You are on page 1of 7

W czerwcu urodziny obchodzą

:
01.05 – Anna Kuźniar, Tomasz Piotrowski, Piotr śołnierski; 02.05 – Robert Woźniakiewicz; 03.05 – Halina Kuźbik, Basia Hajnisz, Marian Czarny; 04.05 – Irena Dulęba, Janusz Bogacz, Tomasz Kuźbik; 05.05 – Hildegarda Bogacz, Prakseda Pająk, Wojciech Sałacki; 07.05 – Waldemar Miziński; 10.05 – Urszula Woźniakiewicz; 13.05 – Joanna Orzechowska; 15.05 – Maria śołnierska; 16.05 – Stanisław Lejko; 19.05 – Filip Czarny; 21.05 – Halina Kircun, Maja Szymczak, Zbigniew Pawlak; 23.05 – Grzegorz Emert, Jarosław Emert; 24.05 – Ruth Kowalczuk, Małgorzata Zacharzewska; 25.05 – Lidia Harcej, Piotr Pietralczyk; 26.05 – Dariusz Solus; 27.05 – Izabela Wymysłowska; 28.05 – Zofia Baranowska, Stefan Miziński, Krzysztof Kraszewski, Marcin śołnierski; 30.05 – Barbara Kraszewska urodziny dzieci: 06.05 – Noemi Trusiewicz; 10.05 – Marta Witkowska; 11.05 – Julianna Godziszewska; 12.05 – Justyna Pietralczyk; 14.05 – Judyta Szałamacha
NABOśEŃSTWA niedziela 11:00 czwartek 18:00 ADRES I Zbór Chrześcijan Baptystów ul. Kłodnicka 2 54-218 Wrocław tel.: 351-75-32
www.zbor.prv.pl

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

Biuletyn Zborowy
Czerwiec 2008 r. „Prawda jest w Jezusie” Ef. 4:21

PRZEWODNICZĄCY I ZBORU Ryszard Tyśnicki tel.kom: 504-713-783
KANCELARIA pn.-śr. 08:00 -11:00 czw. 13:00 -18:00

KONTO: PKO BP IV Oddział/Wrocław 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940
Administrator: Anna Stolarska Gospodarz: Mirosław Pietralczyk Duszpasterska Rada Zboru: Jan Długosz, Waldemar Smoleń, Zbigniew Staniec, Ted Szymczak, Ryszard Tyśnicki; Rada Administracyjno-Majątkowa: Maciej Szawernoga, Piotr śołnierski; Aleksander BłaŜowski; Bronisław Zachanowicz, Marek Witkowski Redakcja Biuletynu: Ireneusz Kaczmarek (kaczm77@o2.pl), Basia Hajnisz (bashaj@wp.pl), Daniel Trusiewicz(trusiewicz@kn.pl), Krzysztof Kosak(krzysztofkosak@wp.pl), Joanna Gacka

