Sie sind auf Seite 1von 40

+black1magenta+

RECAPITULARE

S\ recapitul\m prepozi]iile [i pronumele interogative din lec]iile precedente.

1. Prepozi]iile

Prepozi]ia este un cuv‚nt de sine st\t\tor, care nu se conjug\. Ea alc\tuie[te o unitate lexical\ cu substantivul sau cu pronumele precedat.

S\ recapitul\m prepozi]iile Ónv\]ate p‚n\ acum:

aus

ñ din

von

ñ de la

bei

ñ la (m\ aflu la cineva)

zu

ñ la (m\ duc la cineva)

mit

ñ cu

seit

ñ de, din, de c‚nd

nach

ñ dup\, la (+ denumiri geografice)

gegen¸ber

ñ vis-à-vis, Ón fa]a

Er kommt aus Schleswig.

Sie wohnt bei ihrem Onkel.

ñ El este/vine din Schleswig.

ñ Ea locuie[te la unchiul ei.

Er f‰hrt mit dem Bus.

ñ

El c\l\tore[te cu autobuzul.

Wir fahren nach Berlin.

ñ

Noi mergem/plec\m la Berlin.

Das Buch ist von meiner Tante.

ñ

Cartea este de la m\tu[a mea.

Wir gehen zum Vater.

ñ

Noi mergem la tata.

Seit einem Jahr lerne ich Deutsch.

ñ

Œnv\] germana de un an.

Die Bank ist der Kirche gegen¸ber.

ñ Banca este vis-à-vis de biseric\.

Œn limba german\ prepozi]ia este contopit\ de multe ori cu articolul hot\r‚t, de exemplu:

am

= an dem

beim

= bei dem

ans

= an das

vom

= von dem

im

= in dem

zum

= zu dem

ins

= in das

zur

= zu der

2. S\ recapitul\m pronumele interogativ:

nominativ:

wer?, was?

ñ cine?, ce?

acuzativ:

wen?, was?

ñ pe cine?, pe ce?

genitiv:

wessen?

ñ a, al, ale cui?

dativ:

wem?

ñ cui?

Wer geht in die Schule?

Was steht dort?

Eva (geht in die Schule).

ñ

ñ Ein Wagen (steht dort).

Wen fragt der Lehrer?

ñ

Er fragt den Sch¸ler.

Wessen Heft ist das?

ñ

Das ist ein Heft des Sch¸lers.

Wem hilfst du?

1

ñ Ich helfe der Mutter.

+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 19 ñ PARTEA ŒNT¬I

S\ Óncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Aten]ie la pronun]ia lor [i la sensul acestora `n limba rom‚n\. Citi]i-le cu voce tare:

das Bild

> [ das bilt ]

ñ tabloul, poza, imaginea

der

Computer

> [ de: r kompiu:t\ r ]

ñ

calculatorul

der

Haken

> [ de: r Ha:k\n]

ñ cuierul

die

Handschuhe

> [ di: Hant[u:\ ]

ñ

m\nu[ile

die

Jahreszeit

> [ di: ia:r\s]Êt ]

ñ

anotimpul

der

Oktober

> [ de: r okto:b\ r ]

ñ

octombrie

das

Parkverbot

> [ das parkfe r bo:t ]

ñ

parcarea interzis\

der

Schal

> [ de: r [a:l ]

ñ

fularul, [alul

der September

> [ de: r zeptemb\ r ]

ñ

septembrie

der Sessel

> [ de: r zes\l]

ñ

fotoliul

der

Teppich

> [ de: r tepih ]

ñ

covorul

die Wand

> [ di: vant ]

ñ peretele

S\ repet\m din nou cuvintele, Óns\ Óntr-o alt\ ordine. Aten]ie la pronun]ie:

der Sessel

> [ de: r zes\l]

ñ

fotoliul

der Teppich

> [ de: r tepih ]

ñ

covorul

der Haken

> [ de: r Ha:k\n]

ñ cuierul

die Handschuhe

> [ di: Hant[u:\ ]

ñ

m\nu[ile

der Schal

> [ de: r [a:l ]

ñ

fularul, [alul

das Bild

> [ das bilt ]

ñ tabloul, poza, imaginea

der

Computer

> [ de: r kompiu:t\ r ]

ñ

calculatorul

der September

> [ de: r zeptemb\ r ]

ñ

septembrie

die

Jahreszeit

> [ di: ia:r\s]Êt ]

ñ

anotimpul

der

Oktober

> [ de: r okto:b\ r ]

ñ

octombrie

die Wand

> [ di: vant ]

ñ

peretele

das Parkverbot

> [ das parkfe r bo:t ]

ñ parcarea interzis\

2

+black2magenta+

+black3magenta+

S\ folosim cuvintele noi Ón propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea lor Ón limba rom‚n\:

Das Bild deiner Familie ist schˆn.

Eine Wand des Schlafzimmers ist weifl.

Vor der Bank ist jetzt Parkverbot.

Mein Vater hat im Oktober Geburtstag.

Der Fr¸hling ist eine schˆne Jahreszeit.

ñ

Tabloul familiei tale este frumos.

ñ Un perete al dormitorului este alb.

ñ Œn fa]a b\ncii parcarea este acum interzis\.

ñ Tat\l meu are ziua de na[tere Ón octombrie.

ñ Prim\vara este un anotimp frumos.

Wir machen im September Urlaub.

ñ

Noi ne lu\m concediu Ón septembrie.

Mein Computer war sehr teuer.

ñ

Calculatorul meu a fost foarte scump.

Sein Schal ist zu Hause.

ñ

Fularul lui este acas\.

Mutti, Klaus hat meine Handschuhe.

ñ

Mam\, m\nu[ile mele sunt la Klaus.

Handschuhe. ñ Mam\, m\nu[ile mele sunt la Klaus. Siehst du nicht den Haken dort? Dieser Teppich

Siehst du nicht den Haken dort?

Dieser Teppich war sehr billig.

Vor dem Tisch steht ein Sessel.

ñ Nu vezi cuierul de acolo?

ñ Acest covor a fost foarte ieftin.

ñ Œn fa]a mesei este un fotoliu.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Citi]i-le cu voce tare pentru exersarea pronun]iei:

Aici este fotoliul meu.

