You are on page 1of 187

∞', µ', °' °Àª¡∞™π√À

IÛÙÔÚ›· 2 15/9/2006 12:45 ÌÌ ™ÂÏ›‰·1

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù¤ÊÔ˜
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™ÙÂÚÁÈÔ‡Ï˘

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√
∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™
ISBN 960-06-2012-1

π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

°ÂˆÚÁ›· ÷ÚÈÙ›‰Ô˘

π™∆√ƒπ∞
∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™
°ƒ∞ªª∞∆∂π∞™
∞', µ', °' °Àª¡∞™π√À

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞ £ ∏ ¡ ∞

001-062 N+

18/9/2006

03:31 ÌÌ

™ÂÏ›‰·1

I™TOPIA
TH™ APXAIA™ E§§HNIKH™
°PAMMATEIA™

A’, B’, °’ °Àª¡∞™πOÀ

001-062 N+

18/9/2006

03:31 ÌÌ

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
∂π∫ONO°ƒ∞º∏™∏
À¶∂À£ÀNO™ ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£ÀNO™ ∆OÀ À¶O∂ƒ°OÀ
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
∂•øºÀ§§O
¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∞Ó·ÛÙ¿ÛÙÈÔ˜ ™Ù¤ÊÔ˜, ∂›Ù. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™ÙÂÚÁÈÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
°ÂˆÚÁ›· ÷ÚÈÙ›‰Ô˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ù. ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜
ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
∑ˆ‹ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-∆Ú¯ϋ, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ƒËÁ¿ÙÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ªfiÛ¯Ô˘ πˆ¿ÓÓ·, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
À·Î›ÓıË ¶·Ú›ÛË, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ °ÎÏ·‚¿˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ N·ÛÙÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¶·‡ÏÔ˜ ™¿ÌÈÔ˜, ZˆÁÚ¿ÊÔ˜
∞ºOπ N. ¶∞¶¶∞ & ™π∞ ∞.∂.µ.∂.,
∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ∂ΉÔÙÈ΋ & ∂ÎÙ˘ˆÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜

°’ °Àª¡∞™πOÀ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ . ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™ÙÂÚÁÈÔ‡Ï˘. °ÂˆÚÁ›· ÷ÚÈÙ›‰Ô˘ ∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™: I™TOPIA TH™ APXAIA™ E§§HNIKH™ °PAMMATEIA™ A’.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·3 À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù¤ÊÔ˜. B’.

001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·4 .

£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ 3. ∂¶π∫∏ ¶√π∏™∏ ·. ¶∂∑√°ƒ∞ºπ∞ ∞Ú¯¤˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ – ª‡ıÔÈ 1. ¶∂∑√™ §√°√™ π. ÿ·Ì‚Ô˜ ‰.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·5 ¶π¡∞∫∞™ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 7 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 9 ¶ƒø∆∏ ¶∂ƒπ√¢√™: ∞ƒÃ∞´∫∏ ∞. ∂ÏÂÁ›· ‚. ¶ƒ√™ø∫ƒ∞∆π∫∏ ºπ§√™√ºπ∞ 13 34 40 40 43 44 46 49 54 55 55 ¢∂À∆∂ƒ∏ ¶∂ƒπ√¢√™: ∞∆∆π∫∏ ‹ ∫§∞™π∫∏ ∞. ∂›ÁÚ·ÌÌ· Á. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· 1. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ 3. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ππ. ∆Ô Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· πππ. ÃÔÚˆ‰È·Î‹ Ô›ËÛË µ. ∏ÚˆÈÎfi ¤Ô˜: ŸÌËÚÔ˜ ‚. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ 2. π™∆√ƒπ√°ƒ∞ºπ∞ 2. §Àƒπ∫∏ ¶√π∏™∏ ∆· ›‰Ë Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘ ·. π™∆√ƒπ∞ 1. •ÂÓÔÊÒÓ 111 111 116 123 5 . ¢È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜: ∏Û›Ô‰Ô˜ 2. ªÔÓˆ‰È·Î‹ (ÌÂÏÈ΋) Ô›ËÛË Â. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ 2. ¶√π∏™∏ (¢ƒ∞ª∞∆π∫∏ ¶√π∏™∏) π. ¶√π∏™∏ 1. ∏ Έ̈‰›· ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ 63 77 82 88 97 99 103 µ.

ƒ∏∆√ƒπ∫∏ ∞Ú¯¤˜. ÈÛÙÔÚ›· 169 ∆∂∆∞ƒ∆∏ ¶∂ƒπ√¢√™: ƒøª∞´∫∏ ∞. ›‰Ë.¿. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ IV. ‚Ô˘ÎÔÏÈ΋ Ô›ËÛË (£ÂfiÎÚÈÙÔ˜). π∞∆ƒπ∫∏ πÔÎÚ¿Ù˘ πππ. ¶∂∑√°ƒ∞ºπ∞ ∂ÈÛً̘. ™ˆÎÚ¿Ù˘ 2. ÙÚ·Áˆ‰›·. ºπ§√™√ºπ∞ ÿˆÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ – ™ÔÊÈÛÙ¤˜ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ 1. ÊÈÏÔÛÔÊ›· (ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜ – ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ – ÛÙˆÈÎÈÛÌfi˜). Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜ – ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜) 177 °. ¡¤· Έ̈‰›·.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·6 ππ. ºπ§√™√ºπ∞ (∂›ÎÙËÙÔ˜ – ª. ª›ÌÔ˜ 163 µ. ¶√π∏™∏ ŒÔ˜. π™∆√ƒπ∞ (¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ̤ÚË ÚËÙÔÚÈ΋˜ √È ∞ÙÙÈÎÔ› Ú‹ÙÔÚ˜ – ∞ÓÙÈÊÒÓ ∞Ó‰ÔΛ‰Ë˜ – §˘Û›·˜ πÛ·›Ô˜ – πÛÔÎÚ¿Ù˘ ÀÂÚ›‰Ë˜ – §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ – ∞ÈÛ¯›Ó˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜ – ÕÏÏÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ 127 127 129 132 132 135 143 149 150 154 155 156 158 159 161 ∆ƒπ∆∏ ¶∂ƒπ√¢√™: ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ‹ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ∞. ƒ∏∆√ƒπ∫∏ ¢Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ – ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· 178 179 179 ∂¶πª∂∆ƒ√ 181 ™˘Á¯ÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ 182 ¶›Ó·Î·˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ 183 ™˘ÓÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 185 .) 174 µ. ∞ÚÚÈ·Ófi˜ Î. Â›ÁÚ·ÌÌ·. ¶Ï¿ÙˆÓ 3.

Û ۇÓÙÔ̘ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ. ∆Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. ΢ڛˆ˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·7 ¶ P O§O °O ™ ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ›. ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ú¿ÍË˜Ø ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·˜. Â›Û˘. ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜.X. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÓıÚˆÔÁÓˆÛÙÈÎfi˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ó· ÌËÓ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜. Û˘Á¯ÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ. ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. . ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ Û˘ÓÔÙÈο Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·È. Ì. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋. ‚È‚Ï›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ*. ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ. 7 . ¤ˆ˜ ÙÔÓ 4Ô ·È. ∏ Â·Ê‹ fï˜ ·˘Ù‹ Ì ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.X. ™ÙȘ ÙÚÂȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Û˘ÓÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. * ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √∂¢µ..

∏ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·. ÂȉÈÒ¯ıËΠÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ. ÂÏ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ οı ̷ıËÙ‹ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÔÏ›ÙË. ÁÈ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜. Ù˘È΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÌÔÓfiÙÔÓË. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ηÈ. fiÔÙ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›Ô. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ·˘Ùfi. ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ۯÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· οı ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ΛÌÂÓ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È. ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ∂ÈÁÚ·ÊÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ 8 . ŒÙÛÈ. ηıÒ˜ Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË Î¿ı ÂÔ¯‹˜ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û‡ÓıÂÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ‰ËÏ·‰‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·8 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ AÓ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Û ¤ÎÙ·ÛË. Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. ı· ‚ÔËıËı› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ‹ ·ÎfiÌË —ÂÏ›˙Ô˘Ì— Ó· ÂӉȷÊÂÚı› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ·.

ŒÙÛÈ.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·9 E I ™ A °ø ° H °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÍÂÏÈÎÙÈο ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÚ›· ›‰Ë Ô›ËÛ˘. Ì ÙÔÓ fiÚÔ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÂÓÓÔԇ̠ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÁÚ·Ù¿ ÌÓËÌ›· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜: ñ ¶ÔÈËÙÈο ¤ÚÁ· (Ô›ËÛË: ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ. Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ˘ԉȷÈÚÂ›Ù·È Û ¿ÏÏ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜: ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜ ÂÈ΋ Ô›ËÛË ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜ ¶Ô›ËÛË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ô›ËÛË ÂÏÂÁ›· Â›ÁÚ·ÌÌ· ›·Ì‚Ô˜ ̤ÏÔ˜ ¯ÔÚÈ΋ Ô›ËÛË ÙÚ·Áˆ‰›· Έ̈‰›· Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· 9 . fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔËÁ‹ıËΠÙÔ˘ Â˙Ô‡ ÏfiÁÔ˘). ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û˘ÓÔÙÈο οÔȘ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ.

¯. . . ’∞ı‹ÓË). ·ÈÍÔÜÌ·È). ∫·È ÛÙÔÓ Â˙fi ÏfiÁÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÁÂÓÈο ›‰Ë: ¶Â˙fi˜ ÏfiÁÔ˜ πÛÙÔÚ›· ºÈÏÔÛÔÊ›· PËÙÔÚÈ΋ °ÏÒÛÛ·: ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜-‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜. ıÂÚ·¢Ûá.¿. ¯ÒÚ·). ¢È·ÌÔÚÊÒıËηÓ. ʤÚÔ̘). IˆÓÈ΋ ∂›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ AÈÔϤˆÓ. ·Û˘Ó·›ÚÂÙÔÈ Ù‡ÔÈ (.. Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¯ÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·10 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ™Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÔÈËÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓˆÓ Î·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ (ÚÔÛˆ‰›· < Úe˜ +ˇ 艋) Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÙÔÓˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ. AÙÙÈ΋ 1 H AÚη‰Ô΢Úȷ΋ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ÂÈÁڷʤ˜.¯. Û˘Ó·ÈÚ› ÙÔ ·+ˆ Û · (. ı¿Ï·ÙÙ·). ’∞ı¿Ó·). Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ1: ∂›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÂÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. Ù˘ ÂÏÂÁ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Â˙ÔÁڿʈÓ.¯. Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ¤ÙÛÈ.¯.).¯. ‰¤ÎÔÌ·È = ‰¤¯ÔÌ·ÈØ à›ÎÂÙÔ = àÊ›ÎÂÙÔ). ÎÈÓ¤ˆ. ÎÚ›ÓÓˆ.¯. ÛÙ·ıÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Ó·›ÚÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. Ì¿ÙËÚ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË. fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÎÚ›ÛË). ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÌÂÏÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ (∞Ïη›Ô˜. ∂›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. A¯·˚΋-∞ÈÔÏÈ΋ ∂›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ˆÚÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Ù˘ N.¯. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ì˜ ÛÙ· Ú‹Ì·Ù· ·ÓÙ› -ÌÂÓ (. ôÁ·ıÔ˜). IÙ·Ï›·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ı·ÚÚá ·ÓÙ› ı·ÚÛá). fiˆ˜ Ë ÈˆÓÈ΋-·ÙÙÈ΋ (. Ô ÙfiÓÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢ (. ÚÚ ·ÓÙ› ÚÛ (. ¯Â›ÌˆÓ. 10 . ªÂÚÈο ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘: ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·ÏÈfi ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Îfi · Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÙÚ¤ÂÈ Û Ë.¯. Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È Ù˘ K˘ÚËÓ·˚΋˜.¯. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÈˆÓÈ΋: · ·ÓÙ› Ë (. ªÂÚÈο ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘: Ù· Û˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û -ÌÈ (. ™·ÊÒ Î. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ â˜ Î·È ÍfÓ ·ÓÙ› ÙˆÓ Âå˜ Î·È ÛfÓ Ù˘ Ó¤·˜). οÏËÌÈ ·ÓÙ› ηϤˆ).Ã. ∞¯·ÈÒÓ Î·È ¢ˆÚȤˆÓ) Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó. ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÈÏ¿ ¤ÓÚÈÓ· Î·È ˘ÁÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË (. ¢ˆÚÈ΋ ¶ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ Î·È Â›Ó·È Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ 5Ô ·È.¯. ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ. Ù· „ÈÏ¿ Û‡Ìʈӷ (. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ʇϷ (πÒÓˆÓ. ñ ¶Â˙¿ ¤ÚÁ· (Â˙fi˜ ÏfiÁÔ˜: ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·.¯.¯. ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹. Ô˘ ϤÁÂÙ·È ‰ˆÚÈÎfi˜ (. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÓËÚË̤ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ·. ∏ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·Ú¯·›· Î·È Ó¤· (ÛÙËÓ ·Ú¯·›·. öÛÙÂÏÏ·). ÔÏÈÙÄÓ ·ÓÙ› ÔÏÈÙáÓ).¯. ªÂÚÈο ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘: Ë ·ÓÙ› · (. ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ÙÙ ·ÓÙ› ÛÛ (.¯. ÔȤˆÓ).

).X. ÛÈÁ¿–ÛÈÁ¿.-395 Ì. ÛÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ (323-31 .X.) Î·È ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÔ¯‹ (31 . ªÂ ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ª. Ë Â˘ÎÙÈ΋ Î·È ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ). ªÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ë ÚÔÊÔÚ¿. Ë ÎÏ›ÛË (. ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ·ÏÔÔÈË̤ÓË.X. Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜. ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.Ã.¯. Ë Û‡ÓÙ·ÍË.001-062 N+ 18/9/2006 03:31 ÌÌ ™ÂÏ›‰·11 ∂π™∞°ø°∏ XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÎÏ·ÛÈο ¯ÚfiÓÈ· (·fi ÙÔ 300 . ΢ڛˆ˜ ȈÓÈο. ÂÚ›Ô˘). ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÏÒÛÛ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ: ‰ÈÔ›ÎËÛË. KÔÈÓ‹ OÈ ·Ú¯·›Â˜ ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Î·Ù¿ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· 11 . ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ë Û˘˙˘Á›· ÙˆÓ ÂȘ -ÌÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È. Ì ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜. Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠‚¿ÛË ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ∂›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ Î·È Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘. ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË.

001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·12 .

X. √Ú¯ÔÌÂÓfi. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙË Ï·˚΋ ËÚˆÈ΋ Ô›ËÛË. οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. ¶√I∏™∏ 1. fiˆ˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ (ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜).X. ˆ˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ô›ËÌ·. 13 . ¤„·ÏÏ·Ó ¿ıÏÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ì‡ıÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÓÔËÙÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ∞ı‹Ó·. . HÚˆÈÎfi ¤Ô˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋. ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·È. O ÚÒÈÌÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ Ú¿ÍÂȘ (= ÎϤ·) ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ıÂÒÓ. πˆÏÎfi). ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ٷ ¤Ë ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ (Ù· ÚÒÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÚ·Ù¿ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘). ÙË ıÚËÛΛ·. ·fi ÙÔ Ú‹Ì· öˆ = ϤÁˆ). ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ‹‰Ë ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. . ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·13 . ÛÙ· ·Ï¿ÙÈ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙ· Û˘ÌfiÛÈ· ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∆›Ú˘Óı·. ∞. √È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô›ËÛË. Ë Â˙ÔÁÚ·Ê›·: ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ. £‹‚·. ¶ƒø∆∏ ¶∂ƒπ√¢√™: ∞ƒXA I ∫∏ (·fi ÙÔÓ 8Ô ·È. ·..X. H ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ԯ˘Ú¿ ΤÓÙÚ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÌÔÓ¿Ú¯Ë («‚·ÛÈÏÈ¿». E›Û˘. Ë ÂÈ΋ Î·È Ë Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË.)* ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·ÎÌ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi (‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜)Ø ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi.Ã. ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. E¶IKH ¶OIH™H ∆Ô ¤Ô˜ (= ÏfiÁÔ˜. «ËÁÂÌfiÓ·»). Ô˘ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «Ì˘ÎËÓ·˚Îfi». ¶‡ÏÔ. Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ∏ ¤Ú¢ӷ η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÂÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ·ÈÒÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ fi„ÈÌË Ì˘ÎËÓ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Ì˘ÎËÓ·˚ο ¯ÚfiÓÈ· 1600-1100 . ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ª˘Î‹Ó˜. 500 .). ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ÕÏψÛÙÂ. Â›Ó·È H ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ * √È ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜. Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÈÓˆÈ΋˜ KÚ‹Ù˘. Ù· ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯Èο ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ EÏÏ¿‰·. ÛÙË MÈÎÚ¿ AÛ›· Î·È ÙË MÂÁ¿ÏË EÏÏ¿‰·.

H ηٷÛÙÚÔÊ‹. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë Ï˘ÙÚÒıËΠ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞fi Ù· ·ÏÈ¿ EχıÂÚË ·fi‰ÔÛË ·fi ·˘Ù¿ ¤Ë ÛÒıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ô·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ÚfiÛˆ· ÙÈÌË̤ӷ Î·È Û‚·ÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ï·fi.). ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘˜. fiˆ˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· Ì˘ÎËÓ·˚ο ΤÓÙÚ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·ıÚfi· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 1100 . ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·fi ÙÔ BÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ. ·¤ÎÙËÛ·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ·Ú¿ÏȘ fiÏÂȘ Ù˘ πˆÓ›·˜. ãøÚÈÌË Î·AÔȉԛ 14 . Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ı¤OÌËÚÈÎfi˜ Ú·„ˆ‰fi˜. ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ˆÚÈ›˜. ÙȘ χ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘˜. ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Óı¤Ùˆ) ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈËÙÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi. Û¿ÛÌ·Ù· — ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ· Î·È ·˘Ù¿. ı˘Û›·. OÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰Â ıˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «K¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ» Ì›˙ÔÓ ·›ÙÈÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ÙÔ ‰È·Û··Û·Ó.X.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·14 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÁÂÓÈο ·Ô‰ÂÎÙfi ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯·Ú¤˜. ÙÔ 1200 . ÙÔ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó. Ô˘ Ï›ÁÔ Ôχ Û˘Ó¤‚Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÔ‡. H ËÚˆÈ΋ fï˜ ·Ú¿‰ÔÛË.X. ÊÚ¿ÛÂˆÓ ‹ ÛÙ›¯ˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓ¿. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ. √È ÂÏÏËÓÈÎÔ› ËÚˆÈÎÔ› ıÚ‡ÏÔÈ.). √È ŒÏÏËÓ˜ ¿ÔÈÎÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ¯ÒÚ˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ. Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi Ù· ¤Ë ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘Ø ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.X. TÔ˘˜ ÚÔÛ›Ï΢Û ̿ÏÏÔÓ Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ˆı‹ÛÂȘ. ∞ÔÌÓËÌfiÓ¢·Ó Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (Â·Ó¿ÏË„Ë Ï¤ÍˆÓ. ‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ (·ÚÁÔÓ·˘ÙÈÎfi. ıË‚·˚Îfi. Ì·Ù·: Ì¿¯Â˜.¿. ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ·Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. . Èı·Ófiٷٷ. Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔÈ. ÂÚ›Ô˘. ÙÚˆ˚Îfi) Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈËÙÈÎfi ı¤Ì·. Ì ¯·Ï·Ú¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. √È ·Ôȉԛ (à›‰ˆ ô ÷ ‰ˆ = „¿Ïψ. ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î. Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘.

ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì ÙË Û˘Óԉ›· χڷ˜ «öÚÁ· àÓ‰ÚáÓ Ù ıÂáÓ Ù». Ë ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ÙÔ 10Ô ·È.X. ÂÔ¯‹ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.. 15 . Ì ÙË °Ú·ÌÌÈ΋ µ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ «¤ÙÚ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘». ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÁψÛÛÔÏfiÁÔ ª. √È ŒÏÏËÓ˜ ·¤‰ˆÛ·Ó Ì ٷ ÊÔÈÓÈÎÈο ۇ̂ÔÏ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. Ô˘ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Ù˘ÊÏÔ›. ÛԘ. A ò ÚÁÔ˜. µ¤ÓÙÚȘ) ÈӷΛ‰Â˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·È. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ۇ̂ÔÏÔ ÂÍÔ˘Û›·˜. ÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏ·‚È΋ Ì 87 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. Èı·ÓfiÓ. ‹ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙË ÊÔÈÓÈÎÈ΋ ÁÚ·Ê‹.Ã. ·ÓÙ›ıÂÙ·. ¶‡ÏÔ˜. ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ √ÌËÚ›‰Â˜. MÂÏËÛÈÁÂÓ‹˜ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· M¤ÏËÙ·) Î·È M·ÈÔÓ›‰Ë˜ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ‹Úˆ· M·›ÔÓ·) ÙÔÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ™Ì‡ÚÓË. Ì ΤÓÙÚÔ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿. Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ›Ûˆ˜ Ì ÙËÓ Ù˘ÊÏfiÙËÙ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÔȉÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì¿ÓÙˆÓ. . ÊÈÏÔÓÈÎÒ. Ù˘ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘. fiˆ˜ Ô ¢ËÌfi‰ÔÎÔ˜ Î·È Ô º‹ÌÈÔ˜ ÛÙËÓ \√‰‡ÛÛÂÈ·.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·15 APXA´KH ¶EPIO¢O™ Ù¿ÏËÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ÔÈËÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Â›Ó·È Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·‚·ÛÙ› (ÙÔ 1953.X. ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ™Ì‡ÚÓË Î·È Ë Ã›Ô˜. ·‹ÁÁÂÏÏ·Ó fiÚıÈÔÈ —ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi— Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË fiˆ˜ ÔÈ ·Ôȉԛ. . ÙËÓ ÔÔ›· ÙÒÚ· ÔÈ Ú·„ˆ‰Ô› (®¿Ùˆ + ˇè‰‹). Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ôȉԇ˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ. ÌÈ· Û˘ÓÙ¯ӛ· Ú·„ˆ‰ÒÓ.Ã. P·„ˆ‰Ô› ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·„ˆ‰Ô‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ı· Ù·Í›‰Â„Â Î·È ı· Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙȘ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰È·Ì¿¯Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ıÂÙËı›. ∏ ›‰È· Ë ÔÌËÚÈ΋ Ô›ËÛË Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜: ÛÙ· ¤Ë ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ıÂfiÓ¢ÛÙÔÈ ·Ôȉԛ. A‹ÁÁÂÏÏ·Ó Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤Ë.. ÛÙÔÈ¯Â›Ô fï˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ. A \ ı‹ÓË. \Iı¿ÎË1. ∫ÔÏÔÊÒÓ. ≠OÌËÚÔ˜ *Ì¿ÚÓ·Ì·È = ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È. ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ÚÔÊÔÚÈο ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ËÚˆÈÎfi ¿ÛÌ· ÛÙË ÁÚ·Ù¿ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ô›ËÛË. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¤‰È‰Â Ù· ʈӋÂÓÙ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â›ÁÚ·ÌÌ·: ^EÙa fiÏÂȘ Ì¿ÚÓ·ÓÙ·È* ÛÔÊcÓ ‰Èa ®›˙ËÓ ^OÌ‹ÚÔ˘ ™Ì‡ÚÓË. ΢ڛˆ˜ Ù· ÔÌËÚÈο. ¤˙ËÛ ÛÙËÓ πˆÓ›· Î·È Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 8Ô˘ ·È. 1. Ù˘ \IÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ \O‰‡ÛÛÂÈ·˜. . Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÙÂÏ‹˜. . ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ú·‚‰›. Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ™ÙË Ã›Ô. OÈ ÔÓÔ̷ۛ˜. Î·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ·. Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·È. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ Ù˘ÊÏfi. T·Í›‰Â˘·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜. ‹ K‡ÌË ‹ òIÔ˜. ÂÔ¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÁÚ·Ê‹˜.

Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. 16 . fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ ·Ó ¤È·Û·Ó Ù›ÔÙÂØ ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘ ›·Ó: ¬ÛÛ’ ≤ÏÔÌÂÓ ÏÈfiÌÂÛı’. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠπÏÈ¿‰· Î·È fi¯È ∞¯ÈÏÏË›˜.110 ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 40 ËÌÂÚÒÓ. fiÛ˜ fi¯È ÙȘ ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ̷˙› Ì·˜). ¶¤ı·Ó ·fi ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. O Ù›ÙÏÔ˜ ··ÓÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ (BÈ‚Ï›Ô Bã. ¤¯ÂÈ ˘fiıÂÛË ÙÔ ÓfiÛÙÔ (= Á˘ÚÈÛÌfi) ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ ·‰˘ÛÒËÙÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·ÓÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÛÙËÓ πı¿ÎË. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Â›Ó·È ÔÏÂÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë πÏÈ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È ¤ÚÁÔ Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. 2). 116. ÂÓÒ Ë √‰‡ÛÛÂÈ· Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÂÈÚËÓÈÎfi Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔÓ ÔχÙÚÔÔÓ ( = ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤ÓÔ Î·È ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ) √‰˘ÛÛ¤·. ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fiıÂÛË ÙË ÌÉÓÈÓ (= ÔÚÁ‹. ÙËÓ πı¿ÎË. fiÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÙÔÓ ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.693 ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ãπÏÈÔÓ (∆ÚÔ›·). ∏ ÿÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÓfiÌÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹: «√ª∏ƒ√À». ¬Û· ‰’ Ôé¯ ≤ÏÔÌÂÓ ÊÂÚfiÌÂÛı·. ı˘Ìfi – ÌËÓ›ˆ = ÔÚÁ›˙ÔÌ·È) ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. √È Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔÓ ¤ı·„·Ó Ì ÙÈ̤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹. ∏ √‰‡ÛÛÂÈ·. ∏ πÏÈ¿‰·1. X·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ¢ÔÌ‹ µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚÒÙÔ˜ Ô ã√ÌËÚÔ˜. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È Û 51 Ë̤Ú˜ — ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÈÔ ÌÂÛÙ¤˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ Î·È ÙÚÂȘ Ó‡¯Ù˜. √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È Û 12. (M ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó: fiÛ˜ „›Ú˜ È¿Û·Ì ÙȘ ·Ê‹Û·ÌÂ. ∆· ÔÌËÚÈο ¤Ë ∏ \πÏÈ¿‰· Î·È Ë \√‰‡ÛÛÂÈ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ TÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÏÌËÚÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ χÛÂÈ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ π‹Ù˜ „·Ú¿‰Â˜. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û 15. ∏ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ÿÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ì‹ÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›·. Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì 1.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·16 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ °È· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË Ó‹ÛÔ ÿÔ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ.

øÛÙfiÛÔ. ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÂÊ·Ï·›·. ÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÁÔÚÁfi Ú˘ıÌfi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∞¯ÈÏϤ· – ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ∑ËÓfi‰ÔÙÔ˜ (325-260 . ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. (MÙÊÚ. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ «ÂÁÎÈ‚ˆÙÈÛÌÔ‡» (Ë ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË – ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË – in medias res). ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ù· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ Î·È Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ÛÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· Ê¿Ó ٷ ÎÔÚÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· fiÚÓÈ· ÔÏÔ‡ı —¤ÙÛÈ ÙÔ ı¤ÏËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÙfiÙÂ Ô ¢›·˜— ·’ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔˆÙÔÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ∞ÊÔÚÌ‹ ˘‹ÚÍÂ Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ÔÏÏa˜ ‰’ åÊı›ÌÔ˘˜ „˘¯a˜ A ò ˚‰È ÚÔ˝·„ÂÓ ìÚÒˆÓ. ∫·ı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ¤Ë ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÂÈÎÔÛÈÙ¤ÛÛÂÚȘ Ú·„ˆ‰›Â˜. ∆· ¤Ë ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ·ÈÒÓˆÓ. Û ·˘Ù¿ ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ô ÔÈËÙ‹˜. ÙÚ·ÁÔ‡‰· Ì·˜.X.). âÍ Ôy ‰c Ùa ÚáÙ· ‰È·ÛÙ‹ÙËÓ âÚ›Û·ÓÙ A \ ÙÚ½‰Ë˜ Ù ôÓ·Í àÓ‰ÚáÓ Î·d ‰ÖÔ˜ A \ ¯ÈÏχ˜. ¶ËÏËÈ¿‰Âˆ A \ ¯ÈÏÉÔ˜ ÔéÏÔ̤ÓËÓ. ¢Èe˜ ‰’ âÙÂÏ›ÂÙÔ ‚Ô˘Ï‹. m Ì˘Ú›’ A \ ¯·ÈÔÖ˜ ôÏÁÂ’ öıËÎÂ. ¶ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ A ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ MÉÓÈÓ ôÂȉÂ. N. ÙÔ˘ Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ A¯ÈÏϤ·. Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ı¤Ì·. ¤ıÈÌÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ηÏÏÈÙ¯Ӌ̷ٷ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È ˆ˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ٤ÏÂÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ·éÙÔf˜ ‰b ëÏÒÚÈ· ÙÂܯ ·ÓÂÛÛÈÓ 5 ÔåˆÓÔÖÛ› Ù ÄÛÈ. TË Ì¿ÓËÙ· ı¿. ÂÓÒ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÙȘ ÂÍÈÛÙÔÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‹Úˆ·˜. ÂÂȉ‹ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ›Ûˆ 17 . K·ÎÚȉ‹˜) (A) ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÛÙË ªÔ‡Û·.£. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ. ›ÎÚ˜ Ô˘ ’‰ˆÎ ÛÙÔ˘˜ A¯·ÈÔ‡˜ ÂÚ›ÛÛȘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÚÂȈ̤Ó˜ ¤ÛÙÂÈÏ „˘¯¤˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë Î¿Ùˆ ·ÏÈηÚÈÒÓ. ŒÙÛÈ. Ô ¯·ÏÎfi˜ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Û›‰ËÚÔ Î·È ÔÈ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ› ıÔψÙÔ› Ù¿ÊÔÈ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ BÈ‚ÏÈÔı‹Î˘. ÙÔ˘ AÙÚ¤· Ô ÁÈÔ˜ Ô ÛÙÚ·ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÎÈ Ô Ì¤Á·˜ A¯ÈÏϤ·˜. £Â¿.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·17 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿. K·˙·ÓÙ˙¿Î˘ – I. ·Ó¿ıÂÌ¿ ÙË.

•. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. Ô ∆Úˆ·‰›Ù˘ ¢fiψӷ˜ οÓÂÈ ·fiÂÈÚ· ηٷÛÎÔ›·˜. Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì fiÚÎÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ fiÔÈÔ˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË Î·È ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. £ÈÁ̤ÓÔ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÔÚΛ˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰Â ı· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ È· Î·È ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘. ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ÃÚ˘ÛË›‰·. N. ŸÙ·Ó Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. (°) ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ªÂÓÂÏ¿Ô˘ – ¶¿ÚË. ∏ ˙˘Á·ÚÈ¿ Ì ÙȘ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Á¤ÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ A¯·ÈÔ‡˜. ÛÙÔ ¢›·. (Z) ∏ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ ÙÚÔ‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∂ο‚Ë Ó· οÓÂÈ ‰¤ËÛË ÛÙËÓ ∞ıËÓ¿. ªÂ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· 18 . ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ ÏËÁÒÓÂÙ·È. fiˆ˜ Î·È Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙËÓ ·ı¿Ó·ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜. ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ··ÙËÏfi fiÓÂÈÚÔ ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÁÂÈÏ ӷ ÂÈÙÂı›. Î·È ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì¿ÓÙË ∫¿Ï¯·ÓÙ·. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜. ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË. Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ∂ϤÓË Ì ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. (¢) ∏ ·Ó·Îˆ¯‹ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ –·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ë ∞ıËÓ¿ ÛÙ·Ï̤ÓË ·fi ÙÔ ¢›·– Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙ·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔ ıÂfi ÏÔÈÌfi. ÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. ÒÛÙ ӷ ÙÈÌËı› Ô ÁÈÔ˜ Ù˘.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·18 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÛÙÔ ÃÚ‡ÛË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ –Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ·Ú¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÚË Î·È ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ∂ϤÓ˘– ηÈ. (M. ··ÈÙ› Î·È ·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. (K) TËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÏËÁÒÓÂÈ ‰‡Ô ıÂÔ‡˜. EΛÓÔ˜ fï˜ ¯Ôψ̤ÓÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. Î·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÎÙ›˙Ô˘Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi οÛÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ٿÊÚÔ. ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞›·ÓÙ·˜ Î·È ºÔ›ÓÈη˜) ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ·. ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ÂÓÒ ÔÈ TÚÒ˜ ÍÂı·ÚÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÛÙÚ·ÙÔÂ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ. (H) √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ÌÔÓÔÌ·¯Â› Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ·. (£) √ ¢›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Úˆ›. √ ÔÈËÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‹ÚË Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. O) √È ∆ÚÒ˜ ‰È·ÛÔ‡Ó ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ÂÓÒ Ô ªÂӤϷԘ „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ì ÙÔ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ηٷÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Î·È. (§) ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÙË µÚÈÛË›‰·. (I) ∆ÚÈÌÂÏ‹˜ ÚÂۂ›· (√‰˘ÛÛ¤·˜. ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘˜. (B) ªÂ ÙËÓ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢›·. ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. Ô˘ ı¤ÚÈÛ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ·fi Ù· Ï¿Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÚÈÛÙ‡ÂÈ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. (E) ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜. ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ™ÙȘ ™Î·È¤˜ ¶‡Ï˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. ÂÓÒ Ô ∞›·ÓÙ·˜ ˘Ô¯ˆÚ›. £¤Ùȉ·.

¶ 855-858. ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù· Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ. ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. Ô˘ ÓÂfiÙËÙ· Î·È ·Ó‰Ú›·Ó Ù˘ Â‹ÚÂ. πÏÈ¿‰·. ÙÔ˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙÂη ̤Ú˜. ÌÔÓÔÌ·¯Â› Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È. Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Ô ¢›·˜ ͢Ó¿ÂÈ Î·È ÔÈ ∆ÚÒ˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ªÂӤϷԘ. ∏ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë Ì·›ÓÂÙ·È. √ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Î·È ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘. ∆Ô Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·ÓÔÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ∞fi ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ʈӤ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ∆ÚÒ˜. √È ıÂÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë. fiÛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹. Y. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ·›ÚÓÂÈ Î·È ÊÔÚ¿ÂÈ ÂȉÂÈÎÙÈο Ù· Ï·Ê˘Ú·ÁˆÁË̤ӷ fiÏ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ¢Ò‰Âη ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙ›· [(= ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·). √ ∞¯ÈÏϤ·˜. 19 . °ÔÂÚfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÍÂÛ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ™ÎËÓ‹ ¤ÓıÔ˘˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Ù·Ê‹˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÂÈÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÙËÓ πÏÈ¿‰·. ŸÛÔÈ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ·fi ÙË Ì·Ó›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ Ô ŒÎÙÔÚ·˜. fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Ì‹Ó˘Ì·. X 361-364 M ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ’ ·¤ı·ÓÂØ Î·È ÎÏ·›ÔÓÙ·˜ ıÏÈÌ̤ÓË ÙËÓ ÌÔ›Ú·Ó. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. Ô˘ ‹Úı ӷ ÙÔÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ. ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ŸÌˆ˜. ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ë „˘¯‹ η٤‚ËΠÛÙÔÓ Õ‰Ë. < ôÚÈÛÙÔ˜]. ¤Ú¯ÂÙ·È ÈΤÙ˘ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÙÔÓ Û¤ÚÓÂÈ ‰Â̤ÓÔ ·fi Ù· fi‰È· ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘. Î·È ·˜ ÛÎÔÙˆı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ı· ÛÎÔÙˆı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. º) (X) (æ) (ø) Î·È ÙÔ ‰fiÏÔ Ù˘ ◊Ú·˜. Â›Ó·È Û·Ú·ÎÙÈÎfi.√ ªÂӤϷԘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ∞›·ÓÙ˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÎÚfi ·fi ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ŸÌˆ˜. I¿Îˆ‚Ô˜ ¶ÔÏ˘Ï¿˜) OÈ ‰‡Ô ı¿Ó·ÙÔÈ. Ô‰ËÁË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹. NÂÎÚfiÓ ÙÔÓ ÂÚÔÛÊÒÓËÛÂÓ Ô Ï·ÌÚÔÊfiÚÔ˜ ŒÎÙˆÚ (Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ ÛÙÔ Ã). ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Á›ÓÂÙ·È Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ Ì ‚·Ú‡ÙÈÌ· ¤·ıÏ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ÁÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ο„Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ηڿ‚È·. ηÙfiÈÓ ÈÎÂÛ›·˜ Ù˘ £¤Ùȉ·˜. ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ·ÁÚÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ·Ó¿‚ÂÈ ¿ÁÚÈ· Ì¿¯Ë. Ô˘ ·ÔÎÔ›ÌÈÛ ÂÚˆÙÈο ÙÔ ¢›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. £ÚËÓÒÓÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ £¤Ùȉ·. (ªÙÊÚ. K·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â˘ÛÏ·¯Ó›˙ÂÙ·È. √ ∞¯ÈÏϤ·˜. Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. Î·È Ë ·ÓÂϤËÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ™Î¿Ì·Ó‰ÚÔ. ·ÊÔ‡ Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ¿ÌÂÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘. ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ·Ú¿ ÙȘ ÈÎÂۛ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ΋. ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·19 APXA´KH ¶EPIO¢O™ (¶) (P) (™) (T. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ¶Ú›·ÌÔ˜. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÛÙ›¯Ô˘˜ οı ÊÔÚ¿. Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÙÔ˘ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ıÈÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ.

MÔÜÛ·. ı¿. √ ∆ËϤ̷¯Ô˜. ÙÔÓ ÔχÙÚÔÔ Ó· ÌÔ˘ ·ÓÈÛÙÔÚ‹ÛÂȘ. fiÔ˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. àÏÏ’ Ô鉒 S˜ ëÙ¿ÚÔ˘˜ âÚÚ‡Û·ÙÔ. 5 àÚÓ‡ÌÂÓÔ˜ ≥Ó Ù „˘¯cÓ Î·d ÓfiÛÙÔÓ ëÙ·›ÚˆÓ. Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜. Âåb ηd ìÌÖÓ. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÓ Á˘ÚÈÛÌfi. °È·Ù› ÂΛÓÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó ·’ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ÁÈÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. Î·È ˜ ÙËÓ Î·È Û’ ÂÌ¿˜. ÔχÙÚÔÔÓ. ÎÈ ¤˙ËÛÂ. ÁÈ·Ù› Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Â›Ó·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ù‡ÊψÛ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ï›ÂÈ Î·È Ë ∞ıËÓ¿ ·ÔÛ¿ ·fi ÙÔ ¢›· ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫·Ï˘„Ò fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÂχıÂÚÔ. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. Ô˘ ‚Ú¤ıËΠˆ˜ Ù· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Á˘ÚÓ¿. MÔ‡Û·. ∏ ›‰È·. ¤Ì·ı ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙȘ ‚Ô˘Ï¤˜. Ó‹ÈÔÈ Î·È ÌˆÚÔ›. ∆ÒÚ·. ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢›·. ÔÏÏa ‰’ n Á’ âÓ fiÓÙˇˆ ¿ıÂÓ ôÏÁ· nÓ Î·Ùa ı˘ÌfiÓ. Ó‹ÈÔÈ. ÙÔ˘ K‡Îψ· ¶ÔχÊËÌÔ˘. ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫·Ï˘„Ò˜ (øÁ˘Á›·). ÔQ ηÙa ‚Ôܘ ^YÂÚ›ÔÓÔ˜ \HÂÏ›ÔÈÔ õÛıÈÔÓØ ·éÙaÚ ï ÙÔÖÛÈÓ àÊ›ÏÂÙÔ ÓfiÛÙÈÌÔÓ qÌ·Ú. Ô˘ ‹Á·Ó ÎÈ ¤Ê·Á·Ó Ù· ‚fi‰È· ÙÔ˘ ˘¤ÚÏ·ÌÚÔ˘ ◊ÏÈÔ˘Ø ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú·Í ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙË Ì¤Ú·. ηٷÌÂÛ‹˜ ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜. TÔÓ ¿ÓÙÚ·. KÈ fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ. ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘. M·ÚˆÓ›Ù˘) ƒ·„ˆ‰›Â˜ ·-‰ = ∆ËÏÂÌ¿¯ÂÈ· (ÔÈ Ú·„ˆ‰›Â˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô) (·) (‚) 20 ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÛÙË ªÔ‡Û·. î¤ÌÂÓfi˜ ÂÚØ ·éÙáÓ ÁaÚ ÛÊÂÙ¤ÚFËÛÈÓ àÙ·Ûı·Ï›FËÛÈÓ ùÏÔÓÙÔ. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ıÓËÙÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ πı¿ÎË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô.N. 10 ÙáÓ êÌfiıÂÓ ÁÂ.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·20 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ¶ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ · ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ A ò Ó‰Ú· ÌÔÈ öÓÓÂÂ. ı¿. Û˘ÁηÏ› Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ . °ÓÒÚÈÛ ÔÏÈÙ›˜ ÔÏϤ˜. ÍÂΛӷ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. (MÙÊÚ. Ô˘ ÙfiÛÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. Afi fiÔ˘ ı˜. âÂd TÚԛ˘ îÂÚeÓ ÙÔÏ›ÂıÚÔÓ öÂÚÛÂØ ÔÏÏáÓ ‰’ àÓıÚÒˆÓ ú‰ÂÓ ôÛÙ· ηd ÓfiÔÓ öÁÓˆ. n˜ Ì¿Ï· ÔÏÏa Ï¿Á¯ıË. ·ÊÔ‡ Ù˘ TÚÔ›·˜ ¿ÙËÛ ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ ÈÂÚfi. ı‡Á·ÙÂÚ ¢Èfi˜. ÛÙÔ ÌÂٷ͇. fï˜. ¿ıË ÔÏÏ¿ Ô˘ ÙÔÓ ÛËÌ¿‰Â„·Ó. ¢.

·Ú¿ Ù· ıÂ˚ο ÛËÌ¿‰È·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘: ÛÙË £Ú¿ÎË.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·21 APXA´KH ¶EPIO¢O™ (Á) (‰) ÙÔ˘. ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. fiÔ˘ Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi ηÚfi ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi. ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙËÓ ¶‡ÏÔ. ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı›. fiÔ˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ∆Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi ˙‡ÁÔ˜ ∞ÏΛÓÔÔ˘ Î·È ∞Ú‹Ù˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÁοډȷ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏÒˆÓ. Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ. ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ÙÔÓ ∫‡Îψ· ¶ÔχÊËÌÔ. Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó. ÛÙËÓ πı¿ÎË. ŸÙ·Ó ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜. ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ §ˆÙÔÊ¿ÁˆÓ. ƒ·„ˆ‰›Â˜ È-Ì = MÂÁ¿ÏÔÈ ∞fiÏÔÁÔÈ (·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·) (È) (Î) ∆ËÓ ÂÔ̤ÓË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›·. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. ÌÂıÒÓÙ·˜. TË ‰¤Î·ÙË fiÁ‰ÔË. Ë) (ı) O ∂ÚÌ‹˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫·Ï˘„Ò˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ÁÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. TÔ ‚Ú¿‰˘ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ıÂÔ‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. √ √‰˘ÛÛ¤·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘. fiÔ˘ ¯¿ÓÂÈ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÏÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. Ë̤ڷ Ù·ÍȉÈÔ‡. ™ÙË ™¿ÚÙË. ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ. Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ. ηıÒ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘. Ë ∫·Ï˘„Ò ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘. ∆Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ Â› ‰‡Ô ÌÂÚfiÓ˘¯Ù·. Ô ªÂӤϷԘ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ˆ˜. ∏ ∫·Ï˘„Ò. Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁˆÓ §·ÈÛÙÚ˘ÁfiÓˆÓ. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ Ó·˘·Áfi Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘ ∞ÏΛÓÔÔ˘. ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∫ÈÎfiÓˆÓ. ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÔÈ πı·Î‹ÛÈÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Û 21 . fï˜. ƒ·„ˆ‰›Â˜ Â-ı = º·È·Î›‰· (ÔÈ Ú·„ˆ‰›Â˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·) (Â) (˙. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÂÁοډȷ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù˘ÊÏÒÓÂÈ. ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÓÈο Ì ‰fiÏÔ. ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Î·È Ë ¶ËÓÂÏfiË Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∆ËϤ̷¯Ô˘. ∏ ∞ıËÓ¿ ʇÁÂÈ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ·ÂÙfi Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô ∆ËϤ̷¯Ô˜. ªÂ ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ì¿ÁÈÛÛ·˜ ∫›Ú΢. ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ۯ‰›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜. ÂÓÒ ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤‰Ú· ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Û ÎÔÓÙÈÓfi ÓËÛ› ηÈ. ÁÈÔ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·. ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ fiÓÂÈÚÔ ÛÙ·Ï̤ÓÔ ·fi ÙË ı¿ ∞ıËÓ¿. ™ÙËÓ ¶‡ÏÔ. ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË. H N·˘ÛÈο. Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ¿˙ÂÈ ÙË Û¯Â‰›· Î·È Ô O‰˘ÛÛ¤·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇. Ô˘ ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. fiˆ˜ ›¯Â Ì¿ıÂÈ ·fi ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ıÂfi ¶ÚˆÙ¤·. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ıÓËÙÔ‡. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Á‡̷. ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ʇÁÂÈ ÎÚ˘Ê¿. ¢Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fï˜ Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ªÂӤϷÔ.

ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ∂‡Ì·ÈÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Á‡ÚÈÛÂ. Ô ∆ËϤ̷¯Ô˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. √ ∂‡Ì·ÈÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Úfiı˘Ì· ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ˙ËÙÈ¿ÓÔ. ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ˙ËÙÈ¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ ∂‡Ì·ÈÔ˘. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË ÌfiÓË Î·È ÙË ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ. ʇÁÂÈ ·fi ÙË ™¿ÚÙË Î·È. ∏ ÁÚÈ¿ ∂˘Ú‡ÎÏÂÈ·. fiÔ˘ ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÙfiÛÔ ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Û ˙ËÙÈ¿ÓÔ ‹Úˆ·. ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ›. Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘ Ì¿ÓÙË ∆ÂÈÚÂÛ›·. ÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ¯·›ÚÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô ∆ËϤ̷¯Ô˜ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ì ÙÔÓ ∂‡Ì·ÈÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. øÛÙfiÛÔ. Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ·fi ¤Ó· ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ÌËÚfi. ÙÒÚ· Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ¤¯ÂÈ È· ¯·ı›. ∞ÚÁfiÙÂÚ·. ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ·. ·Ó·Áο˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘. . ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ πı¿ÎË Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ ∂‡Ì·ÈÔ˘. ·ÊÔ‡ ÍÂʇÁÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤‰Ú· ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ. ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› £ÚÈӷΛ·. ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ˘ ϤÓÂÈ Ù· fi‰È·. ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚÈÏ¿ÓËÛË. ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÙÂÓÙÒÛÂÈ ÙÔ ÙfiÍÔ. ∞Ó˘Ô„›·ÛÙË Ë ¶ËÓÂÏfiË ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ı· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Û ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ÙfiÍÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ¯ÔÈÚÔ‚ÔÛÎÔ‡ ÙÔ˘.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·22 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ (Ï) (Ì) ¯Ô›ÚÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇. Ë ∞ıËÓ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÙÔ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. P·„ˆ‰›Â˜ Ó-„ = ªÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›· (Ó) (Í) (Ô) () (Ú) (Û) (Ù) (˘) (Ê) 22 ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô √‰˘ÛÛ¤·˜. ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫·Ï˘„Ò˜. Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ›ÎÏÂÈ·˜. Ë ¶ËÓÂÏfiË ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Í·Ó··ÓÙÚ¢Ù›. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ Ì ÔÓËÚÈ¿ Î·È ÙÔ ÙÂÓÙÒÓÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›·. ∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ. ÙË ™Î‡ÏÏ· Î·È ÙË Ã¿Ú˘‚‰Ë. ∏ Ó‡¯Ù· ÂÚÓ¿ÂÈ ·Ó‹Û˘¯Ë Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË. ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜. A›·ÓÙ·). °È· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∫›Ú΢ (∞È·›·). ªfiÓÔ˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜. Ù· ηϿ ÛËÌ¿‰È· fiÏÔ Î·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÚÔÌËÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ. ™ÙÔÓ ∫¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ (¡¤Î˘È· < Ӥ΢˜-˘Ô˜. =ÓÂÎÚfi˜). ∂Λ. fiÔ˘ ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ¤ÛÊ·Í·Ó ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ (ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ¢›·). ï. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙËÓ ›ÛÂÈ. ÂΛÓÔ˜ fï˜ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÈÁ‹. ZËÙ¿ÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ‰ÒÚ·. Ë ÛÎÏ¿‚· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. A¯ÈÏϤ·. ŸÙ·Ó ͢Ó¿ÂÈ. ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› ÔÈ Ó·‡Ù˜ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ Û ¤ÚËÌË ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ù˘ πı¿Î˘. ÒÛÙ ӷ ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi. ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï‹ÓÔÚ· Î·È ÂÈÊ·ÓÒÓ ËÚÒˆÓ (AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙfiÍÔ˘. ·Ú·ÎÈÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ıËÓ¿.

‚. √ ÔÈËÙ‹˜ ·ÓÙÏ› ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ʇÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÚÔÂȉÔÔÈÂ›Ù·È Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘ÓØ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ·‰È¿Û·ÛÙË ÂÓfiÙËÙ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ Âı·Ì¤ÓˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ (‰Â‡ÙÂÚË Î¿ıÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂÒÓ. ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·. Ô˘ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘/·ÎÚÔ·Ù‹˜. ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹. ‹ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Ì ÔÏϤ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ. ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô Î·È ‰˘Ô ÈÛÙÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜. √ ÔÈËÙ‹˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ٤¯ÓË Ù· ̤ÚË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ·fi ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË Î·È Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁˆÓ. ‰È·ÛÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›·. ·ÔÛÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘. Á. ¶·ÚÔÌÔ›ˆÛË (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 200 ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÔÏÈο Î·È ÛÙ· 2 ¤Ë). ÂÚˆÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·23 APXA´KH ¶EPIO¢O™ (¯) („) √ √‰˘ÛÛ¤·˜. ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. O ÔÌÈÏËÙ‹˜. ‰ËÏ·‰‹. ÔÈ ·Ó̷ٛ¯ÔÈ Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ πı¿ÎË. ·Ó·ÎfiÙÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·„ˆ‰›· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ Â›ÏÔÁÔ˜ (ˆ) °›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ·fi ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. Ô ‹Úˆ·˜ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ‹Ì· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. fiÔ˘ ˙Ô‡Û ·ÔÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §·¤ÚÙ˘. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏ· Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷: ÂÈÎfiÓ˜. ÙÈ̈ÚÔ‡Ó ÙȘ ¿ÈÛÙ˜ ˘ËÚ¤ÙÚȘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô Î·ı·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘. T¯ÓÈ΋ √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Î·È Â›Ó·È: ·. ÛÎÔÙÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜. fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È ‹ ·Ú·‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‹ Ú¿ÁÌ· Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â Ê·ÓÂÚˆı›. Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ›Ô˘. ∆ÂÏÈο fï˜ ÛÙË Ì¿¯Ë. ¶ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΢ÎÏÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î. ∂È‚Ú¿‰˘ÓÛË. ‰. ÂÓÒ ÙÔ T¯ÓÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ 23 . O O‰˘ÛÛ¤·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ (MÈÎÚÔ› AfiÏÔÁÔÈ). ÙÔÓ ∂‡Ì·ÈÔ Î·È ÙÔ ºÈÏÔ›ÙÈÔ. ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË. ∂ÈÚˆÓ›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï‹: ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰È‹ÁËÛË. ÒÛÙ ӷ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂͤÏÈÍË. fiÙ·Ó Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. MÈÎÚ‹ N¤Î˘È·) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ πı¿Î˘ ÁÈ· ÙË ÌÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›·. §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ™Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË Ù¯ÓÈ΋. fiÙ·Ó Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ÔÈ· ‰È‹ÁËÛË. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô. ∞ÎÔÏÔ˘ı›. ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÌÔÓfiÏÔÁÔ. Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ı¿˜ ∞ıËÓ¿˜. Ë ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ∆Ô Úˆ›.¿. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.

™ ^OÏÔÔÈ›· (617). § A \ Á·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ àÚÈÛÙ›· (848). ˙ \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ôÊÈÍȘ Âå˜ º·›·Î·˜ (331). Ó \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ àfiÏÔ˘˜ ·Úa º·È¿ÎˆÓ ηd ôÊÈÍȘ Âå˜ \Iı¿ÎËÓ (440). A \ ıËÓĘ ·Ú·›ÓÂÛȘ (= Û˘Ì‚Ô˘Ï‹) Úe˜ TËϤ̷¯ÔÓ (·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 444). ˆ ™ÔÓ‰·› (= Û˘Óı‹ÎË. Ú TËÏÂÌ¿¯Ô˘ â¿ÓÔ‰Ô˜ Âå˜ \Iı¿ÎËÓ (606). È A \ ÏÎÈÓfiÔ˘ àfiÏÔÁÔÈ. §·ÈÛÙÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·d K›Ú΢ (574). H ≠EÎÙÔÚÔ˜ ηd Aú·ÓÙÔ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·.  \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ۯ‰›· (= ÏÔÈ¿ÚÈÔ) (493). A \ ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘-MÂÓÂÏ¿Ô˘ ÌÔÓÔÌ·¯›· (461). A \ Á·Ì¤ÌÓÔÓÔ˜ âÈÒÏËÛȘ (= ÂÈıÂÒÚËÛË) (544). Ê TfiÍÔ˘ ı¤ÛȘ (434). ¶ ¶·ÙÚfiÎÏÂÈ· (867). ‰ÔÎÈÌ‹). ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÔÚÁ‹˜) (424). P MÂÓÂÏ¿Ô˘ àÚÈÛÙ›· (761). ˘ Ta Úe Ùɘ ÌÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›·˜ (394). ‚ \Iı·ÎËÛ›ˆÓ àÁÔÚ¿. Î Ta ÂÚd AåfiÏÔ˘. Ù \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ηd ¶ËÓÂÏfi˘ ïÌÈÏ›·. • ¢Èe˜ à¿ÙË (522). TÂȯÔÛÎÔ›·. · . Y £ÂÔÌ·¯›· (503). B òOÓÂÈÚÔ˜. BÔÈÒÙÂÈ· j K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÓÂáÓ (877). ° ≠OÚÎÔÈ. Ì ™ÂÈÚÉÓ˜. K ¢ÔÏÒÓÂÈ· (579). X ≠EÎÙÔÚÔ˜ àÓ·›ÚÂÛȘ (515). M TÂȯÔÌ·¯›· (471). TËÏÂÌ¿¯Ô˘ àÔ‰ËÌ›· (= ·Ó·¯ÒÚËÛË) (434). £ KfiÏÔ˜ (= ÎÔÏÔ‚‹. K˘ÎÏÒÂÈ· (566). I ¶ÚÂۂ›· Úe˜ A \ ¯ÈÏϤ·. Á Ta âÓ ¶‡Ïˇˆ (497). E ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜ àÚÈÛÙ›· (909). §ÈÙ·› (= ÈÎÂۛ˜) (713). 24 £ÂáÓ àÁÔÚ¿ (= Û˘Ó¤Ï¢ÛË). ¯ MÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›· (501). æ A o ıÏ· âd ¶·ÙÚfiÎÏˇˆ (897). Ë \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ÂúÛÔ‰Ô˜ Úe˜ A \ ÏΛÓÔÔÓ (347). Ï N¤Î˘È· – \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ οıÔ‰Ô˜ Âå˜ ≠AȉËÓ (640). Û‡ÓÙÔÌË) Ì¿¯Ë (565). T M‹ÓȉԘ àfiÚÚËÛȘ (= ·Ô΋ڢÍË. O ¶·Ï›ˆÍȘ (= ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È Î·Ù·‰›ˆÍË) ·Úa ÙáÓ ÓÂáÓ (= ÏÔ›ˆÓ) (746).  TËÏÂÌ¿¯Ô˘ àÓ·ÁÓˆÚÈÛÌe˜ \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ (481). ¢ ^OÚΛˆÓ Û‡Á¯˘ÛȘ. ø ≠EÎÙÔÚÔ˜ χÙÚ· (= ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿) (804). Ô TËÏÂÌ¿¯Ô˘ Úe˜ EûÌ·ÈÔÓ ôÊÈÍȘ (557). ·Ó·Îˆ¯‹) – \O‰˘ÛÛÂf˜ ηd §·¤ÚÙ˘ (548). º M¿¯Ë ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔ˜ (611). NÂÎÚáÓ àÓ·›ÚÂÛȘ (= Ù·Ê‹) – TÂȯԉÔÌ›· (482). „ \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ñe ¶ËÓÂÏfi˘ àÓ·ÁÓˆÚÈÛÌe˜ (372). Z ≠EÎÙÔÚÔ˜ ηd A \ Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ïÌÈÏ›· (529). Û \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ηd òIÚÔ˘ ˘ÁÌc (˘ÁÌ·¯›·) (428). ı \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ Û‡ÛÙ·ÛȘ Úe˜ º·›·Î·˜ (586). ™Î‡ÏÏ· ηd X¿Ú˘‚‰È˜. Í \O‰˘ÛÛ¤ˆ˜ Úe˜ EûÌ·ÈÔÓ ïÌÈÏ›· (533). Bfi˜ ^HÏ›Ô˘ (453). ‰ Ta âÓ §·Î‰·›ÌÔÓÈ (847). ¢È¿ÂÈÚ· (= ·fiÂÈÚ·.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·24 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ TIT§OI PAæø¢IøN O¢Y™™EIA™ TIT§OI PAæø¢IøN I§IA¢A™ A §ÔÈÌfi˜ – MÉÓȘ (·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 601). Ta Ó›ÙÚ· (= ÓÂÚfi ÁÈ· Ó›„ÈÌÔ) (604). N M¿¯Ë âd Ù·Ö˜ Ó·˘Û›Ó (837).

A ò Ó‰Ú · ÌÔÈ öÓÓÂÂ. Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›ÛËÌÔ. O O‰˘ÛÛ¤·˜. Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Û‡ÓıÂÙ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.) Î·È ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ È‰Âˆ‰ÒÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÒÓ 25 . Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·fi ÌÈ· ÙÔÌ‹. . ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ‹ ËÚˆÈÎfi ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ. √ ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜.. . ÎÏ·›ÂÈ (Ó 200). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌfi Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∫¿ı ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ‰‡Ô ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜. ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÌÂÁ¿Ï·. fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜. ¶‡ÏÔ. √ ŸÌËÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÂÛË ÙÔ ÛÙ›¯Ô.. ∆›Ú˘Óı·. ÂÚȤ¯ÂÈ fï˜ Î·È ·ÈÔÏÈο ÛÙÔȯ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÙÙÈο. «∞¯·ÈÔ› ÌÂÁ·Ïfi„˘¯ÔÈ» (ÌÂÁ¿ı˘ÌÔÈ). ªÔÜÛ·. ‹Úˆ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌ¿‰· ÚÔÛÒˆÓ. «∞ıËÓ¿ Á·Ï·ÓfiÊı·ÏÌË» (ÁÏ·˘ÎáȘ).). Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ¤Ó· fiÓÔÌ· ıÂÔ‡.. Ì ÛÙÔȯ›· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹.Ã. . Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ Û˘¯Ó‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÛÙ›¯ˆÓ ‹ Ù˘ÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ‡ˆÓ). H Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ. ∆· ·Ï¿ÙÈ· (‰ÒÌ·Ù·-̤Á·Ú·). √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Ì˘ÎËÓ·˚Îfi˜ (12Ô˜ ·È. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ (-ã ˘˘) Î·È ¤Ó·Ó ÙÚÔ¯·›Ô (-ã ˘) ‹ ÛÔÓ‰Â›Ô (-ã -) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÊÙ·Û ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ (8Ô˜ ·È.X. Ô˘ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ (ÚÔÛˆ‰›·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË. º·ÈÛÙfi Î.).) Î·È ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈˆÓ «ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ» ÂÈı¤ÙˆÓ. . ∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. ™Ù· ¤Ë ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ (11Ô˜-8Ô˜ ·È. .¯. ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ º·›·Î˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ô‚›‚·Û·Ó ÛÙËÓ Iı¿ÎË.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·25 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ηıÈÛÙ¿ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚfiÛˆ·. E›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› fiÏË Ë ÂÈ΋ Ô›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. «∆ËϤ̷¯Ô˜ ÊÚfiÓÈÌÔ˜» (ÂÓ˘Ì¤ÓÔ˜). Â. ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∆· Â›ıÂÙ· ·˘Ù¿. / ÔχÙÚÔÔÓ. Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÔÈËÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.¿.¯. ÛÙ.¯. n˜ Ì¿Ï· ÔÏÏ¿. ηٷÓÔËÙ‹ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. °ÏÒÛÛ· – M¤ÙÚÔ ˘ ˘ -ã ˘ ˘ ˘ -ã ˘ ˘ ˘ ˘ -ã ˘ -ã -ã ˘ -ã . ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫ÓˆÛfi. ÛÙ›¯Ô Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Â˘Ï‡ÁÈÛÙÔ.X. Â›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ª˘Î‹Ó˜.

ÂÓ›ÔÙ fï˜ Á›ÓÂÙ·È Â¯ıÚÈ΋ Î·È ÛÎÏËÚ‹. ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·È Ôχ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÔåˆÓÔÛÎfiÔÈ). √È ı˘Û›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜Ø ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ëηÙfî˜ (ÂηÙfi ‚fi‰È·). √ ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ: Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘. ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÎÔÙÂÈÓfi ∆¿ÚÙ·ÚÔ ‹ ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÛÙ· \HχÛÈ· ‰›· (¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›·: ª·Î¿ÚˆÓ Ó‹ÛÔÈ = ¢ÏÔÁË̤ӷ ÓËÛÈ¿). ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜) Î·È ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ (∞fiÏψӷ˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Â›Û˘ ·Á¿ÏÌ·Ù· ıÂÒÓ. ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì¿ıÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜Ø ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏfi„˘¯· ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ (◊Ú·. √È ÛÎȤ˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ (Âú‰ˆÏ· ηÌfiÓÙˆÓ) ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ¿Û·ÚΘ ÛÙÔÓ K¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ. Â›Ó·È ·ı¿Ó·ÙÔÈ. I‰ÈfiÙËÙ˜ 26 . Â›Û˘. √ ÔÌËÚÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ „˘¯‹˜. Ô˘ ÙÔ˘˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: ¿ÏÏÔÙ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ıÂ˚΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ·ÓıÚÒÈÓË (·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜). ¤¯Ô˘Ó ¿ıË Î·È ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì àÌ‚ÚÔÛ›· (= ·ı·Ó·Û›·) Î·È ›ÓÔ˘Ó Ó¤ÎÙ·Ú (= Ô›ÓÔ ÂÚ˘ıÚfi). √È ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î‹Ú˘Î˜ (¢Èe˜ ôÁÁÂÏÔÈ) ›ӷÈ. π. √È ÈÂÚ›˜ Î·È ÔÈ Ì¿ÓÙÂȘ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙ· ÚfiÛˆ·. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÂÙ·È Î·È Ô Ú·Á‰·›Ô˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÙÔ˘ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙ· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ππ. Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ·fi ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ (ÔåˆÓe˜ = ÙËÓfi – ÔåˆÓÔfiÏÔÈ.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·26 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ (ËÚˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ·ÁÒÓ˜). ZÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ‹ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì¤Û· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· (çÓÂÈÚÔfiÏÔÈ. ŒÙÛÈ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÒÓ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔχÌÈˆÓ ıÂÒÓ. ÈÂÚ¿ ÚfiÛˆ·. ∞ıËÓ¿. çÓÂÈÚÔÛÎfiÔÈ). √È ıÂÔ› ÛÙÔ ¤Ô˜ ∏ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜. ÛÙÔ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙÔ ÛÒÌ·. ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¢›·. ∏ Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ı˘Û›Â˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜: ÛÔÓ‰¤˜ (< Û¤Ó‰ˆ = ¯‡Óˆ Ô›ÓÔ) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ¯Ô¤˜ (< ¯¤ˆ) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙȘ ¯ıfiÓȘ ıÂfiÙËÙ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ›. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Ô £ÂÛÙÔÚ›‰Ë˜ ∫¿Ï¯·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ô ¶ÚÈ·Ì›‰Ë˜ ŒÏÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÊËÌÔÈ Ì¿ÓÙÂȘ ÛÙÔÓ TÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ. Œ¯Ô˘Ó ÛÒÌ· Ì ıÂ›Ô ·›Ì· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È å¯ÒÚ (ï). £ÚËÛΛ· – ËıÈ΋ √È ‰Ò‰Âη ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘ԉ¤ÛÙÂÚ˜ ıÂfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ. Î·È Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ (ÛÎÉÙÚÔÓ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ÛÙÚ·Ùfi‰·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ıÂÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. Âӈ̤ÓË Ì ¯·Ï·Úfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¢›·. ∞ÊÚÔ‰›ÙË). ™ÙËÓ IÏÈ¿‰· ÔÈ ıÂÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ‚ˆÌÔ› Î·È ÈÂÚÔ› ¯ÒÚÔÈ. Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Â›ÛËÌË ı˘Û›·. Î·È Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘. ∏ Â·Ê‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ Î·È ÔÈΛ·.

«·ÙcÚ àÓ‰ÚáÓ Ù ıÂáÓ Ù». ªÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó. AÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ıÂ›Ô 27 . ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ı¿ ÈÛ¯˘Ú‹ (MÔÖÚ·. ^IÎÂÙ‹ÛÈÔ˜). ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ƒ¤·˜. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Â›Û˘: Ë ◊Ú·. Û›ÂÈ (âÓÔÛ›¯ıˆÓ) Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ÁË (Á·È‹Ô¯Ô˜)Ø fiÏÔ Î·È Û‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÚ›·ÈÓ·. ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘. £Âfi˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈΤÙ˜ (•¤ÓÈÔ˜ ‹ •Â›ÓÈÔ˜. ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË. ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ÛÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢›·˜. ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Չ˘ √ ÙÚ›ÙÔ˜ ∫ÚÔÓ›‰Ë˜. £Âfi˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ·›ÙÈÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (ÓÂÊÂÏËÁÂÚ¤Ù· = ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÂÈ Ù· Ó¤ÊË – ÎÂÏ·ÈÓÂÊ‹˜ = Ì·˘ÚÔÛ‡ÓÓÂÊÔ˜ – ÙÂÚÈΤڷ˘ÓÔ˜ = ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙÔÓ ÎÂÚ·˘Ófi). ¿Óˆ ·’ fi. Û˘ÁηÏ› Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ·Î·ıfiÚÈÛÙË. ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë (ıÂÔÌ·¯›·) Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û’ ¤Ó· ‰ÈÏfi Â›‰Ô. Ó· ·ÔÎÔÈÌ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ê˘Ó›˙Ô˘Ó. H ıÂ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ı ıÂfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË.·åÛ˘ÌÓ‹Ù˘ = ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘). ÔÏÂÌÈÎfi˜ ıÂfi˜. Ô ÕÚ˘. Ô ∞fiÏψӷ˜ Î·È Ë ÕÚÙÂÌË. Ë ˘ÂÚÔ¯‹ fï˜ ÙÔ˘ ¢›· (ï ∑‡˜. Ô ∂ÚÌ‹˜. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¿‰Èη οÙÈ. Ë ¶·ÏÏ¿‰· ∞ıËÓ¿. ÎÔÓÙ¿ÚÈ Ì ÙÚÂȘ ·È¯Ì¤˜. ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢›·. ∫˘Úȷگ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Î·È ÚÔηÏ›. ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ·‰ÈΛ·. Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi ÙȘ ı¤˜. ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ù· ηϿ Î·È Ù· ηο ÛËÌ¿‰È· (ÔåˆÓÔ›) ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ·‰ÂÏÊ‹ Î·È Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¢›·. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È. ¤ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ArÛ· > ·úÛÈÔ˜ . Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÒÓ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ıÂÒÓ. Ì ÙÚfiÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi. ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú¿ÛË. ππI. Ë ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ıÂ˚΋ ÌÔÚÊ‹. √È ıÂÔ› ÏÔÈfiÓ Î·È Ë ÌÔ›Ú· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Â›Ó·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ. Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ Î¿ı ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÛÒ˙Ô˘Ó.ÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› (ñbÚ ÌfiÚÔÓ. ¢›·˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ıÂfi˜ Â›Ó·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ (¶ÔÛÂȉÒÓ. Ô Õ‰Ë˜ (¶ÏÔ‡ÙˆÓ). -áÓÔ˜). §ÔÈÔ› ıÂÔ› ∏ ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·Ø ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ fiÔ˘ Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ¢›·˜ ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÒÓ. Ù· ·È‰È¿ Ù˘ §ËÙÒ˜. ÚÒÙË ·fi ÙȘ ı¤˜. Î·È Ô ¯ˆÏfi˜ (= ÎÔ˘ÙÛfi˜) Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜. ÙÔÜ ¢Èe˜) Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙËØ Î‡ÚÈÔ˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘. ñbÚ ·rÛ·Ó).001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·27 APXA´KH ¶EPIO¢O™ √È ıÂÔ› ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÈÛÙ·Ù› ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ fiÚΈÓ. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ›ÛÙË Û ÌÈ·Ó ·ÚfiÛÌÂÓË ÌÔ›Ú·.

™˘Ó‹ıˆ˜. fiÌÔÈÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ (ıÂÔÂȉÂÖ˜) Î·È ÁÂÓÓ·›ÔÈ. KÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË √È ‹ÚˆÂ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì ¢ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ŸÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. Ô π‰ÔÌÂÓ¤·˜). ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋. ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ¢›·. K·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‹Úˆ·˜ fï˜ Â›Ó·È Ô ËÌ›ıÂÔ˜. Ô ÙÔÏÌËÚfi˜ Î·È ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ (ÔÈ ‰‡Ô ∞›·ÓÙ˜. °˘Ó·ÈΛ˜ ÌÔÚʤ˜: Ë ∂ο‚Ë. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ıÂÔ‡. Û˘Ó·Ú¯ËÁfi˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. ÚfiÙ˘Ô ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜. ÚfiÙ˘Ô ·Ó‰Ú›·˜. ∫·Ù\ ·Ú¯¿˜. ·Ú·Ì¿Ó˜ Î. Œ¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·ÚÂÙ‹ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. H ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ηχÙÂÈ ÙÚÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜: ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهԢÓ. Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚˆÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Î·È Ô È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ô˘ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ (¯ÔÈÚÔ‚ÔÛÎÔ›. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ (ÛÙË Ï¤ÍË ‚·ÛÈÏÂf˜ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË ÏÂg˜ = Ï·fi˜). Â·›Ù˜. √È ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ı¿Ó·Ù˜. ÕÏÏÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ∆ÚÒ˜: Ô ∞ÈÓ›·˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜) Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÂÖ˜. ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÂÌÈ΋˜ Ù¤¯ÓË˜Ø ‰›Ï· ÙÔ˘ Ô ÂÈÛÙ‹ıÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜. √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÎfiÛÌÔÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (™ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜) Î·È ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¤Ë. ËÁÂÌÒÓ) Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜.). ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. Ô Ì¿ÓÙ˘ ŒÏÂÓÔ˜. ˘ËÚ¤ÙÚȘ. Ô ¶ÔÏ˘‰¿Ì·˜. ◊ڈ˜ 28 . ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ (= ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. Ô ÁÂÚÔ¡¤ÛÙÔÚ·˜. ŸÌˆ˜. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (¿Ú¯ˆÓ. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÈÔÈ ÌÈ·˜ ı¿˜ Î·È ÂÓfi˜ ıÓËÙÔ‡ (fiˆ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‹ Ô ∞ÈÓ›·˜). ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó «ıÓËÙÔ›». ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. H ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ: ÙÔÓ ÂÌfiÏÂÌÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÈÚËÓÈÎfi ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ı›· ‰ÒÚ·. ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ: Ô ¶ÚÈ·Ì›‰Ë˜ ŒÎÙÔÚ·˜. Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈÚÚÔ‹ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓfi˜ ËÁÂÌfiÓ·.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·28 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ πV. Ô˘ ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó Û΋ÙÚ· ¯Ú˘Û¿. Û˘ÁηÏ› Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ (àÁÔÚ·d ÙÔÜ ‰‹ÌÔ˘). Ì ۇÓÂÛË Î·È ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·. ıÂfiÌÔÚÊÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜. Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÎÔ¿‰È· ˙ÒˆÓ Î·È ˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ï·ÌÚ¿ ·Ï¿ÙÈ·. Ô ™·ÚˉfiÓ·˜. ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÔÁÂÓ‹˜ Î·È ‰ÈÔÙÚÂÊc˜. ‰Â Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È. Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜. Ô ªÂӤϷԘ.¿. Ô ¶¿ÚȘ. ·ÏÏ¿ ‰ÚÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜: Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. KÔÈÓˆÓ›· ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë Â›Ó·È ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. √È ‹ÚˆÂ˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ˆÚ·›ÔÈ.

Ë ÂÈ›ÎÂÈ·. Â›Ó·È ÁÂÓÓ·›Ô˜ Î·È ˆÚ·›Ô˜. ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (fiˆ˜. TÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·. √ ËÚˆÈÛÌfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË ıÂÚÌ‹ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ fiˆ˜ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·: KÔÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙ· ¤Ë 29 . Ë Â˘Á¤ÓÂÈ·. √È ÔÌËÚÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ·Á·Ô‡Ó ÙË ˙ˆ‹. Ë ÊÈÏ›·. Ë ËÈfiÙËÙ·. Û ÌÈ·Ó ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·ÚÌÔÓ›·. Û‡ÓÂÛË. Ô Ô›ÎÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. √ ÔÈËÙ‹˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. √È ‹ÚˆÂ˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó. ı¿ÚÚÔ˘˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ∏ ¢ÁÂÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·. H ·ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ Û ÈÛÔÚÚÔ›·. ÔχÌËÙȘ (= ÔχÛÔÊÔ˜). ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. √ ŸÌËÚÔ˜ ·ÁÓÔ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞ÛÈ·ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ MˉÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. ¯ˆÚ›˜ ÌÂÚÔÏË„›Â˜. √È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ï·Ô› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·˘ÙfiÛËÌÔÈ.»). Ë ·ÓıÚˆÈ¿. ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο («Âx˜ ÔåˆÓe˜ ôÚÈÛÙÔ˜ à̇ÓÂÛı·È ÂÚd ¿ÙÚ˘»). Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfi˜).. √È ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î·Ù¿Ï˘ÙÔÈ Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ù¤Ú· Û ÁÈÔ. ÔÏ˘ÙÏ‹ÌˆÓ ‹ ÔχÙÏ·˜ (= ηÚÙÂÚÈÎfi˜). fiϘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ οı ÂÔ¯‹˜ (ÙfiÏÌË. ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·) Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â›ıÂÙ· ÔχÙÚÔÔ˜ (= ÔÏ˘Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜. √È ‹ÚˆÂ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË («·åbÓ àÚÈÛÙ‡ÂÈÓ. ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ï·ÙÚ›·. ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ. ∏ ÔÌËÚÈ΋ Ô›ËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ Î·È ‰È·Ó¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·Ù¿Ê·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. √È ‹ÚˆÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ (= ÂÈÓÔËÙÈÎfi˜). Ô˘ Â›Ó·È fiÌÔÚÊË. ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη ÙÈÌ‹˜. fiˆ˜ Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›·. fiÔ˘ Ë Á˘Ó·›Î· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È.. ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·Ø Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔχÏ¢ÚË Î·È ·ı¿Ó·ÙË ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. ¿ÚÈÛÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Â˘ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. ∞Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰fiÍ· (ÎϤԘ) Î·È ÙË Ó›ÎË (Î܉Ԙ). Âȉ¤ÍÈÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÙfi˜. Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. ·Ó‰Ú›·.001-062 N+ 18/9/2006 03:32 ÌÌ ™ÂÏ›‰·29 APXA´KH ¶EPIO¢O™ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë. A͛˜ ÛÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ· ∆· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÒÓ ÎÔÛÌÔ‡Ó ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜. Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË °Ï·‡ÎÔ˘ – ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÛÙÔ Z Ù˘ IÏÈ¿‰·˜). H ı¤ÛË fï˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¤Ô˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ë ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ηÚÙÂÚ›·. A͛˜ ÛÙËÓ IÏÈ¿‰· ∏ √‰‡ÛÛÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∞ÓÒÙ·ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·Ó‰Ú›· ·ÏÏ¿ Ë Â͢Ó¿‰·. ªÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·. ·ÏÏ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰Â Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ηӤӷ ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·. ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ÔrÎÔ˜.

