Sie sind auf Seite 1von 3

ITEKA RYA MINISITIRI N 19/19 RYO KU WA 08/07/2003 RIGENA IMITUNGANYIRIZE YAMAHUGURWA YABAKOZI BA LETA.

Minisitiri wAbakozi ba Leta , Amahugurwa, Imyuga Iciriritse nUmurimo ; Ashingiye ku Itegeko Shinga rya Repubulika yu Rwanda ryo ku wa 04 Kamena 2003 mu ngingo yaryo ya 120; Ashingiye ku Itegeko n22/2002 ryo ku wa 9 Nyakanga 2002, rishyiraho sitati rusange igenga abakozi ba Leta n'inzego zimirimo ya Leta, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 55; Bimaze gusuzumwa no kwemezwa nInama yAbaminisitiri yateranye ku wa 2 Mata 2003.

A TEGETSE :

Ingingo ya mbere Ihugurwa ryumukozi wa Leta rigomba kuba rifitanye isano no kongera ubushobozi bwe mu kazi hakurikijwe imirimo ashinzwe n'ibisabwa ku mwanya arimo cyangwa azajyamo kandi rigamije kongera umusaruro muri rusange. Amahugurwa y'abakozi ba Leta akorerwa mu bigo bihugurirwamo byemewe na Leta bikorera mu gihugu cyangwa mu mahanga. Iri teka rigena imitunganyirize yamahugurwa yabakozi ba leta, ntirirebana nubutumwa bwakazi busanzwe. Ingingo ya 2 Muri rusange amahugurwa agenwa hakurikijwe isesengura ryakozwe mu butegetsi bwa Leta bunyuranye, rigamije kumenya ibyo abakozi bakeneye guhugurwamo. Buri butegetsi bwa Leta busesengura kandi bukageza gahunda yibyo bukeneye guhuguramo abakozi babwo kuri Minisiteri ifite abakozi ba Leta mu nshingano zayo. Amahugurwa yose agomba gukorwa hakurikijwe gahunda y'igihugu y'amahugurwa. Minisiteri ifite abakozi ba Leta mu nshingano zayo ikusanyiriza hamwe amahugurwa akenewe mu butegetsi bwa Leta. Ingingo ya 3. Minisiteri ifite abakozi ba Leta mu nshingano zayo ikurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'amahugurwa ku rwego rwigihugu kandi igashyiraho urutonde rw'abakozi bemerewe kujya mu mahugurwa, hakurikijwe amahugurwa akenewe kandi ajyanye niterambere rusange ry'igihugu. Ibimenyesha Abakozi bemerewe guhugurwa ninzego zimirimo bakoramo nibura mu minsi cumi nitanu (15) mbere yuko amahugurwa atangira.

