Sie sind auf Seite 1von 2

Anestezicele sunt substanf;e

chimice falosite fn vederea


amart;irii part;iale sau tatale a
carpului. Senzaf;iile de atin-
gere ~i durere dispar, putdnd
fi astfel efectuate aperaf;ii
chirurgicale fara ca pacientul
sa simta vrea durere

A nesteziCele au Inceput s~ fie des


folosite In chirurgie la sfftr~itul anilor
1800, dar istorla acestora dateaz~ de pe
vremea grecilor ~i romanilor, cu peste 2000 de
ani In u~. Homer a scrls despre efectele
anesteziceale drogului nepenthe, derlvat din
plante. Scrlitorul roman Pliniu a mentionat
folosirea m~trngunei ca anestezicIn chirurgie,
ea fiind, de asemenea, folosi~ de c~tre un
chirurg pe nume Hugo de Lucca, In 1400. Cu
toate acestea,nu prea existau anestezice efi-
ciente ~i, timp de multe sute de ani, chirurgia
a rnmas un proces dureros ~i perlculos.
Uneorl, chirurgii Incercau s~-i fac~ pe pacienti
s~ devin~ insensibili administrftndu-le ameste-
curl de opium ~i alcool, fns~ pacientii nu erau
obi~nuiti cu asemenea substante ~i unii
mureau In urma ~ocului provocat de acestea.

Descoperiri importante
In 1797, chimistul englez Sir Humphrey Davy
a observat c~ protoxidul de azot, cunoscut ~i
sub numele de "gaz ilarlant", putea fi folosit
pentru alungarea durerli. El a sugerat c~
aceas~ substant~putea fi folosit~ In chirurgie,
Ins~, aproape 50 de ani, nu s-a tinut cont de
ideile sale. anestezice au inceput sa fie utilizate in chi- O in chirurgie viteza nu mai are importan,a
In 1818,savantul englez Michael Faraday a rurgie. in 1842, medicul american Crawford avuta in trecut. in zilele noastre, anestezistul
demonstrat c~ un alt gaz, eterul, avea de Long i-a administrat unui pacient al sau eter, are la dispozitie o aparatura performanta
asemenea un efect anestezic, dar, In ciuda inainte de a-i extirpa o tumoare la gat. in care monitorizeaza bataile inimii pacientului,
faptului c~ acest lucru a fost confirmat de 1844, un stomatolog american, Horace Wells, masoara presiunea sangelui ~i ii adminis-
cfttiva doctorl amerlcani, abia In 1840 aceste a suferit el insu~i o operatie pentru extragerea treaza medicamentele ~i gazele anestezice.

279
ANESTEZICE

Majoritatea
oamenilor sunt
obi$nuiti cu
anestezicele
~ locale, care le
i sunt administrate
~ in timpul vizitelor
obi$nuite la
dentist. Nervii din
unui dinte, fiind anesteziat cu protoxid de O Pacientului gingie sunt injec-
azot. Doi ani mai tarziu, William Morton, un i se administreaz3 tati cu anestezice
alt stomatolog american, a inceput sa oxigen, inaintea locale cu actiune
foloseasca eterul ca anestezic, iar realizarile inject3rii unui rapida $i efect de
sale au marcat inceputul unei noi ere in anestezic general in scurta durata.
chirurgie. Un an mai tarziu, medicul scotian bra\.
James Simpson a demonstrat ca cloroformul
era la fel de eficient, ba chiar mai sigur, pen- gia dentar:I ~i la n~tere. jn cadrul operatiilor Primele faze ale anesteziei pot fi violente
tru operatiile de lunga durata. mai complicate, protoxidul de azot poate fi -pacientul poate incepe sa cante, sa strige ~i
amestecat cu anestezite mai putemice, dar sa se zbata -iar in trecut pacientii trebuiau sa
Anestezice locale aceasta necesita pricepere ~i echipament spe- fie adesea imobilizati inainte de a li se admi-
O substantil chimica folosita pentru elimi- cial ~i trebuie f:1cuta doar de anestezi~ti cu nistra anestezice. in prezent, pacientilor li se
narea senzatiilor intr-o portiune a corpului experient:1. Atat eterul cat ~i cloroformul au pot da calmante, inainte de administrarea
este cunoscut:l sub numele de anestezic local. fost candva des folosite, dar In prezent s-a anesteziei. Unele anestezice, cunoscute sub
Primul anestezic local folosit a fost cocaina, renuntat la ele, datorita efectelor lor secundare. numele de narcotice bazale, provoaca
obtinut:l din frunzele plantei coca. Acest drog Alegerea corect:1 a unui anestezic necesita mult anestezia imediat, iar pacientul parcurge
a fost fabricat prima dat:l in 1860, iar in 1884 discem:1mant, pentru fiecare caz. Cantitatea de rapid primele faze ale acesteia.Sodiul tiopen-
a fost folosit pentru prima oara intr-o opera- anestezic depinde de tipul de operatie ce va fi tonic este narcoticul bazal cel mai des folQsit,
tie. Cocaina are unele efecte nedorite; de efectuat:1, de starea pacientului ~i de echipa- dar este mai mult folosit pentru mentinerea
exemplu, creeaza dependentil ~i stimuleaza mentul la care are acces anestezistul. anesteziei. A1te anestezice cu efect rapid
inima, ceea ce poate fi periculos in timpul Anestezicele volatile modeme cuprind: cuprind hexobarbitona, tiopentona, propani-
unei operatii. Din acest motiv, cocaina a fost eterul vinilic, tricloretilena, ciclopropanul ~i didul ~i ketamina.
inlocuit:l in 1905 cu procaina, un drog artifi- halotanul, toate acestea trebuind administrate
cial mult mai sigur. Cateva anestezice asema- doar de un anestezist cu experient:1. Halotanul Relaxarea mu~chilor
natoare cu procaina sunt folosite ~i in prezent. este unul dintre cele mai eficiente anestezice in majoritatea operatiilor, mu~chii pacientului
Acestea includ: lignocaina, hidroclorura de dar, ca ~i alte droguri, poate afecta ficatul, mai trebuie sa fie relaxati. Aceastarelaxare se face
procaina ~i hidroclorura de cincocaina. ales dac:1 este folosit In mod repetat la acela~i fie prin administrarea unei substante numita
pacient. Ciclopropanul este din ce In ce mai curara, fie prin (olosirea unei cantitati mari de
Anestezice generale mult folosit In locul protoxidului de azot. anest~zic. Curara relaxeaza insa ~i mu~chii
Un anestezic general elimina durerea din Uneori, clorura de etil este folosita pentru a aparatului respirator, iar a doza ridicata de
organism ~i provoaca incon~tientil totala. Cele provoca anestezia, In special la copii, dar mai anestezic amorte~te portiunea de creier ce
mai folosite sunt anestezicele volatile (care se des este folosita pentru mentinerea anesteziei. controleaza respiratia ~i, in acest caz, pacien-
evapor:l u~or, sau sunt gaze la temperaturi Cu cativa ani In urm:1 s-a constatat c:1 tul poate inceta sa mai respire. Pentru a pre-
normale). Un anestezic volatil ajunge in anestezia poate fi provocat:1 prin injectarea veni acest lucru, se folose~teun aparat relativ
organism prin plamani. unui pacient cu doze mari de hormoni simplu, ce controleaza respiratia, prin
Anestezicele volatile includ protoxidul de steroizi. Existau dezavantaje ale folosirii aces- umplerea regulata cu aer a plamanilor. O data
azot, eterul ~i cloroformul. Protoxidul de azot tora, Ins:1, cu timpul, oamenii de ~tiint:1 au ce acest aparat este pomit, pacientului ii
mai este inca mult folosit ~i constituie cea mai reu~it s:1 prepare derivati ai acestor hormoni, poate fi administrata curara pentru relaxarea
sigur:l ~i mai simpla metodl de anestezie u~oa- ce pot fi acum intrebuintati ca anestezice, f:1r:I mu~chilor, iar cantitatea de anestezic poate fi
r:l in timpul operatiilor minore, cat ~i in chirur- s:1 aib:1 efecte hormonale. mentinuta la un nivel inofensiv.
2HO
Co ul omenesc 5 -SISTEMUL NERVOS Corpul omenesc 70 -DROGURI MEDICINALE