Sie sind auf Seite 1von 16

EU: Za Istru bez granica

7
1. 2. 3. 4. 5. 6.

toaka za europsku Istru bez granica

800 milijuna kuna iz EU fondova Edukacija mladih i razvoj Centra za EU 30% vie zaposlenih na EU projektima Snana podrka gospodarstvu i civilnom sektoru EU fondovi u funkciji razvoja znanosti Sinergija upanije, gradova i opina u koritenju EU fondova 7. Meuregionalna i teritorijalna suradnja u funkciji razvoja

Republika Hrvatska postat e punopravna lanica Europske unije 1. srpnja 2013., to predstavlja svakako najveu promjenu i izazov u buduem periodu. Istra e konano postati europska regija u punom znaenju regija bez granica. Slobodna komunikacija ljudi i slobodan promet roba, prema svim zemljama Europske unije, donose novu kvalitetu ivota u Istri. Ostvaruje se dugogodinja tenja graana Istre za ukidanjem fizikih i administrativnih barijera prema bliim i daljim susjedima, rampa koja nas dijeli odlazi u povijest. Nakon ulaska u EU, Istri e biti dostupna znaajna sredstva financiranja ponajvie iz kohezijske politike, kao to su Strukturni fondovi te drugih politika Europske unije, primjerice, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Europski ribarski fond.
Dosadanji uspjean rad na 250 projekata realiziranih putem europskih programa, stvoreni administrativni struni kapacitet javnog sektora u Istarskoj upaniji, gdje danas djeluje oko 50 strunjaka za rad na europskim projektima; provedene edukacije za euro-projektante za stotinjak polaznika iz Istre; rad Ureda u Bruxellesu te brojna europska partnerstva na regionalnoj razini, osnova su za izgradnju jo snanijeg sustava s ciljem uspjenog upravljanja vlastitim razvojem na temelju novih, veih europskih mogunosti.

Cilj nam je da Istarska upanija bude lider u Hrvatskoj prema iznosu sredstava koje emo dobiti za projekte od strane EU fondova, a to je 800 milijuna kuna. Istra e iskoristiti prilike i mogunosti koje pruaju razvojni programi Europske unije kao i programi drugih meunarodnih institucija i na taj nain postati Hrvatski prozor prema Europi.

800 milijuna kuna iz EU fondova


Glavni zadatak rada na EU fondovima bit e realizacija konkretnih razvojnih projekata kojima se stvaraju uvjeti za gospodarski rast, konkurentnost i nova zapoljavanja te kvalitetan ivot i rjeavanje potreba graana Istre. U skladu s europskim strategijama, cilj nam je putem EU projekata:

Razviti infrastrukturu u funkciji gospodarstva, projekte malog i srednjeg poduzetnitva, znanstvenu infrastrukturu, informatiku infrastrukturu, poticati tehnoloki razvoj i inovacije. Zatititi zdravi okoli i bio raznolikost, ouvati prirodne resurse i kulturnu batinu, koristiti obnovljive izvore energije. Stvarati mogunosti za bolje obrazovanje i usavravanje u skladu s potrebama gospodarstva, razvoj socijalnog i zdravstvenog sustava, briga za starije i nemone, obratiti posebnu panju na rjeavanje nezaposlenosti kod mladih i ena, razvoj civilnog drutva, ouvanje tolerancije i identiteta. Efikasnija javna uprava u funkciji potreba graana.

U skladu s potrebama zajedno s opinama i gradovima te dajui podrku gospodarstvu i nevladinom sektoru pripremamo projekte za kandidaturu na EU fondove s ciljem da za Istru dobijemo 800 milijuna kuna iz fondova EU.

Konkretno, iz sredstava EU financirat emo:

Centar novih tehnologija Vidikovac 17.1 milijuna eura Projekte zatita i ureenja luka Vrsar, Pore, Pula, Dajla, Rabac, ukupno 33.5 milijuna eura Sustav odvodnje i proiavanja otpadnih voda Pore, 49.8 milijuna eura te izgradnja kanalizacije u svrhu zatite izvorita pitke vode u 86 naselja Izgradnja centra medicinskog turizma bolnice za ortopediju i rehabilitaciju dr. Martin Horvat u Rovinju Izgradnja i opremanje tehnolokog parka Istra u Vodnjanu Opremanje nove Ope bolnice Pula

U suradnji s gradovima i opinama kreemo u realizaciju cijelog niza razvojnih projekata:

EU projekti e biti sastavni dio rada u svim tematskim podrujima od nae nadlenosti, u svim upravnim tijelima, agencijama i institucijama Istarske upanije gdje zajedniki pripremamo niz projekata u gospodarskoj infrastrukturi, malom i srednjem poduzetnitvu, tehnolokom razvoju i inovacijama, zatiti okolia, ouvanju prirodne i kulturne batine, energetici i obnovljivim izvorima energije, vatrogastvu, civilnoj zatiti, zdravstvu i socijalnoj skrbi, znanosti i obrazovanju, poljoprivredi i ruralnom razvoju, prometnoj infrastrukturi, informatikoj infrastrukturi, ribarskoj infrastrukturi, kulturi, turizmu, civilnom drutvu, podruju ljudskih i manjinskih prava, a sve to za apliciranje na EU fondove.

razvojni centri u poljoprivredi (za vinarstvo i vinogradarstvo u Poreu, za uljarstvo i maslinarstvo u Vodnjanu) turistiki infrastrukturni i razvojni projekti (podzemni grad Labin, Kua tartufa i Muzej glagoljice u Buzetu, tematski park Istra na podruju biveg vojnog poligona Lindar).

Edukacija mladih i razvoj Centra za EU


Potiemo stjecanje znanja o EU, odnosno razvoj ljudskih kapaciteta za koritenje instrumenta europskih politika. Poseban se naglasak polae na edukaciju mladih ljudi koji su nezaposleni odnosno onih koji ve rade kako u javnom sektoru tako i u nevladinom, odnosno gospodarskom sektoru. Sve to inimo s ciljem postizanja efikasnog koritenja instrumenta europskih politika te podizanja ope razine znanja o EU koji e omoguiti aktivnu prilagodbu gospodarskog i drutvenog sektora Istarske upanije za djelovanje unutar Europske unije.

Provodit e se kontinuirana edukacija mladih s ciljem dobivanja certificiranih strunih kadrova - voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.
Daljnjim razvojem Centra za EU i meunarodnu suradnju od strane Istarske upanije, a u suradnji sa Sveuilitem Jurja Dobrile u Puli, dobiva se optimalan i uinkovit instrument za realizaciju prethodno navedenog. Misija Centra za EU i meunarodnu suradnju usmjerena je na podizanje ope razine znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i eurointegracijskim procesima te na poticanje dijaloga i meuregionalne suradnje dionika u pitanjima od opeg drutvenog interesa. Educiranje javnog, gospodarskog i civilnog sektora realizirat e se putem organizacije seminara, konferencija, edukativnih programa i radionica, uz uee eminentnih stunjaka iz zemlje i inozemstva

Na temelju uspjenih dosadanjih iskustava maksimalno emo koristiti sredstva iz EU fondova za kreiranje i financiranje programa edukacije mladih ljudi za europske projekte i projektni menadment.
Osim konvencionalnih edukacija, provodit emo i stalnu razmjenu mladih studenata kako bi se stvorio znaajan krug mlaih ljudi s neposrednim znanjima i iskustvima o EU, ali i kako bi mladi iz drugih europskih zemalja upoznavali Istru.

30% vie zaposlenih na EU projektima


U procesu koritenja EU programa koordinirano djeluju svi upravni odjeli Istarske upanije, upanijske razvojne agencije (IDA - Istarska razvojna agencija, IRENA - Istarska regionalna energetska agencija i AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre) te druge institucije kojima je osniva Istarska upanija. Kako europski fondovi financiraju gotovo sve tematike tako i sva tijela trebaju razvijati ljudske potencijale potrebne da bi se iskoristilo mogunosti iz EU programa.

EU info desk sastojat e se od tima strunjaka na razini raznih upanijskih tijela gdje e za svaki vani EU program biti zaduen jedan strunjak, koji u potpunosti poznaje sve detalje pojedinog programa sa zadaom da informira i konzultira sve zainteresirane s podruja Istarske upanije.
Kako bi ostvarili navedeno, angairat emo 30% vie ljudi nego to ih je do sada radilo na EU programima i projektima. U tom smislu prije svega radi se o jaanju strukture koja radi na EU projektima prvenstveno angairanjem mladih ljudi.

Snana podrka gospodarstvu i civilnom sektoru


Ulaskom u EU poveavaju se i mogunosti za gospodarski sektor. Privatni e poduzetnici, poljoprivrednici i ribari imati brojne mogunosti za realizaciju vlastitih ideja i jaanje konkurentnosti putem EU fondova kao to su Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te Europski ribarski fond (EFF). Pomoi emo privatnom sektoru u pripremi i organizaciji za koritenje fondova EU-a i imenovat emo osobe zaduene za pomo privatnom sektoru. S ciljem pravovremenog informiranja organizirat emo konferencije, seminare ili ciljane programe edukacije za svaki pojedini EU program, odnosno svaki pojedinani natjeaj koji prua mogunosti financiranja projekata u gospodarstvu. Jaamo zajedniku koordinaciju kako bi javni sektor pravilno artikulirao potrebe privatnog sektora te kako bi u sinergiji mogli povui potrebna sredstva iz EU fondova. Unutar EU info deska Istarske upanije bit e i odgovorne osobe po svakom pojedinom EU programu za privatni sektor te za civilno drutvo, zaduene za informiranje i pruanje potpore pri pripremi, kandidiranju i implementaciji projekata.

EU fondovi u funkciji razvoja znanosti


U Istarskoj upaniji, veliki je napredak u pravcu regije znanja, ostvaren osnivanjem Sveuilita Jurja Dobrile u Puli. S obzirom na injenicu da e novim sveuilinim kampusom biti stvoreni uvjeti za daljnji razvoj Sveuilita, posebnu panju posveujemo mogunostima koje se za znanstvenu zajednicu pruaju iz EU fondova, kako iz Programa zajednice tako i iz Strukturnih fondova. Kako do sada nije bilo velikih rezultata u realizaciji EU projekata od strane znanstvene zajednice u usporedbi s drugim sektorima, ali i u usporedbi s velikim mogunostima koje se za znanost pruaju iz EU fondova, Istarska upanija sprema posebno tijelo unutar budueg Centra za EU i meunarodnu suradnju. Ciljevi te inicijative su:

Kandidiranje i implementacija projekata financiranih iz programa Europske unije (Sedmi okvirni program za istraivanje, tehnoloki razvoj i demonstracijske aktivnosti/ Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (FP7), Program za konkurentnost i inovacije/ Competitivness and Innovation Programme (CIP), Erasmus Mundus, Leonardo, Program Europa za graane/ Europe for Citizens Programme) i drugih meunarodnih izvora, za potrebe Sveuilita Jurja Dobrile u Puli, ali i drugih znanstvenih institucija u Istarskoj upaniji, prvenstveno usmjerenih na poticanje razvoja znanosti i znanstvenih istraivanja. Organizacija i provedba poslijediplomskog specijalistikog studija iz podruja europskih integracija i regionalnog razvoja u suradnji sa Sveuilitem Jurja Dobrile u Puli.

Istarska upanija koordinirat e i poticati rad koordinacije svih znanstvenih ustanova u Istarskoj upaniji s ciljem razmjene znanja i bolje apsorpcije EU fondova. Istarska upanija svojim e meunarodnim kontaktima i partnerstvima te radom Ureda u Bruxellesu davati potporu znanstvenim ustanovama za ostvarivanje meunarodne suradnje te ukljuivanje u europske projekte i znanstvene mree.