ñ

Hier steht >mein Sessel.

Covorul a fost foarte scump.

ñ

>Der Teppich war sehr teuer.

Nu vezi cuierul acesta?

ñ

Siehst du >diesen Haken nicht?

Mam\, m\nu[ile mele sunt la Klaus.

ñ

Mutti, Klaus hat >meine Handschuhe!

Nu [tii unde este fularul meu?

ñ

Weiflt du nicht, wo >mein Schal ist?

Aceasta este poza b\iatului meu.

ñ

Das ist >das Bild meines Sohnes.

Ai deja [i tu calculator?

ñ

Hast du auch schon >einen Computer?

Œn septembrie plec\m Ón concediu.

ñ

Im >September fahren wir auf Urlaub.

Acest anotimp este acum foarte frumos.

Œn octombrie mergem la [coal\.

Aceast\ interdic]ie de parcare nu-i place.

Peretele acesta este alb.

ñ >Die Jahreszeit ist jetzt sehr schˆn.

ñ

>Im Oktober gehen wir in die Schule.

ñ >Dieses Parkverbot gef‰llt ihm nicht.

ñ >Diese Wand ist weifl.

3

+black3magenta+

+black4magenta+

~n continuare s\ Ónv\]\m pluralul c‚torva substantive:

die Wand

die

W‰nde

> [ di: vend\ ]

ñ

pere]ii

der Teppich

die

Teppiche

> [ di: tepih\ ]

ñ

covoarele

der

Schal

die

Schale/Schals

> [ di: [a:l\/[a:ls ]

ñ

fularele

der

Haken

die

Haken

> [ di: Ha:k\n] ñ

cuierele

der Sessel

die

Sessel

> [ di: zes\l ]

ñ

fotoliile

der

Computer

die

Computer

> [ di: kompiu:t\ r ]

ñ

calculatoarele

das Bild

die Bilder

> [ di: bild\ r ] ñ pozele, tablourile

die Jahreszeit

die Jahreszeiten

> [ di: ia:r\s]Êt\n ]

ñ anotimpurile

S\ folosim acum `n propozi]ii formele de plural Ónv\]ate. Repeta]i propozi]iile `n limba german\ [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor Ón limba rom‚n\:

Wir kennen schon zwei Jahreszeiten:

den Fr¸hling und den Sommer. prim\vara [i vara.

ñ

Cunoa[tem deja dou\ anotimpuri:

Er hat zwei Bilder von mir.

ñ

El are dou\ tablouri de la mine.

Das Institut hat viele Computer.

ñ

Institutul are multe calculatoare.

Im Wohnzimmer sind vier Sessel. ñ

Œn camera de zi sunt patru fotolii.

sind vier Sessel. ñ Œn camera de zi sunt patru fotolii. Hier sind auch zwei Haken.

Hier sind auch zwei Haken.

Dort liegen unsere Schale.

In unserem Haus haben wir vier Teppiche.

In diesem Zimmer sind zwei W‰nde weifl.

ñ Aici sunt [i dou\ cuiere.

ñ

ñ Œn casa noastr\ avem patru covoare.

ñ Œn aceast\ camer\ doi pere]i sunt albi.

Acolo sunt fularele noastre.

A]i re]inut deja cuvintele noi? S\ `ncerc\m o scurt\ recapitulare:

calculatorul

>

der Computer

> [ de: r kompiut\ r ]

covorul

>

der Teppich

> [ de: r tepiH ]

cuierul

>

der

Haken

> [ de: r ha:k\n ]

fotoliul

>

der Sessel

> [ de: r zes\l]

poza, tabloul, imaginea

> das Bild

> [ das bilt ]

octombrie

>

der

Oktober

> [ de: r okto:b\ r ]

anotimpul

>

die

Jahreszeit

> [ di: ia:r\s]Êt ]

m\nu[ile

>

die

Handschuhe

> [ di: Hant[u:\ ]

peretele

> die Wand

> [ di: vant ]

fularul

>

der

Schal

> [ de: r [a:l ]

septembrie

>

der September

> [ de: r zeptemb\ r ]

parcarea interzis\

> das

Parkverbot

> [ das parkfe r bo:t ]

 

4

+black4magenta+

+black5magenta+

Œnainte de a Ónv\]a alte verbe noi, s\ recapitul\m prepozi]ia Ñvorî ñ ÑÓn fa]a, Ónainteî, pe care am folosit-o de mai multe ori Ón lec]iile precedente. Traduce]i Ón limba german\:+ black 5 magenta + Suntem Ón fa]a [colii. Œn fa]a consulatului se afl\ o ma[in\.

Suntem Ón fa]a [colii.

Œn fa]a consulatului se afl\ o ma[in\.

Un elev st\ Ón fa]a profesorului lui.

Nu vreau s\ v\d asta Ón fa]a mea.

Asta a fost deja cu un an Ónainte.

Canapeaua este Ón fa]a dulapului.

Ne Ónt‚lnim Ón fa]a casei?

>

Wir sind vor der Schule.

> Ein Wagen steht vor dem Konsulat.

> Ein Sch¸ler steht vor seinem Lehrer.

> Ich will das nicht vor mir sehen.

> Das war schon vor einem Jahr.

> Die Couch steht vor dem Schrank.

> Treffen wir uns vor dem Haus?

Iat\ un alt set de verbe noi. Citi]i-le cu voce tare: ausziehen > [ a u s]i:\n ]

ausziehen

> [ aus]i:\n]

ñ a se dezbr\ca, a da jos

h‰ngen

> [ HEn g \n]

ñ a at‚rna, a ag\]a

halten

> [ Halt\n]

ñ a ]ine, a opri

ˆffnen

> [Ofn\n]

ñ a deschide

stellen

> [ [tel\n]

ñ

a pune, a a[eza Ón picioare

Repeta]i verbele de mai sus, la persoana a treia singular:

er zieht aus

> [ e: r ]i:t aus ]

ñ el Ó[i d\ jos

er

h‰ngt

> [ e: r HEnkt ]

ñ el aga]\

er h‰lt

> [ e: r HElt]

ñ el ]ine, opre[te

er

ˆffnet

> [ e: r Ofnet]

ñ el deschide

er stellt

> [ e: r [telt ]

ñ el pune (Ón picioare)

S\ folosim verbele `nv\]ate anterior Ón propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor:

Sie zieht den Mantel und die Handschuhe aus.

