1 ÚTITÁRS


NEMET
ET7£R£HB£N•SZÅLLDDÅBAN•J£CYVÅSÅRLÅSNÅL
u7CÅN•B£SZELC£TES£KB£N
>>Könyvjelzők
>>Így olvass!
>>Keressé'!
>>Tartalom
>>A hibátlan működéshez
Adobe Reader köll!
Tartalom
5. Hé Kórházban 9
!
Közlekedés Összefoglalás és ismé1lés 96
A könv használatáról 6
A városban 48 10. H
London, New Yori, Melbumc
Ú1baigazítás 50 Otthon
és Új-Delhi
Lámivalók 52
1. Hé
A repüló1éren 54 0¡1hon 98
Bevezetés
Összefoglalás és ismétlés 56 A házban 100
Ereti kiadás: A ker1ben 102
Jó napot! 8
6. HÉ Háziállalok 104
Dorling Kindcrsley Limited, in 2005
Rokonok lO
Szállás Összefoglalás és ismé1lés 106
80 OlGD0,London WC2R ORL
A Penguin Company
A családom 12
„Lenni'' és ,,birtokolni" 14
Szobafglalás 58 Jl. H
Copyrigh1 "Dorling Kindersley Limited
Összefoglalás és ismé1Jés 16
A szállodában
60 Szolgáltatások
Hungarian iranslation  Pele Nóra, <UUö
A kempingben 62
2. HÉT
Leírások 64 Bank és posta 108
Frdílotta: Pele Nóra
É
tkezés
Összefoglalás és ismétlés 66 Szolgáltatások 110
A ,jönni" ige 112
Kiadja a M-érék Kiadó Kf.,
Kávézóban 18
7. H Rendőrség és binügyek 1 1 4
Budapst, 208 É11eremben 20
Vásárlás Összefoglalás és ismé1lés 116
Flelős kia a kft. igazga1ója Szeretnék ... 22
Iralmi veető: Ambr Éva Ételek 24
Vásárlás 68 12. HÉ
Tördelés és borí1ó1erv: Spolarl Stúdió, Összefglalás és ismétlés 26
A piacon 70 Szabadidő és társasági élet
Budapst
Élelmiszerzletben 72
3. H
Öltözködés 74 Szabadidő 118
Ì)HM.TB. Szlokia
ldőkifejezések
Összefoglalás és ismétlés 76 Sport, hobbik 120
Társasági élet 122
Napok és hónapok 28
8. H Összefoglalás és ismétlés 124
ISBN 978 963 9889 19 4
Időpontok é számok 30
Munka és tuá
Találkozók megbeszélése 32
Hogyan tovább? 126
A M-ÉRTÉK könyveinek kizárólagos
Telefonálás 34
Foglalkozások 78
1erjem6je a Pécsi Direkt Kft.
Összefglalás és ismétlés 36
Az irodában 80 É
tlapkalauz 128
!UóUPécs, Os1,ögi kis-erdő u. ¡
Tudományos élei 82
www.aleandra.hu
4.
H
Üzlcli élei 84
www.konyvnagyker.hu
Utazás
Összefoglalás és ismétlés 86
Magyar-német szótár 132
Jegyvásárlás 38
9. HIT Német-magyar szótár 146
"Menni" és „venni" 40
Egészség
Tömegközlekedés 42
Autóval 4
Gyógyszerlárban 88
Köszönetnyilvánítások 160
Összefoglalás, ismétlés 46
² emberi test 90
Ovosnál V
.

¿0nlIum
G
Mð50h500
J0g00000|00|g0
?
i
A könyv használatáról
Könyvünk nagy része 12 tematikus fjezetből áll, melyek mindegyikét
5x 15 perces napi adagokra bontottuk, az utolsó nap mindig ismétlést
tartalmaz.
Í
gy mindössze 12 hétre van szükséged a tananyag
elsajátításához. A könyv hátulján kiegészítésként éttermi étlapok.hoz
szóló nyelvi kalauzt és magyar-német, valamint német-magyar
szótárat találsz.
Bemelegítés és OIdlap
Minden egyes nap egyperces bemelegítéssel
lm !aÍ:
Au¡t¿óbotr
kezdődik, melynek során alkalmad nyíli az előzőleg
tanult szavak és kifejezések átismétlésére. A jobb
felső sarokban lévő óralap jelzi. hogy mennyi időt
szánj 8 adott gyakorlatra.
-
�+�^
„-ºM=¬W
<�„¹²
ÆP„�¹
•^•¹WW
¹ªÞ
¿,(,µ¡ç¡o¡ ~~~~---------- g_
A megszámozott gyakorlatokat bevezető instrukciók
elmagyarázzák a feladatot. Olykor az adott anyagra
vonatkozó lcgészítő információkat is találsz itt.
Kulturális/nyelvi tUdMiValók � ��
Ezek a mezők a mindennapi
németországi életbe és nyelv-
használatba adnak bepillantást.
Szövegkép --
ilt�

�� � °"
A borít6fül
használatáról
A könyvborító kihajt­
ható fülével letakar­
hatod a német szavakat,
s így ellenőrizheted,
hogy helyesen
emlékszel-e rájuk.
Ismétlő oldalak
--
Az előző leckék
anyagából válogatott
elemek ismétlésével
clmélyítheted
tudásodat.
Különböző
betűtípusok jelenítik
meg a német és
a magyar nyelvű
részeket, valamint
a kiejtési útmutatót
(Id. a jobb szélen).

V|edcHolung
0:mLcmr|:·
=~

+=
¬=
M~
·


&.
..
&

+

:: ~~
¬-
-
Dialógus
Fényképekkel illusztrál!
párbeszédek mutatják
be a szavak és
kifejezések hétköznapi
helyzetekben történő
használatát.
s ...

7¨"
Æ

¯
;:·
1·^
C
·::_
÷�-

=-
¬===
„ ~

G
= =�

>m

Û
=~¾=
+
Hasznos kifejezések
A témához kapcsolódó
válogatott kifezések
segítenek a beszédben
és megértésben.
«·~~~
~¬·~~
Hog mondod?
Ezekben a gyakorlatok­
ban a tanultak külön­
böző kombinációkban
történő alkalmazására
kérünk.
Hog mondod_
Mi a „Sauerbratcn"'
Allergiás vagyok
Ö tenge gyümölcseire.
Kérk szépen egy
mölCSlCct.
É
ttermi étlapkalauz
Ebben a részben
8ételekkel kps
latos kifejezésekhez
é gyakori német
éelekhez találsz
ttmutatót.
K|e]teíútmutat6
^ német hangok legtöbbje nem idegen a magyar számára,
<le néhány hang és írásképe külön figyelme! érdemel.
Ugyelj a következő mássalhangzók kiejtésére:
ch Torokból ejtett ,J|`´hang, hasonlóan
a magyJr „I00l
+
:zóhoz..
ck .x· hang, :ltalában æ el6tte lév6
magánhangzó rvidségét jelöli,
mint pl. ¢k¢.
b Szó elején ntnt a
magyar h a ¡J
;
szóban:
magánhangzó után nem
ejtjük. a magánhangr hossiúságát
jelöli. pl. KD¬fáren.
Szó vagy szótag elején, ill. két
magánhangzó köZtt ·×

(pl. bM-
zálc); mássalhangzó előtt és szó
végén .•L(pl. Wurst - vurszt).
sp, M Szó elején a magyarhoz hasonlóan
..ö´-UcKejtjük: Sport - sport; 8ZÓ
belsejében. végén ,,ï¨`´.Wespe -
veszpe.
D (neve: scharfe5 5) ;• 8î
··
sch , .ö´, mint a magyar

5dl szÓban.
tsch „4ð¡ mint a magyar ,,c8uk¯szóban.
,/'. mint ·|Umgyur ,/alti" 8ZÓbuu.
³ „V
ª
¡ mint a m0gyar ,,vr´ szóban.
Á „L
ª
¡ mÍDt a magyar „ct/nm´ szóban.
^ magyðltól ehénS módon a kCtt0Z0tt mássalhangzókat
a némelben röviden ejtjUk, s az el6z6 magánhangzó
rövidségére is utalnak. (pl.: Muuer - muter).
÷ magyðr számára különleges mágánhangz6k:
uáltðlában ¢¸ mint a magyar „eprr´ szóban¡ olykor
nyíltabb é(pi Mlchen - médhen) -vidékenként
különböző kiejtésmóddal.
y ,,u¨. idegen eredett szavakban.
{némelbcn a magánhangzók számos kombinációban
(ún. diftongusokban) is előfordulnak. ekkor kiejtésük
gyakran megváltozik.
8u ¬,,0¤
uu,cu ¬ . .aj", Hlnt a magyar ,,haf" ¿¸
ei ,,iíj", mint a magyar .fái' szóban,
ie ¡í.minla magy ,²:n¯szóban.
{könyben minden egyes német szó/mondat ut
megtalálod a kt�s serinti átíst, ay természeten
Cæmegközcmőleg adja vis5Z0æ eredetit, és nem
helyettesítheti az any.myelvi beszélők meghallgatását.
Szótár
2500 szóból álló
magyar-német,
német-magyar
mini szótárunkban
közvetlenlil utána­
nézhetsz a szavak­
na.
„ L1� „×J
Éllapalau.
P*¹„ %M
P^WwW
==w×
:".:--"
8 1. HÉT
Bemelegtés
Guten Tag!
Jó napot!
A Bemelegítés-mező
minden egyes téma
elején megjelenik.
Használd a tanultak
flelevenítéséhez és
az új anyagra való
felkészüléshez.
Formális helyzetekben a németek kézfogással
üdvözlik egymást. A terfiakat a Herr ¬
vezetéknév, a nőket a Frau ¬ vezetéknév
használatával szólítják meg. Manapság
BFraulein (kisasszony) megszólítás
egyre ritkább felnőtt nők esetében.
A fiatalok gyakran arcra adott két
puszival köszöntik egymást.
Új szavak, kifejezések
Tanuld meg a következő kifejezéseket! Takard le
a német részt a borítófüllel és ellenőrizd magad!
Guten Tag. Jó napot.
gúten tág
Guten Abend/Gute Jó estétléjszkt.
NachL
gúten ábend/gúte náht
Bis bald/morgen. Viszlát
bisz báld/morgen hamarosan/holnap.
Auf Wiedersehen/- Viswnlátásrzia.
Tschüss.
áufvíderén
� Kulturális tudnivloA németben nemcsak
a tulajdonneveket, hanem minden főnevet nagy
kezdéível írunk - például „der Tag" (a nap)
a „Guten Tag" (Jó napot) kifejezésben is.
Dialógus: magázódva
Jó napot! Martina
linek hív1ak.
Guten Tag. Michael
Brand, freul mich.
gúten tág. miháel bránt,
frajt mih
Jó napot, Michael
Brandvagyok,
örvendek.
Hallo!
háló
Szia!
Örvendek.
BEVEZETÉS 9
Gyakorlás
Kapcsolódj be az alábbi beszélgetésbe! Olvasd el a német mondatot
a kép mellett a bal oldalon, majd az instrukciót követve válaszolj!
Ezután takard le a válaszokat a borítófüllel és ellenőrizd magad!
r/1/nap?
Guten Abend, Herr
Gohl.
gúten ábend, her gól
Mondd németül: Jó
estét!
lch heiJle Ise Gerlach.
ih hájsze i gerláh//se
Gerlachnak hínak.
Mond németül:
Örendek
Guten Abend.
gúten ábend
Freut mich.
frajt mih
Hasznos kifejezések
Ismerkedj a következő mondatokkal! Olvasd fel
őket párszor hangosan, s próbáld megjegyezni!
Takard le a német szöveget a borítófüllel és
teszteld magadat!
Hogy hívják? Wie hei6en Sie?
ví hájszen zí
Thomas1ak hfvnak. lch hei6e Thomas.
ih hájsze tómász
Örvendek. Freut mich.
frajt m
Köszönöm. Danke.
V
Ja, auf Wiedersehen.
já, áuf vfderzéo
Igen, viszlát.
Dánke
Tschüss. Bis bald.
csüsz. bisz báld
Addig is, szia!
1 0 1 HÉT
Bemelegt
Mondd németül:
„Szia!", „Viszl át!
(8-9.o.)
Mondd. hogy „+„+
,
nak hínak" (89.o.)
Hogy szólítasz meg
egy o6t és egy férfit?
(8-9.o.)
Die Verwandten
Rokonok
A németben a fnevek hím-, nő- vagy
semlegesnemúek, S ennek megflelően
a határozott névelő különböző alakjaival
rendelkeznek: der (hmnem), die (nőnem)
és das (scmlcgesncm). A szavak nemét
általában nem lehet könnyen
kikövetkeztetni, egyenként kell
megtanulnod őket.
Párosítsd és ismételd a szavakat!
Nézd végig a képen számmal jelölt családtagokat, és párosítsd őket a bal
szélen található szólistával! Olvasd fl hangosan a német szavakat! Ezután
takard le a német szólistát a borítófüllcl és teszteld magadat!
2
3
4
5
6
7
8
der Grollvater
der grószfátcr
der Bruder
der brúder
die Schwester
di sveszter
der Vater
der fáter
die Mutter
di muter
die Grollmutter
di grószmuter
der Sohn
der zón
die Tochter
di tohter
Nyelvi tudnivaló A németben a „ein" (egy)

határozatlan névelő a főnév neme szerint
változik -például „Th habe eine Schwester" (V egy
lánytestvérem), de „lch habe einen Sohn" (Van egy
fiam).
BEVEZETÉS 1 1
Új szavak: rokonok
A németek általában úgy emlegetik házastársukat, hogy mein Mann
(,,a férfm") vagy meine Frau (,.a nőm"). Ez ner udvariatlanság, hanem
a mein Ehemann és meine Ehefrau szavak rövidített változata.
der
Ehemann
dcr éemán
férj
die
Ehefrau
di éfá
feleség
lch bin verheiratet.
ih bín fcrhájrátet
Házas vagyok.
Új szavak: _számok
gyerekek
s6gor/s6gorő
die Kinder
di kndcr
der Schwager/die
Schwagerin
der svágcr, di svégerin
féltestvér der Hatbbruder/die
Halbschwester
der hálbbrúder, di
hálbsveszter
mos1ohafi1V der Sticfsohn/die
Sticftochter
111ostohalá11y der stífzón, di
stíftohtcr
mostohaapa/
mostohaanya
Két fiam van.
der Stiefvater/die
Stief mutter
stíffátcr, di stífuter
lch habe zwei Söhne.
ih hábc cváj zőne
Tanuld meg a szavakat, majd teszteld magad a borító használatával!
A németben a többes egy eins
számot
.
több yégz�és

ájnsz
Jelol „-cn , „-e , „-er
kellő
vagy „-s", pl. Frau/
zwei
Frauen (1ő/1ők),
cváj
Tag/Tage (nap/napok),
háram
drei
Mann/Manner (férfi/
f
érfiak), Auto/Autos
dráj
(au16utók). Sok

gy vicr
etben a szótő magán-
fr
bngzója umlautot kap,
mt pl. der Bruder/die
Öl fünf
Bruder (fii1es1vér/
fnf
jstvérek). Bizonyos
>2':többes számban hat sechs
Qváltoznak. zeksz
hét
sicben
Hogmondod? zíben
� lánytestvér. nyolc acht
8l
Jom fú.
kilenc
neun
b.fútestvér.
najn

zchn
cén
1 2 1. H ÉT
Bemelegítés
Nevezd meg németül
annyi családtagodat,
amennyit csak tudsz.
(10-11.o.)
Mondd németül:
„Két fiam van".
(10- 11.o.)
Ljszavak
Meine Familie
A családom
A németben - a magyarhoz hasonlóan -
önöző és tegező megszólítás létezik.
A Sic (Ön) alakot első találkozáskor
használjuk, vagy olyan emberekkel, ael
kevésbé ismerünk, a du (te) frmát pedig
családtagokkal és barátokkal. A legjobb,
ha új ismerecségeknél kezdetben az önözést
választjuk és megvárjuk, amíg beszélgető­
partnerünk felajánlja a tegeződést.
A birtokos jelzők (az én vmi-m, a te vmi-d) 3 áltau jelzett fncv neme
és száma szerint változnak.
mcin
májn
mcinc
máj ne
meine
májne
dein
dájn
Van11ak gyerekei?
deine
dájne
deine
dájne
Ihr
í
Thre
fre
e'iyém (hímnem,
semleges11em)
enyém (nőnem)
enyémek (többes szám)
tiéd (hímnem,
semlegesnem)
tiéd (nőnem)
tiéid (többes szám)
öné (límnem.
semlegesnem)
öné (11őnem, többes
szám)
Ja, ich habe zwei
Töchler.
já, ih hábe cváj töhter
Igen, van két lányom.
Das sind meine Eltern.
dász zind májne elter
Ezek a szüleim.
Hier sind meine
Töchler. Und Sie?
hír zind májne töhter.
und zí
Ttt vannak a lányaim.
É önnek?
� Nyelvi tudnivaló Ncme(cla kérdezés
legáltalánosabb módja 3 alany és az ige
sorrendjének megfrdítása: a ,,Sic haben"
(Ö1111ek va11 ... ) kejezésből „Haben Sie . + .=r
(Va11 Ö1111ek .. . ?) lesz kérdésben. Ugyanígy
a ,,Sic möchten Kafe" (Ö11 kávét kér.)
mondat kérdezve: ,,Möchten Sie Kafee?"'
(Kér kávét?).
Hasznos kifejezések
BEVEZETÉS 1 3
Olvasd fel néhányszor hangosan a következő kifejezéseket, és próbáld
megegyezni őket! Takard le a német részt a borítófilllel és ellenőrizd
magadat!
'ein, aber ich habe
einen Stiefhn.
nájn, áber ih hábe
ájnen stífzón
Nekem nincsenek, de
van egy mostohaam.
Van Önnek
fiitestvér?
Van fiútesrvéred?
1U van Oférjem.
Ott a feleségem.
Ez OZ Ön lánytes/•ére?
Ez a lánytestvéred?
Hogy mondod?
Van Önnek fiú- vagy
lánytestvére?
Vannak gyerekeid?
Nincsenek
lánytcstvércim.
Ez a fleségem.
Haben Sie Brüder?
háben zí bridcr
Hasi du Briider?
hászt du brűder
Hier isi mein Mann.
hí iszt májn mán
Dori isi meine Frau.
dort iszt májne fráu
Ist das l
Schwesler?
iszt dász íre sveszter
Isi das deine
Schwester?
iszt dász dájne
1 4 1 . HÉT
]emelegítés
Mondd németül:
„Viszlát hamarosan!"
(89. o.)
Mondd németül:
„Házas vagyok",
„n egy feleségem".
(10-11. o. és
12-13. o.)
Sein: lenni
Sein und haben
Lenni és birtokolni
A németben -a magyarhoz haonlóan -a igék
minden személyben külön ragot kapnak, melyeket
gondosan tanulj meg. A sein (lenni) és haben
(birtokolni vmir) igék g frdulnak elő
különböző kifejezésekben, sokszor a magyartól
ehéró módon, hiszen a mban a birtokviszonyt
más szerkezettel fejezzük K (nekem van vmi-m).
Eiyéb eltérések is lehetnek, például magyarul
.,Ehes vagyok", németül „Ich habe Hunger"
(szó szerint: Éhségem van).
Nézd végig a sein (lenni) ige különböző alakjait! Használd a borítófölet
önmagad ellenőrzésére, majd ha már biztosnak érzed tudásod, gyakorold az
alábbi példamondatokat!
ich bin
ih bín
du bist
du biSZI
er/sie/es ist
er/zí/esz iszt
wir sind
(vi zind)
ihr seid
ír zájd
sie sind/Sie sind
zf zind
lch bin müde.
ih bín mGde
Du bistSie sind
piinkOich.
du biszt/zí zind
pünktlih
én vagyok
re vagy
ő van (hím-, nő-,
semlegesnem)
mi vagyunk
ti ltok
ők vannak/Ön( ök)
van(nak)
Fáradt vagyok.
Pontos vagy/Ön
pontos.
Ist sie glücklich? ő (nőnem) boldog?
iszt zí glUklih
Wir sind deutscbe. Németek vagyunk.
Vír zind dajcse
Ich bin Engllnderin.
i bín englenderin
Angol vagyok.
BEVEZETÉS 1 5
Haben
Tanuld meg az ige ragozását és a példamondatokat! A borítóföl használatával
ellenőrizd magad'
Haben Sie Brokkoli?
háben zí brokkóli
Van brokkoliuk?
Tagadás
nekem van vmi·m ich habc
ih hábe
neked van vmi-d du hasi
du hászt
neki van vmi-je er/sie/es hat
er/zíesz hát
nekünk van vmi-nk wir haben
vir háben
nektek van vmi-tek
nekik van vmi­
jükÖnnek van vmi-je
Megbeszélése van.
Van Önnek
mobiltelefonja?
Van egyJtestvérük.
ihr hab!
ír hábt
sie haben/Sie haben
zí hábcn
Er hat eine
Besprechung.
er hát ájne besprchung
Haben Sie ein
Handy?
háben zí ájn bendi
Sic habcn einen
Halbbruder.
zí háben ájnen
hálbbrúder
A németben a tagadás legáltalánosabb módja, hogy a nicht (nem) szócskát
illesztjük a mondatba - a magyarhoz hasonlatos módon -a tagadni kíánt
só elé: Wir sind nicht verheiratet. (Nem vagyunk házasok). Jegyezd meg
$következő speciális tagadó szerkezeteket: ±ein/eine (egy) határozatlan
nvelő tagadása kein/keine, a soha nc, a sehol nirgendwo.
das Fahrrad
dász frrád
bicikli
Nem vagyokfáradt.
Ő (hímnem) nem
házas.
Nincsenek
gyerekeink.
lch bin nicht müde.
ih bfn niht mGde
Er ist nicht
''erheiratet.
er iszc niht frhájrátet
Wir haben keine
Kinder.
vír háben kájne kinder
1 6 1+ëT
Antworten
Válaswk
Takard le òborítófUllel !
Hány?
drei
d
2 neun
najn
3 vier
fr
4 zwei
cváj
5 acht
áht
6 zehn
cén
7 fünf
fUnf
8 sieben
zíben
9 sechs
zeksz
Üdvözlések
Guten Tag. lch
heille ... [a
neved].
gúten tág. ih
hájsze ...
2 Freut mich.
fajt mih
3 Ja, und ich habe
zwei Söhne. Und
Sie?
já, und ih hábc
cváj zőne. und zf
4 Auf
Wiedersehen.
Bis morgen.
áuf vídcrzén. bisz
morgen
„ ¨'
.•
* ~+
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Hány?
Ta le a válaszokat a borítófllel, majd mondd
a következő számokt németül! Ellerz, hogy
helyesen emlékeztél-e.
W
Üdvetlesek
Hivatalos helyzetben találkozol valakivel. Válaszolj
németül a magyar nyelvű instrukciókat követve.
Guten Tag. lch heille Claudia.
1 Viswnozd az üdvözlést és muatkozz be!
Das ist mein Mann, Norbert.
2 Mondd, hogy „Örvendek".
Sind Sie verheiratet?
3 Mondd, hogy „Igen, és van két fiam."
Wir baben drei Töchter.
4 Mondd, hogy „ Viszantlátásro holp!"
Birtokolni vag|em
Egészítsd ki a mondatokat a haben (birtoklni)
vagy sein (le1111) ige megelelő alakjával.
Ellenőrizd a válaszaidat!
Í lch
2 Sie (ő müde.
3 Wir Deutsche.
4
s
6 Ich _ kein Handy.
7 _du glücklich?
8 Das
Csa|ád
Nevezd meg németül a megszámozott
családtagokat! Ellenőrizd, hogy helyesen
emlékeztél-e!
8EVE2ETÉS 1 7
Antworten
Válaszk
Taa le a borítófüllel!
Birtokolni, |em
bin
bin
2 ist
iszt
3 s ind
zind
4 baben
háben
5 hat
hát
6 hahe
hábe
7 bisl
biszt
8 it
iszt
Csa|ád
der Grollvater
der grószfáter
2 der Bruder
der brúder
3 die Schwester
di sveszter
4 der Vatcr
der fáter
s die Mutter
di muter
6 die Grollmutter
di grószmuter
7 der Sobn
der zón
8 die Tocbter
di tohter
1 8 2. HÉT
Bmelet
Számolj el tízig
néme!UI! (1011. o.)
lm Café
Kávézóban
Mondd németül:
„Szia!"
„Viszontlátásra!"
(8-9. o.)
Németországban a kávézókban délutánonként
van csúcsforgalom, amikor sokan betérek
egy kávéra és süteményre. Általában
egyszerűbb ételek is kaphatók ezeken
Kérdezd meg:
a helyeken, de főként süteményeket, pitéket
lehet fogyasztani.
„Van fiútestvéred?"
(12-13. o.)
dcr Zucker
der cuker
cukor
Párosítsd és ismételd
Nézd át az alábbi szavakat, majd teszteld
magad a német szavak letakarásával!
Gyakorold a képen látható szavakat is!
der KaCee ohne kávé tej nélkül
Milch
der káfé óne m
der Tee mit Mikh tea tjel
der té mit milh
das Gebiick
dász gebek
das Sandwich
dász szendvics
aprsiitemény
szcnovics
Kulturáli tudnivaló A kávét mindig tejjel és cukorral
szolgálják fel, de a teát rendelők külön szóljanak, ha tejet
(„mit Milch") vagy citromot („mit Zitrone") kérnek.
Dialógus
lch biittc gcrn eine
Tasse Tee mit Milch.
ih hete gern ájne tásze
té mit milh
Szere11ék egy c
teát tejjel.
Sonst noch etwas?
zonszt noh etvász
Még valamit?
Haben Sie Kuchen?
háben zí kuhen
Va1 valamilyen
süteményiik?
ein Stück Kuchen
ájn stük kuhen
egy szelet
sitemény
der Kafee
der káfé
káv
Ja, selbstverstlndlich.
já, zelbsztferstendlih
Igen, természetesen.
ÉTKEZÉS 1 9
Hasznos kifejezések
Gyakorold a következő kifejezéseket, majd
ellenőrizd magad a boótófl használatával!

\ ��
Egy csésze klét kérek
szépen.
Oanke. Was machi
das'!
dtnke. vász máht dász
Köszönöm. Me111yi1
fizetek?
Ich hattc gcrn cinc
Tasse KatTee, bitte.
ih hete gern ájne tásze
káfé bite
Sonst nocb ctwas?
zonzt noh ct vász
Ja, ein Teilchen,
hitte.
já, ájn tájlhen bite
Was machi das?
vász máht dász?
Négy eurót kérek.
20 2. HÉT
Bemelegítés
Hogy mondod németül:
„Szeretnék ... "?
(18- 19. o.)
Mondd, hogy „Nincs
fútestvérem".
(1415.o.)
A .,der" névelő bfm­
vagy nőnemű? Mikor
használod a „die"
alakot? (1011. o.)
Ú]szavak
lm Restaurant
w
Etteremben
Németországban sok különbözőféle vendég­
látóhellyel találkozhatunk. Egy Gaststatte
helyi és/vagy nemzetközi ételekkel szolgál.
Egy Gasthof-ban inkább házias jellegű
konyhát élvezhetünk. A Ratkeller-ben, mely
régi városházák pi ncéjében található, helyi
specialitásokat kínálnak. A Weinstubé-kban
helyi borokat és harapnivalót kapunk.
ÉTKEZÉS 2 1
Párosítsd és ismételd
Nézd végig a képen megszámozott tárgyakat és párosítsd őket a jobb szélen
lévő szólistával! Olvasd fel a német szavakat hangosan, majd takard le
a listát a borítófllel és teszteld magad!


pohá
2
3
4
5
das Glas
dász glász
die Serviette
di szerviete
der Tetler
der teler
die Gabel
di gábel
der Lö!cl
der löfel Jegyezd meg az alábbi szavakat! Takard le a német
nyelvű oszlopot a borítófüllel és ellenőrizd magad!
die Speisekarte étlap
di spájzekárte
��

csészeal
"
4

6 das Messer
dász meszer
7 die ³asse
die Weinkartc
di vájnkárlc
die Vorspeisen
di fórspájzen
die Hauptgerichte
di báuptgerihte
der Nacbtisch
der náhtis
das Mittagessen
dász mitágeszen
das Abendcsscn
dász ábcndcszen
das Friihstiick
dász fr(stiik
Einen Tiscb fr vier
Persooen.
ájnen tis fr f
perszónen
Egy azalt négy
személyre.
borlap
előételek
fételek
desszert
ebéd
\acsora
r'¿gel
Haben Sie reerviert?
háben zí rezcrvírt
Van foglalá"k?
Ja, auf den Namen
Schmidt
já, áuf dén náen smiu
Igen, Schidt névre.
tányér
Welchen Tisch
möchten Sie?
velhen tis möhten zí
Melyik aszaft
parancsolja?
di tásze
8 dic Untertasse
di untertásze
Hasznos kifejezések
Tanuld meg az alábbi kifejezéseket, majd teszteld
tudásod a német szöveg letakarásával!
Mit ajánl desszertnek? Was haben Sie zum
Nachtisch?
Kérném szépen
a számlát.
Am Fenster, bitte.
ám fnszter hite
Az ablak mellettit
kérem.
vász háben zí cum
náhtis
Könnle ich bitte die
Rechnung haben.
könt ih bite di
rehnung háben
Selbstverstindlich.
Folgen Sie mir.
zelbsztfcrstendlih.
folgen zí mir
Természetesen. Kérem,
kövessen.
2 2 2. H ÉT
Bemelegítés
Hogy mondod
németül: „reggeli",
„ebéd", !)vacsora"?
(20- 21. o.)
Mondd németül: „én",
"te", „ő" (hím-1 nő-,
scmegesnem),
„ön/önök",„mi", „t",
„ő". (1415. o.)
Mögen
Szeretnék ...
Ebben a leckében a mögen (szeretni) ige
ragozását fgod megtanulni, amely nagyon
gyakran előfordul hétköznapi beszélgetések­
ben, akárcsak egy másik sokat használt udva­
riassági kifejezezés: ich hatte gern („kérék
szépen . . ."). Kéréskor inkább ez utóbbit
használd, ugyanis û ich möchte (szeretnék,
akarok) olykor tl udvariatlannak tűnhet.
Mögen: szeretnék ...
Olvasd végig hangosan a mögen ige különböző alakjait és gyakorold a lenti
példamondatokat! Használd a borítófüleket önmagad teszteléséhez!
ich möchte
ih möhte
du möchtest
du möhteszt
er/sie/es möchte
erlzí/esz möbte
wir möchten
vír möhten
ihr möchtet
í möhtet
sie möchten/Sie
möchten
zí möhten
Möchtest du Wein?
röhteszt du vájn
Sie möchte ein neucs
Auto haben«
zí möhte ájn najesz
áutó háben
Wir möchten in
Urlauh fahren.
vír möhten in úrláub
fáren
szeretnék
szeretnél
szeretne
szeretnénk
szeretnétek
szeretnénekÖn
szerne/Önök
szeretnének
Kérsz bort?
Szeretne egy 1íj autót.
Szeretnénk elutazni
nyarlni.
� Nyelvi tudnivaló A németben inkább
a „möchte" (szeretnék ... ) feltteles
módú igét használjuk akkor is, amikor
magyarul a „kérek" ige szerepel
a mondatban. „!ch möchte Rotwein".
(„Vörösbort kérek.") „Was möchtest Du?"
(„Mit kérsz?")
lch möchte Bonbons
hahen.
i möhte bonbonz
háben
Kérek curt.
ÉTKEZÉS 2 3
Udvarias kérések
Ha udvarias akarsz lenni, kéréskor használd az ich hate gern (kérék
szépen . . . ) kifejezést.
Gyakorold!
Kérnék szépen egy
SÖ/.
Szertnék ma estére
egy asztalt.
Kérném szépen
O étlapot.
lch hatte gcrn ein
Bier.
ih hete gern ájn bí
lch hatte gern einen
Tisch für heute
Abend.
ih hete gern ájnen tis
f hajte ábend
Ich hatte gern die
Speisekarte.
ih hete gern di
spájzekárte
Kapcsolódj be a dialógusba! Olvasd el a képek melletti német mondatokat,
és 3 instrukciókat követve válaszolj németül! A válaszokat a borítófüllel
letakarva teszteld magad!
Guten Abend. Haben
Sic reserviert?
gúten ábend. háben zí
rezervít
Jó estét. Van
asztaloglalásuk?
Mondd: ^|nCS U
három személyre
szeretnék egy asztalt.
Sehr gut. Raucher
oder Nichtraucher?
zér gút. ráuber ódcr
nihtráuher
Rendben. Dohányzót
vagy nemdohányzót?
Mondd:
Nemdohányzpr,
Nein, aber ich hatte
gero einen Tisch für
drei Personen.
nájn, áber ih hete gern
ájnen tis für dráj
perzónen
Nichtraucher, hitte.
nihtráuher, bite
legyen szíves. �

2 4 2. HÉT
Bemelegítés
Mondd németül:
,,Fáradtvagyok".
(1415. o.)
Kérdezd meg
németül: „Van
süteményük?"
(18-19. o.)
Mondd: „Egy
fketekávét kérek".
(18-19. o.)
Die Gerichte
×
Etelek
A németországi konyha a hurka-, kolbász­
féleségekről és egyéb húsételekről, valamint
a savanyúkáposztáról és a különböző
gombócokról, galuskákról híres. Manapság
azonban az éttermekben nemzetközi ételek
széles választékát kínálják. Bár konyhájuk
hagyományosan húsalapú, számtalan
étteremben találunk vegetáriánus ételeket is.
� Kulturális tudnivaló Ebédidőben a legt öbb
étteremben „Tagesgericht" (napi menü) is választható,
vagy 3étlapból „a la carte" lehet rendelni.
.
Párosítsd és ismételd!
Nézd végig a képekmelleti, számozott szavakat, és társítsd őet a baloldali
német szólistához! Teszteld tudásod òborítófül segítségével!
1 das Gemüse
dász geműze
2 das Obst
dász obszt
3 der Kise
der kéze
4 die Nüsse
di nüsze
Î die Suppe
di zupe
6 das Geflügel
dász geflűgel
7 der Fisch
der fis
8 die Nudeln
di núdeln
9 die Meeresfrüchtc
d méreszfühte
10 das Fleisch
dász flájs
ÉTKEZÉS
Ú
j szavak: ételek elkészítési módjai
Tanuld meg a következő szavakat, majd ellenőrizd tudásodat!
lch hatte mein Steak
gern durchgebraten.
ih hete májn szték ger
durhgebrálen
Jól átsütve kérném
a sztékemet.
Hog mondod?
Allergiás vagyok
a tenger gyümölcseire.
sült gebraten
gebráten
grillezett gegrillt
gegrilt
pirlott geröstet
gerösztet
főt
gekocht
gekoht
gőzölt gedlmpft
gedempft
félig sült blutig
(hús)blútig
szavak: italok
Tanuld meg a következő szavakat•
víz das Wasscr
dász vászer
szénavas víz
szénsavmentes v{z
das Wasser mit
Kohlensiure
dász v�íszer mir
kólenzajre
das Wasser ohne
Kohlenslure
dász vászer óne
kólenzajre
bor derWein
der vájn
gyümölcslé der Fruchtaft
der fuhtzáft
Hasznos kifejezések
Vegetáriánus vagyok.
Allergiás vagyok
a mogyoróra.
Mi a „Spitzle"?
Ich bin Vegetarier/
Vegetarierin.
ih bín
vegetárír/vegetárírin
lch bin allergisch
gegen Nüsse.
i bín álcrgis gégen
oüsze
Was isl „Spitzle"?
vász iszt specle
2 5
2 6 2. HÉT
Antworten
Válaszk
Åle 0borítófUllel!
Milyen étel?
die Nüsse
di nüsze
2 die
Mccrcsfrüchte
dic méreszfrühte
3 das Flcisch
dász fájs
4
s
der Zucker
der cuker
das Glas
dász glász
Ez a(z én) • e • m
Da isi mein
Ehemann.
dász iszt májn
éemán
2 Hier isi meine
Tochter.
híiszt májne
tohter
3 Meine Kinder
sind müde.
májne kinder
zind múde
Szeretnék„.
Ich hitte gern
Kuchcn.
ihhete gern
kuhen.
2 lli hitle gern
einen schwarzen
Te .
ih hete gern ájnen
svárcen té
3 Ich hltte gern
einen Karee.
i hhete gcrájenn
káfé
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Milyen étel?
Ez a(z én) „¬¬
Mondd a következő mondatokat néme t ül!
Használd a mcin vagy meine szavakat!
Ez Çférjem.
2 /11 van a lányom.
3 A gyerekeim
fáradtak.
Szeretnék •••
Kérd a következő dolgokat:
W
kés @-
Étteremben
Megérkezel egy énerembe. Kapcsolódj be
a dialógusba, válaszolj németül a H_nyelvű
instrukciók alapján!
2
3
4
s
Guten Tag.
Kérjegy asztalt hat személyre.
Rauchcr odcr Nicbtrauchcr.
Válaszold: Nemdhá1 yzór.
Folgen Sie mr, hitte.
Kérd az érlapot.
Möchten Sie die Weinkarte?
Mo1d : Nem. Szénsavas ásványvizet kérek.
Bitte schön.
Mond : Nincs pohr.
,
(
ÉTKEZÉS 2 7
Antworten
Válas:k
Takard le a borítófllel'.
6
7
8
9
10
2
3
4
5
Milyen étel?
die udeln
di núdeln
das Messer
dász meszer
der Küse
der kéze
die Serviette
di szerviete
das Bier
dász bír
Étteremben
Guten Tag. l
hatte gern eiaen
Tisch für sechs
Personen.
gúten tág. ih hete
gern ájn tis fr
zeksz pernen.
ichtraucher.
Nihtráuher
Die Speisekarte,
bitte.
di spájzekárte, hite
Neio. Wasser mt
Kohlensiure,
hitte.
nájn. vászer mít
kólenzajre, bite
Ich hahe kein
Glas.
ih hábe kájn glász
2 8 3. HÉT
Bemelegítés
Mondd németül:
„ő van", „ők vannak".
(1415. o.)
Mondd németül:
„ó nincs", „ők
nincsenek". (14-15. o.)
Hogy mondod
németül: „a
gyerekek"? (10-ll. o.)
Die Tage und
Mona te
Napok és hónapok
A napok és hónapok nevei hímneműek.
A die Woche (hér) nőnemű. A hónapok elé
az im szócskát - i Apri (áprilisban) -,
a napok elé az U szócskát ¬ U Montag
(hétőn) -rakod. A Wochenende (hétége)
elé is am kerül.
۸szavak: a hét napjai
Tanuld meg az alábbi szavakat, és ellenőrizd magad a borító fül segítségével Í
Montag hétő
montág
Dicnstag kedd
dínsztág
Mittwoch
szerda
mirvoh
Donnerstag
csiiörök
Donersztág
Freitag
pémek
frájtág
Samstag
szombat
zámsztág
Sonntag vasárnap
Zontág
heute ma
hajte
morgcn
lolnap
morgen
gestcr
tegnap
gesztern
Hasznos kifejezések: napok
„´
Morgen ist Montag.
morgen iszt montág
Holnap lrétővan.
Memorizáld a következő mondatokat, majd teszteld magad
a német rész letakarásával!
Die lesprcchung ist
arDienstag.
O besprehung iszt ám
dínsztág
lcb arbeite sonntags.
ih árbájce zoncágsz
A megbeszélés kedden
\'011.
Vasáraponként
dolgozom.
Æ
I DÖKI FEJ EZÉSEK 2 9
Új szavak: hónapok
Tanuld meg 3alábbi szavakat, és 1esz1eld magad a borítófül segítségével!
Ostero is\ im ApriJ .
ószter iszt im ápn1
thísvét áprilisban van.
január
február
március
április
május
jtínius
július
augusz111s
szptember
Weihnachten isi i m
Dezerbcr.
vájnáhten iszt im
december
Karácsony
decemberben van.
Hasznos kifejezések: hónapok
okóber
november
december
lrónap
nap
Januar
jánuár
Fcbruar
fébruár
Mlrz
merc
April
<ípríl
Mai
máj
Juni
junf
Juli
julí
August
áuguszt
September
zeptember
Oktober
október
November
november
Dczember
december
der llonat
mónát
der Tag
der cág
Memorizáld a mondatokat, és teszteld magad a borítófül használatával!
A gyerekeimnek
augus:tusban 11y6ri
sziinetiik van.
A s:iletésnapom
jifoiusban van.
Meine Kinder baben
im August Ferien.
Májne kinder háben
im áuguszc férien
Mcin Geburtstag i st
imJuni.
Májn geburtszcág iszt
imjunf
3 0 3. HÉT
Számolj el németül
1-10-ig! (10-11.o.)
Mondd németül: „Van
egy asztalfglalásom".
(20-21.o.)
Mondd néme t ül:
„Amegbes�lés
szerdán van .
(28-29.o.)
Die Zeit
und die Zahlen
Időpontok és számok
A német kö znyelvben a napot kétszer
12 órára bontva adják meg ü időpontokat,
hivatalos szövegkörnyezetben a 24 órás
felosztást használják. A magyarhoz
hasonlóan fjezik ki a .,fél órákat": halb
sechs (él hat).
Új szavak: idóldfejezések
Nézd < a következő kifejezéseket!
cin Uhr
ájn úr
fünf nach cins
fünf náh ájnsz
Viertel nach eins
f1el náh ájnsz
halb zwei
hálb cváj
e.in Uhr zwanzig
ájn úr cváncig
Viertcl vor zwei
frtel fór cváj
zehn Minuten vor
zwei
cén minú1en fór cváj
egy óra
ot perccel múlt egy
'

neg)edkettő(szó �
szermt: negyedel .
m1ílt egy)

