Sie sind auf Seite 1von 279

ART STOTELIS

ARS RHETORICA

EDIDIT

RUDOLFUS KASSEL

APUD WALTER DE GRUYTER ET SOCIOS


BEROLINI ET NOVI EBORACI MCMLXXVI

CIP-Kurzlitelaufnahml Je, DIll/sehen Bibliothek

Aristoteles
[Ars rhetorica]
Aristotelis ars rhetorica I ed. Rudolfus Kassel.
- Berolini [BerlinJ, Novi Eboraci:
de Gruyter, 1976.
Einheitssacht. : De arte rhetorica.
ISBN 3-11-006680-7

NE: Kassel, Rudolf [Hrsg.]

J.

Copyright 1976 by Walter clc Gruyt &: Ca., vonnals G. J. Gschen'sche Verlagshandlung,
Guttentag, Verlagsbuchhandlung - Gcnrg Reimer - Karl J. Triibner - Veit &: Camp.
Printed in Germany
Alle Rechte des Nachdrucks, einschlielich des Rechts da: Herstellung von Photokopien.
auch auszugsweise, vorbehaltc:n.

Satz und Druck: Waltet clc Gruyter &: Ca., Bulin 30


Bindcarbcitea: Lderitz &: Bauer, Berlin 61

PRAEFATIO
Quibus fundamentis Rhetorieae Aristoteleae reeensio
niti deberet, quid editores praestiterint quidque nova editione
pro viribus praestaturi essemus, libro seorsum emisso exposuimus. 1 eodieum stemma in ealee illius Iibri delineatum
non iteramus, de Iocis singulis ultimo praesertinl eapite ad
eritieam rationem examinatis ita in adnotatione legentes
admonebimus ut Proleg.' conferri iubeamus. nune pauea
restant praefando expedienda.
In rebus orthographieis a vetnstissimorum eodieum A
et F seriptura non temere reeessi. quorum eonsensui obseeutus
modo eCxv modo av, modo eavTov modo cxVTOV seripsi; in
lectionis diserepantia praetuli eCxv, eavTov. et de his quidem
in adnotatione rettuli; taeui de seseentis minutiis, ne ex
apparatu eritieo nugarum thesaurus fieret. sie nulla varietate
notata ex alterutro eodice reeepi yiyvea6al, ov8eis, non expuli
y{vea6a1, oOOeis in utroque inventa; item servavi OTOOS ante
eonsonam, non respui aiei ubi amborum eodieum scriptura
eonfirmantur. eadem eondicione toleravi elisionem in voeibus
Se, Te, wo-re, J...ACx, SlCx, KaTCx, l.IeTCx, rrapCx, TaVTa, TOlaVTa
neglectam neque erasim velut TovvaVT{Ov, TCeyaOCx sine
alterutrius saltern codieis testimonio introduxi. tacite divisi
KaOEKao-rov, KaOavTCx, rrapCxAAllAa, eoniunxi 1.1" Se, OVK ovv,
ffil rroAfis, KaT' aVT1KpV,2 eorrexi Sei~lS, rrviYl.la, e~al.lapTW(T1,
1

Der Text der aristotelischen Rhetorik. Prolegomena zu einer kritischen


Ausgabe, Berol. 1971. in hoc libro haec quaeso corrigantur: p. 312 lege
3811 , p. 33 lin. 21 Unternehmungen, p. 53 lin. 6 om. F, p. 59 in columnae
titulo Der Vaticanus 1340, p. 67 !in. 5 navovr:at, p. 7718 lin. 2 ab imo
Dieser Annahme. p. 83 lin. 2 post oos E insere wr; oE Arec. p. 100' 1579
(non 1576), p.106 !in. 18 diese (non die), p. 120 !in. 9 cP. p. 121 lin. 5
Das Substantiv &uol.oyla kommt, p. 127 lin. 15 Zu' er;. p. 142 lin. 21
Ua7:1JyoeoVI1W.
Bekkeri errore videtur factum esse ut 1366b 16 in editione academica
Iegamus eV 'ITOl1lT1Kt]. ceteris Iocis E\rrrOl1lT1KOIl, -oiS, -OUS. cum A hoc
adiectivum alioqui ut semper F discerptum habeat. illo uno Ioco non
disiungat. magn. mor. II 11. 1210b 11. 12. ubi e\l1rol1lTIKOIl, -os imprimendum curavit Bekker, ElJ'IT- est in Laur. 81. 11, Eil 'IT- in Vat. 1342. de

VI

Praefatio

o TIaeWV, <pO:VOl, xwpa, ollocras et omnino accentus et spiritus


falso positos, quibus uterque codex abundat. 3 in vocabulorum divisione saepius peccat A,4 idem elisionem et crasim
rariorem habet quam F, formas o{hC'.Us ante consonam, aiei
frequentiores. codicis A propria sunt " v, TAAa, fiAAO Tl
et "AAai ye, assimilatio in verbis evyeypalJlJEVTlS, evyiyveTOl,
eVKEI<ATlKOTeS, evxelpocrlv, crvVTIPCrrTTlI neglecta, v e<peAKVO"TIKOV
ante consonam plerumque positum (sed saepe erasurn). 1 muturn in F omittitur, in A modo adscribitur modo omittitur.
haec omnia hic semel memorasse satis esto. nec amplius
curabimus nullius momenti scripturae mendaut vmcrxvicr6al,
e~elEval, &rrOKPTlTIK6:, cr<pepicre1S, Aofrral, O:IJ<pooTepa in A,
8Tllllyopia, i)AI61oTepov, XAe6:~ovcrl, xeTAlacrlJW, 6apeiv, TIOIKiAAOS in F, quae in apparatu proposita, cum nihil utilitatis
habeant ad Rhetoricae memoriam declarandam, gravioribus
intentos legentiurn animos ad frivola avocarent. non rnagis
quam aicrxpoKep8ias in AF sie prave scripturn pro -eias
adnotavi varietates aiKe{a / aiKia, &Aa~oveia / -ia, o:v8peia / -ia,
vyiela / liyeia, <plAOVlKOS / -velKOS. o:v8peia in F plerumque
o:v8pia est, in A pravo accentu O:v8peia. liyiela(v) plerisque
locis recte praebent AF, vyeias uno F, duobus AF. variant
et A et F in <plAOVlKOS / -velKOS, bis in falsa scriptura concordant.
ne aiKe{as, -av quidem vel contra codices bis reponere dubitavi,
cum viderem formas aiKeias, aiKeial alibi in A servatas. 5
llecrO"T]VlaKWI, -fil bis legitur in A, semel in lJecrTlVlaKwl refragantibus codicibus sibila geminanda erat. 6 ex apparatu
critico cognoscitur codici A deberi O:TIoTV1Tavi~ecr6al,7 .t.IO1l1]5Tl, :LC'.UKpCrrTl,8 codici F Ka66:pelos 1381b l, quam formam
hae varietate eertiorem me fecit J. Wiesner Berolinensis. qui et aliis
locis de codicum Aristoteleorum lectione roganti mihi inspeetis in
Archivo Aristotelieo librorum manu seriptorum imaginibus dubitationem
sustulit.
3 praeter communia menda modo notata leguntur in A yi]pa5. ft66vT15.
TIai\alov5. al.. in F sv yTipa. l-\iao5. pyii\ov. al.
, velut an' epao-r0:5. TIP05 epWTT]eEVTwV. O{5 Teal pro oio-reat.
5 'AS. TIoi\. 52. 2 all<el~ sie papyrus. poetarum quoque numeris hane
seripturam eommendari notum est.
e 1373b18. Roemero fisus errat Newman Pol. IV 112. Immiseh in Politicis
formas Meai]vlol. MeO"TJV1CXK65 reeepit.
7 vid. Zeitsehr. f. Pap. u. Epigr. 14 (1974) 132.
B cf.
categ. 13b14. 15. 18. 22. 30. 14&10. 11. 14. top. 160b27. 28. phys.
228&3. var. leet. anal. pr. 43"35, gen. an. 768&2. etiam met. 9'83b13
aWKpan, est in Par. 1853.

Praefatio

VII

comicorum quoque numeris firmatam 9 etiam 1416 a 23 lectioni


a Riccobono emendatae reddidi. 1360b 16 denique quam recte
Morelius ev6evElo restituerit pro Evcr6evElo, quod in Ev~vlo
vel Ev6Evlo mutaverunt posteriores, intellegitur inspecta
lectionis varietate ad hist. an. VIII 19. 602"15 ab editoribus
adnotata.
Rhetoricae verba ita typis describenda curavi ut lineae
Bekkerianae quoad fieri posset servarentur. capitum numeris
subiunxi editionis Bipontinae paragraphos a Copeo potissimum in commentario iteratas et in afferendis Rhetoricae
locis ne nunc quidem omnino desuetas. editionum translationum commentati6num quae in adnotatione per compendium
notantur conspectum huic praefationi subieci. in testimoniis
adscribendis veterum auctorum nomina operumque titulos
ita breviavi ut nullo negotio agnosci possent. hoc moneo,
Iohannis I tali methodum rhetoricam a Gregorio Cereteli
editam citari ex editione priore anni 1926,10 non ex instaurata
anni 1966,11 cum haec linearum numeratione qua prior illa
instructa erat careat et pro praefatione germanica quam
Cereteli praemiserat grusinicam atque rossicam habeat a
doctorum intellectu remotiores.
In conficiendo indice graeco non frustra desudatum esse
putabo si aliqua ex parte pro Bonitziani supplemento haberi
posse videatur. ex versibus ab Aristotele laudatis praeter
nomina propria recepi pauca, ex oratorum sententiis plura,
ex ipsius philosophi verbis nihil praetermittere nisi tritissima
studui.
Peroptato mihi contigit, ut de textus constitutione tot
tantisque difficultatibus obstructa cum Hermanno Wankel
Demosthenis interprete doctissimo identidem consilia conferre liceret. in rebus palaeographicis muItum me adiuvit
N. Wilson, in bibliographicis D. Krmer; idem in plagulis
corrigendis multa menda et typothetarum et mea solus
detexit et postquam Berolino cessi libro typis imprimendo
usquequaque prospexit. uxor carissima operosum laborem

9
10

11

Cobet Nov. Lect. 77 s.


Iohannis Itali opuscula selecta ed. Greg. Cereteli, fase. 2, Tphiliss 1926,
p.33-46.
Iohannis Itali opera. textum graecum secundum collationem a Gregorio
Cereteli confectam edidit et praefatione instruxit N. Ketschakmadze,
Tbilisi 1966, p. 34-42. utraque editio in bibliothecis rarissima.

VIII

Praefatio

subire non gravata ad indicem componendum schedas mihi


praeparavit. in aedibus de Gruyterianis typothetarum operam
prudenti consilio rexit M. Meiner, toti operi curam et favorem
impertire numquam desiit H. Wenzel. quibus omnibus gratias
ago quam maximas.

scribebam Coloniae ineunte anno MCMLXXVI

RK.

CONSPECTUS EDITIONUM TRANSLATIONUM COMMENTATIONUM


QUAE PER COMPENDIUM NOTANTUR

Abresch

F. L. Abresch, Animadversionum ad Aeschylum lib. tert.


Accedit dilucidationum Thucydidearum auctarium,
Zwollae 1763, p. 418

Ald.

Rhetores Graeci, apud Aldum Manutium, Yen. 1508, p.


161-234 (ed. pr.)

Ammon

G. Ammon, Bltter fr das Gymnasial-Schulwesen 36


(1900) p. 109 (in censura editionis Roemerianae secundae)

Arnet

A. Arnet, Krit. Beitr. zu Aristoteles Rhetorik Buch I,


Progr. St. Gall. 1876

Hermol. Barb.

Danielis Barbari in tres libros Rhetoricorum Aristotelis


commentaria (cum versione lat. Hermolai Barbari, vid. p.
12), Lugd. 1544

Barczat

W. Barczat, De figurarum disciplina atque auctoribus,


pars I: auctores graeci, diss. Gotting. 1904, p. 13

<'XlTa17ra. Aristotelis opera omnia graece


(cum praef. Erasmi ex edd. a.1531 et 1539 repetita), Basileae per 10. Bebelium et Mich. Isingrinium 1560, vol. II
p.184--228

APIO"TOTEAOVS

Bekker

Aristotelis opera ex ree. Immanuelis Bekkeri ed. Aead.


Regia Borussiea, vol. II, Berol. 1831, p. 1354--1420

Bekker3

Aristotelis Rhetorica et Poetica ab ImmanueIe Bekkero


tertium editae, Berol. 1869 [1873]

Bentley

ad Hor. sat. II 5, 79

Bergk

Th. Bergk, Griech. Literaturgesch. III, Berol. 1884, p.


3631 &

Bernays

J.

Blass

F. Blass, Die att. Beredsaxpkeit, 2Lips. 1887-1898

B[lass ?]

Bernays, Zwei Abh. ber die arist. Theorie des Drama,


Berol. 1880

Lit. Centralbl. 51 (1900) p. 203 s. (censura editionis


Roemerianae secundae)

Conspectus editionum. translationum. commentationum

Bock

F. Bock, In Aristotelis rhetoricam observ. crit., Philol.hist. Beitr., C. Wachsmuth zum 60. Geb. berr., Lips.
1897, p. 199-207

Bonitz1

H. Bonitz, Aristotelische Studien, Hild. 1969 (SB Wien


XXXIX 2, XLI 2, XLII 1, LII 4, LV 1,1862-1867
uno vol. comprehensa), p. 84-94, nisi alia pag. indicatur

Bonitz2

Zur Aristoteles-Literatur, Zeitschr. fr die st. Gymn. 17


(1866) p. 771-812

Bonitz3

Ueber den Gebrauch von TE yap bei Aristoteles, Zeitschr.


fr die st. Gymn. 18 (1867) p. 672-682

Bottin

L. Bottin, ProbIerni critici e interpretativi interno ad

Arist.Rh. 1378 b 2-9; 1368"15; 1412 8 9, Atti della


Accadernia NazionaIe dei Lincei, rendic. class. sc. mor.
stor. filol., sero VIII, vol. XXVI, fase. 1-2 (1971),
p.I9-26
Brandis

Chr. A. Brandis, Ueber Aristoteles' rhetorik und die griechischen ausleger derselben, Philol. 4 (1,849) p. 1-47

Buhle

Aristotelis opera omnia ed. 10. Theoph. ~ Buhle, vol. IV,


Biponti 1793

Burkert

W. Burkert, Aristoteles im Theater, Mus. Helv. 32 (1975)


p.67-72

Bywater1

1. Bywater, Aristotelia II, Journ. of Philol. 14 (1886) p. 42

Bywater2

Aristotelia III, Joum. of Philol. 17 (1888) p. 72-74

Bywater3

Aristotelia IV, Journ. of Philo!. 28 (1903) p. 248---261

Bywater'

Aristotelia V, Joum. of PhiloI. 32 (1913) p. 111-122

Bywater5

Aristotle on the Art of Poetry, Ox. 1909, p. 259

Casaubonus

Is. Casaubonus, Animadvers. ad Athen. Dipnosoph., Lugd.


1621, lib. XV cap. 1, p. 944

Chauvin

(J. Chauvin), Bulletin des humanistes


1899) p. 185

Ignat. Chort.

Ignatius Chortasmenus, via. Proleg. p. 2

fran~ais

1 (1894-

Cima

A. Cima, Bollett. di filol. class. 3 (1896--1897) p. 211

Cobet1

C. G. Cobet, Variae lectiones, Lugd. Bat. 21873 (11864)

Cobet2
Cooper

Novae lectiones, Lugd. Bat. 1858


Lane Cooper, Aristotle, Rhetoric 3. 16. 1417 b 16-20,
Am. J. Ph. 50 (1929) p. 170-180

Conspectus editionum translationuin commentationum

XI

Cope

The Rhetoric of Aristotle with a commentary by E. M.


Cope, revised and edited by J. E. Sandys (cui soli debentut' vol. III p. 202-221, comm. ad III 17 10 ss.),
Cantabr. 1877

Didotiana

Aristotelis opera omnia, apud A. F. Didot, vol.

r,

Par.

1848, p. 310-410
Dielsl
Diels2

H. Diels, ber das dritte Buch der arist. Rhet., Abh. Ak.
BIn. 1886
in Praesocraticis

Dittenberger

W. Dittenberger, Gtt. Gel. Anz. 130 (1868) p. 1931-1948


(censul'a editionis Spengelianae maiol'is)

Dobree

P. P. Dobree, Adversaria critica ed. Scholefield, vol.


Cantabr. 1831, p. 159 s., nisi alia pag. indicatut'

Eucken

R. Eucken, De Arist. dicendi ratione


cularum usu, Diss. Gotting. 1866

Faber

Dionysii Longini nEpl ljiovs libellus, cum notis, emendationibus et praef. T. Fabri. Salmurii 16J!3, p. 389

Finckh

Chr. E. Finckh, Neue ]ahrb. f. Philol. u. Pdag. 69 (1854)


p. 633 (in censura editionis Spengelianae minoris)

Gaisford

[Th. Gaieford] Aristoteles, de rhetorica libri tres, ad fidem


manuscriptorum recogniti, cum versione latina. Altero
volumine continentur animadversiones variorum, Oxon.

r:

r,

observ. de parti-

1820
Georg. Trapez.

Georgii Trapezoncii in libros rhetoricorum Aristotelis traductio, Par. s.ine anno

Gomperz1

Th. Gomperz, Beitr. zur Krit. und Erkl. griech. Schriftsteller IIr, SB Wien 83(1876) p. 563-565 (= Hellenika
r, Lips. 1912, p. 236-239)

Gomperz2

Beitr. zur Krit. und Erkl. griech. Schriftsteller VIII, SB


Wien 152 (1905) p. 1-14

Graux

Les articles originaux publies dans divers recueils par Ch.


Graux, ed. posthume ... par Ch.-E. Ruelle, Par. 1893,
p. 16 s. (exercises crit. de la conference de philol. gr.
recueillies et rediges par E. Tournier, contribut. de Ch.
Graux de 1872 a. 1875)

Grilli

A. Grilli, Atene e Roma 7 (1962) p. 41 (in cenSUl'a editionis


Rossianae)

Hayduck

M. Hayduck, Zu Arist. Rhet., Neue Jahrb. f. Philol. u.


Pdag. 111 (1875) p. 469 s.

Hellwig

Antje Hellwig, Untersuchungen zur Theorie der Rhetorik


bei Plat. u. Arist., Gotting. 1973, p. 26941

XII

Conspectus editionum tr~nslationum commentationum

Herm. Alem.

Herrnannus Alemannus, vid. Proleg. p. 88 s.

Hirzel

R. Hirzel, ArPAcJ)O~ NOMO:L, Abh. d. kgl. schs. Ges.


d. Wiss. XX 1, Lips. 1900

Immisch

o. Immisch, Deutsche Litteraturz. 21 (1900) p. 2015 s.

(in

censura opusculi Hirzeliani modo laudati)


Jacoby

F. Jacoby, RE s. v. Herodotos, Suppl. I! (1913) p. 206 s.

Jebb

The Rhetoric of Arlstotle. A transl. by R. C. Jebb, edited


by J. E. Sandys, Cantabr. 1909

Jernstedt

V. Jernstedt, Opuscula, Petrop. 1907, p. 121 s. (rossice;


cl. L. Deubner, BeYl. phil. Woch. 28, 1908, p. 1140)

Kapp

E. Kapp, Ausgew. Schriften, Beral. 1968

Kappelmacher

A. Kappelmacher, Zu Aristoteles' Rhetorik JI! 9, Wiener


St. 34 (1912) p. 67-73

Kayser1

(K.) L. Kayser, Neue Jahrb. f. Philol. u. Pdag. 70 (1854)


p. 277 s. (in censura editionis Spengelianae minoris)

Kayser2

Neue Jahrb. t. 'Philol. u. Pdag. 101 (1870) p. 1-17


(censura editionis Spengelianae maioris)

Keil

B. Keil, Ad orationem quae inscribebatur AI\EzANL!.PO:L,


Herrn. 19 (1884) p. 649

Knebel

Arist. Rhet. bers. u. erl. v. H. Knebel, Stgt. 1838

Lehrs

K. Lehrs, Herodiani scripta tria emendatiora, Regim. 1848

Lipourlis

41111. 1::.. I\V'Tl"OVPAij, APUTrOTeAll<Cx A', 'E}.l1v1I<a 20 (1967)


p.306-310

Lobeck

Chr. A. Lobeck, Phrynichi ecl. nom. et verb. Att., Lips.


1820

Lossau

M. Lossau, 1l0xfrrJpio: TOOV rroITeIOOV und Vrr6I<plcn~. Zu


Aristot. Rhet. 3, 1, 1403b 34 f., Rh. Mus. 114 (1971) p.
146-158

McCall

M. McCall, Aristotle, Rhetoric I!I. 4. 1407"16 and 11.


1413"6, Rh. Mus. 111 (1968) p. 169-166

MacKay

L. A. MacKay, Aristotle, Rhetorie, II!, 16, 11 (1417 b 1220), Am. J. Ph. 74 (1963) p. 281-286

Madvig

10. Nie. Madvigii Adversaria eritica, vol. I, Haun. 1871,


p.474-478

Maier

H. Maier, Die Syllogistik des Arist. I! 1, Tub.

Margoliouth

D. S. Margoliouth, On the Arabie Version of Aristotle's


Rhetorie, Semitie Stud. in Memory of Alexander Kohut,
ed. by G. A. Kohut, Berol. 1897, p. 376-387

1~00

Conspectus editionum translationum commentationum

XIII

Marx

F. Marx, Aristoteles' Rhetorik, Ber. Verhandl. d. kgl.


schs. Ges. d. Wiss. zu Lpz., philol.-hist. Cl., 52 (1900)
p.241-328

Meerwaldt

I. D. Meerwaldt, Stud. ad generum dicendi hist. pertinentia, pars I: de Dionysiana virtutum et generum dicendi
doctrina, diss. Amst. 1920, p. 121

Meineke

A. Meineke, Fragm. Com. Graec. II!, Berol. 1840

Merkelbach

R. Merkelbach, Zeitschr. f. Pap.


143222

Morelius

Aristotelis de arte dicendi libri tres, apud Guil. Morelium,


Par. 1559 [1562]

Muretus

M. Ant. Mureti opera omnia ex mss. auctaOet emend., cum


brevi annot. D. Ruhnken, vol. IH, Lugd. Bat. 1795,
p. 615-778 (617-730 lib. I et II in Latinum conversi,
731-778 scholia)

Neobarius

Ei5 T"V 'APIO"TOTeAOV5 PT\TOPIKf)V \r!Tol.lvT\l.Ia avoovvl.loll


[= anon, via. siglaJ. Nunc primum in lucemeditur, Par.
per Conradum Ne()barium 1539

Newman

W. L. Newman, The Politics of Aristotle, Oxon. 18871902

Nitschc

W. Nitsche, Berl. phil. Woch. 29 (1909) p. 611 (in censura


versionis ] ebbianae)

Nitzsch

G. W. Nitzsch, Erkl. Anm. zu Homer's Od., vol. H, Hann.


1831, p. LXIV

O'Connor

J. B.

Pohlenz

M. Pohlenz, Zu den att. Reden auf die Gefallenen, Symb.


Osl. 26 (1948) p. 4&--74

Portus (F.)

Aristotelis artis rhetoricae sive de arte dicendi libri Irr,


graece, a M. Aem. Porto nova interpr. illustrati; item
Franc. Porti in eosdem libros perpetui Latini commentarii, Spirae 1598

Primmer

A. Primmer, Schlichter Stil und eingliedrige Periode in


Aristoteles' Rhetorik !II 9, Rh. Mus. 109 (1966) p.
73-77

Rabe

H. Rabe, De Theophrasti libris mpl


1890, p. 30 s.

Radermacher1

L. Radennacher, oVTooa{, Rh. Mus. 54 (1899) p. 638

Radermacher2

U.

Epigr. 18 (1975) p.

O'Connor, Chapters in fue hist. of actors and acting


in anc. Greece, togefuer wifu a prosopographia histrionum graecorum, Chic. 1908

AE~EOO5,

diss. Bonn.

Phidias in einem bersehenen Zitat aus Dionys 1TEpl


I.III.lTtaeoo5? Rh. Mus. 89 (1940) p. 78-80

XIV

Conspectus editionum. translationum. commentationuzn

Radermacher 3

in Artium Scriptoribus (SB Wien 227/3, 1951)

Reeve

M. Reeve in seminario Berolinensi

Th. Reinach

Rev. Et. Gr. 5 (1892) p. 463

Riccobonus

Aristotelis artis rhetoricae !ibri tres, ab Ant. Riccobono


Latine conversi; eiusdem Rhetoricae paraphrasis,
interiecta rerum explicatione, Francof. 1588

Richards

H. Richards, Aristotelica, Lond. 1915, p. 104-114

Riemann

O. Riemann, Aristote, Rhetorique, 3, 7, Rev. de PhiloI.


n. s. 6 (1882) p. 154

Roemer

Aristotelis ars rhetorica, iterum ed. A. Roemer, Lips. 1898


(11885)

Ross

Aristotelis ars rhetorica, recognovit brevique adnot. crit.


instr. W. D. Ross, Oxon. 1959

Roth

Aristoteles Werke. Rhetorlkbers. v. K. L. Roth, Stgt.


1833

Salmasius

Cl. Salmasius, De modo usurarum, Lugd. Bat. 1639, p. 41

Sandys.

vid. Cope

Sauppe1

H. Sauppe, Ausgew. Schriften, BeroI. 1896, p. 336-357


(Bedeutung d. Anfhrungen aus Arist. Rhet. bei Dion.
v. HaI. fr die Kritik des Arist., NGG 1863)

Sauppe2

in Fragmentis Oratorum Atticorum

Schenkeveld

D. M. Schenkeveld, Mnemos. IV 15 (1962) p. 64 (in censura


editionis Rossianae)

Schneider

B. Schneider, Die mittelalt. grlech.-Iat. bersetzungen der


arist. Rhet., BeroI. 1971

A. Schll

Des Herodotos Geschichte, dt. von Adolf Schll. Unter


Theilnahme des Verf. neu durchges. von R. Khler,
I Stgt. 1855, p. 26

Schtz

H. Schtz, Krit. Bemerkungen zu Aristoteles Rhetorik,


Neue Jahrb. f. PhiloI. u. Pdag. 137 (1888) p. 681-695

Shilleto

(R.) Shilleto's Adversaria on the Rhetoric of Aristotle,


apud Cope-Sandys III p. 222-227

Solmsen1

Fr. Solmsen, Die Entw. d. arist. Logiku. Rhet., Bero1.1929

Solmsen2

Kleine Schriften II, Hild. 1968

Solmsen3

Gnom. 39 (1967) p. 657-672 (censura Aristotelis Dringiani)

Conspectus editionum translationum commentationum

XV

Spengel

Aristotelis ars rhetorica cum adnotatione Leonardi Spengel,


accedit vetusta transl. lat., Lips. 1867. quae in proecdosi
sola proposuit (Rhet. gr. I, Lips. 1853, p. 1-162 cum
p. V-X) nec posteaiteravit, ea ,olim Spengel' coniecisse
dicetur

Stahr

Aristoteles' drei Bcher der Redekunst bers. v. A. Stahr,


Stgt.1862

Stroux

10. Stroux, De Theophrasti virtutibus dicendi, Lips. 1912,


p.331

Sss

W. Sss, Ethos, Stud. z. lt. griech. Rhetorik, Lips. et


Berol. 1910

Susemihl1

F. SusemihI, De Rhetoricorum Aristoteleorum lib. pr.


quaest. crit., Melanges Graux, Par. 1884, p. 87-96

Susemihl2

Woch. f. Klass. Phil. 2 (1885) p. 1639-1650 (censura


editionis Roemerianae prioris)

SusemihI8

Quaest. Arist. crit. et exeg. I, ind. schol. Gryphisw. 1892

Sylb(urgius)

Aristotelis Artis Rhetoricae libri II!. Rhet. ad Alex. lib.


r. De arte Poet. lib. I, Francof. 1584

Teichmller

G. Teichmller, Aristotel. Forsch. I: Beitr. z. Erld. d. Poet.


d. Arist., HaI. 1867, p. 112

Tessmer

Renate Tessmer, Unters. zur arist. Rhet., diss. BIn.


(Humb. Univ.) 1957, typis non impressa

Thurot

Ch. Thurot, Observations crit. sur Ia rhet. d'Aristote, Rev.


arch. n. s. 4 (1861) p. 52-65. 291-308; 5 (1861) p.
40-61

Tovar

A. Tovar, Notas criticas a la Ret6rica de Arist6teles, Emerita 22 (1954) p. 1-34

Trapez.

vid. Georg. Trapez.

Trinc.

Aristotelis de arte rhet. lib. tres. Ad Alex. de rhet. lib.


unus. De poet. lib. unus, Ven. in aedibus Barthol.
Zanetti Casterzagensis, aere vero et diligentia 10annis
Francisci Trincaveli, 1536

Twining

Aristotle's treatise on poetry, translated with notes on the


transl. and on the original, by Th. Twining, Land. 1789

Tyrwhitt

Aristotelis de poetica liber, rec. Th. Tyrwhitt, Oxon. 1794


(ed. postuma), p. 126

Usener1

H. Usener, Kleine Schriften I, Lips.-Berol. 1912, p. 187 s.

Usener2

in adnot. ad Dion. HaI. opusc. rhet.

XVI

Conspectus editionum translationum commentatiomim

Ussing

J. L.

Vahlen1

J.

Ussing, Observ. crit. ad Arist. lib. de arte poet. et


rhetoricorum libros, Opuscula philologica ad 10. Nie.
Madvigium a discipulis missa, Haun. 1876, p. 221-233
Vahlen, Gesammelte philol. Sehr. I, Lips.-Berol. 1911

Vahlen2

Gesammelte philol. Sehr. II, Lips.-Bero!. 1923

Vahlen3

Opusc. acad. I, Lips. 1907

Vahlen4

Opusc. acad. II, Lips. 1908

Vahlen 5

Beitrge zu Arist. Poet., Neudr. bes. von H. Schne,


Lips.1914

Vahlen 6

Aristotelis de arte poet. liber, 3Lips. 1885

Vahlen 7

Varia VIII, Herrn; 12 (1877) p. 192

Vahlen ms.

vid. Proleg. p. 10942

Vater

Severinus Vater, Animadvers. et lectiones ad Arist. libros


tres Rhetoricorum. Accedit auctarium Frid. Aug. Wolf,
Lips.1794

Verdenius

W. J. Verdenius, Inceptive Se again, Mnemos. IV 27 (1974)


p. 173 s.

Victorius

Petri Victorii commentarii in tres !ibros Aristotelis de arte


dicendi. Positis ante singulas declarationes [valde studio
et nova cura ipsius auctas] Graecis verbis auctoris
[sque fideliter Latine expressis] Flor. 1548 [21579]

Victorius ms.

in cod. Mon. 175

Volkmann

R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Rmer,


2Lips. 1885, p. 206

Wallies

M. Wallies, Phil. Woch. 45 (1925) p. 1027 (in censura ver-

sionis Robertsianae, The works 01 Arist. transl. into


English, vol. XI, Ox. 1924)
Weil1

Dionysius Halicarnassensis, premiere lettre a. Ammee,


texte grec accompagne d'une intrad., d'une annot. crit.
et de notes en franc;:ais par H. Weil, Par. 1878
apud Thurotum

Welldon

The Rhetoric of Aristotle, translated witll an analysis and


critical notes by J. E. C. Welldon, Land. 1886

Wendland

P. Wendland, Anaximenes von Lampsakos, Stud. z.


ltesten Gesch. d. Rhet., Bero!. 1905

Wilamowitz1

U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Kl. Sehr. IV (Lesefrchte


u. Verwandtes), Bero!. 1962

Wilamowitz2

Die Ilias und Homer, Berol. 1916

Conspectus editionum translationum commentationum


Platon H, Berol. 1919, p. 26

Wilamowitr
CookWilson

XVII

J.

Cook Wilson, Transactions of the Oxf. Philol. Soc.

1883/1884, p. 4-5
Winstanley

Aristotelis de poetica liber, ed. T. WinstanIey, Oxon. 1780,

p.302
WoH

Auctarium Frid. Aug. WoIf apud Vaterum p .. 197-217


(= Kl. Schr. ed. Bernhardy, vol. I, Hal. 1869, p. 352-

368)
WoIff

G. WoUf, Zu Aristoteles' Rhetorik, Rh. Mus. 19 (1864)

Zeller1

E. Zeller, Arch. f. Gesch. d. Philos. 2 (1889) p. 276

p.631

Zeller2

Die Philosophie der Griechen in wer gesch. Entw., H I,


4Lips. 1889, p. 403

SIGLA
cod. Parisinus 1741, saec. X
idem codex a librario paulo recentiore ex et schol.
correctus
idem codex saec. XIV ex .,1 et schol. correctus

Ar
F

cod. Cantabrigiensis 1298, saec. XII/XIII


idem codex ex e correctus

cod. Marcianus 214, saec. XIII/XIV

Co

cod.Laurentianus conv. soppr. 47, saec. XV

La

cod. Laurentianus 60. 10, saec.

Tu

cod. Tubingensis Mb 15, saec. XV

Vet

Vetus translatio latiRa saec. XIII, ad exemplar graecum


deperditum (r) confecta

Ant

Antiqua translatio latina, ad exemplar graecum deperditum (r) a Guilelmo de Moerbeka ut vid. confecta

Guil

Guilelmi de Moerbeka translatio latina, qua priorem


(Ant) ad exemplar graecum deperditum (.,1) retractavit

Ar

Araba translatio ante a. 930 ad exemplar syriacum confecta, ab Herm(anno) Alem(anno) in Latinum conversa

~V /XVI

Q)

fJ

~ (vel .,1, ubi Guil accedit)

{~
r

translationum Vet et Ant exemplar graecum deperditum

e
{e}

de e propter spat. vac. maius in Co Cnon constat


{ La
Tu

XIX
scholia (Commentaria in Aristotelem Graeca XXI 2. ed. H. Rabe. Berol.
1896)
allon

anonymi in artem rhetoricam commentarius (p. 1-262)

steph

Stephani in artem rhetoricam commentarius (p. 263-322)

frc

fragmentum commentarii in ariem rhetoricarn (p. 323329)

frp

fragmentum paraphrasis in ariern rhetoricam (p. 330-334)

rec

codices recentiores. quorum lectiones propriae pro coniecturis habentur

cod. Parisinus 1818. saec. XV

cod. Parisinus 2038. saec. XV

cod. Parisinus 2116. saec. XVI

cod. Marcianus 215. saec. XV

cod. Marcianus 200. saec. XV

cod. Vaticanus 1340. saec. XIII/XIV

cod. Vaticanus Palatinus 23. saec. XIII

Cant. 191

cod. Cantabrigiensis 191. a. 1441

Dresd.

cod. Dresdensis Da 4. saec. XV

Laur. 60. 18

cod. Laurentianus 60. 18. a. 1427

Matr.4684

cod. Matritensis 4684. saec. XIV

Mon. 176

cod. Monacensis 176. a. 1501

Par. 2041

cod. Parisinus 2041. saec. XV (excerpta)

Vind.

cod. Vindobonensis philos. gr. 29. saec. XV

Yal.

cod. Yalensis 361. saec. XIV

yp

additur siglo codicis cuius librarius hac nota var. lect.


significat

in app. crit.; rasura unius litterae

...

in textu et testimoniis; lacuna

( >

supplenda

[ ]

additamenta aliena

[ ]

additarnenta quae ipsius Aristotelis sunt vel esse possunt

1354&

s '

''


y~ vs s s.
s v i'vs
5 TlVOS ~l i
i . '

U , Vl s. '
s , V Cj> i'
> Vv v
10

v, 11 i , 0

s s .

1354&
1-11 cf. Iul. Vict. prooem. . 373. 2-16 Ha1m
1 Cic. or.
114 Aristoteles principio artis rketoricae dicit illam artem quasi altera
respondere dialecticae. Ammon. anaI. pr. . 35, 25 Wa1lies
ycp ~ 6lK~
.

3. 25 Wallies (Sud. s. v. v,
(sc. 6l)
~ OIK~. Herm. Alex. Plat.
Phaedr. . 234. 1 Couvreur 61: '
l ~ 6IIK~, Athanas. ProI. sylI. . 173, 17 Rabe ' ...
... l ~ 6IIK~. Sext. Emp. adv. math. 6
60 . . . \ l (fr.
65 Rose3 ), 6l. cf. Aristid. Quint. 1
. 2. 3 Winn.-Ingr. 61 61: . Ioh. ItaI. meth,
rhet. 1 . 33, 1 Cereteli 60 ... l ~ 61
IK~. .
2-6 cf. Ioh. ItaI. meth. rhet. 1
. 33. 12-16 Cereteli
6-11 Cic. de or, 32 cum plerique temere ac
nulla ratione causas in joro dicant. non nulli autem propter exercitationem
aut pl'opter consuetudinem aliquam callidius id jaciant, non est dubium quin.
si quis animadverterit. quid sit, qua ' alii melius quam dicant. id possit
notare: el'go id qui toto in ge1zere jecerit, is si non plane artem, a quasi artem
11 Sext. Emp. adv. math. 8 s.
quandam invenerit
.

A1ex. Aphr. top.


244 Adler) 61:

Titulus

F:

a :

vs

: F:

6: 60

AF: ToTov .
1*

FHArec: 60l
sed cf. 1413" 18s.

1354&

8 6 Bywater3 :
cf. Proleg.117s.
10

1. 1354& 12-31


, '
, 15 , ,


OV U
. '

20 , :
llT llT

, l .
, ,
25

o~o
ll :I ,
/

ll.

ll ll llT S

ll l ll"

30

, ll ll .
ll

ll

ll.

ll

. '. . l l

... /v l1 v
(vid. ad 1355b 26-27). Quinti1. 17. 14 Aristoteles ut solet quaerendi gratia quaedam subtilitatis suae argumenta excogitavit in Gryllo (.
69 Rose 3) ; sed idem de rJeto"ica t"is libros scripsit. et in eorum primo
non artem solum eam fatetur. sed particulam civiZitatis sicut. dialectices adsignat (1356& 25-27).
12 Art. scr. V 41 Rad.
cf. Quinti1. V
19-20 cf. Ioh. Ita1. meth. rhet. 19 . 46. 7 Cereteli
prooem. 1
... vv
23 Grill. in Cic. de inv. . 2,
18 Martin AristoteZes autem dicebat esse artem (sc. rhetoricam). sed maZam,
quia contra veritatem nititur . .. et dabat ristoteZes argumenta et exem verissima. nam in ariopago, ubi erant severissimi iudices. stabant
praecones non permittentes prooemia dicere oratoribus aut epilogos aut 10cos communes, ne per 1 obscuritatem veritas pateretur (cf. Rhet. gr. .
64.1Q--13W. Anon. Segu. 33). Lys. 3. 46 in orat. apud Areopagitas habita ' t
24 cf. Ioh.
Ita1. meth. rhet. 9 . 38. 12 Cereteli ... lv
e scrpsl :
cf. Proleg. 118
13 : VF
14 oijKl : F
16 : reddit Ar
17
VX w(Ar): seclusi Proleg. 118, nunc dubitanter retinui coll.
1419b 25-27
19 :
cf. 1355b 4
21 :
v FAreo : v
OOVl 2:
2S
eo : e 2 . ( reddit etiam Ar)
cf. Proleg. 119
26 HAreo: AFTu: A2F2CoLa

12

: a ,

F:e- 2

11. 1354" 32-1354b 28

' ' ' vvs, ,


vs, l '
, ' p~o '

1354b

'

'

'

'

VoYo,

' .
S

'

' ,

'

'

'

oOS

s,
10

C:/.,

IS

'

'

Tij V. l

'

KV-

. ,
,

' ' V VO .
V' ' ,
' ()

( ' 20 ' / ), l
'
' vs. ' /'
' ,
25

' /' '


, l '
, '

, '
' [

1354b 5-11 cf. [Heraclit.] epist. 7.1 et vid. Zeitschr. f. Pap. u. Epigr. 14
(1974) 130 s.
12 1354& 33
17 Art. scr. V 37. C 24 Rad.
1354b 2 eE' : 'dicendum ' ' Spengel. sed cf. poet.
26. 14628 145S. et Vahlen 6 289 s.
4 TovS : om. F
7-8
... : 'repetitum ottendit. quod l, loco non desideratur'
Spengel, def. Cope coll. 1403& 15
9 Vll/t C: vV AFH:
vll
cf. Proleg. 119
11 ll FyArec: -ell
12
e\l : - r Bas. 3 sed cf. . 5. 1254b 3
14 ll :
ll\l !-
16 PAr"c:
23 - : - . sed cf.
7 et 1360" 13. 1378& . 1414& 26 s .. var. lect. 1369b 28. 13718 7
28
- 29 llll (): seclusi. cf. Proleg. 120 s. (ubi del. quae dixi
de voce )

10

30

11. 1354b 29-1355' 20

s, ]. V 17s
, 071
us s VO' TOiS OlKaVlKOiS

ovx

' KplcrlS, s V
s TOiS , ' ov . ,

13553

vs

s'

' vs. 11

071

EVTEXVOS

TaS

s ,

'

), s

, [ s s '
,] ' V vs S ( voyo
s vs fjs s ,
10

vs vs), '

. ,

071

a\rtfjS

$' -

s vs, oi5os V

s '

TiVaS s s TOVS VS

"

vs' s t)'
15

Tfjs'

avfjs

1:s

vvs

vs

TfjS s' s s
s EXOVTOS s .

s ,
20

'

12

29-33 Pro!' syll. . 231, 26 Rabe Tij vij CtKPOo.-rTj~ ~


o.-r~ . Tij 1] ~
1355a 2
1354& 22
5 huc spectare Clem. Alex. strom. 4, 15, 5 susp. Merkelbach
20-b 2 Syan. Hermog. stat., . 59. 9 Rabe ~ ~ oKi~ x/~ ~ V
~ ' V/~ o~' ~ \
o~ oKo~ . .. erO
m o~ oo~ -

29 FF: :
HMec
2:
1355a 1 Vet:

A2FHGuil: {}
2 oe : v
cf. Bonitz, Ind. s. . persona, 589 b 21 S5.
3 Vol 2: Vo
7 - w(Ar):
seclusi (ipsius Aristotelis additamentum esse censuit Solmsen1 2214)
8
l - 10 w(Ar): om. versione Muretus
10 ' AF: om. :
Susenihl 1
cf. phys. 12. 221& 7 (ubi Bonitz), !. 5. 1278a
32 (ubi Susemihl)
12 : ' (sic ) , quod commenda possit coll. hist. an. 1. 509& 28, al.
13 \ :
pArec
19 : F

1. 1355- 21-1355 b 6

fj
,
, ' VO '
. ' /
25 ,

~o '

- ,
,
,

/ . V
30

voyo,

oV

( i ), '
1J

35

voy~,

, ' 1j
voy

, V

1355b

V, '
/ . ' - 1}

T1j

TOIV1J

,
5 , ,

, &
VO evpoIY,
,

20-29
263, 16-264, 10 Us.-Rad.) ;;
,l, ... i
28 2. 101" 30
29-36 ProcI. Plat. CratyI. . 2, 13
Pasquali (cf. schoI. Areth. Plat. Gorg. 449 . 459 Greene) '
Dion. HaI. ad Amm. 1, 6

( .

' ,
, .

cf. Rad. ad Art. scr.

respicit et 1355b 15-21

1355b 2-6

12

21 : Dion. Hal.
... (24) ut hist. an. 17. 508" 17 s.,
22 2: Dion.Hal.: om.
23
respir. 5. 472 b 6. 12
Dion. Hal.:
cf. 1384& 14 et Proleg. 121, ubi exemplis adde
Aen. Tact. praef. 3 et Dem. 18, 49
25 Dion. Hal.: -

cf. Proleg. 121


26 oVo Dion. Hal.: Usener2
28
: Dion. Hal.
30. 31
pAec:
31-32 ... 8 : cf. Proleg. 122
32-33 - l : - :
Vo - F
cf. Proleg. 121
38 AF: 2 ,
39 : om. F
1355 b 4 : AF: om.

1. 1355b 7-2. 1355b 27

14

\ OV ) ) ,

10

cxfjs,
,

( fj : ,
, '
) e ) ,
15 cxfj

'
\ ij ' ij '
.
20

, ,
.. . .
,

15

uy . -.

) ,
2S

)
.

10-11

in Aphth. prog.,

8,2 Walz (cf. NicoI. prog.

3, 8-12

, C
O!KOOt ei ,
' oio C ; oe'

Felten)

. respicit et top. 3.101b 9, ubi


vid. Alex. . (. 32, 23-26 WaIIies). cf. Rabe ad ProI. syII. . 32, 9 et Her15-21 schoI. Areth. Plat. Gorg. 456 C . 465 Greene
mag. fr. 3 Matthes
V ( 11 Rad.)
. 8<eivOS V vv
, . vid. ad 1355& 29-36
26-27 QuintiI. 15, 16 om1~ia subiecisse ol'atol'i videtul' Al'istoteles, cun~
dixit vim esse videndi, quid in quaque 1'8 possit esse pel'suasibile. 15, 13 Aristoteles dicit : l'hetol'ice est vis inveniendi omnia in 01'atione pel'susibilia.
Sext. Emp. adv. math. 61 ' e
meavov (sc. ). Sopat. Hermog. stat., V . 15. 18
Walz :/ (sc. V ) e
, oe v . ProI. syII. . 172, 8.R. (Athanas.) v ...
v meavov, 54. 19 (Troil.) ' oV ~,
eo lv , 29, 6 ' ...

e / ll, l

cf. Proleg. 122


15 : F
17
om.
: l24
18 l AF: - () 2, sed cf. 1374& 11

voylll 2:

12. 1355b 28-1356"10

s KC u'l
CK,
30


TOiS , s
C
s s
. V s -

35 .

' .

'

C , vs
TfiS '

OV,
Kfj -

TOiS

.
o~o
c c &
yovTos, s, .

1356"

V 't',
5

ileOVS, OV efj s C CO

TOiS

cVO

, s,
s

oTs

s.

OVO ,
10 .
eco eOo c:O .

64. 20 (Max. Plan.)

(sc.

c:rr) SVvc:.lII el ! eco eoo co .


103. 11 (Ioh. Doxap.) , s ... c:rr c:o OVs.
SVvc:.IS ! eCO eOO Trlec:OV . s
cf. Philod. rhet. . 204. 20 Sudhaus. Sext. Emp. adv. math. 79

28-35 cf. Ioh. lta1. meth. rhet.1p. 33.9-13 Cereteli (vid. ad 1.1354& 2-6).
Cic. de or. 5
34 1.1354& 3. 1355b 8
35-1356" 1 Quintil. V
1. 1 a partitio ab Aristotele tradita consensum jere omnium meruit. alias esse
probationes quas eztra dicendi rationem acciperet orator. alias quas causa
trakeret ipse et quodam modo gigneret: ideoque illas 01J. id est inartijiqiales. (kas l1. id est artijiciales. > vocaverunt. cf. Cic. de or. 116.
Anon. Segu. 145 (Alex.). 147 (Neoc1.). Minuc. 1. Tyrannus apud Chsth.
Hermog. stat. ed. Rabe. Rh. Mus. 50 (1895) 245
1-4 cf. Cic. de
or. 115. Dion. Ha1. de Lys. 19. Minuc. 1. vid. ad 4.1359 b 9-10
29 FH: TrlT-
30 Vv KC! : - -
F
31 : -
38 Tolia : om. F
5 F. supra i. : iJ : om. r
8
1356" 4 post deficit
AVet : CI F
9 : F
:
(sic)
est quod reponatur. cf. 1. 5. 1263 b 36. 38
ll TrClSefav ... Vs et Vlll cum gen. top. 1. 100a 26.
cum acc. ana1. pr. 1. 24 b 20
100V-13s(r) : post 6
llT transp. Arnet
10-11 ... : mutandum. cf. Vahlen6 275

10

12. 1356" 11-30

T'iJ


V1J

, v .
, 15

TOV) .

' ,

,
20 .

"

Kai
;

,
.
' ,

25 .

- ' ' 30

11 Art. scr. C 59 Rad,


13 Quintil. V 12,9 his (sc. argumentis) quidam
probationes adiciunt, quas vocant, ductas adtectibus. atque
ristoteles quidem potentissimum putat qui dicit, si sit vir bonus;
quod ut optimum est, ita longe quidem, sed sequitur tamen, videri
17
1. 1354& 15-18, 1354b 16-20
25-27 Quintil. 17, 14 Aristoteles
... de arte rhetorica tris libros scripsit, et in eorum primo non artem solum eam fatetur (vid. ad 1. 1354& 11), sed ei particulam civilitatis sicut
27-30 At.
dialectices adsignat. cf. 1356" 30-31 et 4. 1359b 9-11
scr. C 6 Rad.
28 Philod. rhet. . 51 (36, 11) Sudhaus ~E (sc.
Aristoteles) [V] (sc. ) / [,
cf.
4. 1360" 37
29-30 cf. Ioh. Ital. meth. rhet. 9 . 39, 8 Cereteli
, ' ~oE, ' S EalveCx, ,

11 : , si recte, lacunae indicium


12 oi , 2 :
om.
19 :
'argumentis',
'ratiocinatione' (cf. cael. 10. 279 b 8 s.); singularisnumeri lin.1 et 9 aliaest
ratio. ' toi oi (cf. 4) Spengel; eadem coniectura Mureto tribuitur, qui vertit oratione autem ipsa adducti, sed idem etiam 2 (ipsius dicentis) et 9 (ipso orationis genere) pronomen versione de suo addidit; quare
de Arabis quoque testimonio quod affert Margoliouth 386 dubito
20
: , Spengelio duce add. Bekke:r3, sed cf.1356 b 4, 1369 b 26
21 t, : i 2
cf. Proleg. 81
23 TCxs FCoTu :
, ALa
oi : del. Madvig, sed idem cadunt
(cf. 1389" 35 s. et 1366& 23-28), ut recte numeretur (22) oi ...
oi _ .. (23) oi
2 : om.
24 : om.
25 AF : 2:
26 AVet : F
30
: 2
cf. Proleg. 81
: fort. , cf. Proleg.123

12. 1356& 31-1356b 10

' >

35

yccp

11

v v

, ) , : vS 1>
VS.
/> vs , ) EXOVcrt
) :s, . [

, )

11

1356 b

vs,

.]

voyo),
vs, ( >

4;
5

s'

voy,

'

vs).

11

11

1'06
)
EV, ' ' ' )
() voyo

11

[11 -

'] ( ' v),


10 E<c> .

) '

31 1. 1354" 1
35-1356b 20 Dion. Hal. ad Amm. 1. 7 ( . 264. 10265.16 Us.-Rad.) ! ( v) oeeo)
. r V' ) ) ) voy
s. ! /) VK) ! eOK) ye) '

35-b 10 AIex.

V.

T;:i

top.

86.7 Wal1ies

vo

;:i . )

voy) . .

Ioh. Ital. meth. rhet. 8


(sc. ) ev
e;:i . cf. Philod. rhet, . 36 (contra Nausiphanem)
7-11, Prol. syll. . 240. 22-24 Rabe. Alex. apud . Segu.
146. Minuc. 1
41 Demetr. de eloc. 32 voy)
) s. cf. Rhet. gr. . 762.11 W. (Alex,). 764. 23 (Neocl.).
Quintil. V 14. 24
5 Quintil. V 11. 2 pIerique Graecorum (sc. omnem
argumentationem dividunt) in et . dixeruntque
, Vctn. . 240. 12 Halm (ad Cic. de .
51) Aristoteles in argumentatione duo esse dixit.
, atque ... omne exemplum inductionem esse dixit
9 anal. pr. 23.
68 b 13 s. post. . 71" 5-11
.

37. 22 Cereteli

voy

Vet : F
35 - b 5 Dion,Hal.:
Dobraeum secutus secrevi. sed ut Aristotelea
: ' ro
Dion.Hal.
36 ... : v ... SefKVVaeat
Dion.Hal.
1356b 1 ) : v- Dion.Hal.
2
) voy) 2Vet(Ar) : om. AF Dion.Hal.
- 4
vs Dion, Hal. (Ar) : om, FVet
4 - voy) Dion.
Hal.(Ar teste Margoliouth 386; hab. Herm. Alem.) : om.
41
Dion. Hal. : '
AeF2 : om. F
5 - pArec Dion.Hal. :
-
6 : Dion.Hal.
KVl- 8
(Ar) : om. Dion.Hal.
7 AVet : ) F
8 :
om.
Dion.Hal. :
10 V
() : om, Dion,Hal.

31

12

12. 1356b 11-28

t<

( teys
), lw
15

V , [ ]

V V l, ,

20

,

VK,

10

VKO.

,
. '
2S K~

Vv

[],

, V ~

v, .
c. 12
19 top.
Vahlen1 54 s., Bonitz 2 774

12 top.

12. 105& 16-19, 2. 157" 18--20, vid .. ,


28-32 Syrian. metaph. .164, 25 l .

,. et
l / Ev ys, v , l
l i
' ~o, , , ' l

<

q:, ) ovo
eO, ' ~o, l, oV

12-13 sic dist. Vahlenl 112, qui a (11) pendere et ' .


(10) et . (13) probavit coll. . 5. 1278a 40 ss.
13

Dion.Hal. : (sed eras.) F


Dion.Hal. :
F
Dion.Hal. : 2
cf. Proleg. 123
14 : - Dion.Hal.
15 Dion.Hal.: seclusi
(om. versione Muretus); est glossema adscriptum verbis
(nam ii cum e iungendum), cf. anal. pr. 1. 24b 20
ii lii vl
vl : - Dion.Hal.
16ii () ii : ii' Dion.Hal.
18 Dion.Hal. :
AF
A(sed eras.) FTDion.Hal. : om. ( vertit
) : 71 Dobree
oS Dion.Hal. : - : - F
19
AF : Guil : om. CoVet Dion.Hal.
22 meavoi - 24 ~71 AF2Vet(Ar) : om. F
: om. F2
23-24
l AF(Ar) : om. spat. vac. CoTu : - om. F2 :
Tu 2La
cf. Proleg. 49. 68. 84
24 : del. Muretus
25 : om.
V : 2
26 AVet : - F
27 ' - : - ' Vo F : '
v - : - Co (' ante - add. m. rec.)
28 wl
: wl F : tum spat. vac. : om. spat. vac. Co (l
suppl. m. rec.)
-

12. 1356b 29-1357& 19

13

' ,
30

ct, Tit> TOIit>BE TOiS


( YCxp )(, ' eo
oV ), ' eo

, 'ct, ,

3S

. YCI oV
EVXE ( TOiS ),
' s,

. MfjS 12
TEvaS ,
TOiS TOIOTOIS s
. vev

1357&

"

s OVBEiS
vs . ]
/
, ' / 10 ' . .
s ( /s
vs),
' , '

IS s

'

s,

s s s
t , ' s
s. eVS

1357& 19 Paus. 7,1 ...


(a. 432, 428, 424, cf. Thuc. 8)

fj

31 AVet : F : D
32 - : - F

pArec : om.
33 2 :
34 a !
incipit anon
36-1357& 1 ... Maier : ...
anon
cf. Proleg. 123
1 anon : Spengel
4
AF2Vet anon : om. F
7 : vo :
7-8 ~ vo
AFF anon : om.
10 - 11 AF2Vet anon (Ar):
om. F
: F2re anon
11 anon :
F2CO :
Vooo AF : - Arec : F2 anon
14 : om. F
15 : vertt
Ar
: ! F
cf. 24. 36
() oCx
(v)[e ] Vahlen1 56s.
: om.
17
1357 b 6 voy : om. , suppl. 2 ras.
(fuet !, vid. ad 1357 b 6) . ., cetera marg., ubi resectae
sunt litterae paucae, quas suppeditat Dresd. e codicis nondum mutili apographo desctus
cf. Proleg. 12426
18 pAr"" :

14
20

2. 13578 20-1357b 8

, ' ' '


', '

vs.

' 14

( OCx

25

s,

'

vvs , s
), ' oV V

~,
30

'

VO
'

), '

EV-

,' '.

s . [] ' .

, ' KeO K~' .


s () s oV .li, 1J
35

s ,

Ke ~vs,

'

s exov s EEWo. s
s, s .s '
' s ,

1357 b

16

s S .

17

vo'
'
,

30 cf. anal. pr. c. 8. 12. 13. 14 et 27. 43 b 33-36, post. c. 6.30, 12. 96&
8-19, sed vid. Solmsen1 131, Tessmer 33-35
35 Art. scr. C 41 Rad.
1357b 3-10 Max. Plan. (Alex.), V . 407, 15 Walz v oi:v v ()
2
vv (anon . 2, 30) : 2 (vev Dresd.) : F
cf.21
et Proleg. 124, ubi exemplis addi possunt 1369b 2,1377& 27, al.
20
2 : om. F : post iKaVOV transp. Spengel, sed vid. Vah1en1 4, qui cont.
1395& 28
21 vv : ! 2 (vev Dresd.) : F
vid. ad 18
22 ab incipit steph
v Vv F : V A2AVet
anon steph
cf. var. Iect.1385 b 35
anon : Muretus, Vahlen1
58
24 : ! 2 ( Dresd.) : om. F,
l - suppI. F2
25 - : - anon
31 ev - 32
l : omiserat 2 homoeoteleuto deceptus, ut casu factum videatur
quod verbis supra ln. suppletis deest : del. Arnet, Spengel
32 ' 2 anon steph (. 297,18) : F
2 : F anon
steph (. 297, 19)
34 anon :
35 F : !
2 ( Dresd.) :
1357 b 6 anon : eras. videtur
(vid. ad 1357& 17), suppI. 2
V] 10 ras.
7 v
l APec : v anon

2. 1357b 9-31

15

. s VO
10

' s , 010

s 18

TlS

, s s
s. oVo , ,
15

S ' - vyo . , 010


, V , .
, .

TlS

- , S ', V . s
s s ,
,

,' "

TlS

20

OVO, S''' ..
ev. s
, , ' '
s , ; '

25

.TCX

voy,

TOiS

19

,.

s s s ,' s s s

000'

s ,
,
30

vs .

's s s

eo
oe.

'

'

...

s,

665, 48

'

00 ...

' eOIl, ,

, oVo ell Vll.


.

V ' '

eOIl ' ll OOVOll

s,

vs

! ll !

Eust.

Iliad.

eOll , .

llT , ' ll
' ll. cf. comm. Alcm., PMG5fr. 2, 14 S.
14--17
Ioh. Diac. ed. Rabe Rh. Mus. 63 (1908) 136 ll ll ll
VEll ... eoll ll VOIl. ll .
QuintiI. V 9, 3 (signa necessaria) Graeci tecmeria vocant. quae sunt semia. cf. Cic. de . 44
17-21 cf. Auct. ad Herenn. 39
25
anaI. pr. C. 27
26 1356b 3
28-30 cf. ProI. sylI. . 240, 25 R.
30--36 Alex. Aphr. anaI. pr. . 43, 17 Wallies

: F : () rec
13 AVet : - l
Trinc., fort. ex anon . 4, 22 : Vll : {J 2 (et Arec)
i'i {J :
17 {J : *
18 {JA2 anon : om.

: ll F : : anon
19-20 oVo AF :
steph (Guil) :
25 l ll : om. versione Muretus, sed cf. Vahlen1 94 et Bonitz Ind. 125 a 40 ss.
26 ] ras.
27 ' ll - 28 {JNec anon (steph) : om.
30 {JArec :
: om. versione
Muretus, sed cf. Vahlen 1 94
31 rZrecE : ,
11
F
14

16

12. 1357b 32-1358& 18

ycx '
V,

'

, wv, 8
35 OVO . V
, v .
1358& c:Jv , .
20
V ,
, '
5 [
voy], '

, vs : ' OV '

/

***

() V. /
10

- .

voyo

- 21

c:JII

( ' '

; 1jTov '
15

5:/ OVO V/oy V


' V
), , '
,
KeO

15 OeO, ooVo

, wc:
, , V ! ovo
' , ev
, KeO '
! , !oe

cf. Ammon. anal. pr. . 28, 27-29


Wallies, Dav. Porph. isag. . 88, 21-25 Busse, Iul. Vict. 6,3 . 399, 21-24
Halm, Quinti1. V 11, 8, . Segu. 154

V,

intactis cetes Arec : ov


33 F : -
Co : -v
36 : om. FCo
1358" 1 :
2 AVet anon steph : F
3 :
eVet : FGuil
cf. Vahlen1 333 s.
5 - 6 voy
AF2 : FVet : om. versione Muretus, prob.
Vater
8 orationem mancam signficavi; utique inserendum est participium, ne soloece iungantur ! eO, sed plura
videntur supplenda esse ut (9) habeat quo referatur, cf. 23-26
et 1359 b 12-16
9 ii Muretus : om.
Vet :
F (cf. anon )
12
2 (et Arec) :
F :
14
AF : eArec anon
15 2 steph : om.
16
ii - : ii - F
V anon : :
OV ( supra i.) Arec

17

2. 1358a 19-3. 1358b 5

vo ,
20 '

' .
' YCtp '
, <t> ,
25 '

VTJ , OV

'

22

30

ll

. ,

. v .

TOVS

. ' ,

TOVS KOtvOVS

. ' .
,
35

:J' .. ' VL

OV. Vy
,

1358 b

TOV

OVO

, vll ,

.
, ll
' ' 5 ,

1358" 29 'non unus aliquis locus topicorum citatur, sed omnino !/ ac


significatur, cuius exempla multa in topicis leguntur, !/eluti 10. 14.
soph. e1. 9 1.' Bonitz, Ind. s. v. ', 101b 46. top. 1. 100a 21 s.
et 25--101" 17 adhibet Solmsen1 351
36-1358b 8 Greg. Cor.

19-20 ... : ... anon, aut hoc aut ...


Richards
23 ll Q :
Cx : punctis
notavit C, omisit versione Muretus, interpungendo segregavit Victous ut 'V scil. ' intellegatur (cf. 1405a 4-5); aliter
Vahlen6 109, qui V pendentis qni vocatur nominativi vicem gerere
censet
24 oC; anon : Weil2, prob. Thurot qui
conf. anal. post. 2. 71 b 25
26 ] ras.
27 :
Vahlen1 58, et sic vertit Muretus
32 AVet anon
steph (. 297, 24) : - F
36 anon steph : Bekker3 (genera
Muretus) : vel delenda esse censet Spengel
4 : om.
1358b 2 1 AF, Greg. cod. Vind.: , Greg. cod. .
AF Greg. : : om. anon
5 : Greg. :
Greg.
om. anon
8 anon, Greg. cod. Mon.: Greg. cod. Vind.
5-6
(!); anon Greg. () : seclusi, cf. Proleg. 125
2

13. 1358b 6-19

18

].

'

, ,
, .
10

' c ct
.

KOlIliJ

' '
OV.
. 4)

15

( -

), 4) K~o

(
), 4) ' 4) VO

v,

. .!

Hermog. meth., . 1269, 14 Walz ' ;rpOOT,!>


~ / ,':ll

ll.

Prol. syll.

235, 3 R.

'

' / l 1.
ll, ' , mpl eVll
ll vvevll, cf. Cic. part. or.

10. de . 7 Aristoteles .. , tribus in generibus rerum versari rhetoris officium putavit, demonstrativo deliberativo iudiciali. de or. 43
(sc. quae foro aut civium causis disceptationibusque versantur) mihi
videntur aut in lite oranda aut in consilio dando esse posita; nam illud tertium,
quod . .. Aristoteles, qui haec maxime il1ustravit, adiunxit, etiam si opus est,
minus est tamen necessarium (laudationes). Quintil. 21, 23 Aristote1es
tris faciendo partes orationis, iudicialem deliberativaIn demonstrativam,
paene ! ipse oratori subiecit omnia; nihi1 enim non in haec cadit, 4, 1
tria an plura sint (sc. genera rhetorices sive causarum) ambigitur. nec dubie
prope omnes utique summae apud antiquos auctoritatis scriptores Aristotelem.
secuti, qui nomine tantum contionalem pro de1iberativa 1! (cf.
1. 1354b 23. 24, a), hac partitione contenti juerunt, 7, 1 quod genus (sc.
causam quae constat laude ac vituperatione) videtur Aristoteles atque eum
secutus Theophrastus negotiali, hoc est efj, removisse
totamque ad solos auditores relegasse; et id eius nominis, quod ostentatione
ducitur, proprium est. Theon prog. 1 ( . 61, 21 Sp.) ycp
, lll, e ev l .
ll, llll, vvvll
8-13 cf. Alex. Rhet. gr. .
1, 20-22 Sp., Prol. syl1. . 34,2-5 R., Nicol. prog. . 3,1&-4,5 Felten, qui
et 20-29 respicit ut Prol. syll. . 15, 10-22 R.
13-20 Alex. Rhet.
gr. . 1, 13-20 Sp., Prol. syll. . 36, 13-19 R.

6 mpl

anon : om.
: om. F

I F2Vet

Greg.

AFF:

: om. Greg.

16

19

13. 1358b 20-1359" 9


20

oK~o.

, , {)
v

vvv,

), ' V25 , ,

K~oo , '
v '

30

v , ' OVO
vv. ' .
' .

,
oV

K~o

',

'

(}

'

. iJVO

35

!=

V-

vvqv ' v
' ' oV vyO v

!)

~v.

! .'

1359 a

lv

Cf

{) vs

~ , '
{) ETaipCf Cf Vo ,
~. TovTCf , ~
.

'

voyO!)

'

'

20-29 Cic. de . 156 pZacet in iudiciaZi genere finem esse aequitatem


... in deZiberativo autem AristoteZi pZacet utiZitatem (sc. esse finem), nobis
konestatem et utiZitatem, in demonstrativo konestatem, cf. 12, Quintil. 4, 16, Prol. syll. . 36, 10-13 Rabe. vid. ad 8-13
1359"
3-5 Plat. conv. 179 , cf. ]ander ad Orat. et rhet. fr. 39, . 22 s.

21 pArec anon :
24 : XeIpovoS Wolf coll. 35
de
acc. abs. nisi addatur dubito, cf. . 6. 1255" 9 s () Ross;
vid. tamen ad 1395" 4
31 : s pArec
33 :
F anon
36 ' oV AF : '' : ' oV Are" : oV del. Wolf,
sed nescio an intel1egi possit 'iniustum esse ... (ut probent) l curant';
sim. Cope. pro ' inter alia coniecit Spengel
37 2 :
AF
cf. 1382" 27
1359" 3 : FrArec
5
AF :
2*

Vet

<':s

: om. F

20

3. .359& 10-4. 1359b 4

10 voy VK .

,
,
15

c VOeO c K~o
c EllKKC ,
, . lOV


l l
l - .

20

, TlSae'VTCx

1,

-,

l ~oo
, , 25

~o

!' .

(l)v

iBi<;t ,
(l)v ,

30

(l)v

vo

.

Vo vol, '

l,
l vo.

35

1359 b


,
VOeo
. OV ' V l
, '
,
.

' eo -

~l, ' V

16-26 cf. Cic. part. or. 66


cf. Vahlen1 307 55.
11 AFVet anon : F2
12 AeF2 : FF
13 oV : tuetur Vahlen1 3105.
20
- AVet : - F
22 AF2 : F : utramque lectionem habuit r
31 F : rnEI 2 : rnEi : rnEI ov
31-32 ' 2 : om.
33 2 : om.
: , sed era5. (nn vertit Vet)
34 : FF

4. 1359b

~21

21

fj

'

CXo ,

aVTij

oe '
vyO, , ' Vy
10

VK
],

'

v~,
1S

pyov

'

ocrCf'

v~

Tij

ij

'

' .

'!J, .

Tij

ij

, vv

eVv vvv,
20 vy ' V '
, v , v-

1359b 8 2. 1356" 25-27


9-10 cf. IQh. Ital. meth. rhet. 7 . 36, 21
Cereteli / ! ! : vy
, 8 . 38, 1
! , , (2. 1356" 1--4), <
VK , < :
18-23
Art. scr. C 64 Rad.
Theon prog. 12 ( . 125, 4 Sp., citat Ioh. Sard.
Aphth. prog. . 246, 27-247, 2 Rabe) : !
ev ! ! vveii, !
, / ,
(! - om. Ioh. Sard.),
. Olympiod. Plat. Alcib. pr. . 71, 7 Cr.
:) l VO , '
!, : v~y l
l ... l
, l ! !, i !
Hermog. stat., . 168, 3
Rabe vo

, l <. San.

' ! , l , ! l,
! ~yy , i ,
, ,

1359b 7

: 2 (et N"C)
9 2 : om.
10 VK :
r anon
: seclusi glossema ex 1356a 26-27
arcessitum; / VK rn (rn) ut
1354b 24--25 ... , ! vy

13 2 (anon) :
15 <EV~ AF
anon steph : rn<- : om. versione Georg. Trapez., secI. Buhle
19 A2F : :)
20 vyx AVet : - F
e<- 2 ,

22

14. 1359b 22-1360" 13

s TijS s, ,
s.

VO
25

30

vs

O:V TCxS

TijS

vs , s TtS iJ
TtS v iJ, s s Tijs s
s, s Tts s - TtS ~
v v' 011 v s
vs , vvs
vv. V '

011

s v VVOpaV,

TijS

' CxvyKaiov v

&s v 1 s
"-vv.

-: s v vv-

35

1360"

TijS s, v EVSEXedl' , rO TtS


'IiTtS ve ), vs $'
Tlvas v. 011 'v Tfls OiKElaS s
v Cxvyatov v. s ovs
bv , Oir(;)S irpos V VS vs vv,
irpoSSE TovS ' VToiS ~ 1. s
~s,

vv f

v vs

OiKelOVS

5 v

'

CxVyKaiov

V:!

irpos

vs

TOVS

&, s v v

V.

vs

- to

vvv s , s
Tfjs vs eTBOS TOVS vs
( ' vvv s -

paS

10

paS), 1V' '


yOS eiJ

v -

TOVS

TtS

0VS vs :v.

s, [v] 1KaVT iJ l
Vo s, v ' -

(anon Ar) : om.


24 vvru anon:
: {}
cf. 1360" 38
28 '] ras.,
quae et litteras quasdam SUersctas delevit,
32 :
rArec
35 : (71) ) anon, prob. Brandis
44, sed vereor ut sit var.lect.
36 2 : om.
36-37
: r anon, ordine usitatiore, cf. 1396" 11 simili
sententia
38 " : : A"F
39 { :
1360" 1 ' Vo : ' Vo steph
cf. 1361" 20. 21
12 : secl. Ross
12-13 VToii -
ecy- : V - ecy- F : V
- ecy- : v - ecy- 2 , r
( ... etiam anon) : delenda esse susp. Kayser 2 (melius retinere22

ecyv 2

23

14. 1360" 14-1360b 1

,
15 VfjK

yyv'

,
U .

' - 12

U ,
'
20

;; , '
, v ;1

. ,

- --15 ,

e ,
,

- '


30 - fj

13

ov,

, .

11 ;;

35

(-

e ),

VO

' '
.

1360b

VO-

, OU

1360- 37 vid. ad 2. 1356" 28

tur cetes deletis), - SUspicionem vocaverat Spengel;


Si genuina, est cur ante repetatur , vid. ad 1354b 23
14
vv : vv ( vv) Bywater4, ut OVO habeat quo referatur; sed liberius adnecti potuisse recte putavit Zeller1 , et cf.
1403b 32, quod simili offensa inductus cum (34) sedes
mutare iussit Thurot
Arec, rec al., steph : anon
15 Madvig : vo anon steph
cf. pol. 9. 1280" 38,
Ath. rep. 59, 6
- : - F
18 AVet : - F
31 ( ex Arec) F :
26 : Arec
2 , Vet
32 evv : - Spengel, qui de verbo dubitat
36 scripsi ex Ar (in "ostibus Herm. Alem.) : **
, superscr. 2 (vel Nec, civiles Vet) :
cf. Proleg. 125
36-37 ... : ... -
38 : (
) Vahlen1 59 coll. 1359- 7. 15. 24: rnateIv Madvig, cf. 19

24

4. 1360b 2-5. 1360b 32

,
.

s
10

EKC

KO'j

) , ov ox~o
' KC '
aVTTiS. ) )
) . V

V/

"

EV~

, ~o ' )

. o~oT
.
s.
15

~s, ) ) iiStTOS,

) ) -

YClp

11

vs.

11

, ) .:.
20

, , , OVO, VK,
, , ) ) s,
)

, [
]
25

aVTfjS,

) ,

'

V. '
,

30

, [-

1360b 2 2 : om. (steph . 272. 27)


steph
272. 27 :
6 - : s - Bas. 3
alibi st.
hac locut. particulam om . om. Anaxim. 5.1; cf. (s) slev
8 : 'quidni hic /S. ut v. 7. 19' Spengel; cf. 1395 b 18
9
cxVs 2 : om.
10 : F
11 AVet :
1 F
cf. vs 1368& 34
12 e~o steph : ~o' "
13
AF2Vet : om. F
16 e< Morelius (capia Vet. habundantia
Guil) : - steph
vs F2 : vs F
18
2 : om.
23-24 - ,l,- - t(r) : - - ,l,- F2 : om.
AFVet
25 : - : F incert.
28 vs : r
29 : om.
31 Vet : om. F
32
rnI,l,aveiS anon : secl. Spengel
etiam ad s vs v per.

15. 1360b 33-13618 20


]

3S

~v

c;x

v, '

25

'

v v ' Tj

C.

yvvaiKas

v vv.

V oV C) KOC)

13618

'

J,

S .

'

010

oV

qV

10

c;x oVEK

oV ,

c;x

KOlIITj

v.

cxveV

'

VX

~ e,o "
yvvaiKas ,
v .
v ,
,

Kfi

/
,


Kfi

IS , 6: ( )

14

14'

ev

' , v '
/ , . 20

1361811

!.

'

' C)

9. 1269 b 12-23

tinet ... l ~oo (33 s.), cf. 36


36
'accusativus non quo 'l'ete'l'atu'l', neque v. 33 aliis in me positis 'l'epetc'l'e licet, unde l simile ve'l'bum excilisse a' Spengel, sed facile intellegitur tali praesertim sententiarum similitudine
: (6) Bywater3
1361& 2 eVK : secl.
Spengel
5 IBiC;X] ras.
12 : - fJ
cf. .
9. 1257b 9
13 : de!. Reeve: Ross ad adnectens, sed cf. !. 7. 1267 b 10
: fJ
14-15
- - - 1 -
2 (Ar) : om. AF : - - - - ante 13
inseruit F2 : - et - om. Vet
2 : eF2
cf. 21; post 16 versione et
15 Spengel : om.

p'l'opria addiderat Muretus

F : 1 om.

AVet

15. 1361& 21-1361b 8

26

11 , ,

:;>

'iJ

'

. 8!) vv :;>
:;; '
25

!) Vs.

YCxp

eo > vv

s,

vs,

ov

!)

!)

30

0&

'

!)

vvvs ' !)
, !) ; !) ,

35

pc,xSia !) -/1' .s -''


Vvvv, &'
.. . ' !) v/
!> avev , , , g, ,
vs, , , !)
s,

'

s. .

!) !) :

TIfjs

K~

O\,~o

cXV'

s ' , 0&
ox~, , 0& .
s , Vs vvs 10

1361 b

vvs
5

Tois

"

's ,

oos ovSeis

vvv

Ts

VytEias

s ' . vv 11
s !)

1361 b 5 Plat. rep.

ToIls

vvs s

406

, ,
v, ' v

...

...

. ooV ycx C

' v, : v v ~,
v , v


: -
: aut delenda aut post
transponenda esse censet Spengel
22 i:i scs :
() :
cf. Proleg. 126
24 2 anon : om.
25
anon : FF
oVo anon : oi vv 2
28 : : 2
30 :
32 :
, quod commendatur colI. 1365& 23; sed apte opponuntur et
ut top. 11. 115b 13 s. et
33 : ! :
utramque lect. expI. anon
38 2 :
1361 b 500
:
- Vet : -() AF

21
22

Trinc. :

5. 1361b 9-36

27

, 10

V,

,
' ~oo

v , :
' : v ,
v : .
15

'

: i i i

12

i ~o i , i i
v. v }
20

. oo~
~o <
. : ' VyK 14
v [ ]' (>

, '

25

: -

, : & Tij .ij VKK, :'


, ~o.

15

v 'V' '
, , ' v .


30

'

avEV

'
35

'

v ' vo,

v v 16

, :

13 2 : om.
17 l~o : 19 < :
... AYet anon :
... F
20 ~ol : multis suspectum def. Spengel ('illud
quo e;rsuperat, tantum sit, non maius, ut ne tardiores tiant cOl'poris motus')
22 5 (Ar) : secl. Spengel
J5 anon : om.
25 v
JK5 : -2F anon
26 de orat. ellipt. cf. Yahlen5 264
29
V5 : 5 Ross, sed cf. Newman 111 (ad 1330 b 31)

12

~o

2 marg., i. e. vel 5 pro V5 ( ahlen ms.) vel 5 pro


5 3 (Roemer)
30 AF : Yet ( anon)
31
Roth : (' anon: del. Muretus Yar. lect. 7
avev V5
Muretus : V5 anon
cf. met. 3. 9848 16 et
Phlod. de morte 40 l
eev;: J5, ' 5 , 5

28
37

15. 1361b 37-6. 1362" 25

, ' .

, , , .

VX , , 17

1362"

. ' ,
,

)' , 5

. OV
, ' .

,
, , /
v~ ' e\, ,
10

~. ,

. ' oV .
ei'j, 18
ov~ , Oe
, . .
15

. ox~E , ', -
. Ti;) oOeO
(

' , '
20

), ,

. 1;1 ,
,
, '
25

, ,

1362" 13 9. 1366a 35-b 22


37 : - ex -
1362& 2 & anon : & Morelius
(quorum et Guil)
3 - 4 anon steph (Ar) : del. Dobree :
a tamen ut etiam praeter naturam evenire possint Muretus, prob. Bonitz1
4 () Kayser 2
: F
7 AF:
sAr"c (anon) : utramque lect. agnoscit steph
:
: F
8 AF : Vet anon
9 : 2 (anon)
15-16 .. : - ... - 2
18 2:

20 , sed eras. : om.
23 AFr : l "" : l anon
24 - 26 6 (Ar):
de1. Schiitz, nisi aut 24 - 25 aut 25 - retinenda
sint
cf. eth. Nic. 8. 1169& 17
() ... (25)
Vah1en1 10
: : om. F steph
25

AFGuil anon :

sF2Vet

30

6. 1362" 26-1362 b 15

29

ovo ,!, ' 00 !)


CXPK!) , aTaPKES,
v , v TOIcxVTa,
v . v
s' : ,

; ~ :.
s yIEiaS, .

s,

!) yteias,

s y~,

. !)
35

r6:s'

CxyaeCxS

!)

:, . ' -

TOVOS ' ~s !) V ~oo!) TOVOS~ ~o s,

1862 b

' !) EV
EOVEs, .
5 !) , TiS , !) .

'. .

!)

!)

ov . ' ~ afis
'j .
' fjEioVS ,
' V -r.
10

!)

, . 8'
' VTaPKES, CXO
pOe.

l : OV s'
s. !) OV'
15 !) ,

10

1362b 5 9. 1366b 1-22


Sp.-H.

6 cf. Anon. Segu. 183

384, 19-23

26 A2FF : :
31 fJArec :
2 : om.
36-37 A2FF
anon : : om. , prob. Spengel, 'modo deleatur,
37 AF : - anon
1362b 1
quae v. 30 illata sunt'
ToITov Vahlen1 60, et sic vertit Muretus : :
6 AVet steph : - F
7 AF : om.
11 Vo AF : VfjS
, Spengel : Amet
vid. Waitz ad categ. 4b 4 (ubi leg. 1035b 15 pro
1025b 15)
: Kayser2 (alia Muretus) :
cf. met. 2.
994b 10, eth. Eud. 1. 1219b 12
13 ! : F :
!
cf. hist. an. 1. 608& 16, et meteor. 5. 342b 22
. 3. 359 b 12 ... 6ve
15 Tl : - Ross
: om. fJ

30

~,

6. 1362b 16-38
,

20

~. ' ycx . ' ycx ' VO


. , ' YCxp
,

'

11
12
fJ

, 14

oV . 15
,
2S

, , , oV'
& .
. ~;.:;5:y 16
, ' . 17
' KOlVij .

30

'

.- 18

. -

, ' . \) VO . - 19
' ,

.;' . ! 20

' ,
3S

TOVVaVTiOV

oVo ' "


."

'

OVK

, ' '

"iJ

30-1363" 17 cf. Syrian. Hermog. stat . .177. 8 Rabe


vo . " " .
" vo.
l 6) " Eoe
. " . '
(;) l V~Ol, l. <)
. sim. Sopat. Hermog. stat . . 744. 10-745, 13

Walz (Caecil. fr. 4 Of.), unde singula singulis apponam


pat.

30-31 50 V

. . ll. V . vo
31-36 50pat. eo

eEl

c;. Vl l. V .
';) 'ij " E~' ( 255)
38-1363& 1 Apost. 66" - . ' 'ij

17 : om.
18 ATuGuil : - FLa : Co incert.
19-20 ... : - ... -bll
21 :
- F : incert.
24 Victorio duce. cui pluralis displicuerat.
Vater (memoria Muretus) : l
28 :
32
2 anon : Tovc; EXGpovc;
35 anon :
F
Ei' . ' 8 i' 2 ( anon) : l**

6. 1363& -17
.

13633

'

~o

15

ECTnv

31

, , 21

- 22

' ,
- -.

- '

5 - . V' , "

"

"iv

"

, - , .

OV -

23

, ' -
,
10

. )

) . 24

[ ] '

) , s:5.
. . Vo ovsoi
, [] ovs .-15 ovo
" ' '."

v-~vv 25

, -

1363" 2-5 Sopat.

'

;_

e, vE, :. <e:t>
" e:t> i "

(8 160 s., cf. 1765.,


7 Mant. prov.
Sopat.

173 s.)
6 8 298, pergit 6
54 ( . 753 Gott.), cf. Vahlen3 642
7-9

ll , ll

, ll , oVo
ll

9 1362& 23
15 fr. 67 Page (PMG 572)
16-17
Sopat. l6ll . Theon prog. 8 ( . 110, 25
Sp.) ll 6ll,
, es , vid. ad 23. 1399& 2

2
5 ]
7 : <01)
9 : oV(o) 2 anon
11 :
F: om. anon et versione Muretus, del. Wolf
()
2 anon : om.
12 8 r ( quod Vet Ant) anon :
AF : si quod Guil : om.
novus locus; verbis
ratio conclusa est, cf. 1365" 3, neque 6
idem 5unt atque
13 : - F

- 16 : haec male adnectuntur; si genuina, fort. postea addita;

1363" 4
-Senge

io . [( )

14 : om. , suppl.
versione Muretus)
13-14
A"Fr anon : - : - anon
14 : - r :
16 io anon : ex
17 - 19 (anon) : Achilles et illixes fort. contentione
sophistica, qualem ex Plat. . min. (364 C ) et Antisth. fr. 51
Decl. Caizzi animo concipere possimus, talibus argumentis extollebantur,
et ad Helenam et adem cf. 1399" 1-3, ubi item ; sed displicent exempla inter (cf. Plat. leg. 870 ) et
",

sed

eras.

Arnet

om.

32

20

'

6. 1363" 18-1363 b 4

ll

'll

' . ll

26

. V 27
, 0:11 c:
.
ll ~ ' .
25

ll llT llT ll ll ll
, ll ll'
1). ', , 28
ll. ;>vq: OV

30

ll.

. -

ll ; : 1). ll .ll oO\IT~

V ll. : ~ 29
, , .
ll. ,

3S

KO;~9

V~O

iO .

1363b

. r::

ll

ll.

:-t$ai
&11 vYXllOll

ll

- JO

(), ll
, , ,

& V. ll ll
ll .

interiecta. deae ne tam improviso appareant, 16 pro


Wo1ff nec multo felcius ( ) - coni. Roemer
21
AF2Vet : lo F
V : v 2 (cf. anon)
22 : post c: transponendum vel delendum esse coll. poet.
9. 1451b 17 v susp. Spengel, sed cf. eth.
Nic. 5. 1112b 27 v ' ' ab ipso allata, Cc. .
169 quid jieri quid tacile tieri possit, Plat. rep. 414 C
'
24 : FVet
25
: ov F
26 - Wolf : - :
- (JArec
cf. Vah1en1 61
28 AF2 : F
29 sic distinx, ut novus locus post incipiat; nteege
, ut hst. an. 11. 614b 31 6'

' v
.

e.

v ., Vd.

ad
30 2 : om.
31-32 (J anon : 1
: 2
32 : : :
36 " :
- , prob. Vah1en1 308 coll. 1386" 3 : Bywater4
cf.
38 : : - FVet
1363b 1 oooVo
1383 b 10
Vahlen1 63 coll. eth. Nic. 9. 1099" 9, al.: ooVo
cf. anon . 27, 16
3 ( AVet anon : Offi. F
1363 b 18

17. 1363b 5-34


5

33

ooyoVE

VPE
,
l ~oo vpoo.

,
vvV. ~o l ,
10 Kpi oV
, ,

, . l oi:
V _ Ee :v
, oi: ' ,
15 , , , vv,

[ '

0& 1~ .<

' oi: ] , ITCj> V


,

, vvvvv - ; 20

~o ' ," vvv


. v 1J,
, , :rv'

vv ~,K

25

vvv

yvvv
~v,

~v'

vv ~ EXOValV v
.
TCj>Se , Or~ ( TCj>

30

TCj> Tij vv)' VX vv Tij V. TCj>


~, o~ , TCj>
, vv

TCj>

POV

epOV .
~o ~'

1363b 13 6. 1362" 22

14 6. 1362& 23

S.

(-tjTTOV)

15-16 6. 1362" 27 s.

8 ToaovTov AF : - 2
9 AYet steph : F
13 2 anon : -
Vo 2 anon : om.
cf. 1362& 22
14 8 : 2
15 AF : - - 2et

v- : v-
16 6' -17 (Ar) : seclusi ( '
secluserat Ross)
17 iJ() AF : Vo Ar : utramque
lect. agnosc. anon steph
Vo AF : iJo sAr anon : utramque lect.
agnoscit steph
18 : Ross. sed intellegendum TOV
, vid. ad 1363" 29
20 v : v
C et sic vertit Muretus
23 AYet : om. F
25
yvv- AYet : - F
28 AF : 2
31
: oVo 2
34 Reeve coll. top.
3. 118b 3 : om.
3

34

17. 1363b 35-1364" 24

E~oo.

35

E~oo

E~oo) 'i> .

0&

E~'

OVO

E~o, '
E~o , :;
' VO ' VO,

1364"

E~.

ovx , ,
. 15 ), '
, , y~E

. [] - 10

' VKO '


c;x . 11

~ ~ io

1] , ' V

< , E~o :.

KaV"'1;j

10

15

', 12

'" ' Ei: )

. KalOiJOiv ~oo:;
E~o, ' E~oo)

~o;;'K ~oo
15

- ~oo ~o. -

13

~o '
, , ~o ,
, ' ~o ,
20

:; '
xfj ' ,

)'

ov

' , . 14
,

1364" 2 6. 1362" 22

19

244 Sauppe

36 yc':p AVet : yc':p F


E~- - : quo referendum
sit ignoratur; -, E~- - indu.xerat 1362" 27, 1363 b
15. est maius, ut efticiens, esse vertt Muretus ( e~o ?)
1364" 1 l Roemer ex anon : :
Spengel, sed ipse improbavit
cf. top. 1.116" 29
3 anon :
ex (ras.)
5 : secl. Ross
9 'alias' legi dicit
Morelius, et sic vertt Hermol. Barb. : : deleri particulam
posse, cum talis apodosis hoc capite inveniatur, monet Spengel
11 anon :
12 :
2 : om.

E~oo : e~oo 2 (anon)


13 - ~o 2
anon (Ar) : om.
14 anon : AFAnt: om. Vet
15 ...
(anon) : ... a!Tiov 2
16 2 anon (Ar) :
om.
17 anon : om.
: , PAr"c anon
19 v : - F : - Co
21 : eras. ,
om.F

17. 1364a 25-1364b 14


2S

35

. v,

V V
" ." 15
30

~oo .
v v. 16
, . e

'

. cbv / , . 17
: cbv e v,
35 .. ,

'

cbv

VOX [ 18

' 6:

1364b

..

.,

:/

].

ev

v. : cbv : v: v
'I3~ATiovs v .

/v

EV

Efj

KMAiOVS

19

20

v, v'

'

10 fj .

fj

v : /
. : 8 - 21

: e{v

[] , ,
'j . :

28 Pind. 01. 1, 1
25 rnell : -I
cf. Bonitz, Ind. s. v. infinitivus, 343& 14 ss.
31-32 e . , . anon : ... Bonitz1
34
: F
37 oIolI - 1364b 2 : philosophi additamentum inverso ordine illustrans proxima, ii)1I e
ll et TOOIl ll : OiOIl () ... Ki []
Vah1en1 64
1364b 2 ll : del. Trinc., sed vid. Vah1en1
64 s.
ll pAr.c : ll
5 : mira explicatio
lll : F
6 F : , ex var. lect. ortum, cf. 7
7 : anon, cf. 6
9 anon : F : om.

: om.
11 ii : cxV Victorius ms., Finckh : cxV (vel
cxV) Spengel
cf. 1381& 26, 1390& 20
KpfllaIElI anon : -l
F
13 yaeOll Trinc. (anon, cf. et steph) : ll : del. Vater
14 i5 Bas. 3 , incerto spiritu et accentu Tu2 :
Tll :
Tll , sed eras. : anon steph
3*

36
15

7. 1364b 15-1365& 3

&'

. ' '
,
' '

20

~o,

15

l'

OVV

- 22

v, .

' ,

15

ouo

tjTTOV

'

oV

2]

, , l25

vv vvv .

.
'24

.
'

.- Vo

<
30

Vo

- 25

~ . vv . -!16

Kai

'

v't>

1)

v' ,
iv. VOX - 27
35

, ' v'

OV .

1365 a

tjvov
8

Kai

28

v v'

~o

00

vvV'

1364b 17 6.1362& 24, 7. 1363b 14

24 6. 1362& 22, 7. 1363b 13

16 : fil anon
18 (cf. steph . 275,35; anon
incert,) : secl. Buhle, prob. Ross qui et 17 pro 6
20
: om.
22-23 : '
24 Vo : Vo
Spengel. sed cf. Dittenberger 1938 s.
- :
- 2
26 - : -
27 :
29
: - F
30 : Ross, sed vid. Bonitz, Ind. s. v.
comparatonis gradus, 403 a 1555.
31 2Vet anon:
- : - F
cf. 1375& 19
33 2 :
34
KaY5er2 : : Richard5
35 AVet anon : om. F
36-37 : - F : om. r
cf. top. 3. 118& 36-39
38 : Ba5. 3
cf. Vahlen6 219
: <aegre pronomine post
caremus' Spengel. 5ed cf. 1374b 18, 1380b 15, var. lect. 1365b 14, 1375&
1
: - F
1365& 2 ... ... : ...
01 . F : ... ...
3 (anon).: : F

37

17. 1365a 4-28

, to ! . ! 29
5

~o'

'

! ' . ! ' 30

10

l!

~o,

'

l! 1

~ ~o.

! 31

~.

! V ~ '
. !
fj
' '

! , V ,
' .

15

20

TiJ

Vo

'

-
!

~o" 32

! ' , -

25

')'

1365& 11

xV ' .
Vo K~

592

ev,

18. 724- 28

l!

', ' v 1) '/

- vl,
,

327

(v

16 gen. an.

, , ,

, V/, ,

Dieh1, cf. 1367 b 18

fr. 148 Kaibel


24 Simon. fr. 110
28 Lys. fr. 38 . 179 Sauppe, cf. 1367 b 18

10 anon : 2
anon : evan.
11 AF : m.
Bywater2
v anon : v
2 : - r : Vo F
fort. nil nisi scripsit
12 : v FGuil : persualeri ab
philosophus
or licente Vet
cf. Vah1en2 623
13 : F

: m.
16 v : vv- 2 (anon)
18 " :
22 v, anon : vs
26 () ' - e -
anon : (sic) - - - 2
anon :
-
27 , ey anon : , La : , F : in terram
Guil : CoTu
tertium versum adiecit Arec V ,
(leg. e, cf. anon . 40, 34) vs
28
Reeve :
cf. 1374b 25

17. 13658 29-1365b 14

38

30

35

1365b

. VO ll .
ll ll "VOO ' ."

1]

34

ll ll ll ll
ll, ll ll1J
EIIUO . <\ 3$
, ll <\ . ll ll . V{) . u
uu ll {), ' . ll
ll () {) . 36
ll ll ll. ll,
ll ll O:II~o'1O. . EV ll

ll 0:11 ec.O eIllat :ll :


;J , ' .EV ll 0:11 5

ll

EIllat

Cioll ".

ll.

ll

37

6'< ll :l'

ll EIllat, ll EIllcXl .'\l" VytafllEtII


.

. 'll,

.ll

'

38

ll ll ll ll .
10

':

. ' uoll '


,
ll

ll

{)

{)

ll 40

ll ll . : ll ll-

29 Olympiod. Plat. Alcib. pr. . 11, 12 Cr. ~v


' , VOKO ,
' , VOE
. 'videtur indidemintegrari posse locus Aristotelis; nisi forte . ..
illud ante oV retrahendum est legendumque ''

Creuzer, particulam delendam esse susp. Westerink


31 cf. 10. 1411& 1
'

30

347

anon : om. F
32 AVet : F
33 ras. Arec
35 Bas. 3 , prob. Bonitz1 86 : V
, def. Spengel coll. top. 3. 118b 22 s. : V F anon : V 2,
anon
37 Trinc.: om. /
quae pro fine esse possunt
(cf. eth. Eud. 5. 1239b 26), quaeprope absunt, absunt
tamen a fine, cf. 34
1365b 1
anon : * , ras.,
8 scs : - /
anon : ( l) Bock
simile mendum 1364& 1. cf. top.
3. 118b 29
10 :
11 ' 2 anon : '

cf. top. 2. 117& 23 s.


12 VX / : V 2 :
(, ) Vahlen1 66, mutato consilio quo prius (ibid.
. 4) reponi iusserat
13 anon :
: F
14 V F : -
/ : 2 anon
vid.
ad 1364b 38
14-15 : - Co : - (sed eras.) F, quod
construi nequit et fort. lacunae indicium est, praesertim cum sequentia

30

39


15 '

)
~,

'
20 )


E~o

7. 1365b 15-8. 1365b 35


yCXo

'

39

v01J

1J.

, 41

\'

VO )

) ()

25

l'-,
~I' /

E-t.

ll , 1J
' , O<1U

30

, .:, "'. K~ ,

' [] () ,
' . 711
35

ll;

'

1365b 18 cf. Dem. 24, 140 s.

22-24 cf_ Cic. de or.

'j

337 init.

contra sensum adnectantur, cf. 1 s., 5 s.


(parum distincte corr. Arec) F
15-16
ov _ .. : certatim corrigunt, OV ( )
... (OV ) Kayser2 (illud iam nc. ex
anon . 43,26 i), OV ... Cope, v
... <';) (praestaret () ) Munro apud eundem,
at haec ut tradita sunt repugnant eis quae proxime praecedunt
., sed i1lis ., quae manca esse suspicati sumus
16 Ki - 17 anon, steph :
' steph , quod omisso
marginem codicis transtulit man. rec.
17 : om.
anon
steph
anon : () Ross
OV1< : V 2
23 Bywater' : om.
cf. !. V 9. 1310& 12-14 . .. ...
24 {32 :
anon, prob. Bywater2 qui 1366& 7 pro , quod obstat,
26
AVet anon : F
: l Spengel, ut apodosis ab
(30) incipiat
27 {3 : -
AVet anon:
! F
29 pe : - {3
30 : F
31 l : {32 anon steph
: (32
steph : () Nitsche
32 : om. anon
33
anon : olim secl_ Spengel, et sic vertit Muretus
34 :
2Vet (anon) : F
- : - {3
35
: {3

15

Vet

40

8. 1365b 3'6-9. 1366& 27

ct . vs vs'

1366"

' . '
15 eis s "
, ' s

Tvpavvis.

s s s "

s. s s ,
Vs, {s

S s

,
s

TVpavviSOS
s

oi:

, e s s.

s '
10

'

( ,

, oVo ' s

EVVOVS

) , , l\ s s'
y~ s ijeos s
. i::r ' ,
IS , s -

s s.

'

:c.i: rnvs s
, TCxS vs s
, TCxS s
20 s , ' ijv

, '
s .
V f\s {s
oVo 25 ' s
TlveS ijeos,

Tois

ijv

s' s

1366& 27 2. 1356& 22 s . 8. 1366& 9 s.

1366& 2 (steph) : ' 2 (cf. anon


45. 15)
AFCoTu : La anon
5 AVet :
F
6 vo : ne finis S ne alibi quidem
ab Aristotele definitus deesset. ante vpavvfSOS add.
anon. post add.
cf. Vah1en3 2-5
8 :
Dresd. es
- A2Tanon
cf. 1365 b 25
anon : steph
-
steph : -
13 : punctis superpositis deletum : om.
anon
anon : -ov F
19 :
F : : 2 .
cf. 1391 b 20 et vid. Vahlen6
205
25 : anon
27 : 8 FT
.

9. 1366& 28-1366b 15

41

v ) .
VE
30

vs

vs

) v

~ v,

) s

e .

'i5,

'

8
fJSv f

35 . ,

. / '

s,

) eyK

e . f\.) , , ,
,
v,
vs,
s, s, . ) )

1366 b

) ) :) s,
5

) .

TOVS

vs vs

o~

) s.

v,

eves

y~o -,

:. ' V 10 v, ) s, '

) s. '

) KtvSIVOtS, )

,
8

) ,

~ .

' ) ) ) ) ) ) v
15 )

vs 10

30-31 Quinti1. 7, 6 de laude quae materia praecipue quidem in deos et


komines cadit, est tamen aliorum animaliuln; est etiam carentium anima
1366b 1-5 cf. Cic. de or. 343 s.
34 ' - (Vet anon) : om. F
35 scripsi : (anon)
cf.
1378& 33 ' , vy et 1360b 18, 1382& 27, 1383 b 17,
37 anon : 'ubique legimus apud ristote1394b 7
lem, non , et saepe coniungit ' Spengel
1366b 2 s 2 anon (Ar) :
38 \- AVet anon : - F
om.
deest definitionibus 9-22, sedet (3)
6 :
- 2 (anon)
. excidit '(et plus etiam iustitiam quam fortitudinem,) nam haec quidem bello utilis, illa vero et pace', cf. top. 2.
117& 36 s.
(anon) :
() :
l- 2, cf. anon - - (Ar)
7 /s : VToiS 2 :
VToiSP
: om.
7-8 ... yov (anon) :
- ... - Nc
9 () anon : 2
11 : () Arnet
13 AVet anon : - F
oV 15 ovo
(Ar) : om.
15 <oi : & 2 (cf. anon . 49, 11)

42

9. 1366b 16-1367& 7

.
"/
[ ], vs 20

s '

s, '

11
12

13


eiS .
s s 14

is,
25

(s

"/

'

TfjS

:\l,

/S /s EpycX; :'

;30

oU.

&

15

, , " s .,&s s ,

'

"

'

"

'

,,:)
OV

1J

" ,

yap--':'rvT1J

- s , '
" s

TCxS
35

Vs.

S), :
' ocrotS :-& 16

, . ' ocrOtS .
aTOV TlS . 17

's , s TlS ,
TOV. ~ , Vct

1367&

18

VO

19

. vs,
5 . TOIS s .
eiS .

'

oIs

'

aicrXVVOVat

18 lv : om. C et versione Muretus ( reddit


Ar)
19 lv . . . AVet anon : -
- F
28 a : 2 anon
anon : F
29
, 2 ras. uum capaci, anon (Ar) : incert. ( ?)

: F :
32 (l) Are. anon :
34-35
l5 ... l5 : 015 ... 015 2 anon
36 F2 anon :
FCo anon (Ar)
36-38 KOO 5 ... Tij
anon : ne bis idem dicatur (cf. anal. pr. 12. 71 b 34 et 72& 3,
phys. 11.184& 17 et 18), illud deI. Vah1en1 67, hoc n versione om. Muretus
37 : () Vahlen1 66
- : -
\vater3 : 5 - Bas. 3 : - ( ) Vahlen1 66
1367& 3 ~Tl Victorius : -
Vet anon (Ar) : F

20

9. 1367" 8-31

43

),

, $' ' " ' ,


10

)",

' $' 6 eO
' fj ' ,

$'

',

' ) .
15

' )
.

21
22

$' , $'
$'.

OVK

:'$"

2]

KOV . ') '$' 24


20

'

.
'

25

, ,/$' :
25

].
'

"

,~

-t<ai

' v ', - 26
') . ' ')

, -
30 ' 1< qo

VO

' 27

1367& 8 fr. 137 Lobel-Page

9 ' Elrfj : ' F anon :


ras . superscr. ) : ' anon
.XES

11 S' . anon . (ubi


: TiKES l:s 2 anon : ies F : '
l:S
12 : ' 2 anon : '
F
' V 2 anon : l Vl
13
crr anon : ' ' Mehlhorn ( Schneidewin.
crr' Blomfield)
cf. Proleg. 127
14 : (;) A2F anon :
(;)
15 : pArec
vid. var. Iect. 1395& 11.
1406 b 22 et cf. !. VI! 17. 1336b 5l: Tov eVepiJJs
20
anon :
24 oev anon C : ro

: : / : F : magis autem quae etiam Muretus. quasi esset


: (cf. 1362& 2)
VI pAre. anon :
25
() oove : deI. Vahlen1 67 s. ( Iegissevid. anon. vertit
Ar)
: om.
26 rollev anon : -Il :
-llEU F
29 l:EveepoV Vet : l:eveepias F

44

19. 1367a 32-1367b 17

vv s . 28

3S

VveyyVS ToiS v s v' s


VOIl s , ololl VO v ll, 29
EKaTOIl ' vv ,

oIolI

1367b

TaiS

ll

is

c5VTaS,

ev'

TOVS TaiS is s
TOIl
ToiS is,

TfjS aiTlaS" KtIIS vevs, ct:> ll 0:11 e'":9V ,

s ToiS VO, iss"


/s s . . ' S. :

30

" Ey~I ll .,.

lIa{OVS
10

'

ill.

TQ' '

s ll

.0.11

ll , , ll o.~~
. . ll,

qi'j,

oIoll

~ 31

ll ' V.
. IS

fjKO ll , VVll

ll vs, ll
.

32-1367b 3 Quintil. 7, 25 idem (sc. Aristoteles) praecipit illud quoque


... quia sit quaedam virtutibus ac vitiis vicinitas, utendum proxima a
tione verborum, ut pro temerario fortem, prodigo Ziberalem, avaro parcum vocemus; quae eadem etiam contra valent. Art. scr. C 72 Rad.
7 Quintil.
7.23 interesse tamen AristoteZes putat, ubi quidque Zaudetur aut vituperetur
8 Plat. Menex. 235 D, cf. 14. 1415b 30
12-20 cf. Quintil.
7,10
: vo F
pArec anon : om.
33 V
: V
34 V : <vo anon ( animatum secundario VetAnt) : <VXo FCoGuil
35
AVet : ! F
1367b 1 yoe : yvxo Cope, sed circumsctam illam notionem hic laxavit philosophus
4
: secl. Ross
KIvSvvevIKO, Vet: - F
9 (steph) :
om. (anon)
10 F: - : - Arec Vet (anon)
11
: om.
12 -14 OfjKo AFF : om.
14 ! (anon):
FF
! : F anon :
15 , sed ex parte eras.:
om. : post transp. Kayser2
l pArec anon : !

anon : F
16 V : ' - F : &' -
-
anon : -
17 - , anon : - anon : utramque
lectionem habuit (cf. Schneider 59. 8444)

32

vv AVet

9. 1367b 18-35

45

, , "
" ' ".
! ' , J2
' ",

20

2S

,
.
. .
.
, . [ '

JJ

~ .
1< . [ >
30

.] I't! , ' !
OOVO . [ ! Ey~o .] '
,

, OOVO. [ !
, , '
3S ,.! -

18 vid. ad 7. 1365" 28 et 24
19 fr. 85, 3 Diehl, de Archedica Hippiae
uxore; pergit '
26-31 Alex.
Rhet. gr. . 4, 1 Sp. gvtot p~o,
~ /, < ~

anon ; om. F
18-19 : :
anon
20 i steph : i : F : om.
' : om.
23
; post 25 transp. Vahlen1 9, probabiliter,
nec obstare videtur 1368"14 s.
26 () -1368" 10 f\() ;
haec verba ne hic quidem, ut recte monuit Spengel, apte posita, nec vero Aristoteli abiudicanda, 1416 b 29 post inepte iterantur; ad varietatem lectionis illinc transcriptam codicum sigla uncis saepta appono.
seclusi 28-29 et 31 verba inserta ut discrimen Eaivov et <v factum ethicis (Eud. 1. 1219b 8-16, Nic. 12. 1101b 31-34) induceretur, quod hic curare philosophum ex 36-1368" 1 apparet; nec obstat
1368& 35 s. (ubi vid. adnot.). praeter seclusa usque ad 33 omnia ad ll
pertinere recte sensit Thurot, cuius sententia confirmatur cl3;1. 33 ToIov cum eth. Eud. loc. laud. 14 < '
EpyOV, ' (TOv) TOIOVTOlI v. seclusis adhaerent item
secludenda 33-36, nam 34 ad et < referri debet, et cf. eth.Eud. loc. laud.
28 : - [], cf. anon
utroque loco
29 [] anon ; e r anon
32
steph ; r
anon [], quam lectionem improbat
steph
[] : Et F steph
! [] ;
[F]

[] ; om.
AF [AF] : - []
33
anon [] : om. [F]
34 [] : vo anon
v
... anon [] : V ... V []
35 anon [] : om.
[AF]

18

J4

46
36

.]

9. 1367b 36--1368"'16

V- 35

' : VO , -

1368"'

Tij

: 36

,
Tij ,

'

U.

5 , ' "

' ."

,

1;J,

10'ij.]

- J7
-

, 38

lfp(;hos ' ,
. , .
Ki~. () OfjK.
- <tb' ,
15 &

' U .

;. of.o [

36-1368"'1 Quinti1. 7, 28 fin. totum autem(sc. laudativum genus) habet


aliquid simile suasoriis, quia plerumque eadem illic suaderi, hic laudari solent
3. 5 Isocr. 9, 45 oV rl 61 C/.' l 61'
ll
11 Quinti1. 7,16 gratiora esse audientibus, quae solus
quis aut primus aut certe cum paucis tecisse dicetur

cf. anon utroque loco


37 anon [] :
anon [] : -NOI []
anon [] : om.

1368a 2 ll 6 : 6 [], cf. anon utroque loco


3 : - []
anon [] : e*
6 ALa
[] : CoTu : F
4 EArec : vo : F : Vll
[ anon]
5 - 6 [F marg. ead. man.] (Ar) : om.
[]
6 ... [Fanon] : oV (l) ... ' (l) Spengel
cf. Vah1en2 646 .
vv [anon] : om. [F], secl. Spengel
: AF : v [F anon]
7 () :
lll - steph : ll v() [] : v- l [anon]
8 l [F] : -l [] : - [ anon]
l - :
l - [anon] : - [] steph
9 - -
[AF] : 6 - om. [] : vix sana
11 : om. F : del.
12 2 C (cf. anon) steph Gui1 : : TC;>
Wolf : utrumque om.
Bywateri, quo recepto 13 Ross
13 anon : om.
15
6 : om. ( vertit Ar)
AFT anon :
- Arec
16-17 0(11) - ... - ( 011
- etiam anon) : - ... [] - Vahlen1 69; leniore remedio
usus additamentum Aristoteleum secrevi
36

6 [],

vvVl

47

9. 13688 17-37

, <], (')
< ' ( .

.
20

' Vo 1J,

Cio 1 '
V . vyo
, . ' 39
' 1J ,
' . ,

25

,
. 40

.
,

1,

<

'

30 , '
KcXEO ' ' V Tdis
, -.
S.

41

v, 35 : ' ,
il , ' '
' ..

17 Plut. erot. 21 . 767 F, cf. Wilamowitz1 111 .


18 Plin. nat.
hist. 17 Atkenienses nescio an primis omnium Harmodio et
Aristogitoni tyrannicidis publice posuerint statuas, cf. Dem. 20, 70
27
Quintil. 7, 6 proprium laudis est res ampli/icare ornare. Ioh. Sard.
Aphth. prog. . 141, 3 R. Theophrastum et Aristotelem docuisse narrat
l , l
ll, lll l ll
ll
28-29 cf. Anon. desubl. 12, 1 ... llellOllOOOl'
OVK . , , UrOKIIOl

' scs duce Vatero (qui ') :


anon
21 vll- Fr : vll- (steph) :
- Vll-
cf. 1419 b 34 ss.
- : l

25 ., . , anon (Ar) :
26
pAr_. Vet : l steph
27 -: : - F : - 8
32 pAro. : l
35 - 36 : haec una cum
emblematis quae 1367 b 28-29 et 31 eiecimus (vid. ad 1367 b 26) inserta
esse suspicor, sed ne retenta quidem illam et distinctionem, quam a philosopho neglectam esse diximus, inducere valent, cf.
34, 35, 37 et 13748 22 /
36
Vet : - AF

17

anon : F
20 : om.

48

1368b

10. 1368b 1-24

10

, :

, ,
5 .

() .
.

'

'

' ,
8
10

yK~o.

, , , .,
. . ' : < 4
,
- .
15 11 , ,

-,

, - ' ~o ,

KVo,

[ vyKO 20

], , ' ' ,

'

,
'

'

1368 b 6 Sud. s. v. l,
Nic. V 11. 1136& 31 respicit)

1368 b 1

51 Adler

i. ,

11

(nisi eth.

marg. La et anon :

- titulus F (cf. Proleg_ 50) :


l marg.
: / F
6
scripsi : om.
cf. anon , incess. an. 3. 705& 3,
.

14. 1297 b 36; aliter dicitur (l) eth. Nic.


8 , : del. Immisch
11 : Richards
: Dresd. : ( ) Trinc.
(cf. anon)
15 AF : : orn. (cf. anon)
, Mec
:
vyo : - Arec
19 -
(anon Ar) : del. Kayser2 : - del. Arnet

pro nusquarn genuinis


F :
(sed induct.) Vet : spat. vac. maiore orn. Co,
: Arnet
21 anon : -
22
Vet (Ar) : F
23 anon (Ar) : om.
init.

10. 1368b 25-1369& 13

5 oV , <:

49

TCxS

; ' <: '

Tlvos s XOVTES , TlvaS.


e yoVTEs s 30 OV 4> K~ ,
s TOVS , V
~

v '
'
3S

vs,

'

vs

' aTovs.

v '

aVTOVS

aVTovs

- . . .

. ' aTOVS v,

s . ' Vo,

1369&

l'

'

'

s
S

'

'

(s

'

( ,

'

11

ij

), ' s V.
v ' aiTlaS
, V, , , ' EoS,
,

'
10

V,

'

rnvv.

11 es 11 '
ve 11 EV-


, v oV.
' v. OVO ,
VK
,

rnv

vs vv rnv

25 9. 1366b 1-22

26

c.1-11

1369& 7 Art. scr. C 45 Rad.

anon : F : om. r
28 anon : -
29 ErleIpovaIv anon : -
31 ci: - v(v) : del.
32 ALa anon : om. FCoTu (sed Tu2 )

Vahlen1 7
anon :
33 - ACoLaTu3 anon : - F :
- Tu
37 AVet anon : om. F
1369" 1-11 '
ya facili post 1368b 35 coniectura : om. :
2
(anon). tum lin. :
' pNec :

: om. F
olim Spengel : om.
3 yaeov : yaeov anon :
yaeov F :
OIfj() : - F
5
: FF
: om. FF
6
(Ar) : l FF anon
8 :
- FF anon
27

eo

110. 1369a.14-1369b 6

50

1S

20

. v Kai
Kai v. s
Kai ,
TaS s , v

Vs

'

oV

'

v,

euevS

TaiS

10

vdl i v
Tepi

U .
2S

'

TCxS

,is s , - 11

, TOiOIS .61." ' , evs

s s s,v
v, s Vs stKalOS il'~SlKOS,
. s \, -
,
30

010\'1, v

cxr,r- -

, V V. V
, e" :o~ .
' s :,-'oV l1, 12

os

TOV

' s oV s
3S

1369b

, '

/s s OV. , ' 1]

s s

vs .
,
' ' V S .

~ , ' EV s s - 14

[ ') V. ' - 15

31

c. 12-17

34-35 cf. phys.

14

() AVet

FT

c. 5

: - F
17 V anon :
18 ' pArec anon :
19 Vet anon :
F
20 ToIaVTaIS . .. : . . .
F
21-22 : FT : {}
23 :
s : F
27 ooi : F
29
V : VO : F : videtur VetAnt
30 - i
- : - i V- FT
33 AF anon : oVo Vet,
anon
1369b 1 i PArec :
3 : -0\1 pVet ad
transit , cf. Schneider 54 55., Proleg. 74. 95
i : 11
Vahlen1 62, et 5iC vertit Muretus
6 ' : del. Bas. 3, cf. Vahlen1
70
pVet anon :

51

10. 1369b 7-11. 1369b 34

s . 16

s
10

KCO , '

'

VO

17

s ,
, ij. ,
15

C , ' 18

EC

Vs

CO

' ,
, qv. C i', '
20

VTOVS , &' ytX:


. ' q ' ,

es , St'i'iXVTOVS, '


25

':: -.

l~ _

c6: /
~oo TOiS'&yaeOiS (
),

19

. 30

OVKO , s
. o~ ,
KCO .
'

s KC

1369b 8 c. 6

15

c. 2

30 c. 6

s
\rro (cf. magn. mor. 7. 1204b 36, 1205b 6)

eiS

TfiS 11

34 Anon. Segu. 183


els lll v

9 s : s F
Vl : - pVet
11 Vl :
- pVet
14 ] - , corr. Victorius (tacite) :
-
:
18 : v : v 2
cf. 1370" 13
20 ! - 23 2 AF :
om.
. FVet : l
21 oV vs FArecVet : oV EXoveS

22 - : - FF
24 - : - FF : {}
26
: s l pVet
l : additum v exspectat Spengel, vid. ad 1356" 20
- : - pVet
27-28
- - : - - pVet
28 :
vid. ad
1354b 23
30 pVet :
33 () : Spengel (igitu? Muretus)
cf. meteor. 6. 363" 30
/ : om.
4*

52

ooVo, TfjS s
s, TfiS S s
V. eiS
s , 5 15 v ' ,

35

1370"

v ,

11. 1369b 35-1370& 20

' vs

' Eos / ' yyVs


s , ( ' , EeOS
s. ' .
10

v;

"

'_! ' ,v:' TtxS ' s


TtxS v5s TtxS vT vs'
( <, ' OV Eos
15

. -rcx '5' '


' s
rrO - s oV.
V v], ' yCp v s
ts. [ V

20

v. vs s vV' OlV

1370" 10 met.

-,

5.1015& 28 et eth. Eud. 7.1223& 31 e ,


fr. 8 West (cf. et fr. 9 ex eth. Nic. 11.1152" 31 cum

1370& 7)
35 pVet anon : '
anon : -
cf. 1394b 7
, 1383b 17 ~, aliter
1360b 18 , 1378& 33 ' !
, 1382" 27 , '
1370& 7 : om. pVet

: om. pVet
8 :
9 :
pVet
10 t< pVet anon : t<Io
cf. 1362 b 2 ,
, ... , oec. 4. 1344& 18 ,
, Eur. Herc. 1292 V
11
13

: F
15 - : -
l post c., pVet :
ante c.
16 : om. F
17 fj F anon : ,
corr. Arec qui et per compend. addidit : tum breve spat. vac. CO,
** Tu, La
18 - 27 ~, : repugnare 1369& 4 monet
Spengel, quae repugnantia minus offendit additamento
19 V,
Vet (anon): F
PVet: om. , prob. multi, sed talibus
sententiis omitttur partcula, ut 1358& 31,1402" 37, 1408a 27, poet. 6.
1449b 28. 34, 10. 1452& 14, 18. 1455b 26, 21. 1457 b 3. 9, al. cf. var. lect.
1375b 28, 1396b 12
ro- PAre. Vet anon : -
20
Vet : om.
20-21 - e : - e F :

- e

, 111. 1370a 21-1370b 4

53

, s ,
s [ ] ' s s
,

25

1,

[es]

ll

. vll'

Vo

vs s.] '

30

TIVOS

vs, s

s, . ~
TIS 00 e, ,

Kqi ,.

~s' ' ,. ~~..

3S

1370 b

TIS

\J

'

l,

oi: ov q c; ,

, , ' ,

;:i

. . oVO' '
,. /'

,"

1370b 4 Eur. fr. 133 Nauck

22 : ! ( c.) : t;1 t;1 Spengel : seclusi; anim. 3. 414b 11 s. cum causa vides nominata quae hic
moleste abundant
2 : om. . 176. del. Spengel, 'haec enim
voluptatis. non necessitatis sunt" sed possunt fort. defendi coll. loco quem
ipse attulit eth. Nic. 13. 1118b 9 (sc. ) v
. v , ' . si
modo , ut saepe, pro accipimus
23 pVet :

: om.
- :
F : delenda esse susp. Roemer, et possunt sane iungi yevTCc . . .
. cf. anim. 9. 421 a 18. 10. 422& 8. 12. 434b 18, sens.
4. 441& 3, part. an. 17. 660& 21. nec pro certo affirmaverim
mentionem vindicari coll. eth. Eud. 2. 1230b 25 et Nic.
13. 1118a 31. quomodo post edendi bibendique cupiditatem
yevTCc seorsum induci tuent parum dispicio
24
: om. versione Muretus. del. Vahlen1 7
29 Arnet :
anon : l : Kel (vel l (') ) SusemiW1
v : -
F (anon) : -
30 : om. (anon)
: (ex ) Q.
prob. Susemihl1
31 :
32 ' : hic apodosin
incipere stat. Bywater' (qui 29 e (') )
33 - AVet : - F
34 - 35 : om. C, utrum coniectura an homoeoteleuto deceptus incertum
35 :
cf.
1370b 4 : anon
1358b 3. 5. 1383b 15, eth. Nic. 7. 1168a 13 s.

111. 1370b 5-27

54
5

eos,

1;J / TJ. '


. ' ,

11

11

.
10

'

~o

, ~Oo

.,

~ ~ o~
VO i]
15

,
20.

11

ycp

y~E


11 .

11

ooV '

.~oE XciipOVcr!

' " vo

~OV

<

yOVE 11

OOV

.
~"

ruxo

VE,
11 oV y~o

OiOVT9Cl

. h ~.,

VQS

' , ~
25 . 6 - 12
' ycxp ~ , '
, 8: ,

400 ' , s IS
: 1;t ' ij
11 109, vid. 2. 1378 b 5

5 Hom.

5 anon : -
es

es s

: evs

forma inaudita, sed post es requireretur indicativus,


cf. 18, 188, 396, 115
7 : -
8 :
Vet
11 : om. pVet
12 post versum desiderari sententiam
~E putat Roemer, sed cf. Vahlen2 624 s.
14
: (') OVK Bekker3, sed cf. Vahlen1 311 s.
19 pVet :

- AVet : - F
20 l :
22
: : om. F
- : -
23
: -
pVet : e- , sed eras. : es
Spengel
24 : del. Wolf (fort. legit anon)

Vah1en ms. : IS nunc , ex ( ? ), IS ex c. ( ? fueritneKal an


incertum) : anon
, indux. alt. man. :
anon
, mut. :
anon : vs
cf. Proleg. 128; omnia valde incerta
25
s : om.
s - : - pVet
cf. Proleg. 127

111. 1370b 28-1371& 18

OV-' ) , ") ,
ll ." ]

oIos ijv.

55

'

vyll Vll, vy
' vv V) ,
) v. , ) 14

30 0&

)
. 15

, 0& ) v V
3S

1371"

) ) ) ()
) ) ) )
vs s. vs

&\1

S vs, ' ) , KVVyia


v

vs.

ll - 16

. C ) -trvs,
10 ll ll oOs ll.{) '
! yys : ll , V) !
, ) ll 11,

ll

) vs ll )
15 , ll, ll ) {)

ll
,

)
'

28 Hom.

)
.

()

108.

V)

)
ll

ll,

"

'

17

OC)

183

pVet
6 : om. pVet
adverbium facilius cum
iungitur (cf. 1370" 10. 1378b 5. 1380b 8. 22.27) quam cum
. sed . ' etiam 3 s. et 13870. 33. 1399b 21
29 ' anon : '
30 pVet :
33 :
1371& 1 - : - pVet
etiam
- suspecta propter exempla 2 s . cf. 7
V : pVet
7 - : -
vid. ad 1354b 23
pArec : :
Ross : Gi
9 anon :
11 v :

28

v Vet

FVet
16 ii : ii F :
: F

12 :

scs

1S

coll. eth. Nic. ! 9. 11590. 22 : om.


18 l -19 AFF : om.

111. l37l"19-l371b 6

56

20

25

' cxV
V , VO '
V ' V. 18
V () .
' V
. V 19
' . - 2
' vo
'
" v."
v , '

30

, cxc;;' . ,
v. V v 'E1ri

'

v~v

, . v v, \
() .;[t<a;
35

1371 b

21

\!
22

vo V

i.:)v

v, V. '..,
.

8!:

,
,
5

.]

v,

V- 2]

'Q

1371" 25 1370" 6
28 . . 234. cf. eth. Eud. 1. 1235" 16;
eth. Nic. 15. 1154b 28 ll yVo.
ll
1371 b 6-10 schol. marg. cod. v, lll
Tl !l ll
. ll Il lll v vll. ll i
Elc;: v ll vll. cf. Radermacher2

20 ll : ll
cf. gen. an. V 6. 785 b 30; possis et
sine articulo, coll. top. 1.109& 14 s.
22 Arnet coll. 1365"
: PArec
23 : , AVet
24
17 : '
F anon : V :
26 - - :
Il- - Ross : lemmate om. steph. vide ut fortuito
28
: pVet
30-31 v : - F :
spat. vac. om. Co
32 ll : excidit Ald.. del. multi. def.
Bywater4
33 anon : ll
34 EIS Bas. 3 : ,
cf.
Bonitz1
EV ill - 1371 b 4 (anon) : 'lIi duo loci
non optime Mc interpositi interrumpunt sequentem. qui artissime cohaeret
ei. qui hos praecedit' Spengel
1371 b 1 pVet : om.
2 anon : l vel - fort. voluit F
3 : om.
pVet
5 : TOlVa
601011 : om. pVet

l : vll Tyrwhitt. Twining 186


6-7 - 1 -c;:
-1) Vater : - - l-

57

111. 1371b 7-26


Ioo<;(
~,

11011

: ~

;j,

ll 0:11

'

, ll OVO ,
10

ll ll'

V. ' , vyy
ll ll, vyyEllfj

15

oioll

24

25

'

"

", " ll ll", < ",


" ",

OV.

vyy' :<:, -

26

' ~o VO OVO oV,


20

"

.,

OV ~ .
, ll, ololl

25

" '

. /" ~':.ll ' il'

epyoll

yiYllEal.

.aPXElll

,' 27

15-17 eth. Eud. 2. 12388 34 l , eth. Nic. ! 14.


1161 b 34 l, Diogen. V 16
eth. Eud. 1. 123587
l ( magn. mor. 11. 1208b 10 ut Plat. Lys. 214 )
l (Hom. 218, Diogen. V 16), eth. Nic. ! 2.11558
34 , ,
eth. Eud. 1. 1235" 8
VKOII
eth. Eud. 1. 1235& 8
, eth. Nic. ! 2. 11558 34 l ,
magn. mor. 11. 1208 b 9 , , I~l, Zen.
47
cf. Vahlen2 642 ss.
21-23 Plut. de adul. et am. 1. 49
{u

7 (anon) : om. pVet


7-8 - : -
8 i'i (
et ex c.) :
Vo (anon) :
{
9 pre. anon :
13 :

14 :
16 l : ! AF
:
F
AF :
: l F
17 :
!
18 : , fort. recte, cf. 13 et ad 1354b 23
u
: post vel vyy transp. Richards
19 oio AVet :
F
20 : l Spengel, sed tota sententia post 18 s.
: - otiosa nec scrupulum tollunt exempla a Vahleno 5 262 allata
22 AFr: eAr..
23 : pVet

: pVet
24 ll pVet (Ar) : om.
25 Il
(ex ll) : pVet
:
26 l - 28
: post 30 transp. Spengel
:

111. 1371b 27-12. 1372& 13

58

, ycx

'

V rn.]

) , : rn ) )
30

. . ) )
, V , )

28

" oV' ) ) s,
'

) vy ) ." ) 29

s,
35 ]

[ )

) . e )

1372&

-roisrepl s. V,

. V v ) .
:, V' - ) , 12
) -rivaS, e;cv. ov
. ) ,
~ . VS,

'

v) .,

EvLoiS- Kov;"o !
10 -.,

is.V ( V
v !, ' olov

31 Plat. Gorg. 484

vv

(fr. 183 Nauck),

, , , ' ,

, " ' , Voo VYX ,

2 fr.

10

1372&

19. 1392& 8-b 14

27 PArecVet (Ar) :
30 AVet anon
(Ar) : om. F
anon : F
30-31 ,
V, Voo : - V, Vet (anon)

ci) > l marg. F, sed ead. man.


31
> : > marg., pVet
, nondum unus Homerus
apud Aristotelem, cf. eth. Nic. 15. 1154b 29 (Eurip.), l. 13.1260& 29
(Soph.)
32 ]
TovT' : TovTo
>
scnpsl : >
33 V, pVet : > Vo,
vYXl :
-
34 pVet : , sed inductum

- 35 : secl. Spengel, cf. Vahlen 1 68


35 :
ll- pVet
1372& 2 V :
cf. 1395 b 19 et vid.
Vahlen6 102 s.
5 l PArecVet () :
6 voI)
(anon) : )
7 ' ll Spengel : , cf. Vahlen5 249
10-11 V ll
9 voI) (anon) : VoI)
(anon Ar) : ll , , V CoLaGuil : ll
ll , - FTuVet
13 - : -

... : < ... ll : ... ll Arecanon : pVet

. ,

15

59

12. 1372" 14-34

(l)crtv

) s,

, , ) OOVO

& ) ) )

KPITais

20 , x~o ) (l)crt,
~o.

' ) , )
) []

, ()

) (
25.' )

' KV ,'

V"

[],

"

oIs

Os , -

30 '. r,

. roO,:K

..

"

oIs

e . )

) . ,

33 Quintil. 6, 60 translationem hic (Hermagoras, . 13 b Matthes)


primus omnium tradidit, quamquam semina eius quaedam citra nomen ipsum apud Aristotelem reperiuntur. cf. 15.1416" 28-34

15 anon : om. versione Muretus


oVToI :
18 : F :
19 F :
(sed induct.)
- C ex anon : - :
cf. Antiph. 5, 67 ... , , ubi cod.
pr. 20 - : -
& pVet :
21 : pVet
22 pVet : -
23 :
secl. Spengel
Vahlen : : anon
cf. Proleg. 129
23-24 pVet anon : : - Areo
24 : om.
pVet
25 ' : om.
' : pVet
26
pVet :
28 - : -e : seclusi, cf. Proleg, 129
30
vvv : - F : -
32 eEp (- _) :

... ante corr. : ...
post corr" Vet anon
33 scripsi : :
anon : _ (cf. steph)
eV anon : EUopo
AF : {}
cf. 1373" 28 s. < , 31 eVoo

v : v F (anon) : {}
34 pVet anon : vv

60
35

12. 1372& 35':"'-1372b 25

~, , () '

'-

. [ ij eCf,

1372 b

V.]