Sinergija upanije, gradova i opina u koritenju EU fondova


S obzirom da nadolazei period prua mogunosti za financijski daleko vee i zahtjevnije projekte od onih u pretpristupnom razdoblju javlja se potreba za snanijom suradnjom i koordiniranim radom ne samo u kreiranju stratekih razvojnih dokumenta, informiranju i razmjeni znanja ve stvaranjem partnerstva radi zajednike pripreme, kandidiranja i implementacije projekta. Upravo upanijska tijela imat e daleko vaniju ulogu, kako prema nadlenim ministarstvima, tako i prema gradovima i opinama, odnosno drugim lokalnim institucijama s ciljem to vie uspjeno realiziranih EU projekata u funkciji razvoja. Radi toga organizirat emo jau koordinaciju gradova i opina s ciljem poticanja udruivanja, ali i zajednikog definiranja prioriteta. Organizirat emo i potrebna partnerstva za vee i vanije projekte

Meuregionalna i teritorijalna suradnja u funkciji razvoja


Nastavit emo jaati razvojni potencijal Istarske upanije kroz poticanje i unaprjeenje suradnje s drugim regijama (multilateralne, prekogranine, bilateralne), meunarodnim institucijama, tijelima EU-a i meunarodnim organizacijama. Time pridonosimo ostvarivanju neophodnih partnerstava, stvaranju mrea suradnje, razmjeni iskustava i znanja, edukacije i strunih usavravanja u inozemstvu, prikupljanju potrebnih informacija, kreiranju i realizaciji zajednikih razvojnih EU projekata te se poveava apsorpcijski potencijal Istarske upanije za koritenje EU fondova. Istarska e se upanija, kao najuspjenija hrvatska upanija na programima teritorijalne suradnje na kojima sudjeluje, i u buduem periodu fokusirati na programe teritorijalne suradnje koji e biti dostupni za Istru, kad e biti i vie dostupnih sredstava. To su programi prekogranine suradnje ITHR, SLOHR, Croatia Gateway; transnacionalni programi Mediterranean, Danube, South East Gateway, Central Europe; meuregionalni programi INTERREG VC, URBACT, ESPON, INTERACT.

EU: Per un Istria senza confini

punti per un Istria europea senza confini

1. 800 milioni di kune dai fondi dellUE 2. Formazione dei giovani e sviluppo Il Centro per lUE 3. Aumento del 30% dei dipendenti che lavorano sui progetti dellUE 4. Un forte appoggio alleconomia e al settore civile 5. I fondi dellUE in funzione dello sviluppo scientifico 6. Sinergia tra la regione, le citt e i comuni nelluso dei fondi dellUE 7. Cooperazione interregionale e territoriale in funzione dello sviluppo

Il 1o luglio 2013, la Repubblica di Croazia diventer membro a pieno diritto dellUE: questo sicuramente un gran cambiamento e una sfida per il periodo a venire. Dopo lentrata nellUE lIstria avr a disposizione mezzi ingenti per il finanziamento innanzitutto della politica di coesione come i Fondi strutturali e di altre politiche dellUnione europea come per esempio il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca. Il successo avuto finora nella realizzazione di 250 progetti tramite i programmi europei, le capacit amministrative del settore pubblico nella Regione Istriana dove oggi operano 50 esperti in progetti europei, i corsi di formazione attuati per europrogettisti per un centinaio di allievi dellIstria, lattivit dellUfficio a Bruxelles e numerosi partenariati europei a livello regionale, sono la base per costruire un sistema ancora pi forte finalizzato a gestire con successo il proprio sviluppo basato su nuove e pi grandi opportunit europee. Il nostro obiettivo che lIstria diventi la regione leader in Croazia per quel che concerne i mezzi che riceveremo per i progetti realizzati con i fondi dellUE pari a 800 milioni di kune. LIstria coglier anche le occasioni e le opportunit offerte dai programmi di sviluppo dellUnione europea e dai programmi di altre istituzioni internazionali, diventando cos La finestra croata per lEuropa.

800 milioni di kune dai fondi dellUE


Il compito principale dellattivit, per quel che concerne i fondi dellUE, sar la realizzazione di progetti di sviluppo concreti che creeranno i presupposti per la crescita economica, la competitivit, nuovi impieghi, un buon tenore di vita e la soluzione delle esigenze dei cittadini dellIstria. In conformit con le strategie europee, grazie ai progetti dellUE lobiettivo di:

Sviluppare linfrastruttura in funzione delleconomia, i progetti della piccola e media impresa, linfrastruttura scientifica, informatica, promuovere lo sviluppo tecnologico e le innovazioni. Tutelare lambiente e la biodiversit, salvaguardare le risorse naturali e il patrimonio culturale, usare fonti energetiche rinnovabili. Creare opportunit per migliorare la formazione e il perfezionamento, conformemente alle esigenze delleconomia, lo sviluppo del sistema sociale e sanitario, la cura degli anziani e bisognosi dassistenza, rivolgere particolare attenzione alla soluzione della disoccupazione dei giovani e delle donne, lo sviluppo della societ civile, la salvaguardia della tolleranza e dellidentit. Unamministrazione pubblica pi efficace, in funzione delle esigenze dei cittadini.

Conformemente alle esigenze, assieme ai comuni e le citt appoggiamo leconomia e il settore non governativo, e stiamo preparando del progetti da candidare ai fondi dellUE con lobiettivo di ottenere per lIstria 800 milioni di kune. Dai fondi dellUE finanzieremo:

Il Centro delle nuove tecnologie a Monte Paradiso del valore di 17.1 milioni di euro I progetti di tutela e allestimento dei porti di Orsera, Parenzo, Pola, Daila, Porto Albona, per un importo complessivo di 33.5 milioni di euro Il sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico a Parenzo, del valore di 49.8 milioni di euro e la costruzione della canalizzazione finalizzata alla tutela delle fonti dacqua potabile in 86 centri abitati La costruzione del centro del turismo medico nellOspedale di ortopedia e riabilitazione dr. Martin Horvat a Rovigno La costruzione e lallestimento del parco tecnologico Istria a Dignano Lattrezzatura del nuovo Ospedale generale di Pola

In collaborazione con le citt e i comuni diamo il via a tutta una serie di progetti di sviluppo:

I centri di sviluppo nellagricoltura (per lindustria vinicola e la viticoltura a Parenzo, per la produzione dellolio doliva e lolivicoltura a Dignano) I progetti delle infrastrutture turistiche e di sviluppo (la citt sotterranea di Albona, la Casa del tartufo, il Museo del glagolitico a Pinguente, il parco tematico Istria nellarea dellex poligono militare a Lindaro).

I progetti dellUE saranno parte integrante del lavoro in tutte le aree tematiche di nostra competenza, in tutti gli organi amministrativi e istituzioni della Regione Istriana dove stiamo preparando assieme tutta una serie di progetti nellinfrastruttura economica, la piccola e media impresa, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, la tutela ambientale, la tutela del patrimonio naturale e culturale, lenergia e le fonti energetiche rinnovabili, la protezione antincendio, la protezione civile, la sanit e lassistenza sociale, la scienza e listruzione, lagricoltura e lo sviluppo rurale, le infrastrutture del traffico, dellinformatica e della pesca, la cultura, il turismo, la societ civile, il campo dei diritti umani e minoritari, il tutto per applicare ai fondi dellUE.

Formazione dei giovani e sviluppo Il Centro per lUE


Promuoviamo lacquisizione di nozioni sullUE, vale a dire sulla formazione di quadri competenti per luso degli strumenti delle politiche europee. Un accento particolare viene dato alla formazione dei giovani disoccupati, ossia di quelli che gi lavorano sia nel settore privato, che nel settore non governativo o economico, il tutto finalizzato allottenimento di un uso efficace degli strumenti delle politiche europee e a migliorare il livello generale di nozioni sullUE, che permetteranno un adeguamento attivo del settore economico e sociale della Regione Istriana per agire allinterno dellUnione Europea.

Si attuer una continua formazione dei giovani al fine di ottenere quadri certificati e professionali per la realizzazione e lattuazione di progetti finanziati dai fondi dellUE.
Con lo sviluppo ulteriore del Centro per lUE e la cooperazione internazionale da parte della Regione Istriana, in collaborazione con lUniversit Juraj Dobrila di Pola, si ottiene uno strumento ottimale ed efficace per realizzare quanto summenzionato. La missione del Centro per lUE e la cooperazione internazionale indirizzata al miglioramento del livello generale di nozioni sui programmi e i progetti europei, lo sviluppo regionale e i progetti dintegrazione europea e alla promozione del dialogo e della cooperazione interregionale fra tutti gli attori nelle questioni dinteresse sociale in generale. La formazione del settore pubblico, economico e civile si realizzer tramite lorganizzazione di seminari, conferenze, programmi educativi e laboratori, ai quali parteciperanno esperti eminenti nazionali e internazionali. In base alle esperienze positive avute finora, sfrutteremo al massimo i mezzi dei fondi dellUE per creare e finanziare programmi di formazione dei giovani per i progetti europei e il management progettuale. Oltre ai corsi di formazione convenzionali attueremo anche uno scambio costante fra giovani studenti per creare una cerchia importante di giovani che hanno acquisito nozioni ed esperienze sullUE, ma anche per far conoscere lIstria ai giovani di altri paesi europei.

Aumento del 30% dei dipendenti che lavorano sui progetti dellUE
Nel processo dutilizzo dei programmi dellUE operano in modo coordinato tutti gli assessorati della Regione Istriana, le agenzie regionali per lo sviluppo (IDA- Agenzia istriana per lo sviluppo, IRENA Agenzia regionale istriana per lenergia e AZRRI Agenzia per lo sviluppo rurale dellIstria) e altre istituzioni fondate dalla Regione Istriana. Siccome i fondi europei finanziano quasi tutte le tematiche, cos anche tutti gli organi devono sviluppare i potenziali umani necessari per sfruttare le possibilit offerte dai programmi dellUE. LUE info desk sar costituito da uno staff di esperti a livello di vari organi regionali, dove per ogni programma importante dellUE ne sar incaricato uno, esperto in tutti i dettagli di ogni singolo programma con il compito dinformare e consultare tutti gli interessati sul territorio della Regione Istriana. Per realizzare quanto summenzionato, aumenteremo del 30% il personale incaricato a lavorare sui programmi e i progetti dellUE. In questo senso, ci stiamo operando innanzitutto per rafforzare la struttura che sta lavorando sui progetti dellUE, ingaggiando persone giovani.

Un forte appoggio alleconomia e al settore civile


Con ladesione allUE aumentano anche le opportunit per il settore economico: attraverso i fondi dellUE gli imprenditori, gli agricoltori e i pescatori privati avranno molte possibilit di realizzare le proprie idee e di rafforzare la competitivit: qui si pensa al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per la pesca (FEP). Aiuteremo il settore privato a preparare e organizzare tutto il necessario per attingere ai fondi dellUE, incaricando degli esperti che offriranno assistenza al settore privato. Al fine di offrire uninformazione tempestiva organizzeremo conferenze, seminari o programmi mirati di formazione per ogni singolo programma dellUE, ossia ogni singolo concorso che offra la possibilit di finanziare progetti nelleconomia. Rafforziamo la coordinazione comune affinch il settore pubblico articoli le esigenze del settore privato: in questo modo, grazie a un lavoro di sinergia, riusciremo ad attrarre i mezzi necessari dai fondi europei. Nellambito dellUE info desk della Regione Istriana ci saranno dei responsabili per ogni singolo programma per il settore privato e per la societ civile, incaricati per informare e offrire assistenza nella preparazione, nella candidatura e nellimplementazione dei progetti.

I fondi dellUE in funzione dello sviluppo scientifico


Listituzione dellUniversit Juraj Dobrila a Pola, ha rappresentato un grosso progresso per lIstria vista come regione del sapere. Considerato il fatto che con il nuovo campus universitario si creeranno le condizioni per uno sviluppo ulteriore dellUniversit, dedichiamo particolare attenzione alle opportunit offerte dai fondi dellUE alla comunit scientifica. Poich finora non ci sono stati risultati importanti nella realizzazione dei progetti dellUE da parte della comunit scientifica, se paragonata agli altri settori e alle grosse opportunit offerte alla scienza dei fondi dellUE, la Regione Istriana sta preparando un organo a parte allinterno del futuro Centro per lUE e la cooperazione internazionale. Gli obiettivi di questiniziativa sono:

Candidare e implementare progetti finanziati dai programmi dellUnione europea (Settimo programma quadro per le attivit di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione / Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (FP7), Programma per la competitivit e linnovazione / Competitivness and Innovation Programme (CIP), Erasmus Mundus, Leonardo, Programma lEuropa per i cittadini / Europe for Citizens Programme) e da altre fonti internazionali, per le esigenze dellUniversit Juraj Dobrila a Pola, ma anche di altre istituzioni scientifiche nella Regione Istriana, rivolte innanzitutto alla promozione dello sviluppo della scienza e delle ricerche scientifiche. Organizzare e attuare degli studi specialistici post-laurea nel campo delle integrazioni europee e dello sviluppo regionale, in collaborazione con lUniversit Juraj Dobrila a Pola.

La Regione Istriana promuover un lavoro di coordinazione di tutte le istituzioni scientifiche nella Regione Istriana per favorire uno scambio di nozioni e migliorare lassorbimento dei fondi dellUE. Facendo leva sui suoi contatti e partenariati internazionali, e sul lavoro dellufficio di Bruxelles, la Regione Istriana appogger le istituzioni scientifiche nel realizzare la cooperazione internazionale e nelladesione ai progetti europei e alle reti scientifiche.

Sinergia tra la regione, le citt e i comuni nelluso dei fondi dellUE


Poich il periodo a venire offre lopportunit per progetti finanziariamente molto pi grandi e impegnativi di quelli del periodo di preadesione, si presenta la necessit di una collaborazione pi intensa e di un lavoro coordinato non solo nel creare documenti strategici di sviluppo, nellinformazione e nello scambio di nozioni, ma anche nella creazione di partenariati per preparare, candidare e implementare assieme i progetti. Proprio gli organi regionali avranno un ruolo molto pi importante sia verso i ministeri competenti che verso le citt e i comuni, ossia le altre istituzioni locali per realizzare con successo il maggior numero possibile di progetti europei, in funzione dello sviluppo. Per questo motivo organizzeremo una coordinazione pi forte fra citt e comuni al fine di stimolare la cooperazione ma anche la definizione comune delle priorit. Organizzeremo anche i partenariati necessari per i progetti pi grandi e importanti.

Cooperazione interregionale e territoriale in funzione dello sviluppo


Continueremo a rafforzare il potenziale di sviluppo della Regione Istriana attraverso la promozione e il miglioramento della cooperazione con le altre regioni (multilaterale, transfrontaliera, bilaterale), le istituzioni internazionali, gli organi dellUE e le organizzazioni internazionali. Con ci contribuiamo alla creazione di partenariati indispensabili, di reti di cooperazione, allo scambio di esperienze e nozioni, alla formazione e al perfezionamento professionale allestero, allacquisizione dinformazioni necessarie, alla creazione e alla realizzazione di comuni progetti di sviluppo dellUE, e allaumento del potenziale dassorbimento della Regione Istriana per luso dei fondi dellUE. La Regione Istriana quale regione leader della Croazia nei programmi di cooperazione territoriale, anche nel periodo a venire si concentrer sulla realizzazione di programmi di questo genere che saranno accessibili allIstria quando ci saranno ancora pi mezzi a disposizione. Si tratta di programmi di cooperazione transfrontaliera ITHR, SLOHR, Croatia Gateway; programmi transnazionali Mediterranean, Danube, South East Gateway, Central Europe; e programmi interregionali INTERREG VC, URBACT, ESPON, INTERACT.

www.valterflego.com