Sie sind auf Seite 1von 8

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Sunday Matins Hymns


(TO
BE USED IN CONJUNCTION WITH THE

ATINS

SERVICE BOOK)

7 April 2013
Veneration of the Holy Cross

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA marguerite.paizis@gmail.com
OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM

7th Sunday of Triodion 3rd Sunday of Great Lent


Feast of St Calliopios of Cilicia St George the Confessor, Bishop of Mytilene St Tikhon of Moscow, Enlightener of North America St Daniel of Pereyaslavl-Zalesski St Rufinos the Deacon, St Aquilina & 200 Christian Soldiers of Sinope St Serapion of Egypt

Tone 3
Resurrection Gospel 11 : John 21 : 14 25
OUR LORD JESUS CHRIST RESTORES & COMMISSIONS ST PETER

M A RG UERITE P AIZIS

ON

S CRIBD

Eothinon 3 Katavasias of Lent 3


RE-EDITED & PUBLISHED - 13 MARCH 2013

Our Eternal Gratitude to God and to His Faithful Servant, Pater Seraphim Dedes, of the Greek Orthodox Archdiocese of America for the original Greek and English texts, which have helped so many to participate in these wonderful Holy Services. Please go to his website for the original texts: www.ematins.org

NOT FOR MATERIAL PROFIT

16.

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

Psalm 117 /118 Tone (7) Varys/Grave


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Theos
STIHOS

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. ergomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1

arhigo tis Zois imon; kathelon gar to Thanato ton Thanaton, to Nikos edoken imin ke to Mega Eleos.

Risen from the Grave, and Who is the Author of our Life; for, having destroyed Death by Death, He has granted us the Victory and Great Mercy!

1: Exomologisthe to Kyrio, oti Agathos, oti is ton eona to eleos aftou!*

: Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!
THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

Theos
STIHOS 2:

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. ergomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.


Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou! epefanen imin. ergomenos en

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos
STIHOS 3:

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


epefanen imin. ergomenos en

: This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE 3

Resurrection Apolytikion

Evfrenestho

ta Ourania, agaliastho ta epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato ton Thanaton.Prototokos ton nekron egeneto. Ek kilias Adou errisato imas ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.

Let

the Heavens rejoice and let the earth be glad, for the Lord has shown Strength with His Arm; He has trampled down Death by Death; He has become the First-born of the dead; from the womb of Hades He has Delivered us, and to the world He has granted Great Mercy. and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Soson,


Kyrie, ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis Vasilefsi kata varvaron doroumenos, ke to Son Filaton, dia tou Stavrou Sou Politevma.

Glory to the Father, and to the Son,


TONE 1

Festal Apolytikion Holy Cross -

Save,

O Lord, Thy People and Bless Thine Inheritance, granting Victories to their Rulers over the enemy and guarding Thy Commonwealth by the Might of Thy Cross.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

Amin.
here, Sin ti foni esarkouto O ton olon Despotis, en Si ti Agia Kivoto, os efi O Dikeos David. Edihthis Platitera ton Ouranon, Vastasasa ton ktiston Sou. Doxa to enikisanti en Si! Doxa to 2.
TONE 3 3 LENT VENERATION

Theotokion

Tou Gavriil fthegxamenou Si Parthene to As

Gabriel proclaimed to Thee, O Virgin: Hail! With that cry the Lord of all became Incarnate in Thee, the Holy Tabernacle, as foretold by the Righteous David: Thou hast revealed Thyself as more spacious
TONE 3 3 LENT VENERATION
OF THE

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

15.

tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world.

proelthonti ek Sou! Doxa to elevtherosanti imas dia tou Tokou Sou!


(SMALL LITANY )

Prosdexe

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas.

Receive

our Prayer, Thou Who sits at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

than the Heavens, in that Thou hast borne Thy Creator. Glory to Him Who abode in Thee! Glory to Him Who came forth from Thee! Glory to Him Who through Thy Birth-giving has set us free!
TONE 3

Oti Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, For


Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

First R e s u r r e c t i o n K a t h i s m a

Hristos

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. Kyrie, en ti emera tafti anamartitous filahthine imas. I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas. Kyrie, to Eleos Sou ef imas, kathaper ilipisamen epi Se.

Amen Every day I will Bless Thee, and praise


Thy Name forever and to the Ages of Ages.

ek nekron egigerte, i aparhi ton kekimimenon;O prototokos tis ktiseos, ke Dimiourgos panton ton gegonoton, tin kataftharisan fisin tou genous imon, en eafto anekenisen. Ouk eti Thanate kirivis; O gar ton olon Despotis, to kratos sou katelise.