10

~ . OVO
,
5

ooV '
EXOV,

' e

ovx

'

VO . ~- 11.
.
10

OVXK'

"

OOUO, ,

.
&,

11

15

, , Vo 12

, ~ & e

ooVo, ' v yov. 1!

OVO Vo
15

15

~,

&

OV .
' 11 '
,

14,

15

VX. . 15
20

' , ~,
, . OKOV 16

oov,
.

ov

OV, '

& Eov ,

ooUo oV' EOV


25

11

v -

1372b 5 29 5 Diels-ranz
Arec (anon) :
Spengel : om.
36
{JArec : - (?)
37 : - {JVet
1372b 1 - 2
v (anon) : additamentum suo loco in5ertum, cum ci)v ma5CU gene5 e55e P05sit (cf. 1374b 3 5.) nec ante 2455. oV
tractentur
C::>v (anon) : c::> {JVet
2 oe : Ee {JVet
6 ' anon : {JVet, Arec
5 AVet : F
8 - 9 AF : om.
9 - : - F
F Arec :
10 : {JVet
:
12
om.
: {JVet
14 Arec : : F :
16 : om.
F
{JAr_c : 5
17-18 ' : mira excusation5 5pes,
cf. 1369& 1 et 1375& 3; def. Cope coll. 1370& 6
23 {JVet :

,: - (l) Spengel (aggf'cdiuntuf'
in.iuriam !aCCf'B Muretus)
25 v (anon) : abesse mallet
Spengel propter 19--21
35

17

61

12. 1372b 26-1373" 15

Vl1. ' l1 I1 18
, l1 ' , I1 V
I1{.

VKO'
30

e 19

pq;OlOI1

v l1. -

VO" el1, VO'


, /. - 20
V

OV l1 l1

OVO l1 l1. ' 21


, I1 , '
35 l1 . 110 ' 22

OOV, , OV l1 -'
' . 2!
1373" V l1 V VO
ov' , .

, ".

'

yCxppq;-

24

5 , ' . .

' , /
,

{I1.

25

, I1 ;
10

VOV CX KOV.
, Kov' - 26
l1 l1,
1] e l1,

{~ .
15

' I1

27

OV oov'
, -

32Zen. V10

1373" 3 Diogen.

87

anon : , (calcedonios Gui1, calcedones Vet,


Gaisford coll.lex. Segu. quint. . 303, 27 Bk. V
SOVllal fj ' ll lll 1]Vl :
(, ) , Spengel
de Calchedoniis cogitavit etiam Dobree coll. oec. 1347b 20 ss.
29 : vv
anon
33 FAr.c anon : : : l Co
... , Bas. 3 : ... : ...
cf.
Bonitz1 88
36 'IrpoatpOVVal : de ellipsi vid. Vahlen6 158
37
ci)v AF : Mc :
1373" 2 - AVet : - F
3
l :
8 AF : , sed vid. ad 1354b 23
9
: F : OIOVOI
, : l FF
12 ' 1 pVet : '
13 : -
14 , : -
15 Tov : TovTo pVet

28

l,

l, ebaus)

112. 1373" 16-13. 1373b 4

62

. OVs XOV ) v~s 28


) VO) ) S ovs ~ rO. S

ovs ) V. oTS s

20

es,

11)

29

OV yyvs
. vs rr' vs, , s 30

ve,

rO)

ovs &KV) v 3

25

30

) l , s
. <-:vs '
vyy) . OOV .~i<: . . fJe;t ' . OV ' "'8c: tt, :
c.::), !

OIS
35

s.s ,

Ooi '&v

32
JJ

34

~s s ~6, 3
" KOV.

OV iitvs , '6 yv
vs eiS VO '- VieiS.
1

OIS

vyy.

OV

'

s EOvres ,

VS , V' .

1373b

'

Evreiieev.

- 13

) vs S ovs s.
,

19 lis ignota. aliter Plut. Dion. 54 ss.


817 F. de san. tuenda 24 . 135

26 Plut. praec. ger. reip. 24

16 ante cou. : post cou. :


21 ' (anon) :
del. Madvig
23 Gaisford : -
=
() : ante hoc verbum vel nomen i excidisse putat Casaubonus
25 AVet :vF
27vFArec:v:
CoTu : - La
: F : om.
28 l
FLa : -l ACoTu
29 : pVet
34 -
: -
35 EvTovs FLa, ex VTovs TuCo : VTovs

vIeis : vEis F
36 :
1373b 1 cap. 13
et 14 ab Aristotele, cum de lege scripta et de aequitate sententiam
aliquatenus mutasset. postea adiecta esse censet Hirzel
' pArecVet :
om.
: F
3 anon : secl. Spengel

13. 1373b 5-27

63

5 , oVo :

,
,

.
,

-iJ

, v

,
10

v 'AyV

VIl

v,

v,

v-

, '
~ij oVo, OTOV V.

15

oVo ' ,

X0II"

' \

' v yfjS.
:

MEd

';

; []
20

TCf .

')

:& .

;,

-Ernv

, . ')
.' 1
, .

25

')

1J,

K~

v,

. Eo-r -

1373b 9 456 s., vid. ad 15. 1375& 34


14 31 135 Diels-ranz
18
Alcidamantis verba ab Aristotele omissa (cf. 12.1389& 16, 23. 1398" 4)
suppl. anon eueVS vs s oio ,vIs xe,
fr. 1 . 154 Sauppe

5 vvs : VovS
6 (anon Ar) : del.
7 1 : tuetur Vahlen1 316 s.
8 pVet :

Amet

- - , sed utrumque eras.


10 ] - : -
anon
12 :
xxeeS : xxeeS : S Arec

: : Nec
13 ll : *
17 s AF : ves
: s Arec
: - FVet
18 - l
anon : -
s reCVet anon : s AF
19 : secl. Spengel (qui sequentibus s
.)
: s
pNecVet anon :
( ?) : del. Vahlen6 100 s.
22 :
25 5
PArecVet :
26 AFCoLa : TuVet (anon)
'adve,sus alium, aut etiam plu,es, sed non omnes; neque , l (lagitatu,'
Spengel
27 : - PVet, ut 1355b 24 s.;
absolute ]. 13. 1260b 22
:

64

113. 1373b 28-1374& 15

llT

. '
30

'

, . ' llT -

, 3S llT, llT , OV
.

, llT

'm-.

(::: '

13743

'

llT

'

' , vyy '

; ' ov (
' ,
' , V
' , , , , ,

5 ),

< V
, ~
10

TiJ

oV

, '
, , ' ,
IS

fj.

29 10. 1368b 6
32 c. 6
33 10. 1368b 10
36 c. 2
38
c. 10 (1368b 28 55.). 11. 12
1374& 2-3 Quintil. 6, 49 Aristoteles
in rhetoricis ( 16. 1416b 20 s.) an sit, quale, quantum quam mu1tum sit,
quaerendum putat. quodm tmen 10co finitionis quoque vim intellegit, quo
dicit quedam sic de/endi: sustu1i, sed non furtum feci; percussi, sed non
iniuriam feci
4 cf. Cic. de inv. 11, 55, Quintil. 6, 41, V 10,
39, Hermog. stat. 2 . 37, 8; 4 . 62, 3 Rabe

28

EKVO

Richards

: - Vet
29 rec :
30 vs :
32 : (Ar)
cf. Vahlen6 152
/ anon : : Vet
35
34 : F anon
- nc.: - anon
1374& 4 : om.
5 :
ante c. : post c., Vet
(sed eras.) anon :
- Vet
6 ooi :
7 :
11 - : del. Richards
: -
Vet
cf. 1355b 18

10

113. 1374a 16--1374b 2


,

'

VO. ,

20

'l)

65

[]

'

),

Tjv

11

, '

a>v

V '

'

' / 12

,
uo
25

OV,

, " - 13
.

<

,
30

iJ

'l),
;

'

'

iJ

' .

~o ' , ~ K~
o~.T1 .

35

iJ

st1J

14

/, ,

. 1J,

1374b

&, .
, 15

18 cf. 1373b 2-6


32-35 pap. Hal. 1, 186 (saec. IIIm a. Chr.)
Sext. Emp. adv. math. 37 Ko~ ll ll

ll , ll,
... Ko~ll ll

16 () : in nocumentum eius quo accepit Guil (cf.


22
Schneider 160) : - om. versione Muretus, del. Dobree
- : - pVet
23 : ( ) - Cima cf.
24 pVet : om.
26 - anon : - F :
Vahlen1 125
-
27 : om.
28 - ... - : - ... -
31
' AVet anon : F
32 () : - F : Offi.
Vet
33 :
ov AF : - : om. r
34
: - , N"C , anon
F : 11 , indux. Nec :

36 : pVet
1374b 1 pNec :

anon :
2 Spengel : ()
cf. 1354b 16 et var. lect.
1369b 35
pArecVet : - , def. Spengel coll. 1383b 17
, sed cf. 1394b 7
- : -

113. 1374b 3-14. 1374b 30

66

, '

'

10

yccp

vyy

'

V, 16

vyyy

VO

V'

.
.

17

.,.

,'

18

15 , d , '

',

MyC{)

-.'

,;

..

20 :
,

y~; '

19

\~~
. U;),

e, ixV'i;}.
,,? oUo.

25

'

~o,

ocrC{)

~oo

eoyo

- 14

' KOVV .

30

V Tij '
.
~o, ' . 00

1374b 26 fr. 3

218 Sanppe

OVK 4 (Ar) : om.


oV rn
: om. versione Muretns : (rnEe ) rn-
Victorius, 'sed dubitare licet de integro hOG commte' Spengel
6

: pVet
' 'rvX pVet : om.

: Arec
10 AVet () : '
v & . F
12 : pVet : om. Ant

:
15 : om. Vet
18 : (&) Dresd. (punctis
not.), Ross, sed vid. ad 1364b 38
22 e1i :
24 ~o (steph) : e~o anon
25
AVet : F
8] (sed eras.) F : om.
28 vv
: \ PrecVet steph (anon)
28-29 - l :
- : l om. , deI. Arnet

14. 1374b 31-1375& 17

, .
.

00

67

00

s s.

3S

vo

ls s

~o

eys

SiKalOS

s vyo, l -

vo s,

s
u . s s '

13753

' ~ij
S

evpeeij

VO

~o,

' Vt ' s Teeij :' OVS


. ebi'1'
~o.

[].

vs

. fi
oV, v1j E~,
10 OpKOUS s s s
.

00

Ko~ol vs,

0 us 'a;,

lKc; ' oTs ~/o.


oVo ' 00 eO VO ;
1S s

/ s '

(;

36

31 -

s,

'

165 Sauppe

pArecVet (anon Ar) : om.


cf. Proleg. 110 s.
32
Portus : e Mureti versione Vahlen1 9
34
33 - : - Vet : delenda esse susp. Spengel
- : ! - : om. anon
35 e~o : , sed
eras. :
1375& 1 : 05 steph
vid. ad 1364b 38
2
v - : - Vl, Vet steph : vo - Arec
,
anon : - , sed eras.
3 : secl. Spengel
4 anon :

- ! - : -e ! -
5 oi : - pVet
7
:
8-9 () TOIcxVTa (anon) :
/:)
deI. Kayser1 (qui pergit " .) : "
- ~ - e. g. Spengel
9 pVet : e"
pVet:
om.
10 , PArec anon : -,
" anon : fort.
, cf. 1365& 17 s.
11 PArecVet :

ACoLa : , : F
12 -VOlIT, : -VE>
&KeE : -" F
13 : supra . F : om.
14 '
anon : '
15 : pVet
La : A,FCoTu
anon
D : e! anon steph
:
, anon steph : , F

<...

5*

68

14. 1375" 18-15. 1375b 4

, '


~

20


~
-

~oo

15

'

. ,
25

30

v VfjK


. , -

'5 TCj) ", TCj) KOllICj)


. ,1J

Ti;j 1J'V' , .e
.

. -

, ' (

35

1375b

cpvtrlll

) , ~

:' i!X' Tij v


'1J' 1fapCx , ' YCO"
, .;: .
V' eO"O .
VO, '

OKO~ ' '

1375" 24-25 tract.

Cois

de com. 7

52 Kaibel

. () ' VfjK V
34
456 vVv , ' e / ~ij V,
OTOV '. / eo, / ',

ci. 13. 1373 b 12 S.

19 rl~l ; : ~ AF
~l : l~l : ~ F
24 Vet : om. F
25 : AFF
l - :
- pVet
26 ! rOo : secl.
genus deliberativum
Spengel propter 23 l ... ll
exponendis probationibus inartificialibus 1376"1 et 15 respicit philosophus
29 ll pVet anon : -
28 l : pVet

:
30 : - et
'1' : F anon : Co
31 , post cou. :
ante cou.
33 : om.
34 / : -l

(Ar) : : utraque lectione utitur anon

pVet (anon Ar) : om.


1375b 1 - 2 : de
Sauppe1
cf. Vahlen3 630 ss.
: : _
2
: -
3 FF :
cf. eth. Nic. V 6. 1131" 29
, anim. 10. 422" 8 v r
'1', poet. 25. 1461a 20

15. 1375b 5-31

69

5 .


10

C;:

' ' ,

'

. ,

15

10

'
, . 11
' , ,
oVo .

. . ,

12

)
, ' , , i).
, JC;:.
20

11

11


ooVo r'.:l ogo
C;:. &:. .
, 25

l , ,

' .

30

&: l ,

1375b 30

557 Aias

AF : om.

548)

anon

vfjas, / '
cf. Quintil. V 11, 40, Erbse ad schol.
31 Hdt. V 95,2

pArecVet :
: om. pVet
12 ' : -
15 : V
17 : pVet
18
Vet (anon) : om.
AVet:
() : -
FVet
22 l : Fr : :
ya (cf. anon . 80, 34) : om. versione Muretus, de Kayser2 ,
def. Vahlen1 22
23 PAr"c :
26 :

28 : m.
vid. ad 1370& 19
31 anon :
-
s IyeteiS C ex anon (. 81, 12 ) : s s :
S F : es La : s tum spat. vac. TuCo
5

' s 'iy V

' ' vo s,

558 (cum corr.

C;:

1]

115. 1375b 32-1376" 16

70

TOiS s s
, es
''
K~ VX s
35 ." vs,
, - 14
s, TEiXOS.
, , TtS

1376"

VOO , TOUT't>
, "' ." TOVS ViOVS
& TOVS s, "s 8s KTEivaS

',.:, vs ."

' " KpicrerS TOiS

,10

IS

V vvs TOiS :s
s s '!,
EVTij vs .
' { , . 16
ooUoo vs ,

:'./f , T:~ , ves,


'15' 'd:StKOV, vo '
" [

J.

' -

. 1 . 154 Sauppe
34 fr. 22 a West
1376& 1 Hdt.
143, 2
5 Diogen. VI 61
6 cf. 21. 1395" 16. Polyb. 10,
10 (IIXS, v!ovs), Clem. Alex. strom. 2, 19, 1 (eII, s);
Cypr. . 23 Bethe
9 . 1 . 308 Sauppe

32

anon : : ArecF :
34
: l D n marg.
cf. Proleg. 35
- : v-
anon
1376" 2 v Teixos scripsi (dicere murum Vet) : TEixOS
: TeixoS anon : Teixos
cf. Proleg. 130
3 / :
sec Spengel
: Victorius
4 vveVI
F : -
cf. 1395" 1, 1395 b 7 S., 1401& 16
5 ePSElV AF : ePSElV Co
anon
6 Vet : -s
7 vIovS : XS pVet
: -
e- : Ke-
8 ! pVet : !
AGuil
8-9 VII pVet : oVII (ex ovII) :
Spengel
10 s FArec (anon) : s
ante corr.,
: post corr.
v : - FArec : -
13
: vv anon
: anon : om.

: om. Vet
13-14 FF : l
: ( etiam Ar)
vid. ad 1392b 14
14 : om.
15 PArec :
- AVet : - F
16 e : pArec
vv (l supra lin. man. pr.) : oV pVet
anon
l l : &v. - , ex corr. : seclusi, cf. Proleg.
130
l 2 : , supra . Arec
' :
32

17


'

vs

XOVI,

' ]
20 l

71

15. 1376& 17-1376b 9

'

yC,

Tfj

vv'

OVK

oV l

. vl 18
VO e vs,
2S

e s e TeOVS,
' l s s'

s 4' vs 11 4' l
s, ' TeOVS 11 eis
11 ~s eiS v. ' 19
-30

s , v

11

s'

11

EV, vs

, cxV . v .
,:<

1376e~

VK OV

V sl

11

20

vs, V4' l, s VplaS,


vs . s s 21

vs v~ TfjS TOVS
S s' TIves 5 vs, TOVTOIS VfjK .
vs ' TfjS vs, OIKeIas us
' vK s s
pOS, VK V ,

vs,

aVTOS

17-23 Art. scr. C 35 Rad.


cf. Anon. Segu. 189. Auct. ad Her.
Hermog. stat. 3 . 46. 3-7 Rabe

17

Vet

19

Tl AVet

: om. F

20

11.

pVet :

. sed induct.
20-21 - - : -
22 : - pVet
25 - . Meoyp. Vet :

27 Vet anon : - F
28 : om.

33 : om.
33-34 pVet :
cf. 1356& 1 et 9
34 \e anon : () \ Spengel. 'quamvis \ facile abesse PQssint'
PAreoVet anon :

1376b 1 : anon
pVet anon : -

5 ... : ... Kayser1 : oV


... [moai] Spengel
6 AVet (anon) : - F
9 pVet :

pVet

72
10

15. 1376b 10-32

!; vK !) , !;

, !; !) . ' 22
V crvVKaS,

!) !;
. :, !) .
15

'

:'

!)

!)

&

'

Ee,
20

15

!)

s,

VK .

2]

'

!;

oV
'

24

' oUo , ~?<,


, . oV q:,

'' 1J ' 1J (EV ) , VfiK~ ,

25

. ,
':t c.>
25

!;

!)

s'

s,

'

V<c;:

, !

sg:v:

15 . vo 5:, O~,'
30

KPITaiS, ' U
s.
,
, !) . oUo

1376b 20 Philo de spec. leg. 64 (V . 223, 17 Cohn)


de iudice, cf. 66 (. 224, 2), 139 (. 118, 23)

KaiOV

10;; : pVet
12 : om. versione Muretus,
:
glossema esse susp. Trendelenburg (cf. Proleg. 1209)

13 :
14
anon : F : om. Vet
li : anon, ut
1390b 32, cael. 1. 299& 4
16 : -
18
: : pVet
20 - : -
pVet
(v post corr., F 'Vet anon steph : oVo ante corr., Co
24 AF : , 2 : om. (anon)
! : !
: om.
;; pVet : om.
25 - 26 cXoo
(Ar) : ;; : ;; ! - cXoo
Immsch
26 : F : eVet
post c.,
pVet anon : ;; ante c.
27 l : ;; pVet

anon : - F
V () : V, Vo '
pVet
29 anon : - F
v : : om. Vet
(anon)
oV Vet anon : - F
32
anon : pVet
post corr., anon : ante
c.
post corr., F anon : oVovv ante corr., Co

26

' 15. 1376b 33-1377& 18

73

1377&

'

cr,v

cr,

OVO, : [fj] '


' yK~o

[. fj], pOv

s fj, :
.

'

OV

' - 27

' , ,

10

'

tt:

, ' . V,
[oi5o] V' ' . 28

, : ,
, .
'
15. ' . ', - 29

VO, :-

'

.. i,

' . ' pe , ' '

iSeill - scs ex : ll
et omlsso cf. Proleg. 131
1377&
1
2 fj anon : om. verslone Muretus.
prob. Dobree. ex 4 huc translatum putat Madvig
4 : seclusl
nihil proficitur torquendo. quod eculeo nihilo minus mendacla
dicunt
7 (anon) : fort. . cf. 1394& 3
. " l et Spengeli emend. 1393& 31; qua.mquam
ll est Anaxim. 36. 33
ll :
oV I l ' ( ex
C ex EIIl ras. Arec) v llT
ev ( ex ) l.
TOV :l iSeill ll (V-) KTEpOVlll ( vll
scs ex Ar. cf. Margoliouth 384 et anon . 84. 23. ubi leg. vll
vll). I ll Ell add. . vertit
(praeter - ). expl. anon
10 ll :
' F : Vet
11 oVo : Ki oVo pVet :
secl. Buhle (om. lemm. nec respicit expl. steph)
' VTov
: ' Mov
() AVet anon steph :
F
12 ;
13 ; Bas. 3
llT
Victorlus ( anon) : -
13-14 oVo ;
Vahlen ; oVo Ross
15 ll (sed 11 eras.) anon : -
pVet
16 pVet ;
17 OQIl ;
180
; oV ' . sed ' eras. : F : anon :
(steph) : oV Thurot
33

: ovSell PArec
Ki - eiEill
: om. pVet

: iSeill

74

15. 1377& 19-1377b 9

. !; ,
!> V !; , '

20

1 !; vfj . 1 JO
, I , E~ ' oV. 2
!; !;
25

!; ,

' !; 'J'

V,

!;

!;

!;
!;

!;

IK~El.

JI

'

&'.

!; ;;, '. h<aTov !;

'!;

. . .
1377 b

'.

J2

, V~'~ !; <' 1

30

.,

;'"

l
-

.-
uy, ' !; !> vyi(Tl
1. 1; !; ' VOQ'" s,

' . ;"'
, Cf i<d:~, \1 \J.
VO ,

TiJ

Cf '

. K~ 1; !; s,
!; oe'

!; !)

1377& 19.22 21

19

rl

14

S.

Diels-ranz,

: - pVet

"!)

.169

(anon) :

steph :
steph (anon) :
-
23 ~ : .
24 ' - : - '
: -
26 1I1 AFF : 1I1
27 ll
anon (Ar, qui rll reddit) : lll
V FF (v
anon) : Vo (Guil) V , utramque lect. agnoscit steph : .
28 lll (anon) : Kpivelll
29 : (dignos
Vet)
: (anon)
30 v~o Bonitz1 :
-
1377b 1 : -
2 :
3 eexll
lv steph : ~ i'i F : ,
cet. om. spat. vac.,
' Vo : ' Vo
AVet
anon : F
4 pArecVet anon : -l
l :
- pVet
7 ve - ( reddit et Ar,
anon . 86,5) : - pVet : - [ -] vel - V- Spengel
9 : - Vet steph
8 : om.
-

'1

20

cf. West

: *

21

JJ

10

01s

15. 1377b 1G-II 1. 1377b 25

75

s K~, Vo! '

V;"

TlS

15

,
/ es s TCxS
es, V' :::r 20

, s ~(X-ro iBi<;c .,:: s .


' s o~. ( TCxS V-

v:s ~l. KpicrtS );


s , s ~?S~OL ,
V 9. Kp-j} KKE~E
25 oV

.. ,

ex V-

_,-'

'

1377b 15 QuintiI. 10, 17.Aristoteles in secundo' de arte rketorica libro diligentissime est exsecutus ,."ijuid cuique quid cuique homini soleret accidere, et quas res quosquehomines quibus rebus aut kominibus conciliasset
alienasset ipsa natura, ut divitias quid sequatur aut ambitum aut superstitionem, quid boni probent, quid mali petant, quid milites, quid rustici,
quo quaeque modo res vitari appeti soleat, ex quibus nisi divitias
quid sequatur expositum invenimus (c.16)
c.1-11 Cic. de or.
53 quis enim nescit maximam vim exsistere oratoris in kominum mentibus
ad iram aut ad odium aut dolorem incitandis ab hisce isdem permotionibus ad lenitatem misericordiamque revocandisJ ... (55) quibus de rebus
Aristotelem Tkeopkrastum scripsisse ! . quae de kis rebus disputant oratorum esse concedunt, itaque ceteros libros artis suae nomine. hos rhetoricos inscribunt appellant. cf. 87. Philod. rhet. . 370 (LXXXVIII 7)
oVo (sc.
) ~VO ;;
, v ,
1 ... K~ : 01 ... K~
, 1 StKa~1J. leg. 784

cf. Plat. Crit. 50 C


C. And. 3. 34. [Dem.] 26. 8.
Dittenb. SylI. 3 91412 (Aexonensium decr. ante a. 326)

scripsi (signum nteg. posuerat Schiitz) : - :


anon steph
11 l!X ... : ... FT : ...

: . o(iv ~ oV (V ) PVet ()
v

15 cli : v
;; : v F.
marg. al. man. (cf. Proleg. 50) : eo anon :
Sevipov v steph
17 - - : -
pVet
19 v : -et
20 : Spengel : Richards
22 vl() pArec :
10

76

1. 1377b 16-1378& 22

, ,

V, Vo vy

30

VO

]
, ' y~oo ,

' ~
ov, ,

1378 a

, ~ ov OVO ~
i:o1i ov, 15 ,
5

ECx , ~ ' ,

ov OVO. . Vo

,;

E'yov , '

10

.
irK ' ov
VOO ' , '
{ o~o, O~OV
--' -OKOV ,
Es ' ,

VOe yyOV.
15 . v OKOV '
.
,

1J

' VO

20

OV

eo.

'

'

, ,

1378& 17

c. 9

26 ACo anon : F
27 - 29 AF : om. TuCo,
suppl. Tu 2 La Guil, cf. Proleg. 68 s.
: eE
FFTu 2 et omisso in spat. vac. La (eE legit anon)
28
] ras.
29 - 31 : in parenthesi Thurot, del. Graux
cf. Proleg. 131
30 ( ras.
Tu) Frec anon : - F
1378" 1 anon : (3
3
(3 ( anon) :
4 : om. FVet : {}
5
AGuil : FVet anon : {}
\3 : vel Richards, sed vid.
ad 1354b 23
7 : l (3
10 ' : -
11 v : oVo - (3Vet
16 oi: : Toivvv (3
18
(3Vet :
cf. 6. 1320b 19

20 eo : -

77

1. 1378& 23-2. 1378b 12

.
25

' ' ,
, y~, '
Vo , ,
'
.
, -

30

'

Yl~l1l0 y~ '
35 ,

oV ~, \

\ , 1J iJ

1378b

oV . '

,
\ [ ' y~o
5 \]. VO oV

KeOOO

~"

oV oVo

/ StaVOfCiX'
, V.
10

'
( Oe
, VO ' -

1378 b 5 Hom.

109 s., cf.

11. 1370b 11

24 AVet : - F
29
23 pVet :
: e pVet anon
31 anon : '
anon :
secl. Spengel
32 Vo pVet : Vo ro , sed Vo duct.
Vo : ro pVet
opus praepositione
iterata (cf. 1417& 4, var. Iect. 1373& 35, Bonitz Ind. 630& 55) nec addito
pronomine indefinito, cf. 1378b 1, 1386& 2 S., 1416& 21
33
scripsi : :
pVet (cf. anon . 89. 10 s.) : Bas. 3
intellege
VO () VO (). cf. 1379b 11
(sc.
); ut 1379 b 28 s.
: e pVet
ACoLa :
1378b 1 : C (cf. anon . 89. 16). sed vid. ad 1378&
om. FTu
32
(anon) : -
2 :
ad ...
cf. Vahlen4 12
4 V AGuil : om.
5 V() :
secl. Spengel
5 - V : V - : om. versione Muretus : - om. r
6 La : AFCoTu
8 : -
9 :
pArec :
12
V : V pVet

78

2. 1378b 13-34

, 'rOO), '
,
15 ' yccp ( OOV
, ,

) E~ [ ]'

~ ' ' e ~ , 20

' ,
oV , ' . 11.; .
, eIvat~~ 5
~ ' 'tu-,:c

' ~ OV, ':i:r,V


25

~ ,' ;J ' : V
oove ~o' Cf OV. '
~o,

'rpXE

30

OOV

v:

. oo~ "'
oov p~o. .:,

~ ' /:
, ' yaeov . 16
/
"'

" '''''
" ' ,"
V
y~o.

'

oov

{}

13-17 schol. f (fort. Max. Plan. cf. Kugeas . Zeitschr. 16. 1907. 588
5S.) Thuc. 26. 3 . 29. 17 Hude . .
. . a () .
~ . '
* ('multa vald8 inC81'ta' Hude)
32
Hom. 356. 507. 240 ( )
33 648, 59. cf.

5. 1278& 37

13 : om.
B[lass ?]

( )

: anon : vv
: om. : Eucken 31 (qui 11 - 13 Vo
parenthesi)
hic apodosin incipere 5ed. sensum si
spectes. 1379& 9 a ovv monuit Thurot et coll. 12 init. !
... 13 init. Toivvv confirmavit Spengel
15 : aPVet
16 : pVet
17 : del. Vah1en1
6
18 : oV cf. 1387 b 23 et 1368b 33 ...
34
19 V()l AVet anon : F
] ras.
21 * : pVet
oV : del. Hayduck
23
: ! pVet
24 :
-
25 f l AFranon : om.
27 Richards (ipsi
Guil) : Tovs
31 yaeov ... v AsVet : v ... yaeov
FGuil
32 ll AVet anon : -ll F
V (anon) :

cf. Vah1en 2 625
34 ~ann : -~

anon

'

35

79

vs, , ' , s

c>

1379&

2. 1378b 35-1379& 23

WTos

rr ,

vs {) s vvv
vv s vos
v. 10 vs s
5 "

<

T'llV

"

rrOX. '

' e ,
TOS ' , v.
s ' EoV y~ov
10

V:.C'vv

vvs' oo~ri' vv
<> VKO , {) V ,

[ ],, V


15

xov,.

V
y~

&/

K\lbV, ,

10

, vs, rnvvvs ' 1<OOV

20

TOIiS

vs yos], Toi9".:oTpos /
, ToiS s ,
, Tois s , "s

v rrvs vs. ' - 11


V

1379& 4 Hom.

'

196

82

1379& 1 C : : V
F : - : -vl Guil :
Co
2 Vet : - F
3 1l0 anon : secl. Ross
5 AFCo : anon
6 ' anon : '
7 :
F
2 pVet : om.
8 ' ll ll Vo : ll
Vo ' Vo pVet
11 ll : om. pVet
12 scsi : om.
cf. Proleg. 132
ll : 0011 pVet
llTll
: - (anon)
meill (anon) : F
13 { - ll
: seclusi
ll : F
14 ll! : ll
15 ll :
ll pArec (anon)
: ll
- 18 : seclusi
16 : pVet
17 : - l
17-18 ll FF anon : pv ( ras.)
18
pov pVet anon : - ( - mut.)
21 : alii; si
v nun. et quoniam utique aliud parvipendit aliquid Vet. alii; si autem
non et quodcumque aliud parvipeIxdat quis Guil. similia Ar. cf. Margoliouth
380 et Schneider 56
:
eadem
var. lect. part. an. 4. 650 b 28. 5. 651 b 10. gen. an. 4. 770 b 3

2. 1379a 24-1379b 17

80

25

, oV , 8 .
,
, ,

30

. ovv EOV ,
y~ov v~v v' ~v . OV v
S . OV : v
' ' ' .

12

1!

v vql VO
35

v~v, !.
, ' Tfj, <;XE~ u,
. V;eCj) :, EC;XV

1379 b

VO,

...

,,

'

'

1/ .

14

<.
ov, .().v~v. .,.

15

... ,<. ,:

16

OV~l, OV~~:;' .
OOV ' : .
Vo.O , VOO. 17
,

'IiTTOVS

OOVO ov,
10

' . , 18

, :' /
TOVS ., .
. ,

1S

, 19

V,

, 'Avvo .

TCj)

'

.
~o,

VX 20

1379 b 15 55 F 1 b Snell

anon : ol. F
AVet : F
26-27
: . eodem ordine quo 1385b 6, sed saepius
praecedit , cf. Bonitz, Ind. s. . , 378 b 28
27
pVet : AAnt
33 ~ : (anon)
1379b 1 :
pVet
l F : l ALa : l CoTu
VEXEI Roemer :
ev
4 n/ e ' : ' V e -

: del. Graux
6 V AreCVet : V : F (anon)
7 - : -
12 1 : om. FCo anon
17
VlC; : del. Graux

24

ol. AVet

Ki

vvv

81
vl'

yccp

.. ~v

20 VII'

2. 1379b 18-3. 13800 9

vlv ~O.

21

' '

VIIO,

. , l- 22
25

, [] v~vv, ' V~
,

oV
,
30

ij,

vvv '
~O

OII."~fr

;::,

~OII.

23

. .
IIVOO ' v~v' 24
. . " eVs;
<;l oo~.KOIIKII,

25

. ' , 26
35

, '

'

'

IIe, ' .

~Ol

1380

27

'

' ' ! v~v TC;> c:> TOlOVTOVS


vv,

EVaVTiOVS

vv

' ~O, TOloTovs ~OIIl.

TC;>

~l

, l

. ~O

, ,

18

ev- F Mec : ev-


V : v F
25 ,
: secl. Spengel
26 00, : pVet
27 \!, : oVo , pVet
28 : om.
29
anon : - pVet
30 (anon): Roemer ut a 7 differat, coll. Xen. mem. 13, 1
31 - anon : - : Arec
:
cf. 1380 26
35 anon : om.

anon : om. pVet


AFT : rec (anon)
36
' - : -
37 : om.
1380- 1
: Lipourlis : om. pVet
cf. 1388" 5, et vid. Spengel ad 1379 b
34
2 : : : Vo pVet anon : : , steph
3 pVet (anon) : (Ar)
5 ... : ...

cf. 1386b 9-12
6 C : - :
yij Spengel
cf. 1388b 23 et 1414b 21 s.
: om.
cf.
1378" 24, 1379" 9, var. lect. 1387- 6
7 anon : '
9
' pVet :

82

3. 1380" 10--1380b 7

10

. V & . ooVO'
Vo . ' XOV V
15

20

'

vyov

Ko~o,

Ko~

.-: . v

'

'

l. . . & ,

vv~~g... ' s:" ~o


vyo~o ov ,

._-

ov / .

.
,,,_: ~..

OVK

' gi!V, .

. Os V , ; 25 Vvt~s K~OV. . o~o

[] CJ~tvs' . . o~ '
':

30

'

'

' [ 10
'

EV

.]

oov ov' , oV
y~ov . . y~.
. ' y~ov 35 y~ovo

1380 b

'

ov

ff

y~o VO,
' . . 12
EOV EV C
, i, , /, vGt,
, , vGt vij
5 K'j

/ y'j ' . IJ
~ '

(anon) : om. pVet


16-17 - - : -
26 TOVS anon: deI. Bonitz1 coll. 1379 b 31
29 eiS
: eiS
30 eiS : eiS anon
' eiS :
pVet
s - 31 v- () : secI. Buhle, post 8 6pyfjs transp.
Schiitz
31 VTlK :
cf. 1384& 9
32 :
Ki ovs pVet
pVet anon : om.
36 &vo Vet anon :
-os
1380b 5 : pVet
vs anon :
- F
7 ~ Madvig (i"a maio" VetAnt) :
12

Vol

pVet

3. 1380b 8-28

83

[ , TlIIOs y~oo
" ;" ' " . " ;"
10

" "]'

'

5:

.
15

es

T1J

<

~o

/
,

y~o "

OiOIlTaI

- 14

l c

. 15

[011 ]' 011


o~o , ' ovo .

0 ~y OKo~' . eexll 16

20 ~o

' ' [ '

e ivJ' ' .
" ," 011 ,
1".,'

' ' ' .


25

y~o, ,
ol< '
, ov y~o . '

'

1380b 8 L . 310 Sauppe


12 Dem. 19, 180. Aeschin. 2. 30 (a. 362)
18 2. 1378a 33. cf. 1378b 34. 1379b 3. 12. 30
23 Hom. 504. sequitur

28 54

8 - 10 6 () : exempl0 quo verba v philosophus postea illustravit separantur arte cohaerentia ' v et .
9 : - PArec
: reddit Gui1 ( Vet). sed cf. Denniston Gr. Part. 9
10 6
: Vet
11 : pVet
13 :
F : Arec (anon) :
14 pArecVet anon:
: quasi ex Bekker. quo recepto sequentia ita adnectenda esse ut aut aut deleatur censet Spenge1; prob.
Roemer (qui fa1so putavit Sic primitus scriptum fuisse ) coll. Plat.
rep. VI!! 558 . loco dubiae interpretationis. cf. Adam!! . 313
~o
pAecVet : ~
15 F : : Ross. sed vid. ad 1364b
.38
- : -
15-16 - - :
- - pVet
17 - () : del. Vah1en1 68

: pVet
18 v~v :
oVo pArecVet
anon :
19 :
21 - 22
(anon) : seclusi; ' ad 1378a 31
spectat
: pVet
23 : ()
24 ' V : ' 00 anon
6*

84
s,
30

"

"rOiS

3. 1380b 29-4. 1381a 22

yctp

."

- 17

vs

, aUovs

"rOlOVTOVS, OIS

'

, vs is vs evs
s uvs "rOiS s.
s , ,
35 e . e

4
2

: , ,

1381 a

s.]

[s

'

vs s vs. -]
5

-rois
vyo "rOiS vs ,'

'. vs,
' ,

10

TfiS

vs '

. OTS ;
[ TOiS aVTOiS , "rOiS vs ] .
TOVTOlS ,
vs s . TOVS -

TaS

aVTOVS

;'

s, s KaPOiS,

vs vs OUS . Tovs vvs


s. Tovs Tois aVTois xepOVS
vs OUS , TOVS vvs

ous
IS

TOVS

20

aVTOiS s
aVTOiS, s ,
. TOVS vvs eiS elS
TOVS vvs vs .
TOVS vs TOlOVTOVS ' "rOVS '
: - (ex ?) F: K~ (~ec.rec)
30 (anon) : - F
35 : AVet
36 AreCVet
anon : om.
1381& 1 - 2 : segregato
additamento sequentia apte referuntur ad 1380 b 35 ss. et ,suspicione
caret (2), quod mutare voluit Spengel
8 : Vet
9 - (anon) : secrevi additamentum inter cohaerentia interpositum
... : ... Spengel
V anon :
cxV
10 l AF : vv Vet (cf. anon . 96, 2)

scnpSl

ut eth. Nic. ! 1. 1155& 30
13 2 :
e Mureti versione Wolf (et Guil, cf. anon)
15 :
-
16 VOl Susemihl' : vo
18 Vo : v
vvv : -,
19 Vo Susemih12 : vo
(anon)
20 : anon
21 - : -
29

EIK~

4. 1381& 23-1381b 14

85

~s' oovo ' Ey~,


25

30

" ' . 10
) s, . ) )
. oIs , - 11
' oovo ' '
11 11
~oo) ' 11
) ) uyy
V<oo

35

SucrEpISES'

" ) 11 ) u
) u~o vs. 12
u' '

'

o~.1<

V:.

) ,

>

s.

OV)

. - 14

, : OOV . V-

1381 b

s. ) ) , s,

15

. ) ) cz)v,-

16

ye

. ) J<vvs, s- . 17
5

, ' evs' )
) ) s, ) ) OOV.
) KJ<oyo) )

18

KJ< , ' > V


. ) ) " y~oo> 11 - 19
10 ~o' . ) > "
) ) s, U~O) )
) VOOV) ) s, V 20

U~

V ,

: om.
unde possis

es.

" 21

versione Muretus
26 pVet anon :
(cf. 1379b 6), sed praestat numerus singuas
F : - :
28 :
29 ' V : ' anon

AVet : om. F
Vctus : 01
pVet :
30 vyy : vy
33 AVet anon : v
ru F
34 C Q : - F :
V- ( etiam anon) : ( CO)
( CO)
cf. Proleg. 133
: V F
Guil (hec Vet) anon : {}
35 Roemer : anon
37 : pVet : : :-
1381 b 1 Kaeape{ovs F : -v anon
4 : -KC:ovs pVet
5 Vo :
ann
8VA (anon) :ToiiToPVet
9 :
10. 11 pArec anon : vo
11 v{ : V
pVetanon
24

86

4. 1381b 15-1382& 5

15 v v s, '

s rus

15
)

.
20

EVO,

exovcrtv

) , Vs. )

22

v
23

oOs

. ) oOs , ' 24
~o , TOITOVS

25

1J

V, 25

) 26

) ) ') ) )

) s~;rbv S~'V. ) )
-, yt<rs

~lO \J ) 30

qvvs

vs',v . ~l' ) s,
oOS vii:;': ~ .

)
35

27

vs ) ' ooVo '!<: i EaV s. ' <vs ,vs )

o<:~I'

.,

vyy

28

OV.
, 29

' ) -

30

. '

1382 a

, s, . t< 31
) v, EV ) v
, .
5

'

1381 b 16 Hes. . 25 , cf. 10. 1388" 16, eth.


Eud. 1. 1235& 18; V 10. 1312 b 4 (' )
:
16 (anon) :
20 :
23 v pAr_. : -
24 Bas. 3 :

cf. Bonitz1 88 s.
25 Guil : om. pVet
27 -
anon : -
: AVet
28 l
pVet (anon) :
29 Vo Bonitz1 (anon) : vo

Bonitz1 et sic vertit Muretus :


v
: V
33 : pVet
34 :
anon
OiK- : OiK- FF
vy- : vyy- pVet
37 (anon) : om. pVet
1382& : pVet anon
3 v6 ... v6 : .. , V
: pVet anon

:
4 :
:
***
5 : / F : l :

D : - (accus. etiam 1) : - : F incert.


asynd, ut
part. an. 4. 644& 25 . de forma accus, cf. 1398b 31
15

4. 1382&

~5.

1382& 34

87

'
VKO

XPOV'f),

'

. , '
,
10

' .

Tc{)

, "

'

'

, ' '
15

J2

, '
'
20

c'hs'

OV

' '
.';

, 5
, '-
j-, l1
25

y<,:~

1J

'

'
, ' , . '

ov'

30

'

VVO.

" , .

'

7 : eo pVet
F anon :

anon :

Vr , :
ij . 1io , Vet (sed aut quidem
, .. aut), anon (sed om. )
anon : -
14 anon : OV vel Spengel
16 v :
respicit anon expl.
17 ov : v Richards
:
AVet : Tlvcx F
: -

18

pVet

ov : -<

-
20
AVet : l
21
Bas. 3 :
cf. 1386b

pVet :

cf. Spengel ad 1355b 26


18, 23 s., var. lect. 1383b 14
22 : ! pVet
23
: - F
: pVet
24 cx : -
anon
24-25 ... : d: (anon)
25
- 26 F marg. ead. man.
33 : om.
34
: - Vvcxvcxt "" (anon Ar)

88
35 v'

1382 b

5. 1382a 35-1382 b 29

~o

v'

~,

'

aBlKOS aBlKOS.

v'G

. >
5

'

11

TOiS

vs

0.1

0.1 vs ilTTOVS 7
TOiS KlvBVVOlS, s
, 0.1 VVElBOTES

10 .

.>

0.1

.
'

~s '

Qs,

' ..

"0.1"

ycip

'
15

TOIlS TOlOVTOVS.

TOiS ' - 10
9 s, . TOIlS vs. ovs

/ vs \, . TOIlS vs

. 1Jes.

0.1 TOiS

11

'

& s.
20

oV

0.1

VO ,

' ' ) '


\s, ' . 12

25

'

'

TOiS

s.

'

. s ' s , '

: , s

s ,

TaVT

. 13

1382b 121m. 2-4


1382b 1 l pVet : -
2 anon : ex corr. ; si
fuit . cf. eth. Eud. 1. 1228b 15
7 pVet : om.
8
: l pVet (anon Ar)
10 ll anon : - F
11
F :
13 pVet : *** . fuit fort.
14
v anon : om.
15 V : om. pVet anon
:
Ki Vo PArecVet anon
16 : pVet
18
1 AFT. anon : Guil anon : utramque 1ect. exhib.
sent. turb.
20 anon:
21
Trinc. marg. : : Arec : anon : pVet
22 :
\ anon : F
23 : :1 F
anon : eArec
24 ' anon : ' vo


30

89

5. 1382b 30-1383& 24

,
, : e, >

,
35

14

EV ,

13838

),

-r

ovEO

'

'

1,
. ,

.'iJ

- 15

, '
10

: ' ,
, > ,

16

, , eo
, ,
15 '

( C1> ')

, .
-

20

. -

32 : : V
: suspectum Spengelio del. Bywater1 , vel
hoc vel Richards
35 AVet : om. F
1383& 1
, anon : om. FF : - Graux
5 ov- :
ov- pMeo anon
10 , FT : Vo, - (cf. anon . 102,
24) : ToIovTov,
cf. 32
11 oV anon : v
12 V : V oV
13 , : ( supra i.
ead. man.)
15 : pVet
16 :
Trinc. : om.
17 pVet :
,
(- ") :
19
: C (ex anon EyyvS
)
21 / :
24 eQ : (;;) e(
pVet
:
, V anon : , V Vet : , v F
30

, : om.

17

90
25

5. 1383& 25-6. 1383b 18

, , .

' - 18

, /
,

30

&'
, ~ ~ ,

.

c'r>v

;:j,

19

' ,

c'r>v

V 6.
35

.H;~,.

20

' ' o.~x

1383 b

[] :r
, . ~-

c'r>crt ' c'r>.~V.


5

( )

. Vo 21

Ex1J, , ]"
, :~~f:,'
,

.
10

v'j:

22

[ ] KOe .

'

.
,


15

, , '

V.

: &
28 & : om.
31 :
32
anon : - {JVet
35 {J :
1383 b 2
anon : seclusi, cf. Proleg. 134, ubi exemplis adde Dem. 9, 40
: {J
4 & : & {JVet
' & Spengel (anon) : l & :
& {J : hos de quibus Vet
5 scs : oril. , lac.
cognoverat Thurot
6 (anon) : post 9
transp. Thurot, secrevi ut additamentum philosophi
{JVet
anon : : "
6 :
anon
9 - : - anon
10 : secl.
: oov {J
13 :
Spengel ( legisse vid. anon)
' {J (anon)
14 pVet anon :
vid. ad 1382& 21
16
: om. {J
17 : ' {J
18 : {J
ann:
& {JVet
OKi : {J

27

- l

91

6. 1383b 19-1384& 9

ITc';J ~' oV ' - v )


20

-,
- '
') . vyy oIs
' ' ') .

') .

'

i,

-
5

25 !. ,

oe')

!.

yccp

')

vvs.

!.

!.

. ~

30

!.

!.

1J

!.

, :<".

' vvesV .
[

'

') ).]

,:

. V, !.
, C1 OV'
35

1384"

') .

VOO')

'

v<t:" "
y:i')

')
.

!. ' 'i , i<, & 10

~o

!.

')

!.

- 11

, ~o')
. ') !. ') ')
/ !. '
. ') 12

1383 b 25 Diogen. V 84
& PAr." anon :
20
21 - : -
22 oi'i
: V
23 - ; pVet anon : om. (Ar)
F
anon :
24 :
25 anon : om. AVet
30
: Richards
anon : Bywater3 :
1J Richards
32 - (Ar) : de Kayser2 , secrevi ut addtamentum Aristoteleum : - ... [] Vahlen1 7
AAnt : -
34 l : ' -
(anon) : om. pVet
1384- 1 ... i : ... F : i 0\ ...
0\
01lTes : om. pVet
3 : pVet
5 pVet anon :
ll
ipsa vooy pudori est, cf. Dem. 18, 4. 321,
Plut. de laude ipsius c. 1 init., c. 2 . 539 et passim, Alex. Rhet. gr.
. 4,9 Sp.
6 ~o : - pVet
7 : pVet
9
: de Vahlenl 64 ( Muretus; de anon dubito)
aicvv {JVet (anon) : v
cf. 1380 31

19

anon : om.

92
10

6. 1384& 10-1384b 1

ll.

' s,

s,

s,;

) ) ' c -"

crVYYEIlEiS,

ll, 1 ) ll s.
V ll, ' VOIl ' oV
15

/ll,

ll

'iJ

/.

oV

ll [V '

1]

elS.

) ll ll], ll ~ (
20

'

)' ll'iS' s,
.
8: ll , '
' t ) 14
, ) V"/s,ll 25

ll, ) /) -SI~ ' )


~OVTaS, l ) . Il. 15
' V~llll,K. ) V~, ' ll

V~, '') ) , ll
/) s.
30

\.~ ll

16

V~O ) ll

ll, ' vYXo ll)


,

01011

EpGJVTES'

) 17

) vs' o~o ' ) ll ,


l. 18
35

)
,

1384b

Vois,

ll

ll'

) .

1384a 35 Eust.

lliad.

oxoll~

923, 18 ' vs ycx

19

v - , ' ro
- - -,

aiSdJs

...

Od.

i , - ,

1754. 38
,

v-, v - -, -

, - - -, cf. epist. 29 . 337, 94 Tafel;

Append. prov. 10

381 Gott.), Eur. fr. 75 Austin

: -
14 - 15 (anon) : om. pVet
pVet (anon) : - : oihos M"C
18 -19 ! (anon) : seclusi
: pVet
25 ' pVet anon :

o~o- anon : s
30 - :
e- pVet anon
35 - AVet anon : - F
AVet :
om.
36 : pVet anon
cf. 1386b 2, 1417a 18 s.
11
15

(.

Vo-

'

6. 1384b 2-27
ycx

93

[ vyyOKO ]' :
, V
5

ov

: , t. 20
'

.

' e ,

10

Kcooo'

.. .
ovxK. cZ?ep {1v~o

' :
.
15

'

TOlOVTOl

( , '.

Tov

v.

-'

21

o~o VTOV.
20

ov

v , . 22

VO, & .
'

{1
25

000'

vv fj

2]

TOV

,

.

1384b 16 fr. 2

BOKOVVTa

'

VO , 24

216 Sauppe

1384b 2 anon : V
3 vyyOKO hic AVet
(anon Ar) : post 3 F, om.
3 - 'autpost
eq: [5J ponenda aut quod malim. praecedenti loco praeponenda
sunt' Spengel
5 : pVet
6 anon :
le Bonitz1
/ anon : 'vulgo vertitur, ut si Iegeretur, ~yy' Vater
13 - : -
14 oKe ,
anon : -
:
15 el : anon
(propO1untur Guil, sed videntur Vet)
16 rulV anon : l Wilamowitz1 88. 430
vo- : vo- : voanon
19 Vo anon : V pVet
21 :
- : - F : l-
22 Vo AGuil: V pVet
23 anon : pVet
23-24 ru
anon : om. versione Muretus, cf. 1384a 29, sed scrupulum iniciunt
1371a 145., 1384a 33
24 :
pVet
25 V pVet : U
26 ir : iro anon
27 anon : anon (Ar)

94

6. 1384b 28-7. 1385"19

oovs ( ' v30

~o

V~O '

(;)

V~,

(;) () (;) eO ),
OVO (

KvSfas

v v

" v
KV<
35

<vv : : ), : (;)

TOIOVTOI, . v
XOVIITES ~o ' V
- ~. : vv

1385 a

25

~)(E

(;)

.l' ' b 5

, (;) v .
:" , v'

26

viv TOtOTOVS Qv v

. '''~o ~
V
10

VO

OV~

27

vv

vQv

'J V, " " ' "


iS1J ;" (; V'
v 15

, . ,

EXOVm

' , V l

, ' ~ ~ VV, ' "

29 1384" 26
29

fJVet :

()

32 L

318 Sauppe

35
FVet
1385" 1
fJ
:
2
v fJ : V
3 Vo - : Vo - fJVet
5 scripsi (scilicet Herm.
4 Iov fJVet anon : -ov
Alem., cf. anon) : : om. fJVet
cf. 1398b 24 et var. lect. 1410" 1
9 vo! fJ : -!
10 07\J- :
6 Vet : anon
ov-
12 fJ : -1
Ross :
13
() : F r
14 fJ : - Vet
16 2
Spengel ( Guil) :
18 : om. fJVet
Seo : - F : - eArec
19 e
: fJVet
Ross
37

31

1385" 9 55 1 Snell

scripsi (cf. anon) : om.

ov fJVet : om.

anon : -

! -
- Neobarius


20

'

95

7. 1385a 20-1385b 12

OC,

, , .

'

OV ,

.
2S

TaiS s s ~s.

Cf ,
, s TfjS ees Ke, vc s.
V , ,
30

eiS

~.

'

'

01S'"

XCxptS s , OV ~''
v"o, evs OVTaS -'
o1:l 1J , !; es
TOlaV1JxpeiCf () s.
"

VOvS >"

35

''

-' ,

' V '

1385 b

(oVo ' oV XCxPlS), s v v-;j


, ' oV , ' ";;'

es s
5

TtvOS,

' '

XCxPlS. s TCxS s '


XCxPlS

11

EePOiS

11

11

~'

s'

ves

TOiS

. x~
' ' vaS ,
s , .

1385b 2 1385& 19
20 F :
Richards

()
: - : 6s Bywater apud
22 ~s : s : ' - Arec
23

()- AVet

anon : - F
24 s : s F

anon
27 s : s : - anon
< pArecVet anon : -
29 : oU pVet anon :
Vctus ms,; confirmatur coll. 1385b 8
30 Kl oIs :
pVet
32 SEIKvIVTas : -IOVTas
33 pVet anon :
/
V() AVet anon :
F
6s (anon) : -
34 : oV
: om.
1385 b 2 : -
3 ' : om.
3-4 eiMIs s : eiSTes Vet
(anon) cf. Vahlen6 285
4 : pVet anon
5 PArec :

6 6 ... : . . . anon
7
AVet : -
ad redit , cf. Schneider 61 ss., Proleg. 74.
95
8 anon (eadem Gul) : U

11

[8]

96

11

K~
15

8. 1385b 13-1386& 5

11

'

o~

K~

VO

8[2]

YCxp

11

11

~ 8~
20

11

( '
) ev , '
'

;,
",'.<

ovo . o.'t
25

' , 1.,',

30

, ;',-:

11 .<:
, ..\'
, 010 ij e .(iy
V)

' ij.

5
6

), ' V

( C;:

oK~ ), ' .
35

'

. 8 EXTJ '
oV VK ~ ,

1386"

EV~

11

, , ' ,
5

[], ,

14-15 cf. Cic. de or.

211

cf. 1382a 22. 24


15 : om.

17 o~l :
20 l :
l
23 : anon
25 : om.
27
- : -
28 i (anon) :
anon :
tuetur Vahlen6 285
29 : om.
anon :

pATec : om.
34 ' - hic Kayser2 : post 32 anon
(Ar)
anon :
35 l :
1386& 1
:
l : Vet : F
2 i 3 - 3
AF : om.
3 l AF : - Schiitz, - vel
l Richards
i F :
AF :
(l) vel () Spengel, sed vid. ad 1378& 32
5
:
Tl : om. versioeMuretus, del. Vahlen1
72, qui postea 5 334 s. () Tl post 6 Tl traspoere maluit
14

Guil

pArec :

(l)

8. 1386" 6-32

97

,
s V. '

10

(;)

'

10

v ), , , . .
, V.
s ooVo. s , 11
s .
15

;;

;;

V.
' s \' , V K.~ OV
' s s, :,; s

12

(;) ' s &6


s .
20

'

yoc

oV< , s , C

' , o.~. '


s C , ( ) }
VOS s. l1s s ,
25

, s, , yi"
s V . s
,
,

'

'

'

s 14

, s 30

;;

U' ~os OV VO

1386" 19 Hdt.

;;

;;

oV s, l1s vpy~oOS
s s

14

27 5. 1382b 26

PAreoVet : eyvs
8 - : -
cf.
1385& 24 et l!, ll absolute 1372" 22,1391" 19,
!. 4. 1262& 26, eth. Nic. V 5. 1131&8
10 : om.
l : l F: lllB
11 !ann: !
12 Vl Vahlen1 73 coll. 26 et 1386b 32 : l anon
13
pAr.o : -60S
anon :
14 :
-
15 : (anon)
17 :
180l
: - FVet : incert.
19 : :
Spengel, sed ipse respuit
22 ev (EEOVS Are.) : !v F :
EEovse
cf.1387 a 3
230vyCxpVahlen1 73s.:om.w
24VoA:
Vo pVet
l : -
25 AVet : Ki
F
- ATCoLa : ! - F : ! - Tu
27
: om.
' V (V ex V ) : ' V
29 : l
32 Ki l : F, Tu post cou.,
LaGuil : Tu ante cou., Co : l Spengel : ll
post !I transp. Vahlen5 270 s.
- : -
cf.
Vahlena 87
6

98
33

8. 1386" 33-9. 1386b 25

vs

(; c

, ;

1386 b

), 15

'

[ ], ; 16

oV,
,

evv-

. vv
')

; v

v v.

,;

10

. ~; vi: ,: ; ;

Vo TeOV')

v' }' ;

v;,;eds.

TeOVS Et...l:1\1 ; v
"
15

,>

'

&

'

o't , ; ;
v-r . {,' ; ~
o:rO KEc.O crvveyyvs
~ 1, ' EeO"
; ,

20

'

v v v. ~
VE

'

' c
, Cx , 1J
, ~ ; EKElVOV
25 .
e ' KOOV

1386b 12-15 vid. ad 1387 a 33

: secl. Roemer
34 ... : ...
mut. Mec)
1386 b 1 : om.
2 oVo
: cxV : () OVo Ross
vid. ad 1384836 et cf. Vahlen5
269 de totius sententiae conformatione
: ante 3 transp. Thurot : seclusi
fj : E~ F :

3-4 : om.
5 - 6 post 7 : huc transposui
7 : om.
:
anon
cf. 10 ! !
13 :
14 : om.
' e& post corr. :
om.
ante corr. : F :
17-18 :
TcxVTov
18 AVet : om. F
19 anon :
l * (l n ras. Mec)
20 : ras. M-c (pri
Vet)
21 anon :
22-23 ... :
- ... -
23 : ' cxVTo oVo anon

V- : -
24 Vet : : F
25 : - anon
33

TOVTOlS'

99

9. 1386b 26-1387" 20

vvs

ToiS s
ToiS s

vs

30

s vs,

s,

TOiS

TOVS
OVSeiS

TOlOITOlS,

'

s'

' ,
~ ,
C , VC.
, ' ' vs

1387"

'

'

\, ~

~ ~ ;

'
5

: '

s .

..
6

d: _,

10

i -;" ExotJteS" VO, V


. . '

: vcx '. 4'>


y,>ro ovx ' ToiS
' ov , -

, (
), '
,
15

, ,
vy
'
20

'

33-1387& 3 Anon.

eth. Nic., CAG

137, 31 Heylbut (

ro v eVy
l oor!, 8 r
.
' VOI

anon : - F
27 : -
33 v :
1387& 2-3 fj - fj fj : fj -
OVO F : fj OVO -
3 :
4
:
anon : solum pr. man.,
in ras. maiore Are.
6 : om.
7 :
10
PAre. :
11 : l anon
i - :
-
i - : i
12 : - (anon)
(
ex c. Aree) : Eeo
14 : F
: om. F
18 F : i Vet
15 ... : I ... Roemer
20 anon : ex c. D
26

AVet

7*

10

100

9. 1387& 21-1387b 9

Eeo .

U' -, -
5: v v
Xovo. -
25

. ' V e '

oV

- ,
V . 11
VO- , - ,
-
30

Ti;>

KC

Ti;>

C, - - v
"- vo ovv - - vy

1;], 6:

1<c:xl (> Ti;> ,

Ti;>

Ti;> ( ' ,

- ' ~
- ', ' ),

35

1387b

,
-

Ti;>

Ti;> , v

KC ,- v-.

E~ ,
, . , 12
5 vYX - U

- v-

. ', - v vy- 13

KpiVOVcri

, . 14

, ,

33 [Plut.] vit. Hom. 132

' A-ro

-r v

, r ,
' vo, 1 , ' vvii,
(1386 b 12-15), V
o~, v C l V
( 542) " ' ' l

hunc alterum versum om. Hom. codd., laud. Plut. aud. poet.
6 . 24 C, ubi () () codd. (ad 14 . 36 cf. Wilamowitz 2 1930).
anon ad 1386b 15 ~
."

24 AVet : F
28 :
anon :
30 ov anon :
c : () - Vahlen1 75
ovoI (cf.19) :
v
31 :
32 AVet : om. F
Ross :
om.
(anon) : om.
33 : om.
cf. Vahlen6 226 s.
1387b 2 : e
35 ' 2 : - : -

PA<ec :
cf. 1388a 5
3 : ' &
cf. 1380b
34
V : V F
5 : om.
6 :

7 Vv(v) : negationem inseruit Muretus
8 : om.
:
9
anon
l : () l vel () l Richards
23

vii :viiv

Richards

29


10

101

9. 1387b 10-10. 1388& 5

V .
OV VO VO , -

15

.
'

.
15

. 20

00

' 16

i i
'
, ' :
, , ' ,
,
.

..

10

Eov, ~
, '
VTC;>, : ' OOVO
25

vyy,

. ,

'

.
VXO
' .
30

,
i


'

. ' .
35

1388&

'

, ' ' i
, V ,
, Vo i i
Vo , i 'j C;> i C;>
.
' '

12

ALa :

FCoTu

13

OOiOIl

14

vo

:
17 :
:

19 :l : : :- , sed acc. grav. eras.


:

23 : () Muretus, coll. 1386 b
20 raefeet Spengel (cf. anon . 114, 9), qui ipse mutandum esse
censet
26 ... : - ... ll
27 ... oi
Bas. 3 : Koi ... cf. eth. Nic. 7. 1108b 5
28 :

33 :
:
34 -
: Vo oe - F : Vo -
35 01 AVet :
F
1388& 1 : om.
4 (;)11 : (;)11 Vol

.10.

102

1388a 6-11. 1388a 31

'-' }
. [ "
."] '
, vv [
10

] vv [ ] , '
. ' '
,

TOVTOVS

'

OV. -

, 15

"

<

"

.:'

7{]

Uo' .'< () >


' ' ,
vvv . EOVcrt VTO: ,8(9)
2D

25

Keo, VO .. ' ,

vO

,', V

.,

vx . ; ' xaIpown/-'
Exrilh:es'
vo, ~o 'ov~

c9{/O]

10[7]
11

. Vo vv , _ '
vy ,
EEov .

30

'

~o

' . ~o
'!] vc;: V -

1388& 7 Aesch. fr. 305 Nauck

16 vid. ad 4. 1381b 16

6 : ( ) Roemer, ut 7 " - habeant


quo referantur, quae verba philosophi additamentum esse puto contextui
temere insertum; cf. 1387 b 26 vyE
7 KalfJanon :

8 \ AVet: - (eIex ) \ F
9-10 ... e\leOOTas : seclusi. cf. Proleg. 134
11 :

12 - 13 oV : post 9 transponenda esse susp. Spengel
13 anon :
15 : -
:
16 ci)v : ci)v

{JA,ec : -
17 Vater : om.

(anon) :
20 anon :
- : -
21
: -01 , unde - Roemer
22 - 23 hic
(Ar) : post 16 anon
: F :
(anon
Ar) : : A,ec
cf. Proleg. 134 s.
24 eo2 :
e- F : - (non habentes Vet)
25 : -
27
oeo anon : coll. 1387 b 18 Bonitz1
anon :
om.
29 exo\lTes ~oo : ~oo {J
30
:

11

103

11. 1388" 32-1388b 27

TiJ

el v

, oV q> ' Ov

VC; ( ~o ,

' c V 35 v~ ~o vYX ,

),

1388b

]'

~Ko

ExovcrlV

yvo . 1
- V
5

oV'

'

VO , (&) OfjKE.O , ~
. ( .

..

VO,

~KO l V'

10 , .

oo . ~o

Ecrit

s ",

s ,

'

'l eyo.

. y.V
, .
15

~ol ' VKl OV


~o. ,

' ' e ,
,

1 l

OV .

l l,

20 . V~O, l V

~o.

25

ov

.
:
~q> , ~o C;
. ~
~o,

exova!

. VXO,

33 ls F : -s : \ !s
34 vo : (- Arec)
36 l (unius litt. ras. post ) anon : om.
Ar.c : AF
1388b 1 EvoIS : cxVToIiS (- Arec)
2 () :
ut ratio apte concludatur, Muretus his verbis praeposuit
VoiS . est philosophi additamentum ad 1388" 31 pertinens, unde
Muretus illud supplementum sumpsit
4 Bas. 3 (autem Guil, sed enim
Vet) :
6 Vah1en1 11 : om. steph
cf. anon . 115,33

s Vahlen ibid. : - steph


22 : Dresd.,
Ross (aut Guil. sed aut Vet). at 1360b 36 ' pj ot:J. !. V
2. 1302" 33
23 ] -v ras.