¸
¸¸ �

f keuő
egy óra mrlt húsz
perccel
l1árom11egyedkettő
szószermt: 11egyedl
őe!őu)
tíz perc múlva kettő:
H
L
Hasznos kifejezések
Tanuld meg a mondatokat, majd ellenőrizd magad a borítófül használatával!
Wie splt ist es? Hányóra van?
víspél isz1 esz
Wann möchten Sie
frühstücken?
ván möhten zí
frústüken
Die Besprechung ist
um 12 Uhr.
di besprehung iszt um
cvölf úr
Mikor szeret11e
reggeliv1i?
A megbeszélés 12-kor
Vl.
W
A németben a számok
megnevezésénél az
egyesek HC_C!őZÚ
a tzeseket, azaz a 32
zwciunddreillig (szó
szerint: kettő~meg·
harminc). Emian
a németek gyakan
kezdik a számok í rását
„hátulról", ujobbról
balra.
lch habc viele Bücher.
ihhábe fe büher
Sokkönyvm va11.
¬ ..
Das macht
fünfundachtzig Euro.
dász máht fünfundáhtcig
ajró
Ez 11yolcva1öt euró.
huszonöt
haLvannyolc
nyolcvapnégy
kilencvenegy
Ö
t perc múlva tz óra
Fél tzenkettő van.
Hánykor van ðebéd?
I DÖKI FEJEZÉSEK
tizenegy
tinkettő
ti znhárom
1ize1111égy
tizenöt
elf
clf
zwölf
cvölf
drcizehn
drájcén
vierzehn
frcén
fünfzehn
fünfcén
tizenhat sechszehn
zekszcén
tizenhét siebzehn
Jizennyolc
tizenkilenc
húsz
harminc
negyven
D
hatvan
hetven
zibcén
achtzchn
áhtcén
neunzehn
najncén
zwanzig
cváncih
drcillig
drjszih
vierzig
frih
fünfzig
fünfcih
sechzig
zehcih
siebzig
zibcih
nyolcvan ach t zig
áhtcih
kilencven neunzig
najncih
száz hunderl
háromzáz
ezer
ríze:er
hundert
dreihuodert
drájhundert
tausend
táuzend
zehntausend
céntáuzend
3 1
kérs:ázezer zwcihunderttausend
cvájhunderuáuzend
egymillió eine MHlion
:jne milión
3 2 3. HÉT
WW

--

Sorold fel a hét
napjait! (28-29. o.)
Mondd németül:
„Három óra van".
(30-31. o.)
Hogy mondod
németül: „ma".
,,holnap", „tegnap"?
(28-29. o.)
Die Termine
1u/u//0,ó/me¿0ea,c/cae
Németországban az üzleti élet szereplői
meglehetősen formálisan érintkeznek egymással.
Az üzletfelek általában a vezetéknevükön
és címük megnevezésével szólítják egymást
és magázódnak. A találkozókat általában
a 24 órás rendszerben adják meg,
pl. fünfzehn Uhr \15 óra).
t
Hasznosk|fe]ezesek
Tanuld meg 3alábbi mondatokat, majd
ellenőrizd tudásod!
Können wr uns
morgen treffen?
könen vír unsz morgen
trefen
Mitwem?
mit vém
Wann sind Sie fei?
ván zind zí fá j
Es tut mir leid, U
bin beschaftigt.
esz tút mir lájd, ih bín
beseftigt
Wie war's mit
Donnerstag?
ví vér esz mjl
donersztág
Találkozhatunk
holnap?
Kivel :
Sajnálom,
elfoglaltságom van.
És mit szólna
a csütörtököz?
Das passt mir gut. Az megfelel.
dász pászt mir gút
Guten Tag. lch hahe
einen Terntn.
Gúten tág.ih bábe ájne
ternún
J napot kwánok. Egy
megbeszélésre jöttem.
Mit wem, hitte?
mit vém, bite
Kihez, krem?
vilkomen
Üdvözlöm
:l Dieter Frenger.
nt díter frenger
Der Fengerhez.
I DŐKI FEJEZÉSEK 3 3
Gyakoro]!
Kapcsolódj be a beszélgetésbe! Takard le a jobb oldali szövegoszlopot és
válaszolj németül ! Ellenőrzd le a válaszaidat, és ha szükséges, ismételd
meg a gyakorlatot!
Sehr gut. Um wieviel
Uhr?
zér gút. um vífl úr
Rendben. Hány órára?
Können wir uns am
Donnerstag trefen?
köncn NMunsz ám
donersztág trefen
Találkozhatunk
csütörtökön?
Mondd, hogy „Sajnos
elfoglaltságom van'".
Wann sind Sie frei?
ván zind zí fáj
Mikor ér rá?
Mondd, hogy „Kedd
délután".
Das passt mir gut.
dász pászt núr gút
Nekem megelel.
Kérdezdmeg,
hánykor.
Umsechzehn Ubr,
wenn es lhnen passt.
um zekszcén ú ven
esz ínen pászt
16 órakor, ha az
megfelel Önnek.
Mondja: „Nekem
megfelel".
Um fnfzehn Uhr,
aher ich hin etwas
verspltet.
um fünfcén úr, áber ib
bin etvász ferspétet
Tizenöt órára, de egy
kicsit elkéstem.
Es tut mir leid, ich
hin heschaftgt.
esz túl n lájd, i hbín
beseftigt
Dienstag Nachmittag.
dínsztág náhmi t ág
Um wieviel Uhr?
Vvífűr
Das passt mir gut.
dász pászt m gút
Kein Prohlem. Setzen
Sie sich, hitte.
kájn problém. zecen zí
zih, hite
Semmi baj. Kérem,
foglaljon helyet.
3 4 3. HÉT
Mondd németül:
„Sajnálom".
(32-33. o.)
Hogy mondod
németül: „Szeretnék
egy időpontot
kéri."? (32-33. o.)
Kérdezd meg
németül: „Kihez?"
(32-33. o.)
Am Telefon
Telefonálás
Segélyhíó számok Németországban: Polizei
(rendőrség) 110; Feuerwehr (tűzoltók) 112;
Rettungsdienst (mentők) 192 22. Belfldi
tudakozó 118 3, külfldi tudakozó 118 34,
118 37 az angolul beszélő szolgálat.
Párosítsd és ismételd!
Társítsd a számmal jelölt tárgyakat a német
szavakhoz!
das Ladegerat
dász ládegerél
2 das Telefon
dász telefon
3 der
Anrulbeantworter
der
ánrűfbeántvorter
4 die Kopfhörer
di kopfhőrer
5 das Handy
dász hendi
6 die Telefnkarte
di telefónkáre
Hallo. Elke Ruhin am
Apparat.
háló. el.e rubin ám
ápárát
Halló. ln Elke Rubin.
Goten Tag. lch
möchte bitte Peter
Harnisch sprechen.
gűten tág. ih möhte bite
péler hárnis sprehen
Jónapot kíánok. Perer
Harisch-sal szerernék
beszélni.
Mit wemspreche ich?
mit vém sprehe ih
Kivel beszélek?
¯
I DÖKI FEJEZÉSEK 3 5
Hasznos kifejezések
Tanuld meg a kifejezéseket! Teszteld magad a borítófül segítségével!
lch möchte ein R­
Gesprach.
ih möhte ájn R-gespreh
R-beszélgerésr
szerelnék.
Mit Norbert Lorenz
von der Druckerei
K
nickmann.
mit norbert lorcnc fon
dcr drukerá j knikmán
Norbert Lorenz-cel a
Knickmann Nyomdából.
Rita Wolberrel
szeretnék beszélni.
Hagyhatok üzenetet?
Sajnálom, téves
számol hévram.
Es tut mir leid. Es ist
besetzt.
esz tút mir lájd. esz iszt
bezect
Sajnálom. Foglalt a
vonala.
lch möchte eiuen
Amtsanschluss.
ih möhte ájnen
ámtsanslusz.
lch möchte mit Rita
Wolbert sprechea.
i möhte mit Rita
Wolben sprehen.
Kann ich eine
Nachricht
hinterlassen?
kan ih ájne náhriht
binterlászn
Es tut mir leid, ich
habe micb verwahlt.
ezs tut UJájt, Uhabe
mih fervlt
Wörden Sie ihn
bitten, mich
aazurufen?
vürden zí ín biten, mih
áncurúfen
Megnwndaná neki,
hogy híjon vissza?
3 6 3. HÉT
Antworten
V6laszok
Takard le a boótófüJJel !
Scokös ek
sechzehn
zehcén
Í neununddreilig
najnunddrájszih
3 dreiundfünfzig
drájundfünfib
4 vierundsiebzig
fundzibcih
5 neunundneunzig
najnundnajncih
6 einundvierzig
ájnundfcih
Szeretnék . . .
möchten
möhten
2 möchte
möht
3 möcbten
möhten
4 möchtest
möhteszl
5 möchte
möhte
6 möct
möhte
L
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Számold k a követ·
kező összegeket,
és mondd hangosan
németül! Ellenőrizd
a válaszaidat!
1 10 + 6 = ?
2 14 + 25 = ?
3 66- 13 = ?
4 40 + 34 = ?
s 90 + 9 = ?
6 46 - 5 = ?
Szeretnék . . .
Egészítsd ki
a mondatokat
a mögen (szeretn[
ige megfelelő
alakjával!
Sie
einen Kaffe?
Telefonálás
Hogy mondod a számmal
jelölt tárgyakat németül?
2 Sie (egyesszám) in űrlaub fahren.
3 Wir einen d%für drei Personen.
4 Du ein Bier.
5 lch
6 Er
Bonbons.
Obst.
I DŐKI FEJEZÉSEK 3· 7
fi lhallgat6,
..M
Mikor?
Mit jelentenek a következő mondatk?
1habe eioen Termin am Montg, den
zwanzigsten Mai.
2 Mein Geburtstag ist im September.
3 Ich arbeite freitags.
4 Sie arbeiten nicht im August.
Idő
Mondd a következő időpontokat németl!
Antworten
Válaszok
Takard le a borítófüllel !
Telefonálás
das Handy
dász hendi
2 der
Anrufbeantworter
der
ánrúfbeántvorter
3 die Telefokarte
di telefnkárte
4 das Telefon
dász telefón
5 die Koplbörer
di kopfőrer
Mikor?
l Május 20-án
hétn van egy
megbeszélt
időpontom.
2 A születésnapom
szeptemberben
van.
3 Pén1ekenké111
dolgozom.
4 Nemdolgoznak
augusztusban.
Idő
ein Uhr
ájn úr
2 fünf nach eins
fünf náh ájnsz
3 zwanzig Minuten
nc eins
cváncig minúten
náh ájnsz
4 halb zwei
hálb cváj
2 Viertel nach eins
fírtl náh ájnsz
6 zehn Minuten vor
zwei (Uhr)
f minúten náh
cváj úr
3 8 4. HÉT
r-+-|-,.:-.
Számolj el tízesével
százig!
(10-11.o, 30-31. o.)
Kérdezdmeg: „Hány
óm?" (32-33.o.)
Am
Fahrkartenschalter
Jegyvásárlás
Mondd, hogy „Fél
kenő". (30-31.o.)
A német vonatokon a négy éven aluli gyerekek
ingyen utaznak, 4és 1 év között féláron. Más
kedvezmények is igénybe vehetők - pl.
nyugdíjasoknak, csoportoknak vagy hétvégén
utazóknak.
L¸ ...·..
Tanuld meg a következő szavakat, majdellenőrizd
tudásodat!
der Bahnhof pályaudvar
der bánhóf
der Zug vonat
der cúg
der Fahrplan mene1rend
der fárplán
die FaJrkarte menelegy
di fárkárte
eine einfache egyirányú menelegy
Fahrkarte
ájne ájnfáhe fárkárte
eine Rückfahrkarte oda-vissza menerjegy
ájne rtkárkárt
erste/zweite Klasse elsőásodoszrály
erszte/cvájte klásze
Zwei Fahrkarten nach
Berlin, hitte.
cváj fárkárten náh
berín, bite
Kél jegyei kérek
Berlinbe.

..,
'
� '
Rückfahrkarten?
rükfárkárten
Oda-vissza?
der B

hnsteig
der bánstájg
peron
Der Bahnof ist
überfüllt.
der bánhóf iszt überflt
A pálya11dmr zsúfo/1.
Ja. Muss ich die Sitzc
reservieren?
já. musz ih O zice
rezervfren
Igen. Kell lielyjegye1
vennem?
¾
UTAZÁS 3 9
u...-«...t-,-.-.-.
Tanuld meg a következő mondatokat, majd teszteld magad a borítófl
segítségével!
Der Zug hat zehn
'
Minuten Verspatung. �
der cúg hát cén minúten
ferspémng
A vonar 1ízperei késik.
der Fahrgast
der fárgászt
utas
Melyik vágányról
indul a lipcsei vonat?
Háromoda-vissza
jegyet kérek
Hambugba.
Nein. Vierúg Euro,
bitte.
nájn. frcig ajró, bite
Nem. 40 euró/ kérek.
Men11yibe keriil egy
jegy Kölnbe?
Fize1'1e1ek
bankárryával?
Á
t kell szál/11om?
Melyik vágá11yról
indul a vonat?
Van11ak
kedvezmények?
Mikor indul a drezdai
vonat?
Was kostct eine
Fahrkarte nach Köln?
vász kosztet ájne
fárkárte náh köln
1Dich mit
Kreditkarte zahlen?
kán ih mit kreditkárte
cálen
Muss ich umsteigen?
musz ih umslájgen
Von wclchem
Balmsteig föhrt der
Zug ab?
fnvelhem bánstájg
frt der cúg áb
Gibt es
Ermalligungen?
gibt esz ermészigungen
Wann föhrt der Zug
nacb Dresden ab?
ván fn der cúg £8
drézdenáb
Kulturális tudnivaló
A legtöbb állomáson jegyváltó­
automalák (Fahrkartenautomaten)
üzemelnek. Ha sietsz, a vonaton is
váltatszmenetjegyet, ott azonban
nem érvényesítheted a kedvez­
ményeket.
Nehmen Sic
Kreditkarten?
Némenzí kreditkárten
Bankkárryával
jize/1e1ek?
Ja. Der Zug fbrt auf
Bahnsteig zehn ab.
já.der cúg fen áuf
bánstájg cén áb
lge11. A vo11a1 a tízes
peronról indul.
4 0 4. HÉT
Bemelegítés
Hogy van a ,.vonat"
németül? (3839. o.)
Hogy kérdezed:
„Melyik vágányról
indul a vonat?"
(38-39. o.)
Kérdezd meg: „Mikor
érsz rá?" (32-33. o.)
Gehen: menni
Gehen und
nehmen
„Menni " és " venni "
A gehen (menni) és nehmen (venni) igék
számos hasznos kifejezés részeként nagyon
gyakran előfordulnak a német nyelvben.
A magyartól gyakran eltérően használják őket,
így érdemes az egyeo kifezéseket külön
megtanulni.
Olvasd fel a gehen (menni) ige különböző alakjait hangosan! A borító
f
til
használatával teszteld tudásod, majd ha már elég magabiztos vagy,
gyakorold a lenti példamondatokat!
ich gebe megyek
ih gée
du gehst mész
du gészt
er/siecs geht megy
er/zíesz/gét
wir geben megyünk
vír gén
ihr geht mentek
ír gét
s.e geben/Sie gebcn ők/Önök mennek, Ön
zí géen H
Wo gehen Sie bin? Ho1•á megy (Ön)?
vo géen zí hin
Ich gche ins Kino. Moziba megyek.
ih gée insz kinő
Wie geht es Ihnen?
Hogy van?
vf gét esz í nen
---
º°
Ic gehe zum
Brandenburger Tor.
i b gée cum
brándenburger tór
A Brndenburgi
kapuhoz megyk.
Nyelvi tudnivBó A németben -
a magyartól eltérően - a gehen (menni)
igét konkrét jelentésében elsősorban
„gyalog menni" értelemben használják.
A magyar „Mivel mész Hamburgba?",
„Autóval megyek" típusú mondatokban
a fhrcn (utazni) ige alakjai szerepelnek:
„Wie föhrst du nach Hamburg?'',
„lch fhre mit dem Auto".
-
UTAZÁS 4 1
Nehmen: venni
Olva�d fel a nehmen (venni) ige különböző alakjait hangosan, majd
gyakorold a lenti példamondatokat! Használd a borítófül et tudásod
ellenőrzésére!
lch nehme die
Strnleobahn jeden Tag.
ih néme di strászenbán
jédcn tág
Minden nap villamossal
megyek.
Gyakorolj!
veszek
veszel
vesz
veszünk
vesztek
vesznek/Ön vesz
Nem akarok taxiba
szállni.
Menjen be az első
utcán balr.
ő a szan•assiiltet kéri.
ich nehme
ih néme
du nimmst
du nimszt
er/sie/es nimmt
er/zíesz nimt
wir nehmen
ví némen
ibr nehmt
ír némi
sie nehmen/Sie
nehmen
7némen
1möchte kein Taxi
nehmen.
i möhte kájn tákszi
némen
Nehmen Sie die erste
Stralle links.
némeo zí di erszte
strásze linksz
Er nimmt den
Rehbraten.
er nimt dén rébrátcn
Takard le a jobb oldali szövegrészt, és egészítsd L a dialógust németül!
Wo geben Sie hin?
vo géen zf hin
Hová megy?
Mondd:
„A pályaudvarra
megyek".
Möchten Sic die
U-Bahn nehmen?
möhten zÍ di úbán
némen
Metrval szereme
menni?
Mondd: „Nem, buszra
akarok szállni".
kh gebe zum
Bahnhof.
Úgée cum bánhóf
Nein, ich will den
Bus nehmen.
nájn, ih vil dén busz
némen
4 2 4. HÉT
r-+-|-,.c-.
Kérdezd meg
németül: „Hova
mész"? (4041. o.)
Mondd:
„A pályaudvarra
megyek". (4041. o.)
Hogy van németül:
„gyümölcs", „sajt"?
(2425. o.)
Új szavak
Taxi, Bus
und Bahn
Tömegközlekedés
Németországban a nagyvárosokban metró
tr.s.,közlekedik. Sok helyen villamos­
s:-.i·--».s-,vagy helyi gyorsvasútvonalak
sr.s.,is vannak.
Á
ltalában az utazás
megkezdése előtt kell megváltani és
érvényesíteru a jegyeket.
Ismerkedj az alábbi szavakkal!
der Bus
der busz
der
Ü
berlandbus
der űberlándbusz
dcr Busbahnhof
der buszbánhóf
die Bushaltestelle
di buszháltestele
der Fahrpreis
der fárprájsz
das Taxi
dász tákszi
der Taxistand
der t ákszistánd
die U-Bahnstation
di úbánstáción
Zum Flughafen, bitte.
cum flógháfn, bite
A repülőtérre, legyen
szíves.
busz
távolsági busz
busz.pályaudvar
busvnegálló
menetjegyár
raxi
taxiállomás
metrómegálló
Jawohl, kein Problem.
jávól, kájn problém
Igenis, nem probléma.
Hi der Bus Nummer
hundertzwanzig hier?
helt der busz numer
hundertcváncig hfr
Megáll iu a százhúszas
busz?
Könnten Sie núch
hitte hier abseten?
könten zí mh hite hír
ábzecen
Ki tudna itt tenni,
kérem?
UTAZÁS 4 3
u...»c...t-,-.-.-.
Gyakorold a következő mondatokat, majd teszteld magad a borítófül
segítségével!


� `¨
¹ ¯
!
Szeretnék egy taxit
kéri a dómhoz.
Mikor indul a
következő busz?
Ich hitte ger ein Å
zumDom.
ih hete gern ájn tákszi
cum dóm
Wann föhrt der
nachste Bus?
ván frt der nékszte
busz
Hogyjutok Wie komme ich zum
a múzeumhoz? luseum?
1\ennyi ideig tart
az út?
Kérem, várjonmeg!
Kulturális tudnvaló Németországban
a taxikban mindig működik taxióra. Leinthetsz
ð utcán világító szabad jelzéssel közlekedő
taxit, vagy beszálhatsz egy
kocsiba a taxiállomáson,
illetve telefnon is ren­
delhetsz taxit. A számlát
flflé kerekítve illik
borravalót a a sofőrek.
Fahren Sie ín der
Nahe vom Museum
entlang?
Fáren zí in der née desz
muzéumsz entláng
A múzeum közelébe
megy?
Ja. Das kostet achtzig
Cent.
J á. dász kosztet áhcih
szent
Igen. 80 centbe kerül.
ví kome ih cum
muzéum
Wie lange dauert die
Fabrt?
ví lánge dáuert di fárt
Bitte warten Sie auf
núcb.
bite várten zí áuf D
, Hogymondod?
A pályaudvar
közelébe mész?
A buszpályaudvarra,
legyen szíes.
Mikor indul
a legközelebbi busz
Kielbe?
Können Sie mir sagen,
wann wir da sind?
Könen zí mir zágen,
ván vír dá zind
Szólna, amikor ott
vagyunk?
4 4 4 . £1
s-+-|-,.·-.
Hogy mondod:
„Nekem van „.m"?
(1415.o.)
Mondd németül:
„apám'', „lány­
testvérem", „szüleim".
(10-11.o., 12-13.o.)
Mondd: ,,Moziba
megyek". (40-41. o.)
Auf der Stra6e
Autóval
A német autópályák ,a«:cs.s»-»,gyorsak,
azonban újabban számos helyen 130 ·-.«.
sebességkorlátozás van életben.
Az autópályákat ·-·alapon nagy „A" betűvel
jelölik, a nemzetközi gyorsutaat zöld alapon
„E"-vel ,r.-«,...-.i:-..a főutakat fehér
táblán „B" -vel t«»+-..:-.i:-,
r.-c..:.+-...--:-.+.
Párosítsd o számozott alkatrészeket a bal oldali listán szereplő szavakkal,
majd teszteld magad!
der Kofferraum
der koferráum
2 dic Windschutz­
schcibe
di windsucsájbe
3 die Motorhaube
di motórháube
4 der Reifen
der rájfen
5 das Rad
dász rád
6 die Tür
di ttr
7 die Stollstangc
di stószstánge
8 dic Schcinwerfer
di sájnverfer
Kulturális tudnivaló Németországban
kötelezően magadnál kll tartanod
a kocsiban a jogosítványodat, a műszaki
papírokat és ð érvényes biztosítási papírokat.
x«.|-.-+-..:.ti..
die Einbahnstrallc
d ájnbánstrásze
egyirá1ylÍ utca
der Kreisverkehr
der krájszfrkér
körorgalom
Vorfahrt achten
fórfárt áhten
elsőbbségadás kötelező
UTAZÁS 4 5
u...-«....-,-.-.-.
Tanuld meg a következő mondatokat, majd teszteld tudásod a borítófül
segítségével!
c,...·..
Nem működik
a� indexlámpám.
Tele kérem.
Mein Blinker
funktioniert nicht.
májn blinker
fnkcionírt niht
Volltanken, hitte.
foltánken. bite
Tanuld meg az alábbi szavakat, md ellenőrizd magad!
Hog mondod?
Nem működik
a scbességváltóm.
Lapos ð egyik
gumim.
die Vorfahrtstralle
di fórfrtstrásze
főútvonal
benzin
dfzel
olaj
motor
sebességváltó
i11dexlámpa
lapos gumi
kipufogó
jogosívány
Einfahrt verboten
ájnfárt ferbóten
behajtani tilos
das Benzin
dász bencín
dcr Diesel
der dfzel
das
Ö
l
dász ől
der Motor
der motór
das Getriebe
dász getríbc
der Blinker
der blinker
cin Plaltcn
ájn pláten
der Auspuff
der áuszpuf
der Führerschein
der farersájn
Parken verboten
párken ferbóten
várakovli tilos
4 6 4. HÉT
a-:«c·:--
Válaszok
Takard le a borítófüllel!
2
3
4
s
xc.|-.-+-.
der Bus
der busz
das Taxi
dász tákszi
das Auto
dász áutó
das Fahrrad
dász fárrád
der Zug
der cúg
„Menni" é „,·enni"
gehe
gée
2 geht
gél
3 nehme
néme
4 gehen
géen
S nehmen
némen
6 gehen
géen
Wiederholung
Ös ll ca mc//ca
x«.|-.-+-.
Nevezd meg a következő közlekdési eszközöket
néme t ül!
„Menni" é „ Yenni"
Illeszd be a zárójelben lévő ige megflelő alakját
a mondatokba!
l lch zum Bahnhof. (gehen)
2 Wie es dir? (gehen)
3 lch _ den Rehbraten.
(nehmen)
4 Wir _ ins Kino.
(gehen)
S Sie die
erste Stra6e links.
(nehmen)
6 Wo _ Sie ln?
(gehen)
¡-,,·.·.-|.·
Du ·._Sie?
Haszáld a helyes
névmást!
Kávézóban vagy.
Kérde:d meg:
„Van
siteményiik?"
2 A barátodtól
kérdezed:
„Szeretnél egy
sört?"
3 Egy idegen
megszólít a céged
recepciójánál:
„Van időpontja?"
4 Buszon ülsz.
Kérdezd meg:
„Az álloms felé
megy?"
D Anyádtól
kérdezed, hová

Vonarjegyet vásárolsz egy pályaudvaron.
Egészítsd k a párbeszédet a magyar nyelví
instrukciók alapján németül válaszolva!
Kann ich llmen helfen?
Két jegyet szeretnék Berlinbe.
2 Rückfhrkarte oder einfacb?
Oda-vissza, kérem.
3 Bitte schön. Fünfzig Euro, bitte.
Mikor indul a vonat?
4 Um dreizehn Ubr zehn.
Melyik vágányról
indul a vonat?
S Bahnsteig sieben.
Nagyon köszönöm.
Viszontlátásra!
UTAZÁS 4 7
·»:««-:-.
Válaszok
Takard le a boótófUel!
Du vagSie?
Haben Sie
Kuchen?
háben zí kuhen
2 Möchtest du
ein Bier?
möhteszt du ájn
bír
3 Haben Sie
einen Termin?
háben zí ájnen
termín
4 Fahren Sie in
der Nühe vom
Bahnhof
entlang?
fáren z in dcr
née fom bánhóf
emláng
S Wo gehst du
hin?
vo gészt du hin
¡-,,·...-|..
Ich hatte gero zwei
Fahrkarten nach
Berlin.
ih hete gerncváj
fárkánen náh berlín
2 Riickfahrkarte,
hite.
rükkáne, bite
3 Wann fhr der
Zug ab?
v frt der cúg áb
4 Von wce
Babnsteig fbrt der
Zug ab?
fn velhembánstájg
f der cúg áb
5 Vielen Dank. Auf
Wiederselten.
flendánk. áuf
víderzén
4 8 5. HÉT
Bemelegítés _
Kérdezd meg
németül, hogy jutsz
el a múzeumba.
(42-43.o.)
Mondd, hogy „Buszra
akarok szállni" és
„Nem akarok taxivak
menni". (40-41.o.)
ln der Stadt
A városban
A legtöbb német városban még ma is van heti
egy piacnap, s a kis üzletek még mindig
virágoznak. Még a kis flvaknak is van
polg<írmestere és városházája. A parkolás
általában szabályozva van.
É
rdemes
megkeresni a kék parkolási övezeteket, ahol
meghatározott időn belül fizetés nélkül
parkolhatsz.
r.--..:.+-...+-:-|+
Párosítsd a számozott helyszí neket a bal oldali lista szavaival!
das Rathaus
dász rátbáusz
2 die Brücke
di brüke
3 die Kirche
di kirhe
4 der Parkplatz
der párkplác
5 das
6
7
Stadtzentrum
dász státcentrum
der Platz
der plác
die Kunstgalerie
di kunsztgalerí
8 das Museum
dász muzéum
I| szavak
@városháza
Ismerkedj a következő szavakkal!
die Tankstelle be11zi11ú1
di tánkstele
daVerkehrsbüro
dász ferkérszbüró
die Werkstatt
di verkstát
utazási iroda
szerelőműhely
das Schwi mmbad uswda
d svibád
die Bibliothek könyvtár
di biblioték
@művészeti galéria
KÖZLEKEDÉS 4 9
u..·--...t-,-.-.-.
Tanuld meg az alábbi mondatokat, majd teszteld magad a borítófl
segítségével!
Hasznos, amikor
a városban található
dolgok iránt érdek­
lődsz, az „çgibt" (van
vmi valahol) kifejezés.
Figyelj arra, hog
a németben bizonyos
elöljáró szavakat
(pl. ín ¯ba11/be11; zu ¯
/wzez/höz) gyakran
összevonunk a hatá­
rozott névelővel
(der/die/das) -
pl. in dem - ím,
zu dem-zum,
zu der- zur.
múzeum
Van a városban
művészeti galéria?
Messze van innen?
Van egy uszod
a hídnál.
Könyvtár nincs.
o·..c·-(,
Gibt es eine
Kunstgalerie in der
Stadt?
gibt esz ájne
kunsztgalerf in der
srátt
J das weit vonhier?
iszl dász vájt fn hír
E gibt eiu
Schwimmbad bei der
Brücke.
esz gibt ájn svimbád
báj der brükc
Es gibt keine
Bibliothek.
esz gibt ká j ne
biblioték
Kapcsolódj be a beszélgetésbe! Takard le a jobb
oldali szövegrészt a borítófülJel, és egészítsd ki
·a dialógust németül' Ellenőrizd a válaszaidat, és
szükség esetén ismételd meg a gyakorlatot!
Kann ich llmen
helfen?
kán ih ínen helfn
Segíthetek?
Kérdezd meg. hogy
van-e a városban
könyvtár.
Nein, aber es gibt ein
Museum.
nájn, áber esz gibt ájn
muzéum
Nincs, de van egy
múzeum.
Kérdezd meg: „Hogy -
jutok el Umúzeumba"?
Gibt es in der Stadt
eine Bibliothek?
gibt esz í der státt
ájne biblioték
Wie komme ich 7
Muscmn?
ví kome ih cum
muzéu
E ist dort. Vielen Dank.
esz iszt dort fen dánk
Ouvan.
Mondd: „Köszönöm
szépen".
5 0 5 . £1
r-+-|-,.c-.
Hogy mondod:
„a pál yaudvar
közelében"?
(42-3. o.)
Mondd: „ első utca
balra". (42-3.o.)
Kérdezd meg
németül: ,,Hová
mész?" (401.o)
Die
Wegbeschreibung
Útbaigazítás
A németben a ,-s--,~.»»)igét használjuk.
ha gyalog megyünk valahova, és a t.s·--
(wavii) igét, ha autóval közlekedünk. Tehát
a ,,Me11je11 balra" kifejezés frtása o-s--
s.--..sln, ha gyalog van ü illletó, és
r.s---s.--..s|.-...ha autóval.
u...-«...t-,-.-.-.
die Bibliothek
d biblioték
könyvtár
Tanuld meg az alábbi kifejezéseket, majd
ellenőrizd tudásodat!
Gchcn Sic nach Menjen balro/jobbra
links/rccbts
Géen zí náh
linksz/rhc
auf dcr linken
Seiterechten Seite
áuf der linken
zájte/rehten sájte
a bal olalonobb
oldalon
geradeaus egyenesen
gerádcáusz
Wie komme ich zum
Schwimmbad?
ví kome ih cum
svimbád
Hognjutok
az usZhoz?
die erste (Straflc) az első utca balra
links
di crztc strásze linksz
Van it egy étterem a
városban?
Ja, BBahnhof.
já. á báf
Igen, a pályaudvamál.
Geben Sie B
Hauptplatz nach UQ.
Géen zí ám háuptplác
náh linksz.
Menen afőtémél balra.
Wie komme icb zum
Bahnbof?
ví kome i cum bánhóf
Hogyan jmok az
állomáshoz?
KÖZLEKEDÉS 5 1
Új szavak
Tanuld meg 3alábbi szavakat. és ellenőrizd magad a borítófül segítségével!
!ch habe mich verlaufn.
lh hábe mih ferláufen
Eltél'edtem.
Geben Sie Bder
Ampe|nacb l.
géen zí á der ámpel
náh linksz
Menjen C lámpánál
balra.
közlekedési lámpa
sarok
mcatír
főlÍt
C utca végén
várostérkép
Wir sind hier.
Yír zind hír
JH vagyunk.
I e weit?
iszt esz vájt
1\essze van?
feülár6
szemben
die Ampcl
di ámpel
die Eckc
di eke
die StraRe
di strásze
die Hauptstralle
di háuptstrásze
am Ende dcr Stralle
ám ende der strásze
der Stadtplan
der státtplán
die
Ü
berfübrung
di íberfúrung
gegenübcr
gégenúber
Hogy mondo?
A múzeummal
szemben van.
Tz perc busszal.
Nein. Eist fr
Minuten zu Fs .
nájn, esl iszt fünf
minúcen cu fusz
Nem, öt perc gyalog.
5 2 5 . HÉT
Sorold fel a hét
napjait németül!
(28-29. o.)
Hogy mondod: „hat
órakor"? (3031. o.)
Kérdezd meg: „Hány
óra?" (3031. o.)
I¸szavak
Die Besichtigung
Látnivalók
A múzeumok általában egész nap nyitva
vannak, de kisebb településeken
korlátozottabb a nyitva tartásuk,
vasárnaponként gyakran zárva vannak.
Hetente egyszer, általában szerdán vagy
csütörtökön, a nagy múzeumok késő estig
várják a látogatókat, hétfőn és ünnepnapokon
azonban zárva vannak.
Tanud meg ðalábbi szavakat, majd teszteld tudásodat!
der Führer kalauz. vezetl,
der fúrer ismerető
die Eintrittskarte belépőegy
di ájntricckárte
die
Ö
fmmgszeiten nyitva tartá
di öfnungszcájten
der Feiertag
der fájertág
die Erma6igung
di ermészigung
ünnepnap
kény
die Führung
di frung
idegenvezetés
� KuÍturális tudnivaló Németországban a karácsonyon és
a húsvéton kíül számos más vallási ünneppel találkozhatunk ¨
pl. pünkösd hétf, áldozócsütörtök. Németország nemzeti ünnepe az
Ú
jraegyesítés napja, október 3.
Á
llamonként változó helyí ünnepnapok is
léteznek.
Sind Sie heute
Nachmittag geöffnet?
zind zí hajte náhmítág
geöfnet
Nyitva vannak ma
délután?
Ja, aber wir schlie8en
um sechzehn Uhr.
Já. áber vír slíszen um
zehcén úr
Igen, de tizenhat órakor
zárunk.
Gibt e Zugang für
Rollstuhlfahrer?
Gibt esz cúgáng für
rolstúlfárer
Van kerekesszékeseknek
bejárat•
KÖZLEKEDÉS 5 3
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ðalábbi mondatokat, majd ellenőrizd tudásodat!
Öfnungzeien:
ÛI ¨fr 1ì 18 Uhr
o8 ªo0 !¡ T0UÞl
„ ¯ •�
��
Gyakorol!
Mikor nyitnak/zárak?
Hol vannak
a mosdók?
Van
kerekesszékeseknek
bejárat?
Wann
öffnen/schlieflen Sie?
Ván öfnen/slíszen zí?
Wo sind die
Toiletten?
Vo zind di toáleten
Gibt es Zugang für
Rollstuhlfhrer?
Gibt esz cúgáng für
rolstúlfárer
Takard le a jobb oldali szövegrészt, és egészítsd ki a párbeszédet néme t ül!
Igen, ott afra V egy
l
i.
Das Museum ist
geschlossen.
dász muzéum iszt
gesloszen
A múzeum zárva van.
Kérdezdmeg: „Hétőn
nyitva vannak"?
Ja, aber wir
schliellen früh.
já, áber vír slíszen f
Igen, de korán zárunk.
Kérdezze meg,
hánykor.
Danke, ich hitte ger
vier Eintrittskarten.
dánke, ih hete gen f
ájntrícckárten
Köszönöm. Kérnék
szépen négy
belépőjegyet.
Sind Sie am Montag
geöfnet?
zind zí ám móntág
geöfnet
Umwieviel Uhr?
um víf ú
Bitte sehr, und der
Führer ist gratis.
Bite zér und der frer
iszt grátisz
Tessék kérn� G
ismertetőpedig
ingyenes.
5 4 5. H ÉT
Bemelegítés
Mondd németül:
„Pontos vagy".
(14-15.o.)
Hogy van németül
a ,jegy"? (38-39. o.)
Mondd németül:
,,Múzeumba megyek"
(4041. o.)
Ú
j szavak
lm Flughafen
A re¡u/őlcren
Bá a repülőtéri környezetben általában
minden fel van tüntetve angolul is.
olykor hasznos. ha németül is meg tudunk
kérdezni biznyos dolgokat. Jó, ba érkezéskor
van nálad néhány 1 eurós pénzérme, ugyanis
a poggyászkocsikal ezzel tudod igénybe
vCnni.
Nézd át a következő szavalat, majd teszteld magad a borító fül segítségével!
dic Gepickausgabe poggyászkiadás
di gepckkáuszgábe
der Abflug indulás
der ábflúg
dic Ankunft érkezés
die ánkunft
der Zoli vámvizgálat
der col
die Passkonlrolle útlevélvizgálat
di pászkontrole
da Terminal terminál
dáz terminál
der Flugsteig kapu
dcr flúgscájg
die Flugnummer járatszám
di fúgnumer
Hasznos kifejezések
Von welchem
Flugteig geht der
Flug 23"
fon vclhcm flúgstájg
géc der flúg
drájundcváncig
Melyik kapur6/ indul
a 23-asjúrat?
Tanuld meg az alábbi mondatokat, majd ellenőrizd tudásod a borítófül
segítségével!
Gcht dcr Flug nach
Hannover 1ünktlich
ab?
gét der flúg náh
hánóvcr pünktlih áb
Pontosanfog i11duili
a hannoveri járat?
lch kann mein
Nem találom
Gepick nicht finden.
a csomagomat.
ih kán májn gepekk
niht finden
KÖZLEKEDÉS 5 5
Gyakorolj!
Kapcsolódj b a dialógusba! Olvasd el a bal oldali német szövegrészt, majd
a magyar nyelvű instriókat követve vál aszolj németül! Teszteld magad
a jobb oldali váaszok lerkaásával !
Guten Abend. Kann
icb Ihnen helren?
gúten áOnd. Ká ih
ínen helfn
Jó estét! Segíthetek?
Kérzmeg, hogy
a kölni járat pontosan
indul-e.
Ja.

Igen.
Kérdezd meg, hogy
melyik kaput61 i11d11/
a járat.
Párosítsd és ismételd!
Geht der Flug nach
Köln pünktlich ab?
gé1 der flúg náh köln
pUnktlih :b
Von welchem
Flugsteig geht er ab?
fn velhem flúgstájg
gél er áb
Pársítsd a számozott tat a jobb oldali német szólistához!
die Bordkarte
di bráte
der
Abfertigungsschalter
der ábfertigungszs'lter
das Flugticket
dász flúgtikt
4 der Pass
der pász
5 der Koner
der kofer
6 das Handgepack
dász hándgepek
der Koílerkuli
der koferkulí
5 6 5 . HÉT
Antworten
Válaszok
³2le a borítófüllel !
Helyek, épületek
das Museum
dász muzéum
2 das Rathaus
dász rátháusz
3 die Brücke
O brükc
4 die Kunstgalerie
di kunsztgalerí
5 der Parkplatz
der párkplác
6 der Oom
der dóm
7 der Platz
der plác
Autóalkatrészek
1 die
Windscheibe
di vindsájbe
2 der Blinkcr
der blinker
3 die Motorhaube
di motórháubc
4 der Reifen
der rájfn
D die Tür
di tr
6 die Stollstange
di stószstánge
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Helyek, épületek
Nevezd meg a képeken láthatóhelyszíneket
néme t ül!
(mtízeum @városház @híd
Qgaléria
(d6m
@té·
Autóalkatrészek
Nevezd meg 3alábbi
autóalkatrészeket
németül!
{aut6gumi
Kérdések
Talák a következőváaszokhoz illő német
kérdtseket!
J. Der Bus JBUacbt Ub ab.
2. Kaffee, das machi zwei Euro fnfig.
3. Nein, ich möchte keinen Wein.
4. Oer Zug f von Bahnsteig fünf ab.
S. Wir fahren nach Leipzig.
6. cin, es isi drei Minuten zu F.
Ich
_Deutsche(r).
2 Wir mit
dem Bus.
3 Sie (ó
na ch
Dresden.
4 Er _drei
Töchter.
D du Tee?
6 Wic viele
Kindcr Sie?
7 Wo _ die
Toiletten?
Antworten
Válaszok
Tad le a borítófüllel!
Kérdések
Wann föbrt der
Bus ab?
ván frder busz
áb
2 Was kostet der
Kaffee?
vász kosztet der
káfé
3 Möcbten Sie
Wein?
möhten Z1 vájn
4 Von welchem
Bahnstcig führt
der Zug ab?
fn velhem
bánstájg fert der
cúg áb
s Wo fahren Sie
hin?
vo fren zí h
6 lst es weit?
iszt esz vájt
Igék
bin
bin
2 fahren
fáren
3 führt
fert
4 hat
hát
5 möchtest
möhteszt
6 haben
háben
7 sind
zind
5 8 6. HÉT
r-+-|-,.:..
Hogy kérdezed
néme t ül: „Elfogadnak
bak tyát?'"
(38-39.o.)
Kérez meg:
„Mennyibe kerül ez?'"
(18-19.o)
Hogyan kérdezed:
„Van a gyerekei?"
(12-13.o.)
Die Zimmer­
reservierung
Szobafoglalás
A szálláshelyek különböző fajláit találhatjuk
meg Németországban: d u«:-|(s:lloda)
egytől ötcsillagosig osztályozva: +.-r--..«-
vagy +--o..:sct.melyek a hagyományos
fogadónak felelnek meg; és magánszállások.
a táblákon z.-+--t.-.vag
r--++--..++-.flirattal hirdetve.
n...-c...t-,-.-.-.
Gyaorold az alábbi mondatokat,majd a német szövegrész letakarásával
ellenőrizd tudásodat!
Ist das Frühstück
inbcgriffcn?
iszt dász frústük
inbegrifen
Sind Tiere
zugelassen?
zind tíre cúgelászen
Haben Sic
Zimmerservice?
háben zí cimerszervísz
Wann muss ich das
Zimmer frcimachen?
ván musz ih dász
címer frájmáhen
Haben Sie noch
Zimmer frci?
hábcn zí noh cimer frj
Va11 még s:abad
swbájuk?
A reggeli benne van az
árban?
Á
llatokat bee11ged1ek?
Van szobai
kiswlgálás?
Meddig kel/
elhagynom a szobát?
Ja, ein Doppelzimmer.
já, ájn dopelcimer
lge11, egy kétágyas
swba.
Haben Sie
Kinderbett?
háben zí kinderbet
Vin gyerekágyuk?
SZÁLLÁS 5 9
J...·..
Nézd át a következó szavakat. majd t le a német részt és teszteld
magadat!
/égko11dicio11áló die Klimaanlage
di klímáánláge
s:ba das Zimmer
dász címer
es swba das Einzelzimmer
dász ájncelcimer
kétágyas swba das Doppelzimmer
dász dopelcimer
die zwei Einzelbctten
Hat das Zimmer Blick
auf den Park?
két szimpla ágy
di cváj áincelbeten
hát dász cimer blikk auf
dén párk
firdőswba das Badezimmer
dász bádecimer
A swba aklaka
a parkra né:?
Hogmondo?
Van egá@
szobájuk?
Vaa szobának
erkélye?
Me1111yi ideig
szereflének maradni?
zuhanyzó die Duschc
di duse
reggeli das F-ühstück
dász f(stük
kulcs der Schlüssel
der slüszel
erkély der Balkon
der bálkón
� Kulturális tudnivaló A legtöbb -bár nem
mindegyik - szállodában és fgadóban a reggel!
benne foglaltatik a szoba árában, vannak helyek
azonban, ahol külön fizetni kell érte. A reggeli
általában „Fhstücksbüffet" (svédasztalos reggeli).
ahol találhatsz müzliféleségeket, kenyeret,
felvágottakat, sajtol, dzsemet, gyümölcslevet, valami nt
kávét vagy teát.
Drei Nachtc.
dráj nehte
Hároméjszakát.
Re11dbe11. /11 111 a
kulcsuk.
6 0 6. HÉT
r-+-:-,.c-.
Hogy mondod: „n
itt . . ", ,,Jtt nincs . . . "
(48-9.o.)
Hogy mondod
némeDl.`´Van
foglalásuk?"
(20-21.o.)
lm Hotel
A szállodában
Bár a nagyobb szállodákban a szobákhoz
midenhol tartozik külön főszoba, van még
néhány panzió és vendégház, ahol a közös
frdőszobán kell osztozni. A á általában
a szobára és nem a személyek számára
vonatkoznak. így egy család számára a közös
szobában szállás lehet a legolcsóbb
megoldás.
r.-«..:.+-...--:-.+.
Párosítsd a sz111odai szoba számmal jelölt tárgyait a baloldali német szólista
szavaival!
1 der Nachttisch
der náhttis
2 die Lampe
di lámpe
3 dic Musikanlage
di muzíáláge
4 die Vorhange
G frhenge
5 die Couch
di káucs
6 das Kopfissen
d85z kopfszen
7 das Kissen
dász kszen
8 das Bett
dász bct
9 die Tagcsdcckc
di 1ágcszdckc
10 die Dccke
di deke
éj eliszekrény
�ágytakaró
Kulturális tudnivaló A szállodai 8széles
körű ingadozást mutatnak. A nyári és té i
üdülőhelyeken szezon idején jóval magasabbak
az árak, akárcsak egyes városok különböző vásár•i
és fesztiválai alatt. mint pl. Frakfni Könyvvásár,
Berlini Filmfesztivál. kölni kevál , Hannover
SzámítJstechnikai Vásár (CEBIT) vagy a október
müncheni sörfesztivál.
x
S7AL\AS 6 1
u...-«...t-,-.-.-.

