You are on page 1of 9

Stuart Wallace, MS, MPH 5312 Morello Road Baltimore, MD 21214 617 680 8804 E mail!

"e#a$31%#mail&com Summary of Qualifications Sea$o'ed 'euro$cie'ce re$earc(er )it( e*+erti$e i' t(e collectio', a'al,$i$, a'd curatio' oima#i'# dri"e' cli'ical re$earc( +ro.ect data, a'd cli'ical 'euro+(,$iolo#, dri"e' (ealt(care& /dditio'al e*+erti$e i' $a0ermetric a'al,tic$ e'dea"our$ a'd $+ort$ i'.ur, a'al,$i$ )riti'#& Succe$$-ul i' 'euro$cie'ce, o'colo#,, +(,$iolo#, a'd e+idemiolo#, re$earc( e'dea"or$& 1'du$tr, e*+erie'ce i' +er$o'ali2ed medici'e re$earc( a'd de"elo+me't, a'd +ro.ect ma'a#eme't& Education In Progress Towson University, 3o)$o', MD 4i'e$iolo#, /u# 2013 Current Coursework: Sports Management M.S. Tufts University School of Medicine, Bo$to', Ma$$ac(u$ett$ Pai' Re$earc(, Educatio', a'd Polic, 5a' 2004 /u# 2008 Relevant Graduate Coursework: Neuroanatomy, Neurochemistry, Pharmacology, Psychology of Pain, and Survey Methodology. M.P.H. Tufts University School of Medicine, Bo$to', Ma$$ac(u$ett$ E+idemiolo#, a'd Bio$tati$tic$ Se+t 2006 5a' 2006 Relevant Graduate Coursework: Epidemiology, Biostatistics, Health Communication, Pharmacology and To icology, !nfectious "isease, Environmental and #ccupational Health. .S. University of !alifornia, Da"i$, 7ali-or'ia E*erci$e P(,$iolo#, /u# 1667 5ul, 2001 Relevant Graduate Coursework: EC$ interpretation Relevant Undergraduate Coursework: Human %natomy and Physiology, Neuroscience, E ercise Physiology, Biomechanics, Clinical E ercise Physiology, E ercise in %ging, "isease, and

Health, Biochemistry, Physics, and Calculus. ".". Porterville !ollege, Porter"ille, 7ali-or'ia 8e'eral Studie$ 5a' 1665 5ul, 1667 Additional Graduate Coursework: E ercise Physiology Additional Undergraduate Coursework& Medicinal Chemistry, %ddiction Psychology, and Psychopharmacology

#or$ and %esearch E&'erience oo( "llen Hamiton, Mc)ean, *" +ov ,-./ 0 current Senior Consultant, Healthcare Analytics 1Wor9 )it( cro$$ -u'ctio'al co'$ulti'# team$ to de$i#', de"elo+, a'd e*ecute a'al,tical $olutio'$ to
deri"e 0u$i'e$$ i'$i#(t$ a'd $ol"e o+eratio'al a'd $trate#ic +ro0lem$ )it(i' 0ioi'-ormatic$ a'd medical ima#i'# are'a$& De$i#' re$earc( u$i'# e*i$ti'# a'd 'e) data to a'$)er 0u$i'e$$ a'd $ocial $cie'ce :ue$tio'$& ;$e mi*ed model$ o- :ua'titati"e a'd :ualitati"e data to de"elo+ t(ou#(t leader$(i+ i' ad"a'ced a'al,tic tec('i:ue$ a'd met(od$ to $er"e clie't$ 0etter& Summari2e a'd commu'icate re$ult$ e--ecti"el, to i'ter'al a'd e*ter'al clie't$&

