Sie sind auf Seite 1von 4

'א101 רפסמ ןויליג הלעמו םייניבה תביטחל :2013 סראמב 15

םימיאתמ םלוכו – ידוסיב הנוילעה התיכה ידימלתל םימיאתמ םכינפלש ןויליגב םירפסהמ םידחא ,ןהב טבחתהל יוארש תולאש תגצהב הקתפרה תבלושמ םבורב .ןוכיתהו םייניבה תביטח ידימלתל פ"י .תּורבח ומכ

רדרוק וזיז ולייהֵ ןהכ ףסאו ץ"כ באוי :תילגנאמ 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ

2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ 13–11 ליג :הצלמה הנווכב אלו ,םרפכב

13–11 ליג :הצלמה

הנווכב אלו ,םרפכב הלדג הדניסולייהֵ .תקונית התויהב התוא ואצמ סותניקז יאב םירואטנקהֶ סלקירפֶ לצאו ,הטרפסב התייה איה .ןב איהש םינפ הדימעה דורשל ידכ .תואקתפרהל ונממ האצי ;ןוימדה ןמ תואצמהב בלושמ ירוטסיהה ןמורה .םיתיקסה םישרפבָּ הלפיטו האופר הדמל ,הנותאב ירחא הנש םייפלא הפוריאל עיגהש – סריתה דחוימב קיחצמ םימגרתמה לש םימזינורכנאהמו .רופיסה

ןופאס סיאור סולרק תוצח ןומרא קלוו זרא :תידרפסמ 2012 ןתיב-הרומזו תרנכ

זרא :תידרפסמ 2012 ןתיב-הרומזו תרנכ 13–11 ליג :הצלמה םיפרטצמ 16-ה םתדלוה

13–11 ליג :הצלמה

םיפרטצמ 16-ה םתדלוה םוי ףס לע .התוכלכב םימותי תיבב םילדגה רעונ ינב העבשמ דחא אוה ןבֶּ .ודלוויה זאמ ותוא ףדורה חצורה ,להוו'ג תא ףפואה ןירותסמה תא חנעפל ןב לש ויצמאמל םלוכ ךיסנ תא םג בתכ רבחמה .הרודמה-דיל-רופיס ריכזמה חסונב העווזו המיא טעמ אל שי רופיסב בותכל הדיחיה ותחלצה (םירגובמל) חורה לש הלצ היה אל םא הלאשה תא ררועמש המ – לפרעה .יתוכיא רפס

יטרהוד יי'ג יס הליל ןוכית ?ךומסל רשפא ימ לע ,םירקשמ םלוכשכ רגנימרפ ןורש :תילגנאמ 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ

2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ 13–11 ליג :הצלמה םירומה ;םש הל ףיכ

13–11 ליג :הצלמה

םירומה ;םש הל ףיכ ,היתוששחל דוגינב .היימינפב תתחונו הירוה תיבמו רפסה תיבמ תקלוסמ ילא רוסאש המוקה – רדסב אל והשמש םינמיס שי תאז לכבו ."הלחא שממ" םידומילל הירבח םגו תורצואו רטופ יראה ומכו ץיבורוה לש םידמשא רפכ ומכ – הלילה תתיכ לש דמעמה ,הילא תולעל .םגרות אל דועש ךשמהל ראשנ תצקו ,תודוסו יתימא חתמ .םימסקה ילב לבא ,תוומה

ןנארד ןאו ןילרדנו תולוק ינשב הבהא סאקור תינור :תילגנאמ 2012 דבוע םע

סאקור תינור :תילגנאמ 2012 דבוע םע 13–11 ליג :הצלמה המ לע רזוחו ינשה

13–11 ליג :הצלמה

המ לע רזוחו ינשה םוקמל קחדנ הלש "לוקֹ "ה אקוודו ;ירוקמו קתרמ ,חטוב ילו'ג לש רופיסה 'ב התיכב הלחתהה .(הזכ וניא בושו תּורפסב שודיח היהש המ ;איה קרפ ,אוה קרפ) סיירבְּ רמואש אקווד הרועיכ אולמב תרייטצמ סיירב לש ויבא תומד .תוקישנ לע םירובידה ללגב ,תלבלבמ תצק תירבעב ארקנה היזיוולט טרס םג שי .אלפנ םדא ,תאז תמועל ,סיירב לש אבס .רפסה ףוסב ."ךופה"