Das Bild h‰ngt an der Wand.

ñ

Ea Ó[i d\ jos paltonul [i m\nu[ile.

ñ Tabloul at‚rn\ pe perete.

Ich h‰nge den Mantel in den Schrank.

ñ

Ag\] paltonul Ón dulap.

Bitte, halten Sie auf dieser Seite!

ñ

V\ rog, opri]i pe partea aceasta!

Wir ˆffnen jetzt die Haust¸r.

ñ

Acum deschidem u[a de la intrare.

Sie stellt eine Tasse auf den Tisch.

ñ Ea pune o cea[c\ pe mas\.

5

+black5magenta+

+black6magenta+

1. Verbul Ñausziehenî ñ Ña dezbr\ca, a da josî este verb cu particul\ separabil\. Se conjug\
ca [i verbul Ñabholenî ñ Ña lua pe cineva de undevaî.1. Verbul Ñausziehenî ñ Ña dezbr\ca, a da josî este verb cu particul\ separabil\. Se conjug\

2. Verbul Ñhaltenî ñ Ña ]ineî Ó[i schimb\ vocala din r\d\cin\ din Ñaî Ón щî la persoanele a II-a [i a III-a singular:

ich halte, du h‰ltst, er h‰lt.

Se conjug\ ca [i verbul Ñschlafenî ñ Ña dormiî.

3. Verbul шffnenî ñ Ña deschideî ñ prime[te la persoanele a II-a [i a III-a singular, precum [i la persoana a II-a plural, vocala ìeî Ónaintea desinen]ei, pentru ca pronun]ia s\ fie mai u[oar\. Conjugarea acestui verb este urm\toarea:

ich ˆffne, du ˆffnest, er ˆffnet, wir ˆffnen, ihr ˆffnet, sie ˆffnen, Sie ˆffnen.

A]i re]inut deja formele verbelor noi? Completa]i urm\toarele propozi]ii Ón limba german\: ˆffnet, wir ˆffnen, ihr ˆffnet, sie ˆffnen, Sie ˆffnen. Pot s\-mi dezbrac aici copilul? ñ Kann

Pot s\-mi dezbrac aici copilul?

ñ

Kann ich hier mein Kind >ausziehen?

Ag\] paltonul Ón dulap.

ñ

>Ich h‰nge den Mantel in den Schrank.

Paltonul at‚rn\ Ón dulap.

ñ Der Mantel >h‰ngt im Schrank.

Ma[ina se opre[te Ón fa]a consulatului.

ñ

>Der Wagen h‰lt an der Botschaft.

Noi ne deschidem caietele [i scriem.

ñ

>Wir ˆffnen unsere Hefte und schreiben.

El pune cea[ca pe mas\.

ñ >Er stellt die Tasse auf den Tisch.

Traduce]i Ón limba german\:noi deschidem

noi

deschidem

>

wir ˆffnen

> [ vi: r Ofn\n]

noi

dezbr\c\m

> wir ziehen aus

> [ vi: r ]i:\n aus ]

noi punem Ón picioare

> wir stellen

> [ vi: r [tel\n ]

noi

]inem

>

wir

halten

> [ vi: r Halt\n ]

noi

ag\]\m

> wir

h‰ngen

> [ vi: r Hen g \n ]

S\ recapitul\m acum prepozi]iile Ñzwischenî ñ ÑÓntreî, Ñauf î ñ Ñpe (orizontal)î [i Ñanîñ Ñpe (vertical)î. Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu prepozi]iile corespunz\toare. Citi]i-le cu voce tare:wir h‰ngen > [ vi: r H e n g \n ] Canapeaua este Óntre perete

Canapeaua este Óntre perete [i fereastr\.

ñ

Die Couch steht >zwischen der Wand und dem Fenster.

Calculatorul este pe mas\.

ñ

Der Computer ist >auf dem Tisch.

Tabloul at‚rn\ pe perete.

ñ

Das Bild h‰ngt >an der Wand.

Antenele sunt pe acoperi[.

Garajul este Óntre gar\ [i ambasad\.

ñ Die Antennen sind >auf dem Dach.

ñ Die Garage ist >zwischen dem Bahnhof und der Botschaft.

6

+black6magenta+

+ black 7 magenta + Balcoanele sunt pe partea sudic\ a casei. Œntre buc\t\rie [i

+black7magenta+

Balcoanele sunt pe partea sudic\ a casei.

Œntre buc\t\rie [i baie este dormitorul.

Sora mea merge pe strad\.

Ea doarme pe canapea.

S\ mai Ónv\]\m c‚teva cuvinte noi:

¸ber

unter

hinter

neu

sicher

>

[U:b\ r ]

> [unt\ r ]

> [Hint\ r ]

> []

> [ zih\ r ]

S\ exers\m acum cuvintele noi Ón c‚teva propozi]ii:

ñ Die Balkons sind >an der S¸dseite des Hauses.

ñ

>Zwischen der K¸che und dem Bad ist (liegt) das Schlafzimmer.

ñ Meine Schwester geht >auf der Strafle.

ñ Sie schl‰ft >auf der Couch.

ñ deasupra

ñ sub

ñ dup\, Ón spatele

ñ nou

ñ precis, cu siguran]\, sigur

Das Bild h‰ngt ¸ber der Couch.

ñ

Tabloul at‚rn\ deasupra canapelei.

Ich

h‰nge das Bild ¸ber die Couch.

ñ

Ag\] tabloul deasupra canapelei.

Der Teppich ist unter dem Tisch.

ñ

Covorul este sub mas\.

Die T¸r ist hinter der Couch.

ñ

U[a este Ón spatele canapelei.

Der Teppich ist neu und billig.

Sie kommt sicher zu uns.

Kommen Sie zu uns? Ja, sicher!

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\:Sie kommt sicher zu uns. Kommen Sie zu uns? Ja, sicher! Covorul este sub mas\. Raftul

Covorul este sub mas\.

Raftul este nou.

ñ Covorul este nou [i ieftin.

ñ

ñ

ñ

Ea vine precis la noi.

Veni]i la noi? Da, desigur!