WSPÓLNOTA

- 14 -

WSPÓLNOTA DZIĘKI GRUPIE
Nie jesteście juŜ obcymi … lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga… Ef. 3,19 Kościół to przede wszystkim rodzina, duchowy dom, organizm – dopiero w drugim rzędzie organizacja czy instytucja. KaŜdy wierzący stanowi z osobna określoną część tego jednego ciała, ale całe ciało moŜe właściwie funkcjonować dopiero wtedy, gdy wszystkie jego części złączone są ze sobą nawzajem. Zwrot „nawzajem” lub to samo znaczenie „jedni drugim” dobrze określa te relacje między ludźmi. W Nowym Testamencie często czytamy „słuŜcie jedni drugim”, „miłujcie jedni drugich”, „jedni drugich brzemiona noście”, „jedni drugich przyjmujcie”, „wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu sobie szacunku” itd. Wspólnota dzięki małym grupom Więzi między ludźmi mogą być najlepiej nawiązywane i rozwijane w małych grupach. Przeciętny człowiek na pewno jest w stanie poznać setki a nawet tysiące ludzi, ale będą to siłą rzeczy jedynie powierzchowne znajomości. Człowiek moŜe mieć jednak tylko kilku lub najwyŜej kilkunastu przyjaciół, z którymi łączą go bliskie relacje. W Nowym Testamencie spotykamy wiele przykładów małych grup. Chrystus miał całe rzesze naśladowców, ale wybrał spośród nich dwunastu, z którymi łączyły Go szczególnie bliskie stosunki. Oni przyjęli Jego naukę, ale nie byli jedynie studentami, którzy mają do zapamiętania jakieś pensum wiedzy. Oni trwali w ścisłej wspólnocie ze swoim Mistrzem oraz ze sobą nawzajem. Podobnie było w przypadku pierwotnych chrześcijan. Z księgi Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, Ŝe spotykali się oni na wielkich naboŜeństwach w świątyni, gdzie zgromadzało się nawet po kilka tysięcy ludzi naraz. Poza tym jednak spotykali się regularnie po domach w małych grupach. Spotkania małych grup były podstawą wspólnoty chrześcijan pierwszego wieku. Ap. Paweł w Rzym. 16,5 mówi: „pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę oraz zbór, który jest w ich domu”. W Dz. Ap. 18 czytamy o pierwszym spotkaniu Pawła z tym wyjątkowym małŜeństwem, co miało miejsce w Koryncie. Byli oni wytwórcami -2-3-

Dz 2:41-44 41. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. […] 42. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. 43. Bojaźń ogarniała kaŜdego, gdyŜ Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. (BT)

namiotów, podobnie jak Paweł. Musieli opuścić Rzym, poniewaŜ byli śydami i zostali do tego zmuszeni nieprzyjaznym rozkazem cesarza Klaudiusza. Przez pewien czas współpracowali z Pawłem w Koryncie, czego efektem było powstanie tam chrześcijańskiego zboru. Paweł nieraz wyraŜał swoją wdzięczność za tę współpracę. Wiemy, Ŝe później jednak wrócili do Rzymu i w ich domu istniał zbór Pański. Biblijny model chrześcijańskiego zboru, to wspólnota, gdzie ludzie znają się ze sobą i utrzymują bliskie więzi osobiste. Greckie słowo „koinonia” zawiera w sobie znaczenie: „współudział, współuczestnictwo, współwłasność”. Słowo to moŜe określać zarówno wielki zbór jak i małą grupę wierzących. Ta wspólnota jest moŜliwa dzięki łasce Boga okazanej w Chrystusie. Ef. 2,13 „dawniej byliśmy dalecy, ale teraz jesteśmy bliscy sobie przez krew Chrystusową”. W efekcie mamy wspólny udział w zbawieniu, czyli w Ŝyciu wiecznym. Innymi słowy mówiąc, skoro mamy spędzić ze sobą całą wieczność, to zapewne warto zacząć przygotowywać się juŜ tu na ziemi… Dawniej obcy sobie… Dobra ilustracja tego, o czym mówimy znajduje się w ksiąŜce pt. „Bruchko”. Jest to świadectwo pewnego misjonarza, który będąc w młodym wieku pojechał do Kolumbii na misję. Tam trafił do plemienia Indian - Motilone, które było całkowicie niedostępne dla białych. Nieufni Indianie zabijali kaŜdego białego, który próbował zbliŜyć się do nich. Indianie ci, choć tak wrogo nastawieni do białych, zaakceptowali jednak misjonarza, poniewaŜ wyleczył ich chore dziecko i dzięki temu zobaczyli w nim przyjaciela. Po dłuŜszym okresie pobytu wśród nich misjonarz przekonał się, Ŝe ludzie ci są wyjątkowo oziębli wobec siebie. Nieznane były im odruchy zwykłej solidarności, troski o innych czy współczucia. Na przykład, jeśli jedna rodzina miała danego dnia za duŜo jedzenia, to po prostu wyrzucano je nie troszcząc się o innych, którzy mogli być głodni. Mieszkali oni w domach z palm nachylonych górą ku sobie czyniąc legowiska z gałęzi drzew, na których układano maty z liści i gałązek lub w hamakach zawieszonych wysoko. W takim domu mieszkało po kilka a nawet kilkanaście rodzin, ale mimo to nie było między nimi bliŜszych więzi. Ludzie ci mieszkali obok siebie latami, ale nie znali się ze sobą. A propos skąd my to znamy...? -4-