Ingingo ya 4. Umukozi wemerewe kujya mu mahugurwa hanze yigihugu, mbere yo kuyatangira, ahabwa urupapuro rubimuhera uburenganzira na Minisitiri ufite abakozi ba Leta mu nshingano ze bimaze kumvikanwaho nurwego rwumurimo akoramo. Agomba kandi gukurikira amahugurwa yose amuteganyirijwe. Iyo Umukozi agiye mu mahugurwa, nta burenganzira ahawe, cyangwa ntakurikirane amahugurwa amuteganyirijwe nta mpamvu igaragara atanze kandi yemejwe nurwego rwumurimo akoramo, ahagarikwa ku kazi cyangwa agahanwa hakurikijwe ibiteganijwe nItegeko rishyiraho sitati rusange igenga abakozi ba Leta n'inzego z'imirimo ya Leta. Ingingo ya 5. Amafaranga ajyanye namahugurwa anyuranye agenerwa Abakozi ba Leta, agomba guteganywa ku ngengo yimari ya buri mwaka mu nzego zose zubutegetsi bwa Leta, kandi agakoreshwa gusa ibyo yagenewe. Ingingo ya 6. Iyo amafaranga yamahugurwa agomba gutangwa na Guverinoma yu Rwanda, hishyurwa ibijyanye namasomo, icumbi, ubwishingizi bwindwara, ibigomba gutunga umukozi mu gihe cyamahugurwa, namafaranga yurugendo rwo kujya no kuva mu mahugurwa. Iyo igice cyamafaranga yamahugurwa kigomba gutangwa nabaterankunga bandi batari Guverinoma yu Rwanda, umukozi ugiye mu mahugurwa ahabwa na Guverinoma yu Rwanda amafaranga yinyongera ahwanye nibyo abaterankunga batamwishyuriye. Ingingo ya 7. Umukozi ugiye mu mahugurwa hanze yigihugu, ahabwa impamba yurugendo ingana namadorari yAmanyamerika magana abiri ( 200 $ US ). Iyo umukozi agiye mu mahugurwa mu gihugu yishyuriwe n umukoresha , ahabwa impamba ingana na : - ibihumbi bitanu byamafaranga yu Rwanda (5 000 frw) ku mahugurwa atarengeje ibyumweru bibiri; - ibihumbi icumi byamafaranga yu Rwanda (10 000 frw) ku mahugurwa atarengeje ukwezi ; - ibihumbi makumyabiri byamafaranga yu Rwanda (20 000 frw) ku mahugurwa arengeje ukwezi. Ingingo ya 8. Amahugurwa ntagomba kurenza igihe cyamezi cumi nabiri (12). Cyakora Minisitiri ufite abakozi ba Leta mu nshingano ze ashobora kongera icyo gihe ho amezi atandatu (6), abisabwe nikigo cyangwa urwego umukozi akoramo. Ingingo ya 9. Ihugurwa rihabwa agaciro bitewe nigihe ryamaze hakurikijwe gahunda yamasomo yigishijwe.

Ihugurwa rigeza ku mezi icyenda (9) cyangwa arenze rihesha uwaritsinze uburenganzira bwinyongera ya 3 % yumushahara fatizo, na 2% iyo ryamaze nibura amezi atandatu (6).

Ingingo ya 10. Mu gihe kitarenze iminsi cumi nitanu (15) kuva amahugurwa arangiye, umukozi wese wahuguriwe mu gihugu cyangwa mu mahanga, agomba gutanga raporo muri Minisiteri ifite abakozi ba Leta mu nshingano zayo, akagenera kopi ikigo cyangwa urwego akoramo. Umukozi udatanze raporo yamahugurwa ntashobora guhabwa inyongera ku mushahara nibindi agenerwa biturutse ku mahugurwa, kandi ntashobora guhabwa andi mahugurwa. Ingingo ya 11. Umukozi wahawe amahugurwa nkuko biteganywa niri teka, agirana amasezerano na Leta yemeza ko agomba gukorera Leta : a) umwaka umwe; niba yarabonye amahugurwa mu gihe kiri hagati yamezi atatu (3) natandatu (6); b) imyaka ibiri ; niba yarabonye amahugurwa mu gihe kirenze amezi atandatu (6) kugera ku mezi cumi nabiri (12); c) imyaka itatu; niba yarabonye amahugurwa mu gihe kirenze amezi cumi nabiri (12). Bitaba ibyo nyirubwite agomba kwishyura amafaranga yose yatangiwe kugira ngo ahugurwe. Ingingo 12. Ingingo z'amateka yose abanziriza iri teka kandi zinyuranye na ryo zivanyweho. Ingingo ya 13. Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika yu Rwanda. Kigali, ku wa 08/07/2003. Minisitiri wAbakozi ba Leta, Amahugurwa, Imyuga Iciriritse nUmurimo BUMAYA Andr Minisitiri wImari nIgenamigambi Dr. KABERUKA Donald Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Minisitiri wUbutabera nImikoranire yInzego MUCYO Jean de Dieu