Christ

Kataxioson, Evlogitos Amin Genito,

Grant,

has risen from the dead - the First Fruit of those who repose. The First Born of Creation and Creator of all that has come to be, has renewed in Himself the corrupted nature of our race. Death, you no longer rule, for our Master of all things has destroyed your power.

O Lord, this day to keep us without sin. art Thou, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. as

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Sarki


tou Thanatou, gefsamenos Kyrie, to pikron tou Thanatou, exetemes ti egersi Sou; ke ton Anthropon nin kath aftou enishisas, tis arheas kataras tin itan anakloumenos; O Iperaspistis tis Zois imon, Kyrie Doxa Si! nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

Blessed

Having

Amen May Thy Mercy O Lord, be upon us,


we have put our hope in Thee.

Evlogitos
Kyrie,

i, Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou. [3] katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Blessed Lord,

tasted Death in the Flesh, O Lord, Thou hast cut out the bitterness of Death by Thy Rising and granted mankind Strength against it, announcing the abolition of the ancient Curse. Defender of our Life, O Lord: Glory to Thee!

art Thou, O Lord, teach me Thy Statutes [3] Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee.

Ke

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


- TONE 3

Amin.
imon, animnoumen Theotoke Parthene. En ti Sarki gar ti ek Sou proslifthisi, O Ios Sou ke Theos imon, to dia Stavrou katadexamenos pathos, elitrosato imas ek fthoras, os Filanthropos.
SMALL LITANY

Resurrection Theotokion

Se tin Mesitefsasan ti Sotirian tou genous To

Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon me tou O Lord, to Thee have I fled; teach me to
piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou. do Thy Will, for Thou art my God.

Oti

para Si Pigi Zois; en to Foti Sou opsometha Fos.

For with Thee is the Fountain of Life;


Thy Light we shall see Light.

in

Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se. Agios


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Extend

Thy Mercy to those who know Thee.

Thee, who is the Mediatrix of the Salvation of our race, we sing: O Birth-giver of God and Virgin. For in the Flesh assumed from Thee, after suffering the Passion of the Cross, Thy Son and our God delivered us from corruption, because He Loves mankind.
- TONE 3

Second Resurrection Kathisma

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

To

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke Glory Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios O Theos, Agios Ishiros,
Athanatos, Eleison imas.

Agios

Amen Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us.

anallioton, to tis Theotitos, ke to ekousion, pathos Sou Kyrie, is eafton kataplagis, O Adis epodireto; Tremo tin tou somatos, mi ftharisan ipostasin; Vlepo ton aoraton, Mystikos polemounta me; dio ke ous kateho kravgazousi: Doxa Hriste ti Anastasi Sou!

Awed

by Thine unchanging Godhead and Thy voluntary Passion, O Lord, Hades mourned: I tremble at Thy Bodys substance, which is not corrupted. I see Thee, the Invisible, Mystically making war on me; and so those whom I hold cry out: Glory, O Christ, to Thy Resurrection! and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Glory to the Father, and to the Son, To
akatalipton, to tis Stavroseos, ke anerminefton, to tis egerseos, Theologoumen i Pisti, aporriton Mystirion; simeron gar Thanatos, ke

Resurrection Apolytikion

We

Simeron
14.

Sotiria to kosmo gegongen. Asomen to Anastanti ek tafou ke

Today Salvation has come into the world.


Let us sing praises to Him Who is
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

Faithful contemplate an Ineffable Mystery: Thy Crucifixion that cannot be understood and Thy Rising that cannot be explained. For today
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

3.

O Adis eskilefte, genos de Anthropinon, aftharsian endedite; dio ke Efharistos kravgazomen: Doxa Hriste ti Anastasi Sou!

Death and Hades have been despoiled, but the human race has put on Incorruption. And so with Thanksgiving we cry: Glory, O Christ, to Thy Resurrection!

dominion of the sly one, and Who abolished the Ancient Curse.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati


Triodion Holy Cross

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit
TONE (8) PLAGAL 4

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen Tin


- TONE 3

Amin
Theotokion

Ton

akatalipton, ke aperigrapton, ton Omoousion, Patri ke Pnevmati, en ti gastri Sou Mystikos, ehorisas Theomitor; mian ke asighiton, tis Triados energian, egnomen to Toko Sou, en to kosmo doxazesthe; dio ke evharistos voomen Si: Here, i Keharitomeni!

Mystically Thou contained in Thy Womb


the Incomprehensible and the
Uncircumscribable Consubstantial with

the Father and the Spirit. And we acknowledge that in Thine Offspring One Unconfused Energy of the Trinity is Glorified in the world. And so with thanksgiving, we cry to Thee: Hail, Full of Grace!
TONE (8) PLAGAL 4

ipsilofrona gnomin, ton kakiston Fariseon, O panton Kyrios, paravolikos ekfevgi taftin edidaze, ke mi ipsilofronin, par O di fronin, pantas epedevsen. Ipogrammos ke tipos O aftos genomenos, mehri Stavrou ke Thanatou, eafton ekenosen. Evharistountes oun Sin to Teloni ipomen. O Pathon iper imon, ke apathis diamenas Theos, ton pathon imas rise, ke Soson tas psihas imon.