S'ecialty !are, +ashville, T+ 2ec ,-.. 0 3an ,-./ Fellow, Surgical Neurophysiology Pro"ided i'trao+erati"e 'euro+(,$iolo#ical mo'itori'# $er"ice$ 0, utili2i'# modalitie$ $uc( a$ e"o9ed +ote'tial$, electrom,o#ra+(,, electroe'ce+(alo#ra+(,, a'd 'er"e co'ductio'& Sur#ical di$ci+li'e$ $u++orted i'clude, 0ut are 'ot limited to, 'eurolo#ic, ort(o+aedic, "a$cular, a'd otolar,'#olo#ic $ur#er,& Surgical Monitoring "ssociates, S'ringfield, P" 4ct ,-.. 1 2ec ,-.. Fellow, Surgical Neurophysiology ;'dertoo9 a didactic a'd cli'ical -ello)$(i+ trai'i'# +ro#ram i' $ur#ical 'euro+(,$iolo#, t(at +ro"ide$ $u+er"i$ed i'trao+erati"e 'euro+(,$iolo#ical mo'itori'# Medco %esearch Institute, ethesda, M2 4ct ,-.- 1 Se't ,-.. anager, !"tra#ural Research $ivision Ma'a#ed data a'd +er$o''el -or re$earc( a'd de"elo+me't +ilot $tudie$ -or +er$o'ali2ed medici'e commerciali2atio' o++ortu'itie$ Pro"ide t(e re$earc( a'd im+leme'tatio' o- $cie'ti-ic 9'o)led#e 0a$e +ertai'i'# to +at(olo#ie$ a'd +(armacot(era+, $+eci-ic to +ilot di$ea$e o- i'tere$t <iai$o' 0et)ee' e*ter'al colla0orator$, 'ur$i'# $ta--, a'd i'ter'al le#al a'd +ri"ac, de+artme't$ -or acti"e +ilot $tudie$

7reated, +o+ulated, a'd ma'a#ed dru# tre'd S=< data0a$e u$ed to $teer -uture +ro.ect a'd colla0oratio' directio'$ Re$+o'$i0le -or creatio', re"i$io', a'd curatio' o- +ilot docume't$ Partici+ated i' data a'al,tic$ e'dea"our$, a++l,i'# rele"a't 0io$tati$tical t(eorem$, a'al,$e$, a'd tool$ Massachusetts 5eneral Hos'ital, oston, M" "ug ,--6 1 Se't ,-.%$Slicer &uality Assurance !ngineer, $epart#ent o' (sychiatry De"elo+ed, re"i$ed, a'd e*ecuted te$ti'# +rotocol$ -or 3DSlicer 'euroima#i'# $o-t)are module$ o' Wi'do)$, <i'u*, a'd Mac>S 32 a'd 64 0it o+erati'# $,$tem$ De"elo+ed a'd te$ted 'e) a'd e*i$ti'# trai'i'# tutorial$ -or $o-t)are module$ a'd created o'li'e trai'i'# material$ $+eci-ic to com+uted tomo#ra+(,, di--u$io' te'$or, -u'ctio'al a'd $tructural MR, a'd PE3 ima#i'# data$et$ 3eam mem0er re$+o'$i0le -or $u++ort o- u$er commu'it, trai'i'#, 0ot( o'li'e a'd i' +er$o' 7reated o'li'e te$ti'#, $u++ort, a'd :ualit, a$$ura'ce $tatu$ H3M< a'd )i9i +a#e$ -or u$er$ a'd $o-t)are de"elo+er$ Massachusetts 