Sie sind auf Seite 1von 62

TEHNOLOGIJA GRAENJA NISKOGRADNJA

VIII. predavanje II. dio TEHNIKA I TEHNOLOGIJA BETONSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI (TRANSPORTIRANI BETONI)
2

SKELE I OPLATE U NISKOGRADNJI OPLATE SUVREMENI OPLATNI SUSTAVI SUSTAVI SKELA


3

SKELE I OPLATE U NISKOGRADNJI


napomena: slike su kori tene iz kori CD i priru nik NOE Schaltechnik priru Peri Handbuch 2005 Geruest Lonari Lon ari : Organizacija graditeljskih projekta Skriptum: Bauverfahren TU Graz

Skele i oplate zajedno


razli razliite, uglavnom privremene

(demonta (demontane), nosive, plo plone i/ili prostorne tehnolo tehnoloke konstrukcije omogu omogu av aj u oblikovanje i pretvaranje svjeeg betona svje u zamiljenu (projektiranu) zami trajnu nosivu (armirano-) (armiranobetonsku konstrukciju
omogu omogu av aj u

stvrdnjavanje betona
tijekom odreenog v remena naj manje 24 sata.
6

Oplate (kao zasebni konstrukcijski sustavi)


demonta demonta ne, manj e -vi e, plo ne tehnolo ke konstrukcije e-vi plo tehnolo nepropusni omota svje eg plasti nog betona , omota svje plasti betona, omogu omogu av aj u bez deformacija (bez promjene oblika ) oblika)
preuzimanje optereenja od svje eg betona optere svje (preuzimanje optereenja od aramature kod ab -konstrukcija) optere abpruzimanje ostalih raznih optereenja optere vremensko stvrdnjavanje betona.

Skele (kao posebni sustavi vezani uz oplate)


nosiv e tapne,

re reetkaste ili sline prostorne, sli lako demontane (uglavnom privremene) demonta tehnolo tehnoloke konstrukcije
omogu omogu av aj u oplatnu izv edbu budu e betonske konstrukcije u budu zami zami ljenom (projektiranom) prostornom poloaj u polo (bez deformacija) prenos optere enja od svje eg betona, optere svje armature, oplate i ostalog na nosiv u podlogu.

Skele

Samostalne privremene (demontane) nosive (demonta konstrukcije skela


izvan sustava oplata sa skelama primjenjuju se kao radna postolja za pridravanje konstrukcija pri njihovoj montai pridr monta kao nosai privremeninih gradilinih prometnica itd. nosa gradili

10

11

Osnovna zajednika obiljeja sustava oplata i skela : zajedni obilje privremenost (mogunost brze montae i demontae) (mogu monta demonta nepropusnost (oplata) nepromjenjivost poloaja i oblika (razmjerno vrlo mala i polo kontrolirana deformabilnost) pod optreenjem od kontrolirana optre svje svjee betonske mase, armature i ostale tehnikotehnikotehnolo tehnoloke opreme za ugradnju betona nosivost i stabilnost skela i oplata optimalana konstrukcijska, tehniko-tehnoloka, tehniko-tehnolo logisti logistika i organizacijska prilagodljivost ostvarenju osnovnih cilje va pri izvedbi trajnih betonskih konstrukcija: vremenski to krae vrijeme stvrdnjavanja betona kra vremenski to bre pretvaranje svjeeg betona u br svje zami zamiljenu (samo)nosivu konstrukciju. konstrukciju. 12

OPLATE

13

Osnov ne sastavnice neke oplate u irem smislu (ili oplatnog sustava):

oplata u u em smislu ili oplatno platno platno


(oplatna ploa, kalup) plo kalup
oplatne povr ine koje bet. konstrukciji i povr njezinoj povr ini daju oblik i strukturu povr

konstrukcije oko oplate u u em smislu u


oplatni nosai i pripadne (po)vezne nosa (po)vezne konstrukcije (oplatna ukru enja ) ukruenja sastavni (nerazdvojni) dio uporabne koncepcije oplatnog sustava jer povezuju oplatne plo e plo ostale pripadne potporne konstrukcije potporne (podupira (podupirai,, ... meu njima i skele ) meu onemogu onemogu avaju deformabilnost ploha oplatnih plo a plo omogu omogu avaju nosivost i stabilnost oplatnih plo plo a

pribor, sredstva i ostala oprema za povezivanje i uvr ivanje oplatnog sustava i uvr pripadnih konstrukcija.

14

Oplata ab- zida abkonstrukcijske osnove oplate bez obzira na materijal njihove izrade, izvedbu i suvremenost suvremenost

15

Oplate zidova
razne vrste (konstrukcijski oblici) uspravnih nosaa nosa oplate

16

Suvremeni sustav oplata za zidove s uspravnim drvenim I-nosaima nosa

s vodoravnim dvostrukim metalnim U-nosa ima nosa


17

18

Suvremeni sustav oplata za zidove s uspravnim i vodoravnim metalnim profiliranim nosaima profiliranim nosa

19

Suvremeni sustav oplata za zidove s uspravnim metalnim reetkastim nosaima reetkastim nosa vodoravnim nosaima nosa drvene gredice metalni U-profili U-

20

Oblici (naini) (na razupiranja oplata za zidove

21

Oplatni sustav (vodoravne) ab-plo ab -ploe


konstrukcijske osnove bez obzira na materijal njihove izrade izvedbe

22

Oplatni sustav vodoravne ploe s plo vodoravnim drvenim reetkastim re nosa nosaima (gredicama)

uspravnim metalnim nosa nosaima podupira podupiraima


23

Suvremeni oplatni sustav vodoravne ploe s toranjskim plo cijevnom skelom kao podupornim sustavom oplate

24

Oplata poduptra stupovima u vidu uspravnih (na svoj nain) profiliranih na metalnih nosaa/podupiraa nosaa/podupira

25

Materijali za izradu oplata u uem smislu (oplatna platna):

drvo i drvene preraevine:


(ne)blanjane daske (najmanja debljina 24 mm ili 1) i gredice (uporaba 3 do 8 puta) 1
slo slo enije preraevine: profilirani drveni nosai i preraevine: nosa re reetke

per ploe (impregnirano slojevito drvo od furnira) plo panel ploe (slojevi furnira izmeu kojih su sljepljene plo
letvice) debljine do oko 22 mm a uporaba i do 50 puta

povr povrine obraene zatitnim premazom a eoni za djelovi zatieni metalnim ili polimernim profilima zati

lesonit ploe i ploe iverice (ploe od drvenih plo plo (plo


vlakana ili iverja) uporaba do oko 20 puta uglavnom
za za titni slojevi oplatnih platna platna
26

per plo ploe

Drvene oplate

Panel plo ploe


27

panel ploe (slojevi furnira izmeu kojih su sljepljene plo


letvice) debljine do oko 22 mm a uporaba i do 50 puta

28

29

Nasatavak - materijali za izradu oplata u uem smislu (oplatna platna):

plo ploe od polimernih materijala (plastine mase) plastine


dijelom su tzv. izgubljne oplate kombinacije s per- ili panel ploama perplo

metalni limovi i profili (elik, aluminij)


kombinacije s per- ili panel ploama perplo

panelpanel-oplate impregnirani karton (izgubljena oplata) gumena platna (armirana i nearmirana) i folije armiranoarmirano-betonske ploe ili talpe (uvjetno plo
izgubljena oplata jer su sastvani dio budue oplata budu konstrukcije) - omnia ploe
30

Plo Ploe od polimernih materijala ( plasti ne ( plastine mase)

31

Oplate od polimernih materijala (plastine mase) (plastine

32

Kombinirana metalno-drvena panel-oplata: metalnopanelmetalni profili (aluminij) u kombinaciji s per- ploama per- plo

33

Kartonske (izgubljene) oplate

34

35

Metalne limene (izgubljene) oplate

36

37

38

Podjela oplata u pogledu namjene ili podruj e primjene: podru


podjelu oplata obilje ava: obilje
vrsta i namjena graevine i konstrukcije za iju izvedbu se pr imjenjuje vrsta betona koji se ugrauje u oplatu (aramtura da/ne) obilje obiljeja glavnog elementa opla ivanja (linijski, povrinski, pro storni) opla povr ostala g emetrijska (prostorna) i konstrukcijska obiljeja slo enosti obilje slo graevine ili kon strukcije tehnika, tehnologija, logistika i organiz acija graenja koja se pr imjenjuje tehnologija, logistika

podjela :
oplate temelja samaca, trakastih temelja i sl. oplate uspravnih i kosih podrumskih i vanjskih zidova oplate vodoravnih i nagnutih plo a plo oplate stupova najrazli itijih popre nih presjeka i visina najrazli popre oplate grednih, okvirnih, re etkastih i lu nih nosa a re lu nosa najrazli najrazli itijih oblika popre nih presjeka, visina i prostornog popre pru pruanja oplate razliitih betonskih prostornih i krovnih konstrukcija razli (sustava)
oplate betonskih kupola i ljuski

oplate mostovnih betonskih konstrukcija oplate podzemnih betonskih konstrukcija .... itd.

39

oplate temelja samaca, trakastih temelja

40

oplata betonske ljuske


41

Osnovna podjela oplata i oplatnih sustava u tehnikotehnikotehnolo tehnolokom i logistikom smislu logisti smislu: 1. pri postavi i u uporabi po poloaju vrste polo vrste (stacionarne ali djelomice ili u potpunosti stacionarne) demonta demontane (te kasnije prenosive tj. prijenosne) oplate i pripadne (nosive, vezne) konstrukcije:

1.1. tradicijske (klasine, konvencionalne) klasine konvencionalne oplate


oplate i pripadne nosive konstrukcije (oplatni nosai, skele) izraene od (ne)blanjanih dasaka, gredica,

(polu)oblica i slinih drvenih preraevina sli (drvene ploe) razliitih mjera i stupnja (kvalitete) plo
obrade

osuvremenjene tradicijske oplate


drvene i sline oplate sloene s metalnim retakstim oplatnim nosaima, s metalnom (cijev nom) skelom i s metalnim priborom za spajanj e
42

Oplate zida i pripadne nosive konstrukcije (oplatni nosa nosai,podupore) izraene od (ne)blanjanih dasaka, gredica i slinih drvenih preraevina razliitih mjera i sli razli stupnja (kvalitete) obrade
43

Oplata stupa i pripadne nosive konstrukcije izraene od (ne)blanjanih dasaka, gredica i sli slinih drvenih preraevina razli razliitih mjera i stupnja (kvalitete) obrade

44

tradicijske (klasi ne , klasine konvencionalne ) konvencionalne oplate stropne plo plo e i pripadne nosiv e konstrukcije (oplatni nosai, podupore) izraene od blanjanih dasaka, gredica i gredica ostalih drvenih preraevina

45

tradicijske (klasi ne, klasi ne konvencionalne) konvencionalne oplate greda i pripadne nosive konstrukcije (oplatni nosai, podupore) izraene od blanjanih dasaka, gredi ca i gredica ostalih drvenih preraevina

46

47

oplate i pripadne nosive konstrukcije (oplatni nosai, skele) izraene od (ne)blanjanih dasaka, gredica i (polu)oblica
48

Osuvremenjene tradicijske oplate


Drvene oplate sloene s usprav nim i kosim metalnim oplatnim nosaima/podupiraima i s metalnim priborom za spajanj e

49

Osuvremenjene tradicijske oplate


drvene oplate greda i stropa sloene s v odoravnim metalnim reetkastim nosaima i s metalnim priborom za spajanje

50

Osuvremenjene tradicijska oplata


drvene oplate stropa sloene na v odorav nim uobiajenim 8samo blanjanim) drvenim gredicama odnosno sa suv remenim metalnim podupiraima

51

Osuvremenjene tradicijska oplata


drvene oplate stropa sloene na v odorav nim profiliranim drvenim I-nosaima sa suv remenim metalnim podupiraima

52

Osnovna podjela oplata i oplatnih sustava u tehniko-tehnolokom i logistikom smislu (nastavak): 1. u postavi i uporabi po poloaju vrste (sta cionarne) ali djelomice ili u potpunosti demontane (te kasnije prenosive tj. prijenosne) oplate (nastavak)

1.2. suvremene (veliko)plone oplate (veliko)plo (oplatni sustavi manje do velike oplatne povrine) oplate i pripadne konstrukcij e (skele) izraene od drvenih preraevina ili metala (elika, aliminij a) ili polimera (gumeni, plastini materij ali ....) ili nj ihova kombinacij a

univerzalne oplate i pripadne konstrukcije univerzalne malog formata (u premjetanju nezavisne o formata premje dizalici, runo premjetanje) ru premje oplata velikog formata (oplatni sustavi koji su formata pri premjetanju zavise o dizalici) premje
53

univerzalne oplate i pripadne konstrukcije m alog formata (u univerzalne formata premje premje tanju neo visene o dizalici, runo pr emje tanje) ru emje oplata velikog formata (oplatni sustavi koji su pri pr emjetanju formata emje ovisni o dizalici)

jednostrane i dvostrane ne/poduprte oplate temelja i zidova


oplate za uzdune te usprav ne prostorne ili plone konstrukcije oplate za vodorav ne plone konstrukcij e

oplatni stolovi

oplate stupova, greda i slinih vitkih konstrukcija sli razli razliitog porenog presjeka pore tunelske oplate tunelske
prenosive prostorne u v isokogradnji

54

univerzalne oplate i pripadne konstrukcije malog formata (u univerzalne formata premje premjetanju nezavisne o dizalici, ru no premjetanje) ru premje

55

56

primjer sustava panelne oplate i pripadne poduporne konstrukcije malog formata za formata izvedbu stropne ababplo ploe (u premje premjetanju neovisene o dizalici, runo ru premje premjetanje)
57

primjer sustava oplate i pripadne poduporne konstrukcije malog formata za formata izvedbu ab -stupa (u premjetanju neovisene o dizalici, ru no premjetanje) abpremje ru premje

58

primjer sustava oplate i pripadne poduporne konstrukcije malog formata za izvedbu ab-grede formata ab-

59

60

primjer sustava oplate i pripadne poduporne konstrukcije malog formata za izvedbu formata abab-grede

61

univerzalne oplate i pripadne konstrukcije velikog univerzalne formata (u premjetanju zavisne o dizalici) formata premje

62

primjer univerzalne univerzalne oplate i pripadne potporne konstrukcije velikog formata za formata izvedbu ababzidova

63

primjer univerzalne univerzalne oplate i velikog formata za formata izvedbu ababzidova

64

primjeri sustava oplatnih stolova za izvedbu ababplo ploa

65

primjeri premje premjetanja sustava oplatnih stolova unutar katne izvedbe (izvedbe vi viekatnih) ab- plo ab- ploa kroz otvore u ploi plo

66

primjeri premje premje tanja sustava oplatnih stolova unutar katne izvedbe (izvedbe vi viekatnih) ababplo bo plo a bo nim izvla izvla enjem
67

tunelske oplate (oblik polu koljki) tunelske polu

68

tunelske tunelske oplate tehnolokotehnolokokonstrukcijski oblici:


simetrine simetri polu polukoljke asimetrine asimetri polu polukoljke polukoljke s polu umekom
69

Osnovna podjela oplata i oplatnih sustava u tehniko-tehnolokom i logistikom smislu (nastavak):

2.

prijenosne na mjestu uporabe pokretne (samohodne) plone i/ili prostorne oplate samohodne plo (dinamiki oplatni sustavi) dinamiki

vodoravne i uspravne vuene (podizno-sputajue) vu (podizno-sputaju oplate (oplatni sustavi)

uspravne klizne oplate uspravne penjaju e (kletter , taktne) penjaju (kletter taktne oplate
samopenjajue (samopodizne) oplate samopenjaju samopodizne penjaju penjajue oplate uz dizanje pomou dizalice pomo ostale mobilne prostorne oplate posebice u mostogradnji i tunelogradnji
70

71

Klizna (dvostrana) oplata:


neprekidn a iz vedba zidova visin a lagano konusne (F) dvostrane oplate 1,20 m
1 cm su enje ili su zako zakoenje pri vrhu s obe strane oplate

najmanja debljina zida 18 cm nosiva ip ka (B) 24 32 mm, produljavnje svakih 3 6 m pri kr aju u cijevi (G) duljine oko 1m klizan je 24 sata: ugradnja betona u slojevim a do 25 cm 0,2 0,25 m/sat 5 7 m/d an
72

Penjaju Penjaju a (dvostrana) oplata (PERI):

73

Penjaju Penjaju a oplata (NOE)

74

75

76

77

78

Osnovna podjela oplata i oplatnih sustava u tehniko-tehnolokom i logistikom smislu (nastavak):

2.

ostale posebne oplate i oplatni sustavi

prenosive pneumatske (gumene) oplate


(u naelu izgubljene) kartonske oplate vakuum oplate (usisne oplate)
4.

kalupi - posebne oplate za izradu veeg broja


betonskih elemenata (nosaa, rasponskih konstrukcija, stupova, plonih elemenata ... itd.)

79

prenosive pneumatske (gumene)oplate

80

prenosive pneumatske (gumene)oplate

Gummischalung fr Kanalschchte

81

Kriteriji (parametri) pri izboru oplatnog sustava sustava: obilje obiljeja betonske graevine i/ili (pripadne) konstrukcije i/ili konstrukcije: prostorna obiljeja betonske graevine i/ili konstrukcije:
vrsta (unikatna ili viekratana) graevina i/ili konstrukcija linij ska, plona ili prostorna graevina i/ili konstrukcija mogunost ili nemogunost ponavlj anja izvedbe dijelova konstrukcije (modularnost betonske konstrukcije znakov ita za visokogradnj u) prostorni (visinski) poloaj konstrukcij e pristupnost graevini i/ili konstrukcij i .... itd.

vrsta i obiljeja betonske mase (svjeeg betona) (ne)armirani beton vrijeme izvedbe graevine i/ili konstrukcije i/ili tehniko-tehnolo tehniko-tehnoloka i logistika obiljeja oplatnog logisti obilje 82 sustava (sustava skela i oplata)

tehniko -tehn oloka i logistika obilje ja oplatnog sustava (sustava skela i oplata) tehni olo logisti obilje opa sukladnost vrste oplatnog sustava s obiljejima betonske graevine i/ili konstrukcije fleksibilnost (prilagodljivost) konstrukcijskim raznolikostima betonske graevine viekratnost uporabe (ciklinost oplate) vrijeme montae i demontae oplatnog sustava monta demonta potreba elemenata i materijala (pribora) raznolikost i broj elemenata masa i oblik elemenata i materijala (pribora) logistika prilagodljivost oplatnog sustava
obiljeja oplatnog sustava u smislu nj egova vanj skog i unutraenj eg gradilinog, tehnolokog - transporta, prijenosa, montae i demontae ...
83

nastavak: tehniko-teh noloka i logistika obilje ja oplatnog s ustava (sustava skela i oplata) tehnikonolo logisti obilje

fiziko-mehani obilje fiziko-mehanika obiljeja oplatnog sustava stabilnost i deformabilnost otpornost


na fiziko-mehaniko i hidrauliko dj elovanje betona na dinamiko djelovanj e opreme za ugradnj u betona na mehnika oteenja pri montai demontai

prilagodljivost vremenskim (atmosferskim) uvjetima graenja (primjena u zimi ili na vruini) utjecaj na izgled (povrine) betonske konstrukcije tehnotehno-ekonomska obiljeja oplatnog sustava obilje (dugo)trajnost potreba za brojem i kvalificiranosti radne snage psihofizika pogodnost primj ene i prilagodljiv ost radnoj
snazi (sloenost rukovanja elementima).
84

85

Od fiziko-mehanika obiljeja kljuna je stabilnost i mala (dozvoljena) deformabilnost oplatnog sustava (sustava skela i oplata) tj. tehniko-tehnoloka i konstrukcijska otpornost oplatnog sustava na djelovanje pri optreenju od - mase elemenata (dijelova) sustava - mase svje eg betona svje - vodoravni (boni) pritisak na uspravnu ili jako (bo nagnutu (zakoenu) oplatu (zako - armature (svijenog betonskog eljeza) - dinami kog djelovanja opreme za ugradnju betona dinami (djelovanja vibracija tj. vibratora) - ostalih stati kih i dinami koh djelovanja pri stati dinami kretanja radne snage, transportnih sredstava, pri monta demonta montai i demontai oplate ...
86

Vodoravni tlak svjeeg betona na uspravnu ili jako nagnutu svje


-

(zako (zako enu) oplatu sloen je po ukupnim obilje jima slo obilje a prvenstveno zavisi o visini ugraivanja svje eg betona svje (visini ab-konstrukcije) te zatim zavisi o ab- na inu (ru no ili strojno) ugraivanja, dubini sabijanja i na (ru strojno ugraivanja , prethodnoj sabijenosti svje eg betona svje - brzini (trajanju) ugradnje svje eg betona (brzine napredovanja svje betoniranja konstrukcije) posebice u uspravnom smislu betoniranja - ve a brzina punj enja ve i prirast tlaka na oplatu ve ve - vrsti (gusto i, granulometrijskom sastavu, vodocementnom (gusto faktoru, kvaliteti cementa) i toplini svje eg betona toplini svje - via temperatura manj i tlak:
- pritisak pri 210 je 75% pritiska pri 10%
-

vremena stvrdnjavanja svje eg betona svje gusto gusto i aramature (gua armatura manj i tlak) konstrukcijskim i logisti ko-tehnolo kim obilje jima oplatnog logisti ko-tehnolo obilje sustava (materijal izrade, ravnost ploha, vodonepropusnost ..)
(nastav ak>) 87

to sv e utje e na obiljeja mogu ih tri stanja i/ili razdoblja u kojima se utje obilje mogu

nalazi svje i beton prilikom ugradnje svje

(nastav ak>)

tri (3)stanja i razdoblja u kojima se nalazi ugraeni beton a koja (3)stanja


obuhva obuhvaaju takoer

tri (3) podru ja (tri zone po visini, u uspravnom smislu odozgora podru zone prema dole) u k ojima se nalazi ugraeni beton: kojima

I.
-

podru podruje (i razdoblje) ugradnje svjeeg betona svje


svje svje i beton ima odreeni (promjenjljivi) kut unutra njeg unutra trenja - u sluaju vibriranja beton se pona a kao tekuina slu pona teku - hidrostatski pritisak betona

II.
-

podru podruje prethodno ugraenog betona


beton se nalazi neposredno pred vezivanjem - beton ima odreenu koheziju - utjecaj vibriranja moe dovesti beton (djelomice) u mo teku teku e stanje beton ima odreeni stupanj (po etne) vrstoe (po vrsto pojavnost pasivnog tlaka
88

III. podruje betona koji je (djelomice) vezao podru

89

Boni tlak (svjeeg) betona na oplatu (svje


(analogija na teorije tlaka tla na plohu potpornog zida odnosno formule Rowea za koeficjent tlaka mirovanja - teorije vezane uz aktivni tlak tla na kruti potporni zid prema graninim stanjima uz zanemarivanje trenja izmeu zida i tla) p = * H * tg2 (450 - /2) (kN/m2)
gdje je :
-

p vodoravni tlak - kN/m2 gusto a betona - kN/m3 gusto


H visina svje eg betona u oplati - m svje

kut unutra njeg trenja u svje em betonu - ..0 unutra svje


u sluaj u ugradnje betona vibriranjem = 0 (uslijede vibriranja dolazi do te enja betona) te enja = 25 kN/m3

p = 25 * H (kN/m2) (kN/m

90

Brzina punjenja svjeeg betona u oplatu punjenja svje v = Q / F (m3/sat)


gdje je :
-

Q u inak betoniranja (obujam punjenja oplate) - m3/sat punjenja F (uspravan) povr ina presjeka koji se betonira - m2 povr u sluaj u ugradnje betona vibriranjem vodoravni tlak p = 25 * H (kN/m2) (kN/m za brzinu punjenja v = 1 m/sat (najvie) 2,4 m/sat (najvi odnosno za visinu punje nja H = 1 m (najvie) 2,4 m (najvi v odoravni tlak p = 25 - 60 (k N/m2) (kN/m

91

kN/m2

92

Prema ... standardima pritisak betona se odreuje prema dijagramima na slici razlikuju tri (3) podru ja (zone) podru (zone po visini odozgo prema dole: gornje podru je (H s): podru ugradnja betona beton se ponaa kao teku ina pona teku hidrostatski pritisak pritisa koeficijent tlaka kt = 1 sredi sredi nje podru je (H Hs) podru zavrena ugradnja zavr en a ugradnja betona beton ima odreenu koheziju koeficijent tlaka kt < 1 donje podru je podru zapo zapo et proces vezivanja betona javlja se pasivan tlak
93

(Najvei) b oni pritisak (svjeeg) betona na Najve bo (svje uspravnu oplatu pmax = * Hs + * (H Hs ) * kt (kN/m2 )
gdje je :
-

p max vodoravni tlak - kN/m2 gusto a betona - 25 kN/m3 gusto Hs visina ugradnje (~ visina/dubina vibriranja) svje eg betona (~ svje
u oplati (do oko 1m) teku i beton teku

H visina ukupne ugradnje (nevezanog) betona u oplati


(visina oplate, visina ukupnog punjenja u oplati) m

kt koeficjent tlaka: - za Hs ............ kt = 1 za (H Hs) ... kt < 1


94

Za Hs = 1m pmax = + * (H 1) * k t pmax = [1 + (H 1) * k t]
95

koeficjent tlaka kt
vrsta oplate od blanjane daske
presvuena plastinom masom ili premazana

tekui beton 0,42 0,43 0,44

plastini beton 0,30 0,30 0,30

niskoplastini (vlani) beton 0,13 0,13 0,13

premazane modularne oplate

96

97

98

SUVREMENI OPLATNI SUSTAVI

99

pregled web-adresa svjetskih proizvoaa skela i oplata http:// www.alsina.com http:// www.bernold-ceresola.com (kalupi za tjubinge i oplate u tunelogradnji) http:// www.betoratio. de/_de/index.html http:// www.ceresola.com (oprema/kalupi za proizvodnju tubinga, tunelske oplate, tunelska podgrada) http://www.cifa.com (iri program tehnoloke opreme za betonske radove& oplate, kalupi) http:// www.dalli.de

http://www.doka.com
http:// www.form work-online.co m (oplate u tunelogradnji) http:// www.geoplast.it (plastine oplate, ostali plastini elementi za graevinarstvo)

http://www.huennebeck.com
http:// www.kerscher.com http:// www.layher.com (skele) http:// www.maxfrank.de

http://www.meva.de
http:// www.msl-bauartikel.de

http://www.noe.de/start.php
http://www.paschal.d e

http://www.peri.de
http:// www.quick-bau produkte.de http:// www.rettenmeier.com/prod ukte/schalungstech nik.html http:// www.rippendecken.de http:// www.rsb-roun dtech.com (a nimacija oplaivanja) http:// www.schalungstech nik-matzke.de http:// www.saeulenschalungen.de http:// www.tms.tc http:// www.wbr-ro hre.de (metalne izgubljene oplate )

100

DOKA HENNEBECK MEVA NOE PASCHAL PERI


101

102

DOKA

http://www.doka.com
103

104

105

106

NOE

http://www.noe.de/
107

108

109

110

111

112

PASCHAL

113

114

PERI

http://www.peri.de/ww/en/index.cfm
115

116

DOMINO Panel Wall Formwork

117

118

119

120

121

122

123

124