Sie sind auf Seite 1von 40

+black1magenta+

LEC}IA 5 ñ PARTEA ~NT¬I

S\ `ncepem lec]ia cu c‚teva cuvinte noi. Repeta]i-le cu voce tare, fiind aten]i la pronun]ie [i la traducerea lor:

der

Bruder

> [de: r bru:d\ r ]

ñ fratele

die

Minute

> [di: minu:t\]

ñ minutul

die

Mutter

> [di: mut\ r ]

ñ mama

(der) Norden

> [de: r nord\n]

ñ nord(ul)

(der) Osten

> [de: r ost\n]

ñ

est(ul)

die Schwester

> [di: [vest\ r ]

ñ sora

die Stunde

> [di: [tund\]

ñ ora

(der) S¸den

> [de: r zU:d\n]

ñ sud(ul)

die

Tochter

> [di: toHt\ r ]

ñ

fiica

der

Vater

> [de: r fa:t\ r ]

ñ

tat\l

der

Wagen

> [de: r va:g\n]

ñ ma[ina, c\ru]a

(der) Westen

> [de: r vest\n]

ñ

vest(ul)

S\ repet\m cuvintele, dar `ntr-o alt\ ordine:

der Wagen

> [de: r va:g\n]

ñ ma[ina, c\ru]a

die

Stunde

> [di: [tund\]

ñ ora

(der) Osten

> [de: r ost\n]

ñ

est(ul)

(der) Westen

> [de: r vest\n]

ñ

vest(ul)

(der)

S¸den

> [de: r zU:d\n]

ñ sud(ul)

(der) Norden

> [de: r nord\n]

ñ nord(ul)

der

Vater

> [de: r fa:t\ r ]

ñ

tat\l

die

Tochter

> [di: toHt\ r ]

ñ

fiica

die

Mutter

> [di: mut\ r ]

ñ mama

der

Bruder

> [de: r bru:d\ r ]

ñ

fratele

die Schwester

> [di: [vest\ r ]

ñ sora

die Minute

> [di: minu:t\]

ñ minutul

S\ folosim acum cuvintele noi `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i `ncerca]i re]ine]i traducerea lor `n limba rom‚n\:

Ich habe einenVater

> [ih Ha:b\ Ên\n fa:t\ r

ñ Eu am un tat\ [i

und eine

Mutter.

unt Ên\ mut\ r ]

o mam\.

Er hat einen Bruder und eine Schwester.

> [e: r Hat Ên\n bru:d\ r unt Ên\ [vest\ r ]

ñ El are un frate [i o sor\.

Dort liegt Osten, und hier Westen.

> [dort li:kt ost\n unt hi: r vest\n]

ñ Acolo este estul, iar aici vestul.

1

+black1magenta+

+ black 2 magenta + Wir arbeiten eine Stunde. Ich esse eine Minute. Der Wagen

+black2magenta+

Wir arbeiten eine Stunde.

Ich esse eine Minute.

Der Wagen f‰hrt nach Berlin.

Hier ist Norden und dort ist S¸den.

> [vi: r arbÊt\n Ên\ [tund\]

> [ih es\ Ên\ minu:t\]

> [de: r va:g\n fE:rt naH berli:n]

> [hi: r ist nord\n unt dort ist zU:d\n]

ñ (Noi) lucr\m o or\.

ñ M\n‚nc un minut.

ñ Ma[ina merge spre Berlin.

ñ Aici este nordul, iar acolo sudul.

S\ recapitul\m `nc\ o dat\ cuvintele lec]iei; traduce]i `n limba german\:

nordul

> der Norden

> [de: r nord\n]

sudul

>

der S¸den

>

[de: r zU:d\n]

estul

> der Osten

> [de: r ost\n]

vestul

> der Westen

> [de: r vest\n]

ma[ina, c\ru]a

> der Wagen

> [de: r va:g\n]

ora

> die Stunde

> [di: [tund\]

minutul

>

die Minute

> [di: minu:t\]

mama

>

die

Mutter

> [di: mut\ r ]

sora

> die Schwester

>

[di: [vest\ r ]

fratele

> der Bruder

>

[de: r bru:d\ r ]

fiica

>

die

Tochter

> [di: toHt\ r ]

tat\l

> der Vater

> [de: r fa:t\ r ]

Multe substantive formeaz\ pluralul cu desinen]a ì-nî. Citi]i cu voce tare:

eine

Minute

ñ

[Ên\ minu:t\]

ñ

zwei Minuten

> []vai minu:t\n]

eine

Stunde

ñ

[Ên\ [tund\]

ñ

neun Stunden

> [noin [tund\n]

eine

Flasche

ñ

[Ên\ fla[\]

ñ

f¸nf Flaschen

>

[fUnf fla[\n]

eine

Zigarette

ñ

[Ên\ ]igaret\]

ñ zwei Zigaretten

> []vai ]igaret\n]

eine

Tasche

ñ

[Ên\ ta[\]

ñ

zehn

Taschen

>

[]En ta[\n]

ein Junge

ñ [Ên iun g \]

ñ zwei

Jungen

> []vai jun g \n]

\ ] ñ zwei Jungen > [ ]va i j u n g \n ] Multe

Multe substantive primesc la plural desinen]a ì-nî, de exemplu:

die Minute ñ die Minuten, die Stunde ñ die Stunden, die Flasche ñ die Flaschen, die Zigarette ñ die Zigaretten. Toate substantivele primesc la plural articolul hot\r‚t îdieî, indiferent de genul lor.

2

+black2magenta+

+black3magenta+

Lucrez dou\ ore.+ black 3 magenta + Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u: ñ Ich

Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:

ñ Ich arbeite >zwei Stunden.

Unde este ma[ina mea?

Am dou\ sticle cu ap\.

Am de mers zece minute p‚n\ la [coal\.

ñ Wo ist >mein Wagen?

ñ Ich habe >zwei Flaschen Wasser.

ñ

Ich gehe zehn >Minuten in die Schule.

So]ia mea lucreaz\ [ase ore.

ñ Meine Frau arbeitet sechs >Stunden.

Aici sunt ]ig\ri.

ñ Hier sind >Zigaretten.

Am o ]igar\.

ñ Ich habe eine >Zigarette.

Unde sunt gen]ile mele?

ñ Wo sind meine >Taschen?

S\ folosim acum punctele cardinele `nv\]ate anterior `n expresii. Citi]i cu voce tare: Unde sunt gen]ile mele? ñ Wo sind meine > Taschen ? im Osten > [ im

im Osten

> [im ost\n]

ñ `n est

im Westen

> [im vest\n]

ñ `n vest

im Norden

> [im nord\n]

ñ `n nord

im S¸den

> [im zU:d\n]

ñ `n sud

nach

S¸den

> [naH zU:d\n]

ñ spre sud

nach Norden

> [naH nord\n]

ñ spre nord

nach

Osten

> [naH ost\n]

ñ spre est

nach Westen

> [naH vest\n] ñ spre vest

im Norden von

> [im nord\n fon]

ñ la nord de

im Westen von

> [im vest\n fon]

ñ la vest de

im Osten von

> [im ost\n fon]

ñ la est de

im S¸den von

> [im zU:d\n fon]

ñ la sud de

S\ folosim acum aceste expresii `n propozi]ii. Citi]i cu aten]ie propozi]iile urm\toare [i completa]i-le cu expresiile corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:im S¸den von > [ im z U :d\n fon ] ñ la sud de Locuiesc

Locuiesc `n nord.

ñ Ich wohne >im Norden.

> [ih vo:n\ im nord\n]

Fratele meu locuie[te `n sud.

ñ Mein Bruder wohnt >im S¸den.

> [mÊn bru:d\ r vo:nt im zU:d\n]

Kiel se afl\ la nord de Hannover.

ñ Kiel liegt >im Norden von Hannover.

> [ki:l li:kt im nord\n fon hano:f\ r ]

Kˆln se afl\ la vest.

ñ Kˆln liegt >im Westen.

> [kOln li:kt im vest\n]

Kˆln se afl\ `n vestul Germaniei.

ñ Kˆln liegt >im Westen von Deutschland.

> [kOln li:kt im vest\n fon dút[lant]

M¸nchen se afl\ `n sud.

ñ M¸nchen liegt >im S¸den.

> [mUnh\n li:kt im zU:d\n]

Mergem spre est.

ñ Wir gehen >nach Osten.

> [vi: r ge:\n naH ost\n]

3

+black3magenta+

+black4magenta+

Stuttgart se afl\ la sud de Halle.

C\l\toresc spre vest.

ñ Stuttgart liegt >im S¸den von Halle.

ñ Ich fahre >nach Westen.

> [[tutgart li:kt im zU:d\n fon Hale]

> [ih fa:r\ naH vest\n]

Dac\ [ti]i deja punctele cardinale, ve]i rezolva cu u[urin]\ exerci]iul urm\tor. ~ncerca]i s\ r\spunde]i la urm\toarele `ntreb\ri. Unde se afl\ ora[ele? Harta de pe coperta trei a caietului de curs v\ poate ajuta:
ajuta:

Wo liegt Bonn?

Wo liegt Berlin?

ñ Bonn liegt >im Westen von Deutschland.

ñ Berlin liegt >im Osten von Deutschland.

Wo liegt M¸nchen?

ñ M¸nchen liegt >im S¸den von Deutschland.

Wo liegt Schleswig?

ñ Schleswig liegt >im Norden von Deutschland.

Wo liegt Stuttgart?

ñ Stuttgart liegt >im S¸den von Deutschland.

Wo liegt Kˆln?

ñ Kˆln liegt >im Westen von Deutschland.

Wo liegt Hamburg?

ñ Hamburg liegt >im Norden von Deutschland.

Acum s\ `nv\]\m c‚teva cuvinte noi. Repeta]i cu voce tare: ñ Hamburg liegt > im Norden von Deutschland. a veni ñ kommen > [ k o

a

veni

ñ

kommen

>

[kom\n]

ñ

kommen

> [kom\n]

de

la

ñ

von

>

[fon]

ñ

von

> [fon]

de la - la

ñ von-nach

>

[fon naH]

ñ

von-nach

> [fon naH]

pe

cine

ñ wen

> [ve:n]

ñ wen

> [ve:n]

jum\tate

ñ

halb

>

[Halp]

ñ

halb

> [Halp]

o

jum\tate

ñ

eine halbe

>

[Ên\ Halb\

ñ

eine halbe

> [Ên\ Halb\

de or\

Stunde

[tund\]

Stunde

[tund\]

imediat

ñ

gleich

>

[glÊh]

ñ

gleich

> [glÊh]

circa

ñ

etwa

>

[etva]

ñ

etwa

> [etva]

numai

ñ

nur

>

[nu: r ]

ñ

nur

> [nu: r ]

`ntr-o or\

ñ in einer Stunde

> [in Ên\ r [tund\]

ñ in einer Stunde

> [in Ên\ r [tund\]

4

+black4magenta+

+black5magenta+

S\ exers\m cuvintele cu care ne-am familiarizat mai `nainte, dar `ntr-o alt\ ordine. Citi]i clar [i cu voce tare:

cam, circa

ñ etwa

 

> [etva]

pe

cine

ñ wen

> [ve:n]

de

la

ñ

von

> [fon]

a veni

 

ñ

kommen

> [kom\n]

de la

la

ñ

von

nach

> [fon naH]

imediat

ñ

gleich

> [glÊh]

numai

ñ

nur

> [nu: r ]

jum\tate

ñ

halb

> [Halp]

jum\tate de or\

ñ eine halbe Stunde

> [Ên\ Halb\ [tund\]

peste o or\

ñ in einer Stunde

> [in Ên\ r [tund\]

S\ exers\m cuvintele noi `n propozi]ii. Repeta]i propozi]iile `n limba german\ cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor `n limba rom‚n\:

Mein Vater kommt in einer Stunde.

> [mÊn fa:t\ r komt in Ên\ r [tund\]

ñ Tat\l meu vine `ntr-o or\.

Ja, Mutter, ich komme gleich.

>

[ia mut\ r ih kom\ glÊh]

ñ Da, mam\, vin imediat.

Ich esse etwa eine halbe Stunde.

>

[ih es\ etva Ên\ Halb\ [tund\]

ñ M\n‚nc circa o jum\tate de or\.

H a lb\ [t u nd\ ] ñ M\n‚nc circa o jum\tate de or\. Eva hat

Eva hat eine Schwester. Was hat Eva?

Bitte nur ein Glas Wasser!

Er f‰hrt eine Stunde von Hamburg nach Kiel.

> [Efa Hat Ên\ [vest\ r vas Hat Efa]

> [bit\ nu: r Ên gla:s vas\ r ]

> [e: r fE:rt Ên\ [tund\ fon Hamburk naH ki:l]

ñ Eva are o sor\. Ce are Eva?

ñ V\ rog, doar un pahar cu ap\!

ñ El c\l\tore[te o or\ de la Hamburg p‚n\ la Kiel.

~n continuare, `ncerca]i s\ traduce]i din limba german\ `n limba rom‚n\. Verifica]i-v\ pronun]ia:

Meine Schwester lernt etwa zwei Stunden.

> [mÊn\ [vest\ r lernt etva ]vÊ [tund\n]

ñ Sora mea `nva]\ circa dou\ ore.

Wir kommen gleich.

>

[vi: r kom\n glÊh]

ñ Venim imediat.

Eva hat schon einen Bruder.

>

[Efa Hat [o:n Ên\n bru:d\ r ]

ñ Eva are deja un frate.

Was hat Eva schon?

>

[vas Hat Efa [o:n]

ñ Ce are deja Eva?

Ich esse eine halbe Stunde.

> [ih es\ Ên\ Halb\ [tund\]

5

ñ Man‚nc o jum\tate de or\.

+black5magenta+

+black6magenta+

Du wohnst im Norden von Bukarest.

Er ist nicht mein Bruder.

Mein Vater versteht alles.

Er f‰hrt nur nach Berlin.

Das sind meine Mutter und meine Schwester.

> [du vo:nst im nord\n fon bukarest]

>

[e: r ist niht mÊn bru:d\ r ]

> [mÊn fa:t\ r f\r[te:t al\s]

> [e: r fE:rt nu: r naH berli:n]

> [das zint mÊn\ mut\ r unt mÊn\ [vest\ r ]

ñ Tu locuie[ti la nord de Bucure[ti /`n nordul Bucure[tiului.

ñ El nu este fratele meu.

ñ Tat\l meu `n]elege totul.

ñ El c\l\tore[te numai p‚n\ la Berlin.

ñ Ele sunt mama mea [i sora mea.

numai p‚n\ la Berlin. ñ Ele sunt mama mea [i sora mea. Cuvintele ìmeinî, ìmeineî sunt

Cuvintele ìmeinî, ìmeineî sunt pronume posesive. Ele stau `ntotdeauna `n fa]a substantivului [i se acord\ `n gen, num\r [i caz cu acesta, de exemplu:

mein Bruder (der), meine Schwester (die), mein Kind (das), meine Zigaretten (die).

S\ recapitul\m c‚teva verbe din lec]ia precedent\:

a

cal\tori

ñ fahren

> [fa:r\n]

tu cal\tore[ti

ñ du f‰hrst

> [du fE:rst]

a

`nv\]a

ñ

lernen

> [lern\n]

eu `nv\]

ñ ich lerne

> [ih lern\]

a

merge

ñ

gehen

> [ge:\n]

noi mergem

ñ wir gehen

> [vi: r ge:\n]

a

locui

ñ

wohnen

> [vo:n\n]

ei/ele locuiesc

ñ sie wohnen

> [zi: vo:n\n]

a

munci

ñ arbeiten

> [arbÊt\n]

tu munce[ti

 

ñ du arbeitest

> [du arbÊt\st]

el munce[te

ñ er arbeitet

> [e: r arbÊt\t]

a

m‚nca

ñ essen

> [es\n]

tu m\n‚nci

 

ñ du iflt

> [du ist]

tu m\n‚nci   ñ du iflt > [ du ist ] Verbul ìessenî este neregulat. La

Verbul ìessenî este neregulat. La persoana a II-a [i a III-a singular, vocala ìe îdin r\d\cina verbului se transform\ `nìiî:

ich esse, du iflt, er iflt.

Se conjug\ la fel ca [i verbul ìsprechenîñ ìa vorbiî.

6

+black6magenta+

+black7magenta+

S\ folosim aceste verbe `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i traduce]i- le `n limba rom‚n\:+ black 7 magenta + Mein Vater f‰hrt eine Stunde > [ mÊn f a :t\

Mein Vater f‰hrt eine Stunde > [mÊn fa:t\ r fE:rt Ên\ [tund\

von Kiel bis Hamburg. fon ki:1 bis Hamburk] de la Kiel p‚n\ la Hamburg.

> Tat\l meu c\l\tore[te o or\

Wir fahren jetzt nach Berlin.

Meine Schwester lernt eine halbe Stunde Deutsch.

Du iflt etwas Suppe.

Meine Mutter arbeitet nicht.

> [vi: r fa:r\n ie]t na:H berli:n]

> [mÊn\ [vest\ r lernt Ên\ Halb\ [tund\ doit[]

> [du ist etvas zup\]

> [mÊn\ mut\ r arbÊt\t niht]

> Noi c\l\torim acum la Berlin.

> Sora mea `nva]\ o jum\tate de or\ german\.

> Tu m\n‚nci pu]in\ sup\.

> Mama mea nu lucreaz\.

Er iflt viel Kartoffeln.

Sie gehen in die Schule.

Sie wohnt jetzt in Laboe.

Du f‰hrst nach Berlin.

Sie kommt in einer Stunde.

> [e: r ist fi:1 kartof\ln]

> [zi: ge:\n in di: [u:l\]

> [zi: vo:nt ie]t in labO]

> [du fE:rst na:H berli:n]

> [zi: komt in Ên\ r [tund\]

> El m\n‚nc\ mul]i cartofi.

> Ele merg la [coal\.

> Ea locuie[te acum `n Laboe.

> Tu

c\l\tore[ti la Berlin.

> Ea vine `ntr-o or\.

Mama mea nu c\l\tore[te spre est.> Tu c\l\tore[ti la Berlin. > Ea vine `ntr-o or\. Traduce]i din limba rom‚n\ `n limba

Traduce]i din limba rom‚n\ `n limba german\:

> Meine Mutter f‰hrt nicht nach Osten.

Ea are doi fii.

> Sie hat zwei Sˆhne.

Fratele meu lucreaz\ aici.

> Mein Bruder arbeitet hier.

C\l\tore[ti spre vest?

Nu, eu c\l\toresc spre sud.

Iat\-i pe (aici sunt) tat\l meu [i fratele meu.

> F‰hrst du nach Westen?

> Nein, ich fahre nach S¸den.

> Hier sind mein Vater und mein Bruder.

> [mÊn\ mut\ r fE:rt niht naH ost\n]

> [zi: hat ]vÊ zO:n\]

> [mÊn bru:d\ r arbÊt\t hi: r ]

> [fE:rst du naH vest\n]

> [nÊn ih fa:r\ naH zU:d\n]

> [hi: r zint mÊn fa:t\ r unt mÊn bru:d\ r ]

Acum s\ recapitul\m pe scurt nega]ia. Traduce]i `n limba german\: hi: r zint mÊn f a :t\ r unt mÊn br u :d\ r ] El

El nu locuie[te la Berlin.