To flee the high-minded opinion of the


most wicked Pharisees, the Lord of all things taught us by way of Parable, and instructed us all not to think of ourselves more highly than we ought. He Himself became our Model and Example, having emptied Himself even unto the Cross and Death. In Thanksgiving, then, with the Publican, let us say: Thou endured the Passion for us and yet remained Dispassionate God: from our sinful passions, free us and grant Salvation to our soul.

Third Festal Kathisma Holy Cross

En Paradiso men to prin xilo egimnosen, In


epi ti gefsi O ehthros isferon nekrosin. Tou Stavrou de to xilon, tis Zois to endima, anthropis feron epagi epi tis gis. Ke Kosmos olos eplisthi pasis Haras. On orontes proskinoumenon, Theo en Pisti lai, simfonos anakraxomen. Pliris Doxis O Ikos Aftou.

Paradise the Tree of old stripped us naked, and by its taste the enemy brought Death. Now the Tree of the Cross, which for all mankind is bearing the Garment of Life, was planted upon earth, and therefore all the world is filled with every Joy. As we behold It revered today, let us, O People, cry aloud together to God in Faith: Full of Glory is Thy House, O Lord!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

Amin
THE CONGREGATION MUST STAND

Theotokion

Iperevlogimeni

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon. Amin epi ti gefsi O ehthros isferon nekrosin. Tou Stavrou de to xilon, tis Zois to endima, anthropis feron epagi epi tis gis. Ke Kosmos olos eplisthi pasis Haras. On orontes proskinoumenon, Theo en Pisti lai, simfonos anakraxomen. Pliris Doxis O Ikos Aftou.

Glory to the Father, and to the Son,

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages. Amen Paradise the Tree of old stripped us naked, and by its taste the enemy brought Death. Now the Tree of the Cross, which for all mankind is bearing the Garment of Life, was planted upon earth, and therefore all the world is filled with every Joy. As we behold It revered today, let us, O People, cry aloud together to God in Faith: Full of Glory is Thy House, O Lord!
TONE 3

iparhis, Theotoke Parthene, dia gar tou ek Sou Sarkothentos O Adis ihmalotiste, O Adam anakeklite, i katara nenekrote, i Eva ileftherote, O Thanatos tethanatote ke imis ezoopiithimen. Dio animnountes Voomen. Evlogitos Hristos O Theos imon, O outos evdokisas, Doxa Si!

Most

En Paradiso men to prin xilo egimnosen, In

Blessed art Thou, O Virgin Theotokos: for through Him Who became Incarnate of Thee, Hades is led captive, Adam is recalled from the dead, the Curse is made void, Eve is set free, Death is slain, and we have been endowed with Life. Wherefore we cry aloud, extolling in song: Blessed art Thou, O Christ our God, in Whose Sight it is thus wellpleasing. Glory to Thee!

The Great Doxology


THE BELLS
ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia. Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan.

Glory to Thee Who has shown us the


Light!

Glory to God in the Highest, and on


earth Peace, Goodwill among men.

Imnoumen

We

R ESURR ECTION E VLOGITARIA , T RISAG I ON H YMN , T HEOTOKION & S MALL L I T A N Y

Resurrection Iperkoi
astrapton Angelos, tes Myroforis elege: Ton zonta ti Zitite en mnimati? Igerthi kenosas ta mnimata. Tis fthoras alliotin, gnote ton 4.
TONE 3 3 LENT VENERATION
OF THE

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

Ekplitton ti orasi, drosizon tis rimasin, O Amazed

by his appearance, and sustained by his words, the Myrrhbearing Women heard the dazzling Angel say: Why do you seek the Living in a Tomb? He has Risen,

Kyrie Kyrie

Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Lord, Lord

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

13.

F e s t a l S t i c h e r a H o l y C r o s s - TO N E

Enite Afton en timpano ke horo.


Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Him with timbrel and dance, praise Him with strings and flute!

anallionton. Ipate to Theo: Os fovera ta Erga Sou! Oti to genos esosas ton Anthropon!

En

fones alalaxomen, en odes megalinomen, ton Stavron ton Tiion aspazomeni, ke pros afton ekvoisomen. Stavre pansevasmie, kathagiason imon, tas psihas ke ta somata, ti dinami Sou, Ke pantias ek vlavis enantion diatirison atrotous, tous efsevos proskinountas Se. Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion

Let us joyfully cry aloud, and with Odes


let us magnify the All Precious Cross and salute it with a kiss. And let us cry out to It and say: O Cross Ever Venerable, by the Power Thou possess, Sanctify us in every way, soul and body too. From all manner of injury arising from our enemies preserve us, who venerate in Piety.
ANTIFONON A

emptying the graves. Know that the Unchanging has changed corruption. Say unto God: How fearful art Thy Works! For Thou has Saved the human race!
- TONE 3
ANTIPHON 1

Resurrection Anabathmi
ehmalosian Sion, si exilou ek Vavilonos. Kame ek ton pathon, pros zoin elkison, Loge.

Tin

O Logos, Thou delivered Zion

from Babylons captivity. Now, draw me out of my passions, to Life.

En

to noto i spirontes, dakrisinentheis, theriousi stahias, en Hara Aizoias. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, pasa Agathodoria, os Patri ke Io sinastrapti, en O ta panta Si ke kinite.

They who sow in the South with Divine


Tears shall reap with Joy the Sheaves of Life Eternal.

Enite

Praise

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Doxa Amin. Agio

Glory Amen. Every

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. good Gift is in the Holy Spirit. He radiates Life with the Father and the Son, and in Him everything lives and moves.

En

fones alalaxomen, en odes megalinomen, ton Stavron ton Tiion aspazomeni, ke pros afton ekvoisomen. Stavre pansevasmie, kathagiason imon, tas psihas ke ta somata, ti dinami Sou, Ke pantias ek vlavis enantion diatirison atrotous, tous efsevos proskinountas Se. Kyrion ton Theon imon ke proskinite to ipopodio ton podon aftou, oti Agios esti. arisasthe, mi kenoumena namata, tou Stavrou ti Hariti proerhomena, idou prokimenon vlepondes, to xilon to Agion, harismaton tin Pigin, ardomenin to emati ke to idati, tou Despotou ton olon tou en touto ekkousios ipsothentos, ke tous vrotous animpsosantos.

Let us joyfully cry aloud, and with Odes


let us magnify the All Precious Cross and salute it with a kiss. And let us cry out to It and say: O Cross Ever Venerable, by the Power Thou possess, Sanctify us in every way, soul and body too. From all manner of injury arising from our enemies preserve us, who venerate in Piety. the Lord our God, and worship at the Footstool of His Feet, for He is Holy. Come, O Believers, and faithfully draw the waters that never fail, issuing abundatnly by the Grace of the Cross, as we behold set before us now the Wood of the Holy Tree, yes, the Well Spring of the Gifts of the Spirit, which is itself watered by the Blood and the Water that issued from the Master Who was willingly exalted thereon exalting humanity.

ANTIFONON

Ean mi Kyrios Ikodomisi B Ikon ton areton, matin kopiomen. Tin de psihin skepontos, oudis imon porthite tin Polin.

ANTIPHON 2

If the Lord does not build the House of Virtues, then we labour in vain. If He protects our souls, no one can conquer the City.

Ipsoute

Exalt

Tou

Karpou tis gastros, to pnevmati, iiopiitos Si to Hristo, os Patri i Agii Pantote isin. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

The Saints are the Fruit of the womb, in


whose spirit they are as Sons to Thee, as Father, O Christ.

Proselthondes

Doxa Amin Agio

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever and to Ages of Ages. and Wisdom are received through the Holy Spirit, for He gives meaning to all Creation. Let us worship Him for He is God, as is the Father and the Logos.

Pnevmati, entheorite pasa Agiotis, Sofia, ousii pasan gar ktisin. Afto latrefsomen. Theos gar, os Patri te ke Logo.

Amen Holiness

de Theos Vasilefs imon pro eonon, irgasato Sotirian en meso tis gis. edreoma, Vasileon krateoma, monazonton kavhima ke diasosma, Si i Stavre pansevasmie. Dio proskinountes Se, ke kardias ke psihas, fotizometha simeron, Thia haritis, tou en Si prospagentos ke to kratos, tou doliou kathelontos, ke tin aran afanisantos.

But

God is our King before the Ages; He worked Salvation in the midst of the earth.

ANTIFONON

Ekklisias

The

Support of the Church art Thou, and the Strength of Emperors; Boast of Monastics and their Deliverance art Thou, O All Venerable Cross of Christ. And now as we venerate Thee today, our hearts and souls are Illumined ineffably by the Divine Grace of the Lord Who as nailed to Thee and brought down the
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

I fovoumeni ton Kyrion, Makarii trivous Vadiounte, ton entolon fagonte, zoiran gar pagkarpian. Kiklo tis Trapezis Sou, evfranthiti, kathoron Sou Pimenarha, ta engona feronta kladous Agathoergias.