ÚÔÙ›ÌËÛ ·‰›ÛÙ·ÎÙ· ÙÔ ÚÒÙÔ. . O °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Aug. ∏ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ‹ıËΠ̠ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÛÙ·Ú¯Ô ·fi ÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚·˙fiÙ·Ó ÛÙ· ¶·Ó·ı‹Ó·È· (·fi ÙÔ 566 .Ã. ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. Wolf (1759-1824) ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ. . ‰‡Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ. fiÙ·Ó ˙Ô‡ÛÂ. Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ◊‰Ë ÙÔ 2Ô ·È. Ô •¤ÓˆÓ Î·È Ô ∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜. ¶Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ «\IÏÈa˜ ì âÎ ÙÔÜ Ó¿ÚıËÎÔ˜» (Ó¿ÚıËÍ = ÌÈÎÚ‹ ı‹ÎË). ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â Ô M·Î‰fiÓ·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘. οو ·fi ÙÔ ÚÔÛΤʷÏfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ÎÈ ·˜ ÍÂÓԉԇϢ· Û οÔÈÔÓ. ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ (ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ›) ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯·Ó Â›Û˘ Î·È ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· fiÏÂˆÓ ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÙfïÓ. Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ËÚˆÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi. ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ÔÈËÙ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ Î·È ·Ô30 . X¿ÚË Û ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ë ÔÔ›· ‰È·ÛÒıËΠÛÙ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. ¢È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ˜. ÂÈˆÌ¤ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ¤Ó·Ó ‹Úˆ· Ô ÔÔ›Ô˜. OÌËÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· TÔ ÔÌËÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ IÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜. ÁÈ·Ù› ‰›‰·ÛÎ·Ó ÙËÓ ·Ó‰Ú›·. Ë ÚÒÙË Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ (̤۷ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È.¡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¢. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·30 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ «£· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· ¿Óˆ ÛÙË ÁË Ó· ˙Ô‡Û·. (Ï 489-491. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÔÌËÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ̷ÎÚ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.X. ÁÈ·Ù› ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ¤Ë ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈËÙ‹. ª·ÚˆÓ›Ù˘) √È ÛÙ›¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‡ÌÓÔ ÛÙË ˙ˆ‹.) Î·È Ë ··ÁÁÂÏ›· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜. ·Ú¿ Ó· Â›Ì·È Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ».) ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏfiÁÈÔÈ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÈËÙ‹˜ ŸÌËÚÔ˜ ‹ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓfiÙËÙ· ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (·Ú¯¤˜ 18Ô˘ ·È. ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Û‡ÓıÂÛË˜Ø ¤ÙÛÈ. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜.).X. ¿ÎÏËÚÔ È· Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‚ÈÔ˜. ÌÙÊÚ. ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ıÂÔ› —ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹ Ôχ¯ÚÔÓË Î·È ¿‰ÔÍË ˙ˆ‹— ÂΛÓÔ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë πÏÈ¿‰· Î·È Ë √‰‡ÛÛÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÂÓfi˜ ÔÈËÙ‹.

Ã.Ã. ÂÓÒ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÂÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ µÈÚÁ›ÏÈÔ˜ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙËÓ ∞ÈÓÂÈ¿‰·. √ ÛÙˆÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ ™ÂӤη˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ıÂÌ·ÙÈ΋ (∆Úˆ¿‰Â˜. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.Ã. . Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Û ¢ڇÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. Û 12 ‚È‚Ï›·. ∏ ÁÏ˘ÙÈ΋.X. H ·Í›· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi T· ÔÌËÚÈο ¤Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Lachmann (1793-1851). K·ÎÚȉ‹˜). . ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë πÏÈ¿‰· Î·È Ë √‰‡ÛÛÂÈ· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÔÈËÙ‹.. ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÙÔ˘ ı›Ԣ) Î·È Î¿ÔȘ ÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÒÓ Û ÌÈÎÚ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÌÈÏ‹Ì·Ù·.).). fiˆ˜ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ K. Kullmann. Î·È fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ¤Ë. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. O ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. H Ï˘ÚÈ΋ Î·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ô›ËÛË.-65 Ì..Ã. ¿ÏÏÔÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ›. ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.) Î·È ™ÂӤη (4 .001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·31 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÂÓˆÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¤Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÓfiÙËÙ·. ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì ‚¿ÛË ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÚˆÙ‡ÙÂÚ·. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂıÓÈÎfi ¤Ô˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Î·È PˆÌ·˚΋ ÂÔ¯‹ 31 . ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (1Ô˜ ·È. ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ËÚˆÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ˘„ËÏÒÓ È‰·ÓÈÎÒÓØ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‚·ÛÈο ΛÌÂÓ· ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÂÌÓ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. I‰È·›ÙÂÚË ÂͤÏÈÍË ·ÔÙÂÏ› Ë ÓÂÔ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ıˆڛ· (ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô I. AÚ¯·ÈfiÙËÙ· ™ÙË PÒÌË. ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ë ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· ·ÓÙÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë. ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘.£. MÂÙ¿ ÙÔÓ Wolf. «TcÓ ^EÏÏ¿‰· Â·›‰Â˘ÎÂÓ ÔyÙÔ˜ ï ÔÈËÙ‹˜» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· (I 606e). . Û˘Ó¤ÓˆÛË ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙȘ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ·Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ Ú·„ˆ‰Ô›. ∏ Ô›ËÛË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ 5Ô ·È. H ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ‹ ÚÔÙ‡ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÓÂÔ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ. OÈ Ó¤ÔÈ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·ÔÛÙËı›˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ηıÒ˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¿. Â¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÌ·˚΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ µÈÚÁ›ÏÈÔ (70-19 . Ô ŸÌËÚÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤Ú¢ӷ. Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ê˘ÛÈο Î·È Ì ٷ ÔÌËÚÈο ¤Ë. ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË.Ã.¯. H Ô›ËÛË ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘. OÈ ËÁ¤˜ Ù˘ IÏÈ¿‰·˜ (1960). ÂÓÒ ÂÓˆÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. fiˆ˜ Ë ÌÂıÔ‰È΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ W. ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. ·Ú¿ ÙȘ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· (. ∆· ¤Ë ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. ¤¯Ô˘Ó ηı·Ú‹ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ Û ˘ÏÈÎfi Ô˘ ˘‹Ú¯Â. ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ). ◊‰Ë ·fi ÙÔÓ 6Ô ·È.

ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ·›˙ÔÓÙ·È ı·ÙÚÈο Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·.) ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ.¿. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ÂÓÒ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ (1883-1957) ÙÔ 1938 Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ¤Ô˜ √‰‡ÛÛÂÈ·. Â›Û˘. ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· √‰˘ÛÛ¤·˜. K. ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. «®Ô‰Ô‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ \HÒ˜». ¶ÔÏÏÔ›. ÛÙË BÂÓÂÙ›·. ™ÙËÓ ‡ÛÙÂÚË ÚˆÌ·˚΋ ÂÔ¯‹. ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. fiˆ˜ ÔÈ ¢ÈÔÓ. ™ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó Ì ·Á¿Ë Ù· ÔÌËÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ‰È¤ÛˆÛ·Ó. T.) ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ªÂı’ ≠OÌËÚÔÓ. fiˆ˜: «ÓfiÛÙÈÌÔÓ qÌ·Ú». ¶ÔÏϤ˜ ÔÌËÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡ÛȘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. «Âx˜ ÔåˆÓe˜ ôÚÈÛÙÔ˜. K·‚¿Ê˘ («Iı¿ÎË»). ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊËÁÂ›Ù·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜. ÙËÓ πÙ·Ï›·. «âd ͢ÚÔÜ àÎÌɘ». °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∆Ș ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ µã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ÂÓÒ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ (12Ô˜ ·È. Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ (1952). Ô °¿ÏÏÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∑·Ó ZÈÚÔÓÙÔ‡ (1882-1944) ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ‰Â ı· Á›ÓÂÈ Î·È. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ¿ÏψÛÙÂ.¶.) ¤ÁÚ·„ ۯfiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌËÚÔ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·32 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÁÂÓ·ÏÔÁÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÓ›·. ÁÈ· ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ ŸÌËÚÔ˜. Ì. «ö· ÙÂÚfiÂÓÙ·». «∏ ʈӋ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘» Î.Ã. AÓ·Á¤ÓÓËÛË ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ï·ÒÓ Ô ŸÌËÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ï·ÌÚfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ô›ËÛ˘. O ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÌËÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆËÚfi˜ ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. K¿Ï‚Ô˜. ÔÈ‹Ì·Ù·. Ô ¡ÙÂÚÎ °Ô˘fiÏÎÔÙ (1930. °. ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (1488). Ô πÙ·Ïfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ¢¿ÓÙ˘ (1265-1321) ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÈËÙ¤˜ ÛÙË £Â›· ∫ˆÌˆ‰›· ÙÔ˘. ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. «≤ÚÎÔ˜ ç‰fiÓÙˆÓ». πÚÏ·Ó‰fi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (1453). Ú·ÁÌ·Ù›˜. Ô ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ I¿Îˆ‚Ô˜ K·Ì·Ó¤ÏÏ˘ (1922-) ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ: O‰˘ÛÛ¤·. ÂÓÒ 16 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1504) ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘ M·ÓÔ‡ÙÈÔ˘. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Û˘Óı¤Ù˜ fiÂÚ˜ Î·È ÔÂÚ¤Ù˜. ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Ô›ËÛË. ÕÁÁ. ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ fiÏ· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜. Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 33. ™ÔψÌfi˜ («∏ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘». ™ÂʤÚ˘.333 ‰ÂηÂÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. B˘˙¿ÓÙÈÔ ™ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù· ¤Ë Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÏfiÁÈÔ˘˜ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K. ¶·Ï·Ì¿˜ (AÛ¿Ï¢ÙË Zˆ‹).). °Ú¿ÊÔÓÙ·È ‰Ú¿Ì·Ù·. ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ∏¶∞. ÙÔÓ ·Ó‰ÚÂ›Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÙÔ 1992. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Û „·Ú¿‰Â˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ∞ÈÒÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¤Ó· ¤Ô˜ Û 14 ‚È‚Ï›·. Ù· ¤Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ÙÔ 1922 Ô ∆˙¤È̘ ∆˙fi˘˜ (1888-1941). ·Ì‡ÓÂÛı·È \ ÂÚd ¿ÙÚ˘» Î. ¤Ó·˜ ·ÁÁÏfiʈÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. Ô ∫fiÈÓÙÔ˜ Ô ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜ (4Ô˜ ·È. ™ËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ 32 . H ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË.¿. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜. AÓ‰Ú.

001-062 N+

18/9/2006

03:33 ÌÌ

™ÂÏ›‰·33

APXA´KH ¶EPIO¢O™

√ÏfiÎÏËÚË Ë Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·ÓfiËÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ (ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô fiÛÔ Î·È ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) Î·È Ù· ¤Ë ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó·
ÁÔÓÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ÛΤ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ.

EÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ¤Ë Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚÈÓ Î·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÏÈ¿‰·. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÎÒÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, Û ¿ÁÓˆÛÙË ÁÈ· Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·, ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û’ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (∫‡ÎÏÈ· ¤Ë), ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜
(£ÂÔÁÔÓ›·-∆ÈÙ·ÓÔÌ·¯›·, fiˆ˜ Ô ∂‡ÌËÏÔ˜ Ô ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¤Ô˜ ÙÔÓ 8Ô
·È.) Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ £‹‚·˜ Î·È ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ∞fi ÙÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ÛÒÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÌÂÚÈο Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‹ ÌfiÓÔ ÛÙ›¯ÔÈ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫‡ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Èı·ÓfiÓ ÛÙÔÓ 7Ô ‹ 6Ô ·È., Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ Ô ∞ÚÎÙ›ÓÔ˜ ·fi ÙË ª›ÏËÙÔ, Ô ™Ù·Û›ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î.¿. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÒÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ȉȷ›ÙÂÚ·
Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï˘ÚÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ Ô›ËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜.
√ £Ë‚·˚Îfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ ¤Ë: √å‰Èfi‰ÂÈ· (ı¤Ì· Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ √ȉ›Ô‰·),
£Ë‚·˝˜ (ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ ∂Ù¿ ÛÙË £‹‚·) Î·È \E›ÁÔÓÔÈ (¿ÏˆÛË Ù˘ £‹‚·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜
ÙˆÓ ∂Ù¿). ™ÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi ·ÎÏÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ¤Ë: ∫‡ÚÈ· (ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜),
∞åıÈÔ›˜ (Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜), ªÈÎÚa \IÏÈ¿˜ (‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·), \IÏ›Ô˘ ¤ÚÛȘ (¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜), ¡fiÛÙÔÈ (ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·), ∆ËÏÂÁfiÓÂÈ· (ÊfiÓÔ˜
ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ·fi ÙÔÓ ∆ËϤÁÔÓÔ, ÁÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ ∫›Ú΢).
∏ B·ÙÚ·¯ÔÌ˘ÔÌ·¯›· (303 ÛÙ›¯ÔÈ), Ô›ËÌ· fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÓÙÈÎÒÓ (Ì˘áÓ) Î·È ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ·›ÁÓÈ· (= ·È¯Ó›‰È·) Ì ÌÔÚÊ‹
·Úˆ‰›·˜Ø Ì ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Úˆ‰Â› ÙËÓ IÏÈ¿‰·. O ÔÈËÙ‹˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜,
·Ô‰›‰ÂÙ·È fï˜ ÛÙÔÓ ¶›ÁÚËÙ· ·fi ÙËÓ AÏÈηÚÓ·ÛÛfi, ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ AÚÙÂÌÈÛ›·˜.
OÌËÚÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ
ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› 33 ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ‡ÌÓÔÈ (4 ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·È 29 ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ), ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÔ¯¤˜ (·fi ÙÔÓ 7Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 6Ô ·È. .Ã.)Ø Ë ÓÂfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ
ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÔÌËÚÈÎÔ‡˜.
√È ‡ÌÓÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤„·ÏÏ·Ó ÔÈ Ú·„ˆ‰Ô› ÛÙȘ
ÁÈÔÚÙ¤˜Ø ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (ÚÔÔÈÌ›Ô˘) ÛÙȘ ÂÈΤ˜ ··ÁÁÂϛ˜ ηÈ
ÂÚÈ›¯·Ó ‡ÌÓÔ ÚÔ˜ ¤Ó· ıÂfi («∂å˜ ¢‹ÌËÙÚ·», «∂å˜ A
\ ÊÚÔ‰›ÙËÓ», «∂å˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ» ÎÙÏ.)Ø
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÌÈ· Â›ÎÏËÛË ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·
ıÂfi ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ηÈ
Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∞Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ Â›Ó·È Ô «∂å˜ A
\ fiÏψӷ»1 (546 ÛÙ›¯ÔÈ),
fiÔ˘ Â͢ÌÓÂ›Ù·È Ë Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙË ¢‹ÏÔ. ¡ÂfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô «∂å˜ ^EÚÌÉÓ» (580 ÛÙ›¯ÔÈ), ¤Ó·˜ ¢ÙÚ¿ÂÏÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ, Ì ¯·ÚÈو̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È·, ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË
‰Ú¿ÛË Î·È ÙȘ ·ÓÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙËÓ ÔÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú牛·.
1. O £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (III, 104) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ.

33

001-062 N+

18/9/2006

03:33 ÌÌ

™ÂÏ›‰·34

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

‚. ¢È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜: ^HÛ›Ô‰Ô˜
™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÒÙÂÚÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ ÙÔ ¤Ô˜ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜
Ù˘ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ŒÙÛÈ, ·Ó ÙÔ ËÚˆÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¤Ô˜
ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ˆ˜
ȉ·ÓÈÎfi ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹. T· ÔÏÂÌÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘. ªÂ ÙÔ ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
√Ì‹ÚÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘.
π. µÈÔÁÚ·ÊÈο
√ ∏Û›Ô‰Ô˜ (Èı·ÓfiÓ Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·È. .Ã.) Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛˆÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÕÛÎÚ· Ù˘
µÔȈٛ·˜, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ £ÂÛȤ˜, ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ EÏÈÎÒÓ·, fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ fiÏË Ù˘ ∫‡Ì˘. ∏ ÛÎÏËÚ‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ‚ÔȈÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi, fiˆ˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô ›‰ÈÔ˜, ¿ÛÎËÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. ™Â ÔÈËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙË Ã·ÏΛ‰· (\AÁgÓ
^OÌ‹ÚÔ˘ ηd ^HÛÈfi‰Ô˘), ÛÙÔ˘˜ ÂÈ΋‰ÂÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÌÊȉ¿Ì·ÓÙ·, Ó›ÎËÛÂ
·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ŸÌËÚÔ1 Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÙÚ›Ô‰·, Ô˘ ÙÔÓ ·ÊȤڈÛ ÛÙȘ ªÔ‡Û˜ ÙÔ˘ ∂ÏÈÎÒÓ·, ÂΛ fiÔ˘, ηıÒ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÊÙˆ¯fi˜ Ó¤Ô˜ ¤‚ÔÛΠٷ
Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ∂ÏÈΈÓÈ¿‰Â˜ ıÂfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤Ì·ı·Ó ÙËÓ Ô›ËÛË.
™Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ¶¤ÚÛË, Ô˘ η٤ÏËÍ Û ÊËÌÈṲ̂ÓË ‰›ÎË. ¶¤ı·Ó ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘Ø Ô
Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¯·›· Ì·ÚÙ˘Ú›·, ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÔȈÙÈÎÔ‡ √Ú¯ÔÌÂÓÔ‡.
ππ. EÚÁÔÁÚ·Ê›· (·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÁψÛÛÈο Î·È ÌÂÙÚÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜)
1. £ÂÔÁÔÓ›· (1.022 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ). ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓ·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆Ô Ô›ËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ (√éÚ·Ófi˜ ∫ÚfiÓÔ˜ - ∑‡˜), ÙË Á¤ÓÂÛË ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ [ÿԘ, ∆¿ÚÙ·ÚÔ˜, òEÚˆ˜, òEÚ‚Ԙ (=
ÛÎÔÙ¿‰È), °·Ö·, ¡‡Í, ∞åı‹Ú, ¶fiÓÙÔ˜], ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ∆ÈÙ¿ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ∆ÈÙ·ÓÔÌ·¯›·.
∫˘Úȷگ› Ë ÙÚÈ·‰È΋ ·Ú¯‹: ÙÔ Ã¿Ô˜, Ë °É Î·È Ô òEÚˆ˜, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎfi
ÙÚ›ÁˆÓÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ıÂÔÁÔÓÈÎfi (O˘Ú·Ófi˜-KÚfiÓÔ˜-¢›·˜), ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹
ÙÔ˘ ¢Èe˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ·. ¢›Ï· ÛÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢›· ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È
Ë ¢›ÎË (= ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË), ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ £¤Ìȉ·˜, ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ EÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ E˘ÓÔÌ›·˜. O ¢›·˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·Ù·Í›·˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó ÔÈ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜
‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÂÏÈο Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ.

1. ÿÛˆ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ˘ÌÓËÙ‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ηÈ
fi¯È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.

34

001-062 N+

18/9/2006

03:33 ÌÌ

™ÂÏ›‰·35

APXA´KH ¶EPIO¢O™

2. òEÚÁ· ηd ^HÌ¤Ú·È (828 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ). ∂›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÈÎfi
Ô›ËÌ· Î·È ·ÊÔÚÌ¿Ù·È ·fi ÙË ÊÈÏÔÓÈΛ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. µ·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ òEÚÁˆÓ Â›Ó·È Ë öÚȘ (= ‰È¯fiÓÔÈ·) Ì ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ Ù˘, ηϋ Î·È Î·Î‹, ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Ë ÂÚÁ·Û›·, ıÂÌ·ÙÈ΋ Ë ÔÔ›·
˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ∆Ô Ô›ËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ ¶ÈÂÚ›‰ˆÓ
ªÔ˘ÛÒÓ (ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ó) Î·È ÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ıÂfi, ÙÔ ¢›·Ø ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi (ÛÙ. 11-382), Ô ÔÈËÙ‹˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘,
¶¤ÚÛË, ÌÂ Ì˘ıÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ (̇ıÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·, Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜1, ÙˆÓ ¤ÓÙ ÁÂÓÒÓ)
ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,
ÙȘ ËıÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ (ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·, ̤ÙÚÔ
Î·È Ù¿ÍË, ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·).
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜, ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi (ÛÙ. 383-828) ‰›ÓÔÓÙ·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ηÈ
ËıÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Û˘ÁÁÂÓÒÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ÁÂÈÙfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙȘ ·›ÛȘ Î·È ı¿ÚÂÛÙ˜
Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜.
3. A
\ Û›˜ (480 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫‡ÎÓÔ˘, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÕÚË, ÏËÛÙ‹ Ô˘ ÂÌfi‰È˙ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙÔ˘˜
¢ÂÏÊÔ‡˜. √ ∏Û›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÌÈÌ‹ıËΠÙÔÓ ŸÌËÚÔ (™
IÏÈ¿‰·˜, ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿, fï˜, ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹Ø
ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ
ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Ù˘
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ, ·ÓÙÈıÂÙÈο, ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜.
4. °˘Ó·ÈÎáÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ j \HÔÖ·È [·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ú¯È˙·Ó Ù· ÁÂÓ·ÏÔÁÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ (j Ô¥Ë = ‹ fiˆ˜ ÂΛÓË Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘...), ˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Û ¿ÏÏË ËÚˆ›‰·]. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ £ÂÔÁÔÓ›·˜ Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË ËÚˆ›‰ˆÓ ·Ó¿ ‰‡Ô. ¶ÂÚÈ›¯Â ηٿÏÔÁÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ıÂÔ‡˜ Á¤ÓÓËÛ·Ó ‹ÚˆÂ˜. ™ÙÔÓ
∏Û›Ô‰Ô ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ªÂÁ¿Ï·È \HÔÖ·È, ªÂÏ·Ìfi‰ÂÈ·,
∂å˜ ≠÷A‰Ô˘ ∫·Ù¿‚·ÛȘ (£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÂÈÚ›ıÔ˘), ÛڈÓÔ˜ ^ÀÔıÉηÈ, °É˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜, \∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î.¿. Œ¯Ô˘Ó Ûˆı› ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·.
πππ. ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ËÛÈfi‰ÂÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
√ ∏Û›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÔÈËÙÈ΋ ʈӋ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜Ø ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηϿ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
ʇÛË, ÙË ÁˆÚÁÈ΋ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË.
°ÂˆÁÚ·ÊÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Ô ∏Û›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∆· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙË

1. ∏ ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤Ï·Û ·fi ËÏfi Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ (Ú‚Ï. ÙË ‚È‚ÏÈ΋ E‡·), ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ıÂÔ› ¯¿ÚÈÛ·Ó
ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· (·\ fiÔ˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ¶·Ó-‰ÒÚ·). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô Ì‡ıÔ˜ Ì ÙÔ Èı¿ÚÈ (ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÎÔ˘Ù›) Ô˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Í¯‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· Î·Î¿Ø ÌfiÓÔ Ë ∂Ï›‰· ¤ÌÂÈÓÂ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Á·ıfi ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

35

∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜. ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ¢›·. ∂ȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ÁÂÓ·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. òEÚÁ· ηd ^H̤ڷÈ. Ô˘ ˆ˜ ÙfiÙ ›¯Â ·Í›· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜. ÙÂÏÈο ˘ÂÚÙÂÚ›. 36 . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘Ø Ë ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË Ù˘ ËÛÈfi‰ÂÈ·˜ Ô›ËÛ˘ ·ÛΛ Â›‰Ú·ÛË Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙÔÓ AÚ¯›ÏÔ¯Ô. ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·Ø ıˆڋıËΠÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·˚ÎÔ‡ Ï˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜Ø ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙÈÌ‹. ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¯¿ÏÎÈÓÔ. ·ÚÁ˘Úfi. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ηٷÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ≠Y‚ÚÈÓ (ηٷ¿ÙËÛË ‰Èη›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ˆÚÔÊ¿ÁÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜). ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ Á¤ÓË ·ÓıÚÒˆÓ (¯Ú˘Ûfi. «∞ÛÎÚ·›Ô˜»). ∏ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÔχ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·: Ë Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ·. √ ∞ÛÎÚ·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Î·È ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ˜. IV. √ ÛÙ›¯Ô˜ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÓˆÌÈο ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ ÂÔ¯‹˜. AÔÏÏÒÓÈÔ˜ Ô Pfi‰ÈÔ˜). ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ‚Ô˘ÎÔÏÈ΋ Ô›ËÛË (£ÂfiÎÚÈÙÔ˜) Î·È ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ √‚ȉ›Ô˘. Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ‰È·‰Ô¯Èο ¿Óˆ ÛÙË ÁË Î·È ÔÚ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ ˆ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÎÌ‹Ø ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰Â›ÛÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ Â›ÌÔ¯ıÔ ‚›Ô. ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË ‚›·. Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ÓÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ Ë ÙÂÌÂÏÈ¿. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÓÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ÙÔÓ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È ÙÔÓ EÌ‰ÔÎÏ‹. ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ËıÈ΋ ·Í›·. ∏ ·ÚÂÙ‹ ··Û¯ÔÏ› Ôχ ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô («ª·ÎÚ‡˜ ÎÈ ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û’ ·˘Ù‹Ó». °ÂˆÚÁÈÎa Î·È \EÎÏÔÁ·d ÙÔ˘ µÈÚÁÈÏ›Ô˘). •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ η٤¯ÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÏÔ‡ÙÔ. ËÚˆÈÎfi. ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ. ∂›‰Ú·ÛË √È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ËıÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂËÚ¤·Û·Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. √ ̇ıÔ˜ «∆Ô ÁÂÚ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ·Ë‰fiÓÈ» (òEÚÁ· 202-212) ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê› ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. Ë ÔÔ›·. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÎÙÈÌ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (∫·Ïϛ̷¯Ô˜. 311. 290). òEÚÁÔÓ ‰’ Ôé‰bÓ ùÓÂȉԘ. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ (‚Ï. ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÛÙ. ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ). √ ∏Û›Ô‰Ô˜ ÚÔÛÂÚÓ¿ÂÈ Ì ·‰È·ÊÔÚ›· ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ·ÚÂÙ‹ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. àÂÚÁ›Ë ‰¤ Ù’ ùÓÂȉԘ. òEÚÁ·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·˜ Î·È ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜. EÍ·›ÚÂÙ·È Ë È‰¤· Ù˘ ¢›Î˘ (‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘). √ ÔÈËÙ‹˜.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·36 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÛΤ„Ë ÙÔ˘.

ŸÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ Ô›ËÛË * ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (ÂΛ – ÙfiÙ – Ì·ÎÚÈ¿) * ËÚˆÈÎfi ȉÂ҉˜ §˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË * ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË * ÔÈÎÈÏ›· ÛÙË ÌÔÚÊ‹ (ÁÏÒÛÛ· – ̤ÙÚÔ) Î·È ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ (ÏÔ‡ÛÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋) * ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ (ÚÔÛˆÈ΋) Ô›ËÛË * ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ (Â‰Ò – ÙÒÚ· – ÏËÛ›ÔÓ) * ‰È·ÊˆÓ›·. Ë ‚¿Ú‚ÈÙÔ˜ Î. ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ·Ï·Èfi ÔÌËÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. A·Ú¯¤˜ ¢È·ÊÔÚ¤˜ H Ô›ËÛË ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ (·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·). Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. OÈ ÔÏÈÙÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙË ‚·ÛÈÏ›· Î·È ÂÁηı›‰Ú˘Û·Ó ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο Î·È «Ù˘Ú·ÓÓÈο» ηıÂÛÙÒÙ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο. ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ΋ Ô›ËÛË ÂÍ·ÛıÂÓ› Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ë Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. 37 . Ë ÎÈı¿Ú·. Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. TÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Âζ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 1.X. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË: Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜. Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 650-450 . Ë ÊfiÚÌÈÁÁ·. ŒÙÛÈ. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·37 APXA´KH ¶EPIO¢O™ 2.X. ŒÔ˜ * ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË * ›‰È· ÌÔÚÊ‹ (ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›·) Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ (·Ê‹ÁËÛË ¿ıψÓ) * ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋. Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÛˆÔ Î·È ‰È·Ï¤ÁÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂχıÂÚ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘. ÌÂ Û˘Óԉ›· χڷ˜ ·Ú¯Èο Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. . ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ›Ù ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Â›Ù ·fi ÔÌ¿‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. §˘ÚÈ΋1 Ô›ËÛË Â›Ó·È Ë Ô›ËÛË Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈfiÙ·Ó. ÙËÓ ÂÍ¿ÌÂÙÚË ·Ê‹ÁËÛË. H Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ̇ıÔ fiÛÔ Î·È ÛÙË ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘.¿. ¤Ô˘˜ – Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔÓ ÂÒÓ˘ÌÔ ÔÈËÙ‹ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. Â›Û˘. §YPIKH ¶OIH™H ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·È. Ì ٷ ȉÂÒ‰Ë ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «fiψ˜». ÂÓÒ Ì ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË ÙÔ ¿ÙÔ- ÌÔ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙÂ›Ù·È Î·È ·Ô‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÌÈ· «‰Â‰Ô̤ÓË» Ù¿ÍË. ÁÈ·Ù› Ë Ï‡Ú· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. fiˆ˜ Ô ·˘Ïfi˜.

¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ڢıÌÈÎÔ‡˜ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë (ÙÚ·ÁÔ‡‰È Á¿ÌÔ˘. ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∆· ·ÙÚȈÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÓØ ÔÚÈṲ̂ӷ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¯ÔÚ‡ԢÓ. Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÌÂÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· (fragmenta) ·fi ÔÏÈÁfiÛÙȯ· ÔÈ‹Ì·Ù·. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ. 38 .001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·38 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ ·fi ¯ÔÚfi (¯ÔÚˆ‰È·Î‹). ÂÚˆÙÈο. MÔ˘ÛÈ΋ ∞Ó·ıËÌ·ÙÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο 1. ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÎÈı¿Ú· ÁÈ· ÙÔÓ AfiÏψӷ)Ø ·ÎfiÌË. ÂÁÎÒÌÈ·. ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·. ÂÈı·Ï¿ÌÈ·). B·‚˘ÏÒÓ·˜). ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ (AÈÁ‡ÙÔ˘. ·Úˆ‰›Â˜. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹: ÂÏÂÁ›˜. Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙȘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘. ª¤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ñ ñ ñ ñ OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ·ÊÔ‡ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÒÚ· ‰Â ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‹ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÎÔ‡Ó. NfiÌÔÈ. ›·Ì‚ÔÈ. ˘Ì¤Ó·ÈÔÈ (= ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Á¿ÌÔ˘. ÂÈÓ›ÎÈ·. π‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹: ÛÎfiÏÈ· (= Û˘ÌÔÙÈο ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÛÌ·Ù·). Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ã·Ú›ÙˆÓ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó H Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ¶ËÁ¤˜ ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: £ÚËÛ΢ÙÈ΋ ˙ˆ‹: ‡ÌÓÔÈ. ‹ Ï›ÁÔÈ ÌfiÓÔ ÛÙ›¯ÔÈ. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿‰ÂÙ·È fi¯È ·fi ¤Ó·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ (ÌÔÓˆ‰›· – ÌÔÓˆ‰È·Î‹). ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ¯·ÚÈو̤ӷ ·È‰Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·). ™Â ·ÛÊ·Ï›˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Ï˘ÚÈÎÒÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË Â›Ó·È Ô›ËÛË Ô˘ ¿‰ÂÙ·È Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. ∂ıÓÈ΋ ˙ˆ‹: ÂÏÂÁ›˜ (Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÏÂÌÈÎfi). ¤ÚÈÔ (Ùe ÂrÚÔ˜). ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ·È¿Ó˜. ‰Èı‡Ú·Ì‚ÔÈ. ıÚ‹ÓÔÈ. M·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÚÒÈ̘ Ï˘ÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó: Ë ‰ËÌ҉˘ Ô›ËÛË (fiˆ˜ Ë EåÚÂÛÈÒÓË1 ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙÔ PԉȷÎfi ¯ÂÏȉfiÓÈÛÌ·. ∏ ÎÔÈÓ‹ ˙ˆ‹ Û˘Ó¯Ҙ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· Û˘ÌfiÛÈ·. ∫Ï·‰› ÂÏÈ¿˜ ‹ ‰¿ÊÓ˘ ÂÚÈÙ˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ̷ÏÏ›. ÂÈ΋‰ÂÈÔÈ. ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ·) Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· (·È¿Ó˜.

MÂÁ¿ÏË EÏÏ¿‰·).Ã. H ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ÂÈÎfi ̇ıÔ Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‚ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ‚ã ÌÈÛfi 6Ô˘ ·È.Ã. ∂ÏÂÁ›· ππ.Ã. 522-446 .Ã. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜.Ã. 650 . H ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. H Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. .Ã. ÂÚ. ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛfi 7Ô˘ ·È. YËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ÓËÛÈ¿. ̤۷ 7Ô˘ ·È. Ë ÔÔ›· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ıÂ˚΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘.à ÂÚ. ÙËÓ ÔÈΛÏË ıÂÌ·ÙÈ΋. .Ã. ÙˆÓ ÛΤ„ˆÓ. ∂›ÁÚ·ÌÌ· πππ. 620-570 . ÂÚ. 510-450 . H Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ ·ÙÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·. 640-555 . 640-560 .Ã. Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. . 570-485 . Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÛΤ„Ë.Ã.Ã. ÂÚ. ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.Ã. ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÏÂÌÈο ‹ ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚›·˜. Ô ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜. ª¤ÏÔ˜ ∂∫¶ƒ√™ø¶√π §¤Û‚Ô˜ πˆÓ›· V. ·Ú¯¤˜ 6Ô˘ ·È.Ã. ∆¤Ú·Ó‰ÚÔ˜ ∞Ïη›Ô˜ ™·ÊÒ ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ Ô ∆‹ÈÔ˜ ·ÎÌ‹ ÂÚ. . ÂÚ. . Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘. AÍ›· ∂π¢√™ π. ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.Ã. . ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ. 636-556 .Ã. ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋.Ã. 630-568 . .Ã. ÃÔÚÈ΋ Ô›ËÛË ™¿ÚÙË ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· ™ÈÎÂÏ›· µÔȈٛ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ 39 . ÿ·Ì‚Ô˜ ∆√¶√™ πˆÓ›· Ã√¡√§√°π∞ ª¤Á·Ú· ∞ı‹Ó· ™¿ÚÙË ∫·ÏÏ›ÓÔ˜ Ô ∂ʤÛÈÔ˜ M›ÌÓÂÚÌÔ˜ Ô KÔÏÔÊÒÓÈÔ˜ ºˆÎ˘Ï›‰Ë˜ Ô MÈÏ‹ÛÈÔ˜ £¤ÔÁÓȘ Ô MÂÁ·Ú‡˜ ™fiÏˆÓ T˘ÚÙ·›Ô˜ ̤۷ 7Ô˘ ·È.Ã. H Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÚÔÛˆÈ΋ Ô›ËÛË. ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ™È̈ӛ‰Ë˜ Ô ∫›Ԙ 556-468 . H ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·39 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ̤۷ 7Ô˘ ·È. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÈÒÓ ·ÈÒÓˆÓ ÔÈ Ï˘ÚÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜. H ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi (MÈÎÚ¿ AÛ›·. fiÏÂȘ ΢ڛˆ˜ EÏÏ¿‰·˜. ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ Ô ¶¿ÚÈÔ˜ ™Ë̈ӛ‰Ë˜ Ô ∞ÌÔÚÁ›ÓÔ˜ πÒÓ·Í Ô ∂ʤÛÈÔ˜ ·ã ÌÈÛfi 7Ô˘ ·È. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Ï˘ÚÈο ›‰Ë Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËηÓ.Ã. ∞ÏÎÌ¿Ó ÿ‚˘ÎÔ˜ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜ ̤۷ 7Ô˘ ·È. ÂÚ. . ·ÎÌ‹ 540 . ÂÚ. πˆÓ›· πV.

Ó· ·Ó·ÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ ÛÙ›¯Ô Î·È ¤Ó·Ó ÂÓÙ¿ÌÂÙÚÔ ÂÏÏÈ‹. ªÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ∆˘ÚÙ·›Ô Ó· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË T˘ÚÙ·ÖÔ˜ 40 . ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ. K·ÏÏÖÓÔ˜ ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∆˘ÚÙ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ‰Â Ì·˜ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÁÓˆÛÙ‹. -/. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈ ∫ÈÌ̤ÚÈÔÈ (Ï·fi˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙËÓ ∆·˘ÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ) ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜. ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ µã ªÂÛÛËÓÈ·Îfi fiÏÂÌÔ (ÂÚ›Ô˘ 640-620 . -˘˘. √ ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. °È’ ·˘Ùfi Ô ∫·ÏÏ›ÓÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ÂÏÂÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ı¿ÚÚÔ˜. -˘˘. --˘ -˘˘. ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ.Ã. ËıÈ΋ Î·È ÁÓˆÌÈ΋. -˘˘. Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. -˘˘. Ô˘ ‰Â Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·˜. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. Ô˘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·˘ÏÔ‡. Ù· ÔÔ›· fï˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÂÁ›·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. Ë ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ÂÈÏÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏ›ÓÔ˘. TÔ ÂÏÂÁÂ›Ô Â›¯Â ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÌÔÚÊ‹. MÂÙÚÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Â›Ó·È Ô ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜Ø ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚfi ‹ ‚Ú·¯‡.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·40 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ T· ›‰Ë Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·. ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ›‰Ë ÂÏÂÁ›·˜: ÔÏÂÌÈ΋. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·Ó¿ËÚÔ ∆˘ÚÙ·›Ô. ∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó Ï›ÁÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ. ÙËÓ ·˘ÙÔı˘Û›· Î·È ÙË ‰fiÍ·) √ ∫·ÏÏ›ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ Â›Ó·È Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. -˘˘. -˘˘. ·ÏÏ¿ Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÔÏÂÌÈ΋ ÂÏÂÁ›· (Û˘Û›ڈÛË Ù˘ fiÏ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Â¯ıÚÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ – ÚÔ‚ÔÏ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘). EÏÂÁ›· H ÂÏÂÁ›· (< ÊÚ˘ÁÈ΋ ϤÍË öÏÂÁÔ˜ = ıÚ‹ÓÔ˜) ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο Ï˘ËÙÂÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÌËÚÈο ‰¿ÓÂÈ·. 1. ÂÚˆÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. Ë ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ËÚˆÈÛÌfi˜). √ ∆˘ÚÙ·›Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ÔÏÈÙÈ΋. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÏÂÁ›·˜ ¤·„ ӷ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ıÚËÓËÙÈÎfi Î·È ÂͤÊÚ·˙ οıÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÔÏÂÌÈ΋ (ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›·. -˘˘. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙȘ ∞Ê›‰Ó˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜.) Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. -. ÂÂȉ‹ ÊıÔÓÔ‡Û·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ Ì ·‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î·È ¤ÎÙÔ fi‰·. fï˜. ª¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÏÂÁ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‰›ÛÙȯÔ. -˘˘.

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Î·È ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘. ∆· ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·˘ÏÔ‡. Â›Ó·È ı¿Ó·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜. ∂ÚˆÙÈ΋ (‚·ÛÈο ÌÔÙ›‚·: Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜) √ ª›ÌÓÂÚÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÊÒÓ· Ù˘ ª. fiÙ·Ó ÚÒÙÔ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÎÔÙˆı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì ÙË Û¿ı· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿. ηıÒ˜ ‚¿‰È˙·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ·ÔÙÂÏ› ÂÁÎÒÌÈÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›·. √ ¤ÚˆÙ·˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÓÂfiÙËÙ·. TÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË ·Ó‰Ú›·˜. Ô˘ ÙfiÛÔ ÎÏÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÂÓÒ Î˘ÚȇÂÙ·È ·fi ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË fiÙ·Ó ·Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ Á‹Ú·˜. ™ÙȘ ÂÏÂÁ›˜ ÙÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÏËÙÚ›‰· ¡·ÓÓÒ. fiˆ˜ ÔÈ ÂÏÂÁ›˜. Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ȉÂ҉˜. ™ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚ›·. M›ÌÓÂÚÌÔ˜ 41 . ∂ÎÙfi˜ ·fi ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂÏÂÁ›˜ («ıÔ‡ÚÈ·») ¤ÁÚ·„Â Î·È «Ì¤ÏË ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈ·». ™˘Ó¯Ҙ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Âı¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú¿ Ó· ÁÂÚ¿ÛÂÈ («ÙÂıÓ¿Ó·È ‚¤ÏÙÈÔÓ j ‚›ÔÙÔ˜»). §›ÁÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ∆˘ÚÙ·›Ô˘ ‰È·ÛÒıËηÓ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉԯ‹ ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·fi„ÂȘ. fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. ∞Û›·˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÏÂÁ›·˜. ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. √ ÔÈËÙ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ «∂˘ÓÔÌ›·». ηٿ ÙÔ ª›ÌÓÂÚÌÔ. Ë ‹ÚÂÌË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ∆˘ÚÙ·›Ô˜ ‹Ù·Ó §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ «ÀÔı‹Î˜» (= Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) Î·È Ë «∂˘ÓÔÌ›·» (Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ™¿ÚÙ˘). ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‰Â ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔÙÚÔ¤˜ ·fi ¤Ó·Ó ͤÓÔ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·41 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ϷΈÓÈ΋ fiÏË ∞Ê›‰Ó˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· ÂÈÓÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ÛÙË ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋. √ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ∆Ô «àÚÁ·Ï¤ÔÓ ÁÉÚ·˜» (= Ô‰˘ÓËÚfi Á‹Ú·˜) ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Ë ÔÌËÚÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. ™. (ÌÙÊÚ. ÔÏÂÌÈο ¿ÛÌ·Ù· (ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ·). ∆ÚÈÎÔ‡˘) 2. ÂÓÒ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ì ٷ ÁËÚ·ÙÂÈ¿. ™ÙȘ «ÀÔı‹Î˜» Ô ÔÈËÙ‹˜ οÓÂÈ Û˘Ó¯‹ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÔÏÂÌÈ΋ ·ÚÂÙ‹ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÂÈÏÔ‡˜. ¶·Û›ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÛÙȯÔ: ∆È ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ·ÏÈοÚÈ. ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.

ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Ó‡̷. ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ∏ıÈ΋ (ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ – ȉ¤· ı›·˜ ÙÈ̈ڛ·˜) √ ™fiÏˆÓ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ô›ÎÔ ÙˆÓ ∫Ô‰ÚȉÒÓ. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÓÔÌÔı¤ÙË (Ú‚Ï. ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô ›‰ÈÔ˜. ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ‰Ô‡ÏÔ. ŸÔÈÔ˜ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ·˘Ù‹. Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂηÙfi ÛÙ›¯Ô˘˜ (ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÎÙÒ). ∏ Ù¿ÍË. Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ÚÔ›ÛÔ (∏Úfi‰. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Èı·Ó‹ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∫‡ÚÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË.400) Â›Ó·È ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘. ÙÔ ÔÔ›Ô. ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÙÔ «Î·ÏᘠÚ¿ÙÙÂÈÓ» Ì ÙÔ «Î·ÏᘠϤÁÂÈÓ». ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi «˘Ôı‹Î˜» Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÂÁ›˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ·ÊÔ‡ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ûˆ˙fiÌÂÓÔÈ ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ (1. ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÌÔ›Ú·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. °ÓˆÌÈ΋ (ÁÓÒ̘ Î·È ËıÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜) ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi Ù· ¡ÈÛ·›· ª¤Á·Ú· Ù˘ AÙÙÈ΋˜ (˘‹Ú¯·Ó Î·È Ù· Y‚Ï·›· M¤Á·Ú· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·). ∏ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ·ÔÊıÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÏÏËÏÈÛÙ› Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ∏Û›Ô‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ™fiÏˆÓ 4. È¿Ì‚Ô˘˜ Î·È Âˆ‰Ô‡˜. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. 29-33) ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ Ì˘ıÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. £¤ÔÁÓȘ 42 . ı· ˘ÔÛÙ› ÙË ıÂ˚΋ ÙÈ̈ڛ·. ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. H ËıÈ΋ ·˘Ù‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ı· ÁÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô. ÙË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË. ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶¤ÚÛË. ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∆Ô Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ «™·Ï·Ì›˜». Ë Â˘ÓÔÌ›· Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢. ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ·) ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÏÈÙ›·˜ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË. √È ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚·Ó ÙÔ ™fiψӷ ÛÙÔ˘˜ ∂Ù¿ ™ÔÊÔ‡˜. ∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ›¯ÔÈ. Ì ‰È¿Ú·ÍË ·‰ÈÎÈÒÓ (≈‚ÚȘ).001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·42 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 3. H ȉ¤· Ù˘ ı›·˜ ÙÈ̈ڛ·˜. ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ٷ ÂÈÚËÓÈο ¤ÚÁ· Ù˘ Ô›ËÛ˘. ÛÙÔ òEÚÁ· ηd ^H̤ڷÈ. ∏ ıÚ˘ÏÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Î·È ÁÓˆÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ¤¯·Û ϤÔÓ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘. °ÂÓÈο. ∏ ÊÙүȷ. ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ‚›·˜. ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. π. ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ Ô‰‡Ó˜. √ £¤ÔÁÓȘ. ∫·Ù¿ ÙÔ £¤ÔÁÓË.

∆· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ÛÙ›¯Ô˘˜ Û ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ̤ÙÚÔ Î·È ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‰›ÛÙȯÔ. Â›Û˘. £.). ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÔÔÈfi˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ™È̈ӛ‰Ë˜ Ô ∫›Ԙ. ›¯·Ó ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎϤԘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙˆÓ ÔϤ̈Ó.) ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜. ªÂÁ¿ÏË ·ÚÂÙ‹ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë Û˘ÓÙÔÌ›· Î·È Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.). fiÔ˘ ¿ÓıËÛ Â› ·ÈÒÓ˜. Ù· ºˆÎ˘Ï›‰ÂÈ· (1Ô˜/2Ô˜ ·È. ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë IˆÓ›· (7Ô˜ ·È. ÛΈÙÈο. K·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎÂ. ˆ˜ ηٷÛÙ¿Ï·ÁÌ· ›ڷ˜. ºˆÎ˘Ï›‰Ë˜ ‚. ¶ÂÚ›ÊËÌ· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. .) (ªÙÊÚ. ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ÂÈه̂ȷ. fiˆ˜ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ›. (¢È·‚¿ÙË. ¬ÙÈ ÙFɉ Î›ÌÂı· ÙÔÖ˜ ÎÂ›ÓˆÓ ®‹Ì·ÛÈ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜) ∂Èه̂ȷ ÛÙ‹ÏË.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·43 APXA´KH ¶EPIO¢O™ √ ºˆÎ˘Ï›‰Ë˜ ·fi ÙË ª›ÏËÙÔ ¤ÁÚ·„ ÂÏÂÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ŸÏ· ۯ‰fiÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó.) (ªÙÊÚ. ¢È·ÛÒıËÎ·Ó 16 ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. fiˆ˜ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÓˆÌÈÎÒÓ (230 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ).Ã. HÏ›·˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜) Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ÚÔÌ·¯ÔÜÓÙ˜ A \ ıËÓ·ÖÔÈ M·Ú·ıáÓÈ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚˆÓ M‹‰ˆÓ âÛÙfiÚÂÛ·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ 43 . ™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù· Î·È ÁÓˆÌÈο Ì ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŒÙÛÈ. Afi ÂΛ ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ÙËΠÛÙËÓ AÙÙÈ΋.X. ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹ (ÙÔÓ 4Ô ·È. Ì. ¢È¿ÊÔÚ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ºˆÎ˘Ï›‰Ë. àÁÁ¤ÏÏÂÈÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ. ·ÊÔ‡ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· ··ÈÙ› ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË. (Y¤Ú ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓ· Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚˆÓ M‹‰ˆÓ. ·Ó·ıËÌ·ÙÈο. ∏ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ºˆÎ˘Ï›‰Ë ·Á·‹ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «Î·d Ùfi‰Â ºˆÎ˘Ï›‰Âˆ» (= Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ˘ ºˆÎ˘Ï›‰Ë).X. Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ. 5Ô˜ ·È. Ì‹Ó˘Ì· Ó· ·˜ ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜: Û’ ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙË ÁË ¤Û·ÌÂ Î·È ÎÂÈÙfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ›.K. Ì. ∞˘Ùfi ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙË Û˘ÓÙÔÌ›· ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. E›ÁÚ·ÌÌ· ∆Ô Â›ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ·ÙËı› ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÌÌÂÙÚË ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¯·Ú·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù· (= ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜). .X. ¶·Û›ÁÓˆÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ oø ÍÂÖÓ’.

√ ıÚ‹ÓÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È. 44 1. ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÂÚÈ·ÈÎÙÈÎfi Î·È Â›¯·Ó ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. Ô ›‰ÈÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ù· ‰‡Ô ›‰Ë Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›·. ¿ÓÙˆ˜. ·Ó Î·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ. Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ.. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ›¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·. \π¿Ì‚Ë: ˘ËÚ¤ÙÚÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ∫ÂÏÂÔ‡. ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ^IÛÙÔÚÈÎc µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. Ì ÚÔÊËÙÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ë È·Ì‚È΋ Ô›ËÛË. ÿ·Ì‚Ô˜ °È· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ Ϥ͢ ›·Ì‚Ô˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¿Ô„Ë (Ë Ï¤ÍË Â›Ó·È ÚÔÂÏÏËÓÈ΋). Ô §ÂˆÓ›‰·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ Ì ÙËÓ ·ÏÈηÚÈ¿ ÙÔ˘ η‡¯ËÌ· ̤Á· Î·È ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË. ˘ÌÓ‹ÛÙ ÙÔ˘˜.ÙÈ ÎÏ›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ù¿ÊÔ˜ Ì‹ÙÂ Ë ÌÔ‡¯Ï· Ì‹ÙÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô ·Ó‰·Ì¿ÙÔÚ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ì·˘ÚÒÛÂÈ. ∏ ÂÏÂÁ›· Î·È Ô ›·Ì‚Ô˜. Ë ÔÔ›· Ì ٷ ·ÛÙ›· Ù˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ï˘Ë ¢‹ÌËÙÚ·. ÁÈ·Ù› fi.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·44 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ™È̈ӛ‰Ë˜. ’Ô˘ Û·˜ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. ÙÈÌË̤ÓË Ë ÌÔ›Ú· ÎÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ ÌËÓ ÎÏ·›ÙÂ. . ™˘¯Ó¿.. Ô˘ ÙÒÚ· ηÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ه̂Ô. Ë ‰fiÍ·. OÈ Ú›˙˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿Ú¯·È˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙˆÓ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ1 Ì ٷ ¿ÛÂÌÓ· ·ÛÙ›· (È¿Ì‚Ô˘˜). ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. ·Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÂÏÂÁ›·. ∏ ÌÓ‹ÌË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ۇ̂ÔÏ· Î·È Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ «Âé‰ÔÍ›·Ó» Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÌËÓ ÙÔ˘˜ ıÚËÓ›ÙÂ. √ ›·Ì‚Ô˜. Î·È Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ÛÎÏËÚfi˜ ·˜ ÌËÓ ÛÎÔÚ›ÛË ÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ Ì·Î¿ÚÈÔÓ ∂Èه̂ȷ ÛÙ‹ÏË. µ·ÛÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ ÙÂÏÈο ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù‹Ó.Ã.) ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢Èfi‰ˆÚÔ ÙÔ ™ÈÎÂÏÈÒÙË. °. ÌÓËÌÔÓ¤„Ù ÙÔ˘˜. (MÙÊÚ.. ¡·fi˜ ÁÂÓÓ·›ˆÓ Î·È Á‡Ú„ ÙË ‰fiÍ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·Ø ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú› ÎÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. «°È· ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜» °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ¤Ó‰ÔÍË Ë Ù‡¯Ë. . A˜ ÌË ‚Ú¤ÍË ÔÙ¤ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔÓ. Ô˘ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË. AÓ¿ÏÔÁÔ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi ÙfiÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ô AÓ‰Ú¤·˜ K¿Ï‚Ô˜ ÛÙËÓ ø‰‹ ÙÔ˘ «EȘ ÙÔÓ IÂÚfiÓ §fi¯ÔÓ» (1823). ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Á.. Ë ·ÚÂÙ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ¤ÓÓÔȘ ÛÙÔ ÛÂÌÓfi ·˘Ùfi ÂÁÎÒÌÈÔ. Û ¤·ÈÓÔ.Ã. ¢¿ÏÏ·˜) √È ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂÁÎˆÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ (480 . Ô ¤·ÈÓÔ˜.

ÁÈ·Ù› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. Ô˘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ·˘ÚÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ ÙÔÓ ÂΉÈ΋ıËΠÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ôχ ÂÈÚˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ªÂ ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ (ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ. ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜ ÎÏfiÙÛËÛ ÎÈ Â‰È¿‚Ë. «j ÙÄÓ j âd ÙĘ». Ë Â˘Ù˘¯›· Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (Ú‚Ï. °. A \ Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ M ÙËÓ ·Û›‰· ·’ ÙÔ˘˜ ™·˝Ô˘˜ οÔÈÔ˜ ı’ ·Á¿ÏÏÂÙ·ÈØ ÛÙ· ı¿ÌÓ·. Èڛ˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ˘‹ÚÍ «®›„·ÛȘ» (= ‰ÂÈÏfi˜). Ô˘ ÙËÓ ·ÔηχÙÂÈ Ì ·ÚÚËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Û·ÙÈÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·. √ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ È¿Ì‚Ô˘. √È ÚÒÙÔÈ ›·Ì‚ÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó (ÂÁηÙÂÛ·Ṳ́ÓÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Âͷ̤ÙÚÔ˘˜) ÛÙÔ «ª·ÚÁ›ÙË». Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ „¢‰·›ÛıËÛË Î·È Ô˘ÙÔ›·. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ. ›‰Ú˘ÛË ·ÔÈÎÈÒÓ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·45 APXA´KH ¶EPIO¢O™ √È ›·Ì‚ÔÈ. ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÔÚ›Ô˘). ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. °È· ÙËÓ ·Û›‰· ÂΛÓË ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÏÂÛÈÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙË £¿ÛÔ. ‰È·ÏÔÁÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜). Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ¤Ú· ·fi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ËÚˆÈÎfi Û¯‹Ì·Ø Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰Ô̤ÓË ÊÈÏ›· «Ô˘ Ê›ÏÔ˜. ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ È·Ì‚È΋ Ô›ËÛË Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο. flÚ· ηϋ Ù˘! £’ ·Ô¯Ù‹Ûˆ ¿ÏÏË Ï·ÌÚfiÙÂÚË. ÙËÓ ¤Ù·Í· ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘. (MÙÊÚ. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÏÂÁ›˜. ÎfiÚË ÙÔ˘ §˘Î¿Ì‚Ë. ÛΈÙÈÎfi Ô›ËÌ· ·ԉȉfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ÌÓËÛÙ‡ıËΠÙË ¡ÂÔ‚Ô‡ÏË. ÂÏÂÁ›˜. 45 . ‡ÌÓÔÈ). ∞fi ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Û οÔÈ· Ì¿¯Ë ¤Ù·Í ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘. οÔÙÂ. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ §˘Î¿Ì‚Ë Î·È ÙȘ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ∞fi ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˘ ÛÒıËÎ·Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ›¯ÔÈ (›·Ì‚ÔÈ. Ô ·‰ÈÎËÙ‹˜ ÌÔ˘!». ∂›Ó·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ··ÁΛÛÙÚˆÛ ÙËÓ Ô›ËÛË ·fi ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ºÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÛÒıËη. MÂÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È Ë È·Ì‚È΋ ‰ÈÔ‰›· (˘-ã ˘-)Ø ã ÙÚÂȘ ‰ÈÔ‰›Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙÔ È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ë ÂÏ›‰·. ¢¿ÏÏ·˜) O ËÚˆÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÙÔÓ ·¤ÂÌ„Â. ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¯‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ·ÚÌ·ÙˆÛÈ¿ Ï·ÌÚ‹.

MÔÓˆ‰È·Î‹ (ÌÂÏÈ΋) Ô›ËÛË H ÌÔÓˆ‰›·. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™¿ÌÔ. ^IáÓ·Í ‰. ™ÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 150 ÛÙ›¯ÔÈ. 1. ∆· «Ì¤ÏË» Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Î·È ¿‰ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. 46 . ∞fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 200 ÛÙ›¯ÔÈ. ™Ë̈ӛ‰Ë˜ Ô ∞ÌÔÚÁ›ÓÔ˜ ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·46 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ √ ™Ë̈ӛ‰Ë˜. √È ›·Ì‚Ô› ÙÔ˘.) ‹ Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· (ÁË. ∏ ÏÂۂȷ΋ ˆ‰‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÛÂÈÚ¿ ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔ̘ Î·È Ì ۇÌÌÂÙÚË ‰ÔÌ‹. √È ÌÂÏÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù· Û ·ÈÔÏÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ∏ ÌÂÏÈ΋ Ô›ËÛË ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ «Ì¤ÏÔ˜». ™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô «òI·Ì‚Ô˜ ηÙa °˘Ó·ÈÎáÓ» (118 ÛÙ›¯ÔÈ). ·fi ¤Ó· ÚfiÛˆÔ. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÓÂÛË Î·È ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ηٿ Ì›· ÂΉԯ‹. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. O ¯ˆÏ›·Ì‚Ô˜ Â›Ó·È ÛÙ›¯Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ·Úˆ‰›·. fï˜. µÏ¤ÂÈ Ì ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ô πÒÓ·ÎÙ·˜ ·ÔÙ‡ˆÛ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ (ÂÓ›·. ∏ ÌfiÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË Ì¤ÏÈÛÛ·. . ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. Ï›ÁÔ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˘. Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·Ù›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¤ı·Ó ·fi ÙËÓ ›ӷ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÍÔÚ›ÛÙÔ˘. ·Á¿˜). ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›·. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Ûο˙ÂÈ = ÎÔ˘ÙÛ·›ÓÂÈ. ¤¯ıÚ˜. B·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ (·Ïη˚΋ Î·È Û·ÊÈ΋). ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ˙Ò· (¿ÏÔÁÔ. ÛÙË ÊÙүȷ Î·È ÙË ÛÙ¤ÚËÛË. ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ∆Ô Â›‰Ô˜ Ù˘ Ô›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÁÓÒÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¿ÓıËÛË ÛÙË §¤Û‚Ô. ›ıËÎÔ ÎÙÏ. Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÈÔÏ›‰· (·ÈÔÏÈÎfi ̤ÏÔ˜). ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›·Ì‚Ô˜ (˘-) ã ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÛÔÓ‰Â›Ô (--). ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ·ı˘ÚfiÛÙÔÌÔÈ. ã ·ÊÔ‡ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ «¯ˆÏ›·Ì‚Ô˜» ‹ «›·Ì‚Ô˜ Ûο˙ˆÓ»1. H Û¿ÙÈÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÚÔÛˆÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ È¿Ì‚Ô˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈËÙÒÓ (È·Ì‚ÈÎfi˜ ÙÚ›ÌÂÙÚÔ˜: ˘-ã ˘-ã ˘-ã ˘-ã ˘-ã ˘-). ı¿Ï·ÛÛ·). ¯ˆÏ·›ÓÂÈ. Œ˙ËÛ ̤۷ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∆· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ∞ÌÔÚÁ›ÓÔ˜. ·ÏÏ¿. ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ ·Ú¯ËÁfi˜ Û ·ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi. Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È. ·ÏÏ¿ ¤˙ËÛ ÛÙȘ ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜ Ù˘ πˆÓ›·˜. ·ÏÂÔ‡. ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂψ‰›·. ÂÂȉ‹ Ô ¶ÏÔ‡ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ. fiÔ˘ ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.X. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ηÈ. ¢¤¯ÙËΠÂÌÊ·Ó›˜ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô.

Ô ∞Ïη›Ô˜ ¤Ú·Û ٷ ˘fiÏÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜. Ë ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∞ӋΠÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ¶ÈÙÙ·Îfi ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ηÙfiÈÓ ¯ÚËÛÌÔ‡. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ïη›Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÔÌ›·. Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÔ˘ ∞Ïη›Ô˘. ∂ÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ÂÙ¿¯ÔÚ‰Ë ÎÈı¿Ú· Î·È ÂÈÓfiËÛ ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. Afi ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÛÎÔÏÈe˜ = ÏÔÍfi˜ (Ú‚Ï. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ô ¶ÈÙÙ·Îfi˜. ŒÎÙÔÙÂ. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (724 . ÔÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ∞Ïη›Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜. ÙË ‚¿Ú‚ÈÙÔ. fiÔ˘ Î·È ¤™·ÊÒ 1.X. T· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ›¯·Ó ·Î·ÓfiÓÈÛÙË ÔÚ›· ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÔÛÈ·ÛÙÒÓ. ·fi ÙË ™¿ÚÙË Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙˆÓ ÂÌʇÏÈˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È Ù·Ú·¯ÒÓ. √È ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ fï˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó «·ÈÛ˘ÌÓ‹ÙË» (·ÈÚÂÙfi ¿Ú¯ÔÓÙ·) ÙÔÓ ¶ÈÙÙ·Îfi (590-580 . ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ (Ê¿ÚÌ·ÎÔÓ) ÛÙȘ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ª¤Ï·Á¯ÚÔ˜. ™Ù· ÛÙ·ÛȈÙÈο ÙÔ˘ ¿ÛÌ·Ù· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙÔ ‚›·ÈÔ ¿ıÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ·ÏÏ¿ ÔÈ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ. ∆ÈÌ‹ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ë ™¿ÚÙË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰·. Ù· ÔÔ›· ¤„·ÏÏ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜ ÌÂ Û˘Óԉ›· χڷ˜. ∂›Ó·È Ô ‰È·ÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ «¡fiÌÔ˘» (ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡-ÔÈËÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ)1. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÚÂÛfi Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Î·È ¤˙ËÛ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. √ ÔÈËÙ‹˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔÓ ¶ÈÙÙ·Îfi. ªÂ ÙÔÓ ∆¤Ú·Ó‰ÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÂÓÒ ÛÙ· ÂÚˆÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â͢ÌÓ› ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÙÔÓ Û˘Á¯ÒÚËÛÂ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·47 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ∂›Ó·È Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘. ÂÚˆÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ‡ÌÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ (ÛÒıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·). 47 . A \ ÏηÖÔ˜ ∏ ™·ÊÒ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. ÛÎÔÏ›ˆÛË). ÔÈ «¶¤ÚÛ·È». ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·fiÛ·ÛÌ·. Û˘ÌÔÙÈο. ∂Áη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ó‹ıËΠÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ „¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ·˘Ù‹. ™Ù· Û˘ÌÔÙÈο ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ·Û›. T¤Ú·Ó‰ÚÔ˜ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È ·Ó‹Î Û ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÊÔÓ‡ıËÎÂ Î·È Ô Ï·fi˜ ÙÔ‡˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ™ÙÔÓ ∆¤Ú·Ó‰ÚÔ ·¤‰È‰·Ó Ù· ÛÎfiÏÈ·2. ¿ÛÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÔÙÈο (ÂÈÙÚ·¤˙È· ‹ ·ÚÔ›ÓÈ· [< Ô›ÓÔ˜]). ÈÛÙÔÚ› ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ¶‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.Ã.) Û˘Ó¤ıÂÛ NfiÌÔ˘˜.Ã) ÎÏ‹ıËÎÂ. fiÔ˘ Î·È ·Ó οıÔÓÙ·Ó. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÏ·‰› Ì˘ÚÙÈ¿˜. Ë ·ÏÏËÁÔÚ›· Î·È Ë ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙȘ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÛÙ·ÛȈÙÈο (= ÔÏÈÙÈÎ¿Ø ÛÙ¿ÛȘ = Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·).) Î·È ÂΉ›ˆÍ·Ó ÙÔÓ ∞Ïη›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. 2. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. TÔ Ô›ËÌ· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ¤Ó· fiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∞ÏÏ¿ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›· Â·Ó‹Ïı (ª˘ÚÛ›ÏÔ˜) Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. O TÈÌfiıÂÔ˜ Ô MÈÏ‹ÛÈÔ˜ (450-360 . Ë ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √ ∞Ïη›Ô˜ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÌÂÓ›‰· Â¤ÛÙÚ„·Ó ˆ˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶ÈÙÙ·ÎÔ‡.

K·Ù¿ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· (85‚). «ø‰‹ ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË» AÊÚÔ‰›ÙË. ¢¤ÛÔÈÓ·. ÛÒ˙ÔÓÙ·È fï˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ. ™ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ۯÔÏ‹ Ô›ËÛ˘. ƒÔÓÛ¿Ú). ∂Âȉ‹ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ·Ó¤‰˘Â Ë Ô›ËÛË Ù˘ ™·ÊÒ˜. ‰ÔÏfiÏÔÎÂ. ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· ÂÚÈ·ı‹ ¤ÚˆÙ· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. fiÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘. Ó· Â͢ÌÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÂÚ›Ù¯ÓÔ ‡ÊÔ˜. √È ·Ú¯·›ÔÈ ı·‡Ì·˙·Ó ÙË ™·ÊÒ. øÛÙfiÛÔ. ÙËÓ ∫Ͻ‰·. ∏ ˆ‰‹ Â¤‰Ú·Û ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ Ô›ËÛË (∫¿ÙÔ˘ÏÏÔ˜. ÔÈÎÈÏfiıÚÔÓË. Ì ·Ú·‚ÔϤ˜. ∆ËÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «ıÓËÙ‹ ªÔ‡Û·». Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÌÈ· ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛË Î·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈ΋ ʈӋ. ÔÈ ‰È·‚ÔϤ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ™·ÊÒ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Û ÈÎÂÙ‡ˆ Ì ›ÎÚ˜ Î·È ‚¿Û·Ó·. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó Ó¿Óȉ˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ˆ‰ÒÓ Ù˘.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·48 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Ú·Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. (ªÙÊÚ. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ̷ı‹ÙÚȤ˜ Ù˘. ™Â ¯ÚfiÓÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÛÙËÚ¿ Ì ÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Î·È ·¤ÎÙËÛ ̛· ÎfiÚË.. ÛÙË §¤Û‚Ô Â›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. ÂÈı·Ï¿ÌÈ· Î·È ‡ÌÓÔ˘˜. ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Ù˘ ™·ÊÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ Ù˘. ™ÂÓȤ. ÙÔ 1984. √Ú¿ÙÈÔ˜. √‚›‰ÈÔ˜. T·ÛԇϷ K·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘) ∏ ˆ‰‹. √È ÂÏ¢ıÂڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙË ™·ÊÒ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ÛÙËÓ Ô›ËÛ‹ Ù˘ ÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È ÙȘ χ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ. √ ÚÒÙÔ˜ Â·ÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘. «‰ÂοÙË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ» Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ˘ÂÚ›¯Â ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙfiÛÔ fiÛÔ Ô ŸÌËÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. 48 . ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó ›Û¯˘·Ó ·˘Ù¤˜. ·ı¿Ó·ÙË. ÂÛ‡. ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ Ó· ÌË ÙËÓ ·È‰Â‡ÂȘ. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ™·ÊÒ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Ô›ËÛË. ∂›¯Â ÙÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ (ÙÔ §¿ÚȯÔ. ˙ˆËÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ˘„ËÏ‹ ¢·ÈÛıËÛ›· Â͢ÌÓÔ‡ÓÙ·È Ô ÛÊÔ‰Úfi˜ ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜. MfiÓÔ ¤Ï· Î·È ÙÒÚ·. ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¢›·. ∆Ô ÔÈËÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È·ÈÚ¤ıËΠ۠ÂÓÓÈ¿ ‚È‚Ï›· (ηٿ ÙȘ ÂÓÓÈ¿ ªÔ‡Û˜). ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚˆÙÈο ÔÈ‹Ì·Ù· (ˆ‰¤˜). √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘. ÎÈ ¿ÊËÛ˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ‹Ú˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÔ˘ Ù’ ·Ì¿ÍÈ. ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ‰Â ı· Ù˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ÌÓ› Û ӢÌÊÈΤ˜ ˆ‰¤˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Ô‡Ù ı· Ù˘ ·¤‰È‰·Ó ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛ‹ Ù˘. §Ô˘ÎÚ‹ÙÈÔ˜) Î·È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ (ƒ·Î›Ó·˜. ÙÔ Ã¿Ú·ÍÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘Ú‡ÁÈÔ). Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ (ÂÙ¿ ÛÙÚÔʤ˜) Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Î¤Ú·ÈÔ Ô›ËÌ· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ·¤‰ˆÛ ÙËÓ ˆ‰‹ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ™·ÊÒ˜.. ™·ÊÒ. fiˆ˜ ‹Úı˜ Î·È ÙfiÙ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Û·Ó ¿ÎÔ˘Û˜. ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¿ÊÔÚÔ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·›Ú· ƒÔ‰ÒË.

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∆¤ˆ. ™ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚ¤ÔÓÙ· ·Ô‰fiıËÎÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 60 ÂÚ›Ô˘ ÔÈ‹Ì·Ù·. A \ ÏÎÌaÓ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ Ù˘ §˘‰›·˜. ∆· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ıÂÔ‡˜ (‡ÌÓÔÈ) Î·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ (ÂÁÎÒÌÈ·). ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ∂›¯Â. ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ô ¯ÔÚÈÎfi˜ Ï˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹. æ¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ‹ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ô Ï·fi˜. §·Ù›ÓÔÈ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ¤ÁÚ·„·Ó ηٿ Ì›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÂfiÓÙÂÈˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. ÛÙË ™¿ÌÔ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ™·ÊÒ˜. A \ Ó·ÎÚ¤ˆÓ Â. ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘. Û˘Óı¤ÛÂÈ Î·È ÂÏÂÁ›˜. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÿ·Ú¯Ô. Ë ∆¤ˆ˜ ÎfiÛÌËÛ ٷ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·49 APXA´KH ¶EPIO¢O™ √ ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ∞ÈÔϤ·˜ ·ÏÏ¿ ÿˆÓ·˜. fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÚÈÙÈ΋. ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. fiÔ˘ Ô˘Ï‹ıËΠ49 . √ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (1772-1847) ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¡¤Ô˜ ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ». ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· ¯ÔÚÈο Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜). Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ. Ó· ÙÈı·Û‡ÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û οı ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Ó·È Ë ÈˆÓÈ΋ (Ì ϛÁ· ‰ˆÚÈο Î·È ·ÈÔÏÈο ÛÙÔȯ›·). ŸÙ·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ô ÿ·Ú¯Ô˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ∫ÈÌ̤ÚÈÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË ™¿ÚÙË. ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ηٿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ «ÌÂÏÒÓ» Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜Ø Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙË ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È „¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. Ô˘ fï˜ ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ AÈÔϤˆÓ ÔÈËÙÒÓ. ·Ó‹ÁÂÈÚ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. fiÏË Ù˘ πˆÓ›·˜. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û ۇÛÙËÌ· (ÛÙÚÔÊ‹ – ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ – Âˆ‰fi˜). ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ¢È·ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÂÚˆÙÈο Î·È Û˘ÌÔÙÈο ¿ÛÌ·Ù·. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. Î·Ù¤Ê˘Á ̿ÏÏÔÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ·fi ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ ‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (¯ÔÚfi˜). ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (Û ËÏÈΛ· 85 ÂÙÒÓ). ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È fiÚ¯ËÛ˘. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ‚¤‚·È·. ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ‡ÌÓÔ˘˜. ∏ ¯ÔÚÈ΋ Ô›ËÛË ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô›ËÛ˘. Â›Ó·È Ófiı· Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ‹ ڈ̷˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘. XÔÚˆ‰È·Î‹ Ô›ËÛË (ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ Ô›ËÛË Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ¯ÔÚfi) ∏ Ô›ËÛË ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ (‰ˆÚÈÎeÓ ‹ ¯ÔÚÈÎeÓ Ì¤ÏÔ˜). ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È fi¯È ÚÔÛˆÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· (Ú‚Ï. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË Î·Ù›¯·Ó Ù· ÂÚˆÙÈο ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù·. Ù· ÔÔ›·. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÎÚ¤ÔÓÙ· ‰È·ÈÚ¤ıËΠ۠¤ÓÙ ‚È‚Ï›·. ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¤Ú·Û ÛÙ· Õ‚‰ËÚ· Ù˘ £Ú¿Î˘. √ ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ.