> Er wohnt nicht in Berlin.

Laboe nu se afl\ `n Rom‚nia.

> Laboe liegt nicht in Rum‰nien.

(Eu) Nu sunt acas\.

> Ich bin nicht zu Hause.

Nu e[ti elevul meu.

> Du bist nicht mein Schiiler.

Nu v\ `n]eleg.

> Ich verstehe Sie nicht.

7

+black7magenta+

+black8magenta+

~n continuare, v\ prezent\m o alt\ form\ de nega]ie. Citi]i propozi]iile `n limba german\; controla]i-v\ pronun]ia [i urm\ri]i cu aten]ie sensul propozi]iilor `n limba rom‚n\:

Herr Schmidt ist kein Lehrer.

Eva ist keine Verk‰uferin.

Herr Rohde ist kein Sch¸ler.

> [Her [mit ist kÊn le:r\ r ]

> [Efa ist kÊn\ ferkúf\rin]

> [Her ro:d\ ist kÊn [U:l\ r ]

ñ Domnul Schmidt nu este profesor.

ñ Eva nu este v‚nz\toare.

ñ Domnul Rohde nu este elev.

Du bist keine Hausfrau.

>

[du bist kÊn\ Hausfrau]

ñ Tu nu e[ti casnic\.

Er ist kein Ober.

>

[e: r ist kÊn o:b\ r ]

ñ El nu este chelner.

Meine Mutter ist keine Sch¸lerin.

>

[mÊn\ mut\ r ist kÊn\ [U:l\rin]

ñ Mama mea nu este elev\.

Herr Schwarz ist kein Diplomat.

> [Her [var] ist kÊn diploma:t]

ñ Domnul Schwarz nu este diplomat.

ist kÊn diplom a :t ] ñ Domnul Schwarz nu este diplomat. ~n limba german\ substantivele

~n limba german\ substantivele se neag\ cu ajutorul cuvintelor ìkeinî, ìkeineî. Pentru genul masculin [i neutru singular se folose[te cuv‚ntul ìkeinî, iar pentru genul feminin singular [i pluralul tuturor genurilor folosim cuv‚ntul ìkeineî, de exemplu:

Er ist Diplomat. Sie ist Lehrerin.

Er ist kein Diplomat. Sie ist keine Lehrerin.

Citi]i cu voce tare propozi]iile germane; traduce]i-le `n limba rom‚n\: Er hat kein Kind. > [ e: r Hat kÊn kint ] ñ El nu

Er hat kein Kind.

> [e: r Hat kÊn kint]

ñ El nu are nici un copil.

Er hat keinen Sohn.

> [e: r Hat kÊn\n zo:n]

ñ El n-are nici un fiu.

Wir haben keine Tasche.

> [vi: r Ha:b\n kÊn\ ta[\]

ñ Noi nu avem nici o geant\.

Ich habe keinen Kuli.

> [ih Ha:b\ kÊn\n Kuli]

ñ Nu am nici un pix.

Eva hat kein Heft.

> [Efa Hat kÊn Heft]

ñ Eva nu are nici un caiet.

Ich habe keine Zigaretten.

> [ih Ha:b\ kÊn\ ]igaret\n]

ñ Nu am ]ig\ri.

Hat er einen Wagen?

> [Hat e: r Ên\n va:g\n]

ñ El are ma[in\?

Nein, er hat keinen (Wagen).

> [nÊn e: r Hat kÊn\n va:g\n]

ñ Nu, n-are nici una (o ma[in\).

Cuvintele ìkeinî, ìkeineî sunt articole nehot\r‚te negate. Ele se declin\ ca [i articolele nehot\r‚te. Iat\ c‚teva exemple:Hat k Ê n\n v a :g\n ] ñ Nu, n-are nici una (o ma[in\). Er

Er hat ein Kind.

ñ El are un copil.

Wir haben kein Kind.

ñ Nu avem nici un copil.

Sie hat einen Sohn.

ñ Ea are un b\iat.

Ich habe keinen Sohn.

ñ Nu am nici un fiu.

8

+black8magenta+

+black9magenta+

Eu nu am nici un frate.+ black 9 magenta + S\ exers\m nega]ia cu ajutorul cuvintelor ìkeinî, ìkeineî. Traduce]i `n limba

S\ exers\m nega]ia cu ajutorul cuvintelor ìkeinî, ìkeineî. Traduce]i `n limba german\:

>Ich habe keinen Bruder.

> [ih Ha:b\ kÊn\n bru:d\ r ]

Eu nu am nici o sor\.

>Ich habe keine Schwester.

> [ih Ha:b\ kÊn\ [vest\ r ]

Ea nu are nici un fiu.

>Sie hat keinen Sohn.

> [zi: Hat kÊn\n zo:n]

El nu are nici o fiic\.

Noi nu avem nici o ma[in\.

>Er hat keine Tochter.

>Wir haben keinen Wagen.

> [e: r hat kain\ to:Ht\ r ]

> [vi: r Ha:b\n kÊn\n va:g\n]

Eu nu am nici un copil.

>Ich habe kein Kind.

>

[ih Ha:b\ kÊn kint]

Aceasta nu este [coal\.

>Das ist keine Schule.

>

[das ist kÊn\ [u:l\]

Ea nu este elev\.

>Sie ist keine Sch¸lerin.

> [zi: ist kÊn\ [U:l\rin]

~n limba german\, `ntreb\rile ìc‚t timp? î, ìp‚n\ c‚nd?î sau ìde c‚t timpî, ìde c‚ndî se traduc prin: ìwie lange?î (exprim\ durata). prin: ìwie lange?î (exprim\ durata).

Iat\ cateva exemple:

Wie lange arbeiten Sie?

Wie lange lernt er Deutsch?

Wie lange fahren Sie nach Kiel?

> [vi: lan g \ arbÊt\n zi:]

> [vi: lan g \ lernt e: r dút[]

> [vi: lan g \ fa:r\n zi: naH ki:l]

ñ C‚t timp lucra]i dumneavoastr\? De c‚nd lucra]i?

ñ C‚t timp `nva]\ el german\? De c‚nd `nva]\ el german\?

ñ C‚t timp c\l\tori]i p‚n\ la Kiel?

Wie lange arbeitet sie? (8 Stunden)`nva]\ el german\? ñ C‚t timp c\l\tori]i p‚n\ la Kiel? S\ exers\m materia nou\, r\spunz‚nd la

S\ exers\m materia nou\, r\spunz‚nd la urm\toarele `ntreb\ri:

> Sie arbeitet acht Stunden.

Wie lange lernen Sie Deutsch? (2 Stunden)

Wie lange iflt du das Abendbrot? (10 Minuten)

Wie lange geht ihr in die Schule? (etwa

5 Minuten).

Wie lange f‰hrt er von Berlin nach Hannover? (etwa 4 Stunden)

Wie lange arbeitet die Mutter? (6 Stunden)

Wie lange fahrt ihr nach Hause? (etwa

9 Minuten)

> Ich lerne zwei Stunden Deutsch.

> Ich esse das Abendbrot zehn Minuten.

> Wir gehen etwa f¸nf Minuten in die Schule.

> Er f‰hrt etwa vier Stunden von Berlin nach Hannover.

> Die Mutter arbeitet sechs Stunden.

> Wir fahren etwa neun Minuten nach Hause.

~n exerci]iul precedent a ap\rut de dou\ ori un nou pronume personal -ìihr î- ìvoi î. Deci re]ine]i:Stunden. > Wir fahren etwa neun Minuten nach Hause. `n limba german\, la persoana a doua

`n limba german\, la persoana a doua plural se folose[te pronumele personal ìihr î, de exemplu:

Ihr fahrt nach Hause.

ñ Voi merge]i acas\ (cu un vehicul).

Ihr geht in die Schule.

ñ Voi merge]i la [coal\.

9

+black9magenta+

+black10magenta+

Urmeaz\ `nc\ c‚teva exemple:

ihr

wohnt

> [i: r vo:nt]

ñ voi locui]i

ihr

lernt

>

[i: r lernt]

ñ voi `nv\]a]i

ihr

arbeitet

>

[i: r arbÊt\t]

ñ

voi munci]i

ihr

fahrt

>

[i: r fa:rt]

ñ voi c\l\tori]i

ihr

geht

>

[i: r ge:t]

ñ voi merge]i

ihr

eflt

>

[i: r est]

ñ voi m‚nca]i

ihr

habt

> [i: r Hapt]

ñ voi ave]i

ihr habt > [ i: r Hapt ] ñ voi ave]i Verbul prime[te desinen]a ì-tî sau

Verbul prime[te desinen]a ì-tî sau î-etî la persoana a doua plural. Verbul `nso]e[te `ntotdeauna subiectul `n acest caz pronumele personal ìihrî ñ ìvoiî; de exemplu:

ihr arbeitet ñ voi munci]i

C‚t timp lucra]i?ñ ìvoiî; de exemplu: ihr arbeitet ñ voi munci]i S\ aplic\m acum cuno[tin]ele noi. Completa]i propozi]iile

S\ aplic\m acum cuno[tin]ele noi. Completa]i propozi]iile `n limba german\; folosi]i filtrul ro[u:

ñ Wie lange >arbeitet ihr?

Voi c\l\tori]i acum la Berlin.

ñ Jetzt >fahrt ihr nach Berlin.

Voi nu `nv\]a]i acas\.

Unde locui]i, `n sud?

Veni]i imediat acas\?

Ave]i deja un copil?

Da, avem un b\iat [i o fat\.

Merge]i deja acas\?

ñ Ihr >lernt nicht zu Hause.

ñ Wo >wohnt ihr, im Siiden?

ñ >Kommt ihr gleich nach Hause?