Mieszkańcy tych domów nieraz zmieniali się, odchodząc w nieznane i nie mówiąc nikomu ani słowa. Nie widziano ich płaczących lub cieszących się, gdyŜ okazywanie uczuć było wśród nich traktowane jako przejaw słabości. Byli jakby pozbawieni głębszych przeŜyć. Po wielu latach pobytu misjonarza wśród tych Indian zaczęli oni nawracać się do Boga i w efekcie doświadczać istotnych zmian. Zaczęli śpiewać i w inny sposób wyraŜać głębsze uczucia, troszczyć się o siebie nawzajem, dbać o higienę, uczyć się, uprawiać ziemię itd. Wbrew pozorom przykład tych Indian nie jest zbyt przesadzony lub nieadekwatny. KsiąŜka ta opisuje pasjonującą historię działania Boga między ludźmi. W Chrystusie dotąd dalecy sobie ludzie stają się sobie bliscy. On wnosi do naszego Ŝycia nieznane dotąd wartości: pokój, nadzieję, znaczenie, cel Ŝycia, rozwiązanie problemów, przebaczenie itp. To wszystko składa się na doświadczenie bliskości Boga w Ŝyciu człowieka. Zasada jest następująca: im jesteśmy bliŜej Boga, tym bliŜej ludzi. Ludzie wierzący garną się do siebie, podczas gdy ludzie nieznający Boga uciekają od siebie... W małej grupie zdanie, Ŝe kościół jest rodziną przestaje być sloganem i nabiera głębokiego sensu. Wiele świadectw zamieszczonych w opublikowanej z okazji 50lecia historii naszego Zboru wyraŜa tę myśl, Ŝe Zbór jest dla nich duchowym domem i rodziną. Ciekawe jest to, Ŝe osoby, które mówiły o tym były zakorzenione w małych grupach. Dlaczego małe grupy są takie waŜne? NiŜej podaję co najmniej pięć powodów dla których warto znaleźć się w małej grupie:

1. Dzięki małym grupom ludzie mogą nawiązywać i praktykować bliskie relacje,
w których wyraŜa się istota chrześcijaństwa. Nie moŜna rozwijać relacji z innymi z pominięciem małej grupy. NiemoŜliwe jest nawiązanie głębokich i wartościowych relacji z grupą np. trzystu osób, ale moŜliwe jest w grupie do kilkunastu ludzi. W małych grupach ludzie łatwiej zdobywają do siebie zaufanie i poznają się bliŜej. 2. W małych grupach ludzie mogą lepiej poznawać BoŜe prawdy. Wtedy zapewnione są dobre warunki do duchowego wzrostu. W małej grupie moŜna lepiej zrozumieć treść Słowa BoŜego w wyniku rozwaŜania i dyskusji. Dzięki -5-

temu lepiej zapamiętuje się te wielkie i głębokie prawdy. MoŜna teŜ zabrać głos, zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Dzięki temu proces uczenia się jest łatwiejszy i bardziej skuteczny.

W małych grupach łatwiej odkryć i rozpoznać dary duchowe, tak, aby kościół mógł duchowo wzrastać, budować się i pomnaŜać. A zatem – do dzieła!

3. Małe grupy zapobiegają niebezpieczeństwom anonimowości. Na krótką metę
anonimowość moŜe być atrakcyjna i nawet kusząca. W dłuŜszej perspektywie prowadzi jednak do wyobcowania. Jeśli ktoś jest w duŜym zborze i nie znalazł dla siebie miejsca w małej grupie, nie nawiązał bliskich relacji z innymi, to taka osoba niewątpliwie będzie miała utrudniony duchowy wzrost. Zjawisko anonimowości szkodzi ludziom więcej niŜ pomaga. Zapobiegając temu naleŜy tworzyć grupy domowe, biblijne, zborowe, szkoły niedzielnej, uczniostwa, wiekowe i inne, gdyŜ one pomagają ludziom tworzyć biblijny zbór. Bez nich moŜna utracić lub teŜ nigdy nie osiągnąć tego wymiaru.

Daniel Trusiewicz

Z śYCIA KOŚCIOŁÓW...

2008-03-28 Gross zmuszają do zastanowienia Dawno temu, w listopadzie 1991 roku napisałem dla wydawanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie miesięcznika „Mała Grupa” artykuł zatytułowany „Milczenie nie zawsze jest złotem”, poświęcony problemowi antysemityzmu we współczesnej Polsce. Wtedy wydawało mi się to tematem sezonowym, który szybko straci aktualność w warunkach w pełni niepodległej, „nowej, lepszej” Polski. Niestety, nie stracił. 2008-04-02 List do biskupa legnickiego w sprawie Nowaka Dwaj mieszkańcy Lubania - Andrzej Raab, prowadzący w Lubaniu przykościelną poradnię małŜeńską, i jego kolega Zdzisław Bykowski, twórca Koła Inteligencji Katolickiej -zapytali swego biskupa, jak mają się nauki Jana Pawła II do antysemickich wykładów Jerzego Roberta Nowaka w katolickiej świątyni. 2008-04-02 Minęły trzy lata... Świece się palą, pod pomnikami kwiaty i chwila zadumy od szkół do parlamentu. Wielki Człowiek, nasz PapieŜ, zawsze będzie mi go brakowało - słyszymy dziś w kaŜdej stacji. I jeszcze powtarza się tamto "Santo Subito". A co w środku? 2008-04-03 W Chorwacji zapłacisz... modlitwą? Na niespotykany pomysł przyciągania młodzieŜy do Kościoła, a w zasadzie na zatrzymaniu młodych przy parafii po Mszy, wpadli salezjanie w Zagrzebiu. Duszpasterze zauwaŜyli, iŜ po Mszach w. młodzieŜ udawała się do miejskich -7-

4. W małych grupach moŜna łatwiej odkryć i zacząć praktykować dary duchowe.
Pierwszym krokiem w odkrywaniu darów jest poznanie osoby. Nie moŜna tego zrobić na podstawie wyglądu lub innych zewnętrznych cech. Dary duchowe to wewnętrzne moŜliwości, które Bóg złoŜył w kaŜdym z nas głęboko, jakby w sejfie. Nie ujawniają się one na pierwszy rzut oka. Dary te, po ich rozpoznaniu stają się duchowymi narzędziami w słuŜbie. Najlepsze warunki do odkrycia tego duchowego potencjału są w małej grupie, gdzie ludzie znają się ze sobą i są do siebie Ŝyczliwie nastawieni. śyczliwość, zaufanie i atmosfera akceptacji, wzajemnego zrozumienia i zachęty jest podstawą w odkrywaniu darów duchowych. Wtedy nawet błędy, które są nieuniknione w stawianiu pierwszych kroków są łatwiej wybaczalne.