Tanuld meg a követező mondatokat, majd teszteld magad a német rész
letval!
A szoba túl
meleg.
Ní1cse11ektörülkök.
Szappanra van
szikségem.
A zuhany nem
működik.
A lift D33[
Kaon ich llmcn
helfen?
Kán ih ínen helfen
Segíthetek?
Mondd: "Takaróra van
szükségem"
Das
Zimmermadchen
wir sie bringen.
Dász cimermédhen
vird zf bringen
A szobalány majd
visz egyet.
Mond hogy
a televíti6nem
működik.
Das Zimmer ii zu
warm/kalt.
dász cimer iszt cú
várm/kált
Es gi bt keine
Handtücher.
esz gibt kájne
hándtüher
lch brauche Seife.
ih bráuhe zájfe
Die Duschc
funklioniert nicbt.
di duse funkcionírt
niht
Oer Fahrstuhl ist
kapuit.
der fárstúl iszt káput
lelt brauche Decken.
ih bráuhe deken
Und das Fernseher
ist kaputt.
und dász fernzéer i szt
káput
5 2 6. HÉT
Bemelegítés
Kérdezd meg németül:
„Segíthetek?"
(47. o.)
Hogy van néme t ül
a ,,zuhanyozó"?
(5859.o.)
Mondd németül:
„Törülkzőkre van
szükségem".
(6(61.o.)
Beim Camping
A kempingben
A kempingezésnek Németországban régi
hagyományai vannak. Az egész ország
területén számtalan kempinget találhatunk.
melyek magas színvonalú, jól felszerelt
szálláshelyek mosdókkal, konyhával, bolttal.
étteremmel. olykor még úszómedencével is
ellátva. A turistainfrmációk felvilágosítást
tudnak nyújtani a régiójukban található
kempingekről.
Hasznoskife¡ezések
Der Campingplatz isi
ruhig.
Tanuld meg az alábbi mondatokat, md
ellenőrizd magad a német rész letakarásával!
Kann ich ein
Fahrrad ausleihen?
Kán ih ájnen frrád
áuszlájcn
Isi das Wasser
lrinkbar?
Iszt dász vászer
trinkbár
Sind Lagerfeuer
erlaubl?
Zind lágcrfajcr erláubt
Radios sind verbolen.
Rádiósz zind ferbóten
Kölcsönöz.hetek egy
biciklit?
lhoró a víz?
Szabad táortüzet
rakni?
Rádió működtetése
tilos.
das
Ü
berzell
dász íibcrcelt
--
sátorponyva
Ich brauche einen
Platz für zwei Tage.
ih bráuhe éjnen plác für
cváj táge
Két napra szeremék
sátorhelyet.
Es gibl einen beint
Schwimmbad.
esz gibt ájnen µ
svimbád
Va11 egy Ç
úszómede1ce mellett.
der kempingplác iszt rúig
A kemping csöndes.
das
Campingplatzbüro
dász kempingplácbüró
kingiroda
Wieviel koslel Cfiir
einen Wohnwagen?
vífkosztet esz f
ájnen vónvágen
Mennyibe kerül a lrely
/akókocsiknak?
BZALLAB 5 3
Új szavak
Tanuld meg 3alábbi szt, és ellenőrizd magad a boritófiil segítségével'
Hog mondod?
Négy napra szeremék
helyet.
Tudok sátat bérelni?
Hol van egy
elektromos
csatlakozó?
dje Toiletten
di toáleten
mosdók
¬ der Hering
der héring
sátorövek
Fünfzig Euro, einen
Tag im voraus.
fünfcig ajró. ájnen tág
im fóráusz
50euró, egy nappal
előrefizetve.
sátor
lakókocsi
/akómobil
kemping
sátorhely
tábortú:
ivóvíz
szemét
zuhanyozók
kempi11ggá:
lálótsák
feljlató matrac
sároralj
Kann ich einen Grill
oeten?
kán i hájnen gril míten
Kölcsö11öz}ietek egy
grillsiítőt?
das Zcll
dász celt
der Wohnwagen
der vónvágcn
das Wohnmobil
dász vónmobíl
der Campingplatz
der kempingplác
der Platz
der plác
das Lagerfeuer
dász lágerfjcr
das Trinkwasser
dász trinkvászer
dcr Abfall
der ábfáll
die Duschen
di dusen
das Campinggas
dász kcmpinggász
der Schlafsack
der sláfák
die Luflmatrze
di luftmátráce
der Zellboden
der celtbóden
Ja, aber Sie müssen
cine Kaution
hinterlegen.
já. áber zí müszcn ájne
káución hintcrlégen
lge1, dc kauciót kell
letennie.
6 4 6. H ÉT
-+-|-c-
1
Hogy mondod
németül: „forró",
„hideg"? (60-61.o.)
Hogy van németül
a „szoba'', „ágy'',
„párna"? (6061. o.)
c,.·.·..
Beschreibungen
Leírások
Az egyszerű leíró mondatok szerkezete a né­
metben a következő: n..z.+---..:..|:
(A szoba hideg). A magyartól eltérően szerepel
a mondatban a .-·-(lenni) ige egyes szám ha­
madik személyű alakja: ..c(van). Ha a mellék­
név a főnév elé kerül, az a főnév neme és száma
szerint különböző végződéseket ¯ -·,-.-.,
--¯kap, pl. -....|c-.z.+---(egy hideg
szoba). Szövegkörnyezetben tanuld meg ezeket!

Tanuld meg az alábbi szavakat, majd teszteld
Die Berge sind hoch.
di berge zind hóh
A hegyek magasak.
tudásod!
bart
hárt
weich
vájh
hei6
háj sz
kall
kált
g6
grósz
klein
klájn
schön
sőn
hisslich
heszlih
laut
láut
ruhig
rúih
gul
gút
schlechl
sleht
langsam
lángzám
schnell
snell
dunkel
dunkel
hell
hell
kemény
puha
forró
hideg
nagy
kicsi
szép
csúnya
hangos
nyugodt

rossz
lassú
gyors
sötét
világos
Der Hügel isi
niedrig.
der hűgel iszt nídrg
A domb alacsony.
Die Kirche isi al.
di kirhe iszt ált
Das Haus ist klein.
dász hauz iszt klájn
A ház kicsi.
Das Dorf ist sehr
schön.
dász dorf iszt zer són
A falu nagyon szép.
SZÁLLÁS 6 5
u...-c...t-,-.-.-.
�leíás áyalásboz¸ használd a mellékév előtt a sehr (nagyon) vag zu
(rul szavakat¸ vagy a ruchl . . . genug (nem elég „. ) szerkezetet.
Ez a k hideg. Dieser Kaffee isi kalt.
dízer káfé iszt kált
A szobám nagyon Mein Zimmer ist
zajos. sehr laut.
májn cimer iszt sér
láUL
Az autóm túl kicsi. Mein Aul ist zu
klein.
májn áutó iszt cú klájn
Az ágy nem elégpuha. Das Bett ist nichl
weich genug.
dász b et isz niht vájh
genúg
Kapcs

lódj be a dialógusba! Takard le a jobb oldali német szövegrészt,
ellenőnzd tudásod, és szükség esetén ismételd meg a gyakorlatot!
Hier ist das Zimmer.
hír iszt dász cimer
Itt van a szoba.
Mondd, hogy a kilátás
nagyon szép.
Dori ist das
Badezimmer.
dort iszt dász
bádecimer
Ott van a frdőszoba.
Mond hogy O túl
kicsi.
Wir habeo sonsl
keins.
Ví háben zonszt kájnsz
Másunk ninc.
Mondd: „Akkor
kivesszük a szobát".
Die Aussicht ist sehr
schön.
d áuszziht iszt zér sőn
1 ist zu klein.
esz iszt cú klájn
Dann nelnnen wir
das Zimmer.
dán némen v( r dász
cimer
6 6 o . ¬L1
Antworten
Válaszok
¹le a borítófllcl !
2
3
4
Î
Melléknevek
A swba túl
meleg.
Apámám túl
kicsi.
A kávéj6.
A flirdószoba
nagyon hideg.
A kocsim nem
elég nagy.
A kempingben
der
Stromaoschlus
der stróm:nslusz
2 das Zelt
dász celt
3 die Zeltschnur
di celtsnúr
4 die Toiletten
di toáleten
s der
Wohnwagen
der vónvágen
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Melléknevek
Mit jelenteneka következőmondatok?
1 Das Zimmer ist zu heill.
2 Mein Koplksen isi zu Idein.
3 Dcr Kaffce isi gut.
4 Das Badezi mmer i sehr kalt.
S Mein Autoisi nicht grol genug
A kempingben
Nevezd meg a keping területén található tárgyakat
németül!
A szállodában
Szobát akarszfoglalni egy szállodában. Egészítsd
k a dialógust németül a megaOt H0nyelví
mondatok alapján!
1 Kann ich Ieo helfeo?
Van üres s:obájuk?
2 Ja, eio
Doppelzimmer.
Háziállatot
behoz/iatunk?
3 Ja, wie lange möchlen Sie blcibcn?
Hároméjszakát.
4 Das machi zweihundertfönfzig Euro.
A reggeli benne van azárban?
S Selb,1verstandlich,
hier isi der Schlüssel.
Köszönömszépen.
Tagadás
Tdd tagadóvá a követke­
zőmondatokat a zel­
ben megaot ige haszná­
latával!
lch Kinder.
(haben)
2 Sie _ morgen
nach Hamburg.
(fahren)
3 Er
Wein.
(möchten)
4 l

Zucker in meinen
Kafee. (nehmen)
5 Die Aussicht
sehr schön.
(s)
SZÁLLÁS 6 7
Antworten
Válaszok
Takard le a borítófllel !
A szállodában
Haben Sie aoch
Zimmer frei?
háben zí nh cimer
fráj
Sind Tiere
zugelassen?
zind tfre
cúgelászen
Drei Nachle.
dráj nehte
4 Isi das
Frühstück
inbegriffcn?
iszt dász frústük
inbegrifen
S Vielen Dank.
fen dánk
Tagadás
ich habe keinc
ih hábe kájne
2 táhrl nicht
fert niht
3 möchte keinen
möhte kájnen
4 nchme keinen
néme kájnen
s ist nicht
iszt niht
6 8 7 . HÉT
Bemelegté
Kérdezd meg
németül: ,,Hogyan
jutok el az álo­
másra?" (5051.o.)
Mondd néme t ül:
„A lámpánál forduljon
balra", ,,Menjen egye­
nesen", „Az állomás
a kávézóval szemben
van". (5051.o.)
Einkaufen
Bevásárlás
Bár a városszéli bevásárlóközpontok egyre
fontosabb szerepet játszanak Németországban
is, még mindig számtalan kisebb,
hagyományos szaküzlet is működik.
A nagyvárosokban és a ls flvakban is látűnő
helyi piacokat találni, melyek napjáról a helyi
turistainformációkban (Verkehrsbüro)
kérhetsz felvilágosítást.
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd ð 1-9-ig megszámozott üzletúpusokat a bal oldali német
szólistával!
2
3
4
s
6
7
8
9
die Bickerei
di bekeráj
die Konditorei
di konditoráj
das Zeitungskiosk
dá sz
cájtungszoszk
die Fleiscberei
di flájseráj
d
Feinkostgeschif
dász
fájnkosztgesef
die
8uc.hbandlung
O buhhándlung
das Fiscbgeschift
dásZ fsgeseft
die Apotheke
di apotéke
die Bank
d bánk
Qpékség
Ghúsbolt
@ha/bolt
• •
ti¸� -� ç
w m
. ,-�
-

fcukrászda
0csemege
9 gyógyszertár

Kulturális tudnYaló A német gyógyszertárakban
(„Apotheke") receptre flírt és recept nélküli gyógyszerek
egyaránt kaphatók. Gyógyszernek nem minősülő egészségügyi
és szépségipari termékeket is árusítanak kisebb választékban.
Hétköznapi háztartási és szépségápolási cikkeket
a drogériákban („Drogerie") kaphatunk, amelyek -
a Magyarországon is ismert -önkiszolgáló üzletek.
� Ezekben a boltokban semmi fél e gyógyszert nem kaphatunk.
VÁSÁRLÁS 6 9
L¸ szavak
Tanuld meg az alábbi szavakat, és ellenőrizd tudásod a borító fül segítségével '
der Blun1enladen
der blúmenláden
virágüzlet
@újságos
knyvesbolt
€bank
Ho mondod?
Hol találom a bankot?
Árusítanak sajtot?
Hármat szeretnék
ebből
antikvitás
der Antiquititladcn
der antikvitétláden
fodász der Friseur
der frzór
ékszerész dcr Juweler
der juvelír
postahivaal die Post
di poszt
cipőbolt
tisztító
vaskerkedés
das Schuhgcschlft
dász súgeseft
die Reinigung
di rájnigung
der
Eisenwarenhindler
der ájzenvárenhendler
Hasznos kifejezések
Sajáútsd el ðalábbi mondatokat!
Hol találom
a fodrászatot ?
Hol fzetek?
Köszönöm, csak
nézelődöm.
Árulnak
telefonkártyát?
Kellőt kémék ebből.
Van a városban
áruház?
Rendelhetek?
Wo ist der Friscur?
vo iszt der fizÔ
Wo kann ich zablen?
Vkán ih cálen
Danke, ich schaue
micJ1 nur U.
dánke, ih sáue mih nur
um
Verkaufen Sie
Telefonkarten?
frkáufn zí
telefónkárten
Ich hitte gern zwei
von diesen.
ih hete gern cváj fn
dízen
Gibt es in der Stadt
ein Kaufhaus?
gibt esz in der státt ájn
káufháusz
Kann ich hitte
bcstcllen?
kn ih bite bestelen
7 0 7. H ÉT
Bemelegíté
Mondd a következő
számokat németül:
40, 56, 77, 82 és 94!
(30-31. o.)
Mondd néme t ül:
„Szeretnékegy nagy
szobát". (6465. o.)
Kérdezd németül:
. .Neked kis autód
van?" (65. o.)
Auf dem Markt
A piacon
A németek a magyarhoz hasonló mérték­
egységrendszert használnak, dekák helyett
azonban grammban, ill. kilóban kérik az áruc.
Az idősebb generációban még talákozni
olyanokkal, akik a Píund (font) egységet is
használják, amely fél kilónak felel meg.
A nagyobb méretű zöldségeket, gyümölcsö­
ket, mint pl. a dinnyét, darabszámra árulják
(stückweise vagy amStück).
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd a képen számmal megelölt zöldségneveket a német megflelőikel!
dcr Rhabarber
dcr rabárber
2 die Karloffcln
di kártófeln
3 dic Radicschen
Grádízhen
4 der Spinat
der spinát
s die Möhren
di mőren
6 der Kohl
der kól
7 dcr Lauch
der láuh
8 der Kohlrabi
der kólrábi
lch hatte gern
Tomaten.
ih hete gern tomáten
P(lradicsomot szeremék
kémi.


.
:J. � .
���
Die grolen odcr O
kleineo?
di grószenóder di
klájnen
A nagyból vagy
a kicsiből?
Zwei Kilo kleine,
bitte.
cváj kilo klájnc. bite
Két kilót a kicsiből,
legyen szíes.
VÁSÁRLÁS 7 1
� Kultu ¡uUDÌVBÌD Németországban 8 KO2D$
európai valuta, a euró a fizetőeszköz, melynek váltópénze
a cent. .árakat általában így hallhatod: „zehn Euro
zwanzig" (€10.20). Gyaan a „Euro" szót is kihagyják ,
6s csa an yit mondanak, hogy "zwei dei6ig" (€2.30)
Hogmondod?
Háromkló krumplit
kérek.
A répa túl drága.
Mennyibe kerül
a káposzta?
Még valamit?
Hasznos kifejezések
A németben a zöldség- és gyümölcsneveket
általában t öbbes számban használjuk: Kirscheo
(cseresznye). Kartoffeln (krumpli). A magyarhoz
hasonlóan a mértékegységet egyszerGen a szó elé
tesszük: e Kilo Kirsc1en (egy kiló cseresznye).
Ez a kolbász túl drága.
Mennyibe kerül egy
kiószőlő?
Ez minden.
Das ist alles, danke.
Was kostet das?
dász iszt áles, dánke.
vász kosztet dász
Ezminden, köszönöm.
Mennyibe kerül?
Diese Würstchen sind
zu leuer.
dfze vürszlhen zind cú
tajer
Was kostet ein Kilo
Trauben?
vász kosztet ájn kilo
tráuben
Das ist allcs.
dász iszt álesz
Drei Euro fünfzig.
dráj ajró fünfcig
Három eurötven.
7 2 7 . ¬L1
Bemelegítés
Mit jelentenek
a következő
élelmiszernevek?
(2425.o.)
das Flcisch
der Fisch
der Kase
der Fruchtsaft
der Wein
das Wasser
lm Supermarkt
w
Ele lmisze rüzletben
Németországban û élelmiszerüzletek számos
fajtájával találkozhatunk: a különleges és
rendkíül bő kínálattá! rendelkező drágább
üzletektől a kifejezetten olcsó diszkontokig.
A nagy áruháza alagsorában lévő nagyobb
élei rszerzletek.ek gyakran kisebb
éttermük is van, ahol vásárlás közben
megkóstolhatjuk a termékeket.
Párosítsd é ismételd!
Nézd végig a számozott árucikkeket, és párosítsd őket a bal oldali
szó l istával!
2
3
4
5
6
7
8
die
Haushaltswaren
di háuszháltváren
das Obst
dász óbszt
die Getrankc
di getrenke
dic
Ferliggerichtc
di ferlihgerihte
die Kosmelikn
di kozmétika
die
Milchproduktc
di milhprodukte
das Gemüse
dász gemíze
die Tielkühlkost
di tífkGlkoszt
� Kulturális tudnivaló Németországban manapság már
szokatlan és visszatetszést kl ha nylonszatyrot kérünk
vásárláskor. Ezért egyébkén! külön fizeuii is kell. Helyettük
inkább a vásárlók saját kosaraikat vagy textilszatyraikat hasz­
nálják, amelyeket az élelmiszerüzletekben is megvásárolhatsz.
VÁSÁRLÁS 7 3
Hasznos kiejezések
Tanuld meg 3alábbi mondatokat, majd teszteld magad a német szöveg
letakarsával !
•HDiiiU P

m• �æaa�·�M8Þ
;.j11 1
Ljszavak
Kér/etek egy
be1ásárlótásknt?
Hol találom
0italokat?
lch hltte gern cine
Tragetasche.
ih hete ger ájne
trágetáse
Wo isi der Gang mit
den Getrankcn?
vo iszl der gáng mit
dén getrenken
Hol van a kassza? Wo isi dic Kassc,
OíI !L¯
Kérem, iisse be
a PIN-kódját!
vo iszt di kásze, bite
Bittc gcbcn Sie lhrc
Geheimzahl cin.
bite gében zí íre
gehájmcál ájn
Tanuld meg a alábbi szavakat, majd ellenőrizd tudásod!
tszépség­
ápolási
cikkek
tej-
termékek
Hog mondod?
Hol találom
a tejtermékeket?
A sonkából szereték
kérni.
Hol vannak
a mosdók?
knyér
rej
vaj
sonka

bors
mos6por
WC-papf
mosogar
das Brot
dász brót
die Milch
di milh
die Butter
di bucer
der Schinken
dcr sinkcn
das Salz
dász zálc
dcr Pfer
der pfefer
das Waschpuh·er
dász váspu 1 ver
das Toilettcnpapier
dász 1oálelenpapír
das
Geschirrspiilmittel
dász gesirspilmitel
7 4 7 . HÉT
Bemelegítés
Mondd néme t ül:
„Szeretnék„." (22-23.
o.)
Bekleidung
und Schuhe
Öltözködés
Kérdezd meg: „Van
testvéred?" (12-13. o.) Ruhavásárláskor jó, ha tudjuk a színeket
németül. A németben a színeket használ­
hatjuk melléknévként vagy főnévként;
utóbbi esetben nagy kezdőbetűvel írjuk őket:
Hogy van németül: „38'',
„42", „46"? (30-31. o.)
Mondd németül: „nagy",
„kicsi''.(64-65. o.)
Der Rock ist rot. (A szoknya piros), de lch
nehme diese in Rot. (Ezt a pirosat kérem).
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd a képen számmal jelölt ruhadarabokat a bal oldali
német szavakkal!
das Hemd
dász hemd
2 die Krawatte
di krávMe ing
Û die Jackc
dijáke nyakkendő
4 die Tasche
di táse
zakó
s der
A
rmel
der ennel
6 die Hose
di hóze
7 der Rock zseb
der rok
8 die Strumpfltose
(ra
kabát)
di strnmpfhóze
u_
9 die Schuhe
di súe
' � Kulturális tudnivaló Mint a legtöbb
európai országban, Németországban
is a magyarral megegyező
ruhaszámozást használnak.
A ruhaméretek 36-6-ig
terjednek, a cipőméretek
37-45-ig. A nagyobb
méretekből általában
szélesebb kínálatot
találunk, rnt
Magyaro r szágon.
VÁSÁRLÁS 7 5
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ðalábbi mondatokat, majd teszteld magad!
Ezt kérem
rózsaszínben.
YGI ebből egyszámmal
nagyobb/isebb
méreciik?
Nem ilyent keresek.
Új szavak
kh nehme das in
Rosa.
ih néme dász in rózá
Haben Sie das einc
Nwnmer
�röler/el ner?
háben Z dász ájne
numer grőszer/klájner
Es ist nicht das, was
ich suche.
esz iszt niht dász, vász
ih zuhe
Tanuld meg a következő szavakat, és teszteld
magad a borítófül segítségével!
piros
fehér
kék
sárga
zöld
fekete
szoknya

rot
rót
wei8
váj sz
blau
bláu
gelb
gelb
grün
grűn
schwarz
svárc
Hog mondod?
Van ez a zakójuk
feketében?
Vanebből 38-as?
Van egy mérettel
kisebb?
7 6 7 . H ÉT
Antworten
Válaszok
¹le a borítófüllel!
A piacon
1 die Kartoffeln
di kártófeln
2 die Radieschen
dí rádízhen
3 der Spinat
der spinát
4 der Kohl
der kól
5 der Lauch
deer láuh
6 die Möhren
di mőren
Leírások
Ez a cipő túl
drága.
2 A szobám nagyon
kicsi.
3 Az ágy túl kemény.
Üzletek
die Bickcrei
di bekeráj
2 die Bank
di bánk
3 die
Buchhaudlung
di buhhándlung
4 das
Flcischgeschlft
dász flájsgeseft
D die Konditorei
di konditoráj
6 die Flci scherei
di flájseráj
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
A piacon
Nevezd meg a képen számmal jelölt zöldségeket
németül Takard le a válaszokat a borítófllel
C ellenőrizd tudásodat!
Leírások
Mit jelentenek a követező mondatok?
1 Diese Schuhe sind Z teuer.
2 Mein Zimmer ist sehr klein.
3 Das Bett ist zu hart.
Üzletek
Nevezd meg az abbi üzlettípusokat németül!
Qpékség
@halbolt
�.
'
@bank @könyvesbolt
- · Î
·•
0cukrászda @htsbolt
Az ABC-ben
Nevezd meg németül
a számozott árucikkeket!
±U le a válaszokar
a borítófllel, majd
ellenőrzd, hogy jól
emlékeztél-e!
Olvasd el a következő beszélgetést, és a magyar
nyelvű mondatok alapján válaszolj németül!
Çutn Tag. Kann ich Ihnen helfen?
Ot belépőjegyet szeretnék kéri.
2 Das machi siehzig Euro.
Ez nagyon drága!
3 Wir geben keine Ermaligung für
Kinder.
Mennyibe kerül a múzeumi kalauz?
4 Fünfehn Euro.
Ö
t belépőjegyet és egy mtzeumi kalauzt
kérek.
5 Fünfundachtzig Euro, hitte.
Tessék. Hol vannak a mosdók?
6 Dort driiben,
Köszönöm szépen.
VÁSÁRLÁS 7 7
Antworten
Válaszok
Takard le a borítófüllel !
Az ABC-ben
die
Haushaltwaren
CÍ háuszhálcváren
2 die Kosmetika
di kozméciká
3 die Getrinke
di getrenke
4 die
Milchprodukte
di milhprodukte
5 das Gemüse
dász gemíze
Múzeumban
lch hatte gern
fünf
Ei ntrittskarten.
i hete gern fünf
ájntrcckárten
2 Das ist schr teuer!
dász iszt zér tajer
3 Was kostet der
Führer?
vász kosztet der
fírer
4 Fünf
Eintrittskarten
und eincn Führer,
bitte.
fnf ájntricckárten
und ájnen fírer,
bite
5 Bitte sehr. Wo
sind die Toilcttcn?
bite zér. vo zind di
toáleten
6 Vielen Dank.
fen dánk
7 8 8 . H ÉT
Bemelegítés
Kérdezd meg:
,,Melyik peron?"
(38-39. o.)
Hogy mondod
a következő család­
tagokat németül?
Lánytestvér, fiú­
testvér, anya, apa,
fiú, lány. (1011. o.)
Berufe
Foglalkozások
A le!!löbb foglalkozásnév hímnemű. Ezekből
az al:kokból
-
az -in végződés hozzáadásával
képezhetünk nőnemú változatot. Pl. der
Lehrer/die Lehrerin (ta11ára11ámő. A mai
német nyelvben kejezetten ügyelnek a
nemek megkülönböztetésére, a hímnemű aa
egyre ritkábban utalhat az egész
foglalkozáscsoportra.
Új szavak: foglalkozások
Zárójelben a nőnema végz6déseket találod. Némelyik fnév nőnemű.
változatának képzésekor Lszótő magánhangzója megváltozik: Arzt/Arztin
(orvos/orvosnő).
Arzt/
A
rztin
árct/erctin
Zahnarzt/Zahnirztin
cánárct/cánerctin
Krankcnpflcger/
Krankenschwctcr
kránkenpfléger/ánke
nsveszter
Lehrer(in)
lérer(in)
Buchhalter(in)
buhhálter(in)
Rechtsanwallechls-
anwitin
rehcánvált/rehcanveltin
Grafiker(in)
gráfiker
Bcrater(in)
beráter(in)
Sekrltcr(in)
Zketér(in)
Verkiiufcr(in)
ferkajfer(in)
Elcklrikcr
elektrikcr
Klempner
klempner
selbslstiindig
zelbszLstendig
orvosorvosnő
fogon•os
ápol6/nő1•ér
tanár( nő)
könyvelő
iigyvéd(nő)
grafikus
tanácsadó
titkár(nő)
elad6(11ő)
vi/a11yszerelő
vízvezetékszerelő
szabadlszá
lch bin Klempner.
Ubín klempner
Vízvezetékszerelő
vagyok.
Sie isi Lehrerin.
zí iszt lércrin
Ő tanár.
Gyakorolj!
MU NKA ÉS TANULÁS 7 9
Gyakorold az alábbi mondatokat, majd takard le a jobb oldali szövegoszlopot,
és egészítsd k németü a párbeszédet!
Wa machen Sie
beruföch?
vász máhen zí berúflih
Mi afoglalkowsa?
Válas�old: „Ta11ácsad6
mgyok".
Bei welcher Firma
arbciten Sie?
báj velher firmá
arbájten zí
Melyikcégnél dolgozik?
Mondd: „Szabadúsz6
vagyok. "
Wie i nteressanl!
ví intereszt
Ez érdekes!
Kérdezd meg: „És mi
az Ön foglalkouisa ?
I bi n Zahnarzl.
lh bín cánárct
Fogorvos vagyok.
Mondd, hogy:
„A nővérem is
fogorvos".
lch bin Berater.
ih bín beráter
lch bin sclbststlndig.
ih bfn zelbsztstendih
Und was machen Sic
beruflich?
und vász máhen z
berúílih
Meine Schwcster isi
auch Zahnartin.
májne svesztcr iszt
áuh cánerctin
Új szavak: munkahely
Tanuld meg ðalábbi szavakat, majd ellenőrizd tudásod!
Dic Zentrale isi ín
Brmcn.
di centrále iszt in brémen
A közonti iroda
Brémában van.
közonti iroda die Zenlralc
di centrále
részleg die Zweigslelle
di cvájgstele
osztály die Abteilung
di ábt ájlung
feleues der/die Vorgeelzle
derdi fórgezecte
képzésben lévő der Auszubildcndc
der áuszcubildende
fogadás der Empfang
der empfáng
8 0 8. HÉT
Bemelegítés
Hogy mutatkoznál be
különböző
helyzetekben
németül? Mondd meg
a nevedet, foglalko·
zásodat és bármilyen
más információt, amit
szeretnél elmondani
magadról. (8-9.o ..
14-15.o. és 78-79.o.).
Új szavak
Das Büro
Az irodában
Minden országban, minden vállalatnál
megtalálhatjuk a saját helyi terminológiát,
de számos kifejezés ü angolból terjedt el,
s vált nemzetközileg elfogadottá. Külön
figyelj Q , hogy Németországban
ç általános QWERTY-leosztású billentyűzet
helyett mást használnak, illetve, hogy
a mobiltelefon neve: das Handy.
Ismerkedj az alábbi szavakkal! Olvasd fl őket
hangosan, majd próbál<) őket megjegyezni! Végül
takard le a német részt és teszteld tudásod!
der Monitor monitor
der monitór
der Computer számít6gép
der kmjuter
die Maus egér
di máusz
die E-mail
e-mail
képemyő
di ímél
das Internet intert
dász imernet
das Passwort jelsz6
dász pászvort
die Voice-Mail
hangposta
di vojszmél
das Fax fa
dász fáksz
der Fotokopierer fénymáso/6
dász fotokopírer
der Terminkalendcr lwtáridő1apl6
dász termínkalender
de Visitenkarte
névjegykártya
di vizítenkárte
die Besprechung megbeszélés
di besprehung
die Kooferenz konferencia
di konferenc
die Tagesordnung napirend
di tágeszordnung
Hasznos kifezések
MUNKA ÉS TANULÁS 8 1
Tanuld meg 3 alábbi kifejezéseket, majd ellenőrizd magad a borftófül
segítségével!
"� ¯
� ' t
Fénymásolnom kell
\lamit.
Szeretnékegy
idpontot egyeztetni.
Egy e-mailt szeretnék
küldeni.
Párosítsd és ismételd!
!ch muss etwas
fotokopiercn.
ih musz etvász
fotokopíren
Ich möchte einen
Termin ausmachen.
ih möhte ájnen termín
áuszmáhen.
!ch möchte eine E·
maii schicken.
ih möhtc ájne í-mél
siken
Párosítsd a megszámozott tárgyakat a német szólista szavaival, majd teszteld
magad!
die Lampe
di lámpe
2 das Heftgerit
dász heflgerét
3 das Telefn
dász telefón
4 der Bildschirm
dász bildsirm
s die Tastatur
di tász t átúr
6 der Laptop
der leptop
7 dcr Schrcibtisch
der srájbtis
8 die Uhr
di úr
9 der Drucker
dcr druker
10 der Stift
der stift
11 der Notizbuch
der notícbuh
12 die Schublade
di subláde
13 der Oreltstuhl
Küldenem kell egy
der dréstúl
faxot.
Van laptopod?
8 2 8. HÉT
ve¬eiegit-s _
Mondd németül:
„Ez érdekes!"
(78-79. o.)
és „könyvtár".
(48-9. o.)
Kérdezd meg
németül: „Mi a fog­
lalkozása?" és vála­
szold: „Könyvelő
vagok¨. (78-79. o.)
Die akademische
Welt
Tudományos élet
A német egyetemeken a diákoknak a diplomá­
hoz szükséges krediteket kell gyűjteniük, ami
sokszor hosszú évekig is elhúzódik. Az első
fkozatuk vagy álamvizsgával (Staatsexamen)
megszerzett diploma vagy MA-fokozat
(Magister), melyet Ph(Doktorat) követhet.
Hasznos kifejezések
Tanuld meg a mondatokat, majd ellenőrizd magad a borítófl használatával'
Was ist Jhr Gebí et?
vász iszt í gebít
lch bctreí be
Forschungen ín
Bíochemie.
ih btájbe frungen in
biohemí
Ich habe Jura
studiert.
ih hábejúrá studírt
lch halte eínen
Vortrag iiber
modeme Architektur ..
ih hálte ájne fónrág
úber
moderne árhi t ektúr
Guten Tag, ich bin
Professor Stein.
gúten tg, ih bín
profcszor stájn
Jónapot kíánok. Stein
professzor vagyok.
Mi GŐn szakterülete?
Biokémiai kutatásokm
végzek.
Jogot ta1111lta111.
A modem építészetről
tartok előadást.
An wclcher
Universítat arbeiten
Sie?
án vether univerzitét
árbájten zí
Melyik egyetemen
dolgozik?
/ '

| '
1bin Delegierte der
Huboldt-Universitit.
ih bí n delegírte der
humbolt univerzitét
A Humboldt Egyetem
kéviselője vagyok.
MUNKA ÉS TANULÁS 8 3
Új szavak
Tanuld meg 3alábbi szavakat, majdellenőrizd tudásod!
Wir habcn einen
Stand.
vír háben ájne s t ánd
Va11 egy st1 11k.
Hog mondod?
Orvostudományi
kutatásokat végzek.
Böksészrudománokat
tanultam .
Ő professzor.
Was ist I Gebiet?
vász iszt ír gebít
Mi a szakterülere?
konferencia die Konferenz
di konfernc
kereskedlmi l'ásár die Handelsmesse
di hándelszmesze
szeminárium das Seminar
dász szeminár
előadóterem dcr Vorlesungssaal
der frlézungszzáJ
konferenciaswba das Konferenzimmer
dász konferenccimer
kiállítás die Ausstellung
di áuszstelung
docens dcr Dozenl
der docent
professzor der Professor
der profeszor
onmtudo111á11y die Medizin
di medicín
temlészelludomá11yok die
Naturwissenscbaften
di natúrviszensáften
bölcsészrudományok dic
Geistes"ssenschaften
di gájszteszviszensáfte
technika die Technik
di tehnfk
lch betreibe
Forschungen ín
Tecbnik.
Ú betájbe forsungcn in
tehník
Tech1ilwi kutatásokat
végzek.
Wie interessant!
ví in1ereszánt
E< érdekes!
8 4 8. HÉT
Bemelegítés
Kérdezd meg:
„Beszélhetek
X.Y.-nal?" (34- 35. o.)
Mondd németül:
„Egy e-mailt
szeretnék küldeni".
(8081. o.)
Kérdezd meg:
,,El tudna küldeni egy
fot?" (8081. o.)
L¸ szavak
Geschaftliches
Üzleti élet
Barátságosabb fogadtatásra találsz
és rögtön jó benyomást keltesz, ha
a találkozó elején pár mondatos német
bevezetővel próbálkozol, akkor is, ha
a továbbiakban a közös tárgyalási nyelv
U angol, amely a német feleknek általában
nem probléma.
Tanuld meg az alábbi szavakat, majd a német
részt takard le a borít

füllel és teszteld magad!
der Kunde
der kunde
ügyf
é
l
der Zeitplan ütemterv
der cájtplán
dje Lieferung szá/lftás
di líferung
die 8e7.hlung fizetés
di becálung
das Budgel költségl'etés
dász büdzsé
der Preis ár
der prájsz
die Akte akta
di ákte
dje Rechnung
számla
di rehnung
die Zahlen számok
di cálen
der elfzetes költségvetés
Kostenvoranschlag
der kosztenfránslág
der Gewinn nyereség
der gcvin
der Absatz forgalom
der ábzácc
� Kulturális tudnivaló Sok német cég rugalmas
munkaidővel dolgozik (,.Gleitzeit"). Általában az irodák­
ban délelőtt 9-kor vagy nem sokkal azelőtt kezdenek,
ebédszünetet délben tartanak, és körülbelül délután 5-kor
vagy kicsit hamarabb fjezik be a munkát. A nagyobb
cégeknél és irodákban gyakan a helyi vállalati étkezőben
esznek együtt a kollégák igen jutányos áron.
MUNKA ÉS TAN ULÁS 8 5
Hasznos kifejezések
Sajáútsd el az alábbi mondatokat, majd takard le a német szövegrészt és
ellenőrizd tudásod!
Sollen wir den
Vert rag
unteneichnen?
Zolen vír dén feráQ
untercájhnen
<
f
rjuk alá a s�rződést?
die Managerin
di menedzserin
igazgatónő
dcr Vertrag
der ferrág
szerződés
dcr Bericbt
der beriht
jelentés
Kérem, kii/dje meg
a szerződést.
Megegyeztünk
az itemtervben?
El tuda küldeni
a számlát?
Hog mondod?
Bitte scúcken Sie
mir den Vertrag.
bite siken zí mii dén
fertrág
Haben wir uns auf
einen Zcitplan
geeinigt?
háben vír unsz áuf
ájnen cájtplán geángt
Wann können Sie
liefern?
ván könen zí lífern
Was ist das Budget?
vász i szt dá�z büdzsé
Könncn Sie mir dje
Rechnung schicken?
könen zímir di
rehnung siken
El tudja nekem küldeni 8 előzetes költségvetést?
Megegyez t ünk az árban?
Mennyi a nyereség?
8 6 8. H|1
Antworten
Válaszok
³1le a borítófüllel!
Az irodában
das Heftgerat
dász heflgerét
2 die Lampe
di lámpe
3 der Laptop
der leptop
4 der Stift
der stift
5 der
Scbreibtisch
der srájbtis
6 der Notizblock
der notícblok
7 die Uhr
di úr
Foglalkozások
Arzt/
A
rztin
árctlcrctin
2 Klcmpner(iu)
klempncr
3 Verkiufer(in)
ferkajfr(in)
4 Buchbalter(in)
buhhálter(in)
s Lehrer(in)
lérer(in)
6 Rechtsanwalt/
RechtsanwaltiJJ
rehcánváltl
rehcanveltin
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Az irodában
Nevezd meg ð alábbi tárgyakat németül!
@lámpa
Foglalkozások
Hogy mondod a következő fglaU<ozásneveket
németül?
orvos
2 víezetékzerelő
3 eladó
4 könyvelő
5 tanár
6 igy1d
MUNKA ÉS TANULÁS 8 7
Munka

Válaszolj 3 alábbi
kérdésekre a magyar
nyelvű mondatok
alapján!
Üe1M+1C1e1
Firma arbeiten
Sie?
Válaszaid, hogy
„Szabadúszóként
dolgozam".
2 Von welchcr
Universital sind
Sie?
Válaszaid, hogy
„A köli
egyetemről".
3 Was ist Ihr
Fachgebiet?
Mond hogy
orvostudományi
kutatásokat végzel.
4. Haben w Uauf
einen Zeitplan
geeinigt?
Válaszaid, hogy
„Igen, a
1itkárő11él van 0
üremerv".
Antworten
Válaszok
T le a borító füllel!
Munka
Icb bin
selbststindig.
ih bín
zelbszstendih
7 1CT1Ð VUD ÔfI
Universitat Köln.
ih bín fon der
univerzitét köln
3 lch betreibe
Forschungen in
der Medizin.
ih betrájbe
forsungen in der
medicín
4 Ja, meine
Sekretlrin hat
<en Zeitplan.
já, májne
zeketérin hát dén
cájtplán
Mennyibe kerül?
Válaszolj a kérdésekre a zárójelben megadott
Oas macht zwci
Euro fünfzig.
összeggel!
--

1
~
.
.Was kostet der Kaffee?
(€2.50)
Was kostet das Zimmer?
(€47
)
Was kostet UKilo
Tomaten? (€3.25)
Was kostet der Parkplatz
fi ir drei Tage? (€0)
dász máht cvál
ajró fünfih
2 Es kostet
siebenundvierzig
Euro.
esz kosztet
zíbenundfrcig ajró
3 Das macht drei
Euro
fünfundzwanzig.
dász máht dráj
ajr
fünfundcváncih
4 Er kostct fg
Euro.
er kosztet fünfcig
ajró
8 8 9. HÉT
Bemelegítés
Mondd
németül:"Allergiás
vagyok a mogyoróra".
(2425. o.)
Ragozd végig
minden személyben
a „haben" igét!
(1415. o.)
ln der Apotheke
A gyógyszertárban
Németországban a gyógyszertárakat egy nagy
piros stilizált „A" betű jelzi (Apotheke).
A gyógyszerészek számos dolgot helyben
készítenek el. Bátran fordulhatsz hozzájuk
tanácsért, és ha szükséges, akár még injekciót
is beadnak. A nagyobb városokban meg van
szervezve, hogy mindig legyen legalább egy
gyógyszertár nyitva.
Párosítsd és ismételd!
Páosítsd a képen számmal ellátott tárgyakat a bal oldali német
szavak Listájával!
der Verband
der frbánd
2 der Sirup
der szirup
3 die Tropfen
di topfen
4 das Pllaster
dász pflászter
s die Sprite
di sprice
6 die Salbe
di zálbe
7 das Zlpfchen
dász cepfhen
8 die Tablette
di táblete
Guten Tag, Sie
wünschen?
fúten tág, zí vüncsen
Jó napot kíá1ok, mit
parancsol?
kötszer'
cseppek
Ich habe
Baucbschmerzen.
i h hábe báuhsmercen
Fáj a hasam.
Haben Sie Durcbfall?
háben zí durhfálJ
Hasmenése van?
EGÉSZSÉG 8 9
Jszavak
L
Németül kevésbé a „fáj" igét, inkább a „vmilyen fájdalmam van" birtokos
szerkezetet használjuk.
lch habe
Kopfschmerzen.
ih hábe kopfsmercen
Fáj a fejem.
• Hog mondod?
Náthás vagyok.
Van ez kenőcs
változatban is?
Köhög?
Nein, aber ich habe
auch Kopfschmerzen.
nájn, áber ih hábe áuh
kopfsmercen
Nem, de a fem lfáj.
fejfájás Kopfchmerzen
kopfsmercen
gyomoifájás Bauchschmerzen
báuhsmercen
hasmenés Durchfall
durhfáll
nátha der Schnupfen
der snupfen
köhögés der Husten
der huszten
leégés der Sonnenbrand
der zonnenbránd
fogfájás Zahnschmerzen
cánsmercen
Hasznos kifejezések
Tanuld meg 8alábbi mondatokat, mad teszteld
magad!
Leégtem a llLptól.
Van ez szirup
változatban is?
Penicillinérzékeny
vagyok.
Nehmen Sie dies.
némen zí díz
Ezt javaslom.
Ich habe einen
Sonnenbrand.
ih hábe ájnen
zonenbránd
Haben Sie das auch
als Sirup?
háben zí dász áu álsz
zirup
lch bin allergisch
gegen Penizillin.
ih bín álergís gágen
penicillin.
Tabletta formában is
van?
9 0 9. HÉT
Bemelegítés
Mondd néme t ül:
„Fáj a fogam"
és „Leégtem".
(88-89.o.)
Hogy van németül,
hogy „pirs",
„fkete", „sárga"?
(7475. o.)
Der Körper
A test
A németben az egészséggel kapcsolatos
legtöbb kifejezés visszaható szerkezetű,
azaz a sich visszaható névmás megflelő
alakját tartalmazza. pl. ,,Nem ér. em j6/
111aga111a1
"
¬ lch fiihle micb nicbt gut.
A névmásnak minden személyben más
alakja van (mich, dich, sich, uns, euch,
sich).
Párosítd és ismételd!
Párosítsd a számmal jelölt testrészeket a bal oldai lista német szavaival!
die Hand
di hánd könyök
2 der Kopf haj
der kopf fej
kar
3 die Schuller
váll
nyak
4 der Ellbogen
der elbógen
mellkas
5 das Haar, die
Haare
dász há, di háre
6 derArm
der árm
7 der Hals
der hálsz
8 die Brust
di bruszt
9 der Bauch
der báuh
10 das Bein
dász bájn
11 das Knic
dász kní
12 dcr F8
der fsz
7
EGÉSZSÉG 9 1
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd ð 8számmal jelölt részeit a jobb oldali lista szavaival !
dic Augenbraue
di áugenbráue
2 das Auge
dász áuge
3 die ase
di náze
4 dcr Mund
der mund
s das Ohr
dász ór
Hasznos kifezések
Tanuld meg az alábbi mondatokat, majd ellenőrizd tudásod a borítófül
seg1tségével!
Gyakorolj!
Fáj a háram.
Va1 egy kiütés
a karomon.
Nem érem mlgam
jól.
lch habe Schmerzen
im Rücken.
ih hábe smcrcen im
rüken
lch habe einen
Ausschlag am ^I1.
ih hábe ájnen áuszslág
ám árm
lch fühle mich nicht
gut.
ih fűle mih niht gút
Egészítsd ki a dialógust, majd teszteld magad a jobb oldali rész
letakarásával!
Was isi denn los?
vász iszt denn lóz
Mi a probléma?
Mondd: „Nem érzem
jól magam".
Wo tut Cdenn weh?
vo U\ esz vé
Hol fáj?
Válaszol: „A vállam
fáj".
Jch fiihle mich nicht
wohl.
ih fle mih niht vól
lch habc Schmerzen
io der Schuller.
ih hábe smercen in dcr
sulter
9 2 9. H ÉT
Bemelegítés
Moodd, hogy
„Tableuákra van
szükségem" C
„Kcnöcsre van
szüksége".
(60-61.o.
és 88-89.o.)
Hogy mondod
némclii1: „N i ncs
fiam"? (10-11.o.)
Beim Arzt
Orvosnál
A német orvosok címében benne van
szakterletük megnevezése, mint pl.
Internist (belgyógyász) vagy Kardiologe
(kardiológus). Az általános orvosokat
praktischer Arzt-nak nevezik. Legtöbb
esetben előre egyeztetned kell az időpontot,
vagy a kórházak járóbeteg-rendelésére
mehetsz el.
Hasznos kifejezések, melyekkel találkozhatsz
Tanuld meg ðalábbi mondatokat, majd teszteld magad a német szövegrész
letakarásával!
Es ist niet Semmi komoly.
Ersthaftes.
esz iszt nihc
ernsztháftesz
Wir müssen einPaar
Tests machen.
vír müszcn ájn pár
teszc máehn
Sic haben eine
Niereninkton.
zí háben ájne
níreninfekción
Néhány vizsgálaot
kell csiná/111111k.
Vesegy11/ladása van.
Sie müssen i ns
Kórházba klmennie.
Krankenhaus gehen.
zí müszen insz
kránkenháusz géen
Dialógus
Mi a panasza?
lch habe Schmerzen
in der Brust.
ih hábe smercen i n der
bruszl
A mellkasomba11 éTk
fájdalmat.
Nehmen Sie irgendwelche
Medikamente?
Némen Z irgendvelhc
medikámente
Szed valamilyen gyógyszert?
Ich werde Sic
untersuchen.
ih verde zí unlerzuhen
Megvi:sgálom.
EGÉSZSÉG 9 3
Kulturál tudnivó Ha EU-állampolgár ½@¡
akkor Német0rszágban i ngyenes sürgősségi ellátásban
részesülsz E 111-es frmanyomtatvány vagy Európai
Egészségbiztosítási Kártya felmutatásával.
Hasznos kifejezések, melyekre szükséged lehet
Tanuld meg ðalábbi kifejezéseket, majd teszteld magad!
lch bin schwanger.
ih bín svánger
Terhes 1•agyok.
Hogy mondod?
Ez komoly.
A fiamnak kórházba
kell mennie.
Nem sürgős.
Ist es ctwas
Ernsthaftes?
iszt esz etvász
ernsztháflesz
Valami komoly?
Cukorbe1eg 1•agyok.
Epilepsziás 1•agyok.
Asztmám van.
Szíbeteg vagyok.
Lá(s 1gyok.
Sürgős.
Gye11gé11ek érzem
magamat.
Rosszul vagyok.
Nein, nur Verdauungs-
beschwerden.
nájn. nur
frdáuungszbesvérden
Nem, csak emésztési
probléma.
le bin
Diabetker(in).
ib bín diábétiker(in)
l bin
Epileptiker(in).
i bín epileptiker(in)
lch habe Asthma.
ih hábe ásztmá
lelt bin hcrzkrank.
ih bín herckránk
lcb babe Fieber.
i hábe fr
Es ist dringend.
esz iszt dringend.
lch füc mich
scbwach.
ih füle mih sváh
M ist seltlecht.
m iszt sleht
Ein Glück!
ájn glilkk
Ez szerencse!
9 4 9 . HÉT
Bemelegtés
Hogy kérdezed. hogy
,,Mennyi ideig tart az
út?" (42-43.o.)
Kérdezd meg: „Kell
teszteket csinálnom?"
(92-93.o.)
Hogy mondod
németül: ,,száj",
„fej"? (9091.o.)
lm Krankenhaus
Kórházban
Hasznos lehet arra U esete néhány
alapkifejezést tudnod kórházi témakörben, ha
sürgős ellátásra van szükséged vagy
barátodat, kollégádat látogatod. A kórházi
osztályokat die Station-nak Ják, a
megflelő járóbeteg-rendelés a die
Ambulanz.
Hasznos kifejezések
Tanuld meg az alábbi mondatokat, majd takard le a német szövegrészt és
teszteld magad!
\-ann ist
Besuchszcit?
ván iszt bezuhszcájt
Mikor van látogatási
idő?
Wie lange wird das Meddig fog tartani?
dauern?
ví lánge vird dász
dáuern
Tut das weh? Fáj?
tút dász vé
Bitte legen Sie sich Kérem, fekiidjö1 ide.
hier hin.
bite légen zr zih hír
hin.
Sic dürfcn nichts
essen.
zí dürfen nihc eszen
Semmit sem szabad
ennie.
Bewegen Sic nicht Ne mozgassa a fejét.
den Kopf.
bevégen zí niht dén
kopf
Bille öffnen Sie Ihren
Mund.
bite öfnen zf íren
mund
\Vir müssen cine
Blutprobe machen.
vír mUszen ájne
blútpróbe máhen
Kérem, 1yissa ki
a száját!
Kell csinálnunk egy
vén•ételt.
die intravenöse Infusion
d intavenőze infuzión
imravénás inzió
Wo ist das
Wartezimmer?
vo iszt dász vártecimer
Hol 1'Ì1 belegwíró?
cG55Z5LC 9 5
Új szavak
Tanuld meg ðalábbi szavakat, majd teszteld magad a borítófül segítségével!
Ihre Röntgeoaufnahme
ist normal.
íc röntgenáufnáme iszt
normál
A römgenfelvétele rendben
van.
Gyakorolj!
baleseti osvály die Unfllstalion
di unfállstáción
röntgenosZiály die Röntgenabtciluog
di röntgenábtájlung
gyerekosztály die Kinderstation
di kinderstáción
műlő der Operationssaal
(der OP)
dcr operációnszzál
(der ópé)
folyosó der Gang
der gáng
lépcső die Treppe
di trepe
Egészítsd k a dialógust! Olvasd el a bal olda l U német szövegrészt, majd ð
instukciókat követve válaszolj! Végül U le a jobb oldali válaszokat és
teszteld magad!
Hog mondod?
Vért kell vennie?
Hol van
a gyerekosztály?
Sie haben eine
Entzündung.
zí háben ájne
entcündung
Gyulladása van.
Kérdezd meg:
„ Vizsgálatokat kell
csinálnia?"
Zuerst machen wir
eine Blutprobc.
cuerszt máhen vír ájne
blútpróbe
Először vért veszünk.
Kérdezd meg:
„Fájni fog?"
Nein, keine Angst.
nájn, kájne ángszt
Nem. ne félen!
Kérdezdmeg:
„Mennyi i deig fog
tartani?"
MüSen Sie
Untersuchungeo
machen?
müszen zí
unterzuhungen máhen
Tt das weh?
tút dász vé
Wie lange wird das
dauern?
ví lángC vird dász
dauern
9 5 9 ¬LT
Antworten
Válaszk
³Va borítófüllel!
1
2
3
4
s
6
7
A test
der Kopf
der kopf
dcr Arm
der árm
die Brust
di bruszt
der Bauch
der báuh
das Bein
dász bájn
das Knie
dász kní
der Full
der fúsz
Telefn
Ich möte
bitte Venny
Gerlach
sprechen.
Úmöhtehite
veai gerláh
sprehen
2 Horsl Richter
von der
Druckerei
Gohl.
horszt rihter fon
der drikeráj gól
3 Kann Ueinc
Nachricht
hinterlassen?
kán i ájne
náhrihl
hinterlászen
4 Der Termin fiir
Montag elf Uhr
ii ín Ordnung.
der tenn fí r
móntág clf úr
iszt i nornung
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
A test
Nevezd meg
a számmal cUátt
tetészeket
németül!
láb
lábf
e
j�
'
×
� ¬
Telefon
Egy üzleti partnereddel egyeztetsz telefonon
időpomo1. Kapcsolódj be a beszélgetésbe.
válaszolj németül a megadott magyar nyelví
mondatok alapján!
Hello, Firma Apex.
Ve1my Cerlach-hal
szeretnék beszélni.
2 Ja, mit wem sprcche
ich?
Horst Richter a Gohl
Nyomdából.
3 Es tut mir leid, da ist
besctÍ
Hagyhatok egy üzenetet?
4 Aber selbtsverstlndlich.
A hétő11 órás időnt
rendben van.
Öltözködés
Mondd németül a számozott ruhadarabokat!
Orvosnál
Mondd a következőmondatokat németül:
Nem érem jól magamat.
2 Vizsgálatokat kell csinálnia?
3 Szfbeteg vagyok.
4 Kórházba kell
mennem?
S Terhes vagyok.
EGÉSZSÉG 9 7
Antworten
Válaszk
T le a borítófUel!
Öltözködés
die Krawtte
di kráváte
2 dic Jacke
di jáke
3 die Hose
di hóze
4 der Rock
der rok
s die Schuhe
di súe
6 die
Strumplose
di strumpfóze
Orvosnál
lch fühle mich
nicbt wobl.
ihfúle m níht vól
2 Müssen Sie
Untcrsuchungeu
Uachen?
müszen zí
unterzuhungen
máhen
3 lch bin
hcrzkrank.
ih bín herckránk
4 Muss ich ins
Krankenhaus
gchen?
musz i insz
kránkenháusz géen
s lch bin
schwanger,
ih bín svánger
9 8 1 0 . HÉT
Bemelegítés @
Sorold fel
a hónapokat németül!
(28-29.o.)
Kérdezd meg:
"V itt könyvtár?"
(48-49.o.)
Zu Hause
Otthon
Németországban a legtöbben bérelt lakásban
(die Wohnung) élnek, viszonylag kevesen
rendelkeznek saját tulajdonú otthonnal (das
Eigenheim). A lakások méretét négyzet­
méterben adják meg és megjelölik a konyhán
és fürdőszobán felüli szobák számát: „2ZK"
annyit jelent, mint 2 Zimmer, Küche,
Badezimmer (2 szoba, konyha, frdőszoba).
Párosítsd és ismételd!
Páosítsd a képen számmal jelölt épületrészeket a bal oldali lista szavaival,
majd teszteld magad!
1
2
3
4
5
6
7
8
das Dach
dász dáh
der Schorstein
der sornstájn
die Dachrinnc
di dáhrine
der Blumenkasten
der blúmenkászten
die Mauer
di m áuer
das Fenstcr
dász fenszter
die Tür
di tir
die Stra6e
Nyelvi tudnivaló l\émetországban a családi
házak megnevezése ,,Einfmilienhaus", ðikerházaké
.,Zweifamilienhaus··. a sorházakat „Reihenhaus" -nak
lúvják. A belváos megnevezése lnnenstadt,
a külvárosoké „Vorstadt" vagy „Vorort".
OTTHON 9 9
L¸ szavak
Tanuld meg a alábbi szavakat, majd ellenőrizd tudásod a német rész
letakarásával!
Wie hocb ist die
monatliche Miete?
ví hóh iszt di mónátlihe
míte?
Ailye11 magas a havi
lakbér?
urca
Hogy mondod?
Nebédlő?
Nagy a konyha?
Júliusban szabad?
szoba das Zimmer
dász cimer
padló der Ful3boden
der f úszbóden
mennyezet
die Decke
di deke
/16lószoba das Schlafzimmer
dász sláfcimer
fürdőszoba das Badezinuuer
dász bádccimer
ko11ylra die Küche
di kühe
ebédlő das EssziJn.er
dász eszcimer
11appali das Wohnzimmer
dász vóncimer
pince
der Keller
dcr keler
padlás
der Dachboden
der dáhbóden
Hasznos kifejezések
Î
Tanuld meg a alábbi mondatokat, majd teszteld
tudásod!
Van garázs?
NA N ~A N Y W'
&

1
Y
Æ ¼
�"" -
B 9
& „
MikortólSl.bad?
Bútorozott?
Gibt es eine Garage?
gibt esz ájne garázse
Ab wann ist es !rei?
áb ván iszt esz fráj
lst E möbliert?
iszt esz möblírt
1 0 0 1u HÉT
Bemelegítés
Hogy mondod
némelül: „íróasztal"
(80-81.o.), „ágy"
(6061.o.) és „ablak"?
(98-99.o.)
Hogy mondod
némelül. „puha",
,,szép„, „nagy"?
(
6- 5.o.)
Im Haus
A házban
Ha lakást vagy házat bérelsz Német­
országban, a bérleti díjat általában kalt
(hideg) megjegyzéssel adják meg, ami
annyit jelem, hogy a villany-, gáz- és egyéb
költségek nincsenek belefglalva U árba.
Ezt előre érdemes tisztázni.
Az üdülőhelyeken ki vehető bútorozott
lakások neve Ferienwohnung.
Párosítsd és ismételd!
m1mkafe/iile1
Párosítsd a kép számmal jelölt lárgyait
a bal oldali német szólistához, majd a borítófl
segítségével teszleld tudásod!
die ArbcitsOiche
di árbájcflehe
2 das Spillbeckcn
dász spúlbeken
3 die Mikrowelle
di mikrovele
4 der Backofen
der bákkófen
s der Herd
der herd
6 der Kühlschrank
der kűlsránk
7 der Stuhl
der stúl
8 der Tisch
der tis
Das isi der Herd.
dász iszt der herd
Ez a n/1ely.
Gibl es eine
Geschirrspül­
maschine?
gibl esz ájne
gesirrspűlmásíne
Van mosogatógép?
Ja, und der
Gefrierschrank isi
go8.
já, und der gefrírsránk
iszt grósz
Igen, és a fagyasztó
nagy.
OTTHON 1 0 1
Új szavak
Tanuld meg ðalábbi szavakat, majd tesz1eld magad a néme1 szavak
lelakarásával !
Die Couch isi neu.
di káucs iszt naj
A ka11apé új.
Tetszik a szőnyeg.
Szép a frőszoba!
Isi das Spülbecken
neu?
iszt dász spGlbekeo naj
A mosogató új?
szekré11y der Schrank
der sránk
karosszék der Sessel
der zeszel
szőnyeg der Teppich
der lepih
fürdőkád die Badewanne
di bádeváne
WC die Toilette (das WC)
di toálete (dász vécé)
mosdókagyló das Waschbecken
dász vásbeken
jiggö11y
die Gardine
di gárdíne
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ð alábbi monda1oka1, majd
ellenőrizd tdáod!
r
A tűzhely 1uH
működik.
A fggönyök nem
tetszenek.
A villany benne van
az árban?
Und hier isi die
Waschmaschine.
und h isz1 di
vásmásíne
É
s itt a mosógép.
Der Herd
funktioniert nicht.
der herd funkcionír1
niht
Dic Gardinen
gcfallcn mir nicht.
di gardínen gefálen
mfr nih1
Isi der Slrom
inbegrifen?
iszl dcr stróm
inbegrifen
Die Kacheln sind
schön!
di káheln zind són
Szép Gcsempe!
1 0 2 1 0 . HÉT
Bemelegíté
Mondd németiil:
,.nekem kell", „neked
kell''. (92-93.o.)
Hogy van néme t ül:
,.nap", „hónap"?
(28-29.o.)
Kérdezd meg:
„Van garázs?"
(98-99.o.)
t¸szavak
Der Garten
A kert
Németországban sokan, akik városi
lakásban élnek, külön kis kertet bérelnek,
amelyet nem is csak gyümölcs- és
zöldségtermesztésre használnak, hanem
vonzó kis pihenőkerteket alakítanak ki
virágágyásokkal, kis tavacskával,
teraszokkal, grillezőhellyel.
Tanuld meg ðalábbi szavakat, majd teszteld magad!
der Rasenmiher
fínyír6
der rázenméer
die Gabel
vil a
di gábel
der Spatn
ásó
der spáten
der Rechen
gereblye
der rehen
das Gartenceoter kertcentrum
der gártencenter
virágok
OTTHON 1 0 3
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ðalábbi mondatokat. majd teszteld magad a német rész
letakarásával!
A kertész hetente
egzer jön.
l nidná nyírni
afivet?
Ez egy magánkert?
A kertet locsolni kell.
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd a kert számozott részeit a német szólistával!
Der Gartner komt
einmal in der Woche.
der gertner komt
ájnmál in der vohe
Können Sie bitte den
Rasen miihen?
könen zí bile dén
rázen méen
lst der Garten
privat?
iszt der gárten privát
Der Garten muss
gegossen werden.
der gárten musz
gegoszen vcrden
die Terasse
di terásze
2 der Baum
der báum
3 die Erde
di érde
4 der Rasen
der rázen
s die Hecke
di heke
6 die Pflanzen
di pfláncen
7 die Blumen
d blúmen
8 das Unkraut
dász unáut
9 der Weg
der vég
10 das Blumenbeet
dász blúmenbét
1 0 4 1 0 . H ÉT
Bemelegít
Mondd németül:
„Jánosnak hí vnak".
(8-9.o.)
Hogy mondod
németül: „Ne féljen!"
(94-95.o.)
Hogy van németül:
„a te fiad"? (12-13.o.)
Die Haustiere
Háziállatok
Ma már válthatók „állatútlevelek'',
melyek lehetővé teszik, hogy a nyaralók
vagy Németországban dolgozók magukkal
vigyék kedvenceiket. Konzultálj
û állatorvosoddal a részletekről,
a beszerzendő oltásokról, papírokról stb.
Párosítsd és ismételd!
Párosítsd a számmal jelölt ál latokat a német szólistával, majd
ellenőrizd tudásod a borítófül segítségével!
die Katze
di káce
2 das Kaninchen
dász káninhen
3 der Vogel
der fgel
4 der Fisch
der fis
s der Hund
der hund
6
Hasznos kifejezések
Tanuld meg az alábbi mondatokat, majd a borítófül
segítségével teszteld magad!
Ist dieser Hund
gutartig?
iszt dízer hund
gútártih
Kaon i meinen
Hund mitbringeu?
kán ih májnen hund
mitbringen
Jhabe Angst vor
Katzen.
ih hábe ángszt for
kácen
Ez a kutya bartságos?
Magammal hozhatom
a kutyámat?
Félek a macskáktól.
Mein Hund bei6t A kutyám nem harap.
nicht.
májn hund bájszt nihl
Diese Katze hat Flöhe.
díze káce hát flőe
Ennek a macskának
bolhái vannak.
OTTHON 1 0 5
Kulturális tudnivaló Németországben sok kutyát
házőrzőként tartanak, s kikötve vagy szabadon engedve is
találkozhatsz velük. A vidéki házakat midig elővigyáza­
tosan közelítsd meg, s figyelj a kutyától óvó feliratokra
(„Wamung vor dem Hunde").
L¸ szavak
Tanuld meg 3alábbi szavakat, majd ellenőrizd tudásodat!
kosár der Korb
der kórb
ketrec der Kllig
der kéfig
tál die Schüssel
di süszel
nyakörv das Halsband
dász hálszbánd
pórz die Leine
Meinem Hund geht es
di lájne
nicht gut.
májnem hund gét esz állatorvos der Tierarzt
niht gút der tíárct
A kutyám nincs jól.
oltás die Impfung
di impfung
állatútlevél ÓVf Tierpass
der tírpász
bolha die Flöhe
di flóe
bolhaspray das Flohspray
dász flóspré
Gyakorolj!
Egészítsd ki a párbeszédet! Olvasd el a bal oldali német részt, s a magyar
nyelvű instrukciókat követve válaszolj! Majd takard le a jobb oldali
szövegoszlopot és teszteld magad!
Ist das Illr Hund?
iszt dász ír hund
Ez az ön kutyája?
Mondd: „Igen,
Hassónak híák".
lch habe Angst YUf
Hunden.
i hábc ángszt fr
hunden
Félek a kutyákról.
Mondd: „Nem kell
félni, nem bánt".
Ja, er hei6t Hasso.
já, er hájszl hászó
Keine Angst, er ist
gutartig.
kájne ángszt, er iszt
gútártig
1 0 6 1 0 . HÉT
Antworten
Válaszok
³le a borítófllel!
Színek
schwan:
svárc
2 wcil
vájsz
3 rot
rót
4 grün
grtn
5 gelb
gelb
Konyha
1 der Herd
der herd
2 dcr
Kühlschr:ink
der k(Jsránk
3 das Spiilbeckcn
dász spílbeken
4 die Mikrowclle
di mikrovele
s der Backoíen
der bákófen
6 dcr Stuhl
der stúl
7 der Tisch
der tis
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Színek
Egészítsd k a mondatokat a zárójelben megadott
színév német megflelőjével ¹
J Haben Sie diese Jacke in @ ?(íekete)
2 lelt nehme den Rock in . (íhér)
3 Haben Sic die Hose in � ? (piros)
4 Nein, aber ich habe einen i _ ,(zöld)
5 lch möchte diese Schuhe in & (sárga)
Hogy mondodnémetül a számmal jelölt tárgyakat?
A házban
Egyházban v*zemek köre Németországban.
Válazolj németül a magyar nyelvű mondatok
alapján!
Hier ist das Wohnzmmer.
Milyen szép kanapé!
2 Ja, und da isi auch eine grolle Küche.
Há1y s�ba va11?
3 E gibt drci Zimmer.
Va1 garázsuk?
4 Nein, aber da isi ein groller Garten.
Mikortól szabad a ház?
S Ab Juli.
Me1111yi a havi bérleti dí?
Hogy mondod
néme t ül
a következőket:
mosógép
2 kanapé
3 padlás
4 ebédlő
5
fa
6 krt
OTTHON 1 07
Antworten
Válaszk
Taale a btófllel!
A házban
Was für eine
schöne Coucb!
vász fr ájne
sóne káucs
2 Wie viele
Zinlntcr gibt
es?
ví fle cimer gibt
esz
3 Haben Sie eine
Garage?
háben zr ájne
gárázse
4 Ab wann isi das
Haus frci?
áb ván i szt dász
háusz fáj
S Wie hoch ist die
monatlicbe
Miete?
2
3
4
5
6
ví hóh iszt d
mónátlihe míte
Otthon
dic
Waschmasclúne
di vásmásínc
die Couch
di káucs
der Dachboden
der dáhbóden
das Esszimmer
dá sz eszci mer
der Baum
der báum
der Garten
der gárten
1 0 8 1 1 . HÉT
Bemelegítés
Kérdezd meg:
„Hol találom a
bankot?" (68-69.o.)
Hog mondod
némtül.
.,útlevél"?(5455.o.)
Krdezd meg:
,.Hány órakor?"
(3031.o.)
Új szavak: posta
Bank und Post
Bank és posta
A német postahivatalokban mindenhol
találunk bélyegkiadó automatákat és
csomagméró berendezéseket, amelyek
többnyelvű használati utasítással is el
vannak látva. A legtöbb bankban többnyelvű
ATM-bankautomaták működnek, de
készpénzkiadó szolgálat is működik, ha
segítségre van szükséged.
Tanuld meg az alábbi szavakat, majd takard le a német szóoszlopot
és ellenőrizd tudásod!
der Umschlag
der umslág
die Postkarte
di pósztkáric
das Paket
dász pákét
per Luftpost
per luftposzl
per Einschreiben
per ájnsráben
der Briellasten
der brífkáSllen
die Postleitzahl
di posztlájtcál
der Brieftriger
dcr brHtréger
Ich möchte Geld
abheben
ihmöhte geld ábhébn
Szeremék pénzt
felvenni.
bo„f1ék
képeslap
csomag
légipostával
ajdnlva
posraláda
irányít6szám
pos1ás
Können Sie sich
auswei sen?
könen zí zih áuszvájzen
Tudja magát igazolni ?
Wie hocb ist das Porto
nach Ungarn?
ví hóh iszt dász portó
ná ungárn
Mennyi a szállítási dí
Magyarországra?

����
�„
d brímárken
Bélyeglek
Ja, ich habe meinen
Psdabei.
já, Uhábe máj ncn pász
dábáj
Igen, irr van G
zítlevelem.
SZOLGÁLTATÁSOK 1 0 9
Új szavak: bank
Z
Tanuld meg 3 alábbi szavakat, majd teszteld tdásod a borítófl
segítségével!
Wie kann ich zahlen?
Ví kán i cálen
Hogyfzethetek?
Hasznos kiejezések
PIN-kd
bank
pénzráros(nó)
bankjegykiadó
automata
bankjegyek
pénzérme
hitelkártya
die Gcheimnummer
di gchájmnumer
die Bank
di bánk
der/die Kasierer(in)
der/di kászírer(in)
dcr Geldautomat
der geldáutomát
die Banknoten
di bánknóten
die Münze
di mUnce
die Krcditkarle
di kreditkárte
Tanuld meg ð alábbi mondatokat, majd ellenőrizd tudásod!
Ho mondod?
Szeretnék egy
bélyeget.
Hol találok egy
postaládát?
Van nálam útlevél.
Bitte geben Sie Ihre
Geheimnnll er ein.
hite gében zí íe
gehájmnumcr ájn
Kérem, üsse be a 1Í`-
kódjál!
Szeremék pénv
vllani.
Mi az ár/1ási
áifolyam?
Szeremék pénv
kivenni.
:sicb auch
unterschreiben?
musz ih áuh
untersrájben
Alá t3kell írom?
lcb möchtc Geld
wechseln.
ih möhte geld vekszln
Wie ist der
Wechselkurs?
v( iszt der vekszelkurz
lch möchte Geld
abhebcn.
ih möhte geld ábhében
Ncin, das ist nicht
nötig.
nájn, dász iszt niht
nótih
Nem. nem szükséges.
1 0 1 1 . HÉT
Bemelegtés
Hogy mondod
németül:
„Nem m(ködik"?
(6- 1.o.)
Hogy van németül:
,,ma'", ,,holnap"?
(28-29.o.)
Új szavak
Dienstleistungen
Szolgáltatások
Ennek a leckének a német szavait
kombinálhatod a 10. héten tanult
szókinccsel, s így már a legalapvetőbb
problémákat el tudod magyarázni, s
boldogulsz a legtöbb szerelővel. Ha
építkezési vagy javítási munkálatokat
szervezel, tanácsos előre megegyezni
U árban és a fzetés módjában.
Tanuld meg az alábbi szavakat, majd teszteld magad a borítófül segítségével!
Klempncr(in)
klempner(in)
Elektriker(in)
elektrikerin
Mechaniker(in)
mehániker(in)
Bauarbeiter(in)
báuárbájter(in)
die Putfrau
di pucfru
Maler(in)
máler
Schrciner(in)
srájner(in)
die Telefonnummcr
di telefnnurer
Dialógus
_. �
Die Waschmaschine
funklioniert nicht.
1 vásmásíne
funkcionírt nihl
A mosógépnem
működik.
vfzvezetékszerelő
villanyszerelő
at16szerelő
építőmu11kás
takartónő
festő
ács
telefonszám
Ja, die Pumpe ist
kaputt.
Já, di pumpe iszt káput
Igen, a pumpa
tönkrement.
das Radschlüssel
dász rádslüszel
kerékkulcs
Mbrauche keinen
Mechanikcr.
ih bráuhe kájnen mehániker
Nincs szükségem
aw6szerelőre.
Können Sie die
reparieren?
Könen 2di reperíren
Meg tua javítani?
SZOLGÁLTAT ÁSOK 1 1 1
Hasznos kifejezések
Tanuld meg a alábbi mondatokat, majd teszteld magad!
Wo kann ich das
reparieren lassen?
vó kán ih dász repariren
lásszen?
Hol tudom ezt
megjavíttatni?
Gyakorol!
Ki tuná takarítani
a firdőszobát?
Meg llldnájavítani
a bojlert?
Ismer egy j6
villanyszerelőt?
Können Sie das
Badezimmer putzen?
könen zí dász
bádecimer pucen
Können Sie den
Boiler reparieren?
könen zí dén bojler
reparíren?
Kennen Sie einen
guten Elektrikcr?
kenen zí ájncn gúten
elektriker
Olvasd el az alábbi mondatokat! Taale a jobb oldali szövegrészt és
egészítsd k a párbeszédet néme t ül! Ellenőrizd válaszaidat, és ha szükséges,
ismételd meg a gyakorlatot!
eine neue.
Nájn, 2bráuhen ájne
naje
Nem, egy 1íra van
szükség.
I Tor ist kapuit.
í tór iszt káput
A kapujukel van törve.
Kérdezd 0u_, „Ismer
Çjáácsot"?
Ja, es gibt einen ím
Ort.
já, esz gibt ájnen imort
Igen, van itt egy
a faluban.
Kérdezdmeg:
„A telefonsz / 11na
megvan
Ö
nnek"?
Können Sie das heule
macben?
könen zí dász hajte
máhen
Meg ttdja csináfli ma?
Kennen Sie einen
guten Schreiner?
kenen zí ájnen gúten
srájner
Haben Sie die
Telefnnummer?
háben zí di
telefnnumer
Nein, ich komme
morgen wiedcr.
Nájn, ih kome morgen
víder
Nem, holnap
visszajö1•ök.
1 2 1 1 . HÉT
Bemelegítés
Sorold fel a hét
napjait németül!
(28-29.o.)
Hogyan mondod:
„építőmunkás"?
(110-111.o.)
Mondd németül:
„9.30 van", „10.45",
„12.00"
(10-1.o., 30- 31.o.)
Kommen: jönni
Kommen
„Jönni "
A következő fntos ige a kommen (jönni).
Szó szerinti jelentésén túl számos -
a magyartól eltérő szerkezetű -
szókapcsolatban frdul elő: Woher kommst
du?(Honnanjössz?/Hova valósi vagy?); das
kommt davon, dass ... (ez azért van, mert . . . )
Határozószókkal kombinálva is gyan
előfordul, pl. her (ide) vagy herein (be).
Olvasd végig hangosan a kommen ige különböző alakjait! Ha már biztos
vagy a ragozásban. ellenőrizd magad a borítófül segítségével, mad gyakorold
a lenti példamondatokat!
ich komme jövők
ih kome
du kommst jössz
du komszt
er/sirle komml jön
er/zí/esz komt
wir kommen
vfr komen
ihr kommt
írkomt
sie/Sie kommen
zí komen
lch komme aus
London.
ih kome áusz london
Wir kommen jeden
Diesnstag.
ví komen jéden
dínsztág
jövünk
jö11ök
jönnek
Ö
n jön
londo11i vagyok.
Mi11den kedden jövünk.
Sie kommen mit dem Vonalal jön11ek.
Zug.
zí komen mit dém cúg
Er kommt aus China.
er kmi áusz hína
Ő kínai.
~ . . l
Nyelvi tudnivaló A kommen rgét gyakran
használjuk felszólftó mondatokban, mmt pl. „komm her"
(gyere ide. vagy ,,kommen Sie herein"
(jöjjön be!). Más igékkel egjºD !5
gyakran megjeleruk, olyan típusú
mondatokban, mim ,,kommsetz d1ch"'
(yere, il /e!) vògy „kn essen" (gyerek enni!)
SZOLGÁLTATÁSOK 1 3
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ðalábbi mondatokat, majdteszteld tudásodat!
Bitte selzen Sie sich.
bite zecen zí zih
Kérem, foglaljon helyet'
Gyakorolj!
Mikr jöhetek? Wano kaon ich
kommen?
v kán ih komen
Ő hova valósi? Wober kommt Sie?
voher komt zf
A takarítónőminden
hétő11 jö11.
Gyere velem/öj ön
velem!
Die Putzfrau kommt
jcdeo Mootag.
di puccfráu komt jéden
móntág
Komm mitKommen
Sie mil.
Korn miUomcn zf mit
Egészítsd k a párbeszédet ! Olv el a bal oldali német szövegrészt,
és ð instukciókat követve vlazlj! Teszteld magad a válaszokat
a borítófllel letakarva.
Guten Tag,
Friseursaloo
Haonelore.
gúten tág, frizórszálón
hanelóre
J6 napot kíánok,
Hamrelore
fodrás;szalo11.
Mondd ho„Sretnék
egy időpo11ot kémi".
Wann möcbten Sie
kommen?
ván röhten zí komen
Mikor szerelne jönni?
Kérdezdmeg: „Jöhetek
ma?"
Natürlich. Um wieviel
Uhr?
natúrlih. um víf úr
Természetesen.
Hánykor?
Mondd: „Fél
tizenegykor".
lch hatte ger eioeo
Termin.
ih hete gemájnen
termfn
Kaon ich heute
kommen?
kán ih hajte komen
Um halb elf.
um hálb elf
1 1 4 1 1 . H ÉT
Bemelegítés
Hogy mondod
némerül: .,magas"',
,.alacsony"?
(6465.o.)
Polizei und
Verbrechen
Kcndőr"e¿ e"hűnu¿)cl
Mondd németül:
„A szoba nagy",
„Az ágy kicsi".
(64-65.o.)
A német közlekedési rendőrség
(Verkchrspolizei) flyamatos ellenőrzéseket
végez, és bírságokat ró k a közlekedési
szabályok megsértéséért. Ha bűnügy áldozata
vagy, a legközelebbi rendőrörsön tegyél
feljelentést.
ij szavak
Tanuld meg a következ szavakat!
der DiebstahJ lopás, rablás
der díbstál
der Polizeibericht re1d5rségi jelentés
der policájreport
der Dieb tlvaj
der O
die Polizei rnd5rség
di policáj
dic Aussage vallomás
di áuszzáge
Rcclltsanwalt-wiltin ügyvéd(15)
rehcánvált/-vel t in
Zeuge/Zcugin tanLÍ
cajge/cajgin
Hasznos kifejezések
worden.
ih bín bestólen worden
Kimbolrak.
Was isi gcstohlen
Mit loptak el?
worden?
vász iszt egstólen
vorden
Habcn Sie den Tater
Ldtta a te/lest?
gesehen?
háben zí dén téter
gezén
Wann ist es passiert? Mikor trtém?
ván iszt esz pászít
l brauche einen
Rechtsanwalt.
Übráuhe ájnen
rehcánvált
Ügyvédre van szükségem.
die Wertsachen
di vertzáhen
értéktárgyak
SZOLGÁLTATÁSOK
t¸ szavak: küJső megeJenés
Tanuld meg 8alábbi, emberek leí rására szolgáló szavakat!
Er hat cine Glatze
und einen Bart.
er hát ájne gláce und
íljnen bárt
Kopasz és szakállas.
fér

magas
alacsony
fatal
örg
kövér
lko1y
der Mann
der mán
die Frau
d fáu
gro6
grósz
ke
klájn
jung
jung
alt
ált
dick
dikk
dünn
dün
1 1 5
lwssz1övid /taj lange/kurze Haare
Er hat kurze, schwarLe
Haare.
er hát kurce, svárce háre
Rövid. fekete haja van.
szemüveg
szakáll
lánge/kurce háre
die Brille
O brile
der Bart
der bárt
� Kulturális tudnivaló Ha autópályán van balesetevagykomoly mű­
szaki problémád, használd a külön erre a célra a út mellett elhelyezett ké­
szüléket. Máskülönben a J 12-es számot híhatod, mely Németország egész
területérl ingyenesen hható. Az operátor azonnal intézkedni fog, és értesíti
a megfelelősegélyszolgálatot (rendőrséget, tűzoltóságot vagy a -·-ő··.·
J
Gyakorolj!
Gyakorold az alábbi mondtokat, majd takard le a jobb oldali német
szövegrészt, és a instukciókat követve válaszolj németül!
Wie sah er aus? Kein und dick.
vf zá er áusz klájn und dik
Hogy nézel/ ki?
Mondd, hogy
„Alacso11y éskövér volt. "
Und die Haare? Lang, mit Bart.
und di háre láng mit bárt
És a haja?
Mondd: „Hossw
és szakállas".
1 1 5 1 1 . HÉT
Antworten
Válaszk
Takard le a borítófl!el!
2
3,
4
s
Jönni
komme
kome
kommt
komi
kommen
komen
kommt
komt
kommen
komen
Bank és posta
QBanknoten
di bánknóten
2 die Postkarte
O pósztkárte
3 das Paket
dász pákét
4 die
Briefm:rkcn
di bríárken
32O|GAL1A1A5O< 1 1 7
Wiederholung
Összefoglalás és ismétlés
Jönni
Illesz be a kommen (ömú) ige megfelelő
alakjait ðalábbi mondatokba!
!ch Ovier U
2 Der Gartner _ einmal ín der Woche.
3 Wir ¸Dienstag zum essen.
4 ihr mit?
s Meine Eltero mit dem Zug.
Bank és posta
Nevezd meg a számozott tt néme t ül!
Külső megelenés
Hogy fordítod le a következő személyleírkat?
Der Mann i gro6 und dünn.
2 Sie hat kurze Haare und
eine BriUe.
3 lch bin klein und
habe lange Haare.
4 Sic UÍ alt und dick.
S Er hat blaue
Augen und einen
Bart.
Gyógertárban
Egy gyógyszerész tanácsát kéred. Egészítsd k
a párbeszédet, németül váaszolva a megadon
magyar nyelvű mondatok 2Í2@8'
bankjegyek
Guten Tag, kaon icb lhnen helfen?
Köhögök.
2 Und haben Sie auch Scbnupfn?
Nem, de fáj a fem.
3 Nehmen Sie diese Tabletten.
Szirup formában is kapható?
4 Selbstversfandlich. Bitte sehr.
Köszönöm. Mennyibe kerül?
S Sechs Euro.
Tessék. Viszomlátásm.
Antworten
Válaszk
Ta le a borítófüllel!
Külső megelenés
A féri magas
és vékony.
2 Rövid haja van
és szemüveges.
3 Alacsony vagyok,
és hosszú hajam
van.
4 Ö idős és kövér.
S Kék szemtí
és szakállas.
Gyógszertárban
!ch habe Husteo.
ih hábe huszten
2 ein, aber ich
ha be
Kopfschmeren.
nájn, áber ih hábe
kopfsmercen
3 Haben Sic das
auch als Sirup?
háben zí dász áuh
álsz szirup
4 Dankc. Was
machi das?
dánke. vász máht
dá sz
s Bitte sehr. Auf
Wiedersehen.
bite zér. áuf
víderzéen
1 1 8 1 2 . HÉT
Bemelegítés
Hogy mondod néme!Ul:
„múzeum", „művészeti
galéria? (48-9.o.)
Mondd németül:
„Nekem nem tetszenek
a fgönyök."
(100-101.o.)
Kérdezd meg:
„Akarsz . . . ?" (22-23.o.)
Új szavak
Die Freizeit
Szabadidő
Németországban a művészetek - legyen szó
operáról, klasszikus vagy modern színházról
és kabaréról, klasszikus, avantgárd vagy
népzenéről - nagy figyelmet kapnak és széles
körben találnak maguknak közönségcc.
É
rdemes megjegyezni a ,,Lust haben"
kifejezést, mely azt jelenti, hogy valakinek
kedve van valamit csinálni.
Tanuld meg ðalábbi szavakat!
Ich liebe Opern+
ih líbe ópern
Szeretem az operát.
das Theater színház
dász teáter
das Kino mozi
dász kinó
das Ballet balell
dász bálet
die Musik zene
di muzík
die Kunst műészer
di kunszt
der Sport spon
der sport
die Besichtigungcn lámil'alók
di bezihtigungen
die Computerspiclc számítógépes játékok
di kompjuterspíle
Hast du Lust, heute
Tennis zu spielen?
Hászt du luszt hajte
tenisz cu spílen
VCI kedved ma
1e1iszez11i?
Nein, icb mag keinen
Sport.
Nájn, ih mág kájnen
sport
Nem. nem szeretek
sportolni.
ÓBS 1UOÎÌKUO
dász publikum
közönség
Vofűr intereszíszt du
dih den
Hát akkor mi érdekel?
SZABADI DŐ ÉS TÁRSASÁGI ÉLET 1 1 9
Hasznos kifejezések
Tanuld meg ððábOi mondatokat, majd ellenőrizd tudásod a bortófl
segítségével!
!ch hasse
Gitarrenmusik.
ih hásze gitárenmuzík
Utálom a gitárzenét.
der Rang
der ráng
emelet
Én inkább várost nézek.
Szeretem a színházat. lch liebe das Theater.
ih lí dz teáter
Én inkább moziba lch ziehe das K.ino
szeretek járni. vor.
ih cíe dász kinó fr
Érdekelnek kh interessiere mich
a m1ívészetek. für dje Kunst.
Téged mi érdekel/Önt
mi érdekli?
Ez szerintem unalmas.
Das interesicrt mich
n.ht.
Dáz intereszírt mih
niht
A engem nem érdekel.
ih intereszíre mih f
kunszt
Wofür interessierst
du dich/intcressieren
Sie sich?
voflr intereszfrszt du
dih/intereszíren zí zih
Das finde ich
langweilig.
dász finde ih
lángvájlih
das Parkett
dász párket
földszint
Hogy mondod?
É
rdekel a zene.
É
n jobban szeretek
sportolni.
Nem szeretem
a számítógépes
játékokat.
Kein Problcm. lch
gehe allein.
Kájn problém. ih gée
álájn
Semmi baj. Egyedül is
elmegyek.
1 2 0 1 2 . £T
Bemelegítés
Kérdezd meg
németül: „Akarsz
teniszezni?"
(118-119.o.)
Mondd néme t ül:
„Szeretem a mozit",
,,r-inkább várost
nézek", ,,Ez engem
nem érdekel".
(118-119.o.)
Sport und Hobbys
Sportok és hobbik
Németország a sportrajongók hazája.
Rengetegen kerékpároznak, kocognak,
úsznak vagy jáa konditerembe, és sokan
szurkolóként is követik a sporteseményeket.
A labdarúgás nagyon népszerű, de a boksz,
a jégkorong, a tenisz és a síelés szintén.
Aspiclcn (átszan) igét fleg labdajátékok­
kal kapcsolatban hasznáják.
Újszavak: sportok
Tanuld meg az alábbi szavakat, majd ellenőrizd tudásod!
der Fullball labdarúgás
der fúszbáll
das Boxen bots;
dász bokszen
das Tennis tenisz
dász tenisz
das Schwimmen úszás
dász svimen
das Segeln vitorlázás
dász zégcln
das Angeln horgászás
dász ángeln
das Radfahren biciklizés
dász rádfáren
das Wandern túrázás
dász vándern
Hasznos kifezések
Sajátítsd el az alábbi mondatokat!
lch spiele Fullball.
ib spíle fúszbáll
Wir spiclcn gern
Tennis.
vír spílen gern tenisz
Fociwm.
Szeretiillkteniszzli.
Sic ma|t. Ö fest.
zí rnált
der Bunker
der bunker
terepakadály
`
der
Golfspieler
der golfspíler
golátékos
Ich spiele jeden
Tag Golf.
1spíle jéden tág
golf
Mindennap
go/ozom.
SZABADI DŐ ÉS TÁRSASÁGI £LLT 1 2 1
Új szavak: hobbik
Tanuld meg 3alábbi szavakat és mondatokat, majd teszteld magad a
borító fül segítségével!
lch begeist-rc mich
für das Fotografieren.
lh begájsztere mih f
dász ftográfrcn
Rajongok a fotózásért.
die Flagge
di fláge
1 zász/6
das Basteln barkácsolás
dász bászteln
die Töpferei fazekasság
di töpferáj
das Blumenstecken virágültetés
dász blúmenstekken
die Gartenarbeit kertészkedés
di gártenárbájt
das Singen
dász zingen
Kann ich einem Klub
beitr-ten?
kán ih ájnen klub
bájtréten
Muss man Mitglied
sein?
musz mán mitglíd zájn
Kann ich die
Ausrüstung mieten?
k i hdi áuszrüsztung
mítcn
éneklés
Beléphetek egy
klubba?
Tagnak kel/ lenni?
Bére/hetem
a felszerelést?
Kapcsolçj bele a beszélgetésbe! Takard le a jobb oldali szövegrészt,
és egész1tsd k a párbeszédet németül, majd ellenőrizd válaszaidat!
Was machst du
gern?
vász máhszt du gern
Mit ·rcre·szcsinálni?
Mondd, hogy:
„Szeretek teniszezni.
Spielst du auch
Golf?
spílszt du áuh golf
Golfowl is?
Mondhogy: „Nem.
fociwm. "
Spielsl du ort?
spílszt du oft
Gyakranjátswl?
Mondd: „Igen,
minden héten
játszom".
lch spiele ger
Tcnnis.
ih spíle gern tenisz
Nein, ich spiele
Fullball.
nájn, ih spíle fúszbáll
Ja, ich spielc jede
Woche.
já. ih spíle jéde vohe
, 2 2 1 2 . HÉT
Bemelegítés
Mondd néme1ül:
„a frjem",
„a feleségem".
(1011.o.)
Hogy mondod
németül: „ebéd",
„vacsora". (2021.o.)
Mondd: „Sajnálom,
nem érek rá".
(22-23.o.)
BESUCHEN
Társasági élet
A néRetek társasági életük nagy részét
otthonukon kívül élik. Az emberek találkoz­
nak. hogy együtt menjenek színházba,
moziba, sporteseményekre, vagy csak
egyszerGen beülnek valahová egy vacsorára
vagy italra. A barátok és családtagok meg is
hívják egymást, különösen olyan kivételes
alkalmakkor, mint egy születésnap.
Hasznos kifejezések
Tanuld meg az alábbi monda1okat, majd teszteld
magad!
I möchte Sic zum
Abencessen einladen.
ih möhte zí cum
ábendesszen {tnládcn
Sind Sie nichsten
Mittwoch frei?
zind zí néksz1en
mirvoh fráj
Szeretném meghívni
vacsorázni.
Ráérjö1ő s<ern?
Vielleicht ein Talá11 madmáskor.
andermal.
filájht ájn
ándermál
Möchten Sie zum
Mittagessen kommen?
möhten zí cum
miágeszen komen
Eljö11ne hozzá11k
ebédre?
Mit Vergnügen.
Wann?
mii fergnúgen. vánn
Ö
römmel. Mikor? Mit szól11a
a csütörtökhöz?
r
SZABADI DŐ ÉS TÁRSASÁGI ÉLET 1 2 3
Új szavak
Tanuld meg az alábbi szavakal, és teszteld magad a borítófl segítségével!
<ie Gastgeberin
dj gászcgéberin
há�iass�o11y
der Gast
dcr gászt
ve11dég
Danke für die
Einladw1g.
dánke fi r d ájnládung
Köszönjük4 meghíást.
Nekem tökéletes.
parti die Party
di párti
1•acsora das Abendessen
dász ábendeszen
meghíl'ás die Einladung
di ájnládung
fogadás der Empfüng
der empfáog
koktélparti die Cocktailparty
di koktélpárti
Gyakorolj!
Können Sie heute
Abenc zu einem
Empfang kommen?
könen zí hajte ábend
cu ájnem empfng
komen
El tud ma este jönni
egy fogadsra?
Válas:ld: „Igen,
szí vesen. "
Es füngt um zwanzig
Uhr an?
esz fngl um cváncih
úr án
Este nyolckor
kezdődik.
Kérdezd meg: „Mit
vegyekJel?"
Bringen Sie Ihren
Mann mit.
bringen zí íren mánn
mh
Hozza magával aférjét
is.
Ja, gerne.
já, gcrne
Was trigt man?
vász trégl mán
Danke. Um wieviel
Uhr?
dánke. um vífl ú
Köszönöm. Hánykor?
1 2 4 1 2. HÉT
Antworten
Válaszok
Takardle a borítófüllel !
Állatok
1 der Fisch
dcr fis
2 der Vogel
der fógcl
3 das Kaninchcn
dász káninhen
4 die Katze
di kácce
5 der Hamster
der hámszter
6 dcr Hund
der hund
Szeretek ...
lch spiele gern
FuÔball.
ih spíle gern
fúszbáll
2 lch spiele nicht
gern Golf.
ih spíle niht gern
golf
3 Ich male gern.
ih mále ger
4 Blumenstecken
machc ich nicht
gern.
blúmensteken
máhe ih niht
ger
Állatok
Nevezd meg a száozou
állatokat németül!
Hogy mondod németül?
1 Szeretekfociv1i. � '·�
2 Nems:eretekgo/fo:i
3 Szeretekfesteni.
4 Nemszeretekvirágokat
ültetni.
ª
SZABADI DŐ ÉS TÁRSASÁGI ÉLET 1 2 5
Szabadidő
Hogy mondod
németül az alábbi
sportokat és
hobbikat?
vitorlázá
2 m1T1•észet
3 városnézés
4 mozi
Õ túrázás
6 úszás
Meghíá
Meghívnak vacsorára. Kapcsolódj be a pár-
beszédbe, németül válaszolva a magyar nyelvG
mondatok alapján!
Möchten Sie BFreitag zum Essen
komen?
Sajnálom, nemérek r.
2 Wie wir's mit Samstag?
Örömmel.
3 Bri ngen Sie Ire Kinder mit.
Köszönöm. Há1r?
4 Um halb eins.
Nekemtökéletes.
Antworten
Válaszok
Takard le a borítófüllel!
Szabadidő
das Segeln
dász zégeln
2 die Kunst
di kunszt
3 die Stadt-
besichtigung
di Slál-
bezihtigung
4 das Kino
dász kinó
s das Wandern
dász vánder
6 das Schwimmcn
dász svimcn
Meghíá
Es tut mir leid,
U hahe schon
etwas vor.
esz tút mír lájd,
ih hábe són
etvász fr
2 Mit Vergnügen.
mit frgnígen
3 Danke. Um
wieviel Uhr?
dánke um víf
úr
4 Ja, das passt
mir.
já, dász pászt
mír
1 2 6 1 2 . HÉT
Hogyan tovább?
Nyelvtudásod frissen tartásának és fejlesztésének legbiztosabb módja
a rendszeres gyakorlás. Ebben a részben arra vonatkozó javaslatokat
találsz, hogy hogyan őrizhetcd meg és bővítheted eddig megszerzcn
némenudásodat. Ajánljuk a könyv gyakorlataihoz való vissza­
visszatérést, s a szótárak használatát, ami a gyakorlatok szélesebb
körű alkalmazását teszi lehetővé. Különböző sorrendben ismételd át
a leckéket, variáld a témákat és feladatokat, hozd létre saját 15 perces
napi programodat, vagy koncentrálj azokra a témákra, amelyekre
konkrét szituációkban éppen szükséged lehet.


³„
Bemelegítés „
„ „

„ „Qarad¿ edz(
ben
´ ¯ ¿p¿n¿ ¢W¡¯
U1ra es u1ra nézd at a bemeleg1tést tartalmazó reszeket,
. .sajnálom„ \J?•33. o.)
hogy a legfntosabb szavak és k1fe1ezések az emlé­
kezetedben maradjanak. Figyelj µ`1u¸ hogy rendszeresen
foglalkozz ezzel a résszel!
Ho¶¸mondod
nómcm¡: . .5zcrcm�!
cg¡dô¡onto¡ ¡�¡:u.`
(32-33. o.}
Szeretnék ...
Kérda küvetkezé dolgokat:
Továbbra is
gyakorold
a dialógusokat!
Olvasd újra 0könyv
dialógusait. Ismételd
0párbeszéd mindkét
résztvevőjének monda­
iaiL. s ügyelj a kiejtés­
re! Ahol lehetséges,
próbálj a szó t árból új
sz0vakat beépíleni
a mondatokba.
Hasznos kifejezések
Kdczdmc¿u�mctìiI:
„!t?(32-33. o.)
Nézd át az ismétlő leckéket!
Tanulmányozd az összefglaló
és ismétő leckéket, hogy a leg­
alapvetőbbszavak és kifejezések
mégjobban rögüljenek! Bármikor
térj vissza annak a témakörnek
a leckéiez, amelybenmár nem
érzedmagadbiztosnak!
ZurFlughafoo,
biltc.
jøv(D, kcin
probler.
KönntcnSie mich
hitte hier
absetzen? cum ílúgháfen, bile
A repülőtérre,
legyen szs.
jávól,kájn problém
Igenis, nem
prbléma.
köntcn zí mih bile
hí r ábzcccn
1¡ IuDilI tenni,
kérem?
TanuJdmegaz aJábbi mondatokat. majd cllcn6rizd tudásodat!
Ho|tru mI
ummJó7
½in
�nk�+«�:«k¤ck
0r}ìmr7
¯ Gyakorold
¹mc¤bcß
a mondatokat!
S¡c?
\ ölís t
Yosíudd¡eTo¡¡eueu?
wztiæmruz|cn
¶|ht� 7uyanQ ñ r
R¡l.«uhlmhrer?
¿íb: cszcú¿»n¿m
¡o¡núhwc
Térj vissza a „Hasznos
kifjezések„ és
a ,.Gyakorolj!" részekhez!
Teszteld tudásod
a borító fül segítségével!
Hamár magabiztos vagy.
alkoss sajá1 mondatokat
a szótárban találl új
szavak alkalmazásával.
HOGYAN TOVÁBB?
Párosítsd, ismételd és bővítsd!
Folyamatosan frissítsd a szóK¯ncsedet 0„Párosítsd
és ismételd!¸ val8int 3„Új szavakrészekhez
visszatérve. A bortófl ha5znál0távaJ ellenőrizd
magadat. A szótár és az étlapkalauz segítségével fedezz
fel 3egyes tém8öröKöz kapcsolódó új szavakat'
Párosítd és ismételd!
1
1 2 7
P�rosftsd a képen számmal megjelölt zöldségneveket a német
megelelőikkel!
l dcr Rhabarber
Ò
6
der tm
n
die Karlofeln
0 kártófln
dic Radicschcn
di rádízhen
der Spinat
dcr spinát
die Möhren
ut Uő¡0u
dcr Kohl
u0t X!
dcr Lauch
der láuh
dcr Kohlrabi
dcr kólr.b1
Uy nd
,
~
Mond
.
d még egyszer! ~��¤%ke ll
A ,.Hogy mondod?' reszek a fe1ezetek hasznos.
gyorsösszefoglalói egy-egy témára vonatkozóan.
YmmN ¨
Gyakorold ezeket, a saját s1.vaidat használva. Ak
melyeket a szótárból vagy a többi leck�ból �1lmj
válogathmsz össze!
É
lj más lehetőségekkel is!
Nemcsakezzel a könyvvel dolgozhatsz
tovább. hisz számos más lehetőség állhal
rendelkezésedre:
• Látogass el német nyelvterülete,
s próbáld i frssen szerztt tudásodat
«anyanyelvi beszélőkkzött. Járj
u1'1na. hogy élnek-e németek
lakóhelyeden. Lehetnekolyan kávézók,
éttermek. klubok, ahol gyakrabban
megfordulnak. (Budapesten
pl. a Goethe Intézet vagy32Ls¡u
Intézetjavasolt.) Látogss el ezeke
a helyeke. s próbálj németül beszédbe
elegyedni 8æ\8n\TlVeYei.
A legtöbb német örülni fog. hog
némclül bzlhet vele.
• benj el Çnyelviskolábavagy DjY1V:
klubba. Ezeken a helyeken rendszerint
sz.mos különböző szinű délutáni V
est:órából válogathatsz. Vagy Te
magad15 kczdeméoyezbetedegy klub
megalapítsáL ha Vpár barátod. 8
szintén szeretné szinten tartani
németudását.
• Nézz bele német nyelvG újságokba,
flyóirn1okba. ^képek segíteni fognak
¤ szöveg megértésében. ^ hirdetések
szintén hasznosak szókincsed
bővítéséhez.
• Használd az i111ere1et. ahol számos
nyelvtanulást scgft6 wcboldail lalálsz,
melyek köZtt olyan is van. mely
ingyenes online segítséget Vagy
@aXorlatoXt ajánl. Tenntszeten
a legkülönfélébb német oldalakat is
felkersheted, a lakásbérléstől
a kutyakozmetikszámos témában.
Német rádióadókat é$¯$alUD8al
\× Kghatsz az internet segítSgével.
Kezdd a tájékozódási egy néme1
keresőprogramban, pl. az ecite.de
oldalon. Uss begy témát. amely
érdekel. vagy adj magadnak Vu1um:
felada1ot. pl. egy ké1ágyas szoba
keresését Hamburgban.
ÉTLAPKALAUZ ÉTLAP KALAUZ 1 2 9

Geback siemény Himmel und Erde Kieler Sprouen fi istölt
Etlapkalauz
gebacken siilt ( siitőben) krumpli- és almapüré spromi
gebraten siilt 1éres hurval v Kirschen cseres:nye
Lza lista U olyan legfontosabb kiIe¡ezésexe:
(olajbanl:síban) májassal klareBrühe erő/e1•es
gedünstet párolt Hir agy Klö8c gombác
tartalmazza, melyekkel egy német étlapon Geflügel számyas Hirschbraten Knackebrot ropogás
vagy élelmiszerüzletben találkozhatsz. Ha
Geflügellberragout szarvassiilr extrudált kenyér
nem :alalszegy adott kifejezést. próbáld meg
s;myasmájragu Honig mé: Knacker csípős sült
geföllt töltöll Honigmelone mé:es kolbász
az elemeit megkeresni.
geföl lte Kalbsbrust dinnye Knackwurst csí pős siilt
töltöll borjtímell Hoppelpoppel kolbász
A
blau ecetbenfőzöl/; Eisbecher
gekochtfő11 s:lo111ás és krumplis Knoblauch fokhagyma
szinte nyers (steak) fagylaltkehely
Gelee zselé omleu Knochen csont
Aal angolna
Blumenkohl karfiol Eisbein sertéscsiilök
gemischter Salat vegyes Hüfte comb Knochenschinken
am Spiell nyárson
blutigfé1ig siilt Eisschokolade
sa/á1a Huhn csirke csontos sonka
Ananas ananász
Blutwrst véres hurka jégcsokoládé
Gemüse zöldség Hühnerbrühe Knödel gombác
Apfel alma
Bockwurst világos Eissplittertorte
Gemüseplatte zö/dségtál tyiíkluís/e\'s Kognakkonyak
Apfel im Schlafrock
frankfurti jégkrémtorta
gepökelt sázo11, Hühnerfrikasse Kohl kápos:ta
bundás alma
Bohnen bab Endiviensalat
savanyított tyúkfrikasszé Kohlrouladen
Apfelsaft almalé
Bouillon erőleves endí viasaláta
gei uchert fistölt Hülsenfrüchte kápos:tatekercs
Apfelsinen narancs
Braten silt hús englisch „angolos".
Gericht étel hii1•elyesek Kohl und Pinkel
Apfelstrudel almás rétes
Brathering sii/1 hering félig nyers
geschmort párolt Hummer homár káposzw, krumpli,
Apfeltasche almás
Bratkartoffeln stl/t Entenbraten kacsasült
Geschnctzeltes sült hús kolbász és fistölt
táska
krumpli entgrietfiléze11
tejszínes szászban
}, b
lís
Apfelwein almabor
Bratwurst sült kolbász Erbsen bors6
gespickt tűzdelt
Jagerschnitzel gombás
Kompott kompát
Aprikosen sárgabarck
Brot kenyér Erdbeertorte epertorta
Getranke italok
vagdalt
Konfitüre dzsem
Arme Ritter bundás
Brötchen zsemle Essig ecet
Gewürze fiíszerek
Kabeljau tőkehal
Königspastete
kenyér
Brühwurstfra11k1rli
Gewürzgurken csemege
Kaffce ká1é
csirétom
Artischoken articsóka
Brust mel/lrús
uborka
Kaiserschmarren
Königsberger Klop>e
Aubergincn padlizsán
Bücklingfiistö// 1•örös 1
Goldbarsch sügér
császármorzsa
luísgombócak kapris
Auflauf felt
hering Falscher Hase
Götterspeise kocsonya
Kakao kakaó
márrásban
Aufschnittfe/vágoll
Buletten húspogácsa húskenyér
Gatinien csőben silt
Kalbfleisch borjúhús
Königskuchen
Austern osztriga
Bunle Platte vegyes tál Fasanfácán
GrieB gríz
Kalbsbries borjúmirigy
gyümölcsös sütemény
Burg1mderso6e Fenchel édeskömény
GrieBklöBchcn
Kalbsfrikassee
Kopfsalat fejes saláta
U burgundi boros szász Fett zsír
grízgombác
borjúfrikasszé
Kotelelt karaj
Backobst as:alt Buttercremetorte Filetfilé
grüne Bohnen zöldbab
Kalbshaxe borjúláb
Krabbcn IG·
gyimölcs krémes torta Fisch hal
grüne Nudeln zö tés:a
Kalbsnierenbraten
Krabbencocktail
Backpflaume aszalt Buttermilcb (tej) ír Fischfrikadellen
güner Aal zÖ/dangolna
borj1í1•esesii/1
rákkoktél
szilva ha/pogácsa
Grünkohlfodrskel
Kalbsschnitzl
Kraftbrühe erőle1·es
Baiser habcsák
L, U
Fischsttbchen
Gulasch pörkölt
borjtísiilt
Kriiuter gy6y1övé11yek,
Balkansalac „balkán ha/rudacska
Gulaschsuppe
kalte Plauc hidegtál
zöldfi íszerek
saláta": káposzta- Champignons gomba Fladlesuppe rmo11 leves
gulyásleves
kaltes Büffet /rideg büf
Krutsalat
paprika saláta Cordonbleu cordon flambiertf/ambíro:ll
Gurkensalat
Kaltschale hideg
kápos:tasaláta
Bananen banán bleu Fleischbrühe húsleves
uborkasaláta
gyümölcsleves
Krucwickl töl1ö11
Bandnudeln Currywurst mit Fleischkase /11íske11yér
M
Kaninchen 11y1íl
kápos:talevelek
szlagtésva Pommes Frites currys Fleischklölchen Kapern kapribogyó
Krebs IO
Basilikum bazsalikom virsli sült krumplival húsgombóc Hackfleisch darált htís Karamelpudding
Kresse zsázsa
Bauernauflauf Dampfnudeln Fleíschpastete Hlhnchen csirke karamel/puding
Kroketten kroke11
swlonnás. krumplis gőz.ombóc húspástétom Hahnchenkeule Karotten sárgarépa
Kuchen sütemény
omlett Deutsches Beefsteak Fleischsalat luíssaláta csirkecomb Karpfen ponty
Kürbis siitőtök
Bauernfrlihstück vagdalt hús vagy Fleischwurst Haifischflossensuppe Kartoffelbrei
1 . .parasztreggeli": siilt húsos sütemény sertésvirsli cdpauszo11yle\1es krmplipiiré
krumpli, s:alonna, Dillsole kaporszósz Fond 1elő Hammelbratcn iirisilt Kase sajt Labskaus hús- hal- és
tojás durchgebraten átsilt ForeUepisztráng Hammelfleisch iiriluís Kasegeback sajtos krumpliragu
Baueromelett durchwachsen zsíros Forelle Müllerin rámo11 Hammelrücken iriht sütemény Lachs la:ac
szalonnás, krumplis durchwachsener Speck pisztráng vj al és Hartase kemény sajt Kasekuchen túrás Lachsersatz
omle11 zsíros szalonna citrommal Haschee hasé sütemény „/azacpátlék", s6zo11,
Bechamelkartoffeln Frikadelle fasírozo11 Hasenkeule nyúlcomb Kaseplatte sajllál szeletelt hal
krumpli
1
Frikasseefrikasszé Hasenpfeffcr Kise-Sahne-Torca túrs Lachsforelle tengeri
besamelmártással fritiert silt nyúlaprálék tejszfnes torta pisztrng
Bedienung kiswlgálás Eier tojás Froschschenkel Hauptspeisenfőételek Kasespatzle sajtos Lachsschinken fistölt,
Beilagcn köretek Eierauflauf tojásfelfíjt békacomb Hecht csuka nokedli göngyölt sonka
Berliner ber/iner Eierkuchen palacsi111a Frucht�aft gyiimölcslé Heidelbeeren áfonya Kasseler Rippenspeer L0bárány
(leklros sütemény) Eierpfnnkucbcn Frgsrolle tamszi Heilbutt laposhal fstölt sertésbélszín Lammrücken bár11yhá1
Bier sör palacsinta tekercs Hetringsstipp Kasserolle serpenyő Langusten languszta
Biren köre Eierspeise tojásétel
L
heringsaláta Kassler fiistölt Lauch hagyma
Biskuit piskóta cingelegt ecetes Heringslopf ecetes sertésbélszín Leber m(tj
Bismarckhering ecetes, Eintopf egytálétel Gans liba hering s�ászban Kastanien gesztenye Leberkise májas
fi/ézell hering Eintopfgericbt Ginseleberpastete Herz s;. v Katenrauchwurst fiistölt Lebcrpastete
Bltltterteig leveles egytálétel libamájpástétom Herzragoul szívragu kolbász májpástétom
tésva
Eisfagylalt gamiert körttel Hombeeren málna Keule comb Leberwurst májas kuka
1 3 0 ÉTLAP KALAUZ
Lebkuchen
V
Reisbrei ri;skòsc
mc;cskc|òcs Reisrand ¡:;skörcI
Leipziger Allerlei
Pala1schinke11
Remoulade muslòrro|,
vc¿|cs,ö|dsc¿
¡c|ccsíum
,
s;crvkkc|, kc¡rív|
Linsen |cucsc
paniert ¡cuno;o|t
¡zcsilcII mn¡ouc,
Paprika ¡c¡ríkc
Renke[chcrhc|
W
Paprikascho1en ¡c¡ríkc
Retich rclck
Paradiestpfel
Rhabarber ¡±bcrbcnt
mager sov·òrt¸,
¡crcdicsom
Rheinischer
;írscc¿cu¸
Paste!e¡òslclom
Sauerbraten rDslou
Majoran mc¡on¡uuc
Pellkartoffeln hc]:bcu
süIt,¡òco|l
Makele makréla
]őllkrum¡|í
mcrhczc|cl
Makoroneo hcbcsók
Petersilic ¡clivzc|¸cm
Rinderbraten mar|rcsii
l
l
Mandeln m u|c
Pfnnkuchen ¡c|ccsín m
Rinderflet morhc_|c
mariniert mari11írow11,
llcIRrbors
Rinderrouladen
¡òco|I
Pflffrlinge rók¿otnc
mcrImro|òd
MarkklöBchen
Pfirsiche ős,ibci.ck
Rinderzunge
vc|ő ¿ombóc
Pflaumen s;í|vn
mc¡1ou¸c|v
Marmelade |ckvòr
Pflaumenkuchen :¯ilvòs
×:nd!Ic:schmcrhc|iI¡s
Maronen
suIcmcu¸
Rippchen bn¡dc:
s;clm¿cs;tcu¸c
Pfleumenmuss
Risi-Pisi ri;ib uí
Matjes (hcriu¿)]cIc|
szilvalekvár
roh u¸cr:
hcríu¿
Pichels1einer Topf
Rohostplane u¸crs
Medaillons
;ö|dsc¿rc¿u
vc¿¸±s sc|òIc
luísérmék
mcrhc|u¡ssc|
Rol
l
mops ¡òco|I
Meeresfiscbe Icu¿cri
pikan1 ¡ikòus
hcriu¿¿¸¡.ru¯k
hcl
Pilze ¿ombu
rosa i»zcs;íu
Meeresfrchte Icn¿cr
l!attc Iò|
Rosenkohl kc|bimbó
¿¸umö|cscí
pochiert bu¿¿¸c¡ttoIt
Rosinen mc¸so|c
Meerrettich Iormc
(tojás)
Rostbraten roslou sii|!
N¡csmuschc!nkc¿¸|ó
Pökelfleisch só;nII hús
Rostbratwurst ¡Dslou
Milch Ic¡
Pommes frites sült
sidlkolbás:
krtm¡Ii
Röst ¡DsIi(lm¿¸mòs
Milchmixgetra11k lc¡c&
Porree ¡ó¡«Jc¿¸mc
krum¡IiIc¡cuy)
trmi x
Pothast ¡òro|I
Röstkartofeln sü|l
Milchreis tejberizs
Du¡hch¡´usz |
krum¡|í
Mineralwasser
Poulardc ;scu¿ccsirkc
Rotbarsch vörssu¿cr
òsvòujví;
Preiselbeeren vörös
rote Bete cckIc
Mohnkuchen ¤mkos
u}ou¸c
rote Grütze¡iros
sulcmcu¸
Presskopfdísztósc¡I
¿¸i2mö|cs|ckvòr
Möhren rc¡c
Pumpernickel [ckclc
Rotkohl |i|ckò¡os;to
Most mu:I
rozkcri¸cr
RotkraU lillkáposzra
Mus ¡ir
Pllre ¡irc
RotWc uvörösbor
NuschcI¬kc¿¸|ó
püricn¡c¡csiIclI
Rühreier n!uIclIc
Muskat(nuss)
Pu!enschenkel
Russische Eier
s;c¡vcscudíó
¡u|¸kccnmb
tìtµ)or:c;cs Io¡òs
MWSt
Á
FA (általános
lutcr¡u|¸kc
[or¿c|micdó)
h

R
N O U
Sahne Ic¡s,iu
Quark Itìró Salar su|òIc
nac`Art !es Hauses Radieschen izIck Salatplale sc|òu¡tru
hò,i módrc Rahmlc¡:,iu Salatso6e salátaöntel
nacb Hausfrauenarl Riucheraal fisröl! 5a!zsó
h¤¨icss,ou¸ módin cu¿o|uc Salzburger Nockerln
Nachspeisen ulóctc|ck Rliucherhering ]i:Iö|I cdcs[cµ¡gI
Iacht¡sc!dcss;crt hcriu¿ Salzheringe só;oII
Ia¡tkuchcnku¿|ó[ Rliucherlachs¸is!ö|I hcru¿
natürlich lc~¡cszclcs lc¯cc Salzkartoffeln főll
Niereo :·csc Rãuc!crspcck¸+slö|! Lrum¡|í
Nudeln uokcd|í szc|onnc Salzkruste sósbőrrclc¿
Nüsse mo¿¸oi» Rauchfleischfiis1ö/1 hus Sandkuchen om|ós
Obstsalat Rehbraten s;crvcssuIt sulcmcu¸
gyiimölcssaláta Rehgulasch Sauer sal'anyt
Och>enschwanzsuppe s;crvcs¡öi×ö|I Sauerbraten¡òco|l
¸¸ökö¡{crk|ci•cs Rehkeule s;cr\wscomb umrhcsü|l
O! o|c¡ Rehrücken szarvas/tár Sauerkraut sc:·cu¸cì
Oliven o|:vc Reibekuchen „rcccs¨ kò¡os;|o
Orangen ucrcucs krm¡|is|c¡cu¸ Sauerrahm lc_]c|
Orangcnsa!luciDucs|c Reis I/ Schaschli scs|ík
-
Schanenmorellen
morcIIomc¿¿¸
Schellfsch ]o|Ios
lő¯chc|
Schildkrötensuppe
lcknős|cvs
Schillerlocken]slö|l
lől·hc|lckc¡;(
Schinken sonko
Schinkenröllchen
soukcIckc¡xs
Schlachtplatte vc¿¸cs
ko|bòs;!ò|
Schlagsahne lc¡s;íuhcb
Schlei com¡ó
Schmorbraten párolt hs
Schnecken csí¿c
Schnittlauch
mclc|őhc¿¸mc
5c!n¡tzc! ròuloII hús
Schokolade csoko|òdc
Scholle |c¡cit¸hc|
Schulterstück
vò|I|tt:sdcr.b
5cÞwar.brotbcrc
¡D;skcu\cr
Schwarzwalder
Kirschtorte ]ckc!cciuő
IorIc
Schwarzwurzeln
]ckclc¿¸ökcr
Schwein scrtcs
Schweinebauch
scrtcs|ics
Schweinefleisch
scrlcshus
Schweinerippe
sci!csbo¡do
Schweinerollbraten
¿öu¿¸o!lscrlcssü|l
Schweineschmorbraten
¡òro|Iscrtcss;c|cl
Schweineschnitzel
sci!css;c|cI
Schweinshaxe
scrtcsc:íi|ök
5cclachs |c;oc
5cczungc i¡c|vhc|
Sekt ¡cz¿ő
Sellerie ,c||cr
5cmmc! ¸scm|c
Senf musIòr
SenfsahnesoBe Iejszíucs
mustòrs;ós;
SenfsoBe inusIò¡&¸ós;
Serbisches Reisfleisch
rí;scs húshc¿|mò.«|,
¡c¡Ddicsommc|
Soleier sósví,bcufőtI
kcmcu¸tojás
SoBe s;ós;
Souflé cdcs]c{]tgl
Spanfrkel malac
Spargel s¡ò¡¿c
Spttzle nokedli
Speck s;c|o¡inc
Speisekarte cI|c¡
Spezialítit des Hauses
chò,s¡ccic|iIò:c
Spiegcleier Iükörto¡òs
ÉTLAP KALAUZ 1 3 1
Spie6bra1en u¸òrou su|I
Spina1 s¡cuóI
Spitkohlfchcr
kò¡os,Ic
Sprotten csIrc
Sprudel(wasser)
ò:vòu¡ií,
Stachelbeeren c¿¡z&
Stangen(weiJ)bro!
bc¿cII
Steinbutt uc¿y
rombu:,ho|
Steinpilze \wr¿òu¸c
Stollen lrócsort¸í
¿¸ümoIcskcu¸cr
Srammer Max soukc
cssu|lIo¡ds |·n¸crcr·
Streuselkuchen mor;sòs
sulcmcu¸
Sülze kocsou¸c
Suppen |cvcsck
Suppengrün
|cvcs,ö|dsc¿
süB cdcs
süB-sauer cdcs-scvcn¸i¡
SüBspeisen cdcssc¿ck
SüBwasserfische
cdcsví,í hc|c·k
Szegediner Gulasch
scvc¡t¸úkò¡os;Iòs
pörkölt
Ã
Tafelwaser
(s,cusmmcrttcs)
òsv<u¸ví¸
Tafelwein cs¯m|íbor
Tagesgericht uc¡imcuu
Tageskarte uc¡ícl|c¡
Tagessuppe uc¡i |c¡·cs
Tatar tatár bcc]s!cck
Taube ¿c|cmb
Tee Icc
Teigmantel tcs;Icbuitdc
J!unt:sc! Ic¡thc|
Tintenfsch tínmhc|
Tomaten¡ciDd.csom
Tör!chen kis Iorlc
Torte torra
Truthahn¡u|¸kn|(kcs
l
·