Der Teppich ist >unter dem Tisch.

ñ Das Regal ist >neu.

Tabloul at‚rn\ deasupra canapelei.

ñ

Das Bild h‰ngt >¸ber der Couch.

Œn spatele u[ii este raftul.

ñ

Das Regal steht >hinter der T¸r.

Vii

cu noi? Da, sigur!

ñ

Kommst du mit? Ja, >sicher!

El precis n-are timp.

7

ñ Er hat >sicher keine Zeit.

+black7magenta+

+black8magenta+

+ black 8 magenta + Prepozi]iile Ѹberî - Ñdeasupraî, Ñunterî - Ñsubî, Ñvorî - ÑÓnainteaî[i Ñhinterî

Prepozi]iile Ѹberî - Ñdeasupraî, Ñunterî - Ñsubî, Ñvorî - ÑÓnainteaî[i Ñhinterî - Ñdup\, Ón spateleî cer cazul dativ, dac\ Óntrebarea este Ñunde esteî, iar dac\ Óntrebarea este Ñunde a[ez, punî ele cer cazul acuzativ, de exemplu:

Ich lege den Fuflball hinter den Schrank.

ñ Pun mingea de fotbal Ón spatele dulapului.

ñ Mingea de fotbal este Ón spatele dulapului.

Der Fuflball liegt hinter dem Schrank.

(13)

3 Cu prepozi]ii asem\n\toare, care cer fie cazul dativ, fie cazul acuzativ, ne-am Ónt‚lnit deja Ón lec]iile precedente. Ele sunt urm\toarele:

4 (25)

7 (4,7,23)

18 (25)

an

ñ pe (vertical), la

neben

ñ l‚ng\

auf

ñ pe (orizontal)

zwischen

ñ Óntre

in

ñ Ón

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu forma corespunz\toare a articolului hot\r‚t. Folosi]i filtrul ro[u:ñ pe (orizontal) zwischen ñ Óntre in ñ Ón Suntem l‚ng\ [coal\. ñ Wir sind neben

Suntem

l‚ng\ [coal\.

ñ

Wir sind neben >der Schule.

Ea merge Ón spatele [colii.

ñ

Sie geht hinter >die Schule.

Covorul este sub mas\.

ñ

Der Teppich liegt unter >dem Tisch.

Pun covorul sub mas\.

ñ

Ich lege den Teppich unter >den Tisch.

Tabloul at‚rn\ pe perete.

ñ

Das Bild h‰ngt an >der Wand.

Ag\] tabloul pe perete.

ñ

Ich h‰nge das Bild an >die Wand.

St\m la mas\.

ñ Wir sitzen an >dem (am) Tisch.

Ne a[ez\m la mas\.

ñ Wir setzen uns an >den Tisch.

El merge Ón spatele u[ii.

El se joac\ Ón spatele u[ii.

Dulapul este l‚ng\ mas\.

A[ez floarea l‚ng\ mas\.

ñ

Er geht hinter >die T¸r.

ñ Er spielt hinter >der T¸r.

ñ

Der Schrank steht neben >dem Tisch.

ñ Ich stelle die Blume neben >den Tisch.

Traduce]i cuvintele noi Ón limba german\: dem Tisch. ñ Ich stelle die Blume neben > den Tisch. deasupra > ¸ber > [

deasupra

>

¸ber

>

[U:b\ r ]

sub

> unter

> [unt\ r ]

cu siguran]\, precis

> sicher

> [ziH\ r ]

nou

> neu

> [ noi ]

Ón spatele, dup\

> hinter

> [ hint\ r ]

8

+black8magenta+

+black9magenta+

limba german\ Ón limba rom‚n\:+ black 9 magenta + S\ recapitul\m problemele gramaticale [i partea lexical\ din prima parte a

S\

recapitul\m problemele gramaticale [i partea lexical\ din prima parte a lec]iei. Traduce]i din

Die Couch an der Wand ist ganz neu.

> Canapeaua de l‚ng\ perete este nou-nou]\.

Diesen Tisch und die Sessel wollen wir an

das (ans) Fenster stellen.

> Masa aceasta [i fotoliile vrem s\ le punem la fereastr\.

Wieviel kostet euer Computer?

> C‚t cost\ calculatorul vostru?

Wir stellen den Tisch vor den Schrank.

Ist unser Teppich nicht schˆn?

> A[ez\m masa Ón fa]a dulapului.

> Nu este frumos covorul nostru?

Er liegt immer unter dem Schrank.

‹ber die Couch wollen wir ein Bild von Bukarest h‰ngen.

Meine Sˆhne sind sicher hinter dem Haus.

Gr¸flen Sie bitte Ihre Mutter!

>

El este Óntotdeauna sub dulap.

> Deasupra canapelei vrem s\ ag\]\m un tablou cu Bucure[tiul.

> Fiii mei sunt cu siguran]\ Ón spatele casei.

> Transmite]i salut\rile mele mamei dumneavoastr\!

Halten Sie nicht hier!

Da ist Parkverbot.

Sehen Sie diesen Polizisten nicht?

Ich ziehe meinen Mantel aus und h‰nge ihn

an den Haken.

> Nu v\ opri]i aici!

> Aici parcarea este interzis\.

> Nu-l vede]i pe acest poli]ist?

> Œmi dau jos paltonul [i-l ag\] Ón cuier.

Jetzt h‰ngt der Mantel an dem(am) Haken in der Garderobe.

Wo sind deine Handschuhe?

> Acum paltonul at‚rn\ Ón cuierul din garderob\.

> Unde sunt m\nu[ile tale?

Acum, traduce]i propozi]iile din limba rom‚n\ Ón limba german\: Ón cuierul din garderob\. > Unde sunt m\nu[ile tale? El vrea s\ deschid\ fereastra. > Er

El vrea s\ deschid\ fereastra.

>

Er will das Fenster ˆffnen.

Ea Ó[i d\ jos pantalonii [i bluza.

Œn spatele u[ii este o mas\ liber\.

Vii precis cu el la noi?

Noi a[ez\m calculatorul Ón camera de lucru a so]ului meu.

Œn octombrie avem concediu.

> Sie zieht die Hose und die Bluse aus.

>

Hinter der T¸r ist ein Tisch frei.

> Kommst du sicher mit ihm zu uns?

> Den Computer stellen wir in das (ins) Arbeitszimmer meines Mannes.

>

Im Oktober haben wir Urlaub.

Cum se nume[te acest anotimp?

> Wie heiflt diese Jahreszeit?

9

+black9magenta+

+black10magenta+

M\tu[a mea are ziua de na[tere Ón septembrie.

Fularul t\u este alb?

Fotoliile sunt nou-nou]e.

Covorul t\u este sub mas\.

El aga]\ tabloul deasupra canapelei.

Opri]i-v\, v\ rog, aici!

Transmite]i mamei dumneavoastr\ salut\rile mele!

Acolo parcarea este interzis\.

10

> Meine Tante hat im September Geburtstag.

> Ist dein Schal weifl?

> Die Sessel sind ganz neu.

> Dein Teppich liegt unter dem Tisch.

> Er h‰ngt das Bild ¸ber die Couch.

>

Halten Sie bitte hier!

> Gr¸flen Sie Ihre Mutter von mir!

> Dort ist Parkverbot.

+black10magenta+

+black11magenta+

LEC}IA 19 ñ PARTEA A DOUA

S\ Ónv\]\m din nou c‚teva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare:

die Bibliothek

> [ di: bibliote:k ]

ñ

biblioteca

das Briefpapier

> [ das bri:fpapi: r ]

ñ

h‚rtia de scris

die

Brille

> [ di: bril\ ]

ñ

ochelarii

der

F¸ller

> [de: r fUl\ r ]

ñ

stiloul

der Herbst

> [ de: r Herpst]

ñ

toamna

die

Lampe

> [ di: lamp\ ]

ñ

lampa

der November

> [ de: r novemb\ r ]

ñ

noiembrie

das Postamt

> [ das postamt]

ñ

oficiul po[tal

das Telefon

> [ das telefo:n ]

ñ

telefonul

die Schreibmaschine

> [ di: [rÊpma[i:n\ ]

ñ ma[ina de scris

der

Schreibtisch

> [ de: r [rÊpti[]

ñ

biroul, masa de scris

die Vase

> [ di: va:z\ ]

ñ vaza

S\ repet\m cuvintele Ón alt\ ordine. Aten]ie la pronun]ie:

die Schreibmaschine

> [ di: [rÊpma[i:n\ ]

ñ ma[ina de scris

der

Schreibtisch

> [ de: r [rÊpti[]

ñ

biroul, masa de scris

das

Telefon

> [ das telefo:n ]

ñ

telefonul

das

Briefpapier

> [ das bri:fpapi: r ]

ñ

h‚rtie de scris

die Vase

> [ di: va:z\ ]

ñ

vaza

das Postamt

> [ das postamt]

ñ

oficiul po[tal

der Herbst

> [ de: r Herpst]

ñ

toamna

der November

> [ de: r novemb\ r ]

ñ

noiembrie

die

Lampe

> [ di: lamp\ ]

ñ

lampa

der

F¸ller

> [de: r fUl\r]

ñ

stiloul

die

Brille

> [ di: bril\ ]

ñ

ochelarii

die Bibliothek

> [ di: bibliote:k ]

ñ biblioteca

11

+black11magenta+

+black12magenta+

S\ folosim noile cuvinte Ón propozi]ii. Exersa]i pronun]ia [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor `n limba rom‚n\:

Auf dem Tisch steht eine Lampe.

ñ

Pe mas\ este o lamp\.

Die Herbst ist eine schˆne Jahreszeit.

ñ

Toamna este un anotimp frumos.

schˆne Jahreszeit. ñ Toamna este un anotimp frumos. Im November hat meine Schwester Geburtstag. Das Postamt

Im November hat meine Schwester Geburtstag.

Das Postamt ist der Bank gegen¸ber.

Meine Schreibmaschine war sehr teuer.

Mutti, das Telefon klingelt!

Auf dem Tisch steht auch eine Vase.

Am Fenster steht mein Schreibtisch.

Mein F¸ller ist schwarz. Und wie ist deiner?

Peter hat jetzt eine Brille.

Hier hast du den Briefumschlag und das Briefpapier.

Meine Bibliothek ist schon alt.

ñ Sora mea are ziua de na[tere Ón noiembrie.

ñ

Oficiul po[tal este vis-à-vis de banc\.

ñ Ma[ina mea de scris a fost foarte scump\.

ñ

Mam\, sun\ telefonul!

ñ Pe mas\ este [i o vaz\.

ñ Biroul meu este la fereastr\.

ñ Stiloul meu este negru. Cum este al t\u?

ñ

Peter are acum ochelari.

ñ Aici este plicul [i h‚rtia de scris.

ñ Biblioteca mea este deja veche.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Citi]i-le clar, cu voce tare [i fi]i aten]i la pronun]ie:

Ma[ina mea de scris a fost foarte scump\.

ñ >Meine Schreibmaschine war sehr teuer.

Telefonul este pe birou.

ñ

>Das Telefon steht auf dem Schreibtisch.

Florile sunt Ón vaz\.

ñ

Die Blumen sind in der >Vase.

Stau la birou [i scriu.

ñ

Ich sitze am >Schreibtisch und schreibe.

Œn fa]a mea este h‚rtie de scris.

ñ

Vor mir liegt >Briefpapier.

Acesta este stiloul t\u?

ñ

Ist das >dein F¸ller?

ÑUnde sunt ochelarii mei?î, Óntreab\ fizicianul.

Biblioteca mea a fost mare.

Toamna este un anotimp frumos.

Lampa mea este pe birou.

Mama mea are ziua de na[tere Ón noiembrie.

{ti]i unde este oficiul po[tal?

12

ñ ÑWo ist >meine Brille?î, fragt der Physiker.

ñ

>Meine Bibliothek war grofl.

ñ >Der Herbst ist eine schˆne Jahreszeit.

ñ

>Meine Lampe steht auf dem Schreibtisch.

ñ Meine Mutter hat im >November Geburtstag.

ñ Wissen Sie, wo >das Postamt ist?

+black12magenta+

+black13magenta+

S\ Ónv\]\m pluralul c‚torva substantive:

der

F¸ller

die

F¸ller

> [di: fUl\ r ]

ñ

stilourile

die

Lampe

die

Lampen

> [ di: lamp\n ]

ñ

l\mpile

die Brille

die Brillen

> [ di: bril\n ]

ñ

ochelarii

die Vase

die

Vasen

> [ di: va:z\n ]

ñ

vazele

die

Schreib-

die

Schreib-

> [di: [rÊp-

ñ

ma[inile

maschine

maschinen

ma[i:n\n ]

de scris

das Telefon

die

Telefone

> [ di: telefo:n\ ]

ñ

telefoanele

der Schreibtisch

die Schreibtische

> [ di: [rÊpti[\]

ñ birourile

die Bibliothek

die

Bibliotheken

> [ di: bibliote:k\n ]

ñ bibliotecile

Œn exerci]iul urm\tor completa]i propozi]iile `n limba german\ cu pluralul substantivelor. Aten]ie la pronun]ie:> [ di: bibliot e: k\n ] ñ bibliotecile Œn birou avem dou\ mese de scris.

Œn birou avem dou\ mese de scris.

Bibliotecile noastre sunt mari.

ñ

Im B¸ro haben wir zwei >Schreibtische.

ñ Unsere >Bibliotheken sind grofl.

Pe birou sunt telefoane.

ñ

Auf dem Schreibtisch stehen >Telefone.

Avem numai dou\ ma[ini de scris.

ñ

Wir haben nur zwei >Schreibmaschinen.

Florile sunt Ón vaze.

Ea are dou\ perechi de ochelari.

Noi avem trei l\mpi Ón camera noastr\.

Dvs. ave]i creioane [i stilouri?

ñ Die Blumen sind in den >Vasen.

ñ

Sie hat zwei >Brillen.

ñ In unserem Zimmer haben wir drei >Lampen.

ñ Haben Sie Bleistifte und >F¸ller?

biblioteca> Lampen. ñ Haben Sie Bleistifte und > F¸ller? Traduce]i Ón limba german\: masa de scris,

Traduce]i Ón limba german\:

masa de scris, biroul

toamna

lampa

noiembrie

ma[ina de scris

ochelarii

h‚rtia de scris

> die

Bibliothek

> [ di: bibliote:k ]

>

der

Schreibtisch

> [ de: r [rÊpti[]

>

der Herbst

> [ de: r Herpst]

>

die

Lampe

> [ di: lamp\ ]

>

der November

> [ de: r novemb\ r ]

> die

Schreibmaschine

> [ di: [rÊpma[i:n\ ]

>

die

Brille

> [ di: bril\ ]

> das Briefpapier

> [ das bri:fpapi: r ]

 

13

+black13magenta+

+black14magenta+

oficiul po[tal

>

das

Postamt

> [ das postamt]

telefonul

>

das

Telefon

> [ das telefo:n ]

vaza

>

die Vase

> [ di: va:z\ ]

stiloul

> der F¸ller

> [de: r fUle r ]

S\ Ónv\]\m `n continuare formele pronumelui demonstrativ Ñdieser, diese, diesesî, la cazul genitiv singular [i plural:

Hier liegt der Roman dieses Schriftstellers.

ñ Aici este romanul acestui scriitor.

Hier ist der F¸ller dieser Dame.

ñ

Aici este stiloul acestei doamne.

Wo ist die Brille dieses Kindes?

ñ

Unde sunt ochelarii acestui copil?

Da sind die B¸cher dieser Sch¸lerinnen.

Sie liest die Briefe dieser Sch¸ler.

ñ Aici sunt c\r]ile acestor eleve.

ñ Ea cite[te scrisorile acestor elevi.

Pronumele demonstrativ Ñdieser, diese, diesesî - Ñacesta, aceasta, acesteaî, are la cazul genitiv urm\toarele forme:acestor eleve. ñ Ea cite[te scrisorile acestor elevi. singular masculin [i neutru Ñdiesesî singular

singular masculin [i neutru

Ñdiesesî

singular feminin

Ñdieserî

plural la toate cele trei genuri

Ñdieserî, de exemplu:

Hier ist der F¸ller dieses Sch¸lers.

Hier ist die Brille dieses Kindes.

Hier ist das Heft dieser Dame.

Das sind die B¸cher dieser Sch¸ler.

Completa]i cu forma corespunz\toare a pronumelui demonstrativ urm\toarele propozi]ii `n limba german\:das Heft dieser Dame. Das sind die B¸cher dieser Sch¸ler. Aceasta este ma[ina acestui b\rbat. ñ

Aceasta este ma[ina acestui b\rbat.

ñ Das ist der Wagen >dieses Mannes.

Cunoa[te]i adresa acestui b\iat?

ñ

Kennen Sie die Adresse >dieses Jungen?

Aici este m\rul acestui copil.

ñ

Hier ist der Apfel >dieses Kindes.

Aici sunt ochelarii acestei colege.

ñ

Hier liegt die Brille >dieser Kollegin.

Cunoa[te]i adresa acestei doamne?

Acestea sunt c\r]ile acestor elevi.

Acolo sunt caietele acestor eleve.

ñ Kennen Sie die Adresse >dieser Dame?

ñ Das sind die B¸cher >dieser Sch¸ler.

ñ Dort liegen die Hefte >dieser Sch¸lerinnen.

14

+black14magenta+

+black15magenta+

Œn exerci]iul urm\tor, vom folosi pronumele posesiv ÑIhr, ihr, unser, euerî la genitiv. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea propozi]iilor Ón limba rom‚n\:

Ich lese den Roman eures Schriftstellers.

ñ Citesc romanul scriitorului vostru.

Sie wohnt im Haus ihrer Schwester.

ñ

Ea locuie[te Ón casa surorii ei.

Das ist die Brille unseres Lehrers.

ñ

Ace[tia sunt ochelarii profesorului nostru.

Kennen Sie die Adresse Ihrer Bank?

ñ

Cunoa[te]i adresa b\ncii dvs.?

Hier ist die Wohnung unserer Lehrerin.

Dort liegen die Hefte Ihrer Sch¸ler.

Das sind die Blusen eurer M‰dchen.

ñ Aici este locuin]a profesoarei noastre.

ñ

Acolo sunt caietele elevilor dvs.

ñ Acestea sunt bluzele fetelor voastre.

Pronumele posesiv Ñihr, Ihr, unser, euerî, prime[te urm\toarele desinen]e la cazul genitiv: elevilor dvs. ñ Acestea sunt bluzele fetelor voastre. la masculin [i neutru Ñ-esî la feminin Ñerî

la masculin [i neutru Ñ-esî

la feminin Ñerî

La plural desinen]a genitivului la toate cele trei genuri este Ñ-erî.

Singular

nominativ:

ihr Vater

ihre Mutter

ihr Kind

genitiv:

ihres Vaters

ihrer Mutter

ihres Kindes

Plural

nominativ:

ihre V‰ter

ihre M¸tter

ihre Kinder

genitiv:

ihrer V‰ter

ihrer M¸tter

ihrer Kinder

Aceasta este ma[ina consulului nostru.genitiv: ihrer V‰ter ihrer M¸tter ihrer Kinder S\ exers\m cazul genitiv. Traduce]i Ón limba german\

S\ exers\m cazul genitiv. Traduce]i Ón limba german\ propozi]iile urm\toare:

> Das ist der Wagen unseres Konsuls.

Poftim, aici ai adresa b\ncii ei.

> Bitte, hier hast du die Adresse ihrer Bank.

Aceasta este profesoara copiilor vo[tri?

Acesta este caietul fiului dumneavoastr\.

> Ist das die Lehrerin eurer Kinder?

> Das ist das Heft Ihres Sohnes.

Vrei adresa profesorului nostru?

Acolo este ma[ina fiului vostru.

Dar acestea sunt caietele copiilor no[tri.

Acestea sunt bluzele fetelor dumneavoastr\.

> Willst du die Adresse unseres Lehrers haben?

> Dort ist der Wagen eures Sohnes.

> Das sind doch die Hefte unserer Kinder.

> Das sind die Blusen Ihrer M‰dchen.

Acolo este u[a dormitorului

nostru.

> Dort ist die T¸r unseres Schlafzimmers.

15

+black15magenta+

+black16magenta+

Œnainte de a trece la alte cuvinte noi, s\ repet\m c‚teva dintre verbele pe care le-am Ónv\]at Ón lec]iile precedente:+ black 16 magenta + gefallen a pl\cea ñ er gef‰llt mir > el Ómi place

gefallen

a pl\cea

ñ er gef‰llt mir

> el Ómi place

brauchen

a

avea nevoie

ñ er braucht

> el are nevoie

zeigen

a ar\ta

ñ er zeigt

> el arat\

leihen

a Ómprumuta

ñ er leiht

> el Ómprumut\

Ave]i nevoie [i de timbre?a Ómprumuta ñ er leiht > el Ómprumut\ Traduce]i Ón limba german\: El vrea s\-]i Ómprumute

Traduce]i Ón limba german\:

El vrea s\-]i Ómprumute un ziar.

> Brauchen Sie auch Briefmarken?

> Er will dir eine Zeitung leihen.

Œmi place aceast\ carte.

>

Dieses Buch gef‰llt mir.

El Ómi Ómprumut\ caietul lui.

>

Er leiht mir sein Heft.

Acum mai am nevoie de h‚rtie de scris.

V\ place locuin]a mea?

Ar\ta]i-mi, v\ rog, camera de lucru a so]ului dumneavoastr\!

Scuza]i-m\, v\ rog, Ómi pute]i Ómprumuta pixul dumneavoastr\?

V\ ar\t camera noastr\ de zi.

> Jetzt brauche ich noch Briefpapier.

> Gef‰llt euch meine Wohnung?

>

Zeigen Sie mir bitte das Arbeitszimmer Ihres Mannes!

> Entschuldigen Sie, kˆnnen Sie mir mal Ihren Kuli leihen?

> Ich zeige Ihnen unser Wohnzimmer.

S\ ne Ómbog\]im vocabularul cu dou\ expresii [i cu c‚teva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i Óncerca]i s\ le re]ine]i sensul:Ihren Kuli leihen? > Ich zeige Ihnen unser Wohnzimmer. aufsein > [ a ufzÊn ] ñ

aufsein

> [ aufzÊn]

ñ a fi deschis

direkt

> [ direkt ]

ñ direct

einige

> [Ênig\]

ñ c‚teva

kaputt

> [ kaput]

ñ stricat, defect

n‰mlich

> [ nE:mlih]

ñ adic\, [i anume, c\ci

sowieso

> [ zo:viso: ]

ñ oricum, [i a[a

zusein

> []u:zÊn]

ñ a fi Ónchis

mitnehmen

> [ mitne:m\n]

ñ

a lua cu sine

ein guter Roman

> [ Ên gu:t\ r roma:n]

ñ

un roman bun

zum Beispiel

> [ ]um bÊ[pi:l]

ñ de exemplu, de pild\

16

+black16magenta+

+black17magenta+

S\ repet\m Ónc\ o dat\ verbele la persoana a treia singular [i cele dou\ expresii:

er nimmt mit

> [ e: r nimt mit ]

ñ

el ia cu el

zum Beispiel

> [ ]um bÊ[pi:l]

ñ

de exemplu

ein guter Roman

> [ Ên gu:t\ r roma:n]

ñ

un roman bun

es ist zu

> [ es ist ]u: ]

ñ este Ónchis

sie ist auf

> [ zi: ist auf ]

ñ este deschis\

S\ introducem cuvintele noi Ón propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare:

Die Wohnung unseres Onkels ist auf.

ñ

Locuin]a unchiului nostru este deschis\.

Er f‰hrt direkt nach Berlin.

ñ

El merge direct la Berlin.

Ich kenne einige Schriftsteller.

ñ

Cunosc c‚]iva scriitori.

Diese Brille ist kaputt.

ñ

Ace[ti ochelari s-au stricat.

Meine Uhr geht nicht. Sie ist kaputt.

ñ

Ceasul meu nu merge. S-a stricat.

Der Chef kann nicht kommen. Er hat n‰mlich keine Zeit.

ñ

{eful nu poate veni, [i anume pentru c\ n-are timp.

Ich mache es sowieso.

Die B¸cher der Sch¸ler sind zu.

Sie nimmt ihn nach Kiel mit.

ñ Oricum fac asta.

ñ

C\r]ile elevilor sunt Ónchise.