5. Kluczową rolę jeśli chodzi o grupy, mają do spełnienia liderzy, czyli ludzie
wokół których gromadzą się inni. Niektórych Bóg obdarzył darem przywództwa, inni mają dar nauczania, jeszcze inni dar zachęcania itd. Ludzie ci, bez innych wokół nich, nie byliby w stanie zrealizować swego powołania w kościele. To teŜ świadczy, Ŝe potrzebujemy jedni drugich. Rozwój kościoła dokonuje się dzięki kształtowaniu, formowanie liderów. Podsumowując jednym zdaniem, aby praktycznie zrealizować biblijne chrześcijaństwo, konieczne są małe grupy. Małe grupy zborowe: biblijne, domowe, uczniostwa, wiekowe, tematyczne i inne są nieodzowne, poniewaŜ dzięki nim wierzący mogą nawiązać i rozwijać ze sobą bliskie więzi. Małe grupy zapewniają lepsze warunki duchowego wzrostu: zaufanie, akceptację, Ŝyczliwość i zrozumienie. -6-

cukierni, więc przyszło im do głowy, by otworzyć kościelną kawiarnię. Nic by nie było w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, Ŝe za ciastka, czy kawę moŜna zapłacić modlitwą. 2008-04-03 Nowy biskup prawosławny w Polsce 1 kwietnia Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał o. archimandrytę Gabriela (Gibę) na biskupa pomocniczego Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. Będzie nosił tytuł biskupa gorlickiego. Tym samym zwolniono o. archimandrytę Gabriela ze stanowiska namiestnika Monasteru Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu. Chirotonia biskupia odbędzie się 1 maja 2008r. w Warszawie. 2008-04-06 Otwórzmy na nowo salki parafialne! Dobrze byłoby, gdyby w parafiach, nie powiem wszystkich, ale gdzie tylko jest moŜliwe, salki były rzeczywiście uŜyteczne, by były dostępne dla młodzieŜy. śeby nie były zamykane na cztery spusty, gdy jakiś proboszcz powie: „A kto mi będzie sprzątał. A jeŜeli tak powie, to juŜ szkoda słów” - powiedział bp Gerard Kusz z Gliwic na otwarcie sympozjum katechetycznego, które odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 2008-04-07 Islam a chrześcijaństwo (część II) - przegrane krucjaty

2008-04-07 Dort wg Dylana czyli prakytyczne implikacje kalwinizmu Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Dort wg Dylana czyli praktyczne implikacje kalwinizmu". Bob Dylan w piosence „Political Word” [Polityczny Świat], która ukazała się na wyśmienitym albumie „Oh, Mercy” [Litości] w 1989 roku, śpiewa: ”śyjemy w świecie rządzonym przez politykę”, i ma w pełni rację. Ale dlaczego tak jest? Jak do tego doszło? Dlaczego niemal automatycznie przyznajemy Dylanowi rację? 2008-04-09 Czy "demokratycznie" oznacza "po chrześcijańsku"? Demokracja (gr. rządzenie ludu) w definicji oficjalnej to władza dana wszystkim ludziom po równo. W praktyce jednak demokracja oznacza prawo do wpływu na osoby podejmujące decyzje nieracjonalne. 2008-04-09 Kościół a polityka Pytanie o to, czy i w jakim stopniu Kościół Chrystusa winien angaŜować się w sprawy "tego świata" (J 18,36)? [wyjaśnienie 1] jest - jak sądzę - wciąŜ aktualne. Stale spotykam się zarówno w rozmowach prywatnych jak i publicystyce z bardzo róŜnymi opiniami w tej sprawie, natomiast prób uzasadnionej rzeczową argumentacją odpowiedzi na postawione pytanie nie znam. 2008-04-10 Biskupi: uszanować autonomię Kościoła

W przeddzień koronacji Karola Wielkiego na cesarza w grudniu 800 r. dwaj mnisi z Góry Oliwnej w imieniu patriarchy Jerozolimy wręczyli mu klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego i do miasta Dawidowego oraz sztandar Jerozolimy, w ten symboliczny sposób wyznaczając władcę Franków i najpotęŜniejszego wówczas monarchę Europy na „obrońcę chrześcijaństwa” - świętych miejsc w Jerozolimie i udających się tam pielgrzymów. 2008-04-07 "Zrozumieć Lutra" - wyjątkowa ksiąŜka o ojcu Reformacji