ñ >Habt ihr schon ein Kind?

ñ Ja, wir >haben einen Sohn und eine Tochter.

ñ >Geht ihr schon nach Hause?

Jetzt fahrt ihr nach Deutschland.Sohn und eine Tochter. ñ > Geht ihr schon nach Hause? Traduce]i din limba german\ `n

Traduce]i din limba german\ `n limba rom‚n\ [i verifica]i-v\ traducerea:

> Voi merge]i acum `n Germania.

Eflt ihr Bratwurst?

Ihr arbeitet schon zehn Stunden.

>

M‚nca]i c‚rna]i pr\ji]i?

> Voi lucra]i deja de zece ore.

Versteht ihr mich?

> (Voi) m\ `ntelege]i?

Kennt ihr das Fr‰ulein dort?

>

O cunoa[te]i pe domni[oara de acolo?

Ihr sprecht gut deutsch.

>

Voi vorbi]i bine germana.

Ihr lernt nicht zu Hause.

>

Voi nu `nv\]a]i acas\.

Ihr habt keine Tochter.

>

Voi n-ave]i nici o fiic\.

Geht ihr in die Schule?

> Voi merge]i la [coal\?

10

+black10magenta+

+ black 11 magenta + Am ajuns deja la sf‚r[itul primei p\r]i a lec]iei 5.

+black11magenta+

Am ajuns deja la sf‚r[itul primei p\r]i a lec]iei 5. Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ [i verifica]i-v\ pronun]ia:

Tat\l meu c\l\tore[te

o

>

[mÊn fa:t\ r fE:rt Ên\

> Mein Vater f‰hrt eine halbe Stunde

jum\tate de or\ de la L¸beck p‚n\ la Kiel.

Halb\ [tund\ fon lUbek naH ki:1]

von L¸beck nach Kiel.

Fiul meu vine peste 10 minute.

>

[in ]e:n minu:t\n komt mÊn zo:n]

> In zehn Minuten kommt mein Sohn.

N-am creion.

>

[ih Ha:b\ kÊn\n blÊ[tift]

> Ich habe keinen Bleistift.

Kiel se afl\ la nord.

>

[ki:1 li:kt

im nord\n]

> Kiel liegt im Norden.

Sora mea `nva]\ numai o jum\tate de or\.

Ai un pix? ñ Nu, nu am nici unul.

Mama mea `n]elege tot.

C\l\torim spre vest.

Voi m‚nca]i numai cartofi.

So]ia mea lucreaz\ [ase ore.

Heidelberg se afl\ `n sud.

Kˆln se afl\ la vest de Berlin.

> [mÊn\ [vest\ r lernt nu: r Ên\ Halb\ [tund\]

>

[Hast du Ên\n kuli nÊn ih Ha:b\ kÊn\n]

> [mÊn\ mut\ r f\r[te:t al\s]

> [vi: r fa:r\n naH vest\n]

>

[i: r est nu: r kartof\ln]

> [mÊn\ frau arbÊt\t zeks [tund\n]

> [HÊd\lberk li:kt im zU:d\n]

> [kOln li:kt im vest\n fon berli:n]

11

> Meine Schwester lernt nur eine halbe Stunde.

> Hast du einen Kuli? -Nein, ich habe keinen.

> Meine Mutter versteht alles.

> Wir fahren nach Westen.

> Ihr eflt nur Kartoffeln.

> Meine Frau arbeitet sechs Stunden.

> Heidelberg liegt im S¸den.

> Koln liegt im Westen von Berlin.

+black11magenta+

+black12magenta+

LEC}IA 5 ñ PARTEA A DOUA

V\ propunem din nou un set de cuvinte noi:

rom‚nul

ñ

der

Rum‰ne

> [de: r rumE:n\]

rom‚nca

ñ

die

Rum‰nin

> [di: rumE:nin]

neam]ul

ñ

der

Deutsche

> [de: r dút[\]

nem]oaica

ñ

die

Deutsche

> [di: dút[\]

un neam]

ñ

ein

Deutscher

> [Ên dút[\ r ]

o

nem]oaic\

ñ

eine Deutsche

> [Ên\ dút[\]

luna

ñ

der

Monat

> [de: r mo:nat]

calendaristic\

 

lunile

ñ

die

Monate

> [di: mo:nat\]

s\pt\m‚na

ñ

die

Woche

> [di: voH\]

anul

ñ

das Jahr

> [das ia: r ]

ora[ul

ñ

die

Stadt

> [di: [tat]

prim\ria

ñ

das Rathaus > [das ra:tHaus]

Marea Baltic\

ñ

die

Ostsee

> [di: ostze:]

familia

ñ

die

Familie

> [di: famili\]

aproape de

ñ

in der N‰he von

> [in de: r nE:\ fon]

azi

ñ heute

> [hút\]

S\ repet\m cuvintele, dar `ntr-o alt\ ordine:

 

heute

> [Hút\]

ñ azi

ein Deutscher

> [Ên dút[\ r ]

ñ

un neam]

eine Rum‰nin

> [Ên\ rumE:nin]

ñ

o rom‚nc\

der Monat

> [de: r mo:nat]

ñ

luna calendaristic\

das Jahr

> [das ia: r ]

ñ anul

die

Woche

> [di: voH\]

ñ

s\pt\m‚na

ein

Rum‰ne

> [Ên rumE:n\] ñ

un rom‚n

eine Deutsche

> [Ên\ dút[\]

ñ

o nem]oaic\

die Stadt

> [di: [tat]

ñ ora[ul

das Rathaus

> [das ra:tHaus]

ñ

prim\ria

in

der N‰he (von)

> [in de: r nE:\ fon]

ñ aproape de

12

 

+black12magenta+

+black13magenta+

die

Familie

> [di: famili\]

ñ familia

die

Monate

> [di: mo:nat\]

ñ

lunile

die Ostsee

> [di: ostze:]

ñ Marea Baltic\

Urm\ri]i cu aten]ie sensul cuvintelor noi din urm\toarele propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor:

propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor: Herr Schwarz ist Deutscher. Frau Schmidt ist Deutsche.

Herr Schwarz ist Deutscher.

Frau Schmidt ist Deutsche.

Herr Kurz ist Rum‰ne.

Sind Sie Rum‰nin? > [zint zi: rumE:nin] ñ Sunte]i rom‚nc\?

> [Her [var] ist dút[\ r ]

> [frau [mit ist dút[\]

>

[Her kur] ist rumE:n\]

ñ Domnul Schwarz este neam].

ñ Doamna Schmidt este nem]oaic\.

ñ Domnul Kurz este rom‚n.

Ich lerne schon drei Monate Deutsch.

Das Jahr hat zwˆlf Monate. > [das ia: r Hat ]vOlf mo:nat\] ñ Anul are 12 luni.

Berlin ist eine schˆne Stadt.

Das Rathaus ist klein.

> [ih lern\ [o:n drÊ mo:nat\ dút[]

ñ ~nv\] deja de trei luni germana.

> [berli:n ist Ên\ [O:n\ [tat]

ñ Berlinul este un ora[ frumos.

> [das ra:tHaus ist klÊn] ñ Prim\ria este mic\.

Ich wohne in der N‰he von der Schule.

Meine Familie ist jetzt zu Hause.

Heute arbeite ich nicht. > [Hút\ arbÊt\ ih niht] ñ Azi nu lucrez.

Ihr lernt schon einen Monat.

Wir arbeiten eine Woche. > [vi: r arbÊt\n Ên\ voH\] ñ Noi lucr\m o s\pt\m‚n\.

Die Ostsee liegt im Norden.

> [ih vo:n\ in de: r nE:\ fon de: r [u:l\]

> [mÊn\ famili\ ist ie]t ]u Haus\]

ñ Locuiesc `n apropierea [colii.

ñ Familia mea este acum acas\.

> [i: r lernt [o:n Ên\n mo:nat]

> [di: ostze: li:kt im nord\n]

ñ Voi `nv\]a]i deja de o lun\.

ñ Marea Baltic\ se afl\ `n nord.

Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare:

Domnul Kurz este azi `n Schleswig.

ñ

Herr Kurz ist > heute in Schleswig.

Schleswig este un ora[ frumos.

ñ

Schleswig ist eine schˆne > Stadt.

Locuiesc aproape de [coal\.

ñ

Ich wohne > in der N‰he der Schule.

Nu sunt rom‚n.

ñ Ich bin kein > Rum‰ne.

Sunt german.

ñ Ich bin > Deutscher.

Lucrez deja de o lun\.

Voi ave]i familie?

Acolo este prim\ria.

13

Ich arbeite schon einen > Monat.

ñ

ñ Habt ihr > eine Familie?

ñ Dort ist > das Rathaus.

+black13magenta+

+black14magenta+

Un an [i dou\ luni.

ñ

Ein > Jahr und zwei > Monate.

S\pt\m‚na este lung\.

ñ

Marea Baltic\ se afl\ `n nord. Familia mea este acas\.

> Die Woche ist lang. Die > Ostsee liegt im Norden.

ñ ñ Meine > Familie ist zu Hause.

Cu siguran]\ a]i `nv\]at deja noile cuvinte. Traduce]i `n limba german\: liegt im Norden. ñ ñ Meine > Familie ist zu Hause. > [ h ú t\

> [hút\]

azi

> heute > das Jahr > das Rathaus

anul

prim\ria

> [das ia: r ]

>

[das ra:tHaus]

familia mea s\pt\m‚na [i ziua ora[ul Ea este rom‚nc\. aproape de

> meine Familie > die Woche und der Tag

> die

> Sie ist Rum‰nin. > in der N‰he (von)

Stadt

>

> [di: voH\ unt de: r ta:k]

> [di: [tat] [zi: ist rumE:nin] [in de: r nE:\ fon]

>