You are on page 1of 11

PREDMET: PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA

SEMESTRALNI RAD

Prof: Dr Smiljan Vukanovi Asist: Mr Marko Suboti,dipl.ing.saob.

Student: Midhad Meinovi Broj indeksa: 251/06

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

SADRAJ
1. TEHNIKI IZVJETAJ....................................................................................................3 2. PLAN FAZA I ODGOVARAJUI PRORAUN ZATITNIH VREMENA..................4 3. PLAN TEMPIRANJA........................................................................................................8 4. PREDMER OPREME I RADOVA...................................................................................9 5. LITERATURA.................................................................................................................11

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

1. TEHNIKI IZVJETAJ

Raskrsnica koja se razmatra locirana je u gradskoj zoni. To je etvorokraka raskrsnica. Tokom ulaska i prilaza raskrsnici javljaju se problemi usporenog kretanja, zastoja, zakrenosti. Raskrsnica je neureena i neregulisana, pa je potrebno dati prijedloge horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije. Takoe je neophodno uraditi i dati plan faza, proraun zatitnih vremena, kao i proraun rada svjetlosnih signala, plan tempiranja rada signala i proraun nivoa usluge. Sledee je predmjer radova koji obuhvata: predmjer radova horizontalne signalizacije, predmjer radova vertikalne signalizacije, predmjer radova svjetlosne signalizacije i predmjer graevinskih radova.

Geometrijske karakteristike raskrsnice: Saobraajna traka 1 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila pravo i desno. Saobraajna traka 1.2 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila lijevo. Saobraajna traka 2 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila pravo, desno i lijevo. Saobraajna traka 3.1 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila pravo i desno. Saobraajna traka 3.2 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila lijevo. Saobraajna traka 4 ima irinu 3 m i slui za kretanje vozila pravo, desno i lijevo.

Saobraaj na raskrsnici potrebno je regulisati odreenom horizontalnom signalizacijom. Uzdune horizontalne oznake koje su koriene u ovom sluaju su razdjelna isprekidana linija irine 0,15 m sa istim rasterom punih i praznih polja (5 m), kratka isprekidana linija, tj. linija vodilja iste irine kao i razdjelna linija, ali raster izmeu punih i praznih linija iznosi 1 m. Od poprene horizontalne signalizacije koriene su zaustavne linije. Od ostalih oznaka koriene su strijelice za dozvoljene smjerove kretanja duine 5 m.

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

2. PLAN FAZA I ODGOVARAJUI PRORAUN ZATITNIH VREMENA


Faza I
7 1 6 5 2 4.2 4.1 3.2 3.1

Faza II

q1 = 390 voz ( 30%D.S.) h q 2 = 460 voz ( 30%D.S.) h q 3.1 = 340 voz ( 30%D.S.) h q 3.2 = 60 voz h q 4.1 = 400 voz ( 30%D.S.) h q 4.2 = 80 voz h FVS = 0,90 - Proraun zasienog toka -

Si = Sop x N x f1 x f2 x f3 x f4 voz h zelenog S1 = 1400 x 1 x 0,97 x 1 x 1 x 1 = 1358 voz h zelenog


S2 = 1400 x 1 x 0,97 x 1 x 1 x 1 = 1358 voz h zelenog S3.1 = 1400 x 1 x 0,97 x 1 x 1 x 1 = 1358 voz h zelenog S3.2 = 1500 x 1 x 0,97 x 0,616 x 1 x 1 = 897 voz h zelenog S4.1 = 1400 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1400 voz h zelenog S4.2 = 1500 x 1 x 0,97 x 0,525 x 1 x 1 = 766 voz h zelenog 4

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI - Pouzdanost stepena iskorienja idealnog kapaciteta Traka q Qi = i FVS Si Q yj= i Si
n

Faza I 1 434 1358 0,320 0,320

Faza II 2 512 1358 0,377 0,377

Faza I 3.1 378 1358 0,278 3.2 67 897 0,075 4.1 445 1400 0,318

Faza II 4.2 89 766 0,116

Yi max =max ( y j ) Y= Yi max


i=1

0,697

- Matrica zatitnih vremena ti-j 1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 1 x 3 x x 2 3 6 x x 2 1 x 2 2 x x x 5 5 3.1 x 2 x x 4 2 4 x x 3.2 x 3 x x 3 1 x x x 4.1 2 x 1 1 x x x 5 7 4.2 2 x 3 3 x x x x 7 5 1 x 5 x x x x x x 6 x 1 x x 6 x x x x 7 x 6 x x 1 1 x x x

18 27,5 + 1 1 [ s] 8,33 13,89 22,5 22,75 t1-4.1 = + 1 2 [ s] 8,33 13,89 13 18,5 t1-4.2 = + 1 2 [ s] 8,33 13,89 1 t1-5 = + 1 1 [ s] 8,33 t1-2 = 27,5 18 + 1 3 [ s] 8,33 13,89 15 17 t 2-3.1 = + 1 2 [ s] 8,33 13,89 30 23 t 2-3.2 = + 1 3 [ s] 8,33 13,89 t 2-1 =

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI 1 + 1 1 [ s] 8,33 47 t 2-7 = + 1 6 [ s] 8,33 t 2-6 = 17 15 + 1 2 [ s] 8,33 13,89 12,5 29,5 t 3.1-4.1 = + 1 1 [ s] 8,33 13,89 30 29 t 3.1-4.2 = + 1 3 [ s] 8,33 13,89 29,5 t 3.1-5 = + 1 5 [ s] 8,33 t 3.1-2 = 23 30 + 1 2 [ s] 8,33 13,89 14 22,75 t 3.2-4.1 = + 1 1 [ s] 8,33 13,89 27,5 12,75 t 3.2-4.2 = + 1 3 [ s] 8,33 13,89 t 3.2-2 = 22,75 23 + 1 2 [ s] 8,33 13,89 29,5 12,5 t 4.1-3.1 = + 1 4 [ s] 8,33 13,89 22,75 14 t 4.1-3.2 = + 1 3 [ s] 8,33 13,89 41 t 4.1-6 = + 1 6 [ s] 8,33 1 t 4.1-7 = + 1 1 [ s] 8,33 t 4.1-1 = 22,75 12 + 1 3 [ s] 8,33 13,89 29 30 t 4.2-3.1 = + 1 2 [ s] 8,33 13,89 1 t 4.2-7 = + 1 1 [ s] 8,33 t 4.2-1 = 7 + 1 6 [ s] 1,4 7 31 t 5-3.1 = + 1 4 [ s] 1,4 13,89 t 5-1 = 6

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

6 + 1 5 [ s] 1,4 9 41 t 6-4.1 = + 1 5 [ s] 1,4 13,89 t 6-2 = 9 41 + 1 5 [ s] 1,4 13,89 9 t 7-4.1 = + 1 7 [ s] 1,4 9 t 7-4.2 = + 1 7 [ s] 1,4 t 7-2 = Vremenski gubici u toku cijelog ciklusa:

L = n x d + t
i=1

i-j

C=

1,5 x L + 5 1-Y

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

3. PLAN TEMPIRANJA

10
10 12

20

30

40

50
54 57

60

70

80

90 100

110

Faz aI

6 Faz a II

65 67

15 Faz aIp

52

4 Faz a II p

70

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

4. PREDMER OPREME I RADOVA


Redni broj A. 1. Vrsta opreme ili radova VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 2 Reflektujui saobraajni znak trougaonog oblika, dimenzije 600 mm II-1 2 2. Reflektujui saobraajni znak kvadratnog oblika dimenzija 600 mm III-4 Izgled znaka Koliina [kom]

Redni broj B. 1. Redni broj C. 1. 2. 3. 4. 5.

Vrsta opreme ili radova HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Obeleavanje kolovoza bojom Vrsta opreme ili radova SVETLOSNA SIGNALIZACIJA Konzolni stub ravan nosaa laterni, sa prikljunom kutijom i poklopcem Vozaka trobojna laterna sa kontrasnom ploom 210 mm Stub ravan nosa peakih laterni sa prikljunom kutijom i poklopcem Peaka laterna 210 mm Komandni ureaj za upravljanje radom svetlosnih signala koji omoguava rad na individualnoj raskrsnici i sistemu linijske kordinacije, sa i bez detektora peaka Izrada zavrnice energetskog kabla u ureaju sa letovanjem papuice na provodniku Montaa, montani materijal, ispitivanje i putanje u rad

Jedinica mere
m2

Koliina

140 Koliina

Jedinica mere kom kom kom kom kom

10 8 4 12 1

6. 7.

kom -

1 -

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

Redni broj D. 1.

Vrsta opreme ili radova GRAEVINSKI RADOVI Izrada kablovske instalacije u zelenim povrina i trotoaru, sa juvidur cevima 110 mm (kopanje rova, isporuka i polaganje cevi, zatrpavanje rova, odvoz vika materijala) Izrada kablovske instalacije u kolovozu sa juvidur cevima 110 mm (kopanje rova, zatrpavanje rova i odvoz vika materijala) Izrada prihvatnog betonskog ahta (sa metalnim poklopcem) sa iskopom, betoniranjem i odvozom vika materijala Izrada postolja za komandni ureaj za upravljanje radom svetlosnih signala, sa iskopom, betoniranjem, isporukom i ugradnjom ankera. Isporuka i provlaenje signalnog kabla Isporuka i provlaenje pocinkovane trake za uzemljenje FeZn Izrada uzemljenja stuba ili komadnog ureaja Izrada i ugradnja sonde uzemljenja Merenje uzemljenja na stubu i komandnom ureaju Popravka asfaltnog trotoara Popravka asfalta na kolovozu

Jedinica mere metar

Koliina 25,5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

metar kom kom metar metar Kom Kom Kom m2 m2

42,4 1 1 67,9 70 1 1 8 17 16

10

PROJEKTOVANJE I REGULISANJE SAOBRAAJA MITHAD MEINOVI

5. LITERATURA
[1] Pravilnik o saobracajnim znakovima i signalizaciji na cestama nacinu obiljezavanja radova i prepreka na cesti i znakovima SGBiH 16-07 [2] REGULISANJE SAOBRAAJNIH TOKOVA, Prof dr Smiljan Vukanovi, dis, Univerzitet Istono Sarajevo, Saobraajni fakultet Doboj

11