You are on page 1of 2

Brookes Point National High School Brookes Point, Palawan IKA-APAT NA PANAHUNANG PAGSUSULIT Araling Panlipunan 7 Panuto: Basahin

at unawaing mabuti ang mga tanong. Piliin ang tamang sagot sa pagpipilian at itiman ang bilog ng tamang sagot. 1. Ito ay binubuo ng mga mamamayang nagkakaisa o nagkakabuklod-buklod na nainirahan sa isang tiyak na teritoryo na may sariling pamahalaan na kinikilala ng mga nakararaming mamamayan. a. Estado b. Nasyon c. Pamahalaan d. Soberanya 2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang matatag at mabuting pamahalaan? a. Dahil ito ay makapagbibigay ng seguridad sa mga malalaking negosyo sa bansa b. Dahil hindi magkakaroon ng isang patas na sistemang legal at paghuhukom c. Dahil makabubuo ng patakarang malinaw at di pabago-bago batay sa impluwensiya ng iilang tao d. Upang maging kaagapay ng ibang bansa 3. Pamahalaan: Nagpapahayag ng hangarin ng Estado; Soberanya: ______________________; a. Tumutukoy sa lupang tinitirhan ng tao b. Namamahala at nagsasagawa ng gawain ng estado c. Kapangyarihang nagpapairal ng mga tuntunin sa estado d. Kapangyarihan ay nasa pamahalaang kolonyal 4. Piliin at pagsama-samahin ang mga element ng estado; 1. Tao 2. Soberanya 3. Teritoryo 4. Pamahalaan 5. Kabihasnan a. 1,2,3,4 b. 2,3,4,5 c. 1,3,4,5 d. 1,2,4,5 5. Isang institusyon ang pamahalaan, isinasagawa nito ang mga proseso upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa lipunan upang sila ay makapamuhay nang matiwasay bilang kapalit ng mga serbisyong tinatamasa. Paano mo ipapakita ang pagiging mabuting mamamayan? a. Makikilahok sa mga gawain ng pamahalaan b. Magbabayad ng buwis kung kinakailangan sa ating pamahalaan c. Sasali sa mga demonstrasyon o rally na ang layunin ay pabagsakin ang pamahalaan d. Ang mga programang mag-aangat sa kabuhayan ng mga mamamayan ay aking ipagpapaliban 6. Ito ay itinuturing na pangunahing batas ng isang; a. Konstitusyon ng Biak-na-Bato b. Saligang Batas c. Con-Con d. Freedom Constitution 7. Inihaharap sa pangulo ang bawat panukalang batas para sa kanyang lagda bago maging ganap na batas. Ang kapangyarihang veto ay nangangahulugang ______________________. a. Pag-aproba ng panukalang batas b. Di pagsang-ayon sa panukalang batas c. Pagsusog sa panukalang batas d. Pagpapatupad ng batas 8. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Paano mo ilarawan ang nasabing pahayag? a. Ang kapangyarihang mamuno sa bansa ay nagmumula sa iilang tao lamang b. Ang kapangyarihang mamahala sa bansa ay nagmumula sa mga pinunong mayayaman c. Ang kapangyarihang mamahala sa bansa ay nagmumula sa iisang tao d. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan 9. Ayon sa pahayag ng mga simulain ng mga patakaran ng estado.Ano ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan? a. paghihiwalay ng kapangyarihan ng simbahan at estado b. pagtatanggol ng kalayaan ng bansa c. pagsusog sa saligang batas d. paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan 10. Ang pamahalaang nasa mga mamamayan ang kapangyarihan ay tinatawag na _________________. a. Totalitaryan b. Demokrasya c. Monarkiya d. Aristokrasya 11. Ito ay isinasagawa upang iharap sa mga tao ang isang panukala at upang malaman ang kanilang pananaw hinggil dito. a. Snap election b. Halalan c. Plebisito d. Reperendum 12. Ang saligang batas na ginagamit natin sa kaslukuyan ay a. Saligang Batas ng 1935 c. Saligang Batas ng 1987 b. Saligang Batas ng 1973 d. Saligang Batas ng Biak-na-Bato 13. Ang Pilipinas ay may pamahalaang presidensyal. Sa sistemang ito ang pamamahala ay binubuo ng _________ a. 5 sangay b. 4 sangay c. 3 sangay d. 2 sangay

14. Pangulong Noynoy Aquino: Ehekutibo; Merriam Santiago: ___________; a. Hudikatura b. lehislatura c. Tagapagpaganap d. Tagapagpatupad 15. Sinaliksik mo ang mga kasalukuyang kabilang sa mataas at mababang kapulungan. Ano ang sangay ng pamahalaan ang iyong pinagtuunan ng pansin? a. Sangay Ehekutibo c. Sangay Lehislatura b. Sangay Hudikatura d. Sangay Tagapagpaganap 16. Ipagpalagay natin na magiging pangulo ka ng ating bansa at pagbabatayan ang kasalukuyang Saligang Batas. Ilang taon kang manunungkulan? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 17. Mataas na Kapulungan: Senador; Mababang Kapulungan: __________________; a. Gobernador b. Alkalde c. Kapitan d. Kongresista 18. Ano ang kataas-taasang hukuman ng bansa? a. Ombudsman b. Sandiganbayan c. Korte Suprema d. Court of Appeals 19. Kapag nahatulan ka ng reclusion perpetua ng hukuman ibig sabihin nito ay; a. Abswelto ka sa iyong kaso c. Tatanggap ka ng amnestiya b. Habambuhay na pagkakakulong d. Parolado ka 20. Layunin ng organisayong pandaigdig na ito ang liberalisasyon ng kalakalan sa buong daigdig; a. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) b. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) c. World Trade Organization (WTO) d. Department of Health (DOH) 21. Ipagpalagay natin na ikaw ay binigyan ng mana ng iyong lolo at lola ng limang (5) ektaryang lupain. Ano ang uri ng buwis na iyong babayaran batay sa minanang ari-arian? a. Value Added Tax c. Inheritance Tax b. Miscellaneous Tax d. Percentage Tax 22. Ang ________________ ay demokratikong paraan ng pagpili sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidato para sa mga pampulitikang tanggapan sa pamahalaan. a. Halalan b. reperendum c. Plebisito d. Snap Election 23. Isang uri ng halalan na isinasagawa sa petsang iba sa regular na eleksyon. a. Pangkalahatang halalan c. Lokal na halalan b. Pambansang halalan d. Espesyal na halalan 24. Ang _____________ ay isang hakbang ng estado na nagkakaloob sa isang banyaga ng mga karapatan at pribilehiyo ng pagkamamamayan. a. Naturalisasyon b. Jus sanguinis c. Jus Soli d. naturalisado 25. Kapag nasakdal sa isang pagkakasala ang isang tao at napawalang sala ng hukuman, hindi siya maaaring muling isakdal sa hukuman para sa pagkakasalang iyon. Ano ang karapatang taglay niya? a. Karapatan sa malayang pagdulog sa mga hukuman b. Karapatan laban sa double jeopardy c. Karapatan sa marapat na kaparaanan ng batas d. Karapatan sa pribadong ari-arian 26. Kung may darakping sinuman, kailangan ang ______ a. Warrant of arrest c. Barangay warrant b. Search warrant d. municipal warrant 27. Nais ni Pedro maging Pangulo ng bansa. Ilan dapat ang edad niya? a. 25 b. 35 c. 40 d. 45 28. Ang kwalipikasyon ng magiging Senador ay dapat may edad na ____ ? a. 25 b. 35 c. 40 d. 45 29. Ang komisyong nakatalaga sa tuwing mayroong halalan ang bansa ay _________. a. COA b. DOH c. OCW d. COMELEC 30. Lupang tinitirhan ng mga tao at pangalawang pinakamahalagang element ng estado a. Mamamayan b. teritoryo c. soberanya d. pamahalaan

GOD BLESS!
Inihanda ni: Maria Fely S. Tomaneng