5eneral Hos'ital, oston, M" 3un ,--7 1 4ct ,-.Neuroi#aging Consultant, $epart#ent o' (sychiatric Neuroi#aging 7ollected, curated, a'd a$$i$ted i' t(e a'al,$i$ o- +ediatric tem+erame't $tud, data$et$ co'$i$ti'# o- di--u$io' te'$or, -u'ctio'al MR, a'd $tructural MR ima#e$ 3rai'ed +ro.ect $ta-- o' u$e o- +(,$iolo#ical mo'itori'# e:ui+me't, a'd MR 1ma#i'# (ard)are a'd $o-t)are /$$i$ted i' t(e collectio' o- +atie't i'-ormed co'$e't a'd 0e(a"ioral te$t data Massachusetts 5eneral Hos'ital, oston, M" +ov ,--7 1 Mar ,--8 Neuroi#aging Consultant, $epart#ent o' Neurology 7ollected, curated, a'd a$$i$ted i' t(e a'al,$i$ o- MR a'd MR $+ectro$co+, data -or a cli'ical re$earc( $tud, data o- creati'e $u++leme'tatio' i' /m,otro+(ic <ateral Sclero$i$ Massachusetts 5eneral Hos'ital, oston, M" "'r ,--9 1 "ug ,--6 Research Assistant, $epart#ents o' (sychiatric Neuroi#aging and Radiology 7ollected, +roce$$ed, a'd a'al,2ed o"er 300 D31, -MR1, mMR1 data$et$ t(rou#( o+eratio' o33 Sieme'$ /"a'to, So'ata, 3rio a'd 31M3rio Sca''er$, u$i'# ?S<, M/3</B, Slicer, SPM, a'd ?ree$ur-er $o-t)are$ 3rai'ed la0 +er$o''el o' u$e o- +(,$iolo#ical mo'itori'# e:ui+me't, a'd MR 1ma#i'# (ard)are a'd $o-t)are 3rai'ed +er$o''el o' u$e o- ima#i'# a'al,$i$ $o-t)are +ac9a#e$ /$$i$ted cli'ical coordi'ator )it( $u0.ect recruitme't a'd 1RB@#ra't )riti'# dutie$ /dmi'i$tered, curated, a'd a'al,2ed +atie't +$,c(ometric a$$e$$me't$ 3rai'ed o' EE8@ME8 $etu+$ Su++orted ima#i'# data collectio' a$+ect$ o- cli'ical trial colla0oratio'$ )it( /llo' 3(era+eutic$ a'd 3reatme't ;'it$ -or Re$earc( o' Aeuroco#'itio' a'd Sc(i2o+(re'ia

B3;RASC B/ Multi ce'ter /$ce'di'# Do$e, Dou0le Bli'd, Place0o co'trolled Stud, o- A/P B/< 108C i' 7(ro'ic Sc(i2o+(re'iaC, a'd Ao"arti$ BP(armacod,'amic@P(armaco9i'etic Stud, o- /=W051 i' Sc(i2o+(re'iaC 7reated a'd e*ecuted $cri+t$ to curate a'd a'al,2e ima#i'# data$et$, +(,$iolo#ical mo'itori'# data B(eart rate, re$+irator, rate, etcC, a'd -u'ctio'al MR 0e(a"ioral data 1'di"idual re$+o'$i0le -or t(e :ualit, a$$ura'ce, curatio', a'd a'al,$i$ o- +atie't medicatio' a'd $mo9i'# (i$tor, data& 1m+leme'ted a'd re"i$ed +eer re"ie)ed met(od$ o:ua'ti-,i'# +ac9 ,ear a'd dru# ,ear to data$et o- o"er 300 $u0.ect$& 3(e re$earc( +er-ormed i' t(i$ e'dea"or )a$ u$ed -or t(e$i$! Clinical and Neuroimaging Correlates of Nicotine "ependence in Schi'ophrenia. righam and #omen:s Hos'ital, oston, M" 3un ,--/ 1 "'r ,--9 Research Assistant, $epart#ent o' Neurosurgery 7ollected, +roce$$ed, a'd a'al,2ed -u'ctio'al a'd $tructural MR data$et$ -or a' a$$ociate +ro-e$$or o- 'euro$ur#er, t(at u$ed -MR1 data$et$ a$ a tool -or +reo+erati"e +la''i'# -or traditio'al a'd i'trao+erati"e ima#e #uided $ur#erie$ -or 7AS tumor$ /$$i$ted i' t(e a++licatio' o- data$et$ i' re$earc( a'd cli'ical@i'trao+erati"e e'dea"or$ Per-ormed data e'tr,, data e"aluatio' a'd o'#oi'# $o-t)are a'd e:ui+me't mai'te'a'ce Recruited re$earc( +artici+a't$ /$$i$ted i' t(e i'trao+erati"e o+eratio' o- 8E Medical S,$tem$ D31 'euro'a"i#atio'al $,$tem righam and #omen:s Hos'ital, oston, M" Mar ,--, 1 "'r ,--/ edical)Research Assistant, $epart#ent o' Radiation *ncology Re$earc( a$$i$ta't -or cli'ical $tudie$ relati'# to cli'ical outcome$ -or multimodal treatme't$ o- mali#'a't me'i'#ioma$, $c()a''oma$, a'd e+e'd,moma$ 7ollected a'd +re$e'ted +atie't ca$e$ -or t(e Ae) Patie't 7o'-ere'ce a'd Brac(,t(era+, 7o'-ere'ce Pre+ared Brai' 3umor Board +atie't ca$e$ -or Aeuro$ur#ical a'd Radiatio' t(era+, $ta-Re$+o'$i0le -or u+9ee+ a'd curatio' o- +atie't MR1E$ -or +re$e'tatio' to 3umor Board& 7ollected a'd +er-ormed mi'or +atie't (i$torie$ a'd +(,$ical$, a'd +re$e'ted -i'di'#$ to atte'di'# +(,$icia' 7ollected +atie't "ital $i#'$ a'd +(le0otom, $am+le$ Per-ormed +atie't $c(eduli'# dutie$ -or out$ide de+artme't$ a'd ima#i'# $tudie$ Per-ormed de+artme't am0a$$ador dutie$ i'cludi'# -ili'#, #reeti'# +atie't$, a'$)eri'# +(o'e$, $u++l, re $toc9i'# University of !alifornia, 2avis, 2avis, !" 3an .666 1 3un ,--Student Assistant +++, $epart#ent o' !"ercise Science Stude't le"el leader o- t(e te$ti'# o- clie't$ o- t(e /dult ?it'e$$ Pro#ram /c:uired a'd i'ter+reted re$ult$ o- re$ti'# @e*erci$e "ital $i#'$, +ulmo'ar, -u'ctio' te$t$, re$ti'#@e*erci$e E78E$, 0od, com+o$itio' te$t$, $tre'#t( a'd -le*i0ilit, te$t$, a'd ma*imal e*erci$e te$t$ Re$+o'$i0le -or data e'tr,, +roo-readi'# a'd i'-ormatio' "eri-icatio' o- clie't data