... : ... Victus


cf. 1380" 5

104

11. 1388b 28-12. 1389& 22

1J . '

,
30

, .

12

V.

, -
35

, ,
.

. OVO

1389 a

OVo~8 Vu U.

61: ,
5

U.

. ij

.0V

cr,

. EUo

.EU

'

, .

VO

10 oU TiJ yiJ. -:

, ' ,

'

15

'

'
.
. ' , 20

VO '

OUXK.

1388b 34 c. 2-11, cf. Vahlen6 153


ss.), sed cf. 9. 1366b 11 sim.

35

c. 9 et fort. 6 (vid. 1363" 19

30 Vv : de affectibus probationes
29 : AFT
fieri negat Spengel, sed cf. 1382& 17 s., 1387 b 19
31 (secundum
Ant) : ( VetGui1)
32 : secundum Gui1 (sed AntVet)
35 : AVet : F
1389& 1 v :

et 2 : om.
SvvXeIS : potentiam Muretus
3 cx : ci)v

5 Tij Vctus ms., Bentley : :


7 :

10 : anon
16 <intercidit Pittaci dictum'
Spengel, sed cf.1373 b 18,1398& 4
20 :
cf. 17. 29. 31
21 : Ev - anon

12. 1389" 23-13. 1389b 15

105

, ov
S
25

ycx

r;

~ .

q:

' ~o q:. '


,

' OV y~eo l ,

. vo' 6:
30

. )'vxo' OV 11

, ,
)'.. )'ov' OVO ' ru.

CXO '
35

4)

~ CXO 4) 4),

'

' "/ . -

12

1!

4) ~

138gb

, ' . . CXO

14

'

o~'

5 .

x~o' OVO
. ' , .
10

eKol

15

j q: ,
' VO.
, ei.eo V
. OOV .

13

'
15

fj

1389b 3 Critias fr. 7 West fill

ll , ' '

I yall'

25 ll Dobree : OiOIlTaI AF : o!ol


29 l : -ov
Ulricus apud Vaterum, sed cf. 1383b 7
30 : ' 2 "
31-32 D marg. : oV - : /; TaSIIlOVIlTat
F : oV delendum esse susp. Spengel
33 VTOIl - : - VOIl

35 : F
37 : :
Vahlen 1 1 coll. de virt. 8. 1251b 35 (Stob, 1, 194 . 148, 7 Hense)
1389b 1 To1 : TOV F
:
3 - : -
4 2
:
5 !- I : !- I
7 :

8 - anon : <-
11 eVe : v

cf. Proleg. 135


12 ll : ll F : ll
15 - : -

106

13. 1389b 16-1390& 8

, t&yavt i l,
l ' . s ll
, l OV, .
20

l Vo
. KrOO / ,
' . oV

V,

VoK

. 25


, .
K-eo

, .. 6.
Kb:i / ~ .....
* . : KQ:i -. 7

30

\/. . ' KEuyO


, , Ti)'>
Cit"

-c ('

8.

~O(Kl' CXO i) TEeuaiCit Cit' - .


,
35

, oVo .

00

V. VO ~,

'

, J i , '
1390&

vo , .
i vo

10

VOO l
.
5

11

), / . ~ 1) V1] 12
CXO i 1)
V ov,

23 D. L.

87, Cic. Lael. 59. vid. ad 21.1395& 25

17 : Didotiana: del. Gomperz 2, et potest sane vel dittographia ortum esse vel ex 4 illatum
AVet : 11 F
18 6 : -
23 V : r mricus apud Vaterum
26 anon :
27 '. anon :
31 60I : 60- Are., et sic probl. 1. 954b 12 et 60
. 9.1270" 4, sed vid. 1379" 21 et cf. var. lect. div. per somn. 1.
463& 26. 29
32 : om.
33 : anon
34
- anon :
6 : om.
35 : -
vo anon : Tl
37 6 anon : fort. ex 35 repetita
1390" 1 V anon : V
3 :
3-4
60 F anon : 60 : 6 60
4 :

:
5 :

: ycrp
7 :

10

13 1390" 9-14. 1390b 6

107

Oe-

' OeO ycx '


. vi - !

rnv

eO

, ' VKo!

IS

mv,

KOVo' rnv ,
vev .

~ 14

' voo
/ . ! v":
,

"~,~fJ

20., ' ';-


~

'

oOv

yyV

, oVo ' . v , !
: '

.
2S 01V:r'

v -

! v - 16

'

C;:

..

eyv v v, ':

oovo ! o:~;

30

.
' ~o ~ 14
, ,
( OOVO)
, , OV -

OV ,
, ~

VO,

1390b

C.

VO EV.
! .
5

yEpovI ~ V' i !
,

1390" 22 8. 1385b 15 ., 1386" 28


(IV 3) Rad.

25-26 cf. Art. scr. D

232

: elmv -
12 :
13 ... -ann : - ... m-
14
:
18 Vv : v
19 oV : oV
20 V : V
23 ye Spengel : :
F
26 : tuetur Richads coll. Plat. Gorg. 513
27 OoVl : ov
32 :
: om.

! eVv (Ar) : om.


34 v : vv

Ki 1390 b 1 () : om.
1390b 2 : om. F
11-12

v :

- v

om.

108
i,

14. 1390b 7-15. 1390b 31

1j

, V , '
, . <:~
10

i .
e ,
e , OV.

V , '
1S

fj.

1<l

Tepoll eillal TOII,

15

'

v~y,

'!J , ll,"':,ele

20

ll.

yyV

vJ<,

V,

..6

Y9=~v.

, eyE ETl~.{I,
' ~, ,: oV

25

' ei'

eVyellEcrlll,

YEvecrlll

ll,

ll: ."!

;;i, --

, ,

.
IIKe ,
30

'

,
, eKO .

1390b 11

!.

16. 1335b 32

V '

v , OV
, , SO!. fr. 27

31 cf. Plat. Prot. 319 , Men. 94

West

A1cib.

118 de

ecis

fliis

AYet

-v

anon

11

i pAre.

anon : om.

: om.

10

: "

cf.
13 : - anon
14 ,' F Arec
Proleg. 136
anon : Ki : ! '
17 : anon
18 : v-
cf. 1389 b 32
19 : - :
FCo incert.
20 : om. , indux. Arec
V anon :
V
V :
v
ctns ms., 'sed non opus, V enim omnia quae ad nobilitatem pe'J'ti'nent, comprehendit' Spengel
21 Ki : !
23 :
anon
anon : om.
25 (anon) : om.
:
l
26 ! : om.
28 : -Vl
: -
30 ! (anon) : om.
31 : om.

16. 1390b 32-17. 1391" 23

Ee

109

16

- Vo, :

'

: ' oVo

1391"

ao.

, /
,
5

:
U~O V' a, ~o

ao oVo :. -
: .

"/
10

EOV
' -

. d:
-

~ q.

,
15

v v . -

: U K-/ge
' a '' v"
. :,

eVK:, .
20

'

v:

' v:e v -

32 Quinti1. V 10, 17 iivitias quii sequatur, vid. ad


8 Plat. rep. 489 , cf. gnom. Vat. 6 Sternb.

1. 1377b 15

17

1391&

32 , anon : ! /
33 - : (01) - Ulricus
apud Vaterum
anon : om.
1391& 1 ycp (anon) :

; : ; !
2 - pArec : -
:
: (') Vo Bywater4
3 :

6 :
7 : i (anon)
8 i
anon : om.
9 9 :
11 : om.

: ;
: om. F
12 l :
13 e : -
:

14 : ijeOVC; (anon) : (> Ross
Vv
: oVo pArec anon
15 : ; F
AVet :

16 v pMec : -
19 vIK : -
20 Vet anon : om. F
21 V pMec (anon) : , t,

V (anon) : ve : "
22 : !
anon
l :
l :
cf. Proleg. 135
23 : om.

110

17. 13918 24-18. 1391b 17

v Vo / .
25 v : ,

yK~-

/ .
vv ,
~vV"
. , 30

' Vv

, vvvv
v,

'

v~

Vr-

i.evc"v / VX ,

1391b

' cXOoI S,' 'j V:,

1~s,1v vv'C;
fu6 . l" ' "

', ,. ' ~V ~
V c , ' ;* VO
vv6u,'
"
,
[('' {;)i~6y 18
( ; KkpK, V),

10

' ' 1]
1], voveEOVVES f. OV (
/ ,
), OV Vr

1] , (
15 , :
), (
/ VK)

sed : -
29
: Cope
: om.

- anon : -
31 anon : om.

32 Ar,cCoLa anon : om. AFTu


33 <v~ Vv
: om. versione Muretus, secl. Gaisford
1391 b 2
: F :
4 : om.
cf. 1359&
35, 1390b 14 et de verborum ordine Vahlen1 216
:
7 vv Vet : v F
huic capitis oi5v
. continuari verba . (20), interiecta esse quibus sententia 1377 b 21 s. breviter enuntiata fusius enarretur perspexit Spengel
9
:
10 (anon) : (/ )
vel (. ) Spengel
- :
- (anon)
10-11 (anon) : om.
12
: F : ll
PAr"c : om.
12-13 :
13 anon :
anon : -
17 scripsi :
cf. Proleg. 136

24

pAr.c anon :

eras.
: -

27

26

: ,

vv anon
30 : pAr.c

111

18. 1391b 18-19. 13923.12

!) ~o

20

'

!)

, v]
!) vvev .
v

, ' V
25

!) vvev

'

!) v , ,
'

vvv vvv 30

, !) :
. ey'\Jsv '
4>'< vvrubv
[ ] Kcri v,'-rv
vv ') pd , ,
, '

1392"'

5 , ,

( ), vvv
vvv.

vv vv . 19
~
10

, vv

1391 b 21

15

'

c. 8

3. 1358b 20-29

1392& 5

9. 1368" 27

:
... : ...
22 ll anon : -
: om.
cf. 1355 b
22
22-23 - l : -
24 :

: om.
26 l : -

27 () : del. Vahlen1 83
27 :
( ) Trinc. marg.
29 : : Bywater4
31 : () Bywater4
:
33
: - - : secl. Spengel coll. 1396"
25-30 et 7. 12. 16. 22; cf. et divis. Arist. [17] . 19 Mutschmann
1392& 1
:
2 (Ar) : om.
3 : {J
5 {J :
8 BvvTov cXBvvTov :
- -
cf. 1359& 15. 1391 b 29. 1393"19. var.lect. 1392 b 13
10
- : 5-
10-11 - - : - -
12 : F
18

24

112

15

19. 1392& 13-1392b 7

. ! , !

pq.Ov.


. !

00

, ! ~

' ,
'

. !

20

yiYllE-

o~, !

TiJ

x~ . !
, ! ,

25

00

TiJ

: YEIlEcreal vll, ! ( eeillo


), ! , ! (! ). !
-c. o!~
' ~ ! .
! , .,> V- ! . !

8
9

~ y~ oo~ ! . ~

30

"

. V

q)\1 vll,

'

, Kpo~

10

! ! ! SVllTat YEIlE, , ! ,
!

yo~

11

ye, ! , ! o~,

1392 b

! , , ! ,
! ,

V,

V,

! pO~

! ,

1392b 7 39 F 8 Snell

14 Vahlen ms. : :
:
15
Svv- - : - Svv-
16 : l

: v - : v anon
cf. 31
18 :

20

AVet ()

: F
22 :
23
punctis notatum, sed habuit ) :
24 cT>v :
:
26 v : -
. Ki

~
:
(anon) :
29
AVet

27

a : a

: v
:
-

30

28

(Ar) : om. F
31
- : -
33 : -
AVet : -
F
1392b 1 : om. versione Muretus
Svva : v mavult Spengel et sic cod. Yal., sed v
nihil habent offensionis et ad gen. partit. cf. 1385 b 35, !. 16. 1287 b
22 sim.
: om.
5 : Ki -
cf.

31

12

!
1]

19. 1392b 8-32

113

; ,

t;l Vt;l {.
10

, 14

EVo ,

15

. . 15
.
, 16
<. ,

17

, ,
, OVO. 18
, , 20

, .
&)' , y~o, 19

{, '
25

'

, v, i:Ol '

vV.

20

, '
... 21
, , V, ,
e. !

30

, V, , ,
{.
' ov .

-rov

22

11 or. 18 (cum 21 confusa) 15, cf. Usener1 187 s.


Porson : fj : : l l :l
cf. var. lect. 1397& 19 etiam anon, TEV1] ante Porsonum Gro ] ' : :'
10 ... ... !
tius, cf. Proleg. 136
: ... ...
12 lo anon steph : Vo :
fJ ( EVvo, (J steph)
13 : -

vid. ad 13928 8
14 (Ar) : om. et possunt
abesse, cf. 1391b 30, 1392& 5, 1393& 1 (anceps 1376& 14), possunt vero et
excidisse propter homoeoteleuton, nec obstat 32 Tov
, cum etam post SVVTOV (1392& 8) sequatur 1392b
13 . vid. var.lect. 1396" 8. 32
15 : om.
16
! : /

19 :
: - F
20 rn anon :

! anon : secl. Spengel


21 (- )
: : secl. Spengel
23 v : -
25 I() : secI. Spengel, def. Vah1en6 183
26 yyov :
-
cf. 1393& 5
:
v Ross : l

cf. 28 et 1393& 6
28 fJ : l
29
- : -
Vet : F
30
: -
31 : -
cf. 5
8

1] :

114
33

19. 1392b 33-20. 1393& 29

.
v

1393"

ycxp

TOV

VX

2]

C;:> v
V
, ' oU
5

- 24
V,

. ToTov , l 25
, , .
eyv 26
~o
10

.;::'j

' -f'"::ruvev-1f~.
vety : E~o Kafi:':~T
. ' ' v:':

15

vo V.Ci<

ll, ' e{-: 7\ \/


. eyv 'i

27

eO .~Ep ::r;rpo
v K';~:'< pciy.

vv,
20

OV

OVK


25

, v

V.

'

TC;:> , '
VV . '

'

.
' v'

,

1393" 11

33

1393& 1

... F : ...
3 V : V
(sic) : ""

6 v :
AVet : s F
{~-
13 l
14 :
AVet

F :

24 cf. Anon. Segu. 146 cum Graeveni adn.

c. 7

: om.

. ToTov '

aVTOV

(anon) :

2-3

:
Spengel
4 :
7
~- :

v Cobet1 134 : v
:
9
l
: -
15 : om.
16 :
18

..

() : om. D. prob.
: anon : Spengel
anon
5 to pArec anon

25

: om.

27

20


30

20. 1393" 3O-1393b 17

115

, VO

, s s
~ '
S v

',

1393 b

~s

, ' KaioOos
1J, ' .

5 '

.'

/ .

s'6 oIos

s 9 . s , !iVT
1 .
s. s :;
s is s, s ' EcXPOI'~Kal

s v~t;s "~ -

15

'. ' 1j:ic.

',

'

1J

fj ' e '

vOS

vs

30 test. 85-92 . 234 . Peuy


1393 b 4-8 cf. Xen. mem. 2. 9.
Max Plan. (Alex. ut vid.). Vp. 405. 2Walz () '
v/ C .
KC

10 fr. 104 a Page (PMG 281)

vo Vet : F
31
Spengel : :
33
:
cf. VahIen1 12
1393b 1 :

cf. Eucken 5
2 AVet : om. F
2 :
11
anon :
3 : : F
: om.
:
4
(Ar) : deIendum esse susp. Roemer
:
5 : om.

6 Spengel : - : ll F :

7 " :
7-8 ... :
. . . F : . . . , quo recepto et sedes mutare iussit Spengel
8 (anon) : om.
9 l
:
: v
10 ss.
ipsum phiIosophum has fabeIIas tam fuse nauavisse negat Marx 273 S.;
possis confeue nauationem !. 13. 1284" 28-33, muIto tamen breviorem
14 eOIlO : -
15 : : et hoc et
illud melius abesse censet Spengel
: om.
Vo PAr". :
v
oi) :
16 ' : i
() : - F
17 voooo anon : v veI vooo SpengeI : vooo Richards

30

: *

vs

s vs s

10

116
,

~.
20

20. 1393b 18-1394& 10

,
'

e
Ko~
25

" Kl " "

."

yy~

~ uyo

, .
e

/'

KTOIKTEfpavra,.l:pUITav

oV/oO , OVOI
30

'

yo~EKol

'

1J; l Yc;":J.\res
. "7. " ; ." ,
OVO : ( y~l)' oVo
oe :, l , .

1394"

Ko.~~,-

' .,
OVO;"c v:-
Xrn, ' pq.OV"
5 , l , [pq.OvJ
{) . c;r '

,
'

.
10

oV

oV

23 427

: M-c
:

19-20 - - : - -
:
21 :
22 : F
22-23 , () l :
. [- .-] Wilamowitz 1 7 s.
23 - : -
v : -
24 - - : - - F : -
cf. Proleg. 137 s.
29 V l : OVOI

30 - () : - ! F
31 :
F : l : 1) Susemihl2 :
32 V F :
V :
cf. Proleg. 138
ci: : om.
cf. 19
33
:
1394a 1 : vos Guil, nos Vet
2
: reliqua Guil (communia Vet) , cf. Schneider 161 s.
5 ()
(anon) : C;lO Bekker (facile Vet Guil, sed cf. Schneider 1713, 726) : seclusi
6 scripsi :
cf. !. 7. 1341b 28
, Galen. anim. pecc. 5 (scr. ni. . 72, 15 Marqu.)

:
9 OVK :
10 -11
: om.

18

l :

19

:
20 Vo : V

20. 1394& 11-21. 1394a 34

117

oV), s vs, ~
EV'

i],

,
vo,
IS

v .

yt< ,
' v ..

Vo

, ' 21
20

x~

{)

, OV., ' ,
. ',

' ,

. {) KV~ . ,
2S

;,
. ' . ooV

v,

EVV

~p~O f..Oyoo ,
' OVO" ' V,
.

30

oVo ' fj
, ,

,
' .

1394821-25 Greg. Cor.

Hermog. meth.,

1154, 21 Wa1z

5 l
a (var. lect. -I).

sequentia vid. ad 1394b 7-13. cf.


Med. 294-297

765, 11 W. (Alex.)

29-34 Eur.

11 ll (fuit -, sed acc. grav. eras.) : -l anonpAreo anon :
vid. Proleg. 138 et cf. Neocl. apud . Segu.
198 (de epilogo) l
12
: -i
12-13 , / : / - C, prob.
Spengel, neg. Roemer coll. 1402a 7
13 : om.
AVet : - F
14 ALa : FCoTu
15 l
AVet (anon): - F
16 () :

Spengel () : /
cf. Proleg. 139
21 Spengel (utique
Vet) : ' : ~
22 a (anon steph) : -

oV , indux. " : om.


cf. Proleg. 122
23 :

:
25 /: () Kayser2 ,
quo post facile caremus, cf. Dem. 4, 35 ... ()

: el
26 / anon : vV
Ross
oloV (anon) :
27 : F
32
: l
34 ' - (anon) :
-

118

21. 1394b 1-20

1394b

oV llT'

oV '
5 , ,!> '

i i VX.
,
' i ' V i V V. v
10

'

CXVEV

V. ' ,,- '05


\ V,
'-..

0-

,-.of;

' t~ '

( ), '
15

''' ,

,; , ,:,

.'

l OVK .'

~I'

'

'0-

,-,

:(;) "' ' ," ' vrn;,;


, OVK Vo ' if<i~~
20

'

6.;.

cxihat

1394b 2 Eur. fr. 661 Nauck, pergit

v \ ./

vid. Vahlen2 634 55.


4. 6 Eur.
Hec. 864 (), 865
7-13 Greg. Cor. Hermog. meth . .
1154,24 Walz (vid. ad 1394& 21-25) l (5C. )
! , ! , l . l

(var. lect.

-), l V' '

ov-

" v' ,

(cf. 18 et 1394& 29 5.).

l ' .

avev , 010

sequentia vid. ad 32-1395& 2. cf.

765,

l , 010 ''
" (cf. 1395& 13),
13 Epich. fr.
262 Kaibel, 23 19 Die15-ranz
Clem. Alex. strom. 5, 23, 2
(cf. steph . 301, 1), ',

13 W. (Alex.)

. , ('

cod.) ,
fr. 146 Page (PMG 651)
16 Eur. Tro. 1051 \
l
18 vid. 1394& 29

ov ,
'

1394b 2

pArec :

eo

5 -

ALa : om. FCoTu

(anon Ar) : om.


7-8 :

9-10 : !
13 steph : vy-

l Meineke . 169 :
14 : om.
16 anon : el
\ anon (Ar) : l
18

: - '

cf. Vahlen2 631

21. 1394b 21-1395"' 6

119

25

'"

."

yctp

"

ovv

'

'

v1J

v,
30 OV

oTov

OV' ,

00

ovv,

," oVo v';~ii

",. ..'

vi:

. ' . -

Kai

1395.!' - . ,
".' ..-" - ;:.
..- K~ v, i
,

Kai

TOTepv 6)V
KoVo ovl1o

Kai

i (~6)y

vo. '

21 fr~ trag. adesp. 79 Nauck


24 Epich. fr. 263 Kaibe!, 23 20
Die!s-ranz
32-13953 2 Greg. Cor. Hermog. meth., . 1155, 1
Wa!z (vid. ad 1394& 7-13) () l
l -v , ,
( add. Ioh. Diac. Hermog. meth., Rabe Rh.
Mus. 63, 1908, 138), ov , Vo (cf.
11. 1412& 23) q: (var. !ect. c,l), fr. 104 b Page
(PMG281)

21 l : fJ
: F : rl Tu, - Co, -
La
22 l : l
: I -

23 ATu : - FCoLa
:
24
Vet : F
:
- ... - : - ...
-
24-25 oV - : oV - F : om.
26
l : l Victorius, ut sequentibus et 1394& 20, sed
cf. !. 1. 1288 b 12
27 AVet : om. F
28
rec : - AFF
29 () v- : v- Bas. 3 (debuit
v- sine articulo), tamquam conclusione Muretus
cf. 1394& 27 s.
30 :
31 Ele : l
34 : om.

1395" 1 I , vid. ad 1376& 4


2 : Cobet 2
150
cf. test. ad 1412& 23. !!. Dysc. de adv., Gr. gr. 1, 1 . 188, 33
Schn. ov xe ,
e
3 EV : - : FCo incert.
4
AVet : om. F
: Ross
" .. sc.
inteIlegit Bonitz Ind. 89 b 2, absolute dictum putat Vah!en1 101; vid. ad
1358b 24
5 : anon

120

21. 1395& 7-32

yoVol q:s

l. :l 10

10

lq

l,

l l 11

vls, l '
, s , ,
l ' )
, us
15

")

,"

s ."
,

s
20

oTov

"

po.J

y~ 12

[] "'ATTIKOS '?' ' y-,,~]

,()'


U. '. KCXl
) "<";
l \] , .
.

25

, .. T1S y~o)
s oihos yovv
, 1" . .
, , {,J s -:
,

fj

14

, , ,
,

'
30

''

"

'

,"
'

."

'

."

13 Hom. 243
28
25 Apost.

15

ye KCXKOVS

309

''

16 vid. 115. 1376& 6

' 15

18 Zen.

15 oi. l

' ' ij

(13. 1389b 23)

7 oov : - (6v) Vahlen1 23, sed cf. gen. et c. 2.


316& 9
8 Vet anon: om. F
10 v :
v- F anon : vv- e
11 : fJ
:
{J
cf. 1406b 22 et vid. ad 1367" 15
12 AVet (cf. 19) :
F
: - F : om. e
13 : {J
16
! : om. {J
: - {J
17 : - F
19 F :
18 anon : v {J : del. Reeve
e :
20 ! : !
21 : - F
22
: - : - C, - ~ Bekker
:
- {J (anon)
: om. fJ
23 AVet : ! F
'
: : anon
25 : - fJ anon
26 ]
- : - {J anon
AVet anon (Ar) : F
28
: fJ
: om. anon
30 l AVet anon
l F
: ' F
32 {J :

1395b

21. 1395b 1-22. 1395b 24

121

' , TlS
rnlV1J
5

, eyo :
vyO V' Vo

'

VO

, i
10

ox~

vyo
OOOOV, {' e -rou:roov .

, - 16
' . '

, .8 S ..
15 ovo

oe, ' .

9- . e

, ..
) e,i V.
e vv ,

20

~,

'

.
, ,

1. 1355" 8, 2. 1356b 3, 1357& 16

3 e-V : l V F
1395b 1 AFTu : FCoLa
: F
4 V AVet : F
5 a

:
6 Dresd. : - :

\rro- (accent. grav. del. Arec) : -


7 :

Vo : V
9 1 : om.
: - F
anon : om.
- contra metrum, si recte hanc rem sententiam hexametri partem esse statuit Vctus, sed aItera quoque
numeris caret
xeo] e ras.
10
vy- : vy- anon, fort. var. lect. ortum, nec commendatur eo quod ' i sequitur, cf. poet. 17. 1455b 1
11 '
i :
12 Bekker : (
Arec) - : - F : - :
" anon
cf. Vahlen5 661
:
14 : om.

: anon
: anon
16 oe anon :

cf. Proleg. 139
18 :
cf.
1360b 8
:
19 ~ ] :
V
: oV pArec
cf. VahIen6 102 s.
22 anon :
cf. eth. Nic. V 7. 1131 b 26 .
: -

cf. 1356 b 3 s., 1357& 16, contra 1355" 8, 1400b 37


- a

eK oV oV

1395b 23

22

122
25

22. 1395b 25-1396a 18

oS
, { . oVo
l
,
lVO ' C1J

30 ,

' ,

' oV '

, .

, OV ,

1396 a

c::i". ,

~j( -: oV.

< ' <) c.;>
5 C1J ' C1JoV;; " TOVC1J e

'f1

, c '
, , . &5-: '! V-

10

6 '-rr ,
XO\::r V _; eO
C;:j': '
::"" ,
& '


15

. ,

Vo ,
, Os -

28 Eur.

988 / iio '


1396a 12-14 Isocr. 4, 54 ss. 86 ss. 93 ss., al.

: -
28 - : -
29
anon steph : - : F incert.
30 :
F : ' 32 scripsi : - anon
cf. 1356b 36 s.
1396a 1 : pArec
F (anon) : " :
4-5 ' ... vy scripsi : ... voy () anon (Ar) cf.
Plat. Gorg. 452 , Anaxim. 37, 3. vy exstat , ex coniectura
sed errore libra qui codicis F compendillm intellexit
5
l : ToVov
6 Vxo : V-
7 v- :
v-
8 : om.
vid. ad 1392b 14
9
anon : om.
11 : : Spengel : Susemihl2
12 :
F ArccLaGuil, supra . Co : ATu Vet
13
: om. anon
14 < pArec anon : -
pArec anon : -
: :
F
17 : om.
18-19 v- - FGuil :
v- - : - v-

25

vl -

vv

22. 1396a 19-1396b 11

123

CX1T
20

ooVo

ocxi:,

'

' ..
25

oVo voo


,
' oV YoIIe
, ' ooyoeo
'30

BikaIov , -ooove ' VO


. ~VO vv,

, ': ,

Tij OIKatOIiI1j - . -

10

6,

1396b

-re

voy~ (

J\' . { ),
,'Ov ,
yo~ , 5

V ,


10

<t>

'

yV

19-20 cf. Thuc.

V<t>

27. 70

<t>

~o

14. 105b 13 s.

ad titulorum exemplum scribendum esset


21 : secludenda esse. nisi deletum sufficiat. censet Spengel
21 v - : - ooVo
24
- - : - -
vv eeov C : -ovs
26 - (Ar) : om,
29 l - : -
30 : -
PArec : om.
- C :
-
32 (Ar) : Offi.
vid. ad 1392b 14
33 Ki
1 :
: om.
: - . unde
- dubtanter Spengel
34 . , , : , , ,
1396 b 3
:
7 ' : :
8 Vat, 1580.
:
9 : yyv F
Guil : -
10 FArec : :
cf, 30 et var. lect. 1418829

:
11 : yyv(?) F

(- F?) AF : vv 01
: Arec
20

oS (anon) :
-

~ 11

'

V<t>

1396b 4 cf.

124

22. 1396b 12-1397& 1

,,"

'

- 12

'
15

cxr / , '
oo\io

/ VK
ct ' ,

11

11

os

Eopmevcrev, :/
20

.
/
, e 13
.

14

' e .

vo
. , ytK,
eKO EeyO voy. 15
vy,

25

30

11

eyK

16


& EOV
, '

11

11

11

11

11

1397&

. ' ,

26 soph. e 1.165& 1-3, 6.168& 34-37, 9. 170b 1


29-1397& 1
. Segu. 170 , < ,
, IBlovs ,
iBiOVS v Eie (EliaBEV cod., c.
Volkmann), ( Volkm.) V
rtl . Max. Plan., Rhet. gr. V . 404, 2 W. (Alex.,
12 :
AVet : Oill. F
vid. ad 1370& 19
13
:
15 : om.
: - CoLa : FTu cert.
: : Meo
18 ve : ve (anon)
() : sec
20 () : : de Muretus
Spengel
:-
21 ann(r) :
Muretus : sec Spengel
22 pMec : Vo
24
:
27 : * , fuit ' ~ (hoc
Vet)
28 : om.
29 r anon : :

cf. 1393& 13
30-31 - - : - l
31
() : de Vahlen1 87 s.
32 KxOV v aIxrov : xpov KxOV
33 - 34 : de Vahlen1 87 s.

: l
34 : (J)v
l pAreo : -
1397& 1 : anon

17

22. 1397& 2-23. 1397a 22

125

' '
' Evv,
EV, voy.
S

,
, ' EV .
' 1 ' 23

Ect ,
, KK~o ,
10 010 ' :
. ' ' '' '
, ' ."
'
' e,
' ' eV OJ ,

1S

Oi'jKO ' .
ev, ,

. ,

o~ ,

" i'j oCx v s.


' ' '

20

, 1l'

s' " oV peo ' ut vid.) VVKO . (Caecil. fr. 25 .), unde
singula excerpemus
2-6 c. 23. 24. 25
7-16 Art. scr. C 48
Rad.
Quinti1. V 10, 73 est a1'gumentorum locus . .. contrariis: f1'ugalitas
bonum,luxuria enim malum; si malorum causa bellum est, emendatio pax;
si veniam meretur qui imprudens nocuit, me1'ctu1' p1'aemium qui imprudens
p1'ofuit. Max. Plan. . 404, 3 (sc. )
, <ooeI '
Cic. de . 46 contrariis (sc. simlitudo

, <oi.

spectatur), hoc modo: nam si iis, qui imprudentes laesc1'unt, ignosci convenit,
iis, qui nccessario p1'ofuerunt, habc1'i gratiam oportet
11 Alcid.
fr. 2 . 154 Sauppe, vid. Vahlen2 638
13-16 fr. trag. adesp. 80
Nauck
17-19 Eur. fr. 396 Nauck
2 Tovs - : -

3-4 - : ' oV
F : om.
6 : om.
8 C : om.
11
AVet anon. : om. F
anon :
13 pAre. :
e-
14 eeY : , unde Victorius ms., Elmsley
15 . .. : ' ...
16 :
: Nauck
17 Nauck : (falsus hono, Ar, cf. Proleg. 139) : - eAre. anon : F
18
anon : -
: : Me.
19 v : -

22 2 : om.
-

126
.

2S

30

1397 b

23. 1397a 23-1397b 2

'

, , ,
' '

,
'

."
t
,
t 1. ' '
, [ ,] '
. of ,
; , ,

'!J' ~
--

:+6

,~~'" ~:,./> '~>-!'

,
~ }!.)_:":

23'b 8 Dion. Hal. ad Amm. 1,12'(i p:'277, 5-278, 19 U~';;Rad.)


o~; Vo Tbvycq\lir~(sc. de corona) .;!i9
oV. eo ij).Xo c ,:;rI!.

v ~lIo , ~~~,
' - . 05 C v [Kar'T(;5v
v del. Weil1J , ~''vi)\": ,
fj KCxO 't~ r6,;

v VE Kvo T.:~'~3-27 Max. PIan. p;,.4.D4, 8 (sc.


) ,
, v . Cic. de . 47 in iisyebus, quae
sub eandem rationem cadunt, hoc modo probabile consideratur: nam si Rhodiis
turpe non est portorium locare, ne Hermocreonti quidem turpe est conducere.
Quintl. V 1.0, 78 illa quoque quae rebus mutuam contirmationem
stantibus ducuntur (quae proprii generis videri quidam volunt vocant
, Cicero rebus sub eandem rationem venientibus) fortiter consequentibus iunxerim : si portorium Rhodiis locare honestum est,
Hermocreonti condUC8re
28-31 Vd. Rad. ad Art. scr. C 51

- anon (Ar) : om. Dion.Hal.


: :
anon
anon : () Bywater2
25 :
() Par. 2.041, Bywater2
26 : :
om. Dion. Hal.
27 ' Dion. Hal. (anon) : '
28
: om. Dion. Hal.
: F Dion.Hal. :
29 c
Spengel : (ov Arec) :
' ; ( -
vertit Ar) : C e c
Dion.Ha!.
' < F : ' < : Dion.Hal., def.
30 anon : Dion. Ha!.
cf.
Spengel coI!. 140.ob 2
soph. eIench. 24. 179 b 15 s.
: e Dion. Hal. :
(anon)
30-31 (de!. Sauppe1), ' oV
(Ar) : ( codd., con. Usener2 , Wel1 , est. cod.
Sauppe1) Ki VO TovTov Dion.Ha!., ubi schol. v
, v!oG vo ye
1397 b 1 Dion.Ha!. : anon
<'x1l
Dion.HaI. : anon
cf. 1376b 28 s., 1382" 19, 1399b 13
2
EvioTE anon : Dion.HaI., quod ex v ortum putat Spen < anon : om. Dion. Hal.
gel
24

23. 1397b 3-18

127

"

;" ' "


5

."

."

"

[ eI

'
, .
10 ,

eI ,

.]

'

'

, iJ -6: '" ,

..

\l'

1'5' . ' OV .- ,

, rx, ['

17 eo ') r~ 'fo-"ijTTOV 17'

]'

\~.

. o,:.~:--
17' () , :-, (')
17' eo () ') td; ' ' 00.
'' "
17'

1397b 9 Xen. Hell.

ao .

12 Max. Plan. . 404.


18 fr. trag. adesp. 81 Nauck

: vocabulum SUersctum eras.


Dion.Hal. : om.
-l : - Dion.Hal.
-7l<
(anon) : om. Dion. Hal.
4 FArec (Guil Ar): AVet :

pArec anon :
5 lV anon : -

anon :om.
6 AVet (anon) : F

(anon) : om.
7 -11 :ov : philosophi additamentum
esse ad 1397& 23-29 pertinens censuit Diels1 101, post &27 l
transponenda esse, simul transpositis &28 - 29 ov post 25
l putaverat Spengel
ll Dion.Hal. : om.
8
(anon) Dion.Hal. : ll Sauppe. de quo iam Spengel cogitaverat
(cf. Aeschin. 1. 172; 2.148; Din.1, 30; Dem. 21.104 cum schol.)

anon : F
10 llll : v lll anon
11 011 : om.
13 AVet : v F
) :
Par. 2041. Ignat. Chort . Bekker3. sed cf. met. 3. 999& 10, 4. 1001& 23
14 l : - : F incert.
l : -
15
: Vl
16 pAr.c anon :
pAr.c
anon :
' 171 . inde a 17 indux. Arec :
'-17 panon : del. Thurot
171 -174 l . indux.
Arec, 173 l - 174 l etiam erasa, ita tamen ut adhuc legi
possint : om.
173 0:11 l Spengel : l
173-174 '
1] scs ex 16-17 : -
3

3, 4-12 ('" a. 365)


Art. scr. C 52 Rad.

,]

128

23. 1397b 19-1398" 3

' '
20

] ;" ,
, ' , ' ,
'

'.

'

~E<,

'

. ' 2S

, ' '
fj

."

TiJ

<-

, -

<, '

vX cx,, , ' ' [']


30

"':

vee,

' .;' -

1398&

"Pt-r, ' ~oe v,

v ;' ' v
vdiv:"

'

aVTOV

20-23 Polycjo.i~:;13 . 223 Sauppe


,27-1398" 3 Dion. Hal. ad Amm.
1. 11 ( . 271.:12:~~ 2'12, 5 Us.-Rad.) <i ) ev9=
, ' & t,
V .

, li'
. Art. scr. C 49 Rad.

Max. Plan. . 405. 13


27-31 Lys. fr. 36 . 179 Sauppe

31 cf. Dem. 18. 213 (a. 339)


F: * : () ec (sing. etiam ')
19-20
: om. versione Muretus. del. nescio quis editionis Morelianae
eema Bodleiano quod Gaisford adhibuit
20 - :
F ( etiam anon) : - Co

: anon steph
21 - 23 ( - 22
hab. steph , 306. 24) : om. F (22 - 23 om. Vet)

' 6 : : steph
22 / Meo : -
23 :l
: d:ol F : :l 6
24 l : l
26
- ... AF : - ... 6 : - ...
anon
27 :
Dion.Hal.
: - Dion.Hal.
Dion.Hal. : om.

: Dion.Hal.
28 : Dion.Hal. ( Usener2 )
: anon. Dion.Hal. MB : Dion.Hal. P
29 : - PAr"c anon Dion.Hal.
oe : Dion.Hal.
'
. ' Co. utroque accentu F : om. Dion.Hal.
cf. Proleg. 93 .
30
FArec : -t : et - et -t Dion.Hal. codd.
31
' : '(i:) Sauppe1
FMec Dion.Hal. : - ACo

( - anon) : Dion. Hal.


ll - Mec
anon Dion.Hal. : - lll : - : - Bekker
1398" 1 Dion.Hal. : anon
2 (anon) : om.
Dion.Hal.
2 anon : Dion.Hal.
()
(anon) : v Dion.Hal.
3 AF (6- etiam
anon) : Dion,Hal. : 6 (non labunt Guil)
\
19nat.Chort. Bywater2 : Vo : anon
19

23. 1398& 4-23

129

,
5

' l

TC;> Te ()
,,

"" " ,
'

;"


10

'

' ,

"
VyVS' ' oi:
, ~
. ~, 11 1J

15

.
-. .,
; ' 11 11

, .:,l .
,
20

<

' \.f\x _. vyyeO " yovv


v'YEe < '
." TC;> Eq, "
-

1398& 4 Sophocls. . 215 Pearson


-5-8 Lys. fr. 128 . 191 Sauppe
15 Max. Plan. . 405. 19
Plat. apoI. 27 B-D (Theodect. fr.
3b . 355 Sauppe. sed Vd. Blass 4473). cf. 18. 1419" 8
17
Lys. fr. 37 . 179 Sauppe
22 Polycr. fr. 14 . 223 Sauppe
4 ) () anon : in re darii . sumptum e commentario qui
contulerat Alexandri dictum notissimum apud Plut. vit. Alex. 29. reg. et .
apophth. 180 . . anab. 25. Diod. 54. al.
nescio
quis in editionis Morelanae eema Bodleiano quod Gaisford adhibuit (et
id quo Muretus) : (;) : om.
Iegit particulam fort. etiam Ar (etut hoc
quod Herm. Alem.). duo modi huius Ioci videntur distingui ( non
'excelIit" ut Muretus et eque. sed 'differt" cf. 1399& 19 et top. 4.
101b 29. 1. 116" 36), alter quo Teucro Sophocles usus est, quem
ignoramus, alter quo Iphicrates. quem ex ipso exempl0 cognoscimus
5 : ll
7 ll : om.
ll - : ll F
oV 0:11 :
8-9 0:11 - fj : &11 lll F : - lll
9 : ' (anon)

: (ll) Richards. sed cf. Vahlen1 22


10 ll
ShilIeto : 0:11 :
: Cio Bywater2
12
e Mureti versione complures : (anon) : om.
13
: ' : oQo F ( reddit etiam )

:
14 ( fort. ex c.) F ; - : -

:
15 ] : e
16 ; ' Roemer (qui de non recte refert) : l1l" : lll '
pAroc
etiam re membro requtur. cf. Plat. apol. 27 D 1 et 1419&
10
17 : om. F
21 : ll FLa : CoTu
23
ll ; -lell
9

130

23. 1398& 24-1398 b 10

V. '
25

, .

v.

.
30

voyo

, ,

9
10

, ,
, '

yvvaiKES

ff

v '

Tc{)

1398b

ViOV

v v, v 5 . v v,

v, V'
'

v /

.
10

'

24 Sen. ben. V 6, 2 Arcltelus rex Socrtem rogvit, ut d se veniret; dixisse


Socrtes trditur nolle se d eunI venire, quo cciperet benefici cum reddere
non posset, cf. Marc. ur. 25
28 top. c. 15
29 Max.
Plan. . 405, 7 . Art. scr. C 50 Rad.
32 Max. Plan.
. 405, 4
Eust. Od. . 1412, 17 ;;
l ( 215 s.) .
KplvovcrIv yvvaiKES. , , yvv, v l
, v EKEiVOV l
1398 b 1 Dem.
39,2-4; 40, 8-10
5 fr. 1 . 247 Sauppe
10-19 fr. 5 .155
Sauppe, Art. scr. 14 Rad.
loh. Diac. Hermog. meth. ed.
Rabe Rh. Mus. 63 (1908) 137, 19 V rn,
' "VE
"

"

TovTov

"- "

"

26 EV : EV -
:
27 :
29 Thurot coll. top. 15 (106& 13. 32, 107 a 14, 107 b 14.
om.
30 :
23) et phys. 4. 248 b 7-10 : (anon)

:
32 :

1398b 1 Vet : - F
2 - :
-
3 anon :
5 :
7
- Ar"c anon : -
V : vel sic facile intellegitur
(cf. anon) , quod addere voluit Sauppe 2
8 ' pA"C : om.

9 : om.
I pA"C : l
10 ()
, : l
Ioh. : OTovoiiv ( )
anon

131

23. 1398b 11-31

,
, [ 15

,]

'
[

20

.]

, ,

'

, . l ,

, ,

25

VO,

' Apei,l,

'l' , 1J ' . ,

'

.
30

"

'

'

4)'

"

'

' ," .

19 Max. Plan. . 405, 10 TfjS ls


26 . 220 Sauppe
27
Ioh. Diac. Hermog. meth. ed. Rabe Rh. Mus. 63 (1908) 137, 6 (= Greg.
Cor. Hermog. meth . VIIp. 1153. 18 Walz) 1]
< < Vt;11<V ,
1]<.

fr. 201 Lobel-Page

29 fr. 104 Mannebach

11 Ioh. : anon
12
pArec Ioh. :
v- : v- Ioh.
13 yvv-
Ioh. : -
: vh. (anon)
14
vy Ioh. : seclusi, cf. Proleg. 139 s.
16 :
pArec : Ioh.
ante , quo philosophi additaffientuffi notari puto.
lac. stat. Vahlen 1 3. 129
16-17 s - Ioh. : - vs
18
Ioh. : -
21 /' Nec : : '
FCoTu : La
(01) - 22 (Ar) : Offi.
...
. F : ... .. CoTu : ... ... La
22
AFLa : CoTu
Vo (anon) : Vo F : Vo
23 KpIVOVTES anon : om.
C (possunt Guil, cf. anon . 138,
6 ) : :
24 : Offi.
:
F : turbat., contraria Guil
25 SISal<MOIS : -

Bywate~ coll. 1401 b 15, 1410a 16 :


- scripsi : - (item
27)
26 : secl. Ross, sed cf. 1399 b 15
: Offi.
KMCJS
: IKavCJS
27 :
:
29
: s F
30 (anon) : Offi.
31
: - FLa : CoTu incert.
9'

12

132
32

' )

Keyo)

23. 1398b 32-1399& 23


)

, VTCj'> V

, ) . ! /')

1399"

TCj'>

! ,

! , ), ) - 5

V), ) ) ) , )
fy.

) ,

EV

) - 13

), ) ' i .
) ' '') ;
) ) o~;"
10

! Vy '

),

TCj'>

14

TCj'>

! , ) i

! i i .

Tij

oTov

' ,
15

'

, )

OVV

! :, ) .

), ! ! -

i i ', []
ly~ ~
20

vxy

EyV

TCj'>

' , ,
'), , ,

OVV

'

32 Xen. Hell. 7, 2 (~ a. 388)


1399" 2 10. 22. 38
3 Isocr.
10.46. vid. Vahlen1 160
4 9.51 s.
6 4. 111 b 5 (cf. 6.
8 . 3 . 247 Sauppe
14 Max. Plan. . 405. 18 (
127 b 15)
) . l

16 Art. scr. 2 (cf. 3) Rad.


21-23 Ioh. Diac. Hermog. meth.
137.9 Rabe (= Greg. Cor. Hermog. meth . : 1153. 20Walz) post

32 ' l e Xenophonte Jl.luretus : l anon : % F :


(vid. Schneider 172)
cf. Proleg. 141
:
cf. Proleg. 142
32-33 - - : - -
33 (anon) : V
1399& 2 - PArec anon : -
e :
3 anon : Thurot
l anon :

7 :
9 : Sauppe 2
10 Bekker : l , : V : V anon
13
: () Richards (cf. anon)
14 l (anon) : -l
15 : l'
15-16 , () : oVo
anon
16 : anon
17 , : ' Spengel
18
: om.
: secl. Spenge\
19 ~ Radermacher3 (co
Guil) : anon ()
21 : e F
23 - 24 AF : om.
: F
l

23. 1399& 24-1399 b 11

133

1JS, , , 25

. '

Vo yo~ )

) &s'

EK~
s.

30

s,

) '

s, V )

, '

) ) .

oVTos

'

) 17

) s, ) ,
35

YK~, ) )
) o~o, ) ) ) -

1399 b

us,

'

'

N~,


10

15

~o)

."

s. , 18

'

'

) ) .

) Vo '

) us;
5

"

) s,

verba ad 1398b 27 exscripta

'

v-

ycxp

rnv- ( Greg. cod.


Vind., OVv Greg. cod. ., 10h.) ls,
aOVaIV, ,
25 Append. prov. 75 (1 . 409 Gott.)
28-32 Athen. 122 (ex Cephisodoro c'j: '' s '
) ... '' l (l Nauck) l,
, Art. scr. 14 Rad.
33 fr. 5 . 219 Sauppe
1399 b 1-4 fr. 2 . 247 Sauppe
Max. Plan. . 404,21 vV'
TlS TOVS vs s ' ,
vys TlS ToiS ls s (var. !ect.
-)
6 21 12 Die!s-Kranz
9 Isocr. 15,173

: l F
: F
:
25 oVo : ov
26 TOVS steph (anon) : TCxS
27
anon : om.
28 - - : - -
30 :

32 s (Ar) : s
33 V : om. : eadem Muretus
34 TijS ls : -
36 ~v : l

1399 b 1 :
2 FGul : -l AeVet
4
anon : -
- : - anon
8 TOVS
eEOVS : TOVS eeovS anon
9 v anon : v

10 '- Spenge! : - (anon)


24
F

134

23. 1399b 12-32

) ) )

. '

15

'

.
20

vo

&) 19

'"

15

YCxp

'ljPOVVTO,

&) ' f , 20

f , & ) l 1' ) v1J. ' ,


s '
VX', '
) VO) s.

25

s,
. ', ) V)
) Myc: )

AiaVTos

' , '
30

12 cf. Solmsen3 6621

< .

, )

15

'
&)

VOeO,

15-17 Lys. 34,11

c;,v

) 21

...

!,

, e l) , Ke)
.

Plan.

406, 5 00

vid. ad 1400- 22-24


(var. lect.

19-20. 28-29 Max.


) [] oVo

' ) l '

Ioh. Diac.

137, 11 post verba ad 1399- 21-23 exscripta

20-24
'

, rv) ) ) ' ,

- s, . trag. adesp. 82 Nauck


28 72 F 1 Snell, cf. 15. 1416b 12

25 55 F 2 Snell

12 : om.
13 - (anon steph) : post
1399- 32 transp. Muretus
: -
14
V : V TOVS VTovS anon
: (ut vertit Muretus)
Richards, sed cf. 1402 b 27 s. et cael. 4. 312- 20 oe
yC;; (sc. V )
15 : Ross, 'aegre caremus iIt Aristotele
verbis /' Spengel, sed cf. 1398 b 26
17 anon :

17-18 ... ... ... : vel () ...
... [] ... vel ... () ... ... []
Spengel
19 anon : om. steph
C (ex anon . 141, 20;
cf. Max. Plan. in test.): steph
22 Ioh. Diac.:
Schneidewin
23 -
' Ioh. Diac.: om.
26
(anon) : 'An est versuum p"aecedentium? An,
. Conjeceram, ' . Possunt omnia ista,
' [ ], A"istotelis esse. Vid. c. 24. 3' Dobree : ) - ' Gaisford
32 - AVet : - F

34

1J, ,

34'
35

13S

23. 1399b 33-1400" 21


V

EXePOiS,

s.

( 1J,

).

15,

v'!'

[ '

.]

1400&


, .
' )
5 .

oVTOS

() -

) , 22

EYyVS

s,

OVV

s. ) ) 10

, V "
s," " ) s,"
) &.1J )

s, "

15

,"

, )

) s, 2}

] , " s,
vo ) ," ) ' ' Vo, "

20

," ) ' ' VO

TOVVTOS,

" OVO) ,

1400" 4 Art. scr. 4


9-13 . 153 Sauppe Ioh. Diac. .
137, 17 post verba ad 1399 b 20-24 escta
, l {) l,
lOOVO,

" ycp "

]ander). cf. Clem. Alex. strom.

(Orat. et rhet. fr. 47

8, 41, 4

: om.
34 - 2 (Ar) : om.
35 l~- i;i
ms. : l~-
Victorii coniectura probata add. Spengel,
quo repetito post opus
36 - 1400& 1 v
(anon) : del. Kayser2
1400" 3 : l
l
cf. Proleg. 142
4 Reeve :
cf.
1400 b 15
5 () : Richards, malm abesset (om.
anon)
6 : - Sauppe2
11 lOovo CoLa (Ioh.
Diac.) : -vo AFTu
15 - anon : -
16 - 17
: post 15 transp. Morelus, secrevi ut additamentum philosophi
AFr : anon
- anon : -
\l : Thurot
19 AVet : om. F
: om.
33

Vctus

136

23. 1400a 22-1400b 8

."

l 24

l,

l ' l. 25

T'i>

~l

~,

T'i>

T'i>

'

l ,
.
30

, v1J, l, 2;

v1J, 0(;
, .
,
l, ' l

35

T'i>

- 26

. ,
[] ,

1400 b

I l.


.
5

'

, - 27

22-24 Max. Plan.

406, 13

l,

ycxp

ZOV
,

28

VO

(SC. ) ,

yov . KV

v e
.

(1399 b 15-17)
27 72 F 1 Snell
31
1400 b 5 21 13 Diels-Kranz
8-14 70 F
. 406, 1
l ( add.

216 Sauppe
1 e Snell
Max. Plan.
v

Spengel)

,
' . OVO ( Spengel)

: -
23 :
24 - : -
25
:
27 v : -() AF
29 F :
anon (. 148, 21) : :
33 :
Ross, sed cum . Plat. Gorg. 482 C et de inf. post
cf. Kiihner-Gerth 357, 3
36 Vet anon : om. F

- : i'jl -
37 F : - : -
1400b 1 anon :
vertit Georg. Trapez., del. Bas. 3 marg.
2 AVet anon :
F
3 vT- ylyv- : - vT-
4 anon :
-
6 V ... : Vv ...
8 anon : om. Par. 2041, om. Ignat. Chort.
cf. 1401 b 3

22

23. 1400b 9-31

137

ooye,
10

KIVOV

Tij

, ye VO'

T11v

" '

oUo

, .
IS

' vv v .

"

, 29

,"

vv vv ,
20

"

,"

' -

"

" , vv

'

'

2S

."

30

vv."

" '

"V

KC

ij

OV

vyyyy

:.

v-

yVy JO

'

Vy

voyy

oV

'

VO

1070F1eSnell 15-16 Art.scr.BXIIll Rad. 16 Max.P!an.p.406,8


TOV , cf. Quintil. V 10, 30 s.
17 fr. 658 Pearson
Eust.
Od. . 1940, 57 (cf. Iliad. . 158, 24; 379, 43) Tl ro
, ' Tij ' VO ij,

19 85 G
Die!s-Kranz
23 . 990
Eust. Iliad. . 414, 37
~oyo ZEVS, Tij VTOV ij,
Tl ' apxovaa oV, ~ Tl
(cf. anon , 146, 12 et 303, 9)
24 71 F 4 Snell
11 ycp anon : Trende!enburg ms. (Pro!eg. 1209)

12-13
... : iteratam particulam tueturVaWen5 353 s., vid. ad 1408& 32
: ( ?)
15 Tov ... : TOV . , .
17 F, anon , 146, 8 : , anon . 146,28 : ,
Gui!
v
Cobet : v , anon . 146,9 : v
anon . 146, 28
cf. Pro!eg. 142
19 : - : Spengel Art. script. 94 : (v) Die!s2
Herodici nomen etiam anon (, 146, 24)
21 oV : oV AF
24
: (anon)
25 v : - F :
CoLa, -
:
29 - F anon : eK- ACo
voy : delendum esse censet Roerner
30 :
- AF
31 8 : om.

138

23. 1400 b 32-24. 1401& 20

), E~o '
! y~E.

35

1401 a

'

'

'

10

Tij

, ' , '

"

' ,

.

, ,
15

'

00

' '

YK~

" , V
''
,
20

' -

1401& 2 cf. soph. el. 15. 174b 10


9 cf. Isocr. 9, 65-69 (?)
Po!ycr. fr. 9 . 222 Sauppe
16 cf. Art. 5cr. 1 Rad.
fr. 96 Snell

13
17

32
- Gomperz 2 , fort. recte, cf. 1386 b 13. 305.,
1387 b 14 s.
36 hic , ante : fort. de!endum
1401&
3 Vet anon : F
4 : :
F
- Vah!en 1 93 : - : ycx V
Matr. 4684 : Spenge! (sed recte dicitur EV- ...
, cf. 1405b 21 s. ... ) : om. versione
Muretu5
5 anOll steph : - , def. Vah!en1 95
10 ' : ' 8 anon :
povs : ' F
13 :
cf. Vah!en5 334
16 Victorius ms. : -
15 V : V F
: - F : (e anon)
vid. ad 1376& 4
V voo , anon , steph :
17 :
- anon : steph
19 ]
: ' : F, anon (ubi
)

24

,
5

24. 1401a 21-1401b 5

v,

s.

139

V ' V ) .
) 1J V vYKo
25

"
s,

OVO

() vv S, )
' .
) ' ) .
30

s,

' .
, cb "
.

) ) s.

vvs ) v, vvs 35

v" vI .

TC;>

'O1J

TC;>

v"

) "
, )

TC;>

KTEiV1J

v' V .

1401 b

'

Tivos.

V )

"

) ) -

v~ v~. OVO ' , )


5

1J '

21 Diogen. V 38
34 fr. 5 . 221 Sauppe, 13 Rad.
F 5 Snell
1401 b 3-5 cf. Auct. ad Herenn. 11 46, Cic. de

35 72
92

23 (anon) : fort. '' [], enim ,


quod semper est , multifariam dicitur
24 : steph :
:os () Bonitz1
27 scripsi coll. soph. elench. 20. 177 b 12 : om.

: anon steph
30 l anon steph :
l
32 : -
32-33 ...
AFVet (Ar) : ... anon ~teph
35-36 v
... () : haec sedes mutare iusserunt Thurot et
Gomperz 2 , sed suum locum tenet, est enim exemplum oi oi (24 s.) et apte opponitur
(1401 b 1 s.); de v est quod dubites
37 La, D ex corr. : AFCoTu
1401 b 1 V
(anon) : V AF : TVaaVahlen ms., Ross ( VK'
Vahlen1 91)
intellege atqui haec ipsa gesta sunt (sic Muretus), igitur
iusta. cf. Dem. 21, 147
- : v-
2 AFAnt :
Vet anon
: -
3 'verbis [
anon] /acile caremus' Spengel
cf. 1400b 8
5 [ anon :
aut addendum aut, quod malit, oe delendum
esse censet SpengeI

140
s

24. 1401b 6-29

tt.

OVKOVV

' oy~ s

, .
10

s '

TIS

"TaiS

s' 'APIToyeiTOVOS s
nlv." 11 TIS s

15

vvs, vs ' oVO'


s vs s, ' s s vs.
s s, vs eiS

s, vs TCxS vvs. TIS


Kfj '
vs TOiS 'AXaIOiS '

TOVS

' s ~vs ,
20

Kfj.

s ,

TCi>

, vs'

' ' '

TiJ

/s
25

s'

ooVo

OVTOS

TOiS ipOiS
TOiS

9:

'

V,

oTs
TCi>

V
s

TOiS

eiS

10 P!at. conv. 182 C


15 . 8 . 221 Sauppe, 10 Rad.
18
l SophocIis, . 199 Pearson
20 Po!ycr. ir. 16 . 223
Sauppe
29-34 Dion. Hal. ad Amm. 1, 12 ( . 276,5-12 Us.-Rad.)
TOVS vs v s TfjS
aiTIaS l' l l s -
6

: y;J Victorius : ij Vahlen5 350

: l F anon, -l
fort. nihiI scripsit phi!osophus
nisi (sc. -1J)
9-10 vyo : om. versione Muretus (cf. 13)
10 I : fort. I ()
11 eS Bas. 3 ( ) et sic vertit Muretus : s
13 v oVo : ex 9 s. male repetitum putat Spenge!
:
F : om.
14 : secl. Ross, sed cf. eth. Nic. 9. 1150 b
30 ' s s s
19 F : Vet :
l
cf. Lehrs 450
21 : AF
23
oi'iToS vxs . : - - AF
Y2LaGuiI :
AFCoTuVet
24-25 l Bekker : TOIOrOIS :. I
ovTos F : ToIovTos
l I
26
(anon) :
27 :
28 V - :
- V F

C (anon) :

AF :

r:

30

141

24. 1401b 30---1402- 18

') ,

<;>

' oVo ') v,

')

c;,

')

')

vc; ' '


v c;.
35

')

c;, ') ')


v' ')

c;.

aVTfj

c;, ' v
c;. ') ') vvc; '

1402&

c;, '

')

')

QPX1J

')

c;,

10

, ') vc;, ') 5

') [], ,
,
, ') ') ')

')

c;,

!c;.

v, '
' ') ') ' ,

10

vyx oV .

() c;, ')
c;.

c;, '

') c;.

'

15 } fj VO,

')

')

c;.

' v v ') vyK' 11

')

15 Tfj

<t,

V'> ')

32 fr. 3 . 315 Sauppe


35 Polycr. fr. 17 . 223 Sauppe
1402a
2-5 soph. el. 5. 166 b 37 ij KV. EV ij. ofov
.
9 poet. 18. 1456& 23
' .
. 39 F 9 Snell
17 Art. scr. 20 Rad.

30 : Dion.Hal.
(Ar) : om. Dion.Hal.

AFLa. Dion.Hal. MB : CoTu. Dion.Hal. P


31 oVo (Ar) :
om. Dion.Hal.
32 : om. Dion.Hal.
ofov : anon :
:' Dion.Hal.
cf. 1397& 25s . 1397 b 27. 1400 b 16. poet. 9. 1452& 7
34
: Dion.Hal.
(Ar) : om. Dion.Hal.
(spat. vac. incodd.) : vyE V Usener2
1402' 3--4 F :

5 : alterum om. Mon. 176 et n versione Muretus.
del. Buhle
12 anon : : liquid Muretus. Gomperz 2
13 ' : supra n. ead. man.
15 : - :
- F
17 ' oVo (anon) : oVo F : oio
18
() : delendum esse censet Spengel : Richards
ofov : ofov
() Kayser 2

142

20

24. 1402& 19-25. 1402b 5

1J' ycx s' EVOXOS , icrxVpOS '


ycx ElKOS, eiKOS . s
- i c i Tij
<;' ,
s,

s '

25

s v

'

' s , s .
s, Oi: 1J ' ij ij.

30

i voyo i

voy

'

voyo

TOiS

, s . '
35

25

s, s

i v v i v
.

' VO
s vs,
v
KaVVIos s,

1402 b

s.
5

, s

v s , -

s s

TOVS

vs ,

25 80 21 Diels-Kranz
35 quadrifariam divisae sed ab hi5
diversae top. 10. 161& 1-10, cf. Vahlen1 95 55., Tessmer 142 55.
1402 b 3 Diogen. V 71 , ' v V.
KaVvov vo v
, cf. He5ych. et Sud. s. ., Steph. . . 370, 3 Meineke
19 V : Vy
:
: 1J Ross
l- F
(anon) : - AVet : - R055
24 : om. F
:
-
27 ' : ' () Gomperz 2, fort. recte, neque enim
defendi potest col!. eth. Nic. 13. 1152 b 30, 5. 1176& 22, quos
loco5 cum nostro composuit Bonitz Ind. 33 b 15 5S.; !. V 12. 1316b 15
(' Richards) affert Denni5ton Gr.Part.4, ne hoc quidem exemplum certum
30 cap. 25 et 26, 5ive Aristotelea sive Aristotelea, ab hoc 5altem opere aliena e55e cen5et Cook Wilson

Vet : - F
31 Kv] ( alterum supra i.) :
yv F : -v La : CoTu incert.
32 v- (anon) :
v-
36 :
lv ... Evavlov : inverso
ordine vertit Muretus (cf. 1402 b 4. 6)
1402b 3 os Vctus :
) : , ,
4 l : Spengel
l et
5
hic et 6 col!. top. ! 2. 157& 38 def. Maier 4701. cf. Vahlen1 336

:om.p

s s' i
, s

J

25. 1402b 6-29

' ' .

143

l ,

' ; l .

'

,
10

, c
, '
~o

1J.

V' ,
15

, [' ]
, ,
, , '
(l) , 20

, , ,
l l ,

oV

, ' []'

, , ' 25

' l
,

'

l ' ( l oV)

11

!.

12. 1274 b 19

( VTov)

: () 'Bywater' ut 7. sed cf. poet. 25. 1460b 33


:
Spengel
vid. ad 4
: Tov !v Spengel,
idem offendit exemplo, 'quod eque tque precedens l
est' : Tov v () Roemer
11 OVKOVV FCoLa anon : oV
ATu
ve Vahlen 1 97 s. : AFGuil (spat.vac. Vet) :

13 - ... - : - ... - F
15
anon : om.
16 ' (anon) : aut ' aut
delendum esse censuit Victorius
17 -18 (anon Ar) :
om. versione Muretus, prob. Vater col!. 1357 b 28
18 ' F (anon) :
:
19 Vahlen1 98 : om.
1 AVet : om.
F
20 oi : om.
: (vv) Maier 4841
2
:
22 :
23 ! : seclusi cf.
1402& 26. illatum e proximis (21. 22. 25)
26 : Bonitz 1 107, sed cf. Vahlen 6 130
27 !v
anon : -
28 ... : ... Spengel, sed cf.
Vahlen6 147
29 AF : oV
: om.
29-30 oV Vahlen 6 130 : :
6

'

/0

30

25. 1402 b 30-26. 1403& 20

144

) ' ll' ; , ll ;

viJ, ) l1 Vc , ~s,
ll' ycp ll ll ll ll
, ll ll'

ll.

TiJ
35

OVKOVII

ll ll ll,

ll s. V, ll

ll

iJ

l1

"

ll s, c ll,!, ; ll,
, ll" ) s, oV' ll )

1403&

:ll.

iJ

ll

12

; s' vyll ll ll,


5

ll ll ll llVKll.

; -

'

ll

1}

ll

() , , ll,

) [s' ll s]
, (ll ), ll ll
10

ll

(ll ' ll ll llVKll),

15

ll

vyoll

'

ll

ll

OVO'

llT

ll

ll,

14

ll

'

ll

ll'
ll
20

' ll ll ll

1403& 3
187

ll

VVO) - 26

ll ll,

2. 1357 b 13 s.
12 vid. ad 5

IIV

[] )

5 anaI. pr.

c. 27

5-10 cf.

Segu.

30 ' FGuil : : ' l


anon : propter
macu!am !egi nequit F
30-31 i; Bonitz1 107 :
V
31 ovx VC Victorius (non sibi VetGuil) : oV V(l) anon
34 FCoLa anon : oVo ATu
37 - : incert.
1403 a 1
} : 0 : Vctus (anon) coll. 7 s.
5 AVet anon : F :
Victorius
cf. Vahlen1 99
7 1 Vah!en1 99 : 1

anon : i'i F : :
8 : sec!usi
:
9 scripsi : om.

cf. Pro!eg. 143 s.


F : anon :
12 AF : l (cf. anon)
13 oV () : om. AFF anon
15 AFF :
Vet anon : F
20 (anon) : om.
17 cap. 26] vid. ad 1402& 30
Yal. : - om. versione Muretus, secl. Spenge!

26. 1403&

21-1

1. 1403b 10

145

f f

f . V ' l
l
25

voyoI

vvs

s,

vs

[]

,
30

s f

'

, ,

OVTOS

OVTOS . V oV
(TOiS aVTOiS

[]

, ), ' s ,

TOiS

fiS

vy vs .

l yV l
35

1403 b

l ,

s s.

yi'j

, s , VO
,

, ,
10

32 cf. top.

OV

c. 10. 14, soph. el. c. 9

: F incert.
AVet (anon Ar) :
F
26 : del. Matr.4684
27 vv() AF : -VV : v anon
nurnerurn
singularern praefert Spengel, sed alter, Vv ambo, cf. 28.
29 oVo, 30 1
29 : fort. V1], cf. anon .157, 14
oVo , 15. 1334& 41 V1] v

: del. Trinc.
32 anon, rec : FLa : : spir. incert.
CoTu
34 \ - 1403b 2 (steph) : orn. Ar (anon) : [! ] ... [\-] ... [01O-s] Vahlen1 88

: om.
35 V : \ Spengel
1403 b 1 V
:
3 SvEpov v anon
5 'v : v
() : TpITOV v steph : titulurn orn. F (cf. Proleg. 50)
anon
6 - 15 (anon steph) : del. Rabe

: \ rec
7 : anon
cf. 36 et 1404& 16
10
: F
25

anon :

ev

10

146

1. 1403b 11-1404- 1

:;; s, :;; ls

15

s.

~'

.
s

s,

TOVS

:;;

>

TIvas

s '

TfjS

. ~
,
20

- V

Tij

'

, , '

eiS

~ ' VO

TaS
25

~s .

s.

s,

30

OVv

-;,

't -;,

TIveS

ij, s VTij -

Tij

TOiS

s,

-;

't

vs s .

: ' V ' s
s.

OVv

OVO

, ~o
35

TOVS

vs s

, '

'

8s

vs

1403 b 21-22 Auct. ad Herenn. 19 pronuntiationem multi maxime utilem oratori dixerunt esse ad persuadendum plurimum ... neIno de
diligenter scripsit. Athanas. Prol. sylI. . 177, 3 R. s (qui
scripsit l vs a, D. L. V 48) ... ;:i
( Rabe) s , cf. Longin. Rhet. gr. 2 .
194, 24 Sp.-H., Ioh. Ital. meth. rhet. 10 . 39, 16 Cereteli

14 anon :
23 : delenda esse censet
Spengel
Vo anon
VToiS
27 , V anon,
neutrum placet : VTov Kayser2, qui putat huic respondisse quae
post vs 32 exciderint velut oC T;:i Tov
s, coll. 1408b 6 s.
s anon : s
30
Vet : - F
318: anon : &> F
32 anon : vid. ad
1360- 14
33 IIvII : om. (anon)
35 anon :
Spengel colI. 1404- 7 s., sed vid. Lossau 147 s.

1. 1404& 2-30

147

l ,

' ,
l
5

'

'

ycp VO

' ' , ,


10

01J

11

:'

l '

, ' ' l
-

1J VO
15

'

'

Tij

vij,
,

, l . OVO

,
-

20

11

'

, c. VOKK .
' yov
25

[]

s,

OVO

. OVO
'

OVK

, ' ; .

' ; yc. OOV


30

, , '

'

1404a 11-12 Theophr. apud Ammo. Arist. de iterpr. . 65, 33 Busse


(sc. V) v
VOVal Tl
14 85 5 Diels-Kraz, 11 Rad.
15 Quinti!. 3, 4 nec audiendi quidam ... qui tris modo prims esse
tes volunt, quonim memori tque ctio ntura, non contingant ... liceI
Thrsymchus quoque idem de ctione credideriI, cf. Cic. de or. 145, Pro!'
syl!. . 202, 5-8 R.
26 82 29 Diels-Kraz, 29 Rad.

v v v VO

1404& 2 : Cat. 191, Bas. 3


'prticula contrario me
brohucreterenda' Spegel
4 scripsi (inquil'itVet) : v
cf.
Proleg.144
9 : om. (J
13 () ao steph :)
Schitz col!. 1403 b 36, sed cf. !. 9. 1258& 6
yKt()
: -l F
24 : D marg., Vid. : utramque lect.
agnoscit ao
25 v Dresd., Spegel : v : v v {J
10'

1. 1404& 31-2. 1404b 17

148

{)

Cj)

35

'

[]

8 ,

, ' )

EKEivCj)

{)

10

8 , ,
' 8 . '
.

1404 b

( ,

),

'

5 , ' Cj). '

'

8 10

, .

'

.
,
: ,
15

' VO

),

{) -

39 c. 20-22
11-12 Quintil.

1404b 5-8 cf. Demetr. de eloc. 77


7 c. 21.22
3, 6 Cicero ... d Brutum ... qudm in epistu-

33 ] - : - FArec : del. Twining 471


34 ' :
secl. Spengel
: Spengel (anon) :
Roemer
! AVet : ! ! F (anon)
AVet :
F
35 : - : - F : del. Bekker3
1404b 2
... ' Vahlen5 142, et sic legisse vid. anon : ... ~ :
...
8 anon (dissuet loqui Guil) :
steph
9 C ex anon :
cf. 1407& 36
11
anon (Ar) : FCo
14 vid. ad 17-18

: -
15 2 AVet anon : om. F
16 Ev ! : ! ve~v ! ~v Bernays apud
Vahlen1 337 : an ~! - ! -~?
17 - 18 huc
transposui : post 14 hab. (anon Ar)
: dussma
ellipsis, si simul auditur ex 10 s., nec video
quid aliud audiri possit; l Victorius ms. et Muretus Var. lect.
8, Bywater4 (qui et 13 oV pro oio),
() Richards

2. 1404b 18-39

149

. OOV,

20

,
, v),

' yovo , '


.
25

'

vVTlefj'

'

VK, '
,

30

( , ,

),

3S

'

VO
,

'

yov

fj

. V ' V . '

fj

), ij V.

la scribit : <nam eloquentiam, quae admirationem .ton habet, nttllam iudico.' ea1tdem Aristoteles quoque petendam mazime putat
20-21 cf.
Plut. quaest. conv. 1, 2 . 661 D Vyo Tov vv oIvov
vv, lvVv v vvv vvv
22
cf. 1. 17. 1336 b 28, O'Connor nr. 230
24-25 cf. .
de sub1. 40, 2 s.
26 Varro de 1. 11 Aristoteles orati01tis
duas paries esse dicit, vocabula et verba. Serv. Donat., Gr. lat. .
428, 11 . Aristotelici duas dicunt esse partes oraIionis, no.nen verbum.
cf. V . 34, 23 . (Cledon.), 134, 8 (Pomp.)
28 c. 21. 22
30
3.1406& 35- b 3, 7. 1408 b 10-20
37 . 2.11.18
39 Simp1.
categ. . 36, 13 Kalbf1. ' v Tc;J (. )
vvw v eIvaI c1v v v, ,
v vvv, v lv . ' vv v,
v , v ~v

Tov ...

V v vvwv, ! v

OIOV

EV

anon steph : -
20 EKEiVO AVet anon : l
F
EOov AF Ant : - anon steph
v Ignat. Chort., Winstanley : -t - : - -
36
:
v anon : - Kayser 2
37 v -1405&
2 (anon) : e contextu seiunXt Roemer
39 vvv-
vvvv-
: Bernays 169s., prob. Kapp 291
18
F
32

150

1405&

VyV
c

2. 1405& 1-22

oIov

KVpta

~y'

Vyy

:.

, OS,

oOv

Vy 5

' OOc. ' yc. -

Uy, c.

10

'

oV

v ey. ' '


,

' yV

yov '
15

v'!J,


20

c.

yV C C ,

vv (

: C

' ,
,

/ . -

'

' xoVoy.

vv ' VOy
,

xoVoy'

1. . ! ! ...
! _aS {VS s !
. ! s ! {C ! s.
. vs (fr. 32 c
Lang). ! s s eE ,
TOiS s . vs '
. ' s {s. a{S OiKEiOS
Olympiod. categ. . 38. 7 Busse (C

1405& 5

S. .

1404b 28
Sauppe

6 c. 21; 22 (1459& 4-6); fr.

F'

20 fr. 6

219

1405& 1 ACo (anon) : !


2 : *vv.
supra ras. superscr. ead. man.
5 eol : del. Vater
cf. 1358& 23
6 s AVet anon : -oiS F
ooC
Victorius : anon :
() (anon) :
yots F
7 : CoTu : FLa anon
10 !
: 'hic ill expositione translationis melius abessent' Spenge!
11
steph : F
13 steph (anon) :

(s CoTu steph : -ES F anon : (S ALa


13-14 ov,. ,.1 : ,.
15 s AVet anon :
,. F
V() AVet : F
20. 21 - :
- anon

/0

.
25

'

VV

151

2. 1405& 23-1405 b 8

vu,

'

OVO.

1J

'
V

'

OV ,

KV .

30

v"

35

'J

~o

'

'

v ,
,

Kvy

'

11

. ' vy-

12

() v

i;) OKOV

1405 b

"'

vyy,

i;)

v '

KOV'" vu s, '
~ vu /
5

'

~y

'

, ,

C{),

ov,

i;)

32 fr. 7 "Vest
35-36 Demetr. de eloc. 78
... ... , ' V
l
1405 b 1 poet. 22. 1458& 29 ( codd., item Demetr. de eloc. 102), Cleobulinae . 1 West
7 Art. scr. 3
Rad.
29 fr. 705 Nauck

F anon
anon : - steph :
24 : -l D
25 2 : delendum esse
28 (anon) : cquirere Guilelmus (cf. Schneider
susp. Ross
162), unde Roemero suadente textum recepit Ross; sed
elevando furti cmne usurpatur (cf. 1374& 16),
aggravando, et quidem aptissime, cf. Hom. hy. Merc. 179 s., Ar. Ach. 164,
Eup. fr. 155 .
29 C e steph : - - (- -
anon)

30 ~o - AVet : - ~o F
32 anon steph :
31 - 35 : nondum expedita
steph
- i;i Victorius : - : - fJ
33 Kvy
F (anon steph) : KVy : Kvy
35 :
(v) West
' fJ anon :
36
By\vatert : om.
1405 b 1 v Victorius : VXKO anon
3 anon (steph) : - F
V : vl fJ (anon)
6 ; : (~y) ; Vahlen' 471
8
7 : AFVet
anon : lac. stat. Roemer, sed vid. Vahlen ' 471 s.
23

AVet

:
F

152

2. 1405b 9-33

V '
10

!)

ycxp

' ovo !)' Cfo Cfo 1<V

15

'

, '
,

,

20

!)

15

!)

vij

'

!)

V
!)

EV

Tij

!),

Cfo

15

!)

OV!)

!).

1J .

!)

EIeToIS

Tij

!)

(4

!) ,
V!), ' !), ~ v'
vs,

25

vs

TOiS

vvs

, !)

'

eiS

"'

eyTpes ' "


!) .

OKo~.

s, !) , 30

' -vs

!) vvs, V

vcv, VI ' , V

OOS

9 Art. scr.

2 Rad.

17-19 Demetr. de e!oc. 173

' (sc. ) > vs' > >


> > V. Tij
19 Hom.
477. 1. aJ.
22-23 Eur. Or. 1587 > ! C :
; :: . V >
24 fr. 10 Page

(PMG 515)

30 fr.90 Kock

9 : om.
10 ! . anon (
. ) : : F :
anon ( ... )
13 : F
14 : anon
15
:
: anon
17 Susemih!3 (sic vertit Knebe!) :
(anon)
'sn esse

27

>

28

spondere non usim' Spenge! : Ross

(- anon) : ' K~-


:

29 : Ross
30 : om. F
32 : :
(! ) - C : om. Guil Ar
cf. Vah!en1 125

(j

35

3. 1405b 34-1406' 18

153

ll

ll,

ll ll, l Vll
ll ll v ' /
,

'

llTs

1406'

'

ll~

v,

vllTs,

lvs ll ll Vll vvll, VXll ll ll


YIlOVIl,

,
5

11,

ll ll

vll


0011

ll

'

ll

OVll
ll

'

ll

'

llT

l v

, ,
v
10 ,

Tij

,
'


ij

' ' VKO

'

a' ,

'Q

'
15

,
l

~ ( ll
),

ox~ v,

eiKij

34 Demetr. de eloc. 116

~oll

ll' ,

' llT

'

(sc.

Vo) *** (1406' 21).


, u (1405 b
o~ V, (oTov)
cod., c. Victus ex 1406 b 9)
35
( . 308) Diels-Kranz
37 82 15 Diels-Kranz
1406fr. 10-13 . 156 Sauppe
7 83.5 ( . 308) Diels-Kranz
9
.156 Sauppe
12 Hom. 434. 902
18-32 fr. 15-25

35) ...

83, 5
1-5
fr.14
. 156 Sauppe

34 : F
35-36 ta exempla distinxit Victorius.
alii conflant. alii post tantum interpungunt
36 - :
- anon
37 ~() : secl. Roemer
.
Vahlen 1 159 coll. 1405& 23 . Dion. Hal. ant. Rom.
9. 4 : (anon)
1406- 1
UOKV AF (anon steph) : - : - Lobeck
361 s. : - Vahlen1 159 : [] ' OKVO Diels2
2 anon :
uX : -oov anon : - rec
5
(anon) : F
6 V : V
8 : anon
anon : F :
l
10 : - F : -
cf. Vahlen 1 118
13
: -
15 : F : Victorius (ipsis Guil)

154

ycp
20

3. 1406a 19-1406b 6

'

oV vs ~o s,
,

yvv,

TfjS
25

vvs,

vs 1j,

vv,

Vl Ci/'

eiS

eiS
TOVS

vvs

s,

ToiS

vv

T1j

TfjS

ov

TfjS

vs, s v s Vs,
s

30

vv s,

TflS

s s

TOiS TfjS

TfjS

vs

vv,

vv

'

, ), Vs

s eO.

TfjS

s '
35

'Q,

s vs /
VO

'

TOiS s XV, vvv


eETOS, ' '
.

1406 b

yyov -

1J

'

, vs -

TOiS v
TOiS s,
TOiS s'

s, OVO s'

TOVOlS
5

vvv

s.

XV, .]

VO TaiS s '
s, (

37 cf. Demetr. de eloc. 93 fin.

140Gb 4 1. 1404a 31

19 ... : V[cmend. incert.] ... - F : -


... - anon
20 s : s Bernays apud Vahlen1 119
21 l : l
22 vs : v
TovS : om.
23 vs F : vs AFLa : vs CoTu
()
Vet : F : del. Vahlen1 125, idem . 120 de ij
cogitavit, quod prob. Solmsen 2 1351
() :
F
24 v : del. Vahlen1 125
25 :
-
cf. Vahlen1 120
vv] ras.
2G
27 TfjS
s : delenda esse (cf. 23. 24) susp. Vahlen1 125
- s anon : delenda esse censet Roemer
v :
v F : - anon
28 ToiS : om. F
28-29
v(v) ... : ... [] Vahlen 1
123 : [v] ... Diels1 71
29 anon steph,
2 , C (Ar) : cf. Vahlen1 123 s.
31 anon :
cf. Vahlen1 124
140Gb 1 35 - : - anon
Vet : - F
3 () - 4 (anon) :
: om. F
ToiS : ToiS
seclusi (addubitaverat Roemer)
F anon

10

K~ooo

),

155

3. 1406b 7-4. 1406b 31

, ooVo /

15

"

."

'

Vo

, ~ . & &
, ' .

20

1J [ ] " ,"
, " ," -

25

'.
-

~,

C;-: ~_ ' ,

- ,

30

K~

~,

' E~ oV
- , -

8 82 16 Diels-Kranz
11-14 . 26-28 . 156 Sauppe
15 82
23 Diels-Kranz, cf. Plut. quaest. conv. 7, 2 . 727 D
21 cf.
Hom. 164 c;:,pTo de Achille, 129 de Agamemnone; de aliis
vv 579, VKO 471 s.,
l 161
cf. Auct. ad Herenn. 62, Demetr. de eloc. 80
27 . 245 Sauppe, 324 F 72 ]acoby

9 F (anon) : Vet
cf. Demetr. test. ad 1405 b 341aud.
et Solmsen 2 1592
10 : F
12
anon : TCiJ Bywater1
: F
16 (anon) : () vel () Richards;
audiendum et () scribendum esse coni. Marx 309; fort.
cf. . trag. adesp. 464 .
:
17
19 (anon) : sc:holiastae trib. Diels 2
21
: secl. Ross
: () Bywater"
oe : -
(item 22)
22 :
:
cf. 139511 et vid. ad 13673 15
23 : - , fort. recte, cf.1402 3 31,
Ath. rep. 33, 1
28 Faber :
31 :

cf. 14073 14
: F

156

4. 1406b 32-5. 1407& 21


: /

T1J


rr.
35

'

1407 a

Vo

Vc>

lxvpC;;

OKc>

, '

' ,
5

10

TC;;

V.

c>

C;;

s "

.
15

l [ l] -

".

.
' ' oVo '
20

vo,

C;;

32 V 469 DE
34 488
36 601
1407& 5 fr. 30 . 254
Sauppe
vid. Vahlen' 464--471
7 fr. 1 . 320 Sauppe
9 fr.157
Decleva Caizzi
14-15 cf. Demetr. de eloc. 78 s.
16-17 Timoth.
fr. 21 Page (PMG 797). cf. 11. 1412 b 35
32 : Roemer
fJ : l
l 2 :
F :
34 vs : fJ
: om.
: s s F (cf. anon ... vs)
cf.
Vahlen' 467
35 VOK (anon) : F
36 fJ anon.
supra l. ead. man.
37 S fJ (anon) : -VS
1407& 5 Roemer :
cf. Vahlen' 470
6 s : s fJ
9
eo : anon
10 (anon) : r
13
fJ (anon) : -ciS
V l anon :
vl e. g. McCall 163. Myov l e. g. Lloyd- J ones apud
eundem
15 anon : del. Vater : del.
Bernays 177
17 s : S fJ

5
2

25

waiTovcnv,

157

5. 1407& 22-1407 b 13

' .
" ',

) ."

. ov
30

s.

'

[ Eopu] ,

. ,

. ,
' ooVo
35

V,

'

C{)

ov

,
'

1407 b

'

, ,
5

ov

oop~o () . V

' ' , . ,

'

" '
10

[ ]

."

c{)XETo."

'

o~' <' '

' .
, ' <C ,

35 31 25 DieIs-Kranz
38 orac. 53 Parke-WormelI
27 Diels-Kranz, 6 Rad.

1407b 7 80

22 :
23 : om.
26 ' (anon) :
Bywater4

anon
AVet (l
anon) : F
27 / anon : () - Roemer
29
: F
Tov evll : de DieI51 71
33 Vll
anon : -
34 : vi'C sanum; Victorius, Morelius
37 : om.
1407 b 1 ll
(anon) : ll ( ?) F
3 CiOll 1 : om.
5 ool~-
anon : ooyl~-
anon :
10 l
(anon) : seclusi, cf. Proleg. 144
11 ll- anon : ev ll-
13
anon: (exovaIII, ' ) DieIs2, sed cf. 1407& 24 s., 27 5S.

'.
15

5. 1407b 14-6. 1408& 3

158

'

o~ , ~ ~ ,

TTJ CXPXTJ ITTJ vs'

' vs yyov . "

, s o~ []. -

~, , [] vyv1JS, 20

' ,
'

vs

25

K~

"

OU

1JS,

'

,"

."

eiS
y~

30

fis

v'

vs,

eiS

~ y~
,

'i5

/'

vvo vo,

s'

, , ' ~
-

eTOIS, . () ,

TOiS

' vs DVOS vs s
"vs
35

eiS ' s"

."

"TflS

vvs

"fis s

1408&

vvs,

vs

TflS

~ ,

'

vo,

{s,

'

s'" vvs, OVO

vvs."

"

~y,

, ''

14.16 22 4. 1 Diels-Kranz
Iph. . 727 (oVo cod.)

vs

TIS

vs

vs S s'" -

34 . trag. adesp. 83 Nauck


1408& 2 . 2 Wyss

16 V Richards : Vo
17 ' Vctus :
anon :
: AFCoLa anon

18
,!> Susemih12 : : anon
: seclusi, cf. Proleg. 145
: F : Ross, neg. Schenkeveld coll.
19 anon : del. Wolf
20 ... scripsi : ...
26

cf. Proleg. 145
21 AVet : F
s :
22. 24 ... : posterius om. , utrumque anon
24 (anon) :
25 : : om. F
: -

26 :
30 : () Ross : fort. delendum
31 o~
- : -
32 anon 2 : om.
34 v C (cf. anon . 184, 24. 27) :
1408&
2 Vet : F

r :

159

6. 1408& 4-7. 1408& 25

c s eiS . oVo
, 8s oV , s ~ . 8
, &
s' '

10

15

20

s,

" ."

vs,

'

'

<:>

{)

, ~ s, ~oo

vs,

vvvs

vs,

s'

Vs

s'

'

s,

TaiS

Vvs .

TOiS

TaiS

s.

o~

s s vs,

ToiS ToIovToIS

s , ' , s , s
, s , vooo

25

{)

yov,

TOVS s vUvs.

6-7 fr. trag. adesp. 83 a Snell

lJ.

10-14 Ioh. Sard.

Aphth. prog.

. 196, 21 Rabe V v '


V ' , l

120

15 77

. ..
cf. Demetr. de eloc.

4 Snell

anon steph :
8 (anon) : F

anon C :
9 :
Richards coll. Plat. Phil. 51 D et leg. 812 D
anon :

10-11 ... : - ... -
12 anon : anon : Vo F : Vo

13 ' : ' F
14 anon :
15
: - F : : anon
16 v anon :
, steph
FLa anon : - : - CoTu
y~- :
~-
17 : -
18 v :
-
cf. Vahlen1 304 ss.
20 : om.
: om.
22 - (anon) : del. Vahlen1 8
:

anon : ' sanum pro ' Spenge! :
del. Riemann
23 vooo F
voo- : v-
23-24 l Vet : F
24 : -
7

160

7. 1408- 26-1408b 8

s,

s,
30

,
,

'

'
1J

Tij

'

YEvoS

(,

TlS C ' ycx


TlveS.
Tjeos,

' ; ') ; .

, "s ' ;" "; '"


35

s.

vs,

'

1J

ep

. ') ' l cr1J ep

1408b

ij

'

'

:s ,

OV

. TOiSCxVMoyov - 10
' [ s].
'Q, / ij C
[ TOiS] ' , ep [
].

, V.

1408b 1-2 Anon. de subl. 32, 3

' ) (.

131 Rose3 )

[ V ,
"" ''l'' '' oio "
'' vv '"

ycx , , 10:Quintil. 3, 37 si quid periculosius finxisse videbinHIr, quibusdm remediis premuniendum est ... qu de re GreCU1"
illud elegntissimum est. quo precipitur ;;} Vo, cf.
Philod. rhet. . 181 ( 8) Sudhaus, unde lexics addendum
.

26 anon : Teichmiiller : Richards


'ad mores quoque pertinet haec quam descripsi e signis demonstratio" ut 1417 b 2
: Wolf
27
anon : () Hellwig
31 anon () :
32 '
Bekker : ' ACoTu : 000' F : La
- : - :
- Spengel
cf. 1400b 12:"""13; ne tam brevi quidem intervallo
iteratam particulam tollere ausim, vid. exempla quae congessit Wackernagel . Schr. 62 ss.
: F :
33
anon : : Arec
34 rec (onJnes
Vet) :
1408 b 2 v- : v- anon

e Quintil. Victorius ms., Stephanus Thes. : - anon


5 anon :
anon : seclusi
cf.
1404b 24 ' Ei5, 1405- 31 ov
AVet : om.
F
7 : del. Bonitz Ind. 684- 36, Vahlenum1 100 s. antestatus
qui deleverat
7-8 ct AF : e : del.
Gomperz 1
8 Bekker :

(')

eav
10

oi5v

161

7. 1408 b 9-8. 1408b 26

'

15

1J

"

EX1J

",

'

'"

OV Eo~o,

Tij

'

'

'

~.

'

o~, .
25

"

ij :,
l

20

vyy y~o~

oi5v

"
;

."

VO

16 186
96
20 cf. 2. 1275b 27 (82 19 Diels-Kranz)
cf.
238 D, 241
21-22. 30-32 Cic. or. 172 versum oytione esse.
1ntmerum iubel (sc. Aristoteles). eius udiior TheodecIes ... hoc idenz
sentit praecipit; Theopl.rastus ei5dem de rebus etiam accurtiU5. 195
ec numer05 e5se, ut poema, neque numerum '" esse debei oratio;
lterum nimis 5 vinctum, ut de indu5tria factum appareat, alteru1 nimi5
di550luIum .. (196) 5it igitur ... permixta temperata numeris nec di550luta
,.ec tota tLumerosa. [Mar. Victorin.] Gr. lat. . 113, 2 . (Apthon.)
stoteles ... praecipit numer05 e55e in oratione oportere, a tamen ne verSU5 incttrranI. cf. Dion. Hal. de comp. verb. 25 ( . 125 Us.-Rad.)
23-26
cf. . de subl. 41, 2
26-28 Cic. or. 228 (numerum) dhibere nece5se e5t ... non solum, quod a Ari5Ioteles Theophra5tu5, ne infinite
feratur ut flumen a
steph : ' iJ Gomperz 2 coll. poet. 13.
: , -,
10 (anon) :
Thurot
10-11 - : -
13
() AVet anon : F
16 ll ... e Isocr. Victorius, sufficit ... ut censor editionis Spengelianae minoris,
Lit. Centr. 1854, 12 : ... anon
17 AF : om.
anon : ' non intellego' Spengel, sed cf. Bonitz3 676
19 ll :
perfecto tempore legi loco sim. poet. 24. 1459 b 32 monet
\vater'
:
20 ()> AVet anon : - F
22 - D : -
25 - 26 ~ : comici verba (quod contra Schoemannum negaverat Spengel) respici, fort. ex sthanis Babyloniis sumpta, putavit Th. Reinach, quae apud eundem sic restituere
conatus est Havet / ' ll eevoEllo,; /
26 - F : - anon
9

'

1453- 1

11

Vahlen1 101 s.

anon steph

C{)

'

ycx

pVO

vs ,

;;i.

35

TOVTO

TOV

'

~s s ()

s,

'

1409 a

00

. s'

~ '

s s s
30

8. 1408b 27-1409& 1

162

s.

TpOXaiOS

'

s'

' TpoXpos vs .

32-1409& 23 Dion. Hal. de comp. verb. 25 ( . 126, 4 Us.-Rad.)


T<';J , , , ,
Tij V ,
, v, c1v , oV ' i5 ,

TTov, o~ vv, ij , , V ,
, , , .

Cic. de or. 182


C1Im sint numeri pZures, iambItm trochaeum jrequentem segregat
tore ristoteles . .. qui natura tamen incttrrttnt ipsi in orationem serntonemqtte nostnem ... primum ad heroutn nos i1tvitat ... (183) probatur
autem eodem illo maxime paean, qui est duplex : nam aut longa
oritur, qua1n tres breves conseqttuntur ... aut brevibus deinceps tribtts,
extrema producta atque longa . .. atque illi philosopho ordiri placet superiore
paeane, posteriore jinire ... }ItIjIC ille clausulis aptiorem , quas vult
longa plenemque syllaba terntinari (hinc Rufin. de num. orat., Gr. lat.
. 565,.22 . cf. or. 214). or. 192 iudicat (sc. Aristoteles) heroIIm ItunlerU'1>
grandiorem quam desideret soluta oratio, iambItn, atItem nimis e vuZgari esse
sermone. neque hutnilem abiectam orationent zec nimis altam exaggeratam , plenam tamen eam vult esse gravitatis, ut eos qui audient ad
'maiorem admirationem possit Iraducere. 93) trochaeum autem ... cordacem
, quia contractio brevits dignittem n01t habet. ita paeana !
" eoque uti omnes, 'sed"ipsos non sentire cunt uttur; esse autem tertium ac
medium inter illos, jctos eos pedes esse, ut " eis singulis modus insit
aut sesquiplex t! duplex aut ... (194) imbus enim dactylus in versunt
cdunt mxitne ... paean autem minime est aptus d versum, quo libentius
eum 1'ecepit ... atque hec, quae sunt ptd Aristotelem, edem
Theop!trsto TlIeodecteque de pene dictIlltur ... (196) sit igitur (sc. oratio)
(aIlon) : Madvig
(decisiones Guil), Bywater1

30 AFCoTu anon : La
31 , : - anon
32 pve : '
Victorius coll. Demetr. de eloc. 42
<';J, , , : om. anon
34 v, : v
F anOll
cf. v, 1409 b 6, neque v post cum genit.
quamvis usitatum requiritur, cf. Ath. rep. 38, 2
35 :
36 : om. F
1409& 1 - AF
(anon) : om.
, Vo, F : v, , : - ,
Vahlen1 (rhythmus trochealis Guil) coll. gramm. Ambr. . 254, 8 Nauck
(. 223, 2 Studem.) , ' , v
29

8. 1409- 2-13

tjV.

163

vo

' c ' , 5

Ev.

' oVo ' .

' '
, .
10

( ),
.

'

'

1J

... paeane maxime, quoniam optimus auctor ita censet, sed reliquis etian~
numeris, quos ille praeterit, temperata. Quintl. 4, 87 licet igitur peana
sequatur Ephorus. inventttm Thrasymacho, probatum ab Aristotele, ... (88)
herous ... Arisioieli a1nplior, iambus humilior videatur. Irochaeum ut ninzis
currentem damnet eique cordacis nomen imponat, eademque dicant Theodectes ac Theophrasius, similia post eos Halicarnaseus Dionysius: (89)
inrumpent etiam ad invitos, nec semper illis heroo aut paeane suo, qztem,
quia versum facit. maxime laudant, uti licebit. cf. Demetr. de eloc. 425.
2-18 Cic. or. 215 (paean) quam commodissime puiatur in solutam oratio,zem
inligari, cum sit duplex. nam aut e longa est tribus brevibus, qui numerus
in primo viget, iacet in extremo. aut e totidem brevibus longa, quem optime
cadere censent veteres. 218 paeana qui dixit aptiorem, in quo esset longa
postrema, vidit prum, quoniam nihil ad rem est, postrema quam longa sit.
iam paen, quod plztris habeat syllabas quam tris, numerus quibusdam,
n01t pes habeIur. est quidem, ut inter omnis C01tStat antiquos, Aristotelem
Theophrastum Theodectem Ephorum, unus aptissimus orationi orienti
l mediae; putant illi etiam cadenti. Demetr. de eloc. 38 V
, -, . l Vo,
, 00 , v ...
-, 00 apxovcrIv,
. .. (39) V

... (41)

l ,

vv

v,
V1/, 010 . . oVo

eooyK

2 85

11 Diels-Kranz,

12

Rad.

2 : anon steph, prob. Susemih1 2 , sed cf. 65S.


{J anon
steph :
AVet : F
4
AVet 5teph : F
10 vv Spengel (evv ante
Vater) : om.
12 (anon) : om. F
FF
anon :

164
ev
15

20

"v

'

'

Tij

v/,

'

vv"

v~'

."

V,

"

vv

, v.

"

."

aPXOVcrt

8. 1409- 14-9. 1409' 34

oi)v VO

v,

vv

v EXOV, .

25

C{)

v-

KV

eOVpiOV

oi)v

[-

' ]' ,:]

, . ,
30

' ,
ij.

'

. /
v ov' OOV v
.

oi)v

, -

14-17 fr. lyr. adesp. 32 Page (PMG 950)


cf. Menand. rhet. 17 ( .
439, 25 Sp.) ~l,
Tl , Tl vcr
19-21 cf. Cic. or. 228 non
aut spiritu pronuntiantis aut interductu librarii. sed numero coacta debet
24-35 cf. Demetr. de e!oc. 12, Aqu. Rom. 18
insistere (sc. oratio)
. 27,12-25 Halm
27 Hdt. 1 (vid. ad 1409 b 16-17)
31-36
Demetr. de eloc. 11 ~ '
V,
' Tl :

(sic Stephanus.

cod.,

del. Rad.)

, l' v
Ti;i apxi;i

anon : steph
15 eo : F
16
: - F : - Co
20 : anon
22
- F : -
23 : -
24 v anon
steph : -
27 - 28 : anon steph : del.
. SchDlI, prob. mu!ti; oblocuti sunt ]acoby, a!ii. manifestum emb!ema
quamvis dubitanter pro Aristote!eo habui
28 anon steph :

l anon steph : l tum tum ve! quattuor litt.
spat. vac. F
: AFCoTu anon steph : : La
V : -
31 : - F
anon steph :

32 : KV
34 : secl.
Ross
cf. 1409 b 32, 1420b 2 et Isocr. 4, 148

14

scs


35

9. 1409& 35-1409 b 14

' f:y

v/ V/ '
Voo. ' oV

140gb

165

\i
,

. , 5

. ,

'

c';)

Oc;: ,

[] ,

10

/ .

, ' .

1J

1409 b 8 Alex. de fig. Rhet. gr. . 27, 17 Sp. et Herod. de fig. ibid. .
93, 7 Ve V
(:), cf. . Segu. 242 fin.
9 anon . 197, 5
' :, fr. 515 Nauck
Demetr.
de eloc. 58 ~ , (sc. Praxiphanes, fr.
13 Wehrli), \ ov (Nauck, cod.), ciJ'
, . ' ' ,
,

12 Walz

13-16 cf. Demetr. de eloc. 1. Anon. Hermog. id.,


(sc.

930,

) , ,
~ ' ,
'
, vo ,
, 1J l V '
' '
, ov ' , l

1409 b 2-3 :
3 : (unde
Dresd., 'debuit . .. ' Vahlen3 5)
:
anon
anon : -
4 anon :
: V Bywater4
6 :
8
anon : e
9 anon : '50phoclis nomen, nisi 11 est, jortasse ab additum est'
SpengeI, deI. Kappelmacher : -, ( ) VahIen 4
478, sublata post l interpunct.
10 anon : - F
13 (anon steph) : fj ~ Primmer
14 Vet
anon : F
anon steph : - :
F
anon steph : om.
(cf.
anon . 196, 22 s.) : fort. V, cf. Proleg. 145 s.

rc :

166
15

vs,
'

vs

T1j

'

9. 1409b 15-31
[

s],

s.

vvvs

s.

s
20

TCxS

, ,
v , VTl1j vo, 010

, s s. [


25

Tovs

vVs.] s

1j

XiOS eiS

Tl s,
' ,,? ,
Tl
30

eiS TOVS

vs ) ,

16-17 Demetr. de eloc. 34

's vs ~

s .

eps. vs s, s,
. ' s, v

s C, Vs
eps vo s. 17
s x:l s, s

pIoSOS

<

s s

(cf. 1409& 27). Aqu. Rom. 18 . 28, 15 Halm nonl>ulli e:'( U,IO
membro ambitum putant posse comperi; quam m{ appellant
17-18 Demetr. de eloc. 4
... s Tois MY01S ... oV s
28 Hes. . 265 s. ( )
s

: F
[eps] }ernstedt
post 16 transp. Primmer

15

eps

: s :
' s secl. Spenge!,
vs anon : -
19

18
anon : -
20 anon : Hayduck

2 C ex anon : ' : oV' F: '


21 :
: ottensionen! Gui! ( Ross)
22 Vet anon :
F
23 - 24 (v)vs (anon) : sec!usi
24 TOVS vvs AVet : TOVS - F : del. Die!sl 71,
quo hoc saltem efficitur, ut ex inepta deambulatione curcu!um equorum
fiat, cf. Hom. 309. 320.323. 334.338, sed tota explicatio absurda; relinquuntur aurigae longius excurrentes, relinquunt
25 S
anon : S
AF :
(anon) :
- : -TS ex - F
28. : AF
30 TOVS s AF :
[, cf. anon steph] .
ipsos oratores faceta appel1atione notatos recte interpretatur Spenge!
31 (- anon) :

-s

9. 1409 b 32-1410- 16

167

1J-

1Jv

"

yv v35

,"

VIKOV)

15

VO
~v , "vs ' ,

1410 a

KOOVV'

'"
5

"

vv'"

vs

'

oi

"

vvs V
." ''
,
10

ov

oV ."

"

,
."

"

v,

~, ' '

." ' , '


."
15

"q: ,

vvs." "

KOIVij

vvs

."

33 Isocr. 4, 1; ex eadem or. quae sequuntur 1410-1-16. cf. Vahlen 2 647 ss.
35 cf. Theophr. apud Dion. Hal. de Lys. 14 ( . 24, 4 Us.-Rad.)
l ' , ;'> ;'> ;'>
l ij

1410- 1 35 s.

VO -
, /

41 Oiil VX

6 48

8 72 - , 10 89 (cf. Demetr. de eloc. 22)


12 105
l
13 149
14


;'> '

181

lq: l, q:

16 186

33-34 l - : - l steph
34 vy : - :
ex Isocr. Victorius
1410- 1 AVet anon : F
2
anon : -
3 : F :
4
, - Vict<;>rius ('ut in calamo e:t:aratis ottendi') : -() -
8 Co, post corr., anon : - AFLa, Tu ante corr.
9
ACoTu : FLa
10 CoTu :
AFLa
14 ll (steph) : - anon
16 :
anon : FVet
vyy-

168

9. 1410& 17-1410b 1

; VO
'

20

."

'

c;,

KC,

Ti;>

'

OUO

,
25

,
;

v;

CxpxiJ

CxpxiJ

vi;>'

EX1J

; .

oV

V-

V
;

"

' ," " ' '


30

'" U; "; ()

, ' ," " ;


; ." ; ";

fj

35

1410 b

"

vc;,

'

c;."

~V

V;

;"

;"

;
"

'

vVV

v ,

17 fr. adesp. 1

346 Sauppe

24-30 Demetr. de eloc. 25

, ' , "
' ", v

Hom.

526

33-35 Demetr. de eloc. 26

28 Ar. fr. 649 Kock

29

oov

, , oi "

' Vo ~ !! i "

; vyy -.
;

(cf. 211) .

v 1J V

17 : om.
18 ' : ' FVet anon

ex corr., Q anon : :
' AFVet : - '
anon (steph) : l- ' Cobet1 368
: pVet
anon
23 anon : '
24 steph : :
F
AVet anon : - F
25 ll : ll
anon
v : - : - F
cf. 30
26 steph :
vel fj dubitanter Richards
v anon :
v Ross
27 : rec
29 anon :

' : ' (hoc accentu) :
anon
30 ALa, -111 CoTu : ll F
:
Bonitz1 coll.1413 a 28: (l) :llD
Bonitz1 :om.

31 : oi
lll Sauppe1 : ll
32
:
: 10 anon in explic.
33 Koi anon (steph) : -oi
deficit steph
36 l() - 1410b
5 (anon) : del. Barczat
1410b 1 AVet anon : -
F
10vll rec (anon) : - : 10ll

'

9. 1410b 2-10. 1410b 26

169

v,

'-

, .

OKOV .

10

ovv

, / .

10

ovv

' ' .

<;

, .

ovv

ovo '
,
15

' .

'
.

OVv

EV,

, ,

' , '
' OVO ~ ovo .
20

l , :
, '
25

V'

OV

~/),

fjx,

' , .

1410b 2 fr.132 Rose3


Val. Max. 14 ext. 3 (rstte!es) Theodecti
discipulo aa artis libros quos pro SIIiS ederet donaverat, moZesteque
postea ferens titulum eorum sic a cessisse, volumine quibtIsdant
I'ebus insistens, planius sibi de his in Theodectis libris dictum esse adiecit
3-5 Demetr. de eloc. 24 , a: VIK l
Vl l, Ke "
- , fr. 147 Kaibe!.
23 20 a Die!s-Kranz
14 cf. Hom. 214 '

ij y~o,

' l !oov

17 4. 1406b 20-22

2 - (anon) ; del. Rose


(anon) ; Rose
; l F ;
12
9 lle ; - F
(anon) ; - () Ammon, () - Stroux
cf.
14 (anon) ;
15 21 et 1412 b 22 s.
; - F
16 eiJ anon ; F ; om.
18 oel
anon ; -
23 ; anon
vid. ad 1357& 18
24
v ; v ; yooe Bywater4 ; .

25 ! ; anon
26 anon ; - Victorius
ms., Spenge!

170

10. 1410b 27-14118 12

vv ov

,
30

VV,

vvs ,

"

TOiS

'"

' ,

o~

TOiS V s
TOiS ' ,

V,

' , .

35

vs

EvepyeiaS.

1411"

oV

[]

ox~l

'

'!' vs
/s s
.

vs

TIS

VO

v~vs s

EUeVVaS

TOVS

() l vv

, . ()

10

< . s

TaS

eiS

euVVaS .

vvs

eiS

vvs

'Is

s VO
,

29 Isocr. 5. 73

aUTOVS

v .

l V

{ o~

36 poet. 21. 1457 b 7-9


36-141188 Dion.
Hal. ad Amm. 1.8 ( . 266..19-267.7 Us.-Rad.)
v v. ij t;1
'

1365& 31
10 fr. 8

4
.

250 Sauppe

5. 8 fr. 1. 2

1 cf. 7.
220 Sauppe

219 Sauppe

33-34 c ... scripsi coll. 1411 b 22. 33 : ras. ('fort. fuit'


Vahlen ms.) ... : ... (anon) : ... F
34 anon : del. Kayser 2 : () Spengel
36 : - AF : utramquelect. agnoscit anon
14118
2 Dion.Hal. : - F.
4
1 : Dion.Hal.
Dion.Hal. : - FLa anon . 208. 27 : CoTu incert.
4 5 (anon) : om. Dion.Hal.
: alterutrum
delendum esse cens. Vctus ( om. Vet). idem ms. . tradita def. Sauppe1 345
6 ACoTu (anon) : FLa
Dion.Hal.
Dion.Hal. : om.
7 Dion.Hal. : om.

12 AF (anon) Dion.Hal. : om.


8 Abresch coll. Ael. nat. an. 25 (. 227. 15 Hercher). 48 (. 267. 11 .) :
AF : Dion.Hal.
l AF : Dion.Hal.
9 anon : Vo F
iv AF :-v Lobeck
746
11 6v arion : 5iOI F

10. 1411& 13--32

171

s ,

15

s.

s ,

es.

fjs

,
.

s yxo~o,
.

20

25

eiS

yy~

vs

.
vs,

OVO

vs

Tfjs

VV

TCxS

eiS

" -"

30

EKe

s]_

Tq>

s s

Tq>

Cxs

Tq>

TOVS

vs

[-

vs

TaiS

~,

TCxS

13 LIV . 318 Sauppe


15 XLV . 275 Sauppe
18
(CAF . 162)
21 fr.3 . 274 Sauppe
23 fr. 3 .
25 LIII .. 318 Sauppe
28 fr. 4 . 220 Sauppe
30 5,
cf. Lys. 2, 60 l '{) '{) C K[~ Tij

fr. 68 Kock
220 Sauppe
12
31

, vyKO V ev

Tij

ij

anon :
: F, anon :

: F
14 anon :
F :
15 : - F : - anon
17 . .. _ anon : l _ _ _ l
: EC KC _ .. c Salmasius, sed et genitvus et
pluralis habent quo defendantur, cf. [Dem.] 34, 23
vo : vo
Dobree, sed cf. Dem. 19, 189 . __ ... _ .. EV
18 : F :
21
: -
AVet : - F anon
22
vyy (- anon) : vyy
cf. Cobet2 327
24
(anon) :
25 Neobarius :
anon
cf. Cobet2 728 s.
27-28 - - :
- -
29 (anon) : del. Wolf
32 () v (anon) :
. - VK F : aut haec omnia aut tantum praeeunte Dobraeo (Adv; 13) delenda esse cens. Diels1 7, defendere studet
Pohlenz 48 s.

13

;'>

anon :

172

' s VYKO 'ij

35

1411 b

10. 1411& 33-11. 1411b 25

"'ij

'ij

'ij

"

VyK-

"

"
,
5

vvs s ,
() . v
' vvvs ,

" i{) , ' oU ,

10

VO VO, () s s
. " "
.
'ij

15

v'ij

'

"

eEOS

' v

VK

s s
, V ' '

20

s
.

uvs

i{)

ll"

i{)

25

OVO.

11

1411 b 2 Lys. fr. 129 . 191 Sauppe


6 . 249 Sauppe
11. 13 Isocr. 4, 151. 172
16 Isocr. 4, 180 oV
! ,
, ' )

1411 b 2 Vet : Offi. F


6 Thurot : Offi.
cf. 1411& 26.
28. 35
8 ' (J (anon) : !
{J :
: Sauppe 2
9 l anon : -
{J
10 Kayser1 : Offi.
11 l {J : l
, 'quod ex t'riette l et ntum IIidetttr, 1tiSi ltet ' Spengel
(! anon)
15 : fort. () -, cf. Plat. Theaet.
178 , Phi!. 39 D
19 ! Gaisford : : 'non modo mgistrftts, sed etim civittes rtiones reddunt, ne coIIiicis ! ' Spengel,
CUi qui assentitur legat (!) !
cf. 12 et var. lect. 1356b 18
20
EU : eV

173

11. 1411b 26-1412- 7

' ycp , ' l


. "VO XOVo " ,
" ' " , "ovV
30

'vs q:vs '" q:vs '


c

35

."

,"

"

Us

s,"

"arIS
''

yai1J

vo

vo

V
s

s,

s.

s," " ," "

'
5

s /

1412&

TS
s

VOEO.

'

V,

s vs V '

",

26 Simon. fr. 37. 3 Page (PMG 542)


28. 29 Isocr.5. 10. 127
Eur. Iph. !. 80 ()
31-1412" 9 Demetr. de eloc. 81
{) , 1 ,

29-30

V ep l ep VX, s vs'
"vs ' ,"1 " ."
V. , s EvpyeiaIs

scho!. b

Hom.

303

s (

om.

' s . S Vvs '


V{) s (s - )

, s. rJh () de fig., . 192, 14


Sp. () Vx VX, \!
XpOOS , s s, cf. Trypho () de fig. 2, 2 ed.
West cl. Qu. 15 (1965) 237, Philod. rhet. . 171 ( 18) Sudhaus
33 598 VIs - s
34 587 ' S
s
35 126 (cf. scho!.)
574, 317
1412" 1 542
7 799

F anon : - :
anon
anon :

oi ovv ex Eur. Vicrus : oeo '
(- F, - , Eruepov etiam anon)
cf. Proleg. 146
30
s () anon : - anon
s anon :
-
31 (anon) : om. Morelius
s : - -
31-32 70 ... : ...
( anon)
33 : anon
Vet anon : - F
34 - : '
v- F : ' ' - : ' v- anon
35
: -l anon : - F
anon : l
F
1412& 1 :
2 F anon : ALa
CoTu
4 : -? Ross
7 TaiS :
om. F
AF' : Co anon

27
29

(anon) :
ex Isocr. Victus

28

174

11. 1412& 8-28

' ' ', c ' /'"

10

'

, i<t ()
.,
. ' ' &

.
15

'

&

q:.

'

398

' ) ...

m.

12 47

.. schol.

,
1410 b 32 s.

~, , ,

8-9 Plut. de Pyth. orac. 8

'

:;,

."

6 1j
25

<t

'
20

481 b
10 10.

12 Diels-Kranz
16 Isocr. 5. 40
22-23 Demetr. de eloc. 99

. . vV
. Tl Tl (Xov

1395& 1

cod.). vid.

21.

12 Rad.

anon : F
' '] ' : F
9
Bekker (Ar. cf. Bottin 26) : an
11 : om.
anon
Vahlen5 150s. :
cf. poet. 22.1459-.8 et vid.
nitz 1 87 s . 252 s.
12 XV : -
13 ... Ktyl :
, .. -ElV Kayser1
14 : - anon :
15 anon : Tl .
16 l F (anon) : -l
: { : iJl vel l Victorius
cf.
'aequatio' pol. 12. 1274b 9
oV : oV
17
- : () - vel - () Vahlen 1 103
19
(- anon) : - Victorius
22 ALa : Toii FCoTu.
cf. 1367 b 17.19. 1377- 19; contra 14018 33. 1411& 21, 1412 b 16
23
anon (Greg. Cor. test. ad 1395- 2. Demetr.) : AF
anon : ov
25 : B)"vater4 : - . 't'ecte dictum. l1ec oi sct'i!J.endum est' Spengel.sed cf. top. 3. 1238 33. 36.
met. 4. 1015- 11. 26. 1024- 8. eth. Eud. 3. 1221& 30
27 AF :
om.
8

AVet

25 Art. scr.

30

?:

175

11. 1412" 29-1412 b 20


.

TOiS

''x '

," ' 4) . OUO '

'

ovx

eiS

" " 35

1412 b

"

"

q;

ov

,iiS

OVK

Lfj

'
10

vs

q;

" ."

vs xfj.

&

ovx

TIS

, ' ,

'1

' &s,
'

&s.

ovx
LOUTOIS,

s EVIYK1J : q;,
. "s oV vs" ,

s,

15

''ov

vs

'V

VO

"

.
'

s.

s,"

'

, "

&"

41

&

'

&

& ' & ,


20

. '

eiSOS

,flS

30 Hom. 341 ' ( ! , parod. incert. fr. V Brandt


33 fort. idem ac 2. 1404b 22
1412b 5 5,61; 8,101
13 fr. com.
adesp. 209 Kock
16 fr. 64 Kock (CAF . 161)
La ; ! FCoTu ;
31 ;
33
; om. F
; - F
34 anon :
hoc multifariam interpretantur, ' i;ie Meineke . 575,
Cobet2 655, ' [] Cope, alii aliter
35 : om. anon
1412 b 3 anon : (' v ) e. g. Hayduck
4
: F anon
9 ' anon : om.
10 F anon : V : V
cf. Vahlen 1
103 s.
(anon) : , unde Spengel
11 v
eo C : - - : - -
12 010 :
'
OVK Spengel : oV
13
: ~ anon
14 anon : del. Vahlen 1 104
18 ' Spenge1 (cf. 19. 29) :
19 - : secI; Bekker3

30

AVet

176

11. 1412 b 21-1413" 6

' ~ () vs x~, oo~

VK

'

y~

' s - ()
25

, " '
"

'

"

'" ' . '

EX1J'

"

' ." ~ '


30

EX1J,

oO~ ,
-

, .
,
.
35

'

",

. OV ,

1413&

'

. K~o vs, K~ , V~ 12
~o~
5

[EiS]

'

~.
1J

vy.

' !

s s,

27 fr. com. adesp. 206 Kock


33 4.1407" 10-13
35 vid. 4. 1407"
16 s.
1413" 1 Demetr. de e!oc. 85 ll {~OVl
, Vo ,

(trag., 28 F 1 Snell) (
corr. Nauck) , fr. !yr. adesp. 33 Page (PMG 951)

cod.,

21 (anon) : cT:1
Kayser 2 : om.

F (anon) : ALa : oV CoTu


24 oe :
bis scriptum n
... : ... ' : [] ... [] Kayser2
cf. Gomperz 2 6 s.
Afi : F
25 anon :

26 V anon :
27 ' : secl.
Ross
28 : abesse mallet Spenge!
: ()
Spenge! Art. script. 20 : l Meineke . 201
28 ' (anon) :
: ' () Ross : Speng.e!, qui 29 ex 18 ma!e repetita putat
29 ' :
31 : -
(anon) : {
32 l anon : - anon
33 anon : ll
34 l AVet
anon : F
35 : anon
1413" 1 : ()
Bywater3
3 : -/ : -\ F
l , anon
: F anon : (ut lucerne Gui!)
4 ~- anon :
e~- anon
anon : del. Riccobonus
5 ()
ann:- ( ' vlv)Sve! [-] ( 'v-)ScCa1l165

1J

rec : -

: apeOt

'

OIS

vs Co,
10

177

11. 1413& 7-32

vs,

' v , ,

, . ' , "

KKC."

veS
15

,"

"

OV '

~vy

s .

s.

' vs ' s '


s
s
.

aVTOS

'

TIS

, iJ, s

'

'. () 20

,
VK

" '

elS

"

oU .

EpVepOV

TiJ

v.
~vy KKc'
25

ci;>s

'

KC
'

'

ov

, Vs .

() s' .
30

[ ~o v '
' s s .
.'

ov

s ,

8 85 5 Diels-Kranz
11. 12 fr. com. adesp. 208. 207 Kock
4. 1406 b 20. 10. 1410 b 17, 11. 1412 b 32 s.
16 Zen. 48
vid. . 12. 11
31-34 Hom. 385. 388-390

14
24. 27

7 : - : F incert.
10 ' : om.
11 F :
anon : om.
Laur. 60.18. Sylb. : -l() anon
CD : -
12 AFVet : s anon
13 anon : F :
16 TOs : Vo
17
Ross : l
19 l Richards : om.
20 ]
: : s anon
' anon : ycp
21 : anon
24 ~yo anon : - F
vann : () AF :
25 ()&s - () AFF
anon : om.
anon : - F
anon : () AF
28 s anon : () : F incert.
'
anon :
29 l anon C :
30 - 1413 b 1 s
(anon) : Spengelium secutus secrevi, ita tamen ut additamentum
Aristoteleum ab alieno distinguerem
31 : F anon

C ex corr., D : s anon
anon : F
32
: F
12

14

15

178

11. 1413' 33-12. 1413 b 23

' v1J 1J s ,

33

' 1J.]
[ O~

'

S.]

~ s.

K~

12

s .. , -.
5

'

'TOiS

s,

, .
10

vs '

'TOvS

vS. ,

(s s) vs
. ( )
15

'TOiS

, '

[ ]

'TaiS

'T'i'
s 'TfjS

'

. '

1J-

s -'

, s
20

ij

0\1,

'Tij

ij

s ,

S ' .

<'i'

' 's s , iJ:rs

s'

1413 b 9 cf. Demetr. de eloc. 193 init.


13 71 3 Snel1
19-21
Aqu. Rom. 30 . 31, 23 Halm A"istotBli itBraiio ipsa vBrborum ac nontinum rBpBtitio frBquBntior omnis lluitts modi "tOtus actioni ntagis Bt
Crtmini quam sIilo vidBiur convBnirB; qua dB ,' in tBrtio rhBtoricorum libro disserit. cf. Demetr. de eloc. 193
.

ve D : x~
33 ' ] litt. ' ras. ead. man.
1413 b 1 - es an :. aut Aristotelis aut aliena manu
postea adiecta esse censuit Stahr, a philosopho abiudicavit Sandys, non
obstare 1418' 29 s. ratus
4 V !< (anon) : -
8 anon (Ar) : Thurot
14 scripsi (cf. anon) : om.
15 anon :
16 i : ev F : ev ees anon : xv , noI dictorum Guil : lm secl.
Spengel
20 : : anon :.
Tf.i f.i Bywater5
21 00 Vater (cf. anon . 221, .24) : ov :
om.
Tu : - La: -l1 anon : f'Co incert.
. 22 .
: Thurot
s : -es F
: - :
s - Bekker
cf. 1414b 21
23 , ex ann .:
F '
- AVet anon ' - F

12.

s,
25

oOTOS

OVO:,

VOKPITt'1s

'vs

s, 4)

s."

Tij ,

'

VOK, .

TIS

30

179

1413b 24--1414& 12

S'

",

-"

VOK s 4) 4)

'

'

'

, ij, ovo

"

1414&

),

'

"V

",

os

."

4)

oVo

"Npevs

, Npevs 's, Npevs s s."


, s '
5

s,

s , ,
s.

10

'iJ

vs

T1J

:'

s, ,

s'

-. () /'
s' V01To -

25 O'Connor nr. 477


.140
28 Phot.

26 fr. 10 Kock (CAF

.139)

27 CAF

vv '

e. ! ,
iJ iJ nVeCbB'
29-31 cf.
Demetr. de eloc. 194
1414& 2 671-674 iJ
,/ , v ' ,/
l / '
cf.
Demetr. de eloc. 61, Alex. de fig., . 21, 6 Sp.

: -
v AF : v :
anon
26 anon : Spenge\
cf. Meineke .
166. tlad. lec.t. defendere studet Burkert 70 5
31 : Spengel
cf.Vahlen5 314
33 hic : post 34
1414&
1 anon ;
Spenge\ : e
ann anon : : F
2
anon :
2-3 iJ : l l~ : - iJ
anon
4 AVet : F :
anon
7 Voo Vet anon : V FVet
9 oeo :
- el - fort. oluit F
10 eo : mutandum, cf. Pro!eg. 147
11 ! Vind., Spenge! : ~!
11-12
(anon) : : Spenge! :
[] l Gomperz2 : ! (sc. KpIT!:i) Vah!en ms.
et apud Bonitz Ind. 666 b 40
causa apud unum iudicem dicenda minima momenta sunt , cf. 1375& 8

25

12*

180

12. 1414& 13-13. 1414& 38

') ,

EC,

CE

'). ')
15

')'

'

'),

KC

. OVO , v '), C v
').

')

') '

')'

11 , ,
20

'
')

YCxp

v')

, ') C ')
')'

')

v; 'iJ, '),
25

').

v'),

x'iJ,

KOlV'iJ

q: EKCO ')' ') .


EC

30

Myov

'

13

OV'

'

v,
. EC
35

c'),
.

' v

v v EC,

') v, ;

17-18 Quintil. 8.63 Al'istoteles idoneam maxime ad scribendum demonstrativam proximamque iudicialem putavit
30-38 Quinti1.
9. 5 Aristoteles ... prohoemio non nal'I'ationem subiungit. sed propositionem; verttm id jacit. quia propositio genus, narratio species videtur,
hac non semper. semper ubique credit opus esse
36 Art. scr. C 24 Rad.

: addendum esse susp. Spengel (cf. anon). qui et 16


huc transponere mavult
1-8 V/ anon : V F
21 AVet : F
24 : ( )
e. g. Thurot co!l. 1407 b 26. 28. () ve! (V ) Meerwa!dt
26 : () Ross, sed
25 Vet (anon) : - F
vid. ad 1354b 23
29 : v yEVOVS Ross. sed cf.
1359& 30. 33. 36, 1418& 2 s. et var. !ect. 1355 b 3D' Bonitz Ind. 579b
20 ss.
30 : - () Spenge! co!l. 1414b 7 -.
31
oV' : '
37 v Myov : Myov v F :
: v de!endum esse susp. Spenge! : V Vah!en ms.
38
- : -
15

13. 1414b 1-14. 1414b 22

181

IKOII, ;

1414b

Io

, Io

'

-jJ,

oV

-iJ

'

I, ,

IIIIVO\1"

oOv

IKOII ,
10

OVO,

'

, ' , ' .

OOV,

OV ij, ,

15

Tij

Yol

TxV1J, IIo~II

O~o.
,
20

iJ'

'

4)

I
I.

4) ooc

1414b 4-6 loh. Ital. meth. rhet. 9 . 38, 21 Cerete!i ' , vo,
, (P!at. Menex. 235 C)
9 Quinti1.
9, 5 nec iis adsentior, qui detrahunt refuttionem tan'quam probationi sltbiectam, ut Aristoteles
13. 17 Art. sc. 7. 4 Rad.
19-21
loh. Sard. 1. sy!1. . 358, 24 R.
CjJ l , , ... , ,
, , , oVo (sc. ,)
l , ,
, ,
21-35 Quinti1. 8, 8 s. Aristoteles ... .,
demonstrativis ... prohoemia esse naxime libe1'a existimt: a, longe
mate1'ia duci, in Helenae la,tde IsocraIes {c, aliqu c1a,
ut idem in Panegyrico cum queritur plus hono1'is corporun, q"am nimo-

1414 b 1 AF anon : :
WeIIdon, Wend!and 38
cf. Siss 1922
4 i) : AF
5 anon :
ve! [] Spengel
7 anon :
14 : de1. More!ius,
sed cf. Vah!en6 105
15 - anon : - F
: -,
(anon)
anon : -i: Ross
16 (anon) :
l : ex anon , addendum esse putat Roemer
,
(anon) : dubitanter Spenge!
17 ,.' - :' F : anon
: dubitanterde1.
Spenge!
cf. B!ass 858 cum add. 2, 356
21-22 ... ... () ... '- (anon) : Tt;) ... vCjJ ... ... requirit Spengel, sed cf. Vah!en6 237 s.
22 : -

14

182

25

14. 1414b 23-1415& 10

t ,

ov

OV '

. ..

'
1J.

oV

1J, .
30

'

V,

c':)

'

"

","

, ' t 35

& . ,

ooVo , '

60 , ' ' oto


. ' '

1415 a

' ,
,
, " ' ."
5

ot ,

, , , ,
'
.

10

. -

'

rum viriuiibus da1'i,. Gorgias in Olympico laudans eos qui primi iales
27 10, 1-13 (1 l
i.tseituerinI conventus
vl)
31 82 7 Diels-Kranz, 28 Rad,
33 4, 1
1415& 4
fr. 1 . 267 Kinkei, 696 F 34 a ]acoby

13 \) : om. (anon)
25 : F (anon)
27
Bonitz' coll. poet. 1. 1447 b 17 :
29 om. anon
31 vl : -
anon : Sauppe 2
:
: anon
33 vyo : vyy Vahlen 1 146
ci. Quintil. ( test.) insIiitteri"e et Isocr. 4, 1
36 AF
anon : -
anon : - Vahlen 1 160
Vet anon :
F : om. Guil
38 Vet : F
\) anon :
anon
oVo ad ipsum Alexandrum refert Keil coll. Gorg.
Palam., Antisth. Aiac. et ., Alcid. Ulix.
1415& 3 v- :
v- anon
4 hic locus primus respicitur frc (. 327,
34)
AF : - anon (frc)
7 wanon :
, vel exspectat Spengel
8 -.
l : - Kayser1
:v

183

14. 1415" 11-34

Tois s' " Vt." EV


TOiS S V,

[15]

y~' vs
15

'

OVV

eiS

Ex~yoy vv {) ({J. "


,"

"

,"

"

yov , s s s ES
s s." ) ,
eueVS s, ' EV {) ({J

<

20

s].

[J,

({J

s.

[l

OVV

v ,
s S.

-J

,
25

oIs

VS s
v. l vv, l
. s' vV({J

s , '
30

EV

{) -

({J. ' , ' ,

1j

VOy,

, vv ' {)

EV

{)

({J
s

11 Timoth. fr. 18 Page (PMG 794)


15-16 Hom.
Choer. fr. 1 a .' 266, Kinkel, 696 F 34 b J acoby

774 l
Auct. ad Herenn.

EVVOVV

1,

1
16-18
20 Oed. Tyr.

25-26 cf. . Segu. 7;
8 et Cic. de . 22, de or. 321

11 :
V : V : i: anon
12
AFVet : anon : [ ] vel ()
Spengel
l FLa anon : Tu : Co : ,
13 : anon : secl. Spengel
l : -
anon
16-17 l (- - F post corr.) : '

18 ov] Portus, 'immo ov' Spengel : om.
cf.
anon et 1414" 31, 1415a 13, 1419 b 32
19 AVet : F
20 : del. Vahlen1 5
l 5 : del. Twining 220;
'scholio haec verba deberi videntur hominis signi/icaturi, quomodo hac tragoedia argumentum sensim expticetur' Vater 181. ipse philosophus, ,
'suum usum hunc versum postea adscripsit
La : l
Tu , Co (polibus Vet) : 5 AF (Guil)
22 l()
Vet anon : om. F
27 el2 : l (Toii) Bywater4

: -
28 iil : post transp. Thurot

184
35

14. 1415a 35-1415 b 21

[ ]

[] [

] ,
)

v s. ) s,

1415 b

s,

vs,

) e S. s,
, ) vs, v. 5

V OV ) VO
) ,
)

15,

v, ' .

s,

'

E1J

} e ,
10

arxiJ

:,

.
)

15

s, "

5: "

. v

" ,"
15

v. ' , e s, w

s. ) l5 [] s,
) v

[v)]

) s.
[, ) vs VO.

20

;]

1415 b 5-17 Quintil. 1,72 de prooemio Aristoteles quidem in totum id


necessariU1n apud bonos iudices negat . .. (73) est interim prohoemii vis
etiam non exordio; nam iudices i1~ narratione nonnumquam in argu
mentis ut attendant ut taveant rogan~us, quo Prodicus velut dormitantes
eos excitari putabat. 10, 52 quod si mihi des 'consilium iudicU1n sapientium, perquam multa recidam oratio1~ibus , .. neque enim adtectus'
omnino movendi erunt nec aures delectatione mulcendae, cum etiam prohoemia supervacanea esse apud talis Aristoteles existimet; non enim trahentur
his illi sapientes: proprie signiticanter rem indicare, probationes colligere
satis est (cf. 13. 1414& 30 ss., 1414b 7)
9-12 cf. Cic. de or. 323
15 84 12 Diels-Kranz, 4 Rad.
20 Soph. Ant. 223 ,
s TXOVs (e vs schol.) vs CxpaS
21 Eur. Iph. . 1162
anon : seclusi
(anon) : om. FVet

: F : olim secl. Spengel


35-36 - AF :
om.
AF anon : del. Marx 319
1415 b 16
v anon : -v F
17 : del. Vctus ms.
18 vs : del. Marx 2731 coll. 37, 1416 b 9, Plat. Phaedr. 267 D, AnaXm. 36, 11
21 Oll~ : frc .
329, 1 : post 24 s. OOl~Ol transponendum esse SUsp. Gaisford
he-

35

() l

AVet

10

14. 1415 b 22-16. 1416& 6

185

5: '

{)

<{J, 25

~o. ' , ,

11

. ' " '


' ," ox~.

30

'

'

'

{)

VO

<{J,

'

'

35

00

'

, 5: , '

'

~o

, , Vo-

1416"

EX"!J.

ooVo

'
V " ."

15

'
, .

25 cf. 1. 1378" 19 s.
26 Hom. ~ 327
28-29 cf. Quintil.
7, 24 init.
30' Plat. Menex. 235 D, cf. 9. 1367 b 8
32-36
Quintil. 8, 8 Aris10teles ... putat et nostra et ab eiHs qui dissentiet persona duci jreqtee1tter in c01tsiliis erd.m, quasi m.tuantbs hoc
nobis iudiciali genere, nonnumquam etiam ut minor res maiorve videatur
1416& 1 82 10 DieIs-Kranz
misticllium Euripideum cum versu Sophocleo ad 22-24 iIIustranda postea
adscripsit philosophus, contextum recepta praecedentibus adnectere volutqui18 vsnserut
22 Vet: F
24 2 ] Cxinras.A
26 ' Vet : F anon
27 anon : om.
28 - 32
ls (anon Ar) : 'verba Aristotelis esse videntur, sed 110" suo
l posita' Roemer . LXXIX
cf. Siiss 198
29 '
(anon) : '
30 s Bekker : s
cf. gen. et corr.
6. 333 b 25 s. . ... s s
- 32 ls
d'el. Zeller 2
s : () - Susemihl3 , cf. Ross CI. Rev.
36 (1922) 195
33 AVet anon : F
34
AVet : F
35 l F anon : -l :
incert.
38 : Victorius ms.
VOK : -KV
anon
1416- 6 : lac. stat. Thurot, cum post
exspectetur alterum. quomodo effici possit ut de adversario male existimetur
s F anon : s Vet

186

15. 1416a 7-32

, , ,

<1',
10

'

'

'

. , ' ,

15

'

'

'

."

,
20

'

ov

"

1j

VC;:

1j,

25

()

,
,

,
.

, .-

,
.

, , .
1j

.]

, , . -

' ~ 1j
30

:,

'

" '

."

VO

10 fr. 4

219 Sauppe

28 fr. 1

216 Sauppe

. 30

612

8 : ci:>1 : del. Thurot

7 anon .:
... : () ... () oV Thurot
1"2 ' ovv Vah!en l 277 :
' ovA : anon
13 F () : Vet
15-16
() (anon) : del. Marx 327
16 Tl Q :
FTuLa : ACo . cf. Cobet l 364 .
18 oI:ro : -
19
anon :
21 : () C ex anon, sed vid.
ad 1378a 32
23 Riccobonus : (anon)
23-24
AVet : F :
anon
24 l anon : l F : l*~

V Madvig : V : V anon : VoI F


26 l"- :
vvv -
27 Spenge! : AF .:. om: (anon)
28 I
-Vet : - lF
v-a :- F
. 29.Tll]
ras.
30 :
anon : l-
cf. Marx
310 S5.
' 2 (frc) : - : F (anon)
32 : m.

187

15. 1416- 33-16. 1416b 25

Vll l Il ll, ll.


35

s s ll, ,

'

ll

:;'> K~

1416b

s s , :;'> -

'Ovs

'

ll,

OiKEiOS :;'> ~'

:;'>

ll, ll ll.

s :;'> , ll s - 10
5

vs,

Tois

llls :;'> c;J.

:;'> ooII~,
10

l,

ll

ll :;'>

V l ll

, :;'> I l ll

:;'>

s ll

ooII~

' ,

:;'>

ll

llll s ll.

00,

ll

s oV.

ls ' I

. ll

s'

TOiS

s ll s 16

TCxS

ll

S' ll S I ll

(I
20

ll

ll ll ll ', :;'> '


15

eiS

s ll ll ll)

ls' ' ll , ll

;:i

'

TfiS

ll,

ll, ll, . '

s.

Vs.

s
25

ll

oVII

ll

ll s,

s.

s.

TCxS

vs,
I

1416b 1 Sophoclis, . 215 Pearson


12 vid. 23. 1399b 28
20-21
Quintil. 6, 49 Aristoteles in rhetoricis n sit, qule, quntum qum
multum sit, querendum putt
: V
i - : del. Marx 327
anon : F
34 (anon) :
36
: fort. de!endum ( del. Ross)
141Gb 2-3 ...
: a!terutrum de!endum videtur Roemero, sed cf. Vahlen 2 639
9 : ! F (anon)
4 (anon) : () - AF
10 :. anon : de!endum esse putat Spenge!
vid. quae ad
14 C ex anon (ntgonizri Vet) : -
poet. 4. 1449& 18 adnotavi
,20 i : i l

24 scripsi : oVo anon


25 :
(anon)
33

188
vs

s,

TCxS

'

16. 1416b 26-1417" 5

Ol

s ' ' vs
s, s . ,

* **

30

' .
.

<{)

';"

'

;"

1),

"

s'

s,

TCxS s V' [i]


35

vvs, s' '

1417&

'

eiS

'

l<{) .

KV

, '' '

,
5

"

,"

15

s,

28 88 14 Diels-Kranz
29-35 Quinti1. 2, 31 de narratione eam
plerique scriptores maximeque qui sunt ab socrate volunt esse lucidam, brevem, similem ... (32) eadem nobis placet divisio, quamquam
stoteles ab Isocrate parte in una dissenserit, praeceptum brevitatis (Art. scr.
C 30 Rad.) inridens tamquam necesse sitlongam esseautbrevemexpositionem
nec liceat per medium. Anon. Segu. 102 vo ,
" , , vo v
v bv,

yV'

vv , l -

26 l anon : fort. deleto


transponenda post 28 , quae egere narratione dicerentur
eadem orationis forma qua !egimus 1415b 34 l 3:
l
29 : demonstrativae narrationis extremam exp!icationem et iudicia!is primam excidisse vidit Vctus. ad !ac. exp!endam
repetuntur verba 1367 b 26 () -1368& 10 (). vaetatem
lectionis invenies priore !oco adnotatam. iterata etiam vertit et anon
explicat
post [1368& 8] l deficit Vet
31 :
l
: om.
:
32
:
34 : de!endum esse cens. Spenge!
34-35
... ACo, Tu ante corr. : ... Tu post corr. : ...
FLa : prius de!endum esse cens. Spenge!
35 :

35-36 ' F : ' ( ...
l anon) : l
1417& 1 : - :
- anon
2 vl anon :
3 ' oVo anon :
oV
4 : () Roemer, sed vid. ad 1378& 32
5
V : V F : Vo! , ipsi Ant, tum et Ant desunt 24 . usque ad finem operis ex , codicis apographo, desctus et
elminandus, cf. Schneider 18455., Proleg. 775.

16. 14178 6-25

189

," vs vvs

' . V-

c> '

10

, ,
v1J, , ' .

.
15

c.;:

. ,
. ,

c.;: ' c.;: .


v , 20

( v),

[ v

J.

'

Kc>

, '

Teovs. ,
, ' . " v'
25

'

."

Athanas. Prol. sylI. . 177, 24 R. Tfis v


14173 7 30, 4
, TovTo 1], Vo ii
vvs
13 Hom. -
15 Eur. fr. 558. 559 Nauck
s v

F anon :
Victorius : :
F
vvs 25 (anon) : om. F, sed marg. suppl.
ead. man.
cf. Proleg. 7713
8 Spengel : ' AF anon
10
anon : F
13 AF anon : cuius
rei exemplunr sit, dictum fuisse verbis lacuna haustis. fort. una cum
exemplo praecepti praecedentis, censet Gomperz 2
v anon :
-vv F
14 l AF (anon) : deI. Tovar 28, idem
s - 15 S pro additamento, vel duobus additamentis, philosophi
accipit
14 AF anon : Victorius ( 310-341, del.
320), Nitzsch ( 310-330); traditum numerum defendere conatur Vater ( 264-284. 310-341 qui sunt 53 versus)
: F
19 oV AF : () Bas. 3 , (') oV Ross
vid.
16 : F
ad 1384a 36
20 oi'i F anon :
21 ooV
vv AF : oV - anon : seclllsi; addita sunt ab homine
imperito qui Socraticos sermones sed phlosophos intellexit
24
25 AF (anon) : " ' v6." "
TovTo." ' V, " Vahlen 1 44; possis et ' suo
loco retinere et alterum ante inserere
25 F :
l : anon

190

16. 14178 26-1417 b 12

ycx i;>

'

i;>

'

'Q, , '
, ,
30

'
,
'

' .

1J , ' ,
35

vi;>

1417 b

'

<{)

'

"

'

,
~x

10

c;x

."

~,

' , : v

: . oV
' .
' , xel '

v ,

, ' .
~o, ' l
10

, 1J.

c;x 11

, l l -

29 909

s s

i'iv, /

s '

s, oi:' , / s ' s KEVO


(

Clem. Alex. strom. 2, 19, 3) ' s s


codd., Clem.)
1417 b 1 Cratyl.
65, 2 ( . 69, 18) Diels-Kranz, Aeschin. Sphett. fr. 50 Dittmar
5 361
12 Anon. Segu. 47 l (Nicocles)
(

Richards : : F
33 rec (cf. anon) : - AF
36 : F ( anon)
37 vs : - F (anon)
AF (anon) : secl. Ross

F :
anon : om. F
38 v F : V : vi;)
Spengel, sed cf. Philol. 111 (1967) 124 s.
1417 b 1 AF anon :
Wilamowitz3
: F ( etiam anon)
5
F : s
7 anon : : l F :
Spengel
9 F (anon) : :
<, Spengel : :, Richards (cf. var. lect.
13828 1)
11 AF : om. n versione Georg.Trapez. : Bas. 3
30

'

'

16. 1417 b 13-17. 1417 b 35

191

1J,

l,

vvl 15

[ , .]

pov.

vv .

1J

'

, ,

'

vv

vvvvv
20

{)

~oo vv.

v.

17

, , TOV

vvv '
, TOVTOV
25 , ' , TOVTOV' ()

, .
,

['] 1J

V1J '
,
30

'

v o~

35

EX1J.

18 70 F 1 f Snell

00.

'

vv,

1J

19 Ant. 688-704 (? cf. Cooper 175)

15 ov AF (anon) : 'haec male addita esse ;


liceI tamen sequentibus sic inserere ovo ,
, quod non suadeo' Spengel; fort. philosophus ipse cursim marg.
notavit
16 vv F anon : vv
AF : de!. Cope :
Ross
17 1i(al l AF : MacKay
cf. 1417& 28

AF anon
].ebb
22 AF : ( ) Spengel coll. 31. 34
24 Madvig (dubitatur Guil) : - AF
25 ' F : '
scripsi : AF
26 F : om.

F (anon) : om.
27 ' AF : de!. Schiitz, post 26 , quod
iam' Thurot suaserat, graviter interpungens; cf. Gomperz 2 12
29
F : -
30 Xco anon (Xc reddit Ar) :
Xoco F, quod coll. 1417 a 10 praetulit Spengel multisque probavit; sed Xco recte explicat anon . 249, 20-26. sic bene inter se congruunt oV et et nihil offensionis habet
post I] Tij , cf. post cy !.
15.1286& 4 et vid. Newman 401
31 : F
AF
anon : Mar 2492 col!. 1419 b 20
34 AF anon : Bekker,
sed recte quainvis dubitanter Spengel 'si alius quispiam eorum auctor
existimatur" cf. met. 3. 984 b 19
35 AF : () Richards

192
36

' .

1418"

'

'

'

17. 1417 b 36-1418" 28

'

'

, ' ' , .
'

c;) ', ' ,


' oV. ~'
10

voy~o

C;)V

. i), '

'

,
15

, ,

. ' ,
'

ov.

oV oV

' . " , V'


." , "
20

CfJ' TOVCfJ ,

." K~,
, , ,

25

'

( oV Vo,

),
'

OVK

\,

1418" 8 Hom.

204

F anon :

'

23 3 4 Die!s-Kranz, 457 F 1 J acoby

5 TOv F anon : ToaoVov


alibi Tov
ut recte monet Roemer, sed cf. 1360 b 25 5
, 27
1418&1 AF : - , Bekker3
3-4
v ... v AF : . .. Spenge!, ql1i et casus et numeri variatione offendit, utrumque sine causa, vid. ad 1414& 29 et cf. 1404& 30
e!5 , Vah!en6 138
9 ~ AF : ~E
Spenge!
cf. 1419& 17
16 V ~ F : V ~ :
V~E C ex anon,
18 : F
22 AF :
Victorius ms.
24 F :
AF : Die!s2

37

pCf.ov

5, 5,

10

17. 1418& 29-1418 b 17

.
30

ovv

' '

vv

oTov
EV

35

vv ovo v v

C;:

v vv

TIVa
aVTOV

l.

vv,

EX1JS

TOV

vv,

ls

v v

1418 b

vvv
v,

s,

s
EXOV v 12

ls,
/v

C;:

TOV

EV

vv

ovx

v . v

TOV

v1j

eTSOS,

vl

EV SiK1J

eaV

13

/-

l' ' v vv v~l.


5

11

v,

:v

s ' l

ETIV'

v,

vvC;:,

v ETiV.

ls

ovv

C;:

EV
EV
vls, OTOV

v,

vv

XKC;:.

TOV

193

14

v v

VOC;:].

vv

TaS

VO ls , VTEpOV s vv

aV 1J vvEVaVTia, oIov s EV T1j

VOVTa OlOV.
10

crlS,

v1j KKc;:' : l vv Vs

aVTOS v.
TiOV v
aV
15

VTEpOV

v,

1J'

vv

v,
v

eaV EVaVTiO)
EV C;: ij

31 4.122-128
74-83
34 82
. 218 Sauppe

C;:

SOK1j

TOV

vv -

VTOV

v.

OVI

32 cf. 8. 27. 61
17 Die!s-Kranz.

TOV EVaV-

v~vv,

'

33 10. 22-38; 11.28 s.; 12.


19 Rad.
1418 b 10 fr. 1

29 c F : - anon : c . unde ci;j Spenge!


cf.
35 r , r anon : oVo
F
AF : D et inde ab Aldina edd. p!eraeque, sed vid. ah!en1 324 ss.
37 F (anon) :
: F (anon)
1418 b 1
' AF : - Spenge!, -
Roemer, sed cf. Gomperz 2 13
6 - vo() AF (anon
Ar) : Spengelio suspecta sec!usi; fort. adscripta erant ad 13. ut
()voo. quod pau!o neg!egentius dictum est. ad accuratiorem di5tinctionem 1402a 31 55. expo5itam revocaretur
11
: oVo F
12 : F
13 v- F : v-
(anon)

1414b 28 et var. !ect. 1396 b 10

13

15

194

v1JS.

17. 1418 b 18-18. 1419& 6

i Vo -
20

.
) . ) .

".
) ~o.
- V. )
25

VO 16

i'jeos,

i i , ,
) {) <1>
)

30

' )

'

{)


<1>

Tij

"

'

- ' ,"
{)

<1>

''00

."

) /) ; ) )

35

oTov

"

17

) ) evXOVVTas' -
."

&

'

, VO) ."

s, - 18

1419"

? ) ;;, - ) )

TfiS

-:rv-

) ) ) , )

- , s, 5 )

" ) -) ;"

;;, ;; ' VO

21 Eur. Tro. 969 - l .


j OVK . .
27 5. 4-7. 17-23; 15. 141---,149
29 fr. 122 West.31 fr.19
West
32 688-700

19 F anon :
21 ex Eur. Victorius : AF
anon
23 el - 24 V AF : del. Susemih13 ( respicit anon)
25 F anon :
29 ' F ( etiam
anon) : frc
cf. Verdenius 174
31 : F
32
F :
38 F anon :
vo
(anon) : om. F
39 ad cap. 18 pert5net
1419" 2
.: - F
3 anon : F
4
F (anon frp) : l
6 anon ' - F

10

195

v ,

18. 1419 a 7-33

],

oV

, " "
" , v

1J

,
15

Evij

'

00;"

ij ij '

00,

'

'

, '
'

00,

00,

ij,

KKfj

'

.
v
20

>

v, V

Tij

voy' .

25 .

'

OVO

VO,

, Kfj

VC

TOVS

."

""

V-

, . " ;

V ;"
3 ;"

ij

'

'' V V

''

'' .V oVo V ;" . '' -

1419" 8 Plat. apol. 27 D, cf.

23. 1398& 15

24

c. 4

: om. F
8 F : anon (frc) :
F : v
- 10 l AF : del. Wallies
s : F : [), s Kayser 2 : s s Madvig
10 l : I vs F (cf. anon . 257, 12)
13
: - F
14 Neobarius, Vctus ( i' Yal.) : i' ()
AF anon
cf. frp . 331, 12
16 F :
POVvOS Spengel : -as (frp) : -es F
17 AF : l
Ross
AF anon : s Gomperz 2 : ls Ross
18
F (anon) : OOVl
25 Vlo AF frc : s
v- C ex anon, s v- Neobarius : 'l,oc bsolItIe positum' Spengel, qui tamen addit 'quodsi bessei loc verbItIn, nemo id desiderreI' :
voo Richards
27 AF anon : - Bergk
cf.
31 s F ante
Diod. 7, 1 () codd. pro corr., anon : s , F post c.
33 TOVTOIS V Co, Vctus :
TOVOIS V : V TOVOIS anon : V TovToIS F
7
9

13'

196
)
35

(xV"

18. 1419' 34-19. 1419b 18

"

;"

!)

'

"

'

;1." ,
oV , oV "

141gb

!).

!) ,

!) v

v",
5

!) , !)
!), vcp ' . !)
. ' !)

!)

v'

, !)

hEpOV.

' !) , !) 19

10

vo

!),

!) Kfj, !).
v
15

v,

oV

eTEpOV

fj

ox~,

!)

!) !), ' !) !) !).

TOloTov!) K~ [],

1419 b 3 82 12 Diels-Kranz, 22 Rad. cf. Areth. scr. min. 17, .


189, 28-31 Westerink
5 fr.
10-13 Rhet. gr. . 424,
30 W. Hermog. stat. (cod. Par. 2923 ad . 422, 18: ,
, , , Rabe Rh. Mus. 64, 1909, 588)
' { Tov rnIMyov'
' ,
Vo {' \ vvV' vo
' /' {

rhet. 9

38, 16 Cereteli
18 c.9

13 Ioh. Ita!. meth.

( )

34 F anon frc frp : om.


1419 b 6 () AF anon : - {
Kayser2, et sic 8 , sed cf. !. 7. 1342& 19
, vo, ., ubi Susemihl; vid. Newman 519. eth. Nic. 14. 1128& 18. 20 vaas lect.
codd. KbLb a Bekkero recte notatas silentio praetereunt editores recentiores
; F : om. , prob. Spengel et Eucken 54 s., sed cf. Vahlen6
188
8 F : om.
11 AF : () Chauvin, sed cf.
1403& 5 S., top. 3. 159& 4 s., Bonitz Ind. s. v. praepositio 630' 40
ss.
] . ras.
15 ... : ...
F
16 F : om.
18 ... [] . 176,
Spengel : ( n ras.) .. - : ... - F : ...
- Marx 316
F : oVo , unde oVo Dresd., Spengel
cf. 1378- 18 s.

[ vvs
20

197

19. 1419b 19-1420b 3

v~v vs].

'

' ;
. ,

.
25

'

' ; ; ; ')
~o;
.

EPlS.

; ; s,
30

s'

i5,

. ,
l

KpicrlS,

' .
35

' s.

&

'

VO; EVaViOV.

[] l ,

[]

' "' ; l , ,

1420

." vs, "oVo ' ,

:/

;" s' " ;" "oVo ;"


1420b

[]

, ,

; ,

; , , , l;

EVaVTIOV

V. v / s, ; -

: ;

i5'

', , , ."

24 9. 1368- 10-26, cf. 15. 1376- 34, 1376 b 7, 19. 1393- 8-18, 26.
1403- 17-24
27 c. 1-11
29 Art. scr. C 27 Rad.
1420 b 3
cf. Lys. 12 i. , , V, ' K~
- ) AF(Ar) : del. Victorius ms., Vater
20
: -ov F anon : olim seclusit nec postea addubitare desiit Spengel, sed cf. 1401 b 9 , poet. 7.1451& 13 , sim. apud
Bonitz2 788
21 ooy~) supra scripsit Arec
26 ) F:
)
29 v-rS AF anon : Ussing 224 oV AF (anon) : negationem abundare putat Spengel
30 V F : -) : -, Radermacher 3
cf. 1409 b 1.4, Xen. oec. 20, 14 Vy , Aeschin.
1,8
33 (anon) : - F
35 ... F anon :
... : [) ... [) vel ... [ ) Spengel (prius del. iam Thurot)
{ F anon :
1420 1 F anon :

2 AF anon : Ross
AF anon frc :
Ross
AF : (cf. anon)
3 2 AF anon : del.
Thurot
4 F :
oliTs AF : secl. Spengel (
anon) : l Radermacher1
1420b 2 Teevij Ignat.
Chort., Victorius : ev AF anon
cf. 1409- 12 ij et vid.
ad 1409- 34
subscriptio os ) ) , :
Yom. F
19

INDEX GRAECUS
54&-99 b = 1354'-1399b
ODa-20b = 1400&-1420b

verba p!us seme!

. 64b

eodem contextu repetita


'

98 b 32
12" 14
' 14& 3 (Hom.)
75b 18, 02b 10

. 73b 34, cf. 68b 12


pass. 10b 24
17b 29
10b 12

. 84b 25
02' 6 +, 08b 27
68& 18
vv 54' 22, 74&
20

31
e

90b 30
evvovs 66& 11
dist.
17& 26, cf. 61" 27, 63&
17
. 19b
17 v 87 b
7 ' 81& 27
67 b 30

81 b 28

def. 62& 21, cf. 63& 9, b 13,


. 59&
64b 17, 25
20, 96 b 32, 03 &21
.
97& 10

voo 62& 21

.
73 b 5, . 75" 35

~oo

( ) .

voo

75b 19,

63 b 7

(VTc;J)

cf.

90& 1,
62b 10

66b 37

62b 29

'

88& 31,

10

VTc;J ()

60b 25

60b 26,
91- 33
( 66b 38, 87'
15
90 b
14, 91 b 4
62& 7
' 92b 7, 02& 9
, 13& 32 (Hom.)
08& 18
89b 4 +

95& 20, 32
79& 6, 80b 19, 89& 11,
11&11
98& 23
pass. 71& 21
65b 16, 19
79b 20
67 b 11, 09b 32,16& 32, 19b 25
pass. 86& 19

74& 19, 20, 75315,


7, cf. 68 b 9
18b 26
Teovs 17' 23
. v 0832
95" 7
11" 8 (Cephisod.)
62b 24
85& 3
75 b 12
57" 19, v
16& 32

03 b 32
91 b 18, 03 b 34
Tc;J 13b 17,
13b 15, 19b 3

72& 13

14& 13
67& 15, 83& 6
y~ 93 b 6
Vo
04& 5
60b 22, 61& 4
61 b 21

13b 4 +
q: 01 b 25; 95& 2, 12& 23
17,

200

Index Graecus
l

62- 8
14b 38

94b 3~
76& 17

l v

73& 33
def. 68 b 6
58 b 32. 37.
64& 20. 68 b 4 +. 72- 4
b24 +.
73b 23. 74- 12. 36. b1. 29. 75&
11 + . 77 b 4. 5. 78& 2. 3. 80 b 16.
82b 8 +. 83 b 3. 91- 29. 97 b 21,
98& 9. 30. 16& 12. 31
dist.
72b 18. 05& 27
dist.
16& 11, cf. 17" 1

+.

l !

ll

73b

21. cf. 89 b 7, 90& 18. 91&18

xov

ll

68 b 27. cf.
4
ll def. 73 b 27. cf.
30
72& 18. 19, b 31 +, 74b 18.
34. 82b 8 +, 83 b 9. 84b 7. 89"
12, 18& 20
l 12&
13
ll
l 64b 22, l
' ll 83 b 7
l 72& 27. b 2.
3. 73b
25, 75& 10, 89b 7, 90a 18, 91&
18
. 73b 21,
sing. 59" 25
dist.
, V 74b 5. 8
~o 74b 24 +
l def. 66b 10
82- 11. 34.
83b 21
~ 74b 24
, - 68b 16, 81& 25. 82" 23.
35
! \ 74" 10
.
. -
69- 16. 27

eYIKol

ll

16b 7
l,
-
58b 36,
86b 14. 87b 8, 16& 8.17" 9. 11
. , - 54" 29. 58b 25,
26. 59& 21, 68b 22, 73 b 3, 74& 18,
76& 15. 96& 30, b 33, 99& 22. 24,
03& 22

l 73b 8

73b 28

02" 2
55 b 3
. 55b 7, 66 b 33
vid.
14& 24
90a 9, 95 b 26, 06& 34
72b 22, 76& 31, 84b 14
83b 14. 84& 23
84b 31

83b 24

84& 2

79" 2.

91 b 7

55 b 14
74 b
32. 92b 13
! !

92& 8, cf. 59" 15.


65& 36, 91 b 29, plur. 59" 11

57" 6
88 b 2

92& 24
, dist. \ ov 62b
36, 69& 33, b , 74b 16, 02b 21
70a 8
~ol 72& 12
~l . l~ 75& 19
, - 08b 27, 09& 31. b 4, 12b 13
' 63& 18
' 13& 34
(Hom.)
'l 75b 30, 84b 33, 96& 8, 24,
98 b 16, 11& 9, 11, 12b 4
'

'

67 b 8, 15b 31
'l 98b 1, 18& 29
93 b 5
66b 34, 03b 32, 04& 17
69b 34
V 06& 9. b 13 (Alcid.)
10a 11 (Isocr.)
18& 36
87" 34 (Hom.)
Theodectis
99 b 28, ooa 27. 28
l 11- 14
l 96& 19
AyVlol 17& 6
Ayvo 93& 32, 33
]

{l

84& 36 (prov.)
l 72& 22, 91& 19
l 02&18
ll 86& 8
ll 73& 13
17b 19, 18b 32
l 73& 22
vid. v
05b 1
94b 34
l 05b 5
!jvv
05 b 4, 12& 24
61 b 16
] (. 1. ) 80b 14
ll 62" 23, b 12, 64b 21, 38,
65b 2, 4, 66& 3, 8, 89& 34, 99 b 14.

Index Graecus
. V 60 b 5
01 b 36
l. - 62" 22. b 9 +. 63 b 14.
64" 1. 66" 34. b 36. 67" 22. 97"
22
. v 94" 25

63 b 37. 64& 38. b 36.


65 b 3. 7
64" 37
70a 28 +. 79b 14, 16.

80b 20 +, 84b 36
82" 8
62" 23. 70" 28, 32. 86" 32,
05 b 19
69 b 34, 82" 10, 11
11" 25
(Sphett.) 17b 1
86& 11
.
05b 8
83b 26
05b 10
72& 23
553 39,
b 1, 84& 12, 07b 29, 16& 9, plur.
67& 7. 83b 18 +, 08& 17
.
58b 25, 28, 59& 20,66& 24,
96& 29, b 32, 05b 15
05b 15
v 67& 7, 73& 34, 79b 26,
80a 21, 32, 80b 1, 81b 19, 20, 31,
.
32, 83b 17 +, 08& 35
vv 83b 12
Vdef. 83b 13
75& 13, 78 b
24, 83b 17, 84& 24
. v 853 13
v
80b 32

v 06& 29 (Alcid.)
vv{ 72b 30, 853 9, 89& 29,
90a 2
vv 84b 18
v (. . lvv) 84-

18

93& 30
93b 9, 23
dist. 83b 29
v 57b 31 +
05& 19
54& 10, 68& 32, 69& 33, 35,
94- 31, 953 27, 00- 24,17& 28, 34,
b 17,
19- 26
plur. 69& 5

l
56& 30
:j aiTIC;X 02& 18

01 b 6 l
betur) 17b 34

~X

(auctor ha-

201

- 61" 31. 64& 10 +. 35,


() aiTiov
36
00- 29
84& 15, 16b 19
74" 33
06' 11
l 89b 9
67' 23. 27
~ , V 90 b 9
~oo 61 b 11
K~o 90' 29
88 b 36, 90b 12
70a 24
l def. 66b 15
83b 23.
84& 20
l 97"" 10
, - 68b 17, 69 b 10
. 69& 23, 90 b 6
,

v :j

y:j

(. :j)

89& 9
(consequi, congruere)
62& 28, 36, b 21, 64b 35, 69& 20,
27, 70a 29, b 15, 78b 7, 86b 25,
91 b 2, 99& 13, 08& 26

62& 29

vvv 99" 11
v 10a 4
v 89& 5
08b 1
v 70a 27, 75& 7, 79 b 21. 84b
35
v 08" 23. 35, 12&
30
v 77 b 5
v 73 b 30,
80a 10
68 b 14, 72b 13, 92b 23
72b 12, 89& 5
v: dist. v. V 91" 19
06& 10(Alcid.)
l 14& 16
18b 1
13b 13
69 b 32

14& 10
~ 55& 24.
13b 9
56& 8,
plur. 14& 9

59b 2,
64& 38, 08b 31

voy~ .

96& 34

69 b 2
04& 37
61 b 34

202

Index Graecus

54b 34

15 b 12

78" 16
. - 54b 32. 56" 3. 14.
57" 3. 19. 58' 8. 37. b 2. 77 b 31.
95 b 2. OOb 28. 01b 8. 07" 36.
08" 25. 33. b 14. 09b 3. 19. 32.
15b 16. 17. 29. 18b 17. 19b 11.
13. 25
Tl
5S b 2
iio 15b
6 .
04a 8. 19& 18.
95b 2
()
04" 12. 15&
2.7; 34cf.26
00' 33
(VK) 76b 12
. 73b 35

80 b 33. . 74& 28
. 84& 20
~o 56& 29. 84& 6
79b 24. 80b 26. 83b 34
, 63& 18. 97 b 21 +. 99"
3. 01 b 35. 14b 38
Ti;) , 98& 22. 01 b 20
55&17. 18

59b 5
()
65b 6. 15, 81 b 21. .
65b ,
84b 26
71& 10. 14. 84- 33. b 24
. 19b 14
'

02b 23

OVK

02& 26

(sc. ) 75b 6

54b 10. 55& 16. 64b 9. 98& 33.
19 b :2
: 74b 1.

90- 33
Ti;)

6:

553 14
,
(sc. ) 56& 19.
cf. 87& 26
75b 3
55& 21, 37. ,77& [2.4.]
5
08& 21, 12& 21
59 b 7. 953 30
76& 20
, 67& 9
, 90b 29
, 98b 10. 06& 1. 9, 18.
b 11
Ti;) i;) 73b
18
17&13

, Theodectis 97 b 3 .
68" 25. 76& 28
'
84& 25. fort. 02" 27

58& 24
04& 32
' OOb 28, 053 12, 1021. 1Sb 4

59& 22
(
) 97& 23
. 76 b
26
. 54 b
33, cf. 14" 13; . V
66 b 10. cf. 84& 6
10b 32
00' 12
85b 30, 32, 91 b 1
69" 2. 4

I v .

70s 18, 19
00& 11, 13 vid.
61 b 27. 65b 13. 80b 4
61 b 14. 86b 27

. 80s 36

64b 26

65b 11
V EElV
87b 16
08& 7. 9
07" 38(orac.)
vo 57b 17. 03& 14
97 b 5
93b 24
curo part. 94b 14. OOb 33. 10 b
24, 12" 31. 17& 22

. 62" 30, 37
l
l 18" 14
753 3. 82b 23. 84b 3
89b 3.' 02b 10. 12
dist. l
72b 18. 053 27

81" 31

l OOb
9 . vid.
96" 21, 07b 1
plur.
81b 2
dist. l. V
74b 5. 7

16&14

05& 31

75b 22
84b 10
86& 19
79b 36, 37
plur. 70s 15
71" 6
81 b 1

+.

Index Graecus
05& 2184& 22
05b 23 (Eur.)
89" 16
. - 75 b 11. 07" 32. 37.
19- 20
56- 8. 89 b 18
58 b 31. 63b 6. 76& 9.
82& 18. 87& 32. 98b 1. 3. 17b 29.
35. pass. 17b 24

54& 27. 76& 24 +. b 2.77& 2.
91 b 26. 00- 15. 20. plur. 54& 31.
b 34. 58 b 12. 65& 2. 76b 15. 99 b
31
dist. 91 b 13
() 94b 10.
17b 22. plur. 91 b 19. 94b 27.
16& 7

203

10

. . .

62b 29
74& 11. 16& 9. 17b
22 +
plur. 17& 8
54& 7. 57& 5. 64& 16.
72b 7. 81& 35 (codd. ).
85b 4. 12b 6
15b 30
iteraturn OOb 12-13. 08& 32
... 98- 6. 99 b 20. 08& 15
54& 25
l1b 15
72& 34
(.!. v). 35
lv 09" 25. cf. b 25. 27
15& 38
pass. 59& 38
yK~ 92" 27
pass.68b 10.
7-6b 23. 778 3
70& 12

16& 14
61 b
13
698
14 lv.
72b 20. 25. cf. 89" 32.
b 27
14b 7.
cf. 30. 04& 9

158 21
dist.
04- 3

_ 57& 22 +.
96- 2
_ 02b 32. cf.
24.28.30.34.03&7
'
KaiOV (l) 02b 19.
cf. 30
76b 32
! (.!.

)
v 7()a

68 b 35. '
cf. 75& 16. 17

70& 16

72b 17;

l 57&

27. 92b
18& 4

31

14& 18
l 13b

12

90b 28

(. )

06b 9 (Gorg.)
!.

7686. 95& 15
KplTTovs 82b 18
75& 9. cf. 76 b 10. 11.
77b 8
l
91 b 15. cf.
15& 31. 18b 18
. v~l 97& 8
pass. 65& 32; 76 b
13
86& 6
vv 12& 3. 6
. ~ 83b 12
pass. 12& 6
v def. 83b 16. cf. 80&
19
. 85& 14
vv 68b 23
plur . .
vl 90- 2
vid. l

73b 27

54b 32
dist.

5:0

01b 30

67& 35

l 80 b 11
l 73& 29
coni. 87& 28
' l 11-

1.

3. 12& 4
63b 26. 64b 11. 99& 33.
08& 11. 12. b 4

05& 11 (.!. ). 06b
31 ( )
07& 14. 08& 8. l1b 22. 12b 34
VIK 59 b 10

v 56b 9. 57& 30.


03& 5. 12
v
57b 25
x~l 72b 10
l 18& 6
58b 19. 14b 12. 16b
26. 19b 28
~
86& 1. 9()a 10. 17b 14
19b 13
84& 21
' 98b 15
b

Index Graecus

204

11& 18, 12b 16


Tij v
c;x 13b 25
, - 85 b 14, 86b 20, 87 b
10, 19
l l,
l 86 b 10, 12, cf. 7
89b 10
86 b 13, 26, 87& 9
64- 14, 99b 15
Vl 7Qa 15
86& 11
57 b 19
11b 12

V~l . v~

01 b 4

OS& 30 (Eur.)
85& 8

~l

12b 12
98 b 7
~l (pass.) 66&15, 85- 5
o~l 73& 23, 96& 19
61- 141
87 b 12
def. 66 b 11
61& 4, 62b
12, 33, 64b 20, 36, 66b 1, 29,
8Sb 30, 88b 16, 90b 3, 18& 37
, - 64b 37, 66b 5, 67- 21,
81& 21, 87& 11, 29, 90b 4, 5,
dist. 6b 2 .
16b 23
, - 89& 26, OQa 28
64b 35, 66b 30
71b 7
OQa 9
06 b 27
l 91& 22
l 6Qa 16
v def., . v 66b 16
61" 8, 83b 26, 31
, - 68b 16, 89 b 27
l 83- 8
71 b 34
x~.l 74b 18, 89& 11
99b 4 (Theodect.)
. yv 63b 23 +, 67& 17
l 56& 30
61 b 6, 74b 10
66& 30, 71 b 14, 78& 35,
96- 24, b 12 v
55b 2
55- 15,
62b 38, 69- 29, 76b 13, 82b 9,
83& 28, 90 b 15, 97b 13, 99& 22,
24, 02- 25. 04b 9. 06& 35
l

71& 29,
! ' ! 71 b 35
l 74b 3
74b 33
. l 82& 7
ll 9Qa 15. 15b 10
l
. l 6Qa 24
91- 14
~l 12& 16
l 6Qa 2
96b 28, 00& 15
61 b 3, 29
~~l 66b 8
16b 14
82b 13, 83& 22, 8813
lwvl 03- 27
l 67& 21, 79b 7; 0715,23
(codd. . l) 98-10

l88-14
VOl

74& 24
77& 15; 99b 17,18
l Sophoclis 73b 9,
75a
34, 17& 29, 18b 32
16& 26
l 68b 30, 77 b 7, 15& 27, 1.7b
8, 18& 27
ll 14b 1, 9, 18b 5
16" 29
Isocratis 18b
27
lQa 22, b 1, 36, l lb 1,
12b 31
v ll 10b
3
K~l 16- 11, 17
K~l 86b 9 +, 09 a 12, 10b
30, 12b 23

l
03& 27. plur. 87b 16, 99-17,
lQa 22
ll 68
8 dist. l 09b 33. 35
ll 64b 3, 01& 5, 10b 29,
12b 21
l 79& 12
v 09b 22
l 8Qa 16, 22
ISb 35
l 14b 3, 18b 25
08a 1
06- 29 (Alcid.)
(. 1. l) 82b
20

Index Graecus

llT

59& 22, 68" 20


14b 2, 10, 19b 34
llT 82" 15, b 12
78b 25, 79 b 7
llT 56& 28
llT vid.
llT

vE

79& 13

83b 16
61 b 30; 78" 5

plur. 83&

28
e

56& 29

eo

95& 6

04& 27,
95 b 27

07& 22

dist.

eK]

Meyo

llT .

54"

09& 26, cf. b 27


02& 31. 32, 18b

voy

13

(. v-)

81 b 9
(pass.) 99& 20
llT 81" 2
85& 9
llT

99b 25, cf. 79b 15


09b 4
70b 31
12b 33

12& 15
, -

57 b 4, 05& 36, 06" 36


65& 8,91" 2
'
86b 31, 05& 30
86b 15
56" 5. 66" 28
, 79& 3
l. 97& 31

80b 32, 86& 1


,

78b
10 +
. 78 b
11, 22, 01& 23

61& 19
79 b 33, 87b 11. 88b 1 +,
89" 33
74b 6
c.
inf. 77" 25, 29. 77 b 9, 84b 33,

87 b 18
88& 27

87b 6
91& 27. plur. 86" 25
04b 4
66& 2

69" 33
.- 74& 34
(. ), 96b 7, 15" 14
17b 9

yoe . ee

75b 10

83 b

29
69 b 24. 26
61& 22
61& 22
06 b 37, 10b 15
16& 7. 18b 8
07& 24
76 b 28
pass. 68b 22
76 b 22. 77 b 5
llTl 75 b 23

91&

17

07& 9
09b 21

llT

205

73b 10

81 b
25, cf. 70b 23

llT 04b 11
74& 32
, - (imperitus, inexpertus)
56b 31, 83- 30, 89& 32
(infinitum) 08& 4, b 28,
09331
eoo 08b 25
llT 08 b 26. 09b 2
61 b 6
633 34
, - 06b 14, 08b 10, 22
76 b 10. 17& 35
.
le 90& 33
89b 21, 983 10
(increduli) 89 b 22
(infidus) 16& 27
v ,

Ke

, -
h

16, 33

76b 1. 3
l
00& 5. 16b 20. 17" 34.
l

57& 12
dist. . 67" 37
16b 24
13& 1. 3
563 7, 573 35. 62& 21.
64b 21, 93& 12. 16
oV
01& 23
66 b 37
.
V. V
65& 35. 75b 19,
90& 1 . .

Index Graecus

206

74& 34

19b 17

, 02& 3, cf.
8, 14, 16
l
55& 38, 60b 8, 82b 26, 87& 14,

I (.
l)

91 b 13
' ~y 81& 22
60- 5, 69b 2, 90& 5
64& 35, 36,
84& 24
. 89 b 29
83 b 20
9Gb 7
. 62b 2, plur.
62& 36
54b 30, 82& 17, 95&
10, 96& 34, 98b 3, 02b 27, 04& 6,
14& 31 +, b 11, 17b 21
voy

19b 14
11, 03b 12

vy

70- 4
v

61&17, b 9, 72b 25,


86& 16, 88 b 13, 98& 24, 10& 6
v . 61&
18
v 67& 18
09 b 22
oV 72& 36

85 b 20
75& 34, 80b 9
.
54& 5, 58b 17, 59&
18, 75& 27, 77 b 17, 92& 1, 96&
23 +, 99& 12, 00& 2, 31, b 9,
02b 25, 15& 28, 17& 7

68 b 31, plur.. 96& 22


.
15& 30
72& 31
. 58b 11, 68b 1, 14b 3
OVE . 15b
18, 37, 16b 9, 11

ve 16& 5

dist.
66& 9, cf. 77b 23

58& 1, 17b 21
Yv
.

OOb 26,

19& 14, 19
19" 22
96b 16

. 97b 8+

pass. 55& 6, 01"

97& 3

14b 1

dist. 18& 38
55& 5,
68& 32, 94b 8,
03- 15, 14& 36, 17b 23, 24, 18& 4,
17, 26, plur. 78& 8, 94& 10, 17b
33, 18& 38

55- 6
90- 25, 95b 8, 32,
98b 22, 08b 18
62& 25, 77& 12
dist.
85b 3
79b 30
56& 15,
VOy 54b 3

92& 3, cf. 19 b 33
vvv 07& 20, 25,
VyEO 28

07 b 19, cf. 8, 13& 11
86b 16
oOK~E 13b 20
OVEy 59- 4, 82& 26, 86& 20,
97&
98 b 28
22, . 97b 9
09 b 23
(pass.) 09& 19

7l0v

55& 20

70& 14
14b 17 (Licymn.)
11& 21
69b 14
76& 26, 18" 29, 19" 16
(inopia) 72& 36
OeEy 63b 32
~3b 21
OOb 12
vy 74b.36
brV . 58b
15 +, 59& 18, 60b 2, 62& 16, 6.5b
20, 75& 26, 77b 16, 9 11, 99"
o~yopp.
11, 18
58 b 23

. oov

99 b 32, 00& 2
58b 9,
15& 6, plur. 60b 10
OvyyEy 72b 9, 83b 30, 84b
12, 89& 21
ovy~ 83.& 5, 85&10
98b 2
l .

Index Graecus

95 b 15. cf. " 7


12b 10. 12
vs 65b 27. 94" 22. 95b 5
12" 21.
94b 34

89" 16
03b 16; (s ) 94" 16
83' 4
vs 81" 25
06& 33
S 06b 6
95" 5. 05" 12. 30. 07 b 29.
13b 2
. - 04b
15. 06& 13
58'" 8. 18b 23
70& 24
71" 12. 76" 16. 84 b 26
01& 3
98& 16
65& 27 (epigr.). 75& 5
94b 30
76& 20
75b 5
54& 23. 98b 26
def. 66& 36
55b 5. 60b 14.
23. 36. 62- 12. 64" 31. 66" 28
35 +. 67b 26. 27. 77& 18. 78 b 35.
81&27.82&35.87&11, 90b 22.17'
3. plur. 56" 23. 62b 2. 66 b 3 +.
68 b 25. 78' 17. 88 b 11
.
64& 31, 66" 23. b 22. 74&
21, 17& 3. plur. 64' 34. 88b 34;
. 89& 36. cf. 90"
18
66b 1

78'
9
14& 21,
66b 20
V 61" 7.
. 61" 5. 62b 13

61" 3. 7. b 3. 60b
21, 61 b 29.33. 62b 15. cf. 14b 34;
61 b
21

61 b 18.
62b 18 .
you 04b 37. 04b 2.
14" 22
07" 17. 12b 35. 13" 6
55b 31
08b 28. 29. 09 b 5. 7
plur. 55b 31
06 b 16
' 98& 10. 14b 36
96" 19

207

, 98b 29
, vid. '
65 b 30 +
,
05 b 30
, 98a 5
' ' 68&
18.98" 18. 21. 01 b 11

~ ' 97 b 28
03 b 31
08 b 33
! 60& 33. 76 b 14. 17. 77&
19. 94" 20. b 26. 33. 95& 2. S.
04b 13. 07" 25. b 19. 08" 26. b 7.
11. 19. 09& 12. 13b 3. 14& 25.

18b 1. 19b 6. 20b 2

87& 28. 31. 90b 2. 9


Vc;' 19b 7.
Vo 63& 28
80& 17.19
. 61& 6

07 b 7
. Uo

09& 22

08 b 22

08b 26
[ 72& 28]
72" 27
. 07 b 3
07 b 3

ouo

87& 24

60 b 32

57b 10. 09& 27

09& 26

87& 16
' (. 1. ') 76& 10
. eu 09& 13. 16.
med. 10

OOb 30
! 56&
31

95" 9. cf. 15b 10
v 09& 2

02& 2

imperare. magistratum gerere
65 b 36. 71 b 26. 30. 75b 23. 87&
20. 23. 88b 17. 91" 13. 93b 5.
. 79" 3

(pass.) 79 b 29
' 98& 25
. 92& 16. 19
. u 09" 11. 12. 36.

Index Graecus

208

25 +. 19 b 33

4
14b 19. cf.
15. b 11. vypo 07 b
cf. 18b 31
\
10b 2
V . v 94&
28
70b 22

59& 39.
92& 27
coni. 64& 10 +.
35. 37
\ ~l 58&
25. 26
07&
19
magistratus 88b 17.
plur. 65 b 32. 88 b 5
(

1()a
92&
15&
16.

()

12b 4. 6

06b 30
71 b 27
' 98 b 11, 18 b 28'
'ApxvTas 12& 12
95b 25
06b 8

69b 32

68& 33; 06& 34
07 b
21
99& 6, b6
' 16& 30
. 77&
20. 24

08' 17
75b 33
05&35
86& 11. 9()a 21

19& 18

72& 22
. l
77& 21, 02& 18
85b
26
7()a
29
l 9()a 13.
18& 15
15& 17 (Choeril.)
~El O()a 25
83b 20; 07& 16. 12b 35 +
9: 11 b 30 (Eur.)
. - 10b 7. 16, ll b 21. 12'
18. 22, b 2, 3. 27. 28. 13& 18
12b 30
71" 2
92b 27, 30
VYEOE 58 b 36
VlO 57b 14. 01 b 9. 13.
vx .
03" 4, 11
VEOy 57& 9. b 24
Voo . vo 76& 15
Vo . 58 b 34

07 b 38. 13b 19, 29. 31


20 b 2
vid. v
def. 61"19 6()a 17. b 15
61& 15

60b 29
. 90b 2
dist. 67 b 3
93 b 32 (fab. Aes.)
06' 9 (Alcid.)
19' 4. 5
09& 18
62' 3
.
16b 18

04' 16
l
Vo

() .

55b 35. 36. 75' 22


74'15. 78 b 30
pass.

()

~El

01 b 19
65& 5, 78 b 29. 84& 18
plur. 74822
. 05& 23
01& 19
98' 13
55& 39.
77& 28. 01' 31, 16& 27
19& 2
13& 32 (Hom.)
96b 18
56b 35, 90b 15
' 98& 1
95& 18 (prov.)
11& 25 (Diog.
Cyn.) [\ 13b 1]
VXE 84b 36. 87b 15
. 67b 16, 69& 30
VX dist. . l 74b 6

V 16& 14
VX 9i b 6
V 79 b 17, 18
dist. . 67& 37
CX 06 b 3
14b 23
CXl 14b 20
13& 3
plur. 14b 23
. CXE] pass. 59b 26,
82b 19
rheI. amplificare 76b
7. 34. 77 b 11, 92& 4. 01 b 5. 6,
ll b 12, 14& 5
.
76& 34
. 91b 32,
03& 17 +. 15b 37
.

Index Graecus
vovv 19b 12. 20. 23
08& 3

v-

04 b 16
\

19b 22
rhet.
68&23.27. 13b 34. 14b 10. 17 b
32
plur. 93& 15
VK. - 68& 10. 22
VK ~ 60 b 15
62b 11
VKO
64& 6. 8
60b
24
VK 62& 27
65& 30 (Hom.)
VOK 15b 38
VOK 08& 12
98 b 26
VOK 93b 10. 21
Vv 54& 9
Vc{). aIiTc{) .
65& 35. 75 b 19. 9()& 1

VTc{)

60b 25. 26
' Vo
68b 33 +
'
55& 23
\
84& 5. 18b 24
VTovpyoi 73& 8. 81& 24
Vv . 65& 29
VXo 60b 31
VX 13& 9
9()& 30. 0102
med.
85& 35
'pass. 65b 19. 13b 17.
14b 6( 1)
.
59b 29. pass. 59b 27. 6()& 11. cf.
94& 28
~ .
72& 37
. .
lc;:

99& 29
59b 14. 73& 31, 18& 14
pass. 73& 32. 11& 2
09" 13. 16
64& 24. 26
72& 21. 80" 13. 04& 35. 09&
7
86& 9
73& 5
87 b 13. 31
54b 8
54&
3. 55b 8. 55b 34
7()& 23. 89& 5
o~ 84b 19
' OOb 23 (Eur.). 13& 33
(Hom.)
~

14

209

oV

78" 11. 82& 11


68 b 22
. 71& 13
92b
10
72& 19
72&
24. 26. b 34
' 01 b 18
. 85b 11
xapIoovs 85& 35
' 59& 3. 63& 19. 78 b 32.
80" 28. 96& 25. b 12+. 97 b 22.
01 b 18. 06b 24. 16b 27. 18& 35
08& 6
13& 1
64& 24
89& 6
VX 66& 30
V V 11 b 32. cf. 12& 7. 11"
10

Aristophanis 05" 30
98& 24
synon. ot 05& 1
61 b 19
vo 67& 31
61& 36
96& 18
c;: ij . c;: 03b 30
to dist. 91&
27
91& 28
55 b 37. 75& 25. 76b 31 +
66& 2
(Persarum) 86& 14. 93&
32
06&
23 (Alcid.)
~ 13b 12
64b 33
.
64b 31
62& 9
64b 19
71 b
30. 98& 18
81"
28
7()& 9
c;: 68b 35.37. 69 b 6.
77 b 5
69& 6

61 b 9. 10
84" 21
. - 7()& 9. 13
89 b 23
81 b 2. 89 b 26. 08" 29
60b 30. '
60" 15
v
89& 31. b 25
~

210

Index Graecus

08& 30
89 b 15
63' 1,16& 7,12,17& 9
. 58 b 22, 96" 30,
. 59' 1
. 99 b
35
. 97" 10
11 b 20
. 73b 31, 82"
30
l t;1 74" 16, 11b 20
74b 30
99& 26
55 b 2, 58 b 32, 68 b 13,
75 b 22, 79& 30, 82b 16, 16& 18,
b 7, 17& 1, b 25
.
55 b 7, 78 b 20
dist. 16&
11, cf. 68 b 6, 17" 1

82& 29
pass. 73 b 30,
16& 19
98 b 11 (Alcid.)
(subiect.) 11"
27 (Aesio)
95 b 1
. 82b 25, 83&
20, 29, 31
59& 3, 79b 29, 83 b 8, 27,
11b 5
EavT<'iJ 55~ 1
pass.
83 b 28
05& 7
74& 24
078 3
61& 141
63" 25, 80 b 36 +, 98& 11
dist. 64819,
22
57& 1 +, 25,
59& 38, b 18, 62& 18, 66b 21,
73& 22, 83" 7, 91 b 20, 94& 7, 17b
14
dist. 64& 21
83& 7
64b 33, 69& 2, 81& 7, 93&
2
. 78b 18, 89& 8
76 b 20
82& 23
61 b 20
.
61 b 27
09b 31
(syllaba) . 09&
14 +
: 92h 27, 30
05 b 9
19b 7
19b 9
12& 13 (Archyt.)

57b 16

06& 12

87& 30
02b 26, 18& 35
: 67 b 12
() 95b 9
95 b 7
98& 9, 04& 35, 15b 10
06" 33, b 6, 19b 9
() 71 b 35, 72& 1, 12&
27, 19b 2, 5
14& 36,
16b 29
73& 22
[71b 34J, 80b 3, 15& 37
. 19b 4
59& 39, 92& 21, 27
dist. 90b 22
98&
18 (Iphicr.)
08& 27, 15b 29
. 82&
6
86& 25,
90b 25,
87 b 25
cf. 28
90b 22,
cf. 60b 38

63& 29, cf. 78b 35

87& 20

()
55b 8, 34

T<'iJ 93& 24
58& 33,
b 7, cf. 77 b 20,

91 b 23
13b 3, cf. 14& 29
07 b 7
57& 26
dist.

92& 33, b 2

10b 15

07 b 1
61& 35
Anaxandridis 13b 26
. 05& 14, . 90&
19, b 5
61 b
13
'
. 76& 5 (.)

(senatus Laced.) 98b 13 (Alcid.)


v 70& 23
04& 12, 06b 30
55b 30
06b 32
818 24
61& 13
60& 34
61 b 14,. 27, 65834, 86& 8,
. 898 1,. 90b
89b 31
7, 12


10b 14

Index Graecus

61 b 27
59& 33
85& 32

() . ()
59&12.75 b 35


18a

l l,

68332

923
5. 183 5. 22. plur. 25. 86b 1.
58 b 3. 5

dist. .
70a 33. cf. 83b 15

dist. . 58b
15 . 91 b
30
i l
54b 13. cf. &28. 59& 16. 76& 13.
92b 14
54& 30. 573 21, 78& 14.
OOb 2. 06b 34
pass. 12b 7
v 95& 20
< 03b 26
04b 28. 06& 7. b 2. 10b 12
57b
10
' 60b 35
94& 19 +
def. 94& 22
dist. 94& 28 +. cf. 93&
24. 18& 17. b 34

94b 8
l l
95& 11
vt;1 Tij
t;175& 29. b 16. 76&19. 02b 33;
cf. 19& 36
" 94& 21, 95& 3. b 12
94& 19
95& 7
~ll 54& 3. OOb 33
pass.
18b 4
(familiares) 84b 17. 86&
17 .. 84b 25
synon. ! 60b 36.
cf. 75 b 29. 76& 7. 02b 9
16b 25
PIOIl. - 57& 18. 10a 21
ll, - 57 b 29. 183 11.
10a 20
10b 14. 24
79b 29. 85b 28
04& 26. 05b 37. 06b 8.

15, 08b 20. 18& 34, 19b 3


~
K~
,,?
14b
14"

"

16& 1
98b 10. 99- 5, OOb 11

62& 1

31

"
i

211

"

()

12' 28,

32
"

70 b 19, 14b 25
07 b 11
043 18

l,

13b 8

6068 b 8.

36

743 26 +, 75b 4, 16
.
73b 6
.
75& 28
plur. 76b 24. 25, cf.
75& 30. 32 (
) . 74& 19,
75& 17.18, b 7
09& 20
(pictura) 71 b 6
13b 4, 8, 20. 14& 17

13b 15
60& 29
60a 27
18b 31 (Archil.)
~ 62& 33, 64& 4
10b 8
73& 34. 79b 29, 85 b 28.
98& 33
613
11
. 63b 23+.
67& 18

+.

05& 20, 22
98& 15
19& 10
80& 25
pass. 13& 7
17b 6
74& 35
09& 14 (lyr.)
~
00& 21

83b 28
88& 21
pass. 63& 3
59b 26
59b 30, 66b 18
93& 33
073 23
l 82b 12, 83& 14
85& 27. 33
plur. 85& 22
15& 12
56b 6. 8
54& 27. b 21,
56& 20, 59& 19. 67 b 22, 74& 9,
83& 10, 85& 32. 87b 19, 91 b 30,

212

Index Graecus

96 b 3, 10, 97 b 17 4, 01b 4, 03dist. 13, 20, 16b 20, 23


10b 8
dist.
~ 03& 26

56& 4, 36
56 b 13, 28, 19 b 32,
20& 3 ~o 57b 8
() , - 01 b 9, 19 b
20
l (-) . (-)

OOb 29, V
96b 24, 27, 01& 32, 18b 2,
97& 7
def. 66 b 13
83 b 20, 84&
21, 89b 32, 90& 6
68 b 18
plur. 62b 32,
82b 5, 89 b 29, 90 b 6
85 b 27
16& 23
l 73& 5
86& 24; 15 b 14
dist.
86& 21, 22

83& 4,19,27
{ 95- 9,
01 b 3, 17& 13,
19b 26
08& 26
01 b 17
85& 18 +
98 b 32
75& 10
06 b 28
75& 6
18b 15
... 95b 12
10b 2.3
04& 10, 07 b 31
16b 36, cf. 15& 18, 22
{ 17& 17,
13& 29
04b 2,
l lb 13

56& 18
93 b 9, 24
01 b 32
58b 10, 84b 33, 99" 21,
23, 18- 21
[54b 28J, 14b 2, 17 b 11
14& 37,
15b
32
yr
54b 24, 13b 4, 14& 7

54b 23, 28, 17b


34
(fabulae) -

94" 2,

18& 1
06" 26
07" 7
60& 25, 65 b 29 +
09b 26
80 b 9, 00& 35, 06b 35, 07" 5
97 b 7, 01 b 33, 07" 5
95- 19
61& 36
~ 74& 5
19& 34
87& 20
71& 28, 30

86b 1
94& 31

dist. 01b 31
93" 33 +
16& 24, 17b 15
15& 33
. 15 b 18, 36

15& 32, 16& 15 +, .
16b 8, 10

72b 35, 80b 10, 16& 18


() 04b 21
89b 16

54& 16, 82& 2, 00& 27,


15& 27 +, 16" 4
78" 28
89& 19
(alienatio) 72& 33
(habitus) 70" 2, 85b 31
plur. 7925
58& 29, 59- 27, b 17. 65b 25.
66" 8, 73b 1. 77- 8, 78& 23, 29.
07 b 7, 14- 35. 36. b 13, 19" 20
med. 58" 34, 68 b 28. 09b 11
pass. 65& 10, b 27. 73b 25. 78" 17,
90b 5, 7 1Jvv v

. {

01- 24. 25
1J
09 b 14
dist. VK
09 b 32, 33
65- 17. 01- 36. 09b 15
plur. 69& 24
() 98- 29
dist. 74b 20
12- 13(Archyt.)
dist.
74b 21
77- 4
68b 4, 77 b 27 +. 78- 24,
82b 29. 83-15. 84b 12. 27. 89 b
30, 91- 1
ei'i 62" 26. b 3

Index Graecus

213

34

69a 28 +, 77 b 25,78& 21,


98& 4, 04& 9, 05b 19
(exceIIere) 61& 14, 15
87830

87b 30
V 838 28, 85b 25

09 b 9
66& 21
75b 6

59b 3
70b 15, 74& 5; 04& 27,

54& 1, 55& 9, 34, b 9,


16, 56a 26, 31, b 34, 58& 24, 25,
59b 11,12
, dist. 55b 20
58& 4

voo 58& 10, 95b


24
56 b 1,
96 b 26, 01& 2, 02& 4
04& 33, b 11, 24
V 77& 2, 82& 18, 06& 35
V

88 b 29
V
06 b 37

(transigere) 73& 9
61 b 31
928 18
65b 32
78b 8, 03& 36, 09b 8, 10b
26, 158 13
dist. 04& 19,
dist. 74b 12
10b 27
. 77b 6
66b 20

17& 23
99 b 4
74& 33
med. 59b 2,
10b 9
17b 2 (Aeschin. Sphett.)
~ 17b 1 (Aeschin. Sphett.)
86& 10
07b 13, 14
54& 24
17b 17

56& 3
20

03b
(pass.) 603 29
738 7; 91& 12, 01 b 22
71b
31

v~o 91& 5

78 b 8

15b 23

17& 10

84b 9
pIur. 18& 27
01 b 16

19b 4 (Gorg.)
62& 11
728 34
57 b 5, 038 10, 29
pIur.
55813, 76831
14b 15
56 b
11

5882
60& 15
97 b 2
V 78& 9
55& 25, 04& 9
55b 29
85& 5, 98b 25
04& 12

()

77& 8 +
dist. 85 b
3
54b 34
16& 33, V 11& 6,
8, b 20, (. . )
98 b 27
99 b 11
55b 33
88b 32, 91 b 28, 16b 17
12& 12, 17
16b 22, 33, 17& 37, b 11,
12
54b 18, 14836, 38, b 13,
16b 16 +, 18817
06 b 1, 13b 14
Vo 09& 25, 15& 10
ll () 97b 31
llx~ 89b 6
K~ 54b 1, 75 b 17, 77& 25, b 10
K~ 54b 26, 18& 21

K~o 58b 15, 31, 59& 14,


plur. 58b 26
ov OOa 19
. 73 b 22
75& 16, 87& 29, b 2, 16b 24,
pIur. 66b 5, 81& 22
.
69& 27, pIur. 69& 16
64b 22
74b 35

54b 4, 62b 28, 67& 19, 74& 9, 75b

Index

214

3 +. 76 b 20 +. 97& 21. 044. 17b 29. 18& 21


dist.
voy 75b 12
()
. l 54& 29. 58 b 25. 26.
59& 21. 68 b 22. 73 b 7 +. 76&15.
96" 30. b 33.03& 21
()
55& 22. 58& 12. 16. 73& 25. 27.
75& 9. 17 b 36
. 73 b

2.74& 18. 99" 22. 23
. vov

99" 29
.
75& 15

(. . ) l 98b 27
75& 29. 76b 21
55- 32. 66 b 32. 80b 16.
97& 22. 24 +. 17b 26
.
s 55 b 7. 66 b 33
lKloVy def. 66 b 9
62b 12.
65 b 6. 6Gb 1. 67& 19. 74b 27.
87 b 2. 96& 32
. 59" 25.
plur. 73b 1. 21
l 71" 7
BIKaVIKOS S 14& 37. b 5. 15& 8.
b 33. plur.
68& 31
l
yEvos 58b 7
l ls 13b
5. 14&.18

15& 1
54b 23.31,
68& 31, 75& 23. 92- 6. 18& 26

vv 18& 2
l 75- 13. 10& 17
plur.
76& 9. 16& 32
s 54& 21. 30. b 7. 58 b 5.
76 b 20. plur. 77- 14. 17- 7
dist. s 74b 21
s
l. -

ls

54& 18
58 b 10. 33. 72- 33. 73& 8. 74 b
33. 77 b 22. 14" 10. 18 b .7
plur. 59& 29. 77 b 26. 31
dist.
74 b 20

72& 7 +. 74b 32.
80" 14
55& 20. 68& 21
[l 54b 29]
97& 26
s 96b 15. 99 b 28. 16b 12
vv 16& 32
vv S 90b 29
57b 31.34.85&10; 01 b 13
w 05& 32
vv 05- 23

G-aecus
vvs

07& 16
86& 14
00& 11

o~y

98& 33

59b 4

56b 26
vs
54& 30. cf. 33
med. 68 b 5
74b 23. 75 b 26
() 04b 29. 05" 35.
06" 30. 36. 08 b 10
s 06 b 1
vid.
06- 6
(. ) v 75 b 26
l 70 b 17
l l
89& 9. sing. [70" 22]
79& 12
64b 24. 72b 16, 13b 11,
17& 27
73& 20
72& 33
72035
65 b 16
l
90& 4
()
vvv l.

00& 5

13 b 28
(opinio)
78 b 10. 84" 29,
03&32, 12- 27
plur.. 69& 22,
l
95 b 3
77 b 18. 91 b 24 . \
79- 24
(fama, e~isti
matio) 60b 22. 62b 20. 67& 16.
68b 23. 71& 1,6, 84025, 87 b 26.
88& 2. 6. 040 25
vee
61& 28
vc

84b 23

81 b 20, 31. .
65 b 1

yq

0402
o~ly 84" 25
78& 11
l 87 b 32
.
61& 38
61& 22
vevev 99 b 11
Tt;) I 9016
04b 14
plur. 80b 20. 15b
23
. 1< OOb 21, 22 (Herodic.)
.
15" 18 plur. 13b 11, 15&9
54& 7. 81 b 9 .. .
80 b 15
78 b 27

215

Index Graecus
ij

, -

06& 23 (Alcid.)
61 b 24
s 61 b 9
s 63829,
70b 14, 78 b 35,
83& 3, 87& 13, 91& 20 +, plur.
60 b 28, 65& 21, 89& 1
s
Tfis es 59b 33, plur. 60& ,
cf. 12& 17
i ~K
96' 9

82& 34,
b 1,
11, 83' 23

93& 1, s 93& 3
81& 1

65& 21

61 b 32

60 b 22, 61& 3
,
,

60 b 16, 62b 25, 66& 37


66& 38, b 4
61 b
15, i 828
,
29
62b 22
55b

55b 26, cf. 55& 15, 56& 34

03b 21

58& 7
dist.
59 b 13, cf. 56& 33
synon. , dist.
55b 18, 21
(tio, sensus) 05 b 18
vX
Tij 74b 28

63b 29, 32
v
92& 11
82& 24
, 68& 5
(01) 87& 20, 91& 23
99& 16, b 341,
92& 6
. 59& 15,
65& 35, 91 b 29,92& 8 +
63& 21
. 59& 12
indecl. 62b 17, 15b 27
64& 12 +, 65& 34, b 13,
19b 16
90' 4
81& 32
16 b 22
. ( 89& 2
78& 6, 02& 25, 05 b 25,
08& 17
16& 5
98b 3
74& 23

57& 19
61& 37, 38

17b 13
118 4
69& 24
658 32, 11& 3 (Pericl.)
" vo 02" 36,37
90 b 27

e 88 b 29,
cf. 56824
00& 35 (Leod.)
86& 23, 28 +, 00& 6
.
71837, 82b 22, 83& 18,20

y-Vo, -

96b 9, 11

658 34

71& 11, 72b 26, 8886, 17, 16821,
cf. 86& 17
.
71& 11, 72b 25
738 18
85& 11, 12
81b 27, 82b 7,17& 4
[] 68b 19
72& 22, 73 b 33, 81 b 5
72b 15
YK~ 658 28, [67 b 31]
01815
[67 b 28], 68' 17, 16& 2
plur. 6881, 35, 88b 21
54& 6, 68b 29, 72& 32,
7386, 19& 17
yxo~ 11& 19
06& 5 (Alcid.)
dist. 068 19
738 30
69b 18,70& 13, 75b 23
70& 6
718 7, 79b 4
69b 16
60b 31, 88b 8
plur. 60 35
70& 7, 13
69b 6, '
69& , 6, 72b 18
65b 24,
6687, 70& 6
70830
71& 17
vid.
91 b 9
dist. 89 b
18 85b 3. 4. .
73 b 35. cf. 68 b 10, 11. 73b
33 65& 4
14b 15

58& 14. 16

95 b 21
dist. 92b 2

216

Index Graecus

60& 21

33. s 78b 14
:s 09& 11

;:s
05& 3.

04b 27. 19b 5

s 94b 7.
93& 27. v 96b 24.
56& 2
s
58& 36. cf. 96 b 29

Tois S 68& 26
s
oVTos Tov vs
eISos OOb 15

s 81 b

v.

03b 14. cf. 58& 27 +


06b 30. 07& 7. 10. 13& 3 +
elKij 54& 6. 06& 17
ls def. 57& 34
02& 8 +. b 14.
plur. 57& 32. 59& 8.
21 +
76& 18 +. 00& 7. 02b 16 +
ls 70b 28. 91& 7. 18& 22
(simulacrum) 97 b 29. 11 b 7.
9. plur. 61& 36
similitudo.
dist. 06b 20 +. 10b 17.
plur. 06b 26. 07& 11 +. 10b 16.
12& 7. b 32. 13& 13
ii 541> 14. cf. & 28.
76& 14. 96 b 25
ii
54b 14. cf. 59& 16

ii 59" 33 s
. s 91 b 30
93& 1
. s
92& 7. plur. 18& 24
()
lK~

. ()

59& 12. 76& 1


65b 5

5:

ii

OOb 35. 36. cf. 02&


28 (ut diximus) 63& 9. b 36.
64& 2. 65& 85b 2. 90& 22. 04b 37
v 72& 12.
73 &5
vs .
s 79& 2
s
55b 33. 56& 13. 82b 28 s s

vid. s
s v
90b 7
vTl
69 b 18
s ( ?) ...

77b 20
l s .

09& 24

l .

59b 39
59b 21, 33.
99 b 12.

. s

66b 6. 11b 15
10b 30

82b 21
79b 32. 08b 20. 19b 7.20& 1
! . v~ 79b
31
els 72b 5. 76& 28. 29. 81& 20. 89b 7.
90& 18. 91& 19. 18b 24
els 94& 16

s o~ 07b 10. ()
07 b 32
l 18" 34
V
15& 31, 17b 7
59b 22
l . 60& 14
ls 60& 13
72- 7. 75b 13. 771> 26
'
95 b 11
... 97b 174

72" 26
lV
es
04b 24
s
14- 26. cf. 06& 15
54b 2. 3; 89 b 13; 16b 19
' OOb 23
' oV

56b 31

'

. v

93& 18

"EKaTOS 09& 15 (lyr.)


19b 23
s 54b 7. 58 b 4
00' 33
18& 13. 14
v v 86& 22

16b 11
04b 25
med. 58& 23
pass. 96 b 5. 30
90& 12
96 b 20
09& 33
73b 29. 77 b 4. 80& 9
plur. 73 b 32. 76 b 12
13& 10
85b 33
09& 32
s 61- 37
s 72- 35. 73& 8
Kol~ 14b 28
s Tov vSvvov 75b 28
s
Tov s 17b 37
'
VTt;) s 60b 25
" 80b 27. 96b 17. 971> 22
11- 26 (Aesio)

Index Graecus
68b 6, 73b 28, OOb , .
73b 35
68b 9, 11,
69b 21 +, . 748 28
KV . 84a 20
00& 13, 14
. ~o 598 23, 938 9,
12 ~y ~o fjv12b 21
74b 25
oi . 6083
93b 13
.
OOb 6
75 b 32, 05& 33
818 31, b 3
v
.
OOb
29
vv
. () 96b 25, 28,
OOb 26,27,01& 32, 18b 2

978 2, cf. 00& 14


10& 22, 18b 3
V 96b 26
rn 14b 14
828 14, 85b 11 +, 86b 14, 17,

87 b 20
758 8
87 b 18,
88826
82b 27, 85b 11 +, 8785,
08819
dist.
86a 21, 22
868 33
~Ko 89b 8, 90& 19
~K
90& 22
01 b 36 (Polycr.)
1socratis 14b 27, 28, cf. 63818, 9981
def. 85b 13
54& 17, 25,
788 22, 86& 22, b 6, 878 3, 888 28,
plur. 878 12

19b 26
~y 04& 15
Eevepia 668 4
v 67b 3, plur. 818 21
v dist. 618 16,
Vo, - 67827,
17
19b 8
v def. 66b 15
66b 2, 7
678 29, 32, 19b 6
viv 018 10
61 b 16
99 b 27, 1185, 27, 33
vv 74& 26
638 29, t 11, 87b 27, 888 5
. vv 90b 9
01 b 29
01 b 2, oi 34

217

" EV 84b 34, 96818, 97b 26,


01810, l1 b 30, 14b 32
07" 19, 13b 6
10& 11 (1socr.)
71 b 4, 25
Tovs
99- 25 (proy.)
70& 29 +, 8683, 30, b 32,
89825 +
70 b 7, 78 b 2, 80b 5, 83- 5, 17
. 898 22
~ ~
898 21, . :l 90& 7
. 108 32
(orat.)
07 b 22
81836
~ 65b 35, 75b 8, 77b 8 +
Vo 08b 21
73 b 14, 07835
59 b 30, 83- 32, 85b 26,
89 b 22, 28, 90& 4
60& 9, 958 4
plur. 63a
35, 72813
16820,22
01 b 29, 03819
v 60b 13
78 b 18
92b 20
78" 2, b 9, 06833, 15b 2
94b 31
94 b 20
vv (. -) 91827
67b 27, 7489
588 22

59 b 6
vxo 73 b 14
VX VX l1b 32, cf. 128 2,
l l b 10
618 23, 70& 27; 598 , 69b 25;
728 23, 24, 84& 35, 36, b 1;
77814; 79 b 2
75 b 31
vid.
VO 158 26, 18b 16, 19 b 11, 15,
34
vo 18 b 12,
VK v .
20 b 1
l 76 b 15
vo
728 22
vo
OOb
4 vo 62b 30, 64& 30,
92- 10, plur. 558 29, 34, 92812,
9787, 05812, 17, 10& 20, 18b 4,

218

Index Graecus

19& 13, 21

09 b 2, 12& 20, < 89 b 30
76 b 29
18b 9
72b 19, 89 b 34
KaIOV, 72b 20,

:v 72 b 25

1, .

69& 12, 89& 15, 02b 2


86& 9
91& 4

57' 5,
57& 14, ()
57' 24, 35,
59& 32, 36

57& 28, 59& 3455 b 27

76 b 33
1 14b 213
68& 21, 24
55& 17,
57& 10, 13, 02" 34.
'
56b 32
14b 24
plur. 15& 7
. 61& 24, 78 b 10
synon.
10b 36, 11b 28 +,
12b 32
{ 11 b 26, 1 12& 3
08 b 19'
EveOVcr1Cx~EIV 08 b 14, 17
.ef. 56 b 41, cf. 55& 8, 56b 3,
57& 16, 59& 9; 94" 26, 95 b 22,
OOb 3 ; 55& 6
v
95 b ,20, cf. 92& 2

V 93& 24,
()

56b 11, cf. 3 +.'


'57& 16; 68& 31, 18& 1
dist.
94" 27 +, cf. 93& 25;
18b 33
v
58& 2 96 b 24

'vs

57& 30,

02b 13
1
96 b 21,

96 b 22, 03" 17, 24

VO

OOb 15

v ,

c 58' 30

03 b 14,

56!) 21, 22, 24

18 v 18 b 36
1v 65& 33, 11- 3 (Pericl.)
02 b 24, 19& 17

66b 23
96 b 19
79& 14
74" 36, 02& 18 +
plur.
80 3, 84 b 2, 16' 22, 26
1 02" 31 +, 03- 26, 31
plur. 97" 5, 02" 35
v1S 55" 29
EYTEXYO'J 54& 13, 56 b 31, 04& 16
55& 4

1 54 b 21

194 !>

97a 3
54& 14, 55& 13, 57& 13,
32, 58& 15 +, 76& 32, 77 b 19,
94& 10, 12, 99 b 15, OOb 25, 27,
35 +, 01 b 7, 02" 8, b 1 +, 16,
22, 03& 19 +, b 13, 10b 20 +,
18& 5 +, 39, b 2,19& 19
vs 54b 22, 55& 11
-

01& 1, cf.

() .

1 (:)

88& 31,
90 b 21

55b 36, 38
88 b 4
10, 28

90 b 18
EVTvYXCxVEIV 58& 25
'vs 95& 15 (Hom.)
vX1 Tij v 74b 28
v 63 b 9" 20
78 b 9
1 84b 6
84b 5 +
. 59 b 22
60& 13
11" 4
pass. 65& 33
1 04 b 8, 31, 06- 15
1 76 b 18
1 (. . -) 89 b 15
04" 34

12" 29, $5
pass.
76 b 23, 89" 18, b 15

76& 19
1 (pass.) 10b 2
06& 31 (Alcid.)
1 98" 12, 6&14
e~1 . , 54& 5
() 68 b 6
.
, 1 62b 13, 69' 8, 17, 20, 71'

Index Graecus
27. 86a 25. 87 b 26. 88b 31, 34.
9Gb 34. 08& 27

54a 7

67 b 32
08 b 23. 36
l
90b 23. 28. 04b 13. 18& 29
69& 13. 84" 1, 91& 24
54"15. 22. b 17.
27.55" 2. 19. 15b 6

15b 5> .
60b 27
(praeter) 54a
27

09 b 23
81 b 32
80b 3
84" 5
02a 25
98 b 30
SEIKVVvat dist. y~o 56 b 8

(med.) 13& 16
57 b 26. 93& 26. 27. 94&
12. 13. [02b 16]
dist.
56b 1 +. 57& 15
(
) 98& 32
60" 19. 31
59& 3. 63& 10. 11. 66" 29.
67 b 32 +. 81- 36. 83b 30. 32.
9Gb 12. 15. 99& 28. 30. 14b 32.
.
16b 27. 17b 15. 18& 36
58 b 18. 27. 38. 59& 17.
66& 24. 68- 35. 77 b 17. 91 b 33.
9G- 12 +. 99"12. 16b 4. 19b 15
v 75b 24

, v
12b 16
'
v 67& 29
63& 10. 66' 34. 36
plur. 63- 37. 08- 18
65- 6
def. 67b 27
62& 13. 67 b 8.
21. 3G. 68& 5. 72b 4. plur. 62- 13.
68" 23. 74- 22. 88 b 21. OOb 18.
. .
. 18" 33
58b 12. 67- 33. 14b 30. 15- 6.
plur. 68" 33. 08b 14

59& 1
74& 35
69- 22
58 b 29. 66& 8. 77- 6
t4b 2 .
71 b 3
med. 82b 23
83-.20

219

02b 26
08& 14
67 b 11, OOb 36
18& 33
06- 34
14b 15 (Theodor.)
72& 20. b 30. 32
73- 6. 36
py~ 74& 5
98& 5. 19& 2
19& 22. 36. b 1

98 b 32

63 b 16. 28 +. 67& 25.


69- 25. 78& 21. b 1. 90b 32. 99& 10.

27. 17- 21, 37
01 b 20
~ 78 b 17
def. 78b 18
78b 14,
82a 2
c. gen. 01 b 19; 02 b 4.6
c. dat.
54' 33. b 14; 59& 39. 600 1. 61&
20. 21; 76- 20. 98- 6
c. acc.
89b 2. 20. 16b 10
94b 15
vv 64& 23. 04b 20
57b 31 +
95- 29
dist. v
67- 34
75& 10
70b 25
ovX
l 74 1

\1 6524
76b 4
11" 11
v 67 b 28
med. 91 b 26
58 b 17. 59" 15
14& 37. plur. 59- 29. 68" 27.

14b 24. 15- 5


58 b 8. 12

14- 17

15& 11, cf. 14b 22. 30
91 b 16. 92- 5.
15 b 28. 16b 16. 17b 31. 18- 32
11317 (Moerocl.)
81& 34
06a 20
76& 11
14b 14 (Theodor.)
59 b 39

Index Graecus

220

73" 18, 76" 28


56" 11
86b 32, 18"39
15& 38
56" 6,
61 b 38, 74b 3, 78" 13, 85 b 35, 11"
16
. iio 92b 24

(.

J.

~o 88" 33

80b 5

72b 19, 74" 26 +, 75" 31,


plur. 74b 3 +, 75" 29, 92b 24
05b 5
] 14b 21, 19" 22
07 b 19, 35
~vc 10-1
~o 99 b 35
E~ .
~ 75" 19
05 b 22
05" 10, b 21, 06" 11 +,
07b 31, 08 b 11
v 63" 37, 69"12, 13, 70&
20 +, 71 a 20, 32, b 1, 78" 4,
81b 17, 85& 25, 89" 4 +, b 26, 35,
92" 25, b 22, 24
v 69" 9, 89" 3, 90& 13
v 71" 33
EV 69" 4, 70& 17, 23, b 34,
89b 34, 90b 3, 92a 24, 93& 2, plur.
64b 4, 6, 69" 22, 70& 18, b 15,
85" 23, 89a 4,6,90& 12+
'
EV 69b 15, cf. & 7, 11,
15
' v 69b 5
96b 5
. vv 65& 29

17b 6

92b 18

94" 15,
pass. 94" 13
.
94b 31
l 95" 27, 17" 28
14b 4, 9, 12, 15& 29, 33,
19b 10, 20b 3
l V
94& 11

14b 1
'
yov, V 94b 8 +
91& 25, 92b 7, 04" 3
plur. 70" 11
72b 30
18" 23
75b 18, 77& 12, b 4. 6,
06" 1, 16& 30

77" 19. b 4
07b 27
61& 14
10b 21, 22. 33, 12b 25
76b 14, 90b 32, OOb 31
~ 11" 9 (Cephisod.)
~ 59b 15
54b 11, 06& 35
dist. 62" 31,
93 b 8
63b 32
54" 3, 55" 25, 26. 58&
24, 64b 9, 71 b 28. plur. 64b 7,
11 v 59b
10, 59b 18
64b 16

55b 32, 62b 26, 92" 25


synon. dist.
55b 19
dist.
56> 33, cf. 59 b 13, 15
56b 32, 02" 6, 18& 23

vo VO

04b 16

65" 31, 11& 31, 15b 30


60& 25,

27

06b 11

(Alcid.)
71 b 4, 25

60& 11
68" 27
81b 15
15b 29
73" 8
82b 18
71 b 29, 98" 13
55& 24
77& 26
75a 23
11" 17 (Moerocl.)
08b 25
vy 54" 9; 95b 3
12& 17
60b 33, 37
08& 7
18b 25
79b 17
86b 34
19b 15
' 65& 16, 10b 3
72b 23,
83b 9, 93 b 2
v 72& 30
v
l 03b 21

Index Graecus

65& 16
06b 2
01& 29
plur. 15& 10, 12;
17& 14
57& 26
14b 17 (Licymn.)
79& 20
v 92&
25
70b 19, 84&
32
70b 20, 22, 73& 17
91& 5
y~ 67& 31, 81& 23
67& 30
V (. . ) 71 b 25,
cf. 26
64- 33, 34, 67&
17, b 32, 83 b 20, 88& 1, 91&
24
85& 1

71 b 23, cf. 72& 1

66 b 27, 84& 8

66b 28, cf. 31

54& 11, 55b 28, cf. 10, 57&
, 6(}& 37, !v 15&
22, v 75b 5, vo,
V 04b 3, 13b 18

yov 54b 27, 32, 59& 37, b 17
c. f. 07b 14

! . 74b 19
80 b 12
13& 6
91& 10
19b 27
71& 7, 02& 27
! 71& 1
14b 28
,
l 02& 3, 14
01& 20

01& 21
v 05b 21
v 13& 21
70b 22, 85& 24, 92& 24, 02& 37
plur.. 01 b 11 (codd. ), 02b
4
KVo 02b 3
19& 6, 18
pass. 19& 26,
31
15b 24
19& 25
18b 39, 20& 3
05& 14, . . 86& 32
plur.
86 b 2
1(}& 24, cf. 26

80b 26
81 b 34
98b 31
65 b 18; 11& 5 (Leptin.)
!

221

ev 12b 12, 13& 5, 16b 34


ev
86 b 30
67&
5, 74& 23, 24, 81& 12, 14, 88 b 17,
. eiJ 65 b 2, 3, 71& 34,

35, 75& 14, 15, 79& 7, 83& 24


. 02b 8
eiJ
54b 1
99& 4, 6 (Isocr.)
~v 90 b 21
07 b 11
evev 09b 14
73& 32
11& 9
vv 76& 9
60b 19, 27, 31, 34, 67 b 29,
87- 15, 89- , 90b 16, 18
87& 31, 90b 24

dist. 90 b 22
! 60 b 21, 61 b 26
61 b 28
61& 12, 98 b 17, 01 b 27,
28
def. 60b 14
60b 6 +,
62b 10, 66 b 22, 87 b 31, 91& 4
oe 61 b 5
67b 13
[ 67b 34]
91- 14
72b 35
72b 21, 75 b 9, 76- 30,
94b 20, OOb 25, 05b 1, 07& 12,
08& 7, 10b 22, 27, 11- , b 33,
12& 7, b 22,33,13& 11,19, 14& 14,

b 37, 1b 2, 14, 18
10b 7
81- 28
61& 25, 71& 8
18b 19
oe 78& 4, 89& 33
plur.
89& 19, 27
89& 25
EeooVo 57& 11
61" 30
evepyeeiv 61- 29, 30, 88b 12
eve 66b 17, 67& 6, 81 b 3
evepyeIKij 66- 38, b 5,
61& 28
ruee 88b 12
eve . 89- 17
ru 04& 24, 13b 19
18b 23
ev 80b 3
eveeveIa 60b 16

222

Index Graecus

7Gb 31
01" 27
v 79 b 18
evVvaS
Evevva 11 b 20
11" 6, 8, b 20
vs TijS s 19" 31
Evevvovs 92b 12
! Tt;) ,l,
94& 2-!
evevS adv. 69" 21, 71" 5

(.!. evevs) 14b 25


' v 79- 11
18 b 39
s 08& 36
Vo 81 b 5
63& 31, 32
s 79826, 28
81- 31
74b 36
72& 28, 05 b 32, 07 b 32,
08818
s dist. vs vs
67" 34
s . -v 72b 28
85 b 27
s 688 23
62b 24; 15" 37
s 09 b 1, 4
19b 30
73& 30
89' 6
vs,
-
09 b 4, 14b 6
v 67& 26, -
09 b 6
78& 9, 19
s 54& 20
evvOVS 66& 11, 15& 34
plur. 78&
13, 15b 25
vs 06 b 30
08& 12
[ 79& 17]
- 89& 18
79 b 32, 81820

66b 16
71 b 3
66& 20, 68& 19, 85& 14,
03& 36
vs, - 72- 33, 738 31

83 b 28
87& 10, 18
86b 19, 87 b 22
plur.
67& 4, 86b 12
60b 14, 86 b 25
s

84b 16, 04b 25, 15- 19,


16& 28 v OOb
22, s v 05- 29
v dist. 56-1 pass.
75& 4
v
68816
s t
(.. ) 74b 22
uvs 09& 21, 22
15-17 (Choeril.)
s 77" 20, 24
ts 77- :26
s Anaxandridis 13 b 27
evToxOS 12812
voy 558 38
s S 06- 36
14812
s 09 b 1
vs 91& 28
60b 20, 61& 1, 5, 91- 32
87821
eVTeAeiS 90b 24
evTEEs ,
() 08& 13
89b 11
89b 11, 900 2.3
eVTvxeiv 87b 28, 88b 27
.
v 67b 15, 698 30
v 62& 11, 88& 2
eVTvxia 60b 23, 61 b 39, 91830 +
. v 89& 2
. plur.
83" 1, 91832
70b 9
70b 8
. v 04- 5
07b 12
vs 10b 8, plur. 63& 35

90 b 28
v 62b 24
dist. 05818
[ 70- 24]
75b 12
s . 63b 6, cf.
~ synon. -
90b 16
63 b 29
. s 16b 16,
.
22
yvvvat18R 5
es 8288
61826, 39, 62& 23, b 6,
63& 7, b 14, 65& 1, 66b 8, 68 b 31,
71 b 2, 78b 3, 80b 27, 88& 14,
91& 23
vv 11& 12 (Iphicr.)
19- 31
s 08 b 13
Tais 70b 17

tenere, cognitunl habere 66& 12,

223

Index Graecus
683 1. 96a 5, cf. 61Ja 38; pass.
9Gb 30
V
VVv 85& 29

8()& 3

( ) , , ,
68 b 2, 75a 22, 02& 30, 03 b 15

09a 4

Ti;) 94b 5
81b 37 +, 82& 33, 01Ja 35
dist. 82& 2, 3
72a 29, 79b 19

62b 31 +, 63& 11, 65& 2, 678 19,


.
82b 20, 85b 8, 95& 15
63a 14, 20, 34, 73& 4, 79b 22,
81- 9, 82& 16, 96& 10, 99 b 35
76& 30
93 b 27
07& 23

87- 35 (Hom.)
09-15
(lyr.)
~o def. 88& 30
888 33 +. 19b
27
~o 84b 37. 88& 29 +. 91& 6
pass. 81 b 22. 88b 25
~O 60b 34
~ 85& 1
~Ko 88836. b 9
~o 88b 15
~ 88b 10,
26
~ 72& 35, 99b 36, plur. 65& 8,
72" 37 +, 02b 12
.
72" 8, b 12, plur. 72& 37
.
72b 14
~o 72& 21
pass. 66 b 32
~o 75& 4
~o 72b 8
~ 62& 31, b 16, 18, 26
.
, 59& 5
~v
. 67& 2,
cf. 24
~ dist. e ~ 65b
9
~ 67& 32.
cf. 73",17
' 81&
23
89& 21, . 1]
90- 6
, i;) 89& 35,
,

91Ja 16

34

vo

89b 36, 91Ja


~v 12& 9

72b 5
~ 59 b 5, 93& 16, 96b 6, 04& 4,
10b 19, 23, 18& 9, 16
pass.

75& 4, 03b 18
91 b 18
~ 60b 15
~i;)a 62b 6, 668 31

~O

60b 32
64b 24, 71Ja 27, 74& 15,
78b 25, 86b 27, 88" 25, 91Ja 11
72b 14; 54 b 7, 8, 63a 3, 12,
69827, 79" 32, 84" 12, 15
def. 69b 33
62b 6 +,
63b 38, 64b 23, 65b 9, 12, 69 b 11,
70 b 15,17, 78 b 2 +, 80b 4, plur.
66b 17, 68b 17. 69& 14, 70" 31
. V 69 b 35, 70 b 26, 78& 21,
plur. 81& 8
V 61 b 9, 12, plur. 81" 30, b 14
05& 32
09 b ,
10"19, 14& 19 +
63b 37,
64b 23 +, 69 b 30 +, 78- 4, b 2,
04b 12, 05& 8, 15b 2, 17" 7 .
vv 54b 11,
72b 11, 14

62b 7, 69& 23, b 16 +,


70& 14 +
64b 23, 25
71& 8
69 b 18
v dist. 06& !)
66" 10, 18" 15, plur.
91 b 22, 27, 95b 13

17- 15, .
08 a 11 (cf. 25), 13b
10
, - 17& 21, 18& 18;
58& 19 dist.
18- 38. 39
56& 2, 5, 66& 26, 76- 25, 28.
86b 11, 33, 89 b 12, 90- 26, 29,
b 16, 91& 14, b 2, 6, 95" 21, 25,
088 31, 18 b 24
plur. 69" 29,
72b 8, 86& 25, 89& 3, b 14, 90 b 15,
29, 32, 91& 21 +, 96 b 33
KV

56& 13

90& 18
fIeovs ,
84& 7, 14& 21

56& 23

69& 18

fIeovs 86b 13

ei

88b 31, cf. 91 b 5

Ti;)

, ~ .
i;),

90-17

89& 35,

224

Index Graecus
66815,

) v

95b 13, cf. 178 17 +,


Tt;) VTt;) C
13b 31

6<;812 +, cf. 91 b 21

56a 26, cf.
59b 10
1682
s dist. s 67835
958 6
95 b 9
61 b 7, 8886, 99834
plur.
65- 20, 79826, 88b 36, 898 37
' , -aS 698 8, 86824,
87b 26, 08827 TcXS s
88b 32
' 651' 22
s (.1. s) 84& 11
71 b 15 (.)
s

18816

] ] , ev<t <t

89824, b 33
96 b 13
s Myos 098 6
05b 26

v vCiv

61812

74b 26, 28
18b 22 (Eur.)
88810
968 14
s 07 b 14
70b 34
s 80& 8
s 61b 5, OOb 19
s 09827, 1787
t;)s 08b 32
16b 2
558 23, 678 22

02a 24
fiTTovs ToCi vCi
898 10, 82b 4

fjTTOVS 60& 1, 63- 33, 78 b 35,


79 b 12 (cf. 8 +), 80& 23, 82b 18,
838 33, 92b 10
ToCi :/
s 58814, cf. 97b 12

838 30
plur. 8687
5985, 80b 14
Ci 97b 24
73b 10 751' 34
838 15, 25

83b 7, 89829, plur. 83819


s

(83816), plur.
83b 11
81b 33, 83814, 31
.
898 27, 90& 31
s 85b 30
s (. s) 83816
v~ 638 34, 718 31 +, 79b 25,
81829, b 11, 84& 27 +, 88b 20
pass. 71822, 73& 16, 79 b 25,
81828, b 14, 84828, 29, b 12,
9186
v 84b 37, 04b 11
s vs 718 23
v 71833, 04b 12, 15b 15
plur. 71 b 11, 28, 15b 2
14& 9
63818
s 57b 33
70& 26, 79 b 21, 23, 84b 15
19& 11
83b 8,
91 b 3
s 9388
s 76& 1
s 06b 30
10b 2
es Tt;) NC 99b ,
ToCi v, vs, AiavTos
SeoSenov 98b 5, 998 8, b 28,
Tt;) Av, ', '
SeoSeKToV 00& 27, 97b 3,
01835
es (rhetor) OOb 16, 12825,
14b 13 (histrio) 04b 22; 12833?
es 66& 30, 7484, 96" 24, 98& 16,
051'22,18836 plur. 77826, 83b 5,
86b 15, 97b 12, 98& 17, b 24,
99& 23, 24, OOb 18, 018 20, 19& 9
55b 14
eepwoves 84b 22
06 b 10 (Gorg.)
. evyv 89b 31
es 98 b 4
s 73& 26, 088 29
54& 10, b 10, 55& 10, b 26,
33, 56a 22, b 33, 60& 4, 18, 32,
768 23, 82& , 898 17, 128 12, 17b
8
04b 27
59b 8
s 58b 2, [6], 91 b 17
97b 31
97 b 9, 98b 2, 18
s 06" 10 (Alcid.)

225

Index Graecus
l

618 6

61& 6

07 b 8
e 71 b 16 (prov.)
95 b 4
UIK 7185
coni. 71815, 84b 24
758 6
vs 628 9
638 18, 97 b 20, 9982
67& 31
61 b 24
lll] 80 b 29
vlll . ~l 67" 1
plur. 80b 25, 81 b 26, 83b 25
vll (obstrepere) 00& 10, 19&
16
vl
TCxs vv 088 25
pass.
(plausum ferre) 56b 23, OOb 29
GOVPIOS 09" 28
q 12b 1
v 00&32,01834

v, ~v OOb 19
(Conon)
048 14, 098 2, 138 8
s, s OOb 19,
20 (Herodic.)
epaIS dist. 67 b 2
8382
90& 31, 17& 22
l 12& 34
ll OOb 6, 7
epfjllOI 70b 25
vll 08b 2, v
15& 3
vl
l
95"10
eVEl1l OOb 6, 8
med. 95& 13
vl 89" 9
vs 70b 11, 78b 5, 898 10, 90b 3
V 69& 7, b 11
Vo
90& 11
vvl 80& 18
Vl 89& 26
l 918 12

63& 7 (prov.)
vl 61& 34

04831, 11& 18
[06 b 3], 08b 35, 09b 9
08b 33; 18 b 29,31
ll 73& 25
ls 74b 31, 33
15

plur.

'

OOb 13

lll . ll

73826
82" 7

158 25
55 b 12, 29, 56b 29
75b 22
79& 35
01 b 22

Vll,

54b 9, 11
ll 73 b 34

KOI-

'

67& 28

59b 30, 638 27, 15b 2 . 68 b 7, 8, 73 b 4,
74& 25
.
l 078 31
. KOI 96 b 15
s iSloll
55 b 34
l
58& 31, cf. 17, 28
l ls
. 93& 23
iSloll cxllv 55 b 1
14b
7, iSloll 15& 22
l
(privatim) . ) 58 b 9, 60 b
4, 34, 61& 5, 9, . s 99"
30; (singillatim) . KOllli) 14" 29
s 97 b 25
13b 16
'ISPlEIs 06b 27, 29
s 06& 21
l eiS 70& 4
998 21
74b 27, 29
s
198 3
IepoiS b 25
Vll dist. WOTpeill 63 b 32
<list. 74& 4
91& 10
s 61b 13
11b 9
11b 7 (Lycol.)
ll 63816 (Simon.), 9Gb 13
ll 05b 31 (Aristoph.)
l (93b 11)
' KaPKfIIOV ll17 b 18
01 b 12
5Gb 33
s 68& 17
71 b 14, 93b 13
plur. 98b 6
068 21, 22
'Is 98b 2 +
68& 20, 92b 11, 99& 2, 4,
b 10, 11& 30, 12b 5, 14b 33, 18833
VICj) 08b 15, 18-30,

226

Index Graecus

lc{)

18b 27

18" 30. Tc{)


Tij Tll

14b 27
l 86 b 20
74b 31
77"
20
11 l
79 b 7 84& 12
l!] l 68"18.
10& 33
ll 60" 37
icrTOPIKOS '
59 b 32
icrXVElV 74b 22. 04&19
l 61 b 17 +. .
77" 21. 02& 19
79& 37
def. 61 b
55b . 60 b 22.
61" 3. b 22. 32. 64& 1. b 20. 83" 2
69" 21. 01 b 37
Tlcrlv 89b 18
[l 98 b 14]
l 65&'28. 67 b 18. 94& 23.
98& 8, 17, 99" 33. 05& 20. 11& 10,
b 2
' 98" 5,
Vl 16" 10

Tij 97 b 27
00-11 (ndrcl.)
. V

76& 34
59b 13
16" 23
plur. 81 b 1
14" 13'

! 56 b 26
K~o 80" 25
l 19b 13

71& 34

95- 8, b 20, 30
. '
57b 2, 11,
59& 24
. 54b 6.
57 b 1, 3, 18, 1 02b 19.
66b 23
dist.
56 b 16, 74"30

57 b 36

90b 7
09- 32
61- 19, 08& 18
12" 2
82b 11 .. 85& 27, 15 b 12

59b 5, 66" 21, 66b


24
61& 34, 65" 20, (;8&
13. 81" 13, 85" 21, 86b 7

68 b 14, 83b 19,84& 15


.
64" 32, 66& 23.6Gb 22.
74& 22. 17' 5. plur. 64& 34. 88b
34
l 84& 8
89 b 20
89- 17, b 20
16b 10
I 81 b 7. 84b 8. 11
86 b 26, 28. 87b
! 86 b 10
. 19b 17
. 59& 20, 63"
2, 96b 32, 03" 21, plur. 59& 30,
63" 21. 66 b 21, 69 b 24

Tl V 82" 22,
85 b 13
l
62b 38

86 b 14

79& 33. 73" 2, 14. 75&
63" 12. .
02b 7
04b 39
dist. v 89b 7. 90s 18
V l dist. v, 1 91& 18
[] 54b 28
85- 24. 86& 8
13& 21
10b 14
] l 01 b 17
56b 30. 82& 5; 05& 20
l 04b 14
05" 33
(Dionisinterfector) 73"
19 (rhetor) 99& 16. OOS 4
80b 12
64& 19. 74b 26. 18b
10
60 b 22. 61& 3. 14. 141, 62b
14, 87" 15, 88b 14
eo '
l 61b 7. 8.
~oo 11. 13
87" 29

. 05b 6

61" 7; 68" 29
01 b 24
def. 66" 33. cf. 64b 27
16& 12. plur. 62 b 7, 99& 29. 17b
31
. v 58 b 25. 28,
59& 20. 66& 24. 96&28. b 32. 05 b
15
dist. 67b 11
dist.
17& 27
. 1

Index Graecus

59" 2
. 89"
36, b 37 +, 90& 1, 34, plur.
89" 34
64b 26,
lO 05b 14, .
59" 5
ij, vl,
Ol 05b 18
v 09 b 10, 12 (Eur.)
09- 33
79- 18,
89" 8
09" 32
. 94" 24
54& 26
11& 24
Tij KapKIvov ; OOb 9
' KaPKIvov
l 17b 18
13- 16
(prov.)
61& 17
l 72b 28
c. gen. 64b 15; 06b 15
c. acc. 61& 11, 91& 32
18& 6
79- 29
l 80b 13
l~ 77" 13
vvl
(med.) 58b 36,
96-18
KTalxvvelv 85& 1
l (pass.) 07& 4
06& 13
08& 33 .
] l l

58& 7

\
b

54& 33,

15

18b 37
Tl

67 b 17
73& 6
. l 67& 20
01& 34, b 11
l 68& 31
Tl 19 b 36
l 73& 9
86& 14
07" 8
08" 25
80b 30
13b 7
v 59b 14;
76b 3
. V~ 01 b 3, .
97& 9
77b
l

15

227

24, cf. 78& 18, 80& 2, 19b 11, 18


55b 39

l v 68& 16

KVl

vl v

v.1.

03& 25

16b 3

vv
v

69 b 34
80& 8

synon.

70- 2
]
.

09& 26, 34
12& 13
71& 15, 78 b 15, 16,
79& 33, b 8, 80& 20, 81b 20, 84"
pass. 79 b 6,
29, b 23, 88b 22 +
. v~l 80" 27
78 b 14, 80& 20, 88 b
23
Tl
88b 25
Tl 79b 31, 33, 90b 19
l 77& 5
v 89 b 32
vl . 89b 30
82b 7, 16b 3
v 06&1 (Gorg.)
( luctatione) 61b 24
64" 19, 74b 26, 98& 10,
16& 29, 33, 34, 18& 30
.
l 54& 6, 58b 16, 59&
18, 75" 26, 77b 17, 91 b 33, 96&
23 +, 99- 12, 000 2, 32, b 9,
02b 26, 15& 29

98& 11, 01 b 7, 02b 27
.
68b 29, plur. 96&
22
.
01 b 7
v
00& 9
l 85b 5

. 58b 11, 68 b 1,
14b 3
98& 11
vl 77" 16
v 06 b
13 (Alcid.)
63- 33, 36, 68& 14, 8326, b 10, 88" 17
80 b 4
. 12" 16
KaVvlos 02b 3
l 89b 21
l 11- 32 (orat.)
v

228

Index Graecus

54& 32, 65b 35, 75 b 20


62& 34
64b 9
dist. 97&
25
66b 12, 15,
. 75 b 9
93& 17
14b 16
v 81 b 16, 88& 16
(Hes.)
Ke 82b 5, 83 b 23
72b 31, 9(}& 14, 16
.
~ 72& 8, b 12, plur. 72& 36
. 18& 20
voy 01& 9
60 b 6,
91& 14
15b 8, 19b 32
15b 8
92& 31, 33
72& 9, 73& 2, 81& 12, 17&
30
v 08b 24
07& 9, 11& 5, 23, 28
. 75 b 6
12& 34
90b 31
KlYSVveIelV 85& 25, 95& 13, 11b 9
vv 67 b 4
v def. 82& 32
75b 28, 76&
12, 77& 14
plur. 66 b 12, 68b
18, 71b 11, 82b 5, 83& 30, 85& 24
Tovs KlvSIvovs
ooS 11b 5
61b 15, 16; 04& 20
~ 12& 8
12& 9
plur. 61b 20, 18&
14
() v 69 b
33
VX 99& 7
06& 27, 28 (Alcid.)
75b 32
(trag.) 08& 15
74b 29
dist. 74& 2, 16, 05& 28
dist.
leov 74& 4
dist.
05& 28
ev 04b
24, cf. 05& 31, 08b 5
82& 6, 01b 12 +
78& 35, 07& 26, 08b 26
l 65 b
32
93b 5, 7
v 84b 32
93b 4

74& 7, 13

73 b 34, cf.
61& 1
. ( )
73b 19 +
.
68b 7, 8, 73 b 4, 6
.
75& 28, 32, plur.
76b 25
73b 7
99 b 12, 10b 30
[] 54b 29

96b 11.
. 12, cf. 95 b 30
KOI l 95& 11, 12

TOVS v 55& 27
58& 32, cf. 12, 28
91 b 28, cf.
92& 4
. l
93& 22, 23

15& 25

01& 21
KOlvij (publice) 62b 28,
. ;: 58 b 10, 60 b 4, 61& 9
(generatirn, universe) 92&2, .
;: 14& 28, cf. 58& 12 (. .
)

73 b 20
73 b 8
l 01& 20
72& 16
Ko~l 74b 34, 8(}& 17
pass.
74b 35, 75& 11, 8(}& 18, b 19
83 b 32, 35
71& 22
71& 23, 24
74b 33, 8(}& 16
dist.
69 b 12, 13
05 b 3
09& 18
71 b 17
(prov.)
67& 29, 30, 13& 9
99& 4, OOb 18
02& 17
KOlKeO 08 b 36
75b 31
63&
15,16
04& 34, pass. b 7
.
05& 14
98& 23
08& 14, 15b 38
73& 23
73& 31
83& 33
pass. 19& 17

Index Graecus
Tl

vcx

64b 13
17b 1

KV

05& 33 (Dion.

Chalc.)

" 55" 21
"
" " 02" 24

KpeiTOVS

59 b 39, 60" 17, 82b


15+, 83' 34
12" 14
vv 15" 13
75" 34
18' 24
54b 8, 30, 55& , 58b 4,
64b 11+, 65" 3, 68" 31, 76& 7,
18, 77 b 22, 87b 8, 89b ,
90" 33, 91 b 9, 19, 98b 23+,
02b 31 +
54" 33,
54b 4, 65" 2, 77" 7, 95b 32,
98b 22, 23, 03 b 11

65 b 31,
74b 19,
30, 93b 24, 97b 8, 10

02" 37
54b 5, 11, 33, 77b 21, 22,
78" 2, 91 b 8, 92" 6, 14& 14,
plur.
16" 28, 17b 24, 19b 32
54" 19, b 3, 55& 23, 56& 15,
57" 24, 75b 29, 76& 8, 78" 21,
02 b 8, 16& 32, 35
(.1.
) 77" 28
(
) l rO

229

vv 98b 19
54b 13, 20, 29, 57& 11,
58b 3, 77 b 24, 91 b 12+, 02b 30,
14" 11
plur. 54b 15, 55& 3,
72" 18, 20, 34, b 36, 75b 5,
76b 30,77& 27, 87b 17
75b 32, 34, 16b 28
07& 38 (orac.)
73& 29
72" 32
70" 26, 87b 5, 88& 16 +,
91" 15
.
89 b 28
dist.
61& 24
vxo 73b 14
61& 38, b 1
plur. 60b 16,
67" 27, 88" 1
61& 13, 14, 32, 62b 18,
64" 25, 88" 4, 90b 34, 10" 6
vvv 06" 5 (Alcid.)
v 71" 3

93b 7
KvSIas 84b 32
07 b 27
(epicus) 17"
, V~ 67 b 29,
15
07& 35, 15b 24
KVo 96b 17
v 71" 5
KVViSta 06b 28, 33
vv 93b 26, 28
10, - 54 b 12, 73" 17, 84" 32,
02& 1
VIIK 76b ,
27, cf. 8, 75 b 10
v
93" 17
Vlv, - 65b
22, 02b 37
v 58b 13, 99" 32
KV 56" 13

V101 65" 4,
88" 28,
98 b
24
65b 27, 30, plur.
27,29
V () 04b 6,
31, 35, 39, 10b 12, Vl
05b 11
V 01"15 +
plur. 80" 24

" 24
, - 09b 13+,32+
54" 22,
55" 2

68" 9

15" 31
~O 75& 4
KVK 62& 29, 87& 3
K~ 08& 14, 15& 21
K~ooo 84b 10, 06b 7
KVO 13& 25, cf. 13, 24

93b 6, 8

id.
Tl

72& 21
74& 15
61& 11,
96" 24,
98b 13, 17, 11&4, 15b 32, 18a 31
67" 29
() 67 b 10, 08& 28, 19" 31
94 b 33
54" 34, 65b 24, 66" 32,
95b 25, 96& 3, 15& 8, 17b
10
dist. 74" 2, 16,
. l ()
05" 28
77& 8+
74b
32, 80b 15
19& 2
98b 15
VlII 58& 3, 63& 26, 65 b 2, 4,
14, 72& 7, 17, 29+, 04b 18,
;

Index Graecus

230

36, 08 b 8, 09- 9, 17 b 8
56& 2+, 58& 38, 66& 10,
08& 22, b 4, 15& 26, 16b 19,
plur. 78& 7

dist. 84b 20, cf. 67& 8
KaKWS 79& 33

99& 25
vid. v
88& 12
V 99& 34
s 08 b 33
68& 1 +, 95& 26, 01- 1 +,
03b 2,
8, 15+, 04b 10, 33,
05 b 34, 07& 19, b 26, 08& 10+,
b 21+,
10b 20, 28, 12b 20,
13& 23, b 4+, 14& 22, 20b
2
dist. 04& 19

, 09&
24+
04b 1

;; T;;S 01& 7; 08 b 21,


29
11& 4
07- 9
vo OOb 6
00& 31
(Acharnensis)
64& 19
06b 23
79 b 34+
11&15 (ecl.)
72b 2
14b 16
otJTai 05& 25
;; 62&
38, 72b 27
.
62b 2, plur. 62- 35
04b 15
07& 9 (Antisth.)
v! 93& 30
Vo 05b 7, 13b 13, 14b 17
. 16b 25 .
57& 4
! voyo 55& 13
83 b 6
93& 2, plur. 69b 5
.
, 89& 35, 36, 90& 16,
69- 6, b 7,
17
. 69& 18

69&11

13b 13
plur. 88 b 22,
08&34
55& 26, 56" 1 +, 58& 38,
66& 9, 67 b 27, 74b 19, 76& 34,

77 b 23, 80' 2, b 19, 87 b 18,


91 b 9+, 96 b 8, 01- 21, 03& 35,
b 7, 18, 37, 04b 2, 14, 26, 37,
05 b 9, 07& 17, 08 b 30, 09 b 25,
14& 37, b 5,19,29, 15& 2+, b 33,
16b 18+, 18& 15, 33, 35, b
13+,19a 20,23,20 b 2,3
plur.
54& 12, 55& 28, 33, b 3, .56& 19,
34, b 23, 58& 37, 59- 29, b 12,
68- 27, 77 b 2, 90& 26+, 91 b 8,
22 +, 93& 13, 94& 21, 95 b
13, 14, 040 18, 14b 25, 15& 5,
'',
12, 16& 28, 17& 19
.

55b 1

EvTCiJ

'' .

''

74b 19

71 b 23, 72- 1

00- 17
.
59 b 16
. v 76- 23

02& 24

Myov (ratio vincit)


9Gb 3
V V
. 70- 19, 25

62- 7

! ''
79 b .10,
Myov 01- 23

84& 26, 14- 7


54- 5, 16V 56 b 36
33
V (?)
07- 13
dist.
07 b 27 +
. 74b
12
(verbum)
06- 36
v
Ki

04b 26

. ,

04- 28, 31, b 5, 05& 7,


06- 13, b 24, plur. 05" 4, cf.
15& 12
, 04b 17,

33
58 b 7, cf. 77 b 20,
91 b 23
Myov 03 b
8, 14- 30
v
Gorgiae 14b 31
fabellae 93- 30, b 8, 94& 2 +

v . 86 b
3

09- 6
06b 18
pass. 63& 14
05 b 32 (Aristoph.)
18b 26 .
95- 1

231

Index Graecus

55& 33, 57 b 7, 02& 31+,


03& 26, 05 b 9, 15& 28, 32,
pass. 00&
18b 9, 13, 19& 14
26, 02b 31, 03& 2, 7
85& 28
09& 14 (lyr.)
l1 b 6
98 b 17
(tyrannus) 10-17
(sophista) 05b 35, 06& 7
79&
23, b 20, 82& 11,
87& 19, 23, 88 19
.
04& 5
79
&10, 11, 80& 14, 82& 13, 85&
25, 86b 10, 12, 87& 9, 88& 25
. 56& 15, 70 b 31,
.
81- 7, 86 b 29, 87& 1
86b 26, 88& 25
63& 23, 70 b 8, 24, 78& 31,
80b 1, 82& 8, 12, 13, 21, 30,
83b 14, 85& 23, 33, b 13, 86b
18, 23, 87b 22, 88& 30, plur.
82& 24
. 69b 35,
70b 26, 78& 21, plur. 81& 8
82& 22, 85b 14, 15b 4,
16& 13, plur. 81& 5, 82& 10,
86& 5
. 54b 11, 70&
3 +, b 30, 72b 11, 14, plur.
69b 26, 72& 3

61 b 28
02& 30+, 19& 21
pJur.
97& 5, 19& 25
59& 2, 73& 7, 75 b 21
03& 25
57 b 13, 19
"

3
61 b 14

17& 19
10b 12 +, 12& 24, b 22
12& 3 (Hom.)
[ 67 b 33]
61 b 33
61 b 32
09 b 30
18 b 25
(syllaba) . 09&
13 +
.
09b 18
07& 24
16 b 4,
33
10b 18
84& 2
~

68b

18, 91&

28,

08 b

1 .

16b 31

08b 9

o~

96b 1

85& 29
63b 6, 70b 34

58& 14,

cf. 97 b 12
54a 31, 71& 31 +, 10b
10, 12b 1
dist.
62> 30, 63b 31
dist. 67& 37
90 b 29
73 b 7, 18& 24
Mv 98b 1
07& 37, b 2, 18& 23
96& 13
76& 4
76& 3, 26
plur. 76&
17, 22, 23, b 31, 77" 1
94& 11, 14
75b 30, 76& 30, 94& 14,
16
plur. 55b 37, 75& 24,
b 26+, 76b 3
18& 13
16b 30, 31
75b 15, 76b 16, 81& 33,
03& 9
18b 19

72b 31,
81& 32,
b 10
71a 1
91& 29
05b 36 (Lycophr.)
def., . 66b 18
62b 13, 66 b 2
dist. 67b 1
14& 19
ovx def., . v 66b 17
62b 12, 66 b 2,
89&33
67b
16, 01 b 21,
plur. 88 b 2, 89 a 31, 01 b 22
23
57b 33
54& 29, 59& 19,
03& 21, cf. 16& 8

93& 10, cf. 15b 1

1) vi;j . K~ 03b 28
74b 34
61& 13
( ) 60b 22, 61& 3, 7, b 22

Index Graecus

232

61 b 18
03 b 31
09" 36

67b 27

v 66 b 19

16& 9. cf. 65& 23.


78" 1. 86" 6. 91b 31
.
59& 23.93& 8+
62&
5; 68&
28
55 b 31
56b 19
54b 23. 55" 4. b 22. 38.
58& 4. 10b 8
02 b 10. 12
~o 63b 7
~
74b 24. ~o
74b 24+

59" 23. 93& 9. 12
~o
63 b 36
98 b 25. 27
. \ 91 b 32. 03&
17+. 15b 37
00& 26
13- 29
09b 27
74b 25
65& 12
Antiphontis
79b 15. 99 b 25. 27
l lb 12
19- 8
67" 8. 71" 12. 73& 2. 21,
.
78b 1. 92b 25
. V 89"
. 18& 22.
22. 23
. cf. 2
58 b 3. 4. .
68& 30
.
54b 6
dist. .
70& 34. cf. 83b 15

dist. .
58 b 14
93& 4
Mvpov 08& 7. 9
07" 22
99& 15. 23
06" 2 (Alcid.)
. . 57 b 27. 28.

74 b 14. 92" 29. 30


58& 28
. v
54b 6. 57 b 1. 3. 18. .
16b 17
60 b
19. Vv 61" 12. 61&
yEeovs

34. 66 b 1. Tov V
03b 8. 14" 30

65" 10
()
99& 6
ij 03b 29. 30

60& 28. 14" 25
Alcidamantis
73b
18. 97" 11

Tij ij < 18b 11
c. gen. 76b 15. 77" 1

oVo dist. TovTo 01 b 31


58" 9. 59b 15. 04" 31
71"
25. 75& 31.
78& 20; 13b 22

v 18b 33
71" 29
13b 7
55b 14
69 b 25. 27
18" 19
80& 13
76" 30.31. 85b 34.90& 29;
07& 29. b 22
76b 21. 77& 23. 12&
33
Tij 67 b
37.
68& 3
68& 10
05& 36. 06b 23. 12&
10
05 b 6
. - 04b 32. 34. 05& 3 +.
06b 5+. 07& 14. b 31. 08& 8.
10b 13. 31. 35. 36. 11& 26+.
b 27 +. 12b 11. 31. 35; 13& 5. 15.
19
dist. . 06b
20+.07& 11+.10b 17.12b 33.
13& 14
54& 4. 65& 5. 75b 27.
76& 12.' 81b 18. 84" 10. 12.
08"35
89b 9
pass. 09b 7
91& 27
09& 7
67 b 16
90b 9.
05 b 33. 06" 16
16b
35
09 b 20; 08b 27. 09" 8.
plur.
dist. v 08b 30
61& 35. 06b . 36. 08b 29. 34.
12" 29. . 04b 12.
. 04" 32. 05& 8. .
09b 6
55b 13
54" 4

Index Graecus

64b 38
vid.
Carcini OOb 10, 11
95& 20, 31
54b 10
61 b 19; 57& 11, 95 b 26,
14b 6
01 b 18, 19
WEI 68& 26
72b 5
yiJ 05& 20, 21 (Iphicr.)
05b 22 (Eur.)
l 86b 28
wl 16b 8
pass. 04b 21,
14" 26
ll 91& 29
15b 3

54& 29, 59& 20, 03& 21
93& 10
l.;
ij . 1) 03 b 29
l C;l 71 b 11

66b 19

. 59&
23,
93& 9, 21
lKOVX def., . 66b 19
84& 4, 89 b 35
lKVXO 87 b 33, 89b 24
Tl 11& 10
lel 04& 35

71b 6+
04& 21
Tl 04& 22
l 70& 29 +, 86& 30,
89& 24, 07& 23, 14& 5
ll 81 b
37 +
.
54b 9, 56& 16, 77b 32, 78& 3,
80b 34, ~1& 17, 89 b 4, 22,
95& 25+, 99& 22, 02b 7
(01)
l 72b 37, 81& 17, 18
99b 2,4
19b 26
dist. 82" 6
62b 24,
. 89"

22, 90& 6
14& 6
61& 34
eVl 74b 16, 09 b 7, 158 33
IlEVT 67& 24, 70b 1
(. -) 81 b
4
61 b 28
vid.
11& 15
72& 23,74& 7, 91& 19
lll 73 b 23, 74& 4

233

01 b 24, 16& 23
88" 22
vid.
65 b 30, 37
09 b 17
ll~ 67& 26
ll, - 54& 13; 04& 22
lll 56& 30

eV 60b 6 +
orationis
54b 19, 14b 7
ll 06& 25 (Alcid.)
87 b 2
87 b 1
68 b 14, 74& 11, b 7,
78& 12, 03b 35, 04& 8
, - 68 b 15, 02b 6
Vooy 95& 5
v 60& 30
11& 24 (Cephisod.)
l . 09 b 18
86& 29, 88& 9
01" 13, plur. b 16 (Polycr.)
058 30 (Eur.)
ll 72b 33 (prov.)
01& 14
l 98 b 12
13& 4

19& 30
74b 27
iJo 06b 35 (Plat.)
ll 76& 2
96& 13
V (plur.) 98 & 6, b 7
l 16& 10
v 07& 6 (Dem.)

VK .

96" 9
83b 25

(prov.)
84b 4, 86b 9+
" 87b 4 +
ll 87& 32
86 b 23
, - 91& 16, 7
.
l 87& 23
71 b 15, 04b 15

61- 4, 61 b 7
.
v., ll 69& 27, 058
13
69& 9, 78b 28, 88b 2,
89& 3 +
. I,
60b 38, 89 b 12, 30, 90&
20, 24, b 4, 5
.
e

Index Graecus

234
l

88& 21
s
96b 19
s 61& 2, 65& 32, 11& 2; 69& 10,
89& 13
. yiipas 88b 36,
90 b 7, 12
01 b 16
l

vs

vs

91& 15
l 70b 32

87& 19, cf. 17, 30,


, Vl

57& 20

54& 11, 56& 17, 74 b 15


15b 15
90b 30


()

14& 27
73" , 04b 9
gue 12b , 15

97 b 8
63 b 1, 67" 22, 68b 21, 71& 6,
89& 13, 11b 19
s 13& 6, 8
~s 12& 34
NtpevS 14& 2, 3 (Hom.)
o~l tjEOVS 19& 9
s ~l 54" 24
65b 24 +
61& 12
59 b 23, 60& 19, 34
plur. 54b 2, 60& 30
54b 1, 74& 34, 02b 12
54& 29, b 5,15, OOb 21
plur. 74& 29
s

74b 11,cf. 13
55& 2, 66b 10 +, 68 b 7, 13,
73 b 4, 74& 26 +, 75& 5, 35 +,
76 b 7 +, 89831, 00& 10, 18& 25
plur. 54& 21, 32, 60& 19, 35,
651. 34, 73 b 3, 74& 20, 758 25,
b 24,
76 b 9 +, 77b 9

dist. ls 74b 21
s

04 b 11
15& 7
s 77& 19, 22, 99 b 6,
93 b 06& 8
Vo 76& 2

84b 27

00& 11 (Androcl.)

06- 23 (Alcid.)
dectis 98 b 5, 99 b 1

Theo-

92& 11
55b 30
05 b 32 (Aristoph.)
79& 18, 11& 23
plur. 658
34, 86& 8
. 01& 30
. 91b 11
62824 +, 63 b 14, 11 b 12
01 b 24
.

07 b 26

13b 22

14b 21
54& 8
11 b 2 (Iphicr.)
86& 5, 7
90& 22

EVO 90& 23
06 b 12
63&17, 99b 29, 00&27,
16b 1, 12, 13; 80b 23
14b 18 (Licymn.)
l Carcini 17b 18
. 89b 17
88 b 8

61& 21
\ l. . 54b 30, cf.
148 12

. 60& 22, 23

OOb

74b

EVI

76 b 26

ambi-

11

08b 11,

06& 15
04b 36, 058 8, .

76 b 6

.\l ll

76 b 34

59b 8

08- 20, cf. 31
~
. 15& 7
(-)
(-) 04b 32, 35
05b 12
l
i'\TTov 96b 11
ll
62& 12
81 b 34, 86" 18
l 80& 16
92" 16. 93& 8
(familia) 75 b
33
l (pass.) 75&.6
06& 27 (Alcid.)
17" 12

Index Graecus
l

Euripidis 17& 15

97 b 19

04b 21

89& 19
85 b 17. l 72b 10. 83& 9.
58b 4. 5
85b 24. 89& 3. 9
97& 25. b 27
) 04b 29
60- 26. 65b 29 +
v 04b 29. 07& 25
12b 23
l 86& 10

v-

64b 30
59& 2. 78& 33. b 15 +.
79b 11 +.80& 9 +.90& 3 pass.
89& 11
def. 78 b 10
68 b 23.
78& 32 +. 79 b 11 +. 80& 9 +.
83 b 16
78 b 14
80& 29. 83& 2
. . 57b 27. 28.
74b 15. 92& 29. 30
63b
24. 25. 79& 37. 92& 14
.
\. 61& 32
' 57& 20. 21
'vv 98 b 33
'vs . Gorgiae 14b 31
vls 65& 25. 67 b 18
' 01& 18 (Pind.)
'vvs

11& 6

63& 19. 70b 11. 75b 30.


98b 12. l1b 31. 14& 2. 17b 4
79b 5
01 b 21

86& 34. 05b 13.


10b 33. 11& 26 +. b 24 +
~ 77& 12 +
pass. 77& 11.
b7
07& 15
84& 11
14b 29

05& 36
63& 32. 65& 22. 81b 15.
83& 10. 32. 34. 84& 10. 11. 85& 6.
86& 24. 87 b 23 +. 88& 18. 32
( ) 86b 20. 33
l .
71b 16
(.)

eK (.
)

1.

56& 31 .cf. 59b .11

()

97& 20.

cf. 64b 34

235

57 b 28. cf. 92& 12


Tov
ov 02b 17

12& 11. : 94& 5.

l
55& 14
l'!> 08b 24

85 b 19
vyy 71 b 13.
cf. 18

60& 5

vs 87 b 6

04& 32
v 10b 1
v 05b 12
v. 56& 31
54& 11. 58b 32. 35. 60b
18. 63& 12. b 5. 73b 38. 74& 1.
80& 13. 17. 22. 85b 9. 95& 12,
08& 34. 16& 22
pass. 68& 28.
b 9. 76 b 6. 19b 21
17& 10
57- 12. .
62b 29. cf. 65& 9

96 b 27

76& 27
59b 38
v 01& 13. 12b 11. 12
. 04b 38
~ 84& 4
81 b 2
88- 17
1. 68a 36. 72b
3. 74& 22. 84& 18
12b 5. 17& 25
05b 6. 08& 14. 10& 27 +.
12& 33. 14b 16
. 74& 12,
04& 21. 33. b 27. 29. 37. 05b 35.
07& 31, 08& 6. 30. b 6. 10. 10& 26.
b 11. 31, 12b 30
dist.
07 b 27 +

04b 5. 26

07 b 7

79b 35
() Tov
OOb 16
oo~ 05b 37. 14b 17

07 b 10
05& 36
vs 68b 20
plur. 82 b 20.
89& 9
o~ ] . ~ 03 b 29

vs.

89& 7. 90& 11

87& 29

vl

236

Index Graecus

64& 38, 70b 27, 84b 32, 94& 5,


10b 34
pass. 84b 36, 85& 8
def. 78& 31
54& 17, 24,
69& 4, 11. b 11, 14, 78& 22 +,
80& 8 +, 82& 33, 83b 7. 8, 85 b
30, 89& 10 (. ), 93& 2,
08 b 15. 19b 26
.
80& 6
dist. 82& 2,
18, dist. 82& 4
[] 15& 35
y~ 70 b
10 +,31,78& 25, 34 +, 80& 5 +
81 b 9, 89& 28, 92b 21, 95& 22,
.
08" 16, b 12, 13" 30
, V 77 b 32. 80&
5
dist. 82& 9 +
69& 9, 78" 24

dist. 67& 37

80& 3
64b 24, 66" 17, 72b 13,
87b 9, 88& , 3, 92b 23
.
68 b 28
69" 1 +. 70& 18, 78& 31
. 64b 5, 69& 4, 85& 22
' Theodectis 01& 35
05b 25
VK 76b 28

o~ 78& 11

dist. 04& 3

54" 32, 76b 17


~ (med.) 55 b 24, 57& 35,
80b 35. 85" 17, 98& 27
pass.
61 b 36, 63" 24, 64b 24, 73b 2,
19(.!. -), 29, 83b 17,14& 22
04b 1
56a
32
. - 73b 5, 22,
24, 95 b 32
69 a 35, 80b 22, 86& 4
() 98& 15
75& 10, 25. 77& 7

, 77& 8 +
09b 20
93- 3
v 06- 24 (cid.)
vid.
85b 19, 09 b 21
. 69b 31
01 b 26
19- 33
70& 24
66& 32, 76& 34, 15b 7
64- 38 .
64b 1
c. superl. 96b 8
et promiscue 64& 10

58" 25
02b 11
oi' 13" 28. cf. 12, 27
08b 13
" 16
(res familiaris) 89 b 27
, ] ; dist.
) 92& 20
() 70& 13; 18b 11, 19, 19b 15
72& 24, 84a 35, b ,
86b 7

84& 36 (ro.)
14& 9
plur. 95b 28
03 b 23. 36
64& 38, 70& 25, 81 b , 05b 19

89b 19

61 b 26
96b 33

08" 10,
95& 22
18& 28

v 17& 36
95& 21, 08& 24, b 12.
18& 19
79& 22. 86b 8, 03 b 28
def. 78& 20, cf. 88b 33
56& 23, 24, 86& 29, b 26, 88b 29.

31
55b 31
l
70& 28

82b 31

86b 4, 85b
34 . 66 b 29,
31
fj V 54& 17
86b 13,
69& 18

. 69& 18.
. 73b 36

56& 14,

16; 13b 10

19b 13, 25

85b 30
18& 12,
cf. 13
,
69b 15, 73 b
37, cf. 56& 19, 68b 26. 78& 20
09& 2 +
65b 34, 66& 5. 67 b 29
(pass.) 94b 30.99& 14,
15
v 89& 30

08- 32

84-

Index Graecus
34, 85b 27, . lvo
95b 27

89 b 11
84& 13, 99& 13
71 b 34, 80b 3
plur.70&
15, b 35, 718 4
plur. 07& 2, 8,
10& 30
coni. 718 15,
08 b 25
84b 24
vid.
OVOVE

87& 20, cf. 918 15


.

75b 27, 28, 76- 16


61b 24
13b 26
(Anaxandr.)
00& 4
018 16
06- 26 (Alcid.)
Isocratis 08b 15, 188
31
14b 33
l 06& 22 (Alcid.)
82b 21
VE 56- 8
74-14, 15, 02& 2
c. dat. 58& 3, 88& 11
c.acc.
88& 18; 04b 38
l
71 b 10

68- 25, 19b 35


pass. 13b 14
93& 29, b 3, plur. 94& 5
20& 4
09- 20
def. 56b 41, cf. 57b 25,
e 93&
30
25, cf. 92& 3

v 93& 24,
vvos 56b
11, cf. 3 +, 57& 15; 68& 29, 18&
1, 3
938
27, cf. 28, 94& 17
57& 14, b 34,
77& 7, 94& 9, 02b 14, 18

60b 7, 66& 32
afferendis exemplis 99& 7, 14b 26, 17& 13, 29

56b 20, 22
03- 5

-01

17- 2

237

94b 9, 10, 00& 24, 1226, 15& 2, 19813


plur.94b 27,
32, 99& 31
,:\ 11- 12
(Iphicr.)
80& 28
95& 13, 118 8, b 5
83b 21
89b 13
ooV 678 36
9985
pass. 59 b 25
078 8 (Democrat.)
ov 56 b 35
118 11
oyl~ 74b 26,
978 29,
01 b 8, 02b 31, 08820
02b 26, 14- 6
01833
67 b 4
74b 7 +
11813 (th.)
068 29
788 1
85b 19
12828
97& 2
~E 60b 11, 85831, 88&
34, 91833
80b 31,

8388, 87b 17
888 26

K~ 93& 32
82b 3, 92b 6
l
83 b 3
75b 21
84b 7, 05 b 33
56& 25
. vTeov 72b 11
] v() 83b
32
v .
v 81 b 25, cf. 70 b 23
84& 37
. 54b 7
dist. , 70&
33, cf. 83b 15

dist. ,
58b 18
59b 5,
668 21
v
70 b 1
15b 16
81 b 15
eE 03 b 23
ev . ,

238

Index Graecus

89& 23, 9()a 8

vv

6()a 31

vs

06b 18
98 b 10
10b 1
l 85& 26
ls 10" 23, 12b 31
ls Yid. ' 1s
63" 6, 72b 32, 73& 3, 76&
5, 83b ~5, 84& 35, 13& 14
plur.
71 b 15, 76& 3, 95& 17

, ,
.

89& 22, 90- 9


10& 24
66b 37
v 82& 11, 88- 31
82b 20
80b 17 +, 81 b 13, 82b 30
+,84"16,17, 85b 15 +,86& 13,
b 3; 90b 33, 03b 11, 04b 10, 07&
36, 08- 32, 10b 33
.
80b 14
. 97- 25 +
ls

, ( l

s), . , s

69 b 13, 74b 33, 34, 75& 1, 78 b 24,


97" 31
79 b 4, .
65 b 2, 71& 35, 75& 14,
79- 7, 83- 24, 84- 3, cf. 74b 17
s 63& 12, .
02b 7, 8
73b 28
l 74& 2, 14, 35
.
l 77- 21
72b 5, 97 b 15, 171 ,98b 25
l 86 b 28
s 66b 37
cn-s 59& 4,97 b 22
Vl TfjS opyfjS
Vl 77& 5, 09 b 21
80b 28
12& 31 (Hom.)
Vl . VIK 96& 9
55- 25, b 10, 65& 12, b 23,
72b 36, 91 b 11, 12, 92& 28

55- 30, V
55- 31
l
7()a 25, 27,
76 b 19, 03b 12
s 1()a 17, 11& 13
06- 4 (Alcid.)
[ 7()a 22]
l 89& 9
()vs 01- 27, 11& 14, 15
92b 27,31
l54 b
26, 56" 17, 59& 19, b 13, 91 b 30,
99& 31, 15& 37, 16b 7
-

67 b 22, 75b 15

55b 22,
92& 2
l 83& 29, c.
gen. 89"15
s 19& 27
57b 32
55 b 29
71 b 29, 84b 4, 10, 89b 9
09b 10 (Eur.)
09b 12
08 b 13
s 06" 8 (Lycophr.)
l 79' 19
. ov
69& 29
72- 23, 91 b 6, plur. 83 b 24
. 79& 2, plur. 69&
12, 72b 20
OOb 24 (Chaerem.)
70b 25
79& 19, 85& 26
. oiTOS 69' 11, 15
s, - 61 b 10, 26
Vlyyo 11& 22 (l
euct.)

15b 16
(Prodic.)
98& 32
73" 7
pass. 57b 9, 08b
27, 28, 09 b 3
s 57 b 9, 09- 33
] 6l ambigue 12b 2
c. gen. 75b 26, 18b 39
c.
acc. 90b 11
KopIvelos 75b 31
96b .8
l 18& 20, 19b 1
, v 59 b 27,
6()a 10' , - 69& 8,
04& 7,14& 9, 20

07" 31
l]

84b
34 (Cyd.)
65& 31, 90b 31, 07& 1,
11& 1, 14, 19& 2
63& 8
s def. 09& 35
09b . 8 + ,
plur. 09 b 5+, 10b 2
yfjs
6()a 34
11& 4
l 71 b 10

239

Index Graecus

68& 29

07 b 3
90 b 27

. - 63& 27. 67& 25. 89 b 26


06b 16
71& 3
18& 36
17" 14
~ 61b 17
94& 14

56b 22. 91 b 8
.-
55b 11. 27. 33. 56& 12. 20.
b 26+. 57& 12. 00& 9. 03b 20.

04 b 20. 14& 27. 17b 2

55b 15

95b 27
. -
55" 38. 66& 13
nIeavovv 08& 19
13" 3
68 b 21
018 17
70b 18. 79" 12
68& 22
55" 5. 568 6. 19. 66811.
67 b 33. 77" 15. 22. 78& 8. 91b 3.
00& 34. 16& 35. 18& 19
.
90& 32
pass. 17b 32
v . ru. v

72b 29
54" 15. 55& 5. 56" 13.
66" 27. 67b 29. 77 b 25. 94& 10.
14& 35. b 7. 8. 18& 18
plur.
54" 13. b 21. 55" 4. 27. b 35.
56" 2. 21. b 5. 58" 1. 63b 4.
65b 20. 66" 9. 18. 75& 22. 77b
19. 88b 29. 91 b 25. 93" 22.
03b 7. 9. 14b 9. 11. 16b 34.
17b 21, 18b 5. 8. 23

fides data 75" 10


. - 78& 6. 94& 16
. - 77b 23. 16& 28

1. 2. 5
VTov
18b 19
()
56b 28. 76b 32
18& 11

76" 16
76" 17
00& 9
89& 16. 02b 11
158 14 01 b 24
76& 34. cf.

61 b 19

81 b 28

08b 22
04b 19
76" 10. 98 b 29

; :

06 b 32

57" 7
91- 33. 02b 25. 18b
36
. 60& 3
18b
37
61 b 25
60& 7. 61- 13. 141. 63& 24.
83b 1
55b 18. 72b 7
79 b 15
v 068 2
80 b 4
82- 32
85b 16

62& 9. 81" 35. 86b 21. 888
36
plur. 68 b 31, 71 b 4.
81b 7. 88b 13. 97 b 15. 17"

77821
92b 2. 3
. - 72& 14. 78 b 28.
918 9+. 23
..

69" 13. 72b 21. 79"


1
v 59 b 29
v 61& 23. 65 b 15. 87' 19.
30
. 69- 29
v 55b 6. 60 b 20. 36. 61" 25.
31. 62b 18. 65 b 10. 66- 5.
83- 2. 87- 13. 24. 88b 4. 14.
89& 1. 90b 32+. 91- 22
.
69" 11, 15
vv
61" 12
93 b 7
vv 57 b 21
11& 7 (Cephisod.)
58& 24. 02" 15. 33. 04b 3.
14b 35. 15- 28. 178 17

55" 27. 56b 6.


68 b 2.
05b 22
c. inf.
08 b 14. 09 b 19

78b 1
l Tov
v 70b 20
v
85- 35. evvovv.
158 34. 36
(fingere) 93- 29.

Myovs)

240

Index Graecus

94& 4.
04b 29

~s. ~e
04& 29. 35

67& 9. cf. 70b 11.


75 b 34. 05 b 25. 26. 16& 30.
s 80b 22
dist. v 97& 25
dist.
84b 20. cf. 67& 8
.
97& 24+
.

s . .

69 b 14. 74b 35. 97 b


1
67& 5. 74& 23. 24.
81& 11. . 65 b 3.
71& 34. 75& 15. 79& 7. 83& 23.
84& 4. cf. 74b 18
s
73& 1. 13. 75& 15
06& 31. 08b 31
s 05& 34. 06& 12. 14. 07& 34.
06& 9. b 13 (
08b 18. 19
cid.)
. MyoS 04& 28.

14b 19. . 058 4


ToiS s 04b 28 (vid.
)
s

dist. s 04b 39
dist. 88b
22' 0\ 75b 28. 95 b 28,
03b 24. 33, 04& 20, 24, 06 b 36,
07 b 33, 08& 6, 10b 16. 13& 10.
b 12
09&
26
' s 85&
10
s Homerus 65&
11,30, 80b 28, udes 71 b 31
71 b 7, 03b 25
Tois
s 72& 2. 04& 39.
b 8. 05& 6. 19b 6 (vid. s)
. 70& 1.
3
coni. 62& 27.
63 b 15
l

62b 4
62& 32. b 8. 15+. 63 b
35+. 66 b 25
(poet.) 06& 6,
37, b 25, 07 b 32

s 04& 25, b 4
s
06& 32, b 10
s . s 16b 25
. 56& 10.
66& 10. 77b 26. 29, 03b 18.
08& 29
,
K~l 54b
20, 77 b
24
vs TIvas
03b 11,
pass. 66& 26

59 b 39, 79& 19, 82b 14.


vs
59b 37.
. 60& 1
l 61 b 12
96& 8
96& 11

l (l ) vo

72b 10
74& 6
s 79& 20,
83b 2
.
59b 21, 33, 66 b 6
plur.
59b 36. 60& 4, 96& 11
vs s 11& 7
ls 59 b 24. 26. 34, 37. 60& 12,
20. b 35, 11b 10 coni. EevOS 60 b
31. 88b 8
plur. 54& 19
l 60& 21 + , 65b 23 +
91 b 20. 03 b 35
Tais
s 01b 32
vs 01 b 33

Ti:i ; Ti:i mToovos 06b 32


vl 68 b 8
60& 16. 62b 33, 71& 11.
84& 11. 04b 9
56& 27. 28. 60& 37
cf.
[59 b 10]
s VS 96& 4
yooves
91 b 18, 03b
34
n 59b
17

54b 24
58a
13
Tois ls 66& 22
s 70& 8, 9 .
vs 15& 20 (Soph.)
nOVEVKTOS 11& 21
vs 01& 34, b 15
vvs 73b 10
vs vs 05b 35
(Lycophr.)
/ 54& 6. 558 29, 61& 27,
63& 9. 32. 64b 12. 67b 3, 68& 25,
07& 36. 08 b 34 oV
17b 31
s oV 57&
34, 02b 15
dist. 62b 36.
69& 34, b 1, 74b 16, 02b 21,
29
. s 92b 32,
.
cf. 57& 27, 32, 96& 3
74& 31
s
51& 15

s o~l 07 b 10

() 07b 32
60b 20, 61& 1, 5
60b 20, 61 b 35, 83& 3.
88b 5

60& 36

Index Graecus
1TOVlO

61 b 38

plur. 72& 13.

87&21
1TOVO

18b 9
61 b 30
1 64b 26. plur. .
64b 30
1l 78b 34
] 11 (coniect.) 54&
12
11l 63& 2
1l 11& 17 (erc)
1
74b 8. 9
plur. 89&
18
vid.
01 b 13+. 17b 28
02b 3

02b 2
iy
15b 22
61 b 8+. 83b 35
l synon. ~El 05& 1
05& 28
o~El 56& 33
med. 94& 6.
03b 13. 04& 25
pass. 55b 36.
56& 1
05& 26
Vl 66& 37
59b 21, 23
. 72b 1. 82b 22.
83& 18. 19. 90b 20
.
82& 5

. 718 11. 72b 26
148 9
57& 4. 95b 24. 058 35.
06b 8
() 988 28
.l 96& 20
V 08& 16
iy 54& 28. 76& 25. 27.
09& 30. 14& 31. b 6. 15& 24. 26.
b 7. 22. 23. 34.
16b 36. 19 b
31
plur. 55& 36. 59b 16. 64b
8. 18. 75b 14. 89b 16. 938 9.
28.31, 94& 3.8. 02b 37. 08& 23.
17b 32
i 03 b
19. 04& 6

85& 2

71& 29
e
1TOVlO

54& 18 54&
15.22. b 17. 27. 55& 2.19. 15b 6.
17b 37
iy
75b 16. cf. & 28

54b 24. 56& 26.


76b 4, 04& 2
16

241

54& 16. b 19.


56& 17. 03& 34. b G, 26
61 b 37. 81 a 1. plur.
66 b 11, 72& 12. 88b 36. 90&
13
coni.
60 b 17
l
l
Tl

62b 4
67 b 21, 28. 68& 28. 948
25. 00& 17. 16b 17+

60& 36

dist. 74b 13
80& G+. 82b 21

dist. 67& 35
77b 32. 80& 7
66 b 2, 80& 6
coni. 61& 23
57& 25, 64& 20+. 67b
22+. 68 b 33+. 69b 19+.
73b 38. 92b 19. 94& 25. 99b 33.
00& 37. b 1
.
99b 33
. ev
86b 13, 31
l.
:l. l 59& 11.

10b
13
34
578 26.
69& 8

13& 7. 9

80& 5. 7
80& 8
(. 1. ) 80& 31
04 b 17. 31, 08& 10. 14&
27
04b 4.
14& 24
13b 1
plur. 84& 1.
34. 85b 25. 95& 3
.
60b 38. 89b 13. 90& 24. b 6
. l 88& 21
. 69& 27
62b 36. 63& 6 (Hom.);
14b 38. 16b 1. 3
l vid.
07& 3
vid. .
548 25, 55b 13. 15&
37
pass. 568 14
l 638 19.
30. 35.
68b 12. 13. 72b 36. 73b 37.
82& 19. 35. b 1. 88b 35. OOb 2.
078 32
l dist.
68b 11
oeoo
. 73b 36

Index Graecus

242

66& 15. 67 b 22 +.
74& 11, 13. 95& 27. b 14. 17&
17 +. 18& 16
dist. .
55 b 18 +
dist.
74b 14

17& ~4
63& 19. 95b 16
OOb 32
18b 11
16& 2
ov 14b 23
14b 20. 22
14" 35
v 19& 28
93& 5

93& 28

. ov 68& 30
94b 11
67 b 13. 73" 1. 2. 85& 2.
88b 8. 90b 19. 20
.
- 00& 22.
18b 14
18b 9
73& 19
74" 6. 98& 6
14b "14 (Theodor.)
15b 15
56& 10
61& 35
15& 12
oK6:~ 58b 20
" 07& 28
16& 2
OE~ (- ) 08 b 2
03b 36
67 b 6
92& 4.
14" 34. b 7.
8
v 10b 18
81" 13
f 58b 34. 66b 7. 98" 2
77" 21
/

(-

- )

72& 19
: 62" 17. 93" 13
55 b 2"3
77& 20
OKo~E 80b 19
63" 17. 99" 3
08b 24

14& 32+
94b 31

78" 28. 93" 10. 19b 28
. - 13b 27.
14b 20.
15& 9. 19. 17" 15
09b 4
75" 7
79& 21. 89 b 31
oo~ 15b 24. 16b 33
. - 54b 18. 14b 1. 8.
12. 19+. 19b 29
54b 16. OOb 30. 09& 33.
19& 23
09b 31
c. dat. 85 b 33; 94b 5
c.
acc. 67& 32. 73" 17; 75b 16;
79& 12+; 04b 9. 10; 20. 21; 22
56" 27. 06b 23
86& 21
12& 4
05 b 3
59b 36. 70b 24
64& 5 +
79& 23
69" 7. 14" 19
85b 15
82b 30
76b 32. 12b 24. 17& 38
. -15& 35+
12" 19
67b 14
6: 19& 7
pass. 19- 1
84- 37. 15& 38. b 11
78"
33. 79b 12
63" 29

55- 22. 67b 12

67b 14. 68& 13.


79b 30. 80b 18

88b "5
OKV 12b 3.
11.13
05b 3
54& 14
vid.
94b 23. 07b 15
v 61" 36
55& 12. 99& 16
59 b 24. 61& 18. 96- 10
oo~ 07 b 5
06b 28
07& 33. 12& 34
09b 19. 21
74& 12

Index Graecus
oc

98 b 18

oco

99 b 13
oc 57& 19. 21, 89b 18.
92& 3. 94b 32. 02' 15. pass.
65 b 13
. 59 b 28.
pass. 59b 25. 6() 10. cf. 94& 31
v .

75b 27. 76& 7


92' 31. 33
58b 19. 91 b 29
08 b 6
58- 18
59' 7
15. 24. 27. 66& 32. 78' 29.
96 b 30

77 b 18. 91 b 25

59" 8
19" 7
Tl 94& 15. b 28. 07b 21.
pass. 94& 12
16b 5
. 58 b
15. 23. 59& 17. 60b 2. 62" 15.
65b 20. 66- 17. 75& 26. 77 b 16.
91 b 10. 98-14. 99&11. 18

oov 68- 15. .


v;99 b 32. 00& 3
. 58 b 8.
15- 6. plur. 60b 10
55b 37. 73& 33

19b 22
67 b 13 .
95b 6. 11
73& 1
73& 3
(prov.)
.
16b 6
pass. 67 b 25
Tl 89 b 29
02& 25. 07 b 7
578 17
03& 4
10&
27. 32
() ~
978 20. cf. 64b 34
dist. 058 18
v (codd. v ) 05b 37 (Gorg.)
01 b 25
[v 98 b 14]
v 57b 19

VK 06& 11. 20
VTlK 61 b 25
85& 12
v 19& 6

+.

16"

243

+.

70 b 17
57b 15. 20
vX 06& 2 (Alcid.)
. 97& 27; 10& 18
. OOb 20 (Herodic.)
v

'v

13b 26 (Anaxandr.)
99 b 34
63& 23
73& 23
PC;Xov
. 64& 29.
c;x 63& 22. 10b 10
92" 13
c;xv 70& 14
v 72b 29
V 68b 18
l 13& 6
'{) 13& 9
'{) 03 b 23. 04& 23
coni. 04b 6. 26
56 b 18
plur. 56 b 20
def. 55b 26 54& 1.55- 21.
35. b 8. 32. 56& 25. 28. b 32. 36.
58& 5.24.25. 59b 9.60&37. 77b 21.
02- 27. 03 b 25. 04& 2
.
58& 33. 36

7982
04b 37. plur. 58 b
7
56b 41. plur.
57& 23. 58- 11

59b 6
558 6. 56b 5
59& 8
7588. 94&
13. 02> 7. 14& 12
55b 20
plur. 56 b 21. 88 b
18. 04>18. 07& 7. 13b 16. 21,
148 15
01'
18& 30
[01 Tl
13b 1]
61b 23
oovo 05b 19
v 11& 13 (
thoI.)
v 08 b 29 +. 03 b 31. 14& 27
plur. 03 b 30. 08b 32 +
v 05& 25

91' 3. 4
75 b 30; 96- 12. 11832
08" 9
93b 32. 07& 1
84b 32. 93b 23
678 8. 98b 12. 27
04 b 36

Index Graecus

244
s

04b 2, 6, 14" 23
05" 8, 06" 35
13" 28, cf. 11, 27
s

dist.

27

67 b 1
06b 3,

06b 7

() 08b 32 l
98b 26
dist.
91" 26
04b 8
08" 13
s 91" 28, 08 b 35
05b 10 +, 10b 11, l1 b
26, 27
dist. 05 b 8
61& 28, 38, 67" 30, 67b 26,
79b 16, 19,36,81"7,01b 9 plur.
67& 28, b 32, 79" 31, 82& 30, 83b
31, 35, 84" 2, 5, b 18, 19, 86b
2, 08& 26, 11b 19
coni.
66b 27 +, 84" 8 v
()

57" 33, cf. b 1 +, 59& 8, 02b 14,20, 03" 2 +
S 04b 2
s 05"
32
83b 6
' 58b 29, 04b 33,
85b 7; cf. 800 15
s 11"13
l~ n 07& 8 (Democrat.)

75b 31
64& 24, 74" 32
OOb 17 (Soph.)
11& 25
05b 3
. yv 600 29
l 600 27
63" 15, 67b 19, 91" 8,
05b 24
06& 8 (Lycophr.)
vs 12& 5
l 62" 33
61 b 23
54b 2
68 b
30. 69" 24. 76b 20. 85b 5. 92b 15
dist. 07b 8
59b 17
plur. 57& 24
14& 8
06& 8
08b 6

. 16b 31
08b 9

56b 29, 74b 13, 97& 31. b


54b 33. 96" 23
60b 4, 62"18
plur. 66"

ll1ed.

24

67 b 10
06& 25
vl 06b 33
12& 29
79" 29. 81" 36. 05b 30,
pass. 79 b 2, 81& 35
09b 26
l 07 b 18
91& 4
98b 16

75b 32, cf. 34


66 b 3, 71 b 28. 87 b 30. 88b 16
dist. 55b 20
dist. 04b 38
plur. 97b
25
55b 17
l
05b 9. plur.
59b 12 l 19"14
s 74b 36. OOb 17, [09b 9],
15" 20, 16& 15, 19& 26
Tij
v '1) 75" 33,
cf. 73 b 9, 17" 28

v 17b 19. cf. 18b 31
57b 12. 16b 24
plur. 57 b
12. 91" 9 +. 98b 10. 21

{l 99& 13. 15.


71 b 27

vs

~ l
12b 9

75b 24
,

64" 24. 26
06b 10 (Gorg.)
l 11& 10
81& 35
11& 21
v~ 79& 34, 800 25. 26. 81b
9
. l 79b 31
pass. 800 26
vl
71" 3
v 67b 21. 71& 9
plur.
68& 22. 78&16. 81b 14. 86b 6.
87b 7 v{v
81b 11. v Vo
l 61& 25
v
64b 8. 10
l v
67& 17
v
s 81 b 11
vll 91& 25

Index Graecus
v .

19b 3

245

[VYKIllSvllrueIIl

68b 19]
21

66- 29

vYKllEIl 68V~ll 89b 1

VKll 3-

v v
v 78 b 12
7(}& 12
90b 30
v (}& 13 (Androcl.)
05b 36 (Lycophr.)
13b 15
64- 31, 87& 2
. 08- 7
ll ll 57& 19, 21
.
(}& 32
93b 9, 10, 95& , 2- 22
ll 98 b 3
ll synon. 96b 22,
03& 17 +
. 58- 35, 62- 20,
96b 21
dist.
- 28
. ll; 77b 7
ox~{J 60b 5, 62- 15, 95 b 10,
06-16, lOb 35, l5 b 27, 19b 16
Il 55- 17
99b 2
Il 96b 19, med. 96b 13
vEllo 73b 24
ll 95- 24
55b 6
VOK 93b 10,
88b 18, 97 b 24
21
ll Il 54" 26
Il 68- 3, 75b 11
v 94b 33
vyyllE 8lb 34, 87b 26
vyYEll 84- 12, 88b 8
vyIl 7lb 18, . 7lb 12, 13,
05- 35
vyyo 98& 20,
cf. 21
vyyy{J 83 b 22
dist. Il 74" 3

vyyyllE

73- 28, 37, 74b 4, 02b


10, 08 b 12, 5- 3
V 84b 3
07b 16
vyy 55b 37
VYK{J &33, 34
vYKE{J 58& 37, 59b 9, 77 b 2,
02& 17, 09b 36, l6 b 18, 19b 10
vyyll

03b 35

ll

Vll -

vyKEEllo

24

1]

21

08&16

VKO

82& 7
02& 15
Vll 72b 27
v
(}& 35
.
05& 31,
(}& 27
Vll 69b 18
voy 56- 22, b 8, 34, 57&
8, 28, 58a 15, 96& 4, b , 98a
27, & 2, 02b 18, 8& 11, 9"
23
55& 34
v 03- 33, l8b 3
vVKO

. vy

57- 8,

24

55& 8 +, b 16, 57& 9,


b 6, 58& 19, 59& 9, 10, 7lb 9,
94& 26, 28, 95 b 22, 23, OOb 37,
(}& 21
dist. 56 b 1
+, 57a 16 dist. 96b
26
. 55& 30, 58& 4, 62b 30,
68b 2, - 9, 02a 33, 03- 23
voy 56 b 41,
. 57& 23, 58& 11

voyo 55& 14
l. OOb 29
10 voy 55b 17, 56b 2,
02& 4, cf. OOb 34 57& 17

voy

voyK -

96& 5
vllE 69- 9
oi V
56& 9
ve Olb 15
vK

55b 30
56& 12, 03b 17, 07b

v{J

26
36, l7b 2
vllijK
6(}& 15
vvruell 58b 23, 34, 59& 37,
b 24, 6(}& 38, 65b 23, 67b 37, 76&
4, 78& 10, 14, 9lb 25, 32, 96- 7,
25, 30, (}& 36, b 7, 5& 8& 30
vvrull 54b 31, 58b 14,
22, 59- 14, 31, 62& 17, .
58 b 9, 33, 59- 31, b 19, 99b 31
vvev 58b 7
. 68&
30, 92& 7
vvev
69b 29, 9lb 21,
93& 11

6&

74b 10

Vll

VK

Index Graecus

246
vv

58 b 8. 59& 28. 34. b 33.


14b 4. 35. 18b 7
plur. 60& 36.
67 b 36. 77 b 21. 25. 30
v 85& 5
vv 17b 16
14& 3 (Hom.)
vX 96& 18
vXK Isocrats 18& 32

vo

92& 18

TC9

KapC9

66& 21

58b 24. 27. 01&

16
v

07& 37
19& 25
v 94b 29. 19& 8. 25. 36.
b 1
plur. 94& 27
vK 01& 3
[v 09 b 24]
v 85 b 2
v 81 b 23
. 79& 14
v 67b 24
ve 60& 21. 31. 62b 31 .
63 b 5. 65b 26. 69b 8
83& 24
vo() 54b 4. 9. 62& 18
b 28. 63 b 3. 65b 24. 25. 66& 7. 18.
69 b 10. 28. 29. 75b 3. 13. 76 b 29.
89& 36. b 1. 17& 36
. v
76& 15
. .
- 58b 22. 59& 1. 96& 30
.
. - 89& 34, b 36
90b 1
. 59& 6
.
99& 30. cf. 75 b
13
. 90& 17

vo 63b 7
v

+.

+.

+.

vy] vy
vv

62b 38
vvcontrahi 13& 4
v
concludere 57& 8. 77 b 6. 95b 25.
96& 2. 7. b 27. 28. 99& 31. pass.
02b 15
vyy OOb 26,
10& 22
vy 79 b 23, 81& 5
vv V 83 b 33
v 54b 25. 76 b 12
vyK~~ (. -) 85b 2
vy~~ 86& 31
vvvv 85& 11
v 14b 24. 26
v~ (pass.) 63b 19

54b 9
86b 14
- 07& 20

vX
.

38. 13b 32
09& 24

+,

TC9

12, 37,

95& 27
81& 30
ve 81& 30
vo

vy

11& 29 (Cephisod.)
77& 30
vv 67& 33, 86 b 17
.
82& 25
v 82b 6, 84b 17, 85& 9
v 00& 26
vv 15b 28
v (codd. ) 02b 11
vv 74b 36, 93b 23
v 81& 4
v 54& 7, 9; (. -) 68& 21
vv 71& 5, plur. 71& 11, 86& 11
69 b 16, 71& 25
658 17
vK 73b 8, 76b 6 +
plur.
60& 15. 75& 24. 76& 33 +, 11b 16
v 61 b 17

vvv~

vc] l vc

04& 22

91 b 17
93& 6
v 00& 18
vooo 08a 23
vo 57& 4. 59b 31
vv
10b 32
v 60b 9, 78b 12, 82& 30.
91& 31, 17& 11
vv 54a 12; 65& 16, 01& 35;
04b 25.
\1 v
v

. vyKo

01& 24
pass. 01& 11. b 1;
07& 17
med. (pacisci) 75b 10
vv 07 b 28
v 07b 36, 38, 14& 25, 16b 5,
35. 19a 21
v 70& 12
vvv 04b 39
vv

058 1. 2
84b 16
64b 34
vc 19& 19
v

(. -)

71& 2

vc-

01&

247

Index Graecus

74" 16
89b 3
13" 29
56' 35. 59b 18. 60b 4. 17.
61" 11, 65b 20. 68& 34. 73& 38.
88& 2. 89 b 13. 91' 20. 94" 27.
96 b 28. 03b 32. 10b 2. 13& 18
56& 13. 82b 28
95' 9
lTl 56& 28
01' 7. cf. 10b 28;
08 b 21, 28
73' 30;
86' 32
97 b 13
crc9~Elv 65b 26. 01' 10
pass. 71 b
11
56 b 29. 33. 57 b 12. 82'
5. 90 b 31. 98- 24. b 31. 19& 8
C 15b 30. cf. 67 b
8
Theodects 99" 8
Tl I 17" 20

Tl 93b 4
64' 5. 90b 10. 15b 8
.
55" 39. b 2

61' 3. 7. b 3. 21. 60b
21, 61 b 29.33. cf. 14b 34

,

60 b 27. 91& 32

66b 14. 68b 17
l
lVl 89" 4. cf. 70&
21
85' 24.

86" 8
os
06&29 (Alcid.)

54& 15

60 b 16. 83 b 2
90 b 18
19& 3
60" 20. 61" 30. 81- 21,
83- 6. 98b 9
833 17
64b 37. 97& 10
90- 14
oV def. 66 b 13
61" 4.
8. 62b 12. 64b 36. 66 b 90b 4

69"21
plur. 81" 25.
90 b 3. 6
64b 36

66- 2
14" 29

08" 19

(dispositio) 03b 2.
04b 3 +. 14" 23
80& 28
l-

84& 4

19b 12. 20.


23
l 80- 21. 24;
89- 32. b 25
82& 21. 83 b 14. 86 b 24
86 b 18
03 b 8,
cf. 15b 11
l 69- 26

69b 1
69- 34
61- 35
89 b 19
61 b 11. [22]
61 b 22

10b 21
16 b 30

86 b 1
61 b 24.
27. 16b 35
55" 21. 63- 29. b 18

08b 17
65" 27 (epigr.)
65 b 15
VlO 76" 2
57 b 9
57 b 4 +. 02b 14. 19. 0314 plur. 59& 7. 03& 10. 17b 37
03- 11
61& 5. 71 b 25. 79 b 29. 85 b 28.
95- 16. b 8. 98" 33
95 b 10
16b 3
87& 34 (Hom.)
l1 b 27
09- 31. b 8. 14
06- 3. 4 (Alcid.)
-. 15. 19- 3
v 89b 33
. 09& 14. 16
. (09" 10)
(mori) 86b 4
v . 09& 11 +. 36.
10& 25 +. 20b 2
58 b 1. 20. 30. 62- 18. 63"
4+. 64& 3. 18. b 25. 65" 35.
66- 3+. 69 b 8. 91 b 24. 93" 14.
09' 30.31. 15' 23. 17" 18
()
62' 19. 66" 4. 7.
69 b 9
,
C 65& 37

64' 32.33.65& 37
(vectigalia)
97" 26
. 92"
16. 19. cf. 08 b 16
adv. 60& 26
97" 26

248

Index Graecus

61& 35
75 b 31
01 b 18
09b 23
79& 24
vid.
ll b 27 (Simon.)
19& 28
04& 31, 09& 1
95& 2, 12& 23 (Stesich.)
Sophoclis 98& 4, 16b 1
v 08& 3
54" 11, 55 b 28, 56b 29,
59b 6, 62& 4, 67& 31, 03b
35
Cxvev ,
92b 5, 6
.
16 b 20
550
34, b 12, 57" 2, 62& 2, 75b 21,
04& 22
55b 32,
62b 26, 92& 26
v
58& 6

v 54& 12

lv, lv 00"
4, v OOb 16,
02& 17; \ ]
14b 17, cf. 56& 11
55b 35
eKO
16 b 6
97b 23, 050 24
54b 17,
26, 550
19
() xooyov
56& 11, 17
03b 27
Euripidis 05& 28
l
11& 14
(Pitho!.)
16& 8, 17& 9, plur.
17&1,b36
55& 3;
60" 11

82b 10
98& 27
56" 11, 69 b 23

EaivCfl 59" 2
l 19"
33
v 76 b 18

14b 16
57b 15
(litem aestimare)
750 1,
2
(honorare) 66b 6, 79b 4,
81" 2, 88b 12
pass. 61& 28,

29, 62b 22, 71& 22, 87 b 30


v 68& 16

60b 37

60b 22, 28, 61& 27 +,


62b 20, 63" 27, b 2, 650 8,
66 b 35, 67" 22, b 14, 68 b 20,
7& 8, 16, 78b 31, 9" 1
.
66b 35

61& 34
650 7,74& 23
65b 33
. " 19, 05"
dist. 67 b 11

23
' l 67 b 9, cf.
61& 37

84"
62b 17
31
01& 14, 15
& 10, 38

70 b 29, 31, 72b 4, 78b 2 +,


80b 23
.
67& 20
69 b 12
63" 26, 68 b 21, 72b 1,
27, 74b 31, 78& 31, 80b 7,
16
dist. 69b 12,
13
V (poenas
dare) 70b 13, 86b 29
07& 7
Cfl 74& 32
08b 30
01& 4, 13" 22

18" 37
11" 17
l3b 31
plur. 03b 29
3" 1
96b 21
55" 28, 58" 29, 96b 4,
98& 28, 99" 6, 02& 35, 03& 32,
56b 12, 19& 24
88& 6
73&
32
vl 60"
8, cf. 11

6" 33, cf. 65& 20

72" 32

Ealvovs 62" 13

Vo synon.
96b 22, 03" 18, 19, 24

OOb 15

V,

32

03b 15, cf. 58"12, 14, 30,


97& 3, OOb 37

, ()l

97& 2,
01&
3, 7
33
76& 32, 80b 31, 95b 21.

Index Graecus
96b 30+, 99& 15, 19 (- ),
32, 00& 4. 02& 33, 16& 6, 13,
19b 18, 24, 27
03 b 22
15& 18
06 b
8 06b 16
03b 24, 04& 29
16& 15
67 b 30
00& 18, 33, cf. 01& 34
92b 2, 3, 01& 27
plur.
11& 23
11b 16 (Isocr.)
72& 32

96 b 20

98& 4

58& 9

60& 12,
70& 22,
86&
9
l 61& 36
08b 36
(coniect. ) v 09& 1
84& 1
91& 3
91& 3
96b 17
VYXE] 67 b 6

vX (jJo) 66& 31
97b 21
73 b 23, 97b 15
02& 1
VIIE 57 b 33
v 57b 31, 36, 66& 2, 6,
72b 2
vo 65b 18
60b 29, 61b 29, 31, 39 +,
69& 35, b 4, 86& 6, 9, 88b 28,
89& 1

59& 35,
62& 6, 67b 24, 68& 15, b 37,
69& 32, 85b 2, 90b 14, 91b
4
68 b 34. 69& 6,
72b 17
88b 32
(. . ) 81& 34

+,

73& 13, 74& 3, 14, 78 b


23+, 79& 30, 85b 21
pass.
75& 1, 82b 1, 84& 19
74& 7, 13, 78b 15+, 79& 30,
32, 89b 12, 90& 19, 98& 25,
02& 1, 08& 16
dist.
89b 7, 90& 19
73& 35
80& 29, 83& 1,' 90b 33,
95& 1

249

80b 5,
85 b 31

dist. EVK,
91-19
vYlaOfjval . 92& 11
VYlaiVEIV 61 b 4, 62- 31, 32, 63b
31, 65 b 7
16- 29
55b 6. 14. 60b 21, 61 b 3, 5,
32. 62- 4. 32 +, b 14, 15, 63 b
38. 65 b 10. 88b 14

56 b 30, 63b 37. 64&


2
. 01& 30
vYI . 55b 30
: 55b 12
06- 21 (Alcid.)
vid.
93- 7
733 35
06& 28 (Alcid.)
96& 6 +
vv
69 b 34

55 b 10
87b 27

v 84& 15
VX 55b 24
VE 83& 6
VEO 77 b 7
.
77& 1
V c. gen.. synon. 1118
Vo 70b 14
Vv 80b 33, 83 b 33
vepVV 75& 9
VpEII . .! 90b 8
Vpo 61 b 21, 63& 1. 67b 6,
71& 27, 72b 20. 74& 21, 90& 30,
06& 32, 08b 1, 13& 22
plur.
64b 3, 67 b 1. 13& 19. 29
VpeE 83b 33
vepevVv 85 b 21
vepV 61 b 18, 62b 1, 63b 21,
33. 34, 64- 27, b 32, 65& 11,
71 b 1. 78 b 28, 29, 79& 1, b 1,
833 35
. 63 b
8. 20
. 63 b 11.
88& 4
. 88& 12
11& 20 (Anaxandr.)
90b 33
vepv 91& 33
01 b 21, 14& 1
64& 37, 65& 17, 67& 23,
68& 23 +. 70b 33, 72b 25. 75&

250

Index Graecus

11, 79- 6, 89-13, 93& 17


plur.
63 b 26
54& 5
85- 26 +
72- 16
[vs 84& 18]
l 66 b 13
17 b 16, 18, 19b 33
vs 70& 16
s, v 57 b
29, 35
00& 24
17& 38
vV :j y:j 80 b G

VVV 54b 3, 96b G


04b 25
92& 32
76" 22
56& 27
vs 18& 25
04b
18
s dist.
s 91 b 13
68& 5, 89b 23
plur.
68& 2
57& 11, 79 b 11, 81& 3,
82b 12
l 69b 33
l 55 b 28, 58& 22
plur. 68b 24
VOK

55& 36, 59b 15,


08&11
OKOe 05 b 28
vs 05 b 28
03b 23, 13b 23+
vs 86& 32, 03b 22, 04& 18,
13b 18, 14" 15
vs 13b 25
plur. 03b 34,
04b 23, 13b 11
04& 13, 23
vs 04& 15

13b 17, 21
s 13b 9
vs 06b 35 (Plat.)
55& 6, 57& 7, 70&
19, 77 b 27, 78 b 13, 20, 81" 22,
b 5, 12, 82& 4, 89" 30, b 9, 20,
00& 7, 03 b 11, 09b 11, 12& 30,
b 1,
15b 36, 16b 36
pass.
61& 26, 66& 26, 83b 8, 04& 1,
16" 25
97 b 6
(relinquere)
59b 17
(deficere) 74& 33, 18& 34
vs 16& 4, 17b 10

81& 34, 83b 35


ll b 10
84& 21, 10& 4
79& 36
l 67 b 37 +
VV 85& 19
VV 85& 18, 29
vs 13- 20
13" 21
~ OOb 32, 10 b 25
V

12

72b

62- 30, 37

72b 15
ToiS
72& 10, cf.
56b 25, 69& 31, 04b 30

Platonis 08b 20
15b 26 (Hom.)
81& 11; 86& 29
.
OOb 35, 36

56"
36
s vs, s 71& 23, 24
vs
55 b 17, 56b 2, 4, 02& 4
s
s

'

02b 23
s
56& 20, s 02& 26,
55b 15
02& 7,
plur. 97& 3, OOb 37

65& 9, , ,
, v 69 b 19, 20, 22, 23,
24, 26
(manifesta)
78& 31, cf. 32, 85b 13,
88& 30, b 2

63& 8
s ')3b 9, 11, 23
19& 11, 28+

77- 23
, - 95b 26, 08b 7

e 72& 24, 84& 35, 85&


8 s e 75b 29
s . s, ; 99&
28, 29
def. 70& 28
71& 9,
19, 78 b 9, 83&17, 84&23
s 82& 21, VeoxfiS
70 b 33
s
04& 11
93 b 25
s 17& 15

Index Graecus

15& 5
iJOI
63& 13. 87 b 13. . l
92b 23
iJo
li 88& 34
iJ
. 83 b 32

68 b 13

iJ
l

OOb

55& 31
23

iJ v

79 b

81 b 29

iJ .

89 b 16. 90" 5
91& 16
v 76" 29

90b 1
07" 35
83 b 25. 87 b 29; 91 b 25.
96 b 31. 97& 6. 02" 31. b 22.
03& 31. 05 b 18. 06 b 25. 12b 11.
17b 23. 25. 33. 19" 22
pass.
02" 35. b 4

67" 16
. .
83 b 14. 84" 18. 17& 3
l 83 b 20
. l
60 b 5. . l 68 b 28.
.

99 b 33

98" 12
19

v .

02&

94& 25

73& 23

82b

70&
30.

82& 22. 85b 13

62" 29. 86" 7


l 08 b 17. 35
60 b 13. 82& 29
pass.
60& 22+
87 b 21 +. 88& 34
pass.
72b 37. 81 b 22. 94b 30.99" 13.
14
. - 87"1. b 29. 33
l 87 b 31
def. 87 b 22
54& 25.
62& 6. 86b 16 +. 88& 2. 19.
36. 19b 26
87" 3
plur. 82& 24
07& 16. 12b 35+
11& 25 (Diog. Cyn.)
13& 12. 24. 25
90& 20
VOI 71 b 20. 89 b 35. 37

251

def. 80 b 35
.
8. 56 16. 77 b 32. 78& 2.
34+. 89b 4.22.95& 25+.
24 + . 02b 8
l
71" 21
81" 15. 16

l 71 &
18. 19
71 b 24
l 61& 8
64 b 2
l. - 64b 89& 37
13b 25
62b 19. 78& 19. 80 b 34.

81 b 35. 08 b 15
81 b 34
97 b 31
Isocratis 18b
27
l 90- 24
plur. 89b
10.
l~
(codd. ll, lll)
90& 23
l 73& 35
00 19
87 b 35
87 b 33
l~~ol 89 b 32
91 b 2
71" 18
71 b 23
80 b 8
13" 7
I 98 b 14 (Alcid.)
06 b 17 (Gorg.)
68 b 21
plur. 63 b 1.
70 b 33. 81" 32. 89" 12
l 05" 6
def. 61 b 36
62b 19.
71&17.81"1+.95" 31

60 b 27. 64b 28. 67" 6. 72& 16.


17 +. 73& 1. 16. 74& 25. 78 b 22.
79 b 2. 3. 13. 81" 2+. b 23.
83& 23. b 2. 86& 10. 89 b 2. 02b
5
. ! 63 &13. 21. 33.
73& 4. 79 b 23. 81& 9. 82& 16.
96& 10. 99 b 35
1')
1') 76& 30
18& 10
79& 34. 35. 94& 6.
06 b 11. 12- 11
67 b 10. 97b 24. 98 b 18
71 b 24

54b
80b
99"
def.

Index Graecus

252

79& 34. b 24.81 b 21.


84& 28. 32. 85& 6. 88& 1. 8. 15
89& 10
68 b 20. plur. 61& 39. b 2.
63 b 2.71 b 24.28. 87b 9.31.32.
89& 12
90b 16.
plur. 91& 22
( )l0 63 b 1
81 b 27.89& 36
64b 2
64b 1
plur. 61&
39. b 2. 63b 2. 89& 14
67& 15. 72b 36. 78 b 20.
8()& 23.32.33. 81 b 33.82& 19+.
85b 32. 86& 27
c. . 81&
37
.
ecrppeiv 89& 27.
9()& 31
v
Eeeiv 75& 8
80b 32. 81 b 32. 82b 7 +.
83 b 1
v 82& 31 +.
plur.75& 18.82& 28.31. b 23+.
83& 13. 18
(.
v) 83& 17. 32. plur. 83& 18.
b 11
82b 23
61 b 12
def. 82& 21
78& 22.
82& 28 +. 86b 23. 89b 32
.
(83& 16)
[ 15b
18]
Vl 05& 13
vv 05 b 20
v 62& 10
90 b 25

vv v.

61 b
7()& 6.
76b
22
v 04b 19
v 59b 21. 6()&
6+
vv criTeiv 57b 31 +.
66& 6. vl 93b 11. 22
vl 6()& 9
v 72b 28. v
81 b 4
vv v coni.
60b 16. coni.
66& 37
vv
coni. v 62" 28. 63b 15
vv 76b 5
med. 72& 27 +
pass. 6()& 7
v 58& 13 +
62" 3, 5. 69b 35. 7()& 5. 7.
89& 20. 90b 23. 04& 15

55& 21, 59& 35. 67& 16. 68b 35.


37. 69" 35. b 17. 7()&21. 73 b 7.
10. 87&15. 17. 92& 24. 10b 10.
15b 33. 17& 35
Tij 55&
37. 62b 7. 66b 38. 88& 32

vv 69& 6. 72b 17

OIv 7()& 4. 71& 34. b 12. 73b 6.
75& 32. 03b 19. 19b 20. 2()& 4
vv v 69 b 3

vv 62& 4. 69b 2. 70& 9


98&1
v 03 b 27. 04& 21. b 22. 05& 32.
b 18. 08 b 6. 14& 16
plur. 86&
32. 05& 34. 35
l l b 12

11

13& 1

85& 28
v 04& 1
95 b 1
vv 71 b 27. 85 b 26
54b 1
v dei. 66b 20
63b 14.
64b 14+. 66b 3. 78& 8
v
dist.

17&
26
v 61& 27. 63& 16.
64b 12. 78& 12.16.84& 33 .
v 71 & 12
v
72b 16
vv 78b
22. 79 b 2+.
83 b 19. 84" 25. 33. 9()& 2
ovv 58 b 37. 82& 27
ov . 1()&
31
(orat.)
V 99 b 3. 01 b 26
V 72b 6
plur. 85& 26

64& 21, l lb 6
xcriPEIV 62b 34. 70b 16 +. 71& 18.
b 9. 81 b 12. 87 b 15. 88& 23. 89b 1.
. v
95b 2. 6. OOb 31
56& 16. 70b 32. 81" 6. 86b
30 +
v OOb 24. 13b 13
vv 80 b 12
v 63& 24
6Vvv
74b 32
v .
Pf[.ov 64& 28. 30. 92" 13
1()& 33
1()& 33
vv 05" 33
v 95" 2. 12" 23
76& 10. & 6. 18& 31
99 b 2

253

Index Graecus

63833. 72820. 73& 16.


80& 27. b 32. 85& 27
. 85 b 10
def. 85- 17
858 31 +
74" 23. 85816. 18.
79b 30
54b 34
06& 26 (Alcid.)
18b 30
() 98b 13
()
89b 3
83& 30
158 14
13b 16
028 2
938 32
Ke 82b 4

92b 10

. 89 b
20. 16b 10
06b 15
128 31
09 b 26
plur. 98b 11
(calceamenti) 92831
x~ 79- 29
80& 29. 84b 10
06b 9 (Gorg.)
15" 4
65& 33. 76 b 13. 84b 31. 858
34.93& 18
60b 28. 63b 2. 66b 8. 16.
68 b 16. 698 12. 72b 6. 778 15.
7981.81& 20. 83b 1. 27. 988 6
. 66 b 35
59b 3
dist. 61823
dist. 5681
(. . ) 17b 30

98 b 33
60& 17
558 20

dist. 61& 16

(codd. )
65b 8
55b 5
e
66b 4
61819 +. 63b 29. 64" 26.
b 32. 95 b 12. 19b 2
768 1. 07 b 5
95b 17
. - 80& 30. 86b 29. 89b 8.
l8 b 1
dist. 67& 35
69& 19. cf.

86b 13

69& 22
60b 20. 6lb 35
6lb 38
xo~ 80 b 5
vid.
72834
(. .
). 35
Xoe 72b
15
638 24, 64b 32. 80b 6. 828 7.
8886. 02b 37 .
7 8 29. 31

90 b 27

54b 2
()
97b 27
58 b 13; 65& 20. 68& 13.
798 25. 00& 16
068 37
05b 31
(Aristoph.)
05b 31
64" 24
07 b 20
plur. 73& 30
. 09 b 7
59 b 22. 60& 6. 9. 83b 2
plur. 90b 26

8 6
18 b 16
68 13

66& 29
20b 1
~

(adv.) 58834. 97831.

138 4
63& 14
. 58 b
18. 28. 38. 598 17. 668 24. 688 35.
77 b 17. 9lb 33. 96816. 26. 28.
99a 12. l4b 33. l6b 4. 6. 19b 15
. 05& 16
76812. 17 b 37. 38
ev v 10b 3

7784
evv 75& 12
evv 768 21
eo OOb 2. 02& 26. 03- 33. 05 b 11
l 04b 17. 33
. 58 b 13. 67& 34.
68837. l4b 30. 1536. plur. 688
34. 08b 14
07b 20
dist. 05 b 7
06 b 2
69b 34. 90b 11. 998 7. 088 21.
l
10b 19. 12820. 18b 15
V 62b 14. cf. 6184. 7

Index Graecus

254
l

60b 27
54& 17
dist. 67& 34
VX 06& 33,
b 5, plur. 05\> 34
07& 7
07& 2

61 b 16, 25

91& 2
cI:>paI 79& 25
06b 37
05b 9

97& 27; 10& 19

65& 3

KC

(praep.)

91& 13

vid.

98& 24, 99& 5


86 b 30,96& 21
56& 10; 63& 11, 65& 8, 70&
6, 80b 15, 91" 17, 13b 22
16& 6
72b 95b 19
70 b 8, 9
.
55b 6, 78 b 21
62b 33, 35, 72b 15, 16&
13
. 99 b 341
dist. 17& 27

79& 32, 88b 12, 90b 8, 17b 31,


. 58b 35
36
'cxV

INDEX AUCTORUM
adespota
corno 206 Kock
207
208
209
lyr. 32 Page
33
orat. 1 Sauppe
parod. V Brandt
rhet. A V 37 Rad.
V41
C6
24
27
30
41
45
59
trag. 79 Nauck
80
81
82
83
83a Snell
Aeschines Sphettius
fr. 50 Dittrnar
Aeschylus
fr. 305 Nauck
Aesion
LIII Sauppe
Aesopus
427 Perry
Agathon
39 F 8 Snell
9
Alcidarnas
fr. 1 Sauppe
2
5
10-13
14
15-25
26-28
Anaxandrides
fr. 10 Kock

12 b 27
13" 12
13- 11
12 b 13
09- 14
13- 1
10-17
12- 30
54 b 17
54-12
56- 27
54 b 17; 14- 36
19 b 29
16b 29
57- 35
69- 7
56- 11
94b 21
97-13
97 b 18
99 b 22
07 b 34
08" 6

64
68

Evaeeis
Androcles
IV Sauppe
Androtion
XXVII Sauppe
Antirnachus
fr.2 Wyss
Antiphon tragicus
55 T 1 Snell
F1b
F2
Antisthenes
fr. 157 Decleva Caizzi
Archilochus
fr. 19 West
122
Archytas
87 A 12 Diels-Kranz
Aristippus
fr. 104 Mannebach
Aristophanes
fr. 90 Kock
649

12 b 16
11" 18
13 b 27
00" 9
06 b 27
08- 2
85- 9
79 b 15
99 b 25
07" 9
18 b 31
18 b 29
12-12
98 b 29
05 b 30
10" 28

17 b 1
88- 7
11 a 25
93 b 23
92 b 7
02" 9
73 b 18
97 a 11
98 b 10
06 a 1-5
06& 9
06& 18-32
06 b 11-14
13 b 26

Aristoteles
anal. pr.
I 8. 12. 13. 14
27. 43 b 33-36
II 23. 68 b 13 S.
27
anal. post.
I 1. 71 a 5-11
6.30
II 12.96& 18-19
top.
I 2.101" 30
10
12
12. 105& 16-19
14
14. 105b 13 S.
15

57 a 30
57 a 30
56 b 9
57 b 25;
03- 5.12
59 b 9
57& 30
57" 30
58" 29
55" 28
03& 32
56 b 12
56b 19
03& 32
96 b 4
98" 28

Index auctorum

256
II 4. 111 b 5
IV 6. 127 b 15
VIII 2. 157& 18-20
4
10.161& 1-10
soph. e!.
1. 165& 1-3
5. 166b 37
6. 168& 34-37
9
9. 170b 1
15. 174b 10
phys.
II5
poet.
c. 20-22
c. 21. 22
21. 1457 b 7-9
fr. II
III

99& 6
99& 6
56b 19
19& 24
02& 35
96 b 26
02& 3
96b 26
03& 32
96b 26
01& 2
69- 34 s.
04& 39
04b 7, 28; 05-6
lOb 36
72- 2; 19b 5
05- 6

9EOEKTEIa

fr. 132 Rose3


Autocles
XXI Sauppe
Bias
Bryson
B XXV 2 Rad.
Cal!ippus
B XXIX 2. 3 Rad.

4
Cal!istratus
fr. 1 Sauppe
3
Carcinus
70 F 1e Snel!
1f

Cephisodotus
fr. 1. 2 Sauppe
3.4
Chaeremon
71 T 3 Snel!

F4
ChiIon
Choerilus
fr. 1. 1 a Kinkel
Cleobulina
fr. 1 West
Cleophon
fr. 1 Sauppe
77 T 4 Snel!

98 b 26
89 b 23

99- 16
00&4
18b 10
74b 26

OOb 10
17 b 18
11- 5,8
11& 23, 28
13 b 13
OOb 24
89 b 3
15- 4, 16

75 b 32
08& 15

Conon
Corax
B II 20 Rad.
Cratylus
65, 2 Diels-Kranz
Critias
88 A 8 Diels-Kranz
14
Cydias
LVI Sauppe
Cypria
fr. 23 Bethe
Demades
fr.3 Sauppe
Democrates
fr. 1 Sauppe
Democritus Chius
Demosthenes
or. 39, 2-4; 40, 8-10
fr. 30 Sauppe
Diogenes Cynicus
Dionysius Chalcus
fr.7 West
Empedocles
31 A 25 Diels-Kranz
B 135
Epicharmus
fr. 147 Kaibel
148
262. 263
Epimenides
3 B 4 Diels-Kranz
Eubulus
fr.1 Sauppe
Euenus
fr.8 West
Euripides
Hec. 864 s.
Hipp.612
988 s.
Iph. Au!. 80
Iph. T. 727
1162
Med. 294-297
Orest.234
1587 s.
Tro. 969. 971
990
1051
fr. 133 Nauck

OOb 18
02& 17

75 b 32
16b 28
84b 32
76& 6; 95" 16

05& 32
07& 35
73 b 14

lOb 3
65& 16
94 b 13,24
18- 23

70-10
04b 25; 15&19
94 b 4, 6
16& 30
95 b 28
11 b 29
07 b 34
15 b 21
94- 29, b18
71& 28
05 b 22
19- 21
OOb 23
94b 16
70 b 4

Index auctorum
183
396
515
558.559
661
705
fr. 1 Sauppe
2
Gorgias
82 A 19 Diels-Kranz
23
29
B7
10
12
15
16
17

71 b 31
97& 17
09 b 9
17& 15
94 b 2
05& 29
16 a 28
84 b 16
08 b 20
06 b 15
04- 26
14b 31
16&1
19 b 3
05 b 37
06 b 8
18& 34

Heraclitus
22 A 4. B 1 Diels-Kranz 07 b 14.16
OOb 19
Herodicus
Herodotus
09 a 27
I 1
17&7
II 30.4
86& 19
III 14
Hesiodus
81 b 16
op.25
265 s.
09 b 26
Homerus
63&19; 11 b 31
15- 5
Al
79- 5
82
62 b 35
255
78 b 32
356
507
78 b 32
B 160 s.
63 a 5
176 s.
63 a 5
79 a 4
196
78 b 32
240
63& 6
298
75 b 30
557 s.
14& 2
671-673
11 b 35
~ 126
173
63 a 5
06 a 12
434
471 s.
06 b 21
06 b 21
E 161
06-12
902
65& 11
Z 327
13& 31
I 385. 388--390
10 a 29
526
17

592-594
648
1\ 129
542
574
M 243
N 587
799
0317
542
579
n 59
L 109
309
Y 164
'I' 108
Q 54
1
5 183
204
~ 327
\-1-1

\ 504
A 598
~ 214
o 400 s.
T 361
cp 341
X 347
'I' 310 ss. (?)

257
65 a 11
78 b 33
06 b 21
87 a 33
11 b 35
95& 13
11 b 34
12&7
11 b 35
12& 1
06 b 21
78 b 33
70 b 11; 78 b 5
95 a 15
06 b 21
70 b 28
80 b 28
15-16
70 b 28
18& 8
15 b 26
17&13
80b 23
11 b 33
lOb 14
70 b 5
17 b 5
12 a 30
65- 30
17& 14

Iphicrates (vid. et Lysias)


16- 10
fr.4 Sauppe
99- 33
5
05- 20
6
11 a 10
8
68 a 20
Isocrates
09 b 33; 14b 33
or. 4. 1
35 s.
10&1
10 a 5
41
10- 6
48
72
10 a 8
10-10
89
08 b 16
96
10- 12
105
122-128
18 a 31
10-13
149
11 b 11
151
11 b 13
172
11 b 16
180
08 b 16; 10& 16
186
18 b 27
5.4-7

258
10
12
17-23
40
61
73
127
8. 27. 61
101
9. 45
51 s.
65-69 ?
10. 1-13
22-38
22. 38
46
11.28 s.
12. 74-83
15. 141-149
173
18. 15
Leodamas
XVI Sauppe
Leodamas Acharnensis
XXVI Sauppe
Leptines
XXXIX Sauppe
Licymnius
B XVI 3 Rad.
4
Lycoleon
.""' XXXVII Sauppe
Lycophron
83. 5 Diels-Kranz
Lysias
or. 2.60
12 fin.
34. 11
fr. (Iphicr.) 36 Sauppe
37
38
128
129

Index auctorum
l1 b
l1 a
18b
12 a
12b

28
30
27
16
5
lOb 29
l1 b 29
18- 32
12 b 5
68 a 3. 5
99&4
O1a 9
14b 27
18 a 33
63& 18; 99 8 2
99& 3
18 a 33
18 a 33
18 b 27
99 b 9
92 b 11

00- 31
64& 19
11&4
13 b 13
05 b 7
14 b 17

05 b 35. 06- 7
11- 31
20 b 3
99 b 15
97 b 27
98& 17
65- 28; 67 b 18
98 a 5
l1 b 2

Moerocles
XLV Sauppe

l1 a 15

oraculum
53 Parke-Wormell

07- 38

Pamphilus
B XXIX 4 Rad.
Pericles
Philocrates
L Sauppe
Pindarus
01.1. 1
fr.96 Snell
Pitholaus
LIV Sauppe
Pittacus
Plato
apoi. 27 B-D
conv.179 E
182 C
Gorg.484 E (Eur.)
Menex.235 D
Phaedr. 238 D. 241 E
Prot. 339 B (Simon.)
rep. III 406 A
V 469DE
VI 488A
X601B
Polycrates
fr. 5 Sauppe
8
9
13
14
16
17
Polyeuctus
fr. 3 Sauppe
Prodicus
84 A 12 Diels-Kranz
Protagoras
80 A 21 Diels-Kranz
27
proverbia

Sappho
fr. 137 Lobel-Page
201
Simonides
fr. 10 Page
37

00- 4
65- 31; 07-1;
11-1.14

64" 28
01 8 17
l1 a 13
89 8 16
98' 15; 19 a 8
59- 3
Olb 10
71 b 31
67 b 8; 15 b 30
08 b 20
l1 b 26
61 b 5
06 b 32
06 b 34
06 b 36
01 8 34
01 b 15
01"13
97 b 20
98- 22
01 b 20
Olb 35
11& 21
15b 15
02 a 25
07 b 7
71 b 15-17
72 b 32; 73& 3;
76 8 5; 83 b 25;
84-35;95&18;
99 8 25;01 8 21;
02~ 3; 13" 16

05 b 24
l1 b 26

Index auctorum
67
146
fr. 85 Diehl
110
Sol on
fr. 22a West
27
Sophocles
Ant.223
456 s.
688-700
911 s.
Oed. Tyr. 774
~vv6el1Tvol

TeVKpos
fr. 658 Pearson
IX Sauppe
Stesichorus
fr. 104a Page
104b
Theodectes
fr.1 Sauppe
2
3
72 F 1 SneI1

17*

63~ 15
94 b 13
67 b 19
65 8 24; 67 b 18

75 b 34
90 b 11
15& 20
15 b 20
73 b 9; 75& 34
17 b 19; 18 b 32
17& 29
15& 20
01 b 18
98 8 4; 16b 1
OOb 17
74 b 36
9.3 b 10
95& 1; 12" 23
98 b 5
99 b 1
99& 8
99 b 28; 00&27;
16b 12

2
5
Theodorus
B XII 7 Rad.
11
12
Theognis tragicus
28 F 1 Snell
Thrasymachus
85 A 5 Diels-Kranz
6
11
B5
Timotheus
fr.18 Page
21

259
97 b 3
01 8 35
14b 13
16
12- 25

OOb

13"1
13 a 8
19
09" 2
04&14
OOb

15 8 11
07&16;12 b 35

Xenophanes
21 A 12 Diels-Kranz
13
14
Xenophon
Hell. IV 7,2
VII 3,4-12

98 b 32
97 b 9

Zeno
29 A 5 Diels-Kranz

72 b 5

99 b 6
OOb 5
77 8 19,22