ANTIPHON 3

Blessed are they who fear the Lord, for they walk in the Way of His Commandments, for they shall partake of the Living Harvest. Be joyful, Arch-Shepherd, beholding Thy childrens children round about Thy Table, bearing branches of Virtuous Deeds.
to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever and to Ages of Ages.

Doxa Amin

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory Amen
OF THE

12.

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

TONE 3 3 LENT VENERATION

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

5.

Agio Pnevmati, O pas ploutos tis Doxis, All


ex ou Haris ke zoi pasi ti ktisi. Patri gar animnite ke to Logo. Sin

wealth of Glory is of the Holy Spirit, from Whom comes Grace and Life for all Creation. Wherefore, He is praised with the Father and the Logos.
TONE 3

Pascha.

Resurrection Lauds: Praises to God - Psalm 148


PRAISES TO THE LORD FROM ALL CREATION

TONE 3

Pasa

Resurrection Prokeimenon -

Ipate
STIHOS:

en tis Ethnesin oti Kyrios evasilefse. Ke gar katorthose tin Ikoumenin, itis ou salevthite.(2)

Say
VERSE

among the Gentiles: The Lord is King, for He established the world, which shall not be shaken! [2]

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,


all His Powers. To Thee praise is due, O God.
- TONE 3

Asate to Kyriou asma kenon...

O sing a new song to the Lord!

Ipate

en tis Ethnesin oti Kyrios evasilefse. Ke gar katorthose tin Ikoumenin, itis ou salevthite.

Say

among the Gentiles: The Lord is King, for He established the world, which shall not be shaken!

Resurrection Stihera

Tou

piise en aftis frima Engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

To execute Come,

Gospel 11: John 21:14 - 25


OUR LORD JESUS RESTORES AND COMMISSIONS ST PETER

upon them the Judgement that is Decreed; such Glory will be for all His Holy Ones.

Defte

Touto

ide triton efanerothi O Iisous tis Mathites Aftou egerthis ek nekron, ote oun iristisan legi to Simoni Petro O IIisous:Simon Iona Agapas Me plion touto?

The

third time our Lord Jesus revealed Himself to His Disciples after He had Risen from the dead, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter: Simon, son of Jonah, do you Love Me more than these? to Him: Yes, Lord, Thou know that I love Thee.

panta ta Ethni, gnote tou friktou Mystiriou tin Dinamin: Hristos gar O Sotir imon, O en arhi Logos estavrothi di imas, ke ekon etafi, ke Anesti ek nekron, tou Sose ta simpanta. Afton Proskinisomen.

all ye Nations, acknowledge the Power of the dread Mystery; for Christ our Saviour, the Word in the beginning, was Crucified for us and willingly buried and Arose from the dead to Save the whole Universe: Let us Worship Him!

Legi afto: Ne Kyrie, Si idas oti filo Se. Legi Afto: Voske ta Arnia Mou. Legi Afto palin defteron: Simon
Agapas Me? Iona,

He said

Enite

He said to him: Feed My Lambs. He said to him again a second He

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton en Stereomati tis Dinameos Aftou. panta ta thavmasia, i filakes Sou Kyrie, alla to sinedrion tis mateotitos, plirosan doron tin dexian afton, kriptin enomizon tin Anastasin Sou, in O kosmos Doxazi: Eleison imas!

Praise

God in His Saints; praise Him in the firmament of His Power.

Diigisanto

Thy guards recounted all the Marvels, O


Lord, but, by filling their right hand with gifts, the Sanhedrin of folly thought to conceal Thy Resurrection, which the world Glorifies: Have Mercy on us!

time: Simon, son of Jonah, do you Love Me? said to Him:, Yes Lord; Thou know that I love Thee.

Legi afto:

Ne Kyrie, Si idas oti filo Se.

Legi afto: Pimene ta Provata Mou. Legi afto to triton: Simon Iona, filis Me? Elipithi Ke
O Petros oti ipen Afto to triton: Filis Me? ipen Afto: Kyrie, Si panta idas Si ginoskis oti filo Se.

He said to him: Tend My sheep. He said to him the third time: Simon,
son of Jonah, do you love Me?

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. tin piran ilifota: Maria gar i Magdalini epi to mnima ilthen, evren Angelon epi ton lithon kathimenon, tis imatiis exastraptonta, ke legonta: Ti zitite ton zonta meta ton nekron? Ouk estin ode, all egigerte, kathos ipe, proagon en ti Galilea.

Praise

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty receiving proof of the Resurrection. For Mary Magdalene came to the Tomb, found an Angel seated on the stone, and dazzling in shining raiment, who said: Why dost ye seek the Living with the dead? He is not here, but He has Arisen as He said, and goes before you into Galilee.

Peter was grieved because He asked him a


third time: Do you love Me?

Haras ta panta peplirote, tis Anastaseos All things have been filled with Joy on

And he said to Him, Lord, Thou know all


things; Thou know that I love Thee. you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go.

Legi afto O Isous: Voske ta Provata Mou. Jesus said to him:, Feed My sheep. Amin, amin, lego si: ote is neoteros Truly, truly, I say to you: when
ezonies ke periepatis opou itheles; otan the girasis, ektenis tas hiras sou, ke alos se zosi, ke isi opou ou thelis.

Enite En

afton en iho salpingos. Enite afton en psaltirio ke kithara to Foti Sou Despota, opsometha Fos Filanthrope: Anestis gar ek ton nekron, Sotirian to geni ton Anthropon doroumenos, ina se pasa Ktisis Doxologi, ton Monon Anamartiton: Eleison imas!.

Praise In

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.

Touto

de ipe simenon pio thanato Doxasi ton Theon.

This

He spoke, signifying by what death he would Glorify God.

Thy Light, O Master Who Loves mankind, we shall see Light. For Thou Arose from the dead, granting Salvation to the human race, so that all Creation may Glorify Thee, the Only Sinless One: Have Mercy on us!
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

6.

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

11.

ODI 8

ODE 8

Enoumen, Hiras,

Evlogoumen Proskinoumen Ton Kyrion

Ke

We Praise, we Bless and we Worship


the Lord!

Ke touto ipon legi Afto: Akolouthi Mi! Epistrafis


de O Petros vlepi ton Mathitin on Igapa O IIisous akolouthounta, ( os ke anepesen en to dipno epi to Stithos Aftou ke ipe: Kyrie, tis estin O paradidous Se?) outos de ti? eos erhome, ti pros se? Si akolouthi Mi! oti O Mathitis ekinos ouk apothniski.

And when He had spoken this, He said to


him: Follow Me!

En To Lakko Vlithis Ton Leonton Pote O Megas En Profites, Stavroidos Ekpetasas Daniil, Avlavis Ek Tis Touton Katavroseos Sesoste, Evlogon Hriston Ton Theon Is Tous Eonas.

When

Then

MAGNIFICAT

Daniel, the great among Prophets, was thrown of old into the den of lions, and stretched out his hands in the shape of a Cross, he escaped from their ravening without hurt, Blessing Christ God, unto all ages.

Peter, turning around, saw the Disciple whom Jesus Loved following, (who also had leaned on His Breast at the Supper and asked: Lord, who is the one who betrays Thee?)

Touton idon O Petros legi to Iisou: Kyrie, Seeing Legi afto O IIisous: Ean afto thelo menin Jesus

him, Peter said to Jesus: Lord, what about this man? said to him: If I Will that he remain until I come, what is that to you? You follow Me!

Triodion 9th Ode of the Katavasia Holy Cross

O Miter Parthene ke Theotoke apsevdis, O Virgin Mother, truly the Birth-giver of


i tekousa asporos Hriston ton Theon imon, ton en Stavro ipsothenta sarki, Se i Pisti apantes axios sin touto nin Megalinomen.
THE SMALL LITANY & PRAISES TO THE LORD

God, who Conceived without seed Christ our God, elevated in the Flesh on the Cross, these happenings all we Faithful now magnify, as is meet.

Exilthen oun O logos outos is tous Adelfous Then Ke


ouk ipen afto O IIisous oti ouk apothniski, al ean afton: Thelo minin eos erhome, ti pros se? estin O Mathitis O martiron peri touton ke grapsas tafta; ke idamen oti Alithis estin i Martiria aftou.

this saying went out among the Brethren that this Disciple would not die. Jesus did not say to him that he would not die, but: If I Will that he remain until I come, what is that to you? these things, and wrote these things; and we know that his Testimony is True. there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written.
TONE 3

Yet

Eleventh Resurrection Exaposteilarion

Meta

tin Thian Egersin, tris to Petro: Filis Me? pithomenos O Kyrios, ton idion Provato, provallete Pimenarhin. Os idon on igapa, O Iisous epomenon, ireto ton Despotin. Outos de ti? Ean thelo: efise, menin touton, eos ke palin erhome, ti pros se, File Petre?

When

the Lord, after His Resurrection, asked Peter thrice: Do you Love Me? He set him for a Shepherd over His Sheep. And when Peter saw the Disciple whom Jesus Loved following Him, he asked the Lord: And what is this? And the Lord said: If I Will that he remain until I come again, what is that to thee, O Peter My Beloved?

Outos

This is the Disciple who testifies to

Esti de ke alla polla osa epiisen O Iisous, And


atina ean grafite kath en, oude afton ime ton kosmon horise ta grafomena vivlia.