Per-ormed clerical dutie$ i'cludi'# $c(edule de"elo+me't )it( +atie't$ -or $tre$$ te$t$ University of !alifornia, 2avis, 2avis, !" 3un .666 1 "ug ,--. Undergraduate Research Assistant, $epart#ent o' Neuro,iology, (hysiology, and -ehavior Stude't a$$i$ta't i' a $tud, o- re#io'al +ulmo'ar, 0lood -lo) i' t(e a"ia' lu'# u'der (,+o*ic a'd (,+erca+'ic co'ditio'$ Per-ormed mi'or $ur#ical +rocedure$ o' a"ia' $u0.ect$ Har"e$ted a'atomical $+ecime'$ -or $tora#e a'd a'al,$i$ Per-ormed rele"a't +rocedure$ -or mea$ureme't o- ca+illar, -iltratio' coe--icie't$ Re$+o'$i0le -or u+9ee+ o- la0 -acilitie$ a'd 'ote0oo9$ Sutter 2avis Hos'ital, 2avis, !" May ,--- 1 "ug ,--Student +ntern, $epart#ent o' Cardiology Stude't 1'ter' -or t(e De+artme't o- 7ardiac Re(a0ilitatio'& /$$i$ted i' t(e mo'itori'# ocardiac re(a0 +atie't$ a$ t(e, +er-ormed +re$cri0ed acti"itie$& 3oo9 "ital $i#'$, mo'itored E78E$, +er-ormed data e'tr,, a$$i$ted i' i'ter+retatio' o- +(,$iolo#ical data, a'd cu$todial dutie$& Teaching E&'erience University of !alifornia School of Medicine, 2avis, !" #inter ,--. 3eac(i'# a$$i$ta't 7H/ 101<! Huma' 8ro$$ /'atom, <a0 3au#(t $tructure a'd -u'ctio' o- t(e (uma' 0od, a$ it a++lie$ to a'atom, Proctored e*am$, #raded te$t$ a'd a$$i$ted i' u+9ee+ o- cada"er$ a'd $+ecime'$ 4ther E&'erience Inde'endent research ,--/1,--9 Re$earc(ed t(e e+idemiolo#, o- t(e ri$9 o- /cute <,m+(o0la$tic <eu9emia i' ?allo', AD, i' colla0oratio' )it( a #ra$$root$ #rou+ t(at +receded t(e Aatio'al Di$ea$e 7lu$ter$ /llia'ce& University of !alifornia School of Medicine, 2avis, !" #inter ,--. Special Study 'or Advanced Undergraduates 7om+leted i'de+e'de't di$$ectio' o- male +el"i$ u'der $u+er"i$io' o- director o- Do'ated Bod, Pro#ram i' +re+aratio' -or (uma' a'atom, la0 $ectio'$ -or medical $tude't$& !linica Te'ati, Sacramento, !" ,--.olunteer Student +ntern, UC $avis School o' Co##unity edicine

edicine $epart#ent o' Fa#ily and

Patie't #reeter at cli'ic -or u'der$er"ed +o+ulatio'$ /$$i$ted i' clerical dutie$, medical data u+9ee+ Re$+o'$i0le -or cli'ical dutie$, i'cludi'# ta9i'# o- "ital $i#'$, "e'i+u'cture, collectio' o+atie't (i$torie$, +re$e'tatio' o- +atie't (i$torie$ to medical $tude't$ a'd +(,$icia'$, a'd di$+e'$i'# o- +atie't medicatio'$ 2avid 5rant US"; Medical !enter, Travis "; , !" .668 Student .olunteer, Flight edicine Clinic S(ado)ed -li#(t $ur#eo', a'd o0$er"ed +ro"idi'# o- +rimar, care to all -l,i'# or $+ecial o+eratio'$ dut, +er$o''el, i'cludi'# +re"e'tati"e (ealt( a$$e$$me't$, ?l,i'# 7la$$ +(,$ical e*am$, mi'or $ur#erie$, a'd co'$ult to $+ecialt, $er"ice$& Scholarshi's and "wards 2008 1667 Dr& Ro0ert H& Herma'$o' ME36 a'd Elle' P& Herma'$o' Sc(olar$(i+ 7o 7a+tai', Porter"ille 7olle#e Dar$it, Ba$e0all 3eam