V
Uberbacken òIsu|I
Ungarischer Gulasch
mc¿jcr¿u|¸òs
ungebraten ¡tcmsült
Yanille vwuüíc
YanillesoBe
¡·onüic:,ós¸
verlorene Eier
bu¿¿}wulotI Io¡òs
Yollkornbrot lcgcs
kiőrlésLkcu¸cr
vom Grill ¿ríIlc;clI
vom Kalb bor¡u(bó|
való)
vom Rind mcrhn(bó|
vc|ó)
vom Rost rosIousü|I
vom Schwein scrIcs(bő|
¡•c|ó)
Vorspeisen c|őcIc|ck
Y
Waffeln osl}w
Waldorfsalat ;c||cr-
c|mc·díósc|òlc
Wasser ví;
Wassermelone
¿öiD¿díuu}r
Weichkte |ò¿¸sc¡I
Weinbergschnecken
csí¿c
Weinbrand brcud¸
Weincreme borsodó
Weinschaumcreme
borI¡cbkrcm
Weinso!e boiDs s,ós,
Weinirauben szőlő
WeiBbier btíwsör
WciHbrot]chcrkenyér
WeiBkohl]·hcrkò¡os,tu
Wei6krautfchcr
kò¡os;Ic
Wei6wein]chérbor
WeiBwurst bor}úvírs|i
Weizcnbier bú,csör
Wiener 5chn¡tzc!bccsi
s;c|cI
Wild ¡•cd
Wildschweinsteak
vcddísLiósii|I
Windbeu!el hcbl::òr
W¡rsíngkc|kò¡os,!c
Wurst vírsIí, ko|bòs,
Würstchenf11k1rti
Wurst¡!attcko|bòs,!ò|
Wurstsalat vírs|ísc|òlc
Wurstsülze disznósc¡l
Würzig[űs;crcs
Z
Zanderfogassüllő
Zigeuncrschni!Zel
]i7s;crcs, pa¡rikòs
borjtíszeler
Zitrone ciIrom
Zitronencreme
ci!romk¡:m
Zucchíní cuIíui
Zucker cukor
Zuckererbsen
cukoroorsó
Zunge u}r|v
Zungcnragout u¡æ|vnt¿u
Zutaten öss;clcvő¯,
ho;;òvw|o×
Zwiebeln vöröshagyma
Zwiebelringe
hc¿¸mckcríkt0
Zwiebelsuppe
hc¿¸mc|c¡•cs
Zwiebeltorte
|to¿¸mctorlc
Zwischengerichte
kl:cbb ctkc,csck
1 3 2 SZÓTÁR
Szótár
Magyar-német
A németben a fneveket a német határozott névelő (a, az)
megflelő alakja jelöli: dera hímnemű főnevek előtt, de
a nőneműek, das a semlegesneműek előtt. A de alak
a többes számra is vonatkozik. A legtöbb foglalkozásnév nőnemű
alakját a hmnemű szóból képezzük az - in végződés hozzá­
adásával: pl. Buchhalter(in) (könyvelő. A e szabály aól
kivételeket külön felsoroljuk. Ahol szükséges, ott a mellékneveket
„(m)" rövidítéssel jelöltük.
A. Á
a, az der (m), die (nn),
das (sn)
ABC-ániház der
Supermarkt
a/lak das Fenster
ablaktábla der
Fensterladen
adap1er der Adapter
adni geben
ágy das Bett
ágynenuí die
Bettwische
ágytakaró die
Tagesdecke
ajakbalzsam der
Lippenfetstift
ajak
der Lippenstift
ajándékdas Geschenk
ajánloll kiildemény das
Einschreiben
aj1ó die Tür
akciós ám das
Sonderangebot
akkordaim
aktaáska die
Aktentasche
alacsony niediig,
(ember) klein
alagsor das
UntergeschoB
alag!I der Tunnel
alall unter ... ; (időben)
wahrend
alja vminek der Boden,
der Grund
alkalmankéni
gelegentlich
alkohol der Alkohol
álla1kerr der Zo
álla1orOs der Tierarzt
álla1útlevél der Tierpass
allergiás allergisch
állítmi stellen
állj! halt!
állóhelyzetény das
Standlicht
alma der Apfel
álmatltmság die
Schlafosigkeit
alsónadrág die
Unterhose
alsószoknya der
Unterrock
általában im
allgcmeincn,
gewöhnlich
altató die Schlaftablette
tiudni schlafen
alvás der Schlaf
Amerika Amerika
amerikai der/die
Amerikaner(in);
amerikanisch (mn)
ananász die Ananas
Anglia England
angol der/die
Englander(in);
englisch (mn).
Englisch 8angol
nyelv
antihitós
die Antiquitat
anya dic Mutter
tmyacsavar die Mutter
anyag der S1off
apa dcr Vatcr
apály die Ebbe
aperiti der Aperitif
ápoló der
Krankenpfleger
apró klein; apróra
vágni kleinschneiden
aprópénz das Kleingeld
apu Papa
ár der Preis
áram der Stom
arany gold; das Gold
(fn)
arc das Gesicht
árkedvevnény die
ErmiBigung
áruforgalom der Absatz
áruház d Kaufhaus
ásó der Spaten
ás\1ányvíz das
Mineralwasser
aszal der Tisch
asztalos der/dei
Schreiner(in)
asztma das Asthma
át über; a hídon át über
die Brücke
átöltövii sich umziehen
átsült durchgebraten
átváltási árfolyam dcr
Wechsellurs
augus:tus der August
ausvrál der/die
Australier(in):
australisch (mn)
Ausztrália Australien
A11svria
Ö
sterreich
a11tó das Auto
autógumi der Reifcn
amomatikus
automatisch
autópálya die Autobahn
U
-babe i: moziba ins
Kino
bab die Bohnen
baba Uáték) die Puppe
babakocsi der
Kinderwagen
Bajorország Bayern
bajusz der Schnurrbart
bal oldal die linke Seite
baleset der Unfall
baleseti osztály die
UnflJstation
balett das Ballett
balra links
Balti-tenger
die Ostsee-ban/ben
in, a szállodában im
Hotel
banán die Bane
bank die Bank
bankjegy der
(Geld)schein
b1 egyek die
Banknoten
bár (f) die Bar
bár (habár) obwohl
bárány der Lamm
bárányhús das
Lammfleisch
barát(nő) der/die
Freund(in)
barátságos(an)
freundlich
barkácsolás das Basteln
barkácsolni basteln
barlang die Höhle
barna braun
báty dcr alere Bruder
Bécs Wien
becsekkolni
(repülőtéren)
einchecken
behajtás die Enfahrt
beige (bézs) beige
bejárat der Eingang
bejönni hereinkommen
belpődíj der
Eintriuspreis
belépőjegy die
Eintrittskarte
belga der/die
Belgier(in); belgisch
(mn)
Belgium Belgien
bélyeg die Briefmarke
benzin das Benzin
benzinkút die Tankstele
bérelni mieten
beszállókártya die
Bordkarte
beszélgetés das
Gesprich
beszélni sprcchen,
reden; beszél
angolul? sprechen
Sic Englisch? nem
beszéleknémetiil ich
spreche kein
Deutsch
beteg krank
betörő der Einbrecher
betű der Buchstabe
bevásárlás d
Einkaufen
bevásárlószatyor die
Tragetasche
bevásárolni cinkaufen
bezárni schlieBen
bicikli das Fahrad
biciklizés das
Radfahren
bikini der Bikini
billenty1íze1 die Tastatur
biokémia ce
Biochemie
birtokolni \Imit habcn�
nekem vmr vmim ich
ha be
bi:onságos sicher
bi:tonsági öv der
Sicherheitsgurt
bivos sicher
bi:Josítás die
Versicherung
bi:Jsítólí
Sicherheitsnadel
Wú: die Bluse
MAGYAR-NÉMET 1 3 3
bocsánat!
entschuldigung!
verihung!
bojler der Boiler
baka der Knöchel
boksz das Boxen
boldog froh, glücklich
bolha der Floh
balhaspray das
Flohspr
bolt das Geschift. der
Laden
bonyolult kompliziert
border Wein
borotvahab die
Rasiercreme
boríték der
(Briefumschlag
borjúhús das
Kalbfleisch
borlap die Weinkarte
borotválkozni sich
rasieren
borotvapenge die
Rasierklingen (tsz)
borotvaszesz das
Rasierwasser
borravaló das Trinkgeld
bors der Pfeffer
borsmenta die
Pfeferminze
borsó die Erbsen (tsz)
borzasztó furchtbar
bölcsésrtt11do11ányok
die
Geisteswissenschaften
bőr d Leer
bőrönd der Koffer
bőri sztítóder
Hautreiniger
brandy der Weinbrand
bridzs das Bridge
brit britisch (mn)
bros die Brosche
brossúra die Broschüre
Brüsszel Brüssel
buboros sprudclnd
busz der Bus
busvnegál/6 die
Haltestelle
buszpályaudvar der
Busbahnhof
bútor die Möbel
biié dcr Imbiss
L th
CD�i eCD
ceruza der Bleistift
ceruzahegyező der
B leistiftspi tzer
chi ps cie Fritten, die
Pommes
cigarella ce Zigarette
c d Etikett
cipő die Schuhe (tsz)
cipőbolt das
Schuhgeschaft
cipőő die
Schnürsenkel
cipőkrémdie
Schuhcreme
cipzár der
RciBverschluB
citrom die Zitronc
cukor der Zucker
cukorbeteg der/die
Diabetiker(in)
cukrászda die
Konditorei
cumi der Schnuller
curry das Curry
csak nur
csalá die Familie
csalétek der Köder
csatora der Kanai
csavar die Schraube
csavart z6der
Schraubenzicher
csavarkulcs der
Schraubenschlüssel
csekk der Scheck
esek kártya die
Scheckkartc
csekkfiizet das
Scheckhefl
csemegeiiz/et das
Feinkostgeschift
csempe die Kacheln
(tsz)
csendes still
csengő (ajtón) die
Klinge
cseppek die Tropfen
cseresv1ye die Kirsche
esésre die Tasse
csésral die Untenasse
csillag dcr Stern
csinálni machen. tun
csinos hübsch
csípés (rovar) der Stich
csipes: die Pinzette
csipke die Spitze
csirke das Hiihnchen
csivna der Stiefel
csokoládé die
Schokolade
csomag das Paket; egy
csomag kánya das
Kartcnspiel
csomagmegőrző
szekrény das
GepackschlieBfach
csomagolópapír das
Packpapier, das
Gcschcnkpapier
csomagtartó der
Kofferraum
csónak das Boot
cso111 der Knochen
cső das YD
csuk6 d Handgelenk
csúnya hisslich
csiitörrök der
Donnertag
U
dagály die Flut
dal das Licd
1 3 4 SZÓTÁR
dú¡i der Dlne/die c¿¸tdü|ú||ò ledig cm|cJc;¡iísich erinner
Danin; danisch (mn) c¿¸ctcm die Universilil cm|cJműdas Denkmal
Oúttío Dancmark c¿¸ctcmíslodcrldìc cu ich
dcmbdas Stück Student(in) étickd Lied
dorúzsdie Wespe c¿¸clIcueinzige(r) éuckc|uí singen
dcaber c¿¸mí||íòeine Million cìi¿cdcJ¸ die
dcccmbcrder c¿}s;crücìnltch Genehmigung
Dezember c¿¸üt! zusammen cu¿cmmich
dc]cktdie Panne c¿}üItcs(,ci¡cí) die cuuícsscn
dé|(c¿tú¡} der Süden Band criuivo|òdas Essen
dé| (rio¡s;ok)der éhcs Iun¿r¡g;chcs cii}émmein(e)
Mittag ·:¿}:k¡ch habe c¡crdi e Erdbeeren
Oé|-¡ríko SUd-Afrika Hunger c¡íIc¡s,íús der/die
dc|c¿ú|lder/die c_]c¨ die Mitternacht Epileptiker(in)
Delegierte(r) é_jc|is¡ckrzr|¸der é¡ltőmun kús dcrIdìc
dcss,crlder Nachtisch Nachttisch Bauarbeiter(in)
dc¡odcrdas Deodorant c¸s¡oko die Nacht c¡¡c¡¡ mcstérke;elt
diuu}c die Melone c¸s,okoík|ubder mc¿er ist gerade
dívotdie Mode Nachtklub angekommen
dí,c| dcr Diesel c¸szokoí¡crlú:der é¡ü|cIdas Gebaude
dcbc;das Pakct, Nachtponier crdckcs interessant
(cí¿orcIto)die éks,crder Schmuck crdőder Wald
Schachtel cl:,crü¡|ct das crcs¡d¡cDach¬inne
dchúu¸ dcr Tabak Juwelliergcschiift érctlreif
dckumcrtiuu das él\,qder Kcilriemen érczni föhJen; ucm
Dokument c|weg; mcu¸c|!geh cr;cm¡ò| mo¿om ich
dc|¿c;uíarÞci|cn weg! fihle mich nicht wohl
dc||úrder Dollar c|oduí verkaufen crkcJ} der Balkon
dòmder Dom c|odò(tiő)der/die crkc¡csdie Ankunft
dró¿o teucr Verkiufer(in) crős stark
dr»lkötc|i•osúldie c|ú¡uh¡íohnmäch|ìg crtcJlú_:kdie
Drahtseilbahn werden Wertsachen
dudo(omò)die Hupe clos¡líkiuelastisch crtcuíverstehen; ucm
du¿ot!}uder Kolben c|c¿genug crIcmich verstehe
du¿ò(i1vc¿bcri) dcr c|cktrcmcscsotIokc;c Hch
Knrk; (kö;lckcdcsí) der StromanschluB ésund
der Stau; clckt·omcs elektrisch cscru}ődcr
(mcsdòko¿}lòhou, élclmís,crbcIt das Regenschirm
kndhou) der Stöpsel Lebensmittelgeschift csküvődie Hochzeit
du¿òIuí;òdcr clcmdie Bauerie csőder Regen
Korkenzieher é|ctdas Leben csőkobúl der
Ommdie Donau c[]clc¸tcuivergcssen Regenmantel
dzsckídie Jacke c(]c¿|o|tæschä!tìg| cslcder Abend
d.scm die Konfitüre c||útús.tc(jc:c||útú" c\,okder Nordcn
,
Vollpension; ts¡ok-Îrorszí¿
Ï Ï
]c|¡ou;íòsc||úlús Nordirland
Halbpension ts,okí-tcu¿crdie
ch`das Mittagessen c||cugegen Nordsee
éhrts,lőòrodcr clőodús der Vortrag élclmcr¿c;cs die
Wecker c|őodòtcrcmder Lebensmillelvergiftung
ccctder Essig Vorlesungssaal élkc,ődc:Speiscraum
ccsctder Pinscl c|őctcIckdie Vorspeisen cllo¡ die Speisekarte
cdcs sUB c|őJn·uí gi|mcl) cncrcm das Restaurant
édcssé¿ dic SüBigkeit entwickeln élvú¿¸ der Appetit
c¿der Hímmel c|őtt vor ... cvd Ja
c¿cr die Maus cIsőcmcIcterster Stock c¡(o) d¡c>c(r)c�a ]ér}l
é¿ésdie Verbrennung c|sőerste(r): c|ső dieser Mann: c;oIő
t¿c:?1é¿cdre' cs,lú|¸erstc Klasse diese Frau
(kcccimúsuú|) prost! cl:ősc¿cJjdie erste Hilfe c¡crtausend
(li1s;;eutésric|) c|tört (korslb} c,üsl das Silbcr; silbern
Gesundheit! gebrochcn; (vúz. (nm)
c¿észsé¿ü¿}íhcléid¡c üvc¿) zerbrochen
Damcnbinden (tsz) c|vú|lgeschiedcn
1 é¿iiíbrennen c-moíIdie Maii
c¿¸ eins; c¿} sör/c¿} cmoíI-cim die Mai 1 ]o der Baum
vírsIí cìnBicrleine Adresse f der Frost
Wurst cmbcìtkdie Leute [tct!é|c|mís;crck
c¿jú¿¸oss¡obodas cmc|cl(hú;bott)der die Tiefkühlkost
Einzclzimmer Stock; (:;i1t|ìó;bou) ]o¿}loItdas Eis, die
c¿}cdo|IaI!cìn der Rang Eiscreme
¯
}¡dolcm der Schmerz
]ú¡do|cmcsí||o¡¡lò die
Schmerztablene
jIdie Wand (bclső
tértcri); die Mauer
(kit|sőtérbcri)
]oIcv|da>Blau
]o|ís;őu¸c¿ der
Wandtcppich
}t|udas Dorf
]oiìms,Iíkus!inIas|¡scI
]úrodt müde
]orn der Bauernhof
]ormcrdie Jeans
]ox das Fax
]oxkés;oi|c1 UFxgerat
[oo|uí faxen
]o;ckosmurc|¸dìc
Töpferci
]ú¡uÎ:[í;cm mir
ist kalt
]cbruúrder Februar
]chérwciB
]chér¡cműdie
Unterwtische
]c] der Kopf
]csso|útoder
Kopfsalat
]c¿]n¸ú: dic
Kopfschmerzen
]ho||¿otòder
Kopförer
]c]!cudődas Kopfuch
]cJdie Brcmsc
]ckctc ríbí,Ií schwarze
Johannisbeere
]ckctc schwarz
1ckclc-crdőder
Schwarzwald
]cJc¡uíbremsen
]cklctuílegen
¸| halb,]c/òm eine
halbe Stunde
]c|oduí(¡ostúu)
aufgeben
]cIcsé¿ die (Ehe)fau
]c|cttcs der/die
Vorgesctztc
]c[]c|énach oben
]clhn·uí (telefnon)
anrufen
]c|kc|níat1fstehen
]c|s¡ú||ús repülő
]c|s¡úl|uí (bus;rosIb)
einste¡gen
¸´|lcstvér(J`tì)
Halbbruder, (Iúuj)
Halbschwester
]cIu[júró die
Uberftihrung
]cit!uhcn;ctI ]cuuda
oben
¸u}das Lichl
¸´ujkc¡ das Foto
_\×c¡és; der/die
Ftograf(in)
gt\×é¡c¯¡ ií
ftografieren
}+¡nú:c|òder
Ftokopierer
MAGYAR-NÉMET 1 3 5
]ti¸méndas
Belichtungsmesser
¸ ;òr»der
Scheinwerfer

U
der Mann
]cr¸WCHerrentoilene
]éQdìDs;dcr/dic
Herrenfriseur(in)
]ér¡ der (Ehe)mann
]cr!őIlcri¡!ős;crdas
Antiseptikum
]csték d¡cFarbe
]cstő(¡¡ő} der/die
Maler(in)
¸´si7der Kamm
] umder Film
]ucmlecker
] mJ die Schublade
]oJíìodo dìc
Zweigstelle
]òkcss,ckìzu} die
Kommode
]ú der Junge; (vkiucko
îo)dcr Sohn
[utcstvcrder Bruder
}l,cIui bezahlen
]ccí der FuBball
]cdrús¡(uő)dcrldìc
Fseur(in)
]c¿ der Zahn
]c¿odúsder Empfang
]c¿múl|òO
Verbütungsmittel
]c¿]µ¸cu die
Zhnschmerzen
l¿kc]c die Zahnbilrste
]c¿krém die Zahnpasta
]c¿|olúsdie
Reservierung
]c¿|o|tbesetzt
]c¿crwsder Zahnarzt
]c¿|wtckcsÞchìndcr|
]kho¿¸mo dcr
Knoblauch
]cl¸òder Fluss
]|}·ír:tdic Zeitschrift
]cl|:sòder Gang, der
Korridor
]cuú|dcr Faden
]cutdas Pfund
]cn!¡Iouíübersetzen
]crdítò dcr/dic
Uberstzerin)
]cr¿oIcmder Verkehr
]cr¿òs;ck der Drehstuhl
]ctòuc¿ot´ ndas Negatív
]ő·le|ckdic
Hauptgericbte
}m ¸:rodie
Erdnüsse
]öIds¡íut da.1
Erdgeschoss
]őuök(nő] der/die
Manager(in)
főu gekocht
főtr scuko gekochter
Scbinkcn
]őúldie Hauptstrale
]őzìíkohen
]ő,őcdéu¸ der Kochtopf
Iniucíocr&,ú¿
Frankreich
jssítők die
Erfrischungen
]:ìxso \!mìsch
] míIauÞn
]i+Iòs,őri}t¿ der Laufr
]uvclo die Flöte
f das Gras
]ü¿c die Feige
]ü¿¿öu} der Vorhang
fi/ das Oh
}¤|bcvo|ò die Ohrringc
(tsz)
]´lkc (vosu:t¸das Abteil
[ írder Raserunaher
]rdődas Bad;
¸f¤rdőIúdd¡c
Badewanne
¸f¤rdőuodrú¿ dic
Badehose
]ürdős¡uhodaº
Badezimmer
}iröduí ein Bad
nehmen; baden
}1lés d¡cHeizung
[ilőbcrcudc;csdas
Heizgerat
}'lőlcs! der Heizkörper
L, LY
¿o|Icrder Kragen
¿ormt¿ío dìcGarantie
¿orotdie Kehle
¿orúzsdie Garage
¿o,do¿ rc¡ch
¿ú_cdnIdas Gaspedal
¿c:tbl}cder Rechen
¿ír¡ der Gin
¿itúrdie Guitarre
¿cmbder Knopf
¿cmboder Pilz
¿cudc|koduídcnkcn,
überlegen;
¿cudclkcdcmmc¿
ro¡lo ich überlegc cs
noch
¿cudcluídenken
¿cudcs(ou) snrg!a||ìg
¿örcsder Krampf
¿ő,ölIgedampft
¿ő,ösho¡ò der Dampfer
¿ro]kus der/dic
Designer(in), der/die
Graphiker(in)
¿r:Iu|ú|ok! HcO!tchcU
Glückwunsch !
¿ri||cu sü|lgcgrìI||
¿ríl|c,csder Grill
¿umícsizmo die
Gumistiefel (tsz)
¿umímolr:c dìc
Luftmatraze
¿umíóvs,crdas
Kondom
¿¸wkr:uoft. haufig
¿vwlc¿csder FuBgiinger
¿¸w¡¸ìí die Wolle
¿}cmúut dcr Diamant
1 36 SZÓTÁR
gyep der Rasen
gyerek das Kind;
gyerekek die Kinder
gyerekágy das
Kinderbett
gyerekos:tály
(kórházban) die
Kindcrstation
gyerekülés der
Kindersitz
gyertya die Kerze
gyóg>firdőhely der
Kurort
gyógys�r das
Medikament
gyógyszertár die
Apotheke
gyonmövéJzy die
Unkraut
gyomor der Magen
gyo11101fájás die
Magenschmerzen
(tsz)
gyomorrontás die
Magenverstimmung
gyors(an) schnell
gyorsétkezde der
Schnellimbiss
gyömbér der lngwer
gyöngy die Perle
gyufa das Streichholz
gyújtás die Zündung
gyújtógyerya diei
Zündkerze
gyulladás die
Entzündung, die
Infktion
gyűjtemény die
Sanunlung
gyümölcs d Obst, die
Frucht
gyümölcslé der
Fruchtsaft
gyűrti der Ring
M
ha wenn
háború dcr Kricg
hagyma die Zwiebel
hagyomány die
Tradition
haj das Haar
/Jaji nök die Locken
(tsz)
hajhab der
Schaumfestiger
hajkondicionáló dic
Haarspülung
hajó der Schiff
hajspray das Haarspray
hajszárító der Fön
hajvágás dcr
Haarschniu
haj1•álaszték der
Scheitel
hal der Fisch
lwlbolt das
Fischgeschaft
hálóing das Nachthcmd

iálós:oba das hívni: hogy hínak? wie
Benzimmer heiBt du? ezt hogy
/Jalott tot hívják? wie heiBt das?
há/6:sák der SchJafsack HIV-po:itf v HIV positiv
halvány blass hó der Schnee
hamburger der hobbi d Hobby
Hamburger hogyan? wie?
hamis flsch hol? wo?
hamwartó der !old der Mond
Aschenbecher holland der/díe
hang die Stimme Hollander(in);
hanglemez dic hollandisch (mn)
Schallplatte Hollandia Holland, die
hangleme:bolt das Nieder!ande
Schallplattengcschaft holnap morgen
hangos laut holttest díe Leiche
hangposta die Voice- hólyag die Blase
maii homár der Hummer
hangszer das homeopátia díe
Musikinstrument Homöopathie
harang die Glocke homok der Sand
harapás der Biss hónap der Monat
harapni beiBen horgászás das Angeln
harisnya die Strümpfe horgászni angeln
harisnyanadrág die hosszabbítózsi1ór die
Strumpfhose Verlangerungsschnur
lwrmadik dritte(r) hosszt lang
harminc dreiBig hosszúság die Uinge
három drei hovi holen
háromszáz dreihundert hölgy díe Da
hashajtó das hőmérséket die
Abführmitel Temperatur
hasmenés der Durchfl hörcsög der Haster
ltasv1álat der luíg die jüngere
Gebrauch Schwester
ltasv1ál11i gebraucben hullá die Welle
!tát (testrés:) der l111wellig
Rilcken; hátoldal die !úr die Saite
Rückseite ltús U Fleisch
Itat sechs hlÍsz zwanzig
határ die Grenze húzni ziehen
hátizsák der Rucksack htívös kühl
hátsó 16mpák di e
Rilcklichter
1 } hatvan sechzig
/iá: das Haus id�genforgalmi iroda
házas vcrheiratet das
háziállat das Haustier (Fremden)verkehrsbUro
/iázmester(11ő) der/die idegenvezetés die
Hausmeister(ín) Fiihrung
h6ztartási áruk die idegenvezető der /die
Haushaltswaren (Fremden)führer(in)
háztető das Dach idő die Zeit; mennyi az
hegedű die Geige idő? wie spat ist es?
hegy der Berg időjárás das Weuer
hely der Platz, der Ort időpont der Zeitpunkt,
helyes richúg der Termin (előre
helység der L egyez/eteti)
hentes der Metzger iúsági szállás die
he11esiiet die Jugendherbergc
Metzgerei -ig bis
hét (szám) sí eben igaz wahr
hét die Woche igen ja
hétőder Montag így so
hetven sicbzíg indexlámpa dr Blinker
!tíddie Brücke indulás díe Abfahrt
hideg kalt indulási csarnok die
hírek die Nachrichten Abflughalle
hitelkártya die információ die
Kreditkarte Information
ing das Hemd
ingyenes kostenlos.
gratis
injekció die Spritze
insumt kálder
Pu 1 verkaffee
internet das internet
Ílltra1•énás infí:i6 díe
intravenöse lnfusion
U(ember) der [re/díe
!rin: irisch (m)
irányítószám die
Postleitzahl
irattárca dic
Bricftasche
ími schreiben
iroda das Büro
írógép die
Schreibmaschine
íólap das
Schreibpapier
frors:ág lrland
U auch
iskola die Schule
ismerni kennen
ital das Getrank; kér
egy italt? möchten
Sic ctwas tinken?
ivóvíz das Trinwasser
fz der Geschmack
iw1d11i schwilzen
izzadtság der SchweiB
jt1111ár der Januar
jára1szá111 (repülőn) díe
Flugnummer
járda der Bürgersteig
jármt1 das Fahrzeug
játék(s:er) das
Spielzeug
jaz: der Jazz
jég das Eis
jégkrmdas Eis am
S t el
jegy die Karte
jegyes (pár) verlobt;
der/die Verlobte (f)
jegyzetüzet das
Notizbuch
jegyze11ö11b der
Notizblock
jelenteni bedeuten;
ez mit jelem?
was bcdeutet das?
jelentés der Berícht
jelentkezési lapd
Anlragsformular
jelszó das Passwort
jó gut
jobb oldal rechle
Seite
jobbra rechts
jogl11rt der Jogurt
jogosítvány der
Führerschein
jóképt1gut aussehend
jö1111i kommen;
gyere ide!
kommhier!
jLÍlius dcr Juli
jLÍnius dcr Juni
MAGYAR-NÉMET 1 3 7
b
kabát der Mantel
kagyló die Muscheln
(tsz)
kalap der llut
kalapács der Hammer
kla1: der Schafner
kalitka der Kifig
kamera die Kamera
Kanada Kanada
kanadai der/die
Kanadier(in),
kanadisch (mn)
kanál der Löffcl
kanapé die Sofa
kapcsoló der Schalter
káposzta der Kohl
kapu das Tor
karder Arm
karácsony Weihnachtcn
karaj das Kotclctt
karburátor
der Vergaser
karfiol der Blumenkohl
karkötődas Armband
karmester der Dirigent
káró (kártyában) Karo
karóra díe
(Armband)uhr
karosszékder Sessel
krya die Karte
kastély das Sch!oss
kució die Kaution
kvé der Kafe;
feketekávé Kafce
ohne Mi!ch
kávézó das Café
kaz11a die Kassette
kaze11ás magnó der
Kasettenrecorder
kedd der Dienstag
kedves nett, lieb
kefe die Bürste
kefél11; (hajat) bürsten
kék blau
kelet der Osten
kell müssen; tanulom
kell ich muss lernen
kellemes angenehm
kémény der Schornstein
kemény hart
kemping der
Campingplatz
kemping iroda die
Campingverwaltung
kenőcs die Salbe
-ként per: éjszakánként
per Nacht
kenu das Kanu
kenyér das Brot
képemyőder
Bi ldschirm, der
Monitor
képeslap die Postkarte
kviselő der Vertreter
kérdés die Fragc
krék das Rad
kerekess:ék der
Rollstuhl
kérem bitte
kereskedelmi 1>ásár die
Handelsmesse
kereszmév der Vorname
kerítés der Zaun
kert der Garten
kertcenrrum das
Gartencenter
kertész der Girtner(in)
kertészkedés die
Gartenarbeit
kerülni vmemryibe
kosten; mennyibe
kerti/? Wkostet das?
kés das Messcr
keserű bitter
később spiiter
kés: fertig
kés:ételek die
Fertiggerichte
késZ)énz das Bargeld;
készénzzelfzetni bar
zahlen
kesztyt1 die Handschuhe
két egyszemélyes ágy
die zwei Einze!betten
kétágyas s:oba das
Doppelzimmer
ketrec der Kafig
ke11őzwei
kevesebb weniger
kéz die Hand
kezdeni anfangen,
beginnen
kezdet der Anfng, der
Beginn
kezdő der/die
Anflnger(in)
kélogás der
Hiindedruck
kézi die Handbremse
kézipoggyász das
Handgepilck
kézitáska die
Handtasche
ki(felé) aus
kiállftás die
Ausstellung
kicserélni umtauschen
kicsi klein; egy kicsit
ein BiBchen
kifzetés die Bezahlung
kiwópálya die Start-
und Landebahn
kihozJi herausholen
kijárat dcr Ausgang
kijönni berauskommen
kiköt6 der Hafen
kilenc neun
kilenc1•en neunzig
kilincs die Klinke
kiló das Kilo
kilométer der Kilometer
kínos pinlich
kinyitni öffnen
kipufogó der Auspuff
kirándulás der Ausflug
kisass:ony das Fraulein
kisbaba das Baby
kiu1nő ausgezeiclmet
=
1 38 SZÓTÁR MAGYAR-NÉMET 1 3 9
kfiil au6erhalb körömreszelő die lapos flach; lapos madár der Vogel mélyhűtőder mosogatószer das
klass:ikus :e11e Nagelfile awógumi der Platten magán privat Gefrierschrank Spülmittel
klassische Musik körte die Bire laptopder Lap1op magas hoch, (ember) melyik? welche(r/s) mosoly das Uicheln
klub der Klub körutazás die Rundreise lassú langsam groB menetdf der Fahrpreis mosolyogni Iacheln
kocogni joggen könHbe/íl: kb. 16 etwa 16 látni sehen; semmit sem máj die Lcbcr menetrendder Fahrplan mosópor das
kocsi dcr Wagen kötél das Seil látok ich sehe nich1s
majdnem fast menni gchcn� Waschpulver
kofferkuli der kötés der Verband látnivalók die make-up das Make-up (járműve{) fhren; mosószalon der
KofferkuLi kölli stricken Besichtigungen málna die Himbeeren (rii/ő1•e{ fliegen Waschsalon
komoly erst kötőt/áru die látogatás der Besuch (tsz) mentás cukorka die most jetzt
komp dic Fahre Stickwaren (nn tsz) látogató der/die DDdie Mama Píefferminzbonbons mostohaanya die
koncert das Konzert köwfrdick Besucher(in) mandarin dic memőautó der Slicfmutter
konferencia die kvetke:őnachs1e(r); láz das Fieber Mandarine Krankenwagen mostohaapa der
Konfrenz következőhéten die lazac der Lachs mandzseuagomb die mennyezet die Decke Stiefva1er
konferenciaswba das nüchste Woche lazíani sich entspannen Mansche1tenknöpfe méreg das Gift mostolrafr der
Konfrcnzzimmer követség die Bo1schaf1 le herunter; (tsz) mert weil S1iefsohn
kontaktlencse die közel nah lebar11ul11i braun már schon messze weic; milyen mostohalány die
Konraktinsen közel nah; az ajtóhoz werden maradék der Resl messze \IJ? wie weit Slicf1ochter
konzervdoboz die Dose közel nahe der Tür; leégés der Sonnenbrand március der Marz ist cs? motor der Motor
konzervnyitódcr London közelében in lefoglalni legyet, margarin die Margarine metr6 die U-bahn motorcsónak das
Dosenöffner der Nlhe von London uta:ást) buchen marlrahús der metr6állomás die U- Motorboot
ko11zuláws das közép die Mille légiárat die Fluglinie Rindfleisch Bahn-Sta1ion motorháztetődie
Konsulat közlekedési lámpa die légiposta die Luflpos1 márány der Marmor méz der Honig motorhaube
ko11zulrá11s der/die Ampel legjobb bes1er másik ein andcrer; me:ődas Feld motorkerékpár das
Berater(in) közötl zwischen .... légko11dicio11á/ó die másik szoba: ein mi (személyes névmás) Mo1orrad
konyha die Küche közont die Zentrale Klimaanlage anderes Zimmer; wir mountain bike das
-kor um; háromórakor központifűtés die legrosszabb máskor ein andermal mi? was' Mountain-Bike
um drei Uhr Zentralheizung schlechteste(r) másnaposság dcr Kater mialall wlhrend mozgólépcsődie
korai frh köz\•etítés die légy die Fliege második zweite(r): miénk unser(e); ez a Rolltreppe
korán früh Vermitlung /ehetetlen unmöglich másodosválydie miénk das gehört uns mozi das Kino
korcsolya die krémdie Creme lehetséges möglich zweite Klasse miért? warum? mozogni sich bewcgen
Schlinschube (lsz) krumpli die Kanoffel lekvár die Marmelade másodperc die Sekunde mikor? wann? mögöll hinter ...
korcsolyávú kuktafazék der lélegev1i a1men matrac die Matraze 11ikroh11/ámú sütő die m1111ka die Arbeit
Schliuschuh laufcn Dampfkochtopf lemerülni tauchen mazsola die Rosincn Mikrowelle m111kafeliílet die
kórház das kulcs der Schlüssel lengyel der Pole/die meccs das Spiel 111i1de1 alle(s) jede(r/s) Arbeitsfliche
Krankenhaus kiíp das Zipfchen Po l in: polnisch (m) medence das Becken mi11de11 egyes; mustár der Senf
kormány (politika) die kupak der Verschluss Lengyelország Polen medlÍza die Qualle minden u1ca alle mtízeumdas Museum
Regierung kupillng lent unten; itt lemhier még egzer nochmal StraBen; e:minden: műanyag die Plastik
kormánykerék das die Kupplung unten még noch; még egy das ist alles műfogsor d Prothese,
Lenkrad kút der Brunnen lépcsődie Treppe noch ein; még egy mindenhol überall das Gebiss
kosár der Korb kutatás die Forschung leped das (Beu)laken kávét, legyen szf ves mindenki alle. jeder műhely die Werkstatl
kozmetikumok die kutya der )fond leszállni (buszról stb) noch einen Kaffee. mindig immer működni funktionieren
Kosmetika kii/földi der/die aussteigen bitte mindkellőbeide(s); műtőder
kőder Stein Ausllnder(in) levegő die Luft megállni anhalten mindke11őnk wir Operationssaal
köd der Nebel kii/ön gecrennt levél (ostai) der Brief
megbes:élés die beide mű1>sz(11ő) der/die
köhögés der Husten kiilönböző verschieden /eve/ezőtárs der/die Besprechung minket uns Künstler(in)
köhögni husten kiilönösen besondcrs Briefreund(in) megcsrsvi schleudern minőség die Qualitit 111 ívészet die Kunst
kölcsönö:ni leihen kiilváivs der Stadtrand levélszekrény der megelői überholen mim als, wie; nagyobb, művészeti galéria die
Köln Köln Briefkasten megérevri ankommen mint .grö6er als; Kunstgalerie
kölöv1i umziehen
1
leves die Suppe megfázás die Erkültung; olyan, mint .. so
költségvetés das lift der Fahrstuhl meg vagyokfáz1 ich wie ...
N NY Budge1; előzetes láb das Bein; lábfej der likőr der Likör bin erkalte1 mise dic Messe
költségvetés der Fu6, die Fü6e (tsz) lila Lila meghalni s1erben mobiltelefon die Handy, naomg die Hose
Kostenvoranschlag labda der Bali lime die Limelle meghfs die Einladung das Mobiltelefon nadrágtartó die
könnyűleicht lábtörés der Beinbruch limonádé dic Limonade megkéselt vcrpil1c1 modem das Modem Hosentrager (tsz)
könyök der Ellbogen lád die Truhe lista die Liste megkös:önni danken; modem építészet die nagy gro6
könyv das Buch lakádie Wohnung liszt das Mehl köszönömszépen moderne Archi tektur nagybácsi der Onkel
könyvelőder/die lakat das liter der Li1er danke schön mogyoró der Nuss Nagy-Britannia
Buchhalter(in) Vorhangeschloss lopás der Diebstahl meglátogatni besuchen mondani sagen; mit GroBbritannien
kö1yvesbolr die lakcímdie Adresse lopni stei1len; ellopták megpróbálni versuchen mont/011? was haben nagyítás die
Buchhandlung lakókocsi der es ist gestohlen meleg warm; melegem Sie gesag1? hogy VcrgröBerWlg
könyvtár die Wohnwagen worden van es ist mir warm; mondjuk ezt németül? 11agymamt di e
Bibliothek láma die Lpe lökhárftó dic (Jwmos:exuális) wic sagt man das auf GroBmuner
kőr (kártyában) lámpaer11yő der S10Bs1ange schwul Deutsch? nagynéni die Ttc
Hc- Lampenschirm lusta ful melegítóru/ra der moped das Moped nagyon sehr
köralak1í rund landolni landen Luxemburg Luxemburg Trainingsanzug morzsák dci Krücken nagypapa der
körömder Nagel /611y das Madchen; mellen neben mosdókagyló das GroBvater
körömcsipesz der (vkinek a lánya) die
W
mellkas die Brus1 Waschbecken nagyszülő die
Nagelzwicker Tochter melltartó der mosoda die Wüscherei GroBeltern
körömlakk der lánytestvér die 1 heute Büstenhalter mosogatógép die nagyváros die
Nagellack Schwester macska die Katze mé/y t.ef Geschirrspülmaschine Gro6s1adt
1 40 SZÓTÁR
-nak/-nek für; nekem
für mi ch; neked fr
dich; minek? wofür?
-nálnél bei, 3, az
ablaknál ðFenster
Nap(égitest) die Sonne;
(24 óra) der Tag
napemyőder
Sonnenschirm
napirend die
Tagesordnung
napló das Tagebuch
napos sonnig
napozni sonnenbaden
nappali das
Wohnzimmer
napszemüveg die
Sonnenbrille
narancs die Orange
narancslé der
Orangensaft
narancslef. 'ár die
Orangenmarmelade
narancssdrga orange
11ásZ1ít die
Hochzeitsreise
nedves naB, feucht
négy vier
negyed der Viertel
negyedik vierte(r)
negyven v1erz1g
négyzet das Quadrat
néha manchmal
néhány einige, mehrere
nehéz schwer,
schwierig
nekem mir, für m
i
ch;
adja nekem ezt ide!
geben Sie es mir!
neki ihm (hn) ihr (nn)
nekik ihnen; ezt nekik
adom oda ich gebe es
ihnen
nekünk uns
nélkül ohne
nem nein, nicht
német der/de Deutsche;
deutsch (m); (a
német nyelv) Deutsch;
némeriil auf Deutsch
Németország
Deutchland
népzene die Volkmusik
név der Name
nevetni Jachen
névjegy
die Visitenkarte
nokedli die Nudeln
november der
November
nő die Frau
női WCdie
Damentoilette
nős verheiratet
növény di e Pflanze
nővér die ültere
Schwester
nővérke das
Krankenschwester
nyak der Hals
nyakkendő die Krawatte
nyaklánc die Halskette
nyakörv das Halsband
nyal6ka der Lutscher
nyaralás der Urlaub
nyelv (beszélt) die
Sprache; (testrész) die
Zunge
nyereség der Gewinn
nyilvános öffemlich
nyitva offen, geöffet
ny[fva tartás die
Ofungszeiten
nylontáska die
Plastiktüte
nyolc achl
nyolcvan achtzig
nyomtató der Drucker
nyugágy der Liegestuhl
nyugat der Westen
nyugodt still, ruhig
nytíl das Kanninchen
U. Ó
oké okay
okos klug
október der Oktober
olaj das Öl
olasz der/die
Italiener(in);
italienisch (n)
Olaszország ltalien
olcsó billig
oldal die Seite
olíva die Olive
ólommentes bleifrei
oltás die lmpfung
olvasni lesen
olvasólámpa dic
Leselampe
omlett das Omelette
-on-en/-ön auf, an;
postán auf der Posl;
pályaudvaron am
Bahnhof
opera die Oper
operáció die Operation
óra die Uhr (időjelző;
időpont) es ist 3 Uhr
¹ óra van; (60 perc)
die Srunde
orr die Nase
ország das Land
oros der Arzt
orvostudomány die
Medizin
osztály die Abteilung
osztály die Klasse
osztrák
Österreicher(in);
öslerreichisch (mn)
osztriga die Auster
011/on zu Hause
U· Ő
ő er (hn), sie (nn)
öcs der jiingere
Bruder
ő¯sie
őket sie
öltöny der Anzug
On(ök) Sie
önálló selbstandig
öngyújtó das Feuerzeug
öngyújtóbenzi11 das
Feuerzeugbenzin
őr der Wachter
öreg alt
őrült verrückt
őszibarack der Pfirsich
őszinte ehlich
öt fünf
őr ihn (hn) sie (nn)
öv der Gürtel
övé sein (hn) ihr (nn)
övék ihr(e)
V
padlás der Dachboden
padló der FuBboden,
der Boden
palacsinta der
Pfnnkuchen
palota der Palast
pamut die Baumwolle
panzió die Pension;
pap der Geístliche, der
Priesl
papír das Papier
paplan die Steppdecke
paprika die Paprika
papucs die Pamoffeln
(tsz)
pár das Paar
paradicsom die Tomate
paradicsomlé der
Tomatensafl
parafn das Paraffin
paraszt der Bauer
pariimdas Parfüm
park der Park
parkolni parken
paroló der Parkplatz
párna das Kissen
párt die Partei
parti díe Party, die Féte
patak der Bach
patkány die Ratte
pék der Bicker
pékség die Backerei
példa das Beispiel;
például zum Beispiel
pelenka die Windeln;
eldobható pelenka
Einwegwindeln
penicillin das Penizillin
pénz das Geld
pénzérme die Münze
pénzkiad6 aulomata das
Geldau1oma1
pénztár die Kasse
pénztárca das
Portemannaie
pénztáros der/die
Kassíerer(in)
per die Minute
peron der Bahnsteig
petrezselyem die
Petersilie
piac der Marki
pihenni sich ausruhen,
sich erholen
pikk (kártyában) Pik
piknik das Picknick
pillantás der Blick
pilóta der/die Pílot(in)
pince der Keller
pincér(nő) der/die
Kellner(in)
P!N-kóddie
Geheimzahl
pipa die Pfeif
piríott geröstel
piros rot
pisk6talkeksz das
Plützchen
piszkos schmutzig
pisztoly die Pistole
pizsama der
Schlafanzug
poggyász das Gepück;
poggyászkiadás die
Gepickausgabe
poggyászleadás die
Gepackablage
pohár das Glas
pók die Spinne
politika die Politik
popzene
die Popmusik
póráz die Leine
porcelán das Porzelan
póréhagyma das
Breillauch,
der Porrée
porszívó der
Staubsauger
portás der Portier
portörlő
das Staubtuch
posta die Post
postahivatal das
Postamt
postaláda der
Briefkasten
postás(nő) der/die
Brieftrager(in)
poszter das Poster
pótalkatrészek die
Ersatzteile
pótlék der Zuschlag
probléma
das Problem
professzor der/die
Professor(in)
púder der Puder
puha weích
pulóver der Pullover
pumpa die Pumpe
puska das Gewehr
R
rádió das Radio
radfr das Radiergummi
ragasztó der Leim, der
Klebstoff
MAGYAR-NÉMET 1 4 1
rágógumi das
Kaugumnú
ragtapasz das Pfaster
rajongó der Fan
rajzszög die
Heftzwecke, der
ReiBnagel
rák die Krabbe, die
Krebs (betegség is)
rakart der Kai
rátét (szendvicsen) der
Belag
rebarbara der
Rhebarber
recept das Rezepl
redőny die Jalousie
regény der Roman
reggel der Morgen
reggeli das Frühstück
régi ah
remek! prima!
rendőr(nő) der/die
Polizist(in)
rendőrörs Polizeirevier
rendőrség die Polizei
rendőrségijelentés der
Polizeibericht
rendszámtábla das
Nummerschild
repülés der Flug
repülni fliegen
repülőgép
das Flugzeug
repiilőindulás der
Abflug
repülőjárt der Flug
repülőtér der Flughafen
repülőtéri minibusz der
Flughafenbus
részeg betrunken
retek der Rettich. das
Radieschen
retesz der Riegel
reteszelni verriegeln
retú1jegyRückfhrkarte
rikító grel !
ritka selten
ri?. der Reis
rockzene die Rockmusik
rokon der/die
Verwandte
romok die Ruinen
rossz schlccht; (nem
működik) kapuit
rosszabb schlechter
rovar das Insekt
rovarirtó das
lnsektenmittel
rózsa die Rose
rózsaszín rosa
rögtön sofort
rögzíteni festmachen
röntgenfelvétel die
Röntgcnaufnahme
römgenosztály die
Röntgenabtcilung
rövid kurz
rövidnadrág die Shorts
rubin der Rubin
rugó die Feder
ruha das Kleid;
ruhák die Kleider
ruhacsipesz die
WUscheklammer
ruhásszekrény der
Klciderschrank
rum der Rum
b bZ
sa`uílni: sajnálom das
tut mir leid
sajt der Kase
sakk das Schach
sál der Schal
saláta der Salat
sampon das Shampoo
sápadt blass
sapka die Mülze
sárga gelb
sárgabarack die
Aprikose
sárgarépa die Karotte,
die Möhre
samk (testrész) die
Ferse; (cipŐ) der
Absatz; (utca, szoba)
die Ecke
sarok die Ecke
sátor das Zell
sátora/ der Zeltboden;
die Bodenplane
sátorcövek der Hering
sátornid die Zeltstange
sebesség dic
Geschwindigkeit
sebességváltó das
Getriebe
sebességváltó kar der
Schallknüppel
segítőkész hilfsreich
segíség die Hilf
sehol nirgendwo
selyem die Seide
sem: auch nicht; sem-
sem weder... noch
semmi nichts
seperni kehren
serpenyő die
(Brat)pfanne
sertéshús das
Schweinefleisch
sérülés die Verletzung
séta der Spaziergang
sétálni spazieren
sétálóövezet die
Fulgangerzone
sherry der Sherry
síbot die Skistöcke (tsz)
sícipő dic Skistiefel
síelni Ski fen
siemi: sietek ich bin
Eile
sfkötés die Ski bindung
síléc die Skier (tsz)
sílift der Sk
i
lifl
sírni weinen
Skandinávia
Skandinavien
Skócia Schottland
1 42 SZÓ1Al MAGYAR-NÉMET 1 4 3
skót der Schotte/die s:ámológép der mag schwimmen:
à ÃY
televí:iódas Fernsehen törölköződas Handtuch
Schollin: schottisch Rechner ich schwimme gem
tábîa das Schild:
temető der Friedhof történelem dic
(mn) s:andál die Sandalen s:erés der Vcrtrag templom die Kirche Geschichte
slag dcr Schlauch (tsz) s:ia! hallo!
(iskolában) die Tl
1e11ger OMecr, die See törénet die Geschichte
smaragd der Smaragd szándékosan ahsichtlich sziget die Insel
rab/el/a dic Tablette
tenger gyümölcsei die tózlrókészü/ik der
só das Salz szánkó der Schliten szigorú sLreng
táborrú: das Lagerfeuer
Meeresfrüchte Feuerlöscher
sógor dcr Schwiger szappan die Seife szín d.e Farbe� s:Jnes
takarítónő die Putzfrau
tenisz das Tennis traktor der Traktor
sógomódie száraz trocken f
lm der Farbfilm
takaró die Decke
tenni (csinálni) tun, tref(kártyában) das
Schwagerin száry dcr Flügel színdarab das
tál die Schüssel
machen; nem tesz Kreuz
soha nie szárnyas das Geflügel Theater(stück)
találkozó das Treffen
semmit das macht tudni wissen
sok viel(c) szarv das Hor színház das Theater
talált tárgyak osztálya
nichts túl zu; ez rút sok das ist
sor die Schlange; szauna die Sauna szirup der Sirup
das FundbUro
tér (városba11) der Platz zu viel
(szí11/iá:ban, száz hundert szf ds Herz
talán vielleicht
terasz die Tcrasse túrázás das Wandern
moziban) die Reihe; szeder die Brombeerc szivar die Zigarre
tálca das Tablctt
térd die Knie turista der/die Turist(in)
(szövegben) die Zeile s:egény arm s:fbeteg herzkrank
tampon die Tapons
terhes (várandós) tusft irdó das Duschbad
sorbaállni anstehen szék der Stuhl szó O Wort
(tsz)
schwanger trí die Nadel
sör das Bier s:ekrény der Schrank szoba das Zimmer
tanácsadó der/die
térképdi e Landkarte; tükör der Spiegel
sötét dunkel s:él der Wind: (vminek s:obalány das
Berater(in)
(városról) der tűz das Feuer
sövény die Hecke a széle) die Kante Zimmermadchen
tanár(nó) der/die
Stadtplan trhely der Herd
spenót der Spinat szelep das Ventil szobor die Statue, die
Lehrer(in)
terminál das Terminal tűzijátékdas Feucrwerk
sport der Sport; széles breit Skulptur
tánc der Tanz
terület das Gebiet tiízőgép der Hefter
spo„tcentrum das szelet (kenyér) die szódvíz das
tamí der/die
tessék? wie bitte? TV-t nézni fernsehen
Sportzentrum Scheibe Sodawasser
Zeuge/Zeugin
tesr der Körper rú die Huhn
sportautó der szélvédő dic szokásos gewöhnlich
tanulni lerncn
ti ihr
Sportwagen Windschutzscheibe szokatlan
tanúsítvny die
tiéd dein
,
stabil stabi 1 szem das Auge ungewöhJich
Bescheinigung
tizenhat sechzehn Ï, Ï
stadion das Stadion szemben: a s:állodával szoknya der Rock
tányér der Teller
tinta die Tinte uborka die Gurke
stand der Stand szemben gegenüber szombat der Samstag
tarisviyarák die
tiszta sauber, klar ugrás der Sprung
starr der Start dem Hotel szomjas durstig;
Krabben
tisztító die Reinigung ugródes:ka das
stoppolni (wami) szemét der Abfall s:omjas vagyok ich
tárolófolyadék
titkár(nő) der/die Sprungbreu
trampen szemetes habe Durst
(kontaktlencse) die
Sekretar(in) úgy so
strand der Strand die Mülleimer swmoní traurig
Aufbewahrungslösung
tí z zehn ugyanaz gleich;
süket taub szemeteskuka szórakozás die
társalgási zsebkön)'
tizenegy elf ugyana: a ruha das
siilt (zsírban, olajban) Mülltonne Unterhaltung, die
der Sprachführer
tizenhárom dreizchn gleiche Kleid:
gebraten szemeteszsák dcr Vergnügung
rartóslrulám die
tizenhét siebzehn ugyanazt még
siirgós dringend Müllsack szórólap der Flyer, die
Dauerwelle
tizenkettő zwölf egysze; kérem das
sütemény das Gebick. szeminárium das Broschüre
táska die Tasche
tizenkilenc neunzehn gleiche noch mai,
der Kuchen Seminar szósz dic Solc
tavas: der Frühling
tizemrégy vierzehn hitte
sit11i (sütőben) backen; szemorvos der szótár das Wörterbuch
távolsági busz der
tizenöt fúnfzehn új neu
(olajban, zsíban) Augenarzt/die szőke blond
Uberlandsbus, der
tizennyolc achtzehn ujj (testrész) der Finger:
braten Augcnirztin szókít bleichen
Reisebus
tízezer zehn t ausend (kabát, ruha) der
Svájc die Schweiz szemöldök das szld tó
taxi das Taxi
tó der See Armel
svájci der/die Augenbraue UBleicuninel
taxiálomás der
toastkenyér der Toa't újság die Zeitung
Schweizer(in); szempillaspirál die szóó die Trauben
Taxistand
tojás das Ei újságárus der
schweizerisch (m) Maskara szőnyeg der Teppich
te du
tolmács der/die Zeitungsladen
szabad fei szemüi·g dic Brille szömyrí schrecklich
tea der Tee; fekte tea
Dolmetscher(in) Új-Zland
szabad s:obn das freie szénanátha der sztár der Star
der schwarze Tee;
tolmácsolni Neuseeland
Zimmer Heuschnupfen szték das Steak
tejes tea Tee mit
dolmetschen új-zélandi der/die
szrg der Geruch szendvics das szúrs der Stich
Mii ch
rlni drücken Neuseeliinder(in)
szagolni riechen Sandwich, das szúrni stechen
teáskann.
tolvaj der Dicb unalmas langweilig
száj dcr Mund Butterbrot S7HVcIìII das Souvenir
die Teckanne
tonik das Tonic unoka Enkelkind;
sz1kács(nŐ der szénsavmemes szűk cng
rechnika die Technik
toracipő die (lány) die Enkclin;
Koch/die Köchin ásványv(z Wasser szükség: szükségem van
regnap gestern
Turnschuhe (ú) der Enkel
szakáll der Bari ohne Kohlensaure; vmire icb brauche
teherautó der
torokcukorka die 11 1okalíg die Nichte
szalámi die Salami da� Tafelwasser etw.s
Lastwagcn
HaJstablenen (tsz) unokaöccs der Neff e
szállás dic Untcrkunt szennyes (ruhák) die szükséges notwendig
tej die Milch
torony der Turm unokatestvér (/1í) der
szállítás Wische születésnap der
tejszín Sahne
több mehr Vetter; (lny) dic
die Lieferung szép schön Geburtstag; boldog
tejtermékek die
többletcsomag da� Kusine
szalo11ua der Speck; szeptember der szüle1és11apo1!
Molkereiprodukte
Mehrgepack úr der Herr
szalonnás rá11011a September HerLlichen
(tsz), die
tökéletes perfekt úz das Schwimmen
Eier mit Speck szerda dcr Mi llwoch Glückwunsch !
Milchprodukte
töltelék die Füllung úszni schwimen
szalvéta die Servielte szerelem die Liebe születni: ... -ben
re/e vall
töltő (akk1m11/átornál) uswda das
szám die Zahl, die S(CtCÌőder/die szile11em ich bin in
telefon das Telefon
das Ladegerit Schwimmbad
Nummer Mcchanikcr(in) .„. geborcn
telefo11á/li tclcfnieren
tömés (fogban)clic uszony die
számítógép szerencse das Glück; sziilók die Elter
telefonfülke die
Füllung (Schinu)flossen
der Computer sok szerencsét! viel szünidődie Ferien
Telefonzellc
törlőruha das rt der Weg
számítógépesjáték Glück! szürke grau
telefonkártya die
Geschirrtuch lllÓT nach
das Computerspiel szeretet die Liebe s:rírőder Filter
Telefonk·rte
török der Türkc/die 111állfutó der Anhinger
szóm/a die Rechnung, s:eremi mögen, licben: szűrőpapír das
telefonkönyv das
Türkin; türkisch (mn) was der Fahrgast, der
die Quitrung szeretek úsv1i ich Fillerpapier
Telefonbuch
Törökország die Türkei Passagier
1 44 SZÓTÁR MAGYAR-NÉMET 1 4 5
11tasfelvétel

W
várószoba das ves:élyes gcführlich virágültetés das vonzó aurak1iv
(repiilőtéren) der Wartezimmer vésifékdie No1bremse Blumenstecken vödör der Eimcr
Abferligungsschaller.
vacsora das
váróterem dcr Wanesaal
vészhelyzet der Nolall virsli die Wurs1 völgy das Tal
die Abfrligung
Abendessen
varrni nen vészkiárot der viszontha//ásra! auf vörös ro1
11azás die Fahn, die
1gány das Gleis
vas das Eisen No1ausgang Wiederhören! WCdie Toilenc
Reise
vágás der Schniu
vasalni Bügeln
vezértengely die viszmlátásra! auf WC-papfr das
utazási csekk der
vágni scneiden
vasaló das Bügeleiseo Nockenwelle Wiedersehen! Toille1enpapier
Reiseschc k
1•agy (kötőszó) oder;
vásár die N1esse: éves vezetéknév der Nachname visszaad1ii zurückgeben weboldal die Websei1e
1ási ioda das
W@ºVentwcder...
Vsár der 1•ezemi föhren, leilen; viss:aérni whiskey der Whiskey
Reisebüro
oder
Jahresmarkl. (búcsú) (awót) fahren zurückkommen;
utca die StraBe
vagy: te 1•agy du bis1
die Kirmes 1':etődcr/die holnap érünk vissza
Z, Zb útikönyv der (eise)fhrer
vagyok ich bin
vasár der Sonmag Führer{in), der/die wir kommen morgen
útlevélder Pass
vagytokihr seid
vásárolni kaufn Leiler{in); (sofőr) zurück zápor die Schauer
iítlevélviz,sgálat die
vagyunk wir sind
vaskereskedés der/die Fahrer(in) visszajönni z6n• geschlossen
Passkontolle
vaj die Buner
EisenwHædler vicc der Witz zurückkommen z6sz/ó dic Fahne, die
1110/só le!er; az utolsó
mk blind
vasút die Bahn vidékdas Land vitamimableua die Flagge
héten dic le121c
vaku der Blit
vatta die Wane videó das Video Vilaminablene zene die Musik
Woche
·l'tllvel mii
váza die Vase videókazetta die vitani bestreiten zenekar das Orches1er
valahol irgendwo
vég das Ende; ennek Videokasete vitorláshajó das ze11ész der/die Musiker(in)
¡
valaki jemand
vége d isi vorbei
videómagnó der Segelbool zok1i die Socken
valami etwas
vegetáriánus der/die Videorecorder vitorlázás das Segeln zongora das KJavier
ügyfél der Kunde
váll die Schul
l
er
Vege1arier(in); vihar das Gewitter, der víz das Wasser zöld grün
ügyvéd der/die
vallás die Religion
vcge1arisch (mn) Sturm vízcsap der Hahn zöldség das Gcmüsc
Rcchtsanwall(in)
10//fa der (Kleider)bügel
végkiárus(tás der világos (nem sötét) hell; vízesés der Wasserfll zuhanyzó die Dusche
iilés der Silz
válta11i (pénzt)
Schlussverkauf (tiszta, érthető klar vízmelegítő das zseb die Tasche
iiltetni setzen
wechseln
végre! endlich! vi/la die Gabel HeiBwassergeral zsebke1dő das
ünnepnap dcr Fcicnag
vám der Zoli
vékony dünn villa (/áz) die Villa vízvezetékszerelő Taschen1uch
üres leer
vámmentes zollfrci
vendég der Gas1 villám der Bli1z der/die Klempner(in) zsebkés das
iitemterv der Zeitplan
Vt11| ist
vendéglátó der/die villamos die Stenbahn vodka die Wodka Taschenmesser
iiveg (anyag) das Glas;
vanília die Vanille
Gas1geber(in) villanykörte die voh er/sie/es war; ueblámpa die
(italtartó) die Flasche
va11nak sie sind
vendéglő das Gasthaus (Glüh)birne voltam ich war Taschenlampe
üvegnyitó der
vár die Burg
venni (vásárolni) vil/a11yszerelő der/die voltak sie waren zsebtolvaj der
Flaschenöffner
várni warten; várjon!
kaufcn; (elvenni) Elektriker(in) voltál du warsl Taschendieb
üz. nelrögzítő der
war1en Sie!
nehmen virág die Blume voltatok i w·.rd zelé das Gel
Anrufbeantworter
város die Stadl
i·entilátor der Ventila1or virágáás das \•oltunk wirwaren uemle das Brötchen
i)et das Geschafl
wslrá:a das Ra1haus
vér U Blul; vén•étel Blumenbeel vonalzó das Lineal z,sinagóga die Synagoge
iiz/etvezetőnő) dcr/die
vársközpont da.•
die Blu1probe virágbolt der vonat der Zug z,sfr das Fen
Manager(in)
S1adUeUrum
vese die Niere Blumenaden vonatkocsi der Wagen U!Ílt überfüll1, volJ
1 46 SZÓTÁR
Szótár
Német-magyar
Az itt felsorolt német főnevek nemét U köverkező rövidítésekkel jelöltük:
„(hn)" ¬ hímnem, „(nn)" ¬ nőnem, „(sn)" * semlegesnem.
A többes számú főneveket a következőképpen jelöljük: „(hn tsz)",
„(nn tsz)", „(sn tsz)". A legtöbb foglalkozásnév nőnemű alakját
a hímnemű szóból képezzük U~in végződés hozzáadásával: pl.
Buchhalter(in) (knyvelő. Az e szabály alóli kivételeket külön
felsoroljuk. Ahol szükséges, ott a mellékneveket U „(m)" rövidítéssel
jelöltük.
A, Ä
Abend (hn) este
Abendessen (sn)
vacsora
abcr de
Abfahrt (nn) indulás
Abfall (lm) szemét,
hulladék
Abferigungsschalter
(hn) c/1eck-in
Abflug (hn) repülőjárat
ind11lása,
flszállá;
Abflughalle (nn)
felszállási csarok
Abführmittel (sn)
hashajtó
Absatz (hn) cipősarok;
forgalom (elasi
aatok)
absichtlich szándékosan
Abteil (sn) .ike
Abteilung (nn) osztály
acht nyolc
achtzehn tizen11yolc
achtzig nyolcvan
Adapter () adapter
Adresse (nn) lakcím
Aids aid
Aktentasche aktatáska
Alkohol (hn) alkohol
aUe(s) minden,
mindenki; aJle
StraBen minden utca;
das ist alles
ez mi11de1; alles
minden
aUein egyedül
allergisch allergiás
alt régi, öreg; Wie alt
sind Sie?
Ön hány éves?
am -nálné/, -011/nlön;
uBahnhof
a pályaudvaron, am
Fnster az ablaknál
Amerika Amerika
Amerikaner(in) (hn/nn)
amerikai nő/érfi
amerikanisch amerikai
(mn)
Ampel (nn) közlekedési
lámpa
Ananas (nn) ananász
andere
más;der/die/das
andere„„
a másik . . . ; ein
anderes Zimmer
egy máSik szoba; das
ist etwas anderes !
az már má!; etwas
anderes valami más;
jemand anders llaki
m; woanders
valahol máshol; cin
andermal máskor
Anfang (lm) kezdet
anfangen kezdeni
Anfánger(in) (hn/nn)
kezdő
Angeln (sn) horgászás;
Angeln gehen
horgászni menni
angenehm kellemes
anhalten megállni
Anhinger (hn) utánfutó
ankommen megérkezni
Ankunft (nn) érkezés
Anrufbeantworter (hn)
üzenetrögzíő
anrufnfel1ívni
ansehen megnézni
anstehen sorbaál/ni
Antquitatengeschaft
(sn) antikvitás
Antseptikum (sn)
fertőtlenítőszer
Antragsformular (sn)
igénylől
Anzug (h) öltöny
Aperitif (hn) aperiti
Apfel (hn) alma
Apotheke (nn)
gyógyszertár
Appett (hn) étvágy
Aprikose (nn)
sárgabarack
Arbeit (nn) munka
arbeiten dolgovli
Arbeitsfücbe (nn)
munkafelület
armszegény
Arm (hn) kar
Armband (sn) karkötő
Armbanduhr (nn)
korára
Armel (hn) ruhauj
Arzt (hn) on•os
Aschenbechcr (h)
hamutartó
Asthma (sn) asztma
atmen lélegevli
atraktiv vonzó
auch is, szintén
auf -n/ön, -ra/re;
auf der Post a
postán;
auf Englisch angolul
Aufbewahrungslösung
(nn)
tároló folyadék
(ko11taktlencséhez)
aufgcben feladni
aufstehenfelkelni
Auf Wiedersehen!
Viszontlátásra!
Auge (sn) szem
Augenarzt/arztin
(hn/nn) szemorvos
Augenbraue (sn)
szemöldök
August auguszms
aus ki
Ausflug (hn) kirándulás
Ausgang (hn) kijárat
ausgezeichnet kitűnő
Auslinder(in) (hn/nn)
ki/öldi
Auspuff (hn) kipufogó
ausruhen kipihenni
Aussage (nn) kielentés
auBrhalb vmi11 kíül
aussteigen leszáll11i
(buszról, stb)
Ausstellung (nn)
kiállítás
Auster (nn) osztriga
Australien A11szrrália
Australier(in) ausztrál
fér/

australischausztrál (m)
Ausweis (hn)
igazolvány
Auszubildende (hnn)
képzésben lévő
Auto (sn) alllá
Autobahn (nn)
a1116pálya
automatisch
automatikusan
Æ
U
Baby (sn) kisbaba
Bach () patak
backen SUHII (siitően)
Backer (hn) pék
Biickerei (nn) pékség
Backofn (hn) sütő
Bad (sn) fürdő ein Bad
nehmen fi ireni
Badeanzug (hn)
füruha
Badehose (nn)
fii1dőnadrág
Badewanne (nn)
ftrdőkád
Badezimmer (sn)
fürzoba
Bahn (nn) vas1ít
Bahnhof (hn)
pályaudvar
Bahnsteig (hn) peron
Balkon (hn) erkély
Ball (hn) labda
Ballett (sn) ba/e11
Banane (nn) banán
Band (nn) (:e11ei)
együues
Bank (nn) bank
Banknoten (nn tsz)
bankjegyek
Bar (nn) bár
Bargeld (sn) készpénz;
bar za/tle11
készénzzel f:etni
Bart (h) s:akáll
Batterie (nn) elem
Bauarbeiter(in) (hn/nn)
építőmu1tkás
Bauer (hn) paraszt
Bauernbof (hn)
parasztudvar, farm
Baum (hn)fa
Baumwolle (nn) pamll
BayerBajorország
Becken (sn) medence
bedeutet: was bedeutet
das? ez mit jelem?
behindertfogyatékos,
korlátozou
bei Ihnen
Ö111élÖ11öknél
beide mi11dke11ő; wir
beide mi11dke11őnk
beige beigelé:
Bein (sn) láb
Beispiel (sn) példa;
zum Beispiel például
beiBen harapni
Belag (hn) rátét
(szendvicsen)
Belgien Belgium
Belgier(in) belga
f
ő
belgisch belga (nm)
Belichtungsmesser (hn)
fénymérő
Benzin (sn) benzin
Berater(in) (hn/nn)
tanácsadó
Berg (hn) hegy
NÉMET-MAGYAR 1 47
Bericht (hn) jelentés
Berliner (hn) berlner
(sütemény)
beschaftigt eloglalt
Bescheinigung (nn)
igazolás, tanúsítvány
besetzt foglalt
Besichtigungen (nn tsz)
lá111ivalók
besondcrs különösen
Besprechung (nn)
megbeszélés
besser jobb
Basteln (sn)
barkácsolás
bester legjobb
bcstreiten vitatni
Besuch (hn) látogatás
hesuchen meglátogatni
Besucher(in) (hn/nn)
látogató
Besuchszeit (nn)
látogatási idő
betrunken részeg
Bett (sn) ágy
Bcttlaken (sn) lepedő
Bettwasche (n
ágynemű
bewegen mozogni
bezahlcnfze11i
Bezahlung (nn) kizetés
BH (Brüstenhalter) (hn)
melltartó
Bibliothek (nn) könyvtár
Bier (sn) sör
Bikini (hn) bikini
Bildschirm(h)
képernyő, monior
billig olcsó
Biochcmie (nn)
biokémia
bin: ich bin vagyok
Birne (nn) körte
bis -ig; bis Freitag
pé11ekig; bis Morgen
holnapig; bis bald
addig is visz/ár!
Biss (hn) harapás
bi6chen egy kicsi(t);es
ist ein biBchen zu
groB ez egy kicsit
nagy; nur ein biJchen
csak egy kicsit
bist: du bist te vagy
hitte kérem; wie hitte?
tessék?
biter keserű
Blase (nn) hólyag
blass halvány, sápadt
Blatt (sn) lap
blau kék
blauer Flck (hn) ,,kék
folt", ütés nyoma
bleichen fehérít, szőkít
(hajat)
Bleichmittel (sn)
fehérítő, szőkítő
bleifrei ólqmmentes
Bleistift (hn) ceniza
Bleistiftspitzer (hn)
ceruzahegyező
Blick (h) pilla111ás
blind vk
Blinker (hn)
indexlámpa
Bliz (h) vu; villám
blond sző (mn)
Blumc (nn) virág
Blumenbeet (sn)
virágágyás
Blumenkasten (hn)
virágláda
Blumenkohl (hn)
karfiol
Blumenladen (hn)
virágbolt
Blumensteckcn (sn)
virágültetés
Bluse (nn) blúz
Blut (sn) VJ
blutig 1•éres;félig sült
(steak)
Blutprobe (nn) vérvétel
Boden (hn) talaj, padló,
föld; Bodenplane (nn)
sátoralj
Bohnen (nn tsz) bab
Boilcr (h) bojler
Bonbon (h) bonbon
Boot (sn) csónak
Bordkarte (nn)
beszállókártya
Botschaft (nn) üzenet
Boxcn (sn) boksz
braten sütri
Bratpfanne (n)
serpenyő
brauchen szükége van
vmire; ich brauche. „
sziikégem van
vmire . , ,
braun bara; braun
werden lebarulni
braungebrannt barára
égett
breit széles
Breitlauch póréhagyma
Bremsefé
bremsenfékemi
brennen égni
Bridgc (sn) bridzs
Brief (hn) levél
Brieffreund(in) (hnlnn)
leve/ezőpar11 er
Briefkasten (h)
postaláda
Briefmarke (nn) bélyeg
Brieftasche (nn)
iHI1ála
Brieftrager(in) (hn/nn)
postás
Bricfumschlag (hn)
boríték
Brille (nn) szemüveg
britisch brit
Brombeere (nn) szeder
Brosche (nn) melltű
Broschüre (nn) brosúra,
prospektus
Brot (sn) kenyér
Brötchen (s) zsemle
Brücke (nn) hí
1 48 SZÓTÁR
Bruder (hn) fútestvér
Brunnen (hn) kúr
Brüssel Brüssze|
Brust (nn) mc||kus
Buch (sn) köt:yv
buchen |c¸o¿lalní
Bücherei (n) könyvlár
Buchhaer(in) (hn)
könyvclő
Buchhandlung (nn)
könyvcsbO|t
Buchstabe (hn)bclû
Budget (sn)
ko|lsc¿vclcs
H¡¡yc!c\scn (sn) :«u|Ó
bügeln vasalni
Burg (nn) vur
Bürgersteig (hn) járda
Biiro (sn) ítLdu
Bürste (nn) kc¸c
biiIsIcnhu]u| kcfclní
Bus (hn) busz
Busbahnhof (hn)
buszályaudvar
Büstenha\ter (hn)
mclltartó
Butter (n) vaj
Butterbrot (sn) szendvics
L
Café (sn) kuvc¡0
Campinggas (sn)
kcm¡ín¿¿u¡
Capingplatz (hn)
kcm¡ín¿
Campingplatverwaltung
(n) km¡ín¿ irda
Chips (n) chí¡s
Compact-Disk (nn) cd
Computer (hn)
s,umílÓ¿c¡
Computerspiele (sn tsz)
s,umílÓ¿c¡csju|ckOk
Couch (nn) kuna¡é
Creme (nn) krcm
Curry (sn) curry
U
da iJt, Ott
Dach (sn) liáz(elő
Dachboden (lm) ¡ud|u:
Dachrinne (nn)
creszcsa|Orna
Dame (nn) hölgy
Daenbinden (nn tsz)
c¿cs,.:c¿i+¿¸í bcIct
Damentoilette (nn) nőí
WC
Dapfr () gőzöslajó
Dampfkohtopf (hn)
kukþ¸ck
Dane (hn) du11 fér
Danemark Luníu
Danin (nn) du11 11ő
danisch dá11 (mn)
danken mc¿kos¡onní,
danke köszönöm;
danke schön
ko8¡onoms¡c¡cn
dann akkor
das a, az (sn); das ist
Hcrr. .. ez „, úr
Dauerwelle (nn) tartós
hu|Ìum
Decke (nn) takaró;
mcnn¸c¡ct
dein(e) tiéd
Delegierte(r) (nn/hn)
kc¡vísc|ő, dc|c¿u|t
d0nkcn¿OndO|ní,
¿OndO|kOdní
Dna (sn) cmIck¡í
Deodorant (sn) dezodor
der a, az (hn)
deutsch német (mn);
Deutsch
a némel nyelv
Deutsche(r) (hn/nn)
ncmc| nő.Çcrfi
Deutschland
Néme|orszug
Dezember decembcr
Diabetiker(in) (hn/nn)
cukorbete¿
Diarant (hn) gyémám
dick kövcr. va:ta¿
ce a,az (nn v. tsz)
Dieb (hn) tolvaj
Diebstahl (hn) lopás
Dienstag kedd
diese: diese Frau c,a

Diesel (hn)dí,c|
dieser: dieser Manez
u¸cr
J
Dirigent (hn) kurmcs|cr
Dokument (sn)
qkumcnlum
Dolla (h) dollár
dolmetschen
tO|músOu:í
Dolmetscher(in)
(hn/nn) |O|mucs
Dom (hn) dÓm
Donau: die Donau
Duna
Donnerstag (hn)
csütörtök
Doppelzimmer (sn)
kc|ug}as szoba
Dorf (sn)fa|u
dort drüben ott arrcbb
Dosc (nn) konzerv-
doboz;
Dosenöffner
kOnzcrvnyi|ó
Drahtseilbahn (nn)
drÓtko|c|¡o²\x
Drehstuhl (hn)
¸Or¿Ós¡ck
drei hurLm
dreihundert hurOm&¸u¸
deiBig hurmínc
dreizehn tí¡cnhutLm
dringend sür¿őscn
dritter haradik
d:µckcn lOIn:, n¸Lmní
Drucker (hn) nyomtató
du |c
dumm buta
dürm vékony; h¡¿
durch át. keresz t ül
Durchfall (hn)
hasmcncs
durchgebraten ursir
Durst szomjúság; ich
habe Durst sIOmjus
v
durstig s:omjas
Dusche (n) zuhany
Duschgel (sn) |u; rdő
Ï
Ebbe (nn) apály
Ecke (nn) sarok
LhcD8u lnn)¸c|csc¿
Ehemann (hn) [crj
ehrlich őszi1e
Ei (sn) tojás
Eile: icb bin in Eile
síetek
Eimer (hn) vödör
Einbrecher (hn) be|örő
einchecken becsekkolní
einer vonbeiden kcttő
kzül az c¿¸ík
cÎnÍchc¿}s¸cru¨,
einfache Karte
egyszeri útra szóló
jegy
Einfahrt (nn) behajtás
1Ing8ng (hn) bcjun¡|
Einkaufe (nn tsz)
vusurO|| dO|¿Ok
1inkaufn (sn)
vásurlus; einkufn
Gehen bevásárolni
mcnní
Einladung (n)
mc¿hm
einlösen (pcnzI) bcvált
eins egy; ein Bierfeine
Wurst
egy sör/egy virsli
Einschreiben (sn)
ajánlott kü|demény
einsteigen beszállni
(buszba s|b)
Eintriltskarle (nn)
bclc¡őjcgy
Eintrttspreis (hn)
hc|c¡ő´q
Einwegwindeln (nn tsz)
eldObható ¡elcnka
Einzelzimmer (sn)
egyá¿yas szoba
eÎnziger c¿yeI|cn
Eis (sn) jég. fagylalt;
Eiscreme (nn)
fy|all,
Eis 6Stiel (sn)
jc¿krcm
Eisen (sn) vs
Eisenwarenhindler (hn)
vaskereskd
elastisch elasviKs
Elektrer(in)
villanys{relő
e!e!Ir¡sch c|ck|romOs
elf tizenegy
--
NÉMET-MAGYAR 1 49
Ellbogen (hn) könyök l8hIg8s!(hn)u ms Flöte (nn)fi1vola
Eltern (tsz) szülő Ìplan (hn) Flug (hn) repülés,
Empfang (h) fO¿adus menctrcnd rc¡ü|őjárat
Empfangsperson (nn) Fahrpreis (hn) mcnc|dg Flugnummer (nn)
rccc¡cíÓs Fahrrad (sn) kcrck¡ur jurulm
Ende (sn) vég Fahrstuhl (h |(J| Flilgel {hn) szárny
endlich vc¿rc I(nn) wa¯ás Flughafen (h)
eng szúk Fug (sn)jurmü repülőtér
EnglandAn¿|íu fair fir Fuglinie (nn) |c¿(¡urnt
Englander(in) angol falsch hc|)lc|ct:, |mmí& Flugsteig (hn)
¸c