Festal Exaposteilarion Holy Cross

Stavron

Hristou ton Timion, simeron protethenda, idontes proskinisomen, ke Pistos evfranthomen, kataspazomeni potho, ton en touto Thelisi, Stavrothenda etoumeni, Kyrion axiose pantas imas, ton Stavron ton Timion proskinise, ke fthase tin Anastasin, pantas akatakritos.

Today the Precious Cross of Christ is to


be set before us. Beholding It, let us faithfully venerate It with Gladness, thereby with longing saluting the Lord Who by His own Will was crucified thereon for us, and let us pray to Him to account us all worthy of revering His Cross Most Precious, and of arriving uncondemned at the Bright Resurrection.

Amin Exanestis
simeron, apo tou tafou iktirmon, ke imas exigages, ek ton pilon tou thanatou. Simeron Adam korevi, ke heri Eva, ama de, ke i Profite sin Patriarhes, animnousin akatapafstos, TO THION KRATOS TIS
EXOUSIAS SOU.

Amen
Resurrection Kontakion -

Thou arose today, O Merciful One, and


led us out from the gates of Death. Adam dances today, and Eve rejoices. Prophets too, along with Patriarchs, praise without ceasing
THE DIVINE AUTHORITY. TONE 3 MIGHT OF THINE

Theotokion

Resurrection Ikos ke Hriston ton Theo omofronos imnitosan, oti tous desmious ek ton tafon anestise. Sigheri tasa i ktisis, prosferousa epaxia asmata, to panton Ktisti ke Litroti imon; oti tous vrotous ex Adou simeron, os zoodotis sinanelkisas, pros Ouranous sinanipsi, ke katarrassi tou ehthrou tas eparsis, ke pilas tou Adou diathlatti, to tho krati tis exousias aftou.
TONE 3 3 LENT VENERATION

To xilon en O Pansemne, tas ahrantous


palamas, iper imon exetine, prospagis O Iios Sou, nin evsevos proskinoumen. Dos imin tin irinin, ke ta kosmosotiria, fthase pansepta pathi, ke tin lampran, ke kosmoharmosinon proskinise, tou Pasha kirionimon, ke fosoforon imeran.

Thy

Son stretched out Immaculate Hands and was nailed for our sake t the Cross, the wood of which we are now venerating with Faith, All Decorous Maiden. Grant Peace to us, we pray Thee, and the WorldSaving, All Divine Passion may we attain; and may we adore the resplendent day when the world rejoices, the shining day that bears the Name of the Lord, namely

O Ouranos ke i gi simeron horevetosan, Let Heaven and earth dance today, and
in harmony sing the praise of Christ our God, for He raised the prisoners from the tombs. All Creation rejoices together as it offers fitting songs to the Creator of all things and our Redeemer. For today, as Giver of Life, He drew mortals out of Hades and raised them together to Heaven. He lays low the uprisings of the foe and smashes the Gates of Hades by the Divine Might of His
HOLY CROSS 7 APRIL 2013

10.

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

OF THE

7.

Authority.

Festal Kontakion Holy Cross

Ti aftou dinami, Hriste O Theos ke imas By


ton tou ponirou diafilaxon epirion, ke ta Thia Sou Pathi, ke tin zoiforon Anastasin proskinise axioson, to tessarakon Thimeron evmaros dianisantas stadion. Ke eleison imas, os monos Agathos ke Filanthropos.

Ouketi flogini romfea filatti tin pilin tis The


Edem. Afti gar epilthe paradoxos svesis, to xilon tou Stavrou. Thanatou to Kendron, ke Adou to Nikos elilate. Epestis de Sotir mou voon tis en Adi. ISAGESTHE PALIN IS TON PARADISON!

Fiery Sword is no longer guarding the entrance to Eden. For it was extinguished in paradoxical manner by the Tree of the Cross. The sting of Death and the Victory of Hades have been stricken. And Thou, my Saviour, came and cried out to those in Hades: ENTER AGAIN INTO PARADISE! Golgotha Pilate lifted up three crosses: two for those guilty of larceny, and one for Him Who grants us Life, Whom Hades spied and voice to those below: My Ministers and Governors my heart! Who has affixed it with a nail? A lance of wood abruptly pierced me throught, and I am rent in twain. My inner parts distressingly are pained, my belly aches, the organs of my senses. My breathing pants and am compelled to expel Adam and those of Adam, who by a Tree were given to me. For It is a Tree that LEADS THEM AGAIN INTO PARADISE! the 7th day of this month we Commemorate the Holy Martyr, St Calliopios of Perga, Pamphylia.

Its Power, O Christ our God, guard us against the wanton assaults of the evil one, and make us worthy to worship Thy Divine Passion and Lifegiving Resurrection, to finish the Course of Lent with ease, and have Mercy on us, as Thou alone art Good and Lovest mankind.

Festal Kathisma - Veneration of the Holy Cross


TONE 1
ODI 1 ODE 1

Festal Ikos

Holy Cross

Tris

Stavrous epixato, en Golgotha O Pilatos, dio tis listefsasi, ke ena tou Zodotou. On iden O Adis, ke ipe tis kato. O Litourgi mou ke Dinamis mou, tis O empixas ilon ti kardia mou? Xilin me login ekentisen afno, ke diarrisome. Ta endon mou pono, tin kilian mou algo, ta esthitiria mou. Memassi to pnevma mou, ke anagkazome exerefxasthe ton Adam, ke tous ex Adam, xilo dothntas mi. Zilon gar toutous ISAGI PALIN IS TON PARADISON!

On

Thiotatos Proetipose Pale Mosis, En Erthra Thalassi Diavivasas Israil, Ton Stavron Sou, Tin Igran Ti Ravdo Temon, Odin Si Exodion Anamelpon, Hriste O Theos.

Of

ODI 3

ODE 3

old the Divine Moses foreshadowed Thy Cross, passing Israel across the Red Sea when he struck the moist element with his rod, singing to Thee, O Christ God, a Song of Exodus.

Sterosan,

ODI 4

Despota Hriste, To Stavro Sou En Petra Me Ti Tis Pisteos, Mi Salevthine Ton Noun Ehthrou Provoles Tou Dismenou. Monos Gar Is Agios. Stavrou Se, Dinate, Fostir O Megas Katidon, Tromo Eparthis, Tas Aktinas Sinestilen, Ekripse. Pasa De Ktisis Imnisen En Fovo Tin Sin Makrothimian. Ke Gar Eplisthi I Gi Tis Sis Eneseos.

ODE 4

Christ Master, establish me by Thy Cross on the Rock of Faith, lest my heart be shaken by the impacts of the arrogant enemy; for Thou alone art Holy.

Epi

When the greater Luminary beheld Thee


suspended on the Cross, O Mighty One, he trembled and, drawing in his rays, hid them. And the whole of Creation praised Thy long-suffering; for the earth was filled with Thy Praise.

Synaxarion 7 April

Ti Z tou aftou minos, Mnimi tou Agiou On


Martyros Kalliopiou.

ODI 5

ODE 5

Ti

afti imera, Mnimi tou en Agiis Patrosimon Georgiou, Episkopou Mytilinis.

On

this day we Commmorate our Father among the Saints, George, Bishop of Mytilene, the Wonderworker. Martyr, St Rufinos the Deacon, who was beheaded. Martyr, St Aquilina, whose hands were tied behind her and her entrails burnt.

Orthrizontes Se Animnoumen, Sotir Tou To Thee, O Saviour of the world, do we


Kosmou, Irinin Evrameni To Stavro Sou; Di Ou Anekenisas To Genos To Anthropinon, Fos Pros Anesperon Agon Imas. travel early, praising Thee, having found safety in Thy Cross, through which Thou renewed mankind and led us to the never-setting Light.

Ti afti imera, Mnimi tou Agiou Martyros On this day we Commemorate the Holy
Roufinou Diakonou.

ODI 6

ODE 6

Ton

Ti afti imera, i Agia Martys Akilina, tas On this day we Commemorate the Holy
hiras is toupiso desmefthisa, ke tin kilian flehthisa, telioute.

ODI 7

Tipon Tou Thiou Stavrou Ionas En Kilia Tou Kitous Tetamenes Palames Prodieharaxe Ke Anethore, Sesosmenos Tou Thiros, Ti Dinami Sou Loge.

Jonah

ODE 7

the Prophet forshadowed Thy Divine Cross when he stretched out his hands in the belly of the whale, and sprang out, saved from the beast by Thy Might, O Word. Who delivered the Three Youths from the flames came to earth, taking a Body, and was nailed to the Cross, freely granting us Salvation, He Who alone is Blessed, Transcendent in Glory: the God of our Fathers.

Ti afti imera, Mnmi ton Agion diakosion


Martyron ton teliothenton. en Sinopi Xifi

On this day we Commemorate the 200


Holy Martyrs who were beheaded with them at Sinope, Pontos. this same ay, the Third Sunday of Lent, we celebrate the Adoration of the Precious and Life-giving Holy Cross.

Flogoseos

Ti afti imera, Kyriaki triti ton Nistion, tin On


proskinisin eortazomen tou Timiou ke Zoopiou Stavrou.

O Pedas Risamenos, Sarka Proslavomenos, Ilthen Epi Gis. Ke En Stavro Prosilothis Sotirian Imin Edorisato, O Monos Evlogitos To Pateron Theos Ke Iperevdoxos.

He

8.

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

TONE 3 3 LENT VENERATION

OF THE

HOLY CROSS 7 APRIL 2013

9.