לוֹ בּ ירמזור תיבל ץוחמ תיב גנילרה איג :תילגנאמ 2012 ןקוש

תיב גנילרה איג :תילגנאמ 2012 ןקוש 14–12 ליג :הצלמה המב ןימאהל השקתמ

14–12 ליג :הצלמה

המב ןימאהל השקתמ ךכ םושמו ,דועו גיד תושפוחל ותיא אצויה ויבא תא בהוא 13-ה ןב ינד

וליפאו – המויקמ םלעתמ ללעתמה באהש – ותוחא ,הכומה ומא תועדויש

,שגרמ רפס .ארוקל תעגונ ינדל הרקי המ הלאשהו ,תענכשמ ךרדב גצומ לוכ רסוחב םישדח םייח ההובגה הפשה תורמלו (ןיד תכרוע איה תרבחמה ,בוט) ותליחתב טפשמה רואיתב תונכראה תורמל

ליחתהל ישוקה

בלכה

.עשתה תב תוחאה יפב ידמ

ריתע למקמ הואנ הפוקש 2012 םירפס תועידי

למקמ הואנ הפוקש 2012 םירפס תועידי 14–12 ליג :הצלמה הנממ םימלעתמ הליג

14–12 ליג :הצלמה

הנממ םימלעתמ הליג ינבש הרענה לע עוטקה רופיסל ?בישקמ ימ לבא ,תנגנמו הרש הירד .ידמ תובר ,תופסונ תויומד לש רתוי ףא םיעוטקה ןהירופיס םיפרטצמ ןיגוריסל הל םינאתמו תורמל ,שגרמ רופיסה .התוא םיעמוש אקוודו ,תנגנמו הרש איה םגש ,המאֶ ,לשמל תבורמו תדחוימ רופיסה ןושל .תוצלואמה תוחישהו תויתורירשה תועיבקהֹ ,םיפיטואירטסה .תונינשֹ

ריקנב הלאירא רובשה ןמזה יקסנמוא ןמור :הפיטעה רויא 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ

רויא 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ 15–13 :הצלמה לש הנומראב המצע תא

15–13 :הצלמה

לש הנומראב המצע תא תאצומו – היימינפה לש היירפסב קיתע רפסב תלקתנ 16-ה תב יקימ

,םינש תואמ המייקתה תקתרמה הכלממה

םייניבה ימימ תויומד םע יקימ לש ידמ תוברה תוחישה לבא ,בהלתהל רשפא הבהאה רופיסמ םגו לש בל תא ,הדנא ,רמגנ וניאש רופיסה תא ,אל ךיא ,הריכזמ רפס תלילע ךותל הליפנה .תועגיימ .ןונלג ,רפסומלוב תאו ,הקנופ ,ויד

1389 תנשב הינידרסב האָ רֵוֹברּ אַ תטילש ,הרונואלא

סיטפס התור חצונמ יתלב ץיק תרופ ןב הענ :תילגנאמ 2012 םירפס תועידי ,הזורפ

:תילגנאמ 2012 םירפס תועידי ,הזורפ 17–15 ליג :הצלמה "םיסא"המ םיבר

17–15 ליג :הצלמה

"םיסא"המ םיבר םע ןילאטס לש תיאשחה הרטשמה ידיב ורסאנ התחפשמ ינבו 15-ה תב הניל עסמה .הילא םיצאנה תשילפ ינפל דבלב עובש ,אטיל ,הנבוקב (סאדיורא ,סאבירג ,סאקליו) דע עסמה ךשמהו (הנש טעמכ) ריביסב הדובעה תונחמב הייהשה ,(םוי 42) תבכרה לש ךשוממה םג שיו .תימהב תוגהנתה לעו תוירזכא לע םירופיסב םיפוצר (ףרוחה אישב) ינופצה בטוקה גוח .הפי הבהא

