Sie sind auf Seite 1von 22

NASTAVNI LISTII

SINTAGMA (VJEBE)
SINTAGMA (ZA 5+!)
REENINI DIJELOVI (PROVJERA
PREDZNANJA)
PREDIKAT
SUBJEKT
OBJEKT
PRILONA OZNAKA
NESAMOSTALNI REENINI DIJELOVI
(ATRIBUT, APOZICIJA)
PONAVLJANJE GRADIVA (REENINI
DIJELOVI)
ZAVISNO SLOENA REENICA (VJEBE)
ZAVISNO SLOENA REENICA (VJEBE)

SINTAGMA (VJEBE)
Spavanje je u ivotinjskom kraljevstvu mnogo vanije od hrane.
Ljudi nisu najvee spavalice. Zato prosjean ovjek mora toliko spavati?
Dananji znanstvenici nemaju jednoznaan odgovor na to pitanje.
Suvremeni pokusi pokazuju da svakom ovjeku treba dovoljno sna.
1. Ispiite iz gornjih reenica sve nepunoznane rijei.

2. Odredite rod, broj i pade svakoj imenskoj rijei. Napiite ih kraticama iznad
teksta.
3.

Odredite svakom predikatu u prethodnim reenicama lice i broj. Napiite ih


kraticama iznad teksta.

4.

Ispiite iz uvodnih reenica sintagme utemeljene na sronosti. Uvrstite ih u


tablicu.

subjektno-predikatna
sronost

imenska sronost

5. Odredite pade svakom objektu. Oznaite ga kraticom iznad teksta.


Sova gleda mia. Prilazi mu. uri joj se. Pribliava mu se. Kada je sova
zgrabila plijen, nosi ga u kljunu u svoju duplju. Hoe li netko pomoi
miu?
6. Stavite svaki glagol iz prijanje reenice u infinitiv. Napiite uz taj
infinitiv padeno pitanje, kao to je napravljeno u prvome primjeru.
gledati - koga? (mia) - akuzativ, ______________________________

7. Razvrstajte u tablicu sve sintagme iz 5. zadatka koje su rezultat sronosti i upravljanja.


sronost

NASTAVNI LISTI BR. 1: Sintagma (vjebe)

upravljanje

8. Izrecite u sljedeim reenicama objekt (jednom) imenicom ili


zamjenicom, a prilonu oznaku prilogom.
Proitat u ______________ na vratima kue kada se _____________
vratim iz oblinjega kina.
___________ gledam od jutra i namjeravam _____________ uskoro
zatvoriti.
Priali su _____________________ da se uskoro_____________
otvara istraivaki centar u kojem emo moi promatrati ___________ .
Malo tajnovitosti dobro e ________ doi, a prvi posjetitelji ve su na
vratima.
_________ su ________ priali o pojavi koju ___________ nisu mogli
objasniti.
9. Ispiite iz prethodnoga zadatka sve sintagme koje su utemeljene na
upravljanju i pridruivanju. Uvrstite ih u tablicu. (Pazite - ne moraju
to biti samo sintagme koje ste dopunjavali.)
upravljanje (rekcija)

pridruivanje

10. Podijelite navedene sintagme u tri skupine. Uvrstite ih u tablicu.


proitati lektiru, traiti odmah, malo kruha, neobina situacija, trae oni,
poklanja vam, proitati najesen, teko disati, prihvatiti se pisanja,
promatra ih, malo zahtijevati, pripovjeda Balzac, zahtijevati pravdu,
tamo odlaziti, nacrtati loptu, poeljeti odmah, prva lektira, pjesma
Mojsije, misliti brzo, moja oekivanja, proslaviti roendan, kanonik
Lovro, ja elim, student Rastignac, pribliavati se oprezno, pozdraviti se
s ocem
sronost ili kongruencija

upravljanje ili
rekcija

NASTAVNI LISTI BR. 1: Sintagma (vjebe)

pridruivanje

SINTAGMA (ZA 5+!)


1. Nainite sintagme prema zadanim uzorcima:
pridjev + imenica
glagol htjeti + infinitiv + prilog
imenica + imenica (upravljanje)
broj + imenica
imenica + prijedloni izraz (upravljanje)
pridjev+ imenica u G
glagol + imenica u D
prilog + imenica u G.
glagol + imenica u instrumentalu
imenica + imenica u L
glagol + prilog (pridruivanje)
glagol + imenica u A
glagol + prijedloni izraz (upravljanje)
imenica + imenica (sronost)
imenica + imenica u A
zamjenica + imenica
glagol eljet + infinitiv + prilog (pridruivanje)___________________
prilog + imenica u G
2. Podijelite sintagme iz prijanjega zadatka prema funkciji zavisne
sastavnice.
odredbena sintagma

dopunska sintagma

okolnosna sintagma

NASTAVNI LISTI BR. 2: Sintagma (za 5+!)

REENINI DIJELOVI (PROVJERA PREDZNANJA)


1. Odredite slubu rijei u reenici. Na praznu crtu upiite reeninu
shemu, kao to je uinjeno u prvom primjeru.
S

Noi su duge.

subjekt + imenski predikat

Tvoj je otac dobar ovjek.

__________________

Vodim te kui.

__________________

Naa kua bila je zakljuana.

__________________

Priaju oni kao navijeni.

__________________

Lovci stave tada novu zamku.

__________________

itavu no pretraivali su umu.

__________________

U Splitu je prikazan novi film.

__________________

Ovamo smo doli autobusom.

__________________

Ide li ovjek ili se pojavila ivotinja?

__________________

Dajte mu nadu. Juer nam je nestalo soli.

__________________

Dogodilo se to prvoga svibnja.

__________________

Zbog neobinih zvukova bojali su se spustiti u podrum ______________


Druba se toj vijesti zaudila.

________________

Nebom se nepomino pruio samo jedan oblai.

_________________

2. Sastavite reenice prema zadanim uzorcima.


S+P

_____________________________________________

S+P+O

_____________________________________________

O+S+P

_____________________________________________

S + P (imenski)

_____________________________________________

S + P + O + PO

___________________________________________

P+O+

___________________________________________

PO + P + O + O ___________________________________________

NASTAVNI LISTI BR. 3: Reenini dijelovi (provjera predznanja)

PREDIKAT
1. Podcrtajte u reenicama sve predikate. Kraticom oznaite je li rije o
glagolskom predikatu (P gl.) ili o imenskom predikatu (P im.).
Nagradu e osvojiti tko bude imao najvie bodova.
Mi smo slobodni pa bismo htjeli raditi.
Kada pogledam oko sebe, vidjet u samo more.
Poee ih ispitivati im gospodar uvidje da nema koristi od ostalih.
lako smo vai, ne znai da vam bezuvjetno vjerujemo.
Neka Ivan odmah javi ostalima, a ja u vam biti trener.
Ne elimo se maknuti uz grada dok tu borave glumci.
Nemojte im se smijati!
Morali su to prije isprazniti stadion da ne bi dolo do naguravanja.
2.

Ispiite iz reenica sve glagole. Svakom glagolu odredite glagolski oblik, lice
i broj.
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________

NASTAVNI LISTI BR. 4: Predikat

3. Zadane su rijei on, pjeva, biti. Nainite od njih


a) tri reenice u kojima e imenski predikat biti izreen razliitim
sloenim glagolskim oblicima
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) tri reenice u kojima e imenski predikat biti izreen dvama jednostavnim
glagolskim oblicima.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Zadani su glagoli doi, htjeti, eljeti, moi, voljeti, znati, potraiti, crtati,
izraditi, pjevati.
Nainite od njih po dvije reenice u kojime e predikat biti izreen:
a) jednostavnim glagolskim oblikom
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) sloenim glagolskim oblikom
___________________________________________________________
___________________________________________________________
c) pomou dvaju razliita glagola.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Na prazne crte treba upisati predikat ili dio predikata - glagol, imenicu,
pridjev, zamjenicu ili broj. Nakon toga utvrdite je li u reenici rije o
glagolskom ili o imenskom predikatu.
Moja je sestra _____________, a ja sam ponekad _______________.
I mi smo nekada bili ___________. Sada su svi ___________________.
Djeca su ___________-, a mnogi odrasli trebali bi od njih _____________.
Kad bismo ______________ film, brzo bismo ________________stvari.
Iako sam ________________, ja bih ipak ____________________ ovdje.
Poinjemo ______________ u njihove dobre namjere.
Ne elimo se _______________ uz grada dok _________________ glumci.
Volimo _______________ film jer se tada dobro __________________.
Ako se tebi neto _____________________-, to mi odmah

___________NASTAVNI LISTI BR. 4: Predikat

SUBJEKT
1. U reenicama podcrtajte i kraticom iznad rijei oznaite sve subjekte.
Kraticom oznaite je li rije o glagolskom predikatu (P gl.) ili o imenskom
predikatu (P im.).
Ana se lijepo smije. Mi volimo govoriti o sebi. Mladi su puni revolucionarnih
ideja. Dvoje predstavlja ravnoteu. Bolje je poklanjati. Nikada se taj ne da
zbuniti. Lijepo je ivjeti.
2. Napiite kojom je vrstom rijei izreen subjekt u reenicama u prethodnom
zadatku.
___________________ ______________________________________________
___________________ ______________________________________________
___________________ ______________________________________________
___________________ ______________________________________________
___________________ ______________________________________________
___________________ ______________________________________________
3. Zadani su glagoli biti, htjeti, moi, pomagati, eljeti, pomoi, istraiti,
pretpostaviti. Nainite reenice u kojima e navedeni glagoli biti predikati.
(Nain izricanja predikata birate sami.)
a) tri reenice u kojima e subjekt biti izreen
b) tri reenice u kojima e subjekt biti neizreen (skriven)
c) tri besubjektne reenice
4. Na prazne crte treba upisati subjekt - imenicu, zamjenicu, pridjev ili broj u
nominativu.
___________________ dio su nae svakodnevice.
________________nam pomau upoznati nove svjetove.
____________________ne podnosi zapovijedanje.
Svima nam je____________bilo nepojmljivo.
Zato __________________tako neobino izgleda?
Mislite da__________________razmilja o tome?

NASTAVNI LISTI BR. 5: Subjekt

OBJEKT
1. Podcrtajte u reenicama sve predikate. Nakon toga postavite padeno
pitanje za objekt i napiite ga na praznu crtu. Na kraju kraticom oznaite je
li u pitanju izravni (0 i.) ili neizravni (0 n.) objekt.
Ja volim itati novine, a moji prijatelji vie vole asopise. _______________
Gledam te i razmiljam o praznicima. ________________________________
Nekada se i stare i mlade vie uvaavalo. ______________________________
Maioniar pokazuje trikove djeci. __________________________________
elite li soka? Mogu li vam donijeti vode? ___________________________
Marko pomae Ivanu uiti matematiku. ______________________________
Svi govore istim dijalektom, a mi ga ne razumijemo. ___________________
2. Napiite kojom je vrstom rijei izreen objekt u prethodnim reenicama.
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________
______________ ______________________________________________

NASTAVNI LISTI BR. 6: Objekt

3. Zadane su imenice jabuke, okolada, sok, tapii, sendvi. Upotrijebite ih u


reenicama kao izravni objekt u genitivu.

4. Zadane su imenice grad, kraj, zemlja, jesen, put. Upotrijebite ih u reenicama


kao izravni objekt u genitivu.

5. Zadane su rijei nogomet, prvi, utakmica, mi, oni. Rabite ih u reenicama kao
neizravne objekte.

6. Analizirajte gramatiko ustrojstvo reenica. Kraticama iznad teksta oznaite


reenine dijelove.
lako vani pada kia, Josipa e mi donijeti knjige.
Kia natapa cestu, a vjetar nosi lie.
Susreli smo poznanike u potpuno nepoznatu gradu.
Dajte mu zraka!
Pokuali su se prisjetiti odakle poznaju posjetitelja.
Svatko moe uzeti broj koji eli.
Na nas su snano djelovale sve te promjene.
Ravnatelj je loe upravljao kazalitem.
Mnogi su se angairali na planiranju obrane.
Okolicom dominira crkveni toranj.
Izletnici su se napili vode.
U tim zemljama nema zabrana.
Svim smo se tim vijestima bili zaudili, ali nas nitko nije htio sluati.
Priali su nam u koli o zaslunim ilircima.
Profesorov glas pomogao je naem pomirenju.
itanje trai samoe i tiine.
Prikaite nam svoj omiljeni roman.

NASTAVNI LISTI BR. 6: Objekt

PRILONA OZNAKA
1. Podcrtajte u reenicama sve predikate. Nakon toga postavite iz predikata
pitanje za prilonu oznaku i napiite ga na praznu crtu. Na kraju kraticom
oznaite vrstu prilone oznake.
Nemiri su otpoeli prvoga svibnja. ______________________________
Hoemo li te sada odvesti kui? _________________________________
Put je vodio do skrivene zamke. _________________________________
Nakon predstave sporo smo se pomicali prema izlazu. ______________
Crtam bolje nego itko. _________________________________________
Cijelu zimu matamo o proljeu. _________________________________
Ove godine ranije zapoinju praznici. ____________________________
Prekrasan grm rascvjetao se nasuprot naoj koli. ___________________
Kree se kao aba.______________________________________________
Polako i bez napora pribliavali smo se vrhu. _____________________
Za lijepih dana moe se s brda vidjeti cijela okolica. _________________
Zagrebaki maturanti krenuli su s Trga bana Jelaia do Jaruna.

Osijekom se sredinom 2005. godine rasula rijeka rasplesanih maturanata.

Pozvat emo u pomo tree razrede. ______________________________


Ipak ste se usudili putovati autom?_______________________________
Ona je zanijemila od uenja. ___________________________________
Uza sav napor ostali smo sami. __________________________________
Rodilo se to dijete jednoga lijepoga svibanjskog dana. ______________
Nemoj mi tom zastavicom stalno mahati pred oima! ________________
Neke stvari ovjek treba nabaviti radi vlastite udobnosti. ____________

NASTAVNI LISTI BR. 7: Prilona oznaka

2. Odgovorite na sljedea pitanja reenicom - najprije prilonu oznaku izrecite


jednom rijeju, a potom skupom rijei, kako je naznaeno u prvom primjeru.
Kada ste roeni?

Roena sam zimi/jedne zime.

Gdje biste eljeli ivjeti? ________________________________________


Kamo namjeravate otputovati? __________________________________
Dokle se elite kolovati? _______________________________________
S kim sjedite u klupi? _________________________________________
Otkad poznajete svog najboljeg prijatelja/prijateljicu?_______________
Zato vam je potrebno obrazovanje? _____________________________
S kojom namjerom izlazite? _____________________________________
ime se najee izraavate? ____________________________________
S kojom namjerom dolazite u kolu? _____________________________
Koliko poznajete svoje susjede? __________________________________
Koliko ste puta zakasnili na prvi sat?______________________________
S kim se najee druite?________________________________________
Unato emu elite ii na more? _________________________________
ime najee piete zadau? ____________________________________
3. Sastavite reenice prema zadanim shemama.
S + P (i.) + POM ______________________________________________
S + P (gl.) + O (i.) + POM ____________________________________
O (n.) + S + P (gl.) ___________________________________________
POU + S + P (gl.) + O (i.) _____________________________________
S + P + P + O (i.) + POV ______________________________________
P + O + O + POM + POV ____________________________________

NASTAVNI LISTI BR. 7: Prilona oznaka

NESAMOSTALNI REENINI DIJELOVI (ATRIBUT, APOZICIJA)


1. Izrecite podcrtani atribut na to vie naina, a da se ne promijeni smisao
reenice.
Marija je promatrala plavokosu djevojicu.

2. Analizirajte gramatiko ustrojstvo svojih reenica

3. Podcrtajte u svakoj reenici imenice. Odredite im slubu.


kola se nalazi u blizini. Knjige su na policama. Letjeli su nad oranicama.
Promatram grad. Bit e putnik. Letjelica je poletjela bez trzaja. Bili smo s
prijateljima na izletu.
4. Svakoj imenici u prethodnom zadatku dodajte atribut:
a) izreen jednom rijeju

b) izreen skupom rijei.

5. Napiite kojom su vrstom rijei/ kojim vrstama rijei izreeni atributi pod b).
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
NASTAVNI LISTI BR. 8: Nesamostalni reenini dijelovi (atribut, apozicija)

___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
___________________ _____________________________________________
6. Dopiite uz navedena imena apozicije.
______________Drava

_____________akovec

______________Zagreb - Split

_____________Velebit

______________Bjelolasica

_____________Trakoan

______________Nehaj

_____________Ivan Metrovi

______________Dobria Cesari

_____________Osman

______________ivot je san

_____________Zloin i kazna

7. Dopunite reenice apozicijom ili apozicijskim skupom.


_________________ ________________ Tin Ujevi napisao je _________
Bura na Brau.
_________________ _________________ _________________ S. Spielberg
proslavio se 1 977. godine___________Bliski susreti tree vrste.
Najvei _____________ _______________ _______________ Ivan Gunduli
napisao je_________________ ___________________ Dubravka.
________________ _________________ Kako je poeo rat na mom otoku
bio je
jedan od__________________ __________________ filmova.
William Shakespeare, ____________________________________________
__________________, najpoznatiji je po____________ Hamlet.
8. Podcrtajte u reenicama sve imenice. Nakon toga podcrtajte sve imenske
dodatke i oznaite strelicom na koju se imenicu odnose.
U vrtove gradskih naselja zasadili smo razliito cvijee.
Bio je to knjievnik britka uma.
Rad na tekstu zapoinje sreivanjem biljeaka.
Upoznali smo majstore starih zanata.
Ksaver andor Gjalski, hrvatski knjievnik, napisao je zbirku novela Pod starim
krovovima.
Dan ukidanja ropstva slavi se u kolovozu. Toga su dana 1791. na otoku Santo
Domingo robovi prvi put u povijesti dobili svoju slobodu.

NASTAVNI LISTI BR. 8: Nesamostalni reenini dijelovi (atribut, apozicija)

PONAVLJANJE GRADIVA (REENINI DIJELOVI)

NASTAVNI LISTI BR. 13: Ponavljanje gradiva (reenini dijelovi)

ZAVISNO SLOENA REENICA (VJEBE)


1. Umjesto podcrtanoga reeninog dijela uvrstite cijelu reenicu, a zatim u tako
dobivenoj reenici podcrtajte predikate, zaokruite veznik i odredite vrstu
zavisne reenice.
Promatram grad. ________________________________________________________
Promatram stari grad.____________________________________________________
Posjetitelji vole obilaziti gradske zidine. ____________________________________
Ne elim jesti previe zbog zdravlja. _______________________________________
Iz lijenosti sjedi po cijeli dan. ____________________________________________
Idem na kavu. __________________________________________________________
2. Podcrtajte predikate, zaokruite veznik, odredite glavnu i zavisnu reenicu te
napiite vrstu zavisne reenice.
Lutam krajem gdje se uvijek ivjelo od lutanja. ______________________________
Sad gledam kako se putiem prema breuljku uspinje ena u crnini.
____________________________________________________________________
Pria se da je uvijek ovako sama.
___________________________________________
Vode me djeca da vidim nove igrake. ______________________________________
Da su odrasli na selu, znali bi vrijednost
kruha._______________________________
Na Lovreu su spasili steke kad je cesta trebala proi._________________________
Sa steka sam gledao kako se bljeska lovreka
bolnica.__________________________
Kad se vratio iz primorja, sjeo uza nju kraj ognjita.
__________________________
Netko predloi da napie molbu.___________________________________________
Sve to slua od naih ljudi koji rade u hotelu. ______________________________
Da me ne bi pitali, okrenem glavu. ________________________________________
Most kojim prelazimo Savu nastao je u 19. stoljeu. ________________________
Rujan je kao liilac u radnom odijelu koji je zaspao pod suncem. _______________
____________________________________________________________________
Vidim kako se stvari pomalo izdvajaju. ___________________________________
Gradom se iri miris octa u kojem se kuhaju paprike. ________________________
Fi se jede u rujnu zato to je tada ugodno sjediti vani. _______________________
Sitne se gnjei da ostane u juhi kao umak. _______________________________
Kad govorite, okanite se gledanja u rijeku. ________________________________

Ako njih nema, dobar je i kruh. ________________________________________


Ako ima kakav ugledan gost, on e prvi biti posluen. _______________________

NASTAVNI LISTI BR. 10: Zavisno sloena reenica (vjebe)

Obriite usta ako vam curi niz bradu. ______________________________________


Kad zavri jelo, malo uti. ________________________________________________
Ako jo imate volje, nakon toga moete priati o svemu. ______________________
Ako su gradovi kao ljudi, onda se ne trebamo uditi. ________________________
Nije me posjetio da me ne bi ometao u poslu. _______________________________
Nisam znao da se to moe dogoditi. _______________________________________
Krenuli su na izlet iako je bilo oblano. ___________________________________
To je ovjek to obino lei pod zidom. ____________________________________
Doao je k nama da bi se igrao. __________________________________________
Stisnuo je aku tako jako da su mu zglobovi pobijeljeli.
___________________________________________________________________
Gledao je kao da je pred njim staklena pregrada. ____________________________
Dva prijatelje sjede za stolom to je najblii mome. __________________________
Gledam ih iza zavjese da me ne bi pozvali. __________________________________
lako ne mogu sve razumjeti, odluili su im se pridruiti. ______________________
Okrenuo se ne bi li u neijem pogledu naao istomiljenika. ___________________
Ustala je djevojka to mi je bila okrenuta leima. ____________________________
On je imao duu to je razumjela ljude i ivotinje. ___________________________
Kad bi drvee hodalo, to bi radile ptice? _________________________________
Toliko je padalo da se nije vidio prst pred nosom. ___________________________
Neka trae koga god hoe.________________________________________________
Nije reeno to dolazi poslije._____________________________________________
Pitanje je jesmo li dobro postupili. _______________________________________
Ni novac nije to se o njemu misli. ________________________________________
to je more bivalo hladnije, to nam se sve vie uvlaio strah u kosti.
__________________________________________________________________
Budui da je dobar uenik, predstavljat e kolu. ____________________________
Otiao je na brod da donese mree. ________________________________________
Govori kao da je navijen. _______________________________________________
Sve u rei kada za to doe vrijeme.________________________________________
Uit u ih kako se hvataju zeevi. _________________________________________
Glavno je da ste svi veseli. _______________________________________________
On je da mu para nema. ________________________________________________
Tko nema u glavi, ima u nogama.__________________________________________
Nije shvaao o emu se radi. ______________________________________________
Budete li gledali kamo idete, rezultati nee izostati. __________________________
Gdje nema sloge, sve izgleda nemogue._____________________________________
Budete li se drali dogovora, brzo ete se vratiti kuama. ______________________
Bili su dobri prema nama iako se to od njih ne bi oekivalo.____________________

NASTAVNI LISTI BR. 10: Zavisno sloena reenica (vjebe)

ZAVISNO SLOENA REENICA (VJEBE)


1. U navedenim reenicama podcrtajte predikate, zaokruite veznik i odredite
vrste zavisnih reenica.
lako je bio umoran, posjetio je prijatelja._________________________________
Nije dobro vidio tko to prolazi. _________________________________________
Da si prije razmislio, sada se ne bi morao brinuti.__________________________
Da joj bude lake, pomognem joj nositi torbu. ____________________________
Kad bi svi sve znali, to bi radili uitelji?__________________________________
Toliko je bilo mrano da nisu nita vidjeli. ______________________________
elim itati roman koji e biti zanimljiv. _________________________________
Pitam se tko dolazi na veeru___________________________________________
Ispriat u ti to sam doivio. ___________________________________________
Vjerovalo se da crna maka donosi nesreu. _______________________________
Da se ne mui, pomognem joj gurati kola. _______________________________
2. Ispiite iz predikata sve glagolske oblike. Odredite im vrstu, lice i broj.
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________
___________________ _________________________________________________

NASTAVNI LISTI BR. 11: Zavisno sloena reenica (vjebe)