Stolica Apostolska jest autonomiczna w nominowaniu biskupów; prosimy o przyjmowanie decyzji Ojca Świętego w duchu wiary i zrozumienia - czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu Prezydium Episkopatu Polski, związanym z pojawiającymi się w mediach artykułami, które według polskich hierarchów "podwaŜają kompetencję Stolicy Apostolskiej w dziedzinie obsadzania stolic biskupich”. 2008-04-14 Święty Izydor w Internecie

„Zrozumieć Lutra” - to tytuł ksiąŜki wybitnego teologa niemieckiego Ottona Hermanna Pescha, która ukazała się nakładem poznańskiego wydawnictwa dominikańskiego W drodze. Autor, który jest katolikiem, próbuje zerwać z utartymi schematami, rozpowszechnionymi zarówno wśród ewangelickich, jak i katolickich badaczy Marcina Lutra. -8-

Z załoŜycielem i redaktorem naczelnym Portalu św. Izydora - Patrona Internetu i Internautów oraz przewodniczącym Stowarzyszenia świętego Izydora z Sewilli, Tomaszem A. Kaniewskim rozmawiała Ewa Kosińska.

-9-

2008-04-14 Prawosławni hierarchowie wyszli ze spotkania z prezydentem Co najmniej duŜa niezręcznością moŜna nazwać incydent jaki miał miejsce w Pałacu Prezydenckim, podczas spotkania prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i Ukrainy Wiktora Juszczenki z przedstawicielami społeczności ukraińskiej. Podczas powitania odczytano jedynie nazwiska obecnych na spotkaniu biskupów rzymsko- i grekokatolickich, pomijając przedstawicieli Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Duchowni prawosławni - w tym Arcybiskup Lubelski Abel i Biskup Siemiatycki Jerzy - opuścili Pałac Prezydencki. 2008-04-15 65 rocznica powstania w getcie Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, gdy ku końcowi chyliła się jego likwidacja przez Niemców. Choć z góry skazane na niepowodzenie, miało stanowić akt buntu wobec niesprawiedliwości i bestialstwa oprawców. Tegoroczne obchody rocznicowe będą obejmowały liczne uroczystości. 2008-04-17 Bp Sławoj Leszek Głódź arcybiskupem metropolitą gdańskim PapieŜ Benedykt XVI przyjął 17 kwietnia br. rezygnację abp Tadeusza Gocłowskiego z posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego, jednocześnie mianował dotychczasowego biskupa warszawsko-praskiego Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupem metropolitą gdańskim. 2008-04-18 Czechy: Wystawa klejnotów królewskich Od soboty (19.04.2008) do 29. kwietnia br. będzie moŜliwe zobaczenie na własne oczy oryginałów klejnotów koronnych królów czeskich. Ostatnio klejnoty były wystawione w lipcu 2003 roku. 2008-04-29 Za naprawianie świata W dniu 30 kwietnia br. odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Jest to druga edycja Nagrody stworzonej dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce oraz amerykańskiej Fundacji „Life in a Jar”. Partnerem w realizacji Nagrody w Polsce jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

PowyŜsze nagłówki wiadomości pochodzą z ekumenicznego serwisu informacyjnego. MoŜna w nim znaleźć najnowsze informacje z Ŝycia kościołów w Polsce i na świecie. Część z nagłówków to początki artykułów – ciąg dalszy na stronie serwisu. www.kosciol.pl Opracowała: Joanna Gacka

PRZECZYTAŁAM, ZOBACZYŁAM – POLECAM…

Nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe zło – ze względu na grzech człowieka, ingerencję szatana, zepsucie świata – jest obecne na ziemi. Co więcej, jest obecne w nas samych. Nikt z nas nie jest tylko dobry. Ale nikt teŜ nie jest czystym złem. Czasem jedna lub druga strona dochodzi do głosu bardziej, ale wszystko zaleŜy od tego, jakich wyborów dokonujemy. Nie mamy wpływu na okoliczności, w których się znajdujemy, ale jesteśmy wolni i sami decydujemy, jaka jest nasza postawa. Film szwedzkiego reŜysera Mikaela Hafstroma Zło to historia Erika, który maltretowany przez ojczyma, swoje Ŝycie układa takŜe według prawa pięści. Wyjazd do szkoły z internatem, mający być dla niego ucieczką od problemów, staje się jednak cięŜką próbą, czasem poszukiwania wartości i budowania moralności. Hafstrom w genialny, przenikliwy sposób ukazał machinę zła – krąg przemocy i zastraszenia, który wydaje się niemoŜliwy do przerwania, świat, w którym jedyną odpowiedzią na agresję jest agresja. Bez zbędnych komentarzy zmusza do zastanowienia nad tym, czym jest zemsta i poświęcenie, co sprawia, Ŝe zło w człowieku bierze górę, a co daje mu odwagę, by opowiedzieć się po stronie dobra. [Zło (oryg. Ondskan), reŜ. M. Hafstrom, Dania–Szwecja 2003] Basia Hajnisz

- 10 -

- 11 -

WYDARZENIA STAŁE
• • • • Nauczanie dzieci odbywa się w trakcie naboŜeństwa. Spotkanie młodzieŜy – sobota godz. 17.00. Świetlica dziecięca – piątek godz. 15.00. Studium biblijne w grupach – niedziela godz. 10.00.

Plan naboŜeństw niedzielnych na maj myśl przewodnia: „W kręgu etyki chrześcijańskiej” Data 4.05.08 11.05.08 Kaznodzieja R.Tyśnicki Z.Wierzchowski Prowadzący M.BłaŜowski A.Godziszews ki P.śołnierski Uwielbien ie J.Kuźbi D.Piotrow ski P.Zakrzew ski Informacje Wieczerza Pańska Z.Staniec Świadectwo Gedeonitów br. Stępień Józef NaboŜeństwo młodzieŜowe Chór Męski 25.05.08 B.Birus R.Tyśnicki Z.Staniec M.Staniec Wspólny chrzest ze zborem zielonoświątkowym z ul. Miłej Agapa – piknik

NaboŜeństwa w placówkach Zboru • • Wspólnota Emmanuel w Wołowie – niedziela, godz. 11.00, ul. Leśna 6. Ząbkowice Śląskie – niedziela, godz. 10.30, ul. Piastowska 8. 18.05.08

NaboŜeństwa w pozostałych zborach baptystycznych we Wrocławiu • • II Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Łukasińskiego 20: niedziela, godz. 11.00, pastor Bogdan Zaborowski. III Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Hubska 84: niedziela, godz. 11.00,

L.Bekesza

Grupy domowe:

Piotr i Kinga Zakrzewscy zapraszają w kaŜdy wtorek o godzinie 19.00 na spotkania studenckie, które odbywają się przy ulicy Jackowskiego 6. Tel. kontaktowy: 608361903

Ogłoszenia, świadectwa oraz prośby modlitewne do lutowego numeru Biuletynu moŜna składać w Kancelarii Zboru lub osobiście członkom Redakcji Biuletynu do 20 maja (adresy e:mail na okładce) JeŜeli chcesz się podzielić swoim świadectwem, refleksją na tematy wiary i Ŝycia chrześcijańskiego lub swoimi przemyśleniami odnośnie do wydarzeń na świecie – skontaktuj się z Redakcją Biuletynu.

Plan naboŜeństw czwartkowych na maj 2008r. Data 1.05.08 8.05.08 15.05.08 22.05.08 29.05.08 Temat Mar.15,33-47 Mar.16,1-8 Mar.16,9-20 Temat dowolny 2Sam.7,1-18 Kaznodzieja R.Tyśnicki Z.Staniec R.Tyśnicki A.Kircun R.Tyśnicki

- 12 -

- 13 -