Professional Mem<ershi's Societ, -or /merica' Ba$e0all Re$earc( Societ, -or E+idemiolo#ic Re$earc( Societ, -or Aeuro$cie'ce Professional Partici'ations Societ, -or E+idemiolo#ic Re$earc( /''ual meeti'#, 2010 /0$tract Re"ie)er Societ, -or /merica' Ba$e0all Re$earc( /''ual meeti'#, 2013 /0$tract Re"ie)er "dditional S$ills Eleme'tar, 9'o)led#e o- 8erma'& Eleme'tar, 9'o)led#e o- S+a'i$(& E*+erie'ce )it( +(le0otom, a'd collectio' o- "ital $i#'$& Re$earc( Met(od$ i' 7ardio+ulmo'ar, P(,$iolo#,, E*erci$e P(,$iolo#,, /'atomical Di$$ectio', Aeuroima#i'#, Aeuro+(,$iolo#,, E+idemiolo#, a'd Stati$tical /'al,$i$& 7om+uter $o-t)are +ro-icie'c, i' E+idata, E+rime, ?ilema9er, ?ree$ur-er, ?S<, 1'"i"o, Micro$o-t >--ice $uite, Slicer, SPSS, SPM $uite, a'd S;D//A& Eleme'tar, 9'o)led#e o- PER<, P,t(o', 7FF, R, 37SH, GM<, S=<, GA/3, a'd M/3</B&

3ournal "rticles Weid'er W5, Brad0ur, 7/, <e SP, Wallace SR& Re#io'al Pulmo'ar, Blood ?lo) i' t(e <u'# ot(e 7(ic9e'& Poult Sci, 2012 5u' H61B6C! 1441 3& 7ulle' 4R, Wallace SR, Ma#'otta D/, Boc9(olt 5, E(rlic( S, 8ollu0 R<, Ma'oac( D, Ho B7, 7lar9 DP, <auriello, 5, Bu$tillo 5R, Sc(ul2 7S, /'drea$e' A7, 7al(ou' DD, <im 4>, W(ite 35& 7i#arette Smo9i'# a'd W(ite Matter Micro$tructure i' Sc(i2o+(re'ia& P$,c(iatr, Re$& 2012 ?e0 28H 201B2C! 152 158& 8re"e DA, Mueller B/, <iu 3, 3ur'er 5/, Pot9i' S8, Do,"odic 53, Dia2 M3, Wallace S, Ietter E, Roac( B5, ?ord 5M, Mat(alo' DH, Wi0le 78, 8lo"er 8, J 3(e ?B1RA& / 'o"el met(od -or :ua'ti-,i'# $ca''er i'$ta0ilit, i' -MR1& Ma#'etic Re$o'a'ce i' Medici'e, 2010 Ao" 30& /ta$$i A, Ratai E M, 8ree'0latt D5, Pulle, D, K(ao I, Bom0ardier 5, Wallace S, Ec9e'drode 5, 7ud9o)ic2 M, Di0er'ardo /& / P(a$e 1, P(armaco9i'etic, Do$a#e E$calatio' Stud, o7reati'e Mo'o(,drate i' Su0.ect$ )it( /m,otro+(ic <ateral Sclero$i$& /m,otro+( <ateral Scler, 2010& DecH11B6C!508 13& Ie'di9i /, 8re"e DA, Wallace S, Da'#el M, Boc9(olt 5, Mueller B/, Ma#'otta D, /'drea$e' A, Ma'oac( DS, 8ollu0 R<& Multi $ite c(aracteri2atio' o- a' -MR1 )or9i'# memor, +aradi#m! Relia0ilit, o- acti"atio' i'dice$& Aeuroima#e, 2010 Ma,& Sc()art2 7E, 4u')ar PS, 8re"e DA, Mora' <R, Di'er 57, 7o"i'o 5M, 4a#a' 5, Ste)art SE, S'idma' A7, Da'#el M8, Wallace SR& Structural di--ere'ce$ i' adult or0ital