/t
¹
ő Fantilie (nn) csu|ud rc¡ü|őlcrí ku¡u
0ngIÎschun¿O|(m); Fan (hn) rjo11gó Flugzeug (sn)
Englisch !8nI8sI:sch¸mtms¡líktts repülőgé¡
angol 11yelv Farbe (nn) s:fn Fuss (hn) fO|yó
Enkel(in) (hn/nn) unoka Farbfilm (hn) szbres Flut (nn) dagály
Entschuldigung! flm Flyer (hn) s:óróla¡
Bocsunat! fast mujdtcm Fön (hn) hajszárító
entweder. . . oder vagy- ful lusta 10tschuLg (nn) kumIus
vagy Í(sn)fax Foto (sn) fotó
entwickelnfejleszt, faxen faxolni Fotograf (hn)
előhív (fotót) Faxgerat (sn) fényUpcsz
Entzündung (nn) faxkészülék fotografieren
g}u|ladás Februar (lm) [cbruár fénykcpcvri
Epileptiker(in) (hn/nn) Feder (nn) rugó Fotokopierer (hn)
c¡í|c¡s¡íus Fehler (h) hiba fcn¸musoló
er ő(hn) Feiertag (hn) iilmepnap Frage (nn) kcnh:
Erbsen (nn tsz) borsó Feige (nL)[í¿c Frankreich
Erdbeeren (nn tsz) eper Feinkostgeschaft (sn) FranciaOrs¸ug
Erde (nn) fld cscmegcizlct Franzose (hn) fncia
Erdgeschoss (sn) Feld (sn) mező ¸c
U
f|dszint Fenster (sn) ablak Französinfrncia nő
Erdnüsse (nn tsz) Fensterladen (hn) französisch francia
f|dimOgró ablaktábla (mn)
Erfrischungen (nn tsz) lcI1cn(Isz)s¡ünídő Frau (n) nő
¸rissí|ők Fernsehen (sn) Fraulein (sn) kisusszony
erinner: sich eri nnern tc|cví¡ìo, Fraulein! Pincérő!
cm|ckcÐ:í, ich Fersehen lcvc| ncLtí frei n.abad
erinnere Ferse (nn) sarok Freitag (hn)¡cn hk
mich nicht ncm fertig kcs¸ Fremdenverkehrsbüro
cm|ck":cm Feriggerichte (sn)
Erkalung (nn) kc8¡ctc|ck ídc¿cn¸Or_u|mí iroda
mc¿u", ich fstachen rögzfcní Freund(in) (hn/nn)
bin erkm et mc¿ Fen (sn) z:;ír barát( nő
vagyokfuzva feucht ncdves freundlich
ErmaBigungen (nn tsz) Feuer (sn) 11 barátságos(an)
kcdvczmcnyek Feuerlöscher (hn) feut mich örvcndck
ernst komoly ríizoltókészülék Friedhof (hn) temető
Ersatzteile (sn tsz) Feuerwerk (sn) tû¡(iu|ck Fiseur(in) (hn/nn)
pótalkatrészek Feuerzeug (sn) fodrász(nő)
Erste Hil (nn) öngyújtó Friseursalon (hn)
elsősegély Feuerzeugbenzin (sn) fodrász:zalorI
erster első; erste Klasse öngyújtóbenzin Fritten (hn tsz) si|t
első osztály Fieber (sn) luz krum¡|í
erster Stock (h) Fil m (hn) flm froh boldog
c|"őcmcÌcI Filter (h) ]|l|cr, s¡uő Frost (hn)¸a¿y
es az, ez (s) Filterpapier (sn) Frucht (nn) ¿yümolcs
Essen (8n)cvcs, étkezcs fl|er¡u¡ír Fruchtsaft (hn)
essen enní Finger (hn) uj ¿¸umo|cs|c
1ssíg (hn) ccc| Fisch (hn) hal frh kOrun
Etikett (sn) címkc Fischgeschift (sn) Frühling (hn) |avusz
e1wa: kb. etwa 16 kb JÓ Ia|bo|t Frtlhstück (sn) rc¿gcli
ctwas vu|umí Hach |u¡Os hIh¡cncn,ní
l!aschc {nn) üvc¿ Führer (h vezető
1
Flaschenöffner (h) Führung (nn) vzc|és
üvc¿n¸í|Ó Füllung (nn) |o|lc|e×,
Faden (hn)fonál Fleisch (sn) hús tömés
Fahne (n) ,us,ÍÓ Riege (nn) légy Fundbüro (sn) |u|u|t
F (nn) kOm¡ fliegen rc¡ülní |ár¿yakos,|á|¸a
fahren uhí. vezcmí Floh (hn) bOlha fünf öt
Fahrer(in) (hn/nn) Fohspray (sn) fünfzehn tí,cnot
vc,ctő bOlha s¡ra fönfzig ötven
1 50 SZÓTÁR
funktionieren m1íködni gehen men11i: Gehen getennt efrá/aszrva.
für-1ak/11ek;-ér1; fúr Sie weg1 külön;
mich nekem; Menjen el! wir !eben getrennt
wofúr? Miért?; für Geige (nn) heged1í külön élünk
eine Wocbe Geisteswissenschaften Gctricbc (sn)
egy hétre (nn tsz) sebességváltó
furchtbar borzaszt6 bölcsészett1ulományok Gewehr (sn) fegyver
FuB (hn) lábfej: Fii.e Gcistlicbe (hn/nn) papi Gewinn (hn) nyereség
(tsz) személy Gewitter (sn) vihar
lábak gekochtfőtt gewöhnlich s:nkásos
Fu6ball (h) foci gekochte Schinken (hn) gibt: cs gibt. . . l'a/l vhol
Fu6boden (hn) pad/6 főtt sonka vmi:
PuBganger (hn) Gel (sn) zselé (l. gibt es .. ? \ón . . .?
gyalogos hajra) Gift (sn) méreg
PuBgangerzone sétál6 gelb sárga Gin (hn) gin
övezet Geld (sn) pé1z Gitarre (nn) gitár
Geldautomat (sn) Glas (sn) pohár
L
pé11zkiadó gratis i11gye11
automata glaube: ich glaube ja
Gabel (nn) villa Geldschein (hn) azt hiszem, igen
Gang ()folyosó, bankjegy gleiche: das gleiche
gang gelegenllich Kleid
ganz egész, teljes alkalmakké111 ugyanaz a ruha
Garage (nn) garázs Gemüse (nn) zöldség Gleis (sn) vágá11y
Garantie (nn) garancia Genehmigung (nn) Glocke (nn) harang
Garantieren gar111á/ni engedély Glück (sn) szerencse
Garten (h) kert genug elég Viel Glück!
Gartenarbeit (nn) kerti Gepack (sn) csomag Soks:erencsét!
muna Gepackablage (nn) glücdich boldog
Gartcncenter (m) csomag leads Glühbirne (nn)
kercentrum Gepackausgabe (nn) villanykörte
Giirtner(in) (hn/nn) csomagkiadás Gold (sn) ara11y
kertész GepackschlieBfach (sn) Grafiker(in) (hn/nn)
Gaspedal (sn) gá;edál csomagmegőrző grafkus
Gast (hn) vendég szekrény Gras (sn) fi
Gastgeber(in) (hn/nn) gerade egyenes; gau szirke
ilázigazda-assza11y éppe11;er ist grell rikító
Gasthaus (sn) fogad gerade angekommen Grenze (nn) harár
Geback (sn) sütemény épp Grill (hn) grill
Gebiiude (sn) épület most érkezeu meg groB nagy, magas;
geben adni gerecht igazságos gröBer als nagyobb
Gebiet (sn) terület gerszíese1; ich mim
Gebiss (hn) műfogsor schwimme gern GroBbritannien
geboren : ich bin in . . . szeretek Isvli Ngy-8ritan11ia
gcboren geröstelpirított GroBeltern (tsz)
+ + » + • ben születtem Geruch (hn) szag 1ysziiő
gebraten siilt Geschift (sn) bolt, GroBmutter (nn)
Gcbrauch (hn) szaks üzlet nagymama
gebrauchen lwsvrálni Geschiftsführer (lm) Gro6stadt (nn)
gebrochen eltört (pl. üzletvezető nagyváros
kar stb) Gescbenk ajándék GroBvater (hn)
Geburtstag (hn) Geschenkpapier nagypapa
születésnnp; csomagolópapír grün zöld
Herzlichen Geschichte (nn) Grund (h) alap;
Glückwunsch! történet, ok
Boldog születésnapot! lörténelem Gruppe (nn)
Gebunstagsgeschenk geschieden elvált csoport
(sn) Geschirrspülmaschine Gummi (sn) gumi
születésnapi ajándék (nn) Gummiband (sn)
Gebunstagskarte (nn) mosogatógép gumiszalag
születésnapi Gcschirrtuch (sn) Gummistiefel (nn)
iidlözlőkrty a konyharuha gumicsíZma
gcd.'impft gőzölr geschlossen zárva Gurke (nn) uborka
gefáhrlich veszélyes Geschmack (hn) {:/és Gürtel (hn) öv
Geflügel számyas Geschwindigkeit (nn) gutj6; mir ist nicht gut
Gefrierschrank (hn) sebesség nem Vl1gyokjól
mélyhűrő Gesicht (sn) ar gut aussehend j6kép1í
gegen ellen Gesprich (sn) Guten Abend !
gegenüber szembe1 beszélgetés Jó estét!
gegrillt grilleze/l gestemteg1ap Guten Tag!
Geheimzahl (nn) PIN-kód Getank (sn) ital Jó napot!
¼
M
Haar (sn) !raj
Haarschniu (hn)
hajvágás
Haarspray (sn) hajspray
Haarspülung (nn)
hajöblítő
haben birtoko/11i vmit
Hafen (hn) kikötő
Hahn (h) kakas;
vícsap
Hlhnchen (sn) csirke
halbfél; eine halbe
Stunde
egy fél óra
Halbbruder (hn)
féltestvér
Halbpension (nn)
félpa11zi6
Halbschwester (nn)
féltestvér
Hallo halló {telefonon);
szia
Hals (hn) nyak
Halsband (sn) nyakörv
Halskeue (nn) nyaklánc
Halstabletten (nn tsz)
torokc11korka
Halt! Állj!
Haltestelle (n) megálló
Hamburger (hn)
hamburger
Hammcr (hn) kalapács
Hamster (hn) hörsög
Hand (nn) kéz
Handbrcmse (nn)
kézifék
Handedruck (hn)
kézogás
Handelsmesse (nn)
kereskedelmi vásár
Handgelenk (sn) csukló
Handgepick (sn)
kézipoggyás:
Handschuhe (tsz)
kesztyű
Handtasche (nn)
kézitáska
Handtuch (sn)
törlköző
Handy (sn)
mobiltelefon
hari kemény
hasslich csl11ya
Hauptgericht (sn) főér el
HauptstraBe (nn)főutca
Haus (sn) ház;
zu Hause 011/wn
Haushaltswarcn (nn tsz)
háztartási áruk
Hausmeister(in) (hn/nn)
háiesrer
Haustiere (sn tsz)
hziállatok
Hautreiniger (hn)
bőrtisztíó
Hecke (nn) sövé11y
Hefter (hn) t11zőgép
Heftzwecke (nn)
rj�:ög
NÉMET-MAGYAR 1 5 1
heiB forr6; m ist bei B
melegem van
heiBen vkit lrí11i
vmi /vkinek;
wie heiBt das? ezt
/ogy híják?
.
Wie heiBen Sie? Ön
hogy híják?
HeiBwassergerat (sn)
ví7orral6
Heizgerat (sn)
fűtőkészülék
Heizkörper (hn)
radiátor
Heizung (nn) fűrés
hclfen segfte1i
hell világos
Hemd (sn) ing
herauskommen kijönni
Herd (sn) 11ízhely
hereinkommen bejö11i
Hering (hn) heri1g;
sátorcövek
Herr (hn) Ir
Herrenfriseur (hn)fé
rfi
fodrász
Herentoileue (nn)féri
WC
herunter le
Herz (sn) szív; ich bin
herzkrank
szívbeteg vagyok
herzlichen
Glückwunsch!
Gratulálok!
Heuschnupfen (
széna11árha
heute ma; heute abend
1Heste
Hilfe (nn) segítség
hilfreich segítőkész
Himbeeren (nn tsz)
málna
Hímmel (hn) ég
hinter. . . mögött
HIV positiv
HIV pozití
Hobby (sn) hobbi
hoch nwgas
Hochzeit (nn) esküvő
Hochzeitsreise (nn)
11ásziít
Höhle (nn) barlang
holen ilovii
Holland Hollandia
Hollander(in) (hnlnn)
holland férő
hollandisch holland
(mn)
Holz (sn) fa (anyag)
Homöopathie (nn)
homeopátia
Honig (hn) ÞH,
hören hallm1i
Hörgerit (sn)
hallókészülék
Hor (sn) szarv
Hose (nn) nadrág
Hosentrager (hn)
nadrágtartó
hübsch csinos
Huhn (sn) csirke
Hummer (hn) lromár
Hund (h) kutya
hundert száz
Hunger (hn) élrség;
ich habe Hunger éhes
vagyok
Hupe (nn) duda
(aut6nál)
husten khög11i
Hut (hn) kalap
Ï
ich én; ich bin én
vagyok
ihr(e)
ölélövé1 énöké
im: imHotel a
szállodában
lmbiss (h) büfé
immer mindig
lmpfung (nn) oltás
in -ba11ben, -bale:
in der Nacht éjszaka
lnfektion (nn)
gyuladás
lnformation (nn)
i1ifomúció
lngwer (hn) gyömbér
Tnsekt (sn) rovar
lnsektnmitel (sn)
rovarinó
lnsel (nn) sziget
interessant érdekes
Interet (sn) imemet
intravenöse lnfusion
(nn) intravénás
infzió
!re (hn) írfér
irgendwie valahogy
irgendwo valahol
lrin (nn) ír nő
irisch í0 (mn)
lrlandlrország
ist van; er/sieles ist. „+
ő/ez.az V. . .
ltalien Olaszország
ltaliener(in) (hn/nn)
olasz fér/nő
italienisch olasz
(mn)
J
ja igen
Jacke (nn) dzeki
Jahr (sn) év
Jahrmarkt (hn) éves
piac
Jalousie (nn) redőny
Januar (h)január
Jazz ( jaz
Jeans (tsz)farmer
jeder minden, minden
egyes, mindenki
jemand valaki
jetzt most
joggen kocogni
Jogurt (bn) joghurt
Jucken (sn) viszketés
1 52 SZÓTÁR NÉMET-MAGYAR 1 53
Jugendherberge (nn) Kellnerin (nn) Kommode (nn) fiókos kühl hűvös Licht (sn) fény Marmor (h) márvány
iúsági szállás pincérnő szekrény Kunde (hn) ügyfél lieb kedves Marz (hn) március
Juli (hn) július kennen ismerni kompliziert bonyofllt Kunst (nn) művészet Liebe (nn) szeretet, Maskara (sn)
Junge (hn) fú Kerze (nn) gyertya Konditorei (nn) Kunstgalerie (nn) szerelem szempillaspirál
Juni (hn) június Kilo (sn) kiló cukrászda mtvészeri galéria lieben szeremi Matratze (nn) matrac
Juweliergeschaft (sn) Kilometer (hn) Kondom (sn) Künstler(in) (hn/nn) lieber inkább; ich mag Mauer (nn) fal
ékszerbolt kilométer gumióvszer művész(nő) lieber. .. Maus (nn) egér
Kirmes (nn) majális, Konfetenz (nn) Kupplung (nn) kuplung inkább .. . . -t Mechaniker(in)
b
búcsú konferencia Kurort (hn) szeretnék autószerelő
Kind (sn) gyerek Konferenzzim.mer (sn) gyógyrdőhely Lied (sn) ének, dal Medikamente (nn)
Kabelfrosehen (sn) Kinder (tsz) gyerekek konferenciaszoba kurz rövid Lieferung (nn) szállítás gyógyszer
kábeltelevízió Kinderbett (sn) Konfitüre (nn) dzsem Kusine (nn) Liegestuhl (hn) Medizin (nn)
Kacheln (nn tsz) gyerekágy können tudni, képes unokatestvér nyugágy orvosrdomány;
csempe Kindersitz (hn) lenni vmit csinálni Likör () likőr gyógyszer
Kaffc (hn) kávé; gyerekülés Konsulat (sn) konzulátus
1
lila lilt Meer (sn) tenger;
Kafee Kinderstation (nn) Kontaktlinsen (nn tsz) Limelte (nn) lime Meeresfrüchte
ohne Milchfekete gyerekosztály kontaktlencse Uicheln (sn) mosoly Limonade (nn) tenger gyümölcsei
kávé tej nélkül (kórházban) Konzert (sn) koncert lacheln mosolyogni limonádé Mehl (sn) liszt
Kafig (hn) kalitka, Kinderwagen (h) Kopf (h) fej lachen nevetni Lineal (sn) vonalzó mehr több; Mehrgepack
ketrec babakocsi Kopfhörer (hn) Lachs (h) lazac li nks balra; linke Seite többletcsomag
Kai (hn) rakpart Kino (sn) mozi fejhallgató Ladegeriit (sn) bal oldal mehrere több (nem egy)
Kalbfleisch (sn) Kirche (nn) templom Kopfssen (sn) elemtöltő Linse (nn) lencse mein(e) enyém
bo1jlhlÍS K.irsche (n kispára Lagerfuer (sn) Li ppen-Fettsti ft Melone (nn) dinnye
kalt hideg; mir ist kalt cseresznye Kopfsalat (hn) tábortűz ajakbalzsam Messe (nn) vásár
fázom Kissen (sn) pára fejessaláta Lamm (hn) bárány Lippenstift (hn) rúzs Metzgerei (nn) húsbolt
Kamera (nn) kamera klar tiszta, világos Kopfschmerzen (tsz) Lammfleisch (sn) Liste (nn) lista mieten bérelni
Kamm (hn)fési1 Klasse (nn) osztály fejf
áj
ás bárányhús Liter (hn) liter Mikrowelle (nn)
Kanada Kanada klassische Musik (nn) Kopfcuch (sn) fejkendő Lampe (nn) lámpa Locken (nn tsz) mikrhullámú sütő
Kanadier(in) kanadai klasszikus zene Korb ( h) kosár Lampenschirm (hn) hajfürtök Milch (nn) tej
férfi/nő Kavier (sn) zongora Korken (hn)dugó lámpaeryő Löffl (h kanál Million: eine Million
kanadisch kanadai K.leid (sn) ruha (üvegben) Land (sn) ország Lounge (nn) szálloda egy millió
(nm) Keider (tsz) ruhák Korkenzieher (hn) landen landolni előcsaroka Mineralwasser (sn)
Kanai (bn) csatora K.eiderbügel (hn) dugóhúzó Landkarte (nn) térkép Luft (nn) levegő ásványvíz
Kanaltunnel () válla Körper (hn) test lang hosszú Luftmatratze (nn) Minute (nn) perc
csarorna-alagit KJeiderschrank (hn) Korridor (h) folyosó Lange (nn) hosszúság felújható matrc 1nekem; es gehört
Kaninchcn (sn) nyuszi ruhásszekrény Kosmetika (nn) langsam lassú, lassan Luftpost légiposta mir ez az enyém
Yich . . . . haben? klein kicsi, alacsony kovnetikumok langweilig unalrnas Lutscher (n) nyalóka mit -vallvel
kérhetek.. . . -t? Kleingeld (sn) kosten kerül vmennyibe; Laptop (n) laptop Luxemburg Mittag (lm) dél;
Kante (nn) perem; aprénz was kostel das? L1stwagen (hn) Luxemburg Mittagessen ebéd
vminek a széle kleinschneiden apróra ez mennyibe kerül? teherautó Mitte (nn) közép; in der
Kanu (sn) kenu vágni kostenlos ingyenes laufenfuDi
W
Mitte középen
kapun rossz, nem Klempner(in) (hn/nn) Kostenvoranschlag (hn) Lliufer (hn) fuószőnyeg Mitternacht (nn) éjfél
111ödik vízvezetékszerelő előzetes kölségvetés laut htmgos(an) machen csüuílni; macht Mittwoch (hn) szerda
Karo (sn) káró (kártya) Kimaanlage (nn) Kotelett (sn) karaj Leben (sn) élet nichts Möbel (nn) bútor
Kaone (nn) sárgarépa légkondicionáló Krabbe (nn) tengeri Lebensmittelvergiftung nem tesz semmit Mobiltelefn (sn)
Karte (nn) kártya, jegy; berendezés rák (nn) ételmérgezés Miidchen (sn) lány mobiltelefon
Kartenspiel Kingel (nn) csengő Krabben (nn tsz) Leber ( sn) m Magen (hn) gyomor; möchten Sie . . . . ?
kártyapakli Klinke (nn) kilincs garélarák lecker finom Magenschmerzen (tsz) szeretne . . . ?
Kanofel (nn) krumpli Klub (hn) klub Kragen (hn) gallér Leder (sn) bőr gyomorfájás Mode (1) divat
Kase (hn) sajt kug okos Krampf (hn) görcs ledig egyediilálló Magenversrimmung Modem (sn) modem
Kasse (c1) kassza, Knie (nn) térd krank beteg (mn) leer üres (n) gyomorrontás modeme Architektur
pénztár Knoblauch (hn) Krankenhaus (sn) Leerung (nn) ürítés Maii (nn) e-mail; Maii (nn) modem építészet
Kassette (nn) kazeua fokhagyma kórház (poswládáé) Adresse möglich lehetséges; so
Kassettenrecorder (hn) Knöchel (hn) boka Krankenpfleger (h) Lehrer(in) tanár e-mail cím bald wie möglich
kazettás magnó Knochen (hn) cso/11 ápoló Leiche (nn) holt/est Make-up (sn) make-up a lehető
Kassierer(in) (hn/nn) Knopf (hn) gomb Krankenschwester (nn) leicht kömiyíí Maler(in) (hn/nn) leghamarabb
pé11ztáros(11ő) Koch (hn) szakács nővérke leid: es tut mir leid festő(n Möhre (nn) ra
Kater (hn) kandúr kochen főzai Krankenwagen (hn) sajnálom Manager(in) (hn/nn) Molkereiprodukte (sn
Katze (nn) macska Kochtopf (hn) fazék mentőautó leihen kölcsönvenni menedzser. igazgató tsz) tejtermékek
kaufn vásárolni Köder (hn) csalétek Krawatte ( nn) Leim (sn) enyv manchmal néha Monat (hn) hónap
Kaufhaus (sn) áruház Koffer (hn) bőrönd nyakkendő Leine (n) póráz Mandarine (nn) Mond (hn) hold
Kaugummi (sn) Kofferraum (lm) Krebs (hn) rák Lenkrad (sn) mandarin Monitor (hn) monitor
rágógumi csomagtar/6 Kreditkarte (nn) kormánykerék Mann (hn) férfi, férj Montag (h) hétő
Kaution (nn) kaució Kohl (hn) káposzta hitekártya lernen tnulni Manschettenknöpfe Moped (sn) moped
Kehle (nn) torok, garat Kolbcn (hn) dugatlyú Kreuz (sn) kereszt; trff Leselampe (nn) (h tsz) Morgen (hn) reggel;
kehren seperi komisch furcsa (káryában) olvasólámpa mandzseuagomb am Morgen
Keilriemen (hn) ékzíj kommen jönni; ich Krieg (hn) háború lesen olvasni Mantel (h) kabát reggel; morgen
kein: ich habe kein konune aus . . Krücken (nn tsz) letzter utolsó; le1te Margarine (nn) holnap
Geld nincs pénzem jövök vhonnan; mankó Woche margarm Motor (hn) motor
keine Ursache nincs mit Kommen Sie her! Küche (nn) konyha 11 ols6 hét Marki (hn) piac Motorboot (sn)
KeUer (h) pincér Jjjön ide! Kuchen (h) siitemé11y Leute (tsz) emberek Marmelade (nn) lekvár motorcsónak
1 54 SZÓTÁR NÉMET-MAGYAR 1 5 5
Motorhaubc (nn) nein nem Ohr (sn) fi /; Pfirsich (hn) őszibarack

R
Rhabarber (hn)
motorház1erő neu rj Ohren (tsz) filek Pflanze (nn) 11öl'ény rebarbara
Motorrad (sn) aeun kilenc Ohrringe (hn tsz) Pflasier (sn) mgtapasz
Quadrat (sn) 11égy:et
richtig helyes
motorkerékpór neunzehn tizenkilenc fiilbeva/ó Pforte (nn) kapu
Qualittt (nn) minőség
riechen szagolni; das
Mountain-Bi kc (sn) neunzig kilen;1en okay oké Pfund (sn)font
Qualle (n) medrza
riechl gul
mo1111ain bike Neuseeland Uj-Zland Qktober (h) október Picknick (sn) pi / mik
Quittung (nn) sz6mla
ennek jó szaga van
mUdefómt nicht 11em; nichf so viel 01 (sn) olaj Pik (sn) pikk (kórya)
Rad (sn) kerék
Riegel (hn) retesz
Müllcimer (nn) nem olyan sok Olive (nn) olíva Pilol(in) (hn/nn) pilóta
Radfahren biciklizni
Rindfleisch (sn)
szemeteskuka nicht viele nem sokan Omelette (sn) omlett Pilz (hn) gomba
Radiergummi (sn) radír
marhahús
Mülltonne (nn) Nichte (nn) unokahúg Onkel (hn) nagybácsi Pinsel (hn) ecset
Radieschen (sn) retek
Ring (hn) gyUrl
szeméttartály nichts semmi Oper (nn) opera Pinzette (nn) csipesz
Radio (sn) rádió
Rock (hn) szoknya
München München nie soha Operation (nn) Pislole (nn) pisztoly
Rang (hn) emelet
Rohr (sn) cső
Mund (hn) száj Nicderlande: die operóció Plaslik (sn) m1íanyag
(színházba11)
RollsruhJ (hn)
Miinze (nn) pé11zérme Niederlandc Operationssaal (hn) Plastiktllte (nn)
Rascn (hn) gyep
kerekesszék
Muscheln (nn tsz) (tsz) Hollmidia mútó műanyagzacskó
Rasenmther (hn)
Rollsruhlfher(in)
kagyló nicdrig alacsony Orange (nn) narancs; Platten () lapos
f
ű11
y
f (hn/nn) kerekesszékes
Museum (sn) múzeum Niere (nn) l'ese orange autógumi
Rasiercreme (nn)

r

Musik (nn) zene nirgendwo sehol narancssárga Platz (hn) hely, tér
borollakrém
Rolltreppe (nn)
Musikanlage (nn) noch ein Kafee. bitte Orangenmarmelade (vársban)
rasieren borotválkovii
mozgólépcső
Hl-FI-torony; még egy; (n) 1ara11cslávár Platzchen (sn) keksz
Rasierklingen (nn tsz)
Roman (hn) regény
Musikinstrument (sn) noch einen még egy Orangensaft (hn) Pole (hn) le11gyel fé
r
borotvapenge
Röntgenabteilung (nn)
hangszer kávét kérnék szépen narancslé Polen Lengyelország
Rasierwasser (sn)
röntgenosztály
Musiker(in) (hn/nn) nochmal még egyszer Orchester (sn) ze11ekar Polin (nn) lengyel 1ő
bortvaszesz
Röntgenaufnahme (nn)
zenész noch nichl még nem Ort (h) hely Politik (nn) politika
Rathaus (sn) városháza
röntge11felvétel
müssen kell vmir Nockenwelle (nn) Qsten (hn) kelet Polizei (nn) rendőrség
Ratte (nn) parká11y
rosa r6zsas<ín
csinálni; ich muss . . . vezértengely Osterreich Ausztria Polizeibericht (hn)
Rauch (hn) füst
Rose (n) rózsa
nekem kell . . . Norden (hn) észak Öslerreicher(in) osztrók rendőrségi jelentés
rauchen dohányozni
Rosinen (n tsz)
Mutter (nn) anya Nqrdirland Eszak- fé
rtl11
ő Polizeirevier (sn)
Raum (hn) rerem, tér
mazsola
Mütze (nn) sapka lrország österreichisch osv rók rendőrörs
Rechen (sn) sz6molás
rot piros
Nordsee (nn) Eszaki-
(m
Polizist(in) (hn/nn)
Rechner (hn)
Rubi n (hn) rubi11
^
tenger Ostsee (nn) Balti-tenger rendőr( nő)
sz6mológép
Rücken (hn) hát
Notausgang (hn) polnisch lengyel (m)
Rechnung (nn) szóm/a
Rückhrkarte (nn)
nach 1tá11; vmi felé vészkijárat
V
Pommes (hn tsz) sült
rechl (gut) elég jó
retrrjegy
nach England Notbremse (nn) vés:ék krumpli
rechtS jobbra; rechte
Rücklichter (nn LSZ)
A11gliábti Notfall (hn) Paar (sn) pár Poprusik (nn) popzene
Seite jobb oldal
hátsó lámpák
Nachname (hn) vészhelyzet Packpapier (sn) Porrée (hn)
Rechtsanwalt(in)
Rucksack (hn) hátizsák
vezetéknév nölig: das isl nicht csomagolópapfr póréhagyma
(hn/nn) ügyvéd(11ő)
Riickseite (nn) hátoldal
Nachricht (nn) hír nötig Paket (sn) csomag Portemonnaie (sn)
reden beszél11i
rufen lzfni
Nachrichten (tsz) híek nem szükséges Palast (hn) palota pénzrárca
Regen (hn) eső
rug nyugodt(an)
nachSter kö\rkező; Notizblock (hn) Panne (nn) defekt Portier (hn) porrás
Regenmantel (hn)
Ruinen (nn tsz) romok
nachste Woche jegyzettömb Pantofeln (m tsz) (szállodában)
esőkabát
Rum( rum
következő hér notwendig szükséges papucs Ponwein (hn) portói
Regenschirm (hn)
rund kerek
Nachl (nn) éjszaka November (hn) Papier (sn) papír bor
eseryő
Rundeise (nn)
Nachthemd (sn) november Paprika(nn) paprika Porzellan (sn) porcelán
Regierung (nn)
köruta:ás
hálóing Nudeln (tsz) tészta, Paf n (sn) parajn Post (nn) posta
kormány
Nachtklub (hn) éjszakai nokedli Parfüm (sn)parfüm Postamt (sn)
reich gazdag
h klub Nummer (nn) szám; Park (hn) park postahivatal
reif érett
Nachtportier (hn) Numrnerschild (sn) paen parkol11i; Parken Poster (sn) poszter
reifen (hn) autógumi
sagen mondani; was
éjszakai porrás rendzámrábla verboten Postkarte (nn)
Reifenpanne defekt
haben Sie gesagt?
Nachttisch (lm) éj eli nur csak parkolni tilos képeslap
Reinigung (nn) tisztftó
mit mondou?; wie
szekrény Nuss (lm) mogyoró Parkplatz (hn) parkoló Pos1Jeitzahl (nn)
Reis (hn) rizs
sagt man. . . ? hogy
Nadel ( nn) 11í Partei (nn) párt irónyfrószám
Reise (nn) utazás
mondjuk azt,
Nagel (hn) köröm, szög;
O
· U
Pass (hn) útlevél Preis (hn) ár
Reisebüro (sn) utazási
hogy ... ?
Nagelfile Passagier (hn) utas príma! remek!
iroda
Sahne (nn) tejszín
körömreszelő; ob vajon, -e, hogy passen Sie auf! privat magán, prilát
Reisefllhrer (hn)
Saite (nn) luír
Nagellack (hn) oben fe11 1; nach oben Vigyázzan! pro-ként; pro Nacht
lÍtiköny"
Salami (n) szalámi
körömlakk fel, fentre; Passkonrolle (nn) éjs�aká11ké11t
Reiseleiter(n) (hn/nn)
Salat (hn) szláta
nah közel; nahe der Tur da oben ott fe111 útlevélvizsgálat Problem (sn) prbléma
idegenvezető
Salbc (nn) kenőcs
az ajtó közelében; Ober (hn) pincér; Herr Passwor (sn)jelszó Professor(in) (hn/nn)
Reisescheck (hn)
Salz (sn) só
in der Nühe von Ober! Pincér! peinlich kínos prsszor
urói csekk
Sammlung (nn)
London Obst (sn) gyümölcs Penizillin (sn) penicil/i11 prost! egészségedre!
Reilnagel (hn) rajzszög
gyújtemé11y
London közelében oder vagy perfkt tökéletes Prothese (nn) protézis
ReilverschluB (hn)
Samstag (hn) szombat
nahen varrni ofen nyitva Perle (nn) gyö1gy Puder (hn) pider
cipzór
Sand (nn) homok
Namc (lm) név öffentlich 1yilvá11os Petersilie (nn) Pullover (hn) pulóver
Rekord (hn) rekord
Sandalen (nn !sz)
Nase (nn) orr öf nen kinyiri petrezselyem Pulver (sn) por
Religion (nn) vallás
szandál
nal nedves Offnungszeiten (nn tsz) Pfannkuchen (hn) Pulverkaffee (hn)
Reservierung (nn)
Sandwich (sn)
Nebel (hn) köd 11yitl tartás pa/acsi111a installl kávé
foglalás
szendvics
neben meller oft gyakran Pfeffer (hn) bors Pumpe (nn) pumpa
Rest (hn) maradék
Satellitenfernsehen (sn)
Neff e (hn) unokaöccs ohne né/kii/ Pfffrminzbonbons (sn Puppe (n) baba
Reslauranl (sn) étterem
műholtlas televízió
Negatív (sn)fotónegatí ohnmachtig werden tsz) mentás cukorka Putzfrau (nn)
Rettch (hn) retek
satt: ich bin satt tele
nehmen venni elájulni Pfeife (nn) pipa takarf
Rczept (sn) recept
vagyok

1 56 SZÓTÁR NÉMET-MAGYAR 1 5 7
sauber tiszta Schnitt (hn) vágás Segelbool (sn) Sonnenöl (sn) napolaj Steak (sn) steak Suppe (nn) leves
Sauna (nn) szauna Schnuller (hn) cumi vitorláshajó Sonnenschirm () stechen szúrni süB édes
Schach (sn) sakk Schnurrbart (hn) bajusz Segeln vitorlázás naperyő Stecker (hn) dugó SüJigkeit (nn) édesség
Schachtel (nn) doboz; Schnürrsenkel ( tsz) sehen lámi; ich kann sonnig napos (elektromos) Sweatshirt (sn) pamut
Schachtel cipőfű:ő nichts sehen Sonntag (hn) vasárnap Stccknadel (nn) felső
Pralinen egy doboz Schokolade (nn) semmit nem látok sorgfültig gondos gombostű Synagoge (nn)
bonbon csokoládé sehr nagyon SoBe (nn) szósz stehlen lopni; es isi zsinagóga
Schaffner (hn) kalauz schon már; isi es schon Seide (nn) selyem Souvenir (sn) gestohlen worden
Schal (hn) sál fertig? Seífe (nn) szappan ajándéktárgy, ellopták
1 Schallpla11e (nn) kész van már? Seil (sn) kötél szm11ír steht: cs stchl lhncn gul
hanglemez schön szép sein(e) övé (hn) sowohl . . .als auch is-is ezjól áll Önnek Tabak (hn) dohány
Schallplanengeschafl Schornstein (hn) Seie (nn) oldt1/ split késő(n) Stein (hn) kő Tablen (sn) tálca
(sn) hanglemezbolr kémény Sekretlr(in) (hn/nn) Spaten (hn) lapát stellen állítani, helyevri Tablene (nn) tableua
Schaller (hn) Schottc (hn) skót férji titkár(nő) Spater később Steppdecke (nn) paplan Tafel Schokolade (nn)
pénzrárablak Schotlin (nn) skó1 nő Seknde (nn) Spazicrcn sétálni sterben meghalni egy tábla csokoládé
Schaltknüppel (hn) schonisch skót (m) másodperc Spaziergang (hn) séta Ster (hn) csillag Tag (hn) nap (24 óra)
sebességváltó K Schottland Skócia selbstandig önálló Speck (sn) szalonna Stich () szúrás, Tagebuch (sn) napló
Schauer (hn) zápor Schrank (hn) s:ekrény selten ritkn Speisekarte (nn) étlap csípés Tagesdecke (nn)
Schaumfestiger {hn) Schraube (nn) csavar Seminar (sn) Speiseraum (hn) étkező stickig szúrós ágytakaró
hajhab Schraubenschlüssel szeminárium Spiegel (hn) tükör Stiefel (hn) csivna Tagesordnung (nn)
Scheck (hn) csekk (hn) csalrku/cs Senf(hn) mustár Spiel (sn) játék Stiefmutter (nn) napirend
Scheckhefl (sn) Schraubenzieher (hn) September (hn) spielenjá1szani mostohaanya Tal (sn) völgy
csekkfüzet csavarhúzó szeptember Spielzeug (sn) játékszer Stiefsohn(hn) Tampons (hn tsz)
Scheckkarte (nn) schrecklich szörnyű Servielle (nn) szalvéta Spinal (hn) spenót 11os10/rafhí tampon
csekkártya Schreibmaschine (nn) Sessel (hn) karosszék Spinne (nn) pók Stieftochter (nn) Tankstelle (nn)
Scheinwerfer (hn) írógép setzen ültetni Spitze (nn) csúcs mostolralány benzinkút
fényszóró Schreibpapier (sn) Schampoo (sn) sampon Sport (hn) sport; Stiefvater (hn) Tante (nn) nagynéni
Scheitel (hn) választék írólap Sherry (hn) sherry Spor!2ntrum (sn) mosrolraapa Tanz (hn) tánc
(hajban) Schreiner(in) asztalos Shorts (tsz) sportcemrum Stift (hn) 101/ tanzen táncolni
Schere (nn) olló Schublade (nn) fók rövidnadrág Sportwagen (hn) still csendes, nyugodt Tasche (nn) táska; zseb
Schiff (sn) hajó Schuhcreme (nn) sicher biztos sportkocsi stillhalten! ne mozdulj! Taschendieb (hn)
Schild (sn) tábla cipőkrém Sicherheitsgurt Sprache (nn) nyelv Stimme (nn) hang zsebtolvaj
Scblaf (hn) alvás Scbube (hn tsz) cipő bi�IOllSági ÒV Sprachführer (hn) Stock (hn) emelet Taschenlampe (nn)
Schlafanzug (hn) Schuller (nn) l'áll Sie On; sie ő (nn) társalgási zsebkönyv Stoff (hn) anyag zseblámpa
pizsama Schüssel (nn) tál sieben hét sprechen beszélni; Stöpsel (hn) dugó Taschenmesser (sn)
schlafen aludni schwanger terhes síebzehn tizenhét sprechen Sie Deutch? (mosdó, firdőkád zsebkés
Schlaflosigkeit (n) Schwager (hn) sógor siebzig hetven beszél németül? alán) Taschentuch (sn)
á/mar/anság Schwagerin (nn) Silber (sn) ezüst; silber ich spreche kein S10Bstange (nn) zsebkendő
Schlafsack (hn) sógornő ezüststfnű Deutsch nem beszélek lökhárító Tasse (nn) csésze
hálózsák schwarzfekete sind: wir/sie/Sie sínd németil Strand (bn) strand Tastatur (nn)
Schlaftablene (nn) schwarze Johannisbeere vagyunklva1111ak/Őn Spritze (nn) injekcó StraBe (nn) utca billentyűet
altató áfonya van sprudelnd buborékos StraBenbahn (nn) laub süket
Schlafzimmer (sn) Schwanwald (hn) Singen (sn) éneklés; Sprung (hn) ugrás villamos tauchen merülni
hálószoba Fekete-erdő singen énekelni Sprungbren (sn) Streichholz (sn) gyufa (búvár)
Schlange (nn) kyó; sor Schweinefleisch (sn) Sirup (hn) szirup ugródeszka streng szigorú tauscben, umtauschen
Schlauch (hn) slag sertéshús Sitz (hn) ülés Spülminel (sn) sticken kömi cserélni, kicserlni
schlecht rossz SchweíB (hn) izzadtság Skandinawien 11wsoga1ószer Strickwaren (nm tsz) lausend ezer
schlechter rosszabb Schweiz: die Schweiz Skandinávia stabi1 s rabi/ kötölláru Taxi (sn) taxi
schlester1er legrosszabb Svájc Skibindung (nn) sfkötés Stadion (sn) stadion Strom (hn) áram Taxistand (hn)
schleudernfaro/ni, Schweizer(in) (hn/nn) Skier (hn tsz) síéc Stadt (nn) város Stromanschluss (hn) taxiállomás
megcs1ísz1i svájciférfi/nő Ski fhren síelni Stadtplan (hn) áramcsatlakozás Tecbnik (nn) technika
schlieBen bezárni schweizerisch svájci Skilift (hn) síelvonó várostérkép Stümpfe (hn tsz) Tee (hn) tea; schwarzer
Schli!!en (hn) szánkó (mn) Skistiefel (hn tsz) sícipő Stadtzentrum(sn) harisnya Teefekete tea;
Schlillschuhe (hn tsz) schwer nehéz Skistöcke (hn tsz) síbot városközOlll Strumpfhose (nn) Tee mit Milch tejes tea
korcsolya Schwester (nn) Skiurlaubsort (hn) Stadtrand (hn) a város harisnyanadrág Teilchen (sn)
Schli!!schuh laufen lá11ytes1Vér síüdülőlrely széle Stück (sn) darab; cukormázas lilr:er
korcsolyázni schwierig 11ehéz Smaragd (hn) smaragd Stand (hn) stand színdarab; Telefn (sn) telefon
Schloss (hn) kastély Schwimmbad (sn) so így, úgy Standlicht (sn) fünf Eur das Stück Telefnbuch (sn)
Schlüssel (hn) kulcs us:oda Socken (nn tsz) zokni á/lóhelyzerény darabja öt euró telefonkönyv
Schlussverkauf (hn) Schwimmen (sn) úszás; Sodawasser (hn) Star (hn) sztár Student(in) (hn/nn) telefonieren telefonálni
végkiárusítás schwimmen úsv1i szódavíz stark erős egyetemista Telefonkarte (nn)
Schmcrz (hn) fájdalom Schwimmflossen (nn Sofa (sn) kanapé Start (hn) start Stuhl (hn) szék telefonkártya
Schmerztableue (nn) tsz) uszony sofort rögtön Start- und Landebahn Stundc (nn) óra (60 Telefonzelle (nn)
falomcsillapító schwitzen izzadni Sohn (hn) fú (nn) kiutópálya perc) telefonfülke
Schmuck (hn) ékszer schwul meleg Sonderangebot (sn) Station (nn) állomás Sturm (hn} vihar Teller (hn) tányér
schmutzig piszkos (homoS<exuális) akciós ajánlat Statue (nn) emlékmű Sucher (hn) kereső Temperalur (nn)
Schnee (hn) hó sechs hat Sonne (nn) Nap Stau (hn)forgalmi dugó fényszóró hőmérséklet
schncidcn lgni sechzehn tizenhat sonnenbaden napovri Staubsauger (hn) Südafrika Dél-Afrika Tennis (sn) tenisz
schneU gyors sechzíg hatvan Sonnenbrand (hn) leégés porszfó Süden (hn) dél(égtáj) Teppich () szőnyeg
Schnellimbiss (n) See (hn) tó Sonnenbrille (nn) Staubtuch (sn) Supermarkt (hn) Termin (hn) megbeszélt
gyorsbüfé See (nn) tenger naszemüveg portör/őkendő AC-áruház időpont
Æ
1 58 SZÓTÁR NÉMET-MAGYAR 1 59
Terminal (sn) lermi11ál
Ü
berfUhrung (nn) VergröBerung (n)
Vorgeseme (hn/nn) Weg (hn) út Zahnschmerzen (tsz)
Terrasse (nn) terasz felüljáró nagyítás
felettes Weichpuha fogfájás
Tesafilm (hn) cellu Uberfllt zsúfolt verheiratet há:as
Vorhang (hn) figgö11y Weihnachten Zipfchen (sn)
teuer drága übergeben: sich Verhütungsmittel (sn)
Vorhangeschloss (hn) karácso11y végbélkúp
Theater (sn) színház übergeben há11y11i fogamzásgátló
lakat weil mert Zaun (nn) kerftés
tief mély �.berholen megelómi verkaufen eladni
Vorlcsungssaal (hn) Wein(hn) bor Zehn /ÍZ
Tiefkühlkost (n) Uberlandbus (hn) Verkaufer(in) (hn)
e/óadóterem Weinkarte (n) borlap zehntausend lítezer
mélyhíött élelmiszer 1ávolsági busz eladó(nő)
Vorname (hn) Weinbrand (hn) Zeit (nn) i
lierarzt (h) állaton's �
.
bersetzen fordí1ani Verkehr (hn) frgalom
kereszmév brandy Zeitplan (hn) ü1em1erv
Tierpass (hn) Ubersetzer(in) (hn) Verlangerungsschnur
Vorspeise (nn) előétel we1BfehéI Zeitschrift (nn)
állat1levél ..fordí1ó (n)
Vortrag (hn) előadás weit messze; folyóirat
linte (n) 1i11a Uberzelt (sn) hosszabbítózsinór wie weit ist es? Zeitung (nn) újság
Tisch (hn) as;;al sátorponyva Verletzung (n) sérülés
Y
milyen mess:e van? Zeitungsladen (hn)
Toast (hn) pirítós Uhr (nn) óra verlobt jegyességbe11
ist es wcit von hier? újságüz/et
Tochter (nn) lá11y um 3 Uhr három órakor Verlobte (hn/nn) jegyes
Wichler (hn) ór messze YOt innen? Zelt (sn) sátor
Toilette (n) WC Umhangetuch (sn) (pár)
Wagen (hn) kocsi welche(r)? melyik? Zeltboden (hn) sátoralj
Toilettenpapier (sn) vállke11dó Vermittlung (nn)
wahr igaz Welle (nn) hullám Zeltstange sátorrúd
WC-papír um:iehen átköltövii ÍzvetHés
wihrend alatt (időben) wellig hullámos Zentrale (nn) köwonti
Tomate (nn) umziehen: sich um- verriegeln elreteszel11i
Wald (hn) erdő weniger kevesebb iroda
paradicsom ziehen átöltöv1i verrückt őrült
Wand (nn)fa1 wenn /Ja Zentralheizung (nn)
Tomatensaft (hn) und és verschieden különböző
Wandern (sn) túrázás wer? ki? kÖZJJOlltifítés
pardicsomlé Unfall (hn) baleset Verschluss (hn) kupak
Wandteppich (hn) Werkstatt (nn) műhely zerbrechen széttörni
Tonic (sn) tonik Unfalls1a1ion (nn) (üvegen)
fa/isző11yeg Wertsachen (nn tsz) Zeugc/Zcugin (hn/nn)
Töpferei (nn) baleseti oszlály Versicherung (nn)
wann? mikor? értéktárgyak tanú
fazekasm!hely ungewöhnlich biztosítás
war volt; ich war volwm Wespe (nn) darázs ziehen Juivli
Tor (sn) kapu swkatlm1 verspatet elkésett
er/sie/es war őlez,az Westen (hn) nyugat ziemlich eléggé
tol halott Uni versi tit (nn) Verspitung (nn) késés
Volt We11er (sn) időjárás Zigarette (nn) cigaretta
Tourisl(in) (hn/nn) egyetem der Bus hat
waren voltak; Whisy (hn) whisky Zigarre (nn) szivar
RIista Unkraut (sn) gyom Verspatung
wir/sie/Sie waen wie? hogy? Zimmer (sn) swba
Tradition (nn) unmöglich lehetetlen a buz késik
l'oltunkoltak/Ön(ök) Wie heilen Sie? Zimmermldchcn (sn)
hagyomány unten lent; hier unten verstehen érteni;
volt( ok) Hogy hív ják? s:balá11y
Tragetasche (nn) itt lent ich verstehe nicht
warm meleg Wie spt ist es? Zimmerservice (hn)
bevásárlószatyor Unler . . . vmi alatt nem értem
warst lltál Há11y6ra? szobaszervíz
Trainingsanzug (hn) Untergeschoss (sn) versuchen
warten várni; Wien Bécs Zitrone (nn) citrom
melegítő alagsor megpróbálni
warten Sie! várjon! Willkommen' Isten Zli (hn) vám
Tr (hn) traktor Unterhaltung (n) Vertrag (hn) szer.ődés
Wartesaal (hn) hozwlowtt! zollfrei l'ámmentes
tampn stoppolni szórakozás Verwandte (hn)
•áróterem Wimperntusche (nn) Zo(hn) állatkert
(utavli) Unterhemd (sn) rokon
(pályaudvaro11) szempillaspirál ZU túl
Tubn (n tsz) száló alsónemű, trikó Verzeihung! bocsánat!
Wartezimmer (sn) Wind (hn) szél Zucker (hn) cukor
taurig szomorú Unterhose (nn) Vetter (hn) unokatestvér
•'áróswbo ( on'Osnál) Windel (nn) pelnka Zug (hn) vonat
Trefen (sn) találkozó alsónadrág
(ú)
warum? miért? Windschutzscheibe (nn) zum -hoz//1elhöz; zum
Treppe (nn) lépcső Unterkunft (nn) szállás Video (sn) videó
was? mi?; W ist das? szélvédő Bahnhof
tn inni Unterrock (hn) Videocassette (n)
Mi ez? wi
!
lke

integetni pályaudvarra
Trinkgeld (sn) alsóswknya videókaOtta
Waschbecken (sn) Wir 1H| ZUndkerze (nn)
borravaló Untertasse (nn) Videorecorder (hn)
mosdókagyló wissen tudi; ich weiB gy1ij1ógyertya
Trinkwasser (sn) ivvfz csészeal videókészülék
Wische (nn) szennyes nicht Zündung (nn) gyulladás
trocken száraz Unterwische (n) viel sok
WischckJammer (nn) nem tudm Zunge (nn) nyelv
Tropfen (hn tsz) fhérnemű vielleicht talán
ruhacsipesz Witz (hn) vicc zurUckgeben
cseppek Urlaub (hn) szabadság, vier. négy
Wischerei (nn) mosoda wo? hol? vis5zaadHI
Truhe (nn) láda 11yaralás Viertel negyed
Waschpulver (sn) Woche (nn) hét zurückkommen
tun tenni¡ csinálni vierter negyedik
mosópor Wodka (hn) vodka visszajönni
Tunnel (h) alagút
N
vierzehn tizennégy
Waschsalon (hn) Wohnmobil (sn) zusammen együu
Tür (nn) ajtó vierzig negyven
mosóswlon lakókocsi Zusammcnbruch (hn)
Türke (hn) törökféri Vanille (nn) vanília Villa (n) vila
Wasser (sn) víz; Wohnung (nn) lakás összeomlás
Türkin (nn) török nő Vasc (nn) láW (nyaraló)
Wasser mit Wohnwagen (hn) Zuschlag (hn) pótlék
Türkei: die Türkei Vater (h) apa Visitenkarte (n)
Kohlensaure lakókocsi zwanzig hlÍsz
Törökország Vegetarier(in) (hn/nn) névjegy
szénsavas víz; Wohnzimmer (sn) Zweck (hn) cél; es hat
türkisch török vege1árián1s Vitamintablette (nn)
Wasser ohnc nappali swba keinen Zweck
Turm (hn) torony (s:emély) viaminrabletta
Kohlensiure Wolldecke (nn) paplan ennek semmi célja
Turnschuhe (tsz) vegctarisch Vogel (hn) madár
szénsavmentes víz Wolle (nn) gyapjú zwei kettő; iwci
tornacipő vege1áriá11us (mn) Voice-mail (n)
Wasserfl (hn) vízesés Wort (sn) szó Einzelbeten
Verkehrsbüro (sn) hangposta
Wane (n) vauo Wörterbuch (sn) szó1ár két szimpla ágy;
U Ü
idegenforgalmi iroda Volksmusik (n)
Webseite (nn) Wt (nn) virsli zwei Wochen
Ventil (sn) szelep népze11e
weboldal két It
U-aa (nn) metró Ventilator (hn) voll tele
Wechselkurs (hn)
Z
Zweigstelle (nn) részleg
U-Bahntation (nn) \enrilátor Vollpension (n) teles
árfolyam zweiter második; zweite
metróállomás Verband (hn) kö1és ellátás
\CChseln váltan Z (n) szám Klasse
übel: mir ist übel Verbrennung (nn) égés von ¬D
(pénzt) Zahn (hn)fog másodosztály
rosszul vag)'Ok Vergaser (hn) . vor előt
Wecker (hn) Zahnarzt (hn) fgor\'Os Zwiebel (nn) hagyma
über át; fölölt; -ró/ről karburátor vorbei: es ist vorbei
ébresztőóra Zahnbürste (nn) fogkefe zwischen között
überall mindenhol vergessen elfelejteni vége
weder. . . noch sem-sem Zahnpasta (nn) fogkrém zwölf tizenkettő
1 ÚTITÁRS

NEMET
Mindössze napi tizenöt perc nyelvtanulással eljuthatsz
a német beszédig és szövegértésig.
Pkönyv egyedi vizuális megelenítése megkönnyíti
és élvezetessé teszi a tanulást.
Nem kell írni vagy házi fel1datokat csinálni -
csak használd a borítófület a válaszok.letakarására és folyamatos
teszteld magad tanulás közben.
Phétköznapi életből vett példák között megtalálsz minden olyru
szituációt, melyre utazásnál vagy az üzleti életben szükséged lek
Akár teljesen kezdő vagy, akár csak felfrissíteni szeretnéd
tudásod, nincs könnyebb útja a gors nyelvtanulásnak.
ISBN 978 963 9889 19 4
LL d tU ¡ „
discover more at
www.dk.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful