorizirana za zadanu
proraunsku situaciju)
- raunska sila u zatezi iznosi:
Z
d
1
[kN] = Z
d
[kN/m] * l [m] = Z
d
* 1,5
- u tablici (priloeni pdf, str. 29) oitati prvu veu (Maximum load design)
- ovime je definiran kabel sa slijedeim podacima:
- broj ica (Number of strands) [n]
- povrina kabela (Cross-Sectional Area) [mm
2
]

4.2. Sidrena greda
Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

p djelovanje tla na sidrenu gredu: p = Z


d
[kN/m]

M
Sd
P
= 0,0416pl
2

M
Sd
L
= - 0,0833pl
2


V
Sd
=pl/2

d=h-(c+
v
+
s
/2)

- Uzduna armatura u polju i nad leajem (M
Sd
P
, M
Sd
L
):
- beton C25/30; armatura: B500B
Za trajnu i prolaznu situaciju: f
yd
=f
yk
/1,15; f
cd
=f
ck
/1,5
Za izvanrednu situaciju: f
yd
=f
yk
/1,0; f
cd
=f
ck
/1,2
1 2
...
Sd
Sd s
cd
M
A
b d f
= =

Provjera minimalne i maksimalne armature!

Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

- Poprena armatura razmak vilica (V


Sd
):
Standardna metoda
Za V
Sd
>V
Rd1
:

1 Rd Sd
ywd sw
w
V V
z f m A
s


= m=2

max
min
30
Sw
w
w w
A
s cm
b
= s4.3. Skrivena greda
Definirati irinu trake u zidu dijafragme gdje se nalaze glave geotehnikih sidara:


Statiki sustav:

S
wmax
:
0<V
Sd
<1/5V
Rd2
0,8d
1/5<V
Sd
<2/3V
Rd2
0,6d
2/3V
Rd2
<V
Sd
<1,0V
Rd2
0,3d
Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu


8 4 2
2
l p l l
p M
L
Sd

= =
0
8 8
2 2
=

=
l p l p
M
P
Sd


2
l p
V
Sd

=

Izraunati armaturu skrivene grede za moment M
sd
kao i ranije kod sidrene
grede!

4.4. Proboj

d=60-(5+1,0+3,0/2)=53
=arctg(2/3)=33,7

Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

10

Kritini presjek:

Poprena armatura

Sd

Rd1
ne treba proraun poprene armature

Rd2
>
Sd
>
Rd1
potreban je proraun poprene armature

Sd
>
Rd2
ne mogue dimenzioniranje na proboj (iskoritena nosivost tlanih
tapova)
cr Sd Sd
u V / | v =
Gdje su: V
Sd
...sila proboja (Z
Sd
1
- sila sidra)
... 1,0 (da je nesimetrian unos sile, ova vrijednost bila bi vea)
u
cr
... kritini opseg (izraun prema skici iznad)
d k
Rd Rd
+ = ) 40 2 , 1 (
1 1
t v - nosivost betona na poprenu silu
Gdje su: k=1,6-d [m]
d=(d
x
+d
y
)/2
0,005 <
ly lx
=
1

0,015
Koeficijent armiranja vlanog podruja:

x x
sx
lx
d b
A

=
y y
sy
ly
d b
A

=
Kolegij:
Konstrukcije 2012.
Rjeenje zadatka 5.
Dijafragma sa zategom
Graevinski fakultet
Sveuilite u Zagrebu

11


A
Sy
iz prorauna skrivene grede; A
Sx
= 20% A
Sy

b
x
=b
y
=3d+30cm
d
x
=53-2=51cm
1 2
6 , 1
Rd Rd
v v =

Proraunska nosivost na poprene sile po jedinici duljine iznosi:
3 1
sin
Rd Rd sw yd
cr
A f
u
o
v v

= +


Prema emu je potrebna poprena armatura za proboj:

cr
yd
Rd Sd
Sw
u
f
A

=
o
v v
sin
1
=90
o

sin
,
min ,
'
min ,
load d cr
w
Sw
A A
A

=

A
cr,d
kritina plotina (vidi skicu)

min
'
min ,
6 , 0 =
w
Poprenu armaturu treba se postaviti unutar kritine plotine.

wmin
C
0,0007 12/15-20/25
0,0011 25/30-35/45
0,0013 40/50-50/60