a'd "e'tromedial +re-ro'tal corte* +redicted 0, i'-a't tem+erame't at 4 mo't($ o- a#e& /rc( 8e' P$,c(iatr,& 2010 5a'H67B1C!78 84& E(rlic( S, Morro) EM, Ro--ma' 5<, Wallace SR, Aa,lor M, Boc9(olt H5, <u'd:ui$t /, Ie'di9i /, Ho B7, W(ite 3, Ma'oac( DS, 7lar9 DP, 7al(ou' DD, 8ollu0 R<, Holt D5& 3(e 7>M3 Dal108@158Met +ol,mor+(i$m a'd medial tem+oral lo0e "olumetr, i' +atie't$ )it( $c(i2o+(re'ia a'd (ealt(, adult$& Aeuroima#e, 2006 Dec 21& W(ite 3, Ma#'otta D/, Boc9(olt H5, William$ S, Wallace S, E(rlic( S, Mueller B/, Ho B7, 5u'# RE, 7lar9 DP, <auriello 5, Bu$tillo 5R, Sc(ul2 S7, 8ollu0 R<, /'drea$e' A7, 7al(ou' DD, <im 4>& 8lo0al W(ite Matter /0'ormalitie$ i' Sc(i2o+(re'ia! / Multi$ite Di--u$io' 3e'$or 1ma#i'# Stud,& Sc(i2o+(re'ia Bulleti', 2006& "<stracts, Poster Presentations, and 4ther Pu<lished Materials Wallace S& 3(e Aeuroa'atom, o- Hitti'#& Ba$e0all Pro$+ectu$, /u#u$t 13, 2013& (tt+!@@)))&0a$e0all+ro$+ectu$&com@article&+(+LarticleidM21510 Mc8rat( <M, 7ra'e 5, S'ider M, Mora' <, 4u')ar P, Bloc9 S, 8alla#(er P, Haddad S, Wallace S, Bloc( R, S'idma' A, 4a#a' 5, Sc()art2 7, Smoller 5W& R3A4 i$ a$$ociated )it( i'termediate +(e'ot,+e$ -or a'*iet, di$order$ -rom i'-a'c, to adole$ce'ce& Pre$e'ted at

64t( /''ual Meeti'# o- t(e M8H Scie'ti-ic /d"i$or, 7ommittee +o$ter $e$$io', Bo$to', M/& /+ril 13 14, 2011& Mc8rat( <M, 7ra'e 5, S'ider M, Mora' <, 4u')ar P, Bloc9 S, 8alla#(er P, Haddad S, Wallace S, Bloc( R, S'idma' A, 4a#a' 5, Sc()art2 7, Smoller 5W& R3A4 i$ a$$ociated )it( i'termediate +(e'ot,+e$ -or a'*iet, di$order$ -rom i'-a'c, to adole$ce'ce& Pre$e'ted at 31$t /''ual 7o'-ere'ce o- t(e /'*iet, Di$order$ /$$ociatio' o- /merica, Ae) >rlea'$, </& Marc( 24 27, 2011& Ratai EM, /ta$$i A, Wallace S, Bom0ardier 5, 8ree'0latt, 7ud9o)ic2 M, Di0er'ardo /& / Si'#le 7e'ter, P(a$e 1, >+e' <a0el,N Do$a#e E$calatio' Stud, o- 7reati'e Mo'o(,drate i' Su0.ect )it( /m,otro+(ic <ateral Sclero$i$& Pre$e'ted at 2010 5oi't /''ual Meeti'# 1SMRM ESMRMB, Stoc9(olm, S)ede'& Ma, 1 7, 2010& Wallace SR, Morro) EM, Pac(eco 5, Boc9(olt 5, W(ite 3, Ho B, 4u+er0er# 8, Ma#'otta D, <im 4>, Seidma' <, 8o-- D, /'drea$e' A, Sc(ul2 7, ?i$c(l B, 8ollu0 R<& Structural 0rai' $tud, acro$$ li-etime o- $c(i2o+(re'ia u$i'# com+uter automated :ua'ti-icatio' o$u0cortical "olume$ i' t(e M1AD multi$ite $tud,& Pre$e'ted at HMS P$,c(iatr, Re$earc( Da, Po$ter Se$$io', Bo$to', M/& /+ril 30, 2008& Aorma' 4R, Wallace SR, 8ollu0 R<, Da'#el M8, Ma'oac( DS, <im 4>, <auriello 5, /'drea$e' A, 4u'9el <& Aeuro+$,c(olo#ical correlate$ a'd +redicti"e utilit, o- 'eurolo#ical e*am a0'ormalitie$ i' $c(i2o+(re'ia& Pre$e'ted at HMS P$,c(iatr, Re$earc( Da, Po$ter Se$$io', Bo$to', M/& /+ril 30, 2008& Sc()art2 7E, 4u')ar PS, Mora' <R, Di'er 57, 7o"i'o 5M, S'idma' A7, Mora' <R, Di'er 57, 7o"i'o 5M, S'idma' A7, Wallace SR, Da'#el M8, 8re"e D8& Re#io'al di--ere'ce$ i' $tructure o- adult cere0ral corte* are +redicted 0, tem+erame'tall, 0a$ed 0e(a"ioral reacti"it, i' i'-a'c, at 4 mo't($& Pre$e'ted at SA1 2008& Wallace SR, 8ollu0, R<, Aorma' 4, Da'#el M8, Ma'oac( DS, <im 4>, <auriello 5, /'drea$e' /, 4u'9el <& Aeuroa'atomical a'd 'euro+$,c(olo#ical correlate$ o- 'eurolo#ical e*am a0'ormalitie$ i' t(e M1AD 7o'$ortium Stud, o- Sc(i2o+(re'ia& Pre$e'ted at t(e 37t( /''ual Meeti'# o- t(e Societ, -or Aeuro$cie'ce, Sa' Die#o, 7/& Ao"em0er 3 7, 2007& Ie'di9i /, Wallace SR, Da'#el M8, 7lar9 D, <im 4>, /'drea$e' A, 8re"e DA, Ma'oac( DS, 8ollu0 R<& Multi $ite c(aracteri2atio' o- a' -MR1 )or9i'# memor, +aradi#m! Relia0ilit, oacti"atio' i'dice$& Pre$e'ted at t(e 12t( /''ual Meeti'# o- t(e >r#a'i2atio' -or Huma' Brai' Ma++i'#, ?lore'ce, 1tal,& 5u'e 11 15, 2006& 72a''er S, Ha' G, Pac(eco 5, Wallace S, Bu$a E, "a' der 4ou)e /, ?i$c(l B& 3e$t rete$t relia0ilit, a$$e$$me't -or lo'#itudi'al MR1 $tudie$! e--ect$ o- MR1 $,$tem u+#rade o' mor+(ometric a'al,$i$ o- $tructural MR1 data& Pre$e'ted at t(e 12t( /''ual Meeti'# o- t(e >r#a'i2atio' -or Huma' Brai' Ma++i'#, ?lore'ce, 1tal,& 5u'e 11 15, 2006& 8ollu0 R<, Da'#el M, Wallace SR, >E<ear, D, Boc9(olt 5, Mueller B, 8re"e D, Ma'oac( DS& Multi $ite c(aracteri2atio' o- a -MR1 )or9i'# memor, +aradi#m! relia0ilit, o- +er-orma'ce& Pre$e'ted at t(e 35t( /''ual Meeti'# o- t(e Societ, -or Aeuro$cie'ce, Wa$(i'#to', D7&

Ao"em0er 12 16, 2005& 4'ierim 4E, Petro"ic( AM, >OS(ea 5, Roll$ H4, Wallace S, 8ol0, /5& P'eumaticall, dri"e' -i'#er mo"eme't! a 'o"el, +a$$i"e -MR1 tec('i:ue -or +re $ur#ical motor a'd $e'$or, ma++i'#& 7o'#re$$ o- Aeurolo#ical Sur#eo'$ 54t( /''ual Meeti'#& 2004H 54t(& Weid'er W5, <au SR, Wallace S& Mea$ureme't o- t(e ca+illar, -iltratio' coe--icie't i' t(e i$olated, +er-u$ed a"ia' lu'#& ?/SEB 5our'al, 2003!l 17, /635&