·Ô‰ËÌËÙÈο ÙËÓ¿ Ì ̷ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi). Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ï ÛÙ‹Û·˜ ¯ÔÚfiÓ». º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ·˘Ù¿. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹. O ıÚ‡ÏÔ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ AÚ›ˆÓ· ·fi ‰ÂÏÊ›ÓÈ. ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÔÏÈÛÌÔ‡˜. Î·È ¤ÁÚ·„ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÈËÌ¿ÙˆÓ.Â. ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ¿Ô„Ë. ·ÏÏ¿ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜. ·ÊÔ‡ ÙfiÙÂ Ë ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ÚÔÛ›Ï΢ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈËÙ¤˜ ·fi fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ. ÏÔÈfiÓ. ÂÓÒ ÔÈ Ï˘ÚÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˘ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚȷΤ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ οÔÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. M ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙˆÓ «°ÂÚ¿ÓˆÓ ÙÔÜ \I‚‡ÎÔ˘»1. ‚ϤÔÓÙ·˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜. ·î \I‚‡ÎÔ˘ öΉÈÎÔÈ (= ÂΉÈÎËÙ¤˜). «^∂Ϥӷ». Ì ÙÔ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ ‰ÂÓ Â͢ÌÓÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ ıÂfi. Œ˙ËÛ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË.Ã. ∏ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ ¤ÙË 670-640 . ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÌÈ· ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ·fi KÔÚ›ÓıÈÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜. ∞fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· (ÂÚ›Ô˘ 100) Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ù›ÙÏÔÈ. Âˆ‰fi˜ («√Ú¤ÛÙÂÈ·». √È ÁÈÔÚÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Î·È Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¯ÔÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. ÂÚˆÙÈο ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‚Ô˘ÎÔÏÈο (= ÔÈÌÂÓÈο) ÔÈ‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. √È AÙÙÈÎÔ› ÙÚ·ÁÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜) ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ÙÔ˘. OÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘. fiˆ˜ «∫¤Ú‚ÂÚÔ˜». ™˘Ó¤ıÂÛ ‡ÌÓÔ˘˜. O ÔÈËÙ‹˜ ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ˘˜ ÁÂÚ¿ÓÔ˘˜ (ÛÙË Ó. ∂Λ. ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ.Ã. ∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ô›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‡ÌÓÔÈ. ∞fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎÔ› ̇ıÔÈ ‹Ù·Ó Ë ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘.¿. Ô˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ¢ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. «¶·ÏÈÓ÷ˆ‰›·»). ÁÈ·Ù› ÂΛ ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔÈ ÔÈ ·ÚıÂÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›. √È ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù· «¶·Úı¤Ó(Â)È·». 50 . «£Ë‚·˝˜» Î. «¡fiÛÙÔÈ».001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·50 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ˜. fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜. ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔ˘ ·¤‰È‰·Ó Î·È ÂÚˆÙÈο ¿ÛÌ·Ù·. √ ÙÚfiÔ˜ fï˜ Ù˘ ‰È‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÂΛÓÔÓ ÙˆÓ ÂÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â¤ÊÂÚ ηÈÓÔÙƠ̂˜. ∞fi òI‚˘ÎÔ˜ 1. ÂÓÒ ÔÈ ‡ÌÓÔÈ ‹Ù·Ó ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ „¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ıÂÒÓ ·fi ·Î›ÓËÙÔ ¯ÔÚfi ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÎÈı¿Ú·˜. Ï˘ÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ „¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ¯ÔÚfi Ó·ӛ‰ˆÓ. ·Ó¿ÎÏËÛËØ < ¿ÏÈÓ [= ·ÓÙ›ıÂÙ·] + ˇè‰‹) Â›Ó·È Ô›ËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Û΢¿˙ÂÈ fiÛ· ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ EϤÓ˘. ŒÁÚ·„ ÛÙË ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ (ÙÔÈ΋ ϷΈÓÈ΋). › ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜: ú‰Â. ÂÓÒ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ʤÚÂÙ·È ÙÔ ∆ÂÈÛ›·˜. ¤˙ËÛÂ Ô ∞ÏÎÌ¿Ó·˜. ÁÂÚ·ÓÔ‡˜. ·È¿Ó˜ Î·È ÛÎfiÏÈ·. √È ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÒÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Î·È Û˘Ó¯›˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú¤ÂÈ¿˜ ÙÔ˘. §¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ ÙÚÈ·‰È΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ˆ‰‹˜: ÛÙÚÔÊ‹. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ π̤ڷ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ 80 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ƒ‹ÁÈÔ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 640 . ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·È¿Ó˜. H «¶·ÏÈÓ÷ˆ‰›·» (= ·Ó·›ÚÂÛË. ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ KÚÔ›ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘Ú¿.

¶ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ π¤ÚˆÓ· ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ Î·È ‡ÌÓËÛÂ. ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙ· √χÌÈ·. ŒÁÚ·„Â Ï˘ÚÈο ¿ÛÌ·Ù· (ÂÈÓ›ÎÈ·. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ πÔ˘Ï›‰· Ù˘ ∫¤·˜ (∫¤· ‹ ∫¤ˆ˜: ÌÈÎÚfi ÓËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ϥ˜ ϤÍÂȘ. ŒÁÈÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ˙ˆËÚ¤˜. °ÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ˆÚÈ΋ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÈÔÏÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ·. fiˆ˜ Î·È Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ Ô ™È̈ӛ‰Ë˜. ÒÛÙ ÔÏÏ¿ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ȉȷ›ÙÂÚ· ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈÓ›ÎȘ ˆ‰¤˜ ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ (¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ 338e-347b) Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ù· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜. Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Û οÔÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ «âÁÎÒÌÈÔÓ». ÛÎfiÏÈ·. ªÂ ÙÔÓ ÿ‚˘ÎÔ Ô ‡ÌÓÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÚˆÙÈο). ∞fi Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏÂÁ›˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÌÂ Ì˘ıÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∆· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Á·‹ıËÎ·Ó Ôχ. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰ˆÚÈ΋ Ô›ËÛË. ∏ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô ‡ÌÓÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤ÁÚ·„ ÂÏÂÁ›˜ Î·È ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ª·Ú·ıˆÓÔÌ¿¯ˆÓ Î·È ™·Ï·ÌÈÓÔÌ¿¯ˆÓ. Ì ˆ‰‹. ∞fi Ù· ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÁÓˆÌÈο. ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë. ºÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ (∫Ú·ÓÓÒÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜). ™ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ıÂÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: ÛΤ„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ Ì ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÈˆÓÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂Î·È‰Â‡ÙËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚÔÌÔÈÒÛˆÓ. ÛÙËÓ πÔ˘Ï›‰· Ù˘ ∫¤·˜. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙË ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ·. ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‰Èο ÙÔ˘. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ÌÈÌÂ›Ù·È Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘·. ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Î·È ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó. ·Ô‰fiıËÎ·Ó Û ·˘ÙfiÓ. Ô˘ Ì ÙÔ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ ¤ÁÈÓ ËÚˆÈÎfi. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ µã ªË‰ÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ‰È¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È ÂΛ ¤ÁÚ·„ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ˆ‰¤˜ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ˙ˆËÚ‹ Ê·ÓÙ·Û›·Ø Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. ·È¿Ó˜. ·Úı¤ÓÂÈ·. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÚˆÙÈÎfi˜. ·Ú¯Èο Ô›ËÌ· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi. «¢Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ £ËÛ¤·». ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜. Ù· ¯ÔÚÈο ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (.¯. ¶›Ó‰·ÚÔ˜ 51 . Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ‡ÌÓÔ˘˜. ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. B·Î¯˘Ï›‰Ë˜ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÒÌË ∫˘Ófi˜ ∫ÂʷϤ˜ Ù˘ µÔȈٛ·˜ Î·È Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÊ·Ó‹ ‰ˆÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ∞ÈÁȉÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™È̈ӛ‰Ë Ô‡Ù ÙÔ˘ ¶›Ó‰·ÚÔ˘. ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂ Ì˘ıÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜. ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·ÛÒıËηÓ. ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË. ÙÒÚ· ‰¤¯ÂÙ·È Ó¤· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·51 APXA´KH ¶EPIO¢O™ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 90 ÛÙ›¯ÔÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘). ™È̈ӛ‰Ë˜ ï ∫ÂÖÔ˜ °ÂÓÓ‹ıËÎÂ. fiÔ˘ ¤ÁÚ·Ê ÔÈ‹Ì·Ù· Â\ ·ÌÔÈ‚‹.

....10)... Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ.. Ô ÔÔ›Ô˜ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·... ηډȿ ÌÔ˘.... ıÚ‹ÓÔÈ.... 2.. 11 ¡ÂÌÂfiÓÈÎÔÈ.. ºÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ ∞ã... fiÔ˘ Â͢ÌÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. 9.. fiÙ·Ó Î·Ù‰¿ÊÈÛ ÙË £‹‚·... O I¤ÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‡ÌÓËÛÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ï˘ÚÈÎfi˜Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ ›¯Â ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ ËÁÂÌfiÓ·. ‰È¤Ù·Í ӷ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ó·Ô› Î·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: «¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ ÙÔÜ ÌÔ˘ÛÔÔÈÔÜ ÙcÓ ÛÙ¤ÁËÓ Ìc οÂÙ (= η›ÂÙÂ)» (¢›ˆÓ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜.... ÚÔÛfi‰È·.... §fiÁÔÈ.X. Â›ÓÈÎÔÈ). TÔ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi.... ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. 8 πÛıÌÈfiÓÈÎÔÈ). ÓÈÎËÙ‹ ÛÙËÓ ÈÔ‰ÚÔÌ›· òAÚÈÛÙÔÓ ÌbÓ ≈‰ˆÚ. M‹Ù ı· ԇ̠ˆ˜ ·’ Ù˘ OÏ˘Ì›·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜Ø ·’ ·˘ÙfiÓ Ô ÔÏ˘Ï¿ÏËÙÔ˜ ‡ÌÓÔ˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ. (MÙÊÚ. 52 ... 12 ¶˘ıÈfiÓÈÎÔÈ... 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ¶˘ıÈfiÓÈÎÔÈ). ∂›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ηıÒ˜ ÌÈ· Ï·ÌÂÚ‹ ʈÙÈ¿ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·Ø ·Ó Ï·¯Ù·Ú¿˜.. ï ‰b ¯Ú˘Ûe˜ ·åıfiÌÂÓÔÓ ÜÚ . ˘ÔÚ¯‹Ì·Ù·. Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ·ÎfiÌË ÙÚÂȘ ‡ÌÓÔ˘˜ (1Ô˜.. ·È¿Ó˜.). ÛÙÔ˘˜ ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 76˘ OÏ˘ÌÈ¿‰·˜ (476 ..... ∆·Í›‰Â„ ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜.. ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Ô˘ ÙfiÛÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·’ ÙÔÓ ÂÚ‹Ê·ÓÔ ÏÔ‡ÙÔ.. ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ·... ÌË Á˘Ú¤„ÂȘ ÛÙÔÓ ¤ÚËÌÔ Ô˘Ú·Ófi ÙËÓ Ë̤ڷ Ï·ÌÂÚfiÙÂÚÔ ¿ÛÙÚÔ ·’ ÙÔÓ ¿ÌʈÙÔ ‹ÏÈÔ. Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ·ÁÒÓ˜. π. ‰Èı‡Ú·Ì‚ÔÈ. ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘. \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \∞Ó¿‚·ÛȘ..... 33. ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ·. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· (\∞ÚÚÈ·ÓÔÜ.. T. O ÔÈËÙ‹˜ ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ- ¶ÚÒÙÔ˜ OÏ˘ÌÈfiÓÈÎÔ˜ (ÛÙ.... ÂÁÎÒÌÈ·. Œ¯Ô˘Ó Ûˆı› ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È 45 ∂›ÓÈÎÔÈ (14 √Ï˘ÌÈfiÓÈÎÔÈ.... 1-10) ™ÙÔÓ I¤ÚˆÓ· ÙÔÓ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ...001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·52 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Â͇ÌÓËÛ Ì ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. PÔ‡ÛÛÔ˜) O Â›ÓÈÎÔ˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ I¤ÚˆÓ·.. T· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ¯ÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· Ï˘ÚÈο ›‰Ë (‡ÌÓÔÈ..... 10) fiÙÈ Ô ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜...... ·Úı¤ÓÂÈ·..

¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. ÙȘ ÂÎı·Ì‚ˆÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ·Ó‹ÎÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÈËÙÚÈÒÓ. ‚) Ì˘ıÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Î·È Á) ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È È‰¤Â˜-ÁÓˆÌÔÏÔÁ›·. ·fi ÙËÓ ∆‹ÏÔ Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·‰È¿ÏÂÈÙË. ¶·Ï·Ì¿˜. ÂÓÒ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛΤ„ÂȘ Î·È ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. Afi ·˘Ù¤˜ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë KfiÚÈÓÓ·. KÈ¿ÙÔ). 1. ·ÏÏ¿ Ë ‰fiÍ· Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË.X. ÙËÓ «\∏ϷοÙË» (= Úfiη). Ë KfiÚÈÓÓ· ·fi ÙËÓ T·Ó¿ÁÚ· Ù˘ BÔȈٛ·˜. ¤ÁÚ·„ Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÓ›ÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÈÌÂÚ‹˜: ·) ¤·ÈÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. Ë TÂϤÛÈÏÏ· ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ˆÚÈ΋ Ì ·ÈÔÏÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. àÏÏa Ìc ¬Ïˇˆ Ùˇá ı˘Ï¿Îˇˆ» (= Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤ÚÓÂȘ Î·È fi¯È Ì fiÏÔ ÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ). ∂χÙ˘).001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·53 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ÛˆÈÎfi ηÙfiÚıˆÌ· Ì ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ™ÂʤÚ˘. Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ™ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋. -›‰Ô˜) ·fi ÙËÓ AÓıˉfiÓ· Ù˘ ‚ÔȈÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË X·ÏΛ‰·. √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ¤ı·Ó ηٿ ÙÔ 446 . ™Â ¤Ó· Ô›ËÌ¿ Ù˘ Ë KfiÚÈÓÓ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ KÈı·ÈÚÒÓ· Î·È EÏÈÎÒÓ·. ÛÙË ‰È¿ÏÂÎÙÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ù˘. Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘. ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔ̘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜. Î·È Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‚ÔȈÙÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜. ƒÔÓÛ¿Ú. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. °˘Ó·›Î˜ ÔÈ‹ÙÚȘ ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. √È ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. Ì ÏÔ‡ÛÈ· Ì˘ıÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÙÔÓ ı·‡Ì·˙·Ó Î·È ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰È¿‚·˙·Ó ÙÔ˘˜ ∂ÈÓ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. ™ÔψÌfi˜. fiˆ˜ Ë M˘ÚÙ›‰· (ª˘ÚÙ›˜.Ã. ™ÂÓȤ. ÙȘ ÂÚÈÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÔÏÏ¿ Â›ıÂÙ·. 53 . √È ıÂÔ›. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜. ηٿ ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜. Ë ¶Ú¿ÍÈÏÏ· ·fi ÙË ™È΢ÒÓ· (ÛËÌ. AӷʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ M˘ÚÙ›‰·˜ Î·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ó›ÎËÛ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ù˘ ÔÈËÙ‹1. ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (°Î·›ÙÂ. ∂ÌÊ·Ó‹˜ Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ô›ËÛË. ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. . ŒÓ· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë KfiÚÈÓÓ· Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ïfi¯ÂÚ· ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜: «TFÉ ¯ÂÈÚd ‰ÂÖ Û›ÚÂÈÓ. ŒÁÚ·„ ΢ڛˆ˜ ¯ÔÚÈ΋ Ô›ËÛË. ∫¿Ï‚Ô˜. ŒÓ·Ó ·ÈÒÓ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ◊ÚÈÓÓ·.

∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ îÛÙÔÚ›ËÓ (¥ÛÙˆÚ < Ôr‰· = ÁÓˆÚ›˙ˆ). ∞Û›·˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ™¿ÌÔ ÙÔÓ 6Ô ·È. Ô ÔÔ›Ô˜. . Â›Û˘. O Â˙fi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÔÓ ·ÈÒÓ· ·˘Ùfi.X. fiˆ˜ ÔÈ ªÜıÔÈ (Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜). ‡ڈÛÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ) ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ıËÓ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi. ŒÌÌÂÙÚÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ¤ÁÚ·„Â Ô µ¿‚ÚÈÔ˜ (ª˘ı›·Ì‚ÔÈ. O A›ÛˆÔ˜. EχıÂÚË ·fi‰ÔÛË 54 .X. √È ·ÈÛÒÂÈÔÈ Ì‡ıÔÈ ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ΛÌÂÓ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ηÏψÈÛÌfi. Ì ¢ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ·. . 1Ô˜ ·È. .Ã.) ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Û Â˙fi ÏfiÁÔ (ηٷÏÔÁ¿‰ËÓ). ™˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË Î˘Úȷگ› ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ πˆÓ›·˜. . Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. (MÔ˘ÛÂ›Ô B·ÙÈηÓÔ‡).Ã. Â›Ó·È Î·È Ï·˚ο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. Ì ÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∆Ô˘˜ ÌÈÌ‹ıËÎÂ. √È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ̇ıÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ∞›ÛˆÔ. H ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘.). H Â˙ÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·54 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ B. ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ. Â›Ó·È ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ. Ì ËıÈÎfi Î·È ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ¶ÔÏÏÔ› ̇ıÔÈ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜Ø ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÈÛÒÂÈˆÓ Ì‡ıˆÓ ηٷÚÙ›ÛÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. ¤Ú¢ӷ Î·È ‰È‹ÁËÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. AÚ¯¤˜ ¶Â˙¿.X. ∆ÔÏÌËÚÔ› ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜. Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘. H £ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ºÂÚ·‰Ë ·fi ÙË ™‡ÚÔ (̤۷ 6Ô˘ ·È. ¶ÚfiÛÊÔÚË ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Â˙fi˜ ÏfiÁÔ˜.) Î·È Ô ƒˆÌ·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜ º·›‰ÚÔ˜ (15 . fiˆ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·ÏÈη ÙÔ˘ 450 .-65 Ì. Ô °¿ÏÏÔ˜ Ì˘ıÔÁÚ¿ÊÔ˜ §·ÊÔÓÙ¤Ó (1621-1695) Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ µËÏ·Ú¿˜ (1771-1823). ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ¶EZO°PAºIA O ¤ÓÙ¯ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÌÌÂÙÚÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È.Ã. 134). ¤Ó· ‰Ô‡ÏÔ ·fi ÙË ºÚ˘Á›· Ù˘ ª. Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘. ·fi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ º·ÏËÚ¤·. ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. MÜıÔÈ AÈÛÒÂÈÔÈ M‡ıÔÈ ªÈÎÚ¿ ·ÊËÁ‹Ì·Ù· (¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› 358). OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜. . Â›Û˘. ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˆ˜ ÏÔÁÔÔÈfi (ππ.X. fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ù· ˙Ò· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʈӋ.X.

O ›‰ÈÔ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ οÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ (I. OÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÎÔd ‹ Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔÈ. ·ÎfiÌË. ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û 40 ¯ÚfiÓÈ·). ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· [ÎÙ›ÛÂȘ fiψÓ. £ÂˆÚ›ٷÈ. ÁÈ·Ù› ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÚd ʇÛÈÔ˜2 (= ʇÛˆ˜. ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜Ø ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. 2). ¿ÏψÛÙÂ.). ÂÚ. Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡: ÙË MÈÎÚ¿ AÛ›· Î·È ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (NfiÙÈ· IÙ·Ï›· Î·È ™ÈÎÂÏ›·). §ÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ 2. ÂÚ. OÈ fiÏÂȘ Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ EÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÂÛٛ˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î¤ÓÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛˆÓ. zÚÔÈ (= ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÚÔÓÈο fiψÓ)]. ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ. ^EÏÏ¿ÓÈÎÔ˜ Ô ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (490-405 . ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘)Ø Â›¯·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fi¯È ıÂÔÏÔÁÈο ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ·ÏÏ¿ ÏÔÁÈο.Ã. ππ. ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ AıËÓÒÓ. AÚ¯¤˜ 1. ÁÂÓ·ÏÔÁ›Â˜. ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¶PO™øKPATIKH ºI§O™OºIA O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔÓ 6Ô ·È. O Eηٷ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ŒÁÚ·„ 23 ‚È‚Ï›·. . AÛ›·˜ ·Á·Ô‡Û·Ó Î·È Â˘ÓÔÔ‡Û·Ó ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ŒÙÛÈ. ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘. ÂÓÒ ÔÈ °ÂÓËÔÏÔÁ›·È (= °ÂÓ·ÏÔÁ›Â˜) ‹Ù·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ (˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ÁÂÓ¤˜. Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠηٿ ÙÔ˘˜ ªË‰ÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. Eȯ›ÚËÛÂ. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë1.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·55 APXA´KH ¶EPIO¢O™ 1. ¢‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ A \ Ùı›‰·. OÈ ÈˆÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ M.). 2. Ô EÏÏ¿ÓÈÎÔ˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÙıȉÔÁÚ¿ÊÔ˜ (= Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ AÙÙÈ΋). TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ/¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Áɘ ÂËÚ¤·Û Ôχ ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ. 97. Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘. H ¿ÌÂÛË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.X. √È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ›ӷÈ: π. Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› ÌfiÓÔ Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. I™TOPIO°PAºIA ∆· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹ ÏÔÁÔÔÈÔ›. ^EηٷÖÔ˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ (545-474 . ·ÏÏ¿ ÂÚÂ˘Ó¿ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ. H ʇÛȘ (< ʇˆ) Û‹Ì·ÈÓ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ú¯‹. 55 . Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Û Â˙fi ÏfiÁÔ. E›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜Ø ÚÔ‹Á·Á ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È Û¯Â‰›·Û ¯¿ÚÙË Ù˘ °Ë˜ Ì ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ Ù˘ AÛ›·˜ Î·È Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÈÛÔÌÂÁ¤ıÂȘ (ÛÙËÓ AÛ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Î·È Ë AÊÚÈ΋). ŒÙÛÈ.X. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ȤÚÂȘ Ù˘ ◊Ú·˜ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜.

ηٿ ÙÔ £·Ï‹. 56 .X. Ì Ó‡̷ ÎÚÈÙÈÎfi. M·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Aӷ̷͛ӉÚÔ˘ Î·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘. Ì ٷ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: π. K‡ÚÈÔ.X. Á¤ÓÓËÛ ÙÔ £·Ï‹.). Ì ÙȘ ÙÚÂȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ (˘ÁÚfi. ŒÁÚ·„·Ó Û Â˙fi ÏfiÁÔ (ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ). ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜. ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. «ï âÓ ≈‰·ÛÈ ÙcÓ ÁÉÓ ÎÚÂÌ¿Û·˜». ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ· Ë M›ÏËÙÔ˜. ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜.).). £·Ïɘ (624-542 . ·ÔÙÂÏ›. ÂÚ. ÂÚ. √ÓÙÔÏÔÁ›· (< kÓ + ϤÁˆ): Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË Ê‡ÛË. Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË. Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. Î·È ·ÈÒÓÈ· ‡ÏË. ¶Ú‚Ï.X. ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔȯ›Ô. ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ÌfiÓÔ Û‡ÓÙÔÌ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜). ÙÔÓ Aӷ̷͛ӉÚÔ Î·È ÙÔÓ AÓ·ÍÈ̤ÓË. ·Ú¯‹ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ.). ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË» Î·È ‰Â ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ô‡Ù ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô‡Ù ÛÙÔ ÓÔ˘. Afi ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÎfi ÔÏ˘ıÂ˚ÛÌfi (Ï·ÙÚ›· ÔÏÏÒÓ ıÂÒÓ). ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi2. Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ÛÙÂÚÂfi Î·È ·¤ÚÈÔ). fiÔ˘ ›‰Ú˘Û ȉȷ›ÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹. fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË M›ÏËÙÔØ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ §˘‰›·˜ ·fi ÙÔÓ K‡ÚÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ EϤ· Ù˘ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·˜. ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ fiÓÙˆÓ. O͇˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. «‚ϤÂÈ. ÏÔÈfiÓ. ÙÔ ·Ú·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‡Ï˘. ÂÚ. K·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. M·ıËÙ‹˜ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ £·Ï‹. O •ÂÓÔÊ¿Ó˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ MÈÏ‹ÛÈÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο ·fi ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË. AÎÔÏÔ˘ı›· MÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘. ·ÏÏ¿ Ë ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. 2.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·56 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ıˆڛ· Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. TÔ ¿ÂÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ËÁ‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ÏÔÈfiÓ. ™Ò˙ÔÓÙ·È Ï›Á· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘Ø ¤ÁÚ·„ ¤ÌÌÂÙÚ· (ÁÓˆÌÈΤ˜ ÂÏÂÁ›˜) Î·È Â›Ó·È Ô Â˘ÚÂÙ‹˜ ÙˆÓ Û›ÏψÓ. A \ Ó·ÍÈ̤Ó˘ (585-528 . OÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó. ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË ıˆڛ· ÁÈ· ÙÔ ≈‰ˆÚ. ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙÔ Î·È ·¤Ú·ÓÙÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. ηٷ‰›Î·Û ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÔÌËÚÈΤ˜ Î·È ËÛÈfi‰ÂȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. 1. A \ ӷ̷͛ӉÚÔ˜ (610-547 . ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙË ·Ú¯‹ ÙÔÓ ·¤Ú· (à‹Ú). TÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ô. Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Û˘ÁÎÚ·Ù› Ù· ¿ÓÙ·. ÁÈ·Ù› Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ··ÈÙÔ‡Û ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ·.Ã. •ÂÓÔÊ¿Ó˘ (570-470 . ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘1. ÛÙ›¯ˆÓ Û·ÙÈÚÈÎÒÓ Ì ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹. OÈ ÿˆÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ™ÔÊfi˜. ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ıÂfiÙËÙ·˜. EËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì˘ıÔÏÔÁÈο ·Ú¯¤Ù˘·. ºÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ KÔÏÔÊÒÓ· Ù˘ IˆÓ›·˜. ÌÈ· ·¯·Ó‹ Î·È ¿ÂÈÚË ÓÔ‹ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ÂÚ. ·ÔοÏÂÛ ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ Ô˘Û›· ôÂÈÚÔÓ (= ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·.

226 (√ ◊ÏÈÔ˜ ‰Â ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜Ø ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ‰Ô‡ÏÔ˘˜. O ÎÔÈÓfi˜ ÏfiÁÔ˜ (Ùe ͢ÓfiÓ). O EʤÛÈÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ›‰Â ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ Û˘Ó¯‹ ·ÎÏÔ ·ÏÏ·Á‹˜ («¿ÓÙ· ®ÂÖ. ‰ËÏ·‰‹ ‰Â ı· ·Ú·‚› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤Ô˘ÓØ ·ÏÏÈÒ˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·. ¶Ú‚Ï. 212 (√ fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Î·È Ô ‚·ÛÈχ˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.. ¶ÂÚd ʇÛˆ˜. ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ MÈÏËÛ›ˆÓ. âÍ¢ڋÛÔ˘ÛÈÓ. ¤¯ÂÈ ¯·ı›. Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ·Ó·Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ·¤Ó·Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ıÂÔ‡˜. ≠HÏÈÔ˜ Ôé¯ ñÂÚ‚‹ÛÂÙ·È Ì¤ÙÚ·Ø Âå‰b Ì‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·57 APXA´KH ¶EPIO¢O™ ^HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜ (540-480 .. 1. ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȈÓÈ΋ fiÏË. ı· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó. O HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ù˘ MÈÏ‹ÙÔ˘Ø ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘. ¿ÓÙ· ¯ˆÚÂÖ Î·d Ôé‰bÓ Ì¤ÓÂÈ»). ¢›Î˘ â›ÎÔ˘ÚÔÈ. Ë ·Ú¯ÂÙ˘È΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. 57 . ¿ÏÏÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜. KÏ‹Ì˘ Ô AÏÂÍ·Ó‰Ú‡˜). M¿ÚÎÔ˜ A˘Ú‹ÏÈÔ˜. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ηٿÛÙ·ÛË Û‡Úڷ͢. AÔηÏÂ›Ù·È «ÛÎÔÙÂÈÓfi˜» ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÓfiËÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ηd £Âe˜ qÓ ï §fiÁÔ˜». ÔÈ ∂ÚÈӇ˜.). H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ (ÛÙˆÈÎÔ›.) √ fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘. HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜.X. MÔ˘ÛÂ›Ô HÚ·ÎÏ›Ԣ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓfiÙËÙ·. Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Ù˘ IˆÓ›·˜ (ڈ̷˚Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ). Ô˘ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ §fiÁÔ1. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ. «\EÓ àÚ¯FÉ qÓ ï §fiÁÔ˜. ‚. AÈÙ›· ·˘Ù‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÊˆÙÈ¿ (ÜÚ à›˙ˆÔÓ). ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ȉ¤· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. \EÚÈӇ˜ ÌÈÓ. ÔÈ ıÂÚ··ÈÓ›‰Â˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÈ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ Ô •ÂÓÔÊ¿Ó˘ (£Âfi˜) Î·È Ô HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜ (§fiÁÔ˜) ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. Ô˘ ˘ÊÔÏÔÁÈο Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. E˘·ÁÁ¤ÏÈÔÓ K·Ùa \Iˆ¿ÓÓËÓ (·ã 1-2). Û ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ¶fiÏÂÌÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÌbÓ ·Ù‹Ú âÛÙÈ. ηd ï §fiÁÔ˜ qÓ Úe˜ ÙeÓ £ÂfiÓ.) ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÙËÓ Ù›ÛÈÓ (= ÙÈ̈ڛ·) Ù˘ ≈‚Úˆ˜.

¶˘ı·ÁÔÚÈÛÌfi˜. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋. ∫·Ù¤‚ËΠÛÙÔÓ Õ‰Ë. Ì˘‹ÛÂȘ Î·È Î·ı·ÚÌÔ‡˜ (= ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡˜ < ηı·›Úˆ). £ÚËÛ΢ÙÈÎfi. ÙÔ˘ ™fiψӷ Î·È ÙÔ˘ £·Ï‹.. ˘‹ÚÍ ·ÈÒÓ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¿ÓıËÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‰È·ÌÂÏ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ ª·ÈÓ¿‰Â˜. √ ̇ıÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÚÔÊ‹ÙË Ì ̷ÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË ÛÙË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ˙ˆ‹.001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·58 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ O 6Ô˜ ·È. ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi. Ù· ‰fiÁÌ·Ù· fï˜ ÙÔ˘ ÔÚÊÈÛÌÔ‡ ›¯·Ó ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψı› ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹. ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∂˘Ú˘‰›ÎË. M˘ÛÙËÚȷ΋ ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ 7Ô˘ ·È.X. O ηٿÏÔÁfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÔÙ ÔÈΛÏÏÂÈ. ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·. EÙ¿ ™ÔÊÔ› πI. fiˆ˜ Ù· EÏÂ˘Û›ÓÈ· M˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘. ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ (580-490 . . ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÓÈ·›· ÌÔÚÊ‹ (ÔÚÊÈÎÔ˘ı·ÁÔÚÈÛÌfi˜) ÂËÚ¤·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·. Ô˘ Ì¿Á¢ ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ø˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÈÓ‹Ì·Ù·. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·. ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ˆ˜ ̤ÛÔÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ·ÏÏ¿ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ KÚfiÙˆÓ· Ù˘ K¿Ùˆ 58 . Ô˘ Ì ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. Ô˘ Âȉ›ˆÎ ÙÔÓ ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì Ú¿ÍÂȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜Ø ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ OÚʤ· Î·È ‰È·‰fiıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∆· ÔÚÊÈο ΛÌÂÓ· (87 √ÚÊÈÎÔ› ⁄ÌÓÔÈ) ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·. . ¢‡Ô fï˜ ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿. ›ÛÙ¢·Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙË ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛË. O ÔÚÊÈÛÌfi˜ Î·È Ô ˘ı·ÁÔÚÈÛÌfi˜. TËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÔ¯‹ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó EÙ¿ ™ÔÊÔ›. Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔÓ ÔÚÊÈÛÌfi Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·Ú¯ËÁ¤ÙË ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ ¶˘ı·ÁfiÚ·. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈο. ıËÚ›· Î·È ¿„˘¯·. ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·. ÃÚ˘Û¿ ÂÁ¯¿Ú·ÎÙ· ʇÏÏ· Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÈÂÚ¿ ΛÌÂÓ· ¯ÚË̢ۛ·Ó ˆ˜ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ.X. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ˘‹ÚÍ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ (ÂÊ¢ڤÙ˘ ÎÈı¿Ú·˜). Ì ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. \√ÚÊÂf˜ °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Î·È Ù˘ ªÔ‡Û·˜ ∫·ÏÏÈfi˘.) °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™¿ÌÔ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ¯ıfiÓÈˆÓ ıÂÔًوÓ: OÚÊÈÛÌfi˜. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔ› Ì ·ÛÎËÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.X.

ÓÔÌÔı¤Ù˘ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. H ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘.X. ΢ڛˆ˜ Ì˘ÛÙÈ΋. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ùÓÙÔ˜: ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂåÌ›). O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. 242d) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï·ÙÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ˆ˜ «âÏ·ÙÈÎeÓ öıÓÔ˜». ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ fï˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹. ÁÂÓ. H ̇ËÛË ·˘Ù‹ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ·Î›ÓËÙÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜». O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰Èο ÙÔ˘ ΛÌÂÓ·. Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙÔ hOÓ (ùÓ.) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰Ôͷۛ˜ ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ (XÚ˘ÛÄ öË).001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·59 APXA´KH ¶EPIO¢O™ IÙ·Ï›·˜. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. 125. ÔÏÈÙÈ΋. MÈ· ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË (2Ô˜ Ì. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ïfi Ê˘ÛÈÎfi Û‡Ì·Ó. Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹Ø Ô ›‰ÈÔ˜ ·¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ıÂÒÚËÌ· Î·È ÚÔÛ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÎÙ‡Ó (= Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›) ÈÂÚ‹ ÛËÌ·Û›·. ¶ÂÚd ʇÛˆ˜ (‰È·ÛÒıËΠ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο). Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ÔÚıfi). O ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚·ı‡Ù·ÙË Â›‰Ú·ÛË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÔÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ MÂÙ·fiÓÙÈÔ. fiˆ˜ ÙˆÓ IÒÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. H Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. Ï‹Ú˜. ˆ˜ ·Ú¯‹˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (·Ú¯‹ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ì ÌÔÓ¿˜). ‹Ù·Ó Î·È ÔÈËÙ¤˜ Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ Î·È ËÛÈfi‰ÂÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘˜. ·ÔÈΛ· ÙˆÓ ºˆÎ·¤ˆÓ. T· «·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·»1 ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.X. 59 . ŒÁÚ·„ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ËÌ·. ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ. OÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ·˘ÙÔ› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏ·ÙÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ‚¿ÛË ÙÔ˘ «ŸÚÎÔ˘ ÙˆÓ ¶˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ».). Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘. ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÊ·ÙÔØ ·ÚÔÈÌÈ҉˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ÊÚ¿ÛË «·éÙe˜ öÊ·» (= ÙÔ Â› ·˘Ùfi˜. ™ÙËÓ KÚfiÙˆÓ· ›‰Ú˘ÛÂ Î·È ‰Èˇı˘Ó ™¯ÔÏ‹ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÔÛÂȉˆÓ›· (Paestum). Á›ÓÂÙ·È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤‰Ú· ‹Ù·Ó Ë EϤ·. T· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÔÛÔÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ Ôχ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ˘ı·ÁfiÚÂÈ· ‰fiÁÌ·Ù·. Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘Ø Î·È Ë ·ÚÌÔÓ›· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÔÛÔÙÈ΋ Û¯¤ÛË. 1312). £ÂˆÚËÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÚÔÊÔÚÈο. «ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Á¤ÓÓËÙÔ Î·È ¿Êı·ÚÙÔ (àÓÒÏÂıÚÔÓ). ŒÙÛÈ. ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì‡ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÏ‹ıÂÈ·. ·ÏÏ¿ ÁÈ· fi. ™ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· ΢Úȷگ› Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. OÈ EÏ¿Ù˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·¤‰È‰·Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜.ÙÈ ÙÔ Ó‡̷ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ï- 1. H ÌÔÓ·‰È΋ ·Ï‹ıÂÈ·. M·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË. III. OÈ EÏ¿Ù˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Z‹ÓˆÓ·. O ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÛÙÔ ™ÔÊÈÛÙ‹ (211·. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi. fiÏË ÊËÌÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (HÚfi‰. πII. Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘. fiÏË Ù˘ IÙ·Ï›·˜. ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ (515-450 .

ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È (ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ). H ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÂËÚ¤·Û ÙÔÓ AÓ·Í·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÛÙ¤˜. ÛÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ (°ÔÚÁ›· Î·È ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·).001-062 N+ 18/9/2006 03:33 ÌÌ ™ÂÏ›‰·60 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Ï¿‚ÂÈ. Afi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô Z‹ÓˆÓ·˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ˜. OÈ ·ÓÙÈÓƠ̂˜ ÙÔ˘ Z‹ÓˆÓ· ¿ÛÎËÛ·Ó Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ (§Â‡ÎÈÔ Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ). ÙÔ Ìc hOÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. O A¯ÈÏϤ·˜ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ· ¶ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Z‹ÓˆÓ· Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ηٷ‰›ˆÍË Ô ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ‰ÚÔ̤·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÁfiØ ÁÈ·Ù› Ô ‰ÈÒÎÙ˘ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ùɘ Âå˜ ôÙÔÔÓ à·ÁˆÁɘ. Z‹ÓˆÓ ï ’∂Ï¿Ù˘ (490-415 . AÔ‰¤¯ıËΠÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë. M·ıËÙ‹˜ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë.). . ·fi ÙÔ K›ÙÈÔ (ÛËÌ. ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙȘ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ·Ú¿‰ÔÍ· (˙ËÓÒÓÂÈ·) ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. O ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÈÛfiÙÈÌ· Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔȯ›· (ʈ˜ Î·È Ó‡¯Ù·). AÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ. ¤Ú·Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘. ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. Ë ¯ÂÏÒÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘Ø fiÙ·Ó Ô A¯ÈÏϤ·˜ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘. §¿Úӷη) Ù˘ K‡ÚÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋. ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¯›ÏÈ· ̤ÙÚ·. ·ÏÏ¿ Î·È Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. H EÏ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÂȉڿÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· (¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜) Î·È ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. O ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Ù˘ ÓÔËÛÈ·Ú¯›·˜ (ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÈÙ›· ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÓfiËÛË). Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÚÔ̤·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. H ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë (ÂrÓ·È – Ìc ÂrÓ·È) ·ÔÚÚ›ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜. YÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Ô A¯ÈÏϤ·˜ Â›Ó·È ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË ¯ÂÏÒÓ· Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÚÔËÁ›ٷÈ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÔËı›.X. AÓÙ›ıÂÙ·. Ô˘ Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. ™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ô A¯ÈÏϤ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ¯›ÏÈ· ̤ÙÚ·.X. E›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙˆÈÎfi ÊÈÏfiÛÔÊÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. AӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‰ÔÍ·Û›·˜ (·Ï‹˜ ÁÓÒÌ˘).000 ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ A¯ÈÏϤ· Î·È ÙË ‚Ú·‰‡ÙÂÚË ¯ÂÏÒÓ·. Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È (ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË). Ë ¯ÂÏÒÓ· ı· ÚÔËÁÂ›Ù·È ¿ÏÈ Î·Ù¿ 1/1. 60 . ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. H ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ «Ù·éÙfiÓ âÛÙÈ ÓÔÂÖÓ Ù ηd ÂrÓ·È» ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.

ÂÓÒ Ì ÙÔ Ó›ÎÔ˜ ‰È·Û¿Ù·È Û ·Ù·Í›·.001-062 N+ 18/9/2006 03:34 ÌÌ ™ÂÏ›‰·61 APXA´KH ¶EPIO¢O™ \EÌ‰ÔÎÏɘ (495-430 . ÁÚ·Ì̤ӷ Û ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜: ¶ÂÚd ʇÛˆ˜ (350 ÛÙ›¯ÔÈ) Î·È K·ı·ÚÌÔ› (100 ÛÙ›¯ÔÈ). ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ı·˘Ì·ÙÔÔÈfi˜. ·ÈÒÓ·. H ÊÈÏfiÙ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ. ZËψً˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë. ï) Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó ÂÓÔÔÈÂ›Ù·È (ÙÔ hOÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë). EÓÒ. Ô˘ Ù· ‰ËÏÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÓfiÌ·Ù· ıÂ˚ο. AfiÎÚ˘Ê˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÂÛ ·˘ÙԂԇψ˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú· Ù˘ A›ÙÓ·˜.X. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‰‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù·. Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ EÌ‰ÔÎÏ‹. ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘. fï˜. fiˆ˜ ÙË ÌÂÙÂÌ„‡¯ˆÛË.). O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÜÚ Î·È ≈‰ˆÚ. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ AÓ·Í·ÁfiÚ· Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÛÙÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙˆÓ EÏ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ EÌ‰ÔÎÏ‹. à‹Ú. M ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÊÈÏfiÙËÙ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ™Ê·›Ú· (™Ê·ÖÚÔ˜. Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú›˙˜ (®È˙ÒÌ·Ù·) ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜: ÁÉ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ‡ Â¤ÎÂÈÓ· (= ¿ÏÏË ˙ˆ‹) Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ηı·ÚÙ‹ÚȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ÂËÚ¿ÛÙËΠÔχ ·fi ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ΢Úȷگ› ÙÔÓ 5Ô . ÂÓÒ Ë ºÈÏfiÙ˘ (·Á¿Ë) Î·È ÙÔ NÂÖÎÔ˜ (ÊÈÏÔÓÈΛ·) ‰ÚÔ˘Ó ·ÓÙÈıÂÙÈο ¿Óˆ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÈ˙ˆÌ¿ÙˆÓ: Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË (ÌÂÖÍȘ) Î·È Ë ‰È·›ÚÂÛË (‰È¿ÏÏ·ÍȘ). Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ıÂ˚ο fiÓÙ·. ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô. 61 .X. ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÚÊÈΤ˜ Î·È ˘ı·ÁfiÚÂȘ ‰Ôͷۛ˜ ÁÈ· ÙÔ Âڈ̤ÓÔ Ù˘ „˘¯‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ AÎÚ¿Á·ÓÙ· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È ‹Ù·Ó Û‡ÓıÂÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·: Ú‹ÙÔÚ·˜. ™ÙÔ˘˜ K·ı·ÚÌÔ‡˜. ÔÈ ÿˆÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Î·ıfiÚÈ˙·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ (ÌÔÓÈÛÌfi˜). Ô EÌ‰ÔÎÏ‹˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· (ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜). ÙÔ Ó›ÎÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‰È·Û¿. ÔÏÈÙÈÎfi˜.

001-062 N+ 18/9/2006 03:34 ÌÌ ™ÂÏ›‰·62 .

·ÏÏ¿ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛËØ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ. H Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. 461-429 . Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ fiÏË. H ÊÈÏÔÛÔÊ›·. TÔ ‰Ú¿Ì· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. TÔÓ 5Ô ·È. O 4Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ (404-323 . ÙÔ ¤Ô˜ Î·È ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. O ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ηÙ›¯Â ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÂÔÚÙÔÏfiÁÈÔ. Î·È ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Ï·˚ο ÂÚ›ÛÌ·Ù·. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. A.X. 323 . ÁÈ·Ù› Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÚfiÙ˘· Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜. Ë fiÏË Á›ÓÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È ·ıËÓ·˚΋ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ «ÔÏÈÙÈ΋».Ã. ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ›‰Ë Ô˘ ¤ÌÂÏÏ·Ó Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·: Ë IÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ. Î·È Ë ÚËÙÔÚ›· ÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ‰ËÏ·‰‹. .Ã. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·63 ¢EYTEPH ¶∂ƒπ√¢√™: ATTIKH ◊ K§A™IKH (·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ M. ¶OIH™H ¢PAMATIKH ¶OIH™H H ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ô›ËÛË Û˘Óı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ›‰Ë Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο.X. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ‹Ù·Ó: °¤ÓÂÛË 63 . ÁÈ·Ù› Ë ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ˘ÈÔıÂ›Ù·È ·fi fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·Ø ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ «ÎÏ·ÛÈ΋». Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜.) H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È «·ÙÙÈ΋». ÙÚ·ÁÈÎfi ‹ ΈÌÈÎfi. Ùa ‰ÚÒÌÂÓ· (= ÈÂÚ¤˜ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ) Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÙȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘.) Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ·ÈÒÓ·˜ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ (‰ÈηÓÈ΋˜ ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜) Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.) ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú›· ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜Ø ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. O 5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ (·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ (‰ÚÄÌ· < ‰Ú¿ˆ -á = Ú¿ÙÙˆ).

™ÙȘ ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ··Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. §‹Ó·È·.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·64 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ñ Ë ÈÂÚ‹ Ì·Ó›·. TËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ.¿. -Ô˘˜ < âÓ-ıÂfi˜Ø âÓıÔ˘ÛÈ¿˙ˆ = ÂÌÓ¤ÔÌ·È)Ø ñ ÙÔ ÌÈÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ¢·›ÌÔÓ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Ì ‰·Û‡ÙÚÈ¯Ô ÛÒÌ·. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ· ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘: Ô ÙÚ¿ÁÔ˜. Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÈÛÙfi˜ ¤ÓȈı fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢fiÌÂÓÔ˘ ıÂÔ‡ / ı›· ¤ÌÓ¢ÛËØ ñ Ô ¤Í·ÏÏÔ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ (öÓıÂÔ˜. ∏ Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘. Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. 64 . ÙÔ ·Ì¤ÏÈ. ˙ˆfiÌÔÚÊÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓۈ̿وÛ ÔÚÁÈ·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. OÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ Â›¯·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙȘ ‰ÈÔÓ˘ÛȷΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. H ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Ϥ͢ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË. ø˜ ıÂfi˜ Ù˘ Ì·Ó›·˜ ›¯Â ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· µ¿Î¯Ô˜. Ô âÍ¿Ú¯ˆÓ. Ù˘ ̤ı˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ÂÎÙÂÏÔ‡Û ΢ÎÏÈο (·ÎÏÈÔÈ ¯ÔÚÔ›) ÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓˆÓ ›Ûˆ˜ Û ÙÚ¿ÁÔ˘˜. ‹Ú ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ (ªÂÁ¿Ï· Î·È ªÈÎÚ¿ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. 2. ÂÓÒ XÔÚfi˜ 50 ¯ÔÚ¢ÙÒÓ. ◊Ù·Ó ıÂfi˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘.). ÔÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ Î·È ÔÈ ª·ÈÓ¿‰Â˜ ‹ µ¿Î¯Â˜. Ô ÎÈÛÛfi˜ Î·È Ô ı‡ÚÛÔ˜ (͇ÏÔ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ʇÏÏ· ÎÈÛÛÔ‡). ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ™¿Ù˘ÚÔ˜. ™˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ™(Â)ÈÏËÓfi˜. ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡. ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ öÎÛÙ·ÛÈÓ (âÍ›ÛÙ·Ì·È = ‚Á·›Óˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ Ì ÙÔ ı›Ô)Ø ñ Ë ıÂÔÏË„›· (ıÂe˜ + Ï·Ì‚¿Óˆ). ◊Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯ÔÚÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¢ˆÚÈ›˜ ÔÈËÙ¤˜. ¢Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ¢π√¡À™√™ ∞Á·ËÙfi˜ ıÂfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô (™˘ÏÏÔÁ‹ ™Ù·ı¿ÙÔ˘) 1. Ô B·Î¯˘Ï›‰Ë˜ Î·È Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜. O ¯ÔÚfi˜. ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ̇ÙË ÛÈÌ‹ (= Ï·ÎÔ˘ÙÛˆÙ‹) Î·È fi‰È·. ŒÍÔ¯ÔÈ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÔÔÈÔ› ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ô ™È̈ӛ‰Ë˜ Ô K›Ԙ. ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. O ‡ÌÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ ÂÚÈ›¯Â ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ· Î. O ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ‹Ù·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ¿ÛÌ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Ô ÈÂÚfi˜ ı›·ÛÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ›¯Â Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi Î·È ÂÎÛÙ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·Ø ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË £Ú¿ÎË. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ıÓËÙ‹˜ ™Â̤Ï˘. ÌÂ Û˘Óԉ›· ·˘ÏÔ‡. ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂÈ˜Ø ñ Ë ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Û ™·Ù‡ÚÔ˘˜1. ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È (‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜2) Ô˘ ¤„·ÏÏ·Ó ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ·˘ÙÈ¿ Î·È Ô˘Ú¿ ÙÚ¿ÁÔ˘.

IV. 23). ÙÔÓ ˘ÔÎÚÈÙ‹3 (ñÔÎÚ›ÓÔÌ·È = àÔÎÚ›ÓÔÌ·È) ËıÔÔÈfi. Á) ¤·ÈÚÓ·Ó ˆ˜ ¤·ıÏÔ ¤Ó·Ó ÙÚ¿ÁÔ. 2. ¶Ï¿Ù. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ âÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ô £¤Û˘ ÂÈÛ‹Á·Á ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ. 65 . Ë ÎˆÌˆ‰›· Î·È ÙÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·. A \ Ú›ˆÓ TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ·ÌÂÏfiÊ˘Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ XÔÚfi. ‰) Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ı˘Û›· ÙÚ¿ÁÔ˘.). ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi Û ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔÚÊ‹ Û˘Ó¤‚·Ï ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. £¤ÛȘ 1.X. ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ï˘ÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˘. H ÚԤϢÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜: ·fi ÙË ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ Ï·ÙÚ›· ÛÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ›‰Ô˜ O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. OÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ. EÍËÁËÙ‹˜-ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ (Ú‚Ï. Ô AÚ›ˆÓ ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. OÈ ÙÚ·ÁfiÌÔÚÊÔÈ ·˘ÙÔ› ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÚ·Á÷ˆ‰Ô› (< ÙÚ¿ÁˆÓ è ÷ ‰‹ 1). Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË M‹ı˘ÌÓ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘ (6Ô˜ ·È.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·65 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ Î·È ¿Ù¯ÓÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙ› Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙËÓ ·ÊËÁ›ٷÈ. ‰ËÏ·‰‹ ¿ÛÌ· XÔÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û ™·Ù‡ÚÔ˘˜. T›Ì·ÈÔ˜. O AÚ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ Û ™·Ù‡ÚÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘ (I. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÊÈÏÔÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘Û ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘.. Ô˘ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ¢ÈfiÓ˘ÛÔ). ‚) ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰¤ÚÌ·Ù· ÙÚ¿ÁˆÓ. .Ã. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô (ÏfiÁÔ˜) Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ï˘ÚÈÎfi (ÌÔ˘ÛÈ΋)Ø Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó Ë Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. Ô˘ ‰È‰¿¯ıËΠÙËÓ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ. I. ÂÎÙfi˜ XÔÚÔ‡.. ÛÙ· ªÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. 1449·). ∏ ÚÒÙË Â›ÛËÌË «‰È‰·Ûηϛ·» (·Ú¿ÛÙ·ÛË) ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ £¤ÛË ÙÔ 534 . Î·È ÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô (¶ÂÚd ¶ÔÈËÙÈÎɘ. ÛÙ¿ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ XÔÚfi Î·È Û˘Ó‰È·Ï¤¯ıËΠ̠ÛÙ›¯Ô˘˜. Afi ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ô›ËÛ˘: Ë ÙÚ·Áˆ‰›·. fiÙ·Ó. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜. H TPA°ø¢IA 1. «ÙáÓ âÍ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙeÓ ‰Èı‡Ú·Ì‚ÔÓ». ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«Â˘ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘». ∞fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ποÚÈÔ˘. ¢È¿ÊÔÚ˜ ÂΉԯ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÒÓ: ·) ‹Ù·Ó ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Û ÙÚ·ÁfiÌÔÚÊÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜. Ô AÚ›ˆÓ. Ô ÔÈËÙ‹˜ £¤Û˘ ·fi ÙËÓ Iηڛ·2 (ÛËÌ. 72b). ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÌ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰ÈÛÌ·. Afi ÙË Ï¤ÍË «ÙÚ·Áˆ‰›·» ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ‰ËÏ·‰‹ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚ¿ÁˆÓ.X. 3. ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ. ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È. ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌfiÓÈÌË ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ıÂfi. .

ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. øÛÙfiÛÔ. ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚËÙÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ÁË ÔÈ ÌÈÌÈΤ˜ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ –·ÔÌ›ÌËÛË ÛÎËÓÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜–. ΢ڛˆ˜. ·ÏÏ¿. ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ [ÙÔ «Ôé‰bÓ Úe˜ ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ» (= ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ) ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ·ÚÔÈÌȷ΋ ÊÚ¿ÛË]. ÈÂÚfi Ê˘Ùfi ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘). ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÎÈÛÛfi. Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠٷ¯‡Ù·Ù· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÓfiÓ˜. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘. ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ··ÚÓ‹ıËΠÙË ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ Ù˘ ÚԤϢÛË (·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·66 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ηıȤڈÛ ٷ «ªÂÁ¿Ï· j âÓ ôÛÙÂÈ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·» Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. ™Â Ï›Á˜ ‰ÂηÂٛ˜. ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË. Ì ÙË ÁfiÓÈÌË Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. TË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ì ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú› Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ (¢ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi). ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (¿Ì‚Ï˘ÓÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ) Î·È Ë ÔÏÈÙÂȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜. Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·Ú¯·›· ı¤·ÙÚ·. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ‰È·Ù‹ÚËÛ ÔÏÏ¿ ‰ÈÔÓ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· [XÔÚfi˜. Û΢‹ (= ÂÓ‰˘Ì·Û›·) ËıÔÔÈÒÓ]. fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· ڈ̷˚ο ¯ÚfiÓÈ· 66 . ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ EÏ¢ıÂÚ¤ˆ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ∏ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ıÚËÛ΢ÙÈ΋. ‰Èο ÙÔ˘ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜. ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ. ÔÈ ÈÂÚ›˜ ÙÔ˘ ηÙ›¯·Ó ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó. TÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘.

Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰‡Ó·ÌË˜Ø ôÙË = ıÂ˚΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔϤıÚÔ˘ Ô˘ Ù˘ÊÏÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ø ‰›ÎË = ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. . Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔÓ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË (508 . ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. 67 . ÙËÓ Ô‰‡ÓË ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘. AÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·ÈÒÓ·. ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·Óı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· – EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ÔÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Â›Ó·È ÛÎËÓÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ Â͢ÌÓÂ›Ù·È Ô ËÚˆÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ¯‡ Î·È ‰fiÍ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Í·ÚÛË ËÚˆÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi. Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ fiÏÂıÚÔ. ∆Ô Îϛ̷ ·˘Ùfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ˙Ô‡Û ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Îϛ̷ ÁfiÓÈÌÔ Û ¤ÚÁ· Î·È ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ·ÓÙÏÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ËÁ‹ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ —ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË (·fi Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ·) ÔÈ ¶¤ÚÛ·È ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ µ¿Î¯·È ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë—. ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ. ÌÂÙ¿ ÙË ÓÈÎËÊfiÚ· ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó. ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ËıÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Î·È ÈÛËÁÔÚ›·˜). Û Îϛ̷ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ™fiψӷ (6Ô˜ ·È. Ë ‡‚ÚË.X. fiÙ·Ó Ë ∞ı‹Ó·. Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙË ªÔ›Ú·. ÙË ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ·ÎÌ‹ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜: Ë ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ H ··Ú¯‹ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ≈‚ÚȘ = ˘ÂÚÔÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. Ù¤¯ÓË.). OÈ ‰È‰·Ûηϛ˜ ‰Ú·Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. √È ÔÈËÙ¤˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘2 ÁÈ· ÌÈ· Â›ÛËÌË ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ó¤· ÒıËÛË Î·È ÂͤÏÈÍË. £ÂÌ·ÙÈ΋ 1. TÔ ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û¯‹Ì· (≈‚ÚȘ – ôÙË – ‰›ÎË)1. ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú¿Û˘ (ÂÈÛÙ‹ÌË. ÔÈÎÔÓÔÌ›·). ÙËÓ ∞Ó¿ÁÎË.). 2. ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË Û˘Ó-̤ÙÔ¯Ô˘ Ô˘ ‚›ˆÓ ÙȘ ÂڛϷÌÚ˜ ӛΘ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ÚÔηÏ› ÙË ıÂ˚΋ ÙÈ̈ڛ· (Ù›ÛȘ) Î·È ¤ÙÛÈ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ù¿ÍË Ì ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ™˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·67 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ 2.Ã. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. H ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 17. fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·fi„ˆÓ. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ηÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ fiÏ˘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜.000 ı·٤˜. OÈ ËıÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔȘ ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÛÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ.

ÙÔ Ì‹Ó· AÓıÂÛÙËÚÈÒÓ· (Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘-·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘). O fiÚÔ˜ àÁÒÓ (< ôÁˆ) ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Aı‹Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ÙÔ Ì‹Ó· °·ÌËÏÈÒÓ· (Ù¤ÏË I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘).000. ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜. 68 . OˆÛ‰‹ÔÙÂ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙ˜. Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ Î·È Ô E˘ÚÈ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. Á›ÓÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚ·ÁÈÎÔ› Î·È ÎˆÌÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ı· ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È·ÛÒıËηÓ. E›Ó·È. ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ¶ÔÛÂȉÂÒÓ· (Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ·Ú¯¤˜ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘). ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 3.Ã. ŸÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·. Î·È ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ fï˜ Ô˘ ÛÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙË ÛΤ„Ë Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û οı ÂÔ¯‹.) Î·È ÛÙ· ªÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ· (·fi ÙÔ 534 . ¡¤Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· §‹Ó·È· (·fi ÙÔ 433 . ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· 32 Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ. √È ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜1 ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ˘fiıÂÛË Ù˘ fiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ¿ÏψÛÙÂ.). ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ¤ÚÁˆÓ. Ô ÔÈˢȷ‰Èηۛ· 1. ÂÓÒ Â›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.Ã. ÂÓÒ ÛÙ· A \ ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·. ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË (‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÙÂÏÈο ÙÚÂȘ ÔÈËÙ¤˜ Ì ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÏÔÁ›· Ô Î·ı¤Ó·˜: ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ¤Ó· Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·). ·fi 270 ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜. ¢Ú·Ì·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙ· ªÂÁ¿Ï· j âÓ ôÛÙÂÈ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ· ÙÔ Ì‹Ó· EÏ·ÊË‚ÔÏÈÒÓ· (Ù¤ÏË M·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ ̤۷ AÚÈÏ›Ô˘). Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı›. 7 ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È 18 ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë. Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ͤÚÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÌfiÓÔ ‹ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜. 2. fiÔ˘ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶·ÏÏ¿‰·˜ AıËÓ¿˜. ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ÚÁ·. ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ̤ÚÈÌÓ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ÈÓ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Â¤‚ÏÂ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ÛÙ· §‹Ó·È·.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·68 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ηı·Ú¿ ÂÏÏËÓÈÎfi. 7 ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™Ù· ªÈÎÚa j ηْ àÁÚÔf˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ·Ú¯Èο ‰Â ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ‰Ú¿Ì·Ù·. ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ «âˆÓ‡ÌÔ˘ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜»2. ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ: ñ ∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ·.

·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·Ó ¤ÓÙÂ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÚԤ΢ÙÂ. ·ÊȤڈÓÂ Ô ¯ÔÚËÁfi˜ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙËÓ ¿Óˆ Û ‚¿ıÚÔ. ·Ú¯·›· Ô‰fi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ (Û٤ʷÓÔ˜ (MÙÊÚ. Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘ Î·È ¤ÊÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ÙÔÓ ·˘ÏËÙ‹. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ‚¿ıÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘„ÒÓÂÙ·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÓËÌ›Ô: ΢ÎÏÈÎfi˜ Ó·˝ÛÎÔ˜ Ì ¤ÍÈ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡˜ ΛÔÓ˜. ÙÔ ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ. TÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÈÎÔ‡˜ ÙÚ›ԉ˜. Ô^ ÚÔ·ÁÒÓ (Úe ÙÔÜ àÁáÓÔ˜ = ‰ÔÎÈÌ‹). Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÙÔ 334 . ‰Â˘H ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›ÎÏËÛË ÁÈ· ÙÂÚÂÖ·. EÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰¤Î· ÎÚÈÙÒÓ (¤Ó·˜ ·fi οıÂ Ê˘Ï‹) Ì ÎÏ‹ÚˆÛË. ÛÂ Î·È Ó· Ì ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂȘ ÓÈÎËÙ‹. ∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ. XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜) ÎÈÛÛÔ‡) ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÔÈËÙ¤˜ (ÚˆÙÂÖ·. X. ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô (‰È‰·Ûηϛ·È). ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙÚ·AÓ·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ. ÂÓ‰˘Ì·Û›·). ηٿ (ºÔ›ÓÈÛÛ·È. Ô ÔÔ›Ô˜ «â‰›‰Ô˘ (= ¤‰ÈÓÂ) ¯ÔÚfiÓ» Î·È ÙÔ˘ ˘ԉ›ÎӢ ÙÔ ¯ÔÚËÁfi Ô˘ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ Ë Ê˘Ï‹. OÈ ÈӷΛ‰Â˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó Û οÏË. ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ÁÈ· ÙÔ XÔÚfi. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. ¿ÓÙ· ÙÔ ‚›Ô ÌÔ˘ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿˜ ∞ÔÓÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. N. ¯ÔÚËÁˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë: ÙËÓ \IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÁÒÓ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Û ϿΘ Î·È Î·Ù¿ÙcÓ âÓ T·‡ÚÔȘ Î·È ÙÔÓ \OÚ¤ÛÙË. ÛÙ. 69 . 1765-1766) ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔN›ÎË ÙÚÈÛ¤‚·ÛÙË. ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤oø ̤Á· ÛÂÌÓc N›ÎË. TÔ ¯ÔÚËÁÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Û‹ÌÂÚ· «º·Ó¿ÚÈ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË») TÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· (¶Ï¿Î·). ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ø‰Â›Ô (ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ı¤·ÙÚÔ) ηd Ìc Ï‹ÁÔȘ ÛÙÂÊ·ÓÔÜÛ·. ÙeÓ âÌeÓ ÏÂÛÌ·. Ûˆ›·. Ô˘ ‹Ù·Ó ¯¿ÏÎÈÓ· ¤·ıÏ· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·69 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ñ ñ ñ ñ Ù‹˜ «÷õÙÂÈ ¯ÔÚfiÓ» (¤Î·Ó ·›ÙËÛË) ·fi ÙÔÓ ÂÒÓ˘ÌÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜. ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹. ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÙÚ›Ô‰·˜ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.X. ÙÚÈÙÂÖ·) Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ (¯¿ÏÎÈÓÔ˜ Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÚ›Ô˘˜). ÙË Û΢‹ (= Ì¿ÛΘ. OÈ ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÁÚ·Ê·Ó Û ÈӷΛ‰· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‚›ÔÙÔÓ Î·Ù¤¯ÔȘ ‰›·˜. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏË ÙÔ˘ A‰ÚÈ·ÓÔ‡. XÔÚËÁÈο ÌÓËÌ›· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi TÚÈfi‰ˆÓ — ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË.

063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·70 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ XÈÏÈ¿‰Â˜ AıËÓ·›ÔÈ. Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ӷ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο. ΢ÎÏÈÎfi ‹ ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ XÔÚfi. T· ηı›ÛÌ·Ù· (ë‰ÒÏÈ·) ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. TÔ Î˘ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ∆Ô fiÏÔ ı¤·Ì· ›¯Â ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÏÏ·˚΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È ‹Ù·Ó ˘fiıÂÛË Û˘ÏÏÔÁÈ΋. H ·ÚÔ¯‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚ÔËı‹Ì·ÙÔ˜. ·Ó˘„ˆÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ÙÔÓ àe Ì˯·Óɘ ıÂfiÓ). ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Îϛ̷Θ. ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ (ۇ̂ÔÏÔÓ) —̤ÁÈÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·È‰Â›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜— ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·ÎÒÏ˘ÙË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ ÎÔÈÓfi √ ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ¯ÒÚÔ ÙÔ‡ ıÂÄÛı·È (ı¿ÔÌ·È. Ù· ı·ÙÚÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Ôϛ٘. OÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ‹Ù·Ó ·ÚÈıÌË̤Ó˜. T· ÛÊËÓÔÂȉ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â‰ˆÏ›ˆÓ. O ÛÙÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÚÈÙÒÓ. ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÛÂ. ÏÔÈfiÓ. ÔÈ ¿ÚÔ‰ÔÈ: ∞fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ¿ÚÔ‰Ô ¤Ì·ÈÓ·Ó fiÛ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó (˘ÔÙ›ıÂÙ·È) ·fi ÙËÓ fiÏË ‹ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fiÛ· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ‹ ·fi ¿ÏÏË fiÏË. Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. -ÔÜÌ·È = ¯ÔÚ‡ˆ). ̤ÙÔÈÎÔÈ Î·È Í¤ÓÔÈ. TÔ ÛÎËÓÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ‰È¤ıÂÙ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË Âͤ‰Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË (ÂÈÊ¿ÓÂÈ·) ÙˆÓ ıÂÒÓ: ÙÔ ıÂÔÏÔÁÂÖÔÓ. ÙˆÓ ıˆÚÈÎáÓ (·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹). Â› ÙÚÂȘ ̤Ú˜. T¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó: ÙÔ âηÎÏËÌ· (< âÎ-΢ÎϤˆ. ¢‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ (‰È·˙ÒÌ·Ù·) ¯ÒÚÈ˙·Ó ÙÔ ÎÔ›ÏÔÓ Û ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜. Ô ÁÂÚ·Óe˜ ‹ ·åÒÚËÌ· (< ·åˆÚ¤ˆ. ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÖÔÓ Î·È ÎÂÚ·˘ÓÔÛÎÔÂÖÔÓ (ÁÈ· ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ó··∆Ô ı¤·ÙÚÔ 70 . ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ˙ˆ‹ Ì Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÛÔ ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ AıËÓ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¤Ì·ÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ô XÔÚfi˜. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ‰¿Â‰Ô Í‡ÏÈÓÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÙÚÈÓÔ ‹ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ÎÔÖÏÔÓ. fiÔ˘ οıÔÓÙ·Ó ÔÈ ı·٤˜ ËÌÈ΢ÎÏÈο. Â¢ÊËÌÔ‡ÛÂ. ñ ∆Ë ÛÎËÓ‹. ‰È¤ÎÔÙ·Ó Îϛ̷Θ (‚·ıÌ›‰Â˜) ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ı·٤˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ. ͇ÏÈÓË ÂÈÌ‹ÎË Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂχıÂÚË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. H ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÂÈÎfiÓÈ˙Â Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ ‹ Ó·Ô‡. ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. Ì ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÚÈÙÒÓ. Ì ÙË ı˘Ì¤ÏË (< ı‡ˆ). ¤Ó·˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ: ñ ∆Ô ı¤·ÙÚÔÓ. η٤ÎÏ˘˙·Ó οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È ˙Ô‡Û·Ó. ›‰Ô˜ ‚ˆÌÔ‡. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÎÂÚΛ‰Â˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Â›Û˘ ¿ÚÔ‰Ô˜. ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ: ÙÔ ÏÔÁÂÖÔÓ. TÔ ÎÔÈÓfi. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ ‰¿Â‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÓÂÎÚÒÓ). ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ. Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÏÔ΋˜. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›·. Ì ÙÚÂȘ ı‡ÚÂ˜Ø Ë ÌÂÛ·›· (‚·Û›ÏÂÈÔ˜ ı‡Ú·) ¯ÚË̢ۛ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ñ ∆ËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· (çÚ¯¤ÔÌ·È. -áÌ·È = ‚Ϥˆ). ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹. ™ÎËÓÔÁÚ·ÊÈο Î·È Ì˯·ÓÈο ̤۷. ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ô‰ÔΛ̷˙Â.

063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·71 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‚ÚÔÓÙ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÛÙÚ·‹˜). ›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÓfiÌÈ· (. ˘fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÏÔ‡. TÚ·¯›ÓÈ·È Î. ηٷÓÂÌfiÌÂÓÔÈ Û ‰‡Ô ËÌȯfiÚÈ·. H ÔÚ›· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ï˘ÚÈÎÔ‡-¯ÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡. ∆· ÚfiÛˆ· 1. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ηًÚÁËÛ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙ‹ (ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ô ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜. ø˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. Ô˘ ¤ÚÂ Û ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÓ‰˘Ì·Û›·Ø ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. °È· ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ (Ì·ÎÈÁÈ¿˙) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÌÈ· Ï¢΋ ÛÎfiÓË ·fi ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÌfiÏ˘‚‰Ô. ÙÔ „È̇ıÈÔÓ. ‚¿ıÔ˜ 3) ‹ ηٿ ÛÙÔ›¯Ô˘˜ (̤وÔ 3. ‰‡Ô ͇ÏÈÓÔÈ ÛÙ‡ÏÔÈ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛˆ›· (Ì¿ÛΘ). ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜-Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜) Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ‹Ù·Ó Â›˙ËÏË. ¤Ì·ÈÓ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ¿ÚÔ‰Ô Î·Ù¿ ˙˘Á¿ (̤وÔ 5. Ì ÂÓ‰˘Ì·Û›· ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·Ó Î·È Ì ·Ú¿‰ÔÍË ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË Ô˘ ·Ú¤ÂÌ ÛÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ·fi 50 ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ÛÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. ◊Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ›¯Â Ù· ÓÒÙ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È ‰È·ÏÂÁfiÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘Ø ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù¿ÛÛÂÙ·È ·ÓÔȯٿ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. Ô ÔÈËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ˘ÔÎÚÈÙ‹˜1. O剛Ô˘˜ âd KÔψÓ÷á Î. Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·˘ÏËÙ‹. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ O XÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰¤¯ÙËΠÔÏϤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ºÔ›ÓÈÛÛ·È. ÔÈ ÂÚ›·ÎÙÔÈ (ÂÚd + ôÁˆ). ÂÓÒ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ô £¤ÛȘ). ¤ÁÈÓ 12 Î·È Ì ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ 15. ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ fiÚ¯ËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ¿Ú¯È˙ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÃÔÚÔ‡ Î·È Ù· ¯ÔÚÈο ηÙ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ.¯. ÂÂȉ‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ˘ÔÎÚÈı› fiÛ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1809-1892). EéÌÂÓ›‰Â˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹ ·fi Á˘Ó·›Î˜ (^IΤÙȉ˜. B¿Î¯·È). 4. XÔËÊfiÚÔÈ. 71 . ‚¿ıÔ˜ 5). ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ AϤͷӉÚÔ˜ P›˙Ô˜-P·Áη‚‹˜. O XÔÚfi˜. ¤·ÈÚÓ·Ó ÌÈÛıfi Î·È ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ôϛ٘. ›¯·Ó ÂÓˆı› Û ÌÈ· Û˘ÓÙ¯ӛ·. A \ Á·Ì¤ÌÓˆÓ. ŸÏ· Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. OÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÂÈ‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·Ø ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·.¿.¯.).¿. ¶ÔÏÏÔ› Ù›ÙÏÔÈ ¤ÚÁˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ (. AÚ¯Èο. O ÃÔÚfi˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹. ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÎÔÈÓeÓ ÙáÓ ÂÚd ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ Ù¯ÓÈÙáÓ». ^IΤÙȉ˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. TÚ÷ˆ¿‰Â˜. T· Á˘Ó·ÈΛ· ÚfiÛˆ· ˘Ô‰‡ÔÓÙ·Ó ¿Ó‰Ú˜.) ‹ ·fi Á¤ÚÔÓÙ˜ (¶¤ÚÛ·È. TËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ ›¯Â Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘Ø ¤ÙÛÈ. TË Ï¤ÍË «ËıÔÔÈfi˜». Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛËÌ·Û›·. O剛Ô˘˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜.

‰ÚÒÓÙˆÓ Î·d Ôé ‰È’ à·ÁÁÂÏ›·˜. fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ô ËÚˆÈÛÌfi˜ (·Ó Î·È Ë ¤Î‚·ÛË Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÙÚ·ÁÈ΋) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜). Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·ÏÒ˜. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÔÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ (‰È‰·Ûηϛ·): Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ (·Á¿Ë. H Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÛÙ· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ì›ÛÔ˜. Â›Ó·È Ë ı·ÙÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ̇ıÔ˘ (‰Ú¿ÛË) Ì ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ. 1449 ‚). ì‰˘ÛÌ¤Óˇˆ ÏfiÁˇˆ. ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ̤ÚË Ù˘ (‰È·ÏÔÁÈÎfi Î·È ¯ÔÚÈÎfi). ÂΉ›ÎËÛË Î. H ÙÚ·Áˆ‰›·. ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·. Á›ÓÔÓÙ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ËıÈο ηχÙÂÚÔÈ. ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·: «òEÛÙÈÓ ÔsÓ ÙÚ·Áˇˆ‰›· Ì›ÌËÛȘ ڿ͈˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ηd ÙÂÏ›·˜. Ô‰ËÁ› ÛÙË Ï‡ÙÚˆÛË. Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â˘Û‡ÓÔÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚd ¶ÔÈËÙÈÎɘ (VI. ‰ËÏ·‰‹. ‰È’ âÏ¤Ô˘ ηd Êfi‚Ô˘ ÂÚ·›ÓÔ˘Û· ÙcÓ ÙáÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ·ıËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı·ÚÛÈÓ». O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Ù˘È΋ ‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 72 . ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó. Ì ÏfiÁÔ Ô˘ Ù¤ÚÂÈ. ̤ۈ ÙÔ˘ Ô›ÎÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· ‹Úˆ·. T· ̤ÚË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ H ÙÚ·Áˆ‰›· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÛË ÂÈÎÒÓ Î·È Ï˘ÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓØ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ˆÚÈÎfi ¯ÔÚÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. ÂÔ̤ӈ˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:56 ÌÌ ™ÂÏ›‰·72 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 5. H ÙÚ·Áˆ‰›·. fiˆ˜ Ô ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÈˆÓÈÎfi Ì ÙÔ ‰ˆÚÈÎfi Ú˘ıÌfi. Î·È Ë ÔÔ›· Ì ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ı·ً (ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· ‹Úˆ·) Î·È ÙÔ Êfi‚Ô (Ì‹ˆ˜ ‚ÚÂı› Û ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË) ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË ·fi ·ÚfiÌÔÈ· ¿ıË (οı·ÚÛË).) ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ı·ً ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. Â›Ó·È Ì›ÌËÛË Ú¿Í˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Î·È Ù¤ÏÂÈ·˜ (: Ì ·Ú¯‹. ÛÙÔÓ ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜Ø ÔÈ ı·٤˜ «Î·ı·›ÚÔÓÙ·È». Ì ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ‹ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘. ¢ÔÌ‹ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ OÚÈÛÌfi˜ O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘.¿. fiÓÔ˜. ̤ÁÂıÔ˜ â¯Ô‡Û˘. ¯ˆÚd˜ ëοÛÙˇˆ ÙáÓ Âå‰áÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÌÔÚ›ÔȘ.

ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. XII. ·Ú¯Èο. ñ òEÍÔ‰Ô˜: ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. \E÷ˆ‰fi˜ (ì) < â÷¿‰ˆ < âd + ÷ô‰ˆ): ¤ÌÌÂÙÚÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈËÙÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ¢È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi 2 ¤ˆ˜ 5. ñ ¶¿ÚÔ‰Ô˜: Â›Ó·È ÙÔ ¿ÛÌ· Ô˘ ¤„·ÏÏÂ Ô XÔÚfi˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ›ÛÔ‰Ô. Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. Ù· ÔÔ›· ¿Ú¯È˙·Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô. ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. OÌ¿‰· ·fi ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ì ڢıÌÈ΋ Î·È ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ñ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÚÈÙ‹. 4. AÚÁfiÙÂÚ·. I·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ: ˘-ã ˘-/ ã ˘-ã ˘-/ ã ˘-ã ˘-. OÈ Ì‡ıÔÈ. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. ‚. ñ ™Ù¿ÛÈÌ·: ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤„·ÏÏÂ Ô XÔÚfi˜ fiÙ·Ó È· ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÛÙ¿ÛÈÓ)Ø ‹Ù·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. II. ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ›1. ÂÓ·ÏÏ¿Í («£ÚÉÓÔ˜ ÎÔÈÓe˜ àe ¯ÔÚÔÜ Î·d àe ÛÎËÓɘ». ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ˙‡ÁË ÛÙÚÔÊáÓ 2 Î·È àÓÙÈÛÙÚÔÊáÓ 3. ıÚËÓËÙÈο ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤„·ÏÏ·Ó Ô XÔÚfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ‹ ‰‡Ô ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. 2. ÌÈ· ‰È·ÏÔÁÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô. AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. M ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÔÈ ı·٤˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙ· ‰È·ÏÔÁÈο ̤ÚË: ÔÈ ÌÔÓˆ‰›Â˜ Î·È ÔÈ ‰Èˆ‰›Â˜. AÚ¯›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿ÛÈÌÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÍfi‰ÈÔ ¿ÛÌ· ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. ñ \EÂÈÛfi‰È·: ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú¿ÍÂȘ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ¶ÂÚd ¶ÔÈËÙÈÎɘ. ◊Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÓ¤·: ¤ÓÙ ‰È·ÏÔÁÈο Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÔÚÈο. ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¢È·ÏÔÁÈο-∂Èο (‰È¿ÏÔÁÔ˜-·Ê‹ÁËÛË. M ·˘Ù¿ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ˘fiıÂÛË Î·È Ë ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. Î·È ÔÈ ÎÔÌÌÔ› (ÎÔÂÙfi˜ < ÎfiÙÔÌ·È = Ô‰‡ÚÔÌ·È). 73 . T· ¯ÔÚÈο ¿ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÔχÛÙȯ·. MÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜. 3. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹. ã ™·Ó›ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÙÚÔ¯·˚Îfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ: -ã ˘-ã ˘-ã ˘-ã ˘. 2-3). ∆· ηٿ ÔÛfiÓ Ì¤ÚË: ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΢ڛˆ˜ Û ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ)1. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·. §˘ÚÈο-XÔÚÈο (ÌÂ Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡ Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· Ï˘ÚÈο ̤ÙÚ·). ñ MÜıÔ˜: Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. I.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·73 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ·. ñ À‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏ· Ï˘ÚÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘. Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ âˇˆ‰Ôf˜ 4 Î·È „¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·ÖÔÓ. ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤„·ÏÏ·Ó ¤Ó·˜ ‹ ‰‡Ô ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. ηıÒ˜ ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Ì ڢıÌÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi. ∆· ηٿ ÔÈfiÓ Ì¤ÚË ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË. OÌ¿‰· ÛÙ›¯ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚÈ΋ Î·È Ú˘ıÌÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÚÔ˜ ÙË ÛÙÚÔÊ‹.

ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì fiÙ·Ó Ô ı·ً˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ AÚÁÔÓ·˘ÙÈÎfi. Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÓÒÌË ·fi ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜. ÙÔ £Ë‚·˚Îfi Î·È ÙÔÓ TÚˆÈÎfi. ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ·Ï·ÈÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙ· MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. TÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Û ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. H ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Afi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· . Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ Ï˘ÚÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ Î·È Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ Û˘Óԉ›· (ÂÓfiÚÁ·ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋). ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ Ï·fi Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ôχ ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘. 6. TÔ 386 . ÔfiÙÂ Ô Ì‡ıÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜. OÈ È‰¤Â˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ÚÔÛˆ›· (Ì¿ÛΘ). (MÂÙ·ÊÔÚÈο Ë Ï¤ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓıÚˆÔ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ. ÎfiıÔÚÓÔÈ („ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ‡„Ô˜ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜)1. ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·) Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË (ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÛÙË ÁÓÒÛË). O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô. ‹Ù·Ó ÌÈ· ̷Ϸ΋.X.X. Ì Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. ñ òO„Ș: Ë ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë Û΢‹. ñ oHıÔ˜: Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔ ÔÈfiÓ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ñ §¤ÍȘ: Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ñ M¤ÏÔ˜: Ë ÌÂψ‰›·. ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÓÔÔ‡Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜.) 74 . ™ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. £¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ¤‰ÈÓ·Ó Â›Û˘ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ Û˘ÁÁÂÓÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÚÔÛÒˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. Ô˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È. ñ ¢È¿ÓÔÈ·: ÔÈ È‰¤Â˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·74 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ¯·Ó Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÔÈ ÂÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜. H ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·. Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜. OÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ̇ıÔÈ Û˘AÚ¯·ÈfiÙËÙ· 1. ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Úfi‚·Ï·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·. ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. H ÏÔ΋ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· (ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ.. ‰ËÏ·‰‹ fiÏ· fiÛ· ÊÔÚÔ‡Û ‹ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ô ËıÔÔÈfi˜: ÂÓ‰˘Ì·Û›· (¯ÈÙÒÓ·˜ —¤Ó‰˘Ì· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜— Ô˘ ¤ÊÙ·ÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ Ù· fi‰È·: Ô‰‹Ú˘).X. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· . Â˘Ï‡ÁÈÛÙË Î·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙË ÌfiÙ·. ¯ˆÚ›˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛfiÏ·. ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ËıÔÔÈÒÓ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ¤ÚÁ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ·Ï·ÈÒÓ). O ÎfiıÔÚÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ˘fi‰ËÌ·.

fï˜. Ô ŒÁÂÏÔ˜ (1770-1831). Ô PfiÌÂÚÙ °Ô˘›ÏÛÔÓ (AÌÂÚÈ΋). . ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1954 ηıÈÂÚÒıËΠÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ Eȉ·‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. £Â·ÙÚÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ‹ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û Ӥ· ¤ÚÁ· ‹ fiÂÚ˜ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ 16Ô Î·È 17Ô ·È..063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·75 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi. ·fi ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜. Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘‹ÚÍÂ Ë ·‰È¿ÏÂÈÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ. fiˆ˜ Ô ¶›ÙÂÚ XÔÏ (AÁÁÏ›·). ™Ô˘‰·›ÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜.. Ô N›ÙÛ (1844-1900) Î.). Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Î·È ·Ó¤Ï˘Û·Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·.X). ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô T·ÓÙ¿ÛÈ ™Ô˘˙Ô‡ÎÈ (I·ˆÓ›·).. ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ K¤ÌÚÈÙ˙. fiˆ˜ Ô °Î·›Ù (1749-1832). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο. Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ÙË ˙ˆÓÙ¿Ó¢Â. ÂÓÒ ÙÔ 19Ô Î·È ÙÔÓ 20fi ·È. ™ÙÔ Ï·ÙÈÓfiʈÓÔ ÎfiÛÌÔ Ë ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ̤۷ ·fi ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÔÈËÙÒÓ. ·ÙÔÓ› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.¿.X. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. Û¯ÂÙÈο Ì ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ŒÓÓÈÔ˘ (3Ô˜2Ô˜ ·È. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ı¤·ÙÚ· ·fi ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜. ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙÔÙ Ì ÙÔ Îϛ̷. ÙÔÓ 1Ô ·È. OÈ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Â¤˙ËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È. B¤‚·È·. ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ ÛΤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÕÎÎÈÔ˘ (2Ô˜ ·È. ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ. ÿÛˆ˜. ÙÔ˘ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î. √È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. K¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ Î¤Ú‰È˙·Ó ¿ÓÙ· ÌÔÚʤ˜ ÛÎËÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ¤ÌÂÈÓ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ›‰È·.X. ÂÓÒ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ PÔÓÙ‹Ú˘ Î·È Ô K¿ÚÔÏÔ˜ KÔ˘Ó. Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ AÓ·‚›ˆÛË 75 . M ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ.¿. Û οı ÂÔ¯‹ ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ‚¿ÚÔ˜ οÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·Û΢¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË.) Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ ™ÂӤη (1Ô˜ ·È. Ô ¶¤ÙÂÚ ™Ù¿ÈÓ (°ÂÚÌ·Ó›·). . Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·: Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ·Ó·ÓÂÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡˜. ÛÙȘ ¢ÂÏÊÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ (ÙÔ 1927 ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ E‡· ¶¿ÏÌÂÚ). ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ·fi ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË: ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ (ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1914).X. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. Ì.). . Ù˘ OÍÊfiډ˘.

). Ù· ı¤Ì·Ù·. OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ¶Úfi‰ÚÔÌÔÈ EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ £¤ÛË.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ £¤ÛË (9 ‰Ú¿Ì·Ù·).). ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿. ·›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ÙÔ 494 . ÙÔ˘ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. VI. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (160 ‰Ú¿Ì·Ù·) Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ AÏfiË. Û˘Ó¤ÁÚ·„ 18 ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È 32 Û·Ù˘ÚÈο ‰Ú¿Ì·Ù·. ÔÈ ºÔ›ÓÈÛÛ·È (ÙÔ 476 . XÔÈÚ›ÏÔ˜ √ ¶Ú·Ù›Ó·˜. E›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿. Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ XÔÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙË ºÔÈÓ›ÎË. ŒÏÈÔÙ.X. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ AÙÚÂȉÒÓ).¯.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·76 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÎfiÛÌÔ. ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ‹ Ù˘ (ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆ›Ԣ. ÙÔ ºÚ‡ÓÈ¯Ô Î·È ÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ. TÔ ¤ÓıÔ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ HϤÎÙÚ· ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ O’ NÈÏ. ÂÈÓÔËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÏfiÁÔ˘.X.™. «®‹Ûˆ˜». ΤډÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›ÔØ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ˘‹ÚÍ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÔÌfiıÂÌ˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ¶¤ÚÛ·È ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 1. ŒÙÛÈ. H OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ T. ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Î·È ÂÈÊ·Ó›˜ ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ. ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. χËÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ºÚ‡ÓȯԘ 76 . ÂÈÛ‹Á·Á ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ÚfiÏÔ˘˜.¿. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¶Ú·Ù›Ó·. ¶Ú·Ù›Ó·˜ √ ºÚ‡ÓȯԘ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜. OÈ M‡Á˜ ÙÔ˘ Z·Ó-¶ÔÏ ™·ÚÙÚ.). £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ó·ÌÔÚʈً˜ ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ›ӷÈ: √ XÔÈÚ›ÏÔ˜ Ô AıËÓ·›Ô˜ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ 514 . Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. AӷʤÚÂÙ·È Ì›· Ó›ÎË ÙÔ˘ Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ.X. 21). Ë ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÂÈηÈÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. 7. ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚfiÛˆ·. ™Ù· ¤ÚÁ· fï˜ ·˘Ù¿ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ¢ÔΛ̷Û ӷ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘ԉԇψÛË Ù˘ ªÈÏ‹ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ «ÔåÎÂÖ· ηο» ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ (HÚfi‰. MÈ· ¿ÏÏË ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘. Î. ·fi ÙÔ ºÏÂÈÔ‡ÓÙ· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ªÈÏ‹ÙÔ˘ ≠AψÛȘ (492 . ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (. °Ú¿ÊÔÓÙ·È HϤÎÙÚ˜ Î·È AÓÙÈÁfiÓ˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÓÂfiÙÂÚ·. EÈÛ‹Á·Á ÙË Ï·ÌÚ‹ ·ÌÊ›ÂÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ ٷ ÚÒÙ· ·ÙÂÏ‹ ÚÔÛˆ›·.Ã. øÛÙfiÛÔ. Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹. ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·.

Ì ÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ (472 . ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙˆÓ ÁÂ- 77 .X. H ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ. ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ M·ÛÙÈ¿ (1939).X. 1. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Èı·ÓfiÓ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ∂χıÂÚË ·fi‰ÔÛË ‰fiÍ· ÁÈ·Ù› ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηٿ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ÂÈÛ‚ÔϤ·. Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi «±ÚÌ· £¤ÛȉԘ» (Ï·Ófi‰ÈÔ ı›·ÛÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AÙÙÈ΋˜). ŒÎÙÔÙ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜ (Ó›ÎËÛ 14 ÊÔÚ¤˜). ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜.X. ¶¤ÚÛ·È (472 .) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· O AÈÛ¯‡ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó·. ¶¤ı·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË °¤Ï· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. 276). T·Í›‰Â„ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. Û ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÂÚÈ·ÈÎÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. TÔ ÚÒÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›. ÁÂÓÈο.X. Ù· ÚˆÙ›·. ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô).. ηٿ ·Ú¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘. ‰›‰·Í ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. Î·È ÙȘ ∞ÈÙÓ·›Â˜. ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘. ™ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ¯·Ú¿¯ıËΠÂÈه̂ÈÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· ·ԉȉfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ «ÎÏÂÈÓÔÜ ôÛÙˆ˜». ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·˯‹ÛÂȘ ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ Âı›ÌˆÓ Ì ¿Ì·Í˜ Ô˘ ÂÚȤÊÂÚ·Ó Â‡ı˘ÌÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ó›ÎË Î¤Ú‰ÈÛ Ì ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· \OÚ¤ÛÙÂÈ· (458 . ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ ÙÈÌ‹˜: ÙË ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜. Œ˙ËÛ fï˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÎËÓ‹ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜. √ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂڛϷÌÚË Ó›ÎË ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· (480 . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÔÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ηıÔÚÈÛÙÈο. Î·È ÔÏÏ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ·¤Û·ÛÂ.077 E›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜Ø Ô ÔÈËÙ‹˜. E›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó.X. «Ùa âÎ ÙáÓ êÌ·ÍáÓ ÛÎÒÌÌ·Ù·» (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË: «Ù· ÂÍ ·Ì¿Í˘»). Ì ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ I¤ÚˆÓ·. ‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Afi Ù· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÂÙ¿. ÈÂÚ‹ fiÏË Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ıÂÔًوÓ. TËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Û ÙÚ·ÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ΤډÈÛ ÙÔ 484 .X. M ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ·˘Ù‹ ȉڇıËΠ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ.). ηÈ. AåÛ¯‡ÏÔ˜ (525-456 . ¶ÔϤÌËÛ ÁÂÓÓ·›· ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓ· (fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫˘Ó¤ÁÂÈÚÔ˜). Ì ¯ÔÚËÁfi ÙÔ Ó·Úfi ¶ÂÚÈÎÏ‹.).063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·77 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ MÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ (OÚ¿ÙÈÔ˜ ¶ÔÈËÙÈ΋ Ù¤¯ÓË.). ÎÈÓËÙfi ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Â ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ˆ˜ ÂÁÎÒÌÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË.

‰›ÓÂÈ.. ºÔ›ÓÈÛÛ·È). AÚÈÛÙÔÊ. ·˜. ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. Ë AÓÙÈÁfiÓË. ˙ÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ηÙÒÚ· ı· ÔÏÂÌ‹ÛÂÙ ÁÈ· fiÏ·». Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÕÙÔÛÛ·. Ì ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù·ÓfiËÛË. O AÈÛ¯‡ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì «EÌÚfi˜. ÙÚÔÌ·Á̤Ó˜ ·fi ÙË ‚Ô‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ·fi Á¤ÚÔÓÙ˜ ¶¤Úı‹Î·˜ Ù ÚÔÁfiÓˆÓØ ÓÜÓ ñbÚ ¿ÓÙˆÓ ï àÁÒÓ. (¶¤ÚÛ·È. ÚÒÙË Ó›ÎË). ıÂáÓ Ù ·ÙÚˇÒˆÓ ≤‰Ë. ·ÁˆÓ›· Ù· Ó¤· Ù˘ ÂÎÛÙڷٛϢÙÂÚÒÛÙ ·ÙÚ›‰·. ̤۷ Û ¤ÓıÔ˜ Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜. ·fi ÈÁÁ·˜. 1. Û˜. H ÙÚ·Áˆ‰›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ· oø ·Ö‰Â˜ ^EÏÏ‹ÓˆÓ. âÏ¢ıÂÚÔÜÙ ‰b ÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ù¤ÎÓ· Î·È Á˘Ó·›Î˜. ÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Î·È ÚÔÊ‹Ù˘ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÙÂÏÈ΋˜ ‹ÙÙ·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ¶·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˜ Ô XÔÚfi˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ O ÛÂÌÓfi˜ ·È¿Ó·˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. 396-399) ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ. ÔÈ Ôԛ˜. Ë IÛÌ‹ÓË Î·È ¤Ó·˜ ΋ڢη˜. PÔ‡ÛÛÔ˜) ÛÂȘ Ù˘. TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ì ·ÓÙÚÂȈ̤ÓË Î·Ú‰È¿ Î·È ˘fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ Û¿ÏÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ. ˆ˜ ÂÚÙ˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. Û ÂÎÙÂÓ‹ ·Ê‹ÁËÛË. ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ¤Ó· ÎÔڇʈ̷ Ô‰‡Ó˘. 78 . B¿ÙÚ·¯ÔÈ. fiÙ·Ó ÔÚÌÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÂÚâÏ¢ıÂÚÔÜÙ ·ÙÚ›‰’. T. ¶Ú‚Ï. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ÙÔ˘ Oȉ›Ô‰·. 1021.X. Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿(MÙÊÚ. EÙÂÔÎÏ‹ Î·È ¶ÔÏ˘Ó›ÎË. O ÔÈËÙ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ EÙÂÔÎÏ‹. ¤Ó·˜ ηٿÛÎÔÔ˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜. ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ. H ÙÚ·Áˆ‰›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÙ¿˘ÏË fiÏË ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ Î·È Ô XÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi £Ë‚·›Â˜ ·Úı¤Ó˜. ™Ô‡Û·..077 TÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ AÚÁ›ˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ £‹‚·˜1 Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ. úÙÂ. Û ı·Ó¿ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. H Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ıÂ˚΋ ·fiÊ·ÛË Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÈ̈ڛ· (Ù›ÛÈÓ) Ù˘ ≈‚Úˆ˜ (·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛ‹ Ù˘).X. ÛÙ. ÓÂÎÚÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·78 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÁÔÓfiÙˆÓ. ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. H ıÂ˚΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘. ˘·›ÙÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔϤıÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÌÂÙÚ˘ ˘ÂÚÔ„›·˜ ÙÔ˘. ‰Â›¯ÓÂÈ fi¯È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó›ÎË ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·ÓˆÏÂıÚ›·. H ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ •¤ÚÍË. «‰ÚÄÌ· A ò Úˆ˜ ÌÂÛÙfiÓ». ·È‰È¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. T· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô EÙÂÔÎÏ‹˜. O XÔÚfi˜. ŒÓ·˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ÎÔÌ›ÙˆÓ ıÂÒÓ Ù· ÈÂÚ¿. ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. ·Ö‰·˜. ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. Á˘Ó·Öη˜. Ÿˆ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔÌfi˜ ÙÔ˘ ºÚ‡ÓȯԘ (476 . ÛÙ. ^EÙa âd £‹‚·˜ (467 . ÂÓÒ Ô ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹.

ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó. fiÔ˘ fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ı›· (◊Ê·ÈÛÙÔ˜. Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ΢ÚÈ·Ú¯ÈÎfi˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÂÚÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· (ÎÏÔ‹ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜). ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÓÈÎfi‚ÏËÙ˜ Ì ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÔÈ ¢·Ó·˝‰Â˜2.X. Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ fiÏ˘. ηıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ K·‡Î·ÛÔ. 1. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ì ÓÂÚfi ¤Ó· ·‡ıÌÂÓÔ Èı¿ÚÈ.093 AÔÙÂÏ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· (Ù· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ‰Ú¿Ì·Ù· ¶ÚÔÌËıÂf˜ ¶˘ÚÊfiÚÔ˜ Î·È ¶ÚÔÌËıÂf˜ §˘fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı›). ^IΤÙȉ˜ (463 . fiÔ˘ Í·Ó·‹Ú ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘. Ì·˙› Ì ÙȘ øηӛ‰Â˜..). ¶ÚÔÌËı‡˜. O ¢›·˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. fiÔ˘ Ô TÈÙ¿Ó·˜ ηٷ‚·Ú·ıÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢›·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ IÒ. ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¯ÔÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰È·ÏÔÁÈÎÔ‡. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Î·È ÛÙËÓ ŒÍÔ‰Ô. Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÛ·Û۷χۈ˜ (ηı‹ÏˆÛ˘ Ì ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜) ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·. ¶Ú‚Ï. Î·È Ë ·ÙÚÈ΋ ηٿڷ Ô˘ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ Ù· Ù¤ÎÓ·Ø Ë ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘. Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. øηӛ‰Â˜. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ AÚÁ›· IÒ1. H ¤ÎÊÚ·ÛË «Âå˜ ÙeÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ ›ıÔÓ ñ‰ÚÔÊÔÚÂÖÓ» ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Ì·Ù·ÈÔÔÓ›· Î·È ÙËÓ ¿ÛÎÔË ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·79 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ K‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÁÔÓÈ΋ ·Ì·ÚÙ›·. O ÔÈËÙ‹˜ ÌÂÙ·Ï¿ıÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ (HÛ›Ô‰Ô˜) Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ÙÚ·ÁÈÎfi ÌÂÁ·Ï›Ô.). ÂÚÓ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· (fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ AÈÁ˘Ù›Ô˘˜ ‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ IΤÛÈÔ˘ ¢›·). H ‰Ú¿ÛË ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ. ·Ï·ÈfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË. Ë ÔÔ›· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ §·‚‰·ÎȉÒÓ. Ì ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÙË ÊÚ¿ÛË «›ıÔ˜ ÙˆÓ ¢·Ó·˝‰ˆÓ». ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÈÏ·ÓȤٷÈ. ¶Ó›ÁËΠÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠIfiÓÈÔÓ. H ÙÚ·Áˆ‰›· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ̇ıÔ ÙÔ˘ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˘ TÈÙ¿Ó· ¶ÚÔÌËı¤·. ÒÛÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ. ̤۷ Û ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ηٷÈÁ›‰·. ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡. ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜. øηÓfi˜. ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜. AÊËÓÈ·Ṳ̂ÓË ·fi ÌÈ· ·ÏÔÁfiÌ˘Á· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ◊Ú·.X. ¶ÚÔÌËıÂf˜ ¢ÂÛÌÒÙ˘ (463-456 . ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ AÈÁ‡ÙÔ˘.073 OÈ ÂÓ‹ÓÙ· ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ¢·Ó·Ô‡. ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤Î·Ó ‰È΋ ÙÔ˘. EÚÌ‹˜). 79 . ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· Î·È ·ÚÔ¯‹ ·Û˘Ï›·˜. 2. H ÙÚÈÏÔÁ›· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÂÏ›ˆÓ ÌÂ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. KfiÚË ÙÔ˘ ÿÓ·¯Ô˘. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ê˘Á‹ ÛÙË Ï·˚΋ „‹ÊÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ÈÎÂÙÈÛÛÒÓ. H Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙȘ ¢·Ó·˝‰Â˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÈÛÙË ·Ó›¯Ó¢ÛË. ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ë ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÈΤÙË. Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ÁÈ·Ù› ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘˜ (àÓ‰ÚÔÎÙ·Û›·) ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. 490 . ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ·ÁÂÏ¿‰·.X. √ ¶ÚÔÌËıÂf˜ ¢ÂÛÌÒÙ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ô›ËÛ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô̤ÓÂÈ Ì ÛȈËÏ‹ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÙÔ ·ÔÙÚfi·ÈÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈfi ÙÔ˘. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘.

Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘. ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ñ XÔËÊfiÚÔÈ.047 O AfiÏψӷ˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ OÚ¤ÛÙË Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÙÔ N›ÎÔ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË («¶ÚÔÌËı¤·˜». ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ›. ÙÔ NÈÎËÊfiÚÔ BÚÂÙÙ¿ÎÔ («O ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È ÌÈ·˜ ̤ڷ˜» 1978) Î. ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ AfiÏψӷ. ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ· Ì ÙËÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙË K·ÛÛ¿Ó‰Ú·. Ì ÂÓfiÙËÙ· ı¤Ì·ÙÔ˜. 1944). ˆ˜ ıÂfiÙËÙ˜ ÙÈ̈ÚÔ›. Û ÌÈ· ÚÔÊËÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·80 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ O ¶ÚÔÌËı¤·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ‡ÌÓÔ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÊÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ A›ÁÈÛıÔ Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ KÏ˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·. O OÚ¤ÛÙ˘ ·ıˆÒÓÂÙ·È Ì 80 . ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ÊfiÓˆÓ. ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙË ºˆÎ›‰·. fiˆ˜ ÙÔ B‡ÚˆÓ· («¶ÚÔÌËı‡˜» 1816). ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘.¿.076 XÔÚfi˜ ·fi TÚˆ·‰›ÙÈÛÛ˜ ‰Ô‡Ï˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ HϤÎÙÚ·. Ë ¶·ÏÏ¿‰· AıËÓ¿ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ AÚ›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ÙÔ ™¤Ïϸ («¶ÚÔÌËı‡˜ §˘fiÌÂÓÔ˜» 1818).. O ıÂÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜ ηٷÚÁ› ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ·˘ÙÔ‰ÈΛ·. Î·È ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·. fiÔ˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ™ÙÚÔÊ›Ô. EËÚ¤·Û ‚·ı‡Ù·Ù· fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ OÚ¤ÛÙË. ÙÔ PÔÌ §fiÔ˘ÂÏ («¶ÚÔÌËı¤·˜ ¢ÂÛÌÒÙ˘» 1967). ™ÙËÓ Aı‹Ó·. ·fi ÙËÓ TÚˆÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘. ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ AÙÚ›‰Ë AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·. ÂΉÈÎÂ›Ù·È ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ø˜ ۇ̂ÔÏÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi. Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Ô˘ ¤ÁÈÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ XÔÚfi ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÚÒÙË Ó›ÎË) E›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÚÈÏÔÁ›· Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎÂ. ÁÈ· Ó· ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ ÌËÙÚÔÎÙfiÓÔ.673 ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ñ EéÌÂÓ›‰Â˜. O OÚ¤ÛÙ˘. OÈ EÚÈӇ˜ ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó ·ËÓÒ˜ (= ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ). H Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ KÏ˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ· ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ô¤˜ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·. ÚÔϤÁÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÓÔ˘˜ (ÛÊ·Á‹ ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙË Î·È ÚÔÊ‹ÙÈÛÛ·˜) ·fi ÙÔÓ A›ÁÈÛıÔ. ÌÈ· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ıÂ˚΋˜ Î·È ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. \OÚ¤ÛÙÂÈ· (458 . ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘.X. OÈ EÚÈӇ˜. T· ÙÚ›· ‰Ú¿Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Â›Ó·È: ñ \AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ. Ù· ¿ıË Î·È ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ›¯Â ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÊfiÓÔ. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÙÚÈÏÔÁ›·. Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. H K·ÛÛ¿Ó‰Ú·. Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È ÂÍ¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¶˘Ï¿‰Ë.

ıÚȷ̂‡ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ù˘ÊÏ‹˜ ÂΉ›ÎËÛ˘. ÛÙ. Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ AıËÓ¿˜. ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Â˘¯¤˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶·ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·Á·ıÔÔȤ˜ ıÂfiÙËÙ˜. ‰ËÏ·‰‹ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÛÙËÓ fiÏË. O Ì·¯ËÙ‹˜ ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ· Î·È Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. OÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ —ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋— ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ÚÔÛ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Û’ ·˘Ùfi ıÚËÛ΢ÙÈ΋. Ë A ò ÙË. ÌÙÊÚ. ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. H ı›· ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ¢›· ΢Úȷگ› ·ÓÙÔ‡ (Ú‚Ï. fiˆ˜ ËA \ Ó¿ÁÎË. 916-926. OÈ EÚÈӇ˜ ηٷÚ·˛ÓÔÓÙ·È (ÂÍ¢ÌÂÓ›˙ÔÓÙ·È) ·fi ÙËÓ AıËÓ¿ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È «EéÌÂÓ›‰Â˜». ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ıÂ˚΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.X. Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÙÂÚÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ë ·ÈÛ¯‡ÏÂÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·. K. ø˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÁÓÒÌË Î·È ‰È¿ıÂÛË: ·‡Ô˘Ó ÙȘ ηٿÚ˜. Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ·Ì›ÏÈÎÙ· ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜. ™ÙÔ Ê·È‰Úfi ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ÛÂÏ¿ÁÈÛÌ· ·’ Ù˘ Á˘ ·Ó·‚Ú‡˙Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÂϤË. XOPO™ £· ‰Â¯ÙÒ Ó· Û˘ÓÔÈÎÒ Ì ÙËÓ ¶·ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ fiÏË Ù˘ ‰Â ı’ ·ÙÈÌ¿Ûˆ ÌÈ· ÎÈ Ô Z¢˜ Ô ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÎÈ Ô ÕÚ˘ ÙËÓ fiÚÈÛ·Ó ÚÔ‡ÚÁÈÔ ıÂÒÓ. ̇ÛÙ˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ù˘ ÂÏ¢ÛÈÓȷ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜. fiÔ˘ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÂÈÎÚ·Ù› Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ AıËÓ¿˜. ·ÔÙ‡ˆÛ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È ·ÙÚȈÙÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. (EéÌÂÓ›‰Â˜. Û‡Á¯ÚÔÓË ÙˆÓ ÓÈÎËÊfiÚˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. Û E˘ÌÂÓ›‰Â˜. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. M‡Ú˘) OÈ EÚÈӇ˜. ∏Û›Ô‰Ô Î·È ™fiψӷ). ¤¯ÂÈ ‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË ÛÙËÓ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙË ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ¯ÚÔÈ¿. Î·È Ï¿ıÂÈ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘˜. H Ù¿ÍË Ù˘ fiÏ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÙˆÓ ‚ˆÌÒÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÛˆÙËÚ›· ‰·ÈÌfiÓˆÓ Â˘ÊÚfiÛ˘ÓË. A’ Ù˘ „˘¯‹˜ Ù· ‚¿ıË Â˘¯¤˜ ÚÔÌ·ÓÙ‡ˆ. ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ıÂÔ›. ÛÙ. 177). ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ıÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË: «¿ıÂÈ Ì¿ıÔ˜» (\AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ. K‡ÚÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. 81 . EÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. Á) X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘ EÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÈ΋ ÓÔ‹ ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘. Ë MÔÖÚ·. Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Ï·ÙÚ›˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·81 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ ı¿˜ Î·È Ë ÙÚÈÏÔÁ›· ÎÏ›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ («¿Û¯ÂÈÓ»). ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·.

063-131 N+

29/8/2006

01:57 ÌÌ

™ÂÏ›‰·82

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

TÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ıÔ˜, ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ÌÂÁ·Ï›Ô.
¢È·ÎÚÈÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ›ӷÈ:
ñ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ë Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜,
ñ Ë Ï˘ÚÈ΋ ÓÔ‹ (ÛÙ· ¯ÔÚÈο Î·È ÛÙ· ‰È·ÏÔÁÈο ̤ÚË),
ñ Ë ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (·ÊıÔÓ›· Ó¤ˆÓ Ϥ͈Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÙˆÓ, ÙÔÏÌËÚÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ), Ô˘ Û˘ÛÙÔȯ› Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. O ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘„ËϤ˜ ϤÍÂȘ, ÁÈ· Ó·
ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉ¤Â˜ (AÚÈÛÙÔÊ. B¿ÙÚ·¯ÔÈ, ÛÙ. 1004).
ŒÍÔ¯Ô˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜, Ì ÙȘ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ˘ Â˘Ú‹Ì·Ù· (‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘ÔÎÚÈÙ‹˜, ·‡ÍËÛË ‰È·ÏÔÁÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ÔÚÈÎÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ·fi 50 Û 12, ıÂÌ·ÙÈο Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÙÚÈÏÔÁ›·, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ Û΢‹˜), ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ı¤·Ì· ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi.

2. ™ÔÊÔÎÏɘ (496-406/5 .X.)
·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·
O ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÿÈÔ KÔψÓfi. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‡ÔÚË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤Ù˘¯Â ÂÈÌÂÏË̤Ó˘
ÌfiÚʈÛ˘. TÔ 480 .X., ¤ÊË‚Ô˜ ·ÎfiÌË, ‹Ú ̤ÚÔ˜,
·›˙ÔÓÙ·˜ χڷ, ÛÙÔÓ ÂÈÓ›ÎÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·.
H ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô›ËÛË ÂΉËÏÒıËΠӈڛ˜. ™Â
ËÏÈΛ· 29 ÂÙÒÓ, ÙÔ 468 .X., Ó›ÎËÛ ÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ Û ·ÁÒÓ· ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ΤډÈÛ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙˆÓ
Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Â ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. MÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Î·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. E›ÎÔÛÈ
ÊÔÚ¤˜ ˘‹ÚÍ ÓÈÎËÙ‹˜ Û ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÙ¤
™ÔÊÔÎÏ‹˜. ∂χıÂÚË ·fi‰ÔÛË
‰ÂÓ Î·Ù·Ù¿¯ÙËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚË Û˘Ó‹ıÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‰‡ıËΠÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘. EÂȉ‹, fï˜, Ë ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ··ÈÙÔ‡Û ·˘ÍË̤Ó˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ηًÚÁËÛ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ Î·È ¤ÎÙÔÙ ÔÈ
ÔÈËÙ¤˜ ¤·„·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ËıÔÔÈÔ›.
H ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Aı‹Ó· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË (ÊÈÏ·ıËÓ·ÈfiÙ·ÙÔ˜) Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÔÙ¤, ·Ú¿ ÙȘ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·ˇı˘Ó·Ó ͤÓÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜. OÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÊÈÏÂχıÂÚÔ Ó‡̷ ÙÔ˘, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó·
Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È ÌÂ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜.
°È’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔۋψÛË Ë Aı‹Ó· ÙÔ˘ ÂÈʇϷÍ ÔÏϤ˜ ÙÈ̤˜. TÔÓ fiÚÈÛ EÏÏËÓÔÙ·Ì›· (¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÒÓ fiψÓ), ÂÓÒ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ‰‡Ô
ÊÔÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Ì›· Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ηٿ
ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. E›Û˘, ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÚÂÛ‚Â˘ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË

82

063-131 N+

29/8/2006

01:57 ÌÌ

™ÂÏ›‰·83

∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™

§¤Û‚Ô Î·È ÙË X›Ô. ÕÛÎËÛÂ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇
ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ AÛÎÏËÈÔ‡. AÓ‹ÁÂÈÚÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔ˜
ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ‚ˆÌfi Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ηÙ›¯Â ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÔ˘
ıÂÔ‡. MÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· Ï·ÙÚ‡ÙËΠˆ˜ ‹Úˆ·˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¢ÂÍ›ˆÓ.
T· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ·Û˘ÁΛÓËÙÔ, ·ÏÏ¿ Â¤‰ÂÈÍ ÙÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Î¿ı AıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘. AӋΠÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋
·Ú¿Ù·ÍË Î·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·.

‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
O ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¤ÁÚ·„ ÂÏÂÁ›˜, ·È¿Ó˜, ¤Ó· ‰ÔΛÌÈÔ (¶ÂÚd ÃÔÚÔÜ), Ì›· ˆ‰‹ ÁÈ· ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ Î·È Û·Ù˘ÚÈο ‰Ú¿Ì·Ù·. TÔ ¤ÚÁÔ, fï˜, Ô˘ ÙÔÓ Î·ıȤڈÛ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 123. Afi ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÂÙ¿ Î·È ¿Óˆ ·fi 1.000 ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·.
Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘.
Aú·˜ (450 .X.), ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.420
H ÙÚ·Áˆ‰›· ·ÓÙÏ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fi ÙÔÓ TÚˆÈÎfi ·ÎÏÔ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¿‰ÈÎË ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ù· fiÏ· ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ·. ¢ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô A›·ÓÙ·˜ Î·È Ô O‰˘ÛÛ¤·˜.
K¤Ú‰ÈÛÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô A›·ÓÙ·˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘.
H ı¿ AıËÓ¿, fï˜, Ô˘ ÚÔÛٿ٢ ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤·, ÙÔ˘ ıfiψÛ ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È Ô A›·ÓÙ·˜ η٤ÛÊ·Í ٷ ÎÔ¿‰È· ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÊ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ AÙÚ›‰Â˜ Î·È ÙÔÓ
O‰˘ÛÛ¤·1. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙڤϷ. ™Î¤ÙÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘
Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ «àÁ·ıeÓ» ¿Ó‰Ú·, ·Ú¿ ÙȘ ÈÎÂۛ˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘, ·È¯Ì¿ÏˆÙ˘ ·ÏϷΛ‰·˜ (= ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌÔ Á¿ÌÔ), T¤ÎÌËÛÛ·˜, Î·È ÙÔ˘ XÔÚÔ‡,
·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ÁÈÔ E˘Ú˘Û¿ÎË Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓ›.
MÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ô XÔÚfi˜ ıÚËÓÔ‡Ó, ÂÓÒ Ô T‡ÎÚÔ˜, ÂÙÂÚÔı·Ï‹˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ A›·ÓÙ·, ı· ÊÈÏÔÓÈ΋ÛÂÈ Ì ÙÔÓ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ MÂӤϷÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ΢ÚÈÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ A›·ÓÙ· ¤ÎıÂÙÔ ÛÙ· fiÚÓÈ· Î·È Ù· Û΢ÏÈ¿. ŸÌˆ˜, Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, àÚ›ÛÙÔ˘ ÙáÓ A
\ ¯·ÈáÓ, ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈ·
¤ÓÙÈÌË Ù·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi. ŒÙÛÈ, Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ¯ıÚfi˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ʛÏÔ.
H ÙÚ·Áˆ‰›· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÒÓ:
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË
ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·.
A
\ ÓÙÈÁfiÓË (442 .X.), ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.353
™ÙË £‹‚·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Oȉ›Ô‰· (·ÙÚÔÎÙÔÓ›·, ·ÈÌÔÌÂÈÍ›·), ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ EÙÂÔÎÏ‹˜ Î·È ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. O EÙÂ1. Afi ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁˆÌ· ÂÓfi˜ ÎÚÈ·ÚÈÔ‡, Ô˘ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô O‰˘ÛÛ¤·˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘
ÙÚ·Áˆ‰›·˜, «M·ÛÙÈÁÔÊfiÚÔ˜».

83

063-131 N+

29/8/2006

01:57 ÌÌ

™ÂÏ›‰·84

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

ÔÎÏ‹˜ ·ıÂÙ› ÙË Û˘Ìʈӛ·
¶ÔÏÏa Ùa ‰ÂÈÓa ÎÔé‰bÓ àÓÎ·È Ô ¶ÔÏ˘Ó›Î˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ıÚÒÔ˘ ‰ÂÈÓfiÙÂÚÔÓ ¤ÏÂÈØ
...........................................................................
Ì ÛÙÚ·Ùfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ fiÔÏÏ¿ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙÔ ‰¤Ô˜,
Ï˘. OÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› ·ÏÏËÏÔÙÔ Ì¤Á· ‰¤Ô˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓ¿Ø
ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Ô KÚ¤ÔÓÙ·˜
ÂÚÓ¿ ÙÔÓ ·ÊÚÈṲ̂ÓÔ fiÓÙÔ
··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÔÌ ÙȘ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ ÓÔÙÈ¿,
Ï˘Ó›ÎË.
ÛÙË Ì¤ÛË Ûο‚ÂÈ ÙÔ ‚·ı‡
H AÓÙÈÁfiÓË, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜
Î·È ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ Î‡Ì·Ø
Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ı¿, ÙË °Ë
ÛÙÔÓ ËıÈÎfi ÓfiÌÔ, ı¿‚ÂÈ ÙÔÓ
ÙËÓ ¿Êı·ÚÙË ·È‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ·Î¿Ì·ÙË
·‰ÂÏÊfi Ù˘. °È’ ·˘Ù‹ Ù˘ ÙËÓ
ÔÚÁÒÓÔÓÙ·˜ Ì ٷ η̷ÙÂÚ¿
Ú¿ÍË Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô
¯ÚfiÓÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÊȉÔÛ¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ù’ ·Ï¤ÙÚÈ.
KÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÛÂ
(AÓÙÈÁfiÓË, ÛÙ. 332-341, ÌÙÊÚ. K.X. M‡Ú˘)
ı¿Ó·ÙÔ. M¿Ù·È· Ô A›ÌÔÓ·˜,
O ÔÈËÙ‹˜, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿ÛÈÌÔ, ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ KÚ¤ÔÓÙ· Î·È ÌÓËÙÈ΋
·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘
ÛÙ‹Ú·˜ Ù˘ AÓÙÈÁfiÓ˘, ÚÔ‰¿Ì·Û ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÈÛً̘ ηÈ
Û·ı› Ó· ÌÂÙ·›ÛÂÈ ÙÔÓ
ı¤ÛÈÛ ÓfiÌÔ˘˜.
·Ù¤Ú· ÙÔ˘. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘
AÓÙÈÁfiÓ˘ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ A›ÌÔÓ·
ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. H ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ E˘Ú˘‰›ÎË ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·˘ÙÔÎÙÔÓÒÓÙ·˜ ηÈ
Ë ›‰È·, ÂÓÒ Ô KÚ¤ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÌÂÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘.
™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ¿ÁÚ·ÊÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡Ø Â›Û˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘ KÚ¤ÔÓÙ· ÂÍ·›ÚÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘.
TÚ·¯›ÓÈ·È (438 .X.), ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.278
O HÚ·ÎÏ‹˜, fiÙ·Ó Î˘Ú›Â˘Û ÙËÓ Oȯ·Ï›· ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ·, ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙËÓ IfiÏË, ÎfiÚË ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ. H Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÈ¿ÓÂÈÚ· ΢ÚȇÙËΠ·fi ˙ËÏÔÙ˘›· ηÈ
ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ¢È·ÔÙ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘
Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ KÂÓÙ·‡ÚÔ˘ N¤ÛÛÔ˘, Ô˘ Ù˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Âı·›ÓÔÓÙ·˜, ˆ˜ Ì·ÁÈÎfi ÂÚˆÙÈÎfi
Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ. (O N¤ÛÛÔ˜ ›¯Â ÛÎÔÙˆı› ·fi
ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹.) O HÚ·ÎÏ‹˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÈÙÒÓ·, ‰ÒÚÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÊÚÈÎÙÔ‡˜ fiÓÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ÙÚˆÁ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘.
H ¢ËÈ¿ÓÂÈÚ·, fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ·˘ÙÔÎÙÔÓ›, ÂÓÒ Ô ‹Úˆ·˜ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘
⁄ÏÏÔ Ó· ÙÔÓ Î¿„ÂÈ. O ⁄ÏÏÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ÙÂÏÈο ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ˘Ú¿.
O XÔÚfi˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ TÚ·¯›Ó·˜1. H ÙÚ·Áˆ‰›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.
O剛Ô˘˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ (430-429 .X.), ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.530
O Oȉ›Ô‰·˜, ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÊÔÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
§¿ÈÔØ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· χÓÂÈ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ· Ù˘ ™Ê›ÁÁ·˜, ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ IÔοÛÙË Î·È
1. ¶fiÏË Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ºıÈÒÙȉ·˜ (TÚ·¯›˜, -ÖÓÔ˜ Î·È TÚ·¯›Ó), ÛÙȘ ˘ÒÚÂȘ Ù˘ O›Ù˘. O ŸÌËÚÔ˜ (IÏÈ¿˜, B
681) ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ·.

84

O O‰˘ÛÛ¤·˜ Î·È Ô NÂÔÙfiÏÂÌÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ù· fiÏ· ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹. O剛Ô˘˜ âd KÔÏˆÓˇá (406 . O KÚ¤ÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÛ΋„ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ı· ¿„Ô˘Ó. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓfi ı¤Ì· Ì ÙȘ ÃÔËÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÌfiÙÈÙÏË ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë.471 K·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ TÚÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙË §‹ÌÓÔ ÙÔÓ ‹Úˆ· ºÈÏÔÎÙ‹ÙË1. H ÙÚ·Áˆ‰›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· (ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÂÊ‹‚Ô˘. ŒÙÛÈ. ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ú¯Èο ÙÔ ‰fiÏÔ. ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì¿ÓÙË ŒÏÂÓÔ fiÙÈ Ë TÚÔ›· ı· ΢ÚÈ¢Ù› ÌfiÓÔ ·Ó ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘. ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο. O £ËÛ¤·˜ fï˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ› ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘. Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶˘Ï¿‰Ë. ›ıÔ˘Ó ÙÔ ºÈÏÔÎÙ‹ÙË Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. O Oȉ›Ô‰·˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ì ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ fiÛÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‰‡Ó·ÌË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ıÂ˚΋. ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ KÚ¤ÔÓÙ·. H ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ó›ÎË. Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ ˆ˜ «àe Ì˯·Óɘ» ıÂÔ‡. H ‰‡Ó·ÌË Ù˘ T‡¯Ë˜ ·Áȉ‡ÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ·. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ªÂÏ›‚ÔÈ·˜ Î·È Ù˘ £·˘Ì·ÎÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ‰ÂÈÓfi˜ ÙÔÍfiÙ˘.779 O Ù˘ÊÏfi˜ Oȉ›Ô‰·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ AÓÙÈÁfiÓË ÛÙÔÓ ÿÈÔ KÔψÓfi Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÏÛÔ˜ ÙˆÓ E˘ÌÂÓ›‰ˆÓ. OÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ ˆ˜ ÌÈ·Úfi ÚfiÛˆÔ. \HϤÎÙÚ· (413 . ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.). ·Ó ‚ÚÂı› Ô ÊÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ §¿ÈÔ˘ Î·È ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙË £‹‚·.X. TÔ XÔÚfi ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ó·‡Ù˜ ÙÔ˘ NÂÔÙfiÏÂÌÔ˘Ø ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ï›Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜.X. ÙÔ˘ ·ÔÛÔ‡Ó Ù· fiÏ·. °È· Ó· ¢ԉˆı›. ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹]. MÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË §‹ÌÓÔ. ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘ (409 . Û˘ÓÂÒ˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·85 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ £‹‚·˜. Afi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜. TÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Ô Oȉ›Ô‰·˜ ·˘ÙÔÙ˘ÊÏÒÓÂÙ·È Î·È Ë IÔοÛÙË ·ÂÏÈṲ̂ÓË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô›·ÓÙ·. KÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ ‰È·Ù·Ú¿¯ıËΠ‚›·È· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ŸÙ·Ó Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·ÔηχÙÂÙ·È. Û¯¤ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜-ËıÈ΋˜). ÙÔ˘ A›ÁÈÛıÔ˘ Î·È Ù˘ KÏ˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·˜. Ë ÙÚˆÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ô ËÚˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÎÙ‹ÙË Î·È Ë Â͢Ó¿‰· ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· (Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ) Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ NÂÔÙfiÏÂÌÔ˘. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ fiÏ˘. 85 . ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ·.X. O OÚ¤ÛÙ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ M˘Î‹Ó˜. Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔ1.X. Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ HϤÎÙÚ·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÙÔ˘ ·ÁÓÔ‡ ÂÊ‹‚Ô˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ËıÈο.).) [ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÚÁÔ ‰È‰¿¯ıËΠÙÔ 401 .510 O ̇ıÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ô›ÎÔ ÙˆÓ AÙÚÂȉÒÓ. Ô˘ ‰·ÁÎÒıËΠÛÙÔ fi‰È ·fi Ê›‰È. O Oȉ›Ô‰·˜ ·Ó·˙ËÙ› Úfiı˘Ì· ÙÔ ÊÔÓÈ¿.

Ì ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ. ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ó· ·›˙ÂÈ ÙË Ï‡Ú· ÙÔ˘. fiÔ˘ ÌÂψ‰Èο ÙÔ ·Ë‰fiÓÈ ÎÂϷˉ›. O Oȉ›Ô‰·˜ ËÚˆÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ Á˘. ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜. O ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÂÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Oȉ›Ô‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. O Oȉ›Ô‰·˜ ηÙËÁÔÚ› Î·È Î·Ù·ÚÈ¤Ù·È ÙÔÓ ¶ÔÏ˘Ó›ÎË.X. ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ KÔψÓÔ‡. AÎÔÏÔ˘ı› Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Î·È ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Oȉ›Ô‰· ̤۷ Û ‚ÚÔÓÙ¤˜ Î·È ·ÛÙÚ·¤˜ (‰ÈÔÛËÌ›·)Ø Ô £ËÛ¤·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘. ¢. ÛÙÔÓ KÔψÓfi. ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔ ÎÈÛÛfi. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô¯ˆÚ› ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. O Oȉ›Ô‰·˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ χÙÚˆÛË. O ™ÂÈÏËÓfi˜ Î·È ÔÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ.. ηıÒ˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. 4Ô˜ ·È.N. O KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ «⁄ÌÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜» (1888) Î·È ÛÙË ºÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘ B·ÛÈÏÈ¿ («§fiÁÔ˜ ∑’». 668-719) ∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Ó·. E‰Ò ÂÚȉȷ‚¿˙ÂÈ Ô ‚·Î¯ÈÎfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÔÈ N‡Ìʘ Ô˘ ÙÔÓ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó. M·ÚˆÓ›Ù˘) O ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ˘ÌÓ›. ™Â ¯ÒÚ· ‹Ïı˜. ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ˘fiıÂÛË: O ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ EÚÌ‹˜ ÎϤ‚ÂÈ Ù· ‚fi‰È· ÙÔ˘ AfiÏψӷ Î·È Ù· ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÙË ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘. Ì ÂÍ·›ÛÈÔ˘˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ó. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ›¯ÓË (·fi ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘) ÙÔ˘ ÎϤÊÙË. ñ \I¯ÓÂ˘Ù·› TÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ·˘Ùfi ‰Ú¿Ì·. BȈ̷ÙÈο ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ Ô «¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜» ·fi ÙÔ˘˜ EχıÂÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ÛÙÔ ¿‚·ÙÔ ¿ÏÛÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô Oȉ›Ô‰·˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙÒÛË ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·Ó‡„ˆÛË (·ÊËÚˆÈÛÌfi˜). ÔχηÚÔ. ÊÔÚÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Ì ÙÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ ¯ÒÌ·. ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔ ÎÈ ·’ ÙÔÓ ·Á¤Ú· οı ηٷÈÁ›‰·˜. ÛÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Á˘. ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤ıÚÂ„Â Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. (MÙÊÚ.. Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÓfiËÛÂ. fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. 1906).. ʈÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ηٷÚ¿ÛÈÓ˜ ‚·ıȤ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ XO. 86 . ͤÓÂ. Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ‡ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. Ô˘ ÛÒıËΠËÌÈÙÂϤ˜ (ÛÙ›¯ÔÈ 451). Ì’ ¤ÌÔÚÊ· ¿ÏÔÁ·. ÛÙËÓ K˘ÏÏ‹ÓË Ù˘ AÚ牛·˜. O剛Ô˘˜ âd KÔÏˆÓˇá ¶ÚÒÙÔ ™Ù¿ÛÈÌÔ (ÛÙ.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·86 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Á‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. . ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.

ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ. ÂÓÒ ÔÈ ıÂÔ› ÂÚÓÔ‡Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. Ô˘ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˜ Î·È ›ÛÙ¢ ÛÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ı›Ԣ. Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ì‡ıÔÈ. AÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ËıÔÔÈ›· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. . ŒÙÛÈ. ÏÔÈfiÓ. H ÂÌÌÔÓ‹ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘Ó¤‚·Ï ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÔ Ó· ÂÓÛ·ÚΈı› ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ «Î·ÏÔÜ Ù ÎàÁ·ıÔÜ» Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÚÔˆıËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ȉ¤·. ÔÈ ıÂÔ› ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·87 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Á) X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ¶ËÁ‹ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ›. Â›Û˘. B‚·›ˆ˜. ÂÚÈfiÚÈÛ ٷ ¯ÔÚÈο. ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›·. AÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙÔ ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ó‡̷ Ô˘ ÚÔۤϷ‚Â Ë Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹Ø ¤Ó· Ó‡̷. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·. OÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘.X. Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ). «Ô¥Ô˘˜ ‰ÂÖ ÂrÓ·È». Ë ÌÈ· Ú¿ÍË ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. ‰ËÏ·‰‹. ÎÚÈÙÈ΋ ηıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. H Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ¤˜. ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ì fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯ÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ (ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. H ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Ê‹ÓÂÈ·. ·ÏÏ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿‚Ô˘ÏÔ ÔÓ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ÏÂÙfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÂÏ‹ ۯ‰fiÓ ·Ô˘Û›· ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÙfiÓÔ˘Ø ÁÈ· ÙËÓ ì‰‡ÙËÙ· (=ÁÏ˘Î‡ÙËÙ·) Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «Ì¤ÏÈÙÙ·Ó». M ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ÛÙ· ‰Ú¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á ÛÙË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÔÊfiÎÏÂÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ı· ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÓıÚˆÈṲ̂ÓÔÈ. fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ. AÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜Ø ·Ú¿ Ù·‡Ù·. ¢›‰·Í ÚÒÙÔ˜ ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˘fiıÂÛË. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. 87 . Î·È fi¯È fiˆ˜ ›ӷÈ. ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙ‹ Î·È Î·ıȤڈÛ ÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·. EÈÛ‹Á·ÁÂ. ·‡ÍËÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ·fi 12 Û 15 Î·È ¤‰ˆÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.

X. ∏ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ. EéÚÈ›‰Ë˜ (485-406 . EȉfiıËΠÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ \OÚ¤ÛÙÂÈ·˜ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ∂χıÂÚË ·fi‰ÔÛË ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ÂȉÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ÌÈÛÔÁ˘ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËı‹˜Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. ŒÙÛÈ. fiÔ˘ Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 406 . ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ·. Ô ÔÈËÙ‹˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÙÔ˘ ^ƒ‹ÛÔ˘. ‰È·Ù‹ÚËÛ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘.. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ÛÙÔÓ ÚÔ·ÁÒÓ· ÙˆÓ MÂÁ¿ÏˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›ˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂΛӢ. Œ˙ËÛ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙË ÛËÌ¿‰Â„·Ó Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜. OÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ XÔÚfi Î·È ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÊ¿ÓÈ·. ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘. Ë ÔÔ›· ›¯Â ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 88 . ‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È 92 ¤ÚÁ·. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È 18 ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ (Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·’ ·˘Ù¤˜. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ MÓ‹Û·Ú¯Ô˘. H ÚÒÙË ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î. ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜. ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÚÒÙÔ˜. ÙÔÓ AÓ·Í·ÁfiÚ·.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·88 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 3. H ·Á¿Ë Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ηıÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ∞Ú¯¤Ï·Ô˘. Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. Ô˘ ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ¤Úȉ˜. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›. ∞ÓÔȯÙfi˜ ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∞ı‹Ó·˜. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 455 . fï˜. ·›¯Â ·ÓÙÂÏÒ˜ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. O ıÚ˘ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜.¿. οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ‰·ÎÚ‡ÛÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› Â›Û˘ 117 ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. T‡Ô˜ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ —›¯Â Ï›ÁÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜—.X. ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ) Î·È ¤Ó· Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· (∫‡Îψ„). ∏ Ó¤· Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ·ÏÏ¿ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ºÏ‡· (÷ϿӉÚÈ). O ™ÔÊÔÎÏ‹˜. Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ (ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·). ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi˜ Î·È ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ˜. ∆Ô ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠¿ÊıÔÓË ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁ›·. Ì ¤ÓıÈÌË ÂÚÈ‚ÔÏ‹ Ô ›‰ÈÔ˜.X.

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘.234 TÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ Õ‰Ú·ÛÙÔ˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È. ™ÙËÏÈÙ‡ÔÓÙ·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Â͢ÌÓÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ ¢ËÌÔÊÒÓÙ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·˜. ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ· Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ›.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·89 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÚÁ· Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Û ·˘Ù¿ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ·Ë¯Ô‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û Ôϛ٘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿Ø ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ‰Â ¯·Ú›˙ÂÈ ÚÔÓfiÌÈ· ·Ú·¿Óˆ ÎÈ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ fiÏÔÈ. ^HÚ·ÎÏÂÖ‰·È (430 . ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÛÙÔÓ £ËÛ¤· ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ÂÈÚ‹ÓË. K˘Ú›·Ú¯Ô˜ Ô Ï·fi˜. ͤÓÂ. ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ AÏÎÌ‹ÓË Î·È ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ IfiÏ·Ô. ∏ ∞ı‹Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈο ΢Úȷگ› ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ÎfiÚË ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ £ËÛ¤·˜. Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂˘Ú˘Ûı¤· Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¢›·. (IΤÙȉ˜. 89 . ˆ˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ·ÓıÚˆÈÛÙ‹˜. ÙÔ˘ ÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·˜ Ù˘. ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÔ̤ӈÓ.ÂÚ›Ô˘). H M·Î·Ú›·. ·Ê¤ÓÙË Â‰Ò ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Î·Ó˜ Ï¿ıÔ˜Ø Ï‡ÙÂÚ‹ ’Ó·È Ë fiÏË ÎÈ ¤Ó·˜ ÌÔÓ¿¯· ‰ÂÓ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ¿ÂÈ. ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓ·. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi Ó‡̷. ∞ÔÙÂÏ› ÂÁÎÒÌÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. 403-410. ·ÊÔ‡ Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜ ÓÈÎÈ¤Ù·È ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È. Ô Ì˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÛÙ. ÂÚ›Ô˘). K·È ÚÒÙ·.X.X. ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹.055 ∆Ô ¤ÚÁÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. T. √ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÂÈÚËÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷. PÔ‡ÛÛÔ˜) O £ËÛ¤·˜. ÌÙÊÚ. ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ. ·Ú¤¯ÂÈ ¿Û˘ÏÔ ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ AÚÁ›ˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË £‹‚· Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÒÛÙ ӷ Ù·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ›. ^IΤÙȉ˜ (424 . ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.

X. ˆ˜ Ï¿Ê˘Ú· ÙˆÓ A¯·ÈÒÓ. TÚˇˆ¿‰Â˜ (415 . ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ NÂÔÙfiÏÂÌÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ Ù˘ TÚÔ›·˜. 90 . TÔ ˘„ËÏfi ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ¤·ÚÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÈˆÚÂ›Ù·È ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÓÈÎË̤ÓÔ˜. ÎfiÚË ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘. ^Eο‚Ë (426 ‹ 424 . ÚÔ‰fiÙË ¶ÔÏ˘Ì‹ÛÙÔÚ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ‰fiıËΠˆ˜ Ï¿Ê˘ÚÔ ÛÙÔ ¡ÂÔÙfiÏÂÌÔ.332 √ fiÓÔ˜ Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙˆÓ TÚˆ·‰ÈÙÈÛÛÒÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÎÏ·‚È¿ Ì·˙› Ì ÙËÓ Eο‚Ë. Ô fiÏÂÌÔ˜ Ì ٷ Ô‰˘ÓËÚ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ʤÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤و˜ ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Ì ÙËÓ ∂ÚÌÈfiÓË. ÂÚ›Ô˘).X. H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ £¤Ùȉ·˜. Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹Ó Î·È ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÛÒ˙ÂÙ·È. ÙË ÌÈÛ› Î·È ı¤ÏÂÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜. ÙÚ·ÁÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›·˜. Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶ËϤ·.295 ∏ ÁËÚ·È¿ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÚÔÊËÙ‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ (ıÂÔÔ›ËÛË) Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ AÓ‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙË MÔÏÔÛÛ›· (◊ÂÈÚÔ). Ë ÔÔ›· ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙÔ˘˜ A¯·ÈÔ‡˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤·.X. ÌÂÙ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜. ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. O AÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·90 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ∆· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙ·ÙË ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘. A \ Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë (425 . ÙÔ MÔÏÔÛÛfi. OÈ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ∏ ∂ÚÌÈfiÓË. ÁÈÔ ÙÔ˘ A¯ÈÏϤ·. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÙËÓ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË. H fiÏË ÔÏfiÎÏËÚË Ù˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ˆ˜ «àe Ì˯·Óɘ ıÂÔÜ».). ·¤ÎÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈÔ.288 ™ÙÔ ‰Ú¿Ì· ·˘Ùfi Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ÙËÓ AÓ‰ÚÔÌ¿¯Ë Î·È ÙËÓ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·. H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·.). ÂÓÒ Ô ¶ËϤ·˜ Î·È Ô XÔÚfi˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ıÚ‹ÓÔ. ÚÔ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛÌ· Ù˘ ™ÈÎÂÏÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. OÈ TÚˆ·‰›ÙÈÛÛ˜. Ë ¿ÙÂÎÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¡ÂÔÙfiÏÂÌÔ˘. ŸÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÓÔ‡ ÁÈÔ˘ Ù˘ ¶Ôχ‰ˆÚÔ˘. TÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ·È¯Ì·ÏˆÛ›·˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎË̤ÓÔ˘˜. Ù˘ÊÏÒÓÂÈ Ì ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ·¿ÙË ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ‰È¢ıÂÙ› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·: ·ÚËÁÔÚ› ÙÔÓ ¶ËϤ·. Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë Î·È ÙˆÓ TÚÒˆÓ. Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ô OÚ¤ÛÙ˘ ·¿ÁÂÈ ÙËÓ EÚÌÈfiÓË Î·È Ô ¡ÂÔÙfiÏÂÌÔ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Ì ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘. ∆ÂÏÈο. Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙ›. ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘. ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ Ù˘ AÓ‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. Î·È ÙË ÌÂٷ̤ÏÂÈ· Ù˘ EÚÌÈfiÓ˘.

·›ÚÓÂÈ Á˘Ó·›Î· ÙË Ì¿ÁÈÛÛ· M‹‰ÂÈ·.).. ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ KÚ¤ÔÓÙ· ÁÂÚ‹ ÊfiÓÈÛÛ·. ÁÂÓÓÔ‡Û˜. H ÊÚ¿ÛË Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ÙÚ·ÁÈ΋ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë.. ·fi KÔÚ›ÓıȘ Á˘Ó·›Î˜... ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË.. ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ AÈÁ¤·.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·91 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ EYPI¶I¢H™.) Î·È ‚) ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.. Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ŒÍÔ‰Ô ÙˆÓ TÚ÷ˆ¿‰ˆÓ...ÂÍ.. AÚÌÔÓ›·. ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·.. ÛÙËÓ Aı‹Ó·. Ï›ÂÙ·È (··ÚÓË̤Ó˘) ÂΛ Ô˘ ÏÂÓ ˆ˜ ÙȘ ÈÂÚ¤˜ Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÂÓÓÈ¿ ¶ÈÂÚ›‰Â˜ MÔ‡Û˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÂΉ›ÎËοÔÈÔ Î·ÈÚfi Ë ÂÓÙ¿Í·ÓıË Û˘.... ηٷʇÁÂÈ Ì ¿ÚÌ·. ÌÙÊÚ. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ I¿ÛÔÓ·... Ô ÔÔ›Ô˜ Á¤Ú·Û ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ηٷÛÙÚÔʤ˜: ·) ÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ TÚÔ›·˜.. Ú·ÙÒ‰Ë Ú¿ÍË: ÚÔη(M‹‰ÂÈ·. Ì ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.. 1256 Î.. 91 . °. fiÔ˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ KÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ TÔ˘ EÚ¯ı¤· ·fiÁÔÓÔÈ. ™ÂʤÚ˘. ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ IˆÏÎÔ‡. ÛÙ. ∂›Ó·È ˘¿ÚÍÂȘ ¢¿ÏˆÙ˜ Û οı ›‰Ô˘˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÌ·È· ÙˆÓ ·ıÒÓ ÙÔ˘˜. ÎfiÚË ÙÔ˘ AÈ‹ÙË ·fi ÙËÓ KÔϯ›‰·. fiÔ˘ Ô ÂÌÚËÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘. Ô˘ ·’ ÙËÓ ·¿ÙËÙË ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ÙËÓ ÈÂÚ‹ Û·˜ ÁË ÙÚ˘Á¿Ù ÙË ‚·ı‡‰ÔÍË ÛÔÊ›·Ø Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÂÁηٷ̒ ·‚Úfi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ ·Èı¤ÚÈÔ Ì¤Û· Îϛ̷.X.. ¢ÈˆÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÏ›· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ... M‹‰ÂÈ· (431 . ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏ›·. Î·È ÛÊ¿˙ÂÈ ¤ÂÈÙ· ·fi Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÛÙÚÔʤ˜ Ù· ›‰È· Ù˘ Ù· ·È‰È¿.. Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ·Ú·Á‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ˘ ‰¤Ú·ÙÔ˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ˘ÌÓ› ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ‰ÒÚ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ó·Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ·Í›Â˜. °Ï·‡·ÔÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Ò˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙ›· ı· ‰Â¯ı› ÙË ÛÙ˘Î˘... Ú‹˜ ·ÓÙÈ˙‹ÏÔ˘ Ù˘. ·Ú¤¯ÂÈ ¿Û˘ÏÔ. Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ·’ Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÛ›˜ ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ·˘Ù‹ ÎÈ ÔÈ ÁÈÔÈ ÙˆÓ Ì·Î·Ú›ˆÓ ıÂÒÓ. HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ K·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ °ã. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›. ∏ ÂÚˆÙÈ΋ ·Ú·ÂÛ‡.. ∆· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰Ú·Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜.. Ô˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ I¿ÛÔÓ·..419 O I¿ÛÔÓ·˜.... Ô˘ ÙÔ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÊÙÂÚˆÙÔ› ‰Ú¿ÎÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (ÛÙ.X.. ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û ÙÂ.. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ 414 . ¶. A£HNAIO™ °¤Ú·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ù˘ TÚÔ›·˜ Î·È ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. §ÂηÙÛ¿˜) Ï› Ì ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ӷ O XÔÚfi˜. 824-833.

√ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Õ‰ÌËÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ º¤Ú˘ Â›Ó·È ÚfiÛˆ· ÁÂÌ¿Ù· ÂÁˆÈÛÌfi Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ËÚˆÈο. ηٷÚÈ¤Ù·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.163 ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ı˘Û›· Ù˘ ÕÏÎËÛÙ˘. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ‰ÂÈÏ›·.). Ì ۯ¤‰ÈÔ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘. ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ Ù·‡ÚÔ˜.. ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ IfiÏ˘ÙÔ fiÙÈ ÚÔÛ¤‚·Ï ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. O £ËÛ¤·˜ ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È. ÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ºÔ›ÓÈÛÛ·È (409-408 . √ Ì¿ÓÙ˘ ∆ÂÈÚÂÛ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ûˆı› Ë £‹‚·. fï˜. ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·.X. ∆· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ‰ÚÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜.766 H ÙÚ·Áˆ‰›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ı˘Û›· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ªÂÓÔÈΤ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘. √ ∫Ú¤ÔÓÙ·˜ ·ÚÓ›ٷÈØ Ô Ó¤Ô˜. Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. òAÏÎËÛÙȘ (438 . Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Õ‰ÌËÙÔ˘. ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ Ó·Úfi. O IfiÏ˘ÙÔ˜ ʇÁÂÈ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜. √ XÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·È¯Ì¿ÏˆÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ºÔÈӛ΢. \IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ì âÓ AéÏ›‰È (406 . ¤ÊÙÂÈ ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ Ù›¯Ë Î·È Á›ÓÂÙ·È Û‡Ì‚ÔÏÔ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË. ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.X. ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘. ÂÓÒ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ó·ڋ˜ ÕÏÎËÛÙ˘. H ÕÏÎËÛÙË ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· Î·È Âı·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜.). ÁÈÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ £ËÛ¤· Î·È Ù˘ AÌ·˙fiÓ·˜ IÔχÙ˘. ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¤ÔÓÙ·. ‰È‰¿¯ÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹).X.X. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙË ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ı¿ 92 . ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. O ÔÈËÙ‹˜ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙˆÓ §·‚‰·ÎȉÒÓ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÎÚÂÌ·ÛÙ›. Ë ÔÔ›· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ‰ÂÈÏÔ›. ‰¤¯ÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· Ó· Âı¿ÓÂÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔ‰›‰ÂÙ·È. ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ËÚˆÈÎÔ›. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £¿Ó·ÙÔ.466 ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜: H º·›‰Ú·. O HÚ·ÎÏ‹˜. O £ËÛ¤·˜ ıÚËÓ› Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘Á¯ÒÚËÛË. ͷӷʤÚÓÂÈ ÙËÓ ËÚˆ›‰· ·fi ÙÔÓ K¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ. ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ·Ú¿ÊÔÚ· ÙÔÓ πfiÏ˘ÙÔ. Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË ‰È·Ì¿¯Ë EÙÂÔÎÏ‹ Î·È ¶ÔÏ˘Ó›ÎË. Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÛÙÔ £ËÛ¤· ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· Î·È ·ıˆfiÙËÙ· ÙÔ˘ IfiÏ˘ÙÔ˘. O ÔÈËÙ‹˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ¿ıË Î·È ı˘Û›Â˜. H ÕÚÙÂÌË. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ º¤ÚË Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·92 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ^IfiÏ˘ÙÔ˜ (428 .629 √ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ηÏ› ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰· ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. AÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙÔ £ËÛ¤· fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜.). ∂›Ó·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fï˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ·‰‡Ó·ÌÔÈ.

Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÚÔÛˆÈ΋ ·ÏÏ¿ Û˘ÏÏÔÁÈ΋. ÂÚ›Ô˘). O OÚ¤ÛÙ˘ ‹Á ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶˘Ï¿‰Ë. ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó fiÏÔÈ. Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·. ÁÈÔ˜ Ù˘ ∫Ú¤Ô˘Û·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. O ÿˆÓ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. H ÎÏÔ‹ ÙÔ˘ Ífi·ÓÔ˘ ·fi ÙÔ Ó·fi Á›ÓÂÙ·È Ì ٤¯Ó·ÛÌ·. ÂÓÒ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÔÚÁ›˙ÂÙ·È. √È ËÁ¤Ù˜ fï˜ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı˘Û›·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Û‡Ìʈӷ Ì ¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘ AfiÏψӷ. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ï¿Ó˘ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„˘. fiÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ô ªÂӤϷԘ Ó·˘·Áfi˜.X. ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙË Ì·Ó›·.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·93 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÕÚÙÂÌË. Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›. ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ÁÂӿگ˘ ÙˆÓ IÒÓˆÓ. ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ıÂfi ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ÁÈ· ¯ÚËÛÌfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ·Ó ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·È‰›. ∆Ô ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ. ÌÂÙ¿ ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰·. ÎfiÚË ÙÔ˘ EÚ¯ı¤·.622 √ ÿˆÓ·˜. ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ AıËÓ¿˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi ı·‡Ì· Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ¤ÚÁ· ÏÂÎÙ¿Ó˘. ·Ú·ÓfiËÛ˘ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Û ÙÚ›· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù‡¯Ë ˆ˜ Ô Í¤ÓÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ë ›‰È· Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ. ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓË ˆ˜ ȤÚÂÈ· Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∆·‡ÚˆÓ ÛÙËÓ KÚÈÌ·›·. òIˆÓ (418/417 . ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·. ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ EÏÏËÓ›‰ˆÓ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡). \IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ì âÓ T·‡ÚÔȘ (413-412 .499 ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·. ∏ Ï¿ÓË. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌËÙÚÔÎÙÔÓ›·˜.). ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ÿˆÓ·. ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘.692 ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ̇ıÔ˘.X. ÔÚÁÈṲ̂ÓË. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ‰È·Ú·¯ı› ÊÚȯÙfi˜ ÊfiÓÔ˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ÌËÙÚÔÎÙÔÓ›· ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˘. ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ •Ô‡ıÔ. ^EϤÓË (412 . ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂ϤÓË ˘Ô¯ÚˆÓfiÙ·Ó Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ £ÂÔÎχÌÂÓÔ.). ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. H Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ AıËÓ¿˜ («àe Ì˯·Óɘ ıÂfi˜») ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰›ˆÍË. ∏ ∫Ú¤Ô˘Û·. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ·ÏÏ¿ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ £fi·ÓÙ·˜ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·. ∏ ∫Ú¤Ô˘Û·. Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ô ÔÈËÙ‹˜. Â›Ó·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ √Ú¤ÛÙ˘. Ë ∂ϤÓË ‰ÂÓ ‹Á ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È ÔÈ ıÂÔ› ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶¿ÚË ÚÒÙ· Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙÔ ªÂÓ¤Ï·Ô ¤Ó· ›‰ˆÏfi Ù˘. √ ∞fiÏψӷ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ô ÿˆÓ·˜ Â›Ó·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·. ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ËÚˆÈ΋ χÛË: ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÙfiËÙË ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. Î·È Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ ÙÔ Ífi·ÓÔ (= ͇ÏÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· < ͤˆ) Ù˘ ı¿˜.X. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂ϤÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. Î·È Ô ªÂӤϷԘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÛÎÔÙˆı›. O £fi·ÓÙ·˜ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙË ı¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ (ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ó‡ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚Îfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›· ÁÈ· ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ¶·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·¿Ù˘ Î·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ 93 .

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.¿. ™ÙË ÓÂfiÙÂÚË Ô›ËÛË. Ô˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ◊Ú·˜ ÙÔ‡ ÚÔοÏÂÛÂ Ë §‡ÛÛ·. Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ô›ËÛË ÔÈ: P. P. ∆· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fï˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.X. ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î·È ÙË ıÂ˚΋ ηٿڷ Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÚˆÈÎfi Á¤ÓÔ˜. «ó˜ àe Ì˯·Óɘ ıÂÔ›». E˘ÚÈ›‰Ë˜ (TÚ÷ˆ¿‰Â˜. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜. ÂÚ›Ô˘). O ̇ıÔ˜ Ù˘ EϤÓ˘ ÂÓ¤Ó¢Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜. ^HÚ·ÎÏɘ (417 . ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘. EχÙ˘.J. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¤ÛˆÛ (ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹). Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ô °. £ÂfiÎÚÈÙÔ˜. Apollinaire. ı· ¤ÚıÂÈ ÙÂÏÈο fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ £ËÛ¤·.¯. Jouve. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. M·˙› Ô‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. Ô ÕÁÁ. ÙÔÓ ›ıÔ˘Ó Ó· ·ԉ¯ı› ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ.»). ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √È ÌÂÙ·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÙÂÚÔ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ô˘ fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. Ô °. IÛÔÎÚ¿Ù˘. ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜ («¶·ÏÈÓˇˆ‰›·»). AÈÛ¯‡ÏÔ˜ (\AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ). 94 . Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ™ÂʤÚ˘ («…ÁÈ· ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·‰ÂÈ·Ófi. G. fï˜. EÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ˘˜ Ê˘Á¿‰Â˜. O ÔÈËÙ‹˜-ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ (ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «àe ÛÎËÓɘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜» ÁÈ· ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘) ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ Î·È Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ (. Ì ÙÚfiÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ. ΢ÚȇÂÙ·È ·fi Ì·Ó›· («ª·ÈÓfiÌÂÓÔ˜» Â›Ó·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜). ÌÂÙ·ÛÙÚÔʤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ^EϤÓË).. Ô T. ÌËÙÚÔÎÙÔÓ›·. fï˜. de Banville Î. Th.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·94 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ‰Ú·ÂÙ‡ԢÓ. ÙÈ̈ڛ· ‡‚Úˆ˜). ÁÈ· ÌÈ·Ó EϤÓË. ·‰ÂÏÊÔ› Ù˘ EϤÓ˘. °ÔÚÁ›·˜ (^EϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ). Ô O‰. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1428 √ ‹Úˆ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Õ‰Ë Î·È ÛÒ˙ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ MÂÁ¿Ú· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ Ì·Ó›· ÙÔ˘ §‡ÎÔ˘. AÏη›Ô˜. P›ÙÛÔ˜. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹.. ÔÈËÙ¤˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔÈ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘: ŸÌËÚÔ˜ (\IÏÈ¿‰· Î·È \O‰‡ÛÛÂÈ·). ·ÏÏ¿ ÔÈ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ (K¿ÛÙˆÚ Î·È ¶ÔÏ˘‰Â‡Î˘). H ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ˆÚ·›·˜ EϤÓ˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜. de Ronsard. ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ô HÚ·ÎÏ‹˜ ·fi ÙÔ Ì›·ÛÌ·.

Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ™ÂÈÏËÓfi. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ¢ÙÚ¿ÂÏÔ ÙÚfiÔ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ K˘ÎÏÒˆÓ Î·È Ë Ù‡ÊψÛË ÙÔ˘ ¶ÔχÊËÌÔ˘ (È O‰‡ÛÛÂÈ·˜).. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 709 E›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›. Ì ¤Ó· ÊÙˆ¯fi ·ÁÚfiÙË Î·È ˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Û ÌÈ· ηχ‚· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË ˆ˜ «àe Ì˯·Óɘ ıÂfi˜». Ô ıÂfi˜ ·˘Ùfi˜ fï˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÁËÙÔ˜ Î·È ÂΉÈÎÂ›Ù·È ÊÚÈÎÙ¿: ÙÈ̈Ú› ÙËÓ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÓÂ˘Ï·‚‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÓı¤·.). ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·fi Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ‰Ú¿Ì·Ù· Ì ı¤Ì· ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎfiØ ‰È‰¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹). √ ∫‡Îψ·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ™·Ù‡ÚÔ˘˜.). H χÛË ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔ˘˜. ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ EϤÓË.). ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÎÛÙ·Ûȷ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Â˘Ï¿‚ÂÈ·.693 ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. TÔ ËıÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·. H ÂÚÈÏÔ΋ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ AfiÏψӷ.X. Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ.X. ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌËÙÚÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ \HϤÎÙÚ·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘. ‰›ÎË OÚ¤ÛÙË ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÈÛÔ„ËÊ›·). ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ‚·Î¯È΋ Ì·Ó›· ηÈ. K‡Îψ„ (410 . B¿Î¯·È (406 .392 √ ÔÈËÙ‹˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ıÂfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔ ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ KÏ˘Ù·ÈÌ‹ÛÙÚ·˜ Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ (Á¿ÌÔ˜ HϤÎÙÚ·˜ Ì ¶˘Ï¿‰Ë. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 996 TÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ K («¢ÔÏÒÓÂÈ·») Ù˘ IÏÈ¿‰·˜. Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ EÚÌÈfiÓË. Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘. O ·Ï·˙ÔÓÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ P‹ÛÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ TÚÒˆÓ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔ ¢ÈÔÌ‹‰Ë. ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‹ ÙËÓ Ï¿ÓË. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 95 .359 TÔ ı¤Ì· Ù˘ HϤÎÙÚ·˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËÎÂ Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜ (XÔËÊfiÚÔÈ) Î·È Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜. ÙÈ̈Ú› ÙËÓ ‡‚ÚË Î·È ·Û¤‚ÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÓı¤·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘˜ MÂÓ¤Ï·Ô˘. ∆ËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ A›ÁÈÛıÔ˘ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ OÚ¤ÛÙË Î·È ÙÔÓ ¶˘Ï¿‰Ë ηÈ.X. O OÚ¤ÛÙ˘ Î·È Ë HϤÎÙÚ· ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ AÚÁ›Ԣ˜. ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜. ‰È·ÌÂÏ›˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ AÁ·‡Ë Î·È ÙȘ µ¿Î¯Â˜-ª·ÈÓ¿‰Â˜. Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜. √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ËÚˆ›‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜: E›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË.). KÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ËıÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂΉ›ÎËÛ˘. ›Ûˆ˜ 413 . ̠ϢÎfi Á¿ÌÔ.X. Ô˘ Â‰Ò fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·95 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ \HϤÎÙÚ· (417. ^ƒÉÛÔ˜ (408 .X. \OÚ¤ÛÙ˘ (408 . ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ∫·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÔ˘. ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜.

fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛÂ Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙËÓ ¶ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ (1453· 30). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÎÔÈÓfi Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·Ó Ô ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ Î·È Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·96 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Á) X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘ √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ñ ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ (Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÔÚÈÎÒÓ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. fiÏÂÌÔ. ηٷ‰Èο˙ÂÈ. Û˘˙ËÙ¿ÂÈ. ·Ó‰ÚÈÎÔ‡˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛԢ˜. Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ fiÛÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ñ η٤‚·Û ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‚¿ıÚ· ÙÔ˘˜. ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Û ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋. Ì ÙÔÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÏÔÁÔ Î·È Â›ÏÔÁÔ. «ï ÙÚ·ÁÈÎÒÙ·ÙÔ˜ ÙáÓ ÔÈËÙáÓ». ·ÚÂÙ‹ Î·È Î·Î›· . Ì ‰È¿¯˘ÙË ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ÈÎÚ›·˜. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·. Ú·ÎÙÈÎfi˜ ‹ ıˆÚËÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜. ñ ‰È·Û··Û ٷ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ñ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹ ̇ıˆÓ). ∆Ô ı¤·ÙÚfi ÙÔ˘. ÔÈÎÂ›Ô Î·È Û˘Ó¿Ì· ÈÎÚfi. ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ›‰Ô˜ Ì ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó·Ó¤ˆÛË: ñ ·Ó¤Ù˘Í ÙË ‰Ú¿ÛË. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ 96 ñ ñ ñ ñ ñ ñ π‰¤Â˜-ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·-·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ¶·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜. fiÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ñ ¢‡Ó·ÌË ·ıÒÓ Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÍ·Ï›ÊÔ˘Ó ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·ÛÙÚÔʤ˜ ñ ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ˆ˜ ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ fiÚÈÔ. ·ıËÓ·˚Îfi ·ÚÂÏıfiÓ. ·ıËÓ·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· ¢ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi. Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ. ∂›Ó·È ı¤·ÙÚÔ ¿ıÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı¤·ÙÚÔ È‰ÂÒÓ. HÚˆÈÛÌfi˜ ¡ÔÛÙ·ÏÁ›· ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂Èı˘Ì›· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ıÚËÛΛ·˜. ÙËÓ fiÏË. ¢·›ÛıËÙÔ˜ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÏËÍË Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ·È‰Â›·. ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ˆ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. B·ı‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ÒÛÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ñ∞ÂÈÏ‹ ÊfiÓˆÓ. ÊÔ‚ÂÚÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶¿ıÔ˜-·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜ ñ ¶fiÓÔ˜ ·fi ¤ÚˆÙ·. ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. ñ ·‡ÍËÛ ÙȘ Ï˘ÚÈΤ˜ ÌÔÓˆ‰›Â˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ. ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ÊÈÏÂÈÚËÓÈÛÌfi˜ £˘Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ñ ÂÓ›Û¯˘Û ٷ ̤۷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ («àe Ì˯·Óɘ ıÂfi˜»). OÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ı·ً ·’ fiÛÔ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ Ô‰˘ÓËÚfi ¿ıÔ˜ Ì ÙËÓ ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. Ï¿ÓË. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. øÛÙfiÛÔ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÁÓ‹˜ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù·: ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·.

TÚ·Áˆ‰›Â˜ ¤ÁÚ·„Â. 97 .X.X. ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÚ¯¤Ï·Ô˘ (fiˆ˜ Î·È Ô E˘ÚÈ›‰Ë˜). ÙÂÏ›ˆ˜ ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¤˙ËÛ·Ó: Ô NÂfiÊÚˆÓ ·fi ÙË ™È΢ÒÓ·. Â›Û˘. E›Û˘. Ì ÌfiÓË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë (438 . OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È «‰Ú¿Ì· ÛÂÈÏËÓÈÎfi». TO ™ATYPIKO ¢PAMA TÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÙÔ ™(Â)ÈÏËÓfi1. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∆ÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Î·È Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. Î·È Ô KÚÈÙ›·˜ (450-403 .X. O ÔÈËÙ‹˜ ¤ı·Ó ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ·. Ô ÿˆÓ ·fi ÙË X›Ô. Ô A¯·Èfi˜ ·fi ÙËÓ EÚ¤ÙÚÈ· Î·È Ô AÁ¿ıˆÓ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. M ÙÔÓ AÁ¿ıˆÓ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÙÔÏÌËÚÔ› ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ›..X.X. Ô A¯·Èfi˜ (484-401 . fï˜. EÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¶Ú·Ù›Ó·˜ Ô ºÏ(Â)È¿ÛÈÔ˜.). ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ AÁ¿ıˆÓ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Ï·ÙˆÓÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔÓ. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜Ø ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ‹Á·Á ٷ ÂÌ‚fiÏÈÌ·. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ™Â fiÏÔ ÙÔÓ 5Ô ·È.) Î·È Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜. H ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ™·Ù‡ÚˆÓ ηıfiÚÈ˙ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉÒÓ ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·˜. OÈ ÔÈËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡°ÓˆÚ›ÛÌ·Ù· 1. ÙÔ 405 . Û ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ (\AÓı‡˜) Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È fi¯È ·Ṳ́ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ™˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙ›·˜. Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· (fragmenta) ‹ Ù›ÙÏÔÈ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È.X. ¿ÚÂÛ·Ó Ôχ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. K·Ù·ÁˆÁ‹ K˘ÚÈfiÙÂÚ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó: Ë ÌfiÓÈÌË ¯Ú‹ÛË XÔÚÔ‡ ™·Ù‡ÚˆÓ. ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ¤Ó· Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. ˆ˜ Ù˘ÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ Û·Ù˘ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ·fi ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ‰ÔÌ‹ Ù˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·97 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ 4..).). ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ. Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜.X. ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÈËÙ¤˜. AıËÓ·›Ô˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙ‹˜. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. II. . Ë ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. °È· ÙÔÓ AÁ¿ıˆÓ· Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜. ÂÚ›Ô˘. ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (416 . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. . Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ΈÌÈÎfi ·ÓÙ›‚·ÚÔ.

‚ˆÌÔÏÔ¯›Â˜. Ë Î·Ù·ÙÚfiˆÛË ÙÂÚ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ. fiˆ˜ Ô HÚ·ÎÏ‹˜1.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·98 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Û·Ó ÙȘ ›‰È˜ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ·.¿.¯. O ‹Úˆ·˜. Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ ‰ÔÏÔÏfiÎÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ \I¯Ó¢Ùa˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó âÌ̤ÏÂÈ· (âÓ + ̤ÏÔ˜ = ·ÚÌÔÓ›·). TÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ¤¯ÂÈ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜Ø Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Úfi‰ÈÓË ¿Ô„Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜. ÛÎfi¢ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜. Ù· ›‰È· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ¯ÔÚfi. Ë ÔÔ›· ·ÓÙȉڿ ·ÚÓËÙÈο.X. . ÂȉÂÈÎÙÈΤ˜ ÔÚ¯‹ÛÂȘ Î. 98 . TÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. Ë Ì·Á›· Î·È ÙÔ ı·‡Ì· (. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ٷ ›‰È· ۯ‰fiÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÙÔ Á¤ÏÈÔ. Afi ÙÔ 340 . TÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ·ÏÏ¿ Ì ÚfiÛˆ· ʷȉÚÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. H ΈÌÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜. fiÙ·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· Âͤ‚Ú·Û ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ÙË ¢·Ó¿Ë Î·È ÙÔ ÌˆÚfi. ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ÏÂÁfiÙ·Ó Û›ÎÈÓÓȘ (·fi ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ™›ÎÈÓÓÔ) Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Úˆ‰›· Ù˘ ÛÂÌÓ‹˜ fiÚ¯ËÛ˘ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÌÂÚÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ (ÂÚ›Ô˘ 90) ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÈÎÙ˘Ô˘ÏÎÔ‡˜ (= ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‰›ÎÙ˘·) ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ·˘ÚÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ʈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. OÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ΈÌÈο ÚfiÛˆ· Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ fï˜ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ (. EÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› Û˘ÓÔÏÈο. ◊Ù·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ Û ¤ÎÙ·ÛË Î·È ·Ïfi ÛÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘Ø ·Ô˘Û›·˙ ÙÂÏ›ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· (·ÓÔȯً ‹ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·) ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. fï˜. ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·: ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹‰Ë ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ô˘. Ì ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÈÎÔ‡ ·˘ÏÔ‡ Î·È ÛÎÔ‡ÊÔ˘ Ô˘ οÓÂÈ ·fiÚ·ÙÔ fiÔÈÔÓ ÙÔÓ ÊÔÚ¿ÂÈ). Â›Û˘. Ë A›Á˘ÙÔ˜ Î. 1.X. ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎˆÌˆ‰›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ (Â›Î·ÈÚË Û¿ÙÈÚ·). ™ÙÂÚÂfiÙ˘· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÓ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÎˆÓ.). XÒÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÂÍÔ¯‹ ‹ Â͈ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÂΛÓË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·. fiˆ˜ Ë §È‚‡Ë.¯. Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ·‰ËÊ·Á›· (= Ï·ÈÌ·ÚÁ›·) Î·È ÙËÓ ÔÈÓÔÔÛ›·. ™ÙÔ˘˜ \IÛıÌÈ·ÛÙ¤˜ (100 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ›¯ÔÈ) ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ ÔÈ ™¿Ù˘ÚÔÈ „¤ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ. H fiÚ¯ËÛË ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ XÔÚÔ‡. Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· A˘ÙfiÏ˘ÎÔ˜ Âȉ¤ÍÈÔ˜ ÎϤÊÙ˘. ÁÈ·Ù› ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ IÛıÌ›ˆÓ. YfiıÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤· Û ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ·. Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ÎÚfiÙÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ. ·ÊÔ‡ ÙÔ fiÏÔ ı¤·Ì· ÙÂÏ›ˆÓ Ì οÙÈ Â‡ı˘ÌÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı›. Ô ™›Û˘ÊÔ˜ ·ÓÔ‡ÚÁÔ˜. Afi Ù· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÛÒıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ÌfiÓÔ Ô K‡Îψ„ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ̤ÛÔ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜. ÔÈΛ· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Û·Ù˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. O ™ÂÈÏËÓfi˜ ÔÏÈÔÚΛ ÂÚˆÙÈο ÙË ¢·Ó¿Ë.¿. fï˜. Ô EÚÌ‹˜ ıÂfi˜ Ù˘ ÎÏÔ‹˜ Î·È Ù˘ ·¿Ù˘.

) Î·È ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ Â›‰Ô˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ AÚ¯›ÏÔ¯Ô. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ Ϸ˚Τ˜ Έ̈‰›Â˜. Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó Î·È Ì Ô͇ÙËÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÒÌ·Ù·. ¶Úfi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ Έ̈‰›·˜ H ΢ڛˆ˜ Έ̈‰›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ.X. ¶ÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ›ӷÈ: ñ H ÌÂÁ·ÚÈ΋ Ê¿ÚÛ·: ™‡ÓÙÔÌË ÂÈÚ·ÎÙÈ΋ Έ̈‰›·. ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÔÈ ÎˆÌ·ÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò·. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ÚÒÙÔ˜ Έ̈‰›Â˜ (580 . ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÒÌÔ˘. Έ̿˙ˆ = ‰È·ÛΉ¿˙ˆ. ¯˘‰·ÈÔÏÔÁ›·. Ì ·ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ ™ÒÊÚÔÓ·. 1. H ϤÍË Û‹Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ «ÏÈÙ·Ó›·. ÂÚ›Ô˘). ñ O Ì›ÌÔ˜: §·˚Îfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜ —‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÔÌ›ÌËÛË ÛÎËÓÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜— Ô˘ ı· ηÏÏÈÂÚÁËı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. IV. ÔÌ‹» Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· «ÚÔÛ‚ÔÏ‹». ¶ÚÔÛˆÈο ÛÎÒÌÌ·Ù· (< ÛÎÒÙˆ = ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ) ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ IÒÓˆÓ È·Ì‚ÔÁڿʈÓ. Û ‰ˆÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. Ì ÛÎÔÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. EÎÚfiÛˆÔÈ: Ô ™Ô˘Û·Ú›ˆÓ ·fi Ù· M¤Á·Ú·. Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ Kˆ (550-460 . ۇ̂ÔÏÔ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜.X. Ù· ¯Ï¢·ÛÙÈο ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ‚ˆÌÔÏÔ¯›Â˜ (ÔÌ›·2). . Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê·ÏÏÔ‡.. Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο Ì·ÁÈ΋-ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË ÎˆÌˇˆ‰fi˜ (ÎáÌÔ˜ + ˇè‰c < ÷ô‰ˆ). ñ H ÛÈÎÂÏÈ΋ Έ̈‰›·: ¢È·ÎˆÌˆ‰Â› ΢ڛˆ˜ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· Ô Ê·ÏÏfi˜. A˘Ùfi˜ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ Έ̿˙ÂÈ1 (= ÁÏÂÓÙ¿ÂÈ) ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Έ̈‰›·˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. TÔÓ 6Ô ·È. ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ·fi ¿ÓÙÚ˜ Û ηٿÛÙ·ÛË Â˘ı˘Ì›·˜. Ô ÎÒÌÔ˜ Û˘Ó‰¤ıËΠÛÙËÓ AÙÙÈ΋ Ì ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ. Afi Ù· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ. ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·99 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ III. ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ Iηڛ·˜. 2. ÁÈÔÚÙ¿˙ˆ > Έ̷ÛÙc˜ = Ô ‰È·ÛΉ¿˙ˆÓØ ÎˆÌ·ÛÙc˜ B¿Î¯Ô˜ = ‡ı˘ÌÔ˜. ŒÙÛÈ. Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ·Ú¯Èο. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› Ù›ÔÙÂ.X. ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÎÛÙÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÈÛ¯ÚÔÏÔÁ›Â˜. ηıÒ˜ Î·È ·Úˆ‰›Â˜ ̇ıˆÓ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ıÂÔ‡˜ ‹ ‹ÚˆÂ˜. ·Ú¯Èο. ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. K˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ô E›¯·ÚÌÔ˜ Ô ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜. H ϤÍË «‚ˆÌÔÏÔ¯›·» (< ‚ˆÌÔÏfi¯Ô˜ < ‚ˆÌe˜ + ÏÔ¯¿ˆ = ·Ú·ÌÔÓ‡ˆ ÛÙÔ˘˜ ‚ˆÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÎϤ„ˆ ÎÚ¤·˜) = ·ÈÛ¯ÚÔÏÔÁ›·. «KÒÌÔ˜» ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Aı‹Ó· Û‹Ì·ÈÓÂ. ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÎÒÌÔ˘. ¯ÂÈÚÔÓÔÌÒÓÙ·˜. «àe ÙáÓ âÍ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ùa Ê·ÏÏÈο». Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ë ·Ú¯·›· Έ̈‰›·. Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÛÙÔÓ ÎÒÌÔØ ÎˆÌˆ‰›· Â›Ó·È Ë ˆ‰‹. KøMø¢IA ¶ÚԤϢÛË H Έ̈‰›·. Afi ÙȘ 50 Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù·. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (¶ÂÚd ¶ÔÈËÙÈÎɘ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ̛ÌÔ˘˜ Û Â˙fi ÏfiÁÔ Î·È Û ÂχıÂÚÔ ÛÙ›¯Ô. ÙÔ˘˜ ¿ÛÂÌÓÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜. 99 . Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. 12).

100 . ÂÓ‹ÓÙ· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (534 . ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ (ÔÏÈÙÈ΋). Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Ô ÈÂÚfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ŒÙÛÈ. ÂÓÒ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÎÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÏfiÁÔ˘.X.X. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ §ËÓ·›ˆÓ. 1. Ë M¤ÛË ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë N¤· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ¿ıË ·ÓıÚÒˆÓ (ËıÔÁÚ·ÊÈ΋). ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.) ñ N¤· Έ̈‰›· (330-250 .063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·100 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ∏ ·ÙÙÈ΋ Έ̈‰›· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: ñ AÚ¯·›· Έ̈‰›· (486-400 . H ÚÔÛˆÈ΋ ·˘Ù‹ Û¿ÙÈÚ·. ÛÙ· MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ: fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÈÚ‹ÓË.) H AÚ¯·›· Έ̈‰›· ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰ËÏ·‰‹ Â› ÛÎËÓ‹˜ Â›Î·ÈÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ·.. H ·ıËÓ·˚΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜ K‡ÚÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ Έ̈‰›·˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ÙÔ 442 . £Â·ÙÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚfiÛˆ·.) H ∞Ú¯·›· Έ̈‰›· ¤ÁÈÓ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó·.X. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· ‹ Â͇‚ÚÈÛË.) ñ M¤ÛË ÎˆÌˆ‰›· (400-330 . ÙÔ 486 .X.X. ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·ÚÚËÛ›·˜ (ÄÓ + ®ÉÛȘ = ÏfiÁÔ˜). Ô ÎˆÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û οı ÛÔ‚·Úfi ËıÈÎÔıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÏÔÁ›· (ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ¤Ó· Û·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·) Î·È ÙÚÂȘ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ Έ̈‰›Â˜. ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ fï˜. Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ fiÏ˘. ‰È·Û‡ÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ (çÓÔÌ·ÛÙd ÎˆÌˇˆ‰ÂÖÓ). ÛÙ· §‹Ó·È·. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ fiÏË. ™Â ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÔÈ ı·٤˜ ¤‚ÏÂ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡.). AÚ¯·›· Έ̈‰›· (486-400 . Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ‚·ÛÈϤ·1.X. ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘. AÁÒÓ·˜ Έ̈‰›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ.X. ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹. ÕÏÏ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ‚ˆÌÔÏÔ¯›· Î·È Ë ‰ËÎÙÈ΋ [(< ‰¿ÎÓˆ) = η˘ÛÙÈ΋] Û¿ÙÈÚ· ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈıÂÒÚËÛË).

·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ÙÔ àÓÙ›ÓÈÁÔ˜. ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ¢‡Ô ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ‹ ¤Ó·˜ ˘ÔÎÚÈÙ‹˜ Î·È Ô XÔÚfi˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ. ÛÙËÏÈÙ‡ÔÓÙ·˜ οı ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ô͇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· «Ùɘ fiψ˜ Ú¿ÁÌ·Ù·» Î·È Û fiÛÔ˘˜ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È. 101 . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÎˆÌˆ‰Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘˜ ‹ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi„ÂȘ. ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›·. ñ ¶¿ÚÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡: EÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË Î·È ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÙÈıÂ̤ӈÓ. Û ‰È·ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹. Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÔÚ˘‚҉˘. H ·ıËÓ·˚΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ›¯Â ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ï‹ÚË ÂÏ¢ıÂÚÔÛÙÔÌ›· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÍÈÔ ËÁ¤ÙË Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù¤ÎÓÔ Ù˘. ¢ÔÌ‹ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜ ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. XÙ‡ËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ˘˜ Î·È ÚÔ·Á¿Ó‰ÈÛ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. Û˘Ó‰‡·˙ ٷ ·‰fiÌÂÓ· ̤ÚË Î·È Ù· ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ·. ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ̠›ÛÌ· Ù· ȉ·ÓÈο Ù˘ Î·È Â¤ÎÚÈÓ ·ÓËÏÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ οı ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡. — ÙÔ â›ÚÚËÌ· (âd + ®ÉÌ· < âÚá / ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ϤÁˆ): ·Ó¿Ù˘ÍË. ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹. fï˜. OÈ ÎˆÌÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. Ô˘ ÂÎʈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·Ó¢ÛÙ›. Ù· ÂÍ‹˜ ÂÓÓ¤·: — Ë ˇè‰‹: ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. K¿ı ÏÂ˘Ú¿ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘. Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ ‰˘Ó¿ÌˆÌ· Ù˘ ʈӋ˜. ¢ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Û ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ Â˘ı˘Ì›· Î·È Á¤ÏÈÔ. Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË (Û˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ›) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·101 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Î·È ˆÊ¤ÏÈÌË. — ÙÔ ÓÖÁÔ˜ ‹ Ì·ÎÚfiÓ: ηٿÏËÍË ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ÂͤÊÚ·˙ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Û ÌÂÙÚÈ΋ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·. — Ô Î·Ù·ÎÂÏ¢ÛÌfi˜ (ÎÂχˆ = ·ÚÔÙÚ‡Óˆ): ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ηٿ ÛÂÈÚ¿. T· Û˘ÛÙ·ÙÈο ̤ÚË Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ñ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜: EÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÔ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. Ô àÓÙÈηٷÎÂÏ¢ÛÌfi˜. — Ë ÛÊÚ·Á›˜: Ô ¤·ÈÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ¶‹ÚÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·È‰Â›·˜. AÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÚÒÓ. Ô˘ ›ӷÈ. ÙÔ àÓÙÂ›ÚÚËÌ·. ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈØ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È. H ∞Ú¯·›· Έ̈‰›· ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠ۠οı ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘. «¯ÚËÛÙa ÙFÉ fiÏÂÈ Ï¤ÁÂÈÓ». Â›Ó·È Ë àÓÙ÷ˆ‰‹. ‚. Ù˘ Ô›ËÛ˘. OÈ ı·٤˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÎÚÈÙ‹ ‹ Ì ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ñ \AÁÒÓ: Œ¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. O àÁÒÓ.

ñ ¢È·ÏÔÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜: E›Ó·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË. (Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·). ÛÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¿ÛΘ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ Ê·ÏÏfi. EÓ›ÔÙÂ. Úe˜ ÙeÓ ¢ÉÌÔÓ]. TÔ XÔÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó 24 ÚfiÛˆ·. ·Ú¿‚·ÛȘ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÓfiÙËÙ·. Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÔÈËÙ‹˜. AÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜1 Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ XÔÚfi. ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ·Ú¿‚·ÛË ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÚË. ‚·ÙÚ¿¯Ô˘˜ Î. ™Â ‰‡Ô Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË (\EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û·È Î·È ¶ÏÔÜÙÔ˜) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿‚·ÛËØ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηÓ. O ÚfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ϤÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. °ÏÒÛÛ· Ù˘ Έ̈‰›·˜ Â›Ó·È Ë ÔÌÈÏÔ‡ÌÂÓË ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ —fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿Íˆӗ. ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔØ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÏÏfiÎÔÙ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜. Ô ·ÁÒÓ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ XÔÚfi Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. ÔÈ àÓ¿·ÈÛÙÔÈ Î·È ÙÔ ÓÖÁÔ˜ (fiˆ˜ ÛÙÔÓ AÁÒÓ·). ̤۷ Û ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷. OÈ ËıÔÔÈÔ› (ÙÚÂȘ ¤ˆ˜ ¤ÓÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û οı Έ̈‰›·) ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ì ΈÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. H ˆ‰‹ Î·È Ë ·ÓÙˆ‰‹. ÏÂÁfiÙ·Ó ÎfiÚ‰·Í [ÎÔÚ‰·ÎÈÛÌfi˜ (< ÎÔÚ‰·Î›˙ˆ) = ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜ ¯ÔÚfi˜]. fiˆ˜ °ÏÒÛÛ· – M¤ÙÚÔ 1. H ¶·Ú¿‚·ÛË ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÏfiÁÔ ¿Û¯ÂÙÔ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË Î·È ÂÚÈ›¯Â ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÏ˘. ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰‡Ô ËÌȯfiÚÈ·. Ë àÓÙ÷ˆ‰c Î·È ÙÔ àÓÙÂ›ÚÚËÌ·. Ô˘ ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô: ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈÔÓ (ÚÔÙÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ XÔÚfi Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ). Û ̤ÙÚ· Ù˘ ¯ÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. ñ ŒÍÔ‰Ô˜: AÔ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ Ì ÙÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹.¿. ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ Û ·Ó··ÈÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. Ï˘ÚÈ΋˜ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙ¿ ̤ÚË: — T· ·Ï¿. ÚÔÛˆ›‰Â˜ Î·È Ê·ÏÏfi. ·fi ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙˆÓ Î·È ·fi Ù‡Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ. ·ÛÙ›· Î·È ¿ÛÂÌÓË. Ù· ÔÔ›· ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‡ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‹ ·˘ÙÔ¤·ÈÓÔ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. H fiÚ¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜. Ô˘ÏÈ¿.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·102 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ñ ¶·Ú¿‚·ÛȘ: ¢È·ÎÔ‹ Ô˘ ‰È·Û¿ ÙË ‰Ú¿ÛË. ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ [·Ú¤‚·ÈÓ (= ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ). Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. H ¿ÚÔ‰Ô˜. TÔ Â›ÚÚËÌ· Î·È ÙÔ ·ÓÙÂ›ÚÚËÌ· ›¯·Ó ˆ˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎÒÌÌ· (= ›ڷÁÌ·). Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ÛʋΘ. Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ï˘ÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ XÔÚÔ‡. — H Û˘˙˘Á›·: Ë ˇè‰‹. Ô˘ ‰È·Óı›˙ÂÙ·È ·fi ·Úˆ‰›Â˜ Ù˘ ÂÈ΋˜. ¯·Ï·Ú¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. AÚ¯Èο Ô fiÚÔ˜ Û‹Ì·ÈÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÂΛÓÔ˘˜. 102 . ηْ Â¤ÎÙ·ÛË. ÙÔ â›ÚÚËÌ·. Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â͈ÙÂÚÈο Ì ÙË Û˘˙˘Á›· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘. Afi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ. ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ËÏÈΛ·. ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ. TÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙ· ‰È·ÏÔÁÈο ̤ÚË Â›Ó·È ÙÔ È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ.

^Iɘ. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘.): £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û¿ÙÈÚ·˜. OÈ ¢·ÈÙ·Ï›˜ (ì ‰·›˜. π. O ÔÈËÙ‹˜ ÌÔÚÊÔÔÈ› Û Έ̈‰›· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ (¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ·Û›). ÌfiÏȘ 18 ¯ÚfiÓˆÓ. ÊÏ·ÛΛ). AӋΠÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË. Î·È Ô XȈӛ‰Ë˜. ™Ù· ¯ÔÚÈο ̤ÚË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. Î·È ÙÔ ·Ó··ÈÛÙÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi. ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿. ∫Ú·Ù›ÓÔ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ÙË ‚È·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ÂÓÒ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. -Ùe˜ = Û˘ÌfiÛÈÔ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ÙËÓ ¶˘Ù›ÓË (= ÎÚ·ÛÔηӿٷ.X. Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜.¯. 4.X.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó·.). — EûÔÏȘ (445-412 . ¤ÛΈÙ ÙÔÏÌËÚfiٷٷ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜. AÙÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹: ¢·ÈÙ·Ïɘ. ÛÙÔ ‰‹ÌÔ K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶Ï¿Î·). AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ (445-385 . Ì ˘fiıÂÛË. º›ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. Á. K˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜ ™ÙËÓ Aı‹Ó·. O OÚ¿ÙÈÔ˜ (™¿ÙÈÚ·È. ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ó·ڋ ËÏÈΛ·.X. Afi ÙȘ 24 Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ.X. 2. Ô ›‰ÈÔ˜ fï˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠıÂÚÌfi˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·103 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. Û˘ÌÔÛÈ·ÛÙ¤˜) ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ·Ï·ÈÔ‡ Î·È Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÁˆÁ‹˜.): ŒÁÚ·„ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Έ̈‰›Â˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÏÔ΋ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. — KÚ¿Ù˘ (ÂÚ› ÙÔ 450 . Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (423 .X. ™ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ô M¿ÁÓ˘. fiÔ˘ Î·È ¤Ú·Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. Afi ÙÔ˘˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì ÙȘ NÂʤϘ. Y‹ÚÍ ÛÊÔ‰Úfi˜ ÔϤÌÈÔ˜ Ù˘ Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜. 1) ͯÒÚÈÛ ے ¤Ó· ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜: ∂‡ÔÏÈ. ΢ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: — KÚ·ÙÖÓÔ˜ (520-423 . ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ‹ Ù›ÙÏÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ. ¤ÁÈÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘. — ºÂÚÂÎÚ¿Ù˘ (‚ã ÌÈÛfi 5Ô˘ ·È. ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. ÙÔ˘˜ ¢·ÈÙ·Ïɘ (= -ÂÖ˜)2 ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô (427 . Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·ÏÏËÁÔڛ˜. Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 11 ӛΘ ÛÙ· MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. 103 . A \ ¯·ÚÓɘ. ∂χıÂÚË ·fi‰ÔÛË O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘.X. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ A›ÁÈÓ·. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ 486 .X.X. . . M˘ÚÌËοÓıÚˆÔÈ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ΈÌÈ΋ ¤ÌÓ¢ÛË. 1. Ì 7 ÚÒÙ˜ ӛΘ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Έ̈‰ÈÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó fiϘ.). ¤˙ËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ÔÈËÙ¤˜ Έ̈‰ÈÒÓØ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 60 ÂÚ›Ô˘.): ŒÁÚ·„ 16 Έ̈‰›Â˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ È·Ì‚ÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ì ˙ˆËÚfi Ú˘ıÌfi.): ŒÁÚ·„ 17 Έ̈‰›Â˜. Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË1.

§‹Ó·È·. ^IÂÖ˜ (424 . ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. AıËÓ·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ÙË ı›· Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ‡ÌÓËÛÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Â›ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. TÔ XÔÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó AıËÓ·›ÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ I¤ˆÓ. ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ. 104 .] (MÙÊÚ. TÔ XÔÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙȘ A¯·ÚÓ¤˜ (ÂÚÈÔ¯‹ MÂÓȉ›Ô˘). ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ.234 O ¢ÈηÈfiÔÏȘ (fiÓÔÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË) Û˘Ó¿ÙÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.408 Œ¯ÂÈ ı¤Ì· ÙË ÌÂÙˆÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡-‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡ KϤˆÓ·. „˘¯cÓ ÂyÚÔÓ A \ ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜. A \ ¯·ÚÓÂÖ˜ (425 . Aî X¿ÚÈÙ˜ Ù¤ÌÂÓfi˜ ÙÈ Ï·‚ÂÖÓ ¬ÂÚ Ôé¯d ÂÛÂÖÙ·È ‰È˙fiÌÂÓ·È. ÙÔ ‚˘ÚÛÔ‰¤„Ë (= ‰ÂÚÌ·ÙÔÒÏË) ¶·ÊÏ·ÁfiÓ· (KϤˆÓ·). ÙÔ˘˜ A \ ¯·ÚÓɘ. 1Ô ‚Ú·‚›Ô). K·È Ù· ÙÚ›· ¤ÚÁ· Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì „¢‰ÒÓ˘ÌÔ (K·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜). Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÈÂÚfi Ó·fi ÙˆÓ X·Ú›ÙˆÓ. Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 900 ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. 1. Ô ÔÔ›Ô˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜.. 1Ô ‚Ú·‚›Ô). ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô fiÏÂÌÔ˜. ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ‚ڋηÓ.063-131 N+ 29/8/2006 01:57 ÌÌ ™ÂÏ›‰·104 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ B·‚˘ÏˆÓ›Ô˘˜1 ηÈ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ì ٷ ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·. Ó· οÙÛÔ˘Ó Ì¤Û·. Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÈÎÈ¤Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÏÏ·ÓÙÔÒÏË (= ˆÏËÙ‹ ÏÔ˘Î¿ÓÈΈÓ) AÁÔÚ¿ÎÚÈÙÔ (‰ËÌ·ÁˆÁfi Y¤Ú‚ÔÏÔ). K·ÎÚȉ‹˜) ‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŒÁÚ·„ ¿Óˆ ·fi 40 Έ̈‰›Â˜ —·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È 46 Ù›ÙÏÔÈ— ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 11. ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Ô˘ ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi fiÏÂÌÔ. ™ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ A¯·ÚÓ›˜. TÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔϤÌÔ˘. §‹Ó·È·. Û·ÙÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙȘ ÎÔϷΛ˜. O ÏfiÁÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi. H Έ̈‰›· ·˘Ù‹ ·ÛΛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ KϤˆÓ·. Â›Ó·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔ ¿ÚÙÈÔ ·ÙÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·.£.X. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.X. I.. [OÈ X¿ÚÈÙ˜ Ó·fi Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ ÁÂÚfi. Afi ·˘Ù¤˜ ÔÈ 9 ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·È ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. °ÂÓÈο. O ¢‹ÌÔ˜ (= ·ıËÓ·˚Îfi˜ Ï·fi˜) ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙÔÓ Â‡ÈÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÙˆÓ AıËÓÒÓ Ô˘ ÂÍ··Ù¿Ù·È ·fi ¤Ó· ‰Ô‡ÏÔ. ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂΉ›ÎËÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›. ™ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ·ÁÚfiÙË ¢ÈηÈfiÔÏË ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Ô ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ˜ §¿Ì·¯Ô˜. O ¶Ï¿ÙˆÓ ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·.

ı˘Û›Â˜ Î·È ÁϤÓÙÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÎÈ fiÙ·Ó Ô Î¿ÌÔ˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰›˙ÂÈ. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ÌÓ›ٷÈ. 299-310. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÛÙ. B‰ÂÏ˘ÎϤˆÓ· Î·È ºÈÏÔÎϤˆÓ· (‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ KϤˆÓ). Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ʇÛ˘. ^HÏÈ·ÛÙc˜ = ‰ÈηÛÙ‹˜. Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁˆÁ‹. T· Ï·ÛÌ·ÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ. ÏfiÁÔÈ.X. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÂÚÔ‚·Ù›. O XÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó ÙȘ ¿ÛÎÔ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì Á·Ì‹ÏÈ· ÔÌ‹ Î·È ÙÔÓ ˘Ì¤Ó·ÈÔ (= Á¿ÌÔ) TÚ˘Á·›Ô˘ Î·È OÒÚ·˜.. ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÊÏÔÁ¤Ú˜.357 O AıËÓ·›Ô˜ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁfi˜ TÚ˘Á·›Ô˜ η‚¿Ï· Û’ ¤Ó· ÂÏÒÚÈÔ Ûηı¿ÚÈ (îÔοÓı·ÚÔÓ) ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜. ™ÊÉΘ (422 . B¿ÚÓ·Ï˘) TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ NÂÊÂÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Aı‹Ó· Â›Ó·È ·fi Ù· Ï˘ÚÈÎfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. 2Ô ‚Ú·‚›Ô). ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ η٤ٷÛÛÂ Î·È ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË.] ¶·Úı¤Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÊfiÚ˜. ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ηϿıÈ. Ì ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ KϤˆÓ·. ÛÙÔ˘ K¤ÎÚÔ· ÙÔ ı¿Ì·! EΛ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó›ˆÙ·. 105 . H Έ̈‰›· ‰È‰¿¯ıËΠϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 1. O XÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Á¤ÚÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ù˘ HÏÈ·›·˜1 Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÛʋΘ. (NÂʤϷÈ. ÈÂÚ¿ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÎÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù’ ¿‰˘Ù· Ô Ó·fi˜ ÛÙÔ˘˜ ̇ÛÙ˜ ÌfiÓÔØ ÂΛ Ó·Ô› ÎÈ ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÒÓ.537 ¢È·ÎˆÌˆ‰Ô‡ÓÙ·È ÙÔ ÊÈÏfi‰ÈÎÔÓ (= ‰ÈÎÔÌ·Ó›·) ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ EÈÚ‹ÓË Î·È Ó· ÙËÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÁË. H EÈÚ‹ÓË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ OÒÚ· (ηÚÔÊÔÚ›·) Î·È ÙË £ÂˆÚ›· (ÁÈÔÚÙ‹). ^HÏÈ·›· (êÏ›· < êÏc˜ = Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. EÎÎÏËÛ›·): ·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·˚Îfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÈÎfiÓ· ÔÈ ¡ÂʤϘ (¿ÛÚ· Û‡ÓÓÂÊ·) ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ı¤·Ù˜ ÙÔ ¯ÔÚÈÎfi. Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚ› (˘ÔÓÔ› ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ „‹ÊÔ) ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. O ÔÈËÙ‹˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·È‰Â›· Ô˘ ·Ú›¯·Ó ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ٷ Ô˘Ú¿ÓÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (ÌÂÙ¤ˆÚ·). ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË.X. MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙ˘ ¶·ÏÏ¿‰·˜. 2Ô ‚Ú·‚›Ô). K..063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·105 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ NÂÊ¤Ï·È (423 . O ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔÈ. §‹Ó·È·.X. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜) ˘ÚÔÏ› ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ (Û¯ÔÏ‹) ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. EåÚ‹ÓË (421 .. MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. ¿Ì ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÒÚ·. ÔÌ¤˜. ÁÈ·Ù› ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔÓ ≥ÙÙÔÓ· ÏfiÁÔÓ (= ¿‰ÈÎÔ). ¢›Î·ÈÔ˜ Î·È Õ‰ÈÎÔ˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ˘ÔÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. 3Ô ‚Ú·‚›Ô). [TÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ› Í·Ó·‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡. ‚·ÛÙ¿ ·Û›¯·Ú’ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ B¿Î¯Ô˘ ̤Ú˜ ÎÈ Ë ¯ÒÚ’ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚Ô˘›˙ÂÈ ·fi ¯ÔÚÔ‡˜.511 O ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ (fiÓÔÌ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ÛÙÚ„ԉÈΛ·. ÌÙÊÚ.

¯ÚËÛÌÔÏfiÁÔ˜.X. ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË. ¢È·ÎˆÌˆ‰Â›Ù·È Ë Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË (411 . O MÓËÛ›ÏÔ¯Ô˜. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ XÔÚfi.. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì Á·Ì‹ÏÈ· ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛı¤Ù·ÈÚÔ˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÌÈÛÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ¢›·. Ì ‰‡Ô ËÌȯfiÚÈ·.). Èı·ÓfiÓ ÛÙ· MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·. £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û·È (411. ÂÂȉ‹ ÙȘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Û ÛÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘.. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi AıËÓ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ¶·Ó¤ÏÏËÓ˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·106 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ KϤˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ BÚ·Û›‰· Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ NÈΛÂÈ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. ÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË B·Û›ÏÂÈ·.231 KÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛË ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë Î·È Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘. Û ‰‡Ô ËÌȯfiÚÈ·. AÎÔÏÔ˘ı› ı˘Û›·. O XÔÚfi˜. ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. Ô˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ηÈÚÔÛÎfiÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ (. Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ™¿ÚÙË˜Ø ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. Ì ‰ËψÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·.¯. òOÚÓÈı˜. H Έ̈‰›· ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ XÔÚfi ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ‰Â Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÙÔ ‚Ú·‚›Ô).. Èı·ÓfiÓ ÛÙ· §‹Ó·È·. TËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ËÚˆ›‰·. O ÔÈËÙ‹˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈfiÏ·ÈË ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. O XÔÚfi˜. 2Ô ‚Ú·‚›Ô). ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi AıËÓ·›Ô˘˜. TÔ Î‡ÚÈÔ ÎˆÌÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô Â›Ó·È Ë ÂÚˆÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Îϛ̷η.X. Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ë ÂÈÚ‹ÓË ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ì ÎÔÈÓfi ÁϤÓÙÈ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. Ì ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. MÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·.X.765 ¢‡Ô AıËÓ·›ÔÈ. ‰Â Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÙÔ ‚Ú·‚›Ô). ΢ڛˆ˜ fï˜ ‰‡Ô Ó¤· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. È‰Ú‡Ô˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ŒÔ· (= ÙÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡) ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ fiÏË ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. OÈ Û˘Ó·ıÚÔÈṲ̂Ó˜ Á˘Ó·›Î˜. ¶·Úˆ‰Ô‡ÓÙ·È ÂÓÓ¤· ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. Á¤ÚÔ˘˜ Î·È ÁÚȤ˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Ë ^EϤÓË Î·È Ë A \ Ó‰ÚÔ̤‰·. Œ¯ÂÈ ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.¿. ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ÌÈÛÔÁ‡ÓËØ ·ÔηχÙÂÙ·È fï˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘..321 H Έ̈‰›· ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË < χˆ + ÛÙÚ·Ùfi˜). ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ·fiÚÚËÙ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ÌÂٷ͇ ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. Ô ¶ÂÈÛı¤Ù·ÈÚÔ˜ (= ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜) Î·È Ô E˘ÂÏ›‰Ë˜ (= Ì ηϤ˜ ÂÏ›‰Â˜). ÙË NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›· [ÓÂʤÏË + ÎfiÎÎ˘Í (= ÎÔ‡ÎÔ˜)].X. ÙÂÏÈο. ÔÈ (414 . Áˆ̤ÙÚ˘ Î. ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Á˘Ó·›Î·. ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ˜ ÙÈ̈- 106 . ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÙÔ 412 .

ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂Ó˜ Û ¿ÓÙÚ˜. ·fi ̇ÛÙ˜ ÙˆÓ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ. ÁÈ· Ó· ͷӷʤÚÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡˜. ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ıÂfi˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. AÓ·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ÓÈÎËÙ‹˜ Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜1. Y¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ EåÚ‹ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ™ÊÉΘ. ÏfiÁÈ· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ (B¿ÙÚ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÔÈËÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ¶Ú‚Ï. §‹Ó·È·. ÁÈ· Ù· ÚˆÙ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ Î·È ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë. ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ì Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û fiÏ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡ÓË. O剛Ô˘˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜. Ì ·˘ÛÙËÚfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. B¿ÙÚ·¯ÔÈ (405 . 1Ô ‚Ú·‚›Ô). ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ·Ï·È¿˜ Î·È Ó¤·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Ô›ËÛË. \EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û·È (393-391 . ¶ÏÔÜÙÔ˜ (388 . Û ·‰È¤Íԉ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.183 OÈ Á˘Ó·›Î˜. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ fiϘ ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó. ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË. ‚Ú·‚Â›Ô Î·È ÁÈÔÚÙ‹ ‰Â Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡ÓÙ·È). O ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜ «âÁg ÁaÚ AåÛ¯‡ÏÔÓ ÓÔÌ›˙ˆ ÚáÙÔÓ âÓ ÔÈËÙ·Ö˜» (NÂÊ. ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÛÔÚ¿˜. Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ È·. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.X. Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰·¿ÓË ·fi ÙÔ ¯ÔÚËÁfi Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1. Ì ÎÚÈÙ‹ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÓ›·˜ (ÚÔÛˆÔÔÈË̤Ó˘ ÊÙүȷ˜).063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·107 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ڛ˜. EéÌÂÓ›‰Â˜. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜. ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓËØ ‰Â Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ‚Ú·‚Â›Ô Î·È ÁÈÔÚÙ‹).. ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿ÔÓfi ÙÔ˘ ̤۷ Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜. fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‡·ÚÍË ·Ú·¯ÔÚËÁ‹Ì·ÙÔ˜. 78. Î·È ¤Ó· ·Ú·¯ÔÚ‹ÁËÌ·2 ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ. fiÔ˘ ·Ì›‚ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜. ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. A \ ¯·ÚÓ. TÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁ› ÙÂÏÈο. Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ AÛÎÏËÈÔ‡ ÙÔ ıÂfi ¶ÏÔ‡ÙÔ.. Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ¶Ú·Í·ÁfiÚ· (Ú¿ÛÛˆ + àÁÔÚ¿). ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓfiËÙ· ‰Ú¿Ì·Ù·. ı¤Ì· Ô˘ ı· ÙÔ Í·Ó·‚Úԇ̠ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. Ô˘ Ù˘ÊÏÒıËΠ·fi ÙÔ ¢›·. ™ÔÊÔÎÏ. 2. Ô ¶ÏÔ‡ÙÔ˜ ıÂÚ·‡ÂÙ·È Î·È ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË.X. ÊÙˆ¯fi˜ AıËÓ·›Ô˜ ·ÁÚfiÙ˘. 788). 10) E·ÈÓÂÙÈο. ¶Ú‚Ï. ¢Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜ XÔÚfi˜ (·Ô¯ˆÚÔ‡Û fiÙ·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙ‹). O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈËÙÒÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. 107 . fï˜. ̤۷ ·fi ÔÏϤ˜ ΈÌÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. O ÔÈËÙ‹˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿‰È΢ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 1. H ÔÓÔÌ·Û›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· £ÂÛÌÔÊfiÚÈ·.533 O ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜. ·’ fiÔ˘ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜.. ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ 1.X. ·ÏÏ¿ ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο ·fi ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë.209 O XÚÂ̇ÏÔ˜. ™·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡ÓË Î·È ¯ÂÈڷʤÙËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. AåÛ¯. OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ XÔÚfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË (âÎÎÏËÛÈ¿˙ˆ = ÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘). Ô˘ ÙË ÁÈfiÚÙ·˙·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. Ì ¢ÙÚ¿ÂϘ ÛÎËÓ¤˜. 1366. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ¯ÔÚÈο Î·È ·Ú¿‚·ÛË. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ¯ÔÚÔ›: Ô Î‡ÚÈÔ˜.

ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ÛÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÔ¯·Ú›˜ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Â¤˙ËÛ·Ó Ô‡ÙÂ Ë Ì›· Ô‡ÙÂ Ë ¿ÏÏË. ∂ÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘: Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. Ê¿ÚÛ˜. ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ.ÙÈ ·Ó¿Ô‰Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰¤Ô˜. H ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ÛÙÔ˘˜ ΋ڢΘ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜). Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›ÌËÛË ÊˆÓ‹˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ‹ ÙËÓÒÓ. T· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ·Ø Ô Î‡ÚÈÔ˜. fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ·ÓÙÏ› ·fi οı ËÁ‹: ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÔÈËÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ï·Ô‡Ø ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ϤÍÂȘ ÔÓÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˜. ™˘Ó¯Ҙ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰ÔÍ·Ṳ̂Ó˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Aı‹Ó·˜. ñ ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. 1169-1175. ¢ÙÚ¿ÂϘ Î·È ¿ÛÂÌÓ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ì ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤Ó˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜). Ï¿ıÂÈ ÔÏϤ˜ Ӥ˜. ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔÌ·Ó›˜ Î·È ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË (78 Û˘ÏÏ·‚¤˜). ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÏϤ˜ ‚ˆÌÔÏÔ¯›Â˜ Î·È ·Ú¿ÙÔÏÌÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. 108 . fï˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·˯› ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ·: ñ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ÎˆÌÈ΋ ÊϤ‚· (η˘ÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· Î·È ÏÂÙ‹ ÂÈÚˆÓ›·. ·Úˆ‰›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ï˘ÚÈΤ˜ ÂÎÙÚÔ¤˜).063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·108 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Á) X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘ O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÚfiÔ. ñ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· (ΈÌÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·: ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·. ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Â˘Ê˘Â›˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ›. Â˙fi ÏfiÁÔ. 1. ñ ÙËÓ ÏËıˆÚÈ΋ Î·È ÙÔÏÌËÚ‹ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÌÓ¢Û˘. ñ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· ÙfiÛÔ Â›Î·ÈÚ·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡ÓıÂÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹1. Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÓıËÛË Ù˘ Aı‹Ó·˜. \EÎÎÏËÛ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È. Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ¿ÌÂÛ·. fiˆ˜ Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›·. οÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ ‹ ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜. H Έ̈‰›·. ·ÎfiÌË —¤ÛÙˆ Î·È ¿‰Èη— ÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÛÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë. Ù· Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Ú‡̷ٷ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ΛÌÂÓ· ÓfïÓ. ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ‹Úˆ·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û οı ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ AıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘. Ô˘ ·Á·Ó·ÎÙ› ÁÈ· fi. OÈ AıËÓ·›ÔÈ ¤ÓȈı·Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ٷ ‰ÚÒÌÂÓ· Â› ÛÎËÓ‹˜ ηÈ. EÈÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÏÈÙ‡ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡ÓØ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÙfiÏÌË Î·È ‚È·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË) Î·È ÔÈ ŸÚÓÈı˜. ∂ȉ·‡ÚÈ· 1988. ™ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ͯÒÚÈÛ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. ◊‰Ë. H ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ —΢ڛˆ˜ Ì ٷ Eȉ·‡ÚÈ· Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ— ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. OÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÙÚÂȘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ (‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÙÚÈ¿‰·: NÂʤϘ. fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜. ™ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË (A¯·ÚÓ›˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ 1. EΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ Û¯ÔÏÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜. ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÂÚ·ÛÌÈ΋˜ ÚÔÊÔÚ¿˜. Ô ŒÚ·ÛÌÔ˜1 (1469-1536) Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·109 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ‰) H ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË OÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ΈÌÈÎfi ÔÈËÙ‹. OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÛÙÔ˘˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜. ™ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. TÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¤ÌÌÂÙÚË ‹ Â˙‹. ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Û ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜. B¿ÙÚ·¯ÔÈ. OÏÏ·Ó‰fi˜ Ô˘Ì·ÓÈÛÙ‹˜ (= ·ÓıÚˆÈÛÙ‹˜) Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙ‹˜. O ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÈÛÙÔÔÈ› ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ. ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. O ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È. Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜. 109 . ¶ÏÔ‡ÙÔ˜). ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔÓ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÏÈÙ›·˜. ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ. EÈÚ‹ÓË.

063-131 N+

29/8/2006

01:58 ÌÌ

™ÂÏ›‰·110

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ë ÎˆÌˆ‰›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ›‚Ô˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ì·˜. OÈ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ∆¤¯Ó˘,
ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ K¿ÚÔÏÔ KÔ˘Ó, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ Ì·˜ ÔÚ›·.

M¤ÛË ÎˆÌˆ‰›· (400-330 .X.)
H M¤ÛË ÎˆÌˆ‰›· (4Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ AÚ¯·›· ÛÙË N¤· Έ̈‰›· ÙÔ˘ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘. H ÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÂÎÏ›ÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙË M¤ÛË ÎˆÌˆ‰›·.
K‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ M¤Û˘ Έ̈‰›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÛÎËÓÒÓ Î·È
Ù‡ˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜: ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‹ ‚·Ú‚·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÚfiÛˆ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ (Ì¿ÁÂÈÚÔÈ, ·Ú¿ÛÈÙÔÈ Î.¿.), ηıÒ˜
Î·È ÂÙ·›Ú˜. K›ÓËÙÚ· ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ÂÚˆÙÈο ı¤Ì·Ù·, ˙ËÏÔÙ˘›Â˜, Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Â·Ó‡ÚÂÛË
¯·Ì¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î.¿. O XÔÚfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ı¤ÛË, Ù· ¯ÔÚÈο Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ·, ¿Û¯ÂÙ·
Ì ÙË ‰Ú¿ÛË, Î·È Ï›ÂÈ Ë ·Ú¿‚·ÛËØ Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹, ÁÈ·Ù› ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ
TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ‹ ÏfiÁˆ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛ˘. ∆Ô «çÓÔÌ·ÛÙd ÎˆÌˇˆ‰ÂÖÓ» ›¯Â Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ··ÁÔÚ¢Ù› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Î·È ‹Ù·Ó
‚¤‚·È· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ∞Ú¯·›· Έ̈‰›· ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙË ª¤ÛË.
X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

™ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ M¤Û˘ Έ̈‰›·˜ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È Ô ÎˆÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ºÚ‡ÓȯԘ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (.¯. MÔÓfiÙÚÔÔ˜1 = ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜). EÍ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ÔÈËÙ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¤ÁÚ·„·Ó 700 ÂÚ›Ô˘ Έ̈‰›Â˜. ™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Â›Ó·È ÔÈ:
ñ Eû‚Ô˘ÏÔ˜ Ô AıËÓ·›Ô˜2, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ¿Óˆ ·fi 100 ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì·Ù· ·Úˆ‰›Â˜ ̇ıˆÓ Î·È ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ, ‚›Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î.¿.
ñ A
\ ÓÙÈÊ¿Ó˘ Ô Pfi‰ÈÔ˜ (405-330 .X.), Ô˘ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠfï˜ AıËÓ·›Ô˜. ŒÁÚ·„ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 300 Έ̈‰›Â˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯·ÚÈو̤ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙË ÏÂÙfiÙËÙ· Î·È Â˘ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ ÛÎÒÌÌ·ÙÔ˜.
ñ A
ò ÏÂÍȘ ·fi ÙÔ˘˜ £Ô˘Ú›Ô˘˜ (375-275 .X.), Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠAıËÓ·›Ô˜.
£Â›Ô˜ ÙÔ˘ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ŒÁÚ·„ 240 ÂÚ›Ô˘ Έ̈‰›Â˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì 130 Ù›ÙÏÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› Ù›ÙÏÔÈ Â›Ó·È Á˘Ó·ÈΛ· ÚfiÛˆ·,
΢ڛˆ˜ ÂÙ·›Ú˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·Û›ÙÔ˘ (·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÙÚÒÂÈ ·Î¿ÏÂÛÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÌfiÛÈÔ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÎfiϷη Î·È ÁÂψÙÔÔÈfi), Ô˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ™ÈÎÂÏÈÒÙË E›¯·ÚÌÔ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ’∂Ïd˜ ‹ ¶ÏÔÜÙÔ˜ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ¡¤· Έ̈‰›· Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÌ·˚΋.
EÎÚfiÛˆÔÈ

1. E›Ó·È Î·È Ô ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô «ÌÔÓfi¯ÓˆÙÔ˜», ı¤Ì· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ Î·È Ô MÔÏȤÚÔ˜.
2. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ E‡‚Ô˘ÏÔ, ÙÔÓ AıËÓ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi (403-330 .X.).

110

063-131 N+

29/8/2006

01:58 ÌÌ

™ÂÏ›‰·111

∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™

B . ¶ E Z O ™ §O °O ™
∆ÔÓ 5Ô ·È. .X. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. H ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó
Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÛÙÚÔʤ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Â¤‚·Ï·Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹Ø ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Ô›ËÛË (¤Ô˜ Î·È ‰Ú¿Ì·), Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘.
O ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÏÔÁÈ΋) ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙË ÚËÙÔÚÈ΋.

I. H I™TOPIA

1. HÚfi‰ÔÙÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 485-425 .X.)
·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·
°ÈÔ˜ ÙÔ˘ §‡ÍË, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ‰ˆÚÈ΋ fiÏË Ù˘ K·Ú›·˜ AÏÈηÚÓ·ÛÛfi, ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο
·Ú¿ÏÈ· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜Ø ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ÙÔ ÈˆÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘ÂÚ›Û¯˘Û ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ fiÏ˘. H AÏÈηÚÓ·ÛÛfi˜ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ
ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡ÛÂ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ AÚÙÂÌÈÛ›·˜ §‡Á‰·ÌȘ. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ ¶·Ó‡·ÛȘ, ÂÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘.
™Â ËÏÈΛ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÎ·ÙÚÈÛÙ› Î·È Ó· ηٷʇÁÂÈ, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜, ÛÙË ™¿ÌÔ, ÂÂȉ‹ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. Afi ÙË
™¿ÌÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Ô §‡Á‰·ÌȘ. ™Â ËÏÈΛ· 40 ÂÙÒÓ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·. °ÓˆÚ›˙ÂÈ, Â›Û˘, ÚÔÛˆÈο, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ‰È·‚¿˙ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÛÙËÓ OÏ˘Ì›· Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·Ø ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜
·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ¤Î·ÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ Ó·Úfi ÙfiÙ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Ó· ÎÏ¿„ÂÈ ·fi
Û˘ÁΛÓËÛË.
TÔ 444 .X., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ȉڇıËÎÂ Ë fiÏË
£Ô‡ÚÈÔÈ, ÛÙË NfiÙÈ· IÙ·Ï›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ™‡‚·Ú˘. O HÚfi‰ÔÙÔ˜, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, fiˆ˜ ÙÔ ÛÔÊÈÛÙ‹ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·, ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ifi‰·ÌÔ,
›Ûˆ˜ Î·È ÙÔÓ EÌ‰ÔÎÏ‹, ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ô›ÎÈÛËØ ¤ÁÈÓ ÔÏ›Ù˘ Ù˘ Ó¤·˜ fiÏ˘, ÚÔۤϷ‚ ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· £Ô‡ÚÈÔ˜ Î·È ¤Ú·Û ÂΛ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Èı·ÓfiÓ
¤ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.
T¤ÛÛÂÚ· ÏÔÈfiÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (MÈÎÚ¿ AÛ›·, AÈÁ·›Ô,
KÂÓÙÚÈ΋ EÏÏ¿‰·, MÂÁ¿ÏË EÏÏ¿‰·) Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘Ø ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÂÚ›ÊËÌ· Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘, Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ΛÓËÙÚ· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ· Î·È ÙË ıˆڛ· (Ó· ‰ÂÈ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ), Û˘Ó¤‚·Ï·Ó
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË.

111

063-131 N+

29/8/2006

01:58 ÌÌ

™ÂÏ›‰·112

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘, ^IÛÙÔÚ›·È, ηٷӤÌÂÙ·È Û ÂÓÓ¤·
‚È‚Ï›· —Ë ‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹— Î·È ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ‰fiıËΠÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ MÔ‡Û·˜ (Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜
^HÚÔ‰fiÙÔ˘ MÔÜÛ·È).
TÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙÔÌ‹ (= Û‡ÓÔ„Ë) Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηÈ,
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÂÈÛÎfiËÛË (ÁˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂıÓÔÁÚ·ÊÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋) Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. K‡ÚÈÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô˘
OÈ ÂÓÓ¤· ªÔ‡Û˜. æËÊȉˆÙfi ·fi ÙËÓ ∫ˆ.
¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜
¶·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ª·Á›ÛÙÚÔ˘, ƒfi‰Ô˜
‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. KÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë
·ÓÙ›ıÂÛË E˘ÚÒ˘ Î·È AÛ›·˜, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. H ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈ΋ Û‡ÚÚ·ÍË, fï˜, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ Eã ‚È‚Ï›Ô. ™Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ‚È‚Ï›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë
‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ¤ÂÈÙ· (Eã ‚È‚Ï›Ô) ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜ ηÈ, ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÔÈ Ó›Î˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. AÓ·Ï˘ÙÈο,
ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰ÔÌ‹:
¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ

Aã ‚È‚Ï›Ô (KÏÂÈÒ)
M ÙÔ Ï·ÎˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÔ›ÌÈÔ, Ô HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘.
¶ÚÔÔ›ÌÈÔ
^HÚÔ‰fiÙÔ˘ A
^ ÏÈηÚÓËÛÛ¤Ô˜ îÛÙÔڛ˘ àfi‰ÂÍȘ ≥‰Â, ó˜ Ì‹Ù Ùa ÁÂÓfiÌÂÓ· âÍ àÓıÚÒˆÓ Ùˇá
¯ÚfiÓˇˆ âÍ›ÙËÏ· Á¤ÓËÙ·È, Ì‹Ù öÚÁ· ÌÂÁ¿Ï· Ù ηd ıˆÌ·ÛÙ¿, Ùa ÌbÓ ≠EÏÏËÛÈ Ùa ‰b ‚·Ú‚¿ÚÔÈÛÈ
àԉ¯ı¤ÓÙ·, àÎÏÂÄ Á¤ÓËÙ·È, Ù¿ Ù ôÏÏ· ηd ‰È’ mÓ ·åÙ›ËÓ âÔϤÌËÛ·Ó àÏÏ‹ÏÔÈÛÈ.
O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ·fi ÙËÓ AÏÈηÚÓ·ÛÛfi ÂÎı¤ÙÂÈ Â‰Ò ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘, ÒÛÙ ԇÙ fiÛ· Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜ Ó· ÍÂıˆÚÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ô‡Ù ¤ÚÁ·1 ÌÂÁ¿Ï· Î·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ·,
¿ÏÏ· EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ‚·Ú‚¿ÚˆÓ2 ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· — Î·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.
(MÙÊÚ. HÏ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜)

1. O fiÚÔ˜ «öÚÁ·» ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ÛËÌ·Û›·: ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÙÔ ‰›Ô
ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ.
2. O fiÚÔ˜ «‚¿Ú‚·ÚÔ˜» ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ fi¯È ÙÔÓ ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ ·ÏÏ¿ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
ÁÏÒÛÛ·, ÙÔÓ ·ÏÏfiÁψÛÛÔ.

112

Zã ‚È‚Ï›Ô (¶ÔχÌÓÈ·) EÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¤Ó· ÔÈΛÏÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙË. Ì¿¯Ë ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ÙÔ˘ ¢¿ÙË Î·È ÙÔ˘ AÚٷʤÚÓË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.Ã. Ë ÈÛfiÙÈÌË ·Ó¿‰ÂÈÍË EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ° ã ‚È‚Ï›Ô (£¿ÏÂÈ·) YÔÙ·Á‹ Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙˆÓ AÈıÈfiˆÓ. ·ÎfiÌË Î·È Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘. EÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (§È‚˘Îe˜ ÏfiÁÔ˜). Eã ‚È‚Ï›Ô (TÂڄȯfiÚË) YԉԇψÛË Ù˘ £Ú¿Î˘ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ IÒÓˆÓ ÏÔÁÔÁڿʈÓ. Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ §˘‰›·˜ (§˘‰ÈÎe˜ ÏfiÁÔ˜). ™Ù ã ‚È‚Ï›Ô (\EÚ·ÙÒ) TÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ πˆÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ (¿ÏˆÛË Ù˘ MÈÏ‹ÙÔ˘). Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. Âı›ÌˆÓ Î. Ó·˘Ì·¯›Â˜ ÙÔ˘ AÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·113 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ YÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·: Ô ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ AıËÓÒÓ Î·È Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ÙÔ 478 . ÌÓËÌ›ˆÓ. £ã ‚È‚Ï›Ô (K·ÏÏÈfiË) M¿¯Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÂÚÛÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. H ΢ڛˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ (= ÚÔÛı‹Î˜). Ì¿¯Ë Ù˘ M˘Î¿Ï˘ (M. AÛ›·) Î·È Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ™ËÛÙÔ‡ (EÏÏ‹ÛÔÓÙÔ˜). ·fi ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜. Bã ‚È‚Ï›Ô (EéÙ¤ÚË) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ (AåÁ‡ÙÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜).¿. Hã ‚È‚Ï›Ô (OéÚ·Ó›·) O ηٿ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÁÒÓ·˜. Ì¿¯Ë ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ fiψÓ. ¿Óˆ ·fi 200. ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘ M·Ú‰fiÓÈÔ˘. IˆÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË. H Û‡ÓıÂÛË ÔÌËÚÈÎÔ‡ Î·È ÈˆÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜.. ¢ÔÌ‹ 113 . ™ÙËÓ IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘ Ë ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ë ÏÂÙ‹ ¯¿ÚË ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ¢ã ‚È‚Ï›Ô (MÂÏÔ̤ÓË) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™Î˘ı›·˜ Î·È ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ (™Î˘ıÈÎe˜ ÏfiÁÔ˜). Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ K‡ÚÔ˘ (¶ÂÚÛÈÎe˜ ÏfiÁÔ˜) Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ B·‚˘ÏÒÓ·˜ (B·‚˘ÏˆÓÈ·Îe˜ ÏfiÁÔ˜). ¤Ó· ›‰Ô˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ. ¤Ô˘˜ Î·È ÏÔÁÔÁÚ·Ê›·˜. ÕÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ÛÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ıÚfiÓÔ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ú„Ë ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ·ÚȘ ηÙËÁÔڛ˜: ñ §fiÁÔÈ. ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎÂ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì˘ıÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ.

Ì ÂÎÔ‡ÛÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË.¿. ÂÈ΋. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÂˆÓ‡ÌˆÓ (ϤÁÂÙ·È ‹ ϤÁÔ˘ÛÈÓ ‹ ϤÁÂÈ). O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ Eηٷ›Ô˘. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÔ›Ú· ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘. ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·ÌÂÚfiÏËÙË. ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉԯ¤˜. fiˆ˜ ¯ÚËÛÌÒÓ Î. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÓËÊ¿ÏÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. (< nouvelle. ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û fi. ÙȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ¤Ú¢ӷ (·éÙÔ„›· Î·È îÛÙÔÚ›Ë). fï˜. ÌÂ Û˘¯Ó¿ ¢ÙÚ¿ÂÏÔ ÙfiÓÔ. ÙÔÈΤ˜ Î·È ÁÂÓÈΤ˜) Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ (âȯˆÚ›Ô˘˜). fiˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÔ˚ÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·114 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ñ EχıÂÚ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.). ÌÂÈÎÙ‹ Î·È ÔÈΛÏË. «Ùa ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ ÓfiÌÈÌ·». ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÈÛÙ‡ÂÈØ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ. ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ¶ËÁ¤˜ – M¤ıÔ‰ÔÈ H ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. ÁÏ·Ê˘Úfi˜ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi˜. Î·È Ë ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ. fï˜. Ï·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. 114 . Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ fï˜ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ.ÙÈ ·ÎÔ‡ÂÈ. Ë ›ÛÙË ÛÙÔ È‰Â҉˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Û˘Ó‹ıˆ˜.ÙÈ Â›‰Â Î·È ¿ÎÔ˘Û (âÍ ù„ÈÔ˜ j àÎÔɘ) Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ÁÚ·ÙÔ› Î·È ¿ÁÚ·ÊÔÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌËÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ·Ú¯Â›· fiψÓ. ÙÔ Èı·Ófi. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ËÚÔ‰fiÙÂÈ·˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ ÌÂÚÔÏËÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓØ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜1. T· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÛÙÔ¯·ÛÌfi. §¤ÍË-ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. Ë ÂÈı·Ú¯›·. Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÊÔÚ¿. TÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·¤ÚÈÙÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. YÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηٿ ·Ú¿Ù·ÍË. Â›Ó·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· (àÙÚÂΛË). OÈ ÓfiÌÔÈ. Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÙÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ˆÚÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. °ÏÒÛÛ· Á) OÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ H ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ȉ¤Â˜ ·Ϥ˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È fiÏË Ë ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. KÈÓËÙ‹ÚÈ· ·Ú¯‹ 1. °È· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ËÁ¤˜ ÁÚ·Ù¤˜ (¤ÚÁ· ÏÔÁÔÁڿʈÓ. Ù· ·Ó¤Î‰ÔÙ·. Ï˘ÚÈ΋ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ô›ËÛË. H ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÚÈÙÈ΋ (·Ú·Ù‹ÚËÛË-ÎÚ›ÛË-¤Ú¢ӷ). fiˆ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¶·Ú·ı¤ÙÂÈ fi. fiˆ˜ ÛÙÔ ¤Ô˜. Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏÔÁÔÁڿʈÓ. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Â›Û˘ ËÁ¤˜ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ (·Ú·‰fiÛÂȘ. ·fi Ùo Ï·ÙÈÓÈÎfi Â›ıÂÙÔ novus =Ó¤Ô˜): ‰È‹ÁËÛË ÂÓfi˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË. ¡Ô˘‚¤Ï·.

Z. BÈ‚Ï. Ù· ËıÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù·. fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·fi ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏ‹ ‰‡Ó·ÌË. ÁÈ·Ù› ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È ÊıÔÓÂÚÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ù˘¯›·. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi. ÙÔ ËÚÔ‰fiÙÂÈÔ ¤ÚÁÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘Ø Ú¤ÂÈ. E›Ó·È Ô «·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» (pater historiae)Ø ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ƒˆÌ·›Ô˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÂÍ·›ÚÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜Ø Ôχ ¯ıÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·. H ÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔ›Ú· (ÙcÓ Âڈ̤ÓËÓ ÌÔÖÚ·Ó). O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·115 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Â›Ó·È Ë ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙȘ ·‰È˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ÙfiÓÔ ÙÔ˘. 1. ÙÔ ‚·ı‡ ·ÓıÚˆÈÛÌfi. Û˘ÓÂÒ˜. ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·. O ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËÎÂ.X. ıÂÔ‡˜). fiÓÂÈÚ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ï·˙fiÓ·˜ Î·È Ó· ÚÔηÏ› Ì ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘. ÔȈÓÔ‡˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÏÔÁÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÚÔηÏ› ÙË Ó¤ÌÂÛË. ÕÍÈÔ˜ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ (ùÏ‚ÈÔ˜) Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ïfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Ó· ̤ÓÂÈ Ù·ÂÈÓfi˜. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. KÈÎ¤ÚˆÓ (¶ÂÚd ÙáÓ ÓfïÓ. Î·È ÂÈʤÚÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹-ÙÈ̈ڛ· (Ù›ÛÈÓ). ÁÓ‹ÛÈ· ·Ú¯·˚Îfi ÛÙÔȯ›Ô. ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·ÈÚ› οı ÌÔÚÊ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. Ó· ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (ÌÔ›Ú·. H ˘¤ÚÌÂÙÚË Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙËÓ ‡‚ÚË. ÛÙÔȯ›· Ú˘ıÌÈÛÙÈο ‹ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú¿Û˘. 10 °È·Ù› Ô ıÂfi˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Î·Ù·Î¤Ê·Ï· fiÛ· ˘ÂÚ˘„ÒÓÔÓÙ·È. ÂÂÓÂÚÁ› ηٷÛÙÚÔÊÈο ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. H ·ÓıÚÒÈÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜. Ù¤Ú·Ù· Î·È ÛËÌ›· Î·È ¿ÏÏ· ıÂ˚ο ÛËÌ¿‰È·. Ô˘ Ô HÚfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜. O ıÂ˚Îfi˜ ÊıfiÓÔ˜ — «Ùe ıÂÖÔÓ ÊıÔÓÂÚeÓ Î·d Ù·Ú·¯á‰Â˜» (Ô˘ Ù· ʤÚÓÂÈ fiÏ· ¿Óˆ οو. I. ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ‹ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. 5). T· ·ÓıÚÒÈÓ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ·‚¤‚·È· Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙ·. Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È Â˘Û‚‹˜. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË. ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. EÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·. ·ÏÏ¿ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ıÂfi. Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ˘‹ÚÍ ÓˆÙÂÚÈÛÙ‹˜. ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÁÈ· ÙÔ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ. A. 32)— Ô˘ Û˘ÁÁÂÓ‡ÂÈ Ì ÙË ıÂÔ‰ÈΛ· ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. OÈ ıÂÔ› οÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ¯ÚËÛÌÔ‡˜. ºÈϤÂÈ ÁaÚ ï ıÂe˜ Ùa ñÂÚ¤¯ÔÓÙ· ¿ÓÙ· ÎÔÏÔ‡ÂÈÓ. °ÂÓÈο. . H ›ÛÙË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ›. BÈ‚Ï. ÁÈ·Ù› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ 115 . ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi‚Ô˘Ï· (ëÎÒÓ) ÙÔ ÛˆÛÙfi.

X.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. ™·Î·Ï‹˜) H ÂÓfiÙËÙ· —ΛÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘— ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. A. 80-83. οı ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiϘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·fi. ÌÙÊÚ. ÒÛÙ ӷ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓËØ ÁÈ·Ù›. «K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÓfiËÙÔ˜.ÙÈ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. 87. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜) °ÓˆÌÈÎfi Ô˘ ‰È‰¿¯ıËÎÂ Ô KÚÔ›ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ K‡ÚÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. ¶ÚÔÙ›ӈ ÏÔÈfiÓ ÂÁÒ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜Ø Ì¤Û· ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·». ÕÏÈÌÔ). °È·Ù› ÔÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚÔ. Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· οÓÂÈ Ô ÌÔӿگ˘. °. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. IÁÓ¿ÙÈÔ˜ M. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (ÂÚ›Ô˘ 460-399 . ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÈÛÔÓÔÌ›·. ·’ fi. Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË £¿ÛÔ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ¶·ÁÁ·›Ô. Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ÙË «Û˘ÁÁÚ·Êc» ÙÔ˘. fiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÚ‹ÓË. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı·˘Ì¿˙ÂÈ Î·È ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. (BÈ‚Ï. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÏÈÌÔ‡ÓÙ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (ÛËÌ. ÌÙÊÚ. ÂÓÒ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÔÈ ·Ù¤Ú˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜». 2. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ 116 . ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ √ÏfiÚÔ˘. Ù· ·È‰È¿ ı¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜. ÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. (BÈ‚Ï. ÛÙË ™Î·Ù‹ ⁄ÏË. Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ô›ÎÔ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Î·È ∫›ÌˆÓ·. MÔÚÊ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∏ ·È‰È΋ Î·È Ë ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·116 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ¤Ú¢ӷ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ¤· Û˘ÁÁڷʤ·. ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∏Ï›·˜ ™. ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·. «H ΢‚¤ÚÓËÛË fï˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÒÙ· ÚÒÙ· ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ fiÓÔÌ·. ∆Ș ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÓÙÏԇ̠¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ·fi fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù›¯Â ÌÂÙ·ÏÏ›· ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙË £Ú¿ÎË.

ηٿ ÙÔ fiÁ‰ÔÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. 41. ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙË ıˆÚ› Û¯ÔÏÂ›Ô fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: «•˘ÓÂÏÒÓ Ù ϤÁˆ Ù‹Ó Ù ÄÛ·Ó fiÏÈÓ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ·›‰Â˘ÛÈÓ ÂrÓ·È» (µÈ‚Ï. ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚Â. ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘. ∏ ÂÍÔÚ›· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. 26).Ã.Ã.Ã. Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Ó· Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ã. ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·. Û ÌÈ· ËÏÈΛ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (Eã. Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁË fiÏË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó Ë ∞ÌÊ›ÔÏË. √ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜. Ô˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤و˜ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ.) Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· (Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‚È‚Ï›·). Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÂÙ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. fiÔ˘. Ë ÔÔ›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ Ù˘. 26). ·ÊÔ‡ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¤ÙË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (411-404 .1). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο. 22. ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ 424 . ‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.Ã. ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·.).063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·117 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ¤Ï·‚ ϷÌÚ‹ ÌfiÚʈÛË. ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ Î·È ¤Ó· «ÎÙ‹Ì· ·ÈÒÓÈÔ» ÁÈ· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Û οı fiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË «Î·È fi¯È ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ÁÈ· ÂÊ‹ÌÂÚË ·ÎÚfi·ÛË» (µÈ‚Ï. ÏfiÁˆ ¿ÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ.). §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÓÂfiÙ·ÙÔ˜ ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fiÙÈ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Í·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·. Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ¤˙ËÛ ٷ ›ÎÔÛÈ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË ™¿ÚÙË. fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ (µÈ‚Ï. ∞ã. Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË ÛÙÚ·ÙËÁfi µÚ·Û›‰·. ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. Ë Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ. ™˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ (431-404 . Î·È ¤ı·ÓÂØ ˘‹Ú¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ∫ÈÌÒÓÂÈ· ÌÓ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹: «£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ \OÏfiÚÔ˘ A ^ ÏÈÌÔ‡ÛÈÔ˜ âÓı¿‰Â ÎÂÖÙ·È». ÙËÓ ·›ÁÏË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ Â˘ÚˆÛÙ›·. fï˜.4: «ÎÙÉÌ¿ Ù ☠àÂd ÌÄÏÏÔÓ j àÁÒÓÈÛÌ· ☠Ùe ·Ú·¯ÚÉÌ· àÎÔ‡ÂÈÓ Í‡ÁÎÂÈÙ·È»). √È ∞ıËÓ·›ÔÈ «¤ÊÂÚ·Ó ‚·Ú¤ˆ˜» ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ∞ÌÊ›ÔÏ˘ Î·È ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Ì ÂÍÔÚ›·.ÙÈ Ô HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÁÈ· Ù· MˉÈο. Û‡Á¯ÚÔÓ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ· ̤۷ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·’ fi. ÂÔ̤ӈ˜. µã. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤Ú·Û ÛÙË ™Î·Ù‹ ⁄ÏË. ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›· ÙÔ˘. ÂÌfi‰ÈÛ ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ. fiÙ·Ó ÂÎϤ¯ıËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ∂›‰Ú·ÛË ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (431-411 . fiÙ·Ó Ë ∞ı‹Ó· ΢ÚȇÙËΠ·fi ÙÔ §‡Û·Ó‰ÚÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ 404 . Ë È·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ. ÙÂÏÈο. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· 117 . Î·È ÛÙ¿ÏıËΠ̠ÌÈÎÚ‹ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Ó· ÂȂϤÂÈ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ £Ú¿Î˘.. °Ú¿ÊÂÈ. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.Ã.. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜.

∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ∫ÂÚ΢ڷ˚ο Î·È Ù· ¶ÔÙȉ·È·Î¿ (¶ÔÙ›‰·È·.°. ÂÚȤ¯ÂÈ Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·). ∆Ô 2Ô ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi Ù· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÚÔÌÒÓ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·Ó ·˘Ùfi ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó Û ·˘ÙfiÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Û fiÏ·. 2-23). •ÈÊ·Ú¿˜) √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «£Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ ͢ÁÁÚ·Êc» Î·È Ë ‰È·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÔÎÙÒ ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ §fiÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (ÎÂÊ. ¶. (MÙÊÚ. ∆Ô Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙÂÏ› ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ·˘ÙfiÓ. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÎÙ›ıÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó. Ùe ‰b ηd ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÓ». ÂÂȉ‹ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ô ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∆Ô 1Ô ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË: ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ (ÎÂÊ. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ Î·È ∞ıËÓ·›ˆÓ.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·118 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ê·ÓÂÚ¤˜ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. Ùe ÌbÓ Âéı‡˜. Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ›ӷÈ. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ 118 . fiˆ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. √ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·˘ÙÔ› ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤‚ÏÂ fiÙÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÛÎfi¢·Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó. 35-46). Î·È Ë ·Ê·Ó‹˜ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÁÈ·Ù› ηٿϷ‚ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ηٿ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Â›Ó·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÂıÓÔÁÚ·ÊÈ΋. àÚÍ¿ÌÂÓÔ˜ Âéıf˜ ηıÈÛٷ̤ÓÔ˘ ηd âÏ›Û·˜ ̤Á·Ó Ù öÛÂÛı·È ηd àÍÈÔÏÔÁÒÙ·ÙÔÓ ÙáÓ ÚÔÁÂÁÂÓË̤ӈÓ. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. «£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ A \ ıËÓ·ÖÔ˜ ͢ӤÁÚ·„ ÙeÓ fiÏÂÌÔÓ ÙáÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ηd A \ ıËÓ·›ˆÓ ó˜ âÔϤÌËÛ·Ó Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜. Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔϤÌËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. fiÏË Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜). ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È ·ÎfiÌË ÔÈ ¿Î·Ú˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ Î·È ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÙÂÎÌ·ÈÚfiÌÂÓÔ˜ ¬ÙÈ àÎÌ¿˙ÔÓÙ¤˜ Ù FqÛ·Ó â˜ ·éÙeÓ àÌÊfiÙÂÚÔÈ ·Ú·Û΢FÉ ÙFÉ ¿ÛFË Î·d Ùe ôÏÏÔÓ ^EÏÏËÓÈÎeÓ ïÚáÓ Í˘ÓÈÛÙ¿ÌÂÓÔÓ Úe˜ ëη٤ÚÔ˘˜.

Ë ÛÊ·Á‹ Î·È Ô ÂÍ·Ó‰Ú·Ô‰ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÛÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ˘ √ ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ª‹ÏÔ˜ (1971). Ô‰ËÁ› ÌÔÈÚ·›· Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜. Û·Ó ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. Î·È ÂÍ·›ÚÔÓÙ·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. 431-421 . ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ÏÔÈÌÔ‡. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË ¤ÌÊ·ÛË Û ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Û fiÏ· Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· (·ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘): ·ÔÛÙ·Û›· Î·È ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.) ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ∏ ¿ÓÔÏË ·Ï·˙ÔÓ›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ. ÂÌʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. fiˆ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ª‹ÏÔ˘ (Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡). ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. fiÁ‰ÔÔ Î·È ¤Ó·ÙÔ) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ 4Ô ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (∞گȉ¿ÌÂÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. ÚÔÌ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÊÔÚ¿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ·fi ÙÔ 10Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 16Ô˘. ‰È·ÏÔÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÂÚ›Ù¯ÓË ˘Ê‹. ÔÏÈÔÚΛ· ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ. ∆Ú›· ¯ÚfiÓÈ· ÔϤÌÔ˘ (¤‚‰ÔÌÔ. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·Ú¿ÁÂÈ ‚›· Î·È ·˘Ù‹ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘. Ù˘ ı·ÚڷϤ·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ï·ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÂÚÔ„›· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ. ∆Ô 5Ô ‚È‚Ï›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi Ù· ¿ÏÏ·. Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.Ã. ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹. ¤Ó· ·ÈÒÓÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ËıÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ˆÌ‹˜ ‚›·˜ Î·È ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·Ù·ÈÔ‡.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·119 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‰›ÓÂÈ. ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÚË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ·. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô 119 .X.X. fiÙ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ¿ıË ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ ‰‹ÌÔ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ.). ∏ ª‹ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ì‚ÔÏÔ. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ÎÂÊ. Ô˘ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. 84-116). ™ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ô ™·ÚÙÈ¿Ù˘ µÚ·Û›‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞ÌÊ›ÔÏ˘. ‰›ÎË Î·È Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ ¶Ï·Ù·È¤ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¶‡ÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ µÚ·Û›‰· ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË. ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ Ӥ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¡ÈΛÂÈ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘.).Ã. √ ÔÈËÙ‹˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÍÂÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. §Â˘Î‹ Ï‹Î˘ıÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· . • ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ªËÏ›ˆÓ Î·È ∞ıËÓ·›ˆÓ ∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (416 . ∆Ô 3Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔϤÌÔ˘ (428-425 . ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ª‹ÏÔ˘.

›ıÂÈ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ °‡ÏÈÔ ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ·ÏÏÈÒ˜ ·ԂϤÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Â‡ÏÔÁÔ (ÂåÎfi˜). ÌÂٷ͇ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Î·È ¡ÈΛ·. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈο (΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô). ¶ÚÒÙÔ˜ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔÓ ·ÈÒÓÈÔ ÛÎÔfi Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οو Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. M ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÎı¤ÙÂÈ (‚È‚Ï›Ô ∞ã) Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. M ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ «Âåο˙ÂÈÓ» Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Ë ˆÊ¤ÏÈÌË. ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·. ·ÎfiÌË Î·È ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.Ã. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÁÈ· ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ. √È ıÂÔ› ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‡Ù ¯ÚËÛÌÔ› Ô‡Ù ̇ıÔÈ Ô‡Ù ·Ó¤Î‰ÔÙ·Ø ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ Ì˘ıá‰Â˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Â‰Ò ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Èٛ˜ ·fi ÙȘ ·ÊÔṲ́˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÏfiÁˆÓ. Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜. ∂Λ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÛÈÎÂÏÈÎfi ‰Ú¿Ì·. Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ (413 . ¶ËÁ¤˜ 120 . ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. ¿ÏψÛÙÂ. Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. fiÙ·Ó Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. M¤ıÔ‰Ô˜ ∆Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏ¿ Ë ·ÏËıÈÓ‹. ∆Ô 8Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È Ù· ÚÒÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (¢ÂÎÂÏÂÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜) Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ÂΤÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (ÛËÌÂÚÈÓfi ∆·ÙfiÈ) ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜. ªÂ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‰fiÎËÙË Î·È ¿‰ÔÍË Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.). ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. °È’ ·˘ÙfiÓ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ‰È·‰Ô¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ÛÎËÓÒÓ.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·120 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ™ÙÔ 6Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 17Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 18Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ∆Ô 7Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. Ô ÔÔ›Ô˜. ™˘ÏϤÁÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘. Â›Û˘. ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ™¿ÚÙË. ¯ˆÚ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ÁÓÔ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·Û¤‚ÂÈ·. ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. B·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰›ÓÂÈ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ Úfi‚Ï„˘ (ÚfiÓÔÈ·). ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ‰ÈfiÚıˆÓ ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ.). O ›‰ÈÔ˜. M ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈ· ‚‚·ÈfiÙËÙ· (Ùe ۷ʤ˜)Ø ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË (ÙÂÎÌ‹ÚÈÔÓ). ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·Èٛ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (àÏËıÂÛÙ¿ÙË ÚfiÊ·ÛȘ). Ë ÔÏÈÁ·Ú¯È΋ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (411 .Ã. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ·. Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ˆÚ›·.

·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ËÌËÁÔڛ˜. ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê·Ó› ηı·Ú¿ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¤ÁÁÚ·Ê·. ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ.¿. ∆· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ‚È‚Ï›·. ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ) Î·È ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË (·˘ÛÙËÚfi˜ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ·ÎfiÌË ¢ËÌËÁÔڛ˜ 121 . Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î. ÁÈ· fiÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. Ô˘ ·ÎÌ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ πÔÎÚ¿ÙË. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ÔÈ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚËÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Â›Û˘ Î·È ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÁÈ· fiÛ· ÙÔ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË». ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ. ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ∞ã ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÏfiÁÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÎʈӋıËÎ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ï·Ô‡ ‹ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Ôϛ٘. ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· (ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∞ã. Ë ·ÔÎÙ‹ÓˆÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜. Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ËÌËÁÔڛ˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÏfiÁÔ˘ – ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˘.). (fiˆ˜ Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î. fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ì ÙË ˙¢Á·ÚˆÙ‹ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ (Â›‰Ú·ÛË ·fi ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÛÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ – ‰ÈÏ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·: ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜. °ÂÓÈο. ÙÔ ‰Ú¿Ì·. Û˘ÏϤÁÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÏϤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ·ÏÏ¿ ÙȘ ·ÓÙÏ› ·fi ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. Ù· Ì˘ıÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÕÏψÛÙÂ. ÙȘ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÂÈ.¿. ÙȘ ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ. ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ï›ÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ Ë ÈÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈ΋ Ô›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. O £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ‰¤¯ÙËΠÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ (·ÓÙ›ıÂÛË Ê‡Û˘-ÓfiÌÔ˘. Ù· ΛÓËÙÚ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ (µÈ‚Ï. Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (180 ÎÂÊ¿Ï·È· Û ۇÓÔÏÔ 900 ÂÚ›Ô˘). ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·121 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ °È· Ù· ·ÏÈ¿. Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜. °È· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘¯fiÓÙ·. EÈÚÚÔ¤˜ ™Ù· ÔÎÙÒ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ȷÙÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜). fiÛ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙÔ„›· Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓÒÛË. A \ ÓÙÈÏÔÁ›·È). Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ). 22) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ «Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ϥ¯ıËηӻ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ «‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ϥ¯ıËÎ·Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙfiÛÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘. fiˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·. √È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ÂÈÛÙÔϤ˜. ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÔÏË„›·. ÔÈ ‰ËÌËÁÔڛ˜. ¶·Ú·ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ.

ÔÏÏÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ™ÙË ‰È‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ fiÏ· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÓfiÌÈÛȘ Î.). ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù· ‰·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∆Ô ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ¤ÌÊ·Û˘ Î·È ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ˘. ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î. ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ɘ ·ÓÙ› -ÂÖ˜ (ªÂÁ·Úɘ).¯. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·°ÏÒÛÛ· Î·È ‡ÊÔ˜ 122 . ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ì ϛÁ· ÌfiÓÔ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. ‚·ÛÈṲ̂ӷ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Û ÛÂÏËÓÈ·ÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜ ÛÙÔ fiÏÔ ¤ÚÁÔ. . ã∂ÙÛÈ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. XÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ∏ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÂÚ›Ù¯Ó˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ fi„ÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ˙ËÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜.¿. Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ·. ¤Ó· ‡ÊÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. âÍ·ÈÓ·›ˆ˜…). ∞fi ÙȘ ȉÈÔÚÚ˘ı̛˜ ÙÔ˘ Ë ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Ì·ÎÚÔÂÚ›Ô‰Ô˘ ÏfiÁÔ˘: Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ϤÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜. ¢Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ˘ÎÓfi˜ Î·È ‚·ı‡˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜. T¤ÏÔ˜. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹Ø Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο. fï˜. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ӷ ··Ú¤ÌÊ·Ù· Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÊËÚË̤ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (‰Â‰Èe˜ ·ÓÙ› ‰¤Ô˜. ηıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ ϤÍÂȘ (àÁÒÓÈÛȘ. ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È Ìfi¯ıÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· -ÚÛ. Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ¶ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∆ËÓ ›‰È· ÂÏ¢ıÂÚ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú¯·›· ·ÙÙÈ΋ Ì οÔÈÔ˘˜ ȈÓÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜Ø Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÙÙÈÎfi˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜. ¿ÚÈÛÔÓ Î·È ïÌÔÈÔ٤ϢÙÔÓ = ÔÌÔÈÔÛ‡ÏÏ·‚Ô Î·È ÔÌÔÈÔηٿÏËÎÙÔ) Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜). ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ. ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜. ÙÔ Â›ÚÚËÌ· ·åÂd ·ÓÙ› ÙÔ˘ à›. Ú¿ÛÛˆ) Î. Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.Î·È -ÛÛ. ÂÍÈÛÙÔÚ› Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηٿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ı·ÚÛÔÜÓ ·ÓÙ› ı¿ÚÚÔ˜). √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.). ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎÙÏ.Î·È -ÙÙ(ı¿ÚÛÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏϤ˜ ·Ú¯·ÈÔÚÂ›˜ ÔÈËÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ (‡ÛÙȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ËÏÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ˘ԉȷÈÚ› Û ı¤ÚÔ˜ (8 Ì‹Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) Î·È Û ¯ÂÈÌÒÓ· (4 Ì‹Ó˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·122 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Î·È ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Û ·Û˘Ìʈӛ· ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.¿. ·ÚÈıÌ› ·˘ÙfiÓÔÌ· Ù· ¤ÙË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.·ÓÙ› -ÚÚ. ·ÓÙ›ıÂÛË. ÚËÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù· (˘ÂÚ‚·ÙfiÓ. ‹ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ (àÚ¯·›· àÙı›˜) Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÍfÓ Î·È â˜ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÛfÓ Î·È Âå˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏϤ˜ ·ÊËÚË̤Ó˜ ϤÍÂȘ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.¿.

£.1.X. ÌfiÓÈ̘ ·Í›Â˜.X. √ §·Ù›ÓÔ˜ ™·ÏÏÔ‡ÛÙÈÔ˜ (85-35 . 40. ÛÙÔ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. Î·È ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ. Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ·Í›·. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. OÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ̤ıÔ‰Ô. µã. Û‹ÌÂÚ·.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÛÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· ∫Ô‡Ó·Í· (401 .) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÙÔ˘.Ã.Ã.X.X. Ô T¿ÎÈÙÔ˜ (52-120 Ì. Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎıÚfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘. 3. ŒÙÛÈ. Ì. Ë Û‡Á¯˘ÛË Î·È Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ •ÂÓÔÊÒÓÙ·.. fiÙ·Ó Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Ô µÔȈÙfi˜.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· √ •ÂÓÔÊÒÓ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ÙˆÓ ∂Ú¯ÂȤˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ [ŒÚ¯ÂÈ· (Ë): Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ™¿Ù·]. ‹Ú ηϋ ÌfiÚʈÛË.) ÙÔÓ Â›¯Â ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. (µÈ‚Ï. ·Á·ԇ̠ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÙԇ̠ӈıÚÔ›). ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‚fiÙ·Ó Î·È ·Á·Ô‡ÛÂ. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË ÔÙ·Ìfi. ÙÔ 401 .Ã. Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜ (200-118 . ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞Û›·. ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘. ¤ÙÛÈ. ÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÌfi. T›ÓÂÈ. Y‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. π. •ÂÓÔÊáÓ (ÂÚ›Ô˘ 430-355 . Ô µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ (Ù¤ÏË 5Ô˘ ·È. ÌÙÊÚ. ∫·ÎÚȉ‹˜) ∆Ô ·ıËÓ·˚Îfi ȉÂ҉˜ Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ı·˘Ì¿ÛȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ: ÊÈÏÔηϛ· πÒÓˆÓ Î·È ·ÏfiÙËÙ· ¢ˆÚȤˆÓ (·ÙÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË). ™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜. 123 . E›‰Ú·ÛË «ÊÈÏÔηÏÔÜÌ¤Ó Ù ÁaÚ ÌÂÙ’ ÂéÙÂÏ›·˜ ηd ÊÈÏÔÛÔÊÔÜÌÂÓ ôÓ¢ ̷ϷΛ·˜» (= ·Á·ԇ̠ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ·ÏÔ›. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘. Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ. Ô •ÂÓÔÊÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ËÁÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ∞Û›·˜ ÛÙËÓ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ· Î·È ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. AÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂȘ (Û¯¤ÛË ·ÈÙ›·˜-·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜) Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. ¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô.) ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔ ·ÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜.). √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ °Ú‡ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Ô •ÂÓÔÊÒÓ ÁÓÒÚÈÛ ηϿ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÔχ Ì ÙËÓ È·Û›·. ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Û ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË µã. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Â‡ÔÚÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ªÓËÌÂÈ҉˘.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·123 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Ùfi˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ.

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. ̤¯ÚÈ ÙÔ 362 . ∞ÚٷͤÚÍË. fï˜. ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜. 124 . Î·È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘.Ã. ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¤˙ËÛ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ·ÁÚÔÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ. ÙˆÓ 13. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ÛÙË µÔȈٛ·. ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô (ηٿ‚·ÛȘ) ÙˆÓ Ì˘Ú›ˆÓ (̇ÚÈÔÈ = 10.Ã.. ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ÂÚÈÏ¿ÓËÛË.). ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ (∞Ó¿‚·ÛȘ = ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Û›·˜) ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË ÙÔ 400 . √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó Ì ÂÍÔÚ›·.Ã. ›¯Â ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈΛϷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ˘‹ÚÍ ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘.000 ‰ËÏ·‰‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηÈ. fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÙÔ 396 . ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∞Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Ù· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰ËØ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰Â ‰È·ÊˆÙ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™ˆÎÚ¿ÙË. ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·fi ÙÔ 411 .063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·124 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÓˆÚ›˜ ›¯Â ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË (ÊÈÏÔÏ¿ÎˆÓ îÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô ÛÙË ª. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞ı‹Ó·˜ Î·È ™¿ÚÙ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. Û ÂÙ¿ ‚È‚Ï›·.Ã. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ ·Ó Î·È fiÙ ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹. ηٿ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.Ã. ∆Ô Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜. Ô °Ú‡ÏÏÔ˜. ∂Âȉ‹ Ë ÂȉÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË.Ã. ^EÏÏËÓÈο: √ Û˘ÁÁڷʤ·˜. Û ÂÙ¿ ‚È‚Ï›·.000). ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ «ÚÔÍÂÓ›·» (¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ™¿ÚÙË) Î·È ÙÔ˘ ‰ÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÛÙÔ ™ÎÈÏÏÔ‡ÓÙ· Ù˘ ∏Ï›·˜. ∞Ó‹Û˘¯Ë ʇÛË. fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı›. ‹Á ̷˙› ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜.). ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ı·‡Ì·˙ ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜.. ÛÎÔÙÒıËΠÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›· ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ª·ÓÙÈÓ›·˜ (362 . ÔÈ ‰˘Ô ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÈÈÎfi Î·È Ô ¤Ó·˜. ∞Û›·. IÛÙÔÚÈο ∫‡ÚÔ˘ A \ Ó¿‚·ÛȘ (‰ËÌÔÛȇÙËΠ̠ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÁ¤ÓË ÙÔ˘ ™˘Ú·ÎfiÛÈÔ˘): ™ÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. fiÔ˘ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ÔÈ ∏Ï›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔ ™ÎÈÏÏÔ‡ÓÙ· Î·È Ô •ÂÓÔÊÒÓ ÂΉÈÒ¯ıËÎÂ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. Ì ÔÏϤ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÂıÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 394 . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ì ÚÔ‹ ÛÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.X. ªÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· (371 . ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ.

™˘ÌfiÛÈÔÓ. ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ.¿. ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹. Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ A˘ÙfiÏ˘ÎÔ˘ ÛÙ· ¶·Ó·ı‹Ó·È·. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı·˘Ì¿˙ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô Î·ÏÔ‡ ËÁÂÌfiÓ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. Ì ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. ÌÙÊÚ. ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙË ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Û·Ó ÂÏ¢ıÂÚÒÙÚÈ·. A \ ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË 125 . ™˘ÌfiÛÈÔÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ: ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ∫·ÏÏ›·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·125 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ A \ ÁËۛϷԘ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚËÙÔÚÈÎfi ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘. 24-25. (∫‡ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ¢ã. ªÂ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë ËıÈ΋ Î·È Ë ÛÔÊ›· ÙÔ˘. ¤Ó·˜ ‡ÔÚÔ˜ ÎÙËÌ·Ù›·˜. Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È Ì ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. fiÙ·Ó. ºÈÏÔÛÔÊÈο ∆· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¤ÚÁ·.¢. Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ÁÈ·Ù› ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. ∆fiÙ ¤ÙÚ¯·Ó fiÏÔÈ. ÙfiÙ È· ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î. √ πÛ¯fiÌ·¯Ô˜ (= Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜). ÂÓÒ ¤ÛÂÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ˘Ô˙‡ÁÈ·. ¤ÂÈÙ· ·fi ÔχÌËÓË Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ·ÁοÏÈ·˙·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔ¯·ÁÔ‡˜…». ϤÁÔÓÙ·È ÛˆÎÚ·ÙÈο. Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. A \ ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘. °. √åÎÔÓÔÌÈÎfi˜: Œ¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ¤·ÈÓÔ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜. «™Â Ï›ÁÔ ·ÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó “£¿Ï·ÙÙ·! £¿Ï·ÙÙ·!” Î·È ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ·. 7. ∑¢ÁÒÏ˘) ¶˘ÎÓ‹ Û ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Â›Ó·È Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹. ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÏÔÁ·. ∏ ı¤· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙË Ï‡ÙÚˆÛË. A \ ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›): ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∞ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· (ۈ̷ÙÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi). A \ ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ: ∆Ô ¤ÚÁÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. Ì·˙› Î·È ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ.

¶ÂÚd îÈÎɘ: ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó È¤·. ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Î·È Ë ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ËıÈÎÔÏÔÁÈÎfi ‡ÊÔ˜. ∏ ·ÙÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ¿ Ù˘. Ù· ‡ÏËÙ· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È Ë ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ηٷÎÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘. Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ™È̈ӛ‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·. ^I·Ú¯ÈÎfi˜: ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ È¿Ú¯Ô˘ (= ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡). ˆ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù˘ ÈÈ΋˜.). ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ. ¢È‰·ÎÙÈο ∫‡ÚÔ˘ ¶·È‰Â›·: ∆Ô ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹. «Â≈ÚËÌ· ıÂáÓ». ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ fiÏ˘. ‚¤‚·È·. ¶fiÚÔÈ j ÂÚd ÚÔÛfi‰ˆÓ: ∆Ô ¤ÚÁÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›· ÈÔ ·ÓÂÎÙ‹ ÛÙÔ Ï·fi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ. ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ù˘. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. π¤ÚˆÓ. ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ fï˜ Â›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¿ÚÁÂÈ·. °ÏÒÛÛ· ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ÔχÏ¢ÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. ø˜ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·ÙÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∆Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È Ë Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ‚·ÛÈÏ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. EӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ¢È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÔÎÙÒ ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ (590-529 . Ò˜ ‰ÈÔÈΛ ÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ò˜ ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ ÙË Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÈÎȷο Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ·.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·126 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘. §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÔÏÈÙ›·: ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô •ÂÓÔÊÒÓ. √ ™È̈ӛ‰Ë˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔÓ π¤ÚˆÓ·. ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ^I¤ÚˆÓ j ∆˘Ú·ÓÓÈÎfi˜: ¢È·ÏÔÁÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ.Ã. ∏ ÁψÛÛÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·. O IÔ‡ÏÈÔ˜ K·›Û·Ú ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡ÛÂ Î·È Ô KÈÎ¤ÚˆÓ ÌÂÙ¤ÊÚ·Û ÙÔÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ K‡ÚÔ˘ ¶·ÈE›‰Ú·ÛË 126 . ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó «·ÙÙÈ΋ ̤ÏÈÛÛ·». «Ì¤Û· Î·È ÙÚfiÔÈ». ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ (·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜): √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·È‰Â˘ÙÈÎfi ̤ÛÔ. √È Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ¿ ÙÔ˘. ø˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜.

¿ÏÏ· ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ¿ÏÏ· fi¯È. ÂÚ›Ô˘) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Kˆ.) ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÂΛӈÓ. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›ӷÈ: Ô ∫ÙËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ∫Ó›‰Ô Ù˘ ª. Û 24 ‚È‚Ï›·). Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο. Ô º›ÏÈÛÙÔ˜ Ô ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ (¤ÁÚ·„ ٷ ™ÈÎÂÏÈο. ÚÔÛÊÈϤ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. ÁÈ·Ù› ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. £ÂÛÛ·Ï›· (§¿ÚÈÛ·). ÛÙËÓ ∫ˆ. O ª¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ (ÛÙËÓ πÛÛfi ÙÔ 331 .X. II.¿. M·Î‰ÔÓ›·. Ô ∫Ú¿ÙÈÔ˜ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜. £Ú¿ÎË. ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÂÌ¿˜ Ì IÔÎÚ¿Ù˘ 1. ÕÏÏÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ªÂÙ¿ ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· Ï‹ÁÂÈ Ë ·ÎÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜. ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ∂ıÓÈÎÔ‡ MÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Û˘ÏÏÔÁ‹ (IÔÎÚ·ÙÈ΋). ıÂfi˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ô˘ Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Û ÈÂÚ¿ (\AÛÎÏËÈÂÖ·) Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. O AÛÎÏËÈfi˜ Ì ÙÔ ÈÂÚfi Ê›‰È. 127 . IATPIKH H È·ÙÚÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜. ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ·ÎfiÌË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ·ÙÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. O È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ IÔÎÚ¿Ù˘ (460-377 .063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·127 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ‰Â›·˜Ø Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ™Î˘ı›·. ™‡Ì‚ÔÏ¿ ÙÔ˘ Ô ùÊȘ (·ÏÏËÁÔÚ›· Ù˘ ·˘ÙÔ·Ó·Ó¤ˆÛ˘) Î·È Ë Ú¿‚‰Ô˜ (Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÛÙȘ Ô‰ÔÈÔڛ˜ ÙÔ˘). AÛ›·˜. fiÔ˘ Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Ô ıÂfi˜ AÛÎÏËÈfi˜1. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ. H ÎfiÚË ÙÔ˘ ^YÁ›ÂÈ· (= ÀÁ›·) ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î‡ÂÏÏÔ Ì ʿÚÌ·ÎÔ. ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ. Û 13 ‚È‚Ï›·) Î. ΤډÈÛÂ. ∞fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∞Û›·˜ (¤ÁÚ·„ ٷ ¶ÂÚÛÈο. ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ M. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· Ë ∞Ó¿‚·ÛË ¤ÁÈÓÂ. Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. A \ ÛÎÏËÈ¿‰·È = ̤ÏË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜. Û 30 ‚È‚Ï›·). ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ È·ÙÚÔ›. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. Ô £ÂfiÔÌÔ˜ Ô Ã›Ô˜ (¤ÁÚ·„ ^∂ÏÏËÓÈÎa Û 12 ‚È‚Ï›· Î·È ºÈÏÈÈÎa Û 58 ‚È‚Ï›·). O IÔÎÚ¿Ù˘ ÚÒÙÔ˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÓfiÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈο ‹ ÂÛˆÙÂÚÈο ·›ÙÈ· (Ê˘ÛÈο ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈο) Î·È Ë ıÂÚ·›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. ÂÚÈfi‰Â˘Û Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË: Aı‹Ó·. ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiÏË KÓ›‰ÔØ Ë Kˆ˜ ‹Ù·Ó ¤‰Ú· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜. Ô ŒÊÔÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÌË Ù˘ ∞ÈÔÏ›‰·˜ (¤ÁÚ·„ ÙÔ ^πÛÙÔÚ›·È. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÙ›˙ÂÈ ¤Ó· Ê›‰È. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ Î·È Ù˘ KÔÚˆÓ›‰·˜. √È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¶Ôχ‚ÈÔ ÙÔ ªÂÁ·ÏÔÔÏ›ÙË ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (·Ù¤Ú·˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜).Ã. Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ‰Ú¿Û˘ ÙËÓ Aı‹Ó·. fiÔ˘ Î·È ¤ı·ÓÂ. ·fi 60 ÂÚ›Ô˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ¤ÚÁ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È Ê›‰È· Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· Ú¿‚‰Ô. ÁÂÓÈο. £¿ÛÔ. E›Ó·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË.

. ¶ÂÚd àÁÌáÓ (= ηٷÁÌ¿ÙˆÓ) Î. ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ›·Û˘. °Ú·Ì̤ӷ fiÏ· Û ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ó· ÌÈÏ¿. M ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÔÊ›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ¢ËÌ. ı· Ù· ÛÎÂ¿˙ˆ Ì ÙË ÛȈ‹ ÌÔ˘: Ì˘ÛÙÈο ı· Ù· ıˆÚÒ. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù›ÙÏÔÈ: ¶ÂÚd åËÙÚÔÜ. O IÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ŸÚÎÔ˜. ¶ÂÚd ‰È·›Ù˘ ηd ÙÚÔÊáÓ.. ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜— Ô˘ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ ¤Íˆ Ó· ÎÔÈÓÔÏÔÁËıÔ‡Ó.¿. OÈ È·ÙÚÈΤ˜ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË. ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ¶ÂÚd ÓÔ‡ÛˆÓ. §˘Ô˘ÚÏ‹˜) ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΛÌÂÓÔ fiÚÎÔ˘ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ô Ó¤Ô˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·Ø ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÎÔ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â› ·ÈÒÓ˜ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ‹ıÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË.. O ŸÚÎÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓØ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÂÚd ·ıáÓ. T· ΛÌÂÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â‡ÁψÙÙ· ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË ıÂÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜: Ù˘ ˘Á›·˜. Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ¿ÌÔÙ ӷ ¯·›ÚÔÌ·È ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔ˘. [. ¶ÂÚd àÚ¯·›Ë˜ åËÙÚÈÎɘ.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·128 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË.] ŸÛ· ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÌÔ˘ ı· ‰ˆ ‹ ı’ ·ÎÔ‡Ûˆ —·˜ Â›Ó·È Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÌÔ˘.¿. 128 . ˆ˜ ı· ÂÎÙÂϤۈ ÙÔÓ fiÚÎÔ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÎÈ ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ fiÛÔ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÌÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó. ηıÒ˜ Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘. ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο. O IÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ŸÚÎÔ˜ (·fiÛ·ÛÌ·) «OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔÓ AfiÏψӷ ÙÔ ÁÈ·ÙÚÂ˘Ù‹ Î·È ÛÙÔÓ AÛÎÏËÈfi Î·È ÛÙËÓ YÁ›· Î·È ÛÙËÓ ¶·Ó¿ÎÂÈ· Î·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Û’ fiϘ ÙȘ ı¤˜. ·Ó·ÙÔÌÈο Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ̤ıÔ‰Ô Î·È ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ·fiÏ˘Ù· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˘ Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ··ÚÈıÌ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÔÚÎÈ˙fiÌÂÓÔ˜.. Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘˜ ‚¿˙ˆ. ¶ÂÚd ʇÛÈÔ˜ àÓıÚÒÔ˘. (MÙÊÚ. Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈο. Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈο Î. [. T· ¤ÚÁ· Ù˘ ÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ (corpus) ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ¶ÂÚd âȉËÌÈáÓ. ıÂÚ·¢ÙÈο. ·ıÔÏÔÁÈο. ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ηÏfi fiÓÔÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜Ø ·Ó fï˜ ·Ú·‚Ò ÙÔÓ fiÚÎÔ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ù‹Ûˆ. ‰È·ÈÙËÙÈο. ŸÛÔ ÙÔÓ fiÚÎÔ ÌÔ˘ ·˘ÙfiÓ ı· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÒ Î·È ‰Â ı· ÙÔÓ ·Ù¿ˆ. ¤ˆ˜ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.] AÁÓ‹ Î·È Î·ı·Ú‹ ı· Ê˘Ï¿Íˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÌÔ˘. ¤¯Ô˘Ó ÔÈΛÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜: ÚÔÁÓˆÛÙÈο. ¶ÂÚd îÂÚɘ ÓÔ‡ÛÔ˘ (= ÂÈÏË„›·˜). Ó· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·». ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÍÂÂÚ·ÛÙ›.

·ÏÏ¿ ¿ÂÈÚ·. Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ÌÈ· ·˘ı˘fiÛÙ·ÙË ‰‡Ó·ÌË. ŒÙÛÈ.. ÁË. O AÓ·Í·ÁfiÚ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Ì ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÂÖÓ Î·È ÂrÓ·È.X. ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ 129 . Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË Ù¿ÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜. ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙË ıÂfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô˘Ú¿ÓÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘Ú·Îو̤ÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ (̇‰ÚÔ˜ ‰È¿˘ÚÔ˜)Ø Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. Ë ÈˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ô ÂÏ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ §Â‡ÎÈÔ˘.X. Afi ÙË Ê‡ÛË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ H ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û ÌÔÚʈÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‚Ô‹ıËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÛÙËÓ fiÏË. ø˜ ·ÈÙ›· ÎÈÓ‹Ûˆ˜. ·Ó¤Ù˘Í ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘. Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ. ¤˙ËÛ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹. Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È·ÓÔËÙ¤˜. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÌfiÓÔ ÛÙÔȯ›· (ʈÙÈ¿. ºI§O™OºIA ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È.X. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ IˆÓ›·˜ ÂËÚ¤·Û Ôχ ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÛΤ„Ë Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. Û ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ·fi ÙȘ KÏ·˙ÔÌÂÓ¤˜ Ù˘ IˆÓ›·˜. ¶ÂÚÈÎÏ‹. fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ NÔÜÓ. ¶ÔχÏ¢ÚÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. O NÔܘ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ fiÓÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ. ÂÓÒ Ô MÈÎÚe˜ ¢È¿ÎÔÛÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ¶ÂÚd ʇÛˆ˜. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÓˆÙÂÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·fi„ˆÓ. ÚÔÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ËÚÂÌ›·. Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ M¤Á·˜ ¢È¿ÎÔÛÌÔ˜ (= ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘) ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÂÏ·ÙÈÛÌfi ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÙÈ΋ ·Ó·›ÚÂÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ Á¤ÓÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÊıÔÚ¿˜. K·ÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ·Û¤‚ÂÈ·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. fiˆ˜ ›ÛÙÂ˘Â Ô EÌ‰ÔÎÏ‹˜. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ÔÏÏ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÔÈfiÓ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚd Âéı˘Ì›Ë˜. ‰È·ÓÔ›ÁÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ÌÈ· ȈÓÈ΋ ·ÔÈΛ· Û ıÚ·ÎÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË §¿Ì„·ÎÔ Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜.X. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ O MÈÏ‹ÛÈÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ·¤Ú·˜. . O ÿˆÓ·˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ AÓ·Í·ÁfiÚ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ Û˘A \ Ó·Í·ÁfiÚ·˜ ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ Û‡Ì·Ó).063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·129 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ III. ÂÚ. Ë ÔÔ›· ‰È·ÎÔÛÌ› ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È Â¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡. §Â‡ÎÈÔ˜ O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ (460-370 . MÈ· ËıÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘.). ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ËıÈÎÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ (°ÓáÌ·È).) ·fi Ù· Õ‚‰ËÚ· Ù˘ £Ú¿Î˘. . ÓÂÚfi). O AÓ·Í·ÁfiÚ·˜ (500-428/427 .). H ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ηχÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡. fiˆ˜ ÙȘ ¤ıÂÛ·Ó Ô ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Î·È Ô EÌ‰ÔÎÏ‹˜. ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ fï˜ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë.

‰È‰¿ÛΈ < ÛÔÊ›·) Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηÙ›¯Â Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ (ÂÌÂÈÚÔÁÓÒ̈Ó). OÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ó‡̷ٷ ÎÚÈÙÈο Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. AÙÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ H ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ˘‹ÚÍ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ‰È·ÓfiËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜.+ Ù¤ÌÓˆ). ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Î·È ·‰È·›ÚÂÙ· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î¿ıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÂÈÚË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. fiˆ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ø˜ ̤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜.063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·130 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ O §Â‡ÎÈÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ıˆڛ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ¤ˆ˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·. OÈ ‰‡Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ôÙÔÌÔÓ (= ¿ÙÌËÙÔ < ·. 130 . ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ‹Ù·Ó Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· (‰È·Ï¤ÍÂȘ ‹ Âȉ›ÍÂȘ). TÔÓ 5Ô . Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ‰È·ÈÚÂÙ‹. ·ÈÒÓ· Ë Ï¤ÍË1 Û‹Ì·ÈÓ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·È‰·ÁˆÁfi Ô˘ ‰›‰·ÛΠ̠¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ÒÛÙÂ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› «·ÙÔÌÈ΋». ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. ÙÔÓ AÓÙÈÊÒÓÙ· Î·È ÙÔÓ KÚÈÙ›·—. ¶ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·‰›ÎÔ˘. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÂÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜. ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ‰··ÓËÚ‹. M·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ̤ÏË ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Û˘Ó¯‹ ÏfiÁÔ —fi¯È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ— Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ‹ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·Ù›·˜. ÙÔ ÌÈÎÚfiÙ·ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ¿ÂÈÚ˘ ‡Ï˘. ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ù¿ÛË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ηıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ø˜ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜. ·fi ÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ E›ÎÔ˘ÚÔ. Ë ÔÔ›· ÂӉȤÊÂÚ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.X. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ·ÏÏ¿ Í·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. °ÂÓÈο. Î·È fiÏ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi. Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 1 ‰Ú·¯Ì‹. T· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Â›¯·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ηٿ ·ÎÏÔ˘˜ (·ÓÙ› 50 ‰Ú·¯ÌÒÓ). TÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙËÓ ‡ÏË. OÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ 1. H ÚÒÈÌË ·˘Ù‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ. H ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ôχ ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡. T· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ¿Êı·ÚÙ·. Ì ·fi„ÂȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· Â›Î·ÈÚ·. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó AıËÓ·›ÔÈ —ÂÎÙfi˜ ·fi ‰‡Ô. ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌfiÚʈÛË. ·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘Ø ‹Úı·Ó fï˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤˙ËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ ÎÙÏ. ™ÔÊÈÛÙ‹˜ (ÛÔÊ›˙ˆ = ÂÎ·È‰Â‡ˆ. TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÓfiËÛ˘. fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¢ÚÂı›.

131 . 1. Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋.) ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·.X. ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ οı Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ò˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Îϛ̷ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â. M ÙË ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ·ÚÂÍËÁË̤ÓË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë. Ì. ÁÈ· Λӷ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.) H ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·. (M¤ÙÚÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÊÔ‰Ú‹˜ Î·È ¿‰È΢ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ —fiˆ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜— Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÂÓ›ÔÙ ¤ˆ˜ ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi ÙÔ˘˜. ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. °È·Ù› ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË: ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔÈ Î·È Ë Û˘ÓÙÔÌ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜». ¶Ï¿Ù. ŒÚÁ· ÙÔ˘: ¶ÂÚd ıÂáÓ. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› Ù›ÔÙÂ. ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ Î·È M¤ÓˆÓ. Windelband ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ «‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜». E›¯Â ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù˘ ·ÔÈΛ·˜ ÙˆÓ £Ô˘Ú›ˆÓ (444 . «¶¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ âÛÙdÓ ôÓıÚˆÔ˜. IÛÔÎÚ¿ÙË Î. ‰›ÓÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜1 Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ W. ‰È¤ÎÚÈÓ ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ÂÚ.¿. fï˜. A \ Ï‹ıÂÈ· j K·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ˜ (= ·Ó·Û΢¤˜).063-131 N+ 29/8/2006 01:58 ÌÌ ™ÂÏ›‰·131 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È Â›Û˘ Ô ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜. £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ÙáÓ ‰b Ìc ùÓÙˆÓ ó˜ ÔéÎ öÛÙÈÓ». Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯È˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ A \ Ï‹ıÂÈ· j K·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ˜.X. OÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ (480-411 . «ÙeÓ ≥ÙÙˆ ÏfiÁÔÓ ÎÚ›ÙÙˆ ÔÈÂÖÓ» (= ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ˜. ÁÈ· Λӷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ·fi Ù· Õ‚‰ËÚ· Ù˘ £Ú¿Î˘. Ë ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ì’ ¤Ó· ΛÓËÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «‰Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈ΋». \AÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜. K·ÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ·Û¤‚ÂÈ· Î·È ‰ÈÒ¯ıËÎÂØ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ™ÈÎÂÏ›· Ó›ÁËΠ۠ӷ˘¿ÁÈÔ. ™ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó·Ø ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. O ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÁÓÒÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ (·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜) Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚd ıÂáÓ: «°È· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͤڈ Ô‡Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜. ηÙËÁÔÚ‹ıËηÓ. ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¿ÛÎËÛ·Ó Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ÛΤ„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ (E˘ÚÈ›‰Ë. A \ ÓÙÈÏÔÁ›·È. ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. fiÏ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο.). ŒÙÛÈ.). ÂÂȉ‹. ‰›‰·ÛÎ·Ó ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ·. 18b).X. ™ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô (2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ·È. E›Ó·È. ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰È·ÛÙÚ¤‚ÏˆÓ·Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÊÒÙÈÛ·Ó ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÛÎfiÙÔ˘˜. ÁÈ·Ù› ÔÓfiÌ·Û ٷ ÙÚ›· Á¤ÓË. ÙáÓ ÌbÓ ùÓÙˆÓ ó˜ öÛÙÈÓ.). Î·È Î¿ı ÁÓÒÛË ·ÔÙÂÏ› ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰ÔÍ·Û›·Ø ÎÚÈÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.

Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· (\AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ. ◊Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó· (427 . II. ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘. . 132 . 1.) O °ÔÚÁ›·˜ ÚÔÛ·ı› Ì ÛÂÈÚ¿ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙËÓ ÂÏ·ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· fiÙÈ «Ô˘‰¤Ó ˘¿Ú¯ÂÈ». Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.X.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·132 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ °ÔÚÁ›·˜ (ÂÚ›Ô˘ 480-375 . ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÈÎÔ˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. ·fi ÙÔ˘˜ §ÂÔÓÙ›ÓÔ˘˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ (ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó: ·fi 105 ¤ˆ˜ 109 ¯ÚfiÓÈ·). ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ uøÚ·È (‹ \EÔ¯·›) ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ AÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ K·Î›·. M ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô Ï·ÙˆÓÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ. àÏÏ’ Ôé ÁÓˆÛÙfiÓØ Âå ‰b ηd ÁÓˆÛÙfiÓ.X. ^I›·˜ ·fi ÙËÓ ◊Ïȉ·. AÛ¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋.X. «Oé‰¤Ó âÛÙÈÓ. ^YbÚ ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘˜ àÔÏÔÁ›·. ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÊÚ¿Û˘ Î.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· O ™ˆÎÚ¿Ù˘. EËÚ¤·Û ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. Ô˘‰Â›˜ ı· ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â. ŒÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È: ^EϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ. «ÂÈıÔܘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜»Ø Èı·ÓfiÓ Ó· ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Kfiڷη Î·È ÙÔÓ TÈÛ›·.¿. ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. àÏÏ’ Ôé ‰ËψÙeÓ ôÏÏÔȘ» (¶ÂÚd ÙÔÜ Ìc ùÓÙÔ˜). ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â. OÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ AÓ·Í·ÁfiÚ·. fiÔ˘ ˘ÌÓ› ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë.). ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ·ÓÙÔÔÈÔ‡ ™ˆÊÚÔÓ›ÛÎÔ˘ Î·È Ù˘ Ì·›·˜ º·ÈÓ·Ú¤Ù˘. Ôé ÓÔËÙfiÓØ Âå ‰b ÓÔËÙfiÓ.X. ◊Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰Â¯Ù› ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ¯Ú‹ÛË ÔÈËÙÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ.) ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Ì ÙËÓ Â˘ÁψÙÙ›· ÙÔ˘.) ·fi ÙËÓ K¤·. ŒÏ·‚ ÙË Û˘Ó‹ıË ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ηÈ. ¶Úfi‰ÈÎÔ˜ (460-400 . ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ‰‹ÌÔ AψÂ΋˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. \EÈÙ¿ÊÈÔ˜.X. E›Ó·È Ô ÂÈÓÔËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ ÚËÙÔÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÔÚÁ›ÂÈ· (·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. Ë ÛΤ„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ.) Î·È ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË Ï¿Ì„Ë ÛÙÔ ‡ÊÔ˜. ÂÚ. OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ 1. ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Î.¿. ™ˆÎÚ¿Ù˘ (470/469-399 . ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ ˘‹ÚÍÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘. 21-34). ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Ì· Î·È ·Ó ˘‹Ú¯Â. (T›ÔÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. Âå ‰’ âÛÙ›Ó. ¿ÛÎËÛ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ÔÏ˘Ì·ı‹˜ Î·È ÔÏ˘ÁÚ¿ÊÔ˜. T· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó·.

°ÂÓÈο. ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·˘·ÁÔ‡˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹˜. A \ ÔÏÔÁ›·. A \ ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ π. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÈ Î·Ù‹ÁÔÚÔ› ÙÔ˘ M¤ÏËÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. (•ÂÓÔÊáÓÙÔ˜. ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Î·Ïfi. ¶Ú‚Ï.1. Â›Û˘. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰Â ‰›‰·Í ÚËÙÔÚÈ΋ Ô‡Ù ·Ú¤‰È‰Â Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ·ÌÔÈ‚‹ Ô‡Ù ٷ͛‰Â˘Â ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ¢È·ÊÒÓËÛÂ. H ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·133 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ¢ÂÓ ¿ÊËÛÂ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ·ÏÏ¿ Û‡¯Ó·˙ ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿. 1. AÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ». ·ÏÏ¿ Ô ÕÓıÚˆÔ˜. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÂȘ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÔϛٷÈ. ¶Ï¿Ù. ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. fï˜. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠ۠·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û ̷˙› ÙÔ˘˜. M ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Á·Ï‹ÓË Î·È ·Ù·Ú·Í›· Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ‹È ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ. H ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. K. ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ¿ÏÏ·˜ Ó¤·˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ˘Ô‡Û·˜ ıÂfiÙËÙ·˜ (‰·ÈÌfiÓÈ·)Ø ·‰ÈΛ ‰Â ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÈfiÙÈ ‰È·Êı›ÚÂÈ Ù· ‹ıË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÚÒÙ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.X. ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ë Ê‡ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ (‹Ù·Ó ·Û‚‹˜) Î·È ‰È¤ÊıÂÈÚ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ™ÙÔÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·Ó٤ٷÍ ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜. Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. H ∫∞∆∏°√ƒπ∞ ∂¡∞¡∆π√¡ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ «à‰ÈÎÂÖ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÔR˜ ÌbÓ ì fiÏȘ ÓÔÌ›˙ÂÈ ıÂÔf˜ Ôé ÓÔÌ›˙ˆÓ. ÕÓ˘ÙÔ˜ Î·È §‡ÎˆÓ. B¿ÚÓ·Ï˘) ‚) H ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙË ˙ˆ‹. Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ÎÏ‹ÚÔ Î·È ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Û ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹. A˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ·Û΋ÛÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ Û ÔÏÏ¿. ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Û˘¯Ó¿ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙ· ηıÈÂڈ̤ӷ Î·È Â‡ÏÔÁ· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ. TÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ HÏÈ·›·˜ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ ¤ÓÔ¯Ô Ì „‹ÊÔ˘˜ 281 Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 501 Î·È ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û Û ı¿Ó·ÙÔ Ì „‹ÊÔ˘˜ 300.). «Î·ÎᘠΛÌÂÓ·» Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. Œ˙ËÛ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ¢ÂÓ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Û¯ÔÏ‹. (MÙÊÚ. 94b) A‰ÈΛ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. ≤ÙÂÚ· ‰b ηÈÓa ‰·ÈÌfiÓÈ· ÂåÛʤڈÓØ à‰ÈÎÂÖ ‰b ηd ÙÔf˜ Ó¤Ô˘˜ ‰È·Êı›ڈӻ. ŒÙÛÈ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›· ÙˆÓ AÚÁÈÓÔ˘ÛÒÓ (406 . 133 .

Ë ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Û ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ˆ˜ ‡„ÈÛÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ·fi ÙË ™ÈÓÒË ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Â‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. 134 . ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û οı ¿ÓÂÛË Î·È Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· (¤ÌÂÓ ̤۷ Û’ ¤Ó· Èı¿ÚÈ) ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ˉÔÓ¤˜. M·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ (400-325 .) ·fi ÙËÓ K˘Ú‹ÓË ÙËÓ K˘ÚËÓ·˚΋. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ â·˚fiÓÙˆÓ (= ÂȉÈÎÒÓ).X. £ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·.). K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·‰ÈΛ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ («Ôé‰Âd˜ ëÎgÓ Î·Îfi˜»). ·fi ÙË Ì·›· ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ º·ÈÓ·Ú¤ÙË. ¶·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ·ÁÓÔ›. ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ! ™ˆÎÚ·ÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ 1. Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿ÁÓÔÈ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ «ÙeÓ ÛÔÊÒÙ·ÙÔÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ». ÙÔ Ú¿ÙÙÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. Ô˘ öÊ·ÈÓ (= Ê·Ó¤ÚˆÓÂ) ÙËÓ ·ÚÂÙ‹.X. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÂÏ›ˆÛË. Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ («íÓ Ôr‰· ¬ÙÈ Ôé‰bÓ Ôr‰·»). °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ fï˜ ·˘Ùfi. ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ËıÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ·¿ıÂÈ·˜.). ·fi Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔ fiÏÔÓ (·ÓÙ›ı: ··ÁˆÁÈ΋). ÁÈ· Ó· ÚÔηÏ› ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ. ·ÏÏ¿. O ¢ÈÔÁ¤Ó˘. ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘. ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ ·fi οı ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔÓ ÔÚıfi ‰ÚfiÌÔ. O ›‰ÈÔ˜ ¿ÏψÛÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ (= ı›· ·Ú¤Ì‚·ÛË). ÕÏψÛÙÂ.) ¤ÁÈÓÂ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ K˘ÓÈ΋˜1 ™¯ÔÏ‹˜. °ÓˆÛÙfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ M.¿. ̤۷ ·fi ÙÔ Èı¿ÚÈ. › ÛÙÔÓ AϤͷӉÚÔ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. AϤͷӉÚÔ ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ. O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (Ù› âÛÙdÓ) Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ηıÔÚ›ÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ËıÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ (·ÚÂÙ‹. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÎÔfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ οı ·ÓıÚÒÔ˘. Afi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÍÂοı·Ú· Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘.Ã.X. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ Î·Îfi. Ô AÚ›ÛÙÈÔ˜ (435-355 . °È· Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜.) ÙË MÂÁ·ÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹. . Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ÓfiıÔ˜. Y¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi ıˆÚÔ‡Û ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. fiˆ˜ Ô E˘ÎÏ›‰Ë˜ ·fi Ù· M¤Á·Ú· (450-380 . Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ·fi Ù· ÂȉÈο ÛÙ· ÁÂÓÈο. ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÓfiıˆÓ AıËÓ·›ˆÓØ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ÈÂÚfi ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹. ·ÓÙ›ıÂÙ·. Afi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ·ÏÏ¿ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ·˘Ù‹ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚÔ„›·˜. O AıËÓ·›Ô˜ AÓÙÈÛı¤Ó˘ (455-360 . Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›·. ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î. Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ʈӋ.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·134 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ H ÂÈÙ¤ÏÂÛË fï˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÚÂÙ‹.X. Ô º·›‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ◊Ïȉ· (5Ô˜/4Ô˜ ·È.) ÙËÓ HÏÂȷ΋. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ÔÏÏÔ› ›‰Ú˘Û·Ó Û¯ÔϤ˜ ÛˆÎÚ·ÙÈΤ˜. OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ K˘ÓfiÛ·ÚÁ˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÔÈΛ· K˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜ < ΢Óe˜ àÚÁÔÜ = Ï¢ÎÔ‡). MÂ Û˘Ó¯›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚÓ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó¿Áη˙ ӷ ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙Â. M ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ Â·ÁˆÁÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘. H ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠۈÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì·È¢ÙÈ΋.

¤¯Ô˘Ó ·ÚÈÔ Û˘¢È¿ÏÔÁÔ˜ 1. øÛÙfiÛÔ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· (º·›‰ˆÓ. H ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· fï˜ ÙˆÓ ı›ˆÓ ÙÔ˘. ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ÛΤ„Ë.). 135 . ÙÔÓ ∞Ú¯‡Ù· ·fi ÙÔÓ ∆¿Ú·ÓÙ·. ›¯Â Ú›˙˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ Kfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ™fiψӷ. ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÓ‹ÛÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ 26 ‰È¿ÏÔÁÔÈ. ™˘ÌfiÛÈÔÓ. OÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ AÚ›ÛÙˆÓ· Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈÎÙÈfiÓ˘.X. T¤ÏÔ˜. H Û¯ÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 529 Ì. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰›‰·Í ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·Ø ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ™‡ÛÈÔ˜ (407-339 . ¶ÔÏÈÙ›·). ÎÔÛÌÔÏÔÁÈο Î·È ÔÏÈÙÂȷο. ‚) TÔ Ï·ÙˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó 35 ‰È¿ÏÔÁÔÈ Î·È 13 ÂÈÛÙÔϤ˜. ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ¤ÌÂÈÓ ·Ú¯Èο ÛÙ· M¤Á·Ú·.). TÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ K˘Ú‹ÓË. ÙËÓ Aη‰ËÌ›·1. Ë A \ ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ^E‚‰fiÌË âÈÛÙÔÏ‹. fiÔ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÔÏÏÔ‡˜ ÛÔÊÔ‡˜.. ™ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ¶Ï¿ÙˆÓ (427-347 . A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰›‰·ÛΠ‰È·ÏÔÁÈο Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ‰È¿ÓÔÈ· Â›Ó·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.X.). ıÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ B’. ™Â ËÏÈΛ· ›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙËØ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Ô›ËÛË. fiÔ˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ıÂÌÂÏȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·.X. A¤ÎÙËÛ ¢Ú›· ÌfiÚʈÛË Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·135 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ 2. H ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ÔfiÙ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡. ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ӷ ˆÏËı› ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ˜.X. ™‹ÌÂÚ·. Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ‰‹ÌÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·Ø Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÂÏÏËÓÈÎfi ‹Úˆ·. O ¶Ï¿ÙˆÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ AÔÏÔÁ›· Î·È ÙȘ EÈÛÙÔϤ˜. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¿ÓÔÈÍ ۯÔÏ‹ (387 .X. X·ÚÌ›‰Ë Î·È KÚÈÙ›· (‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜). Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. º·Ö‰ÚÔ˜. ŒÎ·Ó Â›Û˘ ÙÚ›· Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›· (ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 388-361 . ÙÔÓ A \ ο‰ËÌÔ ‹ ^Eο‰ËÌÔ. OÓÔÌ¿ÛÙËΠ«Aη‰ËÌ›·» ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ Ù˘ (\A牋ÌÂÈ·).Ã. ·Ú¯Èο ^E牋ÌÂÈ· [ëÎa˜ = (Ì·ÎÚÈa) + ‰ÉÌÔ˜]. MÂÙ¿ ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË (399 .)Ø ÂΛ ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ. ¤¯Ô˘Ì ٷ ¤ÚÁ· ÛÙ· ÔÔ›· Ë Ï·ÙˆÓÈ΋ ÛΤ„Ë ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÈÔ ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.) ·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ·fi ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ NfiÌÔ˘˜. ÙÔÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ B’ Î·È Ì ÙÔ ¢›ˆÓ·. Ì˘‹ıËΠÛÙÔÓ ÔÚÊÈÛÌfi Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÊÈÏ›· Ì ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ A’.

™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Î¿ı ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ. ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ı½· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ·Ó·Ê¤- 136 . Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Î. Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘. Ì ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ÂÎÙÂÓ›˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜. B·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚˆÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ. O ̇ıÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÏfiÁÔ ÂåηÛÙÈÎfi (= ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi) Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë.¿. °ÂÓÈο. Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ÁÈ·Ù› Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ÕÏÏÔÙÂ. Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·. Ë ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· Ù˘ Î. O ¶Ï¿ÙˆÓ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÏÔÁÈο. OÈ Ì‡ıÔÈ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ‰È‰·¯‹˜. ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯·ÚÈو̤Ó˜. ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·. OÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔ̘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜. ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· Î·È ÙÔ˘ EÈÌËı¤· ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ˙ˆËÚ¤˜ Î·È ·ÈÁÓÈÒ‰ÂȘ ÛÎËÓ¤˜. Ë ·ÏÏËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·. Ô Ì‡ıÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ̷ٛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. §fiÁÔ˜ Î·È Ì‡ıÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô fiÏÔÈ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ·È¯Ó›‰È (·È‰È¿. ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ̇ıÔ. O ̇ıÔ˜ H ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë Î·ı·Ú‹ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. Ì ÌÔÚʤ˜ ÔÈËÙÈΤ˜. TÔ ™˘ÌfiÛÈÔÓ. Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜. Ì ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ì). °ÏÒÛÛ· – ⁄ÊÔ˜ ¢È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÓÂfiÙËÙ·˜ A \ ÔÏÔÁ›· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËı›. Ì ÎÔÈÓ¤˜ ϤÍÂȘ Î·È ·ÚÔÈÌ›Â˜Ø ¿ÏÏ· ¿ÏÈ Â›Ó·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙ·. ÂÓÒ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. O ¤ÚˆÙ·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Ì‡ıÔÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÈ‚ÏËÙÈο. ¶ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ·Ï¿. ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜. O ̇ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜Ø ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·136 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÈÙÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· οÔÈÔ˘ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘. ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È. ŒÍÔ¯ÔÈ Ï·ÙˆÓÈÎÔ› ̇ıÔÈ Â›Ó·È: ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÙÔ˘ °‡ÁË ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. TÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜. Ë ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÔÈ NfiÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. Ô Ì‡ıÔ˜ ÙˆÓ Ù˙ÈÙ˙ÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ „˘¯‹˜. ¿ÏÈ.¿. ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘.

H Ô›ËÛË Â›Ó·È ı¤Ì· ¤ÌÓ¢Û˘. ÂÓÒ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ ‰È‰¿ÛηÏÔ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› ÁÈ’ ·˘Ùfi. ·ÏÏ¿ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ Î·È ÛÙË «‰È¿ÓÔÈ·» ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û¯¤ÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. §ÜÛȘ (j ÂÚd ÊÈÏ›·˜Ø Ì·È¢ÙÈÎfi˜) H Û˘˙‹ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ë ÊÈÏ›·. OÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ. O ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È‰·¯ı›.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·137 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÚÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹) YfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë IÏÈ¿‰·. ·ÓÙ›ıÂÙ·. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fi„ÂȘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÂÓÈ·›·˜ ·ÚÂÙ‹˜. I›·˜ Î·È ¶Úfi‰ÈÎÔ˜. KÚ›ÙˆÓ (j ÂÚd ÙÔÜ Ú·ÎÙ¤Ô˘Ø1 äıÈÎe˜ = ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ËıÈ΋) O KÚ›ÙˆÓ. òIˆÓ (j ÂÚd \IÏÈ¿‰Ô˜Ø ÂÈÚ·ÛÙÈÎe˜ = ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜. O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ «‰È‰·ÎÙfiÓ» Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ‹ ¤Ú¢ӷ ·ÎfiÌË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. O ÚÒÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ (j ÛÔÊÈÛÙ·›Ø âÓ‰ÂÈÎÙÈÎe˜ = ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi˜) O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ K·ÏÏ›·. O ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‚› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. fi¯È ÏÔÁÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ™˘˙ËÙÔ‡Ó Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ÿˆÓ. O ™ˆÎÚ¿Ù˘. M ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·¤‰ÂÈÍ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ. O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ó· ÌË Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ÂÒÓ. ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÔÚÈÛÌÔ›. ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ÙÔÓ ·‰ÈΛ. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Î·È Ó· Ûˆı›. ÔÛÈfiÙËÙ·˜. οÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ. Ú·„ˆ‰fi˜ ·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ. fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜. Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂΛÓÔÓ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ «ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ». §¿¯Ë˜ (j ÂÚd àÓ‰Ú›·˜Ø Ì·È¢ÙÈÎe˜ = ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÔÚı‹ ·¿ÓÙËÛË) OÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› §¿¯Ë˜ Î·È NÈΛ·˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰Ú›·. EΛ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ô Ó·Úfi˜ IÔÎÚ¿Ù˘ Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË. ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. 137 . H Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÚÈÛÌfi. AÚ¯Èο. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÔÚÈÛÌÔ›. X·ÚÌ›‰Ë˜ (j ÂÚd ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË˜Ø ÂÈÚ·ÛÙÈÎfi˜) YfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË. ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ıÒˆÛ·Ó. ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ó‡ÎÙ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ÛÔÊ›·˜ Î·È ·Ó‰Ú›·˜. 1. O ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ «‰È‰·ÎÙeÓ» ‹ ÌË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜.

¢È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ïfi- 138 . ™ÙÔ M¤ÓˆÓ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ê‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ÁÓÒÛÙË Ù˘ Ì·ÓÙÈ΋˜. TÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÔ‡ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·. °È· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ì ÙÔÓ E˘ı‡ÊÚÔÓ·. ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÛÔÊÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÙÈ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·. Eéı‡‰ËÌÔ˜ (j âÚÈÛÙÈÎfi˜Ø àÓ·ÙÚÂÙÈÎfi˜) O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰È·ÎˆÌˆ‰Â› ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. TÔ ı¤Ì· ı· Í·Ó·Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË.) Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. H ÚËÙÔÚÈ΋ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÎʈÓÔ‡Û ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. O ™ˆÎÚ¿Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ MÂÓ¤ÍÂÓÔ. ^I›·˜ âÏ¿ÙÙˆÓ (j ÂÚd ÙÔÜ „‡‰Ô˘˜Ø àÓ·ÙÚÂÙÈÎfi˜) £¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂͤٷÛË ÙÔ˘ „‡‰Ô˘˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘. KÚ·Ù‡ÏÔ˜ (j ÂÚd çÚıfiÙËÙÔ˜ çÓÔÌ¿ÙˆÓØ ÏÔÁÈÎe˜ = ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚı‹ ÎÚ›ÛË) ¢È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (Ë ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-Û˘Ì‚·ÙÈÎfi. ^I›·˜ Ì›˙ˆÓ (j ÂÚd ÙÔÜ Î·ÏÔÜØ àÓ·ÙÚÂÙÈÎfi˜) Œ¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·138 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Eéı‡ÊÚˆÓ (j ÂÚd ÙÔÜ ïÛ›Ô˘Ø ÂÈÚ·ÛÙÈÎfi˜) YfiıÂÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÏÔÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ïÛ›Ô˘ (= ¢Û‚ԇ˜). M¤ÓˆÓ (j ÂÚd àÚÂÙÉ˜Ø ÂÈÚ·ÛÙÈÎfi˜) ™˘˙ËÙÂ›Ù·È ·Ó Ë ·ÚÂÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› ‹ Ó· ·ÛÎËı› ‹ ·Ó ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ IÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜. EÂȉ‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ °ÔÚÁ›·˜ (j ÂÚd ®ËÙÔÚÈÎÉ˜Ø àÓ·ÙÚÂÙÈÎe˜ = Ô˘ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ) TÔ ı¤Ì· Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Ì ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÚÒÙË. Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ˆ˜ ÛÎÔÔ‡ ÙËÓ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. OÈ ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ I‰ÂÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·‰ÈÎÂ›Ù·È Î·Ó›˜ ·Ú¿ Ó· ·‰ÈΛ. fiÙÈ Ë ‰›Î·ÈË ÙÈ̈ڛ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Î·È fi¯È Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ˜. MÂÓ¤ÍÂÓÔ˜ (j âÈÙ¿ÊÈÔ˜Ø äıÈÎfi˜) ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚËÙÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. TÔ ¿‰ÈÎÔ ‰ÂÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚›. ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ „˘¯‹˜ Ó· Í·Ó·ı˘Ì¿Ù·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›‰Â ÛÙȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙË ÁË Î·È ÛÙÔÓ K¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ.

¶ÔÏÈÙ›· (j ÂÚd ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘Ø ÔÏÈÙÈÎfi˜) AÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10 ‚È‚Ï›·. ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·139 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÁÔ˘˜. O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎʈӋÛÂÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔ. Ë ÚԤϢÛË Î·È Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∂χıÂÚË ·fi‰ÔÛË YÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÔÊ›·. ÂÓÒ Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ‰‡Ô ʇϷ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó Û˘ÓÂӈ̤ӷ Î·È ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ AfiÏψӷ. Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ [ÙÈÌÔÎÚ·Ù›· (= ÂÍÔ˘Û›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ). ŒÂÈÙ· ·fi ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ MÂÓ¤ÍÂÓÔ˘. ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. H ™‡ÌÏÂÁÌ· ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ «ÙÔ˘ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ıˆڛ· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ŒÚˆÙ· Î·È ÙȘ æ˘¯‹˜» 4Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ‰È‰·¯ı› ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ·fi ÙËÓ AÛ·Û›·. OÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ·. ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ π‰ÂÒÓ Î·È ÙË ı¤·ÛË (= ÂÓ·Ù¤ÓÈÛË) ÙÔ˘ AÁ·ıÔ‡. Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ηٷÁfiÌÂÓË ·fi ÙË M›ÏËÙÔ. º·›‰ˆÓ (j ÂÚd „˘¯É˜Ø äıÈÎfi˜) O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ÔÏÈÁ·Ú¯›·. EÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ··ÈÙ› ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ›ıÂÙ·È Ó· ··ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ Ù˘ AÛ·Û›·˜. ÂÚ›ÊËÌË ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈۋ Ù˘. H ·È‰Â›· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌfiÓË Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜.Ã. ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÛÙ· Ï·ÌÚ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘. O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ AÏÎÈ‚È¿‰Ë Ô˘ ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. O ‰¿ÛηÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Ù˘ „˘¯‹˜. O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙË Ì¿ÓÙÈÛÛ· ¢ÈÔ̷ٛ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ ·˯› Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. 139 . ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ȉ·ÓÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÂÍ·›ÚÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Î·È Ë ıÂÌÂÏȷ΋ ı¤ÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜ (̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘). ™˘ÌfiÛÈÔÓ (j ÂÚd öÚˆÙÔ˜Ø äıÈÎfi˜) ™Â Û˘ÌfiÛÈÔ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ AÁ¿ıˆÓ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È Ô ıÂfi˜ ŒÚˆÙ·˜. T¤ÏÔ˜. ı· Ï¿ÛÂÈ Ì‡ıÔ. Ù˘Ú·ÓÓ›‰·] Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ ÎÚ›Û˘. ÕÏψÛÙÂ. ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ·Ó‰Ú›·.

Ë ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·. ™ÔÊÈÛÙc˜ (j ÂÚd ÙÔÜ ùÓÙÔ˜Ø ÏÔÁÈÎfi˜) AÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ErÓ·È (= Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È —ÂͤÏÈÍË— Î·È ÙÔ Ê·›ÓÂÛı·È). ¶·Ú·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ (ÏÔÁÈÛÙÈÎfiÓ) Ì ËÓ›Ô¯Ô Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ¿ÚÌ· (Í˘ÓˆÚ›˜) Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ¿ÏÔÁ·Ø ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È ‹ÌÂÚÔ (ı˘ÌÔÂȉ¤˜). O ËÓ›Ô¯Ô˜. 140 . O ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Û ·Ì˯·Ó›·. ¶ÔÏÈÙÈÎe˜ (j ÂÚd ‚·ÛÈÏ›·˜ [= ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘]Ø ÏÔÁÈÎfi˜) £¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿Ó‰Ú·. ÂÓÒ ·ÛÎÂ›Ù·È ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ÂÚd ÙÔÜ ùÓÙÔ˜. Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÔÁÔ. OÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô «ÔÏÈÙÈÎe˜ àÓcÚ» η٤¯ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ȉÂ҉˜. ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ (j ÂÚd å‰ÂáÓØ ÏÔÁÈÎfi˜) O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Z‹ÓˆÓ· Î·È ÂÎı¤ÙÂÈ ÙË ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ π‰ÂÒÓ. H ÂÚ› „˘¯‹˜ ıˆڛ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·140 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ °ÂÚÔÓÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ £Â·›ÙËÙÔ˜ (j ÂÚd âÈÛÙ‹ÌË˜Ø ÂÈÚ·ÛÙÈÎfi˜) £¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË (= ÁÓÒÛË) Î·È Ù· ›‰Ë Ù˘. Ë ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ. º›ÏË‚Ô˜ (j ÂÚd ì‰ÔÓÉ˜Ø äıÈÎfi˜) KÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ë‰ÔÓ‹. ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ô ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. fï˜. Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹. ÙÈı·Û‡ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¿ÚÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ π‰ÂÒÓ. ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ (âÈı˘ÌËÙÈÎfiÓ) ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ËÓ›Ô¯Ô Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¿ÚÌ· ÛÙ· Á‹ÈÓ· Î·È ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. O ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ôͷۛ˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ. º·Ö‰ÚÔ˜ (j ÂÚd ηÏÔÜØ äıÈÎfi˜) O º·›‰ÚÔ˜ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. ¶Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˉÔÓ‹˜ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë Ë‰ÔÓ‹ ‹ Ë ÊÚfiÓËÛË Â›Ó·È ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi. TÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË. ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·Ó˘fi‰ËÙÔÈ ÙÔÓ IÏÈÛfi. O ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÂÈÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ º·›‰ÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹. οıÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ÛÎÈ¿ ÂÓfi˜ Ï·Ù·ÓÈÔ‡. ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ÂÍ·ıÏȈı› Ë „˘¯‹. EΛ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· §˘Û›·. T›Ì·ÈÔ˜ (j ÂÚd ʇÛˆ˜Ø Ê˘ÛÈÎe˜ = ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·ÈÙ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ) ¶Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (̇ıÔ˜ Ù˘ AÙÏ·ÓÙ›‰·˜). Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋.

132-162 N+

29/8/2006

12:51 ÌÌ

™ÂÏ›‰·141

∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™

KÚÈÙ›·˜ (j A
\ ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜Ø äıÈÎfi˜)
£¤Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë AÙÏ·ÓÙ›‰·1, Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ·Ú¯·›· Aı‹Ó·. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ (ηٷÔÓÙÈÛÌfi˜) ·fi ÙÔ ¢›·
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜ ÙÔ˘˜. O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ.
NfiÌÔÈ (j ÂÚd ÓÔÌÔıÂÛ›·˜Ø ÔÏÈÙÈÎfi˜)
TÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 12 ‚È‚Ï›· Î·È ¤Ó· Â›ÌÂÙÚÔ («\EÈÓÔÌ›˜») Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. T· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ (·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘) Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ. K‡ÚÈ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿
Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ π‰ÂÒÓ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎfi
Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi.
O MY£O™ TOY HPO™ TOY ¶AMºY§IOY (¶Ï¿Ù. ¶ÔÏÈÙ›· X, 616)
O ̇ıÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË (621 cd) ÛÙË ‰È‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ «‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ °‡ÁË».
O HÚ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ù·Ê› Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙË ˙ˆ‹
Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÈÛÙÔÚ› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÛ· Ë „˘¯‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘,
ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ.
«ŒÏÂÁÂ, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÚˆÙ‹ıËΠ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ô‡ Â›Ó·È Ô Aډȷ›Ô˜ Ô Ì¤Á·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó هڷÓÓÔ˜ Û οÔÈ· fiÏË Ù˘ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜. […] TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ó‰Ú˜
¿ÁÚÈÔÈ, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ȉ›˜ ÔÏfi˘ÚÔÈ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤È·Ó·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·‚Ô‡Û·ÓØ
ÙÔÓ Aډȷ›Ô fï˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÛ·Ó Ù· fi‰È·, Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÊÔ‡
ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ·Ó Î·Ù·Á‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Á‰·Ú·Ó, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Û¤ÚÓÔ˘Ó Ï¿È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ, Î·È Ó·
ÙÔ˘˜ ÍÂÛ¯›˙Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙ’ ·Û·Ï¿ıÈ·, Î·È Û’ fiÏÔ˘˜, fiÛÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·’ ÂΛ, ‰‹ÏˆÓ·Ó ÁÈ· ÔȘ
·Èٛ˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÙÔ‡ÙÔÈ Î·È ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó ӷ ÙÔ˘˜ Ú›ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ T¿ÚÙ·ÚÔ».
(MÙÊÚ. I.N. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜)

O °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ÙÔ ÂÍ·›ÛÈÔ Ô›ËÌ· «’∂› ∞Û·Ï¿ıˆÓ...» (ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
23/9/1971), ÙÔ Î‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·.

Á) OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘
H Ï·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ÁÓÒÚÈÛ ÔÏϤ˜
Ê¿ÛÂȘ. T· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Ú‡̷ٷ (HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘, ™ˆÎÚ¿ÙË, ¶˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ
Î·È EÏ·ÙÒÓ) Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘. AÚ¯Èο, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ÛˆÎÚ·ÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ „˘¯‹˜, Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘. H
ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠÛÙÂÓ¿ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ¶˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ, Ù· M·ıËÌ·ÙÈο2 ηÈ
ÙË °ÂˆÌÂÙÚ›·, Ô˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ÎÔÛÌÔıˆڛ·˜ ÙÔ˘.

1. M˘ıÈ΋ ¯ÒÚ·, fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÛÂ Ô TÈÙ¿Ó·˜ ÕÙÏ·˜, ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙˆÓ HÚ·ÎÏ›ˆÓ ÛÙËÏÒÓ (°È‚Ú·ÏÙ¿Ú).
2. «MˉÂd˜ àÁˆ̤ÙÚËÙÔ˜ ÂåÛ›Ùˆ» ˘‹Ú¯Â ˆ˜ ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÛÙËÓ A
\ η‰ËÌ›· ÙÔÜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜.

141

132-162 N+

29/8/2006

12:51 ÌÌ

™ÂÏ›‰·142

π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™

K˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· η٤¯ÂÈ Ë ıˆڛ·
ÙˆÓ π‰ÂÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ π‰ÂÒÓ (ÙáÓ ùÓÙˆ˜ ùÓÙˆÓ), Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi˜
ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. O ·ÈÛıËÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Êı›ÚÂÙ·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο. AÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ π‰¤ˆÓ Â›Ó·È
·ÈÒÓÈÔ˜ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜. O ·ÈÛıËÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ˘fiÎÂÈÙ·È, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÈÒÓÈ·.
™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ π‰ÂÒÓ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ›
ÙÔÓ ·ÒÙ·ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. O ¿ÓıÚˆÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ π‰¤Â˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË.
™ÙÔÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘
„˘¯‹˜, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ Â›Û˘ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ Ï·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. O ¿ÓıÚˆÔ˜
˙Ô‡Û οÔÙÂ Û·Ó ¿˘ÏË „˘¯‹, ·ÏÏ¿ η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÛÒÌ·, Ô˘
Â›Ó·È ‰ÂÛً̈ÚÈÔ Ù˘ „˘¯‹˜Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰˘ı› Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ‡ÏË Î·È Ì ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ π‰ÂÒÓ. AÓ
‰ÂÓ ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ, Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÌÂÙÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È.
H ıˆڛ· ÙˆÓ π‰ÂÒÓ

ÕÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ¤¯Ô˘Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ËıÈ΋,
Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ È‰Â҉˘ ÔÏÈÙ›·.
H ·ÚÌÔÓ›· fï˜ ·˘Ù‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ¤ÚÁˆÓ Û ÙÚÂȘ Ù¿ÍÂȘ: ™ÙËÓ Ù¿ÍË
ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ÊÚÔ‡ÚËÛË Î·È
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
°È· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ.
H ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÏÏËÏÈÛÙ› Ì ٷ ÙÚ›· ̤ÚË Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·:
¿Ú¯ÔÓÙ˜ – ÏÔÁÈÛÙÈÎfiÓ – ÛÔÊ›·
ʇϷΘ – ı˘ÌÔÂȉ¤˜ – ·Ó‰Ú›·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› – ÂÈı˘ÌËÙÈÎfiÓ – ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË.
TË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ˆ˜ ٤ٷÚÙË ·ÚÂÙ‹, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ
Î·È ¿Óˆ ·fi fiϘ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì ·˘Ù‹Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.
ŸÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ
ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. ¢È·ÊˆÓÔ‡Û Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜
ÙÔ˘, Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ È‰·ÓÈ΋
ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤Ø ·ÔÙ¤ÏÂÛ fï˜ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ
Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘.
I‰Â҉˘ ÔÏÈÙ›·

142

132-162 N+

29/8/2006

12:51 ÌÌ

™ÂÏ›‰·143

∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™

H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ۠‚¿ıÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜
Î·È ‰ÂÓ ¤·„ ӷ Û˘ÁÎÈÓ› Î·È Ó· ÂӉȷʤÚÂÈ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. OÈ ¶·Ù¤Ú˜
Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó, ÁÈ· Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ™ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¿ÛÎËÛ Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹. ™Ù· ÓÂfiÙÂÚ·
¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿
ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. H Ï·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÛΛ, ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÁfiÓÈÌË Â›‰Ú·ÛË.
E›‰Ú·ÛË

3. AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (384-322 .X.)
·) BÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·
O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ NÈÎfiÌ·¯Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ™Ù¿Á(Â)ÈÚ· Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜. ™Â ËÏÈΛ· 17 ÂÙÒÓ ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·,
fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·. ™˘˙‹ÙËÛÂ, ÌÂϤÙËÛÂ, ¤ÁÚ·„Â Î·È Ì ÙËÓ Â›ÌÔÓË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·.
MÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ‹Á ÛÙËÓ ÕÛÛÔ Ù˘ TÚˆ¿‰·˜ Î·È ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË, fiÔ˘
Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÂϤÙ˜, ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤ÓÔ˜ ϤÔÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ
‚·ÛÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·.
TÔ 342 .X. ‹Á ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘1, ηÈ
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, fiÔ˘, ÙÔ 335 .Ã., ›‰Ú˘Û ‰È΋ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹, ÙÔ «§‡ÎÂÈÔÓ»2. H Û¯ÔÏ‹ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Î·È «ÂÚÈ·ÙËÙÈ΋» ‹ «ÂÚ›·ÙÔ˜», ÁÈ·Ù› Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·ıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚¿‰È˙·Ó οو ·fi ÙȘ ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›Â˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
fi¯ıË ÙÔ˘ IÏÈÛÛÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡.
ø˜ ̤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ ›¯Â ÙÔ Û˘Ó¯‹ ÏfiÁÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜
ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ‰È·ÏÔÁÈο.
ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô AϤͷӉÚÔ˜, ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿
ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ Î·È ÔÈ Ì·Î‰ÔÓ›˙ÔÓÙ˜ ÂÚȤÂÛ·Ó Û ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ·. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó‹ÎÂ Î·È Ô
AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË X·ÏΛ‰·, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ º·ÈÛÙ›‰·˜,
fiÔ˘ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ı·ÓÂ. ™ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜
(372-286 .X.), ·fi ÙËÓ EÚÂÛfi Ù˘ §¤Û‚Ô˘, ÁÓˆÛÙfi˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ X·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ¤Ó·
Û·ÙÈÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·fi 30 ÛΛÙÛ· ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜.

‚) TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË
TÔ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡. H ˙ˆÔÏÔÁ›·, Ë ‚ÔÙ·ÓÈ΋, Ë ‚ÈÔÏÔÁ›·, Ë Ì˯·ÓÈ΋, Ë ÏÔÁÈ΋, Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋, Ë ÚËÙÔÚÈ΋, Ë ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÈËÙÈ΋, Ë Ê˘1. O AϤͷӉÚÔ˜ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ Û˘¯Ó¿ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÙË ˙ˆ‹ (˙ÉÓ), ÂÓÒ ÛÂ
ÛÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ï‹ ˙ˆ‹ (Ùe Âs ˙ÉÓ).
2. H ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ §‡ÎÂÈÔ˘ (= ʈÙÂÈÓÔ‡) AfiÏψӷ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi.

143

Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡. O ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË Î¿ı ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·˙ËÙ› Û fiϘ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ™ÒÌ· Î·È „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË. O ¶Ï¿ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡. ÙË ‰‡Ó·ÌË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ. ·ÏÏ¿ ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi. ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓ›ÔÙ ‰‡ÛÎÔÏË.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·144 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÛÈ΋ Î·È Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘. E›‰Ú·ÛË 144 . ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ú·¯‡˜ Î·È ÂÏÏÂÈÙÈÎfi˜. Á) ÙÔ ÎÈÓÔÜÓ. MÂϤÙËÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. OÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˙ˆËÚ¤˜. Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Ô˘Û›· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡. Û ·ÙÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Î·È ‰) ÙÔ ÛÎÔfi (Ùe Ù¤ÏÔ˜) ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. Î·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢ÂÓ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Ë ÏÂÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘. ™˘¯Ó¿ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘. ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÕÛÛÔ˘-§¤Û‚Ô˘-¶¤ÏÏ·˜ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ıËÓ·˚΋. OÈ ÌÂÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û ÙÚÂȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜: ÙËÓ ÚÒÙË ·ıËÓ·˚΋. Ì ϛÁ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÊıÔÓ›· Ó¤ˆÓ fiÚˆÓ. ™˘ÏϤÁÂÈ Î·È ÌÂÏÂÙ¿ οı ›‰Ô˘˜ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·fi„ÂȘ O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛΤ„Ë fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Ê¿ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ Ó¤ˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ I‰ÂÒÓ. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ·›ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ÂÓÒ Ë Ï·ÙˆÓÈ΋ ȉ¤· ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ·˘Ù‹Ó. ÙȘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. AÓÙ›ıÂÙ·. Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ π‰ÂÒÓ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔËÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi Ô‡Ù ÁÓÒÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡. °È· ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ë ÁÓÒÛË ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ¿ ÙÔ˘: ·) ÙËÓ ‡ÏË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È. T· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘. Û ‡ÊÔ˜ ·Ïfi. ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ÔÏÏ‹ ¿ÓÂÛË Ï¤ÍÂȘ Ù˘ ÔÌÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ∏ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹. °ÏÒÛÛ· – ⁄ÊÔ˜ O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ˘‹ÚÍ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. fiˆ˜ Ë ‡ÏË Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ (Âr‰Ô˜). ‚) ÙË ÌÔÚÊ‹ (ÙÔ Â›‰Ô˜) Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ‡ÏË. M ·˘Ù¿ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÚÙÔ‡Û ٷ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË È‰¤· ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡. H ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Ì ÙËÓ ‡ÏË.

KÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· η٤¯Ô˘Ó Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë Â·ÁˆÁ‹. °È· Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ· ÚÒÙË ÂÓÙÂϤ¯ÂÈ· Â›Ó·È Ë „˘¯‹. ·ÊÔ‡ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë Á¤ÓÂÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ·ÚÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÙËÓ ÂÓÙÂϤ¯ÂÈ· (âÓ . Ë «·›ÛıËÛË». Ù· Ê˘Ù¿.Ù¤ÏÔ˜ . Ô «ÓÔ˘˜». Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘. ¶ÔÏÈÙÈ΋ 145 . ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. Ë Û‡ÓÂÛË Î·È Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË. Ô ·¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ «ÎÔÈÓ÷É Û˘ÌʤÚÔÓ» ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. º˘ÛÈ΋ ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ Â›Û˘ ÛÔ˘‰·›·. OÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· fiÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Ê‡ÛÂÈ». Ë «ÂÈı˘Ì›·» Î·È Ë «‚Ô‡ÏËÛË».ö¯ÂÈÓ = ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. BÈÔÏÔÁ›· H ËıÈ΋ ÙÔ˘. Ë ·fi‰ÂÈÍË. H ·Ú¯‹ ÙÔ˘ «ÔÚıÔ‡ ̤ÛÔ˘» Â›Ó·È ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¿ÎÚ·. fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË Î·È ÛÙ¿ÛË. ÔÈ «‰˘Ó¿ÌÂȘ». O ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ fiÚÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ¿ÌÔÚÊ˘ ‡Ï˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ (âÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (âÓ âÓÂÚÁ›÷·). ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ÌÂϤÙË æ˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ „˘¯‹˜. TÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ·ÚÂÙ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ÂÈ Ì ¢‰·ÈÌÔÓ›·: Ë ÛÔÊ›·. ÔÈ «¤ÍÂȘ». ¤Ó· ÔÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÌÊ˘ÛË ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ fiÏ˘. B·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȤ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ù· «¿ıË». ¤¯ÂÈ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÙÔ ·Á·ıfi. T¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ù· ˙Ò·. fiˆ˜. fiÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ¯¿ÚË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ Ù˘ ‰fiıËÎÂ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ fi. ÙÔ ˘Ú. Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. H „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. §ÔÁÈ΋ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë º˘ÛÈ΋ ÙÔ˘.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·145 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ TÔÌ›˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‹Ù·Ó: AÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Á¤ÓÂÛË Ù˘ §ÔÁÈ΋˜. H §ÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Î·È ‰È·ÏÂÎÙÈ΋. ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏ›ˆÛË). H ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ù¯ÓËÙfi. Ë ÔÔ›· ‰È·Ï¿ıÂÈ Î·È Û˘ÓÙËÚ› ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. \HıÈ΋ OÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ì˘ÎÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤ˆÚËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È «˙÷áÔÓ ÔÏÈÙÈÎfiÓ». ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó·Ó‰Ú›· Î·È ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ÙfiÏÌË. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁË.

III. ΛÓËÛË. ™ÔÊÈÛÙÈÎÔd öÏÂÁ¯ÔÈ. ÛÎÔfi˜). ^PËÙÔÚÈ΋. E‰Ò ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (º˘ÛÈο. ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ. ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. IV. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. MÂÙa Ùa º˘ÛÈÎa ‹ ¶ÚÒÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·. ¢ÂÓ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÏÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿. V. Ë ‰‡Ó·ÌË ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È Ô‰ËÁ› Ù· fiÓÙ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ 158 fiψÓ. ŒÁÚ·„Â Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ¢È¿ÏÔÁÔÈ. òOÚÁ·ÓÔÓ (‰ËÏ·‰‹ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· οı ÁÓÒÛË. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. H A \ ıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÏÏÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÂÈÒÓ (¶ÔÏÈÙÂÖ·È fiψÓ). Afi ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. M ÙË ıˆڛ· ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ë âÓÙÂϤ¯ÂÈ·. ¶ÂÚd „˘¯É˜ Î. ηٿ ÙÚfiÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi. ‡ÌÓÔ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ∞ÚÂÙ‹. ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‹ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Aı‹Ó·˜. ·fi ¤ÓÙ Ú·ÁÌ·Ù›˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË §ÔÁÈ΋). II. fiˆ˜ ÙÔÓ ·È¿Ó· «≠ÀÌÓÔ˜ Âå˜ ^∂ÚÌÂ(›)·Ó». ¢È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ T· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: I. ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ. ÌÔÚÊ‹. ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·146 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ T¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ EÍÂÙ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ A \ ıËÓ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙ›· TÔ ¤ÚÁÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ̤ÚË: ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ‰È·ÛÒıËΠۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ). ŒÚÁ· ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ·˜ (\AıËÓ·›ˆÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ¢È‰·Ûηϛ·È. \HıÈο. Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ (Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈ΋).). AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹: ¶ÔÏÈÙÈο. ¶ÂÚd ÔÈËÙÈÎɘ. º˘ÛÈÎa ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ıˆڛ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Î¿ı Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ (‡ÏË. 146 .¿. ¶Ú·ÁÌ·Ù›˜ ‹ ¢È·ÙÚÈ‚¤˜. ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙˆÓ «‰È‰·ÛÎÔ̤ӈӻ ¤ÚÁˆÓ Î·È Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ¢È‰·Ûηϛ·È ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٿÏÔÁÔ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ.

132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·147 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Aƒπ™∆√∆∂§∏™ «Eå˜ \AÚÂÙ‹Ó» A \ ÚÂÙa ÔχÌÔ¯ı Á¤ÓÂÈ ‚ÚÔÙ›÷ˆ. ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·. ÙÈÌ‹ ÎÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÎÈ ÔÈ ÎfiÔÈ ˘ÔÊÂÚÙÔ›. 147 . (ªÙÊÚ. ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÔ‡‰·Û ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. TÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ‚·ıÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ·Úı¤ÓÂ. Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ. ÛĘ ¤ÚÈ. Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È ËıÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÛÙË ˙ˆ‹. ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ô˘ ÛÒıËηÓ. ¢¿ÏÏ·˜) ™ÙÔÓ ·È¿Ó· ·˘Ùfi. ·ı¿Ó·ÙÔÓ ı· οÌÂÈ. Ù˘ MÓËÌÔÛ‡Ó˘ Ë ÎfiÚË. Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «≠YÌÓÔ˜ Âå˜ ^EÚÌÂ(›)·Ó». ÌÔÚÊĘ ηd ı·ÓÂÖÓ ˙ËψÙe˜ âÓ ^EÏÏ¿‰È fiÙÌÔ˜ ηd fiÓÔ˘˜ ÙÏÉÓ·È Ì·ÏÂÚÔf˜ àο̷ÓÙ·˜… ¶ÔχÌÔ¯ıË AÚÂÙ‹ ̘ ÛÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Â›Û·È ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜. °È· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙÔ˘ AÙ·ÚÓ¤· ÙÔ ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ ·ÔÍÂÓÒıËÎÂ. E›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ EÚÌ›·. M· ̤ÓÂÈ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÎÈ Ë MÔ‡Û· ÌÔ˘. O EÚÌ›·˜ ·fi ‰Ô‡ÏÔ˜ ¤ÁÈÓ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ fiÏ˘. ·ÓÒÙÂÚË ÎÈ ·’ ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ·ÎfiÌË Ô˘ ··Ï¿ Ì·˜ Ó·ÓÔ˘Ú›˙ÂÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ·ÌÔÈ‚‹. ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ·’ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘Ø ÎÈ ÂÛ¤ ÔıÒÓÙ·˜ Ô A¯ÈÏϤ·˜ ÎÈ Ô A›·ÓÙ·˜ ‰È¿‚ËÎ·Ó ÛÙÔÓ Õ‰Ë. AÊÔ‡ ÎÈ Ô ıÂfi˜ HÚ·ÎÏ‹˜ ÁÈ· Û¤Ó· ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔÈ Ù˘ §‹‰·˜ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÂÏ¤Û·Ó ¿ıÏÔ˘˜. ı‹Ú·Ì· οÏÏÈÛÙÔÓ ‚›÷ˆ. °. ¶·Úı¤Ó·. ÔÈ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ› ÎÈ ·Î¿Ì·ÓÙÔÈØ ıÚÔÊ‹Ó ·ı·Ó·Û›·˜ ¯¿ÚÈÛ˜ ÛÙÔ Ó‡̷ Ì·˜. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËΠ̠¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ. Û‚fiÌÂÓË ÙÔÓ •¤ÓÈÔÓ ¢›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙ‹ ºÈÏ›· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜. Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ˘ÌÓ› ÙËÓ ËıÈ΋ AÚÂÙ‹. Ô˘ ‹Ù·Ó Ï·ÙˆÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË AÙ·ÚÓ¤· Ù˘ AÈÔÏ›‰·˜.

ÓÔËÙÈ΋). TÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ¿Ԅ˘. H Â˘Ù˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ™Ù· ¢ã-™T㠷ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ. ¢Â›¯ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÈÎÙfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· (ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜). ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ΛÓËÛ˘. \HıÈÎa E鉋ÌÂÈ· (7 ‚È‚Ï›·) Î·È \HıÈÎa MÂÁ¿Ï· (2 ÌfiÓÔ ‚È‚Ï›·. H ÓÔËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ. Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘. O ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ˘¤Ú ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÎÈÓÔ‡Û·˜ ·Ú¯‹˜. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÂÏ›ˆÛË. ÙÔ˘ ıÂÔ‡. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ (ÌÂÛfiÙ˘). ÛÙ· ÔÔ›· Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ë ÔÔ›·. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fï˜ ‰Â ‰¤¯ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ηٿ ÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ. ¶ÂÚd „˘¯É˜ AӷʤÚÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ „˘¯‹˜ (·ÈÛıËÙÈ΋. \HıÈÎa O fiÚÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋: \HıÈÎa NÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· (10 ‚È‚Ï›·). H ·ÚÂÙ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΠʇÛˆ˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô‡Ù ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì¿ıËÛ˘. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ HıÈÎÒÓ NÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ·Ï¿ ÔÏÈÙ›·. T· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÙÈÙÏÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ (Ô NÈÎfiÌ·¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È Ô E‡‰ËÌÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Pfi‰Ô). AÔ‰Ô- 148 . ÛÙÔ °’ ηٷٿÛÛÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ÂÓÒ ÛÙÔ Hã ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·148 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ MÂÙa Ùa º˘ÛÈÎa ‹ ¶ÚÒÙË ºÈÏÔÛÔÊ›· H ÔÓÔÌ·Û›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ Î·È ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂÙ¿ Ù· º˘ÛÈο. Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ NÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. fiˆ˜ ıˆÚÔ‡ÛÂ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ. ·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ). ÛÙÔ B’ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ˆ˜ ȉÂ҉˜. ™ÙÔ Zã οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·. ¶ÔÏÈÙÈÎa AÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 8 ‚È‚Ï›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ™ÙÔ A’ ‚È‚Ï›Ô ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Afi Â‰Ò ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ fiÚÔ˜ «ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋». ıÚÂÙÈ΋. E›Ó·È Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ˆı› ÛÙËÓ ÂÈÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ηÏÔ‡. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ «Ê‡ÛÂÈ ÙÔÜ Âå‰¤Ó·È çÚ¤ÁÂÙ·È».

) ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˆ˜ ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ÓÙÚÔ‹. O ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ÛΤ„ËØ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÛÙÔ ¤Ô˜. ÔÈ ‰‡Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ¶ÂÚd ÔÈËÙÈÎɘ Afi Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì·˜ ‰È·ÛÒıËΠÙÔ ÚÒÙÔ. Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ^ƒËÙÔÚÈÎc AÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ‚È‚Ï›· Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ù˘. ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¯¿ÚÈÛÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi. ÊÈÏ›·. Â¤‰Ú·Û·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÛΤ„˘. EÈ‚›ˆÛË IV. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÔÏÔ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Í›· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘. O ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ IÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ P·Ê·‹Ï (1483-1520). ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î. ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ «AıËÓ·˚΋ ™¯ÔÏ‹». ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Î·È Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛˆÓ. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ (ÔÚÁ‹.¯. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·˘Ù‹. Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ¡¤ÛÙˆÚ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ› Ô A¯ÈÏϤ·˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. ÛÙÔ I Ù˘ IÏÈ¿‰·˜) Î·È Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È. Ô £ˆÌ¿˜ AÎÈÓ¿Ù˘ (13Ô˜ ·È. ÛÙÔ B·ÙÈηÓfi. ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ó· ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. χË.¿. EÈÏÔÁÈο. 149 .132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·149 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÎÈÌ¿˙ÂÈ fï˜ fiÏ· Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. Ë ·ÁfiÚ¢ÛË Û ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ì ¢ÊÚ¿‰ÂÈ·. ·Ú¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ‰È·Ì¿¯Ë Ï·ÙˆÓÈÎÒÓ Î·È ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÒÓ1. AÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ù· ÚÔÈÎÈṲ̂ӷ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ÙÔ ¯¿ÚȺ˘ÛÈ΋ ÚËÙÔÚ›· 1. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. ™‹ÌÂÚ·. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ·Ó·ÓÂÒıËΠÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.) Î·È ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. PHTOPIKH H ÂÎÊÒÓËÛË ÏfiÁÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË. ÙÔÓ È‰Â·ÏÈÛÙ‹ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Ô˘ Âȉ›ˆÎ ӷ ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Ù· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ‰fiÁÌ·Ù· ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ◊‰Ë ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Ô›ËÛË ÔÈ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ (. ÂÓÒ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÚÔ˜ ÙÔ Á‹ÈÓÔ ÎfiÛÌÔ. O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ıˆڋıËΠ·˘ıÂÓÙ›· Î·È ·Ï¿ıËÙÔ˜ Î·È ÂËÚ¤·Û ·ÎfiÌË Î·È ÙË Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·. Êfi‚Ô˜. ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›· Î·È ÙË ‰ËÌ·ÁˆÁ›·. Ë Ê˘ÛÈ΋ ¢ÁψÙÙ›· Î·È ‰ÔÌ‹ (ÔÚÁ¿ÓˆÛË).

3. ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ŒÓÙ¯ÓË ÚËÙÔÚ›· – PËÙÔÚÈ΋ H ¤ÓÙ¯ÓË ÚËÙÔÚ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ÙÔ âÓ ºÚ·ÙÙÔÖ (ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿). ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi fiÏÂÌÔ Î·È ÌÂÙ¿. ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘: «ÂÈıÔܘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜».000 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜). 150 . fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. O ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÁÈ· ÙȘ ‰›Î˜ ·˘Ù¤˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô KfiÚ·Í Ô ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÂÔÚÙ¤˜. H ÚËÙÔÚÈ΋ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ¯ÓË ÚËÙÔÚ›·. M ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙËı› Ì ÙË ÛÔ˘‰‹ Î·È ÙË ÌÂϤÙË. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‹Ù·Ó Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜.000 ‰ÈηÛÙ¤˜ (5. TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ^HÏÈ·›·. Ê˘ÛÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ï›ÁˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ. Ë ÔÔ›·. Û fiÛÔ˘˜ ‰Â ‰È¤ıÂÙ·Ó ¤ÌÊ˘ÙË Â˘ÁψÙÙ›·. ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ·Ú›¯·Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. OÈ Û˘¯Ó¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â ‰È¤ıÂÙ·Ó Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ ¤ÌÂÈÚˆÓ ·ÁÔÚËÙÒÓ. OÈ ·Ú¯¤˜ H ÚËÙÔÚÈ΋. AÓ·Ù‡¯ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜. Ô KÏÂÈÛı¤Ó˘. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙȘ ·ıÚfi˜ ‰›Î˜3.000 Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È 1. H BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ 500 (50 ̤ÏË ·fi ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ 10 Ê˘Ï¤˜. ·fi οıÂ Ê˘Ï‹. Ì ÙËÓ fiÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú›¯Â ÙÔ ϤÔÓ Â˘ÓÔ˚Îfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜: Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÛÙ· ÔÔ›· η٤Ê¢Á·Ó ÔÈ Ôϛ٘. ÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ¶ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ2. ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ. Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ›¯Â ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÎÔfi Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ. Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ê˘ÛÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜. ÙÔ Îϛ̷ ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓÔ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ. Ô AÚÈÛÙ›‰Ë˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜) ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Î·È Â·ÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜. Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ‰È‰¿ÛηÏÔ. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 6. H ˘ÂÚ¿ÛÈÛË fï˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Û ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ÔÈ ÏfiÁÔÈ. Ù· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· Ù¤Ú„ÂÈ Î·È Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·150 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÛÌ· Ù˘ ¢ÊÚ¿‰ÂÈ·˜ (fiˆ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· (™˘Ú·ÎÔ‡Û˜). Î·È ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó·. Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ (ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô TÈÛ›·˜. Ì ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘1. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· —Ú˘Ù¿ÓÂȘ— ÁÈ· 36 Ë̤Ú˜) Ì·˙› Ì ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Â¤‚ÏÂ·Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜. ÁÈ·Ù› ÂΛ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘. Î·È ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û 10 ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 500 Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È 100 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ. ÙÔ âÓ ¶Ú˘Ù·Ó›÷ˆ. . ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ. ÙÔ âd ¶·ÏÏ·‰›÷ˆ. ¤‰ÈÓ Û οı H ·Ó¿Ù˘ÍË 1. ÁÈ· ÙȘ ‰›Î˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘).X. 2. ™Â fiϘ fï˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ. ÙÔ âd ¢ÂÏÊ›Ó÷ˆ. Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Î¿ı ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÓfiÌÔ˜. Ô ™fiψÓ. ◊Ù·Ó Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜.

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ·Ó·ÁÎÒÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. O Â›‰ÔÍÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ì ÙÚfiÔ ÚÔÛˆÈÎfi. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ó·ÌË ··Ú¿ÌÈÏÏË. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ. Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ. Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ï·fi Î·È ‰Â ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¢ÁψÙÙ›·. ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ Ë ÚfiÛÎÙËÛ‹ Ù˘. 3) Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÚ›· ›‰Ë ÚËÙfiÚˆÓ: ÔÏÈÙÈÎfi (‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi). Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· (ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ). Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ TÈÛ›·. ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈıÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. K·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. . BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ 500). ñ TÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ‹ ÂȉÂÈÎÙÈÎfi ›‰Ô˜ E›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ‹ ¿ÏϘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. (ÚËÙÔÚԉȉ¿ÛηÏÔÈ) Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˘˜. ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÂÊ¿ÚÌÔ˙ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÔÈ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÙ˘ˆıÔ‡Ó Ì ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ ‹ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ÙÚ›· ›‰Ë ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘1: ñ TÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ‹ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ ÚÔÙÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ËÌfiÛȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ‹ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÎʈӋıËÎ·Ó ÛÙË BÔ˘Ï‹ ‹ ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (‰ËÌËÁÔڛ˜). OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȉÂÈÎÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË. O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÚ›· ›‰Ë ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ (^PËÙÔÚÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â·ÈÓÔ‡Ó ‹ ̤ÌÊÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÍÂȘ. ‰Â ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÎʈÓËıÔ‡Ó Î·È ‹Ù·Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÈÁÓÈÒ‰ÂȘ ÌÂϤÙ˜ (·›ÁÓÈ·). Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜Ø ÙÔ ^EϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ηıÒ˜ Î·È Ë ^YbÚ ¶·Ï·- 1. OÈ ÏfiÁÔÈ ·˘ÙÔ›. H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ›Ï΢Û ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÂȉÈÎÔ›. Ì ÚÒÙÔ ‰È‰¿ÛηÏÔ Î·È È‰Ú˘Ù‹ Û¯ÔÏ‹˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ °ÔÚÁ›· ÙÔ §ÂÔÓÙ›ÓÔ. ÏÔÈfiÓ. T· ›‰Ë H ÚËÙÔÚÈ΋ ·Û΋ıËΠ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚‹Ì· (EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. I‰·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. Û›ÁÔ˘Ú·. fiˆ˜ ηٿ ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙˆÓ ˘¤Ú Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÂÛfiÓÙˆÓ (ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜) Î·È ÙȘ ‰›Î˜. ŒÙÛÈ. OÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó Î·È ÚÔÒıËÛ·Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.X. Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ‹Ù·Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÔ‹Ù¢ fiÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. 151 . 1. ÂÔ̤ӈ˜. ÛÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. O Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ‹ ·ÔÙÚ¤ÂÈ. ¢È·ÌÔÚÊÒıËηÓ. ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi. ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ‰ÈηÛÙÈÎfi (‹ ‰ÈηÓÈÎfi) Î·È ÂȉÂÈÎÙÈÎfi. ÁÈ· Ó· Ù¤Ú„Ô˘Ó ‹ Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜. ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÈηÓÔ› ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·151 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÔÏ›ÙË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ë ÂÈÛÙÈ΋ ·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰fiÍ·.

ÔÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ. ıÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È ÔÈ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ Â͢ÌÓÔ‡Û·Ó. Î·È Âͤٷ˙·Ó ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. ¶. EÈÙ¿ÊÈÔÈ «O ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ê¤ÓÙ˘ (̤Á·˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˘). Ô˘ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi Î·È ·Ê·Ó¤˜ ÛÒÌ·. Afi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÔÈ ‰ÈηÓÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ›¯·Ó Â›Û˘ Û˘ÓÙÂı› Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ˆ˜ ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÙÔ˘ §˘Û›·. ^EϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ. OÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ıËÓ·˚Îfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. Ì¿ÏÏÔÓ „¢‰Â›ÁÚ·ÊÔ˜ (= ÓfiıÔ˜). ›Ù ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ηÙËÁÔڛ˜ ›Ù ÁÈ· ·ÔÏÔÁ›Â˜. ηٿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿. OÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó Û ÁÈÔÚÙ¤˜. ñ TÔ ‰ÈηÓÈÎfi ›‰Ô˜ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¶·Ú\ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù˘Èο Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ›. ηٿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ·. °ÔÚÁ›·˜. O °ÔÚÁ›·˜ ÂËÚ¤·Û ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·152 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Ì‹‰Ô˘˜ àÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ Â›‰ÂÈ͢. ÙËÓ ÎÏ„‡‰Ú· (ÎϤÙˆ + ≈‰ˆÚ). ÛÙ·ıÂÚ¿. 152 . ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi. ÔÈ EÈÙ¿ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ·ÏÏ¿ Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Ô ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎe˜ ÙÔ˘ IÛÔÎÚ¿ÙË. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È ÙÔ˘ YÂÚ›‰Ë. OÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ›ڷ ‹ 1. 2. ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ·ÔÙÂÏ›. Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ. Ô IÛÔÎÚ¿Ù˘. O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ÂȉÂÈÎÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. 8 (MÙÊÚ. fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. οÔȘ ÊÔÚ¤˜. ‹Ù·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ˜ ›‰Ô˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂȉÂÈÎÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó2 ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ ÌÈ· Èı·Ó‹ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‹ ÙËÓ ÂÍÔÚ›·. Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ¤ÍÈ Ù¤ÙÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ. ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ AıËÓÒÓ. Afi ·˘ÙÔ‡˜. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ EÈÙ¿ÊÈÔ˜ §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë1. ÂÈÙÂÏ› Ù· ¤ÚÁ· Ù· ÈÔ ıÂ˚Î¿Ø ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Î·È ÙÔ Êfi‚Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙË Ï‡Ë Ó· ‰ÈÒÍÂÈ Î·È ¯·Ú¿ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ». Î·È ÙÔ˘ YÂÚ›‰Ë. Ô˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. OÈ ¿ÏÏÔÈ ¤ÓÙ ›ӷÈ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÂȉÂÈÎÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈ΋‰ÂÈÔÈ ÏfiÁÔÈ. ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹. K·ÏÏÈÁ¿˜) ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË «ÚËÙÔÚÈ΋» Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ˘Ô‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â. ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· (Ï·ÛÙfi˜). ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ¤Ó· ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ‰ÔÌ‹.

ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î. ∞ı‹Ó·. Ù· ÏÔÁÈο ‰ËÏ·‰‹ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ÙȘ ÁÓÒ̘. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· ÂÈ fiÛ· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ. ñ ^H ϤÍȘ – Ùe ≈ÊÔ˜: AÊÔÚ¿ ÙÔ Ò˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ·ÁÔÚËÙ‹˜ Î·È ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û ϤÍÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¿ıË].) Î·È ¤ÓÙ¯Ó˜ [Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÓı˘Ì‹Ì·Ù· (= Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜). M¤ÚË Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ T· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÚË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. OÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ¿Ù¯Ó˜ (= ÂÈÛÙ‹ÚÈ·. fiˆ˜ ÔÈ fiÚÎÔÈ. ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi οÔÈÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Û˘ÁÁڷʤ· ÏfiÁˆÓ (ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ = ›‰Ô˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘) ¤Ó·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÏfiÁÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ó. ›ӷÈ: ñ ^H Â≈ÚÂÛȘ: E›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜. fiÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù· ÚÔËÁËı¤ÓÙ·. H ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÚÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. Ù· ÔÔ›· Ô IÛÔÎÚ¿Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ K·Ùa ÛÔÊÈÛÙáÓ (16). ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Â˘Ì¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹. ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹) Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË (ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋) Ô˘ ı· ÚÔÍÂÓÔ‡Û ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ÂÓÒ Ë ·ıÔÔÈ›· ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ¿ıË (Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·) Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. H ËıÔÔÈ›· (ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ·. E›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘. Ë ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: – TÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ΤډÈÛ ˘Ôı¤ÛÂȘ. – H ›ÛÙȘ (·fi‰ÂÈÍË). – O Â›ÏÔÁÔ˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·153 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÓfi˜ Ú‹ÙÔÚ· ‹ ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. °È· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ̤۷ ÂÈıÔ‡˜. ™˘Ó‹ıˆ˜. Û˘ÓÙÔÌ›· Î·È ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÈηÛÙÈΤ˜ „‹ÊÔÈ. Ì ۷ʋÓÂÈ·. ñ ^H Ù¿ÍȘ: ¢ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û ̤ÚË. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÔÚ¿˜ 153 . Ô ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘.¿. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Ù· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ^PËÙÔÚÈ΋. – H ‰È‹ÁËÛË. Ô˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÂÈ. Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·. Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

295).24. Ë ÔÔ›· ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ›ÛÂÈ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ˆÛÙfiÛÔ. Î·È ÙÔ˘˜ Î·Ù¤Ù·Í·Ó Û ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «K·ÓfiÓ·˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ∞ÙÙÈÎÒÓ ÚËÙfiÚˆÓ». ™˘¯Ó¿ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ AÓÙÈÊÒÓÙ·.. 154 . ‹Ù·Ó fiÏÔÈ AıËÓ·›ÔÈ. Ì. AÈÛ¯›Ó˘. Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ IÛÔÎÚ¿ÙË. O ¶Ï¿ÙˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ¤ÓÙ¯ÓË ÚËÙÔÚÈ΋ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È.Â.) ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ¶ÂÚd A \ ÓÙȉfiÛˆ˜. IÛÔÎÚ¿Ù˘. ÚÔ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏԇ̠«ÚËÙÔÚÈ΋» ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯ı› ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿ÌÂ. AÓ‰ÔΛ‰Ë˜. ˘‹ÚÍ ÚËÙÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜. ˆ˜ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·ÙÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜. ͤÛ·Û ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. MÔÏÔÓfiÙÈ. ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ. ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â‡ÚÂÛË. ¤ÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ M. A \ ÓÙÈÊáÓ O AÓÙÈÊÒÓ1 (480-411 . AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. . 889-1104). Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋).X. ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔÓ Â˙fi ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·. EÎÙfi˜ ·fi ‰‡Ô. IÛ·›Ô˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜.) ·fi ÙÔ P·ÌÓÔ‡ÓÙ·. ‰‹ÌÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. . OÈ Ú‹ÙÔÚ˜. YÂÚ›‰Ë˜. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘. 2. O AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. TÔÓ Î·ÓfiÓ· ·˘ÙfiÓ ‰È¤ÛˆÛÂ Ô K·ÈΛÏÈÔ˜ ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ÔÈ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Í¯ÒÚÈÛ·Ó ‰¤Î·. ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜. ™‹ÌÂÚ·. TÂÏÈο. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ §˘Û›·. YÂÚ›‰Ë Î·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ. ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ (^PËÙÔÚÈ΋. (πÛ·›Ô˜ Î·È ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜). Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ·fi ÙÔ 360 . ÙÔÓ AıËÓ·›Ô ÛÔÊÈÛÙ‹.X. ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. AÈÛ¯›ÓË. °È· ÙË 1.X. Ë ÔÔ›· ›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·154 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ H ÚËÙÔÚÈ΋ ηٿ ÙÔÓ 4Ô ·È. ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· PˆÌ·›Ô˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜. ηıÒ˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË Ï·ÙÚ›· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ›̷ÛÙ Û ηχÙÂÚË ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. EÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÛÙȘ NÂʤϘ (ÛÙ.X. K·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë ÚËÙÔÚ›·˜: Ë ‰ÈηÓÈ΋. ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. . Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó: AÓÙÈÊÒÓ. Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘.. H Aı‹Ó· ›¯Â Á›ÓÂÈ «Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÍÈˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜» (IÛÔÎÚ¿Ù˘. Ë ÂȉÂÈÎÙÈ΋. §˘Û›·˜.11). Ì ÙÔ˘˜ Ï·ÌÚÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¤ˆ˜ ÙÔ 323 . ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ °ÔÚÁ›·˜ (461A Î. ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ.X. OÈ AÙÙÈÎÔ› Ú‹ÙÔÚ˜ Afi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·.X. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.X. fï˜.

132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·155 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘ 411 . ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÔÚ¿˜ 155 . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚËÙÔÚÈο Á˘ÌÓ¿ÛÌ·Ù· Î·È ¯ÚË̢ۛ·Ó ˆ˜ ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. ÂÓÒ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ÙÔÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ (MÂÓ¤ÍÂÓÔ˜. ·Ïfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ.X. ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÒıËÎ·Ó 35. ÙÔÓ ıˆÚ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ú‹ÙÔÚ·. Ó· Û˘Ó·Êı› ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘ ·fi ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·.X. ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÂÈÎÙÈÎfi (\OÏ˘ÌÈ·Îfi˜) Î·È ÙÔÓ EÈÙ¿ÊÈÔ. K·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠àÙÈÌ›·Ó (= ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÒÌ·ÙˆÓ). Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ‰ÈηÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ: ¶ÂÚd ÙÔÜ ^HÚÒ‰Ô˘ ÊfiÓÔ˘. ÁÈ· Ó· ÙÈ̈§˘Û›·˜ ∫Ï„‡‰Ú·. A \ Ó‰ÔΛ‰Ë˜ O §˘Û›·˜ (›Ûˆ˜ 444-380/375 . ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÚÂȘ ∆ÂÙÚ·ÏÔÁ›Â˜ (Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÂÚȤ¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜ —ÚˆÙÔÏÔÁ›·— ÁÈ· ηÙËÁÔÚ›· Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË — ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›·). ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ¢ÁÂÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.X.). ‚) ¶ÂÚd ÙáÓ M˘ÛÙËÚ›ˆÓ. ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛÙËÎÂ. ŒÁÚ·„ 233 ÏfiÁÔ˘˜. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ K¤Ê·ÏÔ˘. ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ EÚÌÒÓ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜. Ô˘ ÂÎʈӋıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ §˘Û›· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (403 . ™ÒıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘: ·) ¶ÂÚd Ùɘ ë·˘ÙÔÜ Î·ıfi‰Ô˘ (= ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜). ¶ÂÚd ÙÔÜ ¯ÔÚ¢ÙÔÜ Î·È K·ÙËÁÔÚ›· Ê·Ú̷Λ·˜ ηÙa ÌËÙÚ˘ÈĘ. TÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¯·˚Îfi. ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÈÔ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜. ·ÏÏ¿ ‰È¤Ê˘Á ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ‰Ë̇ÙËÎÂ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ηÈ. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ AÏÎÈ‚È¿‰Ë (Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ˜). Î·È ‰) K·Ùa A \ ÏÎÈ‚È¿‰Ô˘. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ‰ÈηÓÈÎÔ›. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÓ‰ÔΛ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÙfiÓÔ. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ·Û›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û ηٷÁÁÂÏ›· «âd àÛ‚›÷·». Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜. ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. O ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô K·Ùa \EÚ·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜. O £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜.X. ∞ı‹Ó·. K·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Â›¯Â ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙË ‚¤‚ËÏË Ú¿ÍË ÙˆÓ EÚÌÔÎÔȉÒÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ı·Ó·ÙÒıËÎÂ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔϤ̷گԘ. ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÓËÛÙ›· ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ (403 . Á) ¶ÂÚd Ùɘ Úe˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÂåÚ‹Ó˘. ·ÊÔ‡ Úfi‰ˆÛ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘. Ô˘ ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘. ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ. º˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ. Ô §˘Û›·˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜. fiÔ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘.).X). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.). O AÓ‰ÔΛ‰Ë˜ (440-390 . Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. 236 A).

¤¯ÂÙ ˘ÔʤÚÂÈ. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ De oratore (= ¶ÂÚ› ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ·).) ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û ·ÁÒÓ· ÂÓ·\IÛÔÎÚ¿Ù˘ 1. ˘¤ÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ô IÛÔÎÚ¿Ù˘. ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÏÒÓ. Ô ^YbÚ ÙáÓ A \ ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ (Û¯ÂÙÈο Ì ‰‹Ì¢ÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜).¯.X. √ IÛ·›Ô˜ (420-350 . Afi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó 10 ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÛÔ˘‰·›Â˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ (fiÏÔÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 404 . H Û·Ê‹ÓÂÈ·. Œ¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ §˘Û›·. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙ¿: «Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ. °ÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ §˘Û›· Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ·. AӷʤÚÔÓÙ·È fiÏÔÈ Û ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ (ÎÏËÚÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ. TÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (392 .X.X. ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ §˘Û›·.). ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ Eگ›·˜. ¿ÏÔÁÔ Ì ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·156 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ÚËı› Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ EÚ·ÙÔÛı¤Ó˘ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘. ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ. Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ·‰›Îˆ˜ ·›ÚÓÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ·fi ÙËÓ fiÏË. Ë Û˘ÓÙÔÌ›·. ÙËÓ ·ÔηÏ› «¢Ô‡ÚÂÈÔ ÿÔ». ÂÚ. Ô K·Ùa ÛÈÙÔˆÏáÓ (= ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· ÂÌfiÚˆÓ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡). O §˘Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. E›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË Ë ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÂÓfiÚΈÓ. Ë ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. 156 . XÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. O ^YbÚ à‰˘Ó¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùˆ¯Ô‡ Î·È ·Ó¿ËÚÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ·. ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ. ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÈÎÔ˘. ëÔڿηÙÂ.).X. ÂfiÓı·ÙÂ. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎe ÙÔ˘ (380 .). O KÈΤڈÓ. . ¿ÓÔÈÍ ۯÔÏ‹ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙË X›Ô Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·1. η٤¯ÂÙ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. Ô K·Ùa A \ ÁÔÚ¿ÙÔ˘ (ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ı¿Ó·ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡). Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ë ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. Ô K·Ùa º›ÏˆÓÔ˜ (ˆ˜ ·Î·Ù·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ·). O ^YbÚ M·ÓÙÈı¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·Ú›¯Â Ô M·ÓÙ›ıÂÔ˜ ÛÙÔ˘˜ TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. \IÛ·ÖÔ˜ O IÛÔÎÚ¿Ù˘ (436-338 . O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜. ¶Ôχ ÁÓˆÛÙÔ› Â›Û˘ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ §˘Û›· Â›Ó·È Ô \EÈÙ¿ÊÈÔ˜. ¢ÈοÛÙ» («àÎËÎfi·ÙÂ.X.¿. OÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜. Ë Û·Ê‹ÓÂÈ·. ¤ÁÈÓ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜ ηÈ. ·ÊÔ‡ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ÈÈÎfi. II 94. Ú‹ÙÔÚ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜. ö¯ÂÙÂØ ‰Èο˙ÂÙ»). Ô K·Ùa \EÚÁÔÎÏ¤Ô˘˜ (ÁÈ· ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË) Î. ·fi ÙË X·ÏΛ‰·. OÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ÂÚ›Ô‰Ô). Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ IÛÔÎÚ¿ÙË Î·È ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¶ÂÚd ÙÔÜ KψӇÌÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘) Î·È Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÏԇ̠ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. Ë ËıÔÔÈ›·. Ô˘ ‰È¤ÎÂÈÙÔ ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜.

Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îe˜ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘. Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚËÙÒÓ. Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÈÔ Ôχ ‰ÚÔ˘. ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ È· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹. ÙáÓ ™ÔÊÈÛÙáÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜. ¶¿ÙÚÈÔ˜ ÔÏÈÙ›·. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ. ηٿ ÙÔÓ IÛÔÎÚ¿ÙË. Ô˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ µÔ‡ÛÈÚË)1. M ÙÔÓ K·Ùa Ù¿ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ™Ù¤Ï. ÂȉÂÈÎÙÈÎÔ›) Î·È ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ‡ÌÓÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÛÙÔÓ \EÈ9 ÂÈÛÙÔϤ˜. Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î. Î·Ó 21 ÏfiÁÔÈ (‰ÈηÓÈÎÔ›. O º›ÏÈÔ˜. ·Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Ù˘ fiÏ˘.X. ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô. . ÊÈÏfiÓÈÎÔÈ)] Î·È Ô BÔ‡ÛÈÚȘ (Â›ÎÚÈÛË AıËÓ·›Ô˘ ÛÔÊÈÛÙ‹.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·157 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Ì ËÁ¤ÙË \IÛÔÎÚ¿Ù˘. ª˘ıÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ô˘ ı˘Û›·˙ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜Ø ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. Î·È Ê¤ÚÚ·ÈÓÂÙÈÎÔ›. Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÒÛÙ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ù˘ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ΠfiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë Aı‹Ó·. ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ M. ¶·ÚfiÌÔÈ· ˘fiıÂÛË ¤¯Ô˘Ó Ë ^EϤÓË [ÂÁÎÒÌÈÔ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù˘ Î·È Â›ÎÚÈÛË ÂÚÈÛÙÈÎÒÓ (= ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô ¶Úe˜ ¢ËÌfiÓÈÎÔÓ. O A \ ÚÂÔ·ÁÈÙÈÎe˜ ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·2 Ù˘ ÌÂÙÚÈÔ·ıÔ‡˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·˚Îe ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙȘ ·‰È˘ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ. Á˜ ̤Ú˜ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ¤ı·ÓÂ. TÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÚ·Ì· fï˜ ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒıËÁÔ˘. O Eé·ÁfiÚ·˜ Î·È Ô ¶Úe˜ NÈÎÔÎϤ· ÏfiÁÔ˜ («K˘ÚÈ·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ») ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ËÁÂÌfiÓ·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜. M·˙¿ÎÔ˘-M·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË) ·fi ÂÎÔ‡ÛÈ· ·ÛÈÙ›·. fiˆ˜ Ë ·˘Ù·Ú¯È΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.¿. T¤ÏÔ˜. PÔ‰›ˆÓ Î·È B˘˙·ÓÙ›ˆÓ. ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¿ÏÏÔ˘˜Ø ÙÔ fiÓÔÌ· ¿ÏÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÌËÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. (MÙÊÚ. 2. ™ÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi (Û‡ÓıÂÛË ÂȉÂÈÎÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘) Â͢ÌÓ› ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÔÌÔÓÔ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔÓ ¶ÂÚd (Ùɘ) ÂåÚ‹Ó˘ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ X›ˆÓ. fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ Û ·ÓÙ›‰ÔÛË (= ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜). Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËO Ú‹ÙÔÚ·˜ ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Aı‹Ó·˜. ÙÔ ÁÈÔ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÈ. H Ì¿¯Ë ÛÙË X·ÈÚÒfiÛÔÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‰ÈÎÈ¿˜ Ì·˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÓÂÈ· (338 . 1. AÏÂÍ¿ÓÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ÔÏÈÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ Ó· ËÁËı› ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. 157 . ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎe˜ ¨ 50 ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ «TfiÛÔ Ôχ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ë fiÏË Ì·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ïº›ÏÈÔ.X.) ‰È¤„¢Û ÙȘ ÌfiÚʈÛ˘ (ηd ÌÄÏÏÔÓ ≠EÏÏËÓ·˜ ηÏÂÖÛı·È ÙÔf˜ Ùɘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ·È‰Â‡Ûˆ˜ Ùɘ ìÌÂÙ¤Ú·˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜) ·Ú¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ì ̷˜ ηٷÁˆÁ‹». ™ÙÔÓ ¶ÂÚd àÓÙȉfiÛˆ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.

X. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Îı·Ì‚ÔÈ ÙËÓ ·ıÒˆÛ·Ó! 158 .X. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È Â› 12 ¯ÚfiÓÈ· (338-326 .X. TÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ¿ıÔ˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ Â› ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÛÙËÓ KÚ·ÓÓÒÓ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (322 . ·Ó‹Î ÛÙËÓ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË. A¤Ê˘Á ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Á˘ÌÓfiÛÙËıË ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ IÛÔÎÚ¿ÙË. ÏÔ‡ÛÈÔ˜ AıËÓ·›Ô˜. Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ë ÚÔÛÎfiÏÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎÂ. ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤ÙÚÂ¯Â Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜. ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. AıËÓ·›Ô˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜.). Afi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘.X.). M ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi 6 ÏfiÁÔ˘˜. Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· Î·È ı·Ó·ÙÒıËΠ̠ÊÚÈÎÙ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·.).). O E˘Í¤ÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· ÊÈÏÔ̷ΉÔÓÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· η΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËΠÌfiÓÔ Ô ^YbÚ EéÍÂÓ›Ô˘ àÔÏÔÁ›·. ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÚÔ‰fiÙ˘ Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â‡ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ IÛÔÎÚ¿ÙË Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. Ë ›ÛÙË ÛÙÔ È‰Â҉˜ Ù˘ fiÏ˘. ˙¢ÁÒÓ ·fi Û˘ÓÒÓ˘Ì·. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ϛÁ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤ÁÚ·„ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ·fi ÊÙˆ¯‹ ·ıËÓ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·158 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ O IÛÔÎÚ¿Ù˘ Â¤ÊÂÚ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂȉÂÈÎÙÈ΋ ÚËÙÔÚ›·.X. H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ IÛÔÎÚ¿ÙË Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ (¯Ú‹ÛË ÂÚÈÊÚ¿ÛˆÓ. O §ÂˆÎÚ¿Ù˘ ·ıˆÒıËΠ̠‰È·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ì›·˜ „‹ÊÔ˘.) ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ Aı‹Ó·˜. Afi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 4 Â›Ó·È ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ1. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛı› ÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÂÙ·›Ú· ºÚ‡ÓË. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ·‹ÁÁÂÈÏ ˘¤Ú ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ §·ÌÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (322 . §˘ÎÔÜÚÁÔ˜ AåÛ¯›Ó˘ O AÈÛ¯›Ó˘ (390-322 . ¢È·ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÂÈÎÙÈÎfi ‡ÊÔ˜. ÂÓÒ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· Â˘Ê˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù· (= ¤Í˘Ó· ·ÛÙ›·). ·ÏÏ¿ Ì ÔÌ·Ï‹ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. ÛÙÔÓ K·Ùa §ÂˆÎÚ¿ÙÔ˘˜.). ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· Î·È ÙÔ Û·ÚηÛÌfi.). Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ô \EÈÙ¿ÊÈÔ˜.¿. ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·fi ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ıËÓ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.X. ^YÂÚ›‰Ë˜ O §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ (390-324 . ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙË X·ÈÚÒÓÂÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ Aı‹Ó·. O YÂÚ›‰Ë˜ (390-322 . O §ÂˆÎÚ¿Ù˘. O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ YÂÚ›‰Ë ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. ‹Ù·Ó ÛÊÔ‰Úfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ¿ÛÔÓ‰Ô˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ¢Ë- 1. ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î. Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ AÓÙÈ¿ÙÚÔ˘. Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó Û ÌÈÛ‹ ÛÂÏ›‰·.

¶¤ÓÙ ÏfiÁÔÈ (âÈÙÚÔÈÎÔ›) ηٿ ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ηÚfi˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·159 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÌÔÛı¤ÓË. øÛÙfiÛÔ. ˆ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜. OÈ Â˘Î·Èڛ˜. ‡ı˘ÌÔ˜. TÔÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë Aı‹Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Í·Ó·Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ º›ÏÈÔ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÈÚ‹ÓË˜Ø Ô K·Ùa KÙËÛÈÊáÓÙÔ˜ ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ KÙËÛÈÊÒÓÙ· Ó· ÛÙÂÊ·Óˆı› Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Ì ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ. fiÙ·Ó Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘. ¤ÙÚÂÊ ¯ıÚÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ º›ÏÈÔØ Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Èı·ÓfiÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‹Ù·Ó Ì¿Ù·ÈË. ·Ú¿ ÙÔ ÔÌ҉˜ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. Û˘¯Ó¿ ÌÈÌÂ›Ù·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜. ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜. ¨ 37 (MÙÊÚ. TÛ¿ÙÛÔ˜) Áڷʤ·˜ ‰ÈηÓÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ (27). O ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ (384-322 . Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¤ı·Ó ӈڛ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó¤ÓÙÈÌÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛÂ. ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ §ÂÙ›ÓË Ó· ÌË Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜.). ÙÔÓ Î·Ù·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â. K. ·Ó Î·È ¿ÚÎ·È ÙȘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜…» ¯ÈÛ ˆ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘Á¢ËÌÔÛı¤Ó˘. fiÔ˘ ¤‰ÈÓ ̷ı‹Ì·Ù· ÚËÙÔÚÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÁÔÔڛ˜ ÁÔ˘˜ (ÛÒ˙ÔÓÙ·È 11). ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘. Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ‰ÈηÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ. ™ÙËÓ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈ΋ ÌÂÚ›‰· ·Ú¤ÌÂÈÓ ‰È¿ ‚›Ô˘. Û·Ê‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ ÙÔ˘.1) Ú¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ô˘ ÙÔÓ «…ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ. ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ IÛ·›Ô˘ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ô M. Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó). ¢È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· Ó·Ï›ÛÎÔ˘Ì Û ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜.X. Ô˘ ÚÔÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÛʤÚÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. AϤͷӉÚÔ˜ ›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. K·Ù¿ ºÈÏ›Ô˘ A’. ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘. ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ O ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ηٿ ÙÔ˘ ÂÈÚˆÓ›· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÏ΢ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È ÙÔ ºÈÏfiÛÙÚ·ÙÔ. 142. ™ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È Ë ·ıËÓ·˚΋ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·. ›¯Â ۈ̷ÙÈο ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Oî ηÈÚÔd Ôé ÌÂÓÂÙÔ› (= ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ (‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·). ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË: O K·Ùa TÈÌ¿Ú¯Ô˘ (= Ú‹ÙÔÚ· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡) Î·È Ô ¶ÂÚd Ùɘ ¶·Ú·ÚÂۂ›·˜. Ô AÈÛ¯›Ó˘ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙË Pfi‰Ô. H ÚÒÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚd àÙÂÏ›·˜ Úe˜ §ÂÙ›ÓËÓ. H ›‰È· ¤ÎÊÚ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›· fï˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂ£Ô˘Î˘‰›‰Ë ∞. ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÛÙË ‰›ÎË. EÂȉ‹ Ô AÈÛ¯›Ó˘ ‰Â ‰È‰¿¯ıËΠÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. AÎÔÏÔ‡¢ËÌÔÛı¤Ó˘ 159 . Y¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ.

Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ Î·È ÌÓËÌÂ›Ô ÚËÙÔÚÈ΋˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·˜. fiÔ˘ ‹Ú ̤ÚÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ÂÓÒ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ XÂÚÚÔÓ‹Û÷ˆ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi ¢ÈÔ›ıË ÁÈ· ÙȘ ·‰È˘ Ô˘ ‰È¤Ú·Í ÛÙË £Ú¿ÎË. Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘. ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ. ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ^YbÚ MÂÁ·ÏÔÔÏÈÙáÓ. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ OχÓıÔ˘. Î·È Ô ¶ÂÚd ÙáÓ ™˘ÌÌÔÚÈáÓ1. fiÏ˘ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜. ·ÊÔ‡ Ô º›ÏÈÔ˜. H ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÓÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ \OÏ˘ÓıÈ·ÎÔ‡˜. OÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. 2. O \EÈÙ¿ÊÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÈ΋‰ÂÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ X·ÈÚÒÓÂÈ·˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·160 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ıËÛÂ Ô K·Ùa TÈÌÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓfïÓ. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô ‡ÊÔ˘˜. ¶ÂÚd Ùɘ ¶·Ú·ÚÂۂ›·˜3. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â›Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚd Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘. ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ º›ÏÈÔ. 160 . Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· ¢ËÌ¿‰Ë. Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ·ÈÛ¯ÚÔÎÂÚ‰Ô‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ·ÏÏ¿ ‰È¤Ê˘Á ÛÙËÓ K·Ï·˘Ú›· (ÛËÌÂÚÈÓfi ¶fiÚÔ) Î·È ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ Ì ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ^YbÚ Ùɘ ^PÔ‰›ˆÓ \EÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ^YbÚ KÙËÛÈÊáÓÙÔ˜ ÂÚd ÙÔÜ ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. O ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛ ∂˘Ú‹Ì·Ù· µÂÚÁ›Ó·˜ ÙÔÓ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘. ÂÓÒ ÙÔ ¿ıÔ˜. O ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ›¯Â ·Ú·‚› ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. Ë ÂÈ- 1. ¶·Ú·ÚÂۂ›·: ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ‰fiÏÈ· ÚÂۂ›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ fiÏ˘. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ AÈÛ¯›ÓË Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ™˘ÌÌÔڛ˜ (ÛfÓ + ̤ÚÔ˜). H ϤÍË ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÛÊÔ‰Úfi ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ». ÚÈÓ Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË. MÂÙ¿ ÙÔ §·ÌÈ·Îfi fiÏÂÌÔ. O Ú‹ÙÔÚ·˜ ÂȯÂÈÚ› ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÈ. ›ÎÔÛÈ fiÌÈÏÔÈ ÂÌfiÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. 3. O ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ºÈÏÈÈÎÔ‡˜2.

. Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·Ú·¯ˆÚ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÛÔ˘‰‹. ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ‰Â ı· ÂÍÔ˘Û›·˙·Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ÔÏÂÌÈÎÔ› M·Î‰fiÓ˜. ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÌÈÌËıÂ›Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ «ÎÚ›ıÈÓÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘». Afi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÔÈ: K·Ùa ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜.132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·161 ∞∆∆π∫∏ ◊ ∫§∞™π∫∏ ¶EPIO¢O™ ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ¶‹ÏÈÓ· ϷΛ‰È·. AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘). Âr¯Â˜. O ¢ËÌ¿‰Ë˜ (380-319 .). ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ. Ë ÁψÛÛÈ΋ ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ô ÂÈÚˆÓÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. ‰ËÌËÁÔڛ˜. ¢ËÌfiÛıÂÓ˜. Ù·Ì›· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜ M·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ Ô˘ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ K·ÓfiÓ·. fiˆ˜: Ô ºˆÎ›ˆÓ (402-317 . ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÔÚ¿˜ O ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜ (360-292 . H ηٿÚÁËÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚËÙÔÚ›·˜. ÕÏÏÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ fiÏË. ◊Ù·Ó ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË.X.).Ã. TÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ô º·ÏËÚ‡˜ (360-280 . (AÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘: Ù· ¤ÚÁ· ÙËÓ ˘ÌÓÔ‡Ó ‹ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÓÔ˘Ó (ˆ‰¤˜ ¯ÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. AıËÓ·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜. Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. Ô ∞ÏÎȉ¿Ì·˜ (5Ô˜/4Ô˜ ·È. EúÂÚ úÛËÓ ®ÒÌËÓ ÁÓÒÌ÷Ë. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ÙÔ˘ AÚ¿ÏÔ˘. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜.) ·fi ÙËÓ ∂Ϥ· Ù˘ ∞ÈÔÏ›·˜ Î. ™‹ÌÂÚ·.).) ¶ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ).X. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜ Ù˘ fiψ˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÓÔÌÔı¤Ù˘. ∞ı‹Ó·. ›¯Â˜ ۈ̷ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋. ÁÈÔ ÙÔ˘ AÓÙ›·ÙÚÔ˘Ø Ô HÁ‹ÛÈÔ˜. E›ÏÔÁÔ˜ 161 . ·fi ÙËÓ KfiÚÈÓıÔ. ¢ËÌÔÛı¤ÓË. Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. K·Ùa A \ ÚÈÛÙÔÁ›ÙÔÓÔ˜ Î·È K·Ùa ºÈÏÔÎÏ¤Ô˘˜. ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ (¯ÚËÛÙfi˜).X.). ¶Ï¿ÙˆÓ. ÔûÔÙ’ iÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ qÚÍÂÓ A ò Ú˘ M·Î‰ÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÂȉÂÈÎÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ. ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ‹ ‰˘ÛÎÔϛ˜ (Έ̈‰›Â˜. ™Â ËÏÈΛ· 85 ÂÙÒÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ Î·È ‹È ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ. ı·Ó·ÙÒıËΠfï˜ ·fi ÙÔÓ K¿ÛÛ·Ó‰ÚÔ. Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË.¿. ∞ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÏËÚÒÛˆ˜.X. H ÛΤ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ Ù˘. ıÂÚÌfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ åÛËÁÔÚ›·. ÈÛÙÔÚ›·). ¤˙ËÛ ˆ˜ ̤ÙÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜.

132-162 N+ 29/8/2006 12:51 ÌÌ ™ÂÏ›‰·162 .

°ÂÓÈο H Ô›ËÛË ÚÔۤϷ‚Â Ó¤Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‚›Ô˘)Ø ÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ fiψ˜ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. Ù· ÔÔ›· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ·fiÏ˘ÙÔÈ ÌÔӿگ˜. ¶OIH™H 1. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙ¿ ›‰Ë ÙÔ˘ Â˙Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. H ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡Ø Â›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛˆÓ. 31 . ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ‹ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜. ¤ÁÈÓ ¤ÚÁÔ Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ‰È¤Ú„·Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. fiÔ˘ ÎfiÛÌÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È. ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ fï˜ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. OÈ ÔÈËÙ¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ›. Ì ÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹. Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ Ì ÂΛÓÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓ‹˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌË ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. 163 163 . ¢È¿‰Ô¯Â˜ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÔÏÈÙ›˜ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. Ë Ù¤¯ÓË Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı·‡Ì·Ù·. A.X.X. ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·.) H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋. ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ÌÂÁ¿ÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. 323 . ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó¤ˆÓ ÂȉÒÓ.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·163 TPITH ¶EPIO¢O™: E§§HNI™TIKH ◊ A§E•AN¢PINH (Afi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.. Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ (ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·Ó·fiÏËÛË Ù˘ ʇÛ˘.

ø˜ ÁÏÒÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. Ô ÔÈËÙ‹˜·ÊËÁËÙ‹˜ ÂÚˆÙ¿ ÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ÙȘ MÔ‡Û˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÈÌÂÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ÙÔ â‡ÏÏÈÔÓ (˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ öÔ˘˜). K·Ù’ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ HÛÈfi‰Ô˘. Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÔχÛÙÈ¯Ë Ô›ËÛË ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰ÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. Ì ٿÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ. Û ·Ó·Óˆ̤ÓË ÌÔÚÊ‹: ·) ÙÔ ¤Ô˜. fiÔ˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ŸÌËÚÔØ ÙÔ Ô›ËÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘fiıÂÛË ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ I¿ÛÔÓ· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ÚÁÒ ÛÙËÓ KÔϯ›‰·. Û ÂÈ΋ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÏÒÛÛ·. Î·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋. ·.834 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ) Û ٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·. ŒÁÚ·„ ٷ A \ ÚÁÔÓ·˘ÙÈο. ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ «·Ú¯¤˜» Âı›ÌˆÓ. ™ÙÔ Ô›ËÌ¿ 1. MÈÎÚfi ¿ÛÌ·. E›‰Ë æËÊȉˆÙfi ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì. O K·Ïϛ̷¯Ô˜ (305-240 . Ë ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓË (= ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË Î·È fi¯È Ê˘ÛÈ΋) ÁÏÒÛÛ·. ·fi ÙËÓ K˘Ú‹ÓË Ù˘ §È‚‡Ë˜. ŒÔ˜ – §˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË K˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ Â›Ó·È Ô A \ ÔÏÏÒÓÈÔ˜ (295-215 . ÌÈÎÚfi Ô›ËÌ·.X.X. Ì ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚˆÙÈ΋. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÌËÚÈ΋ Î·È Ë ·ÙÙÈ΋. ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜. ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·›ÙÈ·. «∂å˜ ¢‹ÌËÙÚ·». T· AúÙÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ËÌ· Û ٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· Î·È Û ̤ÙÚÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi. «∂å˜ òAÚÙÂÌÈÓ». ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ (Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È Û ̤ÙÚÔ ÂÏÂÁÂÈ·Îfi).X. ŒÁÚ·„ \EÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· (64 ÌÈÎÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ì ÁψÛÛÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È Ï˘ÚÈ΋ ÙfiÏÌË) Î·È 6 ≠YÌÓÔ˘˜ («∂å˜ ¢›·».). Ô˘ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ̛ÌÔ. ÌÂÁ¿ÏÔ ¤Ô˜ (5. ÙÔ ÏfiÁÈÔ ‡ÊÔ˜. Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›·. Î·È ‰) ÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi Â›ÁÚ·ÌÌ·. ÁÈ·Ù› ¤˙ËÛ ÛÙË Ó‹ÛÔ ·˘ÙÔÂÍfiÚÈÛÙÔ˜. «∂å˜ ¢ÉÏÔÓ». «∂å˜ §Ô˘ÙÚa Ùɘ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜»). Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ËÚˆÈÎfi. ·ÏÏ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο Pfi‰ÈÔ˜. fiˆ˜ ÙÔ Â則ÏÏÈÔÓ1 (˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Âú‰Ô˘˜) ‹ ‚Ô˘ÎÔÏÈÎfi Ô›ËÌ·. ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ‹ ÌË ÂÚȯfiÌÂÓÔ. fiÔ˘ Ô K·Ïϛ̷¯Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘. N¤· ÔÈËÙÈο ›‰Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. ¤˙ËÛ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ (120 ‚È‚Ï›·-›Ó·Î˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰È¤Ú„·Ó ÛÙËÓ ·È‰Â›·) Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË. ·ÏÏ¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi. 164 .163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·164 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 2.). Á) Ô ›·Ì‚Ô˜. Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘. ‚) Ë ÂÏÂÁ›·. Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ì ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. 3. ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ‰˘ÙÈ΋ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ (¢ˆÚÈÎc KÔÈÓ¿). ·fi ÙËÓ «ÔÈΛ· ÙÔ˘ ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘» ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Afi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÈËÙÈο ›‰Ë ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó. Ï˘ÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù·. «∂å˜ \AfiÏψӷ». Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÈÎfi Ô›ËÌ·. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο B·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ Ô›ËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ.

Ì ÁÓÒÛÂȘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁ›·˜. Ë ÈÂÚ‹ ÏÂÍ›‰· (= ÏfiηÌÔ˜) Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ηٷÛÙÂÚÒÓÂÙ·È. ™ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ô›ËÛË ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â›Û˘: ·) O ÕÚ·ÙÔ˜ (310-245 . B·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈΛÏË ıÂÌ·ÙÈ΋. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ òEÚÁˆÓ ÙÔ˘ HÛÈfi‰Ô˘.X. ¤ÁÚ·„ ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÏÂÁ›˜ («¢ËÌ‹ÙËÚ» Î·È «^EÚÌɘ») Û ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.). Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Â˘ı‡Ó˜. ·fi ÙÔ˘˜ ™fiÏÔ˘˜ Ù˘ KÈÏÈΛ·˜. Ô˘ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÛÙȘ ÌÔÓ·Ú¯›Â˜. H ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ·fi ÙËÓ KÔÏÔÊÒÓ·. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ‹Úˆ·˜ £ËÛ‡˜ ‚ڋΠηٷʇÁÈÔ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓÈÔ˘ Ù·‡ÚÔ˘ (Û‹ÌÂÚ· ÔÌÒÓ˘ÌË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜). TÚ·Áˆ‰›· TÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜Ø ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·. Afi ÙÔ Ô›ËÌ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È 25 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ›¯ÔÈ. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô Î·È ÙÔÓ AÚ¯›ÏÔ¯Ô. ¤ÁÚ·„ £ËÚȷο (958 ÛÙ›¯ÔÈ). 165 .154 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ).). H ÂÏÂÁ›· ÙÔ˘ «§˘‰‹». Á. ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ÔÈËÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο ·fi ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ÔÈËÙ‹ K¿ÙÔ˘ÏÏÔ (1Ô˜ ·È.¿. ÁÓÒÚÈÛ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¿ÓıËÛË Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜.X. . ·Ó·ıËÌ·ÙÈο.). TÔ Ô›ËÌ· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ «·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋». 4Ô ·È. Û˘ÌÔÙÈο Î. ÛΈÙÈο. Afi ÙË Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË. TÔ fiÓÔÌ· ‰ÈÙÙÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È (= ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜). ŸÏÔÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·Ø ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ: §ÂˆÓ›‰·˜ ·fi ÙÔÓ T¿Ú·ÓÙ·. . 2. ÂÚˆÙÈο. ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· º·ÈÓfiÌÂÓ· (1. Ë ·ÓıÚÒÈÓË ı¤ÚÌË. Î·È A \ ÏÂÍÈÊ¿Ú̷η (630 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ). O ºÈÏË(È)Ù¿˜2 (340-270 .163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·165 ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ◊ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ¶EPIO¢O™ ÙÔ˘ «^H ÎfiÌË Ùɘ BÂÚÂӛ΢»1. Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ(°ÂˆÚÁÈÎa ÙÔ˘ BÈÚÁÈÏ›Ô˘) Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠ(KÈΤڈÓ). Û¯ÂÙÈο Ì ‰‹ÁÌ·Ù· (= ‰·ÁÎÒÌ·Ù·) Î·È Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜. E›ÁÚ·ÌÌ· TÔ Â›ÁÚ·ÌÌ·. Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. Ì ÙÔÓ AÓ̷ٛ¯Ô ·fi ÙËÓ KÔÏÔÊÒÓ· (ÂÚ›.). EÙ¿ ÙÚ·ÁÈÎÔ› Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› 1.X. ¶Èı·ÓfiÙÂÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ (·fi ÙÔ ÊÈϤˆ. ‚. Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÚˆÙ·Ú¯Èο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚›Ô˘. H «^EοÏË» ¤¯ÂÈ ÂÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜ ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ·˜. Ì ı¤Ì· ÙË ıÂÚ·›· ·fi ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ. ·fi ÙËÓ Kˆ. ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ‚) O N›Î·Ó‰ÚÔ˜. K·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘: ÂÈه̂ȷ. -á) ·’ fiÔ˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë Ï¤ÍË «ÊÈÏËÙ‹˜». AÓÙ›·ÙÚÔ˜ ·fi ÙË ™È‰ÒÓ· Î·È MÂϤ·ÁÚÔ˜ ·fi Ù· °¿‰·Ú· Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜. ·Ú·ÈÓÂÙÈο. ‰ËÏ·‰‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÛÙ¤ÚÈ.X. ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÏÂÁÂȷ΋ Ô›ËÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô.

166 . Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ \OÚÁ‹. A˘ÛÙÚÈ·Îfi ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË (1884-1920). «\AÏÂÍ¿Ó‰Ú·» (1. M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ (342-290 .). ŒÚÁ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ (ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ MÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜.474 ÛÙ›¯ÔÈ).). ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. §‹Ó·È·. OÏfiÎÏËÚË ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· Έ̈‰›· Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏϘ. 316 .X.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·166 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «¶ÏÂÈ¿˜» (·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi. K·ÛÛ¿Ó‰Ú·-AÏÂÍ¿Ó‰Ú·. Ô M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜.. ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ Ô Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜.X. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· (KËÊÈÛÈ¿) ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ º·ÏËÚ¤·. fiÔ˘ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ.) O M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜. Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÒÓ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ‚ÚÂÊÒÓ. fï˜. H Έ̈‰›· Â¤‰Ú·Û ̤ۈ Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ÛÙÔ ™·›ÍËÚ. ŸÏÔ˘˜. ·fi ÙË X·ÏΛ‰·. ÙÔ MÔÏȤÚÔ Î·È ÙÔ XfiÊÌ·ÓÛÙ·Ï. ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. fiˆ˜ Ô ºÈÏ‹ÌˆÓ Î·È Ô ¢›ÊÈÏÔ˜. ÙËÓ ¶Ô‡ÏÈ·). T· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ «ÎˆÌˆ‰›Â˜ ËıÒÓ». ‰. Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÊËÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘. . ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô) ™¿ÙÈÚ· ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ȉÈfiÙÚÔÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡. Ì ËıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. O §˘ÎfiÊÚˆÓ (4Ô˜/3Ô˜ ·È.). ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ TÚÔ›·˜. ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·.X. ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ (17Ô˜ ·È. Û ‡ÊÔ˜ ¯ÚËÛÌÔ‡.X. H N¤· Έ̈‰›· Â¤‰Ú·Û ÛÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜ (¶Ï·‡ÙÔ Î·È TÂÚ¤ÓÙÈÔ). ÛÙÔ Ï·˚Îfi ΈÌÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Î·È fi¯È Û¿ÙÈÚ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓØ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ¤ÓÙ Ú¿ÍÂȘ. ÙÔ MÔÏȤÚÔ (16221673) Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ (16Ô˜ ·È. AӷʤÚÔÓÙ·È 65 ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ N¤·˜ Έ̈‰›·˜. Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ·Ø Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ¤ÁÚ·„ 65 ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ¤Ó· Ì·ÎÚÔÛÎÂϤ˜ È·Ì‚ÈÎfi Ô›ËÌ·. fiˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· ÂÓÙ¿Ú·ÎÙ· Â˘Úˆ·˚ο ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔ›ıË. °ÂÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ. ŒÁÚ·„ 108 Έ̈‰›Â˜ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ 8 ÚÒÙ˜ ӛΘ. fiˆ˜ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ. ηıÒ˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÓˆÌÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ.). ŒÓ·˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈ·ı› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ÛηÈfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó. ÙÔ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ. «MÔÓfiÛÙȯÔÈ ÁÓáÌ·È». E›¯Â ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. T· ·ÚÈ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ N¤·˜ Έ̈‰›·˜ ›ӷÈ: ñ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ XÔÚÔ‡ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÌ‚fiÏÈÌ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÈÓÙÂṲ́‰È·) ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ñ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÏÏÔ‡ ñ Ë È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË Û ÂÚˆÙÈο ı¤Ì·Ù·. H ¡¤· Έ̈‰›· ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Â›Ó·È Ë N¤· Έ̈‰›· (330-250 .

£ÂfiÎÚÈÙÔ˜ (Èı·ÓfiÓ 310-240 . ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÔÈËÙÈÎfi ›‰Ô˜ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛÂ.X. ÛÒ˙ÔÓÙ·È 340 ÛÙ›¯ÔÈ) Œ¯ÂÈ ˘fiıÂÛË ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·È ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜ Ó¤·˜. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. BÔ˘ÎÔÏÈ΋ Ô›ËÛË Œ¯ÂÈ ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ¤Ô˜ (̤ÙÚÔ).X. 304 . ¤˙ËÛ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘.) O £ÂfiÎÚÈÙÔ˜. ™ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ M¤Ó·Ó‰ÚÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. K˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Â›Ó·È Ô £ÂfiÎÚÈÙÔ˜.) ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹. ™·Ì›· (316 . TÔ fiÓÔÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ (ΛÚÔÌ·È = ÎÔ˘Ú‡ˆ) Ù˘ Ó¤·˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÛÙ‹Ú· Ù˘ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘.. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¤Ó·Ó‰ÚÔ˘ ÚÔȉÂ҉˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ ‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜.X. ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ 167 . ÊÈϛ˜. H ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙ· Ï·˚ο ÔÈÌÂÓÈο ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. H ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·Ú΋ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÌÈ· ·ÏϷΛ‰· (= ÌË ÓfiÌÈÌË Û‡˙˘ÁÔ) Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ™¿ÌÔ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â. ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ (ÛÙÚÔÊ‹) Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì· (‰È¿ÏÔÁÔ˜). H Έ̈‰›· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ^ø˜ ¯·Ú›ÂÓ öÛÙ’ ôÓıÚˆÔ˜. Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ∆‡¯Ë˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂMÔÓfiÛÙÈ¯Ë ÁÓˆÌÈ΋ Ú‹ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ù·È ¯˘‰·›·. Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Kˆ. Â›Ó·È ÙÔÏÌËÚ‹. ŒÁÚ·„ ‡ÌÓÔ˘˜. Ô˘ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. iÓ ôÓıÚˆÔ˜ ÷q. ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. E›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÌÔÓÔÏfiÁÔ˘˜. ÂÏÂÁ›˜ Î·È ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÙ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ.. ÛÒ˙ÔÓÙ·È 590 ÛÙ›¯ÔÈ) ¢‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÏÔÁÔÌ·¯Ô‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘.X. Ì ‰È·ÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹. O M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ı¤·ÙÚÔ˘. ÔÏÈÙÈ΋. ¶ÂÚÈÎÂÈÚÔ̤ÓË (313 . ·Ó Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜. fiˆ˜ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· (¶fiÛÔ «¯·ÚÈو̤ÓÔ˜» —Ù¤ÏÂÈÔ˜— Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. Ì Èı·Ó¤˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·167 ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ◊ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ¶EPIO¢O™ \EÈÙÚ¤ÔÓÙ˜ (= ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ·fi ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ·ÏÏ¿ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋.. H ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜. ÛÒ˙ÔÓÙ·È 447 ÛÙ›¯ÔÈ) Œ¯ÂÈ ˘fiıÂÛË ÙËÓ Ù‡¯Ë ‰‡Ô ¤ÎıÂÙˆÓ ‰›‰˘ÌˆÓ ·È‰ÈÒÓ. T· 27 E則ÏÏÈ·. ÁÚ·Ì̤ӷ Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.

Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ÙË ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ϸ˚ο ÚfiÛˆ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜Ø Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ·Ṳ́ӷ ·fi ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·. \AÌ·Ú˘ÏÏ›˜ Î. «BÔ˘ÎÔÏÈ·ÛÙ·›». 168 .X. ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË. ¤ÁÚ·„ ÔÎÙÒ ÌÈÌÈ¿Ì‚Ô˘˜. TÔ ¤ÎÙÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ («£·Ï‡ÛÈ·») ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÛÙËÓ Kˆ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡. Ï›ÎÓÔ ÙÔ˘ EÚÌ‹. ¤ÌÌÂÙÚÔ˘˜ Ì Â˙ÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·.) Î·È Ë ÔÈÌÂÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. E›‰Ú·ÛË H Ï·ÙÈÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË «et in Arcadia ego» (= Î·È ÂÁÒ ÛÙËÓ AÚ牛·) ‰ËÏÒÓÂÈ. ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Õ‰ˆÓË. Û ¯·Ï·Ú‹ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·.¿. . Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ AÚ牛·˜. T›Ù˘ÚÔ˜. ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÛÎÔ› Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ (¢¿ÊÓȘ.).¿. fiÔ˘ Û˘Ó·ÈÚ› ÙË ÛÈÎÂÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ™ÒÊÚÔÓ· Ì ÙÔ ÈˆÓÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘ IÒÓ·ÎÙ·.X. Ë ÔÔ›· ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÈÌÂÓÈÎfi˜. Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·168 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ‚Ô˘ÎfiÏˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ¤Ó·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ıÚ‹ÓÔ Ô˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔ £ÂfiÎÚÈÙÔ («E則ÏÏÈÔ I»). . ÙË ¯¿ÚË. Ï·˚ο ÛÙÔȯ›· (·ÚÔÈ̛˜). ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ·fi ÙËÓ Kˆ. Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ‚Ô˘ÎÔÏÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓØ ¤ÁÚ·„ ÙÔ Ô›ËÌ·: «\EÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔÜ \A‰ÒÓȉԘ» (98 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ). «AåÔÏÈÎeÓ» Î·È «¶ÔÈÌÂÓÈÎfiÓ». TÔ Â‡ÏÏÈfi ÙÔ˘ «EéÚÒË» (166 ÂÍ¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Á‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ·fi ÙÔ ¢›· Î·È ÙËÓ ¤ÓˆÛË ıÂÔ‡ Î·È ıÓËÙ‹˜. T· ıÂÔÎÚ›ÙÂÈ· Âȉ‡ÏÏÈ·. ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÁÔËÙ›· ̤¯ÚÈ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô §·Ù›ÓÔ˜ ¶Ï›ÓÈÔ˜ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 61-112 Ì.X. Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. TÔ Ô›ËÌ· ·›ÚÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ˆ˜ ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ Âӈ̤Ó˘ E˘ÚÒ˘. M›ÌÔ˜ ¶·Ú›ÛÙ·ÓÂ. OÈ Ù›ÙÏÔÈ Â›Ó·È ‰ËψÙÈÎÔ›: «NÔÌÂÖ˜».). ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û·ÙÈÚÈÎÔ‡˜.). Ì η˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ˙ˆËÚfiÙËÙ·. ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·.) ·fi ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ≠YÏ·˜. Û ÁÏÒÛÛ· ‰È·ÏÂÎÙÈ΋. µ›ˆÓ ÛÙ. ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Î·È ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. «BÔ˘ÎÔÏ›ÛÎÔ˜» Î.X. ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ ‹ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ·fi ÛÎËÓ‹˜. H Ô›ËÛË ÙÔ˘ £ÂfiÎÚÈÙÔ˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ fiÛÔ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. O HÚÒ(Ó)‰·˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ Ù¤Ú„Ë Î·È ÙÔ Â˘ÙÚ¿ÂÏÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚Ô˘ÎÔÏÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô MfiÛ¯Ô˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 2Ô˘ ·È. ÔÈËÙÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. . ªfiÛ¯Ô˜ O B›ˆÓ (2Ô˜/1Ô˜ ·È. ‰È·ÓıÈṲ̂ӷ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ·ÛÙ›·. ÂÓÒ ÛÙÔ 15Ô («™˘Ú·ÎfiÛÈ·È j \A‰ˆÓÈ¿˙Ô˘Û·È») ‰‡Ô ™˘Ú·ÎÔ‡ÛȘ Á˘Ó·›Î˜. Ô˘ ·Ë¯Ô‡Ó ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË Ê‡ÛË.

ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. «Â≈ÚËη» ÎÙÏ.X. T· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ E˘ÎÏ›‰Ë ·fi Ù· M¤Á·Ú·. H ÁˆÁÚ·Ê›· (·Ó·Ù‡¯ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘) ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ EÚ·ÙÔÛı¤ÓË (276-196 .Ã. ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ T›Ì·ÈÔ. H ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÿ·Ú¯Ô (2Ô˜ ·È. ™ÎÔÙÒıËΠηٿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙˆÓ (‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ). ŒÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ì˯·ÓÈΤ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÙÔ˘ (ÌÔ¯ÏÔ›.). ∂ÈÛً̘ ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ¿ÓıËÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·169 ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ◊ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ¶EPIO¢O™ B . E›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ˆÓ.X.). .) ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi˜1 ȉÂÒÓ Î·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÚ·ÓÈÛÙÈ΋2 ‰È¿ıÂÛË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÈÔ˘˜. ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ∆Ô ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÒÓ· . ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È. Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô 1. (Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi˜ ÛfÓ + ÎÚËÙ›˙ˆ < KÚ‹˜. 3.). ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ ٷ fiÚÁ·Ó· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ (‰ÈfiÙÚ·) ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ. ·ÏÏ¿ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘Ø Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ (¤ÁÚ·„ ÛÙË ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ). H ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚËÙÔÚ›·. 169 . ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË. ™ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÛÂȘ: ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. âÚ·Ó›˙ÔÌ·È = ‰·Ó›˙ÔÌ·È Î·È ·Ú·ı¤Ùˆ ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ΛÌÂÓ·. ΢ڛˆ˜ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ‹ ȉÂÒÓ. ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.) ÙÔÓ K˘ÚËÓ·›Ô. ·fi ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·3. ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜. ¶ E Z O ° P Aº I A H ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ·. T· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ÂΉ›‰ÔÓÙ·È. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·. 2. O ™˘Ú·ÎfiÛÈÔ˜ AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ (287-212 . ÔÏÂÌÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛË ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ø˜ ÁÏÒÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë KÔÈÓ‹ (ÎÔÈÓfi ÁψÛÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) Û fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ Â˙Ô‡ ÏfiÁÔ˘. ·fi ÙË N›Î·È· Ù˘ BÈı˘Ó›·˜.X. ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ BÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜Ø ¤ÁÚ·„ °ÂˆÁÚ·ÊÈο Î·È K·Ù·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜. -Ùfi˜): ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ E˘ÎÏ›‰Ë (330-275 .X. O E˘ÎÏ›‰Ë˜ ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È Ù· ™ÙÔȯÂÖ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·˘ıÂÓÙ›· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

K‡ÚÈ·È ¢fiÍ·È (ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ 40 ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ2). ∞ÔÏÏÒÓÈÔ˜ Ô ƒfi‰ÈÔ˜. fiˆ˜ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Ô K˘ÓÈÎfi˜. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. 1. ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó›ÎËÛË ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ. ºÈÏÔÛÔÊ›· AÓ·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. 2. ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ „˘¯È΋ Á·Ï‹ÓË Î·È ·Ù·Ú·Í›· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. H ÔÈΛ· Ì ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ —Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ·1 ÛÙËÓ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· Û¯ÔÏ‹— ¤ÁÈÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™¿ÌÔ.). ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ «Ê‡ÛÈÓ». AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ô B˘˙¿ÓÙÈÔ˜. ˆ˜ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. AÚ›ÛÙ·Ú¯Ô˜ ·fi ÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË. ∏ Û¯ÔÏ‹ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «∫‹Ô˜» Î·È ÔÈ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «Ôî àe ÙáÓ Î‹ˆÓ» ‹ «Ôî àe ΋Ô˘». ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. B·ÛÈÎfi ‰fiÁÌ· ‹Ù·Ó «Ùe Ï¿ı ‚ÈÒÛ·˜» (= ˙‹Û ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. Afi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ (Ë ¶Úe˜ MÂÓÔÈΤ·. O ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜ O ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜. K˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ› (= ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ) Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Â›Ó·È ÔÈ: ZËÓfi‰ÔÙÔ˜ Ô EʤÛÈÔ˜. 170 . ÁÈÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÎÏËÚÔ‡¯Ô˘. «Ùe ηÙa ʇÛÈÓ ˙ÉÓ j ïÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù÷É Ê‡ÛÂÈ ˙ÉÓ». ‚. ·ıfiÚ˘‚·. ÿ‰Ú˘Û ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·170 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ £Ú˘ÏÈΤ˜ ‰È·‰fiÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÊÚ¿ÛË Ô˘ › Û PˆÌ·›Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙË: «M‹ ÌÔ˘ ÙÔf˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù¿Ú·ÙÙ» (= ªËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂȘ Ù· ΢ÎÏÈο ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘) Î·È «¶·Úa ÎÂÊ·ÏaÓ Î·d Ìc ·Úa ÁÚ·ÌÌaÓ» (= ÃÙ‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È fi¯È ÛÙÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·). Ô ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. fiÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ ıˆڛ·˜). ø˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. A \ ÔÊı¤ÁÌ·Ù· (ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÓˆÌÈÎÒÓ) Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¶ÂÚd ʇÛˆ˜ (37 ‚È‚Ï›·). H ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÎÌ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ù˘ BÈ‚ÏÈÔı‹Î˘. ÙË §¿Ì„·ÎÔ Î·È ÙËÓ Aı‹Ó·.X. EÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ô E›ÎÔ˘ÚÔ˜ (341-271 . Ô ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÛÙˆÈÎÈÛÌfi˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. EÚ·ÙÔÛı¤Ó˘ Ô K˘ÚËÓ·›Ô˜. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·). ™¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ù¿ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ Ô˘ ¤‰Ú·Û·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. 1. Ù˘ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜. ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ (Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ).

O K‹Ô˜. . ÙËÓ àÙ·Ú·Í›·Ó. ¿ÏψÛÙÂ. «O £Âfi˜ Â›Ó·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ·ÏËıÂÈÒÓ. Œ¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 4Ô ·È. OÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜.»Ø fiÏ· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë. ÂÈʇϷÍË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË). Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÚÚˆÓÈÛÌÔ‡ (ˆ˜ ·Ú¯·›·˜ ÛΤ„˘) Î·È Ù˘ âԯɘ (= ·Ó·ÛÙÔÏ‹. Ô˘ ›¯Â ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ËıÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÙÔ˘ Ô›ËÌ· «De rerum natura» (= ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ· ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛˆÙËÚ›·. Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚfiÛÈÙ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. H ÊÈÏ›· ˆ˜ ·ı¿Ó·ÙÔ ·Á·ıfi ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Ù˘¯›·. ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ê›ÏˆÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜Ø Á˘Ó·›Î˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·Ó. . H ¢‰·ÈÌÔÓ›· ·˘Ù‹.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·171 ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ◊ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ¶EPIO¢O™ O E›ÎÔ˘ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙfiÙ ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ·Í›·. ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ. ¶Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ 2. ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·Ùˆı› Ù¤ÏÂÈ·. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ∫˘ÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜.X.) ·fi ÙËÓ ◊Ïȉ·.X. Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ·fi ÙÔÓ fiÓÔ Â›Ó·È ·Á·ıfi Î·È ˘¤ÚÙ·ÙË Ë‰ÔÓ‹.). O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·˘Ù¿Ú΢. ¤ÙÛÈ. K·Ù¿ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ. ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ √ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ (ÛΤ„Ș = ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ‹ ¤Ú¢ӷ) Â›Ó·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Î¿ı ÁÓÒÛË. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÔÚ¿˜ 171 . ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ÚfiÙ˘· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. YÔÛÙ‹ÚÈ˙ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È Ë Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· (=ۇ̂·ÛË). AÔÚÚ›ÙÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ê˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. fiÙ·Ó ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ··ÈÙ› ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ·‰È·Ù¿Ú·¯Ë ËÚÂÌ›· ‹ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ. AÓ·˙‹ÙËÛ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi οı ÎÚ›ÛË Î·È ÔÚÈÛÌfi (àÊ·Û›·).. I‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¶‡ÚÚˆÓ (365-275 . £ÂÚÌfi˜ Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ô §·Ù›ÓÔ˜ §Ô˘ÎÚ‹ÙÈÔ˜ (ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È.X.. («Ôé‰bÓ Ôr‰·») Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÏ›‰· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ËÚÂÌ›· (àÙ·Ú·Í›·Ó). ∞ı‹Ó·. ıÂ˚΋ ‹ ·ÓıÚÒÈÓË. MÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ˙‹ÛÂÈ ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ôͷۛ˜ ÁÈ· ÙË ıÂ˚΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘Ø ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ‰È·‰fiıËΠÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜. O ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Ë ÔÔ›· ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ô‡Ù ÛÙË ÏÔÁÈ΋.

ÙÈ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ.). ÛÙËÓ AÁÔÚ¿ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Aı‹Ó·˜.) Î·È K·ÚÓ¿‰Ë ·fi ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË Ù˘ §È‚‡Ë˜ (214-129 . OÈ ÛÙˆÈÎÔ› ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ. I‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ™ÙÔ¿˜ Â›Ó·È Ô Z‹ÓˆÓ (333262 . ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÈÛÌÔ‡. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê‡ÛË. ·fi ÙÔ˘˜ ™fiÏÔ˘˜ Ù˘ KÈÏÈΛ·˜.X. Ë ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. N¤· ÒıËÛË ı· ¿ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·›ÙÈÔ ·fi ÙË ƒfi‰Ô (185-112 .).¿. Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ £Âfi Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È fiÏ·. Ô˘ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. H ÛÙˆÈ΋ ËıÈ΋.X. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı›. Afi ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ¤ˆ˜ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ˘‹ÚÍ ΢ÚÈ·Ú¯È΋ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ (™ÈÓfi˙·. ª¤ÛË Î·È ¡¤· ™ÙÔ¿). ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ Ì ÙȘ ÛˆÎÚ·ÙÈΤ˜. ™ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÈΛÏË ™ÙÔ¿ (= Ôχ¯ÚˆÌË. ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.X. ø˜ ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ηıÂÙ› Â͈ÙÂÚÈÎfi (‹ÚÂÌË ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘). Î·È Ô XÚ‡ÛÈÔ˜ (280-206 . Ô «ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi˜» (‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜) Î·È Ô ËıÈÎfi˜ ȉ·ÏÈÛÌfi˜. O KÏ¿Óı˘ (330-232 . OÈ ÛÙˆÈÎÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÍÔÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ («à¤¯Ô˘ ηd àÓ¤¯Ô˘»). 172 . Ì ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ (∞Ú¯·›·.X. K·ÓÙ Î. Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·.). ¿ÛÎËÛ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ™ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔÊÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘.). ÎÔÛÌË̤ÓË Ì ÙÔȯÔÁڷʛ˜). ™ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ë Ï¤ÍË «ÛÙˆÈÎfiÙËÙ·» ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·Ù·Ú·Í›·.) Î·È ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ·fi ÙËÓ ∞¿ÌÂÈ· Ù˘ ™˘Ú›·˜ (135-51 . OÈ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ.X. Î·È Ë Ê‡ÛȘ. ‰ÂÈÓfi Ú‹ÙÔÚ·. ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë «≠YÌÓÔÓ Âå˜ ¢›·» (37 ÂÍ·Û‡ÏÏ·‚ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ). ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ÚˆÙfiÙ˘· ÛÙÔȯ›·.X.X. Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ Â鉷ÈÌÔÓ›·Ó ÌfiÓÔ Ì fi. E¶I¢PA™H ™TøIKH™ ºI§O™OºIA™ H ÛÙˆÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ·fi ÙÔ K›ÙÈÔ Ù˘ K‡ÚÔ˘. 3. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·Á·ıfi.).). AÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜. E›ÎÙËÙÔ Î·È M¿ÚÎÔ A˘Ú‹ÏÈÔØ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ AfiÛÙÔÏÔ ¶·‡ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜. Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙË ÛÙˆÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ¤ÁÚ·„ 700 ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ (=ÌÂϤÙ˜). ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·172 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ TËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ ÛËÌ¿‰Â„Â Ë Aη‰ËÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÂÙÈÎÔ‡˜ AÚÎÂÛ›Ï·Ô ·fi ÙËÓ ¶ÈÙ¿ÓË Ù˘ ∞ÈÔÏ›‰·˜ (316-241 . Î·È ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ™ÂӤη. ·fi ÙËÓ ÕÛÛÔ Ù˘ TÚˆ¿‰·˜. Ï·ÙˆÓÈΤ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈΤ˜ ȉ¤Â˜.

¿. ·fi ÙË MÂÁ·ÏfiÔÏË Ù˘ AÚ牛·˜. EÎÙÔ›ÛÙËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ 1.X. ‚) O ¶Ôχ‚ÈÔ˜ (200-118 . N¤·Ú¯Ô˜).) ¤ÁÚ·„ ^IÛÙÔÚÈÎc µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ K·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·Îfi fiÏÂÌÔ (264 . ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 240-146 .X.¯. Ô˘ ¤˙ËÛ ÁÈ· Ì·ÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. fiÔ˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙȘ Ì˘ıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ §˘ÎfiÚÙ·.X. ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ŒÏÏËÓ˜. ÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ›·Ú¯Ô˜ Ù˘ A¯·˚΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. (39 ‚È‚Ï›·. ·ÏÏ¿ ΤډÈÛ ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘ ™ÎÈ›ˆÓ· AÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡. ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ^PˆÌ·˚΋ ^IÛÙÔÚ›·.). AÚÈÛÙfi‚Ô˘ÏÔ˜. ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ Î. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı›. T·Í›‰Â„ Û ÔÏÏ¿ ̤ÚËØ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ^IÛÙÔÚ›·È. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÌÔÓÔÁڷʛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÚfiÛˆ·.X.163-173 N+ 29/8/2006 12:55 ÌÌ ™ÂÏ›‰·173 ∂§§∏¡π™∆π∫∏ ◊ ∞§∂•∞¡¢ƒπ¡∏ ¶EPIO¢O™ °.Ã. ¤Ó· ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÚڈ̷˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ. H ¤ÏÍË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ›‰Ô˘˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‹ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ PÒÌ˘ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜Ø ·˘Ù‹ Ë ÔÙÈ΋ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.X. H ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ. ·fi Ù· ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·Î¤Ú·È· ÌfiÓÔ Ù· ¤ÓÙ ÚÒÙ·).).Ã. ¢‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·: ·) O T›Ì·ÈÔ˜ ·fi ÙÔ T·˘ÚÔ̤ÓÈÔ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ T·ÔỨӷ) Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ (350-254 . ƒˆÌ·›Ô˘˜ Î·È ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. Û 40 ‚È‚Ï›· (ÛÒıËÎ·Ó Ï‹ÚË 15). M ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÛÙË PÒÌË. I™TOPIA ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È.X.). MÂÙ¿ ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ‹ ›¯·Ó ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ (. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ›. ȉ·›ÙÂÚ· ÛÙÔ PˆÌ·›Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi T›ÙÔ §›‚ÈÔ (64 .). . ηٷÎÙËÙ‹ Ù˘ K·Ú¯Ë‰fiÓ·˜. Ì ÙÔÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. H Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜. ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ¶‡‰Ó·˜ (168 .. ÛÙԯ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·Ú¿ ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·. Ÿˆ˜ Î·È Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. 173 .000 A¯·ÈÔ‡˜ ÛÙË PÒÌË. ∆¤ÏÔ˜. ¤ÁÚ·„ ÙÔ ¤ÚÁÔ ^IÛÙÔÚ›·È (38 ‚È‚Ï›·).-17 Ì. Î·È ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜.). Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ (ÂÚ›Ô˘ 90-20 .X. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ.

™˘Ú›·.X. Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘‚›Ô˘: Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ AÏÈηÚÓ·ÛÛ‡˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. Ì›ÌËÛË Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘. 1. Û 43 ‚È‚Ï›·. A. 174 .. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. ·Ú¯¤˜ Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ^IÛÙÔÚÈÎa ^YÔÌÓ‹Ì·Ù·.-100 Ì. ÚËÙÔÚÈ΋˜). H ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (ÂÚ›Ô˘ 50-120 Ì.) O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·174 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ TETAPTH ¶EPIO¢O™: PøMA´KH (Afi ÙÔ 31 .X.. °ÏÒÛÛ· fiÏˆÓ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ Î·È Ë ·ÙÙÈΛ˙Ô˘Û·. ϤÍË.X. ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ PÒÌ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ Aã K·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·Îfi fiÏÂÌÔ. Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ¤ÌÂÈÓ Ôχ ηÈÚfi ÛÙË PÒÌË. ηÚfi˜ Ù˘ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜ ÙÔ˘. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË fï˜ η٤¯ÂÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ˙ÒÓÙ·˜ ‹ÚÂÌË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹. ˆ˜ ÚfiÙ˘˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ (120 ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ·). fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ PˆÌ·›Ô˘ ÔÏ›ÙËØ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘.). ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· Î·È ÂÓfi˜ PˆÌ·›Ô˘.X. ·fi ÙË X·ÈÚÒÓÂÈ· Ù˘ BÔȈٛ·˜. Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙË ƒÒÌË. 177).X. ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. H ڈ̷˚΋ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÔ¯‹ Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ (ÈÛÙÔÚ›·˜. Î·È Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ (‚Ï. ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹ (MÔÓÙ·›ÓÈÔ˜. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÂÎڈ̷˚Ṳ̂ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (MÈÎÚ¿ AÛ›·.). Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Ë PÒÌË Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË: ñ B›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˙‡ÁË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ Û 20 ‚È‚Ï›· (ÛÒ˙ÔÓÙ·È 11) ÙË ^PˆÌ·˚Îc A \ Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. I™TOPIA ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (100 . ¿ÛÎËÛ ÙÔ ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.X. ÂÓÒ Ë Ô›ËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ. . ™ÈÎÂÏ›·) Î·È Ï›ÁÔÈ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ EÏÏ¿‰·. fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı›. A›Á˘ÙÔ. M¤ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‹ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· (= ÁÓˆÌÈÎfi). ™ÙÔ˘˜ B›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÛÂÏ. ›‰Ú˘ÛË Ù˘ B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜) H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚˆÌ·˚΋. MÔÓÙÂÛÎȤ. ¤ˆ˜ ÙÔ 330 Ì.

fiˆ˜ «‰ÂÏÊÈΤ˜» Ú·ÁÌ·Ù›˜. ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÌÈ· ËıÈ΋ ËÈfiÙÂÚË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓË.). Á·ÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·Ú·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ™·›ÍËÚ. O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ï·ÙˆÓÈÛÌfi. Ì ËıÈο. E›‰Ú·ÛË 175 .174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·175 ƒøª∞´∫∏ ¶EPIO¢O™ PÔ˘ÛÛfi Î. ¶ÂÚd ÌÔ˘ÛÈÎɘ. KÔÚÈÔÏ·Ófi˜. ¶ÂÚd ÊÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Î. ·Ú·Ì˘ıËÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î.. AÓÙÒÓÈÔ˜ Î·È KÏÂÔ¿ÙÚ·) ·ÓÙÏ› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô. ¶ÂÚd Âéı˘Ì›·˜. Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜.¿. Ô A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜ (1748-1833) ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÂΉfiÙ˜ ÙÔ˘. ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ı¤Ì·Ù·: ¶ÂÚd Ùɘ äıÈÎɘ àÚÂÙɘ. H ›ÛÙË ÛÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙË ı›· ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘. O ™·›ÍËÚ Û ÙÚÂȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ (IÔ‡ÏÈÔ˜ K·›Û·Ú. ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È ‰ÈÏfi. H ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ‰È·ÏÔÁÈ΋ ‹ ‰ÔÎÈÌȷ΋ Î·È Ù· ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ·. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‰È·ÓfiËÛË (PÔ˘ÛÛfi. ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ñ \HıÈÎa ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 78 Ú·ÁÌ·Ù›˜ Ì ÔÈΛÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ÔÏÈÙÈο. Û‡ÓÔÏÔ 48.¿. ºˆÎ›ˆÓ – K¿ÙˆÓ (Ô ÓÂÒÙÂÚÔ˜) ¢›ˆÓ – BÚÔ‡ÙÔ˜ TÈÌÔϤˆÓ – AÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ E˘Ì¤Ó˘ – ™ÂÚÙÒÚÈÔ˜ ºÈÏÔÔ›ÌËÓ – ºÏ·Ì›ÓÈÔ˜ ¶ÂÏÔ›‰·˜ – M¿ÚÎÂÏÏÔ˜ AϤͷӉÚÔ˜ – K·›Û·Ú III. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (Ô ÔÏÈÔÚÎËÙ‹˜) – AÓÙÒÓÈÔ˜ ¶‡ÚÚÔ˜ – M¿ÚÈÔ˜ ÕÁȘ Î·È KÏÂÔ̤Ó˘ – TÈ‚¤ÚÈÔ˜ Î·È °¿ÈÔ˜ °Ú¿Î¯Ô˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ – NÔ(˘)Ì¿˜ AÁËۛϷԘ – ¶ÔÌ‹ÈÔ˜ ÕÚ·ÙÔ˜ AÚٷͤÚ͢ °¿Ï‚·˜ ŸıˆÓ Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› 21 ˙‡ÁË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™›ÏÏÂÚ Î. H ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÙÙÈ΋. ™ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. £ËÛ‡˜ – PˆÌ‡ÏÔ˜ ™fiÏˆÓ – ¶ÔÏÈÎfiÏ·˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ – K¿ÌÈÏÏÔ˜ AÚÈÛÙ›‰Ë˜ – K¿ÙˆÓ (ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜) K›ÌˆÓ – §Ô‡ÎÔ˘ÏÏÔ˜ (§Â‡ÎÔÏÏÔ˜) ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ – º¿‚ÈÔ˜ M¿ÍÈÌÔ˜ NÈΛ·˜ – KÚ¿ÛÔ˜ AÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ – KÔÚÈÔÏ·Ófi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ – KÈÎ¤ÚˆÓ II. BIOI ¶APA§§H§OI I. ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ô ÔÏÈÔÚÎËÙ‹˜. °Î·›ÙÂ. ¶ÂÚd ·›‰ˆÓ àÁˆÁɘ.¿.¿.). Û˘ÌÔÛȷο. ÙÔÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÛÙˆÈÎÈÛÌfi. ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹.

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÚÈÛÙfi‚Ô˘ÏÔ˘. Û‡ÓÔ„Ë ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ∂›ÎÙËÙÔ˘. ™Ù’ ‚È‚Ï›Ô: ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ M·ÏÏÔ‡˜ – ¢È¿‚·ÛË Ù˘ °Â‰ÚˆÛ›·˜. M¿¯Ë ÛÙ· °·˘Á¿ÌËÏ· (331 . TÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÊÙ¿ ‚È‚Ï›· Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰ÔÌ‹: A \ ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ A \ Ó¿‚·ÛȘ A’ ‚È‚Ï›Ô: AÚ¯‹ ‚·ÛÈÏ›·˜ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. K·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ MÂÛÔÔÙ·Ì›·˜. ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË (‰È·Ù¤ÏÂÛ ¿Ú¯ˆÓ. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·Ø ȉȷ›ÙÂÚ·. Y‹ÚÍÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜.).X. Û 8 ‚È‚Ï›·. ¶·Ú¿ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔ N¤·Ú¯Ô. B’ ‚È‚Ï›Ô: K·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜.X. Ô˘ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ AÓ¿‚·ÛË ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·Ø Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘. H AÓ¿‚·ÛȘ. Î·È \EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ. ÙÈÌ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ «˘·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜» Î·È Ú‡Ù·ÓȘ Ù˘ ¶·Ó‰ÈÔÓ›‰Ô˜ Ê˘Ï‹˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ PˆÌ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË.. ¶·ÚıÈο. AϤͷӉÚÔ˜ Î·È ¶ÒÚÔ˜. √ K˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·.) O ºÏ¿‚ÈÔ˜ AÚÚÈ·Ófi˜.X. Á) ÛÙÚ·ÙȈÙÈο: T¤¯ÓË Ù·ÎÙÈ΋. \IÓ‰È΋ (Û ȈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÌÂÚÔÏË„›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. YÔÙ·Á‹ Ù˘ ™Î˘ı›·˜. ÙÔ¿Ú¯Ë˜ K··‰ÔΛ·˜). °’ ‚È‚Ï›Ô: K·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ – ÿ‰Ú˘ÛË AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. M¿¯Ë Ù˘ IÛÛÔ‡ (333 .X. ·Óı‡·ÙÔ˜. ηٿ Ì›ÌËÛË ÙÔ˘ HÚfi‰ÔÙÔ˘). Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙË.). Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ. ÔÈΛԘ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÊÈϤÏÏËÓ· A‰ÚÈ·ÓÔ‡ (117-138 Ì. E’ ‚È‚Ï›Ô: ¢È¿‚·ÛË IÓ‰Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·176 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 2. O AÚÚÈ·Ófi˜ ¤ÌÂÈÓ ΢ڛˆ˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ A \ ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ A \ Ó¿‚·ÛȘ. ¶ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. AÚÚÈ·Ófi˜ (90-175 Ì. ŒÁÚ·„ ¤ÚÁ· ·) ÊÈÏÔÛÔÊÈο: \EÈÎÙ‹ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÈ‚·›. ÁÚ·Ì̤ÓË Û ·ÙÙÈΛ˙Ô˘Û· ‰È¿ÏÂÎÙÔ. £¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ HÊ·ÈÛÙ›ˆÓ· – ¶ÔÚ›· ÛÙË B·‚˘ÏÒÓ·. ‚) ÈÛÙÔÚÈο: A \ ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ A \ Ó¿‚·ÛȘ. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ·.X. £¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ – X·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜. M ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·È‰Â›· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙË NÈÎfiÔÏË Ù˘ H›ÚÔ˘ (˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ E›ÎÙËÙÔ˘). ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. òEÎÙ·ÍȘ ηْ A \ Ï·ÓáÓ (= ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙÔ˘ Û΢ıÈÎÔ‡ Ï·Ô‡). MÂÙ\ A \ ϤͷӉÚÔÓ. ÕÊÈÍË ÛÙÔÓ Y‰¿ÛË ÔÙ·Ìfi. Z’ ‚È‚Ï›Ô: B·ÛÈÏÈÎÔ› Á¿ÌÔÈ. ‡·ÙÔ˜. ¢’ ‚È‚Ï›Ô: K·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ™ÔÁ‰È·Ó‹˜. Ì. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ £‹‚·˜.X.). ‰) ÁˆÁÚ·ÊÈο: BÈı˘Óȷο.). 176 . ·fi ÙË NÈÎÔÌ‹‰ÂÈ· Ù˘ BÈı˘Ó›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ 2Ô ·È. M¿¯Ë ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi °Ú·ÓÈÎfi (334 . EÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙË MÈÎÚ¿ AÛ›·.

ı’ «BÔȈÙÈο». ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.). 3.) ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›· ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜. Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. O ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi ™¤ÍÙÔ ÙÔÓ EÌÂÈÚÈÎfi (2Ô˜ ·È. Ô ÔÔ›Ô˜ ÔϤÌËÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜. Ì. 177 .Ã. Á’ «§·ÎˆÓÈο». Ô AÈ·Ófi˜ (ÂÚ›Ô˘ 96160 Ì. ÙÔ M¿ÚÎÔ A˘Ú‹ÏÈÔ. Â’-ÛÙ’ «HÏÂȷο». ™ÙÚ¿‚ˆÓ (64 . Ì. Û 80 ‚È‚Ï›· (ÛÒ˙ÔÓÙ·È 24). ÌÈÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÛÙȘ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ÙÔ˘. ÙÔÓ E›ÎÙËÙÔ. 2.) T¤ÏÔ˜. ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜. O ÛÙˆÈÎÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· ‰Ô‡ÏÔ ·fi ÙË ºÚ˘Á›·. ·fi ÙËÓ ∞Ì¿ÛÂÈ· ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ·’ «∞ÙÙÈο». ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ M. ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (8-10). È’ «ºˆÎÈο». ¶·˘Û·Ó›·˜ (2Ô˜ ·È. ‰’ «MÂÛÛËÓȷο». ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚ·ÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ„›·. M·ıËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ (‚È‚Ï›· 1-2) Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ E˘ÚÒË (3-7). 1. 4. Î·È Ô AıËÓ·›Ô˜ «ôÚ¯ˆÓ» ¢¤ÍÈÔ˜ (210-273 Ì. ‰È¤ÛˆÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ԢÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. Û 24 ‚È‚Ï›·.Ã. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ·fi ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.X. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ: ^EÏÏ¿‰Ô˜ ÂÚÈ‹ÁËÛȘ. TÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ¢›ˆÓ ï K¿ÛÛÈÔ˜ ·fi ÙË ¡›Î·È· Ù˘ µÈı˘Ó›·˜ (155-235 Ì.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·177 ƒøª∞´∫∏ ¶EPIO¢O™ H ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ AÚÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÈ.). Ì.). ˙’ «A¯·˚ο».X. Î·È ·fi ¤Ó· PˆÌ·›Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙÔ «ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘». Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊÂÚ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛÙ· °ÂˆÁÚ·ÊÈο2.X. O ¶·˘Û·Ó›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÚÂ΂¿ÛÂȘ. Û 10 ‚È‚Ï›·1Ø ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÍËÁËÙÈÎÔ‡ (=ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡) Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ^PˆÌ·˚Îc ^IÛÙÔÚ›· ¤ˆ˜ ÙÔ 229 Ì.X. ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÙˆÈÎÒÓ. º I §O ™ O º I A N¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÛÎÂÙÈÎÒÓ. Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ XÚÔÓÈÎɘ ^πÛÙÔÚ›·˜.).X. Ë’ «AÚη‰Èο». Û 17 ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ·Î¤Ú·È·. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ٷ ^PˆÌ·˚ο.Ã. ÙËÓ AÛ›· (11-16) Î·È ÙËÓ AÊÚÈ΋ (17). B . ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ PÒÌ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ BÂÛ·ÛÈ·ÓÔ‡ (1Ô˜ ·È..X.). AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ›¯Â Î·Ï˘Êı› Ì ÙÔÓ ¤ÏÔ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁ›·˜. ·fi ÙË M·ÁÓËÛ›· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜.-24 Ì. ‚’ «∫ÔÚÈÓıȷο».

fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ú¢ӷ ÂȉÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ·ÏÏ¿.¯. ÂÚd ·åáÓÔ˜ (= ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜) Î.X.X. Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiıÔ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙ‹. ·’ fiÔ˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¤ÁÚ·„ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.X.¿. \E›ÎÙËÙÔ˜ O M¿ÚÎÔ˜ A˘Ú‹ÏÈÔ˜ (121-180 Ì. 178 . ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ. Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË Î·È fi¯È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜. Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ.). ̤ۈ Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘. ÁÂÓÓ‹ıËΠ‰Ô‡ÏÔ˜Ø fiÙ·Ó fï˜. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ AÚÂÔ·Á›ÙË).). . Î·È ÙÔÓ àÙÙÈÎÈÛÌfi. Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÁÚ·„ ÛÙȘ ¢È·ÙÚÈ‚¤˜ ÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ˙ËÙ› ÙÔ ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ì ÂÚ›Ù¯ÓÔ ‡ÊÔ˜ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·178 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ O E›ÎÙËÙÔ˜ (50-120 Ì. O ÓÔ˘˜. ÂÚd ÂîÌ·Ṳ́Ó˘. ÙÔÓ àÛÈ·ÓÈÛÌfi.X. Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ «™ÙÔ¯·ÛÌÒÓ». ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÚˆÙ·Ú¯‹. ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÌfi —Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηÈÚÒÓ. Ì ÙȘ ÚËÙÔÚÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜. Ô Ï·ÙˆÓÈÛÌfi˜ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ÚÈ˙Èο ·fi ÙÔ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi. Û˘Ó¿Ì·. ‰›‰·Í ÛÙË ƒÒÌË. Û 12 ‚È‚Ï›·. ÙÔ ≠EÓ. ŒÙÛÈ. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi. K›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚʇÚÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ∆‡ÚÔ (3Ô˜ ·È. Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ú ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂËÚ¤·Û ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (°ÚËÁfiÚÈÔ N‡ÛÛ˘. ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ÔÏË Ù˘ ºÚ˘Á›·˜. Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ (N¤· ™ÙÔ¿) ÛÙË PÒÌË Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙË NÈÎfiÔÏË Ù˘ H›ÚÔ˘.). Û 8 ‚È‚Ï›·. ˆ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙȘ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ ·˘ÙÔÓÔ˘ıÂÛ›·˜. Ë „˘¯‹. ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·Ø ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ËıÈ΋. ·fi ÙË §˘ÎfiÔÏË Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘. ·fi ÙË §·¤ÚÙË Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜. ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ıÂfiÙËÙ·˜. T¤ÏÔ˜. ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙË ÛΤ„Ë. Eå˜ ë·˘ÙfiÓ. Ì. Ì. ÂÓÒ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Ô §·¤ÚÙÈÔ˜ (3Ô˜ ·È. M¿ÚÎÔ˜ AéÚ‹ÏÈÔ˜ O ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÙ‹˜ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ (205-270 Ì. ¤ÁÚ·„ ÙÔ ¤ÚÁÔ ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ ηd ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹. √ ∂›ÎÙËÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ AÚÚÈ·Ófi. ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ΛÓËÌ·. Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ·. ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌ· ‰ÔΛÌÈ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ \EÓÓ¿‰Â˜ («Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÂÓÓ¤·»). ¶ÏˆÙÖÓÔ˜ °. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ËıÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.). Û 10 ‚È‚Ï›·. Y·ÈÓÈÎÙÈÎfi˜ ÛÙË ÁÚ·Ê‹. Ô˘ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ‡·Ú͢ Î·È Ó· ÔÌÔȈı›. PHTOPIKH H ÚËÙÔÚÈ΋ ¤ÁÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Ì ÙÔ ıÂfi (Ì˘ÛÙÈÎc ≤ÓˆÛȘ). H ÚËÙÔÚÈ΋ ηٿ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È¯¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ. ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÓÈ˘ ÙˆÓ ÚËÙÔÚԉȉ·ÛÎ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.). ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ Û˘Ì·ıËÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Á·ıfiÓ. ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ·ÛÈ·ÓÈÛÌfi.X. ·ÎfiÌË Î·È Ë ‡ÏË. ·ÏÏ¿ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÔ‡˜.

ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ NÂÎÚÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. ™·ÙÈÚ›˙ÂÈ ·ÓÂϤËÙ· ÙÔ˘˜ ÔχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÚËÙÔÚÈο ΛÌÂÓ·. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¤ÚÁÔ ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔ ·fi Â˙fi ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ›¯Ô. ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ.¿. ÛÂÏ. 15). \EÓ¿ÏÈÔÈ (= £·Ï·ÛÛÈÓÔ›.). OÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù›. Ô A›ÏÈÔ˜ AÚÈÛÙ›‰Ë˜ (117-181 Ì. Ì ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÎÌ‹˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ 2Ô ·ÈÒÓ·.). ÚÔÏ·ÏȤ˜ (= ÌÈÎÚÔ› ÚÔηٷÚÎÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ). Ô ¢›ˆÓ Ô XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ (40120 Ì. ^EÙ·ÈÚÈÎÔ› (15). Ú·ÁÌ·Ù›˜.X. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÛÈ· Ê·ÓÙ·Û›·. fï˜. Û˘Ó¤ıÂÛ ¤ÚÁÔ ·ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ Î·È ÔÈΛÏÔ. ^YbÚ ÙáÓ ÙÂÙÙ¿ÚˆÓ2.X. Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¶ÂÚd ≈„Ô˘˜. 179 . ·ÊÔÛÈÒıËΠÛÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. fiˆ˜: ¶ÂÚd ®ËÙÔÚÈÎɘ. ¢‰ÔΛÌËÛ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜. Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÂÈÒÓ Ì ÔÈΛÏË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·: ¶ÂÚd ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ ®ËÙfiÚˆÓ. ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. EÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ™ÔÊÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›ӷÈ: Ô ™‡ÚÈÔ˜ §ÔÁÁ›ÓÔ˜ (3Ô˜ ·È. ÙËÓ ·Á˘ÚÙ›· (= ·¿ÙË) ÙˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ. Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ 1Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 3Ô ·È. ·fi Ù· ™·ÌfiÛ·Ù· Ù˘ KÔÌÌ·ÁËÓ‹˜ (™˘Ú›·˜). ·fi Ù· °¿‰·Ú·. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û ·Ù·Í›· Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ§Ô˘ÎÈ·Ófi˜ 1. ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ÙÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ^πÂÚÔd ÏfiÁÔÈ Î. £ÂáÓ ‰È¿ÏÔÁÔÈ (26).X... ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ IÔÚ‰¿ÓË. O §Ô˘ÎÈ·Ófi˜. Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ Î·È ÚËÙÔÚÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÂÈÒÓ Î. 3. T¤ÏÔ˜. ™ÙÔ \EÓ‡ÓÈÔÓ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ë ·È‰Â›· ·ÓÙ› Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ·Ú·¿Óˆ.) Î·È Ô K·ÈΛÏÈÔ˜ ·fi ÙËÓ K·Ï‹ AÎÙ‹ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ (‚Ï.) ·fi ÙË M˘Û›·.¿. Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·.¿..].174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·179 ƒøª∞´∫∏ ¶EPIO¢O™ ¢Â‡ÙÂÚË ™ÔÊÈÛÙÈ΋ H Û‡˙¢ÍË ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË «¢Â‡ÙÂÚË ™ÔÊÈÛÙÈ΋»1.X. Ì. ºÔ›ÙËÛ Û ÚËÙÔÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹.X. O §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ (120180 Ì. K˘ÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ M¤ÓÈÔ3. O Û·ÙÈÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÚˆÙÔÙ˘›·Ø Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÎÚ·ÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÛÎÒÌÌ· Ù˘ Έ̈‰›·˜. . ‰È·Ï¤ÍÂȘ. Ô M¿ÍÈÌÔ˜ ·fi ÙËÓ T‡ÚÔ (2Ô˜ ·È. ¤ÌÂÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘: NÂÎÚÈÎÔ› (30).X. ÂÚÁ¿ÛıËΠˆ˜ ‰ÈηÓÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜.X. 174.. Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ AÏÈηÚÓ·ÛÛ‡˜ (fi. Ì. ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi fiÏË Û fiÏË Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Â’ ·ÌÔÈ‚‹.. T›ÌˆÓ j MÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜. ÛÂÏ. Ì. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û·ÚηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÚˆÓ›·. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÒ˙ÔÓÙ·È 71 Â˙¿ ΛÌÂÓ· [ÛÔÊÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. H ÌÂÓ›ÂÈ· Û¿ÙÈÚ·. ‰ÔΛÌÈ· Î. ÙÔÓ K›ÌˆÓ·.X.X. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. H ÔÓÔÌ·Û›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ºÈÏfiÛÙÚ·ÙÔ B’ (B›ÔÈ ™ÔÊÈÛÙáÓ A 481). 154).) ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ‡Û·. 2. ¶ÂÚd Û˘Óı¤Ûˆ˜ çÓÔÌ¿ÙˆÓ Î.¿.). Ô˘ „¤ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ÛÙÔ §Ô˘ÎÈ·Ófi ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚËÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ™ÔÊÈÛÙÈ΋˜. H ÌÂÓ›ÂÈ· Û¿ÙÈÚ·. Ì. ÔχÏ¢ÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ Ó‡̷.. Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ ¢È·Ï¤ÍˆÓ. . ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ηÈ. ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ÚËÙÔÚԉȉ¿ÛηÏÔÈ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. YÂڷ̇ÓÂÙ·È Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ MÈÏÙÈ¿‰Ë.

¢ÙÚ·ÂÏ›· (= ¯ÈÔ‡ÌÔÚ). A \ ÏΛÊÚˆÓ M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ∫·Ù¿ ÙÔÓ 1Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2Ô ·È. Ì. MˆÚ›·˜ ÂÁÎÒÌÈÔÓ Î·È T. («ÔéÎ iÓ Ï¿‚ÔȘ ·Úa ÙÔÜ Ìc ö¯ÔÓÙÔ˜».) ÙÔ˘ AÏΛÊÚÔÓ·. Ì ·ÒÙÂÚ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ·.X. ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÙÙÈÎÈÛÙÒÓ. ·Ú¿ÛÈÙÔ˘˜ Î·È ÂÙ·›Ú˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. ºÒÓ·˙Â. ¶Ï‹ÚˆÛ ٷ Ó·‡Ï·. ÈÛÙÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ. MÂÙ¿ ÙÔ §Ô˘ÎÈ·Ófi ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È.) ·fi ÙË ™˘Ú›·. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ AÏΛÊÚˆÓ (2Ô˜ ·È.X. Ô˘ Û ÌÂٷʤڷÌÂ. ^∂Ù·ÈÚÈη› Î. KÔÓ‰˘Ï¿Î˘. X¿ÚˆÓ. ÛÌfi. Ì ΈÌÈÎfiÙËÙ·.. M¤Ó. M ÙË Û¿ÙÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ··Ï‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÚÔηÏ› ÙÔ Á¤ÏÈÔ. O˘ÙÔ›·Ø ÛÙÔ˘˜ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ÔÈ: AÓ‰Ú. I.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·180 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ X¿ÚˆÓ Î·È M¤ÓÈÔ˜ X¿Ú. TÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ºÂÓÂÏfiÓ (16511715) Î·È ºÔÓÙÂÓ¤Ï (1657-1757). ·Ó ·˘Ùfi ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ·fi ·ÁÚfiÙ˜. Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ·ÛÙ›˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ. Ë ÊÚ¿ÛË ¤ÌÂÈÓ ·ÚÔÈÌÈ҉˘). Œ¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› 123 ÂÈÛÙÔϤ˜ (^∞ÏÈ¢ÙÈη›. H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË: ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· AÔ˘Ï‹ÈÔ˜Ø ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ºÒÙÈÔ˜. ¶Ï‹ÚˆÛ ÛÔ˘ Ϥˆ. NÂÎÚÈÎÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ. EÚÌ. 18 (MÙÊÚ. §·ÛηڿÙÔ˜.¿. ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. O §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi. ÏÂÙfiÙËÙ·. ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·. EÌ.X. ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ 180 . ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ. °ÂˆÚÁÈη›. HÏÈ¿‰Ô˘) ™ÙÔ˘˜ NÂÎÚÈÎÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì˘ıÈΤ˜ Î·È Ï·˚Τ˜ ‰Ôͷۛ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Õ‰Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ηٷڷ̤ÓÂ. . K˘Ú›·Ú¯Ô ÌÔÙ›‚Ô Â›Ó·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. X¿Ú. Ì. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. PÔ˝‰Ë˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ (Dialogues des morts). M¤Ó. TÔ Â›‰Ô˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ÎÔÌ„fiÙËÙ·. ¶Ùˆ¯ÔÚfi‰ÚÔÌÔ˜Ø ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ŒÚ·ÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¤Ó·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. MÔÚ. „·Ú¿‰Â˜.

ÙÔ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ. Ta ηÙa §Â˘Î›ËÓ Î·d KÏÂÈÙÔÊáÓÙ· ÙÔ˘ A¯ÈÏϤˆ˜ T·Ù›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· (2Ô˜ ·È.) ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·.X.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·181 ƒøª∞´∫∏ ¶EPIO¢O™ ÂÚˆÙÈ΋ Ô›ËÛË.Ã. ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi Î·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi — ÏfiÁÈÔ.Ã. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. AıËÓ·›Ô ÔÏ›ÙË. TÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Û˘Óı‹Î˜ (¯ˆÚÈ΋ ‰È‡ڢÓÛË. ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ı¿˜ T‡¯Ë˜) Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ̤ÛÔ˘ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. fiˆ˜ Ta ÂÚd X·ÈÚ¤·Ó ηd K·ÏÏÈÚÚfiËÓ ÙÔ˘ X·Ú›ÙˆÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ú›· (1Ô˜ ·È.) ηٷÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË §‹ÌÓÔ.).Ã. TÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔÊÈÛÙÈÎfi. ÙÔÓ A \ ı‹Ó·ÈÔ (2Ô˜ ·È. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Û 5 ‚È‚Ï›·. Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹. ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔ §·Ù›ÓÔ AÔ˘Ï‹ÈÔ. ÏfiÁÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.) ·fi ÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌË ÛÔÊÈÛÙÈÎfi. ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (1Ô˜ ·È. fiˆ˜: ¢¿ÊÓȘ Î·È XÏfiË ÙÔ˘ §fiÁÁÔ˘ ·fi ÙË §¤Û‚Ô (2Ô˜/3Ô˜ ·È. Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ¿ÓıËÛË Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. Ì 150 ¤ÚÁ·. ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 1Ô˘/2Ô˘ ·È.¿.Ã. M ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (330 Ì.) ·fi ÙË N·‡ÎÚ·ÙË Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi.X.) ·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ. E‰Ò ·Ó‹ÎÂÈ Â›Û˘ Î·È Ë Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ §Ô‡ÎÈÔ˜ ‹ òOÓÔ˜ (ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ì¿ÁÈÛÛ˜ Û Á¿È‰·ÚÔ).Ã. ÙÔ ºÈÏfiÛÙÚ·ÙÔ1 ºÏ¿‚ÈÔ (2Ô˜ ·È. ·Ù¤Ú· Î·È ÁÈÔ (2Ô˜ ·È.X. ÂÚÈÁÚ·Ê‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ËÚÒˆÓ.Ã.) Î·È ∆a ηْ ò∞ÓıÂÈ·Ó Î·d ^∞‚ÚÔÎfiÌËÓ.) Î. fiˆ˜: ÙÔ °·ÏËÓfi (129-199 Ì. TÔ ÛÔÊÈÛÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â¤‰Ú·Û ÛÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi. Ì. Ì. ¤ˆ˜ ÙÔ 1453. Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ «˘„ËÏ‹» ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ï·ÙÈÓÈ΋ (Ô›ËÛË Î·È Â˙fi˜ ÏfiÁÔ˜). ηÈ. Ì. ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. \∂ÊÂÛȷο.). OÈ PˆÌ·›ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÁfiÓÈÌ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë. Ì.X.. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË) ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Î·È Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚËÙÔÚ›· ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. ◊ÚˆÓ· Î·È ∫Ï·‡‰ÈÔ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. Ì. Ì.). Ì. Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ B›ÔÈ ÛÔÊÈÛÙáÓ (60 ‚ÈÔÁڷʛ˜). ·fi ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· (3Ô˜ ·È. Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. Û 30 ‚È‚Ï›·. ÈÔÙÈÎfi— Î·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.Ã. Ì. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË Ê¿ÛË Î·È ¤¯ÂÈ Ï·˚Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‡ÊÔ˜. ·fi Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ŒÏÏËÓ˜ ‹ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˘˜. ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ∞ÔÏÏÒÓÈÔ ÙÔ ¢‡ÛÎÔÏÔ Î·È ∏Úˆ‰È·Ófi. X. E›ÏÔÁÔ˜ 1. Ì. Û˘ÁÁڷʤ· ÙˆÓ \OÓÂÈÚÔÎÚÈÙÈÎáÓ (ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ). Ì. Ì. Ì. ÙÔÓ AÚÙÂÌ›‰ˆÚÔ ·fi ÙË ¢¿Ï‰Ë Ù˘ §˘‰›·˜ (2Ô˜ ·È. Ì. 181 .X. ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ·È.Ã.).). E¶IMETPO ¶ÚÈÓ ÂÚ·ÙÒÛÔ˘Ì ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·˘Ù‹ ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ú¤ÂÈ. Û˘ÁÁڷʤ· ÙˆÓ ¢ÂÈÓÔÛÔÊÈÛÙáÓ (Û˘ÏÏÔÁ‹ Û˘ÌÔÛÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡). ÙÔÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ IÔÎÚ¿ÙË. Ù· AåıÈÔÈÎa ÙÔ˘ HÏÈÔ‰ÒÚÔ˘ ·fi ÙË ºÔÈÓ›ÎË (3Ô˜ ·È.X.

ªÂÁ¿ÏÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ: ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶Ï¿ÙˆÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÿˆÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ: £·Ï‹˜. ∞Ïη›Ô˜.¿. ª›ÌÓÂÚÌÔ˜.¿. ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ •ÂÓÔÊ¿Ó˘ ºÈÏfiÛÔÊÔÈ ∫. 500 . ™Ë̈ӛ‰Ë˜. £¤ÔÁÓȘ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ π·ÙÚÈ΋: πÔÎÚ¿Ù˘ §ÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ ª‡ıÔÈ: ∞›ÛˆÔ˜ π™∆√ƒπ∞ ¶∂∑√™ §√°√™ ™À°Ãƒ√¡π∫√™ ¶π¡∞∫∞™ ∂•∂§π•∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞∫ø¡ ∂π¢ø¡ ¢Â‡ÙÂÚË ™ÔÊÈÛÙÈ΋ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ∞ÏΛÊÚˆÓ Î. ¶√π∏™∏ ∂›ÎÙËÙÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ ™ÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜: ¶‡ÚÚˆÓ Î. ∞ÏÎÌ¿Ó Î. . ∞Ó·Í·ÁfiÚ·˜ ∞ÙÔÌÈÎÔ›: §Â‡ÎÈÔ˜.¿. πÙ·Ï›·˜ ∂Ï¿Ù˜: ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜.∂ ¶ √ à ∏ ∞ ƒ à ∞ ´∫ ∏ ∫ § ∞ ™ π ∫ ∏ §Àƒπ∫∏ 31 . ∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜. ∂ÏÂÁ›·: ∫·ÏÏ›ÓÔ˜. ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ™ÔÊÈÛÙ¤˜: ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜. ‚) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ›: ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Î. ÕÏÂÍȘ Î.Ã. ¡¤· Έ̈‰›·: ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ µÔ˘ÎÔÏÈ΋: £ÂfiÎÚÈÙÔ˜ ¢ƒ∞ª∞∆π∫∏ 323-31 . ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ Î. ÿ·Ì‚Ô˜: ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜.¿. πÒÓ·Í ∂›ÁÚ·ÌÌ·: ™È̈ӛ‰Ë˜ ∞ÈÔÏÈÎfi ̤ÏÔ˜: ™·ÊÒ. ¶Úfi‰ÈÎÔ˜ Î.Ã. 8Ô˜ ·È.Ã.330 Ì. ∞Ó·ÍÈ̤Ó˘.Ã. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÚËÙÔÚÈ΋˜: ∞ı‹Ó· ƒËÙÔÚÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ: ·) ¢ÈηÓÈÎÔ›: §˘Û›·˜ Î.¿. ∫Ï¿Óı˘ Î.¿. ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ∞Ú¯¤˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜: ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜: ∫fiÚ·Í Î. ∆Ú·Áˆ‰›·: ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™·Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì· ∫ˆÌˆ‰›·: ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ª¤ÛË ÎˆÌˆ‰›·: ∂‡‚Ô˘ÏÔ˜. µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜. ÃÔÚÈ΋: ¶›Ó‰·ÚÔ˜. °ÔÚÁ›·˜.¿.¿. ∂Ì‰ÔÎÏ‹˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ ºπ§√™√ºπ∞ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ∞ÚÚÈ·Ófi˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ ™ÙÚ¿‚ˆÓ πÛÙÔڛ˜ ª.Ã.¿. ™ÙˆÈÎÔ›: ∑‹ÓˆÓ.¿.¿. Á) ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ›: πÛÔÎÚ¿Ù˘ ƒ∏∆√ƒπ∫∏ 01:00 ÌÌ ∂§§∏¡π™∆π∫∏ 182 29/8/2006 ƒøª∞´∫∏ 174-186 N+ ™ÂÏ›‰·182 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ . ∆˘ÚÙ·›Ô˜ ™fiψÓ. ∏ÚˆÈÎfi ¤Ô˜: ŸÌËÚÔ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜: ∏Û›Ô‰Ô˜ ∂¶π∫∏ 500-323 . ∑‹ÓˆÓ.Ã.

103. 117. 182 \∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ 130. 182 ∂éÎÏ›‰Ë˜ (Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜) 169 ∂éÎÏ›‰Ë˜ (ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜) 134. 105. 164. 111. 60. 65 \∞ÚÎÂۛϷԘ 172 \AÚÎÙÖÓÔ˜ 32 \∞ÚÚÈ·Ófi˜ 176. 59–61. 99. 143–149. 166. 169. 154 \∞ÓÙÈÊáÓ ï ÛÔÊÈÛÙ‹˜ 130. 104. 158. 171. 179 ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ 181 ¢›ÊÈÏÔ˜ 166 ¢›ˆÓ ï ∫¿ÛÛÈÔ˜ 177 ¢›ˆÓ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ 52. 182 ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ 151. 151. 161. 76. 164. 71. 136. 170 ò∞Ú·ÙÔ˜ (ÔÈËÙ‹˜) 165 \∞Ú›ÛÙ·Ú¯Ô˜ 29. 165 \∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ 134 \∞ÓÙÈÊ¿Ó˘ 110 \∞ÓÙÈÊáÓ ï Ú‹ÙÔÚ·˜ 117. 182 £·Ïɘ 56. 94. 82. 132. 42. 167. 170 ∂û‚Ô˘ÏÔ˜ 110. 127. 88. 45. 182 \∂›¯·ÚÌÔ˜ 99. 155 \∞Ó̷ٛ¯Ô˜ 165 \AÓÙ›·ÙÚÔ˜ 161. 127. 49. 132 \∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜ 56. 42. 177 \∂›ÎÙËÙÔ˜ 172. 111.139 \∞ı‹Ó·ÈÔ˜ 181 ∞úÏÈÔ˜ \∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ 179 ∞åÛ¯›Ó˘ 154. 182 \∞Ó·ÍÈ̤Ó˘ 56. 61. 176. 97. 46. 120. 182 £ÂfiÎÚÈÙÔ˜ 36. 47. 131. 161 ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ º·ÏËÚ‡˜ 54.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·183 ¶π¡∞∫∞™ √¡√ª∞∆ø¡ \∞Á¿ıˆÓ 97. 110 \∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ 156. 170. 117. 99. 88. 55 \∂Ì‰ÔÎÏɘ 36. 182 ¢ÈÔÁ¤Ó˘ §·¤ÚÙÈÔ˜ 178 ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ï ∫˘ÓÈÎfi˜ 134. 57. 53–55. 182 ∞úÛˆÔ˜. 182 ò∞ÏÂÍȘ 110. 170 ∑‹ÓˆÓ ï ™ÙˆÈÎfi˜ 172 ∑‹ÓˆÓ ï \∂Ï¿Ù˘ 60 ^∏Á‹ÛÈÔ˜ 161 ^∏ÏÈfi‰ˆÚÔ˜ 181 òHÚÈÓÓ· 53 ^∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ 36. 166 ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ 129. 179 ^∂ηٷÖÔ˜ 55 ^∂ÏÏ¿ÓÈÎÔ˜ 29. 46. 81. 160. 107–110. 180. 61. 129. 170 \∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ 29. 160 AåÛ¯‡ÏÔ˜ 68. 182 \∞Ó‰ÔΛ‰Ë˜ 154. 87. 154. 65. 49. 178. 141. 85. 178. 182 ò∂ÊÔÚÔ˜ 127 ∑ËÓfi‰ÔÙÔ˜ 17. 139. 176. 129. 88. 129. 159. 106–108. 183 . 94. 168. 171. 182 \∞ÏηÖÔ˜ 10. 182 £¤ÔÁÓȘ 39. 58. 67–69. 161. 124. 154. 65. 50 \∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ 39. 151. 169 ∂ûÌËÏÔ˜ 32 ∂ûÔÏȘ 103 ∂éÚÈ›‰Ë˜ 50. 165. 39. 172. 126. 54. 182 £ÂfiÔÌÔ˜ 127 £¤ÛȘ 65. 97. 182 ^∏Úfi‰ÔÙÔ˜ 16. 67. 154 \∞È·Ófi˜ 177 \∞ÔÏÏÒÓÈÔ˜ ï ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ 181 \∞ÔÏÏÒÓÈÔ˜ ï ^ƒfi‰ÈÔ˜ 36. 96. 111. 75. 131. 112. 171. 77 £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜ 143. 114. 72. 167. 61. 182 \∞Ó·Í·ÁfiÚ·˜ 60. 166 £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ 55. 177. 73. 152 ¢Â›Ó·Ú¯Ô˜ 154. 94. 182 \∞ÏÎȉ¿Ì·˜ 161 \∞ÏΛÊÚˆÓ 180 \∞ÏÎÌ¿Ó 39. 39. 182 \∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘88. 109. 79. 153. 107. 170 ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ ï ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ 173 ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ^∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ‡˜ 174. 154 \∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ï µ˘˙¿ÓÙÈÔ˜ 170 \∞Ú›ˆÓ 50. 161 ¢¤ÍÈÔ˜ 177 ¢ËÌ¿‰Ë˜ 160. 165. 182 \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ 169 \AÚ¯‡Ù·˜ 135 \A¯·Èfi˜ 97 \∞¯ÈÏχ˜ ∆¿ÙÈÔ˜ 181 µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜ 39 µ›ˆÓ 168 °·ÏËÓfi˜ 181 °ÔÚÁ›·˜ 94. 170. 159. 182 ^∏Úˆ‰È·Ófi˜ 181 ≠∏ÚˆÓ 181 ^∏ÚÒÓ‰·˜ 168 ^∏Û›Ô‰Ô˜ 34–36. 77. 94–99. 182 \∞ÚÙÂÌ›‰ˆÚÔ˜ 181 \∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ 36. 161. 115–122. 90–92. 126. 115.

131. 182 ™‡ÛÈÔ˜ 135 ™Ù·ÛÖÓÔ˜ 32 ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜ 39. 129. 182 ªfiÛ¯Ô˜ 168 ª˘ÚÙ›˜ 53 ¡›Î·Ó‰ÚÔ˜ 165 •ÂÓÔÊ¿Ó˘ 56. 43. 50. 105. 123–125. 156. 168 \πÛ·ÖÔ˜ 154. 154. 182 \√Úʇ˜ 58 ¶·Ó·›ÙÈÔ˜ 172 ¶·Ó‡·ÛȘ 111 ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ 35. 59. 59. 182 ¶Ôχ‚ÈÔ˜ 123. 180 ª›ÌÓÂÚÌÔ˜ 39. 182 ∫·ÚÓ¿‰Ë˜ 172 ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ¶ÙÔÏÂÌ·ÖÔ˜ 181 ∫Ï¿Óı˘ 172. 129. 182 §ÂˆÓ›‰·˜ 165 §ÔÁÁÖÓÔ˜ 179 §fiÁÁÔ˜ 181 §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ 179. 67. 131. 128. 41. 51. 94. 59 ¶‡ÚÚˆÓ 171. 57. 131. 107. 50. 182 ™È̈ӛ‰Ë˜ ï ∫ÂÖÔ˜ 32. 152. 182 ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ 174. 177. 156–158. 182 ¶ÏˆÙÖÓÔ˜ 178. 97. 182 ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ 58. 94–98. 137. 41. 173. 39. 129. 86–88. 158 §˘ÎfiÊÚˆÓ 166 §˘Û›·˜ 140. 123. 169. 51 ≠π·Ú¯Ô˜ 49. 83. 121. 60. 108. 108. 182 MÂϤ·ÁÚÔ˜ 165 184 ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ 110. 182 ¶·˘Û·Ó›·˜177. 154. 47 ∆›Ì·ÈÔ˜ 173 ∆ÈÌfiıÂÔ˜ 47 ∆ÈÛ›·˜ 150. 107. 88.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·184 π™∆Oƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ 136. 133. 76. 161. 172. 182 •ÂÓÔÊáÓ 117. 166. 28–31. 41. 51. 135 ∫ÙËÛ›·˜ 127 §Â‡ÎÈÔ˜ 60. 168 ∆ÂϤÛÈÏÏ· 53 ∆¤Ú·Ó‰ÚÔ˜ 39. 182 òIˆÓ 93. 181. 47-48. 61. 180–182 §˘ÎÔÜÚÁÔ˜ 154. 84. 182 òπ‚˘ÎÔ˜ 39. 176 •ÂÓÔÊáÓ ï \∂ʤÛÈÔ˜ 181 •¤ÓˆÓ 29 ≠√ÌËÚÔ˜ 15. 126. 182 ¶ÔÚʇÚÈÔ˜ 178 ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ˜ 172 ¶Ú¿ÍÈÏÏ· 53 ¶Ú·Ù›Ó·˜ 76. 171. 152. 155. 48. 52. 81. 173. 182 ^πáÓ·Í 39. 16. 157. 51. 60. 53. 159. 182 ™Ô˘Û·Ú›ˆÓ 99 ™ÔÊÔÎÏɘ 71. 178. 133–137. 59. 177. 182 ™ˆÎÚ¿Ù˘ 88. 155. 151 ∆˘ÚÙ·ÖÔ˜ 40. 156. 24. 182 ™·ÊÒ 10. 167. 158. 182 ∫fiÈÓÙÔ˜ ™Ì˘ÚÓ·ÖÔ˜ 31 ∫fiÚ·Í 150. 140–144. 40. 169. 182 M¿ÍÈÌÔ˜ 179 ª¿ÚÎÔ˜ ∞éÚ‹ÏÈÔ˜ 57. 178. 173 ^π›·˜ 132 ^πÔÎÚ¿Ù˘ 117. 154–156. 104. 94 ™ÙÚ¿‚ˆÓ 174. 137. 161. 182 ™ÒÊÚˆÓ 99. 181 ºÚ‡ÓȯԘ (ÙÚ·ÁÈÎfi˜) 76 ºÚ‡ÓȯԘ (ΈÌÈÎfi˜) 110 ºˆÎ›ˆÓ 161 Ã·Ú›ÙˆÓ 181 ÃȈӛ‰Ë˜ 103 XÔÈÚ›ÏÔ˜ 76 ÃÚ‡ÛÈÔ˜ 172 . 131–141. 158 ºÂÚÂÎÚ¿Ù˘ 103 ºÂÚ·‰Ë˜ Ô ™‡ÚÔ˜ 54 ºÈÏ‹ÌˆÓ 166 ºÈÏËÙ¿˜ 165 º›ÏÈÛÙÔ˜ 127 ºÈÏfiÛÙÚ·ÙÔ˜ 179. 60. 152–154. 182 ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ 51. 51 ™fiÏˆÓ 42. 152. 135. 127. 182 ª¤ÓÈÔ˜ 179. 156. 125. 97. 132. 182 ¶›ÁÚ˘ 32 ¶›Ó‰·ÚÔ˜ 39. 97 ¶Úfi‰ÈÎÔ˜ 132. 182 ™¤ÍÙÔ˜ \∂ÌÂÈÚÈÎfi˜ 177 ™Ë̈ӛ‰Ë˜ ï \AÌÔÚÁÖÓÔ˜ 46. 127. 58. 64. 82. 127. 132. 39. 175. 156 \πÛÔÎÚ¿Ù˘ 94. 182 ¶Ï¿ÙˆÓ 30. 138. 154. 111. 182 ∫fiÚÈÓÓ· 53 ∫Ú¿Ù˘ 103 ∫Ú·ÙÖÓÔ˜ 103 KÚ¿ÙÈÔ˜ 127 ∫ÚÈÙ›·˜ 130. 150. 124. 140. 147–149. 111. 179 ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ 36 ∫·ÏÏÖÓÔ˜ 39. 182 ^ÀÂÚ›‰Ë˜ 152. 137 ∫·ÈΛÏÈÔ˜ 154. 121. 178.

π.. £.J. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·.. ∞ı‹Ó· 31986. 1981.∆.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·185 ™À¡√¶∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ [∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋: ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Â‰Ò ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· –fi¯È ¿ÚıÚ·– ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (ÌÙÊÚ...J.. ∞ı‹Ó· 1978. ∞ı‹Ó· 1978. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. πÔÎÚ¿Ù˘. ∞ı‹Ó· 1983. 185 . º. ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ §˘ÚÈ΋ ¶Ô›ËÛË (ÌÙÊÚ.M. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001.C. ªÔ‡Ú·˜ ¡. ∞ı‹Ó· 1994. ™ÙˆÈÎÔ›. √È ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›.. ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜). ¶··˙‹Û˘. °. ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÂοÛÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∫ÔÓÔÌ‹ ¡. Lesky Al. ¶··‰‹Ì·˜.. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ (ÌÙÊÚ. ª˘ıÈο ı¤Ì·Ù· Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÚÔÛˆ›Ô. ¶fiıÔ˘). ∞ı‹Ó· 1978.. 1995. ∞ı‹Ó· 1980. •ÂÓÔÊÒÓ. ¶··‰‹Ì·˜.. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·. ª..∂. ∞fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ (ÌÙÊÚ. ¶··‰‹Ì·˜. ∞ı‹Ó· 2000. ∫·ÎÚȉ‹˜).∫. – Boulluec Al. ∞ı‹Ó· 1997.¡. π-ππ. ¢Ú·ÁÒÓ·-ªÔÓ¿¯Ô˘). ªÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. 2000.π. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. Guthrie W.π. ∫·ÎÚȉ‹˜). ∏ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·. ªÔÛ¯ÔÔ‡ÏÔ˘). Bury J. Easterling P. ª. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘). ∞ı‹Ó· 42000..] °ƒ∞ªª∞∆√§√°π∂™ °ÂˆÚÁÔ··‰¿ÎÔ˜ ∞. Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (ÌÙÊÚ. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Î·È ÂÚÌËÓ‡̷ٷ. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. π. Romilly J.¡. µã ¶∂∑√™ §√°√™ Anderson K. Kennedy G. √ ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (ÌÙÊÚ. ∂ÛÙ›·. ∞ı‹Ó· 1970. ∏ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË (ÌÙÊÚ.∆. °ÎÔ‚fiÛÙ˘. de. ∞ı‹Ó· 1999. ∫¤‰ÚÔ˜. ª.£. . ¶··‰‹Ì·˜. ŸÌËÚÔ˜. ¡... ∞Á.. °ÚËÁfiÚ˘.π.π. ∞ÓÙ. ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘-ªÈÎÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË). ∞ı‹Ó· 1980. ∂ÛÙ›·. ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›·. π.. ÔÌËÚÈο. ¶··‰‹Ì·˜.. ¶ÚÔÔÌËÚÈο.. Dover K. ∆˘ˆı‹Ùˆ. Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜. Latacz J. ∞ı‹Ó· 61998. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ª. ∑‹ÙÚÔ˜.Knox B. √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› (ÌÙÊÚ. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘ ∞Á. √ÌËÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 31977. º. ™ÎÈ·‰¿˜ ∞.π. ∞ı‹Ó· 2001. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ™ÈÛÙ¿ÎÔ˘). ∞ı‹Ó·. ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋.. ∞ı‹Ó· 2000. ¶fiÏ. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ – ª. ÙfiÌÔÈ ∞ & µ. £. ¶··‰‹Ì·˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÓfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·.∂.π. §˘Ô˘ÚÏ‹˜ ¢ËÌ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏Ï.∂. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (ÌÙÊÚ. ∞ı‹Ó· 1979.∆. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1973. ∏ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜. Lesky Al. ∆.. ª. de. ∫·ÎÚȉ‹˜ π.°.∆. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ.K. de. ∆ÛÈÏÈ‚ÂÚ‰‹˜ – µ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ã ¶√π∏™∏ µowra C... ∂. ∫·ÎÚȉ‹˜). ª.. ∞ı‹Ó· 2002.∂... ™Ù. ∞ı‹Ó· 2000. Romilly J. ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ. ∆Ô ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·. ¶··˙‹Û˘.. ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ Ô›ËÛË ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (ÌÙÊÚ. Romilly J. µ¤ÈÎÔ˜ £.B. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘). Schadewaldt W. √È ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. – Traidé M.). ¡ÈÎ. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘).Ã. µÒÚÔ˜).E. ∞ı‹Ó· 1990. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ƒËÙÔÚÈ΋˜ (ÌÙÊÚ. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·.. ¶··‰‹Ì·˜.. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (ÌÙÊÚ.A. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (ÌÙÊÚ. Said S.. ∞ı‹Ó· 1988. ™ÎÂÙÈÎÔ› (ÌÙÊÚ./ 1989. Finley J. ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›· (ÌÙÊÚ. ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·È. ∞fi ÙÔÓ £·Ï‹ ˆ˜ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (ÌÙÊÚ.£.∂. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜)... ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÈfi˜). √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ Î·È Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ (ÌÙÊÚ. ∞Ú¯·˚ÎÔ˜ Ï˘ÚÈÛÌfi˜. §. ËÛÙfi‰ÂÈ·. ∫·˙¿˙˘). ∞ı‹Ó· 1982. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢.W.¡. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢.B. ∂ÛÙ›·. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ı‹Ó· 2002. º. – °Ú›Ì·-∫ÔÓÔÌ‹ ÃÚ. •·Óı¿ÎË-∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘ – ¢. º. Long A.∆..

‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. . Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). 108 ∞’). ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.174-186 N+ 29/8/2006 01:00 ÌÌ ™ÂÏ›‰·186 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.