ñ ~l ia cu ea la Kiel.

Dort liegt ein guter Roman.

ñ

Acolo este un roman bun.

Was machst du zum Beispiel heute?

ñ

Ce faci azi de exemplu?

du zum Beispiel heute? ñ Ce faci azi de exemplu? Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Citi]i-le cu voce tare :

Caietele elevilor sunt deschise [i c\r]ile Ónchise.

Nu pute]i merge direct la Kiel.

ñ Die Hefte der Sch¸ler sind >auf, und die B¸cher >zu.

ñ Ihr kˆnnt nicht >direkt nach Kiel fahren.

Cunosc bine c‚]iva mai[tri.

ñ

Ich kenne >einige Meister gut.

Nu pot veni. Ma[ina mea s-a stricat.

ñ

Ich kann nicht kommen. Mein Wagen ist >kaputt.

Adic\ el te ia de la gar\.

ñ

Er holt dich >n‰mlich vom Bahnhof ab.

Ea oricum nu vine.

ñ

Sie kommt >sowieso nicht.

~l lua]i [i pe so]ul dumneavoastr\?

ñ

>Nehmen Sie Ihren Mann mit?

Acesta este un roman bun.

ñ

Das ist >ein guter Roman.

Ce faci azi de exemplu?

ñ Was machst du denn >zum Beispiel heute?

17

+black17magenta+

+black18magenta+

Verbul Ñmitnehmenî ñ Ña lua cu sineî ñ este verb cu particul\ separabil\ [i se conjug\ ca [i celelalte verbe similare:+ black 18 magenta + Ich nehme immer meinen Bruder mit. Sie nimmt ihre Schwester mit.

Ich nehme immer meinen Bruder mit.

Sie nimmt ihre Schwester mit.

Mutti, er will mich nicht mitnehmen!

Acum traduce]i cuvintele noi Ón limba german\: ihre Schwester mit. Mutti, er will mich nicht mitnehmen! direct > direkt un roman bun c‚teva

direct

> direkt

un roman bun

c‚teva

adic\, [i anume, c\ci

de exemplu

a fi deschis

> ein guter Roman

> einige

> n‰mlich

>

zum Beispiel

> aufsein

oricum

> sowieso

a

a

lua cu sine

fi Ónchis

stricat

> mitnehmen

> zusein

> kaputt

ñ Œl iau Óntotdeauna pe fratele meu cu mine.

ñ

Ea o ia pe sora ei cu ea.

ñ Mam\, el nu vrea s\ m\ ia [i pe mine!

> [ direkt ]

> [ Ên gu:t\ r roma:n]

> [Ênig\]

> [ nE:mlih]

> [ ]um bÊ[pi:l]

> [ aufzÊn]

> [ zo:vizo:]

> [ mitne:men]

> []u:zÊn]

> [ kaput]

Pronumele posesiv la persoana a treia plural are urm\toarele forme: Ñihr, ihreî - Ñal, a, ai, ale lorî. Citi]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor:

Das sind ihre Eltern.

Herr und Frau Kurz haben einen Sohn.

Dort sitzt ihr Sohn.

Unsere Sch¸ler haben viele Hefte.

Ihre Hefte sind dort dr¸ben.

Herr und Frau Kurz mˆchten die Adresse ihres Hotels wissen.

Sie haben eine Tochter.

Ich kenne ihre Tochter nicht.

ñ Ei sunt p\rin]ii ei.

ñ Ei sunt p\rin]ii lor.

ñ

Domnul [i doamna Kurz au un b\iat.

ñ Acolo st\ b\iatul lor.

ñ

Elevii no[tri au multe caiete.

ñ Caietele lor sunt acolo / dincolo.

ñ Domnul [i doamna Kurz vor s\ afle adresa hotelului lor.

18

ñ Ei au o fiic\.

ñ Nu o cunosc pe fiica lor.

+black18magenta+

+black19magenta+

Pronumele posesiv Ñihr, ihreî poate avea mai multe sensuri: poate fi pronume posesiv la persoana

Pronumele posesiv Ñihr, ihreî poate avea mai multe sensuri: poate fi pronume posesiv la persoana

a treia singular, feminin ñ Ñal, a, ai, ale eiî, sau poate fi pronume posesiv la persoana a treia plural

ñ Ñal, a, ai, ale lorî. Se declin\ ca [i celelalte pronume posesive, de exemplu:

 

Sie haben einen Sohn. Dort steht ihr Sohn.

ñ

Ei au un b\iat. Acolo st\ b\iatul lor.

Sie haben auch eine Tochter. Dort steht ihre Tochter. ñ Ei au [i o fiic\. Acolo st\ fiica lor.

Ich kenne ihre Tochter nicht.

ñ Nu o cunosc pe fiica lor.

  Completa]i propozi]iile de mai jos cu formele corespunz\toare ale pronumelui Ñihr, ihreî. Citi]i clar
 

Completa]i propozi]iile de mai jos cu formele corespunz\toare ale pronumelui Ñihr, ihreî. Citi]i clar

[i

cu voce tare:

 

Acolo st\ copilul lor.

ñ

Dort steht >ihr Kind.

Ei sunt p\rin]ii ei.

ñ Das sind >ihre Eltern.

 

Caietele lor sunt la el./ El are caietele lor.

ñ

Er hat >ihre Hefte.

 

Domnul [i doamna Kurz vor s\ [tie adresa hotelului lor.

ñ

Herr und Frau Kurz mˆchten die Adresse >ihres Hotels wissen.

Ei o iau pe fiica lor cu ei.

ñ

Sie nehmen >ihre Tochter mit.

Ei `i salut\ pe profesorii lor.

ñ

Sie gr¸flen >ihre Lehrer.

Ei Ó[i cunosc bine fratele.

ñ

Sie kennen >ihren Bruder gut.

 

Creioanele lor sunt la el.

ñ

Er hat >ihre Bleistifte.

 

Aceasta este casa lor?

ñ Ist das >ihr Haus?

  S\ repet\m materia parcurs\ `n cadrul acestei lec]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n
 

S\ repet\m materia parcurs\ `n cadrul acestei lec]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\

[i

`ncerca]i s\ le traduce]i Ón limba rom‚n\:

Herr Grofl, haben Sie Verwandte in Rum‰nien?