סנו'ג-ןיו םיט ורטסאמה ררוש תידיע :תילגנאמ 2013 םילעופ תירפס-דחואמה ץוביקה ,שרפמ

םילעופ תירפס-דחואמה ץוביקה ,שרפמ 18–16 ליג :הצלמה הדימריפ תיומד

18–16 ליג :הצלמה

הדימריפ תיומד התקב הלגתמ ויניעל .הדנקב םיחישה ךבסו ארפה תורעי לא תיבהמ חרוב לרבֶּ תסייט ,תינופצמ הרומָ םג םיפתוש הלש הקתפרהה תלחתה וז .רתנספ ילילצ םיעקוב הכותמש ואר רבחמה לש וירפסמ .יתדיחה ורטסאמה – ןבומכו ,עבט בבוח בהז שפחמ ,יטנמור ןוימד תלעב .(רתכ ,האירק תישאר) רבכע דנ לש תזעונה החירבה ןכו (שרפמ) ןורכיזה תיבב בנג תירבעב רוא

ןמלופ פיליפ תמקנ /טראהקול ילאס [III] סירגיטה ןומכא לעי :תילגנאמ 2009 ןתיב-הרומז

ןומכא לעי :תילגנאמ 2009 ןתיב-הרומז ןמלופ פיליפ לצה /טראהקול ילאס [II]

ןמלופ פיליפ לצה /טראהקול ילאס [II] ןופצב ןומכא לעי :תילגנאמ 2009 ןתיב-הרומז

ןומכא לעי :תילגנאמ 2009 ןתיב-הרומז 18–16 ליג :הצלמה ,םצעבו – תועקשה

18–16 ליג :הצלמה

,םצעבו – תועקשה תצעוי אלא תרגבתמ הרענ הניא בוש ,םדואה ןבא ירתסמ תרוביג ,ילאס קזנ םרג ,ינחוכה רנוילימה ,ןמלבֶּ לסקא .II .בוטל םירוכזה םי'גו דרפמ תוחפ אל תזעונ תישלב רצוע ,יזואוטריו רופיס .קמקמח םסוק לע ותמיא תא ליטמ אוה וישכעו ילאס לש החוקלל יפסכ םויסל םיכילומ הלא לכו ,םייקוח יתלב םישעמו חתמ ,םינוירב םע תומולהמ יפוליח ללוכה ,המישנ הריעצהש הארנו ,(תב הל שי ,ןכ) התבלוּ ילאסל לכנתמ והשימ ;םינש שולש דוע ורבע .III .עזעזמ ידוהי רגהמ ,גרבדלוג לאינד םיררגנ ךבסל ?התוא ףדור ימ .אצומ אלל םעפה הכבתסה תיאמצעה .יעיבר םג יופצו ,הכ דע םירפסה תשולשב בוטה .םימשיטנא םגו – ףורגאֹ ישנא ,קתרמ

רנטור תאיל ונלשמ םייח דרבלג-ןאיו דירגניא :הפיטעה רויא 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ

רויא 2012 םירפס תועידי ,הרשע הזורפ 18–16 ליג :הצלמה ,םהייחב הנושארל

18–16 ליג :הצלמה

,םהייחב הנושארל תואמצע םיווח םלוכו 18 ינב םלוכ – ישי ,ביני ,רמות ,יתיא ;ימענ ,לטרוא ,הניד תא םיריכמה םיארוק .רופיסה רקיע םה םמצע ןיבל םניב םיסחיהו .וז לומ וז ,תופתושמ תורידב תויומדה םגו ,ויכשמהו ימלשורי ברועממ יתיא תא דימ והזי תרבחמה לש םימדוקה הירפס .התביתכ תא םהל וריכזי תורחאה

:(םניח) ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה /http://bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת