Sie sind auf Seite 1von 2
CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,
CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,
CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,
CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,

CONSULTA ME D ICA

hac e alg u na s s e ma na s , a

Desd e la plantil la del

Cal l - C e nt er

d e Art xa nda

(a nt eri or m e nt e ta mbi é n e n otr o

(a nt eri or m e nt e ta mbi é n e n otr o s departame nt o s ) s e l e s n oti fic ó la prohibic i ó n d e acu dir

dentr o d e la j or nada a méd ic o s e sp eciali s ta s d el

I MQ . El

m

otiv o q u e al ud e la Empr esa e s el alt o abs e nti s m o de

e

s t e d eparta me

nt o y é s ta s ería u na d e la s m ed i das

e nca mi nadas a s u red ucc i ó n.

En el c o m u ni cado d e LA B d e Oct ubr e y e n

r elaci ón c o n el dato facilitado p or

la E mpresa e n

la

ant eri or C o mi s i ó n d e G e s ti ó n, ya ponía m o s e n d u da

q u e la s m edidas q u e pla nt earía la Empr esa para red u cir e s t e p orc e ntaj e n o iría n e nca mi nadas a u n r ec ort e de der ec h o s laboral es o p er s o na l e s . No ha n pasado ni do s

  • m e s

e s y s i n ni ng ú n tip o d e pr op u e s ta previa para

s ol u c i o nar es t e t e ma , q u e l ógica me nt e ta mbi é n a LA B

c om o s i ndicat o pr eoc upa, no s e nc o ntra m os

c o n

e s t a

ka npai na egit ea erabaki du.

Elkartas u n

ka npai na

ho n e n

h elbur u r i k

nag u s i e na ja nariak eta prod u kt u higi e ni k oa k bil tzea

da ger o Saharako h errira

bidaltzek o.

H orr ela,

Ti nd u f e n (Arg el ia n) err ef u x iat u ta

daud en sa harak o

h erritarrei lagu ntza es kai ni k o di og u dau kat e

n

larrialdi eli kagarria gut x itz ek o as m oz.

Bai na

LA B e n

badakig u

o k upat uta

dagoe

n

ed oz ei n h errita n a s kata s u n g os ea er e badagoela et a

h ori a s etz ek o Saharako h erria k

behi n

bain o

gehiagota n au t od et er mi nazi oa aldarrikat u

eg i n d u no r

ber e bur uar en jabea izatek o as m oz.

Hau g uztia ko nt ua n hart ur i k, LA B eti k d eialdi

ber ezia egi n na hi di eg u la ngil e g uzti ei el karta s u n

ka npai na

ho n eta n

part e

hartzera

eta

era

ber ea n ,

Saharako h erria eta mu nd u k o h err i o k upat u g uzti e n

aut od et er mi nazi oar en alde borr oka tzera.

CSD

r es trictiva medida de la Empresa. Entr e la s m ed idas adoptadas p or e l departame nt o n o s e nc o nt ra mo s c o n j o ya s d el cali bre

de “ E n ac ompañami e n t o a familiar es de mome n t o : d es d e h o y has ta fi nal de a ñ o q u e da r es tri n gid o a u n p e rmi s o p o r trabajado r ”.

Dado q u e n o s parec e u n atr op el l o al der ec h o a la sal ud de la/os trabajadora/es , e n el Pl e n o s e ac or dó

e nviar u n e s crit o a RRHH de Tel ef ó ni ca en el des taca el d esac u erd o c o n la l ect u ra qu e l e

q u e 1 ) s e e mpr e sa

hac e d e la nor mativa a través d e la RL-103 en la qu e s e

basa para la aplicación d e e s ta

m edida, 2) s e l e r ec u er da

q u e c o n el c es e d e la Empr esa C olaboradora s e ac or dó

la i ncl u s i ó n d

e t oda la plantil la

en

u n s eg u r o

m

éd i c o

c ontratado c o n A ntar es , para lograr u na di s mi n u c i ó

n

del abs e nti s m o m éd ic o y s i s e obs tac ul iza

dich o

r égi m e n el p er s o nal e s tará abocado a r ealizar la s c on s u l tas a través d e la R ed de Sal ud Públ ica de la S.

Social, c on la dem ora ex i s t e nt e h o y e n día en e s ta Red ,

y

c o n

u n

ma s

q u e

s eg ur o

i ncr e m e nt o

d e

dic

h

o

abs e nti s m o y 3 )q u e c o n el l o, t e nga m os q u

e

c ont e mplar

de

n

u

ev o u na s i t uaci ó n,

s i n n ec es idad a

n u e s tr o j u ic i o,

q u e pr ov oq u e u n

clar o det er i or o del

cli ma

laboral

ex i s t e nt e e n dicho d epartame nt o.

 
 

P or a hora, la r esp u e s ta dada al es cri t o p or part e

de la

Empr esa a través d e la

C o mi s i ó n d e G e s ti ó n e

q u e s eg ú n el l o s , e s t o s

e

s u j eta

a

s nor mativa y p or l o

tant o n o pla nt ea n ni ng ú n ca mbi o. Es má s ; ant e la

discri mi naci ó n q u

e

e s t o

s up o n e

r e sp ec t o

a

otr o s

CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,

Es ya por t oda/os c o n oc ida la má s q u e i nj u s ta s i t uaci ó n q u e s e da en e s t e d epartame nt o e n el q u e desd e hac e m u c h o ti e mp o, d os cat eg or ías dif er e nt e s

c om o s o n l o s O .A. P.S. y O . T. P.I . r ealizan las mi s ma s

f u nc i o n e s p er o c on dif er e nt e s s u eld o. T e ni e nd o e n

c u e nta la s dific u l tades q u e ofr ec e la nor mativa laboral q u e t e n e m o s a la hora de dar salida al conf lic t o, s

e

pres e nt ó u na prop u e s ta q u e m u y r es u mida m e nt e

s er ía n es t o s d os pu nt o s :

1)

Sol ici tar

a las C o mi s i o n es pr oc ed e nt e s u na

2)

c onv ocat or ia de O TPI s para el CSD. Hasta dic ha c onv ocat or ia, s ol ic itar a RRHH la aplicaci ón d el pt o.4.2 del c o nv e ni o r ef er e nt e a la r eas ig naci ón de f u nci o n e s .

Dicha

prop u e s ta

s e

l l ev ó

a

la

C o mi

s i ó n

d e

G es ti ó n d ond e c o m o

e s habit ual n o s f u e r e sp o ndid o

por part e d el J ef e d e RRH H c o n u na nu eva

negativa.

Nos dij er o n q u e n o es tá e n ma no s d e e s t e departame nt o la dic ha rea sig naci ó n y q u e p or l o ta nt o t endr ían q u e el evar al Gabi net e J u rídic o d e T el ef ó nica o a RRHH d e Madrid es t e ca s o para qu e desd e allí s e dies e algu na resp u es ta.

Sin

e mbargo,

s í

q u e

parec e

es tar

s u

ma n o s

el

hac er valoraci on e s

d el

tip o

d e

e n q u e

s e s t a

s i t uaci ó

n n o ti e n e ni ng ú n ti nt e d e i nj u s ticia, si n q u e

ademá s l e aparezca ni ng ú n ra sg o d e s o nr oja mi e nt o . P or l o ta nt o, n o s p od em o s ir i magi na nd o la r esp u e s t a

q u e no s darán s obr e es t o.

departame nt o s , el n u ev o J ef e d e RRHH i ncl u s o l l eg ó a

s ug er ir q u e otra opci ón s ería el mi s m o tratami e nt o para t oda la plantil la, s i e mpr e s eg ú n e s ta aplicación d e la n or mativa.

¡Vaya t ela! C o m o p op u lar m e nt e s e s u el e d eci r

“q u e Di os

no s pill e c onf e sad os ”.

S AH AR A

HERR I ARE K I N E L K ARTASUN A

Saharako H erriar eki n II. E u s ka l

Karabana

egita s m oari

lagu ntza

e s kai ntz ek o B iz kai ko E npr esa K o mi t ea k

CONSULTA ME D ICA hac e alg u na s s e ma na s ,

TAR EAS EXTRAS = H OR AS EXTRAS

TAR EAS EXTRAS = H OR AS EXTRAS Desd e el m e s d e

Desd e el m e s d e J u li o, e s tábam o s pendi e nt e s de u na r eu ni ó n c on e l

   

ZEINTZU K DIRA GUR E ESK U BID EA K ?

 

Insp ec t or d e

Trabajo. P or u na parte, para

directa m e nt e hac er l e c o n oc ed or d e la

den u ncia q u e hacía mo s d esd e el C o mi t é de Biz kaia s obr e la util izaci ón d e la s “ Tar ea s Ex tras ” y

para qu e e x igi e s e a Tel ef ó nica la i nf or mac i ó

n

d e

la s

tarea s

q u e m e s tras m e s s e r eal izan e n la empr e sa y as í

pod er

 

¿ Q u é

dic e

la

nor mativa

resp ect o

a

per mi s o

s

r etribu id os por enf er m edad de fa mi liar es ?

Art.131 pt o.b ) E n f e rm edad grav e d e s u c ó n y u g e ; d e

asce n d i e n t es o d esc e n d i e n t es p o r c o nsa ng u i n i dad

e n

c ua lq u i e r

g rad o;

r es t o

d e

pari e n t es

p o r

c

o nsang u i n idad

y

afi n idad

e n

l os

t é rmi n os

hac er s eg u i mi e nt o d e las mi s ma s . Esa r eu ni ó n la c el ebra mos el día 9 de Dici e mbr e

y e n el la el I nsp ec t or dij o q u

e n o c o n ocía ni ng ú n o tra

e mpr e sa e n la q u e e x i s ta la figura de “tar eas” ya q u e e n

el á mbit o laboral t od o aq u el l o q u e

s

up er e la j or na da

ti e n e c o n s id eraci ón d e h ora ex t ra y q u e p or el l o,

e nt e nd ía

q u e

la

e mpr esa ti e n e q u e facilitar la

l

egalme n t e es tabl ec id os , as í c omo d e l os c ó n y u g es

d

e h e rman os /as

A l os e f ec t os p r e v i s t os e n e l párraf o an t e ri o r, t o das

las

i nt e r v e n ci o n es

q u i r ú r gicas

p ot e n c ialme n t e

grav es .

se

c o ns id e rará n

i nf or maci ó n q u e l e r ec la ma mo s .

P or

l o

ta nt o, n o s

ha

vu el t o a citar j u nt o a la repres e ntaci ó n d e la Empre sa

para

el

me s de Ener o.

 

E n

l os

casos a

qu e

s e r e f i e r e

e l

apartado b ), la

d

u raci ó n d e l p e rmi so se rá d e 2 a 5 días nat u ral es ,

 

d

ep e n di e n d o

d e

la

grav edad d el caso, c u ya

 

P or otra part e,

n o p od e m o s

obviar qu e e s t e

 

c o rr esp o n d e

al

S e r v ici o

M é d ic

o

d e

c onf lic t o ma na de la i nt erpr etaci ón q u e la Empr esa hac e de u na cláu s u la del c onv e ni o fir mad o para el 89-90 y q u e s ig u e vig ent e. La nor mativa cuand o habla de tarea s

fir ma nt e s d e c o nv e ni o s , ya q u e c on el ma nt e ni mi e n t o

de e s ta s clá u s u la s l o ú

ni c o q u e s e hac e e s dar pu er ta s

abierta s a la Empresa

para tod o es t e tip o de des ma n e s .

val o raci ó n Empr esa.

C

o m o m u y

per mi s o s e

bi e n dic e n u e s tra nor mativa cua nd o e l

trata s obr e cas o s c o ncr et o s ya obs ol et o s c o m o el

s ol ic ita por i nt erv enc i ó n q u ir urgica, el

cambi o d e tarificaci ón, p or l o q u e pr op on e m o s q u e

mí ni m o c ont e mp lado s erá de dos días .

 

e s t o s ea m od if icado y el i mi nad o d e la nor mativa. D e e s t o l ógica me nt e t e ndrá n q u e t o mar nota l o s s i nd icato s

Sin e mbargo, c o m o ya d enu nc ia mo s e n a nt eri or e s Inf or matz en n o s e e s tá dand o así , y e n gran m ed ida

tant o

la ges ti ó n

d e petic i ó n c o m o d e la pos t eri or

r ecla maci ón e s tá s i e nd o c o ndici o nada por el n u ev o

   

m

ét od o de petici ó n del per mi s o.

 
 

Para t er mi nar, q u er e m o s d ejar c on s ta ncia d el

   

ma l e s tar q u e s e e s tá gen era nd o d entr o d el c ol ectivo de

P or l o ta nt o, t e n ed e n c u e nta q u e c ua nd o s ol icit éi s

trabajador e s d e I + M c o m o c o ns

ec u e nc ia

de

la

dicho p er mi s o a través d e eD O M US, (trabajo q u e ha

r ealización d e es ta s h oras . L os pr opi os c o mpa ñer o s n o s

 

s id o a st u ta m e nt e op ti mizado, ya q u e a hora l o hac e s

ha n c o m e ntado la s o sp ec ha q u e ti e n e n d el trat o

t ú dir ecta m e nt e )

el

s i s t e ma

t e pr eg u ntará

si

la

dif er e nc iado q u e

s e

es tá

haci e nd o

a

niv el

laboral

h o spi talización ha s id o ma y or d e 24 horas o n o. Si

dentr o d el c ol ectivo; C ó m o a q u i e n e s

tarea s

e x tra s

disp u e s t o

a

s e

l e s

e s tá n

a sig na nd o

realizarlas

ma nera,

n o r ealizan la s

trabaj os

má s

 

opta s q u e

p or e s ta ú lti ma , el pr ogra ma t e tira dici end o

e n

e s e cas o

el p er mi s o

l o

s ol ici t es

a t u

j ef

e

c omp licados . D e e s ta

q ui e n

e s t uv i e s e

i

n m ediat o

(q u i e n

t e

dará el

ti e mp o n ec e sari o d e

t endr ía

asig nados

trabajo

s

acompa ña mi e nt o

d el pacient e

y

s i e mpr e c o m o

ordi nari os má s s e nc il l o s q u e facilitarían la

t op e u n día).

 

prol o ngaci ón d e la j or nada y q u e e n alg u n o s ca s o s ( por

L

o q u e oc u rr e s i act ua m os d e e s ta f or ma, e s q u e al

n o s er trabajos habit ual e s ) p er mi tiría n i nc l u s o q u e s e

n

o t e n er s ol ic it ud e n la q u e s e r ef l ej e p or es cri t o

r ealic en tar eas dentr o de j or nada.

n u e s tra i nt e nci ó n

 

d e

ej erc er

n u e s tr o d er ec h o

a

 

dis fr u tar de c o m o mí ni m o d e dos día de p er mi s o, la

Empr esa n o n o s da cont e s taci ó n e s crita algu na y

 

5

de en ero, huelg a en el c om er c i o de Bizka i a

   

l

u eg o, no p odrías rec la marl o.

 

Tras u n a ño d e neg oc iaci on e s e n el c o m erci o d e Biz kaia, la actit ud c errada de la patronal ha g en erado u na s i t uaci ó n i n s o s t e nibl e q u e ha ll evado a t odas la s

R ec ordar qu e e n B iz kaia ha y ya m u c ha s s e nt e ncia s e n las q u e s e n o s da la razón y e n q u e s e obl iga a

c entral es s i ndical es pr es e nt e s e n la me sa

T el ef ó nica

a cu mpl ir c on

el ac u erd o r ec og id o e

n

n eg ociadora a la conv ocat or ia de u na j or nada de h u elga el próx i m o 5 de en er o de 2006.

n u e s tra nor ma tiva.

 

LAB eti k s e kt or e h orr e n la ngil e e ki n el karta s u na

Para

cualq u i er

d uda

 

qu e

t e ngái s

s obr e

é s t e

o

adierazi eta eg u n horr eta n er o s k etari k ez egit era dei

c

ualq u i er otr o as u nt o n o d ud éi s e n c o ntactar co n

egi t e n dizu eg u .

c

ualq u i era de la/os del egada/os de LAB.

 
   

Eu s kal H errian, 2